Ga direct naar de content

Jrg. 7, editie 333

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 17 1922

17 MEI 1922

AUTEURSRECHT
VOORBEHOUDEN.

EconomIschr ~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

7E
JAARGANG

WOENSDAG 17 MEI 1922

No. 333

INHOUD

BIz.

DE NEDERLANDSCHE KATOENINDtJSTRIE IN
1921
door
Joan
Gelderman

…………………………………
439
Medezeggenschap door
0. J. Kuiper ………………
442
Londensche

Correspondentie
……………………..
443
I
ndex-cijfers

………………………………..
444
AANTEEIENINCEN:
Indexcijfers voor de bedrijvigheid in landbouw en vee-
teelt, mijnbouw en industrie der Vereenigde Staten
445
Indexcijfers van Oceaanvrachten

………………
447
BOEKAANKONDIGING
E. C.
van Dorp: Het bankroet der tegenwoordige sociale
politiek, bespr. door
Prof. Mr. D. van Blom ……
448
MAANDCIJFERS:
Résumé uit het ,,Monthly Bulletin of Statistics”

……
448
Handelsbeweging over de maand Maart
1922
……..
449
Postchèque en

Girodienst

……………………
450
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
450-457
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.

1
Bankstaten.
1
Verkeerswezen.

INSTITUUT
VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.
Assistent-Redacteur voor het weekblad:
D. J. Wansink.

Secreta-riaat: Pieter de Hooghweg.. 12, Rotterdam.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.
Telefoon Nr. 8000. Postchèque- en girorekening
Rotterdam No. 8408.

Abonn.ementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in. Nederland f 20,—. Buitenland en Kolonien f
25,-
per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen
hét weekblad gratis.

Dc verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh & van Dimar’s Uitgevers-
2llaatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage.

15 MEI 1922.

Het aanbod van geld werd gedurende de afgeloopen

week ‘bduideud grootem. De prolongatierente noteerde

regelmatig 4 pOt., terwijl de iioteeriing voor particu-

her disconto reeds epodig ‘tot
4Y4
pOt. t jgliep en

enkele posten prima wissels ook voor 4 pOt. plaat…

siing konden vinden.

‘De wisselmarkt was wederom flauw gestemd. Alle
en

mtirken bleven prijh’ouden’d. De overige ‘wissels liepen

allen vrij sterk terug en hadden te lijden onder het

aanbod van wissels ter betaling ‘van de verschillende

in het buitenland geplaatste leeningen.

LONDEN, 13 MEI 1922.

Geld was deze week ruim aangebadén, hoewel tegen

het edeïdè der week het aanibod eenigszmus sfn’am,

‘wegens betalingen van de Schatkist aan de ‘Bmk of

England.

Daggeld werd hernieuî.d tegen
2
pOt., ‘terwijl

‘nieuw geld verkrijgbaar w
1
as tegen 1-1Y2 pOt. 7d’-lee-

uingen bleven op
234-2%
pOt.

De ometten aan de disco’nito-minrkt bleven nog

steeds «ering. Tot. Woensdagavond waren de dis-

conto’s ‘voor alle vervaltijden
2’Iie.—Y
pOt.; ‘daarna

tegen zij tot
23’—I1e
pOt. met het ‘oog op de ver-

.wnohtiing, ‘dat de insohrij-ving op Ta-easury Bills een

honger disconto voor dit ‘papier tengevolge zou ‘heb-
ben. De’se verwachting werd vervuld en de disconto’s

trokken daarop iets verder aan: voor
2-, 3-
en 4-

mannds prima bankaccepten’ be’droegèn zij
2/16—%

ipOt. en voor 6-maands
2%—I16
pOt.
DE NEDERLANDSCHE KATOEN-

INDUSTRIE IN 1921

Het jaar 1921 is zeker in vele opzichten voor de
vaderlandsche katoenindustrie verre van gunstig ge-
weest. De groote prijsdaling in bijna alle stapelarti-
kelen, die in de tweede helft van 1920 plaats vond,
‘was begin 1921 nog lang niet afgeloopen en de ver-

dere prijsdaling in de grondstoffen voor de katoen-
industrie had een zeer nadeeligen invloed op de
vraag, terwijl de verdere prijsdaling van granen,
vetten, koloniale producten, enz. weer ongunstig
influenceerde op de kodpkracht van vele overzeesche
volken en zoo indirect weer op de vraag naar katoe-
nen manufacturen.

De vraag naar de producten da Nder1and5sdhe
katoenindustrie is dan ook gedurende het geheele
afgeloopen jaar niet heel groot geweest. In de eerste
maanden ging er zelfs heel weinig om en moesten
verschillende weverijen toen hunne productie in-
krimpen of anders op voorraad werken. Tegen het
voorjaar werd de vraag wat beter, zoo’wel voor ‘het
binnenland als voor export, terwijl in de zomermaan-

den de binnenlandsche afzet zeer bevredigend was,
hoofdzakelijk doordat de katoenoogst in Amerika

door de groote droogte zeer tegenviel en slechts
8 millioen balen opleverde tegen 12 millioen’ balen

in het vorige jaar. Men verwachtte toen algemeen
‘veel hoogere prijzen en vele verbruikers kochten
meer dan zij anders misschien wel hadden gedaati.
Op de over deze hausse echter eenigszins sceptisch gestemd :en kocht men daar slechts zoo weinig mogelijk. Toen
dan ook in October/November weer een kleine ach-
teruitgang in katoenprjzen plaats had, verdween ook

het vertrouwen bij de binnenlandsche koopers ge-
heel en gedurende de laatste maanden van het afge-
lèöpen jaar werd er weer heel weinig verkocht.

De invoer van ruwe katoen heeft in 1921 bedragen:

440

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

1921

KG.

Ter waarde-van

Noord-Amerikaansohe ……21.843.690

f
24.457.591
Eng.-In,disohe …………..3.953.678

,, 2.6t1.067
Egyip’tische ……………..58.572

,,

20.640
Ned.-1ndisohe …………..96.946

,,

46.981
djijverse soorten ………….111.234

142.543

26.064.120

f
27.284.822

tegen in 1920 . 26.837.272

,, 62.673.004

en van katoenafvallen:

Uit:

KU.

Ter waarde ‘van
Engelasid ……………..4.098.978

f
1.337.062
DuitshJan.d ……………2.561.734

586.271
Frankrijk ……………..1.870.234

,,

831.258
Ver. Staten v. N.-A1merika .

1.823.531

725.646
België

…………………555.649

,,

221.936
dverse ‘iaaden
.
………….474.805

,,

182.025

11.384.931

f
3.884.198

tegen in 1920 .. 10.491.842

,, 11.738.757

terwijl de uitvoer in
1921
bedroeg van:

KG.

Ter waarde ‘van
Ruwe kalxen …………..487.27.5

f

354.115
Katcyenaf3va.1 …………..’.

5.787.924

2.565.847
waaiwan resp. 385.639 KG. en 4.163.772 KG. naar Duits9h-
land.

De inrvoer van katoenen garens heeft totaal be-
dragen:

1921

KG.

Ter waarde van Ongetwij.nde ruwe garens . 25.465:725

f
41:790.051
,,

gebleekte en ge-

verfde garens
.
…………661.213

1.052.116
Getwijnde garens, .tweedraads

688.148

1.915.054
Getwijnde garena, meeidraads

234.664

692.643

27:049.750

f
45.449.864

tegen in 1920 .. 29.312.263

,, 119.593.405

Van deze ruim
27
millioen KO. aan garens, welke
in het afgeloopen jaar totaal zijn ingevoerd, waren
afkomstig uit:

Engelaird . ..’.. 20.093.811 KG. ‘tegen 21.817.287 KO. in 1920
Duitsehiand .

2.148.091

5.552.893
Belgie
.
…….

3.038.015 ,,

2.907.695
Frankrijk . . .’. 1.531.059

7.461

• Uit Duitschiand is de ‘invoer sterk verminderd,
voornamelijk ‘door de betere vraag naar manufactu-

ren in Duitschland, ‘waardoor de spinners daar betere

prijzen konden maken bij de inlandsche weverijen.
De groote toeneming van den invoer uit Frankrijk

is te verklaren uit het, feit, dat de toestand in de

ka’toensve’verijen daar ‘te lande in het begin van
1921
zeer slechit was en & spinerijen dus wel een gedeelte
van hun garens, al was dit dan tegen slechte prij-
zen, moesten expoe-teeren, wilden zij hun pr&luc’tde

nog niet verder inkrimpen.
De uitvoer v2n katoenen garens heeft in
1921
be-
dragen:

KG.

Ter waarde van

Ongetwijnde ruwe garens …..684.840

f
1.131.856

11

gebleekte en ge-
verfde garen.s ………….752.418

,, 2.880.392
Getwi$n,de garens tweedraads . . 168.047

524.986
Getwij.nide garens, meerdraads.154.102481.945

1.759.407

f
5.019.179

, tegen in 1920 . . 1.389.612

5.381;585

Van deze uitgevoerde garens was bestemd voor:

DuitsdhJand …….’ 554.385 KG. tegen 280.368 KG. in 1920
NecL-Indiie
.
……..504.430 634.137

Argentinië ……..188.740 ,,.

,,

122.439
Eng.-In’dië ……..1.38.059

25.763

Het totaal invoer-saldo van de grondstoffen voör
de Nederlandsche katoenindustrie heeft dus in
1921
bedragen:

Ton STer waarde ‘van


Ruwe katoen . 25.577 f’26:930.709 tegen 25.001 ton in 1920
Katoenafval . 5.597 ,, 1.318.351
,,

3.990
Katoenen


garen.s. 25.290,,40.430.685

27.923

56.464′
f
68.679.745

56.914

Uit deze cijfers valt dus wel eenigszins af te lei-

den, . ‘dat het. gebruiik
van
grondstoffen in tde No-

derlandsche Katoenindustrie gedurenae
1921
vrijwel

gelijk is geweest aan het verbruik in
1920.

Aan katoenen manufacturen is bovendien gedu-
rende
1921
nog ingevoerd:
KG. Ter waarde van
Ruwe manulacturen
voor drukkerij en ver’verij 361.559
f
1.426.699
Oagebleektemanufac. ……….

645.147 ,, 2.295.657
Gebleekte

421.361

2.234.796
Geverfde

………,. 1.908.478 ,, 12.255.711
Bedrukte

380.220

2.600.321
Bontgeweiven

……….

40.046,,188.795

3.756.811
f
21.001.979
tegen in 1920 4.299.169 ,, 36.530.267

welke manufacturen hoofdzakelijk uit dè ‘violgende
landen afkomstig waren:

Engeland …….2.661.979 KG. tegen 3.218.976 KG. in 1920
België ………336.474

534.470
Duilsohiand . . –

424.474

179.990

Frankrijk

171.175

138.008

Hoewel velieweg het grootste gedeelte dezer ma-
nufacturen nog uit Engeland afkomstig is, neemt de

invoer uit de andere landen toch relatief iets toe,
daai- de invoer uit Engeland, die in
1920
nog
75
pOt.

van het totaal bedroeg in
1921
verminderd ‘is tot
71
pOt. van dit fotaal-bedrag.

De uitvoer van katoenen manufacturen uit Neder-

land heeft in
1921
bedragen:
KG. Ter waarde van
Ongebleekte maniu.facturen … 2.241.392
f
5.485.705
Gebleekte

. . . 10.335.602 ,, 39.073.680
G
evei
:fd.
e

. . – – 2.371.019 ,, 10.574.752
Bedrukte

,,

:. .

1.406.346

8.711.274
B’ontgeweven

3.113.095,,14.925.161

19.467.454
f
79.370.572
tegen in 1920 21.000.132 ,, 139.463.654

terwijl bovendien nog de uitvoer van katoenen dekens
heeft bedragen:
KG. Ter waarde van
in 1921 ……….4.219.419
f
6.954.736
tegen in 1920 . . – . 5.681.308

15.996.794

De uitvoer van katoenen manufactui-en, naar de

landen van bestemming gerangschikt, heeft bedragen:

Europa: KO. Terwaardervan
Groot-Brittaniiië ………….456.575
f
2.251.743
Du.itsahjand ………………20.312 ,, 65.502
België …………………..80.703

,,

430.821
Oostenrijk ……………….87.991

,,

297.044
Noorwegen ………………..62.876 ,,

260.142
Denemarken ………………147.759 ‘,,

650.819
Bulgarije

…………………75.810

,,

335.272
Griekenland ………………155.005

491.255
Europ. Turkije ……………434.546 ,, 1.457.686

Azië:
Ned.-Indië ……………….13.725.694 ,, 54.212.207
Eng.-In.dië ……………….1.540.790

,, 6.677.158
Ceylon

………………….85.151

,,

493.179
Malakka …………………39.175 ,,

206.124
Ohina (iriel. Hongkong) ……..406.760 ,, 1.157.945
Aziatisch-Turkije ………….’

17.166 ,,

38.426

Afrika:
Algiera …………………..18.770

,,

91.410
Britseh West-Afrika ……….180.008 ,, 1.731.907
Fran.sh West-Afrika ………172.380 ,, 1.077.670 –
Britsch Oost-Afrika ………..64.593 ,,

442.340
Portugeesch Oost-Afrika

75.810

553.438

Amerika:
Argentinië ……. ………….

277.198

,, 1.311.825
Ver. Staten ………………93.876 ,,

403.235
Diverse landen
.
…………….1.241.906

4.733.424

Uit de bovenstaande
cijfers
blijkt, dat naar Ned.
‘Indië ‘over
1921
voor
f
54 millioen gulden ‘is geëx-
por-teerd bij een totaal uitvoer van
f 79
millioen, ter-
wijl deze cijfers over
1920
resp.
f
86 en
f
139 miljoen
bedroegen, zoodat de uitvoer “naar Ned. Indië over

1921
zelfs 88 pOt. ‘van den totaal uitvoer heeft ‘bedra-

gen, ‘tegen
62
pOt.
yan’ 1920.
• In het n’iimmer van dit tijdschrift van 15 Maart
ji. schrijft Mr. van Spaendonck eenigszins scham-
per over den uitvoer van Twentsche manufacturen
naar Ned.’ Indië, in verband met het artikel ‘van

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

44′

schrijver dezes in het nummer van 11 Januari 1922

en wordt daarin tevens een gedeelte van een artikel

van het Eerste Kamerlid Blom jous aangehaald,
waarin deze zegt, dat Tilburg het toch niet helpen

kan, dat de Javanen en negers in Afrika alleen ka-

toenen manufacturen dragen en op deze markten

geen afzet voor de wollen producten uit Tilburg is.

Men zou daaruit eenigszins kunnen conciudeeren,
dat men i.n Twente geen bescherming wil, omdat men

toch daar de Javamarkt nog steeds heeft voor zijn

export en dus eigenlijk niet heel veel belang stelt

in de overige exportmarkten. Men moet dan echter

niet vergeten, dat de Twentsehe industrie ongeveer

de helft harer productie in het binnenland ver-
koopt en dat, ‘wat den erpert betreft, de invoerrechten

op Java voor alle importeerende landen gelijk zijn

en deze markt dus niet alleen niet gereserveerd is
voor de Twentsche industrie, doch dat deze daar ook

nog een zware concurrentie ondervindt van de andere
lan den, die katoenen manufacturen exporteeren.

Gedurende 1020 werd in Ned. Indië ingevoerd

nan katoenen man ufacturen:

uit Engela.nd voor
f
103,2
millioen gulden
Nederland
,, ,,
74,0
Japan

,, ,,
63,6

Dat do Twentsehe industrie uicih sedert moer dan
vijftig jaar speciaal op de Javamarkt heeft toegelegd
en nu haar uiterste best doet om in den grooten

strijd, die hij de tegenwoordigd malaise in bijna alle
industrieën op haiidelsgabiecl heerrs’c,ht, zich niet te
laten verdringen, is reer begrijpelijk. Dat in dezen
strijd menig fabrikant en importeur een veer heeft

moeten l’aten, is zeker niet tegen te spreken en dat
de afzet op vele andere overzeesche markten, waar
rnn nog niet de oude gevestigde relaties had, die

men ‘op Java heeft, eerder ‘in het gedrang komt, is
toch ook wel te begrijpen.

Het is hier niet de plaats om weer uitvoerig op
do vrijhandelskwestie in te gaan, 1jocli na alle lectuur,

cliè op dit gebied in de ‘laatste maanden
is
gepubli-

(:eCid, zal Mr. Van Spaeudonck ook wel begrijpen,
dat men in Twente geen bescherming wenscht, om-dat men er geen direct voordeel in ziet, doch alleen
omdat men vreest, dat door bescherming voor welk

artikel ook, de productiekosten voor cle Nede:rlaod-
sehe industrie zullen worden verhoogd en omdat dit
op den duur een nadeeligen invloed moet hebben op
de ooiicu rren’tiemogelijkheid ‘van de Nederlandsche

industrie op de wereldmarkt.

Elk industrieel, die iets verder ziet clan zijn direct
eigenbelang, begrijpt toch wel, dat de industrie steeds

middel moet blijven en geen idool, c.w.z. ‘dat de afne-
nier er niet is voor de industrie, doch de industrie

voor den afnemer.
Bij
kunstmatige bescherming van
de industrie loopt men eerder ,go’,aar, dat dit wordt

vergeten, terwijl een rv’rje industrie, diie alleen kan
bestaan als zij kan concurrcoren, wel moet zorgen
alleen die artikelen te maken, waarin zij minstens
even goedkoop is als een ander ga ook die markten

zal opzoeken waar
zij
onder behoorlijke omstandig-
heden kan coneurreeren.

Wat verder de bovenvermelde uitvoercijfers be-
treft, hieruit ‘blijkt wel heel duidelijk, hoe groet Co
moeilijkheden op vele buiteniandsche markten zijn.
De export naar de meeste vreemde landen is op-
nieuw verminderd en als men enkele markten, waar
de Twentsche industrie reeds sedert vele jaren spe-

ciale artikelen importeert, die daar als het ware
niet ‘gemist kunnen worden, ‘zooals. b.v. de ‘hontge’we-
ven goederen. in Rangoon, dc gedrukte en geverfde
manufacturen ‘in West- en Oost-Afrika, ui,tzonjd’ert,
blijkt wel ‘ter dege, hoe slecht Ide rvrnag uit de andere
groote afzetgebiedien naar katoentjes is geweest.
Als men ziet, welke groote hoeveelheden in nor-
male jaren uit Engeland worden uitgevoerd b.v. naar
Calcutta, naar ‘China en naar den Levant en hoe deze
cijfers in 1921 zijn verminderd, is liet wel duidelijk,

dat ook de Twentsche industrie den nadeeligen in-

vloed van de slechte toestanden op die
mai
zkt
en

moest ondervinden en dat zij weliswaar gedurende
het afgeloepen jaar hare productie heeft kunnen ‘hand-

haven, doch dat
zij
overigens geen reden ken hebben

om tevreden te zijn over de resultaten van 1921. Prij-

zen van. manufacturen zijn vooral voor akport bijna

gedurende ‘hot geheele jaar slecht geweest; de vraag

was voor de meeste markten vrij onbelangrijk en men

kon in vele gevallen alleen nog orders krijgen, als
men zeer goedkoop was. Bovendien waren er nog

verschillende oude transacties van dure manufactu-
ren, die afgewikkeld moesten worden en waarbij in
vele gevallen de fabrikant cle lijdende partij werd.

Ook het nieuwe jaar is nog niet zeer fleurig begon-

nen. De afzet laat nog altijd veel te wenschen over

en orders zijn in vele gevallen alleen te krijgen tegen

zeer slechte prijzen.
Dat over het algemeen voorraden van manufactu-

ren niet grooter zijn, is vooral •te wijten aan de
groote bedrijfsinkrimpiug, die in het eerste halfjaar

van 1921 tin vele ‘landen, ‘doch speciaal in Engeland
heeft plaats gevonden. Dat deze hedrijfsinkrimping

van groeten omvang is geweest, is af te leiden uit de

cijfers, die betreffende het wereldverbruik worden

gepubliceerd door de ,,International Federation of
Master Cotton S’pinners and M’anufacturers Ass’ocia-
tions” en waaruit ‘blijkt, dat ‘hot totaal verbruik in
de spi’nnèirijen heeft bedragen voor de daarin vermelde
landen van Amerikaansche, Egyptische en Oost-In-
dische katoen:
aant. iladen Percent. induizend:
1913

jaar eindigend Augustus
31-1913 . . . . 19.341

100
Juli

31-1920

16.833

87

11

31-1921

15.009

78
hadfjaar,,

Januari
31-1921

8.065
dus per jaar tivenaa,l

. . . .

