Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 78

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 27 1917

27 JUNI 1917

Economïsch~Statistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E
JIRGANG

WOENSDAG 27JUNI1917

No. 78

INHOUD

BI1.
ARBEIDSCONFLICTEN

…………………………..473
De Duitsche Invloed in het Graanexpediteursbedrjjf te
Rotterdam ………………………………….
474
Oorlogsieening en Levensverzekering ………………
475
Een Leemte in Onze Staatsinrichting? …………….
477
De Nieuwe Zomerdienstregeling ………………….
477
Het Kolenvraagstuk in Duitschland ………………
478
AANTEEKENINGEN:

Een departement van verkeerswezen…………….
479
Statistische gegevens handels- en scheepvaartverkeer
Rotterdam
1916
…………………………
479
Duikbootresultaten
……………………479
Amerikaansche uitvoer van oorlogsmateriaal ……..
479
De Siberische spoorweg ……………………..
479
Buitenlandsche handel der Vereenigde Staten ……..
480
BOEKAANKONDICING
…………………………….
480
REGEERINCSMAATRECELEN OP HANDELSCEBIED
…………
480
MAANDCIJFERS:

Spaarbankcijfers …………………………..
481
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
481-489
Geidkoersen.

Effectenbeurzen Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
ECONOMLSCH.STATISTISCHE
BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 113e, telefoon. no. 8000.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref

fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën ƒ 13,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit niar’s Uitgevers-.
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

26 JUNI 1917.

De handel in particulier disconto was gedurende de

afgeloopen week weder gering. De aangeboden wissels

werden grif opgenomen tegen ongeveer 2 pOt. De

prolongatie-rente onderging andermaal eenige stij-

ging. De noteering was 3-3-2%.

De in het vorig nummer vermelde afloop van de in-

schrijving op Schatkistpapier is niet geheel juist ge-
weest. Doordat de regeering de toewijzingsbiljetten

gezegeld heeft, wordt het netto-rendement voor de

inschrijvers minder, hetgeen voor de zesmaands loop-

tijd een rentevermindering beteekent van 0,1 pOt. en
voor de driemaandslooptijd van 0,2 pOt. Door de in-

schrijvers was hiermede geen rekening gehouden, om-

dat men meende, dat voor zoover betreft de biljetten,

de toewijzingsbiljetten vrij gesteld waren, als zijnde
een staatsleening, en voor zoover betreft de promes-

sen deze vanzelf vrij zouden zijn, omdat het geen

effecten zijn en deze dus niet vallen onder de betref-

fende bepaling van de nieuwe zegelwet. De bankiers-

vereeniging zal zich hieromtrent wenden tot den

Minister van Financiën.
*

*

Naar verluidt, is de in de vorige weekstaat ver-

melde toeneming van den goudvoorraad ontstaan door

een zending sovereigns van Engeland voor rekening

van de Russische Regeering ter betaling van coupons.

Aanvankelijk meende men, dat deze zending door

Duitschland was geschied.

De wisselmarkt blijft nog steeds zeer onzeker. Voor-

al de Duitsche koers blijft aan groote schommelingen

onderworpen. Over het algemeen werden hier te lande

deze week belangrijke baisse-positie’s afgewikkeld,

waardoor herhaaldelijk een plotselinge stijging in den

Markenkoers ontstond en die tevens de Zwitsersche

en Zweedsche koersen sterk beïnvloedde. Daar aan-
vankelijk een groot verschil bestond tusschen de no-

teeringen in die landen en hier trad een plotselinge

vraag naar Zwitsersche francs en Zweedsche Kronen

in, om aan de vraag naar Marken hier te voldoen.

Daardoor steeg Zwitserland van 49,35 tot 50,25 en

Zweden van 73,30 tot 75. Toen echter ook daar de

Markenkoers steeg en daarentegen hier de koers weder

daalde, had het tegenovergestelde plaats en daalde

Zwitserland weder tot 49,55 en Zweden zelfs tot 73,10.

Uit dit alles blijkt, hoe beperkt de markt is, zoowel bij

ons als bij de andere neutrale landen. Uit New York

hadden deze week weder belangrijke goudverschepin-

gen naar Spanje plaats, waardoor eenige ontspanning

ontstond in de wisselkoers op Madrid. De zendingen

waren echter blijkbaar nog niet groot genoeg, want

het slot was weder ongeveer even hoog als de vorige

week.

ARBEIDSCONFLICTEN.

Tot voor kort hadden zich in dezen oorlogstijd hier
te lande geen ernstige conflicten op arbeidsgebied
voorgedaan. Wel dreigde het meer dan eens, doch het
besef van den ernst der tijden, dikwijls ook de ge-
stegen draagkracht der betrokken bedrijven hadden
het vinden van een uitweg vergemakkelijkt. De sta-
king in het Rotterdamsche havenbedrijf en thans de

mijnwerkersstaking in Zuid-Limburg zijn mogelijke
illusies komen verstoren.

Van beide stakingen had de eerste, welke intusschen

474

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27Juni 1917

met inwilliging van de van arbeiderszijde gestelde

eischen beëindigd is, een bijzonder karakter. Niet toch

het loon of de arbeidsvoorwaarden der arbeidenden

doch misnoegen over de door het Rotterdamsch steun-

comite getroffen règeling inzake de verzorging van

hen die door de tijdsomstandigheden geen werk kon-

den vinden, was oorzaak van de staking. Gewenscht en

verkregen werd de vorming eener zgn. havenreserve naar Amsterdamsch model en een vaste regeling der

uitkeeringen op een basis van7 10 tot
f 18
per week.’

Het is hier niet de plaats over de al of niet gegrond-
heid van de eischen, ingewilligd nadat ten slotte de

ministers Posthuma en Treub in de zaak waren ge-

kend, noch over de juistheid der opmerkingen van de
andere zijde, die vooral den nadruk legde op het ver-

schil in karakter van beide havens, een oordeel te

vellen. Wat aan de staking zelve haar bijzonder karak-

ter gaf, was dat
zij
niet in de eerste plaats tegen den

werkgever was gericht doch veeleer tegen een rege-

ling, waarin deze slechts zeer ten deele partij kon

worden oeacht.
Dit alles geldt niet van de staking in het Zuid-

Limburgsche kolenbekken. Loonsverhooging na de
reeds in het najaar van 1915 verkregene stond aan-

vankelijk op den voorgrond. Nadat de mijndirecties
zich hiertoe – het ging om een verhooging van het

doorsneeloon der houwers van
f 4 op f 5
per dienst –

met ingang van 1 Juli hadden bereid verklaard en

bovendien de instelling van eene permanente com-
missie voor het contact tusschen mijnwerkers en werk-

gevers in het uitzicht hadden gesteld, werden van de

zijde van den Nederlandschen Mijnwerkersbond, hier-
in niet gevolgd door den Ohristelijken Mijnwerkers-

bond, nadere eischen naar voren gebracht, in hoofd-
zaak algemeene invoering van den reeds bij de staats-
mijnen aanvaarden achturigen werkdag en vaststel-
ling van een minimum loon. Het geschil loopt in

hoofdzaak over den tweeden eisch, waartegen met het
oog op het bijzonder karakter van het mijnbedrjf,
bezwaar wordt ingebracht, met nagie aangezien bij de

groote moeilijkheid van eenige contrôle op den arbeid,
een loonregeling, die zich direct verhoudt naar het

arbeidsresultaat, van grooter beteekenis wordt geacht
dan elders. Ernstig vooral met het oog op de beteeke-
nis, die onze eigen steenkolenproductie thans voor ons
economisch leven heeft, is dit conflict dus, in tegen-stelling met het Rotterdamsche geval, een direct ge-schil tusschen werkgever en werknemer, waarbij het
loonvraagstuk op den voorgrond staat.
Het geschil behoort dus tot een groep conflicten,

die in den laatsten tijd in de oorlogvoerende landen zoo goed als elders telkenmale aan den dag zijn ge-
treden en die zonder de in den aanhef dezes genoem-
de factoren ongetwijfeld nog veel talrijker zouden zijn geweest. De algemeene oorzaak van dit verschijnsel is
onmiskenbaar de nog steeds verminderende koop-
kracht van het in geld uitgedrukt loon, een verschijn-

sel dat, naarmate de oorlog langer duurt, hoe langer
zoo meer de aandacht op zich samentrekt. En geen
wonder. Ook de oorlog van ’70 heeft een tijdelijke
duurte te voorschijn geroepen, die zich niet tot de

oorlogvoerende landen beperkte. Zij was echter van
veel geringer afmeting en, wat vooral van beteekenis
is, van veel korter duur. Thans is dit’anders. Onge-
twijfeld zijn er factoren, die na den oorlog zullen
wegvallen. De schaarschte van goederen en diensten
hangt stellig voor een groot deel samen met den
huidigen exceptioneelen toestand van productie en

consumptie, gelijk omgekeerd ook de alom te consta-
teeren overmatige hoeveelheid ruilmiddel – in hoe-
verre ook dit zijn invloed doet gelden, zij intusschen
voor het oogenblik daargelaten – in de eerste plaats
met den oorlogstoestand in verband staat. De lange
duur van den oorlog maakt het echter in toenemende
mate twijfelachtig of, ook al verdwijnen deze factoren
binnen zekeren tijd, het prijsniveau tegelijk hiermede
tot het oude peil zal terugvallen. De veranderde, lang-
zamerhand zeer ernstig verand.rde vermogensverhou-
dingen, de door de ontzaglijke oorlogsieeningen nieuw
geschapen aanspraken op een toenemend deel van het

toekomstig maatschappelijk product en ten slotte ook

het stijgend loonniveau zelf moeten een zoodanig

terugvallen in den weg staan.
Zal dus niet alleen voor het huidig tijdperk maar

ook voor later slechts bij een belangrijk gestegen geld-
loon een gelijk aandeel in het maatschappelijk product als te voren verkregen kunnen worden? Ook de moge-

lijkheid, dat dit zoo zal zijn, doet de toekomst met zorg

tegemoet zien. Elk streven naar loonsverbetering wekt
wrjving en legt op den loontrekkende den
schijn
meer

4
te willen
verkrijgen
dan voorheen, ook dan wanneer

hij in wezen niet anders eischt dan handhaving van

wat tevoren
zijn
deel was.

Toch is voor het volgend vredestijdperk deze eisch
niet alleen iroor den arbeider doch voor allen, die

vast loon genieten – ten volle gerechtvaardigd. En

juist handelt de regeering, die doet wat in haar ver-

mogen zal zijn om het prijsniveau weder zoo dicht
mogelijk tot het oude peil terug te brengen. Macht in
deze heeft de regeering en naast haar de centrale bank
in de eerste plaats op monetair gebied. Bij wat door

hen op dit gebied wordt beraamd en gedaan, behooren
beide steeds dezen algemeen-economischen kant van

hun optreden in het oog te houden. B.

DE DUITSCHE INVLOED IN HET GRAAN-.

EXPEDITEURSBEDRIJF TÈ ROTTERDAM.

Tegen de oprichting van de Centrale Graanfactory
te Rotterdam bestaan bij de Nederlandsche Graan-

importeurs twee bezwaren, het bezwaar, dat de 0. G.
een monopolie wordt en het bezwaar, dat deze instel-

ling komt onder Duitschen invloed.
De schrijver van het artikel in In- en Uitvoer

van
14
Maart: ,,De concentratie in het graanexpedi-

teursbedrjf te Rotterdam”, vermeldt deze beide be-
zwren, noemt het eerste denkbeeldig, doch het tweede

•gegrond. Sterk voorstander als hij overigens blijkt
van de concentratie in het factorsbedrijf, bepleit hij

waarborgen om het Nederlandsch karakter van de

instelling te behouden. In de Frankfurter Zeitung
van 20 Mei geeft deze laatste gedachte een mede-

werker aanleiding om te spreken van een ,,wenig
Deutsch-freundliche Note” en betreurt het, waar het
standpunt van de Rotterdamsche havenpolitiek tot
nog toe zoo ruim geweest is, dergelijke stroomingen te
moeten opmerken. De heer Georg Straschnow, lid van den Raad van Beheer der Centrale Graanfactory, komt

hiertegen op in een artikel, dat in extract is opge-

nomen in de Frkft. Ztg. vaja
14
Juni, doch in extenso

in-,,Der Rhein” van
15
Juni. Het uittreksel in de

Frkft. Ztg. doet aan de bedoeling van den schrijver
tamelijk ernstig tekort. De heer S. staat vrijwel op
hetzelfde standpunt als de schrijver van het boven-
vermelde stuk in In- en Uitvoer en wijst op de groote voordeelen, die een concentratie in het factorsbedrijf
met zich zal brengen, voornamelijk in een beteugeling
van de havendiefstallen, terwijl zijns inziens de plaats-
kosten te Rotterdam aanzienlijk minder verhoogd

zullen worden dan anders het geval zou zijn. Hij
meent, dat men zich niet bevreesd behoeft te maken,

dat de 0. G. een monopolie zal worden. Immers een
monopolie kan niet bestaan zonder kapitalistischen
ondergrond en aangezien een graanfactor te Rotter-
dam geheel zonder kapitaal werkt, is ieder in staat
zonder noemenswaardige middelen dit beroep uit te

oefenen.
Hij wijst er verder op, dat het streven van den
Nederlandschen graanhandel om het nationale karak-
ter te bewaren niet als een anti-Duitsche gtemming
moet worden opgevat, maar een gevolg is van den

trots op zijn zelfstandigheid, den Hollander eigen.
Het zijn inderdaad geen zuiver politieke gevoelens,
die den Nederlandschen graanhandelaar bevreesd ma-

ken voor een overwegend Duitschen invloed in de
0. G. Men kan deze kwestie evenwel niet bespreken

27
Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

475

zonder haar aan het andere punt, dat van het mono-
polie, te verbinden. Indien werkelijk de 0. G. geen

monopolie zou worden, dit is dus, indien de graan-
importeur vrij zou blijven hetzij aan dit lichaam,

hetzij aan een andere graanfactorij zijn orders tot
overlading etc. op te dragen, zou er ook moeilijk groot

bezwaar tegen een Duitschen of ,,Deutsch-freund-

lichen” Raad van Beheer van de 0. G. zijn. Men heeft
in de Rotterdamsche haven talrijke Duitsche instel-
lingen en voor zoover zij in concurrentie met anderen
werken, is daartegen niet het minste bezwaar; kun-

nen zij door goede Organisatie zich handhaven en ont-

wikkelen, dan is dit een prikkel voor de Nederland-
sche ondernemingen op hetzelfde gebied en komt deze
gezonde concurrentie den haven ten goede. Het is
evenwel onbegrijpelijk, hoe de heer Straschnow de
meening kan uitspreken, dat de 0. G. geen monopolie
zal worden. In het artikel in In- en Uitvoer komt de

volgende zinsnede voor: ,,Voortaan zal, indien ten
minste het doel ten volle bereikt wordt,
de C. G. als
eenig ontvanger aan boord der zeebooten optreden,”
waaruit voldoende blijkt, dat de bedoeling van de

0. G. toch wel een monopolie is. Het moge dan ook
waar zijn, dat een monopolie zonder kapitalistischen
ondergrond niet kan bestaan, de C. G. is, vooral door

hare connectie met de verbonden elevatormaatschap-

pijen, een zeer krachtige instelling en wij vreezen,
dat zij niet ver te zoeken zal hebben om middelen te
vinden om een factor. zonder ,,middelen van betee-
kenis” te verhinderen tegen haar te concurreeren.
Het lijkt ons dan ook niet goed houdbaar te zeggen,
dat de C. G. geen monopolie nastreeft, het ideaal van
de concentratie is, dat alle graanbooten in de Rotter-
damsche haven gelost worden door een der onderling

verbonden graanelevatormaatschappijen en de ladin-
gen ontvangen worden door de C. G., zoowel voor de

Duitsche als voor de Nederlandsche importeurs.
In den Raad van Beheer van de 0. G. zijn ver-

schillende directeuren en vertegenwoordigers van
Duitche scheepvaartmaatschappjje
n
en Duitsche ex-
peditie-firma’s opgenomen, zooals de heer S. ter ge-

ruststelling van onze Oostersche naburen mededeelt.
Het zeggingsschap zou dus voor een groot deel naar

Duitschland gaan en het komt ons voor, het goed
recht te zijn van den Nederlandschen graanhandel
zich daartegen te verzetten. Men moet hierbij wel in

aanmerking nemen, dat de werkzaamheden bij de ont-
vangstuame te Rotterdam voor den Nederlandschen
graanimporteur geheel verschillen van die, welke voor
den Duitschen importeur of fabrikant moeten plaats
vinden. Voor laatstgenoemden wordt alleen het graan

in betrekkelijk groote partijen overgeladen in Rijn-
aken en naar de Duitsche Rijnhavens vervoerd, al-

waar het vaak in wagons wordt overgeladen of in de

fabrieken, welke aan de Rijnhavens gelegen zijn, ver-
werkt wordt. De Nederlandsche Graanimporteur dis-
tribueert vaak in kleine partijen te Rotterdam. Wel-
iswaar gaan nog steeds partijen van 100 tot 300.000 K.G. direct van Rotterdam naar plaatsen in het bin-

nenland, om daar wederom verder gedistribueerd te
worden, doch het aantal kleine partijen, dat van Rot-
terdam uit per beurtschippers en wagons naar het
binnenland wordt verzonden, is in de laatste jaren
steeds toegenomen. Het werk van den graanfactor
voor een grooten Nederlandschen graanimporteur is
dan ook steeds moeilijker geworden, vooral daar in

verband met bepaalde verkoop-conditiën, kwaliteit
enz. veranderingen en omzettingen op het laatste
oogenblik geregeld voorkomen. Het werk eischt dus
een groote toewijding van den betreffenden graan-
factor en het is dan ook geen wonder, dat de impor-
teurs vreezen, dat wanneer er bij ‘den nieuwen toe-
stand feitelijk geen concurrentie tusschen de factors
onderling zal zijn, men niet meer dezelfde bediening
kan krijgen als men vroeger gewend was.

Voor deze werkzaamheden zijn scherpe tarieven
absoluut noodzakelijk, aangezien anders de concur-
rentie vooral van ‘Antwerpen zich teveel zou doen

gelden. Ook v66r den oorlog kwam het maar al te vaak

voor, dat van Antwerpen uit ons land met goedkoope

aanbiedingen van graan overstroomd werd, te leveren

franco Deventer, Zwolle, Groningen, Friesland, of
andere binnenlandsche plaatsen. Het is önmogelijk te
voorzien hoe de toestanden na den oorlog zullen zijn

en op dit oogenblik kan wat de tarieven betreft nog
niet van concurrentie gesproken worden. Toch lijkt
het ons absoluut noodzakelijk, dat de tarieven voor de
-Nederlandsche graanimporteurs worden vastgesteld

zonder Duitschen invloed. Het is niet ondenkbaar,

dat de Duitsche belangen in deze tegengesteld zouden

kunnen zijn aan die der Nederlandsche graanimpor-
teurs en het is dan ook noodig dat men baas in eigen

huis blijft. Er bestaat niet den minsten grond voor,
‘dit streven als ,,Deutsch-feindljch” of zelfs ,,wenig
Deutsch-freundlich” te betitelen.

w.
C. B.

