Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 93

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 10 1917

10 OCTOBER 1917

Economiséh-Statistisché

Bericht
,
en

ALGEMEEN YIEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID. FINANCIÈN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 10OCTOBER 1917

No. 93

INHOUD

Blz.

WET OP DE KANSELARIJRECHTEN
………………….
749
De Tweede Nederlandsche Jaarbeurs ………………
750
Het Nut van den Aardappel voor de Broodvoorziening

. .
751
AANTEEKENINGEN:
Rubbermarkt te

Medan

……………………..
751
Stand der cultures en uitvoer in

Suriname……….
752
Handelsbemiddeling door Nederland…………….
752
Oorlogskosten

…………………………….
752
BOEKAANKONDIGING
…………………………….
753
INGEZONDEN STUKKEN:
Nog eens de Aardappelregeling ……… ………..
753
De ontginning van Zoutlagen in Nederland……….
754
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED

…………
754
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
755-162
Geidkoersan.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

.
Goederenhandel.
Bankstaten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE
GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMISCH-$TATISTISCHE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1, telefoon no. 3000. Tele gramadres: Economisch Instituut.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f 1e,-per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het

weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Mcd edeelingen
betreffende
abonnementen en adver-

tentiën richte men tot Nijgh & van Dit snar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
Advertentiën f 0,35 per rgel. Plaatsing bij abonne-ment volgens tarief.

9 OCTOBER
1917.

Aanvankelijk was de stemming op de geldmarkt

deze week eerder iets ruimer. Direct na de maandswis-

seling was particulier disconto iets lager te plaatsen,
zoodat prima papier
j
% püt. lager kon worden

ondergebracht dan de laatste dagen der vorige be-

richtsweek.

De overweging evenwel, dat de looptijd van het nu

genomen papier, geheel valt in de duurste maanden

van het jaar en over de jaarswisseling heen, hield de’
1

geldgevers van af het midden der week algemeen

terug, om op de bestaande rentevoet wissels te koopen.

De rente steeg daardoor aanmerkelijk, zoodat Vrijdag

tot 2% a 2
3
/-2.
pOt, toegestaan werd voor eenige posten

prima papier welke in Januari vervielen. Korter

papier was echter nog wel gemakkelijker te plaatsen

en kon tot 1
9
/4
s 2 pOt. ondergebracht worden. De

koersen waren evenwel zeer nominaal daar ook het

aanbod van wissels slechts gering was.

De prolongatie-rente noteerde 2% tot 2% pOt.

S

S
S

Op de wisselmarkt was deze week de stemming voor

de Entente-landen weder eens flauwer en bleef daaren-

tegen Berlijn en Weenen eerder prijshoudend. De

oorzaak van deze flauwe stemming lag hoofdzakelijk

in de in het vorige nummer vermelde groote aankoopen

van effecten door Noorwegen, welke grootendeels

met overboeking Londen en Parijs betaald werden.
Daar bovendien de telegrafische gemeenschap met
Londen, Parijs en New York sinds Vrijdag 29 Sep.

tember voor alle handelstelegrammen gestremd was,

ontbrak alle steun van die zijde, zoodat Londen terug-

liep van 11,31% tot 11,27% en lieden zelfs tot 11,20

daalde.

De koers voor Zweden onderging andermaal een
sterke rijzing. Dinsdag werd tot 86 betaald. Daarna

kwam gedurende enkele dagen een flinke reacfie,

Vrijdag 84.35, maar Zaterdag was de stemming weder

zeer vast en heden werd 86.10 genoteerd.

WET OP DE KANSELARIJRECHTEN.

Het is een zeer verblijdend feit, dat ons in dezen

tijd met zorgen en werk zoo overkropte bestuur der
buitenlandsche aangelegenheden, toch nég de gelegen-
heid vindt om zaken, die buiten de oorlogssfeer lig-
gen, te behartigen. Een bewijs van dit laatste is weer
het bij Koninklijke Boodschap van 27 Augustus 1917

ingediende wetsontwerp no. 207 op de ,,Kanseiarij-
rechten”, waardoor de wet op de consulaatrechten
van 1874, Stbl. 65, aan wier bespreking in de Tweede

Kamer wij indertijd de consulaire
carrière
te da.nken

hadden, door eene geheel nieuwe wettelijke regeling

zal worden vervangen.
De bedoeling, waarmede de wetswijziging werd
ondernome, was vooreerst deze om zonder verhooging
der
bij
de wet van 1890 Stbi. 42 zeer verlaagde van
de scheepvaart’) te heffen rechten, den onbezo]digden consulaireu ambtenaren, die de rechten voor door hen
verrichte werkzaamheden ten eigen bate heffen, meer-
dere inkomsten te verzekeren dan het weinig posten
omvattende bestaande tarief toelaat. Ongetwijfeld
hebben echter ook de eischen van ‘s Rijks schatkist
bij het omaken der nieuwe regeling medegesproken:
de bezoldigde consuls toch, en straks ook diploma-
tieke ambtenaren zullen de vermeerderde rechten in
de schatkist moeten storten; juist in dezen tijd is dit
fiscale gezichtspunt, dat reeds bij de behandeling der
begrooting van Hoofdstuk III der Staatsbegrooting
voor 1.90 door Dr. Hubrecht naar voren werd ge-
bracht, (Hand. Tweede Kamer 1908-1909 blz. 703)

1)
Moet in art.
9
naast den Nederlandsch-Kolonialeu
zeebrief de jaarpas ook genoemd worden?

750

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 October 1917

van belang. Welke meerdere baten zijn nu van de

wijziging te verwachten voor de algemeene geidmidde-

len, waaraan de consulaatrechten in het normale jaar
1912 voor bijna
f
77.000 bijdroegen? Deze vraag wordt

in de M. v. T. niet onder de oogen gezien, doch schijnt
nadere toelichting wèl te behoeven.

Naast de groote uitbreiding van het tarief neemt
de M .v. T. als tweede belangrijke wijziging van het

nieuwe ontwerp de omstandigheden, dat behalve de
consulaire ambtenaren ook de diplomatieke ambtena-

ren, op wier standplaats geen consulair ambtenaar is
gevestigd, alsmede de diplomatieke ambtenaren, die
de Minister van Buitenlandsche Zaken (is’het niet
ook denkbaar, dat de Kroon dit zelf doet?) mocht

belasten met het, beheer van eenen consulairen post,

op denzelfden voet rechten ten bate, van ‘sRijks schat-
kist zullen kunnen heffen (art. 4 JO 19)Door deze
met het oog op den nood der tijden
rationeele verande-

ring is eene wijziging in den naam der wet noodig: zij

zal niet meer over de consulaatrephten, doch algemee-
nar over kanselarijrechten handelen.
i)

Als derde belangrijke wijziging vermeldt de M. v. T.
den teruggang naar den toestand van v66r 1874 in

zoover toen de rechten in verschillende streken
geheven, verschillend getarifieerd waren. Een onder-

zoek naar den levesstandaard in de onderscheiden
landen heeft er toe geleid deze voor het tarief in vijf

groepen te verdeelen. Een uniform tarief, zooals de

wet van 1874 kent,
blijft
behouden voor de rechten,
die voornamelijk ten laste komen van in Nederland
gevestigde personen, iets wat in art. 17 onder 14 over

het hoofd
schijnt
te zijn gezien. In hoever deze derde
principieele wijziging van het ontwerp aanbeveling
verdient, is eene vraag, waarop in deze kolommen

wellicht nog zal worden teruggekomen.

Een aantal nieuwe bepalingen van het ontwerp
beoogen wat men zou kunnen noemen het verhoogen
der rechtszekerheid. Zoo zegt art. 1 litt. 2 thans met

zooveel woorden; dat geen kanselarijrechten mogén
geheven worden voor werkzaamheden, niet
uitdrukke-

lijk in de wet genoind,
welke bepaling wellicht ge-
deeltelijk,illusoir wordt gemaakt door in art. 17 onder

12 een recht te laten heffen voor
niet in het tarief

genoemde
certifichten.
Ook door art. 5 wordt de rechtszekerheid gediend, doch vooral door art. 6, dat bij verschil van meening
tusschen den ambtenaar en dengene, die het recht
moet betalen, den laatste, nk betaling van het door
den ambtenaar gevorderde bedrag, uitdrukkelijk een
recht van beroep toekent op den Minister van Buiten-landsche Zaken. Het wil ons voorkomen, dat het aan-
beveling zoude verdienen deze zuiver rechtelijke
functie op te dragen b.v. aan de Kroon, zooals art.
158h der consulaire wet doet. Ten aanzien van consu-
laire bevelschriften tot uitzetting etc., vgl. 1913

Stbl. 100.

Eene belangrijke en o.i. onaannemelijke wijzigin.g
behelst art. 8 van het ontwerp, krachtens welke bepa-
ling vreemdelingen, die geene Nederlandsche bescher-
melingen zijn 50 pOt. meer zullen rroeten betalen dan Nederlandschë onderdanen en beschermelingen. Over
de doelmatigheid eener differentieele behandeling van
eigen onderdanen en vreemdelingen kan men in
beginsel verschillend denken; wat de M. v. T. daar-
omtrent zegt ademt eenen Eiscalen geest, die niet is
die van de
gelijkheid
van art. 4 der Grondwet, waarop
wij zoo prat plegen te gaan. Wat daarvan zij, de bepa-
ling komt ‘ons voor onhoudbaar te zijn met het oog
op onze handelstractaten. Er zijn er toch onder dez&
tractaten, die met zoovele woorden de onlerdanen der
vreemde mogendheid met de Nederlandsche
gelijk-

stellen
wat betreft de betaling van belastingen; ge-

noemd *orde hier art. 1 van het verdrag met
Oostenrijk-Hongarije van 1867 Stbl. 90. Door Je

‘) Minder juist spreekt de considerans van het ontwerp
van een
nieuwe
regeling der Kanselarijrechten: slechts voor
de consulaire rechten is het ontwerp eene nieuwe regeling.

meest-begunstigings-clausule in tal vân ‘andere ver-

dragen, b.v. art. 1 van het Zweedsche verdrag 1910

btbl. 78, deelen alle landen, die zoodanige clausule be-

zitten in de Oostenrjksch-Hongaarsche gelijkstelling

hunner onderdanen met de onze inzake belastingen;
tegenover al die landen kan art. 8 dus rechtmatig
niet worden toegepast. Is het nu gewenscht het te

handhaven tegenover de landen, die geene conventio-

neele aanspraak op gelijkstelling kunnen doen gelden?

Wij zouden maanen van niet. Wordt art. 8 geschrapt,
dan vervalt’ meteen de daarin vervatte
coördinatie
va.n Nederlanders en Nederlandsche onderdanen, ,ter-
wijl toch volgens de wet 1910 Stbf. 55 de Nederlanders
een
onderdeel
vormen der Nederlandsohe onderdanen,
en tevens de bewering in de M. v. T., dat diplomatieke

en consulaire ambtenaren zijn Rijksambtenaren, .dus Moederlandsche, ‘waardoor – het Staat’skarakter dier
ambtenaren miskend wordt. –

Het tarief is verdeeld in A ,,Rechten voor werk-
zaamheden, die betrekking hebben’opde scheepvaart”

(art. 14-16) en B. ,,Rechten voor administratieve

werkzaamheden” (art. 17 en 18) Deze tegenstelling
komt ons minder gelukkig voor, aangezien ,de werk-
zaamheden betreffende de scheepvaart, b.v. de expe-

ditie van een schip, toch ook zeker van administratie-

yen aard zijn. Onder B komt nu echter één recht voor,
dat allerminst op een administratieve verrichting

betrekking heeft, doch zooals de M. v. T. zelve zegt
op eene ,,gerechtelijke ‘handeling”, nl. het hooren van

getuigen in burgerlijke zaken, op last van den Neder-

landschen rechter.
1)
(art. 17 onder 14). Wil men deze

bepaling, die terugkomt op de in 1874 na ampele
gedachtenwisseling gevallen beslissing, vgl. Bijl.

Hand. 1873-1874 no. 31 bi. 15, krachtens welke,
afgezien van het bepaalde in de consulaire wet,
gerechtelijke handelingen gratis zouden verricht wor-
den, behouden op de tegenwoordige plaats, dan zoude
het in verband met het boven gezegde.onder B moe-

ten luiden: ,,Rechten voor andere werkzaamheden”.

Deze rechten worden in art. 17 dan wel in art. 18
genoemd al naar mate het werkzaamheden betreft,
tot het verrichten waarvan in het, algemeen een
verplichting bestaat of niet. Nu is het ons voor alle
onder 17 genoemde werkzaamheden niet duidelijk,

waarop die verplichting steunt en het omgekeerde

geldt voor art. 18. Waarom
moet
een consul’ b.v. een

extract uit het Kadaster verstrekken (art. 17 onder
27) en’ is hij ,,in het algemeen” (?) niet tot eene ver-
tolking of de afgifte van een bewijs van goed zedelijk –
gedrag verplicht (art. 18 onder 5 en 14)? De tegen-
stelling tusschen art. 17 en 18 komt ons voor, nader e
toelichting zeer nood.ig te hebben.. De doorlezing van de 60 posten van het nieuwe
tarief, die wij in dit artikél niet stuk voor stuk zullen
nagaan, is geschikt om een beeld te geven van den
veelzijdigen werkkring onzer consulaire en diploma-
tieke posten, ook al geldt het hier slechts dat deel
van het buitenlandsch bestuur, waaraan niet in. de eerste plaats gedacht wordt, wanneer men over de
democratiseering ervan van gedachten wisselt.
v.

DE TWEEDE NEDERLANDSCHE JAARBEURS.

Nopens de Twede Nederlandsche Jaarbeurs, ‘die van 25 Februari-9 Maart 1918 te Utrecht zal woi-
den gehouden, heeft het áeeretariaat der ,,Vereeni-ging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland”
een geschriftje doen verschijnen, dat van ddzelf de’ uit-

4
nemende verzorgdheid, die ook de voorbereiding van
‘de eerste Jaarbeurs kenmerkte, het stempel draagt.
Uit het geschrift blijkt; welk een succes, de eerste
jaarbeurs, welke 690 deelnemers telde, ‘is geweest.
Volgens opgave van de 346 deelndmer’s, die op Veen
daartoe strekkende circulaire vah’ ,den Voorzitter ant-
woordden, bedrôeg hun omzet
:in
totaal bijna: 7 mii-

i) Hoe
is
het met de getuigenverklaringen uit art.
.28
litt.
3
der Schepenwet gesteld?

………..•

10 October 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

751

lioen gulden. Reeds tijdens den duur der eerste jaar-
beurs lieten dan ook 513 deelnemers zich vöorloopig
voor deelneming aan de tweede jaarbeurs inschrij-
ven, terwijl enkele grootere industrieën, die zich van
deelneming aan de eeite beurs onthielden, thans

hunne medewerking toezegden.

