Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 85

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 15 1917

15 AUGUSTUS 1917

4

Economi*sch-~Statistische

Berichten

‘ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN
EN
VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

VOENSDAG 15 AUGUSTUS 1917

No. 85

INHOUD
Blz.
VERMINDERING VAN HET BR000RANTSOEN …………….
601 De positie der Oostenrijksch-Hongaarsche Bank……….
603
Een Oorlogsaanwinst voor het Transportvermogen onzer
Spoorwegen ………………………………..
603
Index-cijfers

………………………………..
604
AANTEEKENINGEN:
Stand der cultures en uitvoer gedurende het eerste
kwartaal van 1917 in Suriname………………
605
De handelsbalans van Zweden ………………..
605
Verliezen der Duitsche handelsyloot …………….
605
Decimaal munt- en gewichtstelsel in Engeland ……
605
INGEZONDEN STUKKEN:
De

kosten van

de

Distributie………………….
606
REGEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSOEBIED

…………
606
MAANDCIJFERS:
Ontvangsten van Spoor- en Tramwegmaatschappijen
Mei

1917

………………………………
606
STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN

………………607-616
Geldkoersn.

Effectenbeurzen. Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

11″hJ1DKBLtL D ECON0MI3Cll-$TAq’J$TI’oHE BERIChTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1,
telefoon.
no. 3000.
Tele gramadres: Economisch Instituut.
Bijdragen, en mededeelingen, den inhoud betref-
f en.de, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenlarul en koloniën
f
12,-
per jaar. Losse nummers 2.5 cents. Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

Advertentiën
f
0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
– leent volgens tarief.

14 AUGUSTUS 1917.

Over de afgeloopen week valt aangaande de Neder-

landsche geidmarkt weinig belangrijks te zeggen. De

in het vorig overzicht geconstateerde verruiming bleef

aanhouden. De noteering voor gelden np prolongatie

liep van
2l/
tot op 2Y4 pCt. terug. Privaat-disconto

noteerde onveranderd 2 pOt.

Ook over de wisselmarkt zijn geen opvallende bij-

zonderheden te melden. Er heerschte over het alge-

meen een lustelooze stemming. –

*

De onderhandelingen tusschen de Nederlandsche

Bank en de Zwitsersche centrale credietinstelling zijn

tot een goed einde gebracht, met het gevolg, dat voor

een waarde van circa
ƒ
2Y2 millioen aan geel metaal

door ons naar Zwitserland zijn geëxporteerd. Niette-
genstaande dezen uitvoer toont het hoofd muntmate-

riaal in den weekstaat der Bank een vermeerdering

van circa
f 10
millioen aan; van engelsche zijde is

ons weder voor de bekende doeleinden een remise in

goud gemaakt. Voorts, hoofdzakelijk door aflossing van

de Regeering, verminderden de Binnenlandsche wissels

met ca.
f 7 Y2
miUioen, terwijl de rekening-courant-

aldi van anderen pim.
f 9
millioen grooter werden.
De biljetten-circulatie kromp met ca.
f 8
millioen in.

Door een en ander komt hot beschikbaar metaalsaldo

met ca.
f 10
millioen meer op de balans voor.

VERMINDERING VAN HET BROOD-

RANTSOEN.

Een medewerker schrijft:

Allengs begint men algemeen in den lande het als
eene angstige zekerheid te gevoelen, dat we voor onze
voorziening met broodkoren op ons zelf zullen zijn
aangewezen en op import van elders niet gerekend

mag worden. Reeds liepen geruchten, die den schijn
van zekerheid aannamen, dat binnenkort het brood-
rantsoen wederom verlaagd zou worden, ditmaal van

311 tot 254 gram per dag, en al is de aankondiging
dier verlaging nog niet tot werkelijkheid geworden,
zoo blijkt toch wel uit een voor een paar dagen ver-
schenen officieel communiqué, dat er bij de Regeering
wei degelijk ernstige plannen bestonden en feitelijk
nog bestaan tot inkrimping van het rantsoen. Waar

clie inkrimping de kleine burgerij, die naast aardappe-
len het brood tot hoofdvoedsel heeft, zou nopen tot een
beperking, welke na aan het hongerlijden verwant is,
is het te begrijpen, dat de Regeering aarzelt en nog-
maals aarzelt een nieuwe rantsoenverlaging in te voe-
ren, doch eerst nog eens wenscht af te wachten, wat
haar oproep aan de gegoeden uitwerkt om zoo weinig
mogelijk brood te gebruiken en een vrijwillige rant-
soeneering op zich zelf toe te passen, opdat de be-
schikbare voorraden zoo lang als eenigszins doenlijk is
voor den ,,kleinen man” zullen strekken.
Dat die oproep komt, nadat men er eerst maar lus-
tig op los heeft geleefd, zal wel niemand beweren.
Zoodra toch de verscherpte duilcbootoorlog werd inge-voerd, waardoor aan onzen overzeeschen aanvoer nieu-
we hinderpalen in den weg werden gelegd, kwam ook

het broodkaartenstelsel tot stand, en daarmede eene
aanzienlijke beperking in het gebruik. Spoedig daarop
werd geëischt, dat de aanvankelijk voor een week toe-
bedeelde hoeveelheid brood voor
9
dagen zou moeten
strekken en toen desniettegenstaande de tarwevoor-
raad nog te snel kromp, werd eene wijziging in de
samenstelling van het brood ingevoerd, en bevatte dit
een aanmerkelijk lager percentage tarwe dan gewoon-

602

ËCONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917

lijk. Door dit stel van maatregelen is het mogelijk ge-

bleken het tarweverbruik dusdanig te beperken, als

v66r een half jaar wel niemand mogelijk zou hebben
geacht. Men zal n.l. niet ver de plank misslaan met

te beweren, dat het tegenwoôrdige verbruik aan tarwe

ongeveer is van dat in normale tijden.

Hoe groot dit normale verbruik is, toont de onder-
staande tabel, die de saldo-invoeren van tarwe en tar-

wemeel over een reeks van jaren vermeldt en daar-

naast de opbrengsten van onzen eigen oogst geeft; de

saldo-invoer en onze oogst samen geven het totale

verbruikseijfer aan. (De hoeveelheden zijn aangegeven

in tons vn 1000 K.G.):

Saldo invoer

Tarwe.

‘ Opbrengst

Jaarlijk
Tarwe-

meel

Totaal

inland. Jaar- sche toe-
Jaar Tarwe

meel uitgedrukt in

schen lijksch

neming

als tarwe tarwe

oogst verbruik inverbr.

1909. 333.524

159.444 212.592 546.116

110.955

657.071

1910. 346.374

172,175 229.168

575.542

117.223

692.765

35.694

1911. 337.454

182.243

243.124 580.758

146.702 727.280

34.515

1912. 390.395

168.341

224.456

614.851

149.028 763879 . 36.599

1913. 430.692

182.848 243.796 674.488

137.423

811.911

48.032

1914. 373.043

131.607

‘175.476

548.519

153.871

702.390 -99.521

1915. 598.063

98.021

130.696 728.759

188.759 917.518

215.128

1916. 712.510

50.342

67.124

819.634

130.000

949.634

32.126

* Raming; de cijfers over 1916 zijn nog niet bekend; de uitzaai was
toen echter aanmerkelijk lager dan normaal.

De hier vermelde cijfers geven in de jaren v66r den

oorlog een mefkwaardig regelmatig accres te zien. In

de oorlogsperiode veranderde dit uiteraard, doordien
de regelmaat in den aanvoer kwam te ontbreken. Dien-

tengevolge geeft 1914 een schijnbare daling in de
consumtie te zien, die in werkelijkheid niet is opge-
treden; alleen teerde men in dat jaar de aanwezige
voorraden open volgens eigen erkentenis van de Re-

geering zijn er toen
tijden
geweest, dt er slechts voor

drie dagen voorraad tarwe was. In 1915 en 1910 is
met de meest mogelijke intensiteit geïmporteerd, met

het gelukkige gevolg, dat – alweer volgens de mede-

deeling, der Regeering – bij den. aanvang van den
verscherpteu duikbootenoorlog de tarwevoorraad groo-

ter was dan ooit te voren. Op 31 Mei j.l. beschikten

we
blijkens
de balans van het Rijksgraanbureau aan

buitenlandsche tarwe nog over 155.719 ton en aan
Amerikaansche bloem over 22.058 ton; het geheel in
tarwe uitgedrukt vormt een voorraad van 185.131 ton.
De onregelmatigheid in import tijdens den oorlog

en het maken van voorraden zijn oorzaak, dat de tota-
len van import en eigen oogst over die jaren niet een
zuirer beeld van het toenmalige verbruik bieden. Het
veiligst gaat men, door voor verbruik in de oorlogs-periode aan te nemen het verbruik in normale jaren,

verhoogd met hetnormale accres, dat op 35.000 ton
is te stellen blijkens de bevindingen over 1909/1912.
Op deze wijze verkrijgt men een tarweverbruik van

800.000 ton in 1913, 835.000 ton in 1914, 870.000 ton
in 1915; 905.000 ton in 1916 en 940.000 ton in. 1917.
Hoe verhoudt zich nu daartegenover de cousumtie
tijdens ht tegenwoordige rantsoenstelsel?
Volgens het 80 millioen-ontwerp was in 1916 per
week ca. 4.000.000 K.G. tarwe voor de bruinbroodvoor-
ziening noodig; iedere bruinbroodkaart beantwoord
aan 1750 gra’in tarwemeel; er zijn bijgevoig ca.

2.300.000 bruinbroodgebruikers. Uit de cijfers van
voornoemd wetsontwerp is voorts af te leiden, dat
vpor goedkoop roggebrood wekelijks ca. 2.000.000 K.G.
logge noodig ‘was, zoodat er bijgevolg ongeveer
1.100.000 roggebroodgebruikers zijn. De rest, ca. 3.000.000 zielen, zijn dan de witbroodeters. Deze
cijfers kunnen als basis dienen
bij
de berekening van

het tege’nwoordige tarwegebruik.
Gedurende de periode van 14 Maart tot 25 Juni
was de samenstelling der regeeringsbloem 40 pOt.
inlandsche en 30 pOt. amerikaansche bloem plus 30
pOt. aardappelmeel; van 25 Juni tot 1 Augustus werd

onder regeeringsbioem een mengsel van 56 pOt. in-

landsche en 20 pOt. amerikaansche bloem met 30 pOt.

maïsbloem verstaan; sedert 1 Augustus bestaat de

regeeringsbloem uit 60 pOt. inlandsche en 10 pOt.
amerikaansche bloem, alsmede ïit 20 pOt. rogge-

bloem en 10 pOt. aardappelmeel. Het tarwebloemper-

centage is bijgevoig over de drie tijdperken resp. 70,

76 en 70.

Het regeeringsmeel voor de bruinbroodbereidin
bestond tot 25 Juni uit 4714 pOt. ongebuild tarwe-

meel, 15 pOt. roggemeel, 30 pOt. aardappelmeel en

714 pOt. zemelen; van 25 Juni tot 1 Augustus uit
70 pOt. tarwemeel en 30 pOt. ongebuild maïsmeel en

na 1 Augustus uit 65 pOt. ongebuild tarwemeel en

35 pOt. ongebuild maïsmeel. De zemelen tijdens de
eerste periode behoeven niet meegeteld, daar deze af-

komstig zijn van de tarwe der regeeringsbloem; men

heeft dus hier als tarwepercentages 4714, 70 en 65.

Als verbruiksperiode nemen we 1 Jun.i tot 1 Augus-
tus; de, keus van eerstgenoemden datum werd bepaald,
doordien we, blijkens het vorengaande, den tarwe-

voorraad op 31 Mei nauwkeurig kennen, t.w. 185.131

ton.
Gaat men, nu aan de hand van vorengenoemde

cijfers het tarweverbruik na, dan is, in tarwe uitge-
drukt, het verbruik aan regeeringsbioem in de periode

1 Juni-25 Juni in totaal geweest 13.611 ton, terwijl

in de 36 dagen van 25 Juni tot 1 Augustus 21.280 ton
geconsumeerd is. Aan tarwe voor regeeringsmeel is

in de eerstgenoemde periode 5327 ton en in de tweede

periode 11.270Q, ton verbruikt.

Men komt langs dezen weg tot een totaal tarwe-

verbruik over Juni en Juli van 51.488 ton of’ van

nog geen volle 26.000 ton per maand. Buiten beschou-
wing is hier gelaten, dat militairen en personen, die
zwaar werk verrichten aanvullingsbroodkaarten heb-
ben en ook in de banketbakkerij nog bloem gebezigd
wordt. Neem aan, dat dientengevolge het verbruik met

15 pOt. stijgt, dan verkrjgt men tch nog geen hoo-

ger verbruik dan 30.000 ton per maand, terwijl het

normale verbruik, berekend uit de saldo-invoeren,
cogst en normaal accres, in 1917 ruirn 78.000 ton per

maand zou beloopen.
Deyorenhedoelde cijfers stellen ook in staat globaal

te berekenen, welke voorraden we thans bezitten en
voor hoe lang die zullen strekken. Op 31 Mei beschik-
ten we over 185.131 to tarwe, waarvan in Juni en’
Juli 60.000 ton verbruikt is, zoodat op 1 Augustus de
voorraad ca. 125.000 ton moet hebben bedragen.’
De witbroedeters vërorberen bij de tegenwoordige
samenstelling der bloem in elke 9 daagsehe periode

4.900.000 K.G. tarwe en de bruinbroodeters 2.616.250
K.G. of te zamen 7.516.250 K.G. Dit cijfer, verhoogd
met 15 pOt., geeft een totaal van 8.643.687 K.G. per
9 dagen of nog niet ten volle 1.000.000 K.G. per dag.

‘Sedert 31 Mei is uit het buitenland 38.566 ton

-tarwe en 7.168 ton bloem aangevoerd, wat in tarwe
uitgedrukt een totaal geeft van 45.754 ton. Met de

bovengenoemde 125.000 ton maakt dat een voorraad
uit-van ca. 170.000 ton, wat vold’oende zou zijn voor

514 maand. – –
Bij dien voorraad is echter nog te voegen de op-
brengst van onzen eigen, thans rijpen oogst. Deze nu

valt helaas zeer tegen. Er is in het najaar 1916
minder uitgezaaid dan normaal, terwijl de ongunstige
winter veel tarwe heeft doen uitvriezen, en het restant
een vaak minder dan middelmatige opbrengst belooft.

Op een hooer gemiddelde opbrengst dan over de
periode 190111910, t.w. 29.6 H.L. per H.A. zal men
dan ook wel niet mogen rekenen. Er zijn. ongeveer

40.000 H.A. met tarwe bezet, zoodat de geheele op-
brengst 88.800-ton zal beloopen of volle 100.000 ton
minder dan in 1915. De mindere uitzaai en het slechte
weer ontnemen bus dus voorraad voor volle drie maan-
den volgens het tegenwoordige rantsoen.
Van de geoogste 88.800 ton zouden we drie maanden
kunnen eten, ware het niet, dat een deel daarvan voor

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

603

den uitzaai gereserveerd moet blijven. ijs beleid
eisoht, dat we het volgendjaar moeten trachten zoo-
veel mogelijk door eige
1
productie in onze behoefte
aan tarwe te voorzien en er zal
alles op
gezet moeten
worden, om dit najaar minstens 60 pOt. tarwe meer
uitte zaaiendan normaal; in totaal geeft dat dan ca.

100.000 H.A. Hiervoor zijn benoodigd 200.000 H.L.
zaaizaad of 15.000.000 K.G. Men reserveere met het
oog op uitvriezen nog 5.000.000 K.G. extra; voor voe-

ding
blijft
dan van den oogst 1917 beschikbaar 68.800

to, d.i. voldoende voor circa 2 maanden. De buiten-
landsche reserve reikt voor 514 maand, zoodat we

tot uiterlijk half Maart e.k. rond zciuden kunnen ko-
men. Hierbij is dan nog aangenomen, dat onze oogst
bevredigend binnen komt; houdt echter de slechte

weersgesteldheid der laatste weken aan, zoo wordt de
toestand onberekenbaar ongunstiger, want in dat geval zal een groot gedeelte van den oogst voor menschelijk
gebruik ongeschikt zijn.

