Ga direct naar de content

Jrg. 5, editie 256

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 24 1920

£4 NOVEMBER 1920.

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN

EconomloschowStatistische

Beyl*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN
EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

5E JAARGANG

WOENSDAG 24 NOVEMBER 1920

No. 256

INHOUD

BIz.
Ds
ALGEMEENE ARBEIDERSVERZEKERING EN HET STELSEL
DEK COLLECTIEVE VERZLKERIKG door
J’.
L.
Kok ……1019
De Meelexport van Amerika door
Air. J.
van Loon ….
1022
De verhouding tusschen de Spoorwegmaatschappijen en
den Staat …………………………….1023
Termijnhandel in Effecten aan de Amsterdamsche Beurs
door Tj.
Oreidanus …………………………
1025
Londensche Correspondentie …………………….1025
De Rijksmiddelen…………………………….1027
AANTEEKENINGEM:
Kleinhandeisprijzen ……………………….1028
De prijsdaling in de Vereenigde Staten …………1028
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN
………………….
1029
MAANDCIJFERS:
Postchèque en Girodienst
……………………1030
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam …………1030
Giro-omzet bij de Nederlandsehe Bank …………1030
Productie der Kolenmijnen ………………….1030
Overzicht der Rijksmiddelen ………………..1031
STATISTIEKEN EN OVERZICHFZN
…………….
1031-1038
Geldkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT

– VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr.
G.
W. J. Bruins.
Â8sistent-Redacteur voor het weekblad:
D. J.
Wansink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg
122,
Rotterdam.
‘Aan geteekende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.

Telef. Nr. 8000. Tele gr.adres: Economisch Instituut.
Postcheque en girorekening Rotterdam No. 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p p.
in Nederland
f
20,—. Buitenland en Koloniën,
f
22,50
per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van. het Instituut onttan gen
het weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonn’s, leden en donateurs kosteloos,

voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertentiën,
f
0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh d van Ditmar’s Uitgevers-
1lfaatschap pij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhag.

23 NOVEMBER 1920.

Ook ‘deze week was ‘de geidmarkt weder ruimer.

De prolongatierente daalde tot 334 pOt. en particulier-

disconto liep tot 3Y pOt. terug. Vooral caligeld was

sterk aangeboden en kon slechts moeilijk plaatsing

vinden. Desondanks was de belangstelling voor de in-

schrijving •op schatkistpapier slechts matig en vond

de toewijzing plaats tot belangrijk hoogei’en rentevoet.

Ingeschreven werd totaal voor
f
47.753.000. Toege-

wezen werden
f
26.770.000 3-maands promessen
t

f
989,25;
f
12.730.000 6-maands promessen
t
f
978,42
en
f
6.922.000 biljetten k
f
1001,51 geveude een ren-

dement van ca.
4
5
1is,
434 en
13/
pOt. –

De wisselmarkt is in de laatste dagen weder zeer

bewogen. De week opende met een vaste ‘stemming

voor bijna alle wissels. Vooral Marken waren plotse-

ling sterk gezocht, zoodat een verheffing van den

koers tot ca. 5.25 plaats vond. Daarna trad weder een

daling in tot ongeveer 4.25, waarna een hernieuwde

rijzing plaats vond tot ca. 5.25, die echter ‘heden

weder idoor een even snelle daling gevolgd werd.

Omtrent de oorzaak van ‘deze sterke fluctu.aties ver-

keerd men nog in het duister. Spanje kon zich deze

week sterk herstellen van ‘de daling der laatste weken

en werd weder met 43.50 betaald. Daarentegen Dollars

veel fiauwer en vooral heden sterk aangeboden en

‘zeUs voor 3.221% verhandeld.

LONDEN, 20 NOVEMBER 1920.

In de afgeloopen week is de gel’dmarkt gemakke-

lijker ‘geworden, waaraan de betere ,,Bank Return” en

stortingen door de Regeering, in den vorm van beta-

lingen van groote posten schatkistwissels, welke ver-

vielen, het hun’ne toe ‘bijgedragen moeten hebben. Dag-

geld werd dan ook gedurende de laatste dagen op

lagere prijzen verhandeld en wel op 434-5 pOt.,

7-daagsgeld bleef op
51%
pOt.

De ‘discontoniarkt was in sympathie hiermede
ge-

makkelijker en ‘de handel opgeruimder; vooral voor

December-wissels bestond goede vraag. 2-, 3-, 4- en

6-maandswissels noteerden reap. 6% pOt., 6/1e pOt.,
idem en 6y4-6Ya pOt.

DE ALGEMEENE ARBEIDERS..
VERZEKERING EN HET STELSEL DER

COLLECTIEVE VERZEKERING.

In mijne brochure, getiteld: ,,pensioenregelingen
en pensioenfondsen voor personeel in dienst van parti-
culiere werkgevers”, heb ik een ige ‘beschouwingen
gegeven over ‘de zoogenaa’mde collectieve verzekering en de zoogenaamde individueele verzekering. Het ken-
merkende verschil tusschen ‘deze twee stelsels is hierin
gelegen, dat ‘bij de
individueele
verzekering bij iederen
persoon, die eene verzekering sluit, rekening wordt
gehouden met zijne
individueele
kansen (op overlijden,
invaliditeit, enz.), terwijl het karakter der
collectieve
verzekering, welke tevens is
verplichte
verzekering,
medebrengt ‘dat men met allerlei gemiddeiden rekening
houdt, ‘als gevolg waarvan verschillende wijzen van
verzekering mogelijk zijn, welke bij de
vrijwillige, in-
dividueele
verzekering onbestaanbaar zijn.
In genoemde brochure heb ik er op gewezen, dat

het overweging zou verdienen bij eene eventueele
grondige herziening van ‘de pensioenwetgevingen en
bij even’tueele totstandkoming van eene algemeene
arbeidersverzekering het te ver doorgevoerde stelsel
der collectieve verzekering prijs te geven.

1020

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 November 1920

Bij het stelsel der collectieve verzekering worden

nl. allerlei onzekere factoren, als gemiddelde loons-

verhooging in den loop der jaren, gemiddelde leeftijd

bij toetreding, gemiddelde kans van uittreding uit het

verzekeringsverband, gemiddelde samenstelling van

het gezin, enz. enz. in de berekening opgenomen.

Daarentegen worden bij de individueele verzke-
ring, zooals die door particuliere verzekeringsmaat-

schappijen wordt uitgeoefend, zooveel mogelijk alle

onzekere
factoren uit de berekening ‘geëlimineerd.

In meer genoemde brochure heb ik er op gewezen,
dat de meeste gebreken van het stelsel der Staatsver-

zekering een gevolg zijn van het aannemen van het

stelsel •der collectieve verzekering.

De brochure is o.a. bestreden door mijn collega,
•dr. B. Turksma, in een artikel, voorkomende in het

nummer
,
van 13 November, 1918 van dit weekblad.’

Ook de redactie van ,,Sociale Voorzorg” ideelde,

blijkens ‘hetgeen bij ‘de aankondiging van ‘bedoelde

brochure in genoemd tijdschrift is vermeld, mijn

standpunt niet. Ik heb daarna in een artikel; voor-
komende, in het nummer van Maart 1919. van het

Archief voor de ,Verzekeringswetenschap mijn stand-
punt nader uiteengezet. Ook naar aanleiding van het
‘ônlangs verschenen rapport van de Staatscommissie

tot herziening van de’ niet-militaire pensioenwetten,
heb ik in het nummer van April 1920 van het Archief

voör de Verzekeringswetensehap er op gewezen, dat

het wenschelijk zou zijn te overwegen of het stelsel

van collectieve verzekeri’ng niet moet worden verlaten.

Voor de bestudeering van het vraagstuk der pen-

‘sioûneering van personeel in overheidsdienst of in
dienst van particuliere werkgevers en vooral ook van

het vraagstuk der algemeene ‘arbeidersverzekering, is

dit punt, dunkt mij, .van zeer groot belang.

Dat men tot het zoogenaamde stelsel ‘der collectieve
verzekering is gekomen, of beter, dat men de boven-

bedoelde onzekere factoren in de berekening heeft
opgenomen, vindt zijn gron’d hierin, dat men in

vroegere jaren bij het toekennen van pensioen meer is uitgegaan van de . ondersteuningsgedachte. De werk-

gever is begonnen met aan een ouden beambte eene
kleine jaarlijksche ondersteuning te geven. Daaruit is’

gegroeid e6h rgéling, welke in verband stond met de
gepresteerde diensten en die rekening hield met het

‘loon van de laatste jaren. De kosten werden eenvoudig
uit, de jaarlijksche begrooting bestreden. Later kwam

men tot het inzicht, dat het op dan duur zoo niet
‘ging. Men heeft daarom min of meer de verzekerings-

gedaohte’ingevoerd. Zoodoende is ontstaan een stelsel,
dat eigenlijk is een ‘dooreenmenging van ondemtcu-ning en verzekering, dat door alle onzekere factoren,
welke het bevat, nooit op voldoende goede wiskundige
gronds1gen kan berusten en mede als gevolg daarvan
ingewikkeld en in uitvoering onbillijk wordt. Zoo is
de berekening van ‘het ‘bedrag van, het pensioen bij de

pensioenwetten onbillijk.
Bij de thans geldende pensioenwetten zijn voor

allerlei groepen van ambtenaren en verder voor het
ambtenaars- en het weduwenpensioen verschillende.

.gemiddelden aangenomen, waarnaar het pensioen
,wordt berekend. Ook in de Staatscommissie voor-
noemd heeft de vraag, naar welk gemiddelde dat

pensioen moet worden berekend, de meeste aanleiding
gegeven tot verschil van gevoelen. Hoe bij de invali-
dit’eitswet het bedrag .der rente wordt ‘berekend,
aangegeven in ‘artikel 75 van die wet. Daaruit blijkt,

dat men
bij
die berekening.moet nagaan het gemid-

delde loon (of liever.. de gemiddelde premie, afgeleid

uit het loôn) gedurende den
geheelen
diensttij.d. Al
die gemiddel
ng

den zijn m.i. willekeurig en geven aan-

leidi

tot zeer ingewikkelde regelingen, die onbilljk

werken.

Dat de fout ligt in ‘het zoogenaamde stelsel der’
collectieve verzekering, blijkt ook wel uit allerlei

moeilijke vraagpunten, welke zich bij de pensioenver-

1
zekering voordoen.

Zoo is de vraag, ho’e gehandeld moet worden bij
uittreding uit het pensioenverband, zeer moeilijk te.

beantwoorden
bij
het stelsel der collectieve .verzeke-

ring, Bij de in’dividueele verzekering, of liever de meer
zuivere verzekering, welke geen ‘doore’eameuging is
van verzekering en ondersteuning, .kan men verleenen

eene premievrije polis of in een bijzonder ‘geval, b.v.

wanneer die premievnije polis zeer gering wordt, de

afkoopwaarde ‘toekennen. In de Staatscommissie tot

herziening van ‘de pensioenwetten is dan ook over

dit punt veel verschil van inzicht. De een wenscht
uich
bij
ambtenaars- nch. bij weduwenpensioen

eenige uitkeering toe te kennen
bij
ontslag zonder

pensioen, een lander wenscht in zulk een geval den

betrokketL ambtenaar in de gelegenheid te laten voor het weduwen- en weezenpensioen lid te blijven, doch

wenscht ‘door de aanspraken op ambtenaarspensioen een streep te halen, ‘terwijl een derde wenscht, dat in

zulk een geval de ‘betrokken ambtenaar voor het

weduwenpensioen lid ‘kan
blijven
en ‘bovendien een

soort premievnije polis zal krijgen voor het ambtenaars-

pensioen. Bij de invaliditeitswet ‘heeftIien het zoo ge-
regeld, ‘dat men feitelijk in het pensioenverband blijft,
zoodat, als b.v. een werknemer, werkzaam in parti-

culieren dienst, overgaat in overheidsdienst, of in

dienst van de spoorwegen, dus gaat behooren tot een
groep van werknemers, die niet onder de invaliditeits-

wet valt, deze toch in het pensioenverband, genoemd
in de invaliditeitswet, ‘blijft, zoodat hij dan onder twee

regelingen valt. Dat de vraag, ‘hoe
bij
uittreding uit

het pensioenverband moet worden gehandeld, ook ‘bij

het ontwerpen van de invaliditeitswet veel hoofdbre-

ken ‘heeft gekost,
blijkt
wel, als men de ‘verschillende

vroegere wetsontwerpen nagaat. Bij elk van die ont-
werpen was deze zaak weer an’ders geregeld en .de eene

regeling was nog ingewikkelder dan de andere. Dit

alles, vindt zijn oorzaak in die dooreenmenging van
onderstèuning en verzekering, waarbij men allerlei
geheel onzekere factoren, allerlei .gemi’d’delden aan-
neemt, waarop men zeer ingewikkelde formules moet

baseeren, welke toch nooit tot billijke uitkomsten kun-
nen leiden. Het doen vervallen verklaren van alle

rechten
‘bij
uittreding ruit ‘het pensioenverband past

alleen in ‘het stelsel van
ondersteuning,
waarbij de

werkgever geen termen meer heeft om zijn vroegeren

bediende, ‘die
vrijwillig
den dienst heeft verlaten, nog

te .Steij,en. ‘
Ook de overgang van ‘de eene pensieenregeling ‘naar

de andere is in dat stelsel nooit goed te regelen.
Ook de kwestie van de risico-overdracht kan in dat

stelsel nooit goed ‘tot haar recht komen. Theoretisch
is bij .de invaliditeitswet overdracht van het risico in

sommige ‘gevallen toelaatbaar, indien’ het fonds, het-

welk het risico zal dragen, aan zekere eischen ‘bij de
wet en bij algemeenen maatregel van bestuur ge-
1
noemd, voldoet. Die eischen zijn evenwel zoo ‘bezwa-
rend, dat practisch. ‘de risico-overdracht niet is toege-

laten.
Op bovengenoem’dé gronden ‘ben ik van oordeel, dat,
-wenscht men ook bij de algemeene arbeidersverzeke-
ring tot een ‘beter en voor het publiek, ook meer be-
grijpelijk stelsel te komen, men scherp zal moeten

onderscheiden onderstevning
en
verzekering
en geen

verzekeringsstelsel, hetwelk een dooreenmenging is van ondersteuning en verzekering moet aanvaarden.
Men komt dan tot dezelfde verzekeringsvormen, die in

‘het particuliere verzekeringsbcdrjf gelden. Zoo is

voor het ouderdomspensioen zeer pi’actisch het zooge-
naamde pensioenboekje, waarbij ied ere storting door
en/of voor den werknemer gedaan, dient als koopsom
eener verzekering. De vraag rijst of het .daarbij be-
paald noodzakelijk is, dat aa’n iederen werknemer
zulk ‘een ‘pensioenboekje moet wonden uitgereikt, of
dat inde plaats daarvan kan treden een kaart, berus-
tende aan het betrokken overheidsbureau ter plaatse.
Treedt men uit het pensioenverband, dan behoudt men de door de gedane stortingen vrkregèn aanspra’
ken op ouderdomspnsioen.

24 November 1’920

ECONOMISCH.STATISTÎSCHE BERICHTEN

1021

Voor de i-validiits-, ziekte- en ongevallen

verzeke-
ring zou kunnen dienen een stelsel, hetwelk hierop

neerkomt, dat telkens een-e verzekering wordt gesloten
voor één jaar. Men betaalt dus ieder jaar een premie,
benoodigd voor het risico van dit jaar, ‘dus ongeveer zooals bij de Rijksverzekeringsbauk bestaat voor

de
Ongevallen

verzekering, het zoogenaamde kapitaal
dekkingssysteem, waarhij -men dus steeds alleen in kas
heeft eene w

iskun-di-ge reserve voor degenen, die reeds
rente -trekken, doch n.iet voor de leden, die nog geen
rente trekken. Het ziektegel-d en het invali-diteits

pensioen zou men kunnen vaststellen op’ een vaste
fractie van het laatstgenoten inkomen, b.v. gedurende

6 -maanden vol loon, gedurende 6 maanden
3%
en
daarna half loon, welk -ziektegeld ingeval van blijvende
ziekte geheel of gedeeltelijk wordt gecontinueerd tot

het tijdstip, waarop de belanghebbende aanspraak
verkrij-gt op o’uderdo’mspensi-oen. Ik zou er verder de

voorkeur aan geven, dat het verschil -in pensioen ‘bij

iirval.i-dite’it -niet en bij i-nvali-diteit wel tengevolge van
een ongeval, zou worden opgeheven. Do beantwoor-

ding van ‘de vraag of de invaliditeit al of niet door
een -bedrijfsongeval is ontstaan, is van ‘beteekenj-s bij

de- beantwoording van ‘de vraag, wie ‘de premie moet
bétale,n, de werkgever of de werknemer, maar ‘heeft

m.i. niet te maken met ‘de vraag, hoe hoog de uitkee-
ring ‘moet zijn. Daar-bij ‘komt, dat het ‘dikwijls zeer
moeilijk is uit te maken of -de invaliditeit -al of niet
aan de gevolgen van een ongeval -moet worden toege-
schreven. Met het toenemen van den leeftijd neemt
d-e on-gevellenfrequen-tie toe. Bij iemand, ‘die op

hoogeren leeftijd ‘invalide wordt tengevolge van
een ongeval, is de invalid-itei’t meestal gedeeltelijk een

gevolg van een ongeval, gedeeltelijk een gevolg va-n
ouderdom. Ver-der is het onbillijk, dat bij invali’di-teit
téngev’olge ‘van een bedrijfsongeval ‘hooger pensioen

wordt verleend, dan bij invaliditeit tengevolge van
eene bedrijfszielcte. Neemt mn ‘de bedrijfsziekte ook
op in de Ongevallen-verzekering, 1clan rijst weer de
vraag of alleen moeten worden opgenomen enkele met

namen genoemde -bedrijfsziektei-i, welke inha-erent zijn
aan het bedrijf, of -moet het ‘begr.ip ,jbedrijfsziekte” in
r-uimeren zin worden -genomen, zoodat daaronder ook
valt eene -ziekte -door -het bedrijf ontstaan, die
r&iet
i-nh-aereut is aan dat ‘bedrijf, b.v. eene ziekte ontstaan

door kouvatten in ‘den dienst. De billijkheid brengt
m.i. mede, -da-t, indien bij invaliditeit ten-gevolge van
een bedrijfsongeval eene hoogere

uitkeering wordt
verleend, ‘dan bij -invaliditeit
wiel
tengevolge van een
bedrijfsongeval, men die hoo’gere ui’tkeering ook toe-
kent inge-val van invaliditeit tengevolge -an eene be-

drjfsz-iekte en dat men dan aan het -begrip ‘,,’bedrijfs-
ziekte”
niet ‘toekent de engere beteeke-nis van ,,-ziekte
inhaerent aan het bedrijf’ doch ‘de ruimere beteekenis
-boven’bedoeid. Geleidelijk komt men er ‘dan toe steeds
meer ziekten min of meer aan ‘de gevolgen van dan dienst toe te schrijven en a fortiori het geheele ver-
sohil in pensioen bij invali-cliteit al -of niet door of in
verband met de uitoefening van

den dienst ontstaan,
op te heffen. – –

Voor -degenen, ‘die bij ‘het in werk-ing treden van de

nieuwe verzekering-swette-n reed-s een zooda-ni-gen leef-
tijd hebben bereikt, -dat zij -door -zui-rere verzekering
zich geen vol-doende pensioen meer -kunnen verschaf-
fen, zal ‘moeten dienen een ou’derdomswet voor de
behoeftigen, -zooa-ls destijds door – Minister Treub is
voorgesteld. Men houdt dan ‘de verzekering – en de
ondersteuning nauwkeurig uit elkaar.

