Ga direct naar de content

Jrg. 6, editie 308

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 23 1921

23 NOVEMBER 1921

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN

Econo.misch-S.tatistischë

Berichten’

ALGEMEENWEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEiD. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

11
‘6 JAARGANG

WOENSDAG 23 NOVEMBER 1921

No. 303
fi

INHOUD

BIz.

Is
DE
STAAT
Ti SoLIDE?
door
Prof. Mr.
Ant. van Gijn
. 101-1
Melk en Zuivel in Nederland III door
G. J Blink …
1013
Een wijziging.van de Duitsche Inkomstenbelastingwctten
van 1920 en 1921 door
Mr. Dr. A.
Spanjer ……..
1015
Londensche Correspondentie ……………………1017
AANTEEKENINCEN:
Sumatra’s Oostkust in 1920 …………………..1018
Kosten van levensonderhoud in Denemarken. . .. .. . . 1019
Kleinhandeisprijzen ……………………….1020
–De weekstaat der Javasche Bank………………1020
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN
………………….1020
MAANDCIJFERS:
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam …………1021
Résumé uit het ,,Monthly Bulletin of Statistics” …… 1021
Giro-omzet bij de Nederlandsche Bank ………… 1022

Postchèque en Girodienst …………………….1022
Rijkspostspaarbank

………………………..1022
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………….’…. 1022-1029
Geidkoersen.

.

Effectenbeurzen.’
Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten

Verkeerswezen.

INSTITUUT

VOOR ECQNOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr.
G.
W. J. Bruins.
Assistent-Redacteur voor het weekblad: D. J. Wansjnk.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 122, Rotterdam.
Aan.geteelcende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 37.
Telef. Nr. 3000. Tele gr.adres: Economisch Instituut.
Postchèque- en girorekening Rotterdam No.
8408.

.4.bonementspi

ijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f
25,-
per
jaar. Losse
num.m.ers
50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen
het weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de aboniaé’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abown.e-
ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties:. Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage.

21 NOVEMBER 1921.

In den toéstand van de geidmarkt kwam wederom

weinig verandèring. De rente voor particulier disconto

was ongeveer 4% pOt., met zeer geringen emiet. De

prolongatierente was, vooral -in het begin der week

door de storting op de Indische leening, iets hooger;

maar liep daarna.’ weder terug; 4% p0t.-4 pOt.-

4% pOt. • :

Bij de heden gehouden inrrijvin-g op honderd miii-

lioen ‘sohatkistproruessen kon niét het geheele bedrag

geplaatst worden. Toegewezen werden 67% ‘millioen

gulden drie-maands pi-omessen
á f
987,99 en bijna
4

-millioen gulden zes-maands .promessen . ,
f8O,—,
ge-

vende een disconto
van 4% en.4
1
1io
pOt.

De wisselmarkt was deze week zeer stil en over

het algemeen- zonder groots schommeling. Vooral

Londen was zeer stabiel. Het verschil tusschen hoog-

sten en laagsten koers’ bedroeg meestal nauwelijkh

16 cent. Overigens w.arexi francs en dollars nog al sterk

aangeboden, zoodat deze wissels niet onbelangrijk

terugliepen. In Rum’enië werd een ‘moratoriu.m van

buitenlandsche schulden afgekondigd. Als motief gold

de speculatie ‘in Lei te beletten. Het gevolg was, dat

de handel in Lei geheel onmogelijk werd en op de

meeste ‘beurzen werd stopgezet. Naar de voornaamste

beurspiaats voor da Roemeensche wissel, ‘Parijs, werd
een regeéringsonderh.andelaar gezonden, ôen te trach-

ten een overeenkomét tot ‘beteugeling van de speculatie

af te sluiten en de goedkeuring op de genomen maat-

regelen te verkrijgen, •danr de -wel zeer krasse ‘maat-
regel van ‘het stopzetten van het geheele buitenland-

sche betalingsverkeer terecht groots verontwaardiging

had verwekt.

LONDEN, 19 NOVEMBER 1921.

Het aanbod van crediet, dat reeds aan het einde der

vorige week een inkrimping ondervond, werd
deze

week schaarsc’her. ‘De geidmarkt was zelfs genoopt den

bijstand van ‘de Bank of England in te roepen
en op
Woensdag en Donderdag werden eenige bedragen voor

een week i. 534 pOt. opgenomen’

Hernieuwing -van d’aggeld vond plaats tegen 4 pOt.

en nieuw geld deed over het algemeen eveneens
4
pOt.,

‘hoewel
bij
gelegenheid ook posten tegen 5 pOt. werden

afgesloten. 7-daagsgeld bleef 334 pOt. –

De ‘omzetten -aan de disconto-markt waren gering en
ôvereénkomstig ‘de vastere stemming waren de discon-

to’s hooger: –

2-maands -ban-k-accepten 4 pOt.

315j.___4 pQt.

4

315/4

6-

,,

,,

,,

43 -pOt.

3- ,,

prima handels’wissela 4%-5 pOt.

6

, ,,

,,

,,

‘ ,,

5% pOt.

IS DE STAAT TE SOLIDE? –

ALs een Staat tn gvolg van opdrijving der
ui’
gaven de beide ein’den van zijn gewonen dienst niet
meer bijeen kan krijgen, dan is- het ‘Ibegrjpelijk, dat
vooral
bij
hen, -die, om -welke reden ook, liever zouden
zien, dat de uitgaven niet werden ingekrompen, een sterke neiging ontstaat om te trachten den gewonen
dienst (exploitabierekening) te ontlasten door uitga-
ven over te schuiven naar den, bu.itengewonen dienst (kapitaalrekening).- En als mendan.ergens
iets
windt,
dat inderdaad,op zichzelf – wel op goede. -gronden naar

1012

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 November
1921

de kapitaalrekening kon worden overgebracht, dan dringt men daarop aan, zonder zich af te vragen of
er wellicht ook wederkeerig zaken op de kapitaalreke-
nin’g staan, die daar bij’ een bhoorlij’k beheer niet
thuis behooren. Het is .roenschelijk! Het spreekt ‘wel
van zelf, dat die neiging thans buitengewoon sterk
is en daarom is het wenschelijk om eens niet op één
bepaald punt, maar in het algemeen, na te gaan, of er

bij onzen staatsdienst misschien termen
zijn
om de

exploitatierekening te ontlasten, omdat het thans voor
den Staat ‘geen tijd is om kapitaal te ‘vormen voor de toekomst, en evenmin om ‘het tegendeel te doen, om-
dat struisvogelpolitiek nooit zoo gevaarlijk is, als in
tijden van slechte financiën. Wat ‘behoort op den ge-
‘aonen dienst? In uitgaaf alles, waardoor de Staat
armer wordt, iets verbruikt, in ontvangst alles, waar-
door hij rijker wordt; Niet meer niaar ‘ook niet minder.

“Uit,ven”in geld, door’ elk de Staat
n.iet
armer,

Vo’dt, ‘diè’eevoudiig bestaan’i’n òmretting van staats-
geld:in. eenig goed, dat langen tijd
‘öf ‘blijvend dienst

ka”ti 4Qen of Wel in omzettingvan
,, geld in, ‘een ‘vorde-
ng, ppeen,sql’iden debiteur, welke te zijner tijd weer
n geld zal veranderen zulke uitgarven maken ‘den
Staat’ iiiet’ armer, zijn geen vertering. En ontvang-
sten; ‘erkr’egen door opoffering van goed ‘van blijrvend
nut of door’ afbetaling van vorderingen ‘of het aan-
n,van schulden maken den Staat niet rijker, kun-
nen ‘dus niet dienen tot dekking van verterin,gen. Die
uitéafven eû ontvangsten zijn geen vermogensvermeer-
‘dor ageil’ iif -‘verminderingen, doch’ eenvoi:d’.ig ver-
.chuivingen in den aard van het bezit en de schuld

4’i
het vermogen (al of niet negatief). vormen. Ze
behooren dus op den ‘buitengewonen di’ens,t thuis.

• . ‘Echtei wordt de Staat ook wel eens armer zonder
gid’ uitte’ geven. Alle rijksgebouwen en werken wor-
dén”e]kjaar een jaartje ouder, en ‘komen nader bij hetoogenblik, dart ze technisch ‘of in verband met
veranderde eischen, on)bruikbaar zijn. Behalve grond
roidt alles in de wereld op den duur opgebruikt, elk
jaar een beetje, en die jaarlijksehe verarming, schoon
nïet,4n en geiduitgave ‘bestaandé, moet ook ten laste
van’ ‘deii gewonen dienst kbmen; slechts onder die
ëcnditié kunnen zaken ‘van ‘ lzngd’irig; maar niet’
eotwigdnirend: nut.
‘bij
aa.nikoop of’ stichting ten laste
van de,lçapitaalrekening worden.geib,racht,. Ook wordt
le Staat zonder geld uit. te igeven armer .’door iets
thans te verbruiken en niet te betalen, ‘doch daarvoor
‘sëhiild aan
te
gan. D.areh”tijfèlt krel niemand,
als hij de schuld duidelijk’ ziet’ tot stand ‘komen. Maar
het is ook het geval, als de’ ‘schuld neI.gerns wordt ge-
bpekt. Dit geval komt o.a. aldus voor. De iStaat geeft
‘ieknd en .trak’ternent’va,n
f3000
en zegt hem pen-
i’ôeiï ‘toé’ Een becijfé’rih’lert,, dat’ , ‘dat pensioen
in de toekomst te betalèn (met allé goede en slechte
kansen» deswege, zooals vroeg sterven of lang leven)
j1ii’seep. bedrag,, gelijk aan 10.p,Ct., van het trac-
tement is te reserveeren.
Feitelijk
is dan de belooning
f 3300
(en slechts als het werk van den man dit ‘be-
drag waard is, ‘mag ‘d”St t”heniaii’stellen), waar-
van ecbtei maar f3000 wordt uitbetaald. ,Als de Staat
nu ‘niet daarnaast
«f300
reserveert voor de toekomst,
dan verarmt ‘hij; immers hij verbruikt voor een ‘waar-
de van
– f ?°
en draagt thans slechts een last ter
wa’tidevart
‘f3000.
Ja; hét’w’ordt’eik jaar erger, want
de
f 3
,
00iizijb: er op lberekend dat zij, totdat het pen
sioensrecht af’geloopen is, rente op rente belegd zul-
len worden. Onze Staat handelt aldus in zake de eigen
pensioenen (de bo’vénstaande cijfers ‘zijn fictief).,

Hinteg’tvër stat”intustehe,’ ‘dalY”d Staat ‘ook
.el’
rijker’w’ördt ‘oiider dat ‘het”iiit; dé’ boeken, blijkt
‘kls hij ‘namelijk pènsioenen betaalt, dis feitelijk een
schuld: aij’invrog’er ‘jaben arigegiala’ ‘ën hij brenkt
dbetniiingen ‘teil laste ‘van ‘ijn’ gednen”dienst, dan
“doet’iiiseh’nid;’afuiît gewone
inkmhteneh
wordt dus
rijke
.

::rEenige’jaret1″géledei1’is
è’ttrzekë’,îdn
ht dehst-
jnsr ‘1913’ een: ‘lyerékening getnaakt ‘n”di ‘de pos’tn,

drie’ ei:geh j’k’neieb de ‘ioitatidrekéh.1n
in
uitgf

behoorden, wijl geen ,,armer worden” bed’uidende en
van al de uitgaven, die er
wdl
op behoorden, omdat ze
wèl armer werden ‘beteekenen, maar die er niet op
staan. En andersom
‘bij
de lijst der gewone ontvang-

sten, ‘daar moest geschrapt worden, al wat feitelijk geen
rijker worden beduidde en bijgevoegd, al wat zulks wel

•bed’ui’dde, doch er niet op voorkwam. Hoewel de abso-

lute
cijfers
voor het tegexiwoordi’ge niets meer zeg-
gen, willen wij de ‘bedoelde becijfering hier weergeven
als voorbeeld. Zien
wij
eerst, in hoeverre volgens het

gekozen systeem, dat op den ‘bovenstaanden gedaéh-
tengang ‘gbaseerd is, de gewone dienst te
veel
was

belast.

Op den gewonen dienst kwam voor aan uitgaven voor
nieuwe gebouwen, ‘vestin’gwerken, kanaadwerken, tramweg

en spoorwegwerken, ‘kapitaaluitbreidiingen van ‘de Poste-
rijen en het Visschershawenbedrjf, ‘welke in een logisch
systeem van boekJioixding ‘zonder bezwaar op de kapitaal-
rekening (buitengewonen dienst) hadden kun,nen. worden
gbr’acht, een totaal ‘van ………………
f
13.610.249

wegens» uitbetaalde pensioenen ……….
., 11.582.395

wegens a.mortisa’tie van nationale schuld ..,,
5.919.000
(deze ‘beide uitgaven maken den, Staat als
gezegd niet armer, wijl ze zijn aflossing van
schulden)
totaal
– – – – f
31.111.644

Bij een juist systeem van boekhouding
zoude ‘dus de rekening van ‘den gewonen
diest van
1913
zijn
ontlast
met ruim ……
f
31.100.000
Doch anderzijds zoude die rekening zijn
belast
met:
een afsohrjving wegens waardeverminde-
ring van
2
pOt. van de ‘aanschaffingskosten
van gebouwen, ,kanaalwerken, ‘traznwegwerken
en -voorschotten, die nog geen
50
jaar oud zijn
,, 14.254.797

1,1
pOt. ‘af schrjviug van ‘uitgaven voor aan- leg en aankoop enz. van Spoorwegen, diie min-‘


der ‘dan
66
jaar oud zijn ………………..
3.372.574

2-10
pCt. afschrjviing op schepen van


marine en :ioodsdienst, voorzoo-ver nog geen
40-10
jaar oud

……….. .. ………….
3.551.359

3
pCt. afschrjving op uitgaven ‘voor
ve.s-
tiugwerken, voorzoover nog ‘geen
33
jaar oud
,, 1.555.360

afschrijvingen op Posterijen en Visschers-
haven, volgens de conimercieele boekhouding
,, 1.221293

aanvulliagsafschrjving op ‘bij naasting van
de spoorwegen over te nemen goederen vol-
gens cijfers van de Staatscommissie voor de
spoorwegexploitabie …………………….
, 2.149.163
het bedrag, waarmede volgens wetenschap-
pelijke berekening de contante ‘waarde van
de pensioenen in ‘het jaar
1913
toenam ……
17.958.000
(Dit ,om’vat de .premiën, welke in
1913
had-
den moeten worden gestort en de rente ..over
het bedrag, dat ‘begin
1913
in een eventueel
fonds had behooren te zijn, indien er een pen-
sioenfonds geweest ware en voorts wat
het tekort ‘der spoorwegpensioenfoadsen in
1913
toenam)
zoodat de’ ‘gewone dienst van
1913
te wei-
nig belast was met —————-
f
35.585.253
en te ‘veel belast (zie ‘boven) met ——,
31.111.644
en ‘wij per saldo vinden, dat de uitgaven
te laag zijn gesteld ……………………
4.473.609

Thans de ontvangsten:
Bij een goede ‘boek-
houding, overeenkomstig het bovenstaande,
zowi en
niet ‘op
dien gewonen dienst in ont-
vangst’ kunnen ‘gebiaoht’ zijn (doch hadden
als buitengewone’ ontvangsten moeten wor-
de» beschouwd)
de bijdrage ‘van Indië i» de ‘amortisatie
yan schuld (die irmmers’bierboven als buiten-
gewone uitgave is geboekt), . ……
f
1.276.9,06
de ‘pensioensbijdrsgen ‘door ide ambtenaren zelf gestort (immers bij de ibecijfering van ‘de
door den Staat in een pensioenfonds te stor-
tin premie is er op gerekend, dat die bijdrage
qk.in het fonds zoude komen) …………..’ ,, 1.$1Q.77:
‘diverse bijdragen in w€rken, ‘waarvan de k’iit

op kapi’ta;a}rekeniug zijn overgebracht,’

.
oqi1s.t de bij:dx’age’n ivan anderen ‘i» die kos- ” •
ten ook aldaar, tihuis heho’oren ……………

,,

495j.

totaal
t,e
veel, onagsten op den
:

gewonen dienst ‘.’ .’. ‘….:: . ……-‘
f
3.587.129

:nnV

23
November 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1013

.

Transport ……
f
3.587.129
• daarentageîi konden als gewone ontvang-
• sten beschouwd worden de, op buitengewone
ontvangsten gebrachte, ontvangsten ‘van de
telefoon (zulks geschiedde omdat op de tele-
foon niet werd afgeschreven, wat in boven-
staande rekening ‘wel •gcheurt, ,n.’l. onder de
afschrijvingen ‘van het Posterijbodrijf) ……..
838.401

dus pel’ saldo te veel op gewone.

ontvan!gsten …. ……………

f
2748.728
Zoodat de uitgavenzijde 5van •den gewonen
dienst ‘van 1913 te laag ibleek …………….
4.473.609
en de ontvaqgstenzij’de te hoog . ………
2.748.728

en dus’ de staatsrekening van
1913, zonals
die volgens de sedert jaren geldende methode

was
opgemaakt ………………………

f
7.222.337

gunstiger scheen, dan, ze in. ?ue’kelij’ kiseid w
as, ten ge-
volge van het niet af onvoldoende rekeninghouden
met het werkelijk karakter der uitgaven en ontvang-
sten en met het armer en rijker worden van den Staat,
dat niet in ‘e1d-uitgaven en -ontvangsten bestaat. De
exploitatierekeningen van ‘den Staat zijn
dus aller-

minst volgens een, té solide systeem opgemaakt, zoo-
dat er geust wat minder daarop en wat meer op de
kap itaalrekening kai1, worden gebrodli.t. Het tegendeel
is
waar.

De bedoelde becijfering was gevoegd hij een veLs-
ontwerp in 191.6 ingediend, •dat strekte om ‘dé rijks-.
begrootihgshoekhouding
Op
een logische basis ‘te bren-
gen. Het w’etson’tiwerp is tot rlusverre ;hlijven liggen,
zelfs niet in ide sfdee]ingen onderzocht. ‘Waar ‘het in
de pers besproken is, is echter het systeem van boek-
houden, dat voorgesteld werd en de modeibecijfering.
over het jaar 1.913 niet al’s onjuist bestreden. Men liet
cle fout in de boekhouding, die allicht elk jaar erger
wordt, rustig voortw’oekeren, totdat er door Minister
de Viies een wetsontwerp werd. ingediend ‘tot wij’zi-
iiug van de Pensioenwe’tten. Overeenkomstig het
denkbeeld van de S.taatscom’misie, die een vooroilt-
werp gemaakt had, werd cvoérgesteld om ter zake van
de pensioenen het tegenwoordige systeem, waanvan
het gevolg is een jaarlijks toenemende latente pen-
sioenschuid va’n den Staat, te vervangen door een
ra,tioneele boekh’ouid’ing, zooals levensverzekeringen
hebben. Ja •het voorstel van de Commissie ging nog
verder clan het wetsontwerp van 1916 ten opziohte van
de pensioenen ging. Stond dit laatste op het stand-
punt, dat men ‘het vermogen van ‘den Staat (de (bezit-
tingen minus de schuld), zooals het •bij de invoering
was, op gelijk niveau moest ho’ud.en en dus .de bestdnn
de iatente pensioenschuld, zij het dan in een ‘openlijke
omgezet, kon laten ‘votrtbestaan zoodat alleen tegen
toendmin’g
te waken was, ‘het wetsontwerp-de Vries
wilde in een aantal jaren ook de vroeger opgeloopen
schuld uit de gewone ontvangsten afdoen, m.a.w. het
nieuw op te richten pensioenfonds ‘op den duur ge-
heel ,,selfsupporting” maken. Misschien ware het beter
geweest, als de Staatscommissie ‘en Mr. •de Vries niet
,,’hei onderste uit de kan der solirditeit” gewild had-
dé’e en zich ook makr beperkt hadden tot’ zoodanige
regeling, dat in ‘de toekomst niet ‘telken j.are méér pen-
sioenschuld zonder ‘dekking wordt gemaakt. Uitvoe-
ring van haar voorstel ‘belastte volgens den ‘tegen-
wo’ordigen stand van zaken den gewonen dienst met ongeveer 39 ‘miljoen extra, gedurende een reeks van
jaren; zorg dat
in het vervolg
‘de schuld niet toenam,
eischte een verhooging van, den gawonen, ‘dienst met
18 millioen. De nieuwe opgetreden .mfnister is voor
het groote bedrag ‘teruggeschrikt en
ofschoon het na-
tuui’lijk geen spoor van bezuiniging is, om. een fout
in de boekhouding te laten bestaan, die een deel vaas
liet werltelijlc tekort verstopt,
‘heeft ‘hij de betrokken
bepalingen teruggenomen om ‘cie ‘zichtbare tekorten
der begrootingen ‘en rekeningen niet al te groot te
doen worden. De Minister heeft ten dozen zich ‘beperkt
tot dc bepaling, dat voor nieuw in dienst treden.de

ambtenaren voortaan van ‘het begin af aan het juiste
systeem zal worden gevolgd, ‘) doch dit rveran’dert

1)
Ten eenen male verschil ik met den Minister van ‘mee-

vdorloopig maar weinig aan de zaak, laat de latente
schuld nog eeni’ge jaren in toenemende mate klimmen,
welke lc’limrnin,g vervolgens een vast bedrag wordt én
eindelijk zal afnemen. Zooveel is zeker, dat het nog
vele jaren zal ‘duren voordat men op grond ‘van die
regeling in zake de pensioenen zal kunnen zeggen,
dat önze boekhouding in orde is: Tot izoalangmoet elke
poging om den gewonen dienst te
ontlasten
ten ‘laste
van, de kapitaalrekening. al lijkt ook liet geval waa’rou
het gaat op zich ‘zelf juist, energiek worden afgewezen
als strekkende om het flatteeren ‘van ,den toestaéd der
financiën, wat wel de meest ‘gevaarlijke fi’nancieele
politiek mag heeten, nog te verergeren.
Het ‘beste ware wel, ‘dat de Kamer eindelijk het
wetsontwerp van 1916 ter hand nam en orde stelde op
de zaken. Als de zaken slecht ‘gaan is het meer dan
ooit noodig, dat men zich van den ‘werkelijicen toe-
stand goed rekenschap geeft en aan alle vage ‘bewe-ringen over te solide of te onsoli’de politiek een eind
maakt.

