Ga direct naar de content

Jrg. 7, editie 324

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 15 1922

15 MAART 1922

A T111URSRE01ï’ VOOR 13EFJOUI)EN.

1

Economi*sch~Statistische

Ber

i*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID. FINANCIEN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

7E JAARGANG

WOENSDAG 15 MAART
1922

No.
324

INHOUD

1hz.
WAAROM VRAGEN DE WOLLENSTOFFENFABRIKANTEN INVOER-
BELEMMERING?
door
Mr. /1. J. M. van 8paendonck
(met
naschrift door
Prof.
Mr.
0. 11
1
. J. Bruins) ……….231
Grove onbillij kheden, verbonden a.çI de uitzon deringsbepa-
lingen
op
de algemeene regeling
1
van het
5
pCt. Invoer-
recht door
Ir. Mr. B. Koek …………………….236
Staatshulp bij ontginning van Woeste Grondep door
Jhr.
J. L. van’ Kretschnulr van Veen ………. . ………. 238
Rubber in
1921 …………………………….239
Het Kolentckort en de nood der Veenarbeiders door
A. Bos 241
Londensche Correspondentie ………………………
241
Index-cijfers ………………………………..
243
MAANDCIJFERS: Handelsbeweging over de maand December
1921 . ..
244
INGEZONDEN STUKKEN:1
De Theemarkt en e Colonial Preference Act door W.
de Cock Buning ………………………….
245
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN
………………….
245
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…… ……….. 245-252
Geldkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.
A88istent-Redacteur voor het weekblad:
D. J.
Wan8ink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 1, Rotterdam.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.
Telefoon Nr. 8000. Postchèque- en girore1cen4ng Rotterdam No. 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f
25,-
per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut. ontvangen
het weekblad gratis.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief. Adm.iwistratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Oravenhage.

13
MAART 1922.

In den toestand van de geldmar:k’t lwa.m geen ‘ver-

andering. Particulier disconto was eerder iets ge-

makkelijker te plaatsen, meestal kon voor 434 pOt.
afgedaan worden, daarentegen was de prolongatie-

neteering iets kooger; vooral in. ket ‘begin der week.

De eerste vier dagen werd
434
pOt. genoteerd, daarna
434
‘en ten elot’te
4
pOt.

Na een ‘onderbreking van slechts eene maand, in

verband met de nieuwe staataleening, atelt de Mi-

nister •’au Financiën op 20 dezer weder de inschrij-

ving open op sc}iat(kistpromessen. Aangdboden wor-

den 3- en 6-maands ‘promessen tot een maximum be-

d’rag
van
f
100 miulioen.

Ook op de wisselmarkt was weinig verandering. De

stemming voor ‘de meeste wissels was flauw. Alleen

dollars waren opniemv sterk gezocht en liepen dan

ook op •.tot 2,6434
k
2,65. Het verschil in ‘koers

tussdhen lnland,skronen en Auslanidakronen Weenen,

‘dat ‘in de laatste maanden zeer groot was, is daar de

beperkende bepalingen eerstdaags worden ingetr’ok-

‘ken
1
in enkele dagen geheel verdwenen. Intussohen is

echter de waarde ‘van de Ooetenrijksche kroon bijna

tot niets teruggeloopen. Heden werd tvoor 334 cent

per 100 kronen verthandeld.

LONDEN, 11 MAART 1922.

In verband met aanzienlijke belasting-inningen en

stortingen op een,ige recente emissties keersekte ge-

durende de afgeloopen week een vaste stemimiixtg aan

de geldmarkt en op Maandag en Woensdag vonden

v’o’or geringe ‘bedragen opnemdngen hij ‘de Bank of

England plaats. De koersen voor daggeld varieerden

gedurende de geheele week van 334 tot
4
pOt.;
7-

daags geld bleef echter op 3 pOt.

,Ook aan de ‘disconto-markt ‘deed zich een overeen-

ico’msti,ge vastere stemming gelden, doch de disconto’s

ondergingen slechts geringe wijziging en bedroegen

voor prima ‘bankaece’pten 31%
_5/
pOt. voor alle

looptijden.

WAAROM VRAGEN

DE WOLLENSTOFFENFABRIKANTEN

INVOERBELEMMERING?

De meest gevolgde en blijkbaar meest doeltreffende
wijze, om elk verzoek der Tilhurgache Wollensteffen-
fabrikanten om invloeilbelemmerende tmaatregelen
bij het publiek onsympathiek te maken, is: te wijzen

met een breed gebaar op de Twentsc(he katoenindustrie,
die elke ,,(beschei’niing” – althans tin onze dagen! –
van d’e ‘hand wijst. Zoo deed nog onlangs Prof. Anton
van
Gijn in
do Dagelijksche Beurscourasst
van 30 N3-
vem’ber 1921, ‘waar hij rzijn lezers suggereert, ,,alsof
de Ti,lb’urg’sche fabrikanten zouden willen ondersteund
worden door alle arme en rijke gdbr’uikers van wollen
artikelen hier te lande, in de plaats van ziek nieuwe
banen te veroveren, gelijk de Twentetnar’en steeds
wee’r ‘weten te ‘doen, die ‘te fier zijn, om in een (broei-
kas te worden warm gestookt op kosten van de gan-
mdie natie.”

De bedoeling van liet hiern.avo1gende is dan ook op
de, eerste ‘plaats uiteen te zetten, ‘waarom de Tilburg-

sche wolinduatrie vSdr invoerbe.lemmeriizg is, en
Twenthe ertegen. Uit die uiteenzetting zal, naar wij
hopen, duidelijk blijken, dat dit verschil in kaviclelspo.
litiek standpunt zeer redelijk is, en niet het gevolg van
een minder gezond economisch inzicht (hij de Wollen-
stoffenfafihrikanten, zooals rsoo graag door de (bestrij-
ders van eiken ,,protectionjstjscjîen” maatregel wordt
gezegd.

232

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart 1922

ie de feiten goed ziet, zal toch niet zoo naïef zijn
te meecen, dat de Twntsche fabriikantem tegen in-

voerbelemmering zijn uitsluitend op grond van icleëele en theoretisch-economische overwegingen,
terwijl
dc
v&-aai, of zij er praetish door gebaat of geschaad

worden, hen koud laat. Voor iedere groep indus-

trieelen is, wat het handelspolitiek standpunt ibetreft,
het antwoord op de vraag: ‘wat is het ‘best voor o’nzen

tak van nijverheid? beslissend. Overwegingen van

algeaneen belang ‘komen steeds op de tweede plaats.
En het is ongetwijfeld gelukldg, dat cle macht, om ‘in

de handelspolitiek wijziging ie brengen, gelegd is in

handen van een college, dat geroepen is deze aan-
gedegenheid uit het oogpunt van het algemeen helaug

te .beoordeelen – al moet men fetreuren, dat poli-

ticke ‘overwegingen ‘het inzicht in de eisethen van het
algemeen belang vaak erg vertroebelen.

Het geval kan zich nu voordoen, dat door invoer-

belemmering het algemeen belang geschaad (wordt,
althans niet gediend; mogelijk kan echter invoerhe-
lemmering door het
algemeen
belang op ‘een ftepaald
oogenblik geëiseht worden. Het is echter niet te ver:

wachten, dat een industrie, die in ernstige moeilijk-

heden ‘verkeert, zich op de eerste plaats de vraag gaat
stellen: is door overheidshu.lp aan onze industrie het.

algemeen ibelang al dan niet gebaat? Een dergelijke
industrie bepaalt ‘haar handeispolitiek standpunt in

verband met de waarde, die invoerbelemmerende maat-
regelen voor haar hebben.

Zoo heeft ook Twenthe gedaan, en dc ‘katoenindus.

trie is tot de conclusie gekomen: wij hebben geen in-
voetibeleinjinering noodig, want de
tijdelijk
minr

goede gang van zaken in onze industrie ‘visdt zijn

oorzaak niet in een verminderd binnenlan’dsch afzet,
gebied door overmatigen bu.itenlandschen invoer.

De ‘wollenstoffenindustrie heeft zich dezelfde vraig
gesteld en is tot de conclusie gekomen: wij
zei
Inn

door inivoerbelemmeri’ng zeer gdbaat zijn, want os
hinnenlandsch afzetgebied vermindert voortdurend
door oveninatigen buiteidandschen invoer,
teryijl
door
de protectionistische handelspolitiek van het bijten-

land onze export, die vroeger 50 pot. der productie
bedroeg, tot een minimum is gedaald en nog steeds

vermindert.
De cijfers van ‘den in- en uitvoer, ontleend aan
de ‘officieele Nederlandsche Statistiek, zeggen in dit
verband meer dan lange betoogen.
Wij laten daarom ‘hier op de eerste ‘plaats volgen
een overzicht van den in- en uitvoer ‘van ‘de verschil-
lende groepen
katoen.enweefsels,
de cijfers van 1920
en 1921 naast elkaar:

Invoer.

1921

Katoenen-
weef8cls:

K.G.

Old.

K.G.

Old.
Ongebi., bestemd
voor bewerking
en katoendruk-
kerijen en -ver-
verijen ……..

463.515 3.061.689 120.824 669.911
Anderongebleekt

88.928

565.055

391.535 1.381.789
Gebleekt

449.179

3.647.737

219.884 1.301.201
Geverfd ……..
.
2.090.688 18.080.788 1.212.775 8.488.602
Bedrukt

424.557

4.072.370

216.553 1.710.897
Bont geweven

43.745

280.702

18.937

104.308

Totaal ……1
3.560.6101 29.708.3411
2
.
18
0.5
0
81
1
3.
656
.
708

Uitvoer.

Kato
enen-

weefsels:
Ongebleekt ..

2.347.435

9.613.660 1.710.959 4.308.825
Gebleekt …….
6.948.434 50.390.308 7.425.887 29.334.866
Geverfd
……..2.431.282 15.320.234 1.819.044 8.439.356
Bedrukt, al of
niet tevens ge-
bleekt of geverfd
1.110.501

9.672.783

979.644 6.353.901
Bont geweveu

2.721.350
19
.
128
.
904
1
2.297.752 [1.485.090

Totaal ……
115.549.0021104.125.889114.233.286159.933.03
8

Wat leeren deze cijfers?
Ten eerste, dat invoer van
ruim
3
‘/
ntillioen KG.
in 1920
gedaald is tot
nog niet
2’15
millioen KG. in
1921. Ten tweede, ‘dat de uitvoer zich
vrijwel heeft
gehandhaafd
en den invoer in 1921 nog ‘met 12
mal-
lioen EG. en 46 ‘miJl’ioen gulden overtreft.
Ten ‘derde,
dat van valuta-concurrentie in het ge-
heel geen sprake is. Alsook:
Ten vierde,
dat de buitenlandsche afzetnzogelijkhe-
den nog zeer belangrijk zijn.

Hoe geheel ander beeld geeft ‘de statistiek van tIen
in- en uitvoer van
wollen weefsels!

Ook hier laten wij de officieele cijfers ‘volgen,

In voer.

1920

1

1921

Wollen en Half
wollen Manuf act.

K.G.

Old.

K.G.

Gld.
Laken ………..
281.552

4.129.388

208.814 2.074.242
Bukskin …….
1.329.678 18.262.338

972.002 7.939.962
Flanel …………
62.648

656.011

36.214

297.281
Andere wollen
en haifwollen
mauufacturen

2.233.932 33.742.437 2.229.437 20.849.415

Totaal ……
1
3
.
907
.
810
1
56.790.1741 3.446.347131.160.900

Uitvoer.

Wollen en Half-
wollen
Manuf act. 2.278.270
108.573
1.079.800
Bukskjn

……
..
1.022.183
9.607.235
456.132
3.556.360
Laken

……….163.122

74.062
..
768.673
17.360
206.029
Flanel

………
Andere wollen en haifwollen
manufactureii
673.076 6.899.140 468.714
4.335.148

Totaal …….
1
.
932
.
443
1
19
.
553
.
318
1
1.052.7791 9.177.336

Wat leeren deze cijfers?
Ten eerste, dat van
een
daling van den invoer
vrijwel
geen sprake is: in 1921 ‘werd nog ingevoerd
‘bij’n.a 3 4 ‘millioen EG. wollen manufacturen ‘voor
totaal 31 millioen gulden, teuwij’l slechts ruim 2 mil-
lioen EG. katoenen ‘weefsels binnenkwamen voor
slechts ca. 13Y2 cnillioen gulden.
Ten tweede,
dat de uitvoer van
1920 op 1921
niet
de helft is gedasld,
met name van
bijna
2 nzillioen
KG. met een ‘waarde van
bijna
20 miljoen gulden in 1920 ‘op even 1 millioen EG. met een waarde
van ‘ruim 9 inillioen gulden, terwijl de uitvoer ‘van
katoenen ‘weefsels in gewicht gelijk ‘bleef en in 1921
nog bedroeg ruim 14 mIljoen EG. ‘met een ‘waarde
van
bijna 60 ,m.il’lioen gulden.
Ten derde, dat de intvoercijfers zeer duidelijk wijzen
op een toenem.ende valuta_concurrentie,
1)
die ‘in ‘de
katoenindnst.rie onibekend is.
De invoer van wollen
rnanufactwien uit Duitschiand) is van
1930 op 1921
narn.elijlc verdubbeld
en vertegenwoordigt bijna dezeLf-
de waarde als de geheele export ‘van ‘de Nederlandsche
wolindu,strie.
Ten vierde, dat de buitenlandsche af zet m,ogelijlc-
heden steeds kleiner worden.
En groepeering der Maandcijfers van 1921 orver
telkens ‘vier maanden wijst op den toenenienden invoer
en
den dalenden uitvoer i
van wollen maniafacturen, en
bevestigt op scherpe wijze ‘het bovenstaande:

Wollen menu
facturen.
1 n voer.
EG.

Old.
Januari-April
1921

891.910 12.174.027
Mei-Aug.
1921
…………
980.708

8.654.729
Sept.-Dec.
1921
…….. …
1.573.629 10.441.024

Uit’voer.
KU.

Old.
Januari-April
1921
……….
450.131 4.637.397
Mei-Aug.
1921
…… . …….
322.008 2.761.766
Sept.-Dec.
1921
………….
278.640 1.970.213

Wij hebben tihans in het licht gesteld, dat, de invoer
van bui.ten’landsche kaoenen ‘weefsels van weinig, be-

1)
[Zie onderschrift
1.
– Red.]

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

233

teekenis
is,
gezien het groote
export-cijfer
dezer
ih-

dustrie (in
1920
ruim 104 millioen gulden). Dit klem-t

te meer, als we zien, dat de Twen’tsciie industrie nog

voor ongeveer een gelijik bedrag
‘op
de binnenlandisohe
markt wist te plaatsen. Immers wat Ibeteekent een
im-

port van nog niet 30 miljoen gulden
(1920)
tegenover

een totaal productie van T-wen’the van meer dafi
200

nil’lioen guldens. Wij verwijzen in dit verband naar

‘het artikel van den heer Joan Geldermain
dn
de
Econo-

rn.isch-Statistzsche Berichten
van 11 Januari
1922,
dat

ons wel een heel djuidelijk antwoord geeft
op d’e als
titel ‘van zijn besch’oiiw.in;g gestelde vraag: ,,Waarom

wil T’wenthe geen bescherming?”, maar dat geen
argumenten bevat om aan andere industrieën te ont-

houden, die maatregelen, welke Twenhe (althans in onze dagent) zoo gelukkig is niet noodig te liebben

Hoe geheel anders ‘zijn de export-mogelijkiheden van
de Til’burgscbe wolindustrie!

Oan
deze ‘kwestie juist te ‘zien, is het van ‘groot be-
Jaag een scherp onderadheid te maken tusschen de
afzetgebieden der katoen- en der wol’nijrverheid.

Wij citeeren in dit veriband het volgende uit een
artikel van den heer H. M. J. Blo,mj.ons in de
Dage-

lijksche Beursco-ura.nt
van
12
December
1921:

,,Pwentfhe sp’int en iveeft thetaitikdl, geschikt ‘voor export
naar de bropen. Ln Ned. Oost-ktdië, in ‘de Strelte en in
rniddeii Afrika draagt men katoen, ‘geen wol. Vcoal in
Nederlandsch-Indië heeft ide Twentsohe katjoeniindustriie een
prachtig afzetgdbied.
Uit een adres door verschillende ‘kaitoenfabnikantcn
dezer dagen -tot dle Tweede Kairner gericht, QYljkt duidelijk
van wdtk (helang Nd.-Indië als afzetgebied voor de Nader-
landsdhe katoen.nijverheid de. In 1920 ibodh werden ‘naar
deze markt uitgevoerd 13.278.405 KG. ka’toenen majizuiac-
toren ‘ter waarde van ruim 86 mililioen gulçlen, of ‘wel
63 TOt. van ‘den igeheelen export van katoenen mauuïac-
turen uit -Nederland. 0-een Rvondêr -dan iook, dat elk gevaar,
dat den afzet op deze markt zoulde kunnen doen versnjinde-
ren, de
rpw.efltedhe
katoedandustrie met schrik en angst
vervuilt. De ‘volgende verzuchting uit hetzelfde adres ge-
nomen, spreekt daarvoor b:oekdeelen:
Bij cle tegenwoordige ongnnstige itoestaniclen in de
meeste Europeesdhe landen en door de isteeds sterker
doorgevoerde bescherming in -vele andere overzeesehe
koilonien voor (hun uitvoer zijn adressanten ‘nog meer
dan vroeger aangewezen op de Nederlan’deche ko,loniiën.
lIet arbeidaveld, waar Twenfihe 86 mi,ilken of 63 pCt.
van ‘zijn export liqu.ideert, is nu voor ide wl n ijveriheild van geen belang ‘hoegenaamd en daarenboven biedt de afzet -van
wollen stoffen geen kans naar 1bijna alle koloniale landen,
clie meereudeels tropische of eemi-tropisohe landen zijn.. Nu
zijn het juist deze, landen, wier markten in het algemeen
voor initernationsle imedediniginig ‘onder gelijke voorwaa.
t-
den openstaan.
Daarentegen hebben alle landen, ,waar
-wel
gedragen
wordt, sterke bescherming, uci’tgezdhderd itot (heden Knge-
land, ,welk Rijk echter genomen als British Empire, geens-zins als vrjliandelslantd kan beschouwd ‘worden. ‘De
voor-
keursredhten, clie b..v. Australië •en Canada aan Britsdhe
ptockteten -toestaan, (hebben de ‘fldbur’gschewelleiistoffen-
faibi-ikanten ook van dle markten tvendrojtgen. De kans voor
‘dc vøl-nijverheid om nieuwe banen te veroveren (als de
oude ‘zoo erg mochten izijn ‘afgesloten) ds ‘buitengemeen ge-
ring. Het verwijt door Mr. Dr. Anton van Gijn over Mr.
van Spaendonck heen ‘tot de Tiibu’rigsclhe midustnieelen ge-
richt, staat gelijk met dien fabrikanten te verwijten, dat -zij
er niet voor kunnen ?’Jorgen, dat door de Javanen’ en door
de negers in midden-Afrika wol in plaats van katoen ge-
dragen wordt.”

Waar de Nederlancische wolnijver,heid ruim 50 pOt.
-van h;aar totale productie exporteerde is ‘than’s da export gedaald tot even 1 millien KG. In -het alge.
meen is die daling van den export (het .ge)vol’g van de
ibesohermende handelspolitiek, die vooral n den oor-
-log weer (belangrijke afzetgebieden
voor
‘de Nederland-
sche -wolindustric heeft
doen
verloren gaan. Overal
stuit on’ze industrie op den steeds honger worcienden
,,Tariefmuur”, die spoedig ‘het ‘laatste stuk wollen
-manufacturen binnen de eigen landsgrenzen zal hou-
den. Onheilspellend’
is het
inderdaad; ‘dat in dén

jaar
tijd
(1920-1921)
de export met [bijna 50
ipa.
is
ge-
daald. –
Alleen Nederland doet niet mee aan het bouwes

van dien tarief

nuur: ‘zooa-ls The Econoin4st
in zijn
nummer van 3 Decemher
1921
bl.
968
zegt:
,,At
present the Dutch seen tobe the one people in Europe
who con show a clean bill of health.”

En – vergeef ons
het
‘uitvoerig, maar zeer belang-
rijk citaat – vervolgens ‘wordt dan een niverzidht ge-
geveli van de proteotiorristische ,,infectie” der wereld:
j;
rance
kas a system by ‘wthmich the apecifiic rates of ziuty
pel kilo, er per 100 leilos, of 1913 are mu-Itiplied lby ,,co-
efficienits”. There -was a general rev-ision in Ju’ne last under
wlsidli these co-efficiente were nearly all a,clivaaced, and
th-ere ‘is ‘going to ibe
a.
furtiher reviaioin in ‘the coming win-
tei-. These co-effioien’ts of inci

ease run as liiglh as ten,
though usuailly they jange ,between three and five. There
‘ai-e two taa-iffs – the ,,genei-al” and the ,,mi’niiimum”. The
United Kingcbom enjoys the lienefit -of the ,,’mindmum”
tanif,
1, though the Em1pii-e dma -to snbnsit to the (higher
,,general” -tnrif.
1. The co-efficients are aipplicaible to
botli ,tariffs. The general idea of ‘these multipliers
or oo-efficients is that bhey sihould Inove up;war-ds with
prices, but t-hey have in practice outstri,pped prices. The general effect upon our tracle wibh France bas been bad,
bho’uig(h we,
as
thas been nieutioned, are on the moat faijvoured i,iinimum scade.
Belgiuma also
goes in for oo-efficients of
imici-ease, and is about to make an all-round revrieio’n. So
far Bel,giusn bas kept tolerably anne,- and the rv,isioins in
June of ‘last y-ear and of April -in this year stil ieave
‘theii- tariff don’, as judged hy post-war stanidards. The Swdas
wlh’iclh useci ‘to
te
q uite inoderate, iwas revised in
June last, and ;a Jarge number of ‘the dtbties ware Klolxbled
and even ti-ebled. A new Customs ‘law is to -be introduced
in the spriing. Switzer-laci,d haai not, so far, treated the
United – Kinigdom baddy, her chief pur,pose in the revision
of tai-‘iffs being to stop goeds coming from the countries
witlh depi

eci’ated exdhanges.
One of -the worst of sthe ‘tariff cI’isease patients is
Spain.
Thei-e was a partial i

evision en protectionist uhi’nes in No-
‘vensber, 1920, uirder svlhidh duties were -inoreased by per

centages from 50 to 400. It
was
-a tard.f

f by Royal Order,
of which ‘the legality was question-ed in S’pain. Then ‘in
May -last comes a ,,przvisional” itaráff, wihiali reduceci some
of ‘the November ‘duties, but -imposed olmhers
en
goods wihich
had previou’sly escaiped. A draf-t revised tardff was püblish-
ed ,,For oibser,vations” in Ju-ly, wh’ich in its compieted form
will be enforced early next y-ear. In adidlition to ‘the in-
creasd duties, tihei-e is now ‘a sunt,ax or ,,agio” imposed
to bring the clirbies up -to their gold eqiri’valen’ts. This
whiçih is revised tivery snon’th, is ‘basad en ‘the
reiati:o’u ‘between fine gold in Loudon and ‘the pound ster-
ling in Madnid. Spain has -a fust, or fowr, column -tariff,
and a second, or ihigher, column. We and moet parts of
-the ldmpire (exeept Anstralia) ipay -the lower rates.
Italy ‘is
another country w’hidh last June proiduced a
new General Customs Tairiff. Provision was made for -the
increase in ‘the basic rates by ,,co-efficients”, the idea -being
to bring ratea up to a level wihich would ooiinpensate for
the :h-igher costa ef production in Italy in cemnparison ‘witli
these of other industrial countries. There is, (ho’wever, a
great deal of einde protection about ‘the -tarilf ‘wfsiah is
(inmeusely voluminous and coisplicated. Like -those of ‘most
other European ceuntries, ‘the Italian duti’es are reckoned
in gold, -and ‘lihei-e -is a surlax or agio, as in Spain. The
value of the 1 ira i-n New York is ‘the basis ol the ‘agio,
and for’bni’gihtly rev-i-aions are made by the Minister of
Iflinance.
Now v,’e come ‘to the
United States,
where ‘the ‘diseaae kas
bioken out in -a foam ‘w’hich raveals unusual
syinitoims.
The
i’d-ea ,Ohere kas been not only to ra.ise -the
act vaiorens
rates
of duty, but to introduce nu al’togetlher -new mcasure of
value. Just as during the -war we lear-ned that thhere was
sudh a thing as ,,Gernian” truLh ‘distinguiithaible ‘trom
or-dinary truth, so ‘there is ‘to ibe -in future nt the -ports of
the United States an ,,American” ivaklue distjiinct from
ordinary value (cost, insurance, and freight). The Tariff
Bill bas passed the Eouse of Representabives, and is being
criticaily reviewed by the Senate. The Senate Conimittee,
while retaining the principle of nu ,,Ajrnerican -value”,
upon w’hidh dutdes -will ibe charged, kas made effonts -to
prod’uce
&
definition which the Cnstoms officers and ap-
praisers will -be able -to ‘work without blocking entirely
the flow of timports. Also, the Senaté Committee bas shwn
a willingness ‘to recluce ‘the – rates of the -Blouse ‘Bill, and
kas aceorded to a ideputation from the Sheflield Ohamber
of Commerce the unprecedented courtesy of an open
hearing. It is possible that ‘the final Act will te lesa
savagely pro-tecti’ve ‘and more workabie in practice -than
the Blouse Bill, of wlhith the Tent was published in this

234

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maarr1922

country by the Board of Trade in August. The Senate Corn-
uiittee has revealed •a surer sense of realiibies ‘than the
Conimittee of the ionse, ‘and has at least appeared to ‘in-
quiie ‘how the United States cau seil
Od,1
and wiheat and
eopper and manufactured goods and be paid the tmmense
debts owing to them, if tihey close by tariffs rbbe ooly
avenues of gayment.
SeveraI parIs of itlie
British Em,pire
are revising, er have
revised, tjhir tariffa, i
g
generally in an upward drirection.
India’s
new tariff canse into force en Mareli lat last.
Since thea a fiacal eommisaioai kas been appointed to con-si’der, among other things, the policy of adoipting Irnperial
Preferenee.
Australia’s
new Custozns Tarif 1 da,tes from
Marth, 1920, since wihen severad a iend’ments have been
made by the base ‘of Representatives.
Canada
revised its
tariff iby Cuatonis Resolu1jions in May last, and a complete
new tariff is to be dralteci by the Pnrlia,m•enit eleoted this
mon’th.
New foundland
in August a,rnen,ded its tariff, and
starteci upoin the slippery slope
of
,,antidumpiug” legiis’la-
tien.
Bouth Africa
paasei Customs Mnenchnent Acts bo’th
last year unK1 this year, and
ie
about to inveatigate the
questiion of preparing a new Customs Tariff for the
Union.
New Zealand’s
tariff is
rit
this moment in the
melti.ng
pot of discuasion; ‘the preference to the United
Kingidom is heing extended.
The First thing a newly constituted State appears to
‘thidk of is how best it may hinder trade w,ith its neigih-
bours.
Esthonia, Latvia,
and
I,ithuo.nia,
these Balbic frag-mentis slit of f from ‘w’hat ionee was Russia, have all set up
new tariffs in ‘the course of the past year.
1ioumania,’s
latest effort in tariff revision ‘dates from July last, as
does that of the
Jugo-2lav Kiivgdom.
E’ven ‘the Norbhern
European cou,ntries, once cornparaûiwely sane, are goi’n,g
the saaie way.
Sweden
kas this year tocreased its duties
against so-cnlled ,,luxury” articles of commerce.
Denma.rk
kas a Bill in .pr.eparation, and
Finland
reveals a desire
not to be kIt jbehind. In
South-dmerica
‘the same restless
spirit ‘is seen to be at ‘work. A new
Peruvian
tarif 1 is
expeeted ajt the begi.n’niing of ruext monbh.
Bolivia
enforced
a new itariff as from the md(lie of last year, and
Chile
nraide a partial revision, en ,,luxury” articles, ‘last February.
In
Japan there were parti’al revisions in August of
1920,, and in June last.

