Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 77

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 20 1917

20 JUNI 1917

Economisch-Stä

tistische 4
Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E
JAARGANG

WOENSDAG 20 JUNI 1917

No. 77

INHOUD
21z.
EENE StJIKERCRISIS OP JAVA ……………………..457
Netelige Vraagstukken op Landbouwgebied …………
458
Bezuiniging, Belastingen en Leeningen in oorlogstijd ….
459
Index-cijfers …………………………………
459
De Canadeesche Spoorwegen……………………..
460
De Rijksmiddelen …………………………….
460
AANTEEKENINGEN:
Een Departement van Verkeerswezen …………..
461
Duikbootresultaten

…………………………
461
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDBLSGEBIED
…………
462
MAANDCIJFERS:
Overzicht der Rijksmiddelen ………………….
462
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
463-471
Geldkoersen.

Effectenbeurzen. Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMISCH-STATIBTISCHE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 122, telefoon no. 8000.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
f ende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f
12,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing
bij
abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte ?nen tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

19 JUNI 1917.

In de positie van de Nederlandsche geidmarkt kwam

gedurende de afgeloopen week geen verandering. Par-

ticulier disconto noteerde 2 procent, een enkele maal

werd nog iets lager afgedaan. De omzetten waren zeer

gering. De prolongatie-rente was iets vaster; ook hier
was de handel zoo gering, dat op twee achtereenvol-
gende dagen geen noteering kon tot stand komen. De

overige dagen werd 2Y4 k 2% pOt. genoteerd. De vraag

naar callgeld bleef ook deze week aanhouden en alleen

voor deze categorie kan men van eenige levendigheid

spreken.

De Minister van Financiën doet wederom een be-

roep op de geldmarkt. Op 19 dezer is de gelegenheid

opengesteld tot inschrijving op 25 millioen gulden

schatkistpapier. Er worden weder aangeboden pro-

messen met een looptijd van drie en zes maanden;

voor de biljetten is deze keer echter de looptijd terug-

gebracht tot een half jaar. Wij vernemen den volgen-
den uitslag: 3.750.000 3-maands promessen op basis

van
lIs pOt.; 9.190.000 6-maands promessen en
12.060.000 6-maands biljetten, beide op basis van
3
1
18 pOt. * *

Uit de weekstaat van de Nederlandsche Bank blijkt,

dat er deze week weder een groot bedrag goud inge-
roerd is. Het hoofd ,,muntmaterieel goud” is toege-

nomen met circa 10 miliion gulden; daarentegen is

onder ,,Munt, goud,”
f
1millioen minder opgevoerd.

De overige rubrieken zijn bijna onveranderd met uit-

zondering van de rekening-courantsaldi van anderen,

welke met 153′ millioen zijn toegenomen.

*

* *

Ook deze week had wederom een sterke daling plaats

in Marken, Oostenrijksehe Kronen en Roebels. De

in het vorige nummer vermelde reactie voor Marken

en Oostenrjksche Kronen op Maandag I.I. was slechts

van korten duur en de volgende dagen was.de daling

nog beduidend sterker, zoodat twee dagen achter

elkaar een daling van den Markenkoers van ongeveer

een gulden per dag plaats vond. Donderdag na beurs

was het aanbod het hevigst en werd tot bijna een gul-

den onder de officieele noteering afgedaan. Vrijdag

was de stemming echter omgeslagen en trad een krach-

tig herstel in, dat echter in den loop van den dag

weder grooteudeels verloren ging. De grondtoon was

echter ook Zaterdag en heden vaster, daar blijkbaar

verschillende baisse-posities werden afgewikkeld. Ook

liepen er geruchten omtrent steunorders uit Duitsch-

land. Aangezien echter de stijging in Zwitserland en

Skandinavië niet zoo groot was als hier, was de markt

hoogst onzeker en schommelden de koersen herhaalde-

lijk zeer sterk.

De Spaansche koers begint in dezelfde richting

door te loopen als de Skandinavische koersen. Naar

verluidt heeft ook de bank van Spanje bezwaar ge-

maakt langer goud tot ieder bedrag aan te nemen.

Uit New York werden iedere week belangrijke bedra-

gen goud naar Spanje verscheept, die de stijging hier

en in Londen en Parijs eenigszins tegenhielden. Nu

dit voorloopig niet meer of in geringe mate plaats zal

hebben, loopen de koersen sterk op. Er werd heden

circa 57,50 betaald.

EENE SUIKERCRISJS OP JAVA.

Men schrijft ons:

Terwijl in de meeste landen der wereld een groot
gebrek aan suiker heerscht heeft Java op het oogen-

blik niets minder dan eene suikercrisis door te maken
wegens plotselingen suikerovervloed.

Zooals elk jaar bij het begin der campagne in Mei!

458

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Juni 1917

Juni, was ook dit jaar een groot gedeelte van den

oogst reeds lang van te voren door de fabrikanten op

levering verkocht. Echter waren voor dezen oogst niet

de op Java gevestigde groote exporthuizen hunne voor-

naamste koopers, doch werd het grootste gedeelte ver-
kocht aan Ohineesche speculanten. Deze hebben bij

hunne groote inkoopen nooit de bedoeling gehad om
de suiker zelf te ontvangen, doch er op gerekend, dat
vdôr de suiker geleverd was, zij in de gelegenheid ge-

weest zouden zijn de contracten dan exporteurs over

te doen. Verschillende omstandigheden, maar voor-namelijk het steeds meer voelbaar wordende gebrek

aan scheepsruimte, hebben dit verhinderd, zoodat
thans de suiker aan alle afscheeppiaatsen binnen-

stroomt, terwijl
de koopers geen opslag- en afscheep-

arrangementen gemaakt hebben, en vooral ook moei-

lijkheden van finantiëelen aard zieh voordoen. Nu

zijn juist op het critieke oogenblik de opkoopers der

• Engelsche Regeerings-Oommissie als afnemers voor
witte suiker op de Javamarkt verschenen op basis van

ongeveer
f
11% per picol, terwijl de doorsneê-prijs

hiervoor betaald door de verschillende Ohineezen op

ongeveer
f
14 zal komen te staan. Vrij belangrijke

kwantjteiten zijn daartoe reeds afgesloten, doch lang
kunnen de Chineesche houders dergelijke zware ver-
lie-zen niet volhouden. Sedert 14 dagen worden dan ook
door de Ohineesche koopers met suikerfabrikanten en
banken onderhandelingen gevoerd teneinde facilitei-

ten te verkrijgen ten opzichte van de betaling der sui-

kers, en om den ernst van dan toestand nog duidelij-
ker te maken hebben alle Ohineesche suikerkoo-
pers op Java op 12 dezer collegiaal besloten, om

geen door hen gekochte suiker meer te ontvangen tot-

dat de onderhandelingen met suikerfabrikanten en

bankiers in gunstigen zin geregeld zijn. Dit is een

kras besluit in aanmerking nemende, dat er op het
oogenblik dagelijks ongeveer 250.000 picols in de ver-

schillende Javahavens aangevoerd worden. Hiervan

kunnen suikerfabrikanten momenteel dus alleen con-
lant afleveren hetgeen aan de Europeesche suiker-

exporteurs verkocht is, het verreweg grootste gedeelte

zien zij te hunner dispositie gesteld. Het is dan ook
zeer te hopen, dat de meerbedoelde onderhandelingen
spoedig tot een gunstig besluit zullen leiden, waar-

voor de kans wel groot is. Onder leiding van de Ne-

derlandsche Handel-Maatschappij hebben de hier ge-

vestigde cultuurbanken en directies van suikeronder-
nemingen in principe tot huluverleening besloten en
on Java zal de Javasche Bank, die in de tegenwoor-

dige moèiliike economische tijden steeds de steunende
kracht is als het betreft Nederlandsch-Iridische belan-

ren te bevorderen, de helpende hand reiken. Immers

het geldt hier niet slechts Ohineezen, wier speculaties
verkeerd zijn uitgeloopen, voor ondergdng te bewaren,
maar de markt van het voornaamste Javaproduct

voor ineenstorting, met
9,1
de daaraan verbonden

kritieke gevolgen, te behoeden.
Eene gunstige uitwerking zullen de tegenwoordige
moeilijkheden zonder twijfel hebben, n1 dat er op Java eene grondige wijziging gebracht wordtin de
manier van suiker verkoopen zooals die sedert enkele aren gebruik is geworden en dat men weer zal terug-
keeren tot de vroegere meer soliede wijze van zaken

doen. Eene speculatieve Ohineesche kooperskring
moet op Java bestaan: dat is noodig voor het steunen
der markt, vooral in slappe tijden. Maar het is zeer te
betreuren, dat de Nederlandsch-Indische Oultuurban-
ken zich geleend hebben tot het verkoopen van mii-
lioenen picols suiker aan Ohineesche speculanten, die
nooit er aan dachten om de suiker te ontvangen en
af te schepen. Sommige suikerverkoopers vragen van
deze handelaars bij afsluiting van het contract stor-
ting van een zeker bedrag, groot eenige guldens per
picol en krijgen dat ook gedaan, doch andere verkoo-
pen aan Ohineesche speculanten op precies dezelfde
condities als aan de groote Europeesche Export-
firma’s. Menige waarschuwende stem heeft zich in de
laatste jaren betreffende dit punt doen hooren, doch

meestal moet er in dergelijke gevallen eerst eene crisis
doorgemaakt worden, voordat men tot het ware besef

van den toestand komt.

NETELIGE VRAAGSTUKKEN OP LANDBOUW-

GEBIED.

Er is den laatsten tijd meermalen ter. sprake ge-

bracht, dat als de oorlog ook nog den winter 1917/1918
mocht duren en de aanvoer van veevoeder niet bedui-

dend vermeerderde, onze veestapel met een catastrofe

wordt bedreigd. Hoe die zich ongeveer zal ontwikke-

len en voltrekken is van te voren moeilijk te zeggen,

doch dat ze sterker dreigt, naarmate de winter nadert,

is onomstooteljk.

In de tweede helft van den afgeloopen winter is

het reeds erg schraaltjes geweest, en als men thans

op de minder vruchtbare gronden langs de weilanden
gaat, zijn de daarin grazende beesten nog erbarmelijk
mager. Sommige dieren
schijnen
de geleden ontberin
gen haast niet te boven kunnen komen. Voor een deel ligt de schuld daaraan
bij
de belang-

hebbenden zelf, in dit geval de boeren. Het is wel

eigenaardig, doch het is niettemin een feit, dat
bij
de

groote onzekerheid, die den vorigen herfst omtrent
de voorziening met krachtvoeder bestond, nagenoeg

alle boeren hun stallen stampvol vee plaatsten. Bij

schier geen boer kon men den winter 1916/’17 in den

stal komen, of men vond er geen plaatsje onbezet.
‘t Is .te hopen, dat als de tijden niet veranderen,
men in den komenden winter blijk zal geven leergeld

te hebben betaald en geheel anders zal te werk gaan, want anders is het leed niet te overzien. Men spreekt

nu wel van af slachten, maar wat zal men in den herfst

af slachten? Het vee, dat van ‘s zomers in de weiden
drachtig geworden is? Het jonge fokvee, kalveren
en eenjarigen hoeft men toch ook niet op te offeren,

want het zijn juist de oudere beesten, de melkgeven-

den, drachtigen, eenigen tijd voor ‘t werpen en die
gemest worden, welke het meest behoefte hebben aan

krachtvoeder. Heeft de b6er hooi van
vrij
goede kwa-

liteit, dan kan hij desnoods het jonge vee zonder

krachtvoeder overstallen.
Eerlang zal blijkbaar ook begonnen worden met het
inzouten van rundvieesch, zooals dat ook met varkens-

vleesch is gebeurd. Dit is het eenige middel om het
surplus aan vet vee in den zomer te reserveeren voor
den winter, die bij een nood aan krachtvoer stellig
niet voldoende slachtvee zal opleveren.

Het is
vrijwel
van algemeene bekendheid, dat het

de trots van der( gemiddelden boer is, vooral in de

weidestreken, in
zijn
stal ‘s winters geen plaats onbe-
zet te hebben, al lijken de omstandigheden daarvoor
niet gunstig. Alleen een groot tastbaar en direct voor-
deel zal velen er wellicht van terughouden aan die

niging toe te geven.
In verband met de reeds getroffen maatregelen
schijnt voor onze vleeschvoorziening in den komen-
den winter geen bijzondere zorg te bestaan. In-
tussehen lijkt het wel in hooge mate gevaarlijk met
een geheel volledige veestapel den winter in te gaan.
Bij ae wisselvallige aanvoeren van krachtvoeder leidt

dit ongetwijfeld tot calamiteiten, al is de oogst over
de geheele linié ook nog zoo gunstig. Nu het hier
verbouwde graan voor menschelijk voedsel moet wor-
den opgeëischt is men voor het vee geheel op de over-
zeesche aanvoeren aangewezen. Het eenigsté middel

zal dan ook wel
zijn
in den a.s. herfst zooveel drach-

tig vee uit te voeren als met de toekomst en de be-
hoeften van onzen veestapel is overeen te brengen.
b.v. alleen van de oudere dieren boven 5
a
6 jaren,

uit elke gemeente en. provincie naar evenredigheid
van den veestapel een bepaald aantal stuks, om uen
gelijkmatige verdeeling te krijgen over ‘t geheele land.
Dit zou vanzelf al een betere regeling en organisatie
eischen als bij vorige gelegenheden het geval is ge-

weest.
Intusschen mag daarbij niet uit het oog worden

20 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

459

verloren, dat de tellingen van het vee thans niet erg
betrouwbaar zijn, daar velen meer vee hebben opge-

geven dan ze bezaten, om grooter hoeveelheden voeder
toegewezen te krijgen. Evenzoo met de varkens en de
kippen. Onze hoenderstand ondergaat een krachtige

aderlating, geen aanfok hoegenaamd en uitvoeren.
Over de varkensmesterij behoeven wij niets te zeggen,

het is overbekend, dat deze nog slechts met kunst en

vliegwerk voor do eigen behoeften eenigszins in stand
wordt gehouden.

De voorziening met krachtvoer voor het vee is voor

ons land onder de tegenwoordige omstandigheden
uit verschillend oogpunt van zoo buitengewone betee-

kenis, dat er haast niet genoeg aandacht aan kan wor-
den geschonken, wil men bovendien niet, dat onze vee-
stapel tot een peil terugvalt, waarvoor jaren inge-
spannen arbeid noodig zouden zijn om het weer naar
boven te brengen. Er dreigen zeer ernstige gevaren,
die alleen door ecn ruimen blik en een breed aanvat-
ten met succes bestreden kunnen worden.

*

‘2

Het is wel een heele sprong van vee en krachtvoer

naar verlichting, doch in den winter kan de boer ze
geen van alle missen. En ze maken zich reeds ernstig
bezorgd of er tegen dat de klok weer een uur achter-

uit gezet wordt wel weer zooveel petroleum zal zijn
aangevoerd, dat ook particulieren er van kunnen krij-
gen. Het leven en werken in den winter op de hof-
steden, waar geen gas of electriciteit is, is zonder pe-troleum gewoon niet denkbaar. Daaraan mag door de
autoriteiten wel ernstig worden gedacht en naar op-
lossing en voorziening zoo spoedig mogelijk worden

gestreefd. Denk u een oogenblik het leven op de hof-
steden en in dc dorpen zonder verlichting. Reeds nu
hoort men er dage]ijks het voorbehoud maken: als we dan maar licht hebben. Het platteland, dat men
nu zoo noodig heeft, kan men den komenden winter
toch niet verlegen laten? B. K.

