Ga direct naar de content

Jrg. 3, editie 138

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 21 1918

21 AUGUSTUS 1918

Econ
omisch
ow
Sta
“‘
tistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEiD, FINANCIËN EN VERKEER

3E JAARGANG

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1918

No. 138
1

Stooinvaart- Maatschappij N.V. Furness’ Scheepvaart-

NEDERLAND

en Agentuur Maatschappij

A M S TE R DAM.

ROTTERDAM—AMSTERDAM

lelegram-Aares:
,,FUKNESS”
Stoonivaart-Maatschappij 1

Telefoon Nos. ROTTERDAM
774447
,,

,, AMSTERDAM
N
6866,
N
1267

ROTTERDAMSCHE LLOYD
Reeders, Cargadoors, Expediteurs, Kolen-

R 0
T
TE R D A M.

handelaren, Stuwadoors, Assuradeurs etc.

TIJDELIJKE MAILDIENST
Speciale afdeeling voor het bevrachten

JAVA—SAN FRANCISCO vice versa van scheepslaclingen per stoomende en
via

1

zeilende ruimte.
Singapore, Hongkong, Manilla, Nagasaki
en Honolulu.

AAN EN VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERIJAPISCHE

BANK VEREENI&ING

Rotterdam ‘s-Gravenhage

Boompjes

Mauritekade

Delfshaven

Bezuidenhout
Feijenoord

Kneuterdijk
Glashaven

Naaldwijk
Schiedam

Rijswijk
Vlaardingen

Scheveningen

Amsterdam

Rokin

Zaand aria

KAPITAAL
EN
RESERVEN

/
66.000.000,-

VRACHTBOOTENDIENST
GEREGELDE LIJNEN VAN EN NAAR:

van
Java
naar
San Francisco
Vice versa, in
vereeniging met de Java-China-Japan Lijn.

BALTIMORE (14011. Amer. Lijn) elke 1014 dagen
‘CARDI FF (en Birmingham District) wekelijks
‘MIDDLESBROUGH eiken Zaterdag
NAT 10 NA LE

JAVA—NEW

…..
‘STOCKTON ON TEES
.

.

eiken Zaterdag
‘SU N DERLAN 0
…….
eiken Zaterdag
BAN KVE REE Nl &IN
&
YORK LIJN.
‘ALEXANDRiE
…….
elke 23 weken
GeregeldevrachtbootendienstvanNewrork
CANADA (via Londen)

elke 10 dagen
Hoofddirectje en Centrale
naar
Nederlandsch-Indië
vice versa, via
AUSTRALIE (via Londen) ..

elke 14 dagen
‘ZUID-AMERiKA (via Antwerpen) eike23weken
Administratie te Utrecht
het

Panama-Kanaal,

in

samenwerking
‘MAROKKO (via Antwerpen)
.

elke 14 dagen
met andere Maatschappijen.
CUBA (via Liverpooi).

.

.

elke 10 dagen
Alkmaar,

Alphen a. d. R.,

Amersfoort,
Doorvrachten naar en van alle deden der wereld.
Apeldoorn,

Arnhem,

Assen,

Barneveld,
Levering van Engelsche Stoomkolen en

Gaskolen.
Bodegraven, Borculo, Boskoop, Den Burg
JAVA—BENGALEN LIJN.
Diensten tijdens den oorlog gestaakt.
(Texel),

Coevorden,

Culemborg,

Delft,
Geregelde dienst van
Nederlandsc/,-Jndjë
Deventer, Doetinchem, Dokkum, Dordrecht,
naar
Rangoon
en
Calcutta
vice versa.
Drachten,

Ede,

Franeker,

Geldermalsen,
Goes, Gorinchem, Gouda, Groenlo, Gronin-
gen, Haarlem, Harlingen, Heerenveen, Den

JAVA-CHINAJAPAN LIJN.
Helder, Hengelo (0.), Hoogeveen, Hooge-
.
zand, Hulst, Katwijk, Leeuwarden, Leiden,

Geregelde

stoomvaartdiensten

tusschen
Lochem, Meppel, Middelburg, Nijmegen,

Nederlandsc/,-Indië, China
en
Japan.
Oostburg,

Purmerend,

Schagen,

Schoon-
hoven,

Sliedrecht,

Sneek,

Stadskanaal,

JAVA—PACIFIC LIJN.
Terneuzen, Tholen, Tiel, Uithoorn, Utrecht,
Veendam, Veenendaal, Vlissingen, Vilder-
(onder Directie der Java—China—Japan
Nationale

vank, Voerden, Ijmuiden, Zeist, Zierikzee, Lijn)

maandelijksche

dienst

tusschen
Zutfen, Zwijndrecht.
Nederlandsc/j-Indië
en
San Francisco,
via
KAPITAAL
EN
RESERVEN
Manilla
en
Hong-Kong.
Levensverzekering-Bank

in
7.200.000
9

l De aandacht wordt gevestigd op de afgifte
1
van
Binnenlandsche Credietbrieven, OPGERICHT
1
863

1
waardoor in ruim 80 plaatsen in Nederland
gelden franco kunnen worden opgenomen.

F. & W. VAN DAM

Makelaars in Assurantiën

Wijnhaven 63 – Rotterdam

belasten zich met het

plaatsen van

alle Assurantiën,

onverschillig van wel-

ken aard, geene uit-

gezonderd.

ZIJID-NEDERLANDSCHE
HANDELSBANK

Kapitaal
f
3.000.000,-

EINDHOVEN – TILBURG – ‘s-HERTOGENBOSCH

BREDA – MAASTRICHT – SITTARD – VENLO

Belast zich met

de
behandeling van alle bankzaken

SAFE DEPOSIT

TE

ROTTERDAM

ECONÖMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

ROTTERDAMSCHE

J
SCHEEPSHYPOTHEEKBANK

g
7

Wijnhaven 94a

I

Tel.
No. 7846

De Bank geeft uit
5
pCt. PANDBRIEVEN

in stukken van
f
5000,—,
f
1000,—,
f
500,— en
f
100,-

De Directeur, Mr. W. C. MEES

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ

GESTORT
KAPITAAL
f
70.000.000,—

STATUTAIRE RESERVE f12.760.286,-

Roofdkalltoor:
AMSTERDAM

Ageutsohappeu te ROTTERDAM eii ‘s-GRAYENIIAGE.

Vestigingen in de voornaamste plaatsen van NEDERLANDSCH-INDIË,

in de
STRAITS.SETTLEMENTS,
in
BRITSCH.INDIË
en in CHINA.

In- enLVerkoop van Wissels en Telegrafische Transferten,

Incasseeringen en Financieeringen, Schriftelijke of Telegraflsche Credieten,

Reiscredietbrieven, Deposito’s, Rekeningen-Courant,

Administratie van Effecten en alle andere Bankzaken.

Jôaz%ui~i
(T:

7/e
e
ez Waz
o
7,

.3Iaw-4b-c2we#’i

elpa”I

2Zriern
c’

q,
rnperiz 1864
en

rede/e.ereern9n

78.

Reeders en Cargadoors

G
EBR.
VA
N UDEN
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP
en
VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

R. MEES & ZOONEN

ANNO 1720

BANKIERS

ASSURANTIE-MAKELAARS

SCHIEDAM

ROTTERDAM

VLAARDINGEN’

ROTTERDAM

AMSTERDAM

Behandeling
van
alle Bankzaken

Bezor
g
ing van
alle Assurantiën

21 AUGUSTUS 1918

AUTEURSRECHT VOORBEI-IQUDEN

Economischp,S tatistische

Ben”chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

3E JAARGANG

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1918

No. 138
1

INHOUD

131z.
DE OORLOG EN HET EFFECTENBEDRIJF
door
v. L—d . ……
733
Ricardo en de Goudkwestie door
G. H. Boissevain ……
735
De financiëele toestand in Italië ………………….736
Piatina II door
Ir. Cl.
G.
Driessen ………………..
737
Tabak in Frankrijk ……………………………739
Index-cijfers ………………………………..740
AANTEEKENINCEN:
Fransch-Nederjandsche handel ………………..740
Het Imperial Mineral Resources Bureau ………….741
Emissies in Engeland ……………………….741
Uitvoer van Brazilië ……………………….742
Arbeidersverschaffing in de V. S ………………742
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN ………………….
742
RECEERINCSMAATREGELEN OP HANDELSGERIED
…………
742
MAANDCIJFERS:

Productie der Kolenmijnen ……………………743
Nederlandsche Handelsstatjstjek …………..743-746
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………
747-754
Geldkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Br’uins.

WEEKBLAD ECONOM1BCHSTATISTISCHE BERICHTEN

$ecretaris-Redae teur: G. E. Huffnagel.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 122, Rotterdam.
Aangeteekend
e
stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 37.
Telef. Nr. 3000. Tele gr.adres: Economisch Instituut. Postcheque en girorekening Rotterdam No. 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in Nederland f 12,—. Buitenland en Koloniën f 14,-
per jaar. Losse nummers 30 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertentiën / 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s- Gravenhage.

19 AUGUSTUS 1918.

Hoewel over het algemeen van weinig beteekenis,

was deze week de geidmarkt iets minder ruim. De

prolo}lgatiekoers verbeterde van
2’/a
tot
211
4
pOt. en

heden kwam – mede onder den inv]oed van de

willigte op de fondsenmarkt – een noteering van

3 pOt, tot stand. Privaat-djsconto bleef onveranderd
2
1
12
pOt.

Op Woensdag 21 Augustus stelt de Minister van

Financiën de gelegenheid open tot inschrijving op

schatkistpromesse en schatkistbiljetten tot een totaal-

bedrag van ten hoogste 40 millioen gu]den.

Van de wisselkoersen waren die der Ententelanden

zeer vast. Er was hier een buitengewoon flinke

raag naar Ponden en Fransche francs voor Zwit-

sersche rekening, wat de koersen tot 9.26 en 34,65

deed stijgen. Daarna trad een kleine reactie in. Door

een en ander heeft onze Zwitsersche koers het sinds

langen tijd niet gekende peil van 47,25 bereikt.

De Centrale deviesen variëerden weinig.

In verband met de bepalingen der Amerikaansche

,,Seamen’s Act” heeft de Amerikaansche gezant hier

te ]ande tegen 10 Mei 1919 opgezegd het op 19 Ja-

nuari 1839 tusschen Nederland en de Vereenigde

Staten gesloten handeisverdrag en de consulaire con-

ventie van 23 Mei 1878.

DE OORLOG EN HET EFFECTENBEDRIJF.

In verband met den oorlog, zijn door de oorlogvoe-
rende staten allerlei maatregelen genomen om de
rechten en de handelingsbevoegdheid van de onder-
danen van vijandelijke staten te beperken en te be-

moeilijken. Onder de dusdanige maatregelen, door de
Engelsche regeering genomen, zijn de Trading witb
Eneniy act, van 1914, het instellen van en ,,giey”
en een ,,black”-list, welke bijzondere gevolgen hebben
in het effectenbedrijf. Zooals men weet, wordt bij ge-
noemde wet aan onderdanen verboden handel te drij-

ven niet onderdanen van vijandelijke staten en worden
aan personen, firma’s, vennootschappen, welke op de
,,grey” en in het, bijzonder aan die, welke op de
,,black”-list zijn geplaatst, door de Engelsche regee-
ring moeilijkheden in den weg gelegd in liet over-

zeesch verkeer. Een der gevolgen van die moeilijk-

heden is het niet kunnen ontvangen van remises over
zee, uit Engeland en Amerika.

Een ander uitvloeisel van de bedoelde maatregel
is het trachten te beletten, dat Duitschers – daarop
kômt het feitelijk op neer – hun fondsen verkoopen
in de neutrale landen, o.a. in ons land, en zoo gelden

kunnen vrijmaken voor de oorlogsleeningen, voor le-
vensmiddelen, uit het buitenland te betrekken enz.
Rechtstreeks kon een verkoop uit Duitschland in de
neutrale landen niet belet of verboden worden, doch
de Engelsche regeering trachtte die verkoopen tegen
te gaan door geen remises voor coupons van fondsen
door te laten, tenzij vaststond, dat die coupons af-
komstig waren van fondsen, in bonn fide Neder-
.landsch bezit, reeds v66r den oorlog.

Die handelwijze van de Engelsche regeering had
tengevolge, dat er een splitsing kwam, en wel in
coupons van die stukken, waarvan het Nederlandsch bezit van ‘v66r Augustus 1914 bewezen kon worden

en in coupons van die stukken, waarvan ditbewijs
niet geleverd kon worden. Het publiek ondervond
al heel spoedig de moeilijkheden, in het bijzonder wat
betreft zijn Russische fondsen. Zoo ging de handel in
de betreffende fondsen zich splitsen in stukken,

734

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

waarvan het bedoelde bewijs geleverd kon worden,

fondsen zijn met verklaring, en in stukken, waarvan
dat bewijs niet geleverd kon worden; het spreekt van

zelf, dat voor stukken met verklâring – waarvan
men de coupons kon innen – meer betaald werd dan

voor de stukken zonder verklaring..
Toen rezen twee vragen: welke noteering zal ge1-

den, die van cle koersen, waartegen obligatiën met

verklaring zijn verhandeld of die, waartegen stukken
zonder verklaring zijn ge- en verkocht ter beurze?

En de vraag: Kan geidverd worden bij verkoop van
een fonds een stuk zonder verklaring of kunnen
alleen geleverd worden stukken, waarvan de rente
regelmatig kan worden geïnd, zooals behoort? De

eerste vraag had de Commissie voor de Noteering van
de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amster

dam onder de oogen te zien.
Als een der hoofdregels ‘) voor het opnemen van
koersen, waartegen fondsen verhandeld zijn ter beurze,

geldt, dat voor de noteering in aanmerking komen de koersen, waartegen ze verhandeld zijn zonder eenige

bijco.nditie. Wanneer een fonds gekocht werd en er werd bij bepaald, dat men wilde koopen een betref-
fende obligatie waarbij een verklaring, clan was dat
een affaire roet een bij-conditie, met het bijkomende

beding, dat een verklaring moest worden bijgeleverd.
Het noteeren alleen van de koersen, waartegen affai-

res zonder de bij-conditie van het bijieveien van eeu
zgn. verklaring waren gedaan, moge eenigszins for-
meel schijnen, in de praktijk was geen ander stand-

punt mogelijk. De zgn. verklaring toch stond geens-

zins vast, en zeker kon de Commissie voor de Notee-

ring niet de verantwoordelijkheid op zich nemen de
juistheid van een verklaring als hét ware te sanctioo-
neeren door op te nemen een koers, waartegen ee
obligatie met een verklaring verhandeld was.
Konden twéô noteeringen voor één fonds gegevet
worden, nl. een noteering van de Icoersen, waartegen

verhandeld waren stukken mét en een noteering, van
de koersen, waartegel’i verhandeld waren stukken

zénder verklaring? V oor een dergelijke splitsing
zonde vooreerst moeten vasi;gestaan hebben de be-
woordingen van de vericlaring, de verklaring zelve;
en deze kon telkens gewijzigd moeten worden; telkeis
werden nieuwe eischen gesteld voor het bewijs van

‘t boiaa fide Nederlaricisch bezit. En vervolgens be-
stond de mogelijkheid,.daar een continueel bona f.ide Nederlandsch bezit werd geëischt sinds het uitbreken
van den oorlog, dat de rente van een stuk met ver-
klaring gekocht en waar voor de hoogere koers was
betaald, later toch niet geïnd kon worden, omdat van
de reeks bezitters van het stuk na het uitbreken vnu
den oorlog, een kon worden geplaatst- op de ,,grey”
of ,,black”-list en dan was de vereischte keten van bezitters, waarop niets aan te merken was. ;’erbro
ken – en juist öm het innen vande coupon had men

den hoogeren prijs besteed. Door een- dusdanige
splitsing zonde er officieel onderscheid gemaakt wor-
den tusschen de stukken vain eenzelfde fonds; min-
derwaardig zouden bestempeld worden de obligatiën
zonder verklaring en daarmede zouden bona fide Ne-
• deriandsche l)ezitters getroffén worden, die, om welke
reden ook, de vereischte verklaring niet zouden kun-

n en verschaffen.
i)e kwestie heeft haar belang verloren wat betreft de Russische fondsen, toen de rentebetaling op alle
Russische fondsen werd gestaakt, dus ook op die met

verklaring; ja – als curiositeit zij hierbij vermeld
– toen zag men het omgekeerde geschieden dan te-

voren, n.l. dat obligatiën met Duitsch zegel tegen
hoogeren koers werden verhandeld dan obligatiën
met uitsluitend Hollandsch zegel, met verklaring;
men meende, dat Duitschiand van de Russische regee-
ling gedaan zoude kunnen krijgen, dat van de oblia-

1)
Art.
9
van het reglement voor de noteering luidt: ,,Bij de noteering komen alleen
in
aanmerking affaires, welke op de laartoe bestemde
plaats (hoek)
en zonder eenige

hij-conditiën gesloten zijn.”
if

tiën van Duitsche houders wel de rente zoude betaald

worden.


Bij de affairës in obligatiën van NoordAmerikaan-
sche spoorwegmaatschappijen is dezelfde kwestie op
den voorgrond gekomen. Het geven van twee notee-
ringen stuitte af op het bezwaar, dat de N.O.T. niet

kon aangeven een verklaring, waarop het zeker was,
dat te allen tijde de rente zoucle geïnd-kunnen wor-

den, integendeel de N.O.T. deelde mede, dat de ver-
klaring, welke op een oogenblik voldoende werd ge-

acht, later als niet voldoende zoude moeten worden
geoordeeld, dat de eischen, welke aan de verklarin-gen werden gesteld, telkens aan verandering onder-
hevig waren, dat het zonde kunnen gebeuren, dat
van een obligatie, waarvan de rente, tegen overlegging

van een bepaalde verklaring niet eens, maar zelfs
meermalen was geïnd – en waarvoor derhalve een

hoogere koers zonde zijn betaald en waaraan door de
opneming in de betreffende rubriek van de noteering

als liet ware eenige sanctie voor cle verde:re betalihg
van rente zoudé zijn gegeven – de rente, om de een –

of anderé reden •of zonder opgaaf i’aii reden niet

meei zoude worden betaald.

De kwestie vaii de levering van obligatiën zonder
,

verklarin, wanneer niet de bij-conditie van bijleve-

ring van deverklaring bij den koop was gemaakt, is
eenige malen voor de Commissie voor de geschillen
van de Vereeniging voor -den Effectenhandel te Am-

sterdam gebracht. (Zie jaarverslagen van de vereeni-

ging over 1916, 1917.)

Bij uitspraak d.d. 9 Mei 1916 (Jaarverslag 1916,

bia. 119/120)
,
heeft genoemde Commissie beslist

dat, wanneer er niet uitdrukkelijk bij de affaire is

bedongen de levering van een verklaripg, de kooper

moet genoegen nemen ‘met een stuk zonder verkla-
ring, ,,dverwegende, heet het, dat een beroep van ge-daagde op art. 16 van het Reglement voor den Effec-
tenhandel niet tei zake dienende is, daar immers het

door eischer geleverde stuk in elk opzicht gelijk staat
met alle andere stukken van dezelfde soort, zijnde 4
pCt. obligatiën Rusland 1894, 64e Emissie, groot

Rbs. 625 – ou.d zegel, zonder eenig voorbehoud, zoo-
dat er van een gebrek in den zin van het artikel geen

sprake is.” /
Gedaagde had een beroep gedaan op art. 16 ‘) van
het Reglement, bewerende dat, aaigezien sedert 1 Mei

1015 vaststaat, dat de coupons van het geleverde stuk
niet meet worden betaald, tenzij een verklaring als
voormeld daarbij wonde overgelegd; dat toch eischer

op 4 Mei 1916 meergemelde obligatie leverende een
stuk heeft geleverd, waaraan reeds voor de leveiing
een gebrek kleefde, tengevolge waarvan dit stuk ten
aanzien van het genot voor den eigenaar niet gelijk
stond met alle andere stukken van dezelfde soort.

Zoo zien ive op blz. 125 van liet Jaarverslag over
1917 een beslissing in gelijkliidenden zin, nl. dat,

wanneer niet bij het tot stand komen van den koop
en verkoop uitdrukkelijk de conditie was gesteld dat
gekocht werd een obligatie met een verklarjng, ook
geleverd kan worden een stuk zonder verklaring; dat geleverd kon worden een stuk, waarop een oud-Hol-
landsch zegel al of niet met een ander zegel voorkomt,

zonder meer.

,,Overwegende, leest men op aangehaalde plaats, dat uit de verklaringen van partijen is gebleken, dat
cischer (de verkoôper, die geleverd hnd een oud-Hol-
landsch gezegeld stuk zoiider verklaring, doch aan
w’ien de betaling was geweigerd) heeft verkocht en
geleverd stukken van oud-Hollanclsch zegel voorzien

‘) Art.
16
al.
1
van het Reglement voor den Rffecten-
handel van de Vereeniging voor den Effectenhanciel te Ani-

sterciarn’ luidt: • –
,,Indien een stuk geleverd is, waaraan reeds vÔOr de leve-
ring eenig ander gebrek dan dat van uitloting kleefde ten-
gevolge waarvan dit stuk, ten aanzien van het genot voor
den eigenaar, niet gelijk stond met alle andere stukken van
dezelfde soört, is de verkooper verplicht in de l)laatS daar-
van een ander stuk te leveren.”

21 Augustus 1918

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

735

zonder verdere conditiën omtrent verklaringen van
eigendom v66r Augustus 1914.”

,,Overwegende, dat, indien gedaagde stukken had
willen koopen zonder vreemd zegel of vergezeld van
eene verklaring, hij dit hij hot afsluiten der affaire
had moeten conditionneeren.

,,Overwegende, dat gedaagde’s beroep op art. 16

van het Reglement voor don Effectenhandel niet ter
zake dienende is, daar immers de NVeigering van de
:[i rma X. & Co., om van Belgisch gezegelde stukken

den talon niet dan tegen de bekende verklaring aan-
gaande eigendom van v66r Augustus 1914, in ont-

vangst te nemen, niet uit een gebrek aan de stukken klevende ontstaat, maar door toevallige telkes van-

eeronde instructies door de Russische Regeering ver-
strekt.”

Uit dit vonnis zien xve, dat den agenten van de
Russische Regeering niet alleen verboden werd de

rente to betalen op Russisehe obligatiën, waarbij
niet een bepaalde verklaring omtrent den eigendom
van v66r het uitbreken van den oorlog werd overge-
legd, maar tevens ook om nieuwe couponbladen uit
to reiken voor talons.

Behalve wat betreft dc rentebetaling, de afgifte
van nieuwe couponi)laden, is ook de kwestie van het
al of niet overleggen van een ven]daing omtrent

den eigendom van v66r Augustus 1914, gerezen bij
liet uitreiken van definitieve obligatiën tegen rece-
pissen. J)ie.naaagaande bevat liet Reglement voor den
Effectenhandel een paar bepalingen; artt. 19 tot en
met 23.
1)

Een firma had geweigerd definitieve obligatiën
af to geven tegen recopissen, omdat de betreffende
reepissen, voorzien waren van een Belgisch zegel en
de regeening van den staat, ten wiens laste de leening
is, order had gegeven na het uitbreken van den oorlog
tussehen dien staat en Duitsohland geen definitieve obligatiön tegen recepissen te geven, dan slechts na
over legging van een voorgeschreven .verkl ani ng, in
geeji geval tegen i’ecopissen, voorzien van l3elgiseh
zegel. Do Commissie van de geschillen heeft toen
besliat, (lat wel definitieve stukken tegen de ingele-
verde rciepisson moesten worden afgegeven, aange-
zien latere bepalingen dc rechten van de inleveiaars
niet Iun:nerL verkorten; aan de inloveraars toch waren
bij de inlevering van de om te ruilen stukken, waar-

voor de recepissen waren afgegeven, geen beperkende bepalingen gesteld noch bekend gemaakt.

In een ingezonden stuk in het Hhld. (Dinsdag
30 Julij.l.) wordt melding gemaakt van een ander
gevolg – een hoogst nadeelig gevolg voor sommige
bezitters van aandeelen in Amerikaansche spoorweg-
en andere maatschappijen, voortvloeiende uit de

maatregelen door de Engelsehe regeering genomen.
Onigineele Amerikaansohe aandeelen staan ton name
van personen of firma’s; zoo ook op de namen van
I)uitsohers, op de namen van Hollanders of Hol-
landsche firma’s. De op die, aandeelen gedeclareerde
dividenden worden aan de personen of firma’s, te
wier namen do aandeelen staaxi, uitbetaald door toe-
zending van een ehèque of wissel aan die personen
of firma’s, die op hun beurt de dividenden uitbetalen
aan de houders der aandeelen. Na het uitbreken van

den oorlog ontvingen de Duitschers, te wier namen
aandeelen staan, geen remises meen voor de gedecla-
reerde dividenden en ook de Hollanders of Holland-
sche firma’s niet, die op de Statutory list van de

‘) Art.
19.
al.
2
van liet Reglement voor den Effecten-handel van de Vereeniging voor den Effectenhandel luidt:
Buitenlandsche recepissen, hier uitgegeven, nioeten
voorzien zijn van den stempel van het huis, dat hier te lande
de leening bezorgt.”
Art. 23:
,,De verplichting tot inwisseling blijft voor den verkooper
(stenipelaar) van de recepissen ven kracht, gedurende zes
maanden, gerekend van den dag, waarop de gelegenheid tot
inwisseliLig van de definitieve stukken officieel bekend is
gemaakt.”

