Ga direct naar de content

Jrg. 7, editie 321

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 22 1922

Uw..
,

22 FEBRUARI 1022

A
UTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economi*sch~Statistische

Be ichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL
NUVERHEID.
FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOÖR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

7E JAARGANG

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1922

No. 321

INHOUD
Blz,
DE CÔNFERENTIE VAN GENUA
dor
Prof. Mr. G. W. J. Bruins
161
Rulands Ecotiomisch Herstel 111 (Slot) door
J. II. Cohen
,Stuart ……………………………………
163
De
Rijuvaart in 1921 door
A. van Driel

…………..
165
Het Ontwerp Boschwet door
J. P. van Lonkhuyzen

….
166
Goud

in

1921

………………………………
168
Londensche

Correspondentie……………………..
169
Index-cijfers

………………………………..
171
AANTEPKENING:
Heffingen op petroleum

……………………..
172
BOEKAANKONDICING:
Mr. C. L. Torley Duwel: Opper-Silezië. Een nieuw
vraagstuk

in

de

Europ.esche

Politiek,

bespr.

door
Prof. Mr. J. P. A. François
………………..
172
INGEZONDEN STUKKEN:
Bescherming tegen Valutaconcurrentie door
C. 0. Zeverijn
174
StaathuIp

bij

ontginning van woeste

gronden

door
jh
Prof.

r. Ant. van Oijn
…………………..
175
OVERZICHT VAN

TIJDSCHRIFTEN

………………….
176
STATISTIEKEN EN OVERZiCHTEN ……

.

…….

176-184
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wiselkner,,en.
Goelerenhandel.
Bankstaten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.
Assistent-/ieductcur voor het weekblad: D. J. Wansink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 122, Rotterdam.
Aangeteekende stikken:
Bijt
un/oor Ruige Ploalweg 37.
Telefoon Nr. 3000. Pos/chique- en girorekening
Rotlei’da,n No. 8408.

Advertenties f 0.50 per regel. Plaatsing bij abonne-ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgit & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Roll prdam,, A msierdam, ‘s-Gravenhage.

20 FEBRUARI 1022.

Ook deze week bleef het aanbod van geld aanhou-

den. Toch was er vooral in het laatst der week meer

vraag, waardoor het aanbod van wissels sterk toenam,

die echter gemakkelijk tot 4% en 4% pCt. plaatsing

vonden. Ook caligeld was weer gevraagd. In de pro-

longatie noteoring kwam evenmin verandering. De

koers schommelde tusschon 3% en 4 pOt.

De wisselmarkt was de geheele week zeer flauw

voor Ponden, Dollars en Marken en vast voor Franes
en Skandinavische Kronen. Vooral boden varen Dol-

lars en Marken sterk aangeboden, zoodat voor 2.62%

en 1.91 verhandeld werd. Daarentegen waren Francs

zeer gezocht. Parijs werd op 24.20 afgodaan. Over het

algemeen was de handel zeer levendig; veel levendi-

ger dan in weken was voorgekomen.

LONDEN, 18 FEBRUARI 1022.

Ëet officieel disconto van do Bank of England,

dat sedert 3 November 1991 5 pOt. bedroeg, werd op

Donderdag tot 4% pOt. verlaagd, Zijnde dit de eerste

maal sinds het begin van den oorlog, dat het weder

beneden de 5 pCt. noteert, in aansluiting hieraan ver-

laagden de banken in .depositorente tot 2% pOt.

(tevoren 3 pCt.).

ilet aanbod op de geidmarkt ‘was gedurende de

afgeloopen week weder zeer overvloedig; op Vrijdag

echter trad een ecnigszins sterker vraag op, tenge-

volge waarvan in den namiddag saldi tot den volgen-
den dag moeilijk verkrijgbaar waren. Zulks was ver-

moedelijk het gevolg van de groote stortingon in ver-

band met de laatste inschrijvingen op ide 5 pOt.

Treasury Bon ds, welker verkiijgbaarstclling op

Woensdag ‘werd opgeheven.

Daggeld varieerde tusschen 3 en 1 pOt.; op Vrijdag

bedroeg de noteering daarvoor 2%-2% pOt. Voor

7-daags-geld werd niet meer dan 3 pOt. betaald.

De discontomarkt was verlaten en de disconto’s

wederom zwakker:

2-maands prima bankaccepten 34 pOt.

3 py

»

31_% pOt.

4

,,

,,

3Vs-
3
lis
pOt.

6

3
1,4_a/16pp

3-maands prima handeiswisscis 4-4% pOt.

4

,,

,,

,,

4%—%

I
6

,,

,,

,,

4.i4-5

DE CONFERENTIE VAN GENUA.

Er hangt om deze conferentie een waas van geheim-
zinnigheid. Een agenda die, zooals blijken zal, enkele
punten van groote beteekenis bevat – zooals Rus-
land – doch overigens, oppervlakkig gezien, betrek-
kelijk onbelangrijk, althans politiek onbelangrijk
schijnt —daartegenover een vhôrgeschiedenis, die diii-
delijk bewijst van hoeveel giooter belang en met name
ook politiek be]ang deze conferentie door de naast
betrokkenen wordt geacht, vergeleken bij de reeks
entente-bijeenkomsten, die in de laatste jaren hebben
plaats gevonden.

Nauwelijks, is ‘te Cannes, in de tweede week van
Januari, tot de bijeeuroeping van de conferentie to
Genua besloten, of zij draagt bij tot den val van den
Fransehen premier. Poincaré, die Briand’s plaats in-
neemt, aarzelt aanvankelijk, of hij tot de conferentie
zal medewerken. Ten slotte verklaart hij zich in be-
ginsel bereid, doch ïIit dan op strikte toezegging
van de andere deelhebbers aan Cannes, dat de con-ferentie slechts economische en funaneicele vraag-
stukken zal behandelen en de nader te bespreken
restrietie van punt 3 der agenda ten volle in acht
zal worden genomen. Tegelijk evenwel dringt hij aan
op uitstel uit hoofde van de noodzakelijkheid vati

deugdelijke voorbereiding en voorbespreking tusachen

162

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

de Entente regeeringen, op een wijs, idie den scihijn

wekt, dat uitstel ad calendas gTaecas hem niet onwel-
geiviallig zou wezen. Miiddelepwijl acht Beneaj, de
Tsjeche-Slovaaksahe premier, zich verplicht persoon

lijk den wensch der kleine Entente, aan deze voor
besprekingen deel te nemen, in de E’ntentehoof4steden

te gaan bepleiten, werden in tal van landen uitge-
breide commissies Ibijeeugejioepein teneinde de door

de betrokken regeeringen in te nemen houding te be-

palen, aaTzeit Amerika nog steeds of het zal deelnemen
of niet en wordt van Fransche zijde nog voertdured
drang uitgeoefenid naar uiiitistel, met gelijken tegen-
drang van Engetische zijde. Inderdaad, mag men naar

de hardnekkigheid en intensiteit der voorafgaande
schermutselingen de politieke beteekenis der confe-

rentie zelve af meten, dan moet deze wel zeer hoog

worden aangeslagen.
Thans de agenda. Naar wat op 19 Januari ji. offi

cieel te Parijs is bekend gemaakt, bevat deze vijf
punten:
Een onderzoek naar de middelen ten einde de beginselen, vervat in de resolutie van Oannes

van 6 Januairi 1922, ten uitvoer rte, leggen.

(Deze resolutie noemde als voorwaarden voor het
herstel van het handeisverkeer en de ontwikkeling van
de .hulpbronnen van Europa: souvereiniteit der staten in
zaken van burgerlijk recht, rechtszekerheid voor den
buitenisudsohen gekigever, eiken.riiing van vroegere en
toekomstige schulden en schadeloosstelling wegens con-
Fisoatie, sanotie van contracten, staibiele monetaire en
jinancieele verhoudingen, onthouding van revolutionaire
propaganda elders en van alle aanvallen op uaburen.
Erkenning van Rusland slechts mogelijk op deze basis).

Vestiging ‘van den v

rede in Europa op solie-

den grondslag;

Voorwaarden noodizakeuijk voor het herstel
van het vertrouwen op economisch gdbied zonder
dat aan bestaande tractaten getornd ‘wordt;
Financieele quaesties (firrancieel’e betrekkin-

gen, bankwezen, staaitsfinancisn, organisatie van

credieten);
Economische en. handeisquiaesties (interna-

tionaal verkeer, bescherming van eigendom, consu-

laire regelingen, internationale tecihniscihe bijstand,
transportquaesties).
Voorts werd te Oannes besloten, zoowel Rusland

als Duitschland op den voet van gelijkgerechtigdheid

tot de Conlerentiie toe ‘te laten.
Punt 1 deir agenda stelt het Ruissiisdhe vraagstuk

voor de conlereinjtie. Indetrdaad is dit
r
v
i
r
asgstuk voor

de toekomst van Em-opa
van
ontzaigilijke en, ziet
men verder idan één of twee gesladhten, weillidht van
beslissende beteekenis. Een ‘volk, in aantal Dujitsch-
land, EneJiand en Fii’atnikrjk tezamen tsbven gaand,
het eeuige land in Europa, dat nog wezenlijk de
ruimte heeft, een la!nldbionwwoik, dat – al moge een
ongekende droogte thianis miiUiioenen midt den dood

bedreigen niettemin wis zocidanig op gezonden
grondslaig staat, met enorme hulpibronnen en osit-

wikk.elingsmogelijkheden, zoorwei naar betere
94grwri-
schei cultuuiwormen als in inidusitirieele a’iidhting. Welke
ointzaglijke problemen het 000noiniiiisch herstej van
dit land na het boisjewiistâscih bewiinld idefr laatste jaren met zich brengt, wonit uiteengezet in het derde
artikel van dein heer J. H. Cohen Stuairt un duit nuim-
mer. Opvoediinlg, ka.pitaai en oirgaunlisatuie zullen aan
dit land moeten worden gebraciht, een tauaik, die het
overig Europa tientallen van j aren zal kunnen bezig-
houden. Niet uit
lieddigheiid.
In dit opzidht ver-

schuilt het Russisch probleem – de buuiiduiige Jionigeurs-
nood daargelaten – volstrekt van dein ‘vorm., wlaarin
bijiv. het Oostenrijksehi probleem nidh voorshands zal
blijven voordoen. Immers, mo apoediug zulks met het
huidige Russische beiwiid vereenuigibaair ijs, zullen al-

thans kapitaal en ovganisatie ‘vanzelf naar dit land
vloeien. Het begint reeds te gescihioden en misscihien
is het nog wel zoozeer ide onderlinge ‘vrees, dat hetzij
Duitschland, hetzij den ider Ententelaniden, hetzij Ame-
ruika, hetzij eenige tezamen hier in iden aanvang een

beslissenden voorsprong zullen behalen, die tot het aan
cie orde stellen van het probleem op cie komende Con-
ferentie heeft geleid. Ook de reis van Benesj en de

isitvoeulirge vooriberziuddung, die verscihuilliende landen
zich voor de Conferentie getroosten
1),
staat blijkbaar

eveneens met het Russuiscihe vraagstuk in het na’uwste
verband. Het kan zijn, dat, tenzij nieawé complicaties

zich voordoen, het Russische vraagstuk in de openbare

bespraikiingen ter conferentie geen overmatig groote

plaats zal innemen of althans aldaiaur zijn eigenlijk
karakter niet vertoone,n zal. Het internationaal con-
sortium, tot welks instelling eveneens te Cannes be-

sloten werd en dat tot taak heeft
de
oprichting voor
te bereiden van eene internationale maatschappij met

een kapitaal van £ 20 mfflioen voor de financiering

van reconistructieplannen in de eerste plaats in Rus-

land, zail trouwens, naar bericht word:t,
zijn
werk ress

dezer dagen te Londen aanvangen. Niettemin is er

tussehen dit alles het nauwste verband en kan het de
beteekenis van het aan de orde stellen rvian het Rus-sische vraagstuk ter Conferentie en van de daarmede

gepaard gaande uitunoodiginug aan Rusland slechts

verhoogen.

Intusscihen, ‘hoe belangrijk punt 1 ider agenda ok

is, het uitgesproken politieke kauraikter, ‘dat blijkbaar

aan cie Conferentie wordt toegekend, ‘is hiermede nog
niet ton volle verklaard. Dit is zeker niet in de laatste

plaats gelegen in de volgende pruniten der agenda.

Laten
wij
punt 2, idait voorohaundus wel unliet tot veel
meer clan ‘hernieuwde, ide beide Asseniblées van den
Volkenibonjd doubileerenale betuigiunigen van onschuld

cia goeden wijl zal leiden, buitn hoscihouwuing, dan

blijven over punt 3, 4 en 5, de eigenlijk economische,
althans in Jroofcizaalk economische vragen.

Oogenisdbijinèij’k dus ook hier idoor idexestractie onder
punt 3 alle gevaar voor politieke verwikkeuiunig ‘buiten

de deur gezet. Nadrukkdljk toch heeft Biuianud van

den aanvang af ‘volgehoujden, dat het de bedoeling

van Cannes is geweest ‘de bewuste restrictie – in
dan F’ransscihen tekst: sans porter atteinte auux trauités

exuistauts – te idoen slaan niet aileien. op punt 3, maar
evenzeer op punt 4 en 5. Aan het tracitaat van Ver-
saui]ules mag dus niet worden getounnid, noch wat be-
treft zijn tetrritoriale disposuituies, noch wat aangaat de

regeling der schadeveTgoeding. Poinoarés standpunt
is niet anders. Ondubbelzinnig heeft hij het uitge-
apnoken, dat, naast beperking tot economisth vraag-
stuikken, de volstrekte onaantasthaairh(fid van het

samenstel van rvredezbracutaten, het nieuwe ,,pu’bliek-

redhtelijke systeem ‘van Europa”, gelijk hij het nemt,
voor Frarrikijkis deelneming aan de Ooinferentie abso-
lute voorwaarde is.
Zal dus, wat dit deel van de agenda betreft, Gen’ua
practisch neerkomen op een herhaling van Brussel?
Zoo ja, dan val hierbij de verdienste van Brussel

aan dien dag treden.
Deze verdienste toch is geweest, dat op een oogen-
blik, waarop het nog noodig was dit te doen, door
een gezaghebbende vergadering eens en vooral het
doodvonnis ‘werd gesproken over alle goedbedoelde,
diulettanbische, massale reconstructieplannen, die

sedert den wapenstilstand het enthousiasme van goed-willenden hebben weten te wekken. Mede aan Brussel
is het te danken, dat de onuitvoerhaarheuid van
schema’s als het aan ude conferentie voorgelegde, thans
reeds vergeten Belgische plan, het ‘latere plan-van-
derLip, en zoovele andere ,,econoumische Rocide Kruis-

organisaties”, zooals zij niet oneu
u
genuaardig zijn ge-
1)
In België bdv. is verleden week een technische com-
missie voor de Conferentie ingesteld, bestaande uit ver-
tegenwoordigers
van
het bankwezen, de groote export-uidu-
strie, een tweetal economisten, benevens enkele hooFd-
ambtenaren der betrokken departementen, terwijl nog ver-
tegeniwioendigers van den handel aan de Coumuimssie zul-
len worden toegevoegd. De Commissie bestaat thans reeds
uit
22
leden. In dit verband verdient ide slotsom, waartoe
de heer Cohen Stuart enkele bladzijden ‘verder komt, dub-
bele aandacht.

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

163

noemd, thans voldoende wordt ibesef t en tevens inge-
vien rwo
r
dt, dat dergelijku plannen, wel ‘verre van
onschuldig te zijn, reeds door het enkele feit, dat zij

naar ‘voren worden gebracht, ten kwade werken, in
zooverre zij ourverimijdelijk een verslappend’en invloed

uitoefenen op de .geneigciheid der zwakkeren om zich-
zelf te herzien – de eenige wezeniij’ke remedie, die

trouwens, zoo spoedig het ernst (blijkt, vreemden f i-nancieelen steun op reëele basis vanzeLf komen doet.
Tsjecho-Sbovakije levert hieiwan in de laatste maan-
den een duidelijk vooibeeld. ZeLfs het zoeveel betere

plan-ter Meulen – het eenige positieve resultaat van

Bruissl – dat vooral toentertijd redsn ‘van lbestajan had,
is bij de voortdurend ‘toenemende internationale gelid-
rui.mte en de geringe credietbehoeften der gezonde
industrieën in de valiitarjwaike landen, tot heden
zonder pr.actisch resuiltaat gebleven.

Vaststaat dus rvrijrwel, dat wat Genua op dit gebied
zal kunnen doen, zich zal bepalen tot een herhaling

van de reeds te Brussel uitgesproken algemeene be-
ginselen van soberheid, herstel van b’udget-eveniw’ich’t
en Vrij internationaal verkeer, een herhaling, met dien
verstande, dat wat te Brussel in hoofdzaak uitgespro-
ken werd door personen, die in de leiding hunner
eigen ondernemingen getoond hadden metterdaad
deze beginselen aan ‘te hangen, thans zal avorcien her-
haald door politici, idáe voor het orver;groo’te deeil in
hun eigen land bij voortduring tegen deze beginselen
heibben gezondigd en weder uit Genna vertrekken
zu.11en met ide zekerheid, dat, hoezeer zij persoonlijk
van de juistheid dezer (beginselen d’oor&rorngen mogen
zijn, zij deze thuis opnieuw vullen verzaken.

Er komt bij – en dit geeft aan de rvoorstander
van den Volkenboud het volle recht thans Genève
tegenover Genua te stellen – dat de meeste proble-
men op dit gebied, die voor nader onderzoek vatbaar
zijn, na Brussel door den Volken.bond reds in een
nieuwe, verdere phase zijn gebranhit. De voorloopige
oconcimisehe en financieele coirnuissie van den Bond
heeft toch reeds verschillende speciale coimmissies

van deskundigen ingesteld en zal denfkelij.k spoedig op
dezen weg voortgaan, terwijl de in’ternatioiiale ver-keersv’rageii hij de speciale verkeerscoanmiss.je van den Bond in uitnemende handen zijn.

Het is dus duidelijk wat Gepua in dit opzicht te
zien zal geven. Met ide genoemde algemeene beginse-
len is men spoedig uitgepraat. Bijna onvermijdelijk is

dan evenwel, dat, eenniaal deze vraagstukken ter hand
genomen, de Conferentie tot de conclusie zal komen,
dat de eeni.ge positieve ‘daad, die op dit gebied gedaan
kan worden, maar dan ook in het belang van geheel
Europa gedaan moet worden, is een definitieve rege-
ling van het scbedevergoedingsvraagstuk en een weg-
neiming ‘van die verdere bepalingen uit de verschil-
lende
v

redesveridragen, die daarnevens atruikeliblokken
zijn gebleken op den weg naar een betere econoimiische
orde.

Naar het schijnt is het dit besef, met als gevolg
de kansen op een herhaling van het isolement van
Washington en de mogelijkheid dat, rzooals de New
Statersman het dezer dagen uitdrukte, de discussies
ter Conferentie zich ten slotte zullen toespitsen op ‘de vraag ,,whebher the will •of Paris er the will of
Europe is to prevail”, dat, niettegenstaanide alle her-
perloingen in •de agenda, aan deze conferentie, waar
Duitschland als gelijke mede zal aanzitten, haar uit-
gesproken politieke karakter geeft.

Intusschen doet men Frankrijk onrecht, wanneer
men niet ten volle inniet, (hoe netelig allengs het
schadevergoedingsvi,aagstuj< geworden is en hoe het
tegelijk steeds nauwer geiboniden is aan de ,oiatzagljke

schulden van de ‘overwinnende Ententelanden aan
Aimei’ika. Dat Genua voor dit, officieel. ‘van de Con-
ferentietafel geweerde, vraagstuk eene partijen be-
v’redigende oplossing zal weten te vinden, is nauwe-
lijks te verwachten. Mocht het er echter

in slagen
het te leiden in banen, waarlangs in samenwerking
zoet. Amerika een zoodanige oplossing gevonden kan

worden en weet het boivenidien aan de reconstructie
van Rus
. land een goeden algeimeenen grondslag te
geven, dan ‘zal deze conferentie in de geschiedenis
voortleven als een mijlpaal van beteekenis in de
wederoprichting van Europa. B.

RUSLANDS ECONOMISCH HERSTEL.

III (Slot).

In mijn vorige artikel
1)
heb ik getracht de tekort-
koniinigen ‘van ‘het vroegere financieel-economische

régime in het licht ‘te stellen. Natuurlijk heb ik daar-

mede allerminst willen ‘beweren, dat de iboisjewiki
den toestand heilyben arebeterd ‘door op de puinhoopen

‘van het sinds 1861 opgelboiiwçIe ,,kapitajis-tische”
Rusland den oommunistischen heilstaajt te willen
stichten. Het – door henzelven erkende – fiasco
van ‘hun experiment mag echter niet verleiden tot
de conclusie, dat een eenvoudige terugkeer tot ‘het
od’e wenscheljk en mogelijk is.

Ten onrechte pleegt men. m.i. het uiterst ingewik.

kelde proces, dat zich in Rusland ‘voltrekt, te karakte-
riseeren als een strijd ‘tusschen kapitalisme en com-
munisme. Veeleer zou men het kunnen noemen eene

versmelting der sociale economische structuur ‘tot
nieuwe, typisch Russische vormen en ‘de aainpassiing
daarvan aan de (buitenwereld. ‘Van de tallooze facto-
ren, ‘die zich bij dit proces doen gelden, is het heer-
schende régime met ‘al zijn eigenaarkligheclen er één
– en wellicht niet eens de voornaamste. ‘Steeds dui-
delijker toch blijkt het, hoezeer de Moskousohe

decreten worden geinfluenceerd door den drang der
omstandigheden; hoe het eene ,princip,e” na het an-

dere moet wijken voor de ijzeren logina der feiten
en’ hoe ‘het Sowjetbewind zich geleidelijk ‘metamorpho..
seert ‘tot eene nationale Russische regeering.

De door Lenin ingeslagen ,,’nieuwe koers” beduid’t
ongetwijfeld de ‘nederlaag van het communisme als

grondslag voor de Russische ‘vol’kshuishouding. Wat
er voor in de plaats zal komen is op dit oogoixblik
nog niet ‘te zeggen. ,,Kagi’talisime”, zooaiis wij dit
woord verstaan, zal het ‘m.i. in a.fzienjbaren ‘tijd even-
min ‘kunnen zijn. Het ‘wil mij ‘voorkomen, dat er ten
deze nog veel misverstand herersc’ht, doordat men de
bolsjewistische decreten teveel naar de letter opvat.

Wansneer men buy, leest, dat de vrije ‘handel her-
steld, een nieuwe Staatsbank gesticht, de ‘voor ‘vele
diensten afgeschafte betaling in geld weder inge-
voerd, het particuliere initiatief in ‘vele bedrijven toe-
gestaan is enz., ‘dan lmoge dit ‘alles ‘zijn waarde hebben
als een hewjj
.
..van ‘de in Moskou baanibrekende nieuwe
inzichten, maar de vraag is of deze, in ons oog elemen-
taire ‘beginselen van eene normale samenleving in de

gegeven omstandigheden in Rusland wel bestaan-
baar zijn.

Handel verouiderstelt een ruil van goederen of
diensten met behulp van, een deugdelijk ruilmid’del en
de mogelijkheid van transport. Reeds het ontjbreken
van dezen laatsten factor beperkt ‘den goederenruil tot de onmiddellijke omgeving van ‘den producent.

Wanneer nu bovendien de producent in ruil’ ‘voor ,zijn product noch de goederen ‘kan (beikomen, die hij noo-
dig heeft, noch een ‘stabiel, volwaardig ‘betaalmiddel,
dat hij bewaren kan, idan kan van handel wel nauwe-
liïks sprake ‘zijn. In werkelijkheid heeft ‘het herstel
van ‘den vrijen handel zich dan ook slechts bemerk-
baar gemaakt in de steden, die als ruilcentra betere-
kenis hebben. Het papiergeld – dat
dagelijks
niet
enkele percenten deprecieert – speelt daarbij meer
de rol van rverreken.mj;d,del dan van rwaardemeter. De

naïeve pogingen, die thans worden aangewend om het
geidwe,zen te ,,hervormen”, zooals de invoering van
een ‘nieuwen papierroebel, die gelijk is aan 10.000

oude; het rekenen in nominale goudroebeis e.’d’. ‘ver-
1)
[Zie het No. van 1 Febr. j.I. Het eerste artikel van
‘deze reeks verscheen in het nummer van 18’ Jan.
j.]. –
Rad.]

164

ECÖNOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

anderen natirurlijk niets
aan
den werkelijken toestand,
evenmin als de nieuwe St.aatsbank, ‘wier’ kapitaal ‘van
2000 mil1iard roebels ,,efournee,rd” is door het druk
ken ‘van spiksplinternieuwe
biljetten
van 1, 2 en 3

millioen roobels elki

Buiten de steden wordt het han.dels’verkeer – ls

het dien naam nog verdient – in hoofdzaak be.

Iieerscht door de ‘transportmiddelen, of liever door het
gemis daarvan. Wat zich op de enkele nog function.
neerende spoorwegen afspeelt aan willekeur, corrup.

tie en menschelijke ellende, spot met elke beschrijving:
het is als de strijd op een tzinkend schip om een

plaats in de boeten, die niet alle opvarenden kunnen
bevatten. Van een commercieel beheer is eenvoudig
geen sprake. Het personeel wordt met dwang, rant-
soeneering en omkooperij aan het werk gehouden, de

nabij den spoorweg wonende bevolking geprest tot het
aanvoeren van brandhout enz. Wat beteekent het nu,

dat ‘voor het spoorwegvervoer een zekere betaling

wordt verlangd in waardeloos papier, wanneer men in werkelijkheid niets gedaan krijgt nonder hoog en laag

te smeeren – in natura?

Tot op zekere hoogte zou men den huidigen
toe-

stand, met zijn voor % in onbruik geraakte spoor-
wegnet, met zijn stilstaande industrie en zijn ontred.
derd geldwezen, een ‘terugkeer kunnen noemen tot de

primitieve Naturalwirtschaf’t van vôör 1801. Ook de
belemmering van den vrijen erbeid, de van do bevol-
king gevorderde heerendiensten enz. doen aan de

dagen van ‘de lijfeigenschap denken. De ingrijpende

wijzigingen echter, die de economische structuur
sinds 1801 heeft ondergaan en waaraan ‘de samen-
leving zich inmiddels had aangepast, zijn oorzaak, dat

dit terugwerkende proces een zoo catastrophaal karak.
ter ‘heeft aangenomen. Spoorwegen, handel, industrie
en geldverkeer hebben ‘in die halve eeuw de verschil-
lende, ver uiteengelegen deelen ‘van het onmetelijke

rijk afhankelijk van elkaar gemaakt., de bevolking aan
het gebruik ‘van fabrikaten gewend en vele gewich-

ti
g
e takken van huisvlijt ‘te gronde doen gaan. Nu

veel van dat alles geleidelijk weer is verdwenen, is de
‘bevolking ‘vervallen tot een toestand van isolatie,
hulpeloosheid en verwildering, waarvan men zich

buiten Rusland eenvoudig geen voorstelling kan

maken.
Ook ‘de landbouw is in de algemeene débâcle
mee-

‘gesleept. De agrarische productie wordt niet alleen
gedrukt door de belemmering van een normalen corn-
mercieelen afzet, doch ook door het gebrek aan be-
drijfswerktuigen, aan paarden en vee en’z. Toch is

‘ontegenzeggelijk de landbouwer
els
overwinnaar uit

de revolutie te voorschijn gekomen ‘en jbeheerscht
hij de naaste toekomst. Algemeen wordt dan ook wel

ingezien, dat de .regeneratie van ‘het platteland een
allereerste voorwaarde is voor het verdere recon-
structiewerk. De groote practische moeilijkheid daar-
bij is echter om – gegeven het bestaande régime en
ook gegeven het ontwrichte ftransportwezen – met
den landbouwer in contact te ‘komen. Die moeilijk-
heid doet ‘zich te sterker gevoelen, omdat alleen bui-
tenlandsche ‘hulp in ‘den vorm van eredietverlee’ning

iets kan uitwerken en de buitenlandsche credietge-
ver, bij gebreke aan betrouwbare tussehenpersonen
– immers alle ‘vroegere handelsfirma’s zijn ver:dwe-
zien – rechtstreeks voeling zal moeten zoeken met

‘de boeren.