17.930

93

Door deze groote bedrijfsiukrimping in 100/21
zijn voorraden man ufacturen niet zoo groot, als
anders wel het geval zou de zijn geweest en uit het
grooter verbruik in liet tweede halfjaar van 1921 zou
men wel mogen afleiden, dat over de gehieele wereld
de vraag naar katoenen manufaeturen iveer geleide-
lijk verbeterd is. De groote moeilijkheid blijft nog
steeds de onbevredigende toestand op vele overzee-
sche markten. Zoowel in het Verre Oosten als in

Afrika, in Zuid-Amerika en ook in den lievant zijn door de groote prijsdaling in 1020 door importeurs
van en handelaren in katoenen maiiufacturen enorme
verliezen geleden.

De koopers hebben tot nog toe steeds geprofiteerd
door zoo weinig mogelijk te koopen en liefst te wach-

ten tot een handelaar ‘in nsanu,factureaa, om maar

geld ‘te maken, dikwijls ver beneden ‘cle fabrieksprijzen
verkocht. Ook thans drukken deze gedwongen liqui-daties nog op vele overzeesehe plaatsen de markt en
de grootste hinderpaal voor ecn hervatting van de
normale wijze van zaken doen zit zoowel in de ver-
minderde koopkracht van vele volken, zoodat bij de
nog steeds zeer hoogo prijzen van manufacturen de
consumptie
werkelijk
verminderd
schijnt
te zijn,
alsooic in het gebrek aan vertrouwen
bij
de handela-
ren, die
bij
deze
prijzen
nog steeds geen groote or-
ders, durven te boeken. Indien prijzen voor ruwe
katoen slechts vast blijven en ook het handelsverkeer
tusschen de overzeesche markten en Europa zich

geleidelijk weer meer herstelt, zal ook de vraag naar
manufactnren wel iveer toenemen en de industrie
weer een beter tijdperk tegemoet gaan. Zoolang ech-
ter over de geheele wereld de politieke toestanden
nog zee onbevredigend blijven is hiertoe nog niet
veel kans en in dit opzicht is het zoo volkomen waar,
wat Lloyd George bij de opening van de Conferentie
te Genua heeft gezegd, dat
al.
verbetering vak de
economische toestanden niet vewacht mag worden
,,unless peace is established and goodwill amongst
the nations”. In dit’opzicbt is de laatste twee jaren

442

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

reeds-veel ten goede veranderd; indienwer.kelij’k ge-

leidélijk de politieke toestanden verbeteren en daar-

mede het vertrouwen tussc,h;en Idevolken
uich
herstelt,

zullen ook op hain’&elsgeibied weer betere ‘tijiden kunnen
aan’breken J
.
G.

MEDEZEGGENSCHAP.

Ten ver’v•olge op de in No’s. 330 en 331 afgedrukte
antwoorden van de heeren Van Hoek, Wilton, Van

Beuningen en Retgout, vdlgt hieronder het eerste deel

van een ‘beschouwing van den heer 0. J. Kuiper.

*

S S

De geachte schrijvers over ,,Medezeg,genschap”, die

mij in de afgeloopen maanden ïn dit tijdschrift voor-
afgingen, hebben wel doen blijken, dat ‘de meeningen

over dit vraagstuk nog
wei
een weinig ‘uiteenloopem.

Als ik fliettemin
1
op verzoek der red’actie het onder-
werp opnieuw in ‘bespreking breng, ‘is ‘dart r.rourname-,

lijk, ‘omdat ik het niet .onigewenscht acht den lezers

kring ook in kennis te stellen ‘met ‘den gedachtengang
over dit vcaagstuk in de katholieke vakbeweging van
arbeiders; ‘waarmede bovendien ook buiten den engen

kring der arbeiders, vele katholieken ‘in hoofdzaak

zuilen in stemmén.

Ofschoon het
mijn
voornemen is zoo ‘weinig moge:
lijk in polemiek te treden met de heeren, die v66r mij

dit onderwerp behandelden, zal het niet altijd mnge-

lijk
‘zijn
elke tw-i’stvraag geheel ‘te vermijden, vooral

niet met de stellingen door ‘den heer Van Hardenbroek

opgezet,’ waaruit een opvatting spreekt, die vrijwel

lijnrecht tegen mijne zienswijze ingaat. Hieruit kan,

reeds blijken, dat
mijne
verhandeling zal ‘berusten op

de verdediging van het medezeggenschap der arbeiders

in het bedrijfsleven, waaraan ik ‘echter onmiddellijk

itoevoeg, dat ik mij de moeilijkheden, welke de ‘toepas-
sing zal opwerpen, volkomen bewust ben.

Die moeilijkheden kunnen ‘op zichzelf echter geen

reden rijn, m nieuwe vormen in het bedrijfsleven

niet een schouderophalen te negeeren ‘of ze naar
rijk ‘der fantasie rte verwij’zen.

W’ie slechts de ontwikkeling in de sonisail-economi-
sche verhoudingen gedurende de laatste 50 jaren na-
1

gast, zal meer ‘dan eens op duidelijke feiten k
u
,
nien

‘wijzen, waarbij nieuwe vormen kwiamen, die tot dan
toe als onmogelijk waien •bestrdd’eh en afgewezen.

Het is n’og zoo betrekkelijk korten
tijd
geleden, dat
men in oversehatting der vrijheid het vereenigings-
recht der iarbeiders ‘bij de wet verbood, onrd,at rmeu’
meende daardoor het ‘algemeen ‘belang te dienen.

Wat
was
‘tot ‘het jaar 1909 de arbeidsovereenkomst
niet allerprimitiefst in ons Burgerlijk Wetboek gere-
geld? En desondanks is het vereenigingsrecht er vol-t

ledig gekomen, en heeft de wetgever de ar;bed,dsoverL
Lenkomst met tal van bepalingen omgeven. De vak-vereer,igingcn der arbeiders hebben grooten invloed verworven en het instituut •der Collectieve-Arbeids-
overeenkomst heeft zich op ,verr:assende ‘wijze ‘uitge-

bre’id.
En ‘d;at ‘alles ondanks ‘de bezwaren d’ie vroeger ge-m:aakt zijn en de moeilijkheden, ‘welke miteraard’ ‘ook
moesten worden overwonnen.
• Onze ‘vo’oi’vaderen zullen de intussehen voltrokken’.
vormver•an’dermmgen in het bedrijfsleven wellicht atrj-
1

dig ‘hebben geacht met d’e bestaande ‘rechtsorde; ‘doch
‘ze zijn es’ deeni•e,ttemin, gekomen. Zoo ‘zal het ‘ook gaan 1
met het vraagstuk van het medezeggenschap der arbei- i
der’s, dat in ons bedrijfsleven zal ing’roeien, zoaider ‘dat’.
die ‘strij’digheid met ‘de rechtsorde door :d’e massa des
volks zal worden g.voel’d.
t

Daarom
schijnt
het betoog van den heer Van Har-:
denbroek te getuigen van al te weinig historisohen
zin, waardoor ook de lijn der ontwikkeling als vanzelf
aan den geachten
schrijver
ontgaat. ‘
Wie echter de ontwikkeling van ‘de laatste halve,,
eeuw onbe’vooroordeeld nagaat, moet tot d’e kerkenning
komen, dat het medezeggenschap der arbeiders reeds

feitelijk een geruiimen ‘tijd op weg is, en dat geen

gegronde reden is aan te voeren voor de verwachting,

dat deze ontikkeling thans ‘tot haar eindpunt ‘is ge-
komen.

Omtrent dit maatschappelijk verschijnsel dus een

oordeel vellen met een: geen sprake van; medezeggen-schap is ionmogelijk; •mederze,ggensehap ‘is hot over-

brengen ‘der’ leiding op onverantwoordelijke ‘derden

en’z., is ‘al te negatief, en zoo weinig ‘in overeenstem-.

•ming met ‘de werkelijkheid, dat slechts bot vooroordeel
daartoe komen ‘kan. ,

Het is voorts ook niet geheel zonder belang hier

de aandacht te vestigen op het feit, dat het medezeg-

genschap der arbeiders in het bedrijfsleven over de

geheele industrieele wereld in toenemende mate is
waar te nemen.

Voor de lezers van dit
tijdschrift
is het overbodig

hier in bijzonderheden te treden; we kunnen wel
volstaan met te constateeren, dat dit verschijnsel

v66r en in den oorlog grootendeels de vrucht was

van de groeiende machtspositie der arbeidersbewe-
ging, doch dat
uit
den wereldoorlog ook de wetgever

zich met dit vraagstuk is gaan bemoeien en in meer
dan één belangrijken indüstriestaat bij de wet aan de

arbeiders een zekere inate van medezeggenschap is
toegekend.

Wellicht zijn de betrekkelijk snelle vorderingen wel-

ke het medezeggenschap ná den oorlog in verschil-
lende landen heeft gemaakt, niet’ als geheel normaal

te beschouwen, omdat ze werden bevorderd door den
milde stemming, welke zich na een vierjarige druk-

kende oorlogsperiode van de volksziel meester maakte en tevens door de onmiskenbaar revolutionnaire strdo-
mingen die de oorlog onder de volksmassa’s had op-

gewekt; doch dit alles verandert niets aan het feit,

dat het in kracht groeiende streven naar medezeggen-
schap noodwendig uit de ontwikkeling der indus-

trieele verhoudingen zelve voortvloeit, hetgeen ik
nader hoop te motiveeren.

S

S
*

Dat men in de leidende maatschappelijke kringen
aan het streven naar medezeggenschap der arbeiders

in het bedrijfsleven overal geen even goed hart toe-draagt, schijnt mij niet geheel onverklaarbaar.

Men is toch speciaal in werkgeverskringen min of meer samengegroeid met de vormen die thans in het
bedrijfsleven bestaan, en al moge ook de huidige
economische wereldtoestand zijne bijzondere moei-
lijkheden hebben, die het leiderschap zeer verzwaren,
toch, of misschien juist mede daardoor, kan het vele
bedrijfsleiders weiig aanlokken het medezeggenschap

te aanvaarden vai hen, die tot nu toe slechts hadden
te gehoorzamen.

Dat is psychologisch volkomen verklaarbaar en

niets onmensclielijksch. In arbeiderskringen wordt dit
misschien ook niet altijd even goed begrepen.
Dat
bedrijfsleiders
van groote ondernemingen,
waarvan de technische en commercieele leiding ge-
heel hun persoon in beslag neemt, het medezeggen-
schap der arbeiders als iets gemaakts en misschien wel als een soort modegril beschouwen, kan ik me
met eenigen goeden wil wel indenken.

Maar dan moeten het menschen zijn, die zich bui-
ten hunne taak als bedrijfsleider, met,niets bemoeien.,
zoodat heel het ‘leven en streven der arbeidersmassa
op sociaal gebied aan hen geheel onopgemerkt voorbij
gaat.

Zulke menscihen zuilen het waarschijnlijk al’s het
hoogste ideaal beschouwen, dat zij in hunfle onder-
neming alle functies ‘kannen ‘opdragen aan ‘automaten,
die ze in gang- en stopzetten wanneer ‘en zoo dikwijls
‘dat het’ beste uitkomt, ‘en die men ‘kan ertrtcn waar

men verkiest.
Als ‘dan ‘voor nauwkeurig on’derhoud wordt gezorgd’,

kunnen met groote zekerheid de productiviteit en de
bedrijfskosten worden vastgesteld, en men heeft het
hoogst, mogelijke rendement izelf in handen.

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

443

En de bedrijfsleiders, die alleen kijken ‘door hun

beian,genbril en steeds ‘op economiseering ‘van hun
onderneming uit zijn, loopen allicht gevaar laan hun
arbeiders een soort automaten-rol toe te denken, al-

thans een Organisatie van het bedrijf te bevorderen,
die dat automaten-ideaal zooveel mogelijk benadert.

Men versta ons hier niet verkeerd, wij zeggen nièt,

dat zulke ‘bedrijfsleiders regel zijn en zelfs niet, dat

de meerderheid uit ‘dat hout gesneden is, doch wèl,

dat een bedrijfsleider gevaar loopt zulke conclusies te

trekken, wanneer hij ‘alleen de fteelinische en corn-

mercieele inrichting
zijner
onderneming ziet, en
vergeet, dat hij absoiluurt is aangewezen op de ver-

standeljke en bewuste medewerking van levende

menschen.

Men moge in de strengst mogelijke werkve’rdeeli.ng
ook al komen tot de eenvoudigste ‘deelbe’werkin’g, ‘groo-
tendeels door machines verricht; de bewuste leiding
van ‘den versba.ndelijken mensch blijft onontbeerlijk.
Zelfs in ondernemingen waar automatische deelbe-

werking alle geschoolde haieden’arbeiid vervangen
heeft, daar treedt het ‘v’ersstandelijke ‘arbeidselement

nog meer ‘op den voorgron want daar doelen alle
menschen in de bedrijfsleiding.

Daar behooren alle posten tot ‘de bedrijfsleiding, zij
het dan ook dat de hoogste leiders menschen- leiden
en op de lagere posten machines worden geleid.
Maar ook elders, waar geschoolde handenarbeid
hoofdzaak is, hangt alles af van den verstandelij-
ken mensch; waaruit niet anders is ‘te conciludeeren,
dan dat het bedrijfsleven is een samenwerking van
menschen, wier bewuste en verstiandelijke medewer-
king ter bereiking van het arbeidsproduct onmis-
baar is.

Geld, grondstoffen en machines, alles is onderge-
schikt aan de suprematie an den ‘menschelijken geest in het arbeidsproces.
En dat niet alleen van den bedrijfsleider, ‘doch 66k
– ‘zij ‘het in mindere mate – van de.n eenvoudigs’ten
hulparbeidsi.
Zoo is, goed bezien, de werkelijkheid.

Nu is toe te geven, dat de vers.tandelijke gaven,
die
‘hij
de t.opledding in het bedrijfsleven geei.sciht wor-
den, van geheel anderen aard vJjn dan diie bij den
handenarbeid.

En de eerste mogen van grootere waarde zijn, het-
geen wij grif toegeven; dat neemt niet weg, ‘dat ze
heide onmisbaar zijn, 66k het verstandelijk element
in den ‘handenarbeid.

Dat daarom in ‘de kringen der arbeiders gestreefd
woedt naar een meer volwaardige positie in het be-
drijfsleven, moet grootendeels worden verklaard uit
het onbwakende besef, dat de plaats ‘van den handen-
arbeid in het voor’tbrengingsproces aanspraak geeft
op hoogere waardeering dan er tot nu toe aan wordt
toegekend.

Zeker, dat streven wordt zeer verschillen’d becor-
deeld, doch het staat geenszins ‘vast, dat het verzet
itegen medezeggenschap der arbeiders in heft bedrijfs-
leven berust op de zuivere, belangen van de voort-
brenging der stoffelijke goederen en het daaraan ver-
bonden economisch belang ‘der gemeenschap.
Ik ben integendeel van meening, dat ‘de belangen
der goederen-voor’threngin’g zullen gediend worden,

door aan den ‘drang ‘der ‘arbeiders naar medezeggen..
sch’ap tegemoet te komen, zonder het op een afdwin-gen te laten aankomen.

Een verzet tegen do geleidelijke ontwikkeling zal
integendeel leiden tot groote economische en ‘zed’elijke
verwilderi’ng; zonder de ointiwikkeling in belangrijke
mate te vertragen. C. J.
KUIPER.
Uitrecht.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

Het schadevergoedingsvraagstuk; Mr.
Baldwin en Mr. McKenna over de eco-
nomische vooruitzichten; handelsbewe-

ging over de maand April; bankcijfers;
de dagbladen en de verzekering; verla-

ging van spoorweg-goederentarieveis; de
stand van het geschil in de machine-
industrie.

Onze Londensche correspondent schrijft ons dd.
13 Mei 1922:

The events of the ‘week have left their mark on

the Stock Exchange; there has been a distinct bearish
sentiment, and fundamentally,’ things are not likely

to improve until the country knows what is going

to happen after May 31. Though the Russians occup,y

the front of the stage, the more important role is

played by Germany. In view of the intentions pro-claimed by the French Government, it becomes an

important matter to find out, if possible, what is
really thought about the situation here.
1f possible. Unfortunately, it is very difficult. The

man in the street is still thought by the politicians

to remain in the state of passionate hatred of the
G’enêral Election. Consequently, the phrase that
,,Germany can and must pay” is stili popular. Then

it must not be overlooked that the Reparations Issue

is now tied up with the future of the Entente, so
that the pro-Frech press can represent the issuc

as a desertion of France. Add to this the fact that

the City is traditio’nally afraid öf being accused of
mixing itself up in politics if it speaks the truth,

the further Lact that the details of the situation are
almost unknown, and the real indifference of the majority of persons to eornplicatd matters, and it

will be seen why it is difficult to arrive at a
judgment.

Perhaps the’ attitude of the Northcliffe Press may
serve as sorne guido to the extreme ‘oipinion of making
Germany pay. That Piess still asserts that every Ger-
man note is a mere evasion, that untold millions are
available for the payment of Reparations, and that

the golden age of German industry is not a time for
sentimental vapourings. Nevertheless, there is change
of tone: the attitude of that press is not quite
50
intransigeant as it was. The rest of the press’ has
not said much recently, but it appears as if the solu-
tion of an international ban were gaining in popu-
larity. The fact that the sub-committee to consider
this question is meeting before the end of the n1onth
is regarded as a favourable s’ign; it would be a waste

of time to bi’ing Mr. Morgan from America if the
first of next month is to see a tiiumphant marcli
int0 the Ruhr.

Sober opinion is, 1 think, prepared to sacrifice
British interests in future reparations payments in
order to placate the French. Traders want business
above eiveryTühing olie, the Steek Exchange wants the
bullish toine to contimnue.In sofar’ as a settiement of

the Reparations Problern en reasonable
lines is a necessary pre-requisite for these good
things, thea 1 think the country desires a reasonable
settiement. But it would be absurd to pretend that
there is any very deep feeling on the subject among
the general public.

The future of ti’ade has heen exploi’ed this
week by more than one prorn’inent personality. In the
House of Commons, on the Estimatcs for the Board
of Trade, Mr. Baldwin made an important statement.
The progress of trade is slow: only the coal trade
arnong the vital industries has re-captured its foreign
markets again. The iron and steel trades are going
through a difficult period, and the boom in the textile
machinery trades is, looking from the matter from
the long run poinit of view, harrily a cause fr con-
gratulation. What worries Mr. Baldwin most is eco-nomie nationalism, the future of trade is emperilled
by this more than by any other single factor. There was a broad hint that it might become necessary to
devise retaliatory measures against countries which
treated British shipping differentially. It must have

444

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

come as rather a blow to those who are always telling

us to
look to the Empire to make up the ‘trede .which

we have lost in Europe that Mr. Baldwin should

have been forced to speak of the growth of protection
i.n various parts of the Empire as one of the reasons

why the boot and shoe trade should be in a somewhat

parlous state. After his speech, the debate turned
largely on the Safeguarding of Industries, surely the

most discussed measure of recent times. Dyes and

fabiic gl’oves formed ‘the staple subjects of cotmplaint.

The Government stili hangs back with its deision

as to the gloves, but that the volume of complaint is
having some effect is to be seen from the hint given

by the Minister in reply that perhaps the time had

come when the operation of the Act should he made

the subject of renewed investigation. Meanwhile, the

number of ,,complaints”: officially made under’ the
Act shows no sign of decreasing. Gas mantles are

now the subject of a.n anti-dumpirig complaint, and

even ,,hooks and eyes” have sought the protection of
the measui’e.

Mr. ‘McKenna has been speaking to the Yorkshire

spinners, He also was moderately optimistic. He
thought that the bankers could see that was a slow

revival, but it was too early yet to speak confidently

of a revival. lie again appealed against the conti-
nuance of high taxation, and fu’rther warned against

the dangers of renewed infiation.

