Ga direct naar de content

Latijns-Amerika financiert zich breder

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 5 1999

Latijns-Amerika financiert zich breder
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4204, pagina 379, 14 mei 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Latijns-Amerika financiert zich veel breder dan de Aziatische crisislanden. Dit is één van de belangrijkste redenen die de snelheid
van het huidige financiële herstel helpen te verklaren.
De samenstelling van de internationale kapitaalstromen naar de opkomende markten is in de jaren negentig sterk veranderd ten opzichte
van de jaren tachtig. Destijds voerden de leningen van internationale banken (of bank-syndicaten) de boventoon. In de jaren negentig
zijn de bronnen van internationaal kapitaal veel diverser. In de periode 1992-1998 bestond nog maar 23% van de financieringsstroom uit
bankleningen. Daarnaast was 27% afkomstig van andere crediteuren (onder andere via obligatie-emissies), vond 38% plaats in de vorm
van directe investeringen en vloeide 12% in via het effectenverkeer.
Een uitzondering werd tot voor kort gevormd door een aantal Aziatische landen, die een eenzijdige instroom van kortlopend bankkrediet
kenden. De afhankelijkheid van deze vluchtige bron van buitenlandse financiering maakte deze landen extreem kwetsbaar voor een
vertrouwenscrisis. Een meer gevarieerde toegang tot kapitaal is duidelijk te prefereren. Zo zijn directe investeringen een veel stabielere
financieringsbron dan bankleningen. Bovendien worden vertrouwensschokken op de obligatiemarkten allereerst vertaald in een
neerwaartse koersreactie, zonder dat er per se een kapitaalvlucht op gang hoeft te komen.
Voor een economisch herstel in de opkomende markten is de toegang tot de internationale krediet- en kapitaalmarkten een belangrijke
voorwaarde. Dit geldt met name voor Latijns-Amerikaanse landen waar een enorme schuldenlast uit het verleden nog steeds beslag legt
op een aanzienlijk deel van het binnenlands inkomen. Recentelijk zijn de internationale financieringscondities voor Latijns-Amerika
duidelijk verbeterd. Zo kon Brazilië, reeds enkele maanden na de ontkoppeling van de real, een beroep doen op de internationale
kapitaalmarkt. De rentespreads met de VS zijn bovendien gedaald. Dit snelle financiële herstel, waarmee (ver) wordt vooruitgelopen op
economisch herstel, is te danken aan een aantal factoren. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de krachtige Amerikaanse economie, die
de eigen achtertuin mee omhoogtrekt. Van nog groter belang is dat Latijns-Amerika beschikt over goed ontwikkelde financiële markten,
waardoor de toegang tot een breed scala aan financieringsstromen snel werd hervonden (zie figuur 1).

Figuur 1. Private financieringsstromen naar opkomende markten

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur