Ga direct naar de content

Meer mensen met een arbeidshandicap

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 16 2004

Meer mensen met een arbeidshandicap
Aute ur(s ):
Beckers, I. (auteur)
Lucasssen, S (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4431, pagina 188, 16 april 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In 2002 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen mensen met een arbeidshandicap. Dit komt overeen met 14,7 procent van de
bevolking van 15-64 jaar. Het aandeel arbeidsgehandicapten is de laatste jaren gestegen. In 2000 was 13,6 procent van alle personen van
15-64 jaar arbeidsgehandicapt en in 2001 14,0 procent.
Arbeidsgehandicapten hebben minder vaak een betaalde baan dan gemiddeld. In 2002 behoorde 50,9 procent van de
arbeidsgehandicapten tot de beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 800.000 mensen. Van de totale bevolking van 15-64 jaar
behoorde 68,5 procent tot de beroepsbevolking. De arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die tot de beroepsbevolking behoren,
is de laatste jaren gedaald. figuur 1

Figuur 1. Arbeidsgehandicapten naar leeftijd, 2000-2002
Rug- en nekklachten meest voorkomende klachten
In 2002 waren rug- en nekklachten de meest voorkomende klachten onder mensen met een arbeidshandicap. Van alle
arbeidsgehandicapten had 53,8 procent rug- en nekklachten. Dat is aanzienlijk meer dan onder de niet-arbeidsgehandicapten. Van hen
had namelijk 31,7 procent rug- en nekklachten. Daarnaast hadden arbeidsgehandicapten vaak last van armklachten, beenklachten en
psychische klachten. Al deze klachten blijken in hoge mate belemmerend te zijn bij het uitvoeren of verkrijgen van werk. Immers, deze
klachten komen aanzienlijk vaker voor onder de arbeidsgehandicapten dan onder de niet-arbeidsgehandicapten. Aandoeningen die in
mindere mate belemmerend zijn bij het uitvoeren of vinden van werk zijn bronchitis, astma of cara en suikerziekte.
figuur 2

Figuur 2. Arbeidsgehandicapten naar type aandoening, 2002

Steeds vak er aanpassingen op het werk voor arbeidsgehandicapten met een baan
Een van de maatregelen die kan worden ingezet om de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten te verhogen is het aanpassen van
de werkplek of de werkzaamheden. In 2002 gaf iets meer dan de helft van de werkende arbeidsgehandicapten aan dat dit soort
aanpassingen niet nodig zijn. Daarnaast gaf bijna dertig procent van hen aan een aanpassing gehad te hebben in de afgelopen twaalf
maanden. Ruim zestien procent gaf aan wel een aanpassing nodig te hebben. Van de mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn, heeft elf
procent in de afgelopen twaalf maanden een aanpassing gehad.
Het aantal arbeidsgehandicapten dat een aanpassing gehad heeft, is in de periode 2000-2002 gestegen van 26,1 naar 29,7 procent. Voor
arbeidsgehandicapten die werken, worden dus steeds vaker aanpassingen gedaan op het werk. tabel 1

Tabel 1. Werkzame beroepsbevolking met een langdurige aandoening naar aanpassing en arbeidshandicap
arbeidsgehandicapt
2000
2001
totaal
waarvan (in procenten)
aanpassing gedaan
aanpassing nodig
geen aanpassing nodig

759.000
26,1
19,1
53,4

778.000

2002

778.000
28,2

17,6
53,1

29,7
16,4
54,0

Ingrid Beckers en Sabine Lucassen

Technische toelichting
Een arbeidsgehandicapte is in dit artikel een persoon die vanwege een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd
wordt in het uitvoeren of verkrijgen van werk. Alle gegevens uit dit artikel zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (ebb)
van het cbs . De ebb is een steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen, met uitzondering van personen in
inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Voor de ebb wordt elk jaar een steekproef getrokken van
ongeveer één procent van de Nederlandse bevolking.

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs