Ga direct naar de content

Jrg. 20, editie 1013

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 29 1935

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.
9 MEI 1935


Economisch~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL

NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER
/
ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DECENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

20E JAARGANO

WOENSDAG 2
COMMISSIE
VAN REDACTIE:
P. Lief tinak; N. J. Polak; J. Tinbergen; F. de Vries en
S. M. H. A. van der Valk (Redacteur-Becretaris).

Redactie-adres: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeptaatweg.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver

tenties: Nijgh
d
van Ditmar N.V., Uitgevers, Rotterdam,
Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Postchèque- en giro-rekening No.
145192.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cent. Economisch-Btatïstisch
Kwartaalbericht f 1.—. Leden en donateurs ontvangen
het weekblad en het Kwartaalbericht gratis en een reductie
op de verdere publicaties.

INHOUD.

Blz.

DE HANDEL MET BRITSOH-INDIR door
Mr. J. J. Opevaar
472

Clearing en clearing-compensaties door
Mr. L. J. van

der Valk ………………………………….474

De stabiliteit van de Rijksmark door
Dr. W. Hirsch-

berg ………………………………………
475

De economische toestand van Rotterdam in het eerste
kwartaal van 1935 door
Mr. W. F. Lichtenauer.
.. . 477

AANTEEKENINGEN:

Het protectionisme in den
landbouw …………479

De monetaire situatie in Frankrijk …………..481

Resultaat van de rondvraag van de Internationale

Vereeniging voor de Suikerstatistiek . …. .. . … . 481

Goudverschuivingen bij enkele Europeesche circulatie-

banken………………………………..482

De agrarische politiek van Engeland…………..482

ONTVANGENBOEKEN
…………………………..
483

STATISTIEKEN
…………………………483-486

Geidkoersen. -. Wisselkoersen. – Bankstaten.

27 MEI 1935.

Bij de inschrijving op het schatkistpapier •is gebleken,
dat aan de verruiming op de geidmarkt nog geenszins
een groote beteekenis mag worden toegekend. Werden er
01)
f
65 millioen biedingen iugewaoh.t, ‘het bedrag der in-
sohrijvirgen beliep maar
f
60.389.000, terwijl in totaal
voor slechts
f
53.852.000 tegen wel ongedaoht hooge koer-
sen werd toegewezen.
Eet volledige resultaat was als volgt:
ingeschr. toegew.

(in duiz. Gld.)

prijs

rendem.
3-maa.nds prom. …. 17.140

13.630

991.25 3
3
/8
pct.
6-inaands prom. …. 12.520

9.520

980.90 3%

,,
1-jaars 3 pOt. bilj

21.779

21.774

993.30
3-jaars 3% pOt. bilj

2.916

2.911

985.27 3/i
5-jaars 3%’ pOt. bilj

6.034

6.017

977.50 3.96
Voorts hebben ook de onzekere ftoestanden zoowel hier
als in het buitenland een zekere terughoudendheid bij de

9 MEI 1935

No.
1013

geidgevers doen ontstaan, waardoor prima Hollandsulie
bankaccepten slechts tegen •hoogere koersen – 3% pOt.
– te plaatsen waren. Drie-niaands schat.kistpapier noteer-de 3% pot. Langere termijnen en. 334 pCt. Cail geld we-
der ruimer, als gevolg van de voorbereidingen voor de
maai.idswisseling; heden was voor 234 pOt. moéilijk te
plaatsen. De prolongatie-rente steeg van 2 tot 2% pOt.

Op de wisselmarkt heerschte de geheele week een groote
nervositeit. Het plebisciet in Zwitserland, de oiizekere
politieke toestand in Frankrijk en de as. behandelihg van
de hezui’nigingsjlannen in ons eigen land waren voor de
spcculait.ie een dankbare aanleiding nog eens een of ander
`.te ondernemen. Hoewel men over den uiteindelijken uit-
islag in elk der drie landen toch eigenlijk niet bevreesd
is, bewerkt dit alles toch een groote onrust op dc wissel-
‘markt. De speculatie in de verschillende valutas was oor-
zaak van de meest zouderlinge en onverwachte koers-
schommelingen. Zoo waren gisteren na beurs Belga’s
plotseling zeer gezocht voor Fransche rekening, waardoor
de koers hier tot 25.35 opliep, waarop een ‘kleine reactie
tot 25.25 volgde. In den aanvang der week noteerden Bel-
ga’s hier nog rond de 25. Ponden werden bier en ook in
CParjs en New-York zeer sterk gezocht. De contrôle in
Londen had veel moeite een te sterke stijging yan het
Pond te voorkomen. Van 7.26 is de koers tot 7.35 .opge-
rl
oo
p
en
, slot 7.33. Ook Dollars waren zeer gevraagd; de
•noteering liep tot 1.48% op, op welken prijs weder prepa
ra>tieven voor goud-versehepingen naar Amerika werden
getroffen.
rreligevol,ge
‘hiervan ging de koers weder op
1.48 terug, op welkek prijs de meeste goud-arbitrageanten
hun afgegeven Dollars weder indekten De
£/$
koers is
vain 4.91
1
/
2
op 4.94%i gekomen, na voo!’bijgaand 4.97 te
‘hebben genoteerd. Ondanks de twee disconto-verhoogingen
van de Banque de Franoe bleven deviezen in Parijs zeer
sterk gezocht; Ponden kwamen er van 74.70 op 75.50.
Doordat Ponden echter ook hier vast lagen, is de Fransche
Franc slechts weinig veranderd. Van 9.73 kwam de prijs
na enkele fluctuaties tenslotte op 9.74. Ook i.n Parijs wor-den van hooger hand de wisselkoersen geregeld gecontro-
leerd. Er werd goud naar New-York verscheept. Marken
waren zeer gezocht: de •koers verbeterde vaj,i 59.40 tot
59.65. Effecten Sperrmarken bleven laag, doch Register-
marken en Creditsperrmarken konden weder eenig koers-
1
avans hoeken. Lires onveranderd rond de 12.20: Peseta’s
20.20. De Zwitsersche Franc, die, zooals gezegd, ook deze
`week nog steeds speeulatieve manipulaties te verduren
had, kon hier tenslotte van 47.75 tot 47.80 verbeteren, na
voorbijgaand 47.90 te hebben genoteerd. Scandinavië na-
uurljk vast. Kabel-uitbetaling Indië eveneens vaster:
lOO/s. Canadeesohe Dollars boven New-York: 1.48
3
/8.
De heersehende onrust is duidelijk op de termijnmarkt
tot uiting gekomen. De marges voor Ponden en Dollars
bp ién- en drie-maands levering zijn wederom grooter ge-
worden, ni. voor £6 en 20 c., voor
$
1% en 4 c., alles
Poven contant. Daarentegen varen Fransche Francs op
latere levering moeilijk ‘te plaatsen; het disagio bedroeg
rcsp. 10 en 20 p.
Als vanzelfsprekend ging er ook op dc goudmarkt veel
om; alle prijzen waren vast: baren fL669, Sovereigns
12.62%, Eagles 2.61, Gouden Tientjes 10.47%L Het was
deze week ook weder mogelijk tusschen Parijs en Londen
te arbitreeren, doch de onzekere politieke ‘toestanden
hebben de meeste arbitrageanten weerhouden uit dien
hoofde eenig risico te nemen.

– De aandacht werd nog getrokken door de buitenge-
woon lage koersen voor Marken baukpapier, die op 46.75
waren aangeboden.

472

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Mei 1935

DE HANDEL MET BRITSCH-INDIË.

(Staatkunclige hervormingen en hanclelsverclrag-
1

politiek.)

Reed’s eerder ‘werd in ‘de’ kolommen van ‘dit wek-
‘blad i) aandacht ‘gewijd aan ‘de handelsbetrekkingen

van Nederland en Ncderlanclsh-In’dië met Britsh-Indië. Het groote belang van ‘dien ‘handei wettigt,

dat ‘het vraagstuk nog eens wordt ibel’idht vanuit ‘den
nieuwen geziehtshoek, waarin ‘het komt te staan door

de aanstaande pol’i’tieke hervormingen.
Wij maken daarbij on’dershei’d tussehen !het schiei

eiland Voor-Indië eenerzij’ds, en Birma anderzijds,

omdat Birmn op het punt staat een afzonderlijke
staatkun’dige een’heicl, los van Voor-Indië, te worden,

en •de voorwaarden voor ‘de lbuitenlandsche handels-

betrekkingen van ‘de beide ige’bieds’deelen ‘dan ver uit
elkan’der zullen komen te liggen.

1. Voor-Indië.

Wat Voor-Indië betreft, behoeft ‘de Ne’derlandsohe
of ‘Indische exporteur
zich,
naar het ons voorkomt,
van ‘de ‘grootere economische onafhankelijkheid als

gevolg van ruimer politieke ‘bevoegdheden onder de
nieuwe federatieve Con’stitu’tie, geen ‘groote ii’lus’ies

te ‘maken. Zooais de zaak op ‘het ‘oogeiïhlik staat, zijn
er allerlei factoren, ‘die voor ‘den bui’tenlanclschen im-

porteur lelemmeren’cl werken, zooals – boven en
‘behalve het (speciaal voor ons land ‘geldende) mone-

taire vraagstuk -: ‘de ‘behoeften der Bri’tsdh-Indi’sche schatkist, waardoor •de fiscale invoerrechten op hoog
peil worden gehouden; ‘de sterke drang naar in’dus-

triahseerin’g, gesteun’d door een hoog protectionis-

tisch tarief; de bekende agressieve concurrentie ‘van
Japan; ‘de Eng&lsdhe invloed, waardoor o.a. Engelsch

staal en textiel een voorkeursbehandeling ‘boven deze
producten uit het ‘buitenland genieten en waardoor
Engeland Indië ‘heeft kunnen betrekken in ‘het stel-

sel ‘van wederkeeri’ge preferen.ties, Ihekend onder ‘den

naam van Ottawa-a’greesnen’t.

Er is geen reden te veronderstellen, .dat n? cle
‘hervormingen één of meer ‘dezer factoren hare kracht

wudeu verliezen. Dat Indië in nog grootere mate
‘dan ‘thans het ‘geval ‘is, ‘haar eigen lot zal kunnen
‘bepa’len, kan voorshands niet anders ‘beteekenen ‘dan

‘dat zij nog groo’ter stappen •op het pad •der industria-
l’iseerin’g zal zetten, ‘terwijl het land reeds ‘lang
fis-

cale
autonomie ‘bezat. Op ‘het ‘gebied van teru’gkee tot de gezonde principes van het vrije ruilverkeer zal
Indië reker geen pioniersaibei’d gaan verrichten; eed
geprikkel’de n’ationale ‘trots en ‘de dikwijls onzu’iveré
politieke invloed van hen, ‘die in ‘de ‘bestaande of in
nieuwe in’dustrieë ‘geïnteresseerd zijn, wegen ruimt

sc’hoo’ts op tegen ‘het feit, ‘dat Indië anderzijds zo’o
zeer is aangewezen op den afzet van ‘grondstoffen:
De geweldige uitbreiding van de text’iel-in’dustriè
sedert den oorlog, en van ‘de suiker-industrie gedu
rende ‘de ‘laatste jaren, zijn ‘gemeengoed. Deze in’dus
trieën, zoowel als ‘de ijzer- en staa’l- en de papier-
industrie, verheugen zich in een ‘groote mate van
sehertn’ing. Voorts ‘groeien ‘de schoenen-, de biscuit
1

en patent voedingsmiddelen-, ‘de
medicijnen-,
de glas-
‘de zeep- en de ijzerwaren-fa(bricage. Er ‘blijven feite
1

lijk nog maar enkele artikelen over, waarvoor Voor

Indië no’g langen
tijd
van het ‘buitenland afhankelijk
‘Lal moeten blijven, zooals ohemicaliën, e’lectri’she be
1

noo’di’gd’heden, kleurstoffen, automobielen en machines?
Ook ‘heteekent Indië’s emancipatie ‘geenszins, ‘dat
een einde rzou ‘komen aan de voorkeursbehandeling;
die Engeland ‘ten deel valt, waar en voor zoover ‘did
tot ‘dusver bestond, De’ beruchte kwestie ‘der ,jsafe
1

guar’ds”, van ‘de waarborgen, ‘die ‘op economisch niet
minder ‘dan op politiek ‘terrein liggen, ‘door Enge
land ‘geëischt ‘tegenover de verleen’ing van ‘grooteré
autonomie, is een van ‘de ‘groote stru’ikel’hlokken g& weest, die gemaakt ‘hebben, ‘dat het ‘zeven jaar duur!
de alvorens uit het eerste onderzoek van de Staats

‘) Zie E.-S,B. van
24
Ootobei’
1934, pag. .025

commissie- Simon, ‘de Consti’tutie van 1935 groeide.
Het
ging
er op economisch ‘gebied voor Engeland
om, ‘dat ‘het, ‘vergeleken met ‘den bestaanden ‘toestand,

onder het nieuwe regime niet achteruit ‘zou ‘gaan ten
aanzien van ‘de Britsdhe ibelangen en den ‘handel
in, zoowel ais
op
Indië. D’ie economische waarborgen zijn
n’iet in ‘de nieuwe Const’itutie vastgelegd, ‘doch in een

Trade Agreement als pendant ‘daarvan. En aangezien
de ‘Gouverneur-Generaal, n’iet als hoofd ‘der in het

leven te roepen Federatie, maar a’ls ambtenaar van

‘het En’gelsche oppedbestuur,’bela’st is met ‘de ,,pre-
vention of measures legislative er a’dmiu’istrative,

wh’ic’h would ‘subject British goo’ds imported into ‘In-

dia from the United Kinjg’dorn, to ‘discriminatory or
penal treatment”, zal ‘in ‘het han’dels’verdrag tussehen

‘de ‘be’i’de ‘landen, ‘ook als ‘het vernieuwd moe-t worden,

•steeds ‘met ‘de belangen van Engeland rekening wor-
‘den ‘gehouden, met, maar ‘ook
zonder
‘de ‘instemming
van ‘de Indische Volksvertegenwoordiging, zooals ook
he.t huidige ,,tra’de a’greement” is ‘ingevoerd, ondanks

de afstemming in de Legislative Assem’hiy.
Dat het er ‘h’ier niet uitsluitend om ‘gaat, ‘discrimi-
natie
tegen
Engeland te voorkomen, maar ook om
de bestaande
‘discriminatie ten gunste
van Engeland
in stand te ‘hou’den, blijkt uit de passage in ‘de off i-
cieele stukken, l
uid
en
d
e
, dat ‘het ‘doel va’n ‘deze ‘maat-
regelen ‘is ,,to set down in agreement forni usages in

regard to policy and procedure which ‘have ‘long
preva’iled in actual practice
hetween
England and
British India”.

Ondanks ‘dit alles is er ‘toch een lidhtpunt. I’n’dië’s
recht is erken’d, om in den vervol’ge
zelfs tandig
ban-
‘delsverdragen ‘niet alleen met Engeland, maar ook

met het overi.g ‘buitenland te slu’iten. Het te Calcutta
verschijnen’de veekb’1a’d ,,Cap’ital” vermeldde daarom-
trent in ‘het nummer van 29 November a.p.: ,,Ind’ia,
inder ‘the new Constitution, will possess complete

freed’om to negotiate a’greeinents with the U.K.
or
other countries
for ‘the ‘securing ‘of ‘mu.tual ‘tariff
concess’ions”. Wij meenen, ‘dat ‘de betee’kenis van In-
‘dië’s vrijhe’i’d om zelfstandig ‘han’delsverdragen met

‘hu’itenlan’dsche mogen’d’heden te nogotieeren, n’iet on-
‘derschat moet rorden,”het zal een •groot verschil

‘maken, ‘of rech’tstreeks ‘met Si’mla, dan wel met Lon-
den moet onderhandeld worden, Hier ‘d’oen zich mo-
‘gelijkheden voor ,,actieve han’de’lspolitiek” (in ‘de

eigenlijke van ‘dezen ‘term) voor, d’ie tot
dusver ‘niet ibestonden. Aan ‘de rij van ‘landen, met
welke Nederland ten behoeve van ‘het Moederland en
van ‘de, Overzeesche ‘gewesten een ‘han’dels’verdrag kan

afsluiten, ‘zal zich eerlan’g Indië en weil’idht ook Bir-
ma ‘toevoegen, en het is zaak, dat wij ons daarvan
reed’s ‘thans ‘bewust zijn, opdat wij ‘op ‘het juiste mo-
ment paraat ‘zijn om van ‘de ‘daardoor ‘geopende mo-

gelijkheden te pr’ofiteeren. De ,’han’dels’beweging tus-
sche’n ‘de onderscheidene lan’den is daarvoor belang-
rijk ‘genoeg, waarvan ‘de ‘ondervol’gen’de cijfers (ont-
leend aan ‘het laatste thande1sverslag van ‘het Neder-
lan’dsche Consulaat Generaal te Calcutta) •ge’tui’gen:

Handelsbeweging met Britsch-Indië. (in millioenen Roepies)

Uitvoer uit Britsch-Indië

1 Invoer
in
Br,-Indië

naar

1

uit

Nederland .

•’
55

41

39 ‘ 24

17 ‘ 18.
Nederl.-:[ndië

28

16

11

62

49

32

83

57

50

86

06

50

Zooals ‘h’ierui’t blijkt, ‘heeft Indië Nederland en
Nederl.-In’dië evenzeer ‘noodi’g als afnemer, als
%
ij Britsdh-‘In’d’ië noo’di’g ‘hebben voor ‘den afzet van
onze industrie-‘ en landhouwproducten, respectievelijk
ui’t Nederland en Nederlan’dsch-Indië. Voor Neder-
land gaat ‘het om ‘textiel, papierwaren, levensmid’:le-
len, ‘maohinerieën, electrische ‘hencodi’gd,’heden, kunst-
zijden ‘garens, bier, e.t.ci., en voor Nederlan’ds!i-
Indië (naa’st Ibatehin’g olie), ‘voornamelijk om suiker,

29 Mei 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

473

en ook spiritus. Gezien de cijfers, zou het hij de on

‘derhandelingen noodig zijn, Necierlaixi en Neder-
landsch-In’d’ië, voor zoover fniogelijk en met inachtne-

‘ming van Je indivi’dueele belangen van de ‘beide ge-

b’ieclsdeelen, als één geheel ‘te beschouwen, omdat Java naar Britsch-In’clië normaal ïéér uirtvoert clan
‘het importeert, terwijl het met Neclerlanrl in onge-
veer dezelfde verhouding precies omgekeerd is.

Voor den onderhandelaar, die de mentaliteit van

de ,,nicuwe heeren” in Simla kent (en hierop leggen
wij ‘in het bijzonder ‘den nadruk), komt hier ‘in de

naaste toekomst wellicht een dankbaar terrein open.

2. Birnda.

Ten aanzien van Birma openen zich o.i. echter
nog wijcler perspectieven.
Onder de nieuwe S’taatsregel’ing zal B’irma geen
deel meer uitmaken van India. Onder welke staat-
kundige figuur de afsdhei’ding zal plaats vinden valt
moeilijk te zeggen: vermoedelijk zal zij ‘veel overeen-
komst vert’oonen met Ceylon, ‘d.w.z. het midden hou-
‘dend tusshen Kroon-Kolonie en Do,minion. Het is
dus ook niet zeker, dat Birina zelfstandig ,,tra’rle

ag’reemen’ts” met het buitenland zal kunnen afslui-
ten. Kier liggen de mogelijkihedei ‘dan ook elders.

Tooropstelllende – nog ‘daargelaten de oude, als gevolg van ‘de politieke, hechte economische band

tussohen Engeland en Birma – ‘dat Engeland extra
han’delsv’oordeelen zou kunnen bed’in’geu ‘in ruil voor
politieke tegenioetkomen’diheid, mag toch aangeno-
men worden, ‘dat ook voor thet buiterilandsdh handels-
verkeer ‘met andere landen ‘dan Engeland ‘de gevol-gen van B’irma’s afschei’din’g diepgaand zuilen zijn,
omdat 1. B’ir’ma een van Voor-Indië onafhankelijke
fiscale en tarief-politiek zal kunnen ‘gaan voeren en
2.
Birma zal komen te staan ‘buiten ‘de tariefmuur,
die ]3r.-In’dië in ‘den loop ‘der jaren heeft ‘opgebouwd.
Van ‘de sterk-autarkische’oriënteering van Voor-
Indië kan ‘in Birma geen sprake zijn. Bir,ma – en
‘dat was zelfs een van de ‘gewinhti’gste overwegingen
‘voor de afsche’i.din’g – heeft niets ‘dan last van he’t
Voor-Indische protectionisme. De industrieën, die
‘daarvan ‘profijt trekken, zijn voor het overgrootcdeel
niet in Birma ‘gelegen; als consumenten-land, ‘draagt
Birma ‘daarvan uitsluitend •het nadeel der ‘duurdere

prijzen. Het is – de petrdleum-in’clustrie, en enkele
kleinere ‘industrieën buiten beschouwing latende –
een lan’d’houwlan’d Ibij uitnem’en’d’hei’d, ‘door ‘den aard
zijner ‘bevolking en •de natuurlijke gesteldheid. Het
is steeds ‘ghleke.n, ‘dat het
bestaan
van industrieën, ‘die het ‘zonder protectie niet kunnen bolwerken, een
nég groo’ter prikkel tot steeds verdergaande bescher-
mingsmaatregelen is ‘dan ‘de ‘drang, om tot de oprinh-
tung ‘van industrieën te ‘geraken. Die prikkel is daar-
om in Birina veel minder sterk aanwezig dan in
Voor-Indië.

