Ga direct naar de content

Jrg. 24, editie 1234

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 23 1939

S AUGUSTUS 1959

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economisch-Statistische

Berl”chten’

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER
UITGAVE VAN HET NEDERLAI

24E JAARGANG

WOENSDAG 23 Al

COMMISSIE VAN REDACTIE:

P. L’ieftinck; N. J. Polak; J. Tinbergen;

H. M. H. A. van der Valk; F. de Vries.

M. F. J. Cool – Secretaris van de Redactie.

Redactie-adres: Pieter de Hoochweg 122, Rotserdam.

Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Advertenties voorpagina f 0,50 per regel. Andere pagi-

na’s f 0,40 per regel. Plaatsing bij abonnement volgens

tarief. Administratie van abonnementen en advertenties:

Nijgh d van Ditmar N.V., Uitgevers, Rotterdam, Am-

sterdam, ‘s- Gravenhage. Postchèque- en giro-rekening

No. 145192.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in

Nederland f 16,—. Abonnementsprijs Economisch-St atis-

tisch 41 aandbericht f .5,— per jaar. Beide organen samen

f 20,– per jaar. Buitenland en Koloniën resp.. f 18,—,

f 6,— en f 23,— per jaar. Losse nummers 50 cent. Dona-

teurs en leden van het Nederlandsch Economisch Instituut

ontvangen het weekblad en het Maand bericht gratis en

genieten een reductie op de verdere publicaties.

INHOUD:

BIz.

De mechanisatie in den Nederlandschen landbouw door

• J. Borring………………………………..628

De invoer van fabrieksartikelen in de Nederlandsche

Ant-illen en het aandeel daarin van de andere rijks-

deelen door
Dr. W. C. Klein ………………….. 629

De Rijksmidclelen over Juli …………… ……….
631

AANTEEKENINOEN:

De Mendelssohn-débâcle …………………….
633

Ontvangen boeken …………………………
634

MAANDCIJFERS:

Overzicht van den stand der Rijksmiddelen ………
634

De zichtbare suikervoorraden in de wcreld ……
635

Statistieken:

Groothandelsartikelen ……………………………..636-637
UeIdkoersen-VIsseIkoersen-Bankstaten
……………..
635, 633

IDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

JGUSTTJS 1939

No. 1234
4

GELD-, KAPITAAL. EN WISSELMARKT.

Nadat in de vorige verslagweek de flauwe houding van
den- Gulden al-s redh

tetree’ksah uitvloeisel van de Mendel-s-
sohn-déconfiture het m-éest opmerkelijke vet-schijnsel op de
internationale wisselmarkten was,

is deze week een verbe-
tering ingetred-en. Van
1.85%
resp.
8.69
‘hers-telden zÂdh
de no’teerin-gen -van Dollars en Pondeai tot
1.86%
en
8.73w
waarna weer een lichte reactie ‘intrad. Men mag-aannemen,
dat nog belangrijke posten niet zijn ‘afgewikkeld, en die
we’tepsch’ap blijft dan ook een pressie op de stemming
voor den Gulden uitoefenen. Anderzijds Leerseh’te op de
– eerste dagen na ‘het bekend worden van de débê.cle en
den ‘toen onts’tanen druk -op ‘den contanten Gulden vrjr al-
gemeen de opvatting, -dat d-e koersdr-uk tijdelijk moest zijsi,
althans niet blijvend in dezelfde mate zich -zou doûn gel-
den. Lm-mers, de -beweging was al-leen veroorzaakt, doordat
op de contante -markt een geconcentreerd aanbod onitstond
ter ‘liquidatie van later vervallende termijnen. Ware de
liquidatie aldus geschied, dat •te,lkens de vervallende pos-
ten werden ‘afgewikkeld, dan zou de toestand niet -anders
zijn geweest dan wanneer de posten hun normaal verloop
hadden gehad. Immers, ook dan eou Mendelssohn al-s -koo-
per -van Poniden en Dollars deze contant hebben verkocht oflder prolongatie van de teiimijuposten:
Toen echter deze venkoopen uit ‘hoofde van liquidaties, die aadei-s over eenigen tijd verdeeld zouden -zijn, achter
den rug waren, moest een Iheretel in-treden, omdat -het over

heerschen’de aanbod weg’viel. Zooals gezegd, iblij’ven er nog
boei wat posten boven de markt hangen, maar ‘als deze
geleidelijk vereffend worden, aullen deze op gemelde gron-
‘den geen anderen invloed op de contante ‘koersen hebben
dan bij •normalen afloop, -behalve natuurlijk wanneer de
ter-inij-niverkoopers rente-arbitrage ‘hebben toegepast en, als
-gevolg van de dal-ing der ter’mijn’aigio’-s nu -de groote ter-
rnijnkooper is weggevallen, deze posities afwik’kelen.
In dit verband dient ook nog bedaciht
te
worden, dat de
latenite tendens tot dru:k op den Gulden, d-ie in de door de
firnia Mendelssohn elders opgenomen cred-ieten schuilde – al. -in verband met de vraag naar bui’tenl-andsche vadu-
ta’s op ht moment van teru-gbeta.liug dier ‘voorschotten –
door de déconfi.ture is weggevallen. Al met al

is het moei-
lijk te voorzien, hoe het verdere verloop van ide wissel-
markt zal zijn. Eenerzijd’s kan een ‘herstel verwacht wor-
den na de door -geconcentreerde G-ui’densvraag veroorzaak-
te koersd’alingen, anderzijds
ie
moeilijk te voorspellen, wat
de invloed dr ‘af w-ilckel’ing der nog n’ie-t ‘a.fgedakte con-
tracten zal ‘zijn, hetgeen weer voornamelijk saaneizh-angt
-met den omvang dar •ren-te-aiibitraige.
Wat betreft P-onden, wordt de onzekerlheid nog versterkt
door de factoren, die speciaal op ‘het -koe’i

nve’rloop van deze
valuta invloed uitoefenen. Alles wijst er op, dat de mone-
taire autoriteiten in Londen- weers-tand moeten -bieden aan
een ‘zeer zwaren druk. Ondanks de maatregelen – al-s men
de typisch iduigelsche ,,-voorschi-iften” nl-s -zood-an-ig mag
aaeimerken – tegen kapitaalenport schijnt ‘toch een rerj
omvangrijke kapitaalbeweging te -bestaan, die natuurlijk
mede veroorzaakt wordt d-oor liquidatie -van bu-i,tenl’and’sch
Pondeubelang. Daarbij komt de -normale sei’zoensdruk op
het Pond en de eisehen, die de ‘bewapening en de leeniu’gen
aan geallieerden aan de Engelsclhe betalinigsialans -s-tellen.
De con-tante koers wordt nog steeds gesteund, maar de
ter-mij nnoteeri’ngeu wijzen op toenemend wantrouwen in
het -verdere verloop. –
Op de •geldm-a.rkrt was wei-ni-g -verandering
te
conatatee-ren, -de beleggiru’gsmarkt was ongeanimeerd, socmsnige staats-
fondsen bereikten den laagsten ‘koers vanihht jaar, en i’n -het
begin vun de nieuwe week zette deze tehdens zich verder
voort, vaardoor bijv. d-e
3-3
srbaa’tsleeiiiing op
93
kwam.

628

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1939

DE MECHANISATIE IN DEN NEDERLAND-

SCHEN LANDBOUW.

De toepassing van machines bij onzen landbouw –
geen nieuw verschijnsel – schijnt de laatste jaren in
versneld tempo toe te nemen.
Mechanische hulpmiddelen hebben zich reeds lang
een plaats veroverd op de boerderij. De dorschmachine
had al voor den wereldoorlog den vlegel zoo goed als
geheel verdrongen. Ook het maaien van gras met de
zeis behoort sinds jaar en dag tot de uitzonderingen.
Den laatsten tijd trekken vooral de vorderingen
van het machinaal zichten de aandacht. Door de
werkstaking in Groningen tijdens den oogst in 1929
deed men daar goede ervaringen op met de zichtma-
chine. Momenteel is het handzichten in Noord-Gro-
ningen bijna geheel verdwenen. Het bleef zelfs niet
alleen bij mechanisch maaien; de graanmaaier-zelf-
binder komt meer en meer in zwang, vaak voortbe-
wogen door motortractie.
Op de drooggelegde gronden in de Wieringermeer
is veel geëxperimenteerd met landbouwmachines. De
mechanisatie is hier ver voortgeschreden. Bovendien
stimuleerde het voorbeeld andere gebieden.
De graanverbouw – die gedurende de crisisjaren
vrij sterk uitgebreid werd, als gevolg van de teeltbeper-
king van andere gewassen – is, althans op de groo-
tere bedrijven, hard op weg geheel gemechaniseerd
te worden. Bij de bewerking van gras tot hooi spelen
mechanische hooischudders en hooiharken een steeds
grootere rol. Maar ook voor de arbeidsintensieve gewassen – zooals aardappels en bieten – worden
in toenemende mate machines gebruikt.
De invoering van motortractie is nog in opkomst.
Men maakt gebruik van tractoren, zoowel als van
voor dit doel omgebouwde tweede- of derdehandsche
auto’s. De motortractie brengt niet alleen een ver-
mindering van het aantal paarden met zich mede,
maar beteekent tevens een belangrijke besparing op
menschelijken arbeid, daar arbeidsmachines van groo-
tere capaciteit gebruikt kunnen worden.
Statistische gegevens over het aantal machines of
groote werktuigen in gebruik bij den landbouw zijn
in ons land niet beschikbaar. Het eenige wat bekend
is zijn de invoercijfers. Deze vertoonen een sterk
conjunctureel beloop. In de ergste depressiejaren,
1932/3, was de invoer het laagst, nadien is er vrijwel
over de heele linie een stijging te constateeren. De
totale invoer van landbouwmachines was in 1936 en
1937 weer grooter dan in 1930, maar in 1938 kleiner.
De grootste toeneming laten de zaaimachines, graan-maaier-zeifbinders en de tractoren zien.
De invoercijfers alleen kunnen evenwel geen juisten
indruk geven van den omvang der mechanisatie. Ook de hinnenlandsche productie zou men moeten weten.
Deze schijnt evenwel voor de groote landbouwmachi-
nes van minder heteekenis te zijn dan de invoer.
Om tot betrouwbare conclusies te komen, zou men bovendien nog de voorraden bij den handel en den
gemiddelden levensduur van elk soort landbouwma-
chine moeten kennen.
Eenvoudiger zou het zijn om per drie of vijf jaar
de inventarisatie in den landbouw ook uit te strekken tot dit onderwerp.

Beperkte mogelijkheden in ons land.

Niet voor elk bedrijf zijn de voorwaarden voor
mechanisatie even gunstig. Men moet voldoende em-
plooi hebben voor een machine om de kosten van aan-
schaffing, onderhoud en gebruik eruit te halen. Dit
houdt in, dat de bedrijven niet te klein mogen zijn.
In Nederland overheerscht in aantal het kleinbedrijf.
Slechts 13 pOt. van het totaal aantal bedrijven is
grooter dan 20 ha. Dit maakt evenwel ruim
42
püt.
uit van de totale oppervlakte cultuurgrond, in ge-
bruik bij den landbouw.
De versnippering van den cultuurgrond in kleine
perceelen met een ondoelmatigen perceelvorm – zoo-

als veel voorkomt in het Oosten en Zuiden van ons
land – belemmert het gebruik van mechanische hulp-
middelen ook zeer. Ongetwijfeld zou toepassing van
de ruilverkaveling de kansen van de mechanisatie
in deze streken zeer verhoogen.
Wel is het mogelijk, om gemeenschappelijk een
machine te gebruiken. Een heel geslaagde samen-
werking is het coöperatieve gebruik van de dorsch-
machine. Voor dit doel leenen zich evenwel niet zoo-
veel landbouwmachines. Vooral niet diegene, waarvan
het gebruik samenhangt met gunstige weersomstan-
digheden en waarvan het onderhoud niet is opgedra-gen aan een derde.
Niet elke tak van landbouw leent zich evengoed
voor mechanisatie. Hoe meer persoonlijke zorg en
individueele behandeling vereischt worden, des te
moeilijker is de toepassing van de machine. Daarom
bieden de veehouderij en de tuinbouw relatief min-
der gelegenheid tot mechanisatie dan de akkerbouw.
Maar ook in den akkerbouw hangt er veel van af,
welke gewassen worden verbouwd; zoo zijn de granen hiervoor beter geëigend dan hak- en peulvruchten.
Hoewel de mechanisatie in ons land dus allerlei
hinderpalen op haar weg vindt en de mogelijkheden
daardoor beperkt worden, zijn voorloopig deze moge-
lijkheden nog lang niet alle uitgeput.

Eenige sociaal-economische aspecten.

Mechanisatie in den landbouw heeft op zichzelf
vele voordeelen; het werk, dat in den landbouw door
de machine kan worden overgenomen, is vaak zeer
zwaar en eentonig. De machine brengt juist in den
landbouw groote verlichting van veel gezwoeg. De
landbouwer ziet in de machine meer zijn sterke hulp,
dan het ijzeren monster, dat hem tot slaaf maakt.
De behoefte aan arbeidskrachten in den landbouw
vertoont groote toppen – bijv. in den oogsttijd. Door
het inschakelen van machines kan deze extra-behoefte
aan menscheljke arbeidskracht sterk verminderd wor-
den. De arbeidsreserve kan dus kleiner zijn. In een
tijd van groote werkloosheid durft men dit evenwel
nauwelijks een voordeel te noemen.
De groote drijfveer voor mechanisatie is echter de
belangrijke verlaging van kosten, die optreedt. De
huidige prijzen van agrarische producten bieden
slechts geringe winstmogelijkheden. Door den nood
gedwongen wint de zuiver zakelijke, commercieele in-
stelling meer en meer veld onder de landbouwers-
werkgevers. Want de kostenverlaging wordt hoofdza-
kelijk verkregen door besparing op het arbeidsloon. Vroeger trachtte de boer de arbeiders nog meer aan
het werk te houden, nu weet men, dat een steun-
apparaat klaar staat. Sociaal gevoel wijkt terug voor
het streven naar rentabiliteit.
Hoezeer de werkgelegenheid is afgenomen, blijkt uit
een onderzoek, verricht onder auspiciën van de Di-
rectie van den Landbouw
i)
Het onderzoek had be-
trekking op kleistreken met akkerbouw in de pro-
vincies Friesland, Zeeland, Groningen en Zuid-Hol-
land.

In.dexcijfers van de wei-kgelegenheid per ha
(1927/’28 = 100).

Friesland
Zeeland
Gro.
ningen
Noord-
Holland

1927—’28
100
100
100
100
1928-
1
29 104
100
100 100
1929 -’30
108
106
104 108 1930 —’31
92 100
93
100
1931—’32
84
95
76
97
1932—’33
85 88
77
90
1933—’34
62
81
75
86
1934—’35
56
80
75
81
1935—’36
62 82 75
77

Het meerendeel van de ongeveer 80 in het on-

1)
Gepubliceerd in het Rapport van de Commissie Van
der Waenden, bladz.
171.

23 Augustus 1939

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

629

derzoek betrokken bedrijven behoort tot de grôotere
en groote bedrijven. De beteekenis van den arbeid
van den bedrijfsleider en zijn gezinsleden is quanti-
tatief in verhouding tot den betaalden arbeid niet
zoo groot. De gegevens, waaruit de indexcijfers be-
treffende de werkgelegenheid per ha zijn berekend,
hebben alleen betrekking
0
1) den betaalden arbeid.
De sterke daling heeft verschillende oorzaken –
o.a. extensiveering, vergrooting van het aandeel van

den gezinsarbeici -, maar een van cle belangrijkste
is waarschijnlijk de mechanisatie en rationalisatie.
Degenen, die het meest kunnen profiteeren van cle
mechanisatie zijn de groote bedrijven. Naarmate de
bedrijven grooter worden, neemt de hoeveelheid vreem-
cle (betaalde) arbeid progressief toe en valt er dus
meer te bezuinigen op arbeidsloon. Voor een bedrijf,
dat bijna geheel kan drijven op de arbeidskracht van
den bedrijfsleider en zijn gezinsleden, bestaat er wei-
nig gelegenheid op den post arbeidsloon te bespa-
ren. Men kan één of ander laudhouwwerktuig aan-
schaffen om ook in druicke seizoenen geen vreemde
hulp noodig te hebben, of zichzelf den zvaarsten
arbeid te verlichten, maar met het werkloos maken
van eigen gezinsleden schiet men niets op. Dit maakt
het waarschijnlijk, dat de mechanisatie in hoofdzaak
op de grootere bedrijven – die ook overigens reeds
betere voorwaarden bieden – tot volledige ontplooi-
ing komt. De grootere bedrijven krijgen daardoor een
voorsprong, wat hun tot stand komen zeker zal bevor-
deren.

In Duitschiand en Engeland wordt de mechanisa-
tie van overheidswege gepropageerd. Beide landen
kampen met een tekort aan arbeidskrachten op het
platteland. In ons land is de toestand geheel anders.
Hier heerscht ook op het platteland een groote werk-
loosheid. Het bedenicelijke hij d& mechanisatie in den
Nederlandschen landbouw is, dat arbeiders uit hun
werk gestooten worden, die in het vrije bedrijf elders ook geen onderdak kunnen vinden. Weliswaar schept
de vervaardiging van landbouwwerktuigen in het
binnenland werkgelegenheid en verruimt eveneens de
invoer van landbouwmachines de mogelijkheden van
den uitvoer en daardoor ook de werkgelege:nheicl. Dit
kan in totaal evenwel bij lange na niet opwegen tegen
het verlies aan werkgelegenheid in den landbouw.
Daarvoor is additioneele productie nooclig.
Privaat-economisch geredeneerd heeft de boer ge-
lijk, – en het is zelfs zijn plicht – dat hij pro-
duceert met de geringste kosten. Het is evenwel zeer
waarschijnlijk, dat de besparingen, die de boer maakt,
niet opwegen tegen de lasten, die de gemeenschap
tengevolge van de vergrooting der werkloosheid te
dragen krijgt. Deze toestand komt niet alleen voor
in den landbouw, maar evengoed – zoo niet in ster-kere mate – in andere deelen van ons bedrijfsleven. De belangen van den enkeling en de volksgemeen-
schap loopen hier niet parallel. Het is echter juist
de taak van de Overheid te trachten zoodanige voor-
waarden te scheppen, dat de enkeling bij het nastre-
ven van zijn belangen tevens het volksgeheel dient.
Het al of niet overgaan tot mechanisatie is ten-
slotte een quaestie van kostenvergelijking. De hoogte
van het loon is hierin dus een belangrijke factor.
Niemand zal durven beweren, dat de bonen van land-
arbeiders nog verder naar beneden kunnen in ons
land. Zij zijn reeds zeer laag. Toch zou de mechani-
satie geremd kunnen worden en dus werlcgelegenheid
behouden blijven, indien de loonkosten verlaagd zou-
den worden. Het instellen van loontoeslagen zou dit
mogelijk maken. Waarschijnlijk is een systeem van
bevordering der tewerkstelling in de
bedrijven
met
behulp van loontoeslagen goedkooper voor de volks-
gemeenschap, dan werkverschaffing en uitkeering van
steun aan werkloozer. De concrete uitwerking van
een stelsel van boontoeslagen zal ongetwijfeld heel
wat moeilijkheden medebrengen. De huidige toestand
is evenwel uit nationaal-economisch gezichtspunt in
hooge mate onbevredigend. j.
HORIUNG.

DE IN VOER VAN FABRIEKSARTIKELEN IN

DE NEDERLANDSCHE ANTILLEN EN HET

AANDEEL DAARIN VAN DE ANDERE

RIJ KSDEELEN.

Levensmiddelen.

In aansluiting op mijn voorafgaande artikelen
1)

volgt hieronder een beschouwing omtrent de invoer-
mogelijkheden van enkele fabrikaten in de Neder-
landsche Ant,illen.
Melk.
Dit artikel dient grootendeels voor locaal ge-
bruik en een klein deel voor scheepsapjroviandeering.

De invoer van melk en melkpoeder bedraagt tezamen

f
390.000. De melk is meestal ongesuikerd-geconden-
seerd. Terwijl Nederland in 1936 voor ca. 30 pCt. in
den invoer van alle melksoorten, mci. melkpoeder, bij-
droeg, en ook tevoren zelden meer importeerde, werd
dit in 1937 75 pCt. Deze plotselinge stijging is te
danken aan het feit, dat de groote Amerikaansche
maatschappij, de General Milk Corporation, het kleine
deel van haar totalen afzet, dat zij in Curaçao plaatst,
vanaf 1937 in Nederland liet fabriceeren. Dit is ver-
moedelijk een valutakwestie. Nederland profiteert nu

van den inkoop van melk hier te lande en van het
arbeidsloon in de fabriek, die de Corporation hier
stichtte. Melk is, naast kaas, één van de zeer weinige
artikelen, die de Amerikanen op Aruba, zij het ook
onder een Arnerikaansch merk, uit Nederland be-
trekken.

Dat de vracht Europa—Curaçao, al is ze hooger
dan die Vereenigde Staten—Curaçao, geen beletsel
hoeft te zijn voor geslaagde concurrentie door Euro-
peesche fabrieken, althans bij hoogwaardige artikelen,
wordt door dit geval bewezen. Voor
melkpoeder
zal
dit ook wel gelden, maar deze invoer
(,f
68.000) komt
desondanks sinds jaren geheel uit de Vereenigde Sta-
ten. Toch is Nederland hierin gespecialiseerd en ex-
porteerde het hijv. in 1937 daarvan voor 5 millioen
gulden.
Boter.
Bij
kunstboter
verzorgt Nederland vrijwel
den geheelen import
(f
127.000 van de
f
134.000) en
dit is al vele jaren zoo geweest.
Bij de
natuurboter
leverden de Vereenigde Staten
en Denemarken samen voor
f
93.000 op een totalen
invoer van
f
224.000 en is Nederland’s positie bevre-
digend met een
cijfer
van
f
124.000
2
).

Geconserveerde groenten.
Bij een zoo hoogwaardig
product zal de vracht, evenmin als bij zuivel en
eieren, ertoe kunnen leiden, dat Nederland niet con-
curreeren kan met dit bij uitstek nationale artikel,
waarvan het in 1937 en 1938 (inclusief ged.roogde
groenten) voor ruim 2 millioen Gulden naar allerlei
landen uitvoerde. In onze Antillen leverde het voor

f
55.000, waarvan ca.
Y4
naar Aruba, en de Vereenig-
de Staten leverden voor
f
74.000, waarvan ca. naar
Aruba. Er is geen reden, waarom Nederland, waar-voor groentenexport een nationaal belang is, hierin
geen grooter aandeel zou krijgen
3).
Men bedenke,
dat wij nog steeds groenten moeten vernietigen en dat

‘)
Zie
E.-S.B. d.d.
26 Juk
en
2, 9
en 16 Aug. jl.
) Bij melk en boter moet overigens worden opgemerkt,
dat cle grondstof voor deze producten in Nederland, even-
als in ieder ander land, een kostprijs heeft, die ligt bovro
de opbrengst, welke verkregen wordt bij verkoop der pro-
ducten togen wereidmanktprijs. In verband daarmede en
ter voorkoming van de verarming van het Neclenlandsche boerenbedrijf worden dc producenten van de melk onder-
steu,nd uit bedragen, die door dan Nederla.ndsuhen consu-
ment worden betaald in den vorm van heffingen op in
Nederland vcrkohte producten. De voordeelen van meer
Nederlandsohen boterexpoi-t naar Curaçao zijn dus vooral
gelegen in de handhaving en uitbreiding van de Nader –
landsahe expoiitniarkten voor zuivelproducten, aangezien
aangenomen mag worden, dat in latere jaren ook de export
weer op een ten aanzien vtn de grondstof loonend prijs-
niveau zal komen.
3)
En
1938
bedroeg de invoer van geco.ns”rveende groenten
uit Nederland in Curaçao reeds
f
92.000;
wij gaan dus den
goeden kant uit.

630

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1939

onze busgroentenprod actie desondanks kortgeleden werd ingekrompen, omdat er niet voldoende export-
gelegenheid is!
Oouvernenzentsbestellinge’n.
Bij groenteconserven, aardappelen, zuivelartikelen, eieren, rijst, suiker, enz.
spelen de bestellingen van het Gouvernement van
Curaçao een zekere, hoewel geringe, rol. Zonder dat
mijn nasporingen volledig zijn, heb ik de meening
gekregen, dat door dit Gouvernement niet voldoende
op levering door Nederland of Suriname wordt aan-
gedrongen. Dit geldt zeker voor verfwaren, waarover
later.

Kleeding.

Ma.n.ufacturen en modewaren. )
Bij dezen import
speelt Japan een groote rol; zijn invoer, die grooten-
deels uit manufacturen bestaat, is in de jaren 1032-
1937 meer dan verzevenvoudigd; hij kwam van

f
386.000.— op
f
2.924.000.—. De manufacturen en
andere textielwaren maken hiervan
f
2.551.000.— uit.
In tegenstelling met Nederlandsch Oost-Indië wordt
Japan hier op den voet gevolgd door de Vereenigde
Staten met
f
2.024.000.— (mci. Portorico).
Dat Twente en Brabant vrijwel afwezig zijn, zou
de lezer, na ken.nisneming van dit laatste feit, niet
hebben durven voorspellen, maar toch is het zoo.
Nogmaals er op wijzende, dat bij zulke hoogwaardige
artikelen (eenige duizenden guldens per ton) de
vracht niet van veel gewicht kan zijn, wekt het ver-
wondering, dat de Vereenigde Staten zoo’n groot aan-
deel in dezen import hebben. Hier speelt de ge-
wendheid aan zekere merken een groote rol en vol-
gens sommigen steunen de Vereenigde Staten hun
uitvoer met verkapte subsidies. Van bevoegde zijde wordt dit echter tegengesproken. Wat de vracht be-
treft, blijkt deze hij melk, die een waarde heeft van
f 0.20 per kg reeds weinig invloed uit te oefenen, en natuurlijk is deze factor bij manufacturen van
f
2.-
tot
f
6.— per kg nog meer te verwaarloozen.
In 1937 voerde Nederland bij een totalen textiel-
import in Curaçao, exclusief garens, poetskatoen,
touw en zakken, van
f
5.459.000.— (artikelen 182 tfm.
216 der Ouraçaosche invoerstatistiek) slechts voor

f
123.000.— in, tegen de Vereenigde Staten inclusief
Porto Rico voor
f
2.024.000.— en Japan voor

f
2.551.000.—.
De invoerposten, die vrij groote bedragen ver-
tegenwoordigen en waar Nederland m.i. een veel te
kleine rol speelt in vergelijking met overig Europa en
de Vereenigde Staten,
zijn
de volgende zes:
Katoenen manufacturen (stukgoed).
Van het totaal van
f
339.000.— leverde Nederland
voor
f
13.000.—, de Vereenigde Staten voor
f 40.000.—,
Engeland voor
f
81.000.— en Japan voor

f
171.000.—. In deze posten zitten artikelen als ge-
bleekt katoenen stukgoed, waarvan Nederland voor

f
1.8.600.000.— naar Nederlandsch Oost-Indië lever-
de in 1937 tegen
f
1.600.— naar Curaçao en
f
3.500.-
naar Suriname.
5)
Voorts zit hierin geverfd, bedrukt
en boutgeweven katoen. De behoefte der kleermakers
op de Nederlandsche Antillen aan drill voor witte
en khaki-pakken valt onder dit artikel. De in de
volgende kolom afgedrukte tabel geeft een overzicht.
In een. Engelsch land als Britsch Guyana komen
van een invoer van katoenen stukgoed van ca. 700.000
dollar voor 633.000 dollar uit Engeland en voor 2000
dollar uit Japan; een en ander is het gevolg van een
doelbewuste nationale tarievenpolitiek.
Wollcn manufacturen (stukgoed):
Hierin zit veel halfwollen stof voor tropische
heerenkleeding (palmbeach, enz., zooais men die op
Curaçao veel draagt). Bij dit artikel ziet men duide-
lijk, dat de vracht bij manufacturen van weinig be-
lang is, want van het invoertotaal van
f
61.000.-

• 4)
Gemaakte kléeding is een belangrijk onderdeel, omdat
alles geïmporteerd wordt en de locale kleedermakerij zeer
onbeteekenend is.
5)
Cijfers voor
1938
analoog.

Jaar
1937.
Katoenen manufacturen (stukgoederen.)

Soort

b?eeekl vfd

dkt

3eci

Totaal
ven

Ned. uitv. totaal
f
19.6
f
7.2
f
8.1
f
8.9
Uitv. van Ned.
naar NecI.
O.I.

18.6 ,, 6.-

,, 2.5

,, 5.9

(Bovenstaande getallen in millioenen
guldens; onderstaande in guldens).
id.naarCuraçaof
1
.
600
f
3
.
000
f
1
.
500
f
4.000

f
13
.
000

id. nr. Suriname
3.500 5.000

1.800
Totaal invoer
uit alle landen
in Curaçao….

f
339.000
(grootendeels uit Japan, de Vereenigde Staten en Engeland).

levert Europa voor
f
55.000.—. Dit is echter niet
Nederland, doch Engeland
(f 1.000.—,
respect.

f
52.000.—).
Heerenpakken.
Van de
f
538.000.— invoerwaarde leverde Necler-
land voor
f
3.000.—, de Vereenigde Staten en Porto-
rico voor
f
420.000.—, Engeland voor
f
33.000.— en
Japan voor
f
18.000.—. Bij damescostuums dominee-
ren de Vereenidge Staten nog meer. De Amerikaan-
sche modellen hebben een beteren pasvorm dan de Nederlandsche en zoodoende komt Nederlandsche
confectie, die bovendien duurder is, er niet in.
Overhemden.
Van dezen
f
311.000.— grooten post was Neder-
lands aandeel
f
3.000.—, dat van de Vereenigde Sta-
ten
f
294.000.—, Japan
f
79.000.—, Engeland

f
3.000.—.

Wij willen, last hut not least, hierbij de zij-
den (kunstzijden) ftianufacturen behandelen. Deze
Post vertegenwoordigde in 1937 de enorme som
van
f
1.300.000.—. Hiervan leverde Japan voor

f
1.237.000.—, Nederland nam er voor
f
lOO.— aan
deel, Engeland voor
f 10.000.—,
de Vereenigde Sta-
ten voor
f
18.000.—. Alen dient er in dit Neder-
landsche gebiedsdeel naar te streven, dat het Neder-landsche aandeel gelijk wordt aan dat van Engeland
en Amerika tezamen. Ter vergelijking diene, dat in Britsch Guyana op
$
213.000 aan kunstzijden stuk-
goed uit Engeland voor $ 120.000 kwam en uit Japan
voor
$
16.000; hier werken echter preferentieele ta-
rieven en eontingenteering in Britsche richting.
Ditzelfde geldt voor kousen, waarbij Nederland
in het totaal van
f
214.000.— met
f
800.— deel-
neemt tegen de Vereenigde Staten met
f
110.000.-
en Japan met
f
68.000.—.
De mode speelt een rol hij heerenpakken, overhem-
den, e.d. Wellicht zijn deze artikelen, in hoeveel soorten Nederland ze thans ook maakt, toch niet
precies overeenkomstig datgene, wat de Amerikaansch
georiënteerde mode van onze Antillen, b.v. hij over-
hemden, wil en vooral Aruba met zijn Amerikaan-
sche bevolking zal weigeren iets te koopen, dat van deze mode afwijkt, ook al zou er een klein prijsver-
schil zijn. Ook op Curaçao zijn practisch alleen Ame-

rikaansche witte pakken en overhemden te krijgen. Nederland voert er
letterlijk niets
in, wat zéér op-
vallend is en op de sterk Amerikaansche oriëntatie
der handelaars aldaar wijst; Japan speelt op Aruba
een rol bij katoenen stukgoed (ongeveer de helft), zij-
den stukgoed (f486.000.— van de f492.000.—!),
beddegoed (ca.
%)
en bij zijden overhemden (alles).
Men denke niet, dat de groote Japansche import,
bv. op het gebied van zijde, uit natuurlijke zijde be-
staat, die Europa en de Vereenigde Staten weinig
leveren. Het overgroote deel der zijde is blijkens in-
gewonnen inlichtingen kunstzijde en dus wel degelijk
een zeer courant Amerikaansch en Europeesch product.
Bij sommige artikelen, bij stukgoederen en vooral
bij confectie (modewaren), zal het voor Nederlandsche
fabrieken niet bonen om voor het in vergelijking met
Nederland en Nederlaudsch Oost-Indië relatief kleine

23 Augustus 1939

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

631

West-Indische afzetgebied de dessins en de modellen
te maken, die men daar wil, voorzoover deze in de
andere Rijksdeelen niet zullen gaan. Maar voor vele
artikelen en dessins kunnen volgens deskundigen deze
bezwaren onmogelijk gelden.
Wat Nederland levert, is nog van eenige – zij
het ook zeer geringe – beteekenis bij katoenen stuk-
goederen
(f
13.000.—) en tafelgoed
(f
5.000.—).