Het bestuur, dat de voldoening heeft mogen sma-
ken, dat 356 van de 442 ingekomen antwoorden van

deelnemers voor de tweede beurs aan Utrecht de

voorkeur gaven, heeft dan ook naar meerdere ruimte
moeten omzien enbehalve het Vredenburg en het
Janskerkhof, ook over de Neude, den tuin van het
park Tivoli en de Maliebaan de beschikking verkre-
gen. Maatregelen zullen genomen worden om aan de Jaarbeurs zooveel mogelijk een zakenkarakter te ge-

ven. In dit verband is het niet zonder beteekenis; dat
over het algemeen de bij de eerste Jaarbeurs opgedane
ervaring den deelnemers aan de afzonderlijke slechts door een deun toegankelijke monsterkamers de voor-
keur doet geven boven een gezamenlijke uitstalling in

groote ruimten, wat meer tot het tentoonstellings-

karakter nadei’et. De Regeering geeft harerzijds blijk
van het nut den Jaarbeurs overtuigd te zijn, door op

de begrooting voor 1918 een subsidie van
f
35.000 uit

te trekken.

Dit alles geeft goeden moed, dat het succes van de
tweede jaarbeurs, waarvoor de inschrijvingen op den

iSen van deze maand sluiten – latere deelnemers be-
talen dubbele huur -, dat van de eerste nog belangrijk
overtreffen zal. De banden, welke thans tussc.hen den
Nederlandschen producent en zijn binnenlandsche
afnemers worden gelegd, zullen straks, wanneer de

internationale
wedijver
weder aanvangt, een nationaal
bolwerk van beteekenis kunnen blijken. Onder de mid-
delen, die hiertoe kunnen leiden, staat de Jaarbeurs
op den voorgrond.

HET NUT VAN DEN AARDAPPEL VOOR DE

BRO ODVOORZIENINd.

Naar aanleiding van het thaiis heerschende gebrek
aan graan en de helaas ongunstige vooruitzichten op
nieuwen toevoer uit het buitenland, mag het van al-
gemeen belang geacht worden te weten, in hoeverre
vn den aardappel, welken ons land in zoo ruime mate voortbrengt, profijt kan worden getrokken, voor onze
broodvoorziening.

Reeds het vorige jaar is het artikel aardappelmeel
(uprameel) opgenomen onder de grondstoffen, waar-
uit het meel en de bloem voor.het bereiden van brood
worden samengesteld. Aangezien het aardappelmeel
ve1 het belangrijkste, echter niet het eenige product is,
dat in de aardappelmeelfabrieken wordt verkregen,
komt men tot de vraag, vooral nu inmiddels tenge-
volge van de stagnatie in den aanvoer, de hier te lande
beschikbare graanvoorraden sterk verminderen of het
niet mogelijk en wenschelijk is, van den aardappel nog
meer
profijt
te trekken ten bate van de broodvoorzie-
ning. Deze vraag wint aan belangrijkheid, als men weet,
dat suprameel bestaat uit ongeveer 80 pOt. zetmeel,
20 pOt. water, en sporen eiwit (0.7 pOt.); dever-
sche aardappel, behalve verschillende voedingszouten,
1.1 pOt. eiwit bevat, (waarvan 0.1 pOt. verteerbaar)
terwijl gedroogde aardappelen, doordat ze op 18 á 23
pOt. van hun oorspronkelijk volume zijn ingedroogd,
benevens de zouten, 4.4 tot 5.2 pOt. eiwit bevatten.

Het voorgaande is de aanleiding geweest tot een
tweetal proeven, welke zullen worden genomen. Zij kun-
nen in het kort op de volgende wijze worden verklaard.
Uitgaande van de gedachte, zooveel mogelijk profijt
van den aardappel te trekken, zou waarschijnlijk de
eenvoudigste wijze van behandeling zijn, den aardap-
pel iii zijn geheel in de groentendrogerijen te drogen
en daarna tot poeder te vermalen. Aangezien dit
systeem echter overvegende practische bezwaren zou
ôntmoeten, zal het niet in toepassing kunnen worden
gebracht. Ongeveer hetzelfde beoogt echter de proef,
welke zal worden genomen door de hier te lande

gevestigde dextrine-fabrikanten, welker fabrieken

sedert geruimen
tijd
stil staan.
In deze fabrieken zal de aardappel zoodanig worden
bewerkt, dat slechts één product wordt verkregen,
namelijk
,
het zoogenaamde aardappelpoeder, waârin men bijna alle in den aardappel aanwezige zetmeel,
eiwit en voedingszouten hoopt te kunnen behouden.
Het resultaat, van deze proef mag met belangstel-
ling worden tegemoet gezien. De totale capaciteit van

de
gezamenlijke
dextrine-fabi’ieken zal echter even-

tueel, in verhouding tot de hoeveelheid grondstoffen,
welke voor de broodvoorziening noodig zijn, betrekke-
lijk gering zijn.
De tweede proef heeft ten doel, het gedeelte vah
den aardappel, hetwelk in de aardappelmeelfabrieken
overblijft, nadat het suprameel is verkregen, zoodanig
ie bewerken, dat het geschikt is als grondstof voor
de broodbereiding. Het overblijvende gedeelte, name-
lijk de aardappelvezels, bevatten nog vrijwel alle
voedingszouten en eiwit, welke in den aardappel vooi-

komen. In de aardappelmeelfabrieken ondergaan de
aardappelen onder toevoeging van water, eene zooda-
nige bewerking, dat de zetmeelcellen woiden geopend.
Het suprameel zet zich af, terwijl dé overblijvende
vezels met het water buiten de fabrieken naar de
vezeigaten worden afgevoerd en verzameld.
De campagne begint ongeveer half September en

duurt pim. 8 weken. Gedurende dezen
tijd
en ook

daarna worden de vezels niet bewerkt. 1 April daar-
aanvoigende wordt hiermede echter een aanvang ge-
maakt, alsdan wordt daaruit het zoogenaamde ,,prima-
secunda”meel verkregen. De vezels worden opnieuw
naar buiten gepompt en in het volgende jaar Januari,

dus circa 15 maanden na de eerste verwerking nog
eens vermalen, waarbij het secunda- en tertia-meel
wordt verkregen. Zoowel de prima-secunda als
secunda en tertia-kwaliteiten worden hoofdzakelijk
voor industriëele doeleinden gebezigd.
Het laat zich begrijpen, dat het lange verblijf van

de vezels in de vezelgaten niet bevorderlijk is voor
hunne voedingswaarde en qualiteit. De tweede proef
zal dan ook moeten bewijzen, éf het practisch nog
mogelijk is (de campagne zal reeds eerstdaags een
aanvang nemen ‘en in de aardappelmeelfabrieken zou-

den eenigewij zigingen moeten worden aangebracht)
naast het verkrijgen van suprameel gelijktijdig de
vezels te drogen en te bewerken tot het zoogenaamde
aardappeigries, voordat eene zure gisting is ingetre-
den, en waarin dan de voedingszouten en het eiwit
grootendeels zouden moeten behouden worden. Ook
deze proef is van veel belang, te meer, aangezien de
eventueel te verkrijgen hoeveelheid aardappelgries in
verband met de veel grootere capaciteit van de aard-
appelmeelfabrieken grooter zal kunnén zijn, dan de
hoeveelheid poeder volgens de eerste proef. Het
systeem tot het drogen van de vezels schijnt bij onze
oostelijke buren reeds in toepassing te zijn gebracht
en naar men beweert met gunstig resultaat. De direc-
ties der aardappelmeelfabrieken hier te lande, zijn
ten aanzien van het resultaat van de t
w
reede proef

tamelijk pessimistisch gestemd. W.
v..

De Centrale Graanfactory. – De Heer

P. M. Vismans, Commissaris der Centrale Graan-
factory, verzoekt ons de aandacht van onze lezers te
willen vestigen op een door hem in de ,,Maasbode”
van Vrijdhgavond 5 dezer gegeven repliek, op het
deze instelling behandelende artikel, opgenomen in
het vorig’nummer der E. S. B.


AANTEEKENINGEN.

Rubbermarkt fe Medan. — In
het eerte
verslag (1916) der ,,Medansche Vereeniging voor deiL Producteuhande1″ lezen wij: ,,Werd vroeger nagenoeg
alle rubber naar Europa verscheept om te Londen, Antwerpen, Amsterdam of Hamburg aan de markt
gebracht te worden, door ‘het plotseling uitbreken van
den Europeeschen. oorlog kwam hierin weldra eene

752

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 October 1917

wijziging, ook Amsterdam verloor door de veld moei-

lijkheden aan de verscheping verbonden, veel fan haar
beteekenis.

De Londensche markt had intusschen veel te lijden
van het zoo aanzienlijk beperkte scheepvaartverkeer,

en later buitendien van de verzwarende bepalingen
op .den uitvoer van rubber uit Engeland, waardoor
Amerika zijn behoeften niet langer op de Londensche

markt kon dekken en genoodzaakt was zich daarvoor
rechtstreeks tot de productielanden in Oost-Azië te
wenden.

Begrijpelijk is het, dat producenten in dit Gewest
geneigd bleken gebruik te maken van de gelegenheid
om haar product plaatselijk te verkoopen, vooral toen

bleek, dat de hier behaalde prijzen als regel boven

Londen- en Singapore-pariteit,waren. Hierdoor ons-
stond ter Oostkust va Sumatra allengs een levendige
rubberhajadel. Meen en meer toch namen de inkoopen
voor Amerikaansche rkening toe.

Bij de snelle uitbreidifig, welke de handel in rubber
in dit Gewesit in korten
tijd
onderging, deden zich
aldra tal van bezwaren voor, welke niet in het belang

van eene gezonde ontwikkeling van dezen handel

waren. Immers: een kooper hier, die opdracht kreeg tot
inkoop van eene zekere hoeveelheid rubber, had zich
vaak achtereenvolgens tot alle hem bekende verkoo
pers te, wenden om eene zoodanige partij bijeen te
krijgen en allen
zijn
bod uit te biengen. Daar echter
veikoopers hier als regel geen van allen over den

verkoop hebben te beslisien, moesten allen deze bie-
dingen aan hunne Directies in Europa overseinen en

haar antwoord afwachten, waardoor de kooper zijn

bod als regel een tweetal – onder de huidige tijds-
omstandigheden zelfs4
it
5 – dagen in handen moest
geven. Hoe bzwaar]ijk dit, bij eene z66 snel wisse-
lande markt als die van rubber, voor koopers is,

behoeft geen nader betoog en het valt dan ook niet
te verwonderen, dat deze in dergelijke gevallen nimmer
hun hoogste bod uitbrachten. Maar ook voor den
verkooper waren aan den ongeregelden handel tal van

bezwaren verbonden. Immers, afgezien van de hooge

seinkosten, gebeurde het niet zelden, dat eene gereede
partij juist verkocht was, wanneer een andere kooper

met en hooger bod kwam. –
Nog tal van andere moeilijkheden, bij dan vrijen

handel in rubber ondervonden, deden meer en meer de
behoefte gevoelen dezen op meei vaste grondslagen

te schoeien. Dit bracht het Bestuur van de ,,Handels-
vereeniging te Medan” er toe den 13den December
1915 belanghebbenden bij den Rubberhandel bijeen
t

roepen teneinde de wenschelijkheid te bespreken van
de instelling van eene plaatselijke Rubbermarkt te

Medan.
Aangezien geen openbare verkoopingen buiten de vrij
kostbare medewerking van het Vendukantoor gehou-
den kunnenworden, werd besloten tot de oprichting,
op den Gen Maart 1916, eener Veieeniging over te
gaan, welke – rekening houdende met de in de
naaste toekomst mogelijk te verwachten behoefte aan
eene markt ook voor andere producten dan rubber,
bijv. koffie, copra of thee – den naam kreeg van
,,Medansche Vereeniging voor den Productenhandel”.

Teneinde, zooals vas aanbevolen, de aan de rubber-
markt verbonden kosten zoo laag mogelijk te houden, werd vastgesteld, dat uitsluitend op monster verkocht
zal worden, zoodat het product op de onderneming
ken blijven tot na de veiling. De veilingskosten werden
op
f
1 per ton of gedeelte van een ton bepaald, terwijl
den verkoopers de gelegenheid gegeven werd voor
hunne aangeboden partijen minimum-prijzen vast te
stel] en.
Voorloopig op eenmaal in de maand vastgesteld, ver-
den de inschrijvingen aldra om de 14 dagen en later
wekelijks gehouden, terwijl naast de inschrijvingen ook
do gelegenheid tot het houden van veilingen werd
opengesteld. Over het algemeen is de deelname bevre-
digend geweest. Ook de prijzen zijn als regel hooger geweest dan die van Singapore en Londen.”

Stand der cultures en uitvoer gedu-

rende het tweede kwartaal van 1917 in
S u r
i n a m e. 1)
– Het Departement van Landbouw
bericht ons:

De stand van het suikerniet is goed, van Liberia-koffie

zeer goed- en van cacao – althans op de plantages,
waar de krullotenziekte bestreden wordt – eveneens
goed; op de plantages en gronden, waar de krulloten-
ziekte nog niet wordt bestreden, ging een groot deel
van

den cacao-oogst door versteening verloren. De

productie van Liberia-koffie zal in 1917 ongeveer
75 pOt. hooger
zijn
dan het voorgaande jaar. Voor de
cacao is het twijfelachtig of er nog een goede napluk
zal
zijn.
De rijstaanplantingen staan tengevolge van

den geringen regenval in Mei en Juni er minder
gunstig voor; waar de rijst voldoende water had, is
de stand van het gewas zeer goed. In het laatst van

Juni en gedurende Juli
zijn
ervele regens gevallen,
tengevolge waarvan de vooruitzichten verbeterd zijn.

Wegens de uitbreiding van den aanplant zal de
opbrengst van rijst
in 1917 in alle gevallen wel niet

lager zijn dan in 1916.
De uitvoer der voornaamste producten in de periode

JanuaniJuui 1917 bedroeg in
vergelijking met 1916:

1917

1916

Balata ……..
[Ç.G.

214.6701/
2

234.840
Cacao ……..,,

825.869

481.31111
2

Koffie ……..,,

88.205
1
1

276.082
Naïs ……….,,

99.390

345.010
Suiker ……..,,

5.522.214

2.484.819
Rum 50
0
10
….

L.

296.586

734.193
Huiden ……..
K.G.

13.310

20.228
Hout ……….

M8.

923

444
Letterhout ..

K.G.

13.046

2.766
Goud……….Gram

115.626

61.975

Wegens het ontbrèken van scheepsgelegenheid naar
Amsterdam, zijn belangrijke partijen koffie en cacao
op d plantages opgeslagen.
1)
Vergelijk
No. 85, pag. 605.

H a n d e 1 .s 5 e rn i d d e ii n
g

d o o r

N

e d e r-

1
a n d. –
Wij ontvingen het 13e jaarverslag der ver-
eeniging ,,Bureau voor Handelsinlichtingen” te Am-
sterdam. Sprekende over verbindingen, die h.t.l. ge-

tracht w.orden reeds voor na het herstel van den
vrede, met den vreemde aan te koopen, zegt het ver-slag: ,,Wij meenen het Nederlandsche belang te die-
nen door verschillende langenooten opmerkzaam te

maken op hunne oukunde aangaande het oordeel in
den vreemde geveld omtrent den aard vân de betrek-.
kingen, als door hen werden voorgesteld. Veelvuldig
bleken zij van meening, dat er behoefte zoude bestaan
aan aanbod van Nederlandsche zijde ter bemiddeling
op handelsgebied tusschen partijen, die thans in oor-
log verkeeren. In de meeste gevallen mocht het ons
gelukken de Nederlandsdhe bemiddelaars te overtui-
gen, dat voorloopig stappen in deze richting buiten
de Nederlandsche grenzen, bij de onderdanen der z.g.
Entente landen alleen kwaad stichten, omdat daarin
wordt gezien eene ontduiking van de in die landen
gel4ende wettelijke bepalingen en dat, wat de bedoel-
de bemiddeling later, d. i. na herstel van den vrede,
betreft, twee gevallen denkbaar zijn:
10.
dat de be-
oogde uitsluiting wordt bestendigd, waardoor het

Nederlandsche bemiddelingsaanbod althans in de oogen
van een der partijen zijn ongeoorloofd karakter blijft
behouden; 2°. dat de beoogde uitsluiting niet ken
worden besténdigd, tengevolge waarvan tevens alle
reden voor het vermeende inroepen eener Nederland-
sche bemiddeling vervalt.”

