Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 79

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 4 1917

4 JULI 1917

Econom

isch~Statistische

Beri
*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN. EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 4 JULI 1917

No. 79

INHOUD

EIz. HET REGEERINGSBELEID TEN AANZIEN ONZER AARDAPPEL-
VOORZIENING

………………………………
494
DeHooiopbrengst

…………………………….
496
De

Britsche Trade

Bank
……………………….
496
Productie-
en
Consumptie-Statistiek
…………………
497
AANTEEKENINGEN:
Vereenigde Nederlandsche Tabaksbank

…………
498
R
ussische cijfers

…………………………..
498
De

Spaansche

valuta

……………………….
498
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED

…………
499
MAANDCIJFERS: Emissies

in

Juni

1917
……………………….
499
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
500-508
Geidkoersen. Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.
Bankstaten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Het secretariaat van het weelcblo4 is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 122, telefoon no. $000.
Telegramadres: Economisch Instituut.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f 1e,-
per jaar. Losse nummers 55 cents.
Leden en donateirs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Mededeelinger& betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh d van Dit mar’s Uit gevers-
Maatschap pij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

Advertentiën f0,85 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

3 JULI 1917.

In verband met de maandswisseling heerschte ge-
durende de afgeloopen week eenige meerdere vraag

naar geld, welke weder hoofdzakelijk tot uiting kwam
in meerdere vraag naar ,,callgeld”. In de koersen voor

prolongatie en particulier disconto kwarh dit echter

niet of slechts weinig tot uitdrukking. De noteering

vooi prolongatie was 3-3-2% pCt., terwijl parti-

culier disconto l. 2 pCt. verhandeld werd.

De goudvoorraad van de Nederlandsche Bank kon

deze week weder belangrijk vermeerderen. Uit de

weekstaat blijkt, dat de voorraad muntmateriaal is

toegenomen met ca.
f
23 millioen, zijnde zendingen

Oostenrijksche en Duitsche doppeikronen uit Berlijn.
De omloop van bankbiljetten vermeerderde met circa

26 millioen, terwijl ,het tegoed in Rekening-Courant

,,van anderen” nog met circa 6 millioen afnam. De

overige hoofden van de weekstaat ondergingen slechts

‘geringe veranderingen.

Reeds geruimen tijd werd er in Duitschiand aan-

gedrongen op het nemen van maatregelen om de

sterke daling van den markkoers op de neutrale

beurzen tegen te gaan. Bovenvermelde goudzendiug,

is blijkbaar een poging in deze richting. In aanslui-

ting hiermede wordt tevens melding gemaakt van een

regeling om, in navolging van hetgeen Engeland reeds

ruim een jaar geleden gedaan heeft, te trachten een
gedeelte van de oude Mark-saldi, welke steeds een

gevaar voor de markt blijven, af te voeren en te doen

beleggen in Duitsch schatkistpapier. Te dien einde

worden aangeboden 2 jaars 5 pOt. schatkistbiljetten

‘in guldens, waarbij M. 1000 oud tegoed wordt aange-

nomen voor
f
592,80, indien men bereid is plm.
f
800

in hollandsch geld op de zelfde voorwaarden bij te
storten. Het tottial bedrag dat wordt aangeboden i

echter zeer beperkt.

De bovenvermelde goudzending, welke gelijktijdig
bekend werd met de aangeboden regeling voor ,,oude

saldi”, en waarvan de totale bedragen sterk over-

dreven werden, had tengevolge, dat Woensdag, Don-

derdag en den ochtend van Vrijdag .een buitengewone

stijging plaats vond van den Markkoers, welke ver-

oorzaakt werd door een angstig geworden baisse-partij,

die zich tot elken prijs zocht te dekken. Evenals de

vorige week werden ook nu weder de Zwitsersche en

de Zweedsche koersen er sterk door beïnvloed. Vrij-

dagochtend werd het hoogste punt bereikt en werd

voor Berlijn tot 36,50, Zwitserland 52,50, en Stock-

holm 74,50 betaald. De dispariteit was echter op deze•

koersen zoo groot, dat een inzinking onmogelijk kon

..uitbljven. Al spoedig trad dan ook de daling in en

het slot van den dag was, wat betreft Berlijn en

Stockholm, ongeveer gelijk aan den yorigen dag op

circa 35,— en 74,20, terwijl de Zwitsersche koers zelfs

beduidend onder den koers der beide vorige dagen

op circa 50,40 terugviel. Indien tengevolge van goud-

zendingen van Duitschiand, de reeds zoo sterk geste-

gen Skandinavische en Zitsersche koersen nog ver-

der zouden oploopen, tot groot ongerief o.a. van onze

houtimporteurs, mag men hopen, dat verdere zendin-

gen zullen uitblijven. Wellicht dat de Nederlandsche
Bank hierin aanleiding vindt om andere maatregelen

te treffen.

494

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli1917

HET REGEERINGSBELEID TEN AANZIEN

ONZER AARDAPPELVOORZIENING.

Een medewerker schrijft:
Bij de voorziening met aardappelen van den laat-

sten oogst zijn we al bitter weinig fortuinlijk geweest.

Reeds spoedig deed de toestand zich niet rooskleurig
voor. In 1915 hadden we een record-oppervlakte met

eetaardappelen bebouwd — 143.750 H.A. tegen
140.284 H.A. in 1914 —; de gemiddelde opbrengst

was uitermate bevredigend — 252 H.L. per H.A.

tegen 248 H.L. in 1914 en 204 H.L. over 1001/1910
—; we waren zeer zuinig geweest met onzen uitvoer

— van Januari 1915 tot en met Mei 1916 exporteer-
den we 365.971 ton tegen 416.619 ton in 1914 en ca.
415.000 ton in 1913 — en desniettegenstaande stonden

we in Juni 1916 voor een plotselingen aardappelnood:

bewijs, dat de consumptie grooter was geweest dan

gewoonlijk. Hoe zou het in 1916 gaan? Met eetaard-appelen was ditmaal slechts 131.520 H.A. bebouwd,
dus ca. 12.250 H.A. minder dan het vorige jaar. De
weersgesteldheid liet in den nazomer bij voortduur
steeds meer te wenschen over; de opbrengst beloofde
klein te zijn — waarlijk, er zou hooge stuurmanskunst
noodig zijn om tot den nieuwen oogst rond te komen.

Van de zijde der regeering werd dan ook al spoedig
ingegrepen, om te redden wat nog te redden was. Ver-
boden van vervoer en aflevering werden uitgevaar-

digd, ten einde te bereiken, dat de duurzame soorten
tot het laatst bewaard zouden blijven. Den fabrieken
werden slechts 8.200.000 H.L. ter vermaling toege-
staan – in de campagne 1915 waren 12.975.000 H.L.

vermalen — en al spoedig werd bepaald, dat in geen geval voor menschelijke consumptie bruikbare aard-

appelen verwerkt mochten worden, tengevolge waar-
van de vermalen hoeveelheid ten slotte beneden
9.500.000 H.L. gebleven is. De vroege aardappelen
zijn slechts korten tijd bruikbaar en zoodra late aard-appelen komen, kijkt het publiek naar de vroege niet

meer om; het surplus der vroege aardappelen van

den oogst 1916 kon dus ten uitvoer worden toegelaten,
doch de late moesten noodzakelijk in het land blijven.
Er is beweerd, dat desniettegenstaande groote hoeveel-

heden late aardappelen als vroege zijn uitgevoerd en
sensatielust sprak er van, dat er in den nazomer dagen
zijn geweest, dat er honderden wagons late aardappe-
len de grens over gegaan zijn. Van deze beweringen

is geen woord waar, zooals met de cijfers te bewijzen
is. In het geheele jaar 1916 exporteerden we 169.763
ton aardappelen, waarvan in de eerste 5 maanden

125.943 ton. Ook in Juni gingen er nog oude aard-
appelen over de grens; de uitvoer van den oogst 1916
kan dus in geen geval meer dan 43.820 ton hebben be-
loopen. De export van deze hoeveelheid was verdeeld

al volgt:
Juni 1916 …………..7.687 ton
Juli 1916 …………..29.301 ton

Augustus 1916 ……….5.958 ton
Sept./Dec. 1916 ……….874 ton

Het is uitgesloten, dat er in Juli al late aardappe-
len zijn uitgevoerd – de vrucht is dan nog te klein

en de te bedingen prijzen waren zéér matig —; indien
er late aardappelen als vroege geëxporteerd zijn ge-

worden, kan dit alleen in Augustus hebben plaats ge-
vonden. Doch ook toen kan slechts een zeer klein per-•
centage late aardappelen onder de vroege gemengd zijn
geweest, omdat anders door de controleurs van Aard-
appelvereeniging en Groentecentrale en door de

douane de. fraude al bij den eersten oogopslag ontdekt zou zijn. Na Augustus stond de uitvoer practisch stop;
van de in Sept./Dec. uitgevoerde 874 ton gingen er

slechts 83 naar Duitschland.
Men kan dus met volle gerustheid zeggen, dat de

heele oogst van late aardappelen voor Nederlandsch
verbruik is gereserveerd geworden; de in het eerste

kwartaal van 1917 uitgevoerde 124 ton toch zijn niets
dan scheepsproviand geweest, wat wel hieruit blijkt,
dat daarvan 15 ton naar Duitschiand ging, 29 ton naar

Suriname, 44 ton naar Amerika, 13 ton naar de West
en 14 ton naar Britsch West-Afrika.

Niettegenstaande het ontbreken van allen uitvoer
was het te voorzien, dat de oogst van consumptie-
aardappelen niet tot het nieuwe seizoen zou reiken.

Vandaar distributie van fabrieksaardappelen, eerst

van de geelvleezige en later ook van de witvieezige,

trots den bitteren tegenzin van het publiek tegen deze
soort. Herhaaldeljke inventarisatie stelde de regee-

ring in staat zich een niet te onnauwkeurig beeld van
de aanwezige voorraden te vormen, en het resultaat
daarvan was, dat tot rantsoeneering moest worden

overgegaan.
De langdurige vorstperiode, die allen aanvoer
tij
de-

lijk stopzette, leek voor de toekomstige voorziening

niet ongunstig, en zelfs, toen
bij
het openen der kuilen

tal van partijen bevroren bleken te zijn, bleef bij den
handel Vrij algemeen de overtuiging bestaan, dat er

niet alleen aardappelen in overvloed tot den nieuwen
oogst zouden resten, doch dat er bovendien in Mei op

ruime schaal geëxporteerd zou moeten worden. De
verhooging van het rantsoen veenaardappelen van
3 K.G. op 5 K.G. over de periode half April tot half

Mei vormt een aanwijzing, dat ook de regeering den
toestand gunstiger ging inzien. En uitermate be-

vreemdend was het dan ook, dat reeds twee weken,
nadat met de distributie van kleiaardappelen was
aangevangen, – terwijl het aanvankelijk in de be-

doeling had gelegen zulks reeds met ingang van 15

Februari te doen plaats vinden — het Rijksdistribu-
tiekantoor bekend moest maken over niet voldoende

voorraden te beschikken om met de levering volgens

het vastgestelde rantsoen voort te gaan. De in Fe-

bruari en Maart aanwezige zeer aanzienlijke hoeveel-
heden waren spoorloos verdwenen. In hoofdzaak

schrijven we dit toe aan tweeërlei oorzaak. Allereerst
aan een aanmerkelijk verhoogd gebruik door de plat-
telandsbevolking, die zich voor de vermindering van
het broodverbruik, in verband met de invoering der
broodkaarten, schadeloos stelde door een verhoogd
gebruik van aardappelen. En daarnaast schijnt het
niet aan twijfel onderhevig, of zeer aanzienlijke hoe-
veelheden zijn aan het vee vervoederd. De verscherpte
duikboot-oorlog zette in eens de al zoo uiterst gebrek-

kige veevoeder-distributie stop, terwijl de slechte
weersgesteldheid er toe leidde, dat het vee bijna een

maand te laat in de weide kwam. De landbouwer had de keus zijn vee te laten vérhongeren of aardappelen
te vervoederen en koos het laatste. Ook heeft de manie
van Jan en alleman om aardappelen te poten er toe

geleid, dat zeer verkwistend met aardappelen werd
omgegaan; veel wat als pootgood is verhandeld waren

gewone consumptieaardappelen. En eindelijk mag men
aannemen, dat misplaatste speculatiezucht voorraden

heeft doen achterhouden, die, toen het gewenschte
tijdstip van aflevering aangebroken scheen, bedorven

bleken te zijn. Zoodoende was men van begin Juni
zonder aardappelen, uitgezonderd in de streken, waar

zij in hoofdzaak verbouwd worden, en waar zelfs nu
nog geen krimp schijnt te bestaan. terwijl men tevens
de zekerheid had het tot het eind der maand zonder
aardappelen te moeten stellen, omdat de vroege aard-

appelen dit jaar later kwamen dan anders.

e

*

– *

Op het moment van de grootste schaarschte in de

steden besliste de gril van het toeval, dat er nog aan-
zienljke partijen van den ouden oogst beschikbaar
waren – maar niet voor de eigen bevolking. De voor
Juni en Juli onmisbare kolen uit Duitschland kon-
den slechts op deze voorwaarden verkregen worden,
dat aardappelen naar Duitschland werden gezonden en
volgens de door het Landbouw-Export-Bureau geslo-

ten overeenkomsten was zulks alleen mogelijk, indien
vooraf een gelijke hoeveelheid naar Engeland gele-
verd werd. Noodgedwongen werd in deze transactie
toegestemd en 12.000 ton oude aardappelen, waar-
aan Engeland de voorkeur gaf, voor export ge-

4
Juli
1917

1
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

495

reserveerd. Het feit, dat zoodoende
75
pOt. van den
oogst van vroege aardappelen voor Nederland beschik-
baar bleef – de resteerende
25
püt. gingen naar
Duitschiand – was voorloopig alleen in theorie van

belang; immers de oogst was laat en er was geen
sprake van, dat die
75
pOt. nog in Juni eenigszins de

behoefte zouden kunnen dekken, al werden alle be-
schikbare hoeveelheden naar de steden geëxpedieerd.

Te minder was dit het geval, daar de tuinders naar
hunne meening een onvoldoend looneuden prijs voor
hun product ontvingen en er aanvankelijk de voor-

keur aan gaven de aardappelen nog door te laten

groeien in plaats van ze te rooien. Ook een door de
Groentencentrale betaalde bijslag van
2
ct. per K.G. hief de bezwaren der producenten niet op, al gingen

deze allengs meer en meer tot delven over, zoodat de
laatste dagen van Juni de aanvoeren op de veilingen ca. 1.000.000 K.G. per dag bedroegen en even groot
waren als die op de overeenkomstige dagen van het
vorige jaar.

Maar met aanvoeren op het eind van Juni dekt
men geen behoeften van de tweede en derde week
van Juni en met wissels op de toekomst stelt men
geen ongeruste moeders en vrouwen tevreden, die

aardappelen willen hebben en weten, dat er in de ha-
vens in tal van schepen aardappelen liggen, wel is
waar voor export bestemd, doch die de kooper –

evenals het vorige jaar geschiedde ten aanzien der
voor Fransche rekening aangekochte partijen – lie-
ver schijnt te laten bederven dan ze tijdig te vervoe-
ren. Waarom men van Engelsche zijde weigerde een
deel der aardappelen te aanvaarden is niet recht
duidelijk; vast staat alleen dat de voor die weigering
openbaar gemaakte motieven: te geringe houdbaar-
heid en grootte, niet steekhoudend zijn. Immers nadat
die aardappelen een paar weken in de schepen had-
den liggen broeien,
zijn
zij ten slotte in Den Haag
en Rotterdam gedistribueerd en bleken zelfs toen nog
deugdelijk; en wie de grootte met die der nieuwe aard-
pelen vergeleek, bevond tot zijn verbazing, dat de
nieuwe aardappelen, welke Engeland einde Juni weer
wèl wilde aanvaarden – wat tot gevolg had, dat nu
maar
50
pOt. van den nieuwen oogst voor het
eigen land beschikbaar bleef – kleiner waren dan
de oude.

Het tartende feit, dat er in schepen bruikbare Hol-
landsche aardappelen, waarnaar men hongerde, lagen
te bederven, dreef een aantal Rotterdamsche vrouwen
te hoop, die gepoogd hebben kwaadschiks te nemen,
wat zij goedschiks niet konden
krijgen.
De ontvreemde
hoeveefheden waren van geen beteekenis en konden
gemakkelijk door andere worden aangevuld, zoodat
er redelijkerwijs geen aanleiding bestond aan dit punt
bijzondere aandacht te wijden. Merkwaardig genoeg
echter poogden enkele Engelsche bladen de locale
gebeurtenis van internen aard tot een conflict van
wij der strekking op te blazen, en gewaagden zij ver-bolgen van ,,aanranding van Britschen eigendom” en
van het niet onuitputtelijk zijn van de bewonderens-
waardige lankmoedigheid, door de geallieerden jegens
de den vijand voedende neutralen tot dusver getoond.
De verhouding tusschen hetgeen werkelijk gebeurde
en de voorstelling, die er van gegeven werd, was
echter zoo potsierljk, dat de aangenomen houding
niet bewaard kôn blijven en het stroovuur der Engel-
sche verontwaardiging is dan ook even ras gedoofd
als het was opgevlamd.
En hiermee zou de episode van den export en de
ontvreemding der aardappelen als afgedaan kunnen
beschouwd zijn, zoo zich niet nôg twee factoren had-
den voorgedaan, die de houding der Nederlandsche
Regeering met betrekking tot de binnenlandsche
voedselvoorziening en den export naar Duitschiand in het geding hadden gebracht.
De Engelsche legatie, die tijdens den oorlog een
zoo groote mate van tact heeft betoond, heeft de on-
hoffelijkheid gehad door middel van een communiqué
kenbaar te maken, ,,dat het middel tegen eenigerlei

gebrek aan aardappelen in Nederland geheel berust

bij de Nederlandsche belanghebbenden, die niet ver-
plicht
zijn
tot het zenden van aardappelen naar het
Vereenigd Koninkrijk, tenzij zij voornemens
zijn
dit
artikel naar Duitschland uit te voeren” en dat ,,de
geheele beroering ontstaan is door het verlangen van

de Nederlanders om Duitschiand van aardappelen te
voorzien.” Het is hier niet de plaats om in den breede

op deze voorstelling van feiten in te gaan, die zoo

scherp in tegenspraak is met de mededeeling der

Nederlandsche Regeering in een ,,officieel” commu-
niqué omtrent het
afgedwongen
zijn van den export
in ruil voor steenkolen en we spreken dan ook alleen
onze verwondering uit, dat een gezantschap van een
bevriende mogendheid gemeend heeft op deze wijze

te moeten bekend maken, dat de Nederlandsche Re-
geering naar hare meening de Nederlandsche bevol-
king onjuiste inlichtingen verstrekt.

De tweede factor, waarop we het oog hebben, is de

voorstelling in ,,De Telegraaf”, dat onze Regeering

bij onderhandelingen met Duitschland niet voldoende
ruggegraat betoont en dusdoende Nederland naar Duitschiand aanzienlijk meer levert dan het terug
ontvangt. Zoo zouden
wij
in het eerste kwartaal 1916
naar Duitschland voor een waarde van
f
49.000.000
geleverd en slechts voor
f 12.000.000
terugontvangen
hebben. Het feit, dat die
f 12.000.000 ruim
f 25.000.000
zijn, laten we rusten, evenals het feit, dat
we ook naar Engeland aanzienlijk meer leverden dan
terug ontvangen werd en onze leveringen naar En-
geland die naar Duitschland nog belangrijk overtrof-
fen. De vraag is alleen, in hoeverre onze leveringen
voor compensatie in aanmerking komen kunnen. Voor
het betrekken van steenkolen, tras en cement, bewerkt

en onbewerkt ijzer, zink, potasch, papier, fabriek-,
landbouw- en stoomwerktuigen zijn we – en dit voor-

,al na het in werking treden van den verscherpten
duikbootoorlog – hoofdzakelijk op Duitschiand aan-gewezen; welnu, van deze artikelen, waaraan ook in
Duitschland zelf schaarschte bestaat, betrokken we in
het eerste kwartaal uit Duitschiand voor een waarde
van ruim
f 17.900.000.
Wat wij naar Duitschland
leverden is daarentegen, hoe welkom onze goederen er
ook zijn mogen, hoofdzakelijk overproductie, en dat
weet Duitschiand natuurlijk ook opperbest. Indien we
als eisch gesteld hadden om voor de
f 13.000.000
aan
kaas in het le kwartaal
1917
naar Duitschland geëx-
porteerd, voor
f 13.000.000
aan steenkolen terug te
ontvangen, dan spreekt het vanzelf, dat zoodanige ruil
niet tot stand zou zijn gekomen en we met onze kaas
eenvoudig geen weg zouden hebben geweten. Denkt
men, dat we tegenover de
f 9.000.000
aan tabak geëx-
porteerd, de levering hadden kunnen afdwingen van
f9.000.000
aan ijzer en staal? We leverden voor ruim
f 2.000.000
aan zeevisch, maar sedert hebben we ge-
zien, dat Duitschland ten einde lager prijzen af te
dwingen, weken lang geen visch heeft aangekocht en
onze regeering, ter voorkoming van het stilleggen der
vloot als gevolg van de verliesbrengende exploitatie,
de regeeringsviseh tegen veel hooger prijzen opkocht
dan op de vrije markt konden bedongen worden.
Voorts moet men niet vergeten, dat de verhoudingen
zich allengs te onzen nadeele wijzigen. De duikboot-
blokkade noopt ons om aardappelmeel voor eigen
broodbereiding te bezigen, en de post van
f 2.700.000
voor in het le kwartaal
1917
naar Duitschland geëx-
porteerd meel zal dan ook in het tweede kwartaal
blanco in onze statistiek verschijnen. Aan versch en
gezouten varkensvieesch kreeg Duitschland in de
eerste drie maanden dezes jaars voor
f 8.000.000;
thaias is de verhouding zoo, dat met kunst en vlieg-
werk gepoogd moet worden in onze eigen behoefte te
voorzien. Ons ruilmateriaal krimpt schrikbarend in
en is thans vrijwel beperkt tot eieren, boter, marga-
iine, vlas en kinabast, artikelen, die of geruimen tijd
duurzaam zijn ôf ook gemakkelijk elders afzet vinden.
Misschien is ook kaas bij deze reeks te voegen. Stapel-
en vatgroenten, die een voortreffelijk ruilmateriaal

496

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli 1917

kunnen vormen – de versche groenten moèten we

kwijt
op
straffe van een ramp over den tuinbouw te
brengen – staan nog niet ter beschikking. Het is dus

begrijpelijk, dat onder de thans bestaande omstandig-
heden de positie der Nederlandsche Regeering out-

zaggelijk moeilijk is en zij zich de levering van aard-

appelen wel moest laten afdwingen, omdat we met
ons overig ruilmateriaal geen voldoende tegenpressie

konden uitoefenen, om ons de ontvangst van onmis-
bare hoeveelheden steenkolen en ijzer te verzekeren.

Op een stopzetten van alle levering naar Duitsch-

land kôn
zij
het niet laten aankomen; niet alleen had-

den we dan niet, voor ons onmisbare, duurzame goe-
deren ontvangen, maar tevens hadden we hier te

lande beschikt over een hoeveelheid licht aan bederf

onderhevige artikelen, waarvoor momenteel eenvou-

dig geen afzetgebied was te vinden. De theorie van

x gulden uitvoer mits gepaard met x gulden invoer

is practisch onbruikbaar. Maar inmiddels heeft ,,de
Telegraaf” met haar statistiek, die velen op een

dwaalspoor moet brengen, en haar onjuiste beschou-

vingen,
bij
de Nederlandsche bevolking wantrouwen

gewekt in het beleid harer regeering, hetgeen niet
zonder uitwerking bleef, zooals af te leiden is uit de

telegrafisch tot de regeering gerichte moties van

demonstreerende vergaderingen, die haar de cijfers

49
millioen export ‘en
12
millioen import voorhielden

als beschuldiging, dat de Regeering voor ons volk
niet doet wat zij kan doen en behoort te doen.

DE HOOIOPBRENGST.

In een vorig nummer heb ik gewezen op de gevaren,
die onzen veestapel bij voortzetting van den oorlog

bedreigen en de moeilijkheden waarin hij vermoede-
lijk zal geraken. Er komt echter nog wat bij, dat de
toch al niet roosklurige vooruitzichten nog aanmer-

kelijk verslechterd.
Het abnormale voorjaar heeft tot gevolg gehad,

dat de grasgronden, bestemd om te worden gehooid,
heel laat tot groei zijn gekomen, terwijl de meeste

door de vorst en de droogte veel hadden geleden. De op de koude en droge periode gevolgde warmte, met

heel weinig regen in verhouding tot de behoefte, heeft
vooral op de hoogere gronden welig schot opgeleverd,

doch waar het eigenlijk op aankomt, het dichte, korte
overgras is meerendeels niet tot ontwikkeling geko-

men. Alleen de beslist lagere gronden, uiterwaarden
langs de zee en de rivieren en de broeklanden, die
door hun ligging reeds voldoende vocht krijgen en
die het best gedijen bij droog en warm weer, doen een

goed beschot verwachten Doch aangezien verreweg
het meeste gras moet groeien op gronden, die van
regenwater het noodige vocht moeten hebben, is de
grasgroei der hooilanden vöoral ver beneden het nor-

male gebleven. Regendagen heeft de Meimaand
haast Met gekend en de onweders hebben, als haast
altijd, wisselvallig regen opgeleverd. Dat dit alles van

grooten invloed moet zijn op de hooiopbrengst ligt
voor de hand en een ruwe benadering doet een gemid-

delden oogst verwachten, die ongeveer 1/3 beneden
het ‘normale ligt. De vorige oogsten zijn totaal opge-
bruikt en wat er nog aanwezig is, is als veevoeder

absoluut ongeschikt, zoodat wij voor den komenden
winter geheel op de te velde staanden oogst zijn aan-
gewezen. Had men reeds geen groote verwachtingen
van het gewas, de oogst valt in geen enkel opzicht mee.

Terwijl in den winter
’16/’17
het gebrek aan kracht-

voer eenigermate werd gecompenseerd door een flin-

ken voorraad hooi, zal dit in den a.s. winter op de
meeste plaatsen niet het geval zijn, waardoor de voor-
uitzichten voor onzen veestapel ‘nog somberder wor-

den. Het is een voorname factor waarmee wel reke-
ning mag worden gehouden en ieder veehouder moge
zich wel bewust zijn niet meer vee op te stallen, dan
waarvoor hij ruimschoots hooi in voorraad heeft.Want
die voorraad aanvullen zal zeer zeker met groote moei-

te gepaard gaan.

Hoezeer deze te verwachten schaarschte invloed

heeft, naast de factoren die voortspruiten uit de ab-
normale omstandigheden door den oorlog veroor-‘

zaakt,
blijkt
uit de opbrengst der hooilandverpachtin-
gen. Landerijen die hooi opleveren van zeer middel-

matige kwaliteit, waarbij een flinke hoeveelheid
krachtvoer noodig is, om den stal en de zuivelop-
brengst op peil’ te houden, en welke landerijen voor

den oorlog omstreeks
f 200
opbrachten, werden on-

langs verpacht voor
f
650.
‘Verpachtingen waarbij

f 200—f 300
per H.A. hooiland wordt besteed, zijn

gewone verschijnselen. Het koehooi, naar gelang van

de kwaliteit, geldt thans op de verpachtingen van

f 60—f
100 de 1000 K.G. op stam, tegenover
f 20-

f
30 voor den oorlog. Daarbij komt dan nog de risico

van het oogsten, de arbeid en de kosten van het bin-

nenhalen.
In den regel zijn het de kleinsten en de minst kapi-

taal-krachtigen die de slachtoffers worden van deze

rage. Zij moeten voor hun stal jaarlijks pachten, om-

dat bij hun keuterij niet het noodige hooiland aan-
wezig is, terwijl de stal hun middel van bestaan is.
Schaffen zij die af,,dan worden ze daarmee gedegra-

deerd tot daglooners, wat zij ook niet wenschen. De

hooge prijzen zijn eendeels een gevolg van bestaande

toestanden
1),
wijze van verpachten enz., doch voor

het grootste deel veroorzaakt door de buitengewone

omstandigheden, nog extra aangezet door het abnor-

maal slechte gewas.
Tot welke onevenredige verhoudingen zulke toe-
standen aanleiding moeten geven, laat zich begrijpen.
Vele kleine pachters en ook grootere verdisconteeren

nu reeds de te verwachten hooge prijzen voor de zui-
velproducten in den a.s. winter. En of allen zich wel

van het noodige hooi kunnen voorzien zal een groote

vraag zijn. Van speculatie is bij de bovengenoemde
• prijzen geen sprake, daar niemand verwacht daar-
boven met beduidende winst te kunnen verkoopen, als

de onkosten van oogsten daarbij gerekend worden.

Deze zijn bij de schaarschte van arbeidskrachten niet
onbeduidend te noemen. Dat de betaling der hooge

hooipachten
1917
met moeilijkheden zal gepaard

gaan, heeft de ervaring van
1916
reeds geleerd.

Ongemerkt eet onze veestapel zich naar den winter
tce, doch dat er v66r deze aanbreekt, te dien aan-
zien heel veel netelige vraagstukken onder de oogen
gezien moeten worden, staat buiten twijfel. Inkrim-

ping van onzen veestapel en verdeeling van voeder
zijn daarvan de allervoornaamste. Als de vrede Met tusschenbeide komt, zal dat der regeering en de be-
langhebbenden nog heel wat hoofdbrekens kosten.
Waar het hier om de voedselvoorziening van mensch
en dier en tevens om een ‘groot stuk Nederlandsche
welvaart van nu en in de toekomst gaat, is de oplos-

sing voor ons geheele volk van het grootste gewicht.
Van overheidswege is men intusschen reeds begon-
nen met al het hooi, dat de boeren niet voor de eigen
stal noodig hebben op te vorderen, zoodat er van
eenigen handel in het artikel geen sprake is. Komt

r wat voor verdeeling vrij danmag men verwachten
dat dit naar behoefte en met rechtvaardigheid ge-

schieden zal.
Zw., Juni ’17.

B. K.

DE BRITSCHE TRADE BANK.

Dat de onzen lezers bekende nieuwe British Trade
Corporation niet zonder verzet van verschillende

zijden zou tot stand komen, bleek reeds aanstonds. In

no. 71
deelden wij mede, hoe al bij het bekendmaken
van het verleend Charter uit bankierskringen bezwa-
ren waren gerezen. Men vreesde, dat ten slotte de nieuwe instelling zich toch tot een concurrent van

bestaande lichamen zou ontwikkelen en had, nu

slechts
bij
een deel van de voorname Londensche bank-
instellingen geneigdheid tot medewerken bestond, be-

l) Wie daarin belang stelt verwijs ik naar mijn artikel
daarover in het Tijdschrift voor Economische Geograf ie van
December
1915.

Li

4 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

497

zwaar tegen het zij het ook niet wettelijk 4an toch in
hooge mate feitelijk monopolie, waarover de bank

zou beschikken.

De critiek heeft zich ook geuit in het Parlement,
waar een tussehentij dsche begrootingswij ziging, op

17 Mei 11, aanleiding gaf het punt aan de orde te

stellen. Het verloop der behandeling was weinig ge-

lukkig. Een deel van de critiek stond op een niet

hoog peil en maakte sterk den indruk ingegeven te

zijn door belangenoverwegingen. Aan den anderen
kant was ook de verdediging van het Charter door

den huidigen President van den Board of Trade, ‘Sir
A. Stanley, die het plan van zijn voorganger, den
heer Runciman had overgenomen, verre van sterk.

Gevolg was dat minister Chamberlain zich genoopt

achtte in het debat in te grijpen en de toezegging

deed, dat de Regeering de zaak nogmaals onder de
oogen zou zien, waarna de behandeling der zaak werd
verdaagd. Onder de bezwaren, die zich in de eerste

plaats richtten tegen de vage bewoordingen van het

Charter, waren er enkele, die teekenend zijn voor de
zeden en begrippen, die in Engeland gelden ten op-

ichte van de finantiëele positie van directeuren en
commissarissen, gelijk wij, zij het niet geheel zuiver,

de functionarissen zouden betitelen: In de eerste
plaats werd voorgesteld, dat directie en commissaris-

sen naast hunne bezoldiging een zeker tantième zou-
den genieten, waarvan de hoogte afhaikelijk zou zijn
van de gemaakte winst. Tegen dit denkbeeld, dat hier
te lande in vrijwel iedere vennootschap is doorge-

voerd, werd van verschillende zijden ernstig bezwaar
ingebracht. Men achtte het beginsel naast de vaste
bezoldiging tantièrnes te verleenen volstrekt in strijd
met Engelsche begrippen en zelfs verklaarde de af-
gevaardigde voor de City, Sir F. Banbury, dat hij een
dergelijke regeling voor de leiding der vennootschap
pernicieus achtte, wat hij met voorbeelden meende

te kunnen staven. Het tweede punt was, dat het com-
missarissen geoorloofd zou zijn nog uit anderen hoof-
de, in de eerste plaats werd genoemd als rechtsge-
leerd raadsman, in finantiëele relatie te staan tot de
vennootschap. Ook dit werd onjuist geacht.