Terwijl ‘dus ‘in Voor-Indië ‘de .geheele politiek er
op is ingesteld, ‘het ‘land in ‘den kortst mogelijken
tijd voor ‘suiker- en industrie-producten ‘self-support-
ing ‘te maken, staat ‘de zaak in Birma gheel anders.
Er is voor Birma ‘geen reden om een beschermende
‘tariefspolitiek ‘te ‘gaan v’oeren. Hoe de fiscale zal
zijn, hangt van verschillende factoren af, ‘in ‘de eerste

plaats ‘van ‘de ‘be’hoef te ‘der ‘sdhatkist, ‘die voor een
goed ‘deel afhankelijk is van de ‘opbrengst van het
uitvoerrecht op rijst. Al naar ‘gelang deze mede- of
tegenval’t, zal ‘het fiscale ‘invoerreght lager of hooger
kunnen zijn. (Tot ‘dusver ‘vloei’den ‘die rijst-export-rechten in de kas der Centrale Regeerinig, en Birma

klaagde, ‘dat het meer tot de fondsen van het land
bij’droeg, ‘dan het land aan Birma ten ‘koste legde).
Dodh of B’irma ‘hooge of lage fiscale invoerrechten
zal ‘heffen, het ‘belangrijkste is, ‘dat de met Birma
ha’n’del’drij’vende ‘landen niet met een kunstmatig be-
sciherm’cle locale markt te kampen zullen ‘hebben.
B’irma ‘heeft ‘dus ‘geen belang bij ‘de enorme be-
scherming, ‘die Voor-Indië aan papier, suiker, tex’tiel
en,z. verleent, en. ‘dit zijn juist cle ‘belangrijkste arti-

kelën van den Noderlandsohen en Nederland’sch-
In•dishen export naar ‘deze

gebieden. Met reden ‘mag
dus verwacht worden, ‘dat – welke tegenwerken’de
factoren zink ook verder nog mogen ‘opdoen – de
‘handicap voor onzen export naar Birma van veel
geringer omvang zaé worden dan ‘die naar Voor-Indië

is. Op één van ‘die tegcnwerkende factoren: ‘handels-

voordeelen ‘door Engeland eventueel te ‘hed’in’gen –
wezen wij reed’s. Een’ andere ‘is, ‘dat ‘het in ‘de bedoe-

lin’g ligt, ‘dat tusshen Voor-Indië en Birma ná de
afschei’ding ‘een handelsverdrag wordt afgesloten,, ten

doel ‘he’h’hende ‘het bestaande ‘handelsverkeer ‘tus’schen
‘die twree gebieden zoo lang en ‘zooveel mogelijk in
‘de bestaande verhoudingen in tact te houden. Doch
een dergelijk
1
handelsverdrag is maar van beperkten
‘duur; B’irma aal tenslotte zijn eigen belang het

sterkst laten wegen, en Voor-Indië’s ‘industrieel e
predominatie zal ‘vermoedelijk ‘geleidelijk aan ‘gewicht

n’boeten, al mag natuurlijk niet uit het oog worden,

verloren, ‘dat Birma Voor-Indië als zijn besten af-

nemer steeds zeer naar ‘de oogen zal ‘hebben te zien.
Het gaat er eehter ook voor Nederland en Neder-

lan’dsch-In’d’ië juist om, ‘dat wij onze positie als af-
nemer van Birma op ‘de juiste wijze u:i’thuiten. Door

‘de rijst-exp’orte,n naar Java/Sumatra e.n Nederland
is ‘de B’irnieesche ‘handelsbalans te onzen opzichte
steeds sterk ‘actief ‘geweest, ‘zulks in afwijking van ‘de
‘handelsbalans van ‘geheel Britsch-Indië, in ‘het bijzon-
der wat Nederlandsdh-Ind’ië betreft. Tegenover een ‘in-
voer uit Nederland inihet stati’stiekjaar
1930/1931
van
8 mill’ioen Rcepies (‘gemiddeld 10 milli’oen per jaar
gedurendede vijf laatste statistiekjaren t/m.
1930/
1931)
stond een uitvoer naar Nederland van 10 mi’l-

lioen (15 ‘milli’oen in 5 jaar). En tegenover een in-
voer uit Nederlandseh-In’dië van 5 millioen (8 mii-

heen gedurende 5 jaar), ston’d een uitvoer naar
Nederland’sch-In’d’ië van
19
milli’oen (‘gemiddeld
22
millioen in 5 jaar). Waar in het algemeen Birma’s

uitv’oer aan petroleum en agrarische producten naar
het Ibuitenlaild ‘zijn invoer sterk ‘overtreft, wa’s de
handelsbalans ten ‘opzichte van de meeste andere
landen ‘ook wel actief, ‘doch, behalve in het geval van

het ‘overige Britsche Imperium en Ohina, niet in
‘die mate als naar Nederland en Nederlandsch-Indië.
Er is ‘dus alle aanleiding om, ‘door ‘toepassing van
het ,,qui’d pro quo”, op ‘de wijze, waarop ‘tegenwoor-

dig ook ons traditioneel vrijhandei’slan’d geciwon-
gen ‘is zijn handelsbelangen te verdedigen, in ‘deze

voor ons na’deeli’ge verhouding langs «den weg ‘der
onderhandeling te traëh’ten tot een gunstiger resul-
taat te komen.. Om ‘daarvan ‘het mqeste profijt tc

trekken, ‘zal het ‘ook hier ‘gewensoht ‘zijn – zoo
andere belangen zich ‘daartegen niet verzetten – ‘dat
Nederland ‘en zijn Overzeesdhe Gewesten als één
economische eenheid worden ‘besohouwd. Immers, het
saldo van Birma’s u’itvoer iboven invoer is normaal

naar Ne’derlandseli-In’dië ‘zooveel ‘grooter ‘dan naar
Nederland; ten aanzien van B’irma is Nederlandsch-

Indië ‘de igrootere ‘klant, Nederland ‘de ‘grootere ‘leve-
rancier. Tot nog toe ‘ging het voor Java voorname-

lijk om suiker, verder ‘spiritus en ‘diverse produc-
ten; voor Nederlan’d om textiel, melk, pa’pier, bier
en wijnen. Daarnevens ‘d’oemen nieuwe mogelijkheden
‘op: wij ‘denken slechts aan de enorme hoeveelheden
taha’k van de ‘goedkoopste soort, ben’oodig’d ‘door de
‘verwoede B’irmeesche cheroot-rooker en rookster,
t.a’bak, ‘die ‘tot ‘dusver uit Voor-Indië ‘betro’kken werd,
‘dank ‘zij een ‘hoo’g ‘invoerrecht; aan thee, eveneens
va’n ‘den In,dischen ‘overwa’l, klapper-olie, ‘thans uit
Cochin en Ceylon, enz., enz.

Wij’ ‘hebben ‘ons in ‘dit artikel ‘bepaald tot a’lge-
meene aanduidingen; ons doel was ‘de aandacht te
vestigen ‘op de economische consequenties van de
aan’hangige staatkun’cl’i’ge hervormingen. Het lj’dt
wel ‘geen twijfel, ‘dat ‘de hev’oegde instanties paraat
zijn, om op het juiste moment te probeeren, van die
veranderde omstandigheden profijt te trekken.
Mr. J.
J. OYEVAAR.

Dezer dagen kon men kennis nemen van het rap-

port, dat werd uitgebracht door de Volkenlbon
,
dscorn-
missie ter Ibestudeering ‘van de clearingo’vereenkorn-

sten. Alhoewel men op grond van ‘de deskundige

samenstelling dezer commissie, en de wijze van voor-
‘bereiding harer werkzaamheden, waartoe immers door

‘het secretariaat van den Volken’bond een enqnête

werd ingesteld in een groot aantal der direct betrok-
ken landen, slechts met eenige ‘huiverin’g kritiek

waagt uit te oefenen, is het wellicht toch ‘gewnsdht

‘in alle bescheidenheid eenige opmerkingen te maken.
Hiermede is ‘geenszins gezegd, dat ook onzerzijds ‘het ‘droevige verloop ‘der meeste clearingovereenkomsten
niet ‘ten volle wordt erkend, doch men ‘dient zich af te
vragen:
zijn
‘deze zeer slechte resultaten nu het ge-
volg van de clear.in’g op zidhzel’ve, of van andere

oorzaken, wier slechte ‘gevolgen de clearing juist

zooveel mogelijk wil verzachten? En als dan dit
laatste het ‘geval is, ‘als ‘dus ‘bij nader onderzoek blijkt,
‘dat het ‘slechte verloop ‘der clearing-re’keningen voort-
komt u’it andere oorzaken, wier vernietigende wer-

king zonder clearin’g wellicht n’og veel sterker aan
‘den ‘dag zou treden, ‘dan is het minder juist om

zooals het rapport ‘doet – het ‘sluiten van nieuwe
clearingverdragen af te raden.

Men ontkomt niet ‘aan den ‘indruk, dat er een

‘zekere verwarring bestaat ‘tusshen begrippen, ‘dat

nl. de ‘kwaal en ‘het ‘middel ‘om de gevelgen ‘dezer
kwaal zooveel
mogelijk
‘te verzachten, niet voldoende
uit elkaar zijn ‘gehouden. Het doe] was toch het be-
‘studeeren ‘van ‘het middel (‘de clearin’g), dat in het
leven is geroepen om de noediottige ‘gevolgen van de kwaal (‘het v’astloopen ‘van het betalingsverkeer ‘tus-

sdhen verschillende landen) zooveel mogelijk af te
wenden. Dat men bij deze •bestu’deering ook ‘aandacht
wijdt aan de kwaal, en nog eens bijzonder den na-
druk legt op de wenschelijkheid om zoo spoedig mo-

‘gelijk naar genezing der ‘kwaal te zoeken, is vanzelf-
spreken’d doch het is onjuist om op grond van de
hevigheid der kwaal nu ‘ook ‘het middel tot verzach-
tin’g als •zoo’danig ‘te veroordee’len. –

Hiermede is ‘allerminst ‘gezegd, ‘dat de cleari’n’g als
een juist middel ‘tot verzach’ting moet worden ‘bei

schouwd, en ‘het is zeer goed
mogelijk,
dat er ‘betere

middelen zouden kunen worden ‘gevonden, doch dé clearing ‘kan niet worden veroordeeld alleen om’dat
•de ‘kwaal, welke zij in .haar ‘ongelukkige ‘gevolgen
dient ‘te verzdchten, steedsihe’vi’ger w’or’dt. Het is als:
of men e’en juristenvergaderin:g •zou ‘h’ooren ‘besluited
tot cle ivensdhelj’khei’d van afschaffing van ‘het con-
servatoir beslag, om ‘deze re’den, ‘dat het feit, ‘dat,
vele debiteuren ‘hun schuldch niet ‘betalen, zoo
keurenswaardig is. Men kan ‘het betreuren, dat de
maatschappelijke toestanden in vele ‘gevallen een cou-serv’atoir beslag noodzakelijk maken, ‘doc’h ‘daarom i
‘de werking hiervan niet minder nuttig.

In zekeren zin kan men nu de clearing beschou
veu ‘als een conservatoir beslag
1)
op ‘de vor’deringé’n
welke een debiteur’lan’d zelve in het crediteurland
heeft uitstaan. Primair is ‘dus het feit, dat een zeker
land zijn ‘betalingsverplichtingen niet nakomt, of

althans aan de na’ko’ining ‘daarvan moeilijkheden i
‘den weg legt, en eerst secundair is de clearin’g a1’
het mi’d’del om te trachten ‘de vorderingen op ‘dat
debiteurland zooveel mogelijk veili’g te stellen. Me
dient ‘zich slechts af ‘te ‘vragen: zou de toestand zon
der clearin’g ‘beter of slechter zijn dan thans het ge-
val is, en wanneer dan
‘blijkt,
‘d’at ‘het zonder clearin
n&g ongunstiger zou zijn, blijft sledhts deze anderé
vraag over: zijn er misschien an’dere middelen te be
‘denken, welke nog meer efficient ‘zouden zijn dan de
clearing in ‘hun bestrijding ‘van ‘de kwaal?. cl

Wan’ne’er men meer in het ‘bijzonder de clearing
‘tusschen Nederland en Duitsdhlan’d ‘beschouwt, ‘dad

1)
Deze vergelijking slaat natuurlijk in het bijzonder op
de autonome clearing.

is de ‘tegenwoordifge toestand zonder meer onrustba-
ren’d. Het is echter ‘de ‘vraag, of Nederland er ten op-

‘z’ic’hte van Dui’tshlan’d beter voor zou staan, in’d’ien
‘geen clearing ‘bestond. En dan i’s ‘het antwoord niet
twijfelachtig. Integendeel, er zal wellicht geen groot

meenin’gsverschi’l hierover bestaan, ‘dat ‘onze positie
aanmerkelijk gunstiger zou
zijn,
wanueei- de clearin’g
niet eerst in den zomer van 1934, ‘doch reeds een jaar
tevoren was ‘gekomen.

Hierin ‘ligt op zichzelf reeds een bewijs, dat de
clearin’g als ‘zoodani’g, dus als middel om ‘het ‘niet-

nakomen van ibetalingsverplidhtingen ‘door ‘debiteur-

landen ioo’veel mogelijk tegen te ‘gaan, in het alge-
meen aanbeveling verdient. Z’ooa’ls in ‘het gewone

han’dels’verkeer ‘geen zakenman, die van een debi-

teur niet-nakomin’g zijner betaling sverplichting ducht,

zal nalaten ‘om op ‘gelden, die hij zelve nog aan dezen

deb’iteur schuldig ‘is, ,,te ‘blijven ‘zitten”, zooals het

populair worIt uitgedrukt, zoo zal ook ieder credi-

teurlan’d (en met name ‘dus ook Nederland) ‘goed ‘doen
om de clearing aan te grijpen als middel van zeker-

hei’dsstellin’g ‘tegenover ‘al die landen, van welke op
normale
wijze
‘geen betaling wordt verkregen, tenzij
er andere procédé’s ‘bestaan, welke ‘op minder om-
‘siach’t’i’ge ‘wijze een niet ongunstiger resultaa’t m’o-
gelijk maken. Wanneer :de conclusie ‘dus ‘gewettig’d

lijkt, daYhet ‘sledh’te verloop van ‘cle clearin’g, met
name ‘die ‘tusschen Nederland en Duitschla’n’d, niet

‘het gevolg is van het systeem ‘der clearing, doch
voortkomt uit ‘an’dere oorzaken, ‘dan loont ‘liet de

moeite deze oorzaken aan een na’der ‘onderzoek te
onderwerpen.

De steeds grootere ahterstan’d in ‘de Nederian’dsoh-Duitsdhe clearing is !het ‘directe gevolg van ‘de steeds

‘afnemen’de Du’itsche importen hier te lande. Wan-
neer deze importen ‘slechts ‘op het peil waren geble-
ven van enkele jaren terug (dat toch oo’k reeds crisis-

jaren waren), ‘dan zou er niet alleen geen achterstand
in ‘de clearin’g zijn, ‘maar waarschijnlijk was ‘het zelfs

niet n’oedig om van ‘de verschillende naar Duitsh-
land te exp’orteeren ‘goederen :betalingscontingenten
vast te stellen, omdat ‘de, ‘door het Nederlan’dsche
Olearin’ginstituut voor uit Duitsdhlan’d ingevoerde
goederen, ontvangen stortingen voldoende ‘zouden zijn

om naast de betalingen voor rente, Sonderkonto, cnz.
nog ‘den normalen uitvoer van Nederlan’dsdhe pro-
‘ducten naar Dui’bsch’land
mogelijk
‘te maken.
Inmiddels staan wij voor het feit, ‘dat de Duitsche
importen in Nederland niet op hetzelfde peil zijn

gdbleven, ‘doch ‘op ‘drastische wijze zijn teruggeloopen.
In de eerste plaats is «dit natuurlijk ‘het ‘gevolg van
‘al’gemeene oorzaken, zooals ‘de verminderde koop-
kracht en ‘de meerdere in’dus’trieele pr’otectie van Ne-
‘derland, welke ‘het
cijfer
van ‘den, to talen Nederland-
schen ‘import in vergelijking met ‘de vooragaande
jaren op niet ‘onbelangrijke wijze ‘h’b’ben d’oen dalen.
Doch wanneer men dan opmerkt, dat het percentage,
waarmede ‘de import uit Duitschl’an’d is teru’ggeloo-
pen
‘bijna
du:b’bel zoo groot is als ‘de achteruitgang
van den to’talen import, ‘dan blijkt ‘het, ‘d’at er wat
Duitschiand ‘betreft ‘bijzondere oorzaken in het spel
moeten zijn.
Deze ‘bijzondere oorza’ken moeten in h’oof’dzaak wor-
‘den ‘gezocht in het verschil van ‘het prijspeil op de
Diiitsche markt en ‘op ‘de wereldmarkt, ‘op zichzelf
weer veroorzaakt ‘door het complex van maatregelen,
die ‘kunstmatig ‘de’ ‘gou’dp’ariteit van ‘de Duitsche

inunteenheid handhaven. Deze maatregelen, ‘die lang-
zameilhan’d een veelheid van Markensoor’ten in ‘het
‘leven ‘hebben geroepen, hadden ook ben’gevolge, dat
‘het Du’it’sche prijspeil zich steeds ver’der van de we-
reldmarktp rijzen ‘verwijderde.
Moge ‘dit voor Dui’tjschlan’d ‘zelf een na’deel ‘hetee-
kenen, omdat ‘de ‘afzetmogelijkheid van Duitsche pro-
‘ducten in het buitenland ‘daardoor voortdurend af-
neemt, in het ‘bijzonder voor ons land echter ‘is deze
‘loop van ‘zaken ook ten zeerste te ‘betreuren. Want
juist ‘dank ‘zij’. het clearing-systeem wordt iedere

29 Mei 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

475

Duitsdhe import dienstbaar gemaakt aan onzen eigen

export en beteekent dus automatische verruiming

van werkgelegen;heid hier te lande. Daarom moet het
een Nederlandseh belang worden geacht om den im-
port van Duitsche goederen woveel megelijk te sti-

muleeren. En van Nederlan’dsehe zijde dienen zooda-
nige maatregelen te worden genomen, dat niettegen-

staande den hoogeren prijs der Duitsche goederen

hier te lande het koopen daarvan toch weer kan wor-

den opgevoerd.

Het ‘is m’issdhien nog te weinig ‘bekend, dat sedert
enkele maanden inderdaad een zoodanige maatregel

•door de Nederlandsche regeering is genomen, waar-
door nu weder een grootere import van Duitsdhe goe-
deren is mogelijk ‘geworden, zoodat ‘dientengevolge
niet alleen de achterstand in de clearin’g kan worden
ingehaald, maar ‘ook de export van Nederlandsche
producten naar Duitsdhl’and ten voordeele van de
werkgelegenheid in Nederland op belangrijke wijze
kan worden opgevoerd. Wij’ ‘doelen ‘hier op ‘de instel-
lin’g ‘der zoogenaamde clearing-cosnpensaties. Het

groote ‘belang, dat ‘deze nieuwe ‘transacties voor het
Nederlan’dsche bedrijfsleven hebben, wettigt een
eenigszins uitvoeriger ‘bespreking daarvan.

Terwijl ‘gewone directe compensaties, welke feite-
lijk neerkomen ‘op een ruil van land tot land, zon-

‘der dat ‘daarbij v’an het eene land naar ‘het an’dere
een betaling wordt verricht, tussdhen Nederland en
Duitsdhlan’d niet meer zijn toegelaten, ‘kunnen ‘der-
‘gelijke compensatie-transacties wel via de clearing
plaats ‘vinden. Daartoe moet dan een overeenkomst
worden afgesloten tussohen een Naderland’schen koo-
per, welke zich ‘berei’d verklaart om een bepaald ar-
tikel niettegen’staande ‘den hoogeren prijs in Du’itsch-
land toch aldaar te ‘koopen, en een Nederlan’dsohen
exporteur, welke •op grond dezer transactie het recht
krijgt om boven zijn ‘betalingscontin’gent naar Du’itsoh-
land te leveren en ‘daarvoor ‘op. de ‘gewone wijze over
de clearin’g betaling te ‘ontvangen., De Nederlandsche

exporteur vergoedt ‘dan aan ‘den Nederlan’dschen ‘koo-
per der Dui’tsdhe ‘goederen het verschil tu’ssc’hen •den Duitschen
prijs
en den were]idnarktprjs, en hij kan
dit doen, omdat hij juist ‘door ‘het verschil in prijs-
niveau voor ‘zijn export naar Duitschiand ‘ook een
hoogeren
prijs
‘ontvangt.

Dat ingevo’l’ge ‘de ‘structuur ‘van de betalin’gs-
‘balans tusschen beide landen de ‘invoer uit Dnitsh-
land ‘het ‘dubbele moet ‘bedragen van den export naar
Du’it’schland, ‘dat noodig ‘is de vergunning zoowel van
het Nederlandsdhe Ol’eariniginstituut als van Duit-
sohe instanties en ‘dat ‘de Nederlandsdhe exporteur geen
betaling van het Olearin’ginstituut kan ‘ontvangen,
zoolang de overeenkomsti’ge storting van ‘den Neder-
lati’dschen kooper bij het Clearin’ginstituut niet ‘heeft
plaats gevonden, ‘zijn bijkomstige ‘omstandigheden.
Hoofdzaak is, ‘dat hier een weg’ ‘i’s gebaan’d om den
import uit Duitsehian’d weer ‘te ‘stimuleeren, waar-
door ‘dus ook ‘de exporbmogelijkhei’d naar Duitschlan’d
onmiddellijk ‘dienovereenkomsti’g wordt vergroot en
‘du’s de werkgelegenheid ‘in Nederland toeneemt.
Iedere aankoop van Duitsche goederen beteekeni nu
dus een verruiming van de Nederlandsche werk ge-
legenheid.