‘Recente berichten uit Rusland wijzen er op, ‘dat
men zich ‘daar reeds op deren nieuwen handel voor-bereidt door de vorming ‘van coöperatieve organisa-

ties, die de verbindingssehakel zullen moeten worden
tuaschen het ‘buitenland ‘en het Russische platteland.
In vele gevallen zullen dit wel verkapte ban’delsven-
nootchappen zijn, ‘maar belangrijk is in elk geval,
dat de Moskousche ,bewin’dhebbers in beginsel ‘bereid
schijnen, om het vroeger ‘gedecreteerde staatamono-

polie van ‘den ‘buitenlandschen handel op te geven,
ook, al ,zulln zij ongetwijfeld streven naar een nauw-
lettend staatstoezicht op dien handel.

Van geheel anderen aard zullen de betrekkingen
Met het buitenland zijn, die voortvloeien uit den we-deropbouw van het voor den handel benoodigde
eeo

no.mische apparaat, n.l. het transportwezen en de
daarmede samenhangende primaire industrieën. Dit

apparaat willen de boisjewiki niet uit handen geven; de reconstructie daarvan zal echter ontzaglijke kapi-

talen vereischen en het lijkt ondenkbaar, dat deze

door het ‘buitenland zullen worden verstrekt zonder

de een of andere contrôle op het bedrijf.

Het wederzijdsche wantrouwen, dat in deze kwes-
tie ‘zulk een gloote rol speelt, geeft daaraan een

eigenaardig politiek cachet. De boisjewiki vrcezen,
dat het buitenlandsche kapitaal politieken invloed in
Rusland zal zoeken te verwerven en dat met name

de groote mogendheden zullen trachten, van Rusland

een tweede Turkije of China te maken. Omgekeerd
is het buitenland beducht voor het politieke gebruik,
dat het huidige régime zou kunnen maken van zijn

herstelde economische macht.

Trouwens ook in ander opzicht wordt het, in den
grond zuiver economische probleem van Ruslands

reconstructie door allerlei stroomingen der wereld-

politiek doorkruist en vertroebeld.
In ‘de gegeven omstandigheden schijnt Duitsehland
aangewezen, om bij den wederopbouw van Rusland

een belangrijke rol te spelen. En onmiddellijk vraagt
men zich te Londen en
Parijs
af: zal Duitschland er

geen politiek voordeel mee behalen? Die vrees lijkt
niet geheel ongegrond. Er zullen in Duitschland velen
zijn, die de Duitsehe industrie dezelfde rol in Rusland
zouden willen zien vervullen, die het Fransche goud
er in de jaren der Frazisch-Russische alliantie heeft

gespeeld. Mocht deze opzet gelukken en Rusland aan de Duitsche politiek dienstbaar worden gemaakt, dan
belooft dit zeker weinig goeds voor het vreedzame
herstel van Oost-Europa. Raadselachtig is ook, in dit

verband, de toekomst van den Poolschen bufferstaat

als
bondgenoot van Frankrijk.

Voor Rusland is het te hopen, dat de gematigde

elementen in liet huidige régime de overhand behou-
den en er in slagen, den vrede te bewaren, dien het

land zoo dringend behoeft. Veel zal echter afhangen
van ‘de verdere ontwikkeling der Europeesche situatie,
zoowel in politiek als economisch opzicht. Gelukt
het een basis van internationale samenwerking te
scheppen, waardoor de vreedzame reconstructie van
Europa wordt verzekerd, dan zal ook Rusland zich on-
getwijfeld bij de nieuwe orde weten aan te passen.
Zoolang daarentegen boven Europa de wolk van Ver-sailles blijft hangen zal ook ‘met Moskou als dreigend
stormeentrum moeten worden gerekend.
1,Tat
‘liet economische ‘aspect van ‘het Russische
vraagstuk betreft, doet zich het opmerkelijke ver-
schijnsel voor, ‘dat de inaties van Europa en Amerika,
hoezeer ook ‘doordrongen van het ‘risico, dat voors-
hands nog aan de Russische zaken verbonden is, elkan-
der om den voorrang ‘daarbij verdringen. Het op zich-
zelf ‘volkomen begrijpelijke streven, om in Rusland
een afzetgebied te vinden voor de Westersche indus-
trie, wordt op ‘dit oogenblik buitengewoon sterk ge-
prikkeld, hetzij door ‘de heerschende malaise, als in
Engeland en Amerika, hetzij door overwegingen van
algemeenen politiek-economischen aard als in Duitsch-
land, hetzij door de hoop op fabelachtige winsten, tot
goedmaking van Duitschlands iverplichtin.gen aan de
Entente. Dit laatste plan, een typisch ‘staaltje ‘van
,,political finance”, ‘zoonis Lord Grey het genoemd
heeft, veronderstelt in Rusland niet zoozeer een dood-
zwakken patiënt, die geholpen ‘moet worden, als wel

een gewillig slachtoffer, ‘dat zich ten bate van de
Entente door den Dui’tschen ‘dokter bloed laat af-
tappen. Daargelaten de moreele waarde îvan dit plan,
geloof ik, dat men zich in de gewiligheid van het

slachtoffer vergist.
Intusschen dreigen al de genoemde ‘overwegingen
te leiden tot cene ‘zeer ongezonde speculatie, gebaseerd
op eene bedenkelijke overschatoting van Ruslands be-

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

165

ta.lingscapaciteit en/of erediet.waardigheid. Zij moken
het ook mogelijk, dat Rusland ter conferentie te
Genua verschijnt, siiet deemoed!ig als een failliet

debiteur, doch met opgeheven lioofde – als de red-
der van Europa!

,,Het verschU tussehen Brest-Litousk en Genua”, vel-
klaarde onl.ngs een leidend, gematigd bolsjewik te Mos-
kou aan den correspondent der
Observer,
,,1.igt hierin, dat
wij te Brest stonden tegenover een eensgezinden, doelbe-
wusten vijand, terwijl wij een door de revolutie geknakt
en aan den vooravond van den burgeroorlog staand land
representeerden. Naar Genua gaan wij, als vertegenwoor-
digers van een vereenigd Rusland, meer vereenigd dan het
de Jaatste eeuw geweest is, bewust van de belangrijke posi-
tie, clie het in de wereld inneemt —terwijl de belangen der
Europeesche volken, met welke wij te maken krijgen, onder-
li.ng tegenstrijdig zijn, vooral ten opzichte van Rusland.”

De naaste toekomst zal moeten leeren, of itnder.
daad de naijver der Westersche naties aan de vei–
rwach.tiugen der bolsjewiki zal beantwoorden, en of

het – tot dusver zoo schuwe – Ibuitenlandsehe kapi-

taal werkelijk, als de politiek haar laatste woord ge-

spreken heeft en het op zakendoen aankomt, bereid zal
zijn om zich in het chaotische Rusland te wagen zonder

een afdoende contrôle te mogen uitoefenen op al dat-

gene, wat als waarborg kan dienen voor de te ‘verlee.
nen credieten, of •op de wijze, waarop die creclieten
worden aangewend.

Geheel afgezien echter van deze kwestie van waar-
borgen en contrôle, zal aan de verleenin.g der credie-
ten een nauwkeurig onderzoek moeten voorafgaan van
liet uit te voeren reconstructieprogramma, in verband
met den uitgeputten toestand van het land en de zeer

beperkte economische draagkracht der bevolking. Ook daarover loopen nI. de opvattiingen ‘zoowel in als bui-
ten Rusland zeer uiteen. Wel is men het er over eens,
dat herstel van den landbouw voorop moet gaan,
maar van Russische
zijde
wil men toch ook den ‘weder-
opbouw der groote industrie zoo spoedig mogelijk
weer ter hand nemen, hetgeen oppositie ontmoet bij de buitenla.ndsche industrieelen, die in Rusland een
afzetgebied zoeken.

Het geldt hier, Ruslands juiste plaats in de wereld-huishouding te bepalen. De ervaring, met de ,,indus-.
trialisatie” opgedaan, is zeker niet onverdeeld gun

stig geweest. Is terugkeer tot die politiek gewenscht,
of dient Rusland zich voorloopig te vergenoegen met
de meer bescheiden rol van land.bouwstaat, producent
en exporteur van grond- en voedingsstoffen, en markt
voor de Westersche industrie?

Om meer dan ééne reden lijkt ‘mij dit laatste alter-
natief eene noodzakelijkheid. Het herstel der industrie
zal m.i. eerst aan de beurt kunnen komen, wanneer
de normale ontwikkeling van liet land het noodig en
mogelijk maakt. Onder de gegeven omstandigheden
is zulks wel nauwelijks het geval. Zelfs daar, waar
de vroegere eigenaars der fabrieken in hunne eigen.
o’m
•dsrechten zouden ‘worden hersteld, zouden zij
onderworpen ‘blijven aan al de eigenaardi
g
heden van
het bestaande rdgime, zoowel wat betreft hunne ver-
liouding tot de arbeiders, als ten opzichte van de ver-
krijging van grond- en brandstoffen, den afzet van
het fabrikaat enz. Men steile zich de boekhouding van
zulk een fabrikant voor in een zoo chaotische omge-
ving. Het is duidelijk, .dat een modern groot-indus-
trieel ibedrijf onder dergelijke voorwaarden niet kan
bestaan.

Wel zullen er natuurlijk enkele primaire indus-
trieën in stand moeten ‘worden gehouden, die onmis-
baar
zijn
voor eene rationeele exploitatie van het
spoorwegwezen, zooals de koleumijnen en de anetal.
lurgie, maar dan toch 8lechts in zeer beperkte mate.
In het algemeen zal men op elk gebied de meest pri-
mitieve en minst kostbare ‘bedrijfsvorimen moeten kie-
rzen, ten einde ‘zoo min mogelijk de hulp van het dure
buitenlandsche kapitaal in te roepen. Vele wijdsche
plannen der bolsjewiki, als b.v. de electrificatiie van
het heele land (0, moeten natuurlijk onverbiddelijk
worden afgewezen. in plaats van nieuwe Spoorwegen

aan te leggen (ontelbare

plannen darveer
liggen
reeds ‘klaar!) zal men liever het gewone wegennet moe-
ten uitbreiden en ‘verbeteren, waarmede aan millioenen

hongerige land- en werklooze proletariërs een nut.

tige arbeid zou ‘worden rversc,haft – ‘tot tijd en wijle

eeno oplossing ‘van het agrariische probleem geven-
denis.

Zoo zal ‘het gelieele reconstructieplan dienen te wor-

den ingesteld op een ontredderd land en een ge-
ruineerde ‘bevolking. Zelfs bij de ‘betrachting der allergrootste zuinigheid zal de draagkracht der ‘be-

volking tot Ihet uiterste moeten worden ingespannen
csm het allernood’zakelij’kste met behulp van het bui-

tenlandsche kapitaal te herstellen, of de uit het bui-

tenland te betrekken, absoluut onmisbare goederen te
betalen.

• Het proces van herstel zal moeilijk en iang’din’ig
zijn. Wonderen moet men er rzelcer niet van ‘verwach-

ten. De hoofdzaak echter lijkt mij, om niet te hard van

stapel te loopen en van den aanwang af te streven

naar eene evenwichtige ontwikkeling, die de bevol-
king gelegenheid geeft weder op krachten te komen en haar niet dadeljk opnieuw een ondragelijken last
oplegt. Daarom is het, in Ruslands eigen belang te

hopen, dat de onderlinge naijver der naties niet in
den weg zal staan aan een grondig gemeenzaani over-

leg en een voorzichtig beleid, ‘waardoor die aan Rus-
land te verleenen credieten binnen redelijke grenzen
worden gehouden.
t
Wanneer dit gescihiiedt ‘béstajat er m.i. geen reden

te wanhopen aan de regeneratie van heit land en, in
•reirband daarmede, aan eene latere regeling van de
voor Nederland zoo belangrijke kwestie der oude
schulden. Uit den aard der zaak’ ns liet wel waar-
sohijnljk, ‘dat de nieuwe schulden – d.w.’z. ‘de recon-structie-credjieten – een zekere prioriteit zullen krij-
gen, maar anderzijds lijkt het mij toch ook niet uitge-
sloten, ‘dat voor den dienst der oude schulden zekere
bronnen van inkomsten wonden aangewezen, waardoor

althans een gedeelte der versohuldiigde rente wordt
gedekt. Het spreekt echter vanzelf, dat een dergelijke
regeling eerst mogelijk wordt, wanneer het algemeene reocnstruct,iewenk goed op dreef en ‘de normale gang van zaken weer eenigs’zins hersteld is.
Van meer onmiddellijk ‘belang
ns
het aandeel dat
onze handel en ‘industrie zouden kunnen ‘hebben bij
het rconstructiewerk zelf. Het wil mij voorkomen, dat
men ten onzeint
nog veel
te weinig aandacht aan dit
vraagstuk schenkt. Terwijl in alle andere landen be-
]anghebberde
n
reeds lang bezig zijn de zaak te bestu-
deeren en zich op de een of andere actie voor te be-
reiden, wacht Nederland rustig af en doet niets.
Het is alsof de tijdens den oorlog opgeleefde onder-
neniingsgeest weer- is uitgedoofd: weldra zal de toe-
stand van v66r 1914 teruggekeerd ‘zijn, toen wij cv
ons mee vengenoegden, ‘de zaken met Rusland bijna
geheel door Duitsche handen te laten gaan.
Moge het alsnog anders wonden. Het particuliere
initiatief wordt in ‘deze echter zeer bemoeilijkt ‘door
de weinig tegemoetkomende houding onzer regeering.
Moge daarom ook
,
dezei zich laten doordringen van het
groote ‘belang, dat ons land heeft hij een. spoedig her-
stel der betrekkingen met Rusland.

– J.
H. COHBNSTUART.

DE RIJN VAART IN 1921.

Evenals in het jaar 1920 had de Rijnvaart in 1921,
wat den waterstand betreft, met abnormale verhou-
dingen ‘te ‘kampen. Terwijl de eerste maanden van
1920 zich kenmerkten door twee ‘tijdperken van hoog-water en dientengevolge o’verstroomingen, en een tijd-
perk van abnorrnaal laag’water, zooais sedert menschen
‘heugeiiis niet ‘was voorgekomen, ‘hoopte men voor. 1921
op meer normale verhoudingen. Deze verwachting
werd echter niet bewaarheid, integendeel, het jaar

begon met een laagwater.tijdpepk en al ‘trad ook af
en toe een verbetering in, zooals in de maanden Mei
en Juni, toch kan gezegd worden, dat gedurende het

166

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22
Februari 1922

geheele jaar slechts met ieen eeer beperkten diep-

gang kon worden gevaren en de waterstand selfs
tijdelijk nog lager ‘was ‘dan in het voordgaanide jaar.
De laagste waterstand aan Cauber Pegel bedroeg

57 ci[.,
terwijl
de Riuhrorter Pegel eelfs tot ïtr, 1,20

onder nul aanwees.
De Bodensee stond het geheele jaar onder normaal,

waardoor sij dien Rijn bijna niet voedde. Het natuur-

lijke gevolg van dezen ‘toestand was, dat vele diep-

gaande sleep’booten niet konden varen en moesten
worden opgelegd, terwijl die Rij naken met het oog op
den geringen waterstand slechts met ide helft of nog

minder van him laadvermogen beladen konden wor-
den. Het ptbrek aan vlotgaande sleepibooten had ten-
gevolge, dat een groöte ‘hoeveelheid kolen, welke

anders zeer zeker per sohip van die Ruhrhavene naar
den Bovenrijn verladen ‘zouden rLijin, thans bij gdbrek
aan sleepkracht, in plaats van te water, per spoor

werden vervoerd.

Buitiendien hadden dikwijls abnorntaie storingen

op den Rijn plaaits
5
welke toestand nog verergerd
werd door het feit, dat de vaargeul nog steeds niet

onderhouden werd sooals vôôr den oorlôg het geval
was. Speciaal ‘dient melding gemaakt te worden van

een igroote stoornis ‘in de vaart in de :
m
aa
n
dF October

nabij Wesel. Doordat oenige te diep afgeladen schepen
aan den grond’ voeren, onitstond aldaar een opstop-
ping in het geregelde verkeer, ‘zoodait door het steeds
vallende water en de vele scbepen zich ‘daar een vloot
van eenige honderden schepen op’h:oopte, waardoor

het ‘geregeld verkeer ten rzee’rste Ibelennmerd werd en
wel dermate, dat de op- en afvaarit der ‘schepen om
beurt moest geschieden. Deze stooirnis duurde tot

ongeveer half November.

Duidelijk is, !dat tengevolge van desen abnommaal
lagen waterstand ‘zeer veel scheeparuimte noodig wa’s
en had men ‘derhalve mogen ‘aannenzen, ‘dat ‘de vrach-
ten zeer zouden aijn gestegen. Het tegendeel ‘was

echter het geval. De gemiddelde daghuur, welke van

Ruhrort naar ‘den Bovenrijn werd betaald, bedroeg
ongeveer 70180 pg. per ton per idag, terwijl het ge-
middelde ‘sieeploon Mk. 25,— per ton bedroeg.

De
vaart boven
M eiwheim
lot
Straotsburg
rw’as van

weinig of geen ibeteekenis, aangezien door ‘den lagen
waterstand slechts gedurende een paar maanden van

het jaar ‘boven Mannheim kon w’or:den gevaren. In
de maanden Mei en Juni sleepten verschillende sche-
pen ledig van Mannheiim naar Straatsburg, om ‘daar

‘k
Saar-olen voor Rotterdam te laden, welke bestemd
waren voor Engeland, naar welk land toen tengevolge
van ‘de mijnwerkerss’takinig aldaar, veel ‘kolen werden

geëxporteerd.
Het verkeer van de Ruhrhaveus naar Rotterdam

was zeer levendig, hoofdzakelijk bestaande uit kolen-
transporten. Alleen het transport van exportkolen
voor de Entente-landen bedroeg reeds gemiddeld per

maand 240.000 rtons.

De aanvoeren in Rotterdam wairen gr.00ter clan het
voorafgaande jaar, vooral van erts; deze zouden echter
nog belangrijker zijn geweest, indien ‘de ‘valuta niet
zoo weinig stabiel ware geweest. Hieronder lijdt de
geheele wereldiiaindei en zeer zeker in h’ooge mate
de Rijuvaart en wel in het ‘bijzonder ook de haven
van Rotterdam. Het rwas in de laatste maanden door
de sterke daling van de Mark voor Duitschland
bijna onmogelijk cnn over Rotterdam te importeeren
en het kwam voor, dat boeten, welke reed’s voor Rot-
terdam waren bestemd’, iop het laatste oogenibliik naar
Einbden of Hainsburg werden gedirigeerd, van welke

havens d
e
ladingen dan over ‘het Kanaal naar de wer-
ken aan den Rijn verder vervoerd werden. Hierdoor

wordt dan ook verklaarbaar, dat h.v. gedurende de
maand October in de haven van. Hamiburg een ‘grooter aanvoer te rooeken was ‘dan in eenige ‘maand v66r den
oorlog. Dit alles heeft natuurlijk niet nagelaten zijn
invloed op de vrac’hten ‘vanaf Rotterdam te d
oen

gelden.
Ook wat ‘den export van Duitschland betreft, wor-

den groote hoeveelheden van den Boven- en Midden-
rijn over het Kanaal ‘getransporteerd, ‘om verder via
Enlbden en H’am’buTg over zee rverladen te worden.
Transporten van groote hoeveelheden ‘kolen, zoowel

Amerikaansche’ als Enigeisohe, welke in het jaar 1920
door Zwitserland werden geïmporteerd’, bleven dit

jaar nagenoeg achterwege en waren dan ook van

weinig beteekenis.
Granen, bestemd voor Duiitsehland’ en Oostenrijk,

werden tot September
‘bij
tarneljke hoeveelheden ‘aan-

gevoerd; na dien tijd hield ‘de aanvoer daarvan ‘nage-
niog op, welk feit in ,de eerste plaats’ aan ‘de enorme
daling van de Mark ‘toe te schrijven was, waardoor

iedere import onmogelijik werd gemaakt, en in de
tweede ‘plaats, doordat vele van de nog onderweg
zijnde partijen, welke oorspronkelijk voor het vervoer

over Rotterdam bestemd waren, ‘naar Duitsche havens

werden ‘gedirigeerd en rvan daar per KanaaLsc’hip ,of
per sp000r n’aar ide Ibestemming werden gebracht.
De geuniddeld:e daghuur van Rotterdam en Ant-
werpen (over welke laatste haven in ‘het jaar 1921 al

zeer weinig naar ‘den
Rijn
verl’aden werd) bedroeg

3 ct. per ton pier dag, terwijl ‘het sleeploon gemi’d’deid

genoteerd ‘werd ‘volgens het 75 ets. tarief.
Zoo is ‘dan het jaar 1921 als onigunsti’g voor den
Rijnvaart te beschouwen en is het ‘te hopen, ‘dat de
thans ‘gevoerd wordende onderhandelingen op econo-

miasch gebied tot een gunstig resultaat mogen leiden.
In het bijzonder is een verbetering van de valuta
onontbeerlijk en ‘zal Rotterdam, rzoodra ‘hierin een ‘ver-
‘beterinig te bespeuren valt, hieryan dan ook onmid-

dellijk ide goede gevolgen ondervinden en weder een
grooter transito-verkeer tot zich ‘trekken.
Te Lolbi’th werden ‘gedurende het verslagjaar in-

en uitgeklaard:
Af vaart:
Geladen:

Ledig:

Totaal:
Aantal Tonnen

Aantal Tonnen

Aantal Tonnen
17.666 13.591.381

6.622 1.457.813

24.288 15.049.194

Opv’aart:
Geladen:

Ledig:

Totaal:
Aantal Tonnen

Aantal Tonnen

Aantal Tonnen
10.530 10.151.026 13.123 4.450.730

23.653 14.601.756
Afvarend passeerden
86
•houtvlotten.

A. VAN DRIEL.

HET ONTWERP BOSCHWET.

In. ‘het nummer van 1 Echruari jl. van dit orgaan
komt over dit onderwerp een artikel voor. Het inge-
diende wetsontwerp vindt van verschillende zijden
veel ‘belangstelling. In ‘dag- en weekbladen zijn daar-
over een aantal artikelen verschenen, terwijl van
enkele zijden adressen zijn ingediend, welke d’e aan-dacht vestigen op leemten of die niet geheel insrtem-
men met ‘sommige ‘in liet ontwerp gehn]digde opv’at-
lingen. In het algemeen echter worden cie indiening en de strekking toegejuicht. Inderdaad zijn in de be-
palingen van het ‘wetsontwerp ‘verschillende beiginse-
len neeigeleg’d, ‘die waardeering verdienen. De thans
nog van kracht
zijnde
noodboschrwet – een kind van
d’en oorlogstijd’ – ‘huldigt deze beginselen niet en
‘hoe eerder deze wet dus verdwijnt, des te beter. De
‘vrjhei’dsbeperking, welke deze laatste ‘wet oplegt, zoo-mede de schade, welke aan den Iboscheigena’ar, zonder
eenige vergoeding, kan
‘wor
d
en
toegebracht, mocht in
oorlogstijd geduld kunnen worden, ithans is dit ‘anders

geworden. Het is echter
1grijplijk,
dat de Regee-
ring niet eer tot opheffing wenscht over te gaan,
dan naidat een definitieve ‘boschwet in, het Staatabled
is verschenen. De goede zijden van ‘het anderhav’ige

ontwerp zijn:
le. Het particulier boscblberzit wordt zooveel mo-
gelijk vrijgelaten. Terecht zegt de Memorie ‘van Toe-
lichting, dat Staatstoezicht op particulier ‘boschbezit
in niet onbelangrjke mate d’en iboschaa.nleg door par-
ticulieren zou tegengaan. De lust ‘tot hoschaanleg, die
door de hoogere kosten en andere oorzaken helaas
toch ‘al geringer is geworden, zou zeker niet toenemen,
als de boscheigen,aar niet meer vrij is n het beiheer

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

167

zijner bosschen. Integendeel, in ons ‘laxijd waar ‘de
meeste woeste grond en ook het meeste bosch. in het
bezit ijs van particulieren, moet het de taak van den Staat zijn om het
paTrticlllieTe bosehbezit op allerlei

wijze te begunstigen. Men tzal daardoor met heel wat
inilicier geldelijke offers, dan dart. alles van Staats-
wege gescihiedt, belangrijk meer bosch kunnen ver-

krijgen.

2e. Het instellen van een hosc,hra.adi, waardoor de
benioeiin,gen van den Staat op bosch’bonwgebied niet

enkel een ambtelijk karakter zullen dragen, doeh, noo-
als in ‘de Memorie van Toelichting staat, moer dan

thans samenwerking ‘t.usschen Regeering ‘en belang-
hebbenden zal plaats hebben. Of ‘deze Raadl nu groot

of klein is, idoet betrekkelijk weinig ter zake. Een

kleine Raad zal wat vlotter kunnen werken en is goed-
keeper. Beter zal het daarom zijn, dèn Raad niet te
groot maken.

3e. De bestrijding van schadelijke dieren en plan-
tenziekten is zeer algemeen gehouden, wat goed ge-
zien is. Gew000nlijk is een bestrijding van een en
ander practiseJa haast niet uitvoeijbaar. De beste be-
strijding is niet ‘zjelden
niets
‘doen. We}n’u, het ont-
werp laat dit toe; maar blijkt het in een bepaald ge-
val, dat ‘door ingrijpen wel wat te bereiken is, dan
kan dat, aan de hand ‘van de bepalingen der wet, ge-
schieden.

4e. Op pnbliekrechtelijke lichamen wordt een aan-
drang uitgeoefend bnn ‘hosschen en ‘beplaastingen be-
hoorlijk te onderbonden. Voorloopig kan aan clezen
aandrang,, als het er op aankomt, noig weinig kracht

worden bijgezet. Het schijnt mij echter goed gezien,
niet dadelijk te idiwingend op te treden. Mocht het
blijken, dat er nog vele gemeenten zijn, die zich aan
deze bepaling weinig gelegen laten liggen, dan ‘kan
later
altijd
nog verder worden gegaan. Wij houden
in ons land, nu eenmaal niet van ‘dwang en ik meen,
dat net geleidelijke opvoeding in deze richting moer
te bereiken valt dan door dadelij’k den sterken arm
te toonen.

5o. Wettelijk ‘wordt vastgesteld, dat ubliekreeh-
telijke lichamen voor ‘de .bebossching hnnner woeste
gronden van. Rijkswege een renteloos voorschot ken-nen verkrijgen. Deze ‘bepaling werkt reeds ‘vele jaren
en het is dns juist, dat dit thans in de wet wordt
opgenomen.