Vorenstaande cijfers wijzen ten duideljkste uit, dat
indien niet zéer spoedig zekerheid ontstaat, .dat we

tot den volgenden oogst althans een 150.000 ‘a 200.000
ton tarwe uit Noord- of Zuid-Amerika kunnen impor-

teeren, het broodrantsoen verminderd
moet
worden,
teneinde te voorkomen, dat de bevolking van half
Maart tot September 1918 geheel zonder brood zal
zitten. Ook de verlaging van rantsoen op zichzelf zal

dan nog niet voldoende
zijn,
maar zal gepaard moeten

gaan met een nieuwe wijziging in de samenstelling van het brood, door toevoeging van gerstemeel, havermeel, boonenmeal e.d. Daartoe zal het trouwens ook in geval

van import van tarwe nog wel moeten komen, omdat
de maïsvoorraad, die op 31 Mei j.l. ca. 42.000 ton be-
droeg, spoedig uitgeput zijn zal en dus bijmenging van
maïsmeel en -bloem aan regeeringsmeel en -bloem
weldra tot het verleden zal behooren. Evenmin valt te
rekenen op voldoenden voorraad rogge voor bijmen-
ging door de tarwe; ook de uitzaai van deze graan-
soort is lager dan normaal en de opbrengst laat al
evenzeer te wenschen over.

Komt er dus geen keer in de emstandigheden, dan
zal men zich op een nieuw soort oorlogsbrood en nog
kleiner hoeveelheden hebben voor te bereiden.

• DE POSITIE DER OOSTENRIJKSCH-HON-

GAARSCHE BANK.

Géljk men weet heeft de Oostenrijksch-Hongaarsche
Bank sedert het uitbreken van den oorlog de publi-
catie harer weekstaten gestaakt en deze niettegen-
taande den telkens van verschillende zijde geoefen-
den aandrang tot dusver niet hervat. Thans is de
vraag in de vergadering van dan enkele weken geleden

saamgekomen Oostenrjkschen
Rijksraad,
naar aanlei-
ding eener bespreking van den algemeenen finan-
ciëeleu toestand des rijks, opnieuw ter sprake ge-
bracht. Al werd niet ten onrechte erop gewezen, dat
vrees voor
milliarden-cijfers
thans waarlijk geen rol
meer behoeft te spelen, aan het verlangen is niet vol-
daan. Niettemin zijn over de verhouding van de rijks-
financiën en de bank enkele mededeelingen gedaan,
die in staat zijn eenig licht te verspreiden. Blijkens het
door den minister van Financiën overgelegde over-
zicht van den stand der oorlegsschulden per 30 April
1917 beliep op dien datum de
j
oopeude schuld der

monarchie aan de Bank het ontzaglijke bedrag van
ruim 14 milliard kronen. Hierin is begrepen een som
van 510 millioen, die bij het uitbreken van den oorlog formeel van een bankconsortium is geleend, doch fei-
telijk door de centrale bank verstrekt is. Dat de bank-
biljettenomloop, die bij het uitbreken van den oorlog
2,2 millard kronen beliep, eveneens ontzaglijk geste-
gen moet zijn volgt zonder meer uit het gegeven cijfer.
Intusschen heeft de stijging stellig niet gelijken tred
gehouden met de toeneming der regeeringacredieten,

aangezien ook bij de Oostenrijksch-Hongaarsche Bank
zich het verschijnsel heeft voorgedaan, dat eenerzijds

de particuliere credieten verminderd zijn en ander-
zijds derekeningcourant-saldj niet onbelangrijk toege-

nomen. Over den huidigen stand van den goudvoor.
raad worden geen mededeelingen gedaan. Dat deze

intusschen belangrijk verminderd is, wordt thans ook

van Duitsche en Oostenrijksche zijde onomwonden toe-

gegeven. ,,Es ist selbstverstiindlich – aldus een
Weensch correspondent in de Frkf. Ztg. – dasz

dieser, der ja auch vor dem Kriege nicht sehr grosz
war, durch die Notwendigkeit, Warenbezüge aus dem

Ausland zum Teil in Gold zu zahien, eine sehr wesent-

liche Abnahme erfahren hat. Wë.r.e die Veröffent-

lichung der Bankausweise – zoo vervolgt de correspon-
dent – bald nach Kriegsausbruch wieder aufgenom-

men, so hitte man sich an die Ziffern gewölint, jetzt
könnten sie ungünstig wirken, obwohl au sich der.

Höhe des Metailschatzes eine viel geringere Bedeu-
tung zukommt, als angenommen wird. Man hat eben
in der absqlutistischen. Aera trotz aller Warnungen

vergessen, dasz das Geheimnis doch eines Tages
gelüftet werden musz und dasz dann der Eindruck

viel ungünstiger ist als wenu man die allmchiiche
Verschleohterung des Bankstatuts zu verfolgen und
zu erkliren vermocht hëtte.” Over de beteekenis van

een grooten goudvoorraad in oorlogstijd valt inder-
daad meer te zeggen dan de vele lofprijziugen, die men
vooral van Duitsche zijde kan vernemen, in tie periode
toen de Duitsche rjksban.k haren voorraad wekelijks

zag stijgen. Intusschen laat de schrijver zich over den
voorraad bij het uitbreken van den oorlog wel wat te
gcrin.gschattend uit. Deze toch bedroeg 1250 millioen
kronen, wat naast de 1350 millioen mark van de cen-
trale bank in het economisch. zooveel krachtiger
Duitschiand, waarlijk geen slecht figuur maakt, te
minder wanneer men bedenkt, hoe de bijeenbrenging van dezen voorraad het werk van slechts enkele tien-
tallen jaren is geweest.

EEN OORLOGSAANWINST VOOR HET TRANS-

PORTVERMOGEN ONZER SPOORWEGEN.

Sedert eenige weken kan men overal op ons spoor-

wegnet verspreid, open goederenwagens aantreffen
welke, blijkens het opschrift, toebehooren aan de
Spoorweg Mij. Mechelen-Terneuzen, en welke opval-
len door hun hooge wanden, blijkbaar dus zijn gebouwd
voor vervoer van een massa-artikel, met betrekkelijk
laag specifiek-gewicht.
Deze wagens, ten getale vanpim. 450, vertegenwoor-
digende een laadvermogen van pim. 7000 ton, werden
onlangs door S.S. in huur genomen en mogen als een
zeer te waardeeren vermeerdering van het transport-
vermogen . onzer Spoorwegen worden aangemerkt;

immers het goederenvervoer per spoorweg is nog steeds
van grooten omvang, de

herfst staat voor de deur,
aanmaak van nieuw materieel zal wel hoogst bezwaar-
lijk zijn en de groote hoeveelheid gewoonlijk hier te
lande tijdelijk verblijvend eneen aanvulling an het
Nederlandsch wagenpark vormend buitenlandsch

materieel, is vermoedelijk door den oorlog sterk inge-
krompen, (althans de post ,,Wagenhuren” van do
Debetzijde der W. en V. rekening van S.S. is de beide
laatste jaren in vergelijking met de jaren voor den

oorlog tot op ongeveer de helft gereduceerd).

Te betreuren valt het alleen, dat de bedoelde huur
eerst – thans, nu vermoedelijk wegens kolengebrek
veeleer naar beperkinig van het goederenvervoer. per
spoorweg zal moeten worden gestreefd, haar beslag
heeft gekregen, terwijl die wagens reeds bijna drie

jaren ongebruikt in Zeeuwsch-Vlaanderen stonden en
zich in die jaren hier te lande perioden van groot
wagengebrek hebben voorgedaan.

Deze wagens roepen een stuk internationale ver-
keersgeschiedenis in herinnering, dat in deze dagèn
om meer dan een reden wel de aandacht verdient.
De bedoelde wagens werden omstreeks 1911 door. de
toen.maals bloeiende, thans door den oorlog uiteraard

604

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917

zwaar getrôffen Spoorwegmaatschappij Mechelen-

Terneuzen aangeschaft voor het vervoer van cokes van

de nabij Sluiskil aan het kanaal van Gent naar Ter-
ueiizen door een combinatie van Fransehe indus-

triëelen opgerichte cokesfabriek naar hunne in Oost-

Frankrijk gelegen hoogovens.

Voor het vervoer der te Sluiskil uit aldaar per schip

aangevoerde Engelsche en Duitsche steenkolen te

vervaardigen7 cokes, had men zich gebaseerd op een sedert jaren bestaand speciaal tarief voor het vervoer

van cokes van België naar stations van den Franschen

Ooster-Spoorweg, in welk tarief, zooals in de meeste

Belgische tarieven, ook de in aanmerking komende

spoorwegstations in Zeeuwsch-Vlaanderen waren opge

nomen. Van Belgische zijde werd echter onder pressie

van het Belgische Ookessyndicaat, dat uiteraard met

leede oogen de vestiging eener concurrente even bui-

ten de landsgrenzen had gezien, het bedoelde tarief in

casu niet van toepassing verklaard.
Men vindt deze aangelegenheid en het weinig ver-
heven standpunt door de Belgische Spoorwegad±ini-

stratie ten deze ingenomen in het Verslag var den

Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten over
1911

(blz. 415
cv.) en
1912 (hiz. 384
en
385).

Ook hierbij is weer gebleken in welk een precairen

toestand Zeeuwsch-Vlaanderen en meer speciaal de
haven van Terneiazen verkeert ten aanzien der voor

haar zoo belangrijke kwestie der spoorwegtarieven,

waarbij zij geheel van België afhankelijk is. Wel is tô

dien aanzien het een en ander gestipuleerd bij eenige
tussehen Nederland en België gesloten tractaten en bij

de verruiming van het, hoofdzakelijk Belgische belan-

gen dienende, kanaal van Terneuzen naar Gent, maar

de belanghebbenden
bij
de Belgische havens hebben er

wel zorg voor gedragen, dat het bedongeno voor meer-

dere uitleggingen vatbaar i.s.
Dat die spoorwegta-riefkwestie, welke als zoovele
andere door den oorlog is weggevaagd, voor de bedoelde

cokes-ovens en indirect ook voor oostelijk Zeeuwsch-
Vlaanderén met het oog op de andere industrieën welke
zich daarnovens zullen vestigen, van groot belang is,
behoeft geen betoog, waar het hier geldt een continu-

vervoer vn groote massa’s over een afstand van meer

dan
300
K.M. Dat ondanks dien grooten omweg voor

het vervoer van brandstoffen van het Ruhrdistrict
naar het ertsgebied van Noord-Oost-Frankrijk de Rijn-

weg wordt gekozen, toont wel aan van hoeveel belang

deze onvolprezen verkeersweg ook voor de haven
un Terneuzen is. Deze haven zou aldus. de vruch-
ten kunnen plukken van de tegenwerking waarop
in Duitschland de zoo vurig gewenschte kanalisatie

van de Moezel en in Frankrijk de plannen voor
het graven van het canal du Nord-Est is afgestuit.
Waren deze, voor het vervoer’ van brandstoffen
eenerzijds en van ijzererts anderzijds, zoo belangrijke
waterwegen £usschen het rijke minettegebied van

Noord-Oost-Frankrijk en de kolengebieden van de
Departementen Nord en Pas de Calais, alsmede het
fluhrkolengebied tot stand gekomen, dan zoude de
brandstoffenvoorziening van het genoemde ertsgebied
niet tot omwegen als de boven geschetste haar toe-

vlucht hebben genomen. –
Laten wij hopen, dat spoedig do bedoelde wagens
haar oorspronkelijke bestemming weer mogen volgen
en de haar toegedachte verkeersrol spelen, tusschen twee landstreken waarop helaas thans de oogen van

heel de wereld zijn gevestigd. H.

INDEX-CIJFERS.

Na de opvallende stijging in Juni, welke de grootste
was sedert het begin van den oorlog voorgekomen,
neemt men ditmaal eene vermindering waar, hetgeen
precies een jaar niet was voorgekomen. Het totaal-
cijfer zonk van
5646
einde Juni, tot
5579
einde Juli,
waartegenover staat
2565
aan den vooravond van den
oorlog. Wat tot de wijziging heeft aanleiding gegeven
leert ons de tabel.

dere

1 scn:

1 Alge.
Granen
1
Data

vee- Wee f-

Dolf.
1
oliën, Totaal
lflOCJI
vleesch d,,,gs- stoffen
,
stoffen.1 Izout,

tnde.e-
en ge-

rabber,

cijfer
notn&.

en:.

Basis (geinidd.
1901-5) . . 500

300

500

400

500 2200 100,0
1 Januari 1914
563

355

642

491

572 2623 119,2
1 April

,,

560

3504 626
1
493

567 2597 118,0
1 Juli

;,

565f 345

616

471f 551 2549 115,9
EindcJuli

579

352

6164 464f
553
2565 116,6
,,
Aug.
,,

041

369

626

474

588 2698 122,6

11
Sept.
,,

646

405

6114 472f 645 2780 120,4

11
Oct.
,,

6564 400
1
2
560
1
458

657 2732 124,2
Nov.

683

407+ 512

473

684f 2760 125,5
Dec.
,,

714

414
7
509

476

6861
‘ 2800 127,3
Jan.1915 786

413

535

521

748 3003 136,5
Febr.

845

411

552f 561f 761 3131 142,3
Mrt.

840

427

597

644

797 3305 150,2
April,,

847

4304 594f 630

816 3327 1.51,2
Mci

893

437

583

600

814 3327 151,2
,,
Juni

818

428

601

624

779 3250 147,7
,,
Juli

838
2
‘- 440f 603

625

774 3281 149,1
– Aug.

S41

438
f
ir

628

610
1
778 3296 149,8
Sept.

8094 4704 667

619f 769f 3336 151,6
Oct. ,,

834

443
1
681

631f
781 3371 153,2
Nov.

8714 444 -691

667,
1
826 3500 159,1
Dec.
,,

897

446

731

711f 848f 3634 165,1
,,
Jan.1916 940f 465

782f 761f 884f 3840 174,5
Febr.,,

983

5204 805f 8014 897f 4008 182,2
Mrt.
,,

949f 503

7964 851

913 4013 182,4
April,,

970f 511

794
9
;
895 1019 4190 190,5
Mei

1024

529

805

942 1019 4319 196,3
Juni

989

520

794

895 1015 4213 191,5
Juli

961

525

797

881 1040 4204 191,1
Aug.

999
7
‘ 531f 882

73 1086 4372 198,7
Sept.

1018

5367 937

858f 1073 4423 201,0
Oct.

11244 543

9907′ 850,
1
10874 4596 208,7
Nov.
,,

11774 558 1091

850f 1102 4779 217,2
Dec.

1294

553 1124f 8241 1112 4908 223,0
Jan.1917 1310

561 1137

825
2
11194 4953 225,1
Febr.,, 1312f 581f 1189

829f 1159f 5072 230,5
Mrt.
,,

1346

610f 1226

834f 1283 5300 240,9
April,,

1362

642 1240

842 1293 5379 244,5
Mei
,,

1376
1
648 12614 8394 1286f 5412 246,0
Juni
,,

1432
1
V
652
1
1441

841f 12784 5646 256,6
Juli
,,

1833f 807 1512

840 126f 5579 253,6

De Economist toekent bij haro cijfers het volgende
aan: Men ziet dat belangrijke
prijsdaling
voor granen

en vleesch, zoomede van andere voedingsmiddelen, die
verre kQn opwegen tegen een voortgaande aanmer-
ke]jkc stijging bij dé weefstoffen, de lagere resul-
tante deed geboren worden. De dalende tendens ver-
toonde zich hoofdzakelijk bij artikelen, die onmisbaar
zijn in hot gebruik, zooals geïmporteerde tarwe, bin-
nenlandsche gerst, aardappelen, rundvieesch, scha-
peuvleesch en thee. Bij thee was de daling zeer be-langrijk naar aanleiding der nieuwe distributievoor-

schriften,
gelijk
zoo voor aardappelen, als gevolg van
de eerste aanvoeren ter markt van den nieuwen over-

vloedigen oogst. De
prijs voor aardappelen is nu slechts
half zoo hoog als in de laatste week van Juni. Var-
kensvleesch en Deensche boter daarentegen zijn in
prijs gestegen In do weefstoffengroep bleven de prij-
zen gevoelig voor de Juni-crisis, terwijl zijde en vlas eveneens opliepen. In de mineralen was geen bewe-
ging. In’de groep der diversen steeg rubber 4 pence,

petroleum één.
Bij het intreden van het vierde oorlogsjaar is het
niet zonder beteekenis de cijfers, bij den aanvang van

ieder afzonderlijk oorlogsjaar, eens
bij
elkaarte, groe-

peeren.

