Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 86

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 22 1917

22 AUGUSTUS 1917

Economisch~
­
St

atishsche

Bené’h
‘ten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

1
2E JAARGANG

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1917

No. ’86
1

INHOUD

BIz.

ARBEIOSVRAAGSTUKKEN NA DEN OORLOG …………….
617
Tegenwoordige Houtvellingen in Nederland
…………
618
Vijftig
Millioen voor de Melk- en Kaasvoorziening
……
619
De nieuwe Donau
……………………………
621
De Rijksmiddelen
…………………………….
622
AANTEEKENINGEN
Tekort aan goederenwagens in de V.
S. ………….
622
Verboden amerikaansche uitvoer
……………….
623
Scheepvaart van China in
1916
………………..
623
INGEZONDEN STUKKEN:

Elzas-Lotharingen

…………………………
623
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED
…………624
MAANDCUFERS:
Overzicht der
Rijksmiddelen
………………….
625
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………
625-633
Geldkoers2n.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen,

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMISCII-STATI$TISCHE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 12e, telefoon no. 3000.
Telegramadres: Economisch Instituut.
Bij4ragen en mededeelinge,n, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en icoloniën f 1e,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het

weelcbla4 gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.
Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-

tentiën richte men tot N’ijgh & van Dit mar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

21 AUGUSTUS 1917

Ook in de week die achter ons ligt, bleef de geld-

markt onveranderd ruim. De noteering voor privaat-

disconto toonde geen variatie en bleef zich op 2 pOt.
handhaven. Prolongatie-rente 2 l 2Y4 pOt.’

Op de wisselmarkt viel de laatste dagen speciaal

voor de Marken een zenuwachtige stemming waar te
nemen, in verband met geruchten, dat een der groote

wisselspeculanten zich in moeilijkheden zou bevinden.

Voor de overige wissels bestond bijna geen animo,

en de weinige zaken kwamen slechts moeilijk tot

stand. –

Donderdag 23 Augustus a.s. wordt de inschrijving

opengesteld op de Nederlandscji-Indische leening

voor een totaalbeirag van vijftig millioen gulden,

waarvan dertig millioen ter beschikking wordt gesteld

‘van de
inschrijvers
hier te lande en twintig millioen

voor de Indische gegadigden wordt gereserveerd.

*

‘5
*

De weekstaat van de Nederlaxzdsche Bank toont

slechts weinig verandering. Voornamelijk weder door

aflossing van de Regeering is het hoofd Binnenland-

‘sche wissels circa
f
64 millioen lager geworden.

‘Daarentegen zijn de voorschotten aan het Rijk met

een ongeveer gelijk bedrag vermeerderd.

ARBEIDSVRAAGSTUKKEN NA

DEN OORLOG.

De ontzigljke problemen op arbeidsgebied, waar-
voor de komende vrede oorlogvoerende en neutrale ‘landen zal stellen, behoeven na al wat hiërover, ook
in deze kolommen, reeds gezegd is, nauwelijks aandui-
ding. Een industrie, die zich in toenemende mate is gaan aanpassen aan het zoo afwijkend oorlogsver-
Jruik, radicale wijzigingen in bestaande arbeidsvoor-
,ivaarden, door het landsbelang gemotiveerd en van
staatswege opgelegd, tewerkstelliug op enorme
schaal van ,,unskilled” en vrouwelijke werkkrach-
ten,
wijzigingen
in loonstandaarden, waardoor alle
onderling – verband tussehen verschillende bedrijfs-
.takken verbroken is, daarnaast als dadelijk gevolg
van den nieuwen vredestoestand de terugkeer van de
tallooze thans gemobiliseerden – alle even zoovele
factoren, die, zonder moeite met andere te vermeer-
deren, de aanpassing aan den nieuwen vredestoestand

tot een zoo
bij
uitstek moeilijke zullen maken. Geen
wonder is het dan ook dat deze problemen reeds thans
hun schaduw vooruitwerpen en dat in de landen –
waartoe Nederland niet behoort – waar van over-heidswege de voorbereiding voor het tijdperk van
vrede en de bestudeering van de daaimede samen-
hangende vraagstukken is ter hand genomen, het
arbeidsvraagstuk mede op den voorgrond staat.
Onder deze landen behoort Engeland almede in de
ileerste plaats onze aandacht te trekken. Ook al voor
den oorlog toch gaf Engeland – gelijk reeds vroeger,
no. 52 27 December 1916 blz. 837, werd uiteengezet –
dikwerf aan den buitenstaander den. indruk te ver-
keeren in een economisch-politiek mutatietijdperk,
met name op arbeidsgebied. Tot den oorlog was zulks
officiëel hoofdzakelijk tot uiting gekomen in een wet-
telijk stelsel van sociale voorzorg en in een staatsin-
grijpen in enkele belaugrjkè bedrijfstakken, wier aan-
tal gedurende den oorlog belangrijk is gestegen. Uit tal van geschriften en verdere uitingen was evenwel
ook reeds vSSr den zomer van 1914 geblekeü, dat
velen, niet alleen uit de kringen der werknemers, de
geheele verhouding tusschen werkgever en werknemer,’
gelijk deze zih in het land, waar het vakvereenigings-
wezen het eerst tot ontplooiing was gekomen, in
den loop der jaren had ontwikkeld, niet geheel

618

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augustus 1917

juist meer achtten. In vele bedrijfsgroepen toch

was allengs een wederzijdsehe organisatie ontstaan,
die ook daar, waar beider belang behoorde sa-

men te loopen, organisatie tegenover organisatie had

gesteld en ten slotte in verschillend opzicht tot rege-

lingen en toestanden had geleid, die aan het coneur-

reerend vermogen der Engelsche industrie ernstig

afbreuk deden, terwijl het de vraag was of, wanneer

wantrouwen in de bedoeling van de andere partij niet mede een rol had gespeeld, dergelijke toestanden wel

tot ontwikkeling zouden zijn gekomen.

Dat deze algemeene vragen zich thans met dubbele
kracht naar voren dringen, ligt in den aard der zaak.

Van de positieve vraagstukken, waar de industrie zich

in de toekomst voor zal zien geplaatst,
zijn
nog slechts
de omtrekken aan te geven. Wel staat echter vast, dat,
ware een regeling te treffen, die in de tegenwoordige

verhouding van werkgever en werknemer verandering
kon brengen, de verschuivingen, die na den oorlog on-

vermijdelijk
zullen
zijn,
tot veel minder strijd aan-
leiding zouden geven, terwijl tegelijk een basis zou
geschapen zijn, waarop de concurrentie met het bui-
tenland, althans in dit opzicht, met meer gerustheid

kon worden aanvaard. Bij dit alles komt, dat velen –
en te oordeelen naar hetgeen zoowel van werkgevers-

als werknemerszijde reeds bleek, misschien niet geheel
ten onrechte – hopen, dat de ervaing dezer oorlogs-

jaren, die tot samenwerking in tal van vormen en

onder tal van omstandigheden noopte, ook in de toe-

komst beide partijex eerder geneigd zal doen zijn een

deel van’ de eigen zelfstandigheid uit handen te geven.

Naast verschillende uitingen uit de kringen der

belanghebbenden is zich thans sedert enkele weken
komen voegen een belangrijk rapport van een sub-

commissie van het bekende nog door Asquith inge-stelde algemeene ,,Reconstruction Oommittee”. De
sub-commissie had in het bijzonder de bestudeering
van de hier besproken vraagstukken tot taak; naast

een paar onpartijdige deskundigen bestond zij uit

leiders van enkele van de grootste industriëele bedrij-
ven uit Engeland, voormannen en vrouwen uit het
vakvereenigingswezen, onder leiding van den heer
Whitley, onder-voorzitter van het Lagerhuis.

Aan haar definitief rapport meent deze commissie

reeds thans – niet zonder samenhang wellicht met
het feit, datnaar veler oordeel de verhoudingen op ar-
beidsgebied in Engeland op het oogenblik verre van
bevredigènd zijn – eene uiteenzetting te moeten doen
voorafgaan van een vorm van bedrijfsorganisatie, ge-
lijk deze naar hare meening door de
gezamenlijke
orga-
nisaties van werkgevers en werknemers in de verschil-
lende industrieën in het leven behoorde te worden ge-
roeen. De organisatie is gedacht in den vorm van een National Industrial Council voor iedere afzonderlijke
industrie; daaronder Districts Councils voor de ver-
schillende districten, waarin de industrie gevestigd is,
alsmedeWorks Committees voor de
afzonderlijke
bedrij-
ven. Een wettelijke regeling ligt niet in ‘de bedoeling.

Partijen blijven geheel Vrij zoowel in het overnemen

van het denkbêeld als in de uitwerking. Intusschen
meent de commissie dat van de vraagstukken, waar-
mede de National Councils zich zouden inlaten of
welke zij aan de Districts Oouncils of Works Oommit-
tees zoudèn toewijzen, enkele speciaal mogen worden

genoemd. Naast het beter tot zijn recht doen komen
van de kennis en ervaring der werklieden, de zorg
voor technisch onderwijs, het in de hand werken van
uitvindingen en verbeteringen, het gezamenlijk be-
spreken van nieuwe technische denkbeelden, bevat de

lijst onder meer de zorg dat de arbeider een grooter
deel in de verantwoordelijkheid voor de regeling en
handhaving van de arbeidsvoorwaarden erlangt; de
vaststelling van de algemeene beginselen, regelende
de dienstvborwaarden, daaronder begrepen de metho-
den van vaststelling en betaling van loon, hierbij
rekening houdend met de noodzakelijkheid den werk-
man een deel in den toenemenden goeden gang van

het bedrijf te verzekeren; de vaststelling van vaste

methoden voor onderhandelingen nopens geschillen,

mét het doel zoowel conflicten te voorkomen als beter

én sneller te beslissen, wanneer zij toch ontstaan zijn,
en.zoo meer.

Zal van deze plannen, die hun beteekenis niet zoo-

zeer aan hun nieuwheid ontieenen als wel aan het
feit, dat zij thans met ernst en nadruk worden

voorgesteld door een officieele commissie van een
samenstelling als de hier besprokene, bij gebreke

van wettelijke .sanctie, veel komen? Zullen zij, als

gehoopt wordt, ons den industriëelen vrede nader
brengen? Of zullen zij aanbotsen, gelijk in een be-
langrijk artikel in de New Statesman wordt gevreesd,

tegen de ongeneigdheid van belanghebbenden, spe-

ciaal de Trade-Unions, en niet minder tegen de feiten,
die een schematische regeling alsof het inderdâad

ging om twee ieder in zich zelf homogene groepen,

die met den onpartijdigen voorzitter steeds den mis-ten weg zullen vinden, niet toelaten? Voor den werk-
gever moge het gelden. Zijn er echter in de machine-

nijverheid b.v. niet 70 verschillende Trade-Unions,
belangen vertegenwoordigend, die hier parallel loopen,
ginds elkaar kruisen en die, zoo spoedig de voorge-

stelde ,,industriëele parlementen” in details gingen
treden, aan het licht zouden brengen, dat in de hooger

ontwikkelde industrieën wat uit de verte een algemeen

en gemeenschape1jk arbeidsbelang schijnt zich in de

practijk dikwijls in een reeks groepsbelangen ieder
van eigen karakter zou oplossen.

De commissie heeft bij de openbaarmaking van
haar denkbeelden met nadruk gevraagd om oordeel-veIlingen van werkgevers en werknemers. Alvorens

verder op de voorstellen in te gaan zal men dus goed

doen deze af te wachten. Aangeteekend zij intusschen
nog, dat in de enkele dagen geleden verschenen
samenvatting van de rapporten der acht in Juni j.l.

ingestelde commissies ten einde districtsgewijs een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de tal-
rijke bewijzen van ,,industrial unrest” in Engeland,

naast maatregelen tot prijsverlaging, voorts het boven
uiteengezette voorstel warm aanbevolen wordt. De
samenvatting wèrd opgesteld onder de auspiciën van
den minister Barnes, zelf in vroeger jaren een der

leidende personen in het Engelsche vakvereenigings-
wezen. Intusschen zijn thans ook de districtsrappor-
ten openbaar gemaakt, die inderdaad een ernstig beeld
geven van de moeilijkheden. Meer nog dan in. de

samenvatting wordt in de districtsrapporten het ver-
schijnsel van ,,profiteering”, het maken van extra

winsten door handelaren en producenten, vooral op

het gebied der eerste levensbehoeften, in de rij der
oorzaken van het ,,industral unrest” vooraan gesteld.
Belangrijk onder deze districtsrapporten is vooral dat
voör Wales. In dit rappert, dat dieper op de vraag-
stukken ingaat dan de overige, treft men tal van uit-
latingen, die nauw aansluiten bij de boven ontwik-

kelde denkbeelden der sub-commissie uit het Recon-
struction Committee. B.

TEGENWOORDIGE HOUTVELLINGEN IN

NEDERLAND.
Zonder
twijfel
worden tegenwoordig meer boomen
en bosschen geveld dan in normale tijden. Toch is het
aantal gevelde boomen volstrekt nog niet onrustba-
rend groot; dat er binnen enkele maanden geen boom
meer zou staan, als men met het vellen zoo doorgaat,
is op zijn minst sterk overdreven. Maar wel wekt het
onrust, dat hout van goede kwaliteit, zelfs geschikt
voor werkhout, aan blokjes wordt gezaagd en als
brandhout wordt verkocht; dat menig mooi plekje,

bezet met hout, dat in normale jaren weinig waarde
had, ter wille van de hooge brandhoutprjzen wordt
opgeofferd.

Intusschen is het een gelukkig verschijnsel, dat de
boscheigenaar, die te kampen heeft met al de gevaren
van schadelijke insecten, boschbrand enz. en van zijn

22 Augustus 1917

ECONOMISÇH-STATISTJCHE BERICHTEN

619

in
.
den grond gestoken kapitaal nooit anders dan een’
zeer matige rente maakte, nu tenminste tijdelijk een
hoogere opbrengst ontvangt. De tegenwoordige hooge

brandhoutprijzen openen ook de gelegenheid minder
goed groeiende beplantingen en heel wat krom hout

op te ruimen. Dat zulke bosschen in massa worden
gesloopt en dat ook bosschen, die staan op gronden,
welke na de veiling van het hout toch reeds voor een

andere Cultuur bestemd zijn, nu eerder worden gekapt,

dan aanvankelijk in de bedoeling lag, wie zal dit ver-

keerd achten? Integendeel, het is zeker toe te juichen,

dat zulks gebeurt. De gelegenheid wordt daardoor
geopend om betere bosschen aan te leggen of den

grond productiever te maken dan bij boschcultuur
mogelijk is.

Het is dan ook onjuist alle uitgebreide houtvellin-
gen van den tegenwoordigen tijd onvoorwaardelijk af

te keuren, maâr wel is het gw.ensoht, dat paal en
perk worde gesteld aan veilingen, die men gerust uit-
wassen zou kunnen noemen.

Het is een gelukkig verschijnsel, dat ons land met

zijn weinige bosch – slechts 8 pOt. der oppervlakte

is met bosch bezet tegen Duitschland met 26 pOt.,
Frankrijk 16 pOt., Engeland daarentegen slechts 4 pOt. – in dezen critieken tijd nu het buitenland ons
in den steek laat, in staat is van het bosch partij te

trekken om in de meest dringende behoeften te voor-

zien. Dat in zulke critieke tijden de houtvoorraad

meer wordt aangesproken dan in normale tijden, dus
dat als ‘t ware behalve de rente ook een deel van het

kapitaal wordt verbruikt, wie zal dit afkeuren? Ons
land bezit ongeveer 260.000 H.A. bosch, waar-
van ruim de helft naaidhout en ongeveer een
twaalfde opgaand loofhout. De rest is hakhout. Bovendien is ons land zeer rijk aan iaanhelan-

tingen, boomgroepen bij boerderijen en andere ge-
bouwen, boomen langs wei- en bouwlanden enz. Als

nu gerekend wordt, dat elk jaar gemiddeld pim.
3000 H.A. dennen en pim. 300 H.A. loofhout geveld

mag worden en voorts nog een groot aantal boomen

van andere beplantingen, dan blijkt uit deze cijfers,
dat men niet behoeft te schrikken, als er berichten
komen van tientallen hectaren bosch, die gesloopt wor-
den of van waggonladiugen brandhout, die worden

aangeboden. Ik geloof niet te hoog te schatten, als ik
reken, dat gémiddeld ruim 30.000 waggons (van
10.000 K.G.) hout jaarlijks op de markt mogen komen
en met het hakhout en het hout dcr. dunniugen mede.
w.el het dubbele. En welk bezwaar kan er tegen be-

staan eens een jaar of een paar jaren twee- of drie-

maal zooveel te vellen, als wij ons daarmede door den
critieken tijd kunnen heenslaan!
Te betreuren is het echter, wanneer mooi hout, dat

toch voor iets beters bestemd kan worden dan om te verbranden, als brandhout geveld wordt of wanneer
fraaie plekjes natuur worden verwoest; ook beteekent
het een verlies voor ons land, wanneer de ontboschte
grond niet weder zou worden herbeboscliit of op andere
wijze weer in cultuur. gebracht of wanneer de gevelde
laan niet weder werd ingeplant. En daarom wordt
thans een nood-boschwet in het leven geroepen, die

het aan de bevoegde macht mogelijk maakt, zoo noodig
in te grijpen. De aanhangige nood-boschwet geeft deze
macht en in dit opzicht is de tot stand koming zeker
toe te juichen, al mag niet ontkend worden, dat door
de mogelijkheid van onteigening en van algeheel ver-
bod van veiling de bevoegdheden bij deze wet ver-

leend, wel zeer ingrijpend zijn. Bij niet zeer voorzich-
tige toepassing zal deze wet dan ook onaangenaam zijn
en nadeelige gevolgen kunnen hebben voor den bosch-
bezitter. In ons land, waar het particulier initiatief
inzake boschcultuur zoo overwegend is (slechts 2p0t.
van het bosch is staatsbosch, 6 pOt. behoort aan ge-

meenten, de rest is particulier bezit), moet er tegen
gewaakt worden, dat het boschbezit door maatregelen
van overheidswege impopulair wordt. Integendeel,
de Staat moet er steeds op uit zijn, ook de belangen

van het pariculier boschbezit krachtig te bevorderen.

Daarnaast is het zeer gewenscht, dat de Staat meer
nog dan thans de bebossching van woeste gronden zelf

ter hand neemt en daarvoor in aanmerking komend
bosch aankoopt.
J. P. VAN LONXKUYZEN.