OORLOG,SLEENINGI EN LEVENS-

VERZEKERING.

De grootere levensverzekering-maatschappijen in de oorlogvoerende landen, met name in Oostenrijk, Enge-

land en Duitschiand, aldus te dezen opzichte in histo-rische volgorde genoemd, hebben een nieuwe verbin-
ding uitgevonden tusschen oorlogsieeniug en levens-
verzekering.

Aan ieder inschrijver op de leening schiet cle
levensverzekering-maatschappij de benoodigde gelden
voor, mits deze daartegenover een zoogenaamde ,,ge-

mengde” verzekering op zijn leven sluit (een verzeke-
ring van kapitaal betaalbaar na een vooraf bepaald
aantal jaren of onmiddellijk bij eerder overlijden).
Deze transactie kan bf geschieden in den vorm van
een leening aan den verzekeringnemer, waarbij de
polis aan de maatschappij verbonden wordt, en dan is
dit in wezen niet veel anders dan wat hier te lande ver-

scheidene voorschotbanken als regel doen, bf ook in
dezen vofm, dat een gewone niet verbonden polis
wordt afgegeven, met de bepaling daarin opgenomen,
dat alle uitbetaliiigen aan den verzekeringuemer in

oorlogsleening zullen geschieden. In het eerste geval
kan de verzekeringnemer zelf inschrijver zijn, in het
tweede geval natuurlijk nooit.

Ten opzichte van de staat, wiens eenig doel het is de leening te plaatsen, komen beide vormen vrijwel

op hetzelfde neer. De verzekering-mâatschappij kan,
hoeveel pressie ook wordt uitgeoefend, niet meer lee-
ning nemen dan haar beschikbare middelen toelaten, en dit maximum werd ook vroeger, zonder de hier bespro-
ken transactie, evengoed bereikt. De willige inschrij-
ver, die evenwel middelen om in te schrijven mist,
moet deze aan een of andere instelling ontieenen, wier

eigen vrije inschrjvingsmogelijkheid daardoor
natuurlijk minder zal worden.

De verbinding tusschen verzekeringnemer en maat-
schappij is van verschillenden aard, naarmate men de

een of de andere vorm den deze transactie kiest. is de voorschot-vorm gekozen, dan is de verzekeringnemer
de eigenaar van de oorlogsfondsen, die deze aan dè
maatschappij als pand afstaat. Er bestaat dus voor
hem de verplichting tot het continueeren van zijn
levensverzekeringcontract, tenzij hij door tusschen-
tijdsche aflossing de stukken van de maatschappij kan
overnemen. Beleggings-rjsjco voor de maatschappij
ontstaat alleen daaruit, dat, het eventueel niet meer
solvent zijn van de staat samenvalt met het niet meer
solvent zijn van den verzekeringriemer. Bij sterke
waarde-daling van de leening zal toch de verzekering-

nemer er zeer veel minder belang bij hebben het con-
tract te continueeren, en de vrjementskans dus toe-
nemen.

Ingeval de tweede hierboven genoemde vorm voor
deze transactie gekozen wordt, draagt de maatschappij
veel meer beleggings-risico, maar toch nog lang niet het volle. Door de verplichting van den verzekering-
nemer de oorlogsleening als betaling te accepteeren
tegen de oorspronkelijke emissiekoers, is de verplich-

476

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27Juni 1917

ting van de maatschappij des te meer beperkt naar-mate de verzekering, langer bestaan heeft. Bij eens
eventueel débâcle zal de verzekeringnemer de premie-

betaling kunnen staken. Hetzij hem in dit geval niets

wordt uitgekeerd, hetzij hem een afkoopiecht of het

recht op een premievrije polis van verminderd bedrag

is toegestaan, de maatschappij draagt hoogstens be-

leggings-risico over het nog niet door de reserve ge-

dekte deel van de polis.
Propaganda voor deze wijze van inschrijving is voor,

het eerst in het najaar van 1916 door de Oostenrijk-

sche maatschappijen gevoerd, die, met uitschakeling van alle concurrentie, uniforme voorwaarden aanbod
den. Namelijk: een polis van onveranderlijk 12 jaar

duur, met een maximum vn 4000 kronen, zonder ge-

neeskundig onderzoek, met inbegrip van het oorlogs-

risico, tegen een uniforme premie voor. risico’s tot

55 jaar, en wel het eerste jaar 190 kronen per mille
ineens, benevens 48 kwartaal-premiën van 11 kronen

per mille. Het contract had de vorm van een voor-

schot.
De geheele actie in Oostenrijk was dus in de eerste
plaats gericht tot de kleine beleggers. Geheel dit-
zelfde kan men zeggen van de in Duitschland ge-

voerde actie bij de jongste Kriegsanleihe.

In Duitschiand evenwel meende men de concur-
rentie niet te moeten uitschakelen en bood men van

verschillende zij den allerlei uiteenloopende voorwaar-

den aan. Een bepaalden duur werd vaak niet vastge-

legd, men biedt contracten met of zonder. geneeskun-dig onderzoek, soms ook in het laatste geval met par-

tieele uitbetaling bij overlijden in de eerste jaren,
tegen verhoogde aanvangspremie of tegen constante
premie, contracten met of zonder aandeel in de winst,
en zooals hier wel uit volgt, tegen allerlei uiteen-

loopende premiën.
De levensverzekering, die tot nu toe bewezen heeft

juist
bij
de felste concurrentie het meest tot bloei

te geraken, heeft dus ôok hier weer concurrentie bo-

ven uniformiteit verkozen.
Of het resultaat groot is geweest, daarover ontbre-

ken tot heden betrouwbare . cijfers. Waar men in
.Duitschland eerst Vrij laat tot meer uitgebreide pro-

paganda in deze richting overging, wellicht omdat
toen eerst het groote Engelsche succes begon door te

dringen, kan dit niet zoo heel groot zijn geweest. In Ene1and heeft begin 1917 deze actie een onver-
wacht succes gehad. De ,,Eagle Insurance Co.” zegt

aldus £ 4.000.000 te hebben gesloten, en hierbij komen
nog de cijfers van tal van andere instellingen, die,
reclame op minder groote schaal makend, ook minder

zaken deden. ,,It will go down to posterity as the
greatest ,,coup” in. the history of life assurance,” zegt

de Insurance Record van 23 Februari 1917. In Engeland wendde het levensverzekeringbedrijf
zich voornamelijk tot de grootere beleggers. In tegen-
stelling met de methode der Oentralen, die bijna
steeds, hétzij met eenige ondergeschikte varianten, de

voorschot-vorm kiezen, kiezen de Engelschen de vorm,
waarbij normale polissen worden afgegeven met de
verplichting voor den verzekeringnemer bij betalingen

,,Warloan 1917″ te accepteeren. Staking van premie-
betaling is geoorloofd, in welk geval men het recht
op een evenredige premievrije polis heeft. De langst
aangeboden duur der verzekering was 15 jaar, en men
kent twee vormen, een met en een zonder geneeskun-
dig onderzoek. In dit laatste geval wordt bij over-

lijden niet meer uitgekeerd dan de betaalde premiën,
tenzij de erven verkiezen de polis te continueerefl:
een zuivere spaarverzekering dus.
Afgezien van het tegenwoordige hoera-patriotisme, dat zooveel economische verschijnselen tracht te ver-
doezelen, zijn aan deze transacties belangrijke voor-

deelen verbonden.
Van de kant van de verzekering-maatschappijen is

het eerste en voornaamste vordeel wel dit, dat deze
instellingen minder risico loopen door hun abnormaal
hooge belegging in nieuwe staatsleeningen, nu een

groot deel reeds voor uitkeeringen verbonden is.

Ook van de kant van de reeds bestaande en toekom-

stige verzekeringnemers is dit aantrekkelijk, omdat
de soliditeit en stabiliteit van een maatschappij door

al te eenzijdige belegging niet toeneemt. Vooral voor

den verzekeringnemer van meer aanzienlijke bedragen
blijkt in de practijk de groote beleggingsvrijheid van

een verzekering-maatschappij zeer aantrekkelijk te

zijn. Dit mogen ook yoorstanders, die alle ,,nationali-

seering” steeds maar toejuichen, wel eens bedenken!

Nationaliseering kon wel eens beteekenen: het weg-
vallen van alle zeer groote posten. Ongetwijfeld valt

daarom deze risico-beperking van de levensverzeke-
ring-instellingen zeer toe te juichen.
Ook voor de emitteerende staat ligt hierin voordeel

besloten, alhoewel zooals gezegd de totaal-inschrijvin

gen er waarschijnlijk weinig door zullen toenemen. De

stukken komen in eens in de laatste hand, waar zij

vermoedelijk zullen blijven, waardoor er minder kans
is, dat in de eerste jaren de koers door ontijdig aan-

bod gedrukt zal dreigen te worden. Deze voordeelen waren min of meer ook verbonden

aan de bij vroegere leeningen wel gevoigden weg: de
beleening van bestaande polissefi aan te moedigen,

ten einde de verzekeringnemers in staat te stellen voor
de opgenomen beleeningswaarden, oorlogsleening te nemen. Ook dit beperkt door het onttrekken van vele
contanten aan de maatschappijen de ‘mogelijke in-

schrijving voor eigen risico. Als ten Ininste de maat-

schappijen geen gelegenheid hebben na eenigen tijd
de beleeningsrente te verhoogen, waardoor de geheele

transactie verlieslijdend voor den verzekeringnemer
zou worden, is ook ontijdig aanbod aan de markt
eenigszins beperkt, hoewel niet in die mate als hier-

voor beschreven.
Evenwel is de mogêlijkheid op bestaande polissen
een leening te verstrekken niet zoo groot, omdat de
polisvoorwaarden geen beleening toelaten grooter dan
de afkoopwaarden of de wiskundige reserven. Alleen

oude, reeds langeren tijd bes’taande posten kwamen
daarvoor in aanmérking. De nieuwe polissen met kor-

ten looptijd, met voor dien tijd vastgestelde belee-
ningsrente (als men de voorschot-vorm kiest) bezitten
voor beide partijen de grootste aantrekkelijkheid.

Aan een zeer ver doorgevoerde propaganda in dezen

is evenwel voor het l
ev
en
s
verzekeringbedrijf wel na-

deel verbonden ook. Er is in dit geval een ge-
forceei’de productie van posten op korten termijn,

waardoor vele weifelaars en candidaten, die anders
eerst na verloop van eenigen tijd zouden hebben

gesloten; nu tt sluiten overgaan. Dit moet
zeer zeker, de toekomstige productie drukken. De

korte verzekeringstermijn brengt er bovendien toe
naar verhouding tot de te betalen premie lage bedra-

gen te sluiten.
Ook afgescheiden zelfs van elke bijzondere trans-

actie moel de tot de hoogste mogelijkheid opgevoerde
eenzijdige belegging de zaken drukken. Wij noemden

reeds het feit, dat deze eenzijdigheid den commercieel
aangelegden cndidaat-verzekeringnemer onaangenaam

stemt. Maar er is meer. Men heeft bijvoorbeeld geen geld voor hypotheken beschikbaar, en waar men zoo
vaak door het verleenen vn een hypotheek den weg
baant tot het sluiten van verzekeringen, maakt men
ook hierdoor het zaken doen moeilijker. Dan komt
daar nog bij, dat het groote publiek vaak meer
inschreef, dan de oogenblikkeljk voorhanden mid-
delen toelieten, onder de van alle kanten gevoerde pressie. Voor geruimen tijd zijn dan de inkomsten
soms verbonden om de op zich genomen verplichtin-
gen te voldoen, en geld om een levensverzekering te
sluiten is er niet, meestal niet eens voor een goed-
koope tijdelijke verzekering om de opgenomen credie-

ten te dekken.
Beschouwt men ook nog dit alles naast de toch al
zoo geweldig groote economische ontwrichting van de
gemeenschap, dan moet het verwondering baren, dat de levensverzekering-maatschappijen in het ooTlog-

2
7Juni
1917

‘ ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

477

voerende buitenland toch nog een productie wisten te
behalen, die de normale slijtage van de loopende’por-
tefeuille vrijwel compenseerde. Geen wonder echter,

dat men zich dan ook met alle kracht werpt op elke

zaken-mogelijkheid, die behalve toevoer van nieuwe
zaken nog zooveel andere voordeelen meebrengt, en
dat men de nadeelén voorloopig licht telt. Trouwens
het particuliere levensverzekeringbedrijf heeft reeds
z66 vaak zijn groot aanpassingsvermogen getoond, dat
men ook nu rekenen mag, dat eventueele toekomstige
moeilijkheden wel overwonnen zullen worden.

A. 0. Holwerda.

EEN LEEMTE IN ONZE STAATSINRJCHTING?

Do nieuwe zegelwet is met 1 dezer in werking ge-
treden.

Talrijk zijn de vragen, welke bij de toepassing der
wet in de practijk zijn gerezen en nog dagelijks rijzen,

en even talrijk zijn de meeningsverschillen bij de be-
antwoording van vragen of ‘n nota of schriftuur al of
niet gezegeld moet worden, en zoo ja, met welk zegel
gezegeld.

In het bijzonder zijn in den effectenhandel de mee-
izingsverschillen bij de toepassing der wet legio.

Het Bestuur der Vereeniging voor den Effecten-
handel heeft, zoodra het den tekst der wet in han-
den had en v66r het in werking treden der wet,
getracht bij circulaire den leden eenig richtsnoer
voor de oplossing van de vele vragen, welke het
voorzag, te geven. Edoch, hoe meer het de wet aan de
practijk toetste, des te meer twistpunten – en aan
het Bestuur ontbrak interpretatieve macht.

Naar bekend, heeft genoemd Bestuur zich toen in
verbinding gesteld met de Commissie van Bijstand
voor de Uitvoering der Beurswet ’14 – de rechter-
hand van den Minister van Financiën; doch deze mist
eveneens interpretatieve macht. Vervolgens heeft het
Bestuur zich gewend tot het Ministerie van Finan-
ciën, en, naar verluidt, besloot de ambtenaar van het Ministerie tot wiens speciale bemoeiïngen de zegel-
wet behoort, de conferentie, met de mededeeling dat

hij niet bevoegd was tot interpretatie der wet; de
Minister zelf is eveneens onbevoegd en kan ook geen
beslissing in de verschillende twistvragen geven; in-
terpretatie kan alleen geven de rechter c.q. de straf-
rechter en dan nog afleen in geval van overtreding

der wet en wanneer de overtreder, na gesnapt te zijn,
vervolgd wordt.

Zoo zijn en
blijven
we op de Effectenbeurs nog
even wijs, en even ver van een oplossing op de vele
vragen.

Nog een andere moeilijkheid om eenig beslis-
send antwoord op de talrijke vragen te verkrijgen,
spruit voort uit het optreden van de inspecteurs van belastingen: naar ‘t heet, zeggen deze, ,,de Minister
heeft niet te zeggen, of en zoo ja met welk zegel in
een bepaald geval gezegeld moet worden, dat hebben

wij te beslissen” -, en één inspecteur geeft dit en een
andere een ander antwoord op dezelfde vraag.

Hoe moeten we uit deze impasse komen? Zou de
Minister van Financiën in deze niet eens practisch

kunnen optreden en één der zake kundige verzoeken om op de verschillende vragen, waartoe de zegelwet
aanleiding geeft, een antwoord, en wel een beslissend antwoord te geven? Die antwoorden zouden door den
Minister als instructie voor de inspecteurs der belas-
tingen – we zouden deze onjuist beoordeelen, indien
we meenden, dat ook zij niet een practische oplossing
zouden toejuichen – kunnen gelden en
bij
novelle
bekrachtigd kunnen worden.

In zijne Commissie van Bijstand heeft ZEx. iemand,
die volkomen op de hoogte is van den effectenhandel,
van de diverse transacties en usantiën ter beurze.

Zouden wij op deze wijze niet kunnen komen uit de
chaotische verwarring?

v.L.

DE NIEUWE ZOMERDIENSTREGELING

Juist andersom als in dén goeden ouden tijd brengt
1 Juli ons thans beperking van het aantal treinen,

verlenging van reisduur en verhooging van het tarief
en daarnevens nog de voor het reizend publiek on-

aangename verrassing der ,,sneltreinrjwielkaarten”. Voor het vervoer van een rijwiel met een sneltrein, over hoe korten afstand ook, zal voortaan
f 1,—
ver-
schuldigd zijn, en, waar aan het begrip sneltrein voor

dit geval eene zeer ruime interpretatie blijkt te zijn
gegeven, zal men behalve voor reizen, die binnen het
buurtverkeerrayon blijven, daaraan moeilijk kunnen

ontkomen, tenzij men zijn rijwiel met boemeltreinen

vooruit wil zenden, waarvoor de gewone prijs van
f 0,20
(0,30) blijft, vermeerderd dan echter met
f 0,10
wegens het niet zelf in ontvangst nemen van het rij- wiel. Met dezen maatregel, waaraan anders dan aan
de overige oorlogstoeslagen een meer blijvend karak-

ter schijnt te worden toegekend, gaan de spoorweg-
maatschappijen wel van het ééne uiterste naar het
andere over.

Een uniform tarief van
f 0,20,
onafhankelijk van
den afstand, is inderdaad zeer laag, doch een van
f 1,—
zeer hoog te noemen, hooger dan vrijwel overal

elders, waar rijwielen in den regel tegen een matig
tarief, ingeval van vrijdom van bagage zelfs gratis,
worden vervoerd.
Intusschen kan niet worden ontkend, dat de spoor-wegmaatschappijen met hare lage rijwieltarieven het
paard van Troje hebben binnengehaald en dat voor
ingrijpen wel reden bestaat, vooral thans, nu door de
beperking van trein-, tram- en automobielverkeer het
rijwiel voor velen een nog onafscheideljker metgezel
is geworden.