It so happens that the trade returns have

just appeared, so that it becomes possible to revise

these statemenrts in the light of s’tatiis’tioal fact,. W.bat
is the result?
As compared to March there is a fail in the value

of all branches of trade. Etster week no doubt is

responsible for a good deal of this, and there is no

doubt that prices are still falling somewhat, though
the effect of this last must not be exaggerated now that the index figures all show relative stability, or
even a siight risc. Im,ports Experts Re-Exp.orts
(Miii. £ stg.)
Mardh
’22
…………….
87,8

64,6

10,2
April …………………
80,7

55,5

9,2

Decrease ……………..
7,1

9,1

1,0

These Ligu ras also eninetide wirth a fali in ‘the
clearanices:

..

Million ‘tons
Fj.nterecl

Cleared Mardh
’22
………………………
3,2

4,8
April
’22
……………………….
3,3

4,2

As far as categor.ies of trade are. coincerned, ‘the position is as foilows: .

Imports
(Miii.
f. stig.)
Maroh
’22
April
’22
FoodstufLs ……………………..
45,3

40,1
Raw
Materiails ………………….
22,1

21,4
Manuactures …………………..
20,3

18,9
MisenBaneous …………………..
0,2

0,2

87,9

80,6
Exports (Miii. J. stg.)
Foodstuffs ………………………
33

3,0
Raw Materials ………………….
8,5

7,4
Manufactures …………………..
51,8

44,3
Miseellaneons …………………..
1,1

0,8

64,7

55,5

1f we turn to t h e b a n k i n g f i g u r e s, uihich
give a good idea of the state of ‘trade, we f.in.d ‘that
±here is as yet no very definite tuin of ‘the tide. The
posibion of nine clearing banks in ‘the ias’t three
monbhs’ -is s3 owa in the following ‘table:
Feb. Mareh .Aprii
(Miii. £;’stg.)
Deposits ………………….
1802,2

1746,8

1737,0
Acceiptances ……………….
62,9

57,2

56,7
Money at Cail …………….
110,9

102,5

107,4
Bilis

……………………..403,9

350,6

319,8
Inwestments ……………….
357,3

368,5

378,1
Advances ………………….
747,7

746,3

745,3

lit will be noted that whilst there has been a fali in
‘the volume of the deposits .amounrting to £ 65 mil-
lions, the volume of advan.ces has only fallen hy
2
Yo

milliofls. There would ‘be sin.s that’ trade aôtivity is

more marked, were jit not for the fan’t that the dceet-
ancs ‘have also failen off, and by ‘no less than £
6
mil-
lions. The change in the .amount of .bifl:s ‘held is to be

‘ascribed to the low rete a’t w’hich Treasuries are now

offerinig, for this r&d’uces the profits of the ban’ks
very much, in view of deposit ratas.

S’ome discussion is taking place at ithe inoimient over

the ee onoen ie pos i tion of the ,news-
p
e
‘p
ei
r
S
in relation to the ‘various insurance schemes

whih bhey are offering ‘to thir pabrons. Tliere is

taking pilace a furious dompetiition in the shae of

offering raacleis insurance facilitjies, aach ‘p.aper

.trying to outibid i’ts nv als. The result is that the oost
‘to the pepers must be very great. How long ‘the paco

een last is ian,obher .matte’r, but at the monien!t the in

suranca comanies must ‘be making a goed ‘deal lof

money. The ‘lega.l pr,obiems which may arise out of
the ooivtracts remain ‘to be daalt witih, hut aninsuranoe

expert wnitin:g in this week’s Na’ti:cm points out that

t;hey may be serious.
The coirn’plaints of the tra’d’ei’s at high r a i 1 av a y

c h a r g e s seem .at last to be l.ikoly to ae’ad to some

resu]t. On ItLay 22 a new series of reductions is to
come jute force, the classes of goeds inainly affected being ,eoal ores and ot.her usaterials used in the steel
tradbs, building materials, and’ agricuirturail manure. The traders ‘demand a reduction to 50 per cent ahove

prewar lvol, ‘and ‘the new rates hy no me’ans go as

far as this.

The repoTt of ‘the Ocunt’ of Inquiry in the
En.gineeri’ng Diapute has appearad without

ac]d’in’g very much to the stook of public knowledge.

The general public has lost all iroterest in this oh-

stinate struggle, con’ductd Lor end;s wli’ich have lost all clearness of outline. The only resnits of the publi-

cation ‘are renewed
,
attempts to come to a decision,
which are so far without positive rasult. In Loudon

the extreinist;s want to elose donrn all public sesvices,

but this particularly silly stap is not likely to be car-

nied out, for it would couvert au indifferent public
into an Jiostile ‘one: the last thing ‘the leadeirs want.

The only other Lahour news of interest is the reject-

inn by the House of Oommons of another ,,rigirt to
work” ibill in.troduced’ by a Lnboi.ir member yesterday.

1 NDEXCIJFERS

Algem. Gem. pon
llerieid
index’cijf.
denkoers
algemeen
van
,,the
over de
index-
Datum
Eeonomist”
afg.
mud,
cijfer.

1

Januari

1914……..
119,2
12,111
4

119,6
1

Januari

1915……..
127,3
11,78
124,1
1

Januari

1916……..
151,6 11,02 138,3
1

Januari

1917……..
223,0
11,68
215,6
1

Januari

1918……..
263,2
11,06
240,9
1

Januari

1919……..
277,0
11,19
256,6

1

Januari

1920……..
334,7
10,14
281,0
Einde Januari 1921
255,3
11,371 240,4
Februari

,…..
235,3
11,34
220,9
Maart

,…..
231,7


11,36
217,9
April

,…..
224,0
11,30
,

209,5
Mei
223.2
11,17
194.8
Juni

,
…..
218,6
.
11,34
1
1
4

205,3
Juli
218,1
11,42
206,2
Augustus

……
219,0
11,77
212,5
September ……
223,8
11,77
218,1
October
208,5
11,59
200,0
November ……
202,6
11,35
190,3
December ……
198,0
11,42 187,2
Januari 1922
194,7 11,47 184,8
Februari
193,6
11;61
186.1
Maart
195,3
11,54 186.5
April
,
194,8
11,63
187,5

Na de stijgende beweging
in
Maart is het index-
cijfer voor April ‘weer eenigszinî gedaald, en wel met

12 punten, zoodat het
totaal nu 4285 bedraagt.
Een

jaar geleden bedroeg het 4920
en aan het
eind van

December 1921 was het totaal 4357 punten.
De bewe-

ging van deze laatste
maand is van geen economische

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

445

beteekenis, en men kan de prijzen wellicht. besclirii-
ven als vast, hoewel dan niet geheel en al onveranderd.

Uit onderstaande – aan ,,The Economist” onticende

– tabel blijkt, dat geen van de groepen groote ver-
anderingen toont. De grootste beweging is een stij-

ging van 28 punten in de eerste groep der voedings-
middelen en een evengroote daling voor textielgoe-

deren. Het Aprilcijfer is nu 26 punten hooger dan het
laagste in dit jaar bereikte cijfer, ni. 4250 aan het

eind van Februari.

Data
uranen
en vleeich

Andere
00e-
dlng-
en ge-
nolm.

eeJ-
itoffen
LJCJ-
,
Ioffen

Dtoer-
oen:
olIen,
l,,,
rubber,
enz.

Totaal

in
ge.
meen
Index-
cijfer

Bltsis (gemidd.
1901-5

. .
500
300
500 400 500
2200
100,0
1 Januaril914
563 355
642
491
572 2623
119,2
1April
560
6261
493 567
2597
118,0

1 Juli

..
5651
345 616
4714
551
2549
115,9
EindeDec.1914
714
4141
509 476
6861
2800
127,3
1915
897
446
731
714
848%
3634
165,1
1916 1294
553
11241
8241
1112.
4908
223,0
1917
1286%
686
16841
8391
1348%
5845
263,2 1918
1303
7821
1805%
816
1337
6094
277,0 1919
1444
884
24421
1145
14531
7364
33
4
7
1920 1344
805
1284 1216
1275
5924
269,3
Jan.1921
12951
797
1187
1128%
1209
5617
255,3
Febr.,,
11761 771
1038
1053 11371
5176
235,3
Mrt. ,,
1212
727
1030
1003
1125
5097
231,7
April,,
1196
723
1031
936
1043
4929
224,C
Mei

,,
1195
691
996
963
1065
4910
223,2
Juni
1174%
6651
973%
973
1023%
4810
218,€
• Juli
1165
707.’,
9581 937
1030
4798
218,1
Aug. ,,
1184
7161 998
9204
1000
4819
219,C
Sept. ,,
1119
1

688
1258
871
9871
4924
223, Oct.

,,
956
685
1171
816
960
4588
208,
Nov.
951
672
11171
774
931
4458
202,€
Dec.,,
921′, 636
1106
762
934
4357
198,1
Jan.1922
9071
654
10661
730
925′,
4284
194,’
Febr.,,
948
640

10371
6961
9361
4259
193,€
Mrt.

,,
980 687
1038
700
892
4297
195,3
April,,
10081
667
1010 7091
.890
4285
194,
De granen zijn wel eenigszins gedaald, maar vleesch
en aardappelen zijn gestegen, de laatste zelfs zeer sterk.
In de tweede groep noteeren thee, suiker en boter
lager, maar koffie is eenigszins omhoog gegaan. Uit-
gezo’n.dërd een stijging voor jute, sijn alle noteerin-
gen in de teztielgroep lager en vooral zijde en vlas
namen zer sterk af. De katoenprijzen toonen weinig
verandering; zij konden iets lager sluiten. De stijging
in jute wordt toegeschreven aan het ongunstige weder
voor den uitzaai en de vrees voor een geringen oogst
voor dit seizoen.

In de mineralengroep waren ijzer en staal onver-
anderd, andere metalen stegen echter iets. Stoomkolen
hooger, kadhelkolen lager. In de diversengroep waren
alleen van heteekenis een stijging in oliezaden en een
daling in indigo.

Hieronder volgt een tabel ter vergelijking van de
huidige prijzen met die van voor den oorlog. 3u1i
1914 = 100.

Data
Granen

oleci,

Andere
00e-
d

nolm.

Weef.
,
toffen
Delf-
Ioffen

Dioer-
3en:
ohgn,
hout,
rubber.
enz.

Totaal
Juli

.1914..,.
100
100
100
100
100 100
December

1918….
226 222 293
186
241
236 December

1919 . ..
249 250
396
247 263 287
Maart

1920 ..
261
260
484
269
309 325
Juni

1920.. .

261
263
415
278
281
305
December

1920. –
. –
233
229 209
261
230
231
Maart

1921….
209 206
167
216 203
198
Juni

1921

-.
203
188 158
210
185
188
September 1921

..
193
195
204
189
178
192
October

1921.. ..
166
194
190
176
173 178
November

1921….
165 190
181
167
170
174
December

1921..,.
159
180 180
164
168
170
Januari

1922….
157
186 173 158 167
167
Februari

1922.. -.
164
182
168 150
169
166
Maart

1922….
169 195 168
151 161
167
April

1922. – -.
174 189
164
152 160
167

Zooals blijkt is de tweede groep der voedingsmid-
delen nog steeds zeer veel. hooger dan de andere

groepen.

AANTEEKENINGEN.

Jndexcijfers v o o r de bedrijvigheid in
la.ndbouw en veeteelt, mijnbouw en in-.

dustrie der Vereen,igde Staten.—.T.al
van

ondernemers beoordeelen de conjunctuur op hun ge-

voel of op grond van enkele onsamenhan.geude ge-
gevens, die zich vaak beperken tot hun eigen branche.

Te weinig vindt systematische bestudeering plaats, en iedere crisis vindt dan ook weer zeer velen onvoorbe-

reid. Nu is het verzamelen van de voor het vormen

van een juist oordeel noodige gegevens een zeer om-

yangrijk werk, waartoe de particulier niet licht zal overgaan. Daarom verdient het toejuiching, dat er
instituten bestaan, welke dit werk van hem overne-
men. Gewezen zij op de Harv.ard Reonomic Service,

die vanaf begin 1919 een ,,co junctuurbarometer” voor
de Vereenigde Staten samenstelt, terwijl de Londen

School of Econonvics voor loort een ldergelijken arbeid
voor Europa heeft ter hand genomen, waarvan het

eerste resu.lba,at gepubliceerd werd in het eerste Re-
eonstruct’io’n Nuinber van den Manchester Guardian
Oommercial.

Daarnaast verdient en zeker niet in mindere mate
liet werk van den Federal. Reserve Board de aandacht.
Zijn maa,ndelijksnhe publicatie bevat een schat van
statistische gegevens inzake het conj undtuurverloop,
vooral in, maar ook buiten .de Vereenigde Staten, wel-
ke
bijna
maandelijks wordt uitgebreiden verbeterd.
Ren deel van dezen aibeid, die naar liet schijnt bree-
der en degelijker is opgezet dan die der andere ge-noemde instituten, houdt zich bezig met de bedrij-
.vigheid in diverse takken van bedri
jf. Hieromtrent
werden reeds geruimen tijd gegevens gepubliceerd, die
langzamerhand tot een honderdtal series aangroeiden.
Hieruit werden vijf en vijftig uitgekozen, welke direct
de binnenlandsche bedrijvigheid aangeven. Het aijn de
v’o%gende:

ji.anvoerer van agrarische producten.
T.arweaaruvoereu op 17 binnenlan.dsche centra
%{a.ïs

Haver

IRogge

Gerst

Katoen onderweg naar atscheepiiwvena.
Aanvoeren van katoenzaa4.
Gaveilde tabak.
Aanvoer van rundvee op 59 markten.
kalveren
schapen
varkens
‘erseheepte sinaasappeis (Californië)
eitroenen

11
Minerale Productie.
l’roduetle van ijzer.
koper. zink.
leed.
bitumineitze steenkool.
anthraciet.
ruwe petroleum.

Iizdustrieele Productie.
Productie van tarwebloern.
Oe&achte runderen. kalveren.
schapen.
varkens.
Tot raffinade verwerkte suiker.
Consumptie van katoen.
wol.
zijle.
}’roduotie ‘van zoolleder.
Dou.glaaden.neahout.
grnve-denueakout.
cement.
Aanvoeren van .ars in 3 centra,
terpentijn
in
3 centra.
Geplet katoen.zaad.

446

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

Productie van thoutpulp.
kranteapapier.
boekdrukpapier.
fijne papiersoort.en.
pakpapier.
carton.
gasoline.
kerosine.
stookolie.
smeeroile.
tawerkte tabak.
cigaretten. sigaren.
ingots.
locomotieven.
Te waiter gelaten sckepen.
Productie van ockes votgens de ,,Beehrirve” mettece.
Consumptie van tin.

Toen deze keuze eenmaal was verricht moest vast-

gesteld worden, welke periode nren als basis zou ne-

men. Aangezien .een aantal cijfers voor het eerst
werd verzameld en gepubliceerd gedurende de deel-

neming der V. S. aan den oorlog, was het niet moge-
lijk den toestand voor den oorlog als grondslag te

nemen. De jaren 1918 en 1920 gaven verwarde toe-
standen te zien, zoodat de. keus viel op 1919,
. een
keus, die niet ideaal genoemd wordt wegens de kort-

heid der periode en de onevenwichtigheid van den
toestand. Waarschijnlijk wordt echter geacht, dat de
grootere bedrijvigheid van de tweede helft van dit

jaar de depressie van de eerste helft wel zoo ongeveer
compenseert.

Vervolgens werden de goederen in drie hoofd-

Aanvc
(Msandeli

Datum.
4′
10

E’o

..i
1919
116.1
122.4
96.9 133.0
84.5

74.7 85.5 58.7 74.4 89.5

72.3
78.3 69.8
57.1
140.2

Januari ………
Februari

…….

74.6 86.4
58.7
49.4
151.4

Maart

………
April ………..
74.7
89.9
62.5
53.7 172.4

Mei

………..
Juni

………..
76.6 84.3
106.6
57.5
120.6
Juli

… …….
.95.8
.
04.4
91.1
128.9
49.4
84.1
31.3
Augustus ……
86.5
171.7
28.3 51.8
536
September
117.7
..
103.8
155.2
67.8
52.6
160.3
143.9
130.3
118.6
191.1
76.5
238.9
October ………
136.8
125.1
88.7
235.9
86.3
128.4
126.3 116.5
83.7
202.5
90.1
174.0
November …….

1920

December …….

111.7 108.3
83.3
148.4
72.0
171.4
83.1
76.7
71.5
97.5 82.5
150.3
78.9
84.9
69.6
72.7
125.2
62.1
April ……….
60.8
73.9
49.5 48.4
98.6
16.3

Januari …..

…..
Februari

……….

70.5 91.5
64.1
31.1 149.3
8.0 69.9
91.3
68.6
23.2
113.6
5.3
Juni

……….
….
70.9 79.2
83.5 30.5 81.3
16.0
juli

…………..
85.1
87.3
.113.3
26.6
57.3
61.3

Jaart

…………

september ……
106.2
99.4
130.9
72.9 43.7 86.6

….

120.5
101.1
114.3
155.1
39.1
190.4

iei

…………..

Augustus

………

125.9 117.3
94.7.
179.3
46.2
188.9
Dctober ……..

101.2
84.2 84.8
151.2
96.6.
144.3
ovember ……..

1921

December …….

105.0
96.5 97.9
110.8
94.6
195.7 81.1
73.9 66.7
77.1
95.5
297.4 79.4 76.4 77.5 57.8
137.4
181.1

Januari
.
………

66.3 74.2
60.5
51.3
175.1
24.1

Februari

……..

73.6 77.3
71.7
67.4
139.0
8.9
82.2
81.9
96.0
57.8
183.3
4.1
93.4
68.1
151.9
52.7
123.8
12.1
116.7
85.4
195.5
56.0
86.4
54.7

laart

………..

115.3
85.9
151.6 114.7
79.9 79.3

pri1 ………….
tlei

…………

130.9
107.0
121.3 195.3
69.9
107.6

Juni

…………
Juli

…………..
tugustus

…….

104.6
99.2 65.3
163.2
34.7
188.4

september
..
……

82.0
79.0
133.4
83.6
69.5

)ctober ………
ovember …….
December…….92.4

1922
88.9
91.8
83.8
76.8
96.1
113.2
ranuari ………
?ebruari

…….
77.7
.76.5
92.3
43.3 55.5
101.2
1)
Combinatie van 14 onafhankelijke reeksen.

groepen verdeeld, overeenkomstig deu aard van het

proces, waaraan zij hun ontstaan danken: landbouw-,
minerale en nijverheidsproducten. Van de laatste twee

kon de productie maandelijks gemeten worden, van
de eerste slechts jaarlijks. De situatie in den land-

bouw vindt echter meer nauwkeurige uitdrukking in
de aanvoeren ter markt, dan in de productie. Daarom
werden de eerste als maatstaf voor de bedrijvigheid

in dezen tak van productie genomen.

De voor de diverse goederen opgestelde cijferreek-

sen werden samengevoegd volgens de methode van het

gewogen rekenkundig gemiddelde, waardoor ongeveer
hetzelfde beeld ontstond als bij de samenvoeging vol-
gens de methode van het gewogen meetkundig ge-
middelde. Die van het ongewogen rekenkundig g-
middelde gaf aanzienlijke afwijkingen.

De volgende tabellen geven een overzicht van de

uitkomsten van het onderzoek, waarbij spciael de aan-

dacht zij gevestigd op de cijferreeksen voor de voor
cciii u netuurschonimelingen aoo gevoelige ,, Schwer-
industrie”.

Graf isdh voorgesteld verkrjgt men ‘het neven-
staaude beeld.

Bij vergelijking der indexcijfers blijkt, dat ofschoon
de totale omvang van den aanvoer van landbouwarti-

kelen wat hooger was in 1919 dan in 1920 en 1921, de
maandelijksehe wijzingingen grootendeels het gevolg

zijn van seizoenomstandigheden. De
bij
de boeren be-
staande neiging tot aanhouden van den oogst in het

seizoen 1920-1921 komt duidelijk tot uiting, zoowel
in het feit, dat het hoogtepunt toen een maand later

Maart ………
119.9
122.7
106.7 113.8
132.4
112.0
122.8

April

……..
101.1
99.4 84.5
113.1
107.5
108.1
115.5

108.3
102.1
108.1
116.0
117.1107.0
115.5

Juni ……….
116.2

..