Na de terugneming van het voorstel is door de
regeering de zaak nader onder de oogen gezien. In
het Charter zijn geen wijzigingen gebracht, doch wel in een verklaring der corporatie gepubliceerd, inhou-
dende a. dat het doel der corporatie is finantiëelen
steun te verleenen aan handel en nijverheid,
b.
dat
zij niet zal optreden als concurreerend ondernemer,
koopman of industriëel,
c.
dat zij geen monopolie be-

zit,
d.
dat geen tantième zal worden gegeven aan
directie en commissarissen, gelijk voorgesteld in de statuten, tenzij de aandeelhouders er hunne speciale
goedkeuring aan hechten. De verklaring is op zoo-
danige wijze aan de verleening van het Charter ge-bonden dat, naar Sir A. Stanley op 14 Juni 11, toen
de zaak opnieuw in het Lagerhuis kwam, mededeelde, de corporation hierdoor evenzeer gebonden is als door
het Oharter zelf. Nadat nog van verschillende zijden
opmerkingen waren gemaakt, waarbij ook de huidige
kanselier van de schatkist, Bonar Law, het woord
voerde en waarbij van regeeringszijde bovendien nog
nadruk werd gelegd op het feit, dat geen enkel over-
heidssubsidie genoten werd, vereenigde het Lager-
huis zich zonder stemming met de begrootingspost,
die tot de bespreking aanleiding had gegeven. Een

nieuw geluid werd in het debat gebracht door den
heer Henderson, die meende dat, wat ondernomen
werd, veel te gering was en dat niet alleen een veel
grooter organisatie noodig was, maar bovendien een
reorganisatie van den consulairen en diplomatieken
dienst, waarbij men goed zou doen zich aan Duitsch

voorbeeld te spiegelen. Ook van bankierszijden waren
na de verdaging der behandeling nog verschillende
plannen geopperd, waaronder het denkbeeld van den

heer Birch Orisp tot reorganisatie van de Bank of
England nog al belangstelling kon vinden.

Hoe dit evenwel zij, na het votum van het Lager-
huis is de corporation dadelijk met hare voorberei-

dende werkzaamheden begonnen en is reeds verleden
week het prospectus verschenen, waarbij van het

maatschappelijk kapitaal van £ 10.000.000, waarvan•
reeds £ 1.000.000 ondershands geplaatst is,

£ 1.500.000 aan het publiek wordt aangeboden. De

inschrijving op de aandeelen op naam is slechts toege-
staan aan Engelschen en vertegenwoordigers van ge-
heel Engelsche belangen. Het prospectus bevat de

namen van commissarissen en directie. Onder de
commissarissen, waarvan Lord Faringdon voorzitter

is, treft men behalve een aantal chefs van groote in-

dustriëele bedrijven o.a. den heer F. Dudley Docker,,

president van de Federation of British Industries, en
Sir Algernon F. Firth, president van de Association

of Chambers of Oommerce. Directeur is de heer
A. G. M. Dickson, tot dusver, zooals de consul-gene-
raal Maas in ,,Handelsberichten” mededeelt, vice-pre-
sident van de Nationale Bank van Egypte.

Wij zullen thans hebben af te wachten, wat de
nieuwe Corporation zal uitwerken. Intusschen is
tegelijkertijd, zij het op geringer schaal, doch tevens

zonder eenige moeilijkheid, reeds een gelijksoortig
instituut voor Zuid-Afrika onder den naam van
,,South African Trade Bank” opgericht, met het

doel Zuid-Afrikaansche ondernemingen, als hoeda-lig ook beschouwd worden ondernemingen, die een

belangrijk deel hunner grondstoffen uit Zuid-Afrika
Eetrekken, te steunen.
PRODUCTIE- EN CONSUMPTIE-STATISTIEK.

Men schrijft ons:
In het nummer van 7 Maart bepleitten wij de nood-
zakelijkheid van eene statistiek van de productie en
consumptie der voortbrengselen van
nijverheid
en
landbouw. Niet minder klemmend sprak zich daar-voor de heer C. F. Stork uit, in zijn in nrs. 17 en 18
van ,,In- en Uitvoer” verschenen artikel, over de
Nederlandsche Metaalindustrie in en na den oorlog:

,,Voor een krachtig en rationeel ingrijpen der Regee-
ring, waar dit noodig mocht zijn, is een juiste statis-
tiek van productie en consumptie onmisbaar. De perio-
dieke verzameling van gegevens is noodig.”

Dat ook de Regeering het uitnemende belang van
een dergelijke statistiek inziet, blijkt uit het dezer
dagen ingediende wetsontwerp om ,,maatregelen te
nemen tot het verkrijgen van eene juiste statistiek
van voortbrenging en verbruik hier te lande.” Blijkens
de Memorie van Toelichting acht de Minister van
Buitenlandsche Zaken het volstrekt noodzakelijk voor
de autqriteiteu en de instellingen met de regeling van
distributie en van in en uitvoer belast, om te be-
schikken over betrouwbare gegevens. ,,In het bijzon-der op het gebied van nijverheid en handel”, luidt het voorts, ,,heeft het gemis van de mogelijkheid om den
werkeljken stand van zaken te overzien, zich sterk
doen gevoelen.” Verder wordt betoogd, dat ook in de
eerste jaren na den oorlog gegevens omtrent hetgeen
hier geproduceerd en verbruikt wordt, onmisbaar zijn.
Het wetje is eenvoudig en kort. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek krijgt de bevoegdheid de in-
lichtingen in te winnen, die voor een juiste statis-
tiek noodig zijn, ook over verloopen jaren, en ieder is verplicht, die opgaven te verstrekken. Tegenover
deze verplichting staat die van de ambtenaren om de
opgaven geheim te houden. Beide voorschriften zijn
terecht door strafbepalingen gesanctionneerd.
De vraag rijst of het Centraal Bureau voor de Sta-tistiek wel steeds zal kunnen controleeren of de ver-
strekte opgaven juist zijn. Ook nu zouden er nog wel
eens producenten kunnen zijn, die niet inzien tot wel-
ke fatale gevolgen het verstrekken van onjuiste ge-
gevens, 66k voor henzelf, kan leiden. Waar de Regee-
ring nu eenmaal over juiste gegevens moet beschik-
ken, omdat onjuiste tot het nemen van verkeerde
maatregelen aanleiding kunnen geven, komt ons aan-

r

498

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli 1917

vulling van het wetsontwerp met een bepaling, krach-

tens welke het Statistjk Bureau desnoodig inzage

van de boeken kan nemen, noodzakelijk voor.

Overigens begroeten wij dit ontwerp, waarvan voor
nijverheid en handel slechts voordeel te verwachten

is met ingenomenheid en hopen het spoedig aange-
nomen te zien.

AANTEEKENINGEN.

Vereei.’igde Nede’rlan.clsche Tabks-
b a r ic. –
In de Staatscourant No. 147 komt voor de
acte van oprichting der Vereenigde Nederlandsche
Tabaksbank te Amsterdam, eene Naamlooze Vennoot-

schap die zich blijkens hare statuten ten doel stelt de

uitoefening van het bankiersbedrijf, in het bijzonder
het geven van credieten, in verband staande met den
handel in tabak; het kapitaal bedraagt
f 21.200.000
in aandeelen van
f 5000,
waarvan
f
9.200.000 ge-
plaatst is. Op de aandeelen zal na het verkrijgen der

Koninklijke bewilliging op de acte van opHchting
10 pOt. worden gestort. De bank werd opgericht door
Nederlandsche tabaksimporteu
r
s en bankinstellingen,
sedert hebben ook tabakshandelaren deelgenomen,

deze groepen zijn in het bestuur vertegenwoordigd.
De vennootschap zal in hoofdzaak tabak uit hier te
lande te houden inschrijvingen financieren voor hare

aandeelhouders, in een zekere verhouding tot hunne
deelname in het kapitaal der bank.

R u s s i s c h e c
ij
f e r s.
– Het dagblad de Tele-
graaf heeft in samenwerking met de Russische regee-

ring d.d: 26 Juni een Russisch bijvoegsel uitgegeven

en eenige bekende persoonlijkheden, waaronder de
president der Nederlandsche Handelniaatschappij,
de heer 0. J. K. van Aalst, en de president der Rot-
terdamsche Bankvereeniging, de heer W. Westerman,

de leidende figuren der beide combinaties, welke in
Rusland een Nederlandsch bankbedrijf gevestigd heb-
ben, bereid gevonden hiervoor bijdragen te leveren.
Als ,;mededeelingeïL van het Russische ministerie van
Financiën” is eene toelichting gegeven bij de cijfers
der staatsbegrootiug voor het jaar 1917, wij ontlee-
nen hieraan ‘enkele cijfers.
1)

De hieronder volgende staat vertoont de toeneming
der Staatsschuld, uitgedrukt in duizendtallen Roe-
bels, nominaal bedrag.

Totaal
p.31
Dec. Aflossing

Toename
1910
……
9.030.206

27.601

3.188
1911
…….
8.957.875

74.631

2300
1912
…….
8.858.054

279.500

179.679
1913
…….
8.824.524

85.137

51.607
1914
……
10.488.498

61.286

1.725.260
1915
……
18.876.731

34.549

8.422.782
1916
……
25.220.936

6.344.206

Gedurende het tijdperk, volgende op de mobilisatie
‘en de opening der vijandelijkheclen, kon men getuige

zijn – na :een korte periode van terugbetalingen –
van een groote, tot v6ôr dit tijdstip ongekende, ‘toe-vloeiing van spaargelden. Het saldo der inleggelden
in mullioenen Roebels bedroeg telkenmale op
1 Januari:
1913

1914

1915

1916

1917
Inlagen in geld ..
1.594.9 1.685.4 1.835.0 2.448.6 3.866.7

Inlagen in effecten

318.3

348.6

401.0

664.4 1.333.7
Totaal..
.. 1.913.2 2.034.0 2.236.0 3.113.0 5.400.4

De ontvangten der posterijen over de jaren 1913-
1915 bedroegen in duizendtallen Roebels:
1913

1914

1915
Postzegels, enveloppen, druk-
werk, kruisbanden ……
Bezorging van week- en
maandbladen …………
Intern. postwissels, postpak-
ketten tegen rembours, enz.
Vervoer van reizigers per
postkoets

……………

Totaal……

79.065 80.616 86.906

De hieronder volgende staat doet den groei van het

brief-, pakket- en postwisselverkeef gedurende de
laatste jaren zien:

1911

1916
in Millioenen.

Gewone en .aangeteekende brieven
1.722.7

3.035.2 Postpakketten van allerlei aard.
.

15.9

31.2
Voor geidswaarde aanget. brieven
(waarde in millioenen r.) ….

6.266.4

8.271.3
Postwissels (waarde in mill. r.).
.

2.103.2

3.125.1

In het laatst ontvangen nummer van den ,,Economiste
Europeen” vinden wij nog cijfers aangaande enkele andere punten, uit dezelfde bron afkomstig, die wij,
met hetzelfde excuse als. het Fransche blad: ce sont
des chiffres, peut-être secs, mais leur interêt est en
eux-mêmes, in aansluiting aan het voorafgaande
eveneens willen opnemen.

De oogst van alle graansoorten te zamen heeft in de

71 provincies, waar gegevens verzameld zijn, de vol-

gende cijfers, uitgedrukt in millioenen poeds (pIm.
16 K.G.), bereikt.

1913
………………….
4.657.3
1914
………………….
4.033.4
1915
………………….
4.526.3

Wat betreft invoer en uitvoer geeft de statistiek de
volgende resultaten.

Uitvoer

Invoer

H. balans

1912
……
1.518.8

1.171.8

+ 347.0

1913
……
1.520.1

1.374.0

+ 146.1
1914

956.1

1.098.0

– 141.9
1915

401.8

1.138.6

– 736.8

De getallen drukken millioénen Roebels uit.

De Spaansche valuta. –
Onder de ver-
schijnselen op internationaal finantieel gebied ‘begint
meer en meer de krachtige positie van de Spaansche

valuta de aandacht te trekken. Voor de hand ligt het

verschijnsel in verband te brerigen met den gunstigen
stand der handelsbalans, die uit onderstaande cijfers
blijkt:

En millioenen pesetas

1914

1915

1916
uitvoer

880

1258

1382

invoer……
1025

986

926

Saldo ……
– 145

+ 272

+ 456

Intusschen staat hiertegenover een nog steeds, zij het

ook van de zijde der centrale bank geremde, doorgaan-
de stijging van den goudvoorraad. Zooals uit het
vorige nummer van dit blad bleek, vermeerderde deze
tijdens den oorlog met 930,7 millioen pes., terwijl
voorts naar schatting minstens 1 milliard aan Spaan-
sche fondsen uit het buitenland is teruggekocht.

Het Spaansche weekblad ,,El Economista” wijdt in
een laatste nummer, gelijk wij in de Frkf. Zt
g
. lezen,
aan het vraagstuk enkele beschouwingen, waarin de
oorzaak in de eerste plaats wordt gezocht in de top-

nemende circulatie van papiergeld in de oorlogvoeren-
de landen en waarin verder het volgende voorkomt:
,,Het goud, dat thans naar Spanje komt, wordt bijna
geheel door de Vereenigde Staten gezonden. In de

laatste 0 maanden zijn bijna pes. 400 millioen in dol-
lars aangekomen en, waar de spaansche handel met
Noord-Amerika van geringe beteekenis is, verwonde-
ren velen zich over de oorzaak dezer beweging. Som-
migen nieenen, dat het betalingen betreft voor engel-
sche en fransche rekening; anderen vermoeden, dat

Duitsch-Amerikanen in de Unie op deze wijze hun
vermogen in zekerheid willen brengen. Weer anderen
zien er in een arbitrage, ‘teneinde gebruik te maken van

den huidigen .abnormalen wisselkoers, door den Fed.
Reserve Board. In ieder geval is New York door zijne
goudexporten naar Spanje in staat, in geheel Amerika,
en speciaal in Buenos Aires pesetas aan te bieden,
wat in Madrid reeds tot uiting komt. Een spaansche
bank met nauwe relaties tot Argentinië, die anders

72.952
75.123

31050
3.331

2.831
1.936

232 226

-.

‘) Men vergelijké liet artikel op pag.
45
van dezen jaargang.

4 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

499

honderden millioenen van Argentijusche wissels op
zich ziet aangeboden, bemerkt reeds een sterke ach-
teruitgang in dit deel van haar bedrijf en vermoedt,
dat men in Buenos Aires alle vorderingen op Europa
sedert eenigen tijd te New York vereffent.”
Niet alleen voor de spaansche wisselkoersen, maar

ook voor het doordringen van den dollarwissel in
Zuid-Amerika zijn deze mededeelingen van beteekenis.

REGEERLNGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

V a r k e n s v 1 e e s c h. In verband met de sterke
stijging van de marktprijzen van slachtnijpe varkens
heeft de Minister van Landbouw bepaald, dat de dis-

tributie van versch varkensvleesch gedurende de

week van
25-30
Juni ji. wordt stopgezet en de daar-

op volgende week van
2-7
Juli wordt aangevangen
met de distributie van gezouten varkensvieesch.

Ten einde te kunnen voorzien in de binnenlandsche

behoefte aan varkensvieesch is het voorts noodzake-
lijk, dat in de maand Juli alle varkens met een slacht-

gewicht van 100 K.G. of meer, met uitzondering van
de fokdieren, worden ter markt gebracht tegen een

prijs van
f 1,25
per K.G. slachtgewicht. De Minister
is voornemens hen, die weigerachtig zijn de varkens
ten verkoop aan te bieden, uit te sluiten van verdere

verstrekking van veevoeder.

Gezouten varkensvieesch. Door den
Minister van Landbouw, enz. zijn vastgesteld maxi-
mumprijzen voor verkoop van gezouten varkens-
kensvieesch in den kleinhaudel, een maximum-inkoop-
prijs voor de gemeenten ingevolge art.
3
der Distri-

butiewet
1916 á f 1,50
per K.G., terwijl als verkoop-
prijs ingevolge genoemd artikel in overweging gege-
ven wordt een prijs van
f 0,85
per K.G.

