Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 72

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 16 1917

16 MEJ 1917

Economisch~Statistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

1
2E
JAARGANG

WOENSDAG 16 MEI 1917

No. 72
1

INHOUD

BIz.
STABILISEERING VAN INTERNATIONALE WISSELKOERSEN……
361
De Export-Centrale en de tlitvoerhandel op Ned.-Indië 362
De juistheid van het winstcijfer f4.185.000 der Neder

landsche Levensverzekering-Maatschappijen ……….363
Katoen……………………………………..366
Verhooging der spoorwegtarieven ………………..367
AANTEEKENINGEN:
Wijziging der Schepenvorderingswet 1917 ……….368
De vischhandel te Ijmuiden ………………….368
Britsche deifstoffenproductie en -consumptie……….368
Het voedseivraagstuk in Engeland………………368
Duikbootresultaten …………………………
369
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED
…………
369
MAANDCIJFERS:
Inklaringen op Amsterdam ……………………369
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………
370-377
Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Gederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE
GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
ECONOMIBCH-BTATIBTIBCHE
BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1,
telefoon
no. 8000.
Bijdragen en mededeelingen., den inhoud betref

fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland,
f
10,—, buitenland en koloniën
f
12,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van hei Instituut ontvangen het
weekblad gratis.
Advertentiën / 0,85 per regel. Plaatsing bij abonne-ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditma.r’s Uztgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
15 MEI 1917

De toestand van de geidmarkt bleef de afgeloopen

week onveranderd. Particulier disconto noteerde ook

nu weder 2
a
2Y4 pOt. met slechts matig aanbod van

wissels. Ook de prolongatie-rente bleef op dezelfde

hoogte. De geldruimte was niet bijzonder groot, maar

door de geringe vraag kwam geen wijziging in de

noteering. Alleen voor eau-geld bestond meer belang-

stelling en werden belangrijke posten afgesloten.

*

e
*

De veranderingen in den weekstaat van de Neder-

landsche Bank zijn bijna geheel ontstaan door de stor-

ting op het schatkistpapier en de daarmede in ver-

band staande aflossing van de rcgeering. De Binnen-
landsche wissels verminderden met ca. / 17 millioen,

waarvan
f
15 millioen aflossing van schatkistpromes-

sen, terwijl de regeering bovendien nog bijna
f
10 mii-

lioen van het voorschot in rekening-courant terug-

betaalde. De beleeningen liepen met
f
5 millioen

terug. Tengevolge van deze terugbetalingen vermin-

derden de rekening-courant-saldi van anderen met

f 10
millioen en de biljettenomloop met
f
18 millioen.

*

*
*

De wisselmarkt was flauw, zoodat alle koersen, met

uitzondering van de Zwitsersche een daling onder-

gingen. De omzetten waren zeer gering. Bijzondere

aandacht trok de daling van den Roebelkoers, welke

aanvankelijk door aanbod van Skandinavië, daarna

van Amerika en Londen belangrijk lager was. De

Londensche noteering van Donderdag 180, komt

overeen met een Hollandschen koers van 64,55. Vrij

dag trad in Londen weder eenig herstel in, hetgeen

echter eerst Maandag voldoende bekend werd.

STABILISEERING VAN INTERNATIONALE

WISSELKOERSEN.

Reeds voor jaren trok het de aandacht, hoe de Oos-
tenrijksch-Hongaarsche bank, niettegenstaande haar
kleinen goudvoorraad, haar oninwisselbaar papier en
in het algemeen de financiëel niet zeer sterke positie
van het land, er in slaagde om, dank
zij
een geluk-

kige aan- en verkooppolitiek van buitenlandsche wis-
sels en een richtig gebruik van saldi in goudianden,
niet alleen het eigen muntwezen op peil te houden
doch zelfs op het verloop der wisselkoersen een sterk
stabiliseerenden invloed uit te oefenen. Z66 zelfs,
dat over het geheel de koers aan minder schomme-
lingen onderhevig was en de grenzen dier schomme-
lingen minder uiteenlagen dan het geval was in lan-
den met een sterk actieve betalingsbalans en een in
het algemeen veel krachtiger economische positie,
doch waar de centrale bank zich beperkte tot het op
verzoek vrijelijk, aannemen en afgeven van goud voor
internationale doeleinden en van een ingrijpen in het eigenlijke internationale betalingswezen zich princi-
pieel onthield.
De Oostenrijksche ervaring staat niet op zich zelf.