ANT. VAN GUN.

jl'[ELi( EN ZUIVEL ‘IN NEDERLAND.

III.
De Melkvoo”ziening.

In mijne twee voorgaande opstellen
i)
mocht ik eeni-
ge aantet:keningen ‘geven,’ die meer speciaal verband
hielden met den uitvoer van onze zuivelproducten.
Daaruit bleek, ‘dat eenige zeer belangrijke verande-
ringen, een’i’ge veranderingen van zeer verre strek-
king, zich in ‘den litat’sten tijd voltrokken hebben en
nog in werking zijn. Daarnaast is er nog een ander terrein, waarop thans hard gewerkt wordt, om spe-
ciaal voor ‘melk geheel niemve verhoudingen te schep-
pen: zeer belangrijke plannen zijn in voorbereiding
ten behoeve van de voorziening ‘der Nederlandsche
bevolking met c&nsumpti’emelk. Economische vraag-
stukken van de eerste orde komen daarbij’ ter tafel en hieraan wil ik mijn derde opstel wij’dei’s.

ning, waar ‘date betoogt, ‘dat die regeling een verbetering
is. Die regeling houdt momenteel de ‘sluiers over het
wer-
kelijk
tekort, doch doet het in komende jaren meer enmeer
aan
‘het
‘licht ‘komen, doordat de in ‘de ‘begrootiag voorko-
mende uitgaven’ voor cle pensioenen dnd veel sterker nul-
len stijgen,, clan zij zouden doen indien nu claslelijk de werkelijke toestand openlijk in de begrooti.n’g werd tot
uiting gebracht. Daardoor zal de financieele politiek van
de vdlgende jarefi nog veel moeilijker worden. Wat wij
noodig hebben is, ‘dat het ‘verborgen tekort thans duidelijk in de begrooting aan ‘het dicht komt en hen, die voort ‘wil-
len gaan met het opdrj’ven der uitgaven en hen ‘die zidh
althans willen verzetten tegen inkrimping, duidelijk over-
tuigt, ‘dat zij onvera’ntwoordelijk te ‘werk gaan. De Minis-
ter ‘werpt een van zija’ ‘beste .pii’kkels tot bezuiniging weg
door er toe mccle te .weiken, dat dse ‘tekort dcleiaer blijve
schijnen dan het
is
en als straks zijn opvolgers met de
niet inèkrompen uitgaven ‘zitten en er ,dan elk jaar een
stevig en onafwendbaar’ accres der uitgen in aike pen-
sioenen
bij
krijgen, dan wordt hun taak oisvervulbaar.
De Minister ‘beroept zich tot verdecitging van zijn vpor-
stel (dat een tdaad lijkt, maar indei’daad iets is, waarvan
zij, ‘die thans regeeren, weinig, doch hun topvolgers veel last
zullen hebben) op het feit, dat in 1913 voor de gemeenten een gelijk ‘stelsel ‘is gekozen. Zie hier een sprekend voor-
beeld van ,,der Fluch ‘der ‘bösen Tat”. De’ gemeenten zou-den sedert: 1913 in andere opzichten wel wat zuiniger zijn
geweest, had niet ‘het toenmalige Kamerlid De Geer hen
gdholpen om werkelijke tekorten te versluieren. Het is een
van de weinige momenten van zwakke financieele ‘politiek
geweest van Mr. Kollcman, toen hij in die regeling berust’te
en het is ‘dubbel te betreuren, nu Minister de Geer daarin
aanleiiding uin’dt tot ‘de aiieening, dat hij ‘nu ‘wcnkelj’k iets
doet
in de goede richting. Mpest ‘ik kiezen, ik verwierp
dit momenteel onbeclui.dentle palliat’ief, dat aan een afdoen-
cle regeling, als men inziet, dat tekorten bemautelen gech
bezuiniging is (iiitegende’el) in dei weg. zul sb&an. En ‘gelet
op cle financieele nooden verwierp ik nu ‘tevens de geheela
nieuwe Pensioeawet, die nieuwe
werkelijke
uitgaven ‘mede-
brengt op een oogen-blik, ‘waarop niets anders dan inkrim-
pihg te ‘verdedigen is, en die cle vrijstelling van pensioens,-
bijdragen, die reeds ongeveer
f
16 millioen kost, feitelijk
vastiegt,
terwijl er.thans elk oogen’b’lik op ‘terug ‘te komen
is. Wat wel ‘heel noodig zal blijken!
‘1)
Zie pgn. 865 en 882 ‘van dezen jasrgan,g.

:1014

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

-23 November 1921

– – In ons/land wordt melk op zeer groote schaal ge-
bruikt als voedings- en genotmiddel. Melk is een zeer
gevoelig artikel: het bederft gemakkelijk en wordt
zeer gemakkelijk besmet met ziektekiemen, die het
dan, weer overdraagt op degenen, die de melk gebrui-ken. Bovendien kan melk zeer gemakkelijk vervalscht
worden door toevoeging van water. Het gevolg van
deze omstandigheden is, dat •aan de melkvoorziening,
zooals deze thans is, inderdaad groote fouten kleven.
Het is daarom naar mijne meening – ik leg hierop
den nadruk – zeer gewenscht, dat er iets gedaan
wordt, om hierin verbetering te brengen. De vraag
is nu maar: wat moet er gedaan worden om op prac-

tische wijze iets te bereiken? –

Met de beantwoording van die vraag hebben zich.
vier lichamen of groepen beziggehouden en nog staat

niet vast, in welke richting de oplossing zal worden
gezocht. Het geldt hier een vraagstuk van practische
oeconomie en van zeer algemeen belang – de meer-
derheid van onze bevolking mag zeker tot de melk-
consumenten gerekend worden – zoodat eene korte

bespreking hier op haar plaats is. –

I. De Regeerings-oplossing.

In den jaargang’ 1919 van het Staa’tsblad (No.
581) is een wet afgekon.digdregelende de keuring
en aanduiding van waren”. De considerans van deze

*et luidt: ,,Alzoo Wij in overweging genomen heb-
ben, dat- het wenschelijk is, door wettelijke voor-
schriften te bevorderen, •dat waren worden gekeurd,.
en regelen vast te stellen, betreffende de aanduiding van waren in het algemeen.” Andere wetten bestaan
er op dit gebied niet en het is duidelijk, dat de Rijks-

Overheid, indien
zij
de melkvoorziening wil verbete-
ren, naar deze wet grijpt. Zelfs stant Vast, dat bij de
voorbereiding van deze -wet mede in de eerste plaats
aan de mêlkvoorziening is gedacht.

Deze wet, de ,,Warenwet”, stelt vast, dat bij K. B.
voor de. keuring van waren het land in gebieden
wordt verdeeld. Iedêr gebied heeft een keuringsdienst
en iedere keuringsdienst heeft het n6odige opspo-
rin-gspersoneel en één of• meer laboratoria met het
noodige on-derzoekpersoneel. Deze keuringsdiensten
moeten de naleving van de wet en van de op grond
van de wet getroffen regelingen controleere,n.

Verder geeft de Warenwe’t aan de Kroon de be-
voegdheid, om aanduidingen vast ‘te stellen, die voor
waren gebezigd bogen worden, niet gebezigd mogen
worden of gebezigd moeten worden. Verder kan de Kroon de zeifstandigheden, voorwerpen en gereed-
schapnen aanwijzen, waarvan
bij
de bereiding geen

gebruik mag worden gemaakt; zij kan eischen stel-

len, waaraan bij de bereiding, verpakking, bewaring, behandeling of vervoer van waren moet worden vol-
daan; zij kan eis’chen stellen -waaraan de waren moe-
ten voldoen.
De redactie van de Warenwet is dus zoo ruim,
dat bij K. B. aan melk en aan de winning, de he–
handeling en het vervoer van melk vrijwel elke eisch
kan, worden gesteld. De Regeering is van plan, om
spoedig van deze bvoegdheid gebruik te maken en
alles hangt nu dus af van den inhod die het be-

treffende
K.
B. zal hebben. Hieromtrent staat nog

niets vast; de voorbereiding heeft- op zeer geheim-
zinnige wijze plaats. Wel is reeds uitgelekt, dat nien waarschijnlijk . van . .de wettelijke bevoegdheid een zeer ruim gebruik zal maken, waaruit volgt, dat men
aan de stallen, den veestapel, de melkinrichting, het
melk’veryoer, de behandeling van -de melk in de melk-‘
inrichtingen en ten slotte aan de melk zelve allerlei
eischen zal stellen. En dat al die eischen gecontro-
leerd moeten worden door de bovengenoemde keu-
ringsdiensten. Dit -is in het – kort de Regeetings-
oplbssing van het melkvraagstuk. De consequenties

van deze opossin’g zijn: – –
a. Kene geweldige uitbreiding van de keurings-
diensten. Men denke toch niet gering over éene in-
tensieve contrôle op ‘duizenden -ver uiteengelegen

boerderijen, op duizenden koeien, op de melkwinning
in tallooze stallen en weiden, op-de behande-ling en
het vervoer van de melk. Deze contrôle zal ettelijke controleurs; inspecteurs en veeartsen vereischen ‘en
zeer groote laboratoria met talrijk chemisch, physisch,
bacteriologisch en diergeneeskundig goed o-nderlegd
personéel. Daarbij vergete men- niet, dat de admi-nistratie, aan deze contrôle verbonden, niet gering
zal zijn.
5. Eene sterke oppositie bij de boeren. Men be-
hoeft zich geen illusies te vormen omtrent de tege-
moetkomendheid, die van de zijde van den boer een
controleur zal ondervinden, die elk oogenb’lik diens heele bedrijf komt nakijken. Die vandaag komt ver-
tellen:
gij
moet uw s’tal verbouwen, iedere koe moet
zooveel vierkante meter ruimte hebben, zooveel lucht
en zooveel water, en licht; die morgen komt zeggen:
gij moet die koe afzonderlijk plaatsen en haar melk
aan de varkens, geven, uw melker heeft zijn handen
niet goed gewasschen, uw koeien zijn niet voldoend
gewassehen, gekamd en geborsteld; die overmorgen
een reeks andere aanmerkingen heeft. Er bestaat niet
de minste ‘twijfel, of een derelijke contfôle zal de
boeren in’ een minimum -van
tijd
brengen – ik over-
drijf niet – in eene revolutionnaire stemming. En
dan ‘zal men eerst recht ondervinden, dat het met
onwillige honden slecht hazen vangen is.
e.
Een derde ge’olg zal zijn, dat de prijs van de
con-sumptiemelk veel hooger zal worden. Of – an-
ders uitgedrukt – de productie-kosten zullen aan-
merkelijk stijgen, zoodat het evenwicht tu.sschen
vraag en aanbod tot stand, zal komen op een sterk
verhoogd prijspeil. En men moet hier niet denken
aan eene prijsverhooging met één of twee cent per
liter. Eerder is hier-sprake van eene verhoo-ging met
tien ‘of twint-ig cent per liter. Het bedrag is niet
bij voorbaat vast te stellen, ik geef slechts eene rich-

ting aan.

Min of me-er in direct verband met 5. en
c.
zal

öok de productie van consumptie-melk sterk vermin-
deren. De boeren zullen hun melk gaan verwerken
‘tot zuivelproducten of ze leveren aan een zuivel-
fabriek. Het direct gevolg van de Regeerings-oplos-
sing van het melkvraagstuk zal zijn, dat de melk
weggecQntroleerd wordt. Er zal voor ‘den consument
nog slechts weinig en dure melk overblijven.
Men ‘denke niet gering over ‘de kosten van deze
uitvoering van de Warenwet voor het ‘artikel melk,
welke kusten half om half d-oor Rijk en Gemeente
moeten worden gedragen.
De mogelijkheid bestaat ook, dat men van ‘den
beginne af bemerkt, dat de hier genoemde Regee-
rings-oplossing in de practijk niet opgaat en er ‘daar-om rnarr -de hand mede licht. Dan vervallen natuur-
lijk alle gevolgen, genoemd onder

a. tot
.e.,
maar ‘dan

ware het beter er nooit mede te beginnen.
Naar mijne meening zal dus de Regeerin,gs-oplos-
sing resiilteeren ‘in geweldige keuringsdiensten, op-
positie hij do boeren, sterke priisstijging, evenredige
productiedaling. Of in: mislukking.. –

II. , De -oplossing van een deel’ ‘der direct belang-
hebbenden (melkveehouders en zuivelbereiders).
De ‘direct belanghebbenden zijn het, omtrent-de op-
lossing van het melkvraagstuk niet eens. Een groot
gedeelte van hen, erkennende dat er iets gebeuren
moet, wil wel gebruik maken van de Warenwet. doch
alleen ter ondersteuning van het particulier initiatief.
Zij vinden de Warenwet zeer fraai, mits zij op prac-
tische wijze wordt toegepast.. Daarom moet die toe-passing heel anders zijn voor melk, die in duizenden
over het geheele land gelegen fabrieken -(koeien)
wordt voortgebracht. -dan, voor artikelen ‘die in een of tien of.twintig fabrieken gemaakt worden of door
een betrekkelijk klein aantal importeurs worden in-
gevoerd. Voor deze laats-te waren mogen ambtelijke
keuringsdiensten wellicht voldoen, voor de melk kan
-daarvan nooit sprake zijn, indien men er ‘zich althans
niet op, toelegt om ‘de goede- zaak te’ schaden.

23 November 1921

ECONOMISCH-STATÏSTISCHE BERICHTEN

1015

Dit gedeelte der belanghebbenden nam dan ook met
voldoening kennis van artikel 14 van de wet, welk
artikel de mogelijkheid opent om bepaalde aandui..
dingen vast te stellen voor waren, wier bereiding
heeft plaatsgehad onder een bij algemeenen maat-
regel van bestuur geregeld toeziëht. Omtrent dit toe-
zicht is niets verder voorgeschreven, zoodat ‘dit toe-
zicht buy, van de belanghebbenden zelven kan uit-
gaan, ook ‘al is het dan (met hunne medewerking) in
een algemeenen’ maatregel van bestuur ,,geregeld”.
Over deze kwestie heeft de Regeei-ing zich ookin de
de Memorie van Antwoord duidelijk uitgesproken:
,,Het is niet •de bedoeling, dat het toezicht geheel van
rijkswege zal geschieden, maar wel .dat door yoorschriften
ten aanzien van 1e aanduidingen een onmisbare steun zal
worden verleend aan een actie op dit gebied van organisa-
ties van belanghebbenden. Hun belang wordt toch iniet min-
der dan het algemeen belang gediend door eene goede rege-
Jing, waardoor aan den afnemer het rvertrouwen kan wor-
den gegeven, dat de bereiding van wat hij koopt, zorg-
vuldig, zindelijk en met goede grondstoffen heeft plaats-
gehad.”

Men wil dus een eigen ,,contrôle” van de belang-
hebbendn met steun van de Regeering (volgens de Warenwet) op de wijze zooals de Regeering bij de
voorbereiding van die wet zich deze mogelijk gedacht
heeft. En men is zich ten volle bewust, dat die steun
rtegelijkertijd inhoudt toezicht van Regeeringswege
of- het door dien steun geschonken vertrouwen op de
juiste wijze gebruikt wordt. Men is gerechtigd te vragen, wat nu wel het groote
verschil is tussehen de overheidscontrôle en de ca-
t.iôl door de ‘belanghebbenden zelven. Want het doel,
dat men wenscht te bereiken is hetzelfde. Ik mag
bij de beantwoording van deze vraag wel vooropstel-
len, dat een ‘overhei’dscontrôle lek laste komt van de
belastingbetalers en een eigen contrôle tea laste van
de direct belanghebbenden. Ook
bij
geljken om-
vang zal daarom de laatste goedkooper zijn en boven-.
dien ‘het budget van Rijk ‘cii Gemeekte niet bezwa-
ien. Dit verschil acht ik slechts van bijkom’stigen
aard.
Het groote verschil is voor mij van psychologischen
aard en vloeit voort uit het verschil in mentaliteit,
milieu en practische ervaring bij belanghebbenden en
ambtenaren. Een ambtenaar, die een opdracht krijgt,
ziet slechts deze opdracht als’ doel en houdt onvoL.
doende rekening met de factoren, die daarmede in-
direct verband houden. Indien men aan eenen amb-tenaar opdraag’t, te zorgen, dat er geen slechte ‘wo-
ningen, zijn, dan laat hij alle slechte huizen afbre-
ken. Dat een slecht huis nog beter is dan geen huis,
houdt geen verband met
zijn
opdracht. Hij voert ‘deze
punctueel uit, met het resultaat, d,at talloozén dak-
loos rondzwerven. Ik vrees, dat het met de melk ‘in
deze richting gaat. De keuringsdiensten zulle er
misschien in slagen, alle melk, die niet aafi de ‘eischen
voldoet, weg te werken. En na eenige jaren zal men
dan ‘ontdekken, d’at ‘de melk,’ die er is, schitterend is
van kwaliteit. Maar het is slechts een kleine. hoéveel-
heid, zij is buitengewoon duur, .en de conumenten
hunkeren weer naar den vroegeren tijd, toen welis-
waar de melk niet aseptisch was, zoodat men ze voor
het gebruik moest koken, maar toen men ten’ minste
melk had.
“De belanghebbenden weten heel goed, dat het ‘prac-
’tisch onmogelijk ‘is om in drie of vijf jaar alle melk
te maken tot ideaalmelk. Zij weten, dat practiséh ver-
betering, slechts te bereiken is, door zeèr geleidelijk
te werk te gaan, ‘door de werkelijkheid niet te .egee-
ren, ‘door propaganda, door opvoeding. Zij weten, ‘d’at
aldus in eenige tientallen jaren wezenlijke resultaten bereikt kunnen worden. En dat een rücksichtslos op-
treden voor den theoreticus wel heel mooi lijkt, maar
ons practisch van ‘den wal in de sloot brengt.
Naast den wezn1ijken wil om te werken tot i’er-
heffing van het eigen bedrijf, zijn dit de beginselen,
waardoor het streven van de hier bedoelde groepen.
van belanghebbenden wordt beheerscht. G. J.
BLINK.

EEN’ WiJZIGING V’ÂN DE DUITS’ÜHE INKOM-

STENBELASTING WETTEN VAN 190 EN 191
1)

De Dui’tsche ,,Reichsanzeige’r” van eind Juli
,1921
bevatte o.a. een wet betreffende de van ‘de .arbeidsloo-
nen geheven inkomstenbelasting
;
‘die op een vereen-
voudigde belastingregeling voor deze materie neer-
komt. Volgens artikel 1 dier wet treden hare bepa
lingen in de plaats van de §§ 45 ‘tot en ‘met
52
dei
inkomstenbelastin.gwetten van 1920 en 1921,.
Nu de arbei’dersklasse in Nederland meer en .mèer
tot de belastingplichtigen gaat behooren, is het wel.
licht ‘niet van belang ontbloot van ‘den inhoud der
nieuwe Duitsche regeling kennis te nemen. Dit kleint te meer, nu den laatsten tijd op menig terrein bij Re-
geering en burgerij een krachtig streven is op te mer-
ken om in het belang van een doeltreffender geidbe-
steding tot vereenvoudiging en bezuiniging op admi-
nistratief gëbied te geraken. Het is immers niet uit
gesloten, ‘dat kenn.isneming van buitenlandscbe rege-
lingen en belastingtechniek d’e Nederlandsche belas-
tingadministratie tot verbeteringen en vereenvoudi-
gin.gen inspireert.
§ 45. De vereenvoudigde wijze van belastinghef.-fing zal worden toegepast op belasting van, arbeids-
loon, als hoedanig zal worden beschouwd .het totaal-
bedrag, aan inkomen, dat in ‘openbaren of particulie-
ren ‘dienst werkzame ef aangestelde personen uit die
werkzaamheden of aanstelling genieten, onder welken naam of vorm ook. Als arbeidsloon gelden o.a. wacht
gelden, pensioenen, uitkeeringen krachtens Rijksver
zekering tegen ‘ongelukken, invaliditeit enz., en an-
dere geldswaardige voordeelen voor vroegere dienst
verrichting of beroepsverv’ulling. De Rijksminister
van Financiën kan n’adere voorschriften geven be-
treffende de voorwaarden, waaronder en inkomst ‘al
dan niet als arbeidsloon zal worden beschouwd’.
§ 46 en 47. Behoudens de hieronder medegedeelde
beperkingen geld’t ‘als algemeene regel, ‘dat ‘de werk
gever een som van’ 10 pOt. van het loon ten laste
van den arbeider moet inhouden.
Deze som wordt verminderd:
1. voor dan belastingplichtige en zijne ‘tot zijne
huishouding behoorende echtgenoote:
bij naar uren berekend loon met
1/10
mark voor elke
2 volle of begonnen werkuren;
bij naar dagen berekend loon met
0/io
mark per dag;
bij naar weken berekend loon met 2,4 mark per
week;
bij naar maanden berekend loon met 1,0 mark per
maand.
2. , voor elk tot de huishouding van den belasting-
plichtige behoorend ‘minderjarig kind in den zin van
§17 lid 2:’

15
‘bij naar kren berekend loon ‘niet

mark voor
100
elke 2 volle of begonnen werkuren;’

60
bij
naar dagen berekekd loon met — mark .pei
dag; ‘

.

100

G.
‘bij naar weken berekend loon met 3,60 mark per’
week;..
bij naar maanden berekend loon met 15 mark per
maand.
Kinderen, die ‘ouder zijn dan 17 jaar en l’bon ver-‘
dienen, ‘worden niet medegereken’d. Op verzoek wordt
deze vermindering ook toegepast voor arme door den
belastingplichtige ‘onderhouden verwanten. Het Fi-
nanzamt beslist op het verzoek.
3. in de plaats van de aftrekken volgens § 13:

bij naar uren berekend loon met

rnark voor
15

100
elke 2 volle of begonnën werkuren; ‘
bij naar dagen berekend loon met 0,60 mark per
dag;
bij naar weken ‘berekend loon met 3,60 mark per
– week;

1) – [
Wegens ruimtegebrek eerst in dit nummer. – Red.]

1016

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN . 23 November 1921

d;
bi .ïaar maanden berekend loon met 15 mark per

maand.
De onder 3 genoemde bedragen kunnen op verzoek
worden verhoogd, indien de belastingplichtige aan-
toont, ‘dat de hem volgens §13 veroorl’oôfde aftrek-
ken een som van 1800 mark ‘met ten minste 150 mark
overtreffen. Het Finanzamt beslist op het verzoek.
Indien vorenbedoelde aftrekken met een ander in.
komen dan arbeidsloon oorzakelijk verband houden,
vallen zij onder de regeling’ sub 3 slechts in zooverre
als ze die andere inkomens overtreffen.
Voor de ‘onder 1 en 2 bedoelde vermindering is de
fa’miiieverhouding van ‘den eersten October v66r het
kalenderjaar voor een jaar beslissend, ‘behoudens af-
wijkende beslissig van den Rijksmini’ster van Fi-

nanciën.
Als een belastingplichtige naast zijne gewone in-komsten nog andere, vooral op zichzelf staande in-
komsten heeft (tantièmes, gr.atificaties enz.), dan
wordt de 10 pOt. van ‘die inkomsten zonder vermin
deringen afgetrokken.
Over scha’deloosstellingen, volgens § 34 al. 1 en 2, voor uitgaven of verteringen, waartoe het beroep ver-
plicht, wordt ‘de 10 pOt. niet gerekend.
Indien hij tijdelijke werkzaamheden in akkoord de
werktijd niet is te bepalen, kan in plaats van vooi’-
mel’de veiminderingen een vaste vermindering van
4 pOt. van het arbeidsloon worden toegepast.
Het in te houden bedrag wordt op
/io
mark naar

beneden afgerond.
Indien het totaal belastbaar inkomen niet
meer dan 24000 mark bedraagt en ôf uit arbeidsloon
bestaat, dat on’derde onderhavige regeling valt ôf uit
zulk arbeidsloon en uit ander inkomen tot een be.
deeg van 600 mark toe, dan is een aanslag niet noo.
dig; de belasting wordt geacht ‘te
zijn
betaald, in-
dien voor ‘de van het arbeidsloon ingehouden som òf zegels zijn geplakt in het hierna te noemen belasting. boek van den werkman ôf een storting in de Rijkskas
heeft plaats gehad.
Indien het totaal belastbare inkomen niet meer dan
24000 mark hedragt, doch het niet uit ‘arbeidsloon
bestaand inkomens’bestanddeel meer dan 600 mark
bedraagt, zoo wordt enkel ]aatsthed’oeid’i’nkomen aan-
geslagen.
De vroeger genoemde aftrekken vinden hierbij
slechts plaats, voor zoover zij bij de inhonding •dr
.

10 pOt. niet zijn geschied.

Indien liet totaal .belastbare inkomen meer dan
24000 mark bedraagt, zijn de algemeene voorschriften
toepasselijk, voor zoover de belastingschuid liet op het
arbeidsloon gekort en behoorlijk voldaan bedrag ‘te
hoven gaat. Blijkt ‘achteraf ‘deze korting ‘die belasting-
schuld te overtreffen, dan wordt ‘het surplus in con-
tanten terugbetaald.

§ 48a. Indien op grord van veranderde economi-
sche omstandigheden is aan te nemen, d:at voor ‘het
overig ‘deel van het kalenderjaar geen arbeidsloon zal
worden verdiend, dan kan, volgens nadere dooi den
Rijksminister van Financiën ‘te ge’ven voorschriften,
de voorloopige belastingschul’d voor het desbtreffend
belastingjaar worden bepaald overeenkomstig het
waarschijnlijk bedrag van het belastbaar inkomen
van dit helastingj’aar.

In de volgende gevallen kunnen belasting-.
plichtijgen een aanslag in de inkomstenbelasting ver-
zoeken, niettegenstaan’de hun totaal belastbaar inko-
men minder dan 24000 mark bedraagt.
indien bij toepassing van § 13 (betreffende de
algemeene regeling van ‘den aftrek) de verminde-
ringen meer dan 2700 mark• zouden bedragen en niet
volgens § 46 (betreffende de aftrekken volgens ‘de
vereenvoudigde regeling) in rekening zijn gebracht,
tenzij het verschil yan de bedragen, die ‘volgens de
algemeene en ‘de vereenvoudigde regeling verschul-
digd zijn, niet meer dein 15 mark bedraagt;
indien de omstandigheden van § 26 ‘al. 4 of
vai § 44 (betreffende de gedeeltelijke belasting en ver-

rekeiiig van de kapitaalr’enteb1asting) zich voor-
doefl;
– waiineer de volgens § 26 ah. 1, 2 (belastingver-
mindering voor elk lid ‘der huiishou,ding), of § 47 ge.
oorlo’ofd verminderi’ngen ‘hij ‘de in te ‘houden som-
men niet geheel in aanmerking zijn génornen.
Zijn bij een belastingplichtige, wiens totaal belast-
baar inkomen niet meer ‘dan 24.000 mark bedraagt,
in verband met gedeeltelijke wrerkhoosheid, de volgens
§ 46 toegestane verminderingen niet integraal ge-
scliied of is § 26 al. 4 toepasselijk, dan moeten hem
de desbetreffende bedragen op zijn verzoek in con-
tanten worden terugbetaald.

Dit verzoek moet vergezeld gaan van een inkom-
stenbeiastingverkdaring en binnen ‘den voQr ‘die ver-
klaringen gestelden termijn worden gedaan; § 68 van
de ,,Reichsabgabenovdnun,g is toepasselijk. De inge-
houden en volgens cie voorschriften betaalde som
wordt vnu de volgens’de algemeene regelen verschul-digd’e inkomstenbelasting in minldei’in,g gebracht, of

indien en voorzoo’ver die som meer bedraagt,, in con-
tanten terugbetaald.

De arbeider moet, voor het begin van elk
kalenderjaar of voor het begin ‘van een ,d,iensthetrek-
king, zich door het gemeentebestuur van zijn woon-plaats een be]astingboek doen uitreiken.
Toont de werkman voor 1 April aan, dat he’t aantal
personen, waarvoor volgens § 46 cii 47 een vermiin-
dering op den aftrek van het arbei’disioon plaats ‘vindt,
ten minste 2 meer is, dan in het ‘helastingboek ver-
meld, dan moet liet gemeentebestuur zulks in het be-
lastingboek aanteekenen. De vermindering moet d’an
ook voor die personen van de eerste loonbetaling in
het tweede kwartaal af, plaats vinden.
De arbeider moet bij elke loonbetaling zijn
belastingboek aan ‘den werkgever overhandigen, die
ten bedrage van, het in ‘te ‘houden bedrag, belasting-
zegels daarin behoort, ‘te plakken.
De Rij ksminister van Financiën ‘kan een andere
betalingswijze voorschrijven, in het bijzonder die van
rechtstreeksche storting ‘ dooi den w’erkgever in
‘s Rijks kas.
De werkgever is met den arbeider tegen-
over het Rijk hoofdelijk aansprakelijk voor de inhou-
ding en voldoening der in de §8 46 en 47 bedoelde

bedragen.
De aansprakelijkheid van den werknemer beperkt
zich ‘tot de gevallen, waarin: 1. de werkgever niet vol-
gens de voorschriften op het arbeidsloonheeft ge-
kort; 2. de werkgevr de ingehouden bedragen niet
volgens de voorschriften heeft besteed en zulks ‘den
arbeider bekend is, in welk geval diens aansprake-
lijkheid door oniverwijide aangifte hij het Finanza’mt

wordt opgeheven.
§ 52e. Of en in hoeverre in konk.reto de bepalin-
gen van de §8 45 tot 47, 50 en 51 toepassing vinden,
beslist, op verzoek van é.Sn der belanghebbenden het
Finanzamt, van wiens beslissing enkel beroep ‘op het

Landesfinanzamt mogelijk is. –
§ 52b. Voorzoovsr volgens wettelijke bepaling een aanslag hij de inkomstenbelasting als grondslag voor
de bela’stingbevoeg’d’heid’
vnu
‘publiekrechtelijke licha-

men is toegelaten en een aanslag van de op het ar-
boi’disl’oo’n vallende inkomstenbelasting ‘niet volgens
de bepaling dier wet plaats îvin’d’t, worden de, vol-
gens de vereenvoudigde regeling ingehouden en vol-
dane bedragen besehou’d te zijn betaald overeenkom-

stig den aanslag.
§ 52c. Ambtenaren der Rijksverzekering zijn ver-
plicht de voor cle uitvoering der wet noodige hulp
te verleenen. –
§ 52d. De Rijksminister van Financiën geeft de
n oodige uitvoerings’voorschrif’ten.
Art. II. De wet tot aanvullende regeling van ‘den
belastingaftrek van het arbeidsloon van den 21 Juli
1920 vervalt.
Art. III. Do vcr’min’deringen volgens § 46 al. 2
nr. 3 gelden voor elke loonbetaling na 31 Juli 1921;

23 November 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1017

voor zoover aftrekken in den zin van § 13 (kosten tot
verweTving van het inkomen) niet reeds bij den be-
lastingaftrek in de periode 1. Apri1-31, Juli 1921 in
aanmerking zijn, genomen, worden de verm’inderin-
gen va.n § 40 al. 2 nr. 3 voor het over de periode 1 Aug.-31 October 1021 betaald en verschuldigd
arbeidsloon met de volgende bedragen verhoogd:
bij berekening van het arbeidsloon naar uren met
/io mark voor eilre twee begonnen •of volle uren;
bij berekening van ‘het arbeidsloon naar ‘dagen met
1,4 mark per dag;

bij berekening van het arbeidsloon naar weken met 8,4 mark pel week;
‘bij berekening ‘van het arbeidsloon naar maanden
met 35.,rnark per maand.
Bedraagt het totaal belastbaar inkomen niet meer
dan 24.000 mark,dan geldt de inkomstenbelasting van
het arbeidsloon voor de periode 1 April— datum iii-
werkingtred,en der wet, als betaald, indien de :kor..
ting is ingehouden en volgens ‘de voorschriften is
voldaan. Bij hoogero inkomens worden •op de defini-tieve inkomstenbelasting 1,921 de gekorte en behoor-lijk voldane bedragen over laatstgenoemde periode in
mindering gebracht.
Art. IV. Art. IV bepaalt, dat behou.clens enkele
voorschriften die onde’rscheidenlijk op 1 April 1920
en 1 April 1921 in werking treden (n.l. art. 1 nr. 3
en 4 en art. III), de Rijksminister van Financiën den
datum van i’nwerkingtr’eden ider wet bepaalt.

Mr.
Dr.
A. SPANJER.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

De crisis in de schadevergoedings-
kwestie; de eerste uitwerking der con.-
ferentie va.n Washington; het plan ‘Van-
derlip; het congres van de Sound Our-
rency Association; toestand in de ica-
toenindustrie; de Manchester Cha,naber
of Co9n.me7-ce en de Key Industries Act;
de London. Chamber of Commerce en de
Hague Rules; vermindering van de geld-
ruimte.

Onze Londenscho correspondent schrijft ons d.d.
1,9 November 1921:

That we are r.apidly approaching t. h e c r i s i s o 1
the Reparations Problem is now dear to
those circles in ‘this country which take any interest
in such ma’tters. The effect which it is to be feared
the defau.lt of Germany will have cannot he put aside
1y such calch-penny phrases as ’tiliose wh’ich •are con-
taiud in the reputed ultimatum whioh Sir John
Bradfbury is alleged to have a’ddressed to the Gersnan
Government, w’bich came .through last night loo late to have much effect on the exchange market, tihongh
no ‘doubt, its effects will not take lang to make them-
sel’ves feit. As it is, in certain d’irections the mis-
giv’ings on the su’bject are taking the form of propo-
sals for ehanging the nature of the payments. This
week has again sen quite an outburst of writing on
the su’bject. In the ,,Times” Sir Henry Strakosch has
been aliowed to ‘express the view tha,t the indamuity
shou’id henceforward he paid in the shape of capit.al
goods, that is, the German Government should pay
for’ ‘the erection of ‘power stations and the like,, not
only in this country, but all over the British E.mpire. In ‘this way the productive power of the country and
the Empire would e increased, the opportunity for
further employ’ment of Britith workmen would rise,
and the whole problem of competitive imports would
be at en end. Sir Henry’s views found’ en’dorsent
in a leader i’n the sanie paper, which expressed the
opinion that an unregulated continuance of the repa-
rations payments could not ‘be allowod to go on much
longer. Unfortunately, this solution Jias ‘been at once
attacked, as it was bound to ‘he, iby the representatives
of the heavy industry. In the ,,Financial News” will
‘be found en interview’ with Mr. W. L. Hichen,s, the

hairma,n of’ Cammel, LaiTd and Co.,who ;pointed out
that th.is proposal would have the effect of deriving
the British works of a great deal of valuable expe-
rience, hnd would give the Ger’man makers the entrée,
into the colonies whicli they so far lacked. Ho of cour-
se is not. ‘against reparations, but he doos not want
this form of reparations pay’ment.
Meamvhile, one of the partners in the well-known firm of Kleinworts Jas come ‘back from Germany in
a stiite wihich is so elose to panic that it is difficult to
disti’nguish it therefrom. According to Mr. Andreae,

‘the crisis is bou.nd to ruin all of us toget.her, and this
is not very different to what’ Mr. Vanderlip has ‘been
saying this week, also to the ,,Financial News”. The
effect of the fall in the mark ‘bas already had some
very serieus consequenees to the Bradford people, who
find that orders from Germ’any are ‘being cancelled
right and lef t.. Finally, Mr. Kiddy, one of the most
respected of the City journalist’s, ‘bas come to the side’
of Mr. Keynes and rofuses to credit the stones of a
deli’berate manipu]ation of the mark by the Germa’n
Government.

There are not, then, wanting voices iwhich stress the
seriousnoss of the problem. 1f one wishes to got hold

of the other side, it een ‘be best su’mmed u’p in the
st.atoment quoted in one of the financial journals, with
approval, ‘be it noted, ,,Either they dan pay and won’t,

or they can’t pay all without ‘bankruptcy; in any case,
grab what we een while the going’s good.” This sort
of Bo’lshevism ‘of the r’ight is natuTally extremely
popular, ‘and it looks as if it were going to ‘be ‘put to
the test without very much delay: the after effects
may ho rather disillusioning, however.

The f i r s t fruits of the, Washington
Conference has :bçen a suspension of the con-
t.racts for’the buildi’ng ‘of ‘the four new capital ships.
Almost without exception, the Conference is whole-
heartedhy supported by the Press, and the suspension
of the now construction was inevitaible and d’esirable,
but it was a great pity that the orders should over
have ‘been ‘given. The effect of the cancellation is eer-
tainly to make ‘the unemployment situation worse in

certain of the armamen,t centres, such as Glasgow,
and ‘has pToduced a idistinet cleavage of opinion in Labour circles. But the fact that the country saves a
good many millions whaich are now availatble for other
s’ocial purposes has not been lost sight of. 1f the Con-
ferenee comes to anything in the long run, the country
must face the ‘problem created by the surplus of skil-
led La’bour now set free. Mere optimistic statements
that in the long run the interests of the men in the
anmament industry are the same as those of the rest
o:f the country are ze ‘obviously :beside the mark, that
they certainly will have to ho supplemented (by some definite action.

What M r. V a n d e r 1 i p aneans by his n e w i n-
ternatjonal ‘bank scheme it is more and
mre difficult to learn. 11e ‘has givon three ‘interviews
to the Financial News, from whichi it appears that he
doos ‘not ‘pioposo’ that the ‘money’ should be raised b’ the U. S. A. (presu’mably the American Government?
or vhere, ‘other than in the United States is a m’il-
hard of gold dollars to be got?): ‘ho ,thinks that the
capital sum must ho raised gradually: the ‘dan,gei of
hoarding the new dollar notes is to be overcome iby making them inconvertible; final’ly, the proiblem of
whether his new currency is to replace the rold
,
is to
iie met by allowing iboth to circulate freely. Thus we
are ‘back to Mr. Vissering’s plan for a ‘gold currency

to run side iby side with a ‘paper, one, or rather, two
paper currencies to run side ‘hy si’de with one another.

It is annou’ncod that th e M o n e t a r y Con f e-
rence which was called ‘by the Sound Cur-
ren cy Aas oci a t io n, and was to have met. in ‘the
first week of December, has, been postponed in view
of the Washington Conference: witli the feeling, no
doubt, that that meeting might ‘ho followed by action in the economie sphere. The decision to poatpone “is

ÏÖ 18

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 November 1921

not to be ea-villed at,
bût
there is a ‘certain undertône
‘of mystery about the further announcement that in
consequence of a misuderstanding, Mr. R. H. Brund,
w’hö, it will be recalled, took a very prominent part
at the Brussels Conference, has resigned his position
of Vice-President of the Conference. The situation ‘is
not made easier by the insertion in the ,,Times” of
an article, wllich, whilst stating that the league has

b,ow
interested a large number of prominent ‘men ‘i’n
the Oit, then goes on to attack the ‘policy of. the Cun-Effe Committee, and plumps for a policy of ‘gradually
increasiiig the gold backing of the note, insisting that
the only sound policy of deflation is ,,natural or corn-
modity deflation”. Why this should be more natural
than monetary deflation is ‘not explained; the article
bases itself largely on certain utterances of Mr. Goo-
denough of ]3arclays Bank, now some years old. Menu-
.while, the pound sterling has reached ‘the 4 dollar
‘poi’nt, and there are no siigns that there ‘will be a
serious relapse. Under these circumstances, the policy
of deflation has ‘this justification, that if nothing is
done, the ‘pound should reach the old dollar panty in

a relatively short time.
The cotton situation shows no sigu of im-
provement, though the proposal to reintroduce short
time is meeting with n good deal of criticism, and it
is doubtful whether the trade will accept it. The
weekly reports of ‘the correspondents of the ,,Man-
chester Guardian” from the ‘various cotton towns
are phrased as pessimistically as possible. The position
is not made easier by the check to the Indian export
• trade.which the faH ‘in the m’ar,k is producing, for this
will further di,mi.nish the ibuying power of th’e I’ndian

market.
The Manchester Oha’rnber . of Corn-
me r c e has at last come into the open with regard
to its attitude to t h e K e y 1 n d u s t r ie •s A c t s.
The war fever produced :a .Conimittee ‘very ‘protecti-
onist in tone, but this does not prevent the Chanuber
from expressing the •opinion that there should be
,,clear,’ definite and understandable instructionS for
the Boar.d of Trade ‘and/or the Commissioners of
Oustoms, . ând that these instructions ‘be ‘made pu-
blic”. T.hey further demand that clearance of goods
should be expedited, and that the portions of the act
which deal ‘with chemicals should ‘not ‘be ‘applied to
articles not made in this country, thou’gh they may
be so applied later; whilst the definition of rwhat is
meant by chemicals under the Act ahould be ,,clear
and aut.horitative”. The opinion was also expressed
that the Act ,,’has gone outside its objects”, and has
,,caused much confusion ‘in certain sections of the
chemical trade and the even langer section of chemical
consumers”. The namber •of articles to which it ap-
pears.the Act can be made to .apply .grows, every week:
the latest article being fabric ,gloves. Both the im-
porters and the Bolton ,spinners who supplied the
Germans with the yarn are up in arms at the decisi-
on to hold up these articles. In fact the Act is work-
ing as a general tariff, without any of the safeguar.ds
that any properly constructed tariff would give in
the way of dear ‘out statements ‘and definite rules.
On Monday last the Cham’ber of Commer-
c e of L o n d o n held its .adjourned. meeting to con-
sider t h e Hague Rules. At theaneeting on Octo-
ber 7 a considerable a.mount of opposition was mani-
fested, and even on this occasion there was very de-
èided hostility in certain •directions. However, the
agreed resolutj,on put before the meeting was carried.
The resolution invites the attention of the British
and Dominion Governments to the rules, ,,emphasises
t’he impoltance of •similar legislation by other man-
time States; and leaves the use of ,,recei’ved for ship-
.ment” bills of lading to arrangement between the par-
ties concerned.”
T h e increased tightness in the m,oney
mi r k e t, due in the main to increased investmexit in
Treasury Bonds, led to anticipations that the rate

for Treasury Buis ‘would this week rise sharply. The’
prophts ‘were wrong, for in the end the rate has
hardly nisen at all. Last week’s average rate was
£ 3117/0.43 and this week’s rates provë to be £
3117/8,27.

But ‘whereas £ 78.3 milis. were applied for last weèk,
only £ 53.4 muis ‘were tendered this week.

AANTEEKENINGEN.

Sumatra’s Oostkust iri 1920.

– Het Ver-

slag der Handelsvereeniging te Medan over ‘het jaar
1,920, gedateerd Juli 1921, d’at eenigen tijd geleden
Nederland bereikte, bevat een uitvoerige beschouwing
over den algerneenen economischen’ toestand van Su-matra’s Oostkust.

Er wordt op gewezen, hoe de toestand, in 1919 zoo
rooskleurig, daar tegenover in 1920 zeer donker is
geworden. Als groote oorzaak wordt dan de bekende
heftige prijsdaling genoemd, ‘die den handel trof, juist
toen hij met extra groote ‘voorraden zat. Vele oude
bestellingen kwamen eerst einde’ 1920 aan, toen de
prijzen dalende waren. Dientengevolge ontstond toen
een import-congestie. De invoeren over 1920 hebben
inderdaad geheel abnormale hoeveelheden bereikt, zoo-
als blijkt uit het volgende overzicht:

Invoer
1919

Invoer 1920
Manufacturen…
f
7.789.598

ongev.f
17,000.000
Lucifers

249.727
gros-

,,

420.000
gros-
doosjes

doosjes
Bier ……….
1.564.791 L.

,,

2.000.000
L.
Landb.werkt. ..
f’
808.496

,,
f
1.700.000
1″abrieks werkt.

3.117.950

,,

,, 3.500.000
Meel……….
4.590.308 K.G.

7.500.000 K.G.

Het verslag vervolgt ‘dan:

De voorwaarden tot verwerking der aldus ontstane ‘groots
Voorraden werden echter in den loop van
1920
steeds on-
gunstiger en wel in de eérste plaats door de steeds ‘vermin-
derende koopkracht der bevolking. Men kan het totale be-drag,, ‘dat de Oostkust in de periode
1919-1920
meer aan
rijst heeft moeten, betalen dan b.v. in
1917-1918
Vrij
nauwkeurig berekenen aan de hand van de bekende prij-
zen der Regeeringsrijst en vian dan rjstimport – voor-
zoover die ‘de Vrije bevolking dient. Men vindt ‘dan onge-veer een cijfer van
27
millioen. Voegt men hier nog bij de
meerdere uitgaven, veroorzaakt door woniiughuur, prijsstij-
ging van manufacturen en andere import-artikelen enz.,
dan moet men wel aannemen, dat in cle periode 1919-1920
de bevolking ongeveer
50
millioen meer voor haar levens-
onderhoud heeft moeten betalen dan vroeger, terwijl het
zeker is, ‘dat deze stijging slechts voor een betrekkelijk
gering gedeelte geneutraliseerd wordt door hoogere bonen
en hoogere prijzen van verkoopsartikelen. Wij memoreeren
in dit ‘verband, dat de nieuwe boonregelin.g der contrac-
tanden eerst ,in November inging en geen groots verbete-
ring beteekende en dat het verreweg grootste gedeelte van
de bevolking der Oostkust geen producten voor de markt
kweekt. Men kan ‘derhalve met groote zekerheid aanne-
men, dat er in de twee besproken jaren een achteruitgang
van koopkracht is geweest van minstens
25
millioen, waar-
van het grootste deel op
1920
drukt. Wat ‘dit zeggen wil,
blijkt duidelij1, als men eens nagaat hoe relatief gering de
invoeren der Oostkust nog altijd zijn.: het maximum-jaar
1919
gaf- een invoer van ruim
86
enillioen, waarbij in aan-
merking noet worden genomen, dat aan voedsel, waarnp
bijna niet 1ezuinigd kan worden, ruim
40 millioen en aan
machinerieën enz. voor Europeesch gebruik ruim 13 mil-
lioen werd geïmporteerd. De eigenlijke consumptie-invoer
‘der In.landsche bevolking beliep slechts ruim
22
millioen en
‘het is op deze groep, dat de achteruitgang in koopkracht
voornamelijk drukt. De gevolgen van het rijst-distributie-
stelsel der Regeering worden door deze cijfers ‘duidelijk ge-
illustreerd, al zij dadelijk toegegeven, dat distributie noo-
dig is geweest; zij is echter te lang besten’digd, waar de
nijstmarkt sinds midden 1920
onafgebroken dalende is.
Bij ‘dezen geduchten achteruitgang in koopkracht voegden
zich andere ongunstige ‘tendensen. De prijsdaling, die mid-
den
1920
intrad, was vooral hevig bij manufacturen, een der
voornaamste import-artikelen van het Gewest. De reëele
waarde ‘der groots aanwezige voorraden daalde dus sterk
en dit werd te duidelijker voelbaar, naarmate de stock lan-
gen moest worden aangehouden. Verder werd ‘de bewegings-
vrijheid van den handel beperkt door de politiek der ban-
ken, die de credieten ‘beperkten om tot deflatie te komen.

23 November 1921

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

fl

lletgevolg van een en ander was, dat de wenschelijkheid,
ja de noodzakelijkheid optrad om de vooi

raden op te rui-
men, hetgeen slechts met belangrijke -i,erliezen kon ge-
scliiede-n.
Een laatste zeer ongunstige factor was ‘de kapitaals-
armoede van de Chineesche tweede hand in dit Gewest.
Dit feit, samengaa-nde met de verstrekking van al te groote
ciedieten door Straitsehe en J’av-asche firma’s, heeft reeds
tot moeilijkheden geleid. Opmerking verdient echter, dat
prijsdaling einde 1920 den detailhandel nog niet bereikt
had. Men kan echter slechts wenschen, dat dit snel zal ge-
schieden. Prijsdaling toch zal de koopkracht van het publiek
vergr.00ten; het feit der. daling is op zich zelf dan’ ook’
geenszins te betreuren en inderdaad de eenige weg tot ver-
betering. Lage prijzen met groote en snelle omzetten zijn
overal en altijd te verkiezen- boven hooge prijzen met ge-
ringe en la.ngzanie omzetten de laatste toch zijn ten slotte
gedoemd ineen te storten. Zoo hebben het inderdaad de
groote liberale economen der l9de eeuw geleend en zoo
blijft -de economische waarheid; de oorlogsbloei, die hun
tegenstanders “eenigen tijd gelijk -scheen te zullen geven,
is in alle opzichten een ‘abnormale,, zoo geen schijnba-re
geweest. Voor welvaart van den handel . is welvaart der
koopende bevolking en niet hare armoede voorwaarde.
Op grouc reeds van deze feiten alleen moet verondersteld
worden, dat het gr6otste gedeelte van het jaar 1921 voor
den handel zeer moeilijk zal zijn, dat de voorraden slechts
langzaam zullen verdwijnen en dat eerst tegen het einde.
van het jaar verbetering te verwachten is, als andere, hier-
onder te bespreken invloeden, zich in gunstigen zin wijzi-
gen. Op dit oogenblik is het vooraaamste lichtpuat de da-
ling der rijstprijzen.
Indien niettemin de hierboven ‘geschetste moeilijkheden
dc eenige waren, zou er geen bijzondere reden tot ongerust-
heid zijn, wijl de daling der prijzen zelve de verbetering
brengt, die ‘ongetwijfeld zal moeten intreden zoodra de
voorraden door de consumptie zijn opgenomen. Men zou ‘dan van een gewonen toestand van ,,overtrading” kunnen
spreken, zooals b.v. ook in 1914 heelt bestaan. Er is echter
.

meer.
Ieder, die zich met eenige -zorg rekenschap ‘geeft van
de economische toestanden in dit Gewest, moet -wel ge-trof-
fen worden -door -de -groote mate, waarin alle welvaart en
bedrijvigheid berusten “op
enkele
cultures. Ter Oostkust -be-
staat niet, zooals in Europa en zelfs op Java met zijn
35 millioen inwoners, eene groots zeif-produceerende en
.

consumeerende bvolking; de bevolking is integendeel ge-
ring en bereikt nog niet 1 millioen zielen, waarvan een
zeker gedeelte voor den handel buiten beschouwing blijft.
Er is geen zelfstandig economisch leven; er zijn moderne
agrarische groot-bedrijven, wier resultaten goeddeels afhan-
kelijk zijn van markt- en an-dere verhudingen in Europa en Amerika en om
deze
hcn
hebben zich groepen Euro-peanen, Chineezen en Inlandsche werklieden -gekri-stalli-
seerd. Er is geen groots bevolking met zelfstandige koop-‘
kracht. Er is geen veelzijdighei-d. De Inlandsche maatschap-
pij verkeert integendeel nog in hetzelfde primitieve stadium
als waarin zij was toen de kolonisatie begon; het i-s juist
een karaktertrek ‘van tropische kolonisatie, dat zij de In-
landsche maatschappij niet ontwikkelt, zoodat ,de -meest
moderne verhoudingen naast de meest primitieve voorko-
men. Al deze omstandigheden hebben’ inderdaad den snel-
len groei van Deli veroorzaakt, maar zij geven tevens aan
deze samenleving iets instabiels. –
Wil men zich -dus over den ‘toekomstigen vooruitgang
van dit Gewest rekenschap’geven, dan heeft men zich in
de eerste -‘ en bijna in de eenige – plaats af te vragen
-in hoeverre de Europeesche cultures ontwikkelingsmoge-
lijkheden in zich bergen. En wat dan wederom -dadelijk
opvalt •is -de groote afhankelijkheid der Oostkust, een feit
waarop wij reeds in onze verslagen over 1918 en 1919
wezen, doch dat onder de tegenwoor.dige omstandigheden
nog sterker geaccentueerd dient te worden. Het Gewest
dankt zijn bloei aan eenige cultures, terwijl de markt van
een der belangrijkste producten in overwegende mate -door
de koopers beheerseht wordt. De ivereldproductie van dit
artikel neemt automatisch in een snel -tempo toe, terwijl
niemand kan zeggen of de consumptie zich aan dit aanbod
zal kunnen blijven aanpassen. De ontginniugen geschie-
den met geimporteerden arbeid, die reeds noodzakelijker-wijze duur is en nog duurder zal worden, daar ‘de levens-
standaard wel nimmer tot het vooroorlogspeil ,zal terug-
keeren. In yerban-d hiermede is het een zeer sprekend feit,
dat- de immigratie van Java, v6Ôr de cultuurcrisis begon,,
op. zulke ernstige bezwaren stuitte en er -b.v. midden
1920 eén belangrijk tekori aan wcrkkrachten. was. –
Eveneens afhankelijk is liet Gewest van het buitenland’

voor zijn voedselvoorziening en. dat wel op -eene wijze,
die letterlijk uniek is in Indië. De -ver-ga44d gevolgen’
hier-van heèft men in 1919-1920 -ten volle kunnen waar-nemen. Als een belangrijk .lichtpunt is de sterke toename
der eigen rijstproductie in die periode -te beschouwen; zij
bied-t ten minste een basis voor een onafhankelijke samen-
leving. Gehoopt kan slechts worden dat zij bestendigd blijft.
De,: vraag of de zoo opvallende ontwikkeling van Dcli
slechts voor korten tijd onderbroken is -of niet, hangt dus
af van de toekomst zijner cultuurproducten en van de ont-
wikkeling der wereld-situatie. Het antwoord op deze vraag
zal -dus ver buiten Deli gegeven worden en is thans onmo-
gelijk vast te stellen. Men kan als vaststaand aannemen, dat de lage rubberprjzen nog Vrij lang zullen aanhouden –
en dat zij zich ook daarna -slechts moeizaam opwaarts zul-
len bewegen, aangezien dé wereldproductie ‘te groot is
voor de koopkrachtige vraag en de voorraden nog aanzien-
lijk zijn. Verdere uitbreiding der cultuur zal dan

ook voor-
loopig wel niet plaats hebben en het valt -nit te ontkennen,
dat hiermede een machtige factor voor den vooruitgang ‘van –
het Gewest is uitgeschakeld. –
De tabak verkeCrt zeker – in gunstiger omstandigheden;
evenals in Deli’s eerste jaren ,kan men thans wederom zeg-
gen, dat de welvaart van het Gewest op deze -cultuur berust.
Vergeten mag echter nimmer worden, dat haar bloei be-
rust op haar beperkt karakter. –
De impuls voor nieuwe snelle ontwikkeling moet dus van
andere cultures uitgaan, zoolang geen meer
intensieve
ont-
wikkeling van het Gewest optreedt, bv. door opkomst van
industrie, waarvoor de kansen echter niet groot lijken. – Het
is geheel onzeker wat de toekomst op dit gebied zal bren-
gen. Vaststaand is slechts, ,dat de ontwikkeling der Oost-
kust op een critisch punt is gekomen, en dat in de naaste
toekomst over de mogelijkheid van vele jaren beslist zal
worden.
Een meer rustige en intensieve ontwikkeling dan de
schokkende en extensieve van tot -dusverre kan ten slotte
slechts nuttig zijn. De basis van het economisch gebouw
van dit Gewest is te smal; innerlijke concentratie en in-
tensiveering is voorwaarde voor eene nieuwe gezo-nde op-
waartsche beweging. –

Kosten van levensonderhoud in De-
n. e ns a r k e n. –
Aan het vraagstuk van de wijze,
waarop de kieinhandelsprijzen en ‘kosten van levens-
onderhoud -de -daling der groothandeisprijzen volgen,
werd in dit blad reeds meer dan eens de- aandacht
gewijd.
Over Denemarken bevat thans het ,,Danish Foreign-
Office Journal” eenige gegevens ten aanzien van het
verloop van de kosten van levensonderhoud aldaar.
Het indexcijfer wordt vastgesteld op grond van het
budget van een arbeidersgezin van vijf personen, welk
budget -thans- dezelfde samenstelling wordt geacht te
hebben als in Juli
1914.
Zooals bekend werkt men
op deze wijze met tot op zekere hoogte fictieve groot-
heden, daar de oorlog in de samenstelling van een
dergelijk budget wijzigingen hef t ge-bi-acht. Deze
overweging heeft het Bureau van Statistiek des- ge- –
meente Amsterdam er in September
1920
toe geleid,
aanvankelijk naast het oorspronkelijke, sinds Decem-
ber alleen, het index-cijfer te berekenen -op grond van
de samenstelling der uitgaven in Maart
-1920.
Als grondslag dient dus in Denemarken een arbei-
dersgezin van bovengenoemde sterkte, dat in Juli
1914
een inkomen had, -overeenkomend met Kr.
2000
‘s jaars. Hiervoor het indexcijfer 100 aannemende
krijgen we het volgende overzicht-: –

Uitgaven

Ind-excijfer
Juli

……..1914

Kr. 2000

100

1915

,, 2326

116-

1916

,, 2718

136

1917

,, 3094

155

——–1918

,, 3635

182

1919

,, 4221

190

Jan….. … .. 1920

4838

242
Juli

——–1920

5234

262
Jan-

…….. 1921

5289

264
Juli

…. – … 1921

4743′

237

Een ‘-daling over het ‘t laatst beschouwde ‘halfjaar
dus van
27
punten of 10,2 percent. Ter vergelijking
diene hierbij,
dat van December
1920
tot Juni
1921
het Amsterdamsche cijfer van 103,7 op 97,3 kwam;
een daling dus van, 6,4, puntèn.
of .6,2
percent.

1020

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23
November 1921

Bij de berekening neemt men de volgende groepen
in aanmerking:
Voedsel:
Vloesch (iiie!. ‘varkensvieesch) en vleeschpro-

ducten.
Meik, kaas en eieren. Margarine, beter en reuzel.
Visch (versch en gezouten).
Brood.
Bloem (enz.).
Groenten en fruit.
Suiker, kruidenierswaren, bier
enz.

Kleeren, schoeisel, wasch.
Huishuur.
Vuur en licht.
Belastingen en onvoorziene uitgaven.
Andere uitgaven.
In de v.oedselgroep daalden de uitgaven van 2625

kronen in Januari tot
2342
kronen in Juli, dus met

380 kionen oigeveer. Het cijfer voor deze groep was
in. Juli 1914 950 kronen. De daling is algemeen, be-halve voor brood, groenten en fruit, waarbij stijgin-
gen zijn te constateeren. In lakensche goederen valt
een daling sinds Januari waar te nemen. Ook ,,schoei-
sel” vertoont eenige daling, hoewel deze meer spre-
kend is voor nieuwen aanschaf dan voor reparaties.
De kosten van ‘de wasch zijn ook gedaald, voorname-
lijk tengevolge van de daling van de prijzen van zeep
en söda. De huurstijging is wat grooter geweest in
de provinciesteden en de landelijke districten dan
in de hoofdstad. Do gemiddelde stijging sin’ds 1916
is 38 percent geweest en de totale toeneming sinds
1914 41 percent. Voor vuur en licht zijn de jaarljk
she uitgaven sinds Jan. 1921 gedaald van 578 tot 401
kronen. De daling is voornamelijk het gevolg geweest
van de daling van de prijzen van kolen en cokes, ‘doch
ach zekere’dalun’g in den prijs van gas enpetroleum
is ook te bespeuren geweest.

Kleirhandels prijzen.
De verhoudingscijfers van
verbruiksartikelen, in den handel gebracht door de
Coöperatieve Wunkelvereenigung van ,,Eigen Hulp”
te Amsterdam,. Haarlem,’ Arnhem, Utrecht, Leeuwar-
den en ‘s-Gravenhage (voorheen E. H.), welke door
het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerd worden, zijn de navolgende.

A,tikclen
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Boonen(bruine)
175 214 136 111
146
236
179
264

11

(witte)
200
259
338
221
238
331
221 269

Erwten(capuc.)
178
192′
236
211 217 208 222 236

,,

(grauwe)
157
177
220
191
209
248 243 257

(groene)
160 203 140
103,
130 190 173
193
Gort

………
142
161
135 123
197
216
210
203

(boekweit)
171
200
292 312 292 367
279
279

(haver)

..
137
150
147
120
120
200
140 140

Kaas (Leids.) .
160 179
221
207
253 286
274
274

(Gouds.) .
133
123 126
177
195
221
255 261
91 101
118
174
169
164
125 125

Margarine….
102 110
122 136
148
161
135
139

Meel (roggebi.)
104
130
144
130 130
231

Koffie. ………

(tarwebi.)
159 159 212
224
259
353 235 229

(boekw.) .
152
195
324
362 314 352
286 281

Olie

(boter) ..
127
149
235
409
381
271
168
168

(patent) ..
207 228 293
351
446 446
272
266

188
208
329 540
519
395
216 216
112
122 125 122
169 328 175
175
117
283 267
417
,293
417
167 167

130
160
320 680
.577
343
193
190
125
154
179 193
200
207 179 179

Suiker(basterd)
107
‘115
116 120
147
218
161 151

Stijfsel

…….

11

(anelis)’
97
100
103
103
121
175 123
118

(raap)……
Rijst

………

Stroop

……..

117
120
127
119 139
137
123 123

Soda

………

Vermicelli ….
203 207 272
266
300 338
279
272
Zeep (w.Brist.)
119
126
160
183
191
163
117 128

thee

………


(zachte)

.
121 158 121
117
276
321 142
142
90
110 190 160 160
130
130
Zout

………90
Gem4de1de ver-
houding8cijfere.
141
165 195
228 239
264
193
199

Bij beschouwing van deze cijfers neme men in ‘aan-

merkung, dat het voorkomt, dat een artikel tijdelijk
door een of meer der 6 coöperaties niet werd ver-
kocht, wat van invloed kan zijn op den loop der
irei.’houdingscijfers. De
prijzen
voor het jaar 1893 werden gelijk 100

gesteld.

De weekstaat der Javasche Bank. –
Te beginnen met dit nummer zullen onder de voor-
naamste posten van den weekstaat der Javasc.he Bank
ook vermeld worden de voorschotten aan het gouver-
nament (art. 16, 4e en 5e lid van het K. B. ‘van 2 Jan. 1906 No. 26), welke post van steeds toenemende ho-
teekenis wordt.
De genoemde passages luiden als volgt:

De Bank zal aan het Gouvernement, telkens wan-
neer de Gouverneur-Generaal dit tot tijdelijke rversterkiug
van ‘s Lands kassen noodig acht, ‘voorschotten in rekening-courant iverstrekken op rvold’oend onderpand, .dat ook kan
bestaan in Nederhanidsc.he sohatkist,biljetten of in .Neder-
1 andsch-Indische sehatk,istbilj etton, zullende evenwel deze
laatste niet in onderpand mogen worden gegeven, dan’
nadat ‘het aangaan
:VCII
ieeniirgen te ,ia.ste ‘van Nader-
landsdh-hn’dië en cle uitgifte van Nederlandsek-Indisolie
schatkistbiljetten wettelijk zullen geregeld sijn.
De verplichting tot het verstrekken van idie voorschot-ton houdt op, soodra en voor zoolang als het beschikbaar
metaalsaiclo ider Bank beneden drie millioen gulden is ge-
claalci.
Deze voorschotten mogen tegelijkertijd gezamenlijk
niet meer ‘dan ‘vijf mii.lioen gulden
(f
5.000.000,—) bedragen
en ‘worden verstrekt tegen een. rente iniet honger ‘dan twee
en een half percent ‘s jaars.

De bewoordingen van ‘het ‘vijfde lid ‘schijnen op het
eerste gezicht als maximum aan de regeerings’voor-

schotten een ‘bedrag van
f
5 millioen te stellen. De
bepaling wordt echter aldus ‘geïnterpreteerd, dat tot

f
5 millioen 2 /i pOt. debetren.te belast wordt, doch
daarboven het Gouvernement het gewone tarief be-
taalt. De vraag mag gestel’d worden, ‘of ‘dit inderdaad
de bedoeling bij het vaststellen ‘van het voorschrift is
geweest en dit slechts niet zeer gelukkig werd geredi-
geerd, dan wel of, toen de omstandigheden een voor-
schot grooter dan
f
5 millioen noddig maakten, de
interpretatie zich aan deze noodzaak heeft aangepast.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

D e Ee on
‘0
m is t. – ‘
S
Gravenhage, 15 October
1.921.
Mr. L. A. .Ries.,
Malthus (slot);
A. Voo gd,
Cliaos.

Archiv für Sozialwi’ssenschaft und
S o,zialp olitik. – Tübingen, Augustus 1921.

Edgar Jaffé
f;
M. Weber.,
Die Stadt. Eine soziolo-
gische Untersuchung; Fr. Engels
und
K. Ma.rx,
Das

Leipziger Konzil;
Dr. W. Benjanvin,
Zur Kritik der

Gew’alt;
Dr. R. Strigi,
Der Kapitalzin’s eis Residual-

Rente;
Prof. Fr. Oppertheirner,
Das Bodenmonôpol.

The Economie Jounnal. – Londen, Sep-
tember 1921. Prof. W. Ashley,
The place of Rye in the history
of English food;
Prof. H. Heaton&,
The basic wage

pnunciple in Au’stralian W’ages regulation;
M. Elsa.s,

The internal purchasing power of the German mark;
J. S’anzp,
The taxable-capacity ‘of Ireland.

J’ahrbüchei- für Nationa’lökonom’ie

u
ii
d S t a t i st i k. – Jena. September 1921.
0. Spa.wa,
Tausch und Preis nach individualis-
tischer un’d universalistischer Auffassung;
R. Ker-
schagi,
Universalism’us und Individiaalismus in der
Metliodik der. Geldtheorie. Versuch einer dogmenge-
schichtl:iohen un.d. WirtschafbstheoTetischen Knitik.

Revue d’Economie Politique. – Parijs,
Mei-Juni 1921.
2.
Zagorsky,
L’dvolu’tion actuelle du boilchévisme;

P. Struve,
L’idde de bi naturelle dans la ‘science

économique;
P. Arminjon,
Le change égyp’tien depuis

la guerre. Une expénience ‘do stabilisation des’ chan-

23. November 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1021

ges;
R. Claeys,
L’indice du ccvût ‘de la vie du bureau
do statistique de la viiie d’Ameterdam. (Suite et fin).

1 .d e m. – Parijs, Ju.liAugusrbus 1021.
J.
Lescure,
Banques de d6pôt,, banques d’émission
et banques de réserve. Oontribution á la bhéorie des
beuques;
J.
Delevs1ty,
Les i’dées des ,,Narodniki”
russes;
P.
,S”truve,
L”idée de bi naturelle dans la
science économique. (Suite.
eI
fin).

Journal de la Société de Statistiquo
de Pa r is. – Parijs, Juli-Sept. 1921.
bevat o.a.:
Procés-verbal de la séance dii 15 juin 1921; G.
Cadoux,
Aspects Sconomiques du problème pobonais;
P.
Neymarch,
Notes de .statist’ique iristoriique: La
liberté d’émigrer des habitants de Strasbourg;
A.
Bar-
riol,
Nécroiogie: Arthur Oheiwin.

La R é f o r m e Sociale. – Parijs, Juli-Augus-
tus 1921.
M. Vanlcter,
La participation aux bénéfices;
L.
Favaron,
La coopération de production;
E. Martin-
Saint-Léon,
Les actions de travail;
Fr. Fagno’t,
La
par.ticipati.o.n des travail!leurs a la gestion ‘des’ entre-
prises;
H. Bourgin,
La socialisation des entreprises.

1 dsm, – Sept.-Oct. 1921-
J.
Signorel, Un
hommage
it
P. Le Play;
J.
Choleau,
La colonisation Bretonne en Fr.ance;
Dr. V. Pa,rani,
L’habita.tion ouvrière â Toulouse.

Tij dschrift voor Economische Geo-
g r a p ‘h i e. – ‘s-Gr’atvenhage, 15 Aug.-15 Sept.
1.921.
Prof. Dr. H. Biiic,
Ohina en de Ohineesen.

Idem. -15 Octeber 1921.
Dr. C. Te Linturn,
Electrische bemaling in Noord-
Holland;
F. B. Löhnis,
Een belangrijk cultuur-tech-

nisch werk. Partieele bemaling van het waterschap
Volleuhove;
Prof. Dr. H. Biinle, De Aalandseilanden
naar hun .geographische en ‘st.aat,kundige positie;
J. C.
F. van S(tndick en V.
J.
van Marie, ‘
WTe
s
+-B
orneo;

Prof. Dr. H. Bii.nk,
Opper-Silezië in ‘t verleden en
heden;
Ed. Koppeschaar,
De Nederlandsche suiker-
industrie na 1913.

The geographical Journal. – Londen,,
October 1921.
W.
F. Hume,
The Egyptian Wildernesa; The Mount
Everest expedittion;
V.
Sefans von,
The Oanadian
Arctic expedition of 1913 to 1918;
A.
Trevor-Battye,
A theovy of the origin of surface:polygons in polar
lands.

Revue Générale de Droit Internatio-
n a 1 P u b ii c. – Parijs, Sept-Dec. 1920.
E Audinet,
Des dsstricijions ap.portées aux droits
patrimo’niaux des sujets enn’emis dans la guerre de
1914-1918.

MAANDCIJFERS.
GIRO-KANTOOR DER GEMEENTÉ AMSTERDAM.

September 1921
September 1920
-Posten
Bedrag

11

Posten
Bedrag

Ontvangen en
betaald:
in contanten.
29342

f 12.798.465

84254

f

10.460.132
door over-
schrijving

t).
66022

,,100.691.375

53762

,,

73.441.957
Particuliere
rekeningboud.
12524
)
,, 33.602.081

93152,,

21.669.787
Saldo te goed
part. rek. u°.
, –

,, 10.913.640

,,

4.678.688
Deposito’s voor
een jaar vast..
1

543

,,

917.100


t)

Inciusieve
‘verrekeningen

tusscen gemeentediensten,

zonde
pl.m.

f
9.453.98882 in

de maand September 1921 en f14.053.161,04 ‘in
de maand September 1920.

t
)
Aantal.

RESUME UIT HET 1IONTHLY BULLETIN OF STATISTIOS (LEAGGE OF NATIONS).

Maandelijks gemiddeld,
1921

1913

1
1919
1920
Febr.
Maart
April
Mei
Juni
,

Juli
1

Aug.

Productievan
Engeland ..
…….
4,490
4,477 4,415
4,178
15′ 15′
154
3,866 4,215
steenkool
0,946
0,497
11,267
8,746 7,508
,

7,549
8,457 8,626 8,017

(1000
tons)
Frankrijk
)
786
420
t
667
719
.

651 703 656
744
759

3,887 2,240
2,527
3,003
2,504
2,809
1,780
2,373
2,532 2,584

Productie van
869 627
678
471
392
61′
14′

1′
10′
95
ruw ijzer 2,623
2,627
3,084
1,969
1,622
1,210
1,235
1.082
879 969
(1000
tons)
434
201 276
292 300 292
283

267 255

Ver.

Staten ……….

5,617

36
20
7

Schepen, op

Duitschland ……….

1,957
2,994 3,709
Kwar- t
‘1
(
3,530

)
stapel eind
Ver.

Staten ………
148
2,967
1,310
taaie-
1,103
Kwartaals-
718
,

Kwartaals-
der maand
229 217
398
opga ve’
427
opgave
390
opgave
(1000
tons)

Engeland ………….

Italië
5)
125

…..

316 364
352
.J
.
310
.1

Intports(net-

Frankrijk …………..

Engeland 1000
£
54,931
121,784 142,861
88,970 84,854 81,472 79,076 81,100 71,396
78,583
to)

Engeland …………..

Ver. Stat.
1000
$
146,405
311,146
427,579
197,638
234,624
.244,510
197,631 178,495 172,132
188,392

Ver. Staten ……….
Frankrijk …………..

Frankrijk
1000
Frs.
701,778
2983,272 2950,412
1613,931
1742,908 1779;089
1565,508
1723,534
1460,117 1731,294

Italië

……………..

Italië

1000
Lire.
303,803 1385,278
1321,845 1320,908 1502,296 1343,446
1195,407

– –

Exports (bin-
Engeland
1000
£
43,771
66,553
111,297
68,222 66,809
59,868
43,088 38,152 43,172 51,346
neniandsche
Ver. Stat.
1000
$

…..

204,025
645,818 673,373
469,390
369,455 329,854 322,467
329,776 314,204 865,559
producten)
Frankrijk
1000
Frs.
573,351
989,966
1869,563 1889,444
1686,426 1932,268 1648,635
1750,464
1563,055 1723,002
Italië

1000
Lire
209,303
505,479
650,316 566,630 567,299 587,045
453,488
‘ –
– –

Seheepsbew.:
Engeland’

(geladen)
4,089
2,464
3,043 2,546 2,862 2,625
3,080
3,326
3,365
3,439
Binnenkom.
Ver. Staten
– –
schepen
(gel. en ballast)
4,440
3,892
5,344
4,292 4,619

4,859
5,324 5,616
5,767

(1000
tons)
Frankrijk (geladen)
2,876
1,908 2,399
1,776
2,062
1,914
1.961
2,007
2,229

Index-cijfers:
Engeland
Groothand.-
(Board of Trade).
100
-‘
313.9
229.9
215.1
208.7
205.0
201.6
198.4
194.3
prijzen
,
Ver. Staten (Bureau

of Labour Statist.)
100
212
244
167
,
169 154
151
148
148
152
100
356.9 510.3
378.1
360.5
344,4
330
325.5
333.0

Wisselkoer- NewYork op Londen
100
89.79
75.23

79.56
80.35 80.78
81.75
77.77 74.53
74.96
sea: (wekel.

Frankrijk ……….

NewYork op Parijs.
100
70.58 35.54


37.14 36.51
37.67.
43.42

41.90
40.38
40.16
gemiddelde)

‘) Inclusief de productie van Lotharingen.
1)
Vanaf
1920
inclusief de productie van Elzas-Lotharingen en het Saargebied.
t)
Inclusief Triët; ‘) ‘Vermindering tengevolge van de kolenstaking.

.

1022

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 November 1921

GTO-OMZET BIJ DE NEDERLANDSCH.E BANK.

October 1921
0e’ ober 1920


Posten
Bedrag
Posten

Bedrag


Voor

reke-
ninghouders
45.816
12.038.688.000
38.093
1
2.366.194.000

waarvan door
de

H.-btsnk
plaatselijk…
22.948
,
1
*1.672.793.000
15.620
,,1.856.737.000

T’er voldoe-
ningvan
Rijkebelast.
1.720
8.768.001

1.356
,,

17.525.000

POSTOHEQUE EN OTRODIENST.
September_1920
‘Settenher 1921

Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag

Aantal rekëning-
houders op u°
17.863

43.638

Aantal rekenin-
gen op u°.
18.498

44.721

90.136 41.145 102
259.077
83.780.706
Overschrijvingen:
4.729
96.218.227

a. bijgeschrevei


.

,-.
141.621)
235.276.646
b.
afgeschreven


154.230
245.304.020

Stortingsu …….

Afs’ehrijvingen
54.959 28.640.719

wegens cheques.


104.668
68.601.389
Totaal tegoed reke-
ninghoudersopu°.

143.821.716

132.238.522

RIJKSPOSTSPAARBANK.

‘SEPTEIIBElTt

1919 1920

1921

f

10.158.911
f

9897.272

f

9.714 598
Terugbetalingen

..
,,

9.617.73l
,,

9.819.016
,,

9.637.421
Tegoed der inleggers
260.973.182
,,267.863.746
,, 277.395.071
Nom. beilr. der uitst.
staatsschul1iboekjes
•–

.

Inlagen

………..

Èp ultimo ………..
op tiltimo ………..
36.463.200
,,

41.310.700
,,

43.818.200
Spaarbankboekjes:
.

geeven.
11.654

10.582
9:53
1
Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel

af-

betaald
6.735
8.024 7.857
Aantal

in omloop
op ultimo
1876 7951
1.908 2131
1.917.189

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. •** beteekent: Cijfers nog niét ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

Ned {Vri3ch.iDR.C

Disc. Wisseis 44
1 Juli ’15
Zweeds. R.ksbk 54
19Oct. ’21
Bel.Binn.Eff. 54
19Oct. ’20
Bk.vNoorw.. 6
6Juli 21
. 64
190ct. ’20
Zwits. Nat.Bk.4
13Aug.’21
Bk. van Engeland 5
3Nov.’21
Belg.Nat.13k.5-54
191/ei ’21
Duitsche Rijksbk. . ô
23
leo.
’14
Bank v. Spanje 6
4Nov.’20 8k. van Frankrijk 5(
2Jnli ’21
Bank v. Italië. 6
20Mei ’20
Oostenr. Hong. Bk. S
25Juli 21
8.Bes.Bk.N.Y. 44
2Nov.’21
Nat. Bk. v. Denein. 5
5Nov. ‘2i
lavasche Bank 34
1Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.

1

Berlijn
Part.
Parija
Port.
.
Yc414
1′!
(all.
Part.
Prolon-
disconto
gotie
disconto
disconto
disc.
mone

19
Nov.
’21
4118
411
4
1)
4
4.
5
18

5112-6
1)

14-19

,,

’21
4818
4lt
4
4-
5
/s3 ‘i,-6
7-12

,, ’21
4
8
/8
3
l/_1/
3
4..A/8

4
‘i,-6
31O.-5N.’21
4’/a-‘/,
3-4
1
381_71
4…51

4-6

15-20 N. ‘2’
37/s
4
4-18

6-7
17-22 N. ’19
4I/_1/
4…t1
5/s-6
‘-bit

6-12

20-24Juli’14
3’/a-‘/ts
2’1-

8

14
2
1
i_81
41/_1/
2’/
3’/,7’12
t)
Noteenng- van 8′ November 1921.

-.

WISSELKOERSEN.’

WISSELMARKT.

Londen was deze week zeer kalm. De sIotkoer -was
iederen dag ongeveer dp 11,36-4 en ook de dagljksche
schommelingen waren zeer gering. Parijs enBelgië waren
weer aangeboden en liepen regelmatig terug; Parijs van,
20,85 tot
20,45,
België van 20,10 tot 19,80. Marken waren
piijshouden’d. Na dé ttijging en plotselinge inzinkig van’ Maandag bleel de koers ongeveer tusschen 1,05 en 1,10:
schommelen. ‘Dollars z6tten de daling nog i8ts voort, maar
bleven op ongeveer ‘2,84 nogal gezocht. Van Skandinavië
was Stockholm weder vrij stabiel; de andere twee sehom-
melden weder even sterk als steeds. Zwitserland was aan-
geboden en kwam op ongeveer 53,60. Spanje eveneens iets
lager. Ook Buenos Aires en Bata.via waren flauw. Batavia
was ten slotte it 9SY4 verkrijgbaar.

KOERSEN IN NEDERLAND

Data
Londen
8)
Parijs ‘Berlijn

Weenen
S)
Brussel
*5)
New
y
07
4**)

14Nov. 1921.;
11.364 20.824
1.124
0.104
19.974
2.8818
15

,,

1921..
11.354
20.82
v

1.10
0.10
20.10
2.86
1
1,
16

:

1921..
11.354
2065
1.084 0.10
19.964
286
17

,,

1921..
11.361
20.54
1.08 0.11
19:84.
2,83
8
14
1

,;

1921..
11 3j.
‘20.524
1.034 0.10
19.86
2.84
1
1t
19

,,

‘1921..
1 1.34
2045
1.03
0.10


Laagsted.w. ‘)
11.35
20.40 0.99 0.09
19.80
2.83
Hoogste
,,

,,
1
).
11.374
20.974
1.19 0.12
20.15.


2.8’12
12 Nov.1921..
11.364
20.874
1.13
0.09*
19.96
5

,,

1921..
11.41
21.374
1.19
0.11
20.55

8

2.884′
Muntpariteit..
12.10
48.-.
59.26
50.41
48.-

2.48814
5)
Noteering te Amsterdam.
*5)
Noteering te Rotterdam.
1) P,,rticuliere’ne,gsve.
2)
Noteering van II November
8) Idem van 4 Novcmber.

D
t
a
0
Stock-
‘wim
5)
Kopen-
h
agen
*)
Chrls-
liania
5)
Zwllser.
land
S)
Spanje
tp
Batavla 11
telegrafisch

14 Nov. 1921′
‘66.50
53.50
49_

54.50
39.60
98
1
/4
15

1921
6650
5.50
40.75
‘54.15
3890
98
1
14
16

1921
-6635 52.30 40.50
54.20
39.30
98
1
/
17

,,

1921
66.35
53,-
41.50
53.90
39.20
98
1
/d
18

,,

1921
56.30
53.-
41.10
53.45
3910
98
1
/4
19

1921-
66.45
52 85
41.10
5365
39.20
981/
4

L’ste d.
w.’)
61.20
b.10
40.-
5 3.3 0
39-

98
,
14
H’ste

.,,,

‘)
66.60 54.40
43.40
54.60
3475
98/

12
Nov. 1921
665
54:25

43.-
54.40
40
1.0
9_994

.5

,,

1921
6695
54.05
39.50,
53.95
39.10
9’8’i-99
Muntpariteit
66,67
6667
66.67
48.-
48.-
100
“.1 r.oteenng te t%msteroam.

j rorncul,ere opgave.

Termijnnoteeringen der Valuta-Kas.

Ecarts tusschen termijnnoteering en ‘contanten koers.
(week van 14-18 November 1921.)

Londen.
1.Jlt.
Nov.
Tilt.
Dec.

Uit. Jan.

Hoogste B Koers
ugio

‘/,
et.
agio

112
ct.
agio

2’/,ct.
Laagste B
Pari
,,

1

,, ,,

2
Hoogste
L

,,
agio

1

,,
‘,,

2

,, ,,

3
Laagste L

,,
Pan
1

,, ,,

2

New-York.

Hoogste B Koers
Pari
disagio

1/4
ct.
disagio

1/
ct.
Laagste B

,,
disagio

1
14 et.
81
4

,
-,,

1
Hoogste’ L
gio

11
4

,,

Pan
,,

1
18
Laagste L

,,
disagio

814

,,
disagio

1/

,,
,

81
4

Parijs.

Hoogste B Koers
Pari
disagio 2
1
1 ct. disagio 6

ct.
Laagste B

,,
disagio 3
1
12 et
,,

6

,, ,,
Hoogste L
agio

2
1
12

,,
Pari
,,

2
1
1,
Laagste L

,,
disagio
1

,,
disagio 31/
t

,,
,,

6

Brussel

Eîorgste B Koers
agio

2
1
12 ct
agio

6

ct.
agio

9

ct.
Laagste B

,,
Pan
2
1
1

,,
,,

6
Hoogste L

,,
agio

5
,,

7
‘1,.

,, ,,

12
1
19
Laagste L

,,
,

Pan
,,

5

,.
,,

9

‘Berlijn.


Hoogste’B Koers
agio

1

ct.
agio

1

‘ct.
agio

1

et.
Laagste B

,,
Pari
Pari
Pan.
Hoogste
L

– ,,
agio

1

,,
agio

1


agio

2
Laagste
L

,,

Pari
Pan

,
31

1′

,,

23 November 1921,

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1023

KOERSEN TE NEW YORK.

D t
0 0
CaMe Lond.
(in

per £)
Zicht Parijs
(in ets. p.frs.)
Zicht Berlijn
(In cl. P.
Mrk 1
Zicht Amsterd.
(in
cl,.
P.
gld.)

19 Nov.
. .
1921
4.00.37
7.22
0.37

35.25
Laagste d. week
3.96.87
7.22
0.36

34.90
Hoogste
,,

,,
4.00.75
7.31
0.39

35.25
12 Nov…
1921
3.94.37
7.22-
0.38

34.71
5 Oct. .. 1921
3.94.62
7.37
0.39

34.56
MuntpaMteit
.
4.88.67
5.18
1
14
95’14

40
1
i!,.

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN
Plaatsen en
Landen
Noteerings-.
eenheden
4Nov.
1921
12 Nov.
1921
14-19 Nor. 2I Laagste Hoogste
l9lVov.
1921

Alexandrië..
Piast.
p
£
.
977/,
o

977/
97
7
/ie
97
7
1,
97
7
116
B

Aires’)..
d. p.
$
44
9
1io

45
44
3
18
45
1
18
44
1
12
Calcutta
. . . .
Sh. p. rup.
114I,o
114
1
14
1141/,,,

114
8
18
1/4
3
182
Hongkong ..
id. P.
$
2 9′!.
218′!,
217
1
14
219
1
14
218
5
/4
Lissabon
..
. .
d. per MII.
5
1
14
5’14
411,
5
1
1
4
7
18
Madrid

….
Peset. p.
29.12
4

28.79 28.75
,
29.40
2905
Montevideo’
d. per
$
41
41
1
14
40′!.
41
1
12
40
5
18
Montreal….
$
per
£
4.27
8
1,
4.31
3
/
4.32
4.39
44
38
1
14
*R.d.Janeiro.
d. per Mii.
83!,,
718/
7111
72518
7281

Lire, p.
£
96.75
9637
93.75 96.50 96.(‘6
Shanghai….
Sh. p. tael
3111
7/,
319’1.
3?9
3I10’1,
319’14
Rome

…….

Sing’pore

..
id. p. $.
2 3291,,
913719

2/3″!,,
2/3″/,o
213
7
18
•Valparaiso..
peso p.
£
35.10
37120
3,5.-
36.90
36.90′
Yokohama ..
8h. p. yen
2 5
1
1
2.5!4
2411,

215’I,
21481
4

‘Koersen der voorafgaande dagen.
1)
Telegrafisch tran,iert.
1)
Noteering van 17 November.

NOTEERING VAN ZILVER
Noteering
te Londen

te
New York
19 Nov.
1921
……39
1
1
69’14
12

,,
1921
.
…..

38
1
1

‘,
66
5
18
5

,,
1921
……39
7
/s
69
,
12
29 Oct.
1921
.. ….

41′!,
71
20 Nov.
1920
……49
75


22
Nov.
1919
…….74
135
20 Juli
1914
……24″!,,
54
1
18

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op
21
November 1921.
Activa.

.-bk.

ö2.l68.0ti3,0 ij,
Binnenl. Wis{b
H.-k. f165.37.424,42’12
sels,Prom.,B
enz. in disc. Ag.sch.
»
72.820.525,13112

290.326.012,6211,
Papier
o.
h. Buitenl. in disconto


Idem eigen portef
f
38.487.657,-
Af: Verkocht maar voor
debk.nognietafgel.
»

38.487.657,-

ci. vrsc.h.
Beleeningen
m

{H.bk.
f
26.703.007,10
1
1,

in rek.-crt. B.•bk.

18.884.254,87′,

op onderp. Ag.sch.
»
72.303.181,44
1
12

f117.890.443,42′.!,

Op Effecten ……f106.82.043.42’/,
Op Goederen en Spec. ,, 11.208.400,-

»
117.890.443.42
1
1z
Voorschotten a. h. Rijk … ………… ,,

14.266.839,76
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
56.238.060,-
Muntmat., Goud ..
»
5 19.730.929,59

foOS.968.989.59

NED. BANK 21 November 1921
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
400.756 987,19
1
12
Op de ba8ia van ‘/, metaaldekking
…. ,, 186.558.879,71′!,
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop ‘
dan waartoe de Bank gerechtigd is.. ,, 2.003.734 935,-
Verschillen m.d.yorig.weekst.:
Meer

Minder
Disconto’s

21.819.145,86
1
12
Buitenlandsche wissels..

877.245,-
Beleeningen ……….5.045.444,32′!,
Goud …………….
60,-
Zilver …………..

167.943,01
‘1
Bankbiljetten

.

16.039.185,-
Part. Rek.-Crt saldo’s..

293.909,00’12
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data

Goud

Zilver

,
Bank-
o Andere
peischbare 1
e en

.
schulden

21 Nov. 1921
……605.969
8.695
1.023.698
421.349
14

,,

1921
……
605.969
8.527
11.039.735
41.185
7

,,

1921
605.969
8.628
1
1.054.282
45683
31

Oct. 1921
……605.969
8.921
11.056,405
48855
24

,,

1921
……
605.969- 9.149
1
1.020.628 54.765

22 Nov. 1920

…….

……
636.141

19.937
1
1.0113 063
96.350
22 Nov. 1919
……632.160.
5.854
1
1.033.194
85.564

25 Juli

1914
……162.114
8.228
1

310.437
..

8.198

-.
Totaal
Hie,va’n
l
. 1

Bchlk-
1

Dr..r’
Data
1

bedrag
1

Schatkist. Belee.

1

baar
1

ktngs-

disconto’

1

promessen
1
rechtstreeks
1

ntn gen

l

Metaal-
1

t

saldo
percen-
1

lage

21 Nov. 1921
290.326
102.500
117.890
400.757

58
14

,,

1921
312.145 121.000
112.845
897 371
57
7

,,

1921
321.706 130.000
118.682 393.864
56
81

Oct.

1921
317.984
126500
129264
393(98
56
24

,,

1921
299360 119500
.116.180
399.298
57

22 Nov.
1920
175.611
42.060
262.920
423.400
57 22
Nov.
1919
‘137.846
75.000
258.277′
413.511
57

25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686 43.521
1
)
75 1) Op
de haai, von
1/,
metaaldekking.

Uit de bekendmaking van den Min
is
ter
van
F i
na n
o i
ë n blijkt, dat uitstonden
op:

1

ïTNoeember 1921
1

21 November 1921

Aan schatkistpromessen..
f492 280.000,-
f463.980.000.-
waarv. direct bij Ned. Bk…
121.000.000,-
.102.500.000,-
Aan schatkist.biljetten
..
.268.582.000,-
,,271 741M00,-
Aan zilverbon,

……..’
34.568.641,-
,,
33.843.709,50

Onder de vlottende schuld
is
begrepen:

Voorsch. aan de Kolonin
1,,844.722.000,- ,,310.624.000,-
Voorschot aan Gemeenteii’)
31
October
voor dnor Rijk voor hen
,,
48.3o3.001,54
te heffen luk. belasting)

14
November
Tegoed v.d.Postch.&G.dst
1

23.522.460,25
,,
23.565.911,034

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.De
samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphisch
ontvangen.

onk.
Andere
Beschikt
Data
Goud
Zilver
i
jeiten
opelschb.
metaal.
schulden
saldo

1.2 Nov.1921

187.750

294.500

89.000 111.050
5 ,, 1921

187.250

‘ 291.500

94.000

10.150
29Oct. 1921

186.510

292.000 105.500′ 107.000

15Oct.
192
t 171.916

22.8144

302.514 104635 113.813
8

1921 1.72.157

22.294

3(3.389 122.519 109.749
1 ,, 1921 182.182

22.057

300.560 128.765 118.831

13Nov.1920 224.569

8.717 376.233 215.641 115;025
15Nov: 1919 171.301

2.831

304.431 108.897

89.248

25Juli1914

22.057

31.907 110.172

12.634

4.842′

wls.’

DeC
Diverse
Dis-

buiten

Belee.

schotten

kings-
ata

conto’,

N.-Ind.

ningen

aan hei

,e e-

pe,cen-
ningen )

betaalbaar

Gouv.ncm. ‘

tage

12Nov.1921
5 ,,
1921
29 Oct. 1921

15Oct.1921

209.500
209500 217500

*5*
•**
*

27.821

*5*
.

5**
*5*

8.387

49
49
49

48
jiS
19.816
131.081
8

,,

192′ 38.125
19.890
134:965
36.665 10.845 45
1

1921
34 86t
18.946
133.180
34.659
11.748
.47

13Nov1920
29.249
29.176
127.937
145.129
40.119
’39
15N6.1919
15.392
15.401
‘175.094-

46.854

42′

25 Juli1914
7.259
6.395 47.934
6445:873/ 2.228
’44’
1) ‘Sluitpoet
der
activa,
2) Op
de
basis
van
2/

metaaldekking.

Munt. Zilver, enz..

8.694.731,17
1
1,
Muntmat., Zilver

ffecten
»

614.663.720,78
1
12

Bel.v. h. Res.fonds..

f

5.344.515,25
id. van ‘/,v.h.kapit.
»

3.895.467,37′!,
9.239.982,6211,
Geb.enMeub.de
, Bank
…………….
»

3.747.500,-
Diverse rekeningen
………… . …..

,,

f1.108.117 652,18
1
1,

Passiva.
Kapitaal

……………. … … . … ..
f

20.000.000.-
Reservefonds

……… ….. ……..
5.386.728
62
1
I,
Bankbiljtstten in omloop
. ………..
,,
1.023 695 655′-
Bankaseignatin in omloop …..
. … ..
1.930.956,41
Rek.-Cour.

Liet Rijk
fsaldo’s:

J
Anderen
,,

40.203.925,98 40.203.925,98
Diversé
rekeningen-

..,

……………
16.9)0.386.15

fl.108.117.8o2,16’/,

1024

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 November 1921

DE SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circulatte
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
Dit,. reke..
ningen’)

8 Oct.

1921….
1.534
2.200
1.082
1.952
341

1

,,

1921….
1.519 2.131
1.263
1.959.
218
24 Sept.1921….
1.514
2.031 1.575 1.975
227

17

,,

1921….
1.179
1.992 1.083 1.972
428

10

,,

1921….
1.175
2.084
1.038 1.966
421
3

,,

1921.. ..
1.136
2.196
1.007
1.972
328

9 Oct. 1920….
1.053
2.137
852 1.812
641
11 Oct. 1919….
951
1.685
1.066
1.566
486

25Juli 1914….
645
1.100
560
735 396
1)
Sluitposi der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Circulatle
Bedrag

Currencs,
Notes.

1

Goudd.
1
Gas. Sec.

16 Nov. 1921
129.433
123.587
313.066 28.500
276.053

9

1921
128.421 124.403 314.118 28.500
277.00
2

,,

1921
128.418 125.140 313.655
28.500
276.500
26 Oct.

1921
128.414
123.916 311.575 28.500
270i70

19

,,

1921
128.417 123.684
312.604
28.500
275.530
12

,,

1921
128.422
‘124.614 313.593 28.500
276.478

17 Nov. 1920
123.719
127.569
350.423 28.500
319.344
19 Nov. 1919
87.965
85.676
338.835
28.500
320.639

22 Juli

1914
40.164 29.317

– –

Data
Gas.
Sec.
Other
Sec.
Puklic
Dcpos.
Other
Depo,.
Re-
sewe
Dek-

16Nov.’21
35.726 84.823
20.067 106.038 23.296
18.47
9

’21
37.302
80.834
17.893
105.834
22.468
18,27
2

,,

’21
56.944
.

80.913
16.250
125.652
21.727
15,31
26Oct.
1
21
87.576
82.03
13.533 161.509
22.94 13,11
19

,,

’21
79.715
86.416
14.794
156.809 23.183
13,51
12

,,

’21
64.851 80.372
15.016 134.790
22.258 14,86

17 Nov. ’20
63.786 75.166 19.509
116.279 14.600 10,75
19Nov. ’19
34.789 80.816 23.268
95.324
20.708
17,49

22 Juli ’14
11.005
33.683
13.735
42.185
29.297
521s

t)
Verhouding
tuaschen Reserve en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-
kassenscheine, in duizenden Mark.

Dato
Metaal
Daarvan
Kassen-
scheine
Circu
Goud
latte

15 Nov. ’21
1.009.230
993.710
5.233.273 95.186.123
6 7

,,

’21
1.008.89(1
993.639 4.560.228
92.609.995
6
31 Oct.

’21
1.007.868
993.631
4.589.992 91.527.679
6
23

,,

’21
1.063.464
1.023.632
3.310.196
88.144.195
5
15

’21
1.038.565
1.023.633
3.193.609
87.728.207
4 7

’21
1.039.765 1.023.699
2.850.678
87.461.651
4

15 Nov. ’20
1.098.504
1.091.653
20.812.620 63.104.938
35
22 Nov. ’19
1.111.596 1.090.763
9.526.765
31.319.050
84

23 Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93
2)
Dekking
der circulatie door metaal en Kassenecheine.

Darlchenskassenscheine
Data

– WIssels

Rek. Cii.

Totaal

In kas ‘bij de

uitgegeven

Reichsbank

15 Nov. 1921 1.323.994 20.869.119 12.361.400 5.144.000′
7 ,,

1921

755.207 13.860.368 11.790.800 4.473.000
31 Oct. 1921

881.474 18302.663 11.938.400 4.501.600
23 ,, 1921 1.416.646 13.387.247 10.664.000 3.221.100
1519
9
21 1.047 408 16:886.905 10.655.900 3.107.900
7 121 1.092.490 11.286.875 10.438.200 2.765.400

15 Nov. 1920 52.558.944. 16.697.864 33 528.1.0(- 20.761.900
22 Nov. 191l 32.120.097

9.279.504 21.568.200 9.496.400

23 Juli 19141

750.892 1

943.964

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden 1 rancs.


Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Ztler
Te koed
tn het
Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
a/d. Staat

17 Nov.’21
5.524.010
1.948.367
278.860

24.600.000
10

,,

’21
5.523.967
1.948.367
278.717
611.990
25.100.000
3

,,

’21
5.523.892
1.948.367
278.610
613.741
25.500.000
27 Oct. ’21
5.523.866
1.948.367
278.421
614.479
25.100.000

18 Nov.’20
5.499.877
1.948.367
268.915
601.355
26.600.000
20 Nov.’19
5.576.574
1.978.278
284.782

25.800.000

23Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uitge.
stelde
Wissels
Belee-
ning
Bank!,il-
jetten

Rek, C,t.
Parti-
culleren

Rek.
Cr1.
Staat

2.271.274 64.475
2242167

3 6.7 19.2 6o
2.429.0033
33.958
2.306.952
64.894
2.261.709
37.376.49912.492.361 34.772 2.709.847
65.787
2.209.816
37.522.08512.624.942
32.567
cr
2.472.963
66.268
2.217.303
37.154.45912.521.133 42.272

3.226.915 437.145 2.054.705
39.256.25713.804.150
87.351
1.157.634
649.615
1.808.807
37.426.74613.028.209
79.039

1.541.080

769.4001
5.911.9101
942.570
400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.
Voornaamste posten in duizenden 1 rancs.

Data
7il
mcl.
buiten!.
saldi

Beleen.
van
buiten1,
vorder.

Bdeen.
van
prom. d.
provinc.

wissels
en
beleen.

Circu-
latie

Rek. C,t.
partic.

17Nov.’21
326.292 84.653
480.000
552.328
6.150.362
416.836
10

,,

’21
326.883 84.653
480.000
866.998
6.158 746
348.016
3

,,

’21
326.881
84.653
480.000
6o9.377
6.135.925
805.755
27 Oct. ’21
327.714
84.653
480.000
592.080
6.110.722
250.893

18Nov.’20
350.964
84.653
480.000
730.513
5.826.528
951.919
20Nov.’19
352.103
84.955
480.000
384.651
4.668.899
2.281.641

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in duizenden dollars.
Data
Goudoorraad
Zilver
etc.
Notes In
circu-
_______________
Totaal
____________
Dekking
In het
___________-
bedrag
.
F. R. Notes
1

bulten!.
latie

2 Nov. ’21
2.800.257
1.839.142

145.414
2.408.122

26 Oct.

’21
2.786.239
1,841.848

150.909
2.408.779

19

’21
2.772.721 1.844.195

149.039
2.440.862

11

,,

’21
2.728.922
1.854.962

148.011 2.476.311

5 Nov. ’20
2.001.673
1.331.473
77.514
168.056
3.354.180

7 Nov. ‘191
2.119.565 1.318.135
1127.1661
67.804 2.806.759

ata
wisse s
Totaal
Deposito’s
Gestort
Kapitaal

Algem.
Dek-
kings-
perc.
1)

Percent.
Goud

dekking
circul.
5)

2 Nov. ’21
1.347.931
1.742.338 103.020
71,0
97,0

26 Oct,

’21
1.371.075
1.738.556
103.007
70,8 96
1
7

19

’21
1.384.076 1.717.698
103.034 70,3
95,1

11

’21 1.463.799 1.724.865
103.070
68,5 91,8

5 Nov. ’20
3.126.594
2.482.883
97.824
43,0
47,0

7 Nov. ’19
2.623.075
2.807.888
1

86.267 46,8
54,6
t)
Verhouding tueschen: den totalen goudvoorraad, Zilver
dc.,
en de
opeischbare schulden: F. R. Notes en netto deposito’s.
2)
Na aftrek
van 35 pCt, der totale dekkingsmiddelen als dekking voor de netto
depositos.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ UET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Dato
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
bij de
Totaal
Waarvan
time
banken gelden
F. R. banks
deposito’s deposits
lseleggin gen

26Oct. ’21
809
11.420.993
1.268.844 13.238.841
2.965.968

19

’21
809
11.477.260
1.254.799 13.349.552 2.981.392

12

,,

’21
809
11.602.099 1.243.802
13.485.257
2.942.400

5

,,

’21
809
11.615.287 1.215.740
13.413.944
2.956.092

29Oct. ’20
823
17.017.416
1.365.222
14.051.625
2.805.247

31 Oct. ‘191
783
16.698.4381
1.402.026
13.821.061
‘2.181.478

Aan het eind van ieder kwartaal *ordt een
overzicht
gegeven ‘van enkele niet wekelijks opgenomen banketaten.

23 November 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

1025

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 21 November 1921.

Er is oer’het juist achter ons liggende ‘tij’dsveiioop wel
een eeuigs’zins andere tendens op de internationale beur-
zen te constateeren, dan gedurende den laatsten tijd als
regel liet geval ‘is geweest. Vooral te B e r 1 ij n is een be-
paalde ommekeer te constateeren, die wuiiswaar nog niet
zoo ‘heel .groote vormen heeft aangenomen, idoeli die toch
opvallend was als kenmerk

voor de neuvositeit, iwaarin ide
hausse van ‘de laatste maanden de beurs lieeft gebracht. De
oorzaak van de daling moet worden toegeschreven pri’rno
aan het inwerkingtrecleu ‘van cle rvecihoogde beursbela.sting,
secundo eau allerlei geruchten, die omtrent toekomstige po-
‘Iitieke en economishe maatregelen circu’leerden. ‘Het is niet
te ontkennen, dat ten opzichte ‘van cle vrees voor drastisch ingrijpen voorloopi’g sterk wordt overdreven, wellicht niet het minst ‘door hen, die hiermede een speculatief ‘doel ibe
oogen. Want, hoesijel tegenover ide eisehen der groot-incius-
trieelen tot liet afstaan ‘van de staa’tsspoorwregen en andere,
door den,Staat beheerde bedrijven, een storm van veront-
waardiiging ‘is ontstaan, ‘hoeivel door de uiterst-linksohe par-
tijen sls een program itot liet ‘doorvoeren iTan ingrijpende
veranderingen is rvoorgesteld, ‘scherp ‘ingaande tegen de
plannen der groot-industrieelen (o.a. wordt igeëischt ‘deel-
name door de Regeering aan alle naamlooze vennootschap-
len met 25 •pCt. ‘van liet aandeeleiskapitaal en socilisee-
ring van den mijnbouw) is het ‘niet te werwachten, dat
idci-gelijke’diep in liet economisch leven ingrijpende ver-
anderingen spoedig ‘doorgevoerd izullen avonden. Men tracht
nu ‘de ‘agitatie ter beurze te ‘verklaren door liet gewone
gezegde, dat de beurs de komende gebeurtenissen, ook çlie
van een verre toekomst, verdisconteert, doch men zou
hiertegenover ‘kunnen stellen, dat ‘clan ‘voor een ‘reactie nog
geen reden zou hebben bestaan, althans ‘niet voor een reac-
tie van zoo vrij grootc-ii omvang. Het is toch te verwachten,
‘dat met een uitbreiding van de iavloeds-sfcer van den
Staat ook zon samengaan een nieuwe’, serie van

‘noodzake-
lijk ‘te maken onkosten, welliCht een wergrooting van thans reeds te lijden verliezen, derhalve een nieuwe ontrecl’deriag
van het gel’dwezen en een terugalag hieiwan, in ‘den vorm van een ‘hausse, op de beurs. Op igrond ‘van deze overwe-
gingen hebben velen zich ‘dan ook ‘niet laten medesleepen
door den wel krachtigen stroom van verkoop-orders en ‘heb-
ben ‘zij er de voorkeur aan gegeven den eersten srrn over
icich heen .te laten woeden.
Het heeft geen doel hier in alle ‘bijzonderheden ‘clezen
loop van zaken in Duitsdh-Oostenrijk, raap. aan ‘de llbei.iils
te W e e n en, nog eens naar voren te brengen. Men ziet
reeds noteeringen boven 1 millioen. Aandeelen ‘Assecura-
zione Generali zijn deze weck ‘verhan,dekl t .1 nai1lioen
kronen en bleven gevraagd 9. 23 naillioen. Onder deze
omstandigheden kan men zeggen, dat ‘de Oostenrijk’sche kroon als betaalmiddel feitelijk uitgeschakeld is, hetgeen
betetkent, dat eerder ‘nog aan een yerclere stijging ter
beurze moet wonden gedacht.
De markt te L o ad e n ‘is over liet algemeen vrij vast
gebleven. In tde eerste plaats was het wel de ontwa’peni’ngs-
conferentie te Washington, die hiertoe aanleiding heeft
gegeven. Doch ook andere factoren ‘hebben het hunne ‘bij-
gedragen. De cijfers van ‘den buitenlandadhen ‘handel van
Groot-Brittannië over ‘de ‘maand October maken een zeer
gunstigen indruk; ide passiviteit ‘is sterk ‘verminderd en
niet op eenzijdige manier. De uitvoer is toegenomen. en de
invoef is verminderd. Ook dc ruime geldsnarkt ‘heeft ‘zeer
veel bijgedragen tot een optimistische opvatting van de
naaste toekomst. Dat ondanks deze ‘gunstige. factoren ee.n
irachtige ‘hausse ‘zich niet heeft ‘kunnen inzetten, moet
worden töegesehreven aan ‘de steeds voortschrijdende be-
weging tegen Engeland in Britsch-I’adië. Toch wèrd’t
dit alles nog niet al te tragisch opgenomen; men er-
kent ter beurze van Londen de moeilijke ‘tijden, doch ‘hoes-
.tert ‘tovens ‘de hoop, dat er middelen gevonden zullen wor-den om een catastrophe ‘te voorkomen.
Ook P a r ij s is over liet algemeen ‘opgewekt ivan toon’ ge-bleven. Opmerkelijk was hier ‘zelf i de goede stemming, welke
voor aan’deelen Royal Dutch bleef bestaan, ondanks de ‘nei-
ging tot verkoopen, welke van ‘Amstei-‘dam uitging. Ver-
moedelijk moet deze tendens ‘worden verklaard uit de vaste
houding van de beurzen te Londen en te New York, ‘daar
in Frankrijk zelve geen bijzondere aanleiding tot ‘buiten-
gewoon igiinstige verwachtingen kon worden gevonden.
De markt te N e w Y o r k heeft feitelijk ‘voor de beurzen
der ,,:geassocieer.de landen” ‘den toon aangegeven .En’hier
ka’n de vaste houding der beurs dan ook alleszins ‘verklaar-
baa’r worden genoemd. Na ‘de aanvankelijke terughouding,
toen ‘bleek, ‘dat de ontwapeningsvoorstellen van de V. ‘& in

goede aarde vielen, terughouding, veroorzaakt uit -vrees van
mindere bestellingen voor ‘de ,,zware” industrie, is men
anders over de toekomst gaan denken. De grootere draag-
kracht, die zonder twijfel het gevolg ‘zal ‘zijn ‘van een ‘ver-
mindering der bewapeningskosten zal ‘zich op ‘voor de in-
dustrie gio’nst.ige wijze moeten uitspreken; het beto-ef t ‘hier
dus ‘voor ‘de ‘nijverheid ‘niet anders ‘dan een ‘verplaatsing
van de zijde, van welke de ‘opdrachten komen, hetgeen
geenszins een vermindering behoeft te ‘betee’kenen. En ook
‘de algemeen economische toestand vail de V. S. heeft tot een
optimistische tendens medegewerkt. De geidimarkt is ruim
en ‘geeft geen teektnen van stroefheid, nu de goudstroom
naar de Unie ononderbroken bljf.t vloeien. Weliswaar wordt
de volledige ontplooiing van de capaciteiten der Vereenig-
de Staten ‘nog tegengewerkt ‘door den deplorahelen toestand
van de wereld in het oude Europa, idoch algemeen gevoelt
men aan de overzijde van den Oceaan an ide spits te staan
van het wereldverkeer en d’it geeft vei-tronwen in de
toekomst.