L o o i s to f p r
ij
z e n. Door den Minister van
Landbouw zijn prijzen vastgesteld, tegen welke looi-
stoffen onder de daarvoor geldende voorwaarden door
het Rijks Distributiekantoor voor huiden en ieder
t
contant zullen worden geleverd, daaronder niet be-
grepen een bedrag van
50
ct. per 100 K.G. looimate-riaal, ter bestrijding van distributiekosten.

K a a s. Met ingang van 1 dezer moet 40 püt. van
den inkoop of de productie van alle kaassoorten, met
uitzondering van- komijnekaas van Leidsch of Delftsch
model, voor het binnenlandsch verbruik beschikbaar
blijven.

Aauvullingsbroodkaarten. Aan mili-
taire huipkommiezen en aan militairen van het wa-
pen der cavalenie, die met voeding zijn ingekwartierd,
alsmede aan het personeel van het wapen der konink-
lijke marechaussee, dat geheel zelf voor de voeding in
eigen beheer moet zorgen, moet op verzoek van den
commandant een tweede aanvullingsbroodkaart wor-den uitgereikt.

Verbouw van koolrapen en knollen.
Met het oog op de zeer onguustige vooruitzichten van
veevoedervoorziening in den aanstaanden winter heeft de Minister van Landbouw enz. bepaald, dat de beper-
kende voorschriften, inzake den verbouw van sommige
grove tuinbouwgewassen ingevolge art.
7
der Distri-
butiewet
1916,
niet van toepassing zullen zijn op den
verbouw van koolrapen en knollen, geteeld als nagewas
na karwijzaad, koolzaad of vlas. Intusschen moet niet gerekend worden op de mogelijkheid van uitvoer van
koolrapen, knollen, paardepeen, voederbieten en derge-
lijke; maatregelen zullen worden genomen om te voor-
komen, dat ook in den a:s. winter partijen dezer arti-
kelen worden vastgehouden, in de hoop daarvoor uit-
voervergunning te verkrijgen. Vermoedelijk zullen alle
voorraden, die niet voor eigen vee benoodigd zijn, iii beslag worden genomen en voor veevoeder gedistni-
bueerd.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN JUNI
1917.

Bank- en Oredietinstellingen ………
f
10.127.375,-

zijnde:

Uniebank voor Nederland en Koloniën
f500.000,— aand. 4 106
0
/0.
Nederlandsche Leenbank f500.000.-
5
0/,,
oblig.
4
100
O
lo.

Amsterdamselie Bank
f
5.000.000.-
4
175
0
/0
Ned. Coöp. Spaar- en Credietbank
van Ambtenaren en Beambten
/ 350.000,— 5
0/,-,
obi. 4 9911
4
0/

Hypotheekbanken,

werkzaam

in
Nederland …………………………
,,

492.500,-

zijnde:

Noord-Hou. Grondcrediet Hypotheek-
bank
f
500.000,– 411

0/

pand-
brieven
4
98
1
12

Olo.

Industriëele Ondernemingen ……….
,

2.267.000,-

zijnde:

A. Hillen’s Sigaren- en Tabaksfabriek
t 200.000,— aand.
4
105
0/.

Allan
&
Co’s Koninklijke Nederl. Fa-
brieken van Meubelen en Spoor-

wegmaterieel
f

400.000,—

gew.
aand. 4 108
Ol
o
.

Pope’s

Metaal draad

Lampen fabriek

f
100.000,—
gew. aand.
4
125
0/

f500.000,— 6
0/
cum. pref. winstd.
aand.
4 100
Ol
o
.

Vereenigde Conservenfabrieken
f1.000.000,—

6

0/

cum.

pref.
winstd. aand. 4 100
0
/o.

Cultuurondernemiugen, Handelsver-
eenigingen en Handelsvenn…….
,,

3.900.000,-

zijnde:

Handeisvereeniging vlh. Reiss
&
Co.
f500.000,— aand.
f1.
115
0
/0.
S. L. van Nierop
&
Co’s Handel-Mij.
f 500M00,— 6
0/
cum. pref. winstd.
aand.
4
108
Ol
o
.

f1.000.000,— gew. aand. 4145
Ol
o
.

Rotterdam-Tapanoeli

Cultuur-Maat-
schappij f500.000,— aand.4 135
0/

Hollandsche

Transatlantische

Han

deisvereeniging
f
500.000,— aand.
4 132

O
lo.

Diversen
…………………….
,

500.000,-

zijnde:

C.
N. Teuling’s Drukkerijen
f 250.000,— 6
0/

cum. pref. aand. 5. 100

0
/0
f 250.000,— 6
0/
cum.
pref. winstd. aand.
5.
100

Ol
o
.

Tramwegmaatschappijen
……….
,,

1.000.000,-

zijnde:

Semarang Cheribon Stoomtram-Maat-
schappij
f 1.000.000,—
5
%
oblig.
f1.

100

Ol
o
.

Totaal……
f

18.286.875,-

Totaal der emissies in Januari


f
149.213.120,-
Februari

,,

5.316.600,- Maart
,,

15.254.820,-
April
,,

27.292.750,-
Mei

………
,,

24.560.515,-
Juni
………
,,

18.286.875,-

Algemeen totaal f
239.924.680,-

Bovendien:

f

3.750.000,— 3/m. Schatkistpromessen
5.
f

995,-
9.190.000,— 6/m.

,,
,, ,,

984,-
12.060.000,— Schatkistbiljetten
,,

,,
1.007,50

500

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli 1917

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTO’s.

30 Juni 1917
20 Juli 1914

(Disc.Wissels.
Ied.
4
1
12sedert 1Juli’15
3
1
/2sedert23 Mrt. ’14
.Bel.Binn.Eff.
BankVrschiflRC
4
1
1

,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
S’/s

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank van Engeland
5

,,

6Apr.’17
3

,,

29 Jan. ’14
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec.’14
4

,,

5 Febr.’14
BankvanFrankrjk
5

,,

20Aug.
1
14
3112

,,

29 Jan.
’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.
1
15
4

12 Mrt.
’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
5
1
1s

,,

9Nov.’16
411t

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
1s

2 Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5

1Juni’16
5

,,

9Mei

’14
Feder.Res.Bk.N.Y.
34112

– –


Javasche Bank….
3
1
12

,,

1 Aug.’09
3’12

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam

,
Londen
Part.
Berlijn Port.
Parijs
Port.
N. York
Coli-
Part.

Prolo-
di.sconto
gatie disconto disconto
disc.
moncy

30 Juni ’17
2
2
1
11-3
4118
431

nom.
25-30 J. ’17
2
2112.3112
4
2
18
4
.2
18

26
18-23 J. ’17
2
214-3’12
4M-418
4-
1
18

5-6
11-16 J. ’17
2
2’/-3
4-4&
43I

45112

26-30 J. ’18
2e18
2
1
11.3
51lei
32144315

2
1
12-3
1
14
28 J.-2J.’15
2
1
1shh/it
3314
4
1
/5.
2
/16


1I8-18

20-24Jul.’14
3
I8I15
211
4
.21
4

2
1/4..1/4

2
1/s..1/2

2
2/

1
2/_2
1/

1)
Noteering van 1 Juni 1917.

WISSELKOÉRSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voo;loopig ook de
dagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen.. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

25 Juni 1917 ..
11.531/
4

33.30
42.17
1
/2
2.42/9
26

1917

..
11.542/
4

33.15
42.25
2.421
27

,,

1917

..
11.56
.34.15 42.30
2.4214
28

,,

1917

..
11.57
34.90 42.40
2.43
29

1917

..
11.57
1
12
35.-
42.42
2
12
2.43
30

1917

..
11.5711
3

34.75
42.35

.
2.43
1
/9

Laagste der week
11.521g
32.90 42.10
2.4114
Hoogste

,,

,,
11.58
36.50
42.4712 2.43’1
23 Juni 1917

..
11.55 33.47
1
/2
42.1713
2.421,
18

,,

1917

..
11.5514
33.80
42.25
2.42/,
Muntpariteit

..
12.10/s
59.26
48.-
2.48/

OVERZICHT.

De wisselmarkt was deze berichtsweek zeer vast. Londen
steeg van 11,55 tot 11,57’12; Kabel New York van 2,42/
tot 2,43 ‘/. Parijs liep aanvankelijk op van 42,17
1
12 tot 42,42 1/3,
was echter daarna weder meer aangeboden; slot 42,35. Zoo-
als elders in dit blad nader uiteengezet, was Berlijn, Skan-
dinavië en Zwitserland buitengewoon vast, zonder dat de
hoogste koersen echter gehandhaafd konden worden. Ook
Weenen was in aansluiting beduidend vaster en steeg van
21,30 tot 21,90 na 22,70. De eenige uitzondering maakte
St. Petersburg, dat, na de stijging der vorige week, weder
veel te lijden had van aanhoudend aanbod uit Skandinavië
èn terugliep van circa 57,- tot circa 54,-.

II. KOERSEN ‘E NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht Zicht

D
0
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd. (in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
p. ,)
P. Rm. 4)
per gid.)

30 Juni

1917
4.76.45
5.75
nom.
41
1
18
Laagste d. week..
4.78.45
5.74

412116
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.76I8

4121
4

23 Juni

1917
4.76.45
574
1
12
nom.
4111
4

16

,,

1917
4.76.45
5.75’/4
nom.
41
1
/4
Muntpariteit….
4.86.67
5.1811
95114
40l11

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

-.

Plaatsen en
Lande,,
Noteerings-
eenheden
11 Juni
1917
18 Juni
1917

Tijdperk
19-30 Juni

LaagstelHoogste

30 Juni
1917

Alexandrië..
Piast. p.
£
97
1
/2
9711
3

97
1
12
97112 97113

B. Aires ….
d.p.gd.pes.
50
1
1s
50
1
1s
50.-
51
5021
4

Calcutta
….
sh/d.p.rup.
114/ss
1141,2
114’/4
1/4
1
lie
1141,2
Hongkong
..
id.
p. $
215
215’/s

2151s
216
1
14
2161/
4

Lissabon ….
d. p.escudo
31
1
18

312/
4

30718

31
3/
31114
Madrid

….
Peset.
p. £
20.48
2014
20.02
20.50
20.18
Montevideo..
d.p.peso
55u
1
/10
5531
4

5511
4

5521
4

55
1
/2
Montreal….
$
per
£
4.76’14
4.70
4.76
4.77112

4.761
Petrograd
..
R. p. £ 10
194 206
1
12
199
20611
2

2031
R.d.Janeir0)
d.p.milr.
1318
1313112
13
13
1s2
13
1
116
13
11122
Lires
p. £
33.51
34.-
33.10
35.50 34.28
Shanghai

..
sh/dp.tael
317
1
/2
3/8
1
1
318214

3110 3110
Rome

…….

Singapore
..
id.
p. $
214123
214
2
121
214
.
214
2
112
214
2
122
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
121s2
121s2
12
1
12
12122
121182

Yokohama
..
sh/d.p.yen
21110/
io

211/e
211/o
1211
12
/in
21118

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOIJDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 29 Juli 1916 worden de dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering
te
Londen.

te New York.
Data
Zwitser-
Weenen
Kopen-
Stock-
Batovia
land
1

hagen
holm telegrafisch
30

Juni

1917 ……..39
1
/t

77
1
1
23

,

1917 ……..

397/
s

78’13

30 Juni 1917
50.30 21.85
70.60
73.90
99
1
.
100
161917
……..

39
1
/in

77
Laagste d.
w.
49.50
21.-
70.40 73.60


9

1917
……..

371/
je

752/
4

Hoogste
,, ,,
5250
22.70
70.85 74.50

2

,,

1917
……..

38
,
18

75
1
18

23 Juni 1917
49.55
21.6712
70.50 73.75 99*-100
16

,,

1917
49.-
21.-
70.30
73.30
991-1001
30 Juni

1916……..31

65

Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100
3 Juli

1915 ……..22
11
/16

48
1
1
20 Juli

1914
……..

24/is

54’18

1 Andere
Data

Goud

Zilver

Bti

opeischbare
biljetten

schulden

30 Juni
1917
23
1917
16
1917
9

,,
1917
2
1917
26 Mei
1917
19

,,
1917
12
1917
5

,,
1917
28 April
1917
21
1917
14

,,
1917
7

,,
1917

626.729
603.159
602.616 594.428 596.314
596.273
.596.180
595.635
596.027
596.527
591.059 590.555 590.529

7 .806 .897,-

7.454 764.224

63.875

7.569 738.635

68.497

7.573

741.257

68.016

7.420 749.594

50.828

7.497

757.088

51.967

7.393 750.550

68.471

7.129 757.339

59.484

7.022

767.982

42.903.

6.961 785.419

54.812

6.858 773.592

62.604

8.900 755.256

79.160

6.856 755.372

80.222

6.680 752.563

73.753

30 Juni 1917

52.644

40.000

79.146 447.378

23 ,, 1917

52.879

40.000

79.469 448.344

16 ,, 1917

53.142

40.000

83.238 447.376

9 ,, 1917

53.245

40.000

85.298 440.806

2 . ,, 1917

57.813

44.000

91.120 441.043

26 Mei 1917

69.561

55.000

85.307 438.932

19 ,, 1917

68.712

54.000 ‘86.567 439.016

12 ,, 1917

71.345

55.000

88.760 439.551

5 ,, 1917

88.126

70.000

93.061 434.013

28April1917

85.942

89.000

88.893 435.216
21′

1917

78.980

62.000

89.044 430.156

,, 1917

77.830

60.000

88.379 429.372

7 ,, 1917

77.681

60.000

87.316 431.026

1Juli 1916

37.332

17.400

74.486 433.380

79

3Juli 1915

72.181

31.500 112.248 253.299

67

25 Juli 1914

67.947

14.300

61.686

43.5211)
54
1)
Op de basis van
1/
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

79 76
75 75 75
74 74 74
72
72
72
71
72

Bank

Andere
biljet,;,,
1
opeischb.
1
schulden

72.938

23.309

72.904

23.169

72.580

23.088

71.932

23.468

42.058

33.403

27.453

29.735

22.057 1 31.907

156.251

35.438 154.820

37.438
153.580

35.750
154052

36.883
128.868

29.851
110.269

14.796

110.172 1 12.634

4 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

501

NEDERLANDSCHE BANK.

OVERZICHT VAN. DE VOORNAAMSTE POSTEN.

VERKORTE BALANS OP 30 JUNI 1917.

(In duizenden guldens.)

Activa.

Binnenl.Wis-ÇH.-bk. f
43.413.038,46112
sels, Prom.,’ B.-bk.

237.706,89
enz. in disc.
1
Ag.sch.

8.963.727,75
VI

f
Papier o. h. Buitenl. in
disconto ……………………..
Idem eigen portef..
f
7.806.897,-.
Af:Verkochtmaar voor
de bk. nog niet af gel.

1′
Beleeningen [H..bk.

41.390.020,18
mcl.
vrsch.
in rek.crt.1Bl)lC

2.687.863,14112
op onderp. Ag.sch. 35.067.741,40

f
79.145.624,72’1

1

1 Juli 1916 .. . .1 573.231 1 8.958 1 656.795
J
82.9141)
OpEffecten ……
f 74.285.124,72
1
1
2

3 Juli 1915 …. 360.272
1
1.757
1
503.316

38.019
OpGoederen en Spec.

4.860.500,-

1

1

1

1

79.345.624,72
1
/

25 Juli 1914 .. . .
1
162.114
1
8.228
1
310.437
1

6.198

4.587.005,03

l)
Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk f19.810.000.

1

Disconto’s

1

1
Beschik.
1
Dek.
Data

1 Hiervan
____
1
Belee-
1

baar

1
kings.

Totaal

Schatkist.
1
nin gen
1
Metaal.
1
percen-

ffromessen

saldo

tape

,, 634 .183 .321,87 l/

,,

9.129.211,6211s
,, 1.465.000,-
,, 66.193.967,37

f855.155.200,73
1
/2

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.234.534,181/,
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 764.223.635,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

3.739.503,47
Rekening.Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 59.936.493,66’/
59.935.493,66
1
1
Diverse rekeningen

………………
,,

2.022.034,41
1
/2

f
855.155.200,73
1
1

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
447.376.137,65
‘/2
Op de basis
van
2
1
melaaldekking ……
281.796.411,22
1
12
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.236.880.685,-

Voorschotten a. h. Rijk ………..
…..

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
55.445.995,-
Muntmat. Goud…. ,,571.283.376,52
1
1,

f
626729.371,52
‘1
Munt, Zilver, enz. •

7.453.950,35
Muntmat. Zilver ..