Ook in de landen, die den dusgenaamden gold-exchange standaard hebben aanvaard, waarvan
Britsch-Indië als het klassieke voorbeeld pleegt te
worden aangehaald en âns Indië zijn aanspraken op
het vaderschap langzamerhand ook in den vreemde
ziet erkend, heeft men bij een doelmatige leiding van
het koloniaal gouvernement of van de koloniale cir-
culatiebank eenzelfde verschijnsel kunnen bespeuren,
een verschijnsel, dat vooral in het begin van den oorlog, toen het bezit van saldi in het buitenland
van zoo enorme waarde bleek, sterk aan den dag trad.
Intusschen was het v66r den oorlog alleen de Duit-
sche Reichsbank, die eenigermate dezen weg was op-
gegaan en zich tot een doelbewuste Devisenpolitiek
had opgemaakt. De overige circulatiebanken der oude
4West-Europeesche landen hadden zich bij het tot dusver gehuldigde stelsel gehouden, waarbij onze

362

ECONOMISCII-STATISTISCHE BERICHTEN

.16 Mei 1917

eigen circulatiebank het merkwaardig verschijnseF
vertoonde, dat zij weliswaar voortdurend in het bezit

was van eene vergelijkenderwijs zeer belangrijke bui-
tenlandsche wisselportefeuille, doch deze voor het be-

oogde doel slechts in uitzonderingsgevallen gebruikte.

In tegenstelling met den nieuwen gedachtengang
bleef de goudpolitiek nummer een, terwijl de buiten-
landsche wisselportefeuille slechts als het ware een

tweede reserve vormde, in normale tijden
vrijwel
uit-

sluitend beschouwd als een bruikbaar beleggings-object. Dit alles laat zich gereedelijk begrijpen. Is
steeds goud beschikbaar en wordt – wat er tegen-

woordig en misschien ook na den oorlog wel bijge

voegd mag worden – steeds vrijelijk goud aange-

nomen, dan zijn de schommelingen der wisselkoersen
tot binnen de nauwe grenzen der punten van goud-

uit- en goud-invoer beperkt en zorgt het vrijeverkeer

zonder bezwaar voor de afwikkeling van alle inter-
nationale betalingen binnen deze grenzen. Dat alleen
om deze bewegingen ietwat stabieler te maken en de

spanning wellicht ietwat te verkorten, de eerwaarde
centrale instellingen der oude gevestigde landen
zouden overgaan tot een dermate actief optreden op

de wissel- en geldmarkt, als voor een doelbewuste
deviezen-politiek noodzakelijk is, was
moeilijk
te ver-
wachten. De Oostenrijksch-Hongaarsche bank heeft
indertijd waarlijk niet uit overmaat van kracht tot
dit middel gegrepen!

De oorlog heeft intussche’n ook op dit gebied heel

wat veranderingen gebracht. Overal, te onzent zoo
goed als in de oorlogvoerende landen, die niet van

het geregelde wereidverkeer waren afgesloten, is de

centrale bank in toenemende mate het knooppunt ge-

worden van alle internationale financiëele trans-
acties. Yooral de positie van de Engelsche bank heeft,
naar het schijnt, in dit opzicht een radicale verande-

ring ondergaan. Het ontzaglijke vraagstuk van de

handhaving van den Amerikaanschen wisselkoers, ge-
drukt als deze is door de enorme veranderingen in

den Engelschen betalingsbalans, vermeerderd nog met
de aan medestanders verleende credieten, lag en ligt
in de gezamenlijke handen van de Engelsche bank
en de Engelsche regeering, doch in hoofdzaak in die
van de Engelsche bank. Gevolg was, dat buitenland-
sche saldi, ja een gansch internationaal rekening-
courantstelsel zich tusschen ‘de verschillende cen-

trale bankinstellingen, in de eerste plaats die der ge-
allieerde landen, ging ontwikkelen, waarmede voor
een systematische beïnvloeding en handhaving Van’
den wisselkoers op het gewilde peil het werktuig ge-
schapen was. Ook bij de circulatiebanken der neutrale
landen was om tal van redenen een gelijksoortige ont-

wikkeling te bespeuren. De verslagen der Nedei:land-
sche Bank over de beide oorlogsjaren brengen hier-
omtrent menige bijzonderheid, cijfermatig bevestigd door de ontzaglijke stijging, die de balanspost ,,Oor-

recpondenten in het Buitenland”, op den weekstaat
het leeuwendeel vormend van den sluitpost ,,Diverse
rekeningen” der activa, heeft te zien gegeven.

