Ga direct naar de content

Jrg. 5, editie 240

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 4 1920

4 AUGUSTUS 1920

AUTEURSRECHT
VOORBEHOUDEN

E

Be ichten ‘•

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FIIJANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

5E
JAÂRGANC

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1920

No. 240

INHOUD

BIz.
DE ASSISTENTENREGELING VOOR DE OOSTKUST VAN SUMATRA
1
door
Mr.
H.
J.
l3ool

……………………….
669
De
Nederlandsche Katoenindustrie in
1919
door
Joan Oel-
derman

………………………………….
672
Stookolie voor Zeeschepen II door
W. B. K.
Verster

..
674,
Goud en Zilver in het tweede kwartaal
1920
…………
676
L
ondensche

Correspondentie ………………………
678
AANTEEKENING:
Nieuwe, wegen voor de Japansche scheepvaart ……
680
OvERzIcHT VAN TIJDSCHRIFTEN

………………….
681
MAANDCIJFERS:
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam

…………
681
Postchèque en

Girodienst

……………………
681
Emissies in Juli
1920

……………………….
681
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

……………….682-691
Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen,
Goederenhandel.
I
Bankstaten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN
Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruin.s.
Assistent-Redacteur voor het weekblad:
D. J.
Wan8ink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 122, Rotterdam.

Aangeteelcende stukken.: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.
Telef. Nr. 3000. Tele gr.adres: Economisch Instituut.
Pôstcheque en. girorekening Rotterdam No. 8408.

Abonnemen.tsprijs voor het weekblad franco p.p.
in Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën. f 22,50 per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van’ het Instituut ontvangen
het weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertentiën f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment v’olgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s- Grav enhage.

2 AUGUSTUS 1920.

De overvloed van middelen op de, geldmarkt ‘bleef

ook gedurende ‘de ‘af’geloopen week onverminderd aan-

houden. De rente vôor gelden op prolongatie liep van

5 op 4 procent terug, met geringe omzetten.

Privaat-disconto was weder 3% 34 pOt. met tame-

lijk veel vraag en weinig aanbod van wissels.

S

Op de wisselmarkt waren de ‘zaken de laatste dagen

wat ‘talrijker en levendiger. De voortdurende stijging

van den ‘dôllarkoers trok de aandacht.

De stemming voor de Marken was over het alge-

meen niet gurstig, hoewel de koers zich heden tijdelijk

tot ongeveer 7 vereterde.

De Engelsche bank-holiday deed heden ook zijn

invloed op de omzetten van de w.isselmarkt gevoelen.

‘LONDEN, 31 JULI 1920.

In aansluiting aan de vorige week was de geld-

ruimte in het begin der afgeloopen week niet zeer

groot, ‘alhoewel aan de ‘behoeften voldaan kon worded.

In d laatste helft der ‘week werd geld krap, zooda’t
door sommigen tot leenen ‘bij de Bank of England

tegen
36
pOt. ‘boven het disconto overgegaan moest

orden. Als oorzaken worden opgegeven, maandswisse-

ling en daarmede gepaard gaande geldbehoefte, stor-
tingen voor Ibelastingen en vacantie’s (een nagenoeg

algemeene uittocht uit de groot steden met het’ oog

op de naderende verhooging der spoorwegtaiieven).

‘ Noteeringen waren dienovereenkomstig ‘ook hooger
en er werd voor daggeld en 7-daagageld 536 pOt. grif

betaald, sommige afdoeningen zelfs op 6 pOt.;

2-maands papier noteerde 6-6% pOt.; 3- en 4-maands

8% ‘pct. en 6-maands 6
7
/s pOt.

Tengevolge van gouvernements-stortjngen en het

vervllen van een groot ‘bedrag •schatkistwisse’ls is de

makt op Vrijdag volkomen ,,gedra’aid”, on wel zoo, dat

daggeld geoffreerd werd tegen 336 pOt., terwijl som-
mige posten zelfs tegen 2 pOt. geen plaatsing konden

vinden.

7-‘daagsgeld ‘bleef op 536 pOt., disconto’s werden

op gemakkelijker prijzen verhandeld,

DE ASSISTENTENREGELING VOOR DE

OOSTKUST VAN SUMATRA.
1)

1.

Er is door de Indische Rgeering een regeling ont-
worpen der rechtsverhouding tusschen werkgevers en
assistenten, die ongetwijfeld ook belangstelling zal
wekken in Holland, waar talrijke Directies gevestigd
zijn van maatschappijen, die assistenten in dienst
hebben, zoodat een ‘bespreking dier regeling van pas
schijnt op dit oogen’blik, nu de definitieve redactie
van het ontwerp der Indische Regeering is gepubli-
ceerd.

Reeds in 1917 had de Indische Regeering een ont.’
werp, het eeiste, eener dergelijke regeling het licht
doen zien. Naar ‘aanleiding der gemaakte opmerkin-
en werd een gewijzigd ontwerp, het tweede, bij den
Volksraad ingediend en, nadat de behandeling in de
Afdeelingen en de beantwoording van het Afdeelings-
verslag door een . Memorie van Antwoord hadden
plaats gehad, in de. open’bare vergaderingen op 17 en 18 November besproken. Daarop werd ‘het derde ont-
werp door de Indische Regeering geredigeerd, . dat
thans voor ons ligt en waarop de Koninklijke mach-
tiging voor de definitieve ‘invoering gevraagd wordt. – Het geval is ‘belangrijk, om ‘verschillende redenen, o.a. omdat ‘het een proeve van sociale arbeidswetge-ving betreft, op welk gebied in Indië nog weinig ver-

1)
[Zie pa.g.
602
en
623,
.van dezen jaargang. -. Bed]

670

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920

richt is, voorts omdat het wel een aardigen kijk geeft

op de wijze, waarop de zaken in den Volksraad be-handeld worden en ook omdat wij kunnen zien hoe

en waarom deze proeve van wetgeving ontstond.
Maar voor de meesten zal het ontwerp wel het be-
langrijkst zijn, omdat er voorschriften worden gege-
ven,die door werkgevers en assisteflten in acht geno-

men moeten worden, zood-at wij beginnen zullen met
na te gaan, -wat -de- laatst ontworpen regeling
1)
in-

houdt.

Dit ontwerp zal, zooals in artikel. 1. is uitgedTukt,
alleen toepasselijk zijn voor werkgevers en assistenten

op i
an
db
ouwond
ern
eniingen en wel ter Oostkust van

Sumatra. Wel had het eerste ontwerp een wij-der strek-

king, ni. het zou gelden voor ondernemingen van ,,han-
del, landbouw of nijverheid” aldaar, doch het tweede
ontwerp sprak alleen van ,,landbouw-ondernemingen”

en toen -in het Afdeelingsverslag betoogd werd, dat ‘dé
regeling ook bij den mijnbouw moest -gelden, werd in

-de M-emorie van Antwoord meegedeeld, dat •het de bedoeling is, dat de regeling ook op andere onderne-mingen van toepassing zal worden verklaard, zoodra
de praktijk over -de doelmatigheid dezer regeling uit-

spraak zal hebben gedaan. De zaak is dus ook van

belang
Voor
werkgevers en employés in -andere ‘bedrij-

ven dan dat van landbouw.

In het ontwerp wordt een definitie gegeven v-an de –
begrippen ,,werkgever” en ,,assistent” (art. 3). Als

werkgevers worden beschouwd, de eigen-aren vah land-
böuwondernemingen en hunne vertegenwoordigers en

• ook de beheerders ‘der ondernemingen.

Onder ,,assistent” wordt verstaa-n het personeel, dat

rechtstreeks onder den ‘beheerder werkzaam is en in
den regel belast is met de dagelijksehe leiding van en

het toezicht op den -arbeid. Oorspronkelijk werd alleen
het
Europeesch
personeel met het woord ,,ass-istent”

bedoeld, doch naar aanleiding van de bemeiking in -de
ver-gadering van ‘den Volk-araad, dat ook Inianders
als assistent ter Oostkust werkzaam waren, werd het
woord ,,Europeesch” geschrapt, zoodat de regeling

ook geldt voor Inlanders; echter werden toen de In-
1-andsche ploebaze-n, m-andoers en •tan-dils, uitgezon-

derd.
Ofschoon zij niet onder de -definitie vallen, worden
toch nog iitdrukkeljk al-s niet -behoorende onder de
assistenten genoemd de -aannemers met hun personeel

en ‘de aan een ziekeninrichting ver-bonden personen,
zooals doktoren, hospitaalassistenten, verplegers enz.
De -vedarts eener maatschappij, of de landmeter, of
het kantoorpersoneel zal ‘dus niet onder het begrip
,,assistent” vallen, daar deze functionarissen 6f niet
rechtstreeks onder den heheer-der werkzaam zijn 6f niet in d-en regel met de dagelijksche leiding en het

toezicht op den arbeid belast zijn. –

De overeenkon’tsten
moeten notarieel wor-den opge-

– maakt; in Indië mag men oo

k gebruik maken van de

gelegenheid om de onderhandsche acte door een a’mb-
te,naar van het Binnenlan-dsch Bestuur of een Land-
– raad-voorzitter te laten waarmerken. (‘art. 1.) Het
– Burgerlijk Wetboek eischt geen notarieele contracten.
Het contract wor-dt aangegaan voor -bepaalden tijd
van minstens én jaar of voor onbepaalden tijd, maar
– ook hier-bij is de duur altijd minstens één jaar (art. 2)
du-s ook overeenkomsten voor ortbepaalden tijd zullin
• gedurende het eerste jaar ‘beschouwd worden ‘als over-
eenkomsten- voor een bepaalden tijd. Is de ter-mijn van een overeenkomst voor bepaalden
tijd verloopén, dan w-ordt zij geacht voor denzelfden
• termijn vernieuwd te zijn, tenzij ‘de overeenkomst vier
maanden voor -den afloop door een der partijen is op-gezegd -(art. 2, al. 2, vergelijk art. 1639f van het Bur-

— gerlij-k Wetboek). –
• – De overeenkomst voor onbepaalden tijd eindigt
– (althans na het eerste jaar) 4 maan-den nadat ze – is
• op-gezegd. (art. 2, al. 3, Ontwerp en- art 1639g B.W.)

‘)
Op aanvrage verkrijgbaar bij het Tabaks-Bureau, Leid-
‘sèhe- Gracht 13/15, Amsterdam.

Voorts kent -de regeling nog een
proeftijd,
die ten

allen
tijde
opgezegd kan worden ‘door een der partijen

en -die dan dadelj

k, eindigt, *elke
proeftijd
niet lan-

ger -dan 5 maanden mag duren en niet verlengd of

vernieuwd mag worden. (art. 2, -al. 4, Ontwerp, ver-

gelijk -art. 1639 1. B.W.)

In art. 4- is om-schreven welke punten
in de over-

en.komst geregeld moeten wor-den:

het
salaris
en eventueel a-ndere voordeelen; -onder

de laatstê wor-den verstaan bv. vrije woning, vrij stal.

personeel,
vrije
belasting, enz.;
de soort van. den.’bedon.gen. -arbeid.
Hier zal -met
een algemeene omschrijving kunnen worden vol-staan,

want de assistent is een ,,-manusje van alles”, -die

naast de leiding van en het toezicht -op den arbeid

van het Inlandsch werkv-olk, hetzij ‘bij de cultuur of

bij het bouwen, het aanleggen van dijken en wegen

of maken van afwateringen, ook kantoorwerk ver-
richt, -géld -haalt, transporten leidt, medicijnen ver-

strekt, uitbetalingen doet, enz., zoodat men naast de

leiding van en het toezicht op den arbeid zal kunnen

spreken van alle, hem door den werkgever (daaronder
valt ook de beheerder) opgedragen werkzaamheden op

of buiten de onderneming, die in het belang van -de

cultures, van het bedrijf, van het product en zijn -be-
– reiding, van de -or-de en de hygiëne op’ de onderne-
min-gen naar het oor-deel van den werkgever noodig

zijn.

Voorts moet in de overeenkomst vermeld wor-

den het
winstaandeel,
(tantième) en de wijze waarop

dit -berekend wordt. De. werkgever is niet verplicht

een tantième toe te kennen, -doch geschiedt dit dan
moet omschreven worden hoe het berekend wordt,

hoeveel percent van -de winst (bruto- of netto-winst)
onder de assistenten verdeeld wordt en naar wel’ken
maatstaf. – De vaststelling -der wijze, waarop -de winst-
uitkeering wordt -geregeld, blijft aan partijen over-

gelaten.

In -de -overeenkomst moeten vermeld worden
de

dagen waarop de assistent vrij
heeft;
het ontwerp

schrijft voor, -dat ‘dit- aantal niet minder zal mogen

bedragen dan

vier, waarvan twee Zondagen. –

In het ontwerp, -dat ‘door de Regeerin-g bij den

V-olksraad was ingediend, werden (overeenkomstig de
bestaa-n-de praktijk) minstens twee vrije -dagen ge– eischt. Doch de heer Suys c.s. hadden in een amen-
dement voorgesteld om vier vrije -dagen voor te schrij-
ven, waarvan twee op een Zondag, en in de vergade-
ring wees de heer Suys op ,,het manifest van vak-bon-
den te Medan van verschillende politieke richtin-

gen, waarbij uitdrukkelijk aangedrongen wordt op
Zondagsrust”. Dit ,,m-anifest van vakbonden” klinkt
eenigszins misleidend, want het was een manifest,
dat door leden van kerkeraden wa-s opgesteld (men

zie de ,,Deli-Ooura-nt” van 18 Augustus 1919).

Na een bedenktijd verkregen te hebben naar aalei-
din’g van dit en van andere amendementen van den
heer Suy-s c.s., komt de Regeering-sgem-achtigde in de

vergadering en – verklaart -de voorgestelde wijziging -niet te kunnen aanvaarden, ‘d’aar ‘het aantal vrije da-
-gen, aan den assi-stent toe te kennen, onmiddellijk
samenhangt -met -de vrije dagen, -die.. de koelies genie-
ten. De heer Suys antwoordt, -dat het aantal assisten-
ten d-an uitgebreid moet wdrden, waarop de Regee-
ringsgemachtigde te kennen geeft: ,,vin-den -de voor-
stellers het noodi’g het aantal assistenten uit te -brei-
den, soit, i-k vind het punt niet van -overwegend -be-
lang. Daarin wil ik weI tegemoet komen,” zoodat -het

amendement wordt over-genomen.
Voorts moeten in de -overeenkomst vermeld wor-

den -de
verlof sbepalin.gen.
en de voord-eelen, die de

assistent gedurende -dat verlof zal genieten.

Die verlof-s-bepalingen hebben ‘door de behandeling in den V’olksraad een belangrijke wijziging ondergaan.
Oorspronkelijk schreef het ontwerp voor 6f een jaat-
‘ljksch – binnenlandsch verlof 6f een verlof van acht
-maan-den na zes jaar dienst bij denzelfden – werkgevér

4 Augustus 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

671

(beide verloven met behoud van het volle loon), ,,ten-
zij de overeenkomst anders, bepaalt” (art. 4, al. 2,
tweede ontwerp).

Partijen waren dus vrij de verlofsbepalingen te
regelerL zooals zij wilden, doch als er geen regeling

was ‘getroffen (wat alleen de ‘beteekenis kan zijn van
de woorden ,,tenzij de overeenkomst anders bepaalt”)
zou er èf een j’aarlij’ksch binnenlan’dsch verlof gege-

ven moeten worden èf een •buitenlandsch verlof na
zes jaar.

Ook in de Memorie van Antwoord ‘blijft de Regee-
ring op deze regeling staan; maar in de openbare zit-

ting vereeniigt de Regeeringsgemachtigde zich met
het amendement van den heer Suys c.s., die van een

vertegenwoordiger van een Java’schen vakbond ge-
hoord had, dat de assistenten zoowel een jaarlijksch
verlof moeten hebben als een verlof na 6 jaar, en
schrijft dientengevolge in het derde ontwerp zoowel
een binnenland’sch verlof van een miand na elk jaar

voor, als een ibuitenlandsch verlof van acht maanden na 6 jaar dienst, en vervangt voorts de beginwoorden
,,tenzij de overeenkomst anders ‘bepaalt” door de door
den heer Suys voorgestelde woorden ,,’tenzi.j de over-
eenkomst een gunstiger regeling inhoudt”.

Daardoor is het niet meer aan
partijen
overgelaten
om anders en dus iets minder overeen te komen, zoo-

dat minstens de belde verloven tezamen gegeven moe-
ten worden voor de vermelde tijdvakken.

Het doet vreemd aan om den Regeeringsgemach-
tigde in de vergadering
te
hooren zeggen: ,,Meneer
de voorzitter, ik ga met dit tweede lid,
dat tenslotte
niets anders is dan een redactiewijzigireg,
volkomen
accoord” (wij curs’iveeren), want hier is toch werke-

lijk wel iets meer dan een ,,redactie-wijzigin’g” aan-
gebracht! Hoe dan ook, het overgenomen amende-
men komt in het derde ontwerp der assistenten-
regeling.

Volgens de bestaande overeenkomsten en usances
hebben de assistenten ter oostkust twee Vrije dagen
per maand, ‘meestal jaarlijks een vacantie van 8 of 14
dagen en altijd een buitenlandsc,h verlof na 6 jaren dienst van 6 of meer maanden, •zoodat de vrije tijd
voor den assistent aanmerkelijk ruimer is geworden.

Er werd in de vergadering van den Volksraad, mis-

schien wel met eenigen schrik opgemerkt, dat,, nu
onder de assistentenregeling ook Inlandsche en Chi-
neesche assistenten vallen, deze ook recht zouden
hebben op een ‘buitenlandsch verlof van 8 maanden,
wat onnoodig geacht wordt. Het Ohineesche lid van
den Volksraad, de •heer Kan, ziet niet in waarom

Chineesche assistenten geen recht op langdurig bui-tenlandsch verlof zouden krijgen en de heer Abdoel
Moeis eischt, hetzelfde recht op voor de Iniandsche

assistenten; de Regeeringsgemachtigde ,,heeft er niet
het minste ‘bezwaar tegen,” oodat alle rassen de-
zelfde rechten krijgen.

Of daarom ‘de Inlandsche assistenten een kijkje in
Europa zouden komen nemen is nog een vraag. De

assistenten toch ‘behouden wel vol ‘salaris, doch om-
trent de
reiskosten is
in de assistentenregeling niets

bepaald. Partijen kunnen daaromtrent overeenkomen
wat zij willen, dus ook, d’at die kosten ten laste van
den assistent ‘komen.

Tegenwoordig ‘krijgen de assistenten ‘bij de meeste

maatschappijen ter Oostkust vrije reis heen en terug

voor ‘hen en hun gezin e,n vol salaris gedurende den
verloftij’d.

Het recht op verlof gaat niet verloren door ont-
slag, zegt alinea 3 van art. 4; dit zal wel moeten

beteekenen, dat het recht op de uitkeerixugen, d’ie bij

een verlof zijn toegezegd, salaris, eventueel reisver-
goeding enz., niet verloren gaat. Na één jaar dienst
zal, indien dan •de assistent ‘ontslagen wordt, een
maand salaris uitgekeerd moeten worden. Wordt de

assistent na 6 jaar dienst bij ‘denzeifden werkgever
ontslagen, dan zal hem toch het salaris over 8 maan-

den uitgekeerd moeten worden en eventueel de reis
heen en terug.

E’r staat in art. 4, al. 1, no. 5, ,,binnenla’ndsch en/of
buitenlandsch verlof”; ‘dat be’teeként dus niet, dat
bui’tenlaxudsch verlof niet gegeven behoeft te worden,

doch alleen dat bij contracten voor een korteren ter-

mijn dan zes jaar geen buitenlandsch .verlof behoeft
bedon’gen
te
worden.

6. Ten slote moet in de overeenkomst vermeld ‘wor-
den de
plaats in of buiten Ned.-Indië waarheen, na
afloop van de overeenkomst of na ontbinding daar-

van ten gevolge van de schuld van ‘den werkgever, de

assistent en zijn ‘gezin alsmede hun lijfgoederen op

kosten van den werkgever zullen worden overgevoerd.
In de ‘bep’ali’ng van de plaats, w’aarheen ‘de assistent
kosteloos overgevoerd moet worden in de ‘boven aan-
geduide gevallen, zijn partijen vrijgelaten. Men kan
du’s overeenkomen eén plaats ter Oostkust en boven-
dien een plaats in Holland, waarheen ‘de assistent,

b.v. na een zeker aantal dien’stjaren, kosteloos wor’d’t
teruggev’oerd.

Echter is er een conflict ontstaan tusschen het
voorschrift van art. 4, ‘al. 1, ten 6e en het slot van
alinea 2 van art. 4.

Alinea. 2 toch zegt: ,,tenzij de overeenkomst een
gunstiger regeling inhoudt, heeft de assistent

na afloop van de overeenkomst of na ontbindin’g daai-

van ten gevolge van de schuld van den werkgever,
recht op ‘kostelooze. overvoering met zijn gezin naar
een door hem, ‘assistent, op te geven plaats”.

Deze slotwoorden ‘hadden nog zin toen alinea 2
begon met de woorden: ,,Tenzij de overeenkomst ‘an-
ders ‘bepaalt” (d.w.z. ,,n’iets ‘bepaalt”) dan zou de
assistent het recht krijgen zelf aan te geven, waarheen

hij kosteloos overgevoerd wilde ‘wor’den, doch nu de
beginwoorden van alineâ 2 luiden•., ,Tenzij de over-
eenkomst een gunstiger regeling inhoudt” is het af-
spreken in de overeenkomst van een plaats, waarheen
de ‘assistent kosteloos zal overgevoerd worden over-
bodig, althans doelloos, want het zal voor ‘den assi-

sten’t altijd gunstiger zijn om, als een ‘der bedoelde ge-
vallen zich voordoet,
zelf
te ‘bepalen waarheen hij al’s-
dan met zijn gezin kostekos overgevoerd wil worden:

Die slotwoorden zouden ‘dus uit ‘alinea 2 moeten
vervallen. Dan zou, indien ‘de plaats, waarheen de
assistent overgevoerd moet worden, niet afgesproken
is, alinea 4 van art. 4 ‘gelden, waardoor dan een be-

roep wordt gedaan op het plaatselijk ‘gebruik of bij
gebreke daarvan op de ‘billijkihei’d, dan wel ‘men wu
een nieuwe alinea toe kunnen voegen ‘achter alinea
25waarin met evenveel woorden wor’dt ‘bepaald, dat
indien omtrent de plaats, bedoeld in art. 4 al. 1 no. 6
niets is overeengekomen, de assistent op zal ‘kunnen
geven, waarheen hij orvergevoerd wil worden.
In het bovenstaande hebben wij dus de zes punten
gezien, die in de overeenkomst behandeld moeten
worden.

De overeenkomst is niet nietig indien de voorge-
schreven onderwerpen niet alle daarin behandeld zijn.
De verlofkwestie wordt dan geregeld volgens alinea
2 en de andere punten volgens alinea 4, d.w.z. volgens
het plaatselijk gebruik of, bij gebreke daarvan, naar
billijkheid door den rechter geregeld.

Men mag vragen wat de laatste woorden bedoelen.
In de vergadering van den Volksraad is men daar-
tegen opgekomen.