Effecten
Bel.v.h.Res.fonds..
f
5.188.306,-
id. van
‘/,
v. h. kapit. ,, 3.940.905,622/,

Geb. en Meub. der Bank …………….
Diverse rekeningen ………………

Passiva.

Data

28April 1917 ……
21

1917 ……
7

,-

1917 . ….. 31Maart1917 ……

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer

Disconto’s

…………..
Buitenlandsche wissels..
970.640,-
Beleeningen

…………
Goud

………………
23.570.096,45
Zilver

………………
Bankbiljetten…………
25.589.125,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

30
Juni
1917
23
Juni
1917

Aan schatkistiromessen..
f137.570.000,-
f125.660.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,, 40.000.000,-
40.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,,121.808.000,- ,,121.808.000,-
Aan zilverbons

………
,, 21.155.591,-
,, 20.755.611,50

Wissets,

1

Beschik. Dek.
Data

Dis.

buiten

Belee.
1
DIV .5e 1 baar . kings.

CO”
to’s N..Ind. ningen
1

metaal. percen.
betaalbaar

ningetl)

saldo

tape

28Apr.1917 6.694 38.818 47.840 6.302 58.423

50
21

1917 6.694 38.486 48.361 7.207 58.143

50
7 ,, 1917 6.592 38.842 47.362

6.357 58.671

51
31Mrt.1917 6.528 38.539 48.271 7.032 57.780 50

29Apr.1916 6.2141 22.628 143.1381 30.082 140.917
1
44
1 Mei 1915 5.4611 6.265 153.709 6.341 132.1761 46

25 Juli1914 7.259

6.395 47.934 2.228

4.842

2

) 44
1)
Sluitpost der activa.
1)
Op de basis van
‘Is
metaaldekking.

114.576,31

6.107.468,27 V

Minder
234.558,26
1
29April 1916 ……
1 Mei 1915 ……
322.939,9511

25 Juli 1914 ……

502

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli
1917

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
D,.
Scon
t
o
,
s
ID’
ee/te-
ningen
1)

21 April 1917

..
749
1.097
1.080
923
454
14

1917

..
740 1.137
1.008
926
407
7

,,

1917

..
748 1.155 1.006
929
404
31Maart1917

..
747
1.073 1.098
936
403

22April 1916

..
900 906
746
916 624
27April1915

..
1.391
969
1.572 885 603

25 Juli

1914

..
645 1.100 560
735
396

t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 20 JUNI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 72.633.415

Governm.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ….., 54.183.415

£ 72.633.415
1

72.633.415

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ………,

3.184.080

securities .. £ 45.230.106
Public deposits,, 50.143.009

Other securities ,,105.887.648
Other deposits,, 119.456.666

Notes ……..,, 33.793.835
Seven-day and

Gold and silver
other bills. .

26.193

coin ……..2.451.359

£187.362.948

£187.362.948

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

27 Juni 191757.535

39.400

***

***

20

,, 1917

56.634

38.840

160.552 28.500

131.886

13

,,

1917

55.357

38.779

160.523 28.500

131.814

6

,, 1917

55.087

38.966

158.828 28.500

129.643

28 Juni 1916

81.380

35.899

122.099
1
28.500
1
88.158

30 Juni 1915 52.092

34.636

46.577 28.500
1

9.586

22 Juli 1914 4G.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
_________

Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve
kings- percen-
tage
t)

27 Juni’17
45.270 100.226
39.163
125.127
36585
22,30

20

,,

17
45.230
105.888
50.143
119.457
36.245
21,37

13

,,

’17
45.208
113.124
49784
125.855 35.029
19,94

6

’17 45.247 106.749 47.999
120798
34.572
20,48

28 Juni’16
42.187
87.313 49.279
106.371 43.930
281
1
4

30 Juni’15
51.043
152.915
81.514
140.654
35.906
16
1
/s

22 Juli’14
11.005
33.633 13.735
42.185 29.297
52
3
/t

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 23 JUNI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand ……………………Mk. 2.515.525.000
davon Goidbestand ………………

2.456.879.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine……,,

530.852.000
Noten anderer Banken …………….,,

6.837.000
Wechsel …………………………,,

9.586.284.000
Lombardforderungen ……………….

8.679.000
Effekten…………………………,,

103.064.000
SonstigeAktiva ………………….

1.360.776.000

Grundkapital ……………………..

..180.000.000
Reservefonds ………………………,

90.137.000
Notenumlauf ……………………….8.219.736.000
Sonstige thglich falligeVerbindlichkeiten.. ,, 5.148.270.000
Sonstige Passiva …………………..,

473.874.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheiue De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data Metaal Daarvan
Goud
Kasten-
scheine Circu-
mlie
kings.
percen.
f
)

23 Juni

1917
2.515.525 2.456.879
530.852
8.219.736
37
15

1917
2.583.180 2.533.349 527.448
8.224.024
38
7

117
2.574.484
2.533.316
483.115
8.255.124
37
31 Mei

1917
2.567.128
2.533.211
446.696
8.25.154
36

23 Juni

1916
2.500.057
2.465.174
334.790
6.634.143
43
23 Juni

1915
2.436.275
2.384.572
338.949
5.224.910
53

23 Juli

1914
1.691.669
1.356.857 65.479
1.890.895
93

t)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlekenskassensthciue

Totaal
In kas bij
uitge-
de Rcichs-
1

_____________
geven
bank

23 Juni

1917
9.586.284
5.148.270
4865.600
512.900
15

;,

1917
9474.203
4.816.296
4.791.000 509.800
7

,,

1917
9.250.165
4.509.604
4.716.500 466.400
31 Mei

1917
9364.504
4538.163
4662.500
431.600

23 Juni

1916
6.124.826
2.358.033
1.604.100
291.400
23 Juni 1915
4.220.117 1.613.844 1.051.000
301.000

23 Juli

1914
750.892 943.984

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Zilt’e

T
i.
e goed
het
Buitenland

Buit.gew.
t’oorsch.
a/d. Staat
28 Juni’17
5.288.022
2.034.775
1259883
724665
10.600.000
21

’17
5.285.010
2034.775
258.676 769.715 10.600.000
14

,,

’17
5.311.899 2.064.775
258.107
756.840 10.600.000
7

,,

’17
5278.511
2.033.740
257742
774207
10600000

29Juni’16
4.763.257

343.954
709.432
7.900.000
1Juli’15
3.931.550

371.571 745.013
6.200.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uitge-
stelde
Wissels
Belee-

1
Bankbil-
jetten
e k. Crt.
R Parti.
culieren.

Rek.
Crt.
Staat

.
555.914
1.193.452 1.119.365 19.823.106
2.733.466
33.508

489.912
1.198.310 1.150.380 19.777.926
2.592.438
111.326 503.097 1.208.772
1.141.740 19.793.987
2.593.971 34.448 493.658
1.316.321
1.131.756
19779.898
2740.701
75441
0
447.897 1.468.819
1.208.031
15.866.000
2.272.643
38.277
270511
2.242.530
624.322 12.215.847
2.365.243 82.014

1.541.080

769.400
5.911.910 942.570
400.560

4 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

503

IV.
RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

1Tegoedl Zit-Schat-
1
Dis-
1

Data n. st.

Goud ,/hbm.

1
kistbil- conto’s
1
Circu- t Rek.
Cou-

ten/and ver i jetten en belee-I latie

rant
1 nmaen 1

22Juni ’17 1.479 2.119 128 9.915 1.382 12.404 2.301
14
,,

’17 1.483 2.119 125 9.462 1.420 12.186 3.140
5
,,

’17 1.481 2.119 120 9.182 1.350 11.889 2.362
31 Mei ’17 1.480 2.119 123 9.054 1:295 11.765 2.399

21 Juni ’36 1.538 1.494

73 3.843

6.410 1.800
21 Juni ’15 1.573

109

56 1.560

3.518 –

21 Juli ’14 1601

144

74 . . .
.

757

1.634 1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socité Gnra1e de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

1
Metaal
1
De/een.
1
Beleen.
1
Biun.
1
1 Rek.
Data

1
mci.
1
van
1
van
1
wisse/s
1
Circu- 1 Crt.

1 buiten!. 1 buiten!.
1
prom. d.
1

en

1
latie.

saldi.
1
saldi
1
vorder.
1
provinc.
1
beleen.
1

28 Juni 1917 383.502 89.010 480.000 83.124 9.30.4081 95.336
21
,,

1917 383.208 88.999 480.000 84.637 929.0261 98.038
7
,,

1917 382.036 87.635 480.000 83.377 916.045 107.131
31 Mei 1917 382.327 87.614 480.000 81.134 913.870 107.341
29 Juni 1916 261.685 66.807 480.000 61.342 718.325 147.938
1 Juli 1915 75.433 12.804 280.000 41.226 300.397 111.246

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Circu- Dekkings-
Data

Goud

Zilver Wissels Deposito’s latie

Percen-
tape
1)

18 Mei ’17 540.992 27.442 145.023 935.626 24.648

66,2
11
,,
’17 561.287 36.149 136.689 983.147 23.975

66,9
4
,,
17 577.697 39.415 119.787 851.011 18.974

67,4
27Apr.’17 522.236 30.340 106.443 819.474 18.226

68,6

19Mei’16 326.608 17.697 71.955 503.497

9.754

66
21 llei ‘151 243.376 136.8321 34.6261 295.038 110.8591

81

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
(Ie posten tussehen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRIJST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

1
AJCIC}7&IC7I

Data
1
Reserve Deposito’s Circulatie

en
fl

Surplus
t
disconk”s

Reserve

30Juni’17
662.550
3.607.020
29.620
3.825.070
71.100
23

’17
629.790
3.606.820
29.600
3.913.630
36.710
16

,,

’17
666.360 3.745.930 29.590 3.801.270
50.100
9

.,

17
684.930 3.793.990
29.230 3.747.360
60.950

1 Juli’16
669.520
3.438.000
31.590 3.289.200
138.570
3 Juli’151
607.150
2.620.200
37.880 2.516.180
178.040

25 Juli ‘141 467.880 1.958.320
1
41.730 12.057.570
1
26.1701)

1)
Op basis van 25
°Io
van alle deposito’s.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 2 Juli 1917.
Griekenland’s oorlogsverklaring aan de Çentrale Mogend-
heden heeft in de beide hoofdpiaatsen der betrokken landen
geen beweging van bespeurbare beteekenis ter beurze ver-
oorzaakt. Na den gedwongen troonsafstand van Koning
Constantijn werd deze formeele stap reeds verwaciit. De
W e e n
S
C
Ii e beurs en die te B e r 1 ii n hebben er geen
merkbaren invloed van ondervonden. Toch droegen beide
beurzen in de afgeloopen week een minder vast aanzien dan
te voren, doch dit is eerder toe te schrijven aan het oprul-
men van verschillende speculatieve posities in verband met
de halfja.arswisseling
Bij een wetsontwerp, waarover de Duitsche Rijksdag in
de eerstkomende dagen zal hebben te beslissen, wordt de
IRijkskanselier gemachtigd, ter bestrijding van eenmalige bij-
zondere uitgaven de som van M. 15 milliard als cred.iet op
te nemen. Kapitaal en rente van de daartegen uit te geven
papieren kunnen geheel of gedeeltelijk in buitenlandsche of
ook, volgens een zekere verhouding, gelijktijdig in binnen-
la&lsche en buitenlandsehe munt luiden, en in het buiten-
land betaalbaar gesteld worden.
Dit nieuwe crediet, dat – zoo het aangenomen wordt –
de in Duitschland gedurende den oorlog toegestane voor-
schotten tot een totaal van 94 milliard mark verhoogt, is
zeker gedeeltelijk op te vatten als een poging tot herstel van
de Duitsche valuta. Het kan geen twijfel lijden, of de depre-
ciatie yan de mark in het buitenland moet, zeker in den
laatsten tijd, toen deze al een zér acuten vorm is gaan
aannemen, in Duitschland groote zorg hebben gewekt. Ten
einde de valuta te steunen heeft Duitschiand al in de
afgeloopen week, b.v. naar ons land een bedrag van

f
12.000.000 aan goud uitgevoerd en in den eersten tijd
worden nog meer goudzendingen, tot belangrijke bedragen,
verwacht. Doch het is niet aan te nemen, dat de Duitsche
valuta door deze goudexporten – blijkens den laatsten
weekstaat van de Duitsche Rijksbank wa.s de goudvoorraad op 23 Juni met M. 76.470.000 tot M. 2.456.879.000 vermin-
clerd – in voldoende mate en duurzaam zal kunnen worden
gesteund en in het bovenomschreven nieuwe Duitsche schat-
kistpapier, waarvan de uitgifte thans tot een bedrag van
M. 15 milliard wordt voorgesteld, is een nieuw wapen tegen
de verdere inzinking van de Reichsmark te zien.
Reeds was in de beide laatste weken sprake van het
verkrijgbaar stellen in ons land van Duitsch schatkistpapier
in Nederlandsch courant, welks uitgifte op de volgende wijze
tot steun van de markvaluta zou kunnen dienen. Voor elke
f
1400 (veertienhonderd Hollandsche Guldens) nominale
waarde aan 5 pCt. tweejarige schatkistbiljetten van het Duitsche Rijk zou men gedeeltelijk in betaling kunnen
geven een bedrag van M. 1000, welke tot den koers van
59,20 zouden worden aangenomen, zoodat men dan in Neder-
landsch courant nog
f
808 zou hebben bij te betalen. ])e
biljetten zouden worden gewaarborgd door onderpend hier
te lande van effecten en zouden voorts door eenige eerste-
klasse Duitsche banken gegarandeerd worden. Tot dusverre
zijn echter deze biljetten nog niet verkrijgbaar gesteld. Of dit hieraan toe te schrijven is, dat zij een deel vormen van
hovenstaand crediet, dat door de Reichstag nog niet is
aangenomen, dan wel of hieraan verschillende moeilijkheden
ten grondslag liggen, is niet met zekerheid te zeggen.
De beurzen van P a r ij s en Lo n d e n hebben in de afge-
loopen week van weinig levendigheid blijk gegeven. De koer-
sen der meeste fondsen hebben er zich echter, ondanks realisatiën in verband met den aanvang van het nieuwe
semester, goed weten te handhaven.

Te Londen maakten hierop evenwel rubberaandeelen een
uitzondering, die in de afgeloopen acht dagen meerendeels
een flauwe houding ten toon spreiden. Deze is een gevolg
van de daling in den prijs van het product, die thans at
gedurende enkele weken te constateerea valt. De rubberprijs
is in de laatste drie weken te Londen 3 sh. tot 2 sh. 4 d.
terug gegaan. De oorzaak van dezen teruggang is te vinden
in de opstapeling van enorme voorraden. Blijkens eene jonge
opgave bedroegen de voorraden te Londen op 16 Juni
11,372 ton tegen 7046 ton op den overeenkomstigen datum
van het vorige jaar. Deze vermeerdering is een gevolg van
het feit, dat de verschepingen uit Engeland naar de Ver-
een igde Staten in verband met den verscherptea duikboot-
oorlog in den laatsten tijd zeer beperkt zijn geweest,
waartegenover staat, dat de aanvoer uit Britsch-Indie
belangrijk was. De Engelsche regeering heeft thans maat-
regelen genomen om den invoer in Engeland te verminderen,
zoodat het evenwicht tusschen in- en uitvoer geleidelijk wel
weder zal worden hersteld en de groote voorraden zullen
gaan slinken.

