Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 83

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 1 1917

/ AUGUSTUS 1917
N

Ec

onomis
~
ch~St
<
atistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN
2E JAARGANG

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1917

No. 83
1

JNHOUD
BIz.
OVERZEESCHE HYPOTHEEKBANKEN………………….
565
Een mogelijke besparing op de kosten der Distributie ..
..
566
DeBuitenlandsche Valuta……………………….567
De Handelsbalans van Polen …………………….568
AANTEEKENINCEN:

J
ava-suikeroogst 1916 ……………………….570
Stand van den landbouw in Frankrijk …………..570
REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED …………
570
MAANDCIJFERS:
Emissies in Juli 1917 ……………………….570
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………
571-580
Geldkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

iNSTITUUT VOOR ECONOMISCHÉ
GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMIBCH

BTATISTI$CRE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 12e, telefoon. no. 3000.
Tele gramadres: Economisch Instituut.

Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland,
f
10,—, buitenland en koloniën
f
1J,-
per jaar. Losse nummers £5 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgever8-

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

31 JULI 1917.

Een meer afdoend bewijs voor
de stilte in zaken,

dan de toestand van de geidmarkt, is moeilijk aan te

wijzen. Er kwam geen enkele verandering in de notee-

ringen en op verschillende dagen waren die vrijwel

nominaal. Partieulier disconto werd verhandeld tot

2 pOt., de prolongatienoteering was regelmatig 3 pOt.

De wisselmarkt was weder flauw. Vooral Parijs
leed onder sterk aanbod, waardoor de koers regel-

matig beduidend onder pariteit
met Londen was.

Marken waren aanvankelijk weder meer gevraagd,

zoodat de koers tamelijk opliep, in de tweede helft der

week had echter het aanbod weder de overhand.

Een uitzondering maakte opnieuw de koers op

Stockholm. De stijging hield ook deze week weder

aan en was zelfs nog beduidend sterker dan de vorige

week. De koers liep op van 76,35 tot 78,50, terwijl

heden 78,75 genoteerd en na beurs tot 79,40 geboden

werd.
c
*

In de weekstaat van de Nederlandsche Bank zijn,

zooals te verwachten was, geen belangrijke wijzigin-

gen. Alleen de goudvoorraad werd weder beduidend

grooter door aanvoer van circa 12 millioen gulden

goud van Engeland, waarschijnlijk ter aflossing van

Treasury Bilis.

OVERZEESCHE HYPOTHEEKBANKEN.

,,Beleggin.g in andere landen verdient, wanneer

daarvan de Nederlandsche industrie en handel voor-

deelen plukken, ongetwijfeld aanmoediging. Maar
hierop is
bij
uitzetting op hypotheek geen kans. De
pandbrieven van overzeesche hypotheekbanken zijn
de beleggingen van een land zonder veel energie. En
daarom zal men niet rouwig behoeven te zijn, wan-

neer onze overzeesche hypoliheekbanken geleidelijk

haar bedrijf moeten gaan inkrimpen.” Aldus in het
nummer van 5 April 1916 van ons tijdschrift.

In het Meinummer van het Weltwirtschaftljches
Archiv wordt in een artikel over ,,Uberseehypothe-
kenbanken” gewezen op het feit, dat dergelijke ban-

ken in Duitschland vrijwel onbekend zijn, en ,,dass
daher von der deutschen Volkswirtschaft ein Gebiet
internationaler Betii.tigung bis jetzt noch gar nicht

angebaut worden ist, das in den westlichen Lindern
Eiiropas, also in Frankreich, Belgien, Holland,
Schweiz nicht unerhebliche Bedeutung für den

Kapitalbesitz und die wirtschaftlichen internatio-
nalen Beziehungen der betreffenden Lnder gewonnen
hat.”

Eenerzijds dus besliste afkeuring, anderzijds eene
me’er welwillende houding. Hoe nu dit te verklaren?

Wellicht in het feit, .dat de schrijver in dit tijdschrift
voornamelijk het oog had op Nederlandsohe toestan-
den terwijl de
Duitsche schrijver meer naar andere
landen zijne blikken gewend heeft. In ons land toch
zijn tallooze overzeesche hypotheekbanken opgericht. Pandbrieven waren in ons land
een geliefd beleggings-
object en al is eene overzeesehe hypotheek een geheel

ander iets, dan eene binnenlandsche, toch gaf de
naam van pandbrief aan de schuldbekentenissen der
overzeesche hypotheekbartken éen bewijs van solidi-
..teit gepaard met een gewenscht hooger rendement.
Toen enkele banken succes bleken te hebben vond het
gegeven voorbee]d ruime navolging. Waar verschei-dene dezer instellingen geen eigen Organisatie over-
zee oprichten, maar gebruik maakten van de tus-
schenkomst van bestaande en buitenlandsche kanto-
ren, daar ging deze oprichting al zeer gemakkelijk.

De taak der overzeesche hypotheekbanken, vooral
in België en Engeland was echter eene andere, dan
zuivere kapitaalsexport. Daar toch vormden zij mees-
tentijds een min of meer zelfstandig onderdeel van
finauciëele concerns en werd hui daarin een beperkte
taak toegewezen, .vaardoor zij een zeer gewenscht hulp-
middel konden worden tet bevordering van eigen
industrie en handel. In- en export konden toch door
hun hulp de moeilijkheden ontkomen van het vast-
leggen van eigen kapitalen, terwijl de bestaande bui-
tenlandsche organisaties der overzeesche hypotheek-
banken een gelegenheid tot waardevol inzicht bood in

566

ECÔNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 Augustus 1917

de oeconomische ontwikkeling der overzeesche ge-

westen.
Houdt men dit verschil in het oog, dan valt hot

verschil in oordeel zeer goed teverklaren. Aan de
hoogero buitenlandsche eischon konden de meeste
opgerichte banken niet voldoen, waar het groote getal

van dergelijke oprichtingen aanleiding gaf tot ver-

snippering en verspilling van krachten. Hun hoof d-
taak was dat van exportkantoor van kapitalen. Door

onttrekking van deze kapitalen werd in het eigen

land het crediet duurder gemaakt zonder het aan-
bieden van equivaleerende voordeelen. Eene belegging

van gelden in de schuldbrieven van dergelijke onder-

nemingen zoude wel degelijk ,,energieloos” genöemd
kunnen worden, ware het niet, dat de allengs toe-

nemende oeconomische durf hier te lande de over-

zeesche hypotheekbanken gelegenheid gaf hun pas-
sief bestaan te herien. Nieuw opgerichte onderne-

mingen, nieuwe bankinstellingen vonden daar aan-

wezig een kern van mannen, door hun werkkring voor
de hypotheekhauken, volkomen op de hoogte van land
en toestand, terwijl wederkeering hun werkkring hen
in staat stelde het moederland op de hoogte te houden

van nieuwe mogelijkheden ten bate van handel en
industrie. Zoo wordt voor de Nederlandsche hypo-

theekbanken in de overzeesche landen de mogelijkheid
geopend een factor van oeconomischen vooruitga1g

te worden. Waar het niet onwaarschijnlijk is, dat in

de komende jaren de import in den vreemde grootere

moeilijkheden zal opleveren dan de export, daar wordt
de beteekenis van deze verruiming van werkkring des

te grooter.
Blijken onze overzeesche hypotheekbanken zich niet

aan deze omstandigheden te kunnen aanpassen, dan
blijven hunne pandbrieven een belegging voor een
volk zoilder energie, en zoude eene vermindering van
hun bedrijf niet te betreuren zijn.
d. B.

EEN MOGELiJKE BESPARiNG OP DE KOSTEN

DER DISTRIBUTIE.

Men schrijft ons:
De moeilijkheden, die
bij
de practische vérwezen-

lijking te duchten waren, is aanleiding geweest, dat

men bij de behandeling in de Tweede Kamer het be-
ginsel heeft laten vallen, dat de Distributiewet alleen’
ten behoeve van de minvermogenden zou werken.
Thans kan iedereen van de lage prijzen der distribu-
tiegoederen profiteeren; in sommige gevallen wordt
– naai in de stukken omtrent het 80 millioen-ont-

werp terecht werd opgemerkt – de gegoede daartoe

zelfs gedwongen, zooals in het geval met bruinbrood,
dat voor de totstandkoming der Distributiewet tegen

verschillende prijzen verkrijgbaar was, doch tegen
wdordig slechts tegen den uniformen lagen prijs.
Over het geheel evenwel kan men zeggen, dat, niet-
tegenstaande de Distributiewet voor ieder geldt, bij de
toepassing ervan van het beginsel wordtuitgegaan,
dat zij er voornamelijk is voor de minvermogenden.
De beschikbaarstellin-g toch is beperkt tot de mebr

onmisbare voedingsmiddelen en zooveel mogelijk is
getracht, naast het distributie-artikel, waarop van
overheidswege geld wordt toegelegd, er een te plaat-,

sen, waarbij dit niet het geval is. Zoo heeft men naast
het goedkoope bruinbrood het withrood, waarvoor de
kostprijs betaald wordt, naast de goedkoope groene
erwten en bruine boonen, de dure capucijners en witte
boonen, naast de regeeringsrijst de Javarijst, naast de
kleine zeevischsoorten, die onder de distributie val-
len, de grootere soorten, die er niet onder vallen. De
goedkoope groenten worden gevormd door de vat- en
stapeigroenten; de andere zijn vrijgelaten. Op nor-
ma al-bak- en braadvet en op normaal-margarine wordt
door de overheid geld toegelegd, niet op andere plant-
aardige en dierlijke vetten of mengsels dezer vetten.
Uitzondering op dezen algemeenen regel vormen

de melk ‘en zuivelproducten. Wat melk betreft is dit

gevolg van het feit, dat de voedzame goeclkoope tapte-

melk nergens ten onzent een volksvoedsel is en het
geven van een toeslag op ondermelk, doch niet op’ volle

melk,
eigenlijk
zou neerkomen op het geven van heele-

maal geen toeslag. Boter kon beneden
kostprijs
be-

schikbaar gesteld worden, omdat de export de verlie-

zen dekt op de beschikbaarstelling voor het binnen-
land geleden; evenwel ligt het, naar minister

Posthuma de vorige week bij de behandeling der

motie-Van den Tempel meedeelde, in de bedoeling,
dat wanneer binnenkort geen export van boter meer

mogelijk zijn zal, ook in het binnenland voor dit

artikel de kostprj betaald zal wbrden en van Rijks-

wege geen bijslag;zal -worden gegeven. Trouwens, den

geheelen zomer reeds is de binnenlandsohe prijs der
boter hooger geweest dan noodig zou
zijn
om met inbe-

grip van de opbrengsten van het exportgedeelte den

producent een
redelijke
winst te waarborgen; de

boterpiod-ucent en insgelijks de kaasproducent is dan

ook genoopt geworden een deel van zijn overwinst te

restitueeren, welke gelden worden gebezigd om de
kosten van de meikvoorziening, althans voor een ge-

deelte, te dekken.

Had men het beginsel niet gevolgd,, om nâast het

artikel, waarop wordt toegelegd, er een verkrijgbaar

te stellen, waarvoor zulks niet geldt, dan zouden bui-

ten kijf de nu

reeds zoo buitengewoon hooge kosten

der levensmiddelenvoorziening n’og aanmerkelijk hoo-

ger zijn geworden. Reeds thans staat vast, dat de

Regeering met het toegestane crediet van 80 millioen

gulden dit jaar
bij-
lange na niet rond zal komen. Bij

de rijst was aangenomen, dat de voorziening hiermede

minder dan
f 5.000.000
zou kosten- en pèr 100 K.G.

niet meer dan
f 7 zou
behoeven -bijgepast te worden.

Het.bijpassingsbedrag is evenwel nu al ongeveer het

dubbele, en wanneer eerlang, zooals in verband met
de voorraden regeeringsrijst onvermijdelijk schijnt;
ook de Javarijst in de distributie wordt betrokken,

zal de overheid zelfs meer dan 100 pOt. van de op-

brengst moeten bijbetalen; de kostprijs toch der Java-
– soorten is
f 45,
terwijl de verkoop tegen
f 21,25
zal

plaats vinden.

De inkoopprijs der melk -gaat dozen winter min-

stens met 3 cent per liter naar boven, welk bedrag
niet op het publiek verhaald zal kinnen worden. Er
is een stopstaan van den export van boter en kaas te

verwachten, die bijge-voig niet meer zullen kunnen
bijdragen in de kosten der melkvoorziening en het is dan ook uitgemaakt, dat de meikvoorziening van het
Rijk minstens het dubbele zal eischen dan de ge-
raamde
f 7.000.000.

Voor nagenoeg elk distributie-artikel is het ver–
schil tusschen in- en verkoopprijs grooter dan aan-
vankelijk werd geraamd, en al mocht – wat we be-
twijfelen, met uitzondering van de rijst – de rant-
soeneering voor sommige goederen het gebruik lager
doen blijven dan oorspronkelijk is aangenomen, zoo
zal het eindresultaat toch- zijn, dat de toegestane

f
80.000.000 zullen
blijken
niet voldoende te zijn.

Waar nu sommige artikelen zooveel meer. eischen
dan begroot werd, is het zaak bij andere; die de moge-
lijkheid daartoe bieden, zoo zuinig mogelijk te zijn.
Ook een besparing van een paar millioen telt mede,
al trekt men tegenwoordig de schouder voor een paar
millioen op. En zoo
rijst
van -zelf de vraag, of het niet

mogelijk is, dat de regeering -het beginsel om naast
het distributie-artikel, dat geld kost, er een verkrijg-
baar te stellen, dat geen geld kost, nog in ruimer
mate toepast dan tot dusver. Momenteel kan de ver-
bruiker van prima Alkmaarder gort alleen ordinaire
gort bekomen beneden kostprijs. Wat kan er tegen
zijn om naast de goedkoope gort een verpakte, betere
kwaliteit gort verkrijgbaar te stellen, waarop het Rijk
niet hoeft toe te leggen? Momenteel worden alle
kaassoorten beneden kostprijs beschikbaar gesteld –
waarom zou men geen uitzondering maken voor b.v.
volvette belegen soorten, die wel uitsluitend door de

1 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

567

meergegoeden zullen wordèn gebruikt? is het niet

mogelijk de zachte zeep iSa een groene en een gele
kleur verkrijgbaar te stellen en alleen bijslag te geven

op de groene, zoodat de gegoede, die den kostprijs der
zeep kans en wil betalen, niet zooals thans genoopt
wordt zich een bijslag te laten welgevallen? Is ook

niet een zekere bezuiniging te verkrijgen, door niet alle

peulvruchten te rantsoeneeren, maar alleen op bruine

boonen en kleine soorten groene erwten verlies te

lijden, doch de schokkers, de capucijners en witte boo-
nen tegen minstens den kostprijs te doen betalen?

Kan men niet melk rantsoeneeren, en de boven het
rantsoen geleverde hoeveelheid zelfs boven kostprijs
doen betalen? Of in allen gevalle weigeren bijslag te

geven op gepasteuriseer.de en gesteriliseerde melk?

Voor aardappelen zijn maximumprijzen vastgesteld,

die tevens gegarandeerde minimumprijzen zijn. Het
ligt dus in de rede, dat de Regeering den geheelen oogst tot zich nemt, wat trouwens ook wel noodig

zal zijn ten einde te voorkomen, dat door het gebrek
aan veevoeder 4e veel aardappelen vervoederd wor-
den met de gi’oote kans, dat er trots den te verwach-
ten ovérvloedigen oogst aan het eind van het seizoen
een tekort voor menschelijk gebruik dreigt. De voor
eigen gebruik geteelde aardappelen zou de tegeering
weer
vrij
kunnen geven, evenals de uitsluitend voor
veevoeder geschikte partijen.

Het totale aardappelverbruik volgens •het 3 K.G.-
ratsoen beloopt een 15 millioen H.L. per jaar. Neemt
men in aanmerking, dat 3e vroege soorten niet van
regeeringswege gedistribueerd worden en houdt men
voorts er rekening mee, dat de personen, wien de eigen
verbouwde aardappelen gelaten
zijn,
buiten de distri-
butie vallen, dan houdt men een 8 k 10 millioen H.L. over, die beneden
kostprijs
verstrekt zullen worden.
Deze aardappelen betaalt de Regeering met resp.
f
5

k f
6 af boerderij, ongerekend bewaarloon e. d., al
naar het veen- of kleiaardappelen betreft.