VIJFTIG MILLIOEN VOOR DE MELK-
IN

KAASVOORZIENING.

Een medewerker schrijft:

Merkwaardig, hoe snel men ook aan het groote

gewent. Het is nu juist een jaar geleden, dat de
Eerste Kamer voor de door minister Posthuma voor

de levensmiddelenvoorziening aangevraagde 20 mil-

lioen sprak over ,,dit aanzienlijk bedrag” en over het

bezwaar ,,zulke bedragen te voteeren, zonder in het
minst •te kunnen nagaan, waarom en waarvoor zij

i noodig geacht” werden. Enkele maanden later, bij de
indiening van het tachtig millioen-outwerp, was men aan de twintig mijlioen al gewend, maar dat ooit een
minister tachtig miilioen voor de levensmiddelen-
voorziening zou lospraten, geloofde op dat oogenbiik

geen enkel Kamerlid en misschien ook minister
Posthuma zelf niet. En hoe de stemming der Kamer
was, toen de behandeling van hetontwerp aanving, is

later aangegeven met een dier drastische beelden,
waarvan de heer Schaper het geheim bezit: ,,de minis-.
ter heeft het geld van voor de poorten van de hel
moeten weghalen.”

Thans zijn we ook aan het cijfer van de tachtig
millioen al gewoon, en voelen we er zelfs een lichten
wrevel over, dat de heer Posthuma zoo schriel is ge-
weest dit bedragje indertijd niet te hebben afgerond

tot het gladde sommetje van een honderd millioen.

,,Want wat zijn nu houderd millioen tusschen ii en
mij?” zegt de Kamer en stemt met de meeste blij-

moedigheid voor een motie tot verlaging van de maxi’
mumprijzen en uitbreiding van de reeks goederen,

die tegen verlaagden prijs verkrijgbaar moeten gesteld
worden.

Met zoo’n stemming van de Kamer moet het voor
een minister van levensmiddelenvoorziening pleizierig
werken wezen en het is ongetwijfeld met een licht gemoed, dat minister Posthuma thans bezig is met
de opstelling van eene suppletoire begrooting ter aan-
vulling van de tachtig millioen. Dat die suppletoire
begrooting zou uitblijven, zal wel niemand hebben
verwacht. Van tal van distributiegoéderen zijn de in-
kooprjzen hooger en de verkoopprijzen lager geble-
ken, dan aanvankelijk is geschat, en van sommige is
ook meer gedistribueerd dan eens geraamd werd:

drie factoren, die ieder op zijn beurt tot verhooging
der kosten meewerken. Daarnaast zijn er andere arti-
kelen, waarvan de voorziening geheel of voor het
grootste deel door den export gedragen had moeten

worden, doch waarvan thans blijkt, dat dit niet langer
zal kunnen geschieden. Op de kosten der voorziening
van een tweetal dier goederen: de melk en de kaas,
willen we hier iets nader ingaan, omdat. die kosten,
zelfs in dezen tijd van royaal doen, ons niet over onze armzalige schrielheid behoeven te doen blozen.

Bij de indiening van het tachtig millioen-ontwerp
was aangenomen, dat de melkvoorziening van Rijk en Gemeenten samen niet meer dan
f
7.000.000 zou
vergen. Het totale melkverbruik werd er geraamd
op 900.000.000 L. per jaar, waarvan 700.000.000 L.
voor toeslag in aanmerking zou komen. Die toeslag
zou in het eerste kwartaal van dit jaar 2Y2 ct. per L.
bedragen voor den leverancier plus, zoo noodig, 34 ct.
voor den sljter. Dit maakte in genoemd kwartaal bij-
gevolg tea hoogste
f
5.250.000 uit. Hoe het in de vol-
gende maanden gaan zou, wist de minister niet; wel
maakte hij zich sterk, dat uit den export zooveel zou
komen, dat het Rijk slechts verdere
f
1.750.000 over
de volgende drie kwartalen zou behoeven bij te passen.
Onder den invloed van schaarschte en duurte van
veevoeder kromp evenwel in den afgeloopen winter

620

ECONOMISCHSTATJSTISCHE BERICHTEN

22
Augüstus 1917

de kaas- en boterproductie zeer in en bijgevoig ook de overwinst, die de export had af te staan ter dek-

king van de kosten van de melkvoorziening. Te meer

was dit het geval, doordien de gecentraliseerde inkoop
door Duitschiand de buitenlandsche prijzen drukte,

en op het naar Engeland te exporteeren gedeelte al

bijzonder weinig overwinst gemaakt werl.

Vandaar, dat bij den aanvang van den zomer de

Regeering trachtte de voor rekening der openbare kas
komende kosten der meikvoorziening te verlagen.

Voortaan zou niet meer een vaste toeslag van 214 cent

aan den leverancier en van 34 ct. aan den handelaar

gegeven worden, doch zou de toeslag in totaal ten

hoogste 234 ct. mogen zijn en zou er slechts toeslag

verleend worden, als bij een
max
im
u
mconsumtieprjs

van 13 cent geen voldoende winstmarge voor den
handel overbleef. Op deze wijze verkreeg men tal van

plaatsen zonder toeslag en voorts andere plaatsen.met

toeslagen van 34 cent, 1 cent, 114 cent, enz.

De inkoopprijs der melk, 1134 cent per L. in Utrecht

en de beide Hollauden, en 11 cent in de overige pro-

rjncjes, was evenwel van dien aard, dat de melkhan-
del ook met een toeslag van 214 ct. niet overal uit kon.

Dit heeft aanleiding gegeven den maximumtoeslag

tot 3 cent te verhoogen, terwijl tevens vaste regelen gesteld werden met betrekking tot den toeslag voor

de inrichtingen en de sljters in de beide zônes. Die
regelen komen hierop neer, dat de inrichtingen te

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 3 ct. toeslag
ontvangen; voor alle verdere steden in de eerste zône
bedraagt de door de inrichtingen te ontvangen toeslag

234 ct. en in de tweede zône 1
1
% ct. Voor de tlijters

is de toeslag steeds 34 ct. lager. Op het platteland
wordt gewoonlijk geen toeslag gegeven; alleen in de

eerste zône is op een toeslag van 34

ct. gerekend. Er

zijn enkele uitzonderingen op den regel; zoo ontvan-
gen Arnhemsche en Nijmeegsche inrichtingen, hoe-
wel in de 2e zône gelegen, resp. 234 en 2 ct. toeslag, terwijl in de plaatsen der bollenstreek de slijters 1 ct.
toeslag ontvangen. Ook in de om groote plaatsen ge-
legen dorpjes is de toeslag hooger dan 14 et.

Deze uitzonderingen laten we echer rusten; daaren-

tegen rekenen we het platteland van de Zuid-Holland-
sche eilanden en Noord-Holland boven de Zaan, die

tot,de 2e zône behooren, tot de eerste: het een zal dan
wel zoowat tegen het ander opwegen. Voorts is aan-
genomen, dat

de melkinrichting in
34
der behoefte

aan melk voor een stad voorziet en de slijter in de

resteerende %; het gemiddelde gebruik per hoofd en
.per dag is gesteld op 0,4 L., of over een half jaar op
72 L. Het aantal inwoners is dat van 1 Januari 1916.
Verder is verondersteld, dat alleen in gemeenten met

meer dan 20.000 inwoners melkinrichtingen beston-

den.
Volgens deze schaal wordt in de plaatsen met ten
hoogstva 3 ct. toeslag per hoofd der bevolking in 6

maanden
f
1,92 toeslag betaald (24 L. á 3 ct. en 48 L.

t
234 ct.), in de steden met 234 ct. toeslag wordt zulks

f1,56, in die met 134 ct. toeslag
f
0,84 en op het plat-

teland in de
le
zône
f
0,36. De totaaltoeslag per half
jaar voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt.

dan
f
2.724.307; die in de overige steden in de eerste

zône benevens Arnhem
f
989.909; die in de steden

der tweede zône
f
634.539, die voor het platteland der

eerste zône
f
382.181, voor het overig platteland nihil.

De geheele som is
f
4.730.936 of bijna
f
800.000 per

maand. Dat wordt per week zoo ten naastenbij een
paar ton. In totaal genieten van onze 6.449.348 in-

woners er 3.870.485 toeslag.
Wat de kosten der wintervoorziening zijn, hangt

uiteraard af van de vraag, welken prijs het publiek dan voor de melk zal betalen. De Kamer heeft een
motie aangenomen, die de wenscheljkheid uitsprak,
dat de maximumprjzen verlaagd zouden worden tot die van Sept. 1916. De prijszetting van dit voorjaar
heeft allerwege, met uitzondering der groote steden,

de prijzen sterk verhoogd – op het platteland soms

met 4 ct. per L. —; en verdere prijsverhooging zou

dus zeer waarschijnlijk op groote tegenkanting der

Kamer stuiten. Het vermoeden ligt daarom voor de

hand, dat de minister een middenweg zal kiezen; hij
geeft aan den wensch der Kamer om terugbrenging
der prijzen tot het peil van’September 1916 niet toe,
maar riet af van prijsverhooging boven 13 ct. per L.

Dat wil zeggen: prijsverhooging voor zoover het pu-

bliek .aangaat. De producent echter ontvangt dezen

winter per L. stellig 3 ct. meer dan thans, als produc-
tieprijs der melk toch over het geheele jaar is aange-

nomen 12 et. per L., wat
bij
een zornerprijs van 11 ct.

en een -verhouding der melkproductie als 2 tot 1 in

zomer en winter, een winterprijs van 14 ct. geeft.

Deze geheele verhioging nu zal uit de openbare kas
moeten komen. Wel is waar
zijn
er nog tal’ van plat-

telandsgemeenten, waar de melkprijs voor het pu-

bliek nog geen 13 cent is, en dus geen’ toeslag van 3
ct. gegeven zal behoeven teworden, doch daartegen-
over staat, dat Vrij algemeen de meikhandel in de
2e zône over te kleine winstmarge klaagt en deze ver-

moedelijk zijn wensch om- verhooging der winstmarge
wel zal ingewilligd zien. We nemen nu aan, dat de

verhooging van de winstmarge opweegt tegen het
feit, dat een aantal plattelandsgemeeriten dezen win-

-ter slechts 2 of 234 ct. toeslag ontvangen.. We krijgen

dan toeslagen die ten hoogste 6 ct. per L. bedragen,
en in het algemeen een minimum toeslag van 3 ct.

per L. Dat wil dus zeggen, dat de huidige totaal toe-

slag van
f
200.000 per week, die slechts aan een aan-

tal gemeenteii ten goede komt, verhoogd wordt met een

toeslag van 3 ct. voor eiken liter melk, die in het ge-

heele land wor.dt genuttigd. Het dageljksche melk-

verbruik stellend op 2.000.000 L. (de veehouders, die
eigen melk gebruiken en de boerenarbeiders, die van
hun baas melk ontvangen zijn buiten beschouwing ge-
laten), komen we dan tot een extra toeslag per dag

van f
60.000 of van
f
420.000 per week. Dat maakt

met den toeslag van
f
200.000 voor de bevoorrechte

gemeenten, die hooger toeslag, ontvangen dan 3 cent,

een totaal van een goede zes ton per week uit.

Op dien toeslag van zes ton per week in de winter-

maanden van 1917, zal wel over het geheele jaar 1918
gerekend mogen worden. Vergeleken met dit voor-

jaar, toen de productieprijs voor 1917 op 12 ct. werd

aangenomen, is de toestand der veehouders veel ôn-
gunstiger geworden, en ramingen van een productie-

prijs van 14 ct. per L. over 1918 hoort men slechts van
de allermatigste en bescheidenste leveranciers. Dat
geeft dus over het geheele jaar 1918 een toeslag van
meer dan f 30.000.000. Men zou dit bedrag nog hoo-ger kunnen ramen, omdat zieken, zwakken en kinde-

ren beneden 6 jaar (van deze laatsten zijn er ongeveer
1.000.000) melk voor 1.1 ct. per L. kunnen ontvangen,
maar we willen niet het onderste uit de kan hebben
en latenhet sommetje van een paar millioen, die deze
voorziening extra kan kosten, nu maar buiten be-
schouwing. Het geld daarvoor., komt allicht nog uit den,

export. –
Van meer beteekenis i het bedrag, dat de kaasvoor-ziening zal vergen. Het tachtig millioen-ontwerp nam
aan, dat die voorziening niets zou kosten, en dat inge-
val de export de kosten daarvan niet dragen kon, de
gebruiker bijgevoig den productieprjs voor de kaas

zou betalen. Momenteel ontvangt de producent voor de

biunenlandsche kaas
f
78 per 100 K.G., terwijl bij een

grondprijs van. 11 ct. per L. melk de productieprjs

f
117 is; het verschil van 39 wordt door de winsten
op den export gedragen. Maar met de aanstaande win-

terperiode wordt ook voor de kaasfabricage de grond-
prijs der melk 14 cent; de productieprjs per 100 K.G.

kaas vordt dan ruim
f
150. Dit bedrag is z66 hoog,

dat men niet verwachten mag, dat — ook al is export –
mogelijk — het buitenland méér dan den kostprijs zal
willen betalen; m.a.w. de export maakt geen over-
winst meer en kan bijgevoig ook niet meer bijdragen
in de kosten der binnenlandscho kaasvoorziening. Zal

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

621

deze voorziening geen geld kosten, Ian moet derhalve
voor den binnenlandschen verbruiker de kaasprijs met
f
72 per 100 K.G. omhoog.

Echter, minister Poshuma heeft bij de behandeling

der motie-Van den Tempel verklaard, dat de prijs der

kaas voor den verbruiker niet verhoogd zal worden,
en er rest dus niet anders, dan dat de f72 per 100

K.G. doo: het Rijk en degemeenten bijgepast zullen
worden.

Onze kaasproductie beliep 88.123.000 K.G. in 1910

‘en 95.710.000 K.G. in 1912; de export schomme1d in

1908/1912 tusschen 52.000 en 60.000 ton, waaruit is
af te leiden, dat in normale jaren het kaasverbruik

ten onzent een goede 30.000 ton moet hebben beloo-
pen. Vermoedelijk is in den oorlog het verbruik

aanvankelijk eerst wat gedaald, doordien de binnen-

landsche prijzen eenigszins hooger waren dan nor-
maal; later inoet echter, in verband met de duurte
van vleeschwareja, het verbruik weer gestegen zijn en
nog steeds stijgende
zijn, zoodat het thans stellig groo-
ter is dan voor den oorlog. Tot deze ccnclusie komt

men ook door een vergelijking van exportcijfers met
het voor binnenlandsch verbruik gereserveerd percen-

tage. In 1916 werd over de eerste 7 maanden 20 pOt.
der productie gereserveerd; in Augustus en Septem-

ber steeg dit percentage tot 30, in October tot 40, ter-
wijl het in debeide laatste maanden des jaars 50 pOt.
bedroeg. Van de totale productie zal dus 25
t
30 pOt.
gereserveerd zijn geworden. De kaasuitvoer over 1916
bedroeg 90.000 ton, die dus 70 pOt. á 75 pOt. der
productie vertegenwoordigen, waaruit een binnen-

landsch verbruik van tusschen 30.000 en 38.000 ton is
af te leiden. Men gaat dus in allen gsvalle aan den
zeer veiligen kant, wanneer men het kaasverbruik in

1918 op het hiervoren genoemd minimumcijfer van
30.000.000 K.G. stelt.

Bij een grondprijs van 14 ct. per L. melk over 1918,
wat, als gezegd, een productieprjs voor kaas geeft van ruim f150 per 100 K.G., legt de Regeering bij

behoud der huidige binnenlandsche prijzen op elke
100 K.G. kaas
f
72 toe; over de verbruikte 30.000.000
K.G. wordt dit
f
21.600.000,wat we afronden tot
f
20.000.000.

Indien dus de Regeering het volgend jaar de melk-
en kaasprjzen op de thans geldende bedragen hand-haaft, zal uit de,publieke kas hij zeer matige raming
volle vijftig millioengu1den noodig zijn ter dekking
van de kosten der melk- en kaasvoorziening. Een ver-
hooging van den melkprjs voor het publiek met 1 ct.
per L. doet dit bedrag met f 7.000.000 dalen;- een ver-
hooging van den kaasprijs met 5 cent per pond voegt
daaraan een verdere verlaging van f 3.000.000 toe.

DE NIEUWE DONAU.

In de jaren voor den oorlog moet het menigeen zijn
opgevallen, dat de Donau voor het internationale goe-
derenverkeer zooveel minder beteékent dan de Rijn,
Weser, Elbe; Oder en Weichsel en zooveel andere
rivieren, die, ofschoon hun bevaarbare loop veel korter
is dan die van den Denau, een veel belangrijker rol
spelen in het wereidverkeer. Bij velen moet het be-
vreemding hebben gewekt, dat graan van Roemenië

en Bulgarije den zeeweg om Gibraltar volgde om via
Rotterdam of Antwerpen en den Rijn tot zelfs ver in
Beieren te worden vervoerd, terwijl de Donau een

zooveel korteren en meer directen weg scheen op te
leveren. Gedurende de oorlogsjaren heeft deze om-
standigheid in steeds sterkere mate de algemeene aan-
dacht getrokken, vooral in Duitschlaud en Oosten-
rijk-Hongarije. De oorzaken daarvan waren de uit-
sluiting van die staten van het zeeverkeer met de
daardoor ontstane bezwaren bij den aanvoer van de
uitvoerartikelen van Roemenië, voornamelijk graan
en petroleum, welker geregelde aanvoer vooral voor
Duitschiand, doch ook voor Oostenrijk zoo noodzake-lijk was. Spoedig bleek, hoe weinig de Donau als ver-keersweg in de behoefte.kon voorzien en het ligt voor

de hand, dat gezocht werd naar middelen om hierin

verbetering te brengen. Een groot aantal geschriften

en artikelen in tijdschriften en dagbladen zijn in de laatste jaren over dit gnderwerp verschenen én ook
in ons land is daarvan met belangstelling kennis ge-

nomen. Uitbreiding van het verkeer op den Donau

landinwaarts toch zoude wel in de eerste plaats be’-

trekking hebben op den aanvoer van graan uit de Bal-
kanstaten naar landstreken, die gedeeltelijk reeds ge-

ruimen tijd golden als het achterland van Rotterdâm, Amsterdam en Antwerpen, of anders langzamerhand
daartoe begonnen te behooien. In de laatste jaren

traden Wurtemberg en Beiereu meer en meer op als

de destinatie van graan, dat van de Roemeensche en
Bulgaarsche havens aan de Zwarte Zee langs Gibral-

tar naar Rotterdam en Antwerpen werd verscheept en
vandaar den Rijn opgezonden. Het gebied, waar Rot-
terdam niet meer met vrucht tegen de Donauhavens

Passau en Regensburg kon concurreeren, bevond zich

gewoonlijk diep in Beicren en bewoog zich allerminst
in Noordelijke richting. Verwezenlijking van de denk-
beelden van hen, die eene verbetering van het Donau-
verkeer beoogen, zoude hierin ten nadeele van Rot-
terdam (en de andere Noorzeehavens) groote veran-

dering kunnen brengen. Geen wonder dus, dat die
denkbeelden hier eenige ongerustheid wekken en er
bestaat alle aanleiding, den aard van dit gevaar van
inkrimping van ons achterland nader onder de oogen
te zien. Daarbij kunnen wij gebruik maken van een
artikel van Prof. Dr. Oskar Kende te Weenen in het
Weltwirtschaftljche Archiv van Juli 1917. Prof.

