Ga direct naar de content

Jrg. 21, editie 1060

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 22 1936

82
APRIL 1936

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Econ
,
oml
S
*
ch-~

St

atis.tische

Bérkhtri
..

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL,. NIJVERHEID, FINANÖÉN EN VERKEER,

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN. VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

21E
JAARGANG’

.

S.

WOENSDAG 22
APRIL
1936

‘.

.

No. 1060

COMMISSIE I’AN REDACTIE:

P.
Lief tinck; N J. Polak; J. Tinbergen; F. rie Vries en

II. M. H. A. van der Valk (Redacteur-Secretaris).

Assistent-Redacteur: L. R. W. Boutendijk.

Rcdactie-adres: Pieter de Hoochweg 122, Rctterda.m.

Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Advertenties voorpagina f 0,50 per regel. Andere pagi-

na’s f 0,40 per regel. Plaatsing bij abonnement volgens

tarief. Administratie van abonnementen en advertenties:

Nijgh £ van Ditmar N.V., Uitgevers, Rotterdam, Am-

sterdam, ‘s-Gravenlvage. Pos tchque- en giro-rekening

Wo. 145192.

Abonnementsprijs voo het weekblad franco p. p. i’is

Nederland f 16,—. Abon,nementspr’ijs Economisch-St atis-

tisch Maandbericht f5,— per jaar. Beide organen samen

f20,— per jaar. Buitenland en Koloniën reap. f 18,—,

f 6,— en f 23,— per jaar. Losse nummers 50 cent. Dona-

teurs en leden van het Nederlandsch Economisch Instituut

ontvangen het weekblad en het Maandbericht gratis en

geniet en een reductie op de verdere publicaties.

INHOUD.

BIz.
HET MISVERSTAND
dooi
Prof. Dr. Ir. J. Gondriaan Jr. 294

De Nederlandsche scheepvaart in het Verre Oosten

door
Dr. Hk. Riemens………………………..296

De structuur van den invoer van Palestina en de

Nederlandsche handel door
Dr. R. Levy
.
………..298

De Rijksmiddelen over Maart
1936 ……………….299

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING:

Verkiezingen en economische politiek in Frankrijk

door
Dr. H. Weichmanv. ……………………. 300

AANTEEKEI4INGEN:

Overheids-
of
particulier bedrijf in Duitschlaud . .
301

De zichtbare suikei-voorraden in de wereld……..
302

De monetaire vooruitzichten …………………
302

MAANDCIJFERS:

Overzicht van den stand der Rijksmiddelen ……..
303

ONTVANGEN BOEKEN
…………………………….
304

STATISTIEKEN
…………………………….
305-308
Géldkbersen. – Wisselkoersen’. – Banksfaten.

20
APRIL
1936.

Niettegenstaarude ide ‘geidru.’imte gedurende de laat-

te week eerder nog verder toe- dan afgenomen is,

valt er toch geen verdere verlaging van de disconto-

rente waar te nemen. De hoogst onzekere toekomst

op politiek ghi’ed in Europa en ‘afi’s ‘gevolg ‘daarvan

‘cle monetaire voor ui’tziahten maken velen huiverig

‘hüh’d’isponi(bele ‘ge’]iden op iets lanigeren ter-mijn ‘vast

te leggen. D ria-maand s ‘bankaccepten werden tenslotte

op
iVa;
pOt. ‘gedaan.’ Halfjaars sdhatkist’papier no-

.’teert 1% h % pOt., jaars 2 pOt. Oall blijft, ‘zoo-

als wel [haant van’zeilf spreek-t; :heel ruim: ‘4 pOt. ‘Pro-

longatie 1’% na 1 pOt.

* *
*

0j ’23” ‘dezer stelt d& IV[inister ‘Van Financiën ‘de

insd1rijving open op
f
50rnillioen schatki’stpa’pier.

Op -de wisselmarkt is
.
:het deze week ‘heel •kal.m

gbleven. , Grodte fluctuatdes ‘kwrmen niet voor,’ over

het algemeen veroon’den ‘de koersen een ‘vastere t-

clens. P’onden kwamen van
7.27%
op 7.28
1
%, Dolilars

van 1.4734 op 1.47%1. De /f ‘koert werd op 4.94

gdhou’den. Fran’she Franes ‘stegen vnn 9.70
1
/4
op

9.71%. De £/Frs. koers werd, op 7495 gehan’dlhaaM,

waaradn zoowel in Parijs als in Londen werd gewerkt.

$/Frs. 15.17%; Belga’s
24.91-24.93’4
Zwi’tsersche

Franes 47.95-48.03. Vrije Marken waren gezocht:

59.26. Registermarken eveneens gezocht; de koers

kon een fractie veibetereii. ‘ Canadeesohe’ Dollars

1.46%. Buenos Aires 40%.

De marges van Pon’den en Dollar-s op latere leve-

ring on’deiginjge’n ‘dezè week geen. wijzigigen. Fran-

she Francs op 1- en 3-maanden waren edhter laer;

zij deden 12 resp. 34 c. ‘di’s’a’gi’o.

De goudprij’zen eerder hooger; levering Amsterdam

en Londen noteerden f1.648,75. Eagles 2,51%,

Soverei’gns 12.27%, ‘Gouden Tientjes 10.15.

294

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

HET MISVERSTAND.
– Gold points a mcml
1)

– AIlr.i’ght, Mr. Huiiiinga,
but
n’corality cloes not point gold.

Het gaat met Nederland ‘geheel volgens ver-
wadhting.

De weik1’ooshei’d neemt ‘voortdurend toe ;’de ‘druk
der belastingen idem; de tekorten op de ‘begrootingen
van rijk, provincies en gemeenten idem, idem, idem;
de spo’orwegtekorten idem; de smokkelari.j en de ove-
rie criminaliteit idem, idem; het aantal faillisse-
menten idem; ‘de ‘vcrvree.m’ding tu’ssdhen Indië en het
moederlanid idem; ‘de relatieve adhterstand in de be-
wapening idem.
Indien men zich ‘met on’he’vooroordeel’den blik af-
vraagt
wat
ter wereld de Nederlan’dsche Regeerinig
toch mag ‘bewegen om ‘dit land, naast de ‘beproevin-

gen van cle algemeene wereldcrisis, geiheel ‘bewust
‘den last op te leggen van een langdurige extra-crisis,
welke veroorzaakt wordt ‘doordat men door middel
van jarenlang voortsukkelende, zoogenaam’de aanpas-
singspolitiek een prijedalinig wil evenaren, die de
overgroote ‘meerderheid van ‘de wereld’ in één slag
tot ‘stand heeft gebracht ‘door middel van devaluatie
– indien men dan al’le kleine motieven als eigen-
zinnigheid, •traaheid, en gemis aan durf om een ge-
heel nieuwe ‘situatie on’bevangen te ‘bezien, terzijde
heeft ‘gesteld, ‘dan blijft één motief vart oneindig beter
gehalte ‘over.
Het is de ‘overtuiging, die bij vele voorstanders van
‘den gouden standaard bestaat, dat zij met handiha-ving ‘daarvan niet alleen ‘de nationale, maar vooral ook de internationale ‘belangen dienen en door hun
,,Durdh’halten” den ‘grondslag in stand houden, waar-
op eens een gezond en sterk internationaal ruil’ver-
keer ‘opnieuw zal worden opgebouwd.
Deze ‘overtuiging ‘is eerhiedwaardig, indien ‘koele
verstandelijke analyse tot het resultaat voert, ‘dat her-
stel van den internationalen ‘gouden standaard een
noodzakelijke en verwezenlijkbare ‘voorwaarde is voor
herstel van de wereld’wel’vaart en ‘dat het vasthouden
van Nederland aan ‘den gouden standaard ‘in belang-
rijke mate tot ‘het internationaal aanvaarden van
‘denen standaard kan bijdragen.
Maar ‘indien de zuiver ver’standelijke analyse, on-
‘dersteun’d ‘d’oor de d’agelj’ksche ervaring, neu aantoo-
nen, dat a’an één, of aan meer dan één dezer voor-
waarden n’iet is voldaan, ‘dan is (het koppig ‘vasthou-
den van Nederland aan een gel’dstolsel, dat ‘door de
•overgroote ‘meerderheid der wereld verlaten ‘is, niet
anders dan een roekel’oo’ze D’on Quichotterie, die ‘des
te erger is, omdat degenen, die ‘daarvoor ‘de ‘verant-
woordelijkheid’ dragen, het bestaan van millioenen
landrgen!ooten in ‘de waagsdhaal stellen.
* *
*
Wij willen in ‘het vol’gen’de nog eens aantoonen, dat
het internationaal herstel van den ‘gouden standaard
practisob niet meer ‘mogelijk en principieel ook niet
noodzakelijk is voor ‘het economi sdh herstel.
Men ‘kan ‘zich de internationale sta’bil’i’sa’t’ie van ‘de
verschillende valuta ‘op ‘goud’basis ‘op drie verschil-
len’de wijzen voorstellen:
le. ‘stabilisatie de facto;
2e. stabilisatie ‘de jure d’oor autonome nationale ‘be-
sluiten;
3. stabilisatie ‘de jure bij internationale conventie. In het gelijkgesoh’a’kel’de deel van ‘de Nederland-
sc’he pers ie het een min ‘of meer geregeld teringkee-
ren’d motief ‘ôm me’ho’de 1 en 2 te zien ‘als etappen
op ‘den weg, ‘die uiteindelijk zal leiden tot ‘het ideale
doel sub 3, de internationale conventie.
Men wijst dan op ‘den Amerikaansohen Dollar,
welke etappe 2 reeds ‘bereikt ‘heeft; men wijst op ‘het
Engelsehe Pon’d en de ‘daarmee ‘samenhangende valu-
ta, welke reeds op etappe 1 zijn ‘aan’gelan’d, en men
zegt verheugd: wij zijn ‘op ‘den goeden weg; de
1)
J. H.
Huizinga,
Gold pointe a moral. Majitinus Nij-
hoff, Den Haag, 1935.

redding is misschien meer nabij dan menigeen denkt.
Voor den ‘koeiblosdigen toeschouwer is ‘het niet on-
middellijk ‘duidelijk wat hier, van Nederlan’dsch oog-
punt uit, met redding bedoeld wordt. Want het eeni-
germate sta’bili’seeren van de valutaverhoudingen tus-
sdhen ‘de Vereeni’gde ‘Staten, ‘het Britsche Imperium
en ‘de ‘gou’dlan’den beteekent voor ‘deze laatste hoog-
stens, dat hun moeilijkheden niet vererger’d worden:
hun misère wordt ‘gelijktijdig met de ‘va1utaveihou-
d’ingen ‘gestabiliseerd, en het klinkt lichtelijk euphe-
mistisdh om ‘dit stabi’liseeren van de t’ortuur met
,;red’din’g” te ‘bestempelen.
Maa’r geheel afgezien hiervan moet worden opge-
merkt, dat het bereiken van etappe 1 of etappe 2
‘geen enkele •beteekenis heeft voor ‘het naderbij bren-
gen ‘van etappe 3, omdat immers in ‘de publieke opinie
in de Vereenigde Staten zoo’wel al’s in Engeland geen
enkele verschuiving is waar te nemen, welke er op
wijst, ‘dat ‘deze het tot stand komen bij internationaal
verdrag van vaste valutaverth’oudin’gen als een ‘begee-
ren’swa’a’rd’ig ‘doel nou zien.
Integendeel, in ‘beide groote economische gdbieden,
waar het ecohortisch leven ‘zich ‘dermate ‘in opgaande
‘lijn ‘beweegt, ‘dat ‘dit zelfs wordt waargenomen ‘door
die Nederlanders, ‘die dit tot voor kort ontkenden,
is men met de resultaten, welke men ‘bereikt ‘heeft
door van de nationale autonomie ‘op monetair ge-
bied gdbru’i.k te maken, meer ‘dan voldaan. Er is geen
‘enkel teeken, ‘dat erop wij’at, ‘dat men ertoe berei’d
zou zijn om in ‘de toekomst deze vrijheid ‘bij inter-
nationaal verdrag prijs te “geven.
En het ‘moet verwonderin’g wekken, ‘dat juist zij,
‘die zich gaarne ,als ‘kampioen opwerpen voor het
verbeteren van ‘de internationale verhoudingen, zoo
weinig kieskeurig zijn in de middelen, ‘die zij”da’ar-
toe aanprjzen.
De ergste vijanden van een goede zaak zijn haar
onbekwame verdedigers; men kan de internationale
samenwerking geen ‘sleh’ter dienst bewijzen ‘d’an ‘door
h’a’ar te bouwen op illusie’s, ‘die ‘den toets der ratio-
nee’le cri’tie’k niet kunnen ‘doorstaan.
Wanneer zal een land ‘zich binden tot een prijs-
geven van zijn vrijhèi’d op monetair ‘gebied en deze
verbintenis ‘ook metterdaad nakomen?
Alleen ‘indien het welibegrepen ‘duurzame eigen’be-
lang, van ‘dit land het aan’gaan van ‘deze vebintenis
vordert en de ervaring telkens opnieuw leert, ‘dat ‘dit
duurzame eigert’belartg ok inderdaad ‘d’oor deze ver-
binteni’s wordt ‘gediend.

Men mag dit volstrekt niet ‘discivalificeeren als een
bekrompen nationaal standpunt, dat het ‘beperkte ‘be-
lang van ‘het eigen land stelt boven het universeele we-
reldbel’ang. Want er is ‘geen macht ‘buiten en boven ‘de
staten, die het letsel, dat een land aan -zi’chzeive toe-
bren’gt door in strijd met ‘zijn eigen ‘belang vrij-
villi’g ‘to’t. een internationale ‘vei”binten’is toe te tre-
den, compenseer’t en ‘herstelt.

In ternationa’le ‘overeenkomsten ‘op monetair ‘gebied

hdbben ‘sedert de ‘dagen ‘der Latijnsehe Muntunie niet
meer bestaan. De landen, welke van hun nationale
souvereiniteit o’p monetair ‘gebied ‘gebruik hebben ge-maakt om ‘den invloed van ‘de ‘crisis op het n’a’ti’o’nale
economisch organisme te miti’geeren, ‘mag men ‘du’s in geen geval ‘beschuldigen van ‘woordbreuk of mun’bver-
valson
hinig. Zij ‘hchbdn’ hun nationale vrijheid gehan-
teerd ‘op de
wijze,
‘die ‘hun het beste leek voor de
bdharti’ging van hun eigen belang. De ervaring der
laatste jaren heeft hen gesterkt in de overtuiging,
‘dat zij dit nationale belang goe’d gezien en ‘goed ge-
di’end hebben. Het is erger d’an utopie ‘om te geloo-
ven, ‘dat zij etm’der ‘deze omstandigheden in afzien-
‘baren ‘tijd bereid zullen worden gevonden om hun
nationale vrijheid prijs te geven.

Toch
leest men in ‘de krant nu en ‘dan berichten
over de gunstige vooruitzichten op internationale
stabilisatie. En nu en dan ‘ontmoet men personen,
die met het grappi’g-gewidhtiige gezidht van lieden,

22 April 1936

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

295

die meer weten dan iij mogen zeggen, fluisteren, dat
internationale stabilisatie aanstaande iis.
Vanwaar komen deze gerudhten? Het •is niet moei-
lijk te raden. Er is een ‘groep van personen, welke
meent, dat ‘het monetaire vraagstuk, dat het wel en wee ‘van een geheel land beheerso’ht, geregeld kan
worden (buiten ‘pu
ibli
e
k
e
opinie, Parlement en Regee-
ring om.

Men vindt deze meening vooral vertegenwoordigd
bij directeuren van circulatiebanken. Paul Einzig
sdhrijft in zijn boek over Montagu Norman (pag. 96):
,,iis oonceiption of a central bank is that it should
be a state within the state”, en ‘verder sprekende
over de, door Nor’man sterk ‘gepropageerde, samen-
werking tusschen de centrale banken: ,,It seems pro-
hable that wihat Mr. Norman has had in mmd was
an allia.nce between central banks wlhioh could and ah’ou’id if necessary ‘defy Government interference.
His hope was that the Club of cen’tral (bauks miig’ht
(become somehhin’g like the Hanseatic League in a
d’ifferent form an’d with a wider scope.”
Het is dit uto’pisme, dat aanhangers en bewonde-
raars vindt ver buiten de financieele wereld, name-
lijk hij allen, die z66 verzot zijn op het enkele woord
,,internationale saenwerking”, dat zij reeds iii aan-
bid’ding ‘het ‘hoofd (buigen bij het hooren van ‘den
klank zonder aan hun verstand te vragen of ‘deze
samenwerking wel op grondslagen (berust, die tegen
de sdhokken der werkelijkheid ‘bestand zijn.
Een werkelijke samenwerkin’g op monetair gdbied
kan niet tot stand gdbradht worden door een ‘besluit in ‘de club van directeuren van circulatiebanken. De fout van de directie van De Nederlandsohe Bank ‘in Septem’ber 1931 is niet geweest, dat zij vertrouwen
schonk aan ‘de toezeggingen van ‘de directie van ‘de
Bank of England. De fout lag veel dieper. Zij kwam
voort uit het utopistisohe ‘geloof, dat de Engelsehe
gel’dpolitieh in laatste instantie bepaald nou worden
‘door ‘de Engelsche ‘bankdirectie in plaats van door
‘de En’gelsdhe pu(biieke opinie in haar geheel.

Het Maamillan-rapport, •dat ‘in het voorjaar 1931
versdheeu en ‘de daaraan voorafgegane hearings waren
reeds een duidelijke aanwijzing. ‘dat het Engelsdhe
volk in 6 jaren crisis tot een (begin van begrijpen
was ‘gekomen over de oorzaken van zijn leed; dit in-
zicht ‘is ‘d’oor thet ‘sedertdien ingetreden he
rs
tel nog
aanzienlijk versterkt.

Ook in Nederland ‘breekt dit inzicht zich steeds
verder (baan, ondanks ‘dictatoriale onderdrukking van
‘de vrije meen’ingsuiting.
Bankiers, Pers en Pai4emen1 kan men het zwijgen opleggen, ‘de werkelijkheid spreekt een taal, die nie-
mand onderdrukken ‘kan.

De waarihei’d overwint tenslotte altijd door ‘haar
eigen kradht. En de waarheid inzake ‘den gouden stan-
daard ‘is, ‘dat ‘dit nood’l’ottige geldstelsel noopt tot
maatregelen, die de crisis verergeren in plaats van
haar te compenseeren. Een ‘dergelijk geldstelsel tot
grondslag van in’térna’tionale overeenkomst te willen
verheffen is erger dan absurd, het is indisouta)bel.
1)

Het belangrijkste argument, waarmede men de
terugkeer tot dan internationalen ‘gouden standaard

i
)
I)e ouverantwoo rdeljk-liohtsi.nnige wijze, waarop men
in ‘de kringen der secialiteiten dit vraagstuk ‘behandelt,
blijkt om, uit ‘het rapport ter voorbereiding van de
Economische Wereldconferentje,
Men leest ‘daar het volgende (paig. 12):
Conterence de Laus’anne a toet spdoialement sou.
ligtia
in néeessité cle restaurer les monnaies sur une base
seine.
Dans cet ordre d’ides, ii nat particulièremesst im-
portant de rétabli r un étaloii monétaiire
international
satisfaisant. En l’absence d’un autre étaion international,
susceiptible d’être uni’verselleme nt accepté, la Oonfé rence
mondiale devra examiner & quelles conditions
en étalon-or
fonctionnant librement pourr.ai’t être res,tauré avec sugès.”
De in de eerste zin gestelde voorwaarde van een
gezond
gcldstelsel, wordt in de tweede zin verzwaarcl met een
tweede ‘voonwaarde: en
internationaal
geldstelsei.

bepleit, ‘is, dat ‘deze een voorwaarde zou
zijn
voor
het herstel van ‘de internationale cred’ietverleening,
welke op haar beurt een
voorwaarde
is voor het
weer doen functionneeren van de wereidhuisihoud ing.
Deze internationale credietverleeninig vindt ach-
ter plaats in zeer verschillende vormen en ‘de betee-
kenis van volstrekt vaste valutaverhoudingen loopt
voor deze verschillende vormen ‘zeer ver uiteen.

De soliedste en in omvan’g no’g ‘steeds sterk toene-
mende methode ‘is ‘d’ie, waarbij het (beleggen’d publiek
of de ‘banken niet rechtstreeks deze credietverlee-
ning voor hun rekening namen, maar indirect via
hun deelneming in de groote internationale concerns.
Deze vorm is uit den aard der zaak niet geheel en-
gevoelig voor valutasohommelingen, maar ondervindt
de na’deelen daarvan toch slechts in zeer (beperkte mate:
de bezittingen van het concern in ‘het ‘buitenland be-
staan slechts voor een gering deel uit vorderingen in
bu’itenftandsohe valuta en voor een veel grooter deel
uit gehouwen, machines en voorraden, dus uit realia,
welker waarden, over langeren duur gezien, niet in
belangrijke mate door vaiutasdfrommelingen kunnen
worden geaffecteerd. Het risioo der vorderingen in
vreemd geld ‘kan nauwe ‘grenzen worden ge-
hou’defl; het ‘uiteindelijk ‘door den belegger gedragen
ris’ico is dus per valuta zeer klein en ‘bovendien over
een ‘groot aantal valuta’s verdeeld.

Geheel anders ‘staat (het mat den traditioneelen
vorm ‘van internationale credie’tverleening, waaraan
men gewoonlijk ‘denkt, wanneer men ‘het belang van de vaste valutaverhoudingen op den voorgrond stelt:
‘het deelnemen in ‘bui tenlandsohe obligatieleeniugen,
met name ‘in buitenlan’dsohe staatspapieren.