Sedert het jaar 1901, waarin H. S. hare sedert al-
weer verdwenen wielrjderskaarten (enkele reis tegen
36 retourprijs) invoerde, is het aantal rijwielen hier
te lande enorm geklommen
1);
ons vlakke, van spoor-
en tramwegen in verhouding tot de bevolkingsdicht-
heid vrij schaarsch voorziene vaderland schijnt op dat
punt vrijwel een unicum te zijn; zooals in Zwitser-
land een groot deel der reizigers met een bergstok is
gewapend, zoo hier te lande met een rijwiel, doch zoo

gemakkelijk als de eerste reisbenoodigdheid zich laat
meevoeren, zoo bezwaarlijk is de tweede; men behoeft
niet veel tusschen de wielen te zitten om overtuigd te

zijn geworden van de bezwaren, welke de tallooze rij-
wielen voor een regelmatige uitoefening van den
spoorwegdienst opleveren; het laden, lossen en over-
laden van dit uitermate lastig artikel is oorzaak van
veel treinvertraging.

Of nu echter de als prohibitief bedoelde maatregel
aan het doel zal beantwoorden, moet worden afge-
wacht.

,,Baat het niet, het schaadt ook niet”, zullen, even- als bij den 50 pCt. toeslag, de spoorwegdirecties met
het oog op hare kas vermoedelijk wel gedacht hebben.
Gelukkig vallen naast al deze verkeersbelemmerin-
gen ook eenige lichtpunten in de nieuwe dienstrege-
ling te constateeren, te meer verbijdend omdat zij,
als blijkbare gevolgen der fussie, hoop geven op een
betere toekomst.

Zoo is S.S. er thans toe overgegaan om onderschei-
dene harer sneltreinen te Utrecht Lunette te doen

stoppen, ten einde aan te sluiten aan de H. S.-treinen uit het Gooi, de eenige wijze om, bij den bestaanden spoorwegtoestand te Utrecht, eene snelle verbinding
van belangrijke plaatsen als Hilversum en Bussum

met het Zuiden des lands te verkrijgen. Zoo zullen
thans de Brabautsche sneltreinen, die tot dusverre te
lotterdam D. P. eindigden of aanvingen, worden
doorgetrokken tot Den Haag of verder, waardoor bv.

1)
Volgens de jaarcijfers was het aantal voor de personeele
belasting aangegeven rijwielen in
1902: 159.120, in 1915:
788.923;
het totaal aantal rijwielen hier te lande mag zeker, alware het alleen wegens de vrijstellingen, veel hooger ge-
schat worden.

478

.

‘ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Juni 1917

een langgewenschte verbetering in ‘de verbinding

Breda—Den Haag wordt bereikt.

Zoo zullen eindelijk de sneltreinen Groningen-

Amsterdam v.v. niet meer over Utrecht worden ge-
sleept; daardoor zal eene versnelling van de genoemde

behngrijke verbinding en tevens eene vooral thans

zeer te waardeeren besparing van treinkilometers wor-

den verkregên.
Het curiosum, juist 3 jaren geleden bij de laatste

normale zomerdienstregeling door de spoorwegconcur-
reutie te aanschouwen gegeven – n.l. het doorrijden
van de sneltreinen Groningen—Amsterdam v.v. te

Amersfoort, ten einde de reizigers te nopen over

Utrecht te reizen en te beletten gebruik te maken van

de aansluitende sneltreinen,’welke H. S. op ‘de lijn

Amersfocirt—Amsterdam had willen inleggen – zal

thans wel definitief in ons spoorwegmuseum zijn op-

geborgen.

Mogen er nog vele volgen.

H.

HET KOLEN VRAAGSTUK IN DUITSCHLAND.

Duitschland heeft zich, meer nog dan de verbonde-

nen, gedurende dezen oorlog voor econoffiische vraag-

stukken geplaatst gezien. Een der voornaamste moei-

lijkheden, die zich thans scherper dan ooit te voren,,

voordoet, is wel het reeds zoo veel besproken kolen-

vraagstuk, omdat dit zoo nauw samenhangt met de
militaire belangen van het land. Naast de grondstof-

fen toch, welke de industrieën noodig hebben, staat

de voorziening met kolen als een conditio sine qua
non voor wat zij zullen leveren aan oorlogsmateriaal.

In de. Frankfurter Zeitung’ werd dit vraagstuk

onlangs uitvoerig in een tweetal lezenswaardige op-

stellen besproken.

De Duitsche kolenbalans, zooals deze in 1913 –
het jaar voor den oorlog dus – was samengesteld,

vertoonde’het volgende beeld: –

Steenko’en.

Buinkoen.

Productie ……….190.000.000 tons

87.000,000 tons

Invoer …………10.000.000

,,

7.000.000,,

Uitvoer

……….-

Ter beschikking voor
binneni, verbruik.

Tijdens den
oor
l
og
: heeft zich de productie van

bruinkolen, na een overgangsstadium, weten te hand-

haven en is zelfs nog ietwat gestegen. Wat echter de

steenkolen betreft, kan de toestand niet gunstig ge-
noemd worden. Bij dit product toch, waarbij de men-
schelijke arbeidskracht een groote rol speelt, is eene
niet onbelangrijke productieafname ingetreden, voor-

al in de achttien eerste oorlogsmaanden. Nu staat
daar wel tegenover, dat de Duitsche steenkooluitvoer
eenigermate beperkt werd, doch deze beperking weegt

niet op tegen de p
ro
d
u
ctievermindering, zoodat voor
binnenlandsch verbruik eene kleinere hoeveelheid be-
schikbaar bleef dan in vredestijd het geval was. Dit
had ten gevolge, dat, ofschoon in de eerste oorlogs-
maanden het verbruik eenigszins was afgenomen,
toch steeds meer uit de in voorraad gehouden hoe-
veelheden moest worden geput. La den afgeloopen
winter geschiedde dit in zoodanige mate, dat thans

geen voorraden van eenige beteekenis meer aanwezig
zijn. Daarbij komt, dat het verbruik van kolen in de
oorlogsindustrieën steeds stijgende is.
Op de vraag, waaraan die gespannen toestand in
de kolenvoorziening te wijten is, geeft de Frankfurter
Zeitung het volgende antwoord. In den beginne nam
de productie af tengevolge der mobilisatie, wat vooral
in het Saargebied en in Silezië zich deed gevoelen.
Al ras kwam eenig herstel, waarna echter een nieuwe
tegenslag_de steenkolêndelving trof. De stagnatie in
het transport gedurende den langen winter maakte
het ondoenlijk in normaal tempo het bedrijf aan de
mijn voort te zetten, daar men ten slotte geen opslag-
ruimte meer had voor het gedolven product. De on-

toereikende, bovendien door te kort aan vetrjk voed-
sel minderwaardige, werkkrachten’ van oudere werk-lieden en krijgsgevangenen, alsmede de arbeidsmoei-

lijkheden moesten natuurlijk ongunstig werken. Eene

uitkomst werd gevonden, doordat men, na gedeeltelijke

afgifte van de voorraden, de arbeiders die daarbij

werkzaam waren weder op de ontginningsplaatsen

bracht en voorts het
bedrijf
zooveel
mogelijk
uit-

sluitend liet uitoefenen in de rijkste lagen. Verder is

men er midden April toe overgegaan mijnwerkers van

het front terug te roepen. Vooral ‘voor het Saar-
gebied, waar de geologische toestanden geschoolde

arbeiders vereischen, scheen deze maatregel, die echter
slechts langzaam
verwezenlijkt
werd, veel te beloven.

Evenzeer voor Rijnlaud-Westphalen, dat
zijn
produc-

tie ook nog niet op vredespeil heeft teruggebracht,

ware het te werk stellen van meer geschoolde krachten

wenschehjk. Wat Silezië betreft, zoo is het mogelijk
door de dikte der lagen ook ongeschoolde arbeiders

en krijgsgevangenen met succes te bezigen, zoodat

reeds verscheidene mijnen hun vredesproductie op-
nieuw hebben bereikt.
Niettegenstaande dezen deels gunstigen toestand,

moet men toch nog eene belangrijke stijging van den
kolenprijs verwachten. De toevoeren toch, die den
laatsten tijd ietwat vlotter gingen, geschiedden

grootendeels uit de in de kolenbekken liggende vor-

raden.
Gelijk
werd opgemerkt, werden verscheidene

millioenen tons cokes en kolen tijdens de verkeers-

stremming in Westphalen en Silezië op gehoopt. Thans

is de voorraad in laatsgenoemd gebied zoo goed als
uitgeput; in Westphalen is hij sterk afgenomen, zoo-

dat einde Juli vermoedelijk ook daar de laatste af-
ladingen uit voorraad zullen plaats vinden. Daar-

tegenover staat de steeds toenemende behoefte. De
bezetting van half Roemenië vereischte eene grootere

hoeveelheid kolen voor de tractie der militaire trans-

porten; na de opening van den Donau en andere

verkeerswegen openbaarde zich ook vraag van den
Zuideli.jken Balkan en Klein-Azië. Na de afkondigirig
van den onbeperkten duikbootenoorlog waren de neu-

tiale landen in West-Europa in meerdere mate op

Duitschland aangewezen iiö’or .de kolenvoorziening.
Nu het tekort steeds tastbaarder wordt overweegt

men afdoende regelingen. Inkrimping van den uit-
‘voer, verhooging der produtie en beperking van het
verbruik zijn de punten van overweging. De volks-
opinie verlangt inkrimping van den uitvoer naar
neutrale landen. Deze echter is reeds zeer belangrijk
afgenomen, want, merkt de Frkf. Ztg. op, men zie niet

over het hoofd, dat niet enkel uit handelspolitieke

maar tevens uit militaire beweegredenen noodzaak
bestaat reeds aan de bondgenooten voortdurend groote hoeveelheden te verschaffen. Brengt men het daarvoor
noodige kwantum in mindering van de hoeveelheden
die uitgevoerd worden, dan zal men zien, dat er waar-
lijk niet zeer veel voor neutrale landen gereserveerd
wordt en wat er gaat is verplicht uit compensatie-
overeenkomsten, die na lange onderhandelingen zijn
tot stand gekomen en die, indien eenigszins mogelijk,
nagekomen moeten worden. De neutralen, zegt de

schrijver, zijn zich bewust dat wij hunne belangen niet
bij de onze kunnen laten voorgaan, zij toonden zich
zelfs toegevend ten aanzien van onze prestaties – leest
men verder in een wel wat verfraaide voorstelling
van den jujsten toedracht van zaken – toen bijzon-
dere transportmoeilijkheden en de weersomstandig-
heden in den aanvang van dit jaar het ons buiten-
gewoon moeilijk maakten onze toezeggingen gestand

te doen. Nochtans stellen zij kolenverstrekking van
onzen kant steeds meer als onverbiddelijke voorwaarde
voor leveringen hunnerzijds. Den uitvoer naar neu-
trale landen geheel te supprimeeren ‘is ergo niet uit-
voerbaar, nog daargelaten de ongunstige uitwerking
die deze daad alweer op de valuta zou hebben.
Daarnaast rijst de vraag van verhooging der pro-
ductie. Deze zou alleen mogelijk wezen voor zoover
het front nog geschoolde arbeiders missen kan. Het

200.000.000 tons

94.000.000 tom,
34.000.000

168.000.000 tons

94.000.000 tons

27 Juni 1917

ECONOMISCH..STATISTISCHE BERICHTEN

479

Een dep art cme n t van ver k ee rsw ez en.
– De aanteekening op pag. 461, welke refereerde aan
een artikel in deMaasbode heeft, zooals nu blijkt, den
indruk gegeven, dat wij de werkzaanihejd van de
Alg. Nederl. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer,

die wij bedoeld veronderstelden toen wij den naam Bond

voor Vreemdelingenverkeer lazen, over het hoofd zagen.
De voornoemde vereeniging, die zich in 1916 consti-

tueerde, zette het werk voort van den Bond en der an-
dere vereenigingen die de bevordering van het vreem-
delingenverkeer tot taak hadden. De loffeljke ijver van
de Nederi. Vereeniging is bekend en over hare op-
richting kan men zich dan ook verheugen. De Maas-

bode ijvert echter, naar het ons toeschijnt, voor eene
functie die slechts de staat kan vervullen, n.l. het

treffen van imperatieve regelingen voor punten van het touristenverkeer waarbij zonder overheidsgezag
geen voldoend resultaat is te bereiken. Naast hetgeen
de Maasbode te dien aanzien noemde kan nog gewezen

worden op de wenscheljkheid van maatregelen om de
veiligheid van den vreemdeling te verzekeren tegen al te belangstellend en leergierig publiek. Een dergelijke
verkeerswezenpolitie behoort inderdaad nog tot de
pia vota van den tourist in Nederland.

Statistische gegevehs handels- en
scheepvaartverkee
r
Rotterda
m
1916. –
Aan deze rubriek, in het zoo juist verschenen verslag
der Kamer van Koophandel te Rotterdam, ontleenen

wij eenige sprekende cijfers omtrent enkele onder-
werpen, die in de rubrieken van dit tijdschrift zelden
geregistreerd worden.

De opbrengst van het havengeld bedroeg in de op-
eenvolgende jaren, beginnende met 1913,
f
2.922.838,
f
2.189.284,
f
1.420.213,
f
1.209.836 (1916).
Het totale spoorwegvervoer van Rotterdam was in
tonnen, bij de aankomst 1.844.923 (1913), 1.521.470,
1.093.343, 975.204 (1916); bij het vertrek 816.217
(1913), 847.845, 1.299.203, 1.267.244 (1916).

De aanvoer van zalm aan de markt te Kralingsche
Veer beliep in 1913 en volgende jaren respectievelijk
30.255 stuks, 22.469, 19.902, 16.491 (1916).
Terwijl aan de telegraafkator

te Rotterdam
werden behandeld 3.212.086 telegrammen in 1913,
3.719.203, 3.872.074, 2.667.954 (1916).

Duilcbootresultaten –
Thans is ook uit
Duitsche officieele bron opgave verschenen van de
prestaties der U-booten in den afgeloopen maand,

• . ook hieruit spreekt de vermindering die bij’ de ver-

melding van de Britsche admiraliteit viel waar te
nemen, men zie de. aanteekening op pag. 461. De Duit-
• sche opgave is in tonnen uitgedrukt.

Engeland Overige d. Neutralen Totaal
1917

Entente
Maart..

536.000

153.000

197.000

886.000
April…

664.000

158.000

269.000 1.091.000
Mei . .. .

?

869.000

Sedert het begin van den verscherpten duikbootoorlog
(1 Febr. 1917) is volgens de Duitsche opgave het
totaal resultaat 3.650.000 tonnen geweest.

Blijkens de Britsche opgave voor de weken, em-
digende resp. 10 en 17 dezer, heeft zich reeds weer

stijging in de verliezen voorgedaan. Het aantal gezon-

ken schepen boven 1600 ton was 21, respectievelijk 26.

Amerilcaansch
e
uitvoer van o’orlogs-
m a t e r i a a 1.
– Het is opmerkelijk dat het Amen-
kaansche gouvernement zelf zich de moeite getroost
heeft ons in beeld te brengen hoe de industrie van
oorlogsmaterjaal en explosieven in de V. S. haar voor-

deel heeft weten te doen met den Europeeschen oor-
log. Het Journal of Commerce publiceert de navol-
gende cijfers.
Oorlogsmateriaal.
Belastingjaar,
1914
……..
$ 270.000.000

1915
……..

435.000.000

1916
……..

1.329.000.000
8
maanden,

1917
……..

1.458.000.000
Maart,

1917
……..

185.681.000
Springstoffen.
Belastingjaar,
1914
……..
$

6.272.000
1915
……….
41.470.000

1916
……..

467.082.000
9
maanden,

1917
……..

610.632.000

Het belastingjaar begint met de maand Juli. in twee
jaar en negen maanden hebben de Vereenigde Sta-

ten dus voor meer dan $ 3.400.000.000 aan oorlogs-
materiaal geleverd, wat practisch geheel ten behoeve
– der Gealijderden is geweest.

De Siberische Spoorw eg.
– Het afslui-
ten van de Zwarte Zee en de gevaren waaraan de vaart
op de Oostzee thans is blootgesteld, heeft het er voor
Rusland niet gemakkelijker op gemaakt zich van het
noodige uit den vreemde te voorzien. Het vervoer
moest langs wegen geleid worden, die v66r den oorlog
daarvoor niet zouden zijn in aanmerking gekomen en

ook ging men er toe over nieuwe toevoerlijnen te

scheppen, waarbij men allereerst wel denkt aan
den Moermnspoor.weg. Maar vooral de plaats die de
Siberische spoorweg is gaan innemen verdient belang-

stelling en evenzeer de beteekenis die Wiadiwostok
daardoor gekregen heeft als inaporthaven. Dat de

Sibenische lijn niet kan beantwoorden aan alle aan-
spraken die men er thans aan stelt is niet verwonder-
lijk. De materialen, die oorspronkelijk voor den bouw
gebezigd werden, waren van inferieure kwaliteit.
Rails en dwarsleggers verkeerden weldra in een staat,
die storend werkten op het verkeer, daarnaast lever-
den de bruggen in de lijn, die in het algemeen uit

hout geconstrueerd zijn, groote bezwaren. Men zal
zich herinneren, dat ten tijde van den Russisch-Ja-
panschen oorlog reeds getracht werd den spoorweg in
betere conditie te brengen. Hier en daar werd dubbel

spoor aangelegd, maar het schijnt, dat sedert weer veel van de destijds gelegde rails is opgenomen. De afstand Moskou-Wladiwostok bedraagt 5392 mijl, zoo spoedig

is eene verbetering van de lijn dus niet tot stand ge-
bracht. Volgens eene mededeeling in de Temps schij-
nen zich ook bij de staatsspoorwegen in Rusland merk-

waardige staaltjes van nalatigheid te hebben voorge-
daan. Terwijl in 1908 nog 5000 nieuwe goederenwa-

gens aangeschaft werden, vermeerderde in 1910 het
wagenpark slechts met 275 eenheden, wat natuurlijk

vereischt echter heel wat overweging, zegt de Frank.
furter Zeitung, uit te maken of de conditie van hel
strijdfront indirect door de onttrekking gediend

wordt, waar anders deze verzwakking aldaar niet ge
rechtvaardgd geacht kan worden.

Ten slotte de oplossing die gelegen zou zijn in be.

perking van het verbruik, de schrijver meent dat in
deze richting nog het meeste te bereiken zou zijn. Met

de verklaringen van dringende behoefte, afgegeven
door het Kriegsamt, kan geen genoegen meer ge-

nomen worden; ook bedrijven, die niet direct onder

het hoofd Kriegsgewerbe onder te brengen zijn,

moeten in ,,Dringlichkejtskal” geklasseerd worden.
Leger en vloot, binnenscheepvaart, oorlogsindustrieën

en de levensmiddelenbedrijven, electricjteits- en gas-
fabrieken moeten van zelf sprekend bij de toewijzing
den voorrang genieten, al zullen deze niet mogen
achterblijven bij het betrachten van inkrimping van
het verbruik.