De vraag nu, die als op zoo veel gebieden van het
economisch leven ook hier gesteld mag worden, is
deze: Zal van dit alles na den oorlog veel bekljven
of zullen, nadat de ontzaglijke financieringen van den
oorlog en van den eersten overgangstijd tot het ver-

leden behooren, de centrale bankinstellingen zich we-
der geheel van het terrein van het daadwerkelijk in-ternationaal betalingsverkeer terugtrekken? Een ant-
woord is op deze vraag, gelijk op alle gelijksoortige
vragen, die thans zoo overvloedig worden gesteld;
niet te geven. Wel echter mag geconstateerd worden,

dat de kans, dat van hetgeen aan nieuwe werkzaam-
heid der circulatiebanken thans op dit gebied
ge-

groeid is, het een en ander zal blijven gehandhaafd, in den laatsten tijd zeer is vergroot, sedert het nieu-

we Amerikaansche centrale bankstelsel zich het vraag-
stuk principieel heeft aangetrokken. Reeds voor
eenige maanden werd bericht, dat de Federal Reserve

Bank van New York gemachtigd ws tot ondérhan-
delingen met circulatiebanken in andere landen, in

de eerste plaats met de Engelsche en de Fransche
bank, teneinde te geraken tot een nauwere samen-
werking na den oorlog. Uit een medecteeling op 4

dezer in de Engelsche financiëele bladen opgenomen,

blijkt thans, dat deze onderhandelingen beëindigd zijn,
terwijl wat over het resultaat wordt medegedeeld,
aan duidelijkheid niet te wenschen laat. Het commu-

niqué toch deelt aangaande de getroffen overeenkomst

mede: ,,the relationship established being primarily
for the purpose of affording greater stabi-

lity to rates of exchange by maixi-
taining with each other mutual

accounts of deposit and by repre-

senting each other in the purchase
o f b ii 1 s. The plan will also create machinery by

which transactions in gold and gold coin will be

facilitated which should result in normal times, in

eliminating or reducing the extensive and unneces-
sary shipmexits of gold between nations to settle in-
ternational balances, which have heretofore not un-
frequently prevailed. The relationship will also esta-

blish a means by which it is hoped financing

between the two countries can be accomplished in
times of emergency without undue strain upon the
exchanges.”

Op instigatie harer jongere zuster zal dus, afge-

zien van wat de Duitsche Reichsbank reeds op dit
gebied deed, de Engelsche bank de eerste
zijn,
die
deren weg opgaat. Wie zullen er nog volgen? B.

DE EXPORT-CENTRALE EN DE UITVOER-

HANDEL OP NED. INDJE.

Meer en
meel:
dringt het ook in handelskringen
door, dat wanneer het ingediende wetsontwerp onver-
anderd wordt aangenomen, de Minister van Land-

bouw, Nijverheid en Handel een blanco volmacht ver-
krijgt om, zoo hij dit wenscht, geleidelijk den gehee.

len uitvoer van Nederland en de Koloniën tot een
verkapt Staatsbedrijf te maken.

Het ontwerp beoogt tweeërlei:
10.
een concentratie
van de verschillende reeds bestaande organisaties, die
consenten verleenen dan wel daartoe adviseeren en
2°. het behalen van winst op dan uitvoer.

Het eerste streven verdient steun, men begrijpt,

dat er thans gaandeweg anarchie is gekomen, ‘dat er
geen verband is tusschen in- en uitvoer en dat er dus
een centrale komen moet, die de macht heeft om den
uitvoer zoodanig te controleeren, dat in het algemeen
belang slechts datgene wordt geëxporteerd wat ge-
mist kan worden en dat daartegen ‘een equivaleerende
invoer staat. Die centrale dient eenigszins vèrgaande
bevoegdheden te hebben, met name o.. bij het verlee-
nen van uitvoervergunningen te beoordeelen, hoe de
betaling door het buitenland geschieden zal.

Dit is dan ook niet het groote strijdpunt, waaruit

de allerwege in den lande groeiende critiek ontstaan
is; die critiek vloeit voort uit het sub 2. genoemde
streven, n.l. dat de Staat zelf, of middels een te stich-
ten Vennootschap, handelaar zou worden, exporteur. Duidelijk is de wijze waarop de wetsontwerper dat
bereiken wil, geenszins, het ontwerp zelf en de memo-

rie van toelichting geven telkens aanleiding tot vra-
gen en de wijze van behandeling door den minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel in de Eerste
Kamer op 25 April heeft de zaak eerder nog ver-
troebeld.