Engelsche regeering voorkomen. Het gevolg is, dat de

houder van een aandeel, staande ten name van een
persoon of firma, die niet op de Statutory list voor-

komt, wel de gedeclareerde dividenden uitbetaald

krijgt, doch dc houder van eenzelfde aandeel, staande
ten name van een persoon of firma, vel op de ,,grey”
of ,,black” list voorkomende, niet.

En zoo is er wederom een splitsing ontstaan – en
vel in aandeelen ton name van een llollaridsche firma, niet op de Statutory list, en aandeelen ton

name van een Hollanidsche firma wel op de Statutory
list voorkomende. Zoo rijst de vraag: kan een ver-

kooper wanneer er niets geeonditionneerd is bij den
verkoop, leveren een aandeel staande ten name van
een firma, die op de Statutory list voorkomt, of is
art. 16 van het Reglement voer den Effeetenhandel,
hierboven medegedeeld, toepasselijk? Hierop hoop ik
later nader terug te kunnen komen. .

J?ICARDO EN DE OOUDK WESTIE.

In , het artikel van Prof. Verrijn Stuart, onder
bovenstaanden titel voorkomende in het vorig num-

mer van dit weekblad, zet de schrijver in de eerste
plaats uiteen, dat zijne verwijzing naar Ricardo geen
ander doel had dan en aan te heni:uncren, dat, wat
men thans het goudkernstelsel noemt, door Ricardo
werd aanbevolen.

De geachte schrijver honde het mij ten goede, maat’

ik kan niet toegeven, dat die verwijzing ‘zoo onschul-
dig was als hij het thans laat voorkomen. Zij was
toch de inleiding tot den door hem uitgesproken
‘vcnseh, dat do Ricardiaansche goudkerutheoric niet
nog steeds de uiterste grens mocht blijven vaai.’toe,

hij dc regeling van het betalingsverkeer, mag won-
den gegaan. Alsof tusschen dc beginselen, waarvan
iticardo is uitgegaan hij de door hem aanbevolen
regeling van het geldwezen en de thans dooi. Prof.
Vernijn Stuart voorgestane en verdedigde regeling,
slechts een verschil zou bestaan tussehen min of meet’
ver gaan in ecne zelfde richting.

Wat of Ricardo zelf wel van dit gebruik maken
van zijn geschrift gezegd zou hebben!
Ik ben geen Spiritist en kan (los niet dcii geest
van Rieat’do oproepen om dienaangaande te getuigeti.
Ik moet mij houden aan hetgeen Ri.cardo gedurende
zijn leven heeft geschreven. En dan, verwijzendc naar

de door mij medegedeelde ci’taten uit Ricardo’s ,,pro
posais”, kan ik slechts constateei’en, dat tusschen de
beginselen van hem, die schreef, dat JhQ peeious
metals must continue to be the standard of (the)
currency,” en die van Prof. Verrijn Stuart, die een
regeling wenseht ‘van het eirculatiewezen
bv
van een
standaard,
ecn regeling van het rnilverkeer
zonder
den ‘ruggesteun van een slandaardmetaai,
er nit
slechts bestaat verschil van gradatie in de toepassing
van eenzelfde f)uflt van uitgang, maar flagrante
strijd. En zoo handhaaf ik dan ook mijn gezegde, dat
door Prof. Vernijn Stuart op de leer van Ricardo
niet is voortgehouwd, maar door hem daarmee is ge-
broken.

En dit zoo zijnde, stelt zich van zelf de vraag, wat
in deze de verwijzing dooi’ Prof. Vernijn Stuart naar
Ricardo te beteeke.nen had.

In de tweede plaats beschuldigt Prof. Verrjn
Stuart mij van betwist te hebben, . dat Ricardo een
pleitbezorger genoemd mag worden van het goud-kernstelsel, en verw’acht hij van mij de herroeping
mijnen uitspraak dienaangaande. Doch ik kan dit niet
herroepen, eenvoudig omdat ik zoo iets niet gezegd
heb. Wat ik betwist heb en, blijkens het bovenstaan-
de blijf betwisten, dat is dat, zooals Prof. Venijn
Stuart nu w’eder uitdrukkelijk beweert, al gaat hij ei’
niet op door, t.w. dat men voorthouwende op deze
denklieelden (nl. die van Ricardo) noodwendig uit-
komt hij het nominahisme. Hiertegen ben ik opgeko-
men, blijf ik opkomen en zal ik blijven opkomen met
al cle kracht die in mij is.

736

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21
Augustus 1918
En nu verder; het niet betwist wordende, dat bij

het goudkernstelsel de Ricardiaansche denkbeelden

hunne meest volkomen toepassing vinden, zoo is het,

niettemin waar, dat het beginsel waarvan Ricard
is uitgegaan, t. w. handhaving van den metallieken
standaard, maar bezuiniging zoeveel
mogelijk
in den

eigenlijken geldomloop van het metallieke geld en

vervanging daarvan door fidueiair ruilmiddel, gedu-
rende de 19de eeuw en het begin der 20ste voortdu-

rend meer en meer toepassing heeft gevonden. En dit
blijft waar al werd het goudkernstelsel zelf nog slechts

in enkele landen ingevoerd – niet in Nederland, dat,

feitelijk, wel degelijk tot den gouden standaard over-
ging – en al kunren de meeningen er ook over ver-

schillen, of, algemeen, die uiterste toepassing van het

Ricardiaansche beginsel wenschelijk zou zijn.

Ten slotte nog enkele woorden over de opmerkingen
waarmede Prof. Verrijn Stuart zijn artikel besluit.
Mijne opvatting, dat het uitgangspunt in zijne jon.gstd

brochure een ander is dan dat zijner inaugurale rede-

voering, vond haar grond in het volgende feit. In die
redevoering werd voorop gezet, dat het goud gedepre
cieerd zou zijn en dat verdere depreciatie zou volgen

onidat, naar te verwachten was, na het herstel van
den vrede het in verscheidene der oorlogvoerende landen zou worden uitgestooten. Ten einde nu aan

de gevolgen dier goud-depreciatie te ontkomen, moest
Nederland overgaan tot de door, Prof. Verrijn Stuart

aanbevolen regeling van het munt- en bankwezen.
In de jongste brochure daarentegen wordt het nomi

nalistische geldstelsel om zijn eigen voortreffelijkhei4
aanbevolen en luidt het verder slechts (bi. 49) ,,en
ik houd het zelfs voor waarschijnlijk, dat het in ver-

schillende landen tot onttroning van let goud zal

moeten komen.”

En wat betreft de bewering, dat Prof. Verrij
Stuart, ten bowijze der mogelijkheid, dat niet tegen

metaal inwisselbaar ruilmiddel voor zijn volle waarde
in het verkeer kan blijven, zich niet op de oorlog-
voorende landen heeft beroepen, breng ik het volgcndq

in herinnering.

In zijn inaugurale redevoering schreef hij (bi. 29

als volgt: ,, De ervaringen
tijdens den oorlog op ruim

gebied verkregen,
– de cursiveering is door mij gc schied – hebben de norninalisten in dit opzicht in

het gelijk gesteld, dat zich bctaaimiddeien zonder be-
zwaar in het verkeer laten brengen en handhaven,
welke niet op grond van het materiaal waaruit zij
werden vervaardigd waardevol zijn en hunne waarde
evenmin ontleenen aan de mogelijkheid ze ten allen

tijde tegen goud in te wisselen.”
En nu heeft wel Prof. Verrijn Stuart in zijn

jongste brochure, ter verdediging zijner stellingen in

deze, zich beroepen op de geschiedenis van het geld-
wezen in ons eigen land – wat echter, naar door mij
werd aangetoond, ten onrechte geschiedde en volko-
men onjuist was – maar hij sprak toch ook daarbij
van het zich handhaven van niet tegen metaal inwis-
selbaar ruilmiddel op zijn volle waarde in het alge-

meen.

G.
M. BOISSEVAIN.

18-8-’18.

DE FINANCIEELE TOESTAND IN ITALIE

Het verslag der Bank van Italië, hetwelk zooeven

hier te lande ontvangen is, geeft een
kijk
op den

financieelen toestand in Italië. Zooals men weet, is

de Bank van Italië niet de eenige circulatiebank
van dat land, maar deelt zij deze rol met twee
andere dergelijke instellingen, namelijk de Bank van
Napels en de Bank van Sicilië. Deze toestand is in-
getreden bij de hervorming van 1893. V66r dit jaar
toch was het Italiaan schc circulatie-hankwezen een
meugsel van monopolie en pluraliteit, hetwelk alle

nadeelen en geen enkel der voordeelen van een der

gelijk systeem bezat. De concurrentie der zes emissie-
banken had tot een bovenmatige uitgifte van papi-ren geld geleid, ter ondersteuning van de bouwspe

culatie in de groots steden, vooral in Rome en Na-
pels, ter begunstiging van kunstmatige en niet

levensvatbare ondernemingen en van slecht beheerde.
eredietinstellingen. Sinds de hervorming van 1893
bestaan slechts de drie hierboven genoemde instel-

lingen. De Bank van Italië is eene naamlooze ven-

nootschap,
terwijl
de twee andere autonome openbare

credietinstellingen zijn onder toezicht der regeering,

met eigen vermogen. Haar kapitaal bedraagt resp.:

Bank van Italië Lire
240.000.000
(gestort Lire
180.000.000)
Bank van Napels ,,
50.000.000
(vast vermogen)
Bank van Sicilië
,,

12.000.000
(vast vermogen)

T)eze drie instellingen hebben het monopolie van

papieruitgifte. Daarnaast echter kan de staat papie-
ren circulatie in het leven roepen.
Het verslag der Bank van Italië over 1917 memo-
reert liet succes der oorlogsleening van 1917. Daar

de 2500 miljoen contanten niet toereikend waren,
heeft men door uitgifte van schatkistpapier in de
behoefte voorzien ten bedrage van 4300 millioen lire,
zoodat de Italiaansche staat van het publiek een crediet genoot van 6800 millioen lire, terwijl de
bondgenooten hem een nieuw erediet openden van
ongeveer 5400 millioen lire, bestemd om oorlogs-

materiaal, kolen, levensmiddelen en grondstoffen te
betalen, welke meestal door de credietgevende lan-

den

werden geleverd. Ten einde het vertrouwen der

sehuldeischers zooveel mogelijk te versterken heeft de
regeering in ruime mate getracht om de belastingen

steeds tot een grooter bron van inkomsten te maken.
Zoo is het haar gelukt deze met 1800 millioen op te

voeren. Niettemin waren de inkomsten uit de zoo-
even genoemde bronnen niet toereikend om het ge-
wicht der financieele lasten te kunnen torsen, vooral

niet na de October-débâcle aan het front, en men
moest zijn toevlucht nemen tot nieuwe uitgifte van
papieren geld. Van I Januari tot 31 December 1917

is de biljettencirculatie der drie banken voor reke-
ning van den staat van 2554 millioen tot 5833 mii-

lioen gestegen, terwijl de biljetten, onmiddellijk door
den staat uitgegeven, van 1317 op 1749 stegen, cene
verhooging dus van liet fiduciaire ruilmiddel van
3711 millioen. l)e circulatie ten behoeve van den
handel werd slechts niet 134 millioen verhoogd, zoo-

dat al het overige noodpapier is. Opmerkelijk is de
mineurtoon, waarop dit alles in het verslag wordt
medegedeeld. Hoezeer het circulatiewezen zich in
den ioop van den oorlog gewijzigd heeft, moge blij-
ken uit het volgende staatje, hetwelk wij aan het

verslag ontieenen.

Cireulatie der Banken
________________________
Circul.

Alge. voor
voor
Totaal
van den

meen

31 JvIi 1914
handel
Slaat Staat

totaal

Bank van Italië.. 1730,1

1730,1

Bank van Napels..
428,2

428,2

Bank van Sicilië..
106,8

106,8

2265,1

2265,1
499,1

2764,2

31 December 1916
Bank van Italië..
2046,0
1830,7
3876,7

Bank van Napels..
377,0
568,7
945,7
Bank van Sicilië.
.
35,2
154,8
189,9

2458,2
2554,1
5012,3
1317,3

6329,6

31 Decemaber 1917
Bank van
Italië.. 2212,1 4327,1 6539,2
Bank van Napels..

379,9 1195,5 1575,4
Bank van Sicilië.
.

310,4

310,4

2592,0 5833,0 8425,0 1748,8 10173,8

Halverwegen November is de Bank van Italië in
overeenstemming met de twee andere instituten tot

een maatregel overgegaan, die dienen moest om die
biljettenuitgifte tegen te gaan, welke haren oor-
sprong vindt in verdisconteeringsoperaties, voort-
spruitende meer uit psychologische oorzaken dan uit

eene werkelijk gevoelde behoefte. Men begon niet den
gereduceerden koers en den beguustiingskoers af te

schaffen. Vervolgens vroeg men aan de regeering de
gewone discontorente van 5 tot 5Y2 pOt. te verhoo-
gen, alsmede de rente op beleeningen, terwijl men

21 Augustus 1 18

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

737

daarenboven voor de laatste operatie het dekkings
percentage verhoogde. Toen echter in Januari j.l. de
vijfde oorlogsleening aah de markt moest komen,
heeft men het disconto weer verlaagd, ten einde aan
de geidmarkt een grootere elasticiteit te geven. De
groote hoeveelheid bankpapier heeft, naar wij in het

verslag uitgesproken vinden, de prijzen in de hoogte
gedreven, de koersen ter beurze doen stijgen, de spe-
cu’latie aangewakkerd en sommige combinaties in het leven geroepen, waarover een onpartijdig oordeel aan

de toekomst moet worden overgelaten.

Tussohen dezen stand van zaken en een stijgenden
wisselkoers vinden wij in het verslag verband gelegd,

temeer daar een negatieve stand der handelsbalans
zich kwam voegen bij de inflatie en belangrijke fac-
toren ontbraken om de gevolgen dezer laatste te neu-
traliseeren. Zoo was de koers op Londen, die Novem-

ber 1916 32 was, in November 1917 tot bijna 42 opge-
loopii. Naast deze economische en technische oor-
zaken, die den wisselkoers, hebben beïnvloed, moeten
ook vermeld worden de psychologische factoren,
voortspruitende uit politieke en militaire gebeurte-
nissen.

Om te trachten op dit ingewikkeld complex van –
oorzaken en gevolgen met meer kans van slagen in-vloed uit te oefenen, lieef t de regeering een wissel-
monopolie geschapen door in het leven te roepen het
,,Institut National des changes sui l’étranger”. Dit
geschiedde op 11 December 1917. Het instituut heeft
een autonoom beheer en is gevestigd te Rome. Het
bezit voor den geheelen duur van.den oorlog en voor
zes maandn na het sluiten van den vrede het mono-
polie van den wisselhandel. Diensvolgens heeft alleen
dit instituut het recht wissels op den vreemde te dis-conteeren en in den vreemde te incasseeren, effecten
die in het buitenland uitgegeven zijn en coupons
daarvan te realiseeren; te veidisconteeren traites
voor goederen, waarvan de uitvoer toegestaan is, on-

vervreemdbare verbintenissen af te wikkelen, welke
v66r de oprichting van het instituut met het bui-
tenland mochten zijn aangegaan; ten slotte in de
behoefte te voorzien van personen, welke bezittingen
hebben op Italiaansch grondgebied, maar in den
vreemde verblijven. Hierbij komt nog, dat dus elke
visse1operatie in heel het koninkrijk moet afgewik-weld worden op de basis van de gedwongen en uni-

forme koersen, welke worden vastgesteld door de
directie van het instituut. Aan de organisatie van
het instituut hebben de drie commissiebanken, de
Banque commerciale italienne, het Orédit italien, de Banque italienne d’escompte en de Banque de Rome
medegewerkt.

Dit consorlium heeft een kapitaal van tien mil-
lioen ter beschikking van het instituut gesteld. De
Bank van Italië fourneërde hiervan 3.400.000 lires.
Bovendien werd door de schatkist een aanvangs-
subsidie verkregen bestaande in de vorderingen op
het buitenland. Deze subsidie kan in den vervolge
worden aangevuld door de vorderingen, welke de
schatkist geschikt zal oordeelen ter vergemakkelj-
king van den wisselhandel en tot staving van den
wisselkoers. Het beheer van het instituut, hetwelk

onder toezicht staat van het ministerie van finan-
ciën, is opgedragen aan een raad van beheer, bijge-staan door een commissie van toezicht. Alle kanto-
ren cii bijkantoren der aan het consortium deelne-

mende instellingen zijn agentschappen van het insti-tuut. Deze agentschappen zijn onderworpen aan een speciaal reglement en zijn verantwoording verschul-
digd over de operaties, die zij als zoodanig doen, aan
de directie van het instituut. Door middel van in-
specteurs oefent deze contrôle uit op de agentschap-pen. Van de jaarljksche netto-winst van het instituut
moet aan het kapitaal van het consortium 5 pOt.
toegevoegd worden over dit kapitaal. De rest moet

aangewend worden tot het creëeren eener reserve,
waaruit eventueele verliezen kunnen gedekt worden.
Bij likwidatie van het instituut zal deze reserve ver-
deeld worden, met dien verstande, dat de helft komt
aan de schatkist en de helft aan de verschillende
deelnemers -in het consortium. Mocht echter het kapi-
taal door verliezen alsdan afgebrokkeld zijn, zoo zal
i,üt de schatkist het verlies worden aangevuld.
F. C.

PLATINA II.

Na de behandeling der eigenschappen en het ge-

bruik van dit belangrijke metaal, in het vorig nummer
van dit tijdschrift, pag. 717, willen wij vervolgens

een blik werpen in de verschillerrde landen, welke

inzonderheid bekend zijn om hunne ‘platina-productie
en beginnen dan met Rusland welk land Teeds jaren

lang in dit opzicht de leiding heeft gehad. Een be-
knopt overzicht ‘van de productie en al wat daarmede
annex is, zij hier gegeven. De gebieden in Rusland,
waar voornamelijk platina wordt gevonden,
zijn
de
districten Noord- en Zuid-Verchotur, Perm, Teher-
dinsk en Zuid-Jekaterinenburg; Noord-Jekaterinen-
burg levert maar zeer weinig platina. Al deze streken

bevinden zich in den Oeral. Op pag. 718 zien we uit
de productielijst, dat reeds voor den oorlog de pro-
ductie aan ‘t verminderen was, een sterkere daling erd merkbaar sinds den aanvang van den oorlog,
zoodat sinds 1911 de productie bijna 80 pOt. gedaald
is. Voorwaar een ontmoedigend teeken!
Het Russisohe gouvernement had sinds 1916 de exploitatie der platina-mijnen tot staatsmonopolie
yerklaard om daardoor een beteren gang van zaken
te waarborgen en de productie te bevorderen. Hèt
mooht evenwel niet baten. De Russische revolutie,
kort daarna uitgebroken,deed alles in duigen vallen;
deze, zoowel als alle andere’ industrieën werden ont-
wricht, de werkkrachten gedemoraliseerd, terwijl de
boeren in verschillende districten de leiders der
Mijnen wegjoegen en zelven probeerden om de mijnen
tè exploiteeren. Was dit eene oorzank, welke een
ieductie der productie ten gevolgé had, een andere
borzaak was de steeds toenemende uitputting van de
mijnen in den Oeral, terwijl bijna geen nieuwe
,rindplaatsen werden ontdekt. Volgens een mededee-
ling van J. P. Hutchiis in ,,Engineering and
Mining Journal”, 1918, No. 2, hoopt men nu in den
iioordelijken Oeral platina te kunnen delven, aange-
zien er aanwijzingen bestaan, welke een productieve

oiitginning dezer gebieden’ alleszins waarschijnlijk
maken. En dat de bewerking dezer districten hôe
langer hoe noodzakelijker wordt, bewijst de geringe
jaarlijksehe totaal-productie, welke als direct gevolg
abnormale prijsstijgingen van het metaal veroorzaakt.
Er wordt beweerd, dat onmiddellijk na den vrede vn
Brest-Litovsk Duitsehe agenten Rusland werden inge-
stuurd, speciaal met het doel zich platina te ver-
schaffen. Daar de Russische mijnwetteu zeer talrijk en uiterst gecompliceerd waren, bleken zij hierdoor
niet bevorderlijk voor wetenschappelijke onderzoekin-
gen en de ,resultaten waren dan ook zoo, dat hier in
zeer geringe mate die vooruitgang en groei werd
waargenomen, ‘waardoor de Vereenigde Staten zich
hebben gekenmerkt. In ‘t algemeen werden onderne-
mers van geringe financieele draagkracht geheel en
al genegeerd, terwijl uitgestrekte concessies werden
verstrekt aan invloedrijke personen, welke deze jaren
lang ongebruikt lieten in de hoop ze later tegen
fantastische prijzen, te kunnen verkoopen, maar, zon-
der eenige bedoeling de hun toegewezen terreinen,
volgens de concessie, te ontginnen. Dit had natuurlijk
ten gevolge, dat uitgestrekte gebieden practisc4h ge-loten en fotaal onprôductief waren en,bleven.
Er werd verder een ernstig voorbehoud gemaakt
tegen het werken van vreemdelingen in bepaalde
gebieden in de
nabijheid
van de kust of de grenzen.
Deze maatregel heeft de productie b.v. ernstig ge-
schaad aan de Pacific-kust van Siberië, waar de
aanwezigheid van goud vele practische en bekwame
göudclelvers uit Aljaska zou hebben gelokt, daar de
Si-berische mijnen veel rijker aan edel metaal zijn dan

738

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

clie te Aljaska. Door deze wet werden nu de meest

toegankelijke gebieden in Siberië voor vreemde mijn
werkérs als ‘t ware’ hermetisch gesloten. Door den oor-
leg werd men evenwel gedwongen Chineesche, Japan
;

sche en Koreaansche werkkrachten te benutten en het

is te voorzien, dat voornamelijk in Siberië, waar im-

nier schaarschte aan arbeidskrachten heerscht, op den duur in ‘t algemeen meer van gele arbeiders zal moe-

ten worden gebruikt gemaakt. Op ‘t oogeublik werken

Ohinee’zen niet meer alleen in de mijnen, maar, in
alle mogelijke branches der industrie.

Ten slotte zij vermeld, dat de Tentelewsche Che-

mische fabrik te’ Petrograd platina en zijne zoute
in den handel brengt.
In Spanje werd volgens een publicatie van de

,,Revista Minera Metalurgica y de Ingenieria” van

1 November 1915, platina, ontdekt in sommige gedeel-

ten van de Ronda-bergen in
.
de provincie Malaga.

Analyses van monsters dezer rotsen gemaakt, leverden

als resultaat op, dat deze gronden 0,25-3 gram pla-
tina per ton erts bevatten en dus de winning van het

metaal er uit technisch-economisch mogelijk was. In
‘t algemeen is dit nio, wanneer minstens 0,25 giam

per ton kan worden aangetoond. De aanwezigheid van
sporen aluminium schijnt ook een gunstigen invloed

uit te oefenen
01)
de verwerking dezer ertsen en
dezelve goedkoop en gemakkelijk te maken. De Spaan-

sche regecring verleent zoowel aan veemdeliugen als
Spaansche onderdanen concessies om deze mijnen te

exploiteeren.

Behalve Australië, dragen ook Amerika en wel
Canada. en Columbia het hunne bij om de platina-

productie zooveel mogelijk op peil te houden. De
opbrengst van Austra’lië en Canada gaat voornamelijk
naar Engeland, dat zoo goed als geene reserves van
dat metaal bezit. In J’anuari 1916 was in dit land
de schaarschte van het metaal, ten dccle veroorzaakt c[oor de aanzienlijke vermindering van de Russische
productie en niet mindôr door de onvermijdelijke
noodzakelijkheid en redelijk grootere vraag van het
metaal voor vele oorlogsdoeleinden, zoo gestegen, dat
het Britsche gouvernement er toe moest overaan al
het platina te requireeren, zoodat metallurgen, juwe-
liers, dentisten, houders van pandjeshuizen en – in ‘t
algemeen allen, welke platina gebruikten, hun bezit ten
behoeve der regeering moesten afstaan. Sindsdien ccli-
ter werd de schaarschte natuurlijk nog grooter en Was
platina voor commercieele en technische doeleinden
alleen tegen buitensporig -hooge prijzen te verkrijgen.