504

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli 1917

Te N e w Y o r k heeft de beurs in de afgeloopen week een
zeer onregelmatige houding aan den dag gelegd. De hoogere
geldkoersen, als gevolg van de financiering der ,,vrijheids-
leening en de voorbereiding tot de betaling van de Juli-
coupon bemoeilijkten den handel ter beurze. En al trad een
zekere ontspanning in doordat de Federal Reserve Board
een bedrag $ 128 millioen bij de New Yorksche banken
deponeerde, deze kon de vrees voor langdurige schaarschte
op de geidmarkt niet verminderen. De hooge oorlogskosteri
beginnen thans eerst flink tot uitdrukking te komen en
men vreest, dat men met het tot dusver uitgegeven gedeelte
van de oorlogsieening niet lang zal kunnen toekomen,
weshalve de uitgifte van liet tweede gedeèlte der leening
nog in dit jaar, volgens een bericht in Duitsche bladen reeds
begin September, wordt tegemoet gezien.
Voorts werd de stemming in Walistreet beinvloed door de
verwachte beslissing der Interstate Commerce Commission
inzake de door de directies der spoorwegmaatschappijen
aangevraagde verhooging der tarieven. Men weet, dat de
directies der Maatschappijen betoogd hebben, dat zij het in
verband met de oorlogslasten zonder de gevraagde verhoo-
gingen niet kunnen stellen. Aanvankelijk meende men, dat de 1. C. C. de verhooging niet ongunstig gezind was, doch ten slotte is deze verwachting ijdel gebleken daar de Com-
missie de aanvraag om alle tarieven met een percentage van
15 pOt, te verhoogen heeft afgewezen, daarbij alle verhoo-
gingen welke reeds op die basis tot stand waren gekomen,
annuleerende. De commissie heeft echter, wat de Oostelijke
spoorwegen aangaat, eenige verhoogingen toegestaan, welke
voornamelijk het vervoer van aan bederf onderhevige
goederen, van bitumineuse steenkool, cokes en ijzererts,
alsmede het gecombineerd vervoer te land en te water ten
goede komen. Deze verhoogingen bedragen volgens een
Amerikaansche schatting 8 á 10 pOt. voor die artikelen;
derhalve belangrijk minder dan de gevraagde 15 pCt. De
1. C. C. heeft echter aldra doen blijken, dat deze verhooging
niet als haar laatste woord is te beschouwen. De maatschap-
pijen mogen namelijk einde October of eerder een nieuw
verzoek tot verhooging harer tarieven indienen, indien
mocht blijken, dat de door hare directies voorspelde daling in de ontvangsten werkelijk intreedt. De afwijzende beschikking der I. C. C. veroorzaakte een
ongeanimeerde stemming, niet het minst natuurlijk voor spoorwegwaarden, die alle op ruime schaal tegen lagere
prijzen werden a?ingeboden.
T e o n z e n t bleef de handel ter beurze in de afgeloopen
week binnen zeer enge grenzen beperkt. Gedeeltelijk kan dit
worden toegeschreven aan de vrees, dat de halfjaarswisseling
hoogere geldkoersen met zich zou medebrengen, doch ander-
zijds is de omvang in zaken ter beurze hier reeds zonder
meer sedert geruimen tijd aan het slinken. In de eenige
afdeeling welke in den jongsten tijd Vrij wat levendigheid
toonde, die der Cultuurwaarden, is thans ook tengevolge
van de nog voortdurende suikercrisis op Java een stilstanu
ingetreden. Daarbij hebben thans zoo goed als alle maat-
schappijen haar jaarverslag gepubliceerd, zoodat zich ook
uit dien hoofde geen nieuws meer voordoet, dat tot meerdere beweging zou kunnen voeren.
Dc geldmarkt is hier ook bij de semesterwisseling ruim
gebleven. Prolongatie gold in de afgeloopen week: 3, 36-
3, 24.
De bezigheid op emissie-gebied is nog niet aan het alne-
men. Morgen vindt de uitgifte plaats van
f 1
millioen
4
1
/2. pCt. Obi. der Provincie Noord.Brabant tot den koers
van 99Y2 pOt., voorts van
f
700.000 gewone aandeelen der
Kon. Pharmaceutische Fabriek voorh. Brocades & Stheeman
te Meppel tot den koers van 118 pCt. Dan zal van 4 tot 18
dezer de inschrijving open staan op
f
1.250.000 aandeelen
(ier Intern. Crediet- en Handelsvereeniging te Rotterdam
‘1
170 pCt., uitsluitend voor aandeelhouders. Op 5 dezer
komen voorts
f 10
millioen 4
1
/2 pCt. Obl. der Mij. tot Expl.
van Staatsapoorwegen tot den parikoers aan de markt.
Verder worden op 6 dezer
f
800.000 aandeelen der Comm.
Venn. onder de Firma Gebr. Stork & Co. te Hengelo aange-
boden en ten slotte wordt de aandacht gevraagd voor eene
uitgifte van $ 600.000 gewone aand. der Hollam Company gevestigd te St. Paul (Minnesota), tot den parikoers.

26 Juni. 29 Juni. 2

5

%
Ned. Werk. Schuld..
101
1
110
10111
4

101
7
!10

+
314

412

0
10

,,

1916
10101
4

101
1
1,
101e/s

4

0
/0

,,

,,

,,

1916
94
8
/jo
94
94


0
116
3

/o

,,

,,

,,

. .
73’12
7318
73


1
12

2112

0/

Cert. N. W.

,,

– .
61’14
62
61
1
18

+
11

5

0/

Oost-Indië 1915

. . . .
10111
4

101
1018116

4

0
/0
Hongarije’s Goud.. ..
42
8
14
4281
4

40


210

4

0
/0
Oostenr. Kronenrente
35814
36
1
18
36

+
114

Rijzing of 26 Juni. 29 Juni. 2 Juli.
daling.

5

% Rusland 1906 ……67’/2

69

69
4

% Rusland bij Hope&Co. 52
11
/ja 53
1
1

52014

8
/ja
4113 i/o China Goud 1898 .. 59
3
14

698/
4

68!4 – P/2

Van binnenlandsche
nijverheidsaandeelen
waren die der Amsterdamsche Superfosfaat Fabriek vast gestemd; zij
rezen van 16534-173. Voorts aandeelen Stoombierbrouwerij
‘t Haantje (26-39).
Zooals boven gezegd, drukte de suikercrisis nog steeds
op de
cultnnrafdeeling
onzer effectenbeurs. De ingekomen
berichten betreffende den stand van zaken zijn nog niet
gunstig te noemen. De Chineesche suikerhandelaren te
Semarang hebben definitief geweigerd de voorstellen van de
Handelsvereeniging te Batavia aan te nemen. Deze voor-
stellen behelsden het verleenen van opschorting van betaling tot 15 Augustus, hetgeen de Chineezen onvoldoende achtten.
Zij wenschen verlenging van dezen termijn tot het einde
des Jaars.
De afdeeling der
soïkerwaarden
was dan ook in de afge-
loopen week zeer lusteloos. Van de overige cultuurwaarden
trokken de aandacht de ook in ons vorig bericht gesigna-
leerde aandeelen der Curaçaosche Handel Maatschappij
(14434-163-156) en die der Holland-Transatlantische
Handelsvereeniging (15934-175-17034).
In
petroleuniwaarden
ging weinig om; de koersen zijn
slechts onbelangrijk gewijzigd.
Rubleraandeelen
lui voor de hoofdsoorten, vast voor aan-
deelen Tj iboeni Tj ipongpok (135-145).
De in het begin der berichtsweek ingekomen tijding
betreffende de vergoeding oor de Duitsche regeering voor
de op 22 Februari vernietigde Nederlandsche schepen, had
slechts weinig invloed op de markt
dersoheepvaartaandeelen.
Na eene aanvankelijke rijzing van enkele punten trad gelei-
delijk voor alle fondsen eene dalende beweging in; het slot
was daardoor eenige procenten in reactie. Holland-Amerika
Lijn: 356-363-350; Kon. Holl. Lloyd: 180V-18434-
17834; Kon. Nederl. Stoomboot Mij.: 236%
-24
0
-229
34;
Koninkl. Paketvaart: 208-203-204. De heden ingekomen berichten aangaande de wijziging in de tot dusver veilige route op de Noordzee maakte de stemming nog ongeani-
meerder.
qabaksaandeelen
bij geringen handel vrij vast van toon.
Er bestond eenige vraag voor Besoeki, die daardoor van
159
5
/8-166 konden opkomen; later weder
16434.
Naar ver-
luidt zal de regeering eerstdaags de grenzen weder voor
uitvoer van tabak openstellen en zou naar aanleiding daar-
van op 7 Juli eene inschrijving van Javatabak, op 14 Juli
van Sumatratabak plaats vinden.
26 Juni. 29 Juni. 2 Juli.
Rij

Ned. md. Handelsbank..
241
240 216
1
12

24’/2

Nederi. Handel-Mij.

. . . .
184
183
10/

180114

311
4

Amsterd.Superfosfaatfabr.
167
171I8
173
+
7
Insulinde Oliefabriek.. ..
245 238
230
—15
,,

Nieuwe
225 220
220

5
Ant. Jurgens’ Ver. Fabr.
260
285 290
+
30
Philips’ Gloeilampenfabr.
32481
4

335 335
+
1014
P. S. Stokvis
&
Zonen ,.
419
1
/
1

420 420
+

‘/,
Cultuur-Mij. der Vorsteni.
226
1
12
223
222

012

Handelsvereen.

Amsterd.
441
3
14
450e1s
424
—17 8/4
Javasche Cultuur-Mij…..
369
3
14
365
355

14
8
14
Kon. Petroleum-Mij. ….
550 553
5
14
550
Amsterdam

Rubber Mij.
237 237
236

1
Holland-Amerika Lijn


.
360
1
12
354
34g’12
—12
Kon. Hollandsche Lloyd..
18281
4

18001
4

179

381
3

Kon. Ned. Stoomboot Mij.
239
233
22914

914
Dcli Maatschappij

……
506 512
51419
+

8e18

Voor de
Amerilcaansche afdeeling
bestond in de afge-
loopen week al zeer geringe belangstelling. De meeste
hoken waren doorgaans verlaten. Zoowel voor spoorweg-waarden als Industrials was de stemming gedrukt.
Aandeelen Compania Mercantil Argentina werden soms op
ruime schaal omgezet. Van 23634 ging de koers tot 24334 als
hoogste punt om later weder iets in te zakken tot 233,
slot 237.

26 Juni. 29 Juni. 2 Juli.
Rijzingof

American Car
&
Foundry
79
11
/1a
781/,
79114


7116
Anaconda Copper
……..
173’/g
17218
l’lO’/,a


3’/ji
Un. States Steel Corp –
. . .
12318 12214
12214


1/0

Atchison Topeka

……..
101
1
14
101e18
101’1
Southern Pacific

……..
931/ie
93
8
18
93°11a
Union Pacific…………
140
139’/4
139


1
Int. Merc. Marine afgest…
3010
301/,
o
30
!16


!io
prefs
87 ll/j
87
86/83

27132

4 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

505

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
2 Juli 1917.

T a r
w
e. Ongetwijfeld wordt in vele streken van Noord-
Amerika reeds nieuwe tartve geoogst en ook bij de aanvoeren
in de ‘Westelijke markten moet zich reeds een niet onbe-langrijke hoeveelheid nieuwe tarwe bevinden. In gewone
tijden zouden wij veel scherper op de hoogte zijn betreffende
depbrengst van den nieuwen oogst; de berichten, die op
het oogenblik doorkomen, zijn over het algemeen vaag. Zij
zijn zeer zeker gunstig, maar sedert geruimen tijd ervaren
wij, dat men geneigd is de oogstberichten in het algemeen
tc gunstig te kleuren. Met eenige spanning wordt het
eerstvolgende officieele oogstbericht tegemoet gezien, want
men mag toch nog aannemen, dat het of ficieele Washington
oogstbericht niet ter wille van den oorlog van zijn methode zal afwijken om zoo nauwkeurig mogelijk den werkelijken
toestand weer te geven. Men kan nu vrij spoedig een ver

meerdering van den zichtbaren voorraad verwachten. In de
afgeloopen week is deze voorraad nog wat verminderd, doch
als men in aanmerking neemt, dat de uitvoer bijzonder
groot was, mag het resultaat niet onbevredigend genoemd
worden. De prijs van tarwe per Juli is aanvankelijk nog.
sterk gedaald, doch blijft de laatste 4 dagen vrijwel onver-
ariderd, even boven de $ 2. Voor den September-termij’i
toont de prijs een neiging tot stijgen, trouwens het verschil van 16 t 20 ct. tusschen de September- en Juli-termijnen is
ongetwijfeld te groot en zal nog wel verder moeten inkrim-
pen, hetzij door een daling van den Juli, hetzij door een
stijging van den September-prijs. De Canadeesche Regeering schat de met tarwe bebouwde
oppervlakte niet onbelangrijk grooter dan verleden jaar,
terwijl de particuliere ramingen integeideel een, nog al wat lager cijfer aangeven. Het is natuurlijk onmogelijk
van hieruit te zeggen, welke cijfers juist zijn en de onder-
vinding vroeger opgedaan heeft uitgewezen, dat het niet
opgaat steeds het meeste vertrouwen in de officieele Regee-
ringcijfers te toonen.
De groote uitvoer van den laatsten tijd zal de voorraden
in de meeste West-Europeesche landen niet onaanzienlijk
vergroot hebben. Natuurlijk kan dit geen oorzaak zijn, dat
zij zich van de markt terugtrekken, want men is zich
bewust, dat de tijden veranderen kunnen en dat het zaak
is zooveel mogelijk voedsel in huis te hebben. Hierdoor mag
men nog wel geruimen tijd groote verschepingen van tarwe
van Noord-Amerika tegemoet zien, en waarschijnlijk zal
dientengevolge de zichtbare voorraad voorloopig nog wel
niet sterk vermeerderen. Veel hangt ook af van het resul-
taat, dat de besprekingen te Washington, betreffende de

Noteeringen.

Chicago

Buenos At’res )

Data

Tarwe

Mais

Haver Tarwe

Mais Lijnzaad
Juli
1

Juli
1

Juli

Juli

1
Juli
1

Juli

2 Juli17′ 201
159
2
/8
68/,
17,55
12,
23,20
25Juni’17 210
157/8
62/8
18,15
12,60
23,
1Juli’16 10314
75
1
14
38’4
7,30 4,25
11,65
2

’15 liP/s
74
3
14
47
1
12
11,65
4,80
11,40
2

’14

798/
11

67
2
/8
36’12
8,65 5,10
3
)
12,95
20 Juli’14

82

1)
56
3
1s
1
)
3612
1)
9,40
2)

5,38
2)

13,70
2)

‘)per Dec.
2)
per Sept.
‘)
pér Aug.
S)
De noteeringen van Buenos
Ayres
zijn van 23 en 30
Juni.

rantsoeneering der neutralen, zullen opleveren. Waarschijn-
lijk zal dit zich meer uitstrekken over veevoeder, maar toch
is het onwaarschijnlijk, dat de tarweuitvoer naar de neutrale
landen onbelemmerd blijft.
In Argentinië zijn de tarweprijzen wederom iets gedaald.
M al s. De sterke vraag voor uitvoer van dit artikel heeft
ten gevolge gehad, dat de voorraad in de Atlantische havens van Noord-Amerika bijna geheel is uitgeput. Weliswaar zijn
de aanvoeren in het Westen tamelijk bevredigend, en is dientengevolge de zichtbare voorraad vrijwel stationair
gebleven, maar deze is zoo klein, dat hij nauwelijks als
reserve kan gelden. De markt bleef voortdurend prijshou-
dend en toonde vooral de laatste dagen wel een neiging tot
stijgen, zoo(lat de slotnoteering voor Juli ca. 2 ct. hooger is
dan een week geleden. De prijs voor nieuwe oogstmaïs, welke
uitgedrukt wordt in den December-termijn, onderging weinig
wijziging en voor zoover de prijs een beeld van den toestand
geeft, iets wt dit jaar eigenlijk niet opgaat aangezien de
speculatie is uitgeschakeld, moet men aannemen, dat het
weer voor den nieuwen oogst niet ongunstig geweest is. Wij
hebben dienaangaande wel af en toe berichten ontvangen,
ook minder gunstige ,doch zij zijn te onbestemd om daaruit
een indruk te kunnen vormen. Particuliere berichten naar
ons land overgecabeld zeggen in het algemeen, dat het weer
voor de oogsten gunstig geweest is.
G r a n en. In Argentinië zijn de prijzen wederom terug-geloopen. Dit is evenwel voornamelijk ten gevolge van dc
slechte kwaliteit, waardoor exporteurs voor een groot deel
hun contracten opruimen, temeer daar de vraag
t
an het
buitenland zeer gering is.
G e r s t. De berichten betreffende den gerstoogst van
Californië blijven steeds zeer gunstig en de prijzen aldaar
zijn voor werkelijk puike gerst tot een matig niveau ge-
daald. Deze gerst is nu reeds voorhanden en verschillende
partijen zijn al naar het Oosten verscheept, waar zij
ongetwijfeld spoedig de markt zullen beïnvloeden. Op het
oogenblik is er nog een abnormaal groot verschil in prijs
tusschen Californische brouwgerst, disponibel te New ‘York
en onderweg daarheen. Nog grooter wordt het verschil indien
men den disponibelen prijs vergelijkt met den prijs van nog
uit Californië te verschepen partijen. Ongetwijfeld zal deze
overvloed van Californische gerst, niet alleen brouwgerst, doch ook prima voergerst den prijs van mais beinvloeden.
ooral waar misschien de vOorraad mais totdat de nieuwe
oogst beschikbaar is, wat krap mag wezen, zal in vele
gevallen deze gerst een welkome plaatsvervanger zijn. In
liet vorige overzicht werd er reeds op gewezen, dat men in sommige landen gewoon is gerst als broodgraan te gebrui-
ken en dat dit nu ongetwijfeld sterk zal worden uitgebreid
zoolang de prijsverhouding daartoe aanleiding geeft.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

2 Juli

1

25 Juni

3 Juli
Soortcn.

1

1917

1

1917

1

1916

588,

‘)
588,-‘)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom. nom. nom.
345,)
345
,
_t)
255,1)

Gerst (46 ib. feeding)
345,’)
345,_t)
nom.