118.2
111.0 117.4
119.4
108 1
104.3

Mei

…………

Juli

………..
116.7
..
117.9
112.2 121.4
120.3 102.2 102.3

Augustus

.. ..
121.9
128.1
109.0
124.1
123.5 108.4 108.4

September ….
113.2
128.8 63.1
119.2
122.8
.97.7
92.2

October

…….
126.1
136.6
109.6 125.8
129.2
98.0
74.4

November

..

.
121.1
134.8 101.2 123.0
115.1
99.3 84.8

December

….
121.7 136.5
115.0 123.8
105.1
89.1
72.4

1921
102.8 105.5
100.8
120.3
94.8
80.0.
659
79.5
Februari …….
87.5
80.8
104.8
111.2
76.0 71.2 45.2
73.4
aart ………
86.8
79.6
100.8
130.2
62.6
830
40.0
76.6
April

………
78.7
72 2
104.8
127.3
46.8 47.6
42.1
6.9.0
1ei

……….4.7
87.3
102.0 133.2
47.9
22.6 45.9 72.9
juni ……….
83.9
88.7
105.9
128.4
41.8
18.1
49.5 74.8

Januari

…….

76.7
79.6 95.9
128.1
33.9
16.6
39.4 73.4
Augustus

….
82.8
90.5
97.9
130 1
37.4
19.9
37.2
82.7
september

…..
81.6

.

91.9 96.9
116.3
38.7
195
36.6
79.5
Dcober

….93.9

.

114.6
103.1
113.2
48.9
22.9
37.0 83.0

Juli

………..

ovember

….
86.0

.

94.2 93.3
120.0
55.5
20.8
53.8

December

….
82.0
81.1
81.4
133.3
64.7
17.3
56.0

1922
Januari

……
..
90.0 98.5
85.1
137.1
64.3
24.1
60.3

Februari ……..
95.1 107.3
92
.
0
1
130
.
8

63.9
34.8 57.3

1)
Combinatie van 7 onafhankelijke reeksen.

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

447

S
S

.

.

S

•.
S.

ii


S.
.5

•1


S

.

S

.

S

.

S

S

S

.

S

IU_
IL
IHI

1111

111!1tI
NI
_____

L!
NWA
N

___

_______________

___

S
MMMMM

Industrieele productie.
(llaandeIiiksch remiddelde van 1919 = 100.)

Datum.

il

1

1919
Januari..
104.7 123.6
82.5 97.6
90.087.9
Februari..
89.2 107.6
82.4
83.0
85.984.0
Maart

..
95.5:105.9
94.2
90.3
92.396.7
April….
95.3

89.1
98.5 91.6
96.383.9
Mei

….
99.6

76.7
110.2
97.1
104.690.8
Juni

….
98.6

88.3
95.7
96.7 98.093.9
Juli

….
102.3

99.7
99.8
98.5
l02.799.9
Augustus.
108.7 109.2
118.0 103.4 104.2102.4
Sptember
97.2


109.2
102.3
102.6

– –
109.4
October..
108.4


119.0 114.3 111.6125.1
November
101.1


103.8
111.2 105.3115.3
December.
99.4

86.9
114.0
106.3110.6

1920
Januari..
110.0118.0
103.2115.2102.0115.5 90.8113.2114.2
Februari..
99.2113.91032101.0
98.8
108.6
81.7
85.1
98.8
Maart

..
1I0.413I.2
113.8
118.1
108.3
114.9
94.0
92.7
122.8
April….
101.3 104.9
115.8
121.2
105.7
111.6
84.7
79.3
107.7
Mei

….
101.3 114.7
121.2
121.9
110.9 102.9
90.9 88.2
110.9
Juni

….
101.8:118.5
104.7
120.9
116.1
93.5
95.2
86.5
113.5
Juli

.. ..
93.5 111.5
94.2
118.0 117.7
83.1
80.7
84.8
99.0
Augustus.
98.6 119.3
106.8
116.2
124.0
85.8
70.5
86.0
104.5
September
96.3119.3
98.5
114.2
125.9
80.1
73.3
81.
104.7
October ..
95.9 119.9
98.7

116.8
130.9
69.6
77.8 83.2
104.3
November
89.0 104.9 83.8

109.1
128.5
58.3
70.1
91.2
91.1
December.
78.6 93:0
66.9
97.6
130.3
50.3
70.5
88.0
71.7

1921
Januari..
84.5 87.6
67.7 87.8
127.7
72.0
63.5
88.2
87.8
Februari..
77.4 69.6
75.7
79.5
106.8
73.1
62.8
77.4
94.1
Maart

..
87.8 62.5
89.3

84.4
113.0
90.8
72.0
88.1
106.1
April….
83.11
48.3

87.5

81.7
113.8
91.5
75.8
84.0
95.5
Mei

….
84.4 50.3
100.4
72.4
114.7
95.0 83.2 82.2
99.2
Juni

….
87.1
1
39.9
89.6

70.2
110.1
101.9
81.1
85.1
106.8
Juli

….
80.1
1
31.9
85.3

65.6
108.3
94.5
763
85.5
100.6
Augustus.
90.7 45.3
99.7
75.6
110.6 103.4
85.7
98.5
117.2
September
90.2

46.7 92.9
78.6110.2
105.5
80.3
92.8
111.6
October..
94.6

64.3
103.1
908
119.7 104.8
86.2
99.8
115.8
November
89.5 660
100.7
95.8
117.1
100.4
90.9
89.4
102.Ç
December.
81.3

56.8
92.2

94.7
119.6
99.7
93.0
85.2
76.8

1922
Januari..
87.0 63.4
100.7
95.0
119.0
112.2
88.2 91.3
90.6
Februari..
81.4

69.3j
95.4
90.0119.0
96.8
78.1
88.5
83.8
aj
Çombïnatie van
J4
onafhankelijke reeksen.

viel, als in het feit, dat de aanvoeren in den herfst

van 1920 veel geringer en in het voorjaar van 1921 veel grooter waren dan het jaar te voren. De bedrij-
vigheid in de nijverheid daalde regelmatig van Maart
1920 tot Februari 1921, fluctueerde in het voorjaar
van 1921, om eenige neiging tot herstel te vertoonen
in den nazomer. De werkzaamheden in den mijnbouw
daarentegen bleven omvangrijk gedurende 1920, doch

krcimpen zeej sterk in van Februari 1921 tot Septem-
ber 1921. Elk van de reeksen van deze groep vertoont
een bemoedigend herstel in den aanvang van den
herfst, dat echter gedurende November en December
geen stand hield.
Gedurende Januari en Februari steeg de activiteit
in den mijnbouw, in Januari in de industrie, om in
Februari weer te dalen, waarbij het geringe aantal
dagen dezer maand in aanmerking moet worden geno-
men. De gemiddelde dagelijksche productie van ruw
ijzer en ingots steeg, doch de onuitgevoerde orders der
Steel Trust daalden. Sinds idien zijn deze, naar men
weet, eohter weer toegenomen.

In
,
dexcjjfers van. Oceaanvrachten. –
Op pag. 105/106 van dezen jaargang werden voor zoo-

(Noteeringen van Januari 1920 = 100)

Maand.

Van Atlantische havens der
V. S.
naar:

.
v’

0

1921
Januari ……..
60.7
30.2
34.1
42.9 43.2 43.3 54.7
27.7
29.2 30.9 43.8 38.5 49.3 24.6
28.3
30.8 42.2
35.9
April ……….
50.1
32.6
36.6
29.4
35.7 39.0

Februari

…….

50.6
35.0
38.2 31.3
34.6
40.1

Maart

…….

42.7
34.7
38.3
31.3 34.0
37.6
Juli

.. ……..
42.5
33.2
37.0 29.0
34.7
36.8
Augustus

…….
42.9 33.4
36.7
28.4 34.3
36.7
September

..
41.8
32.7
35.8
28.2
33.6
36.0 37.0

.

28.5
30.7 26.7 33.3
32.3

I’,1e

………..
Juni

……..

October ………
33.5
25.0
252
24.0 32.9
28.8
32.4

.

22.7
22.9 23.3
32.3 27.2

1922

.

November …….
December …….

31.7
22.7
23.3
23.4
32.2
27.1
Januari ………
34.7 25.7
25.2
23.3
31.8
29.1
Februari

…….
Maart

………
33.1
26.5
24.9
23.4
30.1
28.3

445

ECÖNMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

ver toen beschikbaar overgenomen de indexcijfers van

zeevrachten, in liet verkeer tusschen de Vereenigde
Staten en Europa genoteerd; samengesteld door den

Federal Reserve Board en betrekking hebbende op

graan, provisions, katoen, katoenzaadolie en bloem in

zakken. Vorenstaande tabel
hevat
de gegevens (tot en

met Maart 1929.

Zooals op meer gebieden schijnt ook hier de bodem’

thans wel bereikt te zijn.

R e c t i f i c a ‘t i e. In de aanteekeninig over den
belastingdruk in een zeven en twintigtal grootere ge-

meenten in Nederland op pgn. 426 van ons vorig

nummer schijnt de zin: ,,Doc,h ook bij samentelling

van Rijks- en Gemeentebelastiugen blijft Rotterdam

achter hij ‘s Grnvenhaige cnn.” aaiileldinig te hebben
gegeven tot eenig misverstand. Bedoeld werd, zonals
ovenigens uit het zinsveuband blijkt: Rotterdam blijft

achter in totnien heiastinigdruk, welke daar dus min-

der is dan in de andere genoemde gemeenten.

BOEKAANKONDIGING.

Het bankroet der tegenwoordige sociale
politiek, door E. C. van Dorps A. W. Sijt-
hoff’s Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1922.

Inderdaad kan in 56 bladzijden een bankroetverkla-
ring van niets minder dan ,,de tegenwoordige sociale
politiek” wel- worden geschreven. Het had ook op -2

bladzijden gekund, een bestek, dat voorshands vol-

doende lijkt voor een register der bestaande sociale

wetten en decreten, voorafgegaan of gevolgd
door
het
woord ,,bankroet”. Voor motiveering éener bankroet-
verklaring daarentegen reiken 56 bladzijden niet toe.
Althans deze 56 in.iet, waarin een gepiiangd gemoed zich

1 iicht geeft met die weisprekendheid van overtuiging

en die ontstentenis van geregelde argumentatie, welke
beide komen uit het hart en niet uit het hoofd.

Voor weerlgging van al deze ontboezemingen zou-

den zeker 56 bladzijden niet voldoende zijn. Voorop
zou moeten gaan een reconstructie van het betoog,

gelijk de schrijfster dit vermoedelijk zou ‘hebben ge-

geven (en zonder twijfel, indien iemn.nd, had kunnen
geven) zoo zij niet maar af en toe een iinivallend
argnrnent hadde gehanteerd, doch straf en strak in

doorlopen-de recleneering lliaar talrijke stellingen

van bewijs had voorzien. En daarop zou dan de po-
ging tot weerlegging hebben te volgén. Voor beide
ontbreken alvast tijd en ruimte.

De bedoeling van de brochure trouwens is (bi. 47)
,,een vingerwijzing voor de verkiezingen van dezen
zomer.”
1) Hieruit volgt, dat anderen dan schrijver
1)
Mr. van Dorp wenscih,t in 4it ivarba.ud (bi, 48 ‘v.) ,,dalt een aantal op Iden woorron,cI tredencle kiezers uit alle -par-
tijen aan alle oenididaitea îv-raigen rvooriggen .piver die pun-
ten, waar het op aankonst in de komende periode, çwiilien
wij verlost wonden ‘van politieke rtirsrn.nie en gespaard voor
ecoanoiniizehen anderga.ng; -te -weten:
,,invoering van lhet refereacluim;
afschaffing der evenredige verte,gen,wioondigiing;
,,afsohaffing van de salarissen en de .pensio:neering dci
IÇnnerieden;
(Voortzetting top pgn. 450.)

MAANDCIJFERS.

RESUME UIT HET MONTBLY BULLETIN
OF STATISTIOS
(LEAGUE OF NATIONS).

Maandelijks gemiddeld
1921
1922

1913
1920
1

1921
Aug.
Sept.
1

Oct..
Nov.
Dec.
Jan.
Febr.
Productie van
5,617 4,477 3,200
4,215 4,055
4,313 4,543
4,595 4,497
5,023
steenkool
9,946
1.1,267
8,823 8,453
8,921
11,180
8,866
7,718 9,237
11,004
(1000tons)
Frankrijk
2
)
786 667
741
740
774
787
755 820


1)
Diiitschland
8)

….
3,887
2,527 2,607
2,584
2,649
2,826 2,672
2,692
3,041
.

2,864

Productie van
Engeland ………869
678
221
96
161
239 276 279 293
305
ruw ijzer

Engeland ……….
Ver.

Staten ……..

2,623
3,084
1,400
969
1,002
1,260 1,438
1,675
1,665 1.656
(1000 tons)
Ver.

Staten ……..
Frankrijk
4)

434
207
276
93
280
73
255
45
244
40
256
47
295
61
301
74
312
94
323
92

Schepen

op
1,957

3.709
2,640
– (
3,283

1
(
2,640

1
stapel eind
Ver.

Staten …….
148
1,310
216
,
434
,

Kwartaals-
,
216.
,

Kwartaals-
der maand

België ………………

En”eland ………….

229
398
pgave
1
351
opgave
1
33

1

opgave
(1000 tons)
6)
125
364
394 398
)
.
394
)

Lmport(netto)

Frankrijk
.-
…………

Engeland 1000
£
54,931
142,861
81,748 78,583 78,524
74,356
79,436
76,108 68,029
59,201

Italië

…………..

Ver. Stat 1000
$

….

146,405
427,579
201,075
j188,507
172.518
181,603
211,027 237,373
216,000
8

217,000v
Frankrijk 1000 Frs.
701,778 2950,412
1962,373 1731,294
2225,679
2226,951
2333,730 3154,264
1487,652
1847,026
Italië

1000 Lire.
303,803
1321,845

980,659
8

961,623
8

1,101,468
8

1,124,741
8.

Export (bin-
Engeland 1000
£
43,771
111,297
96,631
51,346
55,248
62,265
62,895
59,375
63,147
. 58,335
nenlandsche
Ver. Stat. 1000
$
204,025 673,373
708,531
360,626 319,273
337,121
294,437
296,306
279,000e
251,0008
producten)
Frankrijk 1000 1?rs.
573,351 1869,563 1660,896
1725,092 1774,653 1759,472 1748,654
2182,320
1638,741.
1853,312
Italië

1000 Lirè
209,303
650,316

586,584
8

658,7458

682,745
8

718,2168


cheepsbew.
Engeland

(geladen)
4,089
3,043 3,098

3,439 3,400
3,420
3,129
3,056 2,906
2:568
Binnenkom.
Ver. Staten
schepen
(gel. en ballast)..
4,440
5,344
5,186 6,172 5,435
5,295
5,294
4,859 3,894
(1000 tons)
Frankrijk (geladen)
2,876 2,399
2,275
2,610 2,584 2,646 2,276 2,757

[ndex-cijfers:
Engeland

Groothand.-
(Board of Trade)
.
100
313.9
202.2
193.9
191.0
184.4
176.4 171.3
167.4
165,1
prijzen
Ver. Staten (Bureau
of Labour Statist.)
100
244
155 152
152
150.0
149
149
148
151
Frankrijk (off. cijfer)
100
5103
345.2
331.9 344.6 331.9
332.4 326.3
314.3
306,9e
Italië (Prof

Bach)
100
624.4
577.5 541.8
580.0
599.1
594.9
594.6
577.2
562,5

Wisselkoer-
NewYork op LondeL
100
75.23
79.10 74.96 76.50
7965
81.47 85.10
86.71
89,39
,en: (jaarl. of
1
NewYork op Parijs.
100
35.54
38.65
40.16
38.01
37.61
37.50
40.24
42.22
44,95
Baand.gern.)°NewYork
op Rome..
100
25.67
22.26 22.33
22.00
20.54
21.38 22.80
22.57
25,15

1)
Wekelijksche productie, berekend op grond der maandelijksche productie.
8) Inclusief bruinkool (75.000 ton in Januari 1921). Vanaf.1919
mcl.
Elzas Lotharingen. Vanaf 1920 inclusief Elzas
Lotharingen en het Saargebied.
8)
Vanaf 1919 zonder Elzas Lotharingen. Vanaf 1920 zonder Elzas Lotharingen, het Saargebied en de Pfalz.
4)
Vanaf 1919 inclusief Elzas Lotharingen.
5)
Voorloopig cijfer.
6)
Inclusief Triëst.- 7)
Vermindering tengevolge van de kolenstaking.
8)
Nieuwe schatting op– grond der gedeclareerde waarden. –
.9)
Waarde der genoteerde geldsoorten in percenten der pariteit.

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

449

FIANDELSBEWEGING OVER DE MAAND
MAART 1922

(volgens

de groepen

der naamlijst van goederen, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.)

Invoer
11

Uitvoer

1,1
Saldo Invoer Saldo Uitvoer
Groepen
Gewicht
Waarde
Gewicht
Waarde
Gewicht
1

Waarde
Gewicht
1

Waarde

K.G.

Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
1 Dieren en dierlijke
L.872.341
producten
11.163.184
7.245.391
46.035.525
27.282.957
– –
20.037.566

II
Plantaard.

voort-
brengselen
243.620.013 43.213.916
142.924.419 18.966.856
100.695.594
24.247.060
– –

III Mineralen,metalen
en

niet in andere
groepen

opgeno-
men fabrik. daarv.

1.238.324.493
41.128.403
250.119.745
10.894.843
988.204.748
30.233.560

IV Meel en meelfabri-
19.810.319
3.487.026 20.330.443 3.997.963


520l24
510.937
V Chemische produc-
ten,

geneesruidde-
len, verfwaren

en

katen

………….

kleurstoffen
22.026.117
4.183.064
6.711.494 3.444.953
15.314.623
738.111

VI Olie,hars,was, pek,
teer en distillatie-
producten
van
teer;
fabrikaten van deze
stoffen, n.a.g.
48.716.289 6.866.693
30.521.101
11.960.319
18.195.188


5.093.626
VII
Hout en fabrikaten van hout en derge-
lijke stoffen; meu-

belen, v.a.s …….
91.255.517
7.884.691
5.456.634
821.058
85.798.883 7.063.633


VIII Huiden, vellen, le-
der, ..lederwerk en
schoenwerk
2.062.824 4.388.703
1.745.952
2.588.317

316.872
1.800.386


IX Garens,

touw

en

..

touwwerk, weefsels
en stoffen, kleede-
ren
en
modewaren
8.694.089
27.715.237
3.569.563
10.497.163
5.124.526
17.218.074


X Aardewerk, porse-
lein,

pottenbak-
kerswerk,

gebak-
ken steen en andere
kunststeen

……
74.084.984 2.233.949
5.486.691
673.099
68.598.293
1.560.850


XI Glas
…………5.103.364
1.215.435
2.296.908 604.027
2.806.456 611.408


XII Papier
……….7.749.354
2.545.176
20.293.375 2.802.397


12.544.021
257.221
XIII
Voedings- en ge-
notmiddelen,

niet
genoemd in de groe-
pen 1,11, IV en VI
18.492.652
9.085.952
36805.834
12.906.845


18.313.182
3.820.893
XIV
Rijtuigen, voertui- gen, vaartuigen en
luchtvaartuigen
8.002.601
5.597.960 3.338.887 2.290.215
4.663.714 3.307.745


XV Andere

goederen
dan gebracht onder
de groepen 1 tot
en met XIV
22.116.972
15.669.349
6.079.989 5.973.366
16.036,983
9.695.983

1.821.222.772 182.460.945
581.716.560
115.704.378 1.239.506.212
66.756.567
– –
Totaal ……..

