Ga direct naar de content

Jrg. 7, editie 338

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 21 1922

f1 JUNI 1922

AUTEURSRECHT VOoËI3EOU.tEN.

Economi*sch~Stati
*sti*sc’he

Beri
*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

7E JAARGANG

WOENSDAG 21 JUNI 1922

No. 338

INHOUD

BIz.
flauw op het bericht dat de iedn der hankirs-confe-

DE RussiscHE JUNGLE II
door
J. H.
Cohen Stuart

543
rentie te Parijs onverrich.tec zake naar huis waren
Werkloosheidsverzekering door
Mr.
R. A.
Fockerna

546
geigaaa. Vooral miaaken waren sterk aiangboden, nlaar
De Rubber-crisis 11 door
Mr. G. A. Voûte …………..
548
Medezeggenschap ddor
E.
Kapers ………………..
549

ook Parijs was aer flaiinv. Brussel, idat. aneesta1 gelijke

Bezuinigings-methoden door
$irnon
A. Maas ……….
551

tred Jioiidt niet Parijs, was deze week minder stewik
[)e Resoluties van Genua op financieel en economisch gebied
en ten opzichte van het Internationaal Verkeer II ……
552

aangeboden, zoodat het disag.io
tegen Parijs, dat in

Londensche Correspondentie
……………………..
555

den laatsten tijd meestal f1,65 á f1,75 bedroeg, niet

De
Rijksmiddelen …………………………….
556

onbelangrijk kleiner kon worden. Heden was het ver-
AANTEEKENINGEN:
Gedeeltelijke
Staatsgarantie voor export-credieten •

schil tot op
f
1,— teruggeloopen. Een uitzondering

Het rubbervraagstuk ………………………..
557

op de flauwe stemming maakte New York, dat zeer
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN
………………….558

gezocht was, voornamelijk voor Engelsche rekening,
MAANDCIJFERS:
Overzicht der Rijksmiddelen ………………….
559

2,552,5fl4, heden 2,60.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…….. ……….
559-565
Geidkoersen.

1

Effectenbeurzen.
‘VVisselkoersen.

1

Goederenhandel. Bankatatén.

1

Verkeerswezen.

INSTITUUT
VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.
.&ssi8tent-Redacteur voor het weekblad: D. J. Wansink.
1
Secretariaat: Pieter de Hooghweg 12, Rotterdam.
1

Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 37.
Telefoon Nr. 3000. Postchèque- en giro.rekewi’ng
Rotterdam No. 8408.

Abonnementsprijs- voor het weekblad franco p. p. in Nederland f 20,—. Buitenland en Ko.loniën f 25,-
per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen
het weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief. Administratie van âbonnementen
en advertenties: Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage.

19 J1JNI
1922.

Ook deze week bleef de verruiming van de geld-

markt aanhouden. Particulier disconto 1
id)
nog iets

verder terug,. zoodat herhaaldelijk voor
33/
pOt. werd

afgedaan, terwijl heden de weinige wissels die aan-

geboden werden zelfs tot
34
pOt. plaatsing konden
vinden. Prolongatie was in het midden der week iets

meer gezocht, zoodat 3i pOt. genoteerd werd, liep

echter heden weder op 3 pOt. terug. Voor cailgeld

was meestal geen plaatsing te vinden.

*

*
*

Een inschrijving op schatkistpapier zal ook deze

maand niet plaats vinden.

*
*

De wisselmarkt opende Maandag reeds direct zeer

LONDEN, 17 JUNI
1922.

Do
toestand van de geldmarkt was deze week veel

vastéï. De verlaging, op Donderdag, van het bank-

disconto op 3Y5 pCt. was in sommige kringen voor-

zien, maar dit vermoeden werd lang niet door ieder-

een gedeeld en het gevolg was dan ook een aanzien-

lijke verwarring.

Al gevolg bracht deze verandering vele andere niet

zich mede. De deposito-rente van de groote banken

werd7 verlaagd tot 13′ en die van de disconto-huizen

tot 1% püt. voor callgeld en 1% pOt. voor money at

notice, terwijl 7-daags-geld tot 2 pOt. terugliep.

Daggeld was over het algemeèii verkrijgbaar tegen

23-2 pOt., hoewel enkele malen 3 pOt. werd ge-

vraagd.

Na tot en met Woensdag 2l-2l pOt. te hebben

gedaan kwam, zooals we reeds boven vermeldden, 7-d.-

geldop 2i’-2 pOt. na
het verlagen van het bank-

disconto.

liet aanbod van wissels nam niet toe, doch dis-

conto’s liepen ietwat op, bij de betere vraag naar lee-
n:ingen. 2-, 3- en 4-maancis bankaccepten noteerden

27/„—y2 pOt. en 6-maands 2Y2—/ pOt.

DE RUSSISCHE JUNGLE.

II.

1).e boisjeiwiki aprekeui vaai ide ee.iute 3X jaar van hnn réginre (bo’t h[aart 1921) als ryaai het tijdpork van het orkegsnoninrunise”, en iinld,eildaad kwa men iiicgl
hun
,
00rspronkeljke economische stelsel, voor zoover
het ene regeling van staatswege van productie cii
distributie beoogde, het beste voorstellen, als een
soort Zwangswirtschaft, zooals de meeste landen en
vooral Duitschiand, die tijdens den oorlog gekend
hebben. Het verschil was – van vele bijkomstige,
ievolutionnaire omstandigheden afgezien – voorna-
melijk hierin gelegen, dat wat men elders beschouwde als den tijelijke en etireuronawaard.ïge nooidoalzelijk-
heid,1 in de oogen der bolsjewiki de beteekeiiis had

544

ECONOMISCH-S&TISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

van een. ideaal, dat met geweld en tot in zijn uitste,
ja absardste consequenties moest worden verwzen-
lijkt. –

Heit dis een iopniewkedijk ±eit idiait zij,
oip
het ihogte-

,pnnt vnn hun politiek en snilditair succes koanen,tonn
niets hiia meer in dat weg scheen te staan
om den
bouw an (hun Jiedistaat te -vioibeoien, izidh edizaakt

he,hilyen geuiiien dat stelsel ‘op te geoen, – rweil liet Oeste
bewijs, idat liet izijn ontstaan en zijn betaaersmoiglijk-
held alleen te idianken
[hsd
aan iden doang rvranldren

oologstoektand. De virag is nu ‘of datgene, wat veor
het ,,’oorffogsoominiu,ruisnxe” in
deu?lante
gekomen
ishkan
oiden 1bwehouwd aus , ]
1j
‘oi het
eeonom’jsch ‘herstel en -vnnr een ‘permanente Fridsnn-
wirtschafit. Het is voior’al uit kl’it öuogrprnnt, ‘dat dik Itij-

dans mijn. recent hezoek an Rusfaiidj getsaeht heb
den toestandi te bezien.
t

De eerste inclrulsken wanen, getoetst aan den’to-
stand, c]iien. ‘ik er twee jaareted’en. achterliet, niet en-

gunstig. Wat het eerste pvalt ijs ide veel grobter.e
viijheiid, die thans ‘op elk gehied heerncit. De hien-
sehen voolen
eledi
merkbaar ,,pgchiciht. De politieke en

ecouiomuische terreur ijs’ verdwenen. ‘Ei ijs geen ar;bbids-
diwanig meer, geen pff’aigerij en geen d’ageilij’ksohe ‘ver-

selgiing der bourgeoi’sie. Vn -huiszoeilingen
,
en cob&iis-
naties
hoort
men niets. ‘Alen is uniet meer gedwd’ligen
,,.S’owjet.eumjbitenaa:r” tezijui. ieder idoigt vrijelijk’zijn
iukeo1pen in
n de winkels
en
‘op
de nark.ten, die
geel
‘van ail’lns -aoorizien zijn. Hoeiwel de politieke ,atmotfeier
noo
r
aisn
i
og ‘ourzeikerr ,blijiit, valt
toch een
groote
1
iornt
,aimiung te consta,teeren in de vrecger zoo £eio
tegen-
steuil±rngen. M:eerraailen was ik to’evsulli,g geteig.eivan
leven.dli.ge
ldásmssiies tusischen ooanimuniuisten en niet-
oomanunisten., waailbij eerstgenoernlden izeer steké]iiige

dingen moesten aainkoor’en en daartegenweinig in te
‘brengen hadden, ja blijkbaar tot nadeniken wehdlen
gestemd.

Dit psychologisohe elemt in dein t etan’d ‘is ‘zeer

belangrijk. Het ‘diudideiuijke streven ideir heersciWende
partij
om
het verfbreken contact met ide
,
.ovenig be-
vollking te herstellen en ziiclh bij d’e iweTkelijkheié
l
aan
te passen, stemt hoopnotL Van die ledld’ers moet ggemeigd
worden, ldiait tij het aan ,meel’oogenilouose self kritiek
niet [baten ‘ontbreken, en. vooral Lenin Jaat
geelt ge-

legenilieid neoabijgaan om zijn volgelingen de uileest
‘ongeeouten waaaheiden te eggnn. De nonzm’inriIten
heel t hij m’eerniauien uveridaaxid’, zijn een drupp:el ir,den
oceajanu ivan liet volk. ,,Wij kunnen liet viol’k aullieen
meekrijgen twarnneew wij onze ‘richting juist wet&li toe
kiezen, ‘d.,w.’z. ‘datgene ‘weten te ;do,en ‘wat ‘het wuolkaïoo-
diig heel t en begrijpt.” ‘ –

Er is iets in liet .00igenschijcu1ij’k
ge:

mak, waarmede de ‘belsijeiwiuld telkens weer ‘het ,,’be’ter
ten halve gekeerid’ idan ten heele gecljwaald” -tioep.issen.
Hun hee ‘ré,ginie
as
niet één exiper±nrenit, maar een
onagebroken reeks van enj’enimenten geweiezt;” een
onoptliondelijk izooken n’a’ar ‘nieuove wegen en n,i’u-wie
vormen; een isooritdureusdi aanp,ansen van ffrnnine ‘doc-
truinie,s ‘aan den toestand ‘en ‘den violkisgeesit. Ook ‘de
,,nuiéuwe econuomiscihe politiek” draagt diuui]clelijk dein
steimipel van idjie ennpiriisdhe methode.’ W,at izij tot’id’us-
ver o1pgeleveid heedt, doet mij v’reezen -voor die juist-
held van Lenin’s vioor,s,p.ell:inig, dat ,,’ailles ‘noig ‘wal neer
dan eens van veren af aan ‘zail moeten -worden ‘qerge-

‘dia,aua”. Dat
tuit
niet juist beivioricleur,lijk kan nijn aan, een
rustig hertd ‘en aan eene sp’oieid’ii.ge her vizininig” van
het vertrouwen. van ‘het ‘buiteniladj behoeft ‘goed
be-

toog. . ‘ ‘
Men weet dat ‘deze nieuwe eoonnni-sche puoüdiek ‘ge-
oht wordt te auij’n begonnen met liet ‘decreet axci 21
Maart 1921, waailbij Iden boeren de vrije besdhikking
werd gelaten ioiverr een ‘deal van hunne p.ruod’d’citie.
Dezd eerste’ contiessie leidde -nieo’dizaikeuijkenwijze tot een
lange reeks ‘an cormequenides, ‘sotoals liet li’erustel ‘van
den vrijen ‘handel, de toelating van liet particuliere
i.nri’tii’abief, de terugkeer .tot liet gelid, ‘die inkrimping
.irain de rantsoenearinig, Ide vemniiindeniinig ‘van’ het
stajatspersoneel enuz. IVIlaair de gro’oitste n.ieuiwtiglieiidî was

‘OtI ‘de manier, waarop de bodisj’ewiiki ‘de srta’atsihuis-
lionding iaan ‘de ,,Ikapita1liistiisdhe” hadnijfsviormen iioch-
ten aan ‘te puassen. Zij zagen in, ‘dat ‘hun plan tr,an

een ai.omvattenIde r’egedii.nig van productie en idisti’ib’u-
tre ‘mislukt was, maar icht ,verhinlderde heus niet
om
aan de groote lijnen van 1dat ‘plan iviaist te houden.
,,On’ze ecouionii,sohe ‘po’Liittieik”, jzoo leest men in de
mn.str actie ‘van den Rand.’ ivaun Vo’lksaotm,missariss’en van
9 Aug. 1,921 (‘betreende ide viowezeniljkiunig van de»

nieu.wen eiaori’o,m,iisdhen ‘koers) ,,9eenrnerkte izich tot
djuvoi door de volgende trekken:

a. ide otwj’et.stawt -was’geiioocFzaakut een gew’aldtge massa
ven de meest ‘uiteeniiooi,pende soorten van ondernemingen
r-edh’hstreek.s te bdlaaeiren, -buliten alle uverhonding tot le
seer ‘beperkte res.sources aan grond- en ibraniclistouf 1 en, evens
‘niid,delen euz., waarojver ‘hij Ibesedikte. Resuul’taat: irra-
tioneele aaniwencliing en -versniiippering ‘van die ressoniroas;
de voonzi’eauin,g ‘der ondernemingen ‘van al liet ‘benoo-
digte was oever tal ,van organen verdeeld en stond niet in
direct veribaunci met de productiviteit van dlie bedrijven.
Resultaat: ‘veellhoofdriigheibd en geen ‘verantwoordelijkheid; bij ‘deze anetrhuocte van voer-tienuing en bij het ‘bestaande
loonlitelsel waren de producenten niet ‘geïnteresseerd bij
het resultaat rvan hun arbeid en ibij de verbetering dier pro-
d’uctiemetliodes; d. ten gevolge ivan de algemeene’ enutredde-
ring van liet land uwas liet onmogelijk een in
ed
ëiju onder-
dedien bclhooi’ljk gecoördineerd organisatiepdan ‘voor de
voikslhuichioud’in’g samen te steil-en en uit te ‘voeten.”

,,Ten einde een verder verivial van de

vuofljkhuujs-
houudinig te

eoorlcomen, nijn, de ‘viodgersde hervoran’iin-
gen noodzakelijk: –

a. de Staat in don persoon
van
con Oppersten JliaaJcl der
Velkehuishoud-ing en diens plaatselijke organen neasilt de
voornaamste en -voor ‘den Staat meest gewiChtige bacTrjfs-
groepen in eigen beheer; b. ‘deze onrderneniingen’ worden
op snuiver commercui’eeien gronudislaug geëxploiteerd;
C.
de
sfeer van deze stnartsexpio.itartie wordt ‘gehouucied binnen dle
grenzen ‘van do beadhikbare materieele ressouroes van den
Staat. Ter aanvulling, van de ‘door de -verschliull-ende staaits-
organen te leveren ‘grondatoif en, levensmiddelen eniz. staat
liet den ‘bedrijfsleiders vrij om ‘een deel hunner uproductie in
de ‘open mank-t te realuisoere» en daartegen ‘het benoodigcl’e
in te koopen; cl. de voorzieiiing der arbeiders -van ‘levens-middelen, kieedring ed. maakt deel uit van het arbeidsloon,
dat in cvereensteumniuin,g wordt gelbradht met den door
lederen aribeutder gepr’esteencten arbeid, als aansporing tot
meerdere pro,cluoti’vitit.
Ln’dustrieele o’nderne.nvingen, Idie niet ltot de hier ‘be-
doel-de bedrijfsgroepen bdh’ooreu, moeten -in padlit -worden
aifigegeven laan particuliere ondernemers of groepen van
on,dei-.nemers. ‘Alle onider.nemuiusgen, drie niet door “den ‘Staat
kunnen ‘worden geëxploiteerd en voor
welke aidS
eve»-
min particuliere ondern’eipers aanniokien, moeten worden
gmioten.”

Het hier ontwikkelde denkbeeld, dat den wijdsche»

naam vlam ,,’staaitslkaipi’taiisme” ‘kreeg, stelde een coen-
prom

ims voor tussclzeii liet vroegere exclusieve s’banutms-
moniopolie ‘van industrie en lianld’el en di-ei herstel van
liet p.ar-tuicnkier initiatief, watbij de -Sutaait voor eich
alle bddrijven -reseaweerude, die

voor hei beih-oud ‘van
sijn. econosnisdhe -opperm’aeh-i o’nmwinbaar zijn Om
deze staatsibedirjvuen lavienaviatbaar. te maken in die
otrgeiviing van het nieuw opkornienude ,,particul-iere”
‘-kaipi

tailisme, ‘moesten nij op coun’meurcieele leest jwor-
dien ‘gesnhoedid en ‘op de open. ‘markt kunnen coineur

roeren niet cle par,ticuului’ere ‘ornideriremineurs.
‘Zoo wenden dan ialle uvoouravaamnrslue ‘beudirijivun in ‘groe-
pen ig ,jstaatstr-usts” vereeni’gd’. in Maart I.I.waren
van alle duaai,v-oor in aanmerking ‘-komende indluistrieele
ondennanzimogen 70 pOt. getrusteeikli; ‘deze telden 80
pOt. van alledliaaiibij betrekken amtubei’dlieirs. Behalve
inid’asbniieelte, zijn en
ook
counnim-ercieeile, ‘mijnbouw-,,

bosch-, tnaussuport-tmusta eizz., :De leiding berriust hij
duir’ecbi’oa’, die gewooro!lij’k wel uit min of nuieeir ldes-
kiin’diugen (‘veelal uvroegere hedirijfsleiidkmns ed.) lie-
•staani, maar waarin toch ook altijdl een ‘of meen oom-
inuisniisten. zit

ten, ‘die offdcieel -de anaclht in handen
hebben. (in we,rkeliji&eid is -d’it niet altijd ‘het geval!)
Het ‘was’ vooral olver ide
,
gelbielcen iuscosopetentie van
deze uniieuwbark,ken coni’mtuunikt,isclhe leooplidd’en, dart
Lenin in zijn laatste addemvoeningen al sijn gul uit-

stortte.

21
Juni
1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

545

In het algemeen hoort ineil over cle igestie der
trusts niet veel goeds. Leifs. de meest zaakkuridige bi-
ders spreken taimdlijk sceptisch oivur hun eigen be-

drijf. ,,Ik weet niet vaaraaia heb ligt,” zei nij ‘oo

iemand. ,,Ik doe precies sooarls ik jhet, ‘vroeger, ïvóór de

revolutie, gewend was: ‘ik koop en lik cverffcoop,
en
ik

maak (winSt – maar id
,
aai%ij Iheib d’k niet de o’vertui-

ging dart er iets

van terecht komt.”

Inderdaad is liet nitlerst inioeilijk om rin den Iheer-

sohendien chaos preoies ‘vast te atelilien wat er eigenlijk
gebeurt
en
weikô factoren iden tioestiand ivoornamelijk

beheeiiscrhren. Twee jaar geleden was het gemakkelijk

om alles toe ‘te suhrijiven aan h€ib régirme, ‘dat thet
oconroiinischo leven in kunsbinatige vorimen had ge-dwonIgen. ,,Herstjel van den ‘vrijen handel” gold toen als liet aangewezen mriddel tegen alle kwalen. Na ide
vrije handel hersteld is, voelt men dat daarmede wel
een eerste atari) in die goede Tichbin,g is gedaan,,
maar

dat er nog ontelbare andere facrborren aijn, idie een:e
werkelijke en bii;jivendia venbeteiii’ng tegenlhoudien.

Een belanigrij’ke rol in cle. algemeene Twarrirag
sjp eelt de met dudrzelingwreklkendn snelheid ivoortsdhrij-
deudo depreeia;tie rvura liet p;apieiigeld. Hart is alsof
7iCrh
,orer de ecoiTormisohe i’nizinik,inig nan liet, Ibainid een
dcaaakolk van roehels heeft gevorixall,drie’ alles rwat
ermee in aanra’king komt o’nrweersbaanibaar naar de
diepte srleurt. Wie het ‘niet eel.f 11reeft onldieiwoniden,
kan uidh moeilijk een iooratellinlg miaken van ‘de
p’ha

nrtastiscihe ‘vormen, diie ce geheele samenleving, de ‘volks- zoosvel als ide staa’tehuishoudïrsg, daardoor heb-
ben aanigenoosen. De dagelijksohe ‘prijsstijgingen ver-volgen u als een hooize droom; izij
maken
elke finiajn-

cieele of comroercieerle berekening onroogelij’k.
Ik aarzeil een’igsalhs ‘arm cijfers te noemen, ‘want
boe .ijvieuig ‘ook in Biuslianid met sta’tiisbi:eken en index-
cijfera 1geiwerkt ‘rv’oridit, ük heb ze ‘veelal tegenstrijdig
en ,dlaar’orni rwein.ig bebrorurw
1
lyaar bevonden. Men is
ecih’ter wel niet voo heel ‘ver van ide waaulieici af
wanneer men aanneemt, dat seldert het begin der

revolutie de k-oo’pkracrht ‘van den roebel in ‘dien loop
van elk jaar telkens tot op een ’tisride gedaald iis,
ccoodat men van jaar tot jaar (‘gerekend vanaf 1 Jan..
1917) ogeveer icleze ‘ver’hou’din’g k’riigt: 1917 100;
1918 10; 1919 1; 1920 0,1; 1921 0,01; 1922 0,001.1)
In ‘den livinter van 1921122 iis het tempo rvan deipire-
ciatio eclhter voer versneld, ,zoodla’t op 1 April I.I. de
kcsop’keach’t ‘van den iodbel reeds minder dan ieen
tiende ‘van diie
op
1 Januari ‘was geworden – dus
0,0001!
De circ’uiFatie
hedsoeg
in miriliarden op desi 1 Jan.
‘van elk jaar: 1917-9; 1918-27; 1919 – 61; 1920
– 225; 1921 – 1169; 1922 – 17.000, en vertvroJgens
op 1 Febr. 29.000; 1 Maart 48.000; 1 A’pid,l 71.000
miuuard! Het feit, dat ongeveer 35 pOt. ‘van de koele
elm’ijssio te Iibceko’u plaats heeft, idiiilft op de grotieske

verwording van het economische leven in een land
van zoo :reusachtige oppervlakte.
Uit de genoemde cijfers blijkt voorts, dat nog nooit in liet verloop der revolutie de emissie en, in verband
daarmede, de depreciatie zoo phenomenale afmetingen
heeft bereikt als juist

na het ‘irirsetten der inrieraure
economische politiek. l)art deze, d&o’r de plotselinge

oxparnsiie ‘van het goedcrenrverkeer, een grootere lie-
hoef to aan ruilnsi’ddeilen moest rvierrrviekkeqs is duidelijk.
Het ‘merlawaarkhige ver sdhijassel ‘doet zih echter voor
dat, naarmate de emissie toesieeixrt, niet allen ide
relatriewe, doicih ook dle whsolrrte ivian. ‘de in
‘omloop zijnde parpiermassa veranindert. Zoo is – al-

weer onder het rnioo’dirge vooiihelho’ud ben aarn’ziien ‘van
de ‘volstrekte betro’iruknarheid der cijfers – gebleken,
dat de 71.000 milli’ar’d rodbels van 1 April 1922

1)
In eau fofflicieele pib1icatie vond ik deze indexcijfers
(op 1
Jan. van elk jaar) ‘ten orp.ziiohte van
1913 – 1; 1917
– 2; 1918 – 16; 1919 – 103; 1920 – 1670; 1921 –
1290; 1922 – 200.000.
DIt laatste cijfer kornit
oOk
‘vrijwel
overeen snel cle verlhlouicin,g van den papI er- tot den ‘gouri.
roebel
op 1 Jan. 1922,
1ie Keynes
op
gezag
van cie Rus-
sisete Genua-delegatie gesit,,
nl. 170.000.

slechts een ‘derde van ‘cle hvaarde ”orte(gem’voordiigdhn
van de 1.7,000 milliiard ‘va:n. 3 ‘m,aa.nrclen itevoreu.
Dit ‘veischijrrrsel wijst e’ec’idei
01)
eene aanrsi:enlijke
ri.nkrinspi’njg ‘desi op. eene iverimeerldering ‘van dien goe-
.d•oreniv’oorraaicl, en in erIk gei’ id op de aanrwenigheu’d

van facto’ren, clie de inflatie op huri’te.nigew’ono ‘wijze
hebben ih’evordierd. Als voodanige factoren moeten
zeker
wal
in horyFdhaak worden aanigemorkt de finan-
ciering der tr.iïsts, ‘dc op de ‘depi’eciatie gebaseerde

wi’n’dbjan’diel, en – als lugubere ‘acrhbengi’ond van alles
-. cie gaoote hongersnood.

De miisoorgst en de hongenan’ood, tcliie
,
oeii groot aan-
tal yan juist de meest priocluutieve provincies heb-
ben ‘getroffen, [hebben op het lieele oco’noinirijsdhe
leiven ‘de uirtweridng ‘van een ve’onioti;gendilen oorlog,

‘die sni’l’lioeinen producenten en een ‘o’atrzaggeiijk pro-
duo trief kapitaal aan dien nuttigen aalbeid osïrbbrekit. In
den loop van die revo’l’utie is de Eruissisc[he staa’trs- en
volledb.uis’h.oudiing in toenemende mate oren ‘v’oeid’ings-

probleem geworden. Naar het brood” richtte en richt
zich
,
letterlijk alles; die broodrpeijs beiheeracht alle
waarden. Het kern dus ‘wel niet a’n’dera, of het uitblij-
ven van don oogst in Zuid- en Zuid-Oost Rusland
rtioert een groweldige.prijnisrtijging
op
elk geibied ben
gevolge lielbilsen.

Juist in dieven tijd belgon die trusteerirnig der ‘inidrus-
trie.
,
‘en het heustel der ,;G’aldiwirtschatft”. De biljt-
te’vpers voouzag die trurats ‘vram, het noodige ,bedrijfs-
kapi’ta al,
en,
‘deze braclhten vele honderden en duinen-
dien vn milbi’iarden in omloop ter ruainkoorp ‘van grond-
en ‘brandstoffen, voeding en ‘kleedi’nig der sibeidierrs
eisz. ja clilkrwijis niet geen ander doel
dan
arm hun

parpireLl kapi:taal tegen chip rioc’irarbie te ‘verizekeren door
liet in goederen te beleggen. Zoo wanen er ‘bij’v. mijn-
houwtrusts, die n’og ‘niet dad’elijk aan het werk kon-
dien gaan en ‘toch hun heele bedrijfskapitaal, datette-
lijke h’onciccidlen van mihiarcen beliep, in eens wit-
betaald ‘kregen,, ‘waarop zij dein in enkele ‘dagen tijds
dat heie ‘bedrag osurseittern in elke soort ‘vara goederen,
die ij maar krijgen konden – tot meurbel.v en huis-
raad. toe!

kien ‘begrijpt, hoe door ‘dit alles ide prijizen crnshroorg
‘viogn. Verseihrikt d’oor dle dagelijks rvers’n’ellenldei
derprpcicutrie van (het geld, die alle p’iannen bot hervor-
ming der staatefinanciën in de war stuurde, kwesnen
de Mosdco’usche ecoerom’isten bolt liet irnizicht, clait de
truets hunne ‘levensvatbaarheid mioersten lbeiwijzen door
zihnelf te financieren. Om aan geld Ite komen, mees-
ten .zij hunne productie en hunne voorraden in de
opeii markt verkoopen. Eerst deze algemeene
verkoop” heeft den wezen toestand aan ‘het licht
ge-

bracht, die door den hongersnood gesdh apen en lan-
gen
tijd
onder dan geidpapieren vloed bedekt ‘geblo-
ven js. Het bleek nI., dat ‘er weinig of geen ko’o’pers
waren. Eerst heeft men dit rwii’len rtoescilzrijrven aan
,,gelrdihonger” d.w.v. gebrek aan circulat’ie-mi,ddieléin
en dat bij een ci’rcu’latie ivan 71.000 m’i’l’liar’d!). Later
‘begon men bespreken
vnu
indu strrieele ‘o’verprodiuc-
tie” (terwijl deze rvai,ieert tussclh’en 2 en 26 pOt. van
de prediuctie in ‘v’reldiestijd, de invoer uit ¶het buiten-
land reieds zoervielo jaren sbilstaat en dc bevolking aan
alles gebrek lijdt). Er waren zelfs rraldiroale ,,free-
tr’a,d’rs”, drie betoogklien, dat, Rusland ccij;n,f.aflyrikaten
inoos;t u’i:tjvroeren, om levenainididdien te kunnen in-
voeren!
Een feit ijs, dat bijrv. op een oorlanig’s.,goho’uden jaar-
beurs, ‘waar ‘vertegenwoordigers ivan eenige honderden
trnsts en hand’elssecti’es ‘vara ‘cle pi’ovri’n’nia,le econ’omi-
mlie organen bijenk!wnrnsen, .10 h 100 miaui meer goe-

deren ‘werden aangeboden dan konden rwotden ge-
realioeedi. Een ander feit ‘is, dat in de arligemne
hausse vara de laatste maanden de prijzen ‘van fabri-
katen in verrhouidiing ‘verre tei adhter gieblevien zijn
bij ‘die ‘van ievenisnnri;didlelren en ‘van alle goederen (spe-
ciaal grond- en brandstoffen), weiker productie voor-
namelijk afhangt van de voedselvoorziening, – met
het gevolg, dat de industrie, indien werkelijk com-
mercieel beheerd, onmogelijk met winst kan werken.