Maar ‘de quantitatieve (beteekenis van dezen vorm
van internationale credie’tverleening is de laatste 20
jaar zeer sterk achteruit ‘geloopen. Afgaande op de
gegevens der Successiebelastin’g mag men aannemen, dat in 1913 nog rond 25 pCt. van ‘het Nederlan’d’sohe
vermogen rechtstreeks belegd was in ‘het buitenland,
wa’aibij niet minder ‘dan 10 pOt. (van het Nader-
lan’dtcih vermogen) ‘in fondsen ten laste van buiten-lan’dsc’he m’ogen’dheden. Na den ‘oorlog, in het jaar
1920, was het rechtstreeks in het buitenland belegde
vermogen reeds gedaald tot 8,8 pCt., de buitenland-
sohe ‘staatsfondsen tot 2,6 pCt. In 1933 zijn ‘beide
getallen nog lager, namelijk 6,5 en 2,1 pOt.
Men behoeft dezen teruggang volstrekt niet te be-
treuren. Integendeel. De ontza’glijke verliezen, welke
het Nederlan’d’sche vermogen in den loop der jaren
geleden ‘heeft ‘door ‘belegging in Russen en Oosten-
rijkers, in Zui’d-Ameri’kaansche ‘en Duitsche ‘obliga-
ties e.t.q. zijn een duidelijke waarschuwing voor de
onsoliede basis, waarop deze vorm van credietver-
leening in het verleden heeft ‘berust en in de toe-
komst noo’dwendi’g zal ‘blijven ‘berusten.
In ‘de financieele wereld ‘kan men zich misschien
telkens opnieuw il’lusies maken over de macht der
f’inanciers ,,which could and should if necessary ‘defy
Government ‘interference”, met den realistisohen blik
van ‘den (bedrjfsman ‘bezien moet men deze crediet-
verleeninig (di’s) qualifi ceeren als credietverleening
aan slechte de’biteuren, die op het oo’gen’blik van
nood ‘stelli’g niet goed zullen ‘blijken voor hun geld.
Alle quasi-invloed van het bankwezen ten spijt.

En omdat men op internationale schaal blijkbaar niet
anders weet dan dec gouden standaard, wordt ‘klakkeloos
geconcludeerd, dat
dus
de gouden standaard moet worden
hersteld.
Maar waar is het ‘bewijs, dat de gouden standaard een
gezond
geidstelsel is? – een bewijs, dat na zijn instorting
in de practijk toch waarlijk niet overbodig mag ‘heetan?
Op deze v’iakke logica heeft men….de mislukking van
de Economische Wereldconfe rentiie gefundeerd.
En thans hoopt men blijkbaar nog altijd, dat uit de
puinihoo’pen (van zelf?) een nieuwe internationale gouden
standaard zal verrijzen.
Hoe volslagen vreemd moet men tegenover de practijk
van het economisch leven staan om aan dit soort illusies
waarde te hechten.

296

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

Het perspectief der internationale ontwikkeling,

dat
‘zich
bij on’bcv’ooroor’deel’d onderzoek aan ons voor-
doet, is dus ‘het volgende:
De internationale gouden standaard met zijn vaste
valutaverhoudingen dwingt tot versdherping van de
crisis ‘op het oogeniblik, dat deze is ingetreden.
De volkeren, die zich van dezen dwang eenmaal
hebben Ibevrijd, zullen stellig niet bereid ‘zijn daar-
onder terug te keeren. En ook al moc’ht ‘dit voor
enkele landen in een hausseperiode door de finan-
cieele specialiteiten een oo’gen’blik kunnen worden
cloorgedreven, dan is het soliede politiek er snede
rekening te houden, dat men zich bij de eerstvolgen-
de crisis weer onmiddellijk van clezen dwang zal

ontdoen.
Veel waarschijn’lij’ker ‘daarentegen is het, dat de
volken, die de weldaad van het ‘zooveel mogelijk con-
stant houden van ‘het Ibinnenlandsche prijsniveau een-
maal aan den ‘lijve hebben ondervonden, hij hun auto-
»ome ‘valu’tapoli’tiek zullen ‘blijven volharden. Dit he-
tedkent volstrekt ‘geen verwildering op de valuta-
markt. De verhouding tusscihen twee valuta’s, welke
elk voor uidh in binnenlandsohe koopkracht practisch
stsihiei worden gehouden, is eveneens stabiel (afge-
zien van seizoen- en andere tijdelijke schommelingen,
welke door passende maatregelen betrekkelijk ‘gemak-
kelijk kunnen worden geëgaliseerd).

Het optreden van crisissen zal men onder dit stel-
sel stellig niet kunnen voorkomen, maar ‘zij zullen
een minder ‘geaccentueerd karakter ‘dragen dan onder
den gou’d.en standaard, die tot restrictie van credie-
ten dwingt op het oogeniblik, ‘dat liet ‘gezond verstand
verruiming tot een geJbiedenden eisch maakt.

Op min of meer iheftige schommelingen in de valu-
taverhou’din’gen zal •men in deze crisisperioden voor-
bereid moeten zijn, maar dit is minder erg onder een
stelsel van zwevende vaiutaveih’oudin’gen, waaibij ‘men
te allen tijde •op ‘deze eventualiteit is geprepareerd,
dan onder ‘,heersdhappij’ van ‘gou’dpariteiten, die eens-
klaps worden verbroken.
Men mag 1boveiidien verwadhten, ‘dat wanneer door
liet veibreken ‘van den gou’dwaan de weg eenmaal is
vrij’ gemaakt voor ‘het zoeken naar betere oplossingen,
ook de ‘verdere stappen op ‘dezen weg vroeg of ‘laat
zullen worden ‘gedaan.

Kan aan de boveirgesohetste mentaliteit in de deva-
luatieladen iet’s gewijzigd worden tea gunste van
‘den ‘gouden standaard door het koppig volhouden der
goudlan’den? Dit zou alleen ‘dan ihet ‘geval zijn, in-
dien de economisdhe ontwikkeling in de gou’dla»den
klaarblijkelijk ‘bijzonder veel gunstiger was dan die
in de landen, welke ‘hebben ‘gedevalueerd.
Mar het ‘tegendeel ‘staat voor een ieder vast. De
werkloosheid in de ‘devaluatielandea ‘daalt, zij stijgt
elk jaar verder in de gou’dlan’den.
De rentevoet ‘in ‘d’e niet-‘goudlan’den is laag, in de
goudlan’den hoog.
Parijs met zijn ,,solieden”-‘gouden-standaard-politiek
neemt credieten op in Londen en niet omgekeerd.
Als iets ‘de devalu’atielanden kan versterken in hun
inzicht, dat zij de goede keuze hebben ‘gedaan, ‘dan is het wel het ‘sterk sprekende verschil in economi-
sche ontwikkeling, d’at zich tusschen ‘bei’de groepen van landen steeds scherper accentueert.
Maar de strijd van ‘de ‘goudian’den voor het behoud
van den gouden standaard is uit propa’gandistisch
oogpunt niet alleen ijdel en ‘in ‘zijn uitwerkin’g nega-
tief, hij’ ‘benadee’lt bovendien het herstel van het in-
ternation’ale ruilverkeer in plaats van dit te ‘be-
vorderen.
Het eene goudllan’d na het andere ‘ziet zich genoopt to’t maatregelen ‘van ‘deviezenrestrictie, clearingrege-
lingen en contin’genteeringen, die voor het function-
neeren van het internationale ruilverkeer onein’di’g
s’ch’adelij’ker ‘zijn
dan een vrije ‘valutaverhouding.
Nederland, ‘dat zichzelf kampioen voelt voor het
herstel eener vrije wereldlhuis’h’ou’d’in’g, ‘geeft eiken
dag ‘het voorbeeld van steeds verdergaande vrijheids-
beperking.
De gou’dlanden, in ‘hun
onre
delijk vasthouden aan

een geldstelsel, dat zichzelf overleefd heeft, benadee-
le’n ‘dus niet a’llee’n hun eigen ‘belang, zij ‘zijn tegelij-
kertijd ‘de grootste ‘belemmeringen in het herstel van
het internationale ruil’verkeer, voor zoover ‘dit ‘bij ‘den
tegenwoordi’gen stand van ‘het me’nschelij’k inzicht

mogelijk is.

Het ‘gaat met Nederland geheel volgens verwadh-
tin’g: de werkloosheid neemt voortdurend toe; ‘de
druk ‘der ‘belastingen idem; de tekorten op ‘de be-
groo’tingen van rijk, provincies en gemeenten idem,
idem, idem.
De Regeering wijst devaluatie af; met den goud-

voorraad ga’at ‘het goed..
Maar in fei’te heeft deze Regeerin’g, ‘die ‘drie jaren
lang ‘haar ‘onmacht tegenover ‘de stijging van de werk-
loos’hei’d ‘heeft ‘gedemonstreerd, de drievoudige verant-
woordelijkheid voor ‘devaluatie reeds lang aanvaard;
èn voor ‘den ‘maatregel op zichzelf èn voor de deplora-
hele economische èn psychologische omstandigheden,
waaronder deze eenmaal in Nederland ‘zal plaats
vinden.
J.
GOUDRIAAN
Jr.

DE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAART IN HET VERRE OOSTEN.

Nederlandsch-Indië ligt op een kruispunt van zee-
wegen, waarvan de beteeken’is toeneemt, naarmate
‘de landen om den Stillen Oceaan zich ontwikkelen.
Door zijn eigen beteekeni’s als productieland van
grondstoffen is ‘het daarenboven aangewezen om niet
alleen voordel te kunnen trekken van zijn ligging
aan verschillende ‘groote verkeerswegen, maar om ook
zelf punt ‘van uitgang voor een ‘belangrijk zeeverkeer
te ‘zijn
De Nederlan’dsche scheepvaart heeft voor ‘dit alles
een juist begrip ‘getoond, ‘en de gedeele ‘Nederland-
sohe koopvaardij in ‘het Verre Oosten, en in het al-
‘gemeen in den Pa’cific, heeft Nederlan’dsch-In’d’ië tot
basis ‘gekozen. De Nederlandshe ‘mail, ‘die te Singa-
pore aansluiting geeft voor het passagiersverkeer
tusschen Europa en Ohia en Japan, is alleen in-
direct ibij’ ‘dit ‘verkeer ‘betrokken, al zijn ‘de ‘belangen,
welke de ,,Nederlan’d” en ‘de ,,Lloyd” hierbij ‘hebben, geenszins te ‘onderschatten. Met name de ‘buitenland-
‘sche passagiers naar en van ‘het Verre Oosten en ‘de
Westkust van Amerika laten Nederlan’dsdh-Indië
liggen, wanneer ‘het ‘hun om een ‘snelle verbinding te
‘doen i’s, en zij maken ‘gebruik van ‘de Nederlan’dsohe
mail via Sin’gapore. Maar hun economische rol is in
‘hoofdzaak ‘gelegen in ‘het feit, dat zij het moeder-
lan’d en ‘het overige E’uropa met Nederlandsdh-In’di
verbinden, en ‘zij ‘blijven ‘hier dan ‘ook verder buiten beschouwing. Anders staat ‘het met ‘den maan’delijk-
schen dienst van Java naar ‘het Westen van de Ver-
eeni’gde Staten, in samenwerking met een Amen-
kaansdhe maatschappij. Deze vrach’bdien’st vindt een
s’oliden ondergrond in de behoefte aan het vervoer
van koloniale producten naar ‘dat deel van Amerika,
en ongetwijfeld ‘zal ‘de Java-Pacific Lijn ‘de voordee-
le» plukken van ‘het toenemend han’delsverkeer tus-
schen beide ‘gewesten, ‘dat Ibij een
blijvende
verbete-
ring van de conjunctuur te verwachten is. D’e ver-
‘binding tu’ssc’hen Java en ‘het Oosten van de Ver-
eenigde Staten wordt niet via het Panama-kanaal tot
stand ‘gebracht, maar via ‘dat van Suez; deze vracht-dienst wordt door ‘de ‘beide mail-lijnen, gezamenlijk
met ‘d’e Holland-Amerika Lijn, onderhouden.
Eveneens op Nederlan’dsc’h-Ind’ië georiënteerd is
‘de Java-Ohina-J’apan lijn; haar ‘gebied ligt uitslui-
tend in het Verre Oosten, wanneer men Neder-
‘lan’dsdh-In’dië ‘daaronder wil rekenen. De be-
hoefte aan verkeer tus’sh’en ‘deze belangrijke gebie-
den van ‘het Verre Oosten is reeds groot, en ‘kan,
;gezièn ‘de ‘mogelijkheden, welke elk dezer landen
biedt, nog aanmerkelijk toenemen. Natuurlijk heeft
ook ‘hier ‘de ‘crisis zich doen gelden, zij het ook niet

22 April
1936

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

297

in dÇe mate als in Eiropa. Daarnaast zijn bijzondere
omstandi’gheden in elk dezer landen oorzaak geweest
van een niet steeds gunstig verloop van de bchoefte
aan verkeer. Zonder al te zeer op deze bijzondere om-
sta digheden te kunnen ingaan •kan worden vastge-
steld, dat het verkeer van goederen tussdhen Java,
Oelebes en Borneo aan den eenen kant en China aan de andere zijde voornamelijk noordwaarts is gericht,
terwijl dat tussehen Japan en Ne’derlandsehIn:dië,
althans wat de waarde der ‘verscheepte goederen ‘be-
tref t, in hoof.dzaak de richting noord-zuid heeft. Een
en ander vult elkaar dus •op gelukkige wijze aan.
Wat ‘het massale vervoer op deze lijnen betreft heeft
de scheepvaart in dubbele mate geleden van den ach-terui’bgairg van den invoer van Java-suiker in China:
terwijl deze vermindering natuurlijk de vraag naar
scheepsruim’te reohtstreeks beïnvloedde, nam de be-
hoefte aan ingevoerde soja’boonen op Java af, ten-
gevolge van de sterk toegenmen teelt van kedelee
op velden, die -vroeger voor de suikercultuur gebruikt
werden. Zelfs is de invoer in den Archipel van dit
artikel, dat vroeger in groote hoevee]heden door de
J. C. J. L. te Dairen werd ingeladen, geheel tot stil-
stand gekomen door een desbetreffen’d verbod.
Aan den anderen kant stak de concurrentie ‘der
scheepvaart van Japan steeds sterker op bij de vaart op dat land. Niettegenstaande •de invoer van Japan-
sdhe goederen in Indië hand over hand toenam in
de eerste jaren van de crisis, giiiig het vervoer, dat
de Nederlan’dsche lijn op dit traject bewerkstelligde,
voortdurend achteruit. Toen bij de conferentie van
Ba-tavia tussdhen Nederland en Japan een regeling
werd voorgesteld, waarbij twee derde van ‘het vervoer
aan Japan ‘zou komen, en slechts één ‘derde voor de
Nederlan’dsc’he vlag behouden ‘zou blijven, weigerde
Japan zelfs •op dat voorstel in te gaan. De maatrege-
len, welke de Indische Regeering sedertdien heeft
genomen, om het economisch leven van Indië voor
volkomen ontwrichting te behoeden, behoef’den niet uitgestrekt te worden tot op het gebied van de groote
vaart; ‘de Indisghe importeurs gaven ‘de Nederland-
sche zaak hun steun, en een steeds toenemend aan-
deel van de vaart op Japan is sedertdien de Neder-
landsche lijn ton deel gevallen, ‘zoozeer zelfs, dat
de afvaarten naar Japan belangrijk uitgebreid moes-
ten worden. De verhouding is thans ‘omgekeerd, en er
gaat belangrijk neer onder Nederiandsdhe dan onder
Japansche vlag van Japan naar Indië. Daarmede is
nog niet gezegd, dat •de tegenwoordiige toestand nu
zoo winstgevend zou zijn voor de Nederlandsohe maat-
schappij: ‘om den strijd te kunnen volhouden, moeten de tarieven, welke in rekening worden gebracht, even
laag zijn als die van ‘de Japansche concurrenten, en

dit beteekeut ‘heel wat.

Het is merkwaardig, ‘dat het de reederij, die in ‘de
vaart in den Archipel zelf haar aangewezen terrein
heeft, is geweest, die als eerste Nederlandsche scheep-
vaart-maatschappij ‘de verkeerspositie van Neder-
lan’dsch-In’dië ‘heeft te baat genomen, ‘om dit land op
te nemen in een ‘stel ‘doorgaande lijnen. Reeds gerui-
men tijd kwam ‘de Koninklijke Paketvaart Maat-
sdhappij buiten ‘den Archipel met haar lijn op Austra-
lië, terwijl ook Singapore – geografisch een ‘deel van
Insulin’de – door verschillende in’ter-insulaire ‘lijnen
werd aangedaan, en meer en meer een middelpunt
werd van de Nederlan’dsche en Nederlan’dsh-Indisehe
scheepvaart. De i,mmi’gratie van Chineesche koel-ies
u’it Kwangtoeng en Foe’kiën in Zuid-China naar Deli
en, Ban’gka schonk aan een nieuwe lijn, welke ‘buiten
den Archipel voerde, ‘het Ibestaan. Eveneens was het vervoer van emigranten, ditmaal van Java afkomstig,
‘dat ‘de behoefte deed ‘gevoelen aan een regelma-
ti’ge ‘scheepsverbinding tussdhen Nederlandsch-Indië
en ‘het Fransche Nieuw-Oaledonië. Door ‘de verbinding
onderling van deze lijnen, en ‘de uitibre’i’din!g daarvan
tot Saigoii en Manilla, ontstonden rechtstreeksche
lijnen via Nederlandsch-In’dië. In min’der opvallen-
den vorm, ‘dat wil ‘zeggen niet in ‘de gedaante van

reohtstreeksche verbindingen, ‘hadden ‘de
lijnen
van
de mail aan ‘den eenen kant en die van de K.P.M.
op ‘de oostkust van Austra’lië aan den anderen kant
reed’s eerder Nederlandso,h-Indië ‘gemaakt tot een
land, ‘dat men in het voorbijgaan met Nederlan’dsche
lijnen kan aandoen.
Maar Nederlandsch-In’dië zou een w.aar ‘kruispunt
van Nederlan’dsche lijnen worden, toen de nieuwe
maan’deljksehe ‘diensten van de K.P.M. tusschen
China en Zuid-Afrika en ‘die, met een een’i’gszins af-
wijkende route, tussdhen China en Oost-Afrika wer-
den geopend. De totstandkoming van deze Neder-
lan’dsche verbindingen, in vollen
crisistijd,
is onge-
twijfeld een staal van durf, ‘steunen’d ‘op ‘inzicht. Een
•dezer
lijnen
‘heeft ‘in Hon’gkong haar eindpunt, de
andere gaat tot Shanghai door. Ook door ‘deze lijnen
worden Sairgon en Manilla ten Noorden van den
evenaar verbonden, terwijl zij op het
zuidelijk
half-
ron’d behalve de verbinding met ‘het vasteland van
Afrika ‘ook die met Madagascar, de Seychellen, Mau-
ritius en Réunion tot stan’d brengen. Men ‘zou’de op
het eerste gezicht kunnen twijfelen aan ‘het nut van
een ‘lijn, ‘die ‘voor een belangrijk gedeelte tot taak
heeft om streken met een overeenkomsti,ge voortbren-
ging – van koloniale producten – gelijk ludo-China,
Java en Madagascar zijn, in ‘gemeenschap met elkaar
te brengen, maar, ‘gelijk zoo menigmaal, ‘zoo z’oek’t ook ‘hier ‘de internationale handel naar de meest on-
verwachte mogelijkheden.
Deze nieuwe Nederlan’dsche lijn op den Pacific
schiep -vele mogelijkheden, waarvan de bovengenoem-
de er slechts een is, en zelfs een van ‘betrekkelijk
onibelan’grijken aard, -vergeleken ‘bij de andere. De
opening van deze verbinding ‘heeft ‘dan ook overal
in ‘het Verre Oosten, en zeker niet minder in Zuid-
Afrika, steik ‘de aandacht getrokken. Daarbij ‘komt,
dat niet alleen voor het vrachtvervoer nieuwe moge-
ljkfheden in het uitzicht worden gesteld, maar dat
hier tevens kansen liggen voor passagiersvervoer, in
de eerste plaats voor dat van ‘t’ouristen, welke niet
te versmaden ‘zijn. Evenals ‘op de grootere schepen
van ‘de Java-China-Japan
Lijn
het geval is, kan hier
worden ‘gevaren met een type van schepen, ‘dat als
snel varende vrachtschepen met een uitgebreide
accomodatie voor passagiers kan worden omschre-
ven. Het feit, ‘dat drie zulke nieuwe •schepen voor
‘deze lijn op Nederlan’dsdhe werven ‘zullen worden
gebouwd, bewijst, ‘dat de proefneming van K.P.M.
aan haar ‘directie vertrouwen heeft geschonken.