Maar zooveel is toch wel duidelijk, dat de Regeering
haar bemoeienis ver wenscht uit te strekken;- den
particulieren exporteur zal wel is waar worden toege-
staan zijn zaken te blijven drijven met het buitenland,
maar de te behalen voordeelen zullen voor een groot
deel aan den Staat komen, die ook de transacties des
gewenscht op zijn naam zou nemen.

Op een vraag van den heer Stork of dat streven
alle takken van export zou kunnen omvatten, ook b.v.

16′ Mei 1917

ECONÖMISCH-STÂTISÏISCHË BERICHTEN

363e

den uitvoer van machinerieëri near Ned. Indië, ant-

woordde minister Posthuma bevestigend.

Men vraagt zich af waarom? In het verkeer met de

eigèri Koleniën is tbch van ruilpolitiek geen sprake?

Het antwoord kan slechts luiden, dat dé’ et in

hoofdzaak een geldkwestie blijkt te zijn en dat de
exporthandel, ofschoon die reeds met de grootste
moeilijkheden te kampen heeft, aan banden moet’
worden gelegd om een nieuw object van Staatsinkom-sten’ te verkrijgen.

Wij’ meenen, dat dit het spannen van- de paarden’
achtéi den wagen is; immers wanneer den uitvoer-handel het grootste deel van zijne verdiensten ont-

nemen *ordt, dan moet dit leiden tot verlies van
ondernemingsgeest. Den exporteur zal worden gege-

ven, zoo staat in de Memorie van toelichting, zijn
kostprijs’ plus een
behoorlijke
winst, wat theoretisch heel mooi klinkt, maar in de practijk niet gaat, om-

dat calculeeren – voor een rouleerend bedrijf in nor-
male omstandigheden reeds niet eenvoudig – tegen-

woordig veelal onmogelijk is wegens de vele onbekende
factoren:

Kon men elke handeistransactie op zichzelf he-
schoüwen, dan ware’een kostprijs-becijfering mogelijk,
maar in de
piactijk
gaat dat alles behalve op: vooral
thans, nu zooveel op losse schroeven staat en de
risico’s veel grooter
zijn
geworden, is elke transactie

een deel van een reeks; de inst op elk deel dier
reeks behaald is een prikkel tot voortgaan, – maar
tevens voor een- groot deel een reserve voor
,
het toe-
nemefide risico van verdere zaken, nu prijzen van
grôn’dstoffen niet ophouden te stijgen en de verkeers-
moeilijkheden steeds toenemen.
Voor vele-exjortzaken, s’peëiaal die naar onze Kok-
n iën; is het b’eooideelen- van kostprijs dus reeds prac-

tisch’ onuitvoerb’aar; maar ook de beoordeeling van
winst bij uuitVoer.’ Irtumers een overgrocit’deel’van het-
geen ‘van Nederlandsch fabrikaat naar OestIudië’uit –
gaat, gaat daarheen in’ consignatie, hetzij voor den
fabrikant of voor den exporteur-handelaai’; de winst
(of het verlies) blijkt eerst later na verkoop ginds,

maar ook dar’nog geldt in’hdogë mate, dat alleen het
doöréénresultaat van een vrij lange periode een be-

höorlijk orerzicht van de wiuist’ (of- het verlies!) kan’
gëven;

Het bedrijf van den export is in hooge mate riskant’ geworden, katberi stèeg sedert JanuariVa&4%’ op 13
penëe; düs mêt’ ruirfi 170 pOt;; voorraden koriien te’
staan- op tbp
z
re
re
kostprjzen waarop te eenigertijd
enorm verloreri,rnoet’ wôrden De winstet tot nu’toe
behaald’
zijn
dan’ ook vèelal winstén op papier, waar-
vaïi een’ verstâuidig
1
poduëent’ of kiopnian een zeer
gïoot deel resèrveèren
iiioe;
wil hij niêt tè eeniger
tijd voor een’ deb’aclè kômen t& staan.