De afgleoopen winter heeft genoegzaam getoond,
dat een gemeente als Amsterdam het publiek voor de veenaardappelén in geen geval meer zal laten betalen
dan 5Y ct. per K.G. en voor de kleiaardappeien niet
meer dan 634 ct. Dit zullen ook wel de prijzen onge-
veer zijn, die na de verkregen
ervaring
de minister
als maximunrprijzen zal vaststellen.
Bij
deze
prijzen
zal,
met inbegrip van bewaarloon, vervoerkosten enz.,
het verlies per H.L. op een paar gulden komen te
staan, zoodat de aardappelendistributie een zestien k
twintig millioen gulden zal vergen.

Bij toepassing nu van het beginsel, dat naast het
goedkoope artikel met bijslag een duurder artikel
zonder bijslag
verkrijgbaar
is, kan een zeer groote be-
sparing op ceze som verkregen worden. Men wijze
aanvankelijk alleen de veen- en .zandaardappelen voor
distributie aan en steile ze voor 534 ct. per K.G.
verkrijgbaar, doch tegelijk brenge men ook de andere
soorten in het verkeer zonder bijslag. Ieder is dan in
staat van het goedkoope voedsel te profiteeren, nie-
mand er echter toe verplicht.

In tegenstelling met den afgeloopen winter is thans
deze practijk zeer wei mogelijk. Het vorige seizoen
gaf een mislukten oogst en was het noodig de duur-
zame aardappelen tot het laatst te bewaren, ten einde
een groot tekort in het voorjaar te voorkomen. Dit
jaar zijn aanzienlijk meer consumtie-aardappelen uit-

gepoot en bestaan ook de fabrieksaardappelen voorna-
melijk uit de gewilde, vooi menscheljk gebruik ge-
schikte geelvieezige soorten. Alles wijst er op, dat de
oogst overvloedig wordt en er bij behoud van de
rantsoeïeering geen noodzaak
zijn
zal om het verbruik
van de kleiaardappelen pas te doen aanvangen, wan-
néer de veen- en zandaardappelen op zijn. De beide
soorten kunnen bjgevolg zonder bezwaar gelijktijdig
verkrijgbaar gesteld wordén, de eene met, de andere
soort zoider verlies voor den Staat.

Stellig zullen bij inslaan van dezen weg ettelijke
millioenen uit ‘s Rijks schatkist bespaard kunnen

worden, zonder eenige schade voor de volksvoeding.

Dit bedrag .wordt nog verhoogd met de uitgespaarde

kleinere bedragen hij de distributie van eenige of alle

der hierboven genoemde regeeringsgoederen, en de

totale som kan van dien aard blijken te zijn, dat, zij
voldoende is tot dekking van andere noodzakelijke

üitgaven ten behoeve der mingegoeden, voor welke

men, in verband met de schrikbarend hooge kosten
oor de volksvoeding, thans nog terugschrikt en die
men bijgevoig achterwege laat.

DE BUITENLANDSCHE VALUTA.

In het ,,Reichsgesetzblatt” van den 24 Mei 1917

wordt bekefld gemaakt dat alle zweedsche, deensche

en zwitsersche fondsen, die den 31 Mei in het bezit

‘.ijn van duitschers, duitsche ingezetenen of firma’s,
die hun zetel in Duitschiand hebben, aan het duitsche
Rijk moeten worden ,afgestaan. Vermoedelijk zullen

wel de in Duitschland aanwezige nederlandsche fond-
sen volgen.

Het duitsche
Rijk
heeft voor deze effecten-mobili-
satie de volgende condities bepaald:
De fondsen zullen uiterlijk drie jaar na het sluiten

van den vrede met Engeland aan den vroegeren eige-
•naar teruggegeven worden. Het Rijk heeft echter het

recht de fondsen te allen tijde terug te geven.

Voor het afstaan der fondsen wordt 1/5 van de jaar-
ljksche rente, minstens 1 pOt. van de nominale waar-
de, vergoed.
Bij
de berekening dezer vergoeding wor-
den de officieele omrekeningskoersen van de effecten-
handel aan de beurs te
Berlijn genomen.
Gedurende den tijd, dat het rijk de fondsen bezit,
zal het voor het innen van de coupons en de uitgelote

stukken zorg dragen en deze bediagen aan de vroegere éigenaars betalen.

Eindelijk heeft Duitschiand het voorbeeld van,
Engeland en Frankrijk gevolgd. Reeds den 12 Decem-
ber 1915 maakte Engeland bekend, dat ze alle amen-
kaansche fondsen 34 pOt. boven de jaarlijksche rente-
vergoeding beleende, terwijl Frankrijk eenigen tijd
later een dergelijke maatregel afkondigde. – Het is wel verklaarbaar, dat Duitschland niet reeds
vroeger gebruik maakte van deren maatregel, ten-
einde den koers van zijn betaalmiddel in het buiten-
land te verhoogen. Frankrijk en vooral Engeland heb-

ben voor 1914 een groot gedeelte van hun vermogen
in het buitenland belegd, terwijl Duitschland zijn ver-
mogen voor zijn eigen industrie en in het bijzonder
voor zijn landbouw gebruikt heeft. In Duitschiand
zijn sedert 1895 van het beschikbare kapitaal 95 pOt.
in zijn eigèn industrie en landbouw belegd, terwijl
Engeland gedurende dezen tijd 87 pOt. van zijn ver-
mogen in het buitenland belegd heeft. Zeer duidelijk
‘blijkt dit uit de volgende staatjes:

Emissies van Engeland in millioen gulden.

1910 1911 1912 1913
Totaal ……………………
3209 2319 2530 2364
Hiervan buitenland en koloniën
2484 1987 2118 1927
Procentueel………………
77
0
/0
87
0/
79
0/
80
O/

Emissies van Duitschiand in millioen gulden.

1910 1911 1912 1913

Totaal . . . . ………………
1568

1526

1558

1496
Hiervan buitenland en koloniën
246

431

199

391
Procentueel………………

15
0
/0
28
0/

11
0
/0
27 %

De mobilisatie der buitenlandsche fondsen is. een
der maatregelen, die de oorlogvoerende landen geno-
men hebben om den koers van het betaalmiddel in het
buitenland te verhoogen. Daar Duitschiand slechts
betrekkelijk weinig buitenlandsche fondsen bezit,
heeft het geen haast gemaakt met deze mobilisatie.

Engeland daarentegen, die zooals uit voorgaande staat
blijkt, zeer veel buitenlandsche fondsen heeft, voerde
reeds in 1915 deze effectenmobilisatje in.
Tot dusver zijn door Engeland de volgende maat-
regelen genomen om den koers van zijn betaalmiddel
in het buitenland op peil te houden:

568

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 Augustus 1917

Verzending van goud naar het buitenland.

Verkoop van buitenlandsche fondsen.

Het sluiten van leeningen in het buitenland.

Vooral in Amerika heeft Engeland zeer veel leenin-

gen gesloten, einde Januari waren ze reeds tot een be-

drag van ruim drie milliarden guldens gestegen, be-
halve de vele leeningen, die door de banken onder-

ling gesloten’ijn.

Bovendien stelt het zeer groot bezit aan buiten

landsche fondsen Engeland in staat deze als onder-

pand voor zijne leeningen in het buitenland te ge-

bruiken.
Ook door belangrijke goudverschepingen wist Enge-

land zijn koers hoog te houden. Zoo werden van Maart

1915 tot December 1916 2Y2 milliard guldens engeisch

goud naar Amerika verzônden.

Door al deze maatregelen gelukte het Engeland

de koersen van zijn betaalmiddel in het buitenland
bijna zoo hoog als voor den oorlog en zeer stabiel te

houden, zoodat het bij de betaling van zijne buiten-

landsche verplichtingen in het geheel geen nadeel
ondervindt. Het spreekt vanzelf, dat bij de reusach-
tige aankoopen, die Engeland in het buitenland doet;

deze factor van groot belang is, veel belangrijker dan
voor Duitschland, die veel meer op eigen productie
aangewezen is, dan op invoer uit het buitenland.

Toch is de koers van de marken in het buitenland

van groot belang. Het is Duitschiand lang niet zoo
goed gelukt den koers te handhaven als Engeland. De

belangrijkste oorzaak der daling van de marken in

het buitenland is zeker de verminderde uitvoer, ten gevolge van de engelsche blokkade, het verbod van

uitvoer van vele artikelen en de vermindering der

voor den uitvoer beschikbare artikelen als gevolg van
de omzetting der meeste industriën op oorlogspro-
ducten. Behalve de verminderde uitvoer spelen nog
andere oorzaken een rol bij de daling der koers van:
de marken in het buitenland. Zoo valt te wijzen
op de duitsche vloot, die geheel stil ligt, zoodat de

verdienste uit het internationale verkeer wegvalt.
Bovendien hebben de psychologische momenten, angst
en antipathie, hun deel bijgedragen. Een merkwaardi

voorbeeld is de koers van de duitsche Mark te Ne’
York na het duitschevredesvoorstel van den 12 De-
cember 1916. De koers steeg van 65Y2 op den 11.
– December tot 74 op den 16. December en bereikte zelfs
den 21. December toen Wilsons nota verscheen 76,
eene stijging van 13 pOt., om spoedig weer te dalen
tot 66, toen bleek, dat de bemoeiïngen van Wilson

geen succes hadden.

Om den koers van marken in het buitenland te
verhoogen, heeft Duitschi.and dezelfde maatregel en
genomen als Engeland, ni. gouduitvoer, het sluiten
15

van leeningen in het buitenland en h& verkoopen va
buitelandsche effecten. Het voorgaande staatje toont .echter aan, dat het bezit van buitenlandsche fondsen
in Duitschiand gering is, zoodat deze maatregel wei-
nig succes kon hebben, evenals de mobilisatie van de
buitenlandsche fondsen.

Ook voor het sluiten van leeningen was Duitsch-
land op een beperkt terrein aangewezen. In Amerika
is slechts één leeningofficieel gesloten in April 1916,
ten bedrage,van 25 millioën gulden, op een zeer korten

termijn. –

De uitvoeren van goud zijn nog tamelijk belangrijk
geweest, doch slechts voorbijgaand in staat geweest
den koers eenigszins te verbeteren. Ook de laatste

Duitsche goudzendingen in Juni 1917. hebben slechts

tijdelijk een kleine
stijging
van de koers tengevolge

gehad.

Om veidere koersdalingen zooveel mogelijk tegen
te gaan, is in Duitschiand bepaald, dat betalingen
aan het buitenland slechts met toestemming van dc.
Reichsbank geschieden mogen. De koers van buiten-
landsche valuta’s wqrdt door de Reichsbank vastge-
steld. Bovendien verlangt de Reichsbank eene opgave
van den reden, waarom het bedrag naar het buiten-

land gezonden nioet worden. Door dezen maatregel

wordt de handel in buitenlandsche wissels gecentra-
liseerd, zoodat een aanbod van vele kanten, dat toeval-

lig kan ontstaân, zonder dat op dat oogenblik vraag is,
waardoor de koers abnormaal daalt, in het vrije ver-

keer voorkomen wordt. De Reichsbank stelt de inge-

komen aanbiedingen en aanvragen tegenover elkaar

en bepaald dan den koers. Behalve de centralisatie
tracht men door voornoemde maatregelen beperking

van den invoer te bereiken.

Zonder
twijfel
zal Duitschland na den oorlog zijn

best doen den markenkoers zoo spoedig mogelijk weer

op zijn ouden stand te brengen. Dit zal echter veel
moeite kosten en eene uiterste zuinigheid vereischen.

Gedurende den oorlog heeft Duitschiand echter

geleerdafstand te doen van vele luxe artikelen, wat

zij na den oorlog zeker nog zal volhouden. Wanneer
alle arbéidskrachten en grondstoffen, die nu voor

oorlogsdoeleinden verbruikt worden aan den export
ten goede komen, zal deze ongetwijfeld belangrijk toe-

nemen.
J. K.

DE HANDELSBALANS VAN POLEN.

Het zal niet veel meer dan een tientâl jaren gele-
den zijn dat Olara Viebig haar roman: Das schiafende

Heer, het licht deed zien. De lezer, die genoot van de

knappe stemmings-teekening der geknechte landen,

zal het boek toch ter zijde hebben belegd met de
ge-

dachte: de iflusie van den ouden schaapherder Dudek
is fraai verwerkt, maar de verwachting op het slapend

leger is en
blijft
toch, ook
vrij
van zinnebeeldige voor-

stelling, een roman. De Polen zullen zich dan ook

inderdaad als opportunisten moeten beschouwen wan-

neer de wereldoorlog hun de onafhankelijkheid terug
bezorgt. Was er nog groote belangstelling voor Polen
bij den aanvang van deze eeuw;
wij
gelooven dat het

oude woord zich allengs zoodanig in de opvatting der

groote massa
gewijzigd
had, dat men voor stellig hield,

Polen is verloren. De oorl9g heeft onze menige ver-rassing gebracht en ook Polen heeft daartoe stof ge-
boden. Even juist is de bewering, ‘dat de oorlog den

• Polen verrassing gebracht heeft.

Wanneer er bij de Polen sympathie bestaat

voor de Ententezaak dan spruit ‘deze niet voort
uit liefde voor het met geweld opgedrongen Rus-

sische vaderland, het feit echter, dat Frankrijk
bondgenoot is zal zijn invloed iiiet gemist heb-

ben. -De voorspiegelingen die van Russische tijde
gedaan werden beschouwde men als concessies inge-
geven door de omstandigheden, die weinig vertrouwen
konden wekken. Het is niet de bedoeling alle beslui-
ten, welke sedert ten aanzien van Polen in de beide

kanipen genomen
zijn
hier op dan voet te volgen. Voor

de Polen is de stand van zaken deze, dat beide tegen-

standers in den- oorlog onafhankelijkheid hebben toe-
gezegd, maar dat daarvan practisch nog niets is ge-

schied.

Toch kan ieder die bevrijding van Polen verlangt de
toekomst hoopvol tegemoet zien. Welke concessies
thans ook voor deze streken gedaan worden, het staat
alles op losse schroeven, omtrent de blijvende betee-
kenis valt niet veel te zeggen. Echter naarmate de
zekerheid grooter wordt, dat de oorlog niet eene be-
slissing zal opleveren- in dien zin dat een der strij-
dende partijen, als vernietigde, haar stem niet meer zal
kunnen doen hooren in het Europeesch concert, wordt
feitelijk de kans op een hernieuwd Polen gunstiger.

Want niet door de toezegginjen gedaan in een oogen-
blik, dat de militaire positie gelegenheid bood en
wenschelijk maakte, ter wille van eigen profijt zich
grootmoedig te toonen, maar wanneer de omstandig-
– heden gekomen zijn waarin concessies aan derden de
compensatie•moeten worden voor genoegdoening, wel-
ke de strijdende mogendheden elkaar niet meer zelve
kunnen afdwingen, kan Polen op het verkrijgen der
onafhtinkelijkheid hopen. De teekenen wijzen er op,
dat de geschiedenis zich in deze richting, zal voort-

1
1 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

569

bewegen. De vraag wat de waarde is van vrijheden,
die voor het oogenblik verleend worden, zoo goed als
alle l.eschouwingen hoe het verloop der vrijwordiug

vermoedelijk zal zijn, kan dan ook achterstaan bij de
zeer gewichtige kwestie wat een Pooisch land, met
naar Rusland en Duitschland afgesloten grens, voor
eene positie zou innemen in economischen zin.

-Na de verarming die de oorlog ook Polen niet be-
spaard heeft, zal de industrie van het land met het
meerendeel harer producten elders ter markt moeten

gaan. Waar zullen de voortbrengselen der Poolsche
industrie dan moeten trachten ingang te vinden is de
vraag die men zich hierom stelt. Voor de beantwoor-
ding zal allereerst o’nderzocht moeten worden welke
verspreiding deze producten vonden toen Polen bin-
nen de Russische grenzen lag.

Er is nog niet veel aandacht aan dit punt gewijd.

De eerste poging een handelsbalans voor Polen samen
te stellen is eerst onlangs gedaan. Gemakkelijk was
deze taak niet waar in- en uitvoer van het eertijds

Poolsche koninkrijk niet afzonderlijk in de Russische
statistiek vermeld zijn. Het ontbreken van gegevens
als de hier bedoelde maakt feitelijk een einde aan

alle discussie over het onderwerp in kwestie, het
blijft dan toch maar altijd een veronderstelling of het

Poolsche gebied als een landbouwstaat, dan wel als
een gebied, dat de ontbrekende levensbenoodigdhedèn
hoofdzakelijk met industriëele producten betaalt, is te

beschouwen en hierna zal eene waardeering van wat
een onafhankelijk Polen op economisch gebied te wach-
ten staat zich toch in de eerste plaats hebben te richten.
De Vereeniging van Poolsche industriëelen heeft door
H. Tennenbaum de samenstelling van een handels-

balans doen geschieden, welke zich baseert op de Rus-
sische spoorwegstatistiek, deze arbeid zag in 1916 het
licht. Sedert verscheen in de Jahrbücher für National-
ökonomie und Statistik, 107. Band 1916 II, pag. 258
v.v. eene verdergaande studie, door J. St. Lewinski
volbracht, waarvoor tevens gebruik gemaakt werd van

de Duitsche spoorwegstatistjek, die steeds gespeci-

ficeerde cijfers voor het-koninkrijk Polen heeft bevat.
Een en ander, geeft reeds in meerdere richting een
waardevol inzicht. Lewinski publiceert de volgende
samenstelling van den arbeid der bovengenoemde Ver-
eeniging.

Invoer

Uitvoer

Verschil
Tou’al pCt.

pCt. Totaal pCt.

pCt. Uitvoer
Goederensoo,-t

in

Uit

Uit

in

naar

naar

+
miii.

Rus- Buiten- miii.

Rus- Buiten- Invoer
Rbi.

land land

Rbi.

land

land


Landbouw ..

– 7.8
Tuinbouw ..

9.0 47.7
52.3

0.6

66.6 33.4 – 8.4
Veeteelt . .. .
29.2 82.9

7.1

14.6

8.9 91.1 – 14.6
Paarden ….

1.5 100.0

11.0 100.0

– + 9.5
Exotische
Genotmjdd.
-11.8 55.9 44.1

0.2 1000

– – 11.6
Grondstoffen
182.8 39.4 60.6

13.8

14.5 85.5 -169.0
Fabrikaten..
360.1 50.3 49.7 509.8

98.1

1.9 +149.7

Al dadelijk springt bij de beschouwing van deze

cijfers in het oog, dat de fabrieks-industrie voor het
economische leven van Polen de grootste beteekenis
heeft, immers het zijn slechts deze producten die actief
op de passieve handelsbalans werken, indien de post
paarden, welke – daargelaten hare geringe beteeke-
nis – sterk overschat is, buiten beschouwing gelaten
wordt. De waarneming die hier mede gedaan is, wint
nog aan beteekenis, wanneer men de cijfers der graan-

beweging beziet; volgens berekeningen welke de Pool-
sche landbouwvereeniging maakte zou de meerdere

invoer aan graan, welke in het Poolsche gebied plaats
vond, in 1907 een waarde bedragen hebben van 5,7

millioen roebels, in 1909 reeds 9,9 millioen roebels en
in 1910 zelfs 21,8 millioen roebels. Met deze cijfers
in handen kan gezegd worden, dat in Polen een over-
gang heeft plaats gegrepen van landbouwstaat tot
industriestaat en dat

men blijkbaar den toestand inge-
treden is, dat de bodem van het koninkrijk niet meer
het voedsel verschaft voor hare bewoners benoodigd. De invoer van grondstoffen bereikt een veel grootere

waarde dan bij dien der voedingsstoffen het geval is.
De cijfers vestigen de overtuiging, dat Polen te arm

is aan ruw materiaal voor de technische nijverheid.
Zelfs hout, dat vroeger naast graan in zoo hooge mate

bijdroeg tot de Poolsche welvaart, blijkt zijne groote
beteekenis als uitvoerproduct verloren te hebben. Voor

de volledigheid mag niet verzuimd worden er vermel-
ding van te maken, dat in het zuidwesten van Polen
ijzer- en steenkolen-winning plaats vindt. De produc-

tie van ruw ijzer bedroeg 23,945 duizend poed in 1912 (1.000 poed = 16.121 tons), die van steenkool 236.000

duizend poed. Maar terwijl bij hout nog altijd een klein
uitvoersaldo te constateeren valt, gaat bij alle andere grondstoffen de invoer den uitvoer te boven en daar-
van kwam voor de belangrijkste grondstoffen het over-

groote deel niet uit Rusland. Geheel anders is daar-
entegen de stand van zaken bij den uitvoer. Zooals
uit den hiervoren opgenomen staat blijkt vindt 98,1
pOt. van dan uitvoer zijn weg naar Rusland. Polen

heeft dus in de laatste jaren de rol gespeeld, dat het

grondstoffen betrok uit Duitschiand om Rusland

daarmede van bepaalde producten te voorzien. De be-
langrijkste artikelen zijn daarbij geweest katoenen- en
wollen-weefsels, ijzeren voorwerpen, lederwerk, wollen
garens, suiker.

Wanneer wij dan ook thans den blik in de toekomst
slaan moet daarbij dit dus wel in het oog gehouden
dat Polen’s economisch wel en wee, na het verkrijgen

der onafhankelijkheid, gedecideerd zal worden door de
omstandigheden die dan ten aanzien van den afzet van
‘s lands industrie gelden. Het behoeft wel geen nader
betoog, dat mocht de afzet in Rusland blijvend onmoge-
lijk zijn, de Poolsche industrie zich hierdoor voor moei-

lijke vraagstukken geplaatst zou zien. Duitschland zal
niet de plaats willen innemen van het afzetgebied dat
oostelijk teloor mocht gaan. Zeer zeker hebben de
voortbrengselen der textielindustrie in Polen eene
qualiteit bereikt, dat daarvoor koopers in Midden-
Europa te vinden zouden kunnen zijn; de ontwikke-ling die inzonderheid deze industrie gevonden heeft is merkwaardig. Als uitvoercijfer voor katoenen- en
wollen-weefsels geeft Tennenbaum 280 millioen roe-
b1s, terwijl overigens geen een zijner uitvoercijfers
de 50 millioen roebels te boven gaat. Opmerkelijk
spreekt de opbloei vandezen bedrijfstak uit het bevol-
kingscijfer der stad Lodz, centrum van de textiel-
industrie; in 1860 waren hier nog slechts 29.000 in-

woners gevestigd in 1897 was dit aantal tot 315.000
aangegroeid. Evenwel om terug te komen op de moge-

– lijkheid van verkoop in Duitschland, nauwelijks toen
het Poolsche land door de troepen der Centrale mo-
gendheden bezet was, hoorde men uit de kringen van
Duitsche textiel-industriëelen bevreesde stemmen, dat
bij samensmelting van het geoccupeerde gebied met

het vaderland, eene zeer schadelijke concurrentie voor
hen te duchten zou zijn. De regelingen die sedert ge-
trbffen werden ten aanzien van het tolwezen in Polen
gedurende de bezetting, wijzen er op, dat Duitschland
niet van zins is eenvoudig open deur te verleenen aan
de voortbrengselen van het vroegere koninkrijk.
Men zou nog meer motieven in dit verband kunnen
aanvoeren, maar het springt reeds in het oog, dat
voor Polen’s economische welvaart een levensvoor-

waarde is, dat de afzet naar Rusland niet ophoudt.
Of men dit zal weten te bewerkstelligen is echter niet
zonder meer gezegd. Immers de producten die in
hoofdzaak den uitvoer naar Rusland vormden: weef-
sels, ijzerwaren, wollen garens, behooren juist tot
dezulke waarvoor in Rusland feitelijk prohibitieve
rechten golden. Het blijft dus nog te bezien of
een toekomstige zelfstandige Poolsche regeering zal
weten te verkrijgen, dat ten aanzien van het overschrij-
den der toigrens die dan ook voor Polen zal bestaan,

voor haar eau afwijkende politiek gevolgd zal worden.
Bovendien na den oorlog is met concurrentie van vele
andere landeu op de Russische markt te rekenen en daarbij zullen vermoedelijk de Entente-landen zich
meer kunnen doen gelden.

-MAANDCIJFERS.

EMISSIES
IN JULI 1917.

Prov-inc. en Gemeentelijke leeningen
.f
9.005.000,-

zijnde:
Noord-Brabant
f
1.000.000,-
4
1
12
0
/0

oblig.
8
9911t
Olo.
Amsterdam
f
8.000.000,- 4112
0/
obi.

1001/a
0/•

Bank- -en Credietinstellingen ………..,,

455.000,-

zijnde:
Koloniale Cultuur- en Handelsbank
f.400.000,-
.aand.
e 100
O
lo.

Gemeentelijke -Credietbank
f
550.000
aand.ft
100
0/
(met 10
0/
storting).

Uypotheekbanken, werkzaam -in
Nederland………………………….
zijnde:
Betuwsehe Hypotheekb.
f
200.000,-
4’ta
Olo
pandbrieven
,ft 99
1
12
Olo.

199.000,-

Tr-ansporteeren….
f
9.659000,-

570

S

ECONOMISCH-STATJSTISCFIE
BERICHTEN

1 Augustus 117

Soerabaja
..

9.265.495

413.196

Pasoeroean..

1.215.278

5.165
Probolinggo.

1.492.863

28.676
Kraksakn
. .

437.792

11.558
Bezoeki ….

166.908

2.127

Djangkar
..

101.492

15.811

Panaroekan.

677.948

46.592

Banjoewangi

134.175

1.000

13.491.951

523.925

14.015.876

Geheel Java.

25.138.639

1.151.287

26.289.926
Pik.t)

1.526.274

_69.900

1.596.174
Tons.
1)
1 Pikol
= 125 A. ‘; 2.240 lbs.
eng.
= 1
Ton.

De totale opbrengst, van den Java Suikeroogst voor

1.916, kan dus als iets beneden de 1.600.000 ton van

2.240 ü worden aangenomen.
De oogstopbrengst voor de beide voorafgaande jaren

heeft 21.178.700 (1915), .resp. 22.655.274 (1914) picols
bedragen.

,9and van den lahdbouw in.Frank-

rijk. –
In het Journal officiel van den

1 Juli is het resultaat van de enquête van het Fran-sche departement van landbouw gepubliceerd naar

den toestand der cultures per 1 Juni 1917, vergeleken met dien op den zelf den datum van het voorafgaande
jaar.
1916

1917

Hectaren

Hèctaren

Maïs …………..
328.656

298.620

Aardappelen

1.305.440

1.432.240

Artisjokken

103.370

105.411

Suikerbieten

77.506

71.822

Voederbieten

495.600

475.035

Andere bieten

27.545

22.698

Groenvoer ……..
2.767.730

2.669.720

Voedergranen

622.670

579.170

Grasland ……….
4.710.570

4.643.870

Weidegronden……
1.604.925

1.591.760

Wijngaarden

1.593.750

1.498.762

Ofschoon de indeeling der groepen niet geheel dui-
delijk is, blijkt bij beschouwing der cijfers toch klaar,
dat, met uitzondering der aardappels, de culture onder
alle hoofden voor 1916-17 iets ongunstiger is dan in
de daaraan voorafgaande oogstperiode. Niet alle’en
geldt dit voor het cultuuroppervlak, maar evenzeer

voor den stand van het gewas.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

II
o n i n g. Door den Minister is ingesteld een

Rijksdistributiebureau voor honing. Voorts is ver-bo-
den de verkoop en de af1eiering van bijenhoning, in

water opgelosten bijenhoning, z.g. zoetwater en onge-
ziiiverde bijenwas (van laatstgenoemd artikel is ook

het vervoer verboden), tenzij dispensatie is verleend

door bovengenoemd Bureau. Ten slotte zijn voor deze
artikelen ook maximumprjzen in groot- en tueschen-

handel vastgésteld.

-c
e m en t. Ook voor dit artikel is een distribu- –

tieregeling vastgesteld; daarbij is verboden de ver-
koop, de aflevering en het daarmede verband hou-

dende vervoer van cement, tenzij het vervoer plaats
vindt in hoeveelheden geringer dan 500 K.G., dan

wel gedekt is door een in het buitenland afgegeven

vrachtbrief of connossement, gericht aan een erkenden

importeur.

Steenkolenvoorziening. Door de Rijks-

kolendistributie is een rondschrijven gericht tot de

groot- •en midden-industrie, waarin wordt medege-

deeld, dat de betrokken bedrijven slechts op een zeer
geringe toewijzing van kolen kunnen -rekenen. De

leveringen voor het Rijk moeten voorgaan, fabrieken,

die,voor het Rijk werken, moeten andere opdrachten

verminderen. Een strenge contrôle zal worden inge-
.steld op de voorraden der ondernemingen en de -op-
gaven daaromtrent, daar vaak de voorraden te klein

en de benoodigde hoeveelheden te ruim worden aan-

gegeven. –

II
o u t. Bij de Tweede Kamer is ingediend een

ontwerp ,van wet betreffende het -behoud en de ont-
eigening van bosschen en andere houtopstanden. Vol-

gens de voorgestelde bepalingen kan door den Minis-

ter •van Landbouw enz. in het belang van de voor-ziening in de behoefte aan brandstoffen, mijnhout,
heipalen of werkhout, tot bewaring van het natuur-

schoon of ter voorkoming van het vellen van onrjp-
hout, het vellen van bosschen en andere houtopstan-

den geheel of gedeeltelijk verboden of niet dan voor-
waardelijk toegestaan worden. Voorts zullen bosschen

en andere houtopstanden geheel of gedeeltelijk kun-

nen worden onteigend om ter voorziening in de -be-

hoefte aan brandstoffen, mijnhout, heipalen of werk-

hout, te werden geveld. –

R e ge.e ring s meel. Met ingang van 1 dezer
is de samenstelling van het voor broodbakken bestem-

de meel, weder gewijzigd; regeeringsbloem, bestemd
voor witbrood, zal bestaan uit 60 pOt. inlandsc.he tar-

webloem, 20 pOt. roggebloem, 10 pOt. aardappelmeel
en 10 pOt. Amerikaansch meel; regeeringsmeel, voor

bruinbrood, zal bestaan uit 65 pOt. ongebuild tarwe-

meel en 35 pOt. ongebuild maïsmeel.

Oonsumptiemelk. Vastgesteld is eene nieu-

we regeling voor consumptienlelk, welke geacht wordt

– op 1 Mei j.l. te zijn ingegaan. De maximumprijs voor
volle rauwe melk, aan verbruikers in rekening te bren-
gen, bedraagt 13 ct. per liter; de leverancier ontvangt
in de le melkzône 116, in de .2e 11 ct. per liter af

boerderij. Aan melkinrichtingen en slijters kan een
toeslag van ten hoogste 3 -ct. per liter worden uitge-

keerd, ook voor gepasteuriseerde melk, doch niet voor
karnemelk of ondermelk.

AANTEEKENINGEN.

Java-suilceroogst
1916.-De
Indische

Mercuur heeft bij het uitblijven van het Archief voor

de Java Suikerindustrie zoo goed mogehjk een over-

zicht over den afloop van den oogst van 1916 gecon-
strueerd. Wij nemen de volgende statistiek over.

Hoogkieur. Secd.
A
fscheep-

Hoofd-

l3Igs. Geceutrif.

plaats

suiker

zaksuiker,

Tot. pikols

West-Java.

Melassesuiker.

Cheribon

1.294.832

144.196

Tagal…….
1.631.308

67.754

Pekalongan

805.355

78.061

3.731.495

290.011

4.021.506

Midden-Java.
Tjilatjap
..

1.523.524

36.205

Semarang
..

6.391.669

301.146

7.915.193

337.351

8:252.544

Oost-Java.

1 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

571

Transport…

Elypotheekbanken werkziÇam in het
buitenland

zijnde:
Holland-Washington Hypotheek Bank

f
200.000,- aand. 4 105
01
(met
10
0/
storting).
Nederl.-Amerik. Hypotheek Bank
1200.000,- aand. 4 100
O
lo.

Scheepsverband Maatschappijen
zijnde:
Algemeene Groninger Scheeps-Hypo-
theekbank
f
500.000,- aand.
4 140
0/o
(met 10
0/
storting).

Industriëele Ondernemingen ………
zijnde: C. V. onder de firma Gebr. Stork & Co.
/ 800.000,- nand. 4 127
01
Oliefabrieken Insulinde
f
3.000.000,-
aand. 4 170
O
l
o
.

N.V.Anton Jurgens’Vereen.Fabrieken

f
2.000.000,- gew. aand. 4175
O
lo.