Mr. s’ Jacob had in den Vol’ksraad voorgesteld die
alinea aldus te lezen, dat wanneer de overeenkomst
omtrent de voorgeschreven punten ,,onvoldoende be-
palingen” inhoudt ,,zij beheerscht wordt ‘door de wet, het gebruik. of ‘de ‘billijkheid naar den aard ‘der over-
eenkomst” (men ‘zie art. 1375 HoIl. Burg. Wetb.).
De alinea ‘bleef echter ongewij
z
i
g
d. Het is nu onze-
ker of de ontwerpers hebzelfde hebben willen zeggen
als artikel 1375 B. W., zij het ook met andere woor-
den, dan wel of zij een andere regeling hebben willen
geven. Tegen een afwijking van den al’gemeeuen regel

672

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920

van artikel 1375 door dit ontwerp, zou in theorie

geen bezwaar ‘zijn, doch ‘wanneer door de redactie van

alinea 4 ‘van artikel 4 van het ontw
ç
r.p het gevaar ont-,

staat, dat de rechter er eerder toe komt, zijn suibjec

tieve opvatting van ibillijkheid in zijn beslissing vast

te leggen, dan zou de redactie van artikel 1375 ide

voorkeur verdienen.
In de Hollan’dsche arbeidswet zijn er bepaalde ge-

vallen, ‘waarin uitdrukkelijk de rechter bevoegd ver-
klaard wordt naar zijn opvattingen van ibillijkheid te oosdeelen en daar betreft ‘het onderwerpen, die door

partijen zijn geregeld. Mén zie artikel 1637 ii, 1637 x,

1638 q en 1639 r. Er is geen afwijking van art. 1375
B. W. ‘in het algemeen toegestaan, door den rechtei

bevoegd te verklaren geheel naar eigen opvatting van

billijkheid, met voorbijgang van den aard der overeen-

komst, te beslissen indien onderwerpen niet of niet
voldoende tusschen partijen geregeld zijn.

Een negatief. voorschrift betreffende den inhoud
van de overeenkomst is gelegen in de laatste alinea
van art. 4, ni., dat er geen .bedingen in voor mogen

komen, die direct of indirect ten doel hebben den

assistent te beletten een huwelijk aan te gaan. Zulke
bedingen zijn nietig. Deze alinea kwam in de regeling

tengevolge ‘van een gelijkluidend amendement.
Behalve voorschriften omtrent den inhoud en den uitleg der overeenkomst bevat het ontwerp een ver-

plichting voor den werkgever om den assistent koste-

loos
een behoorlijke
genees- en heelkun.dige behande-

ling met behoorlijke verpleging
te verstrekken indien

hij ziek is of door een ongeval wordt ‘getroffen, be-

halve wanneer de assistent zik wordt of ‘door het
ongeval wordt getroffen, terwijl hij met verlof is

(art. 6).
De assistent kan, als de geneesheer ‘dit wenschelij’k
acht, eischen, dat hij in een ziekeninrichting ‘wordt

opgenomen (art. 6 al. 2).

De leden ‘van het gezin :hebben geen recht op ‘koste-

boze verpleging of geneskundi’ge behandeling, want

dit is niet voorgeschreven, wel kunnen zij eischen
(art. 6 al. 3) dât, indien de behandelende geneesheei

dit noo’dig acht, ‘zij worden opgenomen in ‘het onder-
‘neniingshospitaal of in een centraaihospitaal, dus

niet in een ,,ziekeninrichti.n.g”, zooals de assistent kan

eisc.hen.
Hier is een regeling getroffen, die sterk afwijkt
van de regeling van het Hollandsch Burgerlijk Wet-
beek (art. 1638 y), waarbij de werkgever verplicht

wordt gedurende h’obgstens 6 weken voor de ‘behoor-
lij’ke verpleging en geneeskund’ige behandeling van
den inwonenden werkman zorg te dragen, terwijl de

werkg&ver de kosten daarvan op den werkman kan ve-
halen, wat de laatste 2 weken betreft altijd, en voor
de eerste 4 weken alleen voor het geval, idat de ziekte

of het ongeval door’ opzet of on!zedelijkheid van dén
werkman is veroorzaakt of wel het gevolg is van een
lichaa,msgebrek, waaromtrent de arbeider bij het aan-
gaan der overeenkomst opzettelijk valsche inlichtingen

heeft gegeven. –
In den Volksraad is men tegen de verplichting
opgekomen om Vrije geneeskundiige ‘behandeling te

verstrekken op de wijze als art. 6 voorschrijft. Ter
Oostkust ontvangt intusschen de assistent reeds, ook
bij langdurige ziekte, vrije geneeskundige behandeling

en verpleging. –

In het ontwerp der assistentenregel’ing .is geen ter-
mijn genoemd gedurende weiken hoogstens kosteloos

geneeskundige behandeling moet worden verstrekt.
Duurt de ziekte, die den assistent belet arbeid
te verrichten, langer dan 4 maanden, dan kan
dit een reden zijn, die den werkgever .het’r•echt geeft
den assistent voor den afloop der overeenkomst te
ontslaan (art. 11, al. 2, no. 4), doch alleen wanneer de assistent niet tengevolge van de uitoefëning van
zijn beroep ziek geworden is. In dit geval zal ‘hij recht
op vrije geneeskundige behandeling behouden tot den

afloop van de verbintenis.

Ziekte wégens een lichaaznsgebrek, waaromtrent de

assistent bij het aangaan der overeenkomst opzettelijk valsche inlichtingen heeft gegeven, kan een reden zijn
tot onmiddellijk ontslag (art. 11, al: 2 no. 3).

De assistent ‘heeft geen recht op
salaris gedurende

zijn ziekte,
althans niet na de maand, waarin de

assistent ziek werd of door het ongeval getroffen

werd. Hieromtrent schrijft het ontwerp niets voor.
In hot Afdeèlingsverslag werd voorgesteld een

salarisregelin’g ‘hij ziekte van den assistent in het

ontwerp op te nemen, doch in de Memorie van Ant-

woord wordt dit onn’oodig igeacht daar na de eerste
niaand geen salaris aan den zieken assistent behoeft

te worden uitbetaald. ,,De opname (zegt de Memorie
van Antwoord, pag. 3) in art. 4 van een voorschrift,

dat de overeenkomst ook moet bevatten een beding,’

in’govolge hetwelk de’ assistent recht heeft op zijn

salaris ‘bij ziekte of ongeval, verdient geen aanbeve-

ling, ook met ‘het ‘oog op de omstandigheden bedoeld

op ‘blz. 7 van het (afdeeli’n.gs) verslag; Partijen dienen
hieromtrent ‘vrijgelaten te worden. Wel zonde kunnen

worden voorgeschreven, dat in het geval de ass’istent

niet in het hospitaal wordt verpleegd (art. 6 al. 2)

deze recht heeft op .ininstens de helft van
zijn
salaris

vanaf de maand volgende op die, waarin hij door
ziekte of ongeval geen werk heeft kunnen verrichten.

In de eerste maand
heeft
hij altijd recht op ‘het loon,

daar dit een
maandloon
(in tekst gecursiveerd) is.”

•Het gebruik ter Oostkust is, dat het salaris van den

zieken assistent doorloopt, soms wordt een bedrag
voor voeding en bediening in het ‘hospitaal in reke-

ning gebracht. Mr. H. J.
Boot..

DE NEDERLANDSOHE KATOEN1NDUSTRIE

IN 1919.

In den vorigen jaargang
1)
is ‘bij ‘de bes.preking van

den toestand van ‘de Nederlandsche Katoenindustrie

gewezen op ‘de
bijna
algeheele stagnatie van het bedrijf

gedurende 1918 wegens de toen scherp doorgevoerde economische blokkade der Geallieerden, waardoor de

overzeesche toevoer van grondstoffen geheel had opge-

houden.

Toen na het sluiten van ‘dan wapens’tilstand in
November 1918 de overzeesche toevoer geleidelijk
werd hersteld, was ‘het voor de katoenindustrie ook

weer mogelijk de zoo hoog noodige grondstoffen aan te voeren. De eerste part,ij van circa 7000 balen ruwe
katoen werd reeds einde Januari 1919 per S.S. ,,Hol-

landia” aangevoerd uit New York, daarop volgde eeni-
ge weken later het S.S. ,,Almebo” met ruim 10.000

.ba]eu eveneens uit New York, terwijl daarna ge-
regelde aanvoeren plaats vonden en de invoer van
ruwe katoen na dien tijd voldoende was voor het Ne-
derlan’dsch yerbrui:k: Met den aanvoer van .katoenen

garens uit Engeland ging het niet zoo vlot; in het
begin van 1919 werd deze uitvoer nog door Engeland gérantsoeneerd in verband met het ,,Aigreement”, dat

einde 1918 door de N.O.T. met de Geassocieerden

w”erd gesloten en waarin voor katoenen garens slechts
een hoeveelheid van 10.000 ton per jaar, of ongeveer
1/3
der normale behoefte was toegestaan. De eerste

kleine partijen katoenen garens werden weliswaar
reeds ‘begin Februari ingevoerd, doch in het begin
bleven deze aanvoeren nog klein, doordat de N.O.T.
niet voldoende aanvoerconsenten kon ‘afgeven en hoe-
wel kort daarop dit rantsoen voor garens werd ver-
hoogd, werd het wel ongeveer April/Mei 1919 voordat
de invoer van Engelsohe garens voldoende was voor

de Neder’land’sche weverijen.
.Men ‘kan dan ook wel zeggen, .dat de meeste katoen-
•spinnerijen reeds in Februari en Maart 1919 met hun
bedrijf konden beginnen, terwijl d’it voor de weverijen,
waar’aan zelf spinnerjen verbonden waren, kor,t daar-

op ‘kon geschieden. Voor de weverjen, ‘die hun garens
moesten koopen, duurde dit in vele gevallen nog wel

1)
Economisch-Statistische Berichten
No. 167,
pag.
252.

4 Augustus 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

673

eenige maanden langer en zullen de meeste van deze

fabrieken in het afgeloopen jaar zeker niet voor Juli!
Augustus ‘in een eenigszins behoorlijke productie zijn’

gekomen.Bovendien was in de eerste helft van 1919
de brandstofvoorzieniug voor de industrie nog zeer

gebrekkig, zoodat vele fabrikanten ook daarom niet te

veel ‘haast durfden ‘te maken om hun
bedrijf
op vollen

gang te brengen. Ook had er door den langen stil-

stand der faibrieken een groot verloop onder de werk-

lieden plaats gevonden; velen daarvan hadden ander

werk gevonden en het duurde
dikwijls
geruimen tijd

voordat dezen weer voor de textielindustrie beschik-

haar waren.

Do invoer van ruwe katoen heeft geduren.de
1919

bedragen:
K.G.

ter waarde van

Noord-Amerikaansëhe ……..
21.039.978

f
‘43.809.750

Engeisch-Indische …………
1.962.777

,, 2.555.501

Egyptische ………………
21.980

, 76.375
Ned.-Indische

…………..
1.233.262

1.287.242
Diverse soorten …………..

351.173

,,

758.262

Totaal …..

24.609:170

f
48.487.130

tegen in
1918
……………
188.020

,,

850.000

en van k’atoenafval, dat oa. ‘als grondstof dient voor

de fabricage van zeer grove katoenen goederen, de-

kens, dweilen, katoenen bukskins, etc. uit:
K.G.

‘tetwaardevan

Engeland ……………….
9.539.051

f
6.106.805

Frankrijk ………………
1.122.605

,,

353.637
Noord-Amerika ……………

560.048

‘,,

676.667

Diversen ………………..
517.053

,,

360.529

Totaal ……
11.738.757

f
7.997.638
tegen in
1918′. ……………

1.224

868

terwijl de uitvoer in 1919 bedroeg van:

K.G.

ter waarde van

Ruwe katoen ……………..
974.644

f
1.883.153

Katoenafval …………….
3.148.147

,, 3.405.552

Behalve een klein partijtje van ruim 39.000 K.G.,
dat naar Zweden werd verzonden had ‘de uitvoer van
ruwe katoen bijna uitsluitend geheel naar Duitsch-
land plaats, terwijl ook van de uitgevoerde ‘katoen’af-val circa 85 pOt. naar Duitsohiand werd verzonden.
Het sal’do invoer voor 1919 bedroeg dus voor ruwe
katoen circa 23.634 ton en voor katoenafval 8.590 ton,
dat wel niet gehêel verbruikt ‘zal zijn, zoodat men
wel mag aannemen, dat de voorraden aan de spinne-
rijen op het einde van 1919 vrij tbelaiigrijk geweest
zijn.

Als men in aanmerking neemt, dat de invoer van
katoenen garens uit Engeland in de eerste vier maan-
den van 1919 nog zeer gering is geweest, is de totaal-
invoer ten slotte nog belangrijk geworden, want deze
heeft ‘bedragen:

K.G.

ter waarde van
Ongetwijude ruwe garens ..

20.873.465

f
68.697.659
11

gebl. en geverfde garens

733.383

,,
2.273.548
Getwijude garens tweedraads.

941.332

4.163.055
meerdraads

470.884

2.007.301

Totaal ……
23.019.064

f
77.141.563
waarvan ..

21.297.404
uit Engeland
978.775
,, België
539.140
,, Duitschiand

terwijl de uitvoer van katoenen garens in 1919 heeft
bedragen:

K.G.

ter waarde van
Ongetwijnde ruwe garens ….

347.569

f
1.176.627
11

gebl.en geverfde garens

376.167

,,
1.384.984
Getwijnde garens tweedraads

114.76

,,

512.742
meerdraads

20.143

,,

100.703

Totaal

858.605

f
3.175.056

Van de
ongetwijnde
ruwe garens werd 313.555 K.G.
naar Duitschiand uitgevoerd en van de gebleekte en
geverfde garens 264.887 K.G. naar N’ed.-Indië, waar-
schijnlijk voornamelijk de bekende Turksohe-roode ga-

rens van de Helmondsche ververijen.

Het totaal invoer-saldo van de grondstoffen voor
de Ned. katoenindustrie heeft dus bedragen:

ton

ter waarde van

Ruwe katoen ……………..
23.634

f
46.603.977
Katoenafval …………….
8.590

4.592.086
Katoenen garens …………..
22.160,, 73.966.507

Totaal

54.384

f125.162.569

Bovendien is gedurende 1919 totaal aan katoenen
manufacturen nog ingevoerd:

Ruwe manufacturen voor druk-

K.G.

ter waarde van

kerj en ververj ……….
824.759

f ‘ 2.996.437
Ongebleekte manufacturen..

132.480

887.493
Gebleekte

,;

. . .

‘ 1.550.136

14.159.350
Geverfde

,,

. . .

3.394.278

27.566.623
Bedrukte

..

755.984

7.721.382
Bont geweven

….

49.781

,,

307.886

Totaal ……
6.707.398

f 53.629.171

waarvan ruim 90 pOt. uit Engeland afkomstig was.

Vodr de katoenspinnerijen mag over het algemeen
..het .afgeloopen jaar tot de gunstige jaren gerekend
wor’den. De vraag naar katoenen garens in Engeland was vooral gedurende de tweede helft van 1919 zeer

bevredigend, zoodat ‘de spinmarge da’ar zeer ruim was

en ook de Nederl’andsche katoenspinnerijen voor hun-

ne garens goede prijzen konden ‘bedi’ngen. Ook voor
de weverijen zullen in de meeste gevallen ‘de resultaten

i
niet ongunstig
zijn
geweest. De binnenlandsce voor-
raden van katoenen ‘manufacturen waren in het ‘be-

gin van 1919 zeer gering en de vraag vôor de ‘binnen-

landsche consumptie is vooral gedurende de voor-
jaarsmaanden van 1919 zeer levendig geweest. Boven-
dien was er ook nog al vraag voor verschillende Euro-
peesche markten, waar gedurende ‘de eerste helft van
1919 de ‘koersen zich nog op een heel wat hooger
niveau ‘hebben bewogen, ‘d’an wij thans gewend’ zijn.
De uitvoer van katoenen manufacturen naar. Duitsch-
land gedurende het afgelo’open jaar was dan ook zeèr
belangrijk.

Ook de overzeesche export kon zich gedurende het
afgeloopen’ jaar weer geleidelijk herstéllen. Hoewel

bij het sluiten van den wapenstilstand voorraden op
de overzeesche markten over het algemeen niet groot

waren, waren prijzen zoowel van r.uwe kâtoen als
van manufacturen toen zoo hoog gestegen, dat men
algemeen ‘bij herstel van het Vrije zeevaartverkeer
veel lagere prijzen verwachtte en ‘koopers op ‘de meeste

overzeesche markten, nie’ttegenstaande ‘hun meestal
zeer geringe voorraden ‘bijna allen een afwachtende
houding bleven aannemen. Toen prijzen van ruwe
katcen in Liverpool ‘d’an ook van 25 pence in Augustus

191$ tot 16 pence in Januari 1919 daalden en prijzen
van’ katoenen .garens in Manchester in verhouding nog
meer (32er twist kostte in ‘September 1918 zelfs 56 pence en in Maart 1919 26 pence) volgde ‘een alge-
‘meene prijsdaling op de overzeesche markten en was
‘het begin 1919 dan ook zeer moeilijk om export-orders
.te krijgen. In Maart/April 1919 waren vele soorten

van manufacturen op de Manchestermarkt 40 i 50
pOt. goedkooper ‘dan in Augustus 1918 en op deze
basis begon langzamerhand ‘de belangstelling van de
overzeesche markten te herleven. In vele van deze
landen, speciaal Engelseh-Ixidië en China,
was
boven-
dien de koers, door de groote rijzing der zilverprijzen zeer gunstig ende ‘koopkracht dezer landen zeer ver-
meerderd, terwijl de voorra’den’van manufacturen bij-
na overal gering waren. Gedurende de tweede helft
an 1919 is de vraag van bijna alle overzeesche mark-
ten te Manchester zeer ‘bevredigend geweest en heb-‘
ben ook de Nederlandsche katoenweverijen steeds vol-
op exportord’ers ‘tot ‘bevredigende prijzen ‘kunnen
krijgen. Door dezen ‘stand van zaken is het, dan oo’k
‘voor de Twentsohe industrie mogelijk ‘geweest om
haar oude buitenlan’d’sche connecties weer aan te
knoopen of deze, waar zulks ‘door de gevolgen van den
wereldoorlog noodig was, doôr nieuwe te vervangen.
Als men aanneemt, ‘dat de totale productie ‘van de
Nederlandsche ‘weverijen gedurende 1919 zeker nietS
meer ‘heeft bedragen dan de ‘helft van een normaal
‘jaar, terwijl het verder dikwijls drie A vier maanden
en soms nog langer ‘duurt voordat de ingevoerde ruwe

674 ..

ECONÔMISCH-STATISTISCHE BËRICHTEN

4 Augustus 120

katoen of garens de fabrieken- in den vorm van ge-

bleekte, geverf de of gedrukte manufacturen heeft ver-

laten, is de totaal uitvoer van katoenen manufacturen

gedurende 1919 nog niet zoo onbevredigend geweest.

Deze uitvoeren hebben n.1 bedragen:

K.G.

ter waarde van

Ruwe manufacturen ………..
1.776.881

t
5.983.471
Gebleekte

4.865.551

,, 26.179.484
Geverfde

2.191.814

,, 13.287.621
Bedrukte

824.013

,,
6.945.305
Bontgewev.

1.518.193

,, 8:125.020

Totaal ……
11.276.452

f
60.520.901

en wél naar de volgende landen:

Europa:


K.G.
ter waarde va&

Groot-Brittannië ……….
129.042
f
1.090.614
Duitsch1ad …………..
1.650.899
,,
12.344.438
België

……
. ………..
355.0’53
,,
2.032.988
Frankrijk ……………..
209.320
;,
1.250.775
Noorwegen

…………..
336.916
,,
2.046.237
Denemarken ……………
73.805
,,
455.794
Rusland

…………….
303.193
,,
1.048.659
Oostenrijk-Hongarije
63,876
,,
.554.694
Griekenland …………..
.
9.522

.
43.512
Eur.

Turkije

…………
41.834
,,
208.796

Azië:
Ned.

Indië

…………..
6.080.768
f
29.449.327
Eng.

Indië

…………..
594.323
,,
3.442.388
Ceylon

………………
88.721
,,
498.391 Malakka

…………….
50.917
,,
221.409
China (mcl. Hongkong)..
231.873
,,
863.458

Afrika:
Egypte

………………
5.423
f
15.000
Algiers

……………..’
61.122
,,
321.500
Britsch West-Afrika
95.009
,,
979.158 Franseli

,
…….
17.536
,,
101.605
Port.

.,
7.083
,,
54.925

Amerika:
Vefeenigde, Staten

10.968

f

88.675
Argëntinië …………..
10.092

‘,

36.821
Ned. West-Indië ……….
7.431

,,

38.814

De groote nitvoer naar Duitschiand is waarschijn-

lijk slechts geschied om in het poote tekort aan ma;
nufacturen daar te lande eenigszins te voorzien en zal

in het loopende jaar, nu de Duitschd fabrieken zelf

beginnen te produceeren en de markenkoers zooveel

ongunstiger is, zeker wel veel minder zijn. Voor de

Du’itsche spinnérijen is het zeer moeilijk oin voor
eigen iekening katoen te importeeren en dâarvan ga-rens voor de binnenlandso.he consumjtie te spiniien.
Niet alleen zijn daarvoor enorme kapitalen noodig; bij een koets van 7Y2 cnt kost een baai katoeit th’ns
pLI.

10.000 mark, terwijl een gemiddelde spinerij. allicht
een paal’ honderd balen per week noodig heeft, dooh
ook het koersi’ïsico is enorm. In het vooi’jaar van 1920,!
toen •de markenkoers steeds bleef dalén was de toe-

stand voor de importeurs gun’sig, daar de ingevoerde.
producten steeds meer marken waard werden. Toen,
daarna de mai’kenkoers steeg, ging het juist andersom

en .hddén groote verliezen plaats; katoenen garen.s,
die in Februari 1920 in Duitschiand nog 200 mark
pel’ K.G. ‘kostten ‘bij een koers van 2Y2 cent, waren in’
Mei, toen de koers 73- cent ‘was, tot circa 60 mark
per kilo gedaald.

Het is duidelijk, dat het op ‘deze wijze voor den
Dui-tschen industrieel zeer mQeilijk wordt om zaken’
te doen. In vele gevalleh worden de zaken in Du’itsch-
land dan ook in A’mer’ikaansche courant gedaan, ter-
vijl ei’ ook spinnerijen zijn, die een groot gedeelte
van hun ‘garens in Nederland trachten te verkoopen,
om daar dan een gul’denstegoed te krijgen, waattegen.
zij weer gi’onstoffen kunnen koopen. Ook werken vele
Duitsche 9pinnerijen, vooral ‘die in Westfalen en
Hannover langs de Nederladsche giens liggen, voor
rekening van Neder’l’andsc’he weverjen, ‘die de ruwe
ktit’oen in loon laten spinnen en de garens weer in
hun eigen fabrieken verweven. Niettegenstaande al•
deze hulpmiddelen sukkelt de Duitsohe text’ielindu-trie toch nog zeer, ook met kolengebrek en eet nien
,

algemeen aan, dat de fabrieken daar m’et niet meei

dan ongevéer een deHe van hun ûormale productie
werkeii. Het zal zeker nog zeer lâng duren alvorens

de Duitsche textielindustiie, om van de Oostenrijk-

sché industrie nog maar niet te spreken, weer op de

prodtitie van voor den oorlog zal zijn gekomen.

Voor de Nederl’and’sche textièlindustrie is over het

algemeeîi ‘de toestaild op het oogenblik niet heel gun-

stig. De binnenlandsche vraag is de laatste maanden

teer ve’rminderd, ‘gedeeltelijk omdat er voldoende

voorraden in de tweede hand zijn en ôok al omdat het
vertrouwen in de tegenwoordige hooge prijzen eenigs-

zijis geschokt is. Nu prijzen van ‘verschillende s’tpel-

artikelen de laatste maanden gedaald zijn, veissaôht

het publiek algemeen lagere
prijzen
en ‘koopt men in

de meeste gevallen niet meer dan ‘absoluut noodig is.

Bovendien zal de consumptie wel de nadêeiige gevol-

gen ondervinden van de tegenwoordige prijzen van

katoenen goederen, die on’gêveer het drie-
a
viervou-

d’ige bedragen van de
prijzen
van 1914, terwijl de

koopkracht van verschillende groepen ‘der Nederland-

sche bevolking niet in dezelfde mate is toegenomen.