Bij de door mij voorgestelde verzGkeringsvormen

kan het stelsel van risico-overdracht gemakkelijker
wat ruimer worden toegepast. Daar-door zou -dunkt mij
eene zeer -belangrijke besparing van onkosten kunnen

worden verkregen. Men zou kunnen ‘bepalen, dat
werkgevers, die voor hu’n personeel regelingen hebben
getroffen, die minstens even voordeelig zijn -als de
Rij

ksregeling en die voldoende zekerheid ‘bieden, van
den verzekeringsplich-t worden ontheven. –

Dat toch de kosten van de algemeene arbeidersver,

zekering bij het zeer gecentraliseerde stelsel, hetwelk

thans bestaat, zeer hoog zullen worden, valt gemakke-
lijk in te zien, als men eens nagaat hoe het staat met

de veel min-der gecompliceerde ongevallenverzekerin g.
Op de bedrijfsrekening over de jaren 1913/1917 van de
Rijk-sverzokerin.gsbank, voorkomende in de weten-

schappelijke balans van genoemde bank, betre1king
hebben-de op 31 December 1917, staat vermeld, dat do
over de jaren 1913/1917 ‘betaalde premiën (‘dat zijn de

premiën van degenen, die aangesloten waren bij de
Rijksverzekeringsban.k) bedroegen
f
13.943.856,20, ter-
wijl ‘de -administratie-kosten over genoemd tijdvak be-
droegen
f
7.528.601,62V2, waarvan afgaat het deel dat

door ide risico4ragende werkgevers, naiamlooze ven-
nootschappen en vereenigiugen aan ‘de – Rijksver-

zekeringsbank is ‘terug-betaald, ten ‘bedrage van
f
3.193.087,67V2, zoodat op ‘bedoelde premie drukt
f
4.335.513,95 aan administratiekosten, dat is ruim
31 pOt. van de premieontvan-gst. Daarbij komt nog,
dat er nog zoo tal v-an administratie-kosten zijn, die
latenrt ‘blijven. Zoo geschiedt aan -alle postkantoren ge-
regeld veel wre
r
k voor de uitvoering van ‘de Ongeval-
lenwet (b.v. wekelijksehe uitbetaling van renten), ter-
wijl aan de bevolkingsbureaux der verchillende ge-
meenten geregeld -moet worden nagegaan of al ‘die

rente-trekkers nog in leven zijn. Dat ‘dit werk niet zop
gering in ‘omvang is, blijkt wel hieruit, dat alleen te
Rotterdam thans pl.m. 4300 personen wonen, die
rente krachtens de Ongevallenwet genieten. Verder
moeten ook door de werk-gevers voor het bijhouden
van de le-onljsten, enz. veel -administratie-kosten wor-

den uitgegeven. Uit een en ander blijkt wel, dat op
elken -gulden, die aa-n rente- wordt uitbetaald, zoo onge-

veer een gulden administratie-kosten komt. Het vol-
gende werpt ook een blik op ‘den administratie-ven
rompslomp, -die de uitvoering van de Ongevallenwet

medebrengt. De gemeente Rotterdam is toegelaten
zelf -het ‘bij de Ongevallenwet ‘bedoelde risico te dra-

gen. Zij betaalt daarvoor maandelijks aan ‘de Rijks-
verzekeringsbank terug de door die bank aan de ge-

troffen-en uitbetaalde schadeloosatellingen, welke niet
bestaan in ‘definitieve renten. Van d-e -definitieve
rent-en ‘betaalt zij de contante waarden aan de Rijks-verzekeringsbank. in-dien nu een werkman een onge-

val krijgt, is de -gang van zaken als volgt: eerst wordt

van het ongeval ‘kennis gegeven aan het ‘bestuur der
Rijksve-rzekerings-bank. Intusschen heeft de Gemeente
aan ‘den betrokkene ziektegel’d uitbetaald, omdat op

hem ook -de ziektegeldregeling van toepassing is, welke
geldt voor -de-gen-en, die niet e-nde-r de O-nge-vallenwet
vallen. Kent het ‘bestuur der Rij:k
sverze
k
e

r
j
njgs
b
an
,

eene uitkeerin-g toe, dan kan de ge-troffene elke week

aan het postkantoor de rente gaan ‘halen. Hij brengt
die -den -teru-g -bij zijn chef, omdat ‘hij al ziekte-geld

heeft gehad. Maandelijks komt er eene rekening van de Rijksverzekeringsbank, waarop een paar honderd

posten voorkomen. Van elk van die posten word-t
nagegaan, ep wel’ken dienst (Gasbedrijf, Electriciteits

bedrijf, enz.) zij betrekking hebben. Iedere dienst
moet daarna zijn aan-deel terugstorten bij den Ge-

meente-On’tvanger. De Gemeente-Ontvanger stort het

totaal van de maa-nde-ljksche rekening we-der aan ‘het

postkantoor. De ‘directie van ‘het postkantoor zorgt,
d-at ‘het bedrag weder bij de R-ijksverzekeringsbank

terugkomt. Zool-eng dus ‘de rente niet definitief is,
blijft -al ‘deze administratie -nutteloos. Over het jaar
1918 -is aan 5 werklieden eene
definitieve
rente- toe-ge-
kend. Wordt zulk eene
definitieve
rente toegekend,
dan rijst de vraag of ‘de ge-tr-offene in gemeentedienst
moet -blijven. Zoo ja, -dan ontstaat een zeer las-tige

loonkwestie, zoo neen, ‘dan ‘krijgt de ge’troffe-ne -dubbel

pensioen, omdat bij de totstandkoming in 1913 van de pensioenwetten voor de gemeenteambt-aren niet ge–
dacht is om -de cdmulatie van pensioen -krachtens die wetten – en rente

krachtens de Ongevallenwet af to
snijden. Behalve -de -administratie, die de Gemeente
zelf voor deze zaak heeft te verrichten, moet zij aan de

[1O22

ECONOMISC

H-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Noveber 1920

Rijksvetzékeringsbank jaarlijks betalen een’aandeel in

de administrat,iekosten der Eijksverzekeringsank.

Dit aandeel bedrôeg over het jaar 1918
f
9052,02 e.û

over 1919
f
11755,72
Bedenkt men nu, dat cle Invaliditeitawet, welke zich

meer met ieder individu afzonderlijk bezighoudt dan

cle Qngevallenwet, vermoedelijk procentsgewijze nog

meer aan ‘administratiekosten zal eitehen ‘dan de
Ongevallenwet, dan is het vel te voorzien, d’at die

kten enorm hoog zullen worden. j E. K.

‘1oterdam, November 1920.

DE MEELEXPORT VAN AMERIKA.

“Den 21sten September 1920 drukte Mr. Röoser, de

Èïmorikaan’sche ‘oedse1regelaar, in een redevoering

voor d ,,American Assoèiation of the Baking In-

dustry” te Atlantic Oity als zijn n’eening uit, dat’

daling ‘der tarweprijzen tot op het ‘v66roorlogschè
niveau niet ‘binnen afzienbaren ‘tijd te verwachten

was.

-‘ Dertien ‘dagen later weiden er prijzen genoteeid

lager clan de Vereeni’gde Staten in vier jaren gekewi

hadden. –
E[t,bewijst slechts, dat ook de knapste v’oedselrege-

laar zich kan vergissen en ‘dat voor een dergelijke

voorspelling ‘nog iets meer noodig is dan statistische

gegevens.

Zooals bekend mag worden’ verondeistel’d, heeft men

in Amerika deze daling in verband gebracht. met ‘de

nanipulaties van de Royal Oommission der Engelsche

regeering; zelfs is er openlijk 1beweerd,dat ‘deze Royal Oommission ten ‘koste ‘der Engelsche belaatingbetalers

in tarwe speculeert. Vooral de A’meri.kaansche meel-
fabrikanten gaan hiertegen heftig ie keer en spreken
zalfs van den ,,Royal Gaan’bler”.

Nu is het een feit, dat het er voor 4de Amen-
kaansche meelindustnie allesbehalve rooskleurig uit-‘
ziet, hoewel het aan den anderen kant.de groote vraag’
is, ‘of dit ag worden toegeschreven aan ide Engelsehe

RoyaY Oommissi’on. Naast de algemeene oörzaken’
schijnt ‘deze malaise in hoofdzaak te moeten worden
toegeschreven aan de vrachtprijzenpolitiek •van den

Shippin’g Board.
Dit lichaam met oorlogsbevoegdheden, dat o.a. be-

last geweest is met het vaststellen der zeevracht-
prijzen, had deze voor meel 25 cts (Am.) per
.

100 lbs. hooger gesteld ‘dan voor tar.we. Als men’
nu weet, dat de gelijksoortige vooroorlogsprjzen
slechts van 2 tot 6 ets. per 100 Ibs. verschilden; ‘dan is

het tevens duidelijk, dat de meelexport in een bed,ui-

dend ongunstiger positie gkornen
iS.

‘Nu is wel door deMerchan’t Marine Act van 5 Juni
j.l. de vaststelling der zeevracdrtpnijzen aan dan

Shipping Board onttrokken, maar de groote invloed,
die dit lichaam -og altijd. uitoefent, te zaanen met ‘het
eigenbe1ang der reeders, zijn Qorzaak, dat de boven-‘
enôemde marge van 25 cts – per -1QØ lbs. ‘nog steeds

gehandha
ij
ci blijft, tot roete ergerni der 1ne2LfabTi-

kTan’tn, die hun in’dusf,rie met den ondeigang be
dreiud achten. Im’meis de groo’te marge belet hun te

otncurreeren met ‘buiteala’Msche’ faibrikaten,- die,
zooa1 bv. de Engel’sche, door tusscihenkemst -hunn’et’
regeening groote quantums ‘ gvaan uit Amerika betrek-
kin; ‘c’Lft verwerken en daarna den Ameri’kaafischen

meelexpert een uit’erst’geva’arlijke concuïrrentie aain-
doen :inlanden als ederiand, Zweden, nz. en niet, te
er’geten in Engeland ‘zelf
;
. a1 ,welke 1-ande’;66r den

oorlog ‘bélangrij’kè afnemers vn kmer.i’kaa’nsch meel

u
aren ‘ – ‘ —
De meelfabrikanten,” ‘die – hun bestaan bedieigd
vöelen, ‘zette er dan’ ook alles’ c$p om’,’de voor hen

nadeelige – vrachten
,ia
gunstigen zin gewijzigd ti

Zo9 is ‘Mr; B. J. Roihwell, als ‘voorzitter van hel

,
)
Federataon Cøtm.mittee on Expert Trade’ (eet
lichaam,- in :het leven geroepen door de .Mjllers

Na’tionai Fèeration)begonnen-, dequestie aan,P-resi-

dent’Wilson vo’or te leggen. Het resultaat is ecbier

verre van schitterend -geweest, dar Admiraal Benso’n,

de voorzitter-van dan Shipping B-oard, aan de Millers’
Nati’onai Federation bericht zond, idat de Shipping

Board (sic T) de zaak

voor advies aan den President

onder, zich had en dat ,,there is likely to be an action

on it witbin a .short time.” Hetzelfde lichaam dus, dat
eerst alle verzoeken van de fabrikanten heeft afgewe-

zen en
juiSt
‘daardoor aanleiding gegeven’ heeft tot

een beroep op dan President,’ datzelfde ‘lichaam moet
nu in hooger -beroep van advies ‘dienen. Het heeft –

inidei-dasud veel weg van een vicieusen cirkel.

I-ntii-sschen hebben de -nieelfabrikanten niet stilge-

zeten.” Zij hebben zich ock gewend tot ,de United

States Ohaii*er of Com:m&ce en de Boai’d of Direc-
tors, van dezé instelling’ ilam op ‘hun instigatie een

motie aan, waarin de houding van ‘de Shipping Board
Scherp wardt afgekeurd. Deze motie luidt:

,,Aa’ii’gezien de United Statei Shipping Bo’ard werd

ingesteld ter bevordering van den overzeeschen zoo
wel als van den -bi’nnenlandsehen handel van Amerika,

behoort ‘dit lichaam’ geen w-illekèurige pra’ktijken te

volgen “bij het vststel1en der zeevrachtprijzen, zoo-
danig, d’at daar’door een belangrijke industrie, waarin
een aanzienlijk kapitaal belegd is en die aan talrijke

arbeiders perk verschaft, ernstig geschaad wordt.
Een groot percenitage der Amerikaansche meelfabrie-

ken werkt voor export.
De
ontwikkeling van ‘den

expontha’hdel werd mogelijk gemaakt ‘door de omstan-

digheid, dat de ‘zeevrachtprjzen voor tarwe en meel
gewoonlijk slechts weinig verschilden. De vracht-‘
prijzen voor ‘tar%’e en meèl in het ‘binnehlândsch ver

keer zijn practisch altijd ongeveer gelijk geweest en

zijn – het no’g steeds. De handhaving gedurende vele
maanden van een buitensp’tizi-g ‘groot -verschil in de

zeevrachtprijzen tèn’ gunste van de trwe’ heeft tot

resultaat gehad een aanzienlijke ‘ermindering van den

meelexport,’ gepard met e
ien belangrijke’ toeneziing

van dan uta-rweuitvoer. Dit moet ongetwijfeld een nood-

idttigen invloed’ uitoefenèn niet âfleen op de mee]-

indnstrié, ‘ma’zr te’ens ‘op de daarmede samenhan-
gende bedrijven èn op de belangen zoowel van den

consument ,ala van dèu producent. – –

– De Board of ‘Directors van de Obambe’r of Ooni-

merce -is dan ook tegenstander van
:
eik ongemo’tiveerd

verschil in zeevrachtprijzen tusschen meel en tarwe.
-Deze mot,ie zal ‘ter lennis worden, gebracht van dan

U: S. S’hipping Board.”

,

Om hun actie nog steviger te voeren zetten de meel-
fabri’kanten,op 15 October jJ. hun ,,Federation Oom-
mittee on Export Trede” om in een ,,Em’erenc
Defence Oomm-iitee”, waaraan wer,d opgedragen:- –

1
0
. Om. een beroep te doen op de ‘meeindu’sr{e tot

het

bijeenbrengen van een fonds van 250:000 dollar,

aan te wenden in ,den strijd voor rechtvaardigheid -ben-t
öpziehte van .de producten der’ Ameri’kaanscho :

meel-

fabrieken’.’

2
0
. Om -den geheelen meelha-ndel te organiseeren

in een s’trjdlichaam en wel door de hulp van i’ederen
meelfabrikant in te ioepen in dezen stnjd waarvan
de ‘toekomst -der Amerikaansehe aneelindustTio

afhangt. –

3° Om tot het inteiste te blijven aandringen bij den

Shipping Bord- op wijziging der – zeevracbVtarievén
èn ‘tevêizs zôcidenige besprekingen- te houden met – de
St
oom
vaartmaatschappijen als noodg mochten blijken om deze te- overtuigen, van de vernietigende wèrking
der ‘hés wande verschillen in de zeevrachtprijten —-

4
0
. Om onder “de
van ‘het pu’blidk te brengen ‘de in
I
ècono’mischeni ,Siui

ongezonde politiek, om’ grond-stoffen in plâatt -. van,

bewerkte’ producten uit te vberenen verder -dni ‘alle
andere factoren, ‘die de leven belangen der betrokken
industrieën- bedreigen, aan belanghebbenden en aan

het piibli6k voor te, leggen

50.
Om -door een -kr&chtie campagne de lede

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1023

het Congres in te iichte’i, ton einde, indien de

Shipping Board geen rechtvaardigheid betracht, het
Congres zelf in staat te stellen den meelexpert
vooi
ondergang te bewaren.
6
1
.
Om zoodanige andere zaken
te
overwegen en
actie te voeren, als i,roor het ‘behoud der Amen-
kaa’nsche ‘meelinduntrie noodig mochten blijken.

Een ‘der leden, die ‘geheel instemde met het plan,

– was van meening, ‘dat het weikrooster van het
Corn-
niitt’ee’,,the essence»of a dynamo” in zich had; inder-
daad niet slecht opgemerkt, al ‘behoeft men zich in

Amerika over een dergelijk forsch aangrijpen niet al
te
zeer te verwon’deren.

De rneelfabrjkanten schijnen dus den strijd
op
leven en dood te ‘willen doorzetten enzullen on:getwij
feld geld noch moeite sparen, de vracht’tarieven ge-
wijzigd te ‘krijgen.

Ook voor Europa is de uitziag îan dezen strijd van
‘het grootste gewicht en ongetwijfeld zullen
ook
de
Hollan’dsche meelfabrikanten goed doen een wakend

oog te houden op de ‘gebeurtenissen, welke zich thans
aan ‘de over zijde van den Oceaan fspelen.

Deventer.

, Mr. J.
VAN LOON.

DE VERHOUDING TUSSCHEN DE SPOORWEG-

MAATSCHAPPIJEN EN DEN STAAT.

Zooals op 11 November j.l. ‘bij communiqué in de
dagbladen werd medegedeeld, is door de Regeeri’ng en
de directie cle.r samenwerkende maatschappijen in
onderling overleg een ontwerp samengesteld tot wijzi-

ging van ‘de Spoor’wegovereenkorns-ten van 1890 met daaraan verbonden wijziging van ide Statuten ‘der
S.S.
en ‘der H. 1J. S. M. Op 24 dezer zullen de aandeel-
houders van ‘bei’de maatschappijen ‘zich over deze voor-
stellen hebben uit te spreken.

Hieronder volgt in de eerste plaats de ou’tnrerp
overeenkomst met ‘de
S.S.,
waaibij, voor zooveel noodi’g,
met een enkel woord op ‘de aangehaalde ‘artikelen der overeenkomst van 1890 ‘wordt ingegaan. De ontwerp-overeenkomst met ‘de H. 13. S;
M.
is ongeveer gelijk-
luidend aan ‘die met de
S.S.
Voorzoover materieele vurschillen bestaan, worden deze eveneens vér.meld.
In de tweede plaats wordt een overzicht gegeven
van de wijzigingen, welke in de Statuten van ‘beide
‘rn aatschappijen worden aangebracht.

ONTWERP-OVEREENKOMST 1920 S.S.
Tusschen:
den Staat
der Nederlanden,
vertegeawoor’dig& door den
‘Minister van Waterstaat en den Minister van Financiën,
tot het aangaan van deze Overeenkomst door de Koningin
gemachtigd,

ter eenre,
en
de
Maatschappij tot Ewploitatie
van
Staatsspoorwegen.,
ver-
tegenwoordigd door hare Directie, tot ‘het aangaan van
deze ‘Overeenkomst dooi- de Algemeene Vergadering van
Aandeelhouders der ‘Maatschappij gemachtigd,
– ,

ter andere zijde,
is, behoudens bekrachtiging. bij de”wet,’ het navolgende
overeengekpmen:

Artikel’ 1.

(1). De Matschappij verbindt zich, na verkregen Konink-
lijke. bewilliging, in hare statuten de wijzigingen aan. te
brengen, welke in den aan deze Overeenkomst geliechten


afclruk dier statuten zijn aangegeven.
(2). De ‘Maatschappij verbindt ‘ziâh de ‘in het vorige lid
bedoelde bewilliging te vragen; zoodra deze :overeenkom’st
bij ‘de wet bekrachtigd is.

,Artlkl 2.’


(1).. Met afwijking van het bepaalde’in’ ‘het eerste

lid
vaii artikel 65 der tusschen partijen’ gesloten overeenkomst
van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van ’22 Juli
1890 (Staatsblad No. 134), in de onderhavige Overeen-
komst’ verder genoemd ,,overeenkomst 1890 S.S.”, wordt
het op de aandeelen gestort maatschappelijk kapitaal der
Maatschappij gesteld op veertig millioen gulden.
– (2). De Staat ‘verbindt zich voor 88.000 te zijnen name
gestelde aandeelen der Maatschappij aan deze op de wijze,
als bij hare statuten omschreven,
f
250,— per aandeel te
betalen.

E.TotduM’ei bedroeg het kapitaal S.S.’
f
18- millioen- De
Staat voegt ‘hier’ dus
f
22 millioen bij. Bij het kapitaal
11. IJ.S.M. dat – f22,5 millioen bedraagt, voegt de Staat
-f
27,5′ mi’llioen in den ‘vorm van 27.500 aandeelen van
f
1000,—.]

Artikel 3.

(1),. De Maatschappij, verbindt zich tot de exploitatie, voor zoover dit door ‘de Koningin bèpaald wordt, van de
spoorwegen, bedoeld in artikel’ 1 dal Locaalspoor- en Tram-
wegwet, welke nog dooi- den Staat mochten worden aan-
gelegd of waarover de Staat, door naasting of op andere wijze de beschikking fnocht verkrijgen, mits en zoolang
die wegen aan de door de Maatschappij geëxploiteerde
Spoorwegen aansluiten, hetgeen ook geacht wordt het geval
te zijn, indien de spooi

wijdte verschillend is.
(2).. Het bepaalde in het derde en het vierde lid van
artikel 2, in het eerste, het tweede en het vierde lid van
artikel 7,. in artikel 8 en in het tweede lid van artikel 22 dei overeenkomst 1890 S.S. is mede op de in het vorige
lid ‘bedoelde spoorwegen van ‘toepassing. Voorts worden
overal waar in de genoemde overeenkmst sprake ‘is van
Staatsspoorwegen, behaJve in artikel 31, daarmede ook deze
Spoorwegen aangeduid.
Voor het gebruik van de in dit artikel bedoelde
spoorwegen keert de Maatschappij jaarlijks aan den Staat
een tusschen de Ministers van Waterstaat en van Finan-
ciën en de Maatschappij in gemeen overleg te bepalen
vergoeding uit. Bij ‘het bepalen van deze vergoeding wordt
rekening gehou-ien met het bedrag, dat ‘die Spoorwegen aan dcii Staat gekost hebben.

Artikel
4.

In afwijking van het bepaalde bij artikel 3 der overeen-
komst 1890 S.G. is de Maatschappij ook tot het exploiteeren,
het oprichten van of het deelnemen aan ondernemingen,
welke het vervoer van personen en goederen ten doel heb-
ben, -niet bevoegd dan na machtig-ing van de Ministers van
Waterstaat en Financiën.

Artikel 5.

Met afwijking in zooverre van artikel 17, eerste lid.
der overeenkomst 1890 S.S. behoeven alle tarieven en wijzi-
gingen van tarieven de goedkewing van den Minister van Waterstaat op den voet van artikel 28 clêr vet van 9 April
1875 (Staatsbiad No. 67).
[Totdusver geschiedde de goedkeuring ,,tot zekerheid, dat
de ‘vastgestelde maxima niet overschreden worden”.]

Artikel 6.

Het recht van de Maatschappij in het geval, bedoeld in
het zesde lid van artikel 20 -der Overeenkomst 1890 S.S. de
werken, welke zij noodig acht, voor hare rekening te maken,
vervalt. –

[Het betreft hier werken door de Maatschappij verlangd,
doch waarvoor door den’ Minister vergdnning is ‘geweigerd,
terwijl zij voorts door scheidsmannen niet noodig zijn ge-
oordeeld.]

Artikel 7.

De bevoegdheid van de Maatschappij tot opzegging van de overeenkomst 1890 S.S. ‘vervalt.

-‘

Artikel S.

In afwijking van het bepaalde bij het eerste lid van
artikel 33 der overeenkomst 1890 S.S. verblijft telken jare
het winstsaklo tot een bedrag van vijf en twee honderd drie
en zestig duizend honderd acht en vijftig’ tienmillioensten
(5,026.315.8) ten honderd [II. IJ. S. M. 5 teu honderd] van
het op de aandeelen aan toondej- gestort en niet terug-
betaald maatschappelijk kapi’tahl :aan de Maatschappij, ont-
vangt de Stat daarna een bedrag van 66n (1) ten honderd
van gezegd kapitaal en wordt hetgeen dan nog .ovei-bljlt in
dier, yoege . tusschen den Staat en, de Maatschappij,verdeeld,
dat ieder van beide partijen -daarvan een gelijk aandeel
verkrijgt, tot .dat het geheele aandeel der Maatschappij be-
di

aagt zes en een half (6,5) ten honderd van gemeld kapi-taal, als wanneer van hetgeen dan nog beschikbaar is vier
vijfde gedeelten (%) an ‘den Staat worden uitgekeerd
en d6n vijfde ‘gedeelte () aan de Maatschappij verbljft.


Daarentegen betaalt de Staat aan de ‘Maatschappij zoo daarvoor noodig met afwijking van het laatste lid
‘van genôemd aj

tikel 33 – hetgeen in eenig jaar blijkens
de winst- en verliesrekening ,der Maatschappij vereischt
mocht zijn om tot een winstsaldo van vijf en twee honderd (liie en zestig duizend hnderd acht en vijftig tienmillioen’-
sten (5,026.315.8) tea honderd [H. J.J. ‘S.
‘M.
5 ten honderd]
van
het
op de aandeelen aan toonder gestort en niet terug.
betaaiti maatschappelijk kapi’taal te komen. Deze betaling
geschiedt binnen édtie maand, nadat de jaarljksehe balans

1024

ECONOMISCH.STAT1TCHE BERICHTEN

24 November 1929

én winst- en verliesrekening op

de daarvoor bij de statuten

der Maatschappij bepaalde wijze zijn vastgesteld.
Hetgeen van het wiastsaido aan de Maatschappij ver-
blijft; is bestemd tot uitkeering als dividend aan de hou-
ders van aandeelen aan toonder en de oprichters der Maat-

sdhappij.
[Het hoogere cijfer der S.S. hangt samen met de uit-
staande oprichtersbewijzen. De H. IJ. S. M. kent deze niet.]

Artikel 9.

De Staat is, indien hij gebruik maakt van zijn recht
om de exploitatie krachtens de bpa’lingen der overeen-
komst 1890 S.S. te doen eindigen en om de eigendommen der Maatschappij te naa.sten, verplicht. dit laatste te doen

op 1 Januari en overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 t
der, overeenkomst.
Voor hetgeen de Staat alsdan verkrjgt betaalt hij
aan de Maatschappij. – in afwijking van het bepaalde in
het tweede lid van, artikel 35 en in artikel 40 van voor-
noemde overeenkomst – de som, welke de Maatschappij
n.00dig heeft om bij liquidatie aan de houders van aandeel

en

aan toonder uit te keeren:

a.
het op die aandeelen gestorte en niet terugbetaalde

bedrag;
b
de som van
f
6.390.000,— [II. IJ. S. M.
f
3.442500,—];

c.
rente ad zes ten honderd ‘s jaars over de verschul-
digde bedragen van den dag af, waarop de liquidatie-
uitkeeri.n.g betaalbaar is.
De overeenkomstig thet vorige lid door den Staat
verschuldigde bedragen worden betaald binnen déne maand
nadat de llqui.datierekening op de daarvoor bij de statuten
der Maatschappij bepaalde wijze is vastgesteld.
[De overeenkomst 1890 kent drie wijzen van iaasting:
art. 34 1, hier gehandhaafd met fixatie van het bedrag
sub b, naar den toestand van 31 Dec. 1919, art. 34 II, dat
gedeeltelijke naast.ing op ongeveer gelijken voet mogelijk
m.akt, art. 34 III, dat overneming van de in art. 39 om-
schreven bezittingen op den aldaar vastgestelden grondslag mogelijk maakt. Art. 39 bevat o.a. het bekende voorschrift,
dat slechts 134 pCt. afschrijving op bet •rollend materieel

voorsohrijft].

Artikel. 10.

Indien de Staat op
31
Januari 1931 nog geen gebruik

gemaakt heeft van zijn recht om de eigendommen dr
Maatschappij te naasten, betaalt hij den daaropvolgenden
2den Januari aan de Maatschappij de in het tweede lid van
het vorige artikel genoemdé som van
f
6.390.000,— ten

einde door de Maatschappij als extra-uitkeering aan de hou-
ders van aandeelen âan toonder te worden uitgekeerd.
De i.ngevolge het vorig lid plaats gehad hebbende be-
taling komt in mindering van hetgeen de Staat bij naasting
i.ngevolge het tweede lid van het vorige artikel schuldig is.

Artikel’ 11.

De opneming hij proces-verbaal van werken, bedoeld in
het voorlaatste lid van artikel 20 der overeenkomst 1890 5.5., geschiedt niet meer; de uitgewerkte staten, bedoeld
in artikel 43 dier overeenkomst, werden niet meer vervaar

digd of bijgehouden; de opgaven, bedoeld in artikel 44 en
in het vierde lid van artikel 45 dier overeenkomst niet meer
gedaan;’ de rekening, bedoeld in artikel 80
f
dier overeen-

komst, niet langer aangehouden en de opgaven, bedoeld in
het vijfde lid van artikel 82 der overeenkomst, ‘niet •meer

gedaan.
[De. meeste dezer voorsdli’riften baigen samen. met 4e
thans vervallende naastingsmogeljkheid i.ngevolge artikel

34 III.]
Artikel 12.

De Maatschappij verstrekt aan de Ministers van Watei’-
staat en van Financiën en aan de door deze Ministeis
aan te wijzen rijksambtenaren de inlichtingen, welke zij
vragen en verleent hun inzagé van hare boeken en haar

archief.
Artikel 13.

De artikelen 2-12 dezer overeenk.oist treden in wer-
kLug zoodrde in artikel 1 bedoe(de ivijzigingen in de sta.-
tuten der aatscappij, zijn angehraeht. Artikel’ 8 vindt
geen tepassig, boekjaar der daatsçkap.pij. Ie Maatschappij verbindt zich
over genoernd boekjaar voor uitkeering aan aandeelhouders’ geen gelden te ontieenen aan de fondsen, bedoeld ‘in artikel 46 der overeenkomst 1890 S.S. [d. i. het reservefonds].
Artikel 14.

• Deze overeenkomst kan’ slechts gewijzigd worden met
machtiging van de vergadering van houders van aandeelen
t aan toonder’ der Maatschappij.

De Secretaris,

STATUT.ENWIJZIGINGEN.

Ai-tt. 5 en 6 worden in overeenstemming gebracht met
de kapitaals.ver’hooging. Voor de 88.000 aandeelen S.S. ont-
vangt de Staat 44 bewijzen van 2000 aandeelen elk. Voor de
27.500 aandeelen H. IJ. S. M. 55 bewijzen van 500 aandee-
len elk. Binnen drie maanden stort de Staat
f
2.200.000,-

resp.
f
2.750.000,—. Verdere stortingea worden .nader ge-

regeld.

In art. 9 wordt het aantal commissarissen van tenminste 15 en ten hoogste 29 teruggebracht tot 11.

In art. 10 worden de bestaande alinea’s 2-5 gelezen:

,,Zes
Commissarissen worden benoemd en ontslagen door
do Ministers van Waterstaat en van Financiën, die voor
elk een plaatsvervanger kunnen aanwijzen.
,,De vijf overige Commissarissen en voor ieder hunner
een plaatsvervanger worden door de vergadering van hou-
ders van .aandeelen aan toonder benoemd en ontslagen.

,,De in ‘liet vorige
,
lid bedoelde Commissarissen en plaats-
vervangende Commissarissen aanvaarden, huane betrekking
niet dan nadat de Commissarissen van de Hollandsche Ijze-
ren Spoorweg-Maatschappij [S.S.] benoemd door de Verga-
dering van houders van aandeelen aan toonder dier Maat-
schappij, daartoe machtiging hebben verleend.
,,Jaarljks treden een der in het derde lid bedoelde Com-
missarissen en zijn plaat.svervan.ger af in de volgorde, door
het lot vast te stellen. De aftreding heeft plaats onmiddellijk
na afloopvan de gewone jaarlijksehe vergadering van hou-ders van aandeelen aan toonder.” Tevens vervalt het thans aan Commissarissen toekoinend
aanbevelingsrecht bij benoeming van leden van hun College.

In de bevoegdheden van Commissarissen komt geen ver-
andering. Daarentegen vervalt art. 13, thans luidende:
,,De Raad van Commissarissen benoemt in elke eerste ver-
gadering na de gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering
van Aandeelhouders uit zijn midlen een Comité van Toe-
zicht, bestaande uit ten minste vijf ledea, wRaronder Voor-
zitter en Secretaris van den Raad, aan welk Comité meer
bepaald het uitoefenen van het toezicht, bedoeld in artikel

12, is opgedragen.
hti
,,De bevoegdheden en verplicngen van dit Comité wor-

dén door

den Raad van Commissarissen, na overleg met
de Directie, bij reglement vastgestel’.l.
,,Zijne leden ontvangen een dur cl’a ‘laad van Commis-
sarissen te bepalen vergoeding voor hunne bemoei.ingen.”

In art. 14 wordt voor Commissarissen de yoorwaarde

van aandeelenibezit geschrapt.

– Ârtt. 19 en 20 handelende over de winstuitdeeling wor-
den met de ontwerp-overeenkomst in overe.enstenuning ge-

bracht.
In de artt. 21 e.v. worden nopeas bijeenroeping etc.
der, vergaderingen san aan’deelhöuders aan toonder gelijke
regelen gesteld als voor de Algemeene Vergadering van
aandeelhouders, waarin de Staat vertegenwoordigd is.

• In.art 24. wordt ,o.a. ingevoegd .4e bepaling: –
– ,,De gèmachtigde van den – Staat der Nederlandea brengt
voor ieder door- hem’ vertegenwoordigd aandeel één stem

uit.” • , ‘ -. . .

Id de liquidatiebepali’ngeii worden ‘de uit de overeenkomst
1920 voortvloeiende. wijrigirlgen aangebracht, terwijl in eene
overgangsbepaling voorgeschreven’ wordt, dat de tegenwoor
dige Commissarissen in functie blijven, tot het College op-
nieuw is samengesteld De daartoe noodige vergadering van
houders van . aandeelen aan .to.onder wordt’ ‘binnen drie
maanden gehouden –

Artikel 15.’

Deze overeenkomst kan- worden aangehaald onder den
titel ,,overeenkomst 1920 S.S.” en de tusschen partijen ge-
sloten overeenkomst van 21 Januari 1890 bekrachtigd bij
de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad No. 134); onder den
titel van ,,overeenkomst ‘1890 S.S.”

Artikel 16

De kosten op deze overeenkomst vallende, worden ge-
dragen door de Maatschappij.
Aldus in tweevoud overeengekomen te ‘s-Gravenhage en

te Utrecht den ….

De Minister van Waterstaat,

De Maatschappij tot
Ere ploitatie van Staat88pOorsve gen,
De Directie,

De Minister van Financiën,

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1025

TERMIJNHANDEL IN EFFECTEN AAN DE

AMSTERDAMSCHE BEURS.

Op 27 Februari j.l. werd een vergadering van de

Vereeniging voor den Effectenhatidel gehouden, ter
bespreking van een bestuursvoorstel tot instelling
van den termijnhandel in aandeelen Kon. Petroleum.
Door eenige leden, die invoering wenschelijk achtten, doch bezwaren hadden tegen een handel
OP
rescontre
zonder surplus, werd een motie ingediend, waarbij
de instelling werd gevraagd van een Commissie van
7 leden, welke tot taak zou hebben het opstellen van

een Reglement voor den handel op rescontre met on-
der,pand.

De na aanneming dezer motie verkozen Commissie is erin geslaagd een Concept-Reglement op te stellen,
dat behalve de voordeelen van den rescontrehandel, bestaande in een aanzienlijke besparing van moeite,
kosten en risico ‘voor leveringen, bovendien een nog

grootere zekerheid biedt dan de z.g. contante affaires.
Bedoeld voorstel zal behandeld worden in de op 29

Nov. a.s. te houden vergadering der vereeniging.

De besparing op het aantal keeren, dat geleverd
moet worden, is aanzienlijk, daar slechts éénmaal in

de 14 dagen levering plaats vindt van de stukken
door elken contractant per saldo te leveren.

Bovendien geeft het door ide Commissie op 20 pOt.
vastgestelde surplus een meerdere zekerheid bij ‘den
handel in fondsen, die de laatste jaren aan groote
fluctuaties onderhevig zijn.
Partijen zijn: ‘koopees, verkoopers, prolongeerende

haussiers en baissiers en ten slotte geidgevers, die
posities voor ihaussiers financieren.

Een in te stellen Rescontre-Bureau verleent zijn be
midideling. Het opent voor ieder lid een stukken- en
een geidrekening, waarbij het bedrag der te stellen

zekerheid wordt bepaald door het totaal der ‘debet-
saldi der •geldrekeningen en der stukken- rekeningen
te stellen tegenover het totaal der creditsalcli der
geld- en der stukkenrekeningen. Het saldo der stuk-
ken wor.dt tot den middenkoers van den dag omgere-
kend. Voor surplus woi-dt 20 pOt. gelegd op de debet-
saldi der geldrekeningen en wordt 20 pOt. in minde-ring gebracht van de creditsaldi. Het aldus gevonden verschil geeft het bedrag aan dat voor zekerheid ver-
oischt wordt, welk bedrag in geld gefourneerd kan

worden of ook in fondsen, die het R.-B. conven.ieeren.

Een belangrijk voordeel voor de practijk van den
handel zal
art. 6
geven, hetwelk partijen verplicht
dagelijks aan het R.-B. ide registratie te verzoeken van

alle afgesloten affaires
binnen drie uren
na het offi-
cieele slot van de beurs. Onbekende kooper.s of ver-
koopers zullen op deze wijze spoedig ontdekt worden,
of men zal in elk geval den volgenden ‘dag weten, dat geen tegenpartij, is opgekomen, zoodat men zich bij-
tijds tegen verdere verschillen kan dekken.
Voor prolongeeringen zullen partijen
elkander
in de
open markt moeten vinden, evenals dat in het buiten-land vroeger reeds gewoonte was. Bovendien biedt de
resoontre een goede gelegenheid aan geidgevers om
op een termijn van 14 dagen geld te plaatsen. De
technische moeilijkheid, hierin gelegen, dat geld.
gevers, behalve geld, tevens nog surplus zouden moe-
ten verstrekken, is ondervangen door speciale formu-
lieren E en F voor geidgevers en -nemers, waardoor

deze transacties onderscheiden worden van aan- en
verkoopen in ide formulieren A en B en prolon:gee-
ringen in 0 en D. –
De -grootste ‘moeilijkheid moet voor de Commissie
gelegen hebben in
art. 29,
waarbij de volgende be-
voegdheden aan het R..B. worden verleend:
,,Het R.-B. stelt voor ieder op iviens rekeningen
per den afloopenden rescontre affaires zijn gere-
gistreerd, de saldi vast der door hem te leveren en te
ontvangen stukken, bepaalt aan wie zij, die per saldo
stukken te leveren hebben, moeten leeeren
en doet
hiervan opgaaf aan de betreffende partijen.”
Door de vele transacties, die door het R.-B. over

en ‘weer in eenzelfde rescontro-termijn gboekt wor-
den, zal het R.-B. els regel een andere tegenpartij

voor de levering tot den passagekoer.s moeten aanwij-
zen, als -hbt lid, dat hij den koop of verkoop de tegen-

partij was. Indien een der leden na de krachtens art.
29 genomen decisies van het R.-B. in gebreke blijft,

zouden de nadeelen hieruit voortkomende iemand

kunnen treffen, idie in het geheel niet met den
,,’zwakken broeder” gehandeld had.

In af’deelinig 5 is de Commissie er ‘in geslaagd
eenige artikelen op te stellen, waarin ook dit bezwaar

wordt ondervangen. Men mag hopen, dat •het Con-
cept-reglement in de vergadering op 29 November a.s.

door de Vereeni’ging zal worden aangenomen. in het

ergste geval zal, indien de surplus-rescontre te hooge

fi’nancieele eischen aan de Beurs zou stellen, ide con-
tante affaire de overhand houden.

Zou de rescontre met surplus op den duur de prefe-
rentie krijgen in de -mededinging met de contante
affaire, dan zal de bonafide handel daar bij gebaat

worden. Zij, die niet ‘beschikken over voldoende mid-
delen in verhouding tot de uitbreiding, die ze aan
hun zaken geven, worden in hun lbewegingen getem-

perd. Reëele handelaars zullen hun risico verminderd

zien en als bijkomstig voordeel zullen verschillen

steeds sneller ontdekt worden. De rescontre zal dan
wel in korten tijd in de meeste belangrijke fondsen
toepassing vinden.
Ti.
GREIDANUS.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

De handel met Rusland; goudaankoop
door de Bank of England; McKenna
over de wisselkoersen; moeilijkheden

der Australische en Canadeesche Ban-
ken; de economische depressie.

Onze Londensche correspondent schrijft ons d.d.
20 November 1920:

Yesterday afternoon in the House of Commons, the

Prime Minister aunounced the policy of the Govern-
ment with regard to
trading with Rusria.
,,The Ca-bi-
net has decided”, ho s’ta’ted, ,jthat a draft agreement
to carry out the July iarrangement with Russia should
be prepared. It will, I hope, be ready for submi,ssion
to ‘(he Russian Government in a fow days.” This

announcement, it will be noticed, speaks of the prepa-
ration of a •drafit; it would seem to follow that the
terms of the -agreement which T mentioned in past
letters will not be adhered to. The complaints of the

Federati’on of British Industrjes -and other commercial
• bodies, and the opposition insi’de the Governme
n
t of
such departnaents as the Treasury, have evidently
borne some fruit. It remains to ho seen what the terms
of the agreement ‘are likely to be, before one een say
that the si-tuation has materi-ally altered. The ‘defeat
of Wraingel will make the attitude of the Sovjet
rather less conciliatory than it was, ‘and the tone of
the latest notes is by no means reassuring en this
point. On this siide, quito apart from the grievances
about the debt, ‘we have a consideraible school of poli-
ticians which likes to use the Soviet as a means to

make the f-lesh of the middle-classes creep with
horror, ‘and this school will n:aturelly welcome ‘any

trouble over the terma of the now draft. The hopo
that the -agreement is going to stop unempl’oyment,

and revive trade seems to be prema’ture, to say the
leest of it. Still, difficult as the wh’ole question is, the
settiement, if it comes off, is to be welcomed en the ground, at any rate, that it represents a stop towards a more normal Europe. It will be something that the
possi’bility of trade is even contempl’ated with peoplo
whose political principles one intensely disli’kes. From
the Russian point of view, the resumption of trede is likely to bad to a speedier modification of the Sovjet
regime than all the &nii,gré wars put together.
The main points of interest this week are financial.
The ‘lab our outlook is
for the moment f’airly
goed,
though we are likely to have trouble with the

1026

ECONOMISCHSTATITISCHE BERICHTEN

24 November. 1920

omplojêes:’ of the’: tramways – -whè are askiug for
lirge rise on the ground that the oost of. living bas
advanced; The mu’niëipal authorities state that they

are at the end of their résoui’ces’ in this’ mttei.: the

tramway& in iha’ny cases no longer pay their way’and

have to be au’bsidise’d at thè expen.se
of the local rate

payors, and no relief- can -lie found in raising the
far-es. The main ti’ôuble at present -is witb .the ,,intel-

lectual pr-oletariat”; the. ‘technical employées of the

Eleotricity Undeitakings are, up in arms over an
alleged ‘breach of agreement, and there is also trouble
in the Insurance •w-oiid, over the dis-missa.1 of clerks

by a ‘large insurance company, because these men were

meinber’s of -the trade-uni’on cat-eri’ng for insurance
officials. ‘This foolish action has -aroused much the

same- synapathetic. feeling among the other middie.

claas unions as ,,v,ictimisation” has always raisod

anong the ‘trade-unions ‘of manual workers, and the

Government is to intervene. Anything more calcu-
latod .to embitter feeling than this kind of action ly

poerf’u1 corporations cannot be imagined.

Turniiig to
the finaricial features,
the first in order

of time, is the announcoment that the ‘banks intend
to publish monthly balance sheets again: .the reintro-
duction to ‘begin early next year. It is of course truc

that hhe Banks would in all probability have laeen

forced to do this by the Government, since it was one

of the recommendations of the Cunliffe Oommittee,
biat it is desirable that the’ student should not ‘have

to wait until ‘the Government had foinid time to ‘deal

legislatively with this inatter.
A great deal of interest is being taken in the fact

that the Bank of England is reportod to have received,

a
sh.ipmeri.t of gold
which it .has taken over a-t the

Mint Price. It is true that a-s•sovereigns. cannot h
melted dow’n, they will only fetch the min-t price if

imported, but the surprising thing is that they shoul-d
have been offered in this country at. all under the

circumstances, for. ‘by sale in the States, and the offer
of draf’ts against the proceeds in London, a consi-

derable profit ‘would have been ioalised The ,,Tinies”

states that the receipt of the gold ,,-affords evidence

of the soundness ‘of the policy -of export licences and

affords an effective answer to any who may consider

that a price higher- than the Mint level has’ iiecessa-
rily to be paid for gold to ‘be imported from foreign
countries, includi’ng Soviet Russia.” This seems to me
to «be bad reasoning: so long as the embargo on Rus-
sian gold in New York continues, it may The -true
that Russian gold can be bough’t by the Bank at loss

.than the full market price, but it does not iii the

1

east foflow that thi-s is true of all gold. For, if the
Bank offers loss than full market value, the gold iwill

not be sent here nt all. It is fin.a’lly idifficult to -see
what object -there is in accumulating a gold’ store
h-ore, unless the gold is freely exportable the whole
value ‘of the . ‘store is lost, so f’ar ‘as correcti-ng the
exch:a’nges is ooncerned. 1f the Bank is going to buy-‘
a-t -one price and export at -an’other, using its mon’opoly
p:bsitioh to make -a profit on the transaction, there is
sure to be trouble. But probably no such policy’ is
intended: the truth probably is that the Bank will.
useany gold got in this wy as a basis for more notes,

the very last thing -one wants to see.
– The Ohancellor bas been -askd in Parliament
whethei he is prepared to invite advi-ce from butiness
and ban-king circles on Mr. Darlin-g’s Empiie Bank’

scheme. 11e -s-ba-tod that ho would ‘be prepared to
appoint a Committee if -such a stop was generally

desirod in banking circles, but,, so far as he could
ascertain, ,,this is at present far from .-bei-ng ‘the case.”

The Ohairman of the City and Mi-dland Bank, Mr.
McKenna, bas delivered an ‘important – speech at’

M.nchester University en the aubjeet of
is.terne_’

tional excha-ng-e.
The speech is interesting because –

it shows that Prof; Cassel’s theories are beinning to

iawke headway
1
1mong. practical: men, tboisgh i’t Tm’ait
he.conféssedthattke speaker,wasonly- prepared tè

accept-‘ ‘the theory ‘- in ‘uesti&n- w’ith’- considêrable

qu.alifica’t,ions. But Mr. cKenha is in’vorting’ cause

and effec-t in assuming tlat it is,
tiae
depieciation of

the exchanges which has led Govermnents to restrict

the export of gold: it can be safely asserted that were gold exports -allowod, the exehanges would be mucb

more nomal than they now are. Mr. McKenna
explained the disorep-ancy ‘between the rise in prices

and the increase, in currency by referring to the

,’,rapid’ity- of .expeniditure”, but it is ‘not very cleat’
what he means ‘by that phra-se. 11e clearly ‘doos not

meen ,,velocity -of circulation”, for tha’t would confirm
and not disprove the quantity theory, against which

ho protests. ,,The rate at whioh the nati’ôn’al’ inco-me

is spen’t” which is his own definition, implies, it

seems to me, an equally rapid rapi-dity of velocity of
circulation of m-oney. The speaker used the occasion

for an attack on the Government’s financial policy.

