Ga direct naar de content

Meer vacatures, banenverlies toegenomen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 9 2004

Meer vacatures, banenverlies toegenomen
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4437, pagina 333, 9 juli 2004 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2004 gestegen. Eind maart 2004 stonden er, gecorrigeerd voor seizoen, 111.000
vacatures open. Dit zijn er 12.000 meer dan een kwartaal eerder.
De recente stijging van het aantal vacatures volgt op een bijna drie jaar durende daling. Het aantal vacatures bereikte eind 2000 een
hoogtepunt: 213.000 (gecorrigeerd voor seizoen). Sindsdien is dit aantal gehalveerd. Het dieptepunt werd bereikt eind september vorig
jaar. Er tekent zich nu een omslag af.
In het eerste kwartaal van 2004 steeg vooral het aantal vacatures in de dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening telde aan het
eind van dat kwartaal 5.000 vacatures meer dan een kwartaal eerder. Deze sector omvat onder meer het openbaar bestuur, het onderwijs
en de zorg. In de zakelijke dienstverlening steeg het aantal vacatures met 4.000. Opmerkelijk is dat het aantal vacatures in de
gezondheids- en welzijnszorg eind maart van dit jaar aanzienlijk lager was dan een jaar eerder.
Banenverlies opgelopen
De recente stijging van het aantal vacatures gaat samen met een toename van de economische groei, maar ook met een aanhoudend
banenverlies. Voor het eerst sinds eind 2002 was in het eerste kwartaal van dit jaar het volume van het bbp groter dan een jaar eerder.
Maar het aantal banen bleef dalen.
In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 107.000 banen van werknemers minder dan in het eerste kwartaal van 2003, een daling met 1,4
procent. Het banenverlies is het grootst in de bouwnijverheid, de industrie en in de zakelijke dienstverlening. Er is nog wel banengroei in
de gezondheidszorg en in het onderwijs, maar de groei is hier teruggelopen.
figuur 1

Figuur 1. Aantal vacatures per duizend banen naar sector, per 31 maart
figuur 2

Figuur 2. Banen van werknemers, kwartaalgemiddelden, x 1000
figuur 3

Figuur 3. Banen van werknemers per bedrijfstak, eerste kwartaal 2004, verandering ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar,
in procenten

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)