D6 Nsderia.ndsche markt is voor iedereen ivrij open,

maar de Nederlandedhe industrieel stuit in de meeste
gevallen op een ‘onoverkomelijke tnibarr,ière.
Het spreekt vanuelf, dat de fabrikanten onder deze
emstandigheden, vaak in pijalijken concurrentiestrijd, zich ‘beijrvesen, hun fabrikaten op de Nedrerlandsche
markt te verkoepen. Terwijl de Nederlandsche markt
om verschillende redeilen voor hen thans nog een
ongunstiger afzetgebied is dan voorheen!
Op de eerste plaats komt thans de
gelveele
Neder-
•lanrdsche (ook •de export-) industrie op de toch reeds
kleine Nederlandsohe markt;
op de tweede plaats wekt het buitenland om drie
redenen bij voorkeur de Nederlandsche markt:
omdat de meeste andere landen door hooge tarieven
het buitenland weren;
omdat Nederland de deu
r
en open’h.oudt;
last, the reverse of least – omdat de Nederland-
sche gulden voor ‘den buitenlander oene ‘bijzondere
aantreiskelijkheid heeft.
Zoo kon ‘het dan ook gdbeuren, .dat in het
‘van
dan

oorlog gespaard gebleven en ibij,zonder koepiracht’ig
Nederland tal van industrieën, ‘waaronder oolk dc
Tilburg’sche wolindustrie, ‘hun productie steeds zagen dalen; tot rgeheelen of gedeeltelijken stilstand werden
gedwongen; en nog steeds geen einde uien aan een
malaise in hun ‘bedrijven, die voor ‘versch,illenden den
ondergang dreigt te gaan ‘beteekenen.
Immers de malaise dinu.rt ‘nog steeds svoort, en de
abnormale concurrentie, die Duitschian d ons door
don lagen markenkoers aandoet, laat zich nog stet
onverminderde kracht voelen, – al trachten de dog-
matische vrijbandelaren, .zeoals prof. Van Gi,jn in de
Dag. Beurscourant ‘van 20
Nov.
1921 en Prof. Bruins
op de vergadering der Ned. Mij. ‘voor Nijveiieid en
Handel van 31 Januari 11. ‘het publiek te suggereeren,
dat de valuta-concurrentie nu langzaam-aan voorbij
) daarbij schijnbaar gesteund door een zeer tijdelijke
opldvirig in enkele industrieën, die met aandrang om

1)
[Zie oadersdhniFt
2. – Rad.]

invoerbelemmering hadden gevraagd. De fe’i’t&i wijzen
er echter op, dat de opleving seer tijdelijk is geiweebt,

en een nieuwe inzinking wederom is begonnen. Uit
het verloop der werkloosheidscijfers in de Tiiburgsche

woiindustrie, welke ons door de Gemeentelijke Ar-
beidsbeurs bereidwillig werden verstrekt, iblijkt. dit
ook zeer duidelijk. Terwijl in het le halfjaar 1921 het

getal geheel werklooze textielarbeiders tot ca. 1000,
en dat der gedeeltelijk werkloonen tot ruim 1500
steeg, is dit getal in het 2e halfjaar snel gedaald.

Elke week echter ‘sinds eind December 1921 stijgt
het werklooaengetai en een nieuwe crisis wordt alge-

meen verwacht. De toestand’ der industrie is onge-
zond, wat wel hieruit blijkt, dat de fabrikanten ge-

middeld 18 pOt. minder arbeiders in dienst hdbben,
dan aanneer hun bedrijven op volle capaciteit wer-
ken, m.a.w. dat op een groep ondernemingen, die hij

een goeden gang van zaken aan 10.000 arbeidets werk

verschaffen, thans 1800 arbedder.s die werkgelegen-
heid missen. Dit zegt veel, als men overweegt, dat wij

hier te doen hebben met een industrie, die v66r den
oorlog gevestigd is en tijdens den oorlog geen uit-
breiding van ‘beteekenis heeft ondergaan.
Voor den onbevoorroor’deelde moet, het duidelijk zijn,

dat tegen crises van dergelijke intensiteit, zoo spoe-

dig eilkander opvolgend, de meeste ibedrijven niet be-

stand zijn. Kan ‘men dan verwachten, dat de betrok-
ken ‘werkgevers die dagelijks de noodlottige gevolgen
der iverkloosdield van zeer dichtbij uien, op ethische en
theoretisch-economische gronden een middel zullen

afwijzen, dat naar hun vaste overtuiging er veel toe zal bijdragen, om over deze periode van ongelijken
concurrentiestrijd heen te ‘komen

Nu kam ‘men wel zeggen, zooais alle dogmatische
vrijhandelaren ‘betoogen: Gij zoekt de ‘middelen in
een verkeerde richting: alleen loonsverlaging en
werk’tijdverlenging kunnen de Konkurrenzfëhikeit
der Nederiandsche industrie herstellen.

Daarop antwoorden wij ‘het volgende. Ook wij zijn
ervan overtuigd, ‘dat de in een periode ‘van hoogcom-
junctuur door de arbeiders verworven gunstige ar-
heidsvoor’waarden niet ongewijzigd gehandhaafd ‘kun-
nen iblijven hij een dergelijke econormische inzinikiog
als wij ‘thans beleven. Ook wij zijn voor verlenging

van den arbeidsduur en ‘waar redelijk en mogelijk
lagere lonen.

Maar daarbij moet toch rekening worden gehou-
,d:en met feitelijke mogelijkheden: wij ‘kunnen geen
vali,die arbeiders behouden voor een ‘loon ‘van 450
Mark of
6
h 7 gulden per week. Wij moeten ‘onze
bonen niet brengen op het Duitsche peil, ‘maar
Duitsebland en Nederland moeten komen op het inter-nationale peil, wat voor Duitschland een verbaoogin.g
en voor Nederland een verlaging zal ‘beteekenen.
Evenmin is het .practisch denkbaar, dat wij terug-
keeren tot de lange werktijden van vroeger. Al zijn
wij er stellig van overtuigd, idat het buitenland il-
eiste en meer plooii)are regelingen nopens den aubeids-
duur heeft, anderzijds staat toch vast, dat wij ons
verzoek om invoerbelemimering niet in den hoek zul-
len laten duwen door vrijhandelaren, die ons in een
60-urige arheidsweek het herstel der Nederlandsche
industrie willen laten vinden!
Wij
moeten releen’ing
houden met hel buitenland:
zoowel in onze sociale
wetgeving als in onze ‘handelspolitieik.
Wat wij dan vragerri
Een belemmering van den invoer, om onze indus-
trie gelegenheid te geven ‘zonder ‘blijvend nadeel de
periode te overkomen, waarin het nivell•eerings’proces
der arbeidsvoorwaarden in de versdliilende landen
zich voltrekt. Doen wij niets, laten wij ionze gren-
an open, dan gaan Duitschlan,d en de andere ‘landen
met lage valuta door, een groet deel onzer i
n
d
us
t
r

te ondermijuen, profiteerend van het verschil in koop-
kracht ‘hunner valuta in het eigen land en den buiten-
landschen wisselkoers. Belemmeren wij den inivoer,
dan bereiken wij:
ten, eerste:
dat wij de werkgelegenheid ‘in het eigen
land vermeerderen en daardoor ‘de werkiooiheid met

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23

al ‘haar na’deelige gevoIgen op de meest d’oelmatige
wijze bestrijden;

ten tweede: dat
wij voorkomen, dat groote ‘kapita-

len, in de industrie gestoken, renteloos blijven;

ten, derde:
dat de brynnen der belastingen niet ver-

der opdrogen;

ten vierde.-
dat de arbeiders
mm
tegenwoordige
koopkracht behouden.

Welk bezwaar bestaat tegen die belemimering van
den invoer?

De consumenten worden verhinderd te profiteeren
van d’e lage prijzen; de duurte wordt er door besten-
digd en de prijsdaling tegen,gelhouden; kortom het
conisumentenibelang wordt ‘geschaad. Daarop wordt door de freetraders telkens weer de nadruk gelegd.
Het vraagstuk van het consnmentenbelanig is enge-
twijfeld van groote boteekenis ‘voor de ibeeordeeiing
der handelspolitiek.
Maar men, moet daarbij goed in het oog houden, dat de groote meerderheid der consumenten tevens
producenten
zijn.
En wanneer men door de open-deur-
politiek die producenten werkloos maelrt, beteekent
‘dit, dat men dezelfde consumenten uit ‘o’verheidsmid-
delen in staat imoet stellen hun ,,ccnisuimptie” te koo-
pen. Op de tweede plaats meet men er rekening med
houden, dat de prijsdaling niet door
elice
inwoerbe-
lenilinerinig wordt tegengehouden. Men kan den in-
voer geheel uitsluiten, bv. door een aligeaneen invoer-
verbod; men kan hem ook ‘bemoeilijken, bv. door een
consentenstelsel, dat ‘zoodanig gehanteerd vordt, dat
prijsopdrijving der Nederiandsch’e producten er door
wordt ‘voorkomen.
Met de (bespreking

van ‘het consumentenvraagstuk
zijn ‘wij pr.actisch teruggekomen op ons uitgangspnn’t:
dat de ‘hendelspolitiek beslist moet worden op over-
wegingen van algemeen belang. En dan staat de zaak naar onze meenurig aidus: dat de
groote meerderheid
der Nederlandsche ‘producenten-consumenten ten zeer-ste gebaat is met in,voerbelern,merende maatregelen.
Het geldt hier niet een groepsbeinn’g van een klein
getal winzieke wollenstoffenfabrikanten en ‘naar-be-
hou d-van-verkregen-arbeidsvoorwaarden-strevende tex-
tielarbeiders. Neen!

Het geldt hier dë (belangen van een aer belangrijk
deel der Nederiandsche textielindu strie (wollenstnf-
fen, tapijten, band- en veterfabrieken, .trico’tagefabrie-
ken, linnen- en daanastweverijen, enz.) van de gcheeie
s’igarenin&ustrie, van de geheele confectie, van de
geheele typografie, van de geheele ieder- en schoen-
industrie, ‘van een belangrijk deel der metaalnijver-
hei:d, enz. enz.
Al die tiencl’uiizenden aiibeiders
met hun gezinnen
zijn of dreigen te ‘worden heit slachtoffer van den enge-
breidelden buitenlandschen invoer.
Al die duizenden groote en kleine werkgevers zien
hun zaken bedreigd door de abnormale, op vernietL ging der Nederla’ndsche nijverheid gerichte concur-
i-entie, waartegeno’ver zij vrijwel madhteloos staan.

Moeten wij dan wijzer zijn dan de geheel’e wereld:
kan ons land wèl en de geheele verdere wereld niet
een dergelijken aanval op haar industrie ‘zonder blij-
vend nadeel doorstaan?
Naar onze meening:
Neen!
Mr.
B.
J. M.
VAN S1’ABNDONCK
Tilburg, Februari 1922.

*

*
*

1. Mr. van Spaen’donok is, wat zijn cijfermateriaal
(betreft, niet volledig. Terwijl hij, wat dan algemee-
nen in- en uitvoer van ‘wollen stoffen betreft, de
cijfers ‘volledig ‘weer’geeft, beperkt ‘hij ‘zich, ‘zoo spoe-
dig ‘het gaat om het hoofdpunt ‘van zijn (betoog, de
valutaconcurrentie, tot, •de enkele mededeeling, ‘dat
de totale invoer van wollen stoffen uit ‘Dui’t.sohlan’d
van 1920 op 1921 verdihbel’d ijs. De juiste cijfers, op
dezelfde bladzijde der ‘han’dolsstatistdek te ‘vinden en
voor een juist oordeel over den wezenlj’ken omvang
der valutaconcurrentie onmisbaar, laat hij achter-

wege. Zijn artikel vereiselht op dit punt dus aan-
vulling. Deze aanvulling ‘volgt hieronder.

Gegeven worden de in’v’oercijfers over 1920 en 1921
gesplitst over Duitschlan’d en Engeland. Beide landen

omvatten te ‘samen ruim % ‘van dan geheelen invoer.
De rest is ‘verdeeld over verschillende landen, ‘waaiibij
België over het algemeen. vooraan staat.

Invoer
1920
Wollen en haifwollen manufacturen

Totale
Waarvan
Waarvan
Invoer
uit
uit
in KG.
Duitschl.
Engeland

45486
165.914
Laken

……………….281.552
Bukskin

……………..
..
1.329.678
255,303
848.047
7.294
44.234
Andere wollen

n halfwollen
e
Flanel

……………….62.648

manufacturen

………..
2.233.932
131.882
1.506.068

Totaal ……..
3.907.810
439.945
2 564.263

In procenten van totaal …………
11,3
0/o

65,7
°Io

In voer
1921

Wolk’,,
en halfwollen manufacturen

Totale
Waarvan
Waarvan
‘[ovoer
uit
uit
in KG.
Duitschi.
Engeland

208.814
95.143
68.051
BuksLdn

…………….
972.002
372.196
494.216
10.402
15.721

Laken

………………..

Andere wollen en halfwollenFlanel

……………….36.214

manufacturen

……….
2.229.317
494.076
1.141.812

Totaal ………


3.446.347
971.817
1.719.800
In procenten van totaal …………
28,2
%

49,9
0/

Iniderdaad ‘volgt uit deze cijfers, dat de D.uitsc’he
invoer -van 1920 ‘op 1921 verdubbeld is. Tegelijk leeren
zij echter, dat de invoer uit Duitschlan’d ‘ook in 1921
nog nauwelijks de
helft
is van den invoer it En-
geland.

Deze cijfers moeten wel leiden tot de conclusie, dat
het ook iii 1921
‘niet
in de eerste pla.ats de Duiits’che
concurrentie of ‘de concurrentie uit andere lage
‘va.lutalan’den is geweest, die zich hier te lande heeft
doen ‘gevoelen.

lujtussohen ‘zeggen deze albsolute cijfers uiteraard
niet alles. Het zou toch kunnen ‘zijn; dat ‘desalniette-
min onze Nederlandsche industrie speciaal door
dezen Dui’tschen invoer ‘werd getroffen. Duitscihe ‘goe-

deren zouden dan op de Nederlan’dsdhe markt thans
de plaats moeten innemen, ‘die tevoren door ons eigen
product word vervuld. Noodzakelijk ‘zou dan echter
zijn, dat de Duitsohe invoer van thans ‘die van vôör
den oorlog ibelangrijk te bo’ven ‘ging.

Voistrokt vergelijkbare cijfers ‘zijn hiervoor niet te
geven. De omschrijving der groepen was onder het
rigime onzer vroegere handelsstajtistiek niet precies
dezelfde als thans, terwijl bovendien voor ‘vroegere jaren geen gewichtscijfers bestaan, wat ten gevolge
heeft, dat slechts de waarde der ingevoerde ‘hoeveel-
heden kan worden vergeleken. Niettemin geven ook
aldus deze
cijfers
voldoende houvast.

Invoer tot verbru ik
1913

Manufacturen

Totale
Waarvan
Waarvan
invoer
uit
uit
in Gid.
Duitschl.
Engeland

Van wol, lakens,

buk’skins
en casirnieren

………..
2.351.758
1.670.328
255.947
Van wol.

Alle andere niet
981 8.636
6.003.007
2.478.140
afzonderlijk belast ……..
Van wol, flanel en baai
..
– –
48.202 3.892
35.127

Totaal ……

12.218.596
7.677.227
2.767.214

In procenten van totaal …………
62,8
0/

22,6
01

236

ECONOÏIIfl-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart
1922

Invoer
1921
Wollen en half wollen manufacturen

Totale
Waarvan
Waarvan
invoer
uit uit
in KG.
Duitschi.
Engeland

2.074.242
847.250
604.370
7.939.962
2.593.078
4.004.522 297.281 65.046
159.428

Laken

………………..
Bukskin

………………

Andere wollen en half wollen
Flanel

………………

20.849.415 4.110.855
9.247.377
manafacturen

………..

Totaal ……..
.
31.160.900 7.616.229
14.015.697

In procenten van totaal ………..
24,4
0/

45
Of

Deze cijfers behoeven inder:daad geen nadere toe-

lichting. In 1913 ‘v’oer’de Duitschland bijna 3 maal

zooveel in als Engeland, in 1921 daarentegen :Enge-land bijna 2 maal 7ioorveel als Duitschlaird. Over de

quautiteiten geven deze cijfers geen li’cihit. Veilig kan
men echter aannemen, dat
uit Duitschla.nd
mi
1931
nog n’iet de helft
is in.gevoerd vara 1913.
De Duitsche
concurrentie is ‘hiermede tot haar juiste afmeting
teruggcbracht.

Dit alles ‘doet nog een verdere vraag rijzen. Er is
in het artikel van Mr. van Sp’aendonc’k een onduide-
.lijkheid, dia onbedoeld kan zijn, maar die in het
licht van ‘bovenstaande cijfers ook van meer ‘betee-kenis kan wezen. Terwijl de schrij’ver toch de nood-
zakelijkheid van overheidsingrijpen vortduren’d ad-

strueert met een beroep o’p de valutaconcurrentie, om-
schrijft hij de idoor hem .gewenschte maatregelen in
‘het algemeen als ,,inv’oer!belemmerin’gen”, zonder op
‘hun eigenlijk karakter nader in te gaan. Tiweeërlei
is ‘mogelijk. Of hij bedoelt speciale Jzeleimmeringen
tegen ‘den invoer uit lage valutalanden, ‘in welk ge-val, deze, gelijk uit bovenstaande cijfers volgt, voor
de Nederlandsche wollenstoffenin’d’u’strie slechts van
geringe beteeken’is zullen zijn. Of hij bedoelt invoer-
belemmeringen in het ialge’m’een, m.a.w. protectie tent

ceurt. In dat geval is ‘het evenwel ‘uit het boven-
staande duidelijk, dat zulks met andere nrgiimeniten
rzal moeten worden verdedigd dan met een beroep
op de valutaconcurrentie. Dat de Tiliburgsche wol.1enstoffeninus’trie op het
oo’geniblik een m’oeilij’ken tijd d’oor,maakt, is niet tegen
te spreken. Des te n’oodzake]ijker is ‘het dan echter,
dat getracht wordt de eigenlijke oorzaken van dit
verschijnsel op tç. sporen. Uit het bovenstaande blijkt
voldoende, dat met het artikel van Mr. van Spaen-
donck hieromtrent het laatste ,woord nog niet ge-
spreken is.

2. Mr. van Spaendonck schrijft,, dat ik op de ver-gadering der Ned. Mij .-vlo’or Nijverheid en Handel
getracht heb, het pchliek te suggereeren, dat de valuta-
concurrentie mi langzaam-aan voorbij
is.
Wie van het

verslag dezer vergadering in het F’ehruarinumimer ‘van het tijdschrift ‘der Mnatschappij wiil ‘kemaisnemen, zal
zien, dat ‘deze voorstelling niet juist ‘is. Ik heb erop
gewezen, dat het ‘versdhijnsel tijdelijk is, inizooverre
‘het een voortdurend ver’dére daling der mark tot voor-
waarde heeft, .dat, naarmate deze daling ‘v’oortigaat,
aan den anderen kant verschillende bezwaren, waar
mede ‘de Duitsche producenten te kampen hebben,
vermoedelijk in Ibeteekenis zullen toenemen en ‘dat
men quantitatief den invloed dezer conjcurventie niet
moet overdrijven. Ter ‘adstructie van idit laatste
kirn’nen de boven gegeven cijfers tevens goede dien-
steu bcwijcn.
De schrijver behoort voorts tot degenen, die hen,
die zich tegen ‘het nemen van beschermende maat-
regelen verklaren, plegen aan te duiden als ,,.dogmati-
sehe” vrijbandelaren. Lk wil hiervan s.Iedh’ts dit, zeggen,
dat ik ‘totdn’sver meende, dat de toevoeging ,,’dognia-
’tisch” alleen van toepassing was op hen, ‘die zekere
stelregeis principieel en onder alle ‘omis’ban’di,g{hede’n de
eenig juiste achten. Wanneer de schrijver van mijn
artikel in dit blad van 28 Decemiber j.i. en ‘van mijn
rede te Utrecht ‘wil kennis nemen, zal hij zien, dat

mijn uitgangspunt is de ‘toestand, waarin ‘het Neder-
lan’clsdhe bedrijfsleven ‘thans in werkelijkheid verkeert,
en, indien ‘dit thans ‘ziek te achten is, den ‘omvang

en de oor2aken ‘der kwaal. Ik ‘blijf het oitbrel:en van
bedrijfsgewijze gegevens betreuren, ‘do’cih meende en
meen, ‘voorshands in de werkloosheidscijfers voldoende

aanwijzing te vinden tot het ‘gr’ootcndeels afrad’en van
maatregelen, die vrijwel ‘alle ‘in het ‘algemeen gezien niet wenschelijk zijn en die een gezond bedrijfsleven,
zoo spoedig men eenigazins verder ziet, moeten ‘ver-

slappen en ‘schadie ‘doen. B.

GROVE ONBILLIJKHEDEN, VERBONDEN AAN

DE UITZONDERINGSBEPALINGEN OP DE

ALGEMEENE REGELING VAN HET 5 pOt.

INVOERRECHT.
In ‘liet Vioorboo’pig Verslag van ‘het VIIe Hoofdstuk

B. van de Staatsbegrootinig voor ‘het ‘dienstjaar 1922
lezen ‘we in ide Algemeene Besoh’ou,wiingen onder ,,Her-
ziening
‘van
‘liet tarief van invoerrechten”:

Van znde zijde werd gewezen op ide
oabUlik-
held, welke ‘gelegen ds tin ide ‘omsta.ntdtgheid, ‘dat alle werk-
tu.igen voor faboiek’sgebruik van inv’oerreaht zijn vrijge-
steld, terwijl van verschillende grondstoffen ‘en ond’erdee-
len, iweike voor de ‘vervaardIging tran ‘zoodanii’ge ,werktui-
gen ‘noodig zijn, een recht van
5
pCt. wordt geheven. Door
deze regeling wordt ide ‘buitenlaiidsche fabrikant van werk-
tu.i.gen, als de ‘hji’eiibo’ven genoemde, boven ielen Nederland-
sohen bevoondeeld. De ‘leden, hier aan het woord, ‘achtten
dit tin ‘hoege mate onigewenscht en drongen deeha.lve met
klem op wijziging van ide betreffende bepalingen aan.”

Waar dit Hoofdstuk ‘van de Begr’o’ot’ing liinnenikor,t
in openbare behandeling komt, loont het wel de moeite eens na te gaan, welke Ibeteekenis en ‘weiken ‘omvang
d’e onbihijkheid heeft, ‘waarvan het V’o’orl’oopig ‘Ver-
slag ge’wa’ag.t.

Het ‘huidige stelsel van invoerreclht bedoelt ‘in alge-
meene trekken eene belasting te heffen van 5 pOt.
naar de waarde van alle ingevoerde ‘zaken’ en eene

uitzondering ‘te maken voor alle grondstoffen in
ei’genlijken zin. Men ‘heeft eclhter om de machinale
industrie in het ‘bijzonder te Ebevorideren ook de
(kortweg te noemen) fabriekswenktiui’gen vrijgesteld

van inivoerrecht.

