Ga direct naar de content

Jrg. 5, editie 244

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 1 1920

1
SEPTEMBER 1920

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN

Economi*schs

wStatistische

Berl”chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIÈN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

5E JAARGANG

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1920

No. 244

INHOUD

BIz.
HET UITv0ERvERB0D
OP.
GOUD IN DE
UNIE
VAN ZUID-AFRIKA
door
Mr. J. D. van Ketwich Verschuur…………..
757
Het Ontwerp tot herziening van het Zeerecht 1 door
Prof.
Mr.
H. R.
Ribbius ..

……………………….
759
De Nederlandsche Zuivelindustrie en Zuivelhandel onder
invloed van den Oorlog
II door G.
J. Blink ……….
760
Londensche Correspondentie
……………………..762
AANTEEKENINCEN:
Het Instituut voor Brandstoffeneconomie
…………
764
Britsch-Indische geldpolitiek
………………….765
OvERzIcHT VAN TIJDSCHRWrEN
………………….765
MAANDCIJFERS:
Emissies in Augustus
1920 ……………………
766
Rijkspostspaarbank
…………………………
766
Postchèque en Girodienst
…………………… 766
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
……………..766-772
Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

iNSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen. Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.

Assistent-Redacteur voor het weekblad: D. J. Wansink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 122, Rotterdam.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.
Telef. Nr. 3000. Tele gr.ddres: Economisch Instituut.
Postcheque en girorekening Rotterdam No. 8408.
Abon.n.emen.tspri.js voor het weekblad franco p. p.
in Nederland f
20,—.
Buitenland en Koloniën f 22,50
per jaar. Losse nummers 50 cents.

Advertentiën f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-ment volgens tarief. Administratie van abonnementen

en advertenties: Nijgh & van .Ditmar’s Uitgevers.
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage.

BERICHT.

Dit numnter verschijnt eenigszin’s later, in verband
met de door den 3ien Augustus veroorzaakte vertra-
ging ‘in de publicatie van den weeks’taat der Neder-
landsche Bank.
30 AUGUSTUS 1920.

Zij het ‘dan ook al niet op buitengewoon teekenende

wijze, toch heeft de naderende ultimo niet nagelaten
j:et
s
bij te dragen tot een vers.tijving van den geld-

koers. De rente voor particulier-disconto verbeterde

tot 31% pOt.

Prolongatie-rente kwam van
43%
op 41% pOt., welke

noteering echter nog geforceerd is.
*

*

Op de wisselmarkt was een tamelijk levenidige han-

del waar te nemen. Dollars Ibleven aanvankelijk vast

tot iets boven de 3.20; daarop volgde een scherpe

reactie tot 3.101%. Ook voor Pouden ‘bestond de eerste

dagen een levendige vraag, waardoor de koers ver-

beterde tot boven de 11.30, op welk punt ‘hij zich niet

kon handhaven; snel volgde een teruggang tot 11.08.

De Marken werden hoofdzakelijk door de speculatie

sterk gezocht. Toen de vraag van die zijde ophield,

liep de koers van 0.55 op 0.271% terug.
LONDEN, 27 AUGUSTUS 1920.

De maandwisseling, stortingen voor belastingen en

een weder groote aanvraag voor schatkistwissel’s waren

oorzaak voor een ,,tightened” markt en hulp moest ge-

zocht worden ‘bij de Bank of Englan’d. De vraag voor

geld was vrijwel algemeen en tot 6 pOt. werd betaald

voor daggeld. Zeven-daagsgeld bleef op 51% pOt.

Disconto’s werden in sympathie hiermede tevens

op hoogere
prijzen
afgedaan, voor 2-, 3-, 4- en 6-

maands-papier werd resp. 6hhl16, 63%, 6% en 6
7
/s pOt.

betaald.

HET UITVOERVERBOD OP GOUD IN

DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA.

De onguiistige wisselkoers van het pond sterling,
sameugaande met het verdwijnen van ‘groote bedra-
gen aan goudgeld uit de circulatie en het steeds ver-
minderen van de dekking in goud van de dadelijk
opeischbare vorderingen op de bestaande ,,joint
stockbanics” en met een schrikbarenden groei van het
bedrag aan bankbiljetten in circulatie, met een em-
stige inilatie van de ruilmiddelen en een sterke
stijging van prijzen hebben de quaestie van het
uitvoerverbod op goud in de Unie van Zuid-
Afrika tot een vraagstuk gemaakt, waarvan de
oplossing veel meer nog dan ten onze’n•t om spoe-
dige oplossing dringt. In het begin van den oorlog
was er voor een ‘bedrag van £ 2.150.000 aan baukpa-‘pier in omloop; gedurende .den oorlog gaven de ‘ban.
ken nog voor £ 4.000.000 uit en sedert den wapen-
stilstand voegden zij niet minder dan £ 3.500.000 aan
de papiercircula’tie in Z. A. toe. De dekking in goud
van ba’nknoten en deposita der Z.-A. banken bedroeg
op 31 Maart j.l. slechts 7,4 pOt. tegen 17,5 pOt. op
31 December 1913.
Gedurende den oorlog hebben de banken in het
belang van Engeland hunne beschikbare saldi zooveel
mogelijk naar Londen overgebracht, geen rekening
houden,de met de depreciatie van het papieren pond
en thans, nu in Z. A. groote vraag is naar geld, kan
goud slechts ten ‘koste van groote verliezen (op het
oogen’blik van meer dan 25 pOt.) naar Z. A. worden
teruggebracht. De groote ‘kredietbanken ‘sijn dan ook
sedert eenigen tijd begonnen hun kredieten sterk te
besnoeien, waarvan groot ongerief voor handel en nij-
verheid doch vooral voor den Z. A. uitvoer, die door
de banken moet worden gafinancieerd, het gevolg ‘is,
zoodat een ernstige ‘economische crisis hier
bijna
on-vermijdelijk schijnt, in ‘de faillissementen van enkele
groote exportfirma’s is daarvan reeds het ‘begin te
zien. De Nederlandsche Bank voor Z. A., die met het
oog op alle politieke eventuaJiteiten als neutrale in-

758

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 September 1920

stelling verplicht was eene voorzichtige politiek van
groote liquicliteit harer middelen te volgen en geen

reden had groote saldi te Londen aan te kweeken,
is thans de eenige kredietinstelling hier, wier positie
in eik opzicht gezond en sterk is; zij krijgt daardoor
een on.geëevenaarde kans zich in korten tijd belang-

rijk uit te breiden, eens conjunctuur, tot de verbete-

ring waarvan bovendien nog krachtig wordt bijge-

dragen door de oprichting van de Holland-Z. Afrika
lijn en eene opleving van de belangstelling in. Neder-

land voor Z. A. op, commercieel n cultureel gebiéd
als zich tevoren nog niet heeft vertoond. Het is in

verband daarmede wel te bejammeren dat haar kapi-

taal (waarop in 1910 een bedrag van £ 100.000 is af-
geschreven) niet meer dan £ 750.000 bedraagt en het
is wel te hopen dat de geld,mannen, op wier onvol-

prezen initiatief, toen de groote scheepvaartmaat-

schappijen in gebreke bleven, de nieuwe scheepvaart-
maatschappij. tot stand kwani, ook de Nederlandsche

kredietinstelling, die tot de krachtige ontwikkelig
der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en ht
sub-continent zooveel kan bijdragen, in haren strijd

niet alleen zullen ‘laten staan.

Hoezeer de voortgaande inflatie der ruilmiddelen
in de Unie zich in de kosten van het levensonderhoud

weerspiegelt, kan daaruit
blijken
dat deze in Mei jI.

volgens den ,,Directeur van de vol.kstell’ing” sedert
1910 gestegen waren te Kaapstad eiet 57,7 pOt., te

J’ohannesburg met 81,1 pOt. en te Pretoria met 80,6
pOt. en, sedert 1914 te Kaapstad met 44,41, te Johan-
nesburg met 05,84 en te Pretoria met 70,88 pOt. Dee

toestand heeft uit den aard der zaak hier als elders

geleid tot verhooging van bonen e salarissen, tot

agitatie voor grootere verhooging en tot kritiek op de
regeering in allerlei vorm, wat ten islotte de verki-
zing van een parlementaire commissie tot het onder-
zoeken van het uitvoerverbod op •goud heeft tenge

volge gehad. Met zoo prijzenswaardigen ijver is de pas
in April van dit jaar aangestelde commissie ‘aan het

w’eik gegaan, dat reed’s op 22 3uni jl. de uitkomst vn
haar onderzoek in een blauwboek van meer dan 600
bladzijden kon worden wereldkundig gemaakt. Verre-

weg het grootste gedeelte daarvan is op de hier ge-
bruikelijke wijze gewijd aan het ,,getuigenoixderzoek”,
het hooren van de meenin,g en het uitvragen van de
deskundig geachte personen; in een tiental ‘bladzijden
is de daaruit gedistilleerde meening van de commissie
omtrent het vraagstuk neergelegd, terwijl in verband
daarmede aan het rapport is toegevoegd een ,,ontwerp
van wet tot behoud van den voorraad baar geld van

de Unie, door te voorzien in de uitgifte van goudce-
tificaten, om de oprichting mogelijk te maken van
een centrale reservebaxik van de Unie en om te regelen
de uitgifte van bankbiljetten en het bewaren van re-
serves met ‘het oog op het verzekeren van grootere
standvastigheid in het muutstelsel van de Unie”.

Gaan wij in de eerste plaats na tot welke conclu-
sies de commissie na •het hooren van het veelzijdig
,,gotuigenis” van 21 personen (waaronder professoren,
ambtenaren, ‘bankiers, voorzitters van kamers van

koophandel, van mijuwezen, van land.bouw-unies,
naijnibestuurders enz.) is gekomen. Deze worden geheel
door de Unieregeering onderschreven en de daarin

aanbevolen maatregelen zullen binnenkori in den Wet-
gevenden Raad in ‘behandeling worden genomen.

De commissie is ‘dan van meening, dat cle regeeriug

in de gegeven omstandigheden het instellen van een
uitvoerverbod op goud niet ‘heeft kunnen vermijden.

Wanneer men aanneemt dat de opheffing van het vi-

bod den
Z.-A.
wisselkoers tot het gou’dpunt zou doen
stijgen, ‘dan is liet theoretische gevolg van ht uit-

voer verbod .dat de, prijzen in de Unie zouden worden
verhoogd met hetzelfde bedrag, waarmede de Uni?

munt is gedeprecieerd in vergelijking met goud, dus
ten bedrage van ‘het goud-aigo. Dit kan alleen worden gemeten door den wisselkoers van New York op Lon-
den, aangezien -Amerika het een’ige groots land

dat nog een
vrije
goudmarkt heeft. Op den grondslag

van de bestaande wisselkoersen van New York en van
de Unie op Londen resp. van 22Y2 envan’7 Y2 pOt. dis-

agio, zou derhalve de
theoretische
prijsstijging van
goederen tengevolge van ‘het goud-agio en dus van het

uitvo’erverbod -ongeveer 15 pOt. bedragen. De commis-

sie .betwijfelt echter of het opheffen van het uitvoer-
verbod den. wisselkoers wel tot het goudpuntzou doen

stijgen, aangezien ‘daarvoor een actieve betalings-
balans noodig zou zijn, en wijst op het feit, dat het

goudagio in de Unie van Februari tot eind Juni on-
geveer 30 pOt. is gedaald, zonder eenige dienovereen-

komstige daling der prijzen van goederen.

De commissie
wijst
er op, dat ondanks het uitvoer-

verbod tusschen 1 April 1918 en 31 Maart 1920 gou-

den munt ten bedrage van £ 2.945.453 uit de kelders

der banken is verdwenen, grootendeels tengevolge van
het smokkelen van goud uit de Unie naar Britsch-

Indië en acht zich, niet ‘het oog ‘daarop, niet verant-
woord een voorstel tot het opheffen van het uitvoer-
verbod te doen. Het haalt het voorbeeld aan van’ Ame-
rika, dat, hoewel in elk opzicht een crediteur onder
de volken, met een export-overschot van 4000 mill.

dollars, in de 9 maanden na de opheffing van ‘het ver-

bod 450 mill. dollars aan goud •heeft verloren. Zuid-
Afrika ‘daarentegen is, ondanks een
tijdelijk
gunstige

handélsbal’ans, wat kapitaalhelegging betreft, dbiteur.

Een tweede bezwaar tegen de opheffing van het

verbod ziet de cominissie in den ongunstigen invloed,

welke het’ stijgen van den wisselkoers tot het goud-
punt zou hebben op landbouw en nijverheid, aangezien

‘de gemaakte prijzen
terstond in evenredigheid met de

stijging van den wisselkoers zouden worden vermin-

derd, waarvan een financieele crisis het onvermijdelijk
gevolg zou zijn. Verscheidene arme goudmijnen aan
den westelijken Witwatersrand zouden dientengevolge
terstond moeten sluiten, aangezien slechts het goud-

agio hen in staat stelt, ondanks de steeds stijgende
exploitatiekosten, den ‘strijd om het bestaan vol te

houden.

Een derde ‘bezwaar van de commissie tegen de’ op-
heffing is de gevreesde wegvloeiing van kapitaal

onder den invloed van de
stijging
van den wisselkoers

tot het goudpunt. Thans, nu het verschil tusschen den
Z. A. en den Engelschen wisselkoers 7Y2 pOt. be-

draagt, heeft reeds uitvoer van kapitaal plaats. Het-zelfde verschijnsel wordt waargenomen in Britsch-
Indië en ook in Canada, waar met ‘het oog daarop de

invoer van Canadeesche effecten is verboden.

De commissie is er van overtuigd, dat een munt-

stelsel, dat op’ den werkeljken gouden ‘standaard is
gegrondvest, ‘het beste is en dat het wen’seheljk is ‘alle
maatregelen te nemen, die geleidelijk daartoe kunnen
voeren. Alle ,,getui.gen” op Sén na, waren het er echter

over eens geweest, en
bij
die ineening sluit de com-

missie zich aan, dat de ‘terugkeer tot ‘den gouden
standaard slechts langzamerhand en niet plotseling
mag plaatsvinden. Zij acht het verder wenscheljk ter
voorkoming van het verdwijnen van goud uit den
omloop en de aan de vervanging daarvan verbonden
hooge kosten, middelen te beramen tot behoud van de
goudreserves, met- ‘het oog waarop zij voorstelt het
gou’d aan de circulatie te onttrekken én ,te vervangen
door ten volle gedekte certificaten, die, in afwachting
van het herstel van den gouden standaard, tijdelijk
oninwisseFoaar zullen zijn, terwijl ‘de bestaande bank-
biljetten, in afwachting van hun vervanging door
biljetten van een centrale circulatie’ban’k, inwissel’baar

zullen
blijven.
De com’missie meent, dat dit ,,de ge-
zondste methode” is om de goudreserve vast te houden
en samen met de oprichting van een centrale reserve-
bank het beste middel oplevert tot uitzetting en
inkrimping – van het ruilmiddel in overeenstemming

met de behoeften van het land.

De commissie heeft overwôgen of het door ‘haar voor-
gestane plan tot uitgifte van oninwisselbare goudoer-
tificateii; ‘samengaande met het eischenvan zekere

.

1 September 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

759

waarborgen van de bestaande banken in den vorm
van een minimunidekking van bankbiljetten
i)
en

deposita, mogelijk zou zijn zonder een centrale reserve-

bank. Zij is echter tot een negatief oordeél gekomen,
aangezien n.’h.m. geen minimum-eischen zouden kun-
nen worden gesteld zonder voorziening te maken voor
het
afwijken
daarvan in tijd van nood, de macht waar-

toe zou moeten berusten hetzij bij de ,,Treasury”, of

bij een daartoe aangewezen commissie, welker ver-

antwoordelijkheid echter te zwaar zou zijn en die in
zaakkundigheid en deskundig optreden met het be-

stuur van een centrale bank niet zoude kunnen wor-
den vergeleken. Bovendien zouden zonder een centrale

bank de reserves natuurlijk veel grooter moeten zijn.