The Excess Profits Duty ma’de it necessary for

‘business men to borrow ‘heavily, these loans represent

inîla’tion, and thus the effect is the same as if the

Government infl’ated -the currency itself.
-For the first time for what must be’ a considorable

period, ‘the Week’s Cleari’ng House ‘figures show a decli.ne from the pre’vious ear’s return for the same

week. The comparative figures are:

(?li11i6us,stg.)

Town

Metropol. Couutry

‘TotI
-‘ – Clearing

Cleariug Clearing
Week ended
17111120 …

571.2

£ 37.5

‘ £ :74.4

£ 683′.t

Week ended
19/11I’19 . .

569.4

,, 40.1

Decrease –
or Increase ‘+ ,,,,1.8 – ,, 2.6 – ,, 7 2

,,

8.0

Butas’the amou’nt for the whole year up to date
exceeds that of the previons year by no loss an amount’

than £10.270.833.000, too much must not be made of

this. -It would’ nevertheless ‘be fairly legitima’te to
regard this deeline as scime evidence that the depres-

sion ‘of trade is making itself feit. –
– It may be ‘only -a co-incidence that the Currency
Return made up to the name date as the Clearing

House Return sh’ouid show a considerable decline. In.

any oase, the f act is no. The v-ohsme of notes out-
standing ‘has fallen from £ 351.097.441 to £ 347.478.933,

a decli’ne ‘of £ 3.618.508. Consequen.tly, the reserve
ratio stands at 13.59 per ‘cent, as compared ‘to 13.48

per cent a week ago.

The Autro,lian Bank

s
are not ‘very ‘optimistic as

regards the ‘immed.ia’te future, to judge from the
circul-ar . whick they have issued, wurniu’g their
cusbomers that whilst they will do the-ir best -to comply
with in.structions acconpanyiing bill-s for collectio’n, ,,regardin,g the fo-rm of rem-ittance fo-r proceed.s, it
must be understood that proceeds can be rem’itted
only -a’t such currency as may justify the remi’tti-ng
bank at the ‘time. of payunent -of ‘the buis.”

– The Canadiöii Banks also are fin’ding themsalves

in difficulties over the enbargo en Canadian securi-
ties, whic’h T rne’ntioned ‘in previous’ letters.

S-mee these securit

ales would have provided

more Can’adi-an exchan-ge for the use of European
pur9hasers of Can-adian prcducts, the’ resul’t of ‘-the

embargo is a holding up’ ‘of -the w’heat -movement, ‘and
as the Ban’ks have fi’nanceci the f-armer, they are

findi-g their
,
loans ,,frozen”.’ Altogether, with the

South African currency depreciated against sterling,

the’ ‘Austialin currency depredating because the

banks’are not

allowed to get the gold thek own and
the Canadian ‘ban’ks – embar.assed because of the
embargo,’ the .D&minions, hic’h ‘have done very well
out -of’ the’ war by: sale ‘of raw -ma’teri’als, are not’

distinguishing th-emselves as financial experts.

Ter ‘Méulei is
to’ be ‘congratulated o-n the

0ratica’1 interest whicb is :being shown in his scheme.’.
An importa-i’t meeting of ‘insurance experts was held
thisvk -i
n
:or’dert&
limr
yaiioqas banking autho’rities

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1027

o tlie sdhee and thé poshibilty of work±njg

out a
policy of insuring exporters in connection therewith,
nd we shail doubtless hear more on this subject.
11
The ,,Mauchester Guardian Weekly” is not a paper

whioh is likely to publish more rumours. It is ‘there-
fore all the more surprising to finid the Financial
Editor stating, in the course of a
pessi?nistic article
on the present position,
on the authority of ,,sourees
which cannot be regarded as irresponsible, that the
remely favoured in high political quarters is in effect
a further dose of infiation.” This is the remedy put

forward to cure the evil caused by carrying stoeks on

horrowed money; instead of the loans heing liquidated

hy the goods being sold. One can ouly hope that the

statoment is incorrect, otherwise there will be an end

to the upward movement of ‘the exchanges vhich is
such a cause of pride to the ,,Times” of yesterdays
date, bnit which is mainly due to the fact that several
countries wh.ieh ought to have learnt from the

exprience of others, are •inflating their currencies,
Spain be.ing the worst offender in this respect. The

Queensland Government is seeking •a way of escape
out of its difficul’ties by means of a forced ban. The

amount is given variously. at £ 2 and £ 2> millions,

and compulsion is to be applied, in case of necessity,
to individuals with more than £ 1000 e year income.

News from the textile centres doos not make
exactly cheerful reading. In Oldiham the mille are
living from hand to mouth, in Burnley ,,this week is
likely to prove the blackest the operatives have expe-
rienceci for a lon.gti•me”; in Preston, ,,no progress

towarda botter times has been made.” Happily in

B]ackhurn ,,the outlook continues to improve”. The
Toob
]en Oentres are equally bad ,,practically all mib1
running shor.t ‘time.” Slackness is the order of the
day in Northampton also. Silk, jute, linen centres
say the same thing: the Denton hat trede states that
,,the hatting trade has not been so had for years as it
is at present.” Things are probably a little botter than
peop]e sea them, but it is obvious that what we want
is not more infiation, which will make people stil
more disinelined to cut prices, but the reveree, so that
this condition of malaise may disappear.
This
week’s
Floating Debt Position is
siightly
botter:

luerease
or
deerease
Nov. 131’20

on week
Ways and Means Advances:
Bank of
EngInud.

£

55.750.000 £ 1.500.000
decrease
Governm.Departni…..
186.964.000

400.000
decrease
Treasury Buis ……..
1.089.054000

170.000
increase
Total …………..
£
I.31.768.000
,, 1.730.000
decrease
The
Banic Return show6
the following variations:
Public Deposits ………..£
307.245
decrease.
Other Deposits …………

., 3.808.915
increase.
Government Securities ……
1.085.000
OtAicr Securities ………..
, 1.943.648
Reserve ………………..
521.036
Ci rculation

…………….
278.600
decrease.
0oin. and
Builion
…………
242.436
increase.

This inerease in ‘the coin and bullion inciudes the
shipmen.t of wliich mention has been made, but

whether t.he whole is due to this cause is of course
not Jdnown. The reserve proportion has .improved to
1.0
3
/
4
per cent, a rise of one-eighth.

DE RIJKSMIDDELEN.

• In dit nummer treft men aan het gebruikelijk over-
zich met bijlagen van de opbrengst der Rijksmiddelen
over do maand October 1920, vergeleken met de over-eenkomstige cijfers van October 1919.

De oorlogswinst en verdedigingsbe1astj.nge brach-
teii tot dusver in totaal op
f
83.675.756, waarvan
f
627.029.441 op rekening komt van eerstgenoemde
heffing.

Met inbegrip.vande opceEten ten behoeve van hot
Leeningsfonds – behalie die op den Suikeraccijns,
welkb geene verawarjug van be1astihdrujc medebracb-

ten – is in totaal een som van
f
1.017.489.771 ont-
angun uit belastingheffing, die haren grond vindt
in de buitengewone omstandigheden.

De gewone middelen brachten in de afgeloopen
maand
f
37.509.737 op, tegen
f
33.432.085 in October
1919 en vertoonen mitsdien een irooruitgang van

f
4.077.652. De opbrengst in de eerste 9 maanden
oyertrof de raming met
f
90.314,659, terwijl ide op-
brengst in October 1.920 de raming met
f
11.706.696
overtrof. Tot dusver overtrof de opbrengst de raming
derhalve met
f
102.021.355.

Tot dit gunstig resultaat droegen alle middelen bij

– in het bijzonder de Inkomstenbelasting, de gedis-
tilleerdaccijns, de registratie- en de invoerrechten –

behalve de grond- en de personeele belasting, de aout-accijns en ide belasting op de speelkaarten.

Tot de hoogere opbrengst van Octber 1920, in ver-
gelijking met October 1919, droegen alle middelen bij,

behalve de grondbelasting, ide suikeraccijns, ide zout-accijns, de geslachtaccijus, de registratierechten en de
successierechten.

De hoogere opbrengst van de grondbebasting is waarschijnlijk ‘te danken aan een inhalen van den

achterstand. Die van cle inkomsten- en vermogensbe-
lastingen is een gevolg van de met ingang van 1 Mei
1919 in werking getreden tariefsvethoogingen, inge-
volge de wetten van 11 April 1919 (Staa’tsbladen Nos.

169 en 170), die in October 1919 haren invloed nog
niet deden gevoelen.

Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat
de aanslagen, welke de hooge inkomens betreffen, in
het algemeen later worden vastgesteld, daar voor die
aanslagen de medewerking vat de belastingambtenaren
der vermogensbelasting noodig is; deze aanslagen
hebben in de afgeloopen maand hun invloed doen
gelden.

Ook bij de beoordeebing van de ontvangsten uit deze
twee belastingen, dient in aanmerking te worden ge
nemen, dat geleidelijk eene vluggere aanslagregeliug

mogelijk wordt, zoodat voorzichtigheid is geboden bij
de vergelijking van de opbrengst dezer middelen in
het loopende en in ‘het vorige jaar.

De hoogere opbrengst van de personeele belasting is mede een gevolg van het inhalen van achterstand.

Dit blijkt uit een vergelijking van de totale opbrengst
dier belasting in de eerste tien maanden van 1920

met die in de overeenkomstige maanden van 1919.
Niettegenstaande de herschatting volgens hoogeren
maatstaf van meubilair en huurwaarden en het

ruimer vloeien van dit middel in October 1920, is de
totale opbrengst in de e
el
:
s
t
e
tien maanden van 1920
nog ruim 1,5 ‘ton lager dan in de overeenkomstige
periode van 1919.

De lagere opbrengst van den suikeraccijas hangt
samen met de hooge suikerprijzen en de afnemende
consumptie.

De lagere opbrengst van den zoutaccijns is een ge-
volg van het toenemend verbruik van het — door de
valuta – goedkooper buitenlandach zout, waarover
wel invoerrecht, doch geen accijns is verschuldigd.
De hoogere opbrengst van den wij aaccijns is een
gevolg van den toenemenden invoer; die van den
bieraccijns van een ruimere beschikbaarheid van
grondstoffen.

De lagere opbrengst van den geslachtsaccijns is een
gevolg van minder verbruik ten ge.rolge van de hooge
vbeeschprijzen en den invoer van Argentijnsoh vleesch.
De hoogere opbrengst van het zegelrecht houdt
waarschijnlijk verband met de talrijke uitgiften van
gemeentelijke obligaties en andere fondsen.
De sterke ahteruitgang in opbrengst van het

registratierecht is vermoedelijk een gevolg van eene
vermindering van de overgangen van vast goed en
van de emissies van aandeeben in naamlooze vennootL
nhappen.

De stijgingin de opbrengst der invoerrechten, van
et statistiekrech’t en do boodsgelden, hangt samen
net de grootere invoeren.

111028

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Novémber 1920
II

AANTEEKENINGEN.

Kleinhandels prijzen.
De verhoudingecijfere van

verbruiksartikelen, in den handel gebracht door de

Coöperatieve Winkelvereeniging van ,,Eigen Hulp’
te Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Utrecht, Leeuwar-

den en ‘s-Gravenhage (voorheen E. H.), welke door

het Centraal Bure’au voor de Statistiek

gepubliceerd worden, zijn de navolgende. 13i3 be-

schouwing van deze cijfers neme men in aanmerking,
dat het voôrkomt, dat een artikel tijdelijk door een of

meer der 6 coöperaties niet werd verkocht, wat van

invloed kan zijn op -den loop der verhoudingscijfers.

Artikelen
1914 1915 1916 1917 1918 1919
4
9
u
jj
I

Boonen(bruine)
157
175
214
136
111
146
218
243

11

(witte)
172
200
259
338
221
238
334
334
Erwten(capuc.)
153
178
192
236
211
217
192
206

(grauwe)
139
157 177
220
191
209
255 245

(groeue)
143
160
203 140
103 130
187
190

123
.142
181
135
123
197
226
226

(boekweit)
117 171
200
292
312
292 379
400

(haver)
103
137
150
147
120 120
150
150

Kaas (Leids.)
140 160 179
221
207
253 270
271

(Gouds.)
125 133
123 128
177
195
229
241

Koffie ……..
91
101
118
174
-169
156
153
Margarine
99
102
110
122
136
148
163
183

Meel (tarwebl.)
129 159
159
212
224
259
435
424

(boekw.)
114
152
195
324 362 314
362
371

Gort

………

Olie (boter)
101 127
149
235
409
381
278
265

(patent)
141
207
228
293
351
446
443
434

(raap)
137
188
208
329
540 519 399
384

116

.88

112
122 125 122
169
319
306

117
283 267
417
283
467
417
Soda

………83
Stijfsel

…….
107
130
160
320
680
577
347 347

Rijst

………

100 125
154
179
193
200
214 214

Suiker(basterd)
91
107 115
116 120
147
220 225

is

(me1f)
89
97
100
103
103
121
179
179

Stroop

…….

113
117
120
127
119 139
136
137

Vermicelli ..
124
203
207
272 268 300 352 352

Zeep (w.Brist.)
100
119 126
160
183
191
153 153

Thee

………

(zachte)
87
121
158
121
117
275 308
304

90
90
110
190
160
160
160
Zout

………80
Gemiddelde ver-
houdingscijfers
116
141
165 195
228
239
269
268

De prijzen voor het jaar’ 1893 werden gelijk 100

gesteld.

De prijsda.lin.g in de Ve.reenigde
Sta-

t
e n.
– Het jongste ,,Board of Trade Journal” bevat
van dit thans zoozeer de aandacht trekkende ver-

schijnsel een beiangwekkend overzicht.
In Septembér bleek de door dan Federal Reserve
Board sinds het begin van dit jaar gevode politiek,
die er op gericht is aan de snelle expansie op het
terrein van handel en nijverheid een re aan te
leggen, op verschillende punten uitwerking te hebben.

In herinnering worden in dit verband nog evèn ge-bracht de toen geannonceerde prijsdalingen van de

American Woollen C
y
., Ford, Sears Roebuck & Co. en

Montgomery Ward & Co. Bekend zijn verder de
jongste dalin’gen in den prijs van katoen en graan.

Hoever de ‘beweging zich al heeft uitgebreid is moei-
lijk te zeggen, maar aan de hand van officieele ge-
gevens komt men reeds tot een totaal van teiim.ins1e

twee honderd acht en veertig artikelen, te ranigschik-
;

ken onder voedsel, kleeding en fabrikaten.
Deze daling, die zich uitstrek.t over een dergelijk,

aantal goederen, waaronder zoovele van d’agelijksch
gebruik, heeft in z,akenkringen geen twijfel meer
overgelaten aan het feit, dat de deflatie-periode defi-
4

nirtief is begonnen. De beweging was niet geheel onverwacht, aangezien de plotselinge prijsd’aling

vroeger in het jaar, die zware liuidaties aan de
q

effectenbeurzen veroorzaakte en verscheiden belang-t
rijke grondstoffen, voornamelijk wel en zijde betrof

reeds een tamelijk duidelijke aanwijzing had gegeven
van de ontwikkeling van den -toestand. Deze dalingj
die zich het sterkst in Mei deed gevoelen, was in haar
gevolgen gedurende den geheelen zomer te bespeuren,

een ‘peribde gekarakteriseerd ‘door geldschaarschte,

weinig kooplus’t, veel annuleeringen van orders en een

langzame daling van groo’t’handelsprijzen. Vooral de

textiel-industrie verkeerde in er’n.st,ige omstandig-
heden. Om zware verliezen te vermijden moest een
sterk concern als de Amerie’an Wooilen Cy., in Juli

zijn fabrieken sluiten.

Een zeker optimisme ‘bleef ondanks ‘alle bestaan en

de F. R. Board, ongetwijfeld ver’langende ‘dit als rem op een plotselinge deflatie te steunen, sprak er in zijn

September-bulletin zelfs van, dat de overgangsperiode

haar einde naderde en een verbetering van den toe-

stand aanstaande was. De ongewoon groote prijs-
reducties in September kwamen daardoor zeer onver-

wacht en vonden een groot aantal ondernemingen

‘onvooi-bereid. Vooral ‘die met groote voorraden lijden

groote verliezen. De Oentral Leather Cy., wier inven-
taris in Januari op $ 75 ‘millioen gewaardeerd werd,

heeft cie dividen,dbetal’in’g op ‘de commons gestaakt en
men zegt, dat zij een verlies lijdt ‘van $ 20 adilioen.

Vooral ‘de textiel- en ‘de schoenin’diistri’e ondervonden

in hevige mate den druk der tijden. De demoialisatie

van ‘de sui’kerrn’arkt is bekend. De toestand in de auto-

mbielind.ustrie is ook verre van rooskleurig. Men is

van oordeel, dat de grootste maatschappijen geen
groote voorraden iezitten. Met andere is dit echter

wel het geval en faillissementen en reorganisaties wor-
den in de eerstvolgende maanden verwacht. Een lange

depressie-periode schijit in deze industrie aanstaande.
rn het centrum Detroit werken groots fabrieken op

60 pOt. van de normale ca’paèiteit en zijn 50.000
ârbeiders werkloos. In de bandenindustrie bestaat een

voorraad van 8.000.000 onverkochte banden. Dit alles

is, zooals men weet, niet zonder invloed gebleven op

de staalindustrie. Ten tijde van het schrijven van het
hier geresumeerde overzicht, was van daling der
onui’t,gevoerde orders nog bijna geen sprake. Bekend is

evenwel, idat deze daling sindsdien ook is ingetreden.

Ondanks di-t alles is van een algeheele ontwrichting
evenwel geen spra’ke. De prijsdaling is over ‘t alge.

meen geleidelijk geweest en slechts de ,,mushroom”
concerns hebben deel gehad aan de stijgende lijn der

faillissementen. Geen twijfel ‘bestaat ‘ten aanzien der
vraag, dat goederenprijzen n’og aanzienlijk moeten
dalen, voor zij weer op een stabiel niveau zijn aange-
land. Men kan eigenlijk niet beweren, dat een geld-en credietdeflatie reeds ‘begonnen is. Disconto-ver-
hooging en terughoud’en’d’hei’d bij credietverleening
hebben zeker -hun uitwerking ‘niet gemist en verdere
inflatie tegengehouden, maar ‘de omvang van het ‘door
de F. R. Banks verleende crediet heeft tot dusver nog

geen daling van ‘beteekenis ‘te zien gegeven. De uit-
zettingen hebben in den laatsten ‘tijd zelfs een record-

cijfer vertoond. Naarmate de pogingen ‘deze credieten

in te krimpen zullen slagen, zullen de goederenprijzen
zich in dalende, richting bewegen.

De congestie op de spoorwegen is aanzienlijk aan

het verminderen. De per dag door een wagon afge-
legde afstand steeg van 2334 mijl op het tijdstip van

overneming van de regeering ‘tot pl.rn. 26, hetgeen

beteekent een toeneming van werk’dadighei’d, gelijk-

staande aan ‘die ontstaande door het in dienst stellen
van 200.000-nieuwe wagons. Door een verhooging van
het vervoerde gewicht ‘met bijna een ton per wagon

wordt hieraan nog eens

het equiv’alent van naar

schatting 60.000 wagon’s aan toegevoegd. De Associa-

tion of Railway Executives, die deze cijfers publi-
ceert, wil den per ‘dag afgelegden .aistanid tot 30 mijlen
opioeren. Door deze verbetering wordt de afbouw van

,,f rozen credits” ‘bevorderd en prijsdaling in de ‘hand

gewerkt.
Wat de bonen ‘betreft, van eenige neiging tot daling

hiervan wordt b.iin’a niets vernomen. Wel neemt de
werkloosheid ‘sterk toe. Ook de spoorwegen
naar bezuiniging. De Pennsylvania R. ‘R. moet 30.000
employé’s ontslagen hebben. Binnen zes maanden wer-
den alleen in ‘den staat New York 100000 werklieden

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERIHTEN

1029

ontslagen. De werkloosheid neemt toe in Massa-
chusetts, Wisconsin en andere staten. Een verder ge-

volg van de conjunotuurdaling is een daling van het

aantal stakingen.
Waar de daling voorshands nog alleen in den groot-

handel plaats vindt, is loondaiing nog onmogelijk.

Wanneer het rvo1gend voorjaar contracten vernieuwd
moeten worden, zijn lagere cijfers evenwel niet uitge-

sloten.
Deze drie factoren, een voor de deur staande defla-

tie, verbeterde toestanden in het spoorwegverkeer en
toenemende rust onder de arbeiders, met als gevolg

vermeerdering van productie en dietributie, gevoegd

bij een zeer ruimen oogst, een algemeene neiging

onder het publiek tot sparen en een duidelijke daling
in den omvang van den uitvoer, werken alle in de

richting eener voortgezette prijsdaling. Het groote
loonfouds van het land werkt deze ontwikkeling echter tegen, daar de koopkracht bij gelijkblijvende bonen en

dalende prijzen toeneemt. De toestand veroorzaakt in

de V. S. een grooite mate van bezorgdheid en. zijn ont-
wikkeling staat in het brandpunt van de openbare

aandacht.

ONTVANGEN:

Voordrachten over levensverzekeringwetenschap, ge-

organiseerd door de Nationale Levensverzeke-

ring Bank te Rotterdam, Iiie en IVe deel:

De beoordeeling der levenskansen in het levens-

verzekeringbedrijf,
door Dr. J. Siegeubeek van

1-leukelom, Rotterdam, Augustus 1920.

Korte juridische beschouwingen over het contract

en het bedrijf der levensverzekering,
door Mr. J.

van Schevichaven, Rotterdam, Augustus 1920.

Verslag omtrent Handel, Nijverheid en Landbouw
van Nederlandsch-Indië gedurende 1919,
Publi-

catie No. 1 van de adeeling Handel van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Han-

del, Buitenzorg, Batavia 1920.

De Arbeidswet 1919
en
haar uitvoering,
door Mr. 0.