Johnson, Matthey & Co., Ltd. Londen brengt platina
en zijne zouten in den handel.

Ook Columbia levert platina’ aan Engeland en liet

is voornamelijk de Anglo-Colombian Developing Co.,
welke liet grootste gedeelté harer productie naar
Engeland exporteert. Voor een ander aanzienlijk ge-
-deelte gaat de productie van Columbia naar de Ver. Staten. Op ‘t oogenblik produceert Columbia maan-
clelijks circa 2000 ounces platina, zoodat dit land
de verminderde Russische productie eenigszins tege-
moet komt en zoo ook de Britsche en de gealliëer.de
industrieën, welkedit metaal zeer noodig hebben, in
dezen nood bijstaat. Door de natuurlijke gesteldheid
van het land, wat betreft dë aanwezigheid van rivie-
ren in de, nabijheid der platina-mijnen, zijn de
transportmoeilijkheden van het platinaerts niet bui-
tensporig gecompliceerd, zoodat dank zij deze onistan-
digheid èn den rijkdom der 1)odem aan het metaal,
de productie in de komende jaren zondei twijfel
zeer zal stijgen om zeer waarschijnlijk op dex’ duur
cle Russisehe productie te evenaren.

Behalve uit Oolumbia wordt ook platina-erts uit
Oregon, Buttc (Montana), het dal van Yuha, Sacra-
mento en Calaveras in Californië in de Vereenigde
Staten ververkt. Voorts wordt platina gevonden in

Z.-O.
Manitoha en in het Yellow. Pine mijudistrict,
waar platina-houdend goud werd ontdekt.
Niettegenstaande het voorkomen van platina in de
Vereenigde Staten en de Vrij belangrijke jaarlijksche

import aan dat, metaal, was de platina-nood in het,
begin van het jaar 1917
nijpend.
Dank zij energieke
pogingen van het ,,U. S. Bureau of Mines”, gelukte
het groote hoeveelheden platina voor het gouverne-

ment te reserveeren, welke reserves hoofdzakelijk

voor oorlogsdoeleiniden worden gebezigd. Bovendien

verkreeg de regeering der ‘Vereenigde Staten de be-
schikking over ôngeveer 21.000 troyounces Russisoh

platina, die via Wladiwostok werden verzonden. Hier-door was de regeering voorloopig uit den nood en kon

de diverse branches ‘der techniek aan het metaal helpen.

Wat de prijzen van het metaal betreft, geven ons

,,Engineerin.g’ and Mining Journal”, 1918, No. 2 en
,,The Mineral Industry during 1915″ den volgenden

staat van gemiddelde jaarprjzen in dollars per
troyounce platina op de markt te New York.

Jaar.

Prijs.

Jaar

Prijs.

1899
……..
15,22

1909
………
24,87 1900
……..
18,09

1910
……..
32,70
1901
……..
20;0O

1911
……..
43,12
1902
……..
19,00

1912
………
45,55
1903
……..
18,91

1913
……..
44,88
1904
……..
19,50

1914
……..
45,14
1905
……..
20,34

1915
……..
47,13
1906
……..
28,04

1916
……..
83,40
1907
……..
30,98

1917
……..
102,82
1908
……..
16,32

Een beteren kijk op de abnormale stijging dci

platina-prijzen gedurende de laatste jaren verkrijgen
we, wanneer we onderstaande graphiek beschouwen.

Op de verticale as zijn de prijzen uitgezet in dollars per
troyounce, op de horizontale as de jaren. Frappant
zijn hier de prijsdaling 1907-1908. – de crisistijd –

en de prijsstijging – de grap-hisehe lijn loopt hier
bijna loodrecht – 1915-1916-1917.

‘•

EI!
IIIIHHhIIIIi!

uIu’lI’IIIIuIIHhiI

.HHIHflIHHHir!i:

IMMUNE
1111111

IIIIIIIIIIHIHINII

IuIHhllIHhuulIlIl


1111111111
moll
I

• . 11
h1hh1!
liTdhhIhhIl

1
11111111111
III


H1I11IIUIIIHIII1

1111
MEN
11
II

In Duitsahlan.d, Frankrijk en Oostenrijk-Hongaj.ije
wordt geen platina gevonden, clocih legt men zich
alleen toe op de vervaardiging van platina artikelen
en brengt men platina-verbindingen in den handel.

Tot besluit willen wij met een enkel woord besjre-
ken de verschillende legeeringen, welke in den handel
zijn gebracht om het dure platina te vervangen.
Vooreerst de legeering van – Heyl
1)
bestaande uit
60 pCt. palladium en 40 pCt. zilver en’ dat dienst doet
voor contacten.

Fahrenwald
2)
gebruikt een palladium-goud-zilver
alliage met of zonder molybdeen.

‘) U. S. Patent,
1166129, 28
Dec.
1915.
2)
Bull.
Amer. Inst.
Min. Eng., Jan. 1906, p. 103.

21 Augustus
1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

739

Platina-osmium legeeringen gebruikt men dikwerf
in plaats van de bekende platina-iridium legeering,

omdat eerstgenoemde nog beter bestand is tegen de
inwerking van zuren. Duitsche juweliers gebruiken een alliage bestaande

uit 90 pOt. palladium en 10 pOt. rhcdium.
Ook in Dujtschland wordt zeer sterk de behoefte

gevoeld aan een goed platina substituut, daar de
regeering alle platina gerequireerd heeft.
Een Oalifornische firma brengt onder den naam

,,Palau” een goud-pailadium legeering in den handel;

dc resultaten hiermede schijnen gunstig te zijn, daar

smeitpunt en onaantastbaarheid die van platina
evenaren.
Dan gebruikt men ,,Platiniet”, een nikkel-ijzer
afliage, met 46 pOt. nikkel, met een uitzettings-eoöfficiënt gelijk die van glas; het dient voor de
draden, ingesmolten in het glas van electrische
iapeu.

In het laboratorium en de techniek gebruikt men
tegen sterke zuren zeer resistente, nikkel-chroom of
cobalt-chroom alliages. Ook kwarts is dikwerf in .plaats
van platina aan te wenden (kroezen).

0. Birmingham heeft een alliage, het ,,Propla-
tinum” in den handel gebracht, dat goud, zilver, nik-
kel en bismuth bevat en in plaats van platina ktn
gebruikt worden in eleetrischê apparaten.

In Nederlandsche laboratoria wordt in den laatsten tijd hot ,,Platino” geprobeerd; het bevat pim. 11 pOt.
platina en pim. 89 pOt. goud, kost
f 4 per gram
en is dus belangrijk goedkooper dan platina. De
resultaten echter schijnen niet onverdeeld gunstig
te zijn, zoodat de opinies divergeercu omtrent de al
of niet bruikbaarheid van deze legeering in het
chemisch laboratorium.
Ir.
CL. G.
DSIESSEN.

TABAK iN FRANKRIJK.

In het Julinummer van het Journal des Eeono-mistes komt een artikel voor, waarin men eenige
belangwekkende bijzonderheden vindt over de tabak.
voorziening van Frankrijk gedurende den oorlog.
Wij mogen als bekend veronderstellen, dat in dit
land zoowel de aanmaak als de verkoop van tahaks.
fabrikaten in handen van den staat is; ook de aan-
– plant der inheemsche tabak staat geheel onder staats-
contrôle, met dien verstande, dat de planters een per-
missie noodig hebben om hun bedrijf uit te oefenen en hun product tot vastgestelde prijzen aan de regie
moeten afleveren. In afwijking met sommige andere
regielanden (bi. ilongarije) wordt van de inheem-
sche tabak in onbewerkten staat niets uitgevoerd,
doch wordt deze uitsluitend voor de fabrikatie der
regie_artikelen gebruikt.
Uit het artikel blijkt, dat, zooals bij deze lichamen
bijna altijd gebruik was, ook de Fransche regie bij
het uitbreken van den oorlog over een grooten voor-
raad materiaal beschikte, nl. van 65 millioon kilo’s,
in normalen tijd voldoende vom een gebruik van
anderhalf jaar. En de eerste oorlogsjaren hebben de
rookers zich dan ook steeds gemakkelijk kunnen voor-
zien en pas in dec loop van 1917 is het gebrek aan
materiaal zich beginnen te openbaren, met den on-vermijdelijken nasleep van lange files voor do win-
kels, waar men maar al te vaak een hoidje ,,uitver-kocht” ziet prijken. De hoofdoorzaken hiervan zijn
volgens den schrijver de vermindering van den in-
landschen aanpldnt en de moeilijkheden, aan den aan-
voor overzeesche soorten verbbnden.
Voor de
inlandsche cultuur
geeft hij de volgende
tabel:

aantal
bebouwde
geleverd
opbrengst p.I[ect.
planters
oppervlakte
aantal
(Etectaren)
kilo’s
kilo’s
in frcs.

1913
46.017
14.250
24.371.000
1.691
2.102
1914
48.456
14.748
23.952.000
1.573
2.012
1915
39.922
11.828
15.998.000
1.352 1.761
1916
35.400 10.690
14.640.000
1.366 2.131
1917
32.363 10.002
14.213.000
1.421
2.568

Hieruit
blijkt,
dat het geleverde kwantum in de
oorlogsjaren sterk achteruitgegaan is, niet alleen
door directe oorzaken (vermindering van het aantal
plauters en van de bebouwde oppervlakte), doch ook
omdat de opbrengst per Hectare een viii groote ver-
mindering aantoont. Deze laatste omstandigheid zal
moeten worden toegeschreven aan minder intensieve

bewerking van den bodem (door gebrek aan werk-
krachten), zoomede aan onvoldoende bemesting. Verder
heeft men rekening daarmede te houden, dat enkele
deden van het bezette gebied (o.a. Lille, Bôthune)
in de jaren v66r den oorlog ongeveer 10 püt. van de

totale productie van Frankrijk leverden. Zooais men eveneens uit de tabel ziet, heeft ook in
Frankrijk de regeering getracht de planters te ani-
meeren door de prijzen van 1913 (welke varieerden
tusschen 90 en 150 francs per 100 kilo) te verhoogen

en wel voor 1916 met 20 frs. en in 1917 met 40 frs.
per 100 K.G. Hoewel voor den 1918-oogst een verdere
verhooging van niet minder dan 150 frs. toegezegd
is, blijkt het resultaat hiervan nog niet zeer groot
te zijn, althans het aantal planters, dat zich opgege-
ven heeft (34.700 voor 11.680 H.A.) blijft nog bedui-
dend beneden dat van 1913.
De gegevens omtrent de
buit enlandsche tabak
wor-
den samengevat in de volgende tabel:

in buitenland

waarde

prijs p. 100 kilo’s gekocht kilo’s

in franes

in franes

1913..

26.918.171

31.828.000

118,24

1914..

24.981.000

27.100.000

108,-

1915..

36.278.916

44.200.000

122,-

1916..

46.994.255

72.300.000

153,–.

Deze cijfers toonen aan, dat dc regie reeds tijdig
begonnen is zich door koopen in het buitenland
(hoofdzakelijk in Amerika) te dekken tegen de te ver-
wachten afname van den iblandsehen aanplant en de
toename van het verbruik vooral voor legerdoeleinden
en dat zij hierin tot in verhouding zeer matige cijfers
geslaagd is (de verhooging der prijzen is in hoofd-
zaak een gevolg v&n hoogere vrachten, assurantic-
premie enz.).
Dat dit tenslotte niet afdoende gebleken is om
stagnatie in het bedrijf te voorkomen, is uitsluitend
te wijten aan de moeilijkheden, verbonden aan de ver-
scheping der gekochte tabak, t.w. gebrek aan tonnage
en de verliezen, door de duikhootactie veroorzaakt,
welke de schrijver op meerdere millioenen kilo’s
schat.
In een volgend hoofdstuk worden nog eenige cijfers
gegeven omtrent het
gefabriceerde kwantum, zoo-
mede de bedragen, wèlke hiervoor der regie toe-
vloeien.
Deze kunnen als volgt samengevat worden:

gefabriceerd

waarde
aantal kilo’s

in frame

1913 . .

45.041.000

541.880.000

1914 ..

46.561.000

517.687.000

1915 ..

55.535.000

502.349.000

1916 ..

59.674.000

559.692.000

1917 ..

55.325.000

645.982.000

Bij nadere beschouwing dezer cijfers valt in (le
eerste plaats op, dat tot 1916 het aantal kilo’s een
veel grootere stijging vertoont dan de geldelijke op-
brengst, welke in de eerste oorlogsjaren zelfs ecu
vermindering aantoont. Hoofdoorzaak hiervan is, dat
men met het oog op de verzorging van de fronten
zich sinds het uitbreken van dn oorlog in het bij’
zonder op de goedkoope soorten toegelegd heeft (voor
de cantines waren bestemd in 1913 2.480.000 kilo’s,
in 1916 22.889.000 kilo’s, in. 1917 19.655.000 kilo’s).
Zooals men ziet, vertoont het bedrag van de op-
brengst in 1917 een sterke stijging, niettegenstaande
het aantal kilo’s kleiner was dan in 1916. I)eze af-
wijking wordt veroorzaakt door de prijsverhooging
met circa 20 pOt. begin 1917 in werking getreden;
dit was de eerste .verhooging, welke sedert het begin
van den oorlog noodig bleek, doch zij werd reeds spoe-
dig (Januari 1918) gevolgd door een nog belang

rijkere, nl. van ruim 30 pOt.

740

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

De prijs in den détailverkoop van de meest gang-
bare gekorven tabak, in pakjes van
40
gram, werd
hierdoor van frs. 12,50 gebracht op resp. frs.
15
en
ten slotte frs.
20
per kilo.

Verbruik in percenten van het gefabriceerde totaal kwantum
Sigaren

Sigaretten

naar de

naar de

naar de

naar de
hoeveelheid waarde hoeveelheid waarde

1861..

11,07

19,78

0,03

0,08

1900..

7,59

13,32

4,67

11,95

1913..

5,89

11,04

9,19

21,59

Gekorven tabak

Snuif

naar de

naar de

‘naar de

naar de
hoeveelheid waarde hoeveelheid waarde

1861..

59,62

47,94

25,80

28,50

1900..

72,10

58,02

12,79

13,43

1913..

71,62

54,99

10,70

9,85

1

let artikel wordt besloten met bovenstaande tabel,
welke de verhouding aantoont van hét verbruik der

voornaamste fabrikaten van de regie in de jaren
1861-1900
en
1913.
Ofschoon niet direct met het onderwerp in ver-
band staande, lijkt het ons wel interessant deze hier
01) te nemen; overtuigend blijkt hieruit, welke steeds
toenemende rol ook in Frankrijk de sigaret speelt,
vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat een

niet onbelangrijk deel der gekorven tabak door het
publiek gebruikt wordt om daarvan zelf sigaretten

te maken. Bedroeg de consumptie per hoofd der bevolking in

1861. 763
gram, in
1913
was deze gestegen tot

1109
gram. M.

INDEX- CIJFERS.

Een groote voortgang heeft zich in de afgeloopen
maand in het index-cijfer niet vertoond. De vermeer-

dering in het totaal-cijfer bedroeg slechts
23
punten,

zoodat de aanwas van het relatieve index-cijfer
slechts geweest is van
277,5 op 278,5.
De gebruikelijke,
aan de Economist ontleende, staat volgt hier.

Data
Granen
en
0
ec,c

Andere
Doe-
ding:-
en ge-
nolm.
Weef-
:toffen
Ddf.
,
toffcn

Divcr-
,en:
alien,
hout,
rub l,er,
Totaal

Alge-
meen
index.
cijfer

Basis
(gemidd.
1901-5)
. –
500 300 500
400
500
2200
100,0
1 Januari 1914
563
355
642
491
572
2623
119,2
1 April

,,
560
350f
626f
493
567
2597
118,0
1Juli,

,,
5652
345 616
4711
551
2549 115,9
1 October

,,
646
405
6114
472f
645
2780
126,4
1 Januari 1915
714
4144
509
476
6864
2800
127,3
1
April

,,
840
427
597 644
797
3305
150,2
1 Juli

,,
818
428
601
624 779
3250
147,7
1 October

,,
8094
470f
667
6194
769,
1

3336
151,6
1 Januari 1916
897
446
731
711+
848+
3634
165,1
1 April

,,
949f
503
796+ 851
913
4013
182,4
1Juli

,,
989
520
794
895
1015
4213
191,5
1October. ,,
1018
5361
937
858+
1073
4423 201,0
1Januari1917
1294 553
1124+
824+
1112
4908 223,0
Einde Jan. ,,
1310
561
1137
825+

111%
4953
225,1
Febr.,,
1312+ 581+
1189
829+
1159+
5072
230,5
Mrt. ,,
1346
610+
1226
834+
1283
5300
240,9
April,,
1362
642
1240
842 1293
5379 244,5
Mei
1376+ 648 1261+
839+
1286f
5412
246,0
Juni ,,
1432
2

652f
1441
841f
1278f
5646
256,6
Juli
1333
1

607
1512 840
12964
5589 254,4
Aug.
1342 670
15044
830
1311′
5658
257,1
Sept.
12214
1

726
1509
1

8221
1354f
5634
256,1
Oct.
12264
724
15751
824
1351 5701
259,1
Nov.
12364
679
1660f
848
1344 5768
262,2
Dec.,,
1286f
686
1684f
8394
1348,
1
1

5845 265,7
Jan.1918
1221f
686
1719f
829
1329
5785
262,9
Febr.,,
1235
693
1733
838
1319 5818 264,4
Mrt.

,,
1238
697
1777 836
1319
5867
266,6
April,,
1244
744f
1760
850
13424 5941
270,0
Mei
1247
7771
17734
849
1369
6016
273,4
Juni
1274
7774
18114
861f 1380f
6105 277,5
Juli
1274
777f
1808
889,
1379
6128
278,5

Het cijfer van de eerste groep toont geen verande-

ring, de
prijsstijging
van gerst equilibreert tegen een
prijsvermindering van haver. Bij de weefstoffen gaf
katoen weder als steeds veel schommelingen te zien. Het

Amerikaansche product daalde bijna 2d. per
1h.,
maar
Egyptische werd meer dan Id. vaster. Garen en doek
zijn beide weer in prijs gestegen, want de vraag gaat

boven de beperkte levering uit. Bij mineralen is
standaardkoper
£ 12
per ton gestegen, zoodat de notee-
ring op
£ 120/5
kwam. Voor standaardtin is een
prijsstijging van
£ 48
per ton te boeken tot
£ 379/10.
In de groep diversen resulteerde een aantal wijzig-in-
gen – voor talk en indigo een ietwat vaster notee-

ring – in de geringe daling van
IY2
punt, die de
tabel vertoont.

Hieronder volgt nog een vergelijking, die bij den
ingang van het Sde oorlogsjaar van de prijzen ultimo

Juli in de jaren
1914
tot en met
1918
gemaakt kan
worden, berekend op de basis
100
voor de jaren
1901-
1905.

Andere
Dwer.

Data
Granen
en
Doe.
ding:-
Weef-
,
Ioffcn
De!!-

,
toffen

,en:
oliën,
h00t,
Toloal
vlecch
en ge-
nolm.
rubber,
enz.

Basis (gemidd.
0
1001-5)
100 100
100 100
100 100
Juli

1914
..
. .
115,8
117,3 123,3
116,1
110,6
116,6
1915
167,7
146,6
120,6 156,3
154,9
149,1
1916 ..
192,2 175,0
159,4
220,2
208,0
191,1
266,7
202,3
302,4
210,0 259,3
254,0 1917

…..
1918 ..
254,8 259,1
361,6
222,4
275,8
278,5

De textielstoffen, die dank
zij
de katoenprijzen den
oorlog aanvingen met een aanzienlijke daling, hadden

na een jaar tijds het oude peil bijna weder beréikt
en vertoonde sedert een stijging, die de beweging van
andere prijzen sterk te boven gaat. In het najaar van
1917
kwam de prijsstijging van granen en vleesch tot

staan, veroorzaakt door de officieel vastgestelde
maximumprijzen, maar ook een groot aantal andere
producten werd in de prjsstelling door de maat-
re

eleu van de Overheid beïnvled. De cijfers laten zien, dat de prijsgroei het grootst geweest is in het
derde oorlogsjaar en de kleinste proporties aannam

in het daarop volgende.

Kleinhandes prijzen.
De verhoudingscijfers van
verbruiksartikelen, in den handel gebracht door de
Coöperatieve Winkelvereeniging van ,,Eigen
Hulp”
te Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Utrecht, Leeuwar-
den en ‘s-Gravenhage (voorheen
E.
H.), welke – zoo-
als de lezer weet, thans nog slechts voor dezulke, waar-
omtrent in de verslagmaand en de daaraan vooraf-
gaande door dezelfde coöperaties prijsopgaven werden
verstrekt – door het Centraal Bureau voor
d e
S
t a t i s t i e k gepubliceerd worden, zijn de navol-
gende.

Artikelen
1913 1914
1916 1917
April
/f
,
e
8
i
Juni

88
100
118 176
176
176
127
99
110
122 133 133 138
97
149
232
448

483

Koffie ………….94

Stroop …………
100
100
161
179

193
193

Margarine

………
Olie

(boter)

…….94

Suiker (basterd)
89
91
115 116
118 118
118
(melis)

.
85

.

89 102 103
103 103 103
Zout……………
80
80 90
110 190 190 190

De
prijzen
voor het jaar
1893
werden
gelijk
100
gesteld.

AANTEEKENINGEN.

Fran.sch-Nederlandsche handel. –
Het Fransche 0ff ice national du commerce extérieur
heeft sedert het begin yan den oorlog een aantal
,,dossiers commerciaux” gepubliceerd over Nederland.
In het dossier no.
80-71-5
van
18
Juni
1915
van de
hand van den vice-consul van Frankrijk te Amsterdam
wordt o.m. het volgende gezegd. ,,De Duitsche afzet-

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

741

Organisatie is hier te lande zoo grondig gevestigd, dat

het waarschijnlijk voOr Frankrijk ondoenlijk zou zijn
van het begin af aanbiedingen over een uitgebreidé
linie te doen. De Fransche artikelen te verkoopen,
waarnaar vraag is, zal niet zoo moeilijk zijn. Daarbij
is o.m. van belang, dat de handelaren van Amsterdam

zeer geneigd zijn de Fransche producten welwillend
te ontvangen, want een Fransch etiket is een aanbe-
veling bij het publiek. Helaas – aldus de bericht-

gever – zenden wij maar weinig handelsreizigers

naar Nederland uit. Het meerendeel is niet met de
taal van het land bekend en hun lastgevers missen
meestal de volharding om de vrucht van hun werk

rustig af te wachten. Beweerende, dat in het verloop
van één of twee maanden verblijf in Nederland de

reizigers meer onkosten gemaakt hebben dan de in
dien tijd verkregen bestellingen goedmaken, roepen de
fabrikanten en exporthuizen hun reizigers terug, in

steê van door te zetten en aldan de aanvankelijke

onkosten ruim gedekt te verkrijgen. Het zou goed
zijn – aldus het rapport – indien de Fransehe

handel in Nederland het voorbeeld volgde, dat te
Londen gegeven werd met de ,,Coin de France”, waar
de groote Fransche dagbladen en geïllustreerde tijd-schriften, alsmede boeken, verkocht worden en waar

Fransche parfumerieën worden tentoongesteld. De
jaarlijksche onkosten zouden omtrent 40.000 frs. be-

dragen. De ter plaatse verblijvende beambten zullen
inlichtingen kunnen verschaffen aangaande den prijs
van de artikelen en de adiessen van de fabrikanten.
oorts voor zoover de laatstgenoemden niet hier te
lande vertegenwoordigd zijn, bestellingen kunnen aan-
nemen. Behalve te Amsterdam zou ook elders in
andere belangrijke plaatsen van Nederland een zoo-

danige inrichting met der tijd gevestigd kunnen wor-
den. Dit plan – de lezer zal het zich herinneren –
werd ook voor Nederland wel eens aanbevolen. Nog
onlangs op pag. 572 vestigden wij de aandacht op een
beschouwing terzake in het Tijdschrift voor Econo-
mische Geograiie.

De Fransche parfumerieën, waarvoor bepaaldelijk het
denkbeelcl van de Coin de France wordt opgeworpen,
vormen, zooals men weet, een zeer belangrijk artikel
van den Franschen import hier te lande. Het kan
daarom van belang zijn te vermelden, dat een ander
dossier no. 80-71-8 speciaal aan de parfumerieën en
kappersartikelen gewijd is, waarin o.m. er op gewezen
wordt, dat de invoerrechten hier te lande op parfu-
nierieën bepaald zijn onafhankelijk van het alcoholge-
halte en ‘t aldus voor den Franschen leverancier voor-
deelig is geconcentreerde producten aan zijn depôt-

houder te zenden, die deze dan in verdunden staat

in den handel biengt. Van Duitsche zijde – aldus het.
rapport in kwestie – wordt deze practijk steeds toe-
gepast.