Engeland levert vooral stukgoederen
(f
169.00.—) en heerenpakken
(f
33.000.—). Engeland kan gemak-
kelijker dan Nederland deze markt bewerken, omdat
het in
zijn
eigen West-Indische koloniën ook levert. Deze zijn economisch belangrijker (Jamaica, Trini-
dad) dan onze Antillen en Suriname en hebben be-
hoeften, analoog aan die van Curaçao.
Schrijver dezes deelt niet de meening van diegenen,
die van oordeel zijn, dat zonder
handelspolitieke re-
,geeringsmaatregelen
(als voor Nederi andsche fabri –
katen preferentieele invoerrechten of contingentee-
ring) deze belangrijke textieirnarkt voor Nederland
niet te veroveren is. In Oost-Indië waren deze maat-
regelen noodig wegens de Japansche concurrentie, die
daar elk Europeesch land, mcl. de Vereenigde Staten,
ver achter zich liet; hier is echter de Ainerikaansche
naast de Japa.nsche invoer van veel belang en het
lijkt voor Nederland in het geheel geen onmogelijke
taak op den import uit de Vereenigde Staten ter-
rein te veroveren.
Dit geldt o.a. voor katoenen stuk-
goed (Vereenigde Staten
f
40.000.—; Nederland

f
13.000.—); ta.fel- en beddegoed (resp.
f
54.000.-
en
f
8.000.—); heerenpakken (resp.
f
420.000.— en

f
3.000.—); overhemden (resp.
f
224.000.— en

f
3.000.—); kousen (resp.
f 110.000.—
en f 800.—).
In andere gevallen is op Engeland terrein te winnen.
Om deze reden ligt het niet voor de hand aan het aan
den vrijhandel verknochte en internationaal georiën-
teerde Curaçao Oost-Indische voorbeelden op te drin-
gen. Wij wijzen echter met nadruk op het feit, dat
Nederland juist met textielwaren – het grootste van
alle fabrieksinvoerartikelen in de Nederlandsche Au-tillen – de allerkleinste rol speelt (nog geen 2.5 pOt.). Bij de toenemende autarkie der landen rondom ons
en de toenemende sluiting van die markten voor
onze artikelen, acht ik dit een zeer betreurenswaardig
feit.
Schoenen.
Bij deze categorie is blijkens de cijfers
in den tota]en invoer, met een waarde van
f
546.000,
Nederland met ca. 1 pOt. en Tsj echo- Slowakije met
27 pOt. geïntetesseerd. Hier gelden vele der voor de
manufacturen en modewaren gemaakte opmerkingen.
Gemakkelijk zal deze markt niet te veroveren zijn.
In grootere afzetgehieden, als bijv. Nederland zelf, is
de Nederlandsche schoenenindustrie (evenals trou-wens de confectie-industrie) erin geslaagd om, o.a.
door het maken van Amerikaansche modellen en het
gebruik van Engelsche merknamen, den invoer uit Engeland en Amerika te doen verminderen, welis-
waar niet zonder Rëgeeringshulp (schoenenwetje, con-
tingeuteering). Bovendien koopt het regenarme Cu-
raçao goedkoope schoenen, die niet zwaar, degelijk
en waterdicht behoeven te zijn, zooals ten onzent ver-
cischt is en waarop onze industrie dus is ingesteld.
Amerika is bovendien sterk in modieuze sportmodel-
len, die men op Curaçao wil. Tsj echo- Slowakije maakt
juist goedkoop en bruikbaar schoeisel. Het percentage
voor Tsj echo- Slowakije (27 pOt.) is dan ook begrij-
pelijk. In Curaçao let men meer op lagen
prijs
dan
op kwaliteit. De Tsjechische schoen heeft een invoer-waarde van
f
1.50 per paar, die van de Vereenigde
Staten een van
f
3.00 en de minder gezochte Neder-
landsche schoen kost
f
3.50 per paar.

Chemicaliën.

Verf waren
spelen hier de grootste rol naast ge-
neesmiddelen e.d. In 1937 bedroeg de verfimport

f
608.000. Het groote Aruba oliebedrijf had hiervan
iets minder dan de helft noodig, al is de invoer van

f
290.000 aan verf op Aruba niet geheel voor de

Lago-fabrieken en -tanksehepen bestemd, doch ook
voor de tankinstaliatie der Arend Petroleum Mij. Van
den totalen verfinvoer levert Nederland slechts ca.
15 pCt.
(f
91.000).
Van den invoer op het eiland Curaçao, die ver-
moedelijk slechts voor een zeer klein deel naar Aruba
verder verhandeld wordt en die totaal
f
314.000 be-
droeg, komt zeker
4/5
voor rekeniflg van de fabrieks-installaties van de Curaçaosche Petroleum Industrie
Maatschappij en van de 37 tankschepen der Curaçao-
sche Stoomboot Maatschappij; het
1/5
deel is wellicht
voor Gouvernements- en particuliere gebouwen, -sche-
pen en havenwerken bestemd. Ik heb van bevoegde
zijde vernomen, dat bij de Gouvernements-bouwwerk-
aanbestedingen, die voor 1939 rond
f
700.000 zullen

bedragen, en bij de op rond
f
150.000 geraamde posten voor onderhoud van gebouwen e.d., geen Nederlandsche
verf wordt voorgeschreven
6).
Toch zit hierin zeker
voor
f 10.000 h f
15.000 aan benoodigde verf. Ook de
Ouraçaosche Petroleum Industrie Maatschappij en de
Curaçaosche Stoomboot Maatschappij moeten wel een
zeer groot deel van haar verfbehoefte uit Engeland
betrekken, want aan den geheelen invoer op het
eiland Curaçao neemt Engeland voor
f
183.000 en
Nederland voor
f 86.000 deel, en ik taxeer, dat zij
minstens % hiervan betrekken. Vermoedelijk bestaat de Engelsche invoer vooral uit tankverf en verf voor

de schepen der C.S.M.
De Nederlandsche chemische industrie en ook haar
onderdeel, de verfindustrie, zijn goed georganiseerd.
Mi. zou het bonen om te pogen met vereende krach-
ten een grooter deel van den Ouraçaoschen verfinvoer
te veroveren.
Bij allerlei niet besproken artikelen is Nederland’s

of Suriname’s positie
bij
den invoer in de Nederland-
sche Antillen bevredigend. Bij Nederlandsche artike-
len geldt zulks voor kaas, melk, gedistilleerd, mar-
garine, kunstreuzel, ham, bier, dakpannen, zwavel-
zuur enz. Opmerking verdient, dat in Suriname voor
een grooter aantal Nederlandsche invoerproducten
een bevredigende toestand bestaat dan in Curaçao.
Dr. W. C. KLEIN.

DE RIJKSMIDDELEN OVER JULI.

Algemeen beeld.

Na de eerste zes vrij normale maandopbrengsten,
die in het eerste halfjaar werden ontvangen, biedt de
middelenstaat over de afgeboopen maand een ware
verrassing. Het totaalcijfer van de ,,overige”, d.w.z.
niet-directe, heffingen beloopt
f
50.026.200, hetgeen
een recordopbrengst beteekent als in jaren niet werd
verkregen. Men moet tot Mei 1930 teruggaan om
een opbrengst te vinden, die boven de
f
50 millioen
uitkomt. En ook toen stak deze opbrengst hoog uit
boven de destijds normale ontvangsten. In vergelijking
met dezelfde maand van het vorige jaar vertoont de
opbrengst van Juli j.l. een vooruitgang van

f
10.571.100. De gemiddelde totale maandra.ming werd
zelfs met
f
13.215.800 overschreden. Merkwaardig is
ook, dat de stijging zich over
vrijwel
de geheele
linie voltrok. Slechts een drietal middelen (de wijn-
accijns, de zegelrechten en de registratierechten) kon-
den de opbrengst van Juli 1938 niet halen, waarbij
bovendien moet worden bedacht, dat de twee laatst-
genoemde heffingen toen nogal aan den hoogen kant
waren. Dat de ontvangsten der zoo juist verstreken
maand zoo belangrijk boven het gewone peil uitko-
men, is in hoofdzaak te danken aan de omzetbelasting,
die
f
6.627.000 van de totale toeneming voor haar
rekening nam. Daarnaast moet nog worden gewezen
op de dividend- en tantièmebelasting en de invoer-rechten, die tezamen een accres van bijna
f 3
mil-
lioen aanwezen. Ook met betrekking tot de raming
maken de afzonderlijke middelen ditmaal geen kwaad

6)
Evenmin als Nder1andseh glas, dakbedekIdng, hang-
en sluitwerk. Wel schrijft men Nederlaindsehe cment voor.

632

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1939

figuur. Alleen de geslachtaceijns, de wijnaccijns, de
zegelrechten en cle registratierechten bleven hij de
verwachting ten achter.
Het spreekt wel vanzelf, dat het gunstige resul-
taat van de afgeloopen maand het overzicht over cle
reeds verstreken maanden van het jaar aanmerkelijk
verbeterde. De totale opbrengst over de eerste zeven
maanden bedraagt
f
274.026.000 tegen
f
256.689.200
over hetzelfde tijdvak van het vorige jaar en hij een
evenredige raming van
f
257.672.900. In vergelijking
met het vorige jaar droegen elf middelen tot de ver-
hooging bij met een gezamenlijk bedrag van

f
25.267.300; de overige zes middelen liepen tezamen
terug met
f
7.930.500. Wat de raming betreft, was cle
verhouding dezelfde. Elf middelen overschreden de
raming met in totaal
f
10.372.300; de overige zes
middelen brachten tezamen
f
3.010.200 minder
01)
dan waarop blijkens de raming was gerekend.

Dividend- en ta.niêinebola.sting.

Zooals reeds hierboven werd opgemerkt, was de
dividend- en tantièmebelasting een der heffingen,
welke een belangrijke stijging vertoonden. De ont-
vangst bedroeg ditmaal
f
8.181.200, een opbrengst,
welke tot dusver slechts éénmaal werd gehaald (in
Juli 1031). Er kwam
f
1.284.300 meer binnen dan in
Juli 1.938, toen de ontvangst ook reeds zeer bevredi-
gend was. Blijkbaar hebben de meeste ontvangsten
zich ditmaal in de maand Juli geconcentreerd. On-
danks den sterken vooruitgang van de afgeloopen
maand is echter tot dusver in het loopende jaar maar

f
153.800 meer ontvangen dan in de eerste zeven
maanden van 1038. Dit resultaat is minder gunstig,
vooral, indien in aanmerking wordt genomen, dat de
ontvangst van de eerste zeven maanden van dit jaar
den invloed van de in Mei 1938 ingevoerde 20 nieuwe
opcenten ondervond. Alles hangt er dus maar van af,
hoe de ontvangsten in de eerstvolgende maanden zul-
len verloopen.

Invoerrechten.

Ook de invoerrechten waren ditmaal buitengewoon
hoog. De ontvangst beliep
f
9.848.800, d.i.
f
1.106.700
meer dan in Juli 1.938 en
f
1.848.800 hoven de
maandrarning. Het blijkt wel, dat de met 1 Maart
j.l. in werking getreden tariefsverhooging belang-
rijke extra baten voor ‘s Rijks schatkist oplevert. Ge-
durende de eerste zeven maanden kwani reeds

f
11.092.800 meer binnen ‘dan in dezelfde periode van
het vorige jaar. Toch is de wijziging van het tarief
niet de eenige factor, waardoor de ontvangsten wer-
den gestimuleerd. Immers, uit de nog steeds stijgen-
de ontvangsten van het statistiekrecht (ditmaal met

.f
29.900) valt af te leiden, dat onze geheele buiten-
landsche handel in omvang is toegenomen. Laatstge-
noemde heffing verschafte over het tijdvak Januari
t/ni. Juli een surplus van
f
73.100 hoven dc gelijk-
namige maanden van het vorige jaar; in dit cijfer
weerspiegelt zich de abnormale voorraadvorming in
binnen- en buitenland. Voorts doen de invoeren van
defensiemateriaal hun invloed gevoelen.

Accijnzen.

Met de accijnzen verloopt het over het algemeen
goed. T-Jet zout gaf ditmaal
f
27.400 rnéér; toch ver-
toonen de eerste zeven maanden nog een achterstand
van
f
161.000 hij het vorige jaar. De geslaclitaccijn
leverde
f
3.200 meer op dan in Juli 1038; door de lage ontvangsten van het eerste halfjaar is de op-
brengst van de eerste zeven maanden nog
.f
99.600
hij die van hetzelfde tijdvak van 1938 ten achter ge-
bleven. De vijnaccijns was ditmaal de eenige accijns, die een teruggang vertoonde (van
f
2.200); de eerste
maand van het kwartaal is voor deze heffing echter
van weinig belang; gerekend over zeven maanden
geeft 1.039 een toeneming te zien van
f
66.300. De
gedistilieerdaceijns geeft den laatsten tijd herhaalde-lijk een stijgende ontvangst; het surplus bedraagt dit-
maal f 28.900 en deed den in de reeds verstreken

maanden van het jaar verkregen voorsprong
oI)l00
en tot
j
603.400
i).
liet hier verschafte f30.800
méér; ook deze hef:Fing geeft den laatsten tijd bevre-
digende ontvangsten (over zeven maanden bedraagt
de vooruitgang f 397.800). Bepaald opvallend zijn die
hooge baten, die door den suikeraccjns worden op-
geleverd (toeneming ditmaal
f
891.500). Zelfs indien
men met een verschil in crecliettermijnen rekening
houdt, waardoor althans de hooge opbrengst van de
afgeloopen maand verklaard is, is het zeer bevredi-
gend, dat 1.930 tot dusver
f
2.1 51.400 meer voor cle
schatkist heeft opgeleverd dan het overeenkomstige
tijdvak van het vorige jaar. Tenslotte de tahaksac-
cijns, die een voordeelig verschil liet zien van

f
336.800 (over zeven maanden bedraagt de toeneming
f731.500). De totale indruk, door de hier besproken
middeleugroep gewekt, kan niet dan gunstig zijn. De
koopkracht is blijkbaar toegenomen, gezien de uit-
zetting van het verbruik.

Andere indirecte heffingen.

De belasting
0])
gouden en zilveren werken nam
toe met f 6.200 (over 7 maanden met
.f
35.200).
1)e omzetbelasting bracht het recordbedrag van

f
11.441.300 in ‘s Rijks schatkist. De gewijzigde be-
talingsregeling brengt mede, dat de belasting, die hij
aanslag wordt geïnd, thans in de eerste maand van
het kwartaal wordt ontvangen. Bovendien heteekent
de jongste wetswijziging ook een zwaardere heffincr.
Gerelcend over zeven maanden kon dan ook
,f
0.665.000
meer worden geboekt dan in hetzelfde tijdvak van
1938. De opbrengst der couponbelasting kwam iets
hoven die van dezelfde maand van het vorige jaar
(voordeelig verschil
.f
2.100). Over zeven maanden
beloopt ‘de achterstand evenwel
f
193.700.
De z.g. conjunctuurheffingen vertoonen nog steeds
een inzinking. Aan zegelrechten kwam f 647.600 min-
der binnen, waarvan
f
206.400 op rekening komt
van een trager vloeien van de beursbelasting. Er gaat
weinig in den geidhandel om. Toch waren de zegel-
rechten iets hooger dan
in de
voorafgaande maanden.
Dat de opbrengst zoo ongunstig afsteekt tegen die
van Juli 1938 is een gevolg van de omstandigheid,
dat de ontvangsten toen Vrij hoog waren. De registra-
tierechten wezen door de stagneering van den handel
in vast goed een lager ophrengstcijfer aan van

f
175.1.00. Ook hier moet worden opgemerkt. dat de
opbrengst van Juli 1938 verhoudingsgewijs aan den
hoogen kant was. Niettemin is de loop van deze mid-
delengroep teleurstellend. Aan zegelrechten werd in
de eerste zeven maanden
f
1.571.600 minder ge-
heven dan in het vorige jaar, aan registratierechten

f
907.300 minder.
De successierechten waren ditmaal
.f
416.200 hoo-
ger, doch overtroffen de raming met niet meer dan
f 46.200. De eerste maanden van het jaar waren vrij
ongunstig; ten opzichte van
7 112
der raming bestaat
althans nog een tekort van
f
662.000. Een vergelij-
king met het vorige jaar valt al zeer in het nadeel
van 1030 uit: tot dusver is een achterstand ontstaan
van
f
4.007.300, welke echter grooten deels te wijten
is aan de uitzonderlijk hoege ontvangst van Mei 1938.
De ioodsgelden liepen vooruit met f4.900; over zeven
maanden bedraagt de stijging f 201.100. Een derge-
lijke toeneming is voor een klein middel als de loods-
gelden, waarvan de geheele jaarranling slechts
f 750.000 beloopt, van bijzondere beteekenis.