II
546

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

L-[dt verrbland, itursethen deee feiten en den honers-
nood is duidelijk. Deze heeft zoowat de helft vah de

laiidbouwencle bevolking van Europeesch Rusiand uit-
geschakeld, niet alleen als producenten van levens-

niidclelen, mlaar ook als k•oîopkraohge oonsuenten

ven, faibrikaten. Yancl!aiar een kio’oesnTe versdhuii,in!g

iii cle waarclaveilhoding tusselien levenssniclddleni en
al]a .a’nldere goed’erier. Vandiaar ook het •ar.aldexale

‘eisichijineel dat cie vliaag naar faibrilkaten,
voorzoover

zij best a.at,
een vraaig is naar goielde ‘kwaaitait, en zelfs
naar luxe. Wiartt idle boeien in streken, die nit îd’o,r
den ‘hoinigersnocul getroffen zijn, ‘heblben aan die iiet-
,a-

t,lcivie onistandligheidj een en:gewnneta

welstand tet d;ain.-

ken. De cionbrasten, dle men in het hongeren’cie Rus-
land ctnitimoet, zijn idius neer opivnjl4end. In haiar
g
geheal

be.seh’owd, iis eehiter natn’urlijk ‘da hevollcie:g
1
ver-

schrikkelijk verarmd – en zij was al niet erg wei –

varend in haar allerhesten tijd
Het is goed, zich van cierze dirngen rekeamcthap te
geven, wanmoer men .sipreekt van RusJad’ als niarkt
voor de
Wester
sehe industrie, iof ‘vaiu die R,ussische in-
dustr,ie als fioleg
g
fingisobject, vor het Wesltersohe, ica-
pi’taa’l. Er valt ‘cle conclusie uit te trdlzken, •diat voor-

wover men te doen heeft met dik groote maase der
laindbouwende hotiking, cie indiividueele leokchjt

nog
wol
lengen tijd veer beiperkt zal blijven, tenzij, het herstel van productie kan worden bespoedigd door cre-

die vierieao,ing. Dat cieze alleen ‘kam komen uit het

hLteuiand, -wordt nu te Moskotu wel ingezien.. .,Watt

ni;en echter nog niet rni7J t is, dat in cie gogelveiiotm
standigheden de Russische industrie geen gezopden

gronda1ag heeft voor een normale coimm’erqieele
exiploitatie, en ‘dat zij dien grondslag nielt kan icrij-

gen voor en ailecrr het pintitelanci zijne pr
,
o
dm
uu
tii
t
it
e
it

en .d.ajar’mecle zijn nat,itsi’rlijke keoqkrnoht h.er’wopeen
heeft. Zoolaiag dit niet heit gevel is, zijn rn.i. a’U po-
gingen -cm d!e
Russischue
iuidtust,rie, met of son,der

hulp van liet builtjenul,ainldl, te heratei1ilen, tot m,ijsiuikiin’g

ged
1
oemsl. Hieirin ligt, n;aar mij voorkomt, de ware
oorzaak van de inchrsrtirieele, de finaincie1e, eu.elke
andere crisis, die Rusland l
tha
n
s
dooretaskt.
1
’11et

,,&Üaatskepibalisme”, dat rn:amnlijk op de iaichs,srtrie
s’teazn:t, gaat daanmede zijn .onîv,ermijidki.ijike déhâcle

tegemoet.
J.
H. COHEN STUART.

WERKLO OSHEIDS VERZEKERING.

In de Ec.-Stat. Ber. van 24 Mei 11. geeft de heer
‘Mr. H. J. Morren- op verzoek der redactie eenigc
cijfers over de kosten dei werkloosheidsverzekezing
en
doet daarbij tevens een aanval op mijne artilcelen

in dc N. Rt. Ot., thans als brochure verschenenji.
Ik zoude onjuiste voorstellingen geven, ik zoude de
begrippen steun en urerzekering verwarren, ik zonde
absurd handelen door voorbarige conclusies enz.o
.Nu schreef ik in de inleiding tot mijne brocivure,
dat wij niet mogen vervallen in onderling krakeel,
dat wij moeten trachten klaar en onbevangen tot de
kern der zaak door te dringen.
Wanneer we schrijven in een gemoedstoestand als
waarin de heer Morren de pen opvatte, wordt onwil-
lekeurig de blik verduisterd. Ik volg den heer Ici. niet

in zijne wijze van strijdvoering, maar ik zal traczten
ten aanzien van eenige door Mr.
.,M. te berde) ge-
brachte punten licht te verschaffen. –

De werkloozeverzekering is gesteld in handen
t
van
de vakvereenigingen. Mr. Morren heeft in ,,he Econo-
mist” van 1920 de bekende bezwaren tegen dit stelsel
kortelijk samengevat. Hij heeft erkedd, dat het de
vakvereenigingeil niet om de – werkloozenerzeksliug
op zichzelf te dodn was, dat deze i’erzekering voor de
oiganisaties in de eerste plaats was een hulpmiddel.
En wel in den loonst!ijd om elk xierken
ondè
r
h
e
t

zoogenaamde ,,normale loon” tegkn te gaan. Zij, die
werk onder dit ,,normale loon” zouden afwijzen,
moeten sls werkloozen worden beschouwd en moes-
ten als zoodanig uitkeering ontvangen met – steun
van staat en gemeente. Zij zouden daarmee als con-

cu:rrenten van de markt worden gehouden. In de

tweede plaats zonde de werkloozenverzekering dienen
als werfmiddel tot het verkrijgen vak leden en tôt
versterking van de macht der organisaties.

Deze bezwaren brachten er den heer M. destijds nidt

‘toe, de organisaties als draagsters der verzekering

re wraken terwijl hij thans de zaak in handen der
vakvereenigingen veilig
schijnt
te achten.

We kunnèu hier volstaan met te cokstateeren, dat

velen daarin met Mr. M. in gevoelen verschillen.
De Groninger Mij. van Landbouw heeft verleden

jaar haar bezwaren ontwikkeld tegen het, van staats-

wege steunen van organisaties, waarvan sommige’ met

een revolutionnair streven; De Raad van Commissa-
rissen der Ned. Heidemaatschappij heeft zich daarbij

aangesloten en betoogd, dat het wenschelijk zonde

ijn bij de werkloozenverzekering uitsluitend geheel
neutrale kassen te steunen, zooals dit in Denemarken

geschiedt. Van, dit onderdeel der adressen aan den

Minister van Arbeid is door. ZExc. geener.lei notitie genomen. Er is geantwoord, dat neutrale kassen niet

waren verboden. Dit was althans aan Commissaris-
sen dci- N. H. Mij. zeer wel bekend, zooals ‘uit hun adres bleek en daarover liep hun verzoek niet. IT,et
gold integendeel iets geheel’ anders ni.
het verbod
van steu’n aan organisaties, die de zaak ter hand

nemen als strsydîniddel voor een ander doel.

De vakvereenigingen hebben zich in’ een andere
richting ontwikkeld, dan velen veronderstelden. Er
heeft zich uit hun midden een soort bureaucratie
g.etvorimd, weilke violigenis -het oordeel van zeer -velen

storend optreedt tegenover een gezonde ontwikkeling

der maatsciiappelijlce verhoudingen, tegenover een

aan)iassiiig aan de zich wijzigende omstandigheden.
Men vreest een algeheele maatschappelijke ineenstor-
ting, wanneer door de machtsrniddeien der organisa-ties ]oor;cn worden gehandhaafd, die door de bedrij-

ven niet kunnen worden gedragen. Men keurt het af,
dat cle Staat partij kiest in den loonstrijd en wel door
het sturen in een richting, die de geheele bevolking
in liet verderf moet storten. –

– 1-let is hier thans de plaats niet om vérder op de
zaak in te g:uiii. Alleen zij de kwestie duidelijk ge-,
steld.

Mr._Al.schrijft, dat ik het ten onrechte doe voor-
komen, alsof alleen de moderne (socialistische) vak-beweging op het standpunt staat, dat cle werkloozer-
verzekering moet. berusten in handen der vaicorgani-

stties. 1,nt’usseben had, ik omtient een ‘tegenstelling te dien opzichte
niets
gezegd, wel had ik uitsluitend de
soc’iali.si iscEe vakorganisaties besproken, omdat ik me

te dien opzichte het best had op de hoogte gesteld

Dit is juist cie groote fout van Mr. Fockema, dat
hij cle begrippen verzekering en steun verwart. Bij
h-m is steun en verzekering identiek”. Aldus Mr.
M,orren.

Het standpunt thans door Mii. Morren ingenomen
is in Januari 1922 verdedigd in een artikel ondertee-
Icend M. in het tijdschrift van den Werkloosheids-
raad (hlz. 40).
Deze
M.
schrijft naar aanleiding van het vermelde
adres van Comm. der Ned. Heide-Maatschapij:

,,Wij geiooven, dat hier steun en verzekering veriward
wordt. De uitk’eering uliit ‘cie kassen gesohieclit volgens een
venzekering, waaraan de aiibei’ders premie (meestal ‘vrij
hoege)
Ihebben betaald.” –

-‘En verder omtrent een rekening houden met be-

hoefte bij uiticeering aan verzekerden:

,,’Een dergelijke -regeling is todh gclheel in strijd met het
karaktei, d
a
t de verzkerimg draagt.”

De Minister van Arbeid heeft zich nog dezen win-ter in gelijken geest uitgelaten. Op dit betoog van
M.
antwoordde ik in het T. v. d. W.raad:
l
7
erze7kering en steun.
Men iineent soms (o.a. dit Tijd-
sc.inui’tt
1922, bIz. 41),
dat deze begnippeu niet bohoorljk
werslew oadueasohaidien in het adres van de R. ‘v. C. De
atelier va.n het adres is uitgegaan -van liet ‘begrip ,,-verseke-

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

547

ning” in zijne oorpron.ke1ijke, eigenlijk eenige juiste be-
teekeoii.s. Bij venzekering dekken premie en riSico elkaar.
De geza.nienlijke preusies moeten vo1cloende zijn tot het ver-
strekken van de uiitkeeringeii.
De 100 pCt., welke rijk en gemeente aan de premies toe-
leggen
(W.13. 1917) is steun
aan de kassen. Wanneer loo-
gere bedragen worden uitgekeerd, heet dit
extra steun.
Het is de ook door cle r•ege.er.incg gebruikte terminologie. Men
zie di.t Tijclsdhrilt 1921, bi.
527:
voortzetting der regie-
menta’ire uiitkeri cig weild mogelijk gemaakt ,400r
extra

steun
aan de kassen”. Nu wordt het woord
steun ook
gelbruiikt in meer beperk-
ten zin als de uictckeeringen aan de zoogenasumzie uitgetrok-
kienen vanwege Biinnenlwndshe Zinken.
En deze beteekenis op den vooiigroncd piaatsend, komt
men tot een onjuiste tegenstelling. –
Men uegt clan: Aan de eene zijde heeft men reglementaire
ui,tkeercing, waarivoor men
betaald heeft
en waarop men
redlit heeft. Aan de andere zijde heeft men een gift

van de
ofverlheid. De tegenstelling is niet juist
Voor zoover de niltikeeringen gesehiecl.en met het geld, het-
welk de Minister van Aiibeicl noemt steun of extra steun aan
de kamen, voor zoover heeft men
niet
betaald. En juist
over dit
niet betaalde
loopt-de vraag.
Nu rijst de vraag in welke raate en in iwelke gevallen de
overheid subsidie moet verieenen voor dit doel. De R. v. C.
is van oordeel, dat daarbij het al dan niet bestaan van be-
hoef-te aan steun op den voorgrond moet treden.

De red. schreef naar aanleiding hiervan: (bis. 03).

,,Toegegeven wordt, dat het (steun aan cle verzekering)
geen zuivere vers. idee is.”

Nu had ik verwacht, dat hiermede dit strijdpunt

zoude zijn ter zijde geschoven, dat we dus nog slechts
de vraag hadden te beantwoorden, in welke gevallen
en in welke mate aan de kassen steun moest worden

verleend.

De Minister bleef in de discussie op het standpunt, dat bij de door den Staat gesteunde verzekering voor
den factor ,,behoefte” geen plaats was. Intussehen
had hij dit standpunt in de practijk al prijs gegeven,
door bij zoogenaamden
buitengewonen
steun aan de

kassen met de behoefte rekening te houden.

Iedere kring is natuurlijk volkomen vrij om voor
self bepaalde eventualiteiten verzekeringen te sluiten.
De Staat moet echter met zijn steun eerst heipend
optreden, wanneer aan dien steun bepaalde behoefte
bestaat. Wanneer al – zooals de Minister van Arbeid in Februari zeide— het begrip ,,behoefte” vreemd is
aan de Verzekering, zoo geldt dit niet de door den

Staat
gesteunde
verzekering.
Hier heeft men zich wel degelijk de vraag te stel-

len: staan wij tegenover een risico, hetwelk niet door den betrokken kring met eigen middelen kan worden
gedragen? Zoo bijv. de bouwvakarbeiders te Rotter-
dam, die gemiddeld f3000,— per jaar.verdienden bij
6-weeksche werkloosheid, . dus gedurende de 46 we-
ken waarin zij werkten ruim f 65,— per week. Zoo
zij wekelijks f 5,— ter zijde legden, hadden -zij voor
de 6 weken werkloosheid f 230,—. Moeten nu de be-
lastingbetalers hunne penningen offeren om aan die
mannen gedurende de 6 weken een verhoogde ui.tkee-
ring te verstrekken? Er is zoowel door mij als door
anderen gewezen op de te dien opzichte bestaande
misbruiken. Men gaat aan dit alles voorbij met de op-
merking: ,,De fout is dat men de begrippen steun en
verzekering verwart.”
De lezer oordeele aan welke zijde de fout is.

Laten wij thans den heer Morren even volgen bij
zijn reis naar het- buitenland, doch allee waar het
betreft de landen, die door mij zijn besproken. De heer
M. schrijft: ,,Het is dus volkomen onjuist, wanneer
Mr. Fockema beweert, dat men in Zwitserland geen
verzekering, maar alleen steun kent.” Deze bewering
was echter door mij geenszins gevoerd. Integendeel
was gezegd, dat men in Zwitserland ruime ondervin-
ding had met de verzekering, doch dat men bij de
maatregelen van bondswege – 29 October 1919 –
bij de codifieatie en wijziging van voorafgaande maat-
regelen
voor den bond
j
zijn heil niet had gezocht door
steun aan de verzekering, doch uitsluitesid door an-

deren stein. Dit nu wordt door Mr. M. niet weerlegd.

Zijne weerlegging geldt een stelling, die door mij niet

i.& verkondigd. –
,Mr. Morren beroept zich op een aan het Besluit

van 29 Oct. 1919 voorafgaande regeling, en wel op
de stichting van het federale fonds in 1911, ,,oni
genoemde kassen (W.l.h.kassen) financieel te steu-
nen en tevens steun te verleenen aan niet verzeker-

den”.

In het Bondsraadbes]uit van 24 Maart 1911 tot
stichting van ‘t voormelde fonds vindt men echter
niet de door Mr. M. daaruit aangehaalde tegenstel-

ling: De subsidies uit het fonds strekken:

ten bate van de kantons, gemeenten enz. voor

hetgeen zij doen om te verzachten de gevolgen van on-

vrijwillige werkloosheid.

Pour attdneur i’indigence alors même qu’elle
n’est ps due chômage.
De eerste rubriek spreekt dus niet van verze-ke-
riug en de tweede iiiet – zooals Mr. M. zegt – van

steun aan niet-verze-kerden, maar e-an atoun aan hen
wier armoede niet hot ‘ei”o]g is van werlkloodheid.

Al is het nu
mogelijk,
dat op grond van het sub a.

bépaalde steun aan kassen kan zijn verleend, het geld

wordt niet in het
bijzonder
voor dat doet beschikbaar

gésteld. –
En dan ]ette men op het volgende: blijkens het

sub
b
geformuleerd is het element, ,,behoefte” als

overheerschende factor bij iederen vorm van steun o den voorgrond gesteld. Reeds destijds dacht men
iS Zwitserland aan hetgeen ook thans nog in Neder-

land wordt ter zijde geschoven.
• Van enkele andere landen had ik gezegd, dat men

bij zijne steunmaatregelen rekening had gehouden
niet de behoefte. In de vraag of dit was geschied op
dé juiste wijze en in de juiste mate was door mij niet
gtreden. Het was mij er alleefl om te doen, om door
egne verwijzing naar elders te versterken mijn betoog,
dat men verkeerd deed, door voor eene belangrijke
zijde van het vraagstuk het oog te sluiten.
Nu schrijft Mr. M. dat men in Oostenrijk met de
wet van 17 Maart 1921 de door mij gepropageerde beginselen zou hebben losgelaten. Ik weet niet wat
Mr. M. verstaat onder de door mij gepropageerde be-
ginselen. ik had geschreven dat men ook in Oosten-
rijk rekening had gehouden met het beginsel: geen
behoefte, geen steun. En met dit beginsel is in par. 3 i

van de door Mr. M. geciteerde wet wel degelijk reke-
ning gehouden. Wanneer de ,,Lebensunterhalt” geen
gevaar loopt, kunnen de werkloozen van steun worden

uitgesloten.
,iVoor Duitschland beroept Mr. M. zich op het aan-
hangige wetsontwerp. Er zoude daarbij ,,een bijslag
voor zijne (des werkloozen) familieleden zijn bepaald,
zonder dat met de inkomsten van deze laatsten is re-
kéning gehouden”.
Door Mr. M. i.s daarbij par. 15 van voormeld ont-werp uit het oog verloren. De uitkeering wordt (met uitbreiding tot stief- en. pleegkinderen) slechts ver-
schaft ingeval er onderhoudsplicht (art. 316 B.W.)
bestaat en het hoofd van het gezin v66r het intreden
vdn zijne werkloosheid den betrokken persoon ook wer-
kelijk heeft onderhouden. En onderhoudsplicht ont-
breekt tegenover een lid van het gezin, hetwelk over
eigen voldoende inkomsten beschikt.
,De heer M. geeft ons i.n anderhalve kolom een
kijkje in 8 verschillende landen en concludeert hierna,
met verwijzing naar hetgeen hij schreef omtrent ons Vaderland: ,,Uit het voorgaande blijkt wel, dat onze
regeling volstrekt niet ongunstig afsteekt bij hetgeen
elders is ingevoerd.” Is Mr. M. niet wat al te licht-
vaardig met zijne conclusie?

Ik stap van dit onderwerp af met eenige algemeene
opmerkingen.
tMr: M. volgt een reeds veel gekozen spoor door het
ter zijde stellen van de hoogst belangrijke bronnen,
waarover men ten onzent op het gebied van de werk-

548

ECONOÏÏSCHSTATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

lôosheid kan beschikken. Ik noem als zoodanig nog-mâals de voornaamste bron: de rapporten verzameld

door de Groninger Mij, van Landbouw.
1
) Men heeft
zich in Groningen voor deze zaak groote moeite ge-
geven. Tal van personen, Burgemeesters, landbou-

wers e.a., hebben hun dikwijls moeilijk uitgewonneri
tijd besteed ter verspreiding van meerder licht. .

Het Tijdschrift van den Werkeloosheidsraad heeft

van dit alles niets besproken, alleen eenige korte con-

clusies van de algem. vergadering van de Gr. Mij. van

Landbouw overgenomen. En Mr. M. – hoewel naar

dit alles verwezen – doet het voorkomen, alsof slechts
ougenoemden zijn ten tooneele gevoerd.

,,Ongenoenide personen met verklaringen van twij-

felachtige waarde.” Aldus kwalificeert Mr. M. in én
rubriek allen, wier stem ik deed hooren.

Zoude het niet wenschelijk zijn, dat men aan het

Ministerie van Arbeid ook eens in ruimen kring het
oor te luisteren legde?

En gaat door de gewoonte om tiiet rond te zien en

niet te luisteren het obiervatievermogen niet te veel
verloren?

Laat ons niet in persoonlijke twisten vervallen,

doch laat ons samen streven naar het verkrijgen van
het juiste licht, waaraan wij
bij
den jammerlijken nood-
toettand van ons Vaderland zoo groote . behoefte
hebben.

R. A. FOCKEMA.)

DE .RUBBER-CRISLS.

III. Voorstel van een maatregel tot bestrijding dier
heerschende rubbercr-isis.

1

Ret is diajidelijk., dat een nsaatbïgel, die s
a
coe)sv:bff

wil ‘zijn, moet viodidjoen aan het .-viollgenide:

Hij nioet de productie
1
beperkern. tot iwat die co’t’-
sumptie baaoodigt en zelfs hegiimen mOt de pr’ojciuctiie
diuisda.niig te beperken, dat ,d’e ‘v’ooiir’aden ‘siiinkein; hij
moOt tegelijkeritijr]i den verkoopprijts op een niweau

brengen, dat ‘tegeno,ver dien kostprijs id&r geredii-
ceercio ..rdiuctie unstig afaleekt; (hij tmoet izo’o sipoe-

cii,g mogelijk leiden tort liet onraorodg zijn van zich-
zelf, m.a.’w. bot Idien terugkeer van ,vjotlle productie
en -rijheid van bwegig.

Waar cie producitife ‘tihams pim. 350.000 boos be-
draagt, de con,sumpbie pim. 250.000 ton’s en dc voo-
raden p’l.m. 250.000 tonis, is ‘een vermindering der
productie van 25 pOt. onv1,dio’end’e; men vamige dijis
aan met een reductie va :50 ‘pOt. en de jprotdiuetie
zal minder zijn den die oonsumptie; de voorraden nul-
len slinken; ‘sodra dit d’uddeliji ‘blijkt ,wioaide or-
nieujw ivoor een sielcere periodk vastgesteld hoeveel de

reductie
zal
.bodragen en hiermeide wordt vioorîtgeigaan
totdat (blijkt, dat geen roductie meer o’oediig is.
rr
ei
,
z
eld
cr
tijd worrde Om het
d:erd’e
dioel te beiredkdin

het planten van ruibber varhokien, behalve iter werven-
ging
‘van
ouldie bootmen, zoorlat clie ‘berekeniiing ‘ddr
reductie steeds op dezelfde gogew,enis (betreffenide aan-
planitijngen kan ‘worden gdbniseeild’ en de gdheole op’selt
een vaste ‘basis heeft; de monmnteeie aanplant zal
te. tijd niet te
groot
voor de behoefte ‘blijken te zijn.
Wat het bwee(de doel betreft, zoo .na’l de verrn!ind-
ring ‘van prekiuctiie acer apoeklig duidelijk in die
prjizen tot uiitidru!kiloing ‘komen; om evenwel ‘daaraan
kracht bij te zetten en producenten z,’o spoedig rteoge-
lijk wtiinst te dioen genieten, dient bij het ibesluit
tot
50 pOt. •i’ iimrpimfg en tot niet meer planten tege-
lijllcer.tijid bepaald te woeden, ‘dat prio(d’ucnnten h’uin
proidsaetin en ininne ousverkociite ‘voorraicien vanaf
dat moment niet iniolgen verkoio’pen beneden een nad.r
,
vast te stellen prijs, welke geuchit mag worden dien
ktolst,p.rij,s ‘van een 50 pOt. mindere productie te over-
schrijden met minstens 3d per lib.; slat eij, die ‘on-
verkochte voorraden heibQyen, hierdoor extra pr’öfi-
toeren moge waar zijn, doch, deze maatregel doet ‘den
imerktprijs eeiid’er den vastigeisiteilden ver’koojpiprijs

1)
Mr.
R. A. Foekeina’s brookure ,De
Werkloosheid
en
ihare bestrijding”, ibL 05 en 69.

beirieikên hetgeen ‘chiis weer ai;un, die geen oierkochte
‘voorriadem h’e(bbeu, -ten hate komt.

D:e miariim’uimpirijs ‘wordt ingetrokken, aoovllria als

bven vermeld besloten wordt om wegens het slinken
der voorraden dl
e
p.reducbiebeper1eimg te verniin’clieren,

inimees zij zal alsida,n niet meer eiocidiig zijn; het feit,
dat slechts nauwelijks vodid’oienidè voor de cu’nlsuiuptie
wordt gepr,oduceeaid’,
zal
prjven p een ‘sooidianig ‘niiw’eau
houden, dat er slechts ntot wirtet heihoeft te worden
verkocht.

Z’odk-a zulks negelijk
is,
‘wordt te,ruggekeeid’ tot
‘volle productie en tot nieuw planten, z’oo’dr’a blijkt,

dat a&fs: die voile productie niet die bo’nisumptie diekt.
Men val eeggeia, dat hoe uiterst ‘eenivionidig het plan
ook lijkt, er v’ecil practische bozwaren saai rverbniaden

zijn’, ‘vain(daar dat nog even ‘de ibesprieking
,
daazivasi
moge ‘volgen tegelijk niet een’ige ‘aanbevelingen:

Het zal i’ooclug zijn, ‘diat er een lichaam, wonde
ge..
schapen, ‘dat ‘namens de Enigelsche, H’o’llanidlsciie en
andere producenten ‘de .leid’inig ‘heeft en besluiten
‘neemt; het zal de ‘pjg tte]llcens moeten ‘vaatstied-
tien, ‘den verkoopprijs moeten bepalen, waar beneden

bij ‘de eerste inkrimping niet mag ‘woiidbn ‘verkocht
en moeten deciklieerein, wanneer volle proiduutjie ‘en ten
slotte
ntie’u,we
aanplant verotorloeot&li
‘is;
verder behoeft
zijn wer’kikriaig zich niet uit te ‘strekken; een iver

k’oopibureau is geenszins nioodiiig.

‘Daarnaast zal ‘het ncoldiig ‘zijn, dat de duvere Teigoe-

ringen dia ‘the East wonden verzocht als ,,’exec’utijve
con troiing Agen’ts” ‘op te
treden,
hetgeen rij onlgetwij-
Leldi gaarne zullen aanivaariden. Met reulis adigeisiloten

forward contracten ‘zal natinuiljk rekening ‘moeten

wioidlien gehouden, door speciale regelingen (te treffen
voor de produornLen, die ‘dez

uike saingingen.

Voorts eal’reikening moeten worden geihoudien met ‘het feit, dat soemuirige producenten ‘pas
isa
hun onit-
wikkcliingsstadiu’m ‘verkeeren, doo
r
‘de Liniknilm’ping ten
opzichte van ‘hen oh een minder percentage stellen
dan ‘de aadderen of door het percentage te berekenen
naar hunne volle priodiu’c.tiie.

De bedoeling moet ‘voo’rzititeui winst te hinken,
doch zij rang niet daartoe lïden, ‘dat de verkooippiijs
Ibuitek verhouding ‘hoog wordt ges’teikl( bij de eerste inkrimping, noch ‘d’at het inkrimpingepercentaige ge-
lranldihaaf’d ‘blijft, wanneer de niarlctp’rijs, wegens de
sterk slinkende ‘voorraden of w’egens ondierpnodiiacbie,
beila’ngrijik hoeven dien kohtp’rjs ‘komt, imimers naast
en boven ‘de oorsp,roinkellij’ke ‘beidbeidng om niet verlies noch twist te maken, ebaait ide u’iitedinclelijlce hedioeling
tot ‘volle productie en n’o’nniall’e ‘verhoudingen terug te
k.cex’en.