Zij komt d.an ook tot het besluit, dat het, ten einde een kredi’etorganisatie te verkrijgen, die volkomen
vertrouwen in’boezemt en het krediet onder alle om-
stan’diheden handhaaft, wenschelijk is, aan het
bestaande bankstelsel in de Unie een centrale bankin-

stelling toe te voegen, die in den gewonen loop van
zaken niet een mededin’ger van de gewone banken zou
zijn, maar o.a. tot taak zou hebben: 1. bankbiljetten

uit te geven; 2. de reserves aan baar geld van het land
te centra’liseeren; 3. een algemeen toezicht over bank-

operaties uit te oefenen door het vaststellen van het
disconto-tarief; 4. de uitzetting en inkrimping van

het ruilmiddel te regelen in overeenstemming met de
eischen van ‘s lands ‘behoeften. De uitgifte van papier
behoort volgens de commissie niet te zijn in handen
van de han.delsbanke’n, aangezien zij belang hebben hij
uitzetting van het krediet en het daardoor scheppen

van vraag naar geld; en niet in die van ‘de regeering,
omdat iij – afgezien van mogelijken politieken
invloed en de verleiding gelegen in het teveel uitgeven
bij
wijze
van kostelooze leening – niet voldoende in
aanraking is met de behoeften van den handel om te
weten of inkrimping of uitzetting van ‘de ruilmid-
delen wenscheljk is. Aangezien het toezicht op de
ruilmiddelen behoort samen
te
gaan met dat op het
verleenen van krediet, moet ook alleen een centrale
bank ‘het recht hebben bankpapier uit te geven. De
commissie meent, dat daarvoor een minimum goud-
reserve van 40 pOt. van het uitgegeven papier vol-

doende is, mits •de overige 60 pOt. gedekt zijfl door
bona fide handelspapier, dat goederen vertegenwoor-
digt. Zij wenscht de gouddekkin’g echter niet wettelijk
vast te leggen, doch geeft op het voetspoor van
Amerika en Duitschiand de voorkeur aan het opleg-

gen van een belasting zoodra de dekking onder, het
voorgeschreven minimum daalt. De commissie meent,
dat de uitvoering van hare voorstellen zal tengevolge hebben dat, zonder gevaar dat goud aan den om’looiS
zal worden onttrokken: 1. een ruilmididel wordt ge-schapen, dat langzamerhand het goudpunt nadert en
inwissel’ba’ar is tegen goud zoodra het daarop is geko-
men; 2. dat de wisselkoers zijn
natuurlijke
hoogte zal
bereiken zonder al te ‘ingrijpende maatregelen; 3. dat
de ernstige moeilijkheden worden vermeden voort-
vloeiende uit de tegenwoordige ‘bëperkin’g van het
krediet door de ‘banken en de ‘onzekerheid ten opzichte’
van de toekomst door ‘het ontibreken van een finan-
cieele politiek; 4. dat de stichting van een centrale
bank door het toezicht, dat zij op het ruilm’id’del uit-
oefent, het beste middel is om een gezonde politiek
te ‘bevorderen.

Zoodra ‘het op de voorstellen der commissie geba-

seerde wetsontwerp in den Wetgevenden Raad zal zijn

1)
In ‘de Kaapkolonie moeten ‘de ‘bankbiljetten volgens
vet ‘no. 6
van
1891
gedekt
zijn
door bij de sohatk’iat gede-
poneerde •regeeringsobligaties. De biljetten zijn wettig be-
‘taal’mi’ddel en aflosbaar in goud. De Transvaalsohe wet van
no.
2
van
1893
verplicht ‘de banken tot een metaaldekking van Y
3
van de door ‘hen uibgegeven, biljetten en beperkt de
uitgifte tot het bedrag van ‘het gJtorte aandeelen’kapitaal. De biljetten zijn betaalbaar in goud. Dezelfde bepalingen
bevat ordonnantie
20
van
1902
van den Oranje Vrjstaat;
terwijl Natal geen wettelijke bepalingen op de bankbiljetten
uitgifte’ ‘bezit.

behandeld, zal ‘daarover hier het een en ander word’en
medegedeeld.

Mr.
J.
D.
VAN KETWICH VERSCRUUI.

Pretoria, Juli 1920.

HET ONTWERP TOT HERZIENING VAN HET

ZEERECHT.

T.

Bij Koninklijke Boodschap van 8 Mei 1920, werd

aan de Tweede Kamer het wetsontwerp tot herzie-
ning van verschillende titels van het tweede ‘boek

van het Wetboek van Koophandel, ‘handelende over

het zeerecht, aangehoden. Behalve de bepalingen, die
betrekking hebben op de verhouding van kapitein en
schepelingen en den reeder, de bepalingen dus be-
treffende het arbeidscontract, waarvan men een rege-
ling in een afzonderlijk ontwerp spoedig denkt voor

te stellen, en ‘behalve de zeeassurantie, wordt het ge-

heele zeerecht in dit ontwerp aan een herziening on-
derworpen. Deze komt niet te vroeg; waar ons han-
delswetbok bij zijn geboorte de faam had van het
beste h’andelsrecht ter wereld te geven, daar heeft

‘het dien naam verspeeld, doordat het in den ioop der
jaren ‘schier ongewijzigd is gebleven. Vooral bij het
zeerecht moest dat zich wreken. Het wetboek, dat

nog uitgaat van de zeilvaart, dat geen’ rekening houdt
met telegraaf met of zonder draad, daarentegen wel
zijn aandacht wijdt aan Barbarjache zeeroovers, kan
niet meer een regeling geven, welke toepasselijk is op

en geschikt voor de huidige toestanden. Vaste lijnen,
time-charter zijn aan ons wetboek onbekende groot-
heden. Dat het niet reeds lang is spaak geloopen, is niet dank zij, maar ondanks onze wetgeving, welke
wegens ‘het regelen,de, niet-dwingende ‘karakter, dat
de meeste bepalingen van het zeerecht hebben, voor
een groot deel terzijde gesteld wordt, terwijl daar’
voor in de plaats komen nieuwe contractueele hepa-
lingen; welke rekening ‘houden met ‘de nieuwe om
standigheden. Zoo gaat de praktijk echter naast ck-
wetgeving, terwijl dwingende wettelijke maatregelen
een hinder blijven; inderdaad geen gewenschte toe-

stand.
Na lange voorbereiding en een voorontwerp van
Prof. Mr’ W. L. P. A. Molen’graaff, dat in handen
van een commissie van deskundigen was gesteld, werd
door den Minister van Raalte, op 12 December 1907,
een ontwerp tot herziening van het zeerecht aan den
Raad van State toegezonden. De Raad van State
bracht eerst in 1910 ‘hierop advies uit, maar het ont-
werp werd niet bij de Kamers ingediend. Wel werd
het’ met de memorie van toelichting in 1914 gepu-
bliceerd’.
1)

Minister Heemskerk heeft thans dit ontwerp weder ter hand genomen. Met het advies van ‘den Raad van State werd het wederom in ‘handen gesteld van Prof. Molengraaff en ‘hier meer, daar minder gewijzigd, is hef thans bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt.
Mogen deze het zich tot taak ‘stellen ‘de lang ver-
wachte herziening weldra -te doen tot stand komen.
Spoedig na ‘de indiening heeft de Kamer van Koop-
handel te Rotterdam, eenijgen tijd later de Algemeene
Ver’gadeHng ‘der Nederlandsche Juristenvereeniging
een verzoek ‘gericht tot de Tweede K’amer om deze
ontwerpen spoedig en ongewijzigd aan te nemen. On-
gewijzigd; het zal ongetwijfeld een ‘bewijs van zelfver loocheni’ng zijn, het zal opoffering ‘kosten, wanneer de
Kamer hiertoe zal kunnen besluiten. Men behoeft
hierin geen verwijt te zien. Wanneer men een zoo uit-
gebreid qntwerp bestudeert, vindt men licht hier of
daar iets dat men meent ‘dat nog beter a’ndei-s gere-
geld ‘had kunnen worden. Heeft men dan de ‘beslis-
sin’g, dan kost het moeite die vermeende verbetering
niet aan te brengen. Het gevaar is echter – behalve
dat’ tijd verloren gaat – dat de eenheid van het ge-
heel verbroken wordt. Op zichzelf niet onjuiste amen-
dementen hebben ‘dikwijls de wet als geheel niet ver-

”) Ed. Beliniante.

760

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 September 1920

beterd. Hier is nu een ‘ontwerp, voornamelijk gemaakt
door een man van on’betwistb’are autoriteit op dit ge-

bied, door hem met verschillende deskuni.gen ‘be-
handeld; laat men hierin geen veranderingen bren-
gen zonder goedkeuring van hem wiens werk dit is.

Wil dat zeggen,’ dat de critiek geheel moet zwijgen:

geenszins; het is zelfs gewenscht dat opmerkingen
gemaakt worden, gevezen wordt 6p mogelijke onnauw-

keurigiieden of onduidelijkheden, die aan den beter-
ker ontsnapt zijn, waré het alleen om de aandacht van

hem ‘daarop te vestigen en gelegenheid te geven even-
tueel daarmede rekening te houden. Maar wetgeven is
een kunst; een beter kunstwerk is uit de handen van

één, dan van honderd kunstenaars te verwachten. Moge
daarom deze bespreking aanvangen met eenzeifden

aandrang, dat het werk van Molengraaff spoedig een
deel van onze wetgeving moge uitmaken.

Wat is de indruk, welke dit onderwerp na bestudee-
ring achterlaat? Dat getracht is een zeer uitgebreide
regeling.te geven aan het zeerecht, in dien zin, zooals

de contracten tussehen de betrokken partijen in
charters en cognossementen dat recht plegen vast
te leggen terwijl voor de regelingen van dwin-
gend recht veel gebruik wordt gemaakt van het Engel-

sche voorbeeld. Ligt in mijn woorden ,,een zeer uit-
gebreide regeling” eenige critiek? Misschien; soms
komt de gedachte op of niet veel aan de partijen zelf
had kunnen worden overgelaten; wellicht veranderen

de inzichten en dan zullen nieuwe cognossementen zich
niet aan de wettelijke bepalingen houden; een

voorbeeld geven ‘is niet noodig, daar immers niet,
wat deze bepaliiigen betreft, ide wet een voorbeeld
geeft aan ‘de praktijk, maar integendeel de
praktijk
al

deze voorbeelden aan de wet heeft geschonken. Op het

oogonblik zijn de bepalingen up to date, maar zal het
na 10 jaren nog zoo zijn. Eeni’ge ‘beperking zou wel-
licht de toekomstige wet voor spoedi’ger verouderen

behoeden.

Dat voor dwingende ‘bepalingen ‘naar Engeland is
gezien behoeft niet te verwonderen. Weinig deelen van
ons recht zijn zoo internationaal en voor geen schier is

het zoo gewenscht, dat er ‘zooveel
mogelijk
gelijke be-
palingen in de verschillende wetgevingen gelden.

Dat dan bij het ontwerpen van nieuwe bepalingen in
het bijzonder gekeken wordt naar een wetgeving, die
van allen over’ de wereld de uitgebreids’te toepassing
heeft ‘en wier invloed niet minder zal worden in de
komende jaren, is zeker niet onverstandig, voorzoover
daarbij geen ‘karakteristiek, in onze volksovertuiging
gevestigd eigen Nederlan’dsch recht wordt opge-
offerd. Bij het zeerecht, ‘dat zich juist internationaal gevormd heeft en waarbij in de praktijk reeds veelal
Engelsche ‘wet en Engelsche formulieren werden ge-
bruikt, is daarvoor ‘minder kans dan
bij
andere onder-
werpen, welke een meer nationaal kar’akter dragen.
Ten sl’otte nog een ‘algemeene opmerking. Ondanks het in ‘de eerste kolommen gezegde, aarzel ik niet met
Idem op 66n verandering aan te dringen, omdat het
hier niet ‘betreft den inhôud, •mâar slechts den vorm
van de herziene wet. T’och een ‘zaak van groot ‘belang.
Ook in ‘dit ontwerp, d.at meer artikelen inhoudt dan
vervangen worden, wordt gebruik gemaakt van de
on’gelukkige gewoonte om de artikelen aan te wijzen

met een getal en een letter, 520 a-t bv. Wij ‘hebben
ditzelfde in het ‘burgerlijk wetboek bij de paterniteits-
actie en bij het arbeidscontract, waar een kleine honderd
artikelen onder drie getallen 1637-1639 zijn samen
gedrongen, door bij elk ‘getal van het geheele alphabet
en van twee letters zelfs gebruik te maken Het ont-
werp op de naamlooze vennootschappen doethetze1fde
en bij. dit ontwerp vinden wij het evenzoo.

Het weg vinden in de wet wordt er uitermate door
bemoeilijkt, ‘het onthouden van ‘de artikelen schier
onmogelijk. Ieder, die te doen heeft met ‘het arbeids-
contract, weet h’oe telkens weer, gezocht moet worden,
omdat eenzelfde artikel met een letter veel minder in
de herinnering vast lblijft dan een enkel getal, dat
men ‘zich althans wat zijn tiental betreft gem’akke-
lij’ker ‘herinnert. Wij staan, naar wij hopen, aan het
begin van een sy’stemaische herziening van ons wet-
;’boek van ‘koophandel. Nu ‘het zeerecht, straks de make-

laardij, koopmansboeken, vennootschapsrecht e.a. Als
overal van deze onaangename méthode van numme-
ring gebruik gemaa’k.t wordt, zal in het wetboek de
weg niet meer te vinden zijn.

Wat ‘dan; voor el’kê’veran’dering kan toch niet tel-
kens de nummering van het ‘geheele wetboek veran-

derd worden. Het Belgische handelswetboe’k, dat met

zijn partieele herzieningen ons lang is voorgegaan,
geeft een methode aan. Samengevoegd, in een handels-

wetboek heb’ben de ‘belangrijkste ‘onderwerpen een

zelfstandige nummering met 1 ‘beginnend. Zoo vinden
wij onder meer een zelfstandige nummering in het
wetboek van het transportrecht, den ‘wissel, vennoot-

schappen, zeerecht, zeeassurantie e.m.a.
Deze methode zou ook hier te’:beproeven zijn; waar-

schijnlijk zal zij beter bevallen dan de tegenwoordig
gebruikelijke. Eeü ‘bezwaar, dat men zich met een ge-

heel nieuwe numeratie vertrouwd moet maken, zal
niet zwaar gelden, nu in het ontwerp ‘door de toevoe-
ging van letters ook niet veel van de oude vertrouwde
nummering overblijft. Zegt men dat men ‘dan bij een

latere herziening weer voor hetzelfde staat, dan ‘ken
men gerust antwoorden: après nous.. Voor een ‘kleine

toevoeging zal het geen ‘bezwaar zijn om een enkel

‘nieuw artikel ‘on’der a of bis in te voegen; voor een
tweede generale herziening behoeven wij ons thans

heusch nog geen’ zorgen te scheppen. Juist waar wij
hier. te doen hebben met de eerste ‘gr’oote ‘herziening
van een deel van ons han’delsrecht, is het thans het
oogen’blik om over de methode te beslissen. Zoo nieuw,
is het niet
bij
ons.
Bij
de ‘herziening van het faillisse-
mentsrecht, toenmaals deel uitmakende van het han-
delswetboek,’ is hetzeifde geschied, maar het fail’li’s-
sementsrecht is toen uit het wetboek gelicht en in een

afzonderlijke wet geregeld. Ook toen werd dus met de
oude nummering gbroken en bezwaar heeft dit niet
gegeven. Hetzelfde ‘kan bereikt worden zonder het
verband met ‘het wetboek van ‘koophandel te verbre-
ken. De later te maken ‘bepalingen van het zeelieden
arbeidscontract kunnen aan het slot ‘volgen; de thans
met het oog d’aarop
ongewijzigd
‘gelaten ‘artikelen kun-

nen vast die plaats’ bezetten.
-‘ Laat men niet zeggen, dat deze kwestie van gering
belang is. Een wet wordt populair ‘als men er ‘zich
vertrouwd mee weet, geheel en dadeljk den weg erin
kent. Het is een onloochenbaar feit, dat de wet op het
arbeidscontract voor vele juristen nog niet vertrouwd
is. Ik ben overtuigd, ‘dat niet alleen de inhoud, maar
voor een ‘zeer groot deel de ellendige aanduiding der
artikelen de oorzaak is, dat men’ nooit erin den weg
leert ‘kennen.
In een volgend artikel zal ik, de hoof’dtrekkeu van de
veranderingen ‘bespreken, welke het onterp in het
bestaande zeerecht aan’brengt. ,
RIBBIuS.

DE NEDERLANDSCHE ZUIVELINDUSTRIE
EN ZUIVELHANDEL ONDER IN VLOED

VAN DEN OORLOG. II.

IV. De tweede oorlo’gsperiede (Juli 1916 tot Mei

1918).
Te beginnen met Juli 1916 ‘kwam er .eene kente-
ring in ‘de ‘door de oorlogsomstandigheden in het

leven geröepen oostelijke neigingen van deh uitvoer

van onze zuivelproducten. Ik wil niet ‘beweren, dat
deze kenteri’ng uitsluitend en direct veroorzaakt
werd ‘door ‘de overweging, dat ‘de onwillekeurige ver-
waarloozing, van a’fzetgebieden, die vroeger voor onze
zuivelproducten van zeer groote beteekenis waren
en waarvan wij in de toekomst nog veel verwachtten,

zeer ongewenscht was. D’eze overweging heeft wel
invloed gehad op het vanaf Juli 1916 intredende
”herstel van onten zuivelaftet, ook in andere ‘richtin-
gen; dit herstel werd inmiddels ‘door ‘iets ancters ver-

oorzakt. ‘ ‘ ‘ , L
Ld

1 September
1920

ECONOMISCH-STATISTIS CHE BERICHTEN

761

Het is voldoende ‘bekend, dat de blokkade van de

centrale rijken ook voor ons land ernstige gevolgen
had. Want die blokkade werd niet alleen toegepast
op goederen, welke met directe bestemming voor de

vijatiden der geallieerden verzonden werden, doch
ook op goederen, welke bestemd waren voor ons land,

doch waarvan kon worden aangenomen, dat zij in
een of anderen vorm vanuit ons land weer ten goede
zouden komen aan Duitschiand en zijne bondgenoo-
ten. Het behoeft geen nader betoog, dat deze overwe-

ging in de eerste plaats ook gold voor meatstoffen en
veevoeder, welke in den vorm van landbouw- en vee-

teeltproducten in groote hoeveelheden ons lan’d over

de oostgrens verlieten.