Tarwe

……………….

Haver (38 lb, white clipped)
20,-‘)
20,-‘)
18,10

Mais

(La Plata)

………

Lijukoeken (Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)
200,-‘) 200,-‘)
oom.
Lijnzaad (La Plata) …….
oom.
Dom.
513,-

1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam Amsterdam
Totaal

Artikelen.
24-30 Juni

Sedert

Overeenk.
24-30 Juni

Sedert

Overeenk.
91

1916 1917 1917

1 Jan. 1917

tijdvak 1916
1917

1 Jan. 19.17

tijdvak 1916

Tarwe ………………

243.231 332.347

38.227
10.823
281.458
343.170

8.465 16.641


8.465
16.641

2.314 7.977


500
2.314 8.477

.

91.903
162.337

67.438
71.055
159.341
233.892


30.600
53.135

11.886 4.549
42.486
57.684

Rogge

……………..
Boekweit

………….


10.025
23.110

27.269
4.218
37.294 27.328

Mais

……………..
Gerst

……………..


8.322 52.401

7.560
32.995
15.882
85.396
Haver

……………..
Lijnzaad ……………
Lijnkoek ……………

34.078
85.301

27.785 5.435
61.863
90.736
Tarwemeel ………….

.
18.259

7.139

3.051

21.310
7.139

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.

12.981
215.531
389.991215.531
1

389.991
Tarwe ……………..
Mais

……………..

1

7.479
1

46.697

11


7.479
46.697

506

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli
1917

II a v e r. De sterke vraag voor export van dit artikel
heeft de prijzen in Noord-Amerika beïnvloed en de Juli-
termijn is in een week tijds van 62/ gestegen op Ook
over dit artikel bereiken ons gunstige oogstberichten en men
zal mogen verwachten, dat binnen niet al te langen tijd de
aanvoeren voldoende zullen zijn om aan de vraag weerstand
te bieden. In Europa is in den laatste tijd het veer aan-
merkelijk gunstiger geweest, zoodat een vrij gunstige oogst
van dit artikel verwacht wordt.

Buitenlandsche granen in Nederland.

• Gedurende de afgeloopen week zijn er absoluut geen
granen en lijnkoeken voor Nederland aangevoerd en voor
zoover ons bekend zijn ook van Amerika geen ladingen
vertrokken. Wel zijn een groot aantal schepen in lading,
maar de benoodigde ,,letters of assurance” zijn nog niet
aanwezig. Door sommige Entente bladen wordt een cam-
pagne gevoerd tegen de neutralen, doch men mag deze pers-
stemming niet beschouwen als officieele uitlatingen. Zon
kan men b.v. gerede aannemen, dat de Engelsche en Amen-
kaansche Regeeringen wel weten, dat de ,,Morning Post”
ziel, vrgist indien zij spreekt van een uitlating van een
Regeeringspersoon in Nederland, volgens welke de veestapel
15 pCt. zou zijn toegenomen. Minister Posthuma heeft dit voorjaar medegedeeld, dat de veestapel 15 pCt. was afge-
nomen. Het gaat dus in het geheel niet aan te zeggen, dat
wij zooveel veevoeder ontvangen, dat wij de producten daar.
van kunnen uitvoeren en de veestapel zelfs nog toeneemt.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:
Dato
IJzer
1

Cmv.
Koper
Standard
Tin
Lood Zink
No.3
29 Juni 1917..
nom.
130.-!-
244.-!-
30.101-

22

,,

1917..
nom.
130.-!-
246.1216
30.101-

30Juni 1916..
nom.
103.101-
173.151-
28.151-
61.-!-
2Juli

1915..
671-
79.216
171.-!-
25.-!-
100.-!-
20Juli

1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-/- 21.10/-

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”

van 9, 16 en 23 Juni 1917).

Londen. Petroleum. De officiëcle prijzen voor geraffi-
neerde petroleum zijn gedurende de afgeloopen drie weken
als volgt gebleven:

Second Grade ……1 s. 2 d.
Standard White …. 1 s. 2
1
12 d.
Water White ……1 s.
3112
d.

Smeeroliën. De prijs van smeerolie bleef gedurende de
eerste veertien dagen der maand onveranderd. Daarna ver-
anderde de noteering als volgt:

American pale

van £ 26
ft
£ 35 tot £ 25 á £ 33
American red

,,
£ 28 ,, £ 35 ,, £ 28 ,, £ 32
American filt. cyl.
,,
£ 28

£ 30 ,, £ 36
American dark cyl.
,,
£ 22

£ 24 ,, £ 29

Benzine. In de benzine-prijzen is geen verandering
gekomen.
No. 1 ……….2 s. 10
3
14
d.
No. 2 ……….2s.

981
4
d.
No. 3 ……….2s.

8°/4d.

Als gewoonlijk zijn alle prijzen in Schotland en Ierland
1 d. per gallon duurder.
De prijzen worden verhoogd met 6 d. verbruiks-belasting.

Terpentijn. De prijzen waren als volgt:

1 Juni

8 Juni

15 Juni 22 Juni
Loco

………. 54 s. 9 d.

54 s. 3 d.

54 s

54 s. 6 d.
Juni/Augustus .. 55 s.3 d.

…. ….

…….
……..
Juli/Augustus .. ……..

55
s. 3 d.

55 s.

55 s.
September/Dec. .. 56 s. 9 d. 56 s.6 d. 56 s.6 d. 56 s.6 d.
Januari/April…………

……..

58 s.

Paraffine. De prijzen zijn hetzelfde gebleven. Verscheidene
merken niet verkrijgbaar.

Smeltpunt

140
0
7-7
1
1 d.
130-132
0
611
2
621
4
d.
125-127
0
6-6’14
d.
118-1200 511_521 d.

De voorraden van vethoudende oliën en stookoliën zijn
nog zeer klein en de prijzen duur. Geen officieele noteeringen.

Live r Pool. De toestand van de markt is onveranderd
gebleven.

B a kou. Geen verandering in den toestand van de markt.

New York:

Geraffineerd in kisten……
12,75 c. per gallon
Standard White in vaten
10,25

c.
Credit Balances…………
3,05

C.

,,
Pennsylvanian Crude ……
$
3,10 per vat.
Philadelphia:

Standard White

……….
10,25 c. per gallon.

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

129
Juni’17

22
Juni ‘17115
Juni
‘17129
Juni ’16J29
Juni ’15

New
York….
Liverpool

.. ..
27,15e
19,45d
26,55e
19,45d
24,90e
17,06d
13,15e
8,21d
—,—c
5,20d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In
duizendtallen balen.)

1 Aug. ’16 1 Overecnkomsti,e pe iode,,
1

tot

1—
1
23Juni’17
1
1915-16
1
1914—’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
4974
4814
6950
11

Atlant.Havens
2019
2518 3617
Uitvoer naar G-r. Brittannië
2436
2542
3709
‘t Vasteland.
2104
2390
3891
Japan etc…
442 468 482
Voorraden in duizendtallen
1
15Juni’17
15 Juni ’16
1

15 Juni ’15

812 915 928
Binnenland …………..
648 514
538

Amerjk. havens ………..

193
250
New York

……………86
203

.

210
187
New Orleans ………….
Liverpool

……………
445 684
1793

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 13 Juni 1917.

De Amerikaansche katoenmarkten beleven zeer kritieke
tijden en prijzen stijgen sprongsgewijze. Het hoofdargument
voor deze hausse schijnt de waarschijnlijkheid van een
beperkte voorziening gedurende het a.s. seizoen benevens
de grootere vraag voor legerbehoeften. Terwijl de Amen-
kaansche markten als gewoonlijk onder cen invloed van
speculanten staan, is zulks in Liverpool niet het geval en is
het daar meer een kwestie van vraag en aanbod. Nu dan ook
de voorraden abnormaal laag zijn en de spinners nog steeds trachten zich daarvan een gedeelte te verzekeren, is het niet
te verwonderen, dat prijzen zon sterk gestegen zijn en mis-
schien nog honger zullen gaan. Bovendien zijn de zeilende hoeveelheden niet groot en wordt het steeds moeilijker om
verkochte partijen door andere te vervangen. Egyptische
katoen is weinig veranderd, doch ook deze markt blijft
bijzonder vast.
De vraag naar Amerikaansche garens is sedert het begin
van de maand niet heel gunstig geweest en een stijging van
twee pence per pond bemoeilijkt natuurlijk ook nieuwe
zaken. Bovendien zijn de fluctuaties zoo sterk, dat het voor
spinners zeer moeilijk is noteeringen uit te geven, daar zij
nooit met eenige zekerheid weten of zij zich zullen kunnen
dekken. Onder deze omstandigheden worden voor latere leve-
ring ook zeer hooge prijzen gevraagd, terwijl de spinners, die
ruwe katoen of garens in voorraad hebben, er nog het beste
aan toe zijn. Ook profiteeren de Engelsche- weverjen nog
het meeste van goedkoopere partijen, daar de overzeesche markten eerst later op de hoogte komen van de marktfluc-
tuaties en dan de langzame telegraafverbindingen het zaken
doen nog bemoeilijken. De exportvraag is dan ook zeer
belangrijk verminderd. De fijnere soorten van Egyptische
garens blijven goed gevraagd, doch de grovere nummers
vertoonen geen verbetering.
Prijzen -van manufacturen zijn in de afgeloopen week
zoo sterk gestegen, dat koopers deze onmogelijk hebben
kunnen volgen. Hoewel verkoopprijzen in het Verre Oosten
over het algemeen zeer belangrijk zijn gestegen, hebben
deze toch geen gelijke tred kunnen houden met de stijging
van katoenpnijzen, vooral niet nu middling 17.35 d. per Ib.
noteert. Fabrikanten, die nog goedkoopere garens in voor-
raad of in koop hebben, kunnen nog orders aannemen, doch
over het algemeen staat de handel vrijwel stil. Ook waren

4 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

507′

er nog wel verschillende orders aan de markt, doch’ nu
prijzen hier zoo sterk stijgen, trekken de koopers zich meestal
maar liever terug. Men verwacht dan ook, dat spoedig
zeer veel touwen zullen stilstaan, daar er niet veel kans is,
dat exporteurs op deze recordprijzen groote orders zullen
afsluiten en men in de meeste gevallen slechts mondjesmaat
zal koopen.

WOL

De berichten, welke van de Engelshe markten inkomen
vermelden niets belangrijks ten aanzien van dit artikel.
Zaken worden niet gedaan, waar geen vrije handel meer be-
staat. De volstrekt nominale noteeringen zijn de volgende:

Noteeringen te Bradford:

64

Go/au/al carded Data

o

56
1

50
1
46
1
40

9 Juni 1917 ………72

57

45

38

32

1

,, 1917 ………72

57

45

38

32

9 Juni 1916 ………50

39

33

29

25
1
12

In tegenstelling met de berichten uit vrijwel alle produc-
tielanden zijn de tijdingen uit Australiè gunstig. Dank zij
overvloedige regens bevinden dc weiden zich in uitstekenden
staat; de teelt is zeer bevredigend geweest.
Op de Zuid-Amerikaansche markten wordt practisch
niets aangevoerd maar men gaat voort tegen ongekende prijzen
het nieuwe product te verhandelen, hetwelk evenwel niet
leverbaar zal zijn voor November. De vracht voor Holland
is tot
f
210,– per
Ml
verhoogd.
De volgende veiling van La Plata-wol zal te Amsterdam
plaats finden op 6 Juli a.s.

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kin a-Bureau).

De Unit voor de toewijzing van 13 Juni 1917 is, in
verband met het gemaakte compromis, vastgesteld op:

11,59 Cts. per
‘Is K.G.

SUIKER.

Over onze B i e t s ii i k e r m a r k t valt niets nieuws te
beiichten. De toestand is onveranderd en zaken werden
niet gedaan.
De weersgesteldheid was in ons land gunstig voor de te
velde staande bieten, hetzelfde geldt voor B e 1 g i ë. In
vele streken van Duitschland en Oostenrijk-Hou-
g a r ij e wordt naar doordringende regens verlangd. A m e r i k a toonde eene zeer vaste stemming, zoodat de
noteering voor Spot Centrifugals opliep van 5,96 c. tot
6,52 c.
Uit J a
v
a wordt dagelijks het bericht verwacht, dat
de overeenkomst tusschen suikerfabrikanten en hunne Clii-
neesche koopers tot stand is gekomen ).
Intusschen schijnt de afwikkeling der contracten tusschen Chineezen onderling
nog veel moeite te veroorzaken. Een gunstige factor in deze
zaak is zonder twijfel de plotselinge groote rijzing in
Amerika, die eene regeling slechts in de hand kan werken.
Britseh-Indië blijft op basis der laatste prijzen belangstel-
ling toonen voor Javasuiker. De afschepingèn van 1 Mei
tot 30 April gedurende de beide laatste jaren bedroegen:

1916117

1915116

naar Europa

719.000

386.036 tons

andere landen 707.000

789.184

Totaal……….1.426.000

1.175.220 tons
Op C u b a waren de ontvangsten der week eindigende
16 Juni in alle havens: 35.367 tons tegen 19.742 en 31.000
tons in de beide voorgaande jaren. Tot einde Mei was, er naar landen buiten cle Vereenigde Staten reeds meer dan
600.000 tons van den loopenden oogst verkocht, terwijl de
totale verkoopen uit den voorafgaanden oogst naar die
landen 735.000 tons bedroegen. Aangezien Engeland en
andere landen sedert einde Mei verdere posten Cubasuiker gekocht hebben, mag aangenomen worden, dat thans reeds
evenveel buiten de V. S. verkocht is als uit den. geheelen
oogst 1915116. Waar de ditjarige oogst eenige 100/m tons
kleiner belooft te worden dan de voorafgaande, zal er dus
aanmerkelijk minder Cubasuiker voor Amerika beschikbaar
zijn. Onder deze omstandigheden is de kans groot, dat de
reeds vroeger in deze berichten aangeduide mogelijkheid van
inkoopen van Javasuiker door Amerika verwezenlijkt wordt.

1)
Men zie de latere mededeeling in de Efieetenrubriek.

NOTEERINGEN.

Londen
Anisterdon;
1
lArnersc.
New York Data
per
Tatei’
Whitc
96%
Juni
Cubes
Javas
1

loted
Centrifug. No. 1
fob.
1

fob.

30 Juni 1917..
..
f

5319
– –
6,02

23

,,

1917..
. .
,,

5319
1716
3216
5,96

30Juni1916….
,,

3112
47I1″s
2016
3116
6,40

30Juni1915….
,, 22
311-
1916


21 Juli 1914….
,,

11’I12
181-


3,26

RUBBER.

De markt had in de afgeloopen week een eenigszins onregel-
matig verloop. Eerst bleef de daling der prijzen voortduren
en liepen de noteeringen terug tot iets boven 214. Toen
werd de vraag wat beter en gaandeweg konden de prijzen
zich iets herstellen.
Verdere termijnen blijven voortdurend vast gestemd en
men betaalde 2 0. 2
1
12 d. boven loco.

Slotnoteeringen luiden:

Prima Hevea Cr6pe loco. .. 2151e einde vorige week 217
Juli ………………..2/6

Ju1i/Sept…………….. 216112

,,

,,

218
Oct./Dec. ……………. 2/7
8/4

Hard fine Para ……….3/

‘/
l

,,

,,

,.

311

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Het vrijgeven der met het ss. ,,Hollandia” binnengekomen partijen Santos bracht in de markt een voorbijgaancl vleugje
van eenige meerdere levendigheid, overigens bleef alles bij het oude; van Java kwam in eerste hand niets aan de markt.

Noteeringen en voorraden.

Ru,

1

Sontos

Data
1

1
Wi,s.selkoers
Voorraad 1 Prijs

Voorraad 1 Prijs

1
No.7
1

1
No.4

2 Juli

1917
145.0005375

948.000

5000
13″/,,
23 Juni 1917
118.000

5300

983.000
13″/,
16

,,

1917
15000
153.000

5450

1.059.000

‘5400
13/s
30 Juni 1916
169.000

6200

811.000

6600
12’/s

Ontvangsten.