4.000.000,- cum. pref. aand.
4 101
Olo
.

f
4.800.000,- cum. preI. wiustd.
aand. 4 101
Ol
o
.

Intern. Industrie- en Handelsveree-
niging /1.500.000,- 6/t cum.
• preI. winstd. aand. 4 100
0/

Vereen. Hollandsche Sigarenfabrieken
/498.000,- 6
1
1opref.winstd.aand.
4 100
O
lo.

Oultuurondernemingen, Handelsver-

eenigingen en Handelsvenu…….
zijnde:
Handelsvereeniging,,Uolland-Bombay”
f223.200 aand. 4 125 ol
o
.

Handelsvereen. ,,Onderling Belang”

f
179.000,- aand. 4 105 o/.
N.V. Intern. Orediet- en Handelsveree-
niging ,,Rotterdam” /1.250.000,-
aand. 4 170
Ol
o
.

Scheepvaart-Maatschappijen ……
zijnde:
N.V.
Scheepsexploitatie Maatschappij
,,Navis”f 250.000,-aand. 4100
0
/0.

Diversen……………………
zijnde:
Algemeene Beleggings Compagnie
f600.000,- 5
0
/0
obi.
4
99112
01

N.V. Geveke & Co’s Techu. Bureau
/150.000,- aand. 4 105
O/•
N.V. Nederl. Groenten. en Vruchten-
drogerj f 500.000,- 8
. O/
cum.
pref. winstd. aand. 4 100
O
l
o
.

Kon. Pharm. Fabriek v/h. Brocades &
Stheeman f 700.000,- aand.
4
118
O
l
o
.

Vereenigde Westlandsche Tuinbouw-
ondernemingen
f
650.000,- 6
0
10
eerste hyp. obl.
4
100
O/.

Spoorwegleeningen …………..
zijnde:
Maatschappij t. Exploitatie v. Staats-
spoorwegen
f10.000.000,- 4I*
0

obl. 4 100
O
lo.

Totaal
…… f
46.024.450,-

terwijl voorts ook hier te lande gelegenheid bestond tot
inschrijving op $600.000,- aand. 4 100
°Io
Hollam Company.

Totaal der emissies in Januari
… f
149.213.120,-
Februari

,,
5.316.600,-
Maart

15.254.820,-
April

27.292.750,-
Mei ………,,
24.560.515,-
Juni
………

………,, 46.024.450,-

Algemeen totaal
. …… f
285.949.130,-

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

20 Juli
1914

N

j’Disc.Wissels.
4
1
,sedert 1Juli
1
15
3’/ssedert23 Mrt.
’14
BkBel.Binn.Eff.
an
4’/,

,,

1

,,

’15
4

,,

23

’14
tVrsch.inR.C.
5
1
12

,,

19Aug.’14
5

23

’14
Bank van Engeland
5

,,

6Apr.’17
3

29 Jan.
’14
Duitsche Rijksbank
5

23 Dec.
’14
4

5
Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

20Aug.’14
3
1
12

29Jan.
’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt.
’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli
’14
5

1
Apr.
’14
Nat. Bank v.Denem.
5

10

,,

1
15
5

,,

6 Febr.’14
Zweedsehe Rijksbk.
5512

,,

9Nov.
1
16
4’/,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

,,

2Jan.
1
15
3ij
2

19

,,

’14
Bank van Italiö ..
5

,,

1Juni’16
5

9 Mei ’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3-4
‘/,Javasche Bank….
3’1,

,,

1Aug.’09
311t

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterda,,,
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Pij
N. York
Cali-
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
ononey

28 Juli

’17
2

‘)
3 4
18
11
4-‘/o
2112-3
t)
23:28 J. ’17
2-2
1
18
3
4*1-4{4
4-51a

2-3
16-21
J. ’17
2-2
1
18
3-3V4
415/
4

’18

1
1
12-8
9-14
J. ’17
2

2
5
1t
3-3
‘/
444-4*1
4-519

2-4

24-28

J.’16
1’13-’14
13/4.1/2
5
hh
/1,.
3314-4318

2-’12
26-30 J. ’15
2
5
1,
21-/
4

5’116
– –

20-24Jul.’14
3
‘It-‘!,.
2
‘/’/
2
‘/,-‘[,
2
‘/,-‘l
.2
1
14
1
‘I-2
‘1

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

23
Juli

1917

..
11.52
3
/,
33.50 42.10
2.42
24

,,

1917

..
•11.52
1
/
33.75 41.95
2.42
1
/,
25

,,

1917

..
11.531
4

34.10
41.90
2.42
1
/4
26

,,

1917

..
11.5314
34.05
42.-
2.42
1
1,
27

,,

1917

..
11.52
1
1-
34.02
1
12
42.95
2.41/,
28

,,

1917

..2.4118

Laagste der week
11.51
1
14
33.40 41.75
2.41
8
14
aoogste

,,

,,
11.54
34.30
42.15
2.42
1
14
il Juli

1917

..
11.54

‘)
34.20

‘)
42.20
‘)
242
1
1
4

14 Juli

1917

..
11.55
1
12
1
)
34.75

‘) 42.35
2
)
2.42
1
12
4untpariteit

..
12.10
6
1.
59.26
48.-
2.48
11

11 Noteering van 20 Juli.
2) Noteering van 13 Juli.

Data
Zwitser.
land
Weenen Kopen. hagen
1

Stock.
holm
Botavia
telegrafisch

28
Juli

1917
52.95
21.60
71.10
78.30
99-1004
Laagste d.
w.
52.60
21.35 70.70 76.30

Hoogste
,, ,,
53.-
21.80
71.15
78.50

21 Juli

1917
52.65
21.55 70.70 76.30 991-100
14 Juli

1917
52.75 21.90
70.50
75.30
991-1004
Muntpariteit
48.-
50.41
66.87 66.67
100

,,

2.591.950,

,, 10,000.000,-

f
9.659.000,-
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

221.000,-

70.000,-

20.502.000,-

9

250.000,-
INoteering van 27 Juli 1917

WISSELKOERSEN.
2.730,500,-
I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook cle
dageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

572

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 Augustus 1917

OVERZICHT.

– De wisselmarkt was ook deze week weder stil en met een
flauwe stemming. Londen was doorloopend aangeboden en
liep terug tot 11,51
1
1,. Parijs daalde vdn 42,20 tot 41,85
en kwam daardoor beduidend beneden Londensche pariteit,
zoodat er de volgende dagen eenige beterschap kon intreden.
Slot flauw. New York eveneens aangeboden. Marken aan-
vankelijk, door dekkingsaankoopen van baissiers, stijgend,
later weder flauwer 33,50, 34,30,
33,92
1
Is.
Evenzoo Weenen

21,45, 21,77
1
12,
21,55. Zwitserland, Kopenhageir en Kristiania
zonder veel verandering. Stockholm zeer vast 76,30-78,50
en het einde is nog niet te bemerken, integendeel, deze
week was de stijging beduidend sneller dan de vorige week.
Roebels lusteloos, schommelend tusschen 51 en 54. De
plotselinge sterke vraag naar Finsche marken heeft weder
opgehouden. De koers die in enkele weken hoofdzakelijk
door Zweedsche vraag, was opgeloopen van circa 32 tot
circa 41, is wederom sterk dalend; heden circa 35 latend.
Spanje weder vaster 54.80, 56.10. Argentinië lager circa
105
1
I2.

II.
KOERSEN TE NEW YORK.


Cable
Zicht Zicht Zicht

n
o
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in
$
(in fre.
(in cents
(in cents
per £)
p.-$)
P. Ras. 4)
per gid.)

28
Juli

1917
4.76.45
5.76
1
I4
nom.
41
1
Is

Laagste d. week..
4.76.45
5.76

411/4

Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.76’/

41
8
I8

21
Juli

1917
4.76.45 5.75
1
12
nom.
41’1

14
Juli

1917
4.76.50
5.75′!,
»om.
41
8
1,

Muntpariteit……
4.86.67
5.181/
95114
401/I

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings- eenheden
10
Juli
1917
19
Juli
1917

Tperk
20-24
Juli

Laogster-Ioogste

24
Juli
1917

Alexandrië..
Plast. p.
£
977/
1e

9711,
97
1
/,
971i,
9771

B. Aires
.. ..
d.p.gd.pes.
50’i
50’/g
49
6
1
50’14
4971,

Calcutta
..
. .
sh/d.p.rup.
114
1
42
114
0
!,
h
1/4′
114
1
!,s
114132

Hongkong ..
id. p.
$
2161,
217
1
1i
21614
217
1
14
217

Lissabon….
d.p.escudo
32
3
!,.
31
1
14
31
1
1
32
8
1
31
7
18

Madrid

….
Peset.p.
20.44
21.—
20.60 20.90 20.75

Montévideo..
d.p.peso
5411t
54
5
/i,
53
1
14
54/,,
54.-

Montreal..:.
$
per
£
4.77
1
1
4.77’/
4.77
4.77
81
4.7781
8

Petrograd ..
R. p.
£
10
206
218
215 230
228

R.d.Janeiro’)
d. p. milr.
13
2
/,2
13
1
1s
13 13
0
1is
13′

Lires p.
£
34.35 34.36 34.30 34.38
3432

Shanghai

..
sh/dp.tael
3110
3111
3/9814

3/10’/4
3110
1
1
4
Rome

……..

Singapore ..
Id. p.
$
214
1
/16
2/4
1
!,.
214
214
DIs,
214
1
/i
Valparaiso 8)
d.p.pap.p.
12
11
1,,
1218
12
17
1,
121,
12
1
11,
Yokohama ..
sh/d.p.yen
211
5
18
211’19
211
7
/,
211
13
!,.
211
5
/

1)
Noteeringen op 90 dagen.

t

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK
VAN ENGELAND.

Sedert 29 Juli 1916 worden de dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Enge1nd
tijdelijk niet beken& gemaakt.


ZILVER.

Noteering
te
Londen.
te New York.

28 Juli
1917
………
39′!.
78
1
18
21

,,
1917
……..
3911/

t)
78’/
14

,,
1917
……..
40’/
79
1
1s
1

,,
1917
…….
39
8
/t
78’/4
30 Juni
1917
……..
39′!,
7771s

29 Juli
1916
……..
30hg
63’/
30 Juli
..
1915
…….
22′!.
*
47′!.
20
Juli
1914
……..
24/i.
54
1
/8

8) Noteering van 20
Juli.

NEDERLANDSCHE BANK.’

VERKORTE BALANS 0P 28 JULI 1917.

Activa.

Binnenl.Wis(H.-bk.

/
36.324.662,75112
sels, Prom,

B.-bk.
– ,,
104.042,96
enz.indisc.( Ag.sch.
8.352.746,22
1
1s

Papier
o.
h. Buitenl. in
disconto

……………………..
Idem eigen portef..
f
8.006.409,-
Af:Verkochtmaar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

fH.bk.

/
39.539.488,80’12
mci.
vrsch..

B.-bk.
,,
2.618.672,04
1
1,
33.036.488,84112
op

f
75.194.649,6911,

Op
Effecten

……/
70.673.649,69ij2
OpGoederen en Spec.
4.521.000,-

Voorschotten a.h. Rijk…………….

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……f
48.446.395,- Muntmat. Goud..
..
,,584.857.463,76
1
12

f
633 .303 .858 ,76
1/

Munt, Zilver, enz.
7.247.239,96
1
/t
Muntmat. Zilver

Effecten
Bel.v.h.Res.fonds..
f
5.178.315,—,
id. van ‘/.v.h.kapit.
,,
3.936.939,62′!,

..

.

,,

9.115.254,62
1
1

Geb.en Meub. der Bank …………….,,

1.465.000,

Diverse rekeningen ………………,, 62.089.689,41’/s

/ 853.666.621,53

Pauiva. –

Kapitaal
……………………….
f

20.000.000,-

Reservefonds
……………………
,,

5.234.534,18
1
12

Bankbiljetten in
omloop……………
,,
767.151.600,-
Bankassignatiën in
omloop …………
,,

2.566.270,54

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen
……,,
55.903.384,52111
55.903.384,52
1
/s

Diverse rekeningen

………………
,,

2.810.332,28

f
853.666.621,53

Beschikbaar snetaalsaldo…………..
f

474.412.959,02
‘1,

Op de basis ian
8/,
mezaaldekking ……
,,

309.288.708,61
‘/
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is ..
,,
2.372.064.798,12

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer
Minder

Disconto’s
4.910.106,20
1
/1

Buitenlandsche wissels
34.286,-
Beleeningen
.1.865.085,03
Goud

………………
12.095.185,88
Zilver
75.220.99

Bankbiljetten …………..
7.124.230,- Part. Rek.-Crt. saldo’s
3.202.586,43

N.B. Uit de bekendmalcing van den Minister’van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

21
Juli
1917

Aan schatkistpromessen.. /125.350.000,— f128.470.000,.-
waarvan rechtstreeks bij,
de Ned. Bank geplaatst

33.000.000,— ,, 38.000.000,-
Aan schatkistbiljetten .. ,,133.868.000,— ,,133 .868.000,-
Aan zilverbons ……… ,, 21.793.355,50 -,, 21.800.678,50

f
44.781.451,94
8.006.409,—

75.194.649,69
1
1s

12.463.068,12’12

,, 640.551.098,73

1 Augustus
.
1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

573

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE PÖSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
k
b B
u°t
e

,e

n
Andere
opei-schbare
schulden

28 Juli
1917
….
633.304
7.247
767.152 58.470
21
1917
-….
621.209
7.322
169.027
55.682
14
1917
….
624.158
7.286
767.296
52.738
7
1917
….
625.672
7.287
771.151 48.507
30 Juni
1917
….
626.729
7.454
764.224 63.675
23

,,
1917
….
603.159
7.569
738.635
68.497
16

,,
1917
….
602.616
7.573
741.257
68.016
9

,,
1917
….
594.428
7.420
749.594
50.828
2
1917
.,,.
596.314
7.497
757.088
51.967
26 Mei
1917
….
596.273
7.393 750.550 68.471
19

,,
1917
….
596.180
7.129 757.339
59.484
12

,,
1917
….
595.635
7.022
767.982
42.903
5

,,
117
….
596.027
6.961
785.419 54.812

29

Juli
1916
….
581.564
10.784
681.679
92.148
31

Juli
1915
.

373.458
2.297
512.708
37.849

25

Juli
1914
….
162.114
8.228
310.437
6.198

D
° °

Disconto’s
_____
Belee-
Besch,k.
baar
Dek-
kings.
Hiervan

T
0
00
Schatkist.
gun gen
Metaal-
percen-
puomessen
saldo
tage
rechtstreeks

28 Juli 1917
44.781 33.000 75.195
474.413
78
21

1917
49.692 38.000
77.060
464.375
77
14

,,

1917
51.755 40.000
76.823
466.424
77
7

,,

1917
52.211
40.000
75.683
468.033
77
30 Juni 1917
52.644
40.000 79.146
447.376
79
23

,,

1917
52.879 40.000 79.469
448.344
76
16

,,

1917
53.142
40.000
83.238 447.376
75
9

,,

1917
53.245 40.000
85.298 440.806
75
2

,,

1917
57.813
44.000
91.120
441.043
75
26 Mei 1917
89.561
55.000
85.307
438.932
74
19

,,

1917
88.712 54.000
16.567
439.016
74
12

,,

1917
71.345 55.000 88.760 439.551
74
5

,,

1917
88.126
70.000
93.081
434.013

72

29 Juli 1916
37.521
19.500 68.101
440.696

79
31Juli 1915
65.286 31.500
101.332
265.152
67

25 Juli 1914
67.947 14.300
61.886
43.521
1
)
54

1)
Op de basis
van”!,
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud


Zilver
B
bilÎet;n

Andere-

‘j’

74.370 23.410
157.217
34.303
5 Mei

‘1917…….
28April 1917
……
72.938 23.309
156.251
35.438
72.904 23.169
154.820
37.438 72.946 23.313
154.847
34.191
21

1917 …….
14

1917 …….

42.256 32.792
145.569
27.858
6
Mei

1916
…….
28.940
29.891
112.328
13.657
8

,,

1915 …….