Oorlogsicosten.
– De ,,Statist” van 22 Sep-
tember j.l. bevat weder eens een becijfering van de
bedragen, die de oorlog tot en met Augustus heeft
gekost. Genomen zijn de totale uitgaven der verschil-
lende regeeringen over het tot dusver verloopen
oorlogstijdperk, verminderd met het bedrag, dat vol-
gens de laatste vredesbudgetten. het staatsbestuur
onder normale omstandigheden in deze periode zon

II
10 Octdber 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

753
11

hebben gekost. Het voor Engeland uitgegeven bedrag

bevat ook de aan de gealliëerden en eigen koloniën
geleende bedragen. De oorlogskosten van België,

Roemenië en Servië, die vrijwel geheel door hun
krchtiger bondgenooten worden gefinancierd, zijn

buiten rekening gelaten, gelijk die van Japan,
Amerika en Turkije. De cijfers voor de Centrale

Mogeudheden zijn eveneens zooveel mogelijk aan

officiëele bronnen ontleend.

Entente

£

Engeland ………………..
4.910.000.000
Frankrijk ………………
2.820.000.000
Rusland ………………..
3.830.000.000
Italië ………………….
1.160.000.000

12.520.000.000

Centrale mogendheden.

Duitschianci………………
4.700.000.000
Oostenrijk-Hongarije ……….
2.580.000.000
7.280.000.000

Totaal ……
19.800.000.000

Een totaal dus van bijna 240 milliard in Hollandsch
geld! De kosten per dag worden thans in totaal ge-
schat op £ 20.000.000 of 360 millioen guldèn, welk
bedrag volgens Amerikaansche gegevens nog met
£ 5.000.000 vermeerderd zou moeten worden, wanneer
men ook de kosten der Vereenigde Staten in aanmer-

king nam.

BOEKAANKONDIGING.

Nu het vraagstuk van het h a n d e 1 s r e g i s t e r

de belangstelling gaande houdt en eerlang een vette-

lijke regeling zal erla.ngen, mogen
wij
nog de aandacht

vestigen
01)
een belangrijke en zeer gedocumenteerde

nota op 20 Juli j.l. door de K a m e r v a n K o o p-
handel en Fabrieken te Amsterdam aan den
Minister van Justitie overgelegd. De nota, welke uit-
voerig ingaat op de vraagpunten, die zich bij de uit-

werking van het denkbeeld voordoen en hierbij in de
eerste plaats de juridische zijde van het vraagstuk be-
ziet, is opgesteld door een subcommissie, aan welke
Mr. 0. D. Salomonson als secretaris was toegevoegd.
Ook op het 18 en 19 September j.l. te Utrecht gehou-
dn Eerste Ned. R. K. Middenstandscongres is het
vraagstuk aan •de orde geweest, ingeleid door een
prae-advies: Handelsnaam en handeisre-

g i s t e r van Prof. Mr. Aalberse.

Vrachtrecht der Rijnvaart, eene toeUch
tin.g tot de gedeponeerde Botter-
damsche Bijnvaartconditiën
door Mr.
– W. A. 0. van Dam, Eerevoorzitter van
den Algemeenen Rijuschippersbond.
Rotterdam, D. Brouwer en Zonen

1917, .301 blz.

Bovengenoemd vlot geschreven boek laat na lezing
sterk den indruk achter, dat iemand aan het woord is,
die bekend is met de vaart op onze rivieren en op de
binnenwateren. Vele aan buiten dezen tak van vplks-
welvaart stahnden onbekende bijzonderheden omtrent
gewoonten hier en elders vindt men er in opgetee-
kend. Met zijne’ aan verkeer met mannen uit het
schippersbedrijf en aan zijne reahtspraktijk ontleende
ervaring voor oogen, hoe schadelijk-het dikwijls vol-komen gebrek aan kennis der eigen rechtsverhoudin-
gen voor de belanghebbenden kan werken, heeft de
schrijver bedoeld wenken te geven Yeor de mannen
van het bedrijf van dadelijk nut. Uit eigen aanschou-
wiug wetend hoe ook de rechten als gevolg van oplei-
ding en positie somtijds tot voor alle betrokkenen
bevreemdende resultaten komt bren’g’t hij in van
overtuiging blijk gevende betoogtrant feiten bij,

welke tot zich meer bij de werkelijkheid aanduidende
theoretische bespiegelingen kunnen leiden. Krachtig
richt hij zich tot den ook op dit punt in grof verzuim
verkeerenden wetgever, met het rechtmatig verwijt

hier zeer gewichtige belangen sinds de invoering van

ons Wetboek van Koophandel volkomen te hebben

verwaarloosd.
De taak, die de schrijver zich stelde om naast eene

behandeling, van rechtskwesties ook eene beschrijving

te geven van daaraan ten grondslag liggende feitelijke
verhoudingen maakte het boek noodzakelijk eenigszins
tweeslachtig; de man uit het bedrijf zal er veel in
vinden hem uit eigen aanschouwing reeds lang bekend,

den jurist zal
bij
de beslissing door den schrijver van

rechtskwesties meer dan eens het waarom op de lippen

komen en een wensch naar meerdere toelichting.
Maar naar mijne meeniug zal het werk beiden nut-
tige diensten kunnen bewijzen en is lezing voor beiden

ongetwijfeld aanbevelenswaard. N.

Oh. F. H. Dumont.
Aardrijkskun’dig

Woordenboek van. Nederlandsch Oost-

Indië.
Nijgh & Van Ditmar’s Uitg.

Mij., Rotterdam 1917, 664 blz.

Het werk van den. heer Dumont ontleent zijn betee-

kenis en bestaansrecht aan zijn uitvoerigheid. Er is
naar gestreefd alle aardrijkskundige namen van

plaatsen, rivieren etc., in het woordenboek op te
nemen, waardoor het aanzienlijk uitgebrider is dan

de door het Topografische bureau samengestelde

,,Lijst van de voornaamste aard.rijkskunidige namen”
en ook fiaast de Encyclopaedie van Ned.-Indië met

zijn uitvoerige artikelen, doch minder wijd gebied,
reden van bestaan heeft. Ook de namen van cultuur-
en mijnbouwondernemingeu zijn opgenomen, zonder
dat intusschen in dit opzicht voor volledigheid wordt

ingestaan. De uitvoering verdient lof. Aan het boek

is toegevoegd een globale overzichtskaart, die men
wellicht meer geçletailleerd zou wenschen.

De heer W. J. van Haren Noman Jr. zendt
ons een overdruk van een artikel van zijn hand in de
Augustus-aflevering 1.917 van ,,Onze Eeuw” over
Rijnvaart en Binnenvaart op het Mei-

w e d e ka n a al. In het artikel wordt gewezen op
de vele bezwaren aan den huidigen toestand eigen,

die volgens den schrijver hun oplossing behooren te
vinden in het graven van een kanaal door de Gel-
dersche Vallei speciaal voor ‘de Rijnvaart, waardoor
het Merwedekanaal met de vaart langs Gouda geheel
voor de binnenvaart beschikbaar zou komen. Een
overdruk van de kaart uitgegeven door de ,,Vereeni-

ging voor een kanaal door de Geldersche Vallei,” ver-

gezelt het artikel.

Van het statistisch handboekje D i e wirtschaft-
lichen Krhfte Deutschlands, uitgave van de

Dresdner Bank te Berlijn, verscheen een derde druk.

INGEZONDEN STUKKEN.

NOG EENS DE AARDAPPELREGELING.

Dat zich in breede kringen onder de ingezetenen
ontstemming over de aardappel-politiek der regeering

openbaart, is nu
wei
duidelijk geworden.
Let men op de argumenten, waarmede getracht
wordt die politiek te rechtvaardigen, dan treft daar-
onder één, dat wel het argument bij uitnemendheid
schijnt te zijn, als bijzonder ongelukkig. Winter-
provisie mag, zoo is beslist, niet worden opgedaan,
omdat dan zij, die daartoe in staat zijn, omdat zij èii

een geschikte bergplaats èn het noodige geld er voor
beschikbaar hebben, in een bevoorrechte positie zou-
den komen. Met welk een leelijken uitwas van vader-
lijke regeeringszorg maken wij hier kennis. Devoor-
zorg, die zeer velen, ook in arbeiders- en klein-burger-
lijke kringen noopt tot sparen teneinde tegen den

wintertijd allerlei voorraad te kunnen opdoen, een der
gczegende maatschappelijke deugden, wordt van boven
af gefnuikt en zorgeloosheid aangemoedigd.
Weet men in Den. Haag, dat het ton platte lande
veelal onder de beste landarbeiders gewoonte is een
deel van het verdiende loon te besparen of ‘in handen

754

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 October 1917

van den werkgëver te ]aten staan, teneinde tegen den

winter een appeltje yoor de dorst te hebben, brandstof,

groenten, spek en ook aardappelen te kunnen inslaan,

dat ook in de steden, misschien niet in Amsterdam,
(met de daar heerschende gewoonte op dit stuk ben
ik minder bekend) maar stellig in de plaats mijner

inwoning, ieder, die eenigszins kan (niet enkel de
gegoede burgerij) aardapelen inslaat tegen den winter?
Die voorraad wordt dan veilig geborgen in den kelder,

op den zolder, onder de bedstede of waar ook. Dat zal

nu strafbaar zijn, omdat een doel der bevolking, ‘t zij
uit gebrek aan bergruimte of aan geldmiddelen, in

vele gevallen uit gemis aan voorzorg, geen provisie

opdoet. Welk een averrechtsche les in anti-sociale
zorgeloosheid!

Ware de •oogst onvoldoende voor de voeding der

geheele bevolking, dan zou de zorg der regeering tegen
bevoorrechting gerechtvaardigd zijn. Maar de oogst

is immers ruimschoots voldoende. Er zal genoeg zijn
voor iedereen. De oogst van consumptie-aardappelen
wordt geschat op bijna 30 millioen hechtoliters.

Voor voeding der bevolking ook wanneer de be-

perkte broodvoorziening in aanmerking wordt geno-

men, zullen hoogstens 18 millioen, zeg 20 millioen
hechtoliters noodig
zijn.
Een belangrijke hoeveelheid
blijft nog voor veevoeder beschikbaar.
Waarom dan niet toegestaan, dat wie kan, zich

voorziet voor den wintêi, dat de handelaren ook voor-
raden opslaan? De overheid zou dan des te beter

kunnen zorgen voor de ingezetenen, die geen voorraad
opshan.

Moet de ellende van den vorigen winter zich her-

halen? Waar zal men bij gesloten water de vervoeL-
middelen vinden voor de massa’s, die bij de nu vast-
gestelde regeling de groote steden behoeven? Op
spoorweg-vervoer za] men niet kunnen rekenen. Hoe
zal men voorkomen, dat wederom groote hoeveelheden
tijdens het vervoer bevriezen? Zullen zelfs veel land-
bouwers er niet op uit zijn hun aardappelen te laten

bevriezen, teneinde ze voor veevoeder ter beschikking
te krijgen? Of kan verwacht worden, dat de boeren
bereid zullen zijn ze gehoorzaam te bewaren, wellicht
tot ver in ‘t voorjaar, om dan eerst van de regeering

betaling te bekomen en de gelden te kunnen aflossen,
die zij inmiddels hebben moeten leenen voor bestiij
ding hunner gewone uitgaven?

Het antwoord op al die vragen kan niet bemoedi-
gend luiden voor het succes van de aardappelen-
regeling.
G. M.

3 October ‘f7.

DE ONTGINNING VAN ZOUTLAGEN IN

NEDERLAND.

Naar aanleiding van het artikel van den heer
J. van Baren, in No. 91 van dit blad, zij het mij ver-
gund op te merken, dat het wel eens zou kunnen blij-
ken, dat de volksvertegenwoordiging nog zoo verkeerd
niet deed, 26 Mei j.l. de exploitatie der Buurserzout-
lagen te vèrwerpen. Op andere plaats, bij Winterswijk
kan toch de zout-exploitatie veel rationeeler geschie-den, zonder de technisch altoos bedenkelijke uitloog-
mthode, terwijl vo’or twee dergelijke zoutmijnexploi-
faties de afzet in ons land te gering is. Naar het mij voorkomt, zou een krachtige maat-
schappij, waarbij de staat, nkast een deel der baten,
voldoende contrôle of medezeggenschap verkreeg om
overdreven uitbuiten van een eventueel monopolie te
keeren, de aangewezen weg zijn om tot èen rationeele
ontginning van de zoutlagen bij Winterswijk-Ratum
te geraken Medewerking van de bestaande zoutziede-
rijen zou dan ook volstrekt niet per se uitgesloten be-hoeven te worden, integendeel veler medewerking zal
op prijs gesteld kunnen woden.
Indien men thans geneigd is fluks en ferm aan te pakken kan Wjnterswijk ons geven, wat bij Buurse
mislukte:

J.v.H.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Maximumrijzen Appelstroop. Vast-
gesteld zijn maximumprjzen voor levering van appel-
stroop.

K i n d e r m e e 1. Voor kindermeel, met uitzonde-

dering van buitenlandsche soorten in origineele blik-
verpakking, is een maximum-kleinhandelprjs vastge-
steld van 40 ct. per pakje van 36 K.g.

Z o ii t. De maximum-kleinhandelprijs voor geraffi-

neerd zout is van 10 ct. per K.g. verhoogd tôt 11 ct.

P e t r o 1 e u m. Met ingang van 2 dezer is de
rnaximamprijs voor verkoop van petroleum voor huis-

houdelijk gebruik in den kleinhandel vastgesteld op
44 cent per liter.

P u 1 p. Nieuwe maximumprijzen zijn vastgesteld

voor natte en gedroogde en voor suikerpulp

Granen en p.eulvruchten. Nieuwe maxi-
mumprjzen zijn vastgesteld voor granen en peul-
vruchten van den oogst 1917.

Oonsumptiemelkvoorzjenjng. Met in-

gang van 15 dezer treedt éene nieuwe regeling in

werking. De maximumproductieprijs bedraagt voor de

le melkzône 1434 en voor de 2e zône 14 cent per liter.
1)

de maximumverkoopprijs vooi rauwe melk aan de ver-

bruikers bedraagt 15 cent per liter (3 ct. meer dan

onder de zomerregeling); ook voor karnemelk, tapte-

melk en gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk zijn
maximumprijzen bepaald. De
bijslag
wordt verhoogd
tot ten hoogste 436 cent voor elke in consumptie
gebrachte liter melk en ook voor karne- en taptemelk

een bijslag gegeven van ten hoogste 3 cent. Is in

eenige gemeente tekort aan melk, dan zal tot aanvul-
ling worden overgegaan, als er minder dan 0,3 liter
per persoon en per dag geleverd wordt.