Directe belastingen.

Bij de directe belastingen is de invloed van het
nieuwe heiastingjaar thans merkbaar. In totaal was
0])
ultimo Juli j.l. een bedrag van
f
95.614.400 op

) Tereht wijst een belangstellend lezer erop, dat wij
ons vergisten, toen
wij in
het vorige middelenoverzicht
schreven, dat de maand Juni 1939 een vervaida.g van den
kredietterrnijn minder telde dan Juni 1938. In werkelijk-
heid telden de genoemde enaa.nden beide vijf crediettermij-
nen. De voortdurende stijging in opbrengst van den ge-
distilleerdaccijns blijft er irriussehen even opnierlelijk om.

23 Augustus 1939

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

633

kohie.r gebracht. Vergeleken met den stand van cle
overeenkonastige dienstjaren
01)
31 Juli 1.938 betee-
kent dit een vooruitgang van
f
8.409.500. Deze toe-
neming is in hoofdzaak te danken aan de inkomsten-belasting, welke thans
f
9.260.300 hooger te boek
staat. Zooals reeds meermalen werd opgemerkt, is
hierin nog de verbetering vtn de conjunctuur in 1931
te onderkennen, terwijl en tweede oorzaak voor de
stijging is te zoeken in de verhooging van de op-
centen. Ook zijn ditmaal enkele zeer hooge aanslagen
opgelegd.
De vermogensbelasting en cle verdedigingsbelasting
1 vertoonen ditmaal een lager kohierbedrag. Dit is
echter wellicht aan toevallige omstandigheden toe te
schrijven, zoodat de achterstand in de volgende maan-
den wordt ingehaald. Niettemin is het nadeelige ver-
schil hij cle verdedigingsbelasting 1 niet onbcduidencl
(f821.700). Bij de belasting van de doode hand is de
stijging
(f
63.000) waarschijnlijk het gevolg van cle
snellere aanslagsregeling. Tenslotte moge nog worden
opgemerkt, dat de rijwielbelasting T in de afgeloo-
pen maand
f
3.683.000 heeft opgebracht tegen

f
3.595.100 in Juli 1938. Tot dusver kwam in 1939 f 64.100 meer binnen dan in de eerste zeven maan-
den van het vorige jaar. Eerst aan het einde van cle
volgende maand kan echter ecn eeuigszins zuivere
vergelijking worden getrokken:

AANTEEKENINGEN.
De Mendelssohn-débâcle.

De val van het bankiershuis Mendelssohn is, wat
oorzaken en gevolgen betrft, nog geenszins volledig
te overzien. Maar hetgeen tot nu gebleken is, levert
toch voldoende materiaal om de voornaamste aspec-ten van het geval te kunne.n belichten.
WTat betreft cle oorzaken, kan men kort zijn. Wan-
neer men den staat van activa en passiva
1)
aanschouwt,
dringt zich slechts één vraag op: hoe het mogelijk
is, dat cle financiering van een zoo topzware positie
niet reeds veel eerder is vastgeloopen. Dat het moge-
lijk is om maanden achtereen, hij een commanditair
kapitaal van 6 millioen, rond 300 millioen engage-
inenten te hebben loopen, kan slechts toegeschreven
worden aan een biologeerencie overredingskracht van
den leider van liet hankiershuis, geruggesteund door
den riimbus van een omvangrijk persoonlijk vermogen,
dat als aansprakelijk kapitaal naast het commandi-
taire staat. Deze conclusie ligt te meer voor de hand,
omdat cle aard van de activa zeer eenijdig is, zoodat
deze als onderpand voor opgenomen voorschotten met
extra critische oogen dienen te worden bekeken. Dit
te meer in het huidige tijdsbestek van internationale
spanningen, waarbij het land, dat debiteur is van het
overgroote deel der vorderingen op langen en
semi-langen termijn – clie het actief uitmaken, recht-
streeks en in eerste instantie is betrokken.
De activiteitssfeer van de firma Mendelssohn lag
grootendeels op het terrein der uitgifte van buiten-
landsche leaningen. Reeds verleden jaar waren enicele
laugloopende leeningen aan de markt gebracht, die een zeer ongunstig onthaal vonden en clie derhalve
cle liquide middelen sterk in beslag namen. Dit is
voor de firma geen aanleiding geweest haar activiteit
te verminderen. Integendeel, in den loop van dit jaar werden kort na elkaar met den Franschen Staat eeui-ge leeningen gecontracteerd, waarvan de uitgifte, al-
thans voor het gedeelte, dat niet in Zwitserland door
de daar gevestigde consortia werd aangeboden, een
volkomen mislukking was. Deze leeningen onder-
scheidden zich in het bijzonder, doordat de rentecon-
dities zeer belangrijk ongunstiger waren dan die,
welke op aan de Fransche beurzen verhandelde in-
heemsche staatsleeningen te heclingen waren, terwijl ook in vergelijking met de in het buitenland verlaari-
delde Fransche fondsen, ten
tijde
van de aankondi-
ging der uitgifte, een frappante onderschatting van
het door het beleggend publiek op dit materiaal ver-

) Zie blz. 634.

langde rendement werd aan den dag gelegd. Reeds
kon men zich in dat verband afvragen, hoe men het
aandurfdle de 4 pOt. conversieleening, die in het be-gin van het jaar werd uitgegeven, zonder een ,,proef-
post” om de markt te soncleeren, af te sluiten. Maar
na de flagrante misluicking van deze emissie volgde
nog de 3 pOt. leening, ten dccle in obligatievorm,
anderdeels in den vorm van de bekende 23 maal ver-lengbare piomessen, waarmee nog grootere bedragen

gemoeid waren.
Reeds onder normale omstandigheden is zulk een

politiek funest, althans wanneer men niet tevoren
zich verzekert van de medewerking van een consor-
tium, waardoor het risico van waardedaling èn de
financiering over voldoende lcapitaalkrachtige part-ners worden verdeeld. De pri:ncipieele fout lag der-
halve, naast de onjuiste taxatie van het absortiever-
mogen van cle markt – gegeven de leeningscondities
– in een onvoldoende syndiceering. Dat aldus de
liquiditeit van de firma in het gedrang kwam, was
reeds gebleken, toen, na een mislukte poging orn noe-
menswaarde bedragen van de verlengbare Fransche
promessen te plaatsen, deze promessen werden aan-
geboden zonder verlengirigsplicht voor den nemer.
De firma Mendelssohn nam dus die plicht op zich,
teneinde in elk geval in een acuut gebrek aan contan-
ten te voorzien. Hoewel aldus van dit papier groote bedragen konden worden geplaatst, was het boven-
dien noodig om ter financiering van de emissieres-
tanten overal, waar deze te krijgen waren, voorschot-
ten op te nemen. Het spreekt wel vanzelf, dat hij de
zeer sterke eenzijdigheid van het oncierpand en de
afhankelijkheid van de waarde daarvan van de inter-
nationale situatie, zulks gevoegd nog hij een nieuwen
ongunstigen fact6r: de stijging van den rentevoet in
het laatste halfjaar, de toestand uitermate labiel was,
en opzeggingen van credieten elk oogenblik te wach-
ten waren. Daarbij kwam, dat, bij de geschetste ver-houding tusschen totaalactief eenerzijds en aanspra-
kelijk kapitaal en verplichtingen anderzijds, reeds
een betrekkelijk geringe waardedaling van het actief
tot insolvahiliteit moest leiden, tenzij men in liet ver-
mogen der firnianten voor de verliezen dekking kon
vinden. Zoover op het oogenblik valt te heoordeelen,
is zulk een dekking niet aanwezig.
Wat aan den val van dit bankiershuis een speciaal
karakter verleent, in afwijking van dergelijke geval-
len in het verleden, is, dat niet een algemeene crisis
de directe aanleiding tot de déconfiture is. Ten
hoogste hebben de politieke spanningen dle déhâcle verhaast, maar de financieele structuur was dermate labiel, dat ook onder bijna normale omstandigheden
een surséance in de lijn der ontwikkeling zou hebben
gelegen.
Gezien het zeer speciale karakter van de zaken
dezer firma, en in verband ook niet de omstandigheid,
dat liet contact met het Nederiandsche bedrijfsleven
uiterst gering was, zoo zelfs, dat men het kan ver-
waarloozen, zdu men het gebeurde als iets kunnen
beschouwen, dat de Nederlandsche volkshui slioud ing
en ons bankwezen nauwelijks raakt, ware het niet, dat
de financiering van de firma Mendelssohn tot zeer
omvangrijke bedragen is geschied door Nederlandsche
instellingen. De voornaamste dezer crediteuren zijn
de Nederlaudsche Handel Maatschappij en De Neder-
landsche Bank.
Wat de N.H.M. betreft, heteekent zulks, dat een
in verhouding tot de eigen middelen zeer aanzienlijk
bedrag is geïnvesteerd in één enkelen dehiteur, welis-waar volledig ,,geclekt” en zelfs wellicht niet behoor-
lijke overwaarde. Maar juist de eenzijdigheid van
het onderpand, en cle gevoeligheid van de waarde
daarvan voor internationale troehelen, die toch geens-
zins kunnen worden beschouwd als slechts een theo-retische mogelijkheid, maar die een acuut risico vor-
men, moeten tot de conclusie leiden, dat men niet deze
financiering in strijd is gekomen met één van de be-
langrijkste eischen van het bankiersbedrijf: niet te

634

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1939

veel
01)
één kaart zetten. Zelfs indien het onderpand
behalve uit Fransche fondsen ook nog bestaat uit
andere onverteerde emissierestanten, dan blijft liet
feit, dat het pand zeer eenzijdig is, omdat de belan-
gen van Mendelssohn zelf ook nimmer ruim ver-

cleeld waren.
Wat De Nederlandsche Bank betreft, mag men nog
niet anders doen dan het oordeel opschorten. Zooals
bekend is, sluit De Nederlandsche Bank in principe
onverteerde resten van uitgiften van de beleening uit.
Men kan niet zonder meer aannemen, dat voor dit
geval een uitzondering op dezen regel is gemaakt.
Hoe dan wel de situatie is, kan men slechts gissen.
Het spreekt overigens vanzelf, dat dit geval weer
eens de vraag heeft doen rijzen: zijn dergelijke onver-
wachte débâcles niet te vermijden. ‘De kwestie van
staatstoezicht op het bankwezen is voor velen weer
een acuut probleem geworden. Hangende het onder-
zoek van de Staatscommissie ad hoc lijkt het voor-
barig dit punt aan te roeren. Wel kan men zich af-
vragen, ôf niet reeds een simpele publicatieplicht van
halanscijfers in dit geval voldoende zou zijn geweest
om althans een deel der geldgevers – enkelen die
deze situatie geheel kenden, vallen daaron der natuur-
lijk niet – te weerhouden van het geven van voorschot-
ten, en aldus wellicht preventief zou hebben gewerkt
ten aanzien van de aetiviteit der firma zelve.

Voorloopige staat van activa en passiva der firma
Mendelssohn & Co., ontleend aan het Algemeen Han-

delsblad van 15 Aug.
1939:

Baten:
Kassa, goud en coupons ……………..
f

216.749.96
Debi.teuren in Guldens ………………..
26.860.151.97
1)biteu’ren in vreemde valuta ………….
30.051.120.91
Buitenlandsehe seh’atk’istb.iljetten …….. ..
20.050.983.-
Fondsen …………………………. ..
98.829.800.-
Nog te ontvangen fondsen ……… ……
13.359.191.-
Deelneimningen

………………………
7033.322.25
Synclicaaibsrekenin’gen

………………..
14.611.520.74
Onroerende goederen …………………
1.160.966.90

f 212.173.806.73

Lasten:
Crediteuren in Gulcleiis …………….
f 64.577.955.65
Crediteuren ‘iii’ vrenide valuta …………
57.515.811.10
Coasoi

tiale cred:iteureïi ………………,
95.742.538.71
Nog niet betaalde chèques …………….
17.083.88

f 217.853.389.34

ONTVANGEN BOEKEN.

Report on Agricultural research in Great -Britain.
Uitgegeven door de ,,Research Group of Political
and Economie Planning. (Londen
1938;
Prijs

8/6).

Een nieuwe geestV
Uitgave van de Vereeniging voor

Actieve Handeispolitiek. (Amsterdam
1939).

Het Nederlandsch-Duitsche handeisvericeer in zijne
ontwikkeling gedurende de §aren 1930 ‘tot en
met 1938
door Mr. A. E. D. von Saher.
Op
ver-

zok van de Nederlandsehe Kamer van Koophan-del voor Duitschland te ‘s-Gravenhage. (Amster-

dam
1939.
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers

Maatschappij. Prijs
f
3.90).

AANVOER VAN GRANI

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT VAN DEN STAND DER RIJKSMIDDELEN.

Uit. Juli
1939
(in Guldens)

AFDEELINGIa
Kohieren
voor den dienst
1939
1
)
Dir. belastingen
Bedragen,
welke zijn
terugge-
Benaming der
Totaal
geven of
Zuiver
.

E
middelen
bedrag
anders dan
bedrag
.n
e
wegens
betaling
op de koh.
1)6)16
afgeschr.
N.2
,

E

Grondbelast. a)
10.667.014
Inkomst.bel. b)
1
63.363.788
Vermogensb. c)j
13.332.018
Verdedig.bel. 1
1
7.724.464
Bel.v.d.doodehd.
1.589.885

Totaal 1 96.677.1

062.8141 95.614.3561 87.204.854

a) % hoofdsom
4- •
opeenten op de hootdsom der ge-
bouwde eigendommen. b) Hoofdsom +
70-88
opeenten.

e) Hoofdsom +
75
opeenten.
1)
Voor de belastingen naar inkomen en vermogen be-
staan de vernielde bedragen uit % gedeelte van het be-
lastingd’ie’nstjaar
1939/1940
en
Y,
gedeelte van het belas-
tingdienstjaar
1938/1939. )
Voor de belastingen naar in-
komen en vermogen bestaan de vermelde bedragen uit
Y
3
gedeelte van høt belastingdienstjaar
1938/1939
en
gedeelte van het belastingdienstjaar
1937/1938.

Sedert

1 Overeen-
AFDEELING

Juli

1Jan.
1
komstige
Overige middelen.

.

1

1
1939

1939

1 periode 1938

Benaming der middelen
Divid.- en tantièmebel. –
8.181.208 17.792.746 17.638.962
Rechten op den invoer –
9.848.758 66.366.585 55.273.809

Statistiekrecht ………..
221.350

1.479.279

1.406.177

Accijns op zout ………..
194.837

1.170.897

1.331.871
Accijns op geslacht . . . –

579.821

4.188.167

4.287.734

Accijns op wijn

31.691

1.243.228

1.176.885
Accijns op gedistili. – –

2.440.292 16.677.580 15.984.200
Accijns op bier ………..
852.550 5.112.845 4.715.082

Accijns op suiker ……
5.657.594 33.457.997 31.300.617

Accijns op tabak …….
3.348.413 22.149.854 21.418.373

Bel. op gouden en zilverw.
50.244 344.000 308.814

Omzetbelasting
…….111.441.280 52.062.665 42.397.638

Couponbelasting
…….469.984 3.021.604 3.215.349
Recht. en boeten v. zegel
11.447.980
2
)12.198.271 13.769.918
Recht, en boet. v. registr.
1.143.616 8.929.051 ‘9.836.334
Recht. en boet. v.’succes-
sie, v. overgang bij over-
lijden en v. schenking
4.046.243 27.337.953 32.335.239
Opbrengst d. loodsgelden

70.336

493.288

292.194

Totalen. . – .
150.026.1971 274.0
2
6.0101 256.689.196
i; Hieronder begrepen wegens zegelrecht van nota’s van
makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
r
227.187
(Beursbel.).
2)
Idem
f 2.149.833.