Kende behandelt in dat artikel met groote nauwge

zetheid alles, wat in de laatste jaren over de kwestie is geschreven. Het vraagstuk van de uitbreiding van

het Donauverkeer bepaalt zich echter reeds niet meer
tot de aanvoeren van graan en petroleum uit de Bal-
kanlanden ter voorziening van Oostenrijk en Duitsch-
land, doch bestrijkt een veel grooter veld. Van het

wegnemen der belemmeringen, welke de scheepvaart
op den Donau ondervindt, tezamen met verbinding

«an den Donau met de Noord-Europeesche waterwe-gen, wordt eene radicale verandering verwacht in het
ruilverkeer tusschen Noord-, West- en Oentraal
Europa eenerzijds en het geheele nabije Oosten ander-

zijds, inclusief Klein-Azië en de door den Bagdad-
spoorweg bereikbare streken. Betwijfeld wordt of de

ophef, die in Duitschiand veelal wordt gemaakt van

de spoorweg-verbinding Antwerpen-Bagdad en de
verwachtingen, die veelal ten opzichte van het
goedérenverkeer daarvan worden gekoesterd, wel

ooit geëvenredigd zal kunnen zijn aan de hoeveel-
heid massaprocl.ucten als kolen, graan of petroleum,
die voor vervoer in aanmerking komen. Een geheel
als moderne waterverkeersweg ingerichte Donau, ge-

regeld bevaarbaar voor schepen van 2 meter diepgang

van Regensburg of nog liever van Ulm tot de mon-
ding, zoude echter datgene kunnen bereiken, waartoe
eene spoorwegverbinding nooit in staat zoude zijn. Hij zou met succes kunnen concurreeren tegen een

zeeweg van de Zwarte Zee en Klein-Azië rond Gibral-
tar naar de Noordzee-havens en vandaar langs de rivie-

ren en kanalen van Noord-West-Europa ver het bin-
nenland in. Van zulk een verjongden Donau, die dan
niet meer de ,,stille Rivier” zou zijn, welke hij tegen-
woordig is, wordt verwacht, dat hij het vervoer zal
bewerkstelligeïi naar Midden-Europa en Duitschiand

van graan uit Roemenië en Bulgarije, en petroleum
uit Roemenië. De behoefte van Oentraal-Europa aan
de producten van de veeteelt zou, wanneer de Donau

den Balkan zooveel nader tot den consument heeft
gebracht, dit bedrijf in de Balkanstaten sterk doen
toenemen. Uit Mesopotarnië en Klein-Azië zouden

katoen en zuidvruchten langs den Donau worden aan-gevoerd en vroege groenten zouden in plaats van door

Italië en Frankrijk te worden geleverd uit de Kust-

landen van den Balkan Oentraal-Europa bereiken.
Niet slechts zou dus in sterke mate de afhankelijkheid

622

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augûstus 1917

van den aanvoer over zee verminderen, waarin het

Duitsche Rijk zich ten opzichte van zijne behoeften

‘aan voedingsmiddelen steeds bevindt en die zich

speciaal in deze oorlogsjaren doet gevoelen, doch ko-

len uit Duitschiand zouden langs den Donau hun

weg vinden niet slechts naar den Balkan, waar zij de
Engelsche kolen zouden verdringen, doch ook naar

Klein-Azië, waar zij de ertswinning in het aan ver-

schillende ertsen zoo rijke land zouden bevorderen.

Weer zou het de Donau zijn, die deze ertsen naar de
industrieele centra van Midden-Europa brengt en dié

de producten dier industrie afvoert naar de verbrui-
kers in het Oosten. Als verlenging van den Donau

wordt in deze toekomstdroomen, voorzoover daarbij

van Klein-Azië sprakd is, de Bagdad-spoorweg be-

schouwd. En juist daarom is zulk eene toekomst voor
de Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche schrijvers

over het nieuwe Donauverkeer zoo aanlokkelijk, omdat

vrijwel dit geheele zooeven beschreven verkeer zich
beweegt over het gebied der vier in den tegenwoordi-
gen oorlog verbonden middeurijken. Bezwaren, zooals

tegenwoordig door Duitschland en Oostenrijk worden

ondervonden van hunne nog seeds, ondanks de bezet-

ting van het grootste gedeelte van Roemenië, onvol-

doende verbinding met de graanleverende Bajkan-‘

landen, zouden nooit meer te duchten zijn en de direc-
te verbinding met een tot volle ontwikkeling gebracht

Klein-Azië zou daarbij van zeer groote waarde-zijn.

Daarin ligt de groote militair-politieké beteekenis van

een beter geregeld Donau-verkeer, doch ook in vredes-
tijd zou Centraal-Europa onschatbare voordeelen .trek-

ken uit zulk eene directe en daarbij veel goedkoopere
verbinding met hij nabije Oosten, vooral wanneer ver-

der nog de verstrekkende kanaaiplannen tot uitvoe-
ring komen, die ten nauwste met de Donauverbetering
in verband staan. En juist deze plannen raken in nog

meerdere mate de belangen van onze Noordzeehavens
dan de Donau-verbetering zelve. Verbeterde of nieuwe

kanaalverbinding .van den Donau tusschen Regens-
burg enUlm met den te kanaliseeren Main en daar-
door met den Rijn, kanaalverbinding van Ulm met

dan Bodensee en daardoor met den van Basel tot
Oonstanz bevaarbaar te maken Bovenrijn, een kanaal

van den Donau naar den te kanaliseeren Neckar en

daardoor met de Rijnhaven Maunheim, worden van
verschillende zijden aanbevolen ter volmaking der
Donauplannen en vooral uitvoering van de eerste

dezer verbindingen heet ernstig te worden overwogen,
omdat slechts met zulk een verbinding de Donau voor
Noord-West-Duitschiand zijne volle beteekenis kan
krijgen en dug tot volle ontwikkeling kan komen. Ver-

der wordt de wenseheljkheid ingezien van kanaalver-
binding met Oder, Elbe en Weser, waardoor geheel

Duitschland in verbinding zou komen met den Donau
en deze zijn hoofdverkeersweg met de Balkanstaten en
het nabije Oosten zou worden.

Al het voorgaande is weliswaar slechts eene samen-
vatting van de meeningen der schrijvers, die. Prof.
Kende noemt, doch hunne plannen hebben voor de
Midden-Rijken veel aanlokkelijks en het behoeft geen
betoog, dat een geheel .verbetrde Donau met eene,
goede verbindin.g met den Rijn de belangen onzer
havens, speciaal Rotterdam, ernstig zouden kunnen

bedreigen.
Er bestaat dan ook zeer zeker aanleiding het onder-.
worp aan een nadere beschouwing te onderwerpen;
wij stellen ons voor deze in een volgend artikel te

geven. J. S.

DE RIJKSMIDDELEN.

In dit nummer treft men aan het maandeljksch

overzicht van de opbrengst .der Rijksmiddelen over de
maand Juli alsmede over de reeds verstreken maanden
dezes jaars. Wanneer wij de daarin gegeven cijfers
nader beschouwen, blijkt ons dat in den loop der
baten voor de schatkist niet veel wijziging is gekomen.
De inkomstenbelasting vloeide iets minder ruim dan

in de vorige maand, maar overtrof de ralning toch
nog met meer dan twee millioen gulden. Ook de

suiker- en geslachtaccijns, de zegel- en registratie-

rechten en de successierechten overtroffen het ge-

raamde bedrag belangrijk.
Treffen wij nu de gebruikelijke vergelijking tus-
schen de opbrengst der middelen gedurende de eerste

zeven maanden van 1917 én die in hetzelfde tijdvak
van 1914, toen de oorlogstoestand zijn noodlottigen

invloed nog niet kon doen gevoelen. Daarbij worden

weder de bekende correcties aangebracht: uitschake-

ling van het vervangen van de bedrijfsbelasting door
de inkomstenbelasting, het heffen van statistiekrecht

alsmede van het overbrengen van een gedeelte van
den suikeraccijns in den vorm van opcenten naar, het

Leeningfonds 1914.
Wij
vinden dan de volgende

cijfers:

1917 tijdvak Januari tot en met Juli
f
102.430.691,56

1914

,,

,,

,, ,,

,,

‘,,

,, 91.391.447,66

Stijging ……
f
11.039.243,90

Deze stijging bedraagt 12 pOt. of, per jaar gerekend,

4 pOt., welke, percentages dalen tot 11,89 en 3,96,
indien de opbrengst der wisselvallige successierechten

in beide tijdvakken buiten rekening wordt gelaten. De
bovenbedoelde ‘stijging bedraagt dan f9.480.973,34.

Ook ditmaal kon ten aanzien van de oorzaken van

deze stijging worden herhaald, dat
zij
in hoofdzaak

aan de buitengewone omstandigheden te danken is

en dus aan haar geen blijvend karakter mag worden
toegékend. Zoo brachten de suiker- en geslachtaccijns

te zamen
f
6.382.845,34 meer op, terwijl uit de zegel-

en registratierechten
f
6.569.136,59 meer verkregen

werd. Ook de inkomsten uit de domeinen overtroffen
die iw ‘de eerste zeven maanden van 1914 n.l. met

f
i126.763,613. Ten slotte moet echter weder gewe-
zen worden op de voortdurende daling van de invoer-
rechten en de loodsgelden als gevolg van de door den

oorlogstoestand ingetreden stilstand van overzeesche
handel en scheepvaart; deze heffingen bleven in de

verstreken maanden van dit jaar ruim
f
5.100.000

beneden cle opbrengst in hetzelfde tijdperk van 1914

De oorlogswinstbelasting en de verdedigingsbelas-
tingen brachten tot dusver in totaal op een bedrag

van
f
102.841.051, waarvan
f
65.755.519 komt voor

rekening van eerstgenoemde.heffing. Voegt men daar-

bij hetgeen aan opcenten ten behoeve van het Leening-
fonds 1914 – met uitzondering echter van de opcen-
ten op den in hoofdsom verlaagden suikeraccijus,

welke geen verzwaring van belastingdruk meebrach-
ten – in ‘s Rijks kas is gevloeid, dan blijkt, dat

uit de extra-belasting als gevolg van de buitenge-
wone omstandigheden een gezamenlijk bedrag van

f155.391.188 werd ontvangen.

AANTEEKENINGEN.

T
eor
t
aangoe
d
erenw
ageflSifldeV.S.

– Het tekort aan wagens iè in de V.S. gedurende de
maand Mei van 148.627 tot 105.127 verminderd, d.w.z.

met bijna een der.de
. De toestand per 1 Mei was de on-
gunstigste tijdens de in September j.l. aangevangen

moeilijkheden.’ Het tekort bedroeg op 1 Maart 130.082
wagens, op 1 April 144.797. De American Railway Associ.ation geeft als verklaring van den gunstigen

ommekeer, de uitwerking die, ‘zoowel
bij
de spoorweg- –

directiën als
bij
de verladers van goederen, de aan-
wijzingen gevonden hebben, door de Railroad’s War
Board – ‘het lichaam, dat thans in de V.S. de
centrale gestie aangeeft voor het .geheele continentale
spoorwegsysteem – gegeven, hoe, ten voordeele van
de weerbare positie des lands, een zoo groot mogelijk
profijt van het verkeersmateriaal kan worden getrok-
ken. O.m. werd aanbevolen de wagens 10 pOt. boven
het officieele laadvermogen te belasten. ‘Ook uit
andere gegevens blijkt het resultaat van het optreden
van den War. Board. Blijkens de cijfers, van de 82
voornaamste steextkolenvervoerende spoorwegmaat-

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

623

schappijen, voor de maand Mei, werden 142.157 wa-

genladingen kolen – ongeveer zeven millioen ton –
meer vervoerd dan in de overeenkomstige maand van het voorafgaande jaar, zijnde eene vermeerdering van
23,8 pOt. Het gemiddeld aantal afgeladen wagens per

dag vertoonde eene verbetering van 8,1 pOt. verge-
leken met de maand April voorafgaande. De Rail-
road’s War Board begon
Zijne
werkzaamheden einde
April. Men
krijgt
den indruk, dat vooral de maat-
regel der 10 pOt. verdere belading van het wagen-
materieel, de gunstige wijziging veroorzaakt heeft.

Onbelangrijk kan de aanwinst uit dezen iioofde ook

geenszins zijn; waar op 1 Iuli 1916 in de V.S.
het bezit aan goederenwagens 2,5 millioen een-

heden bedroeg, vermeerderde dus dit aantal door be-
doeld besluit relatief met meer dan 250.000 wagens

vergeleken met den toestand van voorheen.

Verboden am.erikaansche uitvoer. –
De National City Bank heeft een staatje gepubliceerd

aangevende de waarde in elk’oorlogsjaar der goederen
waarvan met ingang van 15 Juli den uitvoer uit de
Vereenigde Staten, zonder speciale vergunning, ver-
boden is. De cijfers geven den geheelen export van de

onderhavige artikelen aan, aangezien de landen waar-
heen de uitvoer verboden is practisch de geheele we-reld welke voor het handelsverkeer open ligt, omvat-
ten. De
cijfers
zijn die van het belastingjaar, hetwelk met de maand Juli aanvangt en ergo nagenoeg over-
eenstemt met de jaarperiode van deu,00rlog. Ook het

belastingjaar 1913—’14 is ter wille van vergelijking
opgevoerd. In de laatste kolom 1916—’17 zijn slechts
10 maanden gegeven, sluitende met April. De Mei-
en Juni-cijfers zijn nog niet beschikbaar.

1913-14

1914-15

1915-16

1916-17
$

$

$

$
Steenkool 1)
……..
85.493.000

79.582.000

91 682.000

87.684.000
Cokes
…………..
2.790.000

2304000

3.779.000

4477000
Stookolie
…………
15.748.000

21.111.000

27.965.000

30.959.000
Petroleum
……….
74.500.000

53.607.000

52.289.000

46.141.000
Gasoline
…………
21.699.000

17.603.000

16.297.000

35.105.000
Granen
…………..
108.432.000 474.200.000 344.215.000 371.750.000
Meel en bloem
……
56.870.000

99.624.000

91.482.000

74.491.000
‘eevoeder 2)
……..
22.495.000

30.859.000

31.808.000

29.624.000
Vleesch en vet3)

146.228.000 220.051.000

291.058.000

315.968.000
Ruw ijzer
……….
2.860.000

2.071.000

5.847.00

19.490.000
Stalen blokken

1.043.000

4.815.000

42.421.000

108.539.000
Scheepsplaten
……
Constructie-ijzer . .. –

12.533.000

6.289.000

12.011.000

20.904.000
Afval v. staal en ijzer

841.000

359.000

2.481.000

4.295.000
Mangaanijzer.
.. .. .. .
51 eststoffen
……….
11.979.000

3.671.000

5.313.000

5.741.000
Wapens
…………
3.442.000

9.475.000

18.065.000

76.437.000
Munïtieenontpl.midd

6.272.000

41.476.000

467.082.000

702.650.000

Totaal verboden . . 573.225.000 1.067.297.000 1.503.826.009 1.934.595.000
Overige uitvoer
….
1.756.459.000 1.648.881.000 2.768.572.000 3,181.892.000

Totale uitvoer – .. . 2.329.684.000 2.716.178.000 4.272.398.000 5.116.487.000
Percentage verboden

24,6

39,3

35,2

37,8
1) Inelusieve gebunkerde hoeveelheden. 2) Inclusieve hooi en lijn-
koeken. 3) Inclusieve zuivelproducten.

– Scheepvaart van China in 1916.—
The
Board of Trade Journal ontleent o.m. het volgende aan het rapport over den toestand van den Ohinee-
schen handel in 1916, uitgebracht op last van den
inspecteur-generaal der Ohineesche zee-douanen. Het
gebrek aan tonnage, dat in 1915 reeds merkbaar was
geweest, deed zich in het afgeloopen jaar nog meer
gevoelen, veroorzaakt door het in gebruik nemen voor
andere doeleindén bij de Entente-vloot, en de alge-
heele afwezigheid der Duitsohe schepen. De vrachten
waren voor alle trajecten zeer hoog, voor Europa bijv.
bedroeg de kleinste vermeerdering 25 pOt. Enkele
conierence-lijnen noteerden de vrachten nog aanmer-
kelijk hooger en stonden de.vrachtruimte feitelijk aan
den hoogsten bieder af. Ten aanzien’van bepaalde goe-
deren was het onuitvoerbaar, bij de geldende vrachten
te verschepen. Met uitzondering van een korte periode

in den zomer, toen voor Pacificvaarten niet genoeg
lading aangeboden werd
1),
deed zich steeds in de
vaart’ op Europa zoowel als op Amerika een aanzien-

– 1)
Waarschijnlijk veroorzaakt, door het wederom gaan
varen in de Pacif ie Maillijn, de Amerikaausche maatschappij
die daartoe booten van de K. W. 1. M. overnam.

lijk tekort aan tonnage gevoelen. Wilde boeten voor
de kustvaart waren schâars, daarbij de vrachten voor

‘dit verkeer en de riviervart belangrijk verhoogd.
Vergeleken met het jaar 1915 bedroeg de totale ser-

mindering in het scheepvaartverkeer, met inbegrip,
van de Ohineesche vloot, 2.642.904 tonnen, waarvan

1.881.004 tonnen voor rekening van vreemde schepen

komen. Het grootste aandeel daarin heeft Engeland met 1.835.000 tonnen, voorts vertoont zich vermin-

dering bij Rusland, Amerika, Nederland, Noorwegen en Portugal. Japan daarentegen heeft 360.000 tonnen

gewonnen, terwijl’ ook Denemarken, Frankrijk en
Zweden hunne positie iets verbeterd hebben.