De financujeele zijde rvan liet ‘gescietsbe plan nv;oskit
in het geheel oieit genoemd, omdat aangenomen wordt.:
lo. idlwt ‘de mark’tpnijs zeer spoedig idie hoogte zonde
bereiken, ‘waartoe verkocht mag worden;
2o. ,d’e (banken ongetwijfeld gaarne ruibber zullen ‘be-
lezoen, mits zij ‘weten, ‘dat het ‘plan wordt door-
gevo
e
r

;
.

30.
inidlijen ‘de ‘banken rzoiadlen blijken zulks niet te
willen doen, er ‘onmiddellijk een fonds hij’eeuge-
b’r,sioht zou ‘kunnen worden door producenten en
aan,de’eilh,o’uld’er,s van Ruhber-i’Laa’tschaipipijen ter
uits’liiitendc financiering vare
dc
‘r’iabher, ‘welke
onverkocht moet ‘blijven tot, het ‘vastgestelde prijs-
niveau is bereikt.

Slotw oord.

Onietwijfeld zal ‘dit artikel ‘veel c’citiek ‘uitikke’n, doch is mijn bedoeling producenten ertoe te brengen
tot eenigen niaatregol oever

te ga,ain, ‘welke luns inziens
succesvol ‘zal zijn en te trachten hen ervan te over-
tuigen, dat de
ldooT
ken genoeuiade bezwaren kuiet on:
civerkomelij;k zijn’, mits ‘d’o’or iaiUen goeder wil
wordt

betoon,di, wat
ivan directeuren ‘van Maatschappijen,
die igrooterudoels geen dividend kunnen ui’tikeereru en
zeer ‘zeker ‘geen rooskleurige toekomst tegemoet gaan,
toch verwacht mag worden. G. A.
VOÛTE.

P.S. Nauwelijks ‘was dit geschreven ‘of ‘de bladen

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

549

bevatten een atikeJ»vnnde hand wa’n dien he&r IB’ur-
ger; vooropstellemidlo, dat het mij hij:zoniclr genoegen
doeit, dat eindelijk eens een ‘tegenstanide.r van restric-tie der ,priod’ixctbie uitvoerig sijne iarguimeuten puhli-

ceer.de,
nu
het mij vergunid deze even aan critik tbloot

te stellen:
In ide eerste plaats mis ik na idt sinnncle: ,,De tegenstander negt: Ge kunt mij geen bepaal-

,,clen prijs
,
in uitzicht igtellen, waait de prij:sviormiiin

,,vo’ridJt nog door ‘geheel andere factoren behoorscht
,,Idan viraaig en aan1bd,” een •oipgaive jvan diie andere

factoren, we’ke mii. dan ook noie’iIijk te non’en nou-

den zijn.
In de tweede plaats mis ik na cle zeer begrijpelijke

rnddddeeiinig, td
,
a,% de kosprijs’ door
ii
risuping
ho-

langrijk stijgt, het heiwij’s of arguinient, dat ‘die ver-
koopiprij niet ,niéér
,
dan evesirtediig stijgt en niet

.winis’tgev’enicl nou ftouinnien woeden.
In ‘cle derde plaats vind ik iwci lIreit atrgument,’

waarvloor ik pa’s na pulbliica’bie van mij’h artikel
vreeade, dat de handel nou prufitoeiren, ‘doch maug mi.

diit geen arg-uimenit ‘heeten, tenzij bewienen kan woiiden,

dat
alleen
‘de handel ‘zou ipr.ofirt’eeiren en niet de prio.. ducenten; immers dat de ha.nideil tijdelijk nouido proifli-
toeren kan toch geen argument zijn tegen een maat-

•regeiI, welke ben slotte ‘de proidaceuten doet profitee-

rer1;
wanneer do diooriv’oering van gioocle xtaatreigelen
teedis stuitte ‘op sufgunst togeno’ver hen, diie klaar van
het eerst prniiteeren,. dan zeuideni zeer ‘weinige tot

.sba:nicl ioimn.

In de vierde plaats cie niinsnidcie
.;,want ofschoon men er well in slagen aiail ten koste
,;va.n den producent den maaktprijs tot verholeninig
,,to breng-en, hot verbruik ‘van rulbiher mi men er niieit

,,’door kunnen uitbreiiden’ en ,diaari gaat het ten

slotte.”
De heer Bneg.or [had te v’oeen niet ibeweaen, dat de

nrarkbprijs
tea koste van
dIen .proicliueent tot verhete-

ring zou worden gchraidht; geen enkel voointaaider
van irikniiniipin,g. heeft ‘ooit ibemeeTJl daarmede te tbe-
rol ken, dat het iv,eoi%Ttidk ven riiQber toeneemt; die
b000iaime zal anrsclf wel ‘komen wanneer de t.ij’dian
moer nor’niaail wovrden; cie c’onsuimgybie neemt ge’egeu’d
toe’ en iin’der tijd wcrd voorgerekend, idal er een ‘tekort
aan ru’hber i7,Gude.ontztaaai; dat de Ibeste loplossing van
de rubbererisas zouda nijn een rnaatregd to v,iuiden,
welke de consumptie dermate dioet toenemen, dat Man
inkr,iiniping ‘der productie geen sprake heih’oedt te zijn,
is duidelijk, icloeli omdat .een dergelijke maatregel niet

is geivniclan anidiere miawtr.eigdlon, twelke de crisis ho-.viweren suf te wijnen is onjuist.
In de vijfd en ‘laatste plaats kaim ik op tegen de

bcnvering
,,De economische boestanid in 1liiuuopa heeft ‘handel
,,en bedrijf laangesla,gen. Ondier.n’emi.nigsiust ‘van de
,,zij’de van den handel ‘bestaat nuet noinjen’waard’.”
Mij komt hot voor, dat, alihoow’eJ ide han’diel neer
zeker uware ‘k,Ijanypen heeft gehad’, het hem een onder-
nenri’aigslust geenszins’ ontbreekt, en wat betreft ruib-
her, moge het waar zijn,
•dIat
soimmiige ‘hanidelar’en

door ewlare verliezen geirijoopt zijn geworden het artikel
te laten varen, daar staat tegenover, dait de ov’erge-
blevenon, ‘mede dank zij den lagun vigeereniden prijs,
thans juist veel ‘aanidijj’ven. IDat ,,rI’e iproducent meer
,,dan ooit .aflhanlrolijk is van .d:e vr.aag naar het product
,,’va,n de zijde van faibri’kainten” is ‘slechts daaraan te
wij ten, dat ‘de .on’veeloodhte voorraden, ibij de
handelaren, zoo groot zijn, dat dozen niet genegen
zijn ‘verdere sipeculebieive inkoopen te doen, doch
slechts willen kioepen, wnafiaie’er falb,r’ilean’ten ben van
een deel ,himner ‘voorraden ontlasten. D’e schuld op
dan handel te werpen, en dan speciaal in Euioipa, is
aibsolunt ‘verkeerd. Vraag en aanbod be[heeesdhen wel
degelijk den prijs van het artikel en eenS oplossing voor
do crisis kan slechte gevonden worden dioor, hetzij
dle vraag sterk te abim’ulee’ren, .lietizij hot ‘aanhod sterk

te beperken.
Waar er tot dusverre nog ‘nooit eeniiige maatregel

werd ‘voorgesteld, welke zelfs maar een selhijn van
kans had om de vraag sterk te istimuillooren, -mag aiii
langer geiwadht worden, lcloch moet een maatsdgei

worden genomen, welke inderildaad het aanbod on-
middellijk ‘sterk beperkt. ItLoclit ik er niet ‘in geslaagd

zijn, dan nullen toch noikor de producenten erin

kunnen ‘slagen een ‘maatregel te vinden, ‘welke niet
uilleen deze sterke beperking bewerks-beilligt, doch die

tevens rwinstgevend ‘voor ‘hen is en hen op ‘den duur

tot noemile toostaniclen terugibr’engt.
ik wiil snij slechts aan één vnosspeU’ing ‘wagen oct

wel deze: nookira een oivereenkounst iwoiidt bereikt lals

‘de door mij voorgestelde’, nullen ide iprijizen sterk stij-

gen en nullen 5ij nadat de preductib’eperk’i’ng ‘van 50
pOt,. is aaluigevanigen en de ‘verkoopprijs ijs bepaald, binnen 3 k 6 un’aandlen [het niveau van dien ‘verkoop-

prijs bereikt ‘helbiben.

MEDEZEGGENSCHAP.

Ten vervolge op do in Nos. 330, 331, 333, 334 en
335 afgeldirukte van de hoeren, ven ‘Hoek,

Wilton, ivan Beuningen, Regent en Kuiper lvolgt hier-
onder dat ivan ‘den heer E. K’u,pers.

S

*
*

• Het rv’raaigs’tnik van ‘het m’ed’ezelgigenscihaip der ‘a,rbei-

diers in ‘het bedrijfsleven dringt zich steeds sterker
op .’den voorgrond’. Dit
is
niet een verscihijnsel, dat
zich alleen tot ons land beperkt. Integendeel. In vrij-
wel alle }aind!en, iwaar de ‘vaklbeweginig tot een macht
van beteekenis is uitigegr’oeild, komt de eisch van

modeneggemscbiwp naar voren. Dit
‘is
geen toevallige

pnxstan’d’igiheiid’ en evenmin een gevolg van gemaakte
afspraken. Dat deze eisch thans
overal
wordt gesteld,

is een ‘gevolg ‘van den oorlog, die ook ‘de -ealldbeiwe-
ging ‘voor nieuwe problemen heafit geplaatst.
V66r dein oorlog hoeft de vaklbeweigi’ng zich over liet vraagstuk ven het medezeggenschap niet druk ge-
maakt. Toen bestond er ook feitelijk tgoen aanleidirni,g
toe, omdat ‘de poisitio der ‘valkibeweginig Cen ganisch
andere was, ‘dan tegenwoordig. De vakorganisaties
[hadden in ide peni9id’e, welke aan den oorlog vooula’f is
gegaan, ‘de handen meer dan vol in dan strijd voor
ba’re ‘erkenning en om haar positie in liet ibddrij:ff te

‘bevestigen.
In ‘de meeste ‘bedrijven heeft dat proces haar be-
slag gekregen, ‘heeft d’e ‘vakorganisatie ‘de rrver[kgeve,rs
gedwongen op voet van gelijkheid met haar te onder-

hanidelen en haar te ‘bs&io’awen alla gelijkiberec’hbigde
partij in de regeling der ‘aobeidsvoorwaarden. Maar
met deze ‘beperkte taak is de ‘v’aiklbewegdng niet moer
teiwreld:en.. Deze periode,
waiar,iai
‘de vakorgsniisatie vrij-
wel’ uitsluitend ‘als een app:araat werd ,besc.houiw’d, dat
in beweging werd gesteld ten opzichte van de rage-

1’inig dor aiiheictsvoor.waia’rd’en, is met den oorlog af-
gesloten.

V66r dein oorlog stond ‘de ‘va[klbewegi’ng na’ti’o’naail,
zoojwel als iiniterimtio’naal ‘op ‘helt stauidipunit, dat zij
den ztrij,d had te ‘voeren binnen [het raam deir kapita
listische maatschappij. De strjId tOgen çkne
en voor
een socialistische maatschappij, liet nij over aan de
sociajlistiscihe partijen, met wie de vakbeweging in de
meeste landen op ‘bondgienootsdha,ppelijken voet ‘ver-

keerde.
‘Daarin is echter sedert don wesnldoo’rloig versun-
dering gekomen. Thans voert ook de vakbeweging –
wanneer ‘wij hier spreken uven de vakbeweging, dan
‘ord’t diaarinielde
bedoeld
de vakbeweging, d’ie tot het
mnteria,tiona’al Verbond van Vaikvereeniginigen, waar-
bij 24 muilli.oen arbeiders zijn aanige.slotein, [bdh’oovt, -,
een clirec’teicc strijd tegen de ‘grondblscgen ivan de [bui-
dIi’ge s’ainuen’levinig en heeft zij e’vectals ide socialistische
partijen op haar pregrana ‘van actie, deü eijech Man ‘de
soeciahisa.ti.e der peoductiernildd’elen,
geschreven.

Tijdens en
na den oorlog is ‘de i’niv.loied dor ‘vakbe-
weigiinig Sterk toegentemein en wordt haar groieionide

550

ECONOMISCH-STATSTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

betekeniia meer en meer erkend. De sporen diaariva
zijn te vinden in de wettelijke nzantrge1en, welUr

vnonai de laatste jaipen op sociiaiail gebied zijn tot stanici
gekomen. Maatregelen, welke eenier,zijds heoogden dien

aibeikier ibesdheirming te verleenen, aas die enoominc1h

zwakkere, ancienzijds’ hem een zekeren uiindoeki
toe
t4i

kennen op den gang van raken diii het bdrijf,
d
wel’ks dienst hij zijn airbedi4skr’adhit heeft gesteld.
In cie wetten op
de
Bed!rijm1aden., wlke
in
Duitseh-
lajnid, Oo€teurijlk en TsjechioS1ewiake zijn inigovoerd
is dit nader uitgewerkt; Engeland heeft zijn Whit1e

raden; in Italië dis na die igroote staking in cle moL
taelirn&ustrie in 1919, toen idé aribeiidees
cie
faibrielceij
,,in bezit hadden genomen”, een wettelijke rgeliin
tet stainici gekotmen, waarbij aan cie aa
1
beideris mieidereg.
genschiop La ‘cie oinldernieminigen
woedt
toeiekenid.
Uitgezonderd in Engeland, waar de Whitley raden
berusten op ide tvrijwildige sameniwerking tussdheû
wor’kgevers en werknemers, dis in cie andere genoncrcd

landen de
z
e ‘vonm van medezeggennchap sledhts onidei
den .kog.en idirirk van revohutioniajire gdbeuTtenissen
tot stand gekomen.

Dit is niet het werk van de vakbeweging alleen ge
weest. In vorengènoemde landen besciikt de arbeii
1

•dersklase tevens over een vrij sterke poilitjieken liii

vloed. Duidelijk valt hier de wisselwerking, te
c
o
n
:

stateeren tusschen de economische en politieke macht

der arbeiderskiasse. De politieke democratie is in de
l

meest& dezer landen, evenals trouwens in het ohze
grootendeels verwezenlijkt.

Thans is de tijd aangebroken, die eocxizon’iisohe demo’-

cr.atie in te voeren. Deze laatste is veel moeiujkef
door te rroer.en, dan de eerste. De poltifdieke densocraitid
kan
bij
wijl7je van spreken in 24 uair tot stand konzeun,

de ecounoimiscihe dem’ocriatie zal ve’le jaren n’ood’ig hb’-
hen, alviorens zij Ivoadeddig is doongevoend. Als eerste
stap om. te geraken tot de ec’oniomiseihe demoorati is het medezeggenschap der arbeiders in het bedrijfs’

leven te beschouwen. De strijd voor dit medezeggen’-

schap is nog maar kort geleden begonnen, maar geziel’L
het sterke verzet ‘daartegen van de werkgevers, be-

looft hij in de toekomst weinig minder scherp te zul-
len worden, dan vroeger het geval is geweest, toen de
akibewegiag nog den strijd ‘moest iroeren io,or haar

erkenning.
Vanuit een algemeen majatschaippolijk oogpunt ge.

zien, kan men dit niet anders clan. betTejilrein. VonaI
dia deren tijd, n’u samenswerking ivialni wie prociuotiev’e
krachten, waairo,ve’r de niaatisdh.a.ppij beeiehikt, meer

dan ooit geboden dis, om de ontsaigljk’e verarimiiirg door
dien we
r
e(Fdoo
r
}g ver ooreiaa’kt, weer te ‘boMen ‘te ko(men.
Het is nu toch wel gebleken, dat ‘de kapitalisische
klasse alieien
niet
in staat is de iiaa
1
tschappij weer op
te bouwen. De aribeidiers kunnen dit evenmin alleen,

zooals (heit Russiscihe vooebeeiid duidelijk heeft aan-
getoond. Slechts door geimeensoizappelijken arbeid zal
dat mogelijk zijn.
De vakbeweging wil niet
zijn
een productie-storend
maar een productie-opbouwend element. Maar daar
van zal slechts sprake kunen zijn, indien aan de vak

beweging een grooter medezeggenschap wordt gege
von. Zoolang de (werkgevers dat niet willen inaien,
zoolang zij niet beter weten te doen, dan gebruik te
maken van de oogeablikkeljke machtsverhoudingen
om hun wil zonder meer aan de arbeiders op te drin,-
gen, ccooiaiiag zal er iran opbouwen ‘niets koonn, tzal er
van een ongestoorden bedrjfsgang geen sprake zijn.
Niets geleerd en niets vergeten, werd
indertijd
van de Bourbons gezegd. Van de werkgevers kan gezegl
worden: niets geleerd en alles vergeten.
Zij
zijn maar
al te zeer vergeten, hoe de toestand van enkele jaren
terug geweest is. Dit geldt niet alleen voor de Hol-
landsche werkgevers, maar ook voor hun collega’s in
andere landen.
De heer Hugo Stunnes herinnerde er dezer dagen
zeker niet ten onrechte aan, bij het te water laten
van het schip de ,,Carl Legien”, genaamd naar den in het ‘laatst van 1919 overleden voorzitter van het

Duitsche’Vakverborid, hoehet dci Duitsche vakbew&
ging is geweest; diè het land voor het Bolsjewisidi

heeft hehoad. Van ‘de Oostenrjksehe wmldbewegini
eivena.ljs van die van nog enkele andeici landen, kan (het-

zelfde gezegd worden. Maar dat alles is weer vergetcin.
De werkgevers voelen zich weer hoog in het zadel

zitten. Laten zij echter bedenken, dat er na dezen

tijd, weer een andere tijd komt. •Zij kunnen thans met

.en hautaun gebaar het medezeggenschap afwijzen.

Maar daarmee brengen zij ‘dit niet van de baan.
Laiten onze wer’kgavers eens nadenken over de
‘v61,genicie behartigensiwiaardige ohoordien, welke de

bekende Engolscihe Staartsinan Lord Rcb’ert (Dcci on-
langs heeft gesproken:

,,Alis
wij”, eegt Lorci Rebert, ,,00ijt rtot een gezonden staat van industrieel oordeelen ‘willen komen, onbevlekt
door ‘wederzijdsch wantrouwen en adhterdoht, moeten wij
ons eriva,n ‘doordringen
;
dat de arbeiders, om zoo te zeggen,
• volwassen •zijn en dat werki].iiedeun niet langer als kin-
deren behandeld kunnen, worden. :De leer, dat iemand enkel
om1at hij thet kapitaal of den aanleg van een onderne-
ming ‘bezit, de een.i.ge
is, lvan wiens raadslag het twOtvaren
van hen, wien fhij Joonen ui,tkeerit, ‘afhangt, kan onder mo-
derne onmtanidigheden niet isanivaard worden. Wij hebben den loontrekkers londeuw4á ielï politieke rechten gegeveci. Wij hebben erkend, dat zij’ het’ recht (hebben, geraadpleegd
te worden met betrekking tot ‘het bestuur ivan (liet rijk.
Het is dus onpractisch, hun inn iedere stem
tin
cle leiiclii’ng
der industrie te ontzeggen. Dat ‘beteekenst evenmin, ‘dat er
twee groepen van leiders in een onderneming moeten sijn, als in een meer]ioofdig hestmrsli5haaim
dik
ider directeu-
ren afzonderlijk het recht bezit ‘zich imet ide details der
.ieidiinig te bemoeien.”
,,N. R. 0.” 25 A
i
pnil 1922
iAnidbl.

Het verlangcin der airlbeiders om meer te zijn, dan
een ‘verlengstuk van de machine, leeft ‘zoo sterk, dat
diaaraain vroeg of ‘laat moet worden ‘voilciaan’. Geibeurt
d.it rvnoeg, dan si,alllen daardoor wUiiicilrt grloote coir-
flieten vermeden ken worden. Stellen de
lweah-
gevers prijs op dit laatste, daar Jicibben Jzij het nid(djd’el

daartoe ‘voor een belangrijk tdeed zelf in (handen. Veel
vertrouwen hebben
wij
er aroorailsnoig niet in diit hij
gemeen overleg’ tiusac(hen (de ‘werkgevers ‘en wer’knse-
mers-organiiisaities op dit gdbied wat ‘te ‘bereiken zal
zijn. Het zal in ons land wel,
evenals
dat in het bui-
teniland het geval is geweest, ‘de staaitsma’dht nsoetn
zijn, die inzake meclezeigenseihap ire
g
gelend izal (niioeten
optreden. Naast haair economische unaicht zal (de arfbe’i-
dorsklaisse haar politieke macht moeten aaniwend’en,
om (het zoo’ver te brengen. Het feit, ‘diait alle ‘ricditun-gen dia ide Ned’erland,sdhe vakbeweging liet mddezeg-

gen.schap op haar pr’ol,graan thebben, rergroot ‘die kans,
dat eerlaing ook in ons .ianid een ‘wetteiljike reiliing tot stand zal komen.

Hoe denken wij ons nu dit medezeggenschap in.
Hot zou moeten beginnen iran ‘oncieren wE, bij de wE-
zonderlijke on’cienneim±nigen. In elke onde zeming met
minstens 25 arbeiders zou een ondernemingsraad
moeten worden ingesteld, ‘waarin zoowel de hoofd-
als handarbeiders vertegenwoordigd zijn. Deze onder-
nemingsraad zou ‘geregeld besprekingen moeten hou-
den met de Directie. Zijn taak zou zich in den aan-
vang kunnen beperken tot:

het toezicht houden op de naleving der verschil-
lende sociale wetten en de eventueele geldende col.’
lectieve contracten;
het plegen van overleg met de Directie’ bij het
aannemen bf ontslaan van werklieden, en wanneer
eventueel langer of korter moet worden gewerkt;
het plegen van overleg bij de opleiding van jeug-
dige werkkrachten’ tot volledrde vaklieden;
het vaststellen in overleg met de Directie van
stuk-, tarief- of aangenomen werk, voor zoover dit

niet bij collectief contract is geregeld;
het oplossen van ‘geschillen ontstaan tusschen
werklieden en bazen of chefs;
het bespreken met de Directie in zake het invoe-
ren van technisch verbeteringen
,
in het bedrijf, en

II
21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

551

van maatregelen, welke doeltreffend kunnen zijn om

de productie te verhoogen of goedkooper te doek ‘ge-
shieden;

7. het aanwijzen van een vertegenwoordiger in den
Raad van Oomihissarissen.

In vorenstaande punten is in hoofdtrekken de taak
geschetst van de door ons gedachte ondernemings-

raden. Het is slechts een begin.

Naarmate deze Raden’ meer vertrouwd raken met

hun taak zullen hun bevoegdheden uitgebreid kunnen
worden.

Uit deze ondernemingsraden zullen zich successie-

velijk de bedrijfsraden ontwikkelen, die meer ten doel

hebben voor het gëheele
bedrijf
algemeene regelen

vast te stellen
en
waarin rdteraard de vsflibondîeu in

dat bedrijf een domineerende rol zullen spelen.
De vraag of een zoodanige bedrijfsraad verorde-
nende bevoegdheid zal hebben, of hij de verkoopprij-
zen kan vaststellen, dwingend kan
ingrijpen
in be-

paalde ondernemingen, achterlijke ondernemingen

kan sluiten en tallooze andere vragen meer, welke
zich hierbij voordoen, ‘kan hier gevoegelijk buiten
nadere beschouwing blijven, omdat zooals hierboven reeds is gezegd, wij voorloopig niet het bedrijf, maar

de afzonderlijke onderneming hebben gekozen, als
eersten stap op ‘het gdbied ‘vian Llîet uneclezeggensuhap.
Wij beschouwen deze ondernemingsraden in de eer-

ste pitaata aLseen tmidjd:el om ‘bot het doel, xiil. soc,iali-
satie ‘te geraken; en’ in de rbwuede plaats als een loer-
sjhool voor de aalbeiders, om dnziiciht te krijgen in de
economische bedijfaverho’uiclingen.
Van rkgerszijde wordt herhaald’elijtk beweerd,
dat de arbeiders geen inzicht hebben in de bedrjfs-
verhoudingen en dat zij de
moeilijkheden
niet besef-
fen, waarmede de werkgevers te lampen hebben.
1-lierin schuilt ontegenzeggelijk veel waars. Maar aan
wien de schuld?
Heeft men ooit van werkgeverszijde – enkele gun-
stige uitxzonderingen daargelaten – gepoogd ‘de er-
beiders eenig inzicht
bij
te brengen omtrent vragen
van bedrijfsbeheer?
Neen immers. Men heeft de arbeiders daar altijd
stelselmatig buiten gehouden. Maar met deze onmon-
dige positie zijn de arbeiders thans niet meer tevre-
den. Dit beteekent natuurlijk niet, dat de arbeiders
zich willen mengen in de dagelijksche leiding van het
bedrijf. Te ifflien ‘opzichte is rvolkomen juijst, wat ‘Lord
Robert Oecil zegt aan het slot van zijn bovenaange-
haald citaat.
Wij wenschen door de ondernemingsraden opbou-
wend werk te laten verrichten en daaruit vloeit ook
voort, dat wij deze Raden niet beschouwen als voor-
uitgeschoven posten in den klassenstrjd.
Wij hebben het hierboven reeds gezegd, dat de

‘vnldbeveging wiJl zijn een pro&uotieopbouwend ele-
ment in de samenleving. Maar dat zal slechts he’t
geval zijn, indien men van werkgevèrszijde aan den
groeienden invloed en beteekenis der vakbeweging
voldoende recht laat wedervaren. Gebeurt dit niet,
dan heeft men het aan zichzelf te wijten, wanneer de
vakbeweging haar .ovokrtionaire bedding nal ‘voriaten
en zij zich buiten haar oevers gaat begeven.
Wil men dat laatste voorkomen, wil men gevrij-
waard blijven voor gebeurtenissen als die, welke zich
enkele jaren geleden in het buiitenlinki hebben alge-
speeld, en waarvan een herhaling in de naaste toe-
komst, gezien den buitengewoon onzekeren economi-
schen en politieken toestand, volstrekt niet uitgeslo-
ten is, dan zal men verstandig doen, met op de een

of andere
wijze
aan den eisch der vakbeweging inzake
meclezeggensdliap tegemoet te komen.
E. KUPERS.

• BEZUINIGINOSMETHODEN.

De heer Simon A. Maas
schrijft
ons:

Met groote ‘belangstelling heb ik in het nummer
der Economisch-Statistische Berichten van 7 Juni
1922 kennis genomen van het artikel onder boven-

staanden titel door Mr. A. van Doorninck gepubLi-
beerd.

De beschouwingen over het effect, dat verschil-

lende methoden kunnen hebben op ambtenaren, wier
medewerking tot het doorvoeren van bezuinigingen

wordt gevraagd, bevredigen volkomen de spanning,

die reeds voor de lezing dôor den naam van dezen ter
zake zoo lJevoeg(len
schrijver
was gewekt.

De heer van Doorninck heeft het mij en vermoede-

lijk velen anderen volkomen
duidelijk
gemaakt, hoe

Uelieaat de taak is van hem, die in het ambtelijk ap-

paraat tot bezuiniging wil komen. Me dunkt, de

picest enthousiaste bezuiniger moet koiûen onder
çien indruk van zijn rustig, zakelijk betoog, dat met

indiukwekkende objectiviteit analyseert, decl uceert
en concludeert. Voor
mij
was dit betoog een bevesti – ging ‘van ‘mijn ersooniijke :opvattiing, dat, hoe nood-
mkeljk het ook is, dat het door den heer van Door-
ninck gedemonstreerde systeem van bezuinigihg door

imbtnaren met ijver, volharding en soepelheid wordt

toegepast, daardoor toch nooit zal kunnen worden

verholpen, dat aan elke overheidsadministratie onaf-
scheidelijk blijft verbonden een neiging tot omslach-
tigheid en kostbaarheid, die slechts door onmiddellijk

eigenbelang adoeiide kan worden ‘onderdrukt.

Het lag ongetwijfeld buiten het bestek van het
çpstel van Mr. van Doorninek, om op deze zijde der

kwestie de’ aandacht te vestigen. Toch heeft hij ze
een oogenblik aangeraakt, toen hij wees op den toe-
stand, die z.i. intreedt, wanneer men van den ambte-
naar, die tot ,,plicht (heeft) zijn werk zoo goed mo-
gelijk te verrichten” verlangt, dat dit werk ook zoo
oedkoop mogelijk zal worden verricht.