Index-cijfer

1914 …………………..

2565

– 1915 …………………..3281
1916 ………………….4204 1917 ………………….5579

Welk hoogterecord zullen wij nog hebben moeten
verduren alvorens de lang verbeide ,,normale tijden”
weer
daar?
zijn? –

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATIS,TISCHE BERICHTEN

605

AANTEEKENINGEN.

Stand der cultures, en uitvoer gedu-
rende het eerste kwartaal van 1917,

i n S u r i n a ni
e.
– Het Departement van Land-
bouw bericht ons:

De stand van het suikerriet is goed, van Liberia-

koffie zeer goed en van cacao eveneens goed. Feitelijk

varieert de stand van dit laatste gewas sterk al naar

gelang de krullotenziekte al dan niet wordt bestreden..

Met het aanleggen der rijstvelden voor den grooten

rijstoogst is men druk bezig, de reeds beplante velden

staan er goed voor. De weersomstandigheden zijn hier-
voor gunstig. De oogstvooruitzichten voor suiker zijn

goed, en van Liberiakoffie zeer goed. In de cacao-

velden zijn tengevolge van de aanhoudende regens,
gedurende de laatste dagen van Januari en de eerste
dagen van Februari, een groot aantal vruchten door
zwart worden verloren gegaan en zal de oogst in het
eerste halfjaar dientengevolge wel beneden de raming

blijven. Door den beogen prijs der geïmporteerde le-

vensmiddelen blijft zich de cultuur van bananen en
aardvruchtcn ,uitbreiden.
De uitvoer der voovnaamste producten bedroeg in het

le kwartaal van 1917, in vergelijking met dien van
het le kwartaal van 1916:

1917 1910

Balata

……..
K.G.
140.462’1
123.838
Cacao

……..
,,
160.740
87.34911
Koffie

……..
,,
88.205
1
12
162.210
Maïs ……….
27.340 132.676
Suiker

……..
4.217.989
1.462.358
Rum 50
0
10
. . .
L
136.902


432.508
iluiden ……..
K.G.
7.739 8.516
Hout ……….
MO.
451 275
Letterhout
K.G.
11.098’/

Goud……….
Gram
105.192 92.033
1
12

Wegens het ontbreken van versohepingsgelegenheid
naar Amsterdam liggen er belangrijke partijen koffie
op de plantages.

De handelsbaans van Zweden. –
In
verband met de gedraging der Zweedsche Rijksbank,
waarvan ons land op zoo onaangename wijze den te-
ruslag gevoelt, en waarvoor de motiveering van
Zweedsehe zijde gegeven herhaaldelijk in de geschrif-
ten van het ,,Instituut” tot uitdrukking is gekomen,
zal er belangstelling bestaan voor de navolgende cij

fers, welke wij in het Augustusnummer van het Welt-
wiitschaftlichen Archiv vinden opgenomen.

Invoer
Uitvoer
waarde in
miii.
Mk.

1910
…………..
755.6
667.0
1911…………..
783.7 746.5
1912 …………..
892.9
855.7
191

…………..
952.3
919.5
1914…………..
817.8 868.6
1915…………..
1285.3 1476.8

Oedurende den oorlog is de publicatie van de maan-
delijksche statistiek achterwege gebleven. Er zijn
slechts, betrekkelijk laat, eindeijfers over de jaren
1914 en 1915 bekend gemaakt. De groote vermeerde-
ring voor het laatste jaar der statistiek vindt ten
dccle hare oorzaak in de aanmerkelijke prijsstijging,
nochtans verkrijgt men, indien met de prijzen van
1914 gerekend wordt, voor den invoer 1040 millioen, bij den uitvoer 1261 millioen mark. Bij de inkomende
goederen bedraagt de prijsvermeerdering 23,8 pOt.,
bij de uitgaande 17,4. Gelijk men ziet vertoonde 1914

voor de eerste maal een actieve handelsbalans. Dat het
uitvoersaldo zich ook relatief geaccentueerd heeft zal
ten deele wel moeten worden toegeschreven aan het
feit, dat door de blokkadepolitiek de vrije ontwikke-
ling van den invoer aanzienlijk belemmerd werd, of-
schoon exportkoorts, bij elk in de oorlogvoerende lan-
den afzetbaar product, aan de vermeerdering op de
passiefzijde ook wel niet vreemd geweest zal zijn.

Ver

der Duits c Is e h an delsv loot.
– in de ,,Memeler Dampfboot” van 3 Mei j.l. is door

een marine-autoriteit een staatje gegeven van de ver-
liezen die de duitsche handelsvloot door den oorlog

geleden heeft, hetwelk in het laatste nummer van

,,Weltwirtschaft” overgenomen werd, wij laten het
hier volgen:

Br. R. T.

op zee genomen

…………
74
schepen met.
187.000
in britsche havens gerequireerd
182
458.000
in fransche en russische, dito
94
143.000
in italiaansche,
dito
39
172.000
in portugeesche,
dito
75
227.000
in anierikaansche,
dito
88

,,
630.000
in brasiliaansche,
dito
40

,,
236.000
in grieksche,
dito
9

,,

,,
18.500
in japansche,
dito
12

,,

,,
24.500
in
chineesche,
dito
11

,,

,,
22.000

Totaal 630 schepen met.2.116.000

Volledig is het staatje al niet meer, want sedert zijn
er nog 9 schepen in Siam met ca. 19.000 ton bijge-
komen, terwijl met de chineesche havens waarschijn-

lijk bedoeld zijn degene welke zich in handen van

vreemde mogendheden bevinden. Ook voor China zal dus vermoedelijk binnenkort nog eene vermeerdering

te boeken zijn. Van de duitsohe vloot die voor den

oorlog 5.459.296 Br. R.T. mat is dus wel een aanmer-
kelijk deel verloren gegaan.
Merkwaardig vertoont zich in dit staatje weer eens
hoe veelvuldig statistische gegevens uit verschillende

bronnen niet overeenstemmen. In ons nummer van
13 Juni ontleenden wij aan amerikaansche officieele
bron, dat het aantal in de V.S. buit gemaakte schepen

101 bedraagt, met het bovenstaande een gunstiger
beeld te geven, is niet de bedoeling geweest, want ter-wijl wij aldaar als tonneninhoud 636.039 vonden, ver-
meldt de ,,Memeler Dampfboot’, zooals wij zien,
030.000 tonnen.

Decimaal munt- en gewichtstelsel in
E n
g
e l a n d. –
Onder de oude vragen, die de oorlog
opnieuw naar voren heeft gebracht, behoort ook deze,
of Engeland zal blijven volharden bij zijn verouderd
gewichtstelsel en bij zijn twaalf- en twintigdeelig munt-

stelsel. De oplossing is wat het gewichtstelscl betreft eenvoudig, aangewezen als is de overneming van het
decimale gram-kilogramstelsel. Anders staat het ten
opzichte van het muntstelsel. Ook hier zijn weliswaar
voor aansluiting
bij
een vreemd stelsel, met name bij
het Amerikaansche en Canadeesche dollarstelsel, en-
kele stemmen opgegaan, de groote meerderheid

wenscht evenwel in beginsel bij het bestaande stelsel
te blijven, waarbij zich dan de vraag voordoet of men
het pond sterling als eenheid zal behouden, hetgeen
in de kleine coupures en dus in de massa der kleine
prijzen wellicht eenige verandering zal brengen, dan
wel, met handhaving der in het dagelijksch leven be-
staande prijsverhoudingen, den inhoud van dc gouden standaardmunt zal wijzigen.
Onder de vele plannen, die, inzonderheid in de rubriek
der ingezonden stukken van de egelsche Economist,
geopperd zijn, treedt in den laatsten Iijd op den voor-
grond het voorstel, dat in Juni 1.1. door een tot dit
doel ingestelde commissie uit het Institute of Bankers
in een rapport is nedergelegd. Volgens dit voorstel
blijven de gouden souvereign en de halve souvereign
op hun tegenwoordige goudwaarde gehandhaafd. Aan
zilveratukken worden voorgesteld de florin, overeen-
komend met het tegenwoordige twee shillingstuk, en
voorts de dubbele, de halve en de kwart florin, ter-
vijl als kleinste munt ingevoerd wordt de mil, een
honderdste deel van den florin met als veelvouden
het twee- en het vier-milstuk in brons en het
10 milstuk in nikkel. Het resultaat is dus, dat in
zilver de crown, de halve crown en het drie penny-
stuk komen te vervallen, terwijl de nieuwe mil iets in
waarde beneden het farthing blijft,
1/joso
tegenover

606

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

15 Augustus 1917

thans
1
I90
pond sterling. Door de commissie wordt

voorgesteld een 4 milstuk te slaan en niet een 5 mii-

stuk, wat wellicht in het stelsel beter zou hebben ge-
past, omdat het 4 milstuk het dichtst de tegenwoor-
dige penny nadert, terwijl het er., tevens iets (4 pOt.)
beneden blijft. De commissie vertrouwt dat, waar het

verschil zoo gering is, in de meeste gevallen het vier-

milstuk voor de penny in de plaats zal treden,. zoodat
het geringe verschil ten voordeele zal komen van den

loontrekkende, die voor ieder pond sterling 250 der-

gelijke stukken zal krijgen tegen thans 240 pennies.

De commissie is.van oordeel, dat het aanbeveling ver-dient de noodige wettelijke vooizieningen zonder ver-

wijl te treffen, doch dat de nieuwe regeling eerst na

den oorlog in werking behoort te treden. Het ffiotief,
dat de commissie hiervoor aanvoert, klinkt eenigszins

eienaardig, doch is misschien niet onjuist: de ver-

andering van stelsel toch leidt tot de noodzakelijkheid

in het mechanisme van optelmachines, kasregisters

e.d.
wijziging
te brengen, ,,which cannot carried out
under -present conditions”.

INGEZONDEN STUKKEN.

DE KOSTEN VAN DE DISTRIBUTIE.

1i!
ijne Heeren.,

Met belangstelling las ik het artikel in uw weekblad
van 1 Augustus over ,,Een mogelijke besparing op

de kosten van de distributie” en die belangstelling

was te grooter omdat ik door een reis in Duitschiand,
tot de overtuiging was gekomen, dat er daar aan de

distributie van voedingsmiddelen veel haperde.
Nu geef ik onmiddellijh toe, dat we gelukkig ons

land niet kunnen vergelijken met Duitschiand en hoe-
wel ik hoop, dat een vergelijking met dat land tijdens
den oorlog altijd mank zal gaan, mag toch niet over
het hoofd worden gezien, dat helaas de mogelijkheid
van gelijkstelling niet is uitgesloten.

Dit vooropstellend moeten we thans reeds de distri-
butie in ons land inrichten alsof we in den oorlog
betrokken waren en sta ik dan vierkant tegenover de
meening in bovengenoémd artikel gegeven, dat zij die

meer kunnen betalen ook beter waren moeten kunnen
betrekken. –

Juist in den tijd, dat ik buiten onze grenzen ver-

toefcle, heb ik geleerd, dat de ontevredenheid onder

het volk (ik bedöel niet alleen dat deel, dat zich zelf
gaarne proletariaat noemt en hoort noemen) niet

voortspruit uit de schaarschheid van de levensmid-
delen, maar alléén uit het feit, dat de bezittende
klasse zich meer en beter alles kan aanschaffen dan
de ongefortuneerde. En ik vind het logisch, dat de
inwoner van, een land waarvan de regeering besloten
heeft oorlog te gaan voeren en dus gelijke opgedron-

gen plichten krijgt, ook gelijke rechten verlangt.

Wanneer dan de mannen schouder aan schouder de

grenzen verdedigen en hetzelfde eten krijgen, dan is

het ook plicht om hun, die thuis bl6ven, dezelfde
lasten en lusten op te leggen, dus ook hetzelfde voed-sel te verstrekken.

In zoo’n geval zou op alles wat in het land in voor-

raad was beslag moeten worden gelegd en gedistri-

bueerd; dan zou dus niet de een boter, de ander

margarine krijgen, de een jonge groenten de ander

knollen,, de een dus ook geen Alkmaarder gort de
ander ordinaire gort, de een geen volvette kaas de
ander een minder soort enz.

De millioenen, dit dat zal kosten, moeten naar
draagkracht worden verdeeld evenals de oorlogskosten,
omdat de voeding van de achterblijvenden als een
onderdeel van den oorlog is te beschouwen. –

Zoo handelend zal men op het punt van voeding
– het groote vraagstulç
bij
onze oostelijke buren –
geen ontevredenheid kweeken, een ontevredenheid
waaruit revolutie kan geboren worden. –

Hoogachtend,
J. J. PELT.
flottedam, 8 Augustus 1917.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Granen en peulvruchten. Aan landbou-
wers, van wie granen en peulvruchten in bezit zijn

genomen, zal, voor zoover de eischen van de mensche-
lijke voeding dit toelaten, een gedeelte hunner granen

en peulvruchten voor de voeding van eigen vee wor-
den verstrekt. Voorloopig zal den landbouwer ook de
beschikking worden gelaten over het stroo van de in

bezit genomen granen en peulvruchten.
Inbezitneming van levensbehoeften.
Overigens zal
bij
inbezitneming van levensbehoeften

MAANDCIJFERS.

ONTVANGSTEN VAN SPOOR- EN TRAMWEGMAATSOHAPPIJEN MEI 1917.

(Ontleend aan de ,,ingenieur”.)

Namen der Maatschappijen.
Personenvervoer.

Goeclerenvervoer.
Totale ontvaugsten.

1917. 1916.

Maatsch. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
f
2.210.156,6512

f
2.308.686,04112

f 4.655.376,97
f4.213.928,60
Hou. IJzeren Spoorwegmaatschappij

……..
„2.220.437,68
1
/,
,,1.152.385,39
,,
3.458.529,72
1
12
3.066.552,36
Ned. Centraal Spoorwegmaatschappij

.
Dedenisvaartsche Stoamntramwegmaatschappij
12.794,11
1
12
,,

16.544,09
1
12
,,

30.144,05’1
,,

27.997,81
Tramw.mij. ,,de Meijerj”: lijn Veghel—Eind-
ho’en—Belg. grens en St.Oedenrode—’sBosch,
– –
19.221,13
19.826,29
1/
lijn Eindhoven—Helmond—Asten en


7.007,78′
12
6.393,39 ‘/2
Nederlandsche Tramwegmaatschappij ……..
,

51.538,42

48.715,42’1
,,

101.624,08
,,

83.918,46
1
1
Rotterdamsche Tramwegmaatschappij

181.814,02
154.312,34
Westiandsche Stoomtramwegmaatschappij ..
,,

22.681,68
8.767,42
33.977,55
2L942,16
Gemeentetram te Amsterdam …………….
,,

480.895,68’/

480.895,68’I
,,

450.552,52’1
,,

268.468,60

..


270.382,95
229.347,70’1
Rotterdamsche Electr. Tramwegmaatschappij
,,

236.644,13’1

,,

236664.13
1
I,
219.062,43’12
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij
.

Geldrop—Heeze …………………………….

lijn Samaraag—Vorstenlanden—Willem I.
.


467.000,—
380 .891,-
Oost-Java Stoomtramwegmaatschappij
LJijn Modjokerto—Ngoro

………………..

.

.

16.600,—
11,300,-

llaagsche Tramwegrnaatschappij

………….

lijn Soerabaija—Krian …………………

.

52.000,—
45.200,-
Semarang—Cheribon Stoomtramwegmaatsch…
– –
321.100,—
277.400,-
Samar.—Joana Stoomtramwegmaatschappij ..
– –
276.800,—
237800,-

.75.700,—
71.900,-
Serajoedal Stoomtramegmaatschappij

…….
Kedirie Stoomtrammaatsehappij

…………

69.300,—
59.557,-
![alang Stoomtrammaatschappij …………..

.

.
.

48.600,—
41.112,-
Deli Spoorwegmaatschappij ………………

.