6o. De bewaring van h
e
t natuurschcion, wat vol-
gens de noodibosc’hiwet kan geschieden door een dras-
tisch kapverbod’, zonder eenige rtegemoetkomin:g, wordt
voor de particuliere bosechen •en bepla’nrtingen ver-
kregen 400’r de mogelijkheid te scheppen. ‘van ont-
eigening ten Ibehoeve van Rijk, gemeente o natuur-
schoonvereeniging. Bij gemeentelijke ‘buaschen en be-
plantingen kan een kapverbed worden gelegd als ‘bij
de noodboschwet. De bescherming van het natuur-
seh’io.0
blijft altijd een moeilijke vraag, maar het is
begrijpelijk, ‘dat er iets moet gebeuren. Elet aanwe-
zig zijn van een mooi ‘bosch of een laan is soms’ van
zoo gr.00t ‘belang voor de gemeenschap, .dat het be-
lang van den enkeling daarvoor moet wijken Al le
gemakkelijk moet dit echter aan de gemeenschap niet
gemaakt worden en ook moet deze er wat voor over
hebroen. Een ‘kapverbod zonder meer is dan ook ontoe-
laatbaar. Feitelijk zou men ‘moeten hebben een kap-
ven’bod met schadeloosstelling, maar dit geeft velerlei
moeilijkheden. De mogelijkheid van onteigening
schijnt
snij
dan ook goed gezien. Dat hij tgemeenten een •kapverbod kan gelegd wor.den zonder meer, schijnt mij
gerechtvaardigd, want het is ‘toch in de eerste plaats
de gemeente zelf, die belanghebbende is bij het be-
hond van n.atuursohoon. Bij den particulier moet men
in deze echter ,zr voorzichtig zijn, want het zon
fataal zijn, als ‘deze er van ‘werd ‘teri.ig,geh’ou’den een
laan of ‘bosch aan te leggen, uit vrees, ‘dat zijn aan-
leg ‘later tot ,,natuurschoon” zou ‘worden gepromo-
veerd en ‘dan ,,bewaard” en dus rwellicht oniteigend
zou rrioeten word.en.
N’aast deze goede ‘zijden heeft ‘het ontwerp ook

eeni’ge’ verkeerde, waarvan de beisle ‘voornaamste zijn:

10.
De bestrijding ‘van boschibrandi is in het ontwerp
niet opgenomen. Dit is een gro’ote leemte,
avmit
van
al de gevaren, die het bosch ‘bedreigen, is hoschbrand
‘verreweg het grootste. De hoschoppervlakte, welke

jaarlijks aan ,boschbrad ten offer valt, is grooter dan

men wel denkt en is gemiddeld wel verscheidene
honderden hectaren gro’oit, althans meer dan door

‘schadelijke insecten of p’lasateniziekten vernietigd
wordt. Nu is het zeker niet gemakkelijk ‘om wettelijke
‘bepalingen in het leven te roepen., die ‘het gevaar
r
Öor ,boschbrand; beperken. De bestaande ‘bepalingen

van. het B. W. en het W. v. S. gaan, waar het betreft

hoscbbranden in het ‘algemeen, wel ver genoeg. ‘Dit b’e-

treft ‘echter niet de bestrijding ‘van hosclsbrand langs

spoor- en traimwegen. De spoorweigdiensit zelf ‘zorgt
reeds eenige’rmate voor een beperking ‘van liet gevaar
door middel van de bekende b
ran
d
s
t
roo
k
en;
de ‘bramwe-
gen
aijn
in dit opzicht veel gevaarlijker en doen dikwijls

niets. Maar ook op den boscheigenaa,r rusten ver-
plichtingen. Wanneer ‘zijn bosch ligt langs een

spoor- of tramlijn ‘met stoomtractie ‘weet hij, dat zijn
‘boasc’hen in grooter ‘gevaar verkeeren en ‘het is onver-
antwoor’delijk van hem, als hij daarmede bij het nemen
van imaatregelen geen rekening houdt. Het gaat dus

niet aan, den spoor- of traniwegdienst geheel aan-
sprakelijk te stellen. Het wil mij voorkomen, ‘dat een
oplossing ‘gevonden kan worden,
na
t
uur
lijk ‘door in de
eerste plaats deze ‘diensten de verplichting op ‘te
leg-
gen ‘de voorgeschreven maatregelen te nemen, maar
voorts d’oor ook den ,aa
n
,g
renyzen
.df
en
hoschei’genaar te
verplichten de beschermingsmaatregelen toe te pas-
sen, die redelijk ‘van, h
em
verwacht mogen worden. Ontstaat ‘dan nog brand en is
acznszemeljjlc
te maken, dat ‘deze door genoemden. ‘dienst ijs ontstaan, dan zou
niet als thans
het juridische bewijs
verlangd’ ‘moeten
worden om de schade op den spoor- of .tramwegdi’enst
te kunnen verhalen.

2o. In ‘het ‘ontwerp zijn vereenigingen en stichtin-
gen van algemeen nut op één lijn gesteld met ‘publiek-
rechtelijke lichamen. Deze opvatting schijnt mij een
groots tmistasting, want waarom nemen ‘de bossehen
van ‘deze vereenigingen en stichtingen een andere
plaats in als die ‘van particulioren vennootschappen
of vereeniginigen, die niet ,,’van algemeen nut” zijn.?
Waarom zulke vereeniging’en’ niet geheel gelijkgestel’d
met particulieren? Er is
hier
een precedent en ‘dit
zal ‘vermoedelijk wel ‘de ‘oorzaak izijn, ‘dat ‘het zoo in
het ontwerp is gekomen. Bedoelde vereeniginigen en stichtingen kunnen namelijk reeds sedert lang, even-
als de gemeenten, ren’telooze “sioorsc’hottte’n krijgen
voor ‘de .’belbosschi’ng van woeste g’iondèn. Deze ‘bepa-
ling is indertijd bij ‘amendement in de ‘Tweede Kamer aangebracht. Tot ‘d’us’ver
‘werd
daarvan echter siog
‘slechts ‘door één vereeniging voor één
,
chntginning ge-
bruik gemaakt ‘en ‘deze rvereeni,giiug doet reeds eenige
jaren moeite d’e ‘overeenkomst ‘met ‘den Staat te ont-
binden. Groot is dus d’e behoefte aan ‘deze ibepaling
nooit gebleken en zij kan mi. ‘dan ook zonder eeni’g

bezwaar ‘vervallen. Maar zeker moeten de bepalingen vervallen, waar de ,bosschen van deze ‘vereenigingen

en stichtingen onder Staatstoezicht worden gesteld
en ‘zij ook hij de bewaring van het natuurschoon ‘met

een kap’verb’o’d’ ‘worden hed’reigd’ en wel om dezelfde
reden, waarom dit niet bij den particulieren ‘boschbe-
zi’titer zal geschieden. Bovendien, het nemen van
andere maatregelen ‘als (bij particulieren, is ook ‘over-
‘hodig en zal ‘ocik overigens zeker tot moeilijkheden hij ‘de uitvoering ‘aanleiding geven. Uitgebreide bos-

s’ohen ‘van dergelijke vereenigingen zijn o.a. ‘diie van
den ‘Oranjebon’d’ ‘van Orde, van ‘de ‘Maatschappij ‘van
Weldadigheid, van de Vereeniginig ‘tot behoud van
Natuurmonumenten en men zal toch ‘bezwaarlijk ken-
nen beweren, dat ‘Staaitstoerz,iciht hier noodzakelijk is!

Dan behoeven tot ‘deze ‘vereenigingen of stichtingen
tal van kerkbesturen, diacoriieën, ‘kloosters, sanatoria,
die soms wat bosch van ‘beteekenis hebben, ‘dikwijls
echter ook een onbeid’uidende, oppervlakte. ffet ‘aantal

168

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

loopt echter in do
honderden,
maar in totaal is
de

boschoppervlakte niet groot
Is
het nu wel gewenscht

om hiervoor zulke maatregelen te alemen? De Staat

haalt zich veel last op den hals en zal er weinig
anders mede bereiken dan tegenstand ‘van tal van in-
stellingen. Het wil mij dan ook voorkomen, dat ook

in deze
Vrijheid, Blijheid
de leus moet zijn.

J.
P. VAN LONKHUYZEN.

GOUD IN 1921.

Aan. het Jaarverslag
der
Firma H.
D
r ij f ho u t

en
Zoo
n is het volgende ontleend:

Niettegenstaande de oninwisselbaarheid van het bank-
papier in geheel Europa bestendigd bleef en daardoor ‘tot
op zekere hoogte de werking van de wet van Gresha’m
kunstmatig werd tegengegaan, hebben
‘wij
dit jaar toch op
ruime schaal kunnen waarnemen de verdrijvixlg van het
goede metalen ruilmiddel door het papieren •geldsurrogaat.
De in verschillende landen aan geen grenzen gebonden
papiercirculatie heeft het goud, reeds sinds lang uit het
verkeer verdwenen, doch niettemin nog in belangrijke hoe-
veelheden in particulier bezit, uitgedreven en overmatig
doen afvloeien naar landen, waar het geldwezen niet of
in mindere mate, de vrij algemeen i’ngetreden verslechte-
ring onderging. Deze eenzijdige gouclbeweging, die onaf-
gebroken het geheele jaar heeft plaats gehad, doet in alle
schrilheid de funeste gevolgen van de algeheele ontwrich-
ting der internatio.naile economische en Linancieele ver-
houdingen, uitkomen.
In hoofdzaak richtte zich de goudstreom naar de Ver-
eenigde Staten, waar, langs een groete verscheidenheid van
kanalen, het gele metaal in buitengewone hoeveelheid
iamenvloeide, en het is voornamelijk te danken aan de
krachtige politiek der Federale Reseiwe Banken, dat een
geweldige inflatie met een daaruit voortvloeiende rverhoogde
koopkracht en stijging van het prijsniveau, daarvan niet
het gevolg is geweest. Beweging te brengen in het enorme
goudbezit, wacht slechts op den terugkeer van eenige stabiliteit in de internationale verhoudingen. De netto
goudinvoer in de V. S. over 1921 kan worden geschat op
$ 500 millioen en het totale goudbezit op $434 milliard.
Deze cijfers geven, vooral met het oog op Amerika’s positie
van crediteur van nagenoeg alle landen der wereld, ernstig
te denken en openen de mogelijkheid eener toekomstige
eenzijdige machtsontwikkeling op financieel en monetair
gebied.
De stand van den dollar, kliie op grond ‘van zijne goud-
waarde zoo gaarne als onveranderlijk wordt beschouwd en
•waarbij derhalve alle fluctuaties op rekening van andere
valuta worden gebracht, blijft nog steeds de voornaamste
factor bij het bepalen van den goudiprjs. De goudprijs
heeft, in o’vereenstemming met den dollar, gedurende het
geheele jaar, nu en dan in scherp op- en neergaande lijn,
belangrijke schommelingen ondergaan, ‘waarbij de buiten-gewone vraag naar dollars, ten behoeve rva,n Duitschiand,
den voornaamsten factor vormde.
Niet slechts een krachtige beweging in den 1ollar ten
opzichte van elke andere geld-eenheid viel waar te nemen,
doch tevens een buitengewone wisseling in de verhouding
van de Europeesche valuta onderling, hetwelk tot gevolg had, dat de fluctuaties van den goudiprijs, in de verschil-
lende landen, zeer uiteenliepen. Een frappant voorbeeld
hiervan geeft ons reeds de noteering waarop het jaar
opende. Was in ons land nauwelijks
f
1750,— per KG. fijn
te bedingen, een prijs, die ‘de laagste is geweest van het
geheele jaar, te Londen daarentegen noteerde het goud
2 Januari 115 sh. 11 d., boven welken stand de noteering
zich sindsdien niet meer heeft weten te ‘verheffen.
De krachtige politiek ‘van Engeland, met als gevolg een
belanigrijken goudexport naar de Vereenigde Staten, wist
geleidelijk den sterlingkoers te New York te verbeteren,
waardoor de gou•dprijs te Londen vrijwel onafgebroken tot
102 sh. 8 d. op 20 Mei, daalde. De bepaling van de Com-missie van herstel, dat de betaling van 150 millioen goud-
mark als eerstestorting op dedoor Duitschiand aanvaarde
verplichtingen, contant in dollars moest geschieden en de
waarschijnlijkheid, dat deze ‘voorwaarde ook zou gelden ‘voor
het bedrag van 850 millioen goudmark, hetwelk in ‘wissels
per eind Augustus werd ‘voldaan, deed een groote vraag
naar dollars ontstaan, ‘waarbij ook de speculatie zich niet
onbetuigd liet. Krachtig was als gevolg hiervan de stijging
van den dollar op alle Europeesche markten en de daar-
mede evenredige, in vele gevallen zelfs de zich daarboven
verheffende verhooging van den goudprijs. Deze buiten-
gewone omstandigheid, gevoegd bij de nadeeiige gevolgen,
die zich wegens den langen duur der znijnwerkersstaking

in Engeland deden gevoelen, vernietigde in enkele dagen
tijds wat in
434
maand geleidelijk was opgebouwd. Op
10 Juni was de sterliagkoers te New York reeds weder
gedaald tot 3,73, waardoor de goudiprjs te Londen gestegen
was tot 111 ish. op dien datum. Met lichte schommelingen
maakte de stijging van den goudprjs ver.deren voortgang
tot 115 sh. 5 d. op 3 Augustus, doch aangezien de hooge
stand van den dollar tot terughoudendheid aanspoorde en
de speculatie weldra tot contramine overging, trad een
gevoelige reactie in, die nagenoeg zonder onderbreking tot
het einde van het jaar aanhield en dan goudprjs tot 21
December deed dalen op 97 sh. 7 d., den laagsten stand
sinds 21 Aug. 1919. Bij een licht ‘herstel sloot liet jaar
op 98 sh. bij een dollarkoers van 4,2034.
Reeds in ons overzicht eerste kwartaal ‘vestigden wij de
aandacht op de verklaarbare, geringe ‘belangstelling, die
Eagelsch-Indië voor goud aan den dag legde. Deze passieve
houding is gedurende vrijwel het geheele jaar overheer-
sehend gebleven en heeft geleid tot een niet onbelangrijk
gouduitvoer-excedent, waar echter tegenover staat de
traditioneele zilver-invoer, gelijk wij elders nader om-
schrijven.
Een uitzondering op den algemeenen stand der Euro-
peesche valuta, ten opzichte ‘van den dollar, w’ist de Zw’it-
sersohe frank te maken, die na den omkeer in den dollar-
koers, de verbeteriag zoover kon doorvoeren, dat half
.

December de pariteit zelfs werd overschreden. Een krach-
‘tige toevloed van goud was hiervan het gevolg, zoodat, in
de laatste 14 dagen van het jaar, de goudvoorraad der
Nationale Bank met ongeveer 1 pCt, toenam; desondanks
bleef de Zwitsersche wisselkoers echter boven dollarpariteit
genoteerd. De vele eigenaardige gevolgen, diie de Latijnsehe
muatunie reeds voor Zwitserland heeft gehad, vonden
‘thans nog aanvulling. Door de gouden munt der aange-
sloten landen, eenvoudig ‘als ‘wettig metaalmiddel, tegen
Zwitsersch bankpapier, in te wisselen, werd een goadprijs
verkregen, die de dollarbasis overtrof en hierdoor wordt
dan ook verklaard de stijging dezer muntsoorten, in het
laatst van het jaar, in weerw’il van de daling van den
dollar, zooals de regelmatig in de voornaamste dagbladen
voorkomende noteeringen uitwijzen. De gou.dprjs kon zich
tenslotte nauwelijks nog handhaven op frs. 3450,— per
KG. fijn.
Ten onzent heeft de goudmarkt eveneens een zeer bewo-
gen verloop gehad, waarbij de koerslijn aan begin en einde
van het jaar op een nagenoeg gelijk, laag niveau, zich
kenmerkte door een hoogen stand van den goudprijs in
het midden der beriehtsperiode. In tegenstelling met den
loop van den dollarkoers, die tot half Februari onafge-
broken bleef dalen van
f
3,1834 tot f2,88 14 kon de prijs
voor gefineerd goud in de eerste 0 weken van het jaar
een verbetering boeken van
f
1750,— tot
f
1825,— per
KG. fijn. Een hernieuwd aanbod van Russisch goud, waar-
van de invoer in de Vereenigde Staten nog niet was toe-gestaan, tegen lageren prijs, was oorzaak van een zwak-
kere stemming en deed weder een daling intreden tot

f
1790,—, waarop eerst aan het einde van Maart herstel
tot
f
1825,— kon. volgen. Een tweetal maanden bleef deze
prijs vrijwel ongewijzigd, doch op 8 Juni trad hier, op het
samenvallen van een uiterst beperkt aanbod, in verband
met de opheffing van het invoerverbod van Russisch goud
in de V. S, en groote kooporders voor Duitsche rekening, een stijging in, zoo krachtig, dat aan het einde der maand
reeds
f
1950,— per KG. fijn werd genoteerd. Niet onge-
wettigd is gebleken onze gereserveerde houding die wij,
in het overzicht tweede kwartaal,
1)
‘ten opzichte van deze hausse, aannamen. Nadat inderdaad de stijging gedurende
Juli en Augustus ver.deren voortgang had gemaakt tot

f
2050,— per KG en September dezen stand nog kon
handhaven, trad in October een daling in, die in snelheid
en hevigheid van prijswisseiing, de stijging, die vooraf ging,
evenaarde. Op 10 October daalde de prijs tot
f
2025,—, op
18 Oëtober tot
f
1975,—. BeginNovember was nauwelijks
nog
f
1925,— te ‘nedingen, terwijl de iloteering in het
midden der maand tot
f
1900,—, aan het einde reeds tot

f
1850,— per KG. fijn was gedaald. De maand December
was ook zelfs op dezen prijs nog zwak gestemd, ‘zoodat
tenslotte opnieuw een daling volgde en aan het einde van
het jaar nog slechts
f
1825,— per KG. fijn werd geno-
teerd. De prijs voor ongefineerd goud in baren bereikte
den hoogsten stand voor dit jaar op 15 September met

f
1985,— per EG. fijn, welke noteering op 20 Dec. reeds teruggeloopen was ‘tot
f
1775,—, waarop ook het jaar
sloot.
Behalve de scherpe fluctuatie der valuta was ook de,
in de tweedeheift van het jaar ingetreden, meer en meer
.

1)
Zie pgn. 673 van den vorigenjaarganig.

II
22
Februari
1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

169

toenemende sahaarschte van goud in het vrije verkeer van
grooten invloed op het prijsverloop. De groote prijsver-
sohillen, die zich tot dusverre geregeld voordeden tussohen
goud, geschikt voor export naar de Vereenigde Staten en
het gele metaal in open markt, waarbij de exportprijs
meermalen 5 tot 10 pCt. hooger noteerde, vielen geheel
weg en zelfs gold de prijs in het Vrije verkeer meermalen
reeds zooveel boven den exportprjs, als de op goudzen-
dingen vallende onkosten bedragen.
Het behoeft echter nauwelijks gezegd, ‘dat de loop Van
den goudprijs dit jaar weinig bemoedigend Voor de goud-
produetiein4ustrie is gewee.st. Bij vergelijking van het
niveau, waarop de goudprijs te Londen zich in deze beriohts-
periode bewoog, met de hoogste en laagste noteeringen in
het vorige jaar, resp. 127 ah. 4 d. en 102 eb. 7 d., valt dit
jaar wel zeer ten nadeele van de producenten uit. Dat
de productiecijfers, ‘die wij hierna laten volgen, geen groo-
toren teruggang bonen, moet in de eerste plaats toege-
schreven worden aan den lagen stand, waarop deze na de
vn jaar tot jaar opnieuw ingetreden dalingen, reeds
gekomen waren, doch voorts aan de ruimere voorziening
in werlckrachten aan de goed rendeereude mijnen, mede als
gevolg van het stopzetten der werkzaamheden in de
diamantmijnen.

Gouctproductie Transvaal

1016 1920
1921
Jan.(Aug. KG……
102300
172400 165350
Sept .

………….
24100
21200
21500
Oct

…………..
24700 20600 22000
Nov
.

…………..
24400
10700 21200 Dec

…………..
24100
19700 21200

Totaal KG…..
28060CL 253600 251950

Goudproductie Bhodesia

1016 1020
1921
Jau.Aug. KG.

……..
19250
11340 11550
Sept
.

…………….
2360 1400
1525
Oct.

…………….
2300
1520
2125
Nov
.

……………..
2325
1700
1825 Dec.

……………
..2-245
1640
1025

Totaal KG…..28570
17600
18700

Bij beoordeeling van het perspectief, dat zich opent voor
de goudproductie, zijn de dezer ‘dagen verschenen aanvul-
lende gegevens van de Transvaa.lsche Kamer voor Mijn-
bouw van groot belang. Vooral nu de goudprijs te Londen
een vaste lijn in dalende richting te zien geeft, klemt het
temeer na te gaan, hoe zich de productiakosten verbon-
den tot den marktprijs van het gele metaal. Ofschoon de
kosten over het algemeen gedaald zijn, in vergelijking met
het vorige jaar, dreigt toch de lage stand van den goud-
prijs voor vele ondernemingen zeer ernstige gevolgen te
zullen hebben. Slechts een zestal mijnen van de 30, waar-
van rapporten binnenkwamen, kunnen, begunstigd door
het hooge goudgehalte harer ertsen, zelfs op pariteit van
den goudprijs, een behoorlijke winst maken. Tot den laag.
sten kostprijs komt Modderfontein Diep met 38 sh. per
oz. fijn, terwijl van Rijn Diep met 44 sh. en Nieuw Mod-
derfontein met 45 sh. als de voornaamste ondernemingen,
met lage productiekosten, kunnen gelden. Van de overige
33 mijnen, kunnen slechts 10, met een geringe winst of althans zonder verlies, blijven werken bij een goudprijs
‘van 85 sh., terwijl om zich van verlies te kunnen Vrij.
waren, 7 aangewezen zijn op een goudprijs van minstens
90 sh., 5 op 95 sh., 8 op 100 sh. en 3 op een nog hooge-
ren prijs. Deze uitkomsten gesteld tegenover den prijs, die
gemiddeld in elk der maanden van dit jaar door de pro-
ducenten kon worden gemaakt, namelijk

Jan. —–100 sh. 6 d.,

Juli ……113 dli. 5 d.,
Febr……106 ,, 1 ,,

Aug……113 ,, 1
Maart . . . . 105

2

Sept……110

7
April

. .. . 104

9 ,,

Oct ……106

4
Mei ——103 ,, 3 ,,

Nov……103

8
Jani …..108 ,, 5

Dec. ……

99

doen zien, dat voor zooverre niet onvoorwaardelijke sini. ting van bepaalde mijnen het gevolg van deze verhoudin-
gen zal zijn, verschillende ondernemingen tot zeer drastische
maatregelen met betrekking tot bezuiniging op de produc-
tiekosten zullen moeten overgaan.

Het is moeilijk te voorzien in hoeverre Engeland er in
zal slagen den sterlingkoers te New York weder de pariteit
te doen naderen, vast staat evenwel, dat de sovereign zijn
vroegere suprematie, zooveel mogelijk en binnen den kortst
mogelijk.en tijd, zal trachten te herw’innen, waartoe echter
terugkeer tot den gouden standaard, d.i. op huidige basis,
een goudprjs van 85 sh. per oz. fijn, een eerste vereischte is.

• LONDENSCHE
CORRESPONDENTIE.

Handelsbeweging over de maars4

Janruari; het bezuinigin.gsvra42gsiulc; de

faillissementen van de City Equitable
Cy. en van RUis & Co.; verlagsng van

het banlcdisconto; de lcwestie van het

herstel van den gouden Standaard;
cijfers der ,,Big Five”.

Onze Lond’ensche corvespoindeut schrijft ons’
d.d.
18 Februari
1922:

The Trede Ret’urnts for the the ‘last
‘in
0 11
t h are now available, and show a gratifying

inerease in the volume of British experts, although
the •decline in imports is a sign that all
is
not yet
well in the state of things. The figures are
as followe:
(M.ills £stg.)
Jan.’22 Dec. ’21 Nov.’21

Total Iinpor.ts ………………76,5

85,3

89,3
Re-Exports

………………..8,5

9,2

9,8

Retained Imports …………….68,0

76,1

79,4

Exports of U.K. Produce … ….. 63,1

50,4

62,9

Excess of Imports over Expts. .. 4,9

16,7

16,5
Expressed percentually, the imports
of
the country
show
a falling off of 10 per cent as compared to last
m’onth, the re-exports are eight per cent lower, whilst
the exports are six per cent up. It is stated by the

Board of Trade that the import figures for the month
of January are lower than at any time since Feb.
1917, an.d that the decreasos are largely due to a

decline in the volume of foodstuffs and cotton im
ported. On the other hand, tihe increases are due to
incieased exports of cotton and woollen goeds. The

detailed figures for the principal groups of exports,
which account for about 90 per cent of the total
experts of manufactured articles, are as
follows:

Jan. ’22 Dec. ’21 Nov.’21

Cotton yarns and manfs ……..16,8

15,7

17,4

Iron and steel and manfs ……..5,9

5,4

5,5

Machinery ………………….5,8

53

6,0
Woollen and worsted yarns and

manfs …………………..5,0

4,0

4,0

Vehicles
(mcl.
ships) …………
4,8

4,7

4,0
Chemicals, drugs, dyes, colou.rs

2,0

1,5

1,4
Textiles other than .cotton, wool

and silk …………………2,0

1,6

1,8

Clothing …………………..1,6

1,3

1,5

Non-ferrous metals …………..1,1

1,2

1,0

Earthenware, glass etc………..1,1

0,9

1,1

Electrical goods ……………..0,8

0,8

0,8

Prioes of exports on the Whole continue to faji,
thougih worsted yarns are an exception to the mle:
in this oase the value per pound has risen from 44,0
pence in November to 49.1pence.in
January. Grey
cotton yarns also show a small rdse from November,
being now
34.5
pence as against
33.1
pence, thou.gh

in Decensber the price has been
35.6
penec.
In the Iron and Steel Group,
en
the other hand,
there is a continuous fail in all the main articles.
Goal
exports are slight]y more valuajble per ton than in
December, the average price ‘being
2311
against
221
in December, but it is notoriious that at present ex-
port prices the margin abeve bare wages costs is only about sixpeuce in the South Wades area, wh.ich is in-
suffioient to maintain the indutry in a flourLshing
couclition.

The fact is that we ‘have still much lee-way to make
up, and the deputation to the Ohancellor of the Ex-
chequer from the Federation of British Industries
was probably right in urging that the talk of a trade
revival was •do’i.ng more harm than good at the mo-

ment, though naturally the occasion was one when
p.essimism was the order of the day. Mention of this
reputation leads one to a discussion
of
t h e E ce n
o-
in y (Ja
in
p a i g n. The Geddes Repc>rt has been diis
cussed in the Heuse of Oommons in a somewhat un-:
satisfactory way, but stil this debate only represents
the first skirmish in what will prov.e to be a long

campaign. The.Go’vernment announced that as a first
step st wio.uld introduce econoinies in the estimates

170

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

for the forthconiing year amounting to £ 40 millions.