Als vanzelf sprekend is hiertbij aan te’ nemen, dat
de Nederlandscihe industrie zich op het ‘tijdstip, waar-
op deze bepalingen tot stand ‘kwamen, nog niet eterk
op d’e fabrikage van ide ‘vrij te stellen ‘werktuigen had
toagelegd en in ieder geval bij.’ lange na ziet in ‘de
bdhoef te van een groeiende nijverheid kon vo’orzieii.

Sindsdien ‘is er echter ‘veel veran’deT’d en ‘zijn de
gewijzigde verhoudingen juist aanleiding, om in dit
artikel eens de ‘v’oordeelen, •die ide industrie in het
algemeen van dezen imaatregel geniet, ‘af ‘te ‘wegen
tegen de nadeelen, welke de fabrikant ‘van vrij’ge-
stelde werktuigen hiervan ondervindt ‘(zooais we da-delijk zullen zien door
achtersfellin.q
bij ‘den buiten-

landsohen fabrikant).
De fabrikant ‘hier te ‘lande van de vrijgestelide ‘werk-
tuigen heeft ‘

,:oor de faibrikage n’o’ddig versc,hillende
grondstoffen, half fabrika.ten enz.,
welke bij invoer uit

het ‘buitenland gedeeltelijk:
vrijgesteld zijn van’ invoerreeh’t;
belast zijn, terwijl zij een uitsluitend ‘buiten-
l’andsch voor’tibreng’sel zijn;
‘belast’ zijn,
‘terwijl
zij tevens ook een Nader-
l’andsch produkt zijn.
Voor de nu volgende redeneering zijn de groepen 2 en 3 ‘ongesc’heiden. Het doet er namelijk niet boe
of de materialen ‘van groep 3 uit ‘het ‘buitenland dan
wel uit het ‘binnenland afkomstig zijn; immers ‘ook in den binnenlandoh’en ‘prijs klier materialen weer-‘spigelt zich het feit; dat
zij
uit liet ibuitenlanid alleen

met verhoogin’g van 5 pOt. invo’errecht kunnen worden
betr’o’kkeh.
De fabrikant van de vrijgestelde ‘werktuigen (over’
‘dezen hebben wij het verder alleen) in Nederland,’
vorwevkt dus in zijn produkt mna)teri’alan uit de groe-

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

237

pen 2 en 3, die als belast met 5 pOt. in’voerrec’ht moe-
ten worden in rekening gebracht.
De buitenlandsc.he faibrikanit leveit edhte’r ‘het ge-
reede fabr’ieks’werktuig hier te lande
vrij
van .nivoer-

recht, d.w.’z. ‘de materialen uit •de groepen 2 en 3
komen in zijn product
vrij
ivan invoerrecht iblinnen.
Het is dus duidelijk, ‘dat de NedeTlarvdsdhe fabrikant
5 pOt. over de waarde van de materialen ‘uit de groe-

pen 2 en 3
ongunstiger
werkt dan de buitenlandsche.
Volgens vooribeelden uit de praktijk ibeidraagt het

verschil, dat de Nederlandsc,he fa’brdkan.t ongunstiger
werkt, jaarlijks zeer belangrijke ‘bedragen, voor ver-
schillende bedrijven ,zetls te stellen op 2 tot
21%
pOt.

over ‘het gepl’aatstte aandeeleukajpitaal.
1)
De ‘vrijstel-
ling van dnvoerre’ciht voor de ‘bedoelde werktuigen
verlct dus wel ‘krachtig als
buitenlarvdsch.e
uitvoer-

premie.

De wettelijke ‘bepaling, die de fabrieik’siwerktu’igeii
‘vrijstelt ‘van invoerrecht, ‘heeft nu door ‘ministerieel’e
resoluties nog telkens ‘belangrijke uibreiildin’g onder-

gaan.

Zoo woiden als fabriekswerktuigen h4v. vrij ten
invoer toegelaten alle motoren (uitgezonderd alleen die voor motorrijtuigen, motorrijwielen en vliegma-
c’hines), dynam’o’s, alle werktuigen, die iblijkens ‘hunne
inrichting door mechanische kracht zuilen worden
gedreven, alle ‘bij ‘diie werktuigen (belhoovende en gelijk-
tijdig daarbij ingevoerde toestellen en 5nstruimenten,
terwijl de zgn. electrische apparaten ‘(scihaikelaars,
controllers, weerstanden, tran’sformatoren, euz.) ook
afzonderlijk ingevoerd vrij zijn, indien
zij
slechte zijn
aan ‘te merken als onderdeelen of todbdhoor’en van
fahrieiksiwer’ktuigen, of van eene installatie eener elec-
trische centrale en ‘haar kabelnet. Wie meer precies
op de hoogte wil zijn, sla om te beginnen idaarcoveT na
de blz. 220 tot 256 (Fabrieiks-, Land)boiuiw, en Stom-
werktudgen) in den Ben druk ‘van het Tarief van
Rechten van In,v’oer door van Bosvelci Heinsius.
Ter opheffing van het aangeduide euvel 2taan
slechts twee vegen open:
l’o. öf vrijdo,m van invoerreciht geven voor alle bij
do falbrificage dier ‘we*tuigen gebruikte materialen en
onder’deelen.
Door dezen maatregel komen verschillende f’abrie-
ken, wier ein,dproduct geibruikt wordt als materiaal

bij de fa’brikaga ‘der fabrieksiwer’ktuigen er ongunstig
af, doordat zij nu in ‘den hovengesc’hetsten on’b’illijken
toestand komen tegenover ‘hun builtenlan’dschen con-
current, iomdat ook hunne naateriailen voor een deel
weer (belast zijn met 5 pOt.
Praktisch is deze maatregel
onitvoerbaar
en zou
eerst eene opheffing van het recht van 5 ‘pOt. over
‘de geheele linie een naar alle zijden billijke en vooral
ook d’oorvoer’hare rege]d ng geven. Hoe denkt men ech-
ter, vooral in dezen tijd, over een maatregel, ‘diie een
bron van inkomsten voor den Staat doet ‘op’drogen?
2o. ôf ‘(en ‘wij geloo’ven, ‘dat ‘dit ‘de eenig ‘praktisch
uitvoerbare maatregel is) afschaffing van iden vrijdom
van invoerreohten.
Er mag wel duidelijk de nadruk vallen op het
feit, ‘dat de Nederlanid,sdhe faibrikant door afschaffing

1)
Wij hebben ‘al meer $oor de ‘vraag gestaan, waarom
cle achterstelFing bij ‘den buitenlandschen faibrikant nlet uit-
gedrukt werd in procenten van ‘den
kostprijs
en merken
daarom het rvolgencle op.
Indien het ad mogelijk ware over juiste kostprjzen te
beschikken (dit is
niet
het geval, geene fabriek verstrekt
deze aan derden) dan zou deze izitdru’kldn’gswijze nooit
eene juiste voorstelling geven. Hoe slechter b.v. eene f’a-
briek werkt,
,d.w.z.
met hoe hooger kostprijs, ‘hoe geringer
de achterstelling zou schijnen. Het komt er per slot van
rekening toch ook alleen op aan te weten, hoeveel procent
de extrakosten uitmaken van de
winstrnarqe,
die in tijden
als deze geriiing tot inegatief mag (heeten.
De nu gevolgde wijze van uitdrukking in ‘procenten van
hot aandeeleirkapitaail heeft ook bezwaren, ,clodh althans het
voordeel, dat zij een overzicht van de inwerking der extra-
kosten over het geheele bedrijf ‘geeft en bovendien eeue vergelijking mogelijk maakt met het straks te berekenen
,,voor,deel” van de industrie in thet algemeen.

van den vrijdom geene bescherming heeft erian,gd,
doch alleen opheffing van zijne
achterste?lin’g
‘bij den buitenlandschen concurrent.

Van welk belang is ‘de nu geldende vrije invoer
voor de industrie in het algemeen? Welk werkelijk,
d.’w.z.
merkbaar voordeel
geeft hij aan de .madhina.le
industrie in het algemeen?

Geven wij er ons rekenschap van nrat ‘het voor een

f’abrikan’t beteekent of hij hij aanscihaffing zijner
machines 5 pOt. meer moet betalen.
Bij
de gr’oote af-
schrijvingen, die hij jaarlijks op zijne machinerieën

moet doen om deze b.v. in 10 jaar geheel af te ‘schrij-
ven, bednidt dit, dat hij
jaarlijks
zegge één half pro-
cent van de ‘aanikoopsom méér moet afschrijven. Welk

bedrijf zou van zulk eene geringe vermeerdering van
lasten bezwaar ondervinden?
We kunnen ook andere cijfers zoeken. Nemen we als voorbeeld het geval van eene maohinefa’briek, die naar
verhouding veel machines voor ‘hare installatie noo-
dig heeft. Het kapitaal, dat in ‘machines vastligt is
bv., ruim geschat, 25 pOt. ‘van het aan’deelen’kapitaal.

Men moet nu rekening houden met eene verheo-
ging van 5 pOt. voer de invoerrechten,
terwijl
we
tevens aannemen eene ‘afschrjv’ing in 10 jaren (welke
hoog is en alleen wordt aangenomen om het gemak
van ‘de becijfering) en verder nog veronderstellen,
‘dat de fa:briek geheel nieuw moet worden ingericht.
De jaarljksche afschrijving moet dan worden ver-

hoog’d met 0125 pOt. of Me pOt. per jaar van het
,aandeeien’kajpitaal.
In andere gevallen, waarin we heibben te doen met
fabrieken, waar’in een kleiner, percentage van het aan-
deelen’kapitaal vastligt in erktuigen, wordt ‘ook de
afschrjr’ing weer geringer.
De vraag is dus wel zeer gewettigd, of terwille van
een verdiwijnen’d klein voordeel voor de industrie in
‘het a.lgefneen eene regeling moet gehandhaafd blijven,
welke principieel onjuist en onibillijk, een sterk nadeel
‘beteekent voor de fabrikanten der ‘vrjges’telde weik-
tui’gen.
Het is een’igsuins paradoxaal, doch zonder ‘eigenlijke ove’rdvjving wel eens gezegd:
De vrjdem van invoerrecht voor fabrieksweriktui-
gen geeft aan de industrie in het algemeen geen
merkbaar ‘voordeel, wèl een groot nadeel aan den
Neclerlandschen fabrikant ‘dier werktu’igen, terwijl de
eeniige profijlttreklker…. de huitenlan’dsnie faibri-,
kant ‘is.
1)

Aan denen hoogst onredelj’ken toestand
moet
een
einde gemaakt worden. Als een verbljdend verschijn-sel mag begroet worden, dat de’ Commissie rvan Rap-
porteurs blijkens het Voorioop’ig ‘Verslag met kiem
hierop aandringt.
Ook ‘door ‘den Mnister van Financiën is hierop
in zijns Memorie ‘van Antwoorid gezegd, dat bij de in uitziuht gestelde technische herziening van ‘het Tarief ‘van invoerrechten de orchillijkiheid, waarop gewezen
was, onder de oogen zou zijn te zien.
De groote vraag is of van een tedhniselhe herzie-
ning, die nu (reeds ‘so’ovele jaren in uitzicht is gesteld,
veel heil verwacht kan werden ter opheffing van het
gesche’tste euvel, indien niet krachtig de algemeene principieele ‘ongewensohtheid tot uitdrukking komt
van het feit, dat
meer samen,.qestelde
i
produkten Vrij

1)
In een voilgeaJd artikel zullen wij gelegenheid heb-
ben de electrotechnische industrie ‘in N’ederlan,d te be-
spreken. Reeds ‘nu viinide hier ‘de opmerking eene plaats,
dat de
achterstefling
‘van ‘den Neclerinn’dschen fabrikant
van vrijgestelde werktuigen bij den buitenlandseihen, ook
in de ontwikkeling ‘der electrotechnische iniclustrie, eene
groots neer’drukkende rol ‘heeft gespeeld. Het is toch zonder
meer duidelijk, hoe een
‘vdSr
den oorlog hier te lande ‘nog
maar
opkomende inclustr,ie van motoren, clynaauo’s, electri-
sche, apparaten, triuisforimatoren euz. het ‘buitengewoon
cnioui.lj.k ‘heeft gehad, doordat zij eigen ,,pokken en ‘maz’elen”
heeft moeten o’verw,inneii niet alleen in concurrentie met
reeds volwassen en op massa-fabrilcecge ingerichte (buiten-
laiidsohe faibrieken, doch onder een haar hoogst bezwaren’-
den, wettelijk gezanctionneer’den
voorsprong dier buiten-
lanidselie fabrieken.

238

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart 1922

ten invoer rworden toegelaten, terwijl
meer erticelvou-

dige
(samenstellende) produkten ‘worden belast.
In alle bescheidenheid wagen wij nog eens idp op-
merking, dat er ‘slechts ééne gewensehte oplossing

bestaat: Afsohaffinig van cie vrijstelling van in’voer-
recht voor fabriekawerktuigen.

Als toevallende voor deden van dozen maatregel

ogen nog vermeld worden:

le. Een voordeel voor de schatkist.
2o. Eene vereeirvcvudigde regeling voor de douane-

beambten

Het voordeel van dit laatste moet vooral niet onder..

schat worden; men zie b.v. het eindelooze aaotal be-

slissingen, dat in verloop van tijd is uitgelokt over

den al dan niet toe te laten vrijen invoer van bepaalde
werktuigen en gave er ‘zich rekenschap van hoeveel

nuttiger te besteden tijd en we’r’kkracht hieraan ïijn
opgeofferd. Een boek als het reeds aangehaalde Tarief

van Rechten op den Invoer door van ]3osrveld Hein-
‘zins geeft er een duidelijk beeld van hoeveel hoofd-

brek.ens het kost om de ,,bedoeling van den wetgever”
(blz. 222) niet verkeerd te interpreteeren; terwijl bij
doorlezing der desbetreffende bepalingen zich sterk de vraag ‘opdringt, welk
redeljli motief
toh, onaf-

hankelijk van een langzamerhand aan de hand van
een ware ,,jurisprudentie”
fijn
uitgesponrnen wette-

lijke bepaling, b.v. walsinrichtingen (voor het ver-

harden van wegen)
vrijlaat,
indien
zij
bewogen wor-

den door mechanische kracht en
belast,
indien zij

door hand of paard gedreven worden? E.venjzoo ‘loop-

kranen, kartorrmachin’es, ‘schoenpoetsmachines, snij-

machines, enz. euz.
Vanzelf rzal een eenvoudige regeling ook den geest

tegengaan van knoeierij en wetsoutduildn, veike

door regelingen als de nu geldende als het ware wor-
den uitgelokt.
Ir. Mr. B.
Koca.

STAATSHULP BIJ ONTGINNING VAN

WOESTE GRONDEN.

Onder bo’venstaandon titel schreef de heer Van
Lon’khuyzen in het nummer van 15 Februari 1922. Van denzeifden schrijver komt een artikel over ‘dit
onderwerp voor in het TijdsChrift der Ned. Heide Mij.
van 1 Febr. 1922.
Wanneer het bij dén Directeur der Ned’. Heide Mij.

vaststaat, dat Rijksgeld, op ‘deze wijze besteed, rijke
vruchten moet dragen, dan ‘mag ‘aan ‘dat oordeel zeker
gro’ote waarde worden ‘toegekend.
Bij het lezen van beide geschriften bekroop mij de
vrees, ‘dat de geachte schrijver de zaak: Rijkssteun aan
kleine landhouwhedrijven, te veel van dan idyllisc’hen

kant
bekijkt
en dat een meer nuchtere fbescheawin’g

noodig izou
zijn
om de overtuiging, die hij hem vast-
staat, ook te vestigen bij mindér optimistisch aange-

legden.’
In ‘t koTt zij hier herhaald waar het om gaat.
Voor de stichting van kleine ‘Jandbouiwbedrijven op
ontginningen werd op ‘de Staatsbegrooting 1920 voor
‘t eerst een bedrag uitgetrokken van
f
800.000,—,

voor 1921
f 400.000,—,
thans ‘bij suppletoire ‘bezroo-
tin’g te ‘verli’oogen met
f 600.000,—.
De gelden ‘worden verstrekt onder de vo1gende voor-
waarden:
lo. Het voorschot bedraagt ten hoogste
f 500,-
per H.A. vor iden grond en tien ‘hoogste
f
500,— per
H.A. voor de gebouwen, met een maximum van

f
12.000,—.

2o. Het voorschot rus renteloos gedurende 8 jaren,
daarna moet gedurende 2 jaren 4 pOt. rente per jaar
worden vergoed en verv’olgens gedurende 30 jaren een
annui’teit van 5,8 pOt., ‘waarmede ‘het voorschot, be-
rekend op een rentvoet van 4 pOt., zal zijn iafgelost.
Nu begint ‘s heeren v. Lonklhuyzens idealisme ‘met
opzettelijk buiten beschouwing te laten het verschil
tusschen de rente, waarvoor de Staat moet leenen en
die van het voorschot, waardoor ‘hij het eigenlijke
suibsidie terugbrengt tot de gedurende 8 jaren gederf-
de rente, in totaal
f
269,— ‘per
f
1000. In werkelijk-

held ‘moet men rekening houden ‘met een ‘rentevoet
van minstens 5 pOt., waardoor de contante waarde
van het subsidie komt op
f
402,30 per f 1000,—
ver-
strekt voorschot. In het nummer van 22 Februari ves-

tigde Prof. van Gijn hierop reeds de aandacht ‘onder
aanneming van een ren’tevoet van
6
pOt., wat mij
als gemiddelde wat hoog voorkomt, althans nu nog.
Aangezien vermoedelijk per H.A. veelal ‘wel ‘het
maximum zal worden verstrekt, he’teekent ‘dit dus een
bijdrage
t
fonds perdu van den Staat in de kosten van
aankoop der boerderij van rond
f
400,— per H.A. Met
deze hulp wordt dan een boerengezin in ‘staat gesteld,
zich een ‘bedrijf te verschaffen, of, zooals de heer iv. L.

het uitdrukt, hulp verleend aan een groep personen,
die deze dubbel en ‘dwars verdienen en wegens hun
arbeidza’amheid, eenvoud van leefwijze en spaarzaam-
‘held tot voorbeeld kunnen strekken.

Ik doe in geen enkel ‘opzicht onder voor den beer
v.
L. in eerbied en wa.ardeering voor den kleinen boe-

renstaud, maar ik vraag mij toch af, of het wel juist

is deze catgorie van appa’ssende Nederlanders zoo
buitengewoon te bevoordeelen boven anderen. En zal

deze maatregel het productievermogen ‘van onzen
bodem. in zoodanige mate verh’oogen, dat de indirecte
voordeelen (het directe verlies vergoeden?

Men moet ‘toch niet uit het oog verliezen, dat het
hier gaat om een geschenk van
f
3200,—
a
f
4800,—
i)

aan enkelen, uit ‘den zak der Ibelastingschuld’igen,
d.w.’z. het wordt gehaald daar waar te veel (1) is om
het te ‘brengen in een kring waar ‘niet genoeg is. Een soort ‘distributie, van nationaal vermogen, zooals we

‘die reeds kennen bij andere maatregelen in ‘dezen crisis-

tijd (‘woning’v’oorsc’hotten, werkloosheidsu.itkeeringen
en allerhande sociale regelingen). Men kan ‘t ook
anders zeggen: ‘Ontginning is thans wegens ide hooge
prijzen, ‘die de gemeenten voor hunne woeste gronden
bedingen en de hooge kosten van arbeidsloon niet meer
loonend; ‘t was nooit een
rijk
bedrijf, maar ‘tot voor
korten
tij’d
was het in toenemende mate gebruikelijk,

dat bezitters van ‘g’roote inkomens een deel van hunne
bespaarde gelden ‘gebruikten voor de ontginning van
woeste gronden, waarbij
zij
zich met een laag rende-
ment tevreden stelden. De besparing verminderde of

verdween, de ontginning werd te kostbaar en beide
oorzaken doen den particulieren ‘ontginningsarbeid
stilliggen. Indirect gaat nu de Staat de ontginning
ter hand n’emen in den bovengesehetsten vorm ‘en heft
daartoe de noodige bijdragen van ‘de belastingsc’hui-
digen, waardoor ieder belastingbetaler nolens volens
‘deelgenoot wordt in landontginning. Hij heeft er
daarom ‘het ‘grootste belang ‘bij te weten of die onder-
neming aan de gemeenschap, en dus ook aan hem
voor zijn
evenredig deel, voordeel brengt.

Vooral omdat het hier niet geldt een maatregel, die
zijn. grond vindt in de buitengewone omstandigheden
– immers het tekort aan land bestaat reeds lang –
en dus bestemd zou zijn om weer te verdwijnen, doch
die veeleer kans ‘heeft om als stelsel te ‘worden besten-
di
g
d:, dient men zich van den aanvang af goed reken-
schap te gaven van de resultaten, niet alleen rvoor de
betrokken landbouwers, maar fvoor ‘de gemeenschap.

Het moge, zooals de heer’ v. L. zegt, voor zulke
menschen een ideaal zijn, dat ze wonen in een eigen
‘gemaakt ‘huis en ‘op eigen gemaakt land, de vraag is
maar, welk voordeel heeft het geschenk, ‘dat hen
daartoe in staat stel’de, voor d’e anderen, die niet zoo fortuinlijk ‘waren fvloor (hunne ‘flinke zoons een be-
staanszekerhe’id deelachtig te worden; en wat kochten
de geldschieters er mede?
Voor de heautwoordiing ‘dezer vragen dient ‘men in
cie eerste plaats na te gaan wat ‘voor ‘de betrokkenen
zelven wordt bereikt.
Gegeven een groot aantal ‘gezinnen – ik volg den
heer v. L. – die behoefte hebben ‘aan een bedrijfje,

1)
Blijkens de Mem. iv. Aintw. Wetsontw. Verhoogi’ng
Staatsbegrooting
1921
saS ‘het voorschot voortaan in
maximum
f
9600,— ‘bedragen
in plaats ‘van
f
12.000,—.
Aan
het
beginsel
verandert idit niet.

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

239

benevens een aantal jonge boeren, die verlangend zijn
zich een gezin te ‘vormen en daarvocr eveneens een
boerderij tje noodig hebben. Het zijn allen personen,

die eenige middelen ‘hebben, niet veldoende eeliter om
zonder steun het begeerde tniac’htig te worden. Wat is
daarvoor noodi-g? Aankoop of huur jvan een bestaande
boerderij komt niet in aan.merkinjg; die zijn er niet
-genoeg en ‘de concurrentie gepaard aan de schaarschte

drijft, volgens den ‘heer v. L., de prijzen rzoo hoog op,
dat een behoorlijk bestaan niet meer mogelijk is en

de laatste -sp’aarpenningen er mee ‘gemiocid zijn. (Arme
‘huurboereni
‘v.
Kr.). Er dient dus ‘omgekeken naar
een stuk woesten grond. De Poel met ‘haar 45.000 H.A.
meerendeels voor ontginning geschikiten grond, trekt
de aandacht. De omliggende gemeenten hebben daar
groote ‘bezittingen, die zij ten laste van het gemeen-
telijk budget, -of met steun ‘van de Provincie, voor een
deel hebben voorzien van wegen en ‘waar -ook voor de

afwatering is gezorgd. De voorbereiding om de vlakte
‘bewoonbaar te maken heeft dus plaats gehad en de
gronid is ontginbaar, d.w.’z. verkoopbaar geworden,
zooda’t mag woTd-en aangenomen, dat de voorberei-
dingskosten door het gemeentelijk grondibedrijf worden
gedekt. Voor de gemeenten blijft vermoedelijk per
saldo alleen het voordeel, ]tat een be!vtollnngsaantwa-s
wellicht niedeibrengt.

De nieuwe boer kiest nu zijn terrein liefst in de
nalbijheid van een dorp of een reeds bestaand ontgin-
nii.ngscen-trurn -en, zoolang er nog keus is, zal hij er
op letten, dat het terrein vlak is en met ‘de geringst
mogelijke kosten in ontginning kan worden gebracht.
De ‘kosten hiervan loopen zeer uiteen en zijn- zelfs
moeilijk vast te stellen, -wanneer de man met eigen
volk – dus niet in geld betaalden arbeid- – het werk
uitvoert.

Volgens de Mem-orie van Antwoord
hij
het twets-
ontwerp tot verhoo-ging der ‘begrootin’g 1921, hebben
de kosten van aankoop tot dusverre
f 100,— i. f 500,-
per H.A. bedragen, terwijl de ontginningskosten op
f 500,
7
– â
f
600,— worden geschat. Voor ‘den woning-
bouw geeft de heer v. L. cijfers: de bouwkosten loo’pen
uiteen van
f 5000 tot
f 10.000,—
-en hij spreekt daar-
bij van een goed woonhuis met achterhuis, ruimte
biedend voor 12 koeien, 2 paar-den, 8-10 vtarkens-. Ik
ben het geheel met hem eens, dat in vergelijking met
hetgeen de bouwkosten zijn van ‘arbeiders- en burger-
woningen in den laatsten tijd, met die
boerderijen
heel
wat is bereikt. Maar als ‘hij zegt gezien te ‘hebben, Idat
een toekomstige bewoner met zijn aanstaande -vrouw dag in dag uit ‘bezig was cementzantdsteen te vormen
‘voor den bouw der woning, dan kan ik de gedachte
-niet onderdrukken, dat deze idylle gevaar ibiedt af-
breuk te doen -aan de ‘volwaardigheid van het ‘onder-
pand der hypotheek, ‘welke -in -so,mimige gevallen toch
reeds bijna 100 pOt. v-an den kostprijs zal bereiken.
Ik -erken echt
er
, dat sommige menschen een talent
voor knutselen hebben, waarmede ze wonderen ver-
richten. Niet allen. –

Wat de bestaan-skansen van het ,bednijf betreft, zegt
de heer v. L.:

,,Zelfs al wordt de toestand van den landbouw nog moei-
,,lijker, dan kan tin het gemengde zandbedrijf, dank zij
,,00k de sobere devenswijze, met h-ard werken het -hoofd
,,’boven water -worden gehouden. Met eigen krachten en
,,o’p eigen bedrijf kan hier ‘veel van hetgeen -voor de eerste
,,levensbehoeft.en noodig ds worden voortgebracht en de
,,opbrengsten van hetgeen ‘verkocht wordt, zijn allicht ‘vol-
,,doende -om de geldbehoefte van het gezin te dekken.”