W. de Vries en Ir. J. Goudriaan Jr., Alphen
a.d. Rhijn, October 1920.
Gemiddeld uurloon en gemiddeld uurinkomen der
meerder- en minderjarigen (1
Juli 1920), No. 10

van de mededeelingen van het Normalisatie-Bu-
reau voor Abeids’zaken in de Metaalnijverheid.
Amsterdam, November 1920.

Nederlandsche Staattwetten, Editie Schuurmans &
Joiidens, Nos. 49 en 61:

Arbeidswet 1919,
2e druk, door 0. C. A. Last, Zwolle
1920.
Ongevallenwet 1901,
8e druk, door Mr. L. L’eydesdorff.

Zuid-Amerika,
door Mr. W. J. van Balen, ‘s-Graven-
hage 1920.

De Polis, Weekblad voor Verzekering, No. 1,
Uitg. J.
Moorman, Den Haag.
Doel van dit nieuwe weekblad is zich te wijden aan brand-, inbraak-, transport- en ongevallenverzekering
in het bizonder, daar de tot dusverre hier te lande op
verzekeringsgebied bestaande bladen zich vrijwel beper-
ken tot cle levensverzekering. Daarnaast zal men onder
,,hypotheken” en ,,reohtzaken” voor den assuradeur en
den verzekerde op dit gebied van belang zijnde kwesties
besproken zien.

Sociale Verzekering, overzicht van de voornaamste
bepalingen der Verzelceringswetten,
door W. v..
Gilst, Den Haag 1920.
Deze overdruk uit het ,,Verzekerings.Archief” geeft
inderdaad, zooals de bedoeling is (waaraan evenwel bij
lang niet alle ,overzichten” wordt voldaan!) een duidelijk overzicht van de voornaamste bepalingen onzer verzeke-
ringswetten, gegroepeerd onder een vijftiental hoofden,
zoodat men tevens in een oogopslag de verschillen en de
punten van overeenkomst der diverse wetten bespeurt.
Ten bate van hen, die zich snel willen oriënteeren met
betrekking tot de hoofdzaken onzer sociale verzekering,
heeft de heer Van Gilst hier nuttig werk verricht.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

e E c o n o m 1 at. – ‘s-Graveuhage, 15 October

1920.
Mr. A. Span jer,
Oppen’heimer en zijne bestrijders,

II (slot).

Jahrbücher für .Nationalökonomie

u nd S t a t i st ik. – Jena, Augustus 1920.

W.
Hoffman,
Die Berliner Depositenbanken

whrend des Weltkrieges. (II Teil);
Fr. Bendixen (t),

Zur Frage der Definition des Zahlungsmittels und
der Werteinheit;
K. H. Maier, Das Wesen der

eingetragenen Genossenschaft;
E. Baasch,
Zur Ge-

schichte der ersten deutschen Dampfschiffahrts-

Geseilschaft im Verkehr zwischen Hamburg und

England; B. Hennig,
Die Rückwirkung des Krieges
auf das britische Reedereiwesen;
H. Fehlin.ger,
Die

Bevölkerung der Philippinen.

Jahrbücher für Nationalökonomie

u n d S t a t i s t i k. – Jena, September 1920.
E. Schragmüller,
Das sozialistische System von

Robert Wilbrandt.

Weltwirtschaftliches Archiv. – Jena,

1 Juli 1920.
Dr. E.
lierzfelder,
Die elementa.ren Geset’ze der

Wertnderungslehre;
Dr. F. Bach fahl,
Der Rückver-

sicherungsvertrag, der ,,Balkandreibund” und das

angebliche Bündnisangebot Bismarcks an England
vom Jahre 1887;
Prof. Dr. E. Francice,
Die erste All

gemeine Arbeitskonferenz des Friedensvertrags.

1 de m. – Jena, 1 October 1920.
Dr. W. Mitscherlich,
Skizze einer Wirtsehaftsstu-

fentheorie;
Dr. C. Brinlcmann,
Weitpolitik und Welt-

wirtsohalt im 19. Jahrhundert;
Dr. F. Lenz,
Wandlun-

gen internationalen Wirtsohaftspolitik;
Dr. F. Tön-

nies,
Soziologie und Hochsehulreform;
Dr. K. Singes,

Die Krisis der Soziologie.

Weltwirtschaft. – Berlijn, September 1920.

M. Grisebach,
Der gegenwiirtige Stand der Auswan-

derungsfrage;
Dr. 0. Goebel,
Auswanderungspro-

bleme;
0. Weil,
Zur deutschen Auswanderung nach

Brasilien; Prof. Dr. Wirminghaus, Die Rhein-

Seeschiffahrt (Schlusz);
F. Bvnkel,
Ausdehnung der
Selbstversorgung des Britischen Weltreichs;
Prof.
Dr. S. Gopcevic,
Zur jugo-slawischen Hafenfrage;

Prof. Dr. J. Zie hen,
Das Auslanddeutschtum in der

Geschichte der Wissenschaften.

Sociale Voorzorg. – Amsterdam, Septem-

ber 1920.
Mr. M. J. A. Moltzer,
De wettelijke verzekering

tegen zeeongevalben;
Ir. B. A. Gorter,
Medewerking

van werkgevers en werklieden in zake de veiligheid

in fabrieken en werkplaatsen volgens de verslagen der
arbeidsinspectie (1890-1914), II;
K. Lindner,
Het

invali.diteitspercentage;
Mr. Dr. J. H. van Zanten,
De Amsterdamsehe budgetstatistiek.

Journal of the Royal Statistical So-
c i e ty. – Londen, Maart 1920.
G. H. Knibbs,
The organisation of imperial statis-

ties;
E. H. Starling, The
food supply of Germany
during the war.

1 d e m. – Londen, Mei 1920.
M. S. Birlcett,
The iron and steel trades during the
war;
T. H. C. Stevenson,
The fertility of various
social classes in England and Wales from the middle
of the nineteenth ceutury to 1911.

Idem. – Londen, Juli 1920.
J. B. Guild,
Variations in the numbers of live
stock and in the production of meat in the United
Kingdom during the war;
G.
F. Shirras
Some effecta
of the war on gold and silver.

Zeitschrift für Sozialwiesenschaft.
– Leipzig, 31 Augustus 1920′
A. Voigt,
Theorie des Geldverkehrs. II;
B.

GIRO-OMZET BIJ DE NEDËRLANDSOHE BANK

September’19O

‘September 1919

Po$ten
-1

Becirag

Posten

Bedrag

Voor reke-
ninghouder;

Waarvan doo
de 11.-banl
plaatselijk..

Tr voldoe-
ning van
Rijksbelast.

86.983 f2.189.601.37

15.116 ,,1.731.846.02

1.356 ,, 19.725.81

25.646 fl.182.676.186

8.596 ,, 880.821.350

992 9.088, 299

PRODUCTIE DER. KOL’ENMIJNEN.
C)

(Ontleend aan ,,Maandschrift Centraal Bureau Statistiek”)

Naam
van
de

Augustus
September

Mijn
1920 1919
1920 1919

Staatsneijnen.

‘48.920

42.414″
48.932
42.800
Wilhelmina………
70.053
51.179
77.852
49.656
Emina …………

36.138
‘25.656
35.345

24.320

Totaal….
155.111
119.249 162.129 116.776

Hendrik

………

Particul; mijnen.

Domaniale mijn..
50.021

41.660
48:638
3
6
.660

48.123 43.449 49.369
‘40.910

Mijn Laura en Ver-

Oranje-Nassau
eeniging ………

mijnen ……..
72.784′ 62.513
74,592:

63.628
Mijn Willem So-

..

20.745
14.930
21.990
15,450
phie ………….

‘Totaal.’.;..
191.673′
162.553 194.389′
159.648

Totaalgeneraal
‘346.784
281.802
356.518 276.424
1030

ECONÔMISCH

STATISTISÇHE BERICHTEN

24.November 1920

Manschke,
Die Bewegung ‘der Bevölkerung und
die
Ergebnisse der Farnilienstatistiek im Grossherzogtum
Luxemburg
K. Koehne,
Stdi’en ur Geschichte des
bi auen Montags.
II.
(Schlusz).

B a n k – A r c h i v. – Berlijn, 1 September
1926.

G. H. Kaeminerer,
Die Brüsseier. Finanz-Konferenz
and das segenanilte ,,Weltgeldproblew”;
B. Arons,
Das Problem der Schaffung kleier Aktien;
Dr.
iS’chippel,
Das Abkommen über die Einlösung der
Fiiliigkeiten’ tsecho-slova’kischer Wertpapiere . im

Eigan-turn -deu-tscher Reichsanehöriger und die Aus’-

i’eichung neuer Zins- ,und Div{dendenschein-bogen zu soichen Wertpapieren;
Dr. Wallau,
Die Rehtslage dèr
neucu deutschen Vermögen in ‘den aliierten und

assozijerten- Lndern nach dem Versailler Friedens-
vertrage. – –

D
i e B a n k. – Berlijn, September
1920.

A. Lcmn,sl3urgh,
Die Banken und die Infiation;
.F.
Köhler,.
Keynes’ Kritik des Friedensvertrages;
A. L.,
Zum ‘Entwurf eines Mietsteuergesetzes.

Tijdschrift voor Economische Geo-

‘g r a p Ii i e. – ‘s-Graven-hage, 15 September

1920.

Prof. Dr. H. Blinic,
Eindhoven als economisch cen-
trum; Suriname als suikeriand in ‘t verleden en’ in
tie toekomst, naar Tj. Pyttersen;
Siberië en zijn rijk-dom aan delfstoffen,
naar Oolovachev; J. J. 3.,
De
bioscope in dienst’ van ‘de economisch-geographische

voorlichting; Boskoo-p en de Boskoopsc,he culturen;
P.
Goedhart,
Het eiland Jersey;
L. Bartels,
Wenken
voor reizigers naar, Brazilië.

MAANDCIJFERS.

POSTOHEQU’E EN GIRODIENST.

Sept. 1919

,

-‘.

Sept. 1920

Aatal , Bedrag

Aantal
I
Bedrag

Aantal rekëning-

houders op u°
17.863

28.836
Aantal reken in-
18.498

,
29.624
41.145.102
156:657.
68.134.289
Overschrijvingen
.
46.729
“96.218.227
8d.308 163.191.604
gen

op

u°……..
Stortingen ……..90.136

Afschrijvingen

. .
54.959
28.640.719
75.158
40,254.832
Totaal tegoed reke-
ninghouders op u°.

143.821.716

97.239.193

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM..

September 1920

September 1919

.Posten

.
Bedrag.
-. II
Posten
1.

Bedrag

Ontvangen en
betaald:
in contanten,
84284
,
f
10.460.132
132412
f

10.324.323
door over-
schrijving

1).
53762
73.441.957
41318
,,’

‘61.597.847
Particuliere
rekeningboud,
9315
3
)
21.669.787
57-23.2)
16.204.267
Saldo
te
goed
part.
rek.
u°.

.

4.678.688
. –
,,

3,699.763
1)

Inciusieve

verrekeningen

tusschen

gemeentediensten.

zijnde
f14.053.164,04 in
de maand September 1920 en
/
17.423.05 in de maand
September
1919.
2)
Aantal.

The geographical Journal.

Ldnden,
October
1920.

J. Tlho,
The exploration of Tibesti, Borkou, and
Ennei i
1912-1917
(continued);
G. M. Dyott,
‘An
air-route ieconnaissance from the Pacific to the
Amazon; 0.
W. Hobley,
The Tana river;
H. C.
Agn.ew,
The palace of Khosrau
II
at Das-tagerd.

Koloniale Riindschau. .- Berlijn, April

1920.

,

0. Müller,
Die Teilung -der.Er-de; –
Prof.
H. Meyer,
Die Altertümer von Benin;
B. Funcic,
Die staatlichen and wirtscha.ftiichen Aussichten des Zion i.3mus;’ A.
von Duisburg,
tleber den Eingeborenen-haudel in den
Tschadseein-dern.

1 d. – Augustus 1920.

P. ,Sprigade, Mâx-
{oisel-t;- Die Enteignung der
deutschen Koloniën; Die nationalistische Bewegung

in Aegyp’ten ver -ud nach -dem Kriege;
D. Wester-
mann,
Ein Kongress ‘der Westafrikaner;
Dr. Hahi,
Die Ansiedelung von- Europern in den Tropen; Ver-
suche zur Ausdehnung des Weltbaumwollbaues.

Ti-
dscJiri’ft va’n, -het Koninklijk Ne:
derlan-dsch Aardrijksku.n-dig – Genoot_
s ch a p. ,- Amsterdam, September
1920.
Dr. A. A. Beek’man,,
De oudste ‘waterkeeringen van
Rijnland;
Dr. J. F. iS’teenhuis,
Nieuwe bijdrage tot
de kennis van -het kwartai-r van den’ ondergrond van
Nederland;
Dr. Ir. P. Tesch,
De meening van Blaupot
ten Cate omtrent ‘den bouw onzer duinen in verband
met bodembeweginigen;
K. Braak,
De Schermer. –
Het landbedrijf onder invloed van -den iorlog;
S.. P.
l’Honor’é Naber,
Tasman’s journaal en Tasman’s
-kaarten.;
Dr. H. F. C. ten. Kate,
De Noord-Amerikaan,-
sche Indiaan als, bondgenoot in de oorlô,ge,n der _ ________

‘blanken.

D
e
1
n di s

ch e Gids. – Amsterdam, ‘October

1920.

*) In tonnen.

.. ,
– E. L. K. Schn’iuilzng,
Het arbeidsvraagstuk op -de –

– –

‘ .’

Groot-Landbouw Ondernemingen buitén Java, be-

– Het ,,Maa’udschrift’ teeket’- bij de – cijfers aân: chouwd aan de hand van het ‘erslag der Arbeids

Evenals in vorige afleveringen zijn in de cijfeis
inspectie over ’17 en ?18 (slot);
P. J. Ziirçher Jr.,

nit:
begrepen, -de. hoeveelheden- geprodneeer’d -keien-‘
Het stakrngs-,,euve]±’;
S. Upton,,.
Groot-Benkoelen.

s’lik. Deze ,bedroege.yoor. alle mijnen tezamen. in-het

24
November
1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1031

jaar
191.9
blijkeus thais vekregen opgave
133.629

ton en in de eerste
9
maanden van
1920 125.719
ton.

Zooals uit deze cijfers blijkt, was de productie in

September hooger dan in elk der voorafgaande

maanden van
1920.
Vergelijkt men de eerste
9
maanden

met de overeenkomstige periode van
1919
dan blijkt

dit jaar rond
330.000
ton meer geproduceerd te zijn,

di.
een toeneming van =b
13 pOt.

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens).

October
1920

Sedert
1 Januari
1920

Overeen.
korn,tire
periode
1919

l)irecte belastingen.
755.738′
14.024.721
13.811.582
Personeele belasting
2.906.795
11.491.201
11.669.220
Inkomstenbelasting
6.239.21)1
74.122.872
43.4 53.746
Dividend- en tantiènje-
4.133.597
17.998 165 8.388 261
Vermogensbelasting
857.413
10.1384 18
5.495.139

Accijnzen.

Grondbelasting

………..

3.149.494
30.205.696
31.288 953
39.853
1.291i.528
83’i.166 4.336 223
39.561.29
29.357.502
151.768 1.642.588
1.225.595
405.208
2.471.948
1.036.254 1.230.821
11.998.272
11.319.825

Zout …………………
Bier

………………..

Belast, op speelkaarten
24.548
117.299

Indirecte belastingen.

Suiker

……………..

‘2.561.971
20.825.158 16.799.605

belasting ………….

Registratierechten ….
3 480.975
46.145 007
2.12.478
2.074.868
26.839.933
2.35s.596

Wijn …………………
Gedistilleerd

………..

Geslacht

……………

3.847.790 39.722.860 22.714.332

(1
ouden
en
zilveren werken
85.856
753.446
735.241

Zegelrechten

……….

Essaailoon
96
846
705

Successierechten ………

Invoerrechten
………….

Belasting …………….

494.528 4.384.174
3.502.551
4
)

83 566 ‘)

893.151
484.729
213.263 3.028.60
1
,41
2.840,642

Statistiekrechi

………..
Mijnen
……………..

211.060
667.2 9
625.555
Domeinen

………….
Staatsloterij

………..
Jacht
en
vissoherij
8.740
274.942
272.042
Loodsgelden

………..
216.275 1.447.430
990.517

Totaal ………. 137.509.7371 360.051.7721 263.328.039

OPOENTEN VOOR HET LEENINOFONDS 1914.

Sedert

I

Overeen-
October
urikomoilgc
1920
1920

periode
1919

Directe belastingen.
Grondbelasting

151.741

2.909.458

2.766.392
Personeele belasting

544.733

2.147.849

2.080.710
Inkomstenbelasting

2.239.916 22.415.222 19.136.633
Vermogensbelasting

214.663

2.540.435

2.123.952
Dividend- en tantième

..

belasting ………..1.364.087

5.939.395

2.768.126

Accijnzen.
Suiker …………….629.899

6.041.139

6.257.791
Wijn ……………..7.971

259.306

167.233
Gedist. (binn.-enbuitl.)

433.622

3.956.130

2.935.750.

Indirecte belastingen.
Zegelrecht van buitl. eff.29.071

377.580

539.260
Registratierechten ..

484

Totaal ..

5.615.703 46.486 520 38.776.331

BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN-
GEWONE OMSTANDIGHEDEN.

Sedert
,jctooer
1

1
Januari
1920

Oorlogswinstbelasting

28.301.665

131.197.615
Verdedigingsbelasting In ….

258.306

3.049.707
Verdedigingsbelaating Ib ….

1.010.492

12.826.842
Verdedigingsbelasting II .. ..

2.652.305

.26.167.518

32.222.768

173.241.682

t) Hieronder begrepen
f
864.280 wegens zegelrecht van
nota’s van makelaars en commissiontsairs in effecten, enz.
(Beurshelasting). ) idem f6.222.393. ‘) idem (4.852.942.
4) Hieronder begrepen
f
23.453 volgens de wet van
26 Maart 1920 (St.bl. No, 157).
5)
idem
f
152;746.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. •** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

“ied (Disc.Wissels.
ij 1 Juli ’15
Z weeds. R.ksbk 7
16Spt. ’20
Bk Be1.Binn.Eff.
5
19Oct. ’20
Bk.v.Noorw.6-6+
18Dec. ’19
IVrsch.inR.C. 6+ 19Oct.
’20
Zwits.Nat.Bk.5
21Aug.’19
Bk. van Engeland 7
16Apr.’20
Belg. Nat. Bk. 5
1
28Apr.’20
Duitsche Rijksbk. . 5
23Dec. ’14
Bank v. Spanje 6
4Nov.
’20
Bk. van Frankrijk 6
8Apr.’20
Bank v. Italië. 6
20
.11ei ’20
Oostenr. Hong. Bk. 5
12Apr.’15 8.
Res. Bk. N.Y. 6-74
Juni’20
Nat. Bk. v. Denem. 7
19Apr.’20 Javasche Bank 3
1
Aug.’09

OPEN MARKT.

I

Amsterdam

1
Londen
1
BN.Yrk
Data

Part.
1
Pro!an.
1
Port
1
Part.
1
Port.
1
Cel!.

disconto
1
gatie

dia conto disconto
J
disc.
1
money

20 Nov.’20
1
3
7
/s
4
61
4-
1
i.

6-7

‘)
15.20 N. .20137/8
41/

3
I
/..4
681
4

4-
1
/s

6 8
8-13

’20
4is

/s

3
1
I
2

5
6/s-8/4
4…b/

7-10 1-6

’20
41/_8/

4 ‘/,-5
68/8
4_5/

9-10

17-22 N. ’19
41/-11

4_I/
57/..5
4-61
-.
6-12
18-23 N. ’18
3’/-4’I

3’/2-6
3171.
41/

58/4-6
2024Juli’14
3t/
s
$/
t
.

2
1
1-/
2
1
/-‘/
4’/s’/,
2
8
ia
‘1-2
1
i
‘) Noteering van
19
Nov. 1920.
WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Aanvankelijk liepen alle wisselkoersen deze week op.
Ponden werden voor 11.47 verhandeld, Parijs 20.15, België
21.20 en Marken zelfs A. 5.25. Vooral Marken waren zeer gevragd. Daarna trad weder een daling in, die Marken b.v.
weder op 4.25 bracht. Voor ‘Ponden en Marken trad daarna
opnieuw een verheflin.g in, cle overige koersen liepen echter
alle verder terug, zoodat Skandinavië en Zwitserland op
dezelfde hoogte sloten als aan het begin der week. Dollars
waren daarentegen aanvankelijk zeer flauw en konden zich
later iets herstellen. In de nieuwe week trad echter een
hernieuwde daling in, zoodat heden voor 3.2234 verhandeld
werd. Spanje was aanmerkelijk beter. Na een laagste punt
van 39.65, kwamen dagelijks groote rijzingen voor, die den koers Zaterdag
op
43.50 brachten. Indië vaster ca. 100.-.
Pesos een oogenblik zeer flauw ca. 1.07, later, weder beter
op 1.09 S 1.0934.

KOERSEN IN NEDERLAND.

1 Londen
1
Parijs

BerlIjn t Weenen
1
Bru,,el New
Data

0
1
T

1

1

1
York’)

15
Nov.
1920..
11.34 19.47
4.05
0.95
20.62+
3.36’/
16

1920..
]1.37,
19.50
4.36
0.97+
2i’.67,)
3.36
1
/
17

1920..
11.44+
20.-
4.80
1.07*
21.15
331/
18

1920..
11.43+
20.17+
4.72+
1.02+
21.20 3.26
3
/,
19

1920..
11.41
19.85
4.45
0.97k
20.95
3.30
20

,,

1920..
11.40
19.80
4.45
0.95


Laagste d.w.’)
11.32+
19.40
3.91+
0.90
20.60
3.23
Hoogste
,,

,,
1
1
11.47
2u.20
5.25
1.07+
21.30,
3.36/
13
Nov.
1920..
1
1.33+
1942+
3.92+ 0.92+
2
2′.42+
3.36l’
6 Nov. 1920..
11.33
20.07′
4.10
1.-
‘21.32+
33
‘+
Muntpariteit.
.
12.10
48.-
59.26
50.41
48.-
2.48’1
)
Noteenng te
Amsttrclam.
*)
Notecnng te Rotterdam.
•’i P

,,li.r.r’ns.
2)
Noteering
van
12Nov.
1920.
8)
Idem van
5
Nov
1920.