,,

411.000,—
,,

352.610,-

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

607

van den oogst 1917 aan de producenten geen voor-
STATISTIEKËN EN OVERZICHTEN.
raad, voldoende voor eigen behoefte worden gelaten,

.00k niet, indien gemeenten of vereenigingen als pro-
ducenten optreden. Slechts zij, die groenten en aard-
1
N.B.

beteekent:. Cijfers nog niet ontvangen.

appelen voor eigen verbruik verbouwden, kunnen de

GELDKOERSEN.
beschikking daarover behouden.

Voorlichting inzake voedselvoorzie-
I.

BANKDISCONTO’S.

n
i n g. Door den Minister van Landbouw, enz. is in-

gesteld een bureau voor mededeelingen omtrent de
11 Aug. 1917
20 Juls 1914

4’/,sedert
1Juli ‘1
3
1
/2sedert23 Mrt.
1
14
voedselvoorziening, teneinde een meer gestadige voor-

lichting aan het publiek te geven over de door de Re-
N

{Disc.Wissels.
d.

Bel.Binn.Eff.
4’/

1

1
15
,,
4

23

1
14
,,

,
geering te nemen maatregelen.
Bank

Vrsch.inR.C.
5
11

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
B

o o d r a n t s o en. De Regeering heeft ernstig
Bank van Engeland
S

6Apr.’17
3

,,

29 Jan. ’14
de vraag moeten overwegen of reeds thans, in verband
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14

met het
vrijwel
stop zetten van den aanvoer van
BankvanFrankrjk
5

20Aug.’14
3’Is

,,

29 Jan. ’14

broodgraan uit Amerika, tot vermindering van het
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt.
’14

broodrantsoen zou moeten, worden besloten. Voors-
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli
1
14
5

1 Apr. ’14

hands zal hiertoe nog niet worden overgegaan, maar
Nat. Bank v.Denem.
Zweedsche Rijksbk.
5

10

’15
5
1
I

9Nov.’16
5

,,

6 Febr.’14
4
11

,,

6

,,

’14
zooals de toestand zich laat aanzien blijft de noodza-.
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

,,

2Jan.’15
3
1
1,

,,

19

,,

’14
kelijkheid van een dergelijken maatregel dreigen.
Bank van Italië..
5
,

1Juni’16
5

,,

9Mei

1
i4

a n t s o en h a v e r m o u t.

Met ingang van 6
Feder. Res. Bk.N.Y.
3-4 ‘h


het.
intnn

vp

nic,iit.

,,

,


-,
Javasche

ank….
31,

1Aug.’09
311t

1Aug.’09
———–.–‘–
per 1000 inwoners per vier weken.

Distributie

van

rundvleesch,en
II.

OPEN MARKT.


r e u
z
cl.

Het ligt in het voorneaen weldra te be-
Am.çterdan,
Londen
Berlijn
Parijs
N. York
ginnen met de distributie van rundvieesch van 2e
Part.
disconto
1
Prolon.
gotie
kwaliteit vee; tevens zal daarbij gedistribueerd wor-
Data
Part.
disconto
Part.
disconto
1
Part.
di.w.
Calt.
,noney
1
den bladreuzel, opgelegd van de gezouten varkens. Bij

1 K.G. vleesch zal 1 ons reuzel worden verstrekt.
11 Aug. ’17
2

1) 2′!4 ‘)
4″I,
,
‘)
461

331
1

1)

T e 11 in g

s 1 a c h t v ee.

Den burgemeesters is
611

,,

’17
22’12
2-2
‘/j
4
25
12
4
5
/,

opgedragen v66r 24 dezer opgave te doen van het aan-
30J.-4A.’17
22
1
1
8

2’12-3
21
4

64
rz
41

1’12-2’12

tal stuks guste koeien, ossen, stieren, mestkalveren en
23-28 J. ’17
2.21/,
.
3
425413
r

T
4-
1
1e
2-3

varkans van mnni

clnn

û

ln

twl,f.

nf


—.- —


..-… ———————-1-14
Aug.’lb

1-‘Ia
-.. 1
1/_8/4
5
2
18/l,

4618

2’12
veehouders in hun gemeenten op 10 dezer houden.

9-14 Aug.’15 –

211,

4W+

– 118-14
P’e t r o 1 e u m v o o r ii c h t-” en k o o k-

20-24Ju1.’14 3
1
19/,a 2/-/

2’/4’/4 2’/-‘/, 2
1
1
1
1
14-2
1
11
doeleinden. Met ingang van S dezer is het per-


centage petroleum, hetwelk voor licht- en kookdoel-

‘ Noteering van. 10 Aug. 1917.
einden ten behoeve van huishoudelijk gebruik kan
worden afgeleverd, tot nader order terugebracht van
50 tot 40 pOt. der hoeveelheid, in dezelfde periode van
WISSELKOERSEN.
1916 afgeleverd.


1. KOERSEN IN NEDERLAND.
Z a c h t e z e e p. Voor het tijdvak van 14 dezer tot Voor Londen, Berlijn en arjs worden voorlooi ook de

10 September is de maximuminkoopprijs van zeep dagclijksche.noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
voor de gemeenten ingevolge art. 3 der Distributie- lijlcsche koersen op New York, alsmede de laagste en
vet 1916 bepaald op
f
37,20 per 100 K.G.; (de prijs . hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.
was
JEU
J

)U,l.).)

S c
h
o
e n e n.

In

verband

met de maatregelen,
Data
Londen
1

Berlijn
Parijs
New York
welke in overweging zijn ter bevordering van het be-

6 Aug. 1917
11.35
33.70
41.30
schikbaar stellen van schoeiseltegen redelijke prijzen,
is
het noodzakelijk een overzicht te
verkrijgen
van de
..
2.38
8
1

capaciteit onzer schoenindustrie. Daartoe
is
den bur-

7
1917

..

1917

..
11.3411
4

11.33
8
14
33.70
33.77’12
41.25 41.20
2.38
1
18
2.38
gemeesters opgedragen van schoenfabrikanten eene
g

,,

117

..
11.34
1
1
33.82′!,
41.20
2.38
1
18
opgave te vorderen van hun normaal productievermo-
10

,,

1917

..
11.3914
33.62’12
41.40
2.39
gen per week
op 1
dezer, machinaal of handwerk, aan-
11

;,

1917

..

– –

2.39’12
tal arbeiders, enz.

t
n
v o
e r
v
a n
s
t een k
o 1
e
ii
uit D

t

h-
Laagste der week
11.32
8
14
33.45
41.1211
2

2.37
1
12

1
a n d.

In aansluiting aan het artikel, in ons vorig
Hoogste

,,

,,
ll.4l’/a
33.95 41.55
2.39’/

nummer opgenomen, kan vermeld worden, dat blj
.4

1917

..
28 Juli

1917

..
11.35

‘)
11.52
1
1
4
2
)
33.60

‘) 34.02′!,’)
41.351) 42.951)
2.38
1
14
2.4118
keus

een communiqué in de dagbladen vertrouwd
Muutpariteit

..
12.10,
P8
59.26
48.-
2.48’/
wordt, dat inzake de kolenleveriug door Duitschland
thans binnen korten tijd een definitief resultaat za]
‘)
Noteering van 3 Aug.
worden bereikt. Zoolang de onderhandelingen echter
‘)
Noteering van
27
Juli.

niet zijn afgeloopen kan de nijverheid geen toedeelin-
gen van kolen ontvangen.

.
Data
Ztat.s
:
r.

Wcenen
Kopen.
hagen
Stock-
lzoln
Batavia
telegrafisch
K e r k
o 1 i
e.

Gelijk bekend,
is
het verboden eet-
-1

11
Aug. .1917

54.10

21.35

72.70

79.25.

998-100
bare oliën of oliën, die eetbaar gemaakt kunnen wor-
‘den,
te gebruiken anders dan als levensmiddel of
Laagste d.
w.

52.90

21.30

72.10

78.25grondstof daarvoor. Door den Minister van Landbouw
Hoogste
,, ,,

54.40

21.65

72.80

80.30


is
thans eene regeling getroffen, waardoor voorzie-
4 Aug. 1917

52.95

21.50

72.50

80.60

99l-100+
ning van kerkolie voor

de z.g. Godslampen in de R.K.
28
Juli

1917

52.95

21.60

71.10

78.30

99f
1
00+

kerken verzekerd
is.
Muntpariteit

48.-

50.41

66.67

68.87

100

II
o u
ts k
o o 1.

Door den Minister van Landbouw
OVERZICHT.
is verboden de aflevering en het daarmede verband
Ôok
houdende vervoer van alle houtskool, tenzij voorzien
dèze week heerschte
op
de wisselmarkt een onaan-

van een vervoerbewijs, afgegeven door of namens den
gename stemming en was het zeer moeilijk
om
tot zaken
te komen. Londen varieerde de eerste dagen slechts weinig.
‘Directeur
der Rijkskolendistributie.

.
Later kon door eenige vraag de koers tot 11.41
1
12 oploopen.

608

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917

Het slot kwam op 11.40. Parijs bleef willig; van 41.30
verbeterde de koers tot 41.55. De noteering voor Zwitser-
land kwam van 53.10 op 54.30; slot iets flauwer 54.10.
De koers voor New York ging natuurlijk vrijwel met onze
Londen-noteering op en neer. Hoofdzakelijk door dekkingen
van baissiers stegen cle marken aanvankelijk van 33.70 tot
33.95; daarna vond weder een inzinking plaats en op den
laatsten dag werd voor 33.50 afgedaan. De officicele notee-
ring van Holland in Duitschiand werd weder van 291 tot
op 297 (33.67) verhoogd. Weenen terugloopend 21.55-21.35.
De Skaudinavische koersen waren ook nu weder zeer.

onregelmatig. Stockholm, flauwer clan de voorafgaande week,’
79.80-78.25-79.25. Kopenhagen bleef vast72-30 totca.72.75.,
Kristiania kon na enkele schommelingen deze week op
hetzelfde niveau van ca. 73.20 uitgaan. Spanje vrijwel-
onveranderd. Italië flauwer en. 31.75. Roebels nog steeds.
bijna zonder handel; koers ca. 52.

I.I. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zich: Zicht Zicht

Detfa
Londru
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
(in frs.
(in cents
(in ce,,ts
P.

)
per £)

p.Rm.’l)
per

gld.)

11 Augustus 19 17
4.76.45
5.78
nom.
42
Laagste (1. week..
4.76.45
5.76’12

41
7
18
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.78
112

42114
4 Augustus1917
4.76.45
5.76
nom.
42l/
A
l)
28 Juli

1917
4.76.45
5.76’14
nom.
41I8
Miintpariteit.. ..
4.86.67
5.181/
4

95
1
14
40Iio

1)
Noteeringen van 3 Augustus 1917.

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Tijdperk
Plaatsen ee Noteerings-
19Juli
24Juli
25 Juli-4 Aug.
4 Aug.
Landen
ceal,sdc,s
1917
1917
1917
LaagsteHoogstc

Alexandrië..
Piast. P.
£
971/ie
9771,
6

978/s
97/io
97
8
18
B. Aires ….
d.p.gd.pes. 50114

49
7
18
49’1
50’/8
49
1
1
Calcutta
. . . .
sh/tLp.rup. 1141n
114
9
12
114’14
j/45/
1/4’18
Hongkong
. .
id. p.
$
217
1
12

217 217
1
18
217/4
21781
4

Lissabon….
d.p.escu(lo
3181
4

3118
31
1
1
32’12
311 Madrid

.. ..
Peset. p.
£
21.-
20.75 20.58
20.85 20.81
Montevideo..
d. p. peso
54/,8
54.
5311
4

5411
4

5331
4

Montreal….
$
per
£
4

7721
4

4.77813
4.76
‘Is
4.77314

4.7614
Petrograd ..
R. p.
£
10
218
228 218 224 220
1t.d.Jt.uieiro
1)

cl.
p.
n,ilr.
13
1
12
13
12 18/
13
1
41
13
8
118
Lires p.
£
34.36 34.32 34.29 34.55
34.51
Shanghai

. .
sh/d p. tael
3111
3110 ‘/
3/1011
4

311111
4

3111
I/
Rome

…….

Singapore

. .
id. p.
$
214’Iig
214’/,,
214
2141
214
1
11e
Valparaiso ‘)(1. p.pap.p.
1211
8

12
9
/ic
i

12
8
118
1223152

12135
Yokohama . . Ish/d.r. yenI 21118
1
2
/
1
/
,
l
2
/
17
/ioI
2
/
1

3
/ioI
211I,

1)
Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 29 Jnli 1916 worde,i dc dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.


te
New
York.

11
Aug.
1917
……..

42’/,o’)
82
7
I8
4

,,
1917
……..41
8014)
28 Juli
1917
……..39
5
/s
78
1
19
21

,,
1917
……..

39i1/
78’13
14
1917
…….40’/4
79
2
18

12 Aug.
1916
……..3l/i,
66
1
14
,

J4 Aug.
1915
……..

22’/,,
4718
20 Juli
1914
……..

24’/,,
54
1
18

‘) Noteering
van
10 Augustus 1917.
8)
Noteering
van
3 Augustus 1917.

NËDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BAIANS OP 11 AUG 1917

Activa.

Binneni. Wis-f IL-bk.

f
29.343.341,83
sels, Prom.,B.-bk.

746.633,80
enz. in diée.! .Ag.séh.

7.822.77277

f

37.912.748,40
Papier o.k. Buiteul. in
disconto

……………………..
Idem eigen portef..
f

8.186 .898,- Af:Verkochtmaar voor

de bk. nog niet afgel.
Beleeningen

lH.-bk.

8.186.898,-

inc

visch.,

f
38.554.548,89
1
1
.
B.-bk.

,,.

3.636.789,49 32.621.103,28
op

f

74.812.441,66’12

OpEffecten

……
1

70.413.14i,66
1
13
OpGoedèrenen Spec.
,

4.399.300 –
74 .8 12 .44 1,66 ‘/2
oo
r
schotte,i a.h.

Rijk ……………….
5.858.488,64

Munteh Muntmateriaal
Mü,it,.Goud

……1 49.446.425,-
Muntmat. Goud..
.. ,,
607301.487,13 /2

f656.747.912,13
‘/
Munt, Zilver, enz.

7.096.986,4292
Muntmat. Zilver

663.844.898,56
Effecten
Bel.v.h.Res.fonds..
f

5.178.315,-.
id. van
1
/1V.
h. kapit. ,;

3.935.939,62
1
1

12

9.114.254,6211
Geb. en Meub. (Ier Bank
…………….
,,

1.465.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

64.046.044,60

/
865.240.774,49

Passiva.

Kapitaal……………………….f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,

5.234.534,18
2
1,
Bankbiljetten iii omloop ………….. ,, 770.707.045,-
Baiikassignatiën in omloop ………… ,,

2.987.558,57’12
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk …… f


Van anderen ……,, 63.276.248,06 ‘/
63 .276 .248 ,O6
Divèrse rekeningen …………
……

3.035.388,66’1

/ 865.240.774,49

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
495.413.616,88
Op de basis van
8
1
melaaldekking ……
,, 328.019.446,55
Minder hedragaan bankbiljetten in omloop
(lan waartoe de Bank gerechtigd is . . . ,, 2.477.068.080,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Mee,
Mi,,der

Discônto’s

…………
7.553.901,29
Buitenlandsche wissels
44.850.-
Beleeningen
.

288.803,06

Gôud

………………
9.706.575,27
Zilver

………………
36.910,92
Vi
Bankbiljetten…………
.
8.261.765,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
8.743.707,41

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

11
Aug. 1917
4 Aug. 1917

Aan schatkistpromessen
f107.500.000,-
f
121.500.000,-
waarvan rechtstreeks bij


dé Ned. Bank geplaatst
,,
26.000.000,-
34.000.000,-
Ädä
schatkistbiljetten
,,133.868.000,-
,,133.868.000,-
Aan zilverbons

………
,,
22.272.189,-
,,
22.153.299,50

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

K
a

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
k
biljett;,i

Andere
opeischbare
schulden

11

Aug.