De heer van Doorninek heeft hier de ambtelijke
mentaliteit yolkomen juist onderkend. Zij onder-
schiedt zich van die van den werker in het Vrije be-
,drijf door meestal volkomen afwezigheid van den in-
çtustrieelen, commercieelen geest en van bedrjfsstand-
punt kan men van dezen industrieelen geest met een
ariatie op Schiller zeggen:

Das ist es was dem Menschen zieret
Unid dazu ‘wasd ibm der Verstand,
Dasz er mit inrem Herze spüret

Ob’s billig getan ward und gewanci.

In het vrije bedrijf is de tegenwoordig zooveel ge-
smade zucht om winst te maken de heilzame factor,
die automatisch van boven naar beneden doordrukt
tot de meest economische werkwijze. Voor een ambte-
naar heeft tot dusver die factor feitelijk niet gegol-
den en hij heeft zich dus vrijwel eenzijdig kunnen
uitleven
(wij
nemen hier natuurlijk den goeden amb-
tenaar en niet den gemakzuchtigen, luierenden amb-
tenaar), in de richting van goed werk,
ongeacht de
Jcosten.

– Ik citeer nu even woordelijk den heer van Door-
iiinck:

,,Nu
komt de (beizuinigiirg. Dat ‘beteekent (het werk moet
minder gaan kosten, ¶met ‘behoud ‘van zooveel mogelijk ‘van
de kwaliteit en ,voorzoover ‘dit laatste niet mogelijk is, met
prjsgeviing van datgene, wat
in
het algemeen belang het
best kan gemist svoiid’en. Het is iduidelijk, dat (hierdoor aan
(het ‘werk nieuwe en liongere, zoosvel zakelijke als persoon-
lijke eisahen ‘worden gosteld, e’ishen zelfs, diie idikwijls maar niet soo op eenmaal zonder nader onderzoek bevrediiigd kun-
nen worden en diie, rvoorzoover ze eenmaal bevredigd nijn,
een voortdurende en nauwilebten4e zorg en toewijdiin,g ver-
eisehen om in stand te hlijrven. Deze eiischen kan men. ‘wel-
lidht tot op zekere ‘hoogte bereiken ‘met idwang. Men ‘kan
voorsahriftan geven, ‘waaraan ide ambtenaren heb’ben lie
voldoen. Maar werkelijke bezuduiging van eeniige practis6he
beteekenis vereischt’ meer dan met dwang is ‘te ‘verkrijgen.”

Het is duidelijk, dat deze redeneering zeer bijzon-

der toepasselijk is op den werker in overheidsdienst,
die, voornamelijk door politieke invloeden, zijn positie
geleidelijk heeft weten te omringen met allerlei waar-
borgen did het moeilijk maken dien dwang op een
natuurlijke
wijze
dooi’ te voeren. Deze waarborgen
zijn z.g. gecreëerd tegen willekeur, maar zijn prac-
tisch evenzeer bestand tegen druk, die in het alge-

55.2

ECi»TOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1’92Z

nieen belang, ter wille van eene goede, bedrijfsrege-
ling, op verschillende werkers behoorde te kunnen
worden uitgeoefend. In tijden, als wij thans beleven,

wordt dan ook in ‘t algemeen meer begrepen, dan er-

kend het groote maatschappelijke nadeel, dat er
schuilt in de wijze, waarop de z.g. rechtspositie van

overheidspersoneel is geregeld.

De consequentie van het bovenstaande moet dan
ook voor ieder, die de behartiging van maatschappe-

lijke belangen nastreeft zijn, dat er een eind moet ko-

men aan de neiging om allerlei aangelegenheden toe

te vertrouwen aan de overheid met hare anti-indu-

strieele werlethoden en haar – bedrjftechnisch

gesproken – gedegenereerde staf van werkers.

Op
dit oogenblik heeft zelfs de kleinste bezuini-

ging ‘waarde en indien het artikel van Mr. van Door-

ninck tot gevolg mocht hebben, dat het angstwekkend

groote leger van overheidspersoneel een, vaag besef

werd bijgebracht van den nood dr tijden en van de

gevaren, waaraan achteloosheid voor de belangeit van
de staatskas ons blootstelt, zal met veel tact en vol-
harding een geenszins onbelangrijk resultaat kunnen

worden verkregen. Inderdaad ,,the garne is wortli the
candle”. Maar men make zich niet de illusie, dat men
met allen mogelijken tact en met een zeldzaam scherp

inzicht als waarvan het artikel, van Mr. v. Doorninck

getuigt, bij overheidspersoneel – anders dan als in-

derdaad zeldzame uitzondering – op het punt van

zuinig werken ooit iets anders bereikt, dat ook maar

in de verte gelijkt
op
hetgeeil in het particuliere be-

drijf, onder den heilzamen invloed van ,,free manage-
rn ent”, betrekkelijk gemakkelijk wordt verkregen.

Ik moge nog, een ander gedeelte aanhalen uit het

betoog van den heer van l)oorninck:

,,Ailereerst, rwtie moet eigenlijk bez’uiinigen?
Hij, die er het roest toe in staat, dodh friet sninst toe ge-neigd is, is de Rij’k-,, de prov’inciaile of de gemeentelijke
wetgever zelf. Voor hem ibetedkent roesuii’niigen zich be-
perken dn ‘wetdoen en bij de ‘tegeizwoor.d.ige samenstelling
der vertegenwoordiigende lichamen, vech’t ieder natuurlijk
voor zijn eigen groepabelaAg en adhit het wnirzeddspreken’l,
dat beziiiiniging wordt toegepast ten aannien van de ‘be-
langen rvan zijn buurman.”

In deze weinige regelen ligt een fijne en vernieti-,

gende critiek op het. huidige politieke leven dat, be-

houdens enkele, door de’ groote menigte verguisde,
uitzonderingen, geheel wordt beheerscht door de
zucht naar de gunst der kiezers, waarvan de over-
groote meerderheid niet in staat is, zijn eigenbelang
te begrijpen, zoodra dit niet meer op tien vingers is

te becijferen.
Mr. van Doorniuck heeft hier en passant de voor-
naamste oorzaak van een groot deel der huidige ellen-
de aangewezen. Zoolang dit euvel niet is verdwenen,
beloven alle pogingen tot bezuiniging weinig mee.r
effect dan het morsen met een strootje mde goot. He dit euvel zal verdwijnen?

Er
blijft
te dien opzichte voorloopig weinig anders

over dan te vertrouwen op de elementaire krachten,
die in de maatshappij de groote geestelijke stroomin-gen beheerschen en hun vitaliteit bewijzen in een on-
eindige opeenvolging van actie en reactie.

SIMON A. MAAS.

‘s-G’ravenhage, 15 Juni 1922.

DE RESOLUTIES VAN GÈNUA OP FINAN-

CIEEL ‘EN ECONOMISCH GEBIED EN TEN

OPZICHTE VAN HET 1NTERNATIONAAL

VERKEER. .

II.

De vorige wedk, gaven wij den volledigen tekst van

de financieele resoluties. Ten opzichte van de overige
resoluties is het niet
mogelijk
dezelfde uitvoerigheid
te betrachten. Niettemin wordt de zakelijke inhoud
van de niet woordeljk weergegeven resoluties mede-
gedeeld.

Oiiverkort worden ‘weergegeven de resoluties, ‘welke

zich bezighoudn met het • vraagstuk dei handels-

‘p’olitiek, ‘h’ofs 1 idèr in de eerste plaats hierna-

der volgende economische’ resoluties.

De werkwijze der economische commissie ‘is deze
geweest, dat zij, de betreffende ontwerp-resoluties der
Londensche deskundigen-commissie tot grondslag ne-

mend, deze aan een tweetal subcommissies, benevens
een technische commissie in handen gaf. De ontvan-

gen ontwerpen zijn daarna in de. geheele commissie

behandeld en in den hieronder volgenden vorm aan de
Conferentie voorgelegd.

De economische resoluties, luiden:

HOOFDSTUK 1.

Tarieven van invoerrechten, invoert elemncerin gen;
verdragen en conventies.

Art. 1. Opdat het eoonoo’tisdh herstel van Europa oort-
gang ‘v,i’nde onder ‘voorwaarden, die snelheid en izekei-dieiid
garain.deeren, is het Fwensoheljik dat:
de territoriale wijzigingen, welke het ‘gevolg izijn ‘van den rwerelcloonlog, sao weinig mogelijk verandering ‘zullen brengen in de normale hanidelswegeu. Dieno’vercenkomsitig
is (het wensohelijk, idat de staten, die
nut
deze territoriale
wijizuigingen zijn voertgekonsed of die afgestaan ‘gronuclge-bied ‘verkregen hdliben, in de voll,e uitoefeni’nig hunner zon-
ver’ei’niteit er zich ‘toe zetten ‘alle ‘wettelijke len aatniin,istra-
tieve. maatregelen, welke hiertoe kunnen bijdragen, te nemen
en, waar n’ooiduig, over te gaan tot Jet ‘sluiten van overeen-
komsten of het ‘opvoLgen ‘van gesaeensc4liaippeljke ,,.recourn-
mandwt’ionz” zooais liv. die van Porto-Rosa;
1)

opdat alle ‘landen van .Eureps in de gelegeufh.ei’d sul-
l’en sijn terulg te hoeren tot giet normale goedereniverkeer
en ‘het ‘daaruit voortvdoeiedd wel’var.cn, alle states ‘den in-
ternation’alen handel zullen behoeden tegen een iblootstellen
‘van im- en export aan de ernsfiige belemmeringen., gescha-
pen door cie onstanclsvastigiicid iall adnninistratieve en wette-
lijke maatregelen.

A.
Tarieven van invoerrechten.

Art.
2.
‘Alle tarieven ,va’n inivoerrechten fbdhooren ‘open-
baar te worden gemaakt; deze openbaarmaking moet ver-
gezeld izijn ‘van een duidelijke en preci’eze aanwijzing, voor
iedere cautegoiie ‘van’ goederen,

van alle idoor de douane-
ambtenaren te innen rechten, welke gelieven ‘zullen rwbrden
hij invoer of uitvoer van de betrokken goederen Bij deze
aaduwijihiung tzuillen de’ doiiane-redhten onderscheiden ‘worden
van andere heffingen, welke op het oogeablik ‘van ‘in- of
uitvoer door ide douane-ambtenaren zullen evorden geïnd,
op zoodan’ige ‘wijze, dat duidelijk en precies blijkt, welk
totaal ‘bedrag voor ieder goed ‘of iedere categorie ‘van .goe-deren uit ieilereu [hoofde betaald moet tworden.
Gestreefd moet worden ‘naar ‘zoorveel mogelijk eenheid in
de omsdhrijrvin,g ider goederensoorten in de tarieven ‘van in-
voerredhten, ‘en naar zo’oveel mogelijke aansJulting dezer omschrijvingen aan de ‘benami!agen in den handel gebrui-
kelijk.’
De algemeene aan’vaardii’ng ‘van gemeenschappelijke ‘be-
ginsel’en voor de ihandelsstatistuiek is wenseli’elijk.
Art. 3. Tarieven ‘van invoerrechten izullen zooveel mo-
gelijk >ver ‘langdurige fperinden van ‘toepassing umoten blij-
ven ‘en rveranicler.ingen ‘in, de ‘rechten ieii de verdere tarief-
bepalingen nullen sao rweiiniig mogelijk moeten ‘worden aan-
gebracht ‘en steeds behoorlijk openbair gemaakt moeten
worden. De Staten wonden u’ibgenoodiiig’d ‘de vraag ‘onder
het oog te uien, ‘of [het mogelijk zal izijn stappen te doen
ten ‘einde te bereiken, ‘dat ‘goederen, ‘die ‘verigazeld izijn van
cognossementen, ‘waaruit blijkt, da-t de goederen ‘verzonden waren vSôr den datum van qpenibnanniaking van liet nieuwe
tarief, ‘het voorrecht ‘zullen genieten, dat op hen alsnog
liet oude recht ‘van ‘toepassing ‘zal aijn, ook woor tvioower zij
‘niet ‘reeds in liet ‘land ‘va.ia ‘bestemming in entrepot
zijn
gebradht. De pnactijk v.n ‘hei’fhaalde tarief wijzigingen als
economisch strij’dmi’d,clel ‘behoort geheel verlaten te worden.
Art. 4. Erkend moet “vodden liet ‘vrije [beschiïkkings-
recht ‘der ‘Staten ‘over hun natuurlijke h’ulp.bronnen en [het’
recht v’oor zidh’zelf, met alle geoorioofde middelen, de eigen productie aan rcurcclstoifen te treserveeren, ‘voorzonver deze
productie onvoldoende blijkt un quan’tiiteit ‘voor liet ver-
br’uuik der ‘biiin’eu’la.iidsdhe industrie, of deze bedreigd ‘blijkt
met een tekort als gevolg ‘van ide gestegen vraag ‘uit den
‘vreemde wuoortvl’oeiend uit exoeption.eele financieele of eoo-
‘nom,i,shhe omstandigheden.

1)
[Het ,Lon’den.sdhe deekuizdl,gen-rappont sprak zonder
meer de ,wenscheljieheici uit, dat de ,recommaidations” van
Portce-Rosa door ,de ‘betrokken staten ‘zonider uitstel ‘zouden
Wonden. aanvaard en uitgevoerd.1 ‘ ‘ –

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

553

– Aan tclen anderen kant, wanneer ide pruotie via groilci-
stofen beaagrijk 1de bhoeften van het land van oorprong
overtreft, is het wensdh•elijk, zint ide enqport nliet onzienwor-
pen wordt aan rvoonwaarden, welke vreem4e rverbnuiikers in
een zdtgespro.kn ongnnsti.ger postie brngt.
Te dien einde zal geen uiitvoerrenht worcIen gefsanclhaaizl
of
ingesteld op grondstoffen, waarvan de productie (ie eigen
bboeften overtreft, uitgezonxleiid renhiten van een iziiLTer
fiscaal karakter, ‘we&e isit thoolde rvan iturn karakter als
soodanig, een laag percentage van cle rwaarde van het pro-
‘duet niet te boven mogen ‘gaan, ofschoon zij versohiiiienzl
kunnen ‘zijn naar gelang ‘van het land en den aanci van
liet artikel. • De boven uiteengezette bgi’nselen beliooren
zoo
ver• en
soo spoedig mogelijk te worden na’njvaar,d. Erkend wordt
eveuwl, .dat enkele staten, ‘uit [hoofde van de exceptioneele
oznstancligheclen, rwaardn zij ver.keeren, niet iiin staat zullen
zijn deze ‘beginselen ‘in praotijk te hrengen, zoo lang deze
oinstandigihecien blijven bestaan.
Afgeadheklen van apeciade tractaten en overeenkomsten,
bahooren uitjvoerredhten niet te versahililen naar gelang van
het vi.eawde bestemimings]a’nd.
1)

Art. 5. Afgescheiden van bestaande tractatan en.orver-

eenkmnsten hiertoe strekkende, mag het rgiine, dat door de
wersdhi’lienzle Staten wordt toegepast op cle vreemde koop-
waar, hetzij ingevoerd, hetzij iiiiitgevoerd, niet in ‘eenig ge-
vel
afhankelijk izijn van de “vlag van het schip, waarin liet
goed ‘ivloudit vervoerd of van de ‘imti’onalitei’t van den
eigenaar. B. Invoer- en uitvoerverboden.

Act. 6. Wat de ibeteakenis moge ‘zijn van de ‘redenen
van eoon’osnfsehen of fiji nnciel en aard, welke door somimige
Staten zijn aangevoerd ten einde onder de exce,ptioneele
omsta’nidigiliecian, waarda izij zich bevinden, de lianddmnving of instelling ‘van invoer- of ieibvoerveiiboicien of bele4mimertingen
te redhtvaarciigen, wordt de erkenning mritigeproken, dat
‘deze maatregelen op liet oogeimbli’k een van de ernstigste
ilinner[iingen vormen tegen het internationaal verkeer.
Dienoiver’eenikoimsti’g is ht ‘wenscihelijk, .dat niets wor,cle
nagelaten cia hen zoo aTpotihig mogelijk tot het kleinste aan-
tal terug te brengen.
Art. 7. Enkele uitzonderingen
op
dezen regel kiniinen
jvor,den aanvaard, iii. in [het geval var goederen, waarvoor
een overihieiclsanoniopoltie bestaat, of ten einde te voor-
zien in nationale behoeften, de besdherani.ng van de -open-
•hare gezoiiclffieiicl, zeclollijikihdizl iof
you
held, en ‘cle vrijfwariibg
van dieren en planten ‘voor niekten en besmetting.
Jdvenrwol heeft de inperking van den incroer of den uit.
voer idoor midJclel ,van een systeem van verbodsbepalingen
niet mogelijkheid van onilheffinig, voor welk doel hot oOk
moge zijn ingesteld, ‘een soodani’g beiemnieren’den invloed
op den initernationalen ihan’dl, dat de nacleelen ervan
‘500-
veel mogelijk bdhoor’en te worden dmgep-erkt door ‘regelii.n4gen,
die ‘het den ‘hank[ei mogelijk zullen maken inidh gemakkelijk
en van tevoren op ide hoogte ‘te stellen van ‘de voorwaarden,
waaronder oonsenten verkregen ku’nnn ‘worden.
Art. 8. in aansluiting hieraan ev,or,dt overeengekomen,
dat, wanneer oonsenten verleend worden, ide voorwaarden,
waaronder ‘deze rverlkrzgen ‘kannen worden, openbaar moe-
ten worden genmaakit en duidelijk :oinmsohrev-en; ‘dat het stel-
sel van eonsaivtverleeniumg zoo eenivouiclig en ouveranderlijk
mogelijk zal izijn, en dat elke maatregel zal worden ge-
troffen teneinde te ‘garan’deeren, idal ‘aanvragen om con-
sen,teu, gericht tot de autor,itaiiten of tot organisaties, diie
mat deze taak worden belast, apoedig zullen worden ‘be-
(hajn’cielcl.
2
)

J)
De ‘artikelen 2-5 wijken in versohiillende opzichten
af van cle ontiwer,p-resol’u’bies ‘der Lonicleusrihe ‘experts. In het
bijzonder betreft dit het vraagstuk der uitvoerredh’ten. Het
Lonidensohe daskunidigen-rapport ‘beperkt
1zioh
‘clienaaingaan-
dc tot ‘liet volgende v!oorsthrif’t: ,,Geen a-eohten ‘bdhooren
un…… te worden gehandhaafd of ingevoerd op den
export van groinidstoif en, -anders dan reohiten, die uit oorzaak
van cie staatsiii[komste.n ge’we.uscllit zijn; ‘uitvoerrechten voor
dit doel (-eheven hdlioonen te worden toegepast c’oiider dat
eenig oisderscbai’tl wordt gemaakt ‘buasOhen ide versdhi’lle-nkbe
lan tien van (bestemndnig.” (art. 45).
2)
Ook voor idit onderdeel geldt de opmerking, gemaakt
in de voorgaande ‘noot. Ter ‘vergcilijkiing volgt bier nut. 47
van liet Loejdeii,she denk’uindfigen-rappor.t ,,Waar het om aeniïgei-lei reden gew’ensciht wordt geacht de lange de ge-
wone wegen van den handel geïmporteerde ‘hoev’eedheiicl vax
eenig goed te beperken, zal zooclanilige beperking bij voor-
keur bij wege van i’rc’voerredhten worden tot stand gdbradht
en ‘niet door een stelsel van ‘veiibodsbepali’ngen met moge-
lijkflzeiicl van consen’Len. Iedere Regeeri’n’g zail zonder ver.wijl
onsierzoekesi of het mogelijk is dit laatste system op te

C.
Tractaten en Conveimties.

Art. 9. De Conferentie vésbigt opnieuw de aandacht op
, ‘het beginsel van ,,equitnbl-e ,treaitnient of conmierce”, opge-
namen ‘in art . 23 van ‘het Statsuit van zien .Volkenbond, en
geeft ernstig i

n overweging, dat het handeisver,keer veder
zal worden gebaseerd op han[delnverdra.gen, eenerzij.ds uit-
gaande van een stelsel van recdprocitei’t, aangepast aan de
bijzondere omstanidiiglheden, anderzijds ‘zove’el mogelijk -de
mees’tibegunstiginigs-clausuie ibevahtende.
Aanteekening 1.
De meerderheid der in de Qoeumiisaie
vertegennvoordii’gde Staten, erkeninende de tijdelijke bezwa-
ren, welke een algemeene doorvoering
‘vax
‘het meestbe-
gunstigiin,gsbegi’nisel in den weg staan, verklaart -dat dit
niettemin het ‘doel is, waarop alle Staten…. zich moeten
richten.
Aanteekening 2.
De meerderheid van de Staten verklaart
-voorts, dat de Staten in ide Mndelsiverclrajgen, welke zij,
hetzij met elkander, ‘hetzij met andere Staten mochten slui-
ten, zich niet moeten biind’en door een’ige bepaling, welke
de uitbreiding ‘van toegestane verlagingen van invoer-
rechten of formaliteiten ook tot andere Sta-tea in den weg
zou staan. ‘ .
Art. 10. Waar de toelaitli.nig of de doorvoer van -goederen
van ‘welke omschrijving ‘ook, op de daarvian geheven
rechten, afhankelijk sijn van de n.a.konsing van bijzondere
techni’sdhe ‘eisdhen, ‘met het oog, ‘b.’v., op hun samenstelling,
zuiverheid, plaats van herkomst .of gezoemdlheidsto-estand,
is [het w.eniseheljk dat de Regeerliagen oinidenliing regelingen
zullen treffen en ten uitvoer leggen, waarbij volgens de
wederzijds aainivaiar,de regelen en Ibegiuselen, certificaten
uitgegeven door (I’e -coimpetente ‘ivetenischappeljke instellin-
gen of’ erkende autoriteiten of ‘lichamen in het land van
herkomst, in het andere land zullen rword

eii geaccepteerd.

1). Algemeene Bepalingen..

Art. 11. Aangezien de vraagstukken i’n’zaike cliunping en
.differ,entieele prijzen bhooren tot die, ‘welke ten naaiwate
saimenliaumgen met ‘liet ,,eqiiuita[ble’treaitinient of commerce”,
‘is het wensdheljk, dat de Volkenbond spoedig een onder-
zoCk naar dit onderwer,p doet instellen. ‘Art. 12. De Volkeniboin’d wordt verzocht om, in samen-
werking met andere coimpetente ‘bij internationale conven-
tie ingestelde organisaties, als liet Initerinationale Land-
‘hou wi’nsliitaut, de teu’uibvoerleggiug van de ar,tt. 2 en 8
te vergemakkelijken met -alle mnhidelen, ‘clie ‘hem ter beschjik-
king staan of door de op de Conferentie-vertegenwoordigde
Stateii worden verschaft.
Art. 13. Het is weasOhelijk, ‘dat alle betrokken Regee-
ringen zonder ver-wijl tien Volkenhond op de hoogte ‘zullen
brengen van alle veranderingen, ingevoerd in -hun tarieven.
van in,voerredhton en in ‘hun regeling-en betrekkelijk in-
voer- of utitvoenveriboden of -beperkingen.

HOOFDSTUK II.

‘flandel.saïrbitrage.

Art. 14. Het is wensdhelij’k, dat de onderzoekingen, wel-ke ‘thans worden “ingesteld door tien Volken’boiiid naar de
beste wijze cm de geldigheid te ‘verzekeren ‘van ‘vrijwillige
overeenkomsten om geschillen, voorilivloeiend uit (handels-
transacties, aan arbitrage te onderworpen, worden voort-
gezet. –
HOOFDSTUK III.

‘Behandeling van vreemdelingen in de uitoefening, vaii.
hun raken.

Art. 15. Qn’vernijnzier,d ‘bestaande tractatea of overeen-
konutan, of toekomstige ooniventies, waarvan het w,ensdhe-
lijk is, dat -zij op (het stuk ‘van de ‘bahandelinig ‘van ivreemde-
hagen gesloten zullen worden, wordt de erkenning ‘ulit,go-
sproken, ‘dat, teneinde de economische relaties tussOhen de
versdhi’l’lencle landen te iv.ergoniaikkelijken, personen, firma’
of veninootsdha
4
ppen, w-erlczaaim op ‘het gebied van handel,
inichistrie, financiën of ‘verseikerling, linigeival .zij [hun ‘bedrijf,
[handel of andere ‘werkzaaimlheid in tien ‘vreeumde uitoefenen,
‘niet onderworpen ‘beihoor-en te worden aan belastingen of
heffingen ‘van eenige soort, dlie hen in een mii.n gunstige
positie ‘zouden stallen idan de eigen onidej-iclanen van den
vreemden sta.at. Bdhammclelin’g ‘volgens h’et beginsel der na-
tionaliteit moet daarom .in fiscale quaesties de regel ‘zijn,
uitg’enonaen in exceiptionee.le gevallen, welke hun reclhtvaar-

heffen of althans ‘het gebal oodei-en, waarop het ioa-dt
toegepast, terug te ‘brengen tot den geningst mogalijken
omvang, in dier .voege, dat de algemeene toestand van vÔOr
‘den oorlog in dit opzicht zoo p’oediig mogelijk en in ieder
geval vCSr …… .weder zal zijn ‘bereikt, uitgenomen voor-
,zoover algemeene internationale conventies, sedert ‘het uit-
breken van clan ‘oorlog gesloten, hierin versisciering hebben
gebracht.”

554

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

4igin1g alleen kunnen vinden in de efischeu van (het alge-
meen belang. Dergelijke uiitaoudeatngen op de ‘bdhandelinig,
volgens nationaliteit hehoor,en op alle vreemdelingen geluj
kelijk toepasselijk te zijn, zonder onderselieicl naar natioia-
]jiteit, hetzij het zijn partieufierie personen, lirmia’s dan wel
ven’no.otsohappen, werkzaam op het gebied van handel, in dustrie, financiën dan wel verzekering.
De boven aangegeven beginselen behooren gelijkelijk toe
passing te ‘vinden in het geval van personen, firma’s of
vennootschappen, werkzaam op het gebied ‘van handel, du
du,stiiie, financiën of verzekering, gevestigd in een ‘vreemd
land in oivereenstennm.i’ng met de wetten des lands.
Het is verder noodzakelijk, dat de belastingen en hef f in-
gen in de twe ‘voorafgaande alinea’s genoemd, strikt be
perkt blij’ven tot dat deel van het kapitaal, .dat effectief
te werk is gesteld in het land, waarin de belastin.en ge
2

beven worden, en uitsluitend tot die operaties, diie in •diat
land woeden ondernomen.
De erkenning wrclt uitgesproken, idat diuibhele belasting
worde voorkomen diner oivereenikoinsten tussohen de Staten,
op de basis van de beginselen, welke mogelijkerwijs naar
vren komen bij het oriderz,oek idat door den Voikeiibond
ter hand genomen is.’) Art. .16. [Aanbeveling de deatderata ‘van de interina-
Lionaie paspoortcoinferentie ‘van Parij:s, October 1920, tot
uitvoering te brengen. Het meest urgent zijn: a. afsdhaf-
fing
visa voor vertrek uit het land, b. geidiiglheid ‘van visa
liefst een vol jaar, c. onkosten van ‘visum ivan binnenkomst
snaxiasaal 10 goudifraiios, transito 1 gnudtrnnc, d. verstrek-
loiing van transito.rvisa op het enkele ‘vertoon van (het visum
‘van toelating ‘tot het land van bestemming. Geen ondierzok
van transit,o4bagage.1

HOOFDSTUK IV.

Bescherming van industrieelen, Zit terairen en

airtistieken eigendom.

.

Ant. 17 en 18. [Wensdheljkheid, dat alle Staten tot de
bestaande iinternaitionale conventies toetreden. Als zvergang
wenschelijkheid dat ieder land, dat feitelijk de gewensdhté
‘besohennsing verleent, ook zelf elders gelijke bescherming zal
genieten]. . .
HOOFDSTUK V..

Landbcnew.
.
Art. 19. Aangezien de landbouw uit eco’nonsisdh en
sociaal oogpnint een essenIlieele factor is in het herstel van
Europa, is het wensdhelijk, dat alle Staten op elke wijs de
ondnvikkeling der agrarisdhe pi’odiuetiie aanimoedigen.
At. 20. [Erkenning ‘van het belang ‘van het Interin&»
tlionale Landjbouwinstituut, wensheljkiheid ‘van een epoe-
•diige conferentie].
HOOFDSTUK VI.