De Nederlandsche tonnage in de groote Ohineesc’he
havens, welke was verminderd ‘d’oor ‘de inkrimping
van ‘de vloot ‘der Java-Ohina-Japan Lijn, zal hierdoor
weer toenemen. Het -is toe te juichen, ‘dat de K.P.M.
haar lan’dgenoote in ‘de Ohineesche wateren, die daar
oudere rechten heeft, ‘geen concurrentie aandoet op
‘het traject van China naar Java. -‘

Sedert den wereldoorlog ‘bestaat er verder een
rechtstreeksche vrachbdienst tussohen het Europee-
sche vasteland en het Verre Oosten, uitgeoefend d’oor
‘de Holland-Oost-Azië Lijn van de Vereeniigde Scheep-
vaart Maatschappij. Deze ‘dienst wordt tot stand ge-
bracht ‘door maan’delijksche afvaarten in beide rich-
tinigen. Het rechtstreeksche vervoer van passagiers
met mailschepen tussdhen China en Japan en ‘Europa
geschiedt ‘daarentegen niet onder Nederlammdsdhe vlag;
Engeland, Frankrj’k, Duitschland, Japan, Italië en
Amerika hebben op dit traject bekende ‘diensten, en
er ‘bestaat waarlijk geen behoefte -aan uitbreiding van
‘het aantal passagierssohepen op ‘deze
lijnen.
Touris-
ten, en in het algemeen reizigers, die den tijd heb-
ben om ‘van de kortste route af te wijken, kunnen
bovendien ‘geheel on’der Nederlandsche vlag reizen
door van China en Japan uit per J.0.J.L. naar Bali
en Java te gaan, en vandaar met ‘de mail’hooten naar
Europa.
Evenmin als er een Nederlandsche’
lijn
voor pas-
sagiers is van Europa, naar het Verre Oosten, even-
min i’s er een Nederlan’d’sche bootverbin,ding tusschen

298

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

China en Japan aan den eenen kant en het Westen
van de Vereenigde Staten en van Canada aan den
anderen; deze verbinding wordt tot stand gebracht
door Aimerikaansohe, Canadeesohe en Japansche
lijnen, en ‘het zou waarschijnlijk niet mogelijk zijn,
hier een lonend bedrijf onder de Nederlandsche
kleuren ‘te exploiteeren. Toch zou het wellicht de
mbeite loonen, om nu en dan een reis voor touristen
te oilganiseeren tusschen Nederlandsch-Ind’ië en Ame-
rika, in aansluiting op den maildienst van Europa.
Ook het toenemend aantal reizigers van en naar
Indië, dat bij voorkeur over Amerika reist, zou van
een dergelijke verbinding gbruik kunnen maken,
terwijl bij den tegenwoordigen stand van zaken het
voor de Nederlanidscihe scheepvaart als geheel een
verlies beteekent, wanneer reizigers, die anders de
mailbooten via Suez zouden benutten, •over Amerika

reizen.
De Pacific ‘biedt nog vele verkeersmogelijk’heden,
die aan •de orde zullen komen, wanneer de ontwik-
keling van de daar gelegen landen
zioh
verder vol-

trekt. Japan onderhoudt bij voorbeeld reeds regel-
matige verbindingen met Australië via de P.h’ilippij-
nen en Celebes, ‘terwijl onlangs het plan is opgevat
voor een ‘dienst van Japan over den Bismarck-Archi-
pel en Nieuw-Guinea naar Anstralië. Wanneer ook
dit laatste ‘groote eiland van onzen Archipel tot ont-
wikkeling komt is liet te hopen, dat de Nederland-

sche scheepvaart niet achter zal
blijven;
Nieuw-

Guinea, van Bataviá uit gezien in een uithoek ge-

legen, ‘beheersch’t in
werkelijkheid
eenige groote zee-

wegerf zijn ligging aan den rand van den Stillen
Oceaan, op gelij’ken afstand van Japan en van het
Zuid-Oosten van Australië, en op een breedte, onge-
veer overeenkomend met die van Panama aan den
anderen kant van ‘den Oceaan, kan op den duur
uiterst gunstig blijken als aanknoopingspunt voor
een verdere ontwikkeling van de scheepvaart op den

Pacific.
UK.
RIEMENS.

DE STRUCTUUR VAN DEN INVOER VAN PALESTINA

EN DE NEDERLANDSCHE HANDEL.

Palestina werd na den wereldoorlog een zelfstan-
digen staat onder Volkenibondsmandaat, bestuurd door
een En’gelsehen Hoegen Commissaris. Tegelijkertijd
begon een, weliswaar niet onbeperkte, maar toch ge-
ita’dig “grooter wordende i’mmigratie van Joden uit
Oost-Europa en later ook uit Midden-Europa. De
vooruitgang ‘der bevolking blijkt ui’t ‘de volgende
cijfers:
1919
(schatting) ………….
590.000
1922 (telling)

……………
654.000
1931
(telling)

……………
1.036.000
1934
(schatting) ………….
1.250.000

In 1935 zijn 62.000 immigranten het land binnen
gekomen. Behalve deze sterke im’miigra’tie bestaat er
een sterke vermeerdering ‘der Arabieren d’oor het aan-
tal der gabôorten. Er ontstond dus een breede bevel-
kingsbasis als grondslag voor een sterke economische
oht¼v’i’kkelling van het land. Deze immigranten brach-
ten echter niet alleen ‘groote.re behoefte mede, maar
ook kpi’taal, om deze behoefte te kunnen ‘bevredigen
en verder ook veel ‘ondernemingsgees’t voor kolonisa-
tie. De landbouw ging goed vooruit en werd de steun
voor !de Palestijusche volks’huishoud’ing. De industrie
ontwikkelde zich en wekte nieuwe behoeften op. De bou*iiijverheid gaf veel menschen werk. Het touris-
iverkeer groei’de, in het bijzonder door Le’vant-
Jaarlbeprzen, sportfeesten, en’z.
“Wat ‘hiér ‘in ‘de eerste plaats opvalt, is de sterke
stiin ‘van den import tegenover de zeer langzame
s’ij’ging van ‘den expori. Het resultaat is een voort-
durend grooter wordend invoeroversdhot. Dit blijkt
uit de volgende cijfers:
Invoer ,

Uitvoer Invoeroversehot
(In Egyptische Ponden).
1912 …………1.550.000

1.150.000

409.000

1920
1
,21
……..5.216.000

771.000

4.445.000

Invoer

Uitvoer Invoeroverschot
(In Palestijnsehe Ponden).
1930 ………..6.985.000

1.896.000

5.089.000
1932 ………..7.770.000

2.381.000

5.388.000
1933 ………..14.123.000

2.592.000

8.531.000
1934 ………..15.153.000

3.218.000

11.935.000

Uit ‘deze cijfers kan men reed’s afleiden, dat de
bdioefte van ‘de ‘bevolking van Palestina in overeen-
stemming met ‘de toeneming gestadig groeit, maar
dat er toch n’og zooveel meer geproduceerd wordt, dat
er ook nog een langzame stijging van den export
mogelijk blijft. Deze sterke passiviteit van de Pales-
tijuscihe handelsbalans vormt echter ‘hij een ongunstige
conjunctuur een groot gevaar voor de volkshuis-
houding. Men ‘heeft ook in Palestina heel ‘goed be-
grepen, ‘dat het noodzakelijk •is ‘de productiekracht
van ‘het land verder te ‘doen toenemen, om zooveel
mogelijk de behoefte ‘der ‘bevolking ‘door binnenland-
scihe productie te kunnen bevredi’gen. Er bestaat een
beweging voor eigen fabricaa,rt, die de ‘bevordering
van dit doel ‘door propaganda onder de bevolking
zoekt te bereiken. Maar desondaniks zal er nog altijd
een groot aantal artikelen ovei4bljen, dat Palestina
moet blijven invoeren.

De verdeeling van den invoer is als volgt:

1931

1934

1e’halfjar
1935
‘oedingsmaiddelen, dran-
ken en tabak …..
1.535.000

2.902.000

1.683.000
Grondstoffen ……..
418.000

1.077.000

637.000
Fabrik-aten

………
3.262.000

9.168.000

5.398.000
Diversen

………..
725.000

2.006.000

891.000

Totaal-import ….
5.940.000 15.153.000

8.609.000

Hieruit
blijk-t,
dat de import van de groep voe-
dingsrnid’delen,
ewz.,
wat ‘het aandeel in den totalen
import betreft, niet veel ‘veranderd is. Hij ver-
toont geen stijging, maar – en ‘dat is nog belang-
rijker – •ook geen ‘daling. Men ‘had immers ‘kun-
nen verwachten, dat de binnenlaizdsohe productie
van voedingsmiddelen langzamerhand toch meer ‘en
meer aan de behoefte ‘zou voldoen. Gebleken is even-
wel, ‘dat de bevolkingstoenemiirg xnaohtiger was en
dus de inderdaad belangrijke uisbre’id’in’g der produc-
tie nog niet voldoende was om ‘den invoer te laten
dalen.

ilet feit, dat ‘de invoer van ‘grondstoffen stijgende i’s,
‘bewijst, dat ‘de Palestijnsohe industrie vooruitgaat. Des-
ondanks is de ‘behoefte aan fabrikaten zoo sterk, ‘dat
deze groep onder ‘de invoer de eerste plaats inneemt. De ‘stijging van 3.2 mill’ioen Palestijnsche Ponden in
1931 op 9.1 mi(flioen Pa(lestijnsche Ponden in 1934 is
‘buitengewoon groot.

Het is te verwachten, ‘dat met ‘de verdere vooruit-
gang der Pa’lestijnsche ‘industrie een stijgend gedeelte
van de binneulandsdhe behoefte uit eigen productie
kan worden ‘bevred’igd. Maar ‘de voortdurende immi-
gratie en ‘de natuurlijke
vermeerdering ‘der bevolking
zullen er voor zorgen, ‘dat P’alestijna nog voor langen
tij’d een ‘vrudhtbaar veld zal
‘blijven
voor den invoer
van buitenlandsohe fabri’katen en toont ‘dus aan, dat ‘de versdh’illen’de landen belangstelling zullen moe-
ten hebben voor den export naar Palestina, in ‘het
bijzonder t.a.v. artikelen van specialen aard en kwa-
liteit.
Wat ‘de verdeeling van den ‘import en export onder
de verschillende landen ‘betreft valt waar te nemen,
dat de voornaamste plaats in den uitvoer en in den
invoer door Groot-Brittannië wordt ingenomen. Het
is – bdha(lve Nederland met ruim 30.000 Palestijn-
sdhe Pon’den – ‘het eenigste ‘land, dat in de Pales-
ti.jnsche ‘handelsstatistiek niet een exp’ortoversehot
verschijnt, en dit ‘ook eerst in 1935. Dat Egypte in
1934 een zoozeer verminderden ‘import naar Palestina
heeft, ‘is daardoor te ‘verklaren, ‘dat de Palestijnsche
statistiek vanaf 1934 de ‘oorspronigslanden ‘vermeldt, zoodat tot dit jaar ‘ook transitogoederen onder Egypte
vermeld stonden. Het ‘groote aandeel van Di,ritsdhland
is te verklaren uit ‘de aparte transferregelin’g en de

22 April 1936

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

299

emigratie. De vooraanstaande plaats van Syrië is toe
te shrjven aan de bijzondere douaneregdling, die
tussc’hen beide landen (bestaat en heel gunstig op het
handeisverkeer tussohen deze landen van het Nabije
Oosten theef t gewerkt.
Palestina is ten aanzien van zijn ‘buitenlandsdhen

handel sterk gebonden door artikel 18 van •het man-daat, welke ‘het principe van de open deur tegenover alle leden van ]en Volkenbond voorschrijft. Het land
staat dus volkomen zonder eenige besdherming tegen-
over ‘den invoer van alle landen en zelfs tegenover
die, welke geen leden van den V•olkebond meer zijn –
z’ooals (buy. 3apan – slagt het er niet in, een verali-
dering in ‘de han’dels’politiek te (brengen. Alleen met
1e (buurlanden Egypte en met name Syrië betaan

gunstige
regelingen.
Men heeft dus in Pales’ti.jntehe

handelskringeu- oaar een weg gezocht, om ondanks
deze omstandigheden export en import ‘in een zekere
verhouding te laten komen. Het Agricultural Econo-
irncs and Marketing Com’mittee ‘heeft voorgesteld,
een wet voor den ‘buitenlandsohen handel af te kon-cligen, waarnaar ‘de import uit de verschillende lan-den naar Palestina za1 worden gecontirigenteerd, en
wel op een (bedrag, dat drie keer voo groot ‘is dan
de export uit Palestina naar ieder land. Een ‘derge-
lijke regeling is in ‘hoofdzaak in ‘het belang van
Groot-Brittannië, dan in 1934 ruim 60 pOt. van zijn
export naar Palestina ‘invoerde. Ook Duitseblan’d,
Nederland, Denemarken en Noorwegen staan gunstig,
terwijl alle andere landen een on’gunst’i’ge positie
innemen.
Maar wat ook in deze richting in •de toekomst ge-
daan zou worden, voorop zu’lldn wel de ‘bernooiingen staan, om ‘door een uidbreiding van ‘de eigen ‘produc-
tie een versterking van ‘den export en een ‘daling van den overgrooten ‘import te verkrijgen.
* *
*

De handel tussc’hen Nederland en Palestina toont
in overeenstemming niet ‘het (boven vastgestelde een
gestadige stijging. Dit blijkt u’it volgende cijfers: ‘)

Invoer uat

UItvoer naar
Nederland

Nederland
Ton

Gulden’s

Ton Guldens
1933 ………..3.793

751.000

3.488

385.000

1934 ………..11.254 1.673.000

5.439

606.000

1935 ………..12.672 1.737.000

14.102 1252.000

Maar ‘de eigenlijke (beteekenis van den haii’del tas-
schen Nederland en Palestina wordt eerst ‘duidelijk, wanneer men nagaat, welke artikelen hoofdzakelijk
deel van ‘dezen ‘handel uitmaken.
Reeds (boven werd er op gewezen, dat sinaasappelen
verreweg het belangrijkste Palestijnsôhe exportarti’kel
zijn. Naar Nederland wrden in 1934 4.186 ton ter
waarde van
f
450.000 en in 1935 12.942 ton ter
waarde van
f
1.063.000 geleverd. Daarmede neemt
Nederland de ‘derde plaats adhter Engeland en
Du,itscihlan’d in den Palestijnschen sinaasappelenex-
port in.
De import echter toont een groote gedifferentieerd-
heid. In ‘het navolgende stattje worden de belangrijk-sta artikelen genoemd met de hoeveelheden en waar-
‘ddbedragen in 1934 en 1935.
Behalve deze artikelen maken echter nog vele an-
‘dere deel uit van den NedePlandsdhen uitvoer naar
Palestina, zooals cacaoboter, margarine, melkpoeder,
aardappelen, (bier, olie, werktuigen, ‘verfwaren, ijzeren
buizen en ‘pijpen, drukin’kt, kunstmest, electrische machines, radiotoestelien, dekens van wol en half-
wol, ena. –
De ontwikkeling toont nu ‘het ei’genaardige ver-
schijnsel, dat weliswaar van 1933 tot 1934 een stij-
ging van den import uit Nederland bij ‘haast alle
artikelen – lazn’d’bouwprodueten en fa(brikaten –

1)
Alle
cijfers ‘zijn aan de publicaties van tet Oentraal
Bureau voor de Statistiek te ‘s-Graiveu.hage ontleend en
hebben betrekking op Palestina
en
Cyprus gezamenlijk. Eer-st vanaf
1
Januari 1936 wordt een aparta statistiek
voor den handel met Palestina alleen gevoerd.

1934

1935
ton guldens ton guldens

Volle melk, gecondenseerd ..

273 39.000 659 87.000
Kaas ………………….214 72.000 253 76.000
Vleeseli en worst in bus ……135 84.000 135 76.000
Melk- en kalfkoeien ……..4Ost.27.000 274st.68.000
Geharde traan …………..237 45.000 336 53.000
Cacaopoeder …………….55 14.000 52 13.000
Karwijzaad …………….33

9.000

26

5.000
Stieren …………………7st 5.000

Bst. 3.000
Maanzaad ………………12 3.000 12 2.000
Koperdraaden -kabel (nietgeïsoi.) 296 92.000 163 52.000
Flessehen, wit …………..545 40.000 489 34.000
Flesschen van gekleurd glas 376 19.000 528 26.000

Motoren boven 5 kg………
941
735t.
39.000 28
569sf. 26.000

Mauufactureu van katoen

13 27.000

9 15.000
Strookarton en sti’oobord

315 12.000 229

8.000
Parfumerieën, haarwater, etc

25 16.000

S

5.000

viel waar te nemen, maar dat in 1935 vergeleken bij
1934 ‘deze stijging meestal alleen nog ‘bij de land-
b’ouw’produeten algemeen ‘is, maar bij zeer velen fa-
bri’katen in een teruggang is veranderd. Welke oor-
zaken dit verschijnsel ‘heeft is niet met zekeihèid
vast te stellen. Voor een deel – ‘bijv. ‘bij parfunie-
rieën, manufacturen, ‘kabel en draad – mag mis-
schien ‘de vooruitgang der Palestijn’sche induttrie,
welke juist op deze gebieden in den laatsten tijd een goede ontwikkeling genomen ‘heeft, een roI ‘hebben
gespeeld. Den grootsten iirvloed heeft echter zeker de
concurrentie ‘der andere ‘landen uitgeoefend, -die op
gron’d van ‘hun binnen.landsche prod’uctie’v-oorwaar-
den of ‘hun ‘handeilspolicieke situatie in staat zijn, de
Palestijnsdhe markt
(
beter met ‘hun goedere±i te
voorzien (bij’v. Japan, Duitsohl-and, U.S.A., R-oeane-
nië, Polen). Maar er (blijft ‘voor Nederland iets, wat
niet uit ‘de statistiek blijkt en alleen bij een onder-zoek in Palestina zelf te consta’teeren is. Dat is de
toenemende beteekenis van het -kwaliteitsproduct op
ieder gebied, hetwelk juist door de Duitsche imini-
granten veel ‘gevraagd wordt en met ‘den toenemenden
o-pbloei van het
if
and meer en meer (belangstelling zal
vinden. En ‘hier heeft het Nederlandsche product
reeds een goeden naam, welke grooten in’vloed op
den handel uitoefent. Belangrijk is ook een zekere
propaganda, die ‘tot nu toe van Nederlan’dsche zijde
adhterwege ‘is gebleven. Maar het (besluit, dit keer
met een eigen paviljoen aan ‘de Levant-Jaarbeurs te
Tel Aviv ‘deel te nemen, zal er ‘zeer zeker toe bij-
dragen de belangstelling voor Nederland-sche pro-
ducten en de -waardeering van hun kwaliteit te be-
vorderen. Dr. R. Lavv.

DE RIJKSMIDDELEN OVER MAART 1936.

In de lange rij van ‘daqende maandopbren.gsten, die
de laatste jaren te zien geven, heeft de afgeloopen
maand eindelijk weer eens voor een onderbreking
gezorgd. De ,,overi’ge middelen” brachten nl. een bedrag van
f
31.103.200 in •de schatkist tegen

f
30.653.200 in dezelfde maand van ‘het vorige jaar
en vertoonden der’hal’ve een vooruitgang van
f
450.000.
Aan dit ‘gunstig resu!Itaat werd medegewerkt door de ‘dividend- en tan

tième(bela-sting, de invoerrechten, ‘het
stati’stie

kredht, ‘den -geslachtaceijns, de belasting op
‘gouden en zilveren werken, de omzetbelasting, de
couponbelas-ting, ‘de zegelrechten, ‘de regis-tratierech-
ten en de successiereeihten. Ook de gemiddelde maand-

ram’ing werd in ‘de maand Maart ji. overtroffen (met
f142.800).

Nu was de stijging Weliswaar niet zoo (bijzonder
groot en ook (blijkt hij nadere analyse, dat de over-‘sdhrijding voornamelijk it in een tweetal middelen,
nl. ‘de invoerrechten en de omzetbelasting, die ‘bij-
zonder ruim hebben gevloeid en ‘het tekort in op-
breng-st van verscheidene ‘andre middelen goed ‘heib-
ben ‘gemaakt, ‘doch ihet doèt in ieder geval aangenaam
aan, ‘dat ‘het ditmaal niet een ‘dalFing over de geiheele
linie was en in ieder geval ook op enkele lichbpunterii
kan worden gewezen.

300

CONOMISCH-STÂTISTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

Gezien de ‘slechte ontvangsten ‘van de beide eerste
maanden des jaars spreekt het wel vanzelf, dat het
verzicht over het ie kwartaal er niet zoo mooi uit-
ziet. De totale opbrengst ‘bedrdeg
f
86.312:200 tegen

f
91.073.600 in hetzelfde tijd.vtk van 1935 en bij een

evenredige ramIng van
f
92.’881.300. Slechts vijf

middelen gaven tezamen eeti surplus van
,f
1.810.400;

‘bij een evengroot aantal middelen werd. ht evenredig deel der ramirug overtroffen. (tezamen tot.eeu bedrag
van
f
692.400). Voor ‘het overige .zijn de cijfers zeer
teleurstellend.
Evenals de vorige maand ‘vertoon’de ‘de dividend-
en tantièmebelasting een stijging in op’bren’gst (van

f
79.800), waardoor •dd in . ‘de .verstreken maanden
verkregen voorsprong opliep tot
f
146.600. Bedenkt
men evenwel, du.t Januari ji. ‘bu’itn’gewoon ongun-
stig was en dat het hier een uiterst grillig middel
betreft, ‘dan zal men goed doen aan ‘dezen meevaller
geen optimistische beschouwingen ‘te veibin’d’en. Ook
bier maakt een enkele zwaluw nog geen zomer.
Bijzonder gunstig waren ‘ditmaal ‘de invoerredhten,
die een accres van niet m’in’der dan
f
827.200 aan-
wezen en het niet onbelangrijke ‘bedrag van
f
8.189.600

opleverden, ‘zijmie
f
1.189.600 meer dan de gemid-
delde maan’dramiug. Door ‘deze ‘hoo’ge opbrengst kwa-
men de ‘ontvangten van het le ‘kwartaal
f
782.300

uit boven die van dezelfde periode van 1935, terwijl het groote tekort ‘bij de raming,’ dat ultimo Fdbruari
ji. moest worden geconstateerd, than’s is ‘teruggel’oo-

pen tôt
f
308.300. Ook ‘het ‘statistiekredht vertoonde
een, zij het sledhts geringe stijging (van f 1.000);
over

de eerste drie maanden bedraagt het surplus ‘bij dit

middel
f
17.400. Er is ‘dus wel eenige opleving in’
onzen buitenlandtohen ‘handel; al moet ook worden
bedacht, d’t de eerste maanden van ‘het vorige jaar
niet ‘bijster gunstig waren.