Ten besluite van deze mededeeling over Fransch-
Nederlandsche handelsrelaties kan herinnerd worden

aan het bestaan van de Commissie voor den Neder-
landsch-Franschen handel, gevestigd te ‘s-Graven-

hage, waarin een aantal bekende personen hier te
lande, zitting hebben.

Het Imperial Mineral R6SOU?CeS
B u r e a u. –
De lezer zal zich herinneren, dat in de
Britsche Rijksoorlogsconferentje van 1917 aange-
drongen werd op de instelling van een rijksbureau
voor delfstoffen. Wij hebben destijds op pag. 368 van

den vorigen jaargang een aanteekening aan de kwes-
tie gewijd. Er is een jaar heengegaan alvorens dit
bureau geïnstalleerd is. Na de uitlatingen van de
Rijksconferentie is een speciale commissie benoemd
om het voorstel te onderzoeken. In haar rapport
schetste zij de taak van het bureau, waarnaar ver-
langd werd, als volgt:

,a.
te verzamelen, samen te voegen en te verspreiden
inlichtingen aangaande voorraden, winning, behan-
deling, verbruik en behoefte van ieder mineraal of
metaal van economische waarde.

vast te stellen het gebied; waarop bestaande instel-lingen reeds werkzaam zijn, met het oogmerk onnoo-
dig dubbel werk te voorkomen.

maatregelen te overwegen, waarmede bestaande

instellingen bijgestaan of verbeterd kunnen worden in
de veivulling van de onderscheidene taken.
dergelijke instellingen zoo noodig aan te vullen,
teneinde kennis te verkrijgen, die nu niet verzameld

wordt en waaraan voor de oogmerken van het bureau
behoefte bestaat.

van raad te dienen aangaande ontwikkeling vau
de mineralen-voorraden in het Britsche Imperium of in bijzondere deden daarvan, opdat zulke vOoriaden

ter beschikking zullen komen voor de verdediging

en nijverheidsoutwjkkel ing van het Groot-BritscheRijk.
Het bureau is thans definitief gevestigd. Het zal een
Koninklijk Charter verkrijgen en in den Raad van

Beheer werden benoemd de volgende leden: Sir Ri-
chard Redmayne, (voorzitter); Dr. Willet G. Miller
(Canada); W. S. Robinson (Australia); Thomas Hut-

chinson Hamer (New Zealand); W. P. Schreiner
(South Africa); Lord Morris (Newfoundland); R. D.

Oldham (India); J. N. Evans (benoemd door den
Secretary of State for the Colonies); W. Forster
Browu (Mineral Adviser to H. M. Woods and

Forests); Professor H. C. H. Carpenter (President
van the Institute of Metal); Dr. F. H. Hatch (Lid
van het Mineial Resourees Advisory Committee van
het Imperial Institute); Sir Lionel Phillips (laat-
stelijk Director of the Mineral Resoiirces Develop-
ment Department, Ministry of Munitions); Edgar
Taylor (ex-President van the Institute of Mining and

Metallurgy); Wallace Thorneycroft (President van
the Institution of Mining. Engineers); Arnold D.
MeNair (Secretaris).
Het adres van het bureau is: The Secretary, Imperial
Mineral Resources Bureau, Holboru Viaduct Hotel,
E.C.l.

Emissies in Engeland.’) –
In het eerste
halfjaar van 1918 is wederom slechts voor een gering
bedrag in Engeland de emissie toegelaten van kapitaal
voor particuliere rekening, ofschoon het bedrag, uit

dezen hoofde in de eerste zes maanden van 1918 uit-

gegeven, zijnde £ 6.655.000, nagenoeg gelijk is aan
hetgeen hiervoor over het geheele jaar 1917 gesanc-

tioneerd werd. Hiertegenover is de uitgifte voor
gouvernemente-rekening natuurlijk reusachtig geweest.

Aan War Bonds en War Savings Certificates is in
het afgeloopen -halfjaar uitgegeven een totaal bedrag van £ 689.525.200. Hieronder volgt een vergelijkend

overzichtsstaatje der totale emissies, uitgedrukt in
duizenden ponden.

1914

1915

1910

1917

1918
le kwartaal 97.610

46.314 156.251

825.925 475.259
2e

54.739

25.693 131.022

221.254 220.921
3e

20.260 586.773 111.578

57.054


4e 339.908 26.462 186.585 214 363 –
Totaal .. . .
512.523 685.242 585.436 1.318:596 696.180

In deze cijfers is niet begrepen het schatkistpapier (Exchequer Bonds), dat nog een geringe vermeer-
dering aan het totaal zou geven. Ook is niet mede-

geteld de vermeerdering van de tijdelijke voorschotten,
onder het hoofd Ways en Means, in de zes maanden
in kwestie £ 52.000.000 bedragend. Van 1 Januari
tot ’30 Juni werden aan nieuwe National War Bonds
verkocht £ 634.825.200, hetgeen een wekelijkschen ver-
koop vertegenwoordigt van £ 24.400.000. Van het

voornoemde totaal werd in het eerste kwartaal 1918′
door bemiddeling van banken £ 423.878.700 geplaatst

en door bemiddeling van de postkantoren £ 15.173.000.
Voor het tweede kwartaal zijn deze cijfers resp.
£ 188.832.200 en £ 6.946.300.

Aan War Savings Oertificates werden in het eerste halfjaar 1918 aan den man gebracht eén totaal van

£ 54.700.000, zijnde een wekeljksch gemiddelde van
£ 2.100.000. 1)
Vergel. pag. 162 1. j.

742

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.21
Augustus 1918

Uitvoer van Brazilië. –
Van de belangrijkste
Braziliaansche uitvoerartikelen volgen hier de waarde-

cijfers voor het jaar 1917, vergeleken met het gegeven

van de beide voorafgaande jaren, uitgedrukt in

duizenden Engelsche ponden.

1915

1916

.1917
Katoen
.
…………..

287

120

793
Suiker …………..
756

1.286

3.624
Rubber…………..
7.040

7.496

7.479
Cacao ……………
2.894

2.500

2.536
Koffie …………..
32.190

29.279

23.052
Bevroren vleesch ..

310

1 414

3.134 [Luiden
…………..

2.956

3,087

3.202
Vellen
…………..
741

817

1.062
Fruit …………..
385

497

502
Tabak …………..
1.162

1.529

1.260
Mangaan …………
536

1.478

3.062
Herva Matté

1.856

1.838

1.680
Goud…………….494

474

473
Rijst …………….

.

24

1.262
B000en …………..

5

686

2.150

Deze cijfers zijn ontleend aan het Board of Trade

Journal van 1 dezer.

Arbeidersverschaffin.
g i
n de TTer-

e e n i g d e S t a t e n. –
In de New Yorksdhe Ohro-
niele, die ria meer clan een maand afwezigheid bij de
jongste Engelschd mail weder eens verschenen is,
vinden wij een en ander medegedeeld over de maat-

regelen, dooi’ de Regeering in de Vereenigde Staten
genomen ten behoeve van het aanwerven van werk-
krachten, waaraan, zooa]s algemeen bekend is, in Ame-
rika in zoo aanzienlijke mate behoefte is. Het werk is

gecentraliseerd in de United States Employment
Service. ,,Our reserves of skilled labor are virtually

gone” heeft onlangs – aldus de Ohronicle – een der
autoriteiten in het pubilék gezegd en men behoeft

zich dan ook niet te verwonderen, dat oogenblikkelijk
op Amerikaansche wijze aan den slag gegaan werd
om den ontbrekenden factor in de nieuwe oorlogsrnaat-
schappij uit den grond te stampen. De georganiseerde
arbeiders zouden krachtdadig medewerken om meer
werkkrachtcn te werk te stellen. Vooral bij den land-
bouw doet het tekort aan werkkracht zich gevoelen en

er is reeds te kenneil gegeven, dat de boeren in aan-
zi(mlijke mate moeten rekenen op het gebruik maken
van jongens in het bedrijf, omdat de getrainde land-
bouwers overgebracht zijn naar de industrieele plo-

ductic:plaatsen.. De tijd is nog niet daar, dat men
ook vrouwen zal moeten nemen tot het verrichten
van het zware werk op de boerderij. Berekend is, dat
aan het einde van het nu aanstaande oogst-seizoen
tusschen de 250 en 500.000 jongens van 16 tot 21 jaar voor werk op de boerderij beschikbaar zullen
zijn. De Education Devision van de Employment
Service houdt zich onledig met het ontwerpen van
,,speed up” posters, die in de fabrieken op de muren
te plakken zijn. ,,The text – aldus het hier geresu-
meerde stukje in de Ohronicle – being in a form
acceptable to both employers and wage-earners.”

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

Journal des Economistes.’ – Parijs,

1.5 Juni 1918.
Yves-Guyot,
La discussion sur le renouvellement

du privilège de la Banque de France;
W. M. J.

Williams,
Les Finances du Royaume-Uni (1917-

1918-1919);
Arthur Raffavolich,
Troisième rapport
sur les dépenses publiques en Angleterre;
Maurice

Dewavrin,
L’Impôt sur les bénéfices de guerre aux

Etats-Unis;
J. Lefort,
Revue de l’Académie des
sciences morales et politiques;
Yves-Guyot,
Les,

Finances de guerre des Etats-Unis;
A. Tardizu,

L’Effort de guerre des Etats-Unis;
Georges de

Nouvion,
La situation économique et financière du

Japon en 1917.

Journal de l.a Soeiété de Statistique

d e Pa r i s. – Parijs, Juni 1918.
P. Meuriot, L’immigration contemporaine au Oa-

nada; M. Evesque,
La guerre actuelle et le marché

monétaire;
P. Meuriot,
Les noms révolutionnaires.

– La repartition des langues en Suisse.

Id. –
Parijs, Juli 1918.

G. Cadoux,
De la meilleure utilisation des com-

bustibles en France et en Angleterre;
M. Bellom,

Ohronique des questions ouvrières et des assurances

sur la vie.

Political Science Quarterly. – New-

York, Juni 1918.

W. C. Mitchell,
Bentham’s Felicific. Oalculus;

C. J. Forensan,
Legal theories of profit;
II.- (J. Sher-

man,
The food supply of Russia;
A. C. Millspaugh,

Irregular Voting in the United States;
Ch. R. Lingley,

Characteristics of president Oleveland.

The Geographical Journal. – Londen,

Juli 1918. o.
M.

Th. Holdich,
Address at the Anniversary General

Meeting;
J. S. Barnes,
The Future of the Albanion

State.

Wel tw i r ts ch af t. – Berlijn, Juni/Juli 1918.

Sonderheft: Wirtschaftsfragen. in den neuen Ost

staaten.
Dr. A. Grabowsky,
Der wirtschaftliche Wieder-

aufbau Polens;
Dr. P. Leutwein, Litauen unter be-

sonderer Berücksichtigung der Bevöikerungspolitik;

L. Lochdczewer,
Der Hafen von Litauen;
H. Do/ir-

mann,
Kurlands wirtschaftliche Bedeutung für

Mitteleuropa;
Dr. Fr. Wertheinrer, Estlands Wirt-
schaftsleben; G.
Buetz,
Die landwirtschaftlichen

Verhltnisse Finnlands;
Dr. Fr. Wertheimer,
Die

Lage der ukrainischen Zuckerindustrie;
Prof.

Dr. K. Kassner, Die wirtschaftliche Bedeutung der

Dobrudscha;
Dr. Neubauer,
Oonstanza als Seehafen;

Prof. Dr. von Dungern,
Rumii.niens Bedutung für

Mitteleuropa;
Prof. Dr. W. Peucic,
Die geologischen

Grundlagen einer Untertunnelung des Bosporus;

Dr. Frhr. von Macicay,
Berlin—Herat;
Dr. A. Wirth,

Wege zur Ukraine.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

R oo d e k o o 1. Met ingang van 15 Augustus moet
van roode kool 30 pOt. voor het binnenland worden

geveild. –
A a r d a p p ei e n. 1-let algemeene vervoerverbod,
is nu uitgebreid tot al]e soorten aardappelen, oogst

1918.
Prijzen landbouwprodueten. De Minis-
ter van Landbouw heeft maximumprijzen vastgesteld
voor producten van den oogst 1918 bij inbezitneming
bij gebleken claudestien vervoer, enz. Voor dit geval
zijn de prijzen aanmerkelijk lager dan de algemeene,
die reeds 3 Augustus werden vastgesteld.
II
e n n e p. Verboden is het vervoer van hennep.
Vordering van gewassen. Aan de

gewassen, welke ingevolge voorschrift van den Minis-
ter van Landbouw in bezit moeten worden genomen,
zijn nog toegevoegd: evene, spelt en aardappelen.
H o o i. Met ingang van 27 Juli werd, behoudens
uitzonderingen, verboden het vervoer van alle hooi.
V o e d e r b i e t e n, e n z. Behoudens uitzonderingen
is verbbden de aflevering en het vervoer van voeder-bieten, mangelwortelen, koolrapen en paardepeen en
zijn maximumprijzen voor deze artikelen vastgesteld.
Inventarisatie kalkkipeieren. Ieder,
die meer dan 600 stuks kalkkipeieren in voorraad

heeft, moet daarvan véér 22 Augustus mededeeling

doen aan den burgemeester zijner gemeente.
E i w i t e n e i g e e 1. Het bij beschikking van
17 Juni j.l. gegeven verbod tot vervoer van kippen-
en eendeneieren, geldt ook voor eiwit en eigeel.
Melkp r odu eten. Aangezien misbruik werd
gemaakt van de bestaande algemeene ontheffing van
het verbod tot aflevering en vervoer van melkpro-

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

743

ducten voor hoeveelheden van niet meer dan 5 K.G.,
is deze teruggebracht tot 1 K.G.

K a a s. Aangezien nog steeds groote hoeveelheden
kaas clandestien vervoerd en afgeleverd worden en het
Rijkskantoor voor Melk en Kaas daardoor niet in de

gelegenheid is voldoende voorraden voor den winter
op te leggen, heeft de Minister met ingang van
20 Augustus verboden volle of bewerkte melk te ver-
werken tot kaas, tenzij een speciale ontheffing is ver-
leend.

o n i n g e n w a s. Onder intrekking van zijne

beschikking van 23 Juli 1917, betreffende distributie
van honing, maximu.mprijzen, en•z., heeft de Minister

van Landbouw verboden de aflevering en het vervoer
van ongezuiverde bijenwas en vastgesteld een maxi-

mumgroothandelsprijs voor zuivere gele bijenwas van
f
5 per K.G. netto gewicht en maximumprijzen voor lek- of slingerhoning en voor raathoning. Voor pers-
en zeemhoning zullen nog v66r het begin van den
oogst 1918 prijzen worden gepubliceerd.

Gehandhaafd blijft het verbod tot verkoop, afleve-
ring en vervoer van zuivere gele bijenwas, bijenwas-

afval, kunstraat, waaruit de aanwezig geweest zijnde honing verwijderd is, ruwe was, witte was, zoomede
van alle stoffen, waarin zich paraffine of was be-
vinden, in wolken vorm ook.

Onder zuivere, gele bijenwas moet ook worden

verstaan extractiewas, prima was, geraffineerd was
en alle zuiver gele bijenwas, onder welke benaming
dan ook.
S c h a p env ellen, enz. De Minister van Land-
bouw heeft vastgesteld een distributieregeling voor
schapenvellen, enz. waarbij verboden is de aflevering
en het vervoer daarvan.

Banketbakkersbloem. De aan banketbak–

kers te verstrekken bloem zal voortaan bestaan uit
100 pOt. tarwebloem, waarvan een deel Amerikaansc.he
bloem.

E i k e 1 s. Bij het Rijkskantoor voor Theeen Koffie
is een regeling in voorbereiding voor de inzameling,
liet vervoer en de verwerking van eikels van de oogst 1918. De plattelandsbevolking, die zich met het inza-

melen wil bezighouden, wordt aangeraden niet vôér
October eikels, welke nog onrijp zijn, af te slaan:

inzouten van garnalen. Met ingang van
15 Augustus is verboden het inzouten van garnalen, tenzij daartoe vergunning is verleend.

M o e d e r k o o r n. In de roggebouwende streken
zal aan inzamelaais van moederkoorn (Secale cornu-
tum) gelegenheid worden geboden, dit product bij
apothekers, in bepaalde centra van (lie streken ge-
vestigd, in te leveren tegen den prijs van
f 10
per
1C.G. netto gewicht.

Verbandmiddelen In verband met de
schaarschte aan katoen wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om verbandwatten te vervangen
door andere vezeistoffen, o.a. turfvezels.
K a a r s en. Voor lichtlooze gezinnen wordt over
de maanden September en October tezamen, gerekend
op één pak kaarsen per gezin.

Z o o II e d er. Het Rijkskantoor voor Huiden en
Leder heeft aan de schoenfabrikanten en reparateurs
medegedeeld, dat de in het land aanwezige voorraden
ieder, in het bijzonder croupon- en afvalleder, door
gebrek aan looistoffen, in verre na niet toereikend

zijn om aan de bestaande behoefte te voldoen. Het
gebruik van surrogated als b.v. houten of rubber
zolen zal dan ook zoovoel mogelijk moeten worden
bevorderd.
Z
e e p. Met ingang van 1 September a.s. gelden
de verbodsbepalingen op de aflevering en het vervoer
van harde zeep ook voor toilet-, scheer- en medicinale
zeep. Tevens zijn inet ingang van gonoemden datum
maximumprijzen vastgesteld voor toilet- en scheer-
zeep.

T u r f s t r o o i s e 1. Met opheffing van de Turf-
strooisel-commissie is ingesteld een
1?ij/cskantoor voor
Turf strooisel,
gevestigd te Deventer.

MAANDCIJFERS.

PRODUCTIE DER KOLENMIJNEN. )

(Ontleend aan,,Maandschrift Centraal Bureau Statistiek”)

Naam van de
Mei
Juni

Mijn
1918
1917 1918
1

1917

Staatsrnijnen.

,,Wilhelmina”
44.763
36.881
45.692
29.011
55.915
46.066
58.847
33.498
14.172

14.568

Totaal
.. . .
114.850 82.947
119.107
62.509

Particul.
mijnen.

,,Emma ……
……

Domaniale mijn
30.757 38.834
37.956 29.215

,,Hendrik” ……..

Mijn Laura en Ver
41.000
38.300
39.100
28.900
Oran je-Nassau
eeniging ……..

mijnen ……..
69.915 63.6591
71.325
43.298
Mijn Willem So
19.600

..

20.900 20.163
16.863
phie ………….

Totaal ….
170.272
161
.
693
11
168.544
118.276

Totaal generaal
285.122
[

244
.
640
11
287.651
180.785′)

) In tonnen. ‘) De daling der productie in Juni
1917
staat in verband
niet een staking, welke van
21
Juni tot
2
Juli duurde.

Het ,,Maandschrift” teekent bij de cijfers aan:
uit bovenstaande cijfers blijkt, dat in het 2e kwar-
taal van 1918 geproduceerd werd 857.955 ton, tegen
849.397 ton in het vorige, of 8.558 ton meer. Laat
men de productie der staatsmijn ,,Hendrik” buiten
beschouwing, dan werd dit kwartaal 158,0813′ ton
méér geproduceerd dan in het overeenkomstige van
het vorige jaar.

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTIEK.

Verschenen zijn – ingevolge ministerieele beschik-

king gelijktijdig – de afleveringen Januari tot en
met Juni 1918 van de Maandstatjstiek van den In- en
Uitvoer en van het Scheepvaartverkeer der meest
belangrijke handelsartikelen, uitgegeven door het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek, waaruit wij de
hierna volgende, tabellen hebben samengesteld. In de
afleveringen van de maandstatistiek zijn de goederen
ondergebracht in 15 groepen. Wij hebben voor de ge-
gevens der onderscheidene maanden van 1918 en het
voorafgaande jaar – zie pag. 744 en 745 – de

alphabetische volgorde gekozen; enkele artikelen van

minder beteekenis zijn weggelaten. De getallen zijn
afgerond op duizenden kilogrammen. Voorts is opge-nomen het totaalcijfer der zes maanden, Januari-Juni,
in 191.8 en 1917, pag. 746
le
kolom.
De afleveringen van de maandstatistiek vermelden
bij ieder artikel hoeveel daarvan is uitgevoerd néar
of ingevoerd uit de landen waarmede de aanzienlijkste
handelsbeweging heeft plaats gevonden. Wij hebben nu voor een aantal belangrijke landen eentotaalcijfer
berekend, respectieve onderscheiden naar de indeeling:
a.
voedings- en genotmiddelen,
b.
grondstoffen en halffabrikaten,
c.
bewerkte artikelen en voor de som van alle goederen samen. Zooals de titel van de af le: veringen reeds aangeeft zijn niet alle goederen waar-
van in- of uitvoer plaats gevonden heeft in de pu-

blicatie opgenomen. De bekende voorbeelden van
ontbrekende artikelen zijn groenten en gecondenseerde
melk. Wij hebben dan ook nagelaten optellingen voor
de drie door ons gekozen groepen of voor het alge-
meen totaal van in- en uitvoer te verrichten en
treden er ook niet in aan de verkregen cijfers be-
schouwingen vast te knoopen, de onderlinge verge-
lijking van de cijfers voor 1917 en 1918, waarvoor
gelijke reserves gelden, kan evenwel zonder bezwaar
geschieden.

Men vindt de voorafgaande statistiek van in- en
uitvoer op pag. 208, 209 en 231 van den 1. j. opge-
nomen.

744

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

JANUARI
FEBRUARI
MAART

Artik1en
Invoer
Uitvoer
I:nvoer
Uitvoer Invoer Uitvoer

1917

1

1918
1917
1918′
1917

1
1918
1917

1
1918

1917
1918 1917

1
1918

Aardappelen
0
0
95
17
0
0
13
11
0
1
15
17

Aardappelmeel
0
0
1.332
4
0
0
751
2
0
0
3.533
2

Aardew.eupors1
1.878
1,481
848
146
1.047
1.468
415 264 2.371
1.250
93 159

Bier
38
25
1.761 117
28
0
512
132
42
5
249
104

Boter
……….
0
13
982 1.455
0
1
321
349
0
1
1.509
614
…………

Cacao
……….
7
0
560
70
0 0
349
7
0
0
125
65

Cement en tras.
5.941
7.813
5
0
5.455
7.025
0
0
16.296
.

4.469
0
0

Chem. product.
1
)
1.246
2.684 105
96
708
1.004 125 146
964
1.841
103 134

Chilisalpeter . ..
0.926
0
0
0
48
0
0
0
0
0
156
0
26
0
26
.

0 0
0
81
0
13
19
0 0
135
0
0
3.750
0
0
0
2.434
107
0
0
8.832
0
0
496
182
0
0
735 664
0
0
3.264
242

Garens v. katoen
1.935
8
30 2
1.594
15
26
0
1.838
3
35
.

1

Copra ………..

v.wol
……
60
1
3
0
71
0
1
0
70
0
0
0

v.vlas,henn.
5
0
.
42
0
0
.

0
36
0
3
0
37
0

Gedistilleerd
. . .

..
..

1.819
2
1.702
627
764
0
2.093
331
227
1
391
628

10.853
0
0
0
204
•0
0
0
0
0
322
0
163
0
0
0
0
0
395
0 143

Chocolade ……..

Glas en glaswerk
0
1.899
0
1.439
451
4.169
473
1.210
.
1.354
1.324
310
25.291
1
743
0

Haver

..

0
2
0
0
6.770
1
0
0
0
1
0
0

Hout
2
)
19.948
61.012
140
0
8.982
13.953
i
0
16.132
13.975
26
0

Gist

…………

Huiden en vellen
724
88
554
269
412
75
146
0
307
•.

0
30
0

0
0
’64
3.103
0
7.185
0

0

0
6.583
.

0
1.782
6

0
. –

0
5.135
0
2.582

Katoen (ruwe)..

1.511

0
0
0
737
0
0
0
1.020
.

0 0 0
30

Eieren ……….

Kinabast
843
0
84
96 468
0
132
43
43
0
525

Kaas …………

Kleurstoffen
.
..
40
24 65
0
18 6
0
0
88
2
0
0
0
Klinkoagels enz.
52
137
1
0
41
40
0
0 0
335
44 80
1
344
0
Koffie
2.848
685
229
0
2.085
153
367
1.798

………..

Koper enkoperw.
280
52
0
0
38
48
0
0
449
41
0
0

Kaarsen ………

Leder ……….
0
0
0.
0

30


0
2 0
0
0

29

0
1
0
0
0

299

0

……..

7.195
0
1′
0
4.030
0
1
0
8.474
0
3.131
.

2.507

Gerst …………

……….

Lood enloodwerk
Machines
268
2.486

..