This is lens than thalf the anront wthicda the Gecicles

Oommittee proposd, but of comrse the Government

has the valid exeuse that the Report appieard tbo

late for all the estiraates to
he
revised’ in the Light of

its
terras.
Nedther the suppiomters of the ainm’d serrvdces nar

the friends of education are ]iikly to let the Gofvern-

ment of f a goed deal of criticiem or pressrure. Iii de-

Lence of the present positior, the opp.00ents of the
Gdas Ooanmiittee point to the f act that to exelude

the cihildren unider aix is to maike ineffectijve a goud
deal iof the suhs:equent expenditure, siinee liiie dhiildceu
suffer from neglect and want of clie at hema. To

close the smaller ischeols would deprtirve come of the
rural idiistriets of educational facilities, wliiist the

newer acheol huildings laxe not ajdapted te the size of
classes propo!sad by the Oounntittee. The salaaiies of

teaciheris reprresent a bonjd by the Gorviernment, and
cannot iie reduced wiithourt a breadh of ±a(itih, and the

rixin of the ducatjionai seaivtice as a profeasion. As a mattes of f act, It (is fadirily dear that this sijde of the

report (is likaly to reiniain .a ideajd letter, since the
taachers In the elementary scihoots are ivexy Lstroxugly

organised, ,anid will no doubt iie eble to bring electo-
j
jj pressure to ,bear. It (is
lOilly
to!O iikely that further
economies will iie made iin iiigftier oducation in onder
to save the dementary teadhnrs from ravolt. The

naval authorities have alraaidy issud their retort to

the Gcid’des Oominrittee, a precedent wuhuicih, having

been saaictiioned expre.ssly by the Goernme.nt, is Ii
kedy to be followed hy the other Depa.rraents. There
wIll, in faut, be a rvaritabie hattie of the ibooks, in

wii(ioh th
e
orijginal schearie wIll giraduaflffy be lost

from sight.Tlre Chancallor, in replyiing rto the clabate,
said that it was always overlooked that the really
great ca~ of the increase’d exp.eniditure was the

service of
liiie
wai-debt, and that sums taken for

this pi.srpose ware readly returnied to dodustry. The
dissatisfaction caused iby this reply was in curieus

contrast to the complacency with rwilridh the Heuse
uscid to iiea,r atatements that It idáld inot matter how
lange the war debt was, piorvidad that It was held

internailly, heoause the ,?money ctayed: In the coun-
try”. The Opposition had the aanticipated diffieul.ty

of at oniae demandling economy anid protestuin.g
against a ewIuction of rvnriou.s linies of expendliture.
In the City, exoitesnent at a riobioui of the

Bank-rate ‘has .iiirvallcid isoteeest in th e 0 It y
E qui it a ib le 0 a se, wihich hais had a niasty sequel
in the fallure of the (important. stoekbroking

firm of E lii s a n id 00. for £ 2 miilkious. ‘DM5
firm was one of the oldast broking flirnac in the coun-
try, and had aan excallent reputation. The chaiirman
of the Oity Equitaibie was its senior partner. It is not

yat krsorwn to what iinimadiiate uaiuse this failure is to
be attribuited, though there are r’nmourc that the iiinm

was haidily ftied up
w
ith City Equitaible intareste. The

aibseuee of carry-over facihitties Iran preventad the

faiilu.re causing alarm in the House itseilf.

The position of the City Equitaible itseilf iis full of
interest. The flinancial prom kas heen going closaly
into the inivestmeirts of the compainy, from which it
appears that iits holding of Misscellaneaus secuiiities
aimountcid to aiboiat 35 per cent of its hold.ings. As
gilt.edged steek bas been risiug, It is dear that it is

the rniscellaneous section whieh is the erigin of the
trouble. Mr. Beven, the ch.airman his been ,,unssiug”
for smd time, and lihere are lorud calls for his return.
A curious feature of the sitiva’tion is that one of the
,,Big Fijve” Baoks appeairs In the official retiiirns
as a fairly large holder of both preference and osidi-nary shares. It is part of the actiona of British Bank-

ing that, even if advances are made un stank w.hich
is not fully pad up, the Bank shiouId not gat the

stok trausferred to its own.
name,
but shoulidl simply

hoid aan uncompleted transf er.
The ei’ii effects of this situation have been Lor-

tunately ch’eckd ‘by a R ed u ct
10
n of t h e B a nl’

R a te to 434 p e r c en t. When it was announced

carlier in the week that the Treasurry had suspended

the e’ale of Treasury Bonds a reduetion in the rate

was anticipated in a goed many quarters. In any casa,
the wide margin between official and market rate

haid led to demands for a speedy re,duction. The

effect bas .of course been to send gilt-edged stook up
stil more. The ‘recluetion will of course assist trade

to revi’ve, thorugh once a real revival has taken place,

it would iie nbsurd to expect the ipresoiit inonetary

ease to continue. This lands additional interest to
the rumoiir that the ‘Treasury intends a big fundiag

eperation at an early date. The term!s menti’oned are
a 334 per cent ban at 70, which would yield come

£ 41121 per cent. This seems much too btw a figure

considering that 5 per cent War leen is riot yet up

to 100. It is of cour.se tdesiraiile that the Government
should mature its plans before the trade rewivail is in

full swing, wihen anoney will be hy no meaus so easy

to gat.

The Government’s aaxneunceanent that it intended

to restore t he go 1
dl
stand a r
dl
as coon as ex-
change eonditio’ns permitted, has not been received
with enthusiasna in all qua’rters. Mr. F’alk in parti-

cuilar bus already pro’tested to the ,,Times”, and: the

,,Tiimes” kas protested in a leadIng article. The view
revauic in certain City qua.r’tërs that the rise in the

America.n exchange is not going to continue, and

that the pound will be down to four dollars again
as soon as trade reviivea. Price.s will go up twhen trade
revives in America, and the argument is that this

must a.ffect British prices also. But of course there
is not the ‘least reasotn to suppose that this means

a f all in sterling ‘again, prorvided that our prices do
not rise moTe rapidlly than Ajnierican. As for the’
question svhere ithe gold is to come from, wliieh 1
rai.sed last weak, onee the gold’ standard bas been

restored’, there is no Teason why gold shorild not iie

inipoirted from Ainerica.

W.uiih the puiblication of the all t h e ,,Big Five”
Lig u r ‘e s, it beconies possible to analyse rthe
,
vari-

ations in the nature of banking business in recent
years. The followiug return is taken from todays

,,Fin’ancial Ne’ws”:

(to inearest round nuimber). Cash to
Cali Money Buis to Investm. Advances
Name of ‘Bank

deposits to deposits deposits to depos. to depos.

City and Midiand.
pCt.

pOt.

pOt.

pOt.

pOt.

1919

16

7

14

18

44

1920

19

5

1534

14

51

1921

19

3

19

15

47

Lloyds.

1919
18
434
18
21
42

1920
15
4
22
19
44

1921
15
434
26
21
38

Barolays.
1919
17
11
10
21
44

1920
19
734
14
17
47
1921 18

6
23
17
40

London, County and West minst er.

1919

19

6

16

2036

42
1920

16

734

20

18

43

1921

14

6

32

17

35

National Procincial and Union.

1919

14

4

934

21

53

1920

15

4

15

19

5034

1921

1634

436

2034

16

4636

Thi’s shows veiy clearly that the ibanks have been
forced, in consequence of ‘the trade depression, to
invest .heaxily in. Trea.sury Bills. In all cases there
his heen a marked decline in the ratio of adva.nces to
•deposlts. The total deposits nevertheless continue to
iricrease, from £ 1548 millions in 1919 to £ 1628 mli-

lions in 1920 and’ to £ 1644 millions in 1921.

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

171

INDEX-CIJFERS.

Algem. Gem. pon•
Herleid
index-cijf.
denkoers
algemeen
van ,,the
over de
index-
Datum

Economist”
af
g. mrid.
cijfer.

1

Januari

1914……..119,2
12,11/
4

119,6
1

Januari

1915……..127,3
11,78
124,1
1

Januari

1916……..151,6
11,02 138,3
1

Januari

1917……..223,0
11,68
215,6
1

Januari

1918……..263,2
11,06
240,9
1

Januari

1919……..277,0
11,19
256,6
1

Januari

1920……..334,7
10,14
281,0
Einde Januari 1921..

255,3
11,37
1
1
240,4
Februari

,…..

235,3
11,34
220,9
Maart

231,7
.

11,36
217,9
April

224,0
11,30
209,5
Mei

,…..223,2
11,17
194,8
Juni

……218,6
11,34
1
1
4

205,3
Juli

……218,1
11,42
206,2
Augustus

……219,0
11,77
212,5
September..

….

223,8
11,77 218,1
October

,.

….

208,5
11,59
200,0
November ..

….

202,6
11,35
190,3
December ..

….

198,0
11,42 187,2
Januari 1922….194,7
11,47
184,8

In Januari ‘daalden de groo’t1h.andelsprij’zen verder.
Het indexcijfer ‘vertoont een aohterui’bga.ng
van 73
punten, zoodat het nu 4284 bedraagt, wat het laagste

punt ‘is sedert het imidden ‘van het jaar 1916.
Aan het
eind van Januari 1921 was het
indexeijfer
5617 en
eind Maart 1920 bedroeg het nog 8352.
Zooals blijkt ‘uit oniderstaand

aan ,,The Eco,no-
mist” ontleend

tabel zijn gedurenicle Ja,nuairi alle
groepen, uitgezonderd ,,andere
voedings- en genot-
tmiddelen”,in prijs gedaald.

Data
Granen
an
oleesch

Andere
00e.
dings-
en
ge-
nolm.

Wee!.
stoffen
Ddf-
stoffen

Dlve,.
aen:
011Sfl,
hout.
rusber,
enz.

Totaal
Alge-
meen
Index-
cijfer

Basis
(gemidd.
1901-5) .
.
500 300
500 400
500
2200
100,0
1 Januari1914
563 355 642
491
572
2623
119,2
1 April

..
560
350+
626+
493 567
2597
118,0
1 Juli

..
565+
345 616
471+
551
2549
115,9
EindeDec.1914
714
414+
509 476
6861
2800
127,3
1915
897
446
731
711+ 848+
3634
165,1
1916 1917 1294
1286+
553
686
1124+
1684
824+ 839+
1112
1348+
4908 5845
223,0
263,2
1918
1303
782+
1805+
816
1337
6094
277,0
1919
1441+
881+
2442+
1145

1453+
7364
334,7
1920
1344
805
1284 1216
1275
5924
269,3
Jasi.1921
1295+
797
1187
1128+
1209
5617
255,3
Febr.,,
1176+
771
1038 1053
1137+
5176
235,3
Mrt.

,,
1212
727
1030
1003 1125
5097
231,7
April,,
1196
723
1031
936
1043
4929
224,0
Mei

,,
1195
691
996
963
1065
4910
223,2
,,

Juni

,,
1174+
665+
9733
973
10231
4810
218,6
Juli

,,
1165 7073
958+
937
1030
4798
218,1
Aug. ,,
1184
7163
998
9203 1000
4819 219,0
Sept. ,,
11193
688
1258
871
9873
4924
223,8
Oct.,,
956
685
1171
816
960
4588 208,5
Nov.

,,
951
672
1117+
774 943 4458
202,6
Dec.,,
9213
636
1106
762
931+
4357
198,0
JaD.19221
90731
6543
106631
730
925)1
4284
194,7

In de eerste groep noteeren alle graanoorten, uit-
gezondeiid rijst, iets hooger. De prijs van meel daalde
echter weer 21- per baaI, zoodat hij nu 421- beidraagt.
Een stijging in schapenvieesch werd ruimschoots te
niet gedaan door da1ingen in rund- en varkensvleesch,
maar door het in hevige mate uitbreken van mond- en
klauwseer in Engeland ‘zijn de vleeschp.rjzen sedert
het eind van Januari weer stijgende. Na de plotselinge
daling in December reageerden de horterprijzen, waar-
door de tweede groep een stijging ‘vertoont. Ook suiker
monteer,de iets.
In de weefstoffe’ng.r.oerp daalden katoen, katoenen

garen.s en laken weer; ‘wol noteert ‘hooger. Op ‘eenige
veilingen noteerde wol ‘zelfs 20
.
rOt. booger dan bij
de vorige verkoopingen, zooclat er nu in deze branche
weer voldoende werk is. Zijde en ‘hennep hooger; tvlas
onveranderd; jute liep terug naar de Lnoteering rvan
eind November.

Van de mineralen is ruwijzer ‘weer lager; ijzeren
steven en stalen rails onveranderd. De lage stand der

prijzen begint langzaam aan invloed te oefenen op
het plaatsen van orders in Engeland. Er rzijn. reeds

2000 ton ruwijzer van Engeland naar Duitschla’nd
verkocht, terwijl •ok België gegaivaniseerde platen begint a,f te nemen. Stoomkolen Mn iets gemakke-

lijker. Er waren slechts kleine veranderingen in de
diversengroep geringe dalingen in leder, rubber en
talk en een kleine
stijging
voor olie en oliezaden.
,,,Hieron’der vergelijken wij den huidiigen stand met
dien van Juli 1914. Juli 1914
=
100.

Data
Granen

vleeclsch

Andere
toe-

e’
notm.

ccj-
sloffen
L
,
e,j-
sloffen

D lve,.

ozlCn,

enz.

Totaal

Juli

1914. –
. –
100 100 100 100
100 100
December

1918….
226 222
293
186
241
236
December

1919
249
250
396
247
263 287
Maart

1920
261
260 484
269
309 325
Juni

1920 .. .

261
263
415
278
281
305
December

1920….
233 229 209
261
230
231
Maart

1921


209 206
167
216 203
198
Juni

1921

..
203
188 158
210
185
188
September 1921

..
193 195
204
189
178
192
October

1921….
166
194 190 176 173 178
November

1921….
165
190
181
167
170
174
December

1921….
Januari

1922….
159 157
180
1

186
180
173
164
158
168
167
1
170 167

De tweede greep blijft nog achter in de dalende
beweging,
val,
door de ‘nog steeds hooge prijzen voor
suiker en tabak.

.KleirtJicdelsprjzen. De
verhoudingscijfers
van
verbruikersartikelen, in den handel gebracht door de
Coöperatieve Winkelvereeniging van ,,Eigen Hulp”
te Amsterdam, Eaarlam, Arnhem, Utrecht, Leeuwar-
den en ‘s-Graveuhage (voorheen E. H.), welke door
het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerd worden, zijn de navolgende:

Artikelen
1915
1916
1917
1918 1919
1920
%?

Boonen(bruine)
175
214
136
111
146
236
261
261
(witte)
200
259 338
221
138
331
290 293
Erwten(capuc.)
178
192
236
211
217 208
233
233
(grauwe)
157 177
220
191
209 248
232
232 (groene)
160
203
140 103 130 190
200 203
142
161
135 123 197
216 203
200
(boekweit)
171
200
292
312 292
367 267
254
(haver)
137
150
147
120 120
200
140
140
Kaas (Leids.)
160 179
221
207 253
286 260
260
(Gouds.
)


133 123
126
177 195
221
263 263

Gort……….

Koffie ……..
91
101
118
174
169
154
125
125
Margarine
102
110
122 136 148
161
141
140
Meel (roggebi.)
104
130
144
130 130
231


(tarwebi.)
159 159
212 224 259 353
188
176
(boekw.)
152 195
324 362
314
352
267
252
Olie (boter)
127 149
235
409
381
271
167 163
(patent)
20,7
228
293
351
446 446
266 262
(raap)….
188
208
329
540
519 395 225 222
122 125 122 169
328
159 156

..

283 267 417 283 417
167
167
160
320
680
577
343
190 177
154
179
193
200 207
179 179
Suiker(basterd)
107
115
116
120
147
218
135 129

Rijst

………112

(melis).
97
100 103 103
121
175
102 100

Soda

………117
Stijfsel

…….130

120
127 119 139 137 123 123

Stroop

…….125

Vermicelli ….
203 207 272 266
300 338
255
252

Thee

………117

Zeep (w.Brist.)
119
126
160 183
191
153 128
128
(zachte)

.
121
158
121
117
.275
321 133 129
Zout

………
90 90
110 190 160
160
130 130
Gemiddelde ver.
hondingscijfer8.
141 165
195
228
239
264
194
191
hij
beschouwtng van deze cijfers name men in aan-
merking, dat het voorkomt, dat een artikel tijdelijk

door een of meer der 6 coöperaties niet werd ver-
kocht, wat van invloed kan zijn ‘op den loop der
verhoudingscijfers.

De prijzen yoor het jaar 1893 werden gelijk 100
gesteld.

172

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

AANTEEKENING.

Heffingen op petroleum.
– Het besluit

van den Minister van Koloniën, om ten aanzien van
het uitivoerrecht op petroleum, benzine, liquid fuel

en residu te volstaan met een tijdelijke heffing van

25 opcenten, waardoor de inkomstenraming, gebaseerd
op de •hooge rechten volgens het amendement

Vroede c.s., met
f
47 mill’ioen verminderd moest wor-

den, heeft iook in den Volksraad veel stof doen op-

d’warreleii.

In een rede, gehouden in Ide zitting ‘van 2 Decem-

ber 1921, behandelde de heer Bodenhausen, direc-
teur van Financiën, ook deze kwestie en verstrekte
daarbij enkele interessante gegevens over ‘de heffingen
op olie in verschillende proctuctiegebieden, vooraî-

gegaan door een overzicht van het verloop der uit-

voerrechten in Nederlandsch-Intlië. 9

Wat deze laatste betreft, .zeide spreker:

Voor
1920
bedroeg het uitvoerrecht op aardol’ieprodcic-
ten
f 3
per ton, voor zoover benzine en petroleum betrof,
en
f
0,60 voor liquid fuel en residu. In
1920
werd dat recht
gebracht op
f
7,50
en
f
1,50.
Bij •de behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal dienden de afgevaar-
digden Albar.da en van den Tempel een motie in, strak-kende tot verhooging van (het recht tot
f 12
voor petro-
leum enz. en
f
2,40
voor liquid fuel, enz. De Minister kon
toen mededeelen, dat hij reeds in overleg was getreden
met de Indische Regeei-ing over een veeclere tverhooging
van het ujitvoerrecht.
Van een en ander rwas het in dit voorjaar met betrek-
king tot een aanvullingsbegrooting voor
1921
ingediende
voorstel om het uitvoerrecht te verhoogen tot
f 15
en
f 6
per ton, dus Jiooger reeds dan alle tot nu toe genoemde
bedragen, het gevolg. Op dat voorstel werd door de heeren
Vreede c.s. een amendement ingediend, dat beoogde het
uitvoerrecht te brengen op een bedrag, dat overeenkomt
met
f
71,50
per ton voor ‘benzine,
f49
per ton voor kero-sine en
f 23
per ton voor iiquid en residu.

Ter vergelijking voerde hij enkele ;oogenblikken

la-ter de ‘volgende cijfers aan:

In
Mesico
bedroeg het uitvoerrecht tot voor kort van
pl.m.
f 1,37
tot
f 8,55
per ton (behalve wat betreft onge
rafineerde gasoline, waarvan, ten einde de raffinage bin-
nenslands te bevorderen,
f 15,73
werd geheven).
Intusschen is een voorstel ingediend om voortaan een
uitvoerrecht en een productichelas’ting te heffen. In totaal
zou dan moeten worden betaald van pl.m.
f 3,50
tot
f
15,01

per ton (ongeraffineerde gasoline
f 28,65)
Met het oog
echter op de nadeelen, welke dat voorstel voor de productie
in Mexico
zou
(medebrengen, is de heffing voorloopig vast-
gesteld op
40
pOt. van de aanvankelijk in overweging ge-
nomen bedragen.
In
Rumenië,
waar ‘het uivoerrecht voor enkele maan-
den nog bedroeg
f 60
per ton voor lichte benzine en
f 20
per ton voor kerosine, is de liegeeriag er, met het oog op
‘de daling van de Amerikaansche groothandelprijzen, toe
overgegaan het uitvoerrecht terug te brengen tot
7
t

f 7,50
voor lichte benzine,
f 1,50
voor zware benzine en
f 0,50
voor kerosine en gasoline.
In
Pcrzië
bestaat geen enkele heffing. De Perzische
regeering is deelgenoot tot
16
pOt. van de nettowInst.
In
Burma
is de heffing pl.m.
f
3
per ‘ton. In Britsch-
Indië
2134
pCt. van de ‘verkoopwaarde, (hetgeen overeen-
komt met
pl.m.
f 3
per ton.
Serawak,
f 1,50
per ton.
1)
Hand. Volksraad, pign.
3381339.

In de rubriek ,,Overziohten” treft men aan het
Jaaroverzicht van Pakhu!ismeesteren van de Thee.

BOEKAANKONDIGI NG.

Opper-2ilezi. Een nieuw vraagstuk
in. de Europeesche Politiek,
door Mr.

0. L. Torley Duwel, met een inleiding
van Mr. H. 0. Dresselhuys. N.V. Boek-
handel v.h. W. P. van iStockum & Zoon,

‘s-Gravenhage, 1922.

De uitspraak van den Oppersten Raad over Opper-Silezië, gewezen overeenkomstig het advies van den
Volkenhond, vincFt in Mr. Torley Duwel geen bewon-

deraar. De conclusie, rwaartoe zijn beschouwingen hem

hebben geleid, is, dat deze ibeslising, wel
verre van
den vrede in Europa te bevorderen, zulk een onzeker-

held brengt, dat de ‘vrede er binnen korten of langen
tijd ‘door in gevaar gebracht kan worden. De Schrijver
gaat echter nog verder, en acht ook kwade trouw in
het spel: hij oordeelt het zonneklaar, dat men in de
overtuiging, dat de meerderheid Poolsch zou stem-

men, het principe ‘van het zelfbeschikkingsrecht heeft

gebruikt als middel om voor het oog van de wereld
tot een Pooisch Siletzië te geraken. Toen de stemming
anders uitviel en verrassend in ‘het voordeel ‘der Duit-

schers, zou men :het principe in de tweede plaats

hebiben gezet en economische overwegingen naar voren

gebracht. De verdeeljing van liet gebied zou een ‘be-
drog zijn aan ‘de stemmers gepleegd, aangezien ieder

der beide
partijen
naar de stembus ging met de over-
tuiging, dat ‘het om geheel Opper-Silezië ging, en

een programma, een middenweg Jbevattende, aan de

stemsners niet is voorgelegd.

Ongetwijfeld verdient het waardeering, dat de heer
Torley Duwel heeft getracht, voor een gewichtig in-
ternationaal vraagstuk, ook al gaat ‘het Nederland

niet direct aan, hier te lande belangstelling ‘te wek-
ken. Met de wijze echter, ‘waarop
hij
dit in ‘bovenbe-
doeld geschrift gedaan heeft, kan ik mij in vele op-
zichten niet vereenigen. Vooreerst zal het voor menig-

een niet ,,zonneklaar” zijn, dat ‘de Geallieerden, toen zij ‘besloten de aanvankelijke toewijzing van Opper-

Silezië aan Polen te wijzigen en een plebisciet ‘voor
te schrijven, zich lieten leiden door de overweging,
dat op deze ‘wijze het gebied toch aan Polen zou

komen. Niet onwaarschijnlijk hebben zoorianige over-
wegingen ibij de Franschen voorgezeten, maar wij

weten langzamerhand ‘wel dat de Geallieerden niet
een zoo Jiomogeen blok vormden, ‘dat hun ‘beslissingen
steeds door één uniformen wil werden ingegeven. Is
het ‘zoo zonneklaar, dat ook Engeland en Amerika op
een Pooisch. Opper-Silezië hebben aangestuurd, en
alleen dddrom de volksstemming geaccepteerd, omdat zij een Poolsch succes verwachtten? Noch voor Enge-
land, noch ‘voor ‘de Vereenigde Staten is een Duitsch
Opper-Silezië een buitengewoon schrikbeeld geweest,

en men kan zich gereedelijk voorstellen, dat bij het
verschil in zienswijze, dat zich omtrent dit unt in
de ‘verschillende landen openbaarde, men de volks-
stemming heeft iaangegrepen als een uitweg, die

tevens ‘het voordeel ibood, ‘het Wilson zoo na aan
het ‘hart liggende, maar in het Vredesverdrag op
verschillende punten genegeerde beginsel van ,,zelf-
beschikking” in toepassing te brengen. Dat dit

een gelukkige oplossing is geweest – met den S.
meen ik ‘het te moeten betwijfelen, en ik onderschrijf

geheel
zijn,
zich bij het oordeel van Lansing aanslui-

tende, critiek op dit middel om grensregelingen vast
te stellen. Het is wel teekenend ‘voor de mentaliteit
van den ex-President der Vereenigde Staten, deze
voorliefde voor een met rzoo idealistischen glans om-

geven, maar in wezen zoo oppervlakkig
en
bij prac-

tische toepassing tot zulke verkeerde gevolgen leidend
beginsel als het ,,zelfbesehikkingsrecht”.

De vorm i’ie gekozen werd om zich van den ‘wil
der Opper-Silezische ibovolking te overtuigen, was

de ,,v’o’te par commune”. Het komt
snij
voor, dat de

heer T. D. zich van de beteekenis van dit voorschrift
niet ‘voldoende rekenschap heeft gegeven. Hij schijnt
in ‘de meening te ‘verkeeren, dat het in de bedoeling

heeft gelegen, het resultaat der stemming ‘te Ibeoor-

deelen naar het
aantal
Pooisch of Duitsch gestemd

haUbende gem&enten (blz. 33). De beteekenis van de

,,vote par commune” is echter een gansch andere. In
aanmerking nemencie, dat het doel -van het plebisciet

is een raoo klein mogelijk aantal menschen onder een
door hen niet gewenscht staatsverband te brengen, wordt, beter dan door de bevolking van een gebied
,,en bloc” ‘te laten beslissen bij welken staat zij wenscht
te ‘behooren, het doel bereikt door het ,,zelfbeschik.
‘kingsrecht” voor iedere gemeente op zichzelf toe te
passen, en daarna de ‘grens tusschen de gemeenten

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

173

af te ‘bakenen overeekomatig den uitslag der st-
ming. Dit systeem van ,,v.ote par commune” is alleen
dââr zuiver toe te passen, waar de geografische ver-
spreiding der ibevolkingsgroepen zulks toelaat, terwijl

wel steeds, wil men een eenigszins practisch bruik-
bare grens verkrijgen en het ontstaan ‘van enciaves op
elkanders ‘gebied
vermijden,
ten koste van het zuivere

zelilbeschikkingsrecht der gemeenten men reetifica-
ties moet toelaten, waar dit
om
economische of
geografische redenen noodzakelijk is. Een voorbeeld
van practische toepassing ‘van beide systemen naast

elkander, vindt men tin het Vredesverdrag ibij de be-
palingen omtrent Sleeswijk, ‘waar in de Zuidelijke

zone een stemming ,,en bloc”, in de Noordelijke een

,,par commune” was voorgeschreven. Voor Opper.

Silezië heeft het Verdrag, ‘in nagenoeg dezelide be-
woordingen als voor de .Noordelijke zone van Slees-
wijk, de stemming ,,par commune” geëischt en ‘deze
stemming is ook op overeenkomstige wijze als in Slees-
wijk uitgevoerd. Daarna hebben de Ueallieerden, op

advies van den Raad van den Volkenbond, de grens
tusschen de gemeenten getrokken, zooveel mogelijk
in overeenstemming ‘met den uitslag der stemming in
elke gemeente, zooals dat ook ‘in Sleeswijk geschiëd
was. Voor Silezië deden zioh echter in dit opzicht
groote moeilijkheden voor, die o.a. hieruit voortspro-

ten, dat de Duitsc’h-gezinde steden lagen als eilanden,
te midden ‘van Poolsch-gezind platteland. In verband
daarmede kon de 1-taad – die, krachtens het Vredes-
verdrag, behalve met den uitslag van het referendum,
ook met economische en geografische factoren had
rekening te •houdcn, – niet steeds automatisch den
uitslag van de volksstemming in. de ‘verschillende ge-
meenten volgen.