BEZUINiGING, BELASTINGEN EN

LEENINGEN IN OORLOGSTIJD.

In de verschillende oorlogvoerende landen wordt
groote propaganda gemaakt voor vrijwillige inten-

sieve bekrimping der particuliere uitgaven om op
deze wijze een grooter deel der oorlogsuitgaven te
vinden uit verkregen besparing. Onder leiding van
economisten als Prof. Pigou e.a. is vooral Engeland
in dat opzicht vooraangegaan. Zelfs wordt er door

enkelen op aangedrongen om het grootste deel der
oorlogskosten door4 drastische verhoogingen der be-
lastingen te vinden. Eene dergelijke wijze van han-delen toch biedt vele voordeelen. Op het oogeublik

wordt het nieerendeel der oorlogsfinanciering gedre-
ven met behulp van leeningen, geplaatst met groote

hulp der banken en geldopname bij de circulatieban-
ken. Ieder individu, die op een leening inschrijft en
daartoe geld opneemt, ondervindt slechts geringe be-
krimping zijner tegenwoordige uitgaven, daar het in-verdienen van de opgenomen gelden tot later tijdstip
uitgesteld kan worden. Zijn onverminderde koop-
kracht, ook voor het niet strict noodige, komt in con-
currentie met den Staat, die inkoopen
moet
en dient
dus slechts tot verhooging van het algemeen prijs-

niveau. Het sluiten van leeningen is ook in andere
opzichten nadeelig voor den Staat. Zij toch heeft noo-
dig waren en arbeidskrachten, het opnemen van geld-

leeningen dient haar slechts als middel daartoe. Door
nu geld op te nemen, ontvangt zij de beschikking over
geldswaarden in een tijdstip, dat de geldeenheid
slechts geringe waarde heeft, terwijl de aflossing der
opgenomen gelden vermoedelijk zal plaats grijpen op
een tijdstip niet minder dure prijzen. Voordeelig en
gewenscht kan dit voor den Staat niet zijn. Eene dergelijke beschouwingswijze heeft voor ons
land meer dan theoretische waarde. Weliswaar is de
bankhulp voor het onderbrengen der staatsleeningen

slechts eene betrekkelijk geringe geweest, toch kan

de overtuiging niet gekoesterd worden, dat onze oor-
logs- en crisiskosten door nieuwe kapitaaisvorming

zijn opgebracht. Op de oorzaken der tegenwoordige
schijnbare geidruimte willen wij voor het oogenblik

niet ingaan, thans zij het genoeg te wijzen op het feit,
dat een groot deel van het in normale
tijden
in waren
belegde kapitaal dan weg naar de effectenmarkt ge-

vcnden heeft. Keert bij wederkeer van normale tijden

dit kapitaal naar zijn oorsprong terug, dan pas zal

blijken welk deel onzer oorlogsconsumptie betaald is
door verhooging onzer kapitaaisproductie.

Een tweetal jaren geleden was er in ons land een
algemeene beweging voor eene heffing in eens. De
ongedacht lange duur van den oorlog heeft de onmo-
gelijkheid daarvan doen inzien. Wil ons land ook na

den oorlog, economisch sterk blijven, dan mag nim-
mer vergeten worden, dat strenge bezuiniging der
individueele uitgaven noodig is om spoedig over de
crisislasten heen te komen. Kan dit niet langs vrij-

willigen weg geschieden, dan kunnen drastische ver-
hoogingen der belastingen daartoe medewerken.

Onze staatsleeningen worden grootendeels in con
sumptie verbruikt en vormen geen actief post in ons volksvermogen. In tijden van schijubare ge]dweelde
wordt dit wel eens vergeten. Het is van groot belang,

dat deze dwaling in breede lagen van ons volk inge- –
zien wordt en alle krachten aangewend worden om
deze fictieve actiefpost uit de balans van ons volks-
vermogen te doen verdwijnen. d. B.

INDEX-CIJFERS.

Na de groote sprongen die het
index-cijfer
sedert
September van het vorige jaar gemaakt heeft, ver-
toont de uitkomst voor Mei in verhouding slechts
eene geringe stijging. Hier volgt de gewone tabel:

Data
G ranen
en
0
eesc
,

An.
dere
voe-
dsngs.
en ge-
,,Otm.

Weef.
stoffen,
Dell-
stoffen,

Dioer-
sen:
oliën,
hout,
rt,bber,
eno.

Totaal
Alge.
mee,,
,ndex’
cijfer

Basis (gernidd.
1901-5) . –
500
300
500 400
500
2200
100,0
1Januari1914
563 355
642
491
572
2623
119,2
1 April
560
35011
2

626
1
1,
493 567
2597 118,0
1 Juli
565
1
12
345 616
471
1
/,
551
2549
115,9
EindeJuli
579 352
616′!,
464
1
12
553
2565
116,6
Aug.
641
369
626
474
588
2698
122,6
Sept. ,,
646
405 611
1
1,
472’12
645
2780
126,4
Oct.

,,
656
1
/,
400
1
1,
560 458
657
2732 124,2
Nov,
683 407
1
12
512
473
684′!,
2760
125,5 Dec.
714
414
1
/,
509 476
686’1
2800
127,3
Jan.1915
786 413
535
521 748
3003
136,5
Febr.,,
845
411
552
1
1,
561
1
1,
761
3131
142,3
Mrt.

,,
840 427 597
644
797
3305
150,2
April,,
847
439
1
12
594’12
630
816
3327
151,2
Mei ‘ ,,
893 437 583 600
814
3327
151,2
Juni ,,
818 428
601
f324
779
3250
147,7
Juli

,,
838
1
1,
440
1
/, 603 625
774
3281 149,1
Aug. ,,
841
4389,
628
610
1
1,
778
3296
149,8
Sept.
809
1
1,
470
1
/,
667 619
1
1,
769
1
12
3336
151,6
Oct.

,,
834
44311t
681
631
1
12
781
3371
153,2
Nov.
871
1
/
444
691
667’1,
826
3500
159,1
Dec,
897 446
731
711’12
848
1
12
3634
165,1
Jan.1916
94612
465
782’1,
761
1
12
88421
2

3840
174,5
Febr.,,
983
520
1
12
805112

801
1/,
897
1
12
4008
182,2
Mrt.

,,
9491/2
503
79611
2

851 913
4013
182,4
April,,
970’1,
511
794’/,
895
1019
4190
190,5
Mei

,,
1024
529 805 942
1019
4319
196,3
Juni ,,
989
520 794 895
1015
4213
191,5
Juli

,,
961
525 797 881
1040
4204
191,1
Aug. ,,
999
1
1,
531
1
1,
882
873
1086
4372
198,7
Sept. ,,
1018 536
1
1,
937
85811
2
1073
4423
201,0-
Oct.

,,
1124-i 543 990
1
12
850
1
1,
1087k
4596
208,7
Nov, ,,
1177 558
1091
850
1
1,
1102
4779
217,2
Dec.

,,
1294
553
1124k
824
1
1,
1112
4908
223,0
Jan.1917
1310 561 1137
825
1
1,
11194 4953
225,1
Febr.,,
1312 581
1
12
1189
829
1
1,
llSfiJ,
5072
230,5
Mrt.

,,
1346
610’1,
1226
83411
2

1283
5300
240,9
April,,
1362
642
1240
842
1293
5379
244,5
Mei

,,
13761
648
1261k
839
1
12

1286k 5412
246,0

460

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Juni 1917

Het totaalcijfer is
33
punten gestegen; hier tegen-
over staat eene stijging met
79
punten in April en
228
in Maart. De slotcijfers van Mei in de opeenvol-
gende jaren beginnende met
1914
tot
1917
zijn:
2562

3327, 4319
en
5412.
De volgende samenstelling zal het beeld der cijfers

verduidelijken.

‘-
Ultimo

TJltimo

ermeer-
Mei1917

Juli1914 .dering

Granen en vleesch . .

1376’12

579

137
Andere voediugsmidd

648

352

84
Weefstoffen ……..12611/2

616’1

104
Delfstoffen

839’12

464
1
12

81
Diversen ……….

1286
1
12

553′

132

5412

2565

‘ 111

Aan de aanteékeningen van The Economist ontlee-

nen wij nog het volgende:
Voor Mei is er niets dat bijzonder opvalt, behalve de

prijsstijging bij vleesch, die meer dan de helit van

de vermeerdering in het eindcijfer teweegbracht. De

granen waren iets gemakkelijker. De eenige opmer-

kelijke
teruggang
bij
de subsidiaire voedingsmiddelen

vertoonde de prijs van de boter, die terugliep tot

eene noteering, die het einde van geen enkele maand,
sedert Augustus j.l., ons te zien gaf.
Bij
de weefstoff en-

groep klom Amerikaansche middling .katoen tot
14.25

d., garen en doek ‘volgde het voorbeeld van het ruwe
materiaal.
Bij
de wol geen verandering. In de groep

metalen staat tin vooraan, met avans op £
2481%
voor

standaard, de slotprijs bleef echter onder de hoogste
noteering der maand. De diversen vragen weinig be-

langstelling en voor het eerst na
8
maanden is het

eindcijfer teruggeloopen. De Econbmist licht nog toe,

dat bij de artikelen welke op eenigerlei wijze officieel

gecouitroleerd worden, de
prijs
genomen is, waartegen
de regeering verkoopt aan handelaren.
Dat de regeering veelal – zoo bijv.
bij
granen –

verre beneden den zelfkostenden prijs verkoopt, houde

men hierbij wel in het oog.

• DE CANADEESCHE SPOORWEGEN.

Toen wij onlangs
1)
het rapport van de heere

Drayton en Acworth iii zake de reorganisatie van het

Canadeesche spoorwegsysteem bespraken merkten wij
reeds op, dat het advies daarnaast zelfstandig uitge-
bracht door den derden deskundige, belast met de be-

studeering der moeilijkheden, waarin de betrokken
maatschappijen verkeerèn, slechts in uiterst gecom-
primeerde termen publiciteit had gekregen. Ook thans
nog ontbreekt de volledige tekst van hetgeen de heer
A. H. Smith aan het Canadeesche Gouvernement
heeft aanbevolen. Gaarne zou men nauwkeurig willen

weten, welk standpunt de president van het New
York Oentral System, de eenige practidus op spoor-
weggebied in de commissie, naast het veringrijpende advies van de meerderheid: alle maatschappijen, met
uitzondering van de Canadian Pacific in één systeem,
The Dominion Railway Oompany, onder te brengen,
heeft ingenonen. Thans zijn met de mail enkele nadere mededeelingen binnengekomen en deze mogen alsnog worden weergegeven. De heer Smith keurt overheids-
contrôle op de spoorwegn in iederen vorm af: Het
rapport van de meerderheid spreekt wel van de instel-ling van een onafhankelijke ,,board of trustees”, maar
in het oog van den heer S. levert dit, bij de wijze
waarop de concentratie bewerkstelligd zal worden, practisch niet veel verschil met direct staatsbeheer.
Wat deze raadsman we] wenscheljk zou vinden is het
volgende. Men late de lijnen westelijk van Port
Arthur (Lake Superior). aan de Oanadian Northern,
die op dit gedeelte van haar net met succes opereerde,
terwijl men voorts zal moeten vergunnen, dat voor-
noemde maatschappij de lijnen van de Grand Trunk
Pacific, die reeds in het westen van Canada zijn aan-
gelegd, van laatstgenoemde overneemt. Een zelfde
overdracht, wat betreft de lijnen der Canadian

1)
Zie No. 74,
pag.
401.

Northern naar de Grand Trunk, beveelt de heer

Smith voor de spoorwegen van het
oostelijk
deel des

lands aan. Ook in dit advies komt dus tot uitdruk-

king dat Canada nog niet drie transcontinentale lijnen
kan voeden en kan men als de bedoeling van deze ver-

schuiving der operatieterreinen van de maatschap-

pijen
die
moeilijkheden
ondervinden: beschouwen: deze
verder te ontheffen van de
noodzakelijkheid
voor hare

lijnen een vervoer van Oceaan naar Oceaan tot stand

te brengen. Aldus ware aan den wensch van de Grand

Trunk voldaan, daar de verplichting ten aanzien van

de Grand Trunk Pacific daarmede opgeheven zou zijn.

Alleen de lijnen tusschen North Bay (aan het Lake

Nipissing) en Winnipeg of Port Arthur met uitzon-

dering van die der Canadian Pacific mogen in het
plan van den heer S. tijdelijk in de handen van het

Canadeesche gouvernement overgaan, maar moeten

toch weer aan de Canadian Northein of Graud Trunk

in exploitatie worden gegeven. Voor de hier bedoelde

lijnen, die de brug vormen tussehen het
oostelijk
en
westelijk deel van het Dominion, is een uitzondering

gemaakt, daar het territoir dat
zij
doorsnijden weinig
locaal verkeer oplevert en gelijk hiervoren reeds werd

opgemerkt meer dan één schakel tusschen de syste-

men
bij
de oost- en
bij
de westkust voorloopig
zijn
geld

niet kan opbrengen.

In. de Statist vinden
wij
gezegd, dat volgens Mr.

Smith de Grand Trunk Railway een voordeelig bedrijf

kan opleveren.
In dit verband mag ook aangeteekend worden, dat

dezer dagen de Canadian Northern Railway een rap-•

port heeft aangeboden aan de Canadeesche regeering,
opgemaakt ten verzoeke der voornoemde maatschappij
door eene Amerikaansche commissie. Dit verslag komt

eveneens tot eene meer optimistische conclusie den
die, welke de heeren Drayton en Ackworth uitspreken
en acht de Canadian Northern in haar tegenwoordi-

gen vorm levensvatbaar. Zeer zeker waren deze, advi-

seurs. die optreden als ,,acting for the company” min-
der, objectief in hun oordeel dan de hiervoor aange-
voerde raadslieden, maar daarenboven zal het ons niet
verwonderen wanneer adviseurs uit de Vereenigde Sta-
ten het reeds niet aanbevelenswaardig zullen vinden tot
eene reorgaisatie te komen, waarbij het Canadeesch
nationaal karakter zoo zeer versterkt wordt als
bij
de

voorstellen van de meerderheid der regeeringscommis-
sie het geval is. De meerderheid legde er wat de Cana-
dian Northern betreft bovendien bijzonder den nadruk op, dat deze maatschappij.zelf niet de beschikking zal

kunnen
krijgen
over het kapitaal benoodigd voor een
economiscl beheer in de eerstvolgende jaren en hoe

gunstig het bedoelde rapport, dat de maatschappj

heeft laten uitgaan ook moge luiden, eene weerlegging
van deze bewering, die tenslotte feitelijk den doorslag
geeft, staat ‘er. niet in te lezen.

DE RIJKSMIDDELEN.

De laatstverstreken maand Mei was voor de schat-
kist een maand vol verrassingen. De opbrengsten van
alle middelen bedroegen ruim acht millioen gulden meer dan geraamd was en overtroffen die over Mei

1916
met vier-en-een-half millioen. Wanneer wij na-

gaan welke bronnen zoo ruim vloeiden, zien wij, dat
de inkomstenbelasting in ‘de eerste plaats moet ge-noemd worden (haar opbrengst ging de raming met

.f 3.600.000
te boven). Ten tweede de grondbelasting

met
f 1.160.000
meer. Verder de grillige successie-

rechten, die
9
ton meer opbrachten, de suiker- en
èe-

slachtaccijns met resp. kleine vier en groote drie ton

hoogere opbrengst. Ook de zegel- en registratierech-
fen droegen (in verband met de invoering van de
nieuwe zegelwet en wet op de registratie) het hunne
bij; de eerste deden
f 1.200.000,
de laatste

f 770.000
meer in de schatkist vloeien. Zelfs de
opbrengst der domeinen overtrof het geraamde be-

drag met
f 840.000.
De invoerrechten en de loodsgel-
den daarentegen bleven – en dit zal, gezien de streni-

20 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

461

ming van het internationale verkeer, geen verwonde-

ring baren – ver ten achter bij liet normale opbrengst-
bedrag.

Treffen wij nu weder de gebruikelijke vergelijking
tusschen den loop der middelen gedurende de eerste

vijf maanden dezes jaars en dien in hetzelfde tijdvak
van 1914, toen de oorlog nog niet woedde en zijn heil-
loozen invloed nog niet kon doen gevoelen. Zooals
bekend, schakelen wij daarbij uit de gevolgen van de

invoering der inkomstenbelasting, de
toewijzing
van
een gedeelte der opbrengst van den suikeraccijns aan

het Leeningsfonds 1914 en de heffing van het statis-
tiekrecht. In dat geval vinden
wij
de volgende cijfers:

1917 tijdvak Januari tot en met Mei ..
f
67.072.760
1914

,,

,,

,,

.. ,, 60.600.092

Stijging ……
f
6.472.668

Deze vermeerdering bedraagt plm. 10,68 pOt. of,

per jaar gerekend, 3,56 pOt., welke percentages stij-
gen tot 12,63 en 4,21 indien de opbrengst der wissel-

vallige successierechten in beide tij dvakken buiten
rekening wordt gelaten (de stijging bedraagt dan

f
6.546.780).. Aan deze stijging mag echter, wij wezen

hierop herhaaldelijk, geen blijvend karakter worden

toegekend. Dit springt aanstonds in het oog, wanneer men bedenkt, dat alleen de suiker- en geslachtaccijns
te zamen
f
4.593.000 en de zegel- en registratierech-
ten te zamen
f
4.124.198 meer inbrachten. De stijging
is dus voor het grootste deel te danken aan buiten-
gewone omstandigheden.
Ten slotte nog een enkel woord over de crisishef-
fingen. De oorlogswinstbelasting bracht in Mei niet
‘minder dan ruim
f
7.450.000 in de schatkist. In totaal
leverde zij tot dusver op
f
18.382.441,34. Uit de verde-
digingsbelastingen op de oorlogswinstbelasting te za-
men werd tot dusver in het geheel
f
45.869.287 ge-
trokken. Aan opcenten ten behoeve van het Leening-

fonds 1914 werd in de jaren 1915 en 1916 en in het
tijdvak Januari tot en met Mei van L917 geheven

f
60.401.119. Om te weten welk bedrag van laatst-

genoemde som belasting wegens de buitengewone
omstandigheden mag heeten, moet men die som ver-
minderen met de ontvangst uit de opcenten op den
suikeraccijns, wijl hoofdsom en opcenten van thans te

zamen evenveel bedragen als de hoofdsom alleen vôôr,
de instelling van het Leeningfonds 1914. Er blijft na
die vermindering
(f
60.401.119
– f
12.186.629)
f
48.214.490. In het geheel is dus aan extra-belasting, in verband met den oorlogstoestand en zijne gevolgen
geheven, in de schatkist gevloeid eene som van
f
45.869.287
+ f
48.214.490
= f
94.083.777.

AANTEEKENINGEN.

Een departement van Vericeerswe-
z e n. –
Onlangs werden in de Maasbode plannen
besproken, die in Zwitserland aanhangig zijn voor de
instelling van een departement, dat zich zou hebben
bezig te houden met de middelen, die het vreemdelin-
genverkeer kunnen bevorderen en voorts zou hebben
toe te zien, dat ondernemingen welke vervoer of huis-
vesting ten doel hebben aan redelijke eischen beant-
woorden. Het blad knoopte er een lezenswaardig be-
toog aan vast, dat ook hier te lande een centraal
lichaam ware in het leven te roepen, hetwelk zich op
ruime schaal krachtig met voornoemde taak zou kun-
nen bezighouden. Wij willen enkele grepen uit het
artikel doen, daar
wij
het onderwerp van veel belang
achten. Al zal wel niet spoedig het tourisme voor ons
land een beslissenden invloed op de betalingsbalans
krijgen als bijv. bij Italië het geval is, toch zal door

den oorlog voor ons, met verstandige directie, van dit
bedrijf heel wat te maken zijn. Immers ongetwijfeld
zal ten aanzien der keuze van een reisdoel nog vele
jaren na den huidigen strijd de oorlogsverbitterjng,
bij de vijanden van het oogenblik, een groot gewicht
in de schaal leggen. Dan vergete men verder niet, dat
het ontvangen van touristen, een uiterst economisch
bedrijf is: de aan te bieden waar – in de eerste plaats
het natuurschoon zelve – is in het algemeen zonder
meer voorradig, of eischt toch uit anderen hoofde
hare voorziening. De Maasbode zegt het volgende:
Nu is het oogenblik gekomen om de aandacht te ves-
tigen op het reizigersverkeer in het algemeen en het

vreemdelingenbezoek in het bijzonder. Uit allerlei.
berichten blijkt, dat na den oorlog de Centrale Rijken zullen trachten te bereiken, dat de ingezetenen hunne

vacanties in de eerste plaats doorbrengen binnen de
landsgrenzen. De bewoners der geallieerde Staten zul-
len over en weer nader kennis willen maken met die

rijken, binnen welker grenzen velen hunner ,,den
grooten tijd” hebben meegeleefd en waarvan
zij
in de
laatste jaren zooveel gehoord hebben. En aan de wei-•
nige neutrale landen zullen weinigen denken.

Wel is waar zullen de thans afgebroken handelsbe-trekkingen tusschen de nu vijandige kooplieden op
neutraal terrein ‘t gemakkeljkst aangeknoopt worden,

doch wij moeten ook trachten den stroom van vreemde

pleizierreizigers tot ons te lokken. Doch er is meer,
ons eigen land dienen wij nog voor menigen Hollan-
der te ontsluiten.

In de eerste plaats is het noodig meer eenheid te

brengen in de reclame in het buitenland te maken.
Wij kunnen de aandacht van den vreemdeling vragen
voor onze sraterrjke oorden, vobr ons stedenschoon,

doch dan dienen wij dat op artistieke wijze in beeld
te brengen en die platen in het buitenland te versprei-
den. Voor dit alles is geld, veel geld noodig en de

noodige sommen kunnen alleen door samenwerking
bij elkaar gebracht worden. Talrijke vereenigingen

zijn er in ons land, die belang hebben bij een druk
vreemdelingenbezoek, wien het echter aan middelen
ontbreekt om zelfstandig voldoende reclame in het

buitenland te maken, b.v. de talrijke Stoomtramwegen,
de Bond van Vereenigingen tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer, de Bond van Hotelhouders,
de vereeniging ,,Jaarbeurs” enz., zij alle zullen onge-
twijfeld een verkeersdepartement steunen. Dit de-

partement moet ook Zijne aandacht aan het hotel-
wezen wijden, niet geheel ten onrechte spreekt

men vaak in het buitenland van het ,,dure verblijf”
in ons land. Vooral in kleinere plaatsen biedt men
vaak den reiziger wei een hooge rekening, doch’ wei-
nig comfort aan.

Duilcbootresultaten. –
In het nummer
van 16 Mei j.l. gaven wij een staatje van de resultaten van den duikbootoorlog loopende tot April d.a.v., af-
komstig uit Duitsche bron, thans publiceert de Times
een overzicht, samengesteld uit de mededeelingen van
de Britsche admiraliteit, dat zeer zeker naast de Duit-
sche opgaven belangstelling verdient.
Britsche schepen

In- en
uit.

waarvan
tevcrgeef
klaringen

1.600 ton

aange-
alle landen gezonken enhooger

vallen

Week tot 25 Feb.

4.541

27

16

16
Totaal Maart

(4 weken)
….

18.777

133

65

58
Totaal April

(5 weken)
….

24.775

223

133

106

Week tot 6 Mei.

4.873

56

19

32

13 ,,

5.120

27

19

15

,,20 ,,

5.423

31

19

12

,,27 ,,

5.487

21

18

17
Totaal Mei

(4 weken) .. . .

20.903

135

75

74

Week tot 3 Juni.

5.335

22

14

13

De marine-correspondent van dè Times geeft de

volgende verklaring voor de afnemende resultaten.
Duitschland wilde oogenblikkelijk met de nieuwe
strjdwijze grooten indruk maken en werd alles er op
gezet schepen tot zinken te brengen, weldra verkeerde
het onderzeesche materiaal in een toestand dat repa-
raties noodzakelijk waren en de bemanningen rust be-
hoefden van het zenuwafmattende werk. Waar boven-
dien, in de veronderstelling van den autoriteit die

hier aan het woord is, de booten die tijdens den oor-

462

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Juni 1917

log gebouwd zijn niet zoo grondig van constructie zijn
als met het oude materiaal het geval is, moeten de

reparaties in het algemeen omvangrijker zijn en blij-
ven de booten daardoor langer uit de vaart. Deze ver-
onderstelling is vermoedelijk niet geheel van juist-
heid ontbloot, maar men verlieze toch niet uit het

oog, dat blijkens de getallen het aantal schepen dat
zich in Engelsche wateren bevond in de afgelo’open
maand aanmerkelijk is afgenomen en de verminde-

ring der duikboot-resultaten relatief dan ook niet

heel groot is.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Distributie van kunstmest. Volgens

mededeeling van de Kunstmest-commissie zal de twee-
de distributie van d’e bestelde Chili-salpeter ten be-

hoeve van de bemesting voor den oogst 1916/17 wor-

den.voortgezet. Deze distributie zal plaats hebben in

de provinciën Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland,

Friesland en Noord-Brabant (Westelijk deel) en wel
tot een hoeveelheid van 30 pOt. van de goedgekeurde

aanvragen. De prijs blijft bepaald. op
f
24 per 100 K.G.,

bruto voor ne’tto in origineele zakken, franco langs
boord van het zeeschip (stuwloon voor rekening van de

ontvangers), terwijl
bij
levering uit de opslagplaatsen

der commissie, deze prijs
zal zijn
vrij
uit schaal.

Aan de bestellers van zwavelzuren ammoniak in de

provinciën Groningen, Drenthe, Overijsel, Gelderland,

Utrecht, Limburg en Noord-Brabant (Oostelijk deel)
zal in verband met den onvoldoenden voorraad dit

artikel niet kunnen worden toegewezen. Evenwel zal

voor deze bestellers een verdere distributie van Chili-
salpeter plaats hebben, ter grootte van 30 pOt. der
thans goedgekeurde bestellingen. De – prijs hiervoor

bedraagt
f
25, condities als boven.
Ook zal een aanvang worden gemaakt met een

derde distributie van de bestelde Chilisalpeter voor

oogst 1916/17 en wel tot een hoeveelheid van 25 pOt.
van elke goedgekeurde aanvrage. De prijs der salpeter
is voor deze distributie bepaald. op
f
35 per 100 K.G.
Ten slotte deelt de Kunstmest-commissie mede, dat

na afloop van de derde distributie van Chili-salpeter
aan bestellers van die meststof en na afloop van de

distributie van Chilisalpeter aan bestellers van zwa-
velzuren ammoniak, geen verdere distributie van

Ohilisalpeter, superfosfaat, zwavelzuren ammoniak
of ammoniak super ten behoeve van de bemes-
ting van den oogst 1916117 zullen plaats hebben.

Belanghebbenden worden met nadruk gewezen op
het te verwachten groote tekort aan stikstof-

mest voor de bemesting van den. oogst 1917/18; in
verband daarmede wordt hen aangeraden met de ter
beschikking gestelde hoeveelheden Chilisalpeter zoo
zuinig mogelijk te zijn en van de ontvangen partijen
niet meer te gebruiken dan strikt noodzakelijk is.

Onder deze omstandigheden wordt den on.tvangers ook
vergund de toegewezen partijen niet meer vooi den
oogst 1916/17 te gebruiken, doch die te bewaren voor

den volgenden oogst.
Overdoen of verhandelen van de ontvangen. hoe-
veelheden Ohilisalpeter is in elk geval verboden.
Uitvoer van. aardappelen. In weerwil
van het oogenblikkelijk tekort aan aardappelen zal
gedurende de loopende maand nog eenigen export van
aardappelen van den ouden oogst en waarschijnlijk
van den nieuwen oogst moeten toegestaan. worden.
Deze maatregel houdt verband met den invoer van

steenkolen. Voor aanvoer, van steenkolen is Neder-
land than.s vrijwel geheel aangewezen op Duitschiand
en België; wil deze eenigszins verzekerd zijn, dan

dient van Nederlandsche zijde eenige tegemoetkoming
te worden betoond. Dit kan geschieden door een.ige export van vroege aardappelen naar Duitschland toe
te staan. Echter moet eerst nog een deel van het klein
overschot van winterardappelen werden uitgevoerd,
teneinde het Landbouw-Export Bureau in de gelegen-

heid te stellen te voldoen aan een met Engeland aan-

gegane verplichting,
terwijl
van de aardappelen van

den nieuwen oogst waarschijnlijk aanvankelijk de

helft van den aanvoer op de veilingen uitgevoerd zal
worden en de helft voor binnenlan.dsch verbruik be-
schikbaar is.

Vroege aardappelen. Door den Minister

van Landbouw, enz. is tot en met 19 dezer verboden
de aflevering en het vervoer van vroege aardappelen.

Het verbod is niet van toepassing op de aflevèring

en het vervoer, van partijen, gedekt door een vervoer-

bewijs, afgegeven door de Rijkscommissie van Toezicht
op de Vereeniging ,,Groenten-Oentrale”, of. binnen
de grenzen der gemeente, waar de aardappelen zich

bevinden op den datum van vaststelling der distribu-

tie-regeling.

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens).

Mei
1917

ij’
eerste
maanden
van 1917

Viif
eerste
maanden
van 1916

Directe belastingen.
2.526.822 5.779.020 5.896.244

Persoueele belasting
.
1.197.553
.
1.893.770
2.300.012
Inkomstenbelasting
6 .378006
23.375.295 17.086.332
Vermogensbelasting
215.326
1.315.147
1.069.597

Accijnzen.
2.343.095
11.511.716
12.008.342
18.074
425.796
391.007
2.416.450 12.369.474
10.636.637
112.569
938.365 918.543
88.921
564.399
627.384
Zout ………………

891.691
4.212.059 3.905.401

Indirecte belastingen.

Wijn ………………..

1.796.966
4.740.827
3.150.876

Grondhelasting

……..

Registratierechten
1.466.291
5.710.971
4.049.698
Hypotheekrechten .. 159.974
601.226
400.386

Bier en azijn ……….
Geslacht

…………..

2.302.018
8.713.995 6.395.715

Suiker

…………….

964.377
4.917.316 7.396.529

Gedistilleerd

……….

Formaatzegel
48
1.425
11.156

Gouden enzilverenwericen

Zeelrechten

……….

277.220 251.971
Belasting
………….52.636
Essaailoon 50
322 216

Suceessierechten ……..

Invoerrechten
…………

Statistiekrecht
159.909
705.631

.

13.514
Dorneinen

…………
998.721 1.696.045 948.913
17.222
.

235.080
235.394

Mijnen
……………..

Jacht en visscherij

….
252

..