Op één ‘omstandigheid moge hier nog in het ‘bij-
zonder ‘de aandacht w’orden ‘gevestigd, ‘dat namelijk
deze ciearin’g-compensaties een rem ‘beteekenen tegen
de ons opgedrongen, ‘d’ooh tevens voor ons zoo nood-
lottige autarkie en een middel vormen om ‘de oor-
spronke.lijke ‘structuur van ons ‘bedrijfsleven weder
te herstellen. Dank zij ‘deze clearingcompensat’ies is
he’t immers niet langer noodzakelijk ‘om goederen, ‘die
wij ‘goed’ko’oper en ‘beter u’i’t Duitsc’hland ‘kunnen be-
trekken, hier ‘te lande te gaan f’abriceeren, alleen om
nieuwe werkgelegenheid te scheppen. ‘Want thans
schept ook het koopen van Du’itsc’he ‘goederen Nader-
landsche werkgelegenheid, en nog wel eene in die be-
drijven, waarvoor ons lan’d van nature is aangewezen.
Dank
‘zij
‘deze clearingcompensaties is het ‘dus niet

langer nood’j’g om nieuwe kapitalen te investeeren in
bedrijven, d’ie economisch in ons land
eigenlijk
niet
bestaarrbaar zijn, ‘doch de vroeger geïnvesteerde ka-

pitalen kunnen nu weer rendabel worden gemaakt.

Ieder ‘land kan weer datgene voortbrengen, waarop
het van nature het meest is aangewezen. Z’oo vor-
men dus ‘de clear’in’gcompensaties een middel, waar-

‘door langs ‘den kunstm’ati’gen weg van ‘de clearin’g
aan het vrije ha
ni
dei
sver
k
eer
tussehen Nederland en
Dui’t’schlan’d een niet onbelangrijke uitbreiding kan
worden gegeven.
L. J. VAN DER VALK.

DE STABILITEIT VAN DE RIJKSMARK.

Gedurende de laatste weken werd ook ‘de Rij’ksmark

in sterke mate ‘bij ‘de internationale valutadiscussies
betrokken, ‘hetgeen zich ‘zoowel in ‘den ‘officieelen
koers als ook vooral in de noteeringen voor de ver-
schillende ‘soorten ,,Sperrmarken”, welke ‘binnen en-

kele ‘dagen 20 tot 30 pOt. in waarde verminderden,
weerspie’gelde. De ‘onmiddellijke aanleiding voor ‘de
plotseling om ‘zich ‘heen ‘grjpende zenuwachti’gheid

waren de ‘devaluatie van ‘den Dantzi,ger Gulden, als-mede de ‘gebeurtenissen op het Ministerie van Finan-
ciën, ‘de pogingen tot consoli’dat’ie van de Rijksschul’d
en eenige andere voorvallen, ‘die een symp’tiomatisch
karakter ‘dragen.

Indien men naar de rechtvaardiging voor ‘deze
vrees zoekt, ‘ontmoet men voor alles drie belangrijke
elementen. In de eerste plaats hebben de verschil-
lende pogingen, om het Duit’sdhe prijsniveau voor
uitvoeilgoederen aan ‘dat van het ‘buitenland aan te
passen, slechts -zeer weinig succes gehad, zooals dui-
delijk uit de
‘cijfers
van ‘den Ibuitenlandschen ‘handel
blijkt. Hoewel ‘de steun aan den export zich door ‘het
,,Scrip”-procé’dé ‘geenszins meer tot ‘den z.g. additio-
neelen uitvoer ‘beperkt en een onderzoek naar de ver-
liezen op den uitvoer wo goed
‘mogelijk
plaats ‘heeft,
wer’d ‘geen voldoende aanpassing bereikt. Voor een

groot aantal goederen, welke vroeger ‘bijna zonder
concurrentie door ‘de Duitsche gespecialiseerde indus-
trieën ‘op de ‘buiten’lan’dsche markten ‘konden worden

afgezet, hebben nieuwe ‘industrielanden ‘den . voor-
sprong ‘van Duitschlan’d teniet gedaan. Thans schijnt
het tijdstip ‘bereikt te ‘zijn, waarop ‘de ‘inkomsten
u’it ‘hoof’de van ‘deviezen zoo ‘ontoerei’ken’d ‘zijn gewor-

den, dat ‘ondanks ‘de buitengewoon ‘lage ‘koersen van
‘de Du’it’sohe leenin’gen ‘in het ‘buitenland terugkoop
van ‘leeningen nog ‘slechts op zeer kleine schaal kan
p’la’ats hehben.

Er blijft op het ‘oogen’bli’k niets anders over dan het

systeem ‘van de compen’satie’kassen, ‘dat van vroeger
‘bijv. uit ‘de ijzer- en ‘de suikerin’dustrie, en thans uit
de automobielindustrie bekend is, ‘tot den geheelen Duitsdhen in’dustrieelen ui’tvoer uit te ‘breiden. De
nieuwe belasting van de industrie beteekent de ver-
wezenlijking van dit stelsel. Dat ‘door ‘een devaluatie
‘het doel, ‘bevordering van ‘den uitvoer, ‘sneller, pijn-
bozer en met meer succes zou kunnen worden be-
reikt, behoeft n’i’et na’der te worden aangetoond. Niet-
temin zou ‘d’it ‘argument alleen niet vol’doen’de zijn
bij den vaak a’an ‘den ‘da’g ‘getreden afkeer van de Duit-

she economisch-politieke instanties voor een waarde-
vermin’dering van de v’aluta. Men zou er ‘stellig de
voorkeur aan ‘geven op ‘den moeilij’keren weg van sub-
s’idieering van ‘den uitvoer verder te ‘gaan, omdat
van ‘de han’clhaving van ‘de offioieeie’ “inuntpariteit
het vertrouwen van ‘de Duitsdhe bevolking in ‘de
economische politiek van ‘het Nationaal-Socialisme
in ‘groote mate afhankelijk is.

Het twee hoofdelement voor ‘den toestand van het
Duitsche economische leven, ‘hetwelk in ‘verband met
‘het muntvraagstu’k dient te worden beschouwd, ligt
in de geïsoleerde aanwakkering van een ‘binnenland-sche conjunctuur. Duitshlan’d heeft ‘a’ls het ware ge-
antici’peerd op ‘den ‘opbboei ‘van de economische we-
reldeonjunctuur en het niveau van prijzen en om-
-zetten van ‘zijn volkshuishoudin’g ‘boven ‘dat v’an de

476

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Mei 1935

overige wereld opgedreven. Door credietuibreiding

op groote sdhaal werd een ‘belangrijke opleving
op de hinnenlancisdhe markt verkregen, welke hij een

aanhouden ‘ren de werel’d’depressie wel tot ‘sterke dis-

harmonie en •tot spanningen met de overige landen

moest ‘leiden. Ook andere landen ‘hebben getracht een
dergelijke geïsoleerde opleving op de ‘bi’nnen’laaclsohe

markt tot stand ‘te brengen, doch ‘zij lieten daarbij

de valuta als middel ‘tot ‘vereffening vrij. Duit’sch-

land heeft de thandharing van zijn pari’teit ‘mogelijk

gemaakt ‘door afsluiting ‘van lhet ‘internationaal ‘be-

talin’g.sverkeer ‘in een onigeken’den omvang. Daar de
‘betalngs’betrekkinigen zelf ‘echter niet werden ver-

broken en ‘bij de ‘structuur van ‘het Duitsche ‘bedrijf’s-
‘leven ook n’iet kunnen worden verbroken is het zeer
‘de vraag, ‘hdé lang ‘deze toestand ‘kan voortduren.

Het is een ‘zeer gewaaigcle speculatie, om te willen

wachten, to’t ‘de prijzen ‘op ‘de wereldmarkt en de in-
‘ternati’ona’le ‘conjunctuur ‘zich aan ‘het Duitshe niveau

aanpassen, vooral op het huidige “tijdstip, waar ‘de
storen’de factoren en ‘de ten’rlenzen van een depressie’
nog voortdurend ‘schijnen toe te nemen. De ‘h’and.ha-

vin’g van ‘de pariteit van de Mark, ondanks voort-

‘durend aanlhou’dende ‘hinnenl’an’dsche credietuitbrei-

‘ding ‘en toenemend ver’hruik van ‘grondstoffen, ver-
‘groot ‘dus ‘de spanning tussehen ‘de ‘binnen- en ‘bui-

‘tenian’d’sche koopkracht van ‘d’e munteen’he’i’d en maakt

‘daarmede het scheppen van een in evenwicht zijnde

he’talin’gbalans ‘tot een ‘bijn’a onopl’osbaar vraagstuk.

De ‘derde factor voor onzekerheid in de Duitsche

ralutasituatie ‘ligt ‘i’n het inflati’on’isti’sdhe ‘karakter
van ‘de Dui’tsohe conjunc’tuu’rfinanciering. In wer-

keljkheid is ‘het de S’taat, waaraan ‘de binnenland-

sche ‘opb’loei ‘te ‘danken ‘is, en ‘h’et schijnt alsof het
particulier initiatief ‘in ‘sterke mate bij ‘d’at van den
Staat te:n achter blijft. Een sy’mptoom ‘hiervoor schijnt
de merkwaardige ontwikkeling van de Du’itsche geld-

markt ‘te ‘zijn, waar sede’rt eenigen tijd de liqui’de
middelen toevloeien. De in ‘het ‘bedrijfsleven ‘gehradh-
‘te ‘cre’dieten worden niet ‘in voldoende ‘mate geab-

‘sorbeerd en )h’oopen ‘zich derhalve bij ‘de ‘banken op,
hetgeen, ‘gezien ‘het ‘diepgaand
‘ingrijpen
ten aanzien

van de ‘on’dernem’ersw’insteu, ‘ook al niet yreem’d is. Daar ‘de ‘opleving in ‘het binnenland edh’ter in zo’o

‘sterke mate ‘van de st’aat’sop’draohten afhankelijk was,
heeft de Staat buitengewoon ‘groote ‘schulden moeten

aan’gaan, welke ‘door verhoogde beia’s’tin’ginkom’s’ten
en verminderde uitgaven voor
ondersteun’ingen
zelfs
niet ‘bij be
n
ade
r
i
ng
‘k’on’den worden ‘gecompensèerd.
Want ‘deze ‘meerdere inkomsten werden ‘hunnerzij’ds
bijna geheel weder ‘voor uitbreiding van ‘de actie tqt

bevordering van de conj unctuur ‘gebezigd. Typee-
rend ‘is ‘b,v., ‘dat ‘de ,,Reich’san’s’talt für Arbeitsver-
mittlun’g un’d Aimbeitsloseuversidherung” ‘haa’r geste-

gen ‘inkomsten uit bijdragen weder ‘voor de financie-
ring van nieuwe werkversdhaff’in’gsmaatregelen moet
gebruiken. Ook was cle verbetering van ‘de staatsin-
komsten niet zoo aanzienlijk, ‘als men ‘gezien den toe-
‘stand van ‘het Du’itsche economisdh ‘leven zou ver-wadhten. Indien men ‘d’e inkomsten en uitgaven van ‘het Rijk volgens ‘de ‘off’icieele opgaven beschouwt,
‘dan ‘blijkt, dat zij ‘ongeveer ‘in ‘dezelfde verhouding
‘zijn toegenomen. Een evenwieiit ‘kon ‘dus niet nog
worden verkregen.
1934/’35
in miii.’ R.M.
1932/’33 1933/’34 (11
mud.)

Inkomsten …………….
‘ 5.654

5.840

6,815

Uitgaven ……………..
6.196

6.086

6.924

Tekort ……………
542

246

109

Bij de resultaten van ‘het laatste ‘be’grootingsjaar
moet er rekening medè worden ‘gehouden, ‘dat, niet
‘minder ‘dan R.M. 443 mi.ilioen van ‘de inkomsten uit
verkoop van v’erm’cgensdeelen en voorts R.M. 501
‘m’i’l’lioen uit leeniin’geu voortkomen. Anderzijds komen
R.M. 381 m’ill’i’oen van ‘de uitgaven voor rekening van
schul’d’delgin’g. Indien ‘men deze p’o’s’ten uitseiiakelt,
‘dan ‘bdraagt ‘het werkelijke tekort voor de eerste
11 maanden R.M. 672 ‘m’il’lioen’ tegen R.M. 503 mil-

li’oen he’t vorige jaar en R.M. 615 miili’ioen in het
‘daaraan voorafgaande jaar.

De meerdere uitgaven ‘berusten ‘behalve op het in

betaling nemen van ,,Steuergutschei,nen” met rond
R.M. 300 m’il’lioen voornamelijk op ‘de sterk gestegen

,,Sachauaga’hen” (R.M. 1.720 milli’oen tegen R.M. 973
‘niill’i’oen in ‘het ‘ge’heele !hegrootingsj aan 1932/’33).

Deze Ihooigere ,,’Sa’c’hau’s’gahen” vormen natuurlijk
‘s’leeimts een klein gedeelte van ‘de ‘bedragen, welke

‘het Rijk en ‘de andere pub’liekreei

iteljke lichamen aan
werkversohaffing ‘in en’geren zin en aan de finan-
ciering van ‘de weer’haar’heiid ten ‘koste hebben gelegd.

Alleen voor ‘de werkverschaffing werden ‘de volgende

‘bedragen ‘gebru’ikt (‘vanaf einde 1932):

miii. R.M.
Steuergutsohei u”-progra.mnma ………………
1.500
IPlan-Papen

……………………………..
302
Oogenbiikkehjk plan ………………………600
Eerste Reinhardt-plan …………………….1.000
Tweede Reinh.ai’dt-plan ……………………..
soo
Rijk’sau’towegen (‘tot einde
1934) ……………250
A’dditioueele bestel! ingen ‘voor de Rijk’sspoor’wegen
. 1.040
Rijksposterijen

. .

111
Eloof’dvordering van de RA voor arbeidsbemidde-
ling en werkverschaffing …………………
605

5.908

Behalve ‘de, in ‘bovenstaande ‘opstelling ‘begrepen,

bedragen moeten ‘on’getwijfel’d voor liet ‘omvangrijke

militaire programma nog meerdere mill’iar’den ‘door
middel van credieten
zijn’
‘bijeen gebracht. Het is niet

mogelijk ‘hier tot schattingen ‘over ‘te gaan of te tradh-

ten op te ‘sporen, waar de financieele ‘bronnen voor
‘deze ‘inves’t’eeringen zich bevinden. Door de staats-

bemnoeiing met het ‘bankwezen, ‘welke sedert ‘de cre-
‘d’ietcri.si’s van 1931 ‘be’staat, staan ‘ter beschikking van
‘het Rijk, behalve ‘de Rijksban’k en ‘de met ‘deze ver-
Ibonden Goid’di’s’k’ont’bank ‘ook nog ‘de groote ‘banken,
terwijl ‘ook de spaai4bank’organisatie en’de verzekering-

‘maatschappijen zich tegen ‘de van h’ooger ihand geuite
financieele wensehen ‘n’iet kunnen verzetten, hetgeen

het plaatsen van ‘de jongste emissie ‘bewijst.
Evenals over ‘den omvang en de hoedanigheid van

de Dui’tsche ibewapening ‘de ‘sluier van de ‘gehe’imnin-
ni’gheid is gespreid, is ook de financiering ‘geheim. Het zou kunnen, dat voor deze ‘doeleinden een spe-

ciale van Rijksgarant’ies voorziene instelling bestaat,
welke ‘haar n’iet publiceert. ‘Op ‘deze wijze
zou ‘de ‘balans van ‘de Rijks’schul’den ‘niet direct won-‘den beïnvloed. Deze veronderstelling wordt nog waar-
sdhijnlijker, wanneer men de ‘officieele ops’te’llin’gen
over ‘de ontwikkeling van ‘de Rij’k’ssohul’d, welke geen
‘buitengewone spanning doen zien, ‘besdhouwt:

Ontwikkeling van de Bijkssehuld.
(in m illioenen Rij’ksmark.)
Einde

Nieuw Buitenl.
v/h jaar Gecons. Vlottend Steuergutscli. bezit schulden

Totaal
1932 7.083

1.481

703

2.980

12.247
1933

7.764

1.750

1.815

617

2.140

14.086
1934

7.617

2.272

1.730

74

1.810

13.533

De ‘s’terke vermindering ‘van ‘de ‘schuld, welke
‘d’oor de, waardevermindering van het Pond en d’en
Dollar i’s ‘ontstaan, ‘werd ‘dus ‘d’oor ‘de veihoogin’g van
de ‘binnenlan’dsche ‘sdhulden meer ‘dan gecompenseerd,
evenals ‘de f’ormeele ‘scihul’d’del’ging, welke ‘is ontstaan
d’oor ‘omzetting van ‘de vroeger met nominale waarde
te
boek
staande ,,Neubes’i.t’zanleihe” in ‘een rentege-
ven’d’e leening met een lagere nominale waarde. Niet-
tem’in ‘schijnt ‘de toeneming van de verschillende (bin-
nen’lan’dsdhe ‘schulden ‘bij”de’s’tij’gen’de belastin’gont-
vangsten en ‘de betere conjunctuur ‘geenszins ‘buiten-
‘sporig groot ‘t’e ‘zijn, en men moet ‘derhalve aanne-
men, ‘dat andere ‘instanties ‘dan ‘de Rijksschuiden-
dienst ‘d’e ‘clragers van ‘de groote ‘weerb’aar’hei’dscredie-
ten zijn. Het zou interessant ‘zijn den ‘omvang te ken-
nen van ‘de cre’d’ietgar,auties, welke ihet Rijk h
ee
ft

‘gegeven, en waarvoor ‘het waarschijnlijk eens zal moe-ten opkomen.
De met .s’taat’scrediet ‘doorgevoerde conjunctuur-

financiering ‘heeft ongetwijfeld sterk i.nflationistisdhe
tt’ekken. Wel is ‘de geldcirculatie niet in zorgwekken-

de mate gestegen, maar dat zegt weinig. Want cle
stijgende omzetten kunnen ook plaats hebben bij de
‘volgende voorwaarden: 1. toeneming van
het
giro-

verkeer; 2. vergrooting van deomioopss.nelhei’d van ‘het contante geld; 3. liquidatie van opgepotte bedra-

gen aan ‘bankpapier. Dat alle drie voorwaarden in
Duitschlansten invloed ‘heeft waarsdhijniijk de toeneming van

het ‘gira’le ‘betalingsverkeer gehad, dat in alle vormen
van overwijzing, v66r alles echter ook in het onrni’d-

deilijk doorgeven van Rijkswi.ssels van leverancier

aan leverancier, ‘heeft plaat’s ‘gehad. Dat de omloops-
snelheid van het contante geld moet zijn gestegen,

blijkt reeds ‘hieruit, ‘dat ‘het in ‘de laatste jaren alge-
meen gewoonte is geworden, salarissen in meerdere
termijnen te betalen, waardoor een vermindering van

kasgcl’den hij ‘cle ambtenaren en ‘het personeel wordt
bereikt. Tenslotte ‘heeft stellig ook een terugvloeiiivg
uit de
bi’ljetten,,’hoarding
plaats gevonden, een op-
potting welke vooral een ‘gevolg was van ‘de crediet-

crisis, en ‘destijds een snel weer op peil komen van

den geidomloop ‘heeft verhinderd.

Een inflati’onistisdhe credietexpansie is vooral dan
‘gevaarlijk, wanneer de ‘door lhaar veroorzaakte pro-
•ductievermeer.dering ‘overwegend ‘voor consumptieve
doeleinden wordt gebruikt. Terwijl het werkversohaf-
fingsprogramma nog prodnctieve doeleinden ‘beoogde, alhoewel de plaats gehad ‘hebbende investeeringen van
het standpunt van de rentabiliteit uit beschouwd
‘geen stren’g ‘onderzoek kunnen ‘doorstaan, moet men
de militaire uitgaven zuiver consumptief noemen;
rnaa’tsdhappelijk kapitaal is er ‘door vernietigd en aan
productieve en rendabele doeleinden onttrokken.
Hierin ligt het eigenlijke ‘gevaar van den binnen-
landschen •op’bloei van deconjunctuur in Duitsehlan’d.

i
Dat ‘de nflationistische ontwikkeling ook gevaren voor ‘de munteenheid ‘met zich brengt, spreekt van-
zelf, al zou ‘het verkeerd ‘zijn, de ‘devaluatie als een ‘direct en noodzakelijk gevolg van ‘de inflatie te ‘be-
schouwen. Een land ‘h.v. ‘dat over groote valuta-
reserves beschikt, kan zeker een infla’tionistische
politiek voeren, zonder ‘dat ‘daardoor de ‘bui tenlanclsohe
‘koopkracht van zijn mun’teenhei’d belnvloed behoeft
‘te ‘worden. Ook ‘in Dui’tsdhl’an’d is handhaving van
‘de pari’tei’t mogelijk, indien men slechts ‘in staat is,
het vrije aanbod van Marken ‘in die mate op te hef-
fen, dat ‘de regu’leering van ‘den koers geen moeilijk-
‘heden meer veroorzaakt. De spanning tusshen de

en ‘de 1buitenlandsche waarde van de
nun’teen’hei’d, ‘de dalende binnenlandsche koopkracht van ‘de Mark, ‘gepaard gaande met ‘de nog steeds toe-
o emende buiten’l’andsche koop kracht, rai op ‘den duur
‘moeilijk kunnen blijven ‘gehandhaafd. Bij :de verrassend
plotseling ‘wijze, ‘waarop in den regel ‘in Duitsghlaud
besluiten worden ‘genomen, moet men het dus n’iet
voor uitgesloten ‘houden, ‘dat ‘de ondergraven fun’da-
inenten ‘van ‘de goudpariteit van ‘de Rijksmark op een
goeden dag ineenstorten.
W. HIRSCHBEIcO.

ECONOMISCHE TOESTAND VAN ROTTERDAM

IN HET EERSTE KWARTAAL VAN
1935.

De statistiek over handel, nijverheid en verkeer
van Rotterdam ‘in het eerste ‘kwartaal van 1935, welke
‘de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rot-
ter’dam ‘het ‘licht ‘heeft doen zien, illustreert de toe-stan’d onzer eerste ‘havenstad gedurende de tijd, on-
middellijk ‘voorafgaande aan ‘de Belgische devaluatie.
Het ogenblik vraagt om een zo scherp mogelijke mo-
ment-opname.
Met de werkgelegenheid in ‘de haven was het droe-viger ‘dan ooit ‘gesteld. De statistieken van ‘de Kamer
van Koophandel laten sinds 1931 toe na te gaan,
‘hoeveel taken in elk kwartaal vijn gewerkt door arbei-
‘ders ‘in ‘dienst van bij ‘de Scheepvaart Vereeniging
Zuid aangesloten werkgevers.