25 Juli

1914
…….
22.057 31.907 110.172 12.634

Dato
Dis.
conto’s

W
uite
.Ind.
aalbaar

Belee.
nin gen
,u:
baar
ningeu
1)

Beshik.

metaal-
saldo

Dek.
kings.
percen-
tage

5 Mei 1917
6.621
36.256
48.924
9.310
57.991
51
23Apr.1917
6.694 38.818 47.840
6.302 58.423
50
21

1917
6.694
38.486
48.361 7.201
58.143
50 14

1917
8.790 38.941
47.688
6.468 58.551
51

6 Mei 1916
6.298
28.322
48.954 19.178
40.961
43
8

,,

1915
5.566
5.835
54.741 5.022
33.929
48

25 Juli1914
7.259
6.395
47.934
2.228

4.842
3
)
44

1)
Sluitpost der activa.
1)
Op
de basis van
‘1
metaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

– (In duizenden guldens.)

Data
Metaal Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
Div. reke-
ningen
1)

19 Mei

1917

..
759
1.182
1.027 900
1

458
12

,,

1917

..
768
1.219 1.029
920
1
473
5

,,

..

1917

..
755
1.210
1.117
919
1

497
28April 1917

..
751
1.109

1.178


920 453

20 Mei

1916

..
719
933
841
921
801
22 Mei

1915 ..
1.069 1.123 1.419 854 866

25-Juli

1914

,.
645.
1.100 560 735 396

t)
Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1 BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 18 JULI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 68.995.670

Governm.Debt £

11.015.100

Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bûllion …….50.545.670

£
68.995.670
1

£
68.995.670

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……..,,
3.241.724
securities …
£
45.487.661
Public deposits,,
47.755.170
Other securities,, 112.664.895
Other deposits,,
124.711.198
Notes ……..,,
29.478.245
Seven-day and
Gold and silver
other buis.. ,,
16.591
coin

.
…….
2.846.880

IJU.77.1

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
dèh’laatsteu weekstaat hierboven niet worden opgenomen.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE

POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cij férs der door de
Regecring uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Giwernment securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal 1CircWatie
11
Bedrag
1
Goudd. 1Gov. -Sec.

25 Juli 1917 53.129
18

,,

1917

53.193
11

,,

1917

53.432
4

,, 1917

55.242

26 Juli 1916 56.376 28 Juli 1915 60.906
22 Juli 1914 40.164

39.736

***

*5*

*5*
39.517

166.265 28.500

138.789
39.930

164.728 28.500

137.158
40.203 163:982 28.500 136.209

38.781

125.486 28.500

92.457
33.531
1
45.385. 28.500

– 9.586

29.317

Data
Gov.
Sec.
____________

Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings.
percen-
tage
t)

25 Juli 17
48.128
111.366
46.615
126.840
31.842
18,36
18

,,

’17
45.488
112.665
47.755
124.711
32.125
18,82
11

,,

217
45.466 108.600 42.088
126.10
31.952
19,-
4

,,

’17
45.500
111.081
41.673
130.579 33.490
19,45

26 Juli ’16
42.188

75.219
52.999
85.241
38.781
28
1
1
28 Juli’15
53.158
192.195
177.636 95.540 45.825
16/,

22 Juli ’14
11.005
33.633
13.735 42.185 29.297
52
5
/

‘)Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

Ei

/

574

ECONOMISCH-STATISTISCHÈ BERICHTEN

– lAugustus1917

91

-I

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 23 JULI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.
1

Metalibestand ……………………Mk. 2.457.39 1.000
davon Qoldbestand …….
………..

.., 2.401.481.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine …… ,,

506.609.000
Noten anderer Banken …………….

4.845.000
Weehsel …………………………

10.589.654.000
Lombardforderungen ………………,,

9.431.000
Ef-fekten… ………………………

121.289.000
SonstigeAktiva …………………..

1.196.947.000

Grundkapital ……………………..

,,

180.000.000
Reservefonds ……………………..

,,

90.137.000
Nötenumlauf ……………………..,, 8.629.559.000
Sonstige tllglich fltfligeVerbindlichkeiten.

,,
5.482.451.000
Sonstige Passiva ………………….

522.019.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat-tevens het cijfer (Ier uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data Metaal Daarvan
Goud
1

Kassen-

]

sciteine
Circu-
latie
kin gs.
percen-
f
)

23 Juli

1917
2.457.391 2.401.481
506.609 8.629.559
34
14

,,

1917
2.524.370
2.457.717 445.263
8.640.662
-34
7

,,

1917
2.527.134 2.457.459 443.858
8.717.098 34a

30 Juni

117
2.521.094
2.457.295 450.267
8.698.740
34

23 Juli

1916 2.497.841
2.47600
568.427 6.840.293
43
23Juli

1915
2.442.393
2.393565
287.344
5.314.782
51

23 Juli

1914
1.691.669 1.356.857 65.479 1.890.895
93

‘) Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darkhen skassenscheine

Totaal
In kus bij
uitge.
de Reichs-

geven
bonk

23 Juli

117
10.589.654
5.482.451
.

14

,

1917
10.433.624
5.334.987 5.074.800
445.260
7

,,

1917
10.497.331
5.337.083 5.092.000
427.500
30 Juni

1917
10.962.473
5.692.650
5.078500
434.800′

23 Juli

1916
6.091.640 2.383.009
1.921.200
528.900
23 Juli

1915
4.551.601
1.719.552
1.038.000 224.000

23 Juli

1914
750.892
943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot .28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd.

De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlög niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

-Data
Goud
Waarvan
inhet
Buitenland
Zilver

Te goed
in het Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
a/d. Staat

26Juli’17
5.290.639 2.036.074 261.218
725:430 10.700.000
19

,,

’17
5.296.118
2.035.809 261.485 826.140
10.700.000
12

,,

17
5.293.406
2.034.775

262.260
745.792
10.700.000
5

,,

’17
5.290.789
2.034.775
262.739
660.900
10.700.000

27 Juli ’16
4.786.513
-*

339.545 590.570 8.300.000
29 Juli’15
4.129.344

368.019 893.217 6.300.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uitge.
stelde
r-Vtesels
Bèlce.
ntng
Bankbil-

jetien
Rek. Crt.
Parti.
culieren.

Rek.
Crt.
Staat

556.175
563:4
84
1.183.978 1.129.439
20.201.742
2.588.238
44.664 1.185.359 1.131.358
20.204.704
2.586.811
127.167
..
524.038 1.188.790 1.145.686
20.196.484 2.461.515
70.043
687.298
-1.192.257
1.124.884 20.112.054 2.528.020
42.711
0

449:284
1.441.118 1.191.710
16.096.893
2.272.767
75.430
279.991 2.140.160 597.326 12.592.529 2.379.898
221.097


1.541.080
– –
769.400
5.911.910
942.570
400.560

IV.
iWSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in.
wisselbaar. –

(In millioenen Roebel).

Data n. et.
Goud
Tegoed
uh bus.
tenland

Zil.

ver

Schat.

kist bil. ‘en
letten

conto’s
belee-
I
g
en

Circu latie

21 Juli ’17
1.479
2.119
126
10.835
1.472
13.328
2.492
14

,,

’17
1.481
2.119
126
10.392
1.534 13.055
2.419
7

,,

’17
1.481
2.119
127
10.386
.1.484
12.721
2.345
29 Juni ’17
1.481
2.120
129
10.193
1.440
12.592
2.161

21

Juli ’16
1.546
1.868
77
3.807
1.003
6.712
1.437
21 Juli ’15
1.580
94
54
1.680
763
3.797
1.363

21 Juli ’14
1.601
144
74
..

.

.
757
1.634
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad naar Londen heeft overgebraht, zijn sedert- 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Sociétê Gnérale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartemént dezer bank
publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar. –

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In -diizenden francs.)

Metaal
Beleen.
Bel een.
Binu.
Rek.
Dato
mci.
van
von wissels
Circu.
Cet
buitenl.
buitenl.
prom. d.

en
latie.,
saldi.
saldi
vorder.
provinc.
beleen.

21 Juli

1917
419.049 89.810
480.000 80.855 960.080
99.561
12

1917
406.910
89.763 480.000 83.342
954.306
95.722
5

,,

1917
395.733 89.346
480.000 80.998 936.188 99.754
28 Juni

1917
383.502
89.010 480.000 83.124
930.408
95.336

20 Juli

1916
287.761 68.721
480.000
51.801 731.727 150.398
22 Juli

19151
85.722
17.439
320.0001
55.042 340.882
139.727

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposifo’s
c


latie
Dekking:-
Perc’-

15 Juni’17
590.948
24.518
367.349
1.129.864
43.024
55,9
8

,,

’17
583.617
37.693
233.291 1.003.896 32.478
59,2
1

,,

’17
489.834 36.624
166.954
817.573 27.778
61,3
25 Mei ’17
520.760
36.892 154.964
889.440
26.201 63,3

16 Juni’16
367.986
13.622
85.375
533.034
9.729
71
18 Juni’15
246.521
48.916 35.589
299.361
12.100
81

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

– MAATSCHAPPIJEN.

– OVERZICHT DER V06RNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve

Deposito’s
Circulatie
Beleeningen

disc:’s

Reserive
S

P1
5

28 Juli ’17
577.170 3.768.000
30.090
3.771.680
132.040

21

’17
516.280
3.708.260
29.860
3.807.260 85.150
14

,,

’17
*
3.819.740
29.720
3.888.390
106.290
7

,,

’17
726.450 3.676.330
29.670
3.853.020
24.131

29Juli’16
644.290
3.305.970
31.450
3.187.590
106.700
31 Juli’15
618.090
2.682.390
37.810
2.571.160
178.650

25Juli’14
467.880
1.958.320
41.730
2.057.570
26.170
1
)

op Dasis van
zb
-to
van alle aeposito’e.

41
Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

57
,
5

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 30 Juli 1917.

Bij het verschijnen van dit nummer is het vierde oorlogs-
jaar ingetreden en nog is het einde van den verwoestenden
krijg niet te voorzien.
Onder den invloed van de groote onzekerheid van de
allernaaste toekomst echter bevinden de beurzen zich in
een zeer apathische houding. ‘Vooral Russische waarden blijven vrjiel overal, waar deze verhandeld worden, sterk
aangeboden, mede in verband met de daling van den Roebel-
koers. De noteeringen voor dit devies in ons land, dat nog
niet in zoo sterk verkeer met het voormalige Tsarenrjk staat, kunnen niet als volkomen ,,massgebend” worden
beschouwd. Teekenend is het echter, dat de noteering in
Zwitserland is gevallen tot circa Fr. 100 per R. 100 tegen-
over een prijs van Fr. 206% per R. 100 in normale tijden.
‘Ook te Londen is de Roebel zeer sterk in prijs gedaald: ter
•veref lening van een schuld van £ 10 moet men thans circa
236 ‘Roebel betalen, vergeleken bij een pariteit van 94%
Roebel. Het spreekt vanzelf, dat onder deze omstandigheden
de animo voor Russische staats- en spoorwegleeningen tot
een minimum ingekrompen is.
Te B e r 1
ij
n blijft de levendigheid hoofdzakelijk beperkt
tot eenige lécale soorten. Hiertoe droeg ook bij het voor
velen teleurstellende jaarverslag van de Bochumer Verein
für Bergbau und Gusstahlfabrikation, hoewel de bruto-winst
dezer onderneming al M. 22.900.000, die van het vorig jaar
ad M. 22.600.000, nog eenigszins overtreft. Men had echter
gerekend op een hoogere dividend-uitkeering (welke 25 pCt.
bedraagt evenals v. j.) en bovendien nog op een bonus; het
niet-vervuld-worden van beide verwachtingen heeft een
neerdrukkenden invloed gehad, niet slechts op het betrok-
ken fonds zelve, doch op de gansche groep van Montan-
waarden. Dit laatste is te verklaren door het feit, dat de
,,Bochumer”, die steeds het eerst van alle groote Montan-
ondernemingen haar jaarverslag publiceert, gewoonlijk het
voorbeeld vormt voor de later komenden; de kans op veel
hoogere uitkeeringen bij deze rubriek fondsen mag dus als
verkeken worden beschouwd.
Te L on d en is een vaste houding voor sommige beleg-
gingsfondsen op te merken. Dit is niet zoozeer het geval
voor oorlogsleeningen en schatkistpapier, dan . wel voor
oudere emissies, als 2% pCt. Consols, 2% pCt. lersche Land-
leening, 3 pot. locale fondsen, enz. Vermoedelijk is deze
vraag toe te schrijven aan het feit, dat de lage koers van
deze papieren een prjsverheffing in de toekomst meer
waarschijnlijk maakt, terwijl ook een betrekkelijk lagere
inkomsten-belasting hiervoor moet worden betaald. Dat
deze laatste factor meer en meer gewicht in de schaal zal
gaan leggen, is op te maken uit de redevoeringen in het
Lagerhuis, waar gewezen werd op de noodzakelijkheid om
de belastingen nog verder op te voeren; men heeft zelfs
reeds van een percentage van 40 pCt. van het inkomen
gesproken. Behalve de reeds genoemde fondsen waren ook’
obligaties Japan le en 2e Serie en Braziliaansche fondsen
goed gevraagd; de eerste in verband met de voortdurende
inkoopeh dezer serieën door de Japansche Regeering, de
tweede als gevolg van de hervatting der couponbetaling op
Braziliaansche schuldbrieven.
Te N e
w
Y o r k was in de afgeloopen week hoofdzakelijk
een betere stemming de overheerschende. Nu Amerika meer
daadwerkelijk aan den oorlog deelneemt ondervindt het
land en de Regeering de enorme moeilijkheden, die ontstaan
uit de noodzakelijkheid om het ‘expeditie-leger en de geal-
lieerden van het noodige (kapitaal, uitrüsting, voedings-
middelen) ‘te voorzien en voor het eigen land de verhou-
dingen van de laatste jaren, waarbij de industrie en de
handel zoo buitengewoon geprofiteerd hebben, zooveel moge-
lijk te doen voortbestaan. Reeds is een tweede crediet van
5 milliard dollar aangevraagd en gaat men voort op den
weg, om de onkosten voor de Regeering zoo gering mogelijk
te doen zijn, door voorloopige maatregelen tot prjs-zetting
van de eerst-noodige materialen, als koper, staal, enz. te
nemen. Over het algemeen oefenen deze vooruitzichten een
deprimeerenden invloed op de fondsenmarkt uit; voor de
achter ons liggende week zijn echter eenige factoren aan te
wijzen, die eenigszins nivelleerend konden werken. In de
eerste plaats was de betere stand van de geldmarkt van
groote beteekenis: de staat, gepubliceerd door de N.Y. Asso-
ciated Banks toont voor de veek van 21 tot 28 Juli een
toename der surplus-reserve ¶’an ongeveer $ 67 millioen
(n.l. van $ 65.150.000 tot $ 132.040.000). In verband hier-
mede is de noteering voor ,,call-uioney”, die eenigen tijd
geleden een 6 pCt.-peil had bereikt, teruggeloopen tot
2% ‘pCt. De ruimere geldmarkt moet hoofdzakelijk wor-
den toegeschreven aan het terugvloeien in de circulatie

van vroeger ter betaling van dividenden opgenomen be-
dragen. Indien geen storingen van beteekenis zich nog
voordoen, mag dan ook de oogst-tijd van het komende na-
jaar met gerustheid worden tegemoet gezien. Reeds het vorig
jaar heeft deze campagne door de nieuwe Amerikaansche
bankwet een veel geregelder verloop gehad dan voorheen,
toei men met bijna viskunstige zekerheid de nadering
van een gelderisis in de oogst-periode kon voorspellen;
thans, nu de oogst vermoedelijk kleiner zal worden, zullen
de ,eischen tot financiering zeker niet zwaarder zijn. Een
twede factor tot stimuleering van de markt waren de
oostberichten zelve, welke een lang niet zoo ongunstig
resultaat doen verwachten, als in het voorjaar ‘werd ge-
vreesd. Wel zal de uitkomst nog zeer sterk beïnvloed kun-
nen worden door de weersomstandigheden en zal het resul-
taat in ieder geval geringer zijn, dan dat van het laatste
jaar, doch de vrees voor een catastrophe is toch vrijwel ge-
weken. Voorts deed de beslissing van de Interstate Corn-
merce Commission inzake de verhooging der vrachttarieven
voor steenkool-vervoer op cle westelijke spoorwegen haar
gunstigen invloed gelden, hoewel de afdeeling voor spoor-
wegvaarden toch vrijwel verlaten bleef. De tendens richtte zich: meer op de industriëele fondsen, waarbij cle aankon-
diging door de American Hide & Leather van een halfjaar-lijksch .dividend van 2
1
/
2
pOt. op de preferente aandeelen
der Maatschappij een aanvankelijk eenigszins neergaande
korsrichting tegenhield en ook iets meer levendigheid
bracht.
Te o n z e n t bleef de markt voor Nederlandsche staats-
fondsen in vaste houding, waarvoor dan ook alle aanleiding
bestond. De diplomatieke onderhandelingen met het buiten-
land worden door onze Regeering op een uiterst tactvolle
wijze geleid, die te meer de bewondering moet wekken, om-
dat naar verschillende zijden met tegenstrijdige belangen
rekening moet worden gehouden. Hierbij blijft de geldmarkt,
niettegenstaande de hooge eischen, die door tal van emit-
teerende venfiootschappen, gemeenten en corporaties aan
harë’ capaciteit worden gesteld, nog steeds ruim te noemen,
zoodat ook uit dien hoofde liquidaties niet geforceerd wor-
den. Buitenlandsche staatspapieren, voornamelijk de hier
nog al populaire als Russische en Oosteurijksche, moesten
echter hun kortelings behaald avance prijs geven, de eerste
in verband met de bekende nioeilijke toestanden in het
Europeesch-Aziatische Rijk, de tweede naar aanleiding
van liet aarzelen met liet aanduiden van bepaalde, naar den
vrede gerichte, maatregelen door de Centrale Mogendheden.
Evenals te Londen waren Braziliaansche Staatspapiereu
hir’tot hoogerc prijzen gezocht.