A a r d a p p e 1 e n. Aan de lijst van artikelen,
beschikbaar gesteld ingevolge art. 1 der Distributie-
wet 1916 zijn thans weder toegevoegd aardappelen.
Tevens zijn maximumprijzen voor dit artikel bepaald

(in den kleinhandel 636 , ct. voor kleiaardappelen).

Door het B. M. V. wordt gewezen op de wenschelijk-
heid om aardappelen ongeschild te koken, waardoot
veel voedingswaarde behouden blijft.

Er wordt de aandacht op gevestigd, dat de gemeen-
tebesturen niet vrijelijk mogen beschikken over de

hoeveelheden aardappelen aanwezig. Alle aardappelen
toch staan ter beschikking van het Rijk.

K o f f i e en t h e e. Na 13 dezer zal de nieuwe
regeling in werking treden, volgens welke koffie en
thee alleen verkrijgbaar zal zijn op bons van thee- en
koffie-distributiekaarten, uit te reiken aan personen
van 16 jaar en ouder.

Calcium carbid. Verboden is de verkoop, de
aflevering en het vervoer van calciu.m carbid, tenzij
daartoe vergunning is verleend.

Huiden, leder enlooistoffen. Verboden
is de aflevering en het vervoer van huiden en vellen,
al dan niet gezouten, en van looistoffen, waaronder
hegrepen inlandsche eikenschors, Muskegon en andere
houtsljp-extracten; nieuwe regelen zijn vastgesteld

voor de distributie van huiden, Ieder en looistoffen.

Voorts zijn vastgesteld tusschenhandelsprijzen voor
leder. Eveneens maximumprijzen voor reparatie van
schoenen (zolen en hakken), en prijzen voor huiden,
door ingeschreven huidenclubs en handelaren te leve-
ren aan ingeschreven looiers. De genoemde ieder.
prijzen gelden voor het leder, dat verstrekt wordt ten
behoeve van de bezitters van bons voor goedkoope
reparatie.

Turfstrooisel en turfmul. Verboden is
de aflevering en het vervoer van turfstrooisel en turf-
mul; tevens zijn maximumprjzen voor deze artikelen
vastgesteld.

1)
Zie het artikel op pag. 619.

10 October 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

755

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

Door het uitblijven van beurs- en

handelstelegrammen
uit Anierika en Engeland, kunnen verscheidene ;koersen,
noteeringen en

verdere gegevens voor cle verstreken week
niet worden medegedeeld.

N.B.
S**
beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTO’S.

6
Octoher
1917
20
Juli
1914

N
d (Disc.Wissels
e
4’/0sedert.1 Juli ’15
3’/0sedert23 Mrt. ’14
Be1.Biun.Eff.
BankV
rsc
hj
fl
RC
.

4’1

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
511,

,,

19Aug.’14
’14
5

,,

23

,,
Bank van Engeland
5

,,

6Apr.’17
3

,,

29 Jan. ’14
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Baakvan Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
3
1
1

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli
’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
6

,,

28 Spt.
1
17
4’/,

,,

8

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
10

,,

2Jan.’15
3
11

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5

,,

1Juni’16
5

,,

9Mei

1
14
Feder. Ree. Bk.N.Y.
3-4

– –


,Tavasche Bank….
3
/,

,,

1 Aug.’09
3
‘Is

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
ParL
Berlijn
Part. Parijs
Part
N. York
Cail-
Part.
Prolon-
disconto
gatle disconto disconto
disc.
monet,

6

Oct. ’17
2 1/4.1/5 ‘)
2
1
12
41e

1-8

,,

’17
181-2 t/
2
l/_3/
,

*15*
4_51

*15*

24-29
S.
’17
1I8-14
2’14-’14
4H4H
4-’18

2-6


17-22

,,

’17
l°/,-/a
2 14
I
4,29
55

Tr
s

4-
5
18

2 Vs-S
1
12

2-7 Oct.’18
1
1
/8
1
j
2-
1
12
5+F
5
/e
4-118

4-9 Oct.’15
2
Th1
T
1
5 2
1
14-’12

I’4*


1 Vs

‘/a

20-24Jul.’14
3
‘/-/io
2
i/4_a/4

2
114_514

2
/5f/9

2’/4
1’142
‘/

‘)
Noteering van 5 October 1917.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.
Vor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aa particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

1

Oct. 1917

..
11.30
32.50 40.82
1
11
2.37’/a
2

,,

1917

. .
11.2914 32.52
1
12
40.80
2.37
1
18
3

,,

1917

. .
11.29
1
12
32.75
40.92
1
13
2.37′!,
4

,,

1917

. .
11.29’/,
32.90
41.03V2 2.37
S

11117

..
11:28
1
12
32.40 40.95
2.36/,
6

1917

..
11.27
1
/4
32.72’1
40.90
2.3614

f1aagste der week
11.260/4

32.40 40.72
1
I2
2.36
2
/
Hoogste

,,

,,
11.31’12
32.90
41.10
2.37
1
1
29 Sept. 1917

..
11.31
1
12
32.80
40.92
1
12
2.37
51
22

,,

1917

..
11.33’/o
33.42′!,
41.02
1
I2
2.3701
4

kluntpariteit

..
12.10’18
59.28
48.-
2.48’/

‘) Noteering van 30 Aug.

Data
Zwitser-
land
Weenen

Kopen.

hagen
]Stoc
kh
o
l
m
Batavla
telegrafisch

6 Oct

1917
50.27
1
/
20.85 73.95
84.50
99-100 Laagste d;w.
49.90
20.60 73.80
83.-

Hoogste

,,
50.55.
21.10 74.35
86.-

29 Sept. 1917
50.45
20.85 73.90 82.35
99-100
22

,,

1917
50.37 Vo
21.10 73.40 80.70
99f100 Muntpariteit
48.-
50.41.
66.67
-66.67
. 106

OVERZICHT

Londen was deze week zeer flauw op aanbod uit S1an-
dinavië en daalde van 11.31
1
12 tot 11.27
1
14, Cable New York
was hiermede weder in overeenstemming 237
5
18, 23601
4
.
Parijs was zeer verdeeld, aanvankelijk liep de koers eveneens
terug, 40.90-40.75, daarna kwam een plotselinge stijging tot
41.02
1
12, maar tenslotte was het aanbod weder overwegend,
slot 40.85. Zwitserland was aanvankelijk sterk aangeboden,
50.47’12, 50.-, later kwam meer vraag slot 50.27
1
1.
Berlijn en Weenen waren den eersten dag der week nog
sterk aangeboden, zoodat de daling der vorige week verdere
voortgang maakte, 32.50 en 20.65, daarna kwam er fveder
meer een vredesstemming en stegen de koersen tot 32.82’I2 en 20.95. Slot weer aangeboden 32.70 en 20.85. Van Skandivavië
waren Christiania en Kopenhagen zonder veel verandering,
daarentegen Stockholm weder sterk schommelend en aan het
einde der week weder zeer vast. 84-86-84.35-85.-.
– De omzetten in wissels op de overige landen waren uiterst
gering, zoodat voor Roebels, Peseta’s en Lire, dikwijls geen
prijs te noemen viel.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Ca6!e
Zicht
Zicht
Zicht

Data
Londen
Parijs
Berlijn
Amstera’.
(In
,f
(in frs.
(in cents
(In cent,
per
£)
P. $)
p.
Rm.
4)
per gld.)

6 October

1917
4.76.45
5.799,
norn.
Laagste d. week..
4.76.45 5.79

Hoogste,, –

,,

..
4.76.45
5.79112

29 Septensbei1917
4.76.45
5.79’12
nom.
42′!,
22

,,

1917
4.78.45
5.79
5
14
oom.
42
Muntpariteit.. ..
4.86.67
5.18’/
95’1
40’/is

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP


LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
7Sept.
1917
15
Sept.
1917

Tijdperk
7_241S9TP7tem
her

Laagste
1
Hoogste

24Sept.
1917

Alexandrië..
Piast.
p. £
9771,
6

9771
97518

9771,

975/s
B. Aires
….
d.p.gd.pes.
498/s
492/

49
49
5
18
49
1
14
Calcutta
.. . .
sh!d.p.rup.
115
1
1,,
115
1
1,2
115 115
1
116
115′!,,
Hongkong ..
id
.
p. $
311′!,
312
1
1,
312
8
14
312
7
1s
31218
Lissabon ….
d.p.escudo
31
7
18
31
7
18
31
32
1
1
31/,
Madrid

….
Peset.
P. £
21.55
21.30
20.44
21.25 20.46
Montevideo..
d.p.peso
5351
4

53514
53’1
5451
4

530/
4

Montreal….
$
per
£
4.76e18
4.76
1
1
4.76
1
/s
4.76
1
1
4.76’/
Petrograd
..
R. p.
£10
274′!2
287’12
273
292
275V,
R.d.Janeiro
1)

d.
p.
milr.
12
271,2
12 “/,e
12
2
1,2
12118
1227132

Lires
p.
£
-36.44
36.25
36.10
37
36.92
Shanghai


shldp.tael
4110
4/10’12
400’12
4110
1
12
4110’12
Rome

…….

Singapore
..
id. p. $
2/4
1
!1,
214
1
11e
214 214
1
1,2
214t/,,
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
1451
82

151132
15
1
12
1514
15’12
Yokohama
..
sh!d.p. yen
211
5
18
211
1
19
2/1 7/t,
211″!,,
211
5
1
8

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

• GOUDBEWEG ING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 29 Juli 1918 worden de dagelijksche ontvangsten-
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
– tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering
te Londen.
te New York.

5
Oct.
1917 ……..
29
Sept.
1917
……..
49
96
0
18
22
,,
1917
……..
55
108’12
15
,,
1917
……..
51′)
100’12
8
,,
1917
……..
49
96
5
18

.7
Oct.
1916
……..
32′!,
9
Oct.
1915
………
23’/


49
1
!, 20
Juli.
1914
……..
24″!,,

1)
Noteering
van
14
September 1917.

756

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 October 1917
NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 6 OCTOBER 1917.

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer
Minder

Disconto’s

…………..
9.913.426,68
Buitenlandsche wissels..
58.740,-
Beleeningen
1.976.812,37
Goud

……………….
220,-
Zilver
52.465,90
Bankbiljetten …………
7.495.735,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
2.567.423,95
‘1

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën, blijkt, dat uitstonden op:

1

6
Oct. 1917

29 Sept. 1917

Aan schatkistpromessen / 111.390.000,- f110.500.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst

57.000.000,-
,,
47.000.000,-
Aan schatkistbiljetten

,,115.403.000,- ,,109.476.000,-
Aan zilverbons ………,, 25.546.114,-
,,
24.408.595,25

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden, guldens.)

Data
Goud Zilver
k
zije tien
.

Andere
opeischl,are
schulden

6 Oct.
1917
.

.

..
675.916
7.211
816.307
68.108
29 Sept.
1917
..

..
675.916
7.264
808.812
70.458
22
1917
..

..
-674.376
7.376
784.733
86.831
15

,, 1917
..

..
676.780
7.310
787.108
82.835
8
1917
.

.

.

.
664.182
7.364
788.448
101.260
1

,,
1917
.

.

..
664.145
7.270
789.761 102.046
25 Aug.
1917
….
656.911
7.375
766.667
70.081
18
1917
..

..
656.851
7:229
768.531
66.385
11

,,
1917
..

.

.
656.748
7.097
770.707
66.264
4

,,
1917
.

.

.

.
647.041 7.060
778.969
57.932
28 Juli
1917
….
633.304
7.247
767.152
58.470
21

.,,
1917
….
621.209
7.322
760.027 55.682
14
1917
.

.

.

.
624.158
7.286
767.296
52.738

7 Oct.
1916
.

.

.

.
587.354
6.189
708.521
99.070
9 Oct.
1915

390 653
1.832
544.074
15.944

25 Juli
1914
.

.

..
162.114
8.228
310.437
6.198

D t
0

Disconto’s
_______
8dec.
Beschik.
baar
Dek-
kings-
Hiervan

1
otaai
Schatkist.
nlngen
Metaal-
percen-
promen
saldo
lage
rechtstre
ess
eks

6 Oct. 1917
67.541 57.000 70.078
505.252
77
29.Sept.1917
57.68
47.000
72.055
506.310
78
22

,

1917
55.517
45.000 70.934
506.430
78
15

,,

1917
52.451
42.000 71.095
509.039
79
8

,,

1917
90.728
80.000
71.915 492.542
75
1

,,

1917
78.763 68.000
76.110
492.002
75
25 Aug.1917
31.951
21.000 74.621
495.884

18

,,

1917
31.402
20.000
73.697
496.045
80
11

,,

1917
37.913
26.000
74.812
495.414
79
4

,,

1917
45.467
34.000
75.101
485.707
78
28 Juli 1917
44.781 33.000 75.195 474.413
78
21

1917
49.692 38.000
77.060
464.375
77
14

,,

1917
51.755 40.000 76.823
466.424
77

7 Oct. 1916
105.286
89.500 59.986 431.122
73
9 Oct. 1915
68.996
39.560
83.143
279.967
70

25 Juli 1914
67.947

14.300
61.686
43.521
1
)
54

t
) Op (ie basig van
‘Ii metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)


Data
Goud ‘
Zilver
bj
0
eit
k
en

‘Andere
opvischb.
schulden

78.400
19.006
164.939′
45.237
30

Juni 1917 …….
23

1917 …….
76.953
19.641.
164.789
43.190
75.500
19.869
163.145 43.339 74.489
20.491
163.035 38.210
16

1917 …….
9

,,

1917 …….

55.061
28.533
146.783 44:848
1

Juli

19,16 …….
29.982
31.701 115.416
27.610
3

Juli

1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.112
12.634

Data
Dis.
co,,to’s

1

Wissels,
1

buiten
N..Ind. betaalbaar

Belee.
ningen
Diverse

nin
gen
1)

1

Reschik-
baar
1

metaal-
saldo

Dek.
kings.
percen.
lage

30 Juni1917
7.102 34.667
62.042
13.125
56.555
46
23

1917
7.117
34.243
60.810 12.936
56.224
46
16

,,

1917
6.925 34.405
59.756
12.320
55.312
46
9

,,

1917
6.654 35.577
56.288
11.354
56.260
47
‘S

1
Juli 1916
6.656 41.939
54.895 8.118
45.268
44
3 Juli 1915
5.841
8.586 55.877 12.749
33.076
43

25 Juli1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)
44

t)
Sluitpost der activa.

‘) Op de basis van ‘/, metaaldekking.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

/
60.130.503,22
sels, Prom.,’

B.-bk.

114.652,32
enz. in disc.
(
Ag.sch.

7.296.236,17
1
1

f

67.541.391,71
1
1a
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

………………………
Idem eigen portef:.
f

7.971.510,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beieeningen

IH.-bk.

f
35.765.531,21
1
1
,

7.971.510,-

vrschç B.-bk.

,,

4.756.049,21
__
29.556.446,39
op

/

70.077.846,81112

OpEffecten

……t

65.600.246,81
2
12
Op Goederen en Spec. ,,

4.477.600,-
70.077.846,81
1
1

Voorschotten a. h. Rijk …………….
14.053.339,80

MuntenMuntmaterial
Munt, Goud

……/ 74.946.810,-
Muntmat. Goud …,, 600.969.515,29
112

f
675 .9 16 .325 ,29 ‘/
Munt, Zilver, enz.
. ,

7.211.278,21 ‘/2
Muntnlat. Zilver

683.127.603,51
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds.
.
f

5.209.192,50
id. van ‘f5v. h. kapit.