INGEZONDEN STUKKEN.

ELZAS-LOTHARINGEN.
Mijnheer de Redacteur, –

Nu “dat de oorlogsroes in de oorlogvoerende landen

,eenigszins aan het luwen is, hetgeen duidelijk blijkt

uit het sterk verlangen van alle belligerente landen
naar vrede, komt het mij voor dat, wanneer men de
voorwaarden, waarop de diverse landen bereid zijn de

vrede,sonderhandelingen te beginnen met elkaar ver-
gelijkt, een overeenstemming niet onmogelijk zoude

zijn, indien er niet een struikelblok bestond. Dit strui-
kelblok is Elzas-Lotharingen. –
Frankrijk en zijne bondgen.00teu sluiten geen,vrede,
zoo lang – Duitschland dit gebied niet vrijlaat en
Duitschland zal liever tot den laatsten man pal staan,
dan Elzas-Lotharingen aan Frankrijk af te staan. Moet
nu’ wegens dit schijnbaar onoverkomelijk bezwaar de
oorlog nog jaren lang worden voortgezet met als gevolg
,hiervan de vernietiging van honderdduizenden jonge
levens?
Uit strategisch-commercieele overwegingen blijven
beide partijen aan het bezit van Elzas-Lotharingen
vasthduden; zouden de Heeren Diplomaten daarvoor

geen oplossing kunnen vinden? Engeland, Rusland,
Amerika en Oostenrijk hebben geene zelfzuchtige doel-
,einden, Frankrijk en Duitsohland evenwel hebben bei-
den het oog gevestigd op de natuuilijke rijkdommen

van Elzas-Lotharingen welnu laten beide partijen
een weg trachten tevinden, door rationeele verdeeling
‘dezer rijkdommen alle partijen, gézien de omstandig-heden, te bevredigen. Ik zou derhalve ‘in overweging
willen geven van Elzas-Lotharingen een autonoom rijk
te maken, een bufferstaat, en van al de, zich daarin
bevindende kali, kolen en ijzermijnen een naamlooze
vennootschap. Het nieuwe rijk verleent concessie tot
uitsluitende exploitatie van alle delfstoffen voor den.
tijd van bijv.’ 100 jaar aan deze N.V. en ontvangt
daarvoor een royalty per ton en (of) een winstge-
deelte van de op te richten maatschappij in winstbe-
wijzen als vergoeding voor deze concessie, tengevolge
waarvan het nieuwe Rijk ook jaarljksche inkomsten
uit zijne, delfstoffen verkrjgt. –
De N.V. wordt opgericht met een ruim kapitaal, in
evenredigheid echter met de te behalen winsten, welke-
‘met de noodige gegevens en bestaande productie-
‘statistiéken wel niet moeilijk te bepalen zullen zijn.
Een kapitaal van circa één milliard lijkt mij niet te
hoog gegrepen, gezien de enorme waarden der mijnen.
De tegenwoordige eigenaren zouden eventueel met
aandeelen afgekocht kunnen worden. Ook wanneer
men rekening houdt met een voldoend bedrijfskapitaal
voor exploitatie der mijnen en ontginning van nieuwe,
kan men zonder twijfel nog een groot bedrag afzon-
deren, om een gedeelte
bij
te dragen in de schadever-
goeding voor de door België geleden schade, waar-door men de oorlogvoerende landen ook hierin tege-

moet komt. Het bedrag van deze bijdrage zou geboekt
kunnen worden als inbreng der concessie en geleidelijk
kunnen worden afgeschreven. De aandeelen zouden
zoowel op de beurzen der oorlogvoerende als van de neu-
trale landen geplaatst kunnen worden en zullen zonder
twijfel door het beleggende publiek gaarne worden ‘ge-

624

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22
Augustus 1917

nomen. De statuten dienen dusdanig opgemaakt, dat

slechts een klein gedeelte der aandeelen, welke op
naam gesteld worden, stemrecht hebben en deze stem-
gerechtigde aandeelen kunnen slechts geplaatt wor-
den bij de regeeringen der diverse landen. Hierdoov
zal het niet gemakkelijk zijn de meerderheid aan éen

kant der tegenwoordig oorlogvoerende landen te ver-

krijgen. Het bestuur zou gekozen moeten worden uit

personen, aan te wijzen door de diverse landen.

De N.V.
ZOU
dan een overeenkomst moeten maken

met Frankrijk en Duitschiand, waarbij elk der beide

landen het voorkeursrecht verkrijgt van éen derde der
productie tegen de marktprijzen, terwijl éen derde

disponibel
blijft
voor de overige landen. In deze ver-

deeling zou alleen verandering gebracht kunTnen wor-

den, indien
3/4
of der stemmen zulks zou wenschen

en daar de stemgerechtigde aandeelen op naam ge-

plaatst zijd
bij
een groot aantal regeeringen, behoeft

geen der partijen bevreesd te zijn, dat zonder hare

toestemming het gedeelte der productie, waarop zij

recht gekregen heeft, haar weer ontnomen zou kunnen

worden.
Dit voorstel is natuurlijk als zeer oppervlakkig te

beschouwen en dient slechts om een richting aan te

geven, waarin de oplossing van dit vraagstuk mis-
schien te vinden zou zijn, al is deze of een dergelijke
commercieele oplossing tot nu toe in de diplomatie

niet gebruikelijk geweest. De uitwerking hiervan laat
ik natuurlijk gaarne aan meerbevoegdenover.
U voor de verleende gastvrijheid dankzeggend,
LOUIS STOKVIS.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

Uitvoer van verduurzaamde groen-

ten. Van 14 dezer af zal de Rijkscommissie van

Toezicht op de Vereeniging ,,Groenten-Oentrale” aan ingeschreven exporteurs consenten kunnen verleeneri

voor den uitvoer van alle soorten gezouten snijboonen
en spercieboonen. Voor elke 100 vaten waarvoor con-

sent wordt aangevraagd moeten 35 vaten voor binnen-

laudsch verbruik beschikbaar worden gesteld.

Beperking van den verbouw van

gewassen voor den oogst 1918. Naar
blijkt, hebben vele landbouwers eene grootere opper-
vlakte karwijzaad uitgezaaid, dan veroorloofd is. Hun

wordt in overweging gegeven ten

spoedigste over te

gaan tot omploegen van de te groote oppervlakte,
daar dit anders toch in het aanstaande voorjaar zou

moeten geschieden. –
Ook de verbouw van diverse tuinbouwzaden; als
koolrapen, knollen, sluit- en bloemkoolzaden zal wor-

den beperkt. –

Bevordering v a n h e t scheuren

van grasland – in het belang der
volksvoeding. Met het oog op de volksvoeding

is het wensche].ijk, dat een zoo groot mogelijke opper-
vlakte grasland worde gescheurd om te dienen voor
den verbouw van voedingsgewassen. In verband hier-
mede zal aan verbouwers van tarwe, rogge, haver,

erwten, bruine en witte stamboonen en koolzaad voor
elke 100 -K.G. van die producten en tot een zeker
maximum per H.A., voor zoover zij geteeld worden op
grasland, geen klaverland of kunstweide zijnde, en
gescheurd in h’t tijdvak tusschen 15 Aug. 1917 en
1 Mei 1918 voor éénmaal eene premie worden uitbe-

taald. – –

R o g g e. Inlandsche roggen van den 1917 en hei
resteerende deel van. den oogst 1916 is door den
Minister van Landbouw, enz. aangewezen onder de
artikelen, beschikbaar te stellen iizgevolge art. 1 der.
Distributiewet 1916. Voorts is ingevolge art. 2 dier
wet vastgesteld een maximumprijs van
f
7,35 per H.L.

vân 70 K.G. of
f
10,50 per 100 K.G. franco laatsté


spootwegstation of veer en een maximum-inkoopprjs

voor de gemeenten ingevolge art. 3 der wet van 18

per 100 K.G. –

Stapel- en vatgroenten. Van de lijst van

artikelen beschikbaar gesteld ingevoige art. 1 Distri-
butiewet zijn door den Minister afgevoerd roode kool,

gele kool, uien, Friesche en Flakkeesche of Hillegom-
sche peen, knolrapen, pronksnijboonen, dubbele sper-

cieboonen en zuurkool; de voor deze artikelen vastge-stelde maximumprijzen
zijn
tevens ingetrokken.

Zandaardappelen. De vastgestelde maxi-

mum-kleinhandelsprijzen voor aardappelen zullen nu

ook gelden voor de z.g. fijne zaudaardappelen.

V r ii e m a ï s. Door handelaren en anderen worden

nog steeds
partijen
zoogenaamde vrije maïs tegen

hooge
prijzen
in den handel gebracht. Teneinde ver-

dere prijsopdrijving en frauduleuzen verkoop van dis-

tributie-mais als vrije maïs tegen te gaan, is thans

den burgemeesters opdracht verstrekt aan handelareii,

paarden- en veehouders opgave te vragen van de voor-

raden maïs, welke zij onder zich hebben ch deze ver-
volgens in bezit te nemen.
Voorts is medegedeeld, dat mais in deze maand
door de Regeering zal worden afgeleverd tegen
f
25

per 100 K.G.

Koolzaad en andere oliezaden. Van

het oorspronkelijke voornemen om koolzaad en andere
oliezaden van oogst 1917 niet in bezit te nemen (ten

einde verbouw dezer zaden in het volgende oogstjaar
aan te moedigen) wordt thans’afgeweken, in verband

met het gevaar, dat de uit deze zaden te bereiden vee-
roeder-koeken met allerlei dikwijls minderwaardige
voeder-middelen worden vermengd. Bij de inbezit-
neming zal ongeveer de marktprijs der laatste weken

worden betaald; voor koolzaad
f
65 per 100 K.G.

13 z er e n s t a al. Door den Minister van Land-

bouw, enz. is vastgesteld eene distributie-regeling
voor ijzer en staal in eiken vorm. Verboden is de af-

levering en het daarmede verband houdende vervoer

van ijzer en staal.

V o o r r a d en 1 e d e r. In verband met de sen-
schelijkheid om zoo spoedig mogelijk eex overzicht te
verkrijgen van de voorraden ieder, hier te lande aan-
wezig, is door den Minister eene inventarisatie van

deze voorraden gelast.

G r in t en b a s al t. Met ingang van 16 dezer
is de doorvoer over Nederland van Duitsch grint en
basalt naar België geheel stopgezet, aangezien er een

vermoeden bestaat, dat deze materialen voor militaire

doeleinden gebruikt worden.

M o t o r s p i r i t u s. Door den Minister van Land-
bouw, enz. is verboden motorspiritus te verkoopen,

ten verkoop aan te bieden, af te leveren en in ver-

band daarmede te vervoeren.

B e n z i n e. Aangezien het leger. van de laatst
aangekomen benzine en groot deel heeft opgeëischt,
terwijl nieuwe aanvoer nog volstrekt onzeker is, heeft
de Toewijzingscommiesie voor Benzine moeten beslui-
ten de toewijzingen aan verschillende categorieën van
benzine-verbruikers aanmerkelijk te verlagen.

P e’t r ol e u m. Aangezin voor eerst geen iieuwe
aanvoer van petroleum te verwachten is, acht de Toe-

wijzingscommissie voor Petroleum het noodig de afle-
veringen van dit artikel tot het uiterste te beperken.
Tot nadere beschikking kan dan ook geen petroleum
meer verstrekt worden aan particulieren voor huis-
houdelijk gebruik, terwijl leveringen ten behoeve van
industrie en transport slechts in zeer beperkte mate

zullen kunnen geschieden.

Steenkolen voor planteukassen,
en z. Aan verzoeken om toewijzing van extra hoe-
veelheden brandstoffen, speciaal voor de verwarming
van plantenkassen en serres, kan in het algemeen niet
worden voldaan:

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

625

Distributie-regeling

van

bood,
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
b
1 o
e m, m e e
1
e n r
o
g g e. In verband met geble-
ken onregelmatigheden en afwijkingen van de eenmaal
vastgestelde distributieregeling, heeft de Minister nog
N.B.

beteekeut
:
Cijfers nogniet outvangen.

uitdrukkelijk tot de gemeentebesturen het verzoek ge-
GELDKOERSEN.
.
richt aan de bestaande bepalingen inzake broodrant-
soen, geregeld innemen van broodbons, enz. streng de
I.

BANKDISCONTO’S.
hand te houden.
18
Aug. 1917
20 Juh 1914

na
De leveringvangortenhaverout
.

.J’Disc.Wissels.
4’Iisedert
1 Juli
1
15
3’hsedert23 Mrt. ’14
a a n d e g e m e e n t e n zal in het vervolg niet meer

geschieden dan onder de verplichting tot terugzending
Ned.
el.Binn.Eff.
41

1

1
15
4

23
.,

,,

.14
van de emballage.
BaflklyrschinRC
,,
5
1
12

19 Aug.’14
5

,,

23

’14
Bank van Engeland
Duitsche Rijksbank
5

6Apr.’17
5

,,

23 Dec.
1
14
3

29 Jan.
1
14
4

,,

5 Febr.’14
MAANDCIJFERS.
Bank van Frankrijk
S

20Aug.
1
14
3
1
1i

,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

1 Apr.’14

(In Guldens).
Nat.Bankv.Denem.
5

10

’15
5

6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
ZwitserscheNat.Bk.

5113

,

9Nv.’16
4
1
12

,,

2Jan.’15
4
1
12,

6

,,

114
3112

,,

19

,,

’14
1 Zeven eerste
IZeven eerste
1917
1

maanden
1

van

1917
maande,1
van 1916
Bank van Italië ..
Feder. Res. Bk. N.Y.
5

,,

1Juni’16
3_481


5

,,

9 Mei

’14

Directe belastingen
Javasche Bank….
3
1
1s

1Aug.’09
3
1
12

,,

1Aug.’09
Grondbelasting

…….
1.691.894 11.218.465
10,971.337
Personeele belasting ..
3.123.089
7.122.427
7.505.749
Inkomstenbelasting

..
4.881.060
34.010.985 21.224.289
II. OPEN MARKT.
Vermogensbelasting ..
53.100
1.462.886
1.176.613
___________ _______________________

1
Amsterdam
Lande,;
Berlijn
Parijs1
N. York
Accijnzen
Suiker

…………..
2.314.635
16.410.832
19.048.914
Data
Port.
Part.
Port.
CaU.
Part.
PtGlol;-
19.080
799.376
729.121
___________

disconto
t’o
disconto disconto
_______

dï.sc.
noney

2.205.110 16.426.092 14.710.135
223.650 1.334.074 1.272.864
18 Aug. ’17
2

0
2’14
1)
421/;,
4
5
18
214-3
1)

242.686 1.025.749 927.647
13-18

’17
2
2.2114
4
21
1,
4I

2
8
14.311;

977.659 5.929.141 5.425.669
6-11

’17
2.2
1
12
2-2’12
422/58
4/s

2-3
1
14

Indirecte belastingen.
30J.-4A.’17
2-2/s
2’/-3
415 412
4.lf

Wijn …………………
Gedistilleerd

………..
Zout

………………..
Bier en azijn

…………

Registratierechten
. . .
1.290.063 1.422.504 7.264.237 7.918.047
4.572.543
5.623.154
14-18 A. ’16
1-
1
18
114
515 4.2/,

2

Geslacht

…………….

Hypotheekrechten ..
9.310
649.926
561.888
115
16-21 A.
211
471.5


1°18

2.252.625
13.124.980
8584.063
20-24Ju1.’14
3115-
8
/j;
211
2
1
14-14
2V5-‘I2
2114
1
3
/2
1
13
Successierechten …….

1.017.840
6.782.025
10.229.903
invoerrechten
…………
Formaatzegel
1
1.378
15.571
1)
Noteering
van
17 Aug.
1917.

Zegelrechten

………..

Gouden en
zilveren
werken

383.596 351.303


Essaailoon
40
409 342
WISSELKOERSEN.
Statistièkrecht
.37.259
1.097.018

Belasting ………….53.01216.396
1.
KOERSEN IN NEDERLAND.

76.185 1.935.239 1.372.711
Voor
Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
9.056
412.070
411.872
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-

Mijnen ………………
Donseinen

…………..

Jacht en
visscherij

..
112.755 157.370
143.298
lijksche

koersen

op

New

York,

alsmede de laagste en

Staatsloterij

…………

24.255
253.091
489.640
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.
Loodegelden

…………

Totaal ……….
.
22.136.868
135.719.413
115.365.022
1
Data Londen
Berlijn

J
Parijs

J
New
York

OPOENTEN VOOR
HET LEENINGFONDS
1914.
13 Aug. 1017

..

11.38
33.45 41.45
2.38°18
Zeven eerste
Zeven eerste
Juli
1917
maanden
,naande,;
14

1917

– –

11.38/4
33.40
41.4792
2.39
von 1917
van 1916
15

1917

..

11.39
16

,,

1917.
. .

11.38′
33.50 33.50
41.47
1
1
41.37’1 2.3998 2.38U/
10

Disecte belastingen.
Grondbelasting

338.558

2.248.684

2.035.933
17

1917

..

11.38
33.65
41.40
2.38
7
/8

Personeele belasting
..

722.066

1.708.940

1.583.386
18

1917
,,

.

2.38
7
18

– –

Inkomstenbelasting

..

1.685.717

11.582.842

7.137.390
Laagste der week

11.36
33.30 41.30
238’12
Vermogensbelasting

18.482

485.219

311.611
Hoogste

,,

,,

11.40
33.90 41.55
2.39
3
18
Accijnzen
11
Aug.

1917

. .

11.391
0

33.62
1
12
1
)
41.40
1
)
2.39
4

1917

..

11.35
2)
41.35
2)
2.38’14
Muntariteit

..

12.10
5
18
2)131,10
1
59.26
48.-
2.4851
Gedist. (binn.-enbuitl.)

22
.0.511

1.642.609

1.471.014
1

Suiker …………….462.927

3.282.166

3.809.783
Wijn ……………..3.816

159.875

145.824

Indirecte belastingen.
Noteering van
10
Aug.
Zegelrecht van buitl. ef f.80.835

532.244

311.354
Noteering van
3 Aug.
Registratierechten
..

1.058

594.946

559.744

Dato
Zwitser.
Weenen
Kopen-
Slock-
Batavia
Hypotheekrechten
.. . .