1.750 1.827
Staatsloterj

…………

38.103 179.642
356.715
Loodsgelden

…………

Totaal ……….
.24.145.074
90.166.491 78.052.414

OPOENTEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

Mei
1917

Vijf eerste
maanden
van 1917
1

Vijf
eerste
maanden
Von 1916

Directe belastingen.
1.159.425
1.020.919
Personeele belasting
287.181
.
479.720
514.950
Inkomstenbelasting
2.162.262
7.926.261
5.705.552
Vermogensbelasting
71.647
435.537
292.642

Accijnzen.
468.619
2.302.343 2.401.668

Grondbelasting

…….507.157

85.159
78.201
Wijn
……………..3.615
Gedist.

binn.-enbuitl.)
24
.1.645
1.236.947
1.063.664

Suiker

…………….

Indirecte belastingen.
Zegelrecht van buitl. eff.
161.084 428.455
221.783
Registratierechten ..
146.670
570.735

402.686
Hypotheekrechten .. 15.971
59.966
39.632

4.065.851 14.684.548 11.741.697
Totaal ..

BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN

GEWONE OMSTANDIGHEDEN.

Mei 1917
Vijf eerste
inaanden v. 1917

Oorlogsvinstbelasting
7.452.790 18.341.801
Verdedigingsbelasting Ja .,. ..
195.406 1.247.217
Verdedigitigsbelasting Ib …. 2.236.176
8.820.478
Verdedigingsbelasting II
. . . .
3.699.232
12.323.791
13.583.604 40.733.287

20 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

463

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. *** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

16 Juni 1917

20 Juli 1914

Ned (Disc.Wissels.
41/s
sedert 1 Juli
1
15
3’/,sedert23 Mrt. ’14

B

jBel.Binn.Eff.
an
4
1
12

»
1

’15
4
23

’14
I,Vrsch.inR.C.
5I1

,,
19Aug.’14
5
23

,,

’14
Bank van Engeland
5
6 Apr.’17
3

,,
29 Jan. ’14
Duitsche Rijksbank
5
23 Dec. ’14
4

,,
5
Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5
20Aug.’14
31/t

,,
29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5
10Apr.’15
4

,,
12 Mrt.
1
14
Russische Staatsbk.
8
27 Juli ’14
5
1 Apr.’14
Nat. Bank v.Denem.
S

,,
10

,,

’15
5

,,
6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
511s
9Nov.’16
4
1
1,
6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12
2 Jan.’15
3
1
12

.,,
19

,,

’14
Bank van Italiii ..
5
1Juni’18
5
9Mei

’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3_4
1
12

– –
Javasche Bank….
3
1
1,

,,
1 Aug.’09
3
1
12

,,
1 Aug.’09

OVERZICHT.

De koers vor Londen was gedurende de geheele week
vast en een verbetering van circa 3 cent kon plaats vinden.
Aanvankelijk was ook Parijs zeer gevraagd; in de 2e helft
der week ging het avance echter weder verloren en het slot
was zelfs, onder invloed van de stijging, die te Parijs in
den Londenkoers plaats vond, circa 1
0
/0
lager dan bij het begin
der veek Cable New-York was zeer gezocht; de noteering liep
op van 242’/a tot
242814.
De Marken en Kronen waren, zooals
reeds elders vermeld, sterk aangeboden. Berlijn daalde van
34,30 na de kleine reactie van Maandag op 34,55, tot 31,80.
Weenen 21,95-20,30, waarna beide weder iets opkwamen op circa 33 en 21. Zwitserland was sterk gevraagd, omdat
de daling voor Berlijn en Weenen daar nog sterker was.
De koers steeg van 48.35 tot 49. Skandinavie om dezelfde
reden eveneens vaster. Kopenhagen 70,15-70,30; Stockholm
72,87’/,-73,30. Roebels waren ook deze week weder sterk
aangeboden 59-53. Spanje wederom honger ± 55,50-57,50.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable

Zicl,t

1

Zicht

Zicht Data

Londen
1
Parijs t Berlijn
i
/lfl:sterd.
(in
S

1

(in
frs.
1
(in cents t (in cr.,os
per £)

P. $)

P. R,n. 4) per Old.)

16 Juni

1917
4.76.45
5.75
1
14
nom.
Laagsted. week..
1

4.76.45

41,18
II. OPEN MARKT.
Hoogste,,

,,

..
9 Juni

1917
J

4.76.45 4.76.45
1

5.75812

1

5.73114


1

nom.
1

41
1/

4111
4

Amsterdam
1
Londen
1
Berlijn
Parijst
N York
Data
1
1

Port.

1

Part.
Part.
Cail.
2

1917

1
Muntpariteit..
4.76.50
4.86.67
5.72
5.18

Dom.

41
1
18
40
‘Ii,
Part.
1
Prolon
disconto
gatie
di.tconto
1
disconto

1
disc.

1

mo.iey
. .

16 Juni ’17

2

2112-3

4lh/j

4/8


5.5112
11-16 J. ’17

2

2’1’3

411-44

4’/e

4..5’/,
4-9 Juni’17 1/82

2-2’/4

42S/

4.11

– 3I/,4
28 1L2 J.’17
1
?/2 7/

2
1
14
1
14

4
28
/81

4
1
1,

2 ‘/s.4 1/4

12-17 J. ’16

1 ‘/8-2

2’/,-3 481,_5
38
1
4.42
1
g

28/
4
.3
8/,
14-19 J. ’15

2’/l

3
1
/1.
5
/4 2 ‘/,-3o’s

1 ‘/s-2

2024Jul.’14 3 ‘/8/10 21/
4
.8/
4

2
i/4_5/4
2
ij-‘/

2/4 1 /4-2
1
/1

1) Noteering van 1 Juni 1917.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeriogen te Amsterdam opgenomen. De dage-
Iijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data

1
Londen
1
Berlijn
1
Parijs
1
New York

11
Juni 1917

..
11.538/
4

34.40
42.3711
2

2.4281
8

12

,,

1917

..
11.54
33.75 42.35
2.42’/
13

,,

1917

..
11.54
3
/
32.85
42.40
2.42
3
1,
14

,,

1917

..
11.56
32.12
1
!, 42.35
2.42
1
/2
15

,,

1917

..
11.56
1
/
32.20
42.30
2.4201
8

16

,,

1917

..
11.56
1
12
33,-
42.3211
2

2.42
3
14

Laagste der week
11.53
31.80 42.25
2.42
Hoogste

,,

,,
11.56
11
34.55
42.45 2.42
7
18
9 Juni 1917

..
11.53’/4
34.30 42.32
1
12
2.42′!,
2

,,

1917

..
11.57
36.35 42.50
2.43
Muntpariteit

..
12.10
8
18
59.26
48.-
2.48
3
1

Data
Zwitser-
land
Weenen

Kope,,.
hagen
1

Stock-

1

hol,»

1

Bafavio

1
telegrafisch

16 Juni 1917
49.-
21.-
70.30
73.30
99
1
,-100
Laagste d.
w.
48.22’12
20.25
70.-
72.80

Hoogste
,, ,,
49.10
21.95
70.40
73.40

9 Juni 1917
43.30
21.32
1
/,
70.20 72.90 991-100
2

,,

1917
48.27’1,
23.40
70.10
73.12
1
1,
99f100
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
‘100
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en Landes
Noteerings.
eenheden 19Mei
1917
5
Juni
1917

Tijdperk
6-11 Juni

Laagste
1
Hoogste

11
Juni
1917

Alexandri..
Piast.
p. £
9721,
97
1
12
97
971/t
97112
B. Aires
.. ..
d.p.gd.pes.
50
49’18
49’118
50’14
50’1:
Calcutta
.. ..
sh/d.p.rup.
114
8
1,2
1141,2
114
1
14
1141,
14
1
1,2
Hongkong
..
id.
p. $
214
1/,
214
3
14
21414
25
215
Lissabon….
d.p.escudo
31
1
18
31
1
8
30f1′
30*-1
31
1
/
8

Madrid

….
Peset.
p. £
21.50
:20.92
20.40 20.95
20.46
Montevideo..
d.p.peso
5581
4

5521
t

55I1
5510/,,
551111
Montreal….
$
per
£
4,77112
4.76′!,
4.76
4.7614
4.76’/
Petrograd ..
R.
p. £ 10
170
1
1
184’/4
181
197
194
R.d.Janeiro
1)

d.
p. milr.
13
8
14
13
21
/82
13 17/
13
^
Ilai
13
0
18
Lires
p. £
33.32
33.55
33.47 33.58
33.51
Shanghai

..
sh/dp.tael
36
1
12
3!7
317
317’1
317
1
12
Rome

…….

Singapore
. .
id.
p. $
214
5
/,
214’11
214
2/4f,,
214
2
1,2
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
1115/,
11
81
!,,
1115/,,

12/,,
12
5
132
Yokohama
..
sh/d.p. yen
211e1s
211
7
1,
e
2117116
211”/18
211 ‘°/,,

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 wbrden de dagelijksche out-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.

te New York.

16 Juni
1917 ……..
39’/,o
77
0

,,
1917 ……..
378/
75314

2

,,
1917 ……..
38’/ 75’/
26 Mei
1917
……..
37
7
/s
74
5
18
19

,,
1917 …….
37’/l
7431s

17 Juni
1916 ……..
30′!,
19 Juni
1915 ……..
23′!,
49’18
20 Juli
1914 ……..
24″/,
541/

464

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Juni 1917

NEDERLANDSCHE BANK.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizendn guldens.)

VERKORTE BALANS OP 16 JUNI 1917.

Data

S

Goud
Zilver
bjettn

opei,chbare
Andere
Activa.
schulden

16

Juni

19i7

….
602.616
7.573 741.257
68.016

Binnenl.wis.{H.Sbk.

/
43.464.194,72′!
els, Prom.,

B.-bk.

,,

270.206,89


enz.in
disc.

Ag.sch. ,,

9.407.185,82
9

1917

..
,,
594.428
7.420
749.594
50.828
f

53.141.587,431/
2

1917

….
596.314
7.497
757.088
51.967
Papier o.h. Buitenl. in


26 Mei

1917

….
596.273
7.393 750.550
68471
disconto

……………………..


19

,,

1917

..
596.180
7.129 757.339
59.484
Idem eigen portef..
f

7.055.219,-
12

1917

….
595.635
7.022
767.982
42.903
Af:Verkochtmaarvoor’
51917

….
596.027
6.961
785.419
54.812
de bk. nog niet afgel.

,
28

Ap

ril 1917

….
596.527
6.858
773.592 62.604

Beleeningen
(

.

7.055.219,-
21

,,

1917

….
591.059
6.900
755.256 79.160

mci.
vrsch.J H.-bk.

f
45.041.219,85’I
14

,,

1917
590.555
6.856
755.372
80.222

in rek.-crt.’ B.-bk.

,,

2.701.559,60
1
12
7

,,

1917

..

5
590.529
6.680
752.563
73.753

op

onderp.

Ag.sch. ,, 35.494.722,15
31Maart1917

….
590.515
6.917
745.649 79.535
24

1917

….
,,
591.015
7.011
729.111
94.210
f
83.237.501,61

17

Juni

1916

….
548.614
7.615
639.001 84.802
OpEffecten

……
f
78.440.801,61
19 Juni

1915

….
331.914
2.568
482.503 55.920
OpGoederenen Spec.

4.796.700,-
83.237.501,61
25

Juli

1914

.. ..
162.114 8.228
310.437
6.198

Voorschotten a. h. Rijk………………11.809.929,68
‘/
Disconto’s
Beschik- Dek-
Munt en Muntmateriaal

Hiervan
Munt, Goud ……t 57.445.985,-
Data
Belee-
baar
kings-

Muntmat. Goud…. ,,545.169.837,91’/
Totaal
Schatkist-
pro,nessen
ningen
Metaal-
1

saldo
percen-
tage
rechtstreeks

f
602.615.622,91’12
Munt, Zilver, enz.

7.572.877,3811
16 Juni 1917
53.142
40.000
83.238
447.376
75

Muntmat. Zilver ..

.
9

,,

1917
53.245 40.000 85.298
440.806
75

610.188.500,30
2

,,

1917
57.813
44.000
91.120
441.043
75

Effecten
26 Mei 1917
69.561
55.000
85.307
438.932
74

Bel.v.h.Res.fonds..
f

5.188.306,-
19

,,

1917
68.712
54.000 86.567
439.016
74

id. van
1
/iv.h.kapith,,

3.940.905,62
1
!,
12

,,

1917
71.345 55.000
.88.760
439.551
74
,,

9.129.211,62
1
/
5

,,

1917
88.126 70.000
93.061
434.013
72

Geb.en Meub.der Bank …………….;,

1.465.000,-
28April1917
85.942
69.000
88.693 435.216
72

Diverse rekeningen

………………,,

60.294.830,52
1
I
21

,,

1917
78.980 62.000
89.044 430.156
72
14

1917
77.830
60.000
88.379
429.372
71
•f 836.321.580,18
7

,,

1917
77.681
60.000
87.316
431.026
72
31 Mrt. 1917
77.537
80.000 86.848 431.495
.

72

Passiva.
24

,,

1917
78.052 60.000 84.953
432.462
73

Kapitaal ………………………..
f

20.000.000,
17 Juni 1916
40.156 20.400 74.521
410.638
77
Reservefonds ……………………,,

5.234.534,1811,
19 Juni1915
74.229
31.500
124.704
226.347
62
Bankbiljetten in omloop ………….,, 741.257.465,-
Bankassignatiën in omloop …………

,,

3.305.915,19
25 Juli 1914
67.947 14.300
61.688
43.521
1
)
54

Rekening-Courant saldo’s:

1
t)
Op de basis
van
1/
metaaldekking.
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 64.710.585,99

,,

64.710.585,99
Diverse rekeningen

………………,,

1.813.079,81’1
JAVASCHE BANK.

f
836.321.580,18
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizehden Guldens.)
Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

447.376.137,65’1
Bank-
A,idcre
Op de basis van
2
1

inelaaldekking ……,,

285.521.344,42
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop

.
Data
Goud
Zilver
biljetten

opetschb.
schulden
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.236.880.685,-

72.580 23.088
153.580
35.750
71.932.’
23.468 154.052
36.883
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende

7 April 1917

……

70.768
22.749 157.573
35.236
verschillen:
71.353


22.957 161.927
32.618

Meer

Minder

31Maart1917 …….

Disconto’s

103.492,32

17

,,

1917 …….
10

1917 …….

47.028 34.073
144.987 29.407

Buiteniandsche wissels

77.550,-

1April1916 …….
3April 1915 …….
30.776
29.213
114.694
13.562

Beleeningen

2.060.933,9811
25

Juli

1914 …….
22.057
81.907
110.172
12.634
Goud

………………8.187.397,94 Zilver ………………152.887,13’/
Bankbiljetten

8.336.455,-
1
Dis-

1
Wissels,
1
buiten

1
Belee.

Diverse
Beschik.
baar
Dek-
kings-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..

15.608.557,04
1
1


Data
,
conto’s

nin
gen
reke-
ningen’)
,netoal.
percen-
Ibetaalbaarl saldo
1

tage

7Apr.1917

6.592

38.842

47.362

6.357

58.671

51
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
31Mrt.1917

6.528

38.539

48.271

7.032

57.780

50
blijkt, dat uitstonden op:

.
17

1917

6.474

38.045

50.187

9.005

55.515

’49
10

,,

1917

6.391

36.709

52.870

8.484

55.985

49
16
Juni 1917 9 Juni 1917

1
Apr.1916

6.327

17.074

47.895

26.458

46.222

46

Aan schatkistpromessen
/126.960.000,-
f140.190.000,-
3Apr.1915

5.150

5.677

34.588

3.208

34.338

51

waarvan rechtstreeks bij
25 Juli 1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.842
3
)

44
de Ned. Bank geplaatst
,, 40.000.000,-
,, 40.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,,121.808.000,-
,,121.808.000,-
t)
Sluitpost der activa.