Wat dan tenslotte het gebruik betreft voor andere
doeleinden, zoo moet ten zeerste betwijfeld worden of
daarbij aan groote aanvragen voldaan kan worden.

In het hier weergegeven opstel wordt aanbevolen
dat zoo veel mogelijk getracht zal worden bedrijven –
vooral slechts ten deele in exploitatj zijnde – te

combineeren en industrieën die volstrekt de weelde
dienen in het geheel niet van kolen te voorzien. Ook
wat scholen, schouwburgen en concerten betreft ware
het mogelijk door opeenvolging der samenkomsten
meer profijt van het verstookte materiaal te trekken.

AANTEEKENINGEN.

480

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Juni 1917

onder geen omstandigheden voor een opkomend land
als Rusland te rechtvaardigen is. Sedert is weer in
vei’meerderde mate aangebouwd, maar de achterstand

is nog niet ingehaald, zeer zeker niet zoo om te kunnen
voorzien in het gebruik, dat men thans van den Sibe-rischen verkeersweg zou willen maken. Onlangs zijn

volgens eene mededeeling in de Economist vijf Ame-
rikaansche spoorwegspecialiteiten uitgezonden om

oogenblikkelijke verbetering te scheppen in de stag-

natie, die het munitievervoer van Amerika en Japan
naar Rusland door overbelasting van de lijn onder-

vindt. Een andere vraag is of de ,,stagnatie” die zich

thans, ter plaatse waar Amerika de munitie gaarii,

verbruikt zou zien, voordoet de werkzaamheid van de

vijf ingenieurs niet voorloopig tevergeefs zal doen

zIjn.

Buienlandsche ha’n.del d e r Ver-

eenigde Staten..
– Het Departementvan Han-

del te Washington heeft ’10 Mei j.l. de cijfers, in dol-

lars, van den Amerikaanschen in- en uitvoer gepubli-
ceerd, voor de negen maanden eindigende met Maart

ii.
Wij
nemen het volgende schema, dat wij in de

Ohronicle vinden, hier over. De cijfers slaan telken-

male op de bovengenoemde periode in de verschil-

lende jaren.

UITVOER

1916117

1915116

1914115

1913114

Ootenrijk-}I..

146.302
1.218.675
18.000.533
België
……….
36,122.606
15.808.242 16.794,203 48.401.216
Denemarken

. .
41.651.657
44,196.834
63.108.962

Frankrijk
……
731.339.964
420.121.369
224.887.474
134.413.328.’
Duitschiand….
2.196.174
283.433
28.861.187
290.417.563
Italië

……….
256.863.451
200.202.141 138.778.170
58.831.727
Nederland

.

83.270.938
72.247.729
101.892.382
84.160.673
Noorwegen
….
56.711.867
37.220.062 32.401.556

Eu. Rusland


345.999.502 128.635.763 11.964.566
23.839.581
Spanje

……..
55.348.830
38.960.413

25.474.364

Zweden
……..
38.792.778
43.197.715 65.980.749

Engeland
.
…..
1534.300.539 1.051.540.349
630.622.772
483.583.784
Canada
……..
526.461.970 319.212.751
219.949.795 258.728.652
Centr. Amerika.
38.066.235 30.688.788 24.258.040

Mexico
……..
47.500.964 35.760.842
24.128.491
32.254.578
Cuba

………
135.773.389
90.172.092
55.016,121
53.327.489
Argentinië

.

59.061.436 46.908.268
18.181.907
37.013.805
Brazilië
……..
39.079.178
29.062.427
17.165.589 23.619.562
Chili

……….
30.921.403
16.519.392
7.263.912

China.
.. .. .. .. .
26.159.256
16.151.588
10.667.383 17.500.453
13r.-Ind-iè

……
27.191.438
17.740.062
11.000.508

Japan
……….
94.607.504 48.471.972
29.768.705 44.471.052
As. Rusland….
119.136.646
58.550.184
12.303.309

Austr. enN.Zlnd
62.521.682 55.652.840
35.804.322

Totaal….
4.636.981.785 2.995.424.760
1.931.077.869
1.883.221.915

INVOER
Oostenrijk.H

205.988

1.262.470

8.815.362

15.480.395
België
… …. …
1.026.843

1.136.537

9.478.033

30.031.408
Frankrijk
……
81.357.318

73.868.272

60.923.778 115.721.795
Duitscl,land…

1.517.633

12.249.887

83.708.578 143.952.718
Italië
……….
34.031.343

39.567.900

38.515.691

41.433.142
Nederland .

26.577.619

23.116.836

25.176.521

26.538.178
Noorwegen

4.783.888

5.284.633

9.304.948


Eu. Rusland

5.173.207

2.667,939

2.270.753

16.388.223
Spanje
……..
25.291.338 ‘ 18.553.344

13.737.727


Zweden
……..
18.634.870

8.525.065

9.717.673


Engeland
……
217.855.178 220.162.401 187.961.309 215.870.973
Canada
……..
209.095.230 149.311.323 123.363.207 120.490.511
Mexico
……..
80.691.712

69.747.852

55.360.150

68.528.003
Cuba
……….
163.293.514 137.644.282

112.479.721

83.091.653
Argentinië
….
103.422.558

79.034.269

51.646.524

30.099.641
Brazilië
……..
109.182.269

95.383.333

72.697.814

78.891.810
Chili
……….
70.842.382

39.585.364

17.510.048


China.
.. .. .. ..
.

59.730.346

47.693.876

27.519.760

29.317.037
Br..11-ndië
……
149.491.529

114.508.491

59.502.181


Japan.
………
150.925.087 102.145.770

75.094.560

83.283.540
Austr.euN.Zlnd12.072.385

48.930.628

13.287.288


Totaal.

1.818.053.116 1.504.662.718 1.213.613.643 1.398.352.578

recht te dragen waardig is, niet anders’ dan schraal

zijn en moest zelfs de rubriek ,,arbitrale uitspraken”
geheel ontbreken, de verdere inhoud van het jaarboek,
dubbel zoo dik als zijn laatsten voorganger, is een

bewijs, hoe juist de redactie zag toen gij verleden jaar
meende de uitgavd van het jaarboek ook in deze tijden

te moeten voortzetten.
Het geschrift opent met’een bijdrage van de hand
van mr. G. Vissering onder den titel ,,the Nether-

lands Bank and the War”, waarin deze schrijver zijne ‘reeds in den vorigen jaargang aangevangen beschou-
wingen over onze circulatiebank in deze oorlogsjaren
voortzet. Een nadere bespreking van het artikel kan,

sinds de daarin behandeldè problemen onzen lezers in
een Nederlandsche omwerking bekend zijn, thans ach-

terwege blijven.
De hoogleeraar Van Eijsinga geeft wederom een in

het Fransch gesteld overzicht van internationale ge-
beurtenissen, waarin naast een opsomming van de neu-

traliteitsmaatregelen onzer Regeering aan de hand
van de verschillende regeeringspublicaties, het met

Frankrijk gesloten, in extenso afgedrukte tractaat
over de grensregeling tusschen Fransch- en Neder-
landsch Guyana besproken wordt en verder o.a. enkele

woorden worden gewijd aan het bekende Vonnis der

Rotterdamsche Rechtbank .dd. 25 September 1916,

geveld tegen het Duitsche rijk.
Op het overzicht van de Nederlandsche juris-

prudentie op internationaal gebied, ditmaal van de
hand van mr. M. J. van der, Flier, volgen dan in hun

o
orspronkelijken tekst de verschillende uitspraken van

vreemde prijsgerechten, welke op Nederlandsche sche-

pen en
sc
heepsladingen bétrekking hebben. In de

eerste plaats een twaalftal beslissingen van het Ham-
burgsche prijzengerecht en, voorzoover, wat meesten-
tijds geschiedde, beroep werd aangeteekend, ook de

beslissingen van het Kaiserliche Ob
er
p
r
isengericht te

Berlijn. Tot de belangrijkste, gevallen behooren de
Medea, de Batavier V, de Zaanstroom en de Berkel-
stroom. Dan twee Engelsche beslissingen, inzake de
Alwina en de Katwijk, en dertien Fransche beslissin-

gen, waarvan in vier gevallen tevens in hooger beroep.
Door deze beslissingen, al mogen zij grootendeels ook
in de oranjeboeken onzer regeering zijn terug te vin-

den, bijeen te brengen en in extenso op te nemen,
heeft het jaarboek een nieuwe beteekenis gekregen.
– Ten slotte volgen de gewone lijsten van leden van
het permanent arbitragehof en van de in Nederland gevestigde internationale instellingen, alsmede een
bibliographie van gedurende de berichtsperiode in
Nederland verschenen boeken en artikelen op inter-nationaal gebied -en betreffende dezen oorlog en de

vredesbeweging.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED..

A a r d a p p e 1 e n. Door den Minister van Land-

bouw enz. zijn ingetrokken de beschikkingen, waarbij
aardappelen zijn aangewezen op de lijst van artikelen,
verkrijgbaar ingevolge art. 1 der. Distributiewet en
eveneens eene dergelijke beschikking inzake afleve-

ring en vervoer, van vroege aardappelen. Voorts zijn

vastgesteld maximumprjzen voor, aardappelen van
den oogst 1916
(f
3,20 per H.L. groothandel) en

voor vroege aardappelen van den oogst 1917.
Aan de lijst van groenten, waarvoor
ov
ereenleomstig

de beschikking van 9 Mei j.l. consenten tot uitvoer

kunnen worden afgegeven, zijn toegevoegd vroege

aardappelen.
Voorloopig moeten Poters of Drielingen geheel
voor het binnenland worden geveild; voor de overige
soorten zouden op de veilingen, 20 dezer beginnende,:
worden geveild 50 pOt. voor het binnenland, 25 pOt.
voor uitvoer overzee en eveneens 25 pOt. voor uitvoer

overland.
R e g e e r in ga bil o e m e n -m e e 1. D.e Ministr
van Landbouw enz. heeft bepaald, datmet ingang van

Merkwaardig is de aanmerkelijke toeneming bij den

uitvoer naar Duitschland voor de afgeloopen negen
maanden. Dit laatste cijfer vertegenwoordigt – aldus

de Ohronicle – de waarde der ladingvan -defl han-
delsonderzeeër ,,Deutschland” op zijn laatste reis van

de Vereenigde Staten.

BOEKAANKONDIGING.

Gotii.es. Anwaaire international pour

l’année
1916. VIII en 427 blz. La

Haye, Martinus Nijhoif 1917.

De reeds een paar maanden geleden verschenen
vierde jaargang van ,,Grotius” is een aankondiging

alleszins waard. Wel kan de oogst op dat deel vân het
internationale recht, dat inderdaad den naam van

27 Juni 1917

ECONOMISCH..STATISTISCHE BERICHTEN

481

25
dezer onder regeeringsbloem zal worden verstaan
een mengsel van 56 pOt. inlandsche tarwebloem,

24 pOt. maïsbloem en 20 pOt. Amerikaansche bloem en dat onder regeeringsmeel zal worden verstaan een
mengsel van 70 pOt. ongebuild tarwemeel en
30
pOt.
ongebuild maïsmeel. Het aardappelmeel wordt dus
vervangen door maïsmeel.
P
e t r o
1
e u m. Door den Minister van Landbouw
enz. is nader bepaald, dat de verkoop, de aflevering en
het vervoer van .petroleum is verboden. Ontheffing

van dit verbod kan, zoo noodig onder daarbij te stellen

voorwaarden, verleend worden door de Toewijzings-
commissie voor Petroleum. Voorts is het verbod van

2 Juli af tot nadere beschikking niet van toepassing

op petroleum, voorzoover deze uitsluitend is bestemd
voor een direct huishoudelijk gebruik, de verkoop en

de aflevering geschieden rechtstreeks aan verbruikers
of aan wederverkoopers en het vervoer plaats vindt
6f in bussen, flesschen of andere verpakking, inhou-

dende niet meer dan 5 liter, 6f in wagentjes, inhou-
dende ten hoogste 200 liter, in gebruik bij venters,
6f in straattankwagens, doch alleen voor zoover de

zich daarin bevindende petroleum bestemd is ter af-
levering aan wederverkoopers.

Voor particuliere verbruikers zal dus, met ingang

van 2 Juli a.s., weder petroleum voor verlichtings- en kookdoeleinden beschikbaar worden gesteld. Weder-

verkoopers mogen echter aan hun klanten, die zij ook

reeds in het vorige jaar bedienden, niet meer ver-
koopen dan 50 pOt. van hetgeen in de .overeenkom-
stige kalendermaand van het vorige jaar werd ver-
kocht.

Voor den verkoop van petroleum voor huishoudelijk
gebruik in den kleinhandel is voorts een maximum-
prijs, vastgesteld van
f
0,25 per liter.

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKOLJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij 51 particu-
liere spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen
Spaarbankbond) gedurende Mei 1917.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. *** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’s.

23
Juni
1917
20
Juli
1914

Ned (Disc:Wisse1s.
4
1
/2
sedert 1 Juli’15
3 ‘/sedert23 Mrt.
’14
BlB.Eff.

an.,
Vrseh.inR.C.
4
1
1

,,

1

,,

’15
4

23

’14
5′!,

,,

19Aug.’14
5

23

1
14
Bank van Engeland
5

,,

6Apr.’17
3

29 Jan.
1
14
Duitsehe Rijksbank
5

23 Dec.
1
14
4

5 Febr.’14
Bank van Frankrijk
5

20Aug.’14
3
1
12

29 Jan.
’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.
1
15
4

12Mrt.
’14
Russisehe Staatsbk.
6

27 Juli
’14
5

1 Apr.’14
Nat.Bankv.Denem.
5

10

,,

’15
5

6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
521t

,,

9Nov.’16
4
11
2

6

’14
ZwitserscheNat.Bk.
41I,

,,

2Jan.’15
,,
3
2
11

19

’14
Bank van Italië ..
5

,,

1 Juni’16
,,
5

9 Mei
’14 Feder. Res. Bk. N.Y.
3_4
1
12Javasche Bank…. 3
1
12 ,,

1Aug.’09 13112 ,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
CalI.
Port
Projon.
disconto
g,aiie
disconto
disconto
disc.
money

23 Juni ’17
2


2
11
4/s
4-
1
1,

5’I4-8
18-23
J.
’17
2
2’1-3’/,
4-41
481t

5-6
11-16
J. ’17

2
2
1
1-3
40-I*
4-
1
1,
4-5
1
1
2

49
Juni’17
1
5
18-2
2-2’1 428/,,
41/,

19-24
J.
1
16
1’i-2
2
1
14
5’/,,..’1
8

32144218

2
1
12-3
21-26 J. ’15
2’14
3
i
18
1
3
1
/,4’/,
– –
1
‘/,- 7/e
20 -24Jul.’14
3 18i1I
2
‘Ig-‘/g
2 ‘/g-‘/g
2’18’/,
2
8
14
1
‘i-2
1/,

1
)
Noteering van
1
Juni 1917.

Spaarbank.n ,net een
aan inleggers verschuldigd
bedrag van:

Bedrag in Guldens
Posten

Inleg
ba’l’g
Inleg

beneden

f

100.000
1.778
2.680

24

21
f

100.000-,,

500.000 279.168 244.813
2.320

1.147
500.000-,, 1.000.000
265:287
200.823
2.123

1.241
1.000.000-,, 2.000.000
751.374 438.220
5.541

2.793
2.000.000-.-,, 4.000.000
472.033
482.457 2.622

1.841
4.000.000-,, 7.000.000
874.117 682.504
7.587

5.162
boven

,,7.000.000
2.005.521
1.882.229 27.661

17.559

Totaal ..
4.649.278 3.933.726
47.878 29.764
Totaal Mei

1916..
. .
3.968.335 4.068.505
47.456 27.148
1915..
..
2.440.787
2.096.125
37.497 21.832

Mei ……
1917
1916 1915
Uitgegeven nieuwe boekje

3223
3290
2544
Geheel afbetaalde boekjes..

2805 2742

2177

Overzicht van inleg en terugbetaling bij de Rijks

postspaarbank.

MEI
1917
1916
1915
8.180.955
f
7.851.739
f
6.016.999
Terugbetalingen

..
6.979.763 ,,
7.773.143
,,
4.952.264

Inlagen

………..
f

Tegoed der inleggers

,208.006.243
,, 190.283.222
,,
175.146.194
Nom. bedr. der uitst.
op ultimo ……….

staatsschuldboekjes
27.272.000
,,.
25.943.800
,,
24.278.150
Spaarbankboekjes:
op ultimo ……….,

gegeven
9.161
10.018
7.711

Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel af-
betaald
8.013
7.747
7.507
Aantal

uitstaande op ultimo
1.740.773
1.705.705
1.674.632

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage.
lijksche koersen ,op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
1

Parijs
New York

18 Juni
1917

..
11.55
3
1
33.80
42.25 2.42
1
1
2

19

,,

1917

..
11.541
4

34.42
1
/,
42.20
2.42
1
1,
20

,,

1917

..
11.52
3
1,
33.85
42.10
2.421/,
21

,,

1917

..
11.55
32.80 42.22
1
1,
2.42
1
/6
22

,,

1917

..
11.56


33.10 42.30
2.42
3
1,
23

,,

1917

..
11.55
3347h/
42.1711,
2.4211,

Laagste der week
11.52
32.50
42.-
2.41
3
14
aoogste

,,

,,
11.57
34.60
42.35
2.43
16
Juni 1917

..
11.56
1
12
33.-.
42.32′!,
242
3
14
9

,,

1917

..
11.53’1
4

34.30 42.32
1
1,
2.42
1
18
Vluntpariteit

..
12.10
5
19
59.26
48.-
2.48
3
14

Data
Zwitser-

t

land
Weenen
J

Kopen.,
hagen
1

Stock.
holm
Batavia
telegrafisch

23
Juni 1917
49.55
21.67812
1
70.50
73.75
1
99-100
Laagste d. W.
49.-
20.90 70.10 73.10
1


Hoogste
,,

,,
50.25
23.-
70.70
75.-
1


16
Juni 1917
49.-
21.-

1
70.30
73.30

1
991-100

9

,,

1917
48.30
21.321/,
70.20 72.90

1
99f100
untpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

II
482

ECONdMISCHSTATISTJSCHE BERICHTEN

27 Juni 1917
11

OVE
,
RZICHT.

NEDERLANDSCHE BANK.

De stemming op de wisselmarkt was ook deze week weder
VERKORTE BALANS OP 3 JUNI 1917.
zeer onbehaaglijk. Door de sterke schommelingen in de
koersen wordt men huiverig om veel zaken te doen. De

.