3.915.939,622/,
9.125.132,129
Geb.en Meub. der Bank …………….
,,

1465.000,-


Diverse rekeningen

………………
60.553.711,65 ‘/2

/
913.915.535,62

Passiva.

Kapitaal ………………………..
/

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.234.534,18
1
1
Bankbiljetten in omloop …………..
,,
816.307.250,-
Bankassignatiën in omloop ………….
2.768.997,91’12
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van anderen ……,, 65.399.128,51

pp

65.399.128,51
Diverse rekeningen

………………
,,

4.205.625,01


f

913.915.535,62

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

505:252.419,05
1
12
Op
de basis van
2/2
metaaldekking…

.
328.369.343,77
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..

2.526.262.095,-

10 October 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

757

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

1
Andere
1
Data

Metaal Circulalle
1
opeischb. Discontos 1 Div. reke-
1
schulden
1

ningen
1)

28

Juli

1917

. .
782 1.206 1.100 902 735
21

1917

..
719
1.108 1.001
898
,

589
14

,,

1917

..
750
1.186
1.003
890
589
7

,,

1917

..
760
1.248 960
895 616

29

Juli

1916

..
728
1.054 890
917
618
31

Juli

1915

.
.
1.078
1.056
1.548
850
•992

25

Juli

1914

.
.
645
1.100
560 735
396

i)

Sluitpost der
activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen ban kstaten.

L BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 19 SEPTEMBER 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 70.774.620

Governm. Debt £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and

bullion….

52.324.620

£ 70.774.620

£ 70.774.620

BANKING DEPAR TMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ………,

3.544.836

securities .. £ 58.145.320
Public deposits,, 40.764.744

Other securities,, 96.461.654 Other deposits,, 128.236.171

Notes ……..,, 30.108.880
Seven-day and

Gold and silver
other bus..

16.245

coin ……..2.399.142

£187.114.906

£ 187.114.996
Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal

Circulatie

Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

26 Sept. 1917 55.09741.182

***

*4*

*4*

19

,,

1917

54.724

40.660

176.685 28.500

150.062
12

,,

1917

54.235

40.534

176.090 28.500

149.032
5

,,

1917

54.288

40.670

174.560 28.500

147.896

27 Sept. 1916

53.552

36.536

131.525
1
28.500
1
99.321
29 Sept. 1915

62.009

32.800

72.022
1
23.500

20.400

22 Juli 1914 40.164

29.317

1

Go,,.

1
Other 1 Public 1 Other
1
t
Re- 1 kings.
Data
, 1

Sec.

1

Sec.

1
Depos.
1
Depos.

serve
1
percen-

26 Sept.’17 58.189

93.594 44.285 121.703 32.365 19,50
19

’17 58.145

96.462 40.765 128.236 32.508 19,23
12 ,, ’17 57.767

92.150

42.590 121.346 32.151 19,61
5 ,, ’17 57.794

97.739 44.462 124.997 32.068 18,92

27 Sept.’16 42.188

95.387 53.372 101.483 35.467 22’/s
29 Sept.’15 31.287 132.315 116.217 76.639 47.659 2414

22 Juli ’14 11.005

33.633 13.735 42.185 29.297 521
8

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 29 SEPTEMBER 1917.

IDe biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ……………………Mk. 2.505.761.000
davon Goldbestand ………………,, 2.404.006.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ……

986.481.000
Noten anderer Banken …………….

824.000
Wechsel …………………………,, 15.632.509.000
Lombardforderungen ………………,,

9.227.000
Effekten …………………………

159.544.000
Sonstige Aktiva …………………..,

1.536.412.000

Grundkapital ……………………..

180.000.000
Reervefonds ……………………….,

90.137.000
Notenumlauf ……………………..

10.204.936.000
Sonstige taglich fallige Verbi ndlichkeiten. . ,, 9.540.925.000
Sonstige Passiva ………………….,,

814.760.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank,. circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustu 1914.

(In duizenden Mark)

Data

Metaal

Daarvan
1
Kassen-

Circu..

kings-

Goud

schetne

lahe

percen-
____________

tage’)

29 Sept. 1917 2.505.761 2.404.006 986.481 10.204.936

34
22 ,,

1917 2.511.513 2.403.854 864.219 9.603.573

35
15 ,,

117 2.508.263 2.403.702 714.417 9.475.217

34
7 ,,

1917 2.504.109 2.403.578 707.062 9.433.242

34

30 Sept. 1916 2.503.636 2.484.774 392.091 7.369.965

39
30 Sept. 1915 2.456.879 2.419.434 885.127 6.157.630

54

23 Juli 1914 1.691.669 1.358.857

65.479 1.890.895

93

‘)o
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassenscheine

Data

Wissels

Rek. Crt.

Totaal

In kas bij

uilge-

de Reichs_

geven

1

bank

29 Sept. 1917 15.632.509

9.540.925

6.523.200 975.000
22

1917 11.265.959

5.972)39

6.110.700 749.400
15 ,,

1917 10.997.242

5.50453

6.022.600

700.200
7 ,,

1917 10.999.964

5.514.475

5.945.500 837.000

30 Sept. 1916 10.758.831

6.266.463

2.484.200 377.800
30
,
Sept. 1915 7.470.576

4.416.255
1
1.771.000 837.000

23Juli 1914

750.892

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

t
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

t

Waarvan
* Te goed

Buit.gew.
Data

Goud

in het

Zilver

In het

000rsch.

Buitenland

Buitenland old. Slaat

27Sept.’17 5.319.381 2.037.108 260.286

681.594 11.650000
20

’17 5.317.556 2.037.108 260.135

729.535 11.350.000
13

’17 5.315.715 2.037.108 259.516

714.940 11.300.000
’17 5.313.880 2.037.108 260.085

668.111 11.300.000

28Sept.’16 4.832.751

336.840 723.220 8.500.000
30Sept.’15 4.550.142

364.146 981.888 6.700.000

23 Juli ’14 4.104.390

639.620

* Utige-
Rek. Cr1.

Rek.
Wis,els

stelde

Belee-

Bankbil.

Part t-

Cr1.
Wissels

ning

jetten

culieren.

Staal

574.860 1.162.999 1.099.488 20.994.829 2.910.211 38.607 570.729 1.164.352 1.099.416 20.956.056 2.723.200 32.373 546.973 1.165.469 1.106.468 20.837.170 2.629.378 14.869 560.050 1.170.216 1.119.145 20.857.243 2.663.750 45.193
410.958 1.386.186 1.176.805 16.714.063 2.248.051 36.322
279.726 1.981.953 585.675 13.458.304 2.695.989 64.207

1.541.080

769.400 5.911.910 042.570 400.560

758

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 October 1917

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In ujillioenen Roebel).

Data n. st.
Goud

Te goed
,,h bui-
.
,enland

Zij-

1

ver

Schat-
1

kistbil-
1
jetten

Di,-
conto’s
en be!ee-1
.

1
1

Circu.
laffe
1

Rek. Cou-
rani’

29 Sept. ’17
1.295
2.309
146
13.395
2.027
15.887
2.839
21

,,

’17 1.295
2.309
133
13.091
1.965
15.850
2.738
14

,,

’17
1.293
2.304
130
12.354
1.942
15.398 2.665
5

,,

’17
1.294
2.308
127
12159
1.739
14.961
2.697

29 Sept. ’16
1.553
2.055
.96
4.819
786
7.304
1.542
29 Sept. ’15
1.591
38 23
2.395
1.459
4.622
1.373

21

Juli ’14
1.601
144
74
..

.

.
757
1.634 1.049

V. SOCI9T9 GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Sedert einde 1914 met de functie van circulatiebank blt.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden franca.)

MeIüal
Beleen.
1
Beleen.
Binn.
Rek.
Data
mci.
van
1

van
wissels
Circu-
Crt
.
buiten!,
buiten!.
1
prom. d.
en
latie saldi
saldi
vorder.
provinc.
beleen.

27 Sept. ’17
460.199
90.386 480.000
98.010 1.015.657
102.801
20

,,

’17
441.194
90.287
480.000
98.885 1.013.858
86.363
13

’17
433.983 90.180
480.000
101.758
1.011.364 84.454
6

,,

’17
424.939
90.075
480.000 95.990 991.517
89.381

28 Sept. ’16
334.019
73.332 480.000 48.176 808.911
118.918
30 Sept. ’16
147.977
24.020
400.000 43.478 458.599
157.789

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

1

Waarvan
Wa.,
P.

Dato
Goud
1
voor dekking
van in
het bui-
1

Zilver
1
etc,
Notes ‘n
F. R. Notes
tenland
1
circu- latie

17 Aug. ’17
1.374.583 512.383
5.500
52.906 558.782
10

,,

’17
1.370.942

1
494.741
52.5001

53.117
549.241
3

,,

’17
1.367.673
477.235 52.500i
53.709
540.785
27 Juli

’17
1.362.263
443.260
52.5001

51.789
534.015

18 Aug. ’16
534.954
164.027

16.998
54.444

Dek-
1
Percent.
Totaal
Waar-
Iklngsper-I
Goud-
Data
Wissels
Deposito’s
van
1
centage
1

dekking
Kapitaal
1 Depo.
1

circ
u

lsito’si)l
latte

17 Aug. ’17
299.275
1.424.480
58.093
77.4
91.7′
10

,,

’17
284.019
1.374.828
57.970
79.3
90,1
3

,,

’17
305.131
1.393.974
57.881
79.1
27

Juli

’17
333.556
1.424.850
57.825
78.8
83.0

18 Aug. ’16
106.894
554.807
55.110
72.7
106.2
1)
Verhouding tusschen: goud, zilver ete., uitgezondd
het voor de dekking der F. ITt. Notes gereserveerde goud,
en: netto deposito’s met inbegrip van het kapitaal.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST
MAATSCHAPPIJEN.

1

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemide1den in duizenden dollars.) –

Data
Reserve
.
Depostto’s

Circulatie
Beleeningen
en
disconto’,
Surplus
Reserve

29Sept.’17
547.060
3.731.950 31.910
3.895.880
61.010
22

’17
550.560
3.693.750
31.836
3.874.970
85.320
15

,,

’17
541.070
3.718.140
31.630
3.808.280
75.770
‘8

,,

17
505.770
3.712.990
31.330
3.850.650
50.050

30Sept.’16
665.210 3.471.460 31.190
3.339.550
96.360
2 Oct. ’15
684.000 2.959.700 36.490 2.778.190
192.900

25 Juli’14
467.880 1.958.320
41.730
2.057.570
26.170
1
)

t)
Op basis van 25
°Iö
van alle deposito’s.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 8 October 1917.

Hoewel de afgeloopen week geenerlei gebeurtenissen heeft opgeleverd die den vrede zichtbaar naderbij gebracht hebben,
heeft toch op de effectenbeurzen de meening postgevat, dat
do blijde boodschap zich niet lang meer zal laten wachten.
Al kan men gereedelijk aannemen, dat deze opvatting voor
een niet onbelangrijk deel is ontstaan uit den wensch nair vrede, toch zijn er hier en daar factoren aan te wijzen, die
deze verwachting zeker rechtvaardigen. Ontegenzeggelijk is
het bijvoorbeeld, dat de vredesbereidheid in Rusland iederen
dag toeneemt, vast staat het, dat Oostenrijk-Hongarije de
onderhandelingen met graagte zou zien aanvangen en,
getuige de jongste uitlatingen van, Czernin, zelfs bereid is,
reeds thans toezeggingen te doen in de richting der door
de Entente bij monde van de ‘ Vereenigde Staten in hun
antwoord aan den Paus gestelde eischen. In Dtiitschland,
welks meening wat de ,,Verbundeten” betreft den doorslag
zal moeten geven, wordt cl,e wensch naar vrede nog wel
niet zon dringend geuit als bij zijn Zuidelijke naburen, doch
ook daar winnen de partijen, die op een s’poedigen vrede
aansturen iederen dag aan invloed. Allerlei maattegelen op
economisch gebied hebben ‘eenerzijds de productie dermate
opgevoerd, anderzijds het verbruik zoo sterk beperkt, dat
men de voedselschaarschte in alle oorlogvoerende landen
althans zonder direct gebleken schadelijke gevolgen is te
boveh gekomen en op financiëel gebied gaan de regeerinen
voort met nieuwe oorlogsleeningen in de buitengewone
eischen van de schatkisten te voorzien. De nauwlettende
toeschouwer zal zich echter niettemin te (lezen opzichte
op den duur moeilijk aan den indruk kunnen ont-
trekken, dat hier bij (le meeste oorlogvoerende landen ,,de schoen wringt”. Bij, oppervlakkige beschouwing zou men,
wat Duitschianci aangaat, eerder geneigd zijn tot een tegen-
overgestelde nieeuing over te hellen; het totaalbedrag der
inschrijvingen op iedere volgende oorlogsleening overtrof
toch steeds, dat der vorige? Men mag hierbij echter niet uit
het oog verliezen, dat naarmate cle – oorlog vorderde, de
banden tot het buitenland meër en meer werden verbroken,
dat de handel met de neutralen – aanvankelijk van onge-
kend grooteu omvang – rj snel, vooral in het derde’
oorlogsjaar, inkromp, dat het stijgende gebrek, aan grond-stoffen iederen dag meer industriën tot stilliggen doemde,
alle factoren die een nooit geziene hoeveelheid van vlottende
middelen binnen de landsgrenzen deden bijeenvloeien. Bij
deze enorme geld-uimte en de groote faciliteiten, die bij
beleening der oorlogsobligatiën werden geboden, was het geen wonder – vooral gezien het groote enthousiasme van
het Duitsche volk, – dat de eerste oorlogsieeningen een zoo
groot succes hadden. Later echter moest de Duitsche regee-
ring wel degelijk overgaan tot middelen om de belangstel-
ling van den belegger te prikkelen, werd niet meer ddn type
van papier ter beschikking gesteld, doch werd naast de
gewone eeuwigdurende rente ook schatkistpapier met korten
looptijd aangeboden, waarbij bijzondere uitlotingskansen in
het vooruitzicht gesteld werden. Thans staat in Duitschland
de inschrijving op de zevende oorlogsleening open, terwijl in de Dubbelmonarchie voorbereidingen worden getroffen
om binnenkort eveneens met een nieuwe leening, voor
Oostenrijk-Hongarije ook de zevende oorlogsleening, voor
het publiek te komen. Vermoedelijk zal dit in de eerste
dagen van November het geval zijn, en de inschrijving op
deze leening, die evenals hare voorgangsters tot een onbe-
perkt bedrag wordt aangeboden, zal dan gedurende cle
geheele maand November openstaan: Den inschrijver zal
wederom de keus tusschen de gewone
7
langdurige obligatie
en het kortere schatkistpapier worden gelaten. Dit laatste
papier wordt speciaal daarom geschapen, wijl men ook die
bedragen tot zich wenscht te trekken die, daar zij vermbe: delijk tijdens de ,,’tJbergangswirtschaft” en al kort na den
vrede noodig zullen zijn, voor belegging-in de vermoedelijk
veertigjarige staatsschuld niet in aanmerking komen. De
onderhandelingen over het type van de nieuwe staatsschuld
zijn nog niet beëindigd. Te oordeelen naar de richting
welke de besprekingen tot dusverre genomen hebben is het waarschijnlijk, dat de zevende oorlogsleening wederom zal
bestaan uit 40-jarige amortisabele schuldbrieven en schat:
kistpapier met eenige (vermoedelijk 10) jaren looptijd.
.Dat men in Oostenrijk-Hongarije reeds thans alle zeilen
begint bij te zetten om de nieuwe leening te doen slagen,
blijkt vel duidelijk uit het

eigenaardige, deze week uit
Budapest ingekomen bericht, dat de Minister-President de
stad Budapest zijne toestemming gevigerd heeft om over
te gaan tot de uitgifte van’ de reeds eenigen tijd geleden’
geprojecteerde leening van Kr. 200 millioen. In.zijn desbe-
treffend besluit motiveerde Dr.