Het verkeerde uitgangspunt ‘van ‘den heer T. D.
voert hem ‘tot een geheel onjuiste •beoordeeliug en tal
van ongegronde beschuldigingen ten aanzien van de
stemming en de wijze, waarvan met het resultaat
daarvan is rekening gehouden. Vermeld zij b.v. Schiij-
vers opmerking (blz. 35), dat met •de moderne
tendens, om bij verkiezingen •aan iedere stem zooveel
mogelijk gelijke waarde te geven, en niet de waarde
van de stem afhankelijk ‘te maken ‘van het district,
waar deze is uitgebracht, de wijze waarop het plobis-
ciet is toegepast niet ‘te rijmen is. De S. vergelijkt
hier twee volkomen ongelijksoortige grootheden: de
stemming bij een verkieziitg, waar het geldt te komen
tot een
éénheid,
een orgaan, dat in zijn samenstelling
een zoo getrouw mogelijk beeld van de sterkte der par-
tijen weergeeft, en de stemming, diie ten doel heeft
te komen tot
scheiding,
tot een grensafbakening tus-
schen twee bevolkingsgroepen. Bij een juist inzicht in het stemmingssysteem is het ook zeer natuurlijk,
dat in par. 5 der Annexe overlegging ‘van de stem-
mencijfers voor elke gemeente wordt gevraagd en niet
het
aantal
der Poolsch •of Duitsch gestemd hebbende
gemeenten (blz. 34), welk aantal immers in dit
systeem geenerlei rol speelt. Evenmin is er iets
,,merkwaardigs” aan, dat in het Verslag der Commis-sie over het resultaat der stemming nergens het totaal
der communes, die ‘voor of ‘tegen hebben gestemd, te
vinden is (blz. 34). Indien een bedrog aan de stem-

mers is gepleegd, doordat die in den waan zijn ge-
bracht, dat ‘het hier om Opper-Silezië ,,en bloc” ging
(blz. 28 en 46), dan moet dat aan de Poolsche en

Duitsche agitators in het gebied, •maar niet aan de
opstellers van het Vredesverdrag of aan den Volken-
‘bond worden verweten.

Mr. Dresselhuys ‘heeft zich in zijn ‘voorwoord nog
verder in de verkeerde richting laten medevoeren
door te ‘verklaren, .dat de uitslag ‘van de volksstem-

ming bij de beslissing ,,volmaakt genegeerd” is. Dat
is wel een van de laatste dingen, ‘die men zou kunnen

inbrengen tegen een beslissing, ‘waarbij de ,,vote par
commune” tot basis is genomen. Eerder zou men nog kunnen aanvoeren, dat
te veel
met de stemmencijfers
is rekening gehouden, ‘en te weinig met de economï-
sch factoren – waaraan de Raad, behalve door ge.

biedsuitwisselin’g ter weerszijden van de referendum-
lijn, vooral door het voorschrijven van een economische
entente tusschen de beide ‘deelen heeft pogen recht te
doen wedervaren. Maar kan men hiervan den Volken-
bôndsraad een grief maken? De Raad zag zich nu een-
maal ‘voor het feit ‘gesteld, dat het Vredesverdrag den
plicht oplegde om
bij
de beslissing met twee’ factoren rekening te houden, die in het onderhavige geval na-
genoeg niet te vereenigen bleken: ‘den uitslag der
stemming en de economische ‘gesteldheid. Hij kweet

zich van zijn taak op een wijze, die zeker geen ideale
oplossing gaf, maar heeft iemand een betere kunnen

aanwijzen? Had de Volkenbondsraad soms wijzer ge-
daan door zich op grond van economische ondeelbaar-

heid van het gebied, ihcompetent te verklaren? Zou
daarmede dan het geschil
zijn
opgelost? Zou dan toe-
wijzing van het gebied in zijn geheel, hetzij aan
Duitschiand, hetzij aan Polen
zijn
gevolgd, en alles
pais en vree
zijn
geweest? Meent de S. werkelijk, dat
door ‘toepassing van de door hem op ‘blz. 45 aanbevo-
len middelen geen ,,nieuwe vraagstukken in de Euro-
peesche politiek” zouden zijn ontstaan? inderdaad,
men kan twijfelen aan de wijsbeid van de mannen van.
Versailles, die door de oveidi’acht en later de verdee-. ling van het Opper-Silezische gdbied ter tafel te bren-

gen, een nieuwen steen “des aanstoots in de Euro-
peesche politiek hebben gebracht, maar het is onjuist
zijn grieven te richten tot •den Raad van Genève, die,
verplicht zich te houden aan hetgeen in het Vredes-
verdrag was voorgeschreven, met tact en bekwaamheid
heeft getracht uit economisch oogpunt nog te redden
wat te redden was. J. P. A.
FRANÇOIS.
den Haag, Januari 1922.

Statistischer Atlas zum Weithandel,
berechuet, gezeichnet und erlâutert von
S. Zuckermann. Toil T: Text und Ta-

bellen. Teil: II: Giaphische Tafeln.
Otto Eisner Verlagsgesellschaft m.b.H.,
Berlin, 1921.

Van de hand van -den samensteller van ‘dit werk, dat reeds eenigen tijd op aankondtiging wacht, ver-
schenen reeds verschillende handelsstatistischo ge-
schriften. Tot dezen jongsten arbeid heeft hij zich
gezet, omdat het daarin verwerkte materiaal totdus-
verre slechts in een vorm aanwezig was, die maar wei-

nigen ‘tot een grondige bestudeering ervan bracht.
Misverstanden op het gebied van het handeisverkeor
zijn hierdoor meer dan eens ontstaan, tot schade van
de goede verstandhouding tussehen de volken.

Een zeer omvangrijk materiaal werd door hem be-
werkt, betrekking hebbende op zestig landen, waar-van de handel bijna 96 pOt, van den totalen wereld-
handel bedraagt. Om het gestelde doel, overzichtelijk-
heid, te bereiken, zijn de resultaten van het onder-
zoek zoo kort mogelijk geformuleerd. Wegens de door
den oorlog geheel ontwriehte verhoudingen moest de
samensteller als grondslag voor zijn tabellen de cijfers
van 190011913 namen. Dit verleent het werk nog een
bizondere beteekenis als hulpmiddel voor vergelijken-de studies van de toestanden, wanneer de wereld weer
tot rust ‘zal zijn gekomen, met die van voor den oorbg, waarbij echter grenswijzigingen herhaaldelijk tot raad-
pleging der uitvoerige officieele publicaties over de
door den samensteller beschouwde jaren zullen nopen.

Wat de tabellen vooral belangwekkend maakt is
het gevolgde systeem, tegenover de opgave van de
waarde van den invoer van zeker land uit een ander
te stellen waarde van den uitvoer van het laatste naar
het eerste land en omgekeerd. Merkwaardig zijn de

absoluut en relatief berekende verschillen, die geen
hoogen ‘dunk geven van de betrouwbaarheid van vele
handeisstatistieken. De samensteller hecht aan de in-
voercijfers meer waarde dan aan die over den uitvoer,
daar de contrôle op de eerste scherper is. Daarom be-
rekent hij de waarde van -den uitvoer van een land bij
voorkeur op grond ‘van de – invoerwaaaude der geëx-

174,

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

paribeerde gocler:en ib de landen van hun besteniming.

De vengelijking der wa dbedinagen wordt zeer venge-
niaikikelijkt, idooa’dat naant de w.aaacie in de eigen valuta
ook qvara1 die in gosiidîrancs gegeven wosidit.

in het twedie deel van het 1er,k worjden de cijfer-

reksen eafdsch voorgesteld. Hoezeer in ‘t a],gemeen

ginafiieken ook tot verheldaring kunnen bijdragen, de

ruimte, waaxin een en ander -hier moest worden sa-

niengdrongen is oorzaak, dat het d*I maar ten d:eale
bereikt kon worden. Een giioiort gemis -is dit echter niet,

daar de tabeUien ‘door het gsbni±k makun van vejr-
schiiJende slerttertypen zeer evenviichtelii$k zijn.

Een onbzagm1efl±enjde wiibeid is voor cle sairrienstel-
ling
-‘van dit werk, noodig geweest, een iaxbeid zoo

greot, -dat er terecht van gezegd is, idat men niemand
er mede zou vtillen belasten, tenzij hij to-t levensiarigen

dwanganbedd w’ereondeeld was wegens cle een of sinidere
vziikheljjke misdaad.

ONTVANGEN:

Lea.gue of Nations Barcelona Conference,
Introduc-
tion and oom-piste text of oon’v’erctions and
reoomtmendations adopted. Lilbrairie Payot &
Cie., Lausanne, Genève, 1921.

INGEZONDEN STUKKEN.

BESCHERMING TEGEN TTALUT.1-CONCUR-

REN TIE.

Geachte Redactie,

Met groote belangstelling lees ik steeds de artikelen
in Ee. Sta-t. Berichten over de al idaiu niet wensche-
lijkjieid om onze industrie ‘te beschermen tegen de

concurrentie van landen met zeer gedepz-ecieerde
valuta.

Er ‘zijn ind’ustrieën in aas land, die protectie niet noodig schijnen te hebben; des te beter, ‘want waar
protectie niet het algemeen belang dient, daar is zij
uit iden booze.

Er zijn industrieën gedurende ‘den oorlog verrezen,
die zels in normale tijden geen -reden ‘van bestaan
hebben; deze hebben geen -reeht op besclaemn:d,iajg; zij
moeten rverdwijnen in het algemeen belang.

Erzijn echter ook industrieën, die in normale tijden
zonder twijfel reden van bestaan ffiebben en nu is ‘cle
vraag, of het algemeen belang medebrengt dazen tijde-
lijk ateun te verieenen, hetzij idoor heffing van in-
voeriverbod, differeutieele of ‘zware inkounen.de rechten.

Als een -paal staat boven ‘water, da-t besc,he’rmde toe-
dern bij aamkoo’p voor den -v’er’bruiker duurder te
staan ‘komen. De vraag is of- idit duurder worden
steeds tegen het algemeen -belang is.

Om deze wraag te ‘beantwoorden dient men
iedere
industrie pp zichzelve
te beschouwen; men moet de
geschiedenis daarvan hestudeeren, nagaan of het
voortbestaan -een landebelang is, af de industrie goecib
waar levert, of ‘zij in den oorlogstjjd gebruik van den
toestand heeft gesnaakt iam abnormale ‘tinsten ‘tse be-
halen. Deze laatste overweging treft niet idé econo-
mische, dooh slechts de moreele zijde der kwestie.

Het instellen eener enquête om deze gegevens te
verzamelen is niet practisch; er gaat te rveel tijd mede
verloren. Iedere -tak van nijverheid moet een advies uidbrengen aan een ‘Regeerings-Oollege, waarin die
tak zijn denkbeelden korteiijk uiteenzet; -hij moet het
uoodige cijfermateriaal overleggen met de weten-
schap, dat ,,l’art ide grouper les dlziffres” zeer voor-
zichtig moOt worden toegepast, ‘want dat onderzoek
zijdens het college togelaten is en ‘dat bij gebleken
minder juiste groepeering de andere takken hij het
onderzoek voorgaan.

Is ‘een practisoh geleid en cins snel afgedaan onder-
zoek
afgeloopen,
dan wordt terstond eene gedragslijn
vastgesteld. Besluit het Oollege hulp te verleenen,
dan wordt ‘de wijze van verleening terstond rvas’tge-
steld en in. werking gebracht.

Aangezien de nood reeds -hoog -gestegen is, dient
snel -gehandeld ‘te wonden.

Gekibbel over de vnenschelj’kheijd tvan vrijhanidel en
vrijbedrijf of van ‘bescherming is thans niet van prac-
tisch n-at. De vraag is, of onze industrie gered moet

worden en boe dit snel geschieden ‘kan. Met veel pra-
ten en schrijven bereikt men in tijden van nood be-

droefd weinig. Trouwens, waar ‘bestaat tegenwoordig
vrjharijdel of vrij-bedrijf? De owerheidsbemnei-ing

strekt zih tegenwoordig soover uit, dat vooral an
vrij.sbedrijf ‘bezwaarlijk meer gesproken kan worden.
Afgezien van de lasten op de industrie gelegd door

de invaliditeirtswet, den verkorten arbeidstijd enz. blij-
ven door die bemoeising de bonen in ons land a’bor-

maal ‘hoog. Ondersteuning van werkl’oorzen, ‘toeslag en

hulp ‘bij huizenbouw, loonopdrjviisg in het overheids-
bedrijf veroorzaken, dat de Jeonen hoven het peil

blijven, waarop die, zonder ‘overheidssteun, zonder
twijfel reeds lang gedaald zouden zijn.

Prijzen van levensbehoeften zullen eerst dalen,
nadat ‘de bonen gedaald zijn.

Wat bescherming betreft, zoo moet m.i. gewaaikt
worden tegen het treffen van -landen, waar opreeht
gearbeid wordt om een Ibeteren stand van zaken in
het leven ‘te roepen.

Maatregelen tegen landen, ‘die roekeloos handelen

in eigen land en ou’verschiljii,g zijn voor de gevolgen
daamwan in het buitenland,
‘zijn
m.i. geheel te ver-
dedigen.

Het meest berooide land toch kan door clapreciatie zijner valuta het goedkoopste leveren; hoe ‘berooider
het wordt, ‘hoe goedkooper het leveren ‘kan. Ten slotte
gaat izo&n land verloren, maar eerst
nadat
de industrie
van andere landen, die geen verdedigingsmaatregelen
namen, verloren is gegaan.

Ik sta buiten de Nederiandsche industrie en buiten
dën ‘Nederlandschen handel, maar als Commissaris

van de eenige fabriek in ons lanjdÇ waar men uitslui-
tend

transformatoren ‘vervaardigt, ben ik eenigszins
op d’e ‘hoogte van den -toestand dezer fabriek, die ik
daarom hier als vooribeeld aanhaal.

In ‘1913/4 werd ide fabriek gebouwd. Het maat-
schappeij’k kapitaal bedroeg
f 200.000,—.
Geleidelijk
werd de fabriek vergroot, zoodat zij thans in staat
zonde zijn in de totale behoefte van ‘ons land te voor-
zien. Het ‘kapitaal bedraagt thans
f 1.000.000,—
en
er is eene ‘dbligatieleeninig ‘van
f
360.000,—. Het aan-
tal ‘werk-lieden ‘bedraagt ongeveer 200 plus 26 man
kantoorpersoneel. Het beheer rust in banden van drie
ingenieurs.

In 1910 -werd in Nederland d’oor een electro-tech-
nische anadhiinefajbriek ‘de bouw begonnen van trairs-
formatoren en nadat aldaar gebleken was, ‘dat de
concurrentie van het buitenland ‘zonder bezwaar door-
staan kon worden, werd in 1913 ‘overgegaan tot ‘den
bouw dezer speciaal-faibriek. De onderviniding aldaar
tot Augustus 1914 op:gedaan ‘bevestigde ten volle ‘de

verwachting, dat men de concurrentie van het buiten-
laad niet behoefde ‘te vreezen. De idoor baar vervaardigde toestellen zijn minstens
even goed als die van buktenla.n’dsch fabrikaat.
De afnemers jzijn voornamelijk ide centrales, dus
grootendeels gemeentelijke en proiv’in’ziale instellin-
gen en het Rijk (imijnibedrjf in Nederland en Indië).
In den oorlogstijd’ is gëbldken, hoe onmisbaar deze
fabriek in tijd van nood is.
De uitgekeeiide div’id’endën bedroegen: 6 pOt., 8
pOt., 8 pOt., 8 pOt., 10 pOt.,
12
‘pOt., 6 pOt. Hoe is
thans de toestand van ‘deze faibrLiék?
De grondstoffen, berceodigd voLor den bouw van
transformatoren moeten zoo goed als alle worden in-
gevoerd uit het buitenland. Sommige van die g
r
ond
stoffen worden door een invoerrecht getroffen.
OompIete transformatoren mogen echter Vrij

w’or-
‘den ingevoerd. Een premie dus in het voordeel van
‘het h,uitenlandsch fabrikaat.
Het ligt voor de hand, Idat bij een ‘valuta van 1,5
voor de marken concurrentie is uitgesloten. De uit

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

175

Duitschiand te betrekken gro:nidsto±fen worden ‘bo-

vendien voor uitvoer hoog op prijs geihouden ten

behoeve ‘van de Duitsche industrie. De Duitschers
kunnen vrij juist uitrekenen ‘op hoaveei ‘de kostende prijs (zonder eexiige winst voor afschrij’v±ng) in Ie-
derland komt te staan en regelen daarnaar hun
offerte. Zien zij, dat 10 pOt. verschil niet voldoende

is, dan gaan zij lager en ten slotte is het gewolg, dat
alleen ‘zeer nationaal voe.lencle klanten de Nexlerland-

sche fabriek trouw blijven. De ‘voor het, Nederlandsche
Hoogovenbedrijf ibenoodigde transf•orniatoren werden
o.a. in Duitschiand besteld, niettegenstaande de ge-
heele Nederlandsche industrie aandeelen in die maat-
schappij nam (ook de door mij hir’r behandelde

Laibriek). Ik maak den directeur van het Hoogoven-

bedrijf geen
verwijt
‘over zijne handeling, die van een
koopmaus-standpunt zeker te verdedigen is, maar
constateer slechts het feit om aan te toonen, dat het

zelfs ‘vioer nationaal voelen4e Nederlanders moeilijk
is om de Nederlan’dsche industrie te steunen, als het

prijsverschil werkelijk aanzienlijk is.
De orders door de Nederlandsche fabriek verkre-
gen laten verlies, in liet gunstigste geval een winst,

die misschien ‘voldoende is voor de hoog noedige af-

schrijvingen.
Het behoeft geen ‘betoog, dat deze gang van zaken
niet btendigd kas worden en ‘blijft deze industrie
aan haar lot overgelaten, dan is zij gedoemd de ‘vlag te strijken voor een land, dat door otmstanidigheden

groot belang heeft
‘bij
een
gedeprecieer’de valuta.
Is het stopzetten van dit bedrijf echter in het
algemeen belang? Wat zijn de gevolgen daarvan?

lo.
Bij
het verd’ijnen van den eenigen ernstigen

concurrent zullen de
prijzen
‘voor het buitenland-

sche fabrikaat verhoogd worden, zoodat het voor-
deel ‘van het zoogenaaande vrjbedrjf terstond

verloren gaat.

2o.
Alle deelnemers in het bedrijf worden werkloos;
gevolg ondersteuning, die de gemeenschap geld
kost en het moreel der werkloozen omlaag haalt.

3o. Kapitaalsvernietiging heeft plaats.

4o. De schatkist van Rijk en Gemeente derft de
‘voorheen door deze irednstrie èn haar personeel
opgebrachte belastingen.

5o.
Voor ingenieurs en kantoorpersoneel is het in

dezen
tijd
zoo goed als onmogelijk elders emplooi

te vinden.
Go. Het gemeentelijke eleotriciteitebedrijf ‘verliest

een zijner grootste afnemers.

7o. De winkelstand verliest afnemers.

80.
De Nederlandsehe electriciteitsbedrijven zullen
ook voor snelle reparaties van transforrnatoren

op het buitenland aangewezen zijn.
Het komt mij voor, dat deze gevolgen ernstig zijn
en dat de voorkoming daarvan werkelijk wel opweegt
tegen het nadeel, verbonden aan de levering van tij-
delijk duurdere transformatoren; ik zeg tijdelji, om-dat, zooals boven uiteengezet, de buitenlanders, ‘bij
verdwijning der concurrenten, terstond hunne prijzen

zullen verhoogen.
Hoe de hulp moet worden verleend, laat ik ter
beoordeeling san meer bevoegden. Duitsdhland heeft
sedert eenige jaren een invoerverbod op transforma-toren, vermoedelijk uit vrees voor de nog sterker ge-
deprecieerde Oostenrjksche kronen.
Een algemeen inivoerveibod is niet wenschelijk en
een partieel verbod werkt ontduiking en listigheden
in de hand. Een algemeen hoog invoerrecht is even-
min wenscheljk en onteteant landen als Engeland,
Amerika en Zwitserland. Indien de practijk zulks

uitvoerbaar maakt, zou een invoerrecht, speciaal ge-
richt tegen landen met ajbnormaal lage valuta, over-

weging verdienen.

Dit i
nv
oerreclirt zou 2 pOt. kunnen bedragen van
de factuur in vreemde valuta. Voor de betaling van
het invoerrec’ht wordt de goudwaarde aangenomen.

Het invoerrecht op
een
tranaformator ‘van 100.000

mark zou dan bedragen 2500 mark
a
60 cents =

f
1500,—. De Oosteurjksohe kroon aan te nemen op
50 cents, evenals de franc en de lire.

Een zoodanig invoerreciht is zeer zwaar ‘v’oor lan-
‘den als Du.itschland en Oostenrijk, maar het kan nu

eenmaal niet anders en het zal als een prikkel. wer-
ken op die landen om naar verbetering der valuta te
streven.

Zonder dien prikkel komt er geen verandering in
den toestand en ‘het gevolg is, dat Nederland te

gronde gaat ten einde b.rv. Duitschiand in staat te

stellen
zijne
verplichtingen tegenover zijne vroegere
vijanden na te komen.

Het hieriDo’ven behandelde geval is eenvoudig, mn-

dat de fabrieik slecht één artikel maakt. Daardoor
zijn de gevolgen gemakkelijk te overzien en de juist-

heijd van het betoog ook zonder studie na te gaan.

Ten slotte nog dc volgende opmerking.

In Ec.-Stat. Berichten van 11 Januari 1922 laat
de heer E. J. Teibi zich eenigszins kboineerend uit

over de electroteclmische industrie in Nederland. De
schrijver houdt m.i. geen voldoende rekening in zijne
beschouwingen riet de omstan4digheid, dat eerst in
1912 in ons land de uitbouw begon van de electrische
bedrijven ‘met als gevolg idaarwan veel meer vraag naar
‘draad, kabel, installatie-materialen, motoren en trans-
forrnatoren. Dat deze industrieën in ons land nog

jong
zijn
is dan ook een gevolg van de eerst in latere
jaren grooter geworden toepassing van electriciteit
in Nederland.

De rtransforznatorenfaibriek heeft .hans een capaci-
teit, die groot genoeg is voor de behoefte van geheel
Nederland en is derhalve op haar gebied van groot
belang voor ons land. Zonder die valuta-misère
zonde
zij alle orders kunnen boeken en uitvoeren.

C. C. ZEVERIJ

N.

STAATSHULP BIJ ONTGINNING VAN

WOESTE GRONDEN.
Mijnheer de Redacteur,

Verooirloof mij een kleine opmerking naar aanlei-
ding van het artikel vast dan heer ‘van Lonkhuyzen
in het nummer ‘van 15 Februari 1922 iover Staatshnlp
hij ontginning van woeste gronden, omdat daarin iets
voorkomt, dat ‘men tè dikwijls aantreft, als ‘t om Rijks-
geld gaat. De beer van Lonkhuyzen acht het feit, dat
verkrjgers van voorschotten de eerste 8 jaren geen ren-
te ibetalen wèl, het feit dat de reitbevoet maar 4 pOt. is,
niet ‘van nnemensivaaaid belang. Door de voorwaarde
omtrent de 8 rentelooze jaren, zoo
becijfert
hij, legt
het Rijk
f
269 op elke
f 1000 toe;
de lage rontevoet kan verwaairloo*I worden. Nu is echter de waiajrheid,
dat door den lagen rentevoet het Rijk, dat thans zeker
niet onder 6 pOt. geld kan krijgen, feitelijk rond
f 500

op elke
f 1000
toelegt, dus ‘bijna het ‘dubbele.
t)
Ik

treed niet in een b000rdee.hng of de zaak, ‘waarover
de heer van Lonkhuyzen spreekt, ook dat bedrag
waard is. Ik fdoe islechts opmerken, dat dii s volgens

zijn opgave het verkrijgen van 11.3 nieuwe boerderijen
feitelijk
f 650.000
contant geld kost, terwijl dan

daarenboven ‘daarvoor
f 650.000
tegen
6 pOt.
ter leen

moet worden ‘verstrekt.

iedereen, doch vooral wie in financieele moeilijk-

heden zit, moet zich
goed
rekenschap geven wat alles

kost;
bij
hetgeen met Staiatsgetld geschiedt gebeurt
dat nog veel te weinig.

Hoogachtend,
Uw dw. dn.,

ANT. VAN GuN.

1)
Na 8
jaren begint de rentebetaling en aflossing in
30
jaar; rentevoet
4
pot. Per
f 1000
wordt dus gedurende
30
jaren
f 57,83
betaald. Tegen
6
pOt. gerekend
ds
de

contante waarde van
30
termijnen van
f
57;83
f 795,74,

zeg
f 796. Doch
de betaling begint pas over
8
jaar. Een

gulden over
8
jaar is ibij een rentevoet van
6 pOt.
0,6274
thans. Dus de waarde van elke
1000
gulden van het over-
schot thans
is 796 maal 0,6274,
dat
is f499,4l.

176

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

Weltwirtschaftliehes Archiv. – Jena,
1 Octcber 1921.

Dr. H. Wiitjen,
Der Zucker im Wirtsciiaftsldben

Lateinamerikas von der Kolonialzeiit bis zur Gegen-
wart;
Prof. Dr. 0. K. Kilpi,
Die weltwirtschaftlichen
Beziehungen Pinlands;
Dr. H. v. Beckerath,
Kriifte,

Ziele und Gestaltungen in der deutschen Industrie-

wirtsehaft;
Dr. 0. Schn.eider,
Politische unicl wiirt-

shaftliche Ber.ichterstattun.

•Weltwirtschaft. – Berlijn, November 1921.
Wernekke,
Fraakreich und seine Siedelungen;
Fr.

Runkel,
Zur künftigen Gestaltung des deutschen Aus-
•senhandelsnachricihtendienstes.

Journal des Economistes. – Parijs, 15
Januari 1922.

Yves-Onyot,
Quelques problèmes de 1922;
A.
Raf-
falovich,
Le marché financier en 1921;
Brisso’n,-Ma,r-
tin,
Pr6visions;
J.
Tcherrwff,
Réforme de la bi du
2 juillet 1919 instituant le règlement transactionnel;
N. Mondet,
Chronique de l’inflation;
Y. 0.,
L’écono-
mique et l’histoire;
B. L. L. E., La
Ligue du libre-
éehange, (janvier 1922).

B
a
n k-A r c h iv. – Berlijn, 1 December 1921.
Dr. 0. ,S’intenis,
Die Besteue’rung der Spekulatiians-
gewinne in Wertpapieren;
M. Lichtenhein,
Börsen-
fragen;
K. Diehi,
Zur Knappscihen Geldtheorie;
Dr.
A.
Schmidt,
G.oldbestiinde und Notenumlauf der Pri-
vatnotenbanken;
Dr. Koe ppel,
Zur Verordnung über
Erhöhung der Börseni.misatzsteuer und Einführung

einer Devisenumsatzsteuer.

Zei’tschrjft f ü r Handelswjssen-
schaftliche Forschung. – Leipzig, Nov.-
Dec. 1921.
E. Schrnalenbach,
Gelciwertaungleich in der bilanz-
miiszigen Erfolgsreehnung;
Dr. Hübner,
Die neuen
Foimen des deutschen Aussenhandels.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. •* beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d (Disc. Wissels.
4
+
1Juli
’15’Zweeds.R.ksbk 5
19Oct.
’21
Bk B.l Binn.Eff.
5
1
19Oct.
‘2
Bk. v.
Noorw.. 6
25Jua.
’22
(Vrch.in li.C. 6
19Oct. ’20
Ztvits. Nut. Bk. 4
13Aug.’21
Bk. van E glnnd 4,
1
16Feb.
’22
Be1g.NtBk.5-519J1ei
’21
])uit,,cbe liijkbk. .5
23Dec.
’14
Bank v.
Spat.je 6
4Nov.’20
Bk. van Frankrijk
5
+-28Juii ’21
ilai,kv.ltnlië 6
20iIei
1
20
Oostenr. Hong
Bk.
7
30Nov.’21
l. Res. Bk. N.Y. 4}
2Nov.’21
Nat.
Bk.
v. Denem.5+
5Nov.’21
Javasche Bank3+
1Aug.
1
09

OPEN MARKT.