Een groote kracht’ voor de Nederlandsche textiel-
industrie was steeds de exportmogelijkheid naar over- –

zeesche landen, doch de vraag van de meeste over-

zeesche markten is den laatsten tij’d al ‘ieer miniem,

Hoofdzakelijk schijnt dit wel het gevolg te zijn van

gebrek aan’vertrouwen in de tegenwoordige prijzén en
verder van de groote daling in zil’verprijzen, waardodr
‘de sterl’ingkoersen’v’an de grootste afzetge’bieden van
katoenen goederen – China en Engelsch-Indië -,
de laatste maanden zoo belangrijk gedaald zijn. Over

het algemeen schijnen voorraden niet groot te zijn

en bedragen deze op de belangrijkste markten zeker

minder dan in vroegere jaren, zoodat men wel ver-

wacht dat de vraag naar katoenen goederen tegen den a.s. herfst weer zal ‘verbeteren, vooral als .de rzil’vér-
koersen eenigszins stabiel blijven, terwijl men dan ook

beter over den opibi’engst iran den ditjarigeit Amen-

kaanschen ‘k’atôenoogst kan oordeelen. Het is aeker te
hoen, dat deze na ‘hét anvankelijk slechte begin nog
zal meevallen en dat dan ôok de ‘vraag naar katoenen

goederen weer zal oplevôn. Speéiaal toon onze vader-
landsche industrie is dit zeer noodzakelijk, daar de roductiekosten steeds hooger wor’den, niet alleen

tengeirolge der nog. steeds dooDgaande stijging der’
bonen, doch ook doôr de zeer hooge prijzen dei steen-
kolèn voor de industrie, terwijl deze productiekosten
nog belangrijk zullen toenemen bij de invoering van
de 45urlge werkweek, welke volgens de couranten-

berichten waarschijnlijk in het as. najaar zal plaats

vinden. J. G.

STOOKOLIE VOOR ZEESCHEPEN.

IT.

Wij besloten het eerste deel onzer beschouwingen
over bovenstaand onderwerp met de opmerking, dat,
al moge in het oliebedrijf het bestaan van zeer groote

kapitaalkrachtige ondernemingen zeker te rechtvaar-
digen zijn, op grond der groote risico’s, welke de olie-
winning meebrengt, van het ‘standpunt van dan
consument jit bezwaar blijft bestaan, dat, aangezien
de .wereldp’roductie van petroleum in hoofdzaak in
handen is van ‘twee oppermachtige maatschappijen,

pi”actisch geen prijsinatigende invloed door’ krachtige

concurrentie ‘wordt, uitgeoefend.
De toestand is nu, dat de olieprijs in de voornaam-
ste hunkerstations gebaseerd wordt op den kolenprijs
tej’ plaatse en, rekenin’g houdende met de .hooge’re
calorische waarde van de vloeibare brandstof, in een
bepaalde verhouding ‘hooger wordt gesteld dan die

kolenprijs.
Het is duidelijk, dat de zelfkosten van stookolie
f.o.b. bunkerhaven, (‘berustende op ‘den f.o.b.-pnijs in
Mexicaansche ‘haven, vracht, en verdere kosten), ‘het
volgen van de zoo zeer om.hooggeloopen koldiiprij’zeii
iiiet i’echtvaardigen.
In den kôlenprijs, voor levering vrij in de bunker’s

4 Augustus 1920

ECONÖMISCH-STATISTISCHE BËRICHTEN

675

van een stoomschip, zit immers een zeer groot per-
centage arbeidsloon. Gezien de bovengeschetste wijze

waarop de olie uit.de
bronnen wordt gewonnen, blijkt
wel dat dit met den olieprijs niet het geval is.

Het feit is echter, dat de directe en indirecte voor-
deelen van olie boven kolen zoo zeer allerwegen ver-

kondigd zijn, en oppervlakkig zulk een indruk, ma-
ken, dat in vele havens een
dergelijke
meerprijs voor
de olie wel te verkrijgen is.

De twijfelachtige aard van een deel der voordeelen,

en ‘de bezwaren, welke inderdaad evenzeer aan het
oliestoken zijn verbonden, werden hiervoor reeds ten

• deele aangeduid. Uiteraard trekken zij echter na
eenige praktijk, en na toepassing op meerdere schepen;

de aandacht.

Waar thans echter •brandstofschaarschte bestaat,

k a n door de machtige oliemaatschappijen in vele
havens een hooge prijs, zelfs eefi dergelijke meerprijs
boven den zoozeer gestegen kolenprijs worden ge-
vraagd, en dit geschiedt dan ook, want temper.ênde

invloeden, buy. regeeringspressie, behoeven niet te
worden gevreesd,s’de vraag is groot, en de reeder’s be-
talen voorloopig. De hooge ‘brandstofprijs drukt de

exploitatie der schepen, en hierdoor
blijven
de vrach-

ten hoog, en ten slotte Ibetaalt dus het publiek den
hoog’en prijs der olie aan, de maatschappijen.
Weliswaar hebben de ,,Standard Oil” en de ,,Royal

Shell” niet de absolute alleen’heerschappij, en bestaan
er ongetwijfeld tegenwoordig méér kleinere onafhan-
kelijke maatschappijen dan algemeen gemeend wordt, doch de beide eersten hebben toch een zoodanig over-
heerschenden invloed, dat het steeds hunne prijszet-
tingen zijn, waarmede de groote consumenten in de
piaktijk rekening hebben te houden..
Op de meeste belangrijke loliebunkerstations ‘bestaat
dan ook geen reëele concurrentie, en deze zal ook
niet gemakkelijk kunnen ontstaan, aangezien een vol-
ledig uitgeruste olieproduceerende, transporteerende,
en distribueerende maatschappij over zeer groote
middelen en organisaties moet beschikken, niet alleen
over olieterreinen op vei’schilende puntén op aarde,
doch ook over pijpleidingen, raffinaderijen ,tanks,
pompstations, tankschepen, tanklichters, enz.
• De beide bovengenoemde ‘grootmachten bezitten al
deze middelen en al dergelijk materiaal, met-, of in

have verschillende dochtermaatschappijen, en, wat in
dozen tijd zeer belangrijk is, zij ‘hebben ook hare
eigen talrijke tankvloten.
‘Bij de jongste aanvedhting door de ‘bekende Engél-‘
sche regeeringscommissie van ‘hunne olie-prijspolitiek,
werd ‘de bewering, dat de Koninklijke Shell-groep en
cle Standard Oil-com’binatie oppermachtige olietrusts
zijn, welke de olieprijzen geheel in handen hebben,
met groot gebaar afgewezen.
Dit moge theoretisch juist zijn, in de praktijk
wordt, zooals reeds gezegd, door de groote consumen-
ten wel degelijk gevoeld dat men aa de macht ‘dezer
beide groote concerns is overgeleverd.
Het veel aangevoerde argument der hooge olie-vrachten ter verdediging van de hooge olieprijzen
gaat ook ten deele mank. Wel is er een belangrijke
schaarschte aan tankertonnage, en zijn ook in ver-
band daarmede ‘de bouwprijzen van nieuwe tanksche-
pen zeer omhoog gedreven, en eveneens de trip- en
time-ch’arterprijzen op een bijzonder ‘hoog peil ‘aange-
land, doch juist ‘die beide zeer groote oliemaatschap-
pijen bezitten ‘groote vloten van tankschepen, welke

voor een groot ideel nog in den ,,goedkoopen tijd” zij.n
gebouwd, en deze maatschappijen maken dus mede zelf
de hooge olievrachtprijzen, steken althans de. ‘baten
daarvan in eigen zak.

Een lichaam met den omvang van de Koninklijke
Shell-combinatie
‘blijkt
echter te groot en buiten de
grenzen van een enkel land uitgegroei’d en internatio-
naal vertakt te zijn, dan dat het onder de contrôle
van een enkele natie gebracht zoude kunnen worden,
zelfs als het de Engelsche regeering is, die in deze
richting iets tracht te bereiken.
Dit ontneemt echter niets aan ‘het ‘belang van de

onderhandelingen, welke in den laatsten tijd meer de
algemeene aandacht trekken, en welke gevoerd worden

teneinde een basis te vinden waarop de Engelsche
regeering eetfigen invloed zal kunnen
‘verkrijgen,
of
althans tot samenwerking zal ‘kunnen geraken met ide
Royal-Shell.

Het is genoegzaam ‘bekend, dat de Engelsche regeé-

ring belangrijk ‘geïnteresseerd is bij de ,,Anglo-Per-
sian” petroleum-maatschappij, welke zeer veel’ .belo-

vende diieterêinen bezit en wélke tevens doende is om

op talrijke ‘belangrijke punten ôlie-‘bunkerstations op
te richten, gebruik ‘makende van de Organisatie der

steenkolenbunkerdepôts van William Gory & Sons.
Op de-ze wijze verschaft de Eugelsche regeering

zich dus’ indirect zekerheid, dat zoowel voor hare
ooHogs •al’s koopvaardijvlo’ot, deze belangrijke ‘brand-
stof in voldoende mate aanwezig zal zijn op- de pun-ten, welke door haar, ook uit strategiache en politieke
overwegingen, van het meeste belang worden géacht,
‘op ‘dezelfde wijze als zij dit tot nog toe steeds met
kolen gezorgd ‘hëeft te ‘doen.

Om terug te komen op de stookolie-voorzienings-
voonützichten k’an opgemerkt wrden, dat van ver-
schillende zijden p]annen gemaakt worden om op een

groot aantal plaatsen, welke als ‘bun’lcer’station van be-
lang zullen zijn, :olietanks met toebehooren te bouwen.
Verder ‘komt er verbetering in de capaciteit der ge-
zamenlijke wereldvloot van tankschepen, nu op zoo
groote schaal nieuwe tankers worden aange’bouwd
(totaal ongeveer 1 millioen ton D.’W., waaronder
schepen met een olielaadvermogen van meer dan
20.000 ton).

Waar de opsl’ag- en transportmoeiiijkheden dus on-
getwijfeld binnen afzienbaren .tijd opgelost kunnen worden, is ‘dus ‘het punt, dat van het meeste belang
blijft, de productie van stookolie, en wat dit nu be-

treft’ behoeft de recente teleurstellende ondervinding
in Mexico niet tot ontmoediging aanleidïng te geven;
er is ‘althans geen reden om plotseling van ,,himznel-
hoch jauchzend zum Tode betrü’bt” te zijn en de
stookelietoekomst der komende jaren te zorgelijk in
te zien.

Wat Mexico betreft zijn, vooral ook nu de moei-
lijkheden tusschen ‘de U. S. en de Mexicaansche regee-
ring, (tengevolge waarvan de meeste maatschappijen
hare boorwerkzaamheden moesten staken,) in hoofd-
zaak zijn, opgelost en de stroeve figuur van den pre-
sident Caranza van’ het tooneel is verdwenen, ‘de voor-
uitziöhten weer vertrouwenwekkend. Dank zij ver-
séhillende nieuwe wollen in ‘het Amatlan-district, ‘be-
draagt dê potentiaalproductie der Zuidelijke velden
nog circa 650.000 barrels per dag; (van het Noorde-

lijke Panucoveld is de potentiaalproductie thans ca.
475.000 barrels per dag), alleen zijn nog niet alle
pijpleidingen aanwezig, ‘ welke noodig zijn om deze

productie ‘af te voeren. Ook verder is dit lan’d’ zoo
groot en moet ‘d’aar nog zooveel geëxploreerd worden,
‘dat bij een intensieve exploitatie alleen reeds van
Mexico zonder twijfel nog zeer veel ‘voor de toekomst verwacht mag worden.

Overigens mogen’ de oogen vol vertrouwen ‘gericht
worden naar Perzië en Mesopotamië
;
ivaar veeFbelo-
vende velden op exploitatie wachten. Ook elders moet
nog geëxploreerd worden, en bestaan nog alle moge-
lijkheden van olieproductie, terwijl velden als die van
Roemenië na terugkeer van geregelde toestanden en
na u’itîvoering van ‘de noodige herstellingen en uit-
breidingen aan pijpleidingen, opslagplaatsen, enz.
oo’k weer zullen gaan levèren.

Hoewel dus op het oogenblik de stookolieproduetje,
het transport en de distributie zich nog niet ‘hebben
aangepast aan de bchoeften, welke vooral voor de
scheepvaart ‘bestaan, en welke voorloopig geleidelijk
zullen blijven toenemen, wijzen alle teekenen er op
dat in den huidigen toestand verbetering zal komen,
en dat produdtie en consumptie geleidelijk meer naar
elkaar zuilen töegroeien.

676

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920

Wat de tegenwoordige positie betreft dient toch

ook niet uit het oog verloren te worden, dat ide scheep-

vaart gedurende en na den oorlog een belangrijke ver-

jon’gingskuur heeft ondergaan, welke voor een groot
deel in een stookoliebad heeft plaatsgegrepen. De in

de laatste jaren op zoo 8ndlle wijze en op zoo groeten

schaal gebouwde nieuwe tonnage werd, ‘vooral wat de

Amerikaansche scheepsbouw betreft, voor het stoken van ‘vloeibare brandstof ingericht; over het algemeen

kan gezegd worden, dat vooral dââr, wel wat al te

driftig tot het oliestoken is overgegaan, en niet ton

onrechte wordt met het oog ‘hierop wel eens van een

,,oliekoorts” gesproken.

Nu echter geleidelijk blijkt, dat stookolie toch wer-:

kelijk nog niet als alleenzaligmakend moet worden be-

sdhouwd, en dat lang niet voor elke vaart en voor elk scheepstype aan oliestoken absolute voorkeur

moet worden geschonken, de olieprijzen zeer gestegen

zijn; en de beschikbare voorraden na de crisis in de

Mexicaansche productiege’bieden niet toereikend ble-
ken, doet zich het merkwaardige verschijnsel voor,

dat enkele Amerikaansclie reeders, welke hunne sche-
pen uitsluitend voor oliestoken hadden laten bouwen,
deze schepen voor geruimen tijd uit de vaart nemen
om ze voor kolenstoken in te richten, terwijl te zelf-

der
tijd
aan deze zijde van den oceaan de oudere ree
derijen in kalmer tempo hare schepen, welke daarvoor

het meeste in aanmerking kômen, van een oliestook-

installatie gaan voorzien. De kolen-stookinrichti’ng
mag daarbij echter niet afgeschaft worden, en de

hiervoor benoodigde vuurfronten, roosterbaren, en

verdere benoodigdheden moeten bij voorkeur steeds

aan boord .worden meegevoerd, opdat zonder veel tijid
verlies de stookinrichting van olie- voor kolengebruik
kan worden omgebouwd, wanneer de aard der route,

welke bevaren zal worden, de verhoudingen der prij.
zen der beide brandstofsoorten, de voorraden op de
bunkerstations, of andere redenen het terugkeeren tot

kolenstoken wenscheljk mochten maken.

Waar •de enorme brandstofprijzen een zeer druk-kende post op de scheepsexploitatierekeningen zijn

gaan vormen, (en. dan ook een groot deel der brute
scheepsvrachten in de zakken der kolen- en olieleve-
ranciers terecht komen), en verder door de hooge
gages, hooge bouw-, reparatie-, en onderhoudskosten;

en de ‘booge plaatskosten in de havens, waar boven-
dien elk oponthoud thans zooveel langer duurt dan
voorheen, de goede exploitatie van een schip steeds
moeilijker wordt, nu, mede door de terugkeerende
concurrëntie, de vrac’hten reeds aanzienlijke d.alingen
vertoonen, is het dan ook meer dan ooit noodzakelijk

met de uiterste zorg voor elk ‘bepaald doel •het
meest

bruikbare scheepstype te bepalen.

in ‘verband met .die ‘bijzondere eischen welke vo6r
elk verkeer aan de schepen moeten worden gesteld,

is het dan ook begrijpelijk, dat in het algemeen voor
den stan’daardbouw, vooral zooa’ls deze in Noord-
Amerika werd uitgevoerd, bij de oudere meer ervareji
reederijen, aan deze zijde, weinig enthousiasme bestaat.

Niet alleen voldoet de •bouw op vele nieuwe U.S.
werven niet aan de eischen, welke aan eerste klas
zeeschepen mogen worden gesteld, ‘doch hôe nuttig
de z.g.n. :standaardiaeering van scheepsonderdeeled
moge zijn, het op groote schaal in standaardboufv

afleveren van geheele schepen, kan bezwaarlijk aan de
zoo sterk gespecialiseerde eischen van het scheep-
vaartverkeer voldoen.
Nietemin was deze standaardbouw als tijdverschijn-
sel een merkwaardig en bewonderenswaardig staaltje
van Amerikaansoh ‘durven, willen en kunnen. H’et
tempo waarin groote nieuwe werven worden opgezet,

georganiseerd en in bedrijf. gesteld, en de snelheid
waarmede vooral bij de z.g. ,,fabricated .ships” nieuwe

booten werden opgeleverd, d.wingt allen eerbied af,
vooral indien men bedenkt, dat het werkvolk vooi
de werven en werkplaatsen voor het grootste deël nog
moest worden opgeleid, evenzeer als de suurlieden

en machinisten welke die schepen overzee moesten
brengen.

De exploitatie van de nieuwe groots scheepswer-

ven in de States, welke reeds ‘bij enkelen de vrees
deed opkomen voor een overstelpend aanbod van

scheepsrui.mte ‘binnen afzienbaren tij’d, was wellicht
mogelijk gedurende de rioodjaren, toen naar ‘kost- en

exploitatieprijzen van het gebouwde materiaal nau-

welijks behoefde te worden gekeken, thans echter is

dié wild’e periode in hoofdzaak voorbij en wil men die

schepen niet meer.
Beter werk tegen dul’dbare prijzen kunnen de

meeste van die werven niet leveren, en reeds is de

bestaansmogelijkheid voor een aantal ‘dezer jon.ge

groot-opgezette werven verdwenen. Deze werden opge-
heven en waarschijnlijk zullen er meerdere volgen, en

het schijnt niet uitgesloten, dat een crisis op scheeps-

bouw gchied in d’e Vereenigde Staten niet zal uit-

blijven.

Dan zullen behalve de ou.dere, krachtige, goed-ge-
outilleerde en .geëxploiteerde werven (veelal die
welke het zoo bijzondere eischen stellende werk van

oorlogsschepen hebben keren leveren en ook daardoor

steunen op regeeringsopdrachten), waarschijnlijk al-
leen de beste en krachtigste der jongere werven over-

blijven, zoodat na ‘dit merkwaardige Amerikaansdhe

scheepsbouwtij dvak
aldaar
tot ‘bescheidener, gezonder

en evenwichtiger verhoudingen zal worden terug-

gekeerd.

Leeriaam is ‘dit
tijdperk
zeker geweest, en al was

deze eigenaardige op’bloei dan ook van ‘korten uur,
en al zal Amerika ‘de rol van scheepsbouwende en

zeevarende natie ook ‘niet in
zijn
huidigen omvang

blijven vervullen, ‘dan zal ‘het in beide richtingen toch
van meer beteekenis blijven in zijn verhouding tot

de ouderen, dan v66r den oorlog het geval was.

Waar in de koopvaardijvaart de hoofdrol voorloo-,
pig nog wel zal worden vervuld door de schepen

welker machines door stoom worden gedreven, zullen

voor de stoomproductie in – de scheepsketels zoowel
kolen als olie in .groote hoeveelheden benoodigd blij..
ven, en de bovengegeven beschouwingen zullen wel

tot de conclusie leiden, dat nog een ‘zeer belangrijk percentage van ‘de wereldtonnage voor oliestoke±i ingericht zal worden, in de verwachting dat de pro-

ductie van stookolie nog in zoodanige mate zal kun-
nen worden opgevoerd, dat deze belangrijke ‘vloeibare
brandstof in voldoende hoeveelheden en tegen drage-
li.jke prijzen voor de oliebehoevende scheepvaart zal
kunnen worden beschikbaar gesteld.

W. B. K.
VERSTER.

GOUD EN ZILVER IN HET TWEEDE

KWARTAAL 190.1)

Aan het ;,Overzicht ‘der Edele Metalen” in het tweede ‘kwrtaal van 1920, samengesteld door de
Firma H. Drijfhout & Zoon, is het vol’gende

ontleend:

In vergelijking met het vorige kwartaal heeft de go u d-
p r ij s te Londen een niet onbelangrijken teruggang te boeken.
De gemiddelde goudprjs over het eerste kwartaal
114
ah.
6
d. bedragende, was over het tweede kwartaal slechts
105
ah.
7 d,
derhalve
9
ah.
11
d. lager, hetwelk voor de
goudproducenten in de Engelsehe bezittingen verre van be-
moedigend is. In Engeland, zoowel als in V. S. wordt in
financieele kringen als waarschijnlijk aangenomen, dat de
sterlingkoers te New York gedurende geruimen tijd zich vrij stabiel om
$ 3.87
zal blijven bewegen, in welk geval
van een verdere stijging vn beteekenis van den goudprijs
te Londen geen sprake kan zijn, tenzij de Vrije ‘goudmarkt
in de Vereenigde Staten weder mocht worden opgeheven,
als gevolg waarvan, afgescheiden van het agio ontstaan
door lvalutamerschil, een werkelijk agio de noteering zou
kunnen doen stijgen. Voorloopig zullen de Engelsche goud-
producenten zich echter gelukkig moeten achten, indien zij
gemiddeld een prijs van
105 5 106
sh. per oz. zullen kunnen
bedingen. In verhouding tot de stijging der .procluctiekosten,

1)
[Zie pag.
388
van dezen jaargang. – Red.]

4 Augustus 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

677

waarop wij reeds vroeger wezen, is deze prijs echter, die een
agio van 25 pCt. heteekent, over het algemeen genomen
niet loonend te achten. De vooruitzichten zijn dan ook niet
van dien aard dat een •hrstel in de nog steeds dalende pro-
ductiecijfers te verwachten is, temeer daar de in den laat-
sten tijd sterk wisselende stand van den Loudenschen wissel-
koers in Zuid-Afrika een factor van beteekenis geworden is,
waarmede de Transvailsche producenten rekening hebben
te houden. Sedert 12 Februari reeds is de tusschen Londen
en Zuid-Afrika heerschende overeenstemming in de valuta verbroken en sindsdien zijn bij tusschenpoozen belangrijke
verschillen voorgekomen, die in den loop van dit kwartaal
hun hoogtepunt bereikten. Sinds 1 Mei deed zichtwissel
Londen in Zuid-Afrika zelfs een disagio van 84 pOt.
waarin eerst op 15 Juni een licht herstel intrad tot 7 pCt.1).
Bij de reeds bestaande moeilijkheden zijn hierdoor derhalve
nieuwe gevoegd van vrij ernstigen aard. Hieronder laten
wij volgen de productiecijfers van Transvaal en Rhodesia
over

de eerste vijf maanden van het loopende jaar, in ver-
gelijking met dezelfde periode in de jaren 1916 en 1919.

Transvaal.

1916

1919

1920
Januari

……K.G. 24.500

21.000

20.850
Februari

23.500

19.800

19.450
Maart ……..

24.800

22.200

22.000
April

……..

23.500

21.650

21.350
Mei

……….

,24.200

22.600

21.750

K.G. 120.500

107.250 ‘ 105.400

Rhodesia.

1916

1919

1920
Januari

……..K.G. 2.335

1.555

1.555
Februari ……..

2.300

1.620

1.835.
Maart

……….

2.460

1.655

1.465
April

……….