1917

….
656.748
7.097
770.707
68.264
4

,,

1917

….
647.041
7.060
778.969
57.932
28

Juli

1917

….
633.304
7.247
767.152
58.470
21

,,

1917

….
621.209
7.322 760.027
55.682
14

1917

….
624.158
7.286
767.296 52.738
7

1917

. .
..
625.672
7.287
771.151
48.507
30

Juni

1917

….
626.729
7.454
764.224 63.675
23

1917

….
603.159
7.569
738.835 68.497
16

1917

….
602.616
7.573
741.257
68.016
9

,,

1917

.. . .
594.428
7.420
749.594 50.828
2

1917

….
596.314
7.497
757.088
51.967
26 Mei

1917

. .
..
596.273
7.393
750.550
68.471
10

,,

1917

. .
..
596.180
7.129
757339
50.484

12

Aug.

1916-
.. ..
588.254
9.074 662.369 124.635
14

Aug.

1915

….
376.190
2.058
509.858 39.202

25

Juli

1914

.. ..
162.114 8.228
310.437
6.198

Data

Disconto’s

Belec-
Besch,k-
baar
Dek-
kings.
Hiervan
T t al
0
a
Schatkist-
zingen
te! elaal- porcen-
romessen
salio
tage
rechtstreeks

11Aug.1917
37.913
26.000 74.812
495.414
79
4

,,

1917
45.467 34.000 75.101
485.707
78
28 Juli 1917
44.781 33.000 75.195
474.413
78
21

1917
49.692
38.000
77.060
464.375
77
14

,,

1917
51.755 40.000 76.823 488.424
77
7

1917
52.211
40.000 75.883
468.033
77
30 Juni 1917
52.644 40.000
79.146
447.376
79
23

,,

1917
52.879 40.000
79.469
448.344
76
16

,,

1917
53.142 40.000
83.238 447.376
75
9

,,

1917
53.245 40.000
85.298
440.806
75
2

,,

1917
57.813 44.000 91.120
441.043
75
26 Mei 1917
69.561
55.000
85.307
438.932
74
19

,,

1917
88.712
54.000
86.567
439.016
74

12 Aug.

1916
66.467
49.500
66.421
430.024
70
14 Aug. 1915
81.412 30.500 93.143 267.983
69

25 Juli 1014
67.947
14,300
61.686
43.521
1
)
54

‘) Op de basis van metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver Wje

Andere
cpeischb.
schulden

19 Mei

1917 …….
72.297
22.244
156.573
34.428
72.825 22.463
157.741
34.906
12

1917 …….
74.370
23.410
157.217
34.303 72.938
23.309
156.251
35.438
5

1917 …….
28 April 1917 …….

53.020 31.892
144.314
35.424
20

Mei

1916 …….
29.421
30.210
111.063 10.850
22

Mei

1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.172 12.634

Data
Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N.-Ind.
betaalbaar

Belec-
vingen
Div? rse
rçk
vingen
t)

Beechik.
baar
metaal-
saldo
Dek-
kings-
erce-u.
taqe

19 Mei 1917
6.508 38.852
50.149
8.553
56.783
49
12

1917
6.534
36.225
49.605
9.504 57.211

5.

,,

1917
6.021
36.256
48.924
9.310 57.991
51
23Apr.1917
6.694 38.818 47.840
6.302 58.423
50

20 Mei 1916
6.512 40.425
44.286
6.363
50.394
47
22 Mei 1915
5.849 5.977
55.038
4.797
34.525
46

25 Juli 1914
7.259 6.395
47.034
2.228
4.842
2
)
44

t)
Sluitpost der activa.

) Op de basis van
2
1 metaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatic
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
Div. reke-
vingen
1)

2 Juni 1917

..
775
1.233 954
003
516
26 Mei

1917

..
776
1.157
996
902 477
19

,,

1917

. .
759
1.182
1

1.027
900 456
12

,,

1917

..
768
1.219 1.020 920 473

3 Juni 1916

..
731
1.034
817
944 862
5 Juni 1915

..
1.086
1.172
1.393 848
882

25 Juli

1914

..
645
1.100
560
735
396

t
)
Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal vordteen overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

L BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 1 AUGUSTUS 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 63.205.650

Governir,. Debt £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ….

49.845.650

£ 68.205.650

£ 68.295.850

RANKING DEPARTMENT.

Capital……
£
14.553.000

Governnient
Rest ………,

3.309.004

securities .. £ 50.439.661
Public deposits,, 44.811.739

Otliersecurities,,110.654.852
Other deposits ,, 128.744.106

Notes ……..,, 27.819.240
Seven-day and

Gold and silver other bilis. .

16.167

coin ……..2.610.353

£ 191.524.106

£ 191.524.106

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten week

staat hierboven niet worden opgenomen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers (Ior door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. niet
het bedrag der gouddekking en dor tot dekking aangewezen
Government seeurities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Dala

Metaal 1Circulatié
Bedrog
1
Goudd.
1
Gov. .Sec.

8 Aug. 1917 53.394

40.366

***

***
1

,,

1017

52.456

40.476

168.542 28.500

141.591
25 Juli 1917

53.129

39.736

166.105 28.500

139.443
18

,, 1917

53.193

39.517

166.265 28.500

138.780

9 Aug. 1916 56.551

36.147

128.687 28.500 ‘ 94.702
11 Aug. 1915 65.738

32.463

48.784 28.500

9.586

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
____________

Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Dcpos
Other
De/cs.
Re-
serve

Dek-
kings.
Percen-
tage
t)

8 Aug.’17
56.559 107.948 47.465 130.424
31.478
17,60
1

,,

’17
50.440
110.655
44.812 128.744 30.430
17,53
25 Juli ’17
48.128
111.366
46.615
126.840
31.842
18,36
18

,,

’17 45.488
112.665
47.755
124.711
32.125
18,62

9 Aug.’16
42.188
80.642 54.625 88.990 38.854
27
11 Aug.’15
45.915
148.136
142.604
85.076
51.725 2214

22 Ju]j ’14
11.005
33.633
13.735 42.185 29.297
52
5
/&

‘) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

610

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 7 AUG. 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand ……………………Mk. 2.482.818.000
davon Goidbestand ………………., 2.402.461.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ……

545.926.000
Noten anderer Banken …………….

4.302.000
Wechsel ………… . ……………..

.,, 11.032.281.000
Lombardforderungen ………………

* 9.598.000
Effekten …………………………

129.090.000
SonstigeAktiva ………………….,, 1.240.121.000

Gruudkapital ………………………

,,

180.000.000
Reservefonds ………………………

90.137.000
Notenumlauf …………………….. .

8.905.653.000
Sonstige tiiglich flilligeVerbindliclikeiten..
,,
5.739.791.000
Sonstige Passiva …………………….529.055.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenekassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
_______________

Kassen-
.çcheire
Circu-
latie

Dek.
kings.
perccn-
fago ‘)

7 Aug. 1917
2.482.818 2.402.461
545.926 8.905.653
34
31 Juli

1917
2.458.001 2.402.191
525.244 8.852.737
34
23

,,

1917
2.457.391 2.401.481
506.609 8.629.559
34
14

,,

1917
2.524.370 2.457.717
445.263
8.640.662
34

7 Aug. 1916
2.495.627
2.467.953 371.331
6.981.314
41
7 Aug. 1915
2.448.292
2.402.690 166.689
5.457.490
48

23 Juli

1914
1.691.669
1.356.857
65.479 1.890.895
-93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine

Darlehonskosse,jsçl,eiuo

Data
Wissels
Rek. Crt. Totaal
In kas
uitge.
de Roichs.
go-ven
bonk

7 Aug. 1917
11.032.281
5.739.791

31 Juli

1917
11.127.020
5.847.971 5.351.000 508.400
23

,,

1917
10.589.654 5.482.451
5.154.200
488.000
14

1917
10.433.624
5.334.987
5.074.600
445.260

7 Aug. 1916 6.523.366

2.439.371

1.861.1001 333.900

7 Aug. 1915 4.762.936

1.645.592

951.000 130.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

– OVERZIGUT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden franes.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Zilve:
*
Te goed
in het
Buitenland

Buit.gew.
s’oorsch.
af d. Staat

9Aug.’17
5.305.202
2.037.108
260.731
679.528 10.900.000
2

,,

’17
5.302.600 2.037.108
261.323 785.040 10.800.000
26 Juli ’17
5.299.639 2.036.074
261.218 725.430
10.700.000
19

,,

’17
5.296.118
2.035.809 261.485
.826.140
10.700.000

10Aug.’16
4.780.346
338.461 617.870
8.400.000
12 Aug.’15 4.322.274

367.848 856.659
6.300.000

23 Juli’14
4.104.390
639.620


lVi.çsels
Uitge-
steida
Wissels
Belee-
fling

!3ankbil-
jetten
Rek. Crt.
P(irf i-
culieren.

Rek.
Crt.
Staat
1

.
622.201
1.176.391 1.113.527
20.434.624 2.580.014
39.950

655.007 1.181.163
1.114.055
20.312.498 2.619.336
60.531
556.175
1.183.078 1.129.439
20.201.7-42
2.588.238 44.664
563.484
1.185.359 1.131.356
20.204.704
2.586.811
127.167
0
428.209
1.430.702
1.186.781
16.329.923 2.129.355
137.504
269.727 2.094.931
594.694 12.825.803
2.365.486
89.891
1.541.080

-769.400
5.911.910
942.570
400.560

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” ko’int eerst sedert 14 November-
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn ,iiet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data
ii.
st
.
Goud
Tegoed
uh bus.
tenland

Zit.

oer

Schat- 1
kist bil-
jetten

Dis-
conto’s
en belee-
ningen

1
Circu-
latie
Rek.
Cou-
1

roof

5 Aug.’17
1.293
2.308
124
11.394
2.087
13.916
2.484
1

,,

’17 1.292
2.308
125
11.163
1.462 13.646
2.644
21

Juli ’17
1.479
2.119
126
10.835 1.472 13.328
2.492
14

,,

’17
1.481
2.119
126
10.392
1.534
13.055
2.41Ô

5 ‘Aug.’16
1.546
1.868
82
3.899
975
6.813
1.445
5 Aug.’15
1.582
90 52
2.035
1.143
3.889
1.391

21

Juli ’14
1.801
144
74
.

.

.

.
757
1.634
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die baar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gdnra1e de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

– OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metual
heleen. heleen.
1

Biun.
Rek.
Data
mcl.
van
vbn
1
wissels
Circu.
Crt.
buiteni.
buitesil.
prom. d.
1

en
latie.
saldi,
saldi
varder.
1’roz’inc,
beleen.

9 Aug’: 1917
425.719
89.863 480.000 92.750
981.203
97.363
26 Juli

1917
423.130
89.847
480.000 85.324 961.017
106.920
21

,,

1917
419.049 89.810 480.000 80.855 960.060
99.561
12

1917
406.910 89.763 480.000 83.342
954.306
95.722

10 Aug.

1918
308.846
70.734
480.000 53.699 755.478
150.437
12 Aug.

19151
97.757 22.338 360.000 47.663 395.110
132.639

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA,

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollais.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s

c
fi4.
ase
Dekkings-
Percen. tagc’i)

6

Juli’17
903.988 38.314
331.517 1.260.973


29 Juni’17
891.873
39.840
399.512
1.333.826


22

’17
821.253
35.680
435.287
1.302.016


15

,,

’17
590.948
24.518
367.349
1.129.864
43.024
55,9

7Juli’16
385.853
36.882
92.131
579.567
11.713
68
9 Juli’15
268.243 22.494
38.677
295.808
13.375
88

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tueschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data Reserve
Defrosito’s
Circi:latie Beleeningen
en
disconto’s
s

t
Rr
ese ve

11 Aug.’17
584.520
3.804.650
30.300
3.795.990
126.080
4

,,

’17
618.890 3.793.410
30.260
3.752.750
158.890
28Juli ’17
577.170
3.768.000
30.090
3.771.680
132.040
21

,,

’17
516.280 3.708.260
29.860
3.807.260
85.150

12 Aug.’16
648.570
3.351.780
31.230
3.232.940
108.300
14Aug.’15
619.400
2.708.430
37.460
2.602.940
175.580

25 Juli’14
467.880
1.958.320 41.730
2.057.570
26.170
1
)

1)
Op basis van 2
‘io
van alle Oeposito’s.

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

WE

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 13 Augustus 1917

1)e politieke gebeurtenissen van de achter ons liggende
week hebben
0
1
)
de fondsenbeurzen een zeer weifelendeu
invloed gehad. Men gevoelt, dat men voor gebeurtenissen
staat., waarvan de omvang en de buitengewone belangrijk-
heid niet overzien kunnen worden. De reis van de Ministers Henderson en Thomas naar Petrograd heeft, naar het schijnt vooral bij den eerste, totaal veranderde inzichten aangaande
het oorlogsdoel en den strijd doen ontstaan, waardoor het
dan ook te verklaren is, dat Minister Henderson, na eerst
in den Engelschen Ministerraad deelname aan de Confe-
rentie te Stockholm als niet wenschelijk te hebben ontraden,
op het Arbeiders-congres zijn redevoering zöo gehouden
heeft, dat ten slotte tot de reis naar Zweden’s hoofdstad
werd besloten. Een conflict tusschen hem en de overige
Ministers was nu onvermijdelijk met, als gevolg, zijn
demissie, het aftreden van een der meest vooraanstaande
arbeiders-ministers uit de Engelsche Regeering. Welke con-
sequenties deze gebeurtenis met zich zal brengen is thans
nog niet bij benadering te zeggen; wel is het directe uit-vloeisel geweest, dat men met meer spanning dan tot nu
toe het geval is geweest, den 9den September, den datum
voor de conferentie te Stockholm vastgesteld, tegemoet ziet.
Inmiddels blijft de last van den oorlog nog op de volke-
ren drukken. Weliswaar is het index-cijfer voor de maand
Juli iets terug gegaaii en bedraagt het gemiddelde thans
253,6 tegen 256,6 voor de maand Juni, doch dit is slechts
toe te schrijven aan een heftigen teruggang in granen, meel,
en eenige andere voedings-stoffen, hetgeen eerder als een
natuurlijke reactie op de geweldige prijsverhoogingen van
den. laatsten tijd kan worden beschouwd, dan als de aan-
vang eener nieuwe aera in de prjsbeweging der eerste
levensbehoeften. De oorlog toch heeft ons,in voldoende mate
geleerd, dat, er mogen dan al eens inzinkingen, zelfs inzinkin-
gen van beteekenis in het prijsniveau optreden, de algemeene
tendens opwaarts gaat. Indien wij het peil der prijzen voor
het tijdvak 1901-1905 op 100 aannemen, dan vinden wij
voor eind Juli 1914 116,6, 1915 149,1, 1916 191,1 en 1917
253,6, zoodat de kosten van levensonderhoud in de drie
jaren van den oorlog met 137 pCt. zijn gestegen. En dit
betreft dan nog de cijfers voor den groothandel; hoever de
stijging voor den detailhandel voortgang heeft gehad, valt
niet bij benadering te zeggen.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke gang van zaken
niet kan nalaten op de fondsenmarkt een drukkenden in-
vloed uit te oefenen, temeer, waar de Staten bovendien nog rekening moeten houden met de eischen die de voortzetting
van den oorlog hen stelt. In Duitschland gaat men thans
over tot de voorbereidingen voor de zevende oorlogsleening.
De juiste datum van uitgifte is nog niet vastgesteld, doch
men verwacht algemeen, dat zij in de laatste dagen van
September zal plaats hebben en dat de koers slechts weinig
zal afwijken van dien der vorige emissies. De oude uitgiften
der Duitsche oorlogsleeningen houden zich ter beurze van e r 1 ij n goed op peil, doch men kan niet zeggen, dat zij
de voorkeur verdienen voor de belegging van langzamerhand
ter beschikking komende kapitalen. Deze laatste zijn iuddr-
daad soms van zeer grooten omvang; evenals in andere landen, maar dan in nog sterkere mate, hebben velerlei
industrielen een gedwongen liquidatie van hun voorraden
gehouden en zoodoende zeer groote bedragen disponibel ge-
kregen. Deze kunnen natuurlijk thans niet worden aange-
wend tot aankoop van nieuwe grondstoffen en vinden hun
weg naar de fondsenmarkt, waar zij echter allereerst worden
aangewend tot belegging in zeer speculatieve waarden.
Natuurlijk zit in deze richting een element van groot ge-
vaar; indien, hetgeen toch niet tot de onmogelijkheden be-
hoort, vredes-onderhandelingen zeer spoedig intreden en
deze een vlot verloop hebben, zouden de betrokkenen hun
kapitalen terug moeten vorderen juist op een moment,
dat de marktrichting voor speculatieve oorlogswaarden om-
laag zou wijzen; groote verliezen zouden in dat geval dan
ook niet te vermijden zijn. De handel in het vrije verkeer is
echter nog niet al’ te groot geworden, hoewel misschien
ecuige verbetering zal kunnen intreden, nu vanuit Berlijn en Frankfort weder officieel koersmededeelingen gedaan
mogen worden, zij het slechts aan bankiers en niet aan
particulieren. Aandeelen in de z.g. ,,Hhitten”-ondernemingen
waren eenigszins gedrukt; niettegenstaande de goede jaar-
cijfers schijnt het, dat de speculatie hare verwachtingen toch
nog hooger had gesteld en dat de uitkomsten en de dividen-
den daarom tegenvallen. Realisaties zijn hiervan het ge-
volg geweest. Voor een aantal andere fondsen houdt de
kooplust echter in onverzwakte mate aan. Een zeer spre-
kend voorbeeld hiervan is de wilde beweging in Mexicaan-

sche waarden geweest, naar aanleiding van het ook door ons
de vorige week gereleveerde gerucht omtrent de hervatting
der rente-betaling. Hoewel de moeilijkheden, zooals ook wij
lieten uitkomen, buitengewoon groot zijn, zag men dit te
Berlijn vrijwel over het hoofd en konden de betrokken fond-
sen zeer groote koersverheffingen bereiken met, aan het
slot een inzinking. Deze handel wordt in de hand gewerkt
door de geidmarkt, die op het oogenblik te Berlijn ruim
mag worden genoemd. Aandeelen Daimler-Motoren waren
voorbijgaand gezocht, wijl men verwachtte, dat de toestem-
ming tot de aangevraagde kapitaals-uitbreiding stellig zal
worden verkregen. Daarentegen vielen aandeelen in petro-
leum-ondernemingen gevoelig in koers, als reactie op de
onlangs op groote schaal ondernomen aankoopen.