24 Juli. 27 juli. 30 Juli.
Rijzing of
da’ing.

5 °/oNed. W. Schuld …. 101’/s 101 – 101

– 118
4112
0/

,,

1916

10092
100
7
1
1
8
100
9/
-f-
1/16
4

‘/o

1916
94 ‘/
93 l8/
93
3
1

8
18
3,
12
0
/0

,,

,…….
84
8311
4

83

1
3

0/

,,

,,

,
73 114
73
1
12
7213/j
– 71,0

212
0
/0
Cert. N. W. ‘S …….
61’/io
61814
61’110
+
118
5

,°/o Oost-Indië 1915 ….
10011
8

100
5
1
100’14
+

18
4

0
10
Hongarije Goud


42
1
14
42
1
/
4

4211
4

4

0/
‘Oostenr.Kronenrente
36
1
18
36
1
18
37
1
12
+
11
5

0/

Rusland 1906 ……
69
18
1
69 68
1
18
—1
18
1
4
1
12
0
10
Iwangor. Dombrowa
63 83
60
—3
4
-/o.Rusland Cons.

1880
54/l6
55
5381
4

– lelie
4.”‘°Io
Rusl. bij Hope
&
Co.
55
55814
54
1
12
—’/o
4

°/o

Servië 1895……..
48
47112
47
1
12

1
12
41/
2
O/

China Goud 1898 ..
62
66
66
8
18
+
4
1
18
4

ole
Argentinië

Buitenl.
69
5
18
65’/4
65’/

4
1
/
5

‘°/o Brazilië 1895 …….
69’/
66
67

218
5

%
Brazilië 1913 ……
64 64 68
+
2

De ‘overige afdeelingen ter beurze blijven zeer stil. Be-
halve de in dezen tijd van het jaar gewoonlijk heerschende
apathie, voor zooverre het het entameeren van nieuwe zaken
betreft, komt hierbij thans nog de onzekerheid met betrek-
king tot de allernaaste toekomst. Dit mag wel steeds het
geval worden genoemd, doch er blijven toch immer gra-
dueele verschillen aan te toonen en deze nemen juist in
de ‘
i
egenwoordige tijdsomstaudigheden groote proporties
aan. Er ontstaat als regel dan ook slechts eenige handel, als
bepaalde, nauw te omschrijven factoren’ hun invloed uit-
oefenen. Zoo waren b.v. ‘aandeelen Besoeki-tabak sterk
gevraagd; aanvankelijk verluidde, dat de vraag slechts het
gevolg was van het feit, dat
de:
Mij. van den .naoogst
191611917 8930 pakken blad-tabak tot den prijs van 65 cents
per ‘% K.G. franco afscheephaven had verkocht, doch toen
later bleek, dat de onderneming door vroegeren v5rverkoop
slechts voor een beperkt aandeel bij deze transactie geïn-
teresseerd was en de stemming voortdurend geanimeerd

576

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN. –

1 Augustus 1917

bleef, moest een andere oorzaak worden aangenomen. Het
schijnt dan ook in sommige kringen bekend te zijn geweest,
dat de Mij. eigenaresse is geworden, tegen uitreiking van

f
500.000 harer aandeelen ex.-div. No. 14, van alle

(.f
600.000) aandeelen der Cultuur-Maatschappij ,,Sentong”
benevens van circa 2000 pakken op Java liggende tabak. Deze transactie wordt door de beurs gunstig beoordeeld.
Het was opvallend, dat de overige tabaksfondsen in geen
enkel opzicht met de beweging in aandeelen Besoeki mede-gingen; niettegenstaande de in de jongste Sumatra’inschrij-
ving behaalde zeer gunstige opbrengstprijzen bleef de han-
del mat en van minimale afmetingen.
Van de soorten, die verder een bijzondere stimulans ont-
vingen, noemen wij aandeelen L. E. Tels & Co’s Handel
Maatschappij en S. L. van Nierop & Co’s Handel Maat-
schappij, die bij ruime omzetten heden á resp. 160 pCt.
en
17234
pCt. gevraagd bleven. Voorts vonden heden Vrij
uitgebreide omzetten plaats in aandeelen Peudawa Petro-
leum Maatschappij; de vorige noteering luidde 9 pCt., ter-
wijl zij heden tot 13 pCt. toe werden verhandeld, met een
slotkoers van 11 pCt. Naar men weet, werd op de concessie-
terreinen van deze onderneming tot nu toe geëxploreerd
door de Koninklijke Petroleum Maatschappij, welke echter,
bij ontstentenis van eenig resultaat, de exploratie niet ver-
der wenscht te vervolgen. Niettemin zal de Peudawa-Maat-
schappij de concessie nog eenigen tijd aanhouden met het
hiervoor nog in kas beschikbare geld, in de hoop, dat een
ander concern het onderzoek op de terreinen zal willen
voortzeten. Hoewel tot nu toe niet gebleken is, of werkelijk
een andere gegadigde zich heeft aangemeld, waren de aan-
deelen heden plotseling van sommige zijden vrij sterk ge-
vraagd.. –
Aandeelen Compaflia Mercantil Argentina zijn na de
heftige koersbewegingen van den laatsten tijd in een loome
houding terug-gevallen; de handel is sterk ingekrompen en
de koers beweegt zich met geringe variaties tusschen 122
en 123 pCt. Ook aandeelen Vereenigde Kon. Papierfabrieken
der firma Van Gelder Zonen zijn op het tweede plan ge-
raakt.

De
scheepvaartmarkt
heeft op sommige dagen van de
achter ons liggende week groote levendigheid aangetoond, voormineljk voor de aandeelen van onze op Nederlandsch-
Indië en Zuid-Amerika varende maatschappijen, als Konink-
lijke Paketvaart, Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederland”,
Kon. Holl. Lloyd, enz. Dit stond in verband met de bekend-making, dat eenige schepen toestemming hadden gekregen,
de reis naar, hunne bestemmingen via New York te aanvaar-
-den. O.a. heeft de ,,Krakatau” van de Mij. ,,Nederland” van
deze permissie gebruik gemaakt; de ,,Hollandia” echter-van
de Kon. HoIl. Lloyd is nog achter gebleven en wacht op :éen nadere regeling van het scheepvaartverkeer. Overigens heb-
ben de verschillende phazen van de thans eindelijk (zij het
voorloopig) tot stand gékomen overeenkomst betreffende
de neutrale vaarzône, slechts weinig uitwerking op de be-
trokken afdeeling gehad. Voorbijgaand waren enkele soor-
ten, als Holland-Amerika-Lijn, Kon. Boot e.a., iets meer ge-
zocht, doch deze richting had geen verderen voortgang.
Scheepvaartpapieren zijn meer en meer van speculatie- tot
beleggings-objecten geworden en bevinden zich als zoodanig
in vaste handen, hetgeen ten goede komt aan de stabiliteit
van het fonds. –

In de
mijnafdeeling
vond een reactie plaats in aandeelen
Swansea Copper van 5734 tot 50 pCt. (slot_52 pCt.) bij-
zondere oorzaken zijn hiervoor niet aan te wijzen en’- de
teruggang moet dan ook eerder worden aangemerkt als een
natuurlijke reactie op de’ voor eenigen tijd plaats gehad
hebbende rijzing.
Rubberaandeelen
bleven zoo goed als zonder interesse.
De bescheiden, waaruit een overzicht over de diverse maat-
schappijen te verkrijgen zou zijn, zijn hier te lande nog
niet gearriveerd, -in verband met het onderbroken scheep-
vaartverkeer met Indië. Dientengevolge kunnen ook nog
geen dividenden gedeclareerd worden en blijft het nog
steeds een quaestie van gissingen en taxaties, welke geen
basis voor een reëelen handel vormen. Hierbij komt, dat hoewel de rubberprjs te Londen zich eenigszins hersteld
heeft, die te Singapore (welke voor het oogeublik voor onze
Ned.-Indische ondernemingen van veel grooter belang is)
is gereageerd tot
f
1,10
ft
f
1,30 per
34
K.G. (tegen
f
1,50
ft
f
1,90 eennigen tijd geleden) waardoor de kooplust, zoo-
als vanzelf spreekt, niet aangewakkerd wordt.
Ook op de
cultuurmarkt
komen- slechts sporadisch afdoe-
ningen tot stand. Na de jongste suiker-crisis is de aandacht
voor deze afdeeling ter beurze eenigszins verminderd; het
dividend van de Suikerfabriek Krian (15 pCt. tegen 18 pCt,
v.j.) werkte ook niet mede om een geanimeerde stemming
te voorschijn .te roepen.

24Juli. 27 Juli. 30 Juli.

Ned. md. Handelsbank…. 212
1
12 21111
4
211.

—1’/
Amsterd.Superfosfaatfabriek
16881
4
166

167112 –
1114
Insuhnde Oliefabriek……189

188

188

—1
Ant. Jurgens’ Ver. Fabrieken 280 278 278 2
Philips’ Gloeilampenfabriek 32414 31481
4
314I – 10
Handelsver. Amsterdam…. 419
1
18
419
1
12
414 –
5
1
1
,
2

Javasche Cultuur Mij. …. 348

343

326’12 —21
1
I2
Kon. Petroleum Mij…….540

54081
4
537

– 321
4

Amsterdam Rubber.Mij. .. 232
1
12 234

234814 .+ 2
1
1
Holland Amerika Lijn …. 3471 349814 350 + 2’/2
Kon. Ned. Stoomboot Mij. … 23018 230
7
18 23018 + 112

Deli Maatschappij ………506 12 508 510 + 3’12

De Amerikaansche afdeeling volgt slechts uit de .verte
de aanduidingen van Wallstreet. In de laatste dagen kwam
het nog al voor, dat de New Yorksche markt fluctuaties van
eenige beteekenis naar hier deed overseinen, b.v. voor
Steels èn Hide & Leather shares, doch ter beurze van Am-
sterdam .werden deze variaties 5f in het geheel niet 51
slechts voor een gedeelte overgenomen. Bovendien wordt de pariteit-koers niet meer bij de beschouwing betrokken,
nu de arbitrage op Amerika vrijwel geheel stop is gezet.
Waar de Amerikaansche afdeeling dan ook practisch een
locale is geworden, die evenwel afhankelijk blijft van een
groote buitenlandsche markt, richt de belangstelling van
het publiek zich meer naar die afdeelingen, waarvan de
koersea zelfstandig bepaald kunnen ‘worden.

24 Juli. 27 Juli. 30 Juli. Rijzing of
Anaconda Copper

………
165
t/8

165 166
+
2
/8
Un. States Steel Corp…..
112/4
1121
112 18/je
+
91

Atchison Topeka …….

100
1
/2
100
2
126
1001186
– 1110
Southern Pacific………
93
1
14
92
8
/s
_92/

71

Union Pacific …………
137
‘Ii
137
1
1,
13’6

1 ’12
Int. Merc Marine afgest
30/
30
8/4
30
3
/6
5
18
,,

,,

,,

prefs
90
1
14
90
1
18
891116

82
/86

Geld op prolongatie blijft
&
3. pCt. verkrijgbaar.

GOEDEREN-HANDEL

GRANEN.
30 Juli 1917.
T a r w e. In ons laatste weekbericht was sprake van
eene sterke prjsverhooging van tarwe aan deNoord-Ameri-
kaansche xdarkten, waarvan wegens de gebrekkige berichten
de oorzaak niet met zekerheid was aan te geven. Later is
gebleken, dat die prijsstijging het gevolg is geweest van
droogte in het Westen van Canada en enkele der noorde-
lijkste staten van de Unie, alsmède door overmatigen regen
in de Canadeesche provincie Ontario. Later is eene verbete-
ring in het weder ingetreden, terwijl tevens de tarweuit-
voeren uit Amerikaansche havens klein waren. De tarwe-
prijzen zijn dientengevolge in het begin der afgeloopen
week flink gedaald. Die beweging ,was echter slechts van
korten duur en spoedig zijn weder sterke prijsverhoogingen gevolgd, cliç de Aznerikaansche tarweprjzen weder hebben
gebracht boven heb hoogste punt van de -week tevoren. In
de berichten, die ons dagelijks bereiken, staat onder de oor

zaken van deze nieuwe verhooging niets vermeld aan-
gaande ongunstige berichten omtrent den stand der zomer –
tarwe. Wel is sprake van willigte aan de Noordwestelijke
markten en daaruit valt de gevolgtrekking te maken, dat
wel degelijk de stand der zoniertarwe tot de oorzaken der,
prijsstijging behoort. Die Noordwestelijke markten name-
lijk, gelegen in het gebied der zomertarwe, zijn in dezen
tijd van het jaar steeds zeer gevoelig voor ongunstige be-richten omtrent den stand dier tarwe. Verder zijn de aan-
voeren van tarwe aan de Westelijke markten zeer klein,
hetgeen in verband met het zeer beperkte overschot van den
ouden oogst wel te verwachten was. De tarwe-voorraden in
Amerika blijven dan ook ongekend klein, doch de resul-‘
taten van den nieuwen oogst der wintertarwe worden
qualititief zeer goed genoemd, terwijl de hoeveelheid, gege-
ven de niet hoog gespannen verwachtingen, schijnt mee te
vallen, zoodat verbetering der aanvoeren binnenkort mag
worden verwacht. – Deze schijnen echter door arbeidersmoei-
lijkheden, die den oogst bemoeilijken, te worden tegenge
houden, waardoor cle prijsverhooging van- den ‘Juli-termijn
is in de hand gewerkt.

De prijzen van tarwe aan’ de markten te Buenos Aires
en Argentinië zijn eenigszins gedaald met het oog op de
uitbreiding ,in de met tarwe bezaaide oppervlakte-‘en -het-
gunstige weder.

Ma ï s, ‘ge r st en h a’v er. De prijzen van haver heb-
ben de beweging van de tarwemarkt gevolgd
ew
ofséhbon

1 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

577

Noteeringen.

Chicago
Buenos A,’re:
)
Data
Tarwe Mais
Haver
Tarwe Mals
Lijnsaad
Juli
Sept.
Juli
Aug.
Aug.
Aug.

30Juli’17262
163
8
14
7884
18,50 12,60
20,60
1
23

,,

’17
259
163
3
/
77
‘/4
19,-
12,75
22,50
31Juli’16
119
3
/
82
llá
39’/2
7,75
4,40
12,80
31 Juli’15
10514
2)

73
1
18
38
1
I8
12,85 4,85
11,20
31 Juli’14
86
1
1,
2
)
67
‘Is
35’/
9,66 5,85
14,602)
20 Juli’14
82

1)
56
2
18
1
)
3611,
1)

9,40
1
)
5,38
1
)
13,70
2)

‘)per Dec.
1)
per Sept.
S)
De noteeringen van Buenos Âyres zijn van 21 en 28 Juli.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

1

31 Juli
1
23 Juli
1

31 Juli
1

1917

1

1917

1

1916

588,’)
588,

‘)

368,-‘)
1
Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom.

nom.
500,-‘)
400,-‘)

285,-‘)

Tarwe ……………….