2.490

1.560

1.530
Mei

…………

2.375

1.600

2.955

K.G. 11.960

9.340

Deze cijfers geven een duidelijke weerspiegeling van de
moeilijkheden, die de industrie der goudproductie beheer-
schen. Transvaal toont nog steeds elke maand in vergelij-king met voorgaande jaren een nieuwen teruggang aan en
produceerde in de eerste vijf maanden van dit jaar 14 pOt.
minder dan in hetzelfde tijdsverloop in 1916. Rhodesia ver-
keert in eenigszins gunstiger conditie en kon gedurende
de eerste vier maanden het gemiddelde cijfer in overeen-
stemming houden met 1919 en in Mei zelfs een belangrijk
hooger resultaat bereiken.
Het bericht, waarvan wij in ons overzicht eerste kwar-
taal reeds melding maakten, dat de Anmerikaansche goud-
producenten de toekenning van een bonus van $ 10,- pei
oz. fijn voor het in de V. S. nieuw geproduceerde goud als
de eenige mogelijkheid nangaven om de •productiecijfers
weder op behoorlijk peil te brengen, circuleerde in de maand
Mei in binnen- en buitenlandsche pers in verband met de indiening van het daartoe strekkend wetsontwerp.
2)
Het
voorstel bekend onder – den naam MeFadden gold bill, is in
weerwil van den steun, dien het aanvankelijk ondervond,
niet aangenomen, daar de bekende financier F. A. Vander’-
lip de oppositie wist te versterken met de verklaring, dat
een ver.hooging van het goudbezit der V. S. slechts zou
kunnen dienen om een nog grootere inflatie goed te praten.
De strijd tegen de inflatie, hoe noodzakelijk en prijzens-
waardig, kan op deze wijze gevoerd tot eigenaardige conse-
quenties leiden. Een bevredigende oplossing van het vraag-
stuk der goudproductie, waarvan de urgentie algemeen
wordt erkend, is derhalve nog steeds niet gevonden.
De z ii v e r markt had, gelijk te verwachten was, in
het afgeloopen kwartaal een zeer bijzonder aanzien. De
prijsschommelingen waren buitengewoon groot met een sterk
dalende ten.denz, waarvan als eerste oorzaak geldt het ge-
volg van .den deplorabelen financieelen toestand, waarin de
meeste Europeesche landen zich bevinden, en de daarmee
verband houdende stand der valuta. In onze vorige over-
.zichten hebben wij bij herhaling er op gewezen, dat de
krachtige positie van de zilvermarkt voortdurend bedreigd
werd door den steeds aanwassenden stroom van zilvermunt.
De zoozeer uiteenloQpende noteeringen op de verschillende
markten, waarbij het mogelijk bleek .dat oa. New York en
Londen resp. $1,34 en 89% d. noteerden, waarvan de her.
leiding volgens de wisselkoersen van
f
2,67% en f9,05 op
f
115,25 en
f
117,30 uitkwam, terwijl hier te lande slechts
f 98,75 per K.G. gold, wezen er reeds op, dat een nivellee-

2)
[Zooals men weet – zie E. S. B. van 28 Juli pag. 645
– is dit disagio inmiddels geheel verdwenen. – Red.]
2)
[Zie pag. 476 van desen jaargang. – Red.]

ring te verwachten was. De afvloeiing van muntzilver uit
Duitschland en uit de landen der Latijnselie Unie naar
Londen en New York heeft daar op de zilvermarkten een
nerveuze stemming teweeggebracht, die overvoerd als zij werden, ten slotte niet bereid bleken nieuwe aanvoeren op te nemen dan tegen steeds meer dalende prijzen. Gevoelig
in hooge mate nochtans was de markt vooral toen reeds
en laag niveau -bereikt was voor vraag van .eenige betee-
kenis, en meermalen werd een sterke daling onmiddellijk
‘door een nog ‘krachtiger stijging gevolgd. Het kwartaal
opende op een noteering te Londen van 721, d. en $ 1,2634
te New York. Gedurende de eerste week bleef de noteering
bij stille markt vrijwel ongewijzigd, doch op 9 April trad
een daling in tot 6974 d. en $1,23 tengevolge van de minder
gunstige vooruitzichten van den Chineeschen export. Op
deze noteering ontwikkelde zich echter weder eenige vraag
voor Lugelsch-Indii, zoodat met lichte schommelingen de noteering tot 20 April vrijwel gehandhaafd kon blijven en
op dien datum 69
5
/8
d. en $ 1,18 was. Op 27 April echter
viel de noteering ouder den druk van de bij het aanhou-
dende Europeesche aanbod nog plaats hebbende verkoopen
voor Chineesche rekening, terug tot 65 d. en $1,12. Een
licht herstel tot 66% d. en $ 1,14%, .dat daarop intrad, was
niet bij machte de markt gunstig te beïnvloeden, doch de
dalende -tendenz, waarin de zilvermarkt zich nu reeds een tweetal maanden bevond, stemde de koopers tot terughou-
dendheid en deed de baisse spcula.tie met meer vertrouwen
opereeren. Niettegenstaande de, weliswaar geringe, koop-
orders van de Indische bazaars en van China nog eenigen
steun aan de markt verleenden, daalde de noteering tot
64% d. en $ 1,1134 op 30 April en voorts onafgebroken tot
60 d. en $ 1,02% op 7 Mei. Op dezen stand ondeiwond de
markt een steun bij de koopers, die in verband met de
Pittman Act een verdere daling vrijwel uitgesloten, achtten,
zoodat op 8 Mei een verbetering tot 61
5A
d. en $ 1,04%
tot stand kwam, welke nog op 10 Mei gehandhaafd bleef,
doch waarna bij gemis van elken steun van de zijde van
Indië öf China de markt opnieuw reageerde tot 59% d. en
$ 1,02 op 12 Mei. Het bericht van den Directeur van de
Munt der V. S. op 13 Mei gepubliceerd, dat de Regeering
zilver zou knopen tegen $ 1,- per oz. 1000 fijn, doch uit-
sluitend indien aangetoond kon worden, . dat het geprodu-
ceer.d en gefineerd was in de VS., had niet den gunstigen
invloed op iie markt, die men daarvan had lverwacht. De
verklaring van senator Pittnian ,,that the act will ‘not be
r’epealed so long as the present rules of .the Senate exist”
nam voor dat oogenbli-k de hier en daar bestaande twijfel
omtrent de uitvoering dezer wet geheel weg, terwijl ook
het misverstand, dat ontstaan was uit het bericht van den
Directeur van de Munt als zoude de Regeering slechts op 1000 fijn gefineerd zilver tegen $ 1,- geneigd zijn te kno-pen, uit den weg ‘werd geruimd door de mededeeling, dat
ook de gewone baren van lager gehalte hiervoor in aanmer
king kwamen, waarvan de inkoop plaats zou hebben naar
den maatstaf van $1,- per os. 1000 fijn, echter onder af-
trek der gebruikelijke affinagekosten. Hiermede staat dus
vast, dat, tenzij de .zilvernoteering boven $ 1,- per os.
blijft, de zilverproduétie der V. S. voorloopig niet tot ver-
meerdering der beschikbare wereldnoorraden aal bijdragen.
De jaarljksche productie, ‘berekend op gemiddeld 1.800.000
L(.G., gesteld tegen den door den Pittman Act gegarandeerden
aankoop van ruim 6.438.000 K.G., doet -zién, dat de Ame-
rikaansche productie tenminste gedurende de eerstvolgende
drie jaren aan de Regeering overgaat. Het is echter duide-
lijk, dat deze factor, ongetwijfeld van groote beteekenis,
hoogstens met betrekking tot de vooruitzichten de zilver-
markt een gunstig aanzien ‘had kunnen geven, doch ook
dit ws zelfs niet het geval. De tot steeds lageren prijs aan
de markt komende partijen zilvermunt deden de stemming
al te zeer drukken en daar de eenige directe steun slechte verwacht kon worden van China en Engelsch-Indië, was,
zoodra de kooporders van deze zijde eeni.ge onderbreking
ondergingen, een nieuwe daling niet te weerhouden. Op
13 Mei daalde de noteering dan ook op den door ‘de •Regee-

ring gestelden stand van $ 1,- en op 14 Mei een fractie
lager tot 99%, welke noteering 7 werkdagen van kracht
bleef, waarmede Londen op 58% en 58% d. naar den stand van den wisselkoers in overeenstemming bleef. Geleidelijk
ontwikkelde zich op dezen vasten prijs weder vraag voor
Chineesche rekening

en de gevoeligheid der markt bleek
al reeds dodelijk’ door een stijging op 4 achtereenvolgende
dagen, -zoodat op 26 Mei de noteering te New York tot
102
1
/
4
. en te Londen tot 59% opgeloopen was. Zoodra ech-
ter aan de vraag was voldaan wist de markt zich niet te
handhaven en op 29 Mei noteerde New York reeds weder 99%, en Londen 57% d. Waar derhalve de allvermark.t in

678

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920

zoo hoöge mate afhankelijk bleek van het Verre Oosten,
was de stand van de Chineesche en Indische wisselkoersen
van meer dan gewoon belang. De Hongkong dollar en de
Shanghai taal, die in het begin van het kwartaal 5 sh. en
7 sh. 4 d. noteerden, gaven een getrouwe weerspiegeling te
zien van de prjsbewegingen van het zilver en liepen terug
tot resp. 4 sh. 3 d. en 5 sh. 9 d. op eind Mei. De Indische
wisselkoers liep terug van 2 sb. 334 d. aan het begin van
het kwartaal tot 2 sh. 1 cl. op 30 Mei. De buitengewoon
hooge prijzen, die het Verre Oosten ‘voor de geëxpc>rteerde
goederen gedurende de oorlogsjaren heeft kunnen maken,
zijn aanmerkelijk gedaald en zoowel de in deV. S. gevoerde
geldpolitiek als de sterk verminderde consumptie als ge-
volg van den uiterst critieken 1 inaucieelen en ecouomischen
toestand van verschillende landen, doen den export, waartegen
tot dusvere fabelachtige hoeveelheden zilver werden geïml
porteerd, bemoeilijken en de valuta terugloopen. Onder den
invloed van deze overwegingen en aangemoedigd door het
talnien der Amerikaansche Regeering om, niettegenstaande
de bij herhaling uitgesproken bereidverklaring, met den
aankoop van
zilver
een aanvang te maken, deed de baisse
speculatie te Londen met belangrijke blanco verkoopen der-
mate de markt verzwakken, dat een daling tot resp. 54% d.,
48% cl. en 45% d. op 7, 8 en 9 Juni kon plaats hebben. In
het vorige kwartaal wezen wij er reeds op, dat wegens den
grooten toevoer ‘van. muntzilver de Londensche markt zich
weder onafhankelijk van New York had weten te maken
op dit oogenblik echter, nu een daling van dergelijken om-
vaag
0.1)
het reeds sterk teruggeloopen koerspeil, van Lon-den uitging, werd het zelfs de vraag of New York nog on-
afhankelijk van Londen zou zijn. De noteering te New York
wist zichechter reeds op.7 Juni, derhalve den eersten dag,
waarop herleiding van de Londen.sehe noteering belangrijk
beneden den aankoopprijs van de Regeering bleef, niet te handhaven en liep in overeenstemming met Londen terug
tot 9434 c., waarop een verdere daling volgde tot 84 c. en
81 c. op 8 en 9 Juni. De strijd tusschen Londen en New
York, waarop wij reeds vroeger wezen, en die thans meer
dan ooit de tegeustrjdigheid der belangen als producent
en consument demonstreerde is ditmaal ten gunste van
Londen beslist en dientengevolge heeft de Lonclensche zil-
vermarkt weder de leiding. De markt verkeerde in een zeer
nerveuze stemming, waardoor koeraschommelinigen van bui-
tengewonen omvang binnen eau kort tijdsverloop mogelijk
werden. Het krachtig herstel, dat op 10 en 11- Juni volgde
en de noteeringen bracht op resp.
48%d.
en
513/4-d;
te
Londen en 87 c. en 92 c. te New York, ging. op 14 Juni
tengevolge van een daling op dien dag van 57% d. weder ge-
heel verloren. Op 15 Juni bereikte Londen weder den laag-
ste:i stand sinds 21 Maart 1918 op 44d., waardoor de no-
teering derhalve tot op minder dan de helft van den stand.
van 11 Febr., toen 89.34 d. bereikt werd, teruggedloopen
was. Van deze phenomenale daling komt 934 d. op rekening
van de iverbetering in den sterlingkoers van $ 3,3534 op
11 Febr., tot $ 3,93 ôp 15 Juni’ en 3634 d. als gevolg, van de
ingetreden depressie op de zilvermarkt. ‘Het is licht te be-,
grijpen, dat een dergelijke plotselinge daling een ‘groots
;

beweging vooral onder de producenten der Vereenigde Sta-,
ten veroorzaakte. De onust omtrent de door de Regeering
aan te nemen-houding inzake de -uitvoering van de Pittma’n
Act, die in weerwil ivan alle geruststellende verklarinige&r
nog steeds niet geweken was, nam in hooge mate toe; toen de marktprijs. reeds tot 19 c.. beneden den dollarprijs. was
gedaald.

De secretaris van de schatkist, daartoe aangezocht, her-
haalde de door andere autoriteiten, reeds’ afgelegde verkla-
ring, dat ‘onder de bekende condities al het aangebodem zil-
ver tot een totaal- van 207000.000 oz. door’ de Regeering
zou worden overgenomen. Bovendien werd bepaald met het’
oog op de gebleken moeilijkheid om het zich in de smelte-,’
rijen en affineerinrichtingen bevindende zilver van binneii-
landscheii oorsprong’ te onderscheiden van d van’ buite-
landsche markten betrokken partijen, dat, aangezien emid-deld 4 inaaiideu verloopen tusschen het tijdstip waarop het
zilver als erts door de smelt- en affinage-inrichtingen in
‘ontvangst wordt genomen en het als ver-handelbaar zil.ver
op de markt. gebracht wordt, al. het zilver.;. dat sinds-17 Ja-
nuari jA. (4 maanden na den’ datum- waarop de noteering
voor- het eerst wordt gerekend .onder dent dollarkoers’ te
zijn’ gedaal.l, eigenlijk 12Mei) door genoemde inrichtingen’
is gekocht, voor verkoop aan de Regeering in’ aanmerkig
komt, waaronder’ tevens’ begrepen mag zijn het in- dien- tijd
van buitenlandsche markten betrokken zilver, echter met
dien verstande;, dat. de ten verkoop’ aan te. bieden

hoeveel-
heid; der in; bedoeld tijdsverloop’totaal .gef.ineerde hoeveel–
heid binnenlandsch zilver niet; te.boven mag -gaan. Op 17′

Juni ‘werd op deze ruimere opvattingen der Pittman Act
de aankoop opengesteld aan het Essaybureau te New York
en aan de kantoren van de Munt te Philadelphia, San
Francisco en Dénver, terwijl hoeveelheden boven 10.000
oz.
aan den Directeur van de Munt te Washington geleverd
konden worden. Het samenvallen van de thans verkregen
zekerheid omtrent de houding der Amerikaansche regee-
ring inzake den aankoop van zilver en hernieuwde vraag
voor China deed op. 17 Juni een gevoelige stijging intreden
tot 49-
1
/8
J. te Londen en 90 c. te New York.
Sindsdien bleef een vaste stemming waarneembaar, waar-
bij baisse-dekkingen nieuwen steun aan de markt verleen-
den, ‘zoodat met lichte schommelingen op 28 Juni de notee-
ring weder tot 53 d. en 93 c. gestegen was. Een daarna
ingetreden lichte reactie deed het kn’artaal sluiten op 52 d.
te ‘Londen en 01 c. te New York,

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

De Poolsche k’wesf ie;. de verhoogin.g der

spoorw egl’ctrieven.; de petro1eumpoliiie/c;
de wereldtoni-semaat op 30 Juwi j.l.; înf er-
naliorsaie san’ceitwer1cing der banjceit.

Onze Londensche Correspondent schrijft ons dd.
30 Juli: –

There is stili no settlemen’t of t h e
Poli sh
pi
b 1 e m, and the nnxiety, which is reflected in the fail
in the exehange rates, in -the ‘best comrnentaiy possible

on the econdmic consequences of a renewed state of
war. Meanwhile, certain sections of the press and of

public opi.nion are playing with fire. The Minister for
War
does not find it inconsistent with his consti-
tutional positioji as a Minister of the O.rown to

pu.bli’sh a provocative ar.ticle, at the height of the

crisis, in the Northcliffe ,,Ev.ening New.s”, and even
‘t,hose of the papers of the Right, which deem a confe-
rence not completely inadvisable, can’not find it worth
their while to moderate their tone of personal insult
in spealcing of the ftnenlbers of the Sovjet Government

1-t is useless to deny that a consider.a’ble seetjon ‘of
public opinion would’ welcome a war, which -t,hey
think would speedily sweep the Soviet away, and that
would, as they th.ink, settIe. the Ea.stern Question

once and for all. M. Krassin is to arrive -to–morrow,

and perhaps this will ease the situation. But it is as
well to be prepared for the worst.

This week has seen the end’ of ‘the almost intei-mi-
nable disputes connected with t h e F i n a n c e A c t,
whic’h has -now passed its third reading in the Heuse
of Oommons. T-he Ohancellor’s spe’ech fully ‘bore out
the point on which 1 have insisted’ at some len’gth in
past letters – that no chan-ge on a large scale is pos-

.sible so long’ as the policy ‘of the country remains w’hat it is. It is true that ‘the Government is gi’ving
up the fatal policy of subsi.dising .i-ndust’ries in order
to keep down prices, but the other main cause-of high’
taxation, the inter.nationa.l commitments of the
Government, will continue to eat up money so long
as the attitude of people’in ‘general,coinci.des with the
Ohancellor’.s ‘opinion that ,,if they wanted to make
large reductions they could maké them by abandoning
the natural. responsibilities incumbent on
US
as agreat
nation, ‘by shirking’ our responsibilities everywhere,
and hoping that in obscurity we might be left al.one
and mightbe ableto realise-economy. But that would
be an i,gnoble policy, and he did not believe they
could purchase security and’ economy at that price.”
In othei words; so long as our international, o’bliga-
tiôns are to remain what they now are, it is idle to
look for reduced taxation. Since the Chancellèr agrees

wit-lh.those ‘who desire to avoi.d the-stigma of pursuing
au ignoble policy, i’t is dear that he entertains little
hope of any striking economies in the near future,

apart from the reductioh in the’subsidies; a’ reduction’
which will certainly not make the labour si-tu-ation aily

easier.

The question of ‘Pôland hee certain’ly occupied’ a
smaller portion.of public attentionithan.t.h.e qu s-
t i o n o f r a ii w a y r a t e s in the – past week: That

4
Augustus
1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

679

a revision of the fares was imminent, has long been
common lçnowledge. In a recent return (Omd. 815), it

was shown that the resuits of the working of the
railways of the United Kingdom for the year endi.g
Mareli 31, 1920 was as foliows:

Railway Receipts in Great Britain from
Passenger and Goods Tra,ffic …………
£ 194.370.085
Deduet expenses of collection and delivery.

10.817.587

£ 183.552.498
Miscellaneous Revenue

………………,,

2.016.015
Total
Railway receipts

……………….

185.568.513
Railway Expenditure ……………………………

Net receipts

……………………….
£

7.587.747

Other losses

………………………..426527

Total net receipts …………………….£

7.161.220

The amount required to pay the net receipta of
1913 is £ 45.659.000: to which ‘tJiere must be added
the amount of £ 1.016.000 for new interest,. all of
which fails on the Government, unless the railways

raise it ‘by economies or greater receipts. The net
liability on the Exehequer’ was thus, in the last

financial year, £ 39.513.780, to which must be added

the sum of £ 1.835.750 in respect of Irish railways.
This year, in consequence of the awar.d of the National

Wages Board, the higher cost of rnateri’als and espo-cially coal, ‘the Ministry •of Transport estimates that

theie would ho a net 1 o s s oh the working of the
railways of a’bout £ 5.500.000 whicli must ‘be added to the guaranteed net receipts of 1913, aiiiounting, if
one inciudes Ireland, to £ 54.500.000. As the financial
year is already one third gone, if the loss accruiug
otherwise to •the Excheuer is to be made up, it is

obvious that a higher inerease is nqcessary the longer

the 1ate of increase in the fares is ‘delayed. Heuce the
outcry when the Government propsed to make the

date at which passenger fare’s are to go up kugust 1
is really quite unjustified, if one takes anyt,hing.’more
than a superficial view of the question: from the

economie standpoint, the increase of passenger traffic
in Au’gust ‘is a fitting occasion to make up for lost
time in gotting the railways on a sound footing
again. The final decision as to the actual increases

was taken this week: the Rates Advisory Committee’s
Report was accepted by the Government and the new

rates come, into force en’ the 6 August, with the
exeption of the new rates, for workmen’s trams, the
date of increase in this case being September 1.
Ordinary fares are, increased, by 16% pOt. øn present bnsj,so that the new fares will ‘be 75 pOt. higher than

the pl’ewar fares: season tickets will be 50, pOt. higher
on ‘the fares before May, 1918, with certain cönces-
sions to those w,.hose earnings are,’below 18/- per week:

the maximum increase whieh will be ‘allowed in the
case, of workmen’s, fares will be 200. pOt.
011
th, pre-,
war fare. It is natural that this, last increasè should,
rouse ‘great resentment, among ‘the workers, ‘but they
overlook that their wages have risen considerably,
whjist these, fares hare not so far risen at all. The
question was debated in the House of Oommons last,

night, when the. rises were supported by the leader, of
the Railwaymen, •on the ground that the public was
putting up with great
1
rises in other directions, and
‘that the wages of railwaymn were sojow before the
)

war that even a considerable.rjse in their case dd not.
deerve to ‘berna’dethe,’basjs.of complaint., With this
furt,her rise in, fares, another stepis taken in getting, the country to. reali.se
the fictitious nature, of the,
prosperity it has been,enjoying.

T h e da ng’er of’ a c,oal
1
St r;ik,eismadevey,
much more probable by the refusal,of the, Government
to acceed to the request of the Miners’ Federaton1
for
;
a rQductjon in, the p,rice, of coL, and,. s, rise
1
of
wages. Ever, since. the, price of coal was, raisd last
May, the rniers.h’aveargued that,therise,was unne-,
cesary, and that if the,ernployers were,to ‘be
1
allowed
to,profiteer,tliey were,entitled to share
1
in the,booty.,
Sipce the pric of, coal is, controlled in,sie, the
)

country, the profits ,are made in the sale of coal

abroad, and as the Excess Profits Duty absorbs 60 pOt. ‘of the surplus, the present system is in effect
taxation of the foreigner. The new proposals of the
miners would in effect divert thi.s foreign taxation

from the . Exehequer to the consumer in the shape of

roduced prices ‘and, to himself in the shape of higher

• wages. The consurner ‘would not gain much in the
long run, as the state would require to raise the

amount in some other . way: the miner would gain

only if the new taxation was in no way lev’ied en

him. The President of the Bpard of Trade, Sir Robert

Home, who is one of the few men who have gained

and doserved to gain a great reputation in an

exceedingly short time, gave au’ uncompromising

refusal to the miners’ deputation. The miners wages

had risen by at bast as much as ‘the cost of living,
even if their, cash wages alone were considered: in
reality the rise was greater, since they o’btained coal

free and consequently were better off to that extent

than the rest of the population. Sir Robert pointed to

the reviv.al of foreign competition, instancingGer-

many, which was probably a weak point in his argu-
ment. But he was right in saying that he could not
agree that the coal trade should be the only great

industry not contributing to the excess profits duty.
This.mefusal to. raise wages will add fuel to the fires
whih ‘the new coal mines bill bas kindled.

We may expect new trouble over the rise in prices
whic.h the rise in. freights will ‘briug with it. 1f the

Government an’d the Wages Boards are to pursue the

line of argument that the position of industry is

such that no higher wa’ges eau be paid, whilst prices
continue to rise, renewed agitation is inevitable. From
the, economie point of view it is no. doubt desirable

that the workers should realise that there must be ‘a

limit to the process, of ch’asing one’s tail, but they
will naturally metort that a country which can corn-
template a new war cannot be in the parlous state
represented by the economists.