Activa.
koers op Londen liep aanvankelijk tamelijk snel terug en

daalde van 11,55
1
12 tot 11,52 1/4. Donderdag was de stemming

Binnenl. Wis.{ H.-bk.
f
43.452.121,39
1/,

echter weder omgeslagen en steeg de koers weder tot 11,55.

sels, Prom., B.-bk.
,,

255.206,89

Ook den volgendendag was de stemming vast, ca. 11,56112,

enz.indisc. Ag.sch. ,, 9.171.703,08’11

daarna weder flauw, slot 11
1
55. Parijs en New York volgden

f
52.879.031,37

deze beweging geheel. Marken zeer onzeker, flauwe en vaste Papier o. h. Buiteni. in
stemmingen volgden elkander herhaaldelijk op denzelfden dag.

disconto ……………………..
In totaal had toch een stijging de overhand: 33-34-40—

Idem eigen portef..
f
6.836.257,-

33,75-32,80-33,47
1
I2.
Ook Weenen was in gelijke richting. Af :’Verkochtmaar voor Zwitserland en Skandinavië bevonden zich sterk onder den

debk.nogniétafgel.

invloed van de Duitsche koersen. Dinsdag werd tot dit doel 75
betaald voor Stockholm, terwijl gelijktijdig aanbod bestond Beleeningen tH.bk.
f
42.261.212,01
uit hoofde, van £ arbitrage 0. 73,80. Roebels in het laatst der

mcl.
vrsch.

week weder meer gezocht. De koers daalde aanvankelijk nog

in rek.-crt. B.-bk.

2.671.659,56’/s

tot ca. 49, maar kon daarna weder opkomen tot 56 0.57.

op
onderp. Ag.sch. ,, 34.535.693,10’/i

/ 79.468.584,68

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Op Effecten ‘ ……/ 74.486.164,68
OpGoederen en Spec. ,, 4.982.400,—
79.468.564,68

10.177.448,10
1
1,

f603.159275,07
1
/8
Munt, Zilver, enz. • ,, 7.568.526,66
Muntmat. Zilver .. ,,


6 10 .727 .80 1,7 3 ‘/s

Effecten
Bel. v.h. Res.fonds..
f
5.188.306,-

id. van ‘/
1
v.h.kapit. ,, 3.940.905;62
1
12
ID
9.129.211,62

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP . Geb.enMeub.der Bank …………….,, 1.465.000,-

TÛNT)EN

‘ ‘ . Diverse rekeningen ………………,, 63.635.793,03

6.836.257,-


Coble
Zicht
Zicht
Zicht
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
Data
(in
5
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. $)
p. Rm. 4)
per gid.)

23 Juni

1917
4.76.45
5.74
1
12
nom.
4111
4

Laagste d. week..
4.76.45
5.74’/2

41214

Hoogste,,

,,

..
4.76.45
57771

41’h

16Juni

1917
4.76.45
575114
nom.
41’14

9

1917
,,
4.76.45
5.73
1
1
nom.
41’/

Muntpariteit….
4.86.67
5.1811
95114
40/,e

Voorschotten a.h. Rijk…………….

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
55.445.995,-
Muntmat. Goud…. ,,’547.j 13.280,07 i/,

4

Tijdperk
Plaatsen en Noteerings- 5-Juni 11 Juni 12-18 Juni

18 Juni

Landen

eenheden

1917

1917

1917

Alexandrië..
Piast. P.
£
97
1
12
0
1
1,
97
1
12
97112 97112

B. Aires
.. ..
d.p.gd.pes.
4971
8

50’12
50.—
50
5
18
50e18

Calcutta
..
. .
sh/d.p.rup.
114
9
42
1141s1
114
1
14
1I4I16
114
9
1,i

Hongkong ..
id. p.
$
214
5
14
215
213
1
12
215
2
18
2/5’18

Lissabon …
.
d. p.escudo
311/
s

31
1
18
3014
31
5
18
31
1
14

Madrid

.. ..
Peset. p.
£
20.92 20.46
20.—
20.53
20.14

Montevideo..
d.p.peso
5521,
55″116
55114
56.—
55114,

Montreal….
$
per
£
4.76
1
1
4.76’14
4.7512
4.76
1
14
4.76

Petrograd ..
R. p.
£
10
18014
194
196
208
1
1i
206’/s

R.d.Janeiro’)
d. p. milr.
13 21/55
13
5
18
13
5
1s2
13
27
181
1387/
82

Lires
p. £
33.55 33.51
33.48 34.05
34.-

Shanghai

..
sh/dp.tael
317
317
1
12
31711
3!8
1
12
3/8’/i
Rome

……
..

Singapore
. .
id.
p. $
214
1
/is
214
1
1s2
214
21421
22

214
5
1i2

Valparaiso 2)
d.p.pap.p.
111i/
s2

122/
32
.
J2
5
1s2
1225/
52

12851
51

Yokohama
..
sh/d.p.yen
211/,,
21120/
ic

211118
211
18
/ii
2/l
1
18

‘) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 29 Juli 1916 worden de dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.
..
te New York.

23 Juni
1917
……..
39/8
78112

16
1917
……..
39i/j

77

9
1917
……..
37’/is
755/t

2

,,
.1917
……..
38’/a
751/s

26 Mei
1917
……..
377/s
7451s

24 Juni
1916
……..
31/,i
66
1
18

26 Juni
1915
……..
23
1
/is
48
5
/s

20 Juli
1914.
…….
24
12
/is
54
1
1s

/ 834.319.107,54 /2

Pas.iva.

Kapitaal ……………………….
f
.20.000.000,

Reservefonds …………………… ,,

5.234.534,18 /8

Bankbiljetten in omloop ………….. ,, 738.634.510,-
Bankassignatiën in omloop ………… ,,

2.454.047,21
,
12

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk …… f


Van anderen ……,, 66.042.961,93
1
12
11 66 .0 42 .961,93

Diverse rekeningen ………………,,

1.953.054,21
/ 834.319.107,54112

Beschikbaar metaalsaldo ………….. .
f
448.343.710,87

Op
de basis van
2
18
metaaldekking
……
,,
286.917.407,04

Minder bedragaan bankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is ..
,,2.241.7
18.554,35

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder

Disconto’s

……………
262.556,06112

Buitenlandsche wissels
218.962,-

Beleeningen
3.768.936,93

Goud

………………5
4
3.
652
,
16

Zilver
4.350,72112

Bankbiljetten
2.622.955,-

Part. Rek.-Crt. saldo’s

1.332.375,94
8
1s

N.B.

Uit debekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden
op:

23 Juni 1917
16
Juni 1917

Aan -schatkistpromessen
f125.660.000,—
f126.960.000,-

waarvan rechtstreeks bij

de Ned. Bank geplaatst
,,
40.000.000,—
,,
40.000.000,-

Aan schatkistbiljetten
,,121.808.000,—
,,121 .808.000,-

Aan zilverbons

………
,,
20.755.611,50
,,
20.655.876,50

27 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

483

UVJ1tL1U1[1
VA1′ DE
VOOItNAAMSTE POSTEN.

SURINAAMSCHE BANK.

(In duizenden guldens.)

1

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

1 Andere
Data

Goud

Zilver

1
opnschbare
biljetten

schulden

23
Juni
1917
….
603.159
7.569
738.635
88.497
16
,,
1917
….
602.616
7.573 741.257
68.018
9
,,
1917
..

..
594.428
7.420
749.594 50.828
2
,,
1917
….
596.314
7497
757.088
51.967
26
Mei
1917
….
596.273
7.393
750.550
88.471
19
,,
1917
….
596.180
7.129
757.339
59.484
12
,,
1917
….
595.635
7.022
767.982 42.903
5
,,
1917
….
598.027
6.981
785.419 54.812
28
April
1917
….
598.527
6.858
773.592 62.604
21
,,
1917
..

..
591.059 6.900
755.256
79.160
14
,,
1917
….
590.555
6.856
755.372
80.222
7
,,
1917
….
590.529
6.880
752.563
73.753
31
Maart1917
….
590.515
6.917
745.649
79.535

24
Juni
1916
….
552.026
8.407 630.911
93.8881)
26
Juni
1915
….
347.137
2.380
483.850 56.450

25
Juli
1914
….
182.114 8.228 310.437
6.198
1)

Waarvan
Rek.-Crt.
saldo
van het
Rijk f19.810.000.

Disconto’s

1
Beschik.
1
Dek.
Data

Hiervan
1
8dec.

baar

1
king:- Totaal

Schatki.st. nin gen

Metaal.

percen-
Pro,nessen

saldo

1
tage

23 Juni1917

52.879

40.000

79.469 448.344

76
16 ,, 1917

53.142

40.000

83.238 447.376

75
9 ,, 1917

53.245

40.000

85.298 440.806

75
2 ,, 1917

57.813

44.000

91.120 441.043

75
26 Mei 1917

69.561

55.000

85.307 438.932

74
19 ,, 1917

68.712

54.000

86.567 439.016

74
12 ,, 1917

71.345

55.000

88.760 439.551

74
5
,, 1917

88.126

70.000

93.061 434.013

72
28April1917

85.942

89.000

88.693 435.216

72
21 ,, 1917

78.980

62.000

89.044 430.156

72
14 ,, 1917

77.830

60.000

88.379 429.372

71
7 ,, 1917

77.681

80.000

87.316 431.028

72
31 Mrt. 1917

77.537

60.000

86.848 431.495

72

24 Juni 1916

42.314

22.400

80.094 414.39

78
26 Juni 1915

73.514

31.500 119.046 241.013

65

25 Juli 1914

67.947

14.300

61.686

43.5211)

54
2)
Op de basis van
‘/
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
8

k
bijt
jC
Andere
opeischb.
schulden

7April 1917
72.580
23.088 153.580 35.750
71.932
23.468
154.052
36.883
72.029
23.060
153.709
37.324

31Maart1917 …….

70.768
22.749 157.573 35.236

24

,,

1917 …….
17

,,

1917 …….

47.028 34.073
144.987
29.407
1April1916 …….
3April 1915 …….
30.776 29.213
114.694
13.562

25 Juli 1914 ……
1
22.057
1
31.907
1
170.172
1
12.634

Data
Dis.
conto’s
1

bui

1
N..Ind.
betaalbaar

8dec.
ningen
1
Diverse
reke
1
ningenl)1

005c41g.
baar
i

metaal.
saldo

L/SR.
king:.
ercen.
tage

7Apr.1917
6.592
38.842 47.362 6.357 58.671
51
31Mrt.1917
6.528 38.539
48.271
7.032
57.780
50
24

1917
6.560 38.137
48.161
8.532 57.446
50
17

,,

1917
6.474
38.045 50.187 9.005
55.515
49

1 Apr.1916
6.327 17.074
47.895 26.458
46.222
46
3Apr.1915
5.150
5.677
34.588 3.208
34.338
51

25 Juli1914
7.259
6.395 47.934 2.228 4.8421)
44
2)
Sluitpost der activa.
2)
Op de basis van 1/
metaaldekking.

(In duizenden guldens.)

1
Andere
1

1
Dato

Metaal Circulatie
1
opeischb. IDi
scon
t
o:
ID

reke- 1
1
schulden
1

ningen ‘)

21 April 1917

..
749
1.097
1.080
923
454
14

1917

..
740
1.137 1.008
926
407
7

1917

..
748 1.155
1.006
920
404
31Maart1917

..
747
1.073
1.098
936
403

2Apri1 1916

..
900 906 746
916
624
27April1915

..
1.391
969 1.572
885
603

25 Juli

1914

..
645 1.100
560
735
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen baukstaten.

1.
BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 13 JUNI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued..
£

71.423.035
Governm.Debt
£
11.015.100
Other securities
»

7.434.900
Gold coin and
bullion ……
52.973.035

ti.sz,j.u.0
1

£
71.423.035

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ……..,,

3.143.977

securities .. £ 45.208.106
Public deposits,, 49.784.232

Othersecurities 113.124.499
Other deposits,, 125.854.837

Notes ……..
,,
32.644.530
Seven-day and

Gold and silver
other bills..
,,

25.362

coin ……,,

2.384.273

£193.361.408

£193.361.408

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie
Bedrag

Goudd.
1
Gov. Sec.

20 Juni 1917 56.834

38.840

***

***

***
13

,,

1917

55.357

38.779

160.523 28.500

131.814
6

,, 1917

55.087

38.966

158.828 28.500

129.643
30 Mei 1917 55.100

39.015 159.103 28.500 127.987
21 Juni 1916 61.708

35.215

121.480 28.500

85.189
23 Juni 1915 54.157

33.130
1
45.897 28.500

9.588

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re.
serve
;;;.
Percen.
tog
e
t)

20Juni’17
45.230
105.888
50.143
119.457
36.245
21,37
13

,,

’17 45.208
113.124 49.784
125.855
35.029 19,94
6

,,

-17
45.247
106.749 47.999 120.798
34.572 20,48
30 Mei ’17
45.080
115.055
57.439
119.481 34.535
19,50

21 Juni’16
42.187 73.383
51.200 91.549 44.943
31’12
23Juni’15
51.043
136.393
99.578
109.563
39.478
18/8

22 Juli’14
11.005
33.833
13.735 42.185 29.297
52e/t

2)
Verhouding
tusschen
Reserve
en
Deposits.

t..

484

ECONOMISCH-STAtISTISCHE BERICHTEN

27 Juni 1917

-4

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 15 JUNI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ………… . ……….. Mk. 2.583.180.000
davon Goldbestand ……………….,, 2.533.349.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine……,,

527.448.000
Noten andererBanken ……………..

5.183.000
Wechsel …………………………,, 9.474.203.000
Lombardforderungen ………………,,

.10.200.000

Effekten………………

………….,,

99.929.000
Sonstige Aktiva ………………….,, 1.078.146 .000

Grundkapital ……………………..

,,

180.000.000
Reservefonds ……………………..,, 90.137.000
Notenumlauf ……………………..,, 8.224.024000
Sonstigethglich fiilligeVerbindlichkeiten.. ,, 4.816.296.000
Sonstige Passiva ………………….,, 467.812.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

• Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darleheuskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

‘ (In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu. latie
1
kings.
percen-

15 Juni

1917
2.583.180
2.533.349
527.448 8.224.024
38

7

,,

1917
2.574.484
2.533.316 483.115
8.255.124
37

31 Mei

1917
2.567.128
2.533.211 446.696
8.285.154
36

23

,,

1917
2.561.582
‘2.533.168
522.380
8.132.076
38

15 Juni

1916
2.501.005
2.464.934
281.831
6.636.519
42

15 Juni

1915
2.433.68
2.382.215 263.669
5.244.018
51

23 Juli

1914
1.691.669 1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaalen Kassenscheine.

11
Darlehenskasscnscheine –

Data

Wissels
1
Rek. Crt.

Totaal

In kas bij
uitge-
1
de Reichs-

15 Juni 1917 9.474.203

4.816.298
7 ,,

1917 9.250.165

4.509.604

4.716.500 466.400

31 Mei 1917 9.364.504

4.538.163

4.662.500 431.600

23 ,,

1917 9.220.050

4.640.678

4.573.700 504.500

15Juni 1918 5.783.846

1.828.551

1.542.000 238.700

15 Juni 1915 4.294.119

1.508.015

968.000 227.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

III. BANKVAN FR4NKRIJK.

OVERZICHT VAN DË VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in deifweekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Zilver

Te goed
in het Buitenland

•Buit.gew.
voorsch.
old. Staat

21 Tuni’17
5.285.010
2.034.775
258.676
769.715
10.600.000

14

17
5.311.899
2.064.775
258.107
756.840
10.600.000

7

,,

17
5.278.511 2.033.740 257.742
774.207 10.600.000

31 Mei ’17
5.273.661 2.033.741 257.601
766.576
10.500.000

22 Juni’16
4.756.919

345.603
628.870
7.800.000
24Juni’15
3.927.172

372.780 772.047
6.000.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
*
Uitge.
stelde
Wissels

Belee-
hing Bankbil.
jetten
Rek. Crt
.
Part i-
culieren.

Rek.
Crt.
Staat

489.812
1.198.310
1.150380
19.777.926 2.592.438
111.326


503.097
1.208.772
1.141:740
19.793.987 2.593.971 34.448 493.858 1.316.321 1.131.756
19.779.898
2.740.701
75.441
522.161 1.221.257 1.120.569 19.479.437
2.628.109
127.233
0
389.706
1.473.229 1.227.876 15.734.907
2.054.492
32.030
258.680
2.272.937
624.682 12.104.666 2.274.030
54.327

1.541.080

789.400
5.911.910
942.570
400.560

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE ‘POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den .weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
Tegoed
uh bui.
tenland

Zil.
ver
Schat. kistbil.

1
jetten

Dis. conto’s
en belee-1
,nngen
1

Circu-
latie
Rek.
Cou-
roet
_

14
Juni ’17
1.483 2.119
125
9.482
1.420
12.186 3.140
5

,,

’17
1.481
2.119
120
9.182
1.350
11.889 2.362

31 Mei

’17
1.480
2.119
123
9.054
1.295
11.765
2.399

14

,,

’17
1.478 2.119
119
9.101
1:014
11.457
2.376

6 Juni ’16
1.540 1.409
88
3.637

6.340
‘1.767

5Juni ’15
1.574
138
56
1.583

3.452
1.597

21 Juli ’14
1.601
144
74
..

.

.
757
1.834
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van Be1gi, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten o’penbaar gemaakt.
De Société Gdnérale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte bâlansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNÂAMSTE POSTEN.

(Tn
duizenden franco.)

Metaal
Beleen. Beleen.
Binn.
Rek.
Data
mci.
buitenl.
van
buiteel.
van

prom. d.
wissels
en
Circu-

1

latie.
saldi.
saldi
vorder.
provinc.
beleen.
1

21 Juni

1917
383.208
88.999 480.000 84.637
929.026 98.038

7

,,

1917
382.036
.
87.635 480.000 83.377
916.045
107.131

31 Mei

1917
382.327
87.614
480.000 81.134 913.870 107.341

24

,,

1917
381.754
87.543
480.000 73.042 913.401
99.173

22 Juni 1916
263.421
67.147
480.000 62.786
714.364
154.213

24 Juni

19151
75.9881
13.9141280.0001
38.129 298.873
109.001

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Dekkings
Perceti.

18 Mei ’17
540.992
27.442 145.023
935.626
24.818 66,2

11

’17
561.287 36.149
136.889
983.147
23.975
66,9

4

,,

’17
577.697
39.415
119.787
851.011
18.974 67,4

27Apr.’17
522.236
30.340 106.443
819.474
18.226 68,6

19 Mei ’16
326.608
17.697
71.955 503.497
9.754
66

21

Mei ’15
243.376
36.832
34.626
295.038
10.859
81

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSÇHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

Ini,1.4n1dnn in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s


Circulatie
Beleeningen
en
diecon to’s

Surplus

Reeerve

23Juni’17
629.790 3.606.820
29.600
3.913.630
36.710

16

,,

’17
666.360 3.745.930
29.590
3.801.270
50.100

9

,,

’17
684.930
3.793.990
29.230
3.747.360
60.950

2

,,

17
738.580
3.809.600
29.180 3;718.650
113.820

24Juni’16
666.470
3;444.370 31.660
3.299.130
104.450

26 Juni’15
616.170
2.572.100
37.910
2.485.080
195.030

25 Juli’14
467.880
1:958.320
41.730
2.057.570
26.170
1
)

i) Op basis van
20
U/
van aiie UeposiLOs.