Arbeid.

Art. 21. Het eoonomisdh herstel van Europa eisdht in-1
tensieve productie, wat in de eerste plaats afhangt van denl
arbeider.
De grootste beteckeniis moet (hierom worden gehecht an
1

dien steun, dien de arbeiders, mannen en vrouwen, van de,
geheele wereld, alsmede hiuine organisaties bereid en in
staat zijn te geven, in samenwerking met andere factoren in
de productie, tol het economish herstel van Europa.
Ten einde de volledige medewerking der arbeiders te ver-1
krijgen en onWensdhelijken wedijrver tuaschen de afzonderlij-
ke landen tegen te gaan, wordt de aandadht van alle Staten
gevestigd op het belang van cie conwenties en ,,recoimman-.
dations”; aanwaard op do Internationale Aibeidsconferenties,
Waarbij vanzelf spreekt, dat iedere staat zijn volle ‘vrijheid
bdhosi,dt ten opzichte van de ratiificatie van een of •mee
dezer Con’venties.
Art. 22. De huidige economische crisis, welke niet alleen
het productieve, maar ook het consumptieve ‘vermogen van
het ‘volk treft, weegt mvaar op ide arbeiders, zoo’wel moreel
als materieel. –
Al lange het waar zijn, dak, alleen maatregelen van eooao.
.misdh herstel in staat zijn de crisis te verihalpen, zoo sdhj-
een maatregelen, die -zich bezi1gfti.ouden met de uit de’
crisis voior,tvloeien,cle werkloosheid, ‘van niet minder betee-‘
keniis ten einde de blijvende inspanning en hçt aiibeidsver
hoogeli van de arbeiders te verzekren
.1
Art. 23. In dit verband, en naast maatregelen tot ver-1
zekering of steun bij werkloosheid, worden cle volgende
maatregelen aanbevolen:

1) In verband (hiermede heeft Italië als voorbeeld gewe-
zen op de ontwerp–Conventie tuasehen hem en cle Oosten-
rijikische Successiesbaiten. op 6 .A4pri1 1922 gesloten. ])eze ont-
wei-p-Oonventie evenals de in art. 1 genoemde ,,Tecomiman-
datious” van Porto-Rosa zijn opgenomen in het Engeladhe blauwbok.

systemnIiisdhe distnilbutie van de aanwezige arbeids-krachten door nationale organisaties ‘van arbeic1beiirsen,eu
door overeenkomsten tussdhen de Staten voor internaiiioina,-
le samenwerking ter distributie van arbeidskracht (emigra:
tie en -imanigratie);


dat in landen, waar de t,oestanjdin het toelaten, een
zoo groot mogelijk aantal iinclustrieele ‘workloozen, als voor
landarbeid gesdhlikt
:15,
in den landbouw wordt geplaatst;
systemadiisdhe toewijzing van openfbare aanbestediu-
gen met in aaamerking neming van het voorkomen vnu
werkloosheid in de getroffen bedrijven en streken, zocvver
als met het algemeen belang overeen te brengen;
‘het ter Ihanid nemen van openbare werken ter besbrij-
ding
‘van werklooeheiid, mits deze werken nuttig en pro
duotief zijn.
Art. 24. [Aanbeveliiin.g om voor de in het -vorig artikel
genoemde doeleinden: a. -ratificatie ‘van de Conventie inzake
werkloosheid der Conferentie te Wash.ington; b. veraainu-e-
lin-g en periodieke publicatie van gegevens door het Later-
nationaal Aiibeidshureaiu; oipwe.ldcing tot medewerking aan
het door het Internationaal Aaibeidsbu.reau in 1921 ter hand
genomen onderzoek op het gebied der werkliooslieid].
– Additioneel artikel. [Vooriegging van de uiiteengezette
beginselen aan de Regeerimigen
di

er. aan ide Conferentie deel-
n’eniende l-arsden, iiîiet alleen in Europa, maar ook in alle
landen buiten Europa.]

Belangrijk korter da’ de verleden week en hier
bojven,
woergogeven ‘resein-ties- op ‘Lin’anoieel
en
000L
nomisch gebied zijn ten slotte die, welke aan de
Con-
ferentie
van
Genira zijn voorgeiagd dooi- die Vei’fkeera-
commissie. Ook deze Commissie kon tot grondslag

nemen het Londensche deskundigen-rapport, terwijl
– rzij verder
de
coniven’tuieus
en-
,,reoomanandalbions” van de
te Barcelona gelio’uden Coaifereitie -o’p haa’r weg
rvondi liggen. NaaT
het
werk van- Bavceloun:a, waar

van het meergenoemde Engelsche blauwboek een over-

zichtelijke samenvatting geeft, wordt dan ook meer dan eens in de resoluties verwezen. Ook deze
Oom-
missieheeft bi.jhaar arbeid steun gehad van een drie-

tal sub-commissies.

De resoluties op het gebied van h e.t
verkeer luiden:

Een goed geregeld -en bruikbaar verkeer is -een essenticuele
voorwaarde voor het weder opleven van den Europoezehen
(handel. Het ‘is (hierom gewensaht, -dat ‘de Staten

van Europa
onvenpoosci hun kradhten blijven wijden aan’het herstel van
alle middelen van verkeer, -wiaarover zij besdhiikken, en
aan (het wegnemen van -iedere hindernis voor cle intenuta-
tionale comnrunuicmtie. Noodzakelijk is, dat de venhiowliugen
in het internationale verkeer uitsluitend butheersdht wørden
door overwegingen ‘van coimnnerdieelen en teOhniisdhen aard.
Art. 1. Alle Staten -van Europa zuilen lru-n best doen
de organisatie van hun spoorRvegen, hun havens en huii
zee- en rivieruverkeer te herstellen en te verbeteren. Waiui-
neer deze spoorwegen, (havens en verdere verkeersmidde-
lan niet in -v-oldoend-en toestand izijn en de betrokken Staat
niet de nooilige hulpmiddelen voor hun fier-stel ter besrihi-k-
king heeft, ibehooreii stappen te worden gedaan om zonder
verwiji in cle noodige a.ssitentie te voorzien. Te dien
einde is het wenschelijk, dat Staten, diie cl.-ergdljke assis
tenue behoeven, organen van -toezidh,’t in het leven roepen met behulp van oompetente deskundigen.
Artt. 2 en 3. [Wensdlielj’hieid van o’nuveriwijLcIe ratiti-
catie ‘van en toetreding van Staten-a’iet-onderbekenaaius
tot de conventie betreffende de vrijheid van het transitn-
v-erkeer en die betreffende het réguiume der internationale
waiter’ver-keerswegen, beide op 20 -April 1921 te Barcelona
vastgesteld, waardeerin-g ‘voor het ‘verdere werk van Bar-
celona en venwadhting, dat de in de Vredesverdragen ge-
noemde conrvenbias ‘voor (haven-s, Spoorwegen en waterwe-
gen aoo spoedig mogelijk tot stand -zullen komen].
Ai-t. 4. Hangende de vaststelling van een nieuwe con-
-ventie betrekkelijk het sp.00rwegver-keer van paussaigiers,
bagage en goederen, bihooren de Staten van Europa, wier
Spoorwegen deel uibmaakten van het rdgi’me der Berner
conventie, op -zich te nemen deze conn-enibie onuveriw

ijil-cl van
kracht te verklaren, indien zij niet reeds van kracht was.
Art. 5. [Voldbeni-ag, claut de Statenoniderteekeuraara van
cle ,4greaments” van Povto-RosS bezig zijn, de daar aan-
vaarde regelen voor het spoo-rwegverkeer in werking te
s-tellen. Verwachting, dat -die andere -in aanrmdrking komende
Staten van Europa (hetzelfde zullen doen]. – –
Art. 6. Onverminderd de reOds genoemde voor7ienin
1
gan,
geven de te Genua verutegeiswoortddgde Staten in ouveruwe-

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

555

ging,
dat, teneinde te bereiken, (lat zonder rvenwijl alle moge-
lijke stappen genomen worden teneinde het internabionale
vétkeer ten minste op het peil van vÔör den oorlog terug
te brengen, de gezamenlijke Frariadhe ep000wegadimi-
iiisteaties zoo spoedig mogelijk een oonterentie viui tedh-
wisahe afgevaarfctigzlen van alle poonwegaclmiiiistrabies van
Europa en verdere belangstellende landen zeilen bijeen-
roepen, opidiat:
deze adminiistraties, onmiddellijk alle hun ten dienste
staande miicldel•en tot het bovengenoemde doel te werk zal-
len stellen;
de vertegenwoordigers dezer adimtuistraities tot over-
eenstemimilug komen over voorstellen aan huinine Regeeniin-
gen omtrent onderwerpen, clie Begeer.i ngsingrjpen mede-
brengen.
Op deze bijeenkomst, welke in liet bijzonder ben doel
zal hebben bussohen de ediministraties de meest nauwe
sameniwercing in het leven te roepen, zonder overigens de
zelfstandigheid dér verschillende lijnen te kort te doen en
zonder te treden in de functies der bestaajnicl.e internationale
associatjies, zuillen detechnische vertegenwoordigers oa. cle
wensdhelijldheicl vaai de instelling van een persnalieute con-
ferentie van spoorzvegaclsninistnaties voor de eenwormigheid
en verbetering van het nuuteriaal en de veiikeersregolen der
Spoorwegen, met het rog op het internationaal verkeer,
onderzoeken. –
Tot de voornaamste punit’en van de agenda dezer coat e-
rentie zal behooren de rvnaag van de doorvoertauiieven en
de verlichting van de belemmeringen voor het internati-
ouiaail verkeer gelegen in de iludtunities der wisselkoersen.
Art. 7. Aiangezi:en het herstel van spoor- en waterwegen
een zekeren tijd duren zal, beveelt de Commissie aan, dat,
waar mogelijk en wensohelijk, motonverivoencliensten in het
leven geroepen zuilen worden.
Art. 8. Het is wensOhelijk, dat cle competente Tedhnisdhe
Orgiairisaibies van den Volikeubond, te samen met een ver-
te.genwoordiiger van lederen Staat, die nog geen lid is van
den Volkenbonci, vooraoover deze Staat ibij het oiiderwerp
belang heeft, uibgenoodigd wonden om
van tijd tot tijd een onderzoek in te stellen naar hetgeen
reeds bereildt is bij het ten uitvoer leggen van wat in de
voorgaande artikelen is rvoorgesteld;
tot dit doel met toestemming der betrokken Staten van
tijd tot tijd speoiaile conferenties van deakanidigen te be-
leggen.
Door een en ander behoort intussdhen geen inbreuk te
wonden gemaakt op de bevoegdheden van de permaliente
Coimuissies voor havens en intei

nationale waterwegen.

Anders dan bij de rapporten der beide overige Commissies,
hebben versohillende Staten gemeend aan hun instenming
niet deze resoluties eenig voorbehoud te moeten verbinden.
Volstaan kan worden met de mecledeeliag, dat cle N ed er-
1 a n da ciie delegatie een voorbehoud maakte hij art. 2 in
dier voege, dat ieder land zelfstandig de te Barcelona tot
stand gekomen coniventies had te onderzoeken, dat de dele-
gafiie zich das van een oordeel over de waarde dezer con-
venties moest onthouden, op grond dat de Conferentie te
Genua deze noch kon onderzoeken noch bespreken. Uit de resenva.tie van de Z w i tse r s c h e delegatie blijkt,
dat het bezwaar der Necicrlanidsdhe delegatie inzonderheid
liet oog heeft op de oonventie betreffende het rdgbne der in-
ternationale waterverkeerswegen. De delegatie deelt mede,
dat ook van Zwiitsersdhe zijde tegen deze conferentie enkele
bezwaren bestsajn, clocth dat de zaak fverder wordt onder-
zocht.
Deze beide reservaties gaven de F r ei. ns ciii e delegatie aanleiding tot de veitkianing, dat, al ku zij zich met ide ge-
noemde conventie van Baroelona vereenigen, de Fransdhe
regeering zich voor de onmogelijk eid kon zien gesteld deze
conventie te ratificeeren, wanneer twee iandare rijnoever-staten niet bereid waren haar te accepteeren.

TJONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

Discontoverlaging van de Bank of
England; beslissing inzake de besc her-
naing van garenhondschoenen; onder-
handelingen van de Dycstaffs corpo-
ration niet de Interessen Genieinschaf t;
conferentie tot protest tegen de voort-
• zettingen vo,n het en-tbcrrgo op Coma-
cleesch ver; Midland and North Western
Railwooj en de vrachttarieven; voorloo-

pige handelsbeweging over Mei.

Onze Londensche correspondent schrijft ons d.d.
17 Juni 1922:
The failure of the Bankers Conference had in the

èarly part of the week a very depressing influence,

which was certainly not mitigated by the news
that the Royal Dutch was parting with a portion

of its Shéli Hd1din, and speculation is stili rife as
to what it all means. Fortunately, at this week’s
meeting of the Bank Directorate, the B a n k r a t e
mas lowered to
32
per cent, and this hits
gi:vien marketa stiimuhis; Consols yesterday rising

to 56. The continued slump in trade had forced monry

rates so much that the margin between Bank and

market rates was very wide, and the hanks and money-

dealers found their tui-n very low. The Clearing

Rouse Banks have now lowered deposit rates to 1
per cent, thus retaining the margin of 2 pel

cent
between this rate and the Bank rate which has now

evidentiy become normal. This week’s tender for the
Treasury rates shows harder tendencyso that the

profit-margin is higher. We would now seem to have

reached that point in the credit cycle in which money

rates have reached their lowest point, co-inciding
with a risc in the prices of industrial stocks and a
reviving foreign trade. Any movements in the future

are likely to be in the upward, rather than in the
downward diretion.
Struggies
oier
the protectionist tendencies of the
country have been very marked this week. The Cabi-

net has come toe decision over the quest-
jou of F a b r i c Gloves, and the protectionists
have triumphed by a narrow majority, the voting
being strictly ou party lines. This ,,Victory” of the anti-dumping party does ndt help the Government
much: the cotton interests are represented by one of
the Government whips, and a revolt is bound to come.
The Government has retained Mr. Baldwin, but it may shed the Lancashire men, and that is not a very
promising outlook for the next election. As regards
dyestuffs, we now learn that the D y e s t u f f s cor-
pol-ation is negotiating with the In-
teressen Gemeinschaft for technical assist-
anne, and for price agreements and the like. Natu-
rally, this news does not help the prestige of the
Company, which this week has issued a rather corn-
prornising balance sheet. The fault is now being
ascribed to the non-technical dii-ection of the corn-
pany, and naturally we must expect the anti-German
drum tot be beaten very loud in the next few mouths.
But it is dear that the Corporation has riot been able
to make full use of the unrivalled opportunities it
has had, though there is some truth in the company’s
defence, that during the period of the Sankey judg-
ment, a great rnass of German dyes was brought in,
which has depressed the market, whilst the slump
has naturally not done the eompany any good.
In addition to these exciting eveuts, we have had
a great C o n f e r e n c e at the Guildhall, called by
the Coi-poration of the CitSr of London, t o p zo t e s t
against the continuance of the em-
bargo of Canadian cattie. The representa-
tives at the Conference were, with one exception,
unanimous, and the point was again brought out that
the Government had pledged itself to this step in
1917, and could not now honourably withdraw, whitst
at the sarne time, the importation of Canadian cattie
would help to restore the proportion between im-
ported dead meet and the home-killed supply, which
was now smaller than it had ever been. As a sort
of makeweight for its vaeillation in other matteis
affecting the fzrming community, the Government
has listened to the complaints from the fartiers
respecting the inconveniences of the D a y ii g h t
Saving legislation, and proposes to cut down
the period during which the Act shail be operative
by six weeks in every year. This naturally does not
please the representatives of the great urban centrcs.
In the short space of time during which the reform
has been in operation it has accustomed the towu
population to enjoy more hours of leisure in the

556

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

daylight, and there is much murmuring against the

j)roposed change. It must however be confessed that

certaiu schools of educationalists .are by no means
sorry that the period is to be cut ciown, on the ground
that children do not get enough sleep in the summer-

time now, owing to the silly habit of keeping child-

ren up tili dusk.
1 have in previous letters mentioned the Bill

which the Midiand and North Western

R a ii w a y G r o u p was promoting to give them

powers as road carriers. As things now stand, thè

law is most foolish. A railway may deliver and fetch

goods, but it may not de]iver goods as between two

points not connected with the railway. The Bill pro-

moted by the group in question would have removed

this anomaly. By means of conference with the tra-

Jers the naljways had come to rterm s to the rates

to be charged, and they had further placated the

manufacturers of road vehicles by promising to buy

all their requirements in the open market. Thus two
great stumbling blocks had been removed, when

suddenly the Ministry of- Transport opposed the bill,

en just these two points, and thereby wrecked the
chances of the measure. As before, no hint of oppo-

sition had been given, there is natural]y much in-
dignation, and it is said that the bill will be re
cirafted. Meanwhile, it is beginning to bo realised that

the trading community which originally opposed thé

measure on the ground that there would be a mono
poly, is likely the find itself faced with a monopoly

of existing inthere
sts:
for the .simaliler’ mi are ialready

hei ng squeezed out.
The Post Office is eviclentiy bent on making itseif

popular again with the business community, for it

proposes to go in for a very extensive increase of
telephone extensions, and for this purpose .has re
ceived the sanction of Parliament to spend £ 35 mil-

lions. The plan of increasing the telephone facilities

of London by the installation of automatic exehangec
was rejected on the ground of expense, and also on

the ground of American experience showing that the
pnJbl’ic iprefewTedl ito deai .witih rou-a’utoimatc ex-

ehanges.
The preliminary trade returns for

May are given as foliows in this week’s Board of

‘irade Jotirnal: (Mild. £ srbg.)
May ’22 Monihdy Awerge,
Jn.-Aipriil
1
22 May ’21
Tta,1 Impnrts
……….
£ 88,8

£ 78,6

86,3
Britih Experts
……..
,,58,1

,,60,4

,, 43,1′
En.Exports ………….,, 9,0

,, 9,5

,, 7,2

‘I’Iie largest. increase in the imports is in foodstuff.,

wJ.iidh sho.w a .rise of £ 5 millions iweT the quairteriy
average, though mw materials also show a rise of £ 3
millions. Experts of manufacturers show a fali
of
nesmly £ 4 millions, but raw materials a rise of over
£ 1 midilion, this of conn-sn b’eing mair!ly diuc to ircreasnJd

coal exports. It is a littie difficult to sum up the net
effect, for the fail in priees must in part be reckoned
with, tbugh theeffact of price movements must uct
now he exaggerated, for the fail in prices shows
vety djstnct sigus of being at an end. The next
movemeut in the Board of – Trade Indx Number
shows this very well. Al] articles moved upwards b.
0.5 per cent in the last month, food stuffs by 0.11, per
ccitt, and other arl:ieies by 0.7 per cent. The heaviest
rises are shown in the textile group, cotton going uil
hy 3.8 per cent, and the other textiles by 3.7 per cent.
The relative falling off in British exports is of course
iii the main due to the engineering strike, which s
at last almost over, since the Engineering Union has
now consented to the employers’ terms, and -only the
Boilermakers now remain outside the cirele, but they
are not primarily en engineering union. It would be,

a mistake to think that the industry will at once
enter a per-iod of ibonrn, orders- tare said to (be no m-eains
plentiful, and unemployment is iikely to continue
high in the trade for some time to come.

DE RIJKISMIDDELEN.

in -d.it Jammer treft men aan daet gdbrraikelijke

nverrsicht taan de .otplbrengst der Rij nddeien over
,

-de maand Mei 1922, vergeleken niet cie qveveenkom-
stige cijfers van. Mei 1921.

-De oorlogsw±iist- en veiidédiigixtigsbeiastinlgen heach-

ten tot diuver in totaail op
f
1.066.412.618,—, waar-
van
f
772.172.641,— op rekeaiinig koimit vlan eeirs’bge-

noemde heffing.

Met inlb;egrip van de op centen ten hehoeivu rvaaa het

lseminigsfoazds – bbalve die op den suikeraccijns,
welke geen vemewaring ‘van (belantiaigdmnk medlbr-acih-

ten – -is in totaal eene s-om van
•f
1.323.551.309,-

orEtivlarug;en -uit (beiastinigh-efiiinig, -diie haren gond ‘vindt

– in de buitengewone ometaindighoden.

De gewone middelen braekten in
ide
ngelo’open
mn.mmd
f
42.485.801,— op tegen
f
38.031.696,— in

Mei 1921 en vertoanen naitedien een rvionrruibgang

van f
4.454.105,—. De total-ei oiplbrengst in de afge-
loopen mnia.nd o’veintro’f de raiming met een bedrag
-van
f
6.685.718,—.

De ophfengat oer de eerste vijf maanden v;an 1922
overtrof de opbrengst over de overeenkomstige maan-

den van 1921 met een bedrag van
f
5.060.624,—,

terwijl de raming met een bedrag van
f
239.673,-

werd overschreden.

In vergelijking met Mei 1921 droegen
bijna
alle
middelen bij tot een hooger opbrengstcijfer. Alleen de

bier- en geslachtsaccijns en de registratierechten bie-

veii een vrij belangrijk bedrag beneden de opbrengst
in Mei 1921.

Behalve een belangrijke teruggang bij de dividend-
en tantimebelasting, die slechts
f
821.100 inbracht
tegen
f
1.470.953 verleden jaar, hebben de ovërige
directe belastingen deze maand ruim gevloeid.
De grondbelasting bracht ruim 2 millioen in de

schatkist. Hierbij dient echter in het oog te worden

gehouden, dat het vorig jaar de aanslagrege]ing sterk
vertraagd was; in Mei 1920 was de opbrengst
f2.271.264. De inkomstenbelasting bracht f274.446

meer op, de vermogensbelasting
f
148.631 en de per-
soneele belasting
f
164.294. Hierbij moet niet uit het –
oog worden verloren, dat deze gunstige cijfers een

tijdperk weerspiegelen dat reeds geheel is afgesloten.

1
. Viel de vorige maanden een
belangrijke
mindere
opbrengst van den suikeraccijns te constateeren, de meerdere opbrengst bedroeg over Mei 1922 in ver-
gelijking met Mei 1921
f
1.730.033, een gevolg van
het feit, dat
belangrijke
voorraden worden opgeslagen
in de verwachting van verhooging der suikerprijzen.

De wijnaccijus brachten deze maand
f
66.717 meer
op; groote
partijen
zijn ni. ingeslagen als gevolg van
het Koninklijk besluit van 15 Maart 1922 (Staats-
blad No. 123). –
De meerdere opbrengst van den gedistilleerdaccijos
is slechts gering
(f
181.168) in vergelijking met de

vorige maand
(f
437.836). De bieraccijns vertoont

een achteruitgang van
f
43.480. –
Ontving de schatkist over de voorgaande mkapden
een steeds mindere opbrengst uit den zoutaccijns, deze
maand is er een vooruitgang van
f
15.542. Een be-
paalde reden is hiervoor niet op te geven.
De teruggang van den
accijns
op het geslacht gaat
gestadig voort. Leverde dit middel over Mei 1921
nog een bedrag van
f
913.194 op, thans bedroeg deze
bate
f
89.928, gevolg van de concurrentie, die door
den invoer van buitenlandsch vleesch wordt veroor-

zaakt.
Vertoonden de zegelrechten steeds een teruggang,
de maand Mei 1922 bracht f484.839 meer op, een
gevolg van de met ingang van 1 Maart ji. in werking
getreden wet tot wijziging van de Zegelwet. Het is
zeker een bewijs van de moeilijke tijdsomstandighe-

den, dat niettegenstaa.nde deze
wetswijziging
de zegeh
rechten met zulk een gering bedrag toenamen. De op-
brengst der registratierechten bleef nog een belang-
rijk bedrag beneden de opbrengst over Mei 192-1.

21 Juii 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

557

Deze
rechten liepen terug ivan
f 3.004.846op

f 1.878.364;
alzoo eene vermindering van!
1.126.482.

De vermindering hangt samen met mindere uitgifte

van aancieelen en het eringer aantal overdrachten

van vast goed.

De invoerrechten blijven toenemen. Was de vorige

maand •de meerdere opbrengst gering
(f 67.574),

thans valt eene toename van
f 346.706
te constatee

ren. Ook de statistiekrechten brachten deze maand

•eder, meer
op: f 57.043.
‘De aoodsgeiden braclhten

f 235.267 op
tegen
f 168.354
over Mei
1921.
Van dit

middel valt ene
geleidelijke
verbetering waar te

nemen.

De belasting ôp gouden- en zilveren werken bracht

ruim
73.4
ton op, waarmede eene vooruitgang van

ruim
15.000
gulden valt te boeken.

Eene belangrijke vernieerdering van opbrengst
brachten de successierechten. Deze liepen op van

f 2.721.925
tot
f 4.984.970,
alzoo eene vermeerdering

van
f 2.263.045.
Over het geheel genomen is de opbrengst over de

maand Mei
1922
gunstig te noemen. Het totaal op-

brengstcijfer
f 42.485.800
wordt alleen overtroffen

door de opbrengst over Juli
1920 (f44.201.616).
Hieruit mogen echter geen conclusies worden getrok-
ken omtrent eene verbetering van den algemeenen

economischen toestand.

AANTEEKENINGEN.

Gedeeltelijke staatsgarantie voor
e x ji
o
r t-c r e d i e t e n. –
Gevolg gevend aan het
advies der commissie voor de Economische Politiek
1)

heaf t de ILnister
van
Finmiciën cühans een Rikscom-
missie van Advies in zake cle Export-credieten inge-
steld, alsmede de vôlgende

Ailgomeene riigelen betreffende lidt yerlaenen rv&n geleed-
lelijke Stantsgara’n’tie ijvoor expo t-erclieteu.

1. In (het be1adg ‘vitn de opivoeris,gtcler ‘wenkgeiegen’hilicl
kier iLe lande, luin iian de NeclerlanidsOhe ]3aiik, met inadht-
naming rvwmi ide dertahncle (bidlin’geu, Staatsgarantie
worden ‘verleend tea bhoave ‘van rediotoerstrekki’n,g aan
Mer te laude
geviest’igcle
ouciernami ngen, ‘teneinde deze in
staat mie altellen ibetrekkingen met het buiiteniand ‘te ‘bdhon-
den o,f to heriwlrnnen.
2. In de volgende bepamliingeu worden txnigeduid:
cle Minister iv.an FInanciën aus ,,’de Min,ister”;
de Rijkscommisaie imn Ald’viies inzake cie Expurtere-
lieten, v.ier bureau gevestigd is in de kantor;en ‘van de
Nederlandscihe Bank te Amsterdam, ‘als ,,de Commissie”;
de bankinstelling, door welker tussohenkonimt de
garantie wordt aangevraagd, als ,,de baikinstelling”;
i. cle codernaming, welke cle garantie aanvraagt, als
,,de om] erneming”.
3. De onder 1 bedoelde garantie rwordt uitsluitend rver

leencl ‘voor ciie oridieten, waaiwan kan ‘wonden .aaingetoonc],
dat zij strelidken tot (het financieren van eene bepaalde
uklw.oertra’nsaøtie.
4. De onder 1 bedoelde Staatsgarantie wordt ‘verstrekt
bot geen tho.og.er
hecirag dan 50 .’pCt. rvnn het verlies, idat
‘voor de bainkialstduiag ii!it ‘de ‘wii’sseltaansactie als gevolg
van de financi’eriin,g van den uitvoer niodht ‘voor’tvtloeien.
Tn totaal ‘worden Staatagmaranrbies ,verl!eend ‘tot geen lioo-
ger bedrag dan door iclen ‘Minister tzafl rwor,cien rvustmgesteld.
5. Bene ondernezn.iiig, “welke in ‘aaninierking mwensoht te
kooien voor eene Staatsgarantie, als onder ci hedtcmlid, doet,
door tusscihemikomst ‘van eene In iNederland gevesticIe bank-
instelling en ‘wel hij ‘viiorkeur idde, met welke jzij tot clntver
in ‘relatie stond, aan de Comimissie ‘toekomen eene door tde
on,clernemuing en de b.nilc(insteliling onderteekende, ‘tot den
Minister gerichte, aaniv.rage tot (het verkrijgen ‘van de
garmuntie.
Bij de nmwsvraige legt de ondernetsin,g over eerie, nooveel auogcllijk door bewijsstukken gestaafde, uiteenzetting Ibetref-
fçude iie ui.tvoertrancsnmbie, rwaarivioor het erecliet zal ‘worden
aa’ngevenc, betreffende relaties, welke zij ‘vroeger (had met
het land, waaiheen aall cworden uitgevoerd, alsmede betrof-fcu’cl’e tien inmvlod, ‘wekken (het ‘tot stand komen ‘van den
ioorgenormen uitvoer aal hebben in liet jbelaizg rvuamn de op-
voeidng der ‘werkgelegenlheid hier te lande.
1)
Zie
voor’ dit advies (het nurixilnier ‘van il ‘Maart jI. ‘no,
122, blz. 196
‘v.