Aan zilverbons

………
,, 20.655.876,50
,, 20.605.827,-
‘) Op de basis van
‘!t
metaaldekking.

20 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

465

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere1
Div. reke-
Dato

Metaal Circulatie opesschb. Discontos
1
ningen ‘)
schulden
1

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 6 JUNI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 71.131.475

Governm.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion….

52.681.475

£ 71.131.475

£ 71.131.475

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ………,

3.182.288

securities .. £ 45.247.406
Public deposits,, 47.998.697 Other securities ,, 106.749.030
Other deposits,, 120.797.972 1 Notes ……..,, 32.165.730
Seven-day and Gold and silver
other bilis..

36.299

coin ……,,

2.406.09.0

£186.568.256

£186.568.256

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government socurities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Dato

Metaal Çirculot,
Bedrag

Goudd. Gov
. Sec.

14 Juni 1917 55.357

38.779

….

5*5

6

,, 1917

55.087

38.966

158.828 28.500

129.643
30 Mei 1917 55.100

39.015

159.103 28.500

127.987
23

,, 1917

55.076

38.696

157.045 28.500

125.878

14 Juni 1916
1
61.578

35.355

120.5511 28.500
1
84.720
16 Juni 1915 56.530

32.947

45.642
1
28.500
1

9.586

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
1

Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings.
percen-
tage
1)
____________

14 Juni’17
45.208 113.124
49.784
125.855
35.029
19,94
6

,,

’17
45.247
106.749 47.999
120.798
34.572
20,48
30 Mei ’17
45.080
115.055
57.439
119.481
34.535
19,50
23

,,

’17
45.044
117.611
47.120
131.604 34.830
19,50

14Juni’16
42.187 70.703
52.264 87.541 44.672
31
2
12
18 Juni’15
51.043
139.489
113.042
101.759
42.033
1912

22 Juli’14
11.005
33.633 13.735
42.185 29.297
5218

1)
Verhouding tueschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 15 JUNI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand

……………………
Mk. 2.583.180.000
davon Goidbestand

………………
,,

2.533.349.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ……
527.448.000
Noten anderer Banken

…………….
5.163.000
Wechsel …………………………
9.474.203.000
Lombardforderungen

………………
10.200.000
Effekten…………………………
,,

99.929.000
SonstigeAktiva

………………….
,,

1.078.146.000

Grundkapital ……………………..
..180.000.000
Reservefonds ……………………..
90.137.000
Notenumlauf ……………………..
8.224.024.000
Sonstige tiiglich ftilligeVerbindlichkeiten.
4.816.296.000
Sonstige Passiva

…………………..
,

467.812.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels
onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu-
latie

Dek.
1
kings-
percen-

15 Juni

1917
2.583.180 2.533.349
527.448
8.224.024
38
7

,,

1917
2.574.484 2.533.316
483.115
8.255.124
37
31 Mei

1917
2.567.128
2.533.211 448.696
8.285.154
36
23

,

1917
2.561.582
2.533.168 522.360 8.132.076
38

15 Juni

1916
2.501.005 2.484.934
281.831
6.638.519
42
15 Juni

1915
2.433.468 2.382.215 263.669 5.244.018
51

23 Juli

1914
1.691.669 1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine

Data Wissels
Reh. Crt.

Darlehenskassenscheine

Totaal
In kas bij
uitge-
1

de Reichs-
______________

geven
bank

15 Juni

1917
9.474.203
4.816.296
5*5
*5*

7

,,

1917
9.250.165
4.509.604
4.716.500 466.400
31 Mei

1917
9.364.504
4.538.163 4.662.500
431.600
23

,,

1917
9.220.050
4.640.678
4.573.700
504.500

15 Juni

1916
5.783.846
1.828.551 1.542.000
238.700
15 Juni 1915
4.294.119 1.508.015
t

968.0001
227.000

23 Juli
19141

750.892
1

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland Zilver

Te goed
in het
Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
old. Staat

14Juni’17
5.311.899 2.064.775
258.107 756.840
10.600.000
7

,,

’17
5.278.511 2.033.740 257.742
774.207 10.600.000
31 Mei ’17
5.273.661 2.033.741 257.601
766.576 10.500.000
24

,,

17
5.269.156
2.033.740
257.493
660.437 10.400.000

15 Juni’16
4.750.509

348.782
620.300
7.800.000
17 Juni’15
3.921.220

373.979 780.166
5.900.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
*
Uitge-
stelde
Wissels
Bele
. e-
nng
1

Bonkbil

1
jCttt’t
Rek. Crt.
Part i-
culieren.

1

Rek.
1

Crt.
Staa.

503.097
1.208.772 1.141.740 19.793.987 2.593.971
34.448

493.658
1.316.321
1.131.756 19.779.898 2.740.701 75.441
522.161 1.221.257
1.120.569 19.479.437
2.628.109
127.233
462.395 1.231.625 1.128.453 19.394.509
2.628.814 81.205
0
CD
392.233 1.488.585
1.219.307
15.746.680 2.048.342
53.561
257.452 2.304.170
626.093 12.043.646 2.215.647
131.951

1.541.080

769.400
5.911.910
942.570 400.560

24Maart1917
..

762
1.043 1.104 939 360
17

1917
..

750 1.053 1.048 939
281
10

,,

1917
..

737
1.083 1.002
940 265
3

,,

1917,
..

735
1.090 969 948
259

25Maart1916
..

976.
895
835
928 560
27Maart1915
..

1.259 990
1.331
821
646

25 Juli

1914
..

645 1.100
560 735
396

1)

Sluitpost
der activa.

466

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Juni 1917

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

1
Tegoed
1
zü.
Schat.
1
Dis-
1

1
conto’s
1
Circu.

Rek.
Data ,, st.

Goud 1 s/h bus-
1

1
kist bil-
e
n belee.I latie
1
Cou.

tenland ver i jetten

tant

5 Juni ’17 1.481 2.119 120 9.182 1350 11.889 2.362
31 Mei ’17 1.480 2.119 123 9.054 1.295 11.765 2.399
14 ’17 1.478 2.119 119 9.101 1.014 11.457 2.376
6 ,,

’17 1.480 2.119 123 9.243

964 11.316 2.598

29Mei ‘]6 1.541 1.409

66 3.520 1.215 6.286 1.789
29Mei ’15 1.574

139

55 1.592 1.258 3.416 1.530

21 Juli ‘141 1.601
1

144
1
74
1 .. .. 1

757
1
1.6341 1.099

V.
BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socidt6 Gdnrale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZIÖRT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Data

Metaal
mci.
buiteni.
saldi

J3eleen.
van buiten!,
v’order.

Beleen.
van
prom. d.

Binn.
wissels
en
provinc.

Circu-
latie.

Rek.
Crt.

7 Juni

1917
382.036
87.635 480.000
83.377 916.045
107.131
31 Mei

1917
382.327
87.614 480.000
81.134
913.870
107.341
24

,,

1917
381754
87.543
480.000
73.042 913.401
99.173
17

,,

1917
382.262
87.368 480.000
76.828 917.730 98.999

8 Juni 1916
247.902
66.228
480.000 60.062
701763
147.819
10 Juni

1915
78.527
12.123
280.000 29.592 293.259
106.824

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FE]ERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Circu Dekkings-
Data

Goud

Zilver Wissels Deposito’s latie

Percan.
tage
1)

18 Mei ’17 540.992 27.442 145.023 935.626 24.618

66,2
11

’17 561287 36.149 136689 983.147 23.975

66,9
4

1
17 577.697 39.415 119.787 851.011 18.974

67,4
27Apr.’17 522.236 30340 106.443 819.474 18.226

68,6

19 Mei ’16 326608 17.697 71.955 503.497 9754

66
21 Mei ’15 243.376 36.832 34.626 295.038 10.859

81

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRTJST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden rollars.)

1
Beleenin gen 1 Surplus
Data

Rc.rerve Deposito’s Circulatiej

en

Reserve 1 disconto’s 1

16Juni’17 666.360 3745.930 29.
5
90 3.801.270

50.100
9 ,, ’17 684.930 3793.990 29.230 3.747.360

60.950
2 ., 17 738.580 3.809.600 29.180 3718.650

113.820
26 Mei ’17 762.210 3.833.540 28.790 3.670.020

133.880

17Juni’16 642.290 3.448.880 31.560 3.324.700

80.010
19Juni’15 612.690 2.543.690 37.940 2.473.580

196.500

25 Juli’141 467.880 11.958.320
1
41.730 12.057.570
1
26.170
1
)

‘) Op basis van 25
0/
van alle deposito’s.

.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 18 Juni 1917.

In de afgeloopen week zijn de resultaten bekend geworden
van de inschrijvingen voor de Nationale Militie in Amerika; meer dan 10.000.000 man hebben zich aangemeld, van welk aantal voorloopig circa 500.000 als expeditie-leger uitgerust
zullen worden. Het is natuurlijk nog niet te zeggen, welke
gevolgen deze versterking van de gealliëerde legertroepen met
zich zal brengen. Stockholm heeft nog niet gegeven, wat
vrijwel de gansche wereld met zoo innige hoop verlangde.
Wij bedoelen hier niet te zeggen, dat men vanuit Stock-
holm de victorie van den vrede verwachtte, doch wel
vertrouwde men vandaar te zien komen de krachtige
actie van het internationaal georganiseerde socialisme,
dat de lijnen zou aangeven, langs welke de vrede bin-
nengehaald zou kunnen worden. Nu is het weliswaar’ nog
niet de. tijd, om alle hoop op te geven, doch minder is deze
wl geworden na de beschouwingen, die in de socialistische
partijen der onderscheiden lanuen over de Stockholmsche
conferentie zijn gehouden. Met wantrouwen treedt men
veelal elkaar tegemoet en wantrouwen is stellig niet de
meest geschikte bodem voor het opkweeken van het teere
plantje van den vrede. Toch bestaat er nog een kans, dat
de Stoekhoimsche conferentie succes zal hebben. De voort-
durende ministerwisselingen en de uitspraken van den
,,Raad van Arbeiders en ,Soldaten” doen vermoeden, dat
getracht wordt het land te ontrukken aan den oorlog. Nu
genoemde Raad besloten heeft deel te nemen aan de conf e-
rentie is het niet onmogelijk, dat daar een vredesprogram
zal worden openbaar gemaakt.
Onder den invloed van de overigens niet ingrijpende
veranderingen op het tooneel van den oorlog en het
succes der militie-inschrijvingen in de Vereenigde Sta-
ten, waarbij later nog gekomen is het welslagen der
oorlogsleening (de eerste tranche ad 2 milliard dollar
van het totaal ad 5 milliard) heeft de markt te N e w
Y o r k van een vaste stemming blijk gegeven. Wel
heeft men zich in de laatste dagen der afgeloopen week
eenigszins ongerust gemaakt over het duurder wordende
geld in verband met de te verwachten stortingen op
de oorlogsleening, doch over het algemeen liet men zich
meer leiden door overwegingen van patriottischen aard. Een
sterk voorbeeld van dit laatste leveren de diverse dividend-
verklaringen van industriëele maatschappijen’ ten gunste
van het Amerikaansche Roode Kruis. De aandeelhouders
,verkrjgen hiervan natuurlijk niet het minste voordeel, doch
een geanimeerde houding voor de betrokken waarden is
niettemin wel te verklaren, doordat een bewijs voor de
krachtige positie van de ondernemingen wordt geleverd.
Het schijnt ook, dat de aanvankelijke berichten omtrent
leveranties aan de Regeering tot extra lagen prijs sterk
overdreven zijn geweest, zoodat de industrieën, die derge-
lijke opdrachten hebben ontvangen of nog tegemoet kunnen
zien, zooal niet de zer groote winsten van de afgeloopen
jaren, dan toch in ieder geval aanmerkelijke overschotten
zullen kunnen behalen. Meer en meer gaat men zich in de
Unie natuurlijk toeleggen op de zuivere ,,00rlogs”-industrie
en dit is in het tegenwoordig stadium der nijverheid een
groote stimulans voor de algemeene bedrijvigheid. Fabrieken
en andere ondernemingen tch hebben zich in den loop van
de achter ons liggende drie jaren geheel ingericht op het
produceeren van oorlogsmateriaal in zijn verschillende vor-
men en de behoeften van het eigen land verzekeren nu een
flink afzetgebied, waar eerst het gevaar bestond, dat men
zich plotseling weder op de oude productie-methoden zou
moeten gaan toeleggen, toen de munitie- en andere orders
van het Europeesche Continent ophielden zoo krachtig als
voorheen te vloeien. Een gevaar vindt men ook hier weder in oorsprong reeds aanwezig: de thans nog sterker ter hand genomen specialisatie ten behoeve van den oorlog belet de
intensi9ve voorbereiding .voor de tijden van den vrede, zoo-dat een zeer scherpe concurrentiestrijd te wachten is met die
landen, die wel de gelegenheid hebben zich langzamerhand
in de behoeften en eischen der komende tijden in te leven.
Doch voorloopig bekommert men zich hieromtrent in de
Vereenigde Staten, en dus ter beurze van Walistreet, niet.
Wel vallen geen buitengewoon belangrijke fluctuaties op te
nierken, doch de markt was als geheel zeer vast te noemen.
Eenigszins ten achter bleven hierbij de waarden der diverse
spoorweg-ondernemingen, hetgeen in verband schijnt te
staan met de geruchten omtrent de beslissing der Interstate
Commerce Commission. Naar men weet, is door het meeren-
deel der spoorwegen een tarief-verhooging aangevraagd van
ten minste 15 pCt. om
tegemoet te komen aan de sterk ver-
hoogde exploitatiekosten. President Wilson heeft persoonlijk
reeds aangedrongen op spoedige behandeling dezer zaak,

20 Juni 1917

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

467

zoodat werd aangenomen, dat de definitieve beslissing (die
men aanvankelijk met optimisme tegemoet zag) tegen den
20sten van deze maand zou vallen. Naarmate deze datum
echter naderde, werd het duidelijk, dat de decisie later zou
worden genomen, terwijl men tevens niet meer zoo gerust
is op den uitslag. Aan den anderen kant echter ondervinden
spoorwegwaarden eenigen steun van de banken, die aan
deze fondsen op het oogenblik als onderpand de voorkeur
geven boven de reeds vrij sterk gestegen industriëele
waarden.
Te o n z e
ii t was voor de
Arnerkaansche afdeeling
in de
achter ons liggende berichts-periode slechts op enkele dagen
meerdere belangstelling op te merken. Dit gold voornamelijk
voor Steels, die op den 14den dezer maand een vijftal pro-centen in koers stegen. Deze fluctuatie was het gevolg van een bericht, onjuist, of liever onvolledig hier aangekomen,
behelzende, dat de Steel-Corporation een speciaal dividend
van 1 pCt. boven en behalve het op het einde van het tweede
kwartaal 1917 te declareeren extra dividend ad 3 pCt. had
aangekondigd. Later is gebleken, dat deze uitkeering van ruim
5 millioen dollar bestemd was als gift voor het Amerikaan-
sche Roode Kruis (waarop wij hierboven reeds hebben ge-
wezen), terwijl de mededeeling van het eerlang te betalen
extra-dividend (als in het vorig kwartaal) schijnt te zijn
geschied, om aandeelhouders gerust te stellen, indien zij
mochten denken, dat deze douceur ten laste van het extra-
dividend zou komen. Spoedig echter is een reactie gevolgd,
waardoor het hoogste punt 127 4 pot.) niet behouuen kon
blijven. Overigens bewoog cle handel zich voor de andere
soorten binnen zeer enge grenzen. Alleen Marinewaarden
blijven door ons publiek gefavoriseerd, waarbij het koers-
verloop, in den regel afwijkend van dat der overige New-
Yorksche waarden, een eigenaardige bekoring voor specula-
tieve doeleinden schijnt te verleenen. Voorts vallen voor deze
afdeeling nog te vermelden preferente aandeelen Kansas
City Southein, die na de onveranderde dividend-declaratie
(1 pOt. per kwartaal) tot 57 pOt. stegen en Pittsburg
(Joals, die in aansluiting aan New York tot 50 pCt. kon-
den stijgen. Over liet algemeen blijft de Amerikaansche
markt te onzent echter zeer stil; de arbitrage vindt, tenge-
volge van de zeer groote verschepings-moeihjkheden en het
onbetrouwbaar telegrafisch verkeer, slechts nu en dan aan-
leiding tot ingrijpen, zoodat de omzetten feitelijk niet anders
meer zijn dan het uitvloeisel van locale afdoeningen.