De accijnzen
maken over het algemeen een bedroe-
venden indruk. Een uitzondering wordt alleen ge-
vormd door den geslachtaccijns, die
f
77.500 meer
opleverde dan in Maart 1935 en
f
85.200 meer dan
waarop blijkens ‘de raming was ‘gerekend. Het toene-
mend vei4bruik ‘van run’dvleesch komt hierin tot uit-
drukk’ing. Voorts zijn de veeprijzen in de maan’d
Maart iets opgelo’opeü. Da’ar ook de maand Februari
jI. ‘voor dit middel vrij gunstig was, is ‘het overziöht
over het le kwartaal eveneens bevredigend. De overige
accijnzen ‘bewogen zich alle in ‘dalende lijn. Het zout
verschafte ‘ditmaal
f
56.300 minder; ook op zichzelf
‘bescihouwd was ‘de ‘opbrengst igering, immers
f
55.900
lager ‘dan de ra’ming. De wijnaccijns gaf een ‘decres
vai’i
f
112.200, doch
hierin
komt d’e verlaging van ‘de

opcen’ten in’gev’oige de, wet van 13 September 1935
(S’ta’atsblad No. 548) •tot uitdrukking. De maand-
ramin,g werd niet onbelangrijk oversdhreden (met

f
257.500); in de ftaatste maand ‘van ‘het kwartaal
komt evenwel steeds het grootste ‘deel van den wijn-‘accijns binnen. De ‘gedistilleerd’acci,jns gaf een ver-
mindering te zien van
f
333.200 en de bieraccijns

een van
f
202.900.
Bij
deze ‘heffingen is de invloed
der zorgelijke tijd’somstan’digbeden, uitkomend in een
verminderd verbruik, zeer ‘duidelijk merkbaar. De
suikeraccijns vertoonde een ‘daling van
f
999.700.’ Nu
was de opbrengst van Maart 1935 buitengewoon hoog;
doch ook ‘op zichzelf ‘beschouwd ‘geeft de ‘ontvangst
‘der afge’lo’open maand ‘geen reden tot tevredenheid;
immers er werd
f
178.600 minder ontvangen ‘dan
waarop was gerekend. Ook de voorafgaande maanden
waren niet ‘gunstig, zo’odat, gerekend ‘over ‘drie maan-
‘den, het loopende jaar
f
1.816.200 in ‘het nadeel is.
Zooals reedi ‘bij het vorige ‘overzicht werd opgemerkt,
is de ‘ontvangst ongunstig beïnvloed tengevolge van
inslag “van, ‘ui’ker met credie’t voor den accijns ‘door
fabrikanten vain sui’ker’houden’de’oedereii, hetgeen
eënige verschui’v”hzg
ixL
den termi.jn voor de accijns-
betaling tengevolge heeft’ gehad. Ook de taba’ks’accijn.s
kômi d’ibmaal de opbrén’gst van dezelfde maand van
‘het vorig&jaar niet halen, doch.’bleef daarbij
f
20.400
ten achter. Hier ‘is ‘de ‘daling ‘der. ‘kleinlhan’del’s’prijzen

de aanwijsbare oorzaak Van den teruggang der laatste
‘maanden.
‘De belasting op ‘gouden en zilveren werken gaf

f
500 meer ‘dan in Maart 1935. De omzetbelasting
wees een hoo’ger opbrengstcijfer aan van
f
1.104.500;

‘de ramin’g werd niet
f
1,285.400 ‘overschreden. Een
dergelijke ‘bate ‘werd tot dusver nog maar een enkele
‘maal ‘behaald en nimmer in de derde maand van het kwartaal, Dank ‘zij ‘dit gunstig resultaat werd flhans
oo’k de ramming over de verstreken maan’d.n over-

schreden.
Bij
de couponbelasti.ng ibedroeg ‘het accres

f
48.300; tot dusver gaat :het met deze ‘heffin’g niet

slecht; het
1%
‘der ramin’g werd in de eerste drie

maanden overtroffen met
f
376.000.
Over de ‘z.Ig. conjunctuunheffingen valt niet te roe-
men. Weliswaar ‘brachten zoowel de zegel- als de
registra’tierechten di’bmaatl meer ‘op ‘dan in de gelijk-
nami’ge maand’ van het ‘snori’ge jaar,’ ‘doch de ontvang-
sten van M’aart 1935 waren ‘ook wel zeer aan ‘den
lagen kant. Bij beide middelen werd ‘de ‘gemiddelde
mmuan’dra’ming niet gehaald. Ook het kwmurtaalovereidht
is verre van ‘bevredigend; in de eerste ‘drie maanden
van 1936 he’blben de ‘zegel- en de registratierecihten
reap.
f
367.700 en
f
596.900 minder opgeleverd dan
in ‘dezelfde maan’den van ‘het vorige jaar. Als alge-
meene factor moet hier genoemd worden de stagnatie op de ‘hypotheekmarkt ‘en in den handel in onroerend
goed.
De successierechten vertoonen in den laatsten tijd
een inzinking. Wèl ‘kwam ‘in de afigeloopen maand

f
223.900 meer binnen dan in Maart 1935, ‘doch ‘de opbrengst van laatstgenoemde maand was buitenge-
woon laag. Op zichzelf beschouwd waren ‘de ontvang-
sten der afgeloopen maand niet ‘hoog
(f
773.700 be-

neden ‘de raming). Aan ‘den anderen kant moet wor-
den ‘bedacht, dat de jaarraming voor 1936
f
7.800.000
ih’oo’ger ‘is ‘gesteld in verband met ‘de opcenten inge-
volge ‘de wet van 20’ Decetzber 1935 (St’aats’b’la.d No.
725), waarvan ‘de invloed zich practisch nog niet doet
gevoelen. De lo’odsgelden leverden
f
253.300 minder
op wegens de sterke ‘verlaging van het tarief.
Over ‘de ‘directe belastingen kunnen wij kort zijn.
De ‘stand per 31 Maart 1936 verschilt niet veel van
‘dien per ultimo Februari jl. Alleen valt het ‘op, dat
het’ voordeelig ‘saldo, dat bij de ‘gron’dbel’asting op
29 Februari jl. ten opzichte van den stand op ‘het-
zelfde tijdstip van 1935 ‘bestond (van
f
2.818.500),
thans ‘i’s omgezet in een nadeelig verschi’! (van

f
1.810.200). Hier is echter eenige vertraging in de
uitreiking ‘der aanslag’biljetten in het spel. Aan in-
‘komstenbelastinm’g is thans
f
4.538.700 meer op kohier
geibradht idan ‘op 31 Maart 1935, dank ‘zij ‘de ver-
‘h’cogin’g ‘de
‘r ‘opcenten. Bij de vermogensJbela’sting be-

draagt ‘de toeneming
f
434.500 ‘om’ dezelfde reden.
Het zuiver ‘bedrag der ‘kohieren van de belasting van
de do’o’d’e ‘hand is thans
f
803.000.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

VERKIEZINGEN EN ECONOMISCHE POLITIEK IN

FRANKRIJK.

Dr. H. Weichmann te Parijs schrijft ons:

Het is
‘begrijpelijk,
d’at er in een verkiezinigsperi’ode
een ‘zeker interre.gnum ‘in ‘de economische po’litiek ‘be-
staat. Het hui’d’i’ge kabinet ‘kan onmiddellijk voor de
politieke ‘beslissing van het land geen bij
zon
de
r
e

economische leiding op rzidh nemen. Hoe zullen echter
na ‘den verkiezingsstrijd ‘de economische perspectie-
ven voor ‘de .toekomst zijn.

Afgezien ‘van ‘den uitslag van den verkiezingsstrijd
z’al de nieuwe Regeerin’g zich betrekkelijk ongewijzigd voor dezelfde taa’k ‘geplaatst zien als ‘de vorige Regee-
ringen. Zij za’! de zorgen voor het evenwicht tu’ssch’en
de gewone inkomsten en de gewone uitgaven van ‘den
Staat overnemen, omdat ‘de belastinginkomsten, on-
danks éen definitieve verbetering, •de positie van de
‘begrooting ‘in “elk gevl nog niet volkomen geconso-

22
April 1936

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

301

lideord doen zijn. Zij zal zidh -voorts geuoodzaakt zien
op ‘de meest verschillende wijzen een actieve econo-
mische politiek in te leiden, welke het -ondernemers-
initiatief weder stimuleert en het bedrijfsleven uit
haar ‘gestagneerden toestand bevrijdt. In ‘de eerste
plaats zal ecilrter het vraagstuk van de staatsfinan-
ciën direct na ‘de verkiezingen weder op -den voor-
grond komen. De door ‘de huitenlanjdsohe leeningen verkregen middelen kunnen spoedig uitgeput zijn en
de staatskas zou zich opnieuw voor het vraagstuk van de ‘gcidversehaffin’g geplaatst zien. Dit vraagstuk zal
des te urgen.ter worden, naarmate eenerzijds ‘de ver-
valdatum voor de teru’g’hetaling van ‘de buitenland-
sche leeiiingen nadert en naarmate anderzijds ‘het
verlangen van het
‘bedrijfsleven
naar ‘heiastingver’la-
‘ging ‘grooter wordt. De noodzakelijkheid ‘de staatebe-
h-oeften te ‘dekken en tegelijkertijd een •zoo actief mo-
gelijke econ-oqnisdhe politiek te voeren, komen uiter-
aard steeds weder neer op ‘het valutaprobleem, zon-
als dit ‘zioh reeds gedurende ‘de beide laatste jaren
heeft voorgedaan.
Toonen ‘de partijprogramma’s of de verschillende
verk’iezin’gsleuzen nu t.-o.v. de on’gewijzi:gde economi-
sche vraagstukken veranderde economisch-politieke
mogelijkheden? Mag worden aangenomen, ‘dat uit de
een of andere politieke groe’peering, zooals zij na de
verkiezingen zal blijken te zijn, •ook de een of an’dere
bepaalde economisch-politieke
lijn
voor een nieuw
kabinet zal ontstaan? Hier ‘heeft men het -meest op-
vallende verschijnsel van ‘den ‘hu.id’igen verkiezings-
strijd, namelijk de onduidelijkheid, welke ‘de economi-
sche programma’s van deken verkiezingsstrijd kenmerkt.
De houding van de Fransc’he ‘partijen toN. ‘het be-
langrijkste -probleem, ‘het monetaire vraagstuk, wordt ve’ll.idht het beste ‘gekara’kteriseerd door ‘het feit, dat
geen enkele partij ‘de verantwoordelijkheid voor een
bepaalde monetaire politiek op zich neemt, da-t alle
partijen echter wei de verantwoordelijkheid ‘voor •het opgeven van •de hand wijzen.
0p
eigenlijk
monetair gebied ‘komt deze houding
teherp tot uitdrukking in ‘de verklaring van elke
partij’, beslist tegenstander van. mun’tmanoeuvres teeijn.
Deze ‘houding strekt ‘zich echter ook uit tot het
gebied van ‘de verdere actieve econ-osnische politiek.
Afgezien vn de wensheu van ‘de rad-icaal-soc’ialis-
tsehe partij naar een ‘hervorming van ‘de Bank van
Frankrijk, naar ‘gr-ootere -staatseredieteontrôle en na-
‘tionalisa-tie van ‘de -oorlogsin’dustrieën, welke het anti-
‘kapitalistische verlangen van ‘de massa’s moeten be-
vred’i’gen, zoekt men tevergeefs naar formu’les, welke
-omtrent de economisdh-polirt’ieke bedoelingen van -de
verschillende ‘groepen nader -inlidhten of er naar
kunnen ‘doen ‘gissen, door welke positieve middelen nu eigenlijk ‘de heilighei’d van ‘de Fi-anepariteit ver-
‘cledi’gd zal worden. De vroeger ‘door Herri-ot ‘voorge-
stane en ‘gedurende eenigen tij’d de economische po-
litiek Ibeheerschende formule van de noodzakelijkheid
om tussehen ‘deflatie en infa’tie te kiezen, heeft
reeds tengevolge van ‘de n’oo’dvero-r’deningenpolitiek
van Laval afgedaan. De ‘daara door Léon Blum juist
tegen ‘deze deflatie-politiek -opgestelde formule ,,nooh
inflatie noch ‘defiatie” speelt eveneens geen actieve
rol meer, sin’ds het ka’b’inet-Sarraut de deflatiepoli-
tiek al’s ‘beëindigd verklaarde en door ‘de uidbrei’ding
‘aii het plafond juist ‘die mogelijkheden voor een
inflati’onisti-sche wending werden gesdhapen, welke
oorspronkelijk zouden worden vermeden. Om het pre-
cies uit te ‘dru’kken, ‘het is uit met de formules. Geen
partij: ‘toont in ‘den verkiezingsstrijd de neiging zich
vast te leggen en iedere partij houdt ‘zich klaarblij-
kelijk alle toekomstmogelijkheden voor. De Fransdhe
economische politiek voor den tijd na de ‘verkiezingen
wordt ‘dus -om zoo te zeggen als vrijblijvend ‘heseh’ouwcl.
De conclusie, welke uit ‘deze constellatie valt te
trekken, is ‘de-ze, dat omtrent het valutavraagstu’k na
de nieuwe Kamerv-orm’in-g waarschijnlijk niet meer
dogmati’sdh, ‘doch ovéreenkomstig ‘de omstandigheden

zal worden beslist. Indien er een meerderheid ‘blijkt
te zijn, welke een politieke conso-li’datie -belooft, en
geen bijzondere economische experimenten ‘doet vree-
seri, dan is een versterking van ‘de thans reed’s be-
staande -oplevin’gsten’denzen ‘in

het bedrijfsleven en
een verdere liquidatie van de vertrouwenscrisis
waarschijlj’k, waardoor oo’k zon-der -speciale econo-
in’isoh-po’litieke maatregelen een handhaven van ‘de
hu-i’di’ge conservatieve monetaire politiek mogelijk ‘zal
zijn. ‘V’ei-onderstellen’d, ‘dat de kapitaalreserves van
Frankrijk ‘bereid zullen. ‘zijn om naar ‘de ‘kapitaal-
markt -terug te keeren, dan zijn ‘kapi’taalrij’k’do,m en
economische structuur van het land sterk genoeg om
Frankrijk a’ls ‘het ware automatisch uit ‘zijn crisi-stoe-
stand te ‘bevrijden. Indien -daarentegen het resultaat
‘der verkiezingen tot een nieuwe poging van het reeds
eenmaal mislukte kai-telexperiment z-ou leiden, en
hierbij buitenland’sche politieke gebeurtenissen ‘komen,
‘dan zou de Kamer bij een leege staatskas -wel eens
gedwongen kunnen worden een wijziging van ‘de
Muntwet van
25
Juni 1928 -onder -oogen te zien. Zij
zal in ‘dat geval wel niet meer ‘het weerstandsver-
mogen van ‘de oude Kamer ten opzichte van een
wijziging in ‘de valutapolitie-k toonen.

AANTEEKENINGEN.

Overheids- of particulier bedrijf in Duitschiand.

Gedurende -de laatste weken heeft Duitschiand en-
ke’le belangrijke ‘deelnemingen in ‘bedrijven (-o.a. Ver.
Stalil) aan particulieren verkocht. Deze -geJbeu-ten’is-
sen hebben, aldus ,,Der -deutsche Vol’ks’wirt” van
9 April 1936, de vraag ‘doen
rijzen,
of wellicht een
periode van princ’ipieele ,,Reprivatisierunig” verwacht
mag worden. –

De vele -overhei’ds4bedrjven in Duitschlan’d stam-
men uit ‘de periode v66r ‘de ‘opkost van ‘het Na-
ti’oniial-S-ocialisme. Overheids- en regiebedrijven wer-
‘den in vroeger tijden opgericht, ten ‘d’eele -omdat ‘het particuliere ‘bedrijfsleven de ‘daarop rustende- bijzon-
‘dere lasten niet ‘k-on of niet wilde ‘dra’gen, ten ‘deele echter, omdat ‘de heersch en’de marx i stishe doctrine
sooial’i’satie van -den ‘pro’ductie’ven eigendom verl’anig-
‘d’e. Tenslotte ‘heeft ‘de Overheid ‘gedurende de crisis
particuliere ‘bedrijven geheel of ten ‘deele ‘overgeno-men, teneinde ze voor ondergang te behoeden.

Heden ten ‘dage ‘geldt het in’grjpen van ‘den Staat
ten gunste van een -ondernemer, ‘d-ie ei-ch niet staan-
de kan houden, ‘als uitermate bedenkelijk, en wordt
het principe van ‘de indivi’d’ueele verantwoordelijkheid terecht ‘op ‘den voorgrond -geplaatst. Financieele steun
aan het ‘in’d’i’vi’dueele, -zonder succes ‘beheerde bedrijf
behoort niet tot ‘de taa’k van ‘den Staat en verzwakt
tegelijkertijd ‘het verantwoordelj’lohei’d’sge’voel van de
leiders van het bedrijfsleven. Men ‘herinnert zich
den tijd, waarin een bedrijf hij ‘het bereiken van een zekere grootte met het stijgen van de verplichtingen ihet groeiende bewustzijn kreeg, ‘dat ‘hem niets kon
-overkomen, en waarin bijv. ‘de actie voor een -groot-
‘bank werd ‘bepaald ‘door ‘het feit, dat ‘de fiscus d’e
chèqu’es van deze bank
-0-1)
al te groote schaal v-dor
‘helas’tingbet’aling in -ontvangst had genomen.

Ook ‘met ‘betrekking tot -de ideologische
zij-de
van
het ‘vraagstuk ,,-overhei’d-s- of ptr’tioulier bedrijf?” zijn
de
‘tij’den veranderd. Principieel wil ‘de Staat niet zelf
-bed-rjf uitoefenen. Men weet ‘thans, -dat ‘geen enkele, no’g zoo ‘goed georganiseerde bureaucratie ‘het verant-
voordelijk’hei’d-s’gevoel en -het ‘streven naar succes v’an
den indiv’i’dueelen ‘staatthurger kan vervangen. Doch
het streven n’aar eigenbelang van het ‘bedrijfsleven en
‘het naar vrije verkiezing beschikken 0-ver ‘de -o-pbren’g-
sten is voorbij. Het bedrijfsleven ‘dient ‘de natie, en ‘de
Staat leidt het
‘bedrijfsleven
ten bate van Lhdt alge-
meen: belang. Op -deze wijze he-gunsti’g’t ‘dus de prin-
cipieele -opvatting van ‘de ‘verhouding tussoheu Staat
en bedrijfsleven het van de hand doen van eoon-omi’sgh
staatsbesit, voorzoover ‘het n-iet -door constructieve

302

ECONOMISCH-STATJSTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

Staatsverpliohtingen, doch om thans niet meer ge-
redhtvaardi’gcle motieven, werd gevormd.
Reeds het principe, dat de Staat niet zelf wil on-
dernemeri, doch het ‘bedrijfsleven zal leiden, sluit niet
uit, dat uitzonderingen op ‘dezen iegel blijven be-
staan. Elke ideologie heeft in dit vraagstuk haar ‘be-
teekenis verloren; beslissend is slechts de maatstaf
van volkshuishoudelijke doelmatigheiid, welke aan
elk afaonderlijk geval ton grondslag moet worden
gelegd. In vele gevallen is gdbleken, dat do algemeene
belangen door het •oveshei’dsbedrijf op den duur ‘beter
worden behartigd. Waar in sterke mate rekening
moet worden gehouden met factoren, welke ‘buiten
het bedrijfsleven liggen, waar een monopolistische
machtspositie bij de voorziening van goederen en
diensten volgens sedert lang beproefde methoden is
‘bereikt, waar grootere risico’s niet meer behoeven
te worden verwacht, daar ligt volgens opgedane er-
varing het arbeidsveld van het meer ‘beheerende dan
ondernemende overhei’d&bedrijf.
Vermoedelijk zou het onderzoek naar het eoono-
misclh ‘bezit van de overheid wat ‘betreft zijn geschikt-
heici tot ,,Reprivatisierun’g” uitwijzen, dat de regiebe-
drijven en ondernemingen van de gemeenten en ver-
een’igin’gen van gemeenten hiertoe veelvuldiger ge-
sc’hikt ‘zijn ‘dan ‘de bedrijven, welke aan het Rijk be-
‘booren of waaribij het Rijk ‘betrokken is. Want in de eerste plaats speelt de ‘door een ‘dergelijken verkoop
te verkrijgen ‘ontlasting en stalbiliseerin’g van cle be-
grooting bij de gemeenten een veel grootere rol; tea
tweede is de kring van de particuliere ondernemers,
welke tot overneming in staat en ‘bereid zijn, ‘grooter en ‘in de derde plaats ook beschikken de grootere ge-meenten in mindere mate ‘over geschikte ambtenaren
voor toezicht dan het Rijk. Het ‘bleef tot heden een
nadeel van ‘de •overheidsondernemingen, dat haar lei-
ders rekening moeten ‘houden met controleurs, die
niet steeds economisch geschoold of zelfs vakkundig
zijn. Dit •in de practijk vaak het zwaarst wegende
nadeel werd door de veelvuldige plaats gehad hehben-
cle omzetting van de regiebedrijven in ‘overflaeidson-
dernemingen met venn•o’o tsdhapsvorin slechts verzacht,
niet ondervangen.