Vor,ts legt ide bl.nkinstelling over een overziokt van den
fiaancieelen toestand der onderneming en geeft zij op, om
welke reden (het be’noodiiigde cred.iet niet langs den gewonen
wTeg door toedoen ‘van particuliere ibankinistellingen (haai
worden ‘verkregen, alsmede welke izekerheid. riot dekking
van liet crediet kan worden gesteld.

G. De Commissie onderzoekt ‘de aanvrage en ‘treddt voor
zoveel noot]iig met ‘de bankinstelling of ide onderneming
in overleg. Zij’ zendt ‘de stukken aan de Nederlandso]ie
Bank die beslist, of zij zic{h bereid zall sverklaren iden wIssel
roor rekening rvan den Staat mle disconteeren ‘tot het door
de Commissie ‘voorgestelde percentage. Luidt de beslissing
bevestigend, dan ‘zendt ide Commissie ide stukken met haar
advies aan 1het Departement ‘van Financiën, afdeeling
Generale Thesaurie.

De op cle garantie betrekking (h’bbende stukken wor-
‘den ‘vanwege liet Departenient ‘van FInanciën aan ide Corn-‘ipissie teruggezonden, met ‘de beslissing van idee ik{iniister.
Heeft de Minister ‘tegen (het ‘verleenen ‘van de ga-,
rauljie geen bezwaar, dan doet ihij daarvan mededealing aan’
de Commissie en aan cle Nederliancisehe Bank. Hij niachtigt
de Ooim’iniszie ‘de garantie door liet stellen ‘van eene daartoe
strekkende aanteekening op den rwissel te rverl’eenen. De
aan’teeekencing iword,t niet gesteld dan nadat door ide onder-
neaning eene premie ten ‘kan’tore tvan de Nederlandsahe
Bank ï1s betaald van 3 pOt. ‘van het ‘door ‘den Staat ‘ge-
garandeerde ‘bedrag.
In
geval!
ide ‘Staatsgarantie rwor,d(t ‘verleend, zal! de Ne-
‘nlerianclsdhe Bank, ‘wanneer de wissel ‘bij haar gedisconteerd
‘wordt, desgewenscbt aan ‘de bankinstelling ontheffing ver-
leenen van (hare aansprakelijkheid ‘voor cle betaling van den
wIssI ‘ten belocipe van liet bedrag, idat kraelli’teas cliie garan.
rvan iden Staat eventueel zal gevorderd kunnen rmvorde.
Als ‘regel ‘wordt geene Staatsgarantie tveiieèii.d voor
langer dan een jaar. De garantie kan ‘voor ten ‘l’ioogste
dda jaar verlengd worden. In geval ‘van verlenging is eene
preiirrie ‘venscihuldigid o’ver den tijd der verlenging naar den
maatstaf van 4 ten (honderd per ‘jaar, bij ‘vooruibbetaliog
te voldoen op de in 8, le lid, aangegeven ‘wijze.
De onderneanling is cverplicht aan den Minister ot
aan de Joaumiesie, zoolang (het ‘crediet nielt is afgelost, alle
dumilidhti’ngcn te geven, welke ‘door clezen in ‘verband met de
eredlietverstrekkiin,g mochten iworden gewensaht, en hare
boeken open ‘te leggen ten’ onderzoek door een door den
MInister of door de Oomunissie aan te wijzen deskandige.
De kosten ‘van ‘dit nderzoek komen ten ‘laste ‘van de ouder-
‘nem’in’g.
De Minister (belhou,d.’t ‘zidh voor de gronden, ‘welke
tot rweigercing ‘van de Staatsgarantie geleid (hebben, niet aan
de bankinstelling en de onderneming mede te deelen.
In le genoemde thdvtiesoounnsissie zijn benoemd: tot ‘lid en rvoorzitter J. van V,ollen,hiomven, Directeur
‘van
ide Nederta’udsehe Bank ‘te Ammsterdam; ‘tot lid en ]legee-
rinigsoonmiissaris Prof. Mr. Dr. G. W. J. Bruiius, Hoog

leeraa’r aan ide Neclerlandsdho ‘Haxnmdelsho’ogescihooi te Bot-
terclam; tot leden: G. II. Crone, Lid ‘van de Kamer ‘van
Keopliauidel ‘te AinisteMa,m; J. rwn Rijzevijk, Lid ‘van ‘de
Tweede Kamer ider Staten-Generaal, Voorzitter van (het
R. K. Vakverbond te Tilburg; ‘A. Spanjaard, Voorzitter ‘van
liet Centraal Industrieel Vcniborad te ‘s Gramven,hage; R.
Stenlhiui,s, Voorzitter van ‘het Nederlaindscih Verbond van
Vkkivereenigingen te Amsterdam; Mr. J. Westeranan Hol-
stijn, Directeur ‘van de Nadeiciaadsdhe Bank te A,msterdaen;
Secretaris ‘Mr. E.’van der Mmme te .Armsteiciamn’i.

Hetrub bervraagstuk.—Hot’vmolgerid’ajclres
is d’azer dagen tot dan Mimniister van Koloni ën gericht:

Onylergeteekenden, alle Naaanlooze Vennootschappen in’
Nederland gevestigd en belangiliebbenicien bij de ]tujbbercul
tuur tin de Neder’lauidsci,h,-Oost-Iodisdhe Kolonuiën, nemen
de vrijheid zich met het volgende tot ‘tlrwe Excellentie te
.wenuden:

dat zij met de grootste belangstelling kennis hebben
genomen van ‘cie in, de dagbladen voorkomende bmiohten
‘ten aanzien der plannen, welke eene onvrijwillige bepèr-
king der Rubberproductie beoogen, dat zij o.m. gelezen
ihailiben dat door Uwe Excellentie aan den heer E. de
‘K’ruyff, Oucl.Ohef van de Ha’ndels-Afdeeling van het
Departement van Lanrllbouiw, Nijrverlhe.id en Handel in’
Ned.-ln’dië, opdracht ‘werd gegeven zich naar Londen
te begven voor het voeren van besprekingen ter zake,
dat zij om ‘tal van redenen meenen bezwaar te moeten
tsaken tegen de plannen der voorstanders van een ge-
dwongen restriebie der productie, dat zij, indien het door
de Engelsche Staats-Ooanmissiie uitgewerkte plan ver-
weze,nljkt zou ‘worden, Idaarivan meer inadeelige govolgèn
verwachten, dan
van
een natuurlijk ‘verloop der crisis,

558

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

redenen, waarom zij vich tot TJwe Excellentiie richten
met liet éerhicdig veraoek:
ten eerste: om elk verao’elc om bemoeienis ter zake van
de zijde

der Nederiaudsdhe Regeering van de hand te
wijzen;
ten. tweede: om, indien
TJ.w•e
Excellentie oiv’erweegt, dat
liet wel op den weg der Nederianjdsdhe Regee.ring lIgt hare
bemoeienis tot dit ongetwijfeld hoogst belangrijke onder-
werp uit te strekken, geen beslissing te willen nemen,
alvorens belanglhehbertden in de gelegenheid te hebben gé.
eteld voor Uwe Excellentie hunne bezwaren uiteen te zetten.

‘t Welk doende

Hanidelavereeniging ,,Aimsterdaim”; SuJnTa.trn Rubber Cul-
Ituir Maatsdhaippij; Oost-Java Rubber Mij.; Cultuur Mij. ,,Soemher Kerto”; Cultuur Mij. ,,Kalie Klepoe”; Mij.
tot
Expl. der Vereendgde Majang Landen; Cultuur Mij. ,,Pena-
taran”; Cultuur Mij. ,,Alas TJeek”; Cultuur Mij. ,,Redjo
Agoeng”; Sumatra Rubber Cultuur Mij. ,,Serbadjadi”;
Laimpong Sumarta Rubber Maatschappij; Silau Sumatra
Rubber Maatschappij; Rubber Maatsdhappij ,,Ambaloetoe”;
Ruhber Cultuur Maatschappij ,,Aimaterdani”; Bandar Rub-
her Idaatsdh.appij; Nederlauidsehe Rubber Maatsdlia
4
ppij;
Batoe Sumatra Rubber Maatschappij; Internationale Cre-diet- en flandels-Verg. ,,lterdiam”.

Met
het oog op het
belang der zaak volgt hieronder

een kort oanrzieht van het in het adres genceancie rap-
port, hetwelk door de E’ngelsche Staats-Oonzniisnie

onder

voorvâttersc3iap van Sir Jatmes Stevennon aan

dort Minister van
K.oloniën,
Ohurohi’ll, is uitgebraeht

en op 2 Juni
ji. een
het Parlement is rvoorgedegd.

De Commissie vangt aan met een overzicht van den
toestand:
Productie.
De productie van ruwe ru’hber in 1920 en
1921 was in tonnen:

Planitage-r. Wilde r.

totaal
1920

335.000

35.000

370.000
1921

260.000

22.000

282.000

De normale, niet beperkte productie van plautage-rubber
wordt voor 1922 geschat op 380.000 ton, terwijl de produc-
tie van wilde rubber geschat wiordt op 20.000 ton, te zaimen
400.000 ton. –
Consumptie.
De gemiddelde jaarljksohe wereldiconisutap-
tie gedurende de jaren 1919-21 was 300.000 ton, nI.:

1919 ……….330.000 ton
1920 ……….310.000

1921 ……….265.000

,,

Voor 1922 kan het te verwachten verbruik zeker op niet
meer dun 300.000 ton geschat worden, sommigen noemen
zelfs 260.000 ton.
Voorraden.
De totale wereicivoorraclen van ruwe rnbbr
worden per 1 Januari 1922 geschat op:

– iu venbruiksianden ………….210.000 ton


in precluctielaaden ………….60.000
stoomende

………………40.00Q

310.000 ton

Aangezien de noedaakeljke voorraden in zanden van
producenten en fabrikanten geschat worden top het aequive-
lent van 8 maanden verbruik, dus 200.000 ton, volgt hierijt
dat er per 1 Januari 1922 een su.rptusvoorraad was vaij
110.000 ton.
Uit deze cijfers concludeert cie Qomauissie, dat voor 1922
een beperking tot ten minste 75 pCt. der totale productie
noodzakelijk zal zijn. Ook dan aal evenwel de depressie nog
niet voldoende snel onerwonnen zijn, zooclat een nog d.ra$-
tischer iaperJniing rvrenscheljk is.
Tenzij stappen gedaan worden, om de voorraden in te
krimpen en overproduotie te voorkomen idht ide Conianis-
sie den toestand zeer ernstig. Zij is ;vau meening, dat liet
onwaarschijnlijk
j,
dat de ooasuixiptie de potentieele pro-
ductie in de eerstvolgende jaren aal Inhalen.
Verbetering van iden toestand haai intreden door:
Het prikkelen van de aanwending van ruibber op
grooter schaal en op nieuwe gebieden.
De Cominzissie is van oordeel, dat op dit terrein slechts
op den duur iets te bereiken vaSt, terwijl tevens verbeterde
eanwenslingzmetlho!den den levensduur van ru’hberartiikelen
verlengen.
Vrijwillige beperking.
Een voorstel de beperking tot 75 pCt., welke van 1
November 1920-31 Dec. 1921 doorgevoerd werd, te veI-
lengen, kon geen voldoende meerderheid in de Rubber
Crowers’ Associ&oion krijgen.
Het voeren van laiissez-faire-politiek.
Deze zal groote verliezen zoet. zich ‘brengen rvoor de £vele

tienduizenden aandeelhouders en voor de planbeus. De ver-
laten plantages vormen ‘pobentieele prodiuctiegebieden. Voor-
standers ‘dezer politiek zijn zij, idáe er op rekenen, levend’uit den strijd te voorschijn ‘te ‘komen.
Regeeringsingrj.pen.
De Commissie realiseert ten volle iie bezwaren, verbon-den aan regeerin,gsin,grijp:en t.o.v. die industrie. De ernst
van den toestand heeft haar echter dit minste van twee
kwaden doen kiezen. Zij wijst er op, dat voor het slagen
van het plan de medeweilkinig der Nedeidandsdh-Indisohe
regeering onmsbaar is, gegeven de beteekeizis ‘van Indië
als rubberproduotiegebied, blijkende uit de volgende cijfers:

Perc. der totale
productie.

Fed. Malay States

…………….
.57,5
Ceylon

…………………….
12,5
Adhter-Inidië

en

Burma

……….
2,-
Nederl. Oost-Indië

…………….
25,5
Andere

landen

………………
2,5

100

Van de vele plannen tot regeeriugaingrjpen schenen
er twee geschikt.

Het eerste, door de Du’iican Commissie in ‘haar rapport
van Januari 1921 voorgesteld, vetoont de volgen’de trekken:
Als standaardproductie wordt aangenomen de werkelijke
productie ‘van iederen prolucent gedurende het jaar 1 Nov. 1919-1 Nov. 1920, in totaal geschat op 330.000 dons plan-
tage-rubber uit alle produchiegébieden.
Beperking wordt ingevoerd tot
op
een adker percentage
der standaar4prductie, terwijl een marge wordt gelaten
ter nako’ming van termijn-contracten en ingeval beperking
bijzondere moeilijkheden zou meebrengen; het percentage
wordt van tijd tot ‘tijd vastgesteld in het of.ficieele regse-
ringsorgaan.
Het tweede plan is van den voorzitter
der
Commissie.
De standaardiproductie wordt op dezelfde wijze als bij ‘het
eerste bepaald en de volgende schaal van uitvoerrechten
wordt voorgesteld:

Geëxporteerd ¶perc. der

Hef Cug per ib.
standaarciprod

ah. di.

Meer d.anlOO ………………1

2

91-100 ………………1


81-90 ……………….10
76-80 ………………8 71-75 ………………6 66-70 ………………4
61-65 ………………2
60 en daar benedén ………1

Het ‘recht van 1 d. dient ter ‘vervaiiging fran het lilsid!ige
ad vaiorem
recht en zou permanent zijn, de ‘rechten daar-
boven zouden hijv. voor drie jaar worden Ingesteld.
Zou export van een hooger percentage kunnn woden
toegestaan, ‘clan zou de heffingssohaal daarbij aanvangen, du
naar boven geschoven worden. ])e commissie spreekt z!idh uit voor liet tweede plan. Het
eerste jaar ware de productie tot 60 pCt. van normaal in te
krimpen. Wijzigingen in dit percentage zouden auihankelijk
te stellen izij.n van den prijs van Smolked Sheet
op
de ‘wal te
Londen. .Bljft deze 3 maanden
op
1 s. 3 td., jdan zou het per-
centage, dat tegen het mininsumrecht uitgevoerd mag wor-
den, met 5 worden verhoogd. Deze aanpassing zou drie-
maandelijks plaats vinden; 60 ‘pCt: zou ehter onder alle
omstsndiglheden minimum blijven.
De Conianissie is van oordeel, dat een politiek van beper-
king slechts een tijdelijk verzachtend middel kan zijn. Zij
meint echter, dat bij een staudaardprjs van 1 ah. 3 cl. een
behoorlijke winst gemaakt kan wonden, terwijl de industrie
door het ‘vaststellen hiervan niet bloot staat aan thefti.ge
prjssdhommeli.ngen, lieligeen ‘de consumptie aal bevorderen.
])e opbrengst der u.it’voerreohten dient aangewend te wor-
den voor rubiberproefstations e.d.
Toepassing ‘van een plan kan de Commissie niet aanbe-
velen, voordat de hiouduiag der Nederlandsuhe regeeri.n.g def i-
nitief bekend is.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

Tijdschrift voor Economische
G
e o
.g r a p h i e. – ‘s Gravenihage, 15 April 1922.

Prof. Dr.
II.
BIink,
Wachter, wat is er van den
nacht!
Ir. J. W. Scherrer,
Rusland
on ‘de ‘Russen;
Prof. Dr. H. B1ink,
De economische toestand van
A.mnterdiaim
itt de negentiende
‘oettw in
‘verband
met
de ontwikkeling der stoomaarit.

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
.
59

The Geographical Journa1. – Londen,

MeF 1922.
D. Cwrruthers,
Captain Shakespear’s last ourney;

C. J. Edmonds,
Luristan: Pish-i-Kuh and Bala Ga-

riveh;
T. A. Barns,
The Mokoto lakes, Western Rift

valicy;
F. K. Ward,
The glaciation of Chinese Tibet;

0. Holtedahi, A
crossing of Noviaya Zem137a;
H.

Wood,
The exploration of the Upper Yaik and Valley

in .1914 by the De Filippi expedition; The Mount

Everest expedition.

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT DER RIJ’KSMIDDELEN.

(In Guldens).

,,,
1922
Sedcrt
1 Januari
1922

Overeen-
kom,tige
periode 1921

Direöte bela8tin gen.
Grondbelasting …….2.253.507
5.555.531
3.195.675
Personeele belasting ..
1.208.747
.

3.349:384
3.361.228 3.970.309
Inkomstenbelasting

..
55.307.582
46.842.595
Dividend- en tantième
belasting …………
821.100
4.194.579 9.461.172
Vermogensbelasting ..
2.099.733
8.851.905 7.598.659

Accijnzen.
3.478.551
16.920.129 15.288.230
117A27
845.238
565.453
4.882.720
24.741.124 22.418.453
119.233
560.250 641.843

Suiker

…………….
Wijn ………………

1.515.174 1.256.045

Gedistilleerd

……….
Zout ………………

3.686.010 5.193.089
Bier

………………315.182
Geslacht

………….824.266
Belast, op speelkaarten
8.286
36.367
33.125

Indirecte belastingen.
Zegelrechten

……….
11.629.018
8 7.373.523
8.365.184
Registratierechten
1.878.364
8.813.002
16.536.225
4.984.970
16.816.944
13.446.935

3.502.974
16.280.752 15.204.420
Gouden en
zilveren werken
Belasting ………….73.572
371.853
332.645
Essaailoon

…………
56
495
411

Successierechten ……..

34
.1.335
1.469.635 1.578.068

Invoerrechten
…………

.
874.976
239.869
Domeinen

…………
284.237 286.915
839.939

Statiatiekrecht

……….

238.006
236.342

Mijnen
……………..
60.083

Jacht
en
viascherj
620

..
.
1.895
2.215
Staataloterj

………..
17.169

Loodagelden

……….
235.267
1.136.977
932.565

.42.485.801

..

179.240.090 174.179.466
Totaal ……….

OPOENTEN 1/OOR HET LEENINGFONDS 1914.

M 1
1922
Sei
t Januari
1922

Overeen-
komstige
periode 1921
Directe bela8tin gen.
Grondbelasting
451.399
1.114.275
643.999
Personeelé belasting
242.779
739.343
841.741
Inkomstenbelasting
3.858.387
15.666.081
13291.499
Vermogensbelasting
524.777 2.206.572
1.892.747
Dividend- en tantiême
270.963
1.384.211
3.122.187

Accijnzen.
695.710
3.384.026
3.057.646

belasting …………

169.048
113.091
Gedist. (binn.- en buitl.)
.88.272
2.474.112 2.241.845

Suiker

…………….
Wijn ……………..23.485

Indirecte belastingen.
Zegelrecht van buiti. elf.
8.138
37.030
112.860

Totaal ….
6.563.910 27.174.698
25.317.615

BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN-
GEWONE OMSTANDIGHEDEN.

Mei 1922
Sedert
1 Januari 1922

Verdedigingsbelasting la
628.601 2.649.221
Verdedigingsbelasting Ib
2.212.861
8.686.396
Verdedigingsbelasting II
3.924.577
15.692.892

6.766.039 27.028.509
Oorlogswinstbelasting
3.261.315 ‘)
25.883.431

‘) Hieronder begrepen
f
223.499 wegens zegelrecht van
nota’s van makelaars en
commissionnairs in effecten, enz.
(Beursbelasting).

2)
idem
f
976.317.

2)
Idem fl.491.779.

‘)
Mei 1921
f
5.129.256.

‘STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d (Disc.Wissels. 4
1Juli ’15
Zweeds.R.ksbk5
10Mrt.’22
Bk BeLBinn.Eff.
S+l9Oct. ’20
Bk.v.Noorw..
5
+l8Mei ’22
I,Vrsch. in R.C. 6+
19Oct. ’20
Zwits. Nat. Bk. 3+
2 Mrt. ’22
Bk. van Engeland
3
+
15Jeni’22
Belg.Nat.Bk.5.-5
1931ei ’21
Duitsche Rijksbk. .5 23Dec. ’14
Bank v. Spanj
5
+
181Iei ’22
Bk. van Frankrijk 5
ii
Mrt. ’22
Bank v. Italië . 6
20 Mei ’20
Oostenr. Hong. Bk. 7
30Nov.’21
F.Res.Bk.N.Y. 4
2Nov.’21
Nat. Bk. v. Denem. 5
25Apr.’21
Javasche Bank 3+
1Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
1
disconto

Berlijn
t Port.
disconto

Port,
Part.
disc.

N. York
Call

monet,
Part.
disconto
Prolon-
1

gotic

17 Juni ’22

12-17 ,,

’22

5-10,,

’22
29M.-3J.’22

3
18
381_4I1

4’/-‘/
4
Is-
is

3’12

1)

3-112
3
1
1-4
3-
8
1
4

211
2/_’I
21
211-)1

4_
8
1
4_
5
1
4…21
4_
8
1


– – –

3_311

1)

34
3…4
4-6

13-18
J.
’21
14-19
J.
’20

41!
4_
I
8!
s

1
311_81
3.8/

4-‘I2

51/_5/

651_81

4_5/

4-‘/


5-6 6-8

20.24Ju1i’14
3’f_’j,
2’/.”1
2’/-1
218-‘Is

2/
5’/,_7’1,

t)
Noteering van 16 Juni.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

De wisselmarkt opende rweder zeer flauw. Het af pridgen
der nsiderhandeiingen ivan het banloiersconiitd ower de Duit-
sehe leeniug, deed bijna alle Europeesche wisselkoersen
terugloopen en daarentegen de dollar stijgen. In den eersten
plaats waren natuurlijk InaTken aangoboiden. Vervolgens
was Parijs sterk gedrukt, maar ook Londen, Brussel en
Skatsd.iaavië liepen terug. Zwitserland en pnnje bleven
ongeveer gelijk; zoodat de depreciatie tegeaoier dan dol-
litr rvoor deze wissels blijkbaar even groot rwau als voor
de gulden. Een merkwaardige sdhoanmoliug gaf cle Oosten-
rijksdhe kroon te nien. In hot begin der week werd voor
1 cent per 100 ktionen afgedaan. Hierxnecle was het laagste
punt bereikt van de reeds weken aanhoudende daling, en
begon een venbeterdng in te zetten, waardoor heden de koers
weder op 2 cent per 100 kronen (kwam, een herstel dus van
100 pOt.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
Londen

Parijs
•)
Berlijn
$)
Weenen
•)
Brussel
*S)
New
York8)

12Juni1922..
11.491
22.87+
0.79+
0.01+
21.21
2.57
7
/
s

13

1922..
11.49+
22.72+
0.82 0.01„
21.22
1
1
3
2.56
1
1,
14

1922..
11.49+
22.67+
0.82+
0.015.+21.l7’/
2
2.57’/,
15

1922.
11.494
22.70
0.82+
0.015 21.22
1
/2.56
7
/,
16

1922.
11.491
22.57+
0.81+
0.015
21.20
2.57
17

,,

1922

– –Laagsted.w.
1)

11.47+
22.421
0.79 0.008 21.05
2.55
1
1,
Hoogste
,, ,,

)
11.51
23.12+
0.83+
0.01′
21.42
1
1,
2.57’/
4

9 Juni1922.
11.50+
23.17+
0.88+
0.019
2l.46’i,2.56’/
2

,,

1922.
11.48+
23.47
0.94+
0.02+
21.68’/
3
2.57
3
/
Muntpariteit..
12.10
48.-
59.26
50.41
48.-
2.48
1
1

•) Noteering te Ameterd&m.

) Noteering te Rotterdam.
1)
Particuliere
opgave.

Data
Stock-
holm’)
1
Kopen.
hagen’)
1
Chris.
tianla’)
1
Zwitser-
land’)
1
Spanje
t
)
Batavia
t)
telegrafisch

12 Juni
1922
66.70
56.40
44.90
48.92+
40.40
97-97
1
/
13

,,

1922
66.60 56.20 44.80
49.-
40.35
97-97
1
/
14

,,

1922
66.60 56.20 44.10 48.95
40.45
97-97’/
15

,,

1922
66.60 56.20 44.30
48.821
40.45
961-97
16

1922
66.60 55.75 44.90
48.921
40.45
96
2
/-97
17

,,

1922
– – – –
40.40
97+-97+
L’ste d.
w.’)
66.40
55.70
43.70
48.821
40.30
961
H’ste
,,

,,

)
67.-
56.35
45.15
49.05 40.55
97314

9 Juni
1922
66.60
56.55
45.25
49.-
40.40′
961-97
2

,,

1922
66.80
56.-
46.10
49.27+
4
0
.55
97-97
1
(,
Muntpariteit
66.67
66.67
66.67
48.-
48.-
100

*) Noteering te Am.terd.m.
1)
Particuliere opgave.
t) Noteering von 10
Juni.

560

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

KOERSEN TE NEW YORK.

Da a
CableLond.
1
ZichiParija
1

Zicht Berlijn
1ZichtAmsterd.
(in ,’ per)
(in cta.p.jrs.)
(in ci. p. Mrk.)
(in cia. p. gld.)

17 Juni

1922

4.43.62

8.63

0.30

38.75
Laagste d. week

4.43.62

8.63

6.30

38.75
Hoogste
,,

,,

4.49.-

8.88

0.32

39.08
10 Juni

1922

4.50.-

9.03

0.33

39.05
3 Juni

1922

4.48.05

9.12

0.37

38.95
Muntpariteit ..

4.86.67

5.181I

95%

40

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen en
1
Notee:inga.
3 Juni
10Juni
12-17 Juni’22
17Jufii
1
Landen
eenheden
1922
1922
Laagste
1
Hoogste

1922

Alexandrië.,,
Piast. p.l
9711s2
97
16
182
9711182
97’/32I
9715133

•B. Aire,’)..
d. p.
$
1
44
8
1
9

44
1
1
8

4321132

4431
8
1441!
1

32
Calcutta
. . . .
Sh. p. rup.
1
(121!
‘!’-‘

22
t
‘Q20!
I’

32
11311,

l/32i/
32
1
1
1
3,1
16
Hongkong ..
id. p.
$
21711
4

217
216814

2
1
77
18
2171′
Lissabon ….
d. per Mil.
43112
41/
4

41/
!
!
41
(18
.

Madrid

….
Peset.p.
28.30 28.43
28.35

28.45 28.40
•Montevideo
1

d. per
$
4331
4

44114
43
1
1
2

44’13
4331

Montreal….
$
per
£
4511/
4.5331

4.4811
4

4.54
4.481
3

*R.d.Janeiro.
d. per Mil.
79116 7171
9
,
(62
11/

’79!

9

(16
7171.

Lires p.
£
85
7
1
9

871132

85.75

90.37+
891
3

Shanghai….
Sh. p. tael
316
1
1
3

3161,
316

1
317314

3f671
Rome

…….

Singapore ..
id. p. $.
213/
213
28
1
32

213
1
1

2/4
213
1
I
‘Valparaiso..
peso p.
£
36.90
35.90
1
35.20

36.60
35.20
Yokohama ..
Sh. p. yen
2/1′
9
/
32
12/l’
7
/
82
1
2/1i
1e
l2/1/
8

211
1
1
Koeraen
der
voorafgaande
dagen.
t)
Tele
g
rafisch
traasfert.