0
3.009
1
595
0
277
243
2.834
0
2.663
0
431
0
.

71 77
4.621
0
2.865
0
256
0
52

Lijnolie ……….

Mïs
53.436
2
0
0
30.805
0
0
0
13.871
0
0
0

……….

Lijnzaad

……..

Mauufact.’)n.a.g.
32
0


17
0


23
1
25

……..

,,modewaren ..
60 23


80
18


89 13

,,onderkleeding
,
62
0

-,
27
0


0
62
0

0

0
,,dekens v. wol
0 0
0
47
1
13.415

0
6.805
.

0 0
0
0
1
11.508
4.797
0 2
0
10.379
5.891

Palmpitten

….
2.726
2.871
0
1.909
0
11.777

0
4.198
1.082
1.270
0
1.547
0
6.969
0
5.872
2.640
2.771
0
1.343
0
6.195
0
6315

Petroleum ……
26.645
2
8
1
322
0
8
1
15.045
1
6
0

………….

Rails

enz …….
42
.

10
0
52
657
0
0 0
74
2
3
1
0 0
671
0
4
0
7,432
.

1
0 5

Margarine ………

97
15


83 7


70 19
1
0

6

Papier

………..

41.172
1
0
0
32.758
8
3 0
10.876

Runderen’)
..

..

..
…..283

0
0
726 1.842
0
0
0
595
0
0
101
6

Rijwielen ………..

0
78
0
19
0
385

0
368
0
55
0
0
1)
177
0
191
0
88
0
2
0
237
6
41
Sig. en sigaretten
Staal. enijzerw.
0
)
1.262
2.554
607
52
1.473
2.450
295
99
3.380
2809
101
2

Steenkolen enz. .
228.606
321.609
2.752
8.649
67.952
230.189
1.039
7.125
298.128
201.604
3.660
435f

Rijst

……………

Rogge
4
) ………

Suiker, basterd .
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
4.326
0
0
0
0
0 0
6
3
44
beetw. (ruwe)
0
0
17
5.247
60

Schapen’) ……….

riet (ruwe)..
Tabak
3
0
23

1.588

1.230
7
6.959
0
49

1.888

‘1.170
0
4.914
0 0

4.993
61

Tarwe’)

……
43.803
5
91
188
35.030
10
59
298
10.900
4
120
5

Thee
0


654
0


735
0


………..47
Tiublokken

….

………9.335

.
78
0
.0
0
0
0
0 0
1
.

0
0
(

Varkens’)
0
0
2
0

0 0
0

0
0 0

Visch
0
4.472
878
0
0
3.814
2.140
0
104
3.100
1.53

Vlas
6
590
409
0
0
302
1.366

0
7
537
63

…….0
.

24

0
4.921
162
0
0
3.842
40
0
0
2.097

………..0 ………..0

Vruchten
7)

….
56
0
1
13
20
0
0
1
9 0
0
Vleesch ………0

Wijn

……….
52
55
0
307
125
151
1
438
153
150

Wol

………..
.820
43
0
0
647
0
0
0
524
13
0

Weefs. en stoff.’).,
11
8
11
10
12
7

van zijde
van katoen.
156
.
11
700
143
295
.12

560
63
315

10
82
5′

v. vlag, henn.
2
1
2
0
1
0
4
1
2
0
8

laken enz…
»
59
0
12
0
19
0
1
0
75
0
0
1

flanel
……
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

IJzer,gegot.(ruw)
10.07 5.
1.791
0
0
4.148
2.293
0
0
3.266
2.989
0

plaatensmeed
545
11.282
23
0
1.357
8.372
0
0
7.267
7.980
0

…..

39
781
1.
1
45 865
2
0
313
1.161
0
buizen …….
Zinkenzinkwerk
.
29
.
0
1.179
20
225
0
747
0
5
0
652

Zout

………..
2117.
9.093
1
0
4.248
12.868
.

5
0
6.268
.19283
0.

1)
Geen verfwaren, soda of potasch.
,
t)
Geen verfhout.
)
Zie ook Weefsels.
4)
Inci. bloem en meel naarverhouding 3 : 4.

‘) Stuks. ‘) Zie ook IJzer.
7) Ook gedroogd, maar geen’ uidvruchten.
8)
Zie ook manufacturen.

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

745

APRIL
MEI


JUNI

Invoer
Uitvoer
Invoer
Uitber
Invoer
Uitvoer
Artikelen

1917
1

1918
1917
1

1918
1917
1

1918
1917
1918
1917
1

1918
1917
1

1918

14
8
364
12
1
6
685
1

10
0
0
322
6
Aardappelen
0
0
2.028
2
0
0
1.252
0
0
0
226
0
Aardappelmeel..
2.503
399
107
169 2.613
845
286
132
2.172
735
1.051
135
Aardew.enporsl.
9
12
240 5
9
4
695
,.

3
5
45
1.237
4
Bier

……….
0 1
3.306
6
0
0
2.542
.

7
0
0
5.247
2
Boter ……….
o
0
265
0
0
0
213
31
0
0
10
0
Cacao

………
17.192
17.874
0
0
28.252
19.578
0
1
36.418
9.384
4
0
Cement en tras
1.734
2.353
146
87
2.167
1.092
11
,

135
1.311
1.112
200
12
Chem. product.
1
)
3
0
0
0
0
0
0
,

0
18
1.128
0
0
Chilisalpeter
0 0
150
0
0
.

0
49
0
0
0
13
0
Chocolade ……
109
0 0
0
2.874
0
0
,

0
4.412
0
0
0
Copra
0
0
4.481
116
0
0
3.492
0
0
0
3.705
0
Eieren

……..
962
12
0
0
781
0
1
.

0
1.795
5
95 0
Garens v. katoen
29
0
0
0
15
0
0.
0
7
0
0
0
v.wol……
29
0
41
0
28 0
25
11
34
54
42
13
,,
v.vlas,henn.
63
1
151
2
16 1
412
.

222
18
0
1.516
24
Gedistilleerd
0 0
0
0
24.464
1.500
0
0
7.964
0
0
0
Gerst ……….
0 0
328 211
0
0
317
121
0
0
270
120
Gist

……….
2.814
1.116
364
169
2.674
1.105
229
210 2.884
764
980
.

63
Glas en glaswerk
10.728
2
0
0
10.026
2
1
0
9.428
0
0
0
Haver ………
18.054
19.385
10
10
34.790
13.173
100
15
87.204
18.056
45
1
Hout
2
)

……..
54
0
48
0
60
66
45

0
137
0 507
0
Huiden en vellen
0
0
.

1
0
.
0
0
0
1
0
0
0
0
Kaarsen …….


4 812 300
– –
4.955
144

7.483 524
Kaas ……….
466
0
0
.

0
1.138
0
0

0
2.644
0
0
0
Katoen (ruwe)..
20
0
330
65
29
0
341
j
,

14
20 0
713
.

7
Kinabast

……
94 3
0
0
118
9
0
0
6
2
0
0
Kleurstoffen
327.
145
0
0
152
41
0
f

3 287
229
5
0
Klinkuagels
enz.
135
44
293
0
271
10
1
.

0
1.845
44
0
0
.

.
Koffie ………
23
1 0
0
310
20
0
0
119 3
0
0
Koper en koperw.
3 0


.

o
0
-,

0
0

-Leder………..
0 0
429
0
1
. .

0
77
0
0
0 52

0
Lijnolie ……..
31
0
2.323
1.057
0
0
570
(f

967
0
0
0
.

.

0
Lijnzaad

……
500
0
0
0
502
0
7
.

0
126
.

0
1
0
Lood en loodwerk
4.512
2.069
71
43
3.884
2.642
352
24
4.379
2.224
2.352 14
liachines

……
17.867
0 0
0
17.444
0
0
0
29.463
200
0
0
Maïs

……….
27
0


28 0


54
0

.

-.
9Ianufact.’)n.a..g.
55
14

54
30

..


24
34


,,modewaren
24
1


28 2


39
3
– –
,,onderkleeding
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
,;dekens v. wol
1
0
11.128
1
3
0
5.36 1
0
10
0
10.982
1
Margarine …..
2.830
2.471
0
1.079
0
3.680
0
1.3.70
1.891 3.101
0
1.079
0
5.846
,

0
j4.980
2.721 2.367
0
901
0
9.011
0
6.501
Palmpitten
Papier

…….
1
5
4
1
2.758
1
1
1
13.300
2

2
1
Petroleum……
338
35
0
0
40
66
14
0
223
336
192 0
.
Rails

enz…….
0-
8
0
0
0
8
0.
0
2
4
0..
OlRijst
……….
45
13


26
12


13
10
– –
Rijwielen

…….
0
0 0
3
4.060
0
0
0
0
0
8
. .

0
Roggea)

. ……
0
0
1
712
0
0
2
0
.

3
0
0
0
Runderen
1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0
Schapen’)

……
48
0
305
522
26
2
468
.

319
68
2
828
28
Sig. en sigaretten
2.076 1.614
49
44
2.297
1.662
456
19 2.206
1.652
691
3
Staal-enijzerw.
6
)
331.303 60.024
5.547
10.321 288.582 5.974
3.928
.

6.260 298.810
14.713
1.809
8.5Q
Steenkolen enz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
Suiker, basterd
0
0
151
0
0
0
50
,.

01
0
0
0
0
beetw. (ruwe)
1
0


7
0


0 0


riet(ruwe).
1.244 29
1.652
198
484
0
309
.

30 3.076
0
1.570
0
.
Tabak

……..
17 806
0
92
67
45.312
0
6.857
17
132.038
0
13.385
17
.
Tarwe
4)
1.429
0


825
0

,..


701
0


Thee

……….
0
0
0
0
178
0
0
0
0
0
0
0
Tinblokken
0
0 0 0 0
0
1
0
6
0
0
QVarkens’)
……
0
3.931 6.417
616
1
799
6.410
261
2
4.506
2.350
48
Visch ………..
0 0
847
10
0
0
1.128
20
0
0
1.243
0
Vlas

……….
0
0
401
4
2
0
1.817
0
2
1
321
0
Vleesch ……..
9
0 0 0
7
0
7

0 16
0
4.101
256
Vruchten
7)
97
11
104
0
1.617
.

126
142
.

0
407
80
210
0
Wijn

……….
350
0
0
0
660
0
0
0
380
0
0
0
Wol

……….

9

13
4
13
1

Weefs. en stoff.
8
)
T

.

,
vanzijde
281
17
137
0
195
.

22
380
.

1
163
8
1.143
2
van katoen.
3
0
14
0
1.
0
5
0
.

1
0
0
0
v.vlas,henn.
48
0
0 0
32
0
5
0
20
0
3
0
laken enz…
1
.0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
flanel……
155
1.534
0
0
1 388
1.342
0
0
3.116 1.261
0
1
ÏJzer,gegot.(ruw)
5.847
7.025
0
0
6.675
8.467
39
0
6.861
6.830
1
0
.

,,plaatensmeed
.
959
1.115
0
0
854
1.448
0
0
1.135
1.597
12
13
.
,,buizen ……
1
3 811
0
1
73
274.
0
2
.

203
133
OZinkenzinkwerk
18.026
8.005 0
0
13.030.
11.146
0
0
10.453
10.625
0
0
Zout

……….
6)
Geen
verfwaren,
soda of
potasch.
2)
Geen
verfhout.
2) Zie
ook Weefsels.
4)
mci. bloem
ep
meel naar
verhouding 3 :4.
2)
Stuks.
6)

Zie
ook IJzer.
7)
Ook
gedroogd,
inaar
geen ztikdvruchten.
8)

Zie
ook manufacturen.

746

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

EERSTE HALFJAAR
EERSTE
HALFJAAR
Artikelen
Landen
Invoer
Uitvoer Invoer Uitvoer

1917
1

1918
1917
1918
1917
1918
1917
1918

14
15
1.495

’72

L V0ed1n98-
CH
gcnotmIdeIen

Aardappelmeel

0
0
10.323
2 35.837
56
3.470
35

Aardewerkenporselein.
12.584
6.179
2.702
1.005
Ned. V.lndië

Suriname
…………..
173
308
49
155
3
230
0
17

Boter

131
1

91
17
4.893 13.907
365
2.432
Duitschiand …………
682
143
77.425
17.112

Cacao
7
1
1.532
172
71

21
30.618

2.860

Aardappelen

……………

109.554

66.143
10 1
Groot-Britannië
857
4.028
286
618
2.307
92.791
948 24.734
Chemische product’en’) ..
8.131
10.087
750
610
7
0
6
2 24.850
1.128
0
0

Ned.

0.-Indië ………….

Ierland …………….
Oostenr.-Hong.

……..
89
44 9.646
2.073

…………………
Cement en tras ……….

Chocolade …………..
113 0
586
87
Zwitserland
…………
1.740

…..

29
1.611
2.675
22.212
107
0
0

België

…………………..

Zweden
…………….
0

…..

0
471
2.107
.
o
16.321
1.204 2

Frankrijk

……………..
………..
…….

0
9.336.
74
354
Garens van katoen

8.915
43
188
Denemarken

……

1
49,
528
1.049

Chilisalpeter

………….

van vlas, hennep
251
79
2
54
4
223

0
24

Noorwegen
……………….

V. S. v.N:-Amerika

…….
….

434.221
265
67.954
45

Gedistilleerd

……

2.707
5
8.324
1.824
110.604
58 2.277
28

Gerst
43.080
1.500
0
0

Argentinië

………….

Brazilië

……………
2.084
219
0
0

van wol ………….

0
0
2.083 963
Chili ………………
Unie Z.-Afrika

0
3
0
0
647
9
73
14.015
7.164
7.709
1.939
Br.-Indië
811
0
8.378
7.925
36.951
7
1
0
186.010
139.555
333
27

fl.
6rondtoffen en halifabrik.

…..0

1.594
229
1.330
.269
20.719
94
537
7

6
0 65
1
Ned. W.-Indië ……….
10
0
0
0

Kaas ………………


32.071
12.516
Suriname …………..
2
0
12
0

………….

7.516
0
0
0

Ned.

0.-Indië …………

Duitschiand …………
1.334.873
927.664
6.415
8.188

1.423
0
2.128
255
155.691
15.282
206
31

………………

Haver

………………
hout’)

……………..

354
46
65 0
137

….

1
44
0

Bier

………………….
…………………

1.193
706
7
4
Groot-Britannië ………
284.705
102.100
7.061
5.230

18
47
13.907
2.432
0
0
4.754 79

Huiden en vellen

………
Kaarsen

…………………

8.982
1.016
1.235
0
Ierland………………..
Oostenr.-Hong.

……..
2.571
14.450
118
0

Copra

………………
Eieren

………………….

Kinabast ………………

Koper en koperwerk.

1.219
165
0
0
Zwitserland …………
0
20
422
146

Kleurstoffen

……………

6
0Zweden …………….
120.160
93.313

3.191

299

Klinknagels

…………..
Kunstboter ………………
Koffie

……………….

1
0
916
1
24.326
607
2.451
214

Gist

……………………….

19.30
0
6.027
4.532
Denemarken

0
0
0
2

Glas en glaswerk ………

Lijnolie

…………………

1.716
0
9
0
V. S. v. N.-Amerika

99.772
403
15.700
44.071
Lijnzaad

…………….
Lood en loodwerk ………
22.716
15.473
4.056 481
22.602
105
0
0

162.886
202
0
0

….

‘248
0
0
0

Katoen

(ruwe)

………..

Machines …………….

Manufacturen
1)
n.a.g.

……

182 2


14.768

..

1.128
0
0
Mais ……………….

modewaren

378
146


162

.

0
0
0

onderkleeding
226
19

….

254

0
77
10

dekens van wol
1
0
0
0

ii,

t,.

41b
aritne en.

..
Leder

…………………..

P 1
iii. uCWOPniC

……….
14.910
7.859
43.482
29.237

XT

T


0
0
0
0
58.161
11
31
6

0
0
126
8
Rails enz

1.010

1138
Duitschland …………
52.271 8.493
8.131
..

+

1′
.

,QQ7
1.

6

0

e gte

…………….
Rijwielen

335

’76


8
1.281

‘731

Papier

……………….
Petroleum

…………..

2062
8
11
3

Groot Brittannie

16.625

1.010
38.779
18949
Runderen )

0
0
1 541

2437
0
7
500
9
Ro

ge
4
)

……………..

Schapen
1
)

0
0
0
0

……………….

Argentinië

…………..

1.122
1,555
610
532
Sigaren en sigaretten
303
25
1.529
1.845

Brazilië

………………
Chili ………………..

20
969
61
100
Staal- en ijzerwerk
t)

12M95
12.747
2.179
243

Unie Z.-Afrika …………

Steenkolen:nz

1513376
834113
18750

45291

België

………………
Frankrijk

…………….

Noorwegen

724
4533
666
731

e

……………………

Denemarken.;..::::

………………..
ijs…………………..

beetwortel (ruwe)


238
13.018

Suriname………………
..67.798

2.
0
0
1.130
471
Tab

k

………………
28.003
100
12.010
3.263

Noorwegen

…………..

Ierland………………..

os
,
tenr.-Hong…………

0
0
466
125
Tarwe
4)
284.923
19
20.602
448

wierland……………

0
0
0
0
Thee

4 190
0
Unie 7 Afrika

0
0
919
1t9
Tinblokken

356
0

Br.-Indië ………………

0
0
575
55
0
0
2

Visch
6
9.342
26.725 5.484
Totaal der drie groepen.

Vlas
0
13
4,578

2438
62.615 160 13.038
88

Vleesch

.
5.390
220

Frankrijk

……………80

183
49
3
0

Vruchten
7)
116
0
4.101
277
310
155
468
25

3.790
559
812
2
1
.
403
.
353

980.078
87.333

28431

Varkens)

………………

Wol
2.997
57
0
0

Ned. W.-Indië …… ………
Suriname………………

168.498 18.886
31.348
3.221

………………….
……………………

Weefa. en stoffens) v. zijde
70

.

36

Duitschiand…………..
België

……………..
1.074
295
3.612
1.679

van katoen

1.503
82
2.984
267

Argentinië …………….

Brazilie

………………

205.358
103.728
138.631
48.913

Wijn ………………..
………………..

van vms, hennep
10
.1
33
1

hi i ………………….

7
7
5.260
90

laken enz

…..

253

0

21

0

Br.-Indie ………………

3.782
16.049

10.374
2.605

flanel
2
0
1

0

Ned.

0.-Indië …………

2.560
1.018
2.093
2921

Ijzer, gegoten (ruw).

…..
22.149
12.269
1
i
Zweden …………….
123.938
97.620
.3.815
2.575

………..

plaat- en smeed-
28.353
49.956
63
1

Frankrijk

…………….

1.991
37.535
3.191
1299

………..

buizen
1.010
L138
15
14

Groot-Brittannië

…….
Ierland…………………..

Noorwegen …………….
198
584
1.134
1.440
………….
Zink en zinkwerk
364
269
3.797
21

Oostenr.-Hong………….
Zwitserland……………

V. S. v. N.-Amerika

..
– –
536.619 744 84.979
44.298

Zout
……………….
52.172
71.021
5
1
133.206

..

163
3.407
499

Denemarken

…………….

2.332
219
466
125
‘)
Geen verf waren, soda of potasch.
2)

Geen verfhout.
)
Zie ook

Argentinië

………….

hT
14.i68
1.131
0
9
Weefsels.

4)

mci.
bloem en
6)
Zie ook Ijzer.

7)
Ook gedroogd,
meel naar
mâar
verhouding
geen zuidvruchteo.
3

4.
‘)

Stuks.
8)
Zie

Brazilië

…………….
i
,


……………….
Unie Z.-Afrika

…………
182
0
1.566
992

ook manufacturen.
Br.-Indië ……………
1.0 65
0
9.030
7.990

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

747

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

17
Aug.
1918

20 Juli1914

(Disc. Wissels.
Nijd.
4
1
/2 sedert 1Juli ’15
3
1
/2sedert23 Mrt. ’14
Be1.Binn.Eff.
4
1
12

;,

1

,,

1
15
4

23

’14
Bank
tV
r
schjflRC
52/s

19Aug.’14
5

23

’14
Bank van Engeland
5

7 Apr.’17
3

29 Jan. ’14 Duitsche Rijksbank
5

,,

23Dec.’14
4

SFebr.’14
Bank van Frankrijk
5

,,

21Aug.’14
3
1
/i

,,

29. Jan. ’14
Oosteur. Hong. Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

9

,,

’15
5

,,

.6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
7

,,

20Mrt.’18
4
1
/2

,,

6

,,

’14
Bank v. Noorwegen
6

14 Dec. ’17
4
1
/2

,,

11

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
41/2

,,

31

,,

’14
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank van Spanje..
4

22Mrt.’17
4/2


Bank van Italië..
5.

,,

10 Jan.’18
5

9 Mei ’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
34-44Javasche Bank….
31/

,,

1Aug.’09
3
1
/

,,

1Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
IParUs
Part.
N. York
Ccli- Part. P,olon-
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
monev

17 Aug. ’18
21/,I)
2/4
2)
317/
32

48/s
5’/4-6′)
12-17 A. ’18
2’/2
2
1
/
4
_
8
/
4

317/22

5
1
/1-6
5-10 A. ’18
281s_21/2

2’/4’/2
3
11
/22
4-
1
/

5-6 29 J.-3A.’18
2
1
/2
2’/2
3171
4
7/8
3/s-6

13-18 A. ’17
2
2-
1
/
4
2
9
,5
9
4-
1
/a

22/
4
_3
14-18 A. ’16
1-‘/a
1/4
518
4_2/

20-24Ju1.’14
3
l/_8/
2
2/_8/
2 ‘/’/
2 I/a_l/s
22/
4

1
1
14-2
‘/8
t)
Noteering van 16 Augustus.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

De laatste week is er hier te lande een zeer groote vraag
voor Londen en Parijs uit Zwitserland geweest. Groote
bedragen zijn aan onze markt onttrokken, waardoor de
koersen voor die devisen tot 9.26 en 34.65 zijn gestegen.
Slot iets minder, D.I. 9.21
1
/2 en 34.35. De dollars zijn niet
in verhouding met de Pouden gestegen. Noteering te Londen
4771/4
A
477
1
/2, latere koersen, ± 47614.
De koers voor Zwitserland is sterk teruggeloopen en
een sinds langen tijd ongekend lage noteering van 47.25
kwam tot stand.
Centrale deviesen veranderden zeer weinig 32.20-32.25,
18.65-18.80. Het groote aanbod in bankpapier bleef aan-
houden.
Voor de Skaudinavische wissels bestond flinke vraag:
Kopenhagen verbeterde van 60.15 tot 60.80; Stockholm
68.70-69; Kristiania 80.45-61.15. Vooral het laatste devies
was sterk gezocht.
Spanje bleef aangeboden. Italië kon zich op het ver-
hoogde koerspeil handhaven.
Deze week viel ook een groote vraag naar Ponden bank-
papier waar te nemen. De koers, die verleden week nog
onder de 10.- noteerde, liep weder tot boven de 10.50 op.

KOERSEN IN NEDERLAND.

ata
Londen
*)
Parijs 5)
Berlijn
Weenen
St.Pe-

burg’
ters.
)
New
York’)

12 Aug. 1918..
9.114 33.80
32.174 18.75

1.91
1
/,
13

1918..
9.24
34.524
32.30
18.85

1.92
8
/4
14

1918..
9.24
34.65 32.25
18.85

1.93
1
/3
15

1918..
9.244
34.60
32.25
18.80

1.93
1
/,
16

1918..
9.22 34.50 32.224 18.80

1.93/
17

,,

1918..– –
1.93’/4
Laagste d. w.’)
9.09
33.65
32.10
18.60

1.90/4
Hoogste
,,

,,

)
9.25
34.70 32.35
18.95

1.94
10 Aug.1918..
9.10′
33.65 32.174
18.7242

1.90/8
3

,,

1918..
9.12e
33.65

32.324°
19.-

1.91/1
Muntpariteit..
12.104
48.-
59.26
50.41
1.28
2.48/4
5)
Noteering te Amsterdam.
t)
Particuliere opgave.
t
)
Noteering van
9 Aug.
8)
Noteering van 2 Aug.

Da a
t
Stock-
holm
*)
Kopen-
hagen
5)

Chris.
tiania
1)

Zwitser-
land
8
)
Spanje
1)
Batavia
1)
lelegrajisch

12 Aug. 1918
68.70
60.30
60.45
48.60
50.50
994

100)
13

1918
68.60 60.30 60.40
48.50
50.75
994

100)
14

,,

1918
68.65 60.50 60.70
48.424
49.75
994-100)
15

,,

1918
68.70
60.55
60.75
48.-
49.50
9
94

1004
16

,,

1918
68.85 60.65 60.80
48.-
49.50
9
94
-1
004
17

,,

1918
– –
60.90

49.75
994

1004
L’ste d.
w.’)
68.50
60.10
60,30
47.50
49.-
994
F1’ste
,,

,,

)
68.95 60.85 60.95
48.70
51.-
1004
10
Aug. 1918
68.652
60.252
60.30

48.6742

51.-
994-1001
1

3

,,

1918
68.70′
60.602

60.85
48.75
t

51.75
994

100)
Muntpariteit
66.67
66.67 66.67
48.-
48.-
100
LNoteenng te /’msterdam.
• 1
rartaculzere opgave.
2)
Noteering van 9Aug.
3)
Noteering van
2
Aug.

KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
D ata
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
$
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.
$)
p.
4
Rm.)
per
gld)

17 Augustus 1918
4.76.60
5.652/
2

nom.
50/8
Laagste d. week..
4.76.60
5.65’/4
nom.
50
1
/
Hoogste,,

,,

..
4.77.10
5.69
Dom.
52
10 Augustus 1918
4.77.05
5.68
Dom.
52’/4
3

,,

1918
4.76.45
5.71
nom.
51/4
Muntpariteit….
4.86.67
1

5.18’/4
95
1/4
40’/to

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
24Juli
1918
1
Aug.
1918

T(lder&
2 Aug.
8
2 Aug.

Laagste
1
Hoogste

12Aug.
1918

Alexandrië..
Piast.
p. £
977/ 977/
97
1
1it
97/io
97
7
/te

B.

Aires
.. . .
d.p.gd.pes.
51
50/
50V4
51′
5
/82
50/8
Calcutta
….
sh/d.p.rup.
116
1
/,2
1/61/,,

1/6
1/6’/st
1/6’/32
Hongkong
..
id.
p. $
3/37/8
3/4
3/4V8
315
3/5
Lissabon
.. ..
d.p.escudo
30’/g
30
29’/1 31’/2
30
1
12
Madrid

.. ..
Peset.
p. £
17.52
17.85 17.68 18.55 18.50
Montevideo..
d.p.peso
60
1
/2
62
1
/4
612/
2

621/
2

82
Montreal….
$
per
£
4.84
3
/4
4.841/
2

4.831/
2

4.85/
4.85/,
Petrograd

..
R. p. £ 10
lom.
nom.
Dom.
nom.
lom.
R.d.Janeirol)
d.p.milr.
12
7
/,2
122/
8

12
3
/so
12’/3
12/jo Lires
p. £
43.22 40.06
35.90
40.05
36.10
Shanghai

..
sh/d.p.tael
4/91/4
4/9
1
/
4/9
1
f
4110
4/10
Rome

…….

Singapore

bi. p. $
2/4 2/4
2/3
7
/a
214
2
/st
2/328/,
2

Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
16/a
16
7
/8
16
88
/
2
2
17
16
21
/,
Yokohama
..
sh/d.p.yen
nom.
nom.
noin.
Dom.
nom.
t
)
Noteeringen
op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

Sedert 29 Juli 1916 worden de dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

NOTEERING VAN ZILVER.

Noteering te Londen.
te
New York
17 Aug.
1918 ……..
4812/
s

998/
8

10
1918 ……..
4818/s,
991/8
3
1918 ……..
48′)
99
1
/8
27
Juli
1918 ……..
48’/jt’)
995/s
20
1918 ……..
.48″/i,
995/8

18 Aug.
1917……..
44

.
86
3
I
19 Aug.
1916 ……..
3l’/so 65/4
20 Juli
1914 ……..
24’°/i,
1) Noteering
van
2 Aug

2) Noteering
van 26
Juli

N.U.M.
Weekstaat der Nederlandsche Uitvoermaatsehappij.
Voornaamste nosten in duizenden giiltlens

Buitenl.
Debet
5 pCi.
Credit
Data
Bankiers
Schat-
I

Diverse
Schuld-
1

Diverse
I

kist
bilj.
reken.
t)
brieven
reken.’)

15 Aug. 1918..
1.002
43.100
60.300
14.308
82.145
8

,,

1918..
14.451
19.100
53.100
14.294
67.526
31 Juli

1918..
14.618 19.100
53.100
14.243
67.348
25

1918..
13.744
19.100 53.100
14.246
67.688
18

,,

1918..
13.433 19.100 53.100 14.139 67.321
1)
13eide
rekeningen
omvatten,
behalve gsrantiewisaels in portefeuille
tot het bedrag der buitenl. schatkistbilietten, in hoofdzaak
garantiewiasels
in
depbt bij.de Ned. Bank.

748

ECONOMISCH-STATfSTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 17 Augustus
1918.

Activa.

Binnenl. Wis-( H.-bk.

f
51.871.311,79’f
sels, Prom.,’ B.-bk.

113.462,63
enz. in disc.I. Ag.sch.
,,
12.462.878,15
64.447.672,58
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

……………………..
Idem eigen portef..
f

8.687.984,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog n iet af gel.

Beleeningen
,
EH.-bk.
8.687.984,…..

mci.

vrsch.,
56.314.633 2O’/
B.-bk.

5.074.295,28
in

rek..crt.j,
op onderp.
Ag.sch.
,

40.397.830 99

flOI.786.759,47
1
/s

Op Effecten

……

f100.021.859,47’/
Op Goederen en Spec.
,,

1.764.900,-

,,
101786.759,47
/2
Voorschotten a. h. Rijk …………….
,,
14.955.133,10

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
79.989.675
3

Muntmat., Goud ..

,,626.099.243,51

f706.088.918,51
Munt, Zilver, enz.

7.861.211,50
Muntmat., Zilver

Effecten
713.950.130,01

Bel.v. h. Res.fonds..

f
.5.048.969,32
id. van ‘hv. h. kapit.
,,

3.907.261,18
8.956.230,50
Geb.enMeub. der Bank …………….
,,
1.770.000,-
Diverse

rekeningen

………………
,,
97.951.295,89

f1.012.505.205,55
1
I

Pasaiva.
Kapitaal

……………. . ……….

f
20.000.000,-
Reservefonds

………………….
5.079.402,56
Bankbiljetten in omloop …………
922.376.780,-
Bankassignatiën in omloop ……….
1.887.234,37’/2,
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van anderen ……

,,59.109.234,91
59.109.234,91
Diverse rekeningen

……………….

..
4.052.553,71

fl.012.505.205,55’/s

Beschikbaar metaalsaldo ……………
f
516.472.903,99
Op
de basis van

metaaldeleking ……
319.798.254,13’/
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
..
,,
2.582.364.515,-

Verschillen met den vorigen weekstand:
Meer

Minder
Disconto’s

…………….
.
3.052.690,83’h.
Buitenlandsche wissels
14.065,-
Beleeningen

…………..
278.33l,96’/i
Goud
330.282,02
Zilver
5.926,09″
Bankbiljetten

…………
3.272.465,- Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
4.826.834,60

Voornaamste posten
in (Juizenden auldens.

nta
D.I.

Goud
Zilver
1-
kil.frtten
Andere
opeischbare
schulden

17

Aug.

1918

..
. –
706.089
7.861
922.377 60.996
10

,,

1918

….
706.419
7.867
919.104
56.560
3

1918

•.
713.251
7.860
927.020
53.851
27

Juli

1918

..
715.123
7.793
909.750
78.846
20

1918

..
715.258
7.729
.910.655
77.111
13

1918
717.388
7.741
920.180
65.569 717.518
7.690
926.054
60.354
29

Juni

1918

.
717.559
7.692
927.335 50.546
22

1918

..
717.645
.7.638
902.474 69.158

6

,,

1918

…….

15

,,

1918

..
.
717.787
7.821
911.227 61.847
8

,,

1918

..
720.151
7.784
917.260 59.436
1

,,

1918
720.266

7.797
927.614 61.880
25

Mei

1918

..
. –
721.439
7.799
919.162
73.201

18

Aug.

1917

….
656.851
7.229 768.531 66.385
19

Aug.

1916

.
….
587.278
8.694
659.399
133.792

25 Juli

1914

….
162.114
8.228
310.437
.

6.198

13
a a
t

Disconto’s
____

Belee-
Beichik-
baat Dek.
kings-
Hieroan

t
otaal
Schatkist- ,,ingen
Metaal-
percen-
promessen
8aldo
lage rechtslrecks

17 Aug.1918
64.448
47.000
101.787
516.473
73
10

,,

1918
61.395
43.000
101.508
518.330
73
3

1918
51.430

32.000
110.082
524.086
74
27 Juli 1918
52.139 32.000 112.300
524.319
73 20

1918
44.854′
23.000
114.844
524.526
73 13

1918
34.101
11.000
115.627
527.036
74
6

.,

1918
41.994
17.000
119.042
526.981
74
29 Juni 1918
43.817
18.000
122.089 528.725
74
22

1918
43.960
‘18.000
119.558
530.001
75
15

,,

1918
45.195
18.000 118.496
530.028
75
8

1918
46.876
18.000
122.133
531.834
75
1

,,

1918
48.296
18.000
133.252 529.395
74
25 Mei 1918
50.096
18.000 131.743
529.987
73

18 Aug. 1917
31.402
20.000
73.697
496.045
80
19Aug. 1916
70.087
53.500
65.766
436.430
75

25 Juli 1914
67.947
14.300
1

61.686
43.521
1
)
54
‘)
Op de basis
van
5/ metaaldekking,

Uit de bekendmaking van den Minister van Finan-
ci ë ii blijkt, dat uitstonden op:

17Aug.
1918
10Aug.
1918

Aan schatkistpromessen
f
170.670.006,-
f166.670.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
47.000.000,- 43.000.000,-
60.619.000,-
,,

00.667.000,-
Aan schatkistbiljetten …..
Aan zilverbons

……..

57.561.649,-
56.794.064,-

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Naast de per mail ontvangen gegevens wordende telegrafisch
bekend geworden totaalcijft’rs der obligo’s en uitzettingen en het beschikbaar metaalsaldo van latere data onaenomen.

Data Goud
Zilver


B

1
I$elten

Andere
opelschb.
schulden

***
260.800
10 Aug.

1918.

…….*t*
3

,,

1018
260.000

97.028
16.734
183.850

70.512
T
94.080
17.389
182.691

68.763 91.225
18.058 181.344

67.776

11, Mei

1918 …….
4

1918 …….

82.869
18.041
174.468

47.253

27

April 1918 …….

11

Aug.

1917 ……..
67.687
23.825
146.577

54478
12

Aug.

1916 …….

25 Juli

1914
22.057
31.907 110.172

12.634

Data
Dis.
conto’,

14″lssels.
buiten
N.-lnd.
betaalbaar

.Belee. nin gen

Dirse

nin gen t)

1 Be
..,
schik-
1

b
metaal-
1

saldo

Dek.
kings-percen-
.lage

10Aug. 1918

128.800
64.700
3

,,

1918
127.800
64.600

11Mei 1918
7.076
26.509
69.096
29.125 63.088
45
4

,,

1918
7.373
26.363 67.793
31.066 01.392
44
27 Apr. 1918
7.586 32.834
67.975
26.565 59.670
44

11Aug. 1917
7.690
33.259
64.405 18.143
59.924 46
12Aug. 1916
6.921
38.059
61.028 6.318 51.301
45
25 Juli 1914
7.259 6.395
47.934 2.228 i.842 ‘)1
44
1)
Sluitpost
der activa.

‘) Op
de
basis van
21
metaaldekking.

SURINAAMSCI

JE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Dal,.
Metaal
Circulatie
Andere
opetschb.
schulden
Disconto’s
1 Div. tele.
ningen’)

1 Juui 1918

..
659)
1.426
828
1.091
.703
25 Mci

1918 ..
681e) 1.374
747
1.094
619
18

,,

1918

..
689
4
)
1.365
722
1.100
707
11

1918

..
693
5
)
1.383
755
1.106
722

2 Juni 1917

..
775 1.233
954
903
516
3 Juni 1916 ..
731
1.034 817 944 862

25 Juli

,1914

..
645 1.100
560

785
396
Sluitpost der activa.
Hiervan zilverbons
80 dz. ald.

5)
Idem 109 dz. gid.
4)
Idem 124 dc. gid.

6) Idem 135 dz. gid.

1
21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATIS+ISCHE BERICHTEN

749

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven

van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,

in duizenden p. st.

Currcncy Notes.
Data

Metaal

Circujatie

1
Goudd.
I
Goc. Sec.
(Jitge-

Belee-
1
Bankbi!-

Rek.
CL

I

Rek.
Parit-

Cr.
1
stelde
Wissels

letten

culie,en.

Staat

942.934 1.067.244 830.573 29.408.025 3.685.694 99.610
1.002.990 1.068.410 837.471 29.476.586 3.888.665 68.403

1.079.966 1.069.360 839.309 29.320.647 3.701.856 29.470
1.099.095 1.070.070 883.048 29.146.065 3.845.096 138.394
0
‘l
617.770 1.174.569 1.116.187 20.458.825 2.601.354 80.459

440.126 1.424.812 1.183.309 16.316.421 2.129.718 141.807

1.541.080

769.400 5.911.910 942.570 400.560

14 Aug. 1918 68.234

56691

***

***

*•*
7

,,

1918

67.952

56.778

***

***

***
31 Juli 1918 67.259

56.870 263.300 28.500 240.359
24

,,

1918

67.138

55.743

260.495 28.500 237.859

15 Aug. 1917 53.636

40.045 173.141 28.500 146.220
16 Aug. 1916 57.414

35.706 129.948 28.500

96.644

22 Juli 1914 40.164

29.317

Go0.

Otl:e,

Public

Olhe,

R0.
Data

Sec.

Sec.

Depo,.
I
Depos.
I
3C,L
1
e

percen.

14Aug.’18 59.702 100.188 34.096 137.726 29.993 17,45
7 ,, ’18 57.855 103.194 39.878 132.762 29.624 17,16
31 Juli ’18 58.601 106.787 37.789 138.441 28.839 16,37
24 ,, ’18 56.063 103.320 34.675 136.609 29.845 17,41

15Aug.’17 56.541 101.975 45.510 101.975 32.041 18,58
16 Aug.’161 42.188

83.811 54.222 93.862 40.1581 27
1
Is

22Juli ‘141 11.005

33.633
1
13.735
1
42.185
1
292971

‘)
Verhouding
tusachen Reserve en Depoeits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens.

kassenschejne, in duizenden Mark.

Dek-
Liata

lvietaat

Daarvan

Kassen-

Clrcu-

king3-
tjoua

scnetne

zatte

percen.
lage
‘)

15 Aug. 1918 2.467.833 2347.761 1.928.371 12.020.725

34
7 ,,

1918 2.467.833 2347.6291.874.192 12.786.348

34
31 Juli 1918 2.467696 2.343M8311.851.526 12704503 34
23 ,,

1918 2.467.876 2347080 1.743.627 12.383.682

34

15 Aug. 1917 2.489.536 2.402.462 547.240 8.934.378 34
15 Aug. 1916 2.496.121 2.468.392 365.330 6.926.740 41

23 Juli 1914 1.691.398 1.356.857

65.479 1.890.895

93
t)
Dekking
cle,
circuletie door metaal en Kaosenochejne.

DarIehcn,ka,sen,c,Çrinc
Dato

141uc1,

Rek. Crt.

Totaal

In kas b(j

uitge-

de Reichn.

geven

I

bank
16Aug218 5434.074 2.037.108 315628 1.537.417 19.150.000
8 ,, ’18 5.433.322 2.037.108 304.850 1.497.079 19.150.000 2 ,, ’18 5.432.510 2.037.108 286.285 1.477.062 18.900.000
25 Juli ’18 5.431.553 2.037.108 277.156 1.459.290 18.900.000

16 Aug.’17 5.307.252 2.037.108 260.370 714.436 10.900.000

17Aug.’16 4.802.141

338.491 583.950
1
8.400.000

23 Juli ’14 4.104.390

639.620

SOCIËTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.
t)
Voornaamste pasten in duizenden franes.
Mclvi,!

Beleen. Beken

Binn.

R 4
mci.

von

van

u;i,sd,

. Circu..

C
Jata

.

•._rt.
b,.lienl.

bulte,,!. prom. d.

en

olie
saldi

vorder.

prrvinc.

kr/een.

t

8Aug.’18 1.010.196 99.675 480.000 110.357 1.376.999 314.427
1 ,, ’18 1.009.056 99.634 480.000 111.999 1.381.689 310.311
25 Juli ’18 1.007.564 99.530 480.000 110.031 1.387.884 299.387
18 ,, ’18 1.007.649 99.471 480.000 106.500 1.394.214 289.875

9Aug.’17 425.719 89.863 480.000 92.750 981.203 97.363
10Aug.’16 308.846 70.734 480.000 53.699 755.478 150.437
‘)
Sedert einde 1914 met de functie von
circulatiebank
belaet.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
*)

FEDERAL RESERVE BANKS. Voornitautste posten in duizenden dollars.
Waar-

FR.
care’,,
von In

Zileer

Notes in
Dat0

Goud

voor ece:ng !,el lui..

ric.

circu.
F. R. !ole, irr,iond

I

lolle

21 Juni ’18 1.924.373

987.569 17.008 56.738 1.677.951
14

’18 1.946.903

980.652 44.084 58.360 1.651.500
7

,,

’18 1.919.263

986.686 51.280 58.461 1.639.579

31 Mei ’18 1.917.826

983.912 52.500 57.883 1.600.968
24

,, ’18 1.898.023

959.296 52.500 58.033 1.578.621
17

’18 1.894.404

944.038 52.500 58.308 1.569.445
10

,,

’18 1.883.135

912.611 52.500 59.365 1.569.618
3

’18 1.859.940

886.837 52.500 60.043 1.556.660

26 April ’18 1.827.000

848.203 52.500 63.945 1.526.232
19

,,

’18 1.833.149

878.001 52.500 65.158 1.514.287
12

’18 1.830.271

881.038 52.500 64.724 1.499.377
5

,,

’18 1.813.924

896.481 52.500 63.509 1.479.920

22Juni ’17 1.212.018

398.766 52 500 35.680

490.721

Dato
Wissel,
T
Deposi’o’,
________

Waar-
van
Kapitaal

Dek-
king,.
peter,:-
lage
t)

Goud-
dekking
c,rcu-
!atie

21Juni

’18 1.163.742

2.029.557

75.770
64,8

58,9
14,,

’18 1.258.954

2.099.074

75.711
60,8 59,4
7

,,

’18

1.233.034

1.978.893

75.662
59,2 60,2
31 Mei

’18 1.153.730

1.994.745

75.546
59,7 61,5
24

’18 1.201.520

1.909.025

75.465
69,3
61,2
17

118 1.122.151

1.906.962

75.315 62,3
60,1
10

,,

’18

1.225.077

2.107.050

75.118
58,9
58,1
3

’18

1.170.471

1.897.562

75.049
63,7
57,- 26 April ’18

1.204.587

1.945.148

74.063
62,9 55,6
19

,,

’18

1.116.322

1.889.901

74.820
63,6
58,-
12

’18

1.031.664

1.918.651

74.748
61,0
58,8
5

,,

’18

900.386

1.886.318

74.494
60,-

60,6

22 Juni

’17

435.287

1.440.597

57.171 65,5
79,8
t)
Verhouding tueochen: den totalen goudvoorrand,
zitver etc., en cle
opeiochbare
schulden:
F. R. Notes en netto depoeito’a met
inbegrip von
het kapitaal.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. BES. STELSEL.
Voornaamste_posten in duizenden dollars.

ata
Aantal
Totaal
uitgezette
Reserve
.
ijde
Totaal
Wooroon
time
banken
gelden en
e!eggtn gen
F. R. bank,
.
depo,itos
depo,il,

14 Juni ’18

689 12.506.216 1.26.348 11.438.657 1.323.423
7 ,, ’18

688 12.443.535 1.145.645 11.200.856 1.360.856
31 Mei ’18

689 12.435.574 1.122.664 11.300.620 1.365.822
24 ,, ’18

691 12.485.956 1.132.181 11.253.026 1.354.746
17 ,, ’18

688 12.608.728 .1.148.111 11.563.390 1.386.698
10 ,, ’18

693 12.659.810 1.223.127 11.160.825 1.308.264
5)
Voor enkele data
ontbreken
de gegevens nog.

15 Aug. 1918 15.967.678

8.123942
***
7

,,

1918
15.849.460

8.332.552
9.742.800
1.858.300
31 Juli

1918
15.988.653

8.454.876
9.692.900
1.836.200
23

,,

1918
14.942.845

7.751.840
9.333.900
1.727.300

15 Aug. 1917
6.717.380

6.080.386
5.473.000
530.500
15 Aug. 1916
4.728.442

2.671.096 1.878.100 326.700

23 Juli

1914
750.892

943.964

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste posten in duizenden
franes.

Waarvan
Te goed Buit.gew.
Data
Goud
in het
Ziloe,
In het
vooroch.
Buitenland
Buitenland
old. Staat

750

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 19 Augustus 1918.

Op militair gebied heeft de achter ons liggende week
minder nieuws gebracht dan haar voorgangster. De toe-
stand aan het Westelijke front is, behoudens den verdercii
vooruitgang op kleine schaal van dc geassocieerde legers,
onveranderd, vermoedelijk is dit weder het zich steeds
aan het einde van een succesrijk offensief voordoende ver-
schijnsel, dat de aanvalskracht van den ovcrwinnaar ver-
mindert en er zoodoende een periode van betrekkelijken
stilstand intreedt. Zulk een periode schijnt thans weder té
zijn aangevangen, en uit hoofde van militaire gebeurte-
Ikissen hebben op de internationale effectenbeurzen in dé
aîgcloopen week dan ook geen bev.egingen van bespeur-
bare beteekenis plaats gehad.
Veel meer aandacht werd gevraagd door een politieke
gebeurtenis, de keizers-bijeebkomst in het Duitsche hooI d-
kwartier, al tast men omtrent de resultaten van het daar
besprokene tot op heden nog vrijwel geheel in het duister.
Doch vooral in Oostenrijk-Hongarije, waar de binnen-
landsche politieke toestand al lang niet meer ,,eouleur de
rose” is, en waar men met angst in het hart de steeds
grootere verwarring in het kluwen der Russisehe partijen
en partijtjes aanschouwt, hield men met spanning het oog
op de vorstenbijeenkomst gevestigd en fluisterde men, dat
niet alleen getracht zou worden tot overeenstemming te
komen omtrent de oplossing der Poolsche kwestie, doch
dat ook zaken den oorlog, èn den vrede betreffend, in be-
handeling zouden komen. ioe het ook zij, van officieele
zijde is men tot dusver gespeend gebleven van eenig be-
richt, behalve dan dat van de bereikte algeheele overeen-
stemming gewaagde, doch
.01)
welke punten nu wel over-
eenstemming tusschen Duitschland en Oostenrijk-Hongarije
bestaat, is tot op den huidigen dag nog niet aan de open-
baarheid prijsgegeven.
Wonder is het niet, dat bij deze onzekerheid ter beuize
te W e e n e n zeer weinig lust tot het doen van zakeci
bestond, te meer waar ook de B u da p e s t e r effec-tenruarkt, aan wier houding Weenen zich in den laet
sten tijd vrij geregeld pleegt te storen, al geen veel opge-
wekter beeld vertoonde. 0k daar heerschte n.l. groote
terukhoudendheid en was voor diverse fondsen, die in de
voorafgaande week op levendige wijze en tot stijgenden
prijs verhandeld werden, bijvoorbeeld de aandeelen der
kanonnenfabrieken, vrij omvangrijk aanbod te bespeuren.
Ook aandeelen van banken, spoorwegmaatsehappijen en
ijzersmelterijen waren flauw gestemd.
Anders is het geloopen in het land van den buur en
bondgenoot. Al ontbraken deze week de kleinere of groo-
tere overwinningsberichten uit Westen of Oosten, waaraan
het Duitsche publiek al gedurende zeer geruimen tijd ge-
vend geraakt is, al erkende de Duitsehe pers zelfs volmod-
dig den tegenslag, dien de centrale legers kortelings onder’
vonden, toch ontmoet men bij het beschouwen van de
laatste koersen van meer dan een Duitsche effectenbeur’s
er verscheidene, die het niveau van een week geleden flink
beneden zich laten, dikwijls zelfs met tientallen procen-
ten. Zou men echter meenen uit deze gunstige koersver-
schillen de conclusie te mogen trekken, dat de Duitsche
beurzen een opgewekte houding hebben aan den dag gè-
legd, dan vergist men zich ten eenen male. Ja, voor vele
loudsen heeft flinke belangstelling bestaan, voor een groot
aantal zelfs overtrof de vraag verre het aanbod, maar de
kooplust was niet gebiiseerd op gunstige berichten om-
trent den gang van zaken bij de betrekkelijke maal-
schappijen; integendeel is het in de afgeloopen week zelfs
herhaaldelijk voorgekomen, dat directies van zulke onder-
nemingen ter beurze rondgestrooide berichten vau dien aard hebben tegengesproken. Bij de Eheinische Metall-werke geschiedde dit zelfs tot tweemaal toe, doeh noch
bij dit fonds, noch bij de overige, konden de waarschuwin-
gen der competente personen iets bereiken. Er was vraag,
er bleef vraag, en de koersen bleven stijgen. Alen heeft
hier al weder met niets anders dan met een der, at wij
zouden willen noemen ,,financieele oollogsuitwassen” te
maken, n.l. met de ongebreidelde en niet te breidelen spe-
çulatiezucht aan de beurzen in oorlogvoerende landen. Dit
is een verschijnsel, dat zich in, voor zoover ons bekend,
al cle voornaamste oorlogvoerende landen, met tot dusver
als uitzondering do Vereenigde Staten van Amerika, van
tijd tot tijd heeft voorgedaan, hetwelk, zooals wij reeds
vroeger te dezer plaatse uitvoeriger betoogden, hoofdzake-
lijk een gevolg is van de twee oorzaken, die wel het kortst
zijn aan te duiden als: gelclovervloecl en oorlogswinst.
Door de betrekkelijk kort na den aanvang van den oorlog
begonnen en in snel tmpo voltooide volkomen afsluiting
van de Centrale Rijken van de rest van Europa, waardoor