Te L o n d e n schijnt men ter beurze aan te nemen, dat
binnenkort een nieuwe oorlogsleening zal worden doorge-
voerd. Hiervoor pleit wel de vaste houding van de obliga-
ties der 414 pCt. leening, die ingeval van een nieuwe emis-
sie, recht van voorkeur genieten. Ook de jongste 4 pCt.
leening is weliswaar in koers gestegen, doch dit kan men
in verband brengen met de waarschijnlijkheid van een ver-
hooging der inkomsten-belasting, waarvan deze leening is
vrijgesteld. De laatste overweging speelt ook een groote rol
bij den aankoop van andere fondsen, b.v. bij aandeelen
Shell Transport & Tracling Company, wijl deze onderneming
de inkomsten-belasting op de door haar uitgekeerde divi-
denden voor haar eigen rekening neemt. Op de Staatsfond-
senmarkt vielen obl. Japan op door huii zeer vaste houding,
als gevolg van de voortgezette amortisatie-aankoopen der
Japansche Regeering. Voorts wai-en 3
Y
pCt. obl. Zweden
sterk gevraagd, hetgeen in direct veiband staat met de
hausse in de Scandinavische valuta te Londen. Aandeelen
Canadian Northern en Grand Trunk stegen bij kleine om-
zetten aanmerkelijk; daarentegen waren scheepvaart-aan-
deden in reactie op de mededeeling van de Court Line, dat
voor het halfjaar geëindigd 30 Juni j.l. slechts 3 pCt. (tegen
8 pCt. v. i.) aan dividend kon worden uitgekeerd. In het
verslag der directie wordt medegedeeld, dat, sedert de Re-
geering de contrôle over de scheepvaart heeft overgenomen,
de vrachten zoo laag en de onkosten van verzekering, enz.
zoo hoog waren geworden, dat enkele schepen zelfs met ver-
lies hadden gevaren. Braziliaansche fondsen ongeanimeerd
in verband met de daling van den wisselkoers; de Brazi-
liaansche milreis is in de afgeloopen week van 14 tot
12/
15
d. gedaald, met een verbetering aan het slot tot
13132. Vermoedelijk zal deze koers zich echter weder her-
stellen, wanneer tegen het einde van Augustus de koff ie-
oogst tot verzending zal komen.

De markt te N e w Y o r k heeft in de afgeloopen week een
zeer verdeeld verloop gehad. Behalve de moeilijkheden,
waarmede de industrie rekening heeft te houden, als even-
tueele vaststelling van maximum-prijzen door de Regeering,
strubbelingen onder de arbeiders-bevolking, enz. is hierbij
thans nog het element van vermindering der orders geko-
men. De Steeltrust, wel de toonaangeefster op het gebied
van ijzer- en staal-productie, heeft aan onuitgevoerde orders
per einde Juli slechts een totaal van 10.844.000 ton ge-
boekt. Hoe respectabel dit cijfer ook moge schijnen, in ver-
gelijking met de orders per einde Juni (die 12.383.000 ton
beliepen) geven zij een vermindering in éen maand van
niet minder dan 1.539.000 ton te aanschouwen. In een andere en zeer gewichtige tak van industrie, de koper-
nijverheid, zijn echter de moeilijkheden met de arbeiders
thans van het grootste gewicht. In de koper-ondernemingen
n.l. werken de arbeiders naar den maatstaf van de z.g.
,,sliding-scale”, d.w.z. hun bonen worden Verhoogd of ver-
laagd naarmate de opbrengst van het door hen verwerkte
product stijgt of daalt. Nu is het begrijpelijk, dat deze loo-
nen tot een exorbitante hoogte gestegen zijn, toen de prijs
van koper in de open markt een niveau van 34 ft 35 dollar-
cents per pond bereikte. Inmiddels is echter, deels uit
natuurlijke reactie, deels door de gestie der Amerikaansche Regeering, een zeer gevoelige daling ingetreden en nu doet
zich het groote nadeel van de ,,sliding-scale” voor de onder-
nemingen gevoelen. In tijden van niet zeer groote fluctua-
ties in de prijzen van het eind-product, kan een dergelijke
wijze van belooning zijn nut hebben tot aansporing van de
productiviteit van het bedrijf, terwijl een eventueele terug-slag niet zoo groote proporties aanneemt. Thans echter, nu
dit laatste wel het geval is en deze terugslag bovendien
komt in een periode, dat ook voor Amerika de duurte ver-
moedelijk haar intrede zal gaan doen, is het begrijpelijk,
dat conflicten met de arbeiders niet vermeden kunnen wor-
den. De gevolgen zijn reeds duidelijk merkbaar. De produc-
tie van de Anaconda Copper Comp., die in Maart j.l. meer
dan 31 millioen pond bedroeg, is voor de maand Juni tot
20 millioen pond gedaald. De Greene-Cananea in Mexico,

612

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917

met een productie van 30.000 ton koper per jaar, ligt al
eenige weken stil, terwijl in Arizona alle mijnen in het
Clifton-Morenci-district geheel gesloten zijn. De mijn-eige-
naars hebben thans een verzoek tot ingrijpen tot de Regee-
ring gericht, doch het zal uiterst moeilijk, zoo niet onmo-
gelijk zijn, tieuduizcnd-tallen van arbeiders tot hervatting
van het werk te dwingen. De oplossing zal derhalve gevon-
den moeten worden in minneljkeschikkingen, waarbij het
echter vrij zeker
iS,
(lat de mijn-ondernemingen de bonen
niet tot het overeenkomende peil van den verlaagden op-
brengstprijs omlaag zullen kunnen schroeven.
Hetis dan ook zeer begrijpelijk, dat niet.tegenstaapde
enkele dagen van voorbijgaande geanimeerde houding, de
stemming als geheel niet zeer opgewekt is geweest. Een
uitzondering vormden de aandeelen der spoorweg-onder-
nemingen. Enkele dagen geleden is aangekondigd, dat de
ontvangsten van 164 spoorwegen over de maand Juni een
netto-ontvangst-vermeerdering van $ 9.118.000 aantoonden,
terwijl de gunstiger vooruitzichten van den oogst mede
een betei

e tendens voor spoorwegwaarden deed ontstaan.
Weliswaar zal de winter-tarwe vermoedelijk minder op-
brengen dan het vorig jaar (417.000 bushels tegen 482.000)
doch hiertegenover staat, dat de voorjaarstarwe een waar-schijnlijke opbrengst van 236.000 bushels aantoont (tegen
slechts 158.000 bushels v. j.), terwijl voor de mais op een
record-oogst van 3.191.000 bushels (v. j. 2.583.000 bushels)
woidt gerekend. Men verwacht door een en ander een ver-
deré toename in de ontvangsten der spoorweg-ondernemin-
gen, terwijl zij door de jongste, hoewel nog slechts partieele,
beslissingen’ der Interstate Comerce Commission in eenigs-
zins betere conditie met betrekking tot hun onkosten-per-
centage zijn gçlpaatst.
Rijzing
7 Aug. 10 Aug. 13 Aug
°

5

0/
Ned. W. Schuld …. lO])/s 1OI”/jo 101)/

+ 118
4
I
/

/
o

,,

,,

,,

1916
100151,0
100
71

1002/
4

2
116

4

01

,,

,,

,,

1916 9481g

94
11
116
94
8
18

3112
0
/o

,,

,,

,,

. . . .

83V2

83
1
12

3

0/

,,,,,,

. . . .

73

72
‘/,6
73I8

-t- 118
212
01
Cert. N. W. S…….61
s
/la

61 /i

61
11
116 + 1
12
5

% Oost-Indië 1915 . . .. 10018 100

100


318

4
01
iongarijes Goud .. 4211
4

4211
4

4

0/
Oost. Kr.r. jan./Juli 37
1
/1

37’12

36114
– 81
4

5

0/
Rusland 1906
1
/8….
69

OSuIoo
68

– 1

4’/i °/o Iwangor. Domhr.
1
15 67
1
12

68
8
18

66’12
– 1

4
0/
RuslandCons. 1880
llè
53
1
1

52
1
14

– li
g

4

0/
Rusl.bijHope&Co.
1
18
5411

52
1
12

52
1
/,o – 271,8

4

“/o Servië 1895
‘Is ……
48


4’12
01
China Goud 1898 .. 6614


4

0/
Japan 1890 ……..68’/4

68810

+ 210 4 °/o Argent.Buitenl.100 66’/s

66″/,o –

+ 2/so

5

Olo
Brazilië 1895 ……68


0/
Brazilië191320-100 65

64
1
18

– i/o

T e o n z en t was de markt meestentijds in een boome
stemming, met uitzondering van enkele afdeelingen. Tot de
laatste behoort voornamelijk de
scheepvanrtmo.rlct.
Aange-
vangen met een hausse-beweging in de aandeelen der Indi-sche lijnen (Rotterdamsche Lloyd, Kon. Paketvaart, Stoom-
vaart-Mij. ,,Nederland”, Ned. Scheepvaart-Unie) plantte deze
tendens zich weldra voort over de gansche afdeeling, zoodat
een koersverheffing overal kon, inzetten. Gesteund door
dc overweging, dat de intrinsieke waarde der meeste aan-
deden niet door den heurskoers wordt overtroffen en in
het vertrouwen, dat de Nederlandsche Regeering maatrege-
leii zal weten te vinden, om een meer onbelemmerd ver

keer door de Vrije vaarzOne te doen plaats hebben (mede
in verband met het langzamerhand geheel afbakenen van
die zône) gaat men gemakkelijker over tot nieuwe aankoo-
pen en tot het dekken van’ contramine-posities. Voor de Indische lijnen laat- men gelden, dat deze hun bedrijf in
minder gevaarlijke zeeën uitoefenen. De. diverse soorten
verlaten heden de markt dan ook in vaste stemming.

In de
tabaks-afdeeliio.g
ging slechts sporadisch iets om.
Toch viel in de laatste dagen een betere tendens op te mer: ken, speciaal voOr aandeelen Krapoh-tabak. Naar verluidt,
zou deze’ Maatschappij, die sinds 1912 geen dividend uit-
keerde (toen hedroeg het 8 pCt.) door goede verkoopen van
haar oogst thans weder in staat gesteld zijn tot hervatting
cener dividend-betaling over te gaan.

De
rmoblier-afdeclisog is
na de bekend gemaakte dividend-
declaraties in zeer apathische stemming gebleven. Viel het
dividend van de Amsterdam-Rubber-Maatschappij al niet
niecle, nog veel minder was dit het geval met de Bandar-
Rubber Mij., die haar uitkeering van 7 pCt. over het vorig
jaar tot 5 pOt. over 1916 verlaagde. Er is een duidelijk
streven bij de directies der rubber-ondernemingen merk-

baar, om hun kasposities zoo krachtig niiogeljk te houden,
teneinde gewapend te zijn tegen eventualiteiten van aller-
lei aard. Op het oogenblik’ loopt de verscheping van het
product rechtstreeks van Indië naar Amerika nog vrij vlot
van stapel; mocht deze’ echter ook stagnatie gaan onder-
vinden, dan zouden wellicht groote uitgaven noodig zijn
voor opslag en assurantie. Het feit, dat de aan onze markt gehouden posities voor liet grootste gedeelte met ,,eigen” geld zijn gefinancierd, houdt echter verkoopen op eenigs-
zins beteekenende schaal tegen.

1etroleum-aandcelc?v
zijn in vaste, doch goeddeels onbe-
wogen stemrning. Alleen voor fondsen van het tweede plan,
als Perlak en Gaboes, bestond op sommige dagen eenige
belangstelling, clie minder gebaseerd was op vetenswaardig-heden, de maatschappijen of het bedrijf betreffende, dan wei
op berichten, die, onbevestigd als zij meestentijda bleven,
meer aan beurs-manipulaties deden denken.

Inheern..sche industrieele wnarden
als Van Gelder’s Pa-
pierfabrieken, enz., moesten .verdere’ dalingen ondergaan,
als gevolg van den meer en meer om zich heen grijpenden
kolennood. In verband hiermede voeden thans verschillende fabrieken in ons lauci geheel of gedeeltelijk stop gezet (,,De
Sphinx” te Maastricht, de Vereenigde Blikfabrieken, enz.)
en bestaat het gevaar, dat ook onze ‘scheepswerven van hun
thans vrij vooraanstaande plaats verdrongen zullen worden.
Gedurende de zes maauden toch, ‘verboopen van October 1916
tot April 1917, staat ons land met een nieuwbouw van 103
schepen en meteen gezanienlijken bruto inhoud van 10,610
ton op de derde plaats (direct na Engeland en Amerika) in
de rij der scheepbouwende naties.
Indische suikerwaarden
en aanci eelen van ondernemingen,
nauw bij deze cultuur betrokken, waren in de afgeloopen
week vrij vast, gestemd, naar aanleiding van berichten, dat
de suiker-crisis zeer lot zou verloopen. Vooral aandeelen
Haiidelsvereeniging ,,A.msterdam” werden uit de markt
genomen.

Op de
rnijnnuorlct
waren aandeelen Ketahoen in reactie;
vermoedelijk zal de Maatschappij in liquidatie treden.
*

7Aug. 10 Aug.13 Aug.
Ringof

Ned. md. Handelsbank ….
208 214
‘213
+
5

Nederl. Handel Mij……..
180’/
182
182
+
1 ‘/m
Amst. Superfosfaatfabriek.
.
16214
160
1
14
16214

1
12
Insulinde Oliefabriek… ….
188’/4
193 196
+
7214

Ant. Jui’gens’ Ver. Fabrieken
278
274
1
12


3
8
12

Philips’ Gboeilanlpenfabriek
290
304’12
304
+
14

E. S. Stokvis
&
Zonen….
418
410

—8
CultuurMij.d.Vorstenlanden
214 212


—2
Handelsver. Amsterdam ….
412
4178/
4

420
+
8
Javasche Cultuur Mij…..
335 340
340214
+
Kon. Petroleum Mij…….
541 540
1
12

540

1
Amsterdam Rubber Mij.

.
229
230’14
230
+
1
Holland Amerika Lijn
. . . .
338 345 ‘I

+
7
‘/
Kon. Hollandsche Lloyd

. .
173
177112

+
4118

Kou. Ned. Stoomboot Mij.
. .
225214
228
1
12
22918
+
4
1
18
Dcli Maatschappij

……..
485
481 480
1
1

4’12

De
Amerikaansche af deeliny
volgde vrij nauwkeurig de
aanwijzingen van Wallstreet. Van spoorwegwaarden waren
voornamelijk aandeelen Sbuthern Rail gezocht, die heden
een slotnoteering van 26’/ pCt. bereikten. De handel in
de overige waarden was vrij boom, terwijl hetzelfde beeld
als in Wallstreet zich aan onze beurs, zij het in sterk ver-
kleinde mate, afspiegelde. Ook hier wodren industrieele
waarden als Steels, Anaconda’s, Car & Foundry, meestal
in matte houding, terwijl daartegenover spoorwegwaarden
hun vaste stemming konden voortzetten.