Of de shrjver ook zon ‘gerust is op het verdienen der rente, die over 8 jaren en de annuïteit diie over
10 jaren -betaald moet worden, blijkt niet. Toch -zijn
‘t geen hooge lasten, die te dragen ai.illen zijn: 8 jaren
niets, 2 jaren
f
480,— en daarna
f
696,— per jaar,
voor 12 H.A. met het maximum voor-schot; wanneer
er althans niets bijkomt en de man geen rente heeft te betalen van opgenomen bedrijfskapitaal – vee en
‘inventaris -‘ -stellig niet minder dan
f
5000,-
plus nog het Ibedrag,dat hij voor de -stichting van zijn
bedrijf eventueel -meer noodig -had -dan het Rijksvoor-

schot. Beschikt hij uit eigen middelen over deze be-
dragen, dan rekent hij daarvoor ‘geen -rente. Wanneer
-men er in dit gunstigste geval, dan toch nog op
rekent, dat ‘om er een bestaan van te hebben het be-

drijf moet worden gevoerd met eigen -‘- dus -onbetaalde

– krachten, ‘man, vrouw en -kinderen, dan is het ‘ver-
moeden gewettigd, -dat zelf-s een idealist als d-e heer
v. L. daarvan geen groote verwachting-en ‘heeft. En
-de jozige boer, die eerst trou,

wt als -zijn-woning klaar is,
heeft maar niet zoo in eens een troep jongens, clie
meehelpen!

Mocht het waar zijn, dat zulk een zan’clbedrijfje in-

der-daad slechts het vooruitzicht op een sdhamel be-
staan v

oor den gesubsidieerdon, en toch eenigszins
kapitaalk

rachtigen eigenaar -oplevert, -dan kan ik

mij
geen groo’te illusie maken van de baten voor de ge-

-meenschap en komt deze vorm van -steunverleening
op één lijn te staan met -den steun aan rwerkloozen,
den svoningbouw, e.-d. en -zal zij evenmin als deze voor
bestendiging in aanmerking mogen komen.
Het ware zeer gewenscht, dat het ‘publiek van be-
voegde zijde geregeld op -de ‘hoogte werd gehouden
van het verder verloop dezer proefneming – met op-
gaven van bouwkosten en kostprjzen van het land,
alsmede van -de wij ze, waarop en de omstandigheden,
waaronder ‘het bedrijf wordt uitgeoefend.
Ook
ter ge-
ruststelling. Want aangezien -de eerste 8 jaren niets
word

t betaald-, bemerkt de schatkist, of de als betnai-d-
delaar optredende gemeente, niet of het -goed gaat
of slecht, zoodat verrassingen niet uitgesloten zijn.
Het zou mij oprecht veriheugen, indien kon worden
aangetoond’, ‘dat- ik ten aan-zien ‘van deze zaak ‘te soep..
tisch gestemd ben, want ook ik zie gaarne een welva-
rende landistreek met een gezonde bevolking en ‘vroo-
-lijke gezichten, en als sooiets- kan verkregen worden
met een geldeljk offer, dat indirect aan -allen ten
goede komt, dan is da’t liefelijke

beeld, -dat men op
den k’oop toekrj-gt, -niet te -duur betaald-.

Hilversum, Februari 1922.

VAN KRETSCHMAR,

Na s- c h r i f t. Na

d

at het bovenstaande was -ge-
schreven bezocht ik enkele gesubsidieerde bedrijfjes.
De gebouwen maakten wat omvang en inrichting be-
treft eer den in-druk van flinke boerderijen dan van
de ‘pionierswoningen, die men na lezing van ‘de uit-
èenzetting van dan heer v. L. zou hebben verwacht.
Een eveneens door mij bezochte ongesubsidieerde
boerderij op een ontginning van 50 H.A. was heel
wat eenvoudiger. De kostprijs was dan ook hooger dan
het door den heer v. L. als maximum genoemd be-
drag, -zoodat aan de f’inancieele -draagkracht der ge-
suibsidieerden vrij hooge eisohen moeten zijn gesteld.
De verwachtingen van de bodem-productiviteit moe-
ten dus wel zeer gering zijn, als men meent, dat deze
menschen niet -met een min-der philantr-opiscthen vorm
van crediet tot ontginning zou-den zijn te bewegen
geweest, vooral in aanmerking nemende de groote
behoefte aan grond. –
v.
KR.

RUBBER IN 1921.

Onze medewerker schrijft:

De slechte toestand, waarin de rubber-markt reeds
einde 1920 verkeerde, heeft ook gedurende het groot-
ste gedeelte van het afgeloopen jaar bijna onafgebro-
ken voortgeduurd.

Wel deed in Januari een plotselinge verbetering
in de prijzen van -het artikel hij producenten ‘de hoop
levendig worden, ‘dat ‘de slechtste tijden voorbij waren,
doch -de verbetering was slechts ‘van korten duur en
de ‘laagste prijzen -waren nog niet bereikt.

Amerika (zooals bekend, -verreweg de ‘grootste ver-
bruiker), toonde het eerste halfjaar nog -geen neiging
kooporders van eenig belang naar Europa te ‘zenden.
H-et gevolg daarvan was, dat de verschepingen, voor-
namelijk van p-lantageru-bber, direct ‘van Azië naar
New York, in hoeveelheid verminder’den, terwijl de
aanvoeren in Europa steeds -grooter ‘werden. De -ver-
bruikers in de ‘verschillende landen van Europa waren

240

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15
Maart 1922

al evenmin in staat de grootere aanvoeren op te nemen

en gebruikten ‘zelfs over het algemeen minder dan in
1920. Alleen Duitscih,land, dat tin 1921 langzamerhand
zijn verbruik van ruhber rwint op te voeren tot onge-

veer de hoeveelheid ‘vnu rv66r den oorlog, maakte hierop een uitzondering. De toenemende ‘zichtbare

voorraden op de verschillende Europeesche markten,

speciaal de ‘steeds grooter wordende steek in Londen,

lieten niet na op ‘de algemeene stemming hun druk

uit te oefenen. Gedurende het eerste baLfjaar ‘konden
de loco voorraden slechts met groote concessies van

de rzijde ‘der verkoopers geplaatst worden en icie bedon-

gen ‘prijzen ibeteokenden.voor de plantagemaatschap-

pijen bijna zonder uitzondering groote verliezen. Voor-

al de ‘zoogenaamde bijsoorten, waren moeilijk rte plaat-

sen, zoodiat
‘het
tenslotte voor ‘vele iondernemingen

voordeeliger bledk deze op de plantages te vernietigen
clan ‘te verschepen. De prijzen ‘voor de .standaa’rdikwa-

liteit liepen op ‘de verschillende markten zeer dikwijls
sterk uiteen en gedurende langen tijd noteerden de
Aziabische markten, geregeld Isooger clan Londen’ of de overige Europeesche markten.

De reden tdaarvan kan gezocht ‘worden in cle ‘weinige

geneigdheid van producenten ‘de vaak snel dalende
Londensohe prijzen terstond te ‘volgen. Nemen wij als

basis de prijzen der Loniclensche markt, ‘die nog steeds
als hoofd.rnarkt beschouwd kan ‘worden, dan izien wij

in Januari ‘de hoogste noteer’ingen, nl. 11334 voor

Standaard Orepe en
112
‘voor Standaard Sheet. Daar-

na loopt de markt onafgdbro’ken terug, tot in Juni

de laagste prijzen ‘bereikt ‘worden, nl. 8 d. voor Orerpe

en 7 d. voor Sheet.

In Juli trad een vrij kradh’tig herstel in en •de
noteeringen verbeterden tot 10 d. cm echter in
Augustus ‘weer op 834 ‘d. te komen. Daarna trad ‘lang-
zamerhand een verbetering in; de prijzen liepen op
tot 1034 in October om met eenige schommelingen
in November 11% en begin ‘December de hoogste

noteering 11% te bereiken. In het laatst ‘van ‘Decem-

ber liepen de
prijzen
‘weer iets terug en het jaar
sloot op ca. 1134 voor sheet en crepe, zonder noetmens-
waardigen kooplust. Tot October toe noteerde smoked

Sheet ongeveer 1 penny onder Standaard crepe,

daarna vermindert het rwajardeverscbil larngzaimerhand
en half November is ‘de noteering
gelijk.
In Decetni-

ber noteert sheet zelfs iets boven crepe.

Aan producenten hebben de ibovengenoemde prijzen
gioote verliezen berokkend en voor vele onderne.min-
gen waren zij ‘zelfs ruïneus. Het gevolg van de lage
opbrengst van het product ‘was een bezuiniging op
.groote schaal, en eveneens liet toepassen van andere
tapmethoden op de plantage, teneinde de productie-kosten zoo laag mogelijk te houden. Vele onrderne-

mingen
‘zijn
er ‘daardoor in geslaagd thans aanmerke-
lijk goedkooper te .produceeren en waar ongeveer een

jaar geleden een
prijs
van 12 pence per Engeisch
pond nog voor tal ‘van producenten beteekende, dat
met verlies verkocht moest worden, idaar ‘zijn er

thans

zeer velen, ‘die hij deren
prijs
reeds een winst maken.
De verschillende plannen en ontwerpen, die het af-
geloo’pen jaar door belanghebbenden ‘en belangstellen-
den gemaakt rwerden om de prijzen ‘te ‘verbeteren,
zullen we in ‘dit -overzicht onbesproken laten. Ze
bleken tot dusverre onuitvoerbaar. Ook de productie-
beperking, waartoe in 1920 ‘de leden der E:ngelsche
Rubber Growers Association zich verbonden hadden,
bracht niet de verwachte rverlbetering in ‘de prijzen.
Wel ‘trad in de laatste maanden ‘van 1921 voor ‘de
zoogenaam’de bijsoorten een krachtig ,prjsherstel in,
doch idit was meer het gevolg van liet feit, dat vele
ondernemingen geen bijsoorten meer procluceerden,
zoodat juist andere van een prod’uctiebeperking in
dezen vorm profiteerden.

De besprekingen, welke de Internationale Ver. v. d.
Rubbercultuur tin den ‘loop van het jaar voerde met de
RGA, teneinde op het gebied van prodiuctieberperking
tot snrnenwerlrin’g te komen, leidden niet tot eenig

tastbaar Tesultaat. Voor
,
een verplichte pr’odjuetisbe

perking iwaTen ‘verreweg ‘de meeste Nederiandsche pro-
‘ducen-ten niet te rvtinden. Evenmin werd ibereikt, dat
het Engelselie en Naderlatudsehe Gouvernement de

productiebeperking dwingend zouden maken, waar ver-
schillende pianters iep aandrongen.

Productie.
Het gemis van een betrouwbare produc-
tie-statistiek wordt vooral in dezen’ crisistijd voor de

Ru’liberindustrie door velen sterk gevoeld. Men moet

zich wel verlaten op de raaningen van ‘verschillende

deskundigen, die onderling ‘vrij veel ‘verschillen. Vol-
gens ,,Ridkinson” bedroeg -de wereld’productie
in
1921:

272.900
tons P1antage rubber
19.800

Para
2.900
,, Wilde

Totaal
295.600 to,nz

hetgeen aanmerkelijk minder is dan in 1920.
De verschepingen van, pla.ntagerubber
uit de pro-

ductielanden ‘zijn ‘als volgt:

1921
1920
Ceylon

………..

40.100
itons
37.200 tom
Malakka

……….
159.900

,,
187.800
Java

…………..
30.400
31.100
Sumatra (O.K.)

. . .
32.100

,,
28.400

Totaal
262.500 tons
284.500 rtonrs

Hieruit blijkt, dat voornamelijk de uitvoer uit

Malakka sterk is gedaald, hetgeen een gevolg is van
liet feit, dat juist de pianters op liet Maleiscthe Schier-

eiland het meest hun productie beperkten.

De productie van
wilde rubber ‘is
wederom belang-

rijk minder geweest dan het voorafgaand jaar, het-

geen hij de ongekend ‘lage ‘prijzen niet te verwonderen
is. De uitvoeren van Para en (Jaucho ibeidroegen circa
19217 tom tegen 28.061 tons in 1920. Uit Afrika
werden circa 1600 tons ‘verscheept, hetgeen ongeveer
een ‘derde gedeelte is ‘van de ‘verschepingen -in 1920.

De
zichtbare voorraden
in Europa namen, ‘zonals

reeds eerder gemeld, gedurende de eerste maanden

aanmerkelijk toe. Vooral komt dit tot ‘uitdrukking
in de cijfers van ‘de Stook te Londen, die als grootste
hoeveelheid 73.230 tom einde Ajugustus aanwijst.
Daarna neemt ‘deze ‘geleidelijk af -om eind December
ca. 69.000 tons (v. j. 50.960) te ibedTagen. De totale
zichtbare ‘voorraad iin Engeland ‘van alle soorten be-
droeg 31 December 79.840 tons tegen 56.500 tons in
1920. Ook in Holland verzamelden
zich
allengs groote
voorraden rubber (wilde zoowel als Plantagerurb’ber),
welke op 31 Deceniber ca. 7314 tons hedToegen
(v.
j.

6408 tons).

De zichtbare voorraden op de overige E-uropeesche
markten zijn van betrekkelijk geringe betekenis in
verhonadiing ‘tot ‘de geheele productie, terwijl ‘de stocks
in Indië en in Amerika ‘moeilijk te schatten ‘zijn, doch
vermoedelijk -minder ‘zijn dan liet vorig jaar.

Consumptie.
Amerika voerde in 1921 slechts
187.363 tom (waarvan 178.975 tons Plantagerubber)
in, tegen 221.080 ‘tom (waarvan 196.972 tons Plan-
tageru’hber) in 1920, en vermoedelijk ‘werd ‘ook ‘deze
beperkte invoer nog niet geheel ‘verbruikt. Engeland,
Frankrijk en Italië evenals Noorwegen en Z,weden
gebruikten aanmei-keljk minder dan in 1920, idoch
Japan belangrijk meer. Würsdhijnlijk is liet ‘wereld

verbruik ongeveer gelijk geweest aan ‘de kleinere we-
reldproductie, doch ‘zekerheid daaToantrent ‘bestaat

geenszins.
De Nederlandsche Rubbermarkt
nam ondanks -de

ongunstige tijden in beteekenis toe, ‘zoowel wat ‘betreft de aanvoeren, als ‘de omzetten. Aanvankelijk ‘waren de
importeurs niet geneigd tegen de steeds dalende prij-
zen h.un rubber ‘te ‘verkoopen en de inschrijvingen,
welke ook gedurende 1921 maandelijks te Amsterdam
werden gehouden, illustreerden hun vasthoudendheid
wel liet best. Bijna ‘alles werd in de eerste inschrijvin-gen opgehouden, om later in het jaar ibeduidend lager
te worden verkocht. Een succes waren de inschrijvin-
gen ‘dan ook allerminst, alleen de beide laatste in-
schrijvingen hadden voor de verkoopers een gunstig
verloop. Totaal werden in inschrijving aangeboden ca.
4242 tons nieuwe ‘aanvoer, waarvan liet grootste ge-

15 Maart 1922

ECONOM[SCH-STATISTISCHE BERICHTEN

241

deelte na de inschrijving ondersihands werd ‘verikoeht.
Onverkocht bleven ca. 300 tans. Slechts aarzelend

volgden de producenten de ‘prijsdaling, doch toen de
prijzen in de ‘tweede helft van het jaar ief.s aan’trbk-
ken, bleken vele ‘maatschappijen bereid ook op levering
te verkoopen en verschillende 1922 oogsten werden
vlot ‘verkocht. Een ‘groot becwaar
‘Voor
koapers van
loco rubber, speciaal op de Amsterdamsche markt, is
het idaar gevolgde systeem van hemonsteren, nl. om
slechts 10 pOt. van de partijen te openen, zonder idet
importeurs voor het overige gedeelte eeniige ‘verant-
woordelijkheid op ‘zich nemen. Dat herhaaldelijk af.

wijkingen in de overige 90 pOt. werden geconstateerd, ligt ‘voor de hanid, doch in den loop ‘van het jaar werd
slechts ‘wiji,ging gebracht in de betmenistering van ‘die

partijen van standaardkwaliteit, welke voor termijn-
aandieninig bestemd zijn. Deze worden thans wederom
geheel geopend; dit zijn echter in ‘verhouding tot den geheelen aanvoer slechts betrekkelijk kleine hoeveel-
heden.

Te Rotterdam vonden geen inschrijvingen
plaats,
doch werden de aanvoeren uit ‘de hand aangehoiden en
verkocht. De ‘totale
iwvoeren
‘bedroegen ‘voor Nederland 13873
tons (‘v. j. 11.650 tons), waarvan cia. 13451 tons ‘plan-
tager’ulbber. Hiervan werden te Atmsterdaim aanige-

bracht ca. 9.456 tons en te Bscitterdairn 4417 tons. De
directe aanvoeren van piantageru’hber uit Neder-
l’andsch-Ind.jë bedroegen 13.262 ‘tons. Aan wilde ruib-
her werd ingevoerd 422 tons, waarvan 286 Congo-
risbber en 33 tans Para en Caudho.
De
uitvoeren
bedroegen ca. 12.447 tonis (v. j. 6375
tons), waarvan ca. 7300 tons naar Duitsohlan.d en
Oostenrijk en 4600 ‘tons naar Amerika. Andere landen
circa 600 tons.
Op de termijnmarkt te Amsterdam namen de
om-
zetten wederom toe en bedroegen voor Orepe en Sheet
te zamen 6335 tons.

HET KOLENTEKORT EN DE. NOOD DER

VEENARBEIDERS.

De heer A. Bos te Helen aveen ‘schrijft ons:

Binnen zeer korten tijd zal het vetsontwerp tot
dekking van het verlies op de ‘kolenvo’orzieniing in be-
handeling komen en ei of niet beslist worden of
zonder verder onderzoek dit tekort door de schatkist
zal worden gedragen. Indien het optreden der regee-
ring in de kolen’vooraiening geen ‘andere gevolgen had
gehad, dan zou elk schrijven hierover practi,sch van

weinig waarde zijn. Buiten het geldelijk verlies, dat
in het ‘wetsontwerp genoemd wordt, is er echter nog

een zeer groot economisch verlies: de debâcle in de
veenderijen, ‘welke een natuurlijk gevolg is van de
handelingen der regeerin,g.

Het geven van een overeicht van den loop der turf-
distributie gedurende de oorlogsjaren, kan hier ach-
terwege blijven. Volstaan ‘kan worden met het noemen
van enkele belangrijke feiten. Op 25 Augustus 1916
werden m’aximumturfprj’zen op de ‘veenpla’atsen en

voor den kleinhandel vastgesteld en op 1 Mei 1917
werd de turf hij het Rijkskolendist,riilyu,tjchureau onder-
gebracht, ‘om op 1 Juli 1919 weder geheel vrij gelaten
te ‘worden. Het ‘vzijgeiven ‘van ‘de turf in 1919 aal toch
wel hiervan het gevolg geweest zijn, dat de voorzie-
ning van ‘brandstoffen weder gemakkelijker geworden

was, zoodat het vrijgeven van de ‘turf als een ‘begin
van ontbinding ‘van het Rijks’kolendistribu’tjebureau
te beschouwen was.

Inplaats van tot opheffing ‘over te ‘gaan, vo’ird die
Minister het in 1920 plotseling noodzakelijk om aan
het Rijkskolendis’tributiobureia’u een nog ‘grootere :be-
teekenis te geven dan tot ‘dusverre en liet door ‘dit
bureau groote voorraden kolen o’p’koo’pen. Was dit
noodzakelijk en was het gevaar voor een brandstoffen-
gebrek werkelijk ‘zoo groot geworden, dat ‘deze maat-
regelen gerechtvaardigd waren?
De volgende vragen zijn hieromtrent te stellen:
10.
De Minister heef’t.in 1920 geen opgaaf hij de

veenderijen gevraagd van de aaniwesi’ge turfrv’oorraden;
werd er met ‘deze voorraden ‘turf bij de beo’ordeeling
in 1920 ‘van het denkbeeldig bran’dstoffeugebrek geen
rekening gehouden?

2o. Was het ‘zekcir, idat Amerika ‘de ‘kolen zou uit-
voeren, al waren deze gekocht, wanneer dit land ‘deze
kolen zelf onverhoopt noodig zou gehad hebben?

3o. ‘Waarom werden hij de ‘o’phoffinig ‘op 15 Januari
1921 der Rijkskolendistrib.utje geen maatregelen ge-

troffen, waardoor voor een behoorlijk afzetgebied
werd gezorgd voor de ‘groote voorraden turf in de
veenderjen aanwezig en welke door de te groote aan-
Icoopen van steenkolen waren vastgelegd en belangrijk
in prijs gedaald?

De nood der veenai-beiders, iwaa>rioyeT zoaveel ge-
schreven wordt, is een direct gevolg van ‘de eigenaar-

dige handelingen in zake de kolenaankoopen in 1920
van den tegenwoord’i,gen minister van Landbouw. Zal
bij de behandeling van de wet ‘op de dekking van het

verlies ‘op de ‘kolenv’oorziening hiermede rekening
gehouden worden, ‘of zullen ‘de venen vergeten worden?

•De nood der veenarbeiders eal niet eerder opgehe-

ven mijn, dan ‘wanneer de turf van ‘de ‘veenplaatsen is
afgevoerd en weder gelegenheid tot normaal werk ge.
schapen is. Het is dus niet alleen het tekort van

f
33.600.000, waarover de Kamers hebben te beslis-
sen, maar de geheele eteunuitkeering in de venen
‘komt ‘hierbij als een ‘direct ‘door ‘de schatkist geleden
verlies, en verder het feit, dat een welvarende in-
dustrie door den Minister van Landbouw een crisis
doormaa.kt, welke vermeden had kunnen worden.

Helen’aveen, 28 Febr. 1922.

A.
Bos,

LONDENSCHE CORRESPONDENTiE.

De moeilijkheden in de raetaalnijver-
h.eid; meeningsverschillen over de orga..

nisa.tie der effectenbeurs; de volgende
begrooting en de belasiingdrulc; het in-dexcijfer van den Board of Trede.

Onze Londeusche correspondent schrijft ons ‘d.d.
9 Maart 1922:

T’he ‘situatian this week ‘has a-elapsed in a ,rvery marked degree. The r’efusa,l of the United States to
come to the Genoa Oonference, though it was to ‘be
expected, ‘h’as deprived that ‘ocoasion of much of its
remaining prestige. The terras ‘of the refusal, whilst
pro’viding the opponentsi of Russia ivith a usef’ul
daandle, iinsplies that the Reparat,ions Policy of the
Allies gives Europe no ‘opportunity for recoiveiry. This
aspect of the refusal Jaas soimewhat n’aturally been
lees rweloome to the quarters already menti’one’d’, and
finds a correspondin,g ‘welcome elsewlrere. But this
matter has fallen a,ltoge’ther •into the ‘badkground in
conaparison to the trouhies arisin’g from ‘domestic
laibour clisputes and Iinper’ial policy.

The resignatioin of the Secretary of State for India,
though om
‘a
constitutional point ‘wihich cannot ‘be
gone into ‘Jiere, is really an index of the unrest inside
the Government, an’d at the same time of ‘the troubles
over India, wJaidh are likely for some time to come
to em’barrass trade. The effect of Indian unrest om
the Stook Exehange has ‘been marked already by a fali
in Indien securities, and a sy’mpathetic ‘decline in
other directiions, assisted in this respect by profit-
takang folloiwing ‘the boom in recent weeks. From the
trede point of view, it needs no words of mmc to
re-inforce the fact that India is one of our greatest
m’arkets. The dec,li,ne in the rupee excha,nge, the huge
unliqui’dated s’bocks whicla are still rotting in the Port
warehouses, and the h’ea.’vy indebtedness of India
especially to Manchester, make the situa’tion in any
case a difficult ‘one, so far as this markot is con-
cerned. But the c>utiook at the moment of vrr’iting
is ‘still worse, for’ ‘the military autihorities in India
are takiaag a very serious view ‘of the poss’iibilities.
How great a ‘burden en India the expenses of the
armed forces are can be seen from ‘an inspectii’on of

242

ECOiÖMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart 1922

the figures of the Indiian Budget. Out of a total
expenditure of under £ 100 millions, nearly £ 50 mil-
lions reipresenrL the Army estimates, anid any attempt
to recluce this is ‘being stoutly resistoci by the Indian

coinmand. The proposal to increase tihe internal
excise duty is bitterly fought by the Bosnlbay intereste
In the long run, taking the present view’s’ of the

In’dian community inVo account, further increases in

import duties are ‘bound to ocour, and the decrease

of experts of cer’tain goeds to India,
rwill
corres-

pondingly follow.
In the Labour Market, t k e d i f î i c u 1 t ie s

connected with the Engineering Trade
have come to a head. In the first instance this dispute
was concerned •with overtime. This mstter has been
receding into the background steadily within the last
few days. What is now in the forefront of the idispute

is the right of the employer to exercise managerial
funobions in general and especially ‘the right of the

empioyer to determine w!hetlhor or not skilled or nu-
skiMed men are to be eniployed on a particular job.
Now this matter is one whicih involves not only the

Anialgamated Engineering Union, but other hedies
as well, and very much widens the scope of the

1ispute. Demareation disputos nover thow the Trade
Union movement to advantage, and the emp1oyers,

by stressing this side of the matter, are showing
tactial wisdom. It must be confessed that they are

pressing tbsir temporary ascendsncy to a marked
extent. Phey have been athd to postpone the lodk-

out for a fortnight in order to enaible the unions now
indïrectly concernd, to ballott their men, but this offer has been refused. It is known that the ram
Engineering Union has not funds for more than a

fortnight, and it is fairly cleaT that the employers
must win, if they pereist in their attitude. Whether
their victory will not cost them dear in the long run
is anorbher matter. The determination of wha’t is ki.l-

led and what is unskilled werk of eourso, not an
easy •matter, but it cannot ho settiof by one side
a.lone, if trade uniioniam ijs to have any meaning. But
the faults are not on one side only. Tihe ‘men hiave (been

dragged injto ‘this hopeless Light by a very small
minority of their fellows. A very small uuinber of
uien took the trouble to vete at all, an(d now they

f’indbbe’mselves cem!mitted to a course of action whioh
they probably do not in the bast like. Had the om-
ployers’ offer been acceptod in the first instance, as
the union leaders ‘recomimended, the gtrave issue now
b’rought to the front of the dispute could never have

been raised st all.
In the s;h i p ib u i id i n g dispute matters are
progressing more favouraibly. This d’ispute is a pure
matter of wages, on which a compromise is always
possible, and it books as if the com’promise were to
be worked out. The meeting of the two sides is
adjourned tili Tuesday, and no douibt ia settieinent
of seme sort will be come to. But of course, if the
engineering bockout takes piace, the supply of ma-
terial will be cheoked, and so production will be held

up there as well.
T h e Stock ExcEhange is at the presert
moment engaged in a series of internal controversies.
There is first of all the imatter of the resuroption

of fortnightly se’btletmenrts, iwith the suibsidiary ques-
tion of carryover facilities. Here the mail matter is
the question of clients previding margins, and the
further questiou of whether the mass of business in

the Government stocks is now
£0
great that a fort-

nightly settiement ‘is not p’hysically impossible. But

these are points
w
ihih are likely to be fairly easily

settbed. The aibsenos of carryover facilities, and

trading for cash only, has tihrown the financing of
stockexehange business largely into the hands of the
Ban’ks, who provided the cash payments required by
customers. But the eternal question of splitting corn
miissions with agents and Banks has also come up

again, and
50
have the relations of the public with

outside brekerage firma.

