Ga direct naar de content

Minder vacatures, minder banengroei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 26 2002

Minder vacatures, minder banengroei
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4357, pagina 339, 26 april 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Sterke daling aantal vacatures
Het aantal vacatures is sterk gedaald. Eind vorig jaar stonden 164.000 vacatures open, dat is 40.000 minder dan een jaar eerder. De daling
wordt veroorzaakt door een sterke afname van het aantal ontstane vacatures.
In het derde kwartaal van 2001 kwam het aantal openstaande vacatures voor het eerst sinds zeven jaar iets lager uit dan een jaar eerder.
Eind september 2001 stonden er 13.000 minder vacatures open dan een jaar daarvoor. In het vierde kwartaal zette de daling zich versterkt
door.
De sterkste daling van het aantal openstaande vacatures vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Eind 2001 waren hier 15.000
vacatures minder dan een jaar eerder. Ook in de handel en industrie waren er minder vacatures. Uitzonderingen op het algemene beeld
vormden de horeca, de financiële instellingen en de niet-commerciële dienstverlening. Hier bleef het aantal vacatures vrijwel constant.
Banengroei verder afgevlakt
In het vierde kwartaal van 2001 was het aantal banen van werknemers 158.000 of 2,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2000. De
cijfers van de tweede helft van vorig jaar wijzen duidelijk op een forse afzwakking van de werkgelegenheidsgroei. Het aantal banen in het
vierde kwartaal van vorig jaar was slechts 7000 groter dan in het voorgaand kwartaal. In 1996-2000 was het aantal banen in het vierde
kwartaal ongeveer 20.000 groter dan in het voorgaand kwartaal.
In de industrie is de banengroei tot stilstand gekomen. Het aantal banen in de industrie was in het vierde kwartaal van 2001 vrijwel even
groot als in het voorgaand kwartaal, en ook even groot als in het vierde kwartaal van 2000. In de bouwnijverheid was er nog wel enige
banengroei ten opzichte van het voorgaand jaar, evenals in de commerciële dienstverlening. De meeste groei was er in de nietcommerciële dienstverlening, dat is bij de overheid en in de zorg. In het vierde kwartaal van vorig jaar was het aantal banen in deze sector
86.000 groter dan een jaar eerder. Meer dan de helft van de totale banengroei is dus gerealiseerd in de niet-commerciële dienstverlening.
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3.

Figuur 1. Aantal vacatures per duizend banen naar sector, per 31 december

Figuur 2. Banen van werknemers, verandering ten opzichte van het voorgaand kwartaal, x 1000

Figuur 3. Banen van werknemers per sector, vierde kwartaal 2001, verandering ten opzichte van zelfde periode voorgaand jaar

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur