Ga direct naar de content

Jrg. 6, editie 274

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 30 1921

30 i1IAART 1021

A UTEU1?SRECHT VOORBEHOUDEN.

Economi*sèh~Sta
‘ti* ‘ st
‘i*sche

Beri*c

hte
.
n
.

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

6E JAARGANG

.

WOENSDAG
30
MAiRT 1921

No. 274

INHOUD

Blz.
LONDEN,
24
MAART
1921.

DE NEDERLANDSCHE KATOENINDUSTRIE
IN 1920 II
door
Joan
Alweer een week van krapheid in de geidmarid,,
Gelderraa

……………………………….
281
voorniam1ijk ver;oorzaa.kt door den belastingfactor, of
Het Oritwerp-Arbeidsgeschiilenwet II door
Mr.
P. W.
J.
E.
.
Gort van der Linden ……………….
… ……..
2S3
schoon de zware aanbiedingen
1Tfl
een-jarige schat-

Het Credietpian Ter Meulen

……………………285
kiwiss.s mede ooraak was, dat de markt iederen
Londensche

……………………..
288
1
5p01Retie
dag aan de deuren v

nici
tn de Bank van Enigela

moest

Nijverheidsbescherming in Zwitserland

…………289
kloppen. Daggeld bleef 534-64

pOt., terwijl geld
Bevordering van den Export in Frankrijk

……….290
ovei de ‘vacantiedagen kostte 7Y2 pOt.
Kl
einhandeTsprijzen
………………………….

290
De Bank rate blijft alsnog onvvrand.er•d op

POt.
STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTBiS
……..

.

…….

291-298
Geidkoersen

Uectenbeurzen.
In de discontomarkt geen vei’ande’ring;

drie- en
Wisselkoersen

Goederenhandel.
viei.aand-isse1s

bedongen

6’%

pOt.,

zeernaanids
Bankstaten

Verkeerswezen.
6
pot.

INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN
DE NEDERLANDSCHE KATOEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.
INDUSTRIE IN 1920.

Assistent-Redacteur voor het weekblad:
D.
J. Wansink.
II.
Secretariaat: Pieter de Hooghweg 1, Rotterdam.
De uitvoer ‘van katoenen manufacturen uit Neder-
Aangeteelcende stulcicen: Bijkantoor Ruige Plaatweg
37.
land heeft in
1920
bedragen:
Telef. Nr.
3000.
Telegr.adres: Economisch Instituut
K.G.

Ter waarde van:
Postcheque en girorelceniing Rotterdam No.
8408.
Ongebi.

manufact.

………

2.865.332

f

11.817.234

Gebleakte

,……….9.506.211

66.452.335

Abonnementspri.js voor het weekblad franco
p. p.
Geverfdd

…………3.272.271

20.661.547

en Nederland f 0

Buitenland en Koloneen f 22,50
per jaar. Losse nemrners 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen
Totaal
……21.000.132

f
139.463.654

het weekblad gratis.
tegen

in,

1919′ ……….11.276.452

60.520.901

De verdere publicaties van, het Instituut uitgaande
terwijl bovendien nog de uitvoer van katoenen dekens

ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
heeft bedragen:

voor zoover daaromtrent niet anders wordt, beslist,
1920.
……..

..
Advertentsen f 0.50 per regel. Plaatsing bij abonne.
tegen

,,

1919′

…….1.845.341

4.452.222

nient volgens tarief. Admiwistratie van abonnementen
De uitvoer van katoenen manufacturen, naar de

en advertenties: Nijgh

van Ditmar’s

Uitgevers-
verschillende landen van bestemming geran gschikt

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, s-Gravenhage.
heeft bedraoen:
0
E
u r op
a:

K.G.

Ter waarde van:
Groot-Brittannië

………..496.248

f

3.393.070

29
MAART
1921. Duitsehianci

……………222.782

1.174.048
België

…………………154.466

964.149

Uit dam zeer korte beictsweek valt ee’ noch oiver
Frankrijk

……………….36.286

309.238

cle geidmaikt noch ovei de wisseilmaikt veel bijzon
Noorwegen

………………

,
408.334

2.792.460
Denemarken

169.508

1.289.070
dei,s te vernielden. In ‘den ‘toestand van de geidmarkt
Griekenland

……………24.257

123.154

kwam een lichte ontspanning, zoodat par’ticuliieir d’i-
Rur. Turkije

…………….279.283

1.547.077

conjto voor niet te girote bedragen tot
4%
pOt, en
NederL-Indië

…………….13.278.405

f
86.417.167
een enkele post ‘tot 43’ pOt. plaatsing kon ‘viinden,
Eng.-Lndië

……………..1.727.956

,, 13.148.242

terwijl tde prelongaitie rente ‘van 5 pOt. tot ongeveer
Ceylon

1:

4 pOt. rtemug kon loopen, daar ‘met let oog op de
Siam

………………….37.366

236.143

komende feestdagen, de omzetten op ide effeotenmarkt
China (mci.
Hongkong)

……

550.070

2.443.012

steeds meer inikrompen. De wisselmarkt was voor de

……

.
Aziatisch Turkije …

S2.591

487.387
A f r
i
k a:
voornaamste wissels buiiitenigewoon

aitainidvas’biig,

ZOO
Algiers

………………..68.768

f

428.201

zelfs, idat het verschil ‘tusschen hoog.aten en laagsten
Britach West-Afrika

……..363.047

3.784.980

koers voor Londen en New 1 asic nog niet ten volle
Fransch

,,

,

285.568

»

2.251.234 Britsch Oost-Afrika

………124.903

1.061.549
10/00
bedroeg. Alleen Zwjitser’lanjd heeift s’teikges5hom.
Portug.

,,

,,

89.987

690.631

meld. Opgelo’open tot ca. 50.50 trad Woensdag pl’ott
A me r ik a:

selmg een dalaing an tot 49.—, waarna dien vsigenderi
Argentinië

…………….389.793

f

2.289.691
Chili

………………….117.000

597.315
dag weder ftot 50.— betaald
werd.
Diverse

landen

………….1.835.133

11,12.183.400

282

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

30 Maart 1921

Deze
cijfers
zijn, evenals de andere
cijfers,
ie hier-

bcwen zijn medegedeeld, genomen ait de maandstatis-
tieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en

waar een optelling van ‘de nitvoercijfers voor de idaar~

bij vermelde landen slechts een totaal van ruim
f
127

millioen aangeeft, en de totaal-uitvoer van katoenen
manufacturen in 1920, zooals hierboven vermeld ruim

f
139 miljoen heeft bedragen, is het wel jammer,

dat men uit de s’tatistik niet kan nagaan naar rwelke

landen de overige
f
12 miilioen is geëxporteerd. Het

zou dus wel wenschelijk ‘zijn, indien b.v. een rvolgend
jaar de landen vam bestemming nog uitvoeriger wer-

den gespecificeerd en dus het cijfer voor ,,.di’v’erse

landen” zoo’d•oen.de kleiner ‘ken worden.

Van ‘den totaal-uitvoer is voor
f
86 millioen naar
Nederlandsch-Indiië geëxporteerd of 62 pOt. vai den

totaal-uitvoer tegenf 29 millioen of 49 pOt. in 1919,

terwijl bovendien uit Engeland in 1920 naar onze ho-loniën 209 millioen square yards aan katoenen menu-

facturen zijn geëxporteerd tegen 124 millioen yards

in 1919. Het is idus geen wonder, dait voorraden, van
manufacturen op de Javamarkt tegen einde rvan het vorige jaar zeer groot waren en verkoopprijzen daar

niet alleen de daling in Europa ‘volgden; doch in vele
gevallen nog veel verder daalden, zodat daar dan ook
door importeurs van katoenen goederen in hot tweede
halfjaar van 1920 zeer groote verliezen zijn geleden.

Overigens blijkt uit de ‘bovenstaande uitjv’oercijfers

nog, dat de groote uitvoeren van katoenen manuf’ac-
turen naar Duitschiand, in 1919, van Tuim
f
12 mil-

heen en naar België van ruim
f
2 millioen, in 1920

verminderden tot resp.
f
1.2 en
f
0.96 millioen, ano-

dat deze landen, nu de industrie daar weer meer op
gang is gekomen, wel in hun eigen behoefte aan
manufacturen zullen ‘kunnen voorzien. Al is.de uit-

voer van katoentjes naar die landen in het afgelco-
pen jaar dan ook belangrijk verminderd, zoo ‘zijn toch
de goede oude klanten van de Twentsche industrie na den oorlog weer teruggekomen, zooals uit de uitvoer-

cijfers naar de Scandinaivische Rijken, Engelsch-Indië,
China, Argentinië en de Afrikaansche markten blijkt.
Over :het algemeen geven de uitvoercijfers roor 1920
dan ook wel reden tot voldoening en blijkt daaruit

wel, dat de Nederlandsche katoenindu.strie ‘haar plaats
op de wereldmarkt, die zij voor den oorlog had inge-
nomen, odk nu na de bedrjfsstaignatie in de jaren

1917/19, opnieuw Iheeft ‘veroverd.

Om do reeds boven vermelde redenen ‘zullen over
het ‘algemeen de resultaten over 1920 wel teleurste’l-
lend zijn geweest. Daar het eerste halfjaar nog goed
was, zullen de meeste kaitoenspinnerijen, ‘die over het
algemeen nooit groote tvoorraden hebben en ‘dus ‘door
de daling ook minder getroffen werden, inog vrij be-
hoorlijke resultaten hehben ‘bereikt. Voor de weverijen
zal zulks echter in de meeste gevallen niet het geval
zijn geweest en voor deze zal
bijna
alle het afgeloo-
pen jaar wel zeer ongunstige resultaten hebben opge-
leverd.

Ook de vooruitzichten
zijn
tot nu toe ‘verre van
gunstig. Katoenprijzen zijn in hot nieuwe jaar op-
nieuw gedaald en al is deze ‘daling niet heel groot,
zoo zijn
prijzen
ian garens weer belangrijk lager, zoo-
dat niet alleen de spi’nmarge in de meeste gevallen
th’ans wel negatief zal zijn, ‘doch ook prijzen van ma-
nufacturen thans een niveau hebben bereikt, dat wij
sedert 1917 niet hebben gekend.
Het vertrouwen der koopers is dan ook geheel ge-
schokt en noch van het binnenland, noch van de over-
zcesche ‘markten komen orders binnen, daar men bij
de nog steeds daleude prijzen absoluut niet durft koo-
pen en overal liever een afwachtende houding aan-
nccmt. Bovendien hebben niet alleen vele exportfir-
ma’s, doch ook groote ahipping-firms in Manchester
en Londen en importeurs op de ‘o’verzeesc’he markten
do laatste maanden grootte verliezen geleden en onder-vinden dezen Idikwijis reeds moeilijkheden genoeg om
hunne oude posities te liqui’deeren, zoodat zij zich
voorloopig nog niet voer nieuwe zaken kunnen jute-

resseeren. Ook hebben ‘de groote koersfhuctuaties van

vele overzeesche m’untsoorten een ongunstigen in-
vloed op de koophust dezer markten en vor’dft hier-
door het risico op elke transactie dikwijls veel te
groot. In Engelsch-Indië is de rupee sedert Februari

1920 van 218 ongeveer de helft gedaald en weigeren
vele koopers van katoenen goederen daar ‘op initiatief

van de Delhi Piece Goeds Association um wissels in
sterling te ‘beltalen, tenzij dat deze omgerekend worden
tot den officieelen koers ‘van 2/—. Iets dergelijks ge-

schiedt op vele markten van den Levant, waar ook de

koers der Turksche ponden zeer belangrijk is gedaald.
Het is
‘duidelijk,
dat bij dergelijke praktijken reëele
zaken zeer moeilijk worden en dat een werkelijke her-

vatting van den geregelden handel met vele landen
slechts mogelijk zal zijn, zoodra de internationale

koersen wat meer gestabiliseerd raken.

De laatste jaren was de Nederlandsche industrie
speciaal ‘ongunstig gesitueerd tegenover het buiten-
land door de enorm [hoogo prijzen, idie
wij
hier te

lande voor ‘de steenkolen moesten betalen en welke
prijzen weer verhaald werden op allerlei ‘andere arti-
kelen en bedrjfsbenoodigdheden, terwijl bovendien de
hooge zeevrachtetn, zoowel op ‘de aangevoerde grond-

stoffen als op •de afgewerkte producten, ‘dikwijls een
groots belemmering waren. Hierin is thans gelukkig

een groote verandering gekomen; kolenprjzen hier te
lande zijn zeer belangrijk gedaald; ook inkomende
vrachten
zijn
‘veel lager en zullen waarschijnlijk nog
wel verder dalen,
terwijl
uitgaande vrachten, hoewel
in sommige gevallen thans nog hoog, ‘ook ten slotte

deze daling wel zullen moeten volgen.
Nu prijzen ‘roor manufacturen, vergeleken
bij
een

jaar geleden, ‘gemiddeld 40 h 60 pCt. zijn gedaald, zou
men dus mogen verwachten, ‘dat ‘er langzamerhand
weer t6rders zouden binnenkomen, vooral indien men er rekening mede houdt, dat in de laatste maanden ide
productie van katoenen goederen fbelangrijk minder
is geweest dan in normale tijden. Niet alleen heeft
bij het gebrek aan ‘orders in ons land de laatste mann-
den een groete inkrimping van productie plaats ge-
vonden, do
c
h ‘dit is vrijwel overal het geval geweest.
[n Engeland werken sedert November 1920 de spin-
nerijen slechts 3 dagen per week en vinden de in tdien
korten
tijd
geproduceerde garens nog geen koopers,
waaruit dus volgt, dat in de weverijen minstens een even sterke productievermindering heef’t plaats ge-
vonden. In Japan heeft sedert Augustus 1920 reeds
ecn productie-inkrimping van 30 k 40 pOt. plaats,
terwijl hot verbruik van ruwe katoen bedroeg van
1 Augustus-12 Februari in ‘de spinnerijen van:
Engeland:
1.329.000
baden in
1920121
tegen
2.140.000
balen in
1919/20,
de Vereen. Staten:
2.407.000
balen in
1920/21
tegen
3.962.000
balen in
1919120,

hetwel’k dus ook wel op een .sterk verminderde pro-
ductie wijst. Ook ‘de Engeische uitvoercijfer’s over ‘de
laatste maanden geven een dergelijk beeld aan en
bedroeg o.a. ‘in Januari 1921 in Engeland ‘de uitvoer
van:
katoenen garens:
7.188.900 lbs.
tegen
1.6.458.900 lbs.
in Jan.
1920,
katoenen manufacturen:
249.360.400 sq.
yds. tegen
414.757.300 sq. yds.
in Jan.
1920,

hetwelk evenzeer een belangrijke vermindering is.
Kon bovendien een jar geleden de prijs van ka-
toenen manufacturen een groot ‘beletsel voor het ver-
biuik zijn, vooral
bij
de Oostersche volkeren, wier
levenspeil betrekkelijk niet hoog is, zoo is deze ‘hin-
derpaal sedert de enorme daling van de laatste maan-
den toch vrijwel verdwenen en ‘mag men dus wel ‘ver-wahrten, dat ‘langzamerhand het gebruik van katoenen
goederen weer zal toenemen. Of prijzen voor manu-
facturen nog verder zullen dalen, is ‘ook wel twijfel-
achtig, ‘daar de momen’teele Amerikaansche ‘noteering
van 12 h 13 ets. niet veel hooger ijs dan voor den. oor-
log ‘ook menigmaal werd betaald. Volgens de statis-
tiek ‘van het Amerikaansehe Census-Bureau ‘bedroeg
nl. de gemiddelde prijs un:

30
Maart 1921

ECONOMISCH-STATISTISCEBERICHTN

283

1910— 14.0
ets. bij een oogst van
11.608.616
balen,
1911— 9,6

,,

,,

,,

,,

15.692.701
1912-11.5

,,

13.703.421
1913 – 12.5

14.156.486
1914— 7.3 ,;

,,

16.134.930

Daar toch in Amerika nu ook alles ‘veel ‘duurder is

geworden ‘dan in de jaren 1910/14 en dus de pro.duc-
tiekosten voör ruwe katoen ook belangrijk zijn geste-

gen, mag men wel aannemen, ‘dat de ‘tegenwoordige

noteei-ing lager is dan deze productiek’osten en ‘dus op
den duur een prijsstijging niet zal kunnen uitblijven.

Bovendien zal men ook rekening moeten houden
met de productiekosten in de industrie, idie door de

enorm verhoogde arbeidsloonen, de
prijsstijging
van
alle beuoodigdheden en ide verminderde productie
tengevolge van de inkrimping van den arbeidsduur,
eveneens sterk
‘zijn
gestegen en in vele gevallen ‘ver-
geleken met de jaren 1910114 thans h’et drievoudige
en nog ‘meer bedragen.
Men zou oppervlakkig gezien dan ook wel mogen
aannemen, dat de ‘vraag naar katoenen manufacturen
weer zal verbeteren, zoo’dra de markt van het ruwe
materiaal niet verder ‘daalt en het vertrouwen bij
koopers dus weer terugkeert. Uit Amerika en ook uit
Engeland luiden de laatste berichten ‘reeds iets gun-
stiger, terwijl ‘ook hier in het binnenland de vraag
wat verbetert en ‘moet men maaT hopen, dart idebetere
stemming, die men yooral van Amerika meldt, ook

spoedig een guns’tigen invloed op de andere markten
zal uitoefenen. Waar ;de overzeesche markten echter
bijna alle zeer afhankelijk zijn van ‘de opbrengsten
hunner uitvoerproducten en daarvoor in •de meeste
gevallen nog niet ‘veel vraag bestaat, zal ‘deze ver-
betering dus wel eenigszin’s afhangen van de alge-

meene verbetering in den wereldhan’del. Overproductie
van ‘katoenen goederen is er waarschijnlijk wel niet en

de behoefte aan katoenen manufacturen, ‘die voor
het overgroote gedeelte ‘van de ‘bewoners onzer aarde
vrijwel ‘de eenige kleeding vormen, blijft ‘zeker bestaan.
De ‘moeilijkheid is hoofdzakelijk van financieelen aard;
‘d’e afnemers der fabrikanten moeten weer voldoende
vertrouwen
krijgen
om nieuwe zaken te entam’eeren en
voldoende geld of crediet om de gekochte goederen
bij gereed komen ‘af te kunnen nemen en ‘te ‘betalen.
Als de duur gekochte ‘goederen, die nu nog zoowel in
het ‘binnenland als op ‘de overzeesche markten aan-
wezig zijh, eerst in consumptie
zijn
‘gegaan en ‘de ver-
liezen, die daarop onvermijdelijk geleden nullen moe-
ten worden, zijn geliquideerd, ‘zullen langzamerhand
weer zaken op een meer reëele ‘basis mogelijk worden.
Als dan tevens een einde komt aan ‘de groo’te prijs-
fluctuaties in het ruwe materiaal ‘en ‘de hevige scho’m-
meling in de ‘overzeesche wisselkoersen, is er wel ‘kans,
dat de zaken zich ‘geleidelijk weer herstellen en de

katoenindustrie ook in ‘ons vaderland weer een beter
tij’dperk tegemoet gaat. Wel ‘zal er ‘dan ‘voorlo’opig nog
wel geen kwestie ‘kunnen “zijn van ho’oge marges en
zullen fabrikanten in alle opzichten moeten streven
hunne goederen wer zoo goedkoop mogelijk te fabri-
ceeren, zoowel d
oor
hunne productie zooveel mogelijk
uit te ‘breiden, als o’ok door te trachten hun bedrijfs-
kosten te verminderen. Was het de laatste jaren bij
de algemeene schaarschte aan gefabriceerde goederen
maar voldoende dat men produceerde en betaalde de
afnemer, ‘als ‘hij ‘de goederen ‘maar kreeg, toen gaarne
de daarvoor gevraagde prijzen, deze tijden ‘zijn nu
waarschijnlijk weer voor langen ‘tijd voorbij en het zal op de wereldmarkt weer een ‘strijd worden
tas-
schen :de verschillende productielaniden, waarvan het
resultaat zal zijn ,,the survival
j
of the fittest”. Onze
Nederlandsche industrie zal in dozen strijd hare posi-
tie ‘alleen met succes kunnen handhaven, als hare
bestaansvoorwaarden voortaan op geenerlei wijze
worden belemmerd. ‘ J. G.

HET ONTWERP ARBE1DSGESCHILLEN WET.

II.
In het eeste gedeelte van het Ontwerp Arbeids-
geschillenwet tracht de ‘overheid mede te werken aan

het ‘oplossen van belangengeschillen tusschen werk-
gever en werknemer door organen ‘te scheppen, wier
taak het zal zijn, verzoenen’d partijen tot elkaar te
brengen. In het tweede. gedeelte poogt de regeering
het vrêedzame
bijleggen
en het ‘voorkomen van er-

beidsbelangengeschillen te bevorderen door de pro-cedure en de gevolgen eener schei’dsrech’telijke uit-
spraak te regelen.

Het eerste gedeelte ‘handelt dus ‘over de bemi’d’cl’e-
Eng, ‘het tweede gedeelte over de arbitrage. Het is

goed, om er zich direct rekenschap van te geven,

dat tusschen die twee een groot verschil bestaat. Bij
de bémiddeli,ng immers moeten
partijen
zelve mede-werken om tot eene schikking te komen, ‘bij de arbi-
trage ‘onderwerpen
partijen
het geschil aan een rech-
terlijk vonnis. Bij de bemiddeling ‘moeten de partijen
samen zoeken uit de ‘gerezen moeilijkheden te komen.
wordt de strjdgedachte ‘op ‘den achtergrond gedron.
gen;’bij de arbitrage daarentegen heeft men proces,
blijft de strijdgedachte op den voorgrond.

En als eenmaal
bij
de bemiddeling men tot een schik-
king is gekomen, hebben de leiders van werkgevers en
arbeiders zelve daaraan medegewerkt, zijn zij zelve
er ‘bij geïnteresseerd en leert de practijk, dat zij ‘al het

mogelijke doen om ‘hun partijgenooten te overreden
het werk op de overeengekomen voorwaarden voort
te zetten of te ‘hervatten.

Maar bij een scheidsrechteljke uitspraak zal men
op den steun dor leiders veel minder mogen rekenen,
juist omdat zij aan den inhoud ‘der beslissing niet
hebben medegewerkt.

Vrijwel algemeen ‘beaamt dan ook ‘de litteratuur de woorden van Pigo’u dat ,,the settiement of differences
by means of ‘arbiiration obviously threatens en
amoun.t o’f fr’iotion and irritation, only less than that
in’volved in a stoppage of work itseli”. (verg. Mr.
A. G. Heineken ,,Verplicbte arbitrage van Arbaids-
geschillen in Nieuw-Zeeland, blz. 22).

Hoe regelt nu het Ontwerp-Arbeidsgesohillenwet
‘de ehbitrage?
Partijen kunnen zich met medewerking ‘van dan
Rijksbemiddelaar – aldus vangt paragraaf 3 ,,Van
het Scheidsgerecht” aan – verbirden een geschil te
onderwerpen aan de uitspraak van een sc,heids-
gerecht.

De
Rijkshemiddelaa.r
verleent
zijne
medewerking
niet – en zonder zulke medewerking heeft een

scheidsgerecht niet de n’ader te bespreken bevoegd-

‘heden – indien hij het geschil van niet genoegzaa.m gewicht acht of indien het schriftelijk verzoek daar-
toe niet ‘gedaan wordt idoor of namens een zoo’daniig gedeelte van de
bij
het gesohil betrokken werkgevers
en arbeiders, dat naar zijn oordeel de uitspraak vati

het scheidsger’ec,ht kan leiden tot vereffening of aan-
zienlijke beperking venZ het geschil.

Is er ‘geen reden waarom de Rijksbem,iddlaar zijne
medewerking niet zou verleenan, ‘dan wordt bij akte
een verbintenis aangegaan, dat degenen, die het ge-
schil aan de uitspraak van het sciheidsgerecht onder.
werpen, dit doen overeenkomstig de ‘bepalingen der

Wet en ‘met de gevolgen door de Wet daaraan ver-
bonden.

Bij deze akte wordt voorts h.eit sciheidsgereo.ht –
dat ook uit é6n schei’dsman kan bestaan – benoemd
en worden de geschiilpunten .gedefinieer’d, ‘die aan
sijine beslissing zullen zijn onderworpen.
D0
‘Rijksbemiddelaar zelf kan nooit als scheidsanan
optreden; hem is trouwens bij het geding voor het
soheiidsgerecht een toezicht houden’de rol toebedeeld.
Alleen met zijn goedvin’den en door zijn intermediair
kan het seheidsgerec.ht de tot een partij bahoorexijde
arbeiders eil werkgevers, bestuursleden hunner vak-

vereenigingen, getuigen en deskundigen ‘voor zich
doen verschijnen. Weigeren de opgeroepenen’ op dè
hun gestelde vragen te antwoorden, dan kunnen zij

door den Rijksbemiddelaar opnieuw worden opge-
roepen, en kunnen zij door hem (en dus niet ‘door den Voorzitter ‘van het scheidsgereoht) al ‘of ‘niet

284

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Maart 1921

onder. eede worden gehoorid. Weigeren zij un dit ge-
val te verschijnen of te antiwooriden dan kuninen zij

door den etrafrechter worden vervolgd. Voorts kan

de Rijksbenii’dideiaar (tenzij hij !d!e akte van oiprich

tinig van het sciheidsgereeht anders is bepaald) oj ver-

zoek yen het sheiidsgerecht openleggin,g van boeken

en vana bescheiden vorderen, zoowal
‘van
de inidivi-

dueele . wer’kgevers of arbeiders, idie persobn.lijk partij

voor het ischeidsgerecht
,
zijn, als ‘van die werkgevers

of arbeider’s, die. lid aijn ‘van eeia’e r.eohtspersoonljk-
heijd bez’ittenide ‘vakirereenriging, die partij in het ge-

ding is. En hier bedreigt het Ontwerp ‘den oniwillige

met gevain’enisstraf ‘van ‘ten hoogste 6 maanden.
Heeft liet sçiheidsgerechit hidus met of zonder dit

voortdurend ingrijpen
‘ven
‘clan Rijkebeimiddelaar het

ingestelde onderzoek beëindigd, dan wordt aan ieder

der partijen . de gelegenheid gegeven, zicih . naar aan-

leiding van de afgelegde verklaringen uit te spraken.

Daarna maakt het sc.heuidsgerecht onder bepaalde door

het Ontwerp geregelde garantiën zijn votonis op.

Het spreekt eiigenilijk ‘vazelf, dat deze wettelijke

rosnpslomnp tegeinikanting onrtinioet. Dat ‘de wetgever

eenige regels wilde stellen over samnstellinig van en
procedure voor •e’venitueele .scheidsgerenhten, kan ik

mij vooistellen, maar waarom al die bepalingen over

onder eede ‘hooren, over openleggin’g van boeken, over

bedreigingen met strafrechtelijke ver’vo’lg,in,g? Dat
bijv. getuigen: werkgevers of arbeiders, clie met het

soheidisgerecht niets te maken willen hebben, onder
eede Tgehoord kunnen worden en tot spreken gedwon-

gen kunnen, worden, ‘is zacht uitgedrukt, edigeniaardig.

Het lijkt wel alsof het geding voor den scheids-
rechter door dein wetgever als een sort inquisito,ir-

proces ‘wordt beschouwd! Zelfs in ons strafrecht gaat

men niet zôôver, dat men getuigen, diwiinigit zaken
te vertellen, die als anibtsgeheiim moeten worden be-
schouwd; hier bestaat daartoe wel ‘de mogelijkheid!

De bepaling over openileggiug van hoeken is uit

dea aard tder, zaak rechtstreeks tegen de werkgevers
gericht, want als een arbeider boeken heeft, waard
om open ‘te icggén, well dan is dat een rara avis.

h{aar waar haalt men de
n
rechtsgrond vandaan,

om dit on’der bedreiging met gevangenisstraf te

ro
r

• deren ‘van werlcgevert, diie alleen maar lid zijn van
een vakvereein’igiing en die zich ‘vericier tot oipenleg-

ging niet hebben verbonden.

• E.ven bedenkelijk is het, wanneer men de sanc
ies ziet, ‘diie het Ontwerp aan de scheiiidsrecijiterljke
uitspraak verbindt. Wanneer, zee zegt het thans reeds

beruchte art. 44, de uitspraak van het scheidsgerecht
bepalingen inhoudt o”mtrent arbeidsvoorwaarden hij

het aangaan van arbeidsovereenkomsten in acht te
nemen of waaronder bestaande arbeidsovereenkomsten

zullen worden ‘voortgezet, dan zullen die bepa-lingen
i

voor den duur der •scheidsrechteuijke uitspraak wor-
den geacht van rechtswege deel uit te maken van de
arbeidsovereenkomsten van partijen. Hier wordt dus
• eenvoudig door eene publiekrechtelijke regeling inge-

grepen in de ind,iv’idueele arbeuidiscontractien. Men
breekt hier eenvoudig met het gehee,le .b&grisp van
overeenkomsten, iooals ons burgerlijk recht ‘die kent.

Overeenkomsten immers kunnen alleen dat bevatten,
hetwel.k partijen gewild hebben. Hier echter hebben

partijen igeénerleá wilisveriklaring gedaan, hebben zij
zich daarover niet uitgesproken, zulks ook niie’t stdl
zwijgenid gedaan en toch worden zij prirvaaitrechitelijk
aan eene uitspaak van een sc’heidsgerecht gehouden.

Mocht men nog tegen het voorgaande ‘kunnen op.
merken, ‘dat men dan toch eene s’tiilzwijgen’de w.ilsver-
Jdaring heeft gedaan door,dai’t men ‘het geschil onder-

wierp aan de uitspraak van het scheidsgerecht, deze
redeneering kan niet gelden, wanneer ‘de’ Vakvereeni-
gingen zulks deden en toch b.epaalt ook in dat geval het
tweede lid van art. 44, dat de scheidarechterljke uit-
sprak van rechtswege zal worden opgenomen in de

in,d,iv

idueele arbeidscontracten.

Het enkele feit, ‘dat men lid is geworden van een
V’alcvereeniging, ‘beschouwt dus •hier de Wetgever

als een voldôende viilsuitinig, om aan t nemen, dat

bepaalde be’palinagen uit eene sohei’dsrehterljke uit-

spraak van reohtswege in eep individueel arbeidscon-
tract zullen gelden. Zelfs al mocht men eenie derge-
lijke priivaatrechtelijke ke’titerij kunnen verdedigen in

eene pnbiieikrecihteljke regeling der collectieve ar-
‘beidsovereenikomsten, ‘dan nog mag deze niet worden

verdedigd in een Ontwerp a-lis het onderhavige.

Van eene ‘besohermi’n’g van ‘de minderheid der Vak.

vereeniiigiing is hier geen sprake, kan hier ook geen

sprake zijn. De besch.eranii,ojg. der leden tegen wille-

k.Qurig optredende besturen. is niet geregeld. In het
algemeen alle ps-oiblemen, diie
bij
een pu.bliiekrec’hte-

lijike ‘regeling der collectieve arbeidsovereenkomsten
ter spra’ke,komen, blijven hier open vragen.

Ik ‘heriiaa,l: waarom moeten hier in dit Ontwerp
al diie bindende regelen worden gesteld?.
‘Wanneer partijen de zaak aan eene scheidsrechter.
Jijke uitspraak willen ‘overlaten, dan kan de Wet-

gever eenige ‘regels voorschrijven, voor ‘de procedure
hij zoo’n solieiuidsgereclit, naar dan behoeft hij toch

niet zulke bindende, regels ‘als bo’venaa’ngeigevein te

stellen. Deze bindende regels hebben slechts zeer in
de ‘verte ‘te naiken. met het doel, ‘dat de Wetgever

zich stelt, n.l. het bevorderen van ‘de ‘vreedzame bij

legging van ar,beidsgeschillen ‘en het vöor’komen daar-
van;
zij geien veeleer eene i.ncii’denrbeele beslissing op

een ‘vraagstuk dat principieel nog besproken moet
worden.

Naast ‘het gedeelte over bemiddeling en het ge-
deelte over arbitrage heeft het Ontwerp ook. nog een

paragraaf ‘over het recht van ‘onderzoek.

Het kenmerk van ‘den inhoud der tot nu ‘toe weer-

gegeven bepalingen is hierin gelegen, dat vrijwel
geenec-lei
»
stappen kunnen worden gedaan, zonder ‘de
toestemming van althahs een ‘groet gedeelte der bij
het geschil geïnteresseerde partijen. .Bij ‘de afdeeling

over het .einquêterecht ‘wprclt echter ‘den Mi.niietet van
Arbeid de ‘bevoegdheid ‘verleend, ‘om in ‘bel’angenge.
schiflen, ‘waarin moer dan 100 werklieden betrokken
zijn,
zelf silandig
in te grijpen. Bij zulke geschillen, kan
de Minister eene Oommissie ‘benoemen, ten einde vol-
gens zijne instructies daarover een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek strekt zich in ieder geval uit
over ‘de oorzaken van ‘het igeschil,’over de vraag, .wie
in hoofdzaak d’e verantwoordelijkheid voor het ge-
schil ‘draagt en of d,e gestelde eischen redelijkerwijze
voor in,williging vatbaar zijn.

Die Commissie heeft de bevoegdheid, personen
voor zich te sommoeren, hen ‘desnoods met ‘dien sterken
arm voor zich te ‘laten bren’en, hen te ‘ondervragen
onder eede en openlegging van ‘boeken en ‘bescheiden
te ‘vorderen. Gevangenisstraf bedreigt wederom den’
on.’wiillige.

D.e Oomrniissiie brengt ten slotte verslag uit, aan
den Minister, dio naar eigen ‘inzicht heil verslag .ge.
heel of gedeeltelijk openbaar ban maken.

Ook togen dit gedeelte van het Ontwerp heb ik
ornstige bezwaren. Ik wil niet ontkennen, dat in
gegeven omstan’digheen een zeker sta,artson’derzoek
naar de oorzaak en de redelijkheid van groots ‘arbeids-
geschillen wenschelijk ‘kan zijn, maar ik moet toch
direct opmerken, “dat men licht te groo’te verwach.
tingen van ‘zulk een’o’idersoek koestert.’
Tot staving hiervan beroep ik
mij
‘op een ‘uitspraak
van Lord Ask’with, een man, die in geheel Engeland
bekend is al’s’succes’vol conciliator en aan wiens woord

dus wel gewibht mag worden gehecht. Op bla. 223′
van zijn ‘werk over ,,Industrial Problems and ‘Dis-

putes”, zegt hij, juist naar aanleiding van een enquête
in ‘de igr’oote tiansportarbeidersstakuing van 1912:
.,public opinion may have a oertaiin effect in a.ho’rten-
ing a strike, but the oontention that there ‘has o,nly
to hei an open inqniry for the public to take cogni-
sance of a idispu,’te ‘and settle it by public opiniion is
a
fallacy.”

30 Maart 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

285

En in de tweede Pl aaits moet er tegen gewaarschuwd

worden, dat men niet met cie enquête de poLitiek in
het arbeidsgeiichil binnen haalt, iets, dat toch zeker

niet bevorderlijk is aan een snelle en vreedzame op-
lossing daarvan. Het Ontwerp kent den Minister

van Arbeid, zoo maar zonder meer een recht van

enquête toe; is nu niet de vrees gewettigd, dat in de
praotijk de verleiding voor den Minister te groot zal

blijken ‘te zijn om niet, om redenen die met het ge-
seMi niets te maken ‘hebben, een onderzoek te ge-lasten of ‘tegen te gaan. Ik diteer hier wederom uit

het boek, ‘van Asffcwith een passage die betrekking
heeft op dezelfde transportarbeidersstakinig als bo-

venbedoeld en ‘diie m1 op heldere wijze de mogelijke

gevaren aan ‘het licht stelt!
,,Tbe impractica’bility of proper settiement by a
Ooiimittee (of Ministers) was abun’dan.’tly appare,n.t
and was emphasized stili more strongly in my mmd
v’hen 1 heard a politician teIl a Minister that it

was inadvisable the dispute should close too early
as a Londo’a election then proceeding inight not go

in the desired direction if it did”
(bis. 224).

Maar zelfs, al ware dit alles niet zoe, dan nog

blijven er zeer ern’stiiige bedenkingen tegen de bepa-
lin,gen van het Ontwerp, zooals diie nu luiden, be-

staan.
Dat de Commissie van Enquête ide bevoegidheid

zal verkrijgen, personen voor izich te ehmmeeren, hen
desnoods met den sterken arm voor zich te laten
brengen, en hen onider eede te hooren, is voor een be-hoorlijk onderzoek niisschie,n noodzakelijk, maar dan
moeten die personen ‘toch ook hier weer de bevoegdheid

hebben om aimbts,ge’heimen te verzwijgen. Dat men
personen gaat clsvingen door bedreigsing met zware

straffen aimb’tsgeheimen te terklappen gaat voor mijn
gevoel niet door den beugel en :het 1doet eigenaardig
aan, dat in het Onrt.’werp wel alle belangrijke artikelen
uit de Wet van 1850 op de Knmerenquête van toe-

passing worden verklaard op de Arbeiidsenqu&te, maar
alleen het artikel over de annbtsgeiheiimen niet wordt
geciteerd. Ook in, de Memorie van Toelichting wordt daarvan niet gerept, zoodaf de gewone lezer licht den
valsohea indruk moet krijgen, ‘dat ook bij deze enquête
het vewivij gen van amhtageheiimen toegelaten zal

zijn.
Heb ik reeds bezwaren hiertegen – en hetzelfde geldt natuurlijk tegen het boeken- én bescheiden-

onderzoek! – nog ernstiger worden clie bedenkingen,
wanneer ik lees, dat de Minister de bevoegdheid
krijgt, om te pujblioeeren wat hem goedidunkt.
Wanneer men dus, eenmaal door bedreiging met
zware straffen belanghebbenden geheimen heeft nfge-
perst, ‘kan de Minister die geheimen publiceeren.
Dat soo iets voor het ‘vervolg in ons land recht zou
worden, kan ik voorloopig niet aannemen. Ook in En-
geland werd bij de ,,Tnidustrial Oourts Act” van 29
November 1919 een recht van enquête geregeld,
maar daar bepaalt art. 5, derdé lid, laatste alinea, ook
uitdrukkelijk, dat niets gepubliceerd mag worden,
dat niet reeds uit anderen hoofde bekend was, tenzij
met toestemming van de betrokkenen. Laat ons hopen,
dat h.et weglaten van een soortgelijke bepaling in ons
Ontwerp een ,,iapsus cala.mi” is geweest.

P. W. J. 11. CORT V. D. LINDEN

HET CREDIETPLAN-TER MEULEN.

Met de benoeming van Sir E. Drummnd Fraser,
een der directeuren van de Manchester and Liver.
pool District Bauking Company tot onganisaitor van de internationale czredieiten volgens bovengenoemd
plan te venieenen
1
), is dust van het overleg-stadium
in dat van uitvoering getreden. Het heeft heel wat
voeten in cle aarde gehad, alvorens het zoover was.
Vooral sinds het plan in rzijn defin’itieven vorm nu
een tweetal maanden geleden gepubliceerd werd ),

‘)
Zie pags. 861 en 888 van den vorigen jaargang.
2)
Zie pgu. 8 van dozen jaargang.
heeft het met name in Engeland de aandacht van bij
de uitvoering betrokkenen in hoosge mate bezig ge-
‘houden en weed eritieuk niet gespaard, critiek die, zoo-

als de keer Siepmann het isa het ,,Economic Journal”
van December 1.1. mededeelt, ‘van te voren al beasnut-

woord was, terwijl ‘de voorsteiler zich vele der ge-
opperde bedenkingen in hun volle beteekenis ge-

realiseerd had. ,,Het is geen geheim” zoo schrijft

hij, ,,da’t de heer Ter M’euien naar Brussel kwam met
een vijf en twintig of dertig getypte velletjes in zijn

zak, ‘het resultaat van zijn langdurig en zorgvuldig

werk”. Dit nu werd geoompriimeerid ‘tot het bekende

plan en de publicatie in 36 kastego’risclin paragafen

zonder een woord toelichting heeft voor een groot
deel tot de ‘hierboven ‘vèrmnel’de cruilmiek geleid.

De ‘kwestie ider internationale credietverleening

verdeelenude in het ‘vraagstuk der organisatie in het
importeerensde land, dat der organisatie in het expor-
teerenide land en dat van de veribinduing dezer twee,

zien we, dat elk van deze onderdeelen aanvallen te

verduren heeft gehad. Het stelsel-Ter Meulen houdt
zioh slechts met het eerste en het laatste bezig door
zich tot cle regeling ‘vasa een ,,reser’voir” ven subsi-
diauire garanties in liet importliand en de a±minstra-
tie hiervan onder ‘toezicht ‘van of dooi- een Volken-

bon’dscommiss’ie te ‘beperken.

Uit de importlanden werd tot voor kort alleen de stem van Max Warburg vernomen, die zich in .zijn
bekende i-ede op den jongsten Duitschen Bankiertag
afwerend ‘tegenover het plan stelde. Teveel beteekenis
moet ‘hieraan echter niet gehecht worden. Blijkbaar
acht hij Duitschlaud sterk ‘genoeg, zon’der het orga-
nisme van het plan-Ter Meulen crediet te verkrijgen.
Van ‘belang zou het echter zijn te weten, hoe de
andere staten van Midden- en Zuid Oost-Europa
tegeno’ver het plan stann Dezer idaigen heeft men nu
kunnen- lezen, dat Oostenrijk van de ‘geallieerden ver-
lof gekregen heeft en, hetgeen geen verwondering zal
baren, bereid is gevonden, ‘zijn in’voerrech,ten, tahs,k-

en zoutmon’opolie als zekerheid voor de obligaties
volgen’s het plan-Ter Meulen in verband met parti-
culiere credieten uit te geven’ te verpanden. Ver-
der stelt Oostenrijk zijn staatsfinanciën onder toe-
zicht van ide Volkenbondsconsmissie, die, ‘alvorens de
Ter M’eulenobligaties uit te geven, eerst zal .trach
ten ‘het budget in evenwicht te brengen, waarschijn-

lijk door het uitgeven van een .bimînenlanidsche ‘leening,
waardoor de depreciatie van de Kroon geremd zou
worden en het mogelijk wordt ‘de goudwaarde van het’

onderpamnd ‘vast te stellen.

Wast ‘de ‘verbinidiings’scha’kel tnsscshen import en
exportiand betreft, in Engeland zij stemmen opge-
gaan, ‘de door den heer Ter Meulen gedachte Volken-
bondscommissie die ‘den totalen omvang der credieten
bepaalt, te vervangen, zooals hierna nog blijken zal,

door een nationale commissie, bestaande uit voor-
aanstaande bankiers, kooplieden en een vertegen-
woordiger van den Board of Trade of wel, zoosis Sir
Edwar’d Moantain wil, wiens plan laisronder wordt
uiteen gezet, haar geheel te doen vervallen en ervoor
in ‘de plaats ‘te stellen het ‘direct overleg tussohen
syndicasten in het import- en exportlan’d, waardoor
het toezicht op den aard der transacties dus geheel
zou vervallen. Dat op deze wijze het consumptieve cred’iet wel eens zou kunnen gaan overwegen, ,,op
zichzelf de slechtste ‘vorm van crediet” zooals dc
Finauncial and Co’mmercuial Resview van 1920 van de
Swsiss Baniksing Corporastiion opmerkt, is geen ge-
waagde veronderstelling. Als verdienste van het plan –
Ter Meulen, dat ‘men ‘overigens niet onverdeeld be-
wond’ert, wordt ‘daartegenover in genoemde Review gesteld, dat het gebouwd is op de werkelijke behoef-
ten ‘van den debiteur en hem in staat tracht te stel-
len t.z.t. zijn schuld te betalen.

Gelijk opgemerkt geeft het stelsel Ter Meulen voor de ‘crediet,geuvenid’e landen geen regeling, al zijn de
vragen, die zich in verband hiermede voordoen, zoo-

L

1
.286

.
ECONOMISCH-TTISTISCHE BERICHTEN

30
Maart 1921
II

als ook de ‘heer iSiepmaun mededeelt, – geenszins aan

de aau’daht van den ‘voorsrteller ontsnapt.

Deze bezwaren zijn in de eerste plaats ‘gericht ‘tegén
de gon’dgedachte van het plan, n.l. de garantie van

den texporteur geheel in ‘het buiteoiiaxijd te leggen en
leze uit staatsobllgatiën te doen beataau terij1 de
wijze, waarop, ‘de staat de importeurs hiervooi ‘zeker.
held laait stellen, ‘buiten de exporteurs om gaat.

Wat het importlan’d eis ickerheid geveij hein, zullen,

zooals reeds meermalen ‘is opgemerkt, in de ‘eerste
plaats in- en uitvoerr’echten zijn, temeer waar ‘de

inuing ‘hiervan bij in gebreke blijven van den ‘debiteur

het ‘gemakkelijkst door een Internationale Oommissie

kan worden vooi’tgezet, erwijl zulks ‘ook ‘verwacht mag

worden, wann’eër de orde ‘binuenslands verstoord zou

worden. In
,
id’ie landen, welke van het schema zullen
willen gebruik ‘maken en waar de Oommission de

Répar’ations de belangen van ‘de overwinnaars behar-

tigt, zal ‘ie,
gelijk
naar hierboven bleekin Oostenrijk

geschied is, van een ‘deel ‘harer ‘rechten afstand moe-
ten doen, ten einde dein in4oer van ‘grondstoffen en
eerste levensbehoeften mogelijk te maken. De kans,
‘dat ze haar rvord’eringrn nog eens zal ‘ineaseeren,

wordt er zeker door vergroot.

Meeningsverschil bestaat nu ovr de vraag: Wat is
de -aarde van ‘het ouderpand? Staat en valt Ideze en

vooral in de landen, diie het meeste crediet noodig

hebben, niet met het voldoende spoe4i.g’ weer her-
stellen van de fdna.ncieele orde, het herstellen van

‘het budgét-evenwicht en het ophouden der Papier-

wirrtsohaft?
1),
Kan bven
,
dien een -revolutie niet de

staatsfinansiën definitief in de war sturen,? Welke
waarde kan men,’ zich deze kans voor oogen hou-

dende, aan de obligaties toekennen?

Afkeer van ‘den staat als debiteur leidde tot het
volgende plan van Sir Edwani Mountadn, Ohairmaia
van de Eagle, Star and British Dominiions Insurance
Oompany. En syndicaat, gevormd door Regeering,

banken en verzekeringsmaatschappijen ‘in het ,expor-
teeren’d land, zou ‘in contact treden met een bankiers-

syndicaat in het importeerend lan’d, jaat zich garant zou stellen voor d’ë credieten aan zijn. cliënten ver

ieen’d. Het syndicaat in het expoTtland zou’ ‘den
exporteurs de ‘betaling hunner wissels verzekeren,

door het risico tegen ‘een
redelijke
premie over te

nemeh. Waar het hier echter een verzekering tegen

de k’an’s op een ramp, ‘dde het cred.iet van een volk
gheel zou doen verdwijnen, geldt, waaraan het ka-
rakteristiek ‘der essurantie, n.l. risicoverdeeling, ge-‘heel ontbreekt, ‘alsmede de mogelijkheid de grootte
va de kans te bepalen, is terecht de ‘bedenidmig geop-perd, ‘d’at dit een afwijking ‘beteekende van het goede oude beginsel van verzekering ‘op wiskunstiige gron-den’ en mitziuien gepoogd het bezwaar . te ‘ondervan-
gen, door de ‘a’ssurantiemaatschappijen op hun beurt,
voor totaal verlies ‘te vrijwaren. Hiertoe liet men in
de eerste plaats het oog vallen op de helft van de
£ 26 mfflioen, door de Engelsche regeri1ig voor

exportfinanciering ter beschikking gesteld. Bij de bë-

sprekingen, waaraan idé Regeeri.ng, bankiers en assu-
ra’deurs, ‘onder voorzitterschap van Sir Robert Home,
deelnamen, bleek ‘de eerste echter weinig hiervoor
te gevoelen en de oorspronkelijke bestemming ‘der £ 26
millioen: nie’t te willen, veranderen. In ‘de tweede
plaats wilde men de bankiers een deel van het risico.
laten dragen.

Het is duidelijk, id’at dit plan, hetwelk dus ‘de
organisatie volgens het plan-Ter Meulen geheel ter
zijde stelt, van ‘den beginne ‘af ‘d’o’or de afwijzende
hÈ,udiug der regeering weinig kans van uitvoering

heeft gehad. Deze kans werd vrijwel tot nul geredu
ceerd, toen ‘bleek, dat ‘ook de ‘banken ernstig ‘bezwaar
hadden tegen, participatie, ‘aangezien het financieren van exporteredieten ‘van ‘den duur, welke deze thans

1)
Dat de -Volkenbondscommissie dit bezwaar ook voelt,’
blijkt wel
uit
de ‘hiervoor vermelde regeling ten -aanaien
der Oostenrijksche staatsfinanciën.

zullen hebben door hen niet ‘kon geschieden zonder

hun liquiditeit ernstig in gevaar te ‘brengen. En

bovendien kan een ‘bankier geen voorschot geven tegen
een valuta, waarvan ‘de ‘waarde tdagelijks rwi,sselt.
Een sndër ‘bezwaar bestaat bovendien ‘tegen dit plan
en
wel,
dat het alle risico voor den exporteur ‘tracht
‘op te heffen. Op ‘deze
wijze
izouden ‘de exporteurs- er
echter geen belang
bij
‘hebben ‘bij ‘hart aangaan der
transactie uit te ‘zien, of de importeur wel goed. voor

zijn ‘verbintenissen is. Om dit belang te laten bestaan,
‘bepaalt het plan-Ter ‘Meulen, idat, indien ‘tot ‘executo-

riale verkoop -der verpinde obligaties moet worden

overgegaan ‘en ideze minder ‘opbrengen, ‘dan het bedrag
van het verleende crediet, de exporteur voor ‘het ‘saldo

een vordering behoudt op ‘de importeur en niet op
de regeering van ‘het i
,
mporteerende land.

De heer Layton, het vroegere hoofd van de Finan-

cie’elë en Economische afdeeliixg van den Volken-
bon’d deed in de, ,,Times” een be,middelin,gsvoorstel,

het plan-Ter Meulen conzbi’neerende met ide assu-

rtnitiegeclachite ‘van Sir Edward Mountain, aldus
trachtenide de bezwaren te onidervaingein van hen, die

een extra-zekerheid ‘in ‘het expor’Le,ereio,de land n’oo;d-
zakelijk achten. –

Ervan uitgaande, ‘dat het plan-Ter Meiden den ex-

porteur nog een te groot risico laat (over de nood-
zaak hem een zeker risico te laten werden hierboven.
eenige dpmerkingen gemaakt
1
) heeft hij voorgesrteild

dit door een sy’n,clicaat, gevormd door ide Regeering,

de verzekeringsmaatschappijen en de banken te doen
dragen. De opmerking mag gemaakt worden, ‘dat ook

1

teit op deze
wijze
te dekken risico, indien het althans
bestaat in -den omvang als- ‘de ontwerper van het plan
meein’t, moeilijk in – een premie tot uitdrukking zal


zijn te brengen. Oorgenschijnljk beperkt, want indien

het syndicaat de verliezen zou garandeeren, ‘die liet
plan-Ter Meulen ‘on’gedelot zou laten, zooalls de heer
Layton wil, dan zou een ‘ingebreke blijven der Re-
gering van -het importeerende land, hetgeen de waar-

de van haar ‘obligaties tot nul ‘zou reduceeren, toch
-het risico voor hot garan’tiesynidicait ‘tot het volle be-
drag ivan het crediet- doen
stijgen.
Hoe met ‘deze mo-
gelijkheid voor nogen een premie izou
zijn
vast te
st.len, is niet iduidelijk en het ‘bezwaar, dat -de heer
Layton idenkt te ondervangen zou op deze wijze niet

ondervangen -zijn. Zou het syndicaat
zijn
aan’sprake-
lijkihetid ‘tot een zeker percentage van het cr-ediet wil-
len beperken, dan blijft de moeilijkheid der premie-

betaling onverminderd bestaan..
Ook dit -plan bleak geen- le’venskracih,t’ te bezitten
en opnieuw’ bleek hoe ‘moeilijk (het is, ‘het risico,
dqt bij het plan Ter Meulen ‘blijft bestaan, indien
men -dit
VOOT
den exporteur te hoog schat, te dekken.
Daatrbij komt dan de vraag naar het financieren
van het crediet, als onderdeel ‘der or;ganisatie in het
exporteeren’de land in -het plan niet geregeld, zooals
de ‘voors’teller ree-ds -te Brûssel opmerkte
2)
waarvan
– ‘de ‘oplossing echter ook ‘door hem een essentieele ivoor-
waarde voor het ‘in werking treden van ‘het plan ge-acht wordt;

Wat deze kwestie betreft, een inzender in ,,the
Economist” wees er op, dat ‘het plan fundamenteel
‘afwijkt van ‘de gevestigde -handeispraktijk, doordat ‘het
den exporteur crediet ‘doet verleenen, iets wat deze
gwoon1ijk ‘overdraagt -aan zijn ‘bank. Op onderpaiid
van de bond’s kan hij geen geld opnemen. Di-t -zal hem
verhinderen zijn goed-eren -te -exporteeren naar die
landen, welke – slechts op crediet ‘kunnen koopen. ‘Dus,
wil het plan -kans van slagen hebben, dan moeten de
obligaties beleenbaar en/of vr-handelba-ar -zijn.
1

Zoolang het crediiet loopt, kunnen -de obligaties
niet verhan’de-lbaar zijn, ‘daar de exporteur – hen
slechts in – onderpanid ‘kTijgt en paTagraaf XVI be-

l) Deze noodzaak is ook erkend
bij
‘de jongste -wiziging
van het Regeerings-exportcred.ietschema, waarbij den
exporteur ‘thans maximaal 85 pCt. van den factuurprijs
gegarandeerd wordt.
‘) Zie pgn.
863
van den vorigen Jaargang.

30 Maart 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

287

paait, dat zraaimate het crediet wordt afgelost, de

exporteur den importeur de in onderpasaid ontvangen
obligaties teruggeeft. Slechts indien ‘de importeur in
gebreke blijft, gaat het on’derpand in eigendom aan
den exporteur over en wordt verhaudelbaar.

Indien de exporteur dus niet uit eigen ‘middelen
het
crediet kan financieren, zal het op andere wijze
gemobiliseerd moeten worden. Dit nu kan op ver-

schillende wijzen geschieden, waarbij echter zooveel
mogelijk een vermeerdering der inflatie zal dienen
te worden vermeden, hetgeen alleen te bereiken is,
indien de credi’eten zelf of de in onderpand ontvan-

gen obligaties zoodanig gemobiliseerd kunnen wor-
den, ‘dat het publiek ze als belegging zal kunnen
opnemen. Daartoe zal het b.v. noodig ‘zijn injstellin-

gen op te richten, die zich tot taak stellen het in
beleening nemen van cbligaties en het daartegen uit.-
geven harer
eigen
schuldbekentenissen. Ook zouden
deze instellingen het crediet, ‘door den exporteur ver-
strekt, kunnen in beleening nemen voor zoover zoo-
danige herbeleening rechtens in ‘het crediteurenland

kan geschieden en ten derde zouden deze instellin-
gen het geheele cred:iet kunnen overnemen te hunnen
name en ‘de importeur dus zijn contract, met hen
kunnen oversluiten.
In de ,,Times” van 12 Februari werd, een plan ont-
wikkeld tot oprichting van een organisatie, ‘die be-
halve het financieren van het crediet ook ‘de verlee-
niug ervan op zich zou nemen. Een commissie, be-
staande uit vooraanstaande bankiers, k.00plieden en
een vertegenwoordiger van den Board ‘of Tra’de zou
de credietbehoefte en de waarde van het aangeboden
onderpand voor elk land vaststellen. Dit so’a dns een
,n’a’bionalis’atie van de Centrale Commissie van het
plan-Ter Meulen beteekenen. De commissie koopt de
goederen tegen den prijs van den dag van ‘exporteurs, aldus afzet tegen geïnfiateerde prijzen tegengaiand en
vier&oo’pt ze met 10 á 20 pOt. winst. De betaling wordt
gegarandeerd door een syndicaat, gevormd ‘door de
Regeering, de banken en de importeurs in het in-
voerende land. Ook hier dus weinig verschil met het
plan-Ter Meulen, dat ook ‘de garantie in het buiten-
land legt, behalve dat ‘dit, naar het voorkomt, beter
een zorgvuldiige ‘administratie der onderpanden ver-
zekert. Om ‘de exporteurs te betalen iou de regeerin:g
van het exorteerende land tweejarige ‘obligaties,
6 h 6 4 pCt. rentende, uitgeven, af te lossen uit de
opbrengst der ‘goederen. De voorsteller verwacht, dat
de markt ‘deze vlot zal opnemen. Waar ‘de heer Ter
Meulen als looptijd voor de regeering’sobligaties vol-
gens zijn plan
te
Brussel een termijn van 5-10 jaren
noemde, zou tegen een dergeljken looptijd voor
bovengenoemde ‘obligaties, die hen voor ‘belegging
meer aantrekkelijk zou maken, geen bezwaar ‘kunnen
bestaan. Zoo wordt het crediet ten slotte echter ‘toch
weer
regeeringscrediet met ‘v’oliedige garantie voor
den exporteur. Het is toch moeilijk aan te nemen,
dat
de
regeering voor ‘de
door
haar uitgegeven schuld-
bewijzen slechts aansprakelijk ‘zou zijn, voor zooçver
haar debiteuren hun verplichtingen nakomen.
Op ‘dit plan geljken geheel de voorstellen van Sir’
E. Drummoud Frser, waarvoor hij ‘den steun van de
Kamer van Koophandel te Manchester ‘verkreeg. De
uiteindelijke regeeringsgarantie is hier echter wat
gecamoufleer’d, door ‘d’at hij voorstelt een Interna-
tional Credit Association op te richten, wiar verlié-zen door een pro rata garantie
der
vijf
voornaamste geallieerde ihogendheden zullen wordeii ‘gedekt, voor

‘t
geval bij
liquidatie
een
nadeelig saldo
overblijft.
Of
de beteekenis van een garantie van Frankrijk en
Italië echter ‘wel hoog
aan te slaan is? Volgens het
Fransche plan, ‘elders in dit nummer afgedrukt
1)

behoort Italië tot ‘de credietbeh’oeven’de landen!
Deze Credit Associ’ation is ‘direc’t te vergelijken met
de Edge Corporations, waarvan
men in
d,e Vereenig-
de Staten, naar het schijnt, wel wat groo,te verwach-
tingen koestert. Terloops zij hier op het merkwaardig

i)
Zie pgn. 290.

verschil gewezen,. ‘dat men zich in Europa in de
eerste plaats met de ‘zekerheidavraag en vervolgens
eerst met de kwesties der financiering heeft bezig

gehouden, terwijl men in de Unie juist den tegen-
gestelden weg inisloeg, en de eerste kwestie nogal

eenvoudig denkt op te lossen. Volgens een uitlating

van den Chairman van het organiseerend Comité der
Foreign Trade Finance Corporation.
1)
welke men
vindt in een recent nummer van ,,the Chronicle”, is
toch het eenige idool der Corporation den Amerikaan-:

schen ,,export te bevorderen naar klanten, wier crediet
absoluut gezond is en die een garantie kunnen geven

voor de terugbetaling ‘der voorgeschoten bedragen.
De Corporation is voor ‘alles van plan ‘de zekerheid
van’ h’aar leeningen te waarborgen. Indien zij ‘dit niet

kan in zekere deelen van Europa, dan weten we, dat
ze dit in ‘andere deelen der wereld kan doen”. Het
is hun ‘dus vooral te ‘doen om de goede debiteuren.
Of de andere d’eelen van ‘de wereld de exportartikelen

der Unie wel in die mate behoeven als Europa dat
doet? Bovendien mag de vraag gesteld worden, of zij
hun importen niet op de normale wijze kunnen
financieren.

Het resultaat

van de besprekingen over al deze pianne is geweest, idat, zojoals S’ir Robeirt Hornê

op 9 Maart in het Pa.rlement medodeelde cle assu-
ra’deurs zich terugtrokken
esi.
‘de bankiers tenslotte
besloten hun steun aan het plan-Ter Meulen te ver-

leenen daar dit beter het beoogde ‘doel zou bereiken,
dan het reigeeriingssclaama. Het fundamenteele ver-
schil tusschen beide plannen toch is, dat het tweede

den afzet van half- en emndfabrikaten deir Briitsche nijverheid poogt te vergemakkelijken en ‘dus als en-
derideel van de werkloosheudsbestrijdiing kan worden,

zooals oolk Olynes in een i.ngeizonden stuk in de
,,Times” ‘het probleem bekijkt. De oredieteu volgens
dit plan zullen ‘dus hoofdzakelijk consumpti&crediieten
zijn. Het plan-Ter Meulen daarentegen beoogt, zooals

reeds wend opgemerkt, ‘de exporitkr.aoht van de het
zwaarst getroffen landen te vergrooten door den in-
voer van ,,essentiais” te vergemaikkeij,ken.

Teze&lfcler tijd ongeveer werd de ‘benoeming van Sir
E. Drummonid Fraser tot organiattor geannonceerd,
wiens eeuis1e werk thans ‘is ‘de landen, welke crediet
behoeven te ‘bezoeken en met hun regeertingen ‘te on-
derhandelen over ‘de hoegrootheid der beiho:eften en
de te stellen zekerheid.

Spo:ediig zal het plan nog wel niet in werking

treden. De voorbereidende werkiaamheden zijn daar-
toe te omvangrijk. Veel overleg zal ook noo’dig zijn,
om de v
~
erhouffiná te bepalen van de obligaties, als regel luidende in de valuta van het exporrteeirende
land (en dus in het imp’ortland, ‘dat hun af moet los-
sen en daartoe tegoeden in ‘die valuta moet aanhou-
den aan waardasch’ommelingen onderhevig) en de
goudwaarde van het onderpaiid. Een g-rootere marge zal ‘hier noodig ‘zijn naarmate de kans grooter geacht
wordt, dat de valuta van het exporteerende land in
waarde zal stijgen. Het meeste crediet zal echter ge-
geven dienen te. worden, door de krachtige landen,
wier valuta het minst schommelt en waar dus genoem-
de moeilijkheid het minst gevoeld wordt. Geheel ont-
breekt zij in de Vereenig:de Staten wiarop toch in
laatste instantie de hoop van Europa is gevestigd.
Daar bestaan bovendien al Edge Corparations, hoewel
het met de emissie van de obligaties ‘dezer laatste alles
behalve vlot schijnt te gaan. Dit ‘kan een gevolg zijn
van kapitaalschaarschte, die de
mogelijkheid
van
credietverleening op groote ‘schaal aan Europa ern-
stig zou doen verminderen of van het feit, tdat ‘de
inwoni,rs ‘der V. S. nog. tot beleggers ‘moeten worden opgevoed. In ieder geval behoeft uit dien hoofde geen
gevaar geclucht te worden, dat de groote Amerikaan-
schei exportcornbinaties ‘de sterkste debiteuren uit-
pikken
v6ér
het plan-Ter Meulen in werking treedt.
Trouwens, zooais ‘hierboven reeds werd vermeld, heb-

1)
Zie pag.
53
van deren Jaargang.

288

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30
Maart 1921

ben ‘deze hun aandacht niet uitsluiterud op Europa
gevestigd. De heer Mc Hugh zeiide bij
die
geegemhuid

verder nog: ‘,,Mijn ‘aandaoht.ds er op gezvesitiigd, dat
men aus piograniina heet ibecaitiseerd op grond hier-

van, dat
‘wij,
ibeh’oordn te wachten tot (het plan van)

dan Volkenbon’d in elkaar zat. Hierop kan ik een-
vonidig antwoorden, dat, iniclien het noodzakelijk

wordt, bij het verieenen van voorschotten aan Euro-
pa bepaalde garanties te ediseben volgens het orediet-

systeem van den Volkenborud, wij naitiiurljk op deze

bepaalde garanties zullen wachten en intussohen onze

creclieten aan klanten in andere wereiddeelen dan
Europa zullen verleen’en, waar wij als bankiers en

zakenmeuisohen overtuigd zijn, dat betaling onzer

goederen zal gescLhliieden en waar winst te behalen
valt. Doch de crediet-niaohine bhoarrt nu en niet later
gemonteerd te worden, indien we de voo’rdeelen van

deze gelegenheid willen plukken.”

De heer Mac Hugli schijnt dus v’an opinie te zijn,
dat de E’ge’ Corp orations de obligaties, volgens het plan-Ter Meulen uit te geven, in ‘onderpan’d mogen
nemen. Om ‘de samenwerking met de Vereenigde

Staten vruchtbaar te doen zijn,, zou ‘de benoeming
van een Amerikaan tot oig.anis’ator’ ‘bovendien zeer

wenscheljk ‘geweest
‘zijn.
De Fin’ancieele Commissie

uit ‘den Volkenbo’nd ral echter ‘ongetwijfeld haar

redenen gehad hebben, Sir E. Drummoud :FrasOr te

kiezeui.
De staten, welke voor credietverleenirug, volgens

het plan-Ter Meulen, in aanmerking komen, zijn in

d’e eerste plaats die van Midden- en Zuid-Oost-
Europa, Duitschiarud, uitgezonderd. Op het belang
van dè houding, tdoor de Coimmissi’on ‘de Répai’atii’on’s

in de landen, waar zij ‘bestaat, laan te nemen in ver-

band .met d’e moeljkheid van verwezenlijking van
het plan werd reeds gewezen. Haar houding inzake
Oostenrijk stemt hoopvol. Van de tot dusverre ter-
leende Engelsche .regeeringscredieten werd pim.
70 pOt. aan Roemenië verstrekt, terwijl Tsjecho-
Slowakije en Bulgarije ook een matig gebruik ervan
gemaakt hebben. Den Baltiisohen staten daarentegen
schijnt het aan het geschikte .onderphiid te ontbreken.

De stemming in Engeland ‘is gunstig voor het
plan. Gelijk uit hun redevoeringen op de , jaarverga-
deringen hunner instellingen gehouden ‘is gebleken,

kan de organisator iekenen ‘op ‘den steun van de lei-

dende bankiers. ‘Ook ide Fedesation of British In-
du’stries heeft ‘haar ingenomenhei’d met het plan, hoe-
wel ze er, ‘indien bij de uitwerking slechts de ‘oor-

spronkelijk ‘gedachte soort van crediet ‘gegeven wordt,
weinig nut van zal hebben, betuigd. En ‘de Britsehe
regeering verleent ‘haar medewerkinig, waar
d
ze kan.

Ze slaat ‘de ,*aarde ‘der T’er IVLeulen-o’b’ligaities hooig

aan. Volgens haar nieuiwe expoirt-cr’ed.ieit-sdhema
*hr.dt dan exporteur, indien ‘hij deze ‘obligaties tot

het ‘bedrag ‘der factururwaaride deponeert, 85 pOt.,
het m animum.peroentaige, gegarandeerd. Gpen
wonder ‘dan ook, ‘dat de origauisato’r zich opti-
mistisch uitliet over de kans op verwezenlijking van
het plan. In een rede ‘te Manchester betoogde hij
7 Maart ‘de noodzaak ‘d’e door hem in zijn ‘eigen, plan
genoemde credit ass’ociations op te richten. Hoewel
hij zich de ‘vele moeiljkhden, hieraan verbonden, niet
ontveins’de, was hij vol ‘moed, idat hij een tastbaar
resultaat zou ‘bereiken. Het is te ‘hopn:, ‘d’at zijn opti-
misme ‘gegrond zal ‘blijken te
zijn
geweest en dat bij
d’e verdere ‘ontwikkeling het internationaal karakter
van het plan-Ter Meulen gehan’dhaad ‘zal ‘blijven. D
ontwikkeling ‘der dingen ten ‘aanzien van Oostenrijk

wijst in deze richting. W.

HET ONTWERP-PROCESRECHT 1920 EN DE

• .WRAKINO VAN SCHEIDSR/i’CHTERS.

T’o’t ons leedwezen ‘zien wij ions wegens ruimtegebrek
genoodzaakt het tweede deel van bovengenoemd ‘artikel

een week te doen overstaan.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

De economische toestand; de toestand

in den kolenmijnbouw’; de kwestie der
bankrente-verlaging; de handelsov ereen-

komst met Rusland; J. M. Keynes over

de toekomst van de mark.

Onze Lonidienische correspondent schrijft ons dd.
26 Maart 1921:

In prac’bioally all resp’ects the economic ‘situ-
a t i o n shows, no iimproveimenit, .iazdieed it ‘is not dif-

ficuit to show ‘that in somè quiite important respeets

it is li’k’ely to gat worse. ‘The po’litiail ehanges which

are assooi’ated wiith the rotiremant of the former Con-
servatirv,é ‘Deader of the House o’f Oommons are re-

garded as Idkely to inerease the internal’ diiis’ensioaiis

of the majority, and a General Eieetio’n this year is regarded as probably innvitable. The n.atural result

will be
en
inereased feeling of uncertaii’nt, the more

so as the recent electioizs show that the Labour Pa’ty
has deveioped a quite unexpected sbresigth. 1 th.ink

a La’bour majority, at the Eleetion, if and wiien it

comes, is quite impos’si’ble’ buit it is dear that so’me
unoertaiinty on ‘the poinit pErevails iie pôlitical ciircles,

and the rner’e fear ô’f such a contiiingency is likely to
have a had effect. N’ext, in the next few weeks th’e full

effect ofthe Germ’an Reparations Bill will ‘begin ‘to
be feit, tegether wit’h ‘auiy fuirther dislooatio’n of

trede resul’tiing from ‘the inor’eased •sanations whioh
will tand to researubie inoreesingly a bloeiende as

time go’es on. Thirdly, ‘the. Anti-Dumpinig Bill will be
initroduced as soon’ as po’ssiblè after the Easter Recess’,

and this di’s b’ounid to lead to fuxrtiher driffioulti’es in

tr,adiaig wii’th practically the who’le European M’ar’kert.

‘E’mployment’ shows no siguis of im,provement: not

even the Government speakers in the ‘debate this
week asserrted that any marked charge had taken
place. The numher of uinemp’loyed on Maroli 11 was
.given in ‘the debate as 1.227.000 completely u’n.em-

ployed, exilusive of boys and girls, wiith .a further
748.000 on short time. As far as relief measures go, the Ministry of Labouir had been successful ‘in pro-

vidinig ‘work for about 100.000 men. In view of the
econoimic sitaation’ the Government did not initen’d
to press on isa po’licy of Trade-Bo’ar’d Exteausiop as
r.apidly as it had ‘do’ne in the past.

But worst o’f all, tihere ie now eivery cifiange that in

April the wihole of t h e mines of t h e country
wilil ‘stop werk. On Thur’sday evening it was an-
nounced that the Miners’ Conference had ‘decided
to rejeet the ‘Employevs’ off’er of a settiement on the

basis of ‘district agreemenits, iand were to press for

a full, uational wages settlemenrt. It is kno’wn that
this policy will, if enforced, prob’a’bly mean a strike
in some ‘distriets and’ a p’ro’bable look-out in ether

dis’triicts’ for it is prohaible that, .should it come to’ a

atrike, come ,diistricts will prefer to stand aside.

The reluctance of dlintric’ts such as Northumberland
and Durham to ioimmit themselves to a atnikerequires
l’ittle explan’ati’on. The funds of ‘the Federation ‘have
by, no means recovered from the last, fight: the
‘depression has çurt idown the corusu.mption of coal
‘considerably, so, that there must be lange stocks
accumulated in this country, whils’t, mme of the
leaders are seriously alarme’d nt American competi-
ti’on and the coal ‘deliveries under the Peace Treaty.
The South Wales ‘leader is calling for a revision om
the ground that German miners are overwet’kd
• whilst English miners ‘are out’ of wor’k, whiist the
policy of Mr. Hodges seem’s to -be a credit of £ 100
millions from the Government as ‘a sûbsidy in ‘aid of

ëheap coal.

It looks altogether as if the inevitable crisis over
wages had at last arrived. ‘Whatever the outcome of
this particular ‘s’trike or bek-out may be, it will in
all probability settle the issue for all dther industries

as well. Fo’r
if
the sndners cansiot ,,lioldtdieiir end up”,

30 Maart
1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BÉRICHTEN

289

it is quite certain tthat other industrial workers can

not do so.
L’ow’er wages and a re’ductiion of the

B a n ‘k R a te are the reedies proposed by the
empioyers as likely to have an immediate effect. ‘Dhe

new Leaider of the House was officially asked in the
House of Oommous to uise bds dnfluence with the
Bank of Enigland to this effect, a ooiirse of act.ion to

which he right.ly refused to agree. The principle that
the Central Bank should act on the bequest. of ‘the
Treasury Authosities is far too da.ngeTous a one, even

if the :des
,
jred ‘action is in itself advisable. it is stil)

not dear that a r•ed’uction of the rate is desirable
The City Experts do not ‘deny that a ‘very .large pro.
portiön of bank l’oans are nt present frozen, that

consequently the abiity of the Bank to increase loans
is limited, and that the only effect a lo’weri.ng of the
rate could have is an indirect one. 1 f it increases
confidence, then more sales can take place, fi’o’sen
loans can be paid back, and new business financed.
But the assumption that a lower bank rate will ‘do
only go’od, seoms to meto ‘overlo’ok the fact that ii

is quito likely to lead to a reduction of bank ideposits,
if, ‘âs is most probable, ‘the ‘banks lower the rates foi
deposits concurreutly with a reduction of the Bank. rate. 1f such a reciuction followa than the posiitiion
of the banks will not be as good as it ‘was, oven if

a revival of tra’de enabies soiie ‘of the old loans to
be liquidated: Some of the wit.hdrawn deposits would
of course flow into industry, but such ‘a shif:ting of
the lo’aning sources is in ‘my opinion not ‘to ‘be
encouraged at the moment; Some of the speakers in
the House of (Jommons went very much further than’
demanding a reducti’on of bank rate, there ‘was in fact
a dear demand for ‘a new period ‘of inf]aai’on, to end,

one suppones, in a stilil worse collap.sé inter on.
The Rus’si an Tr’a de Ag r eement has new
been discussed in the House of Commons, and the

Premier in a brilliant. sp’eech was enabled to score ,off
his opponents by representin.g the Sçviet Leader’s as
the siuners who have repented. They were turning
to private enterprise, iinlike ‘our oiwn Labour Lead’ers,
who were wedded to impossi’ble ‘doctrines of state
universalism. But of course, a ‘debating effort ‘doos
little to c’lear up the real difficulties. Trade with
Russia cannot possi’bly be resumed on sny scale ‘uiitil
the’ question ‘of recognition is settied one way or
another, and several actionis are pending in the
Courts. 1f these actions .result ‘in the upsetting of the
Sagor judgment, than some orders will ‘be booked;.
if the Sagor deci’si’on is upheld, than the Agreement
is so much waste paper. In any case, a suspicion
prevails that wha’t trade Russia is capa’ble of, will
‘mainly go to Germany, with her very much lower

prices.

1 /
News from the textile centres is ‘less pessimistically
coloured in the last fe’w days; the ‘boot and hosiery
trades are even reported to be fairly satisfied with
the orders from retail’ers thou’gh it is recognised that this is a ‘seasonal revival, and that it will probably be
followed by a slump again. A certain ‘amount of
buying from Calcutta is reported, though.the ‘dispute
over ‘the 21 rupee question is stijl unsettied. The
desire of the imposters to settie invoices on the basis
of a 21 rupee has been rejeoted by. the Manchestet’
in’terests, and nothing will come of it.

Invoices will be pa.id w’hen trede revives. and’ that

is all that cnn be said.
Those of your readers who are interésted in the
future of the Ger man mark will be interested
in a short summary of
en
article w’hich M r. J. M.
K e y n e s has contribu.ted on this subj eet to the
current nunaber. of the Manchester Guardian Corn-
mercial. In his opinion, no reason exists for anti.
cipating any marked improvement in the position of
the mark. 11e assigns three reasons. Firstly, an im.
provement in the position of the mark would benefit
holders ‘of war baas at the expense of the German

community as a whole, and this is a result which
the Allies would ‘hardly all’ow. Secon’dly, na impro. vement of the mark would benefit foreign holders of

marks. Buit the AUiies are also creditors of Germany,
buit in terms of gold mar’ks. Any impro’vesnenit in
the mark would bene/fit the first of these classes of
creditors at the expeuse of the second and this

again the Allies would har’dily allow. Thirdiy, it is
extrernely iiimprobabie that the Reparatjion paymën’bs

een he effected wisthout further inflatjion, so that

the position of ‘the mark will stil fur’Lher .deteriorate.
In general, Mr. Keynes exposes the fa.11iny of con-
oluidi’n,g from en improivemeintiin the general economic

position of the improiveanent’ of the curire,ncy; the

isecond ‘is not a necessary cousequence of, the first at
adi, and is hisito’riically unlikely. Mr. Keynes there-

fore, aniticipates furrtiheir infiation, a proigressive wor-
seniing of the mark, ,,unitiil the final stage is reacihed, wlien the siimplest and mest sensible course will seom

to ho ‘to Lsnpersede it a’ltogeit.her by name
now
uait.’L

Phis ‘morning’s press announces that the premiei
English’ r.ailway company,the London and North

Westeirn, ijnteuds to amalgaimate. w’ith the Lancashire
and Yorkshire Railway; which erves the ‘dense
industrial d’istricts of the Norbh. Parliamentary
sanction is requiired for this, and it will he interesting
to se what the attitude of the Ministry of Transport

will be. The announcernent is generally welcomed in
view of the economies in working w,hiclh are anti-
cipated.

As was to have been foreseen the ‘deputaition repre-sentinig the cottirn industry has receved scant satisfac-
tion from its interview. The façt is thiut the Govern-
ment would fin’d any interferonce with – the cotton
duties almos’t im.possible, in view of tile Indian

si’tuation.

It is ‘anticiipatod that the Customs Conference
whioh bas recently been sitting in Loudon will
recommend a considerable uniificatiion of the customs
documents ‘in ‘the various portions of the Empire.

The Bank Return and the Currency
N o te R e t u r n ‘both reflect the increased ‘deman’çl
for cash associ’ated witb the ‘hoii’day season. T’he Bank

Figures are:

Public Deposits ………..
£ 4071.405
inorease
Other Deposits ………….
, ‘ 6.089.685
decrease
Govt. Securities …………
, 0.476.374
inerease –
Other

…………
, 1.054.622
decrease
Reserve

………………..
1.428.331

11
Circulatio.n …………….
, 1.429.350
increase

The Currency Note .Circul’aton •has risen by the
relatively large anroun’t of £ 4240.116 ‘and now stands

at £ 340 millions.

AANTEEKENINGEN.

Nijverheidsbeschermin.g in Zwlser-

1
a n d.
– Gelijk bekend nam de Zwiitserache wet-
gevende macht onlangs een tweetal besluiten, die voor

le’ hand’eispoliitiek door dit land in de naaste toe-
komst te voeren, van de grootste beteekeniis nijn. Het
eerste besluit machtigt den Bondsraad tot tarief sver-hooging, het tweede invoerverboden uit te vaardigen.
De’ wooridelijke text voligt hieronder:

I. Bundesbeschluss be’treffend die vorUiufïge Abdndersny
des Zolltarifs:
(Vom
18.
Februar
1921).
Art.
1.
Der Bundesrat ist ermitchtigt, die Anilitze ‘des
Zolltai-ifs unter Beobachtung der Bestimmungen von Art.
29,
Ziff.’ i, a-c, der Bundesverfassung im Sinne eiaer
vorübergehenden Massnah me ‘der wirsohaftlichen Lage an-
zupassen und die neuen Ansilt.se in dem i’hm
geeignet schei-
nenden Zeitpu’nkt in Kraft zu setzen.
Die Bundesveriammiung wird vor dem
30.
Juni
1923
darüber entseheiden, ob die bundesriitlicheu Massna’hmen
weiter in Geltu’ng bleiben, oder
1
wie sie abgeiLndet werden
sollen.
Art.
2. –
Der Bundesrat erstattet der Bundesversarnm-
lung jeweilen ‘Bericht über die von ibm gemsss diesem
Beschluss getroffenen Massnahmen.

290

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Maart 1921

H. Bu’ndesbeschluss letreffend die Beschrdnhung der
Einfuhr:
(Vom 18. Februar 1921).

Art.
1 Zur Vermeidung •der
Arbiitslosigkeit
und zum
Sohutze der nationalen Produktion, soweit diese in ihren
Lebensbedingungen bedroht ist, kann der Bundesrait,
im
aligemeinen ‘w-irtschaftlichen Interesse des
“Landes
aus-
nahmsweise und vortibergehend,
die
Eiafuibestimnter
von ihm zu bezeichnenden Waren ijeschrankenoder von
einer Bewilligung abhiugig erklhren.
Er kann zugleich das Notwendige evnorclnen, um die Versorgung des Landes mit den betreffenden Waren zu
angemessenen Preisen zu sichern, sei es dirch Verinba-
rung, durch Preisnorinirung oder in anderer. Weise.
Er kann fllr die Erteilung der Einfuhrbewilligung,
iïi
Berüoksichtigung des Preises und des Wertes der Waren,’
angemessene Gebiiihren festsetzen.
Art.
2. Bevor
der Bundesrat Massuahmen dieser
Art
trifft ‘hört er
eine Konimission au, in
der
die wichtigsten
Wirtschaftsgruppen ‘vertreten
eind.
Art.
3.
Von den auf Grund •dieses Bundesbeschlusses getroffenen Anordnungen ist
der Bundesversammiung in
i,hrer ninhsten Tagung Ken.ntnis zu
geben; zie entseheidet
darüber, ob jene
weiter
in
Kraft bleiben
sollen.
Art.
4.
Der Bundesrat kann für die Uebertretung der
in Ausführung dieses
Besehiusses erlassenen Vorschriften
Busse bis auf Fr. 10.000
oder Gefngnis bis auf
12
Monate
androhen.

Die beiden Strafen können verbunden werden.
Die Verfolgung
und
die Beurteilung liegen
den
kanto-
nalen Behörden eb, soweit nicht der Bundesrat
elazelne
Fhlle an
das Bundesstrafgerieht weist.
Der eiste Abschnitt des Bundesgesetzes über
das Bun-
desatrafrecht vom
4
Februar 1853
findet tAnwendun.g..
Art.
5. Dieser Bundesbeschluss
gilt big zum
31. Dezem-
ber 1921.
Art. 6 – Der Bundesrat
ist mit dem
Vollzuge heauftragt.
Er erlfsst die nötigen Ausführungsvorschriften.

Deze besluiten zijn reeds ‘van kracht
geworden.
De

geldirgrheid.van diet eerste loopt 20 Juni 1923 af, diie
van het tweede 31 December 1921. Reeds meer dan
eens was in Zwiitserlarnrd op herziening
van het
tarief

van invoerrechten, dateereside van 10 October 1902,

aekgedrongesi, vooral teneinde de tarriven aan de
veranderde waarde van het geld aan te ‘passen. De
algemeene prijsstijging toch had ten gevolge gehad,

dat
terwijl
in 1912 de tarieven 6 pOt. van de totale, waarde van den invoer bedroegen, in 1920 dit pr-

oenstage tot drie was gedaald. Hetzelfde bezwaar
doet zich in Zweden gelden. ) Waar wij echter onze
rechten ad valorerm heffen, bestaat heit ten onaent

niet.
Hoewel deze raden als de voornaamste aangevoerd’
wordt, wordt toch ook met voldoening gememoreerd,
dat een merkbare vermindering van het defioit van
de Bondskas er het gevolg, van zal ‘zijn.
• Gegevên de sterke schomijielingen waaraan het

prijsniveau than onderhevig is, heeft men de maat-
regelen hun tijdelijk karakter gegeven.
Bepaalde invoerbeperking’en zijn nog niet afge-
handeld. Alvorens zulks geschiedt zal de Bondsre-
geering eerst den groote commissie van overleg, int
proiducensten en consiimeiniten samengesteld, hooren.

1) Zie pag. 127 van
dezen jaargang.

Bevordering van den Export in
F r a n k r ijle. – Niet alleen in Engeland en der
Vereenrigde Staten tracht men door de oprichting
van bijzondere organisaties den export te bevorderen,
ook in Frankrijk zint men op middelen, dit doel te
bereiken. De Banque Nationale du Oommerce Ex-
ténieur bestudeert het vraagstuk met hert Deparrte-
meet van Handel. Het plan, waarover thans van ge-
dachten gewisseld wordt, vertoont de volgende
trekken:
De op t

i
richten orgnnsartiie wordt als ee’n bijzon-
dere afdeeling van de Bauquc Nationale du Oom-
marco Extérie’ur gedacht. De voorschotten, zullen aan
exporteurs .slechts tegen een zekere vergoeding en slechts vOor den uitvoer naar bepaalde landen ver-
leend worden; deze landen zijn: Polen, Tsjecdio-Slo-
wakije, Yoego-Slavië, Roemenië, Bulgarije, Turkije en
Italië. De voorschotten ‘worden verleend tegen doen-

mentaire wissels op de buitenlarndsche koaper ge-
trokken of na goedkeuring van als onderpand goed-

gekeuzide titels of tegen vrije accepten en na onder-
zoek
der
zendingen en
der verzekeringen.
Ze moeten
verder door de exporteurs gegarandeerd worden, door

goede zekerheden, door de buiteniansche koopers te
stellen: aval rteckening van goedgekeurde lokale ban-

ken, instelling van garantiedepôts in effecten of tin

‘baar geLd, gewaardeerd volgens den dagkoers onder
in nanmerlçng ‘neming van een surplus.

De voorschotten, deloredere inbegrepen, kunnen tot

80 pOt. ‘van het wisseibedrag ibeclragen; voor de o’v’e-
rritge 20
,
pOt. meert de exporteur zelf zorgen. Het
wrisselcredtiet heeft een duur van maximaal

drie
jaren. Ten slotte wosidit ton gunste van het Delcre-
dere-bureau een garainrtti-provrisie gelieven; het tarief

hierrvan stijgt met den duur rvan het ‘voorschot; het
zou b.v. bedraigen 3 pOt, voor liet eerste, 4 pOrt. voor

het tweede en 5 pOt. voor het derde jaar.
De met StaatsgaTantie toegestane ‘voorschotten kun-

nen door de Banque Nationale du Oommerce Exté-
rieur gemobiliseerd worden. De driiemdandswtissels,

diie tot den ver’vraldag vara het crediert vernieuwd

kunnen worden, luiden aan de orilder van de bank,
drie ze dadelijk in disconto neemt tegen het disconto,

naar men zich voor’stelt, vara de Banque de Franco,
plus een kwartaalsconiniissie. Wissels met twee Fraai-

sche handteekenrinrgen zijn. ‘discoiiteerbaar bij, de Ban-
que de Franco. De Staatsgarantie wordt op deen wis-
sel zelf vermeld door middel van een opschrift, dat

verwijst naar de wet, die den Staat tot liet verleenen
der garantie machitrigt.

Koinhandetsprijzen.
De verhoudingscijfers van
verbruiksartikelen, in den handel gebracht door de
Ooöperatie-ve Winkelvéreeniging van ,,Eigen Hulp”
te Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Utrecht, Leeuwar-
den en ‘s-Gravenhage (voorheen E. H.), welke door

het-Oentraal Burea.0 voor de Statistiek
gepubliceerd worden, zjn de navolgnde.

A,ljkdcn
1914 1915
1916
1917
1918
1919

Boonen(bruine)
157
175
214
136
111
146
271
236
(witte)
172
200 259
338
221
238
283
331
Erwten(capuc.)
153
178
192
236
211
217
225
208
(grauwe)
139
157
177
220
191
209 259 248
(groene)
143
160
203
140
«103
130
203 190
123 142 161
135
123
197
226
216
(boekweit)
117
171
200 292 312
292
421 367
(haver)
103
137
150
147
120
120 200
200
Kaas (Leids)
140 160
179
221
207 253
291
286

Gort

………..

(Gouds.)
125
133′
123
126
177
195
250
221
Koffie
………
91
101
118
174
169
145
154
Margarine
99
. 29
102
110
122
136
148 162 161
Meel (tarwebi.)

.88

159
159 212
224
259
382
353
(boekw.)
114
152
195
324 362
314
381 352
Olie (boter)
101
127
149
235
409
381
242
271
(patent)
141
207
228
293
351
446
397
446.
(raap)
137 188
208
329
540 519
360
395
Rijst

……….
116
112
122
125 122
169. 303
328
Soda

………83
117
283
267
417 283
383
417
Stijfsel

…….
107 130 160
320
680
577
333
343
Streep

……..
100′
125
154 179
193
200
218
207
Suiker(basterd)
91
107 115
116
120 147
225 218
,,

(melis)
89
97
100
103
103
121
172
175
113
117 120
127
119 139
131
137
Vernaicelli ..
124
203
207
272 266 300
355
338
Thee

……….

Zeep (w.Brist.)
100
119 126
160
183 191 153
153
,,

(zachte)
87
121
158
121
117
275
267
321
90
90
110
190 160
160 160
Zout

………80
Gemiddelde ver-
houdingscijfers
116
141 165
195
228 289
263
264

Bij beschouwing van deze cijfers neme men in aan-
merking, dat het voorkomt, dat ‘een. artikel tijdelijk
door, een of meer der 6 coöperaties niet wrd ver-
kocht, wat van invloed kan zijn op den loop der
verhoudingscijfers.
De prijzen voor het jaar 1893 werden gelijk 100
gesteld.

30 Maart 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

291

ONTVANGEN:

Statistisch Jaarboek der Gemeente Amsl’erdam. Uit-
gegeven door het Bureau vnu Statistiek der

Gemeenite. 16e Jaaaigang, 1919.

Kamers van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Jaarverslag 1920.

Proeve van onderzoek naar bedrijfshuishoudkundige
tendensen,,
door A.. Sterniheim, clisseritatie Rot-

terdam, 1921.

De rechtsleer der levensverzekeringsovereenkomst

door Jhr. Mr. A. W. Wcihers, Af1everdng T, dein
Haag, 1921.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d (Disc. Wissels. 44
1Juli ’15
Zweeds.R.ksbk 74
l6Spt. ’20
Bk ‘.Bel.Binn.Eff. 54
19Qct. ’20
Bk.v.Noorw.6-64
18Dec. ’19
IVrsch.inR.C.
6419 Oct. ’20 Zwits.
Nat. Bk. 5
21Aug.’19
Bk. van Engeland 7
16Apr.’20
Belg. Nat. Bk. 54
28Apr.
1
20
Duitsche Rijksbk.. 5
23Dec. ’14
Bank v. Spanje 6
4Nov.’20
Bk. van Frankrijk 6
8Apr.’20
Bank v. Italië. 6
20Mei
1
20
Oostenr. Hong. Bk. 5
12Apr.’15
F. Res. Bk. N.Y.
6-74
Juni’20
Nat. Bk. v. Denem. 7
19Apr.’20
Javasche Bank 34
1 Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
1
1
N.
York
Cail.
Part.
Prolon.
disconto
galte
disconto
dIsconto disc.
money

26 IVirt. ’21
4
‘/,-‘/,
i
j
‘)
6
1
1
4-
1
1

6
1
1,-7

)
21-26

’21
41/,_1/,

45
611
4_61

6-7
14-19

’21
4
3
18-
1
1,
4-5
61h
4_51

6-7
7-12
,,
’21
4′!,
4-5
6
1
1-’18
4-
5
18

6-7
22-27 M.
’20
3’/
4-‘!,
5
3
/s-
3
1
4-
6
18

6-14
24-29
M.
‘194
‘/,’I,
4-‘h
321

II
5T5
4-18

5-6
20-24Ju1i’14
3
1
/,_
8
/,,
2’/-
3
14
2114_514

2′!8
– 1/,
2
51
1
1
142’12
1) Noteering van 24 Maart 1921.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Men zie het geidbericht aan den aanhef van dit nummer.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Dato
Londen
Parijs
.
Berlijn
s1
Weenen
5)
Brussel
*5)
New
York’)

21 Mrt. 1921..
11.364
20.224 4.75 0.80
21.124
2.89
5
/
22

,,

1921..
11.364
20174
4.684
0.85 21.074
2.90
23

,,

1921..
11.364 20.174
4.65
0.81
21.074
2.90’/
24

,,

1921..
11.37
20.124
4.624
0.75
21.05
2.90
1
/,
25

,,

1921..
– –
– –


26

,,

1921..


Laagste d.
w. 1)
11.354
20.10
4.60
0.75
21.-
2.89
1
!1
Hoogste
,,

,,
t)
11.374
20.25
4.824
0.90
21.15
2.90
1
1,
19
Mrt.
1921..
11.364
20.174 4.65
0.824
2
21.15
2.904′
12

,,

1921..
11.354
20.65 4.65
0.65
8
21.70
2.904′
Muntpariteit..
12.104
48.-
59.26
50.41
48.-
2.48
1
/a
) r40,eenng te /materdam.

) INoteenne te motterdam. t) Particuliere opgave.
1)
Noteering van 18Maart
8)
idem van II Maart.

D
18
a
t
Stock-
holm)
Kopen-
hagen’)
tlania)
Chrts.

IZLOIIxer.
1
land’)
Spanje
1
t
)
Batavta
1)
telegrafisch

21
Mrt.
1921
66.75 50.40
46.75
50.50
40.60
98
22

,,

1921
67.65 50.30
46.75
50.25
40.65
98
23

1921
67.85 50.50
46.75
49.20
40.55
97
5
/
24

1921
67.10 50.45
46.50
50.15
40.60
97’1
25

,,

1921


26

,,

1921


– –


L’ste d.
w.’)
66.50
50.-,
46.25
49.-
40.40
97
1
1,
H’ste
,,

,,

‘)
67.75
50.80
47.25
5055
40.65
98
19 Mrt.
1921
66.25 50.25
46.70 50.30
40.70
974-984
12

,,

1921
65.50
50.-
47.50
49.15
40.60
98
1
1,
Muntpariteit
66.67 66.67
66.67
48.-
48.-
100

)
INoteenng
te Amsterdam.
‘)
Particulier. opgave.

KOERSEN TE NEW
YORK.

D
0
a
t
CoMe
Lond.
1
Zicht Parijs
1
Zicht Berlijn 1Zicht
Amsterd.
(In

per £)
(In
cl,.
per
$)
(In
cl. p. 4
Rm.)
(in
cl,.
p. gid.)

26
Maart 1921
3.92.-
6.92
oom.
Laagste d. week
3.91.12
6.92
oom.
Hoogste,,

,,
3.92.25
6.97
nom.
19
Maart 1921
3.91.87 6.95
oom.
12

,,

1921
3.90.75
7.08
oom.
Muntpariteit..
4.86.67
5.18
,
14
95’1

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen
en
Landen
Noterings-
eenheden
12
Mrt.
1921
19Mrt.
1921
21-26
Maart’21
Laagste Hoogste
26Mrl
1921

Alexandrir..
Piast. p.
977/,, 971/,,
9771•
97
1
11s
97
1
/te

B. Aires’)..
d. p.
$
48
4618
47 47
1
19
47’11,
Calcutta
. . . .
£
p. rup.
113
7
/,,
1/3″,2
113
2
13
113
7
19
113
17
182
Hongkong ..
id. p.
$
2/3
1
11,
214
5
18
21411,
215′!,
2/4
7
1,
Lissabon….
d. perMil.
ö’i,
5
1
14
481
5
1
12
5
Madrid

….
Peset.
p.

28.08
28.02
27.90 28.10 28.07
•Montevideo’
d. per
$
47
1
/s
45
44
1
/1
45
1
/2
45
Montreal….
$
per
£
4.46
1
/1
4.46
1
1,
4.44
4.48
4.45
•R.d.Janeiro.
d. per Mii.
9
8
1
9
3
18
9
1
13
9
3
1
9
9
11óI)
Lires p.
£
10544
9515/
96
103
98.33
Shanghai

. .
£
p. tael
2/11’14
310
1
14
311
312’i
311
5
14
Rome

…….

Singapore ..
id. p.
$ 2/312/,,
213
7
18
213
5
14
2/3’t/,,
213
7
18
‘Valparaiso..
d. p. peso
9
9
1
8/,
81
8

1

8I157
8vs Yokohama
. .
£
per yen
2/5″/,,
2l5’/,
215
1
1,
215
5
18
215
9
!,,
– 5.oe,sen de, voorafgaande dagen, t)
Telegrafiuch tran.fert.
2)
Noteering van 24 Maart 1921.

NOTEERING VAN ZILVER

Noteering te Londen
te New York 24 Mrt.
1921
……..32
57114

19
1921
……..

331/t
57314

12
1921
……..

32’i
56
1
12
5

,,
1921
……..30’/,
27 Mrt.
1920
……..71′!,
126
29 Mrt.
1919
……..

49′!,
Ï0111
5

20 Juli
1914
……..
24
15
/,,
64

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 29 Maart 1921.
Activa.
Binnenl.
Wis-t
H.-bk.

f105.524.075,26′!,
Prom.,1 B.-bk.

,,
16.648.190,82
eng, in disc.

Ag.sch.
;,
70.527.099,01
1
1,
(
192.699.365,10
Papier
o.
h. Buitenl. in disconto

Idem eigen portef..
f
18.707.738,-
Af: Verkocht maar
voor
de bk. nog niet atgel.

,,


18.707.738,
Beleeningen U.-bk.

1′
84.814.688,49
mci.
vrscb.
in

rek,-crt.

B:-bk.

,,
15.254.010,26/2

{
op
onderp.

Ag.sch. ,,115.568.050,30
f215.636.749,05
11

Op
Effecten

……f196.333.449,05′!,
Op
Goederen en Spec.
,,
19.303.300,-
215.636.749,051!1
Voorschotten a. h. Rijk
…………….

..
14.740.082,801/,
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
56.219.785,-
Munt,nat., Goud
..

,,564.813.716,18

f621.033.501,18
Munt, Zilver, eng..

,,
16.687.411,27
Muntmat., Zilver
..

Effecten
637.720.912,45

Bel.v.
h.
Res.fonds,,

f

4.651.119,87
1
1,
Id. van
‘/sv.h.kapit.

3.875.652,8711,
8.526.772,75
Geb. en Meub. der Bank
…………….,,
3.594.000,-
Diverse
rekeningen
………………

..
39.225.441,53′!,

f1.130.851.061,69′!,

Pasaiva.
Kapitaal ……………………..t

20.000.000,-
Reservefonds ………………….
in omloop ………… ., 1.036.816.145,-
Bankassignatiën in omloop………….

2.499.844,25
Rek.-Cour. Het Rijk
f


aaldo’st
5
Anderen ,, 41.669.550,25
1
1,
41.589.550,26
1
1,
Diverse rekeningen ……… ……… .,24.965.522,19

f1.130.851.061,69′!,

292

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Maart 1921

*

13

NED. BANK 29 Maart 1921 (vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo ………….. f 420.7 78.950,63
Op de basis van)/,,.metaaldekking…. ,, 204.601.842,73
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.103.894.750,-

Verschillen met den vorigen weekstaat i
Meer
Minder
Di
sconto’s …………….

1.841.755,81
Buitenlandsche wissels

1.840.151,-
Beleeningen …. ………..

7.811.047,88
Goud …………………

15.085.947,90
Zilver …………………
1.143.126,37
Bankbiljetten……….. 11.548.390,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s ….

1.906.243,72.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

k.

Andere
Data

Goud

Zilver

bf!eten

opeisdibare
schulden

621.434
P1.687
1.036.816
41.069
636.119
17.831
1.025.268
46.475
29 Mrt.

1921 ……..
21

,,

1921 ……..
636.119
18.525
1.037.984
53.801
636.119
19.414
1.045.825
41.432
28

Febr. 1921 ……
836.141
20.392
1.053.417
46.176

14

,,

1921 ……..
7

,,

1921 …….

634.165
10.426
1;013.315
106.440
27 Mrt. .1920

.
……

.

669.334 9.750
1.011.223 82.202
29 Mrt.

1919.

……

25
Juli

1914

……
162.114
8.228
310.437
6.198

Totaal
1

Hiervan
1

Beschik-
t

Dek.

Data
bedrag
i

Schatkist-
1

Belee.
1

baar
kings.

disconto’
promessen
1

ningen
1

Metaal.
t percen-
1

rechtstreeks
1 1

saldo
1

lage

29 Mrt.

1921
192.699
53.000 215.637
420.779
59
21

1921
190.858
50.000
207.826
439.009

61
14

1921
203.395
53.000
210.838
435.495
60

7

1921
202.087
53.000
223.410
436.007
60

28 Feb.

1921
180.086
46.000 227.776
436.767
60

27 Mrt.

1920
195.998
122.000 201.154
420.124
.58
29 Mrt.

1919
119.690
87.000
195.746
459.997
62

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43:521
1
)
1)
Op de
basis
van
2
15
metaaldekking.

Uit debekendniaking van den Minister van F man-
ci ën blijkt, dat uitstonden op:

21 Maart 1921
1
29 Maart 1921
Aan scliatkisfpromesen..

f.457.410.000,-

f 460.410.000,-
waar van rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst

,,

50.000.000,- ,,

53.000.000,-
Aan schatkistbiljetten

,,

54.292.000,- ,,

54.292.000,-
Aan zilverbons

……….,

47.211.006,50 ,,

46.935.616,-

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.De samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphich ontvangen.

Data
Goud
Zilver
2

12
61″
je en
Andere
opeischb.:
schulden

19 Mrt. 1921
.
468.000
12

,,

1921 ……
*5* *1*
474.000


5

.

1921
…….
*’*
481.500

225.053
10.470

8400

126.060
12

Febr. 1921 …….
5

,,

1921 …….
225.127
10.238
344.426

120.433 225.233

10.013.
352.804

111.032
225.492
9.923
353.907

108.885
29 Jan.

1921 …….

171.098
‘4.216
316.724

90.967

22

,,

1921 …….

20 Mrt.

1920…….
22 Mrt.

1919 ……
125.600
10.972
210.470

121.915

25

Juli. 1914

…….
22.057 31.907 110.172

12.634
1

113sei3,

.

Beschik-

Dek..

Dis-

buiten

2dec.

Diverse

baar

king,.
ata ,

conto’s

N..Ind.

ningen

re e-

metaal- percen-
betaalbaar

ningen

saldo

tage –

19Mrt.1921

,

225000

‘ 143.250


12 ,, 1421

228.000

142.260
5 ,; 1921

241.500.

140.250

12Feb.1921 34.551 25.414 119.444 43.221 141.622

50

5 ,, 1921 34.629 24.642 122.657 44.682 142 636

51

29Jan.1921 34240 25.894 125567 44.123 142671

51

22 ,, 1921 32.414 24.72(1 133.912 47.129 143.049

50 –

20Mrt. 1920 16297 15.613 152 571 41.895 93.939

44
22Mrt.1919 8.359 21.462 79.616 9.695

70.351

41

25 Juli 1914 ‘7.259

6.395 47.934

2.28

4.842′

44

‘)Sluitpost der activa.
2)
Op de basis van
215
metaaldekking.

DE SURINAAMSCHE BANK:
Voornaamste posten in duizenden guldens.
Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
scnutaen
Disconto’s
D k
iv. re e-
ningen
l

29 Jan.

1921 ..
1.233
2.215
1.133 2.176
197
22

1921

..
1 233
2.226
1.0641

2.175 260
15

.

1921

..
1.234
.2.339
1.041
2.186
248.
.8

.

1921

..
1.234
.
2.371 1.084
2.144 287
31 Dec.

1920 ..
1.240
2.462
1.012
2.118
344
24

,,

1920


1.158
2.390
1.022
2.020
411

31 Jan. 1920 ..
1.047
1.597
1.111 1.620
262
1 Febr. 1919 ..
927
1.683 1.366
1.303 307

25 Jûli

1914 ..
645
1.100
560

1

735
396
t)
Sluitpost der achva

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.
Voorilaainste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Data
Gov.
Sec.

Other
Sec.
Public
Depos.
.

Other
Depos.
Re.
serve

23 Mrt. ’21
24.000
101.022
22.983
101.169
17.241
13,90
16

,,

’21
.23.524
102.077
18.910 107.259 18.669
14,80
9

,,

’21
39.154
93.718
17.881
115.196
18.300
13,75
2

,,

’21
44.394.
98.925
18.236
124.469
17.477
12,24
24 Mrt. ’20
48.395
91.143
19.763 131.757
33.097
21,84
26 Mrt. ’19
56.993
79.452 25.623
121.760
29.063
19,71

22Juli ’14
11.005
33633
13.735
42.185
29.297
52
5
/8
t)
Verhouding tuaschen
Reserve
en Deposits.

ÔUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darle.hens- kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kamen
,
scheine
latie

Dek-
hings.

7 Mrt. ’21
1.100.048
1.091.613 22.732.952
67.907.828
35
28 Febr.
1
21
1.099.590 1.091.616
21.982.303
67.426.959
34
23

’21
1.099.109
1.091.620
‘21.815.132
65.519.877
33


15

,,

’21
1.098.837 1.091.628 23.299.707
66.938.804
83

7 Mrt. ’20
1.118.082 1.091.374 13.031.027
41.48.351
84
7 Mrt. ’19
2.265.297
2.24.324
6.018.523
24.247.989
34

23
Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93
t)
Dekking
der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
/
Wissels

.
t
Rek. Crt.
Darlehenskassens’cheine
Totaal
In kas bij de
uitgegeven
1
Reichsbank

7 Mrt.

1921
55.228.423
151873.047
33.454.300
22.678 600
28 Febr. 1921
56.451.339 17.357.088
32.8(16.50(1
22.579.100
23

1921
50.999.874
13.729.893
32.570.600
21.764.100
15

,,

1921
50.754.832
14.842.540
34.310.000 23.250.100

7 Mrt.

1920
40.254.480
13.352.69.3
25.886.500
12.994.200
7 Mrt.

1919
28.515.297
10.899.434
16.738.100
6.009.900

23 Juli

1914

750.892 943.964

OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE BANK.
Voornaamste posten.in duizenden Kronen.

Data
Metaal- en
bulten1.
1goudwi33els

t
1

Disc, en

1
beleen,ngen

t Bijz. schuld
Oostenrijk
1
en Hongarije

t

Bank.
biljetten
Rek. Crt.
saldi

15Nov.’20
1
)
325 730
37.782.521
32.954.000
74.121.378
9.497.833
31Oct.’20
321.121
36.474.630
32.954.000
72.902.605 9.930.245
7Feb.’20
290.428
19.261.400
32.954.001′
56.994.022 6.067.646
31Jan.’20
291.083
19.162.543
32,954.00(1
56.772.802
6.220:536

15Nov.’19
825.097 14.742.052
32.954.000
501582.595
7.235.850

23Juli’14
1.589.267
954.356

2.159.759 291.270

t
) waarvan 222.669 goud, 46398
buitenlandsche goudwissels en
56.463
munt en muntmateriaal zilver.

Data

.
Metaal
Circulatie
CurrenctiNotes.

Bedrag
Coudd.
Gov. Sec.

23 Mrt.
1921
128.327
129.535
*** ***
*5*

16


1921
128.325
128.106

9

f921
128.324
128 475
337.’883
28.500
305:294
2

1921
128.327
129.300
337.268
28.500
305.112

24 Mrt. 1920
115.783
101.137
326.572 28.500 307 581
26 Mrt. 1919
84.252
73.649 328.064
28.500
308.577

22 Juli

1914
40.164
29.317

.

r

30
Maart
1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

293

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden îrancs.

Data
Goud
Waarvan
in het
Bditenland
Zilver
Te goed
in het
Buitenland

Buit.geu.
voorsch.
old. Staal

24 Mrt’21
5.503.910
1.948.367
265.408
643.174
25.900.000
17

’21
5.503.743
1.948.367
264.930
646.482
25.800.000
10

’21
5.503.549
1.948.367
266 242
658.312
26.100.000
3

,,

’21 5.503.351
1.948.367
265.107
658.312 26.000.000

25 Mrt ’20
5.584.026
1.978.278
247.158
664.041
26.300.000
27 Mrt’19
5.542.691
1.978.278 313.012 753.079 21.600.000

23 Juli
’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uitge.
stelde
Wissels

Belee.
ning
Bankbi!.
jete,

Rek. Crt.
Parti.
culieren

Rek.
Cr1.
Slaat

2.859.119
275.861
2.198.565 38.132.816
3.103.963
39.665
2.863.943
301.679
2.209.240
38.245.394
3.087.596
64.268
2.927.496
307.60
2224.780
38.366.247 3.324.202
38.351
cr
3.145.450
318.895
2.177.951 38.145.947
3.351.237 81.534

1.177.641
576.782 1.570.426
37.568.965
3.512.652
526.343
1.000.447
953.990
1.215.386
33.371.661
3.012.706

1.541.080

769.4001
5.911.9101
942.5701400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQE.

Voornaamste posten in duizenden france.

Metaal
TiT
1
Beleen.
.r
i
R k.
e
Data
mcl.
van
1

vaz
wissels
1

Circu.
1

Cr1.
buitenl.
buiten1.
1
prom. d.
en
t

lalie
1

portie
s
vorder.
1
pravinc.
heleen.

23Mrt.’21
328.238
84.653 480.000 879.696 6.022.096
602.385
17

’21
329.963
84.653
480.000
857.648
6.033.654 535.788
10

’21
326.105 84.653 480.000
877.190 6.058.305
503.557
3

,,

’21
326.961
84.099
480.000
948.022
6.038.605
1.551.030

25Mrt.’20
357.974
84.955
480.000
652.986
4.947.035
1.433.068

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

Goudvoorraad
F.R.

Data
______________

Zilver
Notes in
Totaal
Dekking
in het
dc.
circu-
______________
bedrag
F. R. Notes
buiten!.
latie

4 Mrt.’ 21
2.163.090
1.402.238

212.673
3.042.611.
25 Febr. ’21
2.140.313
1.392.874
-.
216.686
3.051.706
18

,,

’21
2.132.652
1.409.923

220.338
3037.444.
11

,,

’21
2.121.978
1.436.513

220.220 3.050.416

5 Mrt. ’20
1937.077
1.254.761 112.822
117.553
3.030.010
7 Mrt. ’19
2.139.479
1.281.358
5.829 65.98312.488.537

ijata
VV
issets
Totaal
Deposito’,
Gestort
Kapitaal

Algem.
Dek-
kings.
perc.
1)

Percent Goud.
dekking
circul.
2)

4 Mrt. ’21
2.505.509 2.269.918
100.865
50,8
59,3
25 Febr. ’21
2.568.757
2.279.019
100.790
49,9
58,1
18

,,

’21
2.531 282
2.286 779
100.740
.
50,3 58,5
11

,,

’21
2.581.389
2.238.131
100.557 49,6
57,6

5 Mrt. ’20
2.927.618
2.616.036
90.871


7 Mrt. ’19
2.161.290 2.401.287
81.490


1)
Verhouding tueochen: den totalen goudvoorraad. zilver etc.. en de
opei.chbare echulden: F R. Notes en netto depoaitoe.
1)
Na aftrek
van 35 pCt. der totale dekkingsmiddelen als dekking voor de
netto
dcponitos.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED RES. STELSEL.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
1
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
hij de
Totaal
Waarvan
time
1
banken
gelden en
bdeggin
gen
F. R. bonk,
a’epostto’s
deposits

25 Feb. ’21
826
16.107.849
1.296.808
13.524.730
2.908.663
18

,,

’21
826
16.097.444
1.293.847
13.602.290
2.907.210
11

,,

’21
832
16.118.019
1.308.755
13.619 536
2.917.771
4

’21
828
16.265.818
1.320.414
13.675.205
2.923.673

27 Feb. ’20
805
15.727.448
1.408.357
14.019.430
2.523.754
28 Feb.’19
771
14.154.4881
1.253.166
2.309.801 1.641.232

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

BANKSTATEN,

KWARTAALSGEWIJZE OPGENOMEN.

1. BANK VAN SPANJE.

(In millioenen Peseta’s.)

Data
Goud
Zilver.
Staat,.
fond.
ven t)

Dis.
contos
en
Beleen.

,Circu.
laite
Rek.
Cr1.

12 Maart1921..
2475,9 582,3
912,1
1882,8 4249,7 1164,5
5

,,

1921..
2473,1
581,8
914,8
1884,5
42649
1145,5
26 Febr.

1921..
2470,9 585,6 865,8
1898,8
4242,6
1144,8
19

,,

1921..
2469,3 582,5 1036,2
1734,6 4265,1 1134,8
12

,,

1921..
2467,0 580,2 863,0
1918,2
4294,3
1161,9
5

,,

1921..
2464,8 579,0
820,2
1936,4
4320,5
1144,3
29 Jan.

1921..
2462,8 582,5 836,2
1927,3
4299,3
1170,7
22

1921..
2481,3
580,1
791,7
1949,9
4314,8
1183,8
15

.

1921..
2459,4
573,7
723,0
1950,2
4348,8 1177,4
8

1921..
2458,0 568,1
747,4 2016,7
4372,0
1161,7
1

1921..
2462,4
5627
747,1
2180,3 4417,8
1169,5
24

Dec.

1920..
2456,1
583,6
1035,7
1756,3
4237,3
1187,9

13 Maart 1920..
2451,1
631,2

1554,3 3868,5
1116,5
15 Maart 1919..
2256,3 643,5 700,6
1268,5
3474,4
1073,6

24 Juli

1914

.
543,5 729,8
494,4 783,8
1919,0
497,9

‘) Inclusief de schuld van de schatkist in rek.-crt.

II. ZWITSERSCHE NATIONALE BANK.

(In millioenen Francs.)

Dato


Goud
Zilver
Darle- hen,.
kassen-
scheine

Dis.
contos
en
Beleen.

Circu.
latte
Rek. 01.

22 Maart1921..
543,4
196,2 4,2
301,0
924,9
104,4
15

,,

1921..
543,3
188,1
4,4
311,5
920,4
94,0
7

,,

1921..
543,2 174,6
5,2 334,8
934,4 85,4
28 Febr.

1921..
543,2
167,5
5,6
330,5 944,4 80,9
23

,,

1921..
543,1
161,7
6,6
315,0
895,6
104,2
15

,,

1921..
543,1
152,7
8,1
312,7 896,0 103,5
7

,,

1921..
543,0
136,7
8,2
363,1 916,3
114,5
31

Jan.

1921..
543,0
132,0
9,7
383,8
938,9
118,0
22

,,

1921..
543,0 129,0
10,7
3;5,1
899,7
155,1
15

,,

1921..
542,9
126,3
13,8
394,5 919,4
152,0
7

,,

1921..
542,9
123,2
13,7
445,7
961,3
147,3
31 Dec.

1920..
542,9
121,6
13,3
511,1
1023,7
163,2
23

,,

1920..
542,9
120,6
14,8
440,3 965,3
135,9
23 Maar4 1920..
528,7
86,4
15,1
313,8
903,3
119,8
23 Maart1919..
413,0
65,0
10,2
494,3 879,5 121,6

23

Juli

1914..
180,1
13,9

107,8 267,9
50,7

III. NATIONALE BANK VAN DENEMARKEN.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Zilver
ringen
op het
bullenl.Bdeen.

conto’3
en
Circu-
latie
Rek.
Crt.
_

28 Febr.

1921..
227,6
2,7
15,4.
352,5
508,5
63,3
31 Jan.

1921..
227,6
2,5
16,1
347,2
522,2
62,8
31 Dec.

1920..
227,6
2,6 9,4
475,6
556,7
65,2

28 Febr.

1920..
226,7
3,4
10,8
377,2
475,1
59,3
28 Febr.

1919..
187,2
2,5
97,2
286,6
412,2
145,2

30 Juni

1914..
75,6
6,6
19,8
95,6
159,8 4,8

IV. ZWEEDSCHE RIJKSBANK.

(In inillioenen Kronen.)

L,ata

ou
Vorde.
ringen
op het
buitenl.

Staat,-
fondsen

Dis.
contds
en
Beleen.

Circu-
laiie
Rek.
Cr1.

18 Maart1921..
281,7 109,7
12,7
552,6
6738
.223,8
12

,,

1921..
281,7
105,3
12,7 560,6 676,3
216,0
5

,,

1921..
281,8
105,7 12,7
562,5
890,7
205,0
26 Febr.

1921..
281,8
107,6
12,7
539,2 659,4 227,6
19

,,

1921..
281,8
108,7
12,7
571,4
641,3 267,1
12

,,

1921..
281,8
103,6
12,7
579,3 651,8 271,0
5

,,

1921..
281,8
104,8
12,7
587,9
670,8
248,2
29 Jan.

1921..
281,9
106,8
12,7
531,6
645,9
225,3
22

,,

1921..
281,5
107,9
12,7
528,5
635,1
228,7
15

,,

1921..
281,6
105,8
12,7
518,9
665,1
204,8
8

,,

1921..
281,7 102,8
12,7
550,4
694,0
198,3
31 Dec.

1920..
281,8
98,7
12,7
558,3
759,9 171,5
24

,,

1920..
282,0 118,6
34,3
570,0 731,2
168,5
20 Maart1920..
261,1
113,0
45,9
614,9
679,3 316,4
22 Maart1919..
288,0
140,8
54,1
380,4
701,4
146,1
25

Juli

1914..
105,8 115,6
28,0
92,4
206,2
68,2

294

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Maart 1921

V. BANK VAN NOORWEGEN.

(In millioenen Kronen.)

Vorde-
Dis.

Data
Goud
ringen
Effecten
conIos
en
Circu-
folie Rek.
Cr1.
buiten!.
Beleen.

7 Maart 192

1.
147,3
43,5
9,1
‘430,2

416,3

115,5
28 Febr.

1921..
147,3
47,2
9,1
440,7

417,0

127,5
22

,,

1921.
.

147,3
48,0
9,1
440,3

409,6

135,2

15

,,

1921..
147,3 50,3
9,1
4421

413,1

133,8

7

,,

1921.
.

147,3
53,7 9,1
452,2

420,9

134,8
31

Jan..

1921..
147,3 55,8
9,1
457,1

423,3

133,7
22

1921..
147,3 58,7
.

9,1
.450,1

4255

129,5

15

.1921..
147;3
57,9
.10,5
452,0

435,6

121,6

7

,,

1921..
147,3
t4,5
10,5
476,7

456,9

126,4

31

Dec.

1920…
147,3
5,2
10,5
500,2

478,4

127,7

22

1920..
147,3
55,8
10,5
475,4

493,3

91,4

15

,,

1920..
147,3
56,2
10,5
439,1

480,7

89,4

7

,,

1920..
147,3
57,2
10,5
427,9

453,7

86,2

15 Maart1920..
147,4
75,4
10,5
343,1

412,6

99,9

15 Maart1919..
121,7
60,9
13,0
400,1

413,8

112,6

22 Juli

1914.1

52,4 65,7
8,9
79,3

120,8

10,7

VI. BANKBUREAU
.VAN
TSJECHO-SLOWAKIJE,

verbonden
aan
het Ministerie
van
Financiën.

(In millioenen
Tsjecho-Slow.
Kronen).

Data

Vorder.

Oo’tenr..
Dis..
Be!ee
Vorde-
ringen
Circu-
Rek.

H
conto
s
ningen
op
het
lalze
Cr1.

Bank)
.
buiten!.

28′ Febr.

1921
9526,1
1672,6
2095,8
332,7
10914,8
848,5.

23

,,

1921
9526,0
1741,3
2016,5
309,2
10612,1
966,2

15

,,

1921
9522,9
1760,0
2107,9 213,4
10659,7
995,4

7

,,

1921,
9522,8
1848,8
2193,8
133,8
10808,1
1006,9

31 Jan.

1921
9522,7
1794,0
2206,9 165,4 10888,3
857,1

23

,,

1921
9522,6
1747,9 2253,3
240,5 10611,3
1254;9,,

15

,,

1921
9522,3
1737,1
2289,8 507,3
10813,1 1314,8

7

,,

1921
9522,2
1904,8 2319,3
474,7
11097,3
1209,2

31 Dec.

1920 9522,1
2015,5 2322,7
455,6
11288,5
1144,2

23

,,

1920 9522,1
1930,9 2301,1
416,3
10974,5
1321,9

15

,,

1920 9522,0
1835,8 2246,9
271,4
10881,0 1205,4

*) Bankbiljetten,
rekening-crt.-saldi
en schatkistbons.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 24 Maart 1921.

De zeer korte zakenweek vÔSr de Paaschvacantie heeft.
toch wel een.ige beroering gebracht. Eindelijk toch is de
stemming in Opper-Silezië gehouden en, zooals te ver-
wachten was, heeft de, uitslag nieuwe verwikkelingen te
voorschijn geroepen. Want al is het totaal-resultaat gun-
stig voor Duitschla.ud te noemen, de uitspraken der kiezers
in de afzonderlijke districten geven aanleiding tot zeer
uiteenloopende opvattingen. Zooals de zaken thans staan,
is het aan te nemen, ‘dat noch de Duitsche, noch de Pool-
sche partijgan.gers tevreden gesteld ku.nnen worden, zon- –
der het land zelf en ‘de gansche wereld daarmede, on.noe-
melijke schade toe te brengen. Want het meest voor de
hand ligt wel de oplossing, dat Opper-Silezdë zal worden
verdeeld in Poolsche en Duitsche ‘districten ‘en zonder nu.
vooruit te willen loopen op de industrieele capaciteiten van
de. Poolsche leiders in die provincies, die aan Polen toege-
wezen zullen worden, ‘kan thans reeds worden geconsta-
teerd, steu.nende op de ervaring in dergelijke gevallen, dat
een verdeeling opnieuw de oorzaak zal worden van allerlei’
wrijvingen en verwikkelingen. Het is dan ook zeer goed
verkiaarbaar, .dat de Duitsche beurzen niet gereageerd heb
ben op de oogensohijnljk zeer gunstige verkiezingscij Iers,
hoewel aan den anderen kant de tendens toch ook niet,
zoo ongeanimeerd is geweest. Alleen Opper-Silezische mon-,
taan-waarden hebben •sterk onder den verkoopdrang te
lijden gehad, met name aandeêlen Laurahütte, Caro en
Oberbedarf. Daarèntegen waren .de overige fondsen van
gelijke soort .eerdei zeer vast gestemd, ondanks de heftige communistische onlusten, die ‘vooral in Centraal Duitsch-
land zijn uitgebroken. Opnieuw is .gebleken, dat de com-
munistische partij in Duitschland voeling ‘houdt met de
bewindvoerders in het voormalige Tsarenrijk, ‘doch rtevenq
is sterk naar voren gekomen, dat de meerderheid bij onze
Oosterbiren geen heil verwacht van gewelclda’dige maat-
regelen, zoödat de gegronde hoop bestaat, dat binnenkort
de rust weer zal zijn teruggekeerd. Het is waarschijnlijk
deze opvatting, die de beurzen in de Duitsche plaatsen
zoo rustig tegenover . de binnen:la.ndsche woelingen heeft
doen staan.

In de overige landen zijn de markten van zeer geringe
interesse geweest. Noch te Parijs, noch te Londen is de
handel ook slechts van eenige beteekenis geworden en in
verband hiermede waren ook de fluctuaties uiterst gering.
Alleen bestond op sommige dagen nogalbelangstelling voor
aandeelen Koit.iiikljke Petroleum Maatschappij, waarvan
de ‘aanleiding echter eerder uitging van Amsterdam en
New York. .

Vooral te New York is de beurs vester ‘ van toon ge-
worden. Dit staat in verband met de aanwijzingen van een
eenigszins verbeterden toestand op economisch gebied. Na-
tuuljk is uit het lichte herstel niet te concludeeien, dat
het tijdperk van depressie nu tot het verleden behoort; het
is zelfs zeer goed mogelijk, ‘dat de opgaande curve slechts
een episode beteekeut in de over het geheel dalende rich
ting van de conjunctuur, doch onwillekeurig schept ‘men moed uit de teekenen van opleving, die ‘zich thans voor-
doen. Die teekenen worden waarenometi in verschillende
berichten;
0e.
in die der Federal Reserve Banken. Het dis-
trict New York b.v. maakt melding van ,,tamelijk bevre-digende verhoudingen in den kleinhandel” en het district
Chicago begint met de woorden: ,,De verhoudingen in het
Midden-Westen zijn bemoedigend.” Voorts wordt gewezen
op de omstandigheid, dat de liquidatie van de voorschot,
ten, verleend aan •de boeren, vlot van stapel loopt. Zoo is in lowa, de landbouwsta’at hij uitnernenclheid, het totaal-
bedrag van $ 98 rällioen aan voorschotten in December, teruggegay tot 76 millioen dollar.g Dat desondanks toch
tamelijk gioote onzekerheid heersoht, kan worden gecon-cludeerd uit. de ‘statistiek der nieuw-opgerichte naamloze
vennootschappen, gepubliceerd in ‘het ,,Journal of Corn-
merce”. Volgens dit blad bedroeg de gezamenlijke kapita-
,lisatie van nieuwe maatschappijen, opgericht in Februari,
slechts 654 millioen dollar (in aanmerking zijn slechts ge-
nomen ondernemingen met meer dan $ 100.000 kapitaal),
hetgeen het kleinste bedrag ‘is sedert April 1919. Het aan-
tal nieuwe ondernemingen bedroeg echter 838 en overtrof
hierdoor dat der, maand Januari met een totaal-aantal van
491, doch met een kapitalisatie van $ 1243 mi.11ioen. In de
statistiek ‘der faillissementen treed ook een lichte verbete-
ring naar voren; ‘gedurende Februari werden 1641 faillis-
sementen uitgesproken tegen 1895 in Januari, waarbij
echter in aanmerking te nemen is, dat Februari 3 werk’
dagen minder telde dan de voorafgaande maand. December
leverde 1525 en November 1686 faillissementen op; het
gemiddelde is voor de Vereenigde Staten ongeveer 1000
per maand.

Het zou natuurlijk onjuist zijn, dergelijke teekenen te
hoog aan te ‘slaan. Aan den anderen kant echter zou het
nog veel verkeerder zijn de Vereen.igde Staten te bescbou-
ven als een land, dat evenzeer, den, afgrond nabij is, als
E
sommige landen van Europa. en verder bewijs hiervoor
put men uit de cijfers der werkloozen-statistieken, gepu
bliceerd door het Ministerie van Arbeid. Op 1 Januari be-
droeg volgens deze cijfers het totaal aantal der werkloozen
2.500.000. Op zich zelf is dit natuurlijk een zeer groot
getal, ‘doch men moet niet vergeten, ‘dat het Ministerie
zijn,opgaven van de werkgevers betrekt, die wel ‘het aan-
tal ontslagenen, doch niet dat van ‘de iaán ‘het werk ge-
stelden moeten opgeven. Volgens meer betrouwbare ge.
gevens wordt ‘het totaal ‘dan ook getaxeerd op 2 millioen,
dat’ is 1,9 pCt. •der bevolking, terwijl bv. Engeland een
percentage van .2,3 pOt. aantoont. Hierbij valt bovendien op te merken, dat een groot aantal ‘dezer arbeiders weder
naar het ‘land en het boerenbedrijf is teruggekeerd, waar
vandaan zij naar ‘de ‘groote steden waren gelokt in den
oorlogstijd, toen in ‘de fabrieken een veel honger loon kon
worden bereikt. Voor zoover het de zwaarst getroffen tak van industrie betreft, de automobiel-branche, han worden
geconstateerd, dat in Detroit, de hoofdplaats van deze
industrie, inmiddels weder 18.000 ontslagen arbeiders in
dienst zijn genomen. Ook heeft het een ongunstigen invloed
op de statistiek uitgeoefend, dat veel seizoenarbeiders thans
geen werk kunnen vinden. Voornamelijk is dit het geval
met de bouwvak-arbeiders, nu er zoo weinig nieuwe huizen
worden gebouwd. De ‘stad New York heeft nu getracht
eenigeû voortgang in ‘deze werkzaamheden te brengen door

te
bepalen,dat van ieder huis dat gezet wordt, een bedrag
van $ 1000.- per kamer zal worden afgetrokken van de
totale som, die ‘anders voor belastiig-heffing in aanmerking
zou moeten komen. De ‘,,National Federation ‘of Construc-
‘tien Industries” heeft een overzicht gepubliceerd, waaraan
ontleend zij, dat in de Vereenigde ,Staten een tekort bestaat
aan 1.500.000 woningen, 500.000 fabrieken, 5000 scholen en
20.000 theaters. De juistheid van deze cijfers geheel latende
voor de betrokken organisatie, blijkt hieruit toch wel een
geweldig tekort aan woning- en fabrieks-accomodatie,
zoodat wellicht spoedig ‘maatregelen te verwachten zijn,

30 Maart 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

295

die hierin en derhalve ook in de algemeene werkloosheid,
verbetering kunnen aanbrengen.
Deze verhoudingen in het bouwvak maken het ook vel-
klaarbaar, dat de United States Steel Corporation bij hare
prijzen blijft volharden. Het actueele cijfer van openstaande
orders waarborgt nog een arbei.ds-mogelijheid voor zes
maanden en men hoopt binnen dien tijd met betere voor
uitz.ichten rekening te kunnen houden.
Door deze ietwat betere omstandigheden zijn de stemmen
voor het invoeren van een beschermend tarief niet zoo luid
meer als eenigentijd geleden. Een commissie is thans naar
verschillende landen gezonden ter bestudeering van den
kostprijs van verschillende materialen, die thans in de
Vereenigde Staten worden ingevoerd; men wil namelijk
een eventueel beschermend tarief op ,,wetensehappelijke”
basis stellen en hoofdzakelijk hiervan uitgaan, dat men een belasting heft, die het verschil in prijs tussehen in Amerika
vervaardigde en uit het buitenland ingevoerde artikelen
uit den weg ruimt. Het is echter te verwachten, dat, indien
ooit, het nog zeer geruimen tijd zal duren, alvorens ‘derge-
lijke plannen tot ontwerp van wet worden samengevoegd. In ieder ‘geval is uit het bovenstaande de betere tendens
van de New-Yorksche beurs goed -te verklaren.
T e o n z e n t is in de drie we;kdagen van de nieuwe
berichtsperiode geen enkel nieuw feit naar voren gekomen.
Voor staatsfondsen is de stemming, ‘wat de binnenlandsche
soorten betreft, zeer vast gebleven. De oorzaken ‘hiervoor zijn reeds in vorige overzichten aangegeven; bovendien is
hierbij gekomen een ‘lichte verruiming van de geldmarkt,
hetgeen ook een stimuleerenden invloed heeft uitgeoefend.
Buitenlandsche soorten hebben vrijwel geen enkele belang-
stelling getrokken; nu de ‘berichten uit Rusland zijn ver-
stnmd en alles er op wijst, •dat het bewind •der Bolsjewiki,
hoewel sterk en principieel gewijzigd, voorloopig nog kracht
genoeg heeft ‘behouden om aan het roer te blijven, gaat een
deel van het publiek weder tot reitlisatie van de hooger
gekochte Russische staatsschuldbrieven over.

22 Mrt. 23 Mrt. 24 Mrt.

5
0/
Ned. W. Sch.

1918 88

87:11

8771 –
4
0
/0
,,

,,

,,

1916
87118

8711
4

88’12 +
Pls
4
0/o ir
,

1916
79
1
1,

7971
8

79814 + 114

334
0
1

,,

,,

,,

. ..

68’/:

6811,

69

.f.
I/

3

010
,,

,,

,,

. . .

59/,

59%

59114

234
°/
o
Cert. N.
W.
S
…..50″/,, 50°116
50
5
1
– 5/:o

5
Of
Oost-!ndi 1915 …

90

901/
4

99
2
18
+ 018
6

01

,.

1919 ……95/:,

95118

95


7
1i6
4 01 Oostenr. Kronenrente

3
1
/6 3
1
/2


7/Is

5

0
1
0
Rusland 1906 ……8′!,

8
1
12

89
4
0
10 RusI. bij Hope & Co

8
,14

8


11
4

434
01 China Goud 1898 .. 60′!

60%


1
14
4

0
1
Japan 1899 ……..54
1
/4

54 l/

54114
7

0
/0
Staatsspoor …….103’/4

103
1
12 + 114
7

0
1
0
Amsterdam
……..100’/o
100’18 100’1

De
aandeelenmarkt is
uiterst o’n-interessant geweest. In
het vooruitzicht op rvieT vacantiedagen is men niet over-
gegaan tot het entameeren van nieuwe posities. Ongeani.
meerd was de tendens, behoudens enkele uitzonderingen,
niet. Voor
Petroleumwaarden is ‘zelfs een vrij sterke ver-betering ingetreden, ‘die zich tegen het slot der beriehts-
week sterker accentueerde, zoet name voor aandeelen
Koninklijke Petroleum Maatschappij en Geconsolideerde
Hollandsche Petroleum.

22 Mrt. 23 Mrt. 24 Mrt.
Rijzing
dalin
Amsterdamsche Bank
. . .
176
176
176
Koloniale Bank

……….
2001/
s

204
1

204
+
392
Ned.Handel-Mij. cert.v.aand
189
188
191
+
2
Rotterd. Bankvereeniging
124 124
124
Insulinde Oliefabriek
66
5
18
651/,
63’12

218
Jurgens’ Ver. Fabr. pr.aand
85
1
12
85 84

Pl,
Hollandia Melkproducten
209

Philips’. Gloeilampenfabriek
28011
2

286
291
+
10’12
R. S. Stokvis
&
Zonen
580
– –
Vereenigde Blikfabrieken.
104
103814

11
4

Compania MercantilArgent
15421
4

15310

153814

1
Cultuur-Mij. d. Vorstenland
215
1
1,
222′!,
221
±
5’12
Handelsver. Amsterdam
522 531
531
+
9
HolI. Transatl. Handelsver.

45
45 45
Linde Teves
&
Stokvis
120
119
118

2
VanNierop&Co’sHanclel-Mij
59314
68
1
1,
69’1

‘1,
Tel,
&
Co’s Handel-Mij
6981
4

69
69

81
4

Gecons. Roll. Petroleum-Mij
21414
219
1
14
2171,
+
214
Kon. Petroleum-Mij . ……
544
553’12-
561
+
17
Orion Petroleum Mij
-.
Afgest. Aand
52
53 52
Steaua Romana Petroleum
Mij. .. Afgest. Aand

54
3
14
54

81
4

22 Mrt. 23 Mrt. 24 Mrt.
Rijzingof

Amsterdam-Rubber-Mij…..1O9’/ 107

104’/, – 4118 Oost-Java-Rubber-Mij…..180

184

180
Deli-Batavia …………..453

453

453
Deli-Maatschappij …….. 483’12 483
1
12 483
1
12
Medan-Tabak-Maatschappij. 347/,
Senembah-Maatschappij …. 609
1
12 609

,609
1
1,
De
suikermarkt
bleef ‘aanvankelijk onbewogen, doek kon
zioh in sympathie met de petroleum-afdeeling ook herstel-
len, vooral toen uit Indië berichten van nieuwe afdoenin-
gen binnenkwamen. De variaties bleven echter zeer beperkt.
Bepaald flauw ‘waren
Rubberwaarden,
in verband met be-
schouwingen omtrent den kapitaal-nood van vele onder-
nemingen. Geruchten liepen ter beurze, dat sommige maat-
schappijen zouden moeten overgaan tot het aanvragen van
nieuwe gelden in de open markt, waaromtrent men reeds
bij voorbaat op een mislukking rekende. Het pessimisme
werd hierdoor versterkt en de bona-fide verkoopen werden
vermeerderd met het opbouwen van vele blanco-posities,
hetgeen voor de toekomst natuurlijk een steun voor de be-
trokken aan’deelen beteekent.
Handels-ondernemingen werden in deze richting mede-
genomen; de koersen hiervan brokkelden bij voortduring af.
De
Bcheepvaartafdeeling
bleef zonder eenige belangstel-
ling met reageerende ‘koersen.

221Mrt. 23 Mrt. 24 Mrt.
Rijzingof
daling-
Holland-Amerika-Lijn … 262

250

244

– 8
01

,,

,,gem.eig. 235

-.-

228

– 7
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij. . 130

120

– 10
Hollandsche Stoomboot-Mij. 101/4 100

100

– 114
Java-China-Japan-Lijn …. 152

150’14
iso

– 2
Kon. Hollandsche Lloyd .. 8681
4

87

86818

1
10
Kon. Ned. Stoomb.-Mij. .. 129

1281 125

– 4
Koninkl.-Paketvaart
Mij..
135

133 – 133

– 2
Maatschappij Zeeva&rt

117

120

120

+ 3
Nederl. Scheepvaart-Unie. . 1511

151’1: 150
1
14 – 1’12
Nievelt Goudriaan ……210

220

218

+ 8
Rotterdamsche Lloyd……152

150
1
18 152
Stoomv.-Mij.,,Hillegers.berg” 122

115

– 7
,,Nederland” . . 181
31

182
1
1, 180


1
,
14
,,Noordzee” . . 38
1
1:

3711

– 1
,,Oostzee” . . . . 1l9’/

116

112

– 781
4

De
.&merikaansche markt
‘daarentegen was vast gestemd
in aansluiting aan New York; vooral aandeelen Studebaker
monterden vrij sterk. -.

hhilr
.

r .

r –
Rijzing of
dahng.
American Car &
Foundry..
143
1
1, –

145

+ vi,
Anaconda Copper ……..84/16 8514

86
1
1,, ± 118
Un. States Steel Corp. .

93
3
18

95

9681,, + 2
1
1
1
,
Southern Pacifie ……..88′!,

89
1
1:

90
1
1, + 2
31
Union Pacific …………138′!, 136


2’13
Int.Merc.Marineorig.Com
16
1
1,

16

16″!16
– 81
prefa. 5911
4
– –

60

— 514

Prolongatie
iets lager; 4 9. 434 pCt. na5 pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

29 MAART 1921.

Ook gedurende de afgeloopen week bleven over het alge-

meen de oogstberichten gunstig. In West-Europa heeft
vrijwel overal de vrij langdurige droo’gte een einde geno-
men en is voldoende regen ‘gevallen, zeer ten voordeele
van de te velde staande gewassen. In Britsch-Indië echter
duren de klachten over droogte rvoort, die nadeelige ge-
volgen dreigt te zullen hebben voor den tarweoogst. In
Argentinië vertraagt nieuwe regenval den maïsoogst, doch
over ernstiger gevolgen dan vertraging wordt nog niet
gesproken. Nog verdient vermeldijig, dat in Canada, ten
gevolge van den zachten winter, reeds meer land dan ge-
woonlijk in dezen tijd van het jaar het geval is, in
gereedheid is gebracht voor den tarweuitzaai, terwijl tevens
de beschikbaarheid van veel goede zaaitarwe tot ruimen
uitzaai aanspoort.
De zaken in de afgeloopen week ondervonden, zooals
gewoonlijk, den invloed van de feestdagen. Nu en dan werd
echter, speciaal in tarwe, een belangrijke omzet bereikt.
Den 21sten kocht de Engelsche regeering ruim 40000 ton Canadeesche tarwe en een even groote hoeveelheid uit de
Vereenigde Staten. De verwachting, waarvan in ons vorig
weekbericht sprake was, dat in verband met het vrijgeven
van den handel en de bloemfabricage de Engelsche regee-
ring haar inkoopen zou staken, vas dus ‘voorbarig. Toch

296

t

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Maart 1921

Noteeringen.

1

.Locoprijzen° .te Rotterdam!Amsterdam.

Chicago

t

Buenoi Agre,

Tarwe
i (tM
a
ï
3
1
Haver
1
Tarwe
1
Mars
1
Lijnzaad
Maart

Mei

Maart

Mei

Mei

Mei

26 Mrt’21
1531
141’/
41814

17,158)

8,258)

14,80e)
19

,,

’21
15581
4

66/8
428/4

17,10 8,45 15,20
26 Mrt’20
226
15681
4

86/8
18,10
9,20
27,25
26 Mrt’19
.226

r
14881
4

66
8
/8
10,35
5,10
19,-
26 Mrt’18
220

.
125
1
/8
86
1
/s
12,70
6,20
24,85
20 Juli’14
2

1)
562/
s
1)
361/
i
t)
9;40
2)

5,38
2)
13,708)

Soorten
29 Maart
1921
14 Maart
1921
29 Maart
1920

Tarwet

……………
1
)
,

20.-
20,50

Rogge (No. 2 Western)
8)

20.50 20,50
510,-
MaIs. (La Plata)

……
2
)
280,-
280,-
355.-
Gerst (48 ib. feeding)
.
.2)
278,-
268,- 430,-
Haver (38 ib. white cl.).
.8)

14,-
13.50
22,-
Lii ukoeken (Noord-Ameri-
ka van La Plata-zaad)
8
)
187,50
190,-
235,-
Lijnzaad (La Plata) …. ‘)
395,-
400,-
860,-

Data

1)
per Dec.
2)
per Sept.
2)
per 23 Mrt.
t)
P. 100 K.G.
2)
p. 2000 K.G.
1)
p. 1000 K.G..
4)
per
1960 K.G. *) Hard/Red. Winter Wheat Dr. 2.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam

Amsterdam –

Totaal

Artikelen.
21-26 Maart
1

Sedert

Overeenk.

t
21-26 Maart
1

Sedert

1 Overeenk.
1

1

1921

1
1Jan. 1921

tijdvak 1920

1921

1Jan.1921
1
tijdvak 1920
1921

1

1920

4.608
171.551
76.071
6.613
20.717
178.164
96.788

26.683

,.26.683


1.090
2.500

500

1.590
2.500

Tarwe …………………

21.718
215.424

82.087.

19.242
18.465
234.666
100.552

Rogge

……………………
Boekweit

……………….

Gerst

…………….

5.929
65.228
2.814

1.737
– .
66.965
2.814
Haver

……………

1.325 12.744
– –
430
-.
1.755
12.744

Mais

……………….

Lijnzaad …………..

26.847
5.918

25.459
1.543
52.306
7.461
….

4.454

..

42.307 20.523

8.875 1.406
51.282
21.919
Lijnkoek ……………..
….

381
4.359
.