There have ‘been two important events as regards
t h e o i 1 p 01 i c y of this country this week- the
“first the Agreement with France, the second the
spee1i of Mr. Kellaway, the Minister in Charge of
Petroleum Affairs. Owin.g ‘to absenee from town, T

have only seen a truncated report of the Anglo-

French agreement, which seems to cover the whole
of the possi’ble sourees of oil-supply outside America.
So far as Mesopotamia is concerned, the proportions
of the supply to be controlled by France and this
country are 18 pOt. ‘and 62 pOt. respectively, the
native Government ‘to participate to the extent of
one:fifth. In the French colonies’ the French.
government will give f’acilities to FrancoB
r
iti
s
:h

groups, provided that such groups are at bast. 67 per cent French. The British Government will’ give roei-
procal rights in the British Orowu Oolonies. So far
as the other oil fields are concemned, the two Govorn-
meuts seem to promise each other mutual’ support, an
arrangement .which is rather sharply handled ‘by the

,,Manehester Guardian Oommerci’al Week1y” 1 hope
to return to this subject later. Thei speech of Mr.

Eellaway. dealt with. the questio.n of direct. exploita-
tion of the, Mesopotamian oilfields ‘by. the Govern-
ment, which was rejected’ by him, and the’oii produc-
tion in the United Kingdom, in the possibi’lity of
whieh he ‘ stated’ his ‘belief: The ‘Hârdstoft well was now
,producinga ton a day. Lord’ Oowdray, at the luncheon’
,at which’ this. speech was made, also made an impor-
tant speech, announcin.g that thou’gh he was a’ free-

trader, he did not think ‘the’ open door would be’
applicable to oilLproduction.

Last week T gave Lloyd’s Figures of new construc
tion. There are now, available the statisties of t h e
worlds s’hippi’ng as’on J’une 30. As compared’
J
with une 30; 1914’there is an increase of8%million
tons, of shipping: .the respective f’igures being, in

680

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920′

round num’bers, 53.9 million tons as.çomparel to 45.4

million tons. The distri’bution of this tonnage has of
course changed very much in consequence of the war

and the terms of thè peace treaties. The tonnage of

the United Kingdom has fallen ‘by 781.000 tons, that

of Germany ‘by 4.716.000 tons. On the other ‘hand, the

sea-going tonnage of the United States has inereased

by no les than. 10.379.000 tons, so that the present
tonnage of the States is more than two and a half,

times that of Germany in 1914. French tonnage hasj

inereased by 1.041.000 tons: that of Fapan by 1.288.000

tons, that of your own country by 301.000 tons, the

[talian by 688.000 .tons. The tables published include

a very interesting attempt to work out what would,

have been •the situation had no war occurred, and a
comparison of this taible with the actual position.

Taking steel seagoing steaimers only, the Register
estimates that ‘had there been no war, there would

have been owned in 1920 the following tonnage:
United Kingdom …………….
21.420.000
tons.

United States

……………..
2.155.000

Germany ………………….
6.478.000

Other Countries

………….
. . 21.050.000
.

Total….
51.103.000
tons.

Making the necessary allowances for some of the

unallotted tonnage, the present amounts are:

United Kingdom …………..
18.500.000
lions.

United States ……………….
10.992.000

Germany ………………….
375.000

Other Countries
.
……………..
17.720.000

Total.’…
47.587.000
tons.

Some further international banking

a r r a n g e me n ts are reported this week. The
Overseas Bank, which was founded a short time ago
by a consortium of tbanks as an answer to the steady
expansion of some of the large concerns, is to be repre-

sented in Belgium by the Banque de Bruxelles: the
same bank a •short time ago dbtained representation

in Poland; the Overseas Bank at the same time will
represent the Banque de Bruxelles in Londen. There

Jias recently been a distinct revival in
.
the opening of.

London branches, the latest arrival being. the Bank

of Nova Scotia, the second oldest bank in Canada,
with assets ôf $ 230.000.000. The tendency for a,

greater interest in foreigu banking whic.h is bein’g
showu b’ the great joint stook ‘banks (come of the

largest have i’ecently been instrumental in the
founding of the P. & 0. Bank) is one of the factors
which is certainly aiding London against its new rival

in .the Unites States.
The”Floating Dbt is £ 1.271.699.000 as compared

to £ 1.279.231.000 a’week ago: Advances by the Bank
of England have fallen off by £ 7.500.000, and the
advances ‘by Government Departments by £ 300.000.

Treasüry Buis have risen from £ 1.066.090.000 to

£ 1.066.358.000.
T h e B a n k R e’tu r n shows the following move-

.ments:
Public
Deposits

…………
£1.410.764
down.

Other deposits

…………….
943.692
dowu.

Governm’ent Securities ……….
3.324.000 up.

Other Securities

……………
4.600.187
down.

Note Circulation

…………..
1.270.370
Up.

Reserve

………………..,,
1.040.065
down.

Coin and Bullion …………
,,

230.305 up.’

Reserve ratio
12’/
pCt. being a decline of

pCt. from

last week.
The Currency Note Return shows that
the total of notes outitanding bas risen by

£ 1.384.232 to a total of £ 355.065.691. The Bank of
England notes ‘held in reserve ‘have only inereaseci

by £ 200.000 consequently ‘the fiduciary issue bas
increased by £ 1.184.232 leaving the margin between
the legal limit and the actual issue at £ 11.934.309
:

The figure of notes cailed in ‘bu’t not yet cancelled,

introduced for the first time last week, is now
£ 6.845.830. The ratio remains at 13.23 pOt.

R e c t i f i c a t i e. In No. 239 pag. 653 laatste

‘regel en pag. 654 ‘eerste vier regels te lezen: the result

of w.hich is to give the Government power to abrogate

the National Board and the committeei under it, if

the miners do not elect their representatives ‘to these
committees within twelve months ‘after the passing

of thë act.

AANTEEKENING

Nieuwe wege’n voor de Japansche

s c
h ee p v a a r t.
– De Jap’an’sche scheepvaart

verkeert in een staat van overgang. Wij ontieenen
hieromtrent het vol’gende aan een recent nummer

van het ,,Board of Trade Journal”. De’ ,)boom”, onver-

wachts herleefd in 1919, is geëindigd en eigenaars
trachten zich aan de nieuwe omstandigheden aan te

passen.
De Zuid-zeeën trekken de volle belangstelling en
vermeldenswaard is het ‘bericht, dat de Japansche

,Regeering van plan is su’bsidie te verieenen voor eeii

lijn van Java naar Singapore en, Bangkok, overwe-,

gen’de, dat de politiek van subsi’dieering alleen van
lijnen Japan als punt van uitgang hbbend, onvol-

doende is om de ontwikkeling van de scheepvaart te
bevorderen, die ook op ‘andere routes moet kunnen

concurreeren of aanzienlijke vermindering zou moeten

ondergaan.
De ,,War-Time Sh’ippin’g Control” legde de ‘zaken
neer op den. 28sten Juni. Een ,,Shipping Investiga-
tien Oommittee” kwam er voor in de plaats. Sinds

het sluiten van den wapenstilstand bestond ‘de scheep-

vaartwet eigenlijk alleen in naam en verkoopingen en

charters aan ‘buitenlanders ‘werden toegestaan.
De geleidelijke uitbreiding van de Osaka Shosen

Kaisha verdient vermelding. Zij vermeerderde haar
tonnemaat van zeeschepen, in Juli 1914 50.000 tons
bedragende, tot 218.000 tôns in September 1919 en,
bezit een uitgebreid ‘monopolie van ‘den kusthandel in
de bin’nenzeeëu. Zij breidde haar kapitaal uit van
50.000.000 yen tot 100.000.000 yen in Februari en

maakte plannen voor een.snellen bouw van 200.000
ton nieuwe scheepsruimte, hopende gedurende dit jaar
nog van stapel te ‘doen loopen 120.000 ton. Verder
wordt vermeld, dat de maatsihappij bij Engeische

sch&epsbouwers twee vrachtbooten, metende 12.000
ton,heeft besteld voor levering in het ‘begin van 1921.

Zij is. van plan voor haar Hongkong—Kaapstad-
Buenos Aires route van een subsidie gebruik te maken
en 11 schepen in de vaart te brengen op de P.udget
Sond-ljn zonder subsidie, daarbij er speciale aandacht,
aan sohenkende deze in te richten .voor het vervoeren
van emigranten.
De Toyo Kisen Kaisha heeft veklaard, thans te zijn
tegen het instellen van nieuwe groote passagierslijnen
op den Trans—Pacific dien’st, echter dient haar voor-
nemen haar Singapore—San Francisco dienst uit te
breiden tot Indië met interesse worden ‘gadegeslagen.
De Nippon’Yusen Kai’sha is van plan haar Japan-

Hamburg dienst regelmatig Java (Soerabaja) te
laten aandoen. Zij i eveneens van plan in ‘het leven
te roepen een .maandeljkschen dienst rond de wereld
via Hongkong, Oolombo, Genua, Marseille, New York,
Panama. Aan den anderen kant zijn de niet-gesubsi-
dieerde extra dienst naar Londen en de geregelde
emigratie-dienst naar Zuid-Amerika gestaakt.

De maatschappij laat een groot aantal nieuwe sche-
pen bouwen; twee ervan zullen gebouwd worden in
het Vereenigd Koninkrijk, daar er een tekort aan
materialen in Japan is en de werven overvoerd zijn met bestellingen. Het is echter ook twijfelachtig of
Jajansche werven vlug schepen van het bestelde type

tot een concurreerenden prijs kunnen afleveren.

“De Kokusai Kisen Kaislia maakte een winst van
9.525.000 yen gedurende ‘het tijdvak van 1 Augustus
(de datum van oprichting) en 31 December a.p. Er
werd geen dividend uitgekeerd. Integendeel de maat-
schappij wil 33.000.000 yen leenen van hare bankiers
ter afbetaling van den koopprijs van haar schepen.

4 Augustus 1926

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

681

Genoemde maatschappij is van plan eigen’ schepen in
MAANDCIJFERS.
exploitatie te ‘brn’gen, inplaats van te charteren. Zij

heeft het voornemen haar vloot uit ‘te ‘breiden van
GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM.

500.000 ton tot 1.000.000 ton, om met de eene helft
der toegevoegde tonnemaat passagiers te vervoeren

Juni 1920
Juni 1919

Posten
Bedrag.

1
Posten

I

Bedrag
en vrachten

met de andere helft. De bedoeling is
Amerikaansche concurrentie op de Zuidzee tegen te
werken:
Ontvangen
en
betaald:
Gedurende den oorlog veroorzaakte •de vraag naar
‘in contanten.

104500

f
11.733.769

85115

f

10.581.009

J’apansche goederen in Zuid-Amerika een groote ‘stij-
door. over-
schrijving Q.

57096

,,133.621.116

40482

53.363.529
,,
ging in vrachtprijzen op dat wereiddeel.
Particuliere

Het ministerie van verkeerswezen zal 1.038.863 yen
rekeninghoud.

83602)

26.124.790

50972),,

15.762.424
Saldo te goed
aanvragen voor

de subsidie van den Zuid-Amerika
part. rek. u°.

5.623.676

4.611.643
dienst voor 1920, te voegen ‘bij de reeds toegewezen
1)
Inclusieve verrekeningen tusscben gemeentediensten,
zijnde pl.m.
262.880 yen, en 1.366.202 yen voor •denzelfden dienst
168.156.560,28 in de maand Juni1920 en pIm. f94.350.012,— in de maand

voor het jaar .1921, te voegen ‘bij de reeds toegewezen
Juni 1919.

)
Aantal.

246.819 yen.

De Singapore—Java—Bangkok Lijn van de Osaka
.

POSTOHEQUE EN GIRODIENST.
Shosen’ K’aisha

zal

subsidie verkrijgen.

Dit is een
Juni
1919
Juni
1920
nieuwe afwijking, daar de Japansche Regeering tot
Aantal_J
Bedrag
Aantal

Bedrag
‘nu toe slechts

lijnen gesu’bsidieerd heeft, welke Japan-
sche havens tot hun punt van uitgang ‘hhben.
De subsidies voor de Europeesche diensten van de
4antal rekening-

Nippon Yusen Kaisha en de Osaka Shosen K’aisha
houders op
u0.

16.487

26.324

vervallen niet voor het einde van het loopende jaar,
Aantal rekenin-

maar tenzij nog een wetsontwerp wordt ingediend in
gen op u°. ….

27.070

de tegenwoordige zitting van de Volksvertegenwoor-
Overschrijvingen
.

45.888

81.682.613

81.011

132.440.644
diging, zullen de volgende diensten geen subsidie

Stortingen
…….78.553

36.209.268 139.041

60.817.686

.17.070

Afschrijvingen

..

47.704

22.826.180

70.343

37.071.419
verkrijgen: De Nisshin Kisen Kai’sha’s dienst naar
Totaaltegoedreke-

de Chineesche ‘kust, en de Nippon Yusen Kaisha’s
ninghoudersopuo.

110.226.991

207.345.881
Kaisha’s Tsjemulpo—J’apan dienst., Van de voigbude

lijnen wordt verwacht, dat de ‘bestaande subsidies ver-
lengd zullen worden ‘door de Volksvertegenwoordiging
EMISSIËS IN JULI 1920.
ni. van die lijnen op de Zuid-zeeën, op Shanghai,
Noorçl-Ohina, Dairen, Sachalin en van de kust’lijnen.
Provinc. en Gemeentelijke leeningen
f

9.216.250,-
zijnde:

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.
Groningen
f
2.990.000,—

6
0/

obi.

Journal ‘de la Soc.iété de Sta’titrique
Nijmegen

f
1.000.000,—

6

“Is

obi.
de P a r is.

Parijs, Juni 1920.
a
997/
8
0/

R. Chaumereuil,
De la capacit6 de travail de l’ou-
Arnhem

f

4.000.000,—.

6

0/

obl.

vrier et de sas modificatjons d’après la statistique de
a99°10,

la jurisprudence;
J.
Girard,
Essai de constistution de
‘6
-liaarlemmermeer
f
1.300.000,—

0
/s

Liches

critériométriques

de

systèmes

‘d’assurances
.

obi.

97’/

O/o

sociales;
G. Roulleau,
Ohrchique ‘des banques et ds Bank- en Orediet-instellingen ……

,,

4.080.000,-
questions monétaires.
zijnde:

J o u r n a 1 o f t Ii e T n st
i
t u te o f B a n’k er s.
N.V. Bankierskantoor Furn6e
&
Co.

Londen, Mei 1920.


f
600.000,—
aand:

t 105
°Io.
A. K. George,
Debenturs;
J.
Brunton,
Notes on
N.V. E. Philips
&
Co’s. Bank

the borrowirzg powers, of various corporate ‘bodies.
t
250.000—
aand. 0. 110
Ol
a
.

Tijdschrift

voor

Economische

Geo-
Unie Bank voor ‘Nederl. en Koloiiiën
f2.000.000,—
aand.
0.107
O
lo.

g,r a
p
h 1 e.

‘s-Graivenha’ge, 15 Juni 1920.


i
N.V. Loopuyt’s Bank
f
500.000,-
Prof. Mr. Dr. A. Heringa,,
Verkeer en verkeeris-
.

aand.
0. 110 °/o.
politiek;
Prof. Dr. H. Blink,
De stad Groningen als
Nederlandsche

Coöperatieve

Spaar-

economisch centrum in ‘venband met haar economisch
,

en Credietbank van Ambtenaren

milieu in ‘het verleden en ‘hedn (‘met kaart);
In Me-
en

Beambten
f
500.000,—

6
0
/0

morzans:
Dr. E. B. Kielstra.
obl. a
97
O/o.

T
Tij d’schrif’t van het Koninklijk Aard-
Industrieele Ondernemingen …….,

23.652.000,—

rijksku’ndi.g

Ge’nootschap.

Amsterdam,
zijnde:

Mei 1920.

,


N.V. De Lever’s Zeep Maatschappij
P.
M. va.v Bosse,
De Kloet en de. Mte Gelée.

f
20.000.000
1

7
0/

obl.
0.100
0/0.

Eigenaar’di.ge uitingen van ‘vulka.nisme ‘bij eenijge ‘vul-‘
Nederl. Kabelfabriek
f 1.250.000—

kanen in Ned. Indië;
W.
H. D. de Iongh,
Het ont-
aand.
0.
110
5/•

ginnen ‘van steen’zout te Boekelo, Overijsel;
Dr. H.
J.
N.
V .

,Vereenigde

Nederl.

Kleer-

Lulofs,
Taprybane’s rverrjzing op ide oude wereldkaart
makerijen”

v/h.

Gebr.

Ibelings
f

200.000,—

0.

01
aand.

115
1;
W. 0. J.
Nieuwenkamp,
Soem’ba-weefsels;
F. J. P.
f200.000,— 6
0
/0
cum. pref. winstd.
Sachse,
Onrtwik’keliugsmogelijkiheden van het eiland
aand.
0.
100 O/o.

Oeram.


N. V.
Nederi.

Fabriek

van

Brons-

T
ach
n i
k

u
n .d

W i
r t’s ch a f’t.

– ,
Berlijn,
werken vfh. Becht
&
Dyserinck

April 1920.

,

,

f 600.000,—
aand.
0.
105 0/0.

iSympher,
Wasserwirtsohaft und Verfassung;
Schu-

N.V. ,IJselwerf” Scheepsbouwmaat-
sclappij en Machinefabriek
macher,
Allgemeine Arbetitspflicht;
Winicler,
Interna-
f 550.000,—
aand.
0.
105
0
/o.
tionale Techniiker-Kongresse;
‘W.
Schrader,
Welchen
.
N.V. Timmer-Motoren en Werktui-
Wert

hat

ein

sachverstndiger

Berater

für

den
genfabriek

v/h.

Timmer,

van
Baüherrn?
K. Radunz,
Technik und Nationalökono-
Wijck
& Co.
f
100.000,— aand.
mie;
Schulz,
Nickel und Hrtemetalie in der Kriegs-
0.

110

0
/0.

wirtschaft.


.

Transporteeren..
f

3 6.948.250,-

68
2

BERICHTEN

4 Augustus 1920

36.948.250,
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
N.V.

:Lobitsche

SheepsvMat:
schappij

v/h.

Gebrs.

Bodewes
N.B.

beteekent:
Cijfers nog niet ontvangen

f
500.000,

8
O/
cum. pref. winstd.

n
aand.

L
106
°Io.
.
.

Oultuurondernerningen, Handeisver-
BÂNKDISCONTO’S.

eenigingen en Handelsvenn
.

19.277.900,-
Ned(sCs8els54

1Juli ’15
Zweeds.R.ksbk 7

19Mrt.’20

zijnde:
’15

’19
Ék.
sBe1.Binn.Eff. 4

1Juli

Bk.v.Noorw.6-6

18Dec.

Fîandeisvereeni ging
,,Arnsterdam”
Vrsch
.inR.C.
54 19 Aug. ’14
Zwits. Nat. Bk. 5

21Aug.’19

‘f
2.500.000,- aand. 0. 100
0/0.

,
Bk. van

ngeIand7
16Apr.’20
Beg. Nat Bk.
5128Apr.’20

1.
Suikeroncierneming
,,Poerworedjo”
Duitsche Rijkslk. .5

23Dec.’14
Bank v. Spanje 5

12Nov.’19

f
500.000,- aand. ii 200
0/0.
Bk. van FrankriJlQ

84pr.’20
Bk v. 1ta1i. 6.
20Mei ’20

N.V. JJeijbroek &
Co’s Tilandelmaat-
Oostnr. Hong. Bk. 5
12Apr.’15
F.Res.Bk.N.Y. 6-7.4
Juni’20

schappij

f

1.000.000,

aand.
Nat. Bk.
v.
Deneni. 7
19Apr.’20
Javasche Bank 3/,
1 Aug.’09

110

0/.

N.V. Houthandel

v/h.

P.

M.

& J.

1
OPEN MARKT.

Jongeneel

f
420.000,-

aand.

0.
Am,Ic,darn
Londen
Berlijn
arUa
N.
York
117
0/
Borneo-Sumatrallandel-Maatschapp
ij

Data
Part.
dj,conlo
Part.
dhcnnlo
Pot.
dlie.
Cail.
monçv
Part.
di,,cont,o
Prolon.
gaile
fl.500.600.- oand.
0.
105
0/

.

.
31

Juli

’20 3’/s'”/

1)4 t)

60/
4

4_5/

7-8
1)

Curaçaosche

Handel-Maatschappij
‘f1.000.000,-
aand. 0.
125
Ü/
26-31 J. 20
3’/8-‘/4

4
;
.

6u/8_814

7-10
N.V. Suikerfabrieken

Tjeoveng-Les-
19-24 J. 20
3i8_L/

5’/i

6

6
5
/i

4

/

6-8
tari

T. C.

f

1.200.009,-‘ annO. 12-17 J. ’20
3118_i/4

5’ii

6’li

t-/0

7-11

0.

100

0/

N
.
V.

van

Waveren’s

Graanhandel
28J.-IA.’19
3/i

4

3’/4

3
1

4-
6
l

4′
1
-16

f

1.4
6
0.000,-

aand.

0.

135

o/o.
29J.-3A.’lS
2’li

21/2

3
1
.
7
/ii

4_5/

3
1
/-6

f500.000,- 6
0/
cum.pref. winstd.
20-24Ju1i’14 3’/s-‘/j,

2’f-‘l

2’/s-‘I

211,_I/
i

2
3
/

1/42
11

aand. 0. 100
°Io.
1)
Noteering ven 30 Juli 1920.
Maatschappij
,,’ ianda”
f
1.500.000,-
aaiid.

f1.

110

0
/o
‘rJSE.KOEREN.
Win.
T{.
Muller & Co.
f
6.000.000,-
CUm.

pref.

winstd.

comm.
W.1SSLfA11E1′:,
/o.
G-tdureude cle afgeloopen berichtsweek viel op de. wissel-
Petroleum

Ondernemingen ……..
,,

1.34 6.000,

markt wat
leendiger handel te constateeren.
zojnde:
,
I) e

pouderi

aren

aanvankel
ij
k a.ngebodea en liepen
w
Gecousololeerde Hollandsche Petrol.
-van 11.- tot
01)
10.88 terug; heden volgde een krachti-

Compagnie

f1.346.000,

and.
herstel
tot
10.96. Dollars bl,evn’ zeer gezocht en 1oeaa
0.

100

0
/0.

.
was er siechts weinig oinbod (2.884–2.95).

Rubber-Maatschappijen

……….

..

2.290.000,-
Voor Marken ‘viel Vrijdag een flink aanbod van Engel-

zijnde:

–.
sche zijde waar te nemen, lietwelk sarnenviel met aaanvan-

Cultuur

Maatschappij

Niti»
,,Gogo
kelijke verkooporders ‘vooi

particuliere rekening;

tijdelijk

f
100.00 1
,

aiud.

5,
kwm
de koers op 6.75. Spgedig herstelde de koers zich,

N
.
V. Lampoug-Su,mara Rubber-Tulj
daar deze lage noteering cle arbitrage aao1eiding ga

flinke

f450.000,- aand, 0. 160
O/
o.

,.
bedragen op te nemen, öm in Duittehilad de hief zoo
ge-

N.V.

Rubberfabriek
,,Vredestein’
zochte dollars, resp. jonden, te koope. Oostenrijk eerder
f1.500.000,-

6

O/

obi. 0. 97
0/s,
fliwer.

Scheepvaart

Maatschappijen

………3.243.500

D

kr
getijnsche

pesos

waren

ook

een enkelen dag
.
zijnde:
.’
tameItjk
flauw:

pLm.

113;

spoedig trad een verletering
in.

slot

pl.ni.

ii o.
N.V. Van

der

Eb

&

Dresselhuys’
Scheepv.-Maatsçh.

f
2.495.000,-
aand.

0.
130

0/
0.