NOTEERING VAN ZILVER

Noteering te Londen te New York
17 Juni 1922 ……36
71

1

10

1922

…….35
8
/4
71
7
(!

8
3.

1922

…36i/
1
)
7111

27 Mei

1922
……
..-

36’/
(2
18 Juni1921

……35/
4

59

1
19

,,

1920

……50/8

.
9111
(2

t

20 Juli

1914

…….

24
1
/
1

54
1
1
8

1) Noteering van
2
Juni.

NEDERLANDSÇHE BANK.

Verkorte Balans
op
19 Juni
1922.

Activa.
Binnen!.
Wis-(
H.-bk,

f
65.917.422.61

• Bels,prom.,I

B.-bk.

44.518.688,26
enz. in disc.
Ag.sch. ,,
78.071.220,7711
2
188.513.331,64’1
Papier
o.
h. Buiten!, in disconto
-.
Idem eigen portef..
f
93.164.646,-
Af: Verkocht maar voor
de hk. nog niet afgel.


93.164.646,
Beleeningen

H.-bk.

f
24.404.379,95

m cl.
vrach.

B.-bk.

0.563.368,51

{

,, in rek.-crt.

Ag.sch.
,,
67.655.766,05112
op
onderp.
f101.623514,5l’/
9

Op
Effecten

……
f
87.751.490,47
1
1
Op
Goederen en Spec.,, 13.872.024,04
101.623.514,51.
Voorschotten
a.
h. Rijk

…………

,,
13.259.475,04113
Munt en Muntmateriaal

Munt, Goud
……
f
56.238.850,-
Muntmat., Goud
.

.549.650.860,97

(605.889.710,97
Munt, Zilver, enz.

7.162.808,58
1
1
2

Muntmat., Zilver

613.052.519,55113
Effecten

,,

Bel,v. h. Res.fonds..
f

5.316.447,-
.11

t!.. 3.

1……4

(3Q’7
ifl”)
R’)1l
114. vat.

i

v. t.. flO.pflU.
n

,j.aUl

($
9.254.049,6211,
Geb.enMeub. der Bank
………………
,

3.747.500,- – Diverse rekeningen
………………..
,

53.619.703,09

f1.076.234.739,47
1
/
3

Paasiva

Kapitaal

……….. . ……………..
f

20.000.000,-
Resèrvefonds

…………………..,
,,

5.386.728,6211,

Bankbiljetten in omloop
…………
,,

968.829.135,-
Bankassignatiën in omloop.
2.548.859,51
Rek.-Cour.
‘,
Het Rijk
f


saldo’s:’

J
Anderen
,,

65.523.617,85
1
1
3

65.523.617,85
1
1,
Diverse rekeningen

……………….
0
13.946.398,48
1
/
3

f1 .076.234.739,47.
1
1
3

.NED. BANK 19 Juni
1922
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo ……………
f
404.996.666,11112
Op de basis van sh metaaldekking….
,, 197.616.343,64
1
1
2

.Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
‘dan waartoe de Bank gerechtigd is.. , 2.024.983.330,-
Verschillen m. d. vorig. weekst.:
Meer

.

Minder
Disconto’s …………,

‘ 976.881,55
1
f
Buitenlandsche wissels

62.521,–
Beleeningen …..
..,

26.534,26.
G
oud ……………….


Zilver ……………… 180.459,44
1
1
Bankbiljetten………..- ‘

– . 19.044.925,-
Part. Rek.-Crt. Baldo’s

1 2.747.858,69’/
3

Voornaamste posten in duizenden guldens.

B k-

Andere
Data

Goud

Zilver

an
L
,

opetschbare
j
e en

schulden

19 Juni 1922 ……
605.890

‘7.163
968.829 68.072
12

1922 ……
605.890
6.982
087.874 55.538 6

1922 ……
605.890
6.587
1.002.514
36.170
29

Mei

1922 ……
605.889 6.506
992.777
32.526
22

,,

1922

……
605.889
6.349 994.104
46,496

20 Juni 1921 …….
605.965
12.503
994.262
60446
21 Juni 1920……636.027
13.493
995.152
160.079

2
Juli

1914…..162.114
1
8.228
1

310.437 6.198

Data
Totaal
bedrag
litervan
Schatkist-
Belee-
Beschik-
baa,
Dek-
kin ga-
disconto’s
promessen
rechtstreeks
ntn gen
Metaal-
saldo
percen
lage

19 Juni 1922 188.513
6.000
101.624
404.997
60
12

1922 189.490
7.000′
101.650
403.514
60
6

1922 191.025
7.000
112.424
404.065
60
29 Mei

1922 195.385
3.000
105.044
406.659
60 22

1922- 200.138
,,
3.000
103.459
403.443
60

20 Juni 192l 229.137
75.000
151.037
406.789
59
21 Juni 1920 124.932
24.000 296.295 417.959
56

25 Juli

1914

67.947
14.300
61.686
43.521
1
1
75
t) Op
de
basis
van
3/9

metaaldekking.

U’it de bekendmaking van den M i i i st e r v a n F i n a n-
c i ë n blijkt, dat uitstonden op:

12Juni1922
1

19
Juni 1922

Aan schatkistproxnessen..

f359.890.000,-
1
f358.790.000,- waarv. direct
bij
Ned. Bk

,,

7.000.000,-
J,.

6.000.000,
7

Aan schatkistbiljetten

,,272.432.000,-,,272.108.000,-
Aan zilverbong ………..30.295.998,50

,,
29.628.003,-

Onder de vlottende schuld
is
begrepen:
Voorsch. aan de Koloniën 337.948.000,-

,,238.843.000,-
Voorschot aan Gemeenten’

.
30 April

31
Mei
voor door Rijk voor hen’

77.593.195,06,

62.040.702,94
te heffen Ink. belastingJ


12
Juni

19 Juni
Tegoedv.d.Postch.&G.dst 1.. 52.929.797,15

.
52.866.083,05

JAVASCHE BANK.
Voorn.aamsf.e posten ‘in duiaenden guiclens.De samengetrokken
cijfers der i.atste !weken zijn telegraphisch oat’raiigen.

Data
Goud

Zilver
B

k-

z,.,.
Ije en
Andere
opeischb.
Beschïkb.
metaal.

10Juni1922
200.750

,
271.000 74.500
131.650′
3

,,

1922
201.500 266.500
80.000

132.200
27 Mei 1922
200.750
263.500 72.000

133,650

13 Mei 1922 268.524
79.391 120.287
143.507
45.779
6
. ,,

1922
143.525
45.300
267324
90.756
117.785
29Apr.1922
141.273
44.463
262.192 97.919
114.284

11Juni1921
224.938
15.510
319.042
138.100 149.424
12Juni1920
196.054
.5.416
324.040
151.382
106.577

25 Juli 1914
22.057
31.907
110.172 12.634
4.842e

D
Dis.
Wissels,
bulten
Belee.
Voor.
schotten
Diverse
re e.
k
ings.
lpk
onto’s
N..ind.
betaalbaar
ningen

aan het
Gouv.nem.
nin gen
1)
ercen
tage

10Juni1922
1010
8.000

60
3

1922
154.560


9.600
s*
60
27Mei 1922
148.690
7.900
60

13 Mei 1922
8.007 37.097
54
33.318
20.714 77.719
6

,,

1922
35.221 19,694
80.088
5.675
47.217
53
29 Apr.1922
35.310
19.255
87.205

51.303
52

11
Juni1921
39.804
26.522
113:071
19.598
35.124
52
12Juni1920
19.357
21.273
160.986
46.042 36.486
42

25Juli1914
7.259
6.395,
47.934
6.446
2’228
44
‘) Sluitpost
activa.
5)
Basis
gi
a

metaaIdekking
.

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

561

DE SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
1
Disconto’s
Dia. reke.
ningen’)

6 Mei 1922….
1.601
2.195
860
1.069 1.164
29Apr. 1922….
1.598
2.163
675
1.077 1.150
22

1922 •..
1.609
2.054 887
1.063
1.138
15

1922….
1.607
2.102
877
1.064
1.137
8

1922….
1.606
2.173
924
1.080 1.142
1

1922


1.595
2.170
781
1.090 1.155

23 Apr. 1921 .. ..
1.129
2.126
928
2.081
392
24 Apr. 1920.. ..
1.061
1.708
944
1.740
655

25Juli 1914….
645
1.100
560
735 396
t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,

in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Circulatle
Currencg Notes.

Bedrag

1

Goudd.

1
Go0. Sec.

14 Juni 1922
128.884 121.950
299.222 28.500
258.193
7

,,

1922
128.886 122.513
301.429 28.500
260.555
31 Mei

1922
128.881
122.716
298.279 28.500
258.177
24

1922
128.881
120.890
296.920
19.450
256.900
17

1922
128.879
121.071
298.793
28.500
258.893
10

1922
128.888 121.592
300.840
28.500
261.131

15 Juni 1921
128.375
127.491
327.680
28.500
291.503
16 Juni 1920
117.690 114.166
354.096
28.500
331.426

22 Juli

1914
40.164
29.317
– –

Data
Gist,.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depo,.
Other
Depo,.
Re.
sense
Dek.
&ings1)

14Juni’22
46.699
73.605
17.734
110.140
25.377
19,84 7

,,

’22
61.137
73.281
15.541
125.938
24.823
17,54
31 Mei
1
22 47.998
75.359
28.741
101.481
24.615
18,90
24

,,

’22
49.188 74.593
18.562 113.874
26.441 19,96
17

,,

’22
55.448
75.102
12.971
126.091
26.258
18,88
10

,, “22
58.873 75.530
12.179
130.259
25.746
18,07

15Juni’21
68.430
77.058
15.900
131.130
19.334
13,10
16juni ’20
70.802 78.813 21.259
132.554
21.975
14,30

22 Juli ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52
11
/
8

t)
Verhouding tusscher. Reserve en Depoeits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-

kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen.
schetne
Circu-
latie
Dek.
kings.
l
perc.

)

7 Juni
1
22
1.022.375
1.002.862
5.981.436
154.914.888
4
31 Mei, ’22
1.021.632 1.002.864
4.901.822
151.949.179
4
22

’22
1.021.982
1.002.864
3.835.180
144.138.326
3
15

’22
1.021.245 1,002.365
3.530.513
142.903.593
3 6

’22
1.020.131
1.001.665
3.358.479
142.463.621
3
29 April’22
1.020.136
1.000.867
3.898.700
140.420.057 3

7 Juni ’21
1.100.830
1.091.573
13.331.379
72.145.349 20
7 Juni ’20
1.093.851
1.077.676
16.114.656
50.648.5611
34
23
Juli

’14
1.691.398 1.356.857
65.479
1.890.895
93
1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenecheine.

Data
Wissels
Rek.
Cr1.
Darlehenskaasenscheine
Totaal
In kas bij de
uttgegeven
Reichsbank

7 Juni 1922
167.361.132
28.011.143
15.623.200
5.962.900
31 Mei

1922
171.170.521
33.127.990
14.440.600
4.880.000
22

1922
159.359.093
29.307.217
12.922.300
3.813.000
15

1922 166.819.271
37.544.011
12.730,400
3.340.800
6

1922
157.660.870
28.409.548
12.606.900 3.878.300
29 April1922
158.020.568
31.616.168
13.181.600
3.603.300

7 Juni 1921
62.171.524 9.666.909 22.380.300
13.264.200
‘7 Juni 1920
39.199.833
10.200.870
39.755.300
16.074.300

23 Juli

1914
750.892
943.964

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden francs.

Data
Goud
Waarvan
in hel
Buttenland
Ziloe,
Te goed
in het
Buitenland

Butt.geu’.
vaorsch.
old. Staat

15Juni’22
5.527.270
1.948.367
284.272
627.140
23.000.000
8

’22
5.527.966
1.948.367
284.243
626.473
23.100.000
’22
5.527.811 1.948.367
284.088
629.659
23.100.000
26 Mei ’22
5.527.645
1.948.367
283.622 630.153 22.450.000

16Jni’21
5.519.764
1.948.367
273.814
686.909
25.600.000
17 Juni’20
5.587.549
1.978.278
240.576
662.209
26.000.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620
– –

Wissela
(,Jiige-
steLde
Wissels
Bde
ning
Bankbtl.
jetten

Rek.
Cr1.
Parti.
culieren

Rek.
Cet.
Staat


2.122.011
37.602 2.263.623 36.028.363
2.264.713
35.437
2.138.372
38.280 2.317.679
36.317.805
2.197.046
18.099

2.449.806
38.271
2253.172
35.982.101
2.282.610
20.592
2.318.901
38.410
2.210.778
35.674.1802.294.918
42.604

2.443.963
100.911
2.205.217
37.972.1732.732.285
25.922

1

1.726.902
527.196
1.838.084 37.842.513
3.456.897 50.205

1.541.980

769.400
5.911.910
942.570400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden francs.

Data
7i.il
mcl.
buiienl.
saldi

1.
van buitenl.
verder.

Bdeen.
van prom. d.
provinc.

t

Binn.
J

wissels
1

en
bdeen.

Circa.
luIk
Rek.
Cel,
parttc.

15Juni’22
328.19484.653
480.000 638.174
6.193.332
146.523
8

,,

‘22328.180
84.653 480.000 725.558
6.195.507
150.535
1

‘22327.91884.653480.000
855.502
6.228.502
131.664
24 Mej
1
22
327.514
84.653 480.000
838.043 6.103.065
68.914
16Juni’21
335.870 84.653 480.000
750.9346.100.798
332.633
17 Juni’20
356.587 84,653 480.000
727.7095.143.138
1.671.000

VEREEN1GDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA FEDERAL RESERVE BAINKS.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

1
F.R.
Zilver

Notes in
Dekking

In het

etc.

circu.
F.
R. Notes
1
buttcnl.
1

latie

31 Mei

’22
3.007.621
2.196.192

122.8762.141.184
24

’22
3.007.689
2.198.340

127.5642.128.230
17

’22 3.005.143
2.205.821

125 982!2 146.656
’22
10
3.005.294
2.233.155


124.5232.159.186

1 Juni “21
2.408.653
1.622.809

160.172 2.751.299
4 Juni ’20
1

1.960.853
1.253.576
111.531
138.08713.127.291

Data
Wissels
Totaal
Deposito’s
Gestort
Kapitaal

Algem.
Dek.
kings.
pe
,c.’)

Percent.
Goud.
dekking
circul.
5)

31 Mei

1
22
589.672
1.870.153 104.729
78,0
**

24

’22
592.604
1.917.176 104.695
77,5
17

’22
565.819
1.886.045 104.656
77,6
*
10

’22
580.103
1.889.212 104.608
773
***

1 Juni ’21
2.003.305
.
1.720.390
102.216
57,4
71,5
4 Juni ’20
2.974.946
2.596.791
94.108
42,5
1

46,9
5)
Verhouding tusachen: den totalen goudvoorraad, zilver etc., en
de
opei8chbarc schulden: F. R. Notes en netto deposito’s.
0)
Na aftrek
van
35
pCt, der totale dekkjngsnsiddelen aus dekking voor de netto
deposito’s.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL. Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
bij de
Totaal
Waarvan
time
banken
gelden en
beleggingen
F.
R.
bank.,
deposito’s deposits

24Mei ’22
799
10.923.035
1.403.471
14.328.253 3.242.943
17

’22
•799
10.915.985
1.393.541
14.326.699
3.213.169
10

’22
799
10.875.921
1.390.21114.252.243
3.242.545
3

’22
800
10.867.203 1.353.418
14.154.827
3.197.954

25Mei
1
21
820
12.028.770 1.251.817 13.346 122
5.053.345
28Mei ’20
814
17.053.589 1.415.397 14.280.397
2.645.705

Aan het emd van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

Data

562

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Juni 1922

EFFECTENBEURZEN.

Ast,erdacm, 19 Juni 1922.

Een gevoel ‘van versl;appiiizg ‘heeft zich gedurende de laat-
ste week meester gemaakt ‘van vrij’wel alle internattio’naie
‘beurs-centra, ondanks het feit, dat itoeh ook enkele speciaal
gunstige factoren hun i’nMloed hebben doen gelden bij de
algemeene beoordeeling van vie ‘togenwooisl.ige situatie en
de naaste ‘toekomst. Het sdhijnt wel, alsof men niet alleen
in de kringen van het groote puibliek, doch ook tbij cie groe-
pen van ,,,ulsa!d s”, dcie gewoonlijk een op juister gegivens
gebaseerd oordeel kunnen vellen, gevoelt, dat de eerste ‘tij-den geen groote verbeteringen kunnen brengen. De proble-
men zijn dan ook waarlijk ‘te giigantisdh van proporties,
dan dat men een dergelijke oplossing zou kunnen verwach-
ten. Hoe nuchter deze waarheid ook is, toch dringt zij
eerst thans en dat nog wel zeer geleidelijk, tot het ‘verstand
en theit gevoel der wereld door; tot nu toe heeft uien zich
al te gaarne gevlei.d met de ‘hoop, dat de reeks van confe-renties ten slotte zou ‘resulteeren in &cn samenkomst, (lie
met een delactant succes zou worden beëindigd en rwaardoor
de malaise der wereld als niet édn slag in het tegenoverge-
stelde zou worden ‘veranderd. Men begint nu iii te zien,
dat een dergelijk verloop van zaken toit het rijk der fajbe-
len moet worden verwezen en dat de werkelijke weder-
opbouw alleen het gevolg kan zijn van jaren’langen ‘noesten
arbeid in een niet al te vlug tenipo. –
Dit zioh-baan-b rekende inzicht heeft een depnimeei’enden
invloed op de beurzen gehad. Ook de aanstaande confe-
‘rentie ‘van ‘s Gravenhage heeft geen betere venwaohtcingen
kunnen wekken. Natuurlijk ‘wil dit niet zeggen, dat de
beurzen nu ook zullen .volliar’den in hunne gedurende de
achter ons liggende dagen aangenomen houding; ook thans
zullen weder gebeurtenissen van meer of minder groot ‘b’e-
‘lang. hun stempel drukken op het beeld van handel en ver-
keer; het kader echter, waarbinnen men denkt, sOhijnt
zich wel eenigsains vernaucwcd te hdliben. Het ziet er scftihan.s
niet naar uit, dat het binnen afzienharen tijd rucicmte zal
laten voor al te optinsistisohe beurs-fiuctuatias.
Er is vrijwel geen beurs, die zich aan het hierboven ge-
schetste gevoelen ‘heeft kunnen onttrekken. Te B e r 1 ij n
vooral was de stemming uitermate ‘lusteloos, ondanks ‘het
feit, dat de waarde van het binnentancicsdh betaalandlitdel
nog verder is gereageerd. De oorzaak van deze sdhijsibare
anoincadie ‘moet worden gevonden in de buitengewone geld-
.echaarschte aan de Duitsdhe beurzen. Handel en inidnstrie
stellen voortdurend grooter eischen ‘aan de banken, en hoe-wel hieraan in een zoo ruim mogelijke mate wordt voldaan,
stelt de verwande politieke toestand en de dreiging ‘iran een
crisis in het economisch leven, toch een scherpe grens aan
clie hereidcwilliigheicd. De banken zijn on’der de dreigende
omstanslicglheden wel gedwongen hun positie zoo liqucide ino-
gelijk te houden. Het is begrijpelijk, dat de beurs thans eerst
in de allerlaalate plaats aan de beur,t komt om met cred.iet
te worden -voorzien; hierdoor wordt de o’nderstenningsiusz
sterk geremd en de nog steeds bestaande zwakke posities
worden tot liquidatie ged’w’oncgein. Het spreekt vanzelf, dait
de innerlijke toestand door deze
situatie krachtiger moet
worden; een definitieve verbetering echter wordt nog steeds
belet door ide geweldige posten nieuwe aandeelen van aller-
lei ondernemingen, dcie nog niet geol’asseerd zijn en dus
voortdurend boven cie markt hangen.
Ook ‘te Londen is de tendens verre van gunstig ge-
wenst en tdát ondanks het feit van een hernieuwde verla-
ging van het hanikdisconto van 4 tot 3 3i pOt. Door deze
wijziging is de discontovoet bijna weer tot het peil ‘van
vÖÔr den oorlog gedaald. (Van 29 Januari 1914 tot aan
het uitbreken van den krijg bedroeg ‘het ,ldngeisdhe (lis-
con,to 3 pOt.). In de City is men wel ‘van moencing, dat ‘tea
gevolge van deze r’eutevoetverlaging een rverleven’diging ‘van beurazacken tegemoet mag worden gezien (liacnidel en nijvei
1

huid maken nog geen aalnisprecaik op groote bedrijfskacpi±a-
len), idodh men ziet deze groolceudeels i’n •de ricchifi’iig van
de beleggingscmarkct. Vermoedelijk zal ook dle Staat van de
positie gebruik willen maken om een aanmerkelijk deel
zijner vlottende schulden te consoliideeren, zooclat de spd-euiatie, tde groote bron ‘van Inikomisten voor allen, idie uit
hoofde van ‘hu.n beroep met de effectenbeurs 1h aacnrecldnk
komen, vermoedelijk geen sterke uitbreiding zal kuzfnen
ondergaan. Teekenend is in dcict verband wel de koele
on
i
tL’

vangst, clie de regeling der Mexcicaansdhe schulden heeft
genoten. Weijswaar’ was ciese regeling reeds lang voorzien
en dus voor een groot deel in de koersen der betrokkei
wacarden verdisoonteerd, doch het resultaat
is
toch nog
gunstiger dan algemeen verwacht werd. Desondanks hadden
M’txicaansche waarden eerder nog een geringe reactie aan
te wijzen. Ook petroleumwaarden bleven sterk gedrukt, in
verband met pessizacistiische oordealvelli’ngen aa’ngaiande de

Koninklijke Petroleum Maatschappij, nu de band met (cle
Shell door den verkoop van een deel der Sheli-aandeelen
‘i,iit de handen der Royal Dutch, tiets losser edhijilt ite zijn
geworden.

De markt te P la r ij s heeft, als gewoonlijk in den ‘laatsten
tijd, niet veel reden tot opmerkingen gegeven. De grond-
toon was wel vast te noemen, doch ‘het heeft rvoortiduren’cl
den schijn van iets kusistmati,gs. Het eenige positief goede,
dat ‘valt mede te deelen, is het vlotte verloop van de half-enaancdeljksche liquidatie, waarbij de geld!koers zich op
slechts 3Y pOt. heeft ‘gesteld.

Te N e w Yo r k is, niiettegens’tsande het nog steeds ‘heer-
sohenzie optimisme omtrent het inauste verloop va’n ‘de’ in-
clustrie, de markt zeer gevoelig tadhteruit geloopen. Ook
‘hier waren het petroleumwaanden, ciie in het voorste ‘gelid
stonden, onniicldeliljk gevolgd door soheepvaartfoindsen.
Be-
paalde aanleiding was er voor de rest van de ‘markt niet
te ontdekken; toch reageerde de geheele lijst ‘in niet geringe
mate. A,lleen staalwaarden ‘bleven eeni’gszins gespaard, ver-
moedelijk onder den invloed van de juist korbelings ‘tot
stand gekomen fusie tussehen verschillende der grootste
ondernemingen, waardoor de concurrentie wellicht kan wor-
den gebreideld en grooter winsten verwacht mogen worden.
Na dce fusie kan de positie der leidende stanlondernemingen
ongeveer als volgt worden weergegeveh:

Capaciteit.,Obl.schulcl Pref. aand. Gew. aand.

in tonnen per ‘ton

pèr ton

per ton
Nortch Amer.

5.030.000 $ 13,84

$ 9,91

0.664
U.S. St. Corp. 22.700.000

,, 23,86

,, 15,87

0.224
Betihil. Steel

5.100.000

,, 32,88

,, 11,56

0.159

Te ons ent is het verloop ‘niet ‘veel afgeweken van dat
der internationale beurzen. De ‘belegigingansarkt ‘heeft even-
eens een geringe reactie aangetoond, dcie echter binnen zeer
enge grenzen beperkt is gebleven. De voorliefde van ‘het
publiek voor obligaties duurt oniveiiminderd voort en drukt
ook haar stempel op de emissisniask.t. In Mei bv. beliep
het totaal ascii nieuwe uitcgiften
f
22,77 millioen, en dit
bestond uitsluitend int obligatie-emicasies, die voor het over-
groote deel een groot succes hadden te boeken.

12
Juni 15 Juni
19
junij0f

5
‘ijo
Ned.
W.
Seh.

1918 89
1
1
8

88

89
11
1
+ °/
41
12°Io ,,

,,

,,

1916 88

87

87

– 1
4
O/

,,

,,

,,

1916 8014

7911

791511s

18
1,

73
1
1
8

73118

7311

3

o

…..

62
1
1
16
62
1
1

61


11116
2’1
0
/0
Oert. N. W. S. ……
52/

52
1
1
2

51
1
1
2

1
1
1
8

5
0/
Oost-Indië
1915 ….
90
1
1
2

90
1
1

90
1
1,

6
0
/o

,,

1919 . . .

96
11
1
0
96’/

961

4
0/t,
Oostenr, Kronenrente
8/
4

81
4

8/
4

5 % Rusland
1906
…….7

7
1
1

7
4
01
Rusl. bij
Hope
&
Co.
65/8

7

7818
+
814

4
1
1
% China Goed
1898

70
1
1

70
1
1

711
+
l
°
/
4
0/
Japan
1899 …….
65’/

65
1
1

65
1
1
i6

4
0
/0
Argentinië Buitenl
.

66
1
/2

66u/

641/s

21/
4

5
0
/0
Brazilië
1895
…… 5P1
8

58114

5718
7 %
Staatsspoor
……..
104
8
1
1g
104114
104


alle
7
0/
Amsterdam ……..
I04/
i6
104
1
1

104
1
1

+
1116

Van d’e
aandeelenmarkt
heeft vrijwel alleen de nfdseling
der
industrieele woorden
een uitzondering op den ‘algemeen
lusteloozen toon gemcaaikt. Hier conoeutr.eerde zich de vraag
in ‘verband met de steeds geringer wordende leverings-
capaciteit der Duitsdhe fabrieken. Ln nauwe nanisluiting
‘hieraan waren ook bank-aanicteelan tot iets hoogere koersen
gevraagd.

De overige af deel’ingen echter waren alle oivenwiegen’d
flauw gestemil. Het bericht van iden verkoop ‘van een deel
der S’hell-aandeelen uit het bezit der Koniiklijke Petroleum
Maatschappij heeft een zeer ‘onaangenamen indruk gemaakt.
De K. P.
M.’
‘heeft thans £ 1.200.000 Shell-‘aandeelen ver-
kodht aan een syndicaat onder Jeiclmcg van de firma Culi
& Co. te Londen, welke firma eerst einde D’ecembr 1921 is
opgericht. De verkoopkoers bedraagt £ 4.11,6 exclusief clivi-
deed 1921. Voor de K. P. M. beteekent deze verkoop een
vermin,deri:ng van liet bezit aan S’bdl’l-aandeeien van £ 2,2
tot £ 1 millioen, waarbij de winst (rekening houdende met
het feit, dat de aaiideeien t fpard in de balans waren
op-
genomen) tegen een Sterli’ngkoers ‘van 11,50, ongeveer

f
48.750.000 bedraagt. Algemeen vrordt azingenosnen, dat
deze verkoop Iheeft plaats gevonden, om de benoodi’gde con-‘
tenten tot dividend-betaling te ‘verkrijgen De koers der
aandeelen is als gevolg van édn en ander scherp gedaald.
Ook
suikersvaarden
bleven
flauw gestemd, ‘hoewel de be-
richten uit New York en Indië niet minder gunstig ‘hebben
geluid. Zelfs is in verband met de mogelijkheid van verde-ren export naar Ducitsohiland in suiker’kriisgen een hoop-

21 Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

563

ivolde stemming aangaande de naaste toekomst oiztetaan. De
wgeneene marktateinmiing edkter heeft ook deze afcleeling
medegesi eept.

12Juni 15Juni
19

oF
daling

Am8terdamsche Bank
135
1
1
1351
8

136
1
1
9

+
1
Koloniale Bank ……….
124
8
/
8

121
1
1
4

122

2/8
Ned.Handel-Mij.eert.v.aand.
125
1
1
4

I221
4

1241
8


81

Rotterd. Bankvereeniging..
90
1
1,
9081
4

90
– 112

Amst. Superfosfaatfabriek
.
43
40
3814

48/
4

Van Berkel’s Patent ……
281/
.