Wekerle zijne weigering jn

10 October 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

759

dien geest, dat alle in het land aanwezige middelen beschik-
baar moeten blijven voor inschrijving op de 7de oorlogs-
leening en dat dus thans de geldmarkt niet met een zoo
belangrijke stedelijke leening mocht worden bezwaard.
Wat Engeland en Frankrijk betreft, ook de regeeringen
dezer landen hebben buitengewone moeilijkheden te bestrij-
den om de oorlogsuitgaven harer landen te financieren. Wij
wezen reeds vroeger op de herhaalde wijziging van het in
Engeland bij de uitgifte der Treasury Bilis gevolgde
systeem, daar de geldmarkt niet in staat was cle telkenmale
aangeboden bedragen dezer bilis te absorbeeren. Ook zij
eraan herinnrd, dat de Britsche koloniën en Dominions
ter financiering hunner oorlogslasten den beleggers niet een
steeds hooger rendement moesten paaien, hetgeen de kans
tot pikatsing van het Engelsche, minder rendabele papier
niet ten goede kwam. In ons vorig overzicht werden
Frankrijks pogingen om door middel van cle uitgifte van
4 pCt. wissels der Nationale Verdediging, welke weder een
speciale aantrekkelijkheid, die van wettig middel van beta-
ling aan den Staat medekrijgen, aan de kwade kansen van
een derde oorlogsieening te ontkomen, geschetst.
En hadden de Vereenigcle Staten niet de zijde der Entente-
landen gekozen, waardoor deze laatste vrijer dan voörheen
uit Amerika economische en financiëele hulpbronnen konden
putten, dan zou wellicht van nog krassere maatregelen te
gew’agen zijn dan reeds thans het geval is.
Dergelijke maatregelen toch zijn in den laatsten tijd in de
oorlogvoerende landen aan de orde van den dag, vooral waar
het geldt die invloeden te bestrijden, die de financiering der
oorlogslasten in den weg staap. Eén van cle voornaamste
van die invloeden is zeker vel de speculatie ter beurze.
Ongeveer dezelfde oorzaken welke wij hierboven als krach-
tige helpers bij het slagen der Duitsche oorlogsleeningen
belichtten, hebben ook voor een belangrijk deel geleid tot cle
heftige koersrijzingen, die aan de effectenheurzen te consta-
teeren waren. Handel en industrie, in hun bewegingsvrij-
heid belemmerd en in sommige gevallen geheel verlamd,
maakten geen aanspraak meer op bedrijfsmiddelen en deze
begonnen geleidelijk af te vloeien in kanalen, die ze naar schadeloosstelling voor hun gederfde opbrengst moesten
voeren. De ingeslagen weg kon bezwaarlijk naar de banken
leiden; deze toch vergoedden slechts een geringe rente.
Anderzijds was cle internationale beleggigsmarkt geheel
ontwricht. Aldra ging men er daarom toe over, zijne uit
handel en industrie vrij gekomen kapitalen te beleggen in
die takken van nijverheid, die in deze tijden kans op
behoorlijke winsten opleverden, dus cle oorlogsindustriën.
En hierin ligt wel de oorsprong vitn de woeste speculatie
in deze soort van aandeelen en die der aanverwante bedrij-
ven, die aan zoo goed als alle beurzen haar intrede heeft
gedaan.
In dezen beurshandel, die den door groote oorlogswinsten verwenden koopman en voorts al xvie er maar aan meedeed
de kans op belangrijke avances beloofde, ontstond voor de
ministers van financiën, die met plannen, tot het sluiten
van nieuwe oorlogsleeningen rondliepen, een nieuwe ernstige
vijand, die dus met alle kracht diende te worden bestreden. En zoo heeft men, de een na de ander, aan de verschillende beurzen eerst waarschuwingen van min of meer officiëelen
aard doen hooren, waarna al spoedig maatregelen tot beper-
king van den beursha,ridel werden getroffen, gewoonlijk
onder medewerking, in alle gevallen
01)
aanstichting der
regeering.
Aan de Weensche beurs leidde dit in de laatste dagen van
cle vorige maand tot de korteliugs in deze rubriek besproken
overeenkomst tusschen de groote. banken, bankiers en beurs-
firma’s. Ook te Budapest, waar de specuiatie ontzaglijke
afmetingen heeft aangenomen, worden thans van de zijde
der regeering in overleg met het beurscomitd maatregelen beraamd om de speelwoede aan banden te leggen. Men is
aldaar echter huiverig om tot dezelfde ingrijpende maat-
regelen over te gaan, die te Weeneu werden getroffen, daar
men vreest, dat de zaken, zoo men cle beleening van effecten
te zeer bemoeilijkt, zich naar de kleinere beursfirma’s ver-
plaatsen zullen, die zich door de te sluiten overeenkomst
niet gebonden zullen achten. Intusschen lijdt het geen
twijfel of ook Budapest zal dezer dagen een reeks van
beperkende voorschriften op den handel ter beurze kennen.
Dat deze voor deze plaats onontbeerlijk zijn, werd in de
afgeloopen week opnieuw bewezen door de stormachtige
koersbeweging velke op de rede van Minister Czernin
volgde. .
Te B e r 1 ij n worden evenëens maatregelen overwogen
die den handel ter beurze in andere, stillere paden zullen
moeten leiden. In eene zitting van het Comité der Ber-
lijnsche beurs werd de invoering van ,,eenheidsprjzen” voor
verschillende soorten van aandeelen bepleit. Men besloot

den Pruissischen Minister van Handel vergunning te vragen
om voor de
1
kandeelen van maatschappijen met minder dan
M. 15 milliôen kapitaal tegen het einde der beurs een een-
heidskoers vast te stellen, een enkele koers waarop kooper
en verkooper zich zouden ontmoeten. Voor de aandeelen van
maatschappijen met M. 15 millioen kapitaal of meer vil men
naast den eenheidskoers in den loop der beurs meermalen
vei

a.nderljke koersen vaststellen, doch in geen der gevallen
zullen de koersen mogen worden gepubliceerd. Het oorspon-
kelijke plan, om reeds voor aandeelen van ondernemingen
met M. 5 millioen kapitaal of meer veranderlijke koersen
vast te stellen, vond blijkbaar, noch bij de Regeeringsver-
tegenwoorcligers, noch bij het beurscomité bijval. Tegen dit
voorstel werd aangevoerd, dat het grootste deel der onder-neiningen in welker papieren sedert het uitbreken van den
oorlog wordt gespeculeerd meer dan M. 5 millioen kapitaal
heft, waardoor het meerendeel der aandeelen waarvoor’ de
vaststelling van een eenheidsprijs ter beurze bedoeld was,
niet zou worden bereikt.
In afwachting van de vaststelling der nieuwe maatregelen verkeerde de beurs te Berlijn in een gereserveerde houding.
De W e e n s cli e b e u r s had eveneens een kalm verloop.
De speculatieve omzetten zijn er van veel minder beteekenis
dan voorheen. Een gevolg van de nieuwe voorschriften
schijnt te zijn, dat’men meer belangstelling begint te toonen voor de oudere beleggingswaarclen; deze verkeerden n.l. in
zeer vaste houding.
Ook L o n d e n zag voor korten tijd inmenging van de
regeering in de speculatie ter beurze. Zooals bekend, zijn
alle nieuwe kapitaalsuitgiften in Engeland aan de goedkeu-
ring der regeering onderworpen. Voor eenige weken nu
werd toestemming verleend tot uitgifte van ca. 1 mullioen
Chaffers Gold Mining shares. Toen ‘de regeering, hierop door
het beurscomité attent gemaakt, evenwel merkte, dat zich in
deze aandeelen een wildie speculatie begon te ontwikkelen,
werd de toestemming tot de uitgifte eenvoudig vernietigd.
Hoe zeer te clezent samenwerking bstond tussehen de
regeering en het beurscomité, blijkt uit het feit, dat nog
vOOr ‘de toestemming werd ingetrokken, waarmede natuurlijk
eenigen tijd gemoeid was, het beurscomité verbood eenige
transactie welke in dit fonds had plaats gehad bekend te
maken, hetgeen neerkwarn op een verbod om in het fonds
handel te drijven.
De Engelsche financiëele pers houdt zich in de laatste
weken bezig met de bespreking van dle vraag of ter dekking
van de oorlogsuitgaven een kapitaalsheff Ing na het sluiten
van ‘den vs

ede al’ of niet het aangewezen middel is. Vrees
voor een dergelijke heffing schijnt althans in Engeland te
bestaan.
De 4 laatste dagen der vorige week ontbeerden wij alhier Ne ‘Yorksche beurstelegrammen. De enkele koersen welke
hier bekend werden ivaren meest onder de laatste ontvangen
noteeringen.

2 Oct. S Oct. 8 Oct.
Rijzingof

Ned. Inch. Handelsbank…. 250

250

256
1
12 +
6’12
Nèaerl. Handel Mij. …… 193/jo 193
1
12
1941I2
+ l’/ii
Insulinde Oliefabriek……237

242
1
12 244
1
12 + 7
1
12

Aiit. Jurgens’ Ver. Fabrieken 295

295/
3
295/
4
+ 514
Philips’ Gloeilampenfabriek 36921
4
36621
4
363

–6 8/4
R. S. Stokvis & Zonen . . .. 545

585

600

+ 55
CultuurMij.d.Vorstenlandeii 2251d 230

231’/i + 5514
Handelsver. Amsterdam …. 466

481

480

+ 14
Jayasche Cultuur Mij…..355’/8 366

372

+ 18112
Kon,. Petroleum Mij ……. 565

572

569

+ 4 –
Asterdam Rubber Mij. .. 246

240
1
12 243

—3
Holland Amerika Lijn .. .”. 486
1/2
462

472

+ 5
1
12
Kon. Hollandsche Lloyd .. 207

199″2 210
1
14
+ 31/4
Kon. Ned. Stoomboot’ Mij. .. 283

285

28792 + 4
‘fi
Deli Maatschappij ……..538

530

528118 – 9718′
T e o n z e n t heeft de effectenmarlct in de afgeloopen
week een zeer levendig, op sommige dagen zelfs een wild
voorkomen gehad; voornamelijk geldt dit voor scheepvaart-
aancieelen,
welke wederom tot zeer belangrijke ‘bedragen bij
sterk oploopercde koersen werden omgezet. Men is het er
tha’ns hier wel over eens, dat de aanleiding tot de jongste rjzing in de ,,scheepvaartmarkt” gelegen is in kooporders
vaii Noorsche, daarnaast ook van Zweedsche bankiershuizen. Ovéf de vraag of de aankoopen bedoeld zijn om onze scheep-
vaartaandeelen duurzaam in Noorsche en Zweedsche handen
te brengen loopen de meeningen uiteen. De oorzaak hiervan
is te vinden in liet feit, dat ondanks de zeer omvangrijke
aankoopen der hoog geprijsde scheepvaartwaarden, geen
daling is ingetreden in den wisselkoers’ op de koopende
lan1en. Integendeel is deze sedert den aanvang der aan-koopen nog wel iets gestegen. Daar voor de uitgevoerde
orders toch dekking moest worden gezonden, meende men,
dat groot aanbod van Noorsche en Zweedsche kronen hier

760

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10
October
1917

niet kon uitblijvan, doch dit is niet het geval geweest. Men
heeft zich dan ook te dezer zake aan bespiegelingen van
verschillenden aard overgegeven, waarvan de opvatting als
zouden de orders uit Scandinavië oorspronkelijk afkomstig
zijn van speculatieve groepen hier te lande, die zoodoende een belangrijke rjzing in onze scheepvaartaandeelen wilde forceeren, al heel merkwaardig is. Heden, toen het £deves
op groote schaal werd aangeboden zonder dat daarvoor een
directe reden te vinden was, meende men dit aanbod van
£sterling met de jongste. groote aankoopen van scheepvaart-
waarden in verband te moeten brengen, en werd reeds ‘de
onderstelling geuit, dat Engelsche rekening via Scandinavië
als kooper optrad. Al zou ook het verlangen van Engelsche
kapitalisted om belegging in het buitenland te zoeken te
verklaren zijn, in verband met eventueele vermogenshef-
fingen tijdens of na den oorlog, dan blijft hier toch nog de
vraag bestaan of dergelijke transacties aan de aandacht der
Engelsche regeering zouden zijn ontsnapt. Zooals gezdd
vonden groote omzetten in de voornaamste scheepsaandeelen
plaats. Aanvankelijk stonden aand. Holland-Amerika Lijn
en oude aand. Kon. Ned. Stoomboot Mij. op de eerste plaats.
Aan het einde der week verflainvde de belangstelling voor
de laatste eenigszing en werd in de aand. Java-China-Japan Lijn een groots ,,lioek” gevormd. Alle verhandelde fondsen
verlieten de week op een hooger koerspeil. Holland-Amerika
Lijn sloten op 475, (vorige week
‘457%),
Koninkl. Ned.
Stoomboot Mij. 289%, (273%), Kouinkl. Hou. Lloyd 211,
(204
1
/
2
), Java-China-Japan Lijn 307 – na 320 -, (253%),
Nederi. Scheepv. Unie 2361/2, (2313/2), H. A. A. S. 215,
(166), Stoomvaart Mij. ,,Nederland” 233 (230).
Naast sch eepvaartaandeelen genoten ook
tab akken
flinke
belangstelling; echter was hier de kooplust minder groot en
overheerschte gewoonlijk aanbod; de in de voorgaande week
bel7aalde avances konden dan ook niet geheel worden ge-
handliaafd. Voor enkele kleinere soorten Besoeki’s, Krapoh’s
en Boe.loes’ bestond goede vraag tot stijgende koersen.
Van
koloniale ondernemingen
stoflden de aandeelen van
eenige handelshuizen, zooals Lindeteves Stokvis (2301-
235), Van Nierop & Co.’s Handelmaatschappij (184-197)
en Tels & Co.’s Handelmaatschappij (161 %-172) in het
brandpunt der belangstelling. Van
snikeraandeelen
trokken
Handelsver. Amsterdam (467 %-485-480) door hun vaste
houding de aandacht.
Petroleumwaard eis,
aanvankelijk zeer villig – vooral vooi
de Roemeensche soorten – op vredesvervachtingen, zonken
later iets in.
in de afcleeling onzer
industrie-aandeelen
was deze wèek
een flinke herleving te constateeren, waarvan aandeelen
Van Gelder’s Papierfabrieken (170-175-170%), Ned.
Staalgieterij (141%-180), Groningsehe Waterleiding Maat-,
schappij (195-215) konden profiteeren. Voorts vieleifde
nand. R. S. Stokvies & Co. Ltd. op door hun verdere scherpe
rjzing (545-600).
Rubbers
vast bij stillen handel.
Van
bankaandeelen
trok de koers der aandeelen Ned.
Indischeilandelsbank bij flinke ometten van 250-260 aan.’
Slot 256%.