Waarvan Gouden Zilver,
al of niet gemunt (op- genomen in groep III)
22.982
2.132.1
9

43.411
2
.
824
.
503
1


.
20.429
692.321

QVERZIOHT
van
de waarde
vau den In-
en Uitvoer
voor elke
maand van
het lopende
jaar
en de
drie daaraan
voorafgaande
jaren, met
uitzondering
van Munt
en Muntmateriaal, in guldens.
*)


Maanden
Invoer
,

1919

1920

Uitvoer

1921

1922
‘1921 1919

.

1920

1922

Januari
75.073.388
256.207.61,5
214.136.278
152.495.668
41.321.453
135.932.785 115.835.310
86.106.447
Februari ……
106.229.028
233.591.043
170.369.270
152.353.594
44.543.205
113.309.645
120.956.498
84.204.248
Maart ……..
14&758.852
187.916.138
213.830.220
180.328.763
52.660.723 68.210.466
107.204.662
112.879.875
April

……..
189.565.086
203.592.812
195.772.602

50.827.142
99.448.337
108.819.697

257.009.336 298.514.162
168.114.951

96.168.708
170.393.137
93.818.710

Juni

……..
258.183.821
345.402.373
188.559.719

126.270.353
179.478.445 120.815.908

274.264.390 314.861.366
170.674.007

133.623129
177.114.162 105.420.129

Augustus

.. ..
September
.
.’.
313.403.619
298107.886

..

.. ..

267.956.122 317.368.670
186.640.179
197.27,1.439
– –
163.77L61.9
162.131110
130.018.883
165.965:569
142.544.083
135.749.765

Mei

…………

319.833.079

..

337.338.332
179.043.171

214.577.467
148.140.438
1 14.69464î

Juli …………

November

….
296.351.809
270.811.334
175.806.364

171.171.804
156.557.011
106.623.879

October

……..

December

….
288.958.920
298867.123
180.000.903

154241.692
156.922.833
97.115.318

Totaal….
2.825.739.214
3.332.427.0902240.219.1O3
485.178.0251.411.308405
1.701.491.711
1.369.598.600
283.190.570

)
In de Statistiek
over December
1919 zijn de bedragen
vermeld
,net
inbegrip van
gouden en zilveren
munt en muntmateriaal.

450

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

dezes, al ziet ook hij onze sociale wetgeving geenszins

als een faillieten boedel, dat politici van anderen geest
dan Mr; Van Dorp, desgewenscht tegenover haar

hartekreten de hunne kunnen stellen. Misschien
zul-

len zij dit ook wel doen. Mogelijk zullen zij het ook

nalaten; uit overweging, dat elke overdrjving zich-
zelve schaadt en dat heel krasse overdrijvingen dezc

schade opvoeren tot zelfmoord. v. B.

,,afschaffing ivan ide Arbeiidsweit 1919;
,,vrijhandel;
,,afschaffirig en afzien fvan alle ingrijpen in het ‘binnen-
laiuLsch ruilverkeer bemoeiing met vonin.gbouw en uur-prijzen; en arbeidscontract);
,,afbouw der werkloosheidsverzekering;
,,stopzetti n.g ‘der sociale ‘verzekeringswetigeviug en ref e-
reudum over de bestaande soc.iale verzekeringen.”
Legt men dit lijatje naast de rij der ‘wenschen naar op-
heffing, afschaffing en afbraak, die op ide overige blad.zijden
der brochure elkaar vendriugen, dan treft het door izijn
bescheiden kor.t.he.i’d.

ONTVANGEN:

Eenige beschouwingen over kostprijs en prijsvorming

als
bedrjfehuishoudkundig probleem,
Rede uitge-

sproken bij de aanvaarding van het hoogleeraars-

ambtaan de Universiteit van Amsterdam, op den
8sten Mei 1922 door T. Limperg Jr.; H. D.

Tjcenk Willink & Zoon, Haarlem.

Bedrjfsorgan.iatie,
rvoordrachten gehouden ter 8e

Sociale Week, Utrecht – December 1921; Uit-

gave van

het Centvaal Bureau voor de Katho-

lieke Sociale Actie te Leiden, 1922.

POSTOHEQUE EN GIRODIENST.

Januari
1922
_ JL_Januri 1921

Aantal
1
Bedrag

Aantal
1
Bedrag

Aantal rekening-
houders op u°. 57.011

32.655

Aantal rekenin-
gen op u°…….58.226

33.529

Stortingen ……}80 525 97.913.0641 195.383 77.134.779
Overschrijvingen: 5

bijgeschrever’

288.239.705 103.114 177.859.740
afgeschreven }426 685 282.634.597 117.480 175.038.088

Afschrijvingen
wegens cheques.

96.335.162 93.935 45.690.301
Tot8altegoed reke
ninghoudersopu°.

145.533.812,

130.257.014

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

CELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N
d
(Disc.Wissels.4+
1Juli ’15
Zweeds.R.ksbk5
10Mrt.’22
Bk . Bel.Binn.Eff. 5
19Oct.
‘2″.
Bk.
v.
Noorw.. 6
25Jan. ’22

IVrsch.in
R.C. 6+
190ct. ’20
Zwits. Nat. Bk.
3+
2
iIrt. ’22 Bk. van Eigoland4
13Apr.’22
Belg.Nat.Bk.5-5+
19Mei ’21
Duitsche Rijksbk.5
23Dec. ’14
Baokv.Spanje6
4Nov.’20
Bk. van Frankrijk 5
11 Mrt. ’22
Bank v. Italië 6 20Mei ’20
Oostenr. Hong. Bk. 7
30Nov.
1
21 F. Res. Bk. N.Y. 4
2
No’.’21

Nat. Bk.
V.
Denem. 5
25Apr.’21
Javasche Bank 3
1Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
1

Berlijn
1

Part. Parijs
Part.
N. York

1

Cali.
Part.
1

Prolon.
disconto
gatte
disconto
1
disconto
monew

13 Mei

1
224
1
1
4
4
21
/8

3_311
5
1)

813 ,,

’22
1
4
18
4
2’1-1
45
3_41

16

,,

’22 4
3
1_’I
a

45
41

3_5

2429 A. ’22
4
1
1
8
1
4
1
15
21 4-18

35

9-141.’21

3_41
S2

1
55/
4-18

6-7

10-15M. ’20
31
161
41_511
6518.814 4_51

7-12

20-24Jl’r4
3’/-‘/

2
1
1,1,
21,-/,
211r’/i
281,
5’/7
1
1

1)
Not,ering
van
12 Mei.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.
Vrijwel alle wissels ‘waren deze week sterk aan.gelxMen.
Londen opende op 11,581,4; bleef dnarn.a eenige dagen op
circa 11,58, maar ‘liep daarna snel terug, zoodait Vrijdag
laat en Zaterdag ‘vroeg ‘voor 11,49
1,4
werd afgedaan. Op
eenige vraag liep de koers idaaraa eenigszin.s op tot ca.
11,511,4. Parijs en België w.aren eveneens flauw en liepen
naar verhôuding nog iets meer terug. Dollars eveneens
aangeboden. Over het algemeen gaat de druk op de koer-
sen hoofdzakelijk uit van het aanbod in dollars en ponden.
Hierdoor ‘werd ook Zwitserland gedrukt en liepen ook de
Skand.inavische koersen sterk terug. Stockholm is daardoor
weder op het goudpuut. Spanje en Buenos Aires bleven
vrij stationn.aiir. Daarentegen was Indië, ‘vooral in de tweede
helft der week, zeer sterk aangeboden. Slot 971,4 -%.

KOERSEN IN NEDERLAND.

t
Londen
1
Parijs

Berlijn Weenen Brussel
New
Data

)

S)

*8) York8)

8 Mei 1922
11.551
23.60
0.87+
0.03+21.25
2.60
1
/

9

1922
.
11.56+
23.70 0.90
0.03+21.47+
2.60
1
/

10

1922..
11.56+
23.85
0.91+
0.03
21.75
2.60

11

1922
11.55
23.77+
0.91
0.03
21.65+
2.591
8

12

1922
11.51+
23.62+
0.90+
0.03
21.55
2.58+*

13

,.

1922
11.51l
23.62+
0.90 0.03

Laagsted. w.

)
11.49+
23.30
0.85
0.02,
21.30
2.581

Hoogste
,,

,, ‘)
11.58+
23.90
0.92
0.03+
21.80 2.60
3
1
4

6Mei 1922
11.58+
23.92+
0.90+ 0.90+
21.84 22602

29 Apr. 1922
.
11.60
24.-
0.92
0.92 22.08
2.62*

Muntpriteit..
12.10
48.-
59.26
50.41
48.-
2.48
1
1,

8)
Noteering
te
Amsterdam;
5*)
Noteering
te
Rotterdam.
‘)Particuliere
opgave.
‘)
Noteering
van
5
Mei 1922.
3)
Idem
van
28
April
1922.

D a
Stock- holm
5
)
Kopen-
hagen)
Chrts.
ttonta)
Zwitser.
land8)
Spanje
t)
Batavta
1)
telegrafisch

8 Mei 1922
67.10
55.40 48.60
50.30
40.45
98-98j

9

1922
67.10 55.35
48.95 50.20
40.35
97+-98+

10

1922
67.-
55.35
48.70
50.17+
40.40
97+-98

11

1922
66.75 55.30 48.75 50.15
4035
97
1
/-98

12

1922
66.30
55.25
48.-
49.92+
4030
97
1
/,-98

13

,,

1922
66.40
5 5. 20
48.20
50.-
40.20 97+-97+
L’ste d.
w.’)
66.20
55.05
47.75 49.70 40.15
97114

H’ste
,,

,, ‘)
67.30 55.60
48.90
50.40
40.60
981
4

6
Mei
1922
67.50
55.40 48.50 50.40
40.45
981
4
-99

29 Apr. 1922
68.10
.55.75
49.20
49.20 40.65
98

Muntpariteit
66.67
66.67
66.67
48.-
48.-
100

S) Noteering te
Amsterdam.
t)
Particuliere
opgave.

Termijnnoteeringen der Valuta-Kas.

Ecarts tueschen termijnrioteering en contanten koers
(week van 8-12 Mei 1922).

Londen.

Uit. Mei

Uit. juni

Ult. Juli

Hoogste B Koers agio

1
8
1,ct. agio

3’/,
et.
agio

5
1
1
2
ct.

Laagste B

,,

,,

11

2/ ,,

,,

411

Hoogste L

,,

,,

21, ,,

,,

411
4
,,

,,

6

Laagste L

,,

1

3

,,

,,

5

New-York. 1

Hoogste B Koers1agio

1/
gct.ag
i
o

sj8ct.agio

718ct.
1
5/
Laagste B

,, 1

Pan

11

.

1/ 8

Hoogste L

,, 1 agi’o

81
»

8 ” Laagste L

,,

dissgio
1
18 ‘

118

1/
t

B er
lij
n.

Hoogste
B
Koers
Pari
Pari
Pan
Laagste
B

,,
Pari
Pari
Pan
Hoogste L

,,
Pari
Pari
Pa;i
Laagste
L

..
Pari Pari
Pan

Parijs.

Hoogste B Koers
agio.

5

ct.
agio

7
1
1
2
ct.
agio

10

ct.

Laagste B

,,
Pan
,,

21/4
,.

5

Hoogste L

,,
agio

5

,,
,,

711

,,
10

Laagste L

,,
Pan
,,

21/
4

5

Brussel

Hoogste B Koers
agio

5
^
ct.
agio

10

et.
agio

17
1
1,ct.

Laagste B

,,
Pari
,,

5

,,
,,

10

11
Hoogste L

,,
agio

5

,,
,,

10

17
11

Laagste L

,,
Pan

.
5
10

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

451

KOERSEN TE NEW YORK.

Daa
CahieLond.
1

ZichlParijl
Zkht Berlijn
1Zicht Amsterd.
(In ,’ per)
(in cle.
p.fre.)

(in cl. p. Mrk.)
(In cle. p. gid.)

13 Mei

1922
4.44.75
9.12 0.35

38.65
Laagste d. week
4.43.62
8.99
0.34

38.38
Hoogste
,,

,,
4.44.87 9.14
0.35

38.65
6 Mei

1922
4.44.50
9.16
0.34

38.36
29 April

1922
4.42.62
9.18
0.35

38.14
M’intpariteit
4.86.67
5.18
ti
95ij

401
1
,

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen en
Landen
1 Noteerings.

J

eenheden
129Aprll
1912
1
6Mei
1

1922
8-13 Mei’22
Laagste Hoogste
13Mei
1922

Alexandrië.
.
IPiast. p.
£
975/
33

97133I
9715121
97151
3

9715/

•B. Aires’).
.1
d. p.
$
44
9
1
32

44
1
/
1 44
1
18
44’1l
1

.151
144211
133
Calcutta
..
. .
Sh. p. rup.
1

132

131
16
1
1/3 J
16
1
l’3I
113
23
1

32
Hongkong ..
id. p.
$
216’13
216
1
1
16

2/6
1
1
3

2/7’/
3

1
217
1
8

Lissabon ….
d. per MII.
4″
14
4
51

18
4
1

45!
1

116
1

45!
J

132
Madrid

…,
Peset. p.
£
28.53 28.59
28.53
1
28.84
1
28.57
•Montevideo
1

d. per
$
4311
4

43114
43
4361
s

4331
s

Montreal….
$
per
£
4.50
4.52
4.49113
4.511
3
1

4.5Ö*
R.d.Janeiro.
d. per I1i1,
791
16
713!
lIG

71!

1

13

1
‘725!

132
1

‘716
I

132
Lires p.
£
83
15
1,
6
,
83 83

1
85
t

841
4

Shanghai….
Sh. p. tael
31511
315814
315

1
317
1
3161
3

Rome

…….

Singapore

..
Valparaiso..
id. p. $.
peso p.
£
2/3i
32

39.60
1

213′
33

39.30
1211
1
,
11
6

2131
1
38.30
J

2/4
1
1I
39.50
2/4
1
38.30
Yokohama
..
5h. p.yen
2111
4
‘211
9
1
16
2/1
11
/I
21/
• Koereen der voorafgaande
dagen.
0 Telegrahech
tranefert.

NOTEERING VAN ZILVER
Noteering te Londen te New York
13 Mei
1922
..

35/
701
6

,,
1922

35
69
29 April
1922
.

,

34
3
/
s

671
22

,,
14
1922
1921
.

., .

331
.

3371
65
1
1
Mei
5911

15

,, 1920
……58
993/4

20
Juli
1914
……
54
1
1

NEDERLANDSÇHE BANK.

Verkorte Balans op 15 Mei
1922.
Activa.

Binnen!.
Wie.{
H.-bk

.

t’
93.772.943,9P/
1

sels, Prom.,

B.-bk.

,, 44.533.875,65
enz. in disc.

Ag.sch. ,, 76.304 575.52

t’
214.61 l.395,08’/
3

Papier
o.
h. Buiten!, in disconto

Idem eigen portef..
t’
92.957.566,-
Af:Verkochtmaar voor
de
bk.
nog niet afgel.
»


92.957.566,-
Beleeningen
f
36 385.210,53
{H..bk.
mcl.
vrach.
in rek.-crt.

B..bk.

,,

7993 374,85
1
1

op
onderp.

Ag.sch.
,,
75.433 430.56

t’I
19.812.015194
1
1

Op Effecten

………fl0642 1.976,921
Op
Goederen en Spec.,, 13.390.039,02
119.81 2.015,94’/
3

Voorschotten a. h. Rijk

…..

…..

..
3.356.834,36
1
/
3

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……
t’
56.238.255,-
Muntmat., Goud
..
,,549 650 860.97

1605.l89 1l5,97
Munt, Zilver, enz

5.891.069,76
1
1
Muutmat., Zilver

Effecten

,,
61 1.780. 185,73’/,

Bel.v.h.Res.fonds,.
t’

5.317.447,-
id. van
‘Is
v.
h. kapit.

3.937.602,6211

,,
9.255.049,6211
Geb.euMeub. der Bank
……………..
3.747.500,_
Diverse rekeningn

,

.. ………….,,
65.926.931,44

fl.121.447.478J9
1
/
3

Passiva.

Kapitaal ……… … …………… T

20.000.000,-

Reservefonds ………
……… ….,,

5.386.728,62
1
1
t

Bankbiljetten in omloop …………. ,, 1.021.494.710,-
Bankassignatiën in omloop ………..
..3.069.612,14
Rek.-Cour. Het Rijk
t’
saldo’s: J Anderen ,, 43.718.402,4011
3

01

43.718 402,4011
9

Diverse rekeningen ………………27.777965.02
1
/

fl.i21.447.478,i9’/

NED. BANK 15 Mei 1922
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
397.448.097,851
Op de ba8i8 van
2
1s metaakiekking ……
180.791.540,94
1
/
3

Minder bedragaan bankbiljetten
in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is.. ,,
1.987.240.485,-
Verschillen m. d. vorig. weekst.:

Meer
Mmde,
Disconto’s
25.340.121,391
3

Buitenlandsche wissels

6.71
1,_
Beleeningen

………..
12,260.654,44
11
Goud

……………..50,-
Zilver …………….269.959,42
Bankbiljettén
19.292.845,-
Part. Rek.’Crt. saldo’s..

12,178,605.48
1
1
3

Voornaamste posten in duizenden
guldens.

Data
Goud
L
1

Zilver
B
0fl
k
o
isjetten
Andere
opeiechbare
schulden

15 Mei

.1922 ……
605.889
5.891
1.021.495
46788
8

,,

1922 ……
605.889
5.521
1.040.788
34.892
1

,,

1922 ……
605.889 5.575
1055.698
36.444
24

Apr.

1922 ……
605.889
5.608
985.085
37.241
18

,,

1922 ……
605.953
5.271
998.014 29.486 605.948
13172
1.051.441
77.953
17Mei

1921
……..
15 klei

1920 ……
635.783
12.024
1.048.629
141.328
25juli

1914
……..
162.114
8.228 310.437 6.198

Data
Totaal
bedrag
disconto’s

tüe,00n
Schatkist.
promcsoen
rechtet reeks

Belee..
ningen

eechit.
baas
i

Metaal-
1

saldo

ijek.
i

kin8s.
1
percen.
tage

15 Mei

1922214.611
15000
119.812
397.448
60
8

,,

1922 239.952
39.000
132.073
395.599 60
26.000
189.944
392.357
59
1

1922 199.496
24
Apr. 1922 180.170
26.000
133.066
406.356
60
18

,,

19221176.541
30.000
140.038
404.995
.
59
17 Mei

19211276585
114.000
192.836
392.504
55
15 Mei

19201156.388
55.000
325.336
402,299
54
25
Juli

1914j

67.947
14.300
61.686
43.5211
75
‘) Op de basis van
5
1 metaaldekking.

Uit de bekendmaking van den M in i sta r v a n F i na is-
c 1 ë n blijkt, dat uitstonden op:

1
8 Mei 1922

t
15
Mei 1922

Aan
schatkistpromessen..
(421.610.000,-
f74 850.000,-
waarv. direct bij Ned. Bk.
,,
39.000.000,-
,,
15.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
..
,,292.19.000,-
,,291.340.000,-
Aan zilverbons

………
,,
31.170.024,50
,,
30.625.293,-
Onder de vlottende schuld
is
bsgrepen:
Voorsch. aan de Koloniën

,,272.033.000,- ,,225.262.000,-
Voorschot aan Gemeentexj’
28 Februari
3l
Maart
voor door Rijk voor hen

,,
84.776.664,48
77.593.195,06
te heffen Ink. belasting)
8
Mei
15
Mei
Tegoed v.d.Postch.&G.dst
I.
53.605.265,91
t..
53.605.265,91

JAVASCHE BANK.
VoornaamMe posten in duizenden guldens.De samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphisch ontvangen.

Data
Goud
Zilver
B

k-
bil°’l’i
je en
Ande,e
opeischb.
Beschikt.
meiaal.
schulden saldo

6 Mei 1922
189.250
267.500 90.500
117.650
29Apr.1922
186.250
262000
98.000
114.250
22

,,

1922
184000
263.000 97.000
112.500

1Apr.1922
152.136
39.377
261.396
81.588
123.578
25Mrt.1922
148631
38.551
262.271
84.101 118.517
18

,,

1922
146.063 37.991
266.263
80.958
115.245
7 klei 1921
224.870
13.942
307.376

138.682
149.909
8Mei 1920
184.406
5.128 318.749

110.413
103.907
25Juli 1914
22.057
31.907
110.172
12.634
4.842e

ata
Dis-
?4’1eee18,
buiten
Belee.
Voor.
schotten iVcr,e
r

e.
bek.
kinge.
conto’s
N..Ind.
betaalbaar
rsingen
aan het
Couvnem.
nsngen
percen.
taee

6 Mei 1922

149.570

5.600

5*.