Data
Amsterd
Londen
Part.
1

Berlijn
Part.
1
Parijs
Part.
N.
York
Cal!.
Tt.
p,jT
disconto
1

galle
disconto
disconto
J
disc.
moneu

18 Febr. ’22
41/
8
1!
4
4
331
4_51

3’14
1)

13-18 ,,

’22
1
18
-‘
/4
I14-
3_11
4

46/

3
1
I-
4

6-Il,,

’22
3’/4
3’f4-‘/9
4-“l
e


4
5
1
1
3

30 J -4 F.’22
41/4_8/$
311-411
3U/35/9

4-
5
/

4-6

14-19
F.’2lk
51

8
3
6/
4_5/

6-7
16-21

F.
‘2OI3/4-7I5
33/
4
_4
55/8/
4

4_5/

20.24Ju1i’1413
1

15

IjS
2/.-/
4
)1l

8′

4

4
2/
9
-/
9

2/
5’/,-7’/,
1)
Noteering van
17
Februari
1922.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Lonen opende op 11,87, liep aanvankelijk iets terug, maar was daarna weder zeer gevraagd. Na tot 11,69 te
zijn geklommen, kwam er echter zeer sterk aanbod aan-
vankelijk uit Engeland, maar later ook hier, dat den koers
sterk terug ‘deed loopen, soodat heden voor 11,55 werd af
gedaan. Dollars waren de geheele wek aangeboden, aan-

vankelijk zonder een sterke daling te veroorzaken, maar
Zaterdag en heden was het aanbod al te sterk en zakte
de koers beduidend in. Ook marken waren sterk aan.gebo.
den. Heden 1,19. Het langdurige uitstel van de conferentie
te Genua heeft een zeer slechten invloed op den koers.
In tegenstelling met deze flauwe koersen waren 1 ranca
zeer gezocht. In verband met de betere betalingsbalans, de
aanhoudende vraag voor Duitsahe rekening en de inkrim-
ping van den bankbiljettenomloop was Parijs zeer gezocht,
heden werd voor 24,20 verhandeld. In syrnpaith.ie hiermede
was ook België zeer rvast. Van de overige landen was
Skanidiinavië eveneens zeer vast, vooral Christia.aia. Daar-entegen was Zwitserland opnieuw lager, heden 51,30; bleef
Spanje bijna onveranderd en was Buenos Aires eerder iets
lager.

KOERSEN IN NEDERLAND.

ata
Londen

Parijs
8)

Berlijn
)
Weenen
)
Brussd
“)
Neu
York”)

13 Febr. 1922 11.65;
22.97+
1.32+
0.09+
21.90
2.69
1
/
14

,,

1922
11.66+
23.15
1.34+
0.09
2102
1
1
3
2.67
3
1
4

15

,,

1922..
11.68;
23.22+
1.33+
0.09
22.10
2.67
1
/
16

,,

1922
11.67b
23.20
1.33t
0.08+
22.11’/
9
2.67
8
!
4

17

,,

1922
11.61
23.25
1.30
0.07+22.16
1
1
2
2.67
18

,,

1922
11.57+
23.45
1.26+
0.07+
– –
Laagsted.w. 1)
11.57
22.90
1.25
0.07 21.87
1
1
2
2.66
Hoogste,,

,,

)
11.69
2345
1.35
0.10
22.35
2.69hf

11 Febr.1922
11.67
2302+
134+
0.0921.09
2
268
2

4

,,

1922..
11.62
22.60
1.33
0.09
21.52+2.69;
(untpariteit..
12.10
48.-
59.26
50.41
48.-

12.48
1
1,

8)
Noteering te Amsterdam.

) Noteering te Rotterdam.
1) Particuliere 0,-gave.
S)
Noteering van 10 Februari 1922.
5) Idem van 3 Februari.

Dato
Stock.
‘rnlm’)
Kopen-
hagen
5
)
Ch,15.
Ilanla
5
)
Zwitser-
land)
Spanje
I
I
Bataota
‘)
tdegraftsch

13Febr.1922
69.60
5505
44.-
52.521
1
41.95
98/
4
-99
14

1922
69.95
55.-
44.50
52.35 41.95
981-99
15

1922
70.10 55.10 44.60 52.25
4205
981
4
-99+
16

1922
70.15
55.50
45.30
52.35
42.10
981-99
+

17

,,

1922
7030
5540
45.50 52.25
42.-
981
4
-99+
18

1922
70.35
55.30
45.35
51.90 41.75
981-99
+

L’ste d. w.i
69.35 54.75
4390
51.85 41.70
98
F1’ste

,,

,,

1
70.40 55.55
45.65 52.60
42.25
99
11
11 Febr. 1922
69.80
55.05 44.15
52.35
42.05
981
4
-99+
4

,,

1922
69.-
54.85
4320
52.75
41.20
981-99+
rtiluntpariteit
66.67 66.67
66.67
48.-
48.-
100
5) Noteering te Amsterdam.
1)
Particuliere opgsve.

Termijnnoteeringen der Valuta-Kas.

Ecarts tusschen termijnooteering en contanten koers

(week van 13-17 Februari 1922).

Londen.
Ult. Febr. UIt. Maart
Uit. April

Hoogste B Koers
agio

1
1
1
g
ct.
agio

l
8
/
a
ct. agio

2
1
1
9
ct.
Laagste B .
Pan
,,

1
f

,,
,,
Hoogstè L

,,
ogio

1
1
1
4

11
4

211

Laagste L

,, ,,

81

,,
,,

1

,,
,,

1114

11

New-York.

Hoogste B Koers
agio

1/ ct. agio

1
14 ct.
agio

1
14 ct.
Laagste B

,,
Pari
Pari
Pan
Hoogste L

,,
ario

11

,,
agio

8
1
8
,,
agio

61

Laagste L

,,
disagio

1/

,,
disagio

1/4
,,
disagio

1/4

Parijs.

Hoogste B Koers
agio

5

ct.
agio

5

ct.
agio

5

ct.
Laagste B

,,
Pari
Pan
Pan
Hoogste L

,,
agio

7
1
1′, ,,
agio

7
1
12 ,,
agio

7
1
19
Laagste L

,,
Pari
Pan
,,

211
3

Brussel

Hoogste B Koers
agio

5

ct.
agio

7
1
11 ct.
agio

10

ct.
Laagste B
disagio2t/, ,,
Pa.ri
,,

211,
Hoogste L

,,.
agio

. 7
1
1, ,,
agio

10
,,
Laagste L
Pan
21
2

,,

5

99

B er lii n.

Hoogste B Koers
agio

‘/,ct.
agio

1
1,ct.
agio

1

ct.
Laagste B

,,
Pari
Pan
,,

floogste L

,,
agio

112
agio

1

Laagste L

,,
disagio

1
1, ,,
Pari
,,

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

177

KOERSEN TE NEW YORX.

D
°
Calile Land.
(in
,
pers)
Zicht Parijs
(in
cts.p.frs.)

Zicht Berlijn
(in
ci.
P.
Mrk.)
Zicht Amsterd.
(in cia. p. gIJ.)

18 Febr… 1922
4.37.75
8.97
0.48
37.80

Laagste d. week
4.35.37 8.63
0.48
37.32

Hoogste ,,
4.37.75 8.97
0.50
37.80

11 Febr… 1922
4 33.75 8.54
0.50
37.16

4

1922
,,
4.32.62
8.38
0.50
37.26

Muntpariteit..
4.86.67
5.18’i,
9511
4

401/
in

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen en
Noteeringa-
4FeI,r.
11Feb.
13.l8Febr.’22
18Feb,.
Landen
eenheden
1922
1922
Laagste Hoogste
1

1922

AlexandriL.
Piast. p.

9771

45
1
1,1

9771,I
97
7
1
1

97711
9771,

B.

Aires’)..
d. p.
$
1
11
4

46
4

Calcutta
. . . .
Sh. p. rup.
1/3
8
/,
1/3hhJ,

113
9
1

113,
4

113211
33

Hongkong. ..
id. p.
$
26
3
1
2/6
1
1
8

215
1
1
3

216
1
1
3

215
3
1
4

Lissabon
..
. .
d. per Mii.
41
18
4!
331
4

411 411

Madrid

….
Peset.p.
28.14 27.77
27.60
27.90
27.66k

•Montevideo’
d. per
$
43
431,
44114

45
1
12
45
Montreal….
$
per
£
4.5I1
4.51
1
1
2

4.51
1
1
4.56 4.52

•R.d.Janeiro.
d. per Mii.
7
11
1
33

711,6
7h/,
791,
7°/,
Lires p.
£
92
1
1
2

9011
4

88
1
1
92
89’/
4

Shanghai….
Sh. p. tael
t

3511,
3143135

313113
31431
4

3!371
Rome

…….

Singapore

..
id. p. $.
2131,,
213
25
1
26

213
11
1
16

213
25
/
3
2
•Valparaiso..
peso p.
£
44.80 1
43.60 40.60

1

43.60
1
40.60
Yokohama ..
5h. p. yen
2121
212131
33

212
212/’
2,21
33


Koersen der voorafgaande
da
g
en.
0
Telegrafisch
transfert.

NOTEERING VAN ZILVER
Noteering
te
Londen
te New York
18 Febr. 1922

33
1
1
11

,,

1922

……34
3
/
t

651
4

,,

1922

…..

34
3
1
66
1
1,
28 Jan.

1922

35
1
/,
651,
19 Febr 1921

……

33
7
1
8

57
8
1
8

21

Febr. 1920

……82′!,
130
20 Juli’ 1914 ……24″
541/

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 20 Februari 1922.
Activa.
Binnen!. Wis-1 H.-bk.

f
95.073.304,15
1
1,

sels, Prom.,
,
B.-bk.

39.558.955.40

enz. in disc.

Ag.sch. ,, 56.859.108,87
191.491.368,4211,

Papier o. h. Buiten!. in diecontn

….

Idem eigen portef..
f
57.362.812,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet af ge!.
57.362.812,-
Beleeningen

H..bk.

f
64.894.895,1211,
mcl.
vrsch.

,,
B.-bk.

11.724.957,47

{
in rek.-crt.
Ag.sch.
,,
66.669.113,56
op onderp.
f143 288 966,15
1
1,

Op
Effecten

……

f114.95Y.57.17
Op Goederen en Spec.,, 28.329.387,98112
143.288.966,1 5/,

Voorschotten a. h. Rijk
…… ……….

..
l3.430.643,39’i,
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
56.238.205,-
Muntmat., Goud
..
.549.730.929.59
/
605.969.134,59
Munt. Zilver, enz..
,,

7.057.711,35
Muntmat., Zilver..
,,


613.026.845.94
Effecten
Bel.v. h. Res.fonds..
f

5.331.447.-
id. van ‘l
i
v.h.kapit.
,,

3.881.162,62111
,, 9.212,609,6211,

Geb.enMeub. der Bank
……………..,,
3.747.500,-
Diverse rekeningen
…………………,
25.642.347,63
1
1,

f1.057.203.093.!
711s

Passiva.
Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefond8 ……………………,,

5.386.728,62
1
1,
Bankbiljetten in omloop …………
..980.790.585,-
Bankassignatiën in omloop ………
…..1.515.459,46
Rek.-Cour. Het Rijk
f

saldo’s; J Anderen ,, 27.067.151,0011,
27.067.151,001,
Diverse
rekeningen ……………….
,,22.443.169,08
1
/,

71.057.203.093,17
1
1,

NED. BANK 20 Februari 1922
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo …………
..
f
410.411.580,76

Op de basis
van
‘is metaaldekking….,,
208.534.941,75
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
– dan waartoe de Bank gerechtigd is.. ,,2.052.057.900,-
Verschillen m. d. vorig. weekst.:
Meer

Minder

Disconto’s

10.341.016.52

Buitenlandsche wissels

279.805,-
Beleeningen ……….5.949.242.22
Goud ………..’

100,-
Zilver …………….253.366,02’/
Bankbiljetten

18.174.640,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

3.422.196,09

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Goud Zilver
B

1-
e en
bill

Andere
opelschba,e
schulden

605.969
7.058
980.791
28.583
605.969
6.804
998.965 24.349 605.969
6.786
1.016.800
29.053
30 Jan.

1922
……
605.969
7.104
1.016.538
32.721

20 Febr. 1922…….
13

1922

……

23

,,

1922
……
605.969
7.326
1.006.882
41.427

6

1922…….

636.141
21.340
1.030.688
46.176
21 Febr. 1921
…….
632.984 9.088
1,012.457 136.473
21 Febr. 1920…….

25 Juli

1914
162.114
8.228
310.437
6.198

Data
Totaal
bedrag
diaconio’,

hiervan
Schatkist.
promessen
rechi,ireek.,

1

8dec.
nin gen

1

lieschid-
baar
Metaal-
saldo

L)e&-
kings-
percen-
lage

20 Febr, 1922 19!.491
40.000
143.289
410.412
60
13

1922 201.832
50.000
137.340
407.370
60
6,

1922 206.129
45.000
147.527
402.844
58
23 Jan. 1922 217.536
57.000
142.177 402.481
58
23

,,

1922 223.263
57.000
138.627
402.892
58

21 Febr. 1921 180321
41.000 203.314 441.312
60
21 Febr. 1920 237.536
162.000
199.601
411.773
56

25 Juli

1914

67.947
14.300
61.686 43.5211
75

1) Op de
basi. van
5
1
5 metaaldekking.

Ui de bekendmaking van den
Mini
ster van Fin a n-
ci ë
n blijkt, dat uitstonden
op :
13 Februari 1922
120
Februari 1922

Aan schatkitpromessen
f516.150.000.- 11510500.000,-
waarv. direct bij Ned. Bk
,,
50.000.000,-
,,
40.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,,289.095.000,-
,,298.538.000,-
Aan zilverbons

………
,,
31.941.046,50
,,
31.751.075,-

Onder de vlottende echuld
1e
hea»epen:
Voorsch. aan de Koloniën
,,286.089
000,-
,,288.385,000,-
Voorschot aan Gemeeijtei’
1
December

21
31

lonuari
voor door
Rijk
voor hen

,,
74.503 573,53
,,
80.707.933,50
te heffen luk. belastingj
13
FeSruart
20
Februari
Tegoedv.d.Posteh.&G.dst
I

32,.018.168,95

1..
31.923.050,60

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraph.isch
ant.vaugen.

Daia
Goud
Zilve r
Bank

1
1

biljetten
.Rnde e

1
opelschb.
1
esch,1b.
metaal.
1
schulden
1
saldo

11Feb.1922
177.000
275500
75.000

106.900 4

,,

1922
172.750
272.500
79.500

102.350
28Jan.1922
175.000
273.000
80.500
104.300

14 Jan. 1922
282.462
76528

107.008
147.426
30.8T 7

,,

1922
147.484
30.144 284.974
117.281
97.760
31 Dec. 1921
146.089
29.545 281.547
119.208
96.070

12 Feb.1921 225.053
10.470
344.600
126.060

141.622
14 Feb. 1920
168.279
3.491
314.337
100.392
88.983

25Juli1914
22.057 31.907
110.172
12.634
4.842
1


Daia
Dis.
Wissels.
buiien

1
8d ec-
‘V’
s
choite
aan he7
k
erse

Div

Dek.
1

kings.
conio’s
N.-!nd.
betaalbaar
n.ngen
1
c

.
ouvnrm.
ningen
1)
1
Percen.
lage

11Feb.1922

161.960

3000e
S’S

50
4 ,, 1922

164.890

6.900e

s’s

50
28 Jan.1922 ,

164.000

7.500e •ss

50

14Jan 1922 36.26315.656 119.897 12.490 11.634

50
7 ,, 1922 36.313 16.271 121.173
1
60.861

4.911

44
31 Dec. 1921 33.711 15.448 125.322 55.583

9.293

44

12Feb.1921 34.551 25.414 119.444 28.071 43.221

5h
14Feb.1920 15.661 14.210 159.783 18.159 50.351

41

25Juli1914 7.259 6.395 47.934 6.446 1 2.228

44
1)
Sluitpoet activa.
5)
Basis
‘ metaaldekking. ‘)
Creditsa.do.

178

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

DE SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circulatie
1

Andere
opeischb.
schulden

1
t
Disconto’s
1

D. reke..
ningent),

31 Dec. 1921….
1.477
2.193
860
1.146
1126
17

1921
1.475
2.041
1.163 1.932
317
3

1921
1.485
2.086
1.089 1.930
263
26Nov.1921
1.485
2.037
1.121
1.924
278
29

1921….
1.485
2.033
1.178 1.954
292
1.485
2.058
838
1.945
280

31 Dec. 1920
1.046 1.594
1.228 1.612
333

12

1921 …..

1.037 1.692 1.177
1

1.624
510
31 Dec. 1919……

25Juli 1914

645
1.100
560
735 396
‘)
Sluitpost der activa.

BU1TENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Ctrculatie
1

Currencu Notes.
Bedrag
1

Goudd.

1
Go,,. Sec.
15 Febr.
1922
128.763
121.753
302.403
28.500
264,833
8

,,

1922
128.748
122.667
304.163
28.500
266.733
1

,.

1922
128.752
123.587
304.306 28.500
267.145
25 Jan. 1922
128.447
122.206
305.004
28.500
267.482
18

1922
128.444
122.600
308.566
28.500
271.364
11

1922
128.453 123.627
1313.456
28.500
276.624

16 Febi’. 1921
128.306
127.810
337.865
28.5Ô0
305.429
18 Febr. 1920
108.502
93.646
326.074 28.500
308.182

22 Juli

1914
40.164
29.317


Data
Go,,.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re.
sense
Dek.

15 Febr.’22
64.426
80.566
14.913 137.462
25.460
16,71
8

,,

’22
82.224 80.425
14.721
154.414
24.532
14,50
1

,,

’22
47.204
80.590
15.646 144.750
23.616
14,70 25 Jan. ’22
45.079 83.667
14.524
120.929
24.691
18,23
18

,,

’22
47.144
83.975
19.623
117.821
24.294
17,67
11

,,

’22
55.004 85.162
15.602 129.887
23.276
15,99

16Febr.’21
43.512 85.202
15.563
114.042
18.946
14,62
1
8Febr.’20
87.113
88.801
26.337 164.812
33.305
17,40

22 Juli ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
521

t)
Verhouding
tueschen Reserve en
Deposite.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Dar1ehens
kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
etaa
Daarvan
Goud Kassen,
scheine
Circu.
Zatte

Dek.
kings
7 Febr.
1
22
1.008.112
995.569
5.573.398 116.606.017
6
31 Jan. ’22
1.009.183
995.690
5.807.290 115.375.766
6
23

’22
1.008.70e
995.391
5.238.173
111.889.606
5
14

’22
1.007.085
995.392
3.940.304
112.593.937
4
7

’22
1.007.107
995.395
4.903.056 113.139.872
5
31 Dec

’21
1.007.004
995.392
6.963.607
113.639.464
7

7 Febr. ’21
1.098.530
1.091.630
22.03.757
66.482.587
33
7 Febr. ’20 1.111.653 1.090.496
11.994.993
37.988.719
34

23 Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93
,)
Dekking der circulatie door
metaal en Kas8enschcjne.

Data
Wissels
1
Rek. Cii.
1

Darlehenskassenscheine
Totaal
1 In kas
bij
de
uitgegeven
1

Reiclisl,ank

7 Febr. 1922
126.768.936
23.077.949
13.655.500 5.464.600
31 Jan. 1922
127.752.818
23.412.452
13.867.000
5.701.000
23

1922
119.272.003 17.889.122 13.264.900
5.133.000
14

1922
124.608.539
22.136.278
12.098.800 3.836.400
7

1922
119.693.959 16.822.769 13.155.500 4.802.000
31. Dec.

1921
133392.660
32.905.673
15.308.100 6.863.300

7 Febr. 1921
48.870.920
10.874.628
33.323.700 21.986.000
7 Febr. 1920
36.296.634
10.798.310
24.964.300
11.958.800

23 Juli

1914
750.8921
943.964
1


BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden franes.

Data
Goud
Waarvan
in liet
Buitenland
Zilver
Te goed
in het Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
old. Staat

16 Feb.
1
22
5.525.078
1.948.367
280.857 627.798
22.900.000
9

,,

’22
5.524.965
1.948.367
280.709 624.150
23.500.000
2

,,

’22
5.524.830
1.948.367
280.501
623.969 23.000.000
26Jan.’22
5.524.723
1.948.367
280.498
624.247
23.350.000

17Feb.’21
5.502.565
1.948.367
262.772
657.362
25.800.000
19Feb.’20
5.581.270
1.978.278
252.845
794.988
25.800.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620


Wissels
Z

Betee.

Wissels

ning
Bankbil.
jetten

R.1rt.

culieren

Rel.

Staat

2.538.083
51.706 2.285.753 36.434.6002.452.778 24.973
,

2.412.418
52.675 2.307.647 36.704.223 2.356.89
48.798
2.820.338
53.370 2.248.210 36.606.704 2.601.966
27.813
2.392.169 54.271

2.271.561 36.432.844 2.371.750
20.013

2.892.273 330.461

2.225.423
38.072.353 3.130.449
71.497

~

1.900.028
593.766

1.539.403 37.958.541 3.094.714
57.244

1.541.980
1

769.400

5.911.910

942.570
400.590

BANQuE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden francs.

Data
Metaal
mcl.
buiten!.
saldi
Bdeen.
van
buitenl.
vorder.

Beleen.
van prom. d.
provtnc.

t

Btnn.
1

w1sel
1

en
1
beleen.

Circu.
latie
Rek.
Cri.
portie.

16 Feb.’22
326.977
84.653
480.000
637.802
6.295.579 177.008
9

’22
327.325 84.653
480,000 608.866
6.351.684
210.386
2

’22
327.240
84.653
480.000
618.348
6.359.269 162.118
26 Jan. ‘22326.467
84.653480.000
558.688
6.301.911
194.558

17 Feb.’21
324.60884.136
480.000
1095.145
5.958 774
1.371.222
19Feb.’20
356.31784.955
480.000 491.1424.905.658
1.569.751

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad
________________

Zilver
cie.

.

F
.
R.
Notes in
circu-
Totaal
Dekking
In het
___________-
bedrag
1
F. R. Notes
buitenl.
Zatte

1 Febr. ’22
2.911.528
2.017.291

149.990
1
2.178.053
25 Jan. ’22
2.904.248
2.037.485

154.607
2.184.001
18

’22
2.898.692
2.046.865

152.81112.229.677
11

’22
2.895.589
2.011.441

145.105
1
2.293.799

4 Febr.’21
2.111.947
1.441.445
3.300 214.180 3.075.750
6 Febr.
1
201
1.991.560 1.237.686
114.3211

63.0962.891.775

Data
Wissels
Totaal
Deposiio’s
Gestort
Kapitaal

Algem.
Dek.

1
kings.

1
perc.1)l

Percent.
Goud.
dekking
circul.
1)

1 Febr.
1
22
927.845
1.840.470
103.190
76,2
111,0
25 Jan. ’22
932.882
1.778.797
103.067
77,2
111,6
18

’22
1.008.766
1.784.895
103.020
76,0
108.8
11

’22
1.074.248
1.776.907
103.204
74,7
105,5

4 Febr. ’21
2.600,891 2.243.011
100.228
49,3
56,9
6 Febr.
1
20
2.758.289 2.662.495
1

89.119
42,8
1

44,1
t)
Verhouding tusschen: den totalen goudvoorraad, zilver etc., en dc
opeischbare schulden: F.
R. Notes en netto deposito’s.
5)
Na aitrek
van
35
pCt.
der
totale dekkingsmiddelen
als
dekking voor de netto
depositos.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET

FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in duizenden dollard.

Data
Aantal
banken

Totaal
uitgezette
gelden en
beleggingen

t
1

Reserve
b,j
de
F. R.
banks

Totaal
deposito’s

Waarvan
iime,
deosiis

25Jan. ’22
804
10.918.529

1.250.355 13.460.591

3.021.337 18

’22
806
11.020.155

1.267.135
12.535.380

3.017.564
11

’22
808
11.106.429

1.325.419 13685.549

3.019.481
4

’22
808
11.205.769

1.314.021 13.684.609

3.011.212

28Jan. ’21
829
16.297.325

1.310.861 13.707.353

2.918.849
30Jan. ‘201
804
15.844.351

1.406.496 14.257.745

2.471.569

Aan
het
eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

)79

EFFECTENBEURZEN.

Ainzsterdaim, 20 Fdbruar’i 1922.