Deze cijfers wijzen ‘op sterke inkrimping, doch
mede op rahonalisatie. Het aantal der vaste ar’bei-
‘ders van ‘de h’aveno.ndernemingen i’s, ‘dank rij nood-
regelingen tusen v’akverenigin.gen en werkgeversver-
eniging, na inkrimping met ongeveer 34 pOt., tijdelijk
gestabiliseerd. De werkgelegenheid voor ‘losse arbei-
clers is met enige scho’inmeling ‘gezakt tot ongeveer 50
pOt. Voor beide categorieën ‘bedraagt ‘de loon’derving
onderse’heidenlijk ongeveer 41 püt. en 55Y2 pOt. De loonsverla’gingen blijken daaruit. Er
zijn
echter meer
bewijzen van. rationali•sat’ie. Oontroleren wij het aan-
tal walkranen voor zeeschepen ‘in ‘de meest gebruikte
ca’tegcrieën:

Ook ten aanzien van ‘de mechanische outillage rien
wij ‘dus een ‘duidelijk ‘streven naar aanpassing bij de
on’gunstige omstandigheden. V.olledig:heids’halve zij
vermeld, ‘dat in ‘dezelfde richtintg is ‘gewerkt ‘door
vervan’ging van steekwagens ‘door motor’lorries, waar-
van er in 1934 reeds 279 in ‘de ‘haven werden ge-
bruikt.

Ten ‘overstaan van ‘deze ‘gegevens
zal niemand
kunnen volhouden, dat het Rotterdan’tse haven-
bedrijf niet naar aanpassing zou hebben gestreefd.
1-lelaas konden niet voldoende resultaten worden be-
reikt om ‘de verontrusten’de toeneming ‘te voorkomen

aantal werkinze ongesohoolde arbeiders (opgaaf arbeidsbeurs)
7.358
11.085 14.495
14.784
15.986

Dit tekort aan welslagen ‘van ‘het streven naar aan-
passing vloeide voort uit de algemeene inkrimping van de wereldhan’del en het in sommige opzichten
‘onvoldoende concurrentievermogen van de haven in
het ‘kader ‘van ‘de gehele positie van Nederland. De
werkelijkheid is slechts enigszins verhuld door de
(tijdelijk?) oplevende behoefte van Duitsland aan
grondstoffen.
De Rotterdam’se Kamer van Koophandel heeft
sinds 1932 ‘het zeeverkeer ‘over ‘de voornaamste Noord-
zeehavens ‘gesplitst in een aantal rubrieken, die een analytisch overzicht mogelijk maken. Beginnen wij
met de
,,andere goederen”,
omvattende ‘het gezamen-
lijke reevervoer buiten granen, meststoff en, hout,
ertsen, niinerale oliën en steenkool. MTat dan over-
blijft is lang niet alles ,,stukgoed”, ‘doch dit schuilt
er wel onder en maakt er zeker een aanzienlijk ‘deel
van uit.

ervoer ter zee van ,,andere goederen
in tons van
1000
kg voor

478

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Mei 1935

Wij zien dus gestadige groei van ‘het vervoer over

Antwerpen en enige opleving in 1934 in Groot-Ham-
burg en Rotterdam, welke edh’ter in 1935 weder pla’a’ts

maakt voor inzinking, het scherpst naar veih’oudin’g;
te Rotterdam: De ‘zwakheid ‘van onze haven op het

gebied van stukgoedvervoer blijkt uit ‘dit overzight

duidelijk. De grootste Noord’zeehaven ‘van het vaste-

land ‘zou men uit dit overzicht waarlijk niet her-
kennen. Wel de
nieert verzwalcicende.

Wenden wij ons dan tot de
granen,
‘het grote Rot-
terdamse marktartikel bij uitnemendheid.

Eerste
kwartaal

Aanvoeren ter zee van granen in tons van
1000 kg over

van
Antwerpen
Groot-Hamburg
Rotterdam

1932

. .. .
832.031 484.591
1.083.118
1933

. .. .
791.430
202.467 923.894
1934

. .. .
780.003
132.961
730.149
1935

. .. .
688.822 249.991
671.328

Wij aanschouwen ‘dus in Antwerpen een vervoer,
dat
zich
naar verthou’din,g het best handhaaft. Ham-

burg en Rotterdam lijden zichtbaar onder het Duitse

autarkische streven der laatste jaren, dat, ook als

het heden daadwerkelijk geheel werd veri000hen’d,

toch duidelijke sporen van ‘zijn ‘aanwezi’heid zou
adhterl’aten. Wanneei wij meer in ‘het bijzonder Rot-

terdam beshouwen, dan moet weder erop worden
gewezen, ‘da’t zich hier niet sledhts een quantitatieve,

doch mede een structurele ‘verandering voltrekt: de
oude actieve graanhandel maakt meer en meer plaats

voor passieve ‘doorvoer van Oost-Duits graan naar

West-Duitsland, met Duitse schepen, voor Duitse
rekening.

Doorvoer van graan te Rotterdam

Eerste kwar-
Graan-
in tons
v. 1000
kg (aanvoer over Zee)

Totaal
ITJjtDujts1and
Van andere
taal van
soort

herkomst

1931
221.879 91.948
129.931
1932
s,
202.254 58.558 143.696
1933

186 955
65.323 121.632
1934

196.949
88.060
108.889
1935
157.768
78.964
78.804

1931
51.364
42.738
8.626
1932
v
81.749
26.525 55.224
1933
75.788
67.359
8.429
1934
73.386

70849
2.537
1935
40.274
39.220
1.054

1931
60.685
18.199
42.486
1932
0,
32.366
9.541
22.825
1933
25.624
11.489 14.135 1934
C
12.456
9.787
2.669
1935
22.545
12.519
10,026

1931
39.727
18558
21.169
1932
26.045
10.406 15.639
1933
18.290
8.125
10.165
1934
17.800
7.239
10.561
1935
23.249
5.361
17.888

men ‘ziet hoezeer •de internationale Rotterdamse
graanhandel is getroffen.
Daarnaast staat ‘dan ‘de invoer tot ver’bruik in Ne> derland, welke wegsrnelt on’der de
invloed
van det
uitbreiding van de graanbouw in Nederland en de
slechte toestand van •de veehouderij. 1

Een vermindering dus in enkele jaren met bijna
40 pOt., voor voedergranen alleen met bijna 50 pOt.

De schommelingen ouijbreken niet, doch ‘de neder-
waartse tendens ‘is onmiskenbaar. Voor wie geneigd
mochten zijn zich •te veel te verlaten op ‘het geringe

herstel in het eerste kwartaal van 1935, vergeleken
hij ‘dat van het jaar 1934, diene tot ontnuchtering,
‘dat dit avans in Amsterdam tezelfder tijd meer ‘dan
verloren werd.

Daar ‘de statistiek, die •op gegevens van ‘de dienst
der invoerrechten berust, altijd verschuivingen ver-

toont ten opzichte ‘van de in het ‘betrokken tijdvak

werkelijk verwerkte voorra’den, ziet men tenslotte de

realiteit ‘het beste uit ‘de hoeveelheden, die door de
drijvende graanelevatoren zijn verwerkt:

iioor cle urijvencle graan-
Eerste kwartaal van

elevatoren overgeladen
(tons van 1000 kg)

1931

983.219
1932

1.023.695
1933

870.917
1934

808.092
1935

622.477

Het kader van dit artikel laat niet toe even diep
in te ‘gaan op de vervoeren van meststoffen en hout,

‘die op zichzelf ‘zeker belaugwekkend zijn, doøh uit
de hier behandelde algemene ‘gezichtspunten minder
‘de aandacht trekken.

Van aninerale oliën moge alleen worden vermeld,

‘dat door bijzondere omstandigheden de aanvoeren te
Rotterdam gelukkig in sterke mate zijn gestegen,
‘zonder dat evenwel de algemene posi’tie van ‘de haven

en met name de werkgelegenheid daardoor erg is
verbeterd.

Meer aandacht vragen ‘dan weder de
ertsen.

Aanvoer van ertsen ter zee in tons van
Eerste kwar.

1000 kg (particuliere gegevens)
taal van
Rotterdam Vlaardingen

1929
1.683.151

,


574.017
1930. 2.471.400
649.262
1931
1.278.301
544.094
1932
482.511 131.578
1933
615.725
198.502
1934
841.732
155.837
1935
1.725.496
204.644

• Men ziet dus, da’t ‘de aanvoeren ‘langs de Nieuwe

Waterweg zich na ‘de nationaal-socialistische revolu-
tie, ‘zonder twijfel onder de invloed van de bestrij-
ding der werkloosheid en andere
gelijk
gerichte fac-
toren, aanmerkelijk hebben hersteld, zonder nog ‘de
hoogte van de ‘goede jaren te ‘he’bben ‘bereikt. Dit is
een gevolg, dat noodza’kelijkerwijs uit •deze oorzaak
moest voortvloeien en een even angstig actief voor
ons is als de winst ‘der Ankurbelung voor Duitsland
zelf. Bovendien komt ook voor ‘dit vervoer nieuwe
concurrentie op. Gezwegen nog van Em’den blijkt dit
‘zelfs reeds op de Rijn, ondanks het feit, dat de ge-
weldige schommelingen in de bchoef’te een zuivere
vergelijking eigenlijk onmogelijk maken. Volstaan wij
met erop te wijzen, ‘dat ‘van 1932 tot 1934 het Rijn-
vervoer van ijzererts over Nederlandse ‘zeehavens is
gestegen van 2.689.880 ton tot 4.929.271 ton, over
Belgisdhe van 89.888 ton tot 242.056 ton. Voor man-
gaanerts ‘zijn de ‘getallen ondersdheidenljk 49.340 en
93.657 voor Nederland, tegen 49.416 en 134.652 voor
België. Er was dus een relatief sterkere aanwas in
België, die heden:kelijk kan worden, wanneer protec-
tie, monetaire factoren en verbetering van outillage
‘de Belgische concurrentie reëler zullen maken. De
laatste weken zijn er ernstige feiten, ‘die erop wijzen,
dat Rotterdam al’s ertshaven een kolos met lemen
voeten ‘is.
Tenlotte de
steenkool.

.

Eerste
kwart.

Invoer in Nederland ter Zee over Rotterdam in tons van 1000 kg
__________

van
Tarwe
Mais
Rogge
Gerst
-)
Haver

1931.
.
141.857
268.925
67.771
135.944
42.560
1932.
167.282 344.425
36.898 77.344 27.451
1933..
139.364 281.867
27.573 64.995
31.182
1934..
68.793
201.097
35.723
86.145.
9.494
1935..
118.690
181.174 18.395 72.666 6.761

29 Mei 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

479

Eerste
Vervoer ter Zee van steenkool
kwartaal
(in tons van 1000 kg)

Antwerpen Groot-Hamburg
Rotterdam
van

1932
139.978 683.181 217.147
1933
>
133.604
569.159
193.615
1934
0
146.186
694.093 255.149
1935
1
137.077
706.290
190.329

1932
,
494.414
4.757
1.360.700
1933
501.938
4.966 1.383.999
1934
,
576.459
4.985 1.760.694
1935

538.520
16.298
2.315.024

‘ren aanzien van de aanvoeren valt een lichte ver-
plaatsing ten nadele van Rotterdam op te merken.
Wat het vervoer zeewaarts betreft is ihet herstel van

Rotterdam opmerkelijk en verheugend. Het is echter

weder een vervoer, waarvan de oorzaken geheel bui-
ten de Nederlandse invloedssfeer liggen. De doorvoe-
ren van Duitse steenkolen naar Italië b.v. zijn van
605.641 ton in het eerste ‘kwartaal van 1934 gestegen
tot 866.265 ton in het than’s afgelopen kwartaal.
Voorts heeft ‘het ‘bunkeibedrijf nog mede gunstige

invloed ‘ondervonden van de ‘toeneming van erts- en
steen’kooiverv-oer.
Zo zien wij dus ‘herleving van de massa-doorvoeren
van en naar Duitsland staan tegenover ‘daling van
het .stukgoedvervoer en inzinking van de graanmarkt.
Dat ‘deze laatste ongunstige invloeden voor ‘de be-
volk’ing en daarmede -voor ‘de welvaart ‘der sta’d het zwaarste wegen, hebben wij reeds in ‘de aanvang van
‘deze beschouwing aangetoond. De -oorzaak van de
droevige ver-hou’dingen ‘op ‘de arbeidsmarkt zal nog
duidelijker worden als wij ‘daarn’aast de gang van
•zaken ten aan-zien van enkele an’dere Rotterdamse
marktartikelen in cijfers weergeven.

Aanvoer op cle Rotterdamse markt
in het eerste kwartaal van

1934
1935

249.056
101.512 67.906
39.970
12.599
4.810

172.000

1

278.000
285.164 268.058
3)
21.987 2)
….
1.

26.885 4)

2.715
4)
Ainerik. peren
3).
.

124.070

107.109

67.533
) balen.
2)
vaten.
3)
kisten.
4)
manden.

De on-gunstige toestanden in ‘het ‘achterland weer-
spiegelen zich in deze
cijfers.
Slechts voor -sinaasap-
pelen is dit jaar -enige toeneming bemerkbaar èn ‘door
‘het naar voren ‘komen van een jong pro-ductiege’bied
èn ‘door ‘het optreden -van -outsi’ders, die een einde
hebben gemaakt aan ‘de beperking van de aanvoeren,
waartoe ‘de importeurs in het vorige seizoen waren
overgegaan -om tot
‘behoorlijke
-prijzen te kunnen
komen.

Wanneer wij nu tenslotte -nagaan, ‘hoe het scheeps-
verkeer ‘zich onder ‘deze -omstandig-heden heeft ge-
houden, dan treft in ‘de Rijnvaart -stroom’opwaarts een
vermindering
van de -beladen, uit Rotterdam langs Lobi’th varende, tonnage. Dit verschijnsel wijst op
verder ‘ga’an’de beperking van het Rijnvervoer tot
volle ‘ladingen massa-producten. Dit is in overeen-
stemming met het feit, dat ‘het goederenvervoer uit
Rotterdam Rijn-o-pwaarts, wanneer men ‘de ertsen niet
mederekent, me-t -ongeveer 300.000 ton -of bijna 20 pCt.
van ‘dat -overschietende vervoer i-s gedaald. Rijnaf-
waarts is ‘de ‘beladen tonnage gelijk ‘gebleven, on-
danks ‘de toeneming van -het kolenverv-oer.
Het -aantal ‘binnenkomen-de zeeschepen ‘bleef -onge-

veer ‘gelijk, met vrij sterk toegenomen tonnage, al
weder uitvloeisel van ‘veel erts- en kolenvaart.
op-
merkelijk is boven’dien, ‘dat van J’anûari tot Maart
het aantal ‘der binnenkomende zeeschepen, vergeleken
bij het voorafgaande ja-ar, steeds ongunstiger is ge-
worden.

Zeer belan-gwekk-end is ten-slotte de
stij’gin-g
van
het Rijn-Zeeverkeer, de -doorv-oer zon-der overla’din-g.
Sedert 1929 i-s op deze wijze jaarlj-ks via Rotterdam

in ‘beide richtingen gedurende -het eerste kwartaal

van elk jaar ongeveer vervoerd: 55.000, 104,000,
167.000, 102.000, 118.000, 123.000 en 224.000 ton

goederen. Het kleine ‘m-otorzeeschip groeit tegen de

verdrukking in. Vooral -de uitvoer van Duitse meta-

len op ‘deze wijze stijgt sterk. Het blijft -dan -ook een

open vraa’g, -of het goed is ‘gezien, -dat de regerin-g
deze scheepjes in ‘de wilde vaart uitsluit van de al-
gemene -steunverlening. Indien -de toestand der be-

trokken ondernemers beter i’s -dan in de overige zee-

vaart, dan ‘is dat toch slechts ‘betrekkelijk en wil -dit
volstrekt, niet zeggen, -dat eni’ge ‘hulp -in -deze moei-
lijke
-tijden
niet -op -zijn plaats zou zijn. T-enslotte -gaat
‘het hier -om een wijze van vervoer met
toekomst.
Met het einde van ‘dit kwartaal valt ‘het gor-dijn
na een weini-g gunsti-g ‘bedrijf ui-t d-e -geschiedenis van
Rotterdam al-s ‘haven-s-ta-d. De -ontknoping is daarin
voorbereid, -met ‘het voortschrijden der -gebeurtenis-
sen naderbij gebradht. Als ‘het
gordijn weder -opgaat
valt -de slag van ‘de ‘devaluatie van -de Belgische munt-
eenheid en is een snellere ontwikkeling te verwachten d-oor -de verscherpte -invloed van factoren, die itus-
-sen -als -zodanig reeds -aanwezig waren en langzaam
maar zeker doorwerkten, -ondanks pogingen tot aan-
pas-sing.
W.
F.
LICHTaNAVER.

AANTEEKENINGEN.
Het protectionisme in den landbouw.

Dezer dagen ‘is een publicatie van ‘den Volkenbon’d
versghenen, ‘opgesteld ‘door ‘het Economisch Comité
1),

waarin een belangwekkende besdh-ouw”ing w-ordt ge-
wij-d -aan ‘den -toestand, ontstaan tengevolge van de
sterke ‘bescherming ‘op agrarisch gebied, welke tegen-
woo-rdig in na-genoeg -alle landen -toegepast w-ordt.
Het -onderzoek, ‘hetwelk in Juli van het vorige jaar
een -aanvang nam, ‘had ‘de bedoeling -de uitwerking
der versterkte agrarische protecti-e

in ‘de in’dustrieele
landen en -den invloed ‘dezer politiek op -de landen
met ‘hoofdzakelijk agrarische productie na te gaan.
De aandacht zou ‘daarbij -vooral ‘gevestigd zijn op ‘het
punt, in hoeverre de vraag ‘der -agrarische landen
naar ‘in’dustrieele producten beïnvloed wordt -door het
feit, ‘dat -zij ‘hun producten slechts onder steeds ‘groo-

tere moeilijkheden ‘in ‘de in-dustrieele landen konden
afzetten. Een -sta-ti’s’tisclh rijk gedocumenteerd rapport
van Sir Frederick Leit’h-Ross, eveneens in ‘de publi-
ca-tie opgenomen, -diende hij- de besprekingen -als
uitgangspunt. Daarnaast is -een rapport

opgenomen,
behelzen’de -de econ’omisdhe, ‘hier vooral agrarische, –
‘ontwikke-ling ‘der verschillende landen ‘sedert ‘het
ein’de van ‘de von-ge eeuw, en ‘de -door ‘hun ‘gevoerde
besdh’ermingspolit’iek.
De ‘historische -ontwikkeling -sedert -den oorlog was
-de volgen-de. Ten-gevolge van product-iemoei-lj

kJaeden
in -de oor-l-ogv-oerenide”lan’den en -de ‘groote vraag voor
-de -strijdende legers w-as ‘de vraag naar agrarische
producten enorm gestegen. In ‘dit ‘groote verbruik

wer-d nu voornamelijk ‘door -de Overzeesehe ‘gebieden
v-o-orzien, welke dientengevolge ‘hun productie sterk
u’itbrei’d’den. Na ‘den oorlog ‘bleef ‘de toestan-d, vooral
-ook ‘door vele ibinneulandsche moeilijkheden (Rus-
land!) -eeni’ge jaren op -dezelfde wijze voortduren.
Toen -evenwel sedert ca. 1925 een meer evenwich-
tige positie ontstaan was in -de Europeesche landen, en deze hun -agrarische proddotie weer op ongeveer

1)
,,-Cousidérations relatives
f.
1’&volution tctue11e clu
protectionnisme -aigricole”,
51
‘bl-z. Prijs Zw. Frs.
1.50.

Koffie
3))
……..

Katoen
1)
Amer. terpentijn
2)

Spaanse sinaas- appelen
3)
……

Jaffa.sinaas-
appelen
3)
Amerikaanse

172.770 63.807
10.075

438.200

81.492 592.567
3)

12.158
2)

130.496
877.405 8)

12.645
2)

480

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Mei 1935

het voorooriogsehe peil gebracht ‘hadden, on-tstohd er

in de overzeesche gebieden een ca’tias’tropha.le toe-

stand, welke vanaf 1930 nog scherper vormen aan-
nam. De voormalige Europeesche importianden na-
men allerlei middelen ter hand, om hun agrarische

invoeren te ‘verminderen, daarbij ‘door de verschil-

lende systemen van invoerbeperkingen en de van land tot ‘lan’d verschillende prijsniveaus voor deze produc-

ten, den ‘toestand steeds ingewikkelder makende.

Het was aan den anderen kan’t wel begrijpelijk,
dat de Europeesche Staten hun agrarische bevolking,

welke toch een zeer belangrijk onderdeci van ‘hun

voksleven ‘vormde, •in stand wilden ‘houden. Daarbij

kwam, dat ‘ook op dit gebied de ‘technische ontwikke-
ling veel menschenwerk overbodig maakte, ‘zoodat ook

van dezen kant, een verscherping van den toestand

in’trad. /

Ter verdediging der beschermende agrarische poli-

tiek wordt meestal het argument van de prij’ssdhaar
aangevoerd. De enorm gedaalde prijzen van agrari-
sche producten tegenover ‘de veel minder gedaalde
prijzen van industrieele producten, zouden ‘de- koop-

kracht der agrarische bevolking doen dalen, hetgeen
weer
zijn
na’deel’igen invloed op de voontbrenging van
andere goederen had.