.
KOERSEN IN NEDERLAND.

Diversen ……………………

..1.171.000,-
.,
Dal
unden
L
Por(ie
Berlijn
‘Wec,i.,
Bruaad
New
zijnde:
N.V. Nederh. Fabriek van Hoog- en

.
26

tuoi

192Q..
10,99
22.45 6.95
,
1.72/,


Laagepan ningsapparaten

,,Ha-
parn”
f
325.000,- aand.
A.
100
0/
27

1920.
.

10.98
22.60
7.1,
1:75,
24.i2
2.89.1/4
f250.000,- 7
0/
cum. pref. vinstd.
,
28

1920.
.
10.97/,
22.50
7.-
1.70
24.10
2.89/
4

aand. 0. 100

0/
2W

192 0.
.

10.92 22.25
6.95.
1.70
23.2k
2.900/8
Nederlancische

Aanneming-Maat-
30

1920.
.

10.88.,
22,20.
6.80
1.70.
23.67/,
2.93.

.
schappij vfh. firma H. F. Boersma
190,,
,,
-,

.-


f300.000- aand.
A 132 0/0
.
Laagste d. w.
1)

10.87
22.-
6.50

,
1.60.
2.20
2.88,
Z.uid-Nederl. Hotel, Exploitatie-Maat-
Hopt,e
,,
0

1.02
2470
7.39
1.5
24.25

2.9
4.
schpij

Heerlen

f

200.000,

24
Juii 192v
1)

10.98
2l7O
6.35
1.55
23.35
,
aand. 0. 100
0/s,
16

,,

1920..
11.11
24.-
7.42
1.92
1
.
25.47′
285′
Spoorweg-Maatschappijen .

……
,,

18.845.000,-
Muntpariteit..
12.10
48.-
59.26 50.41
2.’48/

N.
1
ooe.2)oter

?,
I
~i-FAJ
4,
1
te

j
tser

)
_.!L

Alaatschspij

tot

Exploitatie

van
Staatsspoorwegen f15.000.000,-

6
0
1
0

obi
.

0. 99
1
!
2
0/
0.

.26Jul!. 19O.
.
62.55
44.75.
47.25

4980
45.25

‘104/
4

Totaal.
. .,.

f,

83.121.650,-:-
27

1920 62:40
46.65
4:2
496’5
45.d

iO4
-1
/a
28

,,

1920
62.25
48.75
47.-
49.60
45.25

104_
1
/
4

Totaal der emissies in Jariuri

..
f

39.609.495-
29

,.,

1920
61.90
46.50
47—.
49.60
45.–

1O14_i/

Febi’uari

. .

26.597.500

:–
30

,,

1920
61.65
45.80
46.40
49.75
45.-

.1O4-/4.

Ma
t

r7Ofl1A’
ar
oui
ub

31

,,

1920
Lse
d
w
)

6150
-.
4560
–:
46.29
,


4950
45.-

1.04-/

44r751104,
April
,,

49 459 100,
II ste

,

t
)
62 55
47-
47 50 49 85

45.7
5

104_i/
4

Mei

60
699
750,-
24 Juli 1920
62602

47
-i

47
301
l50_2
45.50

104-
1
/4
Juni

,

172 508 435

16

1920
63 35
47.60
.

48

50.60
45.50
8
104_1/
2)

Juli

,,

83 121 650-
Muntpariteit
6667
6667 6667
48-
48-

100

=

Algemeen, Totaal
. …..
,
f

439.387.005,-
2′
2O
P3ih..roPW7l.

1920.

4 Augustüs 1920

ECÖNOMISC’H-STATIS’rISCHE BERICHTEN

683

KOERSËN TE NEW YORK.

D a
CahleLond.
(In
,
pera)
Zicht Parijs
(in
ds.
per$)
Zicht Berlijn (in cI.p.4Rm.)
Zich! .4mslera’.
(In
cia.
P.
gIJ.)
31 Juli ..

1920
3.73.25
7.68
oom.
Laagste d. week
3.72.50
7.57
nom.
Hoogste,,

,
3.79.87
7.82

oom.
24 Juli .. 1920
3.78.75
7.63
noni.
17

,,

..
1920
3.87.25
8.31
oom.
Muntpariteit.
4.86.67
5.181/
951/4
4O/l6

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP TÛNTN

Plaatsen en
Landen
Noteerin ga
eenheden
17Juli
1920
241u11
1920
26-31 Juli

1
Laagste

Hoogate
3
Juli
1920

Alexandrj,.
Piast, p. Y,
97/1
977/,
97li
977/
1

977/
1

5
B

Aires’)..
d.
p.
£
66
1
/4
56
9
/22
56’/8
58
57/8
Calcutta

. .

.
£
p. rup.
1/10
1
/8
1110
1/10/s
1/1P/s
.1/1IT’g
Hongkong ..
Id.
p. $
318
3/9
319
1
12
4’/0’/2
4101/
2

Lissabon
. . . .
ti. per Mii.
11/
4

111/
8

10
13
12
,
12
v1adrid


Peset. p.0
24.34
24.17
24.20 24.45
24.27
8
Möntevideo’
d. per
$
56
1
/
65
1
18
54 ‘1,
56


55V4
klontreal….
$
per £’
4.41
4.32’/2
4.18 4.34 4.18
1
/3
8
R.d.Janeiro.
d. per Mii.
14’/4
14
13
23
132
14
‘/is
14’/,6
Lires
p. £
66.25
70.-
67.50 71.50
69.53
Shanghai

. .
£
p. tael
5/13/4 5/38/4
514
5171/3
516/

Rome


…..

Singapore

. .
id.
p.
$
213
29
/82
213
16
/82
213
21
/82
2/3
81
/82
2/3
26
/82
tVaiparaiso..
d. p. peso
i1/4
10’/,
11
I1/,
11
3
/t,
Vokol,ama..
£
per yen
2/’1
9
/,,
2/8’/
2/8 Vs
28/
218
5
/s
roereen der voorafgaande dagen.
1)
TelegraAach tranafert.

NOTEERING
VAN ZILVER
Noteering
te
Londen
te New York
31

Juli

1920
………

56/8
938/
9

24

1920 ……..54V2
81/8
17

,,

1920.
…….52
89/,
10

1920 ……..
.52/s
92V8
2

Aug.

1919 ………56′!,
108

1)
3

Aug.

1918
……..
48

)
99’/
20

Juli

1914
……..
24
11
/16
54
1
/9
) Noteering
van
1
Aug.
1919

2)
idem
van 2 Aug.
1918.

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balang
op
2 Aug.
1920.
Activa
Biuneul.
Wis.(
H.-bk.

f 11.999.390,08
sels, Proni.,

B.-bk.

2.198.138,12
enz. In disc.( Ag.sch.

76.859 387,43 91.056.915,63
Papier
o.
h. Buiten), in disconto
……..

.
1(1cm eigen portef..
f
43.190.440,-
Af :Verkoclit maar voor
de bk. nognietafgel.Beleeningen
(H.-bk.
43.190.440,-

mci.
vrsch.
f109.212.043,09’/,
B.-bk.

,,

27.567.545
05′!,
In

rek.-crt.p
op
onderp.
Ag.sch.

190 244.913,41/
2

f327,0 14.501,56′!,

Op
Effecten

……f314.607.501,56′!2
Op’Goedêren en Spec.
,,
12.407.000,-
327.014.501,56V,
Voorschotten a. h. Rijk
………………
5.373.479,62′!,
Munt en Muntnjateriaa1
Munt, Goud ……f 56.426.335,-
Muntmat,, Goud
..

,,579.912.075,53
f636.338,4 10,53
Munt, Zilver, enz..

15.350.914,68
Muntmat. Zilver

Effecten
651.689.325,21
Bel,v.
h,
Bes.fonds,,

f

3.668.15962
1
/2
id. van
1
/av.h.kapit.
,,

3.865.127,3781,
7.53.287,-
Geb.en Meub. der Bank
…………….

..
3.594.000,-
Diverse

rekeningen

………………’,,
46.194,693,09

fl.i75.646.642,12

Passiya.
Kapitaal

…………… . ……….

(
20000000,-
Reservefonds.

……..
. …… . ……..

.,
6.000.000,-
Bankbiljetten

in

öinloop

…………
1046.619.820,-
Bankassignatiën

in omloop.. ……..

..
2.878.224,41
Rek.-Cour.

Het Rijk
f


saldo’s:

J.
Anderen
,,

93.630.265,60′!2
93.630.265,60/
Diverse rekeningen

……… … …….

..
7.518.332,10′!,

f1.175.646.642,12

NËD. BANK 2Aug. 1920 (vervolg).

Beschikbaar nietaalaaldo …………… f 422.268.100.56
Op de basi8 van 2/ metaaldekking ……193.642.438,56
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. 2.111.340.500,-

Verschillen met den vorigen weekstaat:
Meer

Mmdci
Disconto’s …………….801.133,76′!,
Buitenlandsebe wissels……

2.102.363,-
Beleeningen

5.223.498,06
Goud

… ……………..

Zilver ………………….336,392,561/,
Bankbiljetten …………29.411.775,-
Part.- Rek.Crt. saldo’s …

29.466.845,05
Voornaamste posten in duizenden trtjldena

Data
Goud

Zilver
B
&
6llj
°7t
Andere
opeIschbare
schulden

2 Aug.

1920
636.338
15.351
1.046.620 96.508
26 Juli

1920

..
636.333 15.015 1.017.208
124.828
19

,,

1920

.,
636.339
14:714
1.027.294 127.814
12

1920
636.311 14.416 1.026.554
151.474
5

,,

1920

.
636.305
.14.141
1.040.751 127.594
2 Aug.

1919

.
646.589
6.089 1.022.892 66.751
3 Aug.

1918

1 .
713.251 7.860
927.020
53861
25
Juli

1914

.
162.114
8.228
310.437
6.198

‘Data

.
Tol,,a!
beJra’
Jiaconioa

Hat
Schatkist.
promessen
rechtitreek,

Belee.
nln gen

1

Besahik.
J

haar
Metaal.
1

saldo

5.
ek-
kihgs.
percen.
Éage

2 Aug. 1920
91.057

327.015
422.268
57
26 Juli 1920
90.256

332.238
422.150
.
57
19

,,

1920 104.255
13.000
330.731
419.236
56
12

1920
.1064950
13.000
351.093
414.329

.
65
5

,,

1920 109.214
13.000
338.151
415.984
56
2Aug. 1919
119.252
65.500
239.220
433.80
60
3A11g. 1918
.
51.480 32.000 110.082
524.086
74
25
Juli
1914
61.941
14.800′
81.68e
43.52i
‘ t
75
)
‘..Jp
de baBlv
VS,,
1
16
rtelaaldekkjn5.

Uit de bekendmaking van den Minieter van Finan’
ciën blijkt, dat uitstonden
00:

2 Aug. 1920

Aan schatkistpromessen.. f 283.350.000,.- f 279.350.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Net). ‘Bank geplaatst

Aan schatkietbiljetten .

. 3.294.000,-

2.390.000,-
Aan eliverhons ……..
…52.980.861,75 ,, 51.860.677,75

JAVASCHE BANK.
Voornaamstê posten iû duizenden guldens. De’samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegraphisch ontvangen.
Data
Goud
Zlle
8

4

Andere
bijetten

opeischb,’ schulden

24Juli.

1920
520.000
515.500
10

,,

1920
.

°”‘
523.000

12

Juni

1920…….
195.054
5.416 824.040
151.32′

17

,,

1920
…………’

196.169
5.380
324.747 138.371
29
Mei

1920
…..-
191.823 5.200
322.510
130.804
22

,,

1920..
189.845 5.146
322.489
125.436

5

,,

1920
…….

26 Juli

1919 …..
142.281
5.104
253.364 88.055
13

Juli

1918 ……
01.951
.
12.446
193.483
6.204

25

Juli.
1914

..
.22.057
31.967

1
110.172

1
12.634
Wissel,,


Diverse
Be.schik.
Dek-
D t
Dis. bCIIen
Beleg.
:
haar
kings-
conto’s
N,.Ind.
nlngen
C

ningen
9)
metaal.
saldo
percrn.
love

24Juli1920

304.500

***

107.500 ‘
17 ,, 1920

291.500 –

106500

*
00

10 ,, 1920

291,000

105.250

12Juni1920 19.357 21.273 1.60.98

36.486 106.577 ‘ 42
5 ,, 1920 19.328 21.941 156.016 31.925 109.137

43
29Mei 19-20 19.679 23.731 158.495 34.318 106.646

43
22 ,, 1920 19.463 24.458 153.779 36.768 105.694

43
26Juli 1919 10.060 19.301 74;918 10.327

79.367

43
13Juli 1918 8.036 22.995 72.369 24.643 63.401

45
26 Juli 19141 7.2591 6395 47.9341 2228

4.842″

44
‘) Sluitpost der
activa.

8) Op de basis van
9
/s metaaidekking.

684

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920

DE SURINAAMSCHE BANK.

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Voornaamste posten in duizenden franes.

Data
Metaal
Circulatte
Andere
opeischb.
schudden
Disconto’s
Div. reke.
nlngen’)

19 Juni 1920 ..
1.071 1.947
911

1.647
365

12

,,

1920

..
1.072
1.970
811
1.623
395

5

1920

..
1.070 1.974 848
1.641
503

29 Mei

1920 ..
1.069
1.807 817 1.645
337

14 Juni 1919 ..
1.026
1.489 902 1.414
151′

22 Juni 1918

..
6802 1.405
811
1.163
611

25 Juli

1914

..
645
1.100
580 735 396

1)
Sluitpoat der activa.

t)
Hiervan
zilverbons 60 de. gid.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Currencu Notes.
Data

Metaal

Circulatie

Bedraii
1
Goudd.
1
Go,,. Sec.

28 Juli 1920 123.234 125.369 361.911 28.500 331.529

21 ,,

1920 123.004 124.099 360.830 28.500 330.080

14

1920 122.879 124.238 362.277 28.500 331.679

7 ,,

1920 120.738 122.744. .360.122 28.500 331.847

30 Juli 1919

88.415

79.387 ‘338.787 28.500 323.327

31 Juli 1918

67.259

56.870
1
263.300 28.500 240.359

22 Juli 1914 40.164 29.317 : –

Data
Cor.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depo:.
Re.

.

serve

Dek-

28Juli ’20
59.912
75.481
15.149
118.650
16.315
12,20

21
.
,,

’20
56.588
80.081
16.559 119.594
17.355 12,75

14

,,

’20
59.439
78623
17.671
119.623
17.092
12,50

7

,,

’20
52.425 83.895
17.888 117.035 16.444
12,25

30Juli ’19
43.144 81.746
17.881
116.554
27.478
20
1
/8

31 Juli ’18
58.601
106.787
37.789
138.441
28.839
16,37

22 Juli ’14
11.005
1

33.633
1

13.735
42.186
29.297
52’4
•)
Verhouding tueechen Recerve en
Depoeito.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens
kassenscheine, in duizenden Mark:

Data
Metaal
Daarvan
Goud

,
Kassen-
scheine
Circu-

latie

Dek-
kin gs-
perc’)

23 Juli

’20
1.097.807
1.091.716
17.254.498 63.983.147
34

15

’20
1.096.000
1.091.715
17.210.482
63.846.706
34

7

’20
1.095.430 1.091.716
17.272.274
54.045.201

34

30 Juni ’20
1.094.984
1.091.717
17.251.609 53.975.118
34

23 Juli

’19
1.131.633
1.111.757
8:844.925
29.345.861
84

28 Juli’18
2.467.696
2.348.083 1.861.526
12.704.503
34

28 Juli

’14
1.691.398
1.356.857 66.479
1.890.895
93′

t)
Dekking der
circulatie door metaal en Kaasenscttelne.

Data Wisod.
Rek. Cri.
Darlchenskoo,enschelne

Totaal
In kas hij de
uitge geven

I

Reich,bank

23 Juli

1920
39.452.311 14.595.463 30.497.100
17.212.200

15

1920
41.786.457
14.850.689
30.630.900
17.169.000

7

1920
44.167.064
16.939.980
30.925.600 17.231.100

30 Juni 1920
50.954.107 23.528.955 30.947.100
17.193.760

23 Juli

1919
28.589.066
8.170.764 20.740.700
8.823.300

23 Juli

1918
15.988.653 8.454.876
9.692.900
.1836.200

23
Juli

1914
750.892
943.964
1


OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE BANK.

Vnnrnaorna1ø nnafn
in
duizenden Kronen.

Data
?frfetaol’en
buitenl.
goudroissels

1
Disc, en

1
beleeningen

1
Bljz. schuld
Oostenrijk
1
en Hongarije

1

Bank-
biljetten
1
R.I.
Cr1.
.

saldi

7Feb.’20
1
)
290.428
19:251.400 32.954.000156.994.022
6.057.646

31Jan.’20
291.083
19.162.543
32
,
954.000156.7
72
.
802

6.220.536

31Dec.’19
287.640 19.196.063
32.954.000154.481.264
7.906.378

23

,,

’19
297.363
17.856.786 32.954.000153.109.418 7.641.778

23Juli’1411.589.2671
954.356

1

2.159.759 291.270
1)
waarvan 222662
goud,
10.818
buitenlandsche goudwissels en
munt en muntmateriaal zilver.

Data
Goud
Waarvan
In het Buitenland
ZIlver
Te goed
In het
Buitenland

Buit .geto.

voorach.
old. Staat

29 Juli ’20
5.589.174
1.978.278
247.686
618.975 25.550.000

22

,,

’20
5.588.878
1.978.278
247.516 679.128
25.700.000

15

,,

’20
5.588.603
1.978.278
247.484
662.866
26.000.000

8

,,

’20
6.588.511
1.978.278
247.447
687.846
26.000.000

31 Juli’19
5.567.076
1.978.278
299.880
897.352
23.300.000

2Aug.’18
5.432.510
2.037.108
286.285
1.477.062
18.900.000

23Juli’14
4.104.390

639.620

»’ludo
Uitge- ,telde
‘Wissels

Belee.
ning
Bankbil.
jeflen

Rek. Cr1.
Pont-
culieren

Rek.
Cr1.
Staat

2.032.907
508.039
1,917.244
37.695.875 3.306.666
109.618
1.807.509 510.196
1.942.381
37.764.829 3.165.062
134.170
1.848.130
511.916
1.936.454
38.010.973
3.194.301
168.428

g
1.822.834
515.263
1.957.605 38.012.119 3.408.105
52.285

945.253
750.617
1.247.169
35:024.725
2.919.886
48.801

1.477.062
1.069.360
839.309
29.320.647
3.701.856
29.470
1.541.080

769.400
5.911.910
942.5701400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden trance.

7Çi1
Baleen.
Bdeen.
Rek.
Data
mcl.
buiten!.
van
buttenl. van
prom. d.
wisdo
en
Circu- lotto
Crt.
partic.
saldi
vorder.
propinc.
heleen.

29Juli’20
356.511
84.653
480.000
720.648
5.387.493
1.505.623

22

,,

’20
356.688 84.653
480.000
723.834
5.354.912
1.482.992

15

,,

’20
356.333
84.653
480.000
735.675
5.341.535 1.506.372

24Juni20
356.687
84.653
480.00Q
746.696
5.166.370
1.623.471

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad
Zilver
dc.

F.R.
Notes in
circu-
____
Totaal
Dekking
.
In het
_____________
bedrag
F. R. Notes
-bulten!.
lalte

9 Juli

’20
1.971.316
1.288.096
111.531
136.877
3.180.948

2

,,

’20
1.971.696 1.286.229
111.531
137.805
3.168.814

25 Juni ’20
1.969.375 1.284.098
111.531 139.230
3.116.718

18

,,

’20
1.962.321
1.287.079
111.531
138.579
3.104.810

11 Juli

’19
2.111.824 1.277.467

68.387 2.538.127

12 Juli

‘181
1.960.052
997.560
15.529 55.932
1.813.428

Data
Wissels
Totaal
Deposito’s
Gestort
Kapitaal

Algem. Dek-
kings-
perc.’)

Percent.
Goud.
dekking
circul.
9)

9 Juli

’20
2.934.184 2.505.216 94.639
43,1
47,5

2

,,

’20
2.935.279
2.539.950
94.594 42,8 47,2

26 Juni ’20
2.830.979
2.504.067
94:506
43,6
48,3

18

,,

’20
2.694.728 2.567.580
94.462
44,5
49,4

11 Juli

’19
2.296.348 2.583.427

82.851
50,3 60,5

12 Juli

’18
1

1.378.346
2.194.074
76.324 55,0

t)
Verhouding tusachen: den
totalen goudvoorraad. zilver etc, en de
opeiachbare schulden:
F R.
Notee en netto deposito’o.
t)
Na aftrek
van 35 pCt. der totale
dekkingsroiddelen
als
dekking voor
de netto
deposito’s.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

‘Liata
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
bij de
Totaal
Waarvan
itme
banken
gelden en
F. R. banks
deøosito’a
deposit.
beleggingen

3 Juli ’20
814
16.928.893
1.445.713
14.294.352
2.700.371

25 Juni’20
814
16.970.751
1.393.709 14.298.869
2.691.880

18

,,.

’20
814
17:049.347
1.368.251
14.563.392 2.684.497

11

’20
812
17.047.868
1.428.040 14.316.597
2.670.523

3 Juli ’19
773
14,499413
1.269.102
12.871.212 ‘1.758.103

5 Juli ‘181
696
12.459.7081
1.079.196
11.048.921
1.383.546

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

4. Augustus 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

685

EFFECTENEURZEN.

Amsterdam, 2 Augustus 1920.

De internationale beurzen hebben in de achter ons lig

gende dagen wel zeer sterk onder den invloed van de
vacantiestemming gestaan. Nergens was de omvang der aaken
van ook slechts eenige beteekenis en zelfs de berichten van het Pooisch-Russisohe front vermochten niet de belangstel-
ling te trekken, idie in een meer normale periode zonder
eenigen twijfel zou zijn opgewekt. Aan den anderen kant
heeft ‘het er echter ook welden schijn van, alsof de krijgs-
verrichtingen van Russische zijde niet meer hetzelfde dlan
dragen, als voor enkele weken nog het geval scheen té zijn;
er is reeds in goed ingelichte kringen op de mogelijkheid
gewezen, dat het voortrukken der Bolsjewieksohe troepen
aneer moet worden 1toegeschreven aan een min of meer eigen.
machtig op:treclen der zich klaarblijkelijk in Rusland ont-
wikkelçnde militaire kaste; de thans minder energiek voort-
gezette pogingen tot verder oprukken in. het Poolsche ge-
bied zou er op kunnen wijzen, dat de Regeering deze inili-
taire groepen weder in •de hand ‘heeft.

Hoe het zij, de ‘intrnationale beureen hebben slechts
matige belangstelling voor idit deel van het wereldgebeuren
beLoond. Zelfs te B e r 1 ij n, waar men toch allereerst de
gevolgen van een Russischen inval, zoo na aan de Duitsche
‘grenzen, zou ondervinden, is men buitengewoon kalm ge-bleven. De ‘handel theeft ook hier plaats gevonden binnen
enge verhoudingen, alleen was er nog vrij ruim affaire in
petroleumwaarden, die geduiende de geheele week het voor-
verp van vrij wilde speculatie warn. De oorzaak hiervan
moet gevonden worden in een mededeeling van het Roe-
meensche Ministerie van Handel, waarin wordt uitgespro-
ken, dat de overdracht van Duitsche petroleumawtsohap-
pijen in neutrale ‘handen gedurende het tijdvak van Juni
1918 ‘Lot December 1918 niet ‘als zoodanig wordt erkend,
‘doch dat dusdanige maatschappijen worden beschouwd als
i)uitsohe bezittingen, die onder de liquidatiewet vallen.
Definitief kan deze uitspraak echter nog niet worden ge-
noemd, hoewel er wel eenige onrust door is dntstaan.
Te L o n id e n is de stemming mede buitengewoon kalm
gebleven. De sluiting van de beurs op sommige da;gen,
wegens de normale vacanties, heeft er niet toe ‘bijgedragen
het verkeer te verleven’digen. Toch ‘was de tendens veel ver-
trouwenwekkender, ook in verband met het feit, dat de
Iershe kwestie op ‘het oogeablik niet meer zoo voortdurend
van zich doet spreken.