The Stook Exehange is now debating the question

of whether the time bas not come to cut down the
scale of remuneration to agents, and in certain cases

at beast, to cease the practice altogether. It is aug-
gested that coanmission’s shail in future oiiiy be di-

vided with the empioyés of the stook exdhauge firms.
This is of course aimed at the practice by whidh the

baniks get half commission from firnis who put
through the orders of the baiks. This exitremoly lange
volume of business is handied by a relatively small

number of important firms, and i,t is feit that the
interest of a section of the Heuse is in this respect
op’posed to that of ‘the great maas of the mernibers of
the Exchange. 1f the puiblic deal’s wit1h the Banks

rather than direc’tly rwith brokors, it is suggested that
the Baniks shouid charge the public instead lof taxin.g

the meimbers of the Exc’hnnge.

As regards outside firms, the House resents the
terms whidh these firm’s advertise as niis’leading.

Two solutions suggest themselves, one the suppres-
sion of these firms, the other the granbing to menu-
bers of the right to edvertise, at present withheld
from them. Buit this latter proposal in its turn musea
a series of ‘difficult pointa. Naturaily, if firnis ure

to be given the right to advertise, it will be the

sitrong firms w’hich
will
be able to spend moet no

advertisomenuts, and it is by no meanus clear that the
smaller fiums will gain in the long run, uniess in-
deed, the advertisemeuts are of p’rescribed length and
form, as is also suggested. Naturally, the preposal
that the mexnbers of the Excha.nge sihould be allowed

to advertise is taken up by the Press wiiih much for-
vous. It is far from certain that anything will come

out of all these tdisputés.

The Government is doing its best, without actuaily
pledging itself, to spread the impreesion that th e
n ex t B u d ‘g e t will contain a proposal to cut the
Incomie Tiax by a shilling in the pound. The now
Esbimates show great rdductiorus, but it is upremabure

to expect that taxation can ho out down, uniless, in-
deed, the reduction of indebtedness is postponed for

the time Ibeing. The effect of the three years aver-

auging of profits for inoome tax purposes will now
begin to affeot the yield of the tax. Further, it is
difficult to see how, if the income tax is cut down,
other forrns of taxation cnn be kept at the present
level. The Oorporation Tax is at le’ast as bitterly resented, and’ the entertainments tax finds many
opponents, not onby aumong the traclers affeoted, hut
among the supporters of Ijaubour. To reduce the in-
come tax, at a time when wages are falling, and in-

direct taxation remainis unchanged,
ie
a dangerous

stop. 1f the burden on the m’icldle classes is to be out
down, it seems much ‘botter to increase ‘the allowan-ces, shiah would leave the flat rate ‘of tax
unc
h
ange
d,

whilst reducin’g the burden on the recipients of the

smaller incomes.
The Manchester Guardian announces a
j
cyurna
li
s
ti
c
enterprise of great interest. From the
date of meeting of the Genoa Oonference onwarde,
the paper intends to publish a series of ,,Reconstruct-
jou Suppiemente” from time to ‘time, un’der the
general editorsh.ip of Mr. J. M. Key’nes. The series is

intended to have a world ciroulation, and. German,
Freneh, Italian end Spanish editions ere to be
published. The first of the Supplements is to ho
devoted to the subj oct of «lie Foreign Excuhanges, and
a very representative list of writers has been assem-

(bied togethor.
The Board of Trade Index Number for
last month shows ‘that plices are stil fabling, though

rrery much more sbowly. The index for all articles for
the last month is 165,1, coropared wibh 167,4 for
January, and 176,4 for November, 1921. Food artic-
les have risen, from 168,6 to 172,8; articles other
than food have fallen from 166,8 to 161,2, the fall
being sharpest in the oase of cotton, which has fallen
over 12 points, from 180,4 to 168,2. All this confirums

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

243

the opinion that in general, the deflationit movement
has come almost to an end. As a matter of fact, con-
dibions both in the iron and steel trejdes, and in the
coal trade are improving rapidly, though unetm-

ploymenit figuree do not as yet refiect any very great

general
advance.
A crisis of come magnitude rwill

have to be faced ‘very shortly. ‘Dhe second periold of
unemployment benefit will shortly be exhausted and
the question tihen arises, whether itbe 1dele is to be
cut down or altogetiher abolished, leavixiig the unem-ployed to the Poor-Lww or other c’hanitable agencies.
The ‘political resentment wihich would ho feit if the Government adopted this second alternntiive is pro-

baibly sufficient reason for not adopting it, but there are more solid reasons for rejeoting a stop Which all

social experience
shows
would o,nly add to the existing
demora1isation of the unempioyed. Ajssociation with
charitable bodies has always produeed evul resuits,
when tihe person. Lseeking relief bas been able-hodied,

end the wbole trend of policy has been to removc
the afble-bodidd from the atmeepihere of charitaible

endeavour altogether.

INDEXOIJFERS.

Voor Februari is het indexcijfer weer gedaald met

25
punten, zioodat het totaal nu bediraagt
4259.
Een

jaar geleden bedroeg liet nog
5176,
eind ItLaart
1920
8352
(het hoogst bereikte punt) en
2565
bij het uit-
breken van den oorlog. De bewegingen gedurende de afgeloopen maand waren ortgeregelder dan de laatste
maanden het geval was, en zooais blijkt uit onder-
staande – aan The Economist onibleenide – tabel,
verto’onen twee van de vijf groepen een verihooging.

Data
Granen
en
vlemch

Andere

dings-
en ge-
nolm.

Werf-
stoffen
Ddf-
stoffen

Dloc,-
3m:
oltgn,
hout.
rubber,
enz.

Totaal

Alg.-
meen
Index.
cijfer

BaRis (gemidd.
1901-5) .
.
500
300 500 400
500
2200
100,0
1 Januari 1914
563
355
642
491
572
2623
119,2
1 April

.,
560 3501
6261
493 567
2597
118,0
1 Juli
565
1

345 616
4714
551
2549
115,9
EindeDec.1914
714
4144
509 476
6864
2800
127,3
1915
897
446
731
114
848
4

3634
165,1
1916
1294
553
11244
8244
1112
4908
223,0
1917
12863
686
1684
8394
13483
5845
263,2
1918
1303
7824
18054
816
1337
6094
277,0
1919
14414
8814
24424
1145
14534
7364
334,7
1920
1344
805
1284 1216 1275
5924
269,3
Jnn1921
1295′,
797
1187
11284
1209
5617
255,3
Febr.,,
11764
771
1038
1053
11374
5176
235,3
Mrt.

,,
1212
727
1030 1003
1125
5097
231,7
April,,
1196
723
1031
936
1043
4929
224,0
‘,Iei
1195
691
996
963
1065
4910
223,2
Juni
1174
6654 9733
973
10233
4810
218,
Juli
1165
7074
9584
937
1030
4798
218,1
Aug.
1184
7164
998
9204
1000
4819
219,0
Sept.
11194
688
1258
871
9874
4924
223,
Oct.
956 685
1171
816 960
4588
208, Nov.
951
672
11173
774
9434
4458
202,€
Dec*,,
9213
636
1106
762
9314
4357
198,0
Jan.1922
9074
6543
10663
730
9254
4284
194,?
Febr.,,
948
6404
10374
6963
936
2

4259
193,€

De eerste groep vertoont een stijging van meer dan
40
punten. Tarwe, zeowel binnen- als buitenlandsdhe
en meel .zijn hiervan de oorzaak; verder waren er geen
belangrijke bewegingen. Schapen- en varkensvieesch
iets hooger; rund vieescih iets lager. Tegenover een kleine stijging voor haver staat een kleine inzinking
voor gerst. Het
stijgen
der graanprijzen deed zich ook
voor op de Amerikaansche markten, als gevolg van
ongunsbige oogstberiohten uit de Vereenigde S baten
en een toeneming van aanikoorpen voor rekening ïVan
Europeesche landen. In de tweede groep ier voedings. middelen vertoonen thee, koffie,
su
ik
er
en bcter, alle
een daling.

Van de weef stoffen, katoen en kaboenen garens
hooger, maar katoenen stoffen iets lager. Binnenland-sdhe wol in Engeland iets hooger tegenovei een kleine

daling van koloniale wol. De totale daling in deze
groep is het gevolg van een scherpe prijsvermindo-
ring van aijde en vias. Aan het einde van ide maand
vertoonde de katoeumaDk’t een aanzienlijke verbetering.

In de woibranche hebben de spinners nog oude
contracten uit te voeren. Van de stoffenfabrikanten

hebben verscheidenen
het
werk weer in vollen gang

gezet, terwijl anderen zelfs overwerk maken. De voor-
raden zijn weer aanzienlijk geslonken.

Van de delfstoffen
zijn
kolen weinig in prijs ver-

anderd, maar wel was aan het eind ider maand een
aanzienlijke verbetering gekomen in den exporthandel.
De totale productie bereikte in de week van
13-18

Februari
5.000.800
ton tegenover
4.912.500
ton in de

week daarvoor.

Geen verandering in
ruwijzer
en stalen rails; ijzeren
staven zijn weer gedaald. Berichten uit het Noorden
van Engeland spTeiken over een toenemende vraag
naar ruwijzer en van het in gdbruik nemen van nieuwe

hoogovens.

Lood, tin en ‘koper aanzienlijk lager. De daling der
koperprjzen is gedeeltelijk het gevolg van de verhoog-
de wisselkoersen op New York. Koper noteert nu

lagér dan het gemiddelde voor de jaren
1901-05.

Van de diversen daalden ieder en rubber; oliezaden

echter veel hooger.

ZooaLc blijkt uit onderstaande tabel is het totale

iindexcijfer van eind Februari
66
pOt. boven dat van
Juli 1914.
0

Dato
Granen

OIeC,Ch

Andere
Cor-
d
:::
notm.

Werf-
stoffen
Delf.
stoffen

Diver.
3m:
olien,
hout.
rubber,
Totaal

Juli

1914…
100 100 100 100
100
100

December

1918….
226
222 293
186
241
236

December

1919

,
249
250
396
247
263
287
Maart

1920
261
260 484
269 309 325

Juni

1920….
261
263
415
278
281
305

December

1920….
233
229
209
261
230
231

Maart

1921 ….
209 206
167
216
203
198

Juni

1921

..
203
188 158
210
185 188

September 1921
193 195
204
189 178
192

October

1921….
166
194
190
176 173
178
November

1921….
165 190
181
167
170 174

December

1921….
159
180
180
164
168
170

Januari

1922,…
157 186 173 158
167
1,67
Februari

1922….
164 182 168 150 169
166

De delfstoffen zijn
nu gedaald op
50
püt. boven

Juli
1914,
hetgeen het laagste punt is, dart
een van

de groepen sedert het
einde van
den ioorlog bereikte.

De tweede groep blijkt nog ste&ds
het hoogste;

de
andere drie groepen toonen ongeveer idenzelfdeu stand
als het totaalcijfer.

Algem.
Gem. pen-
Herleid
indcx.cijf. denkoers
algemeen
van ,,the
over de
index-
Datum Ecorromist” afg. mnd.
cijfer.

1

Januari

1914………
119,2
12,111
119,6
1

Januari

1915……..
127,3
11,78
124,1
1

Januari

1916……..
151,6
11,02
138,3
1

Januari

1917……..
223,0
11,68
215,6
1

Januari

1918……..
263,2
11,06
240,9
1

Januari

1919……..
277,0
11,19
256,6
1

Januari

1920. …….
334,7
10,14
281,0
Einde Januari 1921
255,3
11,37
1
1
2

240,4
Februari

,…..
235,3
11,34
220,9
Maart
231,7
11,36
217,9
April

,…..
224,0
11,30
209,5
Mei
223,2
11,17 194,8
Juni

,…..
218,6
11,34
1
1
4

205,3
Juli,

,,
218,1 11,42
206,2
Augustus

……
219,0
11,77
212,5
September …….
223,8
11,77
218,1
October
208,5
11,59
200,0
November ……
202,6
11,35
190,3
December ……
198,0
11.42
187,2
Januari 1922
194,7
11,47
184,8
Februari
193,6
11,61
186,1

244

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart 1922

MAANDCIJFERS.

HANDELSBEWEGING OVER DE MAAND DECEMBER 1921

(vnlcrpns dp, arnpnen der naamlijst van goederen. oneste]d door het Centraal Bureau voor de Statistiek.)

Invoer

11
Uitvoer
Saldo Invoer
Saldo Uitvoer
Groepen
Gewicht
Waarde
Gewicht

1

Waarde

11

Gewicht
Waarde
Gewicht
Waarde

K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden

1 Dieren en dierlijke
producten
13.292.755
9.709.157
39.287.646 24.616.865


25.994.891 14.907.708

II Plantaard.

voort-
352.230.295
52.971.772
244.476.887
16.177.308
107.753.408
36.794.464


brengselen

……..

III Mineralen,metalen
en

niet in andere
groepen

opgeno-
men fabrik. daarv:
795.238.411
28.209.970
144.132.320
9.245.180
651.106.091
18.964.790

IV Meel en zneelfabri
3.842.225
10.530.487
2.074.017 8.658.805
1.768.208

V Chemische produc-
ten,

geneesmidde-
len, verfwaren

en

katen

…………19.189.292

kleurstoffen
21.029.264
4.236.191
6.287.342
2.612.993
14.741.922
1.623.198

VI Olie, hars,was, pek,
teer en distillatie-
producten van teer;
fabrikaten van deze
stoffen, n.a.g.
51.015.516
8.618.650
23.368.168
9.232.795 27.647.348


614.145

VII Hout en fabrikaten
van hout en derge-
lijke stoffen; meu-
174.067.529 13.935 056
3.534.540 666.108
170.532.989
13.268.948

VIII Huiden, vellen, Ie-
der, lederwerk en
scboenwerk
2.746.695
4743.282
1.433.859 1.896.155 1.312.836
2.847.127

IX Garens,

touw

en
touwwerk, weefsels

belen, v.a.s ………

en stoffen, kleede-
ren en modewaren
9.012.088 22.183.777
3.668.465
10.934.716
5.343.623 11249.061

X Aardewerk, porse-
1cm,

pottenlak-
kerswerk,

gebak-
ken steen en andere
kunststeen
72.866.794
2.141.143 5.139.780 753.849 67.727.014
1.387.294


5.451.963
1.165.730
3.109.776 843.936
2.342.187
321.79
– –

6.700.598
2.046.258
12.267.481
2.436.795
– –
5.566.883
390.537

XIII Voedings- en ge-
notmiddelen,

niet

XI Glas …………..
XII Papier …………

genoemd in de groe-
pen 1,11, IV en VI
22.928.332
10.372.520
21.109.720
9.106.196
1.818.612
1.266.32

XIV Rijtuigen, voertui-
gen, vaartuigen en
luchtvaartuigen
2.909.545
3.068.011
2.307.573
2.254.019 601.972
813.992

XV Andere

goederen
dan gebracht onder
de groepen

1 tot
en met XIV
18.187.044
14.670.391
8.249.855 7.710.605 9.937.189
6.959.786

1.566.866.121
181.914.133
528.903.899
100.561.537 1.037.962.222
81.352.596


Totaal ……..

Waarvan Goud en Zilver,
al of niet gemunt (op-
genomen ingroep III)
16.082 1.913.230
30906
3
.
446
.
219
1


14.824
1.532.989

OVERZICHT van de waarde van den In- en Uitvoer voor elke maand van het loopende jaar en de
drie daaraan voorafgaande jaren, met uitzondering van Munt en Muntmateriaal, in guldens. )

Invoer
Uitvoer
Maanden
1918 1919
1

1920
1921
1918 1919
1920
1921

Januari
68.009.520
75.073.388 256.207.615 214.136.278
51.437.578 41.321.453
135.932.785
115.835.310

Februari ……
45.903.517
106.229.028
233.591.043
170.369.270
54.372.261
44.543.205
113.309.645
120.956.498

48.897.456
148.758.852 187.916.138
213.830.220
47.372.422 52.660.723
68.210.466
.107.204.662

April

……..
35.302.563
189.565.086
203.592.812
195.772.602′
30.702.241
50.827.142
99.448.337 108.819.697

..35.055.767
257.009.336 298.514.162
168.114.951J
35.843.354
96.168.708
170.393.137
93.818.710
Mei

…………
Juni
……..
30.330.163
258.183.821
345.402.3731
188.559.719
23.040.469
126.270.353
179.478.445
120.815.908

Maart ……….

Juli ……….
Augustus

..

..

40.567.746

..

274.264.390 313.403.619 314.861.366 267.956.122
170.674 ‘
186.640.179
1

35.046.826
25.501.391 133.623.129
163.771.619 177.114.162 130.018.883
105.420.129 142.544.083

September
67.610.188
298.107.886 317.368.670
197.271.439
27.641.796
•162.l3LllO
165.965.569
135.749.765

October

..47.764.858

67.702.922 319.833.079 337.338.332
179.043.1711
12.704.155
214.577.467
148.140.438 114.694.641

November

….
57.929.799
296.351.809 270.811.334
175.806.364 15.278.909 171.171.804
156.557.011
106.623.879

December

..
. –
63.282.114
288.958.920
298.867.123
180.000.903;
22.268.327
154.241.692
156.922.833
97.115.318

Totaal ….
608.356.613
2.825.739.214
3.32.427.0902.240.2l9.103
381.209.729
1.411.308.405
1.701.491.711
1.369.598.600

‘) In de Statistiek over December
1919
zijn de bedragen vermeld
met
inbegrip van gouden en zilveren munt en muntolateriaal.

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

245

INGEZONDEN STUKKEN.

DE THEEMARKT EN DE COLONIAL
PREFERENCE ACT.

Geachte Redactie,

Wil
mij
nog
een kort
antwoord ttoestaan
aan uiwen

medewerker, die izoo vrij is te beweren, dat ik
feite-

lijk al
zijne
stellingen heb beaumd.
Zijn twee belangrijkste stellingen
zijn:

De prijzen voor anne Ned.-Inid. thee worden
door de Coloivial
Preferen.ce
Act
(mijne c’ursiiveering)

zoo’wel te Londen, als op do Europeesche markt met
ca. 10 cents gedr’uJt (stellingen drie en
vier).

Door de Colonijal Preference
Act
is Austialië

er toe gekomen en in staat gesteld om den invoer van Javathee (voornamelijk de betere soorten)
aanimorke-

lijk te vergrooten, ‘hetgeen ten nadeele is ivan de A,m-
sterdamsche theamarkt en schade doet aan den naam
van de Javathee ân Europa (stelling No. 5).

Ik gaf toe, dat door de differentieele rechten, Lon-
den geen aantrekkelijke markt is geworden voor de
Ned.-IncLiscthe thee, omdat ‘koopers natuurlijk zullen
trachten, de invoerrechten te verhalen op verkoopers.
Ik ‘beweerde
echter
verder, dat hun dit slechts ge-
lukken ‘kan, zoola’n.g de vraag voor de Ned.-Ind. thee
zoo gering
‘is,
dat d& verlcoo pers gedwongen zijn ook
op de slechtste markt tot de slechtste prijzen af te
geven, teneinde
van hun
voorraden af te komen.
Ver-
anderen de
‘tijden,
dan zullen ‘deze rechten
of
betaald

moeten w.orden door den consument,
of
de Javat’hee

gaat naar. betere markten, tenzij de geheele wereld
oordeelt, dat de Javathee inderdaad 10 cents ‘mi.nder waard is dan de Britach-Indiscihe, wat tot nu geluk-
kig niet het geval is.

Niet de cijfers van 1921 zullen de juistheid van
mijn stelling kunnen aantoonen of weerleggen, toen
de theaarkt nog sterk onder den invloed verkeerde
van de opgehoopte “voorraden, naar waarschijnlijk
wel de cijfers van de
komende
jaren. Waar hier
gelijkheid
van kwaliteit wordt verondersteld tuaschen
ordinaire Java- en ordinaire Br.itscih-Indi’sehe thee,
is het toch onlogisch om aan te nemen, dat alle
Europeesche landen voor de Javadhee 10 cents min-
der ronden betalen, alleen omdat de importeurs in
Engeland daarvoor tien cents lager noteeren! Dit
gaat alleen ‘dan ‘op, als
de koo per
de ‘markt ‘volkomen
in handen heeft, d.i. in tijden van overmatig aanbod.
Wat ‘de Australisdhe markt betreft, betoogde ik,
dat de Oolon.ial Preference Act slechts gewerkt heeft
als
aansporing voor de theeplanters hij hun streven
naar verruiming van afzetgebied en gaf ik als
oor-

zaken voor de verplaatsing naar Australië aan, de
stremming in het verkeer naar Europa in de laatste
oorlogsjaren en de natuurlijke ontwikkeling van den
direeten handel van Ned.-Indië met de omliggende af-
zetgebieden. Eet spreekt vanzelf, dat ‘deze verplaat-
sing, zoo
gunstig
voor
‘de Ned.-In’discihe thee, in de
hand gewerkt wordt door la
g
ere noteeringen van Lon-
den, wat schadelijk is
en
voor •de Britsch-Indisdhe
theeplanters
en
voor de Londensehe theemiarkt.
De bewering van uw medewerker, dat de toenemende
thee.handel met Austral’ië een
gevolg
is van de Engel-
sche differentieele rechten, ondorschrjf ik dus
niet.

En nu de Amsterdamsche markt. Ik
weet
zeer goed,
dat thee verhandeld wordt in entrepôt en dat ‘op
deze
thee geen grennrechten drukken. Maar look is
het
mij
beigrootste deel van de Ne’d.-Ind. thee
welke naar Londen gaat, door de Engelscihe pakkers
gebruikt wordt voor vermenging met andere soorten
en.udaarop drukken ‘de 10 centen
wel.

Ten slotte betoogde uw medewerker, ‘dat het op-
koopen door Australië van de betere soorten schade
doet aan de Amsterdanusche markt en aan den naam
van de Javathee ‘in Europa. Waar ik aan de Oolonial
Preference Act slechts een geringen invloed boeken
op het toenemend verbruik van Ja,vathee
in Australië,
daar meen ik
die
Preference Act ook niet ‘verant-
woordelijk te moeten stellen voor de mindere ‘hoeveel-

1
5
heid superieure thee, welke door Austra.lië’s aankoo-
pen op de Amsterdamsche
markt
rou’de komen.
De oorzaak
daarvan
rz.ocht
ik in ‘de geringe activiteit,
welke onze kooplieden ontwikkelen, waar het ‘betreft

den groothandel in thee. Ik weet ook
zeer
goed, dat
alleen geconsigneerde zendingen op ‘veiling worden
aangeboden, maar een markt ontleent haar beteekenis
niet alleen
aan
de ‘veilingen. Amsterdam is ook een
belangrijke copramar’k’t, ofsohoon er nimmer copra
,,geveild” ‘wordt. Zoo ‘zou
tm.i.
de A’msterdaimsche thee-
markt aan belangrijkheid winnen, indien daar en in
Batavia Nederlandscihe
,inkoo’phuiizen
als bv. Harris-
sons & Orossfield,
gevestigd
waren, die er
wel voor
zorgen, dat het hun ‘afnemers niet ontbreekt aan
offertes van ,,de meest gewilde sortaties”.

W. na COCK BuKIc.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

De’Wes’t-Indische Gids.