Hoewel het er in Duitsohiland’ nog steeds dreigend uit-
ziet, ‘voornamelijk wat de gevolgen van ide jongste staikinig
(betreft, schijnt het toch, dat de Regeerinig den toestand
J’angzaneeliand goed meester begint te worden. In de af-
geloepen ‘week hebben in de betrokken vaicboaden beapre-
kingen plaats gevonden ten aanzien van een hervatting
der staking in verband met de straffen, die door de 11e-
geer’iing zijn toegepast. E[ow’e.1 er een zeer radicale rnii1-
derheid op den voorgrond trad, diie een hervatting als
nibsoiuut noodzakelijk voorstelde, is het tot nu toe inog niet
tot een dergelijk besluit gekomen en het ziet er niet naar
uit, dat de minderheid haar verlangens zal kunnen door

aieijten. Op ziclszelrve vormt dit reeds een gunstigen factor;
hieruit blijkt, dat ten slotte
in
de vakbonden nog wel zoo-
veel gezond verstand is overgebleven, dat niet ter wille
van een groep het algemeen welzijn qp iafer dnr die groep
gewensolit oogeablik in de waaigsohaini woildit gesteld. Bo-
verdien heeft deze Joop der gebeurtenissen (het prestige der
Re.geeriinig stork verhoogd, zoodat men in beurslerinigen aan-
neemt, dat hare verschijning oip de aanstaande conferentie
te Genua (of te Rome?) gunstige gevoien ‘vlooT het land
met iidh zal kunnen brengen.
In onmiddellijke aansluiting aan deze overwegingen
‘hebben de Dui.tsohe beurzen in de adh’ter ons liggende week
van een zeer groote op’gewekitihed blijk ‘gegeven. Het valt
echter niet te ontkennen, dat ok de valuta-factor een rol
‘van ibeteekenii’s heeft gespeeld. Ondanks de lbezuinigings
maatregelen, tot nu toe door de Duitsche Regeerinig ‘ge-
nomen, ondanks de veekooging ook van belastingen en
tarieven en het intrekken van subsidies, is het nog niet
gelukt, de circulatie van fiidudiaiir geld in te perken. ‘In-
tegendeel geeft de jongste weekstaat ‘van de Reic.hebank
een toename van den hiljetteiomIocp te aaiiischouwen. Ver-
moddeljk zal hieraan ‘niet eerder een einde gemaakt kun-
nen worden, alvorens in tal ‘van Regeeri.n’gsbedrijiven bui-
tengewoon. ingrijpende maatregelen
(tov.
ontslag van per-
soneel) genomen zijn. Hiertoe durft men niet over te gaan
uit vrees voor onlusten en het is dan ook waarsdhij:niljk,
dat binnen afzientaren tijd de bïljetten-oirculatiie en dus
de inflatie van het ruilmirdidel voortgang zal hebben. Hand
aan hand hiermede gaat een -w’vardeverimindering van ‘het
Duitsehe betaalmiddel en een stijting ‘van ‘de buitenland-
sehe deviesen. De Duirtsehe beurzen vert000en dan ok weer
ongeveer hetzelfde beeld als enkele maanden geleden;
d.w.z. cle koersen hebben weder nagenoeg dezelfde hoogte
bereikt, hoewel de omzetten van thans ‘niet met diie van toen te ‘vergelijken zijn. Het index-cijfer van de Frf.’ Zt.
toont ‘voor de adigeloo.pen week een gemiddelde aan van 247,
tegen 222 oip 10 Fdbr., 216 op 5 Januari en 259 op 10 No-
vember 1.921. Het zou nog hooger ‘zijn geweest, indien niet
enkele beleggingswaardlien ietwat gereageerd waren, dcclii
dit ligt volkomen consequent in de riichain
4
g ‘dOr tegen-
woordige omstandigheden. Het publiek keert ziidh opnieuw
tot de aandeelenanarkt, speciaal tot de rubriek der Opper-
Silezisehe montannwaarden. Na de vericl.eeliing van Opper-
Silezië ‘is men soowel van Pooiscihe als van Duitsdhe zijde
tot cle conclusie gekomen, dat men in beider.zijdisdh belang zou handelen door den 1 eitelijken toestairid in cle onderne-
mingen ‘te laten zoons hij was. Dientengevolge zijn cle
meeste (Duitsehers op hun posten gebleven, ook in Pooisch
gebied, en gaan ‘zeer vele Dulitscihe ondernemingen er toe
over in de Pooisdhe provincies filialen te stichten, die dan
in de plaats komen van ide vroeger zelfstandig daar werk-
zaam zijnde maatschappijen. Dit stimuleert natuurlijk de
vraag naar Opper-Siie7Jisdhe waarden, waarbij dan komt,
dat ]in’gelsch kapitaal zÂoh ook voor de on’deruemingen
interesseert.
Te W’eenen is de beurs in de laatste ida,gen -s

rij mat
gebleven. Dit staat in het aillernauiwste verband met de
houding op de valutainzarkt, cliie flauw was als gevolg van de verwachtingen omtrent nieuwe credrieten. Vermoedelijk
aial D.uijtsch-Oostenrijk ‘thans binnen afzienbaren tijd
eendge voorscihott.en verkrijgen, nl. £ 2 inillioen van Enge-
land, 55 millioen Fr. van Frankrijk en 500 millioen C.Kr.
van Teehecho-Sloivakije, tezamen derhalve circa 5 niillioen
Pond. Ms consequentie van dit vooruriliziicht zijn deviezen-
koersen en effeoben-prij:zen sterk gedaald, voornamelijk
omidat men aanneemt, dat de Regeering een deel der buil-
tenlanidsche crediieten zal aanwenden om de valuta-markt
te drukken. Indien echter geen verdere credieten worden
verleend, zal dit ‘laatste slechts een hulpmiddel van zeer
tij’dcilj’ken aard kunnen worden. Men ibedenike, dat indien
al het geld ‘alleen voor broodrvoorz’iening wordt ‘aangewend,
dit voldoende zou zijn voor den ‘tijd van 2
ft
3 maanden.
Wrdt nu een deel gebruikt voor andere doeleinden, dan ‘is

enen nog spoediiiger opnieuw aan het punt gearr’veerd,
*aarop enen alweder nieuwe crediieten zal moeten aanvra-gen of cle inflatie zal moeten doen toenemen: Onidanin de
tijdelijke reactie gelooft men te Weenen; dan ook, dat zoo-
wel buit,enian4sche ideviiezen aus ‘effectenficoernen binnen-
lort weder een stijgende tenidens. nullen aantoonen.
Te L en do ‘n ‘hebben in ide a’fgeloopen week eenige
tegenstrjdiuge factoren invloed op de imarkt uitgeoefend.
In ‘den aanvang der week werkte het bericht bebÊecffenide (het faillissement der City Equiitaible Fire Insuraiice Co’m
paay nogal druilcikend, yoral omdat dit saumenjvîiel met de
fafture van de elf ecteafiironia ELlii.s & Co. ‘Het passief der
laatste ‘nioet nogal aan rienljk zijn, ‘doch schijnt ‘toch in
d’cln aatwang te rijn oweilclireven. Tegen ‘het ‘einde der weclk
echter werd de -markt iets opgmvekter in ‘verband mt de
dilsoento-verlaging tot 434 pOt. van de B:aintk
el
Finiglansd’.
Weliswaar was dit reeds lang voorzien, omdat geld
op’
cie
open markt veel goedrkooper verkrjlbaa.r was dan het
officieel disconto zou doen vermoeden,
dcclii
men (hald ‘ver

ondersteld, d’at ‘de Engelselie Bank ‘eerst het voorbeeld
van New York zou afwachten. D’it is ten slotte niet het
geval geweest, vermoedelijk ‘wijl de Bank bij langer vs-ach-
‘ben volikiosuen de contrôle over de geldumxiiarkt zou hebben
verloren. Op de belegginigsumarkt ‘heeft de geati’e der our-
cuilake-instelluing een gunstiger invloed gehad; de specu-
laitieve’ fondsen daarentegen waren
in
eenigssins getem-
perd’e stemumiiing, omdat mea aannam, dat cle duisoonto.wer-
ia,gieig onttrekkingen ‘van deposito’s ten gevolge clou hebben.
Te Pa r ijs is de effeotenumankut nog steeds buiitenige-
nioon kom te noemen. Banuk-nwn’deelen zijn weliswaar
iets in herstel geweest, ‘doch het algemeen aspect is nog
steeds lusteloos. De groeiden voor ‘deze hoiiduinig rijn h.t.p.
reeds vaker uiteengezet. Toch maakt het een su-eemd’en
indruk de markt te Parijs zoo bijna geheel zonder zaken
te zien, terwijl in of ficiieele kringen een kradhhig ptiminme
heersch’t omtrent de naaste toekomst en ide Fransdhe va-
luta in het buitenland orvertil sterk kan monteeren.
Te N e’w Y o r
ik
hebben de koersen sledh±is weinig rv’arui-
aituies te’ aanschouwen gegeven. Van een eenuigszins bcvtee-
kenende hausse is geen sprake geweest, onidaniks het feit,
dat de Veroeniigde Staten voortgaan een steeds sterker
positie op monetair gebied in ‘te nemen. lDiit iie vOoral ‘het
geval ten aanzien van goevdiesateriaal en gouden munten.
Weliswaar is de invoer sedert den aanvang van het ‘jaar
geringer geworden, doch de goudrvloorraad van de Fderail
Reserve Banks toont toch reed’s een ‘totaal laan van bijna
drie miillhia’rd dollar. Het furneste echter is (en dit ziet de
beurs ook ‘zeer goed in, waardoor (het ‘tevens te verklaren
dis, dat de onoplzoudeljke geudstroom geen golf van entihou-
ei’a’sme doet ontstaan), dat van duit goud geen v’rudh’tdra-‘
goud gclbrijiik ‘kan worden gemaakt, zeolanig geweigerd
wordt op groots schaal crediieten aan Europa te verschaf-
fen. Dart het hiertoe binnon afziien’baren ‘tijd zal komen, is
niet aan te nemen en iderdralve bestaat de mogelijkheid,
dat de tegenwooridiige toestand van ‘iniactimiuteit op indus-
trieel- en haaldelsgdbied nog wel zal worden ‘bestenddigid.
Te o n z en t is cle markt uiterst oorbelamigrijk geble-
ven.
De
staatsfondsenafdeeling
was wel vast, doch toonde
geen omzetten van beteeken’i;s aan, vernioedljk in af-
wadlitling van de moelaliteiten der nieuwe etsuatsleening,
waarvan men de bekendmaking ieder oaigeulblik verwacht.
Van bu’irtenulanidsche staatspaupieren trokken 434 pOt. Ohina-
chluigaities de aandacht door ‘hun opgewekte houding, in
aansluiting aan de grorortere vraag, die te Londen kon wor-
den geconstateerd.

13 Feb.
16 Feb,
20 Feb
Rijzrng of
g.
5

‘0/
Ned. W. Sch.

1918
851
86/,
86
1
1
+
‘f

o/

,,,,,,

1916
84114

841
84
1
1
+
114

4

o/,

,,,,,,

1916
75112
75111
76
+
‘/
31/

0/

,,,,,,
69
69
69
3

o

………….
58’f
58
581
8

+
1
12
2118
0/

Cert. N. W. S.

……
50’/
4

50
501
+

/i
5

0
/0
Oost-indië
1915
92
911
92
6

0
/0

,,

1919

….
95112
95114
95
_1/

4

0/
Oosteur Kronenrente
1114

‘l’/
1

1
14
5

0
/s Rusland 1906
71
811 811
+
11
2
4

°/o Rusl. bij Hope
&
Co
818
81
8

8111,

411
0
10
China Gnud 1898


64
1
1
8

70
69
+4718
4

ol
o
Japan

1899 ……..
59
8
/
601
4

62
1
1
8

+
2/
4

0/
Argentinië BuitenL.
58 58
61
+
3
5

0/

Brazilië

1895

……
61 11
60
1
1
611
+
118
7

%
Staatsspoor ……..
104
1
/
4

104
1031
4


1
1
2

7

%
Amsterdam
……..
l03’/
4

103
1
1
4

1031
± lis
De bewegingen
op
de
petroleummai,-kt
waren zeer onbe-
langrijk, zoorwel voor het ‘hooitfonids als
voor
cle Roemeen-
sdhe en andere soorten. De ‘versebuillen waren
practisch van
geen betee.kenis.

180

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

De 8uikermarkt
daarentegen was gedecideerd aan den
‘sasten kant. Hoewel nog geen groots afdoenin.gen uit Indië
werden gemeld, zijn de suikerprijzen toch zoodanig, dat
men goede winsten voor de betrokken maatschappijen tege-
moet ziet, zoodra tot verkoopen op eeniigszl;ns groot
schaal wordt overgegaan.
Daarentegen waren op de markt rvioor Haujdels-Vennoot
schappen aandeelen Comparria Mercantil Argent.ina stk
aangeboden, waardoor een reactie van beteekenis ontstond. Opnieuw liepen tol; nu toe onbevestigde geruchten omtrent
groote verliezen, door de Maatschappij geleden. Ook heeft
het op deze afdeeling een onaangenamen indruk gemaakt,
dat tot liquidatie van Van Nierop & Go’s Handel Maat-
schappij is besloten. Men had gedacilrt, dat ten slotte d’
goodwill van de onderneming wel zooveel waard zou zijn,
dat de organisatie door een andere vennoortachap zou wor-
den overgenomen.
Industrieele waarden
waren wederom flauw, vooral aan-
deelen Philips Gloeilam.pen. Ten slotte is hier wel eenig
herstel ingetreden, doch er is toch weder een nacleelig
koersversohil in vergelijking met de vorge week te con-
tateeren.
Rubber
en
tabak
lusteloos en eerder met een dalende
tendens.

13Feb. 16Feb. 20

of

Amsterdamsche Bank

160

160

160
Koloniale Bank ……….126

1221
4
126
11
3
+ 11
Ned.Handel-Mij.cert.v.aand 139-1

138

1391
+
114

Rotterd. Bankvereeniging

1041
4
105
1
1
3
104
1
1
4

113

Amst. Superfosfaatfabriek

51

50
1
1
8
47718 – 3l/

Van, Berkel’s Patent ……43
8
/s

421
4

40


3
1
1
9

Insulinde Oliefabriek …… 73/
4

7314

7

– 31,

Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand 77

76

75

– 2
Hollandia Melkproducten

1521
153

152

– 31
4

Philips’ Gloeilampenfabriek 1901
4
180

186

– 431
4

R. S. Stokvis & Zonen

578

578

578
Vereenigde Blikfabrieken

‘.711

701
4

65113

6’/
4

Compania Mercantil Argent 72
1
1
3
68

57


15
1
1

Cultuur-Mij. d. Vorstenland 150

148/

1535/s +
3
18
Handelsver. Amsterdam

35111
3
349314 360’/3 + 9
Holi, Transati. Handeisver. 21

21

21
Liede Teves & Stokvis

75

72

69113 – 5’/
Van Nierop&Co’sHandel-Mij

5

5

1


3/

Tels & Co.’s Handel-Mij

35

33

36f, -4-
1

1
1
4

Gecons. HoIl. Petroleum-Mij
146113
145 14331, – 3’/
Kon. Petroleum-Mij. …… 397f
3
401
1
1
3
4011
4
+
41/4

Orion Petroleum-Mij. Afgest. Aand.
33814
33
311
4

—2 Steaua Romana Petroleum
Mij. ..

Afgest. Aand.
45
1
1
2

44
1
1
2

43
_211
3

Amsterdam-Rubber-Mij.

..
96
1
1
95
1
1
4

95
1
1

1
Nederl.-Rubber-Mij

…….
57
5211
3

52
—5
Oost-Java-Rubber-Mij.

. . ..
148 147
144
—4
Deli-Batavia …………..
309f
307
303

61/
4

Deli-Maatschappij.

……..
253
250
246
—7
Medan-Tabak-Maatechappij
.
272 272
272
Senembah-Maatschappij….
3751
370
1
1
367

8’/
3

De
schcepvaartmarkt
was
als geheel iets fvaster,
zender
omzetten van beteekenis.
13Feb. 16Feb.
20 F
e
b.
,
0
f

Holland-Amerika-Lijn

.. ..
1541
153
1
1
2

156114
+
1
18
11

,,gem.eig.
139
1
1
4

138
1
1
3

142
±
21
4

Holland-Gulf-Stoomv.-Mij…
70 70 75
+
5
Hollandsche Stoomboot-Mij.
52
11
4

52
3
1
4

51
1
1

1114
Java-China-Japan-Lijn ….
104 102
101
—3
Kou. Hollandsche Lloyd. ..
231
23 22
3
1
4

—1
Kon. Ned. Stoonib.-Mij…..
81
1
1
4

811
4

82
+
314
Koninkl.-Paketvaart Mij. ..
9111
4

881
4

90

114
Maat.chappij Zeevaart ….
78
3
i
781
781
4

Nederl. Scheepvaart-Unie..
l07/
107
3
1
106/4

71
Nievelt Goudriaan ……..
140.,
141
142
+2
Rotterdamsche Lloyd……
138
;
i391
3

1391
4

+
1
14
Stooînv.-Mij.,,llillegersberg”
73
73
73
,,Nederland” ..
1601
161
1
1,
160
1
1
2


1
1
8

,,Noordzee”
. ..
3011
4

301/
4

31
+
314
,.Oostzee”…..
77 77 77
De
Amerikaansche afdeeling
sloot
zich
geheel aan Wall-
street aan.

13 Feb.
16Feb.
20

American Car
&
Foundry
154’1
1

164
164
+
Anacooda Copper

……..
l02/ 1051
103
+ “/
Un. States Steel Corp…..
9
‘/2
96 95
+ 1
1
1
Atehison Topeka ……….
103’/
4

10311
4

103
1
1
Southern Pacifie.. . .
89
1
1
2

90
1
1
3

90
1
1
+ 1
Union Pacific
…………
141
1
/
2

141
1
1
143
+ 1
1
/
2

13Feb. 16Feb. 20

Int. Mere. Marine orig. Corn. 16/
3

161
3

171 +
°I
,,

,,

,, prefa.

76

76
1
1

-1- 1
1
1i0
De
geldmcsrkt
bleef stabiel; prolongatie circa 4 pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

21 Februari 1921.
Gedurende vrijwel de geheele afgeloopen week waren de
graanmarkten vast onder aanvoering van Chicago. Het is
nog steeds de ta.rwe, die de leiding geeft, waarbij vooral
de Mei-termijn de grootste prijsverschillen vertoont. Van
11 tot 15 Februari vond eene prijsstijging plaats van 8 dol-
larcents per lbs., waardoor sedert het einde van Januari,
toen de periode van willige markten een aanvang nam, de
prijs met ongeveer 25 cent was verhoogd. Wel volgden daar-
01) twee flauwe dagen, die den Mei-termijn bijna 4 cents
deden dalen, doch op iS Februari i

ecds was die prijsdaling
bijna geheel ingehaald en gisteren 20
.
Februari volgde we-
der eene verhooging van niet minder dan 61, cent. Nog
altijd wordt de di-oog-te in het Zuid-Westen beschouwd als
de voornaamste oorzaak der willigte. Wel is in den laatsten
tijd eeuige neerslag gevallen; dïe hier en daar verbetering
heeft gebracht, doch nog steeds is de toestand zorgelijk. Het
is echter opvallend, dat het voornamelijk de Mei-termijn is,
die de grootste prijstijging toont, terwijl voor Juli een
deport bestaat van niet minder dan ongeveer 17 cent. Blijk-
baar zijn er dus andere oorzaken, die meewerken in de
richting van hooge prijzen, doch de gronden, die men in
de Ameri’kaausche berichten vindt opgesomd, lijken dikwijls
weinig steekhhou•clead en maken niet altijd een ernstiigen in-
druk. Zoo hoort men telkens weder over de uiterst geringe
voorraden in het land en toch blijven de aanvoeren aan de
binnenlandsche markten onveranderd van flinken omvang.
Wel wordt in Canada weinig tarwe ter markt •gebi-acht,
doch daar is de zichtbare voorraad ‘dan ook reeds zeer
groot. Verder vermelden de Noord-Amerkaansche berichten
ook het tegenvallen van de tarweoplrengst in Argentinië
telkens weder als haussefactor, doch de schatting, die het
Argentijnsche Ministerie van Landbouw op 18 Februari
heeft gepubliceerd, is allerminst verontrustend. Wel wordt
de oogst ongeveer 16 pCt. lager aangenomen dan het vorige
jaar, doch de op ruim 4.200.000 tons geschatte hoeveelheid
‘vormt toch nog een zeer bevredigend resultaat, vooral, teza-
men met het overschot aan oude tarwe, dat toch zeker bij
den aanvang van 1922 nog wel meer dan een half millioen
ton heeft hedragen. Ook groote Europeesche vraag kan geen
belangrijke oorzaak van de Amerikaansche prijsverhooging
van tarve zijn. Die vraag is namelijk Vrij beperkt en eigen-
lijk was Engeland’ gedurende deze week het eenige land,
waar veel tarwe werd gekocht. Frankrijk toont nog steeds
weinig kooplust voor buitenlandsche tarw

e en de meeste
beriohtgevers uit dat land verwachten ook voor de rest
van dit seizoen slechts weinig importhehoefte, behalve mis-
schien eene beperkte vraag naar bijzonder harde soorten.
Duitsehland kocht ook in de afgeloopen week nog niet,
evenmin als de andere Centraal-Europeesche landen, ter-
wijl’ Nederland en België slechts kleine hoeveelheden op-
nemen. Sedert gisteren, 20 Februari, is eenige verandering
ingetreden, daar Duitschland aan de Londensche markt ca.
65.000 ton tarwe heeft gekocht, waarvan 3 ladingen blani-
toba ter verlading in Mei, Juni en Juli en de rest LaPlata
tarwe ‘voor Maart/April en AprilfMei. Britsch-Indiii, waar – de oogstvooruitzichten nog steeds gunstig zijn en waar de
oogst in de vroegere districten reeds tangevangen is, heeft
eeuige vi

oeger gekochte ladingen Australische tarwe naar
Europa doorverkocht.

Er is niets veranderd aan de statistische positie, die
voor het loopende seizoen wijst op ruim voldoende voor-
raden, ook wanneer voor Rusland eene flinke hoeveelheid
blijft gereserveerd. Dit alles neemt echter knieft weg, dat
tarwe in Noord-Amerika zeer ‘vast blijft. Argentinië meldde
na’ vaste markten in het begin der week later eene flau-
were stemming, doch met de ‘herleving te Chicago op Zater-
dag steeg ook in Zuid-Amerika de prijs weder en het slot
was 5′ a 10 centavos per 100 Kgr. ‘hoc ger dan eene week
tevoren. Den 20sten volgde eene verdere ‘verboog-ing van
40
ft
55 centavos. De verschepingen van tarwe en meel’
waren de afgeloopen week weder vrij ruim en ook ditmaal
spande Argentinië weder de kroon. In Europa was, vÖÖr
gisteren Duitschlnnd als kooper optrad, slechts in Enge-land de tarweïnarkt levendig en op enkele dagen was de
omzet zeer groot. Van de vele ladingen, die werden ver-
kocht, vond echter slechts eene zeer enkele een kooper bui-
ten het Vereenigd Koninkrijk en een niet onbelangrijk
aantal ladingen bevindt zich in handen van epeculatieve

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Noteeringen.

Chicago
BuenOs
Agrea

Data
Tarøe
Mrs
Hoes,
Tartoe
Mars
Lijnzaad
Mei.
Mei Mei
Febr.
Febr.
Febr.

18Feb
’22
140
3
1,
62
1
1,
41
1
1
2

13,75
1
)
8,05’2I,80
1
)
11

,,

22

133
59
1
1,
40’/,
13,20
805′) 22,40
18

‘eh. 21

1
75!,
69
9

47’/,
16,90 10,25

15:l5
3
)

18 Feb.
20
265
132I,
791,
14,95
6,50

23,35

18Feb. 19 226
120′!,
59
10,75
4,75

18,60
113,70
20
,Juli 141

82
56’1,
36
1
1,
9,40
5,38

1)
per April.

‘) Mei.

‘) per Februari.

Locoprjzen te Rotterdam Amsterdam.

Soö,ien 20 Febr.
1922
13 Febr.
1922
21Febr.
1921

Tarwe*

……………
1
,
16,25
14,75
22,50
Rogge (No. 2 Weatern) 1,
13.50
13,-
22,-
Mais (La Plata) …….’,
225.-
212.-
296,-
Gerst
(48
Ib. malting)
.
.’
230,-
215,-
290,-
Haver (38 Ib. white cl.). .’,
12,75 12,75
14,-
Lijnkoeken (Noord-Ameri-
ka
van
La Plata-zaad)’
18,-
17,75
20,-
Lijnzaad (La Plata)..

8,
470,-
490,-
1 425,-

‘)p. 100 K.G.
1)
p. 2000 K.G. ‘) per 1960 K.G. *) Nr. 2
Hari,1ted Witter Wheat.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Artikelen.

Rotlerdam
Amsterdam
Totaal

13118 Febr.
Sedert
Overeenk.
13118 Febr.
Sedert
Overrenk.
1922
1921
1922
1 Jan. 1922
tijdvak 1921
1922
1 Jan. 1922
tijdvak t921

Tarwe…. ………..
8.184
76.110
98.030

325 978 76.435 99.008

Rogge ………….
.
2.052
3.162 22.5293162
22529

Boekweit
638
4.038
4544.038
454
20.455
136.639
122.383

28.448
13.044
165087
135.427

1.390
16.551
52.320

920

17.471
52.320
1.796
5353
568


419
5.353
987

Mais

…………….

2.369
24.880
17.187

22.006
15.173
46886
32.360

Gerst

……………..
Haver

………………

5.261
27.148
14.880

470
3.215 27.618
18.095
Lijuzaad ……………
Lijnkoek ……………
595
5.174
1.860

,
1.827
290
7.001
2.150
Tarwemeel ………….
Andere meelsoorten
290
1.344
2.702

835 200
2.179
2.902

houders. Deze komen dus weder aan de markt en aeeds
hoort men in Engeland de verwachting uitspreken, dat
binnenkort de hoeveelheid stoomende tarwe wel eens te
groet kon blijken te zijn. Nu en dan was reeds in de afge-
loopen week de kooplust gering, tot nieuwe prijsstijging in
Amerika dien weder aanwakkerde
Gedeeltelijk onder den invloed ‘van tarwe, doch ook door
goede vraag zoowel in de Vereenigde Staten als in ver-
schillende Europeesche landen, was ook mais vast. Na
eenige fluctuatie sIot op 20 Februari de markt te Chicago
voor den Mei-termijn 4% dollarcent per 50 Ibs. hooger dan
op den ilden. Daling tin den dollarkoers iveroorzaakt ech-
ter, dat deze verhooging in Eurôpa niet geheel tot uiting
komt, doch aan den anderen kant werkte stijging der zee-
‘vrachten van Noord.Amerika mede tot prijsverhooging tin
de importlanden. De verschepingen van Noord-Amerika
bleven belangrijk bij die der voorafgaande week tea ach-
teren; van Argentinië waren zij, ondanks de hooge premie,
die voor La Plata-mais wordt gevraagd, iets grooter dan
den vorigen keer, doch het totaal was 40.000 ton lager.
De scheepsru.imte, die voor de inaaste toekomst van Noord-
Amerika bevracht is voor belading met maIs, is van fIjn-
ken omvang en er mogen dus in de volgende weken ruime verschepingen worden verwacht. Het verbruik van mais in
Engeland, Nederland en België zoowel als in Scandinavië
is daarmede echter in overeenstemming, terwijl ook in
Duitschland zeker goede kooplust zou bestaan, indien .niet
de markenkoers juist de laatste dagen weder eene iver-
laging had ondergaan. Juist begon Duitschiaad weder meer
belangstelling voor mais te toonen, toen die verlaging haar
intrede deed. In Scandinavië heeft het ijs, dat vele havens
nog gesloten houdt, dezelfde uitwerking, doch het zachtere
weder belooft daarin spoedig verbetering te brengen. ‘In
Argentinië bleef de maIsprijs gedurende de afgeloopen
week geheel onveranderd, doch Maandag volgde eene stij-
ging van 15 ft 25 centavos In ladingen La Plata-maïs
vonden weinig afdoeningen plaats, daar het aanbod gering
is, doch naar Engelsche havens werd nu en dan in parcels een levendige omzet bereikt, ondanks den in vergelijking
met Noord-Amerikaansche mais zeer hoogen prijs. De be-
richten omtrent den Argentijnschen maisoogst zijn eenigs-
zins verward. Ofschoon nog steeds gunstig weder gemeld
wordt en eene zeer hoopgevende ontwikkeling van den
oogst, hoort men ook van verlaagde schattingen omtrent
de opbrengst, waardoor de vaste markten tverklaard zouden
worden.
Gerst en haver waren vast in navolging van de nndere
graansoorten, doch de omzet blijft klein tin vergelijking met
mais. Voer haver ligt eene gegronde oorzaak voor vaste
markten in de zeer lage schatting van den Argeatijnsehen
oogst, waarvan de opbrengst wordt berekend op slechts
iets meer dan •de helft van die van het vorige jaar.
Lijnzaad was in den aanvang der week zeer vast tenge-
volge van nog steeds stijgende Argentijnscbe markten. In
de tweede helft der week trad echter eene daling in en de
week sloot in Argentinië ongeveer een peso per 100 Kgr.
lager dan zij geopend was. Voorzoover onvoldoende belang-
stelling in Europa daartoe heeft meegewerkt, vindt de
daling haar oorzaak in vermeerderd aanbod uit Britsch-
Indië en offertes uit China en Japan, benevens geringe
kooplust in verschillende Europeesche landen, omdat voor
den olieslager de prijs van Zijne producten niet voldoende
loonend is tegenover dien van het zaad. Tevens echter
heeft waarschijnlijk in Argentinië ook de of! icieele schat-
ting van de opbrengst van den afgeloopen oogst tot de
rustiger stemming bijgedragen. Weliswaar wijst die schat-
ting op een veel kleineren oogst dan in het vorige jaar,
doch het op 800.000 ton vastgestelde cijfer is niet lager
dan reeds langen tijd door den handel was aangenomen.
Gisteren 20 Februari echter was Argentinië weder zeer
vast met prijsverhoogingen van 70 d 80 centavos per
100 Kgr.
N e d er 3 a n d. Buitenlandsche tarwe is ook in de af-
geloopen week slechts in matige hoeveelheden gekocht. De
belangstelling betrof weder vooral Idanitoba’s en nu en
dan hard winter en voor La Plata-tarwe blijft de koop-
lust gering.
Voor mais was de vraag vrij goed, doch op sommige dagen
teleurstellend en zij betrof vooral spoedig verwachte en
reeds aangekomen partijen. Deze laatste worden geregeld
opgenomen en daar in den eersten tijd geen overvloedige
nauvoeren worden verwacht, mag ook verder gerekend worden niet cciie voortduring van eene gezonde markt-
positie. In La Plata-maïs blijven de zaken van geringen
omvang.
Lijnzaad was stil met slechts weinig zaken.