931

64.836

55.660
Totaal
….

3.534.901

22.302.361

17.421.699
land
1

hoge,;
hol»,
telegrafisch

18 Aug. 1917

54.15

21.45

72.40

79.65

99-100+
BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN-
Laagste d.
w.

53.65

21.15

72.15

78.55


GEWONE OMSTANDIGHEDEN.
Hoogste,,
,,

54.30

21.55

72.75

79.75


11
Aug. 1917

54.10

21.35

72.70

79.25

99-100
1

Juli
1917
Zeven eerste
,naanden
v.
1917
4

,,


1917

52.95

21.50

72.50

80.60

99-100} Muutpariteit

48.-

60.41

66.67

66.67

100
33.562.077 65.714.781
Verdedigingsbelasting la
….
43.842 1.368.577


0

OVERZICHT.

Oorlogswinstbelasting

……..

Verdedigingsbelasting Ib
….
1.239.168
12.295.630
*

Verdedigingsbelasting
II .. . .
2.270.460
18.325.987
Bij de beschouwing over den gang der wisselkoersen over
•’
de afgeloopen week valt in de eerste plaats de stijging van
37.115.547 97.704.955
de Marken
op.
Van 33.40 verbeterde de koers
tot
33.90,

626

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augustus 1917

weder voornamelijk door dekkingen . van speculantu. Ten slotte werden Marken voor 33.80 weder aangeboden. Ook
valt het feit te constateeren, dat de Duitsche noteering voor
Holland, die maar steeds verhoogd werd en tot op 298 was
gestegen, op 295 is terug gezet. Weenen volgde ongeveer de
richting van den Duitschen koers 21.35-21.20-21.55. Londen
zette den eersten dag de terugloopende beweging voort tot
op ca. 11.37; daarná was er maar weinig verandering, slot
11.38. Parijs 41.50-41.30-41.37
/1.
New York ca.
238
1
14-
1
I8.
Zwitserland was de laatste dagen weder gezocht; van 53.70
kon de koers tot 54.20 opkomen. Stockholm opende flauw
en liep van 79.10 tot ca. 78.60 terug. Daarna kwam er een
herstel tot 79.60, voQr velken koers er vraag bleef bestaan.
Kopenhagen 72.50-72.35-72.50. De noteering voor Kristiania
kon zich niet handhaven en liep tot ca. 72.90 terug. Italië
iets beter ± 32.30. Spanje-flauwer ± 54. Roebels voor 50.50
aangeboden.
0

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht

D
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in

,
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. $)
p.R,n. 4)
per gld.)

18
Augustus 1917
4.78.45
5.78
nom.
4121
4

Laagste d. week..
4.76.45
5778/4

41818
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.78214

42

11 Augustus1917
4.76.45
5.78
nom.
42

4

,,

1917
4.76.45
5.76
nom.
4211
4
1)

Muntpariteit.. ..
4.86.67
5.18
1
/4
95’1
40
1
1la

i) Noteeringen van 3 Augustus 1917.

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landept
Noicerings- eenhedcn
19 JuU
1917
24 Juli
1917

Tijdperk
25 Juli-4 Aug.

LaagstclHoogste

4 Aug.
1917

Alexandrië..
Plast. p. £
97’/,
97/i,
97115
977/
97%
B. Aires ….
d.p.gd.pes.
50214

49718 49114
50
/s

49
518
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
114
9
I32
11421
22

11421
4

114!,,
11461
22

Hongkong ..
id. p. $
21711
2
217
217
1
1s
217
31
217I4
Lissabon….
d.p.escudo
31
2
14
31
7
1e
31
1
14
32
1
11
31
7
18

Madrid

….
Peset. p. £
21.-
20.75
20.58
20.85
20.81

Montevideo..
d.p.peso
541/
54.
531
541/
532/s
Montreal…. $ per £
4.77
3
14
4.77’12
4.7611
477
8
14
4.76/,
Petrograd ..
R. p. £ 10
218
228
218
224
220
R.d.Janeiro’)
d. p. milr.
13
1
/2
13
121l/i

13
‘/21
13
‘/,s
Lires p. £
34.36
34.32
34.29
34.55
34.51
Shanghai

..
sh/dp.tael
3111
311021
4

3110
1
14.3111
1
14
3111’/
Rome

……..

Singapore ..
id. p. $
214
1
1,0
214
1
11
e
214
214
1
111
214
1
118
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
12
5
18
1211
12’/,,
12’/sa
12
28
1
8
1

Yokohama ..
sh/d.p. yen
2/P/s
211
1
1s
2/1’Iao
2/l
18
/la
211
5
1s

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 29 Juli 1918 worden de dagelijksche ontvangsteü
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.
te New York.

18 Aug.
1917 ……..
44
86
8
/
11
1917 ……..42
1
/i,
1
)
82
7
1
,,
1917 ……..41
80h141)

28 Juli
1917 ……..398/s
7811s

21

,,
1917 …….39
18
/je
78
1
12

19 Aug.
1916 ………

311/
16

6511
4

21 Aug.
1915 ……..22/,
471/s

120 Juli
1914 ……..

2415/,.
54I1

1) Noteering
van 10 Augustus 1917.
1) Noteering
van

3 Augustus 1917.

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 18 AUG. 1917.
Activa.

Biuuenl.Wis-(ll.-bk.

/ 23.264.246,17
sels, Prom.,’ B.-bk.

561.733,80
enz. in disc. ( Ag.sch. ,,

7.621.438,88
‘/1

f

31.402.418,8511,

Papier o. h. Buitenl. in
disconto

………………………

Idem eigen portef..
f

8.058.390,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

8.058.390,-
Beleeningen

IH..bk.

t
38.589.245,14
mcl. vrsch.

B.-bk.

2.338.046,45
1
/8
in re

cr.Ag.sch.

32.769,221,OP/1
op

/ 73.696.512,61

Op Effecten

……
f
69.185.912,61
OpGoederenenSpec.

4.510.600-
73.696.512,61

Voorschotten a.h. Rijk…………….
,,

11.564.554,99

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
49.446.425,.-
Muntmat. Goud…. ,,607.404.707,50
1
12

f
656 .851.132
»
50
‘/1
Munt, Zilver, enz. • ,,

7.228.570,23
Muntmat. Zilver
..


8 64 .0 79 .7 0 2 ,7 3
‘/8

Effecten
Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.178.315,-
id. van ‘/5v.h.kapit. ,,

3.935.939,82
1
11
9.114.254,62
1
1i

Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.465.000,-

Diverse rekeningen

………………
,,

63.877.472,81111

f
863.258.306,63

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000
e

Reservefonds ……………………
,,

5.234.534,18
1
11

Bankbiljetten in omloop …………..
,, 768.531.185,-

Bankassignatiën in omloop …………
,,

3.297.347,93

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 63.087.336,52
211


63 .0 87 .336
»
52
‘1
Diverse rekeningen

………………
,,

3.107.902,99

f
863.258.306,63

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

496.044.713,32
Op de basis van
11,
metaaldekking ……
,,

329.061.539,43
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.480.223.566,60

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer

Minder
Disconto’s

…………..
6.510.329,54’11

Buitenlandsche wissels
128.508.-

Beleeningen
1.115.929,05
‘/2

Goud

………………
103.220,37
Zilver

………………
131.583,80/1
Bankbiljetten
2.175.860,
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
188.911,54

N.B.
Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt dat uitstonden op:
.11

18
Aug. 1917
11
Aug. 1917

Aan schatkistpromesen..
f

99.880.000,-

1 107.500.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,, 20.000.000,-
.,, 26.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,,133.868.000,-
»»
133.868.000,-
Aan zilverbons

………
,, 22.502.390,–
,, 22.272.189,-

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

627

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

Data
Gond
Zilver
89,tk-
biljetten

1

Andere

opeiscitbare
schulden
18 Aug.

1917

….
‘656.851
7.229 768.531
66.385
11

,,

1917

.,..
656.748
7.097
770.707 66.264
4

1917

….
647.041
7.080
778.969 57.932
28 Juli

1917

….
633.304
7.247
767.152
58.470
21

,,

1917

….
821.209
7.322
760.027
56.682
14

,,

1917

….
624.158
7.286
767.296 52.738
7

,,

1917

….
625.672
7.287 771.151
48.507
30 Juni

1917

….
626.729
7.454
764.224 63.675
23

,,

1917

….
603.159
7.569
738.635
98.497
16

,,

1917

….
602.618
7.573
741.257
68.016
9

,,

1917

….
594.428
7.420
749.594
50.828
2

,,

1917

….
596.314
7.497
757.088 51.967
26 Mei

1917

….
596.273
7.393
750.550
68.471

19 Aug.

1916

….
587.278
8.694
659.399
133.792
21

Aug.

1915

….
377.998 2.395
507.350 42.319
25

Juli

1914

….
162.114
8.228
310.437
6.198

Disconto’s
1 1

Data
1

Belee’.
t

Beschik.
1

baar
1
Dek-
1
kings.
Hservan

1

Totaal
Schatk,st_
fin
gen
.
Metoal_
1
percen-
Prornessen
saldo
1

tape

18 Aug.1917
11 ,, 1917
4 ,, 1917
28 Juli 1917
21 1917
14 ,, 1917
7 1917
30 Juni 1917
23- 1917-
16 ,, 1917
9 ,, 1917 2 ,, 1917
26 Mei 1917

19Aug. 1916

70.08753.500

65.768 436.430

75
21Aug.1915

62.262

32.500

91.613 269.966

69
25 Juli 1914
1
67.947

14.300

61.686
1
43.521
1
)

54

‘) Op de basis van
‘Is
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Bank

Andere Data

Goud

Zilver
1
b&ljettn opeischb.
1
.ecl,ulden

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

Andere

i
nsng
e
n
Div.reke.
Dato

Metaal Cnculatie opeischb. IDisconto’s
schulden

c
1)

2 Juni 1917 ..

775

1.233

054

903

516
26 Mei 1917 ..

776

1.157

996

902

477
19 ,,

1917 ..

759

1.182

1.027

900

456
12 ;,

1917 ..

768

1.219

1.029

920

473

3 Juni 1916 ..

731

1.034

817

944

862
5 Juni 1915 .. 1.086

1.172

1.393

848

882

25 Juli 1914 ..

645

1.100

560

735

398

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordteen overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgekomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 1 ATJGtJSTUS 1917.

ISSUB DEPARTMENT.

lotesissued.. £ 68.295.850

Governsn.Debt £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion….

49.845.650

£ 68.295.650

£ 68.295.650

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government

Rest ……..,,

3.399.004

securities.. £ 50.439.661

Public deposits,, 44.811.739

Othersecurities,, 110.654.852

Other, deposits,, 128.744.196

Notes ……..,, 27.819.240
Seven-day and

Gold and silver
other bilis..

16.167

coin ……..2.610.353

£ 191.524.106

£ 191.524.106

Door het uitbliJven der Engelsche bladen konden de cijfers van
de laatste twee weekstaten hierboven niet worden opgenomen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking, en der tot dekking aangewezen Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

11

Currency Notes.
Dato

Metaal 1Circulatie
11
Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

31.402

20.000

73.697 496.045

80

37.913

26:000

74.812 495.414

79

45.467

34.000

75.101 485.707

78

44.781

33.000

75.195 474.413

78

49.692

38.000

77.060 464.375

77′

51.755

40.000

76.823 466.424

77

52.211

40.000

75.683 488.033

77

52.644

40.000

79.146 447.376

79

52.879

40.000

79.469 448.344

76

53.142

40.000

83.238 447.376

75

53.245

40.000

85.298 440.806

76

57.813

44.000

91.120 441.043

75

69.561

55.000

85.307 438.932

74

2 Juni 1917 ……
..72.99

22.160

16’b.565

35.127
J
15 Aug. 1917

53.636

40.045

***

26 Mei 1917 …….72.098

22.325

157.493

35.211

8

,, 1917

53.394

40.366

19 ,,

1917 …….72.297

22.244

156.573

34.428

1

,,

1917

52.456

40.478

168.542 28.500

141.591
12 ,,

1917 …….72.825

22.463

157.741

34.906

25 Juli 1917

53.129

39.736

166.105 28.500

139.443

3 Juni 1916 …….56.765

31.595

14&657 . 37.254

1 Aug. 1916 57.414

35.706

129.948 28.500

96.644

12 Juoi 1915 …….29.556

30.990

113.016

17.248

18 Aug. 1915 67.126

31.958

51.086 28.500

9.588

25 Juli 1914 …… . 22.057

31.907

110.172

12.634

22 Juli 1914

40.164

29.317

Data
Di,s_
1

t
Belee.
Diverse
reke
oe,c,u.e. baar
,ueg
kings.
conto’s
N..Ind.
ninge&
ningen

metaal.
ercen_
beoalbaorp
saldo tape

2 Juni1917
6.550
36.226
50.976
12.565 56.465
49
26Mei1917
6.532 35.747
5t.060
11.326 56.318
49
19

,,

1917
6.508
38.852
50.149
8.553
56.783
49
12

,,

1917
6.534
36.225
49.605
9.504
57.211
49

3 Juni19161 6.6441 39.57641.301 11.126 51.677

48
12 Juni1915 5.913

5.627 155.3211 8.208 34.493

47

25 Juli 1914 7.259

8.395 47.934 2.228
1
4.8421) 44

‘) Sluitpost der aetiva.

*

‘) Op de basis
van
1
/1
metaaldekking.

Gov.

Other

‘Public

Other

Re-

kin;s.
Data

Sec.

Sec.

Depos.

Depas.
l
serve percen-
tape

15 Aug.’17 56.541 101.976 45.510 101.975 32.041 18,68
8 ,, ’17 56.659 107.948 47.465 130.424 31.478 17,69
1 ,, 17 50.440 110.655 44.812 128.744 30.430 17,53
25 Juli ’17 48.128 111.366 46.615 126.840 31.842 18,36

13 Aug.’16 42.188 83.811 54.222 93.862 40.158 27’18
18Aug.’16 45.615 146.184 102.664 124.636 53.618 23
1
/

22 Juli ’14 11.005 33.633 13.736 42.185 29.297 52
8

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

.,

628

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augustus 1917

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STÂAT VAN 15 AUG. 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ……………………Mk. 2.489.536.000
davon Goldbestand ………………,, 2.402.462.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine…….,

547.240.000

Noten anderer Banken ……………..»

5.299.000

Weehsel …………………………,, 11.368.820.000
Lombardforderungen ………………,,

13.461.000

Effekten…………………………,,

151.685.000

SonstigeAktiva ……………………1.278856.000

Grundkapital……………………….»

180.000.000
Reservefoncis ……………………..,,

90.137.000
Notenumlauf …………………………8.934.378.000
Sonstige taglich ftlligeVerbindlichkeiteû.. ,, 6.080.386.000
Sonstige Passiva …………………..,

569.976.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenakassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data Metaal
Daarvan
Goud
Kassen-
scheine
Cu-cu-
latie
Dok-
kin ijs.
percen-

16
Aug. 1917
2.489.536 2.402.462 547.240
8.934.378
34

7
.

,,

1917
2.482.818
2.402.481
545.926
8.905.653
34

31 Juli

1917
2.458.001
2.402.191
525.244
8.852.737
34
23

,,

1917
2.457.391
2.401.481
506.609
8.629.559
34

15 Aug. 1916
2.496.121
2.468.392
365.330
6.926.740
41

14 Aug. 1915
2.450.492
2.404.373 234.968
5.388.773
50

23 Juli

1914
1.691.669 1.358.857 65.479
1.890.895
93

t)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine. –

Darkhenskassenscheine

Data

Wissels
1
Rek. Crt.

Totaal1 In kas bij
uitge-

de Reichs-
ceven i

back

15 Aug. 1917 11.368.620

6.080.386

5.473.900 530.500

7 ,,

1917 11.032.281

5.739.791

5.4.24.700 530.400

31 Juli 1917 11.127.020

5.847.971

5.351.000 508.400

23 ,,

1917 10.589.654

5.482.451

5.154.200 488.000

15 Aug. 1916 8.717.380

2671.096

1.878.100 326.700

14 Aug. 1915 4.728.442

1.755.527
1
1.020.000 194.000

23 JulI 1914

750.892

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE P’ÖSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedért
den oorlog niet inwisselbaar.
(Tn diii,nnden francs.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Zilver
IB

*
Te goed
in het
tenland

Buit.gew.
voorsch.
a/d. Staat

16 Aug.’17 5.307.252
2.037.108 260.370 714.436
10.900.000

9

,,

’17
5.305.202
2.037.108
260.731
679.528 10.900.000

2

’17
5.302.600
2.037.108
261.323 785.040
10.800.000

26 Juli17
5.299.639 2.036.074
261.218 725.430
10.700.000

17 Aug.’16
4.802.141

338.491
583.950
8.400.000

19Aug.’15
4.392.361

367.914
f833.464
6.300.000

23 Juli’14
4.104.390

‘639.620

Wissels
*
Uitge.
stelde
14’isseis

Belee.
•ning
Bankbil-
feIten

Rek. Crt.
Parti-
culieren.

Rek.
Crt.
Staat.

617.770
1.174.569 1.116.187
20.458.825 2.601.354
80.459

622.201 1.176.391
1.113.527
20.434.624 2.580.014
39.950
655.007 1.181.163 1.114.055
20.312.498 2.619.336
60.531

556.175
1.183.978
1.129.439
20.201.742
2.588.238 44.684
0
440.126
1.424.812 1.183.309 18.316.421
2.129.718
141.807

277.965 2.074.468
589.099 12.899.361 2.462.571
111.303
1.541.080

769.400
5.911.910
942.570 400.560

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914
fl.
st
. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in.

wisselbaar.
lTn millinenen Roebel).

Data n. St.
Goud
Tegoed
i/hbui-
tenland

Zii-
i
ver

Schat-
kistbil-
jatten

Dis.
conto’s
en ?elee.
1

IgelI

Circu-
latie

Rek.
Cou-
rant

14 Aug.’17
1.294 2.308
124
11.767 1.835 14.125
2.672

5

’17
1.293
2.308
124
11.394
2.087
13.916
2.484

1

,,

’17 1.292
2.308
125
11.163
1.462
13.646
2.644

21 Juli ’17
1.479 2.119
126
10.835 1.472 13.328
2.492

12 Aug.’16
1.549 1.962
83
3.873
967
6.876
1.504
1

14 Aug.’15
1.585
89 43
2.147
1.105
3.962
1.402

21 Juli ’14
1.601
144
74
….
757
1.634 1.099

V. BELGI.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt. De Socité Gnérale de Belgique is einde 1014 met de functie
van circulutiebank belast. Het Notendepartementdezer ‘bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet

inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(Tn ,1,,ip.pn»lpn franee.)