Te Pa r ii s heeft ‘de halfmaandeljksche afwikkeling van
ultilno-posi’ties een zeer ilot verloop gehad, ondanks de be-
trekkelijke schaarschte aan geld, vaarvan de noteeri.ng Voor
parketwa’aden opliep tot
634
pOt. De gemakkelijke liqui-
datie moet echter ook voor een goed deel worden toegeschre-
ven aan den ‘klei nen omvang ‘der uitstaande posities. Ook te
Parijs toch heet de algemeene stilstand in zaken zich doen gevoelen, waarbij nog is gekomen ‘de ontevredenheid, die
in sommige kringen heerscht in verband met de beslissingen,
te Spa genomen.

Te N e w Y o r k is ‘de aandacht .wel het sterkst gevallen
op spoorwegwaarden, hoewel de fluctuaties hier toch niet
al te groot zijn geweest. Indien er echter in sommige afdee-lingen nog iets van beteekenis is omgegaan, ‘moeten spoor-
wegwaarden wel in de eerste plaats worden gereleveerd.
Dit staat in verband met de eerdaags te verwachten def i-nitieve beslissing aangaande ‘de verhooging der tarieven,
waardoor het welilicht mogelijk zal worden gemaakt, dat de
spoorweg-systemen een zelfstandig bedrijf zullen kunnen
uitoefenen, zonder hulp en derhalve ook zonder finaneiele
contrôle van den Staat.
Te on Z en t is de markt voor
staatsfondsen
zeer kalm
gebleven, ‘hoewel hier eerder een vastere toon te constatee-
ren is geweest, voornamelijk in verband staande ‘met ‘de
ruimere geidmarkt, waar de gelden uit coupon-betalingen
en de stortingen op nieuwe emissies ‘langzamerhand weder
naar de vrije markt beginnen te vloeien. Bovendien werkt
de beperkte zakenomvang de vraag naar geld niet in de
hand, met ‘het normale gevolg, dat er eenig meerder animo
voor staatsfondsen ontstaat. Hoewel de voordeelige verschil-
len meestal fractioneel bleven, viel er ‘toch een betere stem-
ming te constateeren.
Voor buitenlandsche soorten is ‘de flauwe houding voor
Russen opmerkelijk geweest. Hier ter plaatse is reeds
vroeger gereleveercl, dat een izegepraal der Russisehe legers
de kans op schuld.erkening voortdurend geringer maakt
en deze overweging, die langzamerhand meer begint door te
dringen, heeft een deprimeerenden invloed op de houders
der betrokken
.
fondsen uitgeoefend.

Riizing of
27 Juli 30 Juli 2 Aug.
daling.
5

0
/0
Ned. W. Soli.

……
.85’/,o
87/jo
85I4
+
81/16
434
0/

,,

,,

,,

1916
84
1
/
83
1
/
84

4

0/

,,

1916
748/4
75
8/s
75
1
1,o
+
ll,o
3340b

,,

.
..


608/
8

3

0/


234
0/
Cert. N. W. S
51
3
I8
518/8
5lI18
+

/io
…..
44
8
f
448/4
44118

8/j5
5

°
/oOost-Indië 1915
90/8
.90
1
/
90/
4

0/ 1

longarije Goud
. . .
71/2
7 /4
7 ‘Is
4

0/
Oostenr. Kronenrente
.

6

.
6
6
5

0/
Rusland 1906 ……
138/4
14
14
+
‘I
434 0/ Iwangorod Dombr..
12I8
13 13
+
8/
4

o/o
Rusland Cons.

1880
12
13’/
138/4
+
18/4
4

0/,
Rusl. bij Hope
&
Co
14
8
/4
l4’I
1414
4

0/

Servië

1895

…….
l7’I
17
1
/8
17
1
/
434
0/
China Goud 1898
.
53/
53I/
538/
4

4

°/
o
Japan

1899 ……..
49
1
/t
491/i
491/,
4

°/ Argentinië Buitenl
50
1
Ib
49I
497/
8


1/
4

5

0/
Brazilië 1895

……
54
8
/0
54
8
/8
5

0/

,,

1913
56
1
/
56
1
/,

• Van de locale afdeelinigen is
,
de
suikerinarkt
‘zeer kalm
geweest met eer,der een tendens tot dalen. Ondanks het
erkende suikergebrek over vrijwel ‘de gansche wereld, is het
opmerkelijk ‘hoe ‘weinig vlot ide afdoeningen van Javasuiker
van stapel loopen. In insiders-kringen ‘beweerde men deze
week, ‘dat di’t moet worden toegeschreven aan druk van
Engelsche zijde, waar men ‘tracht door het aanbieden van
kleinere posten het algemeen n’iveau omlaag te schroeven, tbneinde zoodoende de grootere posten tot ‘bevredigenden
prijs maoh.tig te worden. Indien dit ‘zoo is, ‘heeft het er allen
sohijn van, dat de manoeuvre niet zal slagen, wijl de
V. J. S. P. weigert biedingen onder
f
50 per picol zelfs ook
naar in overweging ‘te nemen. Toch heeft ‘de schijubare
stroef’heid van de sui,kermarkt velen er toe gebracht hun
fondsen tot de thans geldende prijzen aan te bieden, waar-
door op sommige dagen een vrij sterke druk op ‘de markt optstond en het aangeboden materiaal slechts tegen ver-
laagde prijzen plaatsing heeft kunnen vinden. Tegen het slot
der berichtsperiode echter is een betere stemming doorge-broken en al ontstond er nog geen omvangrijke vraag; het’
ontbreken van aanbod was voldoende om de’koersen een zeer
merkbaren steun .te jverschaff en.
Op ide
petroleumafdeeling is
de meeste aandacht niet op het hoofdfonds, doch op aandeelen Geconsolideerde Hol.
Fandsche Petroleum Maatschappij gevallen, ‘toen van diverse
kanten werd gewezen op het verschil in prijs tuischen aan-
cleelen Astra Romana (waarvan de Geconsolideerde de
,,holding-company” is) en aandeelen Geconsolideerde. Dit
heeft een vrij sterke prijsdaling gedurende enkele ‘dagen
tot gevolg gehad; spoedig echter ‘daalde hier de belangstel-
ling, mede in verband met het bericht, dat de onderhan-
delingen tot overname van de Orion Petroleum Maat-
schappij door een Engelsche groep zijn afgebroken.
Rubber- en tabakswaa/rden
bleven beide vrijwel verlaten
met eerder reageeren’de koersen.
Van de
industrieele soorten
dienen hier te worden gere-
leveerd aandeelen Oliefehrieken Insulinde, welke sterk wer-
den aangeboden in verband met geruchten, dat het uit te
keeren dividend niet aan de verwachtingen, in hetjongste
prospectus uitgesproken, zou voldoen.

27 Juli 30 Juli 2 Aug.
Riizin
g
ol
daling.
Amsterdamsche Bank
..

180
8
i
180/
180
1
/,

Ned.Handel-Mij. eert.v.aand

2338/4
227
1
/
228/
4


511
5

Rotterd. Bankvereeniging

135
1
/
135
1
/4
135
1
/
4

Ainst. Superfosfaatfabriek.

139/
.139
8
/
4

134

581
4

Van Berkel’s Patent ……123/
4

124/
4

125
+
11/4
Ii{sulinde Oliefabriek

. . .

187
181
182

5
Jurgens’ Ver. Fabr. pr.aand

99/8
99
1
/4
96
1
/z
3
8
/*
Néd. Scheepsbouw-Mij

122
123
1
/2
.
123’/
+ 11;1
Philips’ Gloeilampenfabriek 899
1
/8
861 861

38
1
/2
R.
S.
Stokvis
&
Zonen

598
600/2
595

3
Vereenigde Blikfabrieken

129
1
/
129
1
/
129’/2
Compania MercantilArgent 304
300 297

7
Cultuur-Mij. d. Vorstenland

378
360/
362
– 11
Handelsver. Amsterdam

776
1
/
752’i
758

181/2
HoU..
Transatl. Handeisver.

93
91 97
+
4
Linde Teves
&
Stokvis

196
199
198
+
2
VanNïerop&Co’sHandel-Mij

187
187
1
/3
187’/2
+
’12
Tels
& Co’s
Handel-Mij

Ï52
1
/5
155

+
2’/
Cëcons. Hol!. Petroleum-Mij

253
/1
258
256’I,
+
3
Kon. Petroleum-Mij… ….

6511/,

642
647
.__
41/,
Orion Petroleum-Mij… ….

75’/l
73
1
/,
74
1
/8
1
/8
Steaua Romana Petr..Mij

148 150


iSo
+ 2
ex dividend.

1
686

ECONÔ’MISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Augustus 1920
1

27 Jub 30 Juli
2 Aug.
Rijzin

of
daling.

Anisterdam-Rubber-Mij.
23011
2

223
2’26
1
/2

4
NederL-Rubber-Mij.

…….
126
1258/
4

114
12
Oost-Java-Rubber-Mij.

..
405I
398
390’/2
–‘is’i
Deli-Maatschppij

.
.’
…..
532/
535

+
2’1
Medan-Tabak-Maatsohappij
3188/
4

319
1
I2
319’/2
+
8/4

Senembah-Maatschappij

570’/
570 570
-1
/2
*
ex dividend.

De ..scheepvaartmarkt
daarentegen is ‘bij voortduring flauw gestemd gebleven. In sommige fondsen, als Holland-Amerika
Lijn, ontwikkelde zich geen Vrije handel, dooh vionden
koopers en verkoopers elkaar ‘tot ddu prijs; welke eohter
meestal iederen volgenden dag lager ‘was. De oerige aan-
deelen werden in de vrije markt verhandeld, waarbij de
prijzen in den aanvang eenigszins sabie1 bleven, doch tegen
het einde verder reageerden, ‘toen ‘de ongtnstige berichten
omtrent de vereldvrachtenmarkt 44nhielden.

ii
27 Juli 30Juli 2 Aug.
Rizgof

Holland-Amerika-Lijn …. 390

877

83

– 7
,,

,, gem.eig. 369

369

368

– 1
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij. . 220

225

225

+ 5
Hol!. Alg. AtI. Stoomv.-Mij. 1511/ 151/4


Etollandsché Stoomboot-Mij. 171

173’f 1732/4 +
2814,
Java- Chi na-Japan-Lij n … 254

‘250

250

– 4
Kon. Hollandsche Lloyd . 160
8
/2 156
1

152’/2 – 8
Kon. Ned. Stoomb.-Mij. .. 202

202

196

– 6
Kon. Paketvaart Mij……

198

198
8
/4
+ 2
Maatschappij Zeevaart …. 249

249

249
Nederl. Scheepvaart-linie.. ‘237
1
/4 231
1
/4
22811

– 9
Nievelt Goudriaan ……498

500

495

– 3
Rotterdamsche Lloyd …… 234′!, 230

227

7’I
Stoomv.-Mij.,,Hillegersberg” 263

263

23
,,Nederland” .. 280’/, 278

273

– 71/2
,,Noordzee” . . 108
1
!4
1101/3
110

+
1814
,,Oostzee” . . . . 244’/ç 244
1
/2 214’12

De
Arnerikaansche afdeeling
was levendiger dan langen
tijd het geval is geweest. Niet alleen waren het hier de
berichten uit WaIls’treet, ‘speciaal ten aanzien van spoor-
wegwaarden, die een ‘grooter
animo
te voorschijn hebben
geroepen, doch meer nog gold de overweging, dat de voort-
durende stijging van de dllar-valuta een aankoop van
Ameiiikaansche waarden meer en meer aantrekkelijk doet
sohijnen. Zoo kwam ‘het ook, dat vaak de lichtere AmTer’i-
kaansohe •shares bo(ven New Yorksche pariteit werden ver-
handelcl, waardoor natuurlijk wel ‘het voordeel van den wis-
selkoers voor het moment geheel wegviel, doch welk feit
vaak reeds den volgenden’ ‘dag door een hernieuwde rijzing
van dcii dollar werd genivelleerd. De markt sluit voor deze
afdeeling dan ook in zeer vaste houding.

Notçeringen.

Chicago
Buenos Au,.,

Data
Tarwe
Ma!,
Haor
Tarwc May,
Lljnzaad
Dec.

,
Juli
Juli
Aug.
Aug.
Aug.

31Juli’20
211’/2
133
69
23,70
8,80
24,35
24

,,

’20
255
353
88’I2
25,502)

9,70
24,80
31 Juli ’19
226
199
78
19,10
4
)
10,85
41,00)
31 Juli’18
226
3538/
s
0)
77
11,95 5,65

31Juli ’17
274
164’/o
4)

85
18,458)
12,50
3
)
20,50
3
)
20Juli’14
82
56/o
1
)
36
1
!,
‘)
9,402)
5,381)
13,0
1
)

‘)
per Dec.
1)
per Sept.
‘3)
per Juli.
4)
per Sept.

27 Juli 30 Juli
2 Aug.
Rizigof

American Car
&
Foundry.

153
1
1
155
156
+
216/1
Â,naconda Copper

……..
128′!!
1278/

126′!2

2
tin. States Steel Corp. ….
104’/4
105/16
104’/2
+
1/4

Atchison Topeka

……..
9Q
3
/4
91
92’/4
+
u1h
Southern

Pacific

… …..
104/
105/4
106
+
i’/,
Union Pacific …………
130
1/3
132
1
1,

1331/8
+
31/s

Int. Mere. Marine orig. Corn.
343/
8

34
33 ‘/

l)/o
prefs.
10281
4

102
8
/4
102
114

De
gelcirnarict
werd, zooals reeds gereleveerd, veel ruimer;
prolongatie reageerde van 6 tot 4 pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.


3 Augustus 1920.

])e prijs yan tarwe is in de afgeloopen week in Amerika
sepsationcel teruggeloopen.’ i)e oogstberichten ald’ar zijn
in contrast met die in ‘Europa, want het weer is vooral in
West-Europa zeer onguns’bi.g geweest. Vooral in Engeland
heeft de oogst veel geleden en ook hier en in çeu gedeelte
van Duitschlancl zijn de ‘vooruitzichten aanzienlijk achter-
uitgegaan. Een gioot gedeelte zoowel van de rogge als van
de tarwe zal zeer nat geot worden, ‘terwijl ook ‘de ‘haver
ernstig geleden theeft.
Zooal’s gezegd, zijn ‘evenwel de berichten van Noord-
Amerika uitstekend en onder den invloed van een alge-
meen optimisme worden ‘de ramingen ‘lijna dagelijks ver-
hoogd. Het gevolg is, dat men nu een totaal ‘voor export
beschikbare ‘hoeveelheid Taamt, die ‘aanmerkelijk ‘hooger ‘is
dan verleden jaar. De prijs van de termijnmarkt te Chicago
is 40 1 50 cent gevallen; aan het slot was ide stemming iets
beter. Het contrast met verleden jaar is wel merkwaardig;
toen was er ook een ontzaglij’ke groote oogst, die op de
markt ‘kwam, maar de regeering, die een mi’nimuimprjs ge-garandeerd had, verhinderde natuurlijk, ‘dat de prijzen aan-
nierkelijk terugliepen sn al spoedig ging de markt op om
‘niet meer terug te gaan, dank zij de goede vraag van
uropa.
De berichten uit Plata, soowel als uit Indid en Austrnlië,
blijven gunstigi terwijl er bovendien gewag gemaakt wordt
van mogelijke versohep’in’gen van ‘tarwe uit Ukraine;
althans ItaliaansOhe schepen zou’den aldaar iop ‘het oogenbli’k
bezig zijn graan te ‘laden.
Het spreekt vanzelf, dat de prijzen in Europa ook aan-
merkelijk cijn teruggeloopen; bovendien’ is de kooplus’t met
deze sterk terugloopende markt vemin’derd, doch ongetwij-
feld aal men regelmatig moeten voortgaan niet aankooen.
Het vochtige weer in Europa brengt de waarschijnlijkheid
van meer vocrgraan met zich en tengevolge hiervan, zijn de
voer-artikelen, en i’n ‘de eerste plaats maïs, ‘zeer gedrukt.

Locoprijzen te Rotterdam/Amsteidam.

Soorten. ‘

2 Aug.
1

26 Juli

1

2 Aug.
1920

1920

19

Ta
rwt
*

…………..
0
33,50
36,-

Rogge (N,o. 2 Western)

0
28,50
.
31,-

Mais (La Plata)

……
3
)

,
325,-
365,–
485,-
Gerst (48

lb.

feeding)
.
.3)
460-
465,-
490,

Haver (38 1h. white ël.). .’)
25,-
23,50 24,50
Lijnkoeken (Noord-Anjeri-
ca van La
Platazaad)8)

215,- 215,-

347,50
Lijnzaad (La P!at’a).

.
.4)
760,-
750,-
1245,-
2)
p. 100 K.G.

2)

p. 2000
K.G.

3)

p. 1000 EG.

4)

per
1960 K.G.

s)
Hard/Red Winter
nr. 2.
AANVÔEREN
i
1
in tons vn
1000
K.G.

Rotterdam
Amsterdam


Totaal

A,tikel.n.
26-31 Juli
Sedert
Ooereenh.
26-31 Juli
Sedert
Overeenk.
1920 1919
1920
.1
Jan. 1920
tijdoak 1919
.1920

,
1
Jan. 1920
tijdeak 1919

8.546
275.791 258.044
1.000

93.175
37.834
368.966 295.878
Tarwe
……………..
Rogge

……………..
5.037
46.228
50565
380 515

19.953
46.743
70.518

2825,
2.829

– –
,

2.825
2.829
Maïs

…………….
192.790
49.187
1.230
29.918 3.618
222.708
52.805
18.61
116.270
198
918
51.415 19.533
167.685
Haver

…………….

20
.178
145.403
– –
7.333
20.178
152.736

Boekweit

……………

Lijnzaad
…………..

14
.,697

2
3.711
12.174
1.760
8.798
12.919
32.509 25.093

Gerst

……………..-

612

..

.

,25.974
=

27.897

1.406
200
27.380

28.097
Lijnkoek
……………
1
..275

406
19.032

192.43
-.-


37.435
19.032 229.678
Tarwemeel
………….
Andere meelsoorten
….
S
15
4.767
140.429
– ,
,

100
10.708 4.867

151.137

4 Augtus
020

ECOOMISCH-STATISÏISCHE BEHTEN

‘687

De prijzen oor maIs
zijn
fn lijna alle markten sterk ge-
daald; de Noord-Amerikanche rôarkt voorop, ‘doch ook
cle Argentijnsohe is eenigsmins gdvcdgd. Boveiidien blijft de
wrachtenmarkt flauw gesteimid.

Lij;nzaad daarentegèn was zeer prijhoudend en vooral
voor spoedige aflading was goede attentie in verband met
de geringe stoomende voorraad en de verbetering van de
vraa voor ljnolie.

N cd e r 1 a nd. Ofschoon de handel in tarwe vrij is,
vinden er op het oogeablik nog geen afsluitingen plaats.
Met Duitshland werden evenwel belangrijke zaken, zoowel
intarwe als rogge, afgesloten, doch ook deze kooper retireert
zich natuurlijk naarmate de prijzen lager worden.
Onder dringend aasibod loopen de prijzen van mais dage-
lijks terug. De vraag was ‘vooral gerig voor oude mals.
Voor nieuwe mais was een aanmerkelijke pretiie te verkrij-
gen. Ook in de termijnmarkt vond een sterke prijsdaling
plaats, nu en dan met evendige omzetten. Disponibele
lijnolie was hier bijna geheel uitverkocht en tengevolge van
de groote premie, die voor spoedige. levering van lijnolie
verkrijgbaar was, werden ook spoedige partijen ljnzaad
dot verkocht. Verschepers waren voor de latere posities
tot billjker prijs aan de markt en ook daarin kwamen
sken tot stand

SUIKER.

De berichten uit de E u r o p e es c h e bietsuikerdistric-
ten luiden voortdurend gunstig en beloven een belangrijk
beter resultaat dan verleden jaar. Eéne ditzonderi.ng maakt
alleen Rusland, waar
mcl.
Ukraine de laatste oogst, naar
verluidt, slechts ongeveer 100.000 tons opgeleverd heeft en
cle nieuwe aanplant nog minder belooft.
De zichtbare voorraden zijn volgens F. 0. Licht:

1920

1919

1918
Duitschiand 1 Sept.
1)
217.798

290.278

322.991 tdiis
Oostenrijk

1
,,

i)
230.000

200.000* 250.000*
Frankrijk

1 Apr…

90.954

26.216

25.000*
Nederladd 1 Juli ….

39.240

41.623

60.766
België

1 ,…..41.695

39.093

69.312
Engeland

1 ,…..45.853

423.173

316.839

Totaal Europa 1.085.540 1.020.283 1.044.908 tons
V.
S. v.
N.A. 8 Juli..

54.262

97.098

88.830
Cuha, alle hav. 17 ,, .. 445.000 1.057567

765.923

Totaal ……1.584.802 2.174.948 1.888.661 tons
‘) ’19;18/17. * Raming.

De markt in H o 11 a n d is zonder animo en Javasuiker
was stomend en op aflading tot ietwat lagere prijzen te
koop.

Op Ja v a varen prijzen voor ditjarigè suiker terugge-
loopen tot
f
54 per picol f.o.b., op welke basis Biitsch-Indië
bclangstellingtoonde en wordt thans weder eenige guldens
jiooger genoteerd. Voor oogst 1921 werd onlangs
f
45
eerste kosten voor Superieur geboden, hetgeen door de
Trust geweigerd werd, clie voorlopig op
f
50 blijft houden.
In A m e r i k a is de markt lusteloos. ])e noteering voor
Spot Centr. liep van 16,56 c. terug op 16,30 c., terwijl de notee-
ringen voor termijnlevcring niet veranderden. Nieuwe oogst
Cubas wdi’den tot 12
e.
f.o.b. aangeboden en Granulated, leveritig begin van liet Vo1gnd jaat, is tot 16 c. f.&b. New
York te koop.
i)c ld.atste Cubdst’itistiek luidt:

1920

1919

1918
Weekoctvangst tot.24 Juli

87.000

41.000

8.680 tori
Totaal sedert 1 Dec. 1919. 3.327.000 3.492.288 3.042.504
Werkrd htlriekën . …

. 5 ,

10

12
Wè0kezjot. 17-4 JuIL 403.006
66A
12 61.523
Totaal sedert 1 Jan. 1920 3.216.11 2.412.011 2.235.079
kxp. U. K. 1 Jan.-6Jiini 482.756 375.564 541.102
1″ra6kr.

, 52.761

40.50

7.400
Total vdorriiid
O
j)
24 Juli 403.000 1.047.946 122.150

i4
OTiERiNGEN.