‘s-Gravenhage,
Januari 1922. P. A. Euwens, 0. P.,
Ad,iniraal Ped’To Louis Brion,
1821-27 September-1921 (slot); G.
J. Staal,
Door
de modder naar Coronie;
J. A. J. de Viuliers,
Storm
van
‘s Graiveza,nde, voordracht op 30 Maart 1921
voor
het,
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen
en de plaatselijke af d’eeliu,g van het
Algemeen Nederlandsch Verbond te ‘s Hertogenbosch
gehouden; Staat van dan uitvoer van balata uit SurI-
name, Br.-Guyana, (Jaysune en Venezuela in de jaren
1863 t.m. 1919.

D e 1 n d’ is clie G i d s.

Amsterdam, Januari
1922.
Ambtenaar,
Het zeer bedenkelijk tekort aan
lands-
dienaren in Nederlan’dsc’h-Injdië;
J. F. C. Nienhuis,
Het gevangeniswezen in Britsc’h-In,diië (wordt ver-
volgd);
P. J. Zürc’her Jr.,
Pieter Eiiber,vel’cI en sijne
verfocielijk-e daet.

De G id s.

‘Aimsterdaim,
Januari 1922.
bevat o.’a.:
Mr.
J. P. A. François,
Indrukken van de tweede
‘T.olkejIjondsvergaderjng.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.
•*
beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d ~Vrsch.inR.C.
.
6li
190ct.

Disc.Wissels. 4
1Juli ’15
weeds.
R.ksbk 5
10
Mrt.’22
Bel,Binn.Eff.519Oct.
‘2″
Bk.v.Noorw..6
25Jan. ’22
’20
Zwits. Nat, Bk.
31
2 .11rt. ’22
Bk. van Ergland416Feb.
’22
Belg.Nat.Bk.5

5 19Mei
’21
Duitsche Rijksbk. .5
23Dec. ’14
Bankv. Sparje6 41Vov.’20
Bk. van Frankrijk 5
ii
jirt. ’22
Bank v. Italië
6
20Mei ’20
Oostenr. Hong. Bk. 7
30Nov.’21
F. Res. Bk. N .Y. 4/
2Nov.’21
Nat. Bk. v. Denem. 5
7

5Nov.’21
Javasche Bank
3
1
1Aug.
1
09

OPEN MARKT.

Amsterdam

1
Londen
1 Berlijn Pa,jJ,
1
N. York
Data

1
Port.
1
Prolon.
1
Part.

Port.
1
Part.
1
Cail.
disconto

gatie

disconto
J
disconto
1
disc.

moncy

11
Mrt.
’22
4’/
4
3114

3-311

1)
6-11
M.
’22
4
1
1
4
_
3
/
8

4-41j
31
1418
*

3-5
27F-4M.’22
118’/8
38/_41/
311-11
45

311-511
20-25 F. ’22
41
1r’
31
e
31a
4l/
4

3’/
5
/
4

4.618

4
1
1

6
7-12rvi,’21
4
3
1
9

4-5
6’1-1
4_61

6-7
8-13M.
12036
311
4
411
4

51/48/4
4»/8

61/-13
20.24Ju1i’14
31/8/
2
1
1_
8
1
211g_/4

2’/_’/
2
8
J
4

5
1
/1_7
1
/2
1)
Noteering
van 10 Maait
1921

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Londen was
aanvankelijk
statiioana.ir, maar Woensdag
zakte de koers niet onbelangrijk in. Deze daling
was ech-
ter maar voorbijgaand
en verder werd
tot ca. 11,53 ft

246

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15
Maart
1922

11,5334 verhandeld. Evenzoo ging het met Parijs. Daaren-
tegen was Brussel aanvankelijk sterk aangeboden. De span-
ning tuaschen Parijs en Brussel werd dan ook weder be-
dixidend grooter en bedroeg meestal
f 1,50
en meer. Weenen
was weder zeer sterk aangeboden. en werd heden voor
0,03
34
verhandeld. Ook Berlijn was Ilauw. In liet sntddeu
der week ontstoad weliswaar eenige vraag. Vooral New
York trad als kooper op, maar daarna liep de koers weder
terug en heden was weder voor
f 1,-
verkrijgbaar. Dol-
iers waren gezocht. Heden na.
2,65.
Skaudinataië was vast.
Vooral Christia.nia liep belangrijk op. Donderdag werd
48,10 betaald, daarna trad weder een reactie in; slot 47,10,
dus toch nog
f
1,- hooger dan de vorige week. Zwitser-
land zonder verandering. Indië weder aangeboden, 9834
laden.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D
ato
Londen
S
)
Parijs
S)
Berlijn S
)
Wecnen
S)
Brussel
5*)
New
Y
or
&**)

6 Mrt. 1922
11.54 23.77+
1.00+
0.04
22.45 2.62
7

,,

1922
11.54+
23.70
1.01
0.04+22.37
1
/
2
2.62/
5

8

,,

1922..
11.52 23.52+
1.03+
0.04+
22.05
2.641,
9

,,

1922
11.53
23.72+
1.06
0.04+

22.22
1
/
3
2.64
10

,,

1922
11.52
23.67+
1.03+
0.04
22.16
2.6411
4

11

,,

1922
11.53+
23.75
1.03+
0.03


Laagsted.w.

)
11.51′
23.45
0.97 0.03
21.97
1
1
3
2.61
Hoogste,,

,, ‘)
11.54
23.95
1.08
0.05+

22.65
2.641
4

4 Mrt. 1922
11.55
23.85
1.05
0.05
22.59
2.61
25 Febr. 1922
11.54 23.47+
1.18
0.05+22.50
8

2.61
Muntpariteit..
12.10
48.-
59.26
50.41
48.-
2.4811
s

S)
Noteering te Amsterdam. “) Noteering te Rotterdam.
1)
Particuliere opgave.
t)
Noteering van 3 Masrt 1921
5)
idem van 24 Februari.

Data
Stock-
holm’)
Kopen-
1
hagen)
Cbr!s.

1
tiania
5
)
Zwitser-
land’)
Spanje
t)
Balaola
1
1
telegrafisch

6Mrt. 1922
69.50
55.50
46.31
51.20 41.80
98
1
/
2
-991
7

1922
69.50
55.80 46.45 51.20 41.70
98l
4
-98
8

1922
69.10
55.90 47.25
51.35
41.50
98t/_98

9

1922
69.10 55.70 48.25 51.25 41.45
981/-983

10

•,

1922
69.-
55.70
47.85
51.30 41.45
98-98
1
/
3

11

1922
69.25 55.60
47.25
51.35
41.55
98-981
3

L’ste d

w.
1
)
68.80
55.30
46.-
51.15
41.40
98
H’ste
,,

,,
1
1
6950
56.-
48.25
51.40 41.90
981
4Mrt. 1922
69.10 55.30
46.-
51.20
41.80
98
1
/-981
25 Febr. 1922
69.40
54.75
44.75
51.30 41.75
981
4
-99
4

Muntpariteit
66.67 66.67
66.67
48.-
48.-
100

5)
Noreering te Amsterdam.
5)
Particuliere opgave.

Termijnn oteeringen der Valuta-Kas.

Ecarts tussehen teri.nijnnoteering en contanten koers

(week van 6-10 Maart 1922).

Londen.
Uit. Maart
Uit. April
Uit. Mei

Hocgste B Koers
agio

2
1
1
ct.
agio

4

ct.
agio

5314
ct.
Laagste B

,, ,,

1

,,
,,

2
3
1

,,
,,

411

Hoogste L

,,
,,

3

,,
,,

41

,,
,,

61
Laagste L

,,
,,

1113

,,
,,

3
1
14
,

5

New-York.

Hoogste B Koers
Pari
agio

114 ct.
agio

1
12 ct:
Laagste B

,,
disagio

1/

nt.,,
11

,,
,,
Hoogste L

,,
agio

11

,,
,,

112
,,

Laagste L

,,
Pan
1/

,,
,,

Parijs.

Hoogste B Koers
agio

5

ct.
agio

7
1
1
2
et.
agio

10

ct.
Laagste B

,,
Pari Pari
,,

5
Hoogste L

,,
agio

5

,,
agio

7
1
12
,,

10
Laagste L

,,
Pan
,,

211

,,
5

Brussel

Hoogste B Koers
agio

5

ct.
agio

10

ct.
agio

15

ct.
Laagste B

,,
,,

.

2
1
1

,,
,,

711
9

,,
12112

Hoogste L

,,
,,

7
1
1

,, ,,

12
1
1

,,
,,

17
1
1
Laagste L

,,
•,

2’ia

,, ,,

711
2

,,
12112

B er!
ij
ii.

Hoogste B Koers
agio

1
1
2
ct.
agio

1
12 ct.
agio

113 tt.
Laagste B

,,
Pari
Pari
Pan
Hoogste L

,,
agio

1/, ,,
agio

1
1

11
Laagste L

,,
Pari Pari
Pan

KOERSEN TE NEW YORK.

Data
Cable Lond.
1 Zicht Parijs
1
Zicht Berlijn
1Zicht Amsierd.
(in
j
per.
(In
ets.
p.frs.) (In
ct.
P.
Mrk.)
(in
ds. p.
gld.)

11 Maart

1922

4.35.12

8.91
0.39
37.77
Laagste d. week

4.35.12

8.91
0.38
37.77
Hoogste ,.

4.40.62

9.08
0.40 38.14
4 Maart

1922

4.41.37

9.11
0.40
38.21
25 Febr.

. 1922

4.41.37

9.11
0.40
38.21
diintpaniteit

4.86.67

5.181
9511
40i

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen en
Noteerings.
25
Febr.
4M,t.
6-11
Mri,
’22
11
M,1.
Londen
eenheden
1922
1922
Laagste
1

Hoogste

1922

Alexandrië..
Pia8t. p.
£1
9771,

9771

9711,6

97?1

977/

B. Airesl)..
d. p. $

4521/
33
4515/

418
46112

4531

Calcutta . . . .
8h. p. rup.

13
1
/
4

113
9
I
11311t

113
7
1

113
3
1,
Hongkong ..
id. p. $

2/4’/

2141
214
1
1
215
8
1
8
215
7
1
Lissabon . . . .
d. per Mil.

4131
33

47(
4/
4

4
7
1

6
18
Madrid

….
Peset. p. £ 27.65

27.62+ 27.60
27.85

27.79„
‘Montevideo
1

d. per $

/32

4431
4

44113
45
1
1
4

45
Montreal….
$ per £

4.5011

4.511
8

4.50 4.55
1
1
2
4.51
R.d.Janeiro .
d. per Mii. 7
19
18,
2
)1

7
11
1
1e

7
131
i

7
27
132

7
13
1
ie

Lines p. £ 86
11
1

83111

8313
88113

851
4

Shanghai….
Sh. p. tae13/2′
1
i
32

3111
8

1

311
1
1
313
1
1
4

312
3
1
8

Rome

…….

Singkpore

..
id. p. $.

2/3I
54
2131
2/3″/,
2/3
1
1

2131
‘Valparaiso..
peso p. £

40.70

38.60
37.90
38.50

38.10
Yokohama ..
Sh. p. yen 21111

2
1
125
1821
2
1
13
1,
1 212
1
/

2121
33

‘Koersen der voorafgaande
dagen.
t)
Telegrahsch tranafert.
1)
Noteering van
24
Februari

NOTEERING VAN ZILVER
Noteering
te
Londen
te New
York
ii Mrt.
1922
331
4

641
4

4

,,
1922

.
.

33
631
4

25 Febr.
1922
321
63
1
1
18

,,
1922
331/

.
64
3
1
4

12 Mrt.
1921

. ..
.

321 13 Mrt.
1920
60
1
1
117
20 Juli
1914


.

2411

NEDERLANDSÇHE BANK.

Verkorte Balans op 13 Maart 1922.

Activa.
Binnen!.
Wis-t H.-bk. fl06.559.283,85 seis, Prom., B.-bk. ,, 37.614.484,59
enz. in disc.!. Ag.sch. ,, 56.671.918,02
1
1
3
f
200.845.686,46113
Papier o. h. Buiteni, in disconto


Idem eigen portef..
f
57.147.509,-
Af: Verkocht maar voor
debk.nognietafgel. ”

57.147.509,-
neleeningen
mci. vrsch.
H.-bk.
f
62.586.352,74/
3

in

rek.-crt.
B.-bk.
,,

10.485.1l2,i4’/
2

op onderp.
Ag.sch. ,, 67.918.727,71
f140.990.192,60

Op Effecten

……
f1 13.510.326.09
Op Goederen en Spec.,,
27.479.866,51

Voorschotten a. h. Rijk
…………
Munt en Muntmateriaai
Munt, Goud ……
f
56.238.205,-
Muntmat., Goud .
,,549.7 14.842,74

f605.953.047,74
Munt, Zilver, enz.,
6.863.141,22
Muntmat,, Zilver .

Effecten
Bel.v. h. Res.fonds..
f
5.331.447,-
id. van
1
/,v.h.kapit. ,, 3.881.162,62
1
1

Geb.enMeub.det Bank ……………
Diverse rekeningen

Passiva.
Kapitaal

……………………..
f

20.000.000,-
Reservefonds

………………….
5.386.728,62
1
1,
Bankbiljetten in omloop …………
..985.189.020,-
Bankassignatiën in omloop ………
..1.708.188,49
Rek.-Cour. 1, Het Rijk
f


saldo’s:

J
Anderen ,,

26.765.750,6611,
26.765.750.66
1
12

Diverse rekeningen

………………
23.463.403,08
1
/
3

fl.062.513.090,86’/,

140.990.192,60
14.424.641,2111,

,, 612.816.188,96

9.212.609,62
1
1,
3.747.500,-
23.328.763,-

f
1.062.513.090,86
1
/,

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

247

NED. BANK
13
Maart 1922
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
409 344.084,39
Op
de ba8i8 van
2
/s
metaaldekking ……
202.512.604,82
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is.. ,,2.046.720.421,95
Verschillen as. d. vorig. weekst.:

Meer
Minder
Disconto’s
4.415.005,11
1
1
Buitenlandsche wissels
378.962,-
Beleeningen
7.361 .806,89’/
2

Goud

…………….-

Zilver

…….

……..

63.449,19
Bankbiljetten
14.321.745,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s..
964.040,80
1
1
2

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Goud
Ziloer

8
bilt
Cfl
Andere opei,chl’are
schulden

13 birt.

1922…

..
605.953
6.863
985.189
28.474
6

,,

1922 ……
605.969 6.800
999.511
29.098 605.969
7.127
987.389
30.812
20

1922 ……
605.969
7.058
980.791
28.583
605.969
6.804
998.965
24.349

27 Febr. 1922…….

13

1922

……

636.119
18525
1.037.984
53.801
14 Mrt.

1921 …….
13 Mrt.

1920 ……
633.730
9.875
1.016.037
110.228

25 Juli

1914
162.114
8.228
310.437
6.198

Dato

‘a°g’
disconto

bitervan
Schatkist.
promes,en
rechtstreeks

8dec.
nlngcn

1

Be,chtkT
1

baar
Metaal.
1

saldo

j5
kings-
percen-
1

lage
__________________________
13 Mrt. 19221 200.846
43.000
140.990
409.344
60
6

..

19221 205.261
47.000
148.352
406.291
60
27 Febr. 1922 192.367
40.000
155.711
408.716
60 20

,,1922 191.491
40.000
143.289
410.412
60
13

,,

1922 201.832
50.000
137.340
407.370 60

14 Mrt, 19211 203.395
53.000
210.838
435.495
60
13 Mrt.

1920 220.113
145.000 191.182
417.837
57

25Juli

19141

67.947
14.300
61.686
43.521′
75
‘)
Op de
basis van
515

metaaldelcicing.

Uit de bekendmaking van den M i n i ster van F i n a n.
ci ë n blijkt, dat uitstonden op:

t

6 Maart 1922
13 Maart 1922

Aan schatkistpromessen..
1
(460.250.000,- (464.350.000,-
waarv. direct bij Ned. Bk.
,, 47.000.000,-
,, 43.000.000,- Aan schatkistbiljetten ..
,,298.146.000,-
,,298.11i.000,-
Aan zilverbona

……..
…31.420.927,50
,, 31.378.514,-

Onder de vlotten de schuld is begrepen:
Voorsch. aan de Koloniën
,,311.132.000,-
.,,315.389.000,-
VoorschotaanGemeenteni
31 Januari 28 Februari
voor door Rijk voor hen ,, 80.707.933,50
84.776.664,48
te heffen Ink. belasting)
6 Maart
13 Maart
Tegoed v.d.Postch.&G.dst J,,
35.571.072,17

I

38.571.072,17

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.De
samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphisch ontivangen.

Data
Goud
Zilver
2°”k.
jetten
ot
.
opeischb.
metaal.
schulden
saldo

4Mrt. 1922
180.250
268.000 67.500
113.150
25 Feb. 1922
179.750
266.500 70.000
112.450
18

,,

1922
182.250
271.500
76.000
112.750

28 Jan. 1922
142.452

32.14
273.039
80.765
104.457
21

1922
143.967

31.418
278.156
75.409
105.242
14

1922
147.426

30.818
282.462
76.528
107.008
5Mrt. 1921
225.365

11.098
338.020
143.679
140.354
6Mrt,1920
170.790

4.497 317.940
100.172
91.834

25Juli 1914
22.057

31.907
110.172
12.634
4.8421

ata
Di,.
Wissel,,
buiten
Belee-
Voor.
schotten
.
ivense
TO C- Dek.
king,-.
conto’,
N..ind.
betaalbaar
ningen
aan het
Gouv.nem
mgdn7
1
percen.
tage

4Mrt. 1922
15350
1.600
•*
54
25Feb.1922
154.350
900
***
53
18

,,

1922
163.110 1.000e
**
52

28Jan 1922

39.924
50
304
16.511
21

1922
36.274
16.183 112.058
20.666
7.965
50
14

1922
36.263
15.656
119.897 12.490
11.634
50

5Mrt.1921
37.007 31.570
119.176
46.126
27.142 50
6Mrt. 1920
15.042
14.317
155.697 16.287
55.896 42

25 Juli1914
7.259 6.395
47.934
6.446 2.228 44
‘)
Sluitpost
activa.
5)
Basis
gis
metaaldekking.
t)
Creditsaldo.

DE SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Dato
Metaal
Ci,culalie
Andere
opeischb.
schulden
Discontd
a

D

k

0.
re
n ngen

28Jan. 1922….
1.476
2.016
800
1.097
1.043
21

1921.,..
1.476
2.069 848
1.099
1.053
14

1922


1.477
2.169
831
1.171
1.130 7

1922

..
1.477
2.159
801
1.133
1.201 31 Dec.
1921


1.477
2.193
860
1.146 1.126
17

,,

1921


1.475 2.041
1.163 1.932
317

9Jan. 1921


1.233
2.215
1.133
2.176
197
31 Jan. 1920….
1.047
1.597
1.111
1.620
262

5Ju1i

1914….
645
1.100
560′
735 396
11
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Circulatie
1
Currencj Notes.

Bedrag
1

Goudd.
1
Gov. Sec.

8 Mrt. 1922
128.764 122.234
300.413 28.500
260.579
1

,,

1922
128.762 123.093
298.811
28.500 261.366
2 Febr.1922
128.762 121.546
298.276
28.500
260.516
5

,,

1922
128.763 121.753
302.403
28.500
264.833
8

1922
128.748
122.667
304.163
28.500 266.733
1922
128.752 123.587
304.306 28.500 267.145

9 Mrt.

1921
128.324 128.475
337.883
28.500 305.294
0
Mrt. 1920
115989
102.887
328.190 28.500
309.204
12 Juli

1914
40.164
29.317

Data
Go,,.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
1

Other
Depos.
Re.
serve

8Mrt. ’22
50.549
80.919
15.169
123.097
24.980
18.06
1

,.

’22
47.086 81.730
17.151
118.492
24.119
17,78
22Febr.’22
48.546 81.639 27.808
109.947
25666
18,62
15

,,

’22
64.426 80.566
14.913 137.462
25.460
16,71
8

,,

’22
82.224 80.425
14.721
154.414
24.532
1450
1

,,

’22
47.204
80.590
15.646
144.750
23.616
14,70

9Mt.’21
39.154
93.718 17881
115.196 18.300
13.75
10Mt. ’20
40.387
92.057
18.555 127.339
31.552
21.60
2jlj ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
521
)
Verhouding tusschen
Heserve
en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, ouder bijvoeging der Darleheüs-
kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu.
Zotte
Dek.
king,.
perc.

7 Mrt.
1
22 1.013.508
996.379
5.156.001
121.930.166
5
28 Febr. ’22
1.011.978
996.388 4.633.744
120.026.387
5
23

’22
1.010.816
995.688
5.618.709
115.797.213
6
15

’22
1.008.752
995.689
4.414.948
115.755.536
5
7

’22
1.008.112
995.569 5.573.398
116.606.017
6
31 Jan. ’22
1.009.183
995.690
5.807.290
115.375.766
6

7 Mrt. ’21
1.100.04811.091.613
22.732.952 67.907.828
35
7 lIrt.

’20
1.118.082
1.091.374
13.031.027
41.648.351
34

23 Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93
5) Dekking
der circulatie door metaal en
Kaesenecheine.

Dato
Wtssda
Rek.
C,t.
Dorlehenskossenschetne
Totaal
in kas bij d
uitgegeven
Retchsbank

7 Mrt. 1922
132.883.392
22.333.824
13.227.100
5.039.400
28 Febr. 1922
136.108.744
26.526.072
12.616.600
4.519.200
23

1922
126.295.506
22.637.811 13.448.100
5.505.200
15

1922
133.773.712
29.409.648
12.358.400
4.304.000
7

1922
126.768.936
23.077.949
13.655.500
5.464.600
31
Jan.

1922
127.752.818
23.412.452
13.867.000
5.701.000

7 Mrt. 1921
55.228.423
15.873.047
33.454.300
22.678.600
7 Mrt. 1920
40.254.480
13.352.693
25.866.500
12.994.200

23 Juli

1914
750.8921
943.964
-.

248

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart 1922
BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden francs.

Dato Goud Waarvan
In het Buitenland
Zilver
Te goed
in hel
Buitenland

Buit.gew.
eoorsch.
old. Staat

1011rt ’22
5.525.547
1.948.367
281.341
633.105
21.900.000
2

,,

’22
5.525.251 1.948.367
281.134 633.395
22.400.000
23 Feb.’22
5.525.251
1.948.367
280.980
630.057
22.500.000
16

,,

’22 5.525.078
1.948.367
280.857
627.798
22.900.000

10Mrt.’21
5.503.549
1.948.3671
266.242 658.312
26.100.000
11 Mrt ’20
5.582.521 1.978.278
250.193 759.992
26.300.000

23Juli ’14
4.104.390

639.620
– –

Uitge.

Belee.

Bank 1,11-
1
Rek. Cr1.

Rek.
Wissels

stelde
Pont.

01.
Wissels

ning

jetlen

culieren

Staal

2.924.847 48.875 2.376.366 36 225 852 2.276.330 89.028
3.312.282 50.929 2.253 431 36.258.2002.620.968 69.677
7 2.726.320
1
51.415 2.247.003 36.150.809 2.371.532 57.494 – 2.538.083 51.706 2.285.753 36.434.600 2,452.778 24.973

2.927.496 307.680 2.224.780 38.366.247 3.324.202 38,351,
1.675.3061 584.012 1.579.630 38.464.823 3.152.396 42.847

1.541.9801

769.4001 5.911.9101 942.5701400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden franco.

1

1 £JCCCfl. 1

OIflfl.

1

Rek.

incl.

van
1

van

1
wIssels t

Circu.

Cr1.
Data

hutten!. kuilen!.
1
prom. d.
1

en

1

latle

pantic.
saldi
1
oorden.
1
proeinc.
1
heleen.
1

9 Mrt. 22326.880i84.653l48O.O0O 690.128 6.293.872 191.377
2
,,
’22 328.118 84.653 480.000 733.430 6.320.242 188.958
23Feb.’22 327.25584.653 480.000 646.430 6.259.132 157.516
16
,,
’22 326.977 84.653 480.000 637.802 6.295.579 177.008

10 Mrt.’21 326.105,84.653 480.000 877.1906.058.305 503.557
11 Mrt. ’20 356.148184 955 480.0001 588.3777.950.550 1.629.898

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad
______________ ____________
_________
Zilver
dc.
Notes in
circu.
1

Totaal
Dekking
in het
1

buiten!.
bedrag
F. R. Note
latie

21 Febr. ’22
2.946.835 2,044.449

134.00612.173.514
15

’22 2.936.054
2.022.440

139.866 2.169.953

8

’22
2.291.352 2.024.824

141.277 2.166.179
1

’22
2.911.528
2.017.291

149.9902.178.053

25 Febr ’21
2.140.313
1.392.874

216.686 3.051.706
27 Febr.’201
1.966.836 1.261.543 112.822
116.379 3.019.984

Data
Wissels
Totaal
Deposilo’s
Gestort
Kapitaal

‘i.i
Dek.
kings.

Percent.
Goud.
t
dekking

21 Febr. ’22
803.847
1

1.772.181
103.685
78,1
113,2
15

’22
863.907
1.857.474
103.325
76,4
111.4
8

’22
917.714
1.858.496
103.233
76,1
111,3
1

’22
927.845
1.840.470 103.190
76,2
111,0

25 Febr. ’21
2.566.757
2.279.019
100.790
49,9
58,1
27 Febr. ’20
2.984.878
2.911.302
1

90.702
42,5
1

47,1
t)
Verhouding eusvchen: den totalen goudvoorraad. zilver etc., en de
opeischbare 8chulden: F. R.
Notea en netto depoaito’a.
t)
Na aftrek
van 35 pCt, der totale
dekkingainidclelen
ala
dekking
voor
de
netto,,
deposito’a.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET

FED. RES. STELSEL.

Voornaamste posten in duizenden dollar,i.