Nederland liep dus veel kans, zich geheel te zien

uitgeschakeld ten aanzien van den import van mest-
stoffen en voedermiddelen voor den veestapel. Dit
leidde tot besprekingen ‘tussc.hen de Nederlandsche
belanghebbenden en een door de Engelsche regeering

daarvoor aangewezen semi-officieel Bureau: ,,T.he
British and General Trading Association Ltd.” Ik
laat in het midden in hoeverre de blokkade, die de
geallieerden ook op ons land toepasten, volkenrechte-

lijk in orde was. In de omstandigheden, zooals die
nu eenmaal waren, stelden ‘de Nederlandsche belang-
hebbenicien het op prijs,
dat de E’ngelsche Regeeri,ng
voor eene ‘schikking te vinden was, waardoor het ons
mogelijk werd, ons landbouw-exportbedrijf althans
voorloopig in stand te houden.

De schikking, die tot stand kwam, bestond in hoofd-
zaak hierin, dat aan de geallieerden – d.w.z. Enge-
land, Frankrijk en het niet bezette gedeelte van
België – door ons de levering werd verzekerd van een gedeelte van het totaal uit te voeren kwantum
landbouw- •en veeteeltproducten, waartegeiaover de
geallieerden ons toezegden, aan den import van be-
noodigdheden voor landbouw en veeteelt in ons land
geen ‘moeilijkheden ‘in ‘den weg te zullen leggen, zoo-
lang de geïmporteerde hoeveelheden niet grooter zou-
den zijn dan voor den oorlog. Verder verbond ‘de Br. and Gen. Tra’ding Association zich, over de hoeveel-
heden der in de overeenkomst genoemde artikelen,
welke wij naar het Vereenigd Koninkrijk zouden uit-voeren, bonussen te betalen tot bepaalde, voor de af-

zonderlijke artikelen verschillende bedragen.

Door dit contract, dat door de belanghebbende Ne-
derlandsche Landbouw- en Zuivelgroepen werd aan-gegaan, dwongen zij zichzelve, groote hoeveelheden
van hunne producten op de Engelsc’he en Fran,sche
markten te brengen. Naast de andere vorengenoemde
voordeelen, werd met dit contract dus bereikt, dat wij
onze producten oi minder eenzijdige’ wijze op de we-
reldmarkt brachten. Dit voordeel deed de belang-
hebbenden vrij gemakkelijk heenstappen over de niet
te onderschatten ‘bezwaren welke overigens verbon-

den zijn aan het aangaan van een dergelijke overeen-
komst.

De overeenkomst kwam voor de eerste maal tot
stand op 16 Juni 1916, doch had toen nog een eenigs-
zins voorloopig karakter. Nadat zij eeni’ge maanden van kracht geweest was, en nadat gebleken was, dat
zij in verschillende opzichten wijzigin.g behoefde,
werden opnieuw te Londen omvangrijke onderhande-
lingen gevoerd, totdat op 1 November 1916 een meer
definitief contract tot stand kwam. Ten aanzien van
de zuivelproducten zal ik ‘hier de voornaamste bepa-

lingen uit dit contract vermelden. De Nederlandsche
belanghebbenden compareeren in dit contract ge-
combineerd in eene door heii opgerichte vereeniging:
liet Landbouw Export Bureau.

Boter.
Het Landbouw Export Bureau garandeert, dat minstens
J/
gedeelte van •de totaal uit te voeren

hoeveelheid boter zal worden ‘verzonden naar het

Vereenigd Koninkrijk. Bovendien zal het gedurende
de maanden December 1916, Januari, Februari en
Maart 1917 maandelijks een extra hoeveelheid leveren
van 250 ton, dus totaal 1.000.000 K.G., ten einde den
achterstand in te halen, welke ontstaan was sedert het

tot stand komen van de eerste overeenkomst. Enge-
land betaalt per c.w.t. in Engeland vanuit Nederland

geïmporteerde boter een bonus van 18/-.

Kaas.
Het Landbouw Export Bureau garan’deert,

dat ‘minstens
34
gedeelte van de totaal uit te voeren

hoeveelheid kaas zal worden verzonden naar het Ver-eenigd Koninkrijk. Het tusschen 16 Juni en 1 Novem-

ber 1916 te weinig geleverde zal worden ingehaald

door ‘de extra-levering van 3.800 ton kaas aan eene
bepaalde door de Engelsche contractanten aangewezen

en hen vertegenwoordigende firma. Engeland ‘betaalt
per c.w.t. in Engeland vanuit Nederland geïmpor-

teerde kaas 19/- bonus.
Hoewel het in de eerste plaats de bedoeling was,
dat de door Nederland aan Engeland te leveren ‘boter

en kaas door de Nederlandsche exporteurs in het vrije
verkeer aan Engel’sche importeurs zou worden ver-
kocht, kreeg toch de Association het recht, om desge-
wenscht zich ‘de voor h’et Vereeni.gd
Koninkrijk be-

stemde ‘boter en :kaas geheel of gedeeltelijk naar hare
keuze vrij aan ‘boord te doen leveren in een door haar
aan te wijzen Nederlandsche haven.

Melk.
Ten aanzien van melk garandeerde het

Landbouw Export Bureau, dat de export van versche
melk, gecondenseerde melk, melkpoeder en melk in

andere vormen naar oorlogvoerende landen, andere dan
liet Vereenigd Koninkrijk, niet grooter zou zijn, dan

34
gedeelte van de naar het Vereenigd Koninkrijk
geëxporteer’de hoeveelheid. Bovendien moest het
Landbouw Export Bureau de garantie geven dat, ter
tegemoetkoming aan den tusschen 16 Juni en 1 Nov.

ontstanen achterstand in de leveringen naar En-
geland, in de eerstvolgende zes maanden elke maand
extra geleverd zou worden 500 ton gecondenseerde
melk, dus totaal 3.000 ton. De bonus die voor in En-
geland geïmporteerde melk zou worden betaald be-

droeg per c.w.t. voor volle gecondenseerde melk 2/-,
voor outroomde gecondenseerde melk 1/-, voor vol
melkpoeder 6/- en voor mager melkpoeder 3/-.
Zoowel voor ‘boter, kaas en melk gold verder de be-
paling, dat leveringen naar de Nederlandsche kolo-
riiën niet beschouwd werden als export, terwijl ‘de
uitvoer naar Frankrijk en het onbezette gedeelte van
België, alsmede leveringen aan de Commission for
the Relief of Belgium in den zin van het contract be-
schouwd zouden worden als exporten naar het Ver-
eenigd Koninkrijk, met dien verstande, dat voor deze
exporten geen bouu.s zou worden betaald.

Ik geloof niet, dat het noodig is, hier uiteen te
zetten waarom ik het dit contract – met alle moeilijk-

heden die het veioorzaakte – als een groote ver-
dienste aa’nreken, dat het een einde maakte aan den
zeer eenzijdigen uitvoer van het ‘grootste gedeelte van
onze zuivelproducten naar oostelijke richting. Na de
eerste twee oorlogsjaren, die doodend waren voor alle
buitenlandsche markten voor onze zuivelproducten,
luidde de overeenkomst een nieuw tijdperk in, met
gedeeltelijk herstel van ons afzetgebied in Engeland
en Frankrijk. –

Nauwelijks was ‘het Engelsche contract tot stand
gekomen, of ook van Duitsche zijde werden pogingen
aangewend om over den aankoop van landbouwpro-
ducten een contract te sluiten met het Landbouw
Export Bureau. ‘Dit was alleszins begrijpelijk, aange-
zien Duitschland er het grootste belang
bij
had zich de zekerheid te verschaffen, dat het, tegenover de
met Engeland vastgelegde ‘bepalingen, vast op een deel van de ‘door ons te exporteeren producten kon
rekenen. Bovendien was ‘het Duitschland ondanks den
gecentraliseerden ink’oop, niet gelukt, om werkelijk
den geheelen inkoop in handen te stellen van het
centrale lichaam. Nog steeds wisten allerlei ge-
meenten, particulieren en anderen zich invoervergun-
ningen te. verschaffen of de producten ondanks het
invoerverbod zonder invoervergunning in Duitsch-
land binnen te smokkelen. Met ‘het resultaat, dat een

762

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 September 1920

groot gedeelte der producten aan de inkoopcentrale i

ontsnapte en de invloed van deze centrale op de
prijzen illusoir werd. ‘De bedoeling toch was, om de

onderlinge concurrene van de verschillende Duit-

sche ‘koopers, bij liet inkoopen der goederen, uit te –
schakelen eai dit gelukteniet.

De onderhandelingen met de Duitsohe ‘vertegen-
woordigers – als zoodanig trad op een nieuw ge

vormci semi-officieel lichaam: de Deutsche Handels-
steile im Haag – werden opgevat en na zeer zwaar-

wichtige en langdurige besprekingen kwam ook met
deze Handeisstelle een contract tot stand op 16 De-‘
cember 1916. Ten aanzien van melk, meikproducten

en zuivelproducten bevatte dit zeer lijvige contract

voornamelijk de volgende bepalingen:
Melk en. melkproducten.
Het Landbouw Export
Bureau garandeert ‘dat Duitsc.hland ‘vanaf 1 No’ern-.
ber 1916 minstens 25 pOt. ontvangt van den to-talen

uitvoer uit Holland van veisc,he melk, gecondenseer-
de melk en melkpoeder.
Boter.
Het Landbouw Export Bureau garandeert

dat Duitschiand minstens 75 pOt. ontvangt van den
totalen botaruitvoer vanaf 1 November 1916.
Kaas.
Het Landbouw Export Bureau verplicht zich
zork te dragen, dat minstens
2/3
van den totaien kaas-uitvoer naar Duitsc.hland gaat.

Overigens deed de Handeisstelle afstand van liare

equivalente hoeveelheden voor quantiteiten, die het
Landbouw Exort Bureau’ ,,zur T’ilgu.ng der nach
seiner Angabe nach anderer Seite bestehenden Nach-

iiefer’ungspflicht” nog verplicht was te leveren. Dit
had natuurlijk betrekking op den Engeléchen achter-

stand voor de verschillende producten.

Zoo was vanaf 1 Novensber 1916 onze gcheele zui-
velexport met huid en haar verkocht. Melk en melk-
producten

/
3
naar Engeland en Frankrijk,
Y4
naar Duitanhiand. Boter
Y4
naar Engeland en Frankrijk,
naar Dui.tschland. Kaas
1/3
naar Engeland en
Frankrijk en
2/3
naar Duitschiand.
‘ Het gedeelte ‘da’t naar Duitschiand moest geleverd
worden, werd geheel afgeleverd aan de Duitsche in-
koopcentrale, tegen bij contract vastgestelde prijzen’,
zoodat hier van een vrijen handel geen sprake meer
was. Het Engelsch-Fransche gedeelte werd, voor zoo-
ver het niet verkocht werd aan de Relief Oommissie
in België of door ‘de British and General Tra’ding
As’sociation f.o.b. Hollandsche haven opgeëischt, ‘door’
den vrijen handel in Engeland en Frankrijk ver-
kocht. Verder bleven de Nederlandsche exporteurs
vrij in ‘hunne verkoopen naar de Nederlandsche Kolo-n-iën, aangezien deze volgens de beide contracten ons
niet als export werden aangerekend.

Deze contracten hebben in hoofdzaak voortgeduurd
totdat de vrede gesloten was. Zoodat de periode van
Juli 1916 tot Mei 1918 gekenmerkt ‘is’ door eene aan-
zienlijke herleving van ‘den uitvoer van zuiivelpro-
dracten naar Engeland en Frankrijk, waar tegenover een vrijwel absolute afsluiting stond van ons zuivel-
exportverkeer met alle andere ]and;en dah de heide
vorengenoemde en Duitthland. G. J.
BLINK.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

Verhouding tot Rusland; de steen-
• koolpositie en andere arbeidsmoeilijkhe-
den.; werkloosheid; Cassel’s men’toran-
dum;. vergelijking niet een eeuiv terug;
finan.cieele moeilijkhedén, van de regee-
ring van. Queensland.

Onze Lonciensche correspondent schrijft ons dd.
27 Augustus 1920.

T’he sornewhat pessimistic utterances to which 1
gave expression in my last letter to you have been
fully jusbified ‘by subsequent events. The Lucerne note

came as as complete s u r p r is e to friends a nd
foes •of peace ‘with Russin, and ‘led to the
assump

tion thwt the immediate departure of the Rus-

sinn delegatinn was to be lookéd far. What chaüge

this moruinigs news will br’in’g with it rmains

to be seen: it is to ho hoped that the two immédite
belligerents will have learnt their lesson, and that
the world will at last settie ‘down to work. How a
certain eection of the business community regard it
may be judged from the editorial com.ment of the

,,Manchester Guardia.n ‘Oommercial Weekly”, which
says that ,,among tra’ders in Russi’a and in Bnitain,

and indeed in every other country, the cissing of the
door will ‘be gr.eeted with a regret almost amounting

to dismay.” No more evil influence can be imagined
– than this constant change in the diplomatic attitude

towar.ds the Soviet Repu’blic, it unsetties public opi-

nion ‘.generally, and it bas the most direct effect on

the tone of the Labour movemen’t. The suspicion that
– the tone of the Westeru Governments changes with

every chauge in th.e military situation is the most

potent of the reasons for the deterimination to main-
tain the Oouncil of Action in be.ing, a body which,

wh’iie, it by no mean de’serves -the attrihution of
tevoliitionary design’s to it, yet is au excrescence on
the political bodies of the country which ought not
to be encouiaged to find real causes for delaying its
d issolutio’n.

Unfortunately, t ‘Ii e e o a 1 s i t u a t io n is by no
means i-e’-assuring. In spite of the reported dissensions

within th6 ranks of the Mi-ners Federatioia itseif,
there is •no reason to •suppose that the majority for

the stiike will not be obtained. It is true that so far

:the South Wales:lvtiners, always the most turbulent
section, is the mont united body, but the fear that

the Government will use this opportunity to’ srnash
the Fodeintion is an infl’uence whieh will make for
a united front. On the other hand, the att’itude of the other members of the triple allianceis yet ‘uncertain,
‘ad there is some hope that their influeuce will be

exerted against extreme measures. At the moment of

writing, there are two possibilities of fiirther peace ef-
1
forts. The matter -may’be remitted to the Trede Union
Congress,- whieh meets in the first week of next .month.

Secondly, theje may be mediation, either by the
‘Oouncil of Action, or ‘by some such body as inter-vened in the last dispute. It is being urged ‘in some
1
qu,arters that the matter should ho remitted to
1
anothe official inquiry. Uzifortunately, •this pro-
posal is anathema to a large section of the Min,ers,
who say that the implied pledge that the recommen-dations of the Sankey Oommittee would be adopted
by the Goyern.ment was not acted upon and there-fore a-ny recommendations of a now committee of

inquiry would be sliuffied out of in the same way.
Here also one regrets to have to say that the tone of
a eer-tam section of the press and of ‘the Government
is
50
provooative that the well meant efforts to
bring peace may be fr,usbrated. Wild accusatioiis of
exploitation, of ‘the enormous incomes of the miners
and so forth do no goed, and simply stiffen th.e baoks
of the exbremists in the Labour world.

In the dispute as to the eleetrical workers the in-mediate outlook is also not proniising. This dispute
arose in connection with the question of wliether or

not a foreman should be requrired to belong to the
Union. Onthat point agreement ‘has been reached in
the mahr, the only real point at issue now is whether

the agreement shall oontain certain safeguards as-to
the maintenance of the local customs
er
not. It does
not appear that the employers refuse this recognition,
but they ‘seen unwilling to oommit themselves on

paper. Altogether, this proposed bek-out is a good

exam’ple of the nnwillingness of both sides to make
small concessions, for the general terms of resettie-

– menit had ‘been agreed on. In the printing trade more
troublo is expected’, s,ine the men in the North of

England refusé to accept the advice of the Union
to accept ‘the position. –

The Londen Catering trade strike drags on, wiith-

1 September 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

763

out the workers havinig the sli.ghtest chahoe
of
win-

uing; So that, even.
,
if we escape from thè coal strike;

there is quito enough unrest to go on with.

The publication of the Angust number of the La-
bour Gazette enables one to judge ‘the u no m p 10 y-

m e n t e i t u a t i o n from the statistical standpoint
Taking first the Trade Union Index, Ibased on the
figures of certain Unions making return’s to the
Ministry of La’bour, the end-July position is that

1.4 percent of their numbers are unemployed, corn-
pared with 1.2 percent a month ago, and 2.0 percent

a year ago. The heaviest increases are in the Tdbacco

trade (3.8 percent increase over last month),
Furnishing trades (1 percent increase), and the

Leather .trade (1.4 percent increase).

Turning next to the trades in which unemploy-
mont insurance obtains, we get the following result.
AJtogether there were insured en the 17th July,

4.2 million persons, sixsevenths of whom were men.
The percentage unemployed was 2.73, as compared
with 2.62 a month ago. But the rate of increase is
loss for men than for women, being 0.07 for the men,

and 0.43 for the women.
As regards ex-soldiers, twho come under a special

scheme, the number of men in receipt of special

donation
011
July 30 was 89.000, a decrease of about
20,400 since the end of June.