14
Nov.
17
Nov. 21

5 vlo
Ned.
W. Sch,

1918 89
1
110
90
1
1

891116
– 518
4’12
0/

,,

,, ‘ ,,

1916

88
7
116
.
88

87114 –
1
8
/00
4

01

,,

,,


1916 80
1
110

80

80

-‘
1
116
3112
O/
o
,,

,,

,
755/s

75
0
18

74112 – 1018
3

0/

,,

,………
62/i&,

62
7
/ts

61
8
14


18
/10
2
1
12
0
/0
Cert. N. W. S. ……

.
52’II

52
3
18

52

-112
5

vlo
Oost-Indië
1915 .
. .

91
1
1

91
7
18

911/4
+
7
116
6

0/
o

,,

1919 ….

95

95814

94
11
110
…_
4

0/
Oostenr Kronenrente

3
16
1o0

3161i6 – 311
5
– 0/
Rusland
1906 ……6’/i

5
1
12

5’12 – 1
4
vlo Rusl. bij Hope & Co.
6
0
12 610 6
11
/ +
71,6
41/
t
O/o
China Goud
1898 .. 59
1
106 59’1o6 59
0
11a +’/s
4 °/o
Japan
1899 , ……..61 58
1
18 59’/g
114
4
‘ 0/
Argentinië Buitenl.

5518

5510

54114

._
la/s
5

0

Brazilië
1895 ……54
8
/4

58

6818 + 41/6
7

0
/6 Staatsspoor
……..104’/4 104

101
8
18 ‘+ /s
7

0/
Amsterdam
……..103/4′ 102
10
/61
10214 , – 1

In scherpe tegenstelling ‘tot de markt te Wal’istreet heeft
onze beurs gestaan gedurende de afgeloopen week. Zelfs in
de ‘afdeeling voor ‘staatsfondsen was een overheerschend
lustelooze’ stemming op ‘te merken. Dit is ‘niet alleen toe ‘te
schrijven aan de eenigsziirs straf fer ge1dmarkt, doch ‘ook, en ‘misschien zelfs in ‘de eerste plaats, aan gedwongen ver-
koopea ‘voor rekening van particulieren en instellingen. Aan
belastingen en andere verplichtingen moet worden voldaan,
terwijl geen inkomsten in voldoende mate binnenk’otnen.
Zoodoende moeten beleggingen liqui’de woden gemaakt.

De
acrndeelendca’rlct is
over het algemeen zeer ongenni-
meerd geweest, hoewel er niet ‘voor alle ‘af deelingen ddn lijn
werd getrokken. Het sterkst werden wel aand’eelen Ko-
ninklijke Petroleum Mij. aangegrepen in
,
verband ‘met de
plannefl, om liet dividend in nieuwe ‘aandeelen en niet ‘in
cash ‘te ‘voldoen. Deze ‘maatregel weo-d hier in overwegend
on’gunstigen zin gecommentarieerd, hoewel p ractisch de
dividend-politiek der directie ni’et verandert. Men beschouwt
het ‘voorstel echter als een verklaring van onmacht om in
de naaste toelcomst ‘de benoodigde kasmiddelen op de open
markt ‘te verkrijgen. Na een’ige dagen van minimaal ‘her

stel ‘verlaathet fonds ‘de markt dan ook vrijwel op het
laagste punt
,
.

Ten tweede werd de markt ongunstig ‘geaffecteerd door
de reactie in aandeelen Noder.Ia’ndsøh-Lzd,jshe Handelsbank:
De directie heeft het ibesluit genomen onmiddellijk de balans
per 31 October j.’l. ‘te publiceeren, waapuit is gebleken, ‘dat
de daling sterk gefprceerd ‘was. Toch kon het fonds in slechts
on’beteekenenjde mate monteeren, gezien ‘de ‘Iustelooshei’d, die
er allerwegen bestaat om zich ‘bij ‘de ‘effectenmarkt te enga-
geeren, zelfs als de koersen ‘zeer aanlokkelijk zijn. De overige
cultuurwaarden echter ‘konden zich ‘vrijwel op peil honden.
De su.ikerverkoopen, die gemeld ‘worden, toonen aan, dat
tot een prijs wordt gerealiseerd, die ‘een geringe winst-
marge overlaat.

De
rubberafdeeling
reageerde ivel ‘eenigsrins in aan-
sluiting aan de algemeene tendens,’ doch ‘de teruggang
is hier uiterst ‘beperkt gebleven. De vraag naar liet product
blijft ‘levendig en ‘doet ‘de hoop ontstaan op een verdere ver-
betering. In ieder geval zijn er thans reeds ‘verschillende
maatschappijen, die met een geringe winst werken.
q’abakken
bleven,a’eriaten en eerder lusteloos. De omzet-
ten echter waren nauwelijks van beteek
,
Cnis. Dit is o’veri-gens het kenmerk rvn onze ga’nsche beurs. Alleen in enkele
waanden, als Koninklijke Petroleum ‘Mij, H. V. A. én, tin
cle laatste ‘dagen, ook Ned.-Incl. Handelsbank, is een ,,hoek”
op te merken; de andere fondsen woj-den slechts sporadisch
verhandeld., ‘ ‘ ‘

1026

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23
November
1921


14 Nov.
Rijzing
17Nov.’21
NOV.:
°

Ârèteidamsche Bank

.
..
150.

149
1
12
149
1
Koloniale.Bank …………
107/3
102’/4
105h/
a


1
8
1
4

Ned.Handel-Mij.cert.v.aand.
133
2
18
128
131

2118
Rotterd. Binkvereeniging..
941,
94
94/
+
l/

Amst. Superfosfaatfabrick
.
54
51
1
1
49
1
1

4
1
18
Van Berkel’s Patent ……
50’/4
538/
t

511
+
1
1
18
Insulinde Ijliefabriek …….
11

°/,a
91/
t

9214

2116
Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand.
81
1
1s
82 ‘/
82
+
7/

Hollandia Melkproducten ..
175
169
8
1
4

160

15
Philips’ Gloeilampenfabriek
23521,4

240’li
236
8
14
+
1
R. S. Stokvis
&
Zonen ….
578
578
578
Verenigde Blikfabrieken..
69
69
70
+
1
CompaniaMercantil Argent.
6211
58
2
/
4

56

612
Cultuur-Mij. d. Vorstenland
13371
1288/
4

‘13114

218
Handeisver. Amsterdam
. . .
337
3308/
4

32911
7814

[bil. Transati. Handeisver.
25
25
25
Linde Teves
&
Stokvis
.’. ..
77
1
12
77
1
12
76
1
12

1

Van Nierop&Co’sllandel-Mij.
9
1
14
6
1
12
8

1’14
Teis
&
Co.’s Handel-Mij….
43
41
42

1
Gecons.
Hou.
Petroleum-Mij.
144
1
1
4

137
1
1,
134
– 10
,
14
Kon. Ptro1eum-Mij. ……
436
400
393

43
Orion Petroleum-Mij.
Afgest. And.
35
3481
4

33814

114
Steaua Romana

Petroleum
Mij. ..

Afgest. Aand.
398/
g

388/
4

’36’/4
3’11
Amsterdam-Rubber-Mij.

. .
110
8
1
4

10421
4

105818

Nederl.-Rubber-Mij ……..
62 57
1
1
60
—2
Oost-Java.Rubber.Mij…..
179’/s
165
1
12
168

11’12
Deli-Batavia… ………..
30S
303 295

13
Deli-Maatschappij

……..
261
246
1
/t
240
—21
Medai-Tabak-Maatschappij
.
280
279
279

1
Seneniba.h-Maatschappij.
.

377
11
369
1
1
360

17’12

De
scheeDvaartinarlct
heeft op deze omschrijving
geen uit-
zonderiag gemaakt;

f’luctuaties
izijn -van

geringe

he-
teekenis.

14 Nov.
17 Nov.
21

Holland-Amerika-Lijn

….
158 148
144’12

13’r,
,,gem.eig
144
1
1,
.134
132

12
1
1
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij
95 95 95
Hollandsche Stoomboot-Mij 50’/
50
50

11
4

Java-China-Japan-Lijn
102
100 100
‘- 2
Kon. Hollandsche Lloyd.
.
26/a
25’/
24
8
1
4


1
6
/1
Kon.. .Ned. Stoomb.-Mij…….
86’/
858/
82114

46/
4

Koninkl.-Paketvaart Mij. ..
98
1
1
99’/s
98

Maatschappij Zeeyaart ….
64
65,
64
Nederl. Scheepvaart-Unie..
105’1i
103 ‘/
103

2’1
Nievelt Goudriaan. ……..
135
132 129
—6 Rotterdamsche Lloyd …….
136
133’12
133

3
Stoomv.-Mij.,,Uillegersberg”
63
62

,
521/8
– 10
1
12
,,Nederland”
..
.
160’13
.
156’12
158

2
1
1

,,

,,Noordzee’?
. .
.

31’1
30
1
18
309
1
11

,,Oostzee”……
63
1
1
60
55
1
12

8

Alleen de
4m.erikaansche
af
deeling
vias opgewekt, indien
uien dit
.
woord -mag gebruiken voor éen
markt,
die
wél
-hoogere koersen te, aan.schouweh geeft,
doch
voor het iverige
bijna geen belangstelling trekt. Af
en toe wordt
een arbi-
ti-age-affaire tot stand gebracht,

doch
gewoonlijk zijn ‘de
margês
zdt,
klèi’n, ‘dat zelfs
dit niet
mogelijk
is.
‘In
dat ge-
val
is
er .sleohts.han.del van
enkele
aandeelen tussehen par-
ticu.1ieien..

14 Nov.
17
Nov.
21
daling-

American Car
&
Foundry
.
.156
156


156
Anaconda Copper

……..
99
971
100
+1
Un. States Steel Corp.. …
95.
93
‘/s
93

2

Atchison Topeka …………
.99.1/
4

.
.
99
‘h
102114
+
3
Southern. Pacific ……….
’91
91
91
Union

Pacific
. ………..
142′!,

-141’14
143814

4-
1’1
Int. Merc. Marine orig.
Corn.
13
1
18
IS°/s
14
8
18
+
1114
pref.
.

58
61’°18
6594
+
71/4

De
gefdnarkt
is
iets aangetrokken;
prolongatie
noteerde
ten slotte
41%
5
44′ pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

De beriChten omtrent de w-intertarwe in de Vereenigde
Staten zijn hier en daar minder gunstig. Vooral in het
Zuid-Westen schijp± ‘het te droog te zijn, waardoor in ver-
schillende streken opnieuw gezaaid zal moeten worden; in andere streken is de stand evenwel zeer gunstig. Aus’tralië en Argentinië zenden gunstige weerberichten, terwijl •ook
de berichten uit Indië voor den volgenden oogst .niet te

wenschen over laten. In Europa zijn de weerberihten niet
bijzonder gunstig, doch in dezen tijd van het jaar ‘behoeft
men zich daarover nog niet ‘bezorgd te maken. De prijzen
van tarwe zijn in de afgeloopen week “niet veel veranderd.
Na eene aanvankelijke daling op den 15den, toonde Chica’go
verdere neiging tot stijgen, en ook in Europa we,den de
prijzen goed gehandhaafd, ofschoon de vraag in de meeste
landen nog niet zeer groot is. Indië ging voort, Australi-
sche tarwe te koopen tot voor verkoopers bevredigende
prijzen. De verschepingen naar Europa waren tamelijk
groot, en wederom – voor het overgrootste gedeelte van de
Vereenigde Staten en Canada. Met Argentinië komen af
en toe zaken daar tot s’tand voor Januari/Februari alla-
ding. De prijzen ‘daalden in de afgeloopn week nog regel-
-matig, zoodat -de Februari-termijn in Buenos-Aires op den 19’den genoteerd werd op 11,05, tegen 11,85 op den 12den.

Ook in de m a ï s-prijzen kwam in de afgedoopen week
niet veel veranderi-ng. Chicago toonde neiging tot stijgen,
hetgeen voornamelijk toe te schrijven is aan de kleine aan-voeren. De afladi-ngen naar Europa zijn in de laatste week
tamelijk -klein geweest, waardoor in sommige mai-kten be-
hoefte begint te ontstaan voor spoeckge levering, vooral
nu de consumptie in verband met ‘het koudere weder ster-
ker werd. Toch’ werd een enkele lading La Platamaïs nog
tot tamelijk lagen prijs verkocht. Op het oogenbl-ik, dat wij
dit overzicht schrijven, is de stemming in het algemeen
s’a.ster.

Voor ge rat begint de Donau steeds grooter leverancier
te worden, doch -de stoomende partijen vinden moeilijk
plaatsing, aangeziefl Duitsehland niet koopt. Dientenge-
volge zijn de prijzen nog Vrij laag, n-iettegenstaande de

betere vraag i’n het algemeen voor voeder-artikelen.

In h a v e r kwamen in Antwerpen groote zaken tot stand
tot stijgende prijzen. Ook in andere landen ondergingen de prijzen e enige verbetering. De Engelsehe markt voor lij n-
z a a d was tamelijk ‘flauw geitenid. Op het Continent deed
zich, nu en dan een goede vraag voor in ‘verband met de
betere vraag voor ljnkoeken. De versehepinigen .van Ar-
gentinië zijn den laatsten tijd voor het grootste gedeelte
bestemd voor Noord-Amerika. De voorraad -in Buenos-
Aires is wel eenigszins afgenomen, doch waar de nieuwe
oogst voor de deur staat en de

berichten daaromti-ent nog
steeds zeer gunstig luiden, bestaat er al zeer weinig vrees
dat er een schaarschte zal – ontstaan. –

Markten in Nederland. Er werd door de Na-
derland,sche molenaars Vrij veel tarwe gekocht, gedeeltelijk
ook te Antwerpen op -de veilingen der ‘Regeerings-tarwe
aldar. Met Duitschland komen nog steeds geen zaken tot
stand. De vraag voor mais was in onze mark-t zeer stêrk,
vooral voor spoedige levering, waal-van de -prijzen aan het eind der week met sprongen opliepen.
De loco-voorraad was bijna geheel geruimd en in – ver-
band hiermede werden ook voor spoedig arrivable mais
-goede prijzen betaald.

De stemming voor r o g ge verbeterde eenigszins ‘ en
zoowel voor disponibele ‘als voor aflading kwamen eenige
zaken tot stand.

Ook

e r s t ‘vond regelmatig ,’koopers in matige ‘hoe:.
‘veelheden.

– Voor 1 ij n zaad was de stemming, niettegenstande de,
-regelmatige ver-lagihgen -van de noteeringen in La Plata,
tamelijk vast. Spoedige levering was sterk gevraagd -en
vooral op Maandag was de omzet- zeer levendig. –

Zie voor den staat volgende pagina.

SUIKER.
De suikermarkten iverkeerden. in de afgeloopen week in
eené kalme stemming.

De verkooplimite van de Cubaansche Regeeringscommis-
sie bleef onveranderd (21% cents c. & f. New York). Tot
dezen prijs en tot het equirvalent hiervan c.i.f. Europa wer-,
den nog eenige partijen aan Amerikaansche raffinadeurs raap. naar Engeland en Frankrijk afgedaan. De noteerin-
gen op de N e w Y o r k s ch e termijnmarkt. liepen tegen’
het eindé der. week iets terug, n.l. -tot 2,29 voor Januari,
2,23, voor Maart, 232 voor Mei en 2,41 voor Juli. De prijs-
van 4,11 cents ‘voor Spot Centrifugals veranderde niet.
De- thans afgeloopén Cubaoogst heeft 3.936.000 tons op- –
gebracht. Uit de ondervolgende statistiek blijkt, dat -hier-
van slechts 3.285.860 tons in de -havenplaats-en ontvangen’ werden, zoodat de nog op de,fabrieken liggende voorraden,
die het voor binnenlandsche consumptie benoodigde kwan-tum insluiten, ongeveer 600.000 tons -moeten’ -bedragen…
De Cubastatistiek luidt:

23
Novémber
1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.-

‘1027

Noteeringen.

: Locoprijzente Rotterdam/Amsterdam.

Chicago

Buenos Ayrcs

Dato

Torwe

Mais

Haver

Tarwe

Maî

Lljnzoad
Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

19Nov.21
1C8
4818
33%
11,70′)
7,35
18,108)

12

,,

’21
109
46
1
1
321
i’,so’)
7,50 ‘) 16,91 ‘)
19Nov.’20
179
66’18
44’Iv
19,02)
9,30
20,-
19Nov.19
230
1328/8
711
14,70
680
24,658)

19Nov18
224
130818
747/s
11.9)
5,80
21,35)
20 Juli’14
82
5618
36’/i
9,40
5,38
13,70


j’
.ien…….
Soo

.1921
21 Nov.
14Nov:
1921
22 N

120:

Tarwe.

………….. ‘)
13
1
1
13,-
.26
…..

Rogge (No. 2 Western)
1)
12,-
11,75
25,-.
Mais (La Plata)

……’)
182,-
188,-
300,-
Gerst (48 Ib. malting) ..’)
209.- 208.-
399,..

-.
Haver (38 ib. white cl.).

1)
12
1
1?
11.-
18,50
Lijikoeken (Noord-Ameri-
ka van
La
Plata-zaad)’)
17,75 17,50
22,60
Lijnzaad (La Plata) …. ‘)

.

365,-
540,-

1)
per November.
2)
per Februari.
8)
per Januari.
1)
P. 100 K.G.
1)
p. 2000 K.G. 8) p. 1000 K.G. “) per
1960 K.G. •) Nr. 2 flard/Red Winter W’heat.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal

Artikelen.
14119 ,Vov.
Sedert
0vereen8.
14119 Nov.
Sedert
1

Ovr,ecnk.
1921
1920
1921
lJan.

921
tijdvak 1920
1921
1 Jan. 1921
tijdvak 1920

14.879
1.346.86
569.020

37502
120.456
1.384.358
689.476

140.826 171.165

.
542
752
141.368
171.917
Boekweit

…………

7.082
2.8

15

576

.

7.658
2.825

Tarwe …………………
Rogge …………. ……….

15.953 887.869
364.768

90.051
58.694
.977.920 422.462
8.256
227.648 62.713
-.

150

.
8699
4.772
36.347
67.485
Haver ……………

……..

.

.290
.

68789
25.248

4.285

.

73074
.

25.2i8

MaTs

………………….

2.412 136.911
51.498
3.466
109201
34.823 246.112
86321

Gst

………………..

1.501
99.110 36.396

.28 823
3.106
127.931

39.502
Lijnzaad …………….
Lijnkoek …………….
605
50.730
26.t87

2.787

53.517
26.087
Tarwemeel ……………
Andere -meelsoorten
50
36.617 30.747
.


1.750
100

..
38.367
30.847

1921

1920

1919

Weekontvaogst t. 12Nov. 21.000

2.924

. 4.383 tosi
Tot. orjtv. 1Dec.-12 Nov. &285 860 3.546.363 3.897.022
Werkende fabrieken

1

1
Weekeport tot 12 Nov.

33.000

13.956

68.006
Tot. exp. 1 Jan. – 12 Nov. 2.194.70 3.551.141 3.f64.93
Totale voorraad 12 Nov. 1.090.000 280.968 176.799

Uit New York wordt bericht, dat er een wetsontwerp
is ingediend om de Cubasuiker Commissie op 15 December
as. te ontbinden, hetgeen alleen betrekking heeft op den
nieuwen oogst. Hier-door zou de positie van ide Cnbaplan-
ters niet verbeteren. – -………
In vergelijking met Cuba schijnt Java er veel gunstiger
voor te staan. Zooals bekend, is -de oogst van ‘dit jaar
geheel door de producenten verkocht tot een redelijken
.doorsneeprijs, terwijl het (loorsneerendement van 77..afge-
malen fabrieken ongeveer 9 – pOt. hooger is dan verled.eii
jaar. Gedurende October werden er van -Java 260.000 tons
‘verscheept tegen 200.000 tons verleden jaar. ‘ –
De markt was vaster gestemd naar aanleiding van eenige
vraag uit Britsch-Indië. Nadat Superieur tot
f 12,—
e.k.
afgedaan was, verhoogden tweede hand houders hunne
vraagprijzen tot
f12%. –
In den laatsten tijd bestond er nogal vraag voor dis-
ponibele Muscovados (No. 12114), waarvoor bijna dezelfde
.prijs als voor witte suiker – bedongen werd.. De voorraden
van Museovados zijn thans echter operuinul.
Dezer dagen vond ook de eerste transactie uit den nieu-
We’n Javâ-odgst plaats -door de

n verkoop aan eene ‘Japan-
che firma •van 5000

tonsMuscovados Juni-levdring tot

f
1034, met verkbopers-optie in April/Mei te leveren, tot

Op de Hollandse h e markt vonden er geen omzet-
ten van beteekenis plaats. De noteeringen liepen eenigs-
zins uiteen. De markt sloot voor Nov./Dec. tot
f 21%.

NOTEERINGEN.

Amsier-
Londen
New York
Taie
Cuhes

1

White lava
t

f.o.5. per
1

Amer. Gra.
nu!aiedc.j.f.
Data
dan,
loopende
96pCi
Cenirj.
Nov.’Dec
maand
No.
/
Nov/Dec.
fUga/s

ïh.
ShI
$
ets.
16Nov ’21
1211111
ol
55161
181-
2113
1,1114,06
9

..

’21
., 21,i
55161
1716′
2113
4,1114,06
16 Nov. ’20


100
1
.