12 Juni. 15 juni. 18 Juni.
Rijzing of
Oaling.

American Car & Foundry.. 751

751s 75814
Anaconda Copper ……..l73’/ia
170I2
174/s +
1/18
Un. States Steel Corp…..121
18
/18
125
15
1,o
124/a + 33/je
Atehison Topeka ……….101
1
/t
101
7
118
101818 – 118
Southern Pacific
……….
92’Js

9211a

921

+
‘Is
Union Pacific …………140

140

139

—1
Int. Merc. Marine afgest…..
30/8

3111

31’/,
+ 15/,

prefs. 88

8681
4

88

-j- 1818

De locale markten hadden in de afgeloopen week een meer
bewogen karakter. Vooral
suikerwaai-den
stonden in het
brandpunt der belangstelling. In den laatsten tijd waren
deze bijna zonder onderbreking in koers gemonteerd, in
verband met de zeer hooge prijzen, die voor het product
werden verkregen (voor Superieure Hoofdsuiker werd
f
14
en voor Eoofdsuiker No. 16
f
12,35 gemiddeld betaald) en
met de maalralultaten, die voor de meeste ondernemingen
een hooger rendement aantoonden. Plotseling echter is
hierin wijziging gekomen, doordat de Chineesche handelaren,
die de suiker direct van de ondernemingen koopen, niet
meer bij machte bleken de hun te leveren kwantums in ont-
vangst te nemen. Het schijnt, dat in Chineesche kringen op
zeer groote sch&al suiker-speculaties hebben plaats gevon-
den, in de verwachting, dat de Gealliëei-de Mogendheden
hun voorraden tot eiken prijs zouden overnemen en dan
tevens zouden zorgen voor scheepsruimte. Nu het een en
het ander klaarblijkelijk niet geschiedt, is de suikerprijs
geweldig gevallen (Superieur tot
f 11
en No. 16 tot
f
9,75);
de jongste berichten wekten hier den indruk van een paniek.
Thans vinden besprekingen plaats tusschen de belangheb-
bende Indische banken, in verband waarmede de president
van de Bataviasche Factory der Nederlandsche Handel-
Maatschappij reeds naar Semarang is vertrokken. Het
spreekt vanzelf, dat deze gebeurtenissen op de desbetref-
fende afdeeling aan onze beurs een deprimeerenden invloed
hebben uitgeoefend. Vooral de aandeelen, waarin de vorige
week een aanzienlijke koersverheffing had plaats gevonden,
waren in reactie; Pagottan daalde van 287 tot 262 pCt.
(heden 260-264); Kalirecijo van 129Y
2
tot 119% pCt.
(heden 12334-126%). Doch ook aandeelen H.V.A. en Ja-
vasche Cultuur Maatschappij moesten zich een gevoeligen
teruggang getroosten. Het is echter opmerkelijk voor de

intrinsieke gesteldheid van deze markt, dat de koersval,
niettegenstaande de toch ontegenzeggelijk alarmeerende
berichten zoo betrekkelijk kleine proporties heeft aangeno-
men en dat op het eerste bericht van interventie door de
Indische Banken zelfs een herstel heeft kunnen intreden. De
conclusie, hieruit te trekken, mag veilig luiden, dat slechts
in geringe mate van prolongatie-voorschotten is gebruik ge.
maakt en dat deze, moge zij al bestaan, door een voldoende
overwaarde zijn gedekt, zoodat van gedwongen realisaties
geen sprake behoefde te zijn.
In verband met deze beweging in suikerwaarden liepen
ook de aandeelen onzer Indische Bankinstellingen terug.
Aandeelen Nederlandsche Handel-Mij. van 187% tot
18415
1
pCt., aandeelen Nederlandsch-Indische Handelsbank, die na
de dividend-declaratie van 23 pCt. (v. j. 14 pOt.) vast ge-
stemd waren, van 248 tot 239% pOt., aandeelen Koloniale Bank van 170 tot 165% pOt., enz. Wij vernemen zoo juist,
dat het dividend dezer laatste instelling 12 pOt. over 1916
zal bedragen, tegen 8 pOt. v. j.
Voor
tabaks-aandeelen
outstond in de achter ons liggende
week een gunstige stemming, slechts even onderbroken door
de algemeen ongeanimeerde houding in verband met de sui-
kerberichten. Deze tendenz kan gereedeljk verklaard wor-
den door de jongste dividend-declaraties (Senembah 15 pCt. slot, makende een totaal van 50 pCt., Mecian 5 pCt. met een
totaal van 15 pCt.) die een gunstig elf ect hadden en voorts
door de berichten, dat pogingen worden aangewend, om
het uitvoerverbod van tabak opgeheven te krijgen. Naar
men weet, is dit oorspronkelijk uitgevaardigd, wijl de
opvatting bestond, dat •de binnenlandsche industrie
nagenoeg geheel beroofd werd van materiaal, althans
van miteriaal, dat bij verwerking nog eenige winst
liet. Het plan is nu, opgevat, een 1 inanciëele combi-
natie van belanghebbenden (importeurs, handelaars en
makelaars) te vormen, die het verlies, dat voor de bia-
nenlandsche nijverheid zou kunnen ontstaan als gevolg
van het openstellen der grenzen en
dus
van hoogere prij-
zen, zal vergoeden. Naar verluidt, is de gansche Organisatie
reeds gereed en vacht men nog slechts op de toezegging
van den Minister, dat de export van het embargo zal wor-
den bevrijd. Voor de importeerende maatschappijen opent
dit liet vooruitzicht op het houden van Juli-veilingen,
waardoor zij de gelegenheid zouden verkrijgen hun hier te
lande aanwezige voorraden, benevens wellicht nog een ge-
deelte van hun Indische ,,stock” tot goede prijzen te ver-
koopen. Aandeelen Deli-Cultuur stegen hierdoor van 191%
tot 203 pCt. (heden 200 pCt.), Medantabak van 184 tot 194
pCt. (heden 189 pOt.), Senembah van 494 tot 514 pCt.
(heden 507 pOt.). Ook in aandeelen Amsterdam-Serciang
bestond bij Vrij ruimen handel nogal belangstelling. Naar
men ter beurze beweert, zouden er maatregelen genomen worden met betrekking tot de oprichtersbewijzen, terwijl
men tevens spreekt van een fusie met een der grootere
tabaks- of rubberondernemrngen. Omtrent een en ander is
echter nog geen bevestiging verkregen. De koers varieerde
tusschen 161% en 164% pOt. –
De met de tabak nauw geliëerde
rubbcrwaardei,
bewogen
zich in rustiger houding, waarbij eer een zekere, hoewel niet groote, verkoopdrang viel op te merken. Vermoedelijk hangt
uit samen met den geleidelijken teruggang van den rubber-
prijs te Londen (thans circa 219 per pond); hoewel te Medan
een zelfstandige i

ubbermarkt is opgericht, is de Engelsche
hoofdstad n’g steeds de toonaangeefster voor den wereld-
prijs van het product. Alleen aanueelen Nederlanclsche Rub-
her bleven bij voortduring goed gevraagd (110-116 pCt.)
in verband met berichten, dat 6 pCt. dividend zou worden
uitgekeerd (v. j. 2 pCt.).
Van
bankaandeelen
waren aandeelen Amsterdamsche
Bank en Rotterdamsche Bankvereenigiug tot hoogere prij-
zen gezocht; de uiterst gunstige jaarverslagen dezer instellin-
gen schijnen thans eerst hun uitwerking op het koerspeil der
fondsen uit te oefenen. Heden bleven de genoemde aandeelen
iets in reactie (resp. 197 en 150
1
.1
pCt.) hoewel toch nog
aanmerkelijk boven het gemiddelde niveau van cle laatste
weken.
Een scherpeteleurstelling vormde de declaratie van het
slot-dividend der Koninklijke Petroleum Maatschappij. Reeds
géruimen tijd had men ter beurze dit dividend getaxeerd op
23 pCt., het percentage, dat ten slotte gebleken is het juiste
te zijn .(zoodat in het geheel 38 pOt. over het jaar 1916
wordt uitgekeerd, tegen 49 pOt. over 1915) doch in de aller-
laatste dagen vôor de dividend-verklaring scheen men opti-
mistischer gestemd te zijn. Althans, de koers kon toen met
groote omzetten stijgen tot 57234 pCt.; de reactie was dien-
tengevolge sterker dan anders het geval zou zijn geweest.
Een daling tot circa 560 pOt. volgde; heden was een be-
scheiden opleving waar te nemen tot 56234 pCt. De met de

468

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20′ Juni 1917

Koninklijke verbonden maatschappijen als Dordtsche Petro-
leum en Moeara-Enim volgden de indicaties van het hoofd-
fonds niet. Ook in de Roemeensche en Russische
petroleum:

soorten vielen slechts geringe 1 luctuaties te constateeren.
Scheepvaartwaarden
zijn na de jongste koersverheffingen
der Indische lijnen op het tweede plan terug gedreven. In
verband met de heropende vaart op Amerika bleef de grond-
toon echter vast; de meeste handel vond plaats in aandee-
len Koninklijke Boot,’ die hun koerspeil van ongeveer 240
pCt. goed konden handhaven.
Van Nederlandsche
industriëele waarden
konden aandeelen
Amsterdamsche Superfosfaat-fabriek hun niveau niet behou-
den; geleidelijk brokkelde het een tiental procenten af.
Voor aandeelen Papierfabriek Van Gelder echter bestaat
nog steeds zeer goede belangstelling als gevolg van de bijna
monopolistische positie, die deze onderneming in de tegen-
woordige omstandigheden voor de papier-voorziening in-
neemt.

12 Juni. 15 Juni. 18 Juni.
Rijzingof

Wed. md. Handelsbank ….
24612
246 246

Nederi. Handel-Maatschappij
187112

184’12
18418118

—2°/jo
Amsterd. Superfosfaatfabr.
.
179
1
1
169
1
12
16918
_9h18

Insulinde Oliefabriek ……253
253
253
Nieuwe 2298/
4

22921
4

22981
4

Ant. Jurgens’ Ver. Fabrieken 260
260 260
Philips’

Gloeilampenfabriek 31481
4

322
324814
+
10
R. S. Stokvis
&
Zonen …. 395
392
420
+
25
Cult.-Mij. der Vorstenlanden 235/4
232 226
1
14

9
Handeisver. Amsterdam …. 453
439
441112
– 11
1
12
Javasche Cultuur-Mij …….

442

375*
—.15
Kon. Petroleum-Mij.

…….

560
558
1/2

562’1
+
211
Amsterdam Rubber Mij… .. 239/
23921
4

2392/
4

Holland-Amerika-Lijn

. . . .
362
36311
4

363 ‘/
+
1114

Kon. Hollandsche Lloyd

..
181
1
I
182
182214
+
1’/a
Kon. Wed. Stoomboot-Mij.. ., 2361
240
240
+
3’/
Bothnia Vrachtaart Mij.
. .
370
370
370
Deli Maatschappij

……..510
509
1/1

509 l/

812
*
ex. dividend.

In verband met de berichten uit Rusland, waaruit op
te maken valt, dat een afzonderlijke vrede met de Cen-
trale Mogendhedea nog steeds mogelijk blijft, viel hier
ter beurze een tamelijk sterk aanbod op te merken;
5 pCt. Rusland 1906 reageerde bijna 7 pCt., 4 pCt. Rusland
Hope 3
1
/2
pCt., de overige soorten naar verhouding. De
beurs beschouwt klaarblijkelijk een zoodanigen . vrede als
niet in het belang te zijn van Rusland’s financiëele toekomst.

12 Juni. 15Juni. 18Juni.

5
0/
Ned. Werk. Schuld….101
8
/4
10118 102
1
14
± 1
12
1
Al 0 1811 ftj – 1811
11

1811 2!.

– 1J._
‘±12

10

,,

,,

,,

101V

,L’J1

‘I1
01V1lj
J,lJ1

4
810
4
O/

1916
.
94
1
18
94
94

3112
O/

,,

,,

,
83e/s
83’1
831,6

1
1j8
3

O/

,,

,,

,…..
73v/s
73711a
741/s
4..

81

211
8
0/

Cert.

N.

VjT. ……..
618/
2

61
1
1
8

62
1
/ja
+

8
/ja
5
O/

Oost-Indië 1915 ……
100’°/ia 101’/2
101818

_5B/

4
0/

‘Hongarije Goud ……
44/aa
44
2
/ja
44
8
1j6
4
0/

Oostenr. Kronenrente
37/2
3611
36
1
12
—1

5
0/

Rusland 1906 ……..
73’/ja
691
67
6
18
1,a
4
1
12 0
1
0
Iwangorod Dombrowa
70114

68
1
12
65

511
4

4
O/

Rusland Cons. 1880

. .
60
1
/
4

55
54112

4
0/

Rusland bij Hope
&
Co.
60

57
56,12

3
,
12

4 °/o

Servië

1895 ……….
45 45
1/18

47
+
2
4811
0/

China Goud 1898
68
1
12
68
1
1
68
1
1
4
0/

Japan

1899 ……….
– .


4
0/

Argentinië Buitenl.

.
67
1
18
70v18
67
1
18
5
01

Brazilië

1895

……..
G28/s

63
,
12
+
1
1
18
5
0/

Brazilië

1913

…. ….

Geld blijft nog steeds ruim; cle prolongatiekoers beweegt
zich om en nabij 234 pCt., hetgeen een bewijs temeer is voor
onze hierboven reeds uitgesproken opinie, dat de meeste
afdoeningen aan onze beurs met ,,eigen geld” worden gef i-
nancierd. Heden was de prolongatiekoers iets hooger: 3 pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
19 Juni 1917.