INKOMSTEN TEN BATE VAN HET GEMEENTEFONDS.

Dienst
1938/ 1939

Zuiver bedrag der
ko-
Zuiver bedrag der

hieren voor den dienst
kohieren tot en met
1937/38
tot en met de-
de maand
Juli
1939
zelfde maand van
1938

Gemeente.f.belast.. .

67.951.001

60.748.779
Opc. verm. t. get. v.
50
1

6.014.004

6.055.590

N.
(In tons van 1000 kg.)

5.983 10.661.031 10.484.542
915.147 62.448.641 53.179.309
85.237 13.246.782 13.524.420

52.976

7.671.488

8.493.148

3.471

1.586.414

1.523.435

Artikelen

Rotterdam
Amsterdam
Totaal

13-19 Aug.
Sedert
Overeenk.
13-19 Aug.
Sedert
Overeenk.
1939 1938
1939
1Jan. 1939 tijdvak 1938
1939
1
Jan. 1939
tijdvak 1938

6.581
528.384 870.344
. –
47.989
4.295
576.373
674.639
Tarwe

……………..
Rogge

……………..
1.730 126.103
108.080

1.700

127.803
108.080

343
11 321
12.128
– – –
11.321
12.128
Boekweit ………………
Maïs ………………
452.202
787.119
250
61.753
63.030 513.955
850.149

Gerst …………….,
8.825
185.323
257.439

11.514 11.004 196.837
268.443

Haver

…………..
9.089
147.618 121.757

2.360
7.812
149.978
129.569

17.
.816

11.700 113,309
112.436
1.459
203.281 148.178
316.590 260.614

52.097 39.202

150
125
52.247 39.327
Lijnzaad

……………
Lijakoek
……………375
Tarwemeel

…………
1.031
..
42.820 37.710

5.106
8.306
47.926
46.016
Andere meelsoorten
– . . .
.610
15-797


20.657
225
4.274
3.659
20.071 24.316

23 Augustus 1939

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

635

OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN TEN BATE VAN
HET WERKLOOSHE1 DSSUBSIDIEFONDS.


Zuiver bedrag
Dienst 1939
Bedrag van
kohieren tot en
raming met de maand
Juli_1939

Grondbelasting (veertig ten bon
derd van de hoofdsom wegens
gebouwde eigendommen en vijf
en twintig tjen honderd van de
hoofdsoin

wegens ongebouwde
9.639.439
Personeele belasting (tachtig ten
honderd van de hoofdsom naar
den eersten, tweeden en derden
.9.000.000
19.558.672

Gemeentefondsbelasting

(vijf

en
twintig opcenten op de hoofd-

eigendommen)

……………9.681.000

15.500.000 7.396.623

grondslag)

……………….

Vermogensbelasting

(twee

en
twintig opoenten op de hoofd-

som)

…………………….

2.640.000
1.132.199
Enkomstenbelasting

(tien opcen-
som)

…………………….

ten op de hoofdsom)
4.800.000
2.541.396

.51.621.000
40.268.329
Totale» ……

AFDEELING II. DIENSTJAAR
1938.

Zuivere op-
brengstoverhet

Benaming
der middelen
Bedrag van de
raming
tijdvak van t
Jan. 1938 tot en
met de maand
Juli_1939
Grondbelasting.
(Y
a
hoofdsom +
20 opcenten
op de hoofdsom der gebouw

de eigendommen.)
10.600.000
10.465.547
Inkomstenbelasting
75.000.000 91.054.213
Vermogensbelasting
20.000.000
21.483.500 9.000.000
11.392.985
Belasting v. d. doode hand

. .
1.800.000
2.110.454
Divid.- en tantièmebela.sting
21.000.000 25.039.288 98.000.000 99.152.027 2.500.000
2.459.190
2.000.000
1.981.017
7.200.000
7.424.848 2.200.000
2.263.529
Accijns op gedistilleerd

28 000.000 28.921.244

Rechten op den invoer

……….
Statistiekrecht

…………….

7.000.000 8.119.599

Verdedigingsbel.

1

…………..

Acc
ij
ns

op

zout

…………….
Acc
ij
ns op geslacht

………….

55.000.000
56.853.631
35.000.000
36.512.955
Belast, op gouden en zilverw
.

575.000 577.096
75.000.000
77.132.031

Acc
ij
ns

op

wijn

……………

Omzetbelasting

…………….
6.000.000 4.996.633

Acc
ij
ns

op

bier

……………
Acc
ij
ns

op

suiker

………….

Rech
te
n en boeten van zegel
26.000.000
21.112.051

Acc
ij
ns

op

tabak

…………..

Rechten en boeten v. registr.

17.000.000 16.605.610

Couponbelasting

…………..

Rechten en boeten v. succes-

sie,

v. overgang bij overlij-
den en v. schenking
46.000.000
50 321.940
Opbrengst der loodsgelden

.
750.000 663.225

Totalen .

545.625.000

1576.642
.61
3

INKOMSTEN TEN BATE VAN HET VERKEERSFONDS.

1

Juli1939
1

1939

,
1938

Motorrijtuigenbelasting
Rijwielbelasting ………..

Totale» ………

1

2
.219.2561
3.683.015
16.969.1251
3.779.678
15.463.853
3.715.620

5.902.271
20.748.803
19.179.473

De zichtbare suikervoorraden in de wereld.
De zichtbare voorraden per 1 Juli zijn volgens C. Czarnikow:
In tons
1939
1938
1937
Duitschland …………..
934.000
1.151.000 764.000
BohemenlMoravië

……..
101.000 194.000
221.000
Frankrijk …………….
287.000 423.000 337.000
Nederland…………….
80.000
124.000
149.000
België

………………
79.000 121.000
101.000
Hongarije …………….
54.000 58.000 66.000
Polen

………………
209.000 217.000
180.000
Engeland Geïmp. suiker
.
271.000
304.000 311.000
Binnenl.

.
83.000
75.000 122.000

Europa……..
2.098.000 2.667.000 2.251.000
V
.
S. Alle havens

……..
382.000
345.000 305.000
Cuba ………………..
2.010.000
1.987.000 1.591.000
Java ………………..
313.000 338.000 229.000

Totaal. .. .
.
. 4.803.000 5.337.000 4.376.000

STATISTIEKEN.

OPEN MARKT.

1939
1938
1937
94

19
14
1
19
7/12
24/29
15/20
16/21
1
~2
01124

Aug.
Aug. Aug.
Juli
Aug. Aug.
Juli

Amaterdam
Partic. disc.
1
1
1
12
Ii
1
12
114
11
4

3/
4
_431
4

Prolong.
3/
4

3/
4

31
4

31
4

1
/2
1
141
3411
4

r.onden
Daggeld.
.
‘/i-1
‘lz-I
1
/2_t 2)
‘/,-1
1/i
‘la-t
‘/i-I
Partic.disc.
314_13114
1l/,,_13/,,
5
/8_
11
/16
2
) 11
/32_
13
132
1
132
17
132
9
116
1116

/4
Berlijn
Daggeld…
21/4.1/,
21/
4
-5/5
21
1
4
5/
5

2
5
1
-3
1
1

2
1
1
-5/
8

25
1
831
18

25
1
3
1
/
8
taandeId
2
3
/g-5/
2
3
/-
5
/s
23/s-5/s

2
3
/-5/s
2
3
/4-3
2
1
/,-
7
/
2
1
/,-
7
j
Part, disc.
2
3
/4
2
3
14
2
3
/4
2
3
14
2/
21
1
s

2
7
18

Warenw.
..
4-
1
/
2

4

1
/
2

4,
1
/
41/
2

41/,
4
1
/4
4
1
/4
rqew
York
Daggeld
1)
t
1
1
1
1 1
3
1in
Partic.disc.
1/
1
1
112
11
112
11
1
1)
Koers van II Aug. en daaraan voorafgaande weken t/m. Vrijdag.
2)
Koers van 8112 Aug.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D ala
New
Londen
lBerlijnl

Parijs
Brussel
Batavla
York
5)
S)

)
•)
5)
1

1)

15 Aug. 1939
1.86%
8

8.71%

74.80
4.93%
31.65
100k
16

,,

1939
1.86%
8.71%

74.75
4.93 31.63
100%
17

,,

1939
1.86%
8.73%

74.90 4.94% 31.70
100%
18

,,

1939
1,86K8

8.72k

74.85
4.93%
31.67
100%
19

,,

1939
1.86%
8.71%

74.78
493%
31.65
100%
21

,,

1939
1.86%,
8.72%

74.75
4.93%
31.66
100%
Laagste d.w’)
1.86
8.70%

74.60
4.9234
31.60
100
Hoogste d.w’)
1.86%

8.7314

74.921

12.1071

59.266
1

4.94%
31.71 100%
Muntpariteit
1.460
9.747
24.906
100
D ata
Zwit-
PraaH
Boeka-
Milaan
Madrid
1
rest
1)
)
SS)

15 Aug. 1939
42.0516

1939
42.06
17

1939
42.14
18

,,

1939
42.09
19

1939
42.07


– –
21

1939
42.10

– –

Laagste d.w
1
)
41
Hoogste d.wl)
42.15
6.45
1.40
9.85

Muntpariteit
48.003
7.371
1.488
13.094
48.52

D a a
Stock- Kopen-
SO
o
1
Hel-
Buenos-
Mon-
‘wim
5
) hagen5)
/

j,5g1)
Aires’)
treal’)

15 Aug. 1939
44.95

38.921
43.80
3.85
43%
1.86%
16

1939
44.921 38.90
43.80
3.85
43%
1.86%
17

,,

1939
45021
39.00
43.90
3.85
43%
1.86%
18

,,

1939
44.971
38.971
43.85
3.85
43% 1.86%
19

1939
45.00

38.95 43.85

43%
1.86%
21

1939
45.00

38.95
43.85
3.86
4334
1.86%
Laagste d.w’)
44.90

38.85
43.75
3.82 42%
185% Hoogste d.w’)
45.10

38
971
43.90
3.87f
43%
1.87
Muntpariteit
66.671

66.671
66.671 6.266
95 2.1878
S)
Noteering te Amsterdam.
5*)
Not, te Rotterdam.
1)
Part, opgave.
Ju ‘t
lstc
of
2de
No.
van iedere iiiaand
komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cabl&.

D a
0
Londen
($ per £)
Parijs
(8 p. 100 fr.)
Berlijn
(8
p. 100 Mk.)($
Amsterdam
P.
100 gld.)

15 Aug.

1939
4.68%
2,64i9-
40,13%
53,67
16

1939
4,68h
2,64’9.
40,13 53,65
17

1939
4,68%
2,64i9
40,13
53,62
18

1939
4,68%
2,641%,
40,13 53,68
19

1939
21

1939
4,68%
2,641%,
40,10
53,60

22 Aug.

1938
4,88%
2,73%
40,08
54,71
ktuntpariteit..
.4,86
3,90%
23,81%
40%

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
Londen’)
N.York
5
)
A’dam
3)

Londen
4
15 Aug.
1939..
17% 35%
15 Aug. 1939.. 2105
148/7
16

1939..

17%8

35%
16

1939.. 2105
148/7
17

1939..

17
35%
17

1939..
2105
14817
18

,,

1939..

17%
35%
18

1939..
2105
148/7
19

1939..

17%

19

1939.

2105
148/7
21

,,

1939..

179,
313%
21.

,,

1939..
2105
148/7

22 Aug. 1938.. 19%,
42%
22 Aug

938.. 2065
142/5

27 Juli

1914.. 24%
59
27 Juli

1914.. 1648
1

84/10f
9
In pence p. oz. stand.

2)

Foreign
sllver in $c. p. oz. fine.

3)
In
guldens
perKg. 100011000.
4)
in ah.
p.

oz. fine.

636

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN BELANGRIJKE VOEDINGS-
EN
GENOT-

GERST
6415 kg
MAIS
R000E
TARWE
BURMA RIJST
BOTER per kg.
KAAS Edammer
EIEREN
(groote)
La Plata’)
Rotterdam per 2000 kg.
Bahia Blan-
1
ca

OCO
Rotterdam per 100 kg.
Loonzein
er cwt to b
eeuwar-
Heffing Alkmaar
ens. not.
Termijn-
Amerik.

Termijn-

80kg Roe-
)
Zie blz. 281 loco
er am
Ran ooniBsejn
Co.m.
Crisis
Fabr.kaas
Eiermijn
van E.-S. B.
Rotterdam
noteer. op
Mixed
per

g.
noteer: op
meensche
1)
rt eer

g
Zuivel-
gang exp.
Roermond
an 5 April f1.
per2000 kg.
1 of 2 mnd.
No. 21)
1 of 2 mnd.
Locoprijs
Hen. Ned.Ct.I

Not,
Centr.
per 50 kg.
p. 100 st.

/
%
/
%
/
%j%
/
%
f%
t
Y.
sh.
/
%
/
/
%
t
%
1927
237,-
110,2
171,50
89,3
176,-
87,1
12,47
5

102,5 13,825
110,1
14,75
109,3
6,83
104,5
1113114

2,03
98,4

43,30 95,0
7,96
99,3
1928
228,50
106,2
208,50
108,6
226,-
111,9 13,15
108,1
12,575
100,1
13,47
5

99,9
6,43
98,4
10/7
3
14
2,11
102,3

48,05
105,4
7,99
99,6
1929
179,75
83,6
196,-
102,1
204,-
101,0
10,87
5

89,4
11,275
89,8
12,25
90,8
6,34 97,0
1016
2,05
99,4

45,40
99,6
8,11
101,1
1930
11175
52,0
118,50
61,7
136,75
67,7 6,22
1

51,2 8,275
65,9
9,67
5
71,7
5,09 77,9
8/5
1,66
80,5

38,45
84,4 6,72
83,8
1931
107,25
49,9 78,25
40,8
84,50
41,8
4,55 37,4
4,65 37,0
5,55
41,1
3,09 47,3
516
1,34
64,9

31,30 68,7
5,35
66,7
1932
100,75
46,8
72,-
37,5 77,25 38,2 4,625 38,0 4,70 37,4 5,22
5

38,7
2,59
39,6
5(11
1
j
0,94 45,6

22,70
49,8 4,14 51,6
1933
Z
70,-
32,5 60,75 31,6
68,50
33,9 3,55
29,3 3,75 29,9
5,02
5

37,2
1,84
28,2
4(5L(5

0,61
29,6 0,96
20,20
44,3
3,71
46,3
1934
9
75,75
35,2
64,75 33,7 70,75
35,0
3,32
5

27,3 3,25
25,9
3,67
5

27,3
1,74
26,6
417314

0,45 21,8
1,-
18,70
41,0
3,45 43,0
1935
5.1
68,-
31,6
56,-1
29,2
61,25
30,3
3,07
5

25,3
3,87
5
1
30,9
4,12
5

30,6
2,07
31,7
5(8
1
J2
0,49
23,7
0,99
14,85
32,6 3,20
39,9
1936
1
Z
86,-
40,0 74,50
38,8
74,-
36,6 4,27
5

35,1
5,75
45,8
6,27
5

46,5 2,19 33,5
517
1
(2
0,58
28,1
0,88
5

17,55
38,5
3,50 43,6
1937
e
137,75
64.0
105,75
55,1
III,-
55,0 8,95 73,6 8,02
5

63,9
8,92
5

66,2 2,70
41,3
61-
0,78
37,9 0,67
19,75
43,3
3,96
49,4
1938 103,00
47,9
100,50
52,3
106,50
49,9 5,72
5

47,1
5,40 43,0
6,20
46,0
2,48
38,0
517
0,80
38,8
0,58 21,27
5
46,7
3,98
49,6

Juli

1938 103,75
48,2
104,75
54,6
106,75
50,1
5,95
48,9
5,375

42,8
6,77
5

50,2 2,74 42,0
6/1
1
/1
0,78
37,9
0,50 20,45 44,9
3,71
46,3
Aug.
54
86,75
40,3
98,25 51,2
102,25
47,9 5,05
41,5
4,70
37,4
5,775

42,8
2,88
44,1
6/514
0,76 36,9
0,55
21,32
5
46,8
4,17 5
0,0
Sept.
80,50
37,4
96,25
50.1
05,25

49,4 4,27
5

35,1
4,15
33,0
4,80
35,6
2,81
43,0
6/312
0,78 37,9
0,57 22,80
50,0
5,
62,3
Oct.
z
79,-
36,7
89,25 46,5
96,50 45,3
3,975

32,7 3,52
5

28,1
4,02
5

29,8 2,39
36,6
5(5
1
(
0,74
35,9
0,70
23,45 51,4
5,07 63,2
Nov.
81,-
37,7
84,50
44,0
91,-
:06,75
42,7 4,30 35,3 3,35 26,7
3,65
27,1
2,08 31,9
41931
4

0,76 36,9
0,70
22,32
5

49,0
4,90
61,1
Dec.