Metaal
Beleen.
Beleen.
Biun.
Rek.
Dato
mcl.
buitenl.
van
buiteni,
van
prom. d.
1
wissels
ei’
Circu-
latie.
Crt.
saldi.
saldi
vorder.
provinc
beleen.
i

16 Aug. 1917
425.757
89.894 480.000
.96.617
991.480
90.847

9

,,

1917
425.719
89.863 480.000 92.750
981.203
97.363

26 Juli

1917
423.130
89.847
480.000 85.324
961.017
106.920

21

,,

1917
419.049 89.810
480.000
80.855 960.060 99.561

17Aug. 1918
308.440
71.010
480.000
52.690
747.994
156.534

19 Aug.

1915
112.7201
22.879 360.000
41.777 407.217
130.140

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD.AMERIKA.

13’EDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

tT,
,1,’,nçlan »1n11rs.1

Data
Goud
Zilver
Wissels
Depo.sito’s
c-

7-
a ie

Dekkings-
Percen
lage
)

13 Juli’17
925.033
47.545 335.100 1.327.391

6

,,

17
903.988
38.314 331.517 1.260.973

29 Juni17
891.873
39.840 399.512 1.333.826

22

,,

’17
821.253
35.680
435.287 1.302.016

14 Juli’16
390.203
10.279
105.098
572.418
11.818
69

16 Juli’15
261.188
26.492 37.640
297.616
14.242
85

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na attrek van
de posten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRTJST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAÂMSTE POSTEN.

1a»ir1,1e1dn in »iiiznnden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s Circulatie
Beleeningen
en
disconto’s

SurPlus

Rrr

18Aug.’17
515.630 3.725.010 30.370
3.850.920
65.190

11

’17
584.520 3.804.650
30.300
3.795.990
126.080

4

,,

’17
618.890 3.793.410
30.260
3.752.750
158.890

28 Juli ’17
577.170 3.768.000 30.090
3.771.680
132.040

19Aug.’16
654.060 3.364.240
31.230
3.240.050
111.780

21Aug.’15
638.830
2.758.910
37.400
2.634.810
185.790

25Juli’14
467.880 1.958.320 41.730
.2.057.570
26.1701)

‘)
Op basis van
e0 %
van aite aeposlson.

4

22 Augustus 1 9J 7

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

629

EFFECTENBEURZEN:•

Asnsterdam, 20 Augustus 1917.
Konden wij in ons vorig

overzicht nog wijzen op de
hoopvolle stemming, die cle voorgenomen conferentie te
Stockholm had doen opkomen, thans moeten wij vaststellen,
dat de verwachting op een vrede, die van Zweden zou uit-
gaan, practisch geheel verdwenen is. Het weigeren der
passen voor de deelnemers door Engeland en Frankrijk heeft
de samenkomst van de vredes-partijen uit
alle
oorlogvoe-
rende landen onmogelijk gemaakt; de basis voor een vrucht-
dragende bespreking is hiermede eveneens weggevallen.

Als pleister op de wonde is gevolgd het vredesvoorstel van
den Paus. Voor de -vrede-willende partijen is het volkomen
hetzelfde, wie de eerepalm van den vrede ten slotte zal
sieren en het spreekt dus vanzelf, dat nieuwe illusies om-
trent een spoedig einde van den oorlog zijn opgekomen.
Niettegenstaande de dadelijk afwijzende houding, die som-
mige pers-oiganen van de Entente-landen lieten hooren, zijn
deze illusies nog niet vernietigd, vooral niet, omdat zich de
overtuiging op den voorgrond dringt, dat de Katholieke
Kerkvorst wel eerst voeling zal hebben gehouden met de
verschillende belligerente landen vÔÔr het aanbieden van
zijn bemiddeling. Wellicht hebben er dus reeds ingrijpende
diplomatieke onderhandelingen plaats gevonden, waarvan
echter omvang noch irnportance ter kennis van het publiek
gebracht worden. –

Op de buitenlanclsche’ beurzen hebben nochtans deze over-
wegingen slechts zeer geringen invloed geoefend. Langza-
merharfd is men overal in een toestand van apathie geko-
men, waarbij men slechts wacht op het meest-ingrijpende,
den vrede, en alle vage aanwijzingen van den weg daarheen
vrijwel met onverschilligheid beschouwt. Hierdoor is het
ook te verklaren, dat de oorlogsverklaringen van Siam en
van China aande Duitsche beurzen sleçhts weinig of in het
geheel geen opwinding verwekten. Toch is vooral de.00rlogs:
toestand met laatstgenoemtl land voor onze Oostelijke na-
buren van groote beteekenis. Niet alleen worden in Duitsch-
land aanmerkelijke bedragen Chineesche staats- en spoor-*
weg-obligaties gehouden, waarop de rente-betaling thans
natuurlijk geheel wordt gestaakt (voor enkele soorten was
dit weliswaar reeds het geval, in verbani met de moeilijk-
heid om remise uit China te verkrijgen) doch het is de
vraag of de uiterst belangrijke economische verbindingen, die Duitschland in het verre Oosten bezit, intact gehouden kunnen worden. De Chineesche Reg’eering toch heeft alle
overeenkomsten en verdragen met Duitschland nietig ver-‘
klaard, waardoor dit laatste land niet meer kan deelnemen
aan het uitwerken van diverse 1 inanciëele en economische
problemen, bij welke het voor het uitbreken van den wereld-
oorlog, tezamen met andere mogendheden, betrokken was.
Wij noemen hier de reorganisatie van de zout-belasting
(waarvoor reeds het eerste gedeelte eener emissie was
doorgevoerd) en die van het geldwezen, den aanbouw van
Spoorwegen, enz. Als dn der meest ingrijpende maatregelen
mag verder genoemd worden het voornemen tot liquidatie
van de Deutsch-Asiatische Bank, welke sinds 1889 het
bindmiddel tussehen de Chineesche en de Duitsche belangen
is geweest. In China zelf bevinden zich zes filialen der
Bank, terwijl bovendien in Japan twee en in Singapore,
Hongkong en Calcutta ieder én gevonden worden. De financiëele resultaten der instelling waren vrij gunstig
(over de jaren .1911-1914 keerde zij achtereenvolgens 5,
5,
7 en 5 pCt. dividend uit) doch v&ll meer weegt natuurlijk
bij een dergelijke voorpost in den vreemde de indirecte ver-
binding, die met het moederland tot stand wordt gebracht.
Ook deze omstandigheden .echter oefenden, zooals gezegd,
geen invloed op de. markt te B e r 1
ij
n uit. Aandeelen
Deutsch-Asiatische Bank werden in het geheel niet verhan
deld; aandeelen Shantung-babn waren aanvankelijk aange-
boden, doch konden zich later op het eenigszins verlaagde
peil goed handhaven. Montanwaarden waren in reactie
onder aanvoering van aandeelen Zypen-Wissener, voor
welke eerst een winst-cijfer van 28 millioen Mark was aan-
gegeven, hetgeen later slechts 17 millioen Mark bleek te
zijn. Deze rectificatie was echter niet meer dan de aanlei-ding toteen tezuggang; de diepere oorzaak vindt men in de
overweging, dat vrijwel alle montan-verken hun dividenden
zoo laag mogelijk houden. Aandeelen Deutsche Erdöl bleven
eenigszins aangeboden; daarentegen kunnen aandeelen
A. E. G. zich in goede vraag verheugen als z.g. ,,Vredes-
fonds.

De beurs te P a r
ij
s blijft mede nog zeer stil. Een bewijs
hiervoor is wel de sluiting, gedurende drie dagen, van de markt. Woensdag den 15den, bleef- de beurs gesloten in
verband met den katholieken feestdag MariaHemelvaart);
het beursbestuur heeft hierin aanleiding gevonden om voor

de voorfgaatde daden, Maandag en Dinsdag, ook den
,,holiday” te proclameeren. Donderdag d.a.v. begon de liqui-
datie, waarbij echter slechts zeer ueiriig is omgegaan.. Het meest opvallende van het jongste verloop mag wel de bui-
tengewoon vaste -houding der 3 pCt. rente worden genoemd,
die plotseling een koersverheffing -van bijna 1 pCt. kon
behalen. Daar de Fransche rente voor de Parijsche beurs
als de graadmeter van den algemeenen toestand mag worden
aangemerkt, behoeft het geen -verwondering te wekken, dat
ook de overige verhandelde waarden van een vaste item-
ming blijk gaven. De berichten uit Rusland worden iets
gunstiger opgevat, na de mededeeling, dat Kerensky er in
is geslaagd, een coalitie-ministerie samen te stellen, waar-
door bank- en industrie-aandeelen -in de eerste plaats
gevraagd werden. Ook buitenlandsche bankwaarden trokken
-de aandacht; speciaal aandeelen der Banco de Londres
y
• Mexico werden uit de markt gnomen. De grootste fluctua-
ties kwamen echter tot stand in mijn-aandeelen, vooral in
aandeelen Penarroya, die een sprong van frs. 400 maakten.
Eenige onrust wekte de staat van de Fransche Bank,
waaruit blijkt, dat op een half millard na de grens van de
– bankbiljetten-uitgifte ad 21 Milliard francs is bereikt. Deze
onr.ust was echter van zeer voorbijgaanden aard en werd
spoedig geneutraliseerd door de bekendmaking, dat de
inkomsten ,uit belastingen van de laatste maanden zeer
– sterk waren medegevallen.

Te N e w Y o r k blijft de beurs nog steeds onder den invloed van de tegenstrjdige berichten omtrent de vast-
stelling der maximumprjzen voor leveranties aan de Regee-
ring. Staats-commissies hebben de reputatie van langzaam
te werken en de Amerikaansche commissie bevestigt deze

opvatting ten overvloede. Nu is het ontegenzeggelijk, dat
men daar te lande voor ontzaggelijke moeilijkheden staat; alleen reedsde arbeiders-kwesties vormen er een punt van
geweldige beteekenis, zooals wij in ons vorig overzicht reeds
lieten uitkomen. Het behoeft dan ook geen verwondering
te wekken, dat industrieele waarden over het algemeen een
niet zeer geanimeerde tendenz te aanschouwen hebben
gegeven; hierbij is deze week echter gekomen, dat ook
– spoorwegwaarclen, die eerst nog wel eenigszins de favorieten
van het publiek te Wallstreet zijn geweest, in een meer
verlaten positie zijn gekomen met, als gevolg, een inzinking
der koersen. Als oorzaak moet worden genoemd de ook voor
de Spoorwegen langzamerhand Scherp voelbaar geworden
verhooging der exploitatiekosten, waardoor het zelfs twij-
felachtig is, of enkele der grootste ondernemingen (b.v.
de Delaware and Hudson) hun thans tot uitkeering komende dividenden kunnen blijven handhaven. Ter tegemoetkoming
aan de verschillende moeilijkheden van het vervoer en ter
verzekering van het voor het gansche land noodzakelijk transport van steenkolen en – anthraciet, spreekt men er
thans van de z.g. ,,kolensporen” aan den Staat te trekken,
hetgeen echter op de markt niet den minsten invloed heeft
uitgeoefend. Ook de omzetten zijn vrijwel van geen betee-
kenis; Zaterdag j.l. bedroegen zij b.v. slechts 93.000 shares,
hetgeen wel buitengewoon gering is, zelfs als men den
altijd kleineren handel op de Zaterdagen in aanmerking
neemt. – Een ongunstige omstandigheid vormt -verder de
afname van. de surplus-reserve der New Yorksche banken,
welke in één week tijds is gedaald van $ 126.080.000 tot
$ 65.190.000. Dit wekt des te meer bezorgdheid, nu de
Amerikaansche Regeering overgaat tot de uitgifte van
$ 7.538945.000 4 pCt. obligaties, welker opbrengst zal wor-
den aangewend gedeeltelijk ter voorziening in toekomstige
leeningen aan de gealliëerden en ‘voor de rest ter aflossing,
van$ 3.000MOO.000 34 pCt. obligaties. Men is te New York
bevreesd voor, complicaties op de fondsenmarkt indien de
surplus-reserves blijven afnemen en dus een duurdere geld-
markt in het leven zou worden geroepen.

T e o n z e n t was de fondsenmarkt voor Nederlandsche
en Nederlandsch-Indische schuld iets in reactie, vermoe-
delijk in verband met de publicatie van de voorwaarden
– voor de nieuwe Indische leening, waarop de inschrijving
Donderdag a.s. open staat. Na de eerste Nederlandsch-
indische leening ad f.623.f millioen in Maart 1915 is men
langzamerhand overgegaan tot verhooging van den inschrij-
lTingsprjs. Kwam deze eerste 5 pCt.-leening nog uit tegen
97 pCt., de tweede ad
f
80 millioen in Juni 1916 kon reeds
99/ pCt. plaatsing vinden, terwijl men de tegenwoordige
ad
f
50 nillioen It 993% pCt. offreet. Zonder twijfel hebben
zich in ons land zoo voldoende kapitalen geaccumuleerd, die
‘een veilige belegging zoeken, .dat men van een volledig
succes verzekerd mag zijn, zij het dan, dat eenige verkoopen
van oude leeningen in verband met een en ander plaats
vinden. Van buitenlandsche staatsfondsen -waren speciaal
Oostenrijksehe Kronenrente tot hoogeren koers gezocht, naar
aanleiding van het Pauselijke vredes-voorstel.

630

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augustus 1917

14 Aug. 17 Aug.20 Aug.0f

5

0/
Ned. W. Schuld

. .
..
101
1
/s
101
1
12
101

11
4

4
1
12
01

,,

,,,

,,

1916
100Iio
100014

lOOt/s
+
1/16

4

0/s

,,

,,

1916
94
94
1
1ie
94
3
1
12
%

,,

,,

,…..
831/2
83
/a
83
/j

1
110

3

0/s

,,

,,

,…..
73
17
/62
73/io
73
1
14

182
2
1
12
%
Cert. N. W. S …….
610/
4

61
12/
61612

21
4

5

0/s
Oost-Indië 1915 ….
100
100 100

4

0/s
Oost. Kr.r.
Jan./Juli
36110
38’14
381
+
211

4

%
Rusl. bij Hope & Co.
1
15
511/
4

52e18
.52e18
+
1’18

4

°Io

Servië 1895 ……..
48 71
47 °/oo
47 °/jo
—1 /io

Op de locale markten aan de ‘Amsterdamsche Beurs was
trouwens van deze vredes-stemming meer op te merken dan
elders. Aanvankelijk zonder uitwerking gebleven, mede onder
den invloed van de Stockholmsche mislukking, begon het
aanbod uit Rome toch langzamerhand zijn stempel op de
markt te drukken. Speciaal
scheepvaartwaarden
konden van
de zeer geanimeerde tendenz voordeel trekken; de opgaande
beweging in de aandeelen der Indische lijnen: Kon. Paket-vaart, Rotterdamsche Lloyd en Maatschappij ,,Nederland”
met, in aansluiting hieraan, Nederlandsche Scheepvaart-
Unie, door ons de vorige week reeds gereleveerd, kon zich voortzetten. Ook aandeelen Java-China-Japan Lijn werden
bij vrij ruimen omzet uit de markt genomen. Zooals gewoon.
lijk sloten andere waarden zich hierbij aan, als aandeelen
Holland-Amerika Lijn, Kon. Ned. Stoomboot Mij. euz. hoe-
wel de naaste toekomst voor deze ondernemingen voorloopig
donker blijft, zoolang een zoo groot aantal schepen in
Amerikaansche havens wordt vastgehouden. Ter beurze is
men echter gewoon de mogelijkheden lang vooruit te ver-
disconteeren; men gaat van de overweging uit, dat de
scheepvaart een zeer loonend emplooi zal vinden, zoodra
slechts een regeling voor een meer normaal verkeer zal zijn
getroffen. De vraag van Indische zijde voor het vervoer
van koloniale producten neemt men hierbij als maatstaf aan,
zonder te bedenken, dat de zoo zeer verlangde regeling wel
eens tot een verre toekomst uitgesteld zou kunnen worden.

Ook
Petroleum-waarden
ondervonden den invloed van de
vredes-stemming. Vooral voor aandeelen geconsolideerde
ontstond een goede tendenz, waardoor het fonds een zestal
procenten kon stijgen. Inheemsche industricele waarden echter toonden nog geen
opleving van beteekenis. Nieuwe aankoopen worden niet
uitgevoerd en alleen de omstandigheid dat de meeste in
aanmerking komende, fondsen zich in vaste handen bevin-
den, zoodat geen aanbod van beteekenis ter markt komt,
behoedt de meeste waarden voor inzinking.
De
tabaks-markt
blijft zeer apathisch, vooral voor zoover het de aandeelen der Sumatra-tabak-maatschappijen betreft.
Deze week is officieel bekend gemaakt het aantal pakken,
dat van de verschillende ondernemingen nog ter verzending in Indië gereed ligt en de groote hoeveelheid heeft de beurs
wel eenigszins verschrikt. Daarentegen mochten sommige
Java-soorten als Krapoh en Boeloes zich op sommige dagen
in grootere vraag verheugen; ongecontrôleerde en onbeves-
tigde – geruchten omtrent oogstverkoopen naar Amerika
waren van deze vraag meestal de oorzaak.
Rubber-aan4eelen
waren iets beter gestemd, onder aan-
voering van aandeelen Amsterdam-rubber, waarvan de koers
een gedeelte van het gedetacheerde dividend ad 16 pCt.
inhaalde na de publiceering van het jaarverslag. Ook Cul-
tuur-waarden met vaste tendenz, echter zonder handel van
eenige beteekenis.
Van de
mijn-afdeeling
zijn Maxwell-waarden te releveeren,
die hij beperkte vraag in koers konffën stijgen. Ook voor
aandeelen Ketahoen bestond nogal eenige belangstelling in
verband met geruchten; dat de Mij. (die vermoedelijk tot
liquidatie zal overgaan) hare machine-installaties voordee-
lig zou kunnen verkoopen.

14Aug. 17 Aug. 20

Ned. md. Handelsbank …. 212
1
12 212

212

Nederl. Handel Mij . …… 182

182

18l’12 –
1
12

Amst. Superfosfaatfabriek.. 163
1
18 16012 165 1/4 + 21/8
Ant. Jurgens’ Ver. Fabrieken 272
1
12 270

270

– 2 /2

Philips’ Gloeilampenfabriek 30061
4
295

295

– 511
4

R. S. Stokvis & Zonen . .. . 410

415

415

+ 5
CultuurMij.d.Vorstenlaflden 212

213
1
1 214

+ 2
Handelsver. Amsterdam …. 420

424

427
1
12 +
VIa

Kon.Petroleum Mij ……. 539

53918 545
‘/2
+ 6’12

Amsterdam Rubber Mij. .. 231’12 220 .