27
Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

485

BANKSTATEN,
V. ZWEEDSCHE RIJKSBANK.

KWARTAALSG-EWIJZE OPGENOMEN.
(In

1.
BANK VAN ITALIË.
Data
Goud

Vorde-
ringen
Staats.
t c9nto’s
Circu-
Rek.
(In millioenen Lires.)
____________________
op
het fondsen
buitens.

en
latie
Crt.

Dis-
I
.
28 April

1917..
194,3
129,0
56,8

153,1
418,7
122,7
Data
Goud
Zilver
ots.
fon
°dse,i
Conto’s
en
Circu-
latic
Rek.
Cri.
Beleen.
1
21

1917..
14

1917..
7

,,

1917..

194,3
193,1
193,1
131,2 132,5 136,8

57.8 58,5 59,4

166,2
164,0
179,9

413,1
420,0 435,4

140,2 131,7 136,0
30 April 117
851,4
65,

214,5

934,1
4000,0
790,2
20

,,

1017
851,2
65,3
214,8 939,8 3951,7
773,1
31 Maart 1917..
193,2 145,6
57,6
174,4
438,8
133,9
10

,,

1017
848,6
65,7
218,9 957,6
3969,1
754,0
24

,,

1917..
193,2
139,1
72,6
131,4
395,2
136,2
31 Maart 1917
856,8 66,4
219,6
1003,5
3390,6
855,6
17

,,

1917
. .
193,0 138,6

139,6
407,5
142,9
20

,,

1917
855,3 68,4 217,1
1105,6
3845,4
755,9
io

,,

1917..
192,5 149,0
72,8
84,4 398,9
94,7
10

,,

1917
863,7 68,9
216,5
1053,7
3863,2
758,0
3

,,

1917..
191,5
147,5
67,8 70,9
397,2
70.0
28 Febr.

1917
862,6 68,3 217,3
1006,5
3866,0
768,5
28 Febr.

1917..
191,4
147,8
72,6
303,5
81,8
20

,,

1917
861,4
69,1
214,3
908,1
3853,2
800,3
24

,,

1917..
191,4 146,6
67,9
75.7
368,2
103,4
10

,,

1917
860,9
71,0
220,9
884,6
3897,8 827,2
17

,,

1917..
191,1
146,8
62,9 76,0
372.4
95.5
31 Jan.

1917
869,6
70,7
218,1
794,8
3907,6
944,5
10

,,

1917..
190,6
158,3

79,3
375,0 96,0
20

,,

1917
889,9
70,6
219,1
800.4
3872,3 846,9
3

,,

1917..
190,6
152,7

80,3
374,2
91,3
30 April 1916
1001,6
100,1
181,6
679,8
2937,5 747,5
30 Jan.

1917
. .
186,6 155.8

87,6 376,1 100,2
30 April 1915
0211,3
1130,3 2331,7
628,3
29 April

1916..
185,0
141,7
71,2
71,5
322,4
102,6
20 Juli

1914
1106,5
90,4
203,9 632,5
1661,1
272,8
30 April 1915..
113,4
71,9
49.8
146,7
278,4
76,4
.
II.

BANK
VAN
SPANJE.
25 Juli

1914
. .
105,8
115,6
28,0
92,4 206,2 88,2

(In millioenen
Peseta’s.)
VI.
BANK

(In millioenen

VAN

Kronen.)

NOORWEGEN.

Data
Goud
1
Zilver
Staats-
fond-

-.;;:-

1
conto’s
Circn.
Rek.

Data
Goud
1/orde-
ringen
op het

_

I
EOecteil
Dis-

en Circu- lotie

1
1

Rek.
1

Crt.

set, i)
en
eieen.
latie
Cyt.

.2 Juni

1917..
1474,2
754,6 629,2
791,2
2424,7
772,1
__________________
buiten!.
Beleen.
1

15 Juni

1917..

128,9

80,2

12,7
237,5
278,8
132,5
26 Mei

1917..
1444,1
757,4
634,7 788,6
2421,8
775,5
19

,,

1917..
1427,6 753,0
632,6
807,5
2432,8
757,8
7

,,

1917..
128,9
78,8
12,7
234,9
276,2
131,7
12

,,

1917..
1414,9
749,5 631,3 805,0
2439,0
761,8
31 Mei

1917..
128,9
80,6
12,7
227,5
27.6,0
125,1
5

,,

1917′.
.
1397,0
749,8 629,6
841,1
2439,9
755,0
15

,,

1917..
130,0
72,1 12,8
237,1
282,6
135,9
28 April

1917..
1383,7 755,5
635,7 842,4
2409,8
769,4
7

,,

1917..
130,0
88,9
12,8
238,5
283,4
127,4
21

,,

1917..
1374,9
752,2
633,7
849,2 2413,5 755,2
30 April

1917..
130,1
74,7
12,8
225,8 284,7
121,7
14

,,

1917..
1371,3
748,8
632,0 861,9 2417,3
758,4
22

,,

1917..
130,1
75,4
12,8
206,5
284,8
104,5
7

,

1917..
1369,4 746,9 835,1
1079,1
2398,5
717,5
15

,,

1917..
130,1
77,6
12,8
211,7 284,8
114,7
31 Maart 1917..
1357,2 753,7
669,7 787,9 2377,3
769,1
7

,,

1917..
131,2
75,9
12,8
185,9
280,2
893
24

,,

1917..
1342,6
751,9
668,8
846,4 2378,6
785,7
31 Maart 1917..
131,2
76,7 12,8
202,0
280,7
103,4
17

,,

1917..
1339,2 748,3 681,7
840,0
2388,6
772,7
22

,,

1917..
128,2
75,8 12,8
180,8
268,0 92,4
10

•,,

1917..
1333,0
744,8
668,7 637,3
2399,1
761,4
15

,,

1917..
128,4
76,7 12,8
168.0
262,9
83,1

3 Juni

1916.
1011,9
766,6
494,4
702,7
2158,2
753,9
15 Juni

1916..
118,8
95,8
13,8
94,6 211,6 87,5
5 Juni

19
1
5..
675,1
739,4 494,4 795,0
1992,1
682,4
15 Juni

1915..
81,4 57,4
11,5
77,9
135,8
26,4

24 Juli

1914..
543,5 729,8
183,8
494,4 1919,0
497,9
22 Juli

1914..
52,4
65,7
8,9
79,3
120,8
10,7

1)
Inclusief de
schuld
van de schatkist
in
rek.-crt.

III.

ZWITSERSCHE NATIONALE
BANK.
EFFECTENBEURZEN.

(Inniillioenen
Francs.)
Amsterdam, 25 Juni 1917.
Belangrijke wijzigingen in den politieken toestand hebben

_
_i_
Data
Gotsd
Zilver
Conto’s
Circu.
Rek,
in de afgeloopen week de effectenbeurzen niet beïnvloed.
k assen-
en
latie
C,t.
Intusschen trok in de afgeloopen week een krachtig her-
_________________
sel,eine Beleen.
1
stel van den wisselkoers
op
Rusland de aandacht, uitgaande
15 Juni

1017..
340,8
52,7
5,6
203,8
500,0
111
van Londen, dat voor het roebeldevies thans reeds sedert
7

,,

1917..
341,2
51,8
5,6
188,5
509,6
110,1
geruimen tijd de toonaangeefster
is.
Deze rijzing
-.
hier
31 Mei

1917..
341,8
52,1
5,5
185,2
515,5 93,6
gold de roebel heden 57 ct. tegen 5134 et. in den aanvang
23

,,

1917..
342,0
520
6,8 169,9
496,8
95,9
der berichtsperiode
– is
vermoedelijk toe te schrijven aan
15

,,

1917..
342,2
51,6
7,4
169,2
506,8
89,7
het feit, dat de gebeurtenissen de vroeger gekoesterde ver-

7

,,

1917..
342,3 50,8
7,0
225,5
520,5
130,7
wachting hebben gelogenstraft, dat Rusland een afzonder-

30 April 1917..
342,4
51,0
7,2
219,0 528,9
118,0
lijke vrede met de Centralen tegemoet ging. Aan de houding
23

1917..
342,5 51,6
7,1
205,9
502,5
121,5
van het devies aan de Londensche beurs te oordeelen, ver-
14

1917..
,
342,7
50,9
6,2 197,2
507,1
1088
vac
ht men in Engeland eerder een hervatting der oorlogs-

7

,,

1917..
343,0 50,2
5,1
204,0 520,8
92,,0
operatiën en
is
dus de angst dat Engeland (en met dit lwnd

31 Maart 1917..
343,2
50,6
4,3
196,0
528,2
81,9
de Vereenigde Staten) hun steun aan Rusland zouden gaan

23

,,

1917..
343,4
51,9
3,4
218,7
497,1
146,2
onthouden, voorloopig ongegrond gebleken.
Te Londen was in verband hiermede de stemming
15 Juni

1916..
255,6
55,7
17,5
191,3
406,4
145,8
voor Russische staatsleeningen ook wat gunstiger. De beurs
15
Juni

1915..
240,3
25,8
17,9
122,9
400,6
74,8
heeft er in de afgeloopen week een stil verloop gehad, zon-
23 Juli

1914..
180,1
18,9
..
107,8
267,9
50,7
der

belangrijke

koerswijzigingen.

Het

resultaat

der

in-
schrijving
op
de Britsch-Indische oorlogsieening, waarop
IV.
NATIONALE
BANK
VAN
DENEMARKEN.
voor een bedrag van
£
23.420.000 werd ingeschreven, wekte
(Inmillioenen
Kronen.)
bevrediging, vooral in aanmerking nemende liet feit, dat de
geldkoersen
in
Britsch-Indië zeer hoog zijn. Minder bemoe-

–,—

Data
Goud
Zilver
r;en
conto’s
Circn-
Rek.
digend werkte het besluit om de katoenmarkt te Liverpool,
op

et
en
latie
Crt.

in verband met de, als gevolg van speculaties in katoen,
buiten!.
Beleen.
ontstane crisis
op
de katoenmarkt te sluiten. In af wachtiug

30 April 1917..
242,0
3,0
37,4
158,5
300,9
48,4
van regeeringsmaatregelen ten aanzien der contrôle van den

31 Maart 1917..
230
3
0
3,0
43,9
157,3
303,5
31,2
katoeninvoer,
is
door het sluiten der termijnbeurs de moge-

28
Febr.

1917..
231,0
3,0
45,2
150,8
275,8
47,0
lijkheid
op
verdere prjsopdrjving weggenomen. Teneinde
aan de hooge eischen der schatkist beter te kunnen tegemoet

30 April

1918..
139,6
3,7
61,9
117,3
255,6
32,4
komen, heeft men de bij de plaatsing van Engelsche schat-

30 April

1915..
– –
31,9
102,6 209,1
8,1
kistwjssels gevolgde methode, waarbij deze eenmaal per week
werden aangeboden, opgegeven, om ze thans dagelijks tot
30 Juni

1914..
75,6
6,6
19,8
95,6
159,8 4,8
vaten koers uit te geven.

486

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Juni 1917

Te B e r 1 ij n heeft de beurs in de afgeloopen wek voor
verschillende mijn- en industrieele aandeelen een zeer vaste
houding getoond, waardoor hier en daar koerswinst van
belangrijken omvang werd behaald. Vooral voor de aan-
deelen Bochumer Gussstahl bestond groote belangstelling,
waardoor deze van 324 tot 333 konden opkomen. Voorts
rezen aandeelen Phoenix Bergbau van 27934 tot 283, Har-
pener Bergbau van205% tot 2103.4. De haussebeweging be-
paalde zich tot die aandeelen, welke geacht kunnen worden
van oorlogswinsten te hebben geprofiteerd, zoodat het ver-schijnsel der hausse op zichzelf niet ongewoon mag heeten
en reeds herhaalde malen gedurende den oorlog ook aan
andere beurzen kon worden geconstateerd. Naar aanleiding
der opwaartsche beweging hebben evenwel verschillende
Diitsche bladen reeds aanleiding gevonden te waarschuwen
voor de gevolgen, die onvermijdelijk moeten ontstaan bij een’
ook maar geringen terugsiag, wanneer kapitaalzwakke
Spa- –
culanten zich in de markt begeven. Voor scheepvaart-‘
aandeelen was men daarentegen te Berlijn flauw gestemd.
Aandeelen Hamburg-Amerika Paket gingen van 10834 op
1043.4, Norddeutsche Lloyd van 103 op 100 terug. De kort-
geleden plaats gehad hebbende rijzing in Russische bank-
aandeelen heeft thans weder voor eene beweging in. omge-
keerde richting plaats gemaakt. Aandeelen Petersburger
Intrnationale Handelsbank daalden van 167 tot op 162,
Russische Bank voor Buitenlandschen Handel van 155 op
152. De beurs werd gesteund door de bekendmaking van
het gunstig geachte resultaat der inschrijving op de 6e Oos-
tenrijksche oorlogsleening; er werd voor een bedrag vais
rond Kr. 5 milliard geteekend. De in de afgeloopen weék –
door het betreffende Duitsche rijksbureau gepubliceerde
oogstvooruitzichten luiden gunstig.

T e N e w Y o r k heeft de beurs een onregelmatig verloop
gehad. Dit is eenerzijds toe te schrijven aan de vrees voor
steeds dieper in het zakenleven ingrijpende regeeringsmaat
regelen; men sprak reeds van plannen die de regeering zou koesteren om de bedrijven der spoorwegmaatschappijen en der staalfabrieken in haar geheel o”er te nemen, anderzijds aan de heftige schommelingen welke nog steeds op de ver-schillende productenmarkten in Amerika voorkomen. Sen-
sationeel fluctuaties hadden plaats. öp de katoenmarkt,
waar in verband met de hierboven vermelde sluiting van de
Liverpoolschçkatoenmarkt op één dag eene daling van 173 punten intrad; later in de week volgde evenwel een gedeel-
telijk herstel. Teneinde de buitengewone prijsstijging van
levensmiddelen tegen te gaan,, is de President gemachtigd
tot het afkondigen van uitvoerverboden naar neutrale
landen.’.

T e o n z e n t heeft het zakenleven in..de berichtsperiocle
een vrij mat verloop gehad. Hiertoe leidden ten deele de
minder gunstige toestand in het binnenland – de staking
in de mijnbedrjven in Zuid-Limburg en die op scheep-
vaartgebied te Rotterdam – ten anderen deele ook de nog
steeds voortdurende suikercrisis op Java.
Deze laatste drukte natuurlijk voornamelijk op die waar-den, welke bij de
cuitanr
in kwestie belang hebben, hoewel
eerder de omzetten als de koersen ten ongunste beïnvloed
werden. Dat de koersen zich goed konden handhaven, is dan
ook eerder t6e te schrijven aan den guustigen indruk welke
gewekt werd bij het verschijnen der jaarverslagen over 1916 ven enkele onzer Indische ondernemingen, zooals de Nader-
landsch-Indische Handelsbank en de Koloniale Bank-; de
daarin gedane mededeelingen omtrent de zeer mooie resul- i
taten van dat boekjaar deden de aanvankelijke ongerustheid
weder afnemen. Intusschen is de crisis nog niet opgelost;
wel wordt gehoopt dat Engeland binnenkort weder op ruime
schaal zal gaan koopen – hetgeen tot lagere prijzen ook
reeds in eenige mate is geschied – en dat dan ook weder
scheepsruimte beschikbaar zal komen, hetgeen ten goede
– -van den toestand zou zijn en spoedig zou kunnen leiden
tot het in ontvangst nemen der gekochte suiker, die tot dus-
verre geweigerd werd, wat, zooals bekend, de aanleiding
tot de crisis werd. Pogingen worden in .het werk gesteld
tot het stand brengen van eene combinatie der Chineesche
koopers, die allen tot belangrijke bedragen aan suiker
kochten, teneinde deze suiker tot een lageren prijs dan
waarvoor gecontracteerd werd – de berichten uit Indië
spreken van
f
12,— voor superieure hoofdsuiker en
f 11,-
voor No. 16 en hooger – in ontvangst te nemen en de rest
op andere ‘wijze, vermoedelijn door accepten, te financieren, doch deze pogingen hebben tot dusverre schipbreuk geleden.
Men gaat echter voort en naar ter beurze verwacht wordt –
hoewel deze opvatting nog niet door berichten uit Indië
werd gestaafd – zal binnen afzienbaren tijd eene regeling
getroffen kunnen worden teneinde de crisis te doen ein-
digen. Dat de ongunstige tijdingen uit Indië hier niet tot
belangrijae koersverliezen hebben geleid, is wel toe te schrij-

—a
ven aan het feit dat de innerlijke toestand onzer cultuur-
afdeeling in den laatsten tijd ongetwijfeld sterk is te
noemen; daar veel van het materiaal met eigen geld wordt
gehouden, kwamen geen gedwongen afwikkelingen voor en
het koerspeïl behoefde dan ook niet te lijden. De meeste
schommelingen kwamen nog voor in die fondsen, waarin
het publiek zich in de laatste weken bij voorkeur had be-
wogen, u.l. aandeelen Kaliredjo en Pagottan; de eerste ver-
liepen van 125-121-129, de laatste schommelden tusschen
263 en 270. Door een koersrjzing van 137 tot 144 vielen
voorts -de aandeelen der Curaçaosche Handelmaatschappij op.
De rijzing schijnt in verband te staan met plannen tot fusie met de ±[ollandsche Transatlantische Handelsvereeniging,
welke aandeelen eveneens een 10-tal procenten (15434-164)
konden opkomen.
Petroleumaandeelen,
welke voor Konink-
lijke aanvankelijk flauw gestemd waren (562 3.4-552), waren
later in de week weder in herstel. Een bericht in de bladen,
volgens hetwelk de Kon. Petroleum-Mij. binnenkort tot uit-
breiding van haar maatschappelijk kapitaal met een bedrag
van
f
18 millioen zou overgaan, welke aandeelen tot den
parikoers zouden worden uitgegeven, werd door de Maat-
schappij aanstonds tegengesproken. Aandeelea Tarakan Pe-
troleum zakten van 11734 tot 113 in, op het bekend
worden van het jaarverslag over 1916 der Maatschappij. In
een naschrift bij dit verslag deelt de directie mede, dat de
Bataafsche Petroleum Maatschappij, die zooals bekend de
concessies der Tarakan exploiteert; zich in verband met de
moeilijkheden aan de verscheping van de voortgebrachte olie
verbonden, genoodzaakt heeft gezien, de gemiddelde dag-
opbrengst van de Tarakan tot 600ton in te krimpen, nadat
deze sinds najaar 1915 geleidelijk van deze hoogte tot 800
ton was opgevoerd. Het dividend werd bepaald op
834
pCt.
of
f
52,— per aandeel van
f
600,—, waarvan in Januari
1917 reeds 4 pCt. of
f
24,— werd betaalbaar gesteld.
In
rubberaandeelen
ging, tot weinig veranderende koer-
sen, weinig om. De Nederlandsche Rubber-Mij. zal aan de
algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen het
dividend over 1916 op 7 pCt. (v. j. 2 pOt.) te bepalen. De
doir de Rotterdam-Tapanoeli aangeboden
f
5 00.000,-
nieuwe aandeelen zijn alle door aandeelhouders genomen. –
In de
scheepv/mrtafdeeling is
in de laatste weken een
stilstand ingetreden. De zaken gaan er niet meer op zon
ruime schaal als voorheen, al is men ter beurze deze waar-den nog immer goed geneigd. Ook in de afgelo9pen dagen
zijn de omzetten in deze fondsen van geringe beteekenis ge-
weest. AandeeleN. Stoomvaart-Mij. ,,Nederland” werden tot lageren prijs aangeboden (197
3
/s-1923’4). Deze daling staat
in verband met het feit dat de vier naar Nederlandsch-Iudië
onderweg zijnde schepen der Maatschappij: de ,,Riouw”, de
,,Boeroe”, de ,,Banka” en de ,,Kangoean”, door de regeering
gerequireerd zijn om’ rijst te laden in Birma. VOOr Novem-
ber a.s. zal daardoor geen enkel schip der Maatschappij in
Nederlandsch Oost-Indië voor Nederland kunnen laden, het-
geen voor de Maatschappij natuurlijk een mindere inkomst
beteekent. De korten tijd geleden met een flinke rijzing
naar voren gekomen aandelen der Stoomvaart-Maatschappij
,,Noordzee” werden ditmaal lager afgedaan (174-162),
naiir aanleiding van de mededeeling, dat de stoomschepen
der Maatschappij per 31 December 1916 voor
f
400,— per
ton te boek staan, waardoor voorshands belangrijke afschrij-
vingen wenscheljk zouden zijn.