Als oorzaken voor het ontstaan der prijssohaar

vestigt ‘het Comité de aandacht ‘op een drietal punten.
lo. De organisaties van werkgevers en werknemers

‘hebben ‘in de industrie meestal ‘de scherpe prijsda-

lingen weten tegen ‘te gaan. Dergelijke organisaties
ontbraken in den Landbouw grootendeels.

2o. Terwijl ‘de ‘in’du’strieele productie zich gemakke-

lijk aan een verminderde vraag ‘kan aanpassen, is ‘deze
aanpassing in ‘den Landbouw juist een der grootste

moeilijkheden. Het geringe overz’ih’t, ‘de vele kleine
producenten, 1houden eerder ‘het aanbod constant;
som’s veroorzaakt prijsdaling ‘zelf’s een toenemende
productie, om het verlies, geleden •door de lagere

prijzen, d’oor een ‘groo’tere hoeveelheid ‘te compen-
seeren.

3’o. Door de vele tu’sschenscha’kels tussch-en produ-
cent en ui’teinde’lijken consument, dringt een afne-

mende vraag pas laat en ‘onvolledig tot ‘de producen-
ten ‘door. Deze
moeilijkheid
komt bij de in’dustrieele
prodnotie haast n’iet voor. De moeilijkheden der prijs-

divergen’t’ie zouden het ‘best opgeheven kunnen wor-
den door een algemeene prijsstijging der agrarische
vo’ort’brengselen. De moeilijkheid h’ierbij is evenwel,
dat er ‘als ‘gevolg ‘der ‘diverse ‘bescherm’i’n’gsmaatrege-
len ‘in ieder land ‘an’dere prijzen heersdhen. De cor-

rectie wu natuurlijk dienen te ‘geschieden door ver-
hooging der wereldmarktprijzen. Dalende prijzen van –
in’du’striee’le pro’ducten zouden thet sluiten ‘der schaar
.

kunnen veilhaasten, ‘doordat ‘in zulk een -geval de uit-
gaven der agrarische bevolking relatief sterker af-
nemen.

Het argument, ‘door vele pro teoti•on’i’s’ten gchrui kt
en ‘ook toegepast, ni. ‘da’t een land wat Ibetreft zijn agrarische voedselvoorziening ‘in ‘geval van oorlog
au’tarkisdh moet zijn, acht het Economisch Comité,
niet van ‘zulk een overwegende heteekeni’s, als er
veelal aan ‘gehecht wordt. Het
verwijst
juist naar den
toestand, z’ooa.ls ‘deze zidh ‘in ‘den ‘afgelo’open oorlog
‘ontwikkeld bu’d, en waarbij ‘door ‘gebrek aan ‘ar’bei’ds-.
krachten de productie n’iet op ‘het normale niveau
gehandhaafd kon blijven.
De ‘om ‘bescherming roepende landbouwers ‘der im-
p’ortlan’den zien verder zelden in, dat ‘de verminder-

‘de ‘koopkracht ‘der ‘z.g. uitv’oerlan’den zich ook uit in
den in;dus’trieelen export van hun eigen land, zoodat
de iosi’tie ‘hiervan meest-al zeer verzwakt wordt. B’o-
‘vend’ien veroorzaakt liet handhaven van een prijs-
niveau, vele malen iboven ‘dat van ‘den wereldmarkt liggende, meerendeels een toenemende ‘binnenland-
&he productie. De ,,overprotectie” veroorzaakt ,,over-
productie”. Allerlei ‘maatregelen, om •de nadeelige
gevolgen hiervan tegen te gaan, zooals voorraad
vorming, vaststellen van min’imu’mprij’zen enz., ma-

ken den ‘toestand no’g ernstiger en ‘ontstemmen ook

‘die kringen, welke om deze ,,overprotect’ie” geroe-
pen heb-ben.

Men moet ‘daarbij vooral Ihedenken, ‘dat -zelfs -het
‘klein’s-te ‘overschot in de productie ‘boven de opne-
‘min’gscapaoiteit van de markt, een buiten alle even-

redighei’d vallende prijsdaling met zich mede ‘brengt.
Landen, welke voorheen altijd belangrijke invoersaldi

hadden, (bevinden zich in een ‘gevaarlijke -zône, – in-

‘dien ‘door allerlei ‘beschermingsmaatregelen de pro-
ductie ongeveer
‘gelijk
aan ‘het verbruik is geworden.
Een overvloedige oogst kan ‘dan nl. een ‘overschot

vormen, ‘dat ‘tot ‘zeer veel ‘ongemak en ellende aan-
leiding ‘geeft. Want er blijft ‘dan n’ie-ts an’ders over,
dan ‘dat ‘de Staat ‘hulp verleent, hetgeen igr-oote offers

aan ‘de sdhatkist oplegt, vooral wat tetreft het finan-

cieren van voorraden, ‘het ‘denatureeren, ‘het geven van
exportpremies enz. Er zijn ‘talrijke voorbeelden ‘op

te sommen, dat milliarden -uitgegeven moesten wor-

den, om een eenmaal ‘kunst-matig ‘opgevoerde pro’duc-
tie ‘verder te ‘steunen.

De lan’den, welke nog niet in de 1bovengeschetste

-situatie verkeeren, en ‘die nog steeds voor een belang-
rijk ‘gedeelte -op ‘invoer
zijn’
aangewezen, ‘hebben toch
ook ‘in ‘ieder ‘geval van ‘de -albnormaal h’o’o-ge prijzen

‘voôr ‘deze pro’ducten (een gevolg v’an de wijze van ‘be-
‘scherming van ‘den ‘binnenlandschen Landbouw) te
lijden.

De ervaring ‘der na-oorlogsjaren ‘heeft ‘geleerd, dat
‘industrieel ingestelde -landen ‘de meest verstandige
agrarische bescherming-sp-olitiek voeren, ind’ie:u zij

‘den prijs- voor -deze producten -op een niveau hand-

haven, ‘dat overprodu’ct-ie niet ‘loonend maakt, en

waarbij nog -steeds een aanzienlijk imp-ortoverscho’t
overblijft. Het ,han’dihaen -van een inv’oersal’do is ‘het
beste middel tegen ‘binnenlan’dsche overpro’du-ctie t-en-
gevolge van bescherming. Bovendien zal een normale
prijs voor ‘de -agrarische producten ‘den
kostprijs
van
den ‘industrieelen export gunstig beïnvloeden.

Tenslotte ‘zal een ‘binnen normale grenzen gehou-
‘den prijsniveau voor agrarische producten een on-
noodige hausse in ‘den grondprijs, en ‘daardoor -ook
in ‘de padhtprj-zen ‘kunnen voorkomen.
Naast ‘deze directe ‘gevolgen der protectionisti-sche
politiek zijn e-r een aantal met ‘in’directe werking -op

te ‘sommen. De ‘hooge ‘binnenlan’dsc’he prijs van vele
producten ‘had een belan-grj’ken achteruitgang v-an
het verbru’ik ‘tengevolge, ‘daar ‘de sterk verminderde
koopkracht ‘der bevolking ‘deze prijzen niet vermocht
op te Jbrengen. Het ‘gevolg was dikwijls, nu ‘ook ‘zon-
der ‘bui

ten’l-andschen invoer, een scherpe prjereactie,
‘zonder ‘dat 11rierop evenwel een evenredig ‘herstel van
de consumptie kon volgen.

Aangezien ‘de agrarische producten een Vrij aan-
zienlijk ‘deel -van ‘de ‘kosten v-an ‘levensonderhoud der
in’dustrieele arbeiders uitm-aakten, konden de bonen
in ‘de industrie ‘zich niet voldoende aanpassen, met

als gevolg :’hoo’gere expo’rtprjzen, ‘dus een

verzwakte
u’itv-oerpositie. Ook hier ‘trachtte men dan re,l’d’ing
te v-in’den in (h’ooge invoerrechten en coirt’in’gen’teerin-
gen. Het wer’d een vicieuse cirkel,

t’oen de agrarische
‘bevolking ‘zoodoende haar ‘industrie-producten duur-
der -moest gaan ‘betalen. Het rapport ‘van S’ir Frede-
nek Lei-t’h-Ross gaat op deze on’twikkeffing dieper in,
vooral ‘ook wal (betreft ‘het ‘daardoor in intensiteit
afnemen’de ih-an
,
de’lsverkeer tusschen in’dustrieele en
agrarische landen.
1)

Doch niet elleen ‘het ruilverk-eer tusschen indus-
trieele en ‘agrarische landen ging achteruit. De mees-
te Europeesche industrieel georiën’teerde -landen ‘had-
den nl. steeds ook een n’iet onbelan-grijken export van
sommige ‘agrarische prod’ucten, ‘zooal’s boter, ‘kaas,
fruit, ‘groenten, wijnen, euz. De ‘onderlinge uitwisse-
lin’g ‘dezer producten kreeg eveneens als ‘gevolg van de
besdherm’in’gsmaatregelen, zware slagen -te verduren.
Het rapport Ibesluit met het aanbevelen van een
1)
Op di-t rapport komen wij in het volgende nummer
terug.

29 Mei 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

481

gematigd protectionisme.
Daarbij moet het ‘han’d’ha-

ven van een ‘invoersaldo aan agrarische producten
door de industrieele landen als een eigenbelang ge-

zien worden. De landbouwers, :die tot de huidige
rigoureuze bescherming aanleiding ‘hebben gegeven,
zullen door de schade wijzer zijn geworden, en zul-
len ‘inzien, dat het ook in hun belang is, de pro’teotie

‘binnen redelijke grenzen te houden.
Een belangrijk punt is ook de wensehelijklhe’id, dat

‘de agrarische uitvoerlan:den tot overeenstemming ko-
men, zoodat er een einde komt aan het tegen afbraak-
prijzen overstroomen der invoerlan’den, hetgeen een

‘belangrijk wapen in ‘de ihanden
,
der protectionisten was.

Het Economisch Oomité ah’t het aan het slot nog

wen’schelijk de aandacht ‘te ‘vestigen •op het feit, dat
de oplossing van het Lan’dhouwvraagstuk ‘gezien moet
worden ‘in het ‘groote ‘geheel der problemen, bevat-ten’de industrie, handel, geidwezen en financiën. Dit

prblemen-complex ‘dient ‘door alle landen gezamen-
‘lijk aanigevat te worden, wil het tot een nuttig resul-taat leiden.

De monetaire situatie in Frankrijk.

Uit nevenstaand overzicht
‘blijkt,
dat nadat reeds

in ‘de vier weken tussdhen 8 Maart en 5 April ‘de
Banque de France een bedrag van Frs. 634 mill’i’oen

aan goud ‘had afgegeven, ‘de ‘goudon’ttrekkirugen zich
sedertdien in versterkte mate ‘hebben voortgezet: in
de daaropvolgende vier weken heeft een vermindering van ‘den gou’d’voorraad ‘met Frs. 1.360 ‘millioen en in
‘de laatste twee weken met Fr.s. 864 mil’l’ioen plaats

gehad, zoodat :in tot’aal tot een bedrag van Fr’s. 2.858
.in’illi’oen in een periode van
24′
maand is afgevl’oeicl.
Hoe belangrijk ‘deze bedragen ‘ook zijn, niet vergeten
mag worden, dat zij slechts 3.46 pOt. uitmaken van
de op 8 Maart aanwezige goudvoorraad. Waar ook
de ‘bankbilje’ttencirculat’ie en ‘de overige verplichtin-
‘gen van ‘de Bank verminderd zijn, is het ‘dekirings-percentage in ‘dien tijd slechts van 80.72 püt. terug-
gel’oopen tot 80.02 pCt. De technische positie van
den Franc is dus nog niet in het minst in gevaar
gebracht.
Niettemin heeft de Banque ‘de France ‘het ge-
wensdht geacht ‘de positie van ‘den Franc nog te ver-
stevi’gen door haar jongste
disconitov erhoo gingen.
Het d’iscont’o, dat sinds ‘bijna een jaar (31 Mei 1934)
op 2.5 pOt. stond, is op 23 Mei ii. tot 3 pOt. en op
25 Mei’ nogmaals tot 4 pOt. verhoogd. ) Hiermee ging

1)
Bij ‘het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons
het bericht, dat het disconto ‘weer verhoogd is, en wel
van
4 op 6 pOl.

Banque de France (in miii. frs.)
Datum Goud en
Wissels

Belee- Bilietten- Rke IDekkings.
deviezen

ning-

percen-
ningen circulatie Courant

ta
ge

4,1.29
64.736 22.964
2.326
64.183
18.098

3.1.30 68.231
26.611 2.689 70.288 18.190

2.1.31
80.352
26.819 3.115
78.938 22.703

8.1.32
90.332
15.822
4.164
84922
27.031 61.65
6.1.33
87.228 4.098 4.106
84.407 21.635
77.85 5.1.34 78.385
5.361
4.400
82.247
15.396
78.92
4.1.35
82.981
4.324
4.715
83.588
17.784
80.72
8.2.35
82.843
4.746 4.315
82.561
18.979
80.49 8.3.35
83.583 4.718
4.356
83.008
19.160
80.72
5.4.35
83.061
4.922 4.394
83.308 18.562 80.33
3.5.35
81.694
4.827 4.481
83.238
17.064
80.16
10.5.35
81.349
4.784
4.31.1
82.652
17.392
80.10
17.5.35
80.900
5.004
4.372 82.002
17.496
80.02

gepaard een ‘verh’oogin’g van ‘de beleeningsrente op

goud tot 5.5 pOt. en van ‘de rente ‘op 30da’a’gsch ‘geld
tot 4 pOt., terwijl opmerkelijk is, dat ‘de beleenings-

rente ‘op effecten onveranderd is ‘gebleven. Tevens
‘heeft het Min’isterie van Financiën de interest op de

,,’bon’s ‘de la •défen’se” met 2-jarigen looptijd van 3 op

4.5 pOt, gesteld en die van shat’kistbons met een
looptijd van 3 maanden tot 1 jaar van 3 op 4 pOt.
De gou’d’onttrekkingen, ‘die ‘aanvankelijk terug te

voeren waren op repatrieering van Belgische mi’d’de-
len na ‘de ‘devaluatie, zijn in de ‘laatste weken het
gevolg van een tendens tot ‘opp’otting van goud in ‘het
binnenland en van uit’voer, voornamelijk naar de
Vereen’igde Staten.

Deze ten’denzen zijn teru’g te ‘bren’gen op het
groe’ien’d ‘wantrouwen in de Fransdhe valuta, gevolg
niet in de eers’te plaats van de moeilijkheden in ‘het
economisch leven, ‘d’odh van ‘de geruchten omtrent een
‘devaluatie, iden précairen toestand van ‘het ‘budget en
de door ‘de Regeerin’g-Flan’din verzochte volmachten,
welke ‘de politieke spannin’g opvoeren.
De politiek van ,,goedkoop geld”, welke de ver-
schillende Regeerin’gen, ook de Regeerinig-Flan’din,
n’astreefden, is practisch op een mislukking uitge-
loopen, ‘daar het rendement ‘op staatsfondsen in de
laatste weken is gestegen. Thans ‘blijkt wel uit ‘de
d’iscon’to-verhoogingen, ‘d’at ‘de Regeering en ‘de Ban-
que ‘de France zich ‘als eerste ‘doel de ver’dediiging van
den Franc ‘op huidige p’ariteit hebben gesteld en een
duurder worden van het geld op ‘den koop t’oe nemen.
Intussc.hen ‘sdhept ‘dit ‘voor •de financiën van den
Staat natuurlijk zijn moeilijkheden, doch voorloopi’g
heeft de Sdhatkist ‘geen groote behoefte aan kasmi’d-
‘delen. Wel wachten in ‘de naa’ste toekomst ‘de bchoef-

Resultaat van de rondvraag van de Internationale Vereeniging voor de Suikerstatistiek.

Dr. Gustav Mikusch te Weenen zendt ons onderstaand overzicht van
de Internationale Vereeniging voor

de Suikerstatistiek:

Aantal

Bebouwde oppervlakte

werkende

Aantal

± in procenten ten op.

fabrieken

ant-
woorden

ziclitevanhetvorigjaar

1935136

1934/35

1935,36

1

1934135

Duitschiand …………………..
211
210
211
361.712
347.567
+

4.07
114
113
114
145.414 144.443
+

0.67
7
7 7
43.621
49.762

12.34
Hongarije ……………………
12
12
12
37.000
37.712

1.89

Tsjecho.Slowakije

……………..


Oostenrijk

……………………

J
oego-Slavië

1)

……………….

13

..

13
13
35.300
34.000
+

3.82
Roemenië ……………………..
4
4
4
21.840
17.900
+
22.01
lersche

Vrijstaat

………………
35 36
35
45.760 48.017

4.70
51
51
51
85.000 84.853
+

0.17
Polen ……………………….
61
63
61
112.000
111.989
+

0.01

België

………………………
Italië

………………………

9 9
43.500
42.800
4.

1.64
Denemarken

…………………9
Zweden ……………………..
19

.

19
19
49.850
50.571

1.43
Turkije (Europ. en Aziat.)
.4
4 4
23.177
28.942

19.92

Totaal

………540

541

540

1.004.174

998.556

+

0.56

‘)
Ontbreekt.

48

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29,
Mei 1935

ten aan middelen van den Staat ter dekking van

‘het, ook bij verkregen volmachten, toch niet dadelijk
weg te werken ‘begrootingsdeficit, ‘het deficit der
spoorwegen en de uitgaven in verband ‘met de defen-

sie. Opmerkelijk was onder deze omstandig:heden het

succes bij de plaatsing van Frs. 1.5 inill’ioen 4.5 pOt
ohli.gatiés ten laste der posterijen’, welke ‘leening vele malen overteekend werd.

Goudverschuivingen bij enkele Europeesche cir-

culatiebanken.

Sinds ‘den aanvang van het jaar ‘hdbben de landen

van het ‘goudblok, in verschillende ‘mate en, niet alle

tegelijkertijd, onder den invloed gestaan van liet wan-

trouwen in hare valuta: Dit heeft tot gevolg gehad
dat sich goudverschuivin’gen lheibben voorgedaan,

welke wij in het volgend overzicht. tot uitdrukking

brengen.

Toeneming (+) of afneming'(_) goud. en deviezenvoorraad

Verandering
in
De Nederi.
Bank
in miii. gid.

Banque Nat.
de Beigique
in miii.
Beiga’s
1)
in miii. Frs.

Nation. Bank
van Zwitser-
iand

in miii.
Zw. Frs.

le
w.
Febr.
2e31


+

7

7
3e

,,

,,

4,3

4
+
149

16
4
e31

11

4
+157

2

Mrt.
le


+422

5
2e
‘-
-45
+

6
-2
3e
+

1,5

157
+
29

16
4e


70
+
38

60
le

April

33
+
340
2)

590

118
2e
-105,4
+
232
-574

140
3e

11,8
+
40

360

54
4e

,,

,,

19,3
+
60

128

34
le

Mei
+

2,1
+
38

305

26
2e
+

.0,6
+
47

346
– 79
3e

0,1
+
85

449

58
4e
+

7,5

+
149
5e

,,

,,

6,6

Exclusief deviezen portefeuille.
ilerschattiug goudvoorraad op nieuwe pariteiten voorts in millioenen Belga’s van nieuwe pariteit..

Tot de laatste weëk van Maart zien wij een
aan-

houdende vermindering van ‘den goudvoorraad bij de
Zw’itsersche Nationale Bank en bij ‘de Belgische Na-
tionale Bank. Daartegenover staat een toeneming van
den goud- en deviezenvoorraad bij de Banque de
France, “teïwij1 bij De Nederlandsche Bank weinilg

veranderingen plaats, vinden.
Na de devaluatie van de Belga evenwel richt ‘de
•goudvraa.g uich op Nederland, Zwitserland en than
ook op Frankrijk. Z’ooals bekend, werd de aanval op
den Gulden afgeslagen en vindt sedert einde ipril
weer eenige goudtoevloeiing naar De Nederlancl’sc’he
Bank plaats. In Zwitserland ed.hter houdt de onttrek-

king van goud, zij, het in mindere mate dan in ‘het
begin van April, aan. Dit als gevolg van de intrin-
siek awakkere positie, welke de Zwitsersehe valuta
inneemt, op grond van de constellatie van het bank-

wezen en de vrees voor ‘een eventueele aannem’ing

van het crisis-initiatiefontwerp.
1)

Terwijl ‘de gou’dvoorraad (in onze ta’bel exclusief
de deviezenvoorraad) ‘bij de Bel’gisdhe Nationale Bank

na de devaluatie, ook wanneer men rekening ihoudt

met de herwaardeerin’g op Beig’a’s van lager goud-
gehalte, sterk ‘toeneemt, riet men ‘hans eerst den aan-val op ‘den Fran’schen Franc, welke juist in de laatste

weken grootere afmetingen aanneemt.
2)

Zie E.-S.B. van 22 Mei 1935, pag. 463.
Zie dit nummer, pag. 481.

De agrarische politiek van Engeland.

Ondanks de omstandigheid, dat Engeland voor zijn

voedingsmiddelen grootendeels op het buitenland is

aangewezen, heeft de crisis ook daar niet nagelaten

zijn invloed te doen gelden op de aanwezige land-

bouwbedrijven. Evenals elders het geval was, vreesde

men ook in Engeland, dat de landbouw vernietigd

zou worden door de lage wereldmarktprijzen. De ver-
plaatsing van de plattelaudsbevolking naar de steden,

welke vanaf 1926 reeds had plaats gevonden, zou zich

waarschijnlijk door de ernstige crisis nog accentuee-ren, wat u’iteraard,
‘bij
‘de reeds ‘groote werkloosheid

in de steden, niet gewenscht was. De Engelsche Re-
geering heeft zich daarom genoodzaakt gezien in te

grijpen. Dat invoerbelemmeringen alleen niet vol-
doende waren om den landbouw weer gezond ‘te maken

heeft men direct begrepen; vandaar dan ook dat men
reeds spoedig pogingen heeft aangewend om de pro-ductie en distributie te organiseeren. Dit
blijkt
uit de
,,Agricultural Ma]keting Act” van 1931, welke het

mogelijk ‘heeft gemaakt, dat producenten den afzet
van ‘hun product 201f regelen. Slaan de producenten
niet zelf ‘de hand ‘aan den ploeg, ‘dan kunnen de af-

zetvoorwaarden ook geregeld worden door ,,reorgani-
sation comm’is’sions”, ‘die door de ‘Overheid worden
aangesteld. De getroffen regelingen, ‘die de goedkeu-

ring vlin het Parlement noodig hebben, kunnen bin-
•den’d worden verklaard voor alle producenten van

het betreffende product, wanneer een voldoende meer-
deriheid van ‘dezen met de voorste’llen’heeftin’gestem.d.
De Midiand-Bank geeft in haar ,,Monthly Review”

van Februari-Maart jl., een overzicht van de markt-regelingen die zijn getroffen en van die, welke zich
nog in voorbereiding bevinden.