Data
Am,ter.
ddm
p
Londen
New Yoeh
9

ci:


Winte Java
Ame,. Gla-
!dopende
cC3
f.o.6. per
nulatedc.I.J.
Centrl-
No.
°

Juh/Au.
ISept:!
maand
fûgali

Sh. Sh.
$
ets.
28Juli ’20/

i161-
88/-
2/

1,36
20

iio/- f6
91/6

16115
28 Juli ‘i90

64/9
53/-
.
531-

7,28
28 Juli ’18
,;

-.
6419

i

Jiilii,,iiu/,
181:.
– –


3,6

KATÔEN.

e Heéren it Jécbb Béhin’i
& S/m’s
Manchester, d.1. ï Jûli i9
;
20. –
De markten van Amerikaaosche katoen zijn onder den invloed van ongiinstii.ge weerberichten en dé eenigszins
betere handelsvooruitzichten. Prijzen zijn dagelijks gestegen
en nu belangrijk hooger dan een week geleden. Men meent,
dat door de voortdurende regens in de katoendistricten de
schade door de Boli weevil zal toenemen en de vooruitzich-
ten voor dan komenden oogst dus zeker niet heel gunstig
zijn. Egyptische katoen is ook vrij belangrijk gesteg
e
n, hoe-
wel de oogstvooruitzichten gunstig blijven.
Sedert ons laatste bericht is de vraag naar garens ver-
beterd. Fabrikanten hebben ook weer orders gekregen en zijn
dus weer in de markt voor garens. De vraag is dan ook
voor alle soorten Wat beter en ei zijn nog al zaken gedaan,
vooral in de medio nummers, in boomen en kettinggarens,
terwijl ook voor inslaggarens Vrij groote ‘belangstelling
bestaat. Ook de exporthandel is beter en er zijn weer zaken
gedaan in bundel garens, ‘voor Indië voornamelijk in 40cr en
44cr enkel en 40cr getwijnd. Er is ook (meer vraag naar
cops voor Holland en ook Frankrijk en Italië vragen naar
speciale soorten Egyptische garens. Scandinavië doet niet
veel en beperkt zich voornamelijk tot het uitstellen van
oude tontracten, ook al door den ongunstigen wisselkoers.
België verkoopt ‘de grovere nummers ringgaren tot goed-
koopere prijzen dan Engeland, terwijl ok de productie in
Duit4ohla,nd toeneemt, hoewel dit grootendeels loonorders
betreft. Over het aJlgemeen is de positie van Spinners nog
niet veel verbetend, daar zij de stijging van de katoenprijzen
niet hebben kunnen volgen in hunne verkoopprijzen. Iii
Egyptische garens is niet veel gedaan, daar, na de groote
daling van eenige weken geleden, koopers niet veel vertrou-
in tegenwoordige prijzen hebben.
De verbetering in de doekmrkt heeft zich wel gehand-
haal d en prijzen zijn over het algemeen vaster, terwijl ook
de stemming gunstig is. Vele fabrikanten, die om orders
verlegen waren, zijn nu weder voorzien waardoor de harkt
over het algemeen weer wat opgewekter is. In overeenstem-
ming met de vaste garen-prijzen, blijven prijzen ook hoog
en men bericht dat, zoowel voor Zuid-Amerika als ook voor
Indië, verschillende orders geplaatst zijn in gebleekte en
gedrukte goederen en ook in dhooties. Over het algemeen
zijn er meer zaken aan de markt en is de stemming vaster.

14Ju1j 21Juli

14 Juli 21 Juli
Liverpoolnotèeribgen.

T.T.o’pindië . .. 1/10
i/io
F.G.F.Sakellarides 62,00 66,00 T.T.opHongkong
318
1
I2
318
1
1
G.F. No.l Oomra 13,00 13,75 T.T.opShanghai. 5/0
1
/
4
511/4

NoeérIngen vooi Loco-Èatoeu.

(Middling Uplaiids).

2Aug.’20
26
J4
11

20
1
19Ju11’20 2Aug.19 2Aug.’16

vork ‘oor

Middling . . 40,- c40,- c 42,25e 35,70e 30,45 i
New 40rleans
voor Middling 38,50e 39,75e 39,75 c 34 25e 27,75 c
Liverpoôl voor – – , –
Middling …. 26,81 dl) 27,64 d 28,68 d 20,48′! dl,02 d
1)
Noteering van 3 Augustus.

Outvangéten in, en uitvoeren van Asuerikaansehe havens.
(In cluizcndtallen bIen.)

t Au.
’19

Overeenhom,tige perioden
tot
3lJuli2O

1918-1919
I
1917-1918

Ontvangsten Gulf-Havens.. 4248

6000

4000

Atlant.Havens 3016

J
Uitvoer naar Gr. Brittannië 3054

‘t Vasteland. ‘ 3288

3000


Japan ete… J

Voorraden in duizendtallen

31
Juli
’20

31
Juli’19

1
Aug.
’18

Arnerik. havens ………..
..7

1223

974
ifl
Biûnd…………….808

790

681
York

80

134
Ndw 0laé

?

376

315
Livtpoöl

………
……’•

04S

654

232

RUBBER.

De pijzen vo’r
,
rubber gigen ,gefurende de afgelôopen
vek nog,verder achteruit tei’vijl koopers zich geheel tercg
trokken Be. afloop dei Amstérdamsche ihschrijving wü dn

688

EC0N0MISCHSTA1ST

BERICHTEN

4 Augustus 1920

ook zeer flauw; van de aangeboden 538 tons werden slechts

± 13 tons verkocht.
Ook de stemming op de termijnmarkt te Amsterdam was
flauw en de prijzen liepen in overeenstemming met Londen
ook daar terug. De noteeringen luiden:

Augustus crêpe 115 sheets 112

crêpe 118’12 sheets
ll3li
s
.

December ,,

116

,,

114

,,

118

,,

117

Juni ’21

,,

120
1/

,,

118
‘1,

,,

122
t/1

,,

125
1/

De noteeringen te Londen zijn:

einde vorige week

Prima Crpe loco ………..
1/91/4

…………
1/101/4

smoked Sheets ……..

1/8

…………1/9
Crêpe Aug,/September.
119
1
I2 …………
1/1P/4

11

Oct./December

11101/
4
…………2/0′!,

Hard cure line Para ……..1(10

…………1(11

3 Augustus 1920.

KOFFIE.

(Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kôlf 1
& Witkamp en Leonard Jacobson &’Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio Santos
Wiizdkoers
Voorraad

Voorraad
J
Ç

31 Juli

1920
322.000
8.725
1.567.000
11.600
14/

24

1920
,,
320.000
9.325
1.504.000
12.000
14’/i

17

1920
,,
357.000
9.950
1.394.000
12.200
1451s

31 Juli

1919
504.000
15.725
1.765.000
1)
149I1
6

Ontvangsten.

Rio

Santo,
Data
..4fgdoo pen

Sedert

Afgeloopen

Sedert
week

1
Juli

week

1 Juli

31 Juli 1920
….

51.000

248.600

181.000

640.000

31 Juli 1919 ….

39.000

187.000

101.000

367.000

1)
Niet genoteerd.

THEE.

(Opgave van- den makelaar J. van Eck.)

Bericht van den afloop Theeveiling.

Aanes’lagen in veiling:
15398 6014 ko; Java thee
2293

,, Sumatra thee
249

.. Java thee in na’veiling

Totaal 17940 6014 kn. thee.

Aanbod 1, Januari j.l. tot heden –

– idem 1919

127100 kn. Java thee

83386 kn. Java thee ,
9525 ,, Sumatra thee

332 ,, Sumatra the

Totaal… 136625 kn thee.

83718 kn. thee.

De taxatie was opgemsakt op basis afloop vorige veiling.
Het verloop was zeer traag, stemming voor ordinaire en
middenkwaliteiten zeer flauw, voor goed tot prima nauwe-
lijks prijshoudend. ,
De eerstvolgende veiling zal gehouden worden op Don-
derdag 2 September e.k., aan te bieden kwantum wordt

nader bekend gemaakt.
Amsterdam, 29′ Juli 1920.

(Opgave Pakhuismeesteren van de Thee.)

(Herleid tot 1/1 Kisten.)
5)

Voorraad 30 Juni 1920 ……………..173334
Sedert aangevoerd …………………52494
225828

Sedert afgeleverd ………………….14052

Voorraad heden ……………………. 211776.

Waarvan in de eerste hand …………161148 T

31 Juli 1920.

11

S)
Java thee.

HUIDEN.

Bericht van de firma Grisar & Co.
E x o t i s c h e Huiden: Gedurende de afgeloopen week
heeft de herleving van de zaken, die ‘reeds in onze vorige
weekberich.ten werd vermeld, zich bevestigd. Ongelukkiger-
wijze heeft de algemeene politieke toestand sedert enkele
dagen onze markt beïnvloed; wij hebben niet alleen’eene
daling van de wisselkoersen waargenomen, maar ook eene
onzekere houding van de zijde der koopers. Er zijn zaken
afgesloten tt bevredigende prijzen, maar slechts dank zij
de aanzienlijke concessies van de zijde der verkoopers.

Aan de Bio de la Plata worden de slachtingen steeds min-
der; de cijfers voor Juni 1920 zijn:
B.A. 177.000; in 1919 199.000
M.V. 32.000; in 1919 61.000
en voor de eerste zes maanden:
B.A. 844.000 tegen 1.260.000 in 1919
M.V. 228.000 tegen 393.500 in 1919.
Engeland heeft aan de La Plata circa 5000 La Palmas
Frigorifico-ossen en circa 5000 Ca.mpana Pri.gorofico-ossen
gekocht tegen $49, hetgeen uitkomt op ongeveer 13d.
c.i.f. l’iiverpool. Men heeft tevens verkocht ca. 5000 Swilt
Rosario Frigorif.ico.ossen It $ 46 en 5000 Armour de la
Plata-koeien tegen
f
52, waarschijnlijk naar Europa.
1 n 1 a n d s c h e Ru id e n: In Engeland zeer flauw en
terugloopend, daarentegen in Duitschland hooger; de vei
link te Parijs iverliep zeer vast. De markt hier te lande blijft
kalm en de binnenlandsche looierij koopt kleinere partijen. De moeilijkheid blijft echter, dat men niet tel quel wil ver-
koopen; er zouden groote izaken tot stand komen, indien
men wormvrij zou iverkoopen.
Kalf s v ei 1 e n: voiharden in hunne lustelooze stem-
ming.
L o o 1 s t. o f1 e n: met veel vraag, zoowel voor quebra’.bo
als voor mimosa. Prijzen worden echter nog te hoog ge-
houden om tot belan.grjke zakén te kunnen komen.

31 Juli 120.

KAPOK.

(Opgave van de Makëlaars Gebrs. van der Vies, Amsterdam.)

Kapokstatistiek op 31 Juli 1920,

Voorr. Aanv. Verk. Voorr.
Prijs van prima Kapok

op

tot

tot

op
op 31 Juli

1 Jan. 31 Juli 31Juli 31Juli

65

It

67
1
!, cts. in 1920
– –

‘ –
geen noteering

in 1919

26128
23064
3064
,
geennoteering .

in 1918
100

It105

ets. in 1917
750
5928
‘6504
174
60

ets. in 1916
4253 19780
21794
.2239
40

It

42

ets. in 1915
6579
60750
58443
4563
43

It

45

cts. in 1914
6733
51821
58371
183
38

It

38
1
/

ets. in 1913
3053
55765
42843
15975
47
1
!,
It

48
1
!,

ets, in 1912
4178
63666
57536
10308
47

ets. in 1911
798
40492
37208
4082

COPRA.

De markt was deze week bijzonder vast gestemd, vnl. wel tengevolge van de groote vraag naar Cocosolie.
Tot sterk oploopende prijzen werden groote quantiteiten
Cocosolie verkocht en werden voor Copra ook veel hoegere
prijzen betaald.

N. 1. f.m.s. loco …………………….
f
53′!2

Mixed

, …………………….., 51.—.

,, ‘

,, AugustusfOctober ………,, 51V

3 Augustus 1920.

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.

Veer’tiendaagsoh overzicht.

Over ‘het algemeen hadden de ‘vrachten in de afgeloopen
14 dagen een neiging tot dalen. Hier en daar valt eenige
verbetering waar te nemen met name in de La Plata.markt,
‘doch ‘deze verbeteringen zijn meer aan toevallige omstandig-heden toe ‘te schrijven.
De groote gedruktheid van de algemeene markt vindt
haar oorzaak in hoofdzaak niet in ‘gebrek aan lust om te
verschepen, doch in het zeer beperkte gebied vanwaar ladin-
gen Ier verscheping komen, en ide geringe productie.’ In
Groot Brittannië, waar voor den oorlog pl.m. 70.000.000 ton
steenkolen per jaar geëxporteerd werden, is nu niet meer
dan pi.m. 20.000.000 ‘ton voor export beschikbaar en het is
nog de vraag of ‘dit quantum bereikt zal worden. In de
‘Vereenigde ‘Staten is de toestand, wat betreft de steenkolen-
export, al niet veel beter. Er is thans bericht gekomen, dat
de Interstate Commerce ‘ Commission 1.250.000 ton voor
gebruik van de New England and Great Lake Distr’icts, waar dringend behoefte aan ‘kolen is, beschikbaar heeft
gesteld. Van de verdere productie zal slechts een klein ge-
deelte voor export beschikbaar zijn. Deze is dan ook dadelij’k
stop gezet. Oharterers, welke booten in ide Vereen’i-gde Staten
gereed ‘hebben om te worden beladen, vertrouwen echter,
dat de steenkolen, welke ‘voor hunne booten bestemd waren,
zullen worden vrijgegeven. –
Deze maatregel werkt natuurlijk weer zeer drukkend op

4 Augustus 1920

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

M
e

de v.raohtenmar.kt. Steenkolenbevradhtiingen ‘van de Veree-
nigde Staten worden niet meer afgealoten.
De •graanvrachtenmarkt van Noord-Amerika bleef onge-
veer op hetzelfde niveau, nI. Montreal/U. K. 11/- tot 11/6
en ‘van de A’meriean North Range/U. . 10/6 voor prompte
belading. Hier oefenen de booten, ‘welke tevergeefs in Noord-
Amerika op een lading steenkolen liggen te wachten, natuur-lijk grooten invloed uit. Voor herfstbelading zijnde vrachten
dan ook iets beter. Noteeringen waren Northern States/
Rotterdam 13/- en Hamburg 14/- voor Octdher, November-
belading.
Ook van de Gulf ports was de vraag naar later besdhik-
baar komende tonnage iets grooter.; als een voorbeeld van noteerin.gen kan gelden 12/- per qr. voor heavy grain naar
U. K., voor Augustus, 13/- voor September en 14/- voor
October-belading.
• De houtvraohten van Oanada/U. K. bleven op hetzelfde nieau, nl: ipl.m. 185/-.
In de La Plata-markt is in het begin der laatste 14
dagen een groote wijziging gekomen. De maïsvrachten,
welke reeds iets opgeloopen waren, nl. van 77/6 up river/
U. K. tot 80/- en 85/- liepen door gebrek aan prompte boo-
ten op tot 100/- van niet boven San LorenzofU. K./Con-
tinent voor Augustus- September-belading.
Op .het oogeniblik ‘is er nog geen groote vraag in Europa
voor den enormen maisoogst en deze hoogere vrachten zijn in
hoofdzaak ‘het gevolg van het zich willen dekken van koop-
lieden. De laatste dagen is de markt dan ook veel .katlmer.
Een reden biervoor is ook, dat de Argeatijnsahe verschepers hunne prijzen verhoogd hebben. Vele booten zijn

verder in
ballast naar La Plata ‘vertrokken, daar de Engelsche reedere,
wier booten door de regeering •werden vrijgegeven, zich
dadelijk naar de beste markt richtten. De koopliedén willen
nu liever wachten en zien of de positie voor ‘hen ook gun-
stiger wordt. Ook zijn er nog ee’nige ladingen mais onver

kocht op weg naar Europa en gevoelen de kooplieden geen
drang om vrachten af te sluiten. De markt was dan ook de laatste dagen veel kalmer voor Septezuber- en latere bela-ding en -de geldende vracht is weer ongeveer 90/- tot 85/-
van up river naarU. K.
Wanneer de groote vraag naar tonnage echter los komt,
is het zeer waarschijnlijk, dat de La Plata-vrachten weer
zullen stijgen.
De ertsvrachten waren kalm en noteeringen zijn Bilbao/.
Oardiff 17/-, Sevilla/Glasgow 22/-.
De Oostershe markt was flauw. De meeste lading wordt
door de geregelde lijnen ingepikt.
Bomibay on deadweight was ongeveer 75/- en zelfs lager.

3 Augustus 1920.

GBAAN

Dato
grad Londeni
R’dam

Odessa
Rotte,-
dom

AtI. Kuit
Ver. Staten
San Lotenzo

Rotte,-
Brt,tal
Rotte,-
Enge-
dom
Kanaal
dam
land
26131 Juli

1920


f28

1)

11/-
100/-
100/-
19/24

,,

1920


29
1)

11/-
1001-
100/-
28 J./2 Aug. 1919


90
‘) 8/6
2101-
200/-
29 J./3Aug. 1918


50/-

2251-
Juli

1914
11 d.
7/3
1/11
1
/
1111
1
/
4

121-
121-

KOLEN.

Dato

CardIf
Oostk Engeland

Bo,-
de aux
Genuo
Port

J

Sold
RoSIer-
dam
ls
RiVier

urg
Gothen-

26131 Juli 1920

23/3
3216
35/-
37/6
f
12,-
Kr.42,j
19124

,,

1920

25/-
30/- 35/-

,, 12,-
50
28 J./2 A. 1919

541-

47/6
47/6
40/-
,, 10,-
30
29 J./3 A. 1918

691- 101/3
2601′-
1201-

,, 205
Juli

1914
fr. 7,—
71-
7/3
14/6
3/2
4/-


DIVERSEN.

Bombag,
Btrmo Vladivo-
Chili
Data
Weit
Weit
810,4
West
Europa Europa
West
Europa

(d. w.)
(rijst)
Europa.
(salpeter)

26/31 Juli

1920
701-
130/-


19124

,,

1920 ..
75/-
130/-

28 Juli/2 Aug. 1919 -.
1701-
215/-


29Juli/3 Aug. 1918
2751-
5001-

190/-
Juli

1914 …….
14/6
1613
251-
2213
1)
Per, ton stukgoed. ‘) Voor Britsche schepen.
8)
Voor neutrale schepen onder geallieerd time charter.

RIJN VAART.

Week van 26 Juli tot 2 Augustus 1920.

De algemeene toestand was ongeveer dezelfde als in de
vorige week. De scheepahuur bedroeg gemiddeld voor rei-
zen ‘van Rotterdam naar de Ruhr en terug 5 cents per
ton en per dag. De erts-vracht van Rotterdam naar de
Ruhrhavens bedroeg ongeveer / 1,10 per last met
3.

s
los-
tijd. Het sleeploon Rotterdani—Ruhr daalde in het begin
der week tot 170-cents-tarief, doch stond daarna vest op
200-cents-tarief.

De bevrachtingen in Antwerpen waren nog steeds ‘van
zeer geringen omvang. De sc]ieepshuren bedroegen 20 tot
22 centimes per ton en per dag.

R uh ro r t. Voor reizen van de Ruhr naar den Bo-
ven-Rijn werd een vracht van 70 p1. per ton en per dag
betaald en vanaf de havens aan het Rhein-Herne-Kanaal
80 p1. per ton en per dag.

De export-vracht Ruhrort—Botterda.m bedroeg 80 cents per ton met Vrij sleepen.

Het sleeploon Ru.hr—Mannheim bedroeg gemiddeld
Mk. 52,— per ton en het sleeploon Maunheim—Straats.
burg Mk. 45,— per ton. Er was overvloedig aanbod van
sleepwerk.

De waterstand bleef gunstig; Cauber Pegel noteerde einde
der week ongeveer Mtr. 2,36; intusschen werd van de
]3odensee was gemeld.

INKLARINGEN.

DELFZIJL.

Landen van

Juli
1920
Juli 1919

1

her k’o mat
Aantal

N. R. T.
Aantal

N. R. T.
schepen
schepen

Binneul. havens
1
131
4
488
Groot-Brittannië
4
1.117
– –
Duitschiand
47
5.128
29
3.316
17
4.306
6
1.470
Denemarken
3
296


Rusl.—Oostzeeh
2
1.770

Zweden ……….

Finland ……..
14
3.067
5
,.
1.793
België
1
172


Chili …………
1
3.379
.-

Totaal ….
90
19.368
44 7.067

Nationaliteit.

Nederlandsche
17
2.557
11
2.010
Britsche
2
601
1
344
Duitsche
65
14.633
32
4.713
1
270

Zweedsche

-.
– –
3


215

Noorsche ……..

Deensche
2
1.100


Totaal ….
90
19.366
F

44
7.067

(A. van Dijk.)
VLISSINGEN.

Landen van

Juli 1920
Juli 1919

herkomst
Aantal

BIUtOMI.
Aantal

BrutoM.
schepen
schepen

Groot-Brittannië
27
161.220
14
114240
Fiûland
1
3.571
– –
België
7
2.406
-.

Bijieggers


4
2.174
Zeesleepbooten..
1
136
9
2.600

Totaal’….
36
167.333
27
119.014
N a t
i
o n al
i
t ei t.

Nederlandsche
35
163762
23
117.812
Britsche


2
416
Duitsche
1
3:571

,

Belgische


1
510
Fransche

-•
1
276

Totaal ….
36
167.333
.
27
119.014

(B. Stofkoper & Co.)

690

4 Augustus 1920

De AS, Nederlandsche H
.

ROTTERDAM

‘s-GRAVENHAGE

GRONINGEN

Telefoon 3600

Telefoon H 280, 800

Telefoon 1555

AMSTERDAM

LEEUWARDEN

ARNHEM

Telefoon N 5580

1

Telefoon 2723

levert uit voorraad
TELEFOON-, SCHEL-, ELECTR. KLOK-INSTALLATIES,
etc.,

in huur en koop.

.flerstelt en onderhoudt o n d er garantie ook alle niet door haar uitgevoerde installaties.

PROSPECTUS
GRATIS.

G E B R 0 E D E R S C I-iA B 0 T
KONINKLIJKE

ROTTERDAM
HOLLANDSCHE

LLOYD

KASSIERS en MAKELAARS in ASSLJRANTIÊN
AMSTERDAM

Deposito

s.

Rekening-Courant.
-.
Franco Chèque-Rekening.
,
Geregelde Passagiers- en

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.— Aan- en Ver-
Vrachtdienst met nieuwe,

koop van Fondsen.

Bewaarneming en Administatie van Effecten.
moderne post-stoomschepen


TUSSCHEN

Transport-, Casco-, Brand-, Diefst:l-, Automobiel-

.a. verzekeringen

A M S T E R D A M

EN

ZUID-AMERIKA
ONTVANG- ËN BETAAIJEAS.

NIEUWE DOELENSTRAAT 20-22, AMSTERDÂM

.
VIA
Rentevergoeding voor gelden
&
deposito:
met

1

dag opzegging …………………..1
1/

0/

BOULOGNE

s/M.,

PLYMOUTH,

CORUNA,

Bedragen tot
f
20.000,—
terstond betaalbaar.
LISSABON,

LAS PALMAS,

PERNAMBUCO,
met 10 dagen opzegging

………………l’/,o
0/

Voor andere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden.
DAIIIA

DIA fl0 ÏAOTVTDA

QAATlIIAQ
DaUia LUL?
UL
JALtOIRU
1
0itLLUU,
MONTE-

OPEN EN GESLOTEN BEWAARGEVING VOLGENS REGLEMENT.
VIDEO en BUENOS AIRES.

SAFE-DEPOSIT4NRICHTING.

GEOPEND: op Werkdagen van 8
3
/4
v.m. tot 4
1
/

uur n.m.
op Zaterdagen en Beur8vacantiedagen van 8
3
/

v,m. tot 12 uur.

Loketten van f2,50 per maand

f
10,L

per jaar

enhooger te huur voor
bij de Directie bekende of geïntroduceerde personen.

o
C
ROTTERDAM

W
E-I
SE
O

O.
AMSTERDAM

Import van
en
Handel
in1
ST

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHAn BALATA

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATAVIA

‘s-GRAVENH’AGE

AMPENAN,

BANDOENG,

CHERIB6Ï4, HONGKONG,

INDRAMAJOE, KOBE,
MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PEK-ALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG,
SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA, TEGAL,
TJILATJAP,
WELTEVREDEN.

Kapitaal /45.000.000,—

Reserven
/ 32.000.000,-

Auteur