19 Juni. 22 Juni. 25 Juni.
Rijzing of
daling.

Ned. Ind. Handelsbank….
237
1
/2
239

241

+ 3
1
I
Amsterd. Superfosfaatfabr.. 170

16611
4
1641/2 – 5112
InsulindeOliefabriekNieuve 228
225
225

—3
R: S. Stokvis
&
Zonen…. 425
419’12
417

—8
Handelsver. Amsterdam…. 437
4431 440
1
12

+
3
1
12
Javasche Cultuur-Mij …… 375
369
369214


51/
4

Kon. PetroleumMij. ……

555’/
556
552

_3I/-

Amsterdam Rubber-Mij……238 114
23611
1

237


111
4

Holland-Amerika Lijn

. .
.. 360
356 356

—4


Kon. Hollandsche Lloyd

.. 1821
179
1
12
180
8
12

—2’/i
Kon. Ned. Stoomboot-Mij… 237
1
12
233
1
12
23681
8

118
Deli Maatschappij

……..509
507
505


4

Onze

Amerikaansche

afdeeling
werd in de, afgeloopen
week al in zeer geringe mate door
het publiek gefavori-

seerd. De koerswijzigingen, die Wall
Street aangaf, werden
hier gewoonlijk slechts ten deele overgenomen.

19 Juni. 22
Juni. 25 Juni.
Rijzingof

American Car
&
Foundry

74
77/jo
77
18
/ja
+
38/88
Un. States Steel- Corp…..l2l/s
123’1e
124’/22
+
218132

Atchison Topeka ……….

lOO/jo
101
101
8
18

+
1818

Southern Pacific ……….

92Is
9318
931i6

+

18/

Union Pacific …………138
13918
140

+
2′
Int.Merc.Marineafgest.prefs

8612 8714
88
1
12

+
2

7

2
7Juni1917

ECONOMISCH..STATISTISCHE BERICHTEN

487 II,

Met het oog op de uitbreiding der credietbehoefte, die zich
bij den Nederlandschen handel en nijverheid na de tot-
standkoming van den vrede naar alle waarschijnlijkheid laat
verwachten, heeft de Amsterdamsehe Bank, mede in verband
met de ontwikkeling welke hare zaken hebben verkregen, besloten tot uitgifte van de nog in portefeuille resteerende
f
5 millioen aandeelen van haar maatschappelijk kapitaal.
Houders van 5 aandeelen kunnen 1 nieuw aandeel
ft
175 pCt.
betrekien, terwijl een vrije inschrijving
a
182 pCt. is open-
gesteld.

19 Juni. 22 Juni. 25 Juni.

5

oh NecI. Werk. Schuld…. 101
,
1
4
10171,6 101
0/, –
411.
0/0

1916 101
7
1

101112 101
1
11o
+ 1/10
4

O/

,,

1916 94’/

94

94114 +
‘Is
31/3
0
/0

,,

,,

83’1

83’/

83’/,

0
10
3

0
/0

,,

,,

,…..
73/o

7311

73112

-318
2
1
12
0
/0
Cert. N. W ………

61/4

6101
8

61
9
11,

0
110
5

0
/0
Oost-Indië 1915 ….101
‘Is
101,110
101
4

0
/0
Oosteur. Kronenrente 36112

3531
t

35$1

2/
4

4
1
11
% Iwangorod Dombrowa 65

66

68

+ 3
4
0/
Rusland Cons. 1880.. 50

52

52
7
18 + 21
4
0/
Rusland bij Hope & Co. 50

54

530/4 + 3%
411
0/
China Goud 1891…. 68
1
12

68
1
1

69I4
+ 1’14
4

oh Argentinië Buitenl.. . 66’/s

67
1
18

69
1
18 + 3114
Geld is ook deze week ruim gebleven. Prolongatie 3, 3,
23%, heden 3pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
25 Juni 1917. T a r w e. De gevoelige daling in de tarweprijzen aan de Noord-Amerikaansche markten, welke in ons vorig week-bericht werd vermeld, heeft zich in de eerste dagen der af-
geloopen week verder ontwikkeld. De prijzen te Chicago daalden weder tot het niveau (de September-termijn zelfs
tot daar beneden) dat bij de plotselinge, doch zeer kort
durende periode van flauwe markten op 31 Mei en 1 Juni
was bereikt. Ook ditmaal echter is de beweging van korten
duur geweest en op het einde der week was het verlies
sedert 18 Juni reeds weder meer dan ingehaald. De eigen-
lijke oorzaak dier nog steeds voortdurende scherpe fluc-
tuaties is moeilijk na te gaan, daar cle ons bereikende be-
richten onvolledig en daarbij meestal van zeer oppervlak-kigen aard zijn. De aknwijzing der factoren, die den prijs-
loop van tai-we aan de Amerikaansche markten tegenwoor-
dig beheerschen, is veel bezwaarlijker dan gewoonlijk het
geval is. Regeeringsmaatregelen, die hier niet bekend wor-

_________

Noteeringen.

Chicago

Buenos 4′,res )
Data

Tarwe

Mais

Haver Tarwe

Mais Lijnsaad

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

25Juni’17 210

157
3
/8

627/

18,15

12,60

23
1

18 ,, ’17 211’/,

155’12

63’/,

18,40

13,35

24,75

26Juni’18 101’13

739,

390/8

7,20

4,15

11,55

25 Juni’15 104’/s

73014

44

11,30

4,90

11,30

25Juni’14 777/t

6714

37’/,

8,75

5,15

13,10
20 Juli’14 82

1)
56
3
1 ‘) 36112
1)
9,40 2) 5,38
2)
13,70 2)

1)
per Dec. ‘)per Sept.

!) De noteeringen van Buenos Ayres zijn van 16 en 23 Juni.

den, periodes van groote aankoopen door de Regeeringen
der entente-landen, waarvan wij hier evenmin iets ver-
nemen, en andere tijden van gebrek aan kooplust bij die
groote verbruikers van Amerjkaansche tarwe, zijn op den
loop der prijzen van grooten invloed. Ook zullen de berich-
ten omtrent den stand der zomertarwe, die in dit jaar-
getijde dikwijls zoo snel van aard veranderen, het hunne
bijdragen tot het gebrek aan standvastigheid in de tarwe-
prijzen. Over het algemeen zijn die berichten niet ongunstig.
De regen, waarnaar in Canada zeer werd verlangd, is ge-
komen; sommige gedeelten der Vereenigde Staten klagen
echter over te lage temperatuur. De verschepingen van
tarwe uit de gezamenlijke uitvoerlanden blijven zeer be-
vredigend en ofschoon daardoor de kans op een op het
nieuwe oogstjaar over te brengen overschot van eenige
beteekenis voor Noord-Amerika steeds onwaarschijnlijker
wordt, beginnen zich in Europa, vooral in Engeland, allengs
voorraden te vormen, die de vrees voor een tekort steeds
meer op den achtergrond brengen. Bovendien zijn in de
laatste weken de oogstvooruitzichten in West-Europa be-
langrijk verbeterd. Op de periode van droogte, die reeds te
lang begon te duren, is vrijwel allerwegen regen gevolgd,
welke veel goed heeft gedaan.
Mais. Aan de Amerikaansche markten heeft in de
afgeloopen week ook voor mais na eenige verdere prijs-
daling de prijs zich geheel hersteld op de hoogte van
18 Juni. De prijsverlaging was voor dit artikel trouwens
niet van zooveel beteekenis geweest als voor tarve. De aan-
voeren blijven klein, ofschoon zij in den allerlaatsten tijd
wel iets zijn uitgebreid, naar het heet door het opruimen
van veel varkens. De vraag voor uitvoer is echter voort-
durend gemakkelijk ii staat het aanbod geheel op te nemen.
De stand van den nieuwen oogst blijft goed, ofschoon hier
en daar zware regens en lage temperatuur een minder gun-stigen invloed schijnen te hebben, waardoor het gewas wat
achterlijk is. In Argentinië hebben voortdurend zware
regens een zeer nadeeligen invloed gehad op de kwaliteit
der nieuwe mais. Deze zal daardoor voorloopig voor uitvoer
niet geschikt zijn, evenmin als voor opslag in de haven-
plaatsen en een sterke drang tot verkoop door de houders
is daarvan het gevolg geweest met zeer scherpe prijsdaling,
vooral in het begin der week, toen op een enkelen dag de
maïsprijzen te Buenos Aires en Rosario een geheelen peso
(iets meer dan een gulden) per 100 K.G. zijn gevallen. Wel heeft de markt zich later eenigszins hersteld, doch de stem-
ming is nog weifelend en de prijzen zijn nog belangrijk
lager dan op het einde der vorige week. Oude maïs bedingt
nog ve1 eene premie, doch ook daarvan zijn de prijzen mee
omlaag gegaan. Men mag trouwens wel aannemen, dat deze
mais, die meer dan een jaar geleden is geoogst, allengs in

Loco-prijzen te Rotterdam/Amstrdam.

s
oor en.
25Juni
1917
18Juni
1917
26 Juni
1916

588,-
1
)
588,-‘)
368,-
1
)
Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom.
nom.
345,-‘)
345,_1)
nom.

Tarwe ……………….

Gerst (46 lb. feeding)..
345
,
-.-_
1)
345,_1)
390,-

MaIs

(La Plata)

………

Haver (38 lb. whiteclipped)
20,-‘)
20,-‘)
17,90
Lijnkoeken (Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)
200,-‘)
200,-‘)
nom.
Lijnzaad (La Plata) …….
nom. nom.
509,-
1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
Amsterdam

Totaal
Artikelen.
17-23 Juni
Sedert
Overeenk.
17-23 Juni
Scdert
Overeenk.
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1916

Tarwe ……………..
Rogge
…………….
..-
243.231
291.070

38.227
10.823
281458
301.893

Boekoveit

…………
– –
8.465 2.314 14.057
5.5398.465

14.057

Mais

……………..
Gerst
…………….

..

91.903
152.246

13.089

67.438
500
71.055 2.314
159.341
6.039 223.301

Haver
…………….

30.600 43.051
2.323 11.886 4.549
42.486 47.600

Lijnzaad

.
…..

……..

5
..385

..

..
10.025
22.385

27.269
4.218
37.294
28.603

Lijnkoek
……………
..-
..
8.322
52.401

7.560
32.995
15.882
85.396

Tarwemeel
.

34.042 83.360

27.785
5.435 61.827
88.795
………….

18.259 4.254

1
3.051

21.310
4.254
AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.
Tarwe ……………..
Mais
30.013
202.550
372.593
– –

202.550
372.593
…………….-
7.479 46.6977.479
46.697

/ KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands.)

22
Junt’17
1
15
Jutii’hhl8 Juni’17
22
JtIii ‘16122 Juni’15

New York
….
26,55e 24,90e
23,40e
13,45e

,

Liverpool
….
19,45d 17,06d 15,51d

8,22d

5,20d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1 Aug. ’16 Overecnkornsti-ie perioden
tot
15Juni’17

191516

1914’15

Ontvangsten Gulf-Havens.. 4928

4743

6922

,,

Atlant.Havens 1981

2493

3806

Uitvoer naar Gr. Brittannië 2423

2467

3702

‘t Vasteland.

2082

2326

3847

Japan ete…

442

472

472
Voorraden in duizendtallen
1
15Juni’17
15Juni
1
16
1

15Juni’15

Amerik. havens ……….
812 915 928

Binnenland …………..
648
514
538

New York

……………86

.

193
250
203

.

210
187
New Orleans ………….
Livernool

…………….
445
664
1793

WOL

Van de Engelsche markt öntbreken deze week berichten.
Te Boston blijven de zaken zeer levendig en de prijzen
vertoonen hausse-neiging. Het Gouvernement heeft belangrijke

orders geplaatst
bij de
groote industrieelen van het land.
Men verwacht eene alneming van het in het land gescheerde

quantum;
de
kudden hebben veel geleden van
den
uiterst

strengen winter. De invoer van Zuid-AmerikaanSche wol,
welke reeds groote moeilijkheden bood tengevolge van ge-

488

ECONOMISCHSTATISTISE BERICHTEN

27
Juni
1917

kwaliteit begint te verminderen. Door de Britsche lEtegeering
is het geheele voor uitvoer beschikbare overschot van den
Zuid-Afrikaanschen maïsoogst overgenomen.
G e r s t trekt steeds meer de aandacht, nu Amerika een
grooten oogst belooft en in Californië deze belofte reeds is
vervuld. In Frankrijk en Engeland zijn reeds gunstige on-
dervindingen opgedaan met het mengen van gerstmeel
onder de tarwebloem en het is mogelijk, dat een gedeelte
van de betere Amerikaansche gerstsoorten tot broodgraan
zal worden gepromoveerd. Voor de Californische gerst van
den nieuwen oogst, die zeer gunstig is uitgevallen, bestaat
dan ook groote vraag, misschien gedeeltelijk voor dit nieuwe
doel en in de laatste dagen zijn de prijzen eenige centen per.
bushel gestegen. In Scandinavië werd trouwens altijd reeds
brood van gerstmeel gebakken.
II a v e r.

Van dit artikel blijkt nog steeds geen
schaarschte en de nieuwe oogst in Amerika en Canada be-
looft weder een zeer ruim beschot te zullen opleveren.
Slechts in Frankrijk, waar veel minder haver dan in het
vorige jaar is uitgezaaid, wordt een sterk verminderde op-
brengst verwacht.
L
ij
n
z a a d. Ofschoon de behoefte aan lijnzaad zich in
Noord-Amerika steeds sterker doet gevoelen; schijnt het tot
invoer van Argentijnsch zaad niet te zullen komen. Hier-
door, alsmede door de goede verwachtingen, die men in
Argentinië van den nieuwén oogst reeds koestert, zijn de
prijzen daar in de afgeloopen week belangrijk gedaald. Het
duurt weliswaar nog
5 tot 6 maanden voor in Argentinië
de lijnzaadoogst plaats vindt, doch wegens het ontbreken
van export is de markt daar zeer gevoelig.

BuitenlandsChe granen in Nederland.

In de afgeloopen week waren de aankomsten van graan
en voederartikelen in onze havens klein en ook de naar ons
land onderweg zijnde hoeveelheid is van geringen omvang.
Een groot aantal stoomschepen zijn echter in Amerikaan-
she havens in belading of, onderweg daarheen om met graan
en lijnkoeken beladen te worden. Indien de nog steeds voort
durende beweging tot beperking van de levering van Ame-
rikaansch graan
aan
de neutralen niet tot voor
ons land

zeer nadeelige gevolgen leidt, mag binnen eenige weken een
flinke aanvoer van veevoeder worden verwacht. Tot nog toe
is de aanvoer steeds zoo klein geweest, dat slechts in een
gering gedeelte der behoefte kon worden voorzien. fEfelukkig
schijnt de in ons land aanwezige hoeveelheid tarwe iets
grootere afmetingen te hebben kunnen aannemen dan in het
begin van dit jaar het geval was.

brek aan tonnenmaat, zal nu nog kostbaarder worden door
de instelling van een invoerrecht k
10
0
/0.
De invoer van

,,foreign wool” van 1 Januari tot 30 Mei heeft ongeveer
185.000 balen bedragen tegen ongeveer 375.000 balen voor
dezelfde periode van het vorige jaar.

Noteeringen te Bradford:

64

Coloniat cardéd
Data

~
average

56

50
1
46
1
40

1 Juni 1917 …
……72

57

45

38

32

25 Mei 1917 ………72

57

45

38

32

1 Juni 1916 ………50

39

33

28

25

SUIKER.

NOTEERINGEN.