218112 _ 13*

Holland Amerika Lijn .. . . 345
1
12 352

353
1
12 + 8
Kou. Hollandsche Lloyd .. 175114 178
1
12 177’12 + 2114
Kon. Ned. Stoomboot Mij. .. 228
7
19
23281
4
23318 + 5
Deli Maatschappij ……..480

4821 485

+ 5

* ex. 16
0/
dividénd.

De
Amerikaansche markt werd grootendeels gaande ge-
houden door den handel in Marinewaarden, die, vooral voor
de gewone shares, hier ter beurze hooger gezocht waren.
Deze hausse-beweging vond plaats geheel in aansluiting aan
de fluctuaties in Wallstreet, waar gewone Marine-shares op
enkele dagen ook vrij groote belangstelling trokken. Steels
werden hier eerder lager aangeboden, ook na betaling van
de extra-uitkeering ad 1 pCt., welk bedrag desgewenscht ter beschikking van het Amerikaansche Roode Kruis kan
worden gesteld. Spoorwegwaarden op het voorbeeld van
New York lichtelijk in reactie. – –

14Aug.17 Aug.20 Aug. Rzngof

American Car & Foundry .. 751oo 74
1
12

7518
__
2/15

Un. States Steel Corp. …. ll2/ic
111
1
1’0
111
21
/16 –
0
1
8
t

Atchison Topeka……….99

100

99814 +
214

Southern Pacific……….92

92
1
18

92k/s + ‘/o

Int. Merc. Marine afgest.
,
.. 3018

321io 32 1/18 +
18116

prefs 90
7
18

91
11
188 9111116 .__- ‘/io

ex. 1 Olo Roode Kruis-dividend.

De geldmarkt is nog steeds ruim; prolongatie noteert
gemiddeld 2Y
4
pOt.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

20 Augustus 1917.

T a r w e. In liet begin van de afgeloopen week is aan de
Amerikaansche markten de tarweprjs niet onbelangrijk
gedaald. Hij bedroeg vrijwel de geheele week ongeveer 2
per bushel. Waarschijnlijk is de oorzaak van deze verlaging
niet te zoeken in de gewoonlijk de graanprijzen beheer-
schende factoren, doch grootendeels in maatregelen ‘der
Amerikaansche Regeering. Nauwkeurige details dier ihaat-
regelen zijn ons ng niet bekend en zelfs weten wij niet,
of zij eigenlijk reeds zijn uitgevaardigd of slechts worden
verwacht. Het schijnt in ieder geval wel vast te staan, dat
de Amerikaansche foodcontroller de bedoeling heeft, den
prijs der tarwe van den nieuwen oogst gedurende het ge-
heele seizoen op
8
vrijwel hetzelfde niveaif te houden of
althans bepaalde, niet te ver uiteen liggende, grenzen aan te
wijzen, waarbuiten die prijs zich niet mag begeven. De
minimum-prijs schijnt reeds te zijn vastgesteld op $ 2 per
bushel geleverd te Chicago, welke prijs als ruimschoots vol-
doende beschouwd wordt om den landbouwer tot uitbreiding
der tarweproductie aan te moedigen. De maximum-prijs
schijnt nog niet vast te staan, doch men verwachte dat die
omstreeks $ 2,25 zal bedragen. Reeds geruimen tijd heeft de
Amerikaansche publieke opinie de termijumarkten de schuld
gegeven van de hooge tarweprijzen en naar verluidt zal de
foodcontroller maatregelen nemen, welke den omvang der
termijnzaken zeer zullen beperken. De vaststelling der
minimum- en maximum-prijzen werkt reeds in die richting.
Ons vermoeden, dat de daling der tarweprjzen in de laatste
dagen het resultaat dier maatregelen is, zal waarschijnlijk
spoedig blijken, niet ongegrond te zijn. De statistische
positie van tarwe is sedert de vorige week niet veranderd en deze geeft voor eene flauwe stemming nog steeds geen aan-
leiding. Ook als het waar is, dat de tarwevoorraden in
Engeland groot zijn, zal er toch steeds groote vraag naar
tarwe blijven bestaan om ze op peil te houden, terwijl
Frankrijk en Italië sterk als tarwekoopers zullen optreden.
Daarbij is er nog steeds geen aanleiding om in Amérika
meer dan eene zeer middelmatige opbrengst te verwachten,
ongeveer even groot als het vorige seizoen, doch vrijwel
zonder reserve van den ouden oogst. In vrijwel alle landen, waar tarwe wordt verbouwd, worden echter ver strekkende
naaatregeln genomen om in de eerstvolgende jaren de
tarweopbrengst sterk uit te breiden. In ons vorig week-overzicht werd reeds gewezen op zulke maatregelen in
Amerika. In Argentinië is reeds dit jaar de met tarwe
bezaaide oppervlakte zoo groot, dat bij gunstige ontwikke-
ling van den oogst het voor uitvoer beschikbare overschot
geischat wordt op 6 millioen ton, eene enorme hoeveelheid,
als men weet, dat de grootste hoeveelheid tarwe ooit in ddn
jaar uit Argentinië uitgevoerd, circa 3.6 millioen ton heeft
bedragen. In Engeland wordt aangestuurd op eene sterke
uitbreiding van den tarweverbouw, terwijl ook in ons land
voor den oogst 1918 niet onbelangrijke premies door de
Regeering zullen worden betaald voor tarwe (en trouwens
ook voor andere graansoorten) verbouwd op nieuw ge-
scheurd grasland. Ook in Canada en Austfalië wordt weder
aangespoord tot inspanning van alle krachten bij de uit-
breiding der met tarwe te bebouwen oppervlakte voor het
volgende oogstjaar. Ligt in al deze pogingen in eene zelfde
richting niet een gevaar van overdrijving? Voorl wanneer,

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

631

Noteeringen.

Chwago

1

Buenos A’res )

Data

Tarwe

Mais

Haver Tarwe Maw Lijuzaad
Sept.
1
Dec.
1
Sept.
1
Sept.
1
Sept.
1
Sept.

20Aug.’17
205
1081,
52
1
/s
17,75 11,85
23,-
13

,,

’17
204
114
3
/8
57
1
12
18,35
11,75
23,60
19Aug.’16
147
5
/,
86
18
2)

45
1
14
9,40
5,05
14,10
20Aug.’15
10481s
7581
4
2)
3981t
12,40
4,85
10,95
20Aug.’14
968/
4

79
1
18
1
)
44318
8)
2)
2)

20 Juli’14
82

‘)
56
1
1s ‘)
36
1
1,
1
)
9,40
8)

5,38
2)

13,70
2)

1)
per Dec.
8)
per Sept.
8)
Niet genoteerd.
S)
De noteeringen
van Buenos
Ayres
zijn van
11 en 18 Aug.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

20 Aug. t 13 Aug. 1 19 Aug.
1917

1

1917

1916

588,-‘)
588,

‘)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom.
nom.
500,-‘)
500,-‘)
265,-‘)

Tarwe ……………….

Gerst (46 lb. feeding)..
nom.
nom.
370,-‘)

Ma1s

(La Plata)

………

Haver (38 ib. whiteclipped)
25,-‘)
25,-‘)
17,25
1
)
Lijnkoeken (Noord-Ame-
240,-‘)
240,-‘)
168,-‘)
rika van La Plata-zaad)
Lijazaad (La Plata) …….
nom.
lom.
540,-

1
)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
Amsterdam
Totaa
Artikelen.
12-18 Aug.
Sedert
Overeenk.
12-18 Aug.
Sedert
Overeenk.
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Ja,,. 1917
tijdvak 1916
1917
1916

Tarwe ……………..
2.800

253.376 452.942


38.227
15.893
291.603 468.835

8.465
16.641
8.465
16.641

2.314

.

8.690500
2.314
9.190

Rogge ……………..

107.678 199.345


67.438
94.118 175.116 293.463

30.600
56.079


11.886 4.549
42.486 60.628

Boekweit

………….
Mais

……………..

10.025
23.110


27.269 4.218
37.294 27.328

Gerst

……………..
Haver

……………..

8.322 54.701


7.560
34.020
15.882
88.721
Lijnzaad ……………
Lijnkoek ……………

34.078

.

19.988 94.109


27.985
5.735
62.063 99.844
Tarwerneel ………….
12.184


9.051

23.039 12.184
AANVOEREN in tons van 1000 K.G.
voor België.

11.577

268.993
555.210


268.993 555.210
Tarwe ……………..
Mais

…………….-
12.335
56.495

– –

12.335
56.495

zooals in Engeland, voor eene reeks van jaren de Regeering
aan den landbouwer zeer hooge minimuum-prijzen voor de
verschillende graansoortexi garandeert, doch ook reeds als
gevolg der algemeene maatregelen tot uitbreiding van den
tarweverbouw schijnt het gevaar van overproductie in de
eerste jaren na den oorlog allerminst denkbeeldig. En
zullen er genoeg schepen zijn, om de enorme tarweoogsten
te vervoeren, zelfs indien Europa de te verwachten groote
overschotten kan opnemen?
Het behoeft geene verwondering te wekken, dat in de
overzeesche tarwebouwencie landen de gedachte aan moge-
lijke overproductie reeds eenige onrust verwekt. In het
eerstkomende seizoen zal daarvan echter allerminst sprake
zijn.
M a is, h a v e r e n ge r st. De maïsoogst in Amerika
blijft zich naar wensch ontwikkelen, al zal zij eenige weken
later zijn dan gewoonlijk. De prijs der mais van den nieuwen
oogst is dan ook in Amerika in den loop der week niet
onbelangrijk gedaald. Ook haver, waarvan de oogst eveneens
zeer goed uitvalt en van welk artikel ook in Argentinië
eene overvloedige opbrengst wordt verwacht, wa.s aan het
einde der week in Amerika weer goedkooper dan zij in
langen tijd was geweest. Evenals in Amerika sluiten ook
in Argentinië mais en haver lager. Vooral haver is daar
j0
den laatsten tijd sterk in prijs gedaald, vooral in verband
met de schitterende oogstvooruitzichten, die echter nog veel
kunnen veranderen daar de oogst eerst in onze winter-
maanden plaats vindt. De verlaging der maïsprijzen wordt
mede veroorzaakt door de geringe vraag voor export, waar-
voor de mais wegens hare weinig betrouwbare kwaliteit
nog steeds ongeschikt blijft.
Gerst blijft bij voortduring vast.

Buitenlandsche granen in Nederland.
Voor zoover valt na te gaan, is geen verandering geko-
men in de omstandigheden, die den aanvoer van graan uit
Amerika naar ons land nog steeds belemmeren. Uiterst
geringe hoeveelheden veevoeder worden in Augustus voor
enkele categoriën van onzen veestapel ter beschikking
gesteld.
De Nederlandsche Commissie, welke in Amerika trachten
zal verbetering in den toestand te bereiken, is dezer dagen
daarheen vertrokken.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”).

Londen, 10 Augustus.
Geraffineerde petroleum. Er is een aanzienlijke vraag
naar petroleum. De prijzen hebben echter geen verandering
ondergaan.

Water ‘White ……1 s.
4
1
1, d.
Standard White …. 1 s.
3118
d.
Second Grade ……1 s. 3 d.

Smeerolie. De markt voor smeeroliën is zeer vast en
wegens het toenemend gebrek aan scheepsruimte is er weinig
kans, dat er verandering in den toestand zal komen. De
loopende prijzen zijn:
American pale

vanaf £ 25

tot £ 33
American red

,,
£ 28

,,
£ 33 American filt. cyl.
,,
£ 31

£
36
American dark cyl.
,,
£
25 10 s.

£
29 –

Benzine. De beperkingen tegen zoogenaamde verbruikers
zijn grooter dan ooit. De prijzen hebben echter geen ver-
andering ondergaan.
No. 1 …………….3s. 3d. No. 2 …………….3s. 2d.
No. 3 …………….3s. id.
Alle merken zijn 1 d. per gallon duurder in Schotland en
Ierland.

Terpentijn. De markt voor Amerikaansche merken is zeer
vast. Er gaat veel om. De prijzen zijn:

Loco …………….56s. 6cl.
September/December – 57 s. 9 d.
Januari/April ……..59 s. 9 d.

Paraffine. De nominale noteeriugen zijn als volgt onver-
anderd: Smeltpunt

140
0
7
1
14
d. per lb.

130-132
0
7

,, ,,
125-127
0
6/4 ,, ,, ,,
118-120° 6 ,, ,,

Stookolie en vethoudende oliën worden niet officieel ge-
noteerd.

Liverpool, 9 Augustus.
Petroleum.producten vinden vasten verkoop en 1 s. 4 d. tot
1 s. 5 d. wordt per gallon voor Amerikaansch betaald. Er is
geen Russische olie op de markt. Benzine staat nu 3 s. 1 d.
per gallon voor den kleinhandel genoteerd.

B a kou, 9 Augustus.
De markt voor ruwe-olie blijft vast en het poed gaat
tegen de officieele prijs van 60 kopeken.

New York, 9 Augustus.
Geraffineerd in kisten……13,25 c. per gallon
Standard White in vaten

10,35 c.
Credit Balances…………3,10 c.
Pennsylvanian Crude ……$ 3,10 per vat.

Philadelphia, 9 Augustus.


Standard White 10,35 c. per gallon.

632

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augustus 1917

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 25 Juli 1917.
De weerberichten uit Noord-Amerika luiden wat gun-
stiger en katoenprijzen zijn daar flauwer, ofschoon zulks
nog niet voldoende is om invoeren naar Liverpool op een
loonende basis mogelijk te maken. De heeren Neill Brothers
schatten den aanstaanden oogst tusschen 12)/s en 15 millioen
balen. In Liverpool is de off.icieele noteering van Amen-
kaansche katoen 15 punten verlaagd, maar koopers beweren,
dat de verkoopers thans zoovele nieuwe voorwaarden stellen,
dat zij ten slotte toch niet minder betalen. De berichten van Alexandrië zijn iets gunstiger, maar de Egyptische oogst is
laat en verschepingen gaan zeer ongeregeld. De noteering
werd verleden Miandag in Liverpool weer 25 punten ver:
hoogd. –
Prijzen van Amerikaansche garens zijn vrijwel onveran-
derd, hoewel over het algemeen verkoopers wat meer tege-
moetkomend zijn, zoodat de meeste noteeringen penny
lager zijn dan de hoogste prijzen, die wij in Juli gezien heb-
ben. De weverijen koopen geregeld cops voor vlugge levering,
terwijl ook nog wel export-vraag bestaat, hoewel deze laatste
zeer geleden heeft door het feit, dat sezlert einde Mei geen
uitvoervergunnin
I
gen7
voor Holland meer worden verleend,. zoodat dan ook de vraag van den voor garens zoo belang-
,

rijke markt vrijwel heeft opgehouden. In bundelgarens koopt
Bombay weer 30er en 40er en zelfs ook 4012 in kleine
partijtjes. De Scandinavische markten zijn zeer rustig en ook voor Frankrijk is de vraag verminderd, daar verkoo-
pers liever geen orders afsluiten, voordat zij de zekerheid
hebben, dat de benoodigde uitvoervergunningen prompt
zullen worden verleend. Egyptische garens voor fijne goede-
ren blijven goed gevraagd, doch de prijzen varieeren nogal.
De doekmarkt blijft zeer vast en er zijn nogal zaken in
verschillende soorten goederen voor het Verre Oosten tot stand gekomen. China heeft zoowel in ruwe als gebleekte
goederen verschillende orders geplaatst. Ook Indië koopt
weer dhooties, zoodat fabrikanten daarvan zeer tevreden
zijn, terwijl voor mulls en jacconets ook belangstelling be.
staat. De kleinere markten blijven geregeld in de markt en – over het algemeen gelooft men wel, dat prijzen van manu-
facturen voorloopig niet zullen dalen, terwijl het later steeds
moeilijker zal worden om orders voor flinke hoeveelheden
onder te brengen. Exporteurs ondervinden steeds groote
moeilijkheden met de verpakking in balen en dit zoucle nog
ernstiger worden indien werkelijk groote orders in gebleekte
goederen zouden worden afgesloten.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 1 Augustus 1917.
Amerikaansche katoen voor spoedige levering blijft zeer
vast, doch dé latere maanden zijn, tengevolge van gunstiger
oogstberichten, iets flauwer. De nieuwe oogst schijnt laat te zijn, doch dit kan bij gunstig weer in de herfstmaanden
nog meevallen. De prijzen in Liverpool zijn weer 20 punten
verhoogd. Over Egyptische katoen is niets nieuws te ver-
melden en prijzen zijn onveranderd. –
De vraag naar garens voor binnenlandsch verbruik is
wel wat toegenomen, doch de exportvraag heeft vrijwel
geheel opgehouden. Behalve eenige – vraag voor Bombay
gaat in die afdeeling niets ozo, hoewel nog zeer groote
hoeveelheden op oude orders geleverd moeten worden. De
leveringen worden ook zeer vertraagd door de scheepvaart.
moeilijkheden, zoodat contractanten noodgedwongen hun
verbruik wel moeten beperken. De vraag naar fijne inslag-
garens, boven no. 64 is wat beter en prijzen daarvoor zijn
weer verhoogd. Naar medio-nummers bestaat weinig vraag en noteeringen zijn wat flauwer. Egyptische garens blijven
oniegelmatig in prijs; de vraag is echter wel beter nu weer
meer orders in fijne goederen zijn afgesloten. Bovendien
zijn spinners huiverig om orders voor late levering aan
te nemen, omdat zij zich daarvoor moeilijk door katoenin-
koopen kunnen dekken. Voor orders voor spoedige levering
zijn zij in den regel wel genegen eenige concessie toe te
staan.
De doekmarkt is vast maar kalm. Fabrikanten zijn –
eenigszins onder den indruk van de voorstellen om de pro-ductie der katoenindustrie 40 pCt. in te krimpen, waardoor
de bedrijfskosten sterk zullen stijgen en dus groote verlie.
zen berokkend zullen worden aan die fabrikanten, welke
reeds orders voor latere levering geboekt hebben. De vraag
van Engelsch-Indië is nog steeds bevredigend, maar men
heeft thans algemeen de vraagprijzen weer verhoogd. Ook
China zendt nog orders, terwijl ook Zuid-AmeÈika en de
kleinere markten belangstelling toonen, doch daar verkoo-
pers zeer vast gestemd blijven, is het dikwijls moeilijk tot
zaken te komen.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling IJpiands.)