Wanneer tenslotte alle voorwaarden voor ‘de ,,Re-
priva’tisierun’g” ‘zijn vervuld, dan ‘zal deze moeten
geschieden, doch steeds voor de volle tegenwaarde en
n’iet nooals ‘destijds, toen de in en na den oorlog met
groote offers van het Rijk opgeridhte ondernemingen
vaa’k tegen gedeprecieerd geld en tot een te lagen
prijs aan particulieren werden overgedaan.
In gevallen, waarin het Rijk zelf de ,,Reprivatisie-
rung” noodzakelijk acht, maar niemand kan vinden, ‘die zich voor het ‘bedrijf interesseert, •zou de vraag
moeten worden onderzocht, of niet al te sterke ‘he-
perkinigen, welke wellicht nog uit den tij’d van de
crisis stammen, verhinderen, ‘dat een flinke onder-
nemer op de resultaten van zijn ‘kunnen en van zijn
vermogen kan rekenen.

De zichtbare suikervoorraden in de wereld.

De zichtbare voorraden per 1 Mrt. zijn volgens C. Czarnikow:

1936
1935 1934
tons
tons
tons
Duitschland …………..
1.205.000
1.159.000
1.051000
Tsjecho-Slowakije

……..
379.000 424.000 375.000
Frankrijk …………….
804.000
816.000
602.000
Nederland…………….
267.000 287.000 337.000
België

………………
189.000
188.000
167.000
Hongarije…………….
92.000 91.000 107.000
Polen………………..
336.000 343.000 332.000
U.K.
Geïmp. suiker

……
319.000
288.000 495.000
Binnen!.

,…….
164.000
192.000 143.000

Europa……..
3.755.000 3.788.000
3.609.000
V.S.
A!le havens

……..
232.000 486.000
320.000
Cubaansche havens

…….
303.000
519000
404.000
Cuba binnenland……….
1.027.000 1.161.000
696.000
Java

…………………
1.020.000 1.748.000
2.574.000

Totaal……
6.337.000 7.702.000 7.603.000

De monetaire vooruitzichten.

Gustav Oasse’l analyseert in ‘het kwartaalbericht van
de Skan’&inaviska Kreditaktiebolaget van April 1936
de factoren, welke ‘z.i. ‘de in’tusschen nog hoogst on-
zekere toekomst op monetair gebied voornamelijk
zullen beïnvloeden. Gezien de beteekenis, ‘die het
Amerikaansche ‘gel’dwezen nog steeds ‘heeft op den
monetairen wereldtoestand, zal in ‘de eerste plaats op
de Vereenigde Staten gelet moeten worden.

Hij verwacht in de naaste -toekomst een D:ol’larin
flatie. De ‘geweldige credietmogelijkheden aan ‘de over-
zijde van den Oceaan geven ‘daartoe alle aanleiding.
Niettemin is het algemeen prijsniveau gedurende ‘het
afgeloopen jaar practisch constant gebleven. Wel is
een belangrijke opleving ‘van het economisch leven
reeds te constateeren geweest, doch de totale produc-
tieca,paci’teit is nog verre van volledig benut. Cassel
is van meen’ing, ‘dat de ‘h’ooge belastingen en ‘de ‘be-
‘dreiging met stee’ds nieuwe ‘belastingen met een meer
of minder confi’scatiekarakter ‘den on’dernemerslust
totdusver hebben ‘belemmerd om van de voorhanden
mogelijkheden tot een opleving: goedkoop cred i et en
overvloedige arbeid, voldoende gebruik te maken. Ook
het regeeringsstreven naar ‘socialisatie en ‘het ‘onop-
houdelijk ingrijpen in ‘het bedrijfsleven verlrin’deren di
L.

In Amerika nu leeft in ‘sterke mate ‘cie ‘gedachte,
dat, wanneer de productie niet op natuurlijke wijze
sneller in gang kan worden gezet, ‘de overheid daar-
bij dan maar ‘de helpende hand moet ‘bieden. De 11e-
geering poogt ‘zich weliswaar togen ‘dit pure infla-
ti’on’isme te verzetten, ‘doch zij wordt zonder oplhou-
‘den in ‘die richting gedreven. De’ ‘gewe’ldi’ge zilver-
aankoopen en de veteranenbonus zijn er ‘bewijzen van.
De voortdurende begrootiugstekorten makenhet ‘de
Regeering zeer moeilijk zidh tegen het ‘infiationis-
tisoh streven te verzetten. Een poging, ‘deze door
nieuwe belastingen ‘te dekken, zou verlammend op het
particulier initiatief werken en de Regeering voor
nog grootere opgaven ‘bij ‘het steunen der produc-

tie stellen.
Wanneer wij dus waarschijnlijk nog dit jaar een
daling van de waarde van den Dollar zullen “beleven,
‘dan ‘zal ‘dit èf een ‘devaluatie, ôf een inflatie met
‘behoud van de tegenwoordige ‘goudpariteit
zijn.
Het
eerste zou een verdere stijging van ‘de gou’dw’a’arde
tegenover de goederen tengevolge ‘hebben. Dit zou waarschijnlijk ‘de beslissende stoot voor de valuta’s
der goud’lan’den zijn en zou ‘deze landen ‘dwingen of
lagere ‘goudpariteiten te kiezen of ‘door een volkomen
loslaten ‘van het ‘goud een plaats iin het Sterlin’g’blo’k
te zoeken.

Een vermindering van de waarde van den Dollar
zou anderzijds een stijging van het Amerikaansohe
prijsniveau veroorzaken. Speciaal het Sterlirughlolc
zou hier een stimulans voor zijn bedrijfsleven van
ondervinden.

Ook
een inflatie van ‘den Dollar zonder verlaging
van de huidige goudpariteit is echter mogelijk en
niet ‘onwaarschijnlijk. ‘Afgezien van het feit, ‘dat de
Amerikaansche ‘gou’dvoorraad groot genoeg is om
eventueele ‘verliezen tengevolge daarvan gemakkelijk te doen dragen, ‘zou een matige inflatie ‘s’timuleerend
op ‘het bedrijfsleven werken, ‘buitenlandsch kapitaal
‘doen aantrekken ‘en dientengevolge gou’dverliezen niet
noemen’swaard ‘doen zijn. Een ‘belangrijke stijging
van het
prijsniveau
maakt trouwens ‘deel uit van het
monetaire program van de Regeerin’g. Aan den an-
deren kant echter heeft ‘de schatkist ‘den duidelijken
wil ‘getoond zidh tegen een uitgesproken inflatie te
verzetten. Zij heeft reeds medegewerkt aan een ver-
laging ‘der ,,excess reServes”. Daarnaast staan het Fe-
deral-reserve-system nog twee an’dere middelen ter
beschikking: verhooging van de ‘verpli’chte minimum
reserves en open-markt-politiek ‘door verkoop van
staatsohli’gaties van de zijde van de Resec-ve’banken.

Van het eerste middel vreest men echter een storen-
den invloed op de credietverleening. He’t tweede

Het ‘is jammer, ‘dat Cassel niet ‘heeft aangetoond,
hoe zulk een ,,rationeel valutaprogram” temidden
van een ook monetair losgebroken wereld tot prac-
tische uitvoering zou kunnen worden gebradht. Br.

MAANDCIJFERS.

OVERZiCHT VAN DEN STAND DER RIJKSMIDDELEN.

Uit. Maart
1936
(in Guldens)

AFDEEL1N(. la
Kohjeren
voor
den dienst
1936
1
)
1

u
1
Dir. belastingen.

2
Bedragen,
welke zijn
terugge-
Benaming der
Totaal•
geven of
Zuiver

middelen
bedrag
anders dan
edrag

b
.0 0
wegens
betaling
0
= =
opdekoh.
afgeschr.
S

Grondbelast. a)
7.093.602

7.093.602
8.903773
lnkomst.bel. b)
24.201.882
514549
23.687.333
19.148.611
Vermogensbel. c)
5.931.190
44.991
5.886.199
5.451.717
Verdedig.bel. 1
2.798.074
22.817
2.775.257 2.880.429
Bel.v.d.doodehd.
802.958

802.958
123.771

Totalen..
40.82

7.7061
582.357
40.245.349
36.508.301
al

boofdsom +
20
opcenten op de hoofdeom der ge
bouwde eigendommen.
b) Hoofdsom + opcenten
3)
c) Hoofd’som + opcenteii
4).

) Voor de belastingen naar inkomen en vermogen be-
staan de vermelde bedragen uit
2/3
gedeelte van het belas-
tingdienstjaar
1935/1936
en ‘ gedeelte van het belasting-
dienetjaar
1934/1935.
Voor de belastingen naar inkomen en vermogen be-
staan de vermelde bedragen uit % gedeelte van het be-
lastingdienstjaar
193411935
en ‘

gedeelte van het be-
lastingdienstjaar
193311934.
Ten behoeve van het belastingdienstjaar
1934/1935
werden
20,
ten behoeve van ‘het belastingdienstjaar
1935/
1936
worden
60-78
opcenten geheven.
Ten behoeve van het belastingdienstjaar
1934/1935
werden
55,
ten behoeve van het belastingdienatjaar
19351 1936
worden
75
opcenten geheven.

AFDEELING Ib

Maart

Sedert

Overeen-
1Jan.

komstige
Overige
middelen.

1936

periode
1935
Benaming der middelen
Divid.- en tantièmebel.

678.441

1780.292

1.633.1381
Rechten op den invoer

8.189.584 20.691.749 19.909.448
Statistiekrecht …………
140.232

395.719

378.350
Accijns op zout …………
152.417

497.305

629.750
Accijns op geslacht .

501.908

1.383.655

1.304.434
Accijns op wijn ……….
424.134

508.421

647.100 Accijns op gedistill.
.

2.071.342

6.757.688

6.880.174
Accijns op bier
………404.419

1.388.986

1.712.679
Accijns op suiker ….. ..
.4.238.065 12.668.791 14.484.989
Accijns op tabak …….
2.730.791

8.356.605

8.783.205
Bel, op gouden en zilverw.

38.818

109.726

114.206
Omzetbelasting ……..
6.285.400 15.164.676 14.379.777 Couponbelasting …….

346.116

1.625.969

1.700.537 Recht. en boeten
v.
zegel
11.372.289
2)
4.378.396

4.746.078
Recht, en boet. v. registr.

861.624

2.426.168

3.023.020
Recht. en boet. v. succes-
sie, v. overgang bij over-
lijden en v. schenking
2.626.291

8.043.422

9.925.950
Opbrengst d. loodsgelden

41.353

134.668

820.248

22 April 1936

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

303

daarentegen ‘zou de emissiemarkt, waarop de Regee-
ring nog steeds is aangewezen, bederven en de solva
hiliteit der ‘banken, die geweldige bedragen aan
staatspapier in portefeuille ‘hebben, kunnen onder-
mijnen. Het i’s dus niet ‘aan te nemen, dat de bank-
leiding het ‘zou wagen, de haar ter beschikking staan-
de ma’dhtsrni’ddelen ter vermindering van de beta-
linjgsin’i’ddelen te gebruiken. In ieder geval zou het zeer impopulair ‘zijn om een economische opleving
te verhinderen hij de tegenwoordige groote werkloos-‘he’id en den overvloed van orugebruilcte procluctieve
krachten.

Cassel is van oordeel, dat met de genoemde midde-
len een algemeene inflatie op den duur toch niet te
voorkomen ‘zal ‘zijn, zoolaiig de ontzaggelijke begroo-
tingstek’orten elkaar blijven opvolgen.

Een D

ollarinflatie in Amerika met behoud van de

gou’d’pariteit, zou zoowel de waarde van het goud als
van den Dollar doen ‘dalen. Hierdoor zou het de
goudlanden vergemakkelijkt worden hun economisch

leven aan de bestaande goudpariteiten aan te passen
en het ‘is ‘derhalve denkbaar, dat het goud’blok uit zijn
critisdhe situatie kan worden gered. Hetgeen intus-
schen niet wegneemt, dat •ook v’oor de goudlanden
een duurzame valutastabilisatie niet kan worden be-
reikt, wanneer hun ‘begrootingen niet in evenwicht
zijn gebracht.

Terloops merkt Cassel hier op, dat het zeer goed
mogelijk is, dat de eerstvolgende monetaire verande-
ring van Frankrijk uit zal gaan, al is de situatie in
de Vereenigde Staten, nooals ‘gezegd, het meest be-langrijk. De veelal geldende overweging, dat de be-
langrijke geld/bedragen, welke het Frantehe vol:k heeft
opgepot, een waarborg voor de Franscihe valuta ‘zijn,
is niet juist. Integendeel, zouden die bedragen weer
in aircu’Eatie komen, dan ‘zou dat inflatie beteekenen
en ‘zou de Franc onder ‘zijn goudpariteit dalen.

Een Amerikaansdhe inflatie ‘zou, meent Cassel, ‘haar
weerslag in Engeland vinden. Dit land ‘is goed voor-

zien van betalingsmiddelen en de officieele instanties
streven naar een matige prijsverhooging, in het ‘bij

zonder ook als middel tot bestrijding van de werk-
loosheid. Ook in de overige ‘deden van het Sterling-
‘blok zou men ‘zich ‘bij ‘zulk een prijsstijging van gan-
sher harte ‘aansluiten.

Zonder twijfel zou een dergelijke prijsstijging een
opleving van ‘de geheele wereldhuidhouding met ‘zich
brengen. Cassel vreest aan den anderen ‘kant echter,
‘dat het zeer moeilijk zal ‘zijn een voortgezette ver-
king van ‘de tot prijsverhooging ‘drijvende ‘krachten
te remmen en ‘dus de contrôle over een pri.jsbeweging
te behouden, welke aanvankelijk voordeeli’ge, doch bij
voortzetting bedenkelijke gevolgen zou ‘hb’ben. Wan-
neer ‘zidh ‘bij die krachten nog ‘bewapenin’gsweds’trijd ‘en ooi1og, welke inflati’onistisdh werken, voegen, dan
zal ‘de ontwikkeling op het ‘gebied van het geldwezen
niet langer kunnen worden beheerseht. Het eenige,
waarop ‘de wereld zich dan in eerste instantie zal
dienen te verlaten, is een ‘zelfstandige en welover-
wogen leiding van de Engelsche valutapolitiek, een

Totalen ….
1
31
.
103
.
224
1
86.312.2361 91.073.626
‘leiding, die een vaste aaneensluiting van het Ster-

1;
Hieronder begrepen wegens zegelrecht van nota’s van
lin’gblok ‘om een rationeel valutaprogram mogelijk ‘zal makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
f 289 612
maken.

(Beurstel.).
21
Id.
f1.149.526.

Aanvoeren in tons van 1000 kg.

Rotterdam

Artikelen

12118
4pril

Sedert

Overeenk.
II
12/18 April
19

1Jan.
1936
i
tijdvak
1935
II

19:6

Amsterdam
I

Totaal

Sedert

1
Overeenk.
II

1Jan.
1936
1
tijdvak
1935
I

1936

1935

6.909
297.624
294.575

4.767
87.971
82.322
200 Tarwe

………………
Rogge

………………
676
6.266
8.300

Boekweit ………………
Male ……………….
23. 382
235.265 233.804
3.849
2.711
91.223 115.802

428
20.115
45.806

4.833 51.668
37.161
15.313.

Gerst

……………..
Haver

……………….

1.550
25.875
7.041

Lijnzaad

…………….
Lijnkoek ……………
626
8.405 5.548
210
Tarwemeei

………….
Andere meelsoorten
146
10.071
10.467

4.361
3.707
301.985
298.282
1.700
281
89.671
82.603
100

6.366
8.300 53.101 38.245
288.366
272.049
5.935
12.375
97.158
128.177
20
1.460
20.135
47.266
94.079
183.415 145.747
220.576
175

26.050
7.041 1.694
2.026
10.099 7.574
723
1.022
10.794
11.489

304

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

AFDEELING II. DIENSTJAAR 1935.

Zuivere op-
brengst over het

Bening der middelen

Bedrag van de

tijdvak van
1
raming Jan. 1935 tot en
met de maand
Maart 1936

Grondbelasting.
(Y
4
hoofdsom
+
20 opcenten
op de hoofdsom der gebouw-
de eigendommen.)
9.870.000 9.991.190
Inkomstenbelasting
(hoofdsom
+
20 opcenten)
74.200.000
1)
66.830.545
Vermogensbelasting
(hoofdsom
+
55 opcenten)
19.015.000

)
17.537.743
9.200.000
8.532.565
Belasting v. d. doode hand

.
3.000.000 2.006.369
Divid.- en tantièmebelasting
12.000.000
10.483.410
97.500.000 89.239.022
1.800.000
1.639.545
2.000.000 2.057.986 6.500.000
5.667.641
2.400.000
2)
2.114.239
Accijns op ‘t gedistilleerd

. –
31.000.000 28.387.349
10.000.000
8.448.236

Verdedigingsbel.

1

………..

50.000.000
53.825.376
34.000.000 33.963.304

Rechten op den invoer …….
Statistiekrecht

……………

Belast, op gouden en zilverw.

550.000
497.041
Accijns

op

zout

…………..
Accijns op geslacht

……….

81.500.000
60.943.375

Accijns

op

wijn

………….

5.000.000 5.184.536
Accijns

op

bier

…………..
Accijns

op

suiker

………..

Rechten en boeten van zegel
16.000.000
16.109.670

Accijns op tabak

…………

Rechten en boeten v. registr.

11.500.000 10.531.044

Omzetbelasting

………….
Couponbelasting

…………..

Rechten en boeten v. succes-
sie, v. overgang bij overlij-
den en v. schenking
33.000.000
34.707.931
Opbrengst der loodsgelden ..
2.600.000
3
)
2.612.053

Totalen,…
1512.635.000
1

471.308.170

1)
Nader gewijzigd ingevolge de wet van 4 Maart 1935
(Stbl. No. 70).
2)
Id. 13 September 1935 (Stbl. No. 548).
3)
Id. 10 October 1935 (Stbl. No. 601).

OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN TEN BATE VAN

HET WERKLOOSHEIDSSUBSIDIEFONDS.


Dienst 193611937
Bedrag van
raming

Zuiver bedrag
kohieren tot en
met de maand
Maart 1936

Grondbelasting (veertig ten hon-
10.120.000
7.182.320
Personeele belasting (tachtig ten
honderd van de hoofdsom naar

derd van de hoofdsom)

……..

den eersten, tweeden en derden
21.750.000
2.545.558
Gemeentefondsbelasting

(vijf

en
twintig opcenten op de hoofd-
14.250.000

grondslag)

……………….

Vermogensbelasting (twintig op-
centen op de hoofdsom)
2.100.000

som)

…………………….

Enkomstenbelasting

(tien opeen-
ten op de hoofdsom)

……….
4.600.000

Totaal …….
52.820.000
9.727.878

INKOMSTEN TEN BATE VAN HET GEMEENTEFONDS.

Dienst 1935/1936
Zuiver bedrag der ko- Zuiver bedrag der
hieren voor den dienst kohieren tot en met
1934(35 tot en met de-
de maand Mrt. 1936
zelfde maand van 1935

Gemeente.f,belat..
59.418.636
54.1 90.581
Tijd. opc. o. d. gèm.f.b
.
.

20.436.321 Opc. verm. t. get. v. 50
5.021.174
5.174.782 Tijd. ope. o. d. verm.b.

3.104.889

INKOMSTEN TEN BATE VAN HET VERKEERSFONDS.

Mrt, ’36
1936

1935

Motorrijtuigenbelasting
1.165.495
3.765.745 3.818.868
Rijwielbelasting
30.507 63.347
60.247

Totaal

……….
1.196.002
3.829.0921

3.879.115
ONTVANGEN BOEKEN.

Trade and Trade Barriers in lhe Pacific
door Philip
G.
Wright. (Londen 1935;
P.
S.
King
& Son,
Ltd. Prijs 18 s.).

Het wijde en interessante gebied van de mcreantiele be-
trekkingen tussehen de landen aan den Stillen Oceaan
vormt het onderwerp van tal van onderzoekingen, die
sinds 1927 verricht werden door verschillende Nationale
Comit4’s in opdracht van het lustitute of Pacific Rela-
tions (I.P.R.). De resultaten dezer onderzoekingen te
co-ordineeren en samen te vatten is het doel van dit
werk, dat uitgegeven werd onder auspiciën van het In
ternational Research Committee van het I.P.R.
De in deze studie van 530 bladzijden verzamelde ge•
gevens bestrijken in liet algemeen het tijdperk 1920-1934.
Aan elk land is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd, inge-
leid door een korte beschrijving over grondgeibied bevol-king, natuurlijke hulpbronnen, meer of mindere afhanke-
lijkheid van handel met het buitenland; daarna volgen
betrekkelijk uitvoerige cijfers aangaande de handeisbe-
trakkin.gen met de voornaamste leveranciers en afnemers
aan den Pacific, benevens waardevolle gegevens over
samenstelling van export en import, over in- en uitvoer-
rechten, enz. De landen, die aldus de revue passèeren, zijn:
Australië, Canada, China, Japan, Nieuw-Zeeland, de Phi-
lippijnen, de Vereenigde Staten, Nederlandsoh-Indië, Hong-
kong, Mandsjoerje, Korea en Formosa, Br’itsch Malakka,
ludo-China en Siam, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië
(het laatste land vanwege de groote rol, die liet – nog
altijd – speelt in de Jiandeiswereld van het Verre Oosten).
Een van de langste hoofdstukken is dat betreffende Ne-
derlandsch-Indië.
De schrijver wil echter ,,something more than a source
book” geven. Iedere tabel wordt vergezeld van een com-
mentaar, waarna de moeilijkheden worden geanalyseerd,
die den Pacifiehandel in den weg worden gelegd. In een
saienvateud slothoofdstuk behandelt hij het verband tus-
schen de groeiende tariefmurcn en de huidige wereld-
depressie, de handelspolitieke tegenstellingen tuascien de
landen en de mogelijkheden tot handhaving van den inter-
nationalen vrede met behulp van middelen als Kellogg
Part en Volkenbondsverdra.g.
Vergelijkende tabellen betreffende de handelsbeweging
der diverse landen benevens een overzichtelijke lijst van
ale in het boek voorkomende statistische tabellen (225 in getal?), verhoogen de waarde van het werk.