2 Oct. 5 Oct. 8 Oct.
Rijziigof

5

O/o
Ned. W. Schuld ..

lOOn/s 10019
1001

+ 113
4
1
12
010

,,

,,

,,

1916 101
1
18 101
1
18
101 ‘/ie – /
i0
4

0/

,,

,,

,,

1916 94

94
1
1

93
15
1
1
0

3112 °/o

,,

,,

, …..8l
00
/,o 8,2
1
/4

82 ‘/2

f
0
ij,o
3

0/

,,

,,

, …..

7l’°Ii

71’12’

71
11

– 71,
8

2’12
01
Cert. N. W. S ……. 6O’
3
/io 61

60°11e –
5

0/
Oost-Indië 1915 . . . 101

101
0
18 101
,
12 +
1
12
4
0/
Hongarije Goud –

39

38
1
14

40

+ 1
4 % Oost. Kronenrente.

38118

3951je
38
1
12
+
0/
1

O/
Rusland 1906 ……65

66
1
12

641

4
I
1 o/
o
Iwangor. Dombr.

641s

64e18

64
8
14 –
‘la
4

0/
Rusland Cons.1S80

SO/,a , 50110 508/10

1
14
4

0
/0
Rusl.bijllope&Co. .

52
1
18

50
1
/8

52

– 71
8

4112 /
o
China Goud 1898

62

6418 + 21
4

0/
Argeiit. Buiten! ….. 64/4

66
1
14

67 1/4 + 2
1
12
5

0/
Brazilië 1895 ……67/g

67
U/,6
67 il/j

Op de
beleggingsinarkt
béstond voor belastingvrije 4 pCt.
Oostenrijksehe Kronenrente in verband met de vrcdesver-
wachtingen tot hoogere prijzen vraag. ..

2 Oct.
5
Oct. 8 Oct.
Rijzj’of

American Car & Foundry

72
9
116
71
1
12

71 ‘/io – 1’12
Anaconda Copper ……..151

140
1
12 148
9
/os
—2iio
Un. States Steel Corp…..108
8
18 105
1
18 104
7
18 —3 Vi
Atchison Topeka……….99

97
’14

9718 – 11
Southern Pacific ………. 91/10 91
1,
116
910100 –
Union Pacific …………134
1
18 134

134


Int. Merc. Marine afgest.

30
i5/

29
1
14 ’29 V – 1 /ia
prefs 88
1/

86
11
110
86
1
12 – 1
0/je

Onze
Arnerikaansohe afdeeling
was, .eenerzijds door het
ontbreken ‘der New Yorksehe noteeringen, anderzijds door
de groote belangstelling, die der locale markt tea deel
viel, vrijwel geheel verlaten. Belangrijke koersfluctuaties
bleven uit.
Prolongatie ruim. Koers 2% na 2%.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
8 October 1917.

Gedurende de afgeloopen week, hebben ons zoo goed als
geen telegrafische berichten bereikt, alleen enkele termijn-
noteeringen van maïs en haver bereikten ons land door
Wolff. Daar ons geen enkel telegrafisch bericht toekwam
betreffende uitzichten van de oogsten, aanvoeren aan de
verschillende markten, verschepingen enz., is het ons onmo-
gelijk deze week iets nieuws te vermelden. De berichten
die ons in vakbladen bereikten, zijn van zeer ouden datum
en vertellen ons al zeer weinig nieuws. –
In Amerika heeft de Regeering eén organisatie gemaakt,
welke de tarwe-oogst vrijwel geheel tot zich zal trekken.
Er wordt door de Amerikaansche handelaren op gewezen,
dat er theoretisch misschien te weinig tarwe zal zijn voor
de behoeften van Noord-Amerika en de Geaflieercien, doch
dat .dit practisch wel anders zal uitkomen, doordat op het
gebruik bezuinigd kan worden; bovendien wordt er op.
gewezen dat de groote oogsten van mais en gerst ook zeer
bruikbaar zijn voor liet aanvullen van het tekort aan tarwe,
dat de Geallieerden eventueel van de Vereenigde Staten
zouden ontvangen.

Buitenlandsche granen in Nederland.
Eindelijk is wederom een boot met graan aangekomen,
n.l. de ,,Delfland” met een lading mais van Laplata. Verder
kwamen er eenige schepen voor de American Relief binnen.
De vooruitzichten voor de toekomst zijn nog steeds niet
verbeterd.
Noteeringen en aanvoes

en vindt men op nevenstaande
pagina.

SUIKER.

NOTEERINGEN.

Londen
Amsterdam
AmeriC.
New York
Data
per
Tates

1
Whiie
96%
October
Cubes
Javas
lted
Centrifugols.
No. 1 fob.
1

fob.

5 Oct.1917

28 Sept. 1917 . .

53/0

6.90
5
Oct. 1916 ..

2513 4711
21
2 –

6.02
5 Oct. 1915

28
18°132
501-

201-

171-


21 Juli 1914 .. ,,
11211
82
18/-

3.26

Onze Biesuiker.markt is geheel onveranderd. Met
het oogsten der bieten is men nu overal bezig.
in de overige bietprodueeerende landen was de weers-
gesteldheid gedurende de laatste week van September gunstig:
Voor Oosten rijk-Hongarije schijnt de akkeropbrengst
in doorsnee kleiner te blijven dan in normale jaren, doch
het suikergehalte is gunstig, zoodat de kans bestaat op een
goed rendement. In verband met de geringe voorraden wordt
in Oostenrijk eene vermindering van het rantsoen en tegelijker-
tijd eene verhooging van den suikerprjs in uitzicht gesteld.
Voor Zweden bedraagt de raming van den nieuwen oogst
129.000 tons tegen 137.000 tons verleden jaar.
De zichtbare voorraden bedragen volgens F. 0. Licht:

1916117

1915116

1014115

uitshland}i Sept.’16 250.000*

545.600*

536.607 tous

Oostenrijk 1 ,, ’16 305.000°

478.000*

244.741
Frankrijk

1 ,, ’16 39.012

58.525

141.454
Nederland 1 Sept’17 71.237

3.706

19.138
België

1 Juli’17 68.909

28.975

99.432
Engeland

1Aug.’17 144.859

167.672

198.236

Totaal Europa 879.053

1.281.878

1.239.608 tons
V.S.v.N.A. 20 Sept.’17 78.000

206.398

272.528
Cubahaveus19 ,, 17 149.000

335.146

302.350

Totaal ……1.106.053

1.823.422

1.814.486 tons
* Raming.
Uit Ja v a werden geen nieuwe berichten omtrent de markt
ontvangen. De eene fabriek na de andere beëindigt de cam-
pagne en de oogsteijfers zijn over het algemeen bijzonder
gunstig en kunnen in vele gevallen een record genoemd
worden. Het tot dusver bekende resultaa.t van 93 fabrieken,
waarvan echter slechts een gedeelte afgemalen is, is ruim
9 pCt. hooger dan verleden jaar.

1
10 October 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

761
II

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Agres

Data

Torcoe

Maïs

Haoer

Tarwe

Mais Lijnzaad
Dec.

Oct.

Dec.

Oct.
1

Oct.
1

Oct.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten

1

8 Oct.

1 29 Sept. 1

8 Oct.
1

1917

1

1917

1

1916

Tarwe

……………….
1

588,-‘)

Oct. ’17 220

8) 11818
58’14

_5)
– s)
Rogge (No. 2 Western)
nom.

29 Sep. ’17 220

3)
1181
‘)

61

2)


9,10
22,20
Mais

(La Plata)

……..
360,-‘)

6 Oct. ’16 157’/e

76
1
1
‘)

491
1
4

11,75
4)
8,15
4
)
17,854)
Gèrst

(46 ib. feeding) ….
1

360,-‘)

6

,,

’15 106

61
37
8
18

11,40
4,90
11,45
Haver (38 ib. white clipped)
1

18,-‘)

..

6

,,

’14 107
7
18


48

4,70
4
)
9,90
Lijnkoeken (Noord-Ame-
250,-‘)

20 Juli ’14

82

1)

56
1
Ie
‘)

36
1
12 ‘)
9,40
2)

5,38
2)

13,70 ‘)
‘rika van La Plata-zaad)

0
per Dec.
2)
per Sept.
2)
of
1 ie. vastgestelde locoprijs.’)
per Nov.
Lijnzaad

(La Plata) ……..
nom.

5)
niet ontvangen.
0
Regeeringsprjs.


AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
Amsterdam

Artikelen.
30 Sept.-
i

Sedert
1

Overcenk.
30Sept.-

1
Sedert
1

Overeenk.
6 Oct. 1917
1

1 Jan. 1917
1

11/dook 1916
6 Oct.

1917

1
1 Jan. 1917
1

tijdoak 1916

588,

‘)
425,-‘)
nom. nom.
360,-
1
)
275,-‘)
360,-‘)
360
1

1
)
18,-
1
)
18,-‘)
250,_1)
180
1

1
)

oom.
570,-

Totaal

1917

1916

Tarwe ……………..

253.376
557.569
.
38.227 18.793
291.603
576.362

8.465
17.139


525
8.465
17.664

..

2.314 10.032


500
2.314
10.532
_ –
114.637
320.138
. –
73.710 148.428
118.347
468.566

30.600
86.244

11.886
14.459
42.486
100.703

Rogge

………………
Boekweit

…………..

Haver

………. . ……

12.399
41.360

27.269
7.840
39.668 49.200

Mais

……………..
Gerst

……………..


8.322
85.342

7.560
50.012
15.882
135.354
Lijnzaad ……………
Lijnkoek ……………

.

34.078 124.460

27.985
5.735
62.063 130.195
Tarwemeel ………….

.
19.988
21.370

3.051

23.039 21.310

AANVOEREN in tons van
1000 K.G. voor België.

20.924
337.548 2723.664
– –

337.548
.723.664
Tarwe ……………..
12.335
74.82912.335
74.829
IIaïs

‘…………….-
.
Tarwemeel ……………378
4.378
1.260

4.378

1.260

Over cle A
in
erik aan s clie markt valt niets nieuws te
De Board of Trade statistiek voor Augustus geeft zoo-
berichten. Noteeringen werden gedurende de
laatste week
wel voor garens als voor manufacturen uitvoercijfers aan,

in het

geheel niet ontvangen. De
ontvangsten in cle week
die tot nu toe in de oorlog niet bereikt werden. De momen-

eindigende 20 Sept. bedroegen 14.000
tons, de versc1tingen
teele vraag is echter zeei-_gering. Fijne garens voor dhooties

55.000

tons en de voorraad 78.000
tons tegen
206.000 tons
worden gevraagd, doch overigens is er weinig belangstel-

verleden jaar.
ling,

terwijl

medium-nummers geheel verwaarloosd zijn.

Cuba-statistiek:

1918/17
1915/16 1914/15
Voor Frankrijk wordt nogal vat gedaan en men heeft ook
invoer-licences ontvangen voor de garens, die daar voor
Ontv. der week tot 15Sept.

13.000
1.907
12.000 tons
regeeringsorders noodig waren. De Hollandsche markt is
Totale sedert 1 Dec. 1916 2.055.673
2.960.966

2.511.715

,,
vrijwel gesloten, maar van Scandinavië komen nog wel
Werkende fabrieken

9
1

1
orders binnen, zoowel voor Amerikaansche als voor Egyp-
Export cl. weektot 15Sept

61.000 20.000 37.644

,,
tische gareus. Spinners van Egyptische garens zijn diknijls
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.743.869
2.584.404 2.149.170

,,
wel bereid lagere biedingen te accepteeren, waardoor van-
Exp. U.K. 1Jan.-18Aug

682.540
491.072
283.455

,,
zelf liet prijsverschil tusschen oude en nieuwe oogst ge-
Frankrijkl ,,

18

,,

67.468
118.629
5.895

,,
ringer wordt.
Totale voorraad 17 Sept

133.000 335.000
302.350

,,
De doekmarkt blijft vast. Er is wel vraag van Indië en
Exp.ger.V.S.1,,-29Aug

291.728
266.957
226.906

,,
het verre Oosten, maar biedingen daarvan zijn in den regel
te laag. De kleinere markteii blijven geregeld doorkoopen,
n

ook

dc’

I?runsc’hç,

c’n

19n,,c’1c, hp

lc’,pu,– nrr

,nnr,n

.wrn
JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-Burea.u).

Eerste hands Fabrieks- en Pharmaceutisehe Kinabast.
Voorraad op 29 Augustus 1917 …………..5250 Colli
Aanvoeren: nihil.
Toename voorraad Veegsel ………………70

Afleveringen en verkoopen:

5320 Colli

Toewijzing 3 October 1917 ….1361 Colli
Veiling

4

,,

1917.. . .

304
Ondershandsche verkoopen –

497
2162

Voorraad op 5 October 1917 …………..3158 Colli

waarvan slechts en. 800 Colli Fabrieksbasten ex. s.s. Billiton
en Sumatra, welke door de N. 0. T. nog niet zijn vrjgegven.

KATOEN.
Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dcl. 19 September 1917.
Door de betere oogstberichten waren prijzen
y
an Amen-
kaansche katoen aanvankelijk wat flauwer; tengevolge van
dekkingsaankoopen zijn prijzen weer gestegen en tenslotte
slechts weinig veranderd. Het verbruik in Amerika blijft
nog steeds zeer groot en houders daar hebben nog geen
haast om te verkoopen. Neill Brothers hebben in hun circu-
laire van 17 Sept. hun oogstschatting verhoogd tot 1334-
15 millioen balen, al naar gelang het weer in de herfst nog gunstig blijft. Zij hopen in den loop van October een meer nauwkeurige schatting te kunnen publiceeren. De fluctua-
ties in Egyptische katoen blijven hevig, hoewel prijzen ten
slotte wel lager zijn.

‘-

r

a
veel zware goederen voor legerdoeleinden. Fabrikanten
daarvan zijn dan ook goed bezet en kunnen alleen nog
orders voor late levering aannemen.

WOL.

Het schijnt dat zich in zekere mate eene verbetering vormt
voor de vooruitzichten van beschikbare tonnage voor La
Pl&ta-wol naar Holland. Weliswaar moet uien daarenboven
hopen dat de stakingen, die dreigen uit te breken, de ver-
sche’pingswerkzaamheden niet zullen verhinderen. Evenwel
tot op heden wordt op de centrale markten nog niets aan-
gevoerd, zoodat het onmogelijk is reeds een een igszins juiste
prijsvaardeering te geven. Men schat dat ongeveer 30 O/o van het nieuwe product binnenslands zijn vercontracteerd
tot zeer hooge prijzen in hoofdzaak voor rekening van
Amerikaansche huizen. –

HUIDEN.