53
29 Apr. 1922

150.620

26.500e

•**

52
22 ,, 1922

150.930

, 25.300e

•**

51

1 Apr.1922 36.156 19.276 90.150 2.909 21.207 ‘ 55
25Mrt.1922 37.037 19.436 87.517 7.433 25.972

51
18 ,, 1922 37.324 20.221 88.313 7.668 27.259

53
7 Mei 1921 36.471 22.483 106.245 22.709 36.069

51
8Mei 1920 19.347 24.491 149.167 27.440 37.44!

44
25Juli1914 7.259 . 6.395 47.934 6.446

2.228

44
‘) Sluitpost activa. ‘) Baai.
1
15 ,netaaldekking. 3) Creditsaldo.

DE SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circulatte
Andere
opei,chb.
schulden
Disconto’:
Dia. reke.
ningen’)

8 Apr. 1922
1.606
2.173
924
1.080
1.142
1.595
2.170
781
1.090
1.155
,,

1922……
25Mrt. 1922….
1.606
2.083
835
1.084
1.128

18

1922….
1.603
2.146
957
1.093
1.122

11

1922

.
..
1.597
2.181
1.010
1.097
1.142

4

1922….
1.477 2.271
673
1.100
1.181

9Apr. 1921


1.127
2.235
885 2.059
399

10Apr. 1920…
1.057
1.691
891
1.705
641

25Juli 1914 .,.
645
1.100
560
735
396

t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Dato
Metaal
Circulatte
Currencij Notes.

Bedrag

1

Goudd.

Gov. Sec.

10 Mei

1922
128.888 121.592
300.840 28.500
261.131

3

,,

1922
128.874
122.091
301.328
28.500
261.627

26 April1922
128.873
121.307
303.229
20.500
264.221

19

1922 128.877
121.638 306.571
28.500
267.572

12

1922
128.863 122.439
307.300 28.500
268.391

5

1922
128.879
122.897
302.977
28.500
265.692

11

Mei ., 1921
128.363 128.768
337.726 28.500
302.069

12 Mei

1920
112.519 111.313
345.479 28.500
324.854

22 Juli

1914
40.164
29.317

Data
Goo.
Sec.
Other
Sec.
Public
De pos.
Other
Depos.
Re.
zelve

Dek.
hing:.

10Mei ’22
58.873 75.530
12.179
130.259
25.746
18.07

3

,,

’22
63.543
74.969
14.356 131.694
25.233
17,20

26 Apr.’22
47.534
78.461
14.669
119.698
26.016
19,35

19

’22
48.454
78.102
16.835
117.761
25.689
19
2
08

12

’22
57.139
77.674
17.431
124.572
24.874
17,51

5

’22
59.399
80.378 24.163
122.365
24.432
16,67

11 IIei

1
21
49.186 78.903
14.861
113.561
18.045 14.05

12Mei ’20
38.455 80.444
21.429
99.404
19.956
16.30

22 Juli ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
521

t)
Verhouding
tusschen
Reserve
en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-
kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daarvan
Kas8cn
z:-
kings-perc.
1
,
1

6 Mei

’22
1.020.131
1.001.665
3.358.479
142.463.621
3

29 April’22
1.020.136
1
1.019.307 1.000.867
3.898.700
140.420.057 3

22

’22
999.868 3.622.769
132.627.759
3

14

’22
1.018.758
999.865
4.291.536
134.063.613
4

7

’22
1.019.017
999.876 4.979.747
131.837.249
5

31 Mrt. ’22
1.016.163
996.877
6.272.70
130.671.352
6

7 Mei

’21
1.100.275 1.091.577
22.967.0971
71.114.541
34

7 Mei

’20
1.094.723 1.077.635
15.352.596
48.372.827
34

23
Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.4791
1.890.895
93
1)
Dekking der circulatie do.,r metaal en Kassenscheine.

Data

. t

Wissels

1

Rek.
Crt.

6 Mei 1922 157.660.870 28.409.548
29 April1922 158.020.568 31.616.168
22

1922 149.563.658 29.771.760
14

1922 151.560.725 30.774.360
7 ,,

1922 144.857.004 25.842.705
31 Mrt. 1922 148.682.924 33.358.332

7 Mei 1921 56.799.257 14.980.623
7 Mei 1920 37.482.584i 12.933.607

23 Juli 19141.

750.8921

943.964

Darlehenskassenscheine

Totaal

In kas bij
de

uitgegeven

Reichsbanh

12.606.900 3.340.800 13.181.600 3.878.300 12.478.000 3.603.300 13.126.000 4.271.600 13.815.700 4.958.600 15.063.700 6.242.900

32.490.700 22.903.000
29.237.400115.313.600

452

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei .1922

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden franes.

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Ztloe,
Te goed
tn het
Buitenland

Butt.geco.
000,,ch.
old. Staat

11 Mej
1
22
5.527.263
1.948.3671
282.983
629.037
22.600.000
4

,,

’22 5.527.103
1.948.3671
282.872
629.697
22.800.000

27Apr.’22
5.526878
1.94&3671
282.732 629.136
21.100.000

20

,,

’22
5.526103
1 * 948 * 3671
282.723
629.253
22.300.000

12 Mei’21
5.518.074
1.948.367
271.755
661.548
26.450.000

13 Mei’20
5.586.767
1.978.278
240.843 694.490
25.050.000

23Juli’14
4.104.390

639.620

Wissel:
Uitge-
stelde
Wissel:

e
CC-
ntng
Dan str-
letten

Rek.
Cr1.
Parti-
culieren

Rek.
Crt.
Staat

2.329.359
39.977 2.298.416 36.122.745 2.280.156
16263
2.954.539
40.319 2.254.176 36.178.276 2.433.951
15.940

2.580.165
41.325 2.282.236 35.787.208 2.358.046
53.962
2.621.043
42.420 2.322.493 35.951.264 2.310.435
35.279
2.628.119
121.147

2.195.450 38.741.680 2.964.531
46.272

1.996.395
548.936

1.820.599 38.138.079 3.641.249
42.029

1.541.980

769.400
1
5.911.910

942.570400.590

BANQUE NATIONALE DE BELG1QUE.

Voornaamste posten in duizenden 1 ranca.

Data

1
7Çi.i
1

mcl.

1

buitenl.

saldi

îBel

.IBelri.
1

van
1
buitenl.
1
vorder.

van
prom. d.
1 provtnc.

t

Binn.
wtssels
1

en
beleen.

Circu- latte

Rek.
C,t.
Portie.

11 Mei ’22
327.02884.653
480.000 592 695 6.303.569
362.119
4

’22
,,
327.35884.653
480.000 600.372
6.319.846
214.622
27Apr.’22
327.7Y984.653
480.000 611.496
6 302.032
283.115
20

,,

’22
327.28684.653
480.000 607.588
6.297.288
231.645

11Mei’21
335.009184.653480.000
814.890 6.176.829
447.709
6Mei ’20
359.291184.803
480.000
845.6815.096.561
1.240.411

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad
Zilver
etc.

F.R.
Notes in
ctrcu-
____
Totaal
____
Dekking
In het
___________-
bedrag
F. R. Notes
buitenl.
latic

26 Apr. ’22
2.995.202 2.214.590

129.637 2.157.568

19

’22
2.990.923
2.154.67

128.742 2.181.090

12

’22
2.985.738 2.150.024

126.285 2.200.305

5

’22
2.983.201
2.137.914

126.400 2.198.072

2.830.1 18
187.194
’21
27 Apr.
2.317.569
1.481.404
1.273.375

112.781
134.04513.074.555
‘201
30 Apr.
1.936.720

uata
,y
t
,
sers
Totaal

L
Deposjto’,
Gestort
Kapitaal

Algern.
Dek-
king:.
pe,c.
t)

Percent.
Goud.
dekking
circul.
ij

26 Apr. ’22
582.615
1.833.230
104.311
78,3
*•

19

’22
,;
640.110
1.852.860
104.221
77,3

12

’22
667.151
1.803.031
104.109
77,7

5

’22
732.273
1.804.444
104.005
77,7

27 Apr. ’21
2.167.348
1.725.899 101.235
65,0 67,2

30 Apr. ’20
2.942.318
1

2.526.085
1

91.639
42,4
46,7

t)
Verhouding tusochen: den totalen goucivoorraad. zilver ere., en
C’e
opeischbare schulden: F. R. Notes en netto depoeito’s.
2)
Na aftrek
van 35 pCt, der totale 4ekkingsmiddelen als dekking voor de netto
deposito’e.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET

FED. RES. STELSEL. Voornaamste posten in duizenden dollar8.

Data
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
bij
de


1
Totaal
Waarvan
time
banken
gelden en
F. R.
bank:
1

depostta’s
deposits

beleggin gen

19 Apr. ’22

801
10.845.859
1.343583114.044.843
3.172.586

12

’22
802
10.856.725 1.311.739
13.850.471
3.142.975

5

’22
802
10.874.199
1.313.825 13.735.549
3.121.448

29 Mrt. ’22
804
10.842.098
.1.293.212
13.638.787
3.130.607

22Apr.’21
821
12.289.039 1.240.344 13.318.745
2.937.916

23Apr.’20
811
15.398.851
1.413.648 14.215.232
2.621.640

An het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

17 Mei
1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

453

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 15 Mei 1922.

Algemeen gesproken, hebben de effeotenbeurzen gedn-
rende de achter ons liggende week van een lustelooze ten-
dens blijk gegeven. Feitelijk heeft geen enkele beurspiaats
hierop een uitzondering gevormd, al was de stemming ‘clan ook a neer of minder marka,n,t te noemen, naar gelang ,van
de verschillende invloeden, die zieh ideden gelden. In de
voornaamste plaats echter was het wel cle Conferentie van
Genua, die haar stempel op het heurs-tkarakter heeft ge-
drukt en het zijn cle Duitsehe beurzen geweest, die deze
onistanzligheid het zui’verst hebben weerspiegeld. De stam-
niings-barorneter gaat in Berlijn en andere Duitscihe beurs-
plaatsen op en af, in vrij nauwkeurige verhouding itot de
bemdh.ten uit Italië, waaruit men zich nog steeds geen
klaar en duidelijk beeld kan vormen. Herhaaldelijk had het
den sc-hijn, alsof dc conferentie uit elkaar zou gaan, zonder
tot eenig positief resultaat te zijn gekomen; steeds echter ontstonden nieuwe combinaties, clie de hoop weer deden
erleven. Totdat op dit oogenblik het er naar int ziet, alsof
de resteerende ‘verkzaamhecien van Genua wel zonder groo-
te schokken tot een einde gebracht kunnen worden, ail stelt
men zich ook niet veel van de practisc-lie resultaten voor. De geweldige oaiaekeiiheicl echter is het geweest, clie het
publiek in zijn breede lagen ei toe gdbrâeht heeft, zijn
effecten te rea.liseeren. Men is in ,Duitscihlan’cl ibeivreesd, aat
de conferentie van Genna ten slotte tot uitersten zal voe-
ren; ide slingec-bewegingen der valuta worden niet gnooten
angst tegemoet gezien. Aan de ééne zijde is men bevreesd
voor een internationale leening, die d.e hulteniandsche
valuta’s met sprongen o’miaag zou brengen en op deze
wijze onherstelbare verliezen aan goeclereniv.00rraiden zou
veroorzaken, afgezien nog van het feit, dat de export-
premie, clie nu nog steeds in den lagen stand der eigen
valuta is verborgen, zou ver,vall&i. Anderzijds voorziet
men, indien de onderhandelingen betreffende een leening
en een opschorting van de betalings.verpliohtiagen niet
zouden slagen, een geweldig aansvassen ‘van cle ‘biljetten-
circulatie, derhalve een nieuwe duurtagolf in het binnen-
land en geschillen met de• arbeiders-bevolking. Hoeivel niet
aan te namen is, dat de beslissingen, ihoe Ideze ook mogen
uitvallen, tot &ln van deze uitersten zuLlen voeren, is het
toch begrijpelijk, dat de beurs ide niogelijkiheid in de koer-sen wensnht te ‘venctisconteeren. Hierbij komt nog een fac-
tor. Herhaaldelijk is hier ter plaatse reeds gewezen op Ide
geringer wordende concurr.entiekraciht ‘van de Duitsohe in-
dustrie; desondanks staan de betrokken aancieelen nog
steeds op een zoodanig peil, dat in het algemeen niet meer
dan 4 pCt. rendement van ‘deze fondsen wordt getrokken.
Langzamerhand ‘zal deze verhouding zich moeten wijzigen;
thans reeds houdt men hiermede rekening, door tot reatisa-
tse over te gaan. Een verdere grond voor cie lustelooze hou-
ding ter beurze is te ‘vinden in de technische moeilijkheden, die tegenwoordig aan •de plaatsing van nieuwe industrieele
aandeelen ‘zijn verbonden; rvoorts zijn er vele gedwongen
ver’koopen, veroorzaakt door het gestaclige vallen der koer-
sen, waardoor verschillende posities de vereiiscbte dekking
niet meer aantoonden. Weliswaar is er een lichte verbete-
ring op cle geicimarhot te constateeren, doch ideze gunstige
wnstaindiigheid weegt niet op tegen de hiei genoemde fac-
toren en tegen cle onzekerheid aangaande de naaste toe-
komst.
Te Londen is ‘de mai-kt, hoewel stil en niet zou opge-
wekt als eenige weken geleden, toch niet bepaald flauw
geweest. De cijfers van de begrooting hebben nog steeds
in guustigen zin naigewer.kt. Voor den eersten keer sinds
zeven jaren is de totaal-telling van het Bi-itsehe ‘budget
onder het anilliard pondl.sterling gekomen; met krachtige hand heeft men ingegrepen, om allerlei ‘bezuinigingen tot stand te brengen. Welk een belang Engeland heeft bij een
inkrimping van de etaatssohulden moge blijken uit liet feit,
dat van het totaal-bedrag van het budget axl 910 nuillioen
pond sterling niet minder dan 335 nuillioen moet worden
besteed aan rentebetaling, in welk bedrag nôg geen aflos-
sing is begrepen. Toch is dit rente-bedrag nog 10 millioen
pond minder dan het vorig jaar, hoofdzakelijk als gevolg
van dan lageren ‘reutestandaard en de consolidatie van
verschillende vlottende leeningen.

Behalve de begroot.ing heeft ook de stand ‘van den bui-tenlanilschen handel een gunstigen indruk gemaakt. Hand
aan hand hiermede gaat een afname van liet aantal ,werk-
loozen.
Te Pa r is is ‘de markt buitengewoon onbelangwekkend gebleven, zoodat niets bizonders ivan deze beursplaa.ts te
releveeren valt.
De markt te N e w Y o r k theeft aih evenmin aan de

stemming van algemeene lusteloosheici kunnen onttrekken.
Toch waren hier nog diverse omstandigheden, die het koers-
peil h&sbcngeitétind. O.a. hebben de berichten omtrent een
aaneensluiting tvan z.g. ,,onafhankeljke” ‘staalfa.brikanten
een gunstige uitwerking gehad. ZooaLs civeral, ‘verwacht men ook hier van een dergelijke aaneensluiting beperking van uitgaven en een meer rationeale exploitatie, welke op
een groot ideel van ‘de staal-vec-bruikende ondernemingen
invloed ten goede zal kunnen oefenen. Speciaal de spoor. ivegen zuilen hiervan wellicht kunnen protiteeren, in ver-
band waarmede spoorweg-leeniizgen in de Unie op het oogen-
blik vrij goed plaatsing kunnen ‘vinden.
Te o n z e ii ‘t hebben stantsleeniugen den invloed onder-
gaan van de geruchteii, idat een nieuwe leening hij de Ee-
geering in voorbereiding ‘zou
zijn.
Hoe gevoelig de markt
voor dergelijke berichten is, blijkt wel uit de omstandigheid,
dat een gebrekkige redactie een daling zelfs niet verhoe-
‘den kan. Dat een leening ,,in voorbereiding” is, zegt op zichzelf töch niets; er zijn geen faitèn, die er op duiden,
dat de doorvoering inuninent is te achten. De reactie is
overigens niet van groote proportie geweest. De beleggings-
markt als geheel was vrij vast te noemen; teekenend hier-
voor is de omstandigheid, dat een obIiga’tie-uiiitgifte vau de
Gemeente Amsterdam, rentende 6 pCt., tot een koers van
99% pCt. ter inschrijving wordt aangeboden. Weliswaar
moet hierbij niet uit het oog fwortdeu verloren, dat de lee-
uing tegelijkertijd in Z’wdtserlanzl wordt geoffreerid, zoodat
e2n eventueel te onzent niet geplaatst ideel toch wel zijn
weg zal vinden, doch in ieder geval acht men blijkbaar in de kringen der haute-finance het rendement ‘voor een be-
leggingsfonds aantrekkelijk.
De verhoudingen op de heleggingsmarkt ‘worden verder
geïllustreerd door ‘de introductie van meer en meer buiten-landsche fondsen aan onze beurs. In de achter ons liggende
beridhtsperiode is o.a. een Braziliaannthe leening aange-
boden.

8Mei 11 Mei 15Mei
Rii:ingof

5 % Ned. W. Sch.

1918 89
1
1

89
9
1,

89
1
1
8
+
h
/
411, ol.

1916 87
1
1,

87181

87


‘1,
4
‘i/o

1916
7881
4

78
11
1
1
78518 – 31,
3
1
1,
0
/0

,…….71 If

7I1
2

711
4

-•l– 112
3

0
/0′

, …….

62
3
1

63114

. e16

21,
0
/0
Cert. N. W. S. …… 52’/

52
1
I

53

+
112
5
0
/0
Oost-Indië 1915 …. 921

921

92119 – 818
6

0
10

,,

1919 – . .

96
3
1

96
1
1
2

96″
4
°/o
Oostenr. Kronenrente
81

81

81
4

5
0/
Rusland 1906 ……9
6
/9

918

8

– l/
4
0/
Rusl. bij Hope & Co.

9/16

8
9
1
je

814

11
1
16

4
1
1,
ol
e
China Gnud 1898

72

731/, 74
3
1 + 2sf,
4
0/
Japan 1899 ……..64/,

64’/,

64


1
/2

4
0/t,
Argentinië Buiteni

68

69
1
1,

69
1
1
2
+ 1119
5

0/
Brazilië 1895 ……60’/
8
. 611

601
7

0/
Staatsspoor ……..104’/

1

103
3
1
8
104
1
1
4
+
1
18
7
0f
Amsterdam ………l03/

103/
8
103
3
1

– 11

De
aandeelenenarict was
over het algemeen uitermate his-teloos en vrijwel zonder omzetten. De
petrolcummarlct
voor

al heeft het moeten ontgelden. Na de hausse van eenige
weken geleden is een zekere matheid ontstaan, welke ge-
paard ging met een koers-afbi’okkeling tte New York ‘voor
aan,cleelen Koninklijke Petroleum Mij. Doch niet alleen het
hooklionds heeft een veer moeten laten; ook de Roemeen-
sche soorten als Geconsolideende, Orion, enz. hebben gevoe-
lige reacties ‘te doorstaan gehad.
Dezelfde stemming was op de
scheepvaart-afdecling
over-
heerschend. Hetjaarverslaig van de Koninklijke Hollandsche
Lloyd heeft wehimvaar een ‘betrekkelijk gunstigen indruk
gemaakt, mede door de inededeeling, dat er een vaajitover-
eenkoinst is gesloten met de Holland-Zuid-Amerika Lijn,
doch het stelde aan deu anderen kant in een duidelijk licht,
hoe ‘weinig profijtelijk de tgroote vaart nog steeds is. Alle
scheepvaartaandeelen hebben hiervan den invloed onder-
gaan; bovendien viel ‘het dividend ijsn ‘de Stoomvaart-
Maatschappij ,,De Maas” tegen.