25 35
+
6814

Insulinde Oliefabriek ……
3’/
3

3
3
1
1

3
1
8

Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand
661
C
67
1
1
67
1
12

+
7
1s
Hollandia Melkproducten ..
120
120 137
1
1
4

+
17
1
1,
Philips’ Gloeilampenfabriek
2351
4

2351
4

236
1
1,
+
1
R. S. Stokvis
&
Zonen ….
578
578
578
Vereenigde Blikfabrieken..
73.
73
741
1
+
1
1
/
2

Compania Mercantil Argent.
38


35112
34

4
Cultuur-Mij. d. Vorsten land.
152
1
1
8

145
146

6
1
/
8

Handeisver. Amsterdam. ..
380
1
1
364
1
1
365112

15
Hou, Transati. Handeisver.
18
18 18
Linde Teves
&
Stokvis ….
72
1
1
2

711
9

70

2′
1
2

Van Nierop
&
Co’sRandel-Mij.
118
118
11

Tels
& Co.’s
Handel-Mij….
22
19
15
—7
Gecons. Holi. Petroleum-Mij.
135
1
1
8

I32’/
130
1
1

Kon. Petroleum-Mij.
……
478’/
464814
4711

30’/
4

Orion Petroleum-Mij.
Afgest. Aand.
26
1
1
2

26
1
1,
26

1
12
Steaua Romana Petroleum
Mij.
..
Afgest. Aand.
41’i
018
401
4

– 1
Amsterdam-Rubber-Mij.

..
66
60

78/
4

Nederl.-Rubber-Mij ……..
448/t
44
1
1
4

42

28/
Oost-Java-Rubber-Mij.

….
135 134
128
—7
Deli-Batavia…………..
247
243
243
—4
Deli-Maatschappij

……..
208
201
‘/2

200

8
Senembah-Maatschappij
….
340
340
335

5

In het bijzonder hebhen ok
rubberaandeclen
het moeten
ontgelden. Na de zeer interessante discussiee in de dag-
bladen cmtrent al- of niet-beper3oing van den nibberaan-
plant is dit dene nu wel duidelijk geworden,
dat
zelfs bij
een algemeen goeden wil oen tot die beperkiingen te komen,
de uitvoering van den maatregel nog uiterst noeilijk is. En
zelfs die unanieme miii is niet aa.niwezig, zoorcisit het voor de
rub.beiproducenten voorloopig nog wel noodzakelijk zal
blijven op eigen krachten te steunen. Dat die kraekten bij
vele ondernemingen niet zeer groot meer kunnen zijn, is
na de malaise van de laatste jaren ewlildent; cle heurs trekt
er hare conclusies ui:t door de aan.cieelen veel lager te
waaridreeren.

• Tabakken
bleven luste1oos met zeer geringen ]iiand.el.

Sckeepvcixvrtwaa’rden
breickelden vcx8rtdlurend af, waaalbij
vooral de minder oouriante waanden to lijden bbben gohaici.

12 Juni 15Juni19

Holland-Amerika-Lijn
1261
123
12311,
_311

,,gem.eig
109/
4

1071
4

10818

1
3
18
Holland-GuIf-Stoomv.-Mij
70
70 70
Hollandsche Stoomboot-Mij
17
15 15

2
Java-China-Japan-Lijn
79 78
1
1
75
—4
Kon. Hollandsehe Lloyd.
. –
101
18
8
1
1,

Kon. Ned. Stoornb.-Mij…..
53
45
4811

2

Koninkl.-Paketvaart Mij.
. –
861
84
1
1
851-14
– 111,
Maatschappij Zeevaart
62
55 53
—9
Nederi. Scheepvaart-Unie
9831
971
12
983
1

Nievelt Goudriaan
……..
120’/
2

119
114
_6t/
2

Rotterdamsche Lloyd……
125
122
1
1,
121

4
Stoornv.-Mij.,,Hillegersberg”
65
65
65
,,Nederland”
139 135
1
1
2

1321
8


6’/
,,Noordzee”
.
23
23 23
,,Oostzee”…..
59
1
/
50
55

41/s

Ook
de
Arnerikaanseke afcleeling
was ongeainieeeerd in aansluiting aan Wadistr eet.

12Juni
15Juni

Juni
R
ij
zin
g

Arnerican Car
&
Foundry
1751
170

170

57/
s

Anaconda Copper

……..
110
106
1
1
1

106

4
Un. States Steel Corp…..
1O3
18
/
102’i

10211
– 1181,
Atehison Topeka ……….
102’/
103

103
+
11,

Southern Pacif ie……….
96
96

9511
-718

Union Pacific
…………
145
143

14413
– 11,
Int. Merc. Marine orig. Corn.
221,
21
11
1
1

1811

31511

prefs.
831
8111

73112
– 108/
4

De
geld,naii-kt
bleef
ruim;
prolongatie
3
pQt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
20 Juni 1922.

In het aanzien dei graanm’aa-kten kwam iin den loop der
afgeloopen week weinig verandering. Oogstbeiiciirten blijven
over het algemeen beviedigend, en in eenrige der Europeesche
landen, waar legen di.inigend .nioodig was, is deze gevallen.
In Duitsoblanici was dat echter in onivoktoonde mate het ge-
‘val ren eerst in cie aiiierlaatate dagen Ivenci de regen er alge-
meener. Het schij:iiit, dat in Duiitscbiiaud cle te velde staande
gewassen sterker van de dToogto hcbhen geleden dan kort
geleden nog werd aangenomen. Het Pruisische Lanrdbouwbe-
nicht van 1 Juni wijst nainielijk allerminst op een inhalen
van den achterstand, waarvan enkele weken geleden sprailce
‘was. Wel is na 1 Jcni het weder gunstiger geweest, doch
het sdhijin.t w1 vast te staaii , dat Duitschlanid met een klei-
noren oogst dan in 1921 aal moeten rekenen en dus meer
broodrgraan zal (1.iellen te koopen. Groote haast werd daar-
iucie deze weelc niet geni.aiaikt. De op laoogere prijzen voor
ibroodigraan wijzende factoren zijn dan ook nog steeds weinig
talrijk. De oogst doe- wintertarsve in de Vereenide Staten
mag wel als in veilige haven aangeland worden ibeschouwd
en cle zomertarwe staat er uitstken,d voor, terwijl ook uit
Canada de beridhten gunstig brljrven. Wel viel aan de markt
te Chicago in het midden der week eene belaugrjIce prijs-
verliooging te coizstateeren wegens berichten van oogst-
schade door hitte en droogte, ‘dccli reeds den volgenden dag
ging de veriiooging verloren, daar de berichten o’veidreven
bleken te zijn. Ook was de hititegolf voorbij en koeler weder
irigetreden. Niet slechts blijven de oogsivooruitzichten gun-
stig, doch oolc de reeds aanwezige voorraden geven aller-
minst teekenen van de uitputting, die zoo dikwijls en reeds zoo lang in Amerika is .vooreld. In ArgeaüinLië blijven de
aanvoeren ruim en liet wordt steeds waarschijizljker, dat
de tar.weopbreugst daar onidersdhat is. In EUropa was de ‘vraag raar tarwe wel lui en dan iets beter dan eenigen tijd
tevoren, doch in staat om het geheele awnbd op te nemen
was zij niet en op cle meeste dagen der week was de omzet gering. In Engeland werden eenige ladingen vooral Avgen-
tijnsdhe tarwe gekocht, Frankrijk deed matige inkoopen,
Duitsublaind kocht twee ladingen Atnierikaansdhe tarwe van
den nieuwen oogst en ook Nederland toonde eenige dagen
g.odclen kooplust, dogli de gronicltoon van de irnarkt bleef wei-
fclend zonder vaste stemming. De markt te Chicago sloot
op 19 dezer, na eentige fluctiiaties in het midden der week,
vrijwel onveranderd tegenover eene week tevoren. Argen-
tinië beleefde ecn.ige zeer fiaiuve dagen, doch herstelde zich
ten slotte op 17 Juni tot 15 t 25 centavos boven het peil
van het begin der week.
Gerergeider dan voor tarwe, trald Duitsohilanicl weder op als kooper van rogge, waarin dagelijks zaken tot stand kwa-
men. De vensolserpingen van rogge uit de Vereenigde Staten
waren weder ruim, hetgeen eoliter niet kon verrhuinderen,
dat de prijsstijging, welke in het midden der week plaats
vond, weder bijna geheel verloren ging. De zeer groote op-
brengst, die van den nieuwen roggodo’gst wordt verwacht,
geeft dan ok allerminst aanleiding tot prijsverhooging.
Maïs vas stil met weinig vraag, vooral voor La Plata
mais. Wel waren deze week wegens het voor het drogen
der mais ongunstige Argentijnsohe weder de verscherpingen
niet groot, doch eene vermeerdering der Europeesdhe vraag
heeft dat niet teweeg gebTadht. Slechts in parcels naar Tien-
den ging nu en dan nog al iets om, doch ladingen vinden
uiterst moeilijk plaatsing. In verband met het langzame
drogea der mais bleven echter de Argentijrisohe mailçtcn vast en de week sluit 5 t 10 centaivos per 100 Kgr. boven
de prijzen van het begin der week. Voor Noord-Amerikaan-
•sche inaïs bestond in Engeland moer belangstelling, doch
in de andere landen, die deze soort gewoonrlijk betrekken,
was de vraag gering. Duimcliland kocht weinig, daar de
censarmpitie paiiseeride en bovendien houdens hunne lvroeger
goedkooper gekochte partijen onider den
marktiprjs
likwi-
deerden. In het begin der week was namelijk mais te Chi-
cago niet onibelanrgrijk gestegen en daar tevens de dollar-
koers vast was, werden de Amerikannaidhe vraagprijzen ver-
lioogd. Heden bleek echter de pariiteit hersteld en daar ook
de Duitsdhe cousumptiervraaig izich herstelt, konden op Maan-
dag’ 19 Juni, ondanks den ‘verder stijgenden dollar, weder
belangrijke zaken tot stand komen. Transito-zaken naar
Denemarken, diie onlangs een der voornaamste oorzaken
waren voor groote inkoopen van Duitsche firma’s naar
Hamburg, hebben vrijwel geheel opgehouden door het not-
breken van Deensche vraag. Tot de prjsverrhooiging te OM-
cago hadden klachten over den oogst wegens het heete
weder bijgedragen, doch evenals voor tarwe was ook voor
mais de vaste stemming niet van langen duur en in de
laatste dagen ging van de veilhooging een groot gedeelte

564
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
21
Juni 1922

Noteeringen.
Locoprjzen te
Rotterdam/Amsterdam.

Chicago Buenos
A
g
re
i
Soorten
I9Juni
12 Juni
20 Juni
Data

Tarwe
MaTs.
_________________

Haver
MuTs

Lijnzaad
1922
1922
1921

Juli Juli Juli
Aug.

Aug.

Aug.
Tarwe’

…………..
1
13,50

13,75
22,-

I7Juui’22

11171,

611
4

34
1
1
12,10

7,55

120,20
Rogge (No. 2 Western)
11
2

11,95
12,50
21,25

10

,,

22

1141
8

62
1
1
8

36’/
8

12,35

7,65,

119,70
MaIs (La Plata)

…..
Gerst
1481b.
malting)
.
.;
190,-
4
)
210,-
195,-‘)
218,-
250,- 280,-
17
Juni21

I3I11
17Juni20 295
65
1
14

38
3
1

17,70
1
)

8,25

18,951)

24,301)

10,25

27,401)
Haver
(38
ib. white cl.).


10,50

11,10
13,-
1771
4

102’i
Lijnkoeken (Noord-Amen-
17Juni 19 240
175
1
1,
70
1
1
8

11,451)

5,75

29,051)
ka van
La Plata-zaatl)
1
>
14,75
15,80
15,25 20 J011’14

82
56
8
1
8

36
1
1
9,40

1

5,38

13,70
Lijnzaad (La Plata)…

8)
425,-
425,-
420,-
1)
per Jili.
1)
p.
100
K.G.

‘) p.
2000
K.G.
8)
per 1960 K.G.
)
Nieuwe oogst.

*)
Nr. 2 Hard/Red Winter
Wheat.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam
Amsterdam

.
Totaal
Artikelen,
1111
7 Juni
t
1

Sedert
t
I

Overeenk.
1
11
1
17 Juni

I

Sedert

Overeenk.
1922
1921
1922
lJan. 1922
1

tijdvak 1921
1922

1Jan. 1922

tijdvak
1921

52.085
460.673
493099
760
26.976
1

10.052
487.649
503.151
Tarwe

……………
Rogge

…………
7.216
47.754
64.042


1

325
47.754
64.367
Boekweit

………
.
8.910 3.500


I

500
8.910
4.000
31.420
493.117
417.964
5.888
59.592
1

32.380
552.709
453.344
Gerst

…………..
,
3.962
62.572
110.742

2.505
1

6.145
65.077
116.887
252
45.345
42.172

50
430 45,395
42.602

ais

…………..

5.913
78.482
68.178

50.771
49.803
129.253
.
117.981

Haver

…………….
EÂjnzaad

………….
35.606
61.815
1


1.547
1

13.417
37.153
75.232
Lijnkoek

………….861
Tarweineel ………….
2289
26.452
15 130
1.211
4.954
1.070
31.407
16.200
kndere n-ealsoorten

4.639
19.107
1


1.740
1

1.247
6.379 20.354

verloren,
zoodat
op 19 Juni de mamlrjt voor tien Ju1i-termijn
nog
slechts
4
dollarcent per 56 1hz. boven den prijs van
12 Juni sloot. Voor September was de prijsstijging l
cent, na op dan 14cien
35/s
cent te .h.chben bedragen.
Zwken in haver en gerst waren weder vnu weinig betee-
kenis en de prijzen daalden voor beide artikelen, vooral
voor haver, vrij belangrijk. Onlangs was zonwel in Enge-
land als op het vasteland flink haiver igekoefiit en. de aan-
voereu blijken nu te groot te zijn. Lijnzaavl beleefde eenige zeer flauwe dagen met sterke
prijsdalingen aan de A.rgentijnsdhe markt, zoowel als in
Europa. Belangrijke veiibeter.ing der onbevredigende vraag
kon de prijsverlaging niet teweegbrengen, evenmin ats liet
later in Ar
1
genbinie weder ingetreden prijsherstel, dat den
prijs zelfs belanigrjik boven dien van het begin der week
ljw
rht. De aanvoeren van lijnzaad in Arigentinie zijn
‘ruim
en ook in Britsch-Indie kamt veel zaad ter markt. Bij den
geringen omvang der Europeesche vraag bestaat ‘dus weinig
grond voor prijsverihooging, doch den doorslag aal de vraag
van Noord-Amerika in de naaste toekomst moeten geven.
Tevens dient niet vergeten te worden, dat – het evensdhot van Argentinie en Britsdh-Indie te anmen geringer is dan
het vorige jaar.
N e d e r 1 a n .d. Gedurende de vorige week toonde Ne-
derland verbeterde belangstell;ing voor ta’rwe en een enkelen
dag was de kootpiust zelfs zeer levendig en kwamen om-
vangrijke zaken in La Plata-‘tar,we rtot stand, speciaal in
epoedtg in Nederdand verwachte en te Antwerpen aange-
komen partijen. De zaken van Noord-AmerIka waren echter
van kleinen omvang, ofsclioc>n vrijwel dagelijks zaken
in
hard winter en No. 3 ManItoba tot stand lcomen. Voor
rogge was de belantelling in ons land gering en ook
haver en gerst zijn moeilijk te v-erleoopen en ondergingen
gevoelige prijsdalingen. Hetzelfde kan worden gezegd ivWn La Plnt:a-rnaïs, die weinig wordt gevraagd, olscihooti bij liet
dalen der prijsen deze soort wel iets meer belangstelling
-begint te trekken. In Noond-Amerikaansdhe mixed maIs
was eveneens de omaet teleurstellend en de maalcbar-e prij-
zen waren voor houders onbevredigend. Gisteren, 19 Juni,
was eenige verbetering te bespeuren wegens het afnemen van den stoosneuden voorraaicl, doch de stijging van den
dollarkoers bemoeilijkt de zaken.
Lijnzaad bleef over het algemeen stil, doch de sterk ge-
daalde prijzen in het midden der week leidden tot een
eeuigsaia-s verbeterden osuzet. Het daarop gevolgde herstel Jieeft den kooplust edh’ter weder doen verdwijnen.

SUIKER.

De afgeloopeh weSk bracht vrijwel over gdheel Europa
voldoende regeiis, welke de bietveiden zeer ten goede kwa-
men. Ook in Tsjecio-Siow-aky-e is thans de bodem
weder goed bevodhtigd.
De Board of Trade statistiek in Engeland
luidt als volgt:

Mei
Januari/Mei
1922

1921
1922

1921
tons

fons
bus

bouw
Import

riet

……….
163.519

65.248
633.758

429.383
biet

……….geraffi’neer.d

.
.62.543
38.964
197.121

139.476

Totaal.
.
.. 226.062 104.212 830.879 568.359
Voorr. in Entrepot

285.350 386.250


11

,, Raff.rijen

49.800

11.250


Opbrengst

,,

101.914

39.844 381.637 356.003
Biuu.en.l. consumptie . 191.450

84.43 621.786 537.146
Totale export ……..3.923

762

13.228

3.782

Overeeukomsbig de steminzing in de V e r ee alg de
S t a t en waren de versdhiill-eii4e markten cle afgeloojpen
week heel wat kabner gestemd ‘dan de vorige. Evenwel
werden daar aog een 65.000 tous Juni en Juli Cuibasuïker
verthancield tot prijzen van dc.
3h116
nfbrokkelenid tot dc./8′ Spot Oentrifugais bleven na eenige -sdhoumnaling
genoteerd op d.c. 4,61, terwijl ook tvoor termijn de notee-
ringen lbdhoucliens aen,ige fluctuatie vrijwel hetzelfde bleven
en sloten op dc. 2,87 voor Juli; 3,10 voor September; 3,20
‘voor Decembar en 3,17 voor Maart.
De 0 -uh a-stati-abiek is als volgt:

1922

1921

192Ö
tons

tons

touw
Weekoutvangst tot 10 Juni 90531 58.389 54.516
Tot. ontv. ‘1 Dec.-10 Juni 2.985.042 2.808.947 3.094.801
Werkende faibrieken 30 47 34
Weekexport tot 10 Juni
.

120.216

50.781

56.511
Tot, export op 10 Juni
.
… 2.021.804 1.417.683 2.448.692
‘fot, voorraad op 10 Juni
.

1.014.681 1.410.824

649.285
Weekexport, Oude oogst .

12.017
Voorraad, Oude oogst

22.111

Nadat op J ava eene partij Superieur ‘door de V. 1. S. P.
tot
f
12,75 afgedaan was, toonden koopei’s zich meer terug-
houdend. De totale afdoeniagen idoor
de
V. T. S. P. bedragen thans bijna 17 millioen picol-s. Het rendement -van 46 faibrieken bedroeg op 15 Jttui ruim
5 pOt. meer -dan op dat tijdstip lverdeden jaar.


ie a.fsdhepi-ngen 1Van Java ‘bedragen:

1922

1921
– – – boris touw
Januani ……..18.000 82.000
F-Sbruari …….18.800 50.200
Maart
……….
17.000 59.000

April . . . …….

8.000 41.000
Mei …………23.000

32.000

H ier te 1 a -n cl e liepen de prijnen aanvankelijk iets
terug, doch de – stemming verbeterde later ‘weer merkbaar.
De nioteeri-n-gen luiden ‘thans: voor Augustus niet onder

f
24,75 met koopers tot
f
24,25; ‘voor NovemiberlDecember
f
227/8. De omzet bedroeg ongeveer 3500 tons.’
In vetha

n-d met fde dalende Duif,sdhe valuta verminderde

21
Juni 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

565

ook de koopilust ‘va.0 die zijde. Witte Jajvasuiker voor Juni
af soheep werd tot
f 23,75
verhan1e]s1 en wordt daaruoor
blians
f 24,—
gl,rraagd.

NOTEERINGEN.

Amiter-
Londen
New York
96pCi.
White loco
Amer. Gra.
Data
dam per
Juni Tate,
frb per
nuiatedc.Lf.
Ceniri.
Cubes
No. 1
Juli/Aug.

Juni
fuga1

5h.

Sh

Sh.

$
ets.
14Juni’22 f25′

55/3

18/9

20/101/

4,48
7

,,

’22 ,,25
1
1

5313

1913

211-

4,48
14Juni ’21
,,

62/6

211-

281-

4,00
14Juni’20,,

116
1
‘-

109/-

19,06
4 Juli ’14,,11
1
1,,

181-

3,26

KATOEN.

Noteering voor Loco-Katoen.


(Midd.ling Uplands).

17 Juni’22IlOJuni’221
3Juni’221l7Juni’21Il8

Juni ’20

New York voor
Middling

..
22.55c
22,85c
21,15c
11,40c
39,25c
New Orleans voor Middling
21,88c
22,250
20,50 c’)
10,75c
40,75e
Liverpool voor
Fy Middling
12,93d

d
1
12,18d’)
8,12d
27,89d

)

2 Juni ’22,

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche
havens.
(In duzendtallen balen)

1
Aug. ’21
Overeenkomstige perioden
tot
1

7 Juni’22
1920-21
1919-20

Ontvangsten Gulf-Havens..
4248 4790 4169

11

Atlant.Havens
1690 1539
2983
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1624
1571
2964
‘t Vasteland.
3894
3211
3150
Japan ete,..
)

Voorraden
in
duizendtallen
16
Juni

17Juni ’21
18 Juni ’20

Amerik. havens ……….
788
1616
959
Binnenland …………..
608
1352
960
210

.

148
39
New York

……………
.

454
332
New Orleans ………….161
Liverpool

…………..
889

1

1081
1114

KOFFIE,
(Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kohl
& Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Rio
1

Santo,
1
Data

Wt.,,dkoe,,

No.4

Voorraad
Prijs
No.7
1

Voorraad
1
Prijs

17 Juni 1922
10

1922
3

1922
17 Juni
1921

1.621.000 1.620.000 1.636.000
929.000

1
)2.736.000

1
15
.
725
2.774.000
15.650 2.796.000
)

2.854.000

19.100
19.200
18.700 113.800

7′
32
7
9
/

79,16
771

Ontvangsten.

Rio
Santos
Data

1
Afgdoopen
1

Sedert
1 Afgeloo pen
1

Sedert
week
1

1 Juli
1
week
.
1

1 Juli

17 Juni 1922…. 34.000 13.630.000

76.000
1
8.126.000
17 Juni 1921….
1
96.000 13.131.000
1
176.000 110.222.000
1)
Feestdag.
2)
Niet genoteerd.

RUBBER.

De markt is in de afgeloopen week vrijwel onveranderd
gebleven. De fluetuaties bleven uiterst gering, terwijl de
omzet zeer beperkt bleef.
De slotnotèeringen op de termijnmarkt zijn:
einde voorafgaande week:
Prima Crepe Juni ..

……
40’/3 … …….. 39I/
Juli/Sept …….
411/
3
, .
….. ….

40′!,
Oct./Dec. ……
42
1
/2
, .
……….
42
Smoked Sheets Juni ……..
41’/s …………40
Juli/Sept.

….
4111, …………
41
Oct./J)ec …….
43 11

,……….. .42′!,
19.
Juni
1922

COPRA.

De markt was deze week kalm gestemd. Consumenten
kochten regelmatig stoomende partijen, waarvan het dringend
aanbod, dat aanvankelijk zeer ruim was, thans vrijwel heeft
opgehouden.

De noteeringen zijn:

Java stoomend ………… / 28,50
,,

Juli/Sept. ………… ,,
Mixed alle termijnen ……., 26,75

VERKEERS WEZEN.
SCHEEPVAART.

GRAAI.T.

Petra-

1

All. Kuit

Odcssa 1

Ve,. Staten San Lorenzo

Data
grad
Londen)1
,
Rotte,-
1
R’dam
dam

1
Rotte,-

Bristol
Rotte,-
Enge.
dom

Kanaal
dam
land

12-17 Juni
. .
’22

131
41

41-

2519

2519
5.10

,,

.
.’22

i

14

41-

26/4

2611
13L18 Juni
. .
’21

1

1

616

616

47/6

4716
14-19 Juni
.
.’20

1

1016′

1001-
1051-
Juli

1914

11
d.

713

l/l1
1
/

1/11’/
4

121-

121-

KOLEN.

Cardif
1
Oosik. Engdand
Data
Bot.
Genua

Port
ILa
Plata
Rotte,.
Gothen.
deaux
Said
Rtote,/
dam
bur
g

12-17 Juni
’22

61-

1015

151-

1318

511
713
5-10

,,

’22

614k

1017

1313

1313

512
713
13-18 Juni
’21

1716

1716

71-
1116
14-19 Juni
’20

2716

501-

501-

/12,—.
kr.55.-
Juli

1914
j
fr. 7,—

71-

713

1416

312
41-

DIVERSEN.

1
Weat
1
West
1
,tock
Data

Europa
1
Europa
1
West
1 (d. w.) 1 (ruat) 1 Europa

12-17 Juni

1922..
1719
2619
301-
301-
5-10

,,

1922..
1719
2616

351-
301-
13-18 Juni

1921..
2216
3716
50/-
35_
14-19
Juni

1920..
1001-
1251-


Juli

1914..
1416
1613
251-
2313
i)
Voor Britsche schepen
2)
Amer. cents
p. 100
lbs.
Graan Petrograd per quarier van 496
lhi.
zwaar, Odeisa per unit, Ver. Staten
oer guarte, van 480
lhs.
zwaar.
Overige noieeringen per ton van
1015
K.G.

INKLARINGEN.

DORDREC]EIT/ZWIJND1t]ICUT.

Mei 1922

Mei 1921
Landen van

h er komst

Aantal N. R. T. Aantal N. R. T.
schepen

schepen

Binnenl. havens

1

386

2

194
Groot-Brittannië

2

1.020


Duitschland

2

‘345

2

1.215

Danzig ……….3

1.275

Zweden ……….1

323


Rusland-Oostz,h.

1

739

Finland ……….1

575

1

247

Spanje ……….2

1.608

Portugal ……..1

934

Totaal ….

14

7.205

5

1.656

Nationaliteit.

Nederlandsche

1

386

2

194
Brifsche


3

2.039

1

914
Duitsche

7

3.129

1

301
Noorsche

1

739


Fransche

1

589


Zweeclsche

1

323

Finsche ……..
..-

1

247

Totaal ….

14

7.205

5

1.656.

(Gerard Mauritz.)

566

21Juni1922

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wilton

s MachineJfabriekenScheepswerf

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Vier droogdokken met lichtvermogen tot
46000
ton

Dwarshelling

Drijvende kranen met lichtverm ogen tot
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

Nederlandsche Bankinstelling

voor waarden belast met vrucht-

gebruik en periodieke uitkeeringen

De

Directie

bericht

dat

eene

circulaire

betreffende:
1

INKOOP VAN
4’12
EN 5
o
/
o
PANDBRIE VEN
Motorlocomotleven

verkrijgbaar is ten kantre der Bank,
PRINSESSEGRACHT 33,
te
‘S-GRAVENHAGE.
Transportwagens

voor alle doeleinden

AANDEELEN

OBLIGATIIN
a
RECEPISSEN
AANLEO VAN

en alle soorten HANDELSDRIJKWERK worden in
FABRIEKSSPOOR

degelijke, smaakvolle uih’oering
in korten tijd
g
eleverd door

NIJGH 4 VAN DITMAR’S Boek. en Handelsdrukkerij

SPOORWEGMATERIEEL

WIJNHAVEN 111-113

ROTTERDAM

Modellen voor belangstellenden ter inzage

Ontwerpen en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt
Nederlandsche Gist-

en Spiritusfabrick

DELFT


________________
ARTIKELEN
t

Gist

Brandspiritus

jEI1
T

ius
Zuivere

Foezelolie

DE ALGEMEENE
_______
Aether Sulfurlcus

SPAARVERZEKERING
___
Narcose ether
Opgericht 1907

s-Gravenhage

Anna van Saxenplein 3

_im
____

.1


Kurken en

Gedroogde Spoeling

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATAVIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,
HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PEKALON-
GAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,
TEGAL, TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal / 55.000.000,—

9
Reserven /47.750.000,-

Auteur