Dato
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
611 de
Tt
oaal
Waarvan
time
banken
gelden en
F. R. kanks
deposito’s
deposils
beleggin gen

15 Febr.’22
807
10.930.203 1.333.056 13.805.540
3.061.970
8

’22
807 10.873.154 1.308.450
13.689.775
3.003.848
1

’22
806
10.878.043 1.285,175 13.627.883
2.979.403

25Jan. ’22
804
10.918.529
1.250.355
13.460.591
3.021.337

18Febr.’21
826
16.097.444 1.293.847
13.602.290
2.907.210
20 Febr.’20
805
15.790.044 1.399.137
13.986.000
2.511.464

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen banketaten.

EFFECTENBEURZEN.

Amster;dam, 13 Maart 1922.

O.ok gedurende de juist achter ons :1iggende w’eek is
van de in.teniationwle beurzen, idáe ‘te Berlijn wl verre-
weg het meest interessant gebleken, omdat zidh 1ier het
soherpst de ontwiikkeling der ecoaosniische v±oudiingeu
heeft weerspiegeld. Teekenead is hier wel, idat Idevtiezen-
en effectenmarkten veradhillende kanten ‘zijn uiitgegaau.
Tarwiji toch de koersverhefîng vai den doiflur nnafgebro-
‘ken voortgang heeft gelad, Meid top de effectenbeurs de
1uste1oo,e en zwakke tendens stand, hetgeen rvornamp1jk
is toe te schrijven nan de houciitng van de ‘ge1dsnarkt. Dc
groote geldgeivers zijn çw.el verpiidht, niolizelf beperJoingen
op te ‘leggen
;
reeds de o.n.zekere politieke toestand maant
tot voorziohti’gh.eid.. Verder staan de belastintgkiwestdes op
den voorgrond. Vele ibespreldrigen. viiden plaats met be-
trekking tot het belasting-coiuprozrtis, e1oh tot nu toe is
het nog niet gelukt alle moeilijkheden en partij-tegen-
etellinigen te overbruggen, speciaal met betrekking tot
de gedwongen ‘leening. Ten slotte zal men edhter twel tot
een overeenkomst komen, waarbij nu reeds vast staat, lat
het ‘kapitaail geweldige aid’erlatii’ngen aal moeten undergaan.
Het eerste gevolg hiervan zal moeten zijn liet onttrekken
ivan gelden aan ‘handel en industrie en dit veilt dan juist
in een tijd, waarin tvrijwel ieder bedrijf ‘zijn ibehoeften aan
kapitaaI met den dag ziet uitbreiden in verband met de
stijging van den prijs van alle grotnidistoffen. Handel en
industrie 2ijn dan ook bezig zich op deze verlliouidiingen
voor ‘te bereiden en ‘ter ibereikting van idát ‘doel wordt ook
in versterkte mate een beroep op de banken gedaan. Het
is gemakkelijk te voorzien, dat de eishen, die aan de
geklniarkt gesteld zullen worden, ‘speciaal bij de aan-
staande kwartaal.rsisseling, ‘buitengewoon groot izullen zijn
en de teraghoucl.i.ng
van de geldgevers is ‘dan ook onder
dit gezichtspunt volma.a’kt begrijpelijk. De beurs ‘echter
lijdt onder de spaarz’ataimiheid ider banken. ‘D.e condities dier
instellingen worden ‘voortdurend drulokeizder, waardoor
vele speculaitieve en ook wel enkele andere posities geli-
qutideercl moeten worden. Het index-cijfer jis dan ok deze
week van 262 ‘tot 246 teruggelopen.
Op de devti’ezenmark’t valt juist liet omgekeerde te con-
stateeren; de baissespeculatie heeft bier groote verliezen
geleden, welke voor het grootste gedeelte jzijn veroorzaakt
door de aanvankelijk ‘gutnetige ‘verwaeilitingen van de con-
ferentie van Genua, tengevolge ‘waar,van grootte positen bui-
lenlandsche betaaimtiddelen in blanco waren veiikoclit. Toen
de koop op een gunstige regeling van in Duitsdhe betalti’n-
gen moest worden opgegeven en dientengevolge de waarde
van de mark in het ibudteffiland snel daalde, moesten de
verkochte buitentlandsdhe deviezen tingekoohtt ‘worden.
Sedert 1 Maart nu zijn de nieuwe devtiezen-‘voorselirif.ten
van ‘kracht, waardoor de zuiver specula’oieve bodrij’vigiheid
in ‘valuta-transacties sterk wordt belemmerd. Dit brengt
een o’iizekeren toestand m’ade,»waardoor de fluctuati.es
‘wel-
licht heftiger zijn ge’woden, dan anders liet geval zou
zijn geweest. Over het algemeen is men ter beur.ze van Berlijn niet zeer optizntistisch gestemd ten aanzien van
het toekomstig verloop van ‘de Reidlistnia,rk. Duittsdliland
heeft nog steeds zijn ‘betalingen aan de Entente te ibewerk-
stelligen, waardoor de schulden bulitengew’oon sterk stij-gen, zooals de jongste bankstaat met zijn geweldigen ‘aan-
was van bankbiljetten in circulatie duidelijk aantoont.
Hierachter staat dan weer het spook van de economische
crisis tengevolge van de sterk ‘verihoogtde preductiiekosten
en de eisolien, ‘die de werknemers wederom gaan stellen.
Onder deze omstandigheden is het ibegrijpelijk, dat de
effectenbeurs niet opgewekt van toon is en dat zij ook nog
rekening houdt met andere factoren, dan die van ide
waaodevermeerder.ing der ‘buiteniandsehe valuta’s.

Te Lo n den ‘houdt de ruimte van de geldmankt nog
steeds aan, zonder dat nochtans ‘de levendigheid op de
a.andeelenmar,kt sterk is toegenomen. Wel echter heersht
groote activiteit op emiissiegebied, waarvan in de eerste
plaats de Regeering gebruik maakt om een deel harer
vlottende schuld althans eenigerimate te cousolideeren. Dit
geschiedt n’iet langs den weg van een openbare inschrij-
ving op obligaties met een langen looptijd, doch het ,,’ten-
der”-systeem wordt gevolgd, waarbij bijna ‘uitsluitend de
banken betrokken ‘zijn en dan voor bonds met een loop-
tijd van 5 jaren en van het 5 pCt. r’entetype. Doch daar-
enhoiven vinden allerlei bui’tendandsdhe uitg’iften eveneens
een goed onthaal. Zoo ‘heeft o.a. de Parjs-Lyon-Mcditer-
raunte spoorweg gedurende de afgeloupen week ‘cle inshrj-
ving opengesteld op £ 5 millioen obligaties; ide emissie
werd in den tijd van een kwartier 10 malen overteekend.
Zooals gezegd, heeft deze levendigheid zich nog niet tot ‘de
markt voor aa.ntcleelen uitgebreid, hoewel hier ontegeuzeg-

15 Maart 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

249

gelijk een veel vester en opgewekter tendens ‘te oonista-
teeren valt, welke in hoofdzaak het gevolg is van de iets
betere verboudiu’gen op de arbeidsmarkt. Het aautal werk-
iooaen is gedurende de laatste maanden agenoenen. Bo-
veadii’en geeft ‘de handelsbalans iets gunstiger cijfers te aan-
schouwen.
De markt te Pa r ij s ‘heeft nog steeds geen teekenen
van grooter ‘oipgewektheid te aanedhouwen gegeven. Ook
hier is de gekhnarkt Vrij ruim, ‘doch het nuttig effect wordt
geabsorbeerd idoor het ontbreken van vrijen handel in
Fransdhe staatsfondsen. Indien deze ifiaasdel mogelijk was,
ZOU
men vermoedelijk aanvankelijk veel lager koersen dan de of fioieele te aansdhouwen krijgen, doch het zeer groots
voordeel zou er door bereikt worden, dat binnen- zoowel
als buitenland een juist insidht in de marktverhoudingen
zouden ‘verkrijgen, waardoor met meer vertrouwen trans-
acties ondernomen zouden kunnen worden. De gedwon-
gen koersen van ‘de Fransche beleggingsfondsen echter
oefenen hun clrukkerxden invloed op het geheele ‘beurster-
rein uit; de omzetten ‘zijn dan ok vrijwel nihil te noemen.
Een eigenaardtig beeld ‘vertoont de beurs ‘te New York.
Terwijl d’e econointieche omstandigheden niet zeer gunstig
zijn te noemen, is de markt te WalLstreet naar verhouding
buitengewoon vast. De jongste maaindstaiat van de Steel-
tiust, welke als baroirneteT voor d’e algemeene induisbrieele
bedrjv’ig
4
heid mag worden besdhouwd, toont een vermin-
‘dering aan in de onuitgevioerde orders met niet minder dan 101.000 ton, hetgeen te verrassender tis, waar men
‘in goed ingelichte kringen eerder een toename had ver-
wacht. Toch heef t de effectenbeurs hierop niet met een daling gereageerd. Vermoedelijk moet diii worden ver-
klaard uit de omstandigheid, dat de voorlichtende bladen
op financieel gebied in de eerste plaats de geweldige kapi-
rtaalkraoht van de Unie bij voortduring ‘doen uitkomen. Dit
is natuurlijk niet tegen ‘Le spreken, doch het is de vraag,
of de Vereenigde Staten ten alotte wol alle voordeelen van
deze kapitaalkradht kunnen behouden, als zij zoo af wij-
zend tegeno’ver Europa blijven staan, als tot op dit oogen-
blik het geval is. Welliht zal ook bier de verntinderende
bedrijvigheid op industrieel gebied een viingeriwijzing voor
een andere politiek kunnen worden.
Te o n z en t heeft gedurende de jongste week de be-
leggingamarkt wel de meeste aanidacht getrdlcken door de
3
,
oers4variatiEes van d’e nieuwe 6 pCt. Nederiandsohe Staats-
leening. Na een zeer voorzichtig gerediigeerd ooanimuiniqud
in de pers, waaruit aanvankelijk geconcludeerd werd, dat
het succes der inschrijving slechts matig was geweest en
na een cla.linig, dientengevolge, tot een niveau iets onder
den emissieprijs, ‘werd bekend, dat het besdhilcbaar gestelde
bedrag van
f
75.000.000 zeer sterk oiverteekend was. De
koers kn toen oumiiddellijk weder stijgen en verliet de
berichtsweek op 98 pCt., zijnde 2 pOt, boven den koers
van inschrijving. De sterke oventeelcening heeft aanleiding
gegeven tot groote selectie Van de zijde der emitteereude
banken en binkiers, waardoor het is voorgekomen, dat op
gelijke inschrijvingsbedragen versdhillende percentages werden toegewezen. Groote ontevredenheid is hierdoor
ontstaan, welke zich een uiting heeft gezocht in een pro-
test, gericht tot den Minister van Financiën. Deze heeft
dit echter verwezen naar het emissie-syndicaat; vermoe-
delijk zal thans evenwel niets meer aan de eenmaal ge-
fixeerde toewijzingen veranderd kunnen worden. Het ‘voor-
gevallene heeft weder eens de aandacht gevestigd op cle
gebiekikige emissie-techniek aan de Armsterdaimsche beurs.
Waar echter ook andere systemen onbilljkiheden niet tea ‘volle kunnen uitsluiten, zal de bestaande techniek voor-
loopig wel gehandhaafd blijven.
In aanisluiting aan de zeer opgewekte stemming voor de
nieuwe staats-obligaties waren ook de oudere soorten ge-
vraaigd.

6 Mrt 9 ltrt 13 Mrt
Rijin
g
of
dal’ng.
5
O
l
o
Ned. W. Sch.

1918 87′!
4

87

861

3
1
4
1
1
2
0
/0 ,,

,,

,,

1916 54
11
1
10
8411

85

+/
l8
4

0
/0 ,,

,,

,,

1916 77131

77
8
1
8

77
11
1
16

1
/
8

311,
0/
0

,,,,,,……

68
1
1
0

681

68
1
1
2

3

0
/0 ,,

.,

,.

……

58!2

581

59

+
1/
211,
0/
Cert. N. W. S. …… 5O/
4

501
8

50711 –
5
0
10
Oost-Indië 1915 …. 90
8
1,

901

901
4

6

0
10

,,

1919 . . .

94131

94181

95

+
3/
Ie
4 o/o Oostenr Kronenrente

1/
,

11

31
8

11

5
0/
Rusland 1906 ……9

9’/

97/

+
7
/rs
4
0/
Rus!. bij Hope & Co

91

88/4

911 – 5/as
4
1
1
1
0/
China Goud 1898

6911
4

6911
4
69
1
1
4

4
8
/o Japan 1899 …….. 63
1
1
2

63
1
1.

64

-f
112
4
0/t,
Argentini!’ Buiteni

641

641

641
18

5

0/
Brazilië 1895 ……62
h
l
io
63
5
I

62
1
1

+ 8,116
7

0
/o Staatsepoor ……..103’/
102I

10311


7
0/
Amsterdam …….. 103
3
1
8
1031
8
1031

De
aandeelenmarkt
was veel minder geanimeerd. Wel wee als geheel een iets vastere ondertoon te onderschei-
den, doch deze kon zich toch niet tot het einde der be-
rithtswesk ‘handhaven. Vooral voor industriieele soorten
was de markt zeer ongeanimeerd gestemd, onder aanvoe-ring van aandeelen Jurgens Margarinefabrieken. Ondanks
de geruststellende verklaringen van de directie ‘waandeerde
de beurs de gewone, zoowel als de preferente aandeelen
lager en bestond er ten slotte geen animo tot aankoop
meer. Ontegenzeggelijk moet deze laatste omstandigheid
beschouwd worden als een gevolg ‘van het algemeen wan-
trouwen, dat zich langzamerhand van ons publiek heeft
meester gemaakt ten aanzien van vaiderlandsche onder-
nemingen. Zoodra er in de rte
g
genwoordIge tijden dan ook
slechts iets ongunstigs bekend wordt omtrent de één of
andere maatschappij, hetzij al of niet gegrond, is het
onmiddellijk resultaat een ,,sauive qui petit” van de bezit-
ters der betrokken aandeelen, waardoor een sterke koers-
val ontstaat, nog in de hand gewerkt door de aanivallen
der baiisse-partijen en -partijtjes.
Ook de
soheepvaartonarkt
was bij, kleine oinlzetten onge-
animeerd. Het juist verschenen verslag van de Mij. ,,Oost-
zee” heeft een teleurstellenden indruk gemaakt, niet zoo-
zeer door de resultaten van de maatschappij zelve, dan wel
‘door de mededeeling, dat de concurrentie met het buiten-
land, speciaal met Duitsohland, uiterst scherp is en nog
scherper dreigt te worden. Ook de maatregelen van de
Amerikaansche Regeering ten aanzien van de bescher-
ming der eigen reederjen beginnen thans eenirgszins tot
de bezitters van scheepvaartwaarden door te dringen, waar-
door aanbod iin. de betrokken afdeelinig niet kon uitblijven.

6Mrt. 9Irt.

Holland-Amerika-Lijn …. 149

145
2
/

147113 – 111
3

,,gem.eig 135

132

13413
– 1/

Holland-Gulf-Stoomv.-Mij

75

75

65

– 10
Hollandsche Stoomboot-Mij 50

47

47

– 3
Java-China-Japan-Lijn

103

101

100
1
1
2
– 2’/
3

Kon. Hollandsche Lloyd. .. 221

22114

22

– 81
4

Kon. Ned. Stoomb.-Mij…..75’/
4

69
1
1
3

70

– 5’/
Koninkl.-Paketvaart Mij. .. 95
1
1

931
4

92
1
1
2
– 2/
4

Maatschappij Zeevaart …. 781

64

64

– 148/
4

Nederl. Scheepvaart-Unie.. 1041
2
103
1
1

1020/
4
– 21/
4

Nievelt Goudriaan ……..131

130

130

– 1
Rotterdamsche Lloyd ……138

137

136

– 2
Stoomv.-Mij.,,Hillegeraberg” 70

691
12

68/ – 111
4

,,Nederland”

1581
1

159

159

+
1/2
,,Noordzee” . .

3111
4

3111
4

31

– 11
4

,,Oostzee”…..75
1
/
2

69

68
1
1
2
– 7
De
petroleununarkt
was tijdelijk vrij vast voor aandeelen
I(oniinikljke Petroleum Mij. in verband met de opgewekte
‘houding voor het fonds te New York en den iets stijgen-
den dollarkoers. Later echter daalde ook hier de belang-
stelling en het aandeel ‘verliet de berichtaiperiode op een.
weinig veranderd niveau.
1

De
suikerecarkt
daarentegen kon zioh goed handhaven
in verband met de betere prijzen voor het Cuba-product.

6 Mrt.
9 Mrt.
13 Mrt

daling.

Amsterdamsehe Bank

….
151
150 150

Koloniale Bank ……….
l2P/
1211
4

1241
4

+
21
4

NedHandel-Mij.cert.v.aand.
131’/
3

1301
4

132114
+
814

Rotterd. Bankvereeniging..
105 103
102112

2’/
2

Amst. Superfosfaatfabriek
.
33 30
31114

l/
Van Berkel’s Patent ……
35
1
/
39 43
+
7
7
1
Insulinde Oliefabriek……
4
11
1
8

411
51
12
+
11
18
Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand.
68
701
4

69
+
1
Hollandia Melkproducten ..
140
135 137

3
Philips’ Gloeilampenfabriek
1801
189
1851
8

+
45/s

R. S. Stokvis
&
Zonen
. .
-.
578
578 578
Vereenigde Blikfabrieken..
62 64
1
1
62
Compania Mercantil Argent. 481
4711
4

4931t
+
1
Cultuur-Mij. d. Vorstenland.
148
1451
4

1501
+
21
Handelsver. Amsterdam. ..
3481
35211
4

35511
+
7
Hol!. Transatl. Handelaver.
21
21 21
Linde Teves
&
Stokvis….
651
9

73 79
1
1,
+
14
VanNierop&Co’sHandel-Mij.
1
7
18
l/
1618

11
4

Tels
& Co.’s
Handel-Mij….
25
21
24814

11
4

Gecons. HolI. Petroleum-Mij.
141
1
1
3

140%
141

1
12
Kon.
Petroleum-Mij.
……
405/
4

402
11
4

410
5
1
8

+
4718

Orion Petroleum-Mij.
Afgest. Aand.
31 31 31
Steaua Romana Petroleum
Mij.
..
Afgest. Aand.
3931
4

3911s
40
1
1
4

+
1
1,
Amsterdam-Rubber-Mij.

..
861
85
86’1
3

+
5
110

Nederl.-Rubber-Mij ……..
49 47 52
+
3
Oost-Java-Rubber-Mij.

….
137’/
13511
3

1391
+
2112

250

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15
Maart
1922

6Mrt.
9 Mrt.

13
Mrt.80f
dalin

Deli-Batavia. ………… ..
290
285

284


6
Deli-Maatschappij

……..
235 235

236

+ 1
Senembah-Maatschappij
1

356
355

3571
12

+
1
1
1
2

Tabakken
en
rubbers
hebben zich
aan ide algemeene
beweging aangesloten, zonder specifieke evenementen naar
voren te brengen.
De
Amerika.ansche markt
heeft
dd een!igsr4inis

ruimere
ooizetten van de laatsf,e weken
niet kunnen hand.haven;
onder een geringe koersverbetering
is de handel afgnomen.

6
Mrt.
9 Mrt.

13

Ar.nerican Car & Foundry ..
157
1
1
161

161

+
38/4

Anaconda Copper

……..
102
1
/
10

104
7
1

104

+
11
1
Un. States Steel Corp…..
99
100

100
1
1

+ 1
1
1
2

Atehison Topeka ………..
101
101
8
1
8

101
18

+ 81
Southern Pacific ……….
9l/
92
1
1

921

+ 1
Union

Pacific …………
143
14511
4

143
1
1

+ ‘/
Int. Mere. Marine orig. Corn.
161
16
12

161
2

+
3
118

prefe.
75618

7551s

+
1/
j6

De
gëldmarkt
bleef stabiel; prolongatie 4 pOt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
Konden wij de vorige week al van een flauwere stem-Iniug melding maken, de reactie, die op den laatsten dag
van het overzicht viel waar te nemen, heeft iinclendaaid geen
stand kunnen houden en zoo’-vol voor tarwe als voor mais
vinden wij in Oliicago belangrijk lagere noteeringen.

Wat tarwe betreft, het gunstige weer voor de w±uter-
tarwe in de Staten en de daarmede overeenstemanende
betere berichten betreffende den groei van het jonge ge-
was, zullen wel in de eerste plaats tot deze stemusing
hebben bijgedragen.
Het Washington.rapport betreffende de nog bij de boe
ren aanwezige voorraden, waarover wij reeds vorige week
sdhraven, werd opgevat als gunstig voor een hausadbe-
wegi.ng en den volgeirden morgen na het bekend woden opende de markt dan ook aanzienlijk hooger, maar reeds
eenige uren daarna had deze rijziag voor een Vrij aan-
zienlijke daling plaats gemaakt. Ook Argentinië. maakte
de dalende beweging eenigazins mede daar nieuwe Euro-
peesche vraag vrijwel uttbleef.
De enorme zaken der laatste weken vinden uitdrukking
in de zeer groote wereld-versdhepinigen van de afgeloopen
week, grooter nog dan die der Voorafgaande week. Noord-
Amerika staat wederom bovenaan, doch Argentinië doet
niet veel daarvoor onder. Er bevinden zich nog vele ladin-
gen in handen van speculanten, zoo!dat er vorloopig wel
eenige pressie op de Europeesche maiikten aal worden uit-
geoefend, wat ide lust tot nieuwe zaken aanmerkelijk idoet
bakoelen. Daardoor
is
ook de vraag naar charterruimte

Noteeringen.

Chicago
Buenos Ayres
Data
Tarve
MaIs
Haver
Tarwe
Mais
Lijnzaad
Mei.
Mei
Mei
April April
April

11 Mrt:22
1371/
63
1
/
39
1
1
1

13,75
8,202)

21,-
4

.,

’22
142
63
1
/4

41
14,55
8,8081

21,85
11 Mrt. 21
149114

691
17,901)
8,452)
15,351)

11 Mrt. 20
275
149
83
1
/
17,70
8,10
11 Mrt 19
226
137
1
/
631
10,45
4,55
129,80
19,05
20 Juli’14
82
561
36
1
/
2

1

9,40 5,38
13,70

‘) per Maart
2)
Mej

sterk verminderd en waar de hoeveelheid beschikbare ton-
nage weer zeer groot is, liepen onmiddellijk de vrachiten
terug, wat natuurlijk ook de c.i.f.-prjzen deed dalen.
De weerberichten waren over vrijwel de geheele wereld
gunstig.
Ook mais onderging een verlaging in prijs in de
eerste plaats in de Vereenigde Staten, in mindere saate
ook in Argentinië. De wereldiverschepingen waren ook
deze week groot en verschillende Amerikaansche berich-
ten vermeidden dat Europa zich overkocht had. Inder-
daad zijn er verschillende Europeesche markten, die dan
oveÈvloedigen maïssitroom niet goed kunnen vernwelgen,
maar vele anderen blijven voortdurend als kooper optre-den en nergens in Europa bestaan werkelijk groots voor-
raden. Het Washingtoiiberioht werd ook, wat mais betrof, als ,,buliliuh” opgevat, wat nog al optimistisch was gezien
het feit, dat er nog 42,6 pCt. van dan oogst of ruim 333/s
millioen tons in handen van de boeren waren. Wel is het
opmerkelijk, dat er 6Y2 millioen tonis minder bij de boeren
zijn, dan om dozen tijd verleden jaar. De consumptie is idus
blijkbaar wel tegen deze g.roote oogsten opgewaasen en in
dat licht bezien lijken de huidige prijzen, die toch altijd
nog lager zijn dan een jaar geleden, niet overdreven hoog.
Toch was niettegenstaande een tijdelijk herstel de ailge-
meene stemming in Europa vrij flauw, ook onder invioed
van de ruim 200.000 fons un ddn week verscheepte mais.
(1 e r
s
t brokkekle met mais af; in de meeste markten
was niettegenstaande de geringe voorraden de vraag ge-
i’ing. Voor h a ve r deed zich meer vraag gelden, voor dit
artikel geven de cijfers van Washington reden aan vas-
tere markten te gelooiven, edoch in Ohiioaigo ging het juist
anidersom en de prijzen bewogen zich in dailenide ridhiting.
L ij n z a ad. De scherpe stijging der vorige weken is
eenigsains tot staan gekomen, en in de afgalopen week,
zijn de prijzen gedaald. Op een oogenbllik was die daling
zeer aanzienlijk, doch later vond er weer een herstel plaats.
Argentinië verscheepte wederom slechts een matige hoe-
veelheid en daar de voorraad in de havens aanzienlijk
verei]inderde, zijn de vooruitzichten niet, dat de aflaldin-
gen spoedig zullen toenemen, te minder waar er
7JOO
weinig
lijuzaald op afilaiding gekocht is.
Amerika betrekt nog maar steeds zeer weinig ljnaand,
als gevolg van de wetgeving die verleden jaar wel de rech-
ten op zaad verhoogde, maar niet die op olie. Het gevolg
is dus dat Europa aanzienlijk goadkooper produceert en zeer groote hoeveelheden ljnolie woilden naar Amerika
verscheept. Men verwacht dat spoedig het inivoerredht op
olie, in overeenstemming met dat op ljnzaad zal gebracht
worden.
Indië heeft in den laatsten tijd aanzienlijk meer lijn-
zaad verscheept dan een jaar geleden en helpt daardoor
het dreigende tekort van Argentinië te verminiderert. Op
het oogenblik is er meer ljnzaaid van Indië dan van Ar-
gentinië naar Europa onderweg, iets wsauwoor men ver
moet teruggaan om hetzelfde te vinden.

Locoprijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten
13Maart
1922
6
Maart
1922
14Maart
1921

T
arwe
*

…………..’j
16,-
16,75
20,50
Rogge (No. 2 Western)
1)

13,50
13,75
20,75
Mais (La Plata)

……’1
238,-
245,-
275,-
Gerst (48 Ib. malting) .

2
1
230,-
235,- 270,-
Haver (38 1h. white cl.) – ,1)
11,65
12,-
14,-
Lii nkoeken (Noord-Ameri-
ka van La Plata-zaad)
1
)
18,60 18,35
19,-
Lijnzaad (La Plata).. – 8)
460,-
480,-
400,-
1)
p. 100 K.G.
1)
p. 2000 K.G.
8)
per 1960 K.G. *) Nr. 2
Hard/Red Winter Wheat.

AANVOEREN intons van 1000 K.G.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal

Artikelen.
5111
Ma,rt
Sedert
Overeenk.
5111
Maart
Sedert Overeenk.
1922
192 1
1922
l
Jan.
1922
tijdvak
1921
1922
1Jan.
1922
tijdvak
1921

Tarwe …………….
12.293
94.006
158.150
850
1.175
978
95.181
159.128
536
5003
28.4225.003
28.422
Boekweit
216
5649
1.090

– –
5.649
1.090
37.754 204.628
173.277

29.330
17.042
233.958
190.319
2.445
19.940
59.797
464 1.655
1.650
21.595
61.447

Rogge ………………..

9.774
1.318
– –
419
9.774
1.737

Mais

…………….

Lijnzaad

………….
2.974

31.162
24630
1.460
23.906
25459
55068
50.089

Gerst

……………
Haver

…………….1.577

1.718
35.846 29.332

470
7.172 36.316
36.504
Lijnkoek …………..

6.951
3243

1.827
290 8.778
3.533
Tarwemeel ………….
Andere meelsoorten

2.172
8.421
70
970
649
2.142 9.070

15
Maart
1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

251

Nette r 1 a n
t.
T a r w e werd in de. afgelooipen week
niet veel ver1handelsl. Voor iii a ï s waren de maakten bijna
‘voortcIureixd kaiiiw gestemd order iuIoed van ide terug-
loepeade koersen in Ohicaigo. Later vrdbeteiide de vraag,
‘roodat spoedtg-ffeverbare mais weer gevraagd werd. Op cle
tenmijunzarkt ging veel om.

0 e r e t was zeer kalm gestewid met weiniitg zaken. Ook
h a v e r was kalm tot vrijwel oav.eranclerjde prijzen. L ij ii-
zaad. Niettegenstaanicle af en toe tot aanzienlijk lagere
prijzen werd aangeboden, k2waimen er slechts weiniig ‘raken
tot stand. De onzekerheiid omtrent het verloop van de
koekenmarkt in iden zomer weerhoudt cle o’]ies1agers van
aankoopen.

SUIKER.
De suikeroonsumpbie in D
uf
ta cihia n!d bsc1iroeg vol-
gens P. 0. Licht gedurende de maand Januari 139.169 tons,
tegen 97.938 tons in 1921. lxi de maanden September t/m.
Januari was de consum1ptie 213.31.3 tons grooter dan in
desdikle maanden van het vorige jaar.

Ook in F r a .n k i ij k is het sutkeriveibruiik gestadig
toenemende.

Van ofEcieele A
im
er ik a a u s ch e zijde wmidit thans
het consiinspbiecijfer over 1921 met 4.709.000 tom gepu-
bliceend. Het verscflvil met het vroeger aangenomen cijfer
van 4.107,000 tons kan daardoor verklaard worden, dat
in het offinieele cijfer het verbruik uit de o’nzidhtbare
voorraden begrepen is.

De voorraden in vrijwel alle eonmiinip;tieIanden zijn be-
trekkelijk klein en is het in hoolclzaak hieraan toe te
sdhrijv.en, dat zich tIia.ns voor het artikel oiveral eene
betere steniminig doet gelden.
Te N e w Y o ik bestond leveniclige kooipluat voor Ouba-
suiker uit den nieuwen oogst tot dc. 2,25 c. &. f., toit het
equinalent waarvan ook Eugelscthe raffinadeurs eenige
ladingen koehteu. Ixitussøhen werd door Aimerikaansohe
koopers de verhoogde prijs van d.c. 2,3734 betaald en
toonde ook Japan, welk land voor pronspte suiiilcer niet
meer op Java terht kwn, belangstelling tot dezer prijs.
Het is te -verwachten, dat op deze basis weer meer ver-
koopers aan de markt zullen komen, hetgeen eene tijdelijke
reactie tengevolge kan hebben. Spot Centnifugals te New
YOTk gelden thans d.c. 3,92, terwijl de noteeringen op
termijn luiden: dc. 2,50 voor Mei, 2,69 voor Juli, 2,85
voor September en 2,92 voor December. Ook rvoor geraf-
f’ineerd en granuitated bestond er levenlcliige belangstelling
tot oplooipenide prijzen:

De laatste 0 u b a-statistiiek luidt:
1922

1921

1920
Weelkoin.tv. tot 4 Tv[rt… 173.168 171.585

153.231 tons
Tot.ontv. eed. 1 ])ec-4 Mrt. 838.465 982.190 1.381.402 ,,
Werkende fabrieken …

175

187

186
Weekexpor.t tot 4 Mrt..

95.847 107.989

115.703
11
Totenp. sad. 1 Jau.-4 Mrt. 346.185 418.456

963.744
Totale voorraad 4 Mrt. 847.341 647.321

420.824
Weekexport (Oude oogst) 117.500
Tot. voorr. (Oude oogst) 355.507

Op J a v a kwam de vaste stemming ‘tot uitdrukking door hernieuwde aankoopen door exporteurs vaas niet
onbelangrijke kwautitaite.n Superieur uit den nieuwan
oogst tot
f
1134 ch., terwijl door de eigenaars van vroege
suikers (Juni) circa
f 1,-
meel’ gevraagd wordt. Een
beletsel voor ‘raken met Bnitsch-Indië vormt op het oogen-
blik de tegenwoorcilge on-skere politieke toestaiicl al-
daar. De uitvoeren va,i Java gechirenide Februari bad roe-
‘gen 23.500 tom tegen 41.000 tons verleden jaar.
In E n ge 1 a ii d werd cle prijs voor geraffineerde suiker
met 3 cL verhoogd.
Op de Ho II a isd s ciie markt werd cliisponiibele
sui-
ker gevraagd, zonder dat hier tegenover eeni,g aanbod
stond. Ten slotte werd Mei tot
f
22% gedaan, terwijl voor
Augustus geen verkoopers waren beneden
f
227%. Op de
termijnbeurs werden gedurende de afgelopen week ruim
1000 tom verhanidelci.
NOTEERINGEN.

Data
Amster.

100
peflde

Londen
New York
96pCt.
Ceniri.


Oles
Cubes

WhlIe Java
f.o.b. per
Amer. Gra.
nulated
cI.j:
maand
No.
/
Maart/April
Maart/April

Sh.
Sh.
$
cts.
8Mrt. ’22f
211,
5113
2513
19/-
3,86
1

,,

’22
21/,
5113
231-
1819
3,79
8 Mrt. ’21
,,


721-
421-
391-
6,02
8 Mrt. ’20,,

721-
8516
901-
11,54
4Juli
’14,,I1
i
8
/,
181-
– –
3,26

KOFFiE.

(Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kohl
& Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Rio
Santos
Dato
Wisselkoers
oorraa
Prijs
oorraa
Pr ijs
No. 7 No. 4

Ii Mrt.1922
1.909.000
13.625 2.695.000
17.400
V
8
/,
5

4

..

1922
1.923.000
13.275 2.858.000
17.000
7181,

25 Febr. 1922
1.978,000
1
)

2.769.000
17.000
1)
11 Mrt.

1921
471.000
6.520 3.053.000
8.000
9
8
/
8

Ontvangsten.

Rio
Santos
Data

Afgeloapen
Sedert
1
Afgeloo pen
1
Sedert
week
1 Juli
week

1

t Juli

11 Mrt. 1922.,..

79.000 3.090.000

47.000 6.114.000
11 Mrt. 1921….

63.000 2.110.000

161.000 8.130.000
1)
Feestdag.

KATOEN.

Noteering voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands).

II MrI,’22
4Mrt.22
J
25
Feb.’
22
I
11MrI.21
I2MrL’20

New York voor
Middling

..
18,65c

18,30e

18,80c

11,40e

4I,-c
New Orleans
voorMiddling
16,’75c

17,65c

17,13c

I0,75e

41,-c
Liverpool voor
Fy Middling
1
10,82d

10,28d

10,60d

7,69d

29,65d

Ontvangsten in-
en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtalten baten)

1
Aug. ’21 Oocreenkomstlge perioden
tot
II Mrt.
1
22
1920-21

1919-20

Ontvangsten Gulf-Havens..
1212
1050
2383
19

Atlant. Havens
3202 3638
3442
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1034
1186
2412
19

‘t Vasteland,
2831
2296
2279
11

Japan

Voorraden
in
duizendtajten
II
Mrt’22
11
W. ’21
J

12 Mrt. ’20

Amerik. havens ……….
1095 1419 1316
Binnenland …………..
1341
.
1606
1192
New York ……………76
.
126
53
New Orleans ………….
273
417
371
Liverpool

……………
987′)
1018
1047
1)

10 Maart.

Marktberjcht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, d.d. 8 Maart 1922.
Prijzen ‘van Amerikaansohe katoen hebben deze week
wat meel’ ‘gefluctueerd, ook al door minder gunstige weer-
berichten, waardoor de aanplant van den niieuwen oogst
eeniigszins vertraagd is. Men verwacht wel eeniige ‘verbe-
tering van den aanplant, (100h de verkoop van kunstmest-
stoffen is tot nu toe rnxinder idan verleden jaar. De vraag
uit de industrie blijft niet groot en prijzen zijn ten slotte
weinig ‘veranderd. In E’gyptische katoen bepaalt de vraag
zich hoofdzakelijk tot ide goedkoopere kwaliteiten.
Het is moeilijk een veribeteriing te zien in de wrang naar
Amer’ikaansehe garens. Spinner’s, die hoofdzakelijk voor
het ‘binnenlandach verbruik werken, vermelden weinig
goeds, daar de -vraag ‘voor directe levering nog ‘steeds niet
van veel heteekenis is en men zich hooldaaikeljk voor
directe behoefte dekt en dan nog dikwijls ‘tegen zeer lage
prijzen. Voor export iis de vraag iets beter, hoewel de prij-
zen in de meeste gevallen veel te wenschen overlaten. Bonibay toont belangstelling voor 30cr en 32cr enkel,
terwijl er ook iets in getwijude garens gedaan ‘is voor diie
markt. Calcutta wil wel 40er ruw koopen, dodh alleen
tegen zeer lage prijzen, terwijl van Olsina biedingen aan
de markt zijn voor 3212 en 4212 Ameriean en ook voor 6012
Egyptisch, hoewel de himites toch ‘nog zeer laag zijn. Van
het Continent bericht men een kleine verbetering in de
vraag, doch tot nu toe hoofdzakelijk voor cle Amerikaan-
sohe kwaliteiten. In Egyptisthe garens valt ook een ver-
betering te bespeuren, speciaal voor de betere soorten in
de fijnere nummers, terwijl er in de goedkoopere kwalitei-
ten tot nu toe slechts weinig omgaat.

252

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Maart 1922

De doekmarkt is over het algemeen iets beter. Hoewel
van Oliina geen orders binnenkomen, schijnt het wel, dat
de toestand in Indië wat gunstiger wordt. Van Calcutta
en Karachi komen verschillende orders aan de markt en
hoewel de biedingen tot nu toe te laag zijn, schijnt er
dear toch meer belangstelling te komen, hoofdzakelijk voor
dhooties, ruwe shirtin.gs en lichte gebleekte goederen. Oase
markt is dan ook bepaald beter en het schijnt wel, alsof
prijzen over het algemeen wat vaster wonden. Bovendien
worden er dagelijks orders afgesloten en al zijn deze dijk-
wijla niet heel groot, zoo wordt daardoor toch de stem-
miiag op de markt verbeterd.

1 Mrt. 8 Mrt.

Oost. koersen.

28Feb. 7 Mrt.

Liverpoolnoteeringen.

T.T.op Indië .. . . 1/3109 113
1
1
F.G.F. Sakellaridis 17,00 17,75 T.T. op Hongkong 2J4’/ 214
1
1
G.F. No. 1 Oomra 6,75 6,90 T.T.op Shanghai 3/2
1
1
311
8
/

RUBBER.

De stemming in de afgeloopen week was over het algemeen
iets vaster. De omzet blijft echter zeer beperkt; alleen op
de termijnmarkt vonden iets meer transacties plaats tegen
aanvankelijk betere prijzen. De slotnoteeringen zijn echter
wat lager, en wel:

HUIDEN.

Bezie.ht van
de firma Grisar & Co.

E
X
ot
is
cii e h iii e
11
zeer kalm. Van La Plata
meldt men de laatste week slechte een ‘verkoop van en.
9000 liuiiden, waanvan 5000 Frigorificos voor de Ver-
eeniigde Staten
á
45 i pesos. Zoo juist ‘vernemen ‘wij nog de
verkoolpen van ca. 10.000 Frigorificos en 2000 Saladeros
tot iets lagere prijzen. Er is in liet algemeen een zekere
teruighouding tot verkoopen.. Het kan als vaststaand aan-
genomen worden, dat de ‘looierjen van ruwe iiuiden slecht
voorzien zijn, v’aad.aar, dat er wel vraag is, maar dat
verkoopers niet geneigd zijn, koopers’ biedingen aan te
nemen.
De Hotlaadsohe looierj klaagt zeer en de lederhaudelaar
doet de meeste zijner inkoopen in de landen met lage
valuta, ‘welker prijzen ‘ver beneden cle pr.ductieprijzen van
het Nederlandsohe fabrikaat zijn.
Liebig hui.den. Behalve de 10.000 bij inschrij-
ving aangeboden Liebighuiden, welke werden verkocht
deels ad 12% d. c.i.f. Continent, uitgeleverd gewicht, deels
ad 11
3
1
d. f.o.b. Buenos Aires, verschepings-gewicht, zijn
nog extra verkocht 1000 stuks ad 12% d. c.i.f. a.b.
V e i 1 i n g. De door ons aangekondigde Maart-veiling
van exotische huiden, is voorloopig uitgesteld.
1 n 1 a n d s c h e h u ide n met verdere neiging tot da-
len. Uit New York bericht men den verkoop van 250.000
Packer ossen ft 13 d.c., dus lager dan de vorage uoteering.
Kalf sv e 11 e n verlaten. Amerika koopt niet, doch
blijft exiporteeren.
L o o i s to f f en voor Quebradho veel vraag tot iioigere
prijzen. Mimosa offerten luiden op basis ‘van £ 10.10,-.
Rotterdam, 11 Maart 1922.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

1 Koper

Ti.

Lood

Zink
Data

Clev.

Standard
1

13
Mrt. 1922..
oom.
60.101-
143.-1-
20.1716
25.1216

6

,,

1922..
nom.
60.-/-
144.17
1
6 20.151-
25.216
27 Febr. 1922..
nom.
59.151-
147.15/-
20.12/6
24.101-
20

,,

1922..
norn.
58.-/..
144.- /_
19.1716
24.-/-
14
Mrt. 1921..
nom.
66.51-
159.15/-
19.-/-
26.716
20
Juli 1914..
5114
1
61.-/-
145.151-
19.-/-
1
21.101-

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.

GRAAN.


Peiro
Odessa
All. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Data
grad
Londeni
Rotte,-

1
Rdam
dom
Rotte,-
Bristol
Rotte,-
Enge-
dam
Kanaal
dom
land

6-11MaartI922


18c.
419
311-
311-
27F.-4Mrt. 1922

1

18c.
419
339
3319
7-12 Maart
1921

13516 3516
8-1314aart1920

1


8161
1851-
11216′
Juli

1914
11 cl. 713
1111
1
/
4

1111
1
1
4

121-
12/-

KOLEN.

Cardif
Ooatk. Engeland

Data
Eo,-
1
Genua
1

Port
Pl
L
a
7
a

Rotte,-
IGothen.
deaux
Said
Rivier

dam
burg

6-11 ll[rt. 1922
619
1416
15/9
1416
61-
9/-
27F.-4Mrt.1922
71- 1416
161-
1416
6
1
6

9/-
7-12 Mrt. 1921
81-
18/3
1716
221-
61-

8-I3Mrt.1920
55/-
701-
751.-

Kr.50
Juli

1914,
fr. 7,-
71-
713
1416
312
41-

DIVERSEN.

Data
Weet 1 West
1
stock

Weit
1
Europa
1
Europa
1
West
1
Europa
1
(d.
is,.) 1
(rijst)

1
Europa
1
(salpele,

6-11 Maart

1922….
251- 271-
351- 301-
27Feb.-4Mrt. 1922..
..
2416 2616


7-12 Maart

1921….
251-
– –
376
8-13 Maart

1920….
1201-
1701-


Juli

1914….
1416 1613
251-
2213
1)
Voor Britsche schepen

2)
Per
100
lbs.

INKLARINGEN.
VLISSINGEN.

Februari 1922

Februari 1921

Aantal

N. 11. T.

Aantal

N. R. T.

schepen

schepen

1

2.160
27

176.794

25

175.270
– .

1

698

1.006

2

1.508

629

6

3.442
11

5.525

31

17.800

40

183.954 1

66

200.878
Na t i on al i t ei t.

Nederlandsche..

31

178.316
Britsche ……

5

3.515
Duitsche ……
Noorsche ……
Belgische ……

4

2.123

Totaal

40

183.954
‘) Bijleggers.

Zeesleepbooten.

DELFZ FJL.

Februari 1922
Landen van
herkomst
Aantal
schepen

Binnenl. havens.
Groot-Brittanië
2
Duitschiand

Zweden
…… …

Denemarken

Midd.-Amerika

Chili

……….

.

Totaal ….

3

Nat io aal i t ei t.

Nederlandsche

3

3.581

4

.

718
Britsche

2

873
Duitsche

25

13.199

Totaal…. 1

3

3.581

31

14.790
(A. van
Dijk.)

einde voorafgaande w4ek;
Prima Crpe Maart

……..
45
1
12
c………..
46

c.
April/Juni

….

46/i

,.
……….

48
,,

Juli/ Sept…..48

,.
……….

49
h
/i
Si.noked Sheeta Maart

……45 ‘/s

,………..
46
112
April/Juni

. . .

46
‘/3

,………..
47
/t

,,

,,

Juli/Sept…..48

…………
48
1
/,

13 Maart 1922.

COPRA.

De markt was deze week flauwer
gestemd, en ging er vooral later belangrijk minder om.
De noteeringen zijn:
Java
f.m.s.
stoomend

………………..
1
201
Februari/April aflading……..,, 29’/
2

Maart/Mei aflading …………
,, 29
1
1
2

13 Maart 1922.

Landen van
herkomst

Binnenl. havens.
Groot-Brittan nië
Duitschiand .
België ……
Italië ‘) ……..
Levant’l ……

Totaal

N.R.T.

130
3.451

3.581

37

182.880

16

10.603

6

3.791

1

349

6

3.255

66

1 200.878
(B. Stofkoper.)

Februari 1921

Aantal N.R.T.
schepen

2

480

22

8.929

3

1.536

1

85

2

873

1

2.885

31

1

14.790

15Maart 1922

253

DE – TWENTSCHE BANK.

AMSTERDAM ROTTERDAM ‘s-GRAVENHAGE – DORDRECHT – UTRECHT – ZAANDAM

Maandstaat op 28 Februari 1922

DEBET

Aandeelhouders nog te. storten 90 pOt. op aandeelen B, waar-

voor effecten gedeponeerd ………………………….
Deelneming in de firma’s:

B. W. BLIJDENSTEIN & Co., te Londen;
B. W. BLIJDENSTEIN Jr., te Enschede;
LEDEBOER & Co., te Almelo, f7.400.000,—, waarvoor in
geld gestort

waarvoor effecten gedeponeerd ……………………
f
Deelneming.in
bevriende Bankinstellingen.. t 7.154.016,80
waarvoor in geld gestort

waarvoor effecten gedeponeerd ……………………

Effecten van Aandeelhouders

f

1.784.700,-

5. 850.000,-

1.550.000,-

11

5.428.716,80
1.725.300,-

gedeponeerd bij bevriende instellingen ……………..,, 3.000.000,-
ten eigen gebruike

……………………………..,, 33.555.350,-

Kassa, Wissels en Coupons

Nederlandsche Schatkistbiljetten en Schatkistpromessen . Saldo’s bij Bankiers:

beschikbaar voor eigen gebruik ……………………
f
3.007.927,34
voor rekening van derden ……………………….,, 15914.959,80

39.830.650,-
36.614.790,48
58.456.859,7334

Prolongatiën gegeven ……………………………….

Eigen Effecten en Syndicaten ………………………..
Credietvereeniging

Af: loopende Promessen ……………………………..

18.922.887,14
10.809.695,-

f
73.692.066,9334

6.086.410,31

13.000.000,— ,, 60. 692. 066,9334
Voorschotten tegen Onderpand of Borgtocht en Saldi Rek. Ort. f 62.223.697,17
Af: loopende Promessen …………………………….,,

2.210.000-

Voorschotten op Consignatiën
Gebouwen

60.013.697,17 1.464.015,65
4.497.975,7534

Totaal …….f 310.452.464,9754

CREDIT

Kapitaal

…………………………………………..f

35.500.000,-
Reservefonds

…………
…………………………..
,,
7.922.057,06
Buitengewone

Reserve ………………………………
1.000.000,-
Waarborgfonds Oredietvereeniging

…………………….

,,
6.445.027,10
Reserve

Oredietvereeniging

…………………………,,
4.236.711,16

f

55.103.795,72
Aandeelhouders voor gedeponeerd als waarborg voor 90 pCt.
storting op aandeelen B:
Effecten

………………………..

.

.

.

.f
1.770.700,
Contanten

………………………..,,
in

Leen-Depôt

Effecten

…………………………

..
14.000,-
38.059.950,—
13

.
Contanten

……………………….,,
1.060.200,-

Totaal Effecten
Totaal Contanten ……………………….
Zieken- en Pensioenfonds ……………………………
Deposito’s ……………………………………….
Prolongatie-Deposito’s ………………………………

Saldo te ontvangen en te leveren fondsen………………
Saldi Rekeningen Courant …………………………..t 94.848.097,32

voor gelden in het Buitenland. . ,, 15.914.959,80

Credietvereeniging …………

7.964.493,9654

39.830.650,-1.074.200,-

1.561.942,4634
48.831.105,62
3.772.700,-

730.011.06

Beleeningen en Daggeld genomen……………………….
Te betalen Wissels

………………………………..
Nederlandsche Bank

………………………………
Diverse Rekeningen ………………………………..

118.727.551,0834
4.520.000,-
27.576.723,94
3.777.053,5234
4.946.731,56

Totaal …….f 310.452.464,9734

NAAMLOOZE VENN0OTSCHAP

WÎlton’s ‘Machinefâbriek
en
Scheepswerf

ROTTERDAM

Scheepsbuw en Machinefabriek

Speciale inrichting voor ieparatiën ‘van eiken omvang

Drie droogdokken met lichtvermogen tot
.14000
ton

Dwarsheliing

Drijvende’kranen met lichtvermogen tot
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304
,

..
ç.,

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

J am’ es Polak

C T RO 0 VE I
Lid Ned. Inst. van Accountants

Accountant en Adviseerend
j

geïnteresseerd bij’ handeismerken

of
bi,

octrooen, abonneer
onverwjjld
op
het
OCTROOI-
EN MERKENBLAD onder

rhem,’

Bedrijfseconoom
e van Mr.
F. J. M.
BAR1 ELS,

s-Gravenhage. Adres van de
istratie: Eerste van den Boschstraat, hoek Bezuidenhout, Den Haag
Mauritsweg 13B

Rotterdam
Abonnementsprijs voor Holland
f 5,—,
lndi

f6.—


ementen kunnen met elk nummer ingaan. Vraag een kosteloos
Brinkstraat 9, Éiengeio (0.)
mmer ‘aan

en

overtuig

U,

dat

het blad

onmisbaar
is

voor

ie

ten volle
wil
profiteeren van de voordeelen van octiooien.
of

NIJGH
&
VAN DITMAR’S

N
D E L S M E R K E
N
.A
Wijnhaven 111-113

Rotterdam

Telefoon
7841 -7842.7843-7861

254′

1Maart1922;

1i„NEDERLANDSCH
INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATAVIA


s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG,’ – BOMBAY, CALCUTTA CHERIBON, GORONTALO,
HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENAbO, PALEMBANG, PEKALON-

GAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI,
SINGAPORE,
SOERABAYA,
TEGAL, TJILATJAP,WELTEVREDEN.

Kapitaal
f55.000.000,

Reserven /47.750.000,

w
FRANKFORTER

T.

INTERNATIONALE

MESSE

2-8.AQriI 1922.

• JAARBEURS ALLER

INDUSTRIËEN EN BEDRYVEII

OPENING VAN HET

,,HAUS DER TECHNIK”

Vertegenwoordigers voor Nederland:
Gebr. van Leer
!
Amsterdam,

Prins Hendrikkade 61-65.

Kantoor 9-12 voorm.

Môtorloëomotjeven

T
r
a n sport wagens

voor alle doeleinden

AANLEG VAN

FABRIEKSSpOOR

SPOORWEGMATERIEEL

K

STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA

“GOUDA

GOUDA KAARSEN — NACHT-, THEE- EN SCHEMERLICHT

STEARINE— KAARSENPIT — OLEÏNE

CHEMISCH ZUIVERE EN ALLE ANDERE SOORTEN GLYCERINE

Auteur