Bilanzkriti1,.
Anleitung zur kritischen Beurteilung
von Bilanzen und ihren Ergebnissen. Briefe an
einen Geschiiftsfreund. 2e druk door Arthur

Jores; Wirtschaftsprüfer.

(Stuttgart 1936;
Muth’sohe Veriagsbuchhandlung. Prijs R.M. 2.25.)

Het boekje wil in de eerste plaats za.kenmenschen ven-
ken geven om eigen en vreemde balansen juist te kunnen
beoordeelen. Maar ook degenen, die geen zaken-ervaring
hebben en met balansen te maken krijgen, zal het van
djeust kunnen zijn, mede door de gemakkelijk begrijpbare
wijze van uiteenzetting, en den vorm waarin het wordt
voorgelegd.

Das Doppelbesteuerungsproblem bei den clireicten
Steuern
door Dr. Armin Spitaler. (Reichenberg
(Tsjechoslowakije) 1936. Gelbr. Stiepel G.m.b.H.
XVI en 678 hlz.).

Historisch, theoretisch en feitelijk overzicht van •het
vraagstuk der dubbele belastingheffing, zoowel door ver-
schillende onderdeelen van een bondsstaat of een staten-
bond ah door verschillende staten. De moeilijkheden, de,
pogingen tot, oplossing, ervan, de ‘beginselen, door Volken-
bond en Internationale Kamer van Koophandel gepropa-
geerd en de voornaanste daarop gebouwde traktaten wor-
den uitvoerig behandeld.

Eenheids formaten voor papier
door P. Noordenbos,
lid van de commissie Q voor de normalisatie van formaten en keuringsvoorschrif’ten voor
papier. Uitgave van de Hoofdcomm’issie voor de
norinalisatie in Nederland, 1935: (Prijs
f
0.50).
Na eenige beschouwingen over het ontstaan der formaten
worden de met deze normalisatie beoogde fabricage- en
gebruiksvoordeeln benoemd. Het practisch gebruik der
een’heidsformaten wordt behandeld en aanbevolen.

Whither Roosevelt?
door Kttlmiin de Buday. (Over-
druk uit ,,The Nineteenh Century and After”,
October. 1935).

22 April 1936

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

305

STATISTIEKEN.
BANKD1SCONTO’S.
Disc.Wissels.
N d
244
Febr.
’36
Lissabon

….
5
13Dec.’34

Bk

Bcl.Binn.Eff.
1Vrsch.inR.C.
3
4
Febr.
’36
Londen ……
2 St)
Jtsn,’32
3
4
Febr.
’36
Madrid ……
5

9
Juli ’35
Athene ……….
7

14Oct.’33
N.-York F.R.B. 141
Feb.’34
Batavia……….
4

1 Jvli’35
Oslo

………
432Mei’33
Belgrado

……..
5
lFebr.
’35
Parijs

……
5
28Mrt.’36
Berlijn

……….
4
22
Bept.’32
Praag

……
3
1 Jan.’36
Boekarest ……..
44
15Dec.’34
Pretoria

.
..
.
3415Me’33
Brussel ……….
2

16Mei’35
Rome ……..
59$ept.’35
Boedapest

……
4
28Avg.’35
Stockholm

. .
24
1Dec.’33
Calcutta

……..
3
28Nov.’35
Tokio….

3.285
7Apr.’36
Dantzig……….
5

21 Oct.’35
Weenen ……
34
10Juli’35
Helsingfors ……
4

3 Dec.’34
Warschau….
5 26Oct.’33
Kopenhagen

….
3422Aug.’35
1
Zwits.Nat. Bk.
24
3Mei’35

OPEN MAItKT.

1936
1935 1934 1914

18
13118
6/11
30 Mrt./
15120
16121
20124
April April April 4 April April
April
Juli

Amsterda,,,
Partic.disc.
1I/

Ijs
1
3
116)
1ij4
1.1/
3

3
1
/8.4
1
/4
2
1
/16
31/
5
_3J
4

Prolong.
111
4

1.11
4
8)
1 -’18
1114314
311
4
.4
Pj
4
.hj,
211
4
.11
4

Londen
Daggd.
. .
ll_l
12-1
2)
‘/,-1
11
2
1
112.1
21
4
-1
1814-2
Partic. disc.
17
131
9
116
171328I163
91
j4

81
5

8
/18.118
11126.1
411
4
.81
4

Berlijn
Daggeld…

2
1
1-
3
1′
2112-3 2)
231
4
311
s

2
7
I8-3
5
Js
3I13-18
3)
4511
4


Maandeld
3.11
4

3.11
4
2)
311
4

3.1/
4

1
12.
2
/43)
4
1
12.5
3
14

Part, disc.
3
3 2)
3 3
33js
3)
37/
s

2
1
1-
1
/j
Warenw. ..
4_11
4.11
4
2)
4′
1
2
4-12
4.11
4
3)
4..
1
/4

New York
DageId
1)
31
31
4

314

31
4

1(
4
.11
3
3)
1
1
1
/4-2
1
/t
Partic.disc.
3
116
1

1
116
1
118
3
118
116’116
31

t)
Koers van 17 April en daaraan voorafgaande weken t/m. Vrijdag
2
)14118 April.
3
)15/18 April.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN iN NEDERLAND.

D afa New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Bafavia
York)
)
6)
6)
6)
1)

14 Apr. 1936
1.47% 7.27%
.
59.26
9.708%
24.91*

100%
15

,,

1936
1.47%
6

7.27%
59.26
9.70%
24.91
100%
16

,,

1936
1
47V,
7.28%
59.25
9.71%
24.93
100%
17

,,

1936
1.47%
7.28%
59.27
9.71%
24.93
100%
18

,,

1936
1.47%
7.28%
59.28 9.72
24.94
100%
20

,,

1936
1.47K6

7.28%
59.27
9.71% 24.934
100%
Laagste d.w
1
)
1.47
7.268%
59.20
9.70 24.89
100%
Hoogste d.w’)
1.47% 7.28%
59.30 9.72 24.95
100%
Muntpariteit
2.4878
12.1071
59.263
9.747
34.592
100

o
a a
s
Z;it_
er
an
d

Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid
6)
1)
rest
1)
*6)
6*)

14 Apr. 1936
47.99

6.104
1.10

20.11
15

,,

1936
47.99

6.104
1.10

20.114
18

,,

1936
48.06

6.104
1.10

20.13
17

,,

1936
48.03

6.10*
1.10

20.13*
18

1936
48.05

6.10*
1.10


20

1936
48.04%

6.10+
1.10

20.13
Laagste d.w
1
)
47.95

6.08
1.05

20.07*
Hoogste d.w
1
)1
48.06
27.75
6.13
1.15
11.80
20.17*
Muntpariteit
1 48.003 35.007
7.3711.488
13.094
48.52

t
a a
Stock.
Kope
n-
1

*
50
Hel-
Buenos-
Mon-
holm
)
hagen*)
0f
Aires’)
freal’)

14 Apr. 1936
37.524
32.524
36.60
TT
40%
1.46%
15

1936
37.524
32.524
36.60
3.204
40%
1.46%
16

1936
37.55
32.55
36.62* 3.20*
40%
1.46%
17

1936
37.60
32.55
36.62*
3.20+
40%
1.46%
18

1936
37.574
32.55
36.62*

3.21
40%
1.46%
20

1936
37.55
32.52*

36.60
3.21
40%
1.46%
Laagste d.w’)
3
7.4
2
*
32.40
36.45 3.18 40%
1.46
Hoogste d.w’)
37.674
32.65
36.724
3.23
40%
1.46%
Muntpariteit
66.671
66.671
66.671
6.266 95%
2.4878
S) Noteering te Amsterdam. **) Not, te Rotterdam.
J)
Part. opgave.
In ‘t iste of 24e No. van ieder maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cablç).

t
a a
Londen
($
per
£)
Parijs
($
P.
lOOfr.)

Berlijn

Amsterdam
($ p. 100 Mk.)
($
p. 100 gld.)

14 April

19361
4,94%
6,59%
40,27
67,94
15

,,

1936
4,94%
6,59% 40,26
67,95
16

,,

1936
4,94%
6,59%
40,21 67,91
17

,,

1936
4,94%
6,59%
40,25 67,90
18

,,

1936
4,94
6,59%
40,25
67,89
20

,,

1936
4,94y,
6
1
59%
40,24
67,88

22 April

1935
Muntpariteit..
4,86

.
3,90%
23.81%
.

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
4Apr.
1916
11
Apr.
1936
14/18
April
1936
LangsteIHoogste
18Apr.
1936

Alexandrië..
Piast.
p. £
97% 97%
97%
97%
97%
Athene

….
Dr. p.
521
520
519
520
519
Bangkok….
Sh.p.tical
1110 1110
1110
T5

1110
8

1110k
Budapest

..
Pen. p. £
16%
16%
16% 16% 16%
BuenosAires’
p. pesop.£
18.00
17.95
17.90 18.00 17.974
Calcutta ….
8h. p. rup.
1/6% 1/6%
1
1
63
182
1
1
65
13
2

1/6%
Constantin.
.
Piast.p.0
617
617 616 617
616
Hongkong
..
Sh.
p. $
13%
1/3181

1/3%
14
113%
5h.
p.
yen
1/1
1
/
1
2
1
1
32

112
112%
112
1
1
32

Lissabon….
Escu.p..6
110%
110%
109%
110%
110%
Mexico

. .. .
$
per £
18 18
17.40
18.50
17.90
Montevideo
2
)
d.per
22% 22%
22%
23
22%
Kobe

…….

Montreal

..
$
per
£
4.97%
4.96%
4.96% 4.97%
4.97%
Riod.Janeiro
3

d. per Mil.
2
23
1
32

2
23
1
32

2′,l
2%
233
1
32

Shanghai

..
Sh.
p. $
112%
112%
12%
1/2%
112%
Singapore
. .
id.
p. $
2/4
5
/
33

2
/
45
/
32

2
/
4
%8
2/4%
214
5
1
32

Valparaiso’).
$perC
132 130
129 129
129
Warschau
..
Zl.
p. £
26%
26% 26%
26%
26%
1)
Offic. not. 15 laten, gem. not., welke imp. hebben te betalen, 27 Febr.
17.02.
2)
Offic. not. 2 Apr. 39:
3
8; 6 Apr.
39/16′;
7 Apr. 391. 3) Id.
II
Mrt. ’35
411
4
. 4) 90 dg. Vanaf 28 Aug. laatste .export” noteering.
ZILVERPRIJS

GOUDPRIJS
8)

Londen’)
N.Yorkt)
Londen
14 Apr. 1936..

20%
4

44%

14 Apr. 1936….
14010
15

,,

1936..

20% 44%

15

,,

1936….
140/10
16

,,

1936..

20K6

44%

16

,,

1936….
140 104
17

,,

1936..

20%
45

17

,,

1936….
140/
10 18

,,

1936.. ‘20%

18

,,

1936….
1401104
20

,,

1936..

2034
45%

20

,,

1936….
140110
22 Apr. 1935..

22 Apr. 1935….

27 Juli

1914..

24
1
,5/
1g

59

27 Juli

1914….
84110%
‘)in pence p.oz.stand.
2)
Foreignsilver in$c. p.oz. line. 2)insh.p.oz.fine
STAND_VAN_’s_RIJKS_KAS.

Vorderingen.

1
7April1936 1 15April1936
Saldo van ‘s Rijks Schatkist bij De Ne-
derlandsche Bank ……………….
f
49.516.659,24
/
53.285.149,91
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten ,,

116.482,65

1.324.157,01
Voorsch. op uit. Mrt. (resp. Feb.) 1936
ald. gemeent. verstr. op a. haar uit te
keeren hoofds. der pers, bel., aand. in
de hoofds. der grondbel. en der geit.
tondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting ,, 2.140.803,24 ,, 6.299 148,44
Voorschotten aan Ned.-lndit ………
..122.910.372,14

,, 124.169.015,32
Idem aan Suriname ………………
….14.415.326,68

• 14.429.522,98
Idem aan Curaçao ……………….
……..-


Kasvord.weg. credietverst. a/h. buitenl ,, 117.743.540,72 ,, 118.090.585,34
Daggeldleeningen tegen onderpand


Saldo der postrek.v.Rjkscomptabelen , 26.267.325,51 ,, 30.087.648,19
Vord. op het Alg.Burg. Pensioenfonusl)


Vord. op andere Staatsbedrijven
1)
……25.562.792,93 ,, 24.161.443,38
Verstr. ten laste der Rijksbegr. kasgeld-
leeningen aan gemeenten (saldo)

,, 36.512.896,24 » 39.012.896,24
Verolichtingen

art. 16 van haar octrooi verstiekt
Schatkistbiljetten in Omloop………
Schatkistpromessen in omloop ……
w.v..rechtstr. bij De Ned. Bank gepl..
Zilverbons in omloop ……………
Schuld op uit. Mrt. (resp. Feb.) ’36aan de
gem. weg. a. h.uitte keeren hoofds.d.
pers, bel., aand. i. d. hoofds. d. grondb,
e. d. gem. fondsb. alsm. opc. op die
bel, en op de vermogensbelasting
Schuld aan Curaçao’) ……………
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf. 1)
Id. a. h. Staatsbedr. der P.T. en T.’)
Id. aan diverse instellingen 1) ………
1) in rekg..crt. met ‘s Rijks Schatkist.
NEDERLANDSCH-INDISCHE


/

3.318.000.-
Saldo b. d. Postchèque- en Girodienst
/ ..011.000,-
599.000,-
Verplichtingen:
Voorschot’s Rijks kas e.a. Rijksinstell
,,
123.679.000,-
,
124.579.000,-

Saldo Javasche Bank
– ……………..

Schatkistpromessen in omloop
1.500.000,-
»

1.500.000,-
»

3.000.000,-
3.000.000,-
Schuld aan het Ned..lnd. Muntfonds
1.054.000,-
1.054.000,-
Schatkistbiljetten in Omloop
……….

Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank
,,

1.115.000,-
1.208.000,-
Belegde kasmiddelen Zelfbesturen …..600,000,-
..

600.090,-
Voorschot van de Javasche Bank
1.000.458.-

1)
Betaalmiddelen in
‘s
Lands Kas
op
18 Apr. 1936
52.446.000,-
SURINAAMSCHE BANK.
Voornaam6t.e
posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circu-
lat
le
Andere
opelschb.
schulden

1
I
Olscont.

14 Maart 1936..
751
1.042
492 573
1

1.498
7

,,

1936..
749
1.101
492
576
1

1.524
29 Febr.

1936..
765
1.196
420
583 1.542
22

1936..
758
1.050
439
585
1.540
15

1936..
748 1.085
460
585 1.563

5 Juli

1914..
645
1.100
560
735
396
1) Slultp. der activa.

/439.972.000.- f439972000,-

92.080.000,-

92.040.000,-

1.182429,50

1.181.602,50

999.763,57

1.035.086,49

514.551,70

432.498,48

71.698.137,29

71.853.851,99

82.919.121,28

82.910.021,28

VLOTTENDE SCHULD.

STATISTISCH OVERZICH

GRANEN EN ZADEN
TUINBOTJWARTIKELEN
VLEESCH

TARWE
80 kg La
R000E
74
kg Bahia
MAIS
La Plata
GERST
62(63 kg
LIJNZAAD
La Plata
BLOEM-
KASKOM-
SALADE RUND-
VLEESCII
VARKENS-
VLEESCI-1
Plata loco
Rotterdam)
Blanca loco
loco
Z.-Russische
loco Rotter-
loco
KOOL
Ie soort
KOMMERS
le
soort
le soort 5)
(versch)
(versch)
Amsterdam
R’dam(A’dam
per lOO kg. R’damiA’dam
per 2000 kg. dam(A’dam R’dam(A’dam
per 1960 kg.
. 100 st. 5)
.

St.
0)
P LOO Krop
per 100 kg
per 100 kg
per lOO kg.
per 2000 kg.
Rotterdam
Rotterdam

f1.
01
fl
O(
f1.
0
10
ii
f1.
0
10
,

8
01
0

i
0
10
f1.
8.
8.
1925
17,20 100,0
13,075
100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
1

462,50
100,0


1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
1

360,50
77,9


1927
14,75
85,8
12,47
5

95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
1

362,50
78,4


1928
13,47
5

78,3
13,15 100,6
226,00
97,7
228,50
96,8
1

363,00
78,5
26,47
100,0
23,08
100,0
5,83
100,0
93,
100,-
77,50
100,-
1929 12,25
71,2
10,875
83,2 204,00
88,1
179,75
76,2 419,25
90,6 26,32
99,4
23,83
103,3
7,60
130,3
96,40
103,7
93,12
0

120,
1930
9,67
5

56,3 6,220
47,6
136,75
59,1
111,75
47,4 356,00 77,0
16,32
61,7
18,28
79,2
3,51
60,2
108,
116,1
72,90
94,1
1931
5,55 32,3 4,55
34,8
84,50 36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
18,49
69,9
16,89
73,2 4,33
74,3
88,
94,6
48,-
61,
1932
5,22′
30,4
4,620
35,4
77,25 33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
16,71
63,1 11,87
51,4
3,57
61,2.
61,
65,6
37,50
1

48,4
1933
5,020
29,2
3,55
27,2
68,50
29,6
70,00
29,7
148,00
32,0
14,47
54,7
9,96
43,2
1,86
31,9
52,
55,9
49,50
1

63,
1934
3,67
5

21,4
3,325
25,4
70,75 30,6
75,75
32,1
142,50
30,8
11.72
44,3 8,78 38,0
2,52
43,2′
61,50
66,1
46,65
60,
1935
4,125
.24,0
3,075
23,5
61,25
26,5
68,00
28,8
131,75
28,5 8,12 30,7
6,79
29,4
2,23
38,3
48,12′
51,7
51,625
66,6

Jan.

1934
4,75
27,6
3,10
23,7
65,25
28,2 58,00
24,6
144,25
31,2
62,50
67,2
53,75
69,4
Febr.,,
3,40
19,8
2,770
21,2
65,25
28,2 58,50
24,8
133,00
28,8
63,-
67,7
53,50
69,C
Maart

,,
3,25
18,9
2,720 20,8
70,75
30,6
58,75
24,9
132,00
28,5
61,75
66,4
50,50
65,
April

,,
3,20
18,6
2,70
20,7
70,50
30,5
56,75
24,0
136,50
29,5
17,03
64,3
12,20
52,9
4,61 79,1
63,50
68,3
49,125
63,4
Mei
3,32′
19,2
2,870
21,9
62,00
26,8
63,00
26,7
154,50
33,4
12,77
48,2
11,20
48,5
2,09 35,8
65,75
70,7
47,50
61,3
Juni
3,670 21,4 3,170
24,3
65,00
28,1
74,75 31,7
156,50
33,8
5,35
20,2
2,93
12,7
0,85
14,6
63,25
68,0
43,75
56,5
Juli
3,80
22,1
3,30
25,3
71,50
30,9
78,75 33,4
151,25
32,7
.
63,-
67,7 44,620
57,6
Aug.
4,37
25,4
4,275
32,7
83,25
36,0
93,50
39,6
159,25
34,4

63,95
68,8
43,30
55,
Sept.
4,-
23,3 4,15
31,7
77,25
33,4
93,25
39,5
145,50
31,5

—————————

63,55
68,3
42,620
55,6
Oct.
3,50
20,3
3,70
28,3
69,50
30,0
93,50
39,6
135,25
29,2

————————–
—————————

60,70
65,3
42,125
54,4
Nov.
3,50
20,3 3,45
26,4
71,25
30,8
89,25
37,8
127,75
27,6
53,75
57,8
44,50
57,4
Dec.

,,
3,45
20,1
3,55
27,2
76,25 32,9
91,00
38,6
134,00
29,0

53,15
57,2
‘44,65
,, 57,6

Jan.

1935
3,30
19,2
3,52
0

27,0
. 74,25
32,1
89,25
37,8
137,25
29,7
53,625
57,7
45,62
5

58,6
Febr.
3,20
18,6
3,370
25,8 68,00 29,4
71,25 30,2
124,25
26,951,90
55,8
47,55
61,4
Maart
3,20
18,6
3,075
23,5
67,75 29,3
64,00
27,1
120,50
26,)


—————-

51,40
55,3
51,20
66,1
April


4,07
5

23,7
2,95 22,6 70,75
30,6
66,75
28,0
125,00
27,0
10,81
40,8
11,21
48,6
3,27
56,1
51,925 55,8
50,25
64,8
Mei
4,05
23,5
2,90
22,2
59,90
25,9
67,25
28,5
125,50
27,1
8,98
33,9
7,14
30,9 2,46

42,2
50,80
54,6
48,50
62,6
Juni
4,02
23,4
2,90
22,2
57,50
24,8
75,00
31,8
124,25
26,9
4,57

17,3
2,02
8,8
0,95
16,3
48,-
51,6
46,12′
59,5
Juli
3,92′
22,8
2,55
19,5
54,50
23,5
66,75
28,3
124,50
26,9

—–
—–

48,-
51,6
47,375

61,1
Aug.
4,25
24,7
2,625
20,1
55,25
23,9
64,50
27,3
132,25
28,6

—–
—-
—–


44,80
48,2
52,55
67,8
Sept.
4,75
27,6
3,-
22,9
55,75
24,1
64,50
27,3
139,50
30,2
43,375
46,6
56,625
73,1
Oct.
4,95
28,8
3,35
25,6
57,75
24,9
64,75
27,4
142,75
30,9

—-

46,070
49,5 64,625
83,4
Nov.
4,65
27,0
3,20
24,5
55,00
23,8
59,75
25,3
137,75
29,8

—–

—–

—–

—–.
42,75
46;0
56,85
73,4
Dec.