Aanvankelijk had de bovengenoemde wet weinig re-
sultaat, doordat de invoer van landbouwproducten

vrij bleef. Toen bij een tweede wet, de ,,Agricultural Marketing Act” van 1933, hierin verandering kwam, ontstond er voor de producenten en verwerkende in-
dustrieën meer aanleiding om zelf stappen te doen.
1-let gevolg is dan ook, dat er thans reeds voor zes
producten regelingen tot stand zijn gekomen, terwijl

er voor enkele andere producten ‘regelingen in voor-
bereiding zijn.

l-Iet product, waarvoor reeds eenige jaren een rege-
ling bestaat is
hop.
Samenwerking was hier betrek-
kelijk gemakkelijk door het kleine aantal hopverbou-
wers, zoowel als Ihopverwerkers: de brouwerijen. Hier

AANVOEREN in
,ton8
van
1000 KG.

Rotterdam

.
Amsterdam

Totaal

Artikelen
1
91
2
5 Mej
Sedert
Overeenk.
1
91
2
5
Mei
Sedert
Overeenk.

1935

1934
1935
1Jan.
1935
tijdvak
1934
1935
1Jan.
1935
tijdvak
1934
.

18.53
2

394.918 521.669

4.057
398.975
542.078
1.613
108.692
203.218

281
12.757
.108.973 215.975
Tarwe

……………….
Rogge

………………
Boekweit……………

330
9.760
9.931′


.


.

9.760
.
.9.931
….
8.966
302.659
402.218

52.178 98.058 354.837 500.276 2.066
145.630 160.154

17.404
26.237
163.034
186.391
2.440 56.004 62.855

1.460

20.409

……

1.853
57.464 64.708

Mais ……………….

1.481
.

61.225
109.971

207.279 118.796
268.504 228.767

Gerst

……………..
Haver

……………..

1.859
11.800
40.757


25
11.800
40.782
Lijnzaad

‘.’
…………..
Lijnkoek ……………
122
7.444
7.925
23
2.507
1.203 9.951
9.128
Tarwemeel

………….
Andere meelsoorten
728
12.513
23.822
.

170
1.339 2.657
13.852
26.472

29
Mei
1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

483

wordt het algemeene systeem gevolgd, dat een ,,Mar-

keting Boa.rd” cle
afzet
regelt. . bij hop geschie1t het

voo, dat de verkoop gecentraliseerd wordt door den

Board; bij melk, dat de betreffende Board de prijzen
vaststelt en alle betalingen door de consumenten aan
tien ,,Bo-ard” geschieden; -terwijl elders, ‘aooais b.v. hij

-aardappelen, de Board enkel de prijzen vaststelt.

De brouwers nemen op zich een bepaald deel van
cle Engelsdhe hop-productie te verwerken, terwijl de

fabrikanten van bacon, -vereenigd in den ,,Bacon

Board”, in overleg met de organisatie van de telers
van voor -bacou bestemde varkens, den ,,Pig Board”,

niet alleen de
prijzen,
maar ook de af te nemen hoe-

veelheden vaststellen. Wat den invoer van bacon be-
treft, en hetzelfde geldt voor aardappelen, deze wordt

afhankelijk gesteld van de eigen productie. Bij melk
deed zich de moeilijkheid voor, dat bepaalde distric-
ten bij den verkoop aangewezen waren op de verwer-

kende industrieën, terwijl andere gebieden hun melk

tegen hoogere
prijzen
van de hand konden doen. Om hieraan tegemoet te komen is Engeland nu verdeeld
in elf districten. Voor elk district wordt één prijs

vastgesteld, welke aan alle producenten wordt betaald,

onafhankelijk van cle bestemming van de melk, ter-
wijl er daarenboven nog een compensatie plaats vindt
tusschen de districten. –
Ook kon de invoer van melk en melkproducten niet

zoo gemakkelijk beperkt worden, als die van bacon en
aardappelen, doordat de Dominions, die belangrijke

hoeveelheden melkproducten in Engeland invoerden,
hij het Verdrag van Ottawa verschillende toezeggin-

gen hadden gekregen, waarbij invoerbeperking tegen-
over -die landen grootendeels werden opgheven.
Bij de regeling van den afzet van eieren is niet
enkel gedacht aan de prijzen. In de allereerste plaats
toch wil men er voor zorgen, dat de groote bevol-
kingscentra voldoende hoeveelheden eieren kunnen
krijgen -van uniforme kwaliteit. De regeling ten aan-

zien van de eieren is nog niet volledig doorgevoerd; geleidelijk tracht men het einddoel te bereiken, daar
onmiddellijke maatregelen weinig resultaat zullen op-
-1e-veren door het groot aantal -kippenhouders. Wat be-
treft het pluimvee zelf, moest men nog voorzichtiger
te werk gaan, door de eigenschap van de Engelsche
kippenhouders, om meer aandacht aan de eierenpro-
ductie te besteden dan aan den afzet van pluimvee
voor den slacht. –
Bovendien zijn nog regelingen voor andere pro-
du.cten in voorbereiding, zoo bv. voor fruit, slachtvee

en Schotsche frambozen.
Ondanks de vele moeilijkheden, die zich bij de uit-
voering v-oord-oen, is toch- ibereikt, dat -de prijsdaling
tot stand is gekomen en voor verschillende producten
plaats heeft gemaakt voor een prijsstijging. Dit laat-

ste met het nadeelige gevolg, dat b.v. de vraag naar
bacon sterk is afgenomen, terwijl de vraag naar melk
nog steeds zeer gering is.
Maar aan den anderen kant is ook bereikt, dat het
aandeel, dat Engeland zelf heeft in de voorziening in
voedingsmiddelen, belangrijk is toegenomen en dat de
prijsdaling van een groot aantal Engelsche landbouw-
))roducten onafhankelijk is geworden van de bewe- ging der wereldmarktprijzen, als gevolg van de -be-
schermingsmaatregelen en de organisatie van de bin-
nenlandsche markt, zooals die hierbo
en is beschreven.
K. P.

ONTVANGEN BOEKEN.
Kerk en maatschappij in verleden en heden
door
Dr. J. 0. Rullmann en Dr. J. A. Nedexhraigt.
(Amsterdam 1934; N.V. Uitgevers-Maatschappij
– Enum).
Een -beknop-t christelijk encyclopaedisch hand-boek. Vol’
-gens den samensteller is tegen groote versnippering ge-
waakt. Als systeem zijn samenvattende artikeltjes gegeven.

Arbeidsorganisa.tie, Technocratie, Welvaart
door E. H. F: van der Lely. (Assen 1933; Van Gorcum
& Oomp. N.V. Prijs
f
2,25).

STATISTIEKEN.
BANKDISCONTO’S.
N d Disc Wissels
4 16 Mei’35
Lissabon

•… 5

13Dec.’34

BeLBinn.Eff.44
1Vrsch.
16Mei’35
Londen ……
230 Juni’32
in R.C.
44
16Mei ’35
Madrid ……54
6Nov.’34
Athene ……….
7

140ct.
1
38
N.-YorkF.R.B. 141
Feb.’34
Batavia ……….
34
1Nov.’34
Oslo

……..
34 22Mei’33
Belgrado

……..
5
1 Febr. ’35
Parijs

……
628 Mei
1351

Berlijn

……….
4 22 Sept.’32
Praag

……
3425 Jan.’33
Boekarest ……..
44 15Dec.’34
Pretoria

•…
3415Mei’33
Brussel ……….
2
16Mei’35
Rome …….. 34
25Mrt.’35
Budapest ……..
44 17Oct.’32
Stockholm

.. 24
1Dec.’33
Calcutta

……..
34
16Feb.’33
Tokio

. . .
.3.65

2 Juli’33
Dantzig

……..
6

1Mei ’35
Weenen ……
4 23 Febr.’35
ffelsingfors ……
4

3 Dec.’34
Warschau…. 5
26 Oct. ’33
Kopenhagen
24

1 Dec.’33
Zwits. Nat. Bk. 21
3 Mei’35
‘) 23 Mei 1935.. .3; 25 Mei 1935…4.
OPEN MARKT.

1935
1934 1933
1914

25Mei
20125
13118
6111
22126
22(27
20124
Mei Mei
Mei
Mei Mei
Juli

Amsterdam
Partic.disc.
2
5
8
2L12-3
1
1
2
3
14-3
3
14
3314-4
1
1,
2
!is-1
1
/ii/
218-3
31/_811
Prolong.
2314
2-314
2-
3
14
3-4
1
2
214-(4
Londen Dageld.
. .
1
1I
1
12-1
1
12
-1

1
13.1
2)
14.1
1
14-1
18(g2
Partic.disc.
2
1_
5
1
9J_51
°/is

Is
°/is-/s)
18-116
7135_113
4114..814
Berlijn
Daggeld…
21123
212-3
3118 311
4
J1
4

4.5114
41
14
51
12

Maandgeld
2
3
14-3
2314-3
3.14
3
1
/8_
1
/3
4’/2-6
4I2-6

Part, disc.
3
3
3
3’js-‘/
3!8
318
2
1
18.
1
13
Warenw.
. .
4
1
1
4.11
4

4_1J
4
4_i(
4

4_11
3

4_11

Nea, York
Dageld i)
11
4

31
4

31
4

114
1
1
I
3
1-2
1
1,
Partic.disc.
1
18
3
/18
1
18

116
1i6
1,6
11
4

31
4


I)
Koers van 24 Mei en daaraan voorafgaande weken t(m. Vrijdag.
3)
Koers van
7111
Mei.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavla

York5)
5)
5)

9
5)
1)

21 Mei

1935
1.477/
7.26
59.40 9.734
24.994
100I1
22

,,

1935
1.47
151,
6

7.25y,
59.45
9.744 25.014
10031
8

23

,,

1935
1.48
7.30%
59.524 9.744
25.03
10081
38

24

,,

1935
1.4831
7.31k
59.65
9.754
25.06
1008/
16

25

,,

1935
1.48i1
7.33h
59.70
9.744
25.19
100’j,
27

,,

1935
1.48
3
18
7.33
59.65
9.744
25.35
100s/
Laagste d.w
1
)
1.4711
8

7.24h
59.35
9.724
24.95
99
Hoogste d.wl)
1.483.
7.35
59.70 9.754
25.35
10081,
Muntpariteit
2.4878
12.1071
59.263
9.747
34.592
100

Data
srzd
Weenen
Praa5
Bo:ka-
Mjlaan Madrid

21 Mei

1935
47.77

6.15
1.48
12.16
20.164
22

1935
47.79

6.15
1.474
12.174
20.174
23

1935
47.82

6.15
1.48
12.20
20.19
24

1935
47.87

6.18
1.48
12.20
20.21
25

1935
47.84

8.174
1.48


27

1935
47.84

6.184
1.48
12.20
20.20
Laagste d.w
1
)
47.70

6.124
1.41
12.124
20.10
Hoogste d.w
1
)
47.90
28.-
6.20
1.50 12.25
20.30
Muntpariteit
1

48.003
1

35.007
7.3711.488
13.094
48.52

D t
a a
Stock- Kopen-
o
1 °
Hel-
Buenos-
Mon-
holm
‘.1
hagen’.)
!f
Aires’)
treal’)

21 Mei

1935
37.50 32.45
36.55 3.23
381
1.48
22

,,

1935
37.40 32.40
36.45
3.21
38y
4

1.48
23

,,

1935
37.65
32.624 36.70 3.214
381,
1.484
24

,,

1935
37.70
32.674
36.75
3.21
3834
1.48j.
25

,,

1935
37.85 32.75
36.90
3.23
39
,
18
1.48h
27

,,

1935
37.90
32.90
36.95 3.24
39
1.48k
Laagste d.w
1
)1
37.15 32.10 36.20
3.15
37
1.4734

Hoogste d.wl)
38.15
33.-
37.20
3.274
39Y,
1.49
Muntpariteit
66.671
66.671
66.671
6.266
95s,.

2.4878

Noteerine te
Amsterdam.
•)
Not, te
otterdam.
1)
Part.
oosave.
In ‘t lsfe of 2de No. van iedere maand komt een ovèi’zicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

Da a
1
Londen
(
per £) Parijs

1
($p.
lOOfr.)

Berlijn
($p. 100
Mk.)
1 Amsterdam
($p.
100
gld.)
21 Mei

1935
4,907,,
6,58/,
40,20
67,62
22

1935
4,921/
8

6,5851
40,23

67,60
23

1935
4,92y,
6,58s1,
40,25
67,61
24

1935
4,97
6,588/,
40,25 67,56
25

1935
4,94y,
ti,58
40,30
87,56
27

,,

1935
4,94
6,583/,
40,27 67,58

28 Mei

1934
5,09
6,60k
39,25
67,81
Muntparit.eit..
4,86
3,9081,
23.81k
40a6

.

STATISTISCH OVERZICI-!

.

GRANEN EN ZADEN
TUINBOUWARTIKELEN
VLEESCH

8’R0W1
ROGGE
MAIS
GERST
K.G.
LIJNZAAD
(LoosduiIen)
RUND-
VLEESCH VLEESCH
PIati loco
K.G. Bahia
Blanca loco
La Plata
loco
La P!ta
La Plata
loco
BLOEM-

KASKOM-
DE
(versch)
versc
Amsterdam
RdarnjA’darn
per
R’damiA’darn
R’dar.’1aii
per

.

.

KOOL

KOMMERS
le soort

le soort

le soort 5)
perlOoKO.
per 100 K.G.
per 100 K.G.

K.G.

per2000K.G.

100 st.
5)

P. 100 St. 5)

l

lOOKrop
Rotterdam Rotterdam
3)

fi.
%
fi.
0
10
f1. o!
o

f1.
O!o
fi.
°!o
f
/o
f
%
f
Oj
f
QJ
f
°Io
1925
17,20
100,0 13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0


1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
834
36050
77,9


1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
– –
1928
13,47
5

78,3
13,15
100.6
226,00
7,7
22850
96,8
363,00
78,5 26,47
100,0
23,08
100,0
5,83
100,0
93,
100,- 77,50 100,-
1929
12,25
71,2
10,87
6

83,2
204,00
88,1 179,75
76,2
419,25
906
26,32 99,4
23,83
103,3
7,60
130,3
1

96,40
103,7
93,12
5

120,2
1930
9,61e
5,3
6,22 47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
16,32
61,7
18,28
79,2
3,51
60,2108,
116,1
72,90
94,1
1931
5,55
32
4.55
34,8
84,50
345
107,25
45,4 187,00
40,4
18,49
69,9
16,89
73,2
4,33
74,3
88,
94,6

61,9
1932
5,22
5

30,4 4,62
6

35,4 77,25
33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
16,71
63,1
11,87
51,4
3,57
61,2
61,
65,6
37,50
48,4
1933
5,02
5

29,2
3,55
27,2
68,50
29,6 70,00
30,0 148.00
32,0
14,47
54,7
9,96 43,2
1,86
31,9
2,
55,9
49,50
63,9
1934
3,67
5

21,4 3,32
25,4
70,75
30,6
75,75
32,1
142,50
30,8
11,72
44,3 8,78 38,0
2,52
43,2 61,50
66,1
46,65
60,2

Jan,

1933
4,95
28,8 3,75
28,7
73,00
31,5
75,25
31,9
136,50
29,5
50,50
54;3 44,75 57,7
lebr.

,,
4,775
27,8
3,7C
28,3
71,00
30,7 74,75
31,7
130,25
28,2

49,25
53,0
45,-

58,1
Maart

,,
5,05
29,4
382
5

29,3 73,50 31,7 76,25 32,3
130,50
28,2
46,50
50,0 46,

59,4
April

,,
5,15
29,9
3,75 28,7
72,75
31,4 71,25 30,2
129,50
28,0
14,62
55,2
13,59
58,9
.3,27
56,1
49,50
53,2
48,25
62,3
Mei
5,40
31,4
3,775

28,9
70,50 30,5
73,25
31,0
146,75
31,7
14,32
54,1
10,74
46,5
1,51
25,9 52,25
56,2

63,2
Juni
5,25
30,5
3,55
27,2
66,00
28,5
75,75
32,1
163,25
35,3
5,56
24,1
0,81
13,9
51,25
55,1
48,-
61,9
Juli

,
5,82
33,9
3,85
29,4
64,25
27,8
78,00
33,1
176,25
38,1
49,25
53,0
48,50 62,6
Aug.
5,30
30,8
3,55 27,2
61,25
26,5
67.75 28,7
161,58
34,9
49,-
52,7
49,25
63,5
Sept.
4,95
28,8
3,475

26.6
61,00
26,3
65,25
27,6
159,00
34,4 50,25
54,0
54,-
69,7
Oct.

,,
4,40
25,6
3,-
22,9
60,25
26,0
63,50
27,0
141,25
30,5

————————–
————————–

56,25
60,5
54,25
70,0
Nov.
4,55 26,5
2,95
22,6
74,50
32,2 60,00
25,4
147,25
31,8

—————————

59,50
64,0
54,375

70,2
Dec.
4,57
26,6

3,30
25,3 73,50 31,7 59,25
25,1
154,50
33,4 60,75
65,3
53,50 69,0

Jan.

1934
4,75
27,6
3,10
23,7
65,25 28,2 58,00
24,6
144,25
31,2—-


62,50
67,2
53,75
69,4
Febr .,,
3,40
19,8
2,77e
21,2
65,25 28,2
58,50 24,8
133,00
28,8—-


63,-
67,7
53,50
69.0
Maart

,,
3,25
18,9
2,72
5

20,8
70,75 30,6
58,75
24,9
132,00
28,5
– .
61,75 66,4 50,50
65,2
April
3,20
18,6
2,70
5

20,7
70,50
30,5 56,75
24,0
136,50
29,5
17,03
64,3
12,20—-


—-

—-

52,9
4,61 79,1
63,50 68,3 49,125
63,4
Mei

,,
3,32
19,2
2,876
21,9
62,00 26,8 63,00
26,7
154,50
33,4
12,77
48,2
11,20—-


—-

48,5
2,09 35,8
65,75
70,7
47,50
61,3
Juni
3,67
21,4 3,17
5

24,3
65,00
28,1
74,75
31,7
156,50
33,8
5,35
20,2
2,93—-
—-——–
—-

—-

12,7
0,85
14,6
63,25
68,0 43,75
56,5
Juli

,,
3.80
22,1
3,30 25,3
71,50 30,9 78,75
33,4
151,25
32,7


—-—-

63,-
67,7 48,62
5

57,6
Aug.
4,375
25,4
4,27
5

32,7
83,25
36,0
93,50 39,6
159,25
34,4


—-—-

63,95
68,8 43,30
55,9
Sept.

,
4,-
23,3
4,15
31,7
77,25
33,4
93,25
39,5
145,50
31,5
63,55
68,3 42,62
5

55,0
Oct.
3,50
20,3
3,70
28,3
69,50
30,0 93,50
39,6
135,25
29,2
60,70
65,3
42,l2
54,4
Nov.
3,50
20,3
3,45
26,4
71,25
30,8 89,25
37,8
127,75
27,6
13,75
57,8 44,50
57,4
Dec.
3,45
20,1
3,55
27,2
76,25 32,9 91,00
38,6
134,00
29,0—–

53,15
57,2 44,65
57,6

Jan.

1935
3,30
19,2
3,52
27,0
74,25
32,1
89,25
37,8
137,25
29,7

—————–
—–

—–

53,62
57,7
45,62′
58,9
Febr.
3,20
18,6
3,375

25,8
68,00
29,4
71,25
30.2 124,25 26,9
—–

51,90
55,8 47,55
61,4
Maart
3,20
18,6
3,0fl
23,5
67,75
29,3
64,00
27,1
120,50
26,1
51,40 55,3 51,20
66,1
April
4,07
5

23,7
2,95 22,6 70,75 30,6 66,75 28,0
125,00
27,0
10,81
40,8
11,21
48,6
3,27
56,1
51,925
55,8
50,25
64,8
6 Mei6)
4,10 23,8
2,80
21,4
62,00
26,8
65,00 27,5
123,50
26,7
9,92
37,5
8,53
37,0
2,11
36,2

51,-7)
54,8
50,_7)

64,5
13

,,
4,-
23,3
2,75 21,0
58,50
25,3
64,50 27,3
123,50
26,7
7,70
29,1
8,79
38,1
2,64
45,3

51,-
8
)
54,8
50,-
8
)
64,5
20

,,

,,
4,05
23,5
2,95 22,6
60,00
25,9
68.00
28,8
126,50
27,4
10,90
41,2
7,69
33,3
3,27
56,1

51,-9)
54,8
48,50e) 62,6
27
4,05
23,5 3,05
23,3
59,00
25,5 71,00
30,1
128,50
27,8
11,17
42,2
6,97
30,2
2,92
1
50,1

.51,_
10

54,8
48,-‘
0
)
61,9
1)
Men zie voor
de
toelichting
op
dezen
Staat
de nos.
van
8, 15
Aug. 1928,
25 Febr.
1931
en
IS
Febr.
1933.
)
Tot Jan.
1931
Hard
Winter
No. 2.
van Jan.
1931 te
16 Dec. 1929
tot 26 Mei
1930
7415 K.G.
Hongaarsche
vanaf
26
Mei 1930
tot 23 Mei 1932
74 K.G.
Zuid-Russische;
van 23
Mei 1932
tot 2
Oct. 1933
No.
2 Canada.
4)
Te
Canada.Vanlg
Sept.’32
tot
24Juli ‘3362163 K.O.
Z.-Russ.
)
Dejaargemiddelden
zijn berekend
uit de
gcmiddelde
prijzen
van
April,Mei
en
Junivan
het
betreffende
jaag

MINERALEN TEXTIELGOEDEREN

.
DIVERSEN
STEENKOLEN
Westfaalsche/
PETROLEUM
BENZINE
,
KATOEN
WOL WOL
gekamde
KOE.
KALK-
Hollandsche
Mid. Contin.
Crude
Gulf exp.
AuStralische,
HUIDEN
SALPETER
Middling
locoprijzen
F.
0.
F.
Sakella-
0. F.
No.
1
bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
t(m 33.9
64166
0

$cts. per
Mero6”a

‘v
‘radford CroasbredCofo-
nial Carded,
Gaaf, open
kop
Gfd. per
100
K.G.
R’damjA’dam
S.
g.
per barrel
U.S.
gallon
New-York
rides
.

o.nira
Liverpool
loco
e

Ib
p

r

.
50’S Av.
loco
57-61 pnd.
netto
per
1000
K.G.
per Ib.
Liverpool
Bradfordper Ib.