Ook in de afgeloopenweek kwamen er aan onze Biet-

suiker markt
geen zaken tot stand. Men blijft in afwachting
van eene spoedige beslissing der Regeering in zake den
uitvoer. Intussehen wordt voor Augustus-levering nog steeds

f23,

geboden en op
f
26,

gehouden.
Volgens berichten uit Oostenrijk

Hongarije heeft
de aanplant van beetwortels eenc vermeerdering tegen vel–
leden jaar ondergaan van 5,8
0/o.
Deze grootere uitzaai komt
uitsluitend op rekening van Hongarije, waar de vermeerdering

ongev_eer 24
0/
bedraagt, terwijl de Oostenrjksche provinciën

in evenredigheid minder
hebben aangéplant.
De zichtbare voorraden bedroegen volgens F. 0. Licht:

1916117

1915116

1914115

}
1 Sept.
250.000* 545.000*
536.607 tous
Hamburg
Oostenrijk

1

,,
305.000* 478.000*
244.741

Frankrijk

1

,,
39.012 58.525
141.454

Nederland 15
Mei
125.400
37.977
89.673
België

1

,,
87.225 46.613 142.026

Engeland

1

,,
89.580
120.671
360.147

Totaal
Europa 896.217

1.286.786

1.514.648 tons

Ver.St.v.N.M24 Mei 330.000

184.352

343.624
,,

Cubahavens

6 Juni 601.000

859.841

755.600

Totaal ……1.827.217

2.330.979

2.613.872 tons
*
Raming.

Op 1 Juni bedroeg in Engeland
de voorraad in Bond
84.550 tons tegen 111.200 tons verleden jaar en die in de
raffinaderijen 17.850 tons tegen 13.400 tons.
In A m erik a is de markt vast gestemd en worden Spot
Centrifugals 5,96 c. genoteerd. Engeland heeft onlangs weer
wat Cuba Centrifugals gekocht op
basis van 4,65 c. f.o. b.
De C ub a-productie tot einde Mei wordt door Willett & Gray
op 2.558.000 tons geraamd tegen 2.709.700 tons tot hetzelfde

‘tijdstip in
1916.


Statistiek:

1918117

1915116

1914115

Ontv.derweektot9 Juni

37.511

33.411

51.000 tons
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.021.116 2.745.526 2.252.786
Werkende fabrieken….

25

36

Exportd. week tot9 Juni

43.000

93.282

77.200

Totaal sedert 1 Dec. 1916 1.334.823 1.944.746 1.493.322

Exp. U
.
K. tot 12 Mei. 337.016

301.650 164.461

Frankrijk
,, ,,

,,

17.743

65.771

10.521

Totaalvoorraadopil Juni 596.000

799.970 728.400

De opgaaf voor 1917 betreft slechts 6 havens tegen alle
havens in 1918 en 1915.
De vooruitzichten voor den
Q
u eens lan d-oogst zijn

zeer gunstig.
De Java-markt verkeert nog steeds in eenigszins onzekere
stemming. De onderhandelingen tusschen de Chineesche
koopers met suikerfabrikanten en banken worden van weers-kanten geleid door den wensch om tot eene voor alle partijen aannemelijke regeling te komen, zoodat belanghebbenden op
dat punt optimistisch gestemd zijn. Voorloopig hebben de Chineesche köopers vrijstelling van ontvangst en betaling der gekochte suikers tot 1 Juli gekregen. Engeland schijnt
intussehen verdere partijen Superieur tot omstreeks f11,-

Data
A ,nsterdo,n
per

Londen
Now York
96%
Tot es

WIiitc
Americ
.l
Graan
Juni
Cubes

Jovos
lated
Cent riftig.
No.
1
fob

23 Juni1917….
f

5319

.

– –
5,96

16

,,

1917..
. .
,, –
1

1716
3216
5,77 á 5,89

23Juni1916….
,,
30
47
1
11
l

– –
6,08 á 6,27

23Juni1915….
,,

22
1
14
311

191-

21 Juli 1914….
,,

11
18
1o2
181


-. .
3,26

27 Juni 1917

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

EM

gekocht te hebben en ook andere afzetgebieden, zooals
Britsch-Iudië, toonen op de verlaagde prijzen meerdere be-
langstelling. De inaalresultaten per 15 Juni van 84 fabrieken
toonen een rendement van 11
0
/0
hooger dan verleden jaar
op hetzelfde tijdstip.

RUBBER.

De daling der prijzen hield ook in de afgeloopen week aan.
De stemming bleef flauw en men toonde zeer weinig koop-
lust. Ondanks de beperking der aanvoeren en de verscherpte
duikboot-oorlog blijven de voorraden te Londen tamelijk groot.

De noteeringen luiden:
Prima Hevea Crêpe loco… 217

einde vorige week 2/9
Juli/Dec. ……………. 2,8

,,

,,

2110
hard cure fine Para …… 3/1

,,

,

311
1
1

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht ‘an de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).
De afdoening van eenige partijen Java Robusta, te zamen
1072 dubbele matten en 147 balen, is het eenige vermeldings-
waardige van de afgeloopen week. Eenig ander kenteeken
van leven was niet te bespeuren.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
Voorraad
..
Voorraad
Prijs

23 Juni 1917
118.000
5300
983.000 5000
13
2
91
8
2
16

,,

1917
153.000 5450 1.059.000
5400
13271
32

9

,,

1917
121.000
5775
1.094.000 5600
13/8
23 Juni 1916
175.000
6475
646.000
7000
12/j

Qntvangsten.

Rio

Sontos
Da.a

Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1 Juli

Week

1

1 Juli

23 Juni 1917….

40.000

2.261.000
1
41.000

9.739.000
23 Juni 1916.. . –

27.000
1
3.220.000 184.000
11

1.557.000

COPRA.

De markt onderging ook deze week geen verandering; er
ging weder niets om.
Ceylon cif. Londen £ 46.-.-; cif. Marseille £ 87.-.-.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

23 Juni 1917….
f
53
1
/s 16

,,

1917….

53
‘/B
N.O.T.-condities.
23 Juni 1916 ……398/t )
23 Juni 1915…. ,,83
20-25 JulilDl4….
1
,28
5
14

VERKEERS WEZEN.

BINNEN VRACHTEN.

In de afgeloopen week ging er in verband met de staking in de Rotterdamsche haven zoo goed als niets om.

V racht n ot ee r in gen:
Oud ijzer Rotterdani—Duisburg ..
f
075
0 f
0,80 per last
Kolen of pyriet van Brussel naar de Ruhr Mk. 4,— per ton
Kolen van dc Ruhr
t)
naar Antwerpen ….

4,75
Rhein-Hernekauaal
2
)naarAntv

5,75

de Ruhr naar Tiel
8)

5,25
Brussel ……..

6,50
i
euven ……….7
Rotterdam ……

3,50

Sleeploonen:

Rotterdam —de Ruhr circa 30 cent boven het 50 cents tarief
—Deventer

(circa400 ton)
f
150,—geladen
—Vlaardingen ( ,, 250

) 10,-
-Amsterdam ( ,, 250

) 48,25
Amsterdam—Rotterdam ( ,, 250

) 31,35 ledig scheeps

,,

( ,, 250

)

37,15 geladen
‘) Groote schepen.
‘) Op het Rhein-Uernekanaal mogen slechts schepen boven
800 ton laden. ‘) Schip van gemiddelde grootte.

BEVRACHTINGEN.

25 Juni 1017. De toestand van de vrachtenmarkt bleef
onveranderd. Er werden weder eenige afdoeningen van
huurschepea gemeld tot 521- en 501- voor respectievelijk 6 en 12 maanden en
20/-
voor 3 jaar, ingaande na afloop
van den oorlog. Voor het vervoer van kolen werden hooge
vrachtcijfers naar onzijdige havens betaald.
De plannen om voor Amerikaansche schepen maximum
vrachten vast te stellen, nemen vasteren vorm aan. Er
wordt thans overleg gepleegd tusschen de geallieerden en de
Amerikaansche regeering; ongetwijfeld zal eerlaug een des-
betreffend wetsontwerp aan het Congres ter goedkeuring
aangeboden worden.

en aantal der onzijdige schepen, welke in Engeland vast-
gehouden worden, zal vermoedelijk spoedig vrijgelaten
ivozdeu.

De transatlantische scheepvaart op Nederland gaat min
of meer geregeld zijn gang; er wordt echter gevreesd, dat
cle Vereenigde Staten beperkende bepalingen betreffende uit-
voer van voediugsartikelen zullen uitvaardigen. Moeilijk-
heden met transportarbeiciers in Rotterdam werden uit den
weg geruimd door vorming van een z.g. haveureserve.

(1RAAN

Data
Petro…

Landen!
R’dam

Odessa
Rotter-
dam

Ati. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotter.
B’sstol
Rotter-

Enge.
1
dam
Kanaal
dam
land

18123 Juni 1917
– –
f
7,—
401-

1451-
11116

,,

1917


,,

7,—
401-

1451-
19124 Juni 1916


,,15,50
71-
fiio,-
15216
21126 Juni 1915


9/-
719

451-
Juli

1914
11 d.
J
713
1/]1/
4

1111’14 121- 121-

HOUT.

Data

Cronstadt
S
Golf von Mexico

Holland
i
Engeland
Holland
E
(gezaagd)
ij
1

(mn-
(pitcli-
pico)
(pitek.
pico)
_______________________________

StuIten)

18123 Juni

1917


– –
11116

,,

1917
19124 Juni

1916
– –

5001-

– –
2301 21126

Juni

1915 ………
Juli

1914 …….
f1
2,—
2416
751-
7718

ERTS.

Bilbao
Cartha-
1 Grieken-I
Poti
Data
Midd les.
bro
ge
Middles-
land
î Middies-
1 Middls-
bro’
1

bro’ bro’

18123 Juni

1917
– –


11116

,,

1917
– –


19/-
191- 211-

IÖ124

Juni

1916 …….
11/-
1419
– –
21126

Juni

1915 …….
Juli

1914 …….
4/3
514
11
519 816

KOLEN.

Cardiff

Oostk. Engeland

1 Dor-

Port

Plata Rotte,- 1 Çron-
Data

J

1 La
1

deaux Genua Said

Rivier 1 dam

stadt

18123 Juni 1917
691-
10113
– –
– –
11116,,

1917
691-
10113 1501- 1081-


19124 Juni 1916
341- 851-
11501-
451-
f
6,50

21!28 Juni 1915
fr18,50
22110
209
2812
,, 6,—

Juli 1914
,,
7,—
71-
713
1416
312
51-

DIVERSEN.

D t
Ci
0
Bomnbay
West
Europa (d. te.)

Birma
West
Europa
1

(rijst)

Vlad/vo-
etock
West
Europa

Chili West
Europa
(salpeter)

18123

Juni

1917 …….
11116

,,

1917 …….
19124

Juni

1916 …….
21126

Juni

1915 …….

Juli

1914 …….

35Ö/-
350/-
100/- 50/-
14/6

4501-
4501-
1451-

1613

– – –

251-


1701-
1401-
661-
1)

2213

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
1-Jout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
tnijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteevingen per ton van 1015 K.G.

rJ

490

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Juni
1917

Nederlandsche Bank ?oor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

‘Kapitaal

5.000.000 Robels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: INEDRUSBANK

De Bank neemt geldeil á deposito en in rekeuillg
1
çouraut eü verricht alle soorten

isseI-
CII
ballkzakell:

Voor inlichtingen kan’ men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE
&
Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL &Co. te Amsterdam

en R. MEES
&
ZOONEN te Rotterdam.

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

1

J.
&
J.
M. VOORHOEVE
‘HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

Makelaars in Assurantiïn
pCt. Obligatiën (Grondbrieven)
Beurkoers

Anno 1836
.

$1ecertificeerd door
de Centrale
Trust-Compagnie

ROTFERDAM
Verkrijgbaar in stukken van
f
2500,—,
f
1000,—,
f
500,—
en
f
100,—

op elk goed effectenkantoor

‘GEBROEDERS.
CIIABOT

ROTTERDAM

KASSIERS
en
MAKELAARS
in
ASSOIkANTIËN
W
ER
E(
……..

Deposito’s.

Rekening-Courant.

Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Vèrkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

koop van Fondsen

Bewaarneming en Administratie van Effecten
HOO

TE

STEEN
N

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van elken aard.

.

..

ONTVANG~
EN
BETALKAS

NIEUWE DOELEN STRAAT
’20-22

..-AMSTERDAM
.

KAPITAAL EN RESERVEN
f

oo.000,—
1
..

DEPoITo’s VOOR
i
JAAR FIXE â
4PCT.

.
PRAOTISCII EFFECTENBOEK

GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.

tervereenvoudiging
van
admini-
stratie en ten gebruike voor de
NIET OP’GEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR
VERMOGENSBELASTING
GELIJKEN TERMIJN VERLENGD..
Prijs
f
1-
DERENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR

OF PERJAAR ONTVANGEN WORDEN-
NIJGH&VANDITMAR’SUITG.-MIJ,R’DAM

Bureau voor Adviezen in Belastingzakén

ONDER LEIDING VAN

H. J.
VOOREN,
oud-ontvanger der dirècte belastingen, invoerrechten en accijnzen,

S. G.
VAN DE POL,
oud-referendâriè, chef der gemeente-belastingen te Utrecht.

KANTOREN:

‘s-GRAVENHAGE, Noordeinde No. 43
(Gebouw ,,Mercurius”), Telefoon
353.

‘ROTTERDAM, Wijnhaven No.
103,
Telefoon
12935.

2
7Juni1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

491

GEO. H. MÇFADDEN
&
B1O. COTTON MERCHANTS

PHILADELPHIA_NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland:
D.
BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK TE VEENDAM

Kapitaal
f
3.500.000,—

Directie{ Mr. N. F. WILKENS.

Reserve
f
903.847,80
Pandbrieven ruim 31 millioen.

R. DOJES.

Hypotheken ruim 32 millioen.

Koers 4 pCt. Pandbrieven 94 pCt.

Hypotheekrente vanaf
43/4
pCt.

Accountantskantoor
EERSTE NEDERLANDSCHE

James Polak

MAATSCHAPPIJ

voor

HYPOTHEEKBRIEFBANK

TE ‘s-QRAVENHAGE.

(Lid Ned. Acc. Verg.)
Sohoeps

en Werktuigbouv
Van
2 Juli
a.s. af zijn:

POSTHOORNSTEEG
7B
,,FIJENOORD”

Betaalbaar:
de coupons der 4 pCt., 4’I2 pCt. en

ROTTERDAM.
ROTTERDAM
5
pCt. Algemeene Hypotheekbrieven,
vervallende 1 Juli 1917. Verkrijgbaar:

Kruisers

Torpedobooten

Onderzeebooten

le. de nieuwe couponbiaden van de
4 pCt. Algemeene Hypotheekbrieven
van

f1000,—

en

van

f
500,—,
FRANSOR-HOLLANDSOHE

OLIEFABEJEKEN
Mailstoomschepen
waarvan

de laatste coupon vervalt
1 Juli
1917;

CALVÉ

Vrachtstoomschepen
2e. lijsten voor de inlevering van de talons (in duplo):
Baggermateriaal
te ‘s-Gravenhage

TE DELFT
Machine-installaties TEN KANTORE DER- BANK,
te Amsterdam

tot 65000 P.K.
bij de ASSOCIATIE-CASSA,

ARTIKELEN:
Scheeps-Zoelly-Turbine
s

te Rotterdam
bij MARX
&
Co’s BANK.

Dlftsche Slaolie
Machines en apparaten voor
N.B.

Talons neemt de
Associatie-
N.B.
iedereu Woensdag in ontvangst en

Arachide-olie
Suikerfabrieken, enz.
den daaropvolgenden Woensdag zijn de nieuwe bladen hiervan verkrijgbaar.

Sesam-olie

Soya.olie

Bakkers-olie

The Ph1vall Ommereil Corporatiöll of NeY
or
k
Plantenvet Delfia

Cocos-olie N. 0. F.
42 BROADWAY

NEW YORK

belast zich met expeditie en verscheping van goederen van

Grondnotenkoeken en -meel
Amerika naar Holland, Ned, Oost- en West-Indië
Sesamkoeken en -meel
enz. enz. en desgewenscht ook met opdrachten van anderen aard

Cocosmeel
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

PHS. VAN OMMEREN, Rotterdam.

RUSSISCH-HOLLANDSCHE BANK
RUSSKO-GOLLANDSKI BANK


Telegram-Ad re8: PETRODAM

BANQUE RUSSOHOLLANDAISE PETROGRAD

NEWSKI PROSPEKT 21

ILINKA IPATEWSKI PEREOULOK
3

MOSCOU
Renevergoeding op chèque-rekeningen
Kapitaal en Res erven
Rs. 11.000.000
t

tot nader order 4
pCt.

Financiering van im- en eXpOrt. Rembours-credieten. Incasseering en aan- en verkoop van wissels. Handelsinformaties.

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegepwoordigjng voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam en Rotterdam

Reeders en Cargadoors

GEBR.
VA
N
UDEN
Bevrachtingaagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN
ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM
Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

492

,

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27Juni1
917

PIERSON & Co.

BOISSEVAIN & Co.

AMSTERDAM

NEW YORK

FINANCIEREN IN- EN EXPORT. – BEHANDELEN VERSCHEPINGS- EN ANDERE DOCUMENTEN.

BEZORGEN OPSLAG, VERSCHEPING EN ASSURANTIE VAN GOEDEREN.

FOURNEEREN EN INCASSEEREN WISSELS OP ALLE PLAATSEN IN DE VER. STATEN EN CANADA.

OPENEN REKENING-COURANT MET RENTE-VERGOEDING.

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATAVIA

‘8.GRAVENHAGE
AMPENAN, BANDOENG, CE-IERIBON, HONGKONG, INDRAMAJOE,

MEDAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SINGAPORE,

SOERABAYA, TEGAL, TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal
f
30.000.000,—

Reserven 114.000.000,-

GEBRS. MISPELBLOM BEIJER

(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

BANKIERS

Gestort Kapitaal f1.000.000,—

Reserve ruim
fl4O.000r
HOOFDKANTOOR te LEEUWARDEN

BIJKANTOREN
te
BOLSWARD, DOKKUM, HARLINGEN, HEERENVEEN, JOURE, SNEEK, STEENWIJK
en WOLVEGA

Z1TDA te LEMMER

Billijk incasso-tarief voor geheël Friesland en Noordelijk Overijsel

VÂN RIJN & C9 DESPAARNE-BANK

UTRECHT – POSTBUS 40.1

HAARLEM

EENIGE FABRIKANTEN

Gestort Kapitaal en Reserves
f
1.184.000,-

7ANDEUTRECHTSCHE
REKENING-COURANT, CREDIETEN, INCASSEERINGEN, ASSURANTIEN,

FIJNE TAFELMOSTERD
1

WISSELS,-EFFECTEN, COUPONS, PROLONGATIËN, DEPOS!TO’S, ENZ.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wiltón’s MachinékbriekeiiScheepswerf

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Drie droogdokken met liçhtvermogen tot
14000
ton

Dwarshelling

Drijvende kranen met lichtvermogen tot
120
ton
Telefoon: 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

WERKSPOOR
9
AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines . – Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken – Polderbemalingen

IJzerconstructiën

4
?

/

1

t

Wl


ie

1

;•.

)k


f
i

;

1

‘-
s

Ak

Auteur