5,15
29,9
3,40
26,0
56,75
24,5
60,75
25,7
146,50
31,7
44,75
48,1
52,25
67,4

Jan.

1936
5,45
31,7
3,520
27,0
56,00
24,2
63,50 27,0
153,50.
33,144,-
47,3
50,87
0

65,6
Febr.

,,
5,22
0

30,4
3,40
26,0 55,25
23,9
64,50
27,3
152,50
33,0

——————-

43,775
47,1
48,25
62,3
Maart
5,220
30,4 3,50
26,8 59,50
25,7
69,75
29,6
150,00
32,445,75 49,2
46,57
0

60,1
6 April


5,10
29,7
3,40
26,0
64,00
27,6
69,00
29,2
147,50
31,9
11,81
44,6
10,29—-
—-


44,6
3,70 63,5
47,_S)

50,5
46,_
6
)
59,4
14

,,

,
5,15
29,9
3,40
26,0
63,00
27,2
68,50
29,0
147,00
31,8
12.15
45,9
11,20—-


48,5
3,39
58,1
48,707)
52,4
46,-
7
)
59,4
»


5,25
30,5
3,50
26,8
64,00
27,6
70,00
29,7
146,50
31,7
49,30
8
)
53,0
46,-
8
)
59,4
1) Men zie voor de toelichting op dezen staat de nos. van 8, 15 Aug. 1928, 25 Febr. 1931 en 15 Febr. 1933. ) Tot Jan. 1931 Hard Winter No. 2. van Jan. 1931 t(
16Dec. 1929 tot 26 Mei 1930 7415kg Hongaarsche vanaf 26 Mei 1930 tot 23 Mei 1932 74 kg Zuid-Russische; van 23 Mei 1932 tot 2 Oct. 1933 No. 2 Canada. 4) Tc Van 19Sept. ’32 tot 24Juli ’33 62163kg Z.-Russ. Van 24Juli ’33-7 Oct.’35 64165kg La Plata. 5) De jaargemiddelden zijn berekend uit de gemiddelde prijzen van Apri

Vervolg STATISTISCH OVERZICH

MINERALEN

.
TEXTIELGOEDEREN

.
DIVERSEN

STEENKOLEN
Westfaalschel
PETROLEUM
BENZINE KATOEN
WOL WOL
gekamde
KOE-
KALK-
Hollandsche
Mid. Contin.
Crude
Gulf exp
gekamde
Australische, Australische,
HUIDEN
SALPETER Middling
locoprijzen
F.0. F.
Sakella-
0. F. No. 1
bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
33 t(m 33.9
64(66
0

$cts. per
ering.
d

rc”
CrossbredColo- nial Carded,
Gaaf, open
kop
Old. per
lOO kg


R’dam(A’dam
– g.
per

arrel
U.S. gallon
New-York rides
uomra
Liverpool
oco

b9
per

.
50’s Av. loco
57-61 pnd.
netto
1000kg.
per
per Ib.
Liverpool Bradford per Ib.

f1.
°Io
$
01
$cts.
0
10
$ cts.
01
0

pence
01a

pence
01
pence
01
pence
0
10
8).
01
0

f1.
°lo
1925 10,80
100,0 1.68 100,0 14,86
100,-
23,25
100,0
29,27
100,-
9,35
100,- 55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
1926
17,90
165,7
1.89
112,5 13,65
91,9
17,55
75,5
16,24
55,5
6,30
67,4
47,25
85,9
24,75
83,9
28,46
82,0
11,61
96,8
1927
11,25 104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
75,3
16,78
57,3
7,27
77,8 48,50
88,2
26,50 89,8
40,43
116,5
11,48
95,7
1928
10,10
93,5
1.20
71,4 9,98
67,2
20,00
86,0
19,21
65,6
7,51
80,4
51,50
93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
1929
11,40 105,6 1.23
73,2
10,-
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2 6,59
70,5
39,-
70,9 25,25
85,6
32,25 92,9
10,60
88,3
1930
11,35
105,1
1.12
66,7
8,77 59,0
13,55
58,3
12,-
41,0 3,92
‘41,9
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,0
1931
10,05 93,1
0.58
34,5
5,04 33,9
8,60
37,0
7,33
25,0
3,08 33,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
1
71,8
1932
8,00
74,1 0.81
48,2 4,50
30,3
6,45
27,7
5,21
17,8
3,11
33,3
16,00
29,1
8,50
28,8
11,15 32,1
6,15
51,3
1933
7,00
64,8
0.45
26,8
3,61
24,3
6,75
29,0
5,13
17,5
2,78
29,7
19,25
35,0
9,50
32,2
13,26
38,2 6,18
51,5
1934
6,20
57,4
0.63
37,5
2,88
19,4
7,35
31.6 5.32
18,2
2,68
28,7
19,25
35,0
10,25
34,7
12,07
34,8
6,11
50,9
1935
6,05
5,60
0.620
37,2
3,02 20,3
7,05
30,3
5,16.
17,6
2,96
31,7
16,75
30,5
8,50 28,8
12,54
36,1
5,89
‘ 49,1

Jan.

1934
6,65
61,6
0.66 39,3 3,74 25,2
7,10
30,5 5,47
18,7
2,59
27,7
27,00
49,1
14,75
50,0
13,-
37,5
6,15
51,3
1ebr.

,,
6,30 58,3
0.64
38,1
3,25
21,9
7,50
32,3
5,64
19,3
2,68
28,7
23,75
43,2
12,75
43,2
13,-
37,5 6,20
51,7
Maart

,,
6,25
57,9
0.63
37,5
3,05 20,5
7,40
31,8 5,50
18,8
2,76
29,5
23,25
42,3
11,75
39,8
12,50
36,0 6,25
,52,1
April

,,
6,30 58,3
0.62
36,9
2,79
0

18,8
6,95
29,9 5,37
18,3
2,50
26,7
23,00 41,8
11,50
39,0
12,-
34,6 6,30 52,6
Mei
6,25
57,9
0.62
36,9 2,88
19,4
6,80
29,2
5,20
17,8
2,48
26,5
21,00
38,2
10,50
35,6
11,88
34,2 6,30 52,6
Juni

,,
6,15 56,9
0.62 36,9 2,83
19,0
7,15
30,8 5,23
17,9
2,77
29,6
19,00
34,5
9,50
32,2
11,50
33,1
6,30 52,6
Juli
6,15
56,9
0.62
36,9 2,68
18,0
7,55
32,5 5,22
17,8
2,83
30,3
17,00
30,9
9,00
30,5
11,50
33,1
6,30
52,6
Aug.
6,15
56,9
0.62 36,9
2,68
18,0
7,85
34,0 5,32
18,2
2,85
30,5
16,00
29,1
8,50 28,8
11,75
33,9
5,80
48,3
Sept.
6,00,
55,6
0.62
36,9
2,74
18,4
7,70
33,1
5,06
17,3
2,71
29,0
15,00
27,3
8,50
28,8
12,-
34,6
5,85-
48,8
Oct.

,,
6,00
55.6
0.62 36,9
2,60
17,5
7,40
31,8
4,93
16,8
2,57 27,5
15,00
27,3
8,50 28,8
12,50
36,0
5,90 49,2
Nov.


6,10
56,5
0.62 36,9
2,53
17,0
7,40
31,8
5,42
18,5
2,67
28,6
15,00
27,3
8,75
29,7
12,-
34,6 5,95
49,6
Dec.


6,05
56,0
0.62 36,9 2,76
18,6
7,50
32,3 5,43
18,6
2,77
29,6
14,50
26,4
8,50 28,8
11,25
32,4
6,05
50,4

Jan.

1935
6,05
56,0
0.625
37,2
2,97
5

20,0 7,55
32,5
5,38
18,4
2,99
32,0
14,75
26,8
8,25
28,0
10,75
31,0
6,16
51,3
l”ebr.
6,05
56,0
0.62
5

37,2
2,75
18,5
7,50
32,3
5,24
17,9
3,-
32,1
14,00
25,5
7,75
26,3
10,50
30,3
6,20
51,7
Maart

,,
5,90
54,6
0.62
36,9
2,74
18,4
6,80
29,2 4,85
16,6
2,79
29,8
13,75
25,0
7,50
25,4
10,25
29,5 6,25
52,1
April

,,
6,00 55,6 0.63
37,5
2,99
20,1
7,05
30,3 4,89
16,7
2,89
30,9
14,75
26,8
8,00
27,1
10,75
31,0 6,30
52,6
Mei


6,05
56.0
0.62
36,9 2,970
20,0
7,30
31,4 4,96
16,9
3,07
32,8
16,00
29,1
8,50
28,8
11,75
33,9 6,30
52,6
Juni

,,
6,05
56,0
0.62
36,9 3,15
21,2
7,-
30,1
4,82
16,5
2,98
31,9
16,75 30,5
8,50
28,8
12,-
34,6 6,30
52,6
Juli
6,05
56,0
0.62
36,9
3,11
5

21,0
7,25
31,2 4,82
16,5
3,08
32,9
18,25
33,2
9,00
30,5
11,75
33,9
5,40 45,0
Aug.

,,
6,15
56,9
0.62
36,9
3,08
20,7

6,80 29,2
4,91 16,8
2,83 30,3
18,25
33,2
9,25
31,4
12,-
34,6 5,40
45,0
Sept.

6,10
56,5
0.620 37,2
2,85
19,2
6,40
27,5
4,95
16,9
2,63
28,1
18,25
33,2
8,75
29,7
14,50
41,8 5,50
45,8
Oct.

6,05 56,0
0.620 37,2
3,-
20,2
6,70 28,8
5,30
18,1
2,96
31,7
18,50
33,6
8,75
29
,7
16,-
46,1
5,55
46,3
Nov.

»
6,05
56,0 0.62
36,9
3,17
21,3
7,05
30,3
5,90
20,2
3,16
33,8
18,75
34,1
9,00
30,5
16,-
46,1
5,60
46,7
Dec.
6,05
56,0 0.62
36,9
3,39
22,8
7,05 30,3
5,91
20,2
3,15 33,7
18,50
33,6
8.75
29,7
14,25
41,1
5,70
47,5

Jan.

1936
6,15 56,9
0.61
5

36,6 3,39 22,8
7,05
30,3 5,82
19,9
2,91 31,1
19,25
35,0
9,00
30,5
15,-
43,2
5,80
48,3
Febr.


6,15
56,9
0.61
36,3 3,45 23,2
6,80
29,2
5,49
18,8
2,74 29,3
19,25
35,0
9,25
31,4
15,-
43,2
5,85
48,8
Maart

,,
6,15
56,9
0.61
5

36,6
3,47
23,4

6,75
29,0
5,57
19,0
2,79 29,8
19,75
35,9
9,50
32.2
14,25
41,1
5,90 49,2
6 April

»
6,20 57,4

0
.6
1
S
36,6
3,472)

23,4
6,80 29,2
5,515)
18,8
2,785)
29,7
19,757)
35,9
9,50
7
)
32,2 5,95 49,6
14

,,
6,15
56,9
0.61
5

36,6
3,473)

23,4
6,95 29,9 5,516)
18,8
2,74
6
)
29,3
19,75
6
)
35,9
9,50°)
32,2
5,95 49,6
10

,,

,,
6,20
57,4
0.61
5

36,6
3,394)

22,8
6,95 29,9

5,95
49,6
‘)Jaar- en maandgem. afger. op
1
18 pence.
2)
4 Apr. 8)11 Apr.
4
)18 Apr.
5)
1 Apr.
6)
8 Apr.
7)
2 Apr.
8)
7 Apr.
9),
16 Apr

‘AN
GROOTHANDELSPRIJZEN
1)

ZUIVEL EN EIEREN

METALEN

BOTER
BOTER

p. kg
Ei

ner
EIEREN
KOPER LOOD
TIN
IJZER
Cleveland
GIETERIJ-
ZINK
GOUD
ZILVER
per

g
Leeuwar-
Heffin maar
Fabrieks-
em.
fl0
.
Elermijn
an aar
Locoprijzen
Loco rizen Loco rizen
Lonn
1
ner
F0

d
117P0

(Lux III) P.
Locoprijzen
Londen
cash
Londen
cas
Londen per
derCornm.
Noteering
risis
Zuivel-
kaas
kI. m(merk
Roermond
p. 100
St.
Londen per Eng. ton
Lodn
er En

n
p

g.
0
En

+
g.

0
No
es.

b
Eng. t. f.o.b.
per
per ounce
fine
Standard
Ounce
Centr
.

persokg.
e E
p r

ng.
Antwerpen
Eng. ton

II.
01
0

f1.
f1.
01
0.
01
£
0
(0
£
0
1
0

£
0
1
0

Sh.
01
sh.
ij
£
0
/0
sh.
0(
o

pence
0
(o
1925
2,31
100,0

56,-
100,0
9,18
100,0
62.116
100,0
36.816
100,0 261.171-
100,0 731-
100,0
671-
100,-
36.316
100,-
85/6
100,-
32
1
/8
100,0
1926
1,98
85,7

43,15
77,1
8,15 88,8
58.1
1

93,5
31.1
1
6
85,3
290.17
1
6
111,1
86
1
6
118,5
68
1
8
102,5
34.2
1
6
94,3
85/-
99,5
28″/16
89,3
1927
2,03 87,9

43,30
77,3
7,96
86,7
55.141-
89,7
24.41-
66,4 290.41-
110,8 731-
100,0
6416
96,3
28.101-
78,8
85/-
99,5
26
3
14
83,3
1928
2,11
91,3

48,05
85,8 7,99
87,0
63.161-
102,8
21.11-
57,8
227.51-
86,8
661-
90,4
6218
93,5
25.516
69,9
85/-
99,5
26
1
(
81,1
1929
2,05 88,7

45,40
81,1
8,11
88,3
75.14/-
121,9
23.51-
63,8
203.1516
77,8
7016
96,6
6819
102,6
24.1716
68,8
851-
995
24
7
1
76,2
1930
1,66
71,9

38,45 68,7 6,72
73;2
54.13!-
88,0
18.1/6 49,6
142.51-
54,3
671-
91,8
5916
88,8
16.171-
46,6
85/-
95
17
18
/
55,4
1931
1,34
58,0

31.30
56,9
5,35
58,3
36.51-
58,4
12.11-
33,1
110.1
1

42,0
55
1

75,3
47
1
6
70,9
11.10
1
6
31,9
92
1
6
108,2
13
3
/s
41,6
1932
0,94
40,7

22,70
40,5
4,14
45,1
22.17
1

36,8
8.12
1

23,6
97.21-
.37,1
421-
57,5
371-
55,2
9161-
27,1
118/-
138,0
127lg
40,1
1933
0,61
26,4
0,96
20,20
36,1
3,71
40,4
22.216
35.6
7.1716
21,6
131.181- 50,4
411-
56,2
351-
52,2
10.1216
29,4
124f7/4

145,8
123/8
385
1934
0,45
19,5
l,-
18,70
33,4
3,45 37,6
18.1416
30,2
6.1516
18,6
141.1916
54,2
401-
54,8
33(7
50,1
8.91-
23,4
137173/
4

161,0
13
1
116
40,7
1935
0,49
21,2
0,99
14,85
26,5
3,20 34,9
19.116
30,7
8.1116 23,5
134.1616
51,5
3916 54,1
3318
50,2 8.101-
23,5
14212
166,3
17
11
(16
55,1

Jan.’34
0,50
21,6
1,-
20,40 36,4
5,05
55,0
21.71-
34,4
7.7/-
20,2
148.31-
56,8
3916
54,1
361-
53,7
9.121-
26,5
12916
151,5
12
3
14
39,7
Feb.
0,47 20,3
1,-
21,55 38,5
3,68
40,1
20.916
33,0
7.4/-
19,8
140.131-
53,7
3916 54,1
3615
54,4
9.-16
24,9
13711
160,3
12
1
(
38,9
Mrt.
0,44
19,0
1,-
19,90
35,5
2,71
29,5
20.31- 32,5
7.316
19,7
144.1516
55,3
4016
55,5
3513
52,6
9.21-
25,2
13618
159,8
125/
39,3
Apr.
,,
0,42
18,2
1,-
17,20
30,7
2,72
29,6
20.1416 33,4
7.416
19,8
150.1016
57,5
4116
56,8
3412
51,0
9.716
25,9
135114
158,0
12
7
116
38,7
Mei

,,
0,41 17,7
1,-
16,05
28,7
2,54
27,7 20.41- 32,5
6.1616 18,7
144.1916
55,4
4016
55,5
3219
48,9
9.21-
25,2
13613
159,4
1211
19

37,5
Juni

0,41
17,7
1,-
19,40
34,6
2,74′
29,9
19.18
1
6
32,1
6.14
1

18,4 140.11-
53,5
40
1
6
55,5
31/9
47,4 8.161-
24,3
1
371
84
161,1
12
1
1
4
38,1
)uli
0,40
17,3
1,-
21,50
38,4
2,81
30,6
18.111-
29,9
6.14
1
6
18,5
142.9/-
54,0
40
1
6
55,5
32
1
4
48,2
8.6
1

22,9
137/11 161,4
12
3
1
4
39,7
Aug.,,
0,43
18,6
1,-
20,90
37,3 3,32
6

36,2
17.6!-
27,9
6.141-
18,4
139.7/6
53,2
40/-
54,8
32/6
48,5
8.7/6
23,2
13816
162,0
13
40,5
Sept.
0,43
18,6
1,-
18,121
32,4
3,31 36,1
16.101-
26,6
6.516
17,2
137.17(-
52,6
3916 54,1
3216
48,5 7.171-
21,7
141/-
164,9
13
1
19
40,9
Oct.
,,
0,43
18,6
1,-
17,37′
31,0
3,95
43,0
16.31- 26,0.
6.61-
17,3
137.19
1
6
52,7
39
1
6
54,1
32/6
48,5
7.7
1

20,3
141
1
10
165,9
14
43,6
Nov.
0,47
20,3
1,-
17,-
30,4
4,525
49,3 16.11(6 26,7
6.81-
17,6
139.81-
53,2
401-
54,8
3216
48,5
7.716
20,4
139164
163,2
14719
46,3
Dec.

0,54 23,4 0,95
15,125
27,0
4,07
44,3
16.161-
27,1
6.61-
17,3
137.816
52,5
3916 54,1
3411
50,9
7.416
20,0
140164
164,4
14/16
45,7

Jan.’35
0,58
25,1
0,90
14,95 26,7
.,12
6

34,0
16.191-
27,3
6.51-
17,2 138.111-
52,9
3916
54,1
3416
51,5
7.616 20,4
1411104
165,9
1414
45,9
Feb.
,,
0,52 22,5 0,95
14,375
25,7
3,20
34,9
16.41-
26,1
6.41-
17,0 136.81-
52,1
3916
54,1
3416
51,5 7.316
19,8
14218
166,9
14
11
/1
46,1
Mrt.
,,
0,37
16,0 1,02
5

13,30
23,8
2,74
29,8
16.81-
26,4
6.716
17,5
124.516
47,5
38!-
52,1
3319
50,4
7.-!-
19,4
14715
172,4
1531
4

49,0
-Apr.,
0,37
16,0 1,08
11,50
20,5
2,315
25,2
18.81-
29,6
7.516 20,0
131.-16
50,0
3816
52,7
3316
50,0
7.111-
20,9
14415
168,9
183(
56,6
Mei

,,
0,34
14,7
1,10
11,85
21,2 2,38
5

26,0
20.-!-
32,2
8.616
22,9
135.516
51,7
391-
53,4
3316
50,0
8.1516
24,3
142134
166,4
20
62,3
Juni

0,41
17,7

1
,07
11,95
21,3
2,41′
26,3
18.16
1

30,3
8.11
1
6
23,5
136.5/6
52,0 39
1
6
54,1
33
1
6
50,0
8.11
1

23,6
141
1
6
165,5
l9S(
61,1
‘uli
,,
0,44
19.0
1,-
12,37
5

22,1
2,54 27,7
18.101-
29,8 8.13
1

23,7
140.11
1
6 53,7 39
1
6
54,1
33
1
6
50,0
8.10
1

23,5
140
1
10
164,7

1
8
5
/
1

57,0
!Aug.
,,
0,46
19,9
1,-
15,10
27,0
3,31′
36,1
19.15/-
31,8
9.11/-
26,2 135.12(6
51,8
40
1

54,8
33
1
6
50,0
8.18
1
6 24,7
140
1
4
164,1
171
1

55,6
Sept.,,
0,58
25,1
0,97
20,25
36,2 3,16
34,4
20.10
1
6
33,1
9.14/6
26,7
135.4j6
51,6
3916
54,1
3316
50,0
9.81-
26,0
1411-
164,9
171i
54,7
Oct.