II.
°Io
$
01
Sets.
O/o
8
cts.
,O!o
pence
O/

pence
O/o
pence
°lo
pence
O/
fi
O/
f1.
Ole
1925 10,80
100,0
1.68
100,0
14,86
100,-
23,25
100,0
29,27
100,-
9,35
100,-
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
1926
17,90 165,7
1.89
112,5
13,65
91,9
17,55
.75,5
16,24
55,5
6,30
67,4
47,25 85,9 24,75
83,9 28,46 82,0
11,61
96,8
1927
11,25
104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
,,75,3
16,78
57,3
7,27
77,8 48,50 88,2
26,50 89,8 40,43
116,5
11,48
95,7
1928
10,10
93,5
1.20
71,4
9,98
67,2 20,00
.86,0
19,21
65,6
7,51
80,4
51,50 93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
1929 11,40 105,6
1.23
73,2
10,-
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2 6,59 70,5
39,-
70,9
25,25
85,6
32,25 92,9
10,60
88,3
1930 11,35
105,1
1.12
66,7 8,77 59,0
13,55
58,3
12,-
41,0
3,92
41,9
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,0
1931
10,05
93,1
0.58
34,5
5,04
33.9
8,60 37,0
7,33
25,0
3,08
33,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
1932
8,01)
74,1 0.81
48,2
4,50 30,3
6,45
27,7
5,21
17,8 3,11
33,3
16,00
29,1
8,50
28,8
11,15
32,1
6,15
51,3
1933
7,00 64,8
0.45 26,8
3,61
24,3
6,75 29,0 5,13
17,5
2,78 29,7
19,25
35,0
9,50 32,2
13,26
38,2
6,18
51,5
1934
6,20 57,4
0.63
37,5
2,88
19,4
7,35
31,6
5,32
18,2
2,68
28,7
19,25
35,0
10,25
34,7
12,07
34,8
6,11
50,9

Jan.

1933
7,05 65,3
0.53
31,5 4,16 28,0
6,15
26,5
5,13
17,5
2,95 31,6
15,75
28,6
8,25
28,0
11,50
33,1
6,30 52,6
Febr.,,
7,20
66,7 0.38 22,6 3,97 26,7
6,10
26,2
4,98
17,0
2,78 29,7
15,50
28,2
8,25
28,0
10,38
29,9
6,40 53,3
Maart

,,
7,25
67,1
0.38
22,6 3,87
6

26,1
6,40
27,5
4,97
17,0
2,77 29,6
15,25
27,7 7,75 26,3
10,75
31,0 6,40 53,3

A
pril

,,
7,25
67,1
0.37
22,0
3,67
24,7
6,65
.28,6 5,18
17,7
2,68
28,7
15,75
28,6
7,75 26,3
11,25
32,4
6,40
53,3
ei
7,15
66,2
0.23
6

14,0
2,95
19,9
7,30 31,4
5,60
19,1
3,07 32,8
17,00
30,9
8,25
28,0
12,25
35,3 6,40 53.3
Juni

,,
7,15 66,2
0.25
5

15,2
3,02 20,3
7,85
33,8 5,85
20,0
3,25
34,8
18,50
33,6
9,00
30,5
15,75
45,4
6,40 53,3
Juli

,, 7,05 65,3
0.41
24,4
3,33
22,4 7,60
‘32,7
5,76
19,7
3,20
34,2
20,75
37,7
9,75
33,1
16,-
45,1
6,40 53,3
Aug.

,
6,95
64,4
0.37
22,0
3,37
22,7
6,90
f
29,7
5,39
18,4 2,91
31,1
20,75
37,7
9,75
33,1
14,75
42,5
5,80
48,3
Sept.

,,
6,85
63,4
0.52
31,0
3,50 23,6
6,60
28,4
4,70
16,1
2,54
27,2
21,50
39,1
10,50
35,6
15,13
44,1
5,85
48,8
Oct.
6,60
61,1
0.66
39,3 4,04 27,2
6,40
27,5
4,55
15,5
2,48
26,5 20,75 37,7
10,75
36,4
14,50
41,8
5,90 49,2
Nov.

,,
6,75 62,5
0.66
39,3
3,72
25,0
6,25
26,9 4,63
15,8
1 6,
2,39 25,6
23,75
43,2
12,00
40,7
13,38
38,6 5,95
49,6
Dec.
6,95
64,4
0.67
39,9
3,75
25,2
6,50
28,0
4,89
2,38 25,5
25,00
45,5
13,25
44,9
13,50
38,9
6,-
50,0

Jan.

1934
6,65
61,6
0.66 39,3 3,74 25,2
7,10
30,5
5,47
18,7
2,59
27,7
27,00
49,1
14,75
50,0
13,-
37,5
6,15
51,3
Febr.

,,
6,30
58,3
0.64
38,1
3,25
21,9 7,50
32,3
5,64
19,3
2,68
28,7
23,75
43,2
12,75
43,2
13,
37,5
6,20
51,7
Maart

,,
6,25 57,9
0.63 37,5
3,05
20,5
7,40
31,8
5,50
18,8
2,76 29,5
23,25
42,3
11.75
39,8
12,50
36,0
6,25
52,1
April

,,
6,30
58,3
0.62
36,9
2,795
18,8
6,95
29,9
5,37
18,3
2,50
26,7
23,00
41,8
11,50
39,0
12,-
34,6 6,30
52,6
Mei

,,
6,25
57,9
0.62
36,9
2,88
19,4
6,80 ¶
29,2
5,20
17,8
2,48 26,5
21,00
382
10,50
35,6
11,88
34,2 6,30
52,6
Juni

,,
6.15
56,9
0.62
36,9
2,83
19,0
7,15 30,8
5,23
17,9
2,77
29,6
19,00
34,5
9,50
32.2
11,50
33,1
6,30
52.6
Juli
6,15
56,9 0.62
36,9
2,68
18,0
7,55 .32,5
5,22
17,8
2,83
30,3
17,00
30,9
9,00
30,5
11,50
33,1
6,30
52,6
Aug.

,,
6,15 56,9
0.62
36,9
2,68
18,0
7,85

1
34,0
5,32
18,2
2,85 30,5
16,00
29,1
8,50
28,8
11,75
33,9
5,80
48,3
Sept.

»
6,00 55,6
0.62
36,9 2,74
18,4
7,70
33,1
5,06
17,3
2,71
29,0
15,00
27,3
8,50
28,8
12,-
34,6
5,85
48,8
Oct.
6,00 55,6
0.62
36,9
2,60
17,5
7,40
‘31,8
4,93
16,8
2,57 27,5
15,00
27,3
8,50
28,8
12,50
36,0 5,90
49,2
Nov.
6,10
55,5
0.62
36,9
2,53
17,0
7,40
31,8
5,42
18,5
2,67
28,6
15,00
27,3
8,75
29,7
12,-
34,6 5,95
49,6
Dec.
6,05 56,0
0.62
36,9
2,76
18,6
7,50
‘32,3
5,43
18,5
2,77
29,6
14,50
26,4
8,50
28,8
11,25
32,4
6,05
50,4

Jan.

1935
6,05
56,0
0.625
37,2
2,97
5

20,0 7,55 32,5 5,38
18,4
2,99
32,0
14,75
26,8
8,25
28,0
10,75
31,0 6,15 51,3
Febr.

,,
6,05
56,0 0.625 37,2
2,75
18,5
7.50
‘32,3
5,24
11,9
3,-
32,1
14,00
25,5 7,75 26,3
10,50
30,3 6,20
51,7
Maart

,,
5,90
54,6 0.62
36,9
2,74
18,4
6,80
29,2 4,85
16,6
2,79
29,8
13,75
25,0
7,50
25,4
10,25
29,5 6,25
52,1
April

,, ‘
6,00 55,6 0.63
37,5
2,99
20,1
7,05 30,3
4,89
16,7
2,89
30,9
14,75
26,8
8,00
27,1
10,75
31,0
6,30
52,6

6 Me1
2
)
6,00
55.6 0.62
36,9
2,95
3
)
19,9
7,15 30,8
4,937)
16,8
3,04
7
)
32,5
15,50″)
28,2
8,2511)
28,0
11,75
16

33,9
6,30
52,6
13

»
6,00 55,6
0.62
36,9 2,95
4
)
19,9
7,25 31,2
4,935)
16,8
3,04
8
) 32,5
16,00″)
29,1
8,50″)
28,8
6,30 52.6
20

,,
605
56,0
0,62
36,9
3,-‘)
20,2
7,30 31,4
4,979)
17,0
3,
1
0)
33,2
16,25
13
)
29,5
8,5015)
28,8 6,30 52,6
27

.,
6,10
56,5
1

0.63
37,5
3,_6)

20,21 7,40
1

31,8
5,07
10
)
17,3
3,16
10
)
33,8
16,25
14
)1
29,5
8,50
14
)
28,8
5)
Jaar- en inaandgeun.
5)
18 Mei.
6)
25Mei.
7
)1
afger,
op
Mei.
9
)
1
/8
pence.
8 Mei. 0)
2)
Daar
15 Mei. de beurs
15)
22Mei.
te
11)

Londen
2 Mei.
12)

op 6Mei
9Mei.
13

16Mei.
gesloten
54)
was,
zijn
23 Mei.
11)
7
de Londensche
Mei.
16)
14Mei.
noteeringen
17)

van
21 Mei.
3 Mci
genomen.
3)

4Mei.
4
)
11 Me

N GROOTHANDELSPRIJZEN’)

ZUIVEL EN EIEREN
METALEN

BOTER
BOTER

p.K.G.
Eer
EIEREN
KOPER
LOOD
TIN
IJZER
Cleveland
GIETERIJ- ZINK
GOUD
ZILVER
perK.G.
I-Ieff
4t

maar
cm. no
.
an aar
1.

rizen
Loco rizen
Foundr

Locoprijzen
cach
cas
Leeuwar-
Fabrieks-
Eiermijn
Locoprijzen
0
Idn
Londnper
No 3 f
oj
III) p.
Londen Londen
Londen per
derConirn.
Noteering
Zuivel-
Centr

kaas
kI. m/merk
Roermond
p. 100 st.
Londen
per Eng. ton
er En

ton
.
En

ton
Middlesb
Eng. t. Lo.b.
Antwerpen
per
Eng. ton
per ounce
fine
Standard
Ounce
.

per50K.G.
:
er En

ton

f1.
%
f1. f1.
olo
Ii.
0
10
£
010
O/
£
0(0
5h.
O(
sh.
°!o
£
O/
sh.
Oj
o

pence

OJ
1925
2,31
100,0

56,-
100,0
9,18
100,0
62.116
100,0
36.816
100.0
261.171-
100,0
73f-

100,0
671-
100,-
36.316
100,-
85/6

100,-
32
1
/
100,0
1926
1,98
85,7

43,15
77,1
8,15
88$
58.11-
93,5
31.116
85,3
290.1716
11,I
866
118,5
688
102,5
34.2j6
94,3
851-
99,5
28
11
11e
89,3
1927
2,03
87,9

43,30
77,3
7,96
86,7 55.141.
89,7
2441-
66,4
290.41-
110,8
5-
100,0
6416
96,3
28.101-
78,8
851-
99,5
26-
3
/4
83,3
1928
2,11
91,3

48,05 85,8 7,99
87,0
63.161-
102,8
21.11-
57,8 227.51-
86,8
66/-
90,4
6218
93,5
25.5i6
69,9
851-
99,5
26
1
1
81,1 1929
2,05
88,7
. –
45,40
81,1
8,11
88,3
75.14,
1

121,9
23.51-
63,8
203.1516
.
77,8
7016
96,6
6819
102,6
24.1716
68,8 851-
99,5
24/18
76,2
1930
1,66
71,9

38,45
68,7
6,72
73,2 54.131- 88,0
18.1j6
49,6
142.51-
54,3
671-
91,8
5916
88,8
16.171-
46,6
851-
99,5
17
13
1ie
55,4
1931
1,34
58,0

31,30
56,9 5,35 58,3 36.51-
58,4
12.11-
33,1
110.11-
42,0
551-
75,3
47(6
70,9
11.1016
31,9
9216

108,2
131
41,6
1932
0,94 40,7

22,70
40,5
4,14
45,1
22.171-
36,8
8121-
23,6
97.21-
37,1
421-
.
57,5
371-
55,2
9.161-
27,1
1 18/-

138,0
127/
40,1
1933
0,61
26,4
0,96
20,20
36,1 3,71
40,4
22.216
35.6
7.1716
21,6
131.181-
50,1
41j-
56,2
351-
52,2
10.1216
29,4 1241714 145,8
123(
385
1934
0,45
19,5
1,-
18,70
33,4
3,45
37,6
18.1416
30,2
61516
18,6 141.1916
54,2
401-
54,8
33j7
50,1
8.91-
23,4
13717
3
14 161,0
13
1
/1
40,7

an.

’33
0,73 31,6 0,89
21,75 38,8
4,27 46,7
19.171-
32,0
7.81-
20,3
100.116
38,1
4016
55,5
3416
51,5
9.191-
27,5
12218

143,5
11Uj16
36,4
ebr. ,,
0,65
28,1 0,91
20,60 36,8
435
47,4
20.31- 32,5
7.71-
20,2
104.716
39,9
431-
58,9
341-
50,7
9.151-
27,0
12015

140,8
1l
1
(16
37,2
rt.

,,
0,53 22,9 0,99
19,40
34,6 2,80
30,5
20.-/6
32,3
7.101-
20,6
104.1813
40,1
431-
58,9
3417

51,6
10.71-
28,6
12015

140,8
127(1
38,7
pr.
0,54
23,4
1,-
18,55
33,1
2,07
5

22,6
20.1116
33,1
7.1216
20,9
109.171-
42,0
431-
58,9
35j6
53,0
10.8(6 28,8
12011

140,4
, 2
18
1,6
39,9
ei
0,52
22,5
1,-
21,80 38,9
2,49
27,1
23.6/6
37,6
8.61-
22,9
128.1716
49,2
4116
56,8
3616
54,5
10.131-
29,4
12316

144,4
13114

41,2
uni

,,
0,52
22,5
1,-
23,50 42,0
2,50
27,2
25.71-
40,8
941-
25,3
151.101-
57,9
421-
57,5
371-

55,2
11.1216
32,1
122131

143,0
13
1
14
41,2
uil
0,55
23,8
1,-
18,50
33,0
2,60
28,3
25.16j-
41,6
9.21-
25,0
148.116
56,5
4116
56,8
351-
52,2
F2.1(-
33,3 1231104 144,9
12
7
116
38,7
ug.,,
0,63
27,3
1,-
18,90
33,8
3,576

38,9
24.51-
39,1
8.416 22,6
145.31-
55,4
411-
56,2 351-
52,2
11.71-
31,4
125110

147,2
12
37,4
ept.
0,66
28,6
0,95
18,40
32,9
3,91
42,6
22.1616
36,8
7.161-
21,4
140.1716
53,8
3916 54,1 3416
51,5
10.18(6 30,2
130111

153,1
11
15
116
37.2
ct.,,
0,68
29,4
0,90
19,45
34,7
4,68
51,0
22.1j-
35,5 7.141-
21,1
145.51-
555
3916
54,1
3416
51,5
10.131-
29,4
13111

153,3
11
7
18
37,0
10v.

,,
0,65
28,1
0,90
20,80
37,1
5,80
63,2
20.616
32,7
7.1316
21,1
150.916
57,5
401-
54,8
3416
51,5
9.1916
27,6
128154

150,1
12
1
/4
38,1
lec.


0,60
26,0
1,-
20,40
36,4
5,475

59,6 21.11- 33,9
7.121-
20,9
153.81-

58,6
40/6
55,5 361-
53,7
9.191-
27,5
12612*

147.6
12/16
39,1

Jan.’34
0,50
21,6
t,-
20,40
36,4
5,05
55,0
21.71-
34,4
771-
20,2
148.31-
56,8
3916
54,1
361-
53,7
9.121-
26,5
12916

151,5
12
3
14
39,7
Feb.
0,47 20,3
1,-
.
21,55 38,5
3,68
40,1
20.916
33,0
7.41-
19,8
140.131-
53,7
3916
54,1 3615
54,4
9.-16
24,9
13711

160,3
12
1
18
38,9
Mrt.,,
0,44
19,0
1,
19,90
35,5
2,71
29,5
20.31-
32,5
7.316 19,7 144.1516
55,3
4016
55,5
3513
52,6
9.2J-
25,2
13618

159,8
12
5
/
39,3
Apr.,,
0,42
18,2
1,-
17,20
30,7
2,72
29,6
20.1416
33,4
7.46
19,8
150.1016
57,5
4116
548
3412
51,0
9.716
25,9
13511+

158,0
12/
38,7
Mei ,,
0,41
17,7
1,-
16,05
28,7
2,54
27,7
20.41-
32,5
6.1616
18,7
144.1916
55,4
4016

55,5
3219
48,9
9.21-
25,2
13613

159,4
12
1
116
37,5
Juni,,
0,41 17,7
1,-
19,40
34,6
2,74
5

29,9
19.1816
32,1
6.141-
18,4
140.11-
53,5
4016
55,5
3119
47,4
8.161-
24,3
13718

161,1
12
1
14
.38,1
Juli
0,40
17,3
1,-
21,50 38,4
2,81
30,6
18.111-
29,9
6.1416
18,5
142.91-
.
54,0
4016
55,5
3214
48,2
8.61-
22,9
137111

161,4
12
3
14
39,7
Aug..
0,43
18,6
1,-
20,90
37,3
3,32
5

36,2
17.6/-
27,9
6.14!-
18,4
139.716

53,2
401-
54,8
3216
48,5
8.716
23,2
13816

162,0
13
40,5
Sept.,
0,43
18,6
1,-
18,12
5

32,4
3,31 36,1
16.10/-
26,6
6.516
17,2
137.17/-
52,6
3916
54,1 3216
48,5
7.171-
21,7
1411-

164,9
13118

40,9
Oct. ,,
0,43
18,6
1,-
17,31′
31,0
3,95
43,0
16.3/-
26,0
6.61-
17,3
137.1916
527
3916
54,1
32(6
48,5
7.71-
20,3
141110

165,9
14
43,6
Nov.,
0,47 20,3
1,-
17,-
30,4 4,525 49,3 16.11/6
26,7
6.81-
17,6
139.81-
53,2
401-
54,8
3216
48,5
7.7/6
20,4
13916

163,2
14
7
1
46,3
Dec.,
0,54 23,4
0,95
15,12
5

27,0
4,07
44,3
16.161-
27,1
6.61-
17,3
137.816
52,5
3916 54,1
341

50,9
7.416
20,0
140164

164,4
14111
16

45,7

Jan. 35
0,58
25,1
0,90
1495
26,7
3,125
34,0
16.191-
27,3
6.51-
17,2
138.111-
52,9
3916
54,1
3416
51,5
7.616 20,4
141(10

165,9
1414
45,9
Feb. ,,
0,52 22,5
0,95
14,375
25,7
3,20 34,9
1641-
26,1
6.41-
17,0
136.81
52,1
3916
54,1 3416
51,5
7.316
19,8
14218

166,9
14
1
j16
46,1
Mrt.,,
0,37
16,0
1,025
13,30
23,8 2,74
29,8 16.81- 26,4
6.716
17,5
124.516
47,5
381-
52,1
3319

50,4
7.-!-
19,4
14715

172,4 1514
49,0
Apr..
0,37
16,0
1,08
11,50
20,5
2,316
25,2
18.81-
29,6
7.516
20,0
131.-jô
.
50,0
386
52,7
3316
50,0
7.111.
20,9
14415

168,9
lS(i
56,6
6Mei6),
0,34
14,7
1,10
11,50
15

20,5 2,50 27,2
19.-/6
30,6
7.171-
21,6
13218f-
50,8
38/6
52,7
3316
50,0
8.71-
23,1
143111

168,4
19
11
(j
61,3
13

,,

,,
0,322
13,9 1,10
10,_
16

17,9
232h
25,3
19.1416
31,8
8.216
22,3
132.151-
50,7
38/6
52,7
336
50,0
8.136
1
24,0
14216

166,7
1914
61,5
0

,,

,
0,32
13

13,9
1,10
12,25
17

21,9 2,32
5
25,3
20.716
32,8
8.1016
23,4
137.21-
52,4
39/6
54,1 3316
50,0
8.181.
24,6 141/8

165,7
201
65,0
7

,

n

0,36
14

15,6
1,10
12,501
22,3
2,375
25,9
20.181-
33,7
8.1616 24,2 138.61-
52,8
3916 54,1
3316
50,0
9.316
25,4
141(-‘

164,9 1914
61,5
Sept. 1932
79
K.G.
La Plata;
van
26 Sept.
1932
tot 5
Febr. 1934
Manitoba
No.
2
3)

Tot Jan.
1928
Western;
vanaf
Jan.
1928
tot 16
Dec. 1929
American
No.
2, van
n. 1928
Malting;
van
Jan. 1928
tot
9 Febr.
1931
American
No.
2, van
9 Febr.
1931
tot 23
Mei 1932
6415
K.G.
Zuid-Russische.
Van
23
Mei-19
Sept.
1932
No. 3
Daar de
beurs
te Londen
op 6 Mei
gesloten
was,
zijn de Londensche
not. van
3 Mei genomen.
7)
4
8)

11,
9)
18,
10
)
25,
11
)
2,

12)

9,
13)
16,
14)
23, 1&)
3,
16
)
10,
17)

17,
18
)
24 Mei.