The Gazette states that ,,in the cotton wea,ving
industry, the linen industry, the fancy lace trade,
and the boot and shoe industry, shert time was
being wor’ked ‘in many cases.” Altogether, then,
the extent to which unemployment is increasing

must not he exaggerated. Meanwhile, the pas-
sage of the Uemployment Insnrance Act of last
session will increase the compuisory provision
made in view of any trade slump in the ensuing
months. The Act, which cames into effect en
November 8 next, will practically extend the be-
nefits of unemployment insurauce to all werkers,
except agricultural labourers, domestic workers,

and workers in industries such as railways in which
the workers have statutory rights to supemannuation
allowance. Non-manual werkers with less than £ 250
per year income are included, so that as from the coming into force of the Act, the total number of
insurable persons will ho about 12 millions, en in-
creas’e of 8 millions on the old figure. The act was
not welcomed by a large number of rworkers, and

their criticdsms are to some extent met by the pro-
vision in the Act that an industry may contract
out of the general scheine by the creationi of
a special scheme of its own, giving equal or
•greater ‘benefits, provided the Minister of Labour

approves of the scheme in question. The benefit will
be at the rate of 15 shillings per week in the oase o’f
men, 12 shillings Lin the case of wornen, contrilbutors
under the age of 18 enjoying onahalf these rates.
The maximum period of ben’efit is 15 weeks in auy
insurance year, sibject to not loss than 12 contri-
butions having heen made, exoept in the first twelvo
rnonths of the working of the Act, when four con-
tributions will ho sufficient. The benefit must not
exceed the proportion of one week to every aix weeks of contnibution.

• The trend towards bank amalgarnations shows no
signs ‘of slackening. Only a few days age it was an-
nounced that two old established. Australian baniks
were to amalgarnate, and a day er two ago one of
the few remaining private banka dit this country
was absorbed. This mornings press announoes the

fusion of the African Baukinig Oorporation wiith the
Standard Bank of South Af rica. This latter institu-
tion, which, as your readers know, ‘is represented by
two branches in Holland, was one of the firms takiug

• strong interest in the Bank of British West Africa
• short time since, so that is position in Afriiea is
becoming more and more dominating. The arrange-

nent is that the Standard Bank will give two shares
in .exchange for thtee of the African Bank Shares.
The African shares stand at £ 12 per £ 5 share, those
of the African Bank at £ 7 for the same paiid up
amount, so that the exchange will certainly be pro-

fitabie to the shareholders of the latter bank.
Stock-exchange values continue to dedine, the

monthly table of the Bankers Magaairie showirig that
the aggregate value of 387 securities en July 19 of this year. beiing £ 2.395.246.000, whilst on the 19

August, they stood st £ 2.388.845.000.
The M om o r an d u ns presented by Pr&f. Gustav

Cassel to the Brussels Financial confe-
me n c e bas attracted cousiderable attention from

the, press, the general tone of the comment
being favourable, though one is indined to

bo]ie-ve that this is to some extent duo to non-appre-
oiation of all the consequences of the proposed mea-
sures. Mr. Franklin of the well know’n exchange-
firm of Messrs,. Samuel Montagu has criticised some

of Prof. Oassels statements in the ,,Times”, particu-
larly the Professors belief that fluctuations in the
exchange are adverse to business, the idea being that business men can and ought to safeguard themselves
by forward buying and selling of exchange, so that
they contract out of the difficulties. Mr. Franklin’s

remedies are restriotion of imports and stimulation
of experts etc. ,,and pursuing a policy of doflattion
wheu it can be done with safety and without clistur-
bing commercial activity.” The real point is of course
that what is wanted at the moment is not so much
the deflattion of currency as the cessation of fur.ther
infiation, and the business communisty is stili far

from realising the cennection between dear rnoney

and this necessary check. The annual meeting of the British Association this
week was the occasion of axi interesting Presidential
address by Dr. J. H. Olapham in the Economics
sectien, in which this well knorwu economist and
historian dealt with the trade outlook, ce m p a r i n g

the post war situation with that of a
c e nt u r y a g o. His analysis was to the effect that
the industrial ceuntries will suffer more than the

agricultural, and that the United States would suffer
probaJbly more than the United Kingdom, because her
position closely resembled that of the United Kingdom
after the Napoleonic wars. A slump there would cer-
tainly be in this country, but we might escape with
that, the Americans were weighting the cards against
themselves by their protectionist and restrictive

policy.
The week has heen remarkaible for a great reduc-

tion in the Ways and Means Advances, the floating

debt pesition being as follows:
Increase om decrease
Advances from the

Bank of Engeland £
28.000.000

£26.750.000 up.

Advances by Gov’t.

Departments …. ,,
159.541.000

,, 4.450.000 up.

Treasury Buis Out-

standing ……..,,
1.060.756.000

,, 12.264.000 up.

Total Outstanding..
,, 1.248.297.000

,, 10.036.000
down.

The Bank of Englands position is thus, as corn-

pared with last week:
Public Deposits ………….£
0.750.628
dofwn.
Other Deposits …………,,
16.543.359
down.
Government Securities ……,,
16.953.015
down.
Other Securities …………,,
0.233.784
down.
Reserve ………………..
0.101.259 dowu.
Oirculation …………….,,
0.048.640 up.
Coin and Bullion ……….,,
0.052.619
down.
Reserve Ratio
is 144
percent, being
13%
percent aJbove
Last week.

It is a littlé confusing to follow these movements
nt first sight, smuce the decline in Government Secu-
i,ities, due to the f all in Ways and Means Advances
eught, one would think, have reduced the Govern-
ment and not the Other Deposits. The explanation
is of course that the repayments have been made by

764

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 September 1920

the receipts from Treasury Buis which reduce the

balances available at the Bank. The slight increase
in the outside ci.rcu]ation will be noted with interest,
since this is accompanied with a dedine in the

volume of Ou.rrency Notes outstaadin.g. This
weeks return shows the outstanding ctircu•1ation at £ 351.089.419, which ‘is less than last weeks figure
by £ 1.526.769.

An instructive controversy is at the moment going

0fl
with regar.d to the financi al difficulties
of the Queensland Government, which is

strongly Labour. The Government urgenrtly requiresto

raise money in the Loncion market, and is fiiiding it
impossible to do so. The Government is stated to have

arhitrarily altered the term’s of the leases entered into
with the pastoralists of the State by means of a special

Act, against the pro’tests of the leaseholders, •and by

means, so the British Au.stialasian Society asserts,

of a ,,packed” Upper House. A deputation having

callod on the Premier when he came here he offered
to withdraw the bill, but announcedhis intention of
imposing frcsh taxation whic.h would have has the

same effect on the 1easeholdérs. This offer the depi
tation refused. The London market regar.ds the
action of the Queerisland Government as a brca’h

of faith, the official view of the Queensland Govern-
ment as expressed ‘by the Agent-general in to-days

,,Times” is that the attempt to o’btain a pledge not

to introçluce the tax on leases is tantamount
to
suborl-

diinating the ie,gislative funct’ion of a Sovereig-n
State to the dictation of outside irresponsible bodies.
Altoigether, the controversy shows hor difficult the

path of Labour Governments, which want money and
interfere with settied expectationi and- contractual
obligations, can become. –

AANTEEKENINGEN.

H e t ‘ins ti tuu t voor b randstoffen-eco-

ii
o m £ e.
– Na meer dan negen maand’n talmen is
eindelijk bij Kon. Besluit van 1 Juli .1920, No. 84
(Staatscourant No. 128 van 5 Juli 1920) het lang
v erbeide instituut voor brandstoffeneconomie inge-

steld. Het zeer korte K. B. vermeldt de volgende bij-

zonderheden: –
Hdt doel van het instituut ‘is het bevordren va

het economisch gebruik van ‘brandstoffen in den

meest uitgebreiden zin.
Dit doel zal men trachten te bereiken door:
het verrichten, het leiden en steunen van onder-
zoekingen en proeven op het gebied van keuze •en

verbruik van ‘brandstoffen;
door het verstrekken van voorlichting;
door het voorbereiden en handhaven van wette-
lijke maatregelen en andere werkzaamheden, noodig
geoordeeld .door den Minister van Landbouw, Nijver-

heid en Handel.

De leiding van het instituut zal berusten bij een

direc’teür, die
terzijde
wordt gestaan door adviseurs.
Enkele dagen geleden heeft voor het eerst de’benoe
ming van eenige medewerkers van het instituut plaats
gehad.
Over het algemeen, zal de instelling van dit insti-tuut voor brandstôffeneconomie door een ieder met
vreugde wbrden begroet. ‘Imtsers; de kolen.positie vanî
ons land is zee weinig iöoakluig (en vooral bij dd
onderbandelige-i te Spa is dit vraagstuk ‘belicht op
een wijze, die geen enkej. pptimisme duIdt), dat het,
hoog noodzakelijk is, dat. .de regeering oyegaat tot
daadwerkelijke middelen om hierin verbetering te
brengen. Met verwondering vraagt men zich .dan ook
af, wat •den Minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel, die ongetwijfeld op stooktechnisch gebied
zelf alleszins ter zake kundig is, en wien als oud
directeur-generaal van den arbeid hetgeen b.v. in de
industrie .door een ‘verho.oging van het nuttig effect nog te bereiken is, niet onbekend kan zijn, er toe ge
-bracht heeft, met de afkondiging van deze n,00dzake-

lijke instelling nog zoo lang te wachten. Wellicht is

deze vertraging veroorzaakt door den langen tijd van
voorbereiding, die voor het in elkander zetten van

het werkprogram van het instituut noodig was, maar
waar het thans afgckondigde K. B. hieromtrent
eigenlijk niets inhoudt, had het wel eenig,e maanden
eerder kunnen verschijnen, omdat dan de Bijkskolen-

distributie al reeds een groot deel van haar werk,
voorzoover dit b
e
t
re
ft de economie-contrôle en
,
het
economisch verbruik van brandstoffen, aan het. insti-tuut had kunnen overdragen.

Over het algemeen zal toch vooral in den eersten
tijd de economie-contrôle de voornaamste taak van
liet instituut zijn. Bet zal hebben na te gaan of de
verbruikte brandstoffen met een voldoende nuttig
effect worden verstookt, m.a.w. in hoeverre een te

groot deel der in de brandstof opgehoopte warmte

verloren gaat, alsook ôf het bereikte nuttig effect
hetzij door een betere contrôle, ‘hetzij door de aan-

schaffing van een nieuwe meer economisch werkende
stookinrichting nog verbeterd kan worden.

Want juist op dit gebied is hiei’ te lande ongetwij-
feld nog zeer veel te bereiken. Men kan het gemid-
delde nuttig effect der stookinrichtingen, die in ons
land in werking zijn, gerust op hoogstens 50 pOt. schatten. En vooral in de laatste jaren is dit cijfer
‘nog teruggeloopen, doordat de kwaliteit van de ge-distribueerde brandstof slechter is geworden en de

meesten ier geen voldoende aandacht aan hebben wil-
len besteden hoe men deze ‘brandstof van mindere

kwaliteit nog met een voldoende nuttig effect zou

kunnen verstoken. Vergelijkt men dit doorsneecijfer
van 50 pOt. met het theoretische maximum van 70 tot
85 pOt., dan is door een deugdelijke contrôle en voor-

lichting een besparing te ‘bereiken van ca. 20 pOt.

wat, indien men het -brandstofveibruik van onze
industrie, zooals de kolen thans ged’istri’bueerd wor-
den, aanneemt op’ca. 4.5 miljoen ton per jaar, een

kolen’besparing oplevert van ca. 900.000 ton, overeen-
komende met een geldswaarde van ca. .40 millioen
gulden.

Dit getal toont reeds direct de urgentie van het
stooktechnische ecoiomievraagstu-k, omdat hier-
mede ook de stand’van onze kolenp’ositie zoo nauw
verband hou’dt. Stel, dat door een deugdelijke werking

van •het instituut een kolenbesparing van ca. 1 mil-
lioen ton brandstof te bereiken is, dan wordt onze’
kolenpositie hierdoor belangrijk verbeterd. Want juist
in de laatste maanden is weer eens duidelijk gebleken
op welke losse ‘schroeven de ons toegezegde buiten-
landsche kolenleveranties nog staan en hoe voorname-
lijk door het toezicht, dat de ‘geallieerden op de ver-
deeling der in -de centrale, landen gedolven kolen
houden, de kolenaanvoeren uit het Oosten in de toe-
komst minimaal zullen zijn. En nu staat hiertegen-
over, dat er nog wél eenig uitzicht is op brandstoffen
uit Engeland en Amerika, doch de prijs hiervan is
zoo abnormaal hoog (men verwacht voor Engelsche,
en Amerikaansche kolen thans reeds prijzen van 80
tot 90 gulden per ton), dat onze industrie, zelfs wan-
neer zij deze kolen-zoo economisch mogelijk verstookt,
bij het gebruik ‘van deze dure kolen elke concurrentie-
mogelijkheid met de buitenlandsche industrie mist.
Dientengevblge -bestaat er all& kans, dat wij hier te
lande binnenkort alleen aangewezen zullen zijn op de
productie – -van onze Limburgsche mijnen en bruin-
koolveiden, – welke ongeveer ‘overeenkomt met een
rantsoeneering van 50 pOt. van de thans gedistri-
bueerd wordende kwanta brandstof. Maar ook moet
men bij de beschouwing -an ons hedendaagsch ‘brand-
stofverbruik, van ca. 8 millioen ton wel in het oog
houden, dat onze industrie heden ten dage niet met volle capaciteit werkt. Zeer vele industrieën, waar-
onder vooral die welke voor expoit werken, als olie,
cacao
ed.,
hebben een zeer beperkte capaciteit. Heeft
dni. en herstel. .der internationale verhoudingen en
vâluta .tenge:volge, dat ook -deze industrieën weer op
volle capaciteit werken, dan kan men met zekerheid

1 September 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

765

de beschikbare kolenkwanta als absoluut onvoldoende
beschouwen en in dit tekort kan alleen voorzien wor-
den, eensdeels dooi een zoo economisch mogelijk ver-
bruik der verstookte brandstoffen en in de tweede

plaats dooi het ‘benutten van alle aanwezige ‘brand-
stoffen, zoodat b.v. hier te lande op veel grooter

schaal, dan dit thans het geval is, turf en bruinkool
verstookt zal moeten worden.

Ook op dit gebied wacht derhalve het instituut

voor brandstoffen-economie een zeer ruim arbeids-

veld. Weliswaar hebben enkele grootere bedrijven
hunne stookinrichtingen voor ‘deze soorten ‘brandstof

ingericht, en zelfs neemt hun aantal door den dwang
der Rijkskolendistributie (die ook in hare laatste

circulaire de industrie aanspoort om toch meer bruin-
kool te verstoken) geregeld toe, maar het totale hier te lande op economische wijze verstookte kwantum
bruinkool en turf is nog veel te gering. En toch

heeft de ondervinding, – die men hieromtrent reeds lang v66r den oorlog in het buitenland heeft opge-
daan, geleerd, dat -het verstoken van deze z.g.n. minder-
waardige ‘brandstoffen (aldus genaamd, omdat
zij
een
hoog ascii- of water.gehalte hebben), mits men er een
speciale stookinrichting voor aansch’aft, met een even
hoog nuttig effect mogelijk is, als bij kolen bereikt
kan worden.

Dit is derhalve de voornaamste taak, die het insti-
tuut wacht. En als het op dit gebied zijn sporen ver-
diend zal hebben, staat nog het schier onafzienbare
ar’beidsveld open van een verhooging van het thans
bereikbare nuttig effect, d.i. het benutten van de
warmteverliezen, ‘die ‘bij een practisch ideale stook-
‘inrichting nog bestaan. Want het maximale’ cijfer
voor het nuttig effect van 85 pOt. geeft aan, dat nog
15 pOt. van de in de brandstof opgehoopte warmte
veriorén gaat. Kan men van deze verliezen dus nog
een deel benutten, dan levert dit groote voordeelen
op. Reeds thans houdt ‘de stooktechniek b.v. in
Duitschland zich eTnstig ‘met de oplossing van
deze problemen,bezig.Voor ons land hebben zij momen-
teel echter weinig waarde, omdat de enkele procenten,
die men op deze wijze kan benutten, nog verre secun-
dair zijn aan de reusachtige verliezen, die het onvol-
doende nuttig effect der stooki-nric•htingen teweeg-
brengt. De benutting van de theoretische verliezen
heeft alleen dan zin, wanneer liet nuttig effect der
installatie maximaal is.

In de ‘derde plaats wacht het instituut de weten-

schappelijke tach van brandstofonderzoek, zooals dit
b.v. op zoo verdienstelijke wijze uitgevoerd wordt
door het Kaiser-Wilhelm-Instjtut für Kohlen-
forschung. Deze taak is onbegrensd en de langs dezen
weg te bereiken resultaten zijn ongetwijfeld van zeer
uiteenlo-openden aard. Urgent is deze laatste kwestie
echter niet. Voorloopig eischt onze kolenpositie en
dus het nutti.g effect der stookinrichtingen dringend
verbetering.
G. DE CLERCO.