hun handel snel bégon te tanen en hun industrie spoedig
bij gebrek aan grondstoffen ten deele moest worden stil-
gelegd, .ontstond in die landen een groot totaal aan vrije
middelen. Voor een deel werden die geleidelijk in de oor-
logsleeningen belegd, doch er bleef altijd nog voldoende
over.
En hiervoor stonden thans twee wegen open: die
naar de banken, welke op hare deposito-rekeningen mee-
reudeels een bescheiden rente vergoedden, en die naar de
beurs, waar men meende in de aandeelen der van de oor-
logsconjunctuur profiteerende ondernemingen zoete winst
te kunnen behalen, waaruit men zich zou kunnen schade-
loos stellen voor het nadeel van niet te kunnen werken.
Zoo werden vele handelaars en fabrikanten van vroeger
trouwe beursklanten, waarbij zich nog kwam voegen het
allegaartje van hecle en halve zakenlui, oorlogsereaties,
waarvoor in ieder taaleigen al spoedig een, hier minder,
daar meer, onvriendelijk klinkende benaming was gevon-
den. Dezelfde gebeurtenisse’n kwamen al dra voor Ôn te
Budapest, da te Weenen, maar ook te B e r 1 ij n en aan de
andere groote Duitsche beursplaatsen, waar toch in nor

male tijden al zeer veel geregelder toestanden heerschten
(lan bijvoorbeeld in eerstgenoemde plaats. De beurzen der
Geallieerden volgden al spoedig, al naar gelang hun indus-
trie en handel naar buiten verstarde. Zoo kwamen ook de
beperkende maatregelen, aanvankelijk van de beursbestu-
ren, toen deze zonder effect bleven, van den kant der
regeeringen in de betrokken landen. En nu is wel het
mcrkwaardigste, dat tot dusver in geen der landen waar
regeeringsniaatregelen ter beteugeling der speelzucht aan
de effectenbeurzen werden uitgevaardigd, deze op den duur
doelmatig gebleken zijn. In het algemeen leidden zij ter beurze in de eerste plaats tot verwarring, doordien zij, – dit was wel onvermijdelijk – diep ingrepen in bestaande
Semi-, en in ‘t geheel niet officieele usauces en ge-
woonten. Te verschillender plaatse werden de maatregelen
na korten tijd dan ook al weder öf verzacht, di geheel in-
getrokken, na eenige chaotische dagen met hevige protes-
ten, dikwerf ook beurssluiting voor korten tijd te hebben
veroorzaakt.
Wij hebben in deze rubriek de verschillende excessen,
die op de diverse internationale beurzen gedurende de laat-
ste oorlogsjaren zijn voorgevallen, de ter bestrijding daar-
van beraamde en ingevoerde maatregelen meestal niet
onbesproken gelaten, en hebben ook niet nagelaten iii
het kort er op te wijzen, wanneer zoo een maatregel omi-
voldoende was gebleken. En zoo moet thans wel gewezen
worden
01)
de verhooging van de Duitsche ,,Stempel-
gebühr”, waaromtrent wij eenige weken geleden bij cle
invoering bericht deden. Ten minste voor zoover deze
verhooging niet uitsluitend fiscaal bedoeld is, maar
als rem voor het speculeerende publiek. In de beide
weken, die thans sinds de invoering dezer verhoo-
ging zijn verstreken, heeft de handel aan de Duit-
sche beurzen namelijk een geheel ander karakter ge-
kregen, in zooverre de speculatie zich niet meer be-
perkt tot die groote objecten, die zij vroeger haai gunst
waardig keurde. De winsten, welke in die groote, dage-
lijks verhandelde, fondsen gewoonlijk zijn te behalen, zijn
het speeuleerend publiek niet belangrijk genoeg bij zijn
,,hoogere bedrijfskosten”. Men beperkt zich thans slechts
tot die waarden, welke in den ,,vrjen handel” zijn, en het
zijn nu deze waarden, welke in de afgeloopen berichts-
periode die abnormale schommelingen hebben getoond,
waarvan wij hierboven spraken. En de koersstijgingen zou-
den zeker nog belangrijker geweest zijn, indien men ook
op dit gebied niet ,,distributie” had toegepast, in dien zin,
dat de kooporders slechts in verhouding tot het aangeboden
fonds werden uitgevoerd. Ook bestond er dikwijls tusschen
de koersen van eenzelfde fonds op verschillende plaatsen
aanmerkelijk verschil. De voornaamste oorzaak van de hef-
tige fluctuaties was echter het ontbreken van den ,,dag-
handel”, clie in andere tijden steeds een egaliseerende werking
pleegt uit te oefenen, en die thans tengevolge van het
hoogere zegel zich van het doen van zaken vrijwel ont-
hield. De speculatie nu is nergens verminderd, doch men
zoekt thans als objecten de aandeelen der kleine maat-
scbappije.n uit, waarbij in den regel, tengevolge van spoe-
dig ontstaand gebrek aan materiaal, grootere schomme-
lingen voorkomen. Hierdoor is ook te verklaren, dat bijna alle onizetten in den laatsten tijd plaatsvinden in een aan-
tal van die, vroeger incourante, bijwaarden, daar bij fond-
sen, die een belangrijker markt hebben, koersrijzingen
natuurlijk ook moeilijker op touw te zetten. zijn. Zoonis
reeds hooger vermeld, hebben de directies van een aantal
der betrokkeh maatschappijen zich genoopt gezien, in de
pers tegen het ongegronde dezer koersrijzingen te waar-schuwen, doch tot inkrimping der speelwoede heeft ook dit niet geleid. Het spreekt van zelf, dat de sterke koers-

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

751

stijgingen in vele gevallen voor de maatschappijen zelveit
zeer onaangenaam zijn, daar ten minste bij een deel der
aandeelhouders daardoor dividendverwachtingen worden
wakker geroepen, die de maatschappijen dikwijls niet kun-
nen vervullen, zoodat dit licht tot ontevredenheid bij aan-
deelhouders kan leiden. Het lijdt wel geen twijfel, dat bij
een zeker aantal effecten de beurskoers de intrinsieke
waarde al verre overtreft, zoodat deze bij onverwachte
ongunstige gebeurtenissen, vooral gezien liet gehalte van een deel van het beurspubliek, dat er belang bij genomen
heeft, wel eens onaangename verrnssingen zouden kunnen
baren. Doch tot dusverre hebben de haussiers gelijk ge-
kregen, en ondanks zegelverhooging en waarschuwingen gast het spelletje lustig voort.
Van staatsfondsen waren aan de Duitsche beurzen de
Oostenrijksehe ietwat in reactie, terwijl voor Russisehe en
in £-Sterling uitgedrukte waarden, zooals Brazilianen en
Japanners, en betere tendentie bestond.
De beurzen in de landen der tegenpartij hebben in de
afgeloopen week, nog steunend op de achter ons liggende
belangrijke overwinning der geassocieerde legers, al kon
deze in de •jongste acht dagen niet belangrijk worden uit-
gebreid, een vaste houding ten toon gespreid.
Te P a r ii s kan zelfs in zekeren zin vn een verleven-
diging der zaken gesproken worden; al hebben een aantal
fondsen – nog niet weder hunne koersen van October 1917
bereikt. Het laatste kwartaal 191.7 en dc eerste maanden
van 1918 waren ni. voor den toestand op de Fransche
effectenbeurzen niet gunstig, tengevolge van de emissie der
4 pCt. oorlogsieening, het sluiten van den vrede aan liet
Oostfront en de verhoogde orlogsvinstbelasting. Doch niet het moreel der Fransche legers is ook de geest der
bevolking door de jongste gebeurtenissen verhoogd, het-
geen o.m. op dc effectenbeurs tot uiting komt.
Ook te L o n d e n was men ter effectenbeurze beter ge-
stemd, hetgeen vooral bleek in gi-oote kooporders voor
,,11ome-Bails”. De andere afdèèlingeu waren eveneens gun-
stig gestemd. Russische effecten zetten hunne 1-ijzing voort
en ook Brazilianen on Argentijnen werden tot betere prij-
zen gezocht. Ook voor een aantal industrieele waat-den,
waai-onder aandeelen Associated Cement, bestond levendige
belangstelling. Minder gunstig was de opvatting voor
rubbdraandeelcn, vooral in den aanvang, toen bij de door
de directeuren der rubbermaatschappijen in het Oosten 01)
de jaarvergaderingen gehouden redevoeringen bleek, dat
zij de toekomst voor cle rubbercultuur niet onverdeeld
gunstig inzien. Meerendeels schijnt dit pessimisme op den-
zelfden grond te berusten als bij de Nedei

landsch-Indische
rubbermaatschappijen, nJ. moeilijkheden bij den afzet van
het product, eensdels uit hoofde van de beperkende Ame-
rikaansehe maatregelen wat aangaat den invoer, ander-
deels op grond vnu de verschepingsmoeilijkheden. Zeer
interessant is, hetgeen ,,Truth” omtrent deze kwestie mede-
deelt. Officieel mochten al. in de’ Vereenigde Staten in de
maanden Mei, Juni en Juli van dit jaar niet meer dan
25.000 ton per maand worden ingevoerd. Alle zuinigheid
ten spijt is echter het verbruik van rubber in de Vereenig-
de Staten grooter dan ooit geweest. In de 12 maanden
eindigende 31 December 1917 importeerden de V. S. 177.000
ton -rubber. In het begin van het loopende jaar was de
vraag uit Amerika gering, naar liet blad meent, kunst-
matig gering gehouden; gedurende de eerste 4 maanden
van 1918 beliep de invoer in Amerika rond 59.800 ton,
hetgeen uitkomt op ‘een basis van 179.400 ton per jaar, dus weinig meer dan in het vorige jaar werd ingevoerd.
Toen kwamen de ,,restricties”; in Mei steeg de import
16.288 ton, di. op den voet van meer dan 190.000 ton per
jaar; in Juni werd een nieuw record behaald, toen bedroeg
dc invoer nl. 24.124 ton, d. i. de grootste hoeveelheid die
ooit in een maand werd geïmporteerd, en – die uitkomt op
meer dan 289.000 tomi pci jaar. Aanschouwt men deze ge-
tallen, zoo zegt de schrijver van het artikel, dan
ZOU fllii
niet gelooven, dat de maatschappijen in de Oost haar pro-
duct dikwerf tot crisisprijzen hebben verkocht. ,,Eens te
meer hebben dc Amerikaansche koopers getriumfeerd,”
zoo zegt hij, en hun succes ligt ditmaal hierin, dat zij
den- toenmaligen l)1esident der Rubber Growers’ Association
hebben weten te overtuigen, dat de restricties ernstig be-
doeld waren. In Mei j.l. werd door dien president dan ook
gewaagd van dc enorme verliezen, die onvermijdelijk wa-
ren, wanneer de beperking van den invoer in de V. S. eens
gedurende een geheel jaar werd voortgezt en een overschot
van 100.000 ton rubber in het Oosten zou komen te ont-
staan. De correspondent néemt het verwonderlijk, hoe de
Britsche rubbermaatschappijen weder eens in de door de
Amerikaansche koopei-s gestelde val zijn geloopen.
Hoewel de rnrites van boveustaand weergegeven artikel

van hieruit op dit oogenblik moeilijk te beoordeelen zijn, )
en het zelfs bij eerste lezing al wil lijken alsof hier en
daar een kleine onjuistheid schuilt (zoo baseert de schrij-
er zich op cijfers over de maanden Mei en Juni 1918, die
toch op dit oogeublik bezwaarlijk anders dan taxaties
zijnei-zijds kunnen zijn), achtten wij het toch voor Hol-
lauclsche lezers, vooral op dit oogenblik, nu onze Neder-
lnndsch-Indische cultuurmaatschappijen voor den afzet
van haar product ooI uitsluitend op de Vereenigde Staten aangewezen zijn, wel belangrijk, te meer waar de Neder-
landsche handel en scheepvaart, in het einde der vorige
week verblijd werden met een bericht van het Haagsche
Correspondentie-bureau, dat op .16 dezer Washington zou hebben verlaten, en dat van een zeer gunstige regeling on-
zerzijds met de Amerikaansche

regeering sprak, tengevolge
waarvan de èuiker-, rubber-, tabak-, copra- en koffie-
Qogsten onzer Indische ondernemingen op voordéelige wijze
naar de Vereenigde Staten zouden kunnen worden afge-voerd, en wel op veertig Nedezlandschc schepen, welke
thans nutteloos in de Indische wateren liggen. Een tijding,
waarbij eenige opmerkingen nog wel zouden te maken
zijn.

e.
Te o n z e n t heeft deze mededeeling, al werd er ten dui-
delijkste in vermeld, dat de – regeling niet officieel was,
heden een zeer levendige stemming ter beurze veroorzaakt,
vooral natuurlijk in die waarden, welke in de.,eerste plaats
beti-okken varen. Dit zijn dan wel voornamelijk de suiker-,
riibber-, en tabaksaandeelen. Dit waren ook de soorten, die
laatstelijk het meest gedeprecieerd waren, ten dccle onder bona-fide verkoopen, ten dccle (wellicht voor een belang-
rijk deel) onder contramine-verkoopen. Heden nu gingen
de baissiers allerwegen tot dekking hunner posities over en
vonden er ook nog wat aankoopen plaats in diverse fond-
sea van den kant vn ons publiek, dat overigens in de
vorige week de markt bijna volkomen heeft gemeden.
De groote koersverschillen voor
uuiuuraandeèlen,
welke
01)
ons lijstje te zien zijn, zijn ten overgrooten dccle, in –
vele, gevallen ‘zelfs uitsluitend, op den dag van heden’ be-
haald. Slechts voor enkele
rubberwaarden,
zooals Amster

dam-Rubber en Serbadjadi, bestond ook Vrijdag j.l. al
vat kooplust tot hoogere koersen. –
Met de cultuurwaarden was ook hernieuwde belangstel-
hng te- constatceren voor de annexe aandeelesi der Neder-
lndsch-Indischc Handelsbank en der Nederlandsche lan-
delmaatschappij. –
Van
?lvijnbouwaandcelen
lagen Singkep Tins vast, ook
l in verband met het bovenaangehaalde bericht.
Industrieele waarden
beter voor Stokvis, Insulinde Olie en nog eenige kleinere specialiteiten.

13Aug. 15Aug. 19Aug.
Riizing of

Amsterdamsche Bank …. 179
1
/ 1791/
4
179
1
/4
Ned.Handel-Mij.cert.v.aand. 155
1

1
/
1
156
8
/l6
163/4
+ 8
1
/l6
Rotterd. Bankereeniging .. 133/ 133/ 134

+
8
/8
Amst. Superfosfaatfabriek.. 188/
8
1588/
4
158’/4 –
Van Berkel’s Patent ……
140’/4
140
1
/2
-140

1/
4

Insulinde Oliefabriek ……
205/4
216
2158/4
+
10
Ant. Jurgens’ Ver. Fabr.

-.
230 210 240
+
10
Ned. Scheepsbouw-Mij. ….
153
153’/
1531/2
+
1/1
Philips’ Gloeilampenfabriek
340
343 343
+
3

R. S. ‘Stokvis
&
Zonen ….
485 512
519
+
34
Vereenigde Blikfabrieken.
.
126
1/4

127′
127
+
8/4
CompaniaMercantilArgent.
228
229/4
232’/,
+
4
1
/
Cultuur-Mij. d. Vorstenland.
106
104 8/8
116
1
/8
+
106/
8

Handelsver. Amsterdam. ..
264 267
296/4 +
328/4
bil. Transatl. Handelsver.
1288/
4

127/8
130
+
1
1
14
LindeTeves&StokvisOudeA.
220
222
230
+
10
Van Nierop &Co’s Handel-Mij
t’

Oude Aand .

……….
195
193
194

1
Tels
&
Co’s Handel-Mij ….
150
155 157
±7
Gecons. Holl. Petroleum-Mij
206
18
/10
213
1
/4
2111/2
+4″/io
Kon. Petroleum-Mij……..
560
560’/2
557/2

21/
1

Orion Petroleum-Mij …….
75
781/8
778/4
+
28/4
Steaua Romana Petr.-Mij.
.
1791/
8

179
7
/&
184
8
/8
+
51/4
Amsterdam-Rubber-Mij…..
125
1
/8
129

.
144’/2
+
lOm/
a

Nederl.-Rubber-Mij .

……
68 70 92
1
/2
+
24
1
/2
Oost-Java-Rubber-Mij.

.. ..
131
1
/4
1281/,*
180
+
488/4
Deli-Maatschappij

……..
4O6’/a
4071/2

440
+
33l/
Medan-Tabak-Maatschappij..
170′
168’/4
188
+
18
Senembah-Maatschappij.. ..
372
1
/2
374
385


+
12/a
*
ex dividend.

De
schoepvaartaandeefèn,
behoudens enkele der klei nel’e
maatschappijen: Solleveld, Nievelt Goudriaan en Maat-
schappij Zeevaart, waren in de afgeloopen week minder

1)
Men zie ook het rubberbericht.,

752

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

gefavoriseerd, moesten zelfs hier en daar een punt prijs
geven, al was de stemming in den grond niet ongunstig.
T

leden ging er wat meer om in de meeste fondsen, en von-
den dan ook koersrijzingen van gemiddeld 5 pCI. plaats.

13 Aug. 15 Aug. 19 Aug.
Rijzing

Holland-Amerika-Lijn

….
397
394’/2
404
+
7

99

,,

,, gem.eig.
377
3743/4
385
+
8
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij ..
282 280
1
/4
2801/4

18/
4

Hou. Alg. Ati. Stoomv.-Mij.
178
1
12
177/2
178′!!
Hollandsche Stoomboot-Mij..
222′!2
222
1
14
22212
Java-China-Japan-Lijn ….
297
295′!2
308
1
!2
+
11
1
!2
Kon. Hollandsche Lloyd ..
1681/
4

167
169
+
‘/
Kon. Ned. Stoomboot-Mij…
243
1
/
244 248
+
48/4

Kon. Paketvaart-Mij…….
256
256’/2
263’/2
+
7
1
!,
Maatschappij Zeevaart ….
3088/
4

3178/
4

319/4
+
11
Nederl. Scheepvaart-Unie ..
249
1
h
247
1
I4
257/4
+
7′!2
Nievelt Goudriaan ……..
450
458′!2
480
+
30
otterdamsche Lloyd ……
258’14
255/8
266
+
7314

Solleveld v. d. Meer ……
468′!!
481
498
+
29’13
Stoomv.-Mij. ,,Hillegersberg”
300 300 300
,,Nederland” ..
259
1
/
257
265
+
5
8
1
,,Noordzee”

..
218′!!
215’/2
223
+
41/2

»
Oostzee”
..
. .
324
‘ii
324 ‘/2
327 ‘/2
+
3

,S’taats fondsen.

waren

goed
gevraagd
voor Russen, die
hier en daar fractioneel konden verbeteren.

13 Aug. 15 Aug.
19 Aug.
Rzi1ngof

4
1
!2 °/o Ned. W. Schuld 1916
92
1
!,,
92
1
/
92/,
f

/i6

4

0/

,,

,,

1916
85’14
85/
86
+
‘/
3k!2

0/

,,

,,

,…..
77 77
78
+
1
3

0/

,,

,
…..
68
6812/,,
69
+
1
2/2
0/

Cert. N. W. S. ……
57/,
57
1
h
58
1
/8
+
8/4

5

0/

Oost-Indië 1915
– . .
96’/,,

96″!,,
96/16

4

0
10 Hongarije Goud ….
35/8
3518
352/8

4

0
/0
Oostenr.Kronenrente
29
1
!8
28/16
28
1
/8

1
/2
5

O/ç
Rusland 1906 ……
27
1
/8
30
30
+
2’/8

41/1
0/

Iwangorod Dombr..
22
1
!8
23/8
24
7
/j,,
+
2
5
!,,
4

0/,
Rusland Cons. 1880
26!,,
278/4

25
1
/2

4

0/

Rusi. bij Hope&Co
27
1
!!
27
1
1
261!8

1
1
/8
4

0/

Servië 1895
……..
28
28
28

41!
0/

China Goud 1898

.
51’/3
51
50
1
!2
-1

4

0/

Argentinië Buiteni
59’/
59
‘!
53

6’I

5

0/

Brazilië 1895

……
54’/s
541!2 541/4

5

0
/0

,,

1913

……
56v/s
56/8
56
1
!,
-3
/4

Noteeringen.

Chcogo

Buenos Arcs

Dato

Tonve

Mao,

Haver

Tanoe

MaTsLijnzoad
Aug.
I
Aug.
I
Aug.

Aug.
I
Aug.

Aug.
17 Aug.’18
226
1608/
4

70/4
10,80
6,-
26,-

10

,,

’18
226
1568/
4

67!a
11,15 6,10 25,40
17Aug.’17
201

2
)
112
1
!,
1)
541/
4
2)
17,758)
11,75°)

22,702)

17Aug.’16
1395!8 2)
838!, 2)
434)
9,30
2
)
4,90
2)

13,80 2)
17Aug.’15
105’/4 2)
74$/

$)
38′!,
8)

12,30
2
)
4,85
1
)
10,95 2)

20Juli’14
82

‘) 56
1
!8
‘) 36
1
1!
‘)
9,402) 5,382)
13,702)

‘)
per Dec.
2)
per Sept.

Onze
Amerïkaa.nsc.hc afdeeling
was zeer stil en heden
zelfs vrijwel geheel verlaten. Hier is het beste de ,,kom-kommertijd”, dien wij thans doormaken, te bespeuren en
die; volgens de berichten uit de V. S. ook in Wallstreet tot
een inkrimping der omzetten heeft geleid. Koerssehomme-
lingen van beteekenis kwamen in deze afdeeling niet voor.

13 Aug. 15 Aug. 19 Aug.
Riizgof

American Car & Foundry . . 70
1
/

71’/,o 71
1
e!11; + 11/,,

A.naconda Copper ……..129
1
!, 130/8 1292/4 + /8
Un. States Steel Corp ….. 90/,

90
4
!8

89′!8 – 2/
4

Atchison Topeka ……….79°!,, 80
1
!,

80″!16 + 1′!8
Southern Pacific……….76

76

76/4 + ‘/
Union. Pacific …………. 118′!,

117
7
/8 118

– ‘/8
Int. Mere.Marine afgest…..29’/,

29
1
i6

30

+ Y16

prefs 101

1002/
8
100/8 –
3
/8

De geldmarkt bleef ruim. Prolongatie heden: 3 pCt.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
20 Augustus 1918.

Ook in de afgeloopen week waren de tarwe-aanvoeren in
het westen van de Vereenigde Staten zeer ruim en ten ge-
volge hiervan is de zichtbare voorraad gestegen tot het
aanzienlijke cijfer van 32 millioen bushels. Slechts zeer weinig
berichten hebben ons bereikt betreffende den oogst in
Canada en ook het cijfer van den zichtbaren voorraad wordt
sinds eenige weken niet meer gegeven. Zooveel heeft men
in ieder geval uit de berichten kunnen opmaken, dat de
algemeene stand van den nieuwen oogst niet gunstig is. In
sommige oostelijke Staten schijnt het nog mee te vallen,
doch de meest westelijke Staten hebben gedeelten, waar men
van een totale mislukking kan spreken. Tot nu toe vinden
wij geen ramingen gepubliceeed en het gebrek aan publici-
teit doet ons wel vermoeden, dat wij hier inderdaad met een zeer slechten oogst te doen hebben. Blijkt dit zoo te
zijn dan beïnvloedt dit natuurlijk in hooge mate de be-
schikbare exporthoeveelheid van het Noord-Amerikaansche
continent.
De tarweprjzen in Argentinië blijven regelmatige nei-
ging tot dalen vertoonen, hetgeen duidt op gebrek aan
vraag. Indien het dus juist is, hetgeen eenigen tijd geleden
in de Engelsche bladen gepubliceerd werd, dat de Geal-
lieerden reeds het geheele gekochte kwantum uit Argentinië

Locoprijzente RotterdamLAmsterda,u.