Slock- I
Kopen- I
Chrls.
1
Zwitser- I Spanje

Batoeta
Data

holm’l I hagen’l 1lIanta°)
1
land’) I

‘1
telegrafisch

15Nov. 1920
133.10
44 15
44.-
51.32+
39.80
99
1
/,-100
16

1920
63.12+
44.2+
44.-
51.40
41.25
99
1
,,-100
17

1920
6330
44 25 44.10
51.60
41.50
99
1
/,-100
18

1920
63 25
44.30
44.25
51.45
42.60
99’/-100
19

,,

1920
6310
44.10
44.-
51.30
42.75
99
1
/,-10’1
20

,,

1920
63.
44.05 44.25
51.30
43.25
99
1
/-100
1,’ste d.
w.”)
62.80
43.85
43.75 51.25 39.65
99’i
11
64.-
44.44
44 60
51.65
43.50
100
13
Nov.
1920
62.95
43.85
43.85
51.35
39.t’0
94

C19’/2
6
Nov.
1920
63.30
44.40 44.25
51.50
44.60
99_99t/
Murttpariteit
66.67
66.67 66.67
48.–
48.-
100


‘)
NoteeringteAmste,dsm.
‘)Particuhere
opgave.

1032

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 November 1920

KOERSEN TE NEW YORK.

D
Cal,leLond.
ZkhtPariji
Zich! Berlijn
Zicht .4mjterd.
0nIper.#2)
(in
de.
pers)
(in ct.p.4Rm.) (in
ci,. p. gId.)

20Nov… 1920
3.49.-
6.15
now. Laagste d. week
3.37.25
5.77
now.
Hoogste,,

,,
3.4 9.-
6.15
now.
13 Nov… 1920
3.37.50
5.79
nom.

6

,,

..
1920 3.36.50
5.90
now.
Muntpariteit.
.
4.86.67
5.18
1
/
95/4
40I,s

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN.

Plaatsen
en
Landen
Noteerings.
eenheden
6Nov.
1920
13 Nov.
1920
15-20 Nov. 1920
Laagste
I
Hoogste
20Nov.
1920

Alexandri8
. .
IPiast. p. X
97’Ije
977/ 977/
97
1
/s,
97
7
/16

•B

Aires’)..
I

d. p.
$
558/
4

535/8
50/8
531/t
62e1s

Calcutta
. .
..
£
p. rup.
1/8
1
1,
118
1
/
117
1181/
s

1/71/
4

Hongkong ..
id. p.
$
3/111/4
313711,

319
31’111/
3198/
s

Lissabon ….
d. per Mii.
91/
91/
s

78/8
9 71/t

Madrid

….
Peset. p.
£
25.39 28.75 26.20 28.50 26.40
•Montevideo’
d. per
$
671/8
55
1
/2
1
)
528/s
558/8
53/1/
Montreal….
$
per
£
3.76 3.78
1
!,
3.77 3.94
3.90
•R.d.Janeiro.
d. per Mii.
121/,

ll’/,a
111/1

11
11
/o
116/,,

Lires p.
£
97.00 96.75
89
97.87.
92.00
Shanghai

. .
£
p. tael
5/42/g
5/38/s
4/11
51’3
1
1,
4111
8
/s
Rome

…….

Singapore ..
id. p.
$
213
7
/,
213
7
/,
21311/,,

2/3’/12
213
7
/,
•Valparaiso..
d. p. peso
9181
921(
92
2)
9l/
1

910/
33
95/
1

Yokohama
..
£
per yen
21118/
8

2/11
7
/8
2110/4
2/11
3
4
2/11
1
!4
• Koersen
der vooratgasnde dagen.

1)
Ielegrabsch tranatert.
t)
Noteering
van
12 November.

NOTEERING VAN ZILVER.
Noteering te Londen
te New York

20 Nov.
1920……..49
75
13

,,
1920 ……..

53’/,
798/8

6

,,
1920 ……..

5(8/
s

82
30 Oct.
1920 ……..52’/,
80
22 Nov.
1919……..74
135
23 Nov.
1918 ……..

488/
4

101’/s
20 Juli
1914 ……..
24″!,.
54′!,

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 22 November 1920
Activa.
Binnen1.Wis-

H..bk.

f
72.317.253,94/2
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

5.711.959,94 enz.
In disc.! Ag.sch.

97.581.386,95
175.610.699,83′!,
Papier o. h. Buitenl. in disconto

Idem eigen portef..
f
43.471.990,-
Af: Verkocht maar voor
debk.nognietafgel.
.,

43.471.990,-
Beleeningen

H..bk.

f
93.436 514,90
(

ncl. vrsch.

B.-bk.,, 22.335.699,53!2
in rek.-crt.1
Ag.sch. ,,147.147.970,39
1
!s
op onderp.
f262.920.1 84,83

Op Effecten

……[257.804.484,83
OpGoederenen Spec.,,

5.115.700,-
,,

262.920.184,83
Voorschotten a. h. Rijk …………….
..

13.658.061,71
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……f
56.219.755,-
Muntmat., Goud .. ,,579.921 .066,39

[636.140.821,39
Munt, Zilver, ene..

19.936.971,35
Muntmat., Zilver

Effictn
,,

656.077.792,74

Bel.v. h. Res.fonds..

f

4.443.714.621/2
Id. van
1
15
v. h. kapit. ,,

3.841.107,371/1
8.284.822,-
Geb.en Meub. der Bank …………….
,,

3.594.000,-
Diverse
rekeningen ………………,,

36 552.982,24’12

f1
.200.170.4 33,36

Passiva.
Kapitaal

……………………..
f

20.000.000,-
Reservefonds

………………….
,,

5.000.000,-
Bankbiljetten in omloop …………
,,
1.063.063,025,-
Bankassignatiën in omloop ……….
..1.766.395,67
Rek.-Cour.

Het Rijk
f


saldo’s:

J Anderen
,,

94.583.835,85’1
,

94.583.835,85
1
19
Diverse
rekeningen

………………
,,

15.757.176,83
1
!1

f1.200.170.433,36

NED. BANK 22 November 1920
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo
…………..f
423.399.576 051/,
Op de ba8is van ‘1 metaaldeicking
…. ,, 191.516.924,75
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,,2.116.997.880,-

Verschillen met den vorigen weekstaat:

Meer

Minder
Disconto’s …………….3.751.997,56′!,
Buitenlandsche wissels …… 5.587.040,-.
Beleeningen

15.135.908,93′!,
Goud ………………..
Zil
ver ………………..322.176,11
Bankbiljetten
21.378.345,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s …. 3.508.358,86
1
/1

Voornaamste posten in duizenden guldens.

k

Andere
Data

Goud

Zilver

B °

opetschbare
e en

achlden

22 Nov. 1920 …. 636.141

19.937 1.063.063

96.350
15

1920 …. 636.141

19.615 1.084.441

94.171
8

,,

1920 …. 636.141

19.354 1.090.924

88.142
1

,,

1920 .. .. 636.141

19.229 1.108 2’1

82.739
25 Oct. 1920 …. 636.141

18.945 1.057.317

95.059

22 Nov. 1919 …. 632.160

5.854 1.033.194

85.561
23 Nov. 1918 …. 695.415

8.200 1.081.877

96.217

25 Juli 1914 ….
162.114

8.228 1 310.437

6.198

lolaal
Hiervan

Bsschik.
.xnoteist.

Detee.

000r

etngs-
eb

e rag

romessen

ntngcn

Metaal.

percen.

disconto

rechtstreeks

saldo

lage

22Nov.1920 175.611

42.000 262.920 423.400

57
15 ,, 1920 171.859

39.000 278.056 419.238

56
8 ,, 1920 149.284

9.000 299.179 418.886

56
1 ,, 1920 137.729

9.000 322 939 415.971

55
25 Oct. 1920 138.024

31.000 303.192 423.814

57

22 Nov. 1919 137.846

75.000 258.277 413.511

57

23Nov. 1918 231.138 146.800 141.874 467.512

60

25 Juli 1914

67.947

14.300

81.886

43.521
1
) 75
1)
Op de basis
van ‘t,
metaaldekking.

Uit de bekendmaking van den Minister
van Finan-
ciën blijkt, dat uitstonden op:

15 Nov. 1920

22 Nov. 1920

Aan schatkistpromessen
f
371.770.000,-
f
371.770.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst

39.000.000,-

42.000.000,-
Aan schatkistbiljetten

,, 21.113.000,-

21.113.000,-
Aan zilverbons ………,, 51.359.812,25 ,, 50.832.425,75

JAVASCHE BANK;
Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphisch ontvangen.

B &

Andere
Data

Goud

Zilver

btljei;,i

13 Nov. 1920
591.500
6

,,

1920
586.500
30 Oct.

1920
691.000

2

Oct.

1920 ……
223.903
7.583
‘358259

218.877
25

Sept. 1920 ……
220.943
7.466
358.68

210.609
18

1920 ……
210.146
7.384
358.901

213.566 214.698
7.133
359.022

211.976

15 Nov. 1919 ……
171.301
2.831
304.431

108.897

11

,,

1920……..

16 Nov. 1918 ……
120.150
14.471
193.167

88.636

25 Juli

1914 …….
.22.057
31.907
110.172

12.634
Wiss
Diverse
Beschik.
Dek.
ijobo
Dis-

butièn

.
Belee.
re e-
baar
king,.
conto
a
N..Ind.
ntngen
ntn

t)
gen
metaal.
percen-
betaalbaar
saldo
lage

13Nov.1920

.

339.000

115.000
004,

6 ,, 1920

$35.000

e
0
.

115.750 ee.
30 Oct. 1920

341.000

115.250 •0

2Oct. 1920 29.276 34.690 138.544 23.405 116.210

40
25 Spt. 1920 29.032 34.904 135.016 21.625 114.690

40
18 ,, 1920 29.391 35.150 143.779 22.170 113.173

39
11 ,, 1920 29.545 24.469 154.896 20.004 107.724

39

15 Nov.1919 15.392 15.401 175.094 46.854 89.248

42
16Nov.1918 9.19u 17.494 82.441 18.786 60.520

41

25 Juli 1914 7.259

6.8961
47.934

2.228

4.842′ 44
1) Sluitpoat
der activa.

1) Op
de basi, van
1/
metaaldekking.

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.1033

DE SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste oosten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Ctrculatic
0ZI6.
schulden
Disconto’s

2 Oct.

1920

..
1.053
2.157
916
1.836
896

25 Sept. 1920 ..
1.054
1.981
975
1.816
418

18

,,

1920

..
1.053
2.005
900 1.824
424

11

1920

..
1.081
2.096
848 1.821 863

4 Oct.

1919 ..
961
1.615 1.084
1.552
481-

5 Oct.

1918 ..
729
1.606 1.219
1.268
234

25 Juli

1914

..
645 1.100
560
735
396
1)
Sluitpost der active.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.
Data
Metaal
Circulatie
Currencu Notes.

Bedrag
I

Goudd.
I
Gov. Sec.

17 Nov. 1920
123.719
127.569
350.423
28.500 319.344

10

1920
123.477 127.848 354.082
28.500
322.977

3

1920
123.146 128.458 355.986 28.500 324.701

27 Oct.

1920
123.199
127.589 355.872
28.500
324.798

19 Nov. 1919
87.965
85.676
338.835 28.500 320.639

21 Nov. 1918
75.171
65.223
293.791 28.500 273.032

22 Juli

1914
40.164
29.317


D ata
Goo.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depo,.
Other
Depos.
Re-
,erve
Dek-

17 Nov. ’20
63.786
75.166 19.509 116.279 14.600
10,75

10

‘,,

’20
62.701
73.222 19.816
112.470 14.079
10,64

3

,,

’20
63.973 73.870
18.143
115.135
13.158 9,87
27 Oct. ’20
64.518
76.061
16.421
120.557
14.061
1046

19Nov.’19
34.789
80.816
23.268 95.324
20.708
17,49

21Nov. ’18
61.788
99.880
29.668 142.673
28.398
16,48

22Juli ’14
11.005
33.833
18.735
42.185
29.297
52’le
1)
Verhouding tusschen Reserve en Depo,:ts.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darleheos-
kassenscheine, in duizenden Mark.

Data Metaal
Daarvan Goud
Kassen-
scheine
Cirdi-
latie
1

Dek-

J

kings- perc.
1)

6 Nov. ’20
1.098.370 1.091.658 20.160.071
63.600.113
33

30 Oct.

’20
1.098.214 1.091.667
21.340.019 63.596.445
34

23

,,

’20
1.098.575
1.091.652
20.243.817 62.066.107
34

15

’20
1.098.693
1.091.656 20.431.898
62.128.756
34

7 Nov. ’19
1.113.091
1.092.835 9.458.627 30.975.284
34

7 Nov. ’18
2.578.655 2.550.263
3.187.226
16.959.253
34

23
Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.4791
1.890.895
93
5)
Dekking
der circulatit door metaal en
Kauenscheine.
Data
Wissels
Rek. C,t.
Darlehcnskas,enschetne
Totaal

I
In kas hij de
uitgegeven
Rckh,bank

6

Nov.

’20
49.779.073
18.292.389 33.136.900
20.160.100

30 Oct.

1920
53.807.493 17.945.359 34.435.700
21.291.400

23

,,

1920
47.817.838
12.347.175 33.257.100
20.198.000

15

,,

1920
51.676.188
16.415.314
33.667.400
20.387.800

7 Nov. 1919
32.264.906 9.707.802 21.271.100
9.430.500
7 Nov. 1918
19.443.590
9.325.904
12.911.700 3.277.400

23 Juli

1914
750.892 943.964
1


OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE BANK.

Voornaamste oosten in duizenden Kronen.

Data Metaal en
buiten!.
g

Disc, en
beleenin gen

1 Bijz. schuld
1
Oostenrijk
1
en Hongarije

1 1

Bank.

1

biljetten
Rek. Crt.
saldi

31OcL’20
‘)321 121
36.474.610 32.954.000 72.902.605
9.930.245

7Feb.’20
290.428 19.251.400
32.954.000
58.994.022
6.057.846

31Jan.’201
291.083
19.162.543 32.954.000
56.772.802 6.220.536

31 Dec.’191
287.640
19.196.063 32.954.000
54.481.264 7.906.378

31Oct.’19
325.475
14.271.649
32.954.000 49.403.131
7.64’1.871

23 Juli’14
1.589.267
954.356

2.159.759
291.270
1)
waarvan 222.669 goud. 51.979
buitenlandsche
goudwî,vele en
b.q,h
munt en muntmateriaal zilver.

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden iranca.

Data
Goud
Waaran
in het
Buitenland
Zilver
Te goed
in het Buitenland

Buit.gew.
voorjch.
old. Staat

18Nov.’20
5.499.877
1.948.367
268.915
601.355 26.600.000
12

,,

’20
5.449.767
1.948.367
270.761 661.321
26.600.000
4

,,

’20
5.486.848
1.948.367
284.173
657.796 26.600.000
28 Oct. ’20
5.485.729
1.948.367
264.090
591.151 26.600.000

20Nov.’19
5.576.574 1.978.278
284.782

25.800.000
21Nov.’18
5.452.260 2.037.108
318.950
1.492.699
18.300.000

23Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uilge.
I

Wissel,

Belee-
ning
I

Bankbil-
jetten

Rek. Crt.
Pit

I
cuheren

Rek.
ct.
Staat

3.226.915
437.145
2.054.705
39.256.257 3.804.150
37.351
3.302.176 445.885
2.094.371
39.619.154
3.605.817
55.201
3.660.129 452.967
2.049.763 39.645.897
3.636.194
30.041
2.739.950
457.453
2.046.665 39.084.416 3.316.258
157.474

1.157.634
649.615
1.308.807
37.426.746
3.028.209
79.031

1

758.732
1.045.209
846.314
1
30.191.585
2.964.650
274.49E

1.541.0801


769.400
5.911.9101
942.5701400.59(
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden iranea.

t
‘Âîl
Beleen.
1

Binn.
Rek.
Data
1

mcl.
van von
1

wissels
Circu.
Cru.
1
buitenl. buitenl.
prom. d.
1

en
bus
1

saldt
verder.
provinc.
1

heleen.

18Nov.’20
350.964
84.653
480.000
730.513
5.826.528 951.919
11

’20
351.196 84.653
480.0001749.809
5.844.418 974.926
4

,,

1
20
349.981
84.653
480.0001731.176
5.817.955
1.065.404
28 Oct. ’20
351.381
84.653
480.0001729.707
5.792.826
1.168.049

20Nov.’191352.1031 84.955
480.0001384.651

4.668.899
2.281.641

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad

.
______________
___________
Zilver
cie.

F.R.
Notes in
circu.
Totaal
Dekking
In het
bedrog
F. R. Notes
huilen!,
balie

22 Oct.

’20
1.994.611
1.363.663
80.441
162.659
3.356.199
15

’20
1.992.101
1.330.28
87.021
162.810
3.358.271
8

’20
1.996.324
1.297.178 90.409
161.944
3.322.121
1

’20
2.003.072
1.328.103
111.455 162.123 3.304.690

24 Oct.

’19
2.146.605
1.299.732 132.983
67.956
2.753.457
25 Oct.

’18
2.045.182
1.246.948
5.829
53.037 2.507.912

Data
Wissels
Totaal
Deposito’s

i
Gestort
1
Kapitaal
i

i.
Dek-

1
kings-
pete.’)

Percent.
Goud-

1
dekking
i
cireul.
‘)

22 Oct.

’20
3.049.948
2.450.065
97.692
43,3
47,3
15

’20
3.093.390 2.692.618
97.594 42,7
46,6
8

,,

’20
,
3.101.361
2.506.899 97.519
42,9
46,9
1

’20
3.011.111
2.466.116 97.358
43,7 48,1

24 Oct.

’19
2.450.985 2.729.652
85.863
48,7
57,6
25 Oct.

’18
1.944.787 2.580.825
79.190
49,6
59,6
5)
Verhouding tus,chen: den totalen goudvoorread, zilver etc.. en de
opeischbare schulden:
F
-R. Notes en netto depoeitoe.
2)
Na aftrek
van 35 pCt. der totale dekkingomiddelen al, dekking voor de netto
deposito’,.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in duizenden dollars.
Data
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
hij de
Totaal
Waarvan
time
banken
gelden en
F. R. hanke
dcpostto’s
depastts
beleggingen

15Oct. ’20
822
17.188.64
1.384.680
14.255.542
2.796.176
8

,,

’20
822
17.189.956
1.343.551
14.255.542 2.796.176
1

’20
820
17.144.662
1.343.551
14.298.972
2.793.861
24Sept.’20
818
17.140.597
1.361.800
14.262.712 2.786.811

17 Oct. ’19
778
15.433.563 1.396.123
13.674.015 2.037.689
18 Oct. ‘181
749
13.532.4791
1.213.373
11.696.108
1.441.234

Aan het eind van ieder kwartaal wordt eenoverzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankataten.

1034

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 November 1920
EFFECTENBEURZEN..