SUIKER.
NOTEE1UNGEN.

Data
Amsier.
dam p,

Londen
New York
96pCi.
T
ate,
Whiie Java
1 Amer. Gra.
loopende
f.o.b.
per
1
1
nu!aledc.i.f.
Ceniri.
Cube,
No. /
Febr./1%’faart

Febr/Maart
maand
fuga/s

8h.
Sh.
Sh.
$cta.
151i’ebr.’22
f
21
1
1
8

5113
256
18
1
3
3,67
8

,,

‘22,21,-
5113
251-
183
3,70
15F’br.’21

761-
399 366
5,77
15 Febr.’20

721- 901-
901- 12,04
4Juli’14,,
11
18
1,,
181-


3,26

Het Engelsche consumptiecijfer over de maand Januari geeft veer eene toename te zien, terwijl de voorraden be-langrijk kleiner zijn dan verleden jaar.
l)e laatste B o a r d of T r a de-statistiek luidt:

Jan. 1922

Jan.
1921
Import rietsuiker ..

75.018

77.040 tons
biet


geraffineerd

30.056

170

Totaal

105.074

77.210
tci

182

ECONOMISCH-STATISTISCHE ‘BERICHTEN

22 Februari 1922

Voorraad in Entrepôt

90.450

352.200 tons

Raffinader.

19.650

25.700
Aflevering

,,

81.748

77.708
Binnenlandsch verbruik

129.111

90.989
Totale export

754

485

De zi,htbare voorraden betlragn volgens F. 0. Licht:

1922

1921

1920

Duitschiand Ï Jan…..807.917

841.466

582.050 tons Tsj echo Slowakye 1 Jan 422.095 596.877 459.878
Frankrijk 1 Dec.
1)

140.275

212.957

104.361
Nederland 15 Dec.
2)

122.701

140.637

75.137
België 1 Jan . ……..

127.520

187.160

103.058
Engeland 1’Febr… .. .. 117.163

395.412

302.664

Totaal in Europa 1.737.671 2.374.509 1.637.157 tons

V. S. v. N. A. 22Dec. ..

63.545

63.605

32.389
Cuba, alle havens 24 D. 774.000 371.000 268.993
Totaal ……2.575.216 2.809.114 1.938.539 tons
1)
1921120119. 2) 1921120119.

De stemming op de verschillende suikermarkten kon te-gen het einde van verleden week aanmerkelijk verbeteren,
waarvan cle reden blijkt te zijn, dat men thuns tot het
besef is gekomen, dat de bij cle tegenwoordige matige prij-
zen toenemende consumptie van suiker allicht meer gun-
stige vooruitzichten voor ‘cijit artikel opent. Behalve op Cuba
waar immers nog een groot gedeelte uit den ouden oogst
opgeslagen ligt zijn verder overal cle voorraden kleiner dan
verleden jaar.
Op de N e
w
Y.o r k s oh e markt werden flinke kwan-
titeiten Cubasuiker verhandeld, o.a. ook eenige ladingen
naar Engeland en Frankrijk, ook Amertikaansche Granu-
lated werd aldaar veelal voor Europeesche rekening gekocht.
De ‘noteerirsg voor Spot Centrifugals liep op tot 3.86 c., ter-
wijl ook, op de termijnmarkt de noteeriagen konden ver-
beteren tot 2.30 voor Maart, 2.49 voor Mei, 2.67 voor Juli
en 2.80 voor September.
Op C u b a is men vergeleken bij de voorafgaande jaren
met het oogsten nog heel wat ten achter, terwijl de voor-
raden uit den ouden oogst geleidelijk verminderen.
• De ‘laatste’ C u b a statistiek luidt:

1922.

1921

1920
Weekontvangstt. 11 Febr. 100.452 147.838 144.206 tons
Töt.ontv. 1jan.-11 Febr. 380.299 484.962 913.478
Werkende’ fabrieken ..

157:”:!_’ 174

185
Weekexport tot 11 Febr…

37.043

73.984 132.291
Tot. exp. 1 Jan.-11 Febr. 152.777 159.330 635.735
Totale voorraad 11 Febr. 767.786 432.328 280.909
Weekexport Oude oogst 92.446
Tot. voorraad
,,

,,

540.711

Over de J a v a markt valt geen nieuws te vermelden.
Voor suiker uit den ouden oogst, waar,vai de voorraden
slechts klein zijn, worden hooge prijzen geboden zonder dat
verkoopers willen afgeven. Af.doeningen van nieuwen oogst
suiker werden niet gemeld, dodh waren in het begin der
week speculanten genegen tot
f
11,- e.k. Juli/Augustal
Superieur af te geven.
II i e r te lande kreeg cle markt aan het einde der
week naar aanleiding van de hooge noteeringan van New
York een vaste stemming, zonder dat er echter zaken tot
stand kwamen.

KATOEN.
Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, gl.d. 15 Februari 1922.
Tengevolge van de eenigszins betere Linancieele v,00ruit-
zichten, aankoopen door Wallstreet en dekikingskoopen
zijn prijzen van Amerikaansche katoen nogal gestegen en
ongeveer 75 punten hooger dan een week geleden. Er heb-
ben nogal ver.koopen plaats gevonden, waardoor de reactie
eenigszins ‘verscherpt is, terwijl ook ‘de politieke vooruit-
ziohten verbeterd zijn. Over Egyptische katoen valt weinig
nieuws te vermelden, doch prijzen zijn evënals die van
Amerikaansche’ gestegen.
De igareninarkt ‘blijft flauw, hoewel er voor oinnenlandsch
verbruik toch iets meer ‘gedaan is, noowel in boo,men als
ook in in’sla’ggarens. De hoeveelheden ‘zijn echter over ‘het
algemeen slechtsgering, doch men is op het oogenblik niet
verwend. In bundlgarens voor ‘het Continent wordt ‘wat
meer gedaan,’ speciaal voor de Amerikaansche soorten.
Bombay koopt
noÉ
30/32er ring en ook ‘enkele getwijnde garens echter tot neer lage prijzen. De vraag voor 40/44s
mule heeft geheel opgehouden, daar Calcutta en Madras
niet koopen en ook veel ververjen gesloten zijn bij gebrek
aan orders. Egyptisehe .ga
.rens zijn over het algemeen wat
lager, hoewel ook ‘daarin slechts weinig omgaat.

Het is zeer moeilijk een definitieve opinie te hebben om-
trent de doekmarkt. Er zijii optimisten, clie meenen, dat
de toestand beter is, ‘vooral door de vastere ‘katoenprijzen
alsook door de betere politieke ‘vooruiitvichten
in
Ixiklië. Wij
hopen van gansoher ‘harte, dat ‘hunne ‘voorspellingen uit
zullen komen, doch tot nu toe bemerkt ‘men hier nog niet
veel van, daar voor ide meeste markten slechts lciei.ne orders
worden afgesloten en men nog niet kan spreken van een
algemeene ‘verbetering in de vraag. Er gaat ‘nog slechts
weinig om en fabrikanten kunnen alleen orders krijgen;
indien zij neer lage prijzen acoepteeren.

8
Feb. 15 Feb.

Oost. koersen. 7 Feb. 14Feb.
Liverpoolnoteeringen.

T.T. op Indië – ..
113
3
1
, 113
1
1,
F.G.F.Sakellaridis 15,50 17,75 T.T.opHongkong 218
1
/
4
216
G.F. No. 1 Oomra

5,95 6,35 T.T.op Shanghai
3I41
314114

Noteering voor Loco-Katoen.

(Mi.ddling. Uplands).

18Feb.’22
11
Feb.’2214Fel,r.’22I17Fe6.2II20Fc6’20

New York voor
Middling .. 18,50c 17,60c 17,- c I3,40c 39,-c
New Orleans
voor Middling 16,75e 16,-c 15,75c 13,- c 39,75c
Liverpool voor
Fy Middling 10,36d

9,82d

9,70d

9,12d 31,76d

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen)

1
Aug.
’21

Overeenkomslige perioden
tot

18Feb. ’22

1920-21
1
1919-20

Ontvangsten Gulf-Havens..
3023
3427
3166
Atlant. Havens
1123
964 2179
Uitvoer naar Gr. Brittannië
984
1148
2178
‘t Vasteland.
2642
2101
2010
Japan etc.
-.
j

Vooreaden
in
duizendtallen
17 Febr. ‘
22
1
17Feb. ’21
18 Feb.
.20

Amerik. havens ……….
1105
1399
1435
Binnenland …………..
.1399
.
1606
1217
New York

…………….
73
111
52
ew Orleans
•..,

.;
289
.

005
411
428 Liverpool

…,
944
1063

DE NEDERLANDSCHE THEEMARKT IN 1921.

(Jaaroverzicht van Pa’khuismeeateren van de Thee).
Een vorig jaarbericht kon niet anders dan in niineur-
toon worden geschreven. Die sombere toon past ook nu
den ‘verslaggever, clie terug ziet op een jaar, dat door
elkaar prijzen heeft gebracht, welke voor de mindere- en
m’icldensoorten ‘verre bleven o’nder den prociuctieprijs; een
jaar dat ook hen zal heugen, die de groote ‘voorraden,
duur ingekoc.hte, veelal neer ordinaire thee ‘van vroeger
oogsten ‘hebben gerealiseerd toen de sedert ingetreden prijs-
verhooging nog niet werd voorzien. Toen na dan ‘val ‘van Napoleon cle groo’te ‘aanveren van
thee in de ‘verschillen’d Europeesche havens onverkoop-
baar bleken, heeft het jaren geduurd voordat de over-
tolli.ge voorraden in het ‘verarmde Europa met groote ‘ver-
liezen waren weggewerkt. Dit proces heeft zich ook nu
herhaald op grooter schaal en in sneller tempo.

Veel hingrijpender echter dan ooit te ivoren is ditmaal
de inzinking geweest, zoodat verschillende ondernemingen
in Nederlandsch- en Britsnh-Indië, gedurende liet oorlogs-tijdvak reeds financieel ‘verzwakt, er door ‘zijn ‘ten onder-
gegaan. Het laagste punt bereikten de
prijzen
in ‘April,
(superieure thee bleef doorloopead hoog genoteerd
al
brok-
keiclen in ‘het najaar de prijzen ‘van deze eenigszins af).
Tegen den nomer trad een geleidelijke verbetering in, de
prijzen ‘liepen eerst langzaam, daarna sneller op, zoodat de
ordinaire- en middensoorten aan het einde van het jaar
ca. 100 pOt. hooger genoteerd werden ‘dan in liet voorjaar.
Tussohen inoteeringen en
voor-raden
bestond nauw verband;
deze ‘waren sedert 1919 steeds aangegroeid en ibereikten het
hoogste punt toen op ultimo April iiii Londen in Entrepôt
182 millioén Eng. lbs. lagen (100 niillioen normaal) en
onder onze ‘berusting 12 millioen KG. (dus = ca. 26 mil-
ben lbs.) tegen
23.f
snillioen KG. normaal. Deze ‘voorraden
zijn 31 December weer geslonken tot onderscheidenljk 156
millioen lbs. en 6 millioen KG.
Het is in ‘hoofdzaak aan der in verhouding tot het ge-
bruik te grooten Amstertdamschen voorraad ‘te wijten ge-
weest, dat de prijzen van sommige soorten hier allicht.

22 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE’BERICHTEN

183

langzamer zijn opge1oopen dan elders. Nu steeds grootere
lioeveeliheden, welke de markt drukten, werden uitgevoerd
en de voorraad in de tusschen]iand tot normailere proporties
wordt tdrtsggebraeht, is een werder stijgen der prijzen te
wachten. Spoediiger dan kon .iworden ,verwaclit is een betere
tijd aangebroken.
Het is in 1921 opnieuw gebleken, dat
thee een ifltrin8iek
gezond artikel. is (ook naar den lebteniljken aiin rvan het
woord ,voor den snensoh, (liie er nieuwe krachten uitiput),
immers een periode van verlies gevenide prijzen heeFt is
de laatste ‘decennia steeds weer autoinatiisdh geleid tot.liet
door fjnpluk produceeren ‘van ikleinere meer superieure
oogsten en als gevolg ‘van deze toenemende ‘vraag voor de
oude grover geplukte . ordinaire voorraden, oeodat in den
regel spoediger dan verwacht kon wonden ‘het. evenwticdit
werd hersteld.
De ‘hierbij gevoede statistiek wijst op den bevredigenden vooruitgang van het
Nederlandech theeverbrnik,
hetwelk
gestadi,g blijft toenemen. Van de 9658 ton ivoor verbruik
ingevoerd waren: 7807 ton Nederiandsch-Indische, 1377
ton Britisch-Indische en 472 ton Ohiina thee, of, verdeeld
over de kwartalen van het jaar in kisten:

Ned.-Indiië

BritsOh-In.diië

Obina

le kwartaal

38.063 kn.

8.817 ku.

4.99612 kn
2e

47.235 ,,

8.616 ,,

154212
3e

,,

45.890 ,,

9.088 ,,

5.13212
4e

.

46.325 ,,

8.104

6.10812

177.513 kn.

34.625 kn.

19.778(2 kn.
Een klein land als het onze is voor zijne zaken meer
dan een land met groot eigen verbruik op den
uitvoer-
handel aangewezen. Het valt daarom niet te verrwoinderen,
dat de Nederdandsdhe markt ‘voor thee ‘zoowel als voor
andere stapelproducten meet dan eens den terugsiog onder-
vond van de steeds weer schom.melende wisselkoersen, door
welke daarenboven (het houden ‘van groote ‘voorraden in
de landen met lage valuta werd ‘tegengehouden. Dat de
uitvoer naar Midden- en Oost-Europa rkchtans aanzienlijk
was is ontegenzeggelijk verblijdend. ‘Mochten de tinterna-
tionaie besprekingen er toe leiden, dat de koers ‘van Ban.
en Tsjechische kroon ‘meer gestabiliseerd rwordt, dan mag
met reden verwacht worden, dat Duitseklaad en Slowakije
tot onze meest geregelde afnemers ozullen behooren.
De uitvoer naar Dudtschdand was het omivangrjkst in de maanden Augustus en September, ondervond nadien echter
tijdelijk stagnatie, toen ii.n October de goudtoesla4g
op
het
invoerredht aanzienlijk werd verhoogd.
Het gebrek aan vraag ‘van Duitadhe zijde werd toen
echter ten deele ‘weer goed gemaakt ‘door de vraag naar
bladtlhee ‘voor Noord-Amerika.
Het
aanbod
in ‘de driewee.ksche veilingen bestond in den
regel uit circa .18.000 kisten Nederlanidseh-Indisahe thee.
Zoowel liet overschot uit den eersten bands aanvoer van
het jaar 1920 afs de geheele aanvoer 1921 ‘werd aaiigelbo,den,
de achterstand (heeft opgehouden.
De
kwaliteit van den 1921er dogst is door den fijnen pluk
bizonder goed geweest, het aaubd der .najaiarsveillingen
muiitte uit.
De meeste ondernemingen hebben theen geproduceerd,
welke den naam ‘van het Nedetiandsh-Iadisch product
– slechts ten goede kunnen komen, de toestand van ‘het his-
tage was ook beter. In liet bizonder is in den laatsten tijd
ook ‘Sumatra naar voren gekomen ‘met zeer goede en ‘krach-
tige *iheeën, ‘welke alle aanidadht trokken en eteeds vastere
plaats innemen op onze markt.
Wij ‘vestigen ten slotte ‘de aandacht op de vergelijking der totaal-cijfers niet die der vorige jaren.
De .totaa.laanvoer van ‘thee
is
ons ‘land bedroeg in AO
1919 23.000 ton, in 1920 19.000 ton en icktmaal 14.000 ton;
de totaal-afzet daartegenover heeft onderLscheidenljk be-
dragen: 15.000 ton, 15.000 ton en ditmaal 18.600 ton. De
voorraad is dus sedert 1 Januari met 4600 ton ,verminder,d.
Thee-Etablissement te Amsterdam.
Statistiek van Nederlanidsch-Indische thee over 1921.
Voorr. rest.op cOel

Afgel.

Voorr.
op cêel aanv. ’20

Te

in

op cêel
1 Jan.’21 enaanv.’21 zamen

1921 31Dec.’21
Stof, Gebr.

Thee, enz.

21.395

20.376

41.771

31.559

10.212
Souchon en Pecco

Soudh.on .

14.457

43.510

57.967

46.182

11.785
Gebr. en Gebr.

Oranje Pecco’s 45.362 120.704 166.066 124.228

41.838
Pecco’s en Oranje

Pecco’s . .

35.799 115.956 151.755 114.121

37.634
Flowery en Witp.

Pecco’s ..

158

1.078

1.236

861

575

117.171 301.624 418.795 318.751. 102.044

Aanbod
Java thee …………….

271.631
Sumatra thee ………….

29.993

301.624

Af 1ev e r i n g
Voor Binnenland ……..

151.935
1.
Uitvoer

164.816
316.751

Van den voorraad op cêel levinden ziøh op 31 December
1921 in de iste hand ………………20.258 kisten
Daarenboven zijn nog aangevoerd en op 1922
overgebracht ………………………26.584


De cijfers zijn ‘herleizi tot
1
11 ‘kn. (/ie = 21
= 112

Aanvoer (op cêel gebracht) en middenprjzen van liet eerste-
hands aabod vak Java- en Sumatra-thee te Amsterdant,
benevens aflevering voor binnen- en, buiitenlknd bij
het Thee-Etablissement te Amsterdam.

Anno 1913-1921.

AFLEVERING ‘,OCQr,mAFLEVEPING ,OOR
AANEOD •HET
SINNENLAPIDJIIUIJIIET BUITENLAND

Grootendeels gereserveerd uit den aanvoer 1916 en ge-
bruikt voor de t(heevoorzienïinig in 1917 en 1918.
De ftiheé werd gedurende het distinibutietijdivak (Aligus-
tus 1917-Februari 1919) door den groothandel verkocht
op basis van 84 ets. per
34
KG. voor midden kwaliteit. e Hiieroxuder is opgenomen de aflevering ‘voor de laatste
distributie in Januari 1919.

Hoeveelheden der veilingen eii loop der prijzen
van enkele hoofdsoorten in 1921.

p.½.G.
65 ctS.

1.200.000

80

1.100.000

75
9,

1.000.000

70 ,

900.000

65

600.000

60

700.000

55

600.000

50
99

500.000

45

4400.000

40

300.000

.35
9,

200.000

30

1.00.000

25

oaa,je pecco noeo
CEBR.OR.
pecco
GOED
PEcCO MIOOENSOORT
GEER.PECCO
MIDOENSOORI

K.G
1
1
1.500.000
14.000.000
13.500.000
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000
.9.500.000
9.000.000 6.500.000
e.000.000
7.500.000
7.000.000
0.500.000
6.000.000 5.500.000
5.000.000
4.500.000 4.000.000
-.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000 1.000.000
500000

184

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Februari 1922

Anno 101311021. TTct. tliceverbri,ik in Nederland
en dat. van Ncderlandsch-Indisehe thee.

•wsu

TOTAAL VBRUPK
-WAARVAN
NOCRL.IN0IcJ1

A°. 1921.

Aanvoer van thee in Nederland, invoer tot rverbru.ik
en uitvoer in KG. netto.

(Afgeleid uit de gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek ‘te ‘s Gravenhage).

Aanvoer.
&isten
KG.
Nederl.-Indisciie

thee

……..
271.052
=
12.145.500
China

thee

………………
22.324 =
540.100
Britach-Indische

thee

……..
35.442 =
1.421.300

32881S
=
14.115.900 netto
Invoer lot verbruik.
Nederl.-Indische thee

………
177.513
=
7.807.100
China

thee

………………
10.778=
472.300
Britzch.Ind.ische

thee

……..
34.625
=
1.376.600
231.916
=
9.656.000
netto
Uitvoer.
NedcrL4iidische thee

………
100.063
=
8.860.600
China

thee

………………
2.302
= 61.000
Britsch-Iudisclie

thee

……..
3.832
= 161.700
206.187 =
9.083.300 netto
Uitgevoerd
werd
naar:
Duitscliland, Oostenrijk, Slowa-
kije, Polen en Rusland …..124.950
=
5.258.000
Groot-Brittannhi, Ierland en
Noord-Amerika …………70.044
=
3.323.000
Zuid-Europa en Middellandsche
Zee …………………..7.347
=

206.000
Andere landen …………..2.940
=

204.300

206.187
=
0.OS:3.300 netto

In
A0.
1010 werd aangevoerd 23 millioen KO. en afge-leverd 15 millioen, overgehouden S millioen; in
1920
aan-
gevoerd 10 niillioen KC. en afgeleverd 15 millioen, overge-
houden S +
4 = 12
inillinen ;
iii A°. 1921
aangevoerd
14
niillioen en afgeleverd 18 rnilliocn KO. voor verbruik en
uitvoer, de totaal voorraad in de EatrepOt.s moet d.us zijn
geslonken tot 7.4 inillioen KG.
Amsterdam, 31 December 1921.

KOFFIE.

(Mededceling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolfi
& Witkainp en Leoiiard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Data
I

1
Wl,elkaers
rUs

1
Voorraad

PriJ
1
Voorraad

N07 t

1
No.4

18 Febr. 1922
1.928000
13.150
2790.000
17.000
701ie
11

1922
1.899.000
13 150
2.762 000
16.900
71i6
4

1922
1.854000 13275
2 919 000
17100 18 Febr. 1921
421.000 7.670
3.246.000 8.900
101,

Ontvangsten.

Ria
Sonto3
Data ,4fgdoopen
Sedert

Afgeloo pen Sedert
week
1 luit
week
t

luit

18 Febr. 1922

83.000
2.881.000
11.911.000
182 000
5.765.000
18 Febr. 1921
64.000
162.000
7.668.000

VERKEERSWEZ EN.

Veertiendaagsch overzicht.
Gedurende de laatste veertien dagen hebben de La Plata,
de

Noord-Amerikaansche
en

vooral

Australische

markt

cle meeste aandacht getrokken. De vraag naar ruimte op
de. La. l’lntamavkt was niet erg groot, doch door hot ge.
ring aantal prompte booten hielden de reeders aan de
laatste vrachten vast en bleven deze gehandhaafd, name-
lijk op pl.m. 3310 van up-river. Aan het eind van de
vorige week kwam er meer leven op deze markt en werden
verschillende booten bevracht echter voor Maart en April
aflaiting tegen iets lagere vrachten dan in den laatsten
tijd voor prompte booten werd betaald. Zaterdag was de
markt kalm. ‘oor 31 Maart cancelling wend 3216 naar
U.K./Cont. betaald en voor April 3113.
Van Noord-Amerika waren de bevraclitingen hoofdzake-
lijk naar Antwerp-ilambtirg range. liet aanbod van
prompte booten was beperkt en voor deze werd 18 cents
per 100 lbs. betaald. Voor Maart aflading werd voor groote booten 16 cents voor één en 17 cents voor twee havens be-
taald naar deze range, terwijl naar fligâ tegen 30 cents
per 100 lbs. werd afgesloten. Van de Golf naar Riga is het
cijfer pl.m. 32 cents, terwijl vandaar voor Februari uflading
naar U.K/Cont. 213′ cents is betaald. Suiker van Cuba naar U.K./Cont. gewone havens werd
op het onveranderde cijfer van 5% dollar afgesloten.
Van Montreal werden weer een paar hooten naar directe
‘havens in Engeland opgenomen voor Mei nflading tegen
41. per qiiarter. Dc bevrnchtingen van Australiii waren zeer levendig en
op deze markt is (Ie beschikbare ruimte beperkt. Boven.
dien schijnt de oogst in Australië groot te zijn, welke
feiten te zamen wel eens een aanleiding voor boo
g
ere
v ra ch l en
VL ii
dan r kon ‘xo rcl en. Tegen het th
t ii
s gil t en de
cijfer kunnen geen booten in ballast uitloopen. De be-
vraehti ngen, welke plaats vonden, varieerden tu.sschen
en 52/6 per ton.
Van Bombay werden een paar booten bevracht tegen 211-
tot 2316 en deadweiglit, terwijl van Burma 2716 naar twee
havens U.K. met Februari-aflading verd betaald.
De vrachten van de Middellandsehe Zee waren iets beter,
doch vele reeders zullen
,
nog prcfereeren om in ballast naar
huis te varen.
De vraag voor ruimte van Card.iff was niet zeer groot,
doch roeders schijnen niet geneigd lagere vrachten te accep-
tecrcn. Naar Italië zijn echter gedurende dc laatste waken
necrdere schepen bevracht.
De vracht van Wales naar La Plata blijft staan op 1316.

SCHEEPVAART.
GRAAN.

Petra
Odea,a
.Ati. Kuit
Ver Staten
San Lorenzo

Data
grod
Londen
Ratter.’

Rdom
dam
Rotter. Brtsfol
Rolter.
Enge-
dam
Kanaal
dom
land

13-18 Febr. 19221


18c.’
413
349
349
6-11

,,

10221

– –

16c.
8

413
33,9 33,9
14-19 Febr.
1921
1
351-
35
1

16-21 Febr. 1920

– –

f66,-‘
862

1401-

11262

Juli

1914

11 d.
713

1111
1
1,
1/11
1
/4
121-
121-

IÇOLEN

Cardtff
1
Oostk. Engdand

Data
Bor.
1

t
Genua
I
Port
1

La
Plato


Rolter-
Golhen-
deaux
1
1
dam

13-18 Feb. l922
71-
13
1
3
15
1

136
6’3
9/-
6-11 Fel). 1922
71
13’3
156
13,6
6!3 91-
14-19 F4. l92I
86
189
17,6
21L
71-
11/-
16-21 Feb. 1920,
5716
701-
80/-
37,6
f12,-

Juli

1914, Ir.
7,-
71-
713
146
3j2
41-

1)
Pr t. stukgoed.
9
Voor Britsche schepen. 9
Per 100 rond

RIJN VAART.

Week van 13 tot 20 Februari 1922.
Tegen het midden der afgeluopen week, toen de sclieep-
vaart naar de ]lulirhavens weder kon worden opgenomen,
w;iien de aanvoeren iets ruimer dan in den laatsten tijd
liet, geval was en bedroegen, de vracliten Rotterilani/Bithir-
haveits onverAnderd 40 cents per last bij % lostijcl, terwijf
het slecploon varieerde tussclien het 60 en 75 cents tarief.
Oek naar den Bovenrijn kou (le vahrt’ in het laatst der
week weder wordeii geopend. Scheepsruinite werd deels in
dagliutir tegen 75 pf. per ton, deels tegen een vracht van
1(1k. 26-/27.- per ton aangenomen, liet sleeplooa Rulir.
havens/Sfaniiheini bedroeg 51k. 40.- per last.
Exl)ortkQlen werden niet verlacten.
De waterstand ivas gunstige Cauber Pegel wees einde der
i+êek Mtr.’ 1,76 clan. ..

K .0.
10.000.000
9.000.000

5.000.000

7.000.000
6.000.000

.000. 000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

Auteur