Britsch-Indische Geldpoltie1c. –
In
het artikel in het nummer van 7 Juli over de Britsch-

Indische Geldhervorming constateerden wij reeds ‘hoe
men van het oorspronkelijke plan van de regeerings-commissie moest afwijken. Sindsdien is men nog op

dien weg voortgegaan. Daar volgens ,,the Economist”
in den laatsten tijd van officieele zijde ‘de indruk ge-
wekt werd, •dat ‘de gel’dpolitiek’ in overeenstemming
met de door de regeeringscommissie voorgestelde is,
brengt genoemd periodiek d!e afwijkingen nog eens
duidelijk naar voren

In het rapport leest men, dat de Britsch-Indische regeering gemachtigd moest worden om wekelijks
een ‘bepaald bedrag ,,Reverse Council BilIs” te kunnen
verkoopen in tijden van lagen koers van de ropij. De
prijs moest gebaseerd worden op de kosten voor ver-
scheping van goud van Britsch-Indië naar Engeland.
Hiertegenover staat •de handelwijze van het Indische
Gouvernement, nl. verkoop van Reverse Couneil drafts

tgen 2 shillin,g, dus los van de waarde-verhouding
1 sov
=
10 R. of van de verschepingskosten van goud
naar Engeland.

De regeeringscommi.ssje had geadviseerd de hoeveel-
heid securities in de Paper-currency reserve -te beper-

ken tot 20 crores. De feitelijke toestand is echter: 28

crores op 22 Mei 1920 en 40 crores op 22 Juli 1920.
Volgens de commissie moest het goud van de Paper-

currency reserve opnieuw gewaardeerd worden en wel
tegen 2 sh. per ropij. Ook hier is ‘de feitelijke toestand
anders.

Afdeeling 3 van ,,ordinance 3 of 1920″ geeft aan,
dat de sovereign-s en half-sovereigns ‘gehouden in de
Paper-currency reserve, niet gewaaDdeerd zullen wor-

den tegen 10 R., ‘d’och tegen 15 R. per sovereign.

Van de voorgenomen wettelijke waarde-vaststelling
van 1 sovereign op 10 R., verwacht de ,,Economist”
al evenmin stabiliteit in den ropij

koers, als van de
vroegere maatregelen.

Onlangs liet Mr. W. M. Haily, Finance Member
van de Indische Regeering zich nog uit over de ‘bui-

tenlan’dsche wisselpolitiek der regeering. Hij legde er
den nadru’k op, dat alle maatregelen beheerscht worden
door de 2 •sh. goudpariteit. Zoolang deze pariteit er

niet is, blijft ‘de vaststelling van den koers van de
Council Bilis ‘overgelaten aan den Secretary ‘of State.
Wat Reverse Councils betrof, wu ‘de regeening op ‘t
oogenblik niet boven den koers van 2 sh. gaan, ‘zelfs
wanneer de wisselkoers hooger is. Misschien houdt
dit verband met het feit, dat de verkoop van fondsen
uit de Goldstandard reserve, ter ‘betaling van de
Reverse Council drafts, aanmerkelijk verlies ople-
verde en men dus deze reserve wil sparen.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

Tijdschrift v o o r E c o n o m i s c h e Geo-
g r a p h ‘i e. – ‘s Gravenhage, 15 Juli 1920.

Mr. Dr. J. G. Blinic,
De Antwerpsche naties;
Prof.
Dr. H. Blinic,
Arnhem in haar opkomst en ontwikke-
ling tot natuurstad en als economische stad, in het
bijzonder als industriestad;
B. J. Kluvers,
Surina-
me’s toekomst, met naschrift van Mr. J. C. Kielstra;
Prof. Dr. H. Blinic,
Jaarboeken als hulpmiddelen bij
de economisch-geographische studie en voor de prak-
tijk.

D e 1 n di s c h e 0 i d s. – Amsterdam, 1 Juli
1920.

A. Franssen-Herclerschée,
De klappercultuur ah
middel ter bevordering van de welvaart der Moluk-
ken;
P. J. Zürcher Jr.,
Heeft Indië ,,groote” man-
nen?
Dr. H. ten Kate, 0p
Ceylon. Losse bladen uit
een oud reisjournaal (1905).

1 d. – Amsterdam, 1 Augustus 1920.

Mr. J. H. Abendanon,
Reorganisatie van het Hoo-
ger Onderwijs in Britsch-Indië;
P. J. Zürcher Jr.,
Djawa Dipo.

Koloniale Rundschau. – Berlijn, Juni
1920.

D. Westermann,
Koloniale Zukunft;
W. Litten,
Die
heutige Lage in Persien;
,,Asiatic’us”,
Der Bolsche-
wismus und Asien;
H. Sachers,
Die Entschë4igung
der Kolonial’deutschen;
0. Denipwolff,
Eingeborenen-
psychologie als Wissenschaft;
Eggebrecht,
Ziele eines
Wirtschaftsprogramms in Zentralafrika.

Zei t schrift

fit r

Handels w i s s en-
schaftliche Forschung. – Leipzig, Mei-
Juni 1920.
,g
Schnzalenbach,
Betriebswir’tschaftler als höhere
Verwaltungsbeamte;
P. Fleischfresser,
Die statisti-
schen Nachweisungen bei Verkelirsuiiteruehmen;
M.
R. Lehma,nn,
Zur Theorie der industriell’en Kalku-
lation.

23 Aug. 1920..
11.074
21.80
24

,,

1920..
11.164
21.60
25

,,

1920..
11.27 21.624
26

,,

1920..
11.274
22.15
27

1920..
11.13
21.30
28

,,

1920..


Laagste d.w.
1
)
11.014
21.55
Hoogste
,,

,, ‘)
11.30 22.15
20 Aug. 1920..
.10.99+
21.82+
13

,,

1920.
11.-
21.874
Muntpariteit..
12.10k
48.-

5)
Noteerir,g te Am,terd.m.
*5) 1

1)
Particuliere opg.ve.

6.05 1.35
23.20
3.07/
6.10
1.374
23.05
3.13
6.30
1.424
23.10
3.20
6.524
1.45
23.374
3.15
6.324
1.40
23.20
3.11

5.90
1:30
21.124
3.06
1
/
6.55
1:50
23.50 3.20
6.124
1.374
.23.224
3.06
1
/
6.50
1.55
23.30 3.03 59.26 50.41
48.-
2.48
8
/

loteering
te Rotterdam.

Siock- 1 Kopen- Chrls- 1 Zwitser- 1 Spanje

Batavia
1
1
Data

holm’) hagen’) tlania) land’) ‘

idegrafisch

Juli. 1919

-1

Juli 1920

Aantal
1
Bedrag

Aantal
I
Bedrag

Aantal rekening-
houders op u°. 17.007
Aantal rekenin-
gen op u°……17.609
Stortingen ……98.813
Overschrijvingen . 49.540
Afschrijvingen . . 57.634
Totaal tegoed reke-
ninghouders op u°.

27.289
1

28.055


43.685.409 170.279 70.750.564
123.011.199 93.697 143.848.262
27.073.953 79.769 201.733.271′

126.250.184

207.345.881

766

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1
September
1920

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN
AUGUSTUS
1920.

Proviuc. en Gemeentelijke leèningen
f
984.00,1

zijnde:

Venlo f800.000;- 6
0
/0
obi.

/o.

Emmen
f
205.000,- 6
0/
obi. â 96
0/,

Bank- en Orediet-instellingen ……

.,
5.850.000,-t

zijnde:

Incasso-Bank

f
5.000.000,-

aand.

117

O
/o.

Industrieele Ondernemingen …….,
4.080.000,-t

zijnde:

N.V. J. P. Wijer’s Industrie- en Han-
delsonderneming

f

2.000.000,-
aand. ii. 110

0/s.

N.V.

Vereenigde

Blikfabrieken

f 1.100.000,- aand. ft 118

0/,

N.V. Ter Borg
& Mensinga’s Machine-
fabriekf160.000,-aand.l]05
O
/o.

N.V. Electro-Technische Fabriek v/h.
W. van Boxtel & Zonen f 140.000,-
aand. 1. 105
01,
f
207.000,- 6
0/

cum, prei. winstd. aand. A 100
0/s,

Diversen ……………………..
1.080.000,

zijnde:’

Nederlandsché

Maatschappij

voor
Havenwerken fl.000.000,- aand.
108
0
/0
.

Totaal….

f’
11.994.800,-

Totaal der emissies in Januari

.. f
39.609.495,-

Februari
. –

,,
26.597.500,-.

Maart

. . .
7.391.075,-.

April

.

,,
49.459.100,-

Mei

……,,
60.699.750,

Juni ……,,
172.508:435,-

Juli

……,,
83.121.650,

j

Augustus.

,, 11.994.800,_J7

Algemeen Totaal
……f
451.381.805,

Bovendien:


0

f34.960.000,- 3/in. Schatkistpromessen
ft
f

991,08

13.350.000,- 6/in.

,,
,,

,,

982,57
-n
0

RIJ’KSPOSTSPAARBANK.

JULI

– 1918

1919

1920 –

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. • beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

CELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d 1Vrsch.inR.C.

Disc.Wissels.4,
1Juli’15
Zweeds.R.ksbk7
l9Mrt.’20

Bk ‘Bcl.Binn.Eff. 4
1Juli ’15
Bk.v.Noorw.6-6+
18Dec. ’19

54
19Aug.’14
Zwits. Nat. Bk. 5
21Aug.’19

Bk. van Engeland 7
16Apr.’20
Belg. Nat. Bk. 54
28Apr.’2
0

Duitsche Rijksbk. .5
23Dec. ’14
Bank v. Spanje S
12Nov.’19

Bk. van Frankrijk 6
8Apr.’20
Bank v. Italië. 6
20Mei ’20

Oostenr. Hong. Bk. 5
12Apr.’15
F. Res. Bk. N.Y. 6-74
Juni’20

Nat. Bk. v. Denem. 7
19Apr.
1
20
Javasche Bank 34
1 Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N.
York
Call-
Part.
Prolon.
di.00nto

I

gatie
disconto
disconto
disc.
monet’

28 Aug. ’20
3’/-
1
/
4’/2

‘)
6’/
4-‘/o

9-10
1
)

23
7
28 ,,

’20
3’/….’/,
4I/3_3/4
61a
4.i/

6-10

1621
,,

’20
3
3
1
1,-4’/4
6’/6-
8
14
4-
6
!.

6-0

9-14 ,,

’20
3
3
1
/2
64
4-1/8

8-7

25-29 A. ’19
3
8
/4-4
45
31/
s

4._I/

51/
2
_6

26-31 A. ’18
2-
1
/4
2/2-/4
3
17
132
4-/o

5
3
/4-6

20-24Juli’14
314_I/s
2
1
1-°/
2
1
/-
8
1e
2
1
4-
1
I1
2’/
i1
8
/-2*/,

1) Noteering
van
27 Aug.
1920.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Ook de achter ons liggende week is rijk geweest aan
groote schommelingen. Londen werd sterk gezocht; met
sprongen liep de koers op en verkoopers waren bijna niet
te. vinden. Er werd boven de 11.30 afgedaan. Lang kon de
koers zich op dIt peil niet handhaven; sneller, dan. de
rijzing trad de daling in. Zaterdag werd er weder voor
11.0 7 verhandeld; slot 11.10. Ook de dollars v.erheugden
zich eerst in goede vraag. De koers’ kwam ‘boven(de 3.20,
maar liep ook snel weder terug; slot 3.12 na 3.09. Ohèques
Parijs en Brussel sloten na een klei.ne koersverheffing
flauwer. ZwItserland was, na een rijzi.ng
tot 52.10 sterk aan-
geboden; slot 51.20. Ook iSkandinavië na een kleine ‘vraag
aangeboden.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Data

Londen
1
Parijs
1
Berlijn
1
Weenen
1
Brussel
1
New
1

‘) 1

‘) 1

1

. ‘) 1

York”)

8.755.996f
12.868.632
f
11.942.2

Terugbetalingen

.. ,,
7.582.168
10.236.407 ,,
10.432.776

Tegoed der inleggers
225.786.992 ,,
258.921.028 ,, 265.765.218

Nom. bedr. der uitst.
staateschuidboekjes

Inlagen

………..
f

30.821.650 ,, 35.840.250 ,, 40.488.200

Spaarbankboekjes:
,


op ultimo ………..

Aantal nieuw uit-

op ultimo ………..

gegeven
11.893
14.753
11.260,

Aantal

geheel

af-
betaald
5.987
7.802
8.568

Aantal

uitstaande
op ultimo
1.792.487
1.866.8751
1.903.145

Oh,

POSTOIIEQUE EN GIRODIENST.

23Aug. 1920
62.80
45.10 45.20
50.17.4
24

,,

1920
63.40 45.25
45.25
51.40

25

,,

1920
64.10
45.10 45.10 52.10

26

,,

1920
63.90
44.10
44.10
51.90

27

,,

1920
63.40
43.90
43.75
51.40
28

,,

1920
L’ste.d. w.’)
62.40
43.55 43.55
50.80
H’ste ,,

,,

‘)
64.10
45.30
45.30
52.20
20 Aug.
1920
62.45
45.20
45.30
50.70

13

,,

1920
62.50
45.60
45.60
50.20
Muntpariteit
66.67
66.67
66.67
48.-

5)
Noteering te Amsterdam
0)
Particuliere opgave

46.25 104-/4
48.25 104’/4
47.-
104-/
104-/4 46.7 5 104_
1
/
s

47.10 104-°/
46.-
104-°/
47.25 104-/4
46.75 104-‘/
45.40
104-‘/
100

1
Septémbér 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

KOERSEN TE NEW YORK.

D
0 0
CalileLond.

I
(In$per.6)
I
ZichiPa,ijs
Zicht Berlijn
IZichtAmsierd.
(in ci,. per 3)
(In cl. p. 4 Rm.)
(In
ds.
p. gid.)

28 Aug… 1920
3.56.50
6.97
nom.
Laagste d. week
3.55.12
6.82
nom.
Hoogste,,

,,
3.59.75
7.10
nom.
21 Aug. ..
1920
3.60.25
7.06
nom.
14

,,

..
1920
3.64.50
7.25
nom.
Muntpariteit..
.
4.86.67
5.18’/
95’/e
40′!16

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaa(sen en
Londen
Noteerings-
eenheden
14 Aug.
1920
21 Aug.
1920
23-28 Aug.
Laagste Hoogste
128Aug.
1

1920

Alexandri8.
.
IPiast.
p.CI
977/
15

977/,
97
7
!16
977/
977/
•B. Aires’)..
d. p.
£
57
1
!,
57
1
/s
56
1
/,
58
56
1
!,
Calcutta
.
..
.
£
p. rup.
1/1014
1110
1
!2
1/10
3
!8
1/10,-
°

1110′!2
Hongkong ..
id. P.
$
4/21/
2

4/4
1
!3
4/2
1
f
4/5 4/31/,
Lissabon ….
d. per Mii.
12 12
1
/ 11
1
/1
12
1
/s
111/
2

Madrid

‘..
..
Peset. p..0
24.16 23.85
23.72 23.95
23.80
Montevideo’
d. per
$
577/s
57
1
/,
56
1
/4
57
1
!2
57
1
/
Montreal….
$
per
£
4.15
1
/2
4.06
8
/
4.-
4.08
4.02
R.d.Janeiro.
d. per Mii.
13
11
!,6
13
8
/,
13’/8
139!,,
137/,
Lire, p.
£
73.38
77.25
76.-
78.50 76.75
Shanghai

. .
£
p. tael
5/10
3
/4
6/3
8
/
5/11
6131/,
8/1
1
/
4

Rome

…….

Singapore ..
id. p.
$

2/3
7
/,
2/3″!,,
2/41/,,
213
7
/,
•Valparaiso..
d. p. peso

1128/82
12
1
182
12”/,,
12
1
/,,
Yokohama
..
£
per yen
2/9
8
/
2110
219
7
/8
2/108/
4

2/10’1

Koersen der vooralgaande
dagen.

1)
Telegrafisch
tranefert.

NOTEERING
VAN ZILVER.
Noteering
te
Londen

te
New Yor1
28 Aug.
1920 ……..
60’/,
971/t
21
1920 ……..
63
101’1
14

,,
1920 ……..
59′!,
95
2
/8
7
1920 ……..
58’/e
95
29 Aug.
1919……..
58
108′!2
31 Aug.
1918 ……..
49’/
101′!6
20 Juli
1914
………
24″!,,
54’/8

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans
op
30 Aug.
1920.
Activa.
Binneul.
Wis-(
H.-bk.

f
23.784.209,03
seis, Prom.,{ B.-bk.

2.031.058,14
enz.ln disc.( Ag.sch.

69.442.250,17′!2
f
Papier
o.
h. Buiteni, in disconto
……..

Idem eigen portef..
f
46.483.975,-
Af: Verkocht maar voor
debk.nognietafgel.


Beleeningen
(H.-bk.
46.483.975,-

ncI. vrsch.
(108.689.927,59′!,
B.-bk.

25.933.037,54
in

rek.-crt.1
op
onderp.

Ag.sch.

177.379.005,98′!2

f312.001.971,12

Op
Effecten

……f300.294.221,12
Op
Goederen en Spec.
,,
11.707.750,-

Voorschotten a. h. Rijk
…………….

..
3.204.532,71
Munt en Muntinaterjaal
Munt, Goud
……
f
56.426.690,-
Muntmat., Goud
..
,,579.912.689,62

f636.339.379,62
Munt,
Zilver, enz..