5.779


5.429 5.779
Tarwemeel ………….
Andere meelsoorten ….
521
1

9.749
3.198

649 100
10.398 3.298

wordt verwacht, dat de onderhandelingen tussehen regee-
ring en molenaars over het staken der iregeeringsbemoeiing
spoedig haar beslag zullen krijgen en zullen leiden tot
herstel van het vrije bedrijf. Daarbij zal de Engelsche regee-
ring waarschijnlijk den molenaars eene belangrijke sdm
uitbetalen als dekking van het risico, dat dezen loopen bij
den overgang van staatscei.itrôle tot eigen exploitatie. In
de verwachting, dat de regeering spoedig met de molenaars
-tot eene overeenkomst zou komen, werd in Engeland, naast
de iiiko:open door de regeeriug, ook in den vrijen handel
in denaanvang der week veel tarwe uit Noord-Amerika
gekocht. Vooral betroffen deze inkoopen. de goede Cana-
deesche soorten op spoedige verscheping, doch ook Hard-
winter werd gekocht. In Canada veroorzaakten deze groote
inkoopen eenige prjsverhooging, •dooh in de Vernigde Staten •was dit niet liet geval. Daar bleven in den loop
der week de prijzen vrijwel onveranderd.
Ook Duitselilamd kocht weder vrij veel riarwe, vooral
Noord-Amerikaansche, die nu tot. lagere prijzen verkrijg-
baar
was
dan Plata tarwe. In de laatste twee dagen der
week werd ongeveer 15000 ton gekocht, hetgeen weliswaar
geen groote hoeveelheid
-is,
doch in ieder geval weder duidt
op grooteren kooplust dan men •in den laatsten tijd gë-
wend was geweest De voorraden, waarover de Duitsche
regeering beschikt, zijn echter voldoende om nog eenigen
tijd in de behoefte te ‘voorzien, hetgeen blijkt uit de om-
standighaid, dat voor spoedige partijen gedn premie wordt
betaald en slechts op verwijderde verscheping wordt ge-
kocht, die voor lagere prijzen te krijgen is.
In Zweden kocht men nog eenige partijen, die vödr April
het land konden – bereiken en betaalde daarvoor Jhoogere
prijzen dan elders te bedingen waren. –
De Argentijnsche tar’vemarkten waren wegens de geringe
Europeesche belangstelling, die zich •nu weer meer con
centreert op de goedkoopeie Noord-Amerikaansche soor-
ten, -niet vast. De prijzen daalden eenigszins, doch niet
,voldoende om tot omvangrijke zaken te leiden. De ver:
schepingen bereiken nog steeds niet -den omvang, •dien
jaargetijde en beschikbare hoeveelheid zouden doen ver-
wachten.

n
Rogge bleef in d V
e ereenigde Staten vast met slechts
geringe prijsfluctuaties. De verschepingen nemen
1
in om-
vang af en,. ofschoon de voorraden niet zeer groot zijn,
dient niet vergeten te worden,
:dat
voor dit artikel Duitsch-
land en Scandinavië vrijwel de eenige afnemers zijn en
Duitschiand weinig kooplust toont.
Naar mais was de vraag -in alle Europeesche landen
gering. Vooral in Engeland bestond zeer weinig vraag. De
verschepingen in de afgeloopen week waren groot. Het
grootste aandeel daarin had weder Noord-Amerika, -doch
ook de Donau verscheepte zeer veel mais. Uit Roemenië
wordt bericht, dat daar nog 2 millioen ton mais voor uit-
voer beschikbaar zouden zijn. De Vereenigde Staten blijven
dringend aan de markt wegeüs de groote aanvoeren aan
de Westelijke markten en de vermeerdering der voorraden

in de havenplaatsen. De prijs te Chicago brokkelt hierdoor
geleidelijk af, als ook -ten gevolge, van het ontbreken van
vodoende vraag voor export. Nederland, Duitschiand en
Scandinavië, die den laatsten tijd tot de groote koopers
van Noord-Amerikaansche maIs behoorden, toonden zeer
weinig koopinst en zagen hunne behoefte ruimschoots ge-
dekt door de groote versohepingen. 1n Duittchland is de
maïshaadel nog steeds geheel ontrdderd door de goecllcoo-
pe distributie door de regeering. Voor die distributie er
Oen eenige inkoopen gecaan in Donau maIs, terwijl de
regeering ook op Hamburg stoo-mende Plata maïs, die ver
beneden Argentijnsche pariteit verkrijgbaar was, uit de
markt nam. Ook werd Amerikaansche maïs, onderweg naar
Hamburg, ngar Scandinavië verkocht. Veschepingen van
Argentijnscbe mais naar continentale -haveiis waren weder
gering. In België, waar men steeds roh-de – soorten boven
Noord-Amerikaansohe prefereert, trekt Plata mais nog
belangstelling, evenals in

Zwitserland, waar men echter
voor lage prijzen zijn Plata mais betrekt uit de voorraden
der Fransche regeering. Zaken in nieuwe Plata mais waren
ook deze week van geringen omvang. Door den nieuwen regenval waren de prijzen in Argentinië de laatste dagen
hooger, wat het afsluiten van zaken bemoeilijkt.
Lijazaad was in de afgeloopen week flauw. De prijzen
zeowel in Engeland als in Nederland
daalden
belangrijk in overeenstemmin.g met de Argentijnsche markten, terwijl
ook,Britsch-Indisch zaad in prijs daalde. Er kwamen slechts
weinig zaken tot stand. De premie voor spoedige posities
is sterk verminderd, ofschoon voor olie goede vraag blijft
bestaan. Ondei de Europeesche markten bestond slechts
naar Hamburg eene goede vraag, waar hoogere prjzdu
worden betaald dan naar andere havens.
N cd e r 1 a ud.

De regeering zet de liquidatie van
haar tarwevoorraad voort, terwijl de molenaars hunne. be-hoefte verder gemakkelijk uit aankomende partijen konden
dekken, -zoowel van ATgentijnsohe als Noord-Amerikaanscho
tarwe. In de laatste dagen der week werd eene aangekomen
partij van 2000 tons Amber Durum gekocht
voor
f
19.50,
hetgeen een zeer lage prijs mag worden genoemd, speciaal
voor disponibele tarwe.
In voedergranen blijft de markt gedrukt. De ruime mais-
aanvoeren en de groote hoeveelheden, die nog uit de Ver-
eenigde Staten verwacht worden, overtreffen de behoefte
en slechts tot steeds dalende prijzen waren zaken mogelijk.
De consumptie blijft echter bevredigend.
Lijnzaad, stoomend zoowel als op aflading, werd voor
steeds lagere prijzen aangeboden, doch slechts weinig zaken
kwamen tot stand. Het aanbod, ook van stoomende par-
tijen, is ruim.

SUIKER.

Ook gedurendg de afgeloopen week bleef de vaste onder-
toon op de diverse suikerajarkten gehandhaafd, alhoewel
de noteeringen

,in Amerika voor suiker op termijn iets

30 Maart 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

297

terugliepen. Er worden weer belangrijke transacties, in
Portorico- en Oude- en Nieuwe Cubasuiker gemeld, op basis
van resp.
5
c. en
5114
c. c & 1. New York.
C u b a verkocht nog eene scheepslading Maan/April afsch eep
naar Marseille tot sh. 401- cii. De laatste statistiek luidt:

/

1921

1920

1919

Weekontvangst tot l9Mrt. 157000 181.998 179.594 tons

Tot.outv.sed.1 Dec.-19 Mrt.1.287.000 1.720.180 1.482.253

,
Werkende fabrieken

19E

189

195
Weekezport tot 19 Maart. 91.000

98.435

91.608
Tot. exp. eed. 1 Jan.-29 Mrt. 607.000 1.144.329 807.355
Totale voorraad 19Maart.. 749.000 545.560 672.656

• Naar verluidt is het weder thans gunstiger.
Op Java bleef de markt kalm doch pnijshoudend. In
nieuwen oogst kwam weer eens eene afdoening van Juli/Aug.
levering door de Trust tot stand tot den ouden prijs van
f 20,-.- eerste kosten.

F.O.Lichtraamtthans den Europeesehen B i etsu i ker-
oogst 1920121 invergeljking met de opbrengstl9i9/20 alsvolgt

1920121

1919120

Duitschland ………
……… 1.090.000

739 548

tons
Tsjecho-Slowâkye …………680.000

489.366
Oostenrijk ………………10.000

5.132
Hongarije

………………25.000

8.019
Polen ………………….200.000

140.000
Frankrijk ………………33Q.()O0

172.495
België ………………….245 000

146.918
Nederland ………………317.000

23.692

2.905.000

1.940.170

tons
Rusland en Oekraïne ……..50.000

86.691
Andere landen. : ………….725.0110

597.319

Totaal ……3.680.000.

2.624.179

hetgeen op eene vermeerdering van ,.056.000 tons zou uit-
komen.

NOTEERINGEN.

Am,icr-
dom

Londen
New York
96pCi.
Whiie Java
Amer. Cia-
Data
loopende
T
ates
Cubes
f.o.b. per
nulated
Cent,!-
Juli,’Aug.


AprilMei
maand
No.
/
fusals

Sh.
1

Sh.
5h.
$cts.
23 Mrt. ’21
f

72/61
301-.
4013
6,27
16

,.

’21

721’61
3416 3916
5,99
23Mrt. ’20

841-1
68/-
861-
13,04
23 Mrt. ’19
,,


.
64,91
241-

7,28
11 Juli
’14
J1
13
1n

13,26

KATOEN.

Noteering voor Loco-Katoen.
(Middling Upiands).

28
Mr!. 21 21 Mii. 21
1
14
Mr!.
1
21
29 Mr! ‘20128
Mr!. ’19

New York voor
i
.Middling

..
12,45e
11,65e
11,30e
41,50e
28,250
New Orleans
voor Middling
11,50
1
e
11,-c
10,75e
40,50e
28,250
Liverpool voor
Fy Middling

d
8,05d
7,61d
29,24d
16,85d

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen).

1
1
5
Aug.

Overeenkom,Uge perioden lot
2Maari’21

1919-1920
1
1918-1919

Ontvangsten Gulf Havens..
3745 3601 2772
,,

Atlant.Elavens
1089
2516
1680
TJityoernaarGr.Brittannië
1220
2581
1532

‘t Vasteland.
,,

,,
Japan ete…
}
2433
2417
1713

Voorraden in duizendtallen
28Maart ’21
26 Maar! ’20
28 Maart I9

1366
1258
1331
Binnenland …………..
1575
1155 1460
Arnerik. havens ……… ..


47
91
New York

……………

.

378 424
New Orleans ………….
Liverpool

……………

1082
471

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, d.d. 23 Msirt 1921.

De vaste stemming voor Amerikaansche katoen heeft zich
kunnen handhaven en de algemeene toon is meer hoopvol
dan sedert geruimen tijd het geval is geweest. Groote zaken
komen echter tot nu toe niet tot stand en men koopt slechts
op beperkte schaal. Egyptische katoen is ook weer vaster
en prijzen zijn opnieuw twee pence hooger.
Amerikaansche garens zijn iets duurder; enkele fabri-
kanten schijnen het moment gunstig te vinden om grootere
orders te plaatsen, doch de spinners verkoopen op de
huidige verliesgevende prijzen niet meer lan strikt noodig
is om hu.n productie te plaatsen. Er wordt wat meer ge-
daan in de medium nummers ten gevolge ,van de ge-
plaatste orders in cambries en dhooties. Calcutta is in de
markt voor 40er en 50er mule, doch tot nu toe zijn de
limites meest te laag. De algemeene stemmin.g is echter
wat beter; Egyptische garens zijn ongeveer drie pence per pond duurder door de stijging in ruwe katoen., Er is nogal
wat gedaan voor de naaigarenfabriekec, doch over het alge-
meen zijn ook voor Egyptische garens de biedingen nog te
laag.
In de doeiarkt is de stemming werkelijk beter. Cal-
cutta leeft nogal orders gezonden, hoewel de limites in
vele gevallen te laag zijn. In dhooties en lichte gebleekte
goederenis vrij veel gedean en prijzen daarvan zijn vaster.
Men zou hopen, dat de betere stemming nu eindelijk ge-
handhaafd zou kunnen worden, •doch met de vele teleur

stellingen der laatste maanden durft men nog niet. te
oftimistisch te zijn.

Oostersche wisselkoersen

.

16 Maart

23 Maart

T. T. op Indië

113
3
14

113
2
1
T. T. ,, Hongkong

21411
4

2/5
T. T. ,, Shanghai

310

311

KOFFIE.

(Mededeeling van de Makelaars G. Duuning & Zoon, Kolff
& Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio

.
1

Santos
1


W1,,elkoers
Voorraad
Prijo
No.7
1

Voorraad
1 1

PrO,
1

No.4

26 Mrt. 1921
1)
2)
1)
1
1)

19

,,

1921
482 000
6.670
2.926.000
9.000
9
9
/
12

,,

,

1921
478.000
1

6.520
3.064.000
1

8.000
9l/,

26 M’rt. 1920
339.000
.1
11.100
3.255.000 )
16
25
/8

Ontvangsten.

Rio

Santo,
Data

Afgeloo pen

Sedert

Afgdoo pen

Sederi
week

1 Juli

week

, l Juli

2Mrt. 1921 ….

31.000 2.213.000

54.000 8340.000
26Mrt. 1920 ….

11.000

1.889.000

46.000 3.660.000
1)
Feestdag.
2)
Niet genoteerd.

RUBBER.

Gedurende de afgeloopen week was de mankt tamelijk stil
en wenden er weinig zaken gedaan. Er is bijna geen vraag,
voornamelijk, tengevolge van de onzekere, toestanden in
Duitschland.
•De Amsterdamsche inschrijving van 23 dezer verliep zeer
flauw. Ongeveer 70 tons van de aangebodene 430 tons
werden verkocht tot vrij onregelmatige ‘prijzen.
De noteetingen zijn:

einde vorige week:
Prima Crêpe loco ………..62

c………..62

c.
April/Juni ….
62’I
,.

………. 63

Juli/Sept ….. .. 67
’12 ,,

……….67
11

Smoked Sheets loco ……..54

…………
54
1
11

April’Juni .

56112 ,……….. 57′!,
Juli/Sept…..62 21
63 21

29 Maart 1921.

COPRA.

De markt was deze week weder wat flauwer. Consumenten
toonen nog steeds veinig belaagstèlling.
De noteeringen zijn heden:

Ned.-Ind. f.m.s. loco …. ……………
f
34,25
Januari/Maart ……….,, 33,25
lVlaart!Mei …………..,, 31,50
April/J uni …. . ……… ..31,25

Cebu

Maart/April …………., 30,75

29 Maart 1921.

298

ECQNOMISCHSTKTISTISCHE BERICHTEN

30.
Maart
1921

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

Dato
Ijzer
Cle,,.
No. 3
Koper
tandard
Tin
Lood
Zink

29 Mrt 1921..
flom.
69.151-
161.101-
20.216
25.51-
21

,,

1921..
oom.
67.1716
156.51.-
19.-/–
25.-/-
22 Mrt 1920..
nom.
1 08.5i-
354.151-
45.-/-
53.-/-
24 Mrt 1919..
non,.
77.101-
238.101-
28.-/-
88.101-
20 Juli

1914..
6114
61.-/-
145.151-
19.-/-
21.101-

VERKEERS WEZEN.

de vracht voor dit artikel 1601— tot 1651—
0fl
,,pix-pinus”
chârter.
Wat de graanvrachten van Australië betreft, kan worden
medegedeeld, dat de vraag naar ruimte goed is, doch dat
.harteres niet meer wenschen te betalen dan 60/—, het-
geen weer lager is dan vorige afsluitingen. Ook de vraag naar tonnage van den Donau is tamelijk
goed voor handige booten ‘met prompte belading, waar-
voor ongeveer 2819 naar 1 haven U.K./Cont. zou kunnen
worden bedongen.
Wat de Middellandsche Zee betreft, hier blijft de stem-
ming zeer traag.

GRAAN.

SCHEEPVAART.

Veertiendaagsch overzicht.

Het belangrijkste nieuws, dat is te vermelden,
Âs,
dit,
dat de Argentijnsehe Regeering heeft besloten geen uit-
voerrchten te heffen op tarwe en ander graan, hetgeen
veel meer zekerheid heeft gegeven voor de graanimpor-
tours in Europa. De Minister vab Financiën zal wekelijks
de mi.nimumprijzen van graan vaststellen. Dit, te zamén
met de 1ae ivrachten, hebben meer belangstelling doen ont-
staan in de La Plata markt, soodat veel meer vraag,
vooral naar prornpte booten is ontstaan. In plaats vn
3216, het cijfer van ons laatste overzicht, werd gedurende
de laatste week vlot 37/6 betaald naar U. K./Cont. Tegen
het einde van de week trachtten de reeders 401— te be-dingen, een cijfer, waar nog niet togen wèrd afgesloten.
Voor Mei tonnage is de vraag iets minder, doordat ht
schijnt, dat de maïsoogst dit jaar laat zal zijn. Voor
Juni booten werd echter weer 3716 betaald. Ook voor
graanruimte van Noord Amerikaansche havens en wel speciaal van de Gulf was de vraag aanzienlijk grooter.
Naar men zegt, is hierop ook van invloed, dat de regee-
ringscontrôle op meel in Engeland spoedig schijnt te wor-
den opgeheven. Vanaf de Gulf werd 619 per qr. naar T.J.K.
betaald, terwijl zelfs look voor 7/— weid afgesloten. Vei-
scheidene )ooten tzijn in ballast van Engeland uitgevaï-en
om tegen deze cijfers graan te gaan laden. Van Montreal
is -6/6 per qr. betaald voor
April/Mei
lading. Vanaf de haveis van de Northern Range is de vraag naar tonnage
minder en zal 61— wel het hoogste cijfer wezen, .dat
reeders zouden kunnen hedingen.

De kolenvrachten vanaf Noord Amerikaansche havens
naar Europa blijven op de zelfde hoogte, waarvan als
voorbeeld kan genoemd worden $ 4.25 naar Fransch Atlan-
tische havens. De vraag naar kolenruimte naar La Plata
is niet groot meer. Er werd een boot afgesloten voor 30/9
naar Bahia Bianca. .
Voor Pitch pine van de Gulf naar La Plata
is
van 1901—
tot 2001— te bedingen. Naar Holland en
.
LJ. K. ,bedraagt

ADVER1
1

Data

Petro-
grad
Londen/
R’darn

Odesa
Rotter-
dam

All. Ku,t
Ver. Staten
San Lorcnzo

Rotte,-
Brtstol
Rotte,-
Enge.
dam
Kanaal
dam
land

21126 Maart 1921

. –

5110
1
1,
3613
3613
14119

,,

1921


– ,
61-
351-
35′-
22127 Maart 19203)
816
1801-
2)11216
24129 Maart 1919


f21.—
151-
f
140.-
1201-
Juli

1914
1.1 d.
713
1/11’1
1/11’I
121-
121-

KOLEN.

Dato

Cardhff


Oosik. Engeland

Bot-
.._._
Cenua

Port


L;:
PIala

1
Rotter-
Gothen- deaux
Satd
Rivier

dam
1

burg

21126 Maart ’21
9/-
1816
.
1713
211-
71-
619
14119

,,

’21
8/-
181-
171-
221-
71-

22127 Maart.’20

6216
751- 381-


24129 Maart ’19
281-
4718
4716
451-
f
10.-
Kr. 50
Juli

1914
fr. 7,—.
71-
713
1416
312
41-

DIVERSEN.


Bom bat,
Birma Vladivo.
Chili
D a a
We,t
West slock
We.,l
Europa
Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

2126 Maart

1921.. ..
2216


351-
14119

,,

1921….
2216
45/-

40/-
22127 Maart

1920….
1101-24129 Maart

1919.. ..
751_2)
751.-.
2
)

Juli

1914.. ..
1416
.
1613
251-
2213

i) Per ton stukgoed. ‘) Voor Britscbe schepen.

Graan Petrograd per guarter van 496 ii,,.
ZOOt.
Odessa per unit. Ver. Staten
per guarler van 480 1h3. zwaar.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

‘ENTIËN

De N.V. Nederlandsche Huistelefoonlaatschappij

ROTTERDAM

‘s-GRAVENHAGE ..

GRONINGEN

Telefoon .3600

Telefoon H280,300

Telefoon 1555

AMSTERDAM . LEEUWARDEN

ARNHEM

Telefoon N 5580.

.

Telefoon 2723

levert uit voorraad
TELEFOÖN-, SdHEL-, ELECTR. KLOK-INSTALLATIES,
etc.

– in huur en koop.

Herstelt en onderhoudt o n der ga r anti é ook alle niet door haar uitgevoerde installaties.

PROSPECTUS GRATIS.

VERSCHENEN:

de twede veel vermeerderde druk van

.

Nijgh & Van Ditmar’s

Het Hyp othookballkb e drij
f011
zij
ll
boekhouding

Uitgevers-Maatschappij

Belast zich.met ‘t
verzorgen van

door B. MATEN..

.

PRIJS
f
5.0.

uitgaven en tijdschriften

UITGEVER
;
w:
EBERT,

r
AMSTERDAM.


op elk gebied

Auteur