– T a r v e. In het vorige overzicht constateerden wij een
aanzienlijke rijzing van de tarweprijzen in Noord-Amerika,
na een voorafgaande scherpe daling. In de afgeloopen week
zijn de prijzen wederom regelmatig gedaald, terwijl op 18
Juni de prijzen plotseling 10 ct. terugliepen. De reden hier-
van is ons onbekend, aangezien deze er niet bij geseind is.
Zooals men weet, zijn er maatregelen genomen om te voor-

komen, dat door speculanten tarwe gekocht wordt, doch
het blijkt nu, dat de markt daardoor niet minder aan specu-
latie onderhevig is. De zichtbare voorraad, zoowel in de
Vereenigde Staten als in Canada, is wederom aanzienlijk
afgenomen en ontegenzeggelijk eindigt men dit oogstjaar
met een zeer kleinen voorraad. Men heeft er in Europa
rekening mede te houden, dat Noord-Amerika van den nieu-
wen oogst, zelfs bij een betrekkelijk gunstigen uitval, niet
zooveel zal kunnen exporteeren als in de voorafgaande 2
jaren. Dit tekort, wij wezen er reeds herhaaldelijk op, moet
behalve in besparingen, gevonden worden in grootere aan-
voeren van Indië en Australië, waaraan wel voldaan zal
kunnen worden wat betreft de daar aanwezige voorraden,
maar waarbij het scheepvaartvraagstuk steeds de groote
moeilijkheid blijft.
De Times of Argentina meent, dat er nog een niet onbe-
langrijke hoeveelheid tarwe in Argentinië over zal blijven,
die geëxporteerd kan worden. Dit moge zoo zijn, doch de
Argentijnsche Regeering zal toch wel verstandig doen niet
te spoedig tot den uitvoer daarvan te besluiten, aangezien
het nog bijna 6 maanden duurt voor de nieuwe oogst be-schikbaar i, en er, zooals vanzelf spreekt, over den uitval
van dien oogst nog niets te zggen is. Dé prijzen in Buenos
Aires, ofschoon wel wat teruggeloopen, toonen nog geens-
zins aan, dat er een overvloed van het artikel aanwezig is.
In West-Europa blijft het ‘weer over het algemeen zeer
fraai, maar ontegenzeggelijk begint de droogte in sommige
streken bedenkelijk te worden. Betrouwbare marktberichten
zijn tamelijk schaars. In Engeland moet er rekening mede
gehouden ‘worden, dat men het volgende jaar een zeer veel
grooteren uitzaai hoopt te krijgen en dus zeer veel tarwe
voor den zaai beschikbaar moet houden.
M aï s. De scherpe daling van tarwe in Noord-Amerika
werd door mais niet gevolgd. Weliswaar zijn de prijzen na
aanvankelijk nog wat gestegen te zijn, iets teruggelo6pen,
maar de ondergrond van de markt blijft vast, vooral ten-gevolge van het regelmatig doorkoopen voor export. De
vooruitzichten van den nieuwen oogst schijnen bevredigend
te zijn, .ofschoon de prijs voor den ‘December-termijn deze
week aanvankelijk een sterke opwaartsche beweging toonde;
in de laatste dagen is ook deze termijn iets gedaald. Voor-
loopig schijnt de Argentijnsche Regeering geen plan te heb-
ben den export van mais te verbieden. De vraag aldaar
voor export schijnt wat afgenomen te zijn, wegens gebrek
aan scheepsruimte; ook de prijzen zijn wat teruggeloopen.
Tengevolge van zware regens heeft de kwaliteit van den
nieuwen oogst nog al geleden, ‘waardoor de houdbaarheid
van het artikel veel vermindert en de exporteurs, vanzelf
sprekend, minder geneigd zijn te koopen. Dientengevolge is
er een belangrijke premie ontstaan voor ouden oogst.
Voor ge r St blijft goede vraag bestaan. Ook voor den
nieuwen oogst in Californië, die tot veel lagere prijzen ver-
handeld wordt, dan de in het Oosten van Noord-Amerika
aanwezige voorraden tengevolge van de moeiljkkéden bij
het vervoer, waardoor het zoo onzeker blijft, wanneer de in
Juli uit Californië te verschepen gerst aan de Atlantische
kust, resp. in Europa zal aankomen.
II a v e r blijft zeer prjshoudend, niettegenstaande goede
vooruitzichten van den nieuwen oogst. Er wordt regelmatig veel haver gekocht voor uitvoer, doch tot nog toe schijnt de
voorraad in de Vereenigde Staten daartegen wel bestand te
zijn.
L ij n z a a d is steeds kalm gestemd. Sinds geruimen tijd
heel t er van Argentinië geen uitvoer plaats gevonden en
nog steeds doet zich geen vraag van Noord-Amerika, waarop
men zoo gerekend had, voor. De prijzen zijn dientengevolge.
nog wel wat teruggeloopen, doch de markt is zoo klein, dat bij eenige vraag dit plotseling veranderen kan. In Engeland
blijven de maximum prijzen van
£
30 per ton gehand.haaf cl.
Tot dezen prijs zijn er voortdurend koopers voor Calcutta,
terwijl andere soorten tot lagere prijzen verhandeld worden.
Laplata zelfs tot
£
28.

Buitenlandsche granen in Nederland.

De aau”oeren blijven zeer bevredigend. Zooals er even-
wel de vorige week op gewezen werd, bestaat er in ons land
nog geen voldoende voorraad veevoe4er. In tegenstelling
met andere jaren is het geheele aanwezige kwantum in de
eerste hand. Consumenten en tusschenhandelaren kunnen,
wegens het bestaande distributiestelsel over zoo goed als niets
beschikken. Het is wel te ‘hopen, dat nog langen tijd de
aanvoeren regelmatig kunnen plaats vinden, aangezien er
nog een groote achterstand is in te halen. Onze Regeering
gaat regelmatig door met het aankoopen van mals en haver.
De langdurige droogte dreigt de behoefte aan veevoeder te
verscherpen, aangezièn het gras in vele streken onvoldoende
groeit, en de boeien hier en daar zelfs gedwongen worden
het vee in het hooiland te zetten.t
.

20 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

469

Noteeringen.

Chicago
Buenos A’vres
1

Data
Tarwe
Mat.,
Haver
Tarwe
Mais
Lijnzaad
Juli
Juli
Juli
Juli Juli
Juli

18 Juni’17
21111
8

155’1,
63
1
/2
18,40 13,35
24,75
11

,,

’17
238
15711
4

64
1
/8
19,10
13,70
25,10
17Juni’16
100818

71
1
/8
3881
8

7,15
4,10
11,45
18 Juni’15
10518
75
45
1
18
11,65
4,95
11,
18Juni’14
838
1
8

692
1
2

3971t
9,-
5,16
13,09
20 Juli ‘141
82

1)
56118
1)
361/8
i
)
9,40
2)

5,38 ‘)
13,70
2)

‘)per Dec. ‘)per Sept.

*) De noteeringen van Buenos .Ayres zijn van 11 en 16 Juni.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

1

18Juni 1 ii Juni

1

17 Juni
Soorten.

1

1917

1

1917

1916

588,

‘)
588,O
388,1)

Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom.
nom.
345,’)
345,_1)
nom.
Gerst

(46 ib.

feeding) ….
345,-‘)
345,’)
nom.

Tarwe ……………….

Haver (38 Ib, whiteclipped)
20,-‘)
20,-‘)
17,75

Mais

(La Plata)

………

Lijakoeken (Noord-Ame.
rika van La-Plata-zaad)
200,-
1
)
200,-‘)
nom.
Lijnzaad

(La Plata) …….
nom.
lom.
509,-

1
) Regeeringsprijs

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor. verbruik in Nederland.

Rotterdam

II

Amsterdam
Totaal

Ariskelen.
10-16 Juni
1

Sedert

1 Qvereenk. II

10-16Juni t

Sedert

1 Overeenk. II
1917
1917

1
1
Jan. 1917
1
tijdvak 1916
II

1917

1 Ja,,. 1917

tijdvak 1916
II

1916

Tarwe ………. …….

24.277
Rogge …………….
Boekweit
Mais

…………….
Gerst …………….

2.016
Haver …………….
Liinzaad …………..
Lijnkoek……………

14.610
Tar-wemeel …………

3.245

Tarwe ……………..40.035
Mais

……………..-

243.231

285.429

4.300

38.227

8.465

12.027

2.314

5.539

86.518

138.429

54.349

30.600

43.051

9.563

10.025

22.385

12.227

27.269

8.322

52.401

7.560

34.042

83.360

7.209

27.785

18.259

2.835

3.051

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor België.

172.537
1
372.593

7.479

46.697

6.745
281.458
292.174

8.465 12.027
500
2.314 6.039 66.540
140.867
204.969
4.549
40.163
47.600
4.218
37.294
26.603 32.995
15.882
85.396 4.385 61.827 87.745

21.310
2.635


172.537
372.593

7.479
46.697

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

IJzer

1
t Koper
.
t
Data

Clcv.

Sta,,dord
i

1
Tin

Lood

Zink
.No.3

15 Juni 1917.
.
uom.
130.-!-
240.15/-
30.10/-

8

,,

1917..
nom.
130.-!-
238.12’6
30.10/-

16Juni1916..
nom.
115.-!-
178.-/-
31.216
68.-/-
18 Juni 1915..
6611
81.151-
168.101-
25.151-
110.-!-
20Juli

1914..
5114
61.-/-
145.151-
19.-/
21.101-

WOL.

De nominale noteeringen van de markt te B r a d f o r d
zijn onveranderd gebleven.

Noteeringen te Bradford:

Colonsal carded
64

Data

age

56
1
50

1
46
1
40

1 Juni 1917 ……..
..72

57

45

38

32
25 Mei 1917 ………72

57

45

38

32
1 Juni 1916 ………50

39

33

28

25

Volgens de gegevens van Dalgety & Co. Ltd. beloopen (ie
wolexporten uit Australesië voor de periode 1 Juli 1916-
30 April 1917

Australië…………1.109.600 balen
Nieuw-Zeeland

366.800

1.476.400 balen.

Het stoomschip ,,Hollandia” thuisvarende van La P lat a,
sedert Februari te Vigo opgehouden, is binnengekomen met een flinke partij wol aan boord. Men verwacht ieder oogen-
blik de ,,Rijnland”; na de aankomst ervan zal een openbare
verkoop te Amsterdam plaats vinden, waarbij 463 balen
onder den hamer komen.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 23 Mei 1917.

Amerikaansche katoen. Hoewel oogstberichten deze week
over het algemeen gunstig waren, zijn prijzen toch weer
verder gestegen en hebben deze thans een nieuw record be-

reikt. Dit komt hoofdzakelijk, omdat de vraag nog steeds
grooter is dan het aanbod en verder om de vrij geringe kans
op een zeer groote oogst, welke de eenige mogelijkheid is
waarbij prijzen weer op een meer normaal niveau zouden
kunnen komen. Egyptische katoen heeft de stijging van de
Amerikaansche markt gevolgd, echter zonder dat na.2r
dezen soort speciale vraag bestond.
Ofschoon spinners nog steeds klagen, schijnt de vraag
naar Amerikaansche garens toch wel vat te zijn verbeterd;
anders zou de vraag naar ruwe katoen ook niet zoo drin-
genci zijn. De binnenlandsche vraag is vrij belangrijk, terwij
ook voor export orders voor groote hoeveelheden over lange
leveringstermijnen aan de markt zijn. Frankrijk blijft gere-
geld doorkoopen, terwijl de vraag voor Holland ook verbe-
terd is tengevolge van de iets gunstiger verschepingsvoor-
uitzichten. De vraag naar garens was verder over bijna alle
nummers verdeeld, hetwelk ook een goed teeken is. Omtrent
Egyptische garens is geen nieuws te vermelden.
De doekmarkt is ook wat gunstiger gestemd op verbeterde
vraag van de meeste overzeesche markten. China blijft voor
latere leveringen aan de markt, terwijl Indië ook meer be-
langstelling toont en bereid -is orders te plaatsen indien ver-koopers maar tot eenige prijsconcessie bereid zijn. Vele ex-
porteurs meenen, dat het steeds moeilijker zal worden manu-
facturen te koopen in verband met de schaarschte aan sterk
materialen, terwijl de wevers bovendien weer een loonsver-
hooging vragen. Men hoopt wel met deze tot overeenstem-
ming te zullen komen en doet dus voorzichtig in de calcula-
ties daarmede thans reeds rekening te houden.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

15Juni’17 18juni’
17
1
1
Juni’
17
I15Ju,fi ‘l6I15Juni ’15

New York…. 24,90e 23,40e 22,65e 12,90e -,-c
Liverpool …. 17,06d 15,51d 21,44d

8,26d

5,35d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16
1
Overeenkomstiqe perioden
tot


1Juni ’17

1915-’16
1
191415

Ontvangsten Gulf-Havens..
4842

4642
6838
Atlant. Havens
1942
2453
3583
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2389
2348 3631
,,

‘t Vasteland.
2018
2214
3802
31

Japan ete…
464
426
452

11
470

1.
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 juni 1917
II

Voorraden in duizendtallen
1
Juni ’17
1 Juni
’16
1

1 Juni
’15

Amerik. havens ……….
868
1082 1012
Binnenland …………..
742
603 574
.

226 238
New York

……………87
.

206
262
201
New Orleans ………….
Liverpool

……………
– –

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-Bureau).

De voorraad te Amsterdam in de eerste haid van Fabrieks-
en Pharmaceutische Kinabast bedi-aagt na aftrek van de
toewijzing van 13 Juni 1917 en de veiling van 14 Juni 1917.
(inclusief aanvoeren per ss. Grotius, Billiton en Sumatra)

15 Juni1917

tegenover op

4 Mei I.I.

26548 Colli

Eerste hand

21566 Colli
IJeberstock

6303 ,,
75

inbewerkingzijndeBS.- 665
gedeelte ex s.s. Riouw,

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
IÇolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).
De afdoening bij de N. H. M. van 10.783 balen Guatemala
Haragogype gaf aanleiding tot eenige meerdere leveildigheid,
daar hierdoor, zij het op zeer bescheiden wijze, de branders
weder aan wat koffie konden worden geholpen. Overigens
bleef dè toestand bij het oude. Een partijtje Java Robusta
voor de tweede maal aan de markt gesteld, bracht ditmaal
iets lageren prijs op.

Noteeringen en voorraden.

Data
Ro
Sa,,tos
W,.sselkoers
Voorraad
..
Voorraad

16 Juni 1917
153.000
5450
1.059.000
5400
13
27
/,2
9

,,,

1917
121.000
5775
1.094.000
5600
13
8
/8
2

,,

1917
112.000
6275
1.124.000
5600
138/
8

16 Juni 1916
152.000
6475
487.000
7400
12/,

26623 Colli

28534 Colli

Ontvangsten.

SUIKER.

Aan onze Bietsuikermarkt bleef de toestand geheel
onveranderd. Afdoeningen konden deze week niet tot stand
komen. Er blijven koopers voor Augustus-levering tot
f
23,—,
verkoopers houden op
f
26,—.
In de verschillende bietsuikerstreken wordt naar spoedige doordringende bevochtiging van den grond verlangd.
Eindelijk is Engeland als kooper op de Java-markt opge-
treden, weliswaar op eene onder tegenwoordige omstandig-
heden lage prijsbasis. De opkoopers voor de Engelsche [te-
geering betalen t
1111
4
voor Superieur en hebben volgens
tot dusver ontvangen berichten daartoe ongeveer een millioen
picols gekocht. Vermoedelijk is de behoefte daarmede no
niet gedekt; men spreekt van 200.000 tons, die Engeland
voorloopig zou willen koopen. Iotu.sschen zijn de onder-
handelingen tusschen de Suikerfabrikanten en hunne Chinee-
sche koopers, waarvan in ons laatste rapport gewag werd
gemaakt, nog gaande en schijnen zich in eene gunstige
richting te ontwikkelen. –
Amerika bleef kalm gestemd en onderging de noteering
voor Spot Centrifugals geene verandering.