Bericht van cle firma Grisar & Co.:
Van de La Plata-markt geen noemenswaardig nieuws.
Kooplust voor goede soorten bestaat, doch er is geen sprake
van, dat binnen afzienbaren tijd geimporteerd zal worden.
Deze week werden alhier aangevoerd enkele duizenden
2e-hands huiden, waarvan onmiddellijk het grootste gedeelte
werd geplaatst tegen bevredigende prijzen, niettegenstaande
het enorme prijsverschil met inlandsche huidën.
Afgedaan werden: 638 Santo Esperito, 657 Johannesburg,
507 Paranas, 400 droge Columbia huiden.
Inlandsehe huiden: Er is beduidende vraag voor
distributie-huiden. Er wordt vlot gekocht tegen de vast-
gestelde prijzen. Als bewijs kan dienen, dat de Rotterdamsche

762

ECONOMISCH-STISTISCHE BERICHTEN

10 October
1917

Huidenciub van de distributie:huiden absoluut geen voorraad
meer heeft en uitsluitend op levering verkoopt, daarbij
dient er rekening mede gehouden te worden, dat het thans
het, beste jaargetijde voor huiden is. Aan de vraag naar
ossen kan niet voldaan worden; de productie is hoogstefls
15
á
20
0/
van de geheele slacliting. Daarenboven zijn,
ossehuiden het meest geschikt voor zoolleer en in verhouding
met exotische huiden buitengewoon goedkoop. Hetzelfde geldt
voor stierhuiden töt ,9Q/95 pond. 0k daarvan overtreft de
vraag beduidend het aanbod. Wij vertrouwen, dat wanneer er voldoende looistoffen aangevoerd worden voor binnen-
landsch gebruik, de productie gemakkelijk zal kunnen
worden verwerkt. De meeste looierijen hebben er zich v6or
ingericht om inlandsche huiden te kunnen verwerken. ‘
Java-markt: Op den 9den October is er een belangrijke
inschrijving van 2000 buffelhuiden en 3’636 runderhuiden.
Aan de markt zijn heden nog:
950 Tucuman Campos, 1000 Santiago 500 Santa F6 osse-
huiden.; 1188 droge Columbia huiden, circa 13 K.G.
(mooie part.ij).

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.

6 October 1917. In de Vereenigde Staten zijn de plannen
om de vrachten voor onzijdige schepen te verlagen nog niet
tot uitvoering gekomen. –
Alleen de kolenvrachten van Noord- naar Zuid-Amerika
zijn iets minder vast tengevolge van een betrekkelijk ruim
aanbod van vaartuigen; er werd en boot afgesloten tot de
verlangde vracht van 1201—. Voor transatla

ntische reizen
weiden daarentegen hoogere vrachten in uitzicht gesteld.
Van de Golf van Mexico naar atlantische havens werden de
vrachten met 15 pCt. verhoogd.
-1
De premies voor molestverzekering van Amerikaansche
schepen werden 25 pCt. verlaagd. Als reden werd aangege-
ven, dat

bij de bestrijding van duikbooten goede resultaten
verkregen waren.
Het wetsontwerp hetvelk opschorting dr scheepvaart-
wetten beoogt, werd door de Senaat goedgekeurd. Buiten-
landsche schepen zullen gedurende den oorlog en 120 dagen
daarna de kustvaart mogen. uitoefenen.
Sedert de regeering het scheepvaartvrtiagstuk zelf ter
hand genomen heeft, worden weinig nieuwe ondernemingen
opgericht; in de maand September werd aan nieuw kapitaal
slechts 25 pCt. van het gemiddelde der voorgaande maanden.
bijeengebracht.
De spoorwegniaatschappijen hebben blijvend te kampen
met gebrek aan materiaal; verbetering van den toestand
wordt voorloopig niet verwacht, indien tenminste besloten
wordt om Rusland te helpen, waar groot gebrek aan ldco-
motieven en ander materieel heerscht. Thans wordt het
vraagstuk bestudeerd of een belangrijk gedeelte van het
vervoer over binnenlandsche waterwegen zou kunnen
geschieden om de spoorwegen zoodoende te ontlasten. Aller-
eerst zou dan het Ene-kanaal verbeterd en de Illinois-
rivier genormaliseerd worden. Onafhankelijk van (leze
plannen wordt reeds ovérwogen, of de Atlantische havens
en de spoorwegen daarheen ontlast zouden kunnen worden
door graan gedeeltelijk over de Mississippi en gedeeltelijk per spoor over de havens aan (le Golf van Mexico ter ver-scheping naar Europa te brengen, waardoor de noordelijke
atlantische havens uitsluitend voor het vervoer van staal,
oorlogstu ig en stukgoederen -gereserveerd zouden kunnen worden. De directeur van het vervoerwezen van den Union
Pacific wordt in verband hiermede aangewezen als de
aanstaande transport regelaar voor -de ,,Shipping Boarci”.
Voorts wordt het vraagstuk van katoenverscheping beke-
ken in verband met het groote volume van Amerikaansche
balen, waarvoor voldoende scheepsruimte bezwaarlijk te
bekomen is. In het seizoen 1915116 werd ongeveer 3.400.000
ton d.w. ruimte gebruikt voor het vervoer van de Vereenigde
Staten naar Europa (de laatste jarefl voor den oorlog
ca. 50 pCt. meer). Debalen worden in Amerika veel losser
geperst dan elders; het gewicht per kubieke voet komt daar
uit op 22 lbs., terwijl het in Egypte 37 lbs. en in Indië ‘n
China gemiddeld 56 lbs. bedraagt. Aannemeude, dat een ton
scheepsruimte gelijk staat met 40 kub. vt., dan zou noodig
zijn ca. 2.030.000 ton d.w. indien de katoen als in Egyjte
en slechts 1.340.000 ton d.w. indien als in Indië/China ver-
pakt werd. Indien de schepen zes rondreizen per jaar
maken, zou bespaard zijn resp. ca
. 230.000 en 340.000 ton
d.w. De ,,Textile Recorder”, waaraan de soortelijke gewichten
ontleend’ zijn, behandelt het onderwerp uitvoerig, doch
neemt den uitvôer 5busieveljk aan op zes millioen ton
inplaats van balen en rekent met twaalf in plaats van zes
rondreizen. Het blad bepleit regeeringsingrijpen, teneinde

moderne persinstallaties te verkrijgen en zoodoende veel
scheepsruimte te sparen. De besparing aan bouwkosten van
schepen wordt voldoende geacht om de benoodigde instal-laties (9. £

3000 per stuk) voor alle export katoen aan te
schaffen.
Vrachten vau Zuid-Amerika bleven vast. Naar Engeland
werd een boot afgesloten tot een vrachteijfer van 2001—,
ofschoon de noteering van het Wheat Committee onveran-
derd op 1451— basis up river bleef; naar een Fransche
westkust-haven werd voor graan 4001— per ton betaald,
‘oor talk 6801—. Lijnzaad werd naar Noord-Amerika ver-
scheept, waarvoor goedkoope eilschip-ruimte te krijgen
was; a.fdoeningen werden gemeld tot 501— 9. 751—.
De vracht van Egypte naar Engeland’ werd vastgesteld
op 1201— per ton voor de maand October.
Uitgaande vrachten van Engeland werden verhoogd, naar
Zuid-Afrika met
33113
pOt., naar Australië van 1201-
01) 2001—
In Japan werd cle molest-verzekering onder staatstoezicht
gebracht.. 1)e premies zijn, hoewel de risico’s alle gelijk
blijveu, voor Japan veel gunstiger dan voor andere laiden
in het Verre Oosten. Ze bedragen van Londen/Liverpool
naar de Kaap 3;7 pCt., naar Malakka 4,5 pOt., China
4,0 pOt., Japan
2,3
pCt., alles via de Kaap. Van Middlesbro
wordt voor Japan
Y
2
pCt., voor de andere landen 1 pCt.
extra ‘berekend.

In Duitschland werd het wetsontwerp nopens het herstel
van de koopvaardijvloot dooi- den Rijksdag aangenomen.

GRAAN.

Data

Petto
grad
Londen/
ifdam

Odessa
Rotte,-
dam

.411. Kust
Ve,. Staten San Lorenzo
Rotte,.
Bristol
Rotte,.
Enge.
dam
Kanaal
dam
land

116

Oct.

1917

1

24129 Sept.

1917

1

f
7,—
301-
ca.f 50
1451-
217

Oct.

1916

1

,,14,—
116
f
100
13113
419

Oct.

1915

1

,,

6,—
1213
,,

434
6711/
Juli

1914
11 d.
713
1111’14
1111
1
14
121-
121-

HOUT.

Data

Cronstodt
Golf van Mexico

Holland
Oosik.
Engeland
Holland Engeland

(gezaagd)
(mijn.
(pitch.
pine)
(pitcli-
pine)
___________________________

stutten)

116

Oct.

191724129 Sept.

1917217

Oct.

19164751-
4,9

Oct.

19152501.1)
Juli

1914 …….
f
12,—
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
Cartha.
Grieken-
.

.
Poti.

,Data
Middles-
ge
Middles.
.

tand
Middies- Middies-
kro’
6ro
bro’

116

Oct.

1917

-.


24129 Sept.

1917
– –
– –
18/6
21/-


217

Oct.

1916 …….
16/6
.171-


09

Oct.

1915 …….
Juli

1914 …….
4/3
514
I
1
519 816

KOLEN

Cardif
Oosik. Engeland

Data
Bor-
Genua

Port
if.a
Rotte,.
Cron.
deaux
Said
.,.


!101Ct
dam
stadt

116

Oct. 1917


. –24129 Sept.1917
691-
10113

8511)

217

Oct. 1916
341-
751-
601-
3016
f6,50

419

Oct. 1915
fr29
1
14
3819
43,9
4113
,, 6,—

Juli 1914
7,–
71-
713
1416
3’2
.

51

DIVERSEN.
Bombay
Birma
1
-Vladivo. 1
Chili
Data
West
1
West
1

stock

1
West

Europa
1

Europa

1

West

1
Europa

116

Oct.
1
24129 Sept.

1917

5001-

1901-
217

Oct.

1916 ……
135/-
1601-
– –
.
51/3
751-

801
419

Oct.

1915 …….
juli

1914 …….
14/6
1613
251-
2213

1
)
Per zeilschip

10 October 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

763

• DE TWEN
.
TSCHE BANK’

Amsterdam

Rotterdam

‘s-Gravenhage

Maandstaat. op 30 September 1917

DEBET

Aandeelhouders nog te storten ………………..
……..
f
1.784.700,-

Deelneming in de firma’s:

B. W. BLIJDENSTEIN & Co., te Londen

B. W. BLIJDENSTEIN Jr., te Enschede

LEDEB OER & Co., te Almelo,
f
8.284.250,—, waarvan in

geld gestort

…………………………… …….. … 0.734.250,-

Deelneming in bevriende Bankinstellingen f3.985,600,—,waarvan

in geld gestort ………….. . ……………. ……… ,,

2.475.900,-

Voor rekening der Twentsche Kantoren gedeponeerd te Londen ,,, 578.500,-

f
11.573.350,-

Fondsen van Aandeelhouders

te Amsterdam, Rotterdam en ‘s-Gravenhage
29.552.350,-

Fondsen

door ons gedeponeerd voor rekening van bevriende.

instellingen ………………………………
2.481.200,-

Kassa,

Wissels

en

Coupons

…………………………
20.755.173,33

Nederlandsehe Staatsleeningen, Schatkistbiljetten en Schatkist-

promessen

……………………………………
44.161.416,74

Saldo’s

bij

Bankiers ………………………… ………
18.008.220,883

Prolongatiën

gegeven

……………………………….
,,

6.048.515,-

Eigen

Fondsen

en

Syndidaten

………… . ……………..
2.420.912,24

Credietvereeniging

………… ..
……………. .. ……..
.
f
18.923.306,27M

af:

loopende

Promessen

….. . ……………………
.,


18. 923. 30 6,27

Voorschotten tegen Onderpand of Borgtocht en Saldo’sRek. Crt
,,

22.351.114,12

Voorschotten

op

Consignatiën

…………………
……….
,,

1.660.342,80
Gebouwen

en

SMe

Deposit …………………….
……..

2.052.508,93k
Totaal

……
f
179.988.410,32,4

CREDIT

Kapitaal

………………..

…………..

…………..
f
16.000.000,-

Reservefondsen

………………….. . ………..
. …….
,,

8.168.436,22

Waarborgfonds Oredietvereeniging

………………
“…….
,,

2.747.077,50

Reserve

Credietvereeniging

…….. . …………………..
,,

2.510.184,13
fl
f

29.425.897,85

Zieken-

en

Pensioenfondsen

………………….
.’
.
198.140,793-

Aandeelhouders voor gedeponeerde fondsen

als waarborg voor 90 pOt. storting op aandeelen’B

. . . .
f

1.784.700,-

in

Leendepôt

…………………………. . ………….
3p.248.850,-

32.033.550,—

Deposito’s

……………….. . …….

.

………………..
,, 29.154.630,97

op

Prolongatie

……………………
………
,, 10.428.200,-
Saldote ontvangen en te leveren fondsen
,,

1.353.089,18

Saldo’s

Rekeningen-Courant

……..
…………………..
,, 56.190.810,93

Oredietvereeniging

…..
7.828.781,223

Saldo

,,

met de kantoren in Londen en Twente.
6.569.929,66.

Te- betalen

Wissels

. .

……………………………..

4.953.147,95

Diverse

Rekeningen

………………………………….

1.852.431,753

Totaal

……
f
179.988.410,323

764

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 October 1917

Nederlandsche Bank

Russisc ‘ hen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE. RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NËDRUSBANK
PETROGRAD.

De Bailk ueernt gelddil á deposito
011
iii
rokelling-ourallt
811
verricht alle soOrteil isse1- erlballkzaken.

Voor inlichtingen – kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en dë TWENTSCHË BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co. en EIPPMANN, ROSENTHAL & Co. te Amsterdam

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin

Anno 1836

ROrCERDAM

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT. 495, AMSTERDAM

5

tegen
pC t. 0 bij gat i ën
(Grondbrieven)
Beurkoers

. Gecertificeerd door de Centrale Trust-Compagnie

Verkrijgbaar lin stukken van
f
2500,—,
f
1000,—,
f
500,— en f100,-
op elk goed effectenkantoor

GÈBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Coint. – Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Admintratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal-le. a. verzekeringen

elken aard.

r

ONTVANG-
EN
BETA-ALKAS
19,

NIEUWE DOELENSTRAAT 20-22

AMSTERDAM

KAPITAAL FN RESERVEN
f
5.500.000,-

DEP0sIT0’s VOOR 1 JAAR FIX9
á 4
PCT.
GELDEN ®P DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIIBAAR.
NIET OPGEVÖRDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
pF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.

Nederlandsch-

Transatlantische

Hypotheekbank

te AMSTERDAM.

Werkt in
CANADA

met. eigen kantoren

( J. MEES te Amsterdam
Directie L. DROOCLEEVER FORTUYN
te Wirnipeg

PANDBRIEVEN

501
0
in stukken van

f1000,—, f500,—
en
f100,-

Afgifte tegen beurskoers.

ti’I&N’wIE BANK

voor

Nederland en Koloniën

AMSTERDAM

BATAVIÂ

SOERABAYA

BANDOENG

I
IT
C A – S S
i.
0
— B A IN’ K

AMSTERDAM – ALMELO – DORDRECHT – ZAANDAM – ‘ARNHEM

Volgestort Kapitaal
f
10.00Ö.000,—

Reserve
f
1.664.000,-

KANTOOR TE ROTTERDAM, LEUVEHAVEN W.Z. 103

Auteur