17
Au9.’l
7
IlOAug. ‘171 3Aug.’17l7Aug.’I617 Aug.’15

New York …. 26,15e 26,90e 26,50e 14,45e

9,25 e
Livejpool …. 19,80d 20,15d 19,35d

8,75d

5,46d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1 Aug. ’17 Overeenkoinstige perioden

3Aug. ’17

1916-17

1915—’16

Ontvangsten Gulf-Havens..

4

18

12

Atlant. Havens

12

9

6

Uitvoer naar Gr. Brittannië

27

7

4

‘t Vasteland.

18

10

15

Japan etc…

1

Voorraden in duizndtal1en
6 Juli’17
1

6Juli’16
1

6 Juli’15

738 725
812
Binnenland …………..
506 415 407
Anjerik. havens ………..

61 157
244
New York

…………….
New Orleans
.
…………
205

.

196
169
Liverpool

……………
.353
639
1693

WOL.

Te La Plata zijn enkele groote zaken afgesloten in het
binnenland voor rekening van Fransche huizen.


Te Boston is de markt nog aarzelender gewordën in
afwachting van regeeningsmaatregelen voor de contrôle van
de voorraden. Tot op heden is echter niets definitiefs ten
deze bekend.

SUIKÉR.

In B iets u ik er kwamen nog steeds geen afdoeningen
aan onze markt tot stand. Men hoopt op spoedige regeling
van den uitvoer. Hét weer bleef gunstig voor de bietvelden.
Aan de Java-markt vonden eenige afdoeningen plaats
tot
f 11
1
12
voor Superieur en
f
g’12
voor No. 16 en h.
Nadere berichten over het optreden der nieuwe Suiker-
vereeniging op Java kunnen nu spoedig binnen komen.
In Amerika is de markt eenigszins gekalmeerd. De
noteering voor Spot-Centrifugals bedraagt
7,52
1
1
c., waartoe
te koop is.
Eeue Engelsehe post is sedert ons laatste bericht niet
binnen gekomen en kunnen wij daarom heden geene verdere statistieken geven.

NOTEERINGEN.

Londen

1 Amsterdam 1

Data.

1

per

1
Tates
1
White
l
New York
96%

No. 1

fob.
Augustus Cubes Javas

Iated
1
Centrifug.

17Aug.1917….
f

53/9

18/-

331-

7,52h1
2
*

10 ,, 1917…. ,, —

5319

1716

7,65 t
17Aug.1916…. ,, 30.— 47111
1
1

5,75
17 Aug.1915..
..
,, 23.—

311-

20/3


21Juli 1914….

11″/a

181-

3,26

* laten. t bieden.

RUBBER.

De markt was in. de afgeloopon week weder flauwer.
De groote voorraden blijven oorzaak, dat de noteeringen
van loco zoo gedrukt zijn.

De noteeringen zijn:

Prima HeveaCr6pe loco . . 21581
4
einde vorige week 21614

Sept. …. 2/8’/d

,,

,

,,

2161

Oct./Dec.. . 217114

,,

,,

217
1
1,

Jan./Juni.. 217
1
14

,,

,,

,,

218
Hard cure fine Para
.. ..
312
1
1

,,

,,

•,,

312
11

KOFFIE.

(Uit het Mailberiekt van de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
Kolf 1 & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt blijft in onveranderden toestand verkeeren. Er gaat bijna niets om. Wel beproeven enkelen om de aange-
voerde Java koffie aan de markt te brengen, doch daar nog
steeds geen toestemmmg tot uitvoer wordt gegeven, ont-

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

633

breekt van zelf, ook de kooplust, tenzij bij partijen die in
ieder geval in ontvangst moeten worden genomen en dus niet geaunulleerd kunnen worden. Dan echter worden de
prijzen geheel andere en meer verband houdend met die
welke voor binnenlandsch gebruik worden betaald.

Noteeringen en voorraden.

Dcita


Rio
Santos
Wisselkoers

1

d
ji
Voorraad
..

Voorraad

17 Aug. 1917
245.000
4900
1.877.000
4900
13/8,

9

,,

1917
209.000
5300
1.644.000
4900
13/3,
4

,,

1917
215.000
5450
1.477.000
5000
132
3!
82

17 Aug. 1916
333.000
6400
1.625.000
6700
12
21
1
8
2

Ontvangsten.

Rio

1

Sontos
Data

Afgeloopen

Sedert

Afgeloo pen
1
Sedert
week

1

1 Juli
1

week

1

1 Juli

17 Aug. 1917….

77.000
1
) 320.000

437.000′) 1.615.000
17 Aug. 1916.. . .

40.000
2
)
286.000

184.000′) 1.961.000

1)
9-17 Augustus 1917.
) 12-17 Augustus 1916.

JAVA THEE.

Op Donderdag 30 Augustus e.k. zullen in veiling te Amster-
dam worden aangeboden: 3324 kisten Java thee en 111 kisten
Sumatra thee, totaal 3435 kisten thee. Samenstelling is als volgt:

Gezond –

Beschadigd

Totaal

Blad theeën .. 1425 kn.

296 ka.

1721 ka.
Gruis

,,

..

1105 ,,

609 ,,

1714

tegen een aanbod in veiling op 19 Juli
j.l.:

Gezond

Beschadigd

Totaal

Blad theeën .. 3021 ku.

599 kn.

3620 ku. Gruis

,,

. . 2271 ,,

216 ,,

2487

Het geringe aanböd in veiling op 30 Augustus behoeft
geen -oorzaak te zijn tot opdrjven van prijzen, aangezien
enkele groote koopers tot het koopen in a.s. veiling, wegens
ruime – voorraden, niet worden toegelaten, kunnen zij die
geen of zeer geringen voorraad hebben toch hun gewoon
kwantum koopen.
Zeer waarschijnlijk komen eenigs wijzigingen in a.s. veil-
conditiën, welke nader bekend zullen worden gemaakt.

VETTEN EN OLIËN.

Sedert 30 Juli gaf de toestand geen aanleiding tot eenig
bericht omtrent de markt.
01e o – Ma r ga r in e. De offerten uit Noord-Amerika
luidden iets hooger, namelijk:
,,Extra’s” van

f147,— tot f142,-
Iie Soort …………..
,,141’I
Iiie

..

………….. .,132.-
franco wal hier, inelusieve molest, Aug./September-aflading,
doch tevens werd gemeld, dat kans op verscheping feitelijk
uitgesloten was, aangezien de Amerikaansche Regeerig hare toestemming zoude weigeren:
Premier-Jus. Hiervoor geldt – wat Noord-Amen-
kaansche betreft – hetzelfde als bovenstaand. Er was eene
offerte van
f
140,— voor ,,Extra” op bovengenoemde
condities.
Zuid-Amerikaansche. Men offreerde:


Ie Soort ad f135,-
Iie

,,

,, ,,132,-
Iiie

,,

,, ,,129,-
franco wal hier, inclusieve oorlogsrisico, September-aflading
met 45 dagen respijt.
Later werden gedaan: 200 trcs. Iie Soort ad 1130,-
Sept./Oct.-aflading en verder laatstgenoemde condities. Op
verlading kan men slechts ,,hopen” 1
Purelard. Op een bod van f150,— voor eene partij
Purelard in Buttertubs
(mcl.
molest franco wal hier) kwam
uit Amerika als antwoord de mededeeling: ,,no prospects
securing licence”.
– In Cooking – F a t in kisten werd begin Augustus nog
een partijtje tot den onveranderden prijs van f132,— afge-
daan en wel op condities: c.i.f. Amsterdam inclusieve molest
Aug./Sept.-aflading. –
Ge r af 1. C o c os v e t werd verder tot ouveranderden prijs
van
f
120,— gehaiideld, voor prompte levering.

VERKEERSWEEN.

SCHEEPVAART.

18 Augustus 1917. In den toestand van de vrachtenmarkt kwam in de afgeloopen week geen verandering.

GRAAN.’

At!. Kust

San Lorenzo
Petro. Odessa

Ver. Staten
grad
Data
Rotter.
Londen!1 dan; Rotter- Bristol
1
Rotter-
1
Énge-
R’dam 1

dam Kanaal dom
1
land

13118Aug.
19171

1

1

1

1

1

6111,,
19171-l-I—-I-l-l-
14119 Aug.
19161

1

1f 15,—I 1214’/21f
iio,-I
1581-
16121 Aug.
1915

1

1

914-

1

9/.

1

701

1

651
Juli
19141
11 d.

7/3

1111
1/41
1111
1
14

121-

1

121-

HOUT.


Cronstadt Golf van Mexico

Data Holland
1

Oostk.
1
Engeland
Holland
‘Engeland

(gezaagd)
1

(mijn.
1
(pitch-
pine)
1

(pitch.
1
-pine)

13118 Aug. 1917


‘6111 ,,

1917

-‘–


14119 Aug. 1916 ………-

500
1

16121Aug. 1915

f110,— 2401-
Juli

1914 …… .
f
12,—

2416

75/-

7716

ERTS.

Bilbao
Cartha-
Gren.
liek
and
Poti
Data
MiddJe.
gena Middies- Middles- Middies-
bro
bro’ bro’
bro’– –

6/11

,,

1917
– –


13118 Aug.

1917 ………

18/6
191-
20/6

14119 Aug.

1916 …….
10/6
1216
151-

16121Aug.

1915 …….

Juli

1914 …….
4/3
514113
519
816

KOLEN.

Data

Cardi/f
Oostk. Engeland
Bor.
Genua

P ort
1

Pl ato
Rotte,-
Cron. deaux Said
Rivier
dam
stadt

13118 Aug.1917.-


6111

,,

1917
14119 Aug.1916
341-
6313

6716
381-
f6,50


16121 Aug.1915 fr 21,75
2413

261-
2116
,, 6,—


Juli 1914
,,

7,—
71-

-7/3
1416
312

51-


DIVERSEN.

13o-mbay
Birma
Vladivo-
Chili
Data
West
West
1

stock
1

West
Europa
Europa
West
Europa
(d.
w)
(rijst)
Europa (salpeter)

13118 Aug.

1917

– –

8111

,,1917
– –
– –
110/-
1501-

1401-
14119Aug.

1916 …….
52/6
751- –

601-
1
)

18121 Aug.

1915 …….

,Juli

1914 …….
14/6
1613
251-
2213

) rer zeilscnlp.

RIJN VAART.

Week van 12 tot 19 Augustus.

Vrachten. Vanaf 15 dezer is de doorvoer van basalt,
grint en derg, door ons land verboden. Deze transporten
werden door eenige groote Duitsche reederijen met hooi d-
zakelijk eigen en gehuurde ruimte afgewikkeld, zoodat door
dit doorvoerverbod weinig of geen bevrachtingen aan de
Ruhrorter Beurs werden onttrokken. Het verkeer tusschen
RotterdamjDordt en de Ruhrhavens werd hierdoor echter
aanmerkelijk beperkt. De toestand en de vrachten aan da Ruhrorter beurs bleven, wat verladingen naar Holland en
België betreft, dezelfde als in ons laatste bericht vermeld.

IÇolenvracht Ruhr—Mannheim Mk. 2,50 j,er ton.

Sleeploonen:
Rotterdam—Ruhrhavens: 45 Cents tarief.

Ruhr—Mannheini ± Mk. 2,60 per ton.

De waterstand was gunstig, Cauber Pegel begin der week
M. 2,60, aan het einde der week M. 2,84.

•1_

t.

7
1

634

ECONOMISH-STATISDISCHE BERICHTEN

22 Augustus
1917

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bank neemt gelden
i
deposito en in rekellillg-oourallt en verricht alle soorten ‘wissel- enbaukzakeu.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE
&
Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL
&
Co. te Amsterdam

en R. MEES
&
ZOONEN te Rotterdam.

NEDÉRLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

J.
&
J. M. VOORHOEVE
HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

Makelaars in Assurantiën
tegen
pCt. Obligatiën (Grondbrieven)
Beers
Anno 1836
Gecertificeerd door de Centrale Trust.Compagnie

ROTrERDAM
Verkrijgbaar in 8tukken van
f
2500,—,
f
1000,—,
f
500,— en
f
100,-
op elk goed
effectenkantoor

GEBROEDERS CHABOT
.,

.
ROTTERDAM

k-

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. -. Rekening-Courant.

Franco .Chque-Rekening.
Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

TE

koop van Fondsen.

Bewaarneming en Administratie van Effecten.
1:

H

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e a. verzekeringen

van elken aard
VENLO

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK-

AMSTERDAM

BATAVIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, CI-IERIBON, HONGKONG, INDRAMAJOE,

MEDAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SINGAPORE,

SOERABAYA, TEGAL,
TJILATJAP,
WELTEVREDEN.

Kapitaal
/
30.000.000,

Reserven 114.800.000,-

-WERKSPOOR, AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines

Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken

-. Polderbemalingen

Ijzerconstructiën

iT

Ii

22 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

635

GEO. H. MÇFADDEN & BRO. COTTON MERCHANTS

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland: D. BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

The Ph.van Ommeren Corporation ofNeYork

42 BROADWAY

NEW YORK

belast zich met expeditie en verscheping van goederen van

1
Amerika naar Holland, Ned. Oost- en West-Indië

enz. enz. en desgewenscht ook met opdrachten van anderen aard

Nadere inlichtingen worden gaarne ver.trekt door

PHS. VAN OMMEREN, Rotterdam.

INSTITUUT VOOR

ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

VERSCHENEN:

Het vraagstuk van de geidruimte

in Nedefland en de goudpolitiek

van de Nederlandsche Bank

MET BIJLAGE:

Nederlandsch- Oost-Indië en
de GoId-Exchange-Standaard

door

Mr. G. VISSERING

Prij5
f1,50

Verkrijgbaar
bij den Boekhandel en hij NIJGH &
VAN DITMARS UIT.G.-MIJ., Rotterdam

GEVRAAGD Jaargang 1916

Stat.
Berichten,
zindelijk gelezen. Aanb. met prijs-
opgave onder lett. C. aan
DUINKER’S
Adv.-Bureau, Helder.

Nederlandsch-

Transatlantjsche

Hypotheekbank

te AMSTERDAM.

Werkt in
CANADA

met eigen kantoren

J. MEES te Amsterdam
Directie L. DROOGLEEVER FORTUYN
te
Winnipeg

5
0

PANDBRIEVEN

/
0 in stukken van

f 1000,—. f500,—
en
f
100,-

Afgifte tegen beurskoers.

FRANSOH-HOLLÂNDStJHE

OLIEFABRIEKEN

,,CALVÉ-DELFT”

TE DELFT

ARTIKELEN:

Delftsche Slaolie

Arachide.olie

Sesam-olie
Soya-olie

Bakkers-olie

Plantenvet Delfia

Cocos-olie N. 02.

Grondnotenkoeken en -meel

Sesamkoeken en -meel

Cocosmeel

MAATSCHAPPIJ

voor

Scheops- cu Worktuigbou’w

,,FIJENOORD”

ROTTERDAM

Kruisers – Torpedobooten

Onderzeebooten

Mailstoomschepen

Vrachtstoomschepen

Baggermateriaal

Machine-installaties

tot
65000 P.K.

Scheeps-ZoelIy-Turbjnes

Machines en apparaten voor

Suikerfabrieken, enz.

P. Cbs & Leembrllggell

LEIDEN

Opgericht 1 Mei 1766

TeL Intercomrn. 370

Telegr-Adre.:CLOS

Sajetten en Wollen

Garens voor Hand-

en Machinebreien

ONTVANG-
EN
BETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSTERDAM

KAPITAAL EN RESERVEN
f
5.500.000,-

DEPOSIT0’s VOOR
1
JAAR FIXE â
4
PCT.

GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.

iNSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

TER PERSE;

Het Bankwezen in Nederlancisch West-Indië

door
G. J. FABIUS

Prijs
f
1,50

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij NIJGH & VAN DITMAR’S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ, Rotterdam

636

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Augustus 1917

VAN RIJN
&
c
o
DE SPAARNE

BANK

UTRECHT

POSTBUS 40
HAARLEM

EENIGE FABRIKANTEN
Gestort Kapitaal en Reserves f1.184.000,-

VAN DE UTRECHTSCHE
REKENING-COURANT, CREDIETEN, INCASSEERNGEN, ASSURANTIEN,

FIJNE TAFELMOSTERD
WISSELS, EFFECTEN, COUPONS, PROLONGATIÉN, DEPOSITO’S, ENZ.

NEDERLADSCHE BÂKINSTELUNG

VOOR WAARDEN BELAST MET VRUCHTGEBRUIK EN
PERIODIEKE.
IJITKEERINGEN

Directie: ID,.SCN’vv’APZ en
Mt.
H. R.van MAA5DrJ

Geplaatst
Kapitaal f.4.000.000,- Resèr’ves f644.414,99

Paridbiievenkapitaa1 ruim f 19.000.000,-

41/
EN 5% PANDBRIEVEN TEGEN 11EURSK91118

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wilton’s Machinefäbriek
en
Scheepswerf.

ROTTËRDAM
Scheepsbouw en Machinefabriek

Speciale inrichting voor .reparatiën van elken omvai:ig

Drie droogdokken met lichtvermogen tot
14000
ton

Dwarshelling

Drijvende kranen met lichtvermogen tot
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

NATIONALE.INDUSTRIE

MODERNE
Een polis der

DRAAI AN KEN

1TTT?ATENT”
NILLMIJ

van 1859

De Erven de Ved. J. van Nelle
‘s.Gravenhage, Veenestraat

ROTTERDAM


geeft volledige

Tabaks- en Sigarenfabrieken zekerheid en rust.

Koffiebranderij

Theehandel

RUSSISCH-HOLLANDSCHE BANK

RUSSKOGOLLANDSKI BANK

.

Telegram-Adres: PETRODAM

BANQUE RUSSOHOLLANDAISE

PETROGRAD

NEWSKI PROSPEKT 21

ILINKA IPATEWSKI PEREOULOK 3

MOSCOU

Rentevergoeding op chèque-rekeningen
Kapitaal en Reserven
Rs. 11.000.000

tot nader order 4 pCt.

Financiering
van
im- en export.
Rembours-credieten.
Incasseering en aan. en verkoop van wi5sels.
Handelsinformatka.

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:

de Rotterdamsch’e Bankvereeniging te.
Amsterdam
en Rotterdam

Auteur