Ga direct naar de content

Meer bedrijven en particulieren op de fles

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 3 2003

Meer bedrijven en particulieren op de fles
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4415, pagina 479, 3 oktober 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De huidige economische neergang in ons land gaat samen met een stijging van het aantal faillissementen en het aantal
schuldsaneringen. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 4914 faillissementen uitgesproken, wat neerkomt op gemiddeld 702 per
maand. Dit aantal is historisch gezien hoog. Alleen in het begin van de jaren tachtig zijn er gemiddeld per maand meer faillissementen
uitgesproken. Ruim zestig procent van het aantal faillissementen heeft betrekking op bedrijven en instellingen. In de periode januari-juli
nam het aantal gefailleerde bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder toe met
29 procent. De ontwikkeling van het aantal faillissementen vertoont een duidelijk verband met de economische groei. Zodra na medio
2000 de economische groeicijfers per kwartaal onder de drie procent doken, was het aantal faillissementen hoger dan in hetzelfde kwartaal
een jaar eerder. Tijdens de krimp van de economie in het tweede kwartaal van 2003 liep dit aantal zelfs met de helft op. Met name in de
horeca en in de bouwnijverheid was het aantal faillissementen in de eerste zeven maanden van 2003 fors hoger dan in dezelfde periode
van 2002. In beide bedrijfstakken staan dit jaar de omzetten onder druk.
Meer dan vijfduizend schuldsaneringen
Particuliere personen – met of zonder een eigen bedrijf – kunnen vanaf 1998 bij financiële problemen een beroep doen op de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het aantal schuldsaneringen is dit jaar verder gestegen. In de eerste helft van 2003 zijn er iets meer
dan vijfduizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, dertien procent meer dan in de eerste helft van 2002. Vorig jaar lag het totaal
aantal schuldsaneringen op bijna 9400, wat een stijging betekende van negen procent ten opzichte van 2001. Een indicatie over de
hoogte van de schulden van particulieren voor consumptie geeft de optelling van de stand van aan particulieren verstrekt consumptief
krediet (inclusief die bij postorderbedrijven en op creditcards) en de roodstand op hun betaalrekeningen. Dit totaal ligt gemiddeld in de
periode januari-juli op 22,4 miljard euro, wat één miljard euro meer is dan in dezelfde periode van 2002, ofwel een toename van vijf procent
figuur 1

Figuur 1. Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en bruto binnenlands product (volume), procentuele
mutatie t.o.v. voorgaande jaar
figuur 2

Figuur 2. Faillissementen van bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)