Amsterdam, 22 November 1920

Het aspect der beurzen is in internationaal opzicht er
niet beter op geworden. Allerwegen gaat men gedrukt onder
de prijsdalingen in de groothandelsartikelen en waar het
er niet naar uitziet, dat de dalende richting spoedig plaats
zal maken voor een tegengestelde tendens, is het-bcgrijpe’,
lijk, dat de effectenbeurzen een zeer lusteloozen aanblik
vertoonen. Vooral in de V e r e e ii i g de S t a te n is dit
het geval. Maanden achtereen is de Unie de leverancier ge-
weest van de Oude Wereld en maanden achtereen zijn voor
de artikelen,

die Amerika uitvoerde, vaak fantastische
prijzen betaald, ondanks de handicap van den ‘hoogen dollar-
koers, of liever van de depreciatie van het eigen ruilmiddel.
Hierin nu is plotseling een geweldige verandering ingetre-
den, waarvan het moeilijk is de juiste oorzaak te ontdekken.
Feitelijk moet hier worden gesproken van een complex van
oorzaken, die echter alle volkomen in de lijn der ecoiio-
mische ontwikkeling liggen. In de eerste plaats is ‘het
buitenland langzamerhand verzadigd geworden, zoo al niet
volkomen, dan toch relatief. Men is er toe overgegaan
slechts het allernoodzakelijkste te betrekken en betere tijden
af te wachten. Vervolgens is de kooplust, ‘te zamen met de
koopkracht,
in het binnenland verminderd, hetgeen ook een
neerdrukkenden invloed ‘heeft gehad. Hieruit vloeide voort
een zekere malaise, waardoor vele banken er toe gebracht
werden cle door ‘hen verstrekte credieten, uit een oogpunt van
voorzichtig beleid, te verminderen of -in te trekken. En
dit is feiteliik het begin van de voortgezette daling geweest.
Hierbij is gekomen, zooals dit in Amerika vaker het geval’
is, een druk van baissiers, die zoowel op de goederen- als
op de effectenmarkten opereerden en die een waren schrik
onder het publiek verspreidden. Toen nu ook cle dollarkoers
in het buitenland iets reageerde, kwamen stroomen van,
verkooporders zich te New York concentreeren en hiertegen
was het koerspeil uit den aard der zaak niet bestand. Ee
gunstige factor hierbij is, dat de geldkoersen zich vrij wel
handhaven en dat op een peil, dat niet buitensporig hoog mag worden genoemd. De reden hiervoor is natuurlijk te
vinden in de omstandigheid, dat ter ‘beurze veel it la haisse
geopereerd wordt en dat ‘in den goeclerenhandel de credieten,
die afloonen niet verlengd worden, evenmin als in -de thans
kwijnende industrieën.
Af en toe is er een eri.kele dag van gea-nimeerden beurs-
handel geweest, doch over •het algemeen was de richting
naar hene’
1
en, zij het dan met vrij groote omzetten.
De beurs te L o n d e n ‘heeft dit voorbeeld van de over-zijde van den Oceaan gevolgd, met dit verschil echter, dat aan de Theems -naast laaere koersen een uitermate groote
lu-steloosheici op te merken is ‘geweest. In de achter ons
liggende beriehtsperiocle is -er vrijwel, geen enkele dag ge-
weest, die zelfs een middelmatigen handel te aanschouwen
heeft gegeven. Zelfs het vooruitzicht op ‘het heropenen der
handelsbetrekkingen met Rusland heeft geen stimulans ver-
oorzaakt; in ‘het algemeen staat men overigens ten aanzien
van de7e hervatting van den Russischen handel vrij scep-
tisch. Meer invloed ‘heeft gehad het feit, dat •de prijzen van
ruwe rubber nog steeds dalen. Naar bericht wordt, zijn cle
Amerikaan’sohe fabrieken van automobiel’banden, die de
grootste afnemers zijn van de rubber-producenten, nog niet
tot koopen ‘geneigd en voorspelt men, dat ‘het wel tot het
voorjaar 1921 zal kunnen duren, alvorens hunne’ groote
voorraden verwerkt zullen zijn. Het is niet ‘Le verwo

nderen.
dat de T,,ondensche markt, met haar overwegend belang bij
rubberwaarcien, dit treurig apect met lagere koersen over
de geheele linie heeft ontvangen.
Te P a r ii s is het hoofdzakelijk het falen van de Rus-
sische politiek der Regeering geweest, die een ongea’ni-
meerde stemming te voorschijn -heeft geroepen. Aan een-
terugbetaling der Russische schulden, in het bezit van
Fransche

houders, althans een terugbetaling op voet van
voorkeur, kan thans niet meer worden gedacht. Niet -alleen
heeft dit. vele Fransche beleggers, die zich tot ‘nu toe met
dit vooruitzicht hadden -gevleid, buitengewoon teleurgesteld, –
doch de zekerheid, dat binnen afzienbaren tijd de ‘belas-
tin-gen een zeer groote verhooging zullen moeten ondergaan,
heeft hen afkeerig er van gemaakt, eenige groote affaire
ter beurze te entameeren. Dientengevolge is het koersver-
loop kwakkelend geweest, zon-der eenige opleving, ook niet
aan het slot. –
Te B e r lij -n -heeft de valuta-ontwikkeling een reagee-
renden inv-loed op het koerspeil gehad. Toch was de reactie
hier niet zoo heftig als men had verwacht. Van een
paniekstemming, zooals bij vroegere gelegenheden zoo vaak
is voorgekomen, kan thans niet worden gesproken. Men
heeft den indruk, dat het publiek, dat kort te voren door

de snelle koersverheffingen aanmerkelijke -sommen ‘heeft
verdiend, zich niet zoo spoedig uit zijn positie laat ver-
drijven. De koersteruggang is dan ook tot nu toe niet van
dien aard geweest, dat eenige ongerustheid op haar plaats
zou zijn; integendeel zijn er voor verschillende rubrieken
niet onaanzienlijke kooporders.
Te o n z e n t echter is het verloop der gansche beurs
buiten-gewoon lusteloos geweest. Er is bijna geen enkel
fonds aan te wijzen, waarvan eenige verbetering kan worden
geconstateerd; in de hieronder volgende vergelijkende
staatjes paraisseeren vrijwel alle soorten -met het .minus-
teeken. Zelfs de
staatsfondsenrnarkt
-heeft thierop geen uit-
zondering gevormd, ondanks het feit, dat geld ter ‘beui-ze
doorgaans tegen. betrekkelijk lagen rentevoet ruimschoots
verkrijgbaar is geweest. Als regel heeft deze factor een
mont-eeren der belegging-spapieren ten-gevolge; thans is
hiervan geen sprake geweest..
De hand-el in de buitenlandsche -staatspapieren is of f-icieel
uiterst miniem geweest; veel is er echter- omgezet, waarvan
geen noteeringen verschijnen. De arbitrage koopt in dit geval rechtstreeks van het publiek, waarbij de beroeps-
tusschenhan-del vaak uitgeschakeld wordt.

16 Nov. 19Nov. 22 Nov.
Rijzing of
daling.
5
.
0
/
0
Ned.
W. Sch

1918 82/

82
1
/8

82
1
81
10
.
434
0/

,,

,,

,,

1910
83

82
1
/a

81
/16 – 11/16
4

0/

,,

,,

1916 74

73i/

739/jo –
lio
31,4
0
/0 ,,

,,

,,

. . . .

597/8

591/8

591/4 – 5/8
3

0/0
‘ .
.
5Ol5/

52

51

:-
1132
234 °/
o
Cert.
N. W. S
. ….
41°’/o
42
15
ho 43


1
114
5
°I
(nst-Indjë 1915

89

87/

86’/8 – 2/
4 °/oHongarije Goud

5
1
/16
4

3


4
0/
Oostenr. Kronenrente

1 8/4

2

185/86 +
DIie
5

“,’o Rusland 1906 ……11

1 1/,

11
434 °/
o
lwangorod Dombr.. .

71/

88/4

8
8
I4
+ 1)14
4
0/
Rusland Cons. 1880 10
81
/
16
98/4

10/
-1/16
4

Io
TIusI. bij ‘Ffope & Co. 10
1
/16
.10
1
116

10

– 1/16
4

°
/o Servië 1895 ……
19?/

17
1
i

171/
2

28/
0

434
O/o
China Goud 1898 . . 551/8

551/o

5511
s


4 °/oJapan 1899 ……..58

58

58
4
0ff,
Argentinië Buitenl.. . 57/

57ho

57/io –
5 °/oBrazilië 1895 ……53

53

53
5

0/

,,

1913 …….55

55

55

De heftigste fluctuaties zijn wel op de
suiker-
en op de
petrofeunsma.rkt
voorgekomen. De afdeeling voor
cultuur-waarden
werd ‘bij voortduring ongunstig beïnvloed door de
zeer lage suikernoteeringen in de Vereenigde Staten en het
uitblijven van afdoeningen op Java. Op dén enkelen dag
was de stemming vooral na beurs Vrij vast te noemen al-s
gevolg van het toen circuleerende gerucht, -dat de V. J. S. P.
afdoeningen tot stand had gebracht tegen -den prijs van

f
25 per picol. Zelfs deze betrekkelijk lage noteering
(althans in vergelijking met de verwachtingen van nog
slechts enkele maanden geleden, toen men ten minste
f
50
per picol verlangde) was reeds in staat een ‘betere richting
in de markt te doen ontstaan, omdat ‘men meende eenig
houvast te hebben voor den actueelen toestand en de rich-
ting op de suikermarkt. Toen even later echter bleek, dat
het desbetreffende telegram geheel verkeerd was op-gevat (de
V. J. S. P. ‘had nI. juist omgekeerd aanbevolen af te doen
f25,
indien dit mogelijk was), draaide de tendens en bleek
men minder dan ooit geneigd materiaal op te nemen. Het
kan niet wei-den gezegd, dat er bepaald groote verkoopers
in de markt zijn, doch aan den anderen kant js er hoege-
naamd geen kooplust. En enkelen dag verluidde, dat er
Indische kooporders in de markt waren, doch deze schenen
slechts gelimiteerd te zijn op lagere koersen dan de toen
vigeerende, zoodat dit geen groeten steun kon verleenen.
De verdere koopers bestonden slechts uit zich dekkende
coxitraniineur-s, die echter bij iedere eenigszins grootere
– verheffing opnieuw -blanco-posities aangingen. Tegen het
slot scheen de tendens iets beter te ‘worden, doch de ver-
liezen zijn dan ook zoo aanmerkelijk, dat eindelijk eenige
kooplust niet ongeinotiveerd zou zijn. –

16 Nov. 19-Nov. 22 Nov.

Amsterdamsche Bank – . -. I79
1
/8
1791/

179
1
I2
Ned.Handel-Mij. cert.v.aand

195
195

192

3


Rotterd. Bankvereeniging.

137
137
134
.-

3:
Amst. Superfosfaatfabriek.. 1548/
4

148/4
150

48/
4

Van Berkel’s Patent ……1O9’/
107 107

2
1
/4
Insulincie

Oliefabriek

– – – –

1185/
8

110
112’/

61/
4

Jurgens’ Ver. Fabr. praand.

91
91
1
/2
91
1
4
+
‘I
Ned. Scheepsbouw-Mij

….

120
120 120
Philips’ Gloeilampenfabriek 853t/i
770 780

731/
R. S. Stokvis
&
Zonen
– .
-.

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1035

Riizins

16 Nov. i9Qv.226v0I

Vereenigde Blikfabrieken..
126
6
14
119
3
/

115

– 11
3
I4
Compania MercantilArgent. 203

185

191′!3 -11’J
Cultuur-Mij. d. Vorstenland.
283
1
!

256
3
/4
261’1
– 21’/
Handelsver. Amsterdam – . 672

622′!2 628

-44
Linde Teves & Stokvis . . . . 158
2
/

150/

158I4
VanNierop&Co’sllandel-Mij. 143

121 – 121’/a –
Tels & Co’s Handel-Mij …. 110

102

102

– 8

Gecotis
Hou.
Petroleum-Mij. 286

260

264

– 22
Kon. Petroleum-Mij …….. 714

661
1
!, 6631/

Orion Petroleum-Mij…….71

63

65

– 6
Steaua Romana Petr.-Mij.. . 160

160

1451/4 – 1414
Amsterdam.Rubber-Mij. …. .65

150′!2 150

– 15
Nederl.-Rubber.Mij. ……. 94

81

80

– 14
Oost.Java-Rubber-Mij…..25i

220

220

– 30
T)eli-Maatschappij ……..499V,
4811/

495


4′,
Medan-Tabak-Maatschappij. 305
1
!,
285

280

. 25V,
Senembah-Mantschappij ….
oio’i,
599

608

– De
petrole nvrnar!t
heeft gevoelig geleden door de buiten-
landsche verkoopen, waardoor natuurlijk in de eerste plaats het hooI dfonds, doch ook aandeelen Geconsolideerde Hol-
landsche Petroleum Maatschappij en Orion hebben geleden.
Voor de
rublierrnar/zt
was de marki te tonden toonaan-
gevend, terwil ook het teleurstellend verloop van de Am-•terdamsche veiling het publiek er toe heeft gebracht zijn
rubberaandeelen eerder te verkoopen.
Ook
industricelc fondsen
hebben zeer sterk onder den
verkoopdrang geleden. Gereleveerd worden hier slechts
aandeelen Insulinde Olie,. Philips Gloeilampenfabrieken,
Volt, enz.
Alleen de
tabaksmarkt
heeft een uitzondering gevorihd. Wel zijn ook hier nadeelige verschillen op te merken, doch
de variaties zijn hier Looh zeer veel geringer gebleven, het-
geen moet worden toegeschreven aan cle prachtige resultaten
op de jongste inschrijving te Amsterdam behaald.

De Anverikaansche af deeling
was flauw in verband met
de aanwijzingen van Wallstreet en met de daling van den
dollarkoers. Het Hollandsche publiek gaat er thans toe over
tot lagere prijzen te verkoope, hetgeen het enkele maanden
geleden bij den stijgenden dollarkoers in de hoop op verdere monteering heeft gekocht.

16Nov. 19Nov.22 Nov.
°1
Riizino

American Car & Foundry. 164

153

154

– 10
Anaconda Copper ……..120

106
1
!2 105

– 15
Un. States Steel Corp…..109′!, 104
7
!8 104
1
/

– 5
1
1,
Atchison Topeka ……..112′!, 108

1078/

– 43)
Southern Pacific ………145′!, 140
1
!3
1413!

– 3’1
Union Pacific …………160′!,

153
1
14 152/4 – 7’/4
Int. Mere. Marine orig. Corn 20
1
/

16
1
!,

19
1
/

prefs

80
1
!1

62

64

-16
1
/2-

2oteeringen.

Cbicago

Buenos Adres

Data
1

1

1

1
t To,we

Maf, 1
1-foyer
-I
Tarwe
1
May, 1 L.(Jnzaad
1
Dec.

Dec.

Dec.
t
Fek,.

Dec.
1

Dec.

20 Nov.’20
169
64
1
/8
43
1
1,
18,95
9,25
20,10
13

,,

’20
179/4
7418
475/8
18,95
9,05
125,80
8
)

21,05
20 Nov.’19
226
1 33′!s
72
1/,
14,80
6.70
20 Nov.18
226
120/8
74
12,109
5,90
21,80′)
20 Nov.’17
220
122
66
5
!,
11,80′)
8,55′)
14,30′)
20Juli’14
.

821)
551/

)
.36′!,

)
9,40 ‘)
5,382)
13,70
2
)

‘)per. Dec. ‘) per Sept. ‘) per Jan.
4)
per Febr.
8)
per Nov

Scheepvaartwaarden

16 Nov. 19 Nov. 22 Nov.
Rijzingol

Holland-Amerika-Lijn

….
314
1
/
301
1
!,
314

‘/ gem.eig.
307
290
300

7
Hollnd-Gulf-Stoomv.-Mij.

.
210 190 185

25
TiolI. Alg. Atl. Stoomv.-Mij.
49 49 49
ilollandsche Stoomboot-Mij.
150 140
140

10
Java-China-Japan-Lijn ….
206
199
206
Kon. Hollandsche Lloyd ..
122 116
1
!2
13
9

3
Kon. Ned. Stoomb.-Mij.

..
160
1
/
154
154

6′!
Koninkl.-Paketvaart Mij..
.
183
171
174
1
/4

8
1
I
Maatschappij Zeevaart
. . – –
205 180
170’1
Nederl.

Scheepvaart-Unie.
.
192
8
/
182%
184
.- 8′!
Nievelt
.
Goudriaan

……
400
400 400
Rotterdamsche Lloyd ……
193’/
181
182
1
!2

10
1
!
Stoomv.-Mij.,,Hillegersberg”
246
1
!,
246
1
!
246
1
!2
,,Nederlancl”

.
213 202
1
/
206

7
,,Noordzee”

. .
731/
68 68
1/
4


51/
,,Oostzee”

….
200
188′!1
184

16

I)e
gcldmarlct’
bleef ruim;
prolongatie
noteerde
doorloo-
piitl
3.4

pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
23 Iovember 1920. 1)e prijzen van tarwe hebbe

n gedurende de berichtswëek
eene verdere verlaging te zien gegeven en vooral de laatste
dagen sluiten de Amerikaansche markten in een zeer
flauwe stemming. De aanvoeren op de markten te Chicago
en Winnipeg blijven bij voortduring groot, niettegenstaande de berichten, dat de boeren, weinig neiging vertoonende om
tot de nu geldende prijzen te verkoopen, hun graan vast-
houden. Dc vraag blijkt tegenover de groote aanvoeren
slechts matig te zijn, zoodat de prijzen steeds meer en meer
dalen. Engeland treedt nog altijd niet als kooper in de
Amerikaansche markt op, en het bericht, dat de tarwe-
versohepingen van Indië begonnen zijn, hetgeen Europa
minder afhankelijk van de Amerikaansche voorraden zal
maken, heeft zeker tot de zeer flauwe stemming bijgedragen.
Uit Argentinië wordt gemeld, dat het snijden der tarwe
in de Noordelijke Provincies reeds is begonnen. De be-
richten over den stand van denoogst luiden over het alge-
meen bevredigend. Australië meldt veel regenval en droog
weder wordt voor het binnenhalen van den oogst zeer
gewenscht.
Mais bewoog zich gedurende de afgeloopen week in een
sterk dalende richting. De zeer flauwe berichten uit Noord-
Amerika, alsmede de scherpe

daling in de vrachten van La
Plata, waren cle oorzaak, dat de aanbiedingen dagelijks lager
luidden. Behalve, dat in Amerika een buitengewoon groote
oogst op komst schijnt te zijn, blijken er nog aanzienlijke

Locoprijzen te RotterdamlA,nsterdanj.

So.rten.

.
22Nov.
1920

.
15 Nov.
1920
22Nov.
1919

Tarwe*

: ….. ………. ‘.)
26,50
29,25
-.


Rogg&(NÖ. 2 Wester’n)
.1)
25,-
27.50

Maf,

La Plata)

.. . :.:’)
300,-
315,-.
432,-.
Gerst(48 ib. feeding)

..’)
390,-.
402,-
440,-
Haver (38 lb..white
cl.) .0
18.50 18,50
23,-
.tiijrikö
.
èken :(NöorAmeri:
. .
ka van La Plata-zaad)’)
222,50
220,-
300,-,-:
Lijozaad (La Plata)

. ,’)
540.,-
595,-
915,-

1
) p. 100 K.G. 2) p. 2000 K.G. ‘) p. 1000 K.G. 0 per
1960 K.G.
5)
Hard/Red Winter Wheat ar. 2.

AANVOEREN
in
tons van
1000 K.G.


.

Rotterdam

.
Amsterdam


. . –
Totaal

A,ttkden.
15-20
Nov.
Sedert
Ooerecnk.
15-20
Nov.
Sedert
Overeenk.
1920
1919

1920
t
Jan. 1920
tijdvak 1919
1920
– t
Jan.1920
Iljdyak 1919

575.374
393.883
.

2.935 120.456 128.752
695.830
522.635
178.825
72.166
752
.19.953
179.577

92.119
Tarwe ……………….32.965
Rogge

………………10.631
Boekweit

…………
ca. 400
3.225
4.324
-:


3.225 4.324
42.386 400.404
181.667
329
56.840
20.400
457.244
202.067
Gerat

……..
. …….
-1.528.
63.460
134.492
1.159
4.772
63.065 68.232 197.557

..

..
25.466
161.187


…………


7.633
25.466 168.820

Mais

……………….

Lijuzaad
…………..
4.6511
53.239 83.079
3.256
34.723
25.566 87.962 108.645
Haver

………………218

1.830

.

36.694
64.149
.

500
3.106
200
39.800
64.349
Lijnkoek
……………
949

.

26.157 192.52437.435 26.157
229.959
Tarwemeel
………….
Andere meelsoorten….
659
31.529
156.662

100
10.708

31.629
-167.370

1036

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 November 1920

voorraden oude mais voorradig te wezen en alle berichten,
dat de prijzen reeds tot onder kostprijs gedaald zijn, ten
spijt, geeft de markt te Chicago dagelijks lagere noteeringen
te zien, zoodat deze wel haast het niveau van v66r den oorlog
beginnen te naderen. De verschepingen van Argentinië waren in de afgeloopen week weder tamelijk groot. De uoteeringen der Argentijnsche termijnmarkten toonden
weinig neiging tot dalen, doch in Europa had dit niet den
minsten invloed, daar de onderweg zijnde voorraden meer dan voldoende schijnen te zijn om aan de vraag het hoofd
te bieden. Zooals gezegd, werkte de flauwe vrachtenmarkt de
sterke prijsdaling ook ten zeerste in de hand. In circa veer-
tie]1 dagen tijdsverloop is de vracht van Argentinië dan
ook circa 20 Shillin-gs per ton gedaald. Alle graanmarkten
maken van een gedemoraliseerde stemming melding.
Van den Donau heeft het aanbod op aflading vrijwel
opgehouden en de offertes bepaalden zich alleen tot afge-
laden partijen. De moeilijke transpörtverhouclingen doen
afladers aldaar zich zeer gereserveerd toonen.
Van gerst is het aanbod Vrij gering. De prijzen voor dit
artikel blijven dan ook tamelijk stationnair. Van den Donau bestaat zoo goed als geen aanbod, terwijl ook Noorci-Ame-
rika niet ruim aanbiedt.
Lijnzaad was in Argentinië zeer flauw gestemd. De vraag
van Europa is zeer onvoldoende en waar ‘Noord-Amerika
zich van aankoopen onthoudt, veroorzaakte dit een gevoe.
lige prijsdaling.
No d e r 1 a n d. De zaken in tarwe waren Van zeer ge-ringen omvang. De Nederlandsche maalindu.strie toonde
slechts matige belangstelling voor stoomende partijen. Naar
Duitsohland werd een en ander tot steeds dalende prijzen
verhandeld.
Maïs bleef vrij goed gevraagd voor directe levering, alhoe-
ve1 houders hun prijzen steeds moesten verlagen. Echter
wordt voor disponibele mais nog altijd een belangrijke
premie gemaakt. Niettegenstaande eene onverkochte groote
lading naar onze -haven werd gedirigeerd, hetgeen vooral in
de termijnmarkt per November een hevigen druk veroor
zaakte, is disponibele mais vrijwel opgeruimd en sluit d
markt hiervoor in tamelijk prijshoudende -stemming. Voor
stoomend en op afladin-g zijn de prijzen zeer gedrukt; voor
deze posities is de vraag zeer gering. De koopers toonen
zich buitengewoon terughoudend en de markt sluit in een
gedemoraliseerdeu toestand. De termijnmarkt gaf levendigo
omzetten te zien tot steeds sterk dalende prijzen.
Gerst is minder flauw gestemd tengevolge van kleine
voorraden. Duitsohiand blijft geregeld als kooper in de
markt. Haver weinig gevraagd. Dit artikel wordt hoe langer -hoe
onbeduidender op onze markt.
Lijnzaad. Tot steeds lagece prijzen kwamen eeni-ge afdoe-
ningen tot stand. De markt sluit zeer flauw met weinig
omzet.
Olie was in verband niet de dalende prijzen voor lijnzaad
ook zeer flauw gestemd.

SUIKER.

In C e n t r a a 1 E u r o p a is het rooien der bieten
thans vrijwel geëindigd en is men ook met de verwerking
in cle fabrieken reeds goed gevorderd. Gunstig luiden ook
de berichten uit Nederland, Frankrijk en Bel-
g i ë, terwijl in Z w e cl e n een oogst van bijna 200.000 tons
verwacht wordt, die ruim voldoende zal zijn voor de bin-
nenlandsche consumptie. Hetzelfde geldt voor D e no m a r-
ken, waar de a.s. oogst op 160.000 lens geraamd wordt.
F. 0. Licht maakt thans de volgende raming bekend van
den Europeeschen oogst vergeleken met de opbrengst in
1919/20:

1920121
1919/
1
20
Duitschland

……
1.200.000
739.548 tons
Tsjecho Slowakye
725.000 489,366
Oostenrijk

……..
10.000
5.132
Hongarije

……..
25.000
8.019
Polen

…………
200.000
140.flOO
Frankrijk

……..
300.000
172.495
België …………
23.5.000
146.918
Nederland

……..
300.000
238.692

2.995.000
1.940.170 tons
Rusland
&
Oekraine.
50.000
86.691
Andere landen ….
725.000
597.318

Totaal …. 3.770.000

2.624.179 tons

In E ii ge 1 a n d verwacht men, dat de Regeering binnen-
kort hare plannen omtrent eene eventueele opheffing der
eontr0lemaatr-egelen openbaar zal maken.