16.530.148,16
Muntmat., Zilver

Effecten

,,
652.889.527,78

Bel.v. h. Res.fonds..

(

3.668.159,82
1
!3
Id. van
‘/sv.h.kapit.
,,

3.865.127,371/,
7.533.287,-
Geb.
en Meub. der Bank
…………….,,
3.594.000,-
Diverse
rekeningen
………………,,
22.360.680.70

(1.143.305.491,66

Passiva.
Kapitaal
.
…………………….f

20.000.000,-
Reservefonds ………………….,,

5.000.000,-
Bankbiljetten in omloop …………. ,, 1.026.033.130,-
Bankassignatiën in omloop ……….
..1.909.193,62
Rek.-Cour. 1. Het Rijk f –
saldo’s: 5 Anderen ,, 81.227.833,93
81.227.833,93
Diverse rekeningen ………………

9.135.334,11

f1.143.305.481,66

NED. BANK 30 Augustus 1920
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
430.239.933.43
Op de basi8 van
I/s
metaaldekicing
……
208.405.901,92
Minder bedragaan bankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.151.199.667,15

Verschillen met den vorigen weekstaat:
Mee,

Minder
Disconto’s

1.304,93’/1.
Buitenlandsche wissels

5575711
2

Beleeningen …………..3.826.306,06
Goud…………………
Zilver …….. . ………..

316.200,59
Bankbiljetten …………17.991,66′!,
Part. Rek.Crt. saldo’s ….

27.091.998,82
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Goud
Zit,,,,
Bank
bIljett

Andere
opelschfiare
schulden

30 Aug.

1920

..
636.339 16.530
1.026.033 83.137
23

1920
636.339
16.214
1.008.041
109.570
16

,,

1920
636.339
15.912
1.025.134 109.288
9

,,

1920

..
636.338 15.579
1.027.587 102.687
2

1920
636.338
15.351
1.046.620 96.508
30 Aug.

1919

….
635.593
5.823
1.002.879
72.730
31 Aug.

1918

….
709.316
7.953
946.392
46.733
25 Juli

1914

.. ..
162.114 8.228
310.437
8.198

Totaal
Hieroan
Beschik.
1

Dek.
Data
bedrag
I

Schatkist-
Belee.

I

baar

.1

I

kings.
disconias
pramesjen
rechtstreeks
Meiaaâ!-
saldo
1
percen.
1

lage

30Aug.1920

95.258

11.000 312.002 430.240

59 23

1920

95.259

11.000 308.176 428.235

58
16 ,, 1920

94.859

10.000 303.116 426.572

58
9 ,, 1920

88.734

313.078 425.067 . 58
2 ,, 1920

91.057

327.015 422.268

57
30Aug.1919 111.649

47.000 236.647 425.494

60
31Aug. 1918

75.116

57.000 104.715 517.884

72
25 Juli 1914

67.947

14.300 1 61.686

43.521
1
)

75
1) Op do bosje
van i/, metaaldekkjng.

Uit de bekendmaking van den M i n i s t e r
v a
n Finan-
ciën blijkt, dat uitstonden 00:

30Aug. 1920

Aan schatkistpromessen..
f
333.350.000,- f 341.950.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst ., 11.000.000,-

11.000.000,-
Aan schatkiatbiljetten .. ,,

2.390.000,-

2.390.000,-
Aan zilverbons ………..52.858.424,25

53.283.285,25

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphisch ontvangen.

Bek

nnuere

Data

Goud

Zit,,.,

bI, ten

21 Aug. 1920……

556.500
14

1920

554.000
7

1920……..ee

ee

546.000

10 Juli 1920 …… 203.778

6.000

335.477 187.652

3

,,

1920 …… 204.194

5.786

332.643 179.471
26 Juni 1920 …… 199.474

5.570

332.821 158.121 –
19

,,

1920 …… 199.750

5.407

330.817 152.700
23 Aug. 1919 ……. 166.404

3.102

274.727

99.276
17 Aug. 1918 ……..108.949

12.668

186.216

73.345
25 Juli 1914…..

22.057

31.907

110.172

12.634

Daia
____________

1

Dis.
conto’s
1
N..Ind.
Belee.
n ngen
betaalbaar

1

D
r
?
4
C
e
1
1
10

nin gen
5)

oacn,K-
baar
metaal.

Liet-
kings.
Percen-

21
Aug.1920
335-600
105.000
14
.
;-1-920-

339.000.

– ….
-.
102.250
7

,,

1920
334.000
103.500

10Juli1920
39556
105;330
40-
27.3371 20.4451
173.638
3

,,

1920
27.1531
16.9061
171.792 38.545
107.744
41.
26 Juni1920
24.2261 20.1701
164.133 36.042 107.059
42 19

1920
19
.
987
1
20
.
856
1
163.373 36.498
108.661
42
23Aug.1919
11.395J
18.0291
177.414 16.001
84.979
43
17Aug.1918
7.5
8
01
2
4.2591
70.885
25.947
65.082
45
25Juli1914
7.2591
6.3951
47.934 2.228
4.842′
44
‘)Sluitpost
der
activa,
‘)
Op
de
basis
van
1/
metaa1dekkjn,

/2

768

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 September 1920

DE SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden gu
Data
Metaal
Ctrculaiie
Andere
opeischb.-
schulden
D!scontoa

D

rk

31 Juli

1920 ..
1.077
2.185 963
1.753
28

24

,,

1920

..
1.072
2.027
1.162
1.741
177

17

,,

1920

..
1.071
2.113
973 1.644
178

10

1920 ..
1.072 2.144
940
1.687
201

2 Aug. 1919 ..
940
1.608 1.101
1.510
442

3 Aug. 1918 ..
632 1.481
1.006
1.153 849

25 Juli

1914

..
645
1.100
560
735
396

t)
Sluitpost der .ctiva.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN-ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Curreney Notes,
in duizenden pond sterling.

Currenci, Notes.
Data

Metaal

Circulaite

Bedrag
1
Goudd.
1
Cao. See.

25 Aug. 1920 123.029 124.894 358.012 28.500 325.467
18 ,,

1920 123.081 124.845 358.412 28.500 327.809

11

1920 123.068 125.528 363.393 28.500 333.358

4

1920 123.108 126.489 366.680 28.500 336.481

27 Aug. 1919

88.244

79.800 330.952 28.500 315.080
28 Aug. 1918

69.545

57.813 267.844 28.500 245.822

22 Juli 1914 40.164

29.317
1 –

Dato
Go.
Sec.
I
.

Other
Sec.
Pul,lk
De pos.
Other
De pas.
Re-
unie
“°
hing..
perc.

25Aug.’20

41.555

75.883

15.364

100.591

16.585

14,30

18

,,

’20

58.508

76.117

16.115

117.135

16.687

12,50

11

’20

68.250

73.806

15.999

124.019

15.990, 11,40
4

,,

’20

76.266

.74.789

17.462

130.686

15.069

10,20

27Aug.’19

29.785
.
79.569

23.261

94.918

26.894

22,78

28Aug.’18

59.454

99.253

34.918

136.110

30.382

17,76

22Juli’14

11.005

38.633

18.735

42.185

29.297

52/e
t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-
kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daaraan Goud
Kassen.
schetne
Circu-
latle

Del-

oerc

23 Aug. ’20 1.099.314 1.091.674 18.074.736 56.270.495 34
15

’20 1.098.535 1.091.674 17.964.366 56.461.863

34

7 ,,

’20 1.098.249 1.091.878 17.648.143 56.060.462

34
31 Juli ’20 1.096.206 1.091.677 17.829.748 55.632.255

34

23 Aug. ’19 1.124.888 1.095.137 8.463.003 28.141.793

34
23 Aug. ’18 2.467.838 2.348.046 1.990.788 13.111.329 34

28 Juli ’14 1.891.898 1.356.857

65.479 1.890.895

93
t)
Dekking der circulatie door metaal en Kaarenecheine.

Darlehenskassenschei,e
Data

Wissel.

Rek. Cr1.

TotaalIn kas bij de
uitgegeven

Reichsl,ank

23 Aug. 1920 41.381.199 12.050.195 31.232.100 18.030.300
15 ,,

1920 44.550.576 15.572.929 31.233.500 17.920:800
7 ,,

1920 42.242.412 12.975.81,8 31.015.400 17.823600
31 Juli 1920 48.427.450 19.834.069 31.279.300 17.831100

23 Aug. 1919 27.952.434

7.541.489 20.167.300 8.461.400
23 Aug. 1818 15.958.496

8.154.768 ‘10.028.400 1.974:300

29 Juli 1914

750.892

948.964

OOSTENRIJKSCH-BONGAARSHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden Kronen.

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden franca.

Waaraan

Te goed

Buit.gcu’.
Data

Goud

in liet

Zilver

in het

voorach.
Buitenland

Buitenland old. Staat

26Aug.’20
5.580.239
1.978.278
254.708 617.874
25.800.000

19

,,

’20
5.590.036
1.978,278 254.202 651.333 25.800.000

12

,,

’20
5.589.774
1.978.278
248.022 685.469 25.800.000

5

’20
5.589.479
1.978.278
247.980
600.178
25.900.000

28Aug.’19
5.572.424
1.978.278
296.746 897.664
23.600.006

29Aug.’18
5.435.382 2.037.108
320.498 1.576.683 19.150.000

23Juli’14
4.104.390

689.620

Uisge-
Wi,sels

sie,de

Belce.
1
Bankbil.

Rek. Cr”

Rek.
Porti-

Cr1.
Wissels

ning

3te

culieren

Slaat

1.909.921 493.340 1.950.138 37.904.507 3.202.813 64.229
1.980:083 497.046 1.948.034 37.899.778 3.203.750 129.839
1.965.153 499.359 1.969.326 38.046.323 3.319.643 69.561 2.360.513 503.592 1.918.835 38.213.259 3.235.152 56.974
888.470 714.208 1.249.499 35.090.399 2.976.552 81.512
903.937 1.064.845 816.288 29.433.966 3.777.306 298.569

1.541.080

769.400 5.911-9101 942.570 400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden franes.

Metaal Beleen. Beleen.

Data

mcl.

van

van

wissels

Ct,cu.

Rek.

buiten!.
I
buitenl. prom. d.

en

bit.

Cr1.

I
saldi

vorder. i proeinc.

heleen.

partic.

26Aug.’20 358.069 84.653 480.000 703.635 5.530.332 1.575.204
19 ,, ’20 356.943 84.653 480.000 713.137 5.504.260 1.614.870
12

’20 356.693 84.653 480.000 696.846 5.485.314 1.602.293
5 ,, ’20 356.974 84.653 480.000 721.883 5.464.632 1.571.854

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL BESERVE BANKS.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad
Zilver
etc.

F.R.
Notes in
circu-
Totaal
_______________

Dekking
In het
______________
bedrag
F. R. Notes
buiten!.

bit.

30 Juli

’20
1.977.704
1.302.605
111.531
150.936 3.120.138

23

’20
1.983.271
1.303.866
111.531 150.741
3.118.205

16.

,,

’20
1.971.421 1.297.218 111.531
147.626 3.135.893

9

,,

’20
1.971.316
1.288.098
111.531
136.877
3.180.948

1 Aug. ’19
2.088.475 1.183.304

67.852
2.506.820
2 Aug. ’18
1.980.896
939.611
9.696
54.022 1.906.465

Data
Wissels
Totaal
Deposlto’s

I

Gestort
Kapitaal
Dek.
kings.
perc.’)

Goud.
dekking
circul.
‘)

80 Juli

’20 2.836.935

2.408.309

95.225

44,2

49,2

23

’20 2.823.450

2.457.977

95.008

44,4

49,5

16

’20 2.846.619

2.577.495

94.730

43,9

48,7

9

’20 2.934.184

2.505.216

94.639

.43,1

47,5

1 Aug. ’19 2.222.730

2.585.798

83.532

47,2

61,4

2 Aug. ’18 1.480.104

2.090.397

76.518

49,3

78,1

t)
Verhouding tueschen: den wielen goucivoorraad. zilver
dc..
en de
opeiechbare schulden:

F

R.

Notes en netto deoeitoe.

1)
Na aftrek
van

35 oCt.

der totale

drkkingsiniddelen

als
dekking
voor de netto
deposi&e.

PARTICULiERE BANKEN AANGESLOTEN BiJ HET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Aantal
Totaal
uitgezette
Reserue
Totaal
Waarvan
Data
banken
gelden en
hij d.
F. R.

nka
deposito’ s
time
depoaitt

beleggingen
– –

‘Mtaal.en
1

I
Bhjz.schuldBonk.

t Rek.-Crt.
Data

buiten!.

Disc, en

Oostenrijk
goudwissd, j beleeningen en Hongarije

biljetten,
1

salai

7Feb.’20 9290.428 19.251.400 32.954.000 56.994.022 6.057.

646
31Jan.’20 291.083 19.162.543 32.954.000 56.772.802 6.220:536
31Dec.’19 287.640 19.196.063 32.954.000 54.481.264 7.906.378
23 ,, ’19 297.363 17.856.786 32.954.000 53.109.418 7.641:778

23 Juli’14 1.589.267 954.356 – 2.159.759 291.270′
1)
waarvan 222.662 goud, 10.818 buitenlandsche goudwiesels en56.943
munt en inuntmatoriaal zilver.

,

23 Juli ’20 .814 16.916.291 1.388.021 14.274.099 2.715.438
16 ,, ’20

813 16.977.619 1.421.524 14.364.333 2.693.632
9

’20 814 16.904.770 1.402.700 14.204.512 2.698.969
S

’20

814 16.928.893 1.445.713 14.294.352 2.700.371

25 Juli ’19 769 14.379.989 1.318.281 12.737.991 1.789.774
26 Juli ‘181 725 12.668.3691 1.150.922 11.132.ö55 1.426.697

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van ‘enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1 September 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BRICHTEN

769

EFFECTENEURZ EN.

Amsterdam, 28 Augustus 1920.

Het aspect der buitenlandsohe beurzen heeft zich feitelijk
gedurende de achter ons liggende berichtswek niet gewijzigd.
Voor een deel is dit wel toe te schrijven aan ide stagnatie in
de ontwikkeling van de gebeurtenissen in het Oosten. Het
is nog stedds niet geheel duidelijk, wat er frusshen Russen
en Polen voorvalt. Men weet nu, .dat er een conferentie
wordt gehouden, doch tevens komen de beriohten omtrent
• k’rijgsverrichtiagen en wisselende krijgskansen binnen,
•die een voortdurend veranderd beeld dier conferentie projec-
teeren. Nu de Poolsche legioenen weder eenigszins aan de
winnende hand zijn, gevoelen de Poolsche regeerders er niet
veel voor, zich de vredesvoorwaarden der Boisjewiki te
doen dicteeren, terwijl aan den anderen kant op het sluiten
van den definitieven vrede door de machthebbers der
Entente sterk wordt aangedrongen. De naaste maanden
echter zullen hieromtrent de beslissing moeten brengen;
voor het oogenblik valt er nog geen perspectief te trekken.
Dit is dan ook de oorzaak van de vrijwel apatisdhe
houding der buitenlanidsc.he beurzen. Alleen te B e r lij n
hebben wederom fluctuaties van eenige beteekenis plaats
gevonden, in verband met het directe belang, dat onze.
Oosterburen tbij de Poolsche en Opper-Silezisdhe voorvallen
hebben. In den aan’vang der week was de tendens uiterst
mat, doch nu de ber.ich.ten uit het Opper-Silezische industrie-
gebied ‘wat kalmer luiden en men ook zich meer begint aan
te passen aan de gedachte, dat per slot een overeenstem-
ming tusschen Russen en Polen zal ‘worden getroffen, heeft
de markt zich eeaigszins hersteld. In het bijzonder waren
mijnwaarde,n gevraagd, die overigens in de voorafgaande
weken vrij sterke koersteruggangen hebben aangetoonid.
Petroleumwaarden bleven eenigszins veronadhtzaamd, het-
geen mede geen verwondering behoeft te wekken na de
sensationeele rjzing, die sommige soorten, als Deutsche
Petroleum, Deutsche Erdöl, Steaiia Romana, enz. ‘hebben
kunnen behalen.

Te Lo n d e ii heeft de vrees voor een komende mijnwer.
kersstaking een zware schaduw over de markt geworpen.
Weliswaar kon er geen sprake zijn van groote liquidaties,
doch een stemming van voorzichtigheid, van afwachten, was
hier overheerschend, hetgeen uit zihze1ve reeds een druk op de koersen ui’toefende. Ook ‘het dure geld werkte niet
animeerend. Alleen rubberwaarden bleven eenligszins beter
gevraagd, mede in verband met
9
e grootere animo, welke in
het buitenland voor diverse rubber-soorten is ontstaan.
Te P a r ij s is de ‘vacantiestemming nog steeds overheer-
schend, zoodat het feitelijk niet tot omzetten van eenige
beteekenis is gekomen. Toch is de tendens over het algemeen
iets beter geweest, niet alleen wegens het succes der Polen,
doch meer nog in verband met het ‘vermoedelijk welslagen
der onderhandelingen omtrent een leeniisg in de Vereenigde
Staten. Waarschijnlijk zal iru tegen medio October een
Fransch-Amerikaausche emissie worden doorgevoerd ten
bedrage van honderd millioen dollar. Omtrent den koers
van uitgifte is nog ‘niets bekend; thet rente-type zal echter
worden vastgesteld op 8 pCt., terwijl de stukken belasting-
vrij en binnen 15 jaren aflosbaar gesteld ‘worden. Als beta-
ling voor de .nieuwe stukken worden de 334 pCt. Bons de la
Dfense Nationale, tde ‘5 pCt. Obligaties van 1915/1916, de
4 pCt. dito van 1917/1918 en ‘de 5 pOt. obligaties van 1920
geaocepteerd.