,,
91,-
42,3
97,25
50,7
50,1
4,42
5

36,4
3,52
5

28,1
3,75 27,8 2,05
31,4
4(91(4

0,83
40,3
0,70 20,60
45,2 4,73 59,0
CD
Jan.

1939
9
88,-
40,9
96,75 50,4
106,25
49,8 4,30 35,3 3,15 29,9 3,85 28,5 2,12 32,5
4111
1
14
0,84
40,8
0,62
5

20,07
5

44,0
4,29 53,5
I’ebr.
Q
84,50 39,3
89,-
46,4
97,75
45,8 4,22
5

34.7
3,50
27,9
3,67
27,2
2,27
34,8
5(2114
0,86
41,7
0,60
19,95
43,8
3,41
42,5
Maart
89,75
41,7
89,25
46,5
98,25
46,1
4,22
5

34,7
3,575

28,5
3,62
5

26,9
2,42
37,1
5/5314

0,80
38,8
0,60
18,15
39,8
3,50 43,6
April
93,-
43,2
90,75
47,3
101,25
47,5 4,25 34,9
3,575

28,5 3,82
5

28.4
2,57
39,4
5193/
4

0,75 36,4 0,55
16,57
5

36,4
3,55
44,3
Mei
91,-
42,3
89,75
46,7
100,50
47,2 4,10 33,7 3,92
5

31,2
3,95
29,3
2,65 40,6
611
0,69
33,5
0,55
17,45
38,3
3,40 42,4
Juni

,,
90,75
42,2
90,50
47,1
97,25
45,6
3,90
32,1
3,475 27,7 3,82
5

28,4 2,62
40,1
5111318
0,75
36,4
0,60
17,10
37,5 3,45 43,0
Juli

..
87,–
40,5
83,25
43,4
91,25
42,8
3,87
5
31,9
3,35
26,7
3,45 25,6
2,54
38,9
5/91(
0,76
36,9
0,54
16,55
36,3 3,49 43,5
1-8 Aug. ’39
85,50 39,8
82,-
42,7
85,..*

39,9
4,25 34,9 3,40
27,1
3,40
25,2
2,55
39,1
5193/4

0,72
35,0
0,55
15,50
34,0
3,35
41,8
8-15

,,

,,
88,-
40,9 78,75
41,0
83,50
39,2
4,30
35,3 3,125
24,9
3,40 25,2 2,58
39,5
5111
1
14
0,70 34,0
0,55
16,25
35,7
4,20
52,4
15-22

,,
86,-
40,0
80,50
41,9
84,50 39,6 4,30 35,3 3,125
24,9 3,40 25,2
2,59
1

39,7
511111
4

0,70
1

34,0
0,55
1
16,-
35,1
4,32
5

53,9

*) La Plata

JUTE KATOEN
AUSTRALISCIIE WOL
JAPAN. ZIJDE
RUBBER
,,First Marks”
in olie gekamd; loco Bradford per Ib.
13114 Dernier
Stand. Ribbed
Middling Upland
Super Fin
Crossbred Colonial
Carded 50’s Av.
Merino 64’s Av. c.i.f. Londen
per Eng. ton
loco
New York per Ib.
Oomra
Liverpool per Ib.
wit Gr. D.te
New York per Ib.

i
Herl.Ned.Ct.1Not.

Smoked Sheets
loco Londen p. Ib.
Hcrl,Ned.Ct.I
Not.
Herl.Ned.Ct.(
Not.
Herl.Ned.Ct.(
Not.
Herl,Ned.Ct.
I
Herl.Ned.Ct.
I
Not.
Herl.Ned.Ct.1
Not.

/
%
£ cts.
%
$cts. cts.
%
pence
cts.
%
pence
ets.

r
%
pence
/
%
$
cts.
%
pence
1921
442,38
103,4
36.101-
43,8
93,1
17,60
36,7
102,1
7,27 133,8
96,8
26,50 244,9
104,8
48,50
13,55 105,8
5,44
93
140,2
18,50
1928
445,89
104,2 36.16111
49,8
105,8
20,-
37,9
105,5
7,51
153,8
111,2
30,50
259,7
111,1
51,50
12,60
98,4
5,07
54
81,4
10,75
1929
395,49
92,4
32.1413
47,6
101,1
19,10
33,2
92,4
6,59
121,2
92,0
25,25
196,5
84,1
39,-
12,28
95,9
4,93
52 78,4
10,25
1930
0
257,97
60,3
21.619
33,6
71,4
13,50
19,7
54,8
3,92
81,9
59,2
16,25
134,8
57,7
26,75 8,50 66,4 3,42
30
45,2
5,87
5
1931
192,15
44
0
17.117
21,1
44,8
8,50
20,1
55,9
4,28
60,9
44,0

109,0
46,6
23,25
5,97 46,6
2,40
15 12
22,6
3,125 3,375
1932 1933
146,86 128,63
34,3
30,1
16.18/-
15.12(2
15,9
17,4
33,8 37,0
6,40 8,70
19,5
16,8
54,3
46,8 5,39
4,91
42,5
48,9
30,7
35,4
11,75 14,25
79,7
96,9
34,1
41,5
22,-
28,25 3,87
3,21
30,2
25,1 1,56
1,61
II
18,1
16,6
3,25
1934
Z

f15,85
27,1
15.9/9
18,3
38,9
12,30
13,6
37,8
4,37
51,4 37,2
16,50
95,8 41,0
30,75
.
1,92
15,0 1,29
19
28,6
6,25
1935
134,52
31,4
18.11/8
17,6
37,4
11,90
17,7
49,3
5,87 42,2
30,5

84,5
36,2
28,-
2,41
18,8
1,63
18
27,1
6,-
1936
ç)

142,61
33,3
18.6(8
19,0
40,4
12,10
18,2
50,7 5,60
54,3
39,3
16,75 108,6
46,5
33,50
2,71
21,2
1,73
25
37.7
7,75
1931
183,46
42,9
20.814
20,8
44,2
11,44
20,0
55,7
5,34 89,0 64,4
23,75
132,7
56,8
35,50
3.30 25,8
1,86
5

36
54,3
9,50
1938
165,24
38,6
18.1513 15,7
33,3 8,64
15,1
42,0
4,08 61,9
44,8
16,75
96,1 41,1
26,-
2,99
23,3
1,64
27
40,7
7,25

Juli

1938
0
169,20
39,5
18.17/10
56,1
34,2 8,88
15,7
43,7
4,20
60,9 44,0
16,25
97,1
41,5
26,-
3,22
25,1
1,77
28
42,2
7,50
Aug.

174,59
40,8
19.lOjS
15,3
32,5
8,37
14,7
40,9
3,95 61,4
44,4
16,50
96,8
41,4
26,-
3,11
24,3
1,69
5

29
43,7
7,87
5

Sept.
170,11
39,8
19.119 14,9
31,6 7,99
14,1
39,2 3,84
62,0
44,9
16,75
94,9 40,6
25,50
3,17
24,7
1,70
5

30
45,2
8,
Oct.
171,48
40,1
19.1113
15,9
33,8
8,62
14,3
39,8 3,92 62,6 45,3
17,25
94,8
40,6
26
1

3,27
25,5
1,77
31
46,7
8,37
5

Nov.
165,33
38,6
19.113
16,7
35,5
9,09
14,6
40
1
6
4,03
61,4 44,4
17,-
92,2
39,5
25,50
3,19
24,9
1,73
5

29
433
8,12
5

Dec.
z
163,83
38,3
19.116
15,9
33,8 8,62
14,4
40,1
4,03
59,3
42,9
16,50
89,5
38,3
25,-
3,22
25,1
1,75
29
43,7 8,12
5

Jan.

1939
t
178,37
41,7
20.151-
16,5
35,0
8,91 14,8
41,2
4,14
58,5
42,3 16,25
89,2
38,2
25.-
3,37
26,3
1,83
29
43,7
8,-
Febr.

,,
0
203,23 47,5
23.518
16,8
35,7
8,99
14,7
40,9 4,05
58,6
42,4
16,-
90,1
38,6
24,75
3,80
29,7
2,03
29
43,7
8,-
Maart
208,49
48,7
23.1216
17,1
36,3
9,06
15,2
42,3 4,13
59,8
43,2
16,25
90,8
38,9
24,75
4,07
31,8
2,16
30
45,2
8,25
April
a
236,15
55,2
26.1613
16,7
35,5 8,86
15,2
42,3
4,15 59,9 43,3
16,25
89,2
38,2
24,25
4,38
34,2
2,32
29
43,7
8,-
Mei

Z
249,48 58,3
28.11/3
17,7
37,6
9,51
15,8
44,0 4,33
62,3
45,1
17,25
87,6
37,5
24,-
4,81
37,5
2,57
5

29
43,7
8,12
5

Juni

,,
231,90 54,2
26.7/-
18,7
39,7
9,9!
16,2 45,1
4,42
65,3
47,2
17,75
91,4
39,1
25,-
4,71
36,8
2,50
30
45,2
8,21
5

Juli
c
217,84 50,9
24.15/11
18,3
38,9
9,76
15,6
43,4 4,26 70,7
51,1
19,25
94,5 40,0 25,75
4,88
38,1
2,60
30
45,2
8,37
5

1-8 Aug.

39
176,08
41,1
20-1-
18,0
38,2
9,60
15,5
43,1
4,23
72,2 52,2
19,50
94,5
40,0
25,75
4,86
37,9
2,58
31
46,7
8,50
8-15

,,
181,48
42,4
20.1319
17,3
36,7
9,29
15,4
42,9
4,20 70,4
50,9
19,25
93,2
39,9
25,50
4,67 36,5 2,49
31
46,7 8,62
5

15-22

,,
183,44
42,9
21.-,-
17,1
36,3
9,19
15,2
42,3
4,18
70,4
50,9
19,25
93,2
39,9
25,50
4,83
37,7
2,60
32
48,2
8,75

KOPER
Standaard
Loco Londen
per Eng, ton

LOOD
gem. prompt en
1ev. 3 maanden
Londen per Eng, ton

T’l

,

000

on en

E

per

ng.

0fl

IJZER
Cleveland No. 3 franco Middlesb.
per Eng. ton

GIETERIJ-IJZER
(Lux III)
per Eng. ton
to, b. Antwerpen

ZINK gem. prompt en
1ev. 3 maanden
Londen
p.
Eng. ton

ZILVER
cash Londen
per Standard
Ounce

Herl.Ned.Ct.1

Not.
Herl.Ned.Ct.1
Not.
Herl.Ned.Ct.(
Not.
Herl.Ned.Ct,I
Not,
Herl.Ned.Ct.l
Not,
Henl.Ned.Ct.(
Not.
Herl.Ned.Ct.(
Not.

/
%
£
/
%
£
f
%
£
t
%
sh.
t

1
%
Sh.
t
%
£
ets.
%
pence
1927
675,10
85,9 55.13/11
295,75
106,5
24.811
3503,60
120,6
289.115
44,10
104,7
7219
39,10
98,9
6416
345,40
108,8
28.9111 132
101,5
26
1
(1
1928
771,20
98,1
63.14/9
256,15
92,2
21.3
1
4
2749,50
94,6
227.4
1
8
39,85
94,6
65/10
37,90
95,9
62
1
8
305,75 96,4
25.5/5
135
103,8
26
3
1
4
1929
912,55
116,1
75.9/7
281,10
101,2
23.4/11 2465,65 84,8
203.18/10
42,45
100,8
70/3
41,55
105,1
68/9
300,80 94,8
24.17/8
123
94,6
24/16
1930
<
661,10
84,1
54.13/7
218,70 78,8
18.1/5
1716,20
59,1
141.19/
1

40,50
96,1
67
1

35,95
91,0
59
1
6
203,55
64,1
16.16
1
9
89
68,5

1
7
11
n
1931
431,85 54,9
38.7
1
9
146,60
52,8
13.-/7
1332,55
45,9 118.9/1
33,-
78,3
5818
28,90
73,1 5115
140,05
44,1
12.8111
69
53,1
145(
1932
275,75
35,1
31.1418
104,60
37,7
12.-19
1181,30
40,6
135.18110
25,40
60,3
5816
22,20 56,2
5111
118,95
37,5
13.13110
64
49,2
17
1
3/si
1933
11.1

268,40
34,1
32.1114
97,25
35,0
11.16/1
1603,50
55,2
194.11/11
25,55
60,6
621-
21,-
53,1
511-
129,80
40,9
15.14111
62
47,7
18
1
(
1934
226,80
28,8
30.6/5
82,65
29,8
11.1/-
1723,15
59,3
230.7/5
25,-
59,3
66/11
20,25
51,2
54/1
103,05
32,5
13.15/6
66
50,8
21
1
/4
1935
i,,
230,95
29,4
31.18/1
103,40
37,2
14.5/8
1634,25
56,2
225.1415
24,70
58,6
6812
20,25
51,2
561-
102,65
32,3
14.316
87
66,9
28
15
!1i
1936
298,75
38,0
38.8/1
137,15
49,4
17.1217
1592,-
54,8
204.1218
28,40
67,4
73/-
22,40
56,7
5717
116,55
36,7
14.1917
65 50,0
20
1
(is
1937

488,55
62,1
54.813
208,95
75,3
23.516
2176,70
74,9
242.7/10
41,30
98,0
91111
47,10
119,2
105/1
199,80
63,0
22.4/4
75 57,7 20
1
/1
1938
361,40 46,0
40.1318
135,75
48,9
15.516
1684,25
58,0 189.13/11
48,45
115,0
1091-
30,30 76,7
6812
125,15
39,4
14.1110 72
55,4
19
9
116

Juli

1938
.5!
,
356,45
45,3 39.15(11
133,50
48,1 14.1812
1125,45
59,4
192.1312
48,80
115,8 1091-
27,25
69,0
60/11
127,85
40,3
14.5/6
72
55,4
19
3
/e
Aug.

,.
g
363,35
46,2
4012
1
9
127,20
45,8
14.4/6
1722,60
59,3
192.13/-
48,75
115,7 109
1

26,80 67,8
60/-
124,10
39,1
13.17
1
6
72
55,4
l93/
Sept.

,,
374,70
47,7
42.-1-
136,50
49,2
15.6/-
1727,30
59,4
193.1216
48,60
115,3
1091-
28,30
71,6
6315
126,85
40,0
14.4/5
72
55,4
19/1e
Oct.

,,
399,35 50,8
45.111-
141,55
51,0
16.2111
1817,05
62,5
207.51-
47,80
113,5 109/

30,05
76,0
6817
132,30
41,7
15.1(9
72
55,4
19/16
Nov.

,,
389,70
49,6
44.1915 139,10
50,1
16.1
1
1
1855,20
63,8
214.2/6
47,20
112,0
1091

29,85
75,5
68111
124,25
39,2
14.619 72
55,4
197j
Dec.
>
372,90 47,4
43.81-
130,70
47,1
15.412
1842,55 63,4
214.816
46,90
111,3 1091-
29,20 73,9
67110
118,05
37,2
13.1419
72
55,4
20
1
/

Jan.

1939
U
Z
J
371,15
47,2
42.1918
125,15
45,1
14.9110
1857,55
63,9
215.216
42,65
101,2
991-
28,90
73,1
6711
118,35
37,3
13.1411
73
56,2
2014 Febr.