1

411-

6,51
16 Nov. ’19

721-!
5916

7,28
4 Juli

’14
,,1 1
1
1,,I
181-1


3,26

KATOEN.
Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

i1anchester,
,i.rl.
9 November 1921.
In -verband met de publicatie van het Ginnersbericht van
heden hebben de Amerikaansche katoenmarkten een af-

wachtende hou-ding aangenomen, zoodat prijzen dan ook
slechts weinig gefluctueerd hebben. De stemming blijft- ech-
ter flauw, terwijl New York gisteren gesloten was en er
ook in Liverpool weinig omging, zoodat ten nlotte de markt
in het geheel slechts 50 ponten gedaald is.De lang ver-
wachte verlaging van het bankd-isconto van 534 op, 5pCt.
had geen invloed op de mark-t, daar deze daling reeds lang
– verwacht werd. Van Alexandrië ..zijn geen

verdere berichten,
dboh Egyptische katoen wordt weinig igevraagd en prijzen
zijn bepaâ
.
ld lager.
– Zaken in katoenën garens, zoowel Am.erikaansche als
Egyptische, zijn van – zoo weinig beteekenis, -dat over -de
markt -niets te ver-melden valt. De -vraag is zoo gering,
dat. men algemeen short; time ‘denkt te werken, niette- –
genstaan-de het feit, dat vele fabrieken hunne werktijden
weer hebben ingekrompen. De binnenlandsche vra.ag
wordt
beïnvloed door de geringe vraag naaf.man

ufaetur; ter-
wijl de -biedingen van -de ‘Oostêrsehe markten zoo laag zijn, -.
dat., de spinnerijen beter stil kunnen staan ‘dan dat deze
biedingen geaccepteerd worden. De verdere doling van de –
Duitschè mark -heeft ook een ongiinstigen invloed op de
markt en cveè het algemeen moet men zie.h verwonderen,
dat prijzen niet nog verder gedaald zijn.
De doekmarkt is geheel lusteloos. Er zijn geen aan.vra
gen aan de -markt en biedingen worden steeds slechter. Er –
gaat dan, ook bijna, niets om en enkele fabrieken zijn.ge.
nobdiaakt heel, lage biedingen te acceoteeren, waardoor prijzen nog -meer gedrukt worden. Indië koopt nog lijdt,
maar voor Oh,ina, Burma en Zuid-Amerika bericht men –
enkele – orders, hoewel -dezptooh ook niet van veel belang
geweest schijnen te zijn.

– 2Nov. 9. Nov.

Oost. koersen.

1Nov. 8Nov.
Liverpnn1ssnterinen.

– –

T.TnpTndi0…. 114
T7
U
1’4 s
g

F,G.F.Sakellaridis 2950 21.75 TT opnnkon2fR8/
4
21781
4

G.F. No. 1 Oomra

7,75 7,50 T.T.opShannhai . 3/10k 31911 –

Mphptpr, d.d. 16 November 1921.

Het 4e Ginnersraoport van het Censusbureau is onmid-
dellijk na do verschijning van ons laatste bericht -gemibli-
ceerd en het daarfn genoemd aantal halen van 6:646.000
was veel honger dan men verwacht had, zond-at pri
.
j’wn
daarop sterk ge-‘aald zijn. Er is thans reeds. meer.. gegind
dan

de oogstschattin-g van 6.547.000 balen en men- -‘ver-
wdeht thans, dat de oo’ast minstens 734 snillioen balen zal
opleveren, dus een millioen balen meer dan men ver-
wachtte. De dagelijksche verkoopen van Amerikansche
katoen in Livernool zijn dan ook reeds verminderd en be-
dragen gemiddeld ‘niet meer dan 5000 balen, terwijl prij-
zen over het algemeen 1 cl. per Ib. -gedaald zijn. Egyptische
katoen toont weinig verandering.
De garenmarkt is geheel gedesorvaniseer-d sedert de da-
ling van ruwe 1atoen. Jooper$ wachten–liever .nog.wat en
de vraag is zoo gering, idat de vergaderin.g van de spin-
ners Federation ‘van gisteren een voorstel heeft aangeno- –

1028

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23
Novembei 192

men om den Spinnets van Amerikansche katoen te vragen
tot het einde Iran dit jaar slechts met halve productie te werken. Op de vorige vergadering had men besloten de
markt voorloopig eens aan te zien, terwijl men voor Spin-
ners van Egyptische garens geen gedragslijn wenschte
voor te schrijven. De voorraden ‘van kettinggarens en boo-
men beginnen weer toe te nemen en over het algeeen kan men kettinggarens nog moeilijker •verkoopen dan insiag-
gareus. De vraag voor ide binnen’Iandsehe n’everijen is
slechts zeer gering en boowel er wel eenige exportvraa’g
is, is deze slechts ivan weinig ibeteekenis en beperkt zioh
hooMza’keljk tot eenige kleine partijtjes voor Indië en
Ghina. Al de markten van het Vaateland zijn buitenge-
woon stil. Terwijl enkelen de tegenwoordige. prijzen als
veilig beschouwen, vooral onulat deze verliesgevend voor
de fa:brikanten zijn, zijn er anderen die meenen, dat prij-
zen nog verder zullen dalen in verband met de zeer
oh-
gunstige toestanden van den wereldihaadel.
Over de doekmarkt is nog weinig goed’s te vermelden. Men hoopt, ‘dat de toestanden beter zullen worden, doch
de overzeesche markten toonen nog weinig bolaugstelling,
hoewel enkele exportfirma’s nu en dan wel flinke partijen
koopen. Er zijn dan ook slechts weinig orders aan de
markt en de stemming van fabrikanten wisselt af met do
dagelijksihe fluctuat
j
es in latoenprijzen, terwijl ook de
weverijen thans denken over een georga’niseerden korteren
werktijd. Bij de ibeperkte aanvragen zijn prijzen van manu-
facturen bijzonder Jaag en indien de vraag van Indië ver-
keljk weer zou opkomen, zouden ‘prijzen waarschijnlijk
vrij spoedig atijgen.
9Nov; 16 Nov.

Oost. koersen.
S
Nov. 15Nov.

Liverpoolnoteeringen.

T.T. op Indië…. 1141/4
F.G.F.Sakellaridis 21,75 21,00 T.T. op Hongkong
2/7
0
/4
2/7’I
G.F. No. 1 Oomra 7,50 7,00 T.T.op Shanghai.3/9’/4 819
1
14
Noteering voor Loco-Katoen.

(Middling IJplands).

1
9
Nov.’
21
1
14
Nov.’
21
I
7
Nov?
21

19Nov.20I2INov.19
New York voor
Middling

..
17,55e
17,—c
18,90e
17,55 c
38,40e
New Orleans

voor Middling
16,50e
16,25e
18,25e
16,50e
38,75 c
Liverpool voor
Fy Middling
10,40d 11,28d
1
)
12,51d2)I

13,91 d
24,65 d
1)
12 Nov. ’21. 2) 5 Nov. ’21.

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche
havens.
(In duizendtallen balen).

1
Aug.
’21

Ovcreenkomsiige perioden
lot
19 Nov. ’21

1920

1

1919

Ontvangsten Gulf-Havens..

,,

Atlant.Havens
Uitvoer naar Gr. Brittannië

::

::

1962
720
551
1805
448
565

845
1348
1101
888

743

Voorraden
in
duizendtallen
19Nov. ’21
19 Nov. ’20
21 Nov.’19

1338 1632 1313
1149
Amerik. havens ……..
….1504

24
82
Binnenland ………..
….1497
New York

…………….113
386 448
New Orleans ………….421
Liverpool

……………879
1

848
654

KOFFIE,
(Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff
&
Wit.kamp en Leonard Jacobson
&
Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Sanio,
Wis,clkoer.,
Voorraad
pr
u
s
Voorraad

19 Nov. 1921
1.782.000
12.400
3.001.000
15.500
7251

12

,,

1921
1.793.000
12.400
2.966.000
15.500
7
9
/8
5

,,

1921
1.749.000
12.450
2.968.000
15.500
8
19 Nov. 1920
503.000
7.750
2.549.000
9.600
11°/je

Ontvangsten.

Rio
San to,
Data
Afgdoopen
Sedert

Afgeloo
pen
1

Sedert
week
1 Juli
week

1

1

Juli

19 Nov. 1921….
75.000
1.821.000
153.000
3.480.000
19 Nov. 1920….
69.000

1
245.000
4.788.000

KAPOK,

(Opgave van de Makelaars Gebrs. van der Vies, Amsterdam.)

Kapokstatistiek op 31 October 1921.

Voorr. Aanv. Verk.

Voort.
Importeurs:

1 Jan

tot

tot

op
a

1921 31 Oct. 31 Oct.

31 Oct.
H. G. Th. Crone ……..507

4086

4593


Edgar & Co . ……….

1412

1412


Van Eeghen & Co. ……

334 11899

12233


Hand. Veen. Maintz & Co

– 3568

3568


Van Heekeren & Co…..

100

100


Hoving & Beer……….200

1013

, 1213


Internationale Prod Cie 1058

232 ‘ 1290


Landb. Mij ,,Geboegan”

226

226


Mij. v. Hand., md. en Cult

417

417


Mendes De Jong & Co..

– 1265

1265


Mirandolle Voûte & Co

2253 18792

19045


Ned. Mij. v Overzeehandel 500 8256

8756


S. L. van Nierop & Co.’s Mij.933

6221

7154


C. Strauss—Evans …….1482 ,

1482


W. Tengbergen & Co

900

900


Voûte & Co………….

, 1200

1200


Weise & Co………….270

7283

7553


Order………………

333

333

6055 66685

72740

RUBBER.

De rubbermarkt opende vast., doch de stemming ver-
anderde en prijzen liepen geleidelijk terug. Koopers waren
meer terughoudend, aangezien de vraag van Amerika niet
zoo belangrijk was als de week daarvoor.
De inschrijving te Amsterdam had een gunstig resultaat,
zooverre het de aangeboden bijsoorten betreft. Voor de
standaardsoorten was de belangstelling echter minder.
De slotnoteeringen op de termijnmarkt zijn:
einde voorafgaande week:
Prima Crêpe loco ……….55

c………..58

c.

Jan./Maart …. 56

,.

………. 591/t
AprilJJuui . . .

58

,.

………. 61’/s
Smoked Sheets loco ……..56

,.

………. 58
1
/2
,,
Jan./Maart ..

57

, ………..
April/Juni .

60

,……….. 62

11
21 November 1821.

COPRA.

De markt was deze week vrij sterk fluetueerend, wegens een groot faillissement in Amsterdam.
Ten slotte had een en ander niet veel invloed op de prijzen.
Het aanbod is betrekkelijk klein.
De noteering is:
Java €.m.s ………………………..
f
30,-
21 November 1921.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:
Data
Ijzer
Cle,,.
No.
3
oper
ton or
Tin
Lood
Zink

21 Nov. 1921..
nom.
66.101—
100.1216
24.101—
25.15/-
14

,,

1921..
nom.
67.—/—
157.151—
24.216
25.15!-
7

,,

1921..
nom.
66.1716
158.101—
22.151—
25.1716
22 Nov. 1920..
nom.
78.12/8
231.51—
30.15/—
33.10)-
20 Juli 1914..
5114
61.-1—
145.151—
19.-1—
21.101-

HUIDEN.
Beticht van de firma Grisar & Co.

De La Platamarkt is stil, Dnitsehland toont niet dc
minste belangstelling voor exotische huiden en twijfelt aan
eeni.ge vast’lieid der valuta
In gezouten La Plata is de voorraad uiterst klein en
hlijven de prijzen vast. Voor droge Buenos Aires izijn de
aanbiedingen lager en ofireert men B. A. Amerieanos met
:30 pCt. desechos t 8% d. en Montevideo Anhericanos
t 11% d.
Noord-Amerika was deze werk iets hiooger en de stem
ining vast. a v am a r k t: Lusteloos. De inscdirijving van 10 Nov.
verliep zonder resultaat.
1 n 1 a ii da cii e h u i d,e n: De .&msterdamsche Huiden-
club verkocht in ‘veiling Octber-productie 15 tot 20 pCt.
lager dan die van September. De prijzen regelden nieh
naar de Duitsche veilingen.
Dinsdag veilt de Rotterdamsche Huklenolub as. 7000
hniden en 5500 vellen.

23 November 1921

ECONÖMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1029

Aan de abattoirs, zijn de prijzen gedaald tot 25/27 ets.
L oo is to f 1e n: Lager. Aanbiedingen Mimosa op leve-
ring luiden £ 9,10,-, Quebracho £ 23,-.
Rotterdam, 19 November 1921.

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.
GRAAN.

Petra.
1
1
Odessa
All. Kust
Ver. Stalen
San Lorenzo

Data
grad
Rotte,-
Londen!1
R’dam
dom
Rotte,-
Bristol
Rotte,-
Enge-
dom
Kanaal
dam
land

14-19 Nov. 1921

1

12cts.

319

201-

201-
7-12

,,

1921

1

13 ets.

813

201-

201-
15-20 Nov. 1920

1

601-

601-
17-22 Nov. 1919

If
30
,

)

816
2
)

2101-

651-
2
)
Juli

1914

11

11/11
1
14

1111’/4

121-

121-

KOLEN,

card/if
1
Oostk.
Engdand

Data
Bor-
Gcnua

Port

Plato

Rotte,-
Gothen-
deaux
Satd
Rtoierl

dam
burg

14-19Ndv. 1921-
716
13/9
161-
206
-516
91-
7-12

,,

1921
719
131-
161-
211-
516
9/-
15-20 Nov.1920
1719
231- 201-

151-

17-22 Nov.1919
601-
.
801-
701-
4716
f
10,-
Kr. 40
Juli

1914
Ir.
7,-
71-

713
.1416
312
41-
1)
Per ton stukgoed.
1)
Voor
Britsche
schepen.

Veertiendaagsch overzicht.
Sinds het laatste overzicht is de positie rvan den reeder
er -niet ‘beter op geworden. De vraeliten blijven op een
dergelijk niveau gehandhaafd, dat geen enkele reis doonend
is. Groote eerste klasse schepen, goedkoop nitgerust, kun-
nen echter vaak nog beter varen dan opleggen, doch van
verlies is men zeker.
De uitgaande vrachten van Wales sijn in de afgeloopen
week -iets vaster geworden. Er werd o.a. betaald voor
Aigiers 12/- en 16/6 voor Port ‘S-aid. Van Wales naar Sin-
gapore werd 2119 betaald. Deze ‘verhooging -van rvraohten
houdt verband met ‘het feit, dat de -thu.i-skomende ladingen
‘van de Oost zeer sahaarsch zijn en reeders ‘dus weinig
geneigd om daarheen te gaan. Ook ‘wat betreft de La Plata-
markt geldt ongeveer hetzelfde. De uitgaande vrachten
van steenkolen zijn in den laatsten tijd dan ook opge-
doopen tot 2216. Door het -grootere aanbod van tonnage om
tegen dit cijfer uit te gaan, sijn zij echter in den loop van
de laatste week weer gedaald tot 2018 up river en ‘be-
‘vrachters sprakèn reeds weer ‘van 18/9 voor December af-lading naar -down river havens.
In nauw

verband met ‘deze vrachten staat natuurlijk -de
thu.iskomende vracht van de La Plata. Eenigen ‘tijd gele-
den is voor Februar-i-aflading eeniige kéeren 2813 betaald,
-doch thans schijnt men -niet meer dan 25/- te willen geven.
De markt ‘voor prompte booten is betrekkelijk vast, doch
‘het cijfer van 20/- -word-t niet overschreden.
De vrachten van Noord-Amerika -naar Europa – zijn ok
betrekkelijk vast voor prompte ‘booten, doch de vrachten
zijn slecht. Naar U. K./Cont. werd 41-

per quarter betaald, -terwijl naar Italië een boot werd ‘bevrach’t tegen 19 cents
per 100 lbs. naar 1, 194 cents ‘naar 2 en 20 cents naar
3 havens. –
De vracht voor steenkolen van Noord-Amerika naar La –
Plata bedraagt ongeveer $ 4,50. Van de Gulf werden wei-
nig hooten bevracht, terwijl van Cuba voor -suiker $5,75
werd betaald naar U. K. en Fraasch ‘Atlantische ‘havens en
$ 6,75 naar Marseille, doch -slechts ‘voor prompte hooten.

RIJN VAART.

Week van 12 tot 19 November 1’921Y
Ook -in de afgeloopen week – ava meer ‘dan y-ol’doende
scheepsrui-mté voorhanden. De -‘vracht
1
Rôtter.dkmfRuhrha-‘

vens werd met 75 tot 70 cents per iit genoteerd. De -laat-
ste dagen der

‘*eek w:erd ook tegen- dagliuur ‘havraoh-t en
bedroeg ‘deze 2y2 tot 2/ cents per ton -per idsig.
Het sleeploon Rotterdam-Ruhrha-vens werd de- geheele
week met 50 cents tarief genoteerd.
Ook
op den Boven-riu. -wa,de stuiming f1aw. Den tijd.
van het jaaT in aan’merkin ‘geo-èn,’ va’reh vrachten en –
sleeploonen zeer laag.

,


‘Het water in den- Rijn is ;ij .d-atgeloopen week aanmer-

kelijk gedaald, ‘hoewel de waterstand nog niet ongunstig
te ‘noemen is. Cauber Pegel noteerde einde der week
Mtr. 1,12. – –

INKLARINGEN.

IJMUIDEN.

October 1921
October
1920
Landen van
her kom s t
Aantal

N.
R. T.
schepen

N.

Aantal

N. R. T.
schepen

Binnenl. havens
24
36.245
17
7.718
Groot-Brittannië
119
82.451
53 48.343
Duitsebland
38
62.334
35
32.561
Noorwegen

..
– –
7
5.301
1
262
Zweden ……..22
13.281
12

4.484
Denemarken
4


2.067
5

2.231

Rusland-Oostz.h
2
1.355


Finland ……..
33
20.775
51
27.152
Bèigië
6
2.501
4
631
Frankrijk
12
3.668
13
5.975
Spanje
3
2.619
3
2386 Portugal
2
1.546
3
2.915
Oosteor-Hong.,
Griekenland..
– –

1
1.118
Levant

……..-
4

5.576
2
2.973
0. Westk. Afrika
1
879
-4
6.775
Ned. Oost-Indië
3
12.251
4
16.421
Vereen. Staten
10
32.731
5
12.731
Ned. West-Indië-

.

15


Ned. Antillen
3
6.200
3
4.990
Argent.,tJruguay
6
24.132
6
29.880
OverZ.-Amerika
– –
3
10.370

Totaal ….
298
31

4.913
225
219.898

Periode 1 Jan.

31 October

..
2.188
2.407.998
1.881
1.73&746

N ati o na 1
i
t ei t.

Nederlandsche
126
188.516
104
139.897
Britsche
64
55.350
26
32.475
Duitsche
68

36.944
79
26.975
Noorsche
7.859
4
1.415
Belgische
3
2.315
4
5.078
Fransche
5
5.109
2
1.318
Zweedsche ……

13
9.842
4
1.499
Deensche
1
1.106
– –
Vereenigde Stat
2

..

7.604
2
8.093.
Andere
1
268
1
3.148

298
314.913
225
219.898

(Vereenigde Scheepsagénturen van –
Halverhout & Zwart en Zurmühlen & Co.)
VLISSINGEN.

October
1921
October
1920
Landen
van

herkomst
Aantal

IBrutoM’.
Aantal

BrutoM’
schepen
schepen

Binneni, havens
8

21.60
2
2821
Groot-Brittannië
31
196.815
31
196.942–
België


1
1.242
Portugal


2
833
Italië ‘)
-4
12.103
2
628
Levant
1)
15
5.473
6
3.126
Midden-A merika-
Eng. W. Indië
1
970
– –

To taa 1
….
f

51
215.361
44
230.992

,
3
21.960

Nationaliteit.

-,
Nederlandsche
(

3
21.960
32
192.398
36


227.542
Britsche


11

19.226
1


1.242
Duitsche

……5
793
Belgisché ………-

6

.

.

2.487
2
1.063
Fransche


1
352 Deensche
1
280


Lettiuche
1
970


Totaal
– –

51
215.361
44
230.992

k

3
21.960

‘) Bijleggers.
‘) Sleepbooten.

(B. Stolkoper.)

1030

23 Noveiiiber’i92I

Hollandsche

Stoomboot Naatschappij.

Amsterdam–Rotterdam.

Londen en Huil.

Leith (Glasgow, Edînburgh),

Aberdeen en Dundee.

Liverpool, Manchest., Belfast,

Cork en Dublin.

Southampton, Plymouth, Fo-

wey, Bristol en Swansea.

f(GoudkustliJn).

02
West-Afrika: (Kameroenlijn).

(Congolljn).

Zuid-en Oost-Afrika Walfisch-

haai tot Beira
(md.)

Ruime loodBen. Spoorwegaansluiting.
Billijke vrachten. Afvaartkaarten worden
desverlangd geregeld toegezonden. De
stoomschepen vervoeren een beperkt aan-
tal passagier8.

Vestiglilgeil

vaude

friesohe

flaiik.

Kapitaal en reserve:
f 4.500.000

AANDEELEN

IN ORIGINEELE

• ONTWERPEN

• WORDEN VER.

VAARDIGD TER

DRUKKERIJ VAN

NIJGR & VAN DITMAR’S

UIT GEVER S -MAAT’SCH’

ROTTERDAM

FRANSCH-HOLLANDSOHE

OLIEFABRIEKEN

,,CALVE -DELFT”

TE DELFT

ARTIKELEN:

Delftsche Slaolie

Arachide-olie
Sesani-olie

Soya.olie

Bakkers-olie

Plantenvet Delfia

Cocos-olie N. 0. F.
Paimpittenolie N. 0. F.

Grondnotenkoeken
en -meel

Sesmkoeken en -meel

Cocosmeel

Palmpittemneel

ZOOEVEN VERSCHEEI:

SOMBEREKLANKEN

een adres aan de beide Kamers der Staten-Generaal

‘doorhet

VERBON•D VAN’ NEDERLANDSCHE

FABRIKANTEN-VEREENIGINGEN

Prijs
f
0.90

NIJGH
&
VAN DITMARS UITGEVERS-MIJ..

ROTTERDAM

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wilton’s Ma éhinefabriek

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Drie droogdokken met. lichtvermogen tôt 4
000
ton

Dw3rshélling

Drijvende kranen met lichtvermogen tot ro ton.

Telefoon 7303 en 7304

Telegramadre8
,,WILTON” Rotterdam

Auteur