,,
0,65
28,1
0,89
19,875
35,5
1
3,95
43,0
21.316
34,1
11.31-
30,6
136.1716
52,3
3916
54,1
3316
50,0
10-16
27,7
14118
165,7
17
5
18
54,9
Nov.
0,59
25,5
0,94
16,90
30,2 4,69
51,1
2
34,0
10.15/6
29,6
135.13/6
51,8
4016
55,5
3316
50,0
9.161-
27,1
141/34
165,3
17
9
116
54,7
1
Dec..
0,57 24,7
0,95
15,80
28,2
4,60
50,1
21.2
1
‘6
34,0
10.1-6
27,5
132.-(6
50,4
411-
56,2
3316
50,0 9.21-
25,2
14111
165,0
15
5
(18
47,7

rjan.’
3
6
0
,5
7

24,7
0,95
16,80
30,0 4,04
44,0
20.1616
33,5
9.61-
25,5
125.616
48,0
411-
56,2
3316
50,0
8.1516
24,3
140j11
164,8
12
37,4
Feb.,,
0,61
26,4
0,92
5

17,375
31,0
3,375

36,8
21.316
34,1
9.131-
26,5
123.8(6
47,1
41!-

56,2
336
50,0
9.316
25,4
164,7
11
13
/i 37,2

Mrt.
0,46
19,9 1,04 17,70
31,6
2,69
29,3
21.12
1
6
34,8
9.19/6
27,3 127.12
1
6
48,7
41
1

56,2
33
1
6
50,0
9.13/-
26,7
141/-
164,9
11
13
/16
36,8

“Apr.
0,44°
19,0 1,10
16,l
2

28,6
2,475 27,0
21.191-
35,4
9.16/-
26,9
128.14/-
49,2
41!-
56,2
33/6
50,0
9.6/-
25,7

~
140/10

140/74
164,5
1115
1
1
9
37,2
14

,,

,,
0,44
0

19,0
1,-
11,25
13
30,8
2,42′
26,4
22.616
36,0
9141-
26,6
126.61-
48,2
411-
56,2
33(6
50,0
9.3/-
25,3
140
1
10
164,7
12
1
(
37,5
20

,,

,,
0,
44
01
19,0
1,-
16,50
8
)
29,5
2,50
27,2
22.7!-
36,0
9.101-
26,1
124.10/-
47,5
41/-
56,2
33/6
50,0
9.
1

25,0
140110
164,7
12
5
/1n
38,3
6 Sept. 1932 79 K.G. La Plata; van 26 Sept. 1932 tot 5 Febr.
1934
Manitoba No. 2
3)
Tot Jan.
1928
Western; vanaf Jan.
1928
tot
16 Dec.
1929
American No. 2, van
Ian.
1928
Malting; van Jan.
1928
tot 9 Febr. 1931 American No. 2, van 9 Febr. 1931 tot 23 Mei 1932
64/5
K.G. Zuid-Russische. Van 23 Mei-19 Sept. 1932 No. 3
ei en Juni van het betreffende jaar.
6)4 Apr.
7
)11 Apr.
8
)17 April.
9
)2 Apr.
10)9
Apr.
11
)16 Apr.
02)
3Apr.
13)
10Apr.

ÂN GROOTHANDELSPRIJZEN.

BOUWMATERIALEN

KOLONIALE PRODUCTEN

VURENHOUT
STEENEN
CACAO COPRA
KOFFIE
RUBBER
SUIKER
THEE
INDEXC
IJ
FE
R
,.
1
basis 7″ f.o.b.
Zweden/
binnenmuur

buitenmuur
G.F. Accra Ned.-Ind. Robusta
Standaard
Ribbed Smoked
Witte kristal-
Afi. N.-1. theev.
Kolo.
Finland
per
f.m.s.
Locoprijzen
Sheets
suiker loco
A’dam gem. pr.
Grond-
nlale
perstandaard
4.672 M.
van
per

per
per
1000
stuks per
1000
stuks
50kg
c.i.f.
Nederland
per
lOO
kg
Amsterdam
Rotterdam
per
1
/

kg.
loco Londen
R’dam(A’dam
per 100 kg.
Java- enSuma-
trathee p. ‘/s
lcg.
stoffen pro. per
Ib.
ducten


t
°!o
t
o/o
0
10
ii
i’

0
10
ets.
0
10
Sh.
0
10
/ 1T

0
10
cts.

0
10
1925
159,75 100
15,50
100,-
19,-
100,-
4216
100,-
35,87
5

100,0
61,375
100,0 2111,625 100,0
18,75
100,0
84,5
100,0
100.0
100.0
1926
153,50
96,1
15,75 101,6 19,50 102,6
491-
115,3
34,-
94,8
55,375
90,2
21-
67,4
/

17,50
93,3
94,25
111,5
96.0
1

102.0
1921
160,50
100,5 14,50
93,5
18,50
97,4
681-
160,0
32,625
90,9
46,875
76,4 1/6,375 51,6
1

19,125
102,0
82,75
97,9 87.5
1

109.1
1928
151,50
94,8
12,-
77,4
18,50
97,4
5713
134,9
31,87
5

88,9
49,625
80,9

1
10,75
30,2
1

15,85
84,5
75,25
89,1
84.6
1

97.4
1929
146,00
91,4
14,-
90,3
21,25
211,8
45
1
10
107,9
27,375
76,3
50,75
82,7
-110,25
28,8
13,-
69,3
69,25
82,0 81.9
85.5-
1930
141,50
88,6
12,50
80,6
20,75
109,2
34111
82,2
22,625
63,1
32
52,1
-15,875
16,5
9,60 51,2
60,75
71,8
66.0 64.3
It
1931
110,75
69,3
10,25 66,1
20,25
106,6
2215
52,8
15,375
42,9 25
40,7
-13
8,4
8,-
42,7
42,50
50,3
48.8 40.6
11 1932
69,00
43,2
9,25
59,7
15,-
78,9
19
1
6 45,9
13,-
36,2
24
39,1

1
1,75
4,9 6,32
5

33,7
28,25 33,4
30.1
38.0
1

1933
73,50
46,0
10,-
64,5
12,75 67,1
1514
36,0
9,30
25,9
21,10
34,2
-12,25
6,3
5,521
29,5
32,75
38,7
35.2 34.7
1934
76,50
47,9
8,50
54,8
10,50
55,3
1316
31,8
6,90
19,2
16,80
27,4

1
3,875
10,9
4,071
21,7
40
47,3
34.4
32.1
1935
59,50
37,2 7,25
46,8
8,75
46,1
13
1
5
31,6
9,15
25,6
14,10
23,0
-13,625
10,2
3,85
20,5 34,50
40,8
33.6
29.8

.Janl’34
75,00
46,9
10,75
69,4
12,75
67,1
12110
30,2
7,45 20,8
16,50
26,9

1
2,875
8,1
4,95
26,4
45,50
53,8
36.9 33.8
• Feb.’,,
80,00
50,1 10,50
67,7
12,50
65,8
14
1
5
33,9 7,25 20,2
17,25
28,1
-13
8,4
4,976

26,5
46,75
55,3
35.9
35.9
Mrt.
80,00
50,1
9,75 62,6
12,-
63,2
14
1
1
33,1
7,-
19,5 17,75
28,9

1
3,25
9,1
4,525
24,1
45,50
53,8
35.1 35.2
Apr.
,,
80,00
50,1
9,75
62,6
12,-
63,2
14/4
33,7
6,25
18,3 17,75
28,9

13,625 10,2
4,25
22,7
44,25 52,4
35.6 34.5
Mei
,
80,00
50,1
9,25
59,7
11,25
59,2
1512
35,7
6,725
18,7
17
27,7
-14 11,2
4,15
22,1
42,75
50,6
35.1
34.3
juni
77,50
48,5
8,

51,6
10,-
52,6
15
1
4
36,1
7,-
19,5
17
27,7

1
4
11,2
4,20
22,4
41
48,5
34.5 33.8
juli
77,50
48,5 7,50
48,4
10,-
52,6
13111
32,7 6,92
5

19,3
16,75
27,3

14,375
12,3
3,975

21,2
40,50 47,9
34.1
32.2
Aug.
75,50
47,3
7,25
46,8
9,50
50,0
12110
30,2
6,87
5

19,2 16,50
26,9

1
4,5
12,6
3,976
21,2
39,75 47,0
33.9
31.4
Sept..
73,50
46,0
7,-
45,2 8,75
46,1
22/5
29,2
6,65
18,5 16,50
26,9
-14,5
12,6
3,725
19,9
33,50
39,6
33.1
29.5
Oct.

73,00
45,7
7,-
45,2
8,75
46,1
1117
27,3
6,70
18,7
16,50
26,9

1
4,125
11,6
3,525
18,8
32,75
38,8 32.7
21.8
Nov.,,
73,00
45,7
7,-
45,2
8,75
46,1
12
1
3
28,8 6,62
5

18,5
16
26,1

13,875
10,9
3,15
16,8
33
39,1
32.7
27.6
Dec.

73,00
45,7
7,-
45,2
8,75
46,1
1218
29,8
7,17′
20,0
16
26,1
-13,875
10,9
3,375
18,0
34,50
40,8 32.1
28.6

Lan. ’35
66,00
41,3
725
46,8
8,50
44,7
1411
33,1
8,775
24,5
16
26,1

1
3,875
10,9
3,50
18,7
33,75
39,9
32.9
29.5
Feb.

66,00
41,3
675
43,5
8,25
43,4
1412
33,3
9,375

26,1
15,625
25,5
-13,75
10,5
3,45
18,4
32 37,9
32.4
28.9
Mrt.
.
59,00 36,9
7,-
45,2 8,25
43,4
1313
31,2
8,576
23,9
14,625
23,8

1
3,25
9,1
3,55
18,9
29 34,3
30.9 27.4
Apr.,
60,00
37,6
7,-
45,2 8,25
43,4
13
1
6
31,8 9,15
25,6
14,50
23,6
-13,375
9,5
4,15
22,1
31,25
37,0
32.1
28.5
Mei

,,
57,50 36,0
7,-
45,2 8,25 43,4
13
1
4
31,4
9,50
26,5
14,125
23,0

1
3,5
9,8
4,20
22,4
32,75
38,8
33.3 28.6
Juni
,
57,50 36,0 7,25 46,8
9,-
47,4
1313
31,2 9,07
5

25,3
13,87′
22,6
-13,625
10,2
3,87′
20,7
30,25
35,8
33.2 27.8
Juli
57,50
36,0
7,25
468
1

8,75
46,1
1312
31,0
8,-.
22,3
13,50
22,0
-13,5
9,8
3,576
19,1
30,75
36,4
33.4
27.1
Aug.:
58,25
36,5
7,-
452

1
9,25
48,7
13
1
1
30,8 8,07
5

22,5
23,50
22,0

1
3,5
9,8
3,52
5

18,8
32,50
38,5 33.7
27.4
Sept.,,
57,75
36,2
7,-
45,2

1
9,

47,4
1315
31,6
8,47
5

23,6
13,50
22,0

13,375
9,5
3,725
19,9
36 42,6
34.2
28.8
Oct.
.
56,50
35,4
7,25
46,8

1
9,25
48,7
1315
31,6
9,975
27,8
13,50
22,0
-13,75
10,5
4,225
22,5
46,25
54,7
35.5
31.9
Nov.,,
57,75
36,2
7,25
46,8

1
8,75
46,1
23/3
31,2
10,325
28,8
13,50
22,0
-/3,75
10,5
4,10
21,9
39,50
46,7
35.8
31.1
Dec.,
58,00
36,3
7,50
48,4
9,50
50,0
1316
31,8
10,45 29,1
13
21,2

/3,875
10,9
4,20
22,4 39,50
46,7
35.4
30.4

Jan’36
63,00
39,4
8,25
53,2
10,-
52,6
14
1

32,9
11,125
32,0
13
21,2

1
4,125
11,6
4,325
23,1
39,50
46,7
35.5 30.9
Feb.,,
63,00 39,4
8,-
51,6
9,50 50,0
1413
33,5
10,62
6

29,6
13
21,2 -14,375
12,3
4,12′
21,3
38,50
45,5
35.6 30.6 Mrt.,,
64,25
40,2
8,-
51,6
10,25
54,0
14/-
32,9
9,77′
27,2
13
21,2
-/4,5
12,6
3,92′
20,9 37,25
44,1
35.8
29.9
6 Apr.,
65,00
40,7
14/1
8
)
33,1
10,-
27,9
13
21,2 –
1
4,5
12,6
4
21,3
37,50
7
)
44,4 35.8
29.9
14

,,

»
65,00
40,7

9,87
5

27,5
13
21,2

(4,5625
12,8
4
21,3 36
9
)
42,6 35.7
30.0
20

65,00
40,7
9,6251
26,8
13
21,2

14,5625
12,8
4
21,3 35.5
29.6
AllePondennoteeringen vanaf 22 Sept.’81
zijn
op goudbasla omgerekend; de Dollarnoteeringen vanaf ZO April 33 ziln In verhouding van de depreciatie
den 0ollar t.e.v. den Gulden verlaagd.

308

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 April 1936

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 20 April
1936.

Activa.
Binuenl. Wis-(11f dbk.
f

21.485.818,87
sels,Prom..

Bijbnk.
,,

502.597,66
enz.indisc.Ag.sch.
,,

2,937.367,07

f

24.925.783,60
Papier o. h. Buitenl, in disconto

……
,,

Idem eigen portef.

f

1.078.500,-
Af Verkochtmaar voor
debk.nognietafgel.


1.078.500,
Beleeningen
lHfdbk.
f

86.296.776,38′)
mcl. vrsch.!.Bijbnk
in rek.crt.tAgsch
,,

4.369.234,15

op onderp.J
,,

36.239.071,62

f
126.905.082,15

Op Effecten ……
f
123.419.604,14
1)
Op Goederen en Spec.
,,

3.485.478,01
126.905.082,151)
Voorschotten a. h. Rijk

…………..
,,

Munt, Goud ……
f
127.601.990,- Muntmat., Goud
..
,,
586.241.177,17

f
713.843.167,17
Munt, Zilver, enz.

,,

19.191.675,24
Muntmat., Zilver
. .

733.034.842,412)
Belegging van kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds

.. …………………..
39.575.321,46
Gebouwen en Meub. der Bank

……..

4.600.000,-
Diverse rekeningen ………………
,,
6.920.703,73
Staatd. Nederl. (Wetv. 27 5,’32, S. No. 221)
,,
15.486.148,55

f
952.526.381,90
Passiva.
Kapitaal ……………………….
f
20.000.000,-.
Reservefonds ……………………

..

4.049.884,01
Bijzondere

reserve

………………

..
5.675.000,-
Pensioenfonds

………………….

..

9.870.509,39
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
759.308.600,-
Bankassignatiën in omloop

……….

..

19.573,28
Rek.-Cour.
f
Het Rijk
f

57.456.238,26
saldo’s:

Anderen
,,
88.273.030,42

,,
145.729.268,68
Diverse

rekeningen ………………..
7.873.546,54


f
952.526.381,90

Beschikbaar metaalsaldo

…………
f
372.058.152,53
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is
,,
930.145.381,-
Schatkistpapier, rechtstreeks bij de Bank ondergebracht

………………..

..

1)
Waarvan aan
Nederlandsch-lndië
(Wet van 15Maart
1933,
Staatsbiad
No. 99)………..
/
71.153.775,-
2)

Waarvan in het buitenland
……………

………..
.

33.097.775,24

Voornaamste posten in duizenden
guldens.

Data
Goud

Munt
1
Munt
mat.
Circulatie
Andere
opeischb.
Beschikb.
Metaal-
Dek- kings
schulden saldo
perc.

20 April ’36 127602
586.241
759.309
145.749
372.058
81
14

,,

’36 127602
586.031 771.705
134.546
370.098
81
25 Juli

’14
65.703 96.410
310.437
6.198 43.521
54

Data
Totaal
bedrag
Schatkist-
promessen
B


ee
nien
Papier
op het
Diverse
reke-
discon to’s_
rechtstreeks
______g
en

buifenl.
ningen
2
)

20 April 1936
24.926

126.905
1.079
6.921
14

,,

1936
24.504

129.641
1.079
7.222
25 Juli

1914
67.947

61.686
20.188
509
1)
Onder de activa.

JAVASCHE BANK.
Andere
Beschikl
Data
Goud
Zilver
Circulatie
opeischb.
metaal-
I

schulden saldo

18Apr.’36
8
)
10490
157.390
25.540
32.318
11

,,

1
36
2
)
106.000 160.270
21.690
33.216

21 Mrt1936
85.051

1

20.476
155.313
23.879
33.851
14

,,

1936
85.047

1

20.507
157.891
23.780
32.885

25 Juli1914
22.057

31.907
110.172
12.634
4.842

Data
Wissels,
buiten
Dis-
I
Belee-

1
Diverse reke-
Dek-
kings-
N.-!nd.
conto’s
ningen
ningen
1)
percen-
_______________
bef aalb.

1
lage

18 Apr.’36
2
)
1.330
72090
16.630
58
11

,,

1
362)
1.200
74.090
13.630
58

23 Mrt.1936
1.666
11.900
59
9.955

1
51
1
863
14

,,

1936
1.620
9.996
i
54040
13.754
58

25 Juli1914
6.395
7.259
75.541
2.228
44
1
3 Sluitpost activa.
2)
Cijfers
telegrafisch
ontvangen.

BANK VAN ENGELAND.

BankbilJ.
1
Bankbij.
1,

OtherSecurities
Data
Metaal
1

in
__
‘In Bankingl
Disc.and lSecurities
circulatie
1
Departm.
Advances
1

15 April 1936
1
202.379
1
421.891

1

39.739
8.756
1

13.162
8

,,

1936
1
201.949 1421.416

39.734
9.773

13.692

22 Juli

1914
40.164 29.317
33.633

1

00v.
1

Public
OtherDeposifs
1
1

1
Dek-
Data
1

Sec.

1
Depos.

1
Bankers

Other
1
Reserve1
king s-
Accoun
ts
l
1
perc.
1)

15April’36
106
.
672

9.904 1104.911

36.569
140.4891
35,3
8

,,

’36 1 93.862
1

9.605
1

93.440

37.142
1
40.5341
36,0

12 Juli ’14
11.005 14.736
42.185
29.2971
52
,vcILLUuutIJg tuaçlIe,I flC5VLVV
cii
iicpusits.
BANK VAN FRANKRIJK.

1

Te goed
Wis

Waarv.1

‘Renteloos

1
buitenl. sels
1
buit enl.I
ningen
1v.
d. Staat
Data

Goud Zilverl in t

op het
Belee-
voorschot

10Apr.’36
62.972
1
6841
6
1.3081
5.732
1
3.200
3

,,

’36
63.917
1
690
7
~14.883~
14.627
1.2881
6.072 3.200
23 Juli’14
4.104
1
640!

1.54ij
81
769!

Bonsv.d)
1
Diver-

1
.1
Rekg.Courant
Data
zeI/st.
amort. k.
sen’)
Circulatie
1
Staat
ZeI/st.
1

Parti-

__________
amort.k.l culieren

10Apr.’36
5.708 2.522
1
83.841

1
82
1
2.680
1
7.343
3

,,

’36 5.708
1

2.457
1
84.581
82
1

2.711
1

7.429
23 Juli’14


5.912

1
401

943
i
)
Sluttpost activa.
DUITSCHE RIJKSBANK.
Daarvan
1
Deviezen
t Andere
Data
Goud
bij bui-

i

als goud-
wissels
1

Belee
tenl. circ.
1
dekking

1
en
1

ningen
banken
1
)
1
geldende
1
cheques

15Apr.

1936
66,8
1
19,5
1

5,5
4.094,4
1
37,4
7

,,

1936
66,8
19,5
1

5,5
4.180,2
1

50,4
30 Juli

1914
1.358,9 1


750,9
50,2

Data
Ef/ec-
Diverse
Circu-
Rekg.- Diverse
ten
Act iva
2
)
latie
Crt.
Passiva

15Apr.

1936
309,0
1

596,0
1

4,.060,8
1

776,0
1

171,9
7

,,

1936
326,8
1

501,7
1

4.139,0
699,0
1
157,3
30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
.)un
uc
i
an.
.
wo. rçen,enoanKscneine
13, 1
P.pr.,
resp.
43, 24
miii.
NATIONALE BANK VAN BELGIE (in Belga’8).

Data

Goud

00
BI
.2

Rekg.Crt.


c,
1936
..
n
Et
,
L
Q:
n

l’

16 AprilI3.3761

61
1

78

160

40
4.209

21

689

13’I

60

1.212

1160

40
4.241

19

643

FEDERAL RESERVE BANKS.

Goudvoorraad
Wissels

Data
,,Other
cash”
2)
Totaal
1

Goud-
certifi-
In her-

1
disc. v. d.
1
In de
open
bedrag
catenl)
member
1
markt
banks
1
gekocht

1 Apr.’36
7.680,2
1

7.665,3
350,0
7,3

1
4,7
2
5Mrt.’36
7.680,7
_7.665,8
353,6
6,1
1

4,7

Data
Belegd
in
u. s.
1
F. R1
Notes
1
tia!
1

Goud-
Gestort
1

Dek-
1
Aluem.
1

Ii’ek-
Gov.Sec.
1
in circu-1
.?S

Kapitaal
1
kings-
1

kings-
laffe
1
1
perc.8)
1

perc.
4
)

1 Apr.’361
2.430,2
1
3.772,0
1
6.493,4
1
130,7

1

78,2
1


25Mrt.’361
2.430,3
3.732,3 6.546,1
130,7

78,2

-,
.jç..c,.c
ItlLfl.aLcI, wc.uc,, uvu, uc
ocz,aiuust
eer, ue K
eserve
oanen
gegeven voor de overname van het goud, toen de $ op 31Jan.’34 van
100
op 59.06 cents werd gedevalueerd.
‘) ,,Other Cash” does notinciude Federal Reserve Notes or a Bank’s
own
Federal Reserve
bank
notes.
3)
Verhouding
totalen
goudvoorraad tegenover opeischbare
schulden: F
.
R. Notes en netto deposito.
4)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.
PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL.

1
Aantal
Dis-
1

conto’s
1

IRese’e
1
&leg-
bij de
1
Totaal
I
1
Waarvan
1

time
Data
Ileenin.
en
1

gingen
F. R.
1

depo-
sito’s
t
beleen.
1
banks
1
deposits

25 Mrt.’36I
17
1

8.204
113.407

1
4.008

1
25.1991
4.921
18

,,

’38l
21
1

8.246
13.379

1
4.097

J
25.366

J

4.923
nuun
.0 UWUGM,IU ChIfl CI
MC OUflR MI
nog.
land zijn in duizenden, aus overige Oosten in miluloenen van de be-
treffende valuta.

.

1

Auteur