8Mei
11
Mei
15 Mei
Rijzing of
dalong.

Holland-Amerika-Lijn
141
141
1
1,
136
1
1,
—4
1
1,

,,

,,

,,gem.eig.
126
3
1,
125
1
1
4

120
_6
1
1
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij..

70 70 70
Hollandsche Stoomboot-Mij.
38 38
38
Java-China-Japan-Lijn ….
93
1
I
93
1
1
2

93
_114
Kon. Hollandsche Lloyd…
161
20’/
8

19
+
2’/,
Kon. Ned. Stoomb.-Mij…..
68’j,
651
62
—61
2

Koninkl.-Paketvaart Mij. ..
918
94
921/4

1
1
1
8

Maatschappij Zeevaart ….
64
64
64
Nederi. Scheepvaart-Unie..
107
1
1
2

108
8
1
4

105
—2
1
1
2

Nievelt Goudriaan ……..
140
138 130

10

454

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

8Mei 11Mei 15M
e
i
0
f

Rotterdamsche Lloyd …… 141/

1391
4
141112

11
4

Stoomv.-Mij.,,Hillegersberg” 731
9

731,

69
1
1
2

4
,,Nederland” .. 16I
1
1

1591
2
156

— 5
1
/
2

,,Noordzee” . . . 26

26
1
/
4

261/4 +
11

,,Oostzee”…..70

68

65

—5

De
industriceZe mar1t was
iets lev.eudiger en hier kon-
den sonimige fondsen dan ook een verbetering behalen.
Daarentegen. zijn )ankaanideelen nog steeds gabukt gegaan
onder de bekead.e voorvallen op dit gebied. Allerlei geruch-
ten deden de ronde, waarvan enkele weliswaar
á
priori
reeds als grove onwaarheden konden worden gesiignaleeixl,
doch die niettemin een druk o (het koerspeil en op den
‘handel uitoefeaden. De factor, die voor den beurshandel édn
der eerste vereischten is, het vertrouwen, wordt op deze
wijze niet bevorderd.

Hoe gering orverigns de zaken aan de Amsiterdamshe
beurs zijn, moge blijken uit het feit, dat voor sommige af-
deelingen op enkele dagen in het geheel geen noteering tot
stand kon komen. Een voorbeeld hieiwan ‘vormt de
tabaks-
markt,
waarvoor anders toch wel eenijge belangstelling be-
staat, al is die ook nog zoo gering.

8 brei
11
Mei 15 I1ei
Rij:ingof

Amsterdamsche Bank
139
139
131
—2
Koloniale Bank ……….
121
121
119
7
1
9


111

Ned. Handel-Mij. cert.v. aand.
125
1
1
2

1231
8

122

3
1
1
2

Rotterd. Bankvereeniging..
96

,
93
9011
4

531
4

Amst. Superfosfaatfabriek
.
36
36’1
4

36’1
3

+
12
Van Berkel’s Patent ……
35 34 33
1
1

l/
Insulinde Oliefabriek ……..
51
531
18

+
‘/
Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand
73/
72
1
1,

72
—l’/
Hollandia Melkproducten ..
136 136
1291

6’1
4

Philips’ Gloeilampenfabriek
250
244
1
1
9

241

9
R. S. Stokvis .& Zonen ….
578
578
578
Vereenigde Blikfabrieken..
72
7011
3

75
+
3
CompaniaMercantilArgent.
45
1
1
2

41
1
1
2

351
9

—10
Cultuur-Mij. d. Vorstenland.
149
3
1
s

1521811,
150
+
518

Handelsver. Amsterdam. ..
353
360
358
+
5
floIl. Transati. Handelsver.
22 22 22
Linde Teves & Stokvis ….
7511
7411
73

2
1
1
9

Van Nierop&Co’sllandel-Mij.
21,
3 116
‘/

11
8
Tels
&
Co.’s Handel-Mij….
26
27 26
1
1
+
118
Gecons. HolI. Petroleum-Mij.
141
1
1
4

141
1
1
2

132

91/
4

Kon. Petroleum-Mij.
……
492
1
/
9

486
1
1
9

476
1
1
2


16
Orion Petroleum-Mij. Afgest, Aand.
29814

271
4

25

48/
4

Steaua Romana Petroleum
Mij.
..
Afgest. Aand
39718

361
37
5
1
—2
1
1
Amsterdam-Rubber-Mij.

..
841
83
3
1
811
4


3
Nederl.-Rubber-Mij………
-50
481
3

46

4
Oost-Java-Rubber-Mij.

. ..
137 139
137
Deli-Batavia …………..
298’/
4

279
275

23’/
Deli-Maatschappij

……..
240
229
230
– 10
Senembah-Maatschappij….
354 349
349
—5

Scherp aangevallen zijn aandeelen Co.paaia Mercantil
Argentina. Tot op dit oogenblik staat niet rvs.st, of deze
aanvallen al of niet gemotiveerd zijn. De idirectie hëeft
klaarblijkelijk geen verontrustende ‘berichten ontvangen;
afgewacht dient derhalve te worden, of hier eenvoudig van
een beursmanoeu,vre sprake is of dat de scherpe koersval
een reëele basis heeft. In,micldels is het fonds(van.het

laagste punt iets opgekomen.

De
suikermarkt
was de eenige, diie vrij ‘vast is gebleven,
in ‘verband met cle tegenspraak van het gerucht, dat de
Indisôhe regeering van plan was nieuwe lasten op de sui-
kercultuur te leggen.

De
Amerikaansche markt was
still en meerendeels iets
Jager in verband niet de houding van Wallstreet en met de’
dalende doJlarnoteering.

8 Mei II
Mei
15 Mei
Rijzing
o
daling.
American Car
&
Foundry
I711
170
170
11I
i8
Anaconda Copper

……..
109
1
/
2

1081
4

108
11
/
9

Un. States Steel Corp…..
,

103
102
1
1
2

102511

1116

Atchison Topeka
……….
lO5/
4

1068/
1

106/1
+ 71,0

Southern Pacific ……….
97’/
96
95114

21/
9

Union

Pacific
…………
146/
145
144’/

2
5
1
Int. Merc. Marine orig.
Corn.
25
28
1
82

2311
3

2411
4

189
prefs.
891
84
1
1
83

61

De
gefdniarkt
is
ruim geworden;
prolongatie ten
slotte
3%
pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN:
16 Mei 1922.
Het maandeljksche oogstrapport van het Aimerikaansche
Departement ‘van Landbouw is in thet.
,
beicrin der week gepu-
bllioeer.d. Op den loop der gi-aaniprjzen lieelt het weinig in-
vloed uitgeoefend, edat het weinig a
nders bracht dan eene
bevestiging van de meening, welke de ‘handel zich van den
stand dergewassen in de Vereenigde Staten had gevormd.
Ondanks een percentage avinterkilled van 14Y ‘pCt., het-
geen belangrijk meer is dan het gé.mid/delde, wordt de oogst
‘der wiiujtertarwe overeenkomstig de algemeene verwachting
geschat op de definitieve opbrengst rvan het vorige seizoeci. Zekerheid, dat dit cijfer ‘van ruim 580 miillioen bushels ook
werkelijk zal wonden bereikt, ligt daarin echter allerminst,
daar tusschen 1 Mei en den oogsttijd de stand gewoonlijk
pleegt achteruit te gaan. Het ‘vorige jaar was dat wegens
zeer ongunstig weder in Mei zelfs in hooge mate het geval.
Gelukkig heeft het eerste gedeelte van Mei verdere ‘ver-
betening gebracht door droog weder in het Oosten •rn
Kansas en regen in het Westen Ivan dien Staat. Ook de
uitzaaii van de zomerita,cwe heeft verderen voortgang ge-
vonden en is ‘volgens het laatste Wa.s1’iiugtonsohe weelcbe-
richt ‘vrijwel overal onder gunstige omstandigheden vol-
hraeht. Van rogge is de stand zeer gunstig en de nieuwe
oogst wordt geschat op 79 miliioen ibushels tegen eene op-
‘brenigst in 1921 van 57 millioen. De Canaideesehe berichten
over den tarweuit.z.aa.i blijven gunstig en ook uit andere
produntielanden hoort men niets nadeeligs omtrent de
tarweoogsten, die in het op-1 ‘Augustus aan.vangenide’nieuwe
seizoen iniportlanden van broodigraan moeten voorzien.
Alleen in die iniportlaniden zelf zijn de vooruitzichten
niet onverdeeld gunstig. Europa lijdit nog steeds onder het
koude voorjaar en hoewel Frankrijk en Engeland reeds in
April nu en dan warmer weder hadden, ‘zoodat werkelijk
er.nstige klachten ten slotte weinig gehoord worden, ver-
wacht men daar eene geringere opbrengst dan het vorige
jaar. In Duitschland is de achterstand ernstiger en de
stand der gewassen op 1 Mei was nog iets slechter dan op
1 April. Intusschen is het ‘nu ook daar warmer geworden,
waardoor belangrijke verbetering van den toestand seer
goed mogelijk is.
Zijn dus voor het nieuwe seizoen de voruibzidhten vor
de broodgraanrvoorziening van Europa over het algemeen
niet ongunstig, ook geraakt men meer en meer oivertuigcl,
dat er zeer voldoende tarwe en ‘rogge aanwezig is voor
de laatste maanden van het l000pende oogstjaar. Toch blij-
ven de tar,wemarkten vast, doch de oorzaak daarvan is
minder te zoeken in ‘de gewone wisselwerking tussehen
vraag en aanbod dan in de technische positie van den Mei-
termijn aan de markt te Chicago. Nog steeds ontwikkelt zich daar een ,,sqlleeae”, waardoor de prijs wordt hoog-
gehouden en op aanvankelijke prijsdaling telkens een her-
stel. volgt, dat den prijs weder brengt op of nabij ‘het
hoogste in de Paaschweek bereikte punt. Reeds bwee maal
hebben zulke fluctuaties plaats gevonden, het laatst in de
afgeloopen week, toen op een enkelen dag ide Mei-tarwe
te Chicago een sprong omhoog maakte van 73/s ‘dollarcent per 60 lbs. De latere posities ondervinden Iden invloed van ‘deze beweging, doch fluotueeren minder hevig. Voor Juli-
tarwe te Chicago bedraagt de prjsiverhooging 1 cent.
Bogge blijft te Chicago on’verande,d vast, zoowel door de
verwachting,. dat ook van dit artikel de termijnmarkt
,,oversolcl” is, als door voortdurende Europeesche vraag. De
markt voor rogge is uiterst gevoelig en zoodra zich eenige
vraag merkbaar maakt, stijgt telkens de prijs. De notee-
ring voor Juli-rogge te Chicago was op 15 Mei 4 dollar-
cent hooger dan den 8sten.
De tar.wemarkten in Argentinië ‘vertoonden deze week
weder weinig verandering. Zij sloten, na In het midden der
week eenige ‘prijsverlaging te (hebben ondergaan, weder
vrijwel op het ‘vorige niveau, ondanks de omvangrijke in-
koopen, ‘die vooral Duitschiand in het begin der ‘week deed.
Sedert 3 Mei heeft de Duitsche regeering, naar men meent
te kunnen nagaan, omstreeks 120 it 150.000 ton La Plaita-
tar*e gekocht, terwijl ook andere landen geregeld als koo-
pers van Australiisehe en Argentijnsohe tarwe optraden.
Europeesche inkoopen van Noord-Amerikaansche soorten
waren in vergelijking daarmede ivan geringen omvang. Een
geregelde handel bestond daarin eigenlijk slechts in Mani-
toba’s naar Engeland. De werelidiverschepingen van tarwe, die in de voorafgaande week klein waren, namen weder toe
door vermeerdering sooeel van (het aandeel ‘van Argentinië
als van de Vereenigde Staten.
Voor mais was de vraag over het algemeen niet groot,
doch de prijzen bleven vrijwel onveranderd. In Argentinië
droegen de’ grootex-e versohepin
1
gen daartoe hij, alsmede liet

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

455

Noteeringen.

Chicago
Buenos Ayres

Data

Tarwe

MaTs
Haver
Tarwe
MaTs
LiJnzaad Mei.

Mei
Mei
Juni
1

Juni Juni

37
1
/
13,75
8,05
22,-
13 Mei ’22 143/
4

601
6 dei 22 136
1
1
2

61
37
‘/8
13,70
8,25
2190

13 Mei

21

143
1
/
4

611/4
3/8

16,35.
7,35
1625

13Mei 20 310

1641′
9

1041
/
22,80
11,20
28,20

13Mei

19 270

1731
4

681
8

11,30
6,-
23,85
20 Juli’14

82

561
36
1
/
9,40
5,38
13,70

‘) Mei.

Locoprijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten
1

15
Mei

1

8
Mei

1

17 i’4ei

1

1922

1

1922

1

1921

Tarwet ………….
1

15.30

15,35

20,50
Rogge (No. 2 Western)
1,

13,90

14,-

21,-
Mais (La Plata) …..
2

218,-

217,-

255,-

Gerst (48 ib. malting)
2
228,-

226,-

260,-
Haver (38 1h. white cl.)
1

12,-

11,50

13,-
Lijnkoeken (Noord-Amen
ka van La P1ata-zaad’

17,-

16,-

13,75

Lijnzaad (La Plata).. . ., 467,-

467,-

353,-
1)
p. 100 K.G.
8)
p. 2000 K.G.
8)
per 1960 K.G. •) Nr
*Hard/Red Winter Wheat.

AANVOEREN in tons van 1000
K.G.

Rotterdam Amsterdam
Totaal

Artikelen.
8113 Met
Sedert
Overeenk.
813 Met
Sedert Overeenk.
1922
1921
1922
1
Jan.
1922
tijdvak 1921
1922
1 Jan. 1922
tijdvak 1921

23.650
.

343.660 354.003 2.540
25.617
7.111
369.277
361.114
Tarwe

…………..
1.661
23.643
48.804

.

23.643
488′)4-
Rogge

…………..
Boèkweit
230
8.379
3.154


500
8.379
3.654 7.447 409.282
314.006
700
53.953
32.717
463.235
346.723
2.623
46.287
97.879

2.505
3573
48.792
101.452
3.155 33.095 9.697

50
430
33.145
10,127

Mais

……………

7.201
67.100 65.126 2.000
47.833
38525
114.u33
103.651

Gerst

………….
Haver

………….

31.295 54.177

1.547
9.296
32.842
63473
Lijozaad

…………
Lijnkoek …………1.233
2.015 21.412
9.724

3.245
1.170
24.657
10.794
Tarwemeel ………….
Andere meelsoorten….

4.289
13.200

1.710
1.247
5999
14.447

nu en dan rbe vochtige weder, terwijl in Noord-Amerika het
verioop der ,tarwemarkt zijn invloed uitoefende, de inland-
sehe vraag goed was en de nieuwe uitzaai door ongunstng
weder
vertraging
ondervindt.. Voor haver heeft die laatste
omstandigheid zelfs geleid tot eene definitieve niet onbe-
lasigrijke vermindering van de bezaaide oppervlakte. De maïsprijs te Chicago was op 15 Mei vrijwel onveranderd
tegenover den 6den. In Enropa was in ILagelaud de vraag
teleurstellend, doch het koude weder in Duitsdhland en
Nederland leidde daar tot voortdurende goede consumptie-
vraag. Ofschoon ‘het verloop der Conferentie La Genua ‘den
Duitschen handel nog steeds van groote inkoopen terug-
houdt, was nu en dan de handel in maïs naar Hamburg
daar levendig, gedeeltelijk ‘voor orverlazlii.n.g naar het Noor-
den. De omzet beperkt izioh nog steeds vrijwel geheel ‘tot
Noord-Aanerik.aansch.e mais, doch nu de A.rgen’tijn.sche ver-
schepingen toenemen, zal waaarsohijnlijk .Pdatamaïs spoe-
dig weder een belangrijker artikel ook ‘voor Duitsdhiand
worden. Ook deze week was het behalve Engeland, waar
twee stoomen’d’e lad.ingenw.erden gekocihit en nu en dan in
pareels naar Londen eenige omzet ‘bestond, slechts België, waar een ontzet van beteekenis in Platarrnaïs werd bereikt.
Vooral voor nieuwen oogst in spoedige posities bestond
belangstelling. Oude Plaitamaïs was moeilijker te plaatsen.
In gerst was de handel naar Engeland iets ‘beter, doch
naar het vasteland is de osuzet nog steeds klein. Haver
was vast en zoowel naar Engeland als het continentwerd
van Noord-Amerika gerogeld gekocht.
Lijnzaaclprjz.en toonden in Argentinië weinig verande-
ring, doch Engeland was vooral in het laatst der week
vast, vooral voor Indisch zaad. Met hela.ngsteHing worden
de berichten uit Noocid-A.merika goveigd, waar men op een
grooteren uitzani dan in de laatste jaren scihijut te rekenen.
Op de statistische positie van lijnzaad zou dit van grooten
invloed kunnen
zijn.
N ede ria u d. In ons land werd slechts weInig tsrwo
gekocht. Van de inkoopen rvan Argentijnsche tarwe door
de Duitsdhe regeerring kwam een gedeelte hier tot stand,
evenals van harc zaken in Noord-Amerikaansche rogge.
Maïs werd Ido’r importeurs weinig gekocht, doch de con-
sumptie blijft nog steeds ‘bevredigend. Zaken bepaalden aieh
vooral tot Noord-A’merikaanscihe rogige. Mais werd door
importeurs weinig gekocht, doch de consumptie blijft nog
steeds bevredigend. Zaken bepaalden zich vooral tot Noord-Amerikaansohe soorten. De Du’itsohe markten ‘aan den Rijn
koohten vrij geregeld en toonden daarbij vooral belang

stelling voor gele maïs. Voor haver blijft de ‘vraag bevre-digend, idoch in gerst is de ontzet nog steeds gering.
In lijazaad werd een enkelen keer een goede omzet be-
reikt, doch op de meeste dagen der week werd weinig ge-
kocht.

SUIKER..
F. 0. L i cli t geeft het volgend overzicht der met bieten
beplante oppervlakte in Europa, hetwelk echter gedeeltelijk

op ram.ingen berust:

1022123

1921/22
Daitsobland …………….340.000

332.Ô80 H.A.
Tsjecho-Slow’akye ………..195.000

204.000

,,
Frankrijk ………………140.000

107.735
Holland

……………….63.500

70.406
België …………………’

58.000

57.514
Zweden ………………..16.000

48.568
Denemarken ……………24.000

34.000
Polen

…………………97.000

81.000
Rusland ……………….220.000

215.769
Hongarije

……………..29.000

34.500
Italië ………………….84.500

73.395
Overige landen ………….95.000

85.000

Totaal in Europa .. 1.362.000

1.344.957 H.A.
Deze cijfers zouden ivoor dit seizoen op eene toename wij-
zen van ongeveer 1Y4 pCt., ‘vergeleken met het vorige. Om-
trent Rusland bestaat echter nog eene groote onzekerheid.
In 1913114 bedroeg het areaal in Europa 2.200.160 H.A.
De E ii g eis cli e Board of Traclest’atiatiek luidt als
volgt:
April

Jan./April
1922

1921

1922

1921
tons

bas

tons

tons
linporit riet ……….145.750 161.234 471.089

364.135
biet ……….-


geraffineer.d .