7Aug. 10 Aug. 13 Aug.

American Car & Foundry

77 11
4

7751
5
76114 –
‘Is
Anaconda Copper ………167

166

164114 – 28/4 t
Un. States Steel Corp…..115’°/,o 113
1
12 112°110 – 311
4

Atchison Topek’L ………. 100 °/,o 100
3
/,o 99


1116
Southern Pacific Cert. …. 92°/mo 921,, 92
11
/10
+
oh

Union Pacific ……. , …..138

136
1
12 137 ‘/s -.
1
12

Int. Merc. Marine afgest. .. 30%

31
8
18

31’/,o + /,o

prefs 89
1
18

91
5/

91
1
116
+ 1
,
116

* ex. t ex. 1 °/o Roode Kruis-dividend.

De gelcimarkt blijft zeer ruim; prolongatie noteert mee-
rendeels 2 pCt. Vermoedelijk zullen wij binnenkort nadere
bijzonderheden van de Nederlandsch-Indische leening ver-
nemen
1),
waarmede dan wellicht een zekere inkrimping van de geld-faciliteiten zal samengaan.

1)
tijdens het afdrukken inderdaad verschenen.

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

613

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
14 Augustus 1917.

T a ,-
w ç.
Sedert ons laatste overicht is het oogstbericht
van Washington over den stand der gewassen per 1 Augus-
tus bekend geworden. Hierbij treft al dadelijk een groote
teruggang van den stand der zomertarwe, n.l. van 83;6 tot
68,7. Het veer schijnt in de Noord-Westelijke Staten te
droog te
zijn
en hetzelfde geldt ook voor Canada, waar de vooruitzichten van een goede opbrengst aanmerkelijk ver-
mincierd zijn. Dit is dan ook onlangs de hoofdorzaak ge
weest van de stijgende prijzen van tarwe in Noord-Amerika.
Sedertdien is deze stijging vrijwel tot staan gekomen en
zelfs is cenige daling ingetreden, waarschijnlijk ten ge-
volge van verbeterde vooruitzichten, voordi ook daar het
beschot van de vintertarwe over het algemeen schijnt mee
te vallen. Terwijl het officieele bericht den oogst van win-
tertarwe schat op 417 millioeii bushels, gaan particuliere
raminged tot
450
millioen. Het totaal van den oogst van
winter en zomertarwe is ongeveer gelijk aan het totaal van
liet vorige jaar, waarbij nog in aanmerking moet worden
getomen, dat bij deze vergelijking inbegrepen is de aanmer-
kelijke teruggang, die het vorige jaar tusschen 1 Augustus
en 1 September nog plaats vond. Waar het overschot van
de vorige oogsten vrijwel geheel verdwenen is, zooals blijkt
uit den in den laatsten tijd steeds afnemenden zichtbaren
voorraad, welke op edn zeer klein cijfer is teruggevallen, blijft
er aanmerkelijk minder voor uitvoer beschikbaar dan het vo-
rige seizoen en is het dan ook zeer noodzakelijk, dat Europa
zich beperkingen oplegt. Deze hebben evenwel in den laatsten
tijd reeds zooveel uitgewerkt, dat zich in Engeland b.v. een gioote voorraad van tarwe gevormd heeft. Men zal evenwel
toch moeten doorgaan op flinke schaal te blijven importee-
ren en daarbij zal men wel in de eerste plaats het oog ge-
vestigct houden op Australië, dat op het einde van 1917 nog
een overschot zal hebben van tusschen de 5 en 6 millioen
tons, welke hoeveelheid alleen reeds voldoende zou zijn om
in cle verminderde behoefte van -Groot-Brittannië te voor-
zien. –
N de zware regens is in Europa een betere periode voor
het oogsten ingetreden, ofschoon kier en daar de neerslag
nog wel wat overvloedig was. De berichten luiden over het
algemeen gunstiger dan men aanvankelijk verwacht had,
vooral wat het beschot van de tarwe betreft. In Frankrijk
verwacht men een opbrengst van ongeveer 53 millioen tons.
in Noord-Amerika schijnt men er toe over te willen gaan
een minimumprijs van $ 2 voor tarwe vast te stellen. Deze
maatregel heeft natuurlijk dezelfde strekking van overeen-
koinstige maatregelen in Europa, n.l. om den uitzaai van

Noteeringen.

Citicogo

1

Buenos A’,res )

Data
Taru’e
Sept.
Mais
Dec.
Haver
Sept.
Tarwe
Sept.
Mais
Sept.
Lijnsoad
Sept.

11Aug.’17
215
114/,
58
1
1,
18,35
11,75
23,60
7

,,

’17
2258/4

116/8
5818
12,75
0)

12,75
8)

21,70 8)
14 Aug.’16
137112

83′!,
2)

43
9,55
5,15
13,90
13 Aug.’15
107’18
745
s

39014
12,45
4,95
11,15
13Aug.’14
9218
79
1
1
42
.

)
20 Juli’14
82

1)
561, ‘)
36
1
1

‘)
9,40
2)

5,38
2)

13,70
2)

‘) per Dec.
2) Ier Sept.
0)
per Aug.
4)
Niet genoteerd.

*) De-noteeringen van Buenos Ayres zijn van 4 en 11Aug.

ta.rwe aan te moedigen. Er wordt hierdoor tevens vastge-
steld, dat goedkoope prijzen van het dagelijksch brood in den
eersten tijd nog niet verwacht moeten worden. Een prijs
van $ 1 gold vroeger in de Vereenigde Staten als een zeer
hooge prijs. Ontegenzeggelijk kan deze maatregel grooten
invloed hebben in een kind als de V,ereenigde Staten, waar
nog zeer veel terrein voor tarwe geschikt te maken is. Het zal evenwel alleen een werkelijk belangrijk voordeel zijn,
indien deze vermeerdering niet ten koste komt van de
andere graansoorten. In de eerste plaats is het beter, dat
het land bebouwd wordt voor die graansoort waarvoor het
het beste geschikt is, terwijl het in de tweede plaats niet
als gunstig kan aangemerkt worden, dat de hoeveelheid voe
dergraan zooveel verminderd zou worden, daar toch ook
het veevoeder indirect wederom tot menschelijk voedsel dient
door de producten, die men van het vee verkrijgt. Bovendien
zijn deze graansoorten ook gemakkelijk te gebruiken voor
het mengen .’ah het meel voor het bereiden van brood. Met
name heeft dit plaats met gerst en mais en wanneer men
dus ook de broodvoorziening van de wereki beziet, moet men
zich niet beperken tot het beschouwen van de tarwe-oogsten.
Ofschoon in Noord-Amerika ook de stand van gerst en mais
achteruit is gegaan in de maand Juli, belooft de opbrengst
nog
,
zeer groot te worden tengevolge van de. groote opper-
vlakte met die graansoorten bebouwd. Met een geschatten
maïsoogst van ruim
3
milliard bushels, di. meer dan 75
millioen tons, behoeven de Vereenigde Staten voorloopig nog
niet voor hongersnood te vreezen.
Voor de neutrale landen is er nog steeds geen regeling
gemaakt en çlientengevolge staan de verschepingen naar die
lauden geheel stil. Het behoeft geen betoog, dat de nood in
verschillende van die. landen nijpt, ook al kan men het op
het oogenblik nog wel uitzingen, vooral waar de eigen oogst
juist binnen gehaald wordt.
Ma ï s, ge r s t en Ii a v e r. Zooals hierboven vermeld,
geeft het Washingtonbericht van 1 Augustus ook een terug

gang voor al deze graansoorten aan. ])eze is het minstbij
haver en een zeer groote oogst van dit artikel wordt dan
ook verwacht. Van haver heeft men tot nu toe niet het groote
gebrek gekend als van de andere graansoorten. Van mais was gedurende geruimen tijd de voorraad zoo gering, dat
er aan de Atlantische havens bijna geen mais werd aange-
boden. Dit zal wat mais betreft nog wel eenigen tijd aan-
houden, daar zooals men weet de nieuwe mais niet voor het
èind van het jaar aan de markt komt. Intusschen zullen
grootere aanvoeren van gerst en haver eenigen invloed uit-
oefenen al zullen zij de schaarschte van het hoofdvoerartikel
vel niet kunnen vergoeden. In Zuid-Amerika blijven de be-
richten gunstig wat betreft den uitzaai van den nieuwen
oogst, maar de kwaliteit van den ouden oogst van mais is

Loco-prijzen te Rotterdani/Amsterdain.

Soorte,,.

13 Aug.
1
6 Aug. 1

14 Aug.
1917

1

1917

1

1926

588,-‘)
588,

‘)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom.

nom.
nom.
Tarwe

……………….

500,-‘)
500,-‘) 265,-‘)
Gerst (46 ib. feeding)..
nom.
nom.
370,-‘)
Haver (38 lb. whiteclipped)
25,-‘)
25,-‘)
17,25
1
)

Mais

(La Plata)

………

Lijukoeken (Noord-Ame
240,-‘)
240,-‘)
168,-‘)
rika van La Plata-zaad)

Lijnzaad (La Plata) …….
oom. oom.
522,-‘)

‘) Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam

.4 ,nsterdam

Totaal

Artikelen.

5-11 Aug.

Sedert
1
Overeènk.

5-11 Aug.
1

Sedert

1
Overeenk.
1917

1
Jan. 1917

tijdvak 1916

1917

1
1
Jan. 1917
1
tijdvak 1916

1917

1916

Tarwe ……………..
7.345
250.576 452.942

38.227
15.893
288.803
468.835
8.465
16.6418.465
16.641
Rogge ……………..-

.
..
2.314
8.690
..


500
2.314 9.190
Mais

…………….
1.051
107.678 199.255

67.438
94.118
175.116 293.373

30.600 56.079

11.886 4.549
42.486 60.628

Boekweit

……………

10.025
23.110

27.269 4.218
37.294
27.328
Gerst

……………..-
.

.. 729

8.322
54.701

7.560
34.020 15.882
88.721
Haver

……………..-
Lijuzaad ……………-
Lijnkoek ……………
34.078 94.109

27.785 5.435
61.863
99.544
Tarwemeel ………….
.-
19.988 12.184

3.051

23.039
12.184

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.

8.133
1

257.416 537.398
56.495

11
257.416
537.398
Tarwe ……………..
Mais

……………..

12.335
– –


12.335
58.495

1
614

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917
II

zeer onvoldoende, wat de verscheping naar Europa uiterst
bezwaarlijk maakt:
Misschien is de nood voor voerartikelen in de neutrale
landen op het oogenblik nog grooter dan voor broodgraan en met zorg ziet men dan ook den winter tegemoet.
L ij n za a
cl.
Dit artikel wordt steeds onbelangrijker.
De uitvoer van Indië en Argentinië naar Auropa van 1
Januari tot 15 Juni van dit jaar bedroeg slechts ca; 98.000 tons tegen 438.000 tons in 1916, 514.000 tons in 1915 eii
836.000 tons in 1914, dus een Vrij onbelangrijke hoeveelheid.
Toch is men in staat in Engeland het artikel op den maxi-
muinprijs te houden en de vdorraden van lijnolie schijnen
nog wel zoo voldoende te zijn, dat de prijs vooral in den
laatsten tijd niet onrustbarend stijgt. Het oogstbericht in
de Vereenigde Staten is zeer teleurstellend en de raming
is dientengevolge van 17 millioen op 13 millioen bushels
verminderd. Aangezien de voorraden van lijnolie in Amerika
niet bijzonder groot zijn, zal men vaste markten voor lijn-
zaad tegemoet kunnen zien en zal hoogstwaarschijnlijk
Noord-Amerika trachten zich ook in het buitenland van lijn.
zaad te voorzien.

Buitenlandsche granen in Nederland.

Nog steeds is de toestand onveranderd. De ,,Noordam” en
de ,,Zijldijk” zijn binnengekomen, doch het is ons op het
oogenblik nog niet bekend hoeveel er van de tarwe van de
,,Noordam” is weggespoeld. De andere schepen liggen nog
steeds in Amerika op vergunning tot uitvaren te wachten.
Het broodrantsoen is nog onveranderd, doch niet zonder
reden wordt het publiek verzocht niet meer brood te eten
dan het absoluut noodig heeft. De distributie van voergranen heeft over zeer geringe hoeveelheden plaats.

PETROLEUM.

Bakoe. De ruwe-olie markt blijft vast. Het poed gaat
tegen de officieel vastgestelde prijs van 60 kopeken.

New York. Vanaf 26 Juli waren de petroleumprijzen:
Geraffineerd in kisten……13,25 c. per gallon
Standard White in vaten

10,35 c.
Credit Balances…………3,10 c.
Pennsylvanian Crude ……$ 3,10 per vat.
Philadelphia. Standard White vanaf 26 Juli 10,35 c.
per gallon.

METALEN. .

Loco-Noteeringen te Londen:

Data


IJzer
GIcv.
Koper
Standard
Tin
Lood
1

Zink
No.3

10
Aug. 1917.
.
nom.
125.-!-
244.51-
30.101-

3

,,

1917..
nom.
125.-!-
246.-!-
30.101-

11Aug. 1916.
nom.
112.-!-
171.-/-
29.51-
49.-!-
13Aug. 1915..
6519

149.101- 20.151-
68.-/
20 Juli

1914..
.5114
61.-!-
145.15′-
19.-!-
21.101-

TIN.

In Nederlandsch-Indië zijn in Juli 1917 verkocht 18.450
pikols Gouvernements-Bankatin. De opbrengst daarvan
bedroeg ongeveer
f
2.961.000. – (St.ct.)

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-K.toen.

(Middling Uplands.)

(Ontleend aan den ,,Petroleuiu Review”
van 20, 27 Juli en 3 Augustus.)
L o n den. Geraffineerde petroleum. Gedurende de afe-‘
kopen drie weken zijn de benzineprijzen, welke
op
20 Juli
te Londen met 1 d. per gallon gestegen waren, onveranderd
gebleven. Deze prijzen zijn:
Water White ……1 s. 4
1
12 d.
Standard White …. 1 s. 3
1
12
d.
2e destillaat ……..1 s. 3 d.

Smeerolie. Smeeroliën zijn zeer vast ten gevolge van
vertraagde versöhepingen. De prijzen waren:

13 Juli

20 Juli
Amer.pale

vanC25

tot33

£25

toUi32
Amer. red

£28 10 s.,, £32 10 s. £2810 s. ,, £32 lOs.
Amer. filt. cyl.

£30

£36

£30

£36
Amer.darkcyl.

£25

£29

£25

£29

27 Juli

3 Augustus
van25

tot33

£25

tot33
£28

£33

£28

,, £33
£31

£36

£31

,, £36
£2510s. ,, £29 . £2510 s. ,, £29

Benzine. De prijzen waren als volgt:

13 Juli

20 Juli

27 Juli 3 Aug.
No. 1 ……….. 2s. 1081
4
cl.

3s. 1 d.

3 s. 3 d.

3 s. 3d.
No. 2 ……….2 s. 914 d.

3s.

3 s. 2 d.

3 s. 2 d.
No. 3 ……….2S. 8
1
/4
d.

2s. 11 d.

3
S.
1 d.

3e. 1 d.

Alle merken zijn 1 d. per gallon duurder in Schotland en
Ierland.