De zichtbare voorraden zijn volgens F. 0. Licht.

1920
1919
1918
Duitschiand 1 Oct
22.267
140.166
178.425
tons
Oostenrijk, Tsjecho-Slow.
en Hongarije 1 Sept
45.000*
230.000*
200.000*
Frankrijk

1 Sept.

75.885
8.058 10.418
Nederland 15 Oct
.

15.720
4.723
7.415
België

1

,…..
12.627
20.336 34.102
Engeland

1 Nov…..
354 628 324.185 506.130

Totaal in Europa
526.127
727.468 936.490
tons
V. Sv. N.A. 28 Oct.
. .
71.311
55.688 44.882
Cuba, alle
hav.
23 Oct.
306.666 318.546
285.641

Totaal ……
904.104
1.101.700 1.287.013
tons

*) Voorloopig cijfer.

Ook gedurende de afgeloopen week heersohte op alle
wereld-markten eene flauwe stemming. Te N e w Y o r k
liep de noteeri.ng voor Spot Centr. tot 5.76 c. terug,
terwijl öok op de termijnmarkt aanmerkelijk lager geno-
teerd werd ni.: 4.80 voor Dec., 4.90 voor Jan. en Maart,.
5.02 voor Mei en 5.15 voor Juli.
Cubasuiker c. & f. New York werd met 43% cts. geno-
teerd, doch deze noteering is. als nominaal te beschouwen en werden geene afdoeningen daartoe gemeld. Het restant
van den ditjarigen C u b a-oogst wordt door de vereenigde
planters op hooger prijzen gehouden. De situatie op Cuba
wordt veelal zeer pessimistisch ingezien. Het op dit eiland
uitgevaardi-gde moratorium loopt op 1 December af en
de piannen van Amerikaansche en Canadeesche Banken om
de Obligatieschuld van planters aan de Cu-baansch-e Banken
ten bedrage van 40/50 nTillioen dollars over te nemen,
zijn niet uitgevoerd. Het is echter te verwachten, dat de
Amerikaansehe Banken hulp zullen verleenen door voor-
schottei op den thans te velde staanden oogst en dat het
moratorium voorloopig verlengd zal worden. De opinies
over de vooruitzichten van den nieuwen oogst zijn zeer ver-
deeld. Men zegt, dat, alhoewel de aanplantingen uitgebreid
en nieuwe fabrieken opgericht zijn, -de -droogte een qngun-
stigen invloed op -het jonge riet gehad heeft. Ook spreekt
men er van, dat bij handhaving der tegenwoordige lage
prijzen niet al het riet geoogst zal worden.
Op de markt h i er te 1 a n d e richtte men zich in hoofd-
zaak weer naar Amerika, -vanwaar op ‘het oogenblik zelfs Javasuiker tot’lagere prijzen aangeboden wordt dan vanuit
het productieland. Nadat eenige partijtjes loco Javasuiker
alhier verkocht werden tot prijzen ter-ugloopend van
f 60
tot
f
57, waren er zelfs tot
f
56 geen koopers meer.
Op Ja v a bestaat van de zijde der tweede hand ruim
aan-bod van disponibele suiker, hetgeen in verband met de
door koopers getoonde terughoudendheid een scherpe daling
tengevolge •had. Afdoeningen -hadden plaats op basis van

f
27 per picol f.o.b. en werd daarna nog lager -genoteerd.
De uitvoeren gedurende -de maand October bedroegen
200.000 tens tegen 193.000 ton-s in 1019, terwijl in de
maan-den Juni t/m. October afgescheept werden in 1920
941.000 loos en in 1919 716.000 tons. Van den ditjarigen
oogst liggen thans nog ca. 200.000 tons onverkocht op
Java, daarvan zijn 1.300.000 picols in handen van de Pro-
ducenten. Het grootste aantal -der fabrieken was op 1 dezer
met den maaltijd geëindigd en volgens de laatste opgave
-bedroeg het doorsneerendement van 147 fabrieken ongeveer
pCt. meer dan verleden jaar.

NOTEERINGEN.

Data
Amster-
dam per
/oopende

Londen
Icw York
96pCt.
Centri-
T
ale_,
Cul,e3

WhIte Java
f..f
,
. per
Amev. Gra-
nu!aied
cdi.

maand
No.
/
I

Nov./Dec.
Nov/Dec.

Sh.
1

8h.
5h.
$
ets.
17Nov.’20f

iooj-I
411-.

6,51
10

,,

’20
,,


1001-1
51/-

7,27
17 Nov. ’19

721-1
59/6

7,28
17 Nov ’18
,,


64/91


7,28
11 Juli ’14
,,11″/2

13,26

KATOEN.

Marktberlcht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, d.d. 10 November 1920.

Sedert ons laatste bericht is het vierde Ginners-rapport
gepubliceerd, dat de hoeveelheid geginde balen aangeeft als
7.471.000 tot 31 October, tegen 6.305.000 verleden jaar en
7.777.0100 balen in 1918. Dit wordt nog al ,,bearish” beschouwd,
maar had eerst weinig invloed op de markt. Sedert blijven

24 November 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1037

echter-verkoopen in het Zuiden aanhouden, terwijl ook de
flauwe houding van Wallstreet en de groote daling in de
graanprijzen de markt wat flauwer hebhen gestemd. De
Alezandria General Produce Association schat den Egyptischen
oogst van dit jaar op ongeveer 6 millioen cantars, het-
geen wel minder is dan men oorspronkelijk verwachtte,
doch meer dan in de beide voorafgaande jaren, zoodat de
prijzen voor Egyptische katoen op termijn ook.weer lager
zijn. Ook prijzen van Oost-Indische katoen zijn ver er gedaald.
Bij een kleiner verbruik in de meeste spinnerjdistricten.
gebrek aan steenkolen en de algemeen heersi-hende malaise
is het zeker niet te verwonderen, dat katoenprijzen ook
verder, daalden.
— •
Spinners in Lancashire hopen op een verbetering, die tot
nu toe niet is doorgekomen. November is over het algemeen
een goede maand voor zaken, ‘daar men dan meestal vrij
wel op de hoogte is van de grootte van den katoenoogst
en zoowel koopers als verkoopers het een geschikten tijd
achten om orders af te sluiten. Dit is thans zeker niet het geval en gedurende de laatste maanden is er zeer weinig
gedaan, zoodat het maar goed is, dat door arbeidsmoeilijk-
heden de productie ook niet heel groot is geweest en bovendien
hebben de groote t luctuaties in de wisselkoersen een slechten
invloed op de. markt.
7′
Onze uitvoer van katoenen

garens gedurende de maand
October is 4 millioen lbs lager dan in 1919 en slechts
ongeveer de helft van den uitvoer in 1913..
De grootste vermindering is naar Holland,waarnaar slechts
2 millioen lbs is uitgevoerd tegen 4 millioen lbs iii Oct. 1919. Dit komt hoofdzakelijk door de concurrentie van Duitschland
en België en ook door de lagere prijzen der Nederlandsche spinnerijen. Belgische garens worden zelfs op de Englsche
markt gekocht. Amerikaansche garens zijn weer lager in
verband met de goedkoopere Amerikaansche katoen. Er
zijn meer aanvragen naar bundelgaren en er is nogal wat
gedaan in 40er en 44er mule zoowel voor India, als China,
maar het grootste gedeelte der binnengekomen biedingen
is beneden de huidige noteeringen. De vraag naar Egyptische
garens is nog steeds onbelangrijk en de meeste spinnerijen werken korteren tijd.
De positie der doekmarkt blijft ook onveranderd. Er zijn
nog wel aanvragen eu enkele fabrieken schijnen ook wel
orders te hebben ontvangen, doch over het algemeen is dit van weinig beteekenis. Alen zal zeker geen verbetering in
de vraag kunnen verwachten, voordat de prijzen van katoen en de buitenlandsche wisselkoersen wat stahieler zullen zijn
geworden en het is zeker te hopen, dat zulks spoedig het
geval zal zijn.

Manchester, d.d. 17 November 1920.
Zoolang houders van Amerikaansche katoen in ‘het Zuiden
hun voorraden aan de markt blijven brengen, is er weinig kans op verbetering in katoenprijzen. Elke kleine stijging
wordt weer tegengewerkt door nieuwe aanbiedingen, zoodat
ten, slotte prijzen bijna dagelijks dalen. Ook Egyptische
katoen is zeer flauw, daar ‘het verbruik sterk verminderd
is en de vraag dus van geenj beteekenis is, zoodat prijzen
daarvan ook zeer sterk gedaald zijn. De eenige gunstige factor op de garenmarkt zijn verschil-
leu7le aanvragen uit Engelseh-Indië. Er zijn enkele orders
geplaatst in 40cr, en 44er mule en ook in 5Oer en GOer Ame-
rikaansch en in enkele fijnere nummers F.gyptische garens.
Het schijnt, dat er wel zaken mogelijk zijn, vooral als
prijzen nog wat dalen en men vandaar wat hoogere biedin.
gen zendt. De vraag komt van alle belangrijke markten,
speciaal van’Bombay, Calcutta en Madras, terwijl de Euro-
peesche vraag naar garens nog niet verbeterd is en er
voor het binnenland ook bijna niets omgaat. Enkele kleine
orders, zoowel in ketting- als inslaggaren worden geboekt,
terwijl ook boomen, die thans veel lager noteeren, nog
eenige belangstelling ondervinden. In Egyptische getwijude
garens blijft het aanbod bepaald dringend.
Ook van de doekmarkt valt’zeer weinig

te veme1den. In
sommige afdeelingen hoort men van wat meer aanvragen,
maar met uitzondering van enkele soorten dhooties en
jaconets, schijnen er toch slechts heel weinig orders ge-
plaatst te zijn en hebben koopers blijkbaar nog geen ver-
trouwen in de markt. De financieele toestand is nog Verre van gunstig en veroorzaakt nogal zorg. Daardoor zijn vele
exporteurs meer bezorgd om hun loopende orders af te
wikkelen, dan nieuwe hoeveelheden bij te koopen. Er gaat
dan ook zeer weinig om en de markt blijft bepaald flauw.

10Nov. 17Nov.

10Nov. 17 Nov.
Liverpoolnoteeringen.

T.T.op Indië.. .. 118

1/7
1
1i
F.G.F. Sakellaridis 41,00 36,00 T.T.op Hongkong
3111
3/gtl2
G.F. No. 1 Oomra 8,75 8,00 T.T.opShanghai
514
1
14
510
1
l2

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands).

22 Nov.20 15 No._’201 8Nov.’20

Nov. ‘19122 Nov.
I8

New York voor
Middling .. 17,10e 19,25e 20,45e 39,— e 30.50e
New Orleans
voor Middling 16,— c 18,25e 19,25e 38,75e 29,75e
Liverpool voor

Fy Middling 13,71d 15,65d 16,39d 24,65 d
1
22,53d $

Ontvangsten in, en uitvoeren.van Amerikaansehe havens.
(In duizendtallen belen.)


1 Aug.’20
Ooereenkomstige perioden
tot

19 Nov. 20
1919

1918

Ontvangsten Gulf-Havens..
1805
1348
1232
,,

Atlant.Havens
448
1101
730
UitvoernaarQr.Brjttannjë
565 868
610
,,

‘t Vasteland.
,, ,,

,,

.
Japan etc…
821
743
523

Voorraden
in
duizendtallen
19Nov.’20
21 Noc. ’19
1
21 Nov.

18

1336
1632 1403
Amerik. havens ……
……
1313
1149
1284
Binneniand ………..
….
7
82 140
New York

……………..
7
448

389
New Orleans ……………
Liverpool

……………
848
654
228

) Noteering van 21 Nov. 1919.
1)
Middling.

-.

KOFFIE.

(Mededeg,ling van
de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolf
t
& Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.
Rio

Santos
Dato
t Wiaadkoers
Voorraad 1 Prijs 1 Voorraad
1
No.7

1
No.4
1

20 Nov. 1920
512.000

7.625 2.536.0009.6′ 0
11
1
/
13

1920
484.000

7.825 2.463.000

10.000
11
8
/t
6

,,

1920
462.000

8.175 2.297.000

10.350
12l4
20 Nov. 1919
410.000

11.025 1.758.000

17.500
16
1
/j

Ontvangsten.

Rio
Sontos
Data
Afgdoo pen
Sedert
AJgdoo pen Sedert
week
1 Juli
week
t Juli

20 Nov. 1920
….
66.000
1.199 000
248.000
4.833.000
20 Nov. 1919
….
68.000
1.670.000 118.000
2.525.000

HUIDEN.

Bericht van de firma Grisar & Co.

E x o t i s c h e hu i den: Uit de diverse berichten, die
ons over de gezamenlijke markten bereiken, meenen wij de
conclusie te mogen trekken, dat de prijzen op het laagste
niveau zijn gekomen en dat de daling thans tot stilstand is
gekomen. : 1
1
Men dient in het oog te houden, dat de Vereenigde Staten
opnieuw aan de markt zijn; men heeft zeer groote partijen
Packer-huiden verkocht en de Amerikanen doen weer vlotte
inkoopen aan de La Plata. De stemming schijnt weer vaster
te worden met ceoe neiging tot omhoog loopen der prijzen.
De navraag hier is, zoo al niet belangrijk, dan toch regel-
matig geweest. Alen interesseert zich vooral voor droge La
Plata-huiden en groote hoeveelheden zijn in deze week in
andere handen overgegaan. In Engeland en in Scandinavië
is de toestand eveneens verbeterd.
1 n
1
a n d s c h e h u i d e n: Men wacht het resultaat van
de verkoop van Packer-huiden af. Men bericht ons zooeven
den verkoop te New York van enorme quantiteiten huiden;
nadere bizonderheden ontbreken helaas nog. Dit nieuws zal
niet nalaten zijn invloed’ te doen gelden op de flollandsche
markt. L o o i St o f f en: Men biedt on’s vaste quebracbo-extract
aan, gegarandeerd 63 pCt. looigehalte, tegen £ 39d0 per
1000 Kilo’s, c.i.f. Europeesche haven.

20 November 1920.

C8


ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24
November

1920

RUBBER.

Ofschoon de markt in het begin (ier afgeloopen week iets
vater was, nam de
,
flauwe stemming al spoedig weder de
overhand en
,
de markt sluit nagenoeg op onveranderde-‘no-
teeringen.
Verschillende berichten over pogingen itot verbetering
der prijzen doeû de ronde, o.a. ceutralisatie van den ver
koop, stopzetten ‘der productie gedurende een maand of lafiL
ger; ofschoon tot’ dusverre van definitieve maatregelen geen
sprake is.

De noteeringen luiden als volgt:

einde vorige week

Prima Crpe loco ……….
f
1,55

……….
f
1,50
Smoked Sheets loco ……..,, 1,45

……….,,
Prima Crêpe December ……

1,60

……….,, 1,55,
Smoked Sheets December ….., 1,50

……….

J,45′
Prima Crpe Januari/Muart

1,70

……….,, 1,651
Smoked Sheets Januari/Maart

1,60

…………1,55

23′ November 1920

COPRA.

Eke markt was deze week zeer flauw gestemd en de prijzen
bewogen zich voortdurend beneden Londensche pariteit.
De noteeringen zijn:
Ned.-Ind. f.rn.s: October/December aft…
f
58,50
Mixed

,,

,,

,,

. . ,, 56,50

1

Lm.s. Novmber/Januari

..

57,75
Mixed

,,

,,

,, . . ,, 56,-
f.m.s. Januari/Maart ……….,, 57,-

23 November 1920.

METALEN.,
Loco-Noteeringen te Londen:

Data
Ijzer
c,,.
No.3

1
Koper
1
Standard
i
Tin Lood Zink

22 Nov. 1920..

now.
78.12/6
231.5/-
30.151-
33.100

15

1920..
,,
now.
85.1716
237.-!-
34.10/-
34.15/-s
25 Nov. 1919-
nom.
97.7,6
292.12,6
36.10/-
48.1_

25 Nov. 1918..
now.
122.-!-
295.-/-
40.10/-
i7

i,,1;

i’aiA
dIA
dl
_l_
ia

i,çI_
1Q_I_
01 iAL1

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.

GRAAN.

Data

Petra-
g’rad
Londeni
R’dam

Odeua
Rotter-
dam

All. Kust
Ve,.
Staten
or
San Lenso

Rotte,.
1 &istoI
Rotte,.
Enge!
dam
Kanaal.
dom
land
.

16120 Nov.

1920
60/
7

601-‘
8/13

1920
:’

751-
75jL

17122 Nov.

1919


t)
f
80
!) 816
2101′-
5)
65/-4
i8123 Nov.

1918


501-

225/-.”
Juli

1914 11 d.
7/3
1(111/4

i/ii/
12/- 121-.

KOLEN.

Data

Cardtff


Oostk. Engdand-

Bor-
deaux
Genua
Port
Said
Plato

Rotte,-

dam
IGothen-
burg
4
Rioter

15120
Nov.
1920
1716
23/-
2
1
`1-

151-


1

8113

,,

1920
20f-
27/6
27/6
37/6

-.
1722 Nov.1919
601-
80/-
701-
47/6
f10,-

Kr. 40.
18123 Nov. 1918
691-
10113
2001′-
851-
f
15,-


Juli

1914
fr. 7,-
71-
7/3
14/6

3/2

41-

DIVERSEN.

Bombay
West
Birma
West
Vladivo-
stock
Chili West
D ata
Europa
I

Europa
Weit
I
Europa
(d w.)
(rijst) Europa
(salpeter)

1520 November 1920..951-
8113

1920..
801-
11216

1001-
17/22 November 1919..
130/- 175/-

2301.-
18123 November 1918..
275
!

500
1


1901-
Juli

1914..
14/6
1613
251- 22/3

t)
Per ton stukgoed.
t)
Voor Britsche schepen.
Graan Petrograd per quurter van
496 £6,.
zwaar, Odessa per unst, Ver. Staten
per quarter van
480 16..
zwaar.
Overige noteeringen per ton von
1015 X.G.

Veerti’endaagsch overzicht.

Sinds het laatste overzicht zijn’ överal ‘de vrachten aaiÇ-
zienlijk ‘gedaald en werden cijfers bereikt, die
sin4s
het
oploopen der vrachten in den oorlog niet zijn voorgekomèn.
Eet ergste komt de val wel tot-uitdrukking in de-Amen-
kaansche kolenvrachten en de La Plata-markt. Vooral op
-de laatste markt wordt weinig bevracht en het idee van
charterers, waarop zij zouden willen afsluiten, is niet mco’r
dan 50/. van Up-River voor maIs. Het schijnt, dat ieder
bang is zaken -te doen bij de vallende goederenmarkt en de
vraag naar tonnage is dan ook op alle markten zeer ge-
ring. Europa is zoo goed als voorzien voor den komenden
winter van steenkolen en de graanverschepingen van den
‘Donau loopen op een eind. De eenige markt, w;ar nog wat
leven was, is de ertsvrachtenmarkt, waarop Vrij veel booten
werden bevracht.
0
.

De kolenvrach’ten van Amerika waren ongeveer $ 7.75
Antwerpen/Rotterdam, terwijl $ 7.50 door sommige booten
werd geaccepteerd. Franch-Atlantische havens $ 8.50,
Rosario 62/6.
Voor zwaar graan van Noord-Amerika waren de vrachten
• ook aanzienlijk lager. Er werd betaald naar U. K. 9/- per
qr., terwijl 12/- ongeveer de basis is naar West-Italië.
De La Plata-markt was .zooals gezegd zeer slap. Het
laatste cijfer is 60/- van Up-River naar U. K./Coutinent.
Naar West Itali6 werd 651. afgedaan.
De nitraatvrachten van de Westkust van Zuid-Amerika,
welke langen tijd
100/-
zijn geweest, zijn ook gedaald. Er
zijn meerdere booten reeds voor 90/- afgesloten met volle
range Continent. Bombay noteert 6716 on deadweight.
De vrachten van Australië voor tarwe zijn gevallen tot
135/- voor den nieuwen oogst, waarop vrij veel zaken tot
‘stand kwamen.
De uitgaande kolenvrachten van Engeland zijn nog meer
gevallen. In Wales zijn vele booten beschikbaar, terwijl de
vraag gering is. Moinenteçl schijnt men hierin ook weinig
verbetering te verwachten; wel echter denkt men in Enge-land, dat de uitvoer van steenkolen over een halfjaar weer
vrij normaal zal wezen. Wales/Gibraltar werd afgesloten
voor 15/-, Wales/Alexandrië 22/6.

RIJN VAART.

Week van 15 tot 22 November 1920.

De algemeene toestand bleef deze berichtsweek vrijwel
onveranderd. Het verkeer op den Rijn ondervond nog steeds
door den lagen waterstand groote moeilijkheden. Cauber Pegel was vrijwel stationnair op 88 tot 90 c.M.; de Pegel
in Constanz daarentegen noteerde iederen dag lager.
Het sleeploon Rotterdam-Ruhrhavens werd in deze be-
richtsweek met ongeveer 240-cents-tarief genoteerd en de scheepshuren voor reizen van Rotterdam naar den Boven-
Rijn met gemiddeld 9 cents per ton per dag. Voor erts-
• vracht Rotterdam-Ruhrort (exclusieve sleepen) werd

f
4,25 tot
f
4,75 per last met lostijd genoteerd. –
• Het sleeploon Ruhr-Mannheim bleef onveranderd onge-
veer Mk. 55.- per ton. Voor reizen van de Ruhr naar den
Boven-Rijn werden schepen tegen Mk. 1.30 tot Mk. 1.35 per
ton per dag gehuurd. Voor exportkolen Ruhr-Rotterdam
werd
f
2 per ton met vrij sleepen betaald.

INKLARINGEN.

DORDRECHT.

October 1920

October 1919
Landen van
herkom8t

Aantal

N.’R.T.

Aantal

N.R.T.
schepen

schepen

Binnenl havens

1

265

1

$95
Groot-Brittannië

3

364

‘ 1

78
Duitchland …,

4

1.409
Zweden ……….-

2

585


Finland ……..

..-

3

1.081

Totaal . . . .

6

1.214

9

2.963

Nationaliteit.

Nederlandsche

1

26f’


Britsche ……..3

364

1

78
Duitsche

2

585

S

2.885

Totaal ….

6

1.214

9

2.l63

(Gerard Mauritz.)

SI UtLflSUfl.
———————–.;

Auteur