,,
IL
371,40
47,2
42.9/1
125,55
45,2
14.711
1876,25
64,6
214.915
43,30
102,8
991- 29,55
74,6
6716
119,95
37,8
13.1413
74
56,9
20
7/16
Maart

379,65
48,3
43. -(4
130,35
46,9 14.15/4
1902,50
65,5
215.11(3
43,70
103,7
991- 29,80
75,4
6716
122,05
38,5
13.1617
75
57,7
20
5
/1i
April

-.
370,30
47,1
42.-!-
126,75 45,6
14.716
1915,95
65,9
217.613
43,65
103,6
991- 30,05
76,0
6812
118,70
37,4
13.9/3 73
56,2
20
Mei
364,65
46,4
41.15/-
127,25
45,8
14.11/7
1970,55
67,8
225.12/-
43,25
102,7
991-
31,20
78,9
7116
120,65
38,0
13.16/3
73
73
56,2
20
1
48
Juni

z
369,65
47,0
41.1819
128,50
46,3
14.1117
2000,25
68,8
226.1819
43,65
103,6
99/-
32,25
81,6
73(2
125,20
39,5
14.4(1
56,2
19
3
/4
Juli

,,
317,80
48,0 43.313
129,85
46,8 14.1315
2020,95
69,5
229.1616
43,55
103,4
99/-
31,05 78,6 7017 126,15
39,8
14.6111
62
47,7
16L’ij
i

1-8 Aug. ’39
CK
392,75
50,0
44.13/9
140,90
50,7
16.-18 2020,30 69,5
229.1716
43,45
103,1
991-
31,60
80,0
721-
128,50
40,5
1
14.1216
14.10
1
8
62
62
47,7
47,7

16
13
/1
1
7
116

8

15

.,,

,,
15-22
385,95
392,65
49,1
49,9
44.7/6
45.

!

136,75
140,45
49,2
50,6
15.14(5
16.1/11
1999,35
2005,65
68,8
69,0 229.1716
229.17
1
6
43,05
43,20
102,2
102,5
991-
99/-
31,55
31,40
79,8
79,5
72
1
6
721-
126,40 126,25
39,8
39$
14.915
64
49,2
1791
,,

basis 7″ f.o.b.
Zweden (FinI.
per standaard
van 4.672 M3.

laat, open kop
57-61 pond
Veiling te
Amsterdam
/

%
100,1

19.-/-

160,50
100,0 19.-1-

151,50
99,9 19.-/-

146,-
95,0 18.112

141,50
81,7

16.141-

110,75
59,2 15.1314

69,-
59,3 16.1112

73,50
58,3 17.1814

76,50
55,6 17.1314

59,50
60,9 17.19110 78,25 89,3 22.1712 132,25
82.6 21.717

109,50

81,8 21.-j-

102,50
81,6 21.-1-

103,-
79,6 20.15(- 105,-
80,1 21.-!- 107,-
77,3 20.10/- 108,50
76,1 20.7/6 108,50

75,7 20.51-

108,55
73,7 19.8/9

109,80
73,9 19.51-

116,25
74,0 19.613

117,50
77,6 21.-16

119,50
81,0 21.2(6

126,25
81,2 21.5/-

132,50
81,4 21.51-

132,50
81,1 21.5q-

132,50
81,5 21

.101-

132,50

f

%
10,43

100,9
17,58

118,7
12,25

80,5
(5,36

63,3
8,65

46,5
1,15

27,8
13,26

33,1
12,07

30,1
12,54

31,3
15,40

38,4
(3,35

58,2
15,38

38,4

14,75

36,8
14,75

36,8
15,25

38,0
15,75

39,3
15,50

38,7
14,50

36,2

14,50

36,2
14,50

36,2
14,50

35,2 39,9
6,50

41,2 42,4
7,-

42,4
7,-

42,4
17,-

42,4
Vi,-

42,4

105,1
99,2
95,6 92,7
72,5 45,2
48,!
50,1
39,0 51,3 86,6
71,7

67,1
67,5
68,8
70,1 71,1 71,1

71,1
71,9
76,1
76,9 78,3
82,7 86,8 86,8 86,8 86,8

MIDDELEN EN GRONDSTOFFEN.
(Indexcijfers gebaseerd op 1927 t/m 1929 = 100).

637
GE-
SLACHTE
GE-
SLACHTE
DEENSCH
BACON
BEVROREN
ARG. RUND-
CACAO G.F.
KOFFIE
Loco R’damjA’dan,
ÜÏX.ER
Witte krist.-
ThEE
N.-lnd thee-
RUNDEREN
(versch)
VARKENS
(versch)
middelgew. No. 1
Londen per cwt.
VLEESCH
Londen per 8 Ibs.
Accra per 50
k
:
CII.
Nederlan
per ‘ja kg.
suiker loco Rotterdam(
veiling A’dam
Gem.Java- en
Robusta
Superior
per 100 kg
ver 100kg
Amsterdam
Sunaatrathee
Her!. Ned.Ct.I
Not.
Hen. Ned.Ct.l
Not. Her!. Ned.Ct.

(otterdam
Rotterdam Santos
per 100 kg.
per’!, kg.
f%
/
%
_7_
sh.

f
%
sh.
cts.
%
cts.
%
/
%
cts.
1927
– –


65,15 97,8
10716
2,73
92,2
4/6
41,21 119,4
68/-
46,87
5

95,5
54,10
91,4
19,125
119,6
82,75
109,2
102,8
1928
93,-
98,2
77,50
90,4
66,80
100,3
11015
3,03
102,4
51-
34,64
100,4
57/3
49,62
5

101,1
63,48
107,3 15,85
99,1
75,25
99,3
102,7
1929
95,40
101,8
93,125
109,2 67,81
101,8 112/2
3,12
105,4
5(2 27,70
80,2
45/10
50,75′
103,4
59,90
101,2
13,-
81,3
69,25
91,4
94,5
1930
108,-
114,0
72,90
85,5
57,19
85,9
9417
2,97
100,3
4/11
21,04
61,0
34/11
32 65,2
38,10
64,4
9,60
60,0
60,75
80,2
72,1
1931
88,.-
92,9
48,-
56,3
35,72
53,6
6316
2,44
82,4
414
13,84
40,1
24/7
25
50,9 27,10
45,8
8,-
50,0
42,50
56,1
52,9
1932
61,-
64,4
37,50
44,0
25,46
38,2
5817
1,70
57,4
3(11
11,77
34,1
27/1
24
48,9
30,04
50,8
6,32
5

39,6
28,25
37,3
43,1
1933
52,-
54,9
49,50
58,0
30,74
46,2
74/7
1,54
52,0
3/9
9,30 26,9
22/7
21,10
43,0
22,83
38,6
5,32
5

34,5
32,75
43,2 36,7
1934 1935
61, 50
48,125
64,9 50,8
46,65
51,625
54,7
32,94
49,5
88/!
1 ,42
48,0
3/9
1
1,
8,15
23,6
21/10
16,80
34,2
18,40
31,1
4,07
5

25,5
40
52,8
34,6 50,5
32,-
48,1
88/5
1,19
40,2
3/3
1
1,
8,15 23,6
2216
14,10
28,7
15,21
25,7
3,85
24,1
34,50
45,5 32,3
1936
53,425
56,4
48,60
57,0
36,37
54,6
93/6
1,48
50,0
3/91/2

12.05
34,9
3014
13,625
27,8
16,875
28,5
4,02
5

25,2
40
52,8 39,3
1937
71,27
75,3
61,85
72,5
42,27 63.5
9411
1,90
64,2
413
17,35
50,3
3818
16,625
33,9
22,37
5

37,8 6,22
5

38,9
53,50
70,6
53,8
1938
67,55
7a,3
63,62
5

74,6
44,17
66,3
9915
1,95
65,9
4141/

10,48
30,4
2318
13,20
25,9
14,91
25,2 5,20 32,5
51,-
67,3 46,4

Juli

1938
67,20
71,0
62,40
73,1
46,46
69,8
10319
1,98
66,9
415
9,76
28,3
21194
12,75
26,0
14
23,7
4,95
31,0
47,75
63,0 46,3
Aug.

,,
67,-
70,7
63,75
74,7
45,32
68,1
101/5 1,96
66,2
4/4
1
1,
10,04
29,1
2215
13,30
27,1
14,10
23,8
5,–
31,3
49,50
65,3
45,3
Sept.

,,
64,65
68,3
62,45
73,2
43,67
65,5
991-
1,90
64,2
4/33/4

10,41
30,2
23144

13,50
27,5
14,50
24,5 5,35
33,5

70,0
45,5
Oct.

,,
63,65
67,2
62,50
73,3
43,-
64,6
98/-
1,99
67,2
416
1
/4
10,02
29,0
221104
14,30
29,1
15,50
26,2
5,225
32,7

71,3
44,4
Nov.

,,
62,15
65,6
60,87
5

71,4
39,28
59,0
9017
1,99
67,2
417
9,51
27,5
221114
14
28,5
15,50
26,2 5,45
34,1
50,25
66,3
43,1
Dec.

,,
53,35 66,9
59,75
70,0
41,46
62,3
9616
1,89
63,9
414314

9,03
26,2
211-
13,50
27,5
15
25,4 5,72
5

35,8
46,50
61,4 43,4

Jan.

1939
63,67
5

67,2
56,87
5

66,7
41,93
63,0
9716
1,94
65,5
41611
4

8,95 25,9
20194
13,20
26,9
15
25,4 5,85
36,6
47,50
62,7
43,3
Febr.
61,85
65,3
55,95
65,6
43,61
65,5
100/-
.
1,90
64,2
414
9,14 26,5
201104
13
26,5
15
25,4
5,775

36,1
48,75
64,4 41,7
Maart


62,47
5

66,0
55,82
5

65,4
44,39
66,7
10017
1,84
62,2
412
9,27
26,9
211-
13
26,5
15
25,4
6,276
39,2
50,50
66,7 42,7
April

,,
65,32
5

69,0
56,40
66,1
42,08
63,2
9516
1,75 59,1
3111
3
14
9,05
26,2
20164 13
26,5
15
25,4
7,325
45,8
53,50
70,6
42,9
Mei

,,
67,-
70,7
55,95
65,6
39,28 59,0
90/-
1,85
62,5
4(2
3
/4
8,85 25,6
20(34
13
26,5
15
25,4 8,52
5

53,3
52,25
69,0
43,1
Juni
65,47
5

69,1
54,70
64,1
40,23
60,4
9113
1,84
62,2
412
8,86 25,7
2011
12,75
26,0
14,50
24,5
8,015
50,5
51,25
67,7 42,7
Juli

.
65,25 68,9
59,17
5

69,4
43,05 64,6
981-
1,96
66,2
4(5
1
!,
8,65
25,1
1918
1
(4
12,50
25.5
14
23,7
8,10
50,7
50,-
66,0 42,4
1-8 Aug. ’39
65,30 69,0
58,75
68,9
43,14 64,8
981-
1,94
65,5
415
8,52
24,7
19144
12,50
25,5
14
23,7
7,-
43,8
49,25
65,0
41,6
8-15
65,30
69,0
61,-
71,5
43,02 64,6
981-
2,05
69,3
418
8,17 23,7
1819
12,50
25,5
14
23,7 6,62
5

41,4
49,50
65,3
42,3
15-22

,,
65,30
69,0
61.-
71,5
42,71
64,1
931-
2,07 69,9
419

1
8,64 25,0
1913
12,50
25,5
14
23,7
6,50
40,6
49,50
65,3 42,4

BENZINE
Gulf Exp. 60-52
0

65OZ’) per
U.S. gallon

d.Ct.I Not.
%

$cts.
128,0 14,86
85,9 9,98
86,1 10
75,7 8,81
42,8 4,98 41,5 4,83
32,0 4,63 24,8 4,84
26,5 5,18
30,6 5,65 38,3 6,10
30,6 4,87

31,0

4,94
30,7 4,85
30,9 4,81
30,0 4,72 29,0 4,52
28,0 4,41

27,9 4,38
28,3 4,38
28,7

4,41
29,9

4,60
30,2 4,69
30,5

4,69
31,7

4,88 31,8

4,88
31,7

4,88 31,4

4,88

OREN ENHOUT
Zweedsch ongesort.
2
1
12
X
7 per standaard ex opslagpi. Londen

1927
230,28
1928
229,90
1929 229,71 1930
218,43
1931
187,88
1932
136,14
1933
136,48
1934
134,02
1935
127,91
1936
139,98
1937
205,35
1938 189,94

Juli
1938
188,10
Aug.
,,
187,70
Sept.
,,
182,97
Oct.

184,29
Nov.

177,72
Dec.
,,
175,-

k
n.
i939
174,17
br.
,,
169,53
Maart
,,
169,89
April
,,
170,19
Mei
178,52
Juni
186,26
Juli
,,
186,71
1-8 Aug.
’39
187,11
8.15
186,55
5-22
187,40

It.t1NI’.OLLN
Westf./l-loll.
1

PETROLEU?I
IMid.
bunkerk. ongez. Contin. Cru
133 t/m.
33,95

5.
f.o.b. R’damj te N.-York p. bar
A’dam per
1000 kg.
lHerl.Ned.Ct.l Nc
/
%
/
%
8
cts.
1927
11,25
103,1 3,21
103,6
1,28
37
1928
10,10
92,5
2,99
97,1
1,20
24,85
1929
11,40 104,4
3,06 99,4
1,23
24,90
1930
11,35 104,0
2,76
89,6
1,11
21,90
1931
10,05
92,1 1,42 46,1
0,57
12,38
1932

73,3
2,01
65,3
0,81
11,99
1933
7,-
64,1
1,14
37,0
0,57
9,24
1934
6,20
56,8
1,40
45,5
0,94 7,18
1935
6,05 55,4
1,39 45,1
0,94
7,65
1936
6,60
60,5
1,63
52
1
9
1,04
8,86
1937
8,80 80,6 2,09
67,7
1,15
11,08
1938
9,75 89,3 2,03 65,8
1,12
8,84

Juli

1938
9,90
90,7
2,11
68,4
1,16
8,97
Aug.
9
1
80 89,8
2,12
68,7
1,16
8,89
Sept.
9,60 87,9
2,16 70,0
1,16
8,93
Oct.
9,45 86,6
1,91
61,9
1,04
8,68
Nov.
9,35
85,6
1,77
57,3 0,96
8,31
Dec.
9,50
87,0
1,77
57,3
0,95
8,11

Jan.

1939

82,4
1,78
57,7
0,95 8,08
Febr.
9,15
83,8
1,79
58,0 0,96 8,18
Maart

,,
9,65
88,4
1,81
58.6 0,96
8,31
April
9,65
88,4
1,81
58,6 0,96
8,66
Mei


10,

91,6
1,79
58,0 0,96
8,74
Juni
10,25
93,9
1,92
62,2
1,02
8,83
Juli

,,
10,30
94,3
02
62,6
1,02
9,16
8 Aug. ’39
10,35
94,8
1,91
61,9
1,02
9,19
15

,,

,,
10,25
93,9
1,91
51,9
1,02
9,17 22

,,
10,25
93,9
1,90
61,9
1,02
9,09

COPRA
Ned.-Ind.
GRONDNOTEN
Gepelde Coromandel,
LIJNZAAD
La Plata
GOUD
cash Londen
g,
.

I. m.
S.
per lOO kg
per longton
c.l.f.
Londen
loco
Rotterdam

I
per ounce (inc

Amsterdam
k

l
per 1000

g.)
HerI.Ned.Ct./

Not.
E
0
d.
.
FIerI.Ned.Ct.
Not.
7_

r’
r
“Y”

ii

7′
%
sh.