Wie
wil’
êh wie kân bëôordeélên höèveel van die
winst de Staat moet hèbbëri en’ hôeveel dus den eige-naar van het gôed toekömt?Wij vrëezén hierbij groote
willekeur, niet’ persé uit kwaad*illigheid of beVoor-
rechtihg, maar ook uit onkunde of’
nog!meer
uit on-
macht, om de’jiiisté maat te ktinnén’treffén!
Toen dè Heer Treub minister-af was, héeft hij
menige voordracht gehouden, waaHn• schering en
inslag tas: laat ons ei vooi zorgèri vooral economisch-
sterk te blijven, laat onze handel eh ni.j,erheid, zoo
ooit, er voôr zorgén; wakker tè’ zijn en klaar’ en sterk
in dè riioeilijke tijden, di& nt den’ oeiiôgkomert zullen,
wâïinee” het j’ het -buitehland’rohdé ds komt tot
steun van productie n’veikee
Weli, dit etsotëp

t daaï lijnrecht tegen
in, de’ Staat tréedV op het t’errèin’ Vân déif Vérkoop
van’ Nederla±idche fabi’ikatèn’ en drijft’- alduis’ den
handel, die niet stil kauj zitten’ei ziek mét een -kleie
winstniarge niet verantwoord kan’ achten;.naar bui-

tenlandsche producten.

Wanneer gezegd wordt: Gij maakt u noodeloos on-
gerust, het zal• zulk een vaart niet loopen, dan dient
ei o’ g’ezn te worden, dat het een gevaarlijk hel-

lend’ vliuk is, waarop het ontwerp ons’ lidt. Feit’ is,
dat de wet aan de Regeering een blanco’ volmacht zôu

geven &m’ van den uiti.roer naar zich toe te halèn
wt zij mocht wenschen

Op den keper beschôuwd- zôu de voôrgestelde wet,
zooal’ in het- Handèlsblad dezer dagen gezegd werd,
een instituut in het leven roepen; een Namloozé Ven-

nootschap, die het uècht zôu hebben steeds wisse-
lende uitvoei-rechten voor den Staat te

de hoegrootheid van’ die heffingen in’ elk bijzondèr
geval te bepale’n. Wij achten’ dit onbestaanbaar.

A:C.M.

DE JUISTHEID V4N’
H1I1
WINCIJF1iJR

f
4.laâfJoo
bÈR’ NEDERLANDSCHE

LEVENSVÉRZEKERINGMAATSCHAPPIJËN

De nuededeeling van’ Minister Treub’ in de Eerste

Kamer, dat de winst der Nederlandsche LevensvÉr-
zekeringmaatschappijen over 1915 de som van
f
4.185.000 beloopen zou hebben, is’ van verschillende

zijden met een zekeren twijfel aan de juistheid er van
ontvangen. De Minister beriep zich daarbij op de
autoriteit van Mr. W. H. A Elink Schuurman, die blij-
kens een ingezonden stuk van zijn hand in het nummer

van 2 Mei van dit blad, inderdatd aan deren heeft
medegedeeld, dat het bedrag van
f
4:185.000 (door
optelling van de kolom ,,Winst” uit’ de Jaarcijfers
1915 te verkr”gen) was ,,de winst der gezamenlijke
Nederlandsche Levensverzekeringmaatschappijen in
1915″.

– Het feit, dat dit’ beroep’ den bestaanden twijfel

niet heeft vermogen weg te némen heeft mij aanlei-ding g’ögeven in – dete quaestie een onderzoek in te
stellen aan de hand van-de verslagen dier maatschap-
pijen, voor zoover aanwezig in- het Economisch
Archief dér Nederlandsche Handels-Hoogeschool.

Het resultaat van dit onderzoek is voorèerst, – dat
de heer Elink

Sehuurman onder de benaming ,,winst
der gézamenljke Nederlauïdsche levensverekering-
maatschappijen in 1915″ aan Minister Ti-eub heeft
rnedegedèeld – het totaal dei’ bij de sarfienstelling der
Jaarcijfers 1915 veri’aardigde, in dezë gepubliceerde,

brüto-winstcijfers van 78 der in 1915 lestaande 112
instellingen van dien aard.
– Hët feit, dat’ de gepubliceerde cijfèrs bruto-winst-

cijfers zijn, hetgeen reeds in sommigé kringen werd’ gemompeld, is evenwel niet tôt’ het Nederlandsch’e
publiek’ doorgedrongen. Ik mèén het dan ook te mogeul
betreuren, dat de heer Elink Schuurman, tôen
hij
het
bovengenoemde ingezonden stuk in dit blad’ opstelde;

niet teven&de vrijheid heeft’gevonden mede te deelen,
dat deze cijfers waren bruto-winstéijfers, uit de netto-
winstcijfers der verslagen vervaardigd, door bij déze
te tellen de afschrijvingen of andere correcties vöor
waardeverminderingen, die door die maatschappijen
waren toegepast