Terpentijn. De noteeringen varen: –

13 Juli

20 Juli

27 Juli

3 Aug.
Loco ………. 55s. •

55 s. 6 d.

56 s.

55 s. 9 d.
Augustus …… 56 s. 3 d.

56 s.

56 s.


September/Dec.. 57 s. 6
cl.

57 s. 3 d.

57 s. 6 d.

57 s. 3 d.
Januari/April

59 s.

58 s. 9 d.

58 s. 9
cl.

58
5.
6 d.

Over het algemeen is de terpentijnmarkt weinig opgewekt.

Paraffine. Eenige der onderstaande merken zijn op het
oogenblik niet te verkrijgen en de voorraden zijn zeer klein.

13 Juli

20 Juli 27 Juli 3 Aug.
Smeltpunt

140
0
7 -7d. 7 -7/
i
d. 7d. 7d.

130-132
0
6/-6
cl.

6+-6
d.

7 d. 7 d.
125-127
0
6 -6/d. 6 -6d. 6+d. 6+d.
118-120
0
5-5d.
5
*
-5
d. 6 d. 6 d

Stookolie en vethoudende oliën worden niet officieel ge-
noteerd.

L i v e r Pool. De Petroleum-producten vinden vasten ver-
koop. Amerikaansch wordt 1 s. 4 d. tot 1 s. 5 d. per gallon
genoteerd. Er is geen Russische olie op de markt. Benzine staat nu op 3 s. 1 d. per gallon voor den kleinhandel.

1
1OAog. ‘171 3Aug.’17

JuU ’17
10
Aug.’16 10Aug.’15

Newyork…. 26,90e 26,50e 25,20e 14,25c

9,25e
Liverpool …. 20,15d 19,35d 19,15d

8,62d

5,38d

Ontvangsten in, .en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallet, balen.)

1
Aug. ’17
Overeonkomstige periode,,
tot
1

3Aug’17
191617

1915-’16

Ontvangsten Gulf-Havens..
4
18
12
11

Atlant. Havens
12
9
6
Uitvoer naar Gr. Brittannië
27
.

7
4
‘t Vasteland.
18 10
15
Japan ete…

1

Voorraden in duizendtallen
1

6Juli’17
1

6Ju/i ’16
6
Ju/i’15

738 725
812 506 415
487
Arnerik. havens ………..

157
244
Binnenland……………
New York

……………61
205
196
169
New Orleans ………….
Liverpool

……………
353 639
1693

WOL.

De Heeren Dalgety & Co. berichten dat de wolexport van
Australezië voor de jaarperiode sluitende per 30 Juni 1917
de volgende geweest is:

Balen

Balen 1.263.000 van Australië zijnde een vermind. van 322.400
411.000 ,, N.-Zeeland ,,

,,

,,

,,

99.650

totaal 1.674.000 zijnde een totale vermindering van 422.050 vergeleken met de voorafgaande periode.
De statistiek van de laatste tien jaar geeft voor den uit-
voer van Australezië (Australië en Nieuw-Zeeland) de vol-
gende cijfers:

1907/08 …. 2.057.831 balen

191243

2.247.285 balen
1908109..

2.288.104

;,

1913/14 …. 2.527.463
1909110 …..2.434.643

1914115 ….2.137.702
1910111 . – – 2.468.750

,,

1915116..

2.129.915
1911/12 …. 2.537.867

,,

1916117..,

1.674.000

,,

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-Bureau).

De Unit-Limite voor den verkoop der Pharmaceutische
Basten, voor de veiling van 29 Augfstus 1917, is vastge-
steld op:
19,40 Cts. per
1
12 K.G.

15 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.

615

SUIKER.

Onze Bi etsu i kermarkt blijft nog steeds zonder
zaken: Nu de voor Augustus-levering verkochte partijefi
aangediend zijn, zullen voorloopig geen noteeringen worden
opgemaakt. –
De vooruitziâhten voor den a.s. oogst in ons land zijn
zeer gunstig en ook in de overige bietproduceereude landen’ van Europa is de weersgesteldheid voordeelig geweest voor de ontwikkeling der beetwortels. Willett &. Gray publiceer-
den rêeds eene raming van de mogelijke productie van biet-
suiker; wij laten die hier volgen echter onder de uitdruk-
kelijke vermeldin’g, dat deze cijfers’ zeer voorbarig zijn,
aangezien van cene betrouwbare raming nog geeii sprake
kan ‘zijn. Willett & Gray zeggen als basis voor hunne
raming genomen te hebben de hun tot dusver bekend gewor-
den gegevens van den uitzaai, doch is het ons ouverklaar-
baar, ‘waarom het cijfer van Duitschland clan slechts 213
van den opbrengst van verleden jaar bedraagt.

Mogelijke opbrengst

Opbrengst

1917118

1916117

Duitschiand ……….1.000.000 tons

1.500.000 tons
Oost.-Hongarije ……’

750.000 ,,

945.000
Frankrijk …………

185.000

,,

181.385
Belgie …………..110.000

,,

133.000
Nederland ……….225.000 ,,

270.000
Rusland

………… 1.000.000 ,,

1.178.264
Zweden ……………150.000

,,

150.000
Noorwegen ……….Geen gegevens


Denemarken……….115.000 tons

112.800
Italië…………….75.000

,,

150.000
Spanje …………..110.000

,,

110.000
Zwitserland ……….4.000

,,

4.000
Roemenië …………Geen gegevens

15.000
Servië …………..,,
Bulgarijë …………

15.000
Engeland …………

Totaal Europa….

3.724.000 tons

4.764.449 tons

Op Ja v a was meerdere belangstelling van de zijde van
koopers merkbaar. Voor No. 16 en hooger werd
f
9% en
f
9%
bCtaald, doch schijnt de. Vereeniging van suikerproducenten,
hangende de onderhandelingen met Chineesche koopers, nog niet tot verkoopeu overgegaan te zijn. Intusschen zijn enkele
der Chineesche speculanten failliet verklaard. De maal-
cijfers van 88 fabrieken toonen per 1 Augustus in doorsneê
eene verhooging in rendement van 9 pCt. vergeleken met
verleden jaar.
A
in
e r i k a vertoonde ook de laatste week eene zeer
vaste markt met verder oploopende prijzen. Voor Spot
Centrifugals wordt cle enorme prijs van 7,65 c. geboden.
J)eze rjziig mag ten deele daaraan toegeschreven worden, dat de Javaoogst wegens gebrek aan afscbeepgelegenheid om zoo te zeggen opgesloten ligt. Het is vel aan te nemen
dat onder deze omstandigheden de Engelsche suiker-com-missie spoedig vat schepen zal aanwijzen om een gedeelte
van de veel goedkooper verkrjgbare Javasuikers te ver

voeren. De wekelijksche ontvangsten in Amerika bedroegen 47.000 tons, cle vei-smeltingen 68.000 tons en de voorraden
222.000 tons tegen 287.000 en 363.000 tons in de beide voor-
gaande jaren.

De C u b a-statistiek is als volgt:

1916117

1915116

1914115

Ontv. der week tot28 Juli

22.042

14.688 ‘ 15.000 tons
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.834.777 2.910.796 2.414.715
Werkende fabrieken….

?

8

– 10
Export d. week tot28 Juli

78.000

41.455

56.928
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.242.869 2.349.803 1.868.468
Exp. U.K. tot30 Juni

486.723

409.413 199.300
Frankrijk ,, 30

,,

31.134

102.511

5.895
Totale voorraad op3O Juli 516.000 ‘ 519.569 496.740
V.S. exp. ger. 1jan.-11 Juli 210.645

386.296 – 97.897

De ontvangsten tot einde juli zijn dus nog slechts 76.000 tons
beneden aie van A’.
P0.,
zoodat ook de clit-jarige oogst
nagenoeg 3 millioen tons zal bedragen.
De uitzaai van bieten in_de Vereenigde Staten is 20 pCt.
grooter, hoofdzakelijk, doordat 15 nieuwe fabrieken in werking
gebracht worden.
De volgende oogst wordt geraamd op 895.000 tons tegen
734.500 tons in 1916117.
Ook EI a
w
a ii wordt iets hooger geraamd n.l. 640.840
tons tegen 593.000 tons verleden jaar.
Van M a u r i t i u s luiden de berichten gunstig. De oogst

‘wordt, vaiiner het eiland van cyclonen gespaard blijft, ge-
raamd op 300.000 tons tegen 208.000 en 215.000 tons in de
beide voorgaande jaren, terwijl Au s t r al i ë een oogst ver-
wacht van 265.000 tons tegen 175.000 tons verleden jaar,
zoodat ook dit land suiker voor export disponibel zal
ihebben.

NOTEERINGEN.

Londen
A,nste, dan:

‘-“—– New York
Dalo

per

Totes W/,ite
G
met.

96%
Augustus

Cubes Jaz’os

[”
Centrifug.

No. 1

fob.

,

10Au.1917.. ..
f
– . 5319

1716

– –

7,65f –
3 ,, 1917…. ,, 26
1
1

5319

7,02
10 Aug.1916….

32 *

4711″

2113

2916

5,77
’10Aug.1915…. ,, 22
1
1

311-

2013


121 juli 1914…. ,, ll”/o,

181-

3,26

f bieden. * nominaal.

RUBBER.

De markt is in de afgeloopen week onveranderd gebleven.

De noteeringen zijn:

PrimalleveaCrpeloco/Aug. 216
1
1 einde vorige week 21581
4

Sept…..2/6’/

,,

,,

,,

2181/
4

Oct./Dec.. . 217 ‘/i.

,,

,,

,,

21611
4

Jan./Juni.. 218

,,

,,

,,

217
1
12

Hard cure line Para …. 312
1
11

313
1
12

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt is onveranderd stil en werden er van het aande
markt gebrachte alleen verkocht enkele partijen zonder
annuleering clausule.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
Voorraad
1

..
ri
t
s

Voorraad
,.
Prs

9 Aug. 1917
209.000
5300
1.644.000
4900
13/,,
4

,,

1917
215.000
5450
1.477.000
5000
1328/81

28 Juli

1917
195.000
5525
1.324.000
5100
1314
12 Aug 1916
298.000
6325
1.709.000
6700
12
11
/18

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data

Afgeloopen
1
Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1

1 Juli

week

l.
1 Juli

9 Aug. 1917….

39.0008)
243.000

237.000
1
) 1.178.000
12 Aug. 1916….

65.000

246.000

301.000 11.797.000

1)
4-9 Augustus 1917.

COPRA.

Ook deze week werd er bij gebrek aan offerten niets gedaan.
Ceylon cif. Londen £ 46.-.- en cii. Marseille £ 100.-.-.

NOTEERINGEN.

Java f.m.8.

11 Augustus 1917.. nom.


4

,,

1917.. non.
I
N.O.T.-condities.
11 Augustus 1916.. f38
11 Augustus 1915.. ,,28’14
20-25 Juli

1914.. ,,28
8
1*

HUIDEN.

(Bericht van de firma Grisar & Co.)

De huidenniarkt was ook deze week zeer stil en werden
slechts 400 gezouten Minas huiden afgedaan. Aan de New
Yofk markt heerscht groote rust, waarvan onder meer als
oorzaak wordt opgegeven de daar voorkomende vreeselijke
hitte. Ook voor inlandsche huiden is de markt rustig en
werden in de laatste week weinig huiden verhandeld. Vellen
en pinken, voor uitvoer bestemd, zeer stil in afwachting of de vaart naar Amerika wederom hersteld wordt.

616

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Augustus 1917

VERKEERS WEZEN.

KOLEN.

SCHEEPVAART.

Card/if

– Oostb. Engeland
-Data

1
L
1

]3 Augustus 1917, Over de afgeloopen week valt geen ver-

Bor.

Gcnua

1

1
Rotter- 1. Cron-
audering van de vrachtenmarkt te vermelden.

.

dca,,.v

-. 1
R/Vi

dam

stadS

GRAAN.

Petro_
gtod
on

051
aas

Odessa
Rotter
dam
Data
Ver. Staten
Stip: Lorcuzo

Rot/er-
Bi/stel
Rot/er.

Enge.

dans
Ke,,rssl
data
land

6111 Aug.

1917


30 J.14 Aug. 19

17
– –
– –

7112 Aug.

1916


f15,—
1115
f 110,-
16018
9114 Aug.

1915


91-
8/9
7216 6717
Juli

1914
11 d.
7/3
1111
,
14
1111
,
14
121-
121-

HOUT.

Data

6111 Aug.

1917….

30 JuIi/4 Aug. 1917 . . ..

7112 Aug.

1916…

.

47 5/-

9114 Aug.

1915..

f110,-
2 35/-

Juli

1914….

f12,—

24/6

751-

77/6

ERTS.

Bilbao
Cartj,a.
Gele/en-
Data
Middlcs_
Middk-s
ro
bro’ bro’
bro

6111 Aug.

1.917….

30 Juli14 Aug. 1917
.. . .
– –


7112 Aug.

1916….
19/-
191-
21!-
9114Aug.

1915..
. .
1017
12/6
141-

Juli

1914..
. .
413
514
1
12
519
8/6

Graan Pet, ograd per quarter van 499 .lbs. ewaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per t/starter van 480 lbs. zwaar.
Bout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 1mb. vt.,
mijnstuttefl per vadesn van 216 kub. vt.
Overige notecrin gen per ton van 1015 K.G.

6111 Aug.1917 –


30J./4Aug.1917 –

– – –
7112 Aug. 1916

341-

6218

7416

381-
f
6,50


9114 Aug.1915 fr22,75

211-

2313

2219 ,, 6,—


Juli 1914 ,, 7,—

71-

713

1416

3!2

51-

DIVERSEN.

!Josnbay
Birma
C6iW
a a
D t
f”
West
.stock
West
Europa Europa
West
Europa
(d. n’.)
(rijst)
Entopa
(salpeter)

6111 Aug.

1917….


– –
30 Juli14 Aug. 1917..
..
– –
– –

7112 Aug.

1916.
. . .
100/-
150/-

1401-
9114 Aug.

1915.. ..
5113
751-

801-
Juli

1914.. ..
1416
1613
251-
2213

RIJN VAART.

Week van
5
tot 12 Augustus.

V r achten. An de Ruhrorter Beurs werd naar Holland
en België weinig bevracht. Er werd o.a. afgesloten als volgt:
7001800 tons zout naar Rotterdam/Vlaardiugen tegen
f
1,2011,30 per ton;


5001600 tous zout naar Brussel tegen Mk. 6,75 per ton;
groote ladingen kies en zout naar Antwerpen tegen Mk. 5,-
per ton.
Om in de buurt van Linz/Andernach steenen te gaan laden werden o.a. bevracht:
900 tons naar Rotterdam tegen
f
2,65 per last,
Vreeswijk

,,

,,3,10 ,,

,,
De vracht van de Ruhr naar Mannheim bedroeg Mk. 2,50
per ton met de gewone verhoogingen voor Bovenrijn- en
Maiustations. –
Sleep 1
00
II
en. Het sleeploon Rotterdam-Ruhrhavens
bedroeg 45 cents tarief. Voor een vollen sleep van de Ruhr
naar DordtlRotterdam werd einde der week circa Mk. 2200,-
-sleeploon betaald. Sleeploon Ruh?-Manuheim ± Mk. 2,60
per ton.
De waterstand was gunstig. Cauber Pegel gemiddeld
ongeveer M. 2,60.

Cronstodt
Golf von Mex/co

Holland
Oo
Engel
sa
thn.d
Holland
Engeland
(gezaagd)
(mijis.
(Ptch
pnre)
(Pitch.
pins)
StutfCi,)

ADVERTENTIËN .

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel
1-
– BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE


. –

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20NEWSKY PROSPECT
p
Te1egamadres: NEDRUSBANK
t
ETROGRAD.

De Bank noeffit gelden deposito en in rekenillg-courallt en verricht alle soorten wissel- en bankzaken.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL & Co. te Amsterdam

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.

-4

I N CA.,S S
.
uBANK

AMSTEPDAM – ALMELO – DORDRECHT – ZAANDAM – ARNHEM

Volgestort Kapitaal
f 10.000.000,—

Reserve
f 1.664.000,-

KANTOOR TE ROTTERDAM, LEUVEHAVEN-W.Z. .103

Auteur