BOUWMATERIALEN
KOLONIALE PRODUCTEN

VURENHOUT
S T E E N E N
CACAO
COPRA
KOFFIE
RUBBER)
1
SUIKER
THEE
INDEXCIJFER
basis 7″
t 0
b
Zwedeij
binnenmuur

buitenmuur
G.F.Accra
Nd.-1nd.
Standaard
Ribbed Smoked Kolo-

erstai?aard
per

per
50 K.G. elf.
per
100
K.G.
Locoprjzen
Rotterdam
Sh
i
ets
c

R’damjA’dam Java- en Suma- Orond
niale

.’an 4.672 M
3
.
per
1000
stuks per
1000
stuks
Nederland Amsterdam
per
1
12
K.G.
lo
COper?b
en

per
100
K.G.
trathee pJ/
K.G.
stoffen
den

f
0
1
f
0
10
1
O(
o

sh.
°Io
t
°Io
cts.
%
Sh.
Olo
fi.
ole
cts.
/
o

1925
159,75 100
15,50

100,-
19,-
100,-
4216
100,-
35,895

100,0
61,375 100,0
2111,625
100,0
18,75
100,0
84,5
100,0
100.0
100.0
1926
153,50
96,1
15,75

101,6 19,50 102,6
491-
115,3
34,-
94,8
55,375
90,2
21-
67,4
17,50
93,3 94,25
111,5
96.0
102.8
1927
160,50 100,5 14,50
93,5
18,50
97,4
681-
160,0
32,62
5
90,9
46,875
76,4
116,375
51,6
19,12′
102,0
82,75
97,9 87.5
100.1
1928
151,50
94,8
12,-
77,4
18.50
97,4
57l3
134,9
31,876
88,9
49,625
80,9
-!I0,75
30,2
15,85
84,5 75,25
89,1
84.6 91.4
1929
146,00
91,4
14,-
90,3 21,25
111,8
45110
107,9
27,375
76,3 50,75
82,7
-110,25
213
,8
13,-
69,3
69,25
82,0
81.9 85.5
1930
141,50
88,6
12,50
80,6
20,75,
109,2 34/11
82,2
22,62
5
63,1
32
52,1
-15,875
16,5
9,60
51,2
60,75
71,8
60.0 64.3
1931
110,75
69,3
10,25
65,1
20,25
106,6
22/5
52,8
15,37′
42,9
25
40,7
-/3
8,4
8,-
42,7
42,50
50,3
40.8 48.0
1932
69,00
43,2 9,25
59,7
15,-
78,9
1916
45,9
13,-
36,2
24
39,1
-11,75
4.9
6,32′
33,7
28,25
33,4
38.1
38.0
1933
73,50
45,0
10,-
64,5
12,75
67,1
1514
36,0 9,30
25,9
21,10 34,2
-12,25
6,3 5,52
5

29,5
32,75 38,7
35.2
34.7
1934
76,50 47,9
8,50
54,8
10,50
55,3
1316
31,8
6,90
19,2 16,80
27,4 -13,875
10,9
4,076
21,7
40
47,3 34.4
32.1

Jan.

’33
70,00
43,8 9,25
59,7
13,50
71,1
1616
38,8
11,50
32,1
24
39,1
-11,625
4,6
5,37′
28,7
25
29,6
33.2
34.1
Febr.
..
70,00
43,8
9,25
59,7
13,-
68,4
1519
37,1
10,625
29,6
23,75
38,7
-11,5 4,2
5,60
29,9
26,75
31,7
32.1
34.4
Mrt.
70,00
43,8
9,50
61,3
12,25
64,5
1613
38,2
10,37
5

28,9
23,50
38,3
-/1,5
4,2
6.-
32,0 26,25
31,1
32.4 34.9
Apr.

,,
70,00
43,8
9,75
62,6
12,75
67,1
1515
36,3
9,50
26,5 23,50 38,3
-11,625
4,6
6,(Y76
32,4 27,50 32,5
32.8
34.9
Mei

,,
70,00
43,8
9,50
61,3
12,50
65,8
1616
38,8
9,50 26,5 23
37,5
-12
5,6
6,02
5

32,1
26,50
31,4
34.2 35.0
Juni

,
72,50
45,4
10,-
64,5
13,-
68,4
1811
42,6
10,-
27,9
22,50 36,6
-12,375
6,7
6,35 33,9
31
36,7
37.2 31.5
Juli

,,
75,00
46,9
10,25
66,1
13,-
68,4
1718
41,6
9,475

26,4
22,50
36,6

1
2,625
7,4
5,92
5

31,6
33,50
39,6
38.2 37.4
Aug.

75,00
46,9
10,50
67,7
13.-
68,4
16
1
5
38,6
8,75
24,4
20,75
33,8 -12,625 7,4
5,276
28,1
35,25 41,7
38.5 35.6
Sept.
,,
80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
1415
33,9
8,25 23,0
19,75
32,2
-12,5 7.0
5,376

28,7
36,75
43.5
86.7 34.8
Oct.

,,
80,00
50,1
10.50
67,7
12,50
65,8
12/7
29,6
7,625
21,3
17,75
28,8
-12,625
7,4
4,90
26,1
42,25
50,0
38.5 33.4
Nov.

,,
75,00
46,9
10,-
64,5
12,50
65,8
1216
29,4
8,-
22,3
16,25
26,5
-12,75
7,7
4,65
24,8
40,50
47,9
86.4 32.7
Dec.
75,00
46,9
10,75
69,4
12,50
65,8
1115
26.9
7,975

22,2
16
26,1
-12,875
8,1
4,75 25,3
41
48,5
37.1
31.3

Jan.
1
34
75,00
46,9
10,75
69,4
12,75
67,1
12110
30,2
7,45
20,8
16,50
26,9
-12,875
8,1
4,95 26,4
45,50
53,8
36.9
33.8
Feb.,
80,00
50,1
10,50
67.7
12,50
65,8
1415
33,9 7,25 20,2
17,25
28,1
-13
8,4
4,976
26,5 45,75 55,3
35.9
35.9
Mrt,,
80,00
50,1
9,75 62,6
12,-
63,2
14
1
1
33,1
7.-
19,5
17,75
28,9

1
3,25
9,1
4,526
24,1
45,50 53,8
35.7
35.2 Apr.,
80,00
50,1
9,75
62,6
12,-
63,2 14/4 33,7
6,55
18,3
17,75
28,9 -13,625
10,2
425
22,7
44,25
52,4
35.6 34.5
Mei
,
80,00
50,1
9,25
59,7 11,25
59,2 15/2
35,7
6,72
5

18,7
17
27,7
-14
11,2
4,15
22,1
42,75 50,6
35.1
34.3
Juni,
77,50
48,5
8,-
51,6
10,-
52,6
15
1
4
36,1
7,-
19,5
17
27,7

1
4
11,2
4,20
22,4
41,-
48,5
34.5
33.8
Juli
,
77,50
48,5
7,50
48,4
10,-
52,6
13
1
11
32,7 6,92
6

19,3
16,75
27,3

1
4,375
12,3
3,975

21,2
40,50
47,9
34.1
32.2
Aug.,
75,50
47,3
7,25
46,8
9,50
50,0
12/10
30,2 6,87
5

19,2
16,50

.
26,9

1
4,5
12,6
3,975

21,2
39,75 47,0
33.9 31.4
Sept..
73,50
46,0
7,-
45,2 8,75
45,1
12
1
5
29,2
6,65
18,5
16,50
26,9

1
4,5
12,6
3,725
19,9
33,50
39,6
33.1
29.5
Oct.,
73.00
45,7
7,-
45,2
8,75
46,1
1117
27,3 6,70
18.7
16,50
26,9 -14,125
11,6
3525
18,8
32,75
38,8
32.7
21.8
Nov.,
73,00
45,7
7,-
45,2 8,75
46,1
1213
28,8
6,62
5

18,5
16
26,1
-13,875
10,9
3,15
16,8
33
39,1
32.7
27.6
Dec.,
73,00
45,7
7,-
45,2 8,75
46,1
1218
29,8
7,175
20,0
16
26,1
-13,875
10,9
3,375

18,0
34,50
40,8 32.7
28.6

Jan.’35
66,00
41,3
7,25 46,8 8,50 44,7
1411
33,1
8,775
24,5
16
26,1
-13,875
10,9
3,50
18,7
33,75
39,9
32.9 29.5
Feb.,
66,00
41,3 6,75
43,5 8,25 43,4
1412
33,3
9,375

26,1
15,62
5

25,5
-13,75
10,5
3,45
18,4
32
37,9 32.4
28.9
Mrt..
59,00
36,9
7,-
45,2 8,25 43,4
1313
31,2
8,57
5

23,9
14,625
23,8

1
3,25
9,1
3,55
18,9
29
34,3
30.9
27.4
Apr.,
60,00
37,6
7,-
45,2 8,25 43,4
13/6
31,8
9,15
25,6
14,50
23,6
-(3,375
9,5
4,15
22,1
31,25
37,0
32.1
28.5
6Mei
2
),
57,50
36,0
13/2’S 31,0
9,62′
26,8
14,50
23,6

1
3,25
9,1
4,125
22,0
33,25″)
39,3
32,7
29.2
13

,

,
57,50
36,0
13/2
56

31,0
9,375

26,1
14
22,8
-13,375
9,5
4,25
22,7
32,25
13
)
38,2
32.9 29.0
20

,,

,
57,50
36,0
13/4
17

31,4 9,50 26,5
14
22,8 -13,5625
10,0
4,25
22,7
33.4
27.5
27

57,50
35,0
1
1
9,50 26,5
14
22,8
-/3,6875
10,4
1

4,25

1
22,7
.
34.0
28.8
.8.

Alle Pondennoteoringen
vanaf
21 Sept.
1
31
zijn
op goudbasis
omgerekend;
de Dollarnoteeringon vanaf
20
April ’33
zijn in
verhouding
van
de depreciatie
n den Dollar
t.o.v.
den
Gulden
verlaagd.

•,

..

486

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Mei 1935

ZOERSN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen

1

Nofeerings-
eenheden II
Mei
1935
18Mei
1
1935

1
Laagste
l
Hoogstel

20/25
Mei
1935
1
25Mei
1935

Alexandrië..
Piast. p. £
9734
97%
97s1
9

9751
Athene
Dr.
p.0

510 515
517
520
520
Bangkok….
Sh.p.tical
1110
1110II
111011
t

l/lO/s

111011
8

Budapest

..
Pen. p. £
16%
16%
1651
8

16% 16%
BuenosAires’
p.pesop.£
18.95 18.95
18.80
19.00
18.90
Calcutta . . . .
Sh. p. rup.
116
,
1
8

116
5
1
33
1
1
63
13
2

11691
59

1/6/
Constantin..
Piast.p.c
603
610
608
612
612
Hoûgkong ..
5h. p. $
215
2151sj,
21411
8

26
2/5%
5h. p. yen
1/2
5
/
33

11211
5

11211
1

1/221
11211
Lissabon,,,,
Escu.p.
110 110
1093%
110%
110
Mexico

•…
$per
163% 163%
16%
17%
17
Montevideo 2)
d.perC
19%
19′
19
19%
19%
Montreal

..
$ per £
4.8571
8

4.91
4.89%
4.95%
4.94%

Kobe

…….

Riod.Janeir03
d. per Mii.
2%
2111
15

2
1
1
16

2Il,
251
8

Shanghai

..
Sh. p. tael
1/8k
11891
59

11781
8

11811
8

11851
Singapore •.
id. p. $
2
1
43
1
32

214i1
1

214
21411
2/411
Valparaiso9.
$per
116 117 117
118 118
Warschau •.
ZI.
p.
£
1 25%
26’/
2571
s

i
26%
26%
1)
Offic. not. 15
laten. gem. not., welke
imnnrtetirs
hehhen
te
hetalen.
II
Mrt. 16.91; S Mei 16.92; 13 Mei 16.93; 16Mei 16.94. ) Otfic. not, vanaf
9 Mei 401/
4
‘; II Mei 40js; 13 Mei 40; 17 Mei
39314,
23 Mei
391J;
24 Mei 3931. 3) Id. II Mrt. 411
4
. 4)
90 dg. Vanaf 28 Aug. laatste ,export”
noteering.
ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS 5)
Londen’)
N.York
2
)

Londen
21 Mei

1935.

33% 75

21 Mei

1935….

14115
22

,,

1935..

“/j1
76%

22

,,

1935,,.,

141114
23

,,

1935,,

34s1

76

23

,,

1935,,..

14114
24

,,

1935..

341,
5

7651
5

24

,,

1935….

14116
25

,,

1935.. 333%
75J4

25

,,

1935….

1421_


27

,,

1935..

32
55
/
16

75%

27

,,

1935….

1411_
28 Mei

1934..

19
1
,
2

4471
8

28 Mei

1934,.,,

136181
27 Juli

1914..

24l51
59

.27 Juli

1914.,.,

84110%
1)
In pence p. oz.stand.
2)
Forelgn
silver In $c. p.oz. line.
3)
In 5h. p. oz.fine
STAND
VAN’s RIJKS
KAS;
Vorderingen.
1

15Mei1935
23Mei1935
Saldo van’s
Rijks
Schatkist bij De Ne derlandsche

Bank……………….
f

12.861.104,70

t

12.511.095,40
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten

446.870,04′
,,

853.131,96
Voorschotten

op

ultimo

April

1935

a(d. gemeent. verstr. op a. haaruitt
.
keeren hoofds. der pers. bel., aand. in
.

.
de hoofds. der grondbel. endergem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting
. l924.439,87
1.924.439,87
Voorschotten aan Ned.-lndi6 ………
, 141.163.205,73′
, 135.682.623,19
Id. aan

Suriname …………………
,,

11.776.175,24
,,

11.825.221,28
Id. aan

Curaçao ………………….
,,

1.947.445,84

1.815.581,37
Kasvord. weg. credietverst. ajh. bultenl
118.786.882,39

..

,, 119.257.227,35′
Daggeldleeningen tegen onderpand
Saldo der

RiJkscomptabelen

29.450.935,60

..


31.416.559,13′
postrek.v.
,

..

,,
7.932.082,95
Vord.

het Alg.Burg. Pensioenfonds
1)
op
7.104.972,50
,,
45.852.199,19
,
45.498.070,06
Vord. op andere Staatsbedrijven
1)
……
Verstr. t. laste der Rijksbegr. kasgeld- leeningen aan gemeenten (saldo)
,

32.209.921,60
,,

32.422.921,60

Voorschot door De Ned. Bank lngev.
art. 16 van haar octrooi

verstrekt


Schatkistbiljetten in omloop ………
.f412.586.000,-
f412.586.000,-
Schatklstpromessen In omloop …… ..
44.380.000,-
,,

44.380.000,-
1.241.935,-
,,

1.240.398,50
Schuld op ultimo April 1935 aan de
gem. weg. a. h. uIt te keeren hoofds. d.

Zilverbons in omloop ………………..

pers. bel., aand. t. d. hoofds. d. grondb.
e. d. gem. fondsb. alsm. opc. op die
bel, en op de verm. bel …………..


Schuld aan het Alg. Burg. Pensloenf.’)
a.

en


Id.

h. Staatsbedr. der P.T.

T.’)
Id. aan andere Staatsbedrijven’)
105.419.925,82

…….


92.423.830,81
742.525,76
Id. aan diverse instellingen’) ……..
118.439.503,21
..
,, 118.415.366,31
1) In rekg.-crt. met ‘s
Rijks
Schatkist.
NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.”
18 Mei 1935
25Mei 1935
Vorderingen:
‘1
f

3.757.000,-
/

7.311.000,-
Saldo b. d. Postchèque- en Girodienst

568.000,-
,,

508.000,-
Betaalmiddelen in ‘s Lands kas ……
, 56.924.000,-

Verplichtingen:

Saldo Javasche Bank …………..
….

Voorschot’s Rijks kase. a. Rijksinstell.
,, 135.313.000,-
, 135.683.000,-
750.000,-

.

,,

750.000,-


Schatkistpromessen ………………..

Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds.
,,

32.000,-
,,

69.000.-
Muntbiljetten in Omloop …………….

Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank.
,,

579.000,-
,,

592.000,’-
Voorschot van de Javasche Bank….


SURINAAMSCHE
BANK.
Voornaamste posten in
duisenden guldens.

Data
Metaal
Circu

latle’
.

1.
Andere
1
opelschb.
schulden

1 1
Discont.
1


lDl.
reke-
nlngenl)

27 April 1935..
801
1.198
395 610 1.724
20.

1935..
780
977
1

421
610 1.709
13

1935..
781
,

1.038
333 599
1.740
6

1935..
781
1.136
395
600 1.754
30

siaart 1935..
780
1.224 362 601 1.759

5 Juli

1914,.
645
1.100 560
735
396
., .,,u,Lw. Uyl MIIVLI.

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 27 Mei 1935.

Activa.
Binnen!.
Wis.I
Hfdbk.
f
34.146.265,14
sels,Prom., Bijbnk..,,

1.894.454,37

Munt, Goud ……f 113.594.440,-
Muntmat., Goud

532.607.008,70

f
646.201.448,70
Munt, Zilver, enz. 21.874.008,12
Muntmat. Zilver,,

,, 668.075.456,82
2
)
Belegging van kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds ……………………,,

37.951.184,94
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,

4.970.000,-
Diverse rekeningen ………………,,

7.005.499,46
Staat d. Nederl. (Wetv. 27/5/’32, S. No. 221) ,,

15.486.148,55

r
928.984.014,37
Paselva.
Kapitaal
.
………………………
f

20.000.000,-
Re8ervefonds ……………………,,

3.807.914,92
Bijzondere reserve •, , . ………….,,

5.000.000,-
Pensioenfonds …….. . …………. ,,

9.247.558,28
Bankbiljetten in omloop ………….. ,, 837.473.635,_
Bankassignatiën in omloop ……….,,

127.075,57
Rek.-Cour.
j
Het Rijk
f
,


saldo’s: ‘t,, Anderen

48.798.271,30

48.798.271,30
Diverse ‘rekeningen . ……………..

4.529.559,30

f
928.984.014,37

Beschikbaar metaalsaldo …………
f
314.257.960,14
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is ,, 785.644.900,-
Schatkistpapier, rechtstreeks bij de Bank
ondergebracht ………………..,,


Waarvan aan Nederlandsch-Indië
(Wet’ van 15 Maart 1933, Staatsblad No. 99) ……../ 73.789.100,-
Waarvan in het buitenland …………………….,, 1.193.034,49

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud

Andere Beschikt,. Dek-
Data

Circulatte
opelschb.
Metaal- kings
Munt Muntmat.
schulden
saldo perc.

27 Mei ’35 113594 532.607 837.474 48.925 314.258 7
20 ,, ’35 113594 539.193 835.067 57.541 318.278 75

25 Juli ’14 65.703 96.410 310.437 6.198 43.521 54

Data

1

j’ J

Belee-

1
op het
1
reke-
1
dlsconto’slreclztsfree/csi
ningen
1
bultenl.
1
nlnifen
1)

27 Mei 19351 39.147

146.476

786

7.005
20 ,, 1935 41.080

153.729

786

6.562

25 Juli 1914 67.947

61.686 20.188

509
1) Onder de activa.
JAVASCHE BANK.

Data

Goud

Ztiver

Circulatle opelschb. 1 metaa
schulden 1 saldo

25Mei 1352)

130.370

171:760

30.670. 49.398
18 ,, ‘352)

129.710

173.280

28.780

48.886

20 AprJ935 112.979 1 26.112 172.876

31.271 57.432
13 ,, 1935 112.978

26.604

176.530

28.543

57.553

25 Juli1914 22.057

31.907 110.172

12.634

4.842

1
Diverse

AJCII
Data

1
bulte,’z
1
Dts-
1
Belee-

reke-
1
klngs-

N.-Ind.
1
conto’s
1
ninge’n
nlngenl)

nercen-
1
betaalb.
1
faee

euz.1n u1sc..ts.g.scn. ,,

.106.14,3
39.146.843,83
Papier o. h. Buiteni. in disconto

……

Idem eigen portef.

f

785.725,-
Af: Verkocht maar voor
de bk.nognietafgel.

735 725-
Beleeningen
mci. vrsch.
Hfdbk.
f

92.974.127,321)

in rek.-crt.
Bijbnk. ,,

9.601.103,05

op onderp.
Ag.sch. ,,

43.900.622,79

f
146.475.853,16

Op Effecten ……
f
141.412.060,42
1
)
OpGoederenenSpec. ,,

5.063.792,74
146.475.853,161)
Voorschotten a. h. ikijk …………….,,
9.087.302,61

25Mei
1
35 5)
640
71.480
11.560
64
18

,,

1352)
580
72.020
11.410
64′

20Apr.1935
708
10.674
1

478′
9.686
68
13

,,

1935
,

909
101600
46.173
10.638
68
25 Juli 1914
6.395
7.259 75.541
2.228
44
‘) Sluitpost activa.
2)
Cijfers
telegrafisch
ontvangen.

Auteur