Gerst (46 lb. feeding)
nom. nom.

370,_1)
Mais (La Plata)

………

Haver (38 Ib. white clipped)
25,-‘)
22,501)

17,25
1
)
Lijnkoeken (Noord-Ame-
240,-‘) 225,-‘)

168,-‘)
rika van La Plata-zaad)
Lijnzaad (La Plata) …….
nom.
Dom.

505,-

1
)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artikelen.
22-28 Juli
Sedert
Overeenk.
22-28 Juli
Sedert
Overeenk.
1917
1 Jou. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1 917
1916

Tarwe ……………..

243.231
414.933

38.227
10.823
281.458 425.756
Rogge ……………..

8.465
16.6418.465
18.841

2.314 8.690
-.

500
2.314
9.190
Mais

…………….

104.637
192.782

67.438 92.908
172.075
285.690

.

30.600
58.079

11.886 4.549
42.486 60.628

Boekweit

………….


10.025
23.110

27.269 4.218
37.294
27.328

Gerst

……………..
Haver

……………..

..

8.322
64.701

7.560
32.995
15.882
87.696
Lijnzaad ……………
Lijakoek ……………
.-
34.078 92.829

27.785
5.435
61.863
98.264
Tarwemeel ………….

18.259 10.809

3.051

21.310
10.809
AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.
Tarwe ….
.
……..
…..

243.923
471.234
– –

243.923 471.234
Mais

…. ……… ….

12.335
46.697
– –

12.335 46.697

deze hierbij veel minder sterk was dan voor tarwe, heb-
ben de haverprjzen in de afgeloopen week in Amerika Vrij
sterk gefluctueerd. Misschien staat de prijsverhooging in
verband met de resultaten van den haveroogst in Engeland,
die blijken minder gunstig te zullen worden dan verwacht
werd. Mais was vast, doch verandering in prijs valt voor den
eersten termijn, die nog op den ouden oogst gebaseerd is,
niet te constateeren. De voorraden zoowel als de binnen-
landsche aanvoeren zijn klein, doch ook de uitvoer is sterk
afgenomen. Minder gunstige oogstberichten hebben echter
voor de latere termijnen eene vrij sterke prjsverhooging
teweeggebracht. De laatste schattingen van de opbrengst
van den te velde staanden maïsoogst waren echter zoo
groot, dat eenige tegenslag nog geen ongerustheid behoeft
te wekken. In Argentinië is de opwaartsche beweging der
maisprjzen tot staan gekomen’ en aan het einde der week
is zelfs eenige prijsdaling ingetreden. Gerst blijft algemeen
vast met goede vraag in Amerika voor spoedige posities.
De verschepingen van voedergranen zijn in den laatsten tijd
vrij groot geweest en uit Engeland wordt bericht, dat daar
zulke groote hoeveelheden zijn opgeslagen, dat men vreest
voor de groote partijen, die naar Britsche havens onderweg
zijn, geen opslagplaats te zullen hebben. Sedert geruimen
tijd waren in Engeland slechts zeer kleine hoeveelheden
mais voor veevoeder beschikbaar gesteld, opdat genoeg mais
als grondstof voor brood aanwezig zoude blijven. Onlangs
is hierin echter verandering gebracht en mais wordt nu
vrijwel algemeen weder als veevoeder gebruikt. Ook is aan
de snolenaars toegestaan hun tarwemeel te vermengen met
kleinere percentages meel van andere graansoorten dan
tot nog toe het geval was. Dit schijnt te wijzen op een
afname van de schaarschie van tarwe.
L ij n z a a d. De in ons vorig bericht vermelde prijsver

hooging van lijnzaad in Argentinië is weder verloren ge-
gaan. Blijkbaar is gebleken, dat de opgeleefde vraag geene
rechtvaardiging vond in verbeterde kansen op uitvoer, die
nog steeds zeer klein zijn. Bovendien zijn de berichten om-
trent het te velde staande nieuwe gewas zeer gunstig.

Buitenlandsche granen in Nederland.

Geene verbetering is gekomen in de stagnatie van den
aanvoer van Amerikaansche graansoorten naar de neutrale
landen en onze laatste berichten geven geen hoop, dat in
de naaste toekomst die aanvoer weder ter hand zal worden
genomen. Uitvoervergunning wordt nog steeds door de
Amerikaansche Regeering geweigerd. Voorzoover de lading
der reeds in Amerikaansche havens met bestemming naar
het neutrale Europa geladen liggende stoomschepen uit
mais bestaat, zoude een langdurig oponthoud in dit warme
jaargetijde zeer gevaarlijk kunnen worden voor de kwali.

teit. Wij mogen vel als zeker aannemen, dat wij een winter
tegemoet gaan met groote schaarschte aan veevoeder en
verschillende maatregelen worden reeds beraamd om met het getij de bakens te verzetten. Allerwegen is sprake van
inkrimping van onzen veestapel en regeeringsmaatregelen
in die richting worden spoedig verwacht. Intusschen zijn
door den Minister van Landbouw raadgevingen gepubliceerd
voor het verbouwen van verschillende soorten veevoeder, nadat de nu te velde staande, en wat rogge betreft geoogst
wordende, graanoogst zal zijn binnengehaald. Uit het dezer
dagen gepubliceerde Nederlandsche landbouwrapport blijkt,
dat voor de voornaamste graansoorten eene opbrengst van
iets beneden het middelmatige wordt verwacht, terwijl de
opbrengst der aardappelen zeer goed belooft te worden
en vrij belangrijk boven een gemiddelden oogst zal bedragen.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

1
IJzer
Data

Cle,’.

Koper
1
Tin

Lood

Zink
1
No.

1
Standard

27 Juli 1917. .

nom. 125.-/- 243.10/- 30.101-


20 ,, 1917..

nom. 130-!- 240.5/-

30.101-

– –
28Juli 1916..

nom.

111.-!-

28.-!-

60.-/-
30 Juli 1915..

6611

71.5/-
1,
1
56
5
8
:
5
-1
11

23.12/6 100.-/-
20Juli 1914..

5114

61.-!-

145.151- 19.-!-

21.101-

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 11 Juli 1917.

Amerikaansche katoen blijft vast, hoewel prijzen verder
niet veel zijn gestegen. De markt is zeer onder den invloed
van de Amerikaansche weerberichten, die zeer afwisselend,
doch over het algemeen wel iets gunstiger zijn. De onver-
kochte voorraad Amerikaansche katoen in Liverpool be-
draagt slechts 62.372 balen, zoodat het voor spinners steeds
moeilijker wordt eventueele behoeften te dekken. Egypti-
sche katoen
is
weer ongeveer 2Y2 pence per lb. hooger.
Spinuers van Amerikaansche garens ondervinden zoo-
vele beperkingen bij den inkoop van hun katoen, dat het
voor hen steeds moeilijker wordt zaken af te sluiten. Fabri-kanten koopen hoofdzakelijk alleen voor directe behoeften,
hoewel zoo nu en dan ook wel grootere partijen verkocht
worden, zoodat men wel moet aannemen, dat zelfs deze imooge

578.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN:

t Augustus 1917

kostprijzen nog wel voor manufacturen besteed kunnen
worden. De export-vraag is miniem en bepaalt zich hoofd-zakelijk tot voorradige partijen, terwijl Frankrijk en. Rus-
land de eenige markten zijn, die nog wat belangstelling
toonen. Naar Egyptische garens, zoowel in cops als lSundels
is nog wel wat vraag, hoewel prijzen daarvan.veer 5 pence
per lb. hooger zijn.
Zaken in manufacturen staan bijna geheel stil. Koopers
van de Indische markten hebben sedert maanden een spoe-
dige vrede verwacht en in verband daarmede ook lagere
prijzen. Men heeft dus slechts weinig gekocht, zoodat er
aan verschillende artikelen wel gebrek zal ontstaan, tenzij
men de tegenwoordige vraagprijzen wil betalen. Van China bestaat wel iets meer belangstelling, terwijl ook de kleinere
markten in het Verre Oosten en Zuid-Amerika doorgaan
kleine partijen voor directe behoefte te koopen.

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands)

27
Juli
‘1720
Juli ‘17113
Juli’17
1
27 Juli’16127
Juli’15’

New York….
Liverpool

..,.
25,20e
10,15d
26,75e
19,—d
26,95e
19,—d 13,25e
8,07 d
—’,—c
1

5,34d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In dujzendtallen balen.)


1 Aug. ’16
tot
20 Juli’17

Overeenkomstiqe perioden

1915’16

1914’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
5072
5023
7048
Atlant.Havens
2131
2594
3657

UitvoernaarGr.Brittannië
2585
2777 3779
,,

‘t Vasteland.
2276
2558
3983
,,

Japan etc…
454
507
510


Voorraden
in
duizendtallen
6 Juli ’27
6Juli’16
1

6 Juli’15

738


725 812

Binnenland …………..
415
487
Amerik. havens ………….

Liverpoöl

……………

157
24
New York

…………….6]
..506

196 169
New’ Orlèans …………..205
..353
639
1693

WOL.

Van de Engelsche en overzeesche markt valt niet” be-
richten. Naar verluidt zou d& Engelsche regeering vdor-
nemens zijn de nieuwe wolproductie van Zuid-Afrika te
naasten. –
Te B o ton blijven de zaken bij voortduring zeer levendig
en de Zuid-Amerikaansche wolvoorraden zijn nagenoeg ge-
heel uitgeput. De inland’6che wol, die thans binnenkomt,
wordt onmiddellijk door de industrie opgenomen.

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Ï(ina-Bureau)..

Volgens bericht van den vertegenwoordiger der fabrikanten
is de iJnit voor de toewijzing van 19 Juli j.l. in verband
met het gemaakte compromis, vastgesteld op:’

11,70 Cts. per
/2
K.G.

SUIKER.

Onze Bi ets u ik er markt blijft iog steeds zonder zaken.
Koopers hebben wel is waar hunnen prijs van
f
23,— op

f 2412
verhoogd, doch veikoopers willen van den vraagprijs
van
f
26,— tiiets laten vallen.
De vooruitzichten voor den bietoogst in ons land blijven
bij2onder gtrnstig.- In Oostenrijk-Hongarije wordt uaai meer
regens verlangd.
In Engeland werden de voorraden per 1 Juli als volgt
gepubliceerd:

in entrepot ……101.200 tonstegen 141.700 tous verleden jaar
inderaffinaderjen 17.800
,, ,,
14.900

te zamen . .. 119.000 tonstegenls6.600 tons verleden jaar

Uit Java zijn nog geen verdere berichten gekomen be-
treffende het optreden en de handelingen der nieuwe suiker-
associatie, doch de stemming aan de Java suikermarkt
sch’ijnt eenigszins verbeterd te zijn. Voor Superieur, late
levering werd
f’
11
1
1
4
betaald. De berichten over den loopendei
oogst blijven zeer guftatig, hetgeen blijkt uit het’ rendment

van 70 fabrieken per 15 Juli., hetwelk in doorsnee 11
O/

hooger is dan verleden jaar.
Amerika toonde eene zeer vaste markt en de noteering
voor spot centrifugals is opgeloopen tot 6.64 a 6,96′. In
Louisiana heeft eene felle droogte schade toegebracht aan
den oogst en verwacht mett, dat daardooi, niettegenstaande
den grooteren aanplant, de”oogst niet grooter zal worden
dan verleden jaax.
De verkorte Cuba-statistiek per 14 Juli is als’ volgt:

1916117

1915116

1914115′

Ontv. der week tot 14Juli

24.602

9.971

26.000′ tons
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.805.735 2.867.122 2.382.715
Werkende fabrieken. .’.

7

11

11

Exp. U.K. totl6 Juni. 450,144

379.766 188.126 Frankrijk ,, 16

,,

28.419

90.074

5.895

N OED7GE1’I.

LôWdën
New York
Data

per

l’oÏes White

mcrsc.

96%

Augustus Cubes Java:

Centrif,ig.

No. 1

job.

27Juli 1917….
f
24 * 5319

171-

– 6,64 ft6′,77
20 ,, 1917….

,, 24
1
/
2
* 5319

1216

3216 6,39 ft6,64′
27 Juli 1916….

,, 34 * 4711
‘2
2019

3116

6,33
27Juli 1915…. ,, 231

311-

201-

4,77
21 Juli 1914…. ,, 11
1
1,2

181-

3,26

* nom.

RUBBER.

De markt had in de afgeloopen week weder ecu flauwer
verloop. De meerdere vraag voor loco, die de laatste prijs-
stijging veroorzaakte, heeft opgehouden., Naar het schijnt
kwam deze van de zijde der handelaars in New York; fabri-
kanten toonden daarvoor echter weinig belangstelling. Voor
1918-levering blijft echter goede vraag bestaan en verkoo-
pers zijn voor deze posities zeer gereserveerd.

De noteeringen Îuiden:

Prima Hevea Crpeloco..
/6
5
I4′
einde vorige week 217’/

Aug/Sept. 217
l
id

,,

,,

,,

217
‘I

Oe.t./Dee- 218
1
14

,,

,,

,,

21811
4

Jan./Juni 219

,,

,,

,,

2181/,’

Hard cure fine Para …. 3/2
‘Ii

,,

,,

,,

311
i/

HUIDEN.

(Bericht van de firma Giisar & Co.)

De markt voor huiden was afgeloopen week in het bui-tenland zeer kalm, een verschijnsel dat zich telken jare in
de maanden Juli en Augustus voordoet. Voor ons land her-
haalt zich het nieuwe bezwaar, om bij do onzekere vaart,
huiden te importeeren’, vandaar dat de exotische huiden,
hier nog aanwezig, op hoogen prijs gehouden worden.
Afgedaan werden 1300 Columbia huiden en 500 gezouten.
Min as.
De inlancische markt kalm’ voor alle artikelen en vreezen
wij wanneer de’vaart met Amerika niet spoedig tot regeling
komt, wederom een totalen stilstand’ in alle artikelen.

JAVA THEE.

(Herleid tot 111 Kisten.)

Voorraad 29 Juni ),917 ………………21294
Sedert aangevoerd (vrjgegevetr) ……….6108′

27402
Sedert afgeleverd ………………….14689

Voorraad heden
.
……………………..12713

Waarvan in de eerste hand…………..36

TABAK.

(Uit het Maandbericht der firma P. Meerkamp van
Embden & Zoonen’.)