Te N e w Y o rk is eigenlijk van een bepaalde tendens
geen sprake geweest. Met uitzondering ‘van de certificaten
der Koninklijke Petroleum Maatschappij, die een zeer opge-
wekt verloop hebben gehad, is feitelijk geen enkel fonds op
den voorgrond getreden. Over het algemeen was de stem-
ming goed prjshoudend en op sommige dagen zelfs opge-
wekt te noemen.
T e o n ze nt is ‘het verloop, ondanks de zeer korte
zakenweek (als gevolg van de sluiting op Zaterdag, Maan-
dag en Dinsdag in verband met de viering ‘van den verjaar-
dag van H. M. de Koningin) meerendeels uiterst opgewekt
geweest. Vrijwel alle af deelingen hebben blijk gegeven van
goeden zakenlust; ide omzetten waren Vrij groot. Ook
staatsfondsen
hebben van deze betere tendens kunnen profi-teeren, althans wat de bi’nnenlaa&sche soorten betreft. Vöor
de buitenlandsche bestond niet te groote belangstelling;
noteerin’gen ‘kwamen bijna niet tot stand.

24 Aug. 26Aug. 27 Aug.
Rijzing oI

5

O/
Ned. W.
Seh
. ……
87’/,
87
8
I
87
8
/s


434
0/

,,

,,

,,

1916
84
15
/1
a
84
15
/i.
85
11
/

-4-1
4

0/

,,

,,

,,

1916
7611
2

77711,
78’/g

.. 181
334
0/0

88

,,
60/
61
3
/
61119

..f.
1/
3

0
/0

,,

,,

,,

….
52/2
53′!2 538/s

-f-

/s

24 Aug. 26Aug. 27 Aug.
Rizigof

4
0f
Cert. N. W. S…..
5

0/
Oost-Indië 1915
45
1
/4
457/s
+
1/

4

0/,
Hongarije Goud …..
918/
1

6
92
6
928/s

+
/8

4

0/
Oostenr. Kronenrente
51/4
5
1
/8
58/s
+
‘/
5

°/oRusland 1906 ……
13’/,
13’12

434
0/
Iwangorod Dombr…
13
1
14
13
1
/4

4

0/
Rusland Cons.

1880
12
1
/,
12
1
/2
13
+
10/t,
4

0/
Rusl. bij Hope
&
Co.
14
1
/,
lU/,
14/16

t
/is
4

°/
o
Servië

1895

.
……
16
16

434
0
I0
China Goud 1898
538/
4

538/
4


4

0/t,
Argentinië Buitenl..
501
508/4
508/8

5

0
/0
Brazilië 1895

……
54
8
/4
54
531/4

5

0
10

,,

1913

……
55 56
55

Het sterkst heeft de
petroleuinrnarkt weder .de aandacht
getrokken. Weliswaar is de rijzing ‘van de vorige week niet
in dezelfde proporties voortgezet, werden enkele zig-sag-be-
wegingen opgemerkt, doch de grondtoon is per saldo zeer vast gebleven. De leiding is ook thans weder van Ainster-
dam uitgegaan. Zelfs had de rvrj sterke teruggang van den
dollarkoers (van 3.20 tot 3.12) geen noemenswaardigen invloed op het koersverloop en ook de tnoteeringen van Parijs trokken slechts geringe belangstelling. De affaire
van ‘de arbitrage wordt ‘dan ook op het oogeablik geheel in
de schaduw gesteld idoor ‘de aanknopen ‘van de zijde van het
publiek. Naast aandeelen Koninklijke Petroleum Mij. echter
hebben aandeelen Geconsolideerde Hollandsche Petroleum
Mij. tevens sterk de belangstelling op zich gevestigd. Op
sommige dagen was zelfs ‘de handel in laatstgenoemde aan-
deelen grooter dan in het hoofdfonds. Bepaalde factoren zijli
hiervoor op het oogenblik niet aan te wijzen; de reden moet
meer worden gezocht in de algemeene opgewektheid, die
vo6r petroleumwaarden in het algemeen ‘bestaat en ‘die bij
aandeelen Geconsolideerde nog in de hand wordt gewerkt
door het speciale speculatiieve karakter, ‘dat dit fonds bezit.
Aandeelen Orion Petroleum Maatschappij hebben mede
kunnen profiteeren van ‘de hier gereleveende tendens, al
waren dan de omzetten veel kleiner te noemen. Het koers-
niveau kon echter goed behouden blijven.
Na ‘de petroleumafdeeling is de
tabalcsmarkt
‘wel het
meest in het oog gevallen. De rijzing heeft hier ongehinderd
doorgezet, mede tengevolge van de omstandigheid, dat bijna
geen materiaal was ‘tegenover de ‘vrij omvangrijke vraag.
Die laatste werd gestimuleerd door ‘de verwachtingen op
goede resultaten in ide aanstaande najaars4nschrjvingen en
tevens door de hoop op bevredigende di’vi’denden, nu de
ondernemingen vermoedelijk niet meer dezelfde groote
reserves als gedurende ‘den oorlog zullen aanleggen. De
positie van den tabaksproducent wordt over ihet algemeen
veel’ sterker geacht na de plaats gehad hebbende concentra-
ties in dit bedrijf.
De
suilcerafdeeling
‘heeft eerder van een flauwe stemming
blijk gegeven, nu ‘de noteeriugen voor suiker uit Amerika
voortdurend een lager niveau te aanschouwen geven. Zelfs
nadat deze week door een ‘dagbiadbericht ‘bekend was ge-
worden, dat deze noteeringen meer aan manipulaties dan
aan geregelde afdoeningen toegeschreven moeten worden, werd er ter b
eurze
toch veel waarde aan gehecht. Tegen het
slot echter kon een krachtig herstel intreden, waardoor
het geheele verlies weder kon worden ingehaald. De markt
verlaat ide berichtsperiode in opgewekte stemming.
Zeer vast is de
rubberafdeeling
geweest. Ook hier waren
weliswaar lichte reacties te onderscheiden, doch de grond-
toon is voortdurend zeer optimistisch ‘gebleven. Het is
eigenaandig, dat dit plaats vindt, nu juist ‘de rubberprjs
in het buitenland niet zulk een sterke neiging tot stijgen
meer vertoont, dan enkele weken geleden het geval was.
Vo6ral aandeelen Amsterdam Rubber konden ‘van den voor-
uitgang profiteeren. Eenige belangstelling bestond voor
claims Ser’ba’djadi Rubber, d’ie zich op den eersten ‘dag van
den ‘handel op
f
400 stelden.

24 Aug. 26 Aug. 27 Aug.
Rzgof

Amsterdamsche
Bank
-.

182
188
1871/
+
58/4
Ned.Handel-Mij. cert.v.aand

230
8
/4
231
233
+
2’/4
Rotterd. Bankvereeniging

137
139
1
/,
1391/
+
2’/ Amst. Superfosfaatfabriek

138
136!2
1351!3

2
1
!2
Van Berkel’s Patent ……125
124
3
/4
125
Insulinde Oliefabriek

•…

182
1
!,
185’4
187
+
41/,
Jurgens’ Ver. Fabr. pr.aand.
100
1001/
2

100/4
+ ‘/
Ned. ‘Scheepsbouw-Mij

…. iij
122
3
/’
122
1/
Philips’
Gloeilampenfabriek 940
925
926

14
R. S.
Stokvia
&
Zonen
….
594
594
594
Vereenigde Blikfabrieken.. 130’I
130 128
– 2
1
/
Compania MercantiL&rgent. 310
316
315
+

770

ECONOMISCH-STÂTISTISCHE BERICHTEN

1 September 1920

24 Aug. 26Aug. 27 Aug.
Riigof

Cultuur-Mij. d. Vorstenland.
374
5
/
368
369

5
3
14..
Handeisver. Amsterdam ..
804
1
!,
790
783′!,

21

Hou. Transatl. Handelaver.
101 101 101
Linde Teves
&
Stokvia ….
197
1
!,
195
1
/
198
1
/
+
1’/4
Van1ierop&Co’sHandel-Mij.
163
1
!,
161 162

11!
Tels
&
Co’s Handel.Mij ….
136
1341/
411/
4

Cecons. Roll. Petroleum-Mij.
293
288
1
/
301’/
+
8’/4
Kon

Petroleum-Mij…….
779
756
775
-4
Orion Petroleum.Mij …….
78’/
77
781/
+
1/
Steaua Romana Petr.-Mij…
1681/
4

165 166
8
/

2′
Amsterdam-Rubber-Mij.
. .
..
243
8
1
244
249
1
!2
+
53
/
4

Nederl.-Rubber-Mij.

…….
126
127′
130
+ & –
Oost-Java-Rubber.Mij…..
411
416
415
+
4

Deli-Maatschappij

……..
532
537 ‘/
5341/2
+
2
1
I
Medan-Tabak-Maatschappij.
330
33Q
333
+
3
Senernbah.Maatachappij ….
621
640 635
+
14

• De
scheepvaartmarkt is
wederom bom geworden ; – de
interesse, die de vorige week ‘voor deze fondsen heeft be-
staan, schijnt weder te zijn verdwenen. Toch wareif de
variaties zeer klein, ‘behoudens voor enkele minder courant
verhandeld wordende aandeelen.

24 Aug. 26Aug. 27 Aug.
Riisof

Holland-Amerika-Lijn …. 390

389

3861I – 31!2

,,gem.eig. 378,

37511, 377

– 1

Uolland-Gulf-Stoomv.-Mij. . 225

215

217

– 8

Hollandsche Stoomboot-Mij. 176

176

Java- China-Japan-Lij n …. 254

253
3
/4 251

– 3
Kon. Hollandsohe Lloyd .. 161 164
5
/4 162
1
/ + 1′!,
Kon. Wed. Stoomb..Mij. .. 198
1
/2 199
1
/4 198
1
/ ‘ –
1
/4
Kon. Paketvaart Mij…… 203 201 206 +2
L.

Maatschappij Zeevaart …. 240

240

240

Nederl. Scheepvaart-TJnie.
237

2321/
1
234

– 3

Nieveit Goudriaan ……490

475

– 15

Rotterdamsche Lloyd……234

232
1
/ 2308/4 – 3’/4

Stoom’v.-Mij.,,Hillegersberg” 247

247

Nederland” .. 278

278

27724 – ‘/4

,,Noord’zee” . . iiO

110

,,Oostzee” …. 245

230

230 ‘

– 15

Op ‘de
Amerikaansche markt
werden ‘de diverse aandeelen
‘tijdelijk iets hooger verhandeld in verba’n’d met den dollar-
koers. Veel wijzigingen zijn er echter niet rvoorgekomen

24 Aug. 26 Aug. 27 Aug.
R
j:
f

in

American Car & Foundry 160

166

165

+ &
A.naconda Coppei ……..131 ‘ 134

132
8
/4 +
1/4
Un. States Steel Corp. …. 108’/4 109
7
!,
110

+ 1’/

Atehison Topeka ……..100

101/2.
lol’!, +
12/8

Southern Pacific ……..116

117 1 117

+2
Union Pacific ………….144′!, 146

145

+ ‘/s
Int. More. Marine orig. Jom 311/,, 32
1
/,,
31′!,6 +

profs. 91
1
!2

95/1s 92’/

+’t

De
geldmarkt
is iets gemonteerd als gevolg van de groo-
te,e aankoopen in de ‘diverse markten; tegen ‘het
einde:
der
beriohtsperiode ‘noteerde geld op prolongatie 4Y2 pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
31 Augusfus 1920.
Wegens uitstedigheid van onzen medewerker zijn wij ‘deze
week niet in staat ons wekelijksch overzicht te geven.
Zie voor den staat volgende pagina.

SUIKER.

4
In cle bietendistrioten van C en t r aal E u r o p a wördt
na ‘het koele regenachtige weder van den laatsten tijd na’ar
meer warmte verlangd, alleen in sommige gedeelten van
Duitsohlan’d wordt nog goed doordr’i.ngende neerslag ge-
wenscht, om den groei der bieten te bevorderen. Overal
wijst het onderzoek derb’ieten eene toeneming aan gewicht
en’ sui:ker’geha’lte boven het vorig jaar uit.
In F r a .n kr ij k wordt de rantsoeneering van suiker
op 1 September opgeheven en eene hoeveelheid van 750
gram per hoofd ‘en per maand sleçhts nog aan kinderen,’
zieken en personen boven de 65 jaar gedistriibueend:.
Er boopen geruchten, dat in Engel a n d de ,,Royal
Comrniss’ion on the Sugar. Supply” einde van het jaarpnt-
bonden zal worden.

De zichtbare ‘voorraden bedragen volgens F. 0. Licht:


1920
_.•
1919 1918

Duitschlandl Juli
.’. ..
196.927
529.739
549.678

tons
Oostenrijk

1 Sept.
‘)..
230.000
200.000 250.000
‘Frankrijk- 1 Juni..
62.165
10.352
10.000
Nederland

1 Aug
27.673

33.840
40.984
België

1

,…..
33
.
732

25.299
54.925
Engeland

1

,…..
471
.
888

412.471 303.434

Totaal Europa 1.022.383 1.221.701

1.209.021 tons

ST. S. v. N. A. 5Aug…

99.598

53.150

49.961
.Cuba, alle hav. 14 ,,’ .. 363.000

974.625

615.450

Totaal ……1.484.981 2.249.476 1.874.432 ton,
1)
‘19118/17.

De Eb o 11 cii d s c h e markt bleef flauw gestemd en wer-
den stoomen’cle partijen tot telkens lagere prijzen aange-
boden.

Op J a v a vonden herverkoopen plaats ‘van ‘binnenko-mende suikers tot
f
48-50, terwijl voor oogst 1921 geen
belangstelling getoond werd.
Op de A m e r i k a a
ii
s c h e markt liep de noteerung
voor spot centrifugals ietwat achteruit tot 11.99, terwijl
op termijn genoteerd wordt: Sept. 10,15 c., Oct. 10,00 c.
Dec. 10,00
b.,
Jan. 9,55 c., Maart 9,50 c De eerste ‘partijen
Javasuiker komen thans aldaar aan en gaan meestal ‘direct
in de consumptie, terwijl op de i’ndertijid tegen hooge prijzen
op speculatie gekochte partijen groote verliezen geleden
worden.
Op ‘0 u ‘b a zijn nog 5 fabrieken aan het malen. Bij den,
de ‘laatste ramingen oye’rtreffenden, oogst zullen de Cuba-
planters twel spijt er van hebben, dat zij indertijd de goede
kans gemist ‘hebben om hunne restanten tot ïioogen prijs
te verkoopen. De Ameri’kaansche raffunadeurs hebben thans
goede gelegenheid ‘hunne ‘behoeften letrekkeljk goedkoop
te dekken.
De laatste C u b astatistiek luidt:

1920

1919

1918

Weekontvangsttot2lAug. . 12.100 18.360. 24.259 ton,
.Totaal’sedert 1Dec.1919. 3.485.563 3.671.638 3.187.550
Werkende fabrieken -. .’. 5 4 8
Weekesport tot .21 Aug.

40.000

94.549

97.645
Totaal sedert 1 Jan. 1920 3.388.610 2.862.744 2.477.536
Uitvoer naar Engeland.. 495.720 387.244 573.032
Frankrijk..

42.992

62.761

76.200
Totaalvoorraad’op2tAug. 335.000 898.426 598.956

NOTEERINGEN.

,.4mster. dom

Londen
New York
96pCt.
Whlle Java
Amer. Gra-
Dala
loopende
‘G,SCJ
Job. per
CenlrI-
No.
/ SepI./Oct.
1
1
Nov.!
Dec.
1

Mei
maand
fugalv

Sh. Sh.
1Sh.
Sh.
$cts.
25Aug.’20j

1161-
771-
1

81/-
– –
12,04
18

,,

’20
,,


116/-
82/-
1
85/-

12,54
25Aug.’19

64/9
51/-
1

51/-

7,28
25 Aug.’18

6419

1


5,92
11
Juli
’14
1111184

181-

1


3
3
26

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester, d.d. 18 Augustus 1920.

In de prijzen van Amerikaansche katoen is de laatste
stijging weer verloren gegaan en de noteering is nu onge-
veer gelijk aan die van veertien dagen geleden. De ongun-
stige toestand in Europa en de kleine vraag van de industrie hebben nog al verkoopen in Amerika en ‘later ook in Liver-
Pool veroorzaakt, waardoor prijzen over het algemeen daal-
den, hoewel de laatsté dagen de stemming iets vaster was.
Egyptische katoen is onveranderd, loco katoen in Liverpool blijft hoog in prijs, doch voor latere levering gaat er slechts
weinig om. .
Amerikaansche garens worden verwaarloosd en prijzen zijn zeer onregelmatig. Er schijnt geen vraag voor directe
behoefte te zijn en de toekomst is te onzeker om lang voor-
uit te koopen, hoewel men wel âanneemt, dat de vraag lang-zamerhand wel beter zal worden. Over het algemeen nemen
koopers dus een ‘afwachtende’houding aan en hopen maar,
dat de vrede tusschen Rusland en Polen spoedig gesloten
wordt en hierdoor de politieke toestand wat minder ver-
ward zal worden.
De doekmarkt is ook nog niet beter. Wel zijn er voldoende
aanvragen, mp’eciaal van Indië, .doch deze leiden in vele

1 September 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

771

Noteeringen.

Locoprijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Chicago

Bueno,
Aure,

Data

Tarwe

Man

Hauer

Tarwe

Mans
Lljnzaad
Dec.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

28Aug.’201 2368/t I43/8
1
67’/

119,758)1 9,55 125,85
21

,,

’20
233
142’/s
668/
4

19,308)
9,50
26,-
28Aug.’19
226 176
70
16,50)
9,554)

33,50)
28

’18
226
154/
70
1
/4
10,95
5,95
26,40
28

’17

108

1)

53’/a
15,75
8,20
21,90
20Juli’14
82

1)
56
8
/al)
36′!3 ‘)
9,40
2
)
5,38 ‘)
13,70′)

1)
per Dec.
1)
per Sept.
8)
per Febr.
4) per Oct.

soorten.
30Aug.

23Aug.
1
30Aug.

1920

1

1920

1919

Tarwe*

…………..
8)
35,_
34,75

Riogge (No. 2 Weatern) ‘)
30,-
29,75

MaIs (La Plata).

……
5
)
350,-
345,- 410,-
Gerst (48 ib. feeding) ..’)
445,- 445,- 448,-
Haver (38 Ib. white cl.).
.1)
24,-
24,-
20,50
Lijnkoeken (Noord-Amen-
ka van La P1ata-zaad))
230,-
217,50
305,-
L4jnzaad (La Plata) ….
4)
770,-
765,-
1010,-
1)
p. 100 K.G.

‘) p. 2000
K.G.

5)
p. 1000 K.G.

4)

per
1960 K.G.

*) Hard/Red Winter Wheat nr. 2.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam

Amsterdam

Totaal

Arttkden.

23-28
Aug.
1

Sedert
1
Overeen4.

23-28
Aug.
1

Sedert

1
Ove,eenk.
1920

1
1
Jan.
1920
1
tijdvak
1919

1920

1
1
Jan.
1920
1
tijdvak
1919

1920

1919

3.828
312.167
291.160
4.900
100.421
50.958
412.588
342.118

73.400
66.230

515 19.953 73.915
86.183

2.825
3.7222.825
3.722

Tarwe ………………

Male

…………….
21

.

248.204
95.873
.

4.102
45.181
5.488
293.385
101.361

Rogge ……………….
Boekweit

……………

24.688 133.577

918
62.315 25.606
195.892
20.618 152.113


7.333 20.618
159.446
Lijnzaad …………..

..485

27.956
41.062

306
10.104
12.919 38.060
53.981

Gerst

……………..2.309
Haver

……………..210

Lijnkoek ……………

29.771 37.012

1.406
.

200
31.177
37.212
.600


19.575
192.243


37.435 19.575
229.678
Tarweineel ………….
Andere meelsoorten
207
9.990
148.767

100
10.708
10.090 159.475

gevallen nog niet tot zaken. De financieele en ook de poli-
tieke vooruitzichten zijn nog te onzeker, zoodat men dan
ook over het algemeen niet meer koopt, dan men direct
noodig heeft. Het zijn dan ook hoofdzakelijk kleine trans-
acties voor spoedige levering, die nog afgesloten worden.
De algemeene vraag is van weinig beteekenis.
11Aug.
18Aug.

11Aug. 18Aug.

Liverpoolnoteeringen.

T.T. op Indië …. 1110 1110 F.G.F. Sakellaridis 70,00 71,00 T.T.opflongkong 411k 4/3
G.F. No. 1 Oomra 13,50 13,00 T.T.opShanghai 5/10 5110k

Noteeningen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands).

130Aug.20I2
3
Aug.’20I
1
6Aug.’20129Aug.l9I 30Aug.18

New York voor
Middling

..
32,25e 32,500 36,500
32,05 c
36,50 c
New Orleans
voor
Middling
30,500
32,- c
34,50 c
31,25e
33,25
0
Liverpool voor
Middling ….
24,67d 25,75d 28,08d
19,70d’) 25,94d
I)
Noteering van 22 Augustus.

Ontvangsten in,
en uitvoeren van
Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug.19
Overeenkomstige
perioden
tot
27Aug. 20
1918-19
1917-18

Ontvangsten Gulf-Havens..
96 132 138
,,

Atlant. Havens
24
146
66
Uitvoer naar Gr. Brittannië
53
225
181
‘t Vasteland.
76
258
231
Japan -ete…
)
) )

Voorraden
in
duizendtallen
27
Aug.’20
29
Aug.
’19
30Aug.
’18

Amerik. havens ……….
699
894
808
Binnenland …………..
627
602
New York

.

86
79
New Orleans

.750

275
240
Liverpool

……………
957 811
221

HUIDEN.

Bericht van de firma Grisar & Co.
E x o Ii s ch e h u id e .n: De markt blijft nog steeds
zeer levendig en voor alle soorten worden nog de volle
prijzen van de vorige week behaald. Men kan zeggen, dat
de vraag op het oogenblik algemeen is. De huiden van goede
kwaliteit, disponibel of voor spoedige levering, worden
schaarscher; men kan ook waarnemen, dat er in de laatste
dagen mnder partijen aangeboden worden, hetgeen waar-schijnlijk voortspruit uit het feit, dat men te Buenos Aires
iiioeiljkheden treft bij de verlading tengevolge van de sta-king, waarvan ‘het eind tnog niet te zien is.
De Vereenigde Staten hebben gekocht: 10.000 Fri.gorificos
La Blanca-ossen, 5000 Artigas-ossen, 9. $ 54 oro per 100
EI.G., f.o.b. Buenos Aires; 5000 Frigorificos Hall ide Zarate,
egen de pariteit van 15
5
/s d. c.i.f. Antwerpen, inschepings-
gewicht.
is
Men meldt ulit Engeland den verkoop van: 500 Itaqui
Saladero-ossen, per as. ,,Herschell”, slachting Mei 64/65 lbs.
9.
163% d. cÂ..f Antwerpen, inschepingsgewicht, 2000 idem,
9.
1434 d. c.i.f. Liverpool, uitgelever gewicht, 1100 Barrere
-Montevideo Matadero-ossen, op ‘kade te Liverpool, hoofdza-
kelijk half haar
9.
1534 af kade Liverpool, herwogen.

1
De slachtingen in Juli zijn minder dan die van ‘dezelfde
maand in 1919; namelijk 177.000 in 1920 tegen 295.000 in
1919.
Droge Brazil’ië-hui’den trekken speciaal de aandacht. Wij
,denken Ceara-‘huiden te kunnen koopen tegen 22/23 d. en
Bolirvia tegen 2134 d.
9.
De verkoopers te Buenos Aires zijn williger dan de hou-
dois van ‘de voorraden hier.
Scandinavië ‘heeft gekocht: 3000 gezouten ossen Sal.
Bovriil Entrerios Santa Elena, onder zout 18 Mei; 3000 idem
28 Mei tegen 153% d. per ib. c.i.f. Antwerpen, inschepings-
gewicht.
– 1 n lan da ch e h u id e n: zonder verandering. De
vei-
ling te Parijs verliep vast, met een kleine hausse, ofschoon
slechts de Fransche looiers als koopers optraden.
L o o i s to f1 e n: vast voor Quebracho, chopped Mimosa,
divi-divi en Myrabolanen. Quebracho sluit met
f
55 per
100 K.G.
28 Augustus 1920.

BANKA-TIN.

In Nederlandsch-Indië zijn in Juli 1920 verkocht
5.220 picols Gouvernements-Banka-tin. De opbrengst daar-
van bedroeg ongeveer f
893.000,-. (St.ct.)

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

Dato

1

Cle,,.
1 Ijzer
1
Koper

Tin

Lood

Zink
1
No. 3
1
Standard

30Aug. 1920..
nom.
94.15/- 273.5/-
36.101-
40.-1-
23

,,

1920L..
nom.
94.2/6
267.151-
35.1716
40.15/-
1 Sept. 1919..
nom.
100.15/-
275.101-
24.17/6
39.15/-
,2 Sept. 1918..
nom.
122.-!-‘
355.101-
30.10/-
52.-/-
17’Juli

1914..
51/4
61.-/-
145.151-
19.-/-
21.10/-

772

KOFI

(hiededeeling van de Makelaar
& Witkamp enLeonar
Noteringen en voorraden.

D
a
t
a
Rio
Santoo
Wtaadkoero
Voorraad
Voorraad
Prus
28 Aug. 1920
393000
7.125
1.924.000
10.300 13/16

21

1920
,,
349.000
7.125
1.904.000
10.800
13°/

14

,,

1920
358.000
1)
1.742.000
11.200
13/82

28 Aug. 1919
479.000
14.375
1.832.000
19.500
‘141l/,’
.

VERKEERSWEZEN

SCHEEPVAART.

41

Veertiendaagsoh overzicht.

Sinds het overzicht van 19 Augustus zijn eenige vrachten
wat vaster geworden. Voornamelijk . betreft dit de kolen-
vr achten van Amerika. Deze rij zing vindt hoofdzakelijk haar
oorzaak in het terugtrekken van de booten van ide Asnerican
Shipping Board van deze markt en in den overvloed
vd
steenkolen in Amerika, nadat aan ide idringenide behoefte
van het Lake-district en New Englanci is voldaan. Niette-
genstaande het in deze vaart ‘brengen van ex-Duitsohe
stoomschepen, zijn de vrachten aanzienlijk gestegen en kun nen all4ians voor het oogeublik op het lioege niveau gehknd-‘ baafd blijiveia. Naar Rotterdam kan $ 12.50 iwor,den bedon-

gen, naar Denemarken $ 14.—, La Plata $ 12.—, West-
Italië $ 14.50, $ 18.—, naar WestJtal.ië is echter pas de
mirnimumvraeht waarop de American Shippiing Board zegt
loonend ‘te kunnen rvaren, . hetgeen rveelzeggenid is met het
oog op de concurrentie van ide Amerikaansche vloot. De
rijst.ng welke heeft plaats gevonden is meer dan men had..

duiiven hopen. ‘
1
W
Het feit, Idat kolen thans grootendeels uit de Ver. Staten,
Zuid-Afrika en Australië moeten rworden gehaald, is voor
de reeders zeer gelukkig, idaar er buiten dit weinig groote
markten zijn. Indien zooals vroeger Engeland ide ièverancier-‘
van steenkolen was en de reisduur idus veel korter, zou de
groote aanbouw van sehepen nog veel meer aan het licht
komen.
De overige vrachten va’nNoord-Amerika zijn op hetzelf4e
niveau ongeveer gebleven, waaruit valt af te ileiden, ‘dat de
rj.zi.ng
met oorzaken, de steenkolen betreffende,
ver
b
an
dr

houdt. .
De graanvrachten bleven dan ook ongeveer op dezelfde
hoogte nl. 111- van Montreal/Nort1hern Ranige naar U.
Continent. De graanvradhten van de Gulf/tJ. K. bleven ook
gelijk nl. 12/- met echter .13/- voor October belading. Ii
Canadian deals is geen éranderi.ng; de vracht blijft om en
hij ‘de170/-.

….

.
De La Plata-niarkt hangt grootendeels samen met de

1
September
1920

en sterk fluctueeren. 19 Auigus-
Rosario/IJ. K. met 10/- lager net range U. K./Continent. De
– . .. oon vastei en heden 30 Augus-
tus weed bevradht tot 90/- van up river naar picked ports
U. K./Continent.
Deze vraohten zijn zelfs weinig of niet loonend als men
met ‘dure kolen in ballast naar de La Plata moet gaan.
Bovendien loopt men dan nog de kans, ‘dat er plotseling absoluut geen belangstelling voor deze markt wordt ge-
toond. Vele ree’ders in Engeland trachten echter ‘hun schepen
van Engeland weg ‘te krijgen met het oog op de dreigende
staking in de mijnen. Hoogstwaarschijnlijk brengt een even-
tueele staking wel hooger vrachten, doch de reeders zullen
het ‘groote risico loopen, ‘dat hunne booten still komen te
liggen ‘door gebrek aan ‘bunkers, ook op ide bunkerstations.
De vracht on ‘deadweig!ht van Bombay[Karachi is wel
iets hooger nl. 60/- naar
één,,,6113
naar twee havens.
De vrachten . van de Mi,ddellandsche Zee en erthavens
zijn lager dan ooit en het is dan ook niet meer loonen.d
sehepe naar ‘deze ‘havens te dirigeeren. Vankf den Donau
naar ‘hier zijn de vrachten ook weer lager nl. 50/- U. K./Con-
tinent, Havre-Bremen met 15/- lager voor bijlading Sulina
Roads, Constanza of Varna, met optie 45/- West-Italië of
Algiers. De toestanden aan den Donau zijn nog slecht –
tal van aken met graa.n liggen ‘door ‘het igroote gebrek aan
sleep’booten te wadhten. Bijlading in Constanza schijnt
tamelijk vlot te igaan.

GRAAN,
Dato

P.I.
grad Londen!
R’dam

Odes.aa
Rotte,-
dam

.4tl. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotte,-
Bristol Rotte,-
Enge-
dam
Kanaal
dam
land

23/28 Aug.

1920


– –
85/-
85/-
16/21

,,

1920


11/-
11/-
85/-
85/-
25/30 Aug.

1919


f
90
1)
)
8/6
210/-
1901-
26/31 Aug.

1918

– –
so/-

2251-
Juli

1914
lid.
713
1/111/
4

1/111/
4

121- 121-

KOLEN.

Card(ff

Oo,tk. Engdond

Data
Bo,-
deaux
Genua
Port

Soid
Plata

_±.
1
f5!

Rotte,-
1

dam
1

Gothen.
burg

23/28 Aug. 1920


25/-
27/6


Kr. 30
16/21

,,

1920


2716 2716

– –
25/30 Aug. 1919
2)
541-
4716
4619
48/- f 10,-
Kr. 30
26/31 Aug. 1918

69/-
10113
200/-
1201-


,, 205
Juli

1914 fr. 7,—
7/-
713
14/6

3/2
4/-
DIVERSEN.

Bomba&,
Biryna
Vladivo- Chili

Data
West
West
stock
West
Europa
Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

23/28 Aug.

1920 ..
60/-16121

,,

1920 ..
60/-
115/-

1001-
25/30 Aug.

1919
1401- 2151-
– –
26131 Aug.

1918 ….
2751-
5001-

1901-
Juli

1914 ……
.14/6
1613
251
7

2213

i) Per ton stukgoed.
1)
Voor Britsche schepen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.

Verschenen:

Bedrijfsleven en de strijd tegen

de Armoedg in Nederland

doör Dr.
CH. A. VAN
MANEN.

Prijs ingenaaid
f 3,—.1

Gebonden
.f
4.75.

Voor leden der Vereeniging en geabon-
neerden op het Weekblad wordt dit werk
beschikbaar gesteld tegen den prijs van

f 2,50
ingenaaid en
f 4,—
gebonden.

Bestellingen richte men tot het Secretariaat van het
Instituut, Pieter de Hooghweg 122, onder gelijk-
tijdige remise per postwissel of op postchèque- en
girorekening No. 8408, Rotterdam.

Ontvangsten.
.

Rio
Sanios
Data
Afge!oo pen
Sedert

Afgdoo pen
Sedert.
week
1 Juli
week
1
Juli

j

28 Aug. 1920 ….
59.000
470.000
264.000

1.671.000

1
28 Aug.1919
….

48.000
385.000
149.000
889.000

‘)

Niet genoteerd.

KAPOK.

(Opgave van de Makelaars
Gebrs. van der Vies, Amsterdam.)

Kapokstatistiek
op 31 Aug.
1920,

Voorr. Aanv.
Verk.
Voorr.

Importeurs:
1 Jan.

tot
tot
op

1920

31Aug.
31Aug.
31Aug.

S.
&
W. Birnbaum

1788 582
1226

H. G. Th. Crone ……..
1323

4856
5421 758

Edgar &Co ………….

1935
1935
.

Van Eeghen & Co…….
146

3918
3868
196.

Van Heekeren & Co. ….

906
906

Hoving & Beer……….
80

400 280 200

Landbouw-Mij,,Geboegan”

720 515
205mb
Mirandolle Voûte &Co.:
650

15.344
11.493
4501

S. L. van Nierop & Co .

2712
2615
97
W. Tengbergen & Co

1346 1346

Weise&Co …………..

1674
389
1285

J. Zwaardemaker EIzn

1426
1426

Order………………

7707 7201 506
2199

44732
37957
8974 (

Ec0N0MIScH-s’rATIsTIsCHE BERICHTEN
.5,

maismarkt. De vrachten iblevi
IE.
tus werd 82/6 afgedaan van
s G. Duuring & Zoon, Kolf

van down-river voor mais,
1
1
Jacobson & Zonen).

1n,,+o
dncnn v.ur1d woq 41ç.

Auteur