C u b a – statistiek:
1916117
1915116

1914115

Ontv.derweektcit2 Juni
52.545*

48.515

54.000 tois
Totaal sedert 1 Dec. 1916
1.983.605*
2.712.115 2.201.786
Werkende fabrieken….
32

52
Exportd. week tot2 Juni
57.000
82.863

58.532
Totaal sedert 1 Dec. 1916 1.291.823
1.851.464 1.416.122
Exp.

U.K.

tot
5

Mei.

293.443
285.764

145.326
Frankrijk
,,

,,

,,
15.314
58.684

5.895
Totaal voorraadop 4 Juni
601.000 859.841

755.600

,,
V.. exp. ger.1 Jan.-12 Mei
107.749 259.915

43.445

* Slechts 6 havens.

NOTEERINGEN.

Londen
Auwterdan,
New York

Data
per Tates
White
G
96%
Juni
Cubes
Javas
ted

Centrsfug.
No. 1
fob.

16Juni1917
f

53/9

32/6
5,77

5,89
8

,,

1917
,,

5319
– –
5,77

6,02
16Juni1916
318/
4

47112
211- 3013
6,39
16Juni1915 22
311-
1918
2119

21Juli

1914 …….
11l
3
/,
18/-


3,26

RUBBER.

De sharkt bleef in de afgeloopen week flauw gestemd en
de noteeringen zijn verder teruggeloopen.
De aanvoeren in Amerika zijn tamelijk groot; het gerucht,
dat op rubber een invoerrecht van 10
O/
zou geheven wor-
den, heeft zich niet bewaarheid, zoodat koopers geen haast meer toonen hun voorraad zoo groot mogelijk te maken.
De verdere termijnen waren echter wat vaster gestemd.

Slotnoteeringen luiden:

Prima Hevea Crêpe:
Loco ……………….2/9

einde vorige week 2110
1
12
Juli ………………2/9/4
Juli/Dec. ………….. 2/10

2110
3
14
Hard fine Para ……..3/1/2

,,

,,

,,

311
8
14

Rio
Santos
Data
Afgeloapen
Sedert
Afgeloo pen
1
1

Sedert
week
1 Juli
week
1

1
Juli

16 Juni1917….
39.000
2.221.000
31.000
9.698.000
111.373.000
16

Juni 1916.. . –
24.000
3.193.000
129.000

VETTEN EN OLIËN.

Ole o – Ma r ga r in e. De offerten welke uit Noord-Amerika
komen,’ worden wel wat lager, doch geeft zulks blijkbaar
den margarinefabrieken in Holland nog geen aanleiding te
koopen. Voor de laatsten is het dan ook thans hoofdzaak
datgene wat ze reeds vroeger kochten en wat in Amerika
op verschepingsgelegenheid te wachten’ ligt, hierheen te
krijgen, en daarbij stuit men op de grootste moeilijkheden.
De offerten, welke 7
er. voor ,,extra” merken nog

f
1641168,— luidden, zijn thans tot op
f 146
1
I
c.i.f. Rotter-
dam exclusieve rnolestpremie teruggebracht. Hierbij is
echter wel in het oog te houden dat. de vracht, voor wat
zij hooger is dan $ 3 pr. 100 am. lbs., ten laste van de
event. koopers komt, en dat inderdaad die vracht (indien
er dan nog scheepsgelegenheid vrijkomt!) thans minstens
$ 4 zonde zijn. Hierdoor wordt fêitelijk bovenstaande offerte
van
f
14612 op minstens
f
6’1 pr 100 K.G. hooger, maar
zij blijft toch nog f11,— onder de vorige.
Zuid-Amerikaansche Oleo-Margarine. Hierin waren einde-
lijk deze week weder eens offerten, en wel van:
f137,— voor ,,L. P. C. S. Extra”

11
1318/
4

,,
,,L. P. C. S. Prime”
c.i.f. hier, exclusieve molest-premie zonder opgave van
vrachtbasis.
Premier – Jus. Er werden einde le week Juni gedaan:
500 trcs. Zuid-Amerik. La Plata No. 1 ad
f
133
1
12
c.i.f.
Juli-aflading en wel inelusieve molest; en verder nog:
400 trcs. fac. ,,A” ad f123,-
300 ,,

,, ,,B”

„ 120,-
200

,,

,, ,,X” ,, ,, 117,-
eveneens c.i.f. hier, doch exclusieve molestpremie met recht
van annuleering door verkoopers, indien niet binnen 66 dagen
verscheept kan worden.
Biedingen van:

f
1331132 voor Prime Zuid-Amerik. Premier-Jus c.i.f. hier,
1311130

,, Secunda ,,

,,

,,
Inciusieve inolest zouden waarschijnlijk tot zaken leiden.
In No6rd-Amerikaansche Premier-Jus was de laatste
offerte – 14 Juni –
f
139
1
1 exclusieve molest-premie c.i.f.
Vracht, voor zooverre boven $ 3 pr 100 lbs., voor rekening
van koopers.
Mutton-Jus werd geoffreerd ad
f
126
1
1 c.i.f. inclusievé
oorlogsrisico. Er is zoo eene kleinigheid ook gedaan.
Neutrallard werd geoffrerd ad
f
155,— c.i.f. ex-
clusieve molest. Tracht boven $ 3 voor koopers rekening,
wat dus (aan de hand van het bovenstaande onder Oleo-
Margarine) feitelijk ca. f161
1
12
wordt. Voor eene aange-
komene loco-partij Morris-Neutrallard vraagt men niet
minder dan
f
186’12. –
Imitatie-Neutrallard. Men offreerde ad
f
15014
c.i.f. laatstgenoemde vrachteonditie.
Katoenzaad-olie. De laatste noteeringen waren:
voor Choice Butteroil Juli/Aug.,September $ 17,50 f.o.b.
New York pr 100 lbs. voor Choice Butteroil November/December $ 16,70 f.o.b.
New York pr 100 lbs.

20 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

471

Deze noteeringen komen bij de thans vigeerende enorme
vrachten en molestpremies op resp.
f 128,— en f
123,—.
pr 100 K.G. ,,e.i.f. Rotterdam, hier voor gewogen gewicht.”

COPRA.

In den toestand van de markt kwam ook deze week geen
verandering; er ging weder niets om.
Ceylon cif. Londen £ 46.-.- (Marseille nominaal).

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

16 Juni 1917….
f 531/8

9

,,

1917…. ,,53

‘ N.O.T.-condities.
16 Juni 1916….

J
16 Juni 1915…. ,,83
20-25 Juli 1914…. ,,288/
4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

16 Juni 1917. Vrachten bleven in de afgeloopen week
vrijwel onveranderd. Van Birma naar Londen of Liverpool
w?rcl de berachting van een gealliëerd schip gemeld tot
het verlaagd vrachtcijfer van 375/— tegenover vorige notee-
ringen van 4501— f 5001— voor onzijdige schepen.
Van Zuid-Amerika kwa.men gunstige oogstberichten.
Scheepsruimte van daar is echter zeer moeilijk te krijgen,
aangezien Brazilië alle beschikbare booten tot fancyvrach-
ten uit de markt neemt.
Vrachten van Noord-Amerika waren als verleden week.
In Canada werd de regeering gemachtigcl alle Canadeesche schepen op te vorderen onder de War’ Measures Act.
Huurschepen waren hoog geprijsd. Er zijn thans aanbie-dingen van 201— per ton draagvermogen per maand voor twee jaren, terwijl voor een tijdperk van vijf jaren 1316 in
uitzicht gesteld wordt. Een 6400 tons stoomschip werd afge-
sloten voor drie jaar, te beginnen na afloop van den oorlog,
tot 22/6.
Kolenvrachten bleven hoog. In een gehouden vergade-
ring van de betreffende regeeringslichamen werd besloten de bestaande regelingen onveranderd te handhaven, sedert alle Fransche schepen onder regeerings-controle gekomen
zijn. Voor het vervoer van Cokes werden maximum-vrach-
tea vastgesteld t.w. 451— 9. 47/— per ton naar Kanaal-
havens voor Britsche schepen (51— extra voor booten onder
300 ton) en 7213
9.
73/3 voor neutrale vaartuigen; voor
havens in de Golf van Biscaye zou, zoowel voor Britsche als
onzijdige schepen, de vracht 201— extra zijn.

GRAAN.

.4:1.
Kust

1
San Lorenzo
Petro- Odessa

Ve,. Stoten

grad
Data

Londenl1 Rotter.
dam Rotter. Bristol Rotte,.
I
Enge-
R’dam

dam 1
Kanaal
1 da,n
1
land

11116 Juni 19171

1

1

1

1

1


419

,,

1917
1

1

1f

7,-I 401-

1451.
12117 Juni 19161

1

I,,
16,—I

81-

1f 110,-I 1551-
14119 Juni 19151

1

1

1

1

4819
Juli

1914

lid.

713

11111
1
141
1/11
1
141

121-

121-

HOUT.

Cronstodt
Golf v’,i Mexico

Dato
Holland
Oost!;.
Engeland
Holland
Engeland
(gezaagd)
(mijn- (pitch
pine)
(pitclz.
pine)
stutten)

11116 Juni 1917


1
419

,,

1917


12117 Juni 1916

5251-
14119 Juni 1915

2251-
Juli

1914 …….f12,—

2416

751-

7716

ERTS.

1

Bsll’ao
1

Cartha-
Grieken-
1
Poti
Data
Middles-
1

ge
1 Middles-
no

and
Middles-
l

1
1 Middles-
bro
bro’
bro’
bro’

11116 Juni

1917
419

,,

1917
– –


19/-
191-
21!-

12117

Juni

1916 …….
11/-
1419


114119

Juni

1915 …….
Juli

1914 ……
.4/3
514
1
13
519
816

KOLEN.

Cardifi
Oost 9. Engeland

Data
Bor.
Genua

Port

Plato

Rotte,.
1

Cron.
deaux
Said
Rivier

dam
I

stadt

11116 Juni1917
691-
10113

1081-
– –
419

,,

1917
691-
10113
1501- 1001-


12117 Juni 1916
341- 8716
9716
451-
f
6,50

14119 Juni1915
fr 19,—
251-
‘2219
261-
,,6,—

Juli 1914
,,

7,—
71-
713
1416
312
51-

DIVERSEN.

Data

West 1 West
Europa
1
Europ
1
(d. w,)
1
(rijst

11116 Juni 1917 …….-


419

,;

1917 …….350/-

450/-

1701-
12117 Juni 1916 …….102/6

1451-

1401-
14119 Juni 1915 …….57/6

801-
Juli 1914 …….14/6

1613

251-

2213

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per guarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard von 165 kub. vt.,
mi jnstutten per vadem von 216 kub. vt.
Oversge noteeringen per ton van 1015 K.G.

BINNEN VRACHTEN.

Er is deze week bijzonder veel goed binnengekomen,
ondermeer 20 schepen met graan, 10 voor de Nederlandsche
Regeering, 10 voor de Commission for Belgium Relief,
zoodat dientengevolge Vrijdag en Zaterdag schepen boven
de 200 ton-500 ton, in de vrije markt (daarmede wordt
bedoeld schepen voor ander werk dan de regeeringsvrachten)
bijna niet te krijgen waren, zelfs niet tegen belangrijk
hoogere prijzen dan de thans gebruikelijke. De z.g. Groningers
(schepen van ± 60 last) en kleinere schepen varen echter op
de schippersbeurs nog in ruim aantal vertegenwoordigd.
Vrachtnoteeringen:
Ruhrhavens—Tiel

kleine schepen

Mk. 6,— per ton.
11

—:B’riesland

,,

,,

,, 9,90
Koers naar de noteering per 12 Juni
f
100,— – Mk. 275,—.
Tot voor korten tijd waren door de binnenvaartschepen
goede reizen te maken van Luik naar den Rijn (steenen
naar Alsem; kolen naar Ruhr, Mannheim of Strassburg)
de daarvoor besteede vrachten waren gunstig. Sedert is er
echter te Luik c.a. een syndicaat gevormd en de schipper
(hetzij particulier, hetzij van een kantoor-reederij) moet,
wil hij voor deze reizen in aanmerking komen, feitelijk
afstand doen van al zijne rechten en genoegen nemen met
de door dat syndicaat vastgestelde vrachten en condities;
tevens moet hij zich voor minstens 5
,
reizen verbinden! Deze condities kunjien echter door de binnenvaart-reeders
niet aanvaard worden en heeft zich dan ook het geval
voorgedaan dat de schepen van een reeder, die geregeld op
bovengemelde bestemming liet varen, daarheen ledig ver-
trokken waren en na circa drie maanden weder onverrichter
zake ledig terugkwamen! Het lijdt geen twijfel’ dat geheel
verkeerd zou zijn de met veel moeite tot stand gebrachte
gedeponeerde beursconditie8 zonder meer weer prijs te geven.
Men herinnere zich in dit verband dat de ,,Commission for
Relief in Belgium” destijds reeds begonnen is daarvan af
te wijken; de bijzondere bepalingen, op de achterzijde van
hare charters geplaatst, zijn zeer veeleischend en in het
nadeel van den schipper.
De vrachtnoteeringen voor de tarwe der Nederlandsche
Regeering (van Stolk’s Commissiehandel te Rotterdam)
zijn verhoogd:

(Schiedam
Rotterdam ‘ Vlaardingen 1000 quarters tot f1,40 per last
(Zwijndrecht

(— 108 last)
Den Haag

,,1,70
(Utrecht
‘ Amsterdam

,,

,,
11
1,90
(‘s Bosch
Westzaan
Krommenie
Alkmaar

,,
11
2,40
Middelburg
Sas van Gent
Zaanstreken en

Wormerveer

,, ,,2,15

De liggelden bleven onveranderd.

472

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Juni 1917-

Nederlandsche Bank voor R

Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY’PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bailk ileellit gelddil deposito eli iii rekelling-couraIlt
eil
verricht alle soorten isse1- en baukgakeil,

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHÂPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL & Co. te Amsterdam

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.

J: & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantiën

Anno 1836

ROrrERDAM

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

5

.

pCt. Obli

1

gatie
..
n
(Grondbrieven)
tegen

Gecertificeerd door de Centrale Trust-Compagnie

Verkrijgbaar in stukken van
f
2500,—,
f
1000,—,
f
500,—
en
f
100,-

op elk goed effctenkantoor

I NC A S SïO-B A
,
NK

AMSTERDAM – ROTTERDAM – ALMELO – DORDRECHT

Volgestort Kapitaal
f 10.000.000,—
.

Reserve
f 1.664.000,-

KANTOOR TE ROTTERDAY, LEUVEHAVEN W.Z. 103
Ir

GEBROEDERS CHBOT

ROTTERDAM

*

.

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. -. Rekening-Courant. – Franco CÇsèque-Rekening.

Aan- en.Verkoop van Wissels op het Buitenland.
t
— Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Ooriogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

ONTVANG-
EN
BETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT 20-22

AMSTERDAM

KAPITAAL EN RESERVEN
f
5.500.000,-

DEposITo’s VOOR 1 JAAR FIXE 4
PCT.

GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAR.

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST
STILZWIJGEND
VOOR
GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.

PRACTISCH EFFECTENBOEK

ter vereenvoudiging van admini-
stratie en ten gebruike voor de

VERMOGENSBELASTING

Prijs,f 1,—

Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij
NIJGH&VAN DITMAR’SUITG.MIJ, R’DAM

4

GEO. H. MCFA.DDEN & BRO. COTTON MERCHANTS

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland:
D.tBREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

1

Auteur