Enkele dagen na ons vorig bericht, verscheen het Konink-
lijk Besluit, waarin met ingang van 3 Juli het uitvoer-
verbod van ruwe tabak tijdelijk opgeheven werd.
Zooals bekend, is deze opheffing verkregen door beschik-
baarstelling vanwege een uit belanghebbenden gevormd
syndicaat, van 75.000 pakken, welke tot vastgestelde prijzen
voor de binnenlandsche fabrikanten- gereserveerd blijven.
Door dezen maatregel is op nagenoeg den geh’eelen thans
nog bestaanden eerste-hands voorraad N.O.T. .vrje Java-

1 Augustus 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

579

en een groot deel van den Sumatra-voorraad beslag gelegd,
terwijl men in afzienbaren tijd met nieuwe aanvoeren niet
te rekenen heeft.
lIet’valt dan ook niet te verwouderen dat de stemming in
de in Juli gehouden inschrijvingen het hoogtepunt be-
reikte, en er voor binnengoed en kerf prijzen besteed ver-
den, welke (lie van de duurste momenten, die tot nu toe
voorgekomen waren, nog achter zich lieten. –
Ook in de tw’eede hand stegen de prijzen, zoowel voor
Java als voor het nog beschikbare kwantum Amerikaansche
tabak (hetwelk intusschen den laatsten tijd ook sterk ver-
minderd was) met den dag; op speculatie werd weder grif
gekocht en mcnige partij wisselde deze maand meer dan eens
van eigenaar.
])e meeste vraag bestond voor gele sigarettentabak, waar-
van dc voorraad langzamerhand dan ook zoo goed als geheel
uitgeput raakt. Voor dit doel is men uit den aard der zaak minder aan prijs gebonden dan voor kerf en binnengoed; komt van deze soort dan ook eens een kleinigheid aan de
markt, dan heeft men daclelijk tientallen koopers daarvoor,
wien het alleen daarom te doen is tot eiken prijs de tabak
machtig te worden. Dit bleek wei duidelijk uit de overgroote
belangstelling welke bestond voor 52 vaten gele Virginie,
die bij de Botterdamsche inschrijving bijgevoegd waren. Van S u in a t r a kwamen ten, verkoop 20.552 pakken te
Amsterdam op 13 Juli en 4373 pakken te Rotterdam op
25 Juli.
De indruk van den oogst bleef gunstig: de tabak was
voor het overgroote deel goed rijp, dun van blad en licht-
soortig.
Door den kleinen eerstehandsvoorraad waren importeurs
niet in de gelegenheid de aan de markt te brengen partijen in te deden op de wijze zooals gewoonlijk geschiedt, doch
was bijv.
het kwantum zandblad in verhouding veel grooter,
terwijl topbiad nagenoeg geheel ontbrak.. Hoewel hierdoor het aanbod wel wat eenzijdig leek, was de afloop niettemin
zeer gunstig, al was er van de .koortsachtige stemming, welke
voor de Java’s heerschte, geen sprake.
Het overgroote deel der tabak kwam in handen van Hol-landsche handelaars; enkele partijen werden door Duitsch-
land en Oostenrijk gekocht, terwijl ook Zweden in de markt
was. Amerika kocht uit de Amsterdamscho inschrijving
circa 2000 pakken; in de Rotterdamsche kwamen slechts
enkele honderden pakken voor, welke voor dit doel geschikt
waren en clan ook grif genomen werden.
Daar tr directe verscheping uit Indië voor Amerika
circa 20.000 pakken gekocht moeten zijn, (waarvan reeds
16.000 pakken ter verlading kwamen) kan men het totale
kwantum, hetwelk tot dusverre voor dit doel genomen
werd, op circa 27.000 pakken schatten, dus ongeveer even-
veel als verleden jaar daarheen ging.
De Amsterdamsche inschrijving bracht in doorsnee op
circa 240 cents, de Rotterdamche circa 223 cents, in het
geheel werden in Holland van dezen oogst verkocht 51.822
pakken tot circa 225 cents, tegen 203.408 pakken tot circa
102 cents verleden jaar terzelfder tijd. De eerstehandsvoor-
raad bestaat in totaal uit circa 40.000 pakken.
Van J a v a vonden eveneens twee inschrijvingen plaats,
te Amsterdam op 18 Juli voor 17.494 pakken, te Rotterdam
op 25 Juli voor 8183 pakken.
Zooals boven reeds vermeld was de stemming uiterst wil-
lig, de prijzen bleven voortdurend stijgen en waren dan
ook in de Rotterdamsche inschrijving weder Vrij belangrijk
hooger dan in de voorafgaande Amsterdamsche.
Voor buitenlandsche rekening werd slechts een klein
gedeelte genomen.
Bij de krossoks kwamen eenige partijen heldergele tabak
voor, uitnemend voor sigaretten geschikt, welke dan ook
onder levendige concurrentie zeer hoog verkocht werden.
Kentucky, welke zeer goed. uitviel, bracht een flinken
prijs op, hetgeen ook het geval was met een klein partijtje
Havana van goede kwaliteit. De overige partijen Havana
vielen slechts matig uit; hiervoor bestond dan ook niet
zooveel belangstelling en een deel daarvan, evenals van de
Braziels werd opgehouden.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuriug & Zoon, Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Wederom is het oogeoblik daar waarop bericht moet ge-
geven worden. Wat echter te zeggen wanneer er niets te
vermelden valt? Toestemming tot uitvoer wordt nog altijd
niet gegeven, en nieuwe aanvoer voor biunenlandseh gebruik
wordt maar zuinig vrijgegeven, terwijl de behoefte groot
blijft. Dat onder die omstandigheden de noteeringen nomi-
naal zijn, spreekt van zelf.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio .
Santos
tvseioers
Voorraad
”°
Voorraad
.
prs

28 Juli

1917
195.000 5525
1.324.000
5100
13
1
14
21

,,

1917
201.000
5450
1.150.000
5100
13!/
a

13

,,

1917
212.000
5300
999.000
5100
13
22
/i2
28 Juli 1916
247.000
6475
1.329.000
.6800
12u/
16

Ontvangsten.

Rio

Santos
Dato

Afgeloope.i

Sedert

.4fge!oo/’en
1
Scdert
week

1 Juli

1

week

1

1 Juli

28 Juli 1917.. ..

27.000

158.000

238.000

659.000
28 Juli 1916.. . .

38.000

122.000
1
349.000 11.068.000

VETTEN EN OLIËN.

O leo-Ma r ga r inc. Amerika offreert lager en wel:
Ie soort (z.g. extra’s) ad
f
140,-
Goede Iiie soort……,, 130,-
Augustus-aflading, franco wal hier, inclusieve oorlogsrisico en
Ie soort (z.g. extra’s) ad
f
131,-
Iie

..

…………

128
1/5

Iiie

,.

…………

121,-
c.i.f. Rotterdam Augustus-alladiag, exclusieve oorlogsrisico,
met bijbetaling van vat de vracht meer zal bedragen dan $ 4 per ton.

P rem i o r-J u s. Noorci-Amerikaansche. Men offreert:
Ie soort …………..ad
f
125114
Iie

, ……………,,

,, 123 ‘/
c.i.f. hier, Aug.-aflading, exclusieve oorlogsrico. Bijbetaling
vracht boven $ 4.
Zuid-Amerikaansehe. Gedaan:
Fac. ,,A”

………. …. ad
f
131,-
,, ,, 129,-
,, ,, 125,-
franco wal hier, Aug./Sept.-aflading, inclusieve oorlogsnisico,
zonder vrachtbijbetaling.

Katoen zaad-olie. Hierin komt geen enkele offerte
meer uit Amerika. Men is blijkbaar van opinie, dat er toch
van verscheping niets zal komen.

Geralf. Cocosvet. Er zijn cenige postjes prima
versçhe kwaliteit voor directe en spoedige levering gedaan
ad f120,—.

COPRA.

Enkele loco partijen (ca. 700 ton) werden deze week ver-
kocht en wel tot ca.
f
58
1
12
op basis Java f. m. s.
Vân zaken op aflading is nog geen sprake, daar er in
Indië nog steeds geen vrachtruimte voor. Holland is te ver-
krijgen.
Ceylon elf. Londen £ 46..- en eif. Marseille nom.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

28 Juli
1917….

f
58’/


21

,,
1017.. ..

,,58’/2

N.O.T.-condities.
28 Juli
1916….

39214
J
28 Juli
1915….

,,30
5
1e
20-25 Juli1914….
2821
4

VERKEERS WEZEN.

RIJN VAART.

Week van 22-29 Juli.

Vrachten. In den algemeenen toestand kwam geen
wijziging. Ook deze week werden aan de Ruhrorter beurs
weinig schepen voor Holland/België bevracht. Aan vrachten
werden o.a. betaald:
Voor kolen kleine schepen Dordrecht
f
2,— per ton.

,,

,,

Schiedani ,, 2,25
Voor zout naar Antwerpen ……Mk. 5,-
Brussel ……….

,, 7,—

,,
Voor grint groote schepen Antwerpen/Gent Mk.
5,—
p. ton.
De vracht voor kolen van de Ruhr naar Mannheim bedroeg
nog Mk. 2,50 per ton. Met het oog op het vallende water
en de groote vraag naar ruimte is een stijging te verwachten.
Sleeploonen. Het Sleeploon van Rotterdam naar de
Ruhrhavens bedroeg ongeveer 45 Cents tarief en van de
Ruhr naar Mannheim Mk. 2,-2,20 per ton.

580

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 Augustus 1917

De waterstand was nog betrekkelijk gunstig; echter moest
bij belading naar den Bovenrijn reeds met den voortdurenden
val worden rekening gehouden, zoodat groote schepenniet
meer de volle last konden laden. Cauber Pegel noteerde aan
het einde der week ongeveer M. 2,20.

ZEE SCHEEPVAART.

30 Juli 1917. De vrachtenmarkt onderging in de afge-
loopen week geen verandering.

GRAAN.

Petri

Londen!

Odessa
AtI. Kust
Ver.
Staten San Lorenzo

Data
gracf
Rotter.

R’dam
dam
Rojter-
B.istol
Rotter.
Enge. dsm
Kanaal
dam
land

23128 Juli
19171

– –
16121

,,
19171
– –

301-


1401-
24129 Juli
19161
– –

f14,—

1113

f110,-
15916
26131 Juli
19151

81-

719

6216
6017
1
1
Juli
19141
lid.
713

1111
1
14

1/111/4

121-
121-

HOUT.

Cronsiadt Golf van
Mexico

Data
Holland
Oostk.
Engeland Holland
Engeland

(gezaagd)
(mijn.
(pjt
pine)
(Pitch.
p&ne)
stutten)

23128 Juli
1917
– –

16121

,,
1917
24120 Juli
19164501-
26131 Juli
1915
-•

f
105,—
2301-
Juli
1914
…….
f12,—
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
1
Cartha-
Grieken-
1
Poli
Data
Middles-
gena
M ddlcs.
1

bro’

land
Mi ddles-
1
Mid
bro
dles.

bro
bio’

23128 Juli

.1917

16121

,,

1917

.
119/-
191- 21!-

24129 Juli

1916

…….
10/9
1

131- 151-

26131 Juli

1915

…….

Juli

1914

…….
4/3
5/4’1
519
816

KOLEN.

Card/if

Data
Bor-

Genua
Port
deaux

23128
Juli 191716121

,,

1917
691-
10113

24129 Juli 1916
341-
6716
801-
26131 Juli
1915
fr 11,—
1616
201-
Juli 1914
,,

7,—
71-
713

DIVERSEN.

Bombay
Birma
Vladivo. Chili
D a a
West
West stock
West
Europa Europa
West
Europa
(rijst)
Eusopa
(salpeter)

23128 Juli

1917

– –

16121

,,

1917

……
3501-
4501-

1801-
24129 Juli

1916

…..
1
.
9716
1451-
– .
1401-
53/6
751-

801-

26131 Juli

1915

…….

Juli

1914

…….
14/6
1613
.251-
2213

Oostk.
Engeland

;.iEJii

Rotter-

37/6
f
6,50
25/-
,,6,-
14/6
312 51-

-. .

ADVERTENTIËN

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bank neemt gelden i deposito eu in rckdllillg-couralit en verricht alle soorten wissel -en bankzaken.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL & Co. te Amsterdam –

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.


INCASSO-BANK

AMSTERDAM – ALMELO – DO’RDRECHT – ZAANDAM – ARNHEM

Volgestort Kapitaal
f 10.000.000,—

•,.

.

Reserve
f 1.6641.000,-

KANTOOR TE ROTTERDAM, LEUVEHAVÈN W.Z. 103

GEO. H. MÇFADDEN & BRO. COTTON: MERCHANTS

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland: D. BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

Reeders en Cargadoors

GEBR.VANUDENBevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

.
AMSTERDAM ZAANDAM

T,Ie5ram-Adre4: ,,VANUDEN”

8 Augustus 1917

ECONOMISCHSTATISTISÇHE BERICHTEN

581

GEO. H. MÇFADDEN &
BRO. COTTON MERCHANTS

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland:
D. BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

Reeders en Cargadoors

EUDEN

tjnggt

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,VANUDEN”

The Ph.van Ommorou Corporatiou ofeYork

42 BROADWAY

NEW YORK

belast zich met expeditie en yerscheping van goederen van

Amerika naar Holland, Ned. Oost- en West-Indië

enz. enz. en desgewenscht ook met opdrachten van anderen aard

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

PHS. VAN OMMEREN, Rotterdam.

N ederlandsch-

Transatlantische

Hypotheekbank

te AMSTERDAM.

Werktin
CANADA

met eigen kantoren

( J. MEES te Amsterdam
Directie L. DROOGLEEVER FOTUYN
te Winnipeg

5
01

PANDBRIEVEN

0in stukken van

f 1000.—. f500.—
en
f 100,-

Koers van afgifte 961
4
0
10

MAATSCHAPPIJ

voor

Scheeps- eu Worktuigbouvi

,,FIJENOORD”

ROTTERDAM

Kruisers – Torpedobooten,

Onderzeebooten

Mailstoomschepen

Vrachtstoomschepen

Baggermateriaal

Machine-installaties

tot
65000 P.K.

Scheeps-Zoelly-Turbines

Machines en apparaten voor

Suikerfabrieken, enz.

P. Cbs & Leembruggen

LEIDEN

Opgericht 1 Mei
1766

FRANSCH-HOLLAI’TDSCHE

OLIEFABRÏEKEN

,;CALVÉ -DELFT”

TE DELFT

iK411F

Delftsche Slaolie

Arachide.olie

Sesani-olie

Soya.olie
Bakkers•olie

S
..

Plantenvet Delfia

Cocos-olie N. 0. F.

Grondnotenkoeken en .meel

Sesamkoeken en .meel

Cocosmeel

UNIE BANK

voor

Nederland en Koloniën

]J

AMSTERDAM

BATAVIA
-.
SOERABAYA

Tel. Intercomm. .370

Telegr..Adres: CLOS

Sajetten en Wollen –

Garens voor Hand-

en Machinebreien

Bureau voor. Adviezen in Belastingzaken

ONDER LEIDIIG VAN

H. J. VOOREN,
oud-ontvanger der directe belastingen, invoerrechten èn accijnzen,

S. G. VAN DE POL,
oud-referendaris, chef der gemeente-belastingen te Utrecht.

KANTOREN:

‘s-GRAVENHAGE, Noordeinde No. 43 (Gebouw ,,Mercurius”), Telefoon 353.

ROTTERDAM, Wijnhaven No. 103, Telefoon 12935.

582

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 Augustus 1917

KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA

GOUDA

GOUDA KAARSEN

NACHT-, THEE- EN SCHEMERLICHT

STEARINE

KAARSENPIT

OLEINE

CHEMISCH ZUIVERE EN ALLE ANDERE SOORTEN GLYCERINE

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

GESTORT KAPITAAL
f60.000.000,—

STATUTAIRE RESERVE
f11.595.462,_

Hoofdkalltoor: AMSTERDAM

Agelltsohappeu te ROTTERDAM en ‘sGRAYENIIAGE,

Vestigingen in de voornaamste plaatsen van
NEDERLANDSCH.INDIË,
in de
STRAITS.SETTLEMENTS
in
BRITSCH.INDIË
en in
CHINA.

in- en
.
Verkoop van Wissels en Telegrafische Transferten,


Incasseeringen en Financieeringen, Schriftelijke of Telegrafische Credieten,

Reiscredietbrieveri, Deposito’s, Rekeningen-Courant,

Administratie van Effecten en alle andere Bankzaken.

ga6%zaIi2


Lt
.

CREDIETVEREENIGING

Gevestigd te AMSTERDAM

Opgericht 1853

KAPITAAL
f
5.000.000,—

.

RESERVES
f
1.160.000,-

HOOFDKANTOOR en BIJKANTOREN te AMSTERDAM
AGENTSCHAPPEN
te: ALKMAAR, ARNHEM, DEVENTER.’ DORDRECHT, ‘s-GRAVENHAGE, GRONINGEN,

LEEUWARDEN, MAASTRICHT, MIDDELBURG, NIJMEGEN, ROTTERDAM, TILBURG, UTRECHT en ZWOLLE.

CREDIETEN, REKENING-COURANT met Rentevergoedin
g
, DEPOSITO’S, INCASSEERINGEN.
Aan- en Verkoop van CHEQUES OP HET BUITENLAND.

RUSSISCH-H.OLLANDSCHE
BANK
RUSSKO-GOLL.ANDSKI BANK

Telegram-Adree: PETRODAM

BANQUE RUSSOHOLLANDAJ5E
PETROGRAD

NEWSKI PROSPEKT 21ILINKA IPATEWSKI PEREOULOK 3

MOSCOU

___

Rentever
g
oedin
g
op chèque-rekenin
g
en

k’apitaai en 1e8erven

8.
1
1.I.AIU.UWJ

tot nader order 4 pCt.
Financiering
van
im- en export.
Remboura-credieton. Inca8aeering
en
aan.
en
verkoop van wissaIs Handel8informatie
s
.
Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegenwoordi
g
jn
g
voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereenigin
g
te Amsterdam en Rotterdam

R.
MEES
&
ZOONEN.

ANNO
1720

MAKELAARS IN ASSURANTIEN
kASSIERS EN BANKIERS

ALLE BANKZAKEN

ALLE ASSURANTIËN

SAFE-DEPOSIT

MOLESTVERZEKERINGEN

Auteur