47.347

47.237 134.767 100.511

Totaal …. 193.097 208.471 605.856 464.646
Voorr. in Entrepot . . . 257.450 366.700


Rafl.rijen . . . 56.800

34.250


Opbrengst

,,

54.472

58.981 279.722 316.158
Binnenl. consumptie . – 80.471 118.839 430.625 453.129
Totale ‘export ……..2.074

705 – 9.305

3.020
A m er i k a noteerde aan het einde der week voor Spot
Centnifuigals d.c. 4,04, terwijl de noteeringen ‘voor termijn-
suiker nagenoeg hetzelfde bleven en sloten op d.c. 2,63 voor
Juli; dc. 2,83 voor September; d.c, 2.87 fvoor December en
d.c. 2,82 voor Maart. Er was een leven.dige handel in Cuba-
suiker en een 105.000 bas werden tot ongeveer denzelfden
prijs ‘als vorige week
(21
d.c. ci. & 1. Mei/Juni) afgedaan
en buitendien nog een 16.000 tons Philippijnsche en l’orto-
Rico suikers Mei/Juni tussehen dc. 3,86 en dc. 3,98 c.i.f.
In C u b a is de regentijd aangevangen. De statistiek al-
daar luidt als volgt:
1922

. 1921

1920
tons

tous

bus
‘Weekoiitivangst t. 6 Mei . . 196.905 131.891 106.129
Tot. oint.v. 1 Dec.-6 Mei . . 2.461.607 2.295.595 2.676.700
Werkende fabrieken 148 195 137
Weekexpor.t tot 6 Mei 161.648 48.493 110.058
Tot. export tot 6 Mei . . . . 1.498.606 1.139.720 2.010.848
Tot, voorraad op 6 Mei . . 1.109.009 1.188.196 669.018
Weekexport Oude oogst . . – 10.295
Tot. voorr. Oude oogst . . –

76.401

456

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1922

in J a v a was de markt bepaald zwakker, totdat in de
laa.tste dagen eenige
vraag
opkwam voor M•ei-afsaheep, het-
geen echter niet toe te schrijven was aan werkooprnogeljk-
heden naar het buitenland. Deze vraag ie ujitsluitenid terug
te -voeren op het tegenvallen der afleveringen onder oor-
spronikeljk voor Meilevering afgesloten contracten, waar-
voor de schepen t/hans aankomen. Zoo werd voor Superieur
Mei-levering
f
13,50 eik. betaald, terwijl Juni nominaal

f
11,50 noteert.
Het doorsnee rendement dei- ‘caenipagne 1921 van 187
fabrieken bedroeg 111,4 picols suiker tegen 119 piools ii
1920 of 6,4 pOt., minder dan toen.
In N ede naaLd bleef de markt •prjsleoudend. Termijn-
suiker Mei/Juni bleef op
f
23,_/.2350 genoteerd; Augustus
aanvankelijk afgedaan ‘tot
f
22% noteerde aan het einde
der week
f
22
5
/sff
23,-. De omzet bedroeg 1300 tons.

NOTEERINGEN.

Amater.
Londen
New YorL
96pCi.

White Java
Amer. Gra-
Data
dam ei
per

M
Tates
f,,),, p,
nu!aiedc.Lf,
Cent,!.
C ubes
No.
/
Juni/Juli
April/Mei
fuga/s

Sh.
Sh.
5h.
$cts.
3 Mei
1
22
f23113

52,9
1719
19/10
1
/
3

3,98
13

’22
,,231
8

52j9
17/l0′
3

20!l
1
/
3

3,98
10Mei ’21
,,


661-
2,6
336
4,89
10 Mei

’20,,

841-
103,6
119/-
21,57
4Juli 14,,11
1
1
82

181-
– –
3,26

KATOEN.
Noteering voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands).

13
Mei ‘221 6 Mei’22 129 Apr. ’22j.13 MeI21I 4 Mei ’20’

New York voör

1
Middling .. 20,15e 19,55c 18,35c I2,65c 41,15e
New Orleana
voor Middling 18,88c I8,12c 17,- c 12,-c 40,25e
Liverpool voor
Fy Middling 11,73 d 11,15 d 10.36 d

8,13d 27,65 d
1)
Gesloten.

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen)

1
Aug. ’21
lot
13
Mei’22

Ovcreenkomstige perioden

1920-21

1

1919-20

Ontvangsten Gulf-Havens..
1535 1347
2862
,,

Atlant.Havens
3891
4348
3997
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1390
1390
2823
‘t Vasteland,

3543
2846
2941
Japan ete…)

Voorraden
rn duizendtallen
12
Mei’22
1
13Mei ’21
1

14 Mei’20

Amerik. havens …..
……890

1568

1116
Binnenland ………
…..880

‘ 1473

1052
New York ……………157

131

44
New Orleans ………….228

413

336
Liverpool ……………903 –

990

1205

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, d.d. 10 Mei 1922.

De .on,gunsrige weerberichten uit Texas en ‘vele andere
staten hebben een vrij ;groote stijging in de prijzen van
Asner.ikaansehe katoen – veroorzaakt, welke stijging nog
eenigazins werd geaccentueerd door belangrijke inkoopen
door de industrie. Prijzen zijn nu ruim Y2 cl. per lb. hoc-ger dan een week geleden. Egyiptisohe katoen blijft i’ast,
doch onveranderd.
In Amenikaansche garens tvoor export
-iS
,v&r de stijging
nog vel wat gedaan, speciaal in 40er ruw tvoor Calcutta
en enkele soorten getwijade garens ‘voor Bombay. Ook
voor China zijn ‘enkele orders afgesloten o.a. in 4212 voor
Shanghai. Voor thet laatste land bestaat ook wel belang-
stelLing, maar de ‘verhoogiag van ide graanprijzen, die over
het algemeen ruim 34
cl.
per lb. bedraagt, heeft de vraag
ongunstig beïnvloed, daar de meeste koopers geen lut voe-
len csm t/haas moer te bétailen. De biedingen van I.n.dië
zijn dan ook o’ver het algemeen te Jaag en voor tonnen-
iandsch gebruik wordt slechts gekocht wat :en abzoiuut
noodig ‘heeft en ‘dan alleen tegen lage prijzen. Prijzen -voor
Egyptische garens ‘zijn wel wat hooger,
doch
ook daarin
is deze week slechts weinig gedaan.

De doekmar:kt is bepaald vaster en er zijn ook meer
aanvragen aan de markt. De o.verzeesohe markten zijn niet
bereid hoogere prijzen te betalen, zoodat vele limites te
laag izijn, doch vierkooper.s blijven
çvast
en er komen wel
meer zaken tot stand. Men vermeldt een ‘vrij goede vraag
‘van Calcutta, terwijl ook de ,vioonii.itzidh’ten in China beter
zijn. Er ischijnt ook wel bepaald behoefte op verschillende
markten te zijn, waardoor ide stemming in Mainohester
vest blijft, terwijl ook de vraag naar voorradige goederen
is toegenomen, hetgeen eveneens een gunstigen invloed
heel E.

3Mei 10 Mei

Oost. koersen.

2Mei 10 Mei

Liverpoolnoteeringen. T.T. op Indië…. 113
TIg
113I
F.G.F. Sakellaridis 18,00 18,00 T.T.op Hongkong 216
1
1
2
216
1
1
G.F. No. 1 Oomra 7,70 7,95 T.T.op Shanghai 31481
4
31511
4

KOFFIE,

(Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolfi
& Wit.kamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeningen en voorraden.

Dato
Rio
1
Santos
Wisselkoers
Voorraad
No.7
Voorraad
J),jj,

1

No.4

13Mei

1922
1)
1

1) 1)
1

1)
1)

6

,,

1922
1.720.000 115.600 2.697.0001
19.100
“‘

133
29 April 1922
1.716.000
15325
1)
1

)

.
717133

13 Mei

1921
1)

1

1)
1)
1)
1)

Ontvangsten.

Rio

San (os
Data


Afgeloopen
1

Sedert

Afgeloopen

Sedert
week

t Juli

week

t Juli

13 Mei 1922,.,.

66.000 13.513.0001 151.000 1 7.559.000
13 Mei 1921…. 1 55.000 12.707.000 1 119.000 1 9.425.000 i) Feestdag.

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 1 Mei 1922, in duizenden balen.

1922 1921 1920 1919 1918

Voorraad in Europa.. 2.324 1.904 2.006 1.206 2.234
StoomenfBrazilië
..
d
525
567
702
1.642
210
‘Oost-Indië.
n. Europa
18
9

120
7
IVer. Staten2.867
2.480 2.708
2.968
2:444
Voorraad Ver. Staten
1.011
2.104
1.809 1.177
1.837

Stoomend lBrazilië

630
499
283
t46
555
naar

JOostIndië.
7
Ver.Staten

7
7
7 7

4.508 5.083
4.800
4.691
4.836
Voorraad in
Rio ….
1.716
590 344
707
795
Santos..
2.598
2.867
2.414
5.776
6.037
Bahia
..
,

15
40
23
35 83

Totaal……
8.837
8.580
7.581
11.209
11.751
Op

1April

……..
9.140 8.687 8.174
11.799
12.131

1921
1920
1919
1918 1917
Op

1

Juli

……….
8.700 6.750
10.336
11.702
7.778


KAPOK.

(Opgave van de Makelaars Gebrs. van der Vies, Amsterdam.)

Kapokstatistiek
op 30
April
1922.
Voprr.
Aanv. Verk.
Voorr,
Importeurs:
1
Jan.
tot’
tot
op
1922
30Apr. 30Apr.
30Apr,
H. G.
Th. Crone
……..
115
4029 3774
370
Edgar & Co………….

186
186

Van Eeghen
& Co. ……

1524
1524

ilandel en Cultuur Mij.
44
891
935

Hand. Veen. Maintz & Co
199
125
324

Van Heekerec & Co…..

963
963

Hoving & Beer……….
157

157

Internationale Prod: Cie
348
1753
2101

Koning Teves & Co…..

245
245

Landb. Mij. ,,Geboegan”
64 88
152

Mendes de Jong & Co

30
30

Mirandolle Voûte
& Co

7593
7593

Ned. Mij.
v.
Overzeehandel
3617
1510
5127

C.
Straurs Evans

472
472
Weise & Co………….
1298
1407
2575
130
Zweedsche Oost-Ind. Cie
173
2083
1990
266
Order………………

1357 1357

6015
24256
29505 766

17 Mei 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

457

RUBBER.

De markt was gedurende de afgeloopen week zeer flauw
gestemd, en de prijzen liepen verder terug.
Het aanbod was vrij aanzienlijk, waartegen slechts zeer
geringe vraag bestond.
De slotnoteeringen op de termijnmarkt zijn

einde voorafgaande week:

Prima Crbpe Mei ……….
43′! c.

………. 45′!, c.
April/Juni . . .

43112 ,……….46
Juli/Sept…….
45

,………..
47

Oct./Dec…….
46 ‘/, ,…………

481/1

Smoked Sheets Mei ……..
46

, …….. ..47
1
/2

Juni ……..
46

46
1
12

Juli/Sept…..
46′!, ,……….. 47
Oct./Dec …….
47 ‘/

,.

……….

48

15
Mei
1922

COPRA.

In den toestand van de markt is nog steeds weinig ver-
andering te melden. Londen is eerder iets .vaster, doch
waar de koers lager is, blijven de prijzen onveranderd.
De noteering is voor Java f.m.s stoomend
f
29,-,
Mei/Juli aflading naar IlollandjHamburg/Bremen
1
29,25.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data Ijzer
N
CiCO
3

Koper
Standard
Tin
Lood
Zink

15 Mei

1922..
nom.
60.7/6
149.716
24._/-
27.-!-

8

1922
nom.
60.716
149.716
24.716
27.2.6

1

1922..
nom.
59.151-
151.101-
24.-/-
26.1716

24
Apr. 1922..
nom.
59.101-
153.716
24.2/6
27.51-

17 Mei

1921..
nom.
74.2
1
‘6
181.2/6
23.12
1
6
27.-/-

20 Juli 1914..
51/4
1

61._
1

145.151-
19.-/-
1
21.101-

.VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.

GRAAN.

Data

Petro-grad
Londen!
R’dam

Odcssa
Rotte,-
dam

.4 t!. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotte,-
1
Bristol
Rotte,.
1
Enge- dam
Kanaal
dam
land

8-13 Mei 19221


13c.
413
3113
3113

1-6

Mei

19221

.
I4c.
413
326
32/6

9-14
Mei

1921!
– –
616
616
54,6
5416

10-15

Mei

1920j
– –

10/6′
1201- 112
1
61

Juli

1914
!
11
d.
7/3
1111’/
1/111/
t

121-
121-

KOLEN.

Data

Carduf Oo3tk. Engdand

1

Bor-
Gcnua
ÇO

La
Plato
Rotte,.

1

Golhen.
deaux

Rtoie,
dom
burg

8-13 Mei
1922
616
121-
13,6
141-
513
719
1.6 Mei 1922
6
1
‘6
12,6
1413
141-
513
81-
9-141’Iei 1921


10-15 Mei 1920
3716 6216
751-

f12,-

Juli

1914
fr. 7,-
7/-
713
1416
312
41-

DIVERSEN.

Bombag.
Birma
Vladioo-
1

Chili

D
0
0
t
West
Europa
Wejt
Europa
stock
West
West
Europa (d. u,.) (rijst) Europa (salpeter)

8-13 Mei

1922
.
191-
2713
351-
301-
1-6

Mei

1922..
1916
2716
351-
28
1
!-

9-14 Mei

1921..
2216
351-

326

10-15 Mei

1920
.
1051-
1401-

1001-
Juli

1914..
1416 1613
251-
2213

1)
Voor Britsche schepen $) Amer. cents p. 100 lbs.

Graan Petrograd per quartet van 496 lbs. zwaar. Odeasa per untt. Ver. Staten
oer quartet aan 480 lbs. zwaar.
Overtge
noteetin
gen per ton aan 1015 K.G.

INKLARINGEN.
VLISSINGEN.


April 1922
Xprii
1921
Landen van
herkomst
Aantal

N. R. T.
Aantal

N. R. T.
schepen schepen

Binnenl. havens
7
42.954
3
29.529
Groot-Brittannië
26 185.583
31
223.873
België


2
470
Frankrijk

.-
.

1
404

Italië’)
5
913
5


5.122
Levant’)
3
1.501
.

29
17.647

Totaal ….
41
230.951
71
277.045

Nationaliteit.

Nederlandsche
33
209.821
42
238.955
Britsche
4
19.958
17 12.1.12
Duitsche


2
2.146
Belgische
2
1.132
7

3.296
Fransche


2
806 Deensche
2
40


Ver. Staten


1
19.730

Totaal ….
41
230.951
71
-. 217.045

J”aa

1

.,.

NIEUWE WATERWEG.

Landen
v
a
n
April 1922
April
1921

Aantal
N. R. T.
Aantal

N. R. T.

herkomst
schepen schepen

Binnenl. havens
27
19.393
42
18.186
Groot-Brittannië
339
260.921
400
359.1.79
Duitschland
71
118.227
87
135.681
Noorwegen
48
94.081
45
65.019
15
6.790
18
13.509
Denemarken.
.
1
305
7
10.816
Rusland- Oostz.h

. –
3
762
Finland ……..


2
1.571
België
17
22.196
20 28.758
Frankrijk
66
58.408
103
89.977
Spanje
34
59.953
37
44.284
Portugal
2
1.582
5
5.671
Italië ……….
13
34.241
24
46.060
Oostenr.-Hong.,
Griekenland

..

3
4:446
1
998
Zuid-Afrika


1
2.239
Rusland-Zw. Zee
2
4.649
2
2.022
Roemenië, Buig
4
8.024
5
9.788
And. Midd. Zeeh
17
31.756
6
13.757
Over. Wk. Afrika
4
9.126
1
563
Oostkust Afrika
1
4.507


Z.W. Afrika


1
1.956
Voor-Indië
11
38.909
5
16.758
Ned.

Oost-Indië
7
26.533
9
33.041
And. Aziat.
hav.

13
55.494
4
14.626
Australië
2
.

6.027
5
19.083
Vereen. Staten
48
207.722
52
199.436

Zweden ……….

Zuid-Amerika
2
6.565


Midden-Amerika
3

9.370
1
1.124
Brazilië
2
6.493
.

3
6.331
Argent.,Uriiguay
15

..

43.599
18
58.597
4
11.887
3
8.215
Cuba

1
3.257

Totaal
771
1.151.204
911
1.211.264

Periode 1 Jan.-
30 April
2.778
3.886.520 3.012
3.957.940′

Nationaliteit.

Nederlandsche
232
.
368.136
205
264.155

Chili ………….

Britsche
245
331.674
333
417.277
Duitsche
90
76.390
101
53.788 Noorsche
55
65.062
55
71.934
Belgische
10
8.844
1

Frausche
50
56.813
57
49.056
Zweedsche
15
20.342
29
36336
Deensche


26
35.409
Vereen. Staten
18
74.981 40 139.703
Andere
56
148.962
64
143.606

Totaal ….
771
1.151.204
911
1.211.264
i.os
8c4epen

tnez
4.5J1.
(00

(Dirkzwager’s Scheepsagentuur Maassluis.)

458

17
Mei 1922

DE TWENTSCHE BANK

AMSTERDAM. ROTTERDAM ‘sGRAVENHAGE- DORDREC11T- UTRECHT ZAANDAM

Maandstaat op 30 April 1922

DEBET

Aandeelhouders nog té storten 90 pCt. op aandeelen B, waar-
voor

effecten

gedeponeerd

……………………….
Deelneming in de firma’s:

B. W. BLIJDENSTEIN
&
Co., te Londen;
B. W. BLIJDENSTEIN Jr., te Enschede;

LEDEBOER
&
Co., te Almelo,
f
7.985.000,—, waarvoor in
geld gestort

waarvoor

effecten

gedeponeerd
……………………
f

1.550.000,-
Deelneming in bevriende Bankinstellingen.

f
7.677.495,-
waarvoor in geld gestort
waarvoor

effecten

gedèponeerd…………………… ….
1.725.300,- Effecten van Aandeelhouders
gedeponeerd

bij bevriende instellingen

…………….
,,

3.000.000.

ten

eigen

gebruike

………………….
.
…………
..
33.367.850,-

Kassa, Wissels en Coupons

Nederlandsche Schatkistbiljetten en Schatk.istpromessen . .
Saldo’s bij Bankiers:

beschikbaar voor eigen gebruik ……………………
f
3.893.535,68

voor rekening van derden ……………………….. ..13.167.982,62

Prolongatiën gegeven

……………………………….

Eigen Effecten en Syndicaten ……………………….
Credietvereeniging

………………………………..t 69.019.220,48
Af: loopende Prômessen ………………………………..8.944.000,-

Voorschotten tegen Onderpand of Borgtocht en Saldi Rek. Crt.
f
55,980.036,7534
Af: loopende Promessen ……………………………..,

3.690.000,-

f

t.784.700,-

6.435.000,

5.952.195,

39. 643.150,-

35.611.158,7934

49. 387.580,5034

17.061. 518 , 30
10.843.500,—

10.0451441,7534

60.075.220,48

52.290.036,7534

Voorschotten

op

Oonsignatiën

……………. ………….
..
2.256.450,05 Gebouwen

…………………………………………
..
4500 795 3034

ToIaal

……
f
295:886.746,9434

CREDIT

Kapitaal

………………………………………….
f
35.500.000,-

Reservefonds

……………………………………..
..
8.200.613,62
Buitengewone

Reserve ……………………………….
..1.000.000,-
Waarborgfonds Oredietvereeniging

……………………
6.320.622,50

Reserve

Credietvereeniging
.

…………………………
..
3.425.259,47


f

54.446.495,59

Aandeelhouders vôor gedeponeerd als waarborg -vnrr 90 pOt.
storting op aandeelen B:

Effecten

………………………….
f

1.744.000,-

Contanten

………..
.
………………
,,

40.700,–
in

Leen-Depôt

Effecten

………………………….
..
37.899.150,-
Contanten

…………………………
1.070.000,

Totaal

Effecten


……………………..
.
39.643.150,-
Totaal

Contanten
. …………….
…………

1.110.700.-
Zieken-

en

Pensioenfonds

……………… …. …………
.
,,

1.548.452,6754
Deposito’g

…………………………

.

…………
.
,,

50.327.891,72
Prolongatie-Deposito’s ……………………………….
.
3.156.200,-
Saldo te ontvangen en te leveren fondsen
1.444.930,52
Saldi

Rekeningen

Courant
. ……………………………
f

90.021.870,3954
voor gelden in het Buitenland..
13.167.982,62
Oredietvereeniging …………..
8.231.779,0134

111.421.632,03
Beleeningen en Daggeld genomen ………………………
450.000,-
Te

betalen

Wissels

…………………………………

28.259.337,18
Nederlandsche Bank

……

1.877.195,8034
Diverse

Rekeningen

……… . …………… . …………
.
2.200.761,4234

Totaal

……
f 295.886.746,9434

Auteur