32,62
5

106,5
266,03
106,4 21.18111
185,-
95,0
51,50
100,1
851-
105,3
104,3
124,1
31,87
5

104,1
254,10
101,6
21.-(-
185,25
95,1
51,45
100,0
851-
102,0
100,4
94,8
27,37
5

89,4
230,16
92,0
19.-/9
214,-
109,9
51,40 99,9
85/-
92,7
95,3 84,5 22,62
5

73,9
175,55
70,2
14.10(4
181,75
93,3
51,40
99,9
85/-
69,0
75,1
60,0
15,375
50,2
136,69
54,7
12.2111
95,50 49,0
52,-
101,1 9215
47,6 54,4
44,1
13,-
42,4
130,52
52,2
15.-/4
70,-
35,9
51,25
99,6
1181-
35,1
43,0 38,4 9,30
30,4
90,39
36,1
10.19/4 75,50
38,8
51,35
99,8
124/7
33.1
38,9
34,5
6,90
22,5
71,90
28,7
9.12/3
72,75
37,3 51,50
100,1
13718
31,6 37,2
36,5
9,15
29,9
104,26
41,7
14.8/-
67,25
34,5 51,50
100,1
14212
32,2
36,9
34,8
11,90
38,9
113,49
45,4
14.11/9
85,-
43,6
54,60
106,1
140(4
39,0
42,2 40,7
15,225
49,7
127,81
51,1
14.418
110,50
56,8
63,20
122,8
14019
53,4
57,9 55,9
10,07
5

32,9
92,12
36,8
10.713
99,-
50,9
63,30
123,0
14216
41,1
48,4
44,5

10,125
33,1
97,26
38,9
10.1712
102,-
52,4 63,20
122,8
14112
41,3
48,1
49,3
9,725
31,8
93,55
37,4
10.913
96,50
49,6
53,60
123,6
14214
40,9
47,5 45,2 9,475
30,9
91,44
36,6
10.51-
96,25
49,4
64,55
125,5
14419
41,0
47,9
46,9 9,07
5

29,6
88,01
35,2
10-19
92,50
47,5
63,90
124,2
145194
41,3
47,7 47,9 8,72
5

28,5
85,14
34,0
9.1617
90,-
46,2
63,95
124,3
147174
40,6
46,7
45,9
9,-
29,4
87,24
34,9
10.2110
91,25
46,9
63,95
124,3
148110
40,2
46,6 45,3

9,07
5

29,6
88,20
35,3
10.4
1
9
89,25
45,9
64,20
124,8
148
1
8
40,7
46,5 45,7
9,40
30,7
90,50
362
10.6111
90,50
46,5
64,90
126,1
1484
42,1
46,4
45,1
9,55
31,5
91,43
36,6
10.712
96.25
49,4
65,50
127,3
148144
43,5
47,5
47,8
9,475
30,9
91,89
36,7
10.815
94,50
48,5
65,45
127,2
14816
44,5
47,8
48,8 9,85
32,2
101,20
40,5
11.1319
96,-
49,3
64,85
126,0
14854
46,4 48,6
49,9
9,975
32,6
106,46
42,6 12.1/7
99,75
51,2
65,55
127,4
l,.48184
47,5
49,1
50,0
9,02
5

29,5
101,24
40,5
11.10/3
94,-
48,3
65,30
126,9
14816
47,2
48,6
49,4 9,12
5

29,8
103,17
41,3
11.15/

94,-
48,3
65,20
126,7
148
1
64
46,5
48,2 48,9
9,-
29,4
104,37
41,1
12.-1-
93,50
48,0
64,65
125,7
148174
46,2
48,2 48,9
8,825
28,8
105,25
42,1
12.113
94,-
48,3
64,80
125,9
148(7
46,4 48,4
49,0

KALK-
SALPETER
ZWAVELZURE CEMENT
levering
bij
S T E E N E N _________________
.-

binnenmuur
p. 1000
stuksp.
buitenmuur
1000 stuks
franco schip
AMMONIAK
franco Schip
50 ton franco
ii
Ned.penlookg
bruto
Ned. per 100kg voor den wal
Rotterdam
Rood en
1
Klinkers en
2
“° C
Boeregrauwi
Hardonauw

‘T
i
“7”
‘ï”
“ï”
ir
‘7
1

11,48 102,6
11,44
102,5
18,

99,0
13,65 104,3 16,50
88,4
105,1
105,2
.11,48
102,6 11,08
99,3
18
1

99,0
13,60 104,0
19,50
104,5
96,5
99,0
1

10,60
94,8
10,96
98,2
.
18,55 102,0
12,-
91,7
20,-
107,1
98,5
95,9
9,84 88,0
10,55 94,5
18,55 102,0
II,-
84,1
19,-
101,8
83,3
77,1 8,61
77,0
7,73
69,3
16,55
91,0
10,-
76,4
15,50
83,0
61,9
55,4
6
,
15

55,0
4,20
37,6
12,-
66,0
8,50
65,0
II,-
58,9 49,6 43,0
6
,
18

55,2
4,63
41,5
II,-
60,5 8,75
66,9
10,50
56,2 46,4 40,3
6,11
54,6 4,70
42,1
11,25
61,9
7,-
53,5 8,50
45,5
44,8
38,8
5,89
52,7
4,81 43,1
II,-
60,5
6,75
51,6 8,50
45,5
46,4
39,9
5,70
51,0
4,82 43,2
10,50
57,7
6,75
51,6 8,75
46,9
48,5
44,1
5,75
51,4 4,97 44,5
11,35
62,4
7,50
57,3 9,50
50,9 66,4 60,5
5,95
53,2
5,17
46,3
12,85
70,7
9,-
68,8
11,75
62,9 56,7 48,0

5,55
49,6
4,80
43,0
12,85
70,7
9,-
68,8
12,-
64,3 55,9
49,3 5,65
50,5
4,90
43,9
12,85
70,7
9,50 72,6
12,-
64,3
55,7 48,9
5,70
51,0
4,95
44,4
12,85
70,7
9,50 72,6
12,-
64,3
56,5 49,5
5,75
51,4
5,-
44,8
12,85
70,7
9,50
72,6
12,

64,3
56,11
49,8
5,80
51,8
5,05
45,3
12,85
70,7
9,50 72,6
12,-
64,3
56,1
49,0 5,90
52,7
5,15
46,1
12,85
70,7
9,50
72,6
12,-
64,3
55,5
48,6

6,10
54,5
5,30
47,5
12,35
67,9 9,50
72,6
12,-
64,3
55,1
48,5
6,10
54,5 5,30 47,5
12,35
67,9
9,50
72,6
12,-
64,3
55,5
49,4
6,10
54,5 5,30
47,5
12,35
67,9
9,50
72,6
12,–
64,3
56,5
50,6
6,10
54,5 5,30
47,5
12,35
67,9
9.50
72,6
12,-
64,3
56,3 50,9
6,10
54,5 5,30
47,5
12,35
67,9
9,50
72,6
12,-
64,3
56,9
52,1
6,10
54,5
5,30
47,5
12,35
67,9
9,50 72,6
12,-
64,3
58,0
53,2 5,50
49,2 4,75 42,6
12,35
67,9 9,50 72,6
12,–
64,3
56,5
52,4
5,60
50,1
4,85
43,5
12,35
67,9 9,50
72,6
12,-
64,3
57,4
52.4
5,60
50,1
4,85
43,5
12,35
67,9 9,50
72,6
12,-
64,3
56,9 52,3
5,60
50,1
4,85
43,5
12,35
67,9 9,50
72,6
12,-
64,3
57,2
52,0

638

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23
Augustus
1939

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 21 Augustus 1939.

Activa.
Binneni. Wis- (Hfdbk.
f
20.125.396,50
sels, Prom., Bijbnk.

601.754,69
enz.in
discjAg.sch.
,,

570.146,34
f

21.297,297,53

Papier o. h. Buiten!.
f

1.575.000,-
Af: Verkocht maar voor
debk.nog niet afgel.
,,

1.575.000,-
Beleeningenflfdbk.
f
181.771.562,451)
ncl. vrsch. Bijbnk.
l
,, 4.506.772,28
in rek.-crt.1 Ag.sch. ,, 28.533.829,97
op onderp. t.
f
214.812.164,70

Op Effecten enz.
..
f
213.612.375,351)
Op Goederen en Cee!.
,,

1.199.789,35

214.812.164,701)

Voorschott. a.h.Rijk ………. ……,,


Munt, Goud ……
f
105.957.565,- Muntmat., Goud .. ,,1.023.466.701,16

r
1
.
129
.
424
.
266,16

Munt, Zilver, enz. ,, 25,976.864,72
Muntmat. Zilver..


1.155.401.130,88
Belegging van kapitaal, reserves en pen.

sioenfonds ……………………,,

43.911.628,15

Gebouwen en Meub. der Bank………,,

4.580.000,-

Diverse rekeningen ………………,,

11.581.174,10

Staatd. Nederl. (Wetv.
2715/’32,
S. No.221) ,,

7.629.955,16

Paseiva.

f
1.460.788.350,52

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-

Reservefonds ……………………,,

4.277.243,54

Bijzondere reserve ………………,,

7.756.940,37
Pensioenfonds ………………….,, – 11.965.013,36
Bankbiljetten in omloop…………..,, 1.011582.290,-
Bankassignatiën in omloop ……….,, 33.843,03
Rek.-Cour..
Ç
Het Rijk
f
17.546.481,79

saldo’s: ‘i,, Anderen ,, 384.045.815,66
,,

401.592.297,45

Diverse rekeningen ………………,,

3.580.722,77

f
1.460.788.350,52

Beschikbaar metaalsa!do …………
f
590.048.689,15
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de bank gerechtigd is ,, 1.475.121.723,-
Schatkistpapier, rechtstreeks bij de Bank

ondergebracht ………………..,,


1)
Waarvan aan Neder1andsch-1nd
(Wet van IS Maart 1933, StaatSbiad No. 99) ……..1 60.612.475,-
Voornaamste posten in duisenden guldens.

Goud

Andere Beschikb. Dek-
Data

Circulatie
opeischb. Metaal- klng
Munt
lMuntmat.

schulden
saldo

perc

21 Aug. ’39 105958 1.023.467 1011.582 401.626 590.049 79.1
14 ,, ’39 106278 1.023.139 1011.106 398.317 591.334 80.1

25 Juli ’14 65.703 98.410 310.437 6.198 43.521 54

Totaal
Schatkist- B ‘ –

Papier

Diverse
Data

bedrag promessen

,
e ee

op het

reke-

n
ngen

h,,lnI

n!n,, 13

BANK VAN ENGELAND.

I

Bankbilf.
1
Bankbilf.
1
Other Securities
Data

Metaal

In

un Bankingl’Disc.and
Securities
circa latie
1
Departm.
1
Advances

16 Aug. 1939
1
247.340 512.389 1 34.166 1 5.909 1 23.549
9

,,

1939 247.104 1 521.877

24.540

5.955

21.533

22 Juli 1914 40.164
1

29.317

1

33.633

Data
1

Goe.
Sec.
1

Public
Depos.


Other
Bankers IAccountsl

1
1 Reservel
kings-
1 perc.’)

16Aug.’39
1111.636
1

27.457
1
94.728

35.717
34.9511
22
,1
9

,,

’39
.831
1

31.846
81.654

35.929
25.2271
16,8

22 Juli ’14
11.005
14.736
42.185
1
29
.
297
!
52
1)
Verhouding
tusschen Reserve en Deposits.

BANK_VAN_FRANKRIJK.

1
Te
goed
Wis-
1
Waarv.l
Be’ee-

Renteloos
Data
Goud

Zilverl
in het
sels
op het
1
n ngen
voorschot
buitenl.
buitenl.l

a. d. Staat

lOAug.’39197.266
1
6491
14
110.0511
706
4.121
1

1

30.577
3

,,

‘39197.2661’
6531
14
10
.
483
1
707
4.651
30.577

23Juli ‘141
4.104
6401

1

1.5411

8
769

Bonsv.d)
1
Diver
1


Rekg. Courant
Data
zei/st.
sen ‘)
irculatie
1 Staat
ZeI/st.
Parti-
amort. k.
1

Icimort.k.
I calieren

iOAug.’391
5.466
1

3.274
123.733
1

3.017
1
2.116
1
20.806
3

,,

’39
5.470
2.930
124.451
1

3.197
2.137
19.906

0
-3 1uli’14
– –

I
5.912
1

401
1

i943

‘)Siuitpost activa

DUITSCHE RIJKSBANK.

Goud

Andere wis-1

Data

en

Rentebank-sels,chèques

Belee-

deviezen

scheine

en schat-

ningen

15 Aug. 1939..76,8

25,4

8.384,9

31,5
7

,,

1939. .

76,6

26,2

8.188,0

24,9

30 Juli 1914..

1.356,9

750,9

50,2

Data
1

Effec-
Diverse
1
Circu-

1
Rekg.-
1

Diverse
ten
Activa

1
I

latie

1
Crt.

1
Passiva

15 Aug. 1939
1

953
1
2

1
1.06214
1
8.704
1
9

1
1.105,4 1439,5
7

,,

199

1

918,5

11.399,6
1

8.798,5

11.086,0
1

432,0

30 Juli

1914
1

330,8

200,4
J
1.890,9

1

4,-
1

40,0

NATIONALE BANK VAN
BELGIË (in
Belga’s).

Qoudl
I.

I
,
13′
1
8,î
1
1
Rekg.Crt.

Data
.8Inl
t

.4

1
1
-Inn
-.
1939

In.5
nI

L
u

lI3
C41
ts

17/8 . 13.5811 44 1 864 211 1 80 1 142 22 1 4.06

0
10/8 . 13.5201 43 1 864 1 200 49 142 249 4.668 7 299

FEDERAL RESERVE BANKS.

1

Ooudvoorraad

1

1

Wissels

21 Aug. 1939
21.297
1

1.575

11.581
Data
I

Tota
,
l

1

Goud-
certifi-
1

!)

dtc:

d.
member
markt
14

,

1939
14.863
1

1214.812
216.299

1

1.800

1
12.714 caten
banks
gekocht

25 Juli

1914
67.947
1

61.688
1

20.188

1
509
9Aug.’39
13.992,8
13.914,2
1
13.869,2
348,9
4,9
0,5

‘)Onder de activa.
2

,,

’39
13.878,3
j
0,5
KOERSEN
TE
LONDEN.
Belegd
F. R.
1

t&l
1
Goud-
Ajjem.

Plaatsen en
Noteerings-I
5
Aug.
)
12Aug.
1
l4jlOAug.1939
19
Aug.
Data
in U: s.
Notes
in circu-
1

f?
Gestort
Dek-
kings-
ek-
kings-
Landen
eenheden
193v 1939

ILaagstelHoogste1
1939
Gov.Sec.
lat ie
i


Kapitaal1
perc.B)
perc.4)

Alexandrië.. Piast.
p
9734
97%
979e
97%
9734

9Aug.
1
39
2

‘I

2.442,9 1
2.453,4 14.530,7

4.550,7
111.94981
111.938,71

135,4 135,4
86,5
86,4

1


Athene

….
Dr.
pB
54734
54734
540 555
,,
t)
Deze certificaten
werden door
de Schatkist
aan
de Reserve
Banken
Bangkok….
Sh.p.tical
/Ø ‘
T!
‘/’
0
T
i1i0
1/10 ‘
T!
1/10 T,
gegeven voor de overname van het goud, toen de
$ op
31Jan.
1
34 van
Budapest

..
Pen.
p. £
24
24
24
24 24
100 op
59.06 cents werd gedevalueerd.
BuenosAires’
p.pesop.0
20.19
20.lij
20.17
20.22
20.191
‘)

Other Cash” does not inciude Federal Reserve Notes or a Bank’s

Calcutta ….
Sh.
p.
rup.
1/5
15
/,
1/5%
1/5
20
/
32

1/5
31
/,
1/515/
s

wn Federal Reserve
bank
notes.
o
3)
Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare schut-
Hongkong
..
Sh.
p. $
1/2%
1
1
/2%
1/294′
1/2%
1/2%
den: F. R. Notes en netto deposito.

4)
Verhouding tot

voorraad
betaalmiddel tegenover
1
em.
Istanbul

..
Piast.
p. £
583
583 583 583
583
muntmaterlaal en wettig

Sh.
p.
yen
1/2 1/2
1/1%
1/2% 1/2
PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
Lissabon….
Escu. p. £
110%, 110%,
110
110%
110%,
FED.
RES.
STELSEL.
Montevideo
.
d.per
183.
1834
17%
18%
R
Montreal

1834
Dis-
1
Totaal
Waarvan

Kobe

…….

..
$
per
£
4.68

T!
4
68
1
‘T!
4.67% 4.68%
468T’T
Data
Aantal
1
conto’s
Beleg-
de
depo-
time
Riod. Janeiro
d.per Mii.
2t,
2%
2% 2%
2%
leenin.1
en
beleen.
gingen
R.
banks

sito’s
depostts
Shanghai

..
d.
p. $
434
3%
3
4
3
Singapore
..
Sh.
p..$
21434
2/4%
2/4
2/4%
2/4%
2 Aug.’391

9

1
8.166

1
14.078
8.684 1 30.889
1

5.243

Valparaiso
3).
$
per
£.
117 117
117 117
117
26Juli
‘i

13
8.194
13.941
8.750 30.809
5.237

Warschau
..
Zl. p. £
2434
2434
24%
25%
25
De posten van De Ned. Bank, de Javasche Bank en de Bank of

1)
Offic.not.I5laten gem.not. welkelmp.hebbentebetaien 15Nov.1938
England zijn in duizenden, alle overige posten in millioenen van
de betreffende valuta.
17.13.
2
) 90 dg. Vanaf
I

Dec. 193′ laatste

export” noteering.

Auteur