Soorten

1 19 Aug.

1

12Aug.

1 19 Aug.
1

98

1

i91s

1917

25,-
‘)
25,-
1
)

Rogge (70 Kg. natura gew.)
26,-
1
)
26,-‘)


500
1

1
)

Tarwe (inlandsche)

…….

Gerst (60 Kg. natura gew.)
20,- ‘)
20,– ‘)

Haver

(inlandsche)
……
20,-
‘)
20,-
1)

IoIaïs

(La Plata)

………-

Lijnkoeken

(Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)

.


240,-
1
)
Lijnzaad (inlandsch)

.. –
40,-
‘)
40,-
11

‘)
Regeeringsprjs.

AANVOEREN in tons van
1000 K.G.
voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal

Arti&dcn.
11-17
Aug.
Sedert
Overeenk.
1 l–17
Aug. Sedert
Overrrnk.
1918 1917
1918
1
Jan.
1918
tijdvak 1917
1918
1
Jan.
1918
tijdvak
1917

Tarwe ………………

1.944
253.376


2.920 38.227 4.864
291.603


8.465

8.465
Rogge
……………..
Boekweit

………….


2.314


– –

2.314

Mais

…………….
.-
107.678


4.590
67.438
4.590
175.116

Gerst ……………..


30.60011.886

42.486

Haver

………… ….


10.02527.269

37.294


8.3227.560

15.882

Lijnkoek ……………

. .

34.07827.985

62.063
Lijnzaad
……………

756
.
19.988


(3.068
3.051
6.824
23.039
Tarwemeel
………….
Andere meelsoorten ….

15.104


398

15 502

AANVOEREN in tons van
1000 K.G.
vou

)o*Igii°.

Tarwe
…………….
1

137.549

1
268.993


1


1

II
137.549 268.993

90.191
12.335

– –

90.191
12.335

Rogge

…………
….

5.174

– –

5.174


Mais

………… ……..

52.130
52.130

Tarwemeel
…………….
Gerst

…………….

….

667


. –


24.172
667

Andere meelsoorten
….

1.6
.63′)

24.172

971
‘)

2.935

3.610
1
)
3.610

6.545

‘)
sedert 4 Augustus.

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

753

verscheept hadden, zouden zij hierna vrijwel met versche,
pingen van Argentinië zijn opgehouden. Nieuwe weer-
berichten uit dit land ontvingen wij niet, doch het feit,
dat de prijzen voor den ouden oogst terugloopen, maken
het opwaarschijnlijk, dat het weer niet gunstig geweest
zou zijn.
In de maand Juli is het weer in Engeland evenals in
ons land te nat geweest. Volgens de ontvangen beichten
heeft de oogst in die maand nogal geleden.

De berichten omtrent maïs in Noord-Amerika zijn wel
wat gunstiger geworden; de prijzen blijven vrijwel op 66n
hoogte. Over de andere graansoorten ontbreken nadere
berichten.

Nederland. Nog steeds komen tamelijk veel ladingen
binnen voor België, welke in verband met de inmiddels
weer beëindigde staking te Rotterdam gedeeltelijk naar
Amsterdam gedirigeerd werden, terwijl twee schepen van Rotterdam naar Vlissingen vertrokken. Voor ons land zelf
kwam in de afgeloopen week niets binnen.
Zie den Staat van noteeringen en aanvoeren hiernevens.

SUIKER.

F.O. Licht bericht, dat in D u i tse h land de stand der
bietvelden overal zeei gunstig is. Eene periode van warm
en in hoofdzaak droog weer wordt nu gewenscht, teneinde
het suikergehalte, dat door den grooten watertoevoer tijdelijk.
tot stilstand gekomen is, verder te ontwikkelen. In Oosten-
rij k-H o n ga rij e was de weersgesteldheid zeer bevorderlijk
voor de ontwikkeling der bieten en kan bij den grooter.en
aanplant een ruime oogst verwacht worden. Daar echter
de brandstoffenvoorziening voor de. fabrieken nog niet ge-
regeld is, kan men nog niet zeggen welk gedeelte van den oogst
ook werkelijk tot suiker verwerkt zal worden. In Hongarije
verwacht men van regeeringswege eene verhooging van den
suikerprijs om tegemoet te komen aan cle verhoogde kosten
van verwerking. In F r a n k r ij k werden dit jaar slechts 68.550 H.A. aangeplant tegen 71.882, 77.506, 84.318 en
242.337 H.A. in de vier voorafgaande jaren.

De zichtbare voorraden worden als volgt opgegeven:

1018

1917

1916
Duitschland’12 1

‘) 400.000

250.000

515.000tons
Sept.

Totaal

2.205.206

2.007.385

2.440.391 tons

*
Raniing.

0
1917/16/15.

2)

1916115’14.

Uit Java kwamen geen nieuwe berichten binnen
sedert
het vaststellen der verhoogde verkoopprijzen.

NOTEERINGEN.

Londen
An,,icrdam
New York
Dato
per
Tate,
While
A
G
inerk.

96%
Oct/Dec.
Cubes

1
Java,
ltd
Cenirlfugala.
No.
1
fo
b.

17 Aug. 1918….
f

6419


60,55
,

-‘
64/9
121…

60,55
17 Aug.1917….,,

5319
18/6
3416
7,52
1
/2
9

,,

1918……

17Aug.1916….,,
26/
47/1’/


5,75
21Juli

1914.
…..
,

11Jaa
181-


3,26

RUBBER.

In het begin der afgeloopen week was de stemming
tamelijk vast, daarna trad eenige reactie in. De fluctuaties
bleven echter tot een minimum beperkt en de week sluit
nagenoeg op dezelfde noteeringen.
Met betrekking tot de maatregelen aangaande de invoeren
in de Vereenigde Staten deden verschillendé tegenstrijdige
berichten de ronde. Ten slotte bleek echter het bericht, als
zouden de invoeren voor Aug./Sept. een vermeerdering aan-
wijzen tegenover de vorige maanden, niet juist te zijn. Voor
deze maanden werd het kwantum bepaald op 16.000 tons,
hetgeen geenszins een vermeerdering beteekent tegenover
April/Mei/Juni.

De noteeringen zijn:

einde voorafgaande week
Prima HeveaCrêpe loco/Sept.
2/18/
4

2/2
Oct./Dec.
2/2
3
/
4

. 2/3
Jan./Juni 2/4

2/4
smoked Sheets 1 d. minder.

1 d. minder.
Hard cure fine Para loco .. 3/-
1
/4

3/-
1
/

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands).

I9Aug.’
1
8I2Aug.’I8I5Aug.’I8
2
0
Aug.’I7I19Aug.’I6

New York voor
Middling

. .
35,60e
32,45e
31,50e 25,10e 14,45e
New Orleans voor Middling
30,25e
29,25 c
28,25 c
26,- c
14,13 c
Liverp. v. Good
Midd.Texas..
24,80d 23,36d
21,02d’)
19,70
da)

8,86d
8)

‘) 2 Aug. 1918.
2)
Middling Amer. ) 18 Aug. ’16 Middling.
.American.

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’18
Ovcreen&omstige perioden
tot
9Aug.1918
1917
1916

Ontvangsten Gulf-Havens..

11

Atlant. Havens
42 48
)
70
3
Uitvoer naar Gr..Brittannië
46
34
‘t Vasteland.
86
32
46
Japan etc…

13

Voorraden in duizendtallen
9 Aug:’18
9Aug.’17
9Aug.
16

Amerik. havens ……….
846 538
490
665
288
290

.

61
84
Binnenland

………….
New York

……………

145
116
New Orleans

………….
Liverpool

……………
237
1
)
270
677

‘) 10 Aug. ’18.

I
Aug.18
Overeenkomstige perioden
tot

6
Aug.
I8
1917

1916

89

:
‘:
p164
57
81

26

Voorraden in duizendtallen
16Aug.
’18
16Aug.
’17
16Aug.
’16

804
486
423
Binnenland …………..
251
278
Aanerik. havens ………..

New York

…………..

71
73
.635


.
98
110
New Orleans ………….
Liverpool

……………
216 ‘)
231 647
1)
17 Aug. ’18.

-.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:
Data Ijzer
Cle,,.
No.3

I

K
OPC
ianar
Tin
Lood
Zink

19 Aug. 1918.
.
nom.
122.-/-
381.10/-
30.10/-
52.-1-
12

,,

1918..
nom.
122.-1-
388.-/-
30.10/-
52.-1–
17 Aug. 1917..
nom.
120-1-
244.-/-
30.101-
-.-1-
18 Aug. 1916..
nom.
113.-/-
169.5/-
29.151-
54.-/-
20 Juli

1914..
51/4
61.-1-
145.15/-
19.-/-
21.10/-

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.

17 Augustus 1918. Van Zuid-Amerika wordt bericht, dat
verscheping van stukgoed naar Noord-Amerika thans ook
onder regeeringstoezicht staat. Vrachten worden niet meer
genoteerd. De maximum timechartervracht voor zeilschepen
van La Plata Rivier naar de Vereenigde Staten werd ver-
hoogd tot $ 20.50 op de net. form. Verschepingen naar
Skandinavië geschieden thans ook onder regeerings-contr6le;

Jiamourg

,p

Oostenrijk
1
‘)

250.000*
305.000e

478.000*

Frankrijk
1
2)

39.012 58.525
141.454
Nederland
15 Juli
52.922
98.875
15.065

België
1 Febr.
1.14.548
106.251 71.358
Ontvangsten Gulf-Havens.. Engeland
1 Nov.
‘)

259.929
135.699
195.267
,,

Atlant. Havens

Totaal
Europa
1.116.411
954.350
1.446.135

tons
Uitvoer naar Gr. Brittannië

V. S. v. N. A.
20 Juni
76.711
309.014 248.717
,,

,,

‘t Vasteland.

(jubahavens
19
.

,,
1.012.084
744.021
745.539
,,

,,

Japan etc…

754

ECONOMISCH-STAfISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

de

vrachtvergoeding is nog niet bekend. De laatste note-
_____________

KOLEN.
ringen waren voor zwaar graan.naar Noorwegen 150 Kronh
ardiff
Oosik. Engeland
en naar Zweden 190 Kronen per ton.

T
Data
Bar-
Genua

1rt
1

Plala
Rotte,-
1
Gothen.
In Sanje worden maatregelen overwogen, welke beoogen
dQ geheele

Spaansche vloot onder staatsbeheer te brengen. deaux
Said
RIVICI
dam
burg

De vrachten waren als gevolg daarvan lager.:

Door de Britsche. en Amerikaansche Regeeringen weFd
12/17 Aug.1918

691-

101/3

2001-

1201-

Kr.200
een vergoeding voorgesteld voor in beslag genomen Neder-
5/10

,,

1918

691-

10113

200
1

1201-

,,

205
landsche schepen, welke verloren gaan. De aangeboden ve’r-
13/18 Aug. 1917

691-

101/3

1551-

110/-

190
goeding wordt door de reeders te laag gevonden, omdat ver-
14/19 Aug. 1916

34/-

63/3

6716

38/-

f
6,50

,,

.26
vanging van verloren gegane schepen tot de door de Geab-
Juli 1914 Ir
.
7,—

7/-

713

14/6

312

41-
socieerden vastgestelde prijzen thans niet mogelijk is. Onder-
handelingen hierover worden noggevoerd.
.

DIVERSEN.

.
1
Bombag
Birma
V!adio-
Chill
De. scheepvaart op. Skandinavië

werd inmiddels hervat,
Ofschoon alle punten reeds sedert eenige weken geregeld
Data
We,,t
Europa
West
Europe
atock
We,t
West
Europa
waren, heeft
:
de hervatting van de vaart gewacht op rati-
1

(d. w.)
(rij,t)
Europa
(ialpeter)
ficatie

van de overeenkomst..

Van

de 50.000 ton scheéps-
ruimte zullen 10.000 ton voor motor- en zeilschepen beschik-
12/17 Aug.

1918….

2751-

5001-

190/-
baar gesteld worden. Pogingen worden gedaan om de thans
5110

,,

1918.. ..

2751-

500/-

1901-
in Skandinavië liggende schepen spoedig naar Holland t’e
13/18 Aug.

1917….

475/-

185/-
laten komen, om andere schepen in plaats daarvan uit’
1

14/19

Aug.

1916.. ..

1101-

1501-

—-

140/-
laten gaan.
Juli

1914….

14/6

16/3

251-

22/3
GRAAN.

.1
RIJNVAART.
Week van 5 tot 19 Augustus 1918:

Petro-
grad
1
Odessa
Ati. Kust
Ver.

taten
San Lorenzo

Data
Ln/
R dam

Rtter-
dam
De laatste twee weken hebben zich, evenals de voorgaande,
Roiter-
1
Bris tol
Rotte,.
Enge
dam
Kanaal
dam
land
door een buitengewone stilte in het Rijnvaartbedrijf geken- merkt. Zoowel tusschen Duisburg en Mannheim als Rotter-

12117 Aug. 1918

501—

225/-
dam en Ruhrort was het aanbod van vracht en sleepwei’k

5/10

,,

1918

1

501-

2251-
zeer gering, zoodat de prijzen dalende bleven. Voor sleepwerk

13/18 Aug. .1917

f

,-

30/-

f
52,25 14216
van Rotterdam naar de Ruhrhavens werd het 40 cents tarief

14119 Aug.

1916

,, 15,— 12/4
1
/3
,, 110,- 1581-
genoteerd, terwijl de sleeploonen van Ruhrort naar Mannheim

Juli

1914

lid.

7/3

1/111/
4

11111/
4

12/-

12/2
tusschen 9 en 10
1
/2
pf.

per Centner varieerden. De vracht
van de Ruhr naar Mannheim werd met Mk. 2,— onveran-
Graan Petra grad per guarier van 496 lbs. zwaar, Ode,,sa per Unit. Ve,.
derd genoteerd.
Staten per quaricr van 480 ibo. zwaar.
De waterstand was weder iets wassende.

Cauber ,Pegel
Overige noteeriigen per ton van 1015 K.G.
wees aan het einde der week Meter 2,21 aan,

ADVERTENTIËN

II

De N.V. Nederlandsde Huiste
*
lofoonlvlaatsdhappij

ROTTERDAM

‘s-GRAVENHAGE

GRONINGEN

Telefoon 3600

Telefoon
H
280, 300

TIefoon 1555

levert
uit voorraad
TELEFOON-, SCHEL-, ELEcTR. KLOK-INSTALLATIES,
eto.,

in huur en
koop.

Herstelt en onderhoudt onder garantie ook alle niet door haar uitgevoerde installaties.

PROSPECTUS GRATIS.

G E B R 0 ED E R S C H A B 0 T
KONINKLIJKE

.
ROTTERDAM

f

.

.
-HOLLANDSCHE


LLOYD

KASSIERS en
MAKELAARS
in AS’URANTIËN
AMSTERDAM

Deposito’s.

Rekening-Courant.

Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-
Geregelde

koop van Fondsen.

Bewaarnerning en Administratie van Effecten.
Passagiers-

en

Vrachtdienst

met nieuwe, moderne

.
post-stoomschepen

Oorlogs-. Trnspôrt-, Casdo-. Brand-. Diefstal- e. a. verzekeringen
TUSSCH
EN
van elken aard.

AMSTERDAM

DÉ’SPAARNE-BANK
.
EN

HAARLEM
ZUID-AMERIKA
Gestort Kapitaal en Reserves
f
1.184.000,—
VIA
REKENING-COURANT
1
CREDIETEN, INCASSEER{NGEN,ASSURANTIËN,

WISSELS,

EFFECTEN,

COUPONS, PROLONGATIEN, DEPOSITO’S, ENZ.
NEV YÖRK

21 Augustus 1918

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

755

ONTVANG

EN
BETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSTERDAM
Internationale_

KAPITAAL
EN REsERvEN f5.500.000,—
f3ank

DEposITo’s VOOR 1 JAAR FIXE â
4
PCT.
voor

waarbor
GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.,
te Grontnn.

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR
GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.

DE RENTE KAN
NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
II4I
t

1
/
panbtteVQfl

OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.
IJ
‘i.#’

TOT
OLH

IOLR5VØN
0710
VEREENIGDE CHEMISCHE FABRIEKEN

Telefoon: 2053, 2072 en 2073

Hoofdkantoor: Haringvliet No. 100

Telegram.Adres:
,,RODUMA”

ROTTERDAM

KUNSTMESTSTOFFEN

Fabrieken te:
KRALINGSCHEVEER,
ZWIJNDRECHT
en GRONINGEN

PRACTISCH EFFECTENBOEK

MAATSCHAPPIJ

voor

Soheeps- en ‘Werktuigbouw
ter vereenvoudiging van administratie en
ten gebruike voor de vermogensbelasting

,,FIJENOORD”

ROTTERDAM
Prijs f 1,25

Kruisers

Torpedobooten
Verkrijebaar bij den Boekhandel en hij NIJGH
&
VAN DITMARS UITG.-MlJ, Rotterdam

Onderzeebooten

Mailstoomchepen

Vrachtstoomschepen
HELDRING
&
PIERSON

BaggeTmater.iaal

B A N K 1 E R S

Machine-installaties
‘s-G raven hagè, Korte Vijverberg, hoek Doel en straat.

tot 65000 P.K.
KLUISINRICHTING.

Scheeps-Zoelly-Turbines
Bewaarplaats’voor Koffers met waardevollen inhoud en

Mac.hines en apparaten voor
EIGEN BRANDKASTEN.
Suikerfabrieken, enz.
Verzekering tegen alle gevaren aan bewaargeving verbonden.

NUGH
&
VAN DITM-AR’S

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

1

WIJNHAVEN 111-113 .-

ROTTEFDAM
t
.-

TELEFOON 7841-7842-7843-7861
1

BIJKANTOREN te AMSTERDAM. ‘a-CRAVENHAGE en HA’ARLEM

Belast zich met het verzorgen van

uitgaven en tijdschriften op elk gebied

…BERGHS,

…..

VAN
DEN

Margarine-Fabrikanten, Rotterdam

756

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Augustus 1918

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATA VIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, CHERIBON, HONGKONG, INDRAMAJOE,
MEDAN, MENADO, PEKALONGAN, PROBOL1NGGO, SEMARANG,

SINGAPORE, SOERABAYA, TEGAL, TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal
/
35.000.000,—

Reserven /17.400.000,-

N. V. W. van Opiel’s”

Stoomboot en Tpanspoptondepnomingen

OLIEFABRIEKEN

,,
ALVE

DÈLFT»

ROTTERDAM
TE DELFT

Reeders, Cargadoors, Expediteurs, Zeebevrachtillgsagelltell

Telegramadres: FIAT,

Telefoonnummers: 1958,
1977, 1997.

ARTIKELEN:

Delftsche Slaohe

Arachide.olie

Sesam-olie

GEBROEDERS SCHE’UER
olie

Assuradeurs en Assurantiebezoiers
Plantenvet Delfia
Expediteurs en Cargadoors
t
Cocos-olie N. OF.

AMSTERDAM EN ROTTERDAM
Grondnoteiikoeken en -meel

Verzekering van Koopmansgoedeien tegen
Sesamkoeken en -meel

transport, molest, brand en diefstal- tegen
Cocosmeel

concurreerende premiën.

NAAMLOOZE,VENNOOTSCHAP

Wilton’s Machinefahrieke’nScheepswerf

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Drie droogdokken met lichtvermogen tot
14000
ton

Dwarsheiling

Drijvende kranen met iichtvermogen tot
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

WERKS POOR, AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines

Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken

Polderbemalingen

Rollend Spoôrwegmatêriëel

Ijzerconstructiën

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN


W
.,

H. MULLER
&
Co.’

REEDERS EN KOOPLIEDEN

HOOFDKANTOOR:
‘sGRAVENHAGE

HOLLAN D-AMERI KA

GEREGELDE AFVAARTEN TUSSCHEN

ROTTERDAM en NEW YORK, BOSTON, PHILADELPHIA,

BALTIMORE, NEWPORT NEWS, NORFOLK, SAVANNAH
I

NEW ORLEANS, CUBA, MEXICO en NEW YORK—JAVA.

Voor inlichtingen wende men zich tot de

HOLLAND-AMERIKA LIJN, WILHELMINAKADE, ROTTERDAM

Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij

Rotterdam

Filialen: AMSTERDAM

IJMUIDEN
-J
LEEUWARDEN

HARLINGEN

ENGELSCHE STEENKOLEN

GEREGELDE LIJNEN VICE-VERSA:

ROTTERDAM

LONDON; ROTTERDAM

HULL/GOOLE; ROTTERDAM

NEWCASTLE;

ROTTERDAM—LEITH

UTRECHT

POSTBUS 40
R. S. STOKVIS
&
ZONEN Ltd

ROTTERDA?

EEN1GE FABRIKANTEN PAN DE UTRECHTSCHE

FIJNE TAFELMOSTERD

AA

P. Cbs
&
Loembruggdll

LElDEN
Groote voorraden van artikelen op industriëel gebied

Opgericht 1 Mei 1766

Tel. Intercomm. 370

Telegr.-Adre.:CLOS
De Erven de Wed. J. van Nelle

Sajetten en Wollen
RO
TTERDAM

Garens voor Hand-
Tabaks- en Sigarenfabrieken

en Machinebréien
‘Koffiebranderij

Theehandel

21AUGUSTUS 1918

3-
JAARGANG No. 138

ECON OMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

ANNO 1618

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

BLAAUWHOEDENVEEM

VRIESSEVEEM

AMSTERDAM

ROTTERDAM

ANTWERPEN

EXPEDITEURS

MAATSCHAPPELIJK

1

RESERVE-

KAPITAAL:

FONDSEN:

f10.000.000,-

f 1.639.297,151

EXPEDITIE

RUBBER-

IN-
EN UITKLARING

ETABLISSEMENT

‘ASSURANTIE

KINA – ETABLISSEMENT

PAKHUIS EN SILO-GEBOUW
,,Sî.
JOB”, ROTTERDAM

BEÈEDIGDE WEGERS EN METERS

BEWARING
VAN
KOOPMANSGOEDEREN
TEGEN
UITGIFTE
VAN
,,CEDULLEN
AAN
TOONDER”

WELKE LEVERBAAR EN BELEENBAAR ZIJN

MODERNE
KOEL-
EN VRIESINRICHTINGEN
TE AMSTERDAM EN ROTTERDAM VOOR HET OP LAGE
TEMPERATUREN BEWAREN VAN AAN SPOEDIG BEDERF ONDERHEVIGE LEVENSMIDDELEN EN HANDELSWAREN.

CORRESPONDENTEN:

TE LONDEN: BRITISH BLAAUWHOEDENVEEM, LTD., 1 MINCING LANE, E.C.

BIJKANTOOR TE LIVERPOOL.

IN NED. INDIË: ,,HET’INDISCHE VEEM” EN ,.DE SCHEEPSAGENTUUR”, BATAVIA, ENZ.

MOTOR LOCOMOTIEVEN

TRANSPORTWAGENS

VOOR ALLE DOELEINDEN

AANLEG VAN

FABRIEKSSPOOR

Lr —SPUORWEGMATERIEEL— JI

DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGENTUUR

MAASSLUIS EN HOEK VAN HOLLAND

Belasten zich met het rapporteeren van schepen en het

behandelen van scheepszaken op den Nieuwen Waterweg

NIEUWE BERGING-MAATSCHAPPIJ

MAASSLUIS

Contracteeren voor het bergen van gezonken schepen en

ladingen, op de rivieren en buitengaats; belasten zich met

het instellen van duikeronderzoek, enz. enz.

NEDERLANDSCE

TRT4ÂTLATNTISCHE

HYPOThEEKBANK. TE AMSTEIU)AN
‘/ER,KT IN CANADA MET EIGEN K.AJ.JTOREN
D[RECI

E:J.MEEB TE AMBTERDAII. LDR000LEE.VEP FORTUYN TE WftJN1PEG

5
en
6Db
IN3TUKKEN VAN
0
1000,_.500,_EN
fioo,_
AFGIE TEGEN BEUPZPÇOEP

MAD
IA)X’&
Cus

ROTTERDAM,

BANK
‘s-GRAVENHAGE,

Zuidbiaak 56

Kneuterdijk 13

KAPITAAL f
8.000.000,— VOLGESTORT

Directie:
P.
J.
VAN OMMEREN, Jhr. D. F. REUCHLIN, S. S. BOSMAN JR.

Raad van Commissarissen: Mr. J. A. LOEFF.J. RIJPPERDA WIERDSMA, A. C. MEES en Mr. A. J. MARX

NUGH & VAN DITMAR’S BOEK. EN HANDELSDRUKKERIJ. ROTTERDAM

Auteur