Rio
Santos
Dato
Afgeloo pen
1

Sedert
Afgeloo pen
Sedert
week
1

1 Juli
week
1

1 Juli

2

Juli

1917….
54.000
10.000
79.000
15.000
111.744.000
30 Juni 1916..
.

.
26.000
3.250.000
150.000
TABAX.
(Uit bet Maandbericht der firma P. Meerkamp van
Embden & Zoonen.)

Over de afgeloopen maand valt niet veel te vermelden,
daar in verband met de nog steeds voortdurende onderhan-
delingen omtrent de opheffing van het uitvoerverbod, in
eerste hand alleen een inscrjving gehouden werd op 27 Juni
te Amsterdam voor 1912 balen
Braziel
(N.O.T.-tabak), welke
goed betaald werden.
Overigens bepaalde de omzet zich tot .eenige zaken in
tweede hand, onder andere in
Britsch-Ind,ische
tabak, voor
welke soort de prijzen, in verband met de bestaande vraag
naar goedkoope tabak, gestadig stegen.

JAVA THEE.

(Herleid tot 111 Kisten.)

Voorraad 30 Mei 1917 ………………20214
Sedert aangevoerd (vrijgegeven) ……….14301

34515
Sedert afgeleverd ………………….13221

Voorraad heden ……………………21294
Waarvan in de eerste hand…………..55

(Amsterdam, 28 Juni 1917.)

Heden in veiling aangeboden 6202 en 24116 kn. Java thee
en 93 kn. Sumatra thee, totaal 6301 kn. Thee.
Stemming zeer vast. Prijzen waren als volgt: Oranje
Pecco’s naar gelang van kwaliteit 4 tot 10 ets. midden
kwaliteit Pecco’s en Pecco Souchon’s gemiddeld 4
0.
5 ets.,

508

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Juli 1917

enkele zeer goede Pecco’s en Pecco Souchons 8 á 10 ets. en
Souchons prima tot 9 ets. hooger. De aangeboden Broken
Pecco’s en Broken Oranje Pecco’s werden verkocht: Broken
Pecco’s van 3 tot 5 ets., enkele prima theeën 8 ets., Broken
Oranje Pecco’s .1 á 2 ets., zeer goede kwaliteit 10
a
12 ets.
hooger dan vorige veiling. Gebroken thee en Bohea vrijwel
onveranderd. Stof nauwelijks prijshoudend.
Opgehouden de nummers 1925, 1964, 1978, 1988, 1962,
1965 en 1948, totaal 93 kn. thee, benevens enkele Cedullen
door rook beschadigde theeën.
Volgende veiling zal plaats hebben op Donderdag 19 Juli e.k., het aan te bieden aantal kisten zal later worden bekend
gemaakt.
VETTEN EN OLIËN..

Oleo-Margarine. Verkoopen komen niet tot stand,
ofschoon Amerika de aflading-offerten geleidelijk lager bracht
en b.v.b. ,,Harrison” thans offreert ad 1140
1
/2
c.i.f. Rotterdam
exclusieve molest doch zonder vrachtbijbetaling door koopers.
P rem ier – J u s. Noord-Amerikaansche. Er was eene
offerte van ,,Swifts-Extra” ad
f
135,— c.i.f. Rotterdam
exclusieve molest; vracht boven $ 3 per 100 lbs. voor
kooper’s rekening.
Zuid-Amerikaansche. De offerten op Juli-aflading van-
eeren van:
f126,— tot f128’/a voor 1 soort Beef-Premierjus
12514

,,

II
122,— ,, ,, 123
3
— ,,

Mutton-Premierjus,
c.i.f. hier, exclusieve molest, betaling tegen dokumenten.
Er zijn koopers aan de markt voor kleine partijtjes ad
f132,— c.i.f. inciusieve alle oorlogsrisico voor Ie soort Beefjus
en ad
f
126,— voor Muttonjus, dezelfde condities.
Neutrallard. De noteering is:
f
143
1
12
c.i.f. hier
exclusieve snolest vracht boven $ 3 voor koopers rekening.

VERKEERS WEZEN.

BINNEN VRACHTEN.

Vrachtnoteeri ngen:

Rotterdam—Leiden

so
last
f
2.50 per last
—Nijmegen

50

,,
112.75
—Amsterdam

750

,,
1.45
—Den Haag

200
1.40
—Leiden (cokes)

150
2.-
-Tiel

75-
2.40
—Utrecht

75

,,
1.85
—Sas van Gent

100
1.75

id.

30
,, 3.—
—’Vlaardingen

100

,,
,, 1.40

In’ scheepvaartkringen wordt vurig gehoopt dat de be-
moeiïngen

der

Regeering

terzake

van
het

thans

door
Engeland onveilig verklaarde gebied tot resultaat zal hebben
dat ten minste de Vrije vaargeul wordt behonden. Immers
een stilleggen der zeescheepvaart zou werkeloosheid voor de
binnenscheepvaart tengevolge hebben.

BEVRACHTINGEN.

30 Juni 1917. Vrachten van Noord-Amerika waren iets
minder vast dan de laatste weken het geval was. De Federal
Trade Commission heeft aan het Congres een rapport uit-
gebracht betreffende het opdrijven van kolenprijzen en over
het tekort aan transportmiddelen. Voorgesteld werd de
regeering te doen ingrijpen door bepaling van maximum-
prijzen en regeling van het gebruik van wagons. De bevrachting van huurschepen, onder voorwaarde, dat het contract zou beginnen na afloop van den oorlog, welke
in den laatsten tijd nog al veelvuldig voorkwam, kwam tot
stilstand, omdat het Britsche Scheépvaart Ministerie er
voor waarschuwde dergelijke zaken te doen, aangezien het
volstrekt niet zeker is of de regeering uitvoering van de
contracten wel zal kunnen toestaan. Hieruit wordt de con-
clusie getrokken, dat regeeringscontrôle nog noodig zal zijn
gedurende eenigen tijd na het beëindigen der vijandelijk.
heden.
De gebeurtenissen in Griekenland zullen vermoedelijk
geen directen invloed uitoefenen op het transportvraagstuk,
aangezien de Grieksche handelsvloot toch reeds grootendeels
in dienst van de Entente landen is. Indirect mogelijk vel,
omdat de vaartuigen misschien bewapend zullen worden, en
ook omdat, indien Griekenland aan den oorlog deelneemt,
de duikbootbestrjding in het Oostelijk deel der Middel-
landsche Zee wellicht grondiger kan plaats vinden.
Wat de scheepvaart op Nederland betreft, worden weder
nieuwe moeilijkheden gemeld. Kon in het vorig overzicht
gezegd worden, dat de transatlantische vaart min of meer

geregeld was, thans komt bericht, dat Engeland om. de nog
vrijgebleven vaargeul naar Noorwegen tot oorlogsgebied
verklaart. Ongetwijfeld zullen hieromtrent onderhandelingen
gevoerd worden. Inmiddels zal de scheepvaart wel vertra-
ging van den maatregel ondervinden, en zullen premies
voor molest verzekering nog wel hooger worden clan ze
reeds zijn. Berichten over de voorgenomen inmenging der
Vereenigde Staten inzake uitvoer van graan en veevoeder
blijven aanhouden. Het bunkerkolenvraagstug levert moei-
lijkheden op; de aanvoer van kolen is toch reeds onvol-doende en dit, gevoegd bij de staking in Limburg, heeft
tengevolge, dat een aantal tot vertrek gereed liggende
schepen op kolen moet wachten. Voor het stil liggen hier,
terwijl op kolen en/of vergunning tot uitvaren gewacht
wordt, schijnt de regeering, die de booten opvorderde, geen
vergoeding te geven, hetzij dan, dat bij de vaststelling der
vrachten met dat oponthoud rekening gehouden wordt. De overeenkomst, waarbij Duitschiand schepen van onge.
veer dezelfde tonnenmaat verkoopt als op 22 Februari in
den grond geboord werden, lijkt gunstig voor de betreffende
reederijen, vooral indien de Gealliëerden geen bezwaar maken
tegen dadelijke indienststelling.

GRkAN.

Dato

Petro
grad
Londen!
R’do,n

Odessa
Rotter.
dom

AU. Kust
Ver. Stoten San Lorenzo

Rotter-
Br&stol
Rotter-
1
Enge.
dom
Kanaal
dom
land

25130 Juni 1917


18123

,,

1917


f
7,—
401-

1451-
26
J.11
Juli 1916


,,14,—
81-
1110,-
13718
28
J.13
Juli 1915


719 716

5513
Juli 1914
11 d.
713
1111
1
1,
1111
1
14
121- 121-

HOUT.

Data

Cronstadt
Golf van Mexico

1
1
Holland
Oostk
nd

.
iEngela Holland
E (gezaagd)
(mijn.
(pitch.
j’ine)
(pitch.
pine)
stutten)

25130 Juni

1917

18123

,,

1917

26 Juni11 Juli 1916
..5001-
28 Juni/3 Juli 1915
..


2051- 2201-
juli 1914
..
f
12,—
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
Cartha.
1 Grieken.
o
Data
MiddIe-
geno
Middles.
1

land
1 Middles-
Mid
Pdli
les-
bro
bro’ bro’ bro’

25130 Juni

1917

18123

,,

1917

– –
26 Juni/1 Juli 1916
– .
19/-
191-
21!-

28 Juni/3 Juli 1915
. –
11/-
131-
151-

Juli 1914 ..
413
51411t
519 816

KOLEN.

Cardiff

1
Oostk. Engeland

Rotter. t Cron.
Data

1

1

1

La
1

Bor-

Genua
Port

Plato

dom

stodt

deaux

Sa,d Rivier
1

25130 Juni 1917 –

18/23 ,, 1917 69/-

101/3 –

26 J.11 Juli1916

34/-

77/6

95
1

451- /6,50

28J.!3Julil9l5 frl8,—

2214

241-

281- ,,6,—

Juli1914 ,, 7,—

7/-

713

1416

312

51-

DIVERSEN.

Bo,nbay
Bir,na
Vlodivo-
Chili
D
0
a
West West stock West
Europa Europa
West
Europa (d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

25130 Juni

1917
..
18123

,,

1917

..
3501-
4501-


26 Juni/1 Juli 1916
. –
9314
1451-

1401-
28 Juni/3 Juli 1915 ..
5319


7613
Juli 1914
. .
1416 1613
251-
2213

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odossa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
fout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
inijnstutten per vadem van 216 bul’. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

11Juli1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

509

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

J.
&
J. M. VOORHOEVE
HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

Makelaars in lssurantiën
te
g
en

5

pCt. Obligatiën (Grondbrieven)
Beurskoers
Anno 1836
Gecertificeerd door de Centrale
Trust-Compagnie

ROrrERDAM
Verkrijgbaar in stukken van
f
2500,—,
f
1000,—,
f
500,—
en
f
100,—
op elk goed effectenkantoor

Reeders en Cargadoors

E B R.

v
TI
J,J

I
1
,J
Jj

f

G
N
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANLJDEN”

The Ph.Yall Ommeren Corporation of NevYork

r

FEANSOHHOLLANDSOHE

42 BROADWAY

NEW YORK
OLIEFABBJIEKEN

belast zich met expeditie en verscheping van goederen van

Amerika naar Holland, Ned, Oost- en West-Indië
TE DELFT
enz. enz. en desgewenscht ook met opdrachten van anderen aard

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

PHS. VAN OMMEREN, Rotterdam.
ARTIKELEN:

Delftsche Slaolie

N ederlandsch-
_____________________
Arachide-olie

MAATSCHAPPIJ
Transatlantische

Sesam.olie

Soya-olie

Hypotheekbank voor
Bakkers-olie

te AMSTERDAM.
Soheeps-
011
We
rktuigbouw

Werkt in
CANADA
,,FIJENOORD”
Plantenvet Deffia

met eigen kantoren
Cocos-olie N. 0. F.

Directie
{
J. MEES te Amsterdam
L. DROOGLEEVER FORTUYN

ROTTERDAM
_____
Grondnotenkoeken
en -meel
te Winnipeg

PANDBRIEVEN
Kruiser
s

Torpedobooten
Sesamkoeken en -meel

5010

in stukken van
Onderzeebooten
Cocosmeel

f 1000,—. f500,—
en

00,
Mailstoomschepen

Vrachtstoomschepen

Koers van afgifte
961
4
010
Baggermateriaal

Machine-installaties
LiNIE BANK
Nij gh
&
Van Ditmar’ s
tot
65000 P.K.
voor
Uitgevers-Maatschappij
Scheeps-Zoelly-Turbines

Nederland en Koloniën
Wijnhaven 111-113

Rotterdam
Telefoon 7841-7842-7843-7861
Machines en apparaten voor

Belast zich met ‘t verzorgen van uit-
Suikerfabrieken, enz.
AMSTERDAM

gaven en tijdschriften op elk gebied
BATAVIA

SOERABAYA

Bureau voor Adviezen in Belastingzaken

ONDER LEIDING VAN

H.
J.
VOOREN,
oud-ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen,

S. G.
VAN
DE POL,
oud-referendaris, chef der gemeente-belastingen te Utrecht.

KANTOREN:

‘s-GRAVENHAGE, Noordeinde No.
43
(Gebouw ,,Mercurius”), Telefoon
353.

ROTTERDAM, Wijnhaven
No.
103,
Telefoon 12935.

510

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli1917

Rotterdamsche Scheepshypotheekbank

Commissarissen: Mr. J. B. VAN BERCKEL, Directeur der ‘s-Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en
Deposito-Kas; D. G. VAN BEUNINGEN, Directeur der Steenkolen-Handeisvereeniging;

Mr. J. COERT,
Advocaat; Z. W. C. DEKKERS, Lid der firma Erhardt
&
Dekkers; Mr. TH. A. FRUIN, Advocaat; ‘J. VAN
DER GIESSEN, Directeur der N.V. C. van der Giessen
&
Zonen’s Scheepswerven; ‘A. GLEICHMAN, Lid
der firma M. van Marie; J. B. A. JONCKHEER, Directeur der Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederiand”;
Mr. K. P. VAN DER MANDELE, Directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging; J. MEES Mzn., Lid der firma Bonn
&
Mees;
PHS.
VAN OMMEREN Jr., Lid der firma Phs. van Ommeren; J. RYPPERDA WIERDSMA, Directeur der Holiand-
Amerika-Lijn, te Rotterdam.
‘Raad van Toezicht.

Directeur: Mr. W. C. MEES.

Uitgifte van
5
p0. PANDBRIE VEN

2

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

GESTORT KAPITAAL f60.000.000,—
.

STATUTAIRE RESERVE
f11.595.462,-

Hoofdkalltoor: AMSTERDAM

Ageutschappen te ROTTERDAM
011
‘s-GRAYEN•RAGE.

Vestigingen in de voornaamste plaatsen van
NEDERLANDSCH-INDIË,

in de
STRAÎTS.SETTLEMENTS,
in BRITSCH-INDIE
en in
CHINA.

In- en Verkoop van Wissels en Telegrafische Transferten,

Incasseeringen en Financieeringên, Schriftelijke of Telegrafische Credieten,


Reiscredietbrieven, Deposito’s, Rekeningen-Courant,

Administratie van Effecten en alle andere Bankzaken.

(12

o6fra’aiiz

3
Iwb
We

1J’

CREDIETVEREENIGING

Gevestigd te AMSTERDAM

Opgericht 1853

KAPITAAL
f 5.000.000,—

RESERVES f 1.160000,-

HOOFDKANTOOR en BIJKANTOREN te AMSTERDAM

AGENTSCHAPPEN
te: ALKMAAR, ARNHEM, DEVENTER, DORDRECHT, ‘..GRAVENHAGE, GRONINGEN.

LEEUWARDEN, MAASTRICHT, MIDDELBURG, NIJMEGEN, ROTTERDAM, TILBURG. UTRECHT en ZWOLLE.

CREDIETEN, REKENING-COURANT met Rentevergoeding. DEPOSITO’S, INCASSEERINGEN.

Aan- en Verkoop van CHEQUES OP HET BUITENLAND.

KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA

GOUDA

GOJJDA KAARSEN

NACHT-, THEE- EN SÇHEMERLICHT

STEARINE

KAARSENPIT

OLEINE

CHEMISCH ZUIVERE EN ALLE ANDERE SOORTEN GLYCERINE

R.’MEES
&
ZOONEN

ANNO 1720

KASSIERS EN BANKIERS

MAKELAARS IN ASSURANTIEN

ALLE BANKZÂKEN.

ALLE ASSURANTIËN

SAFE-DEPOSIT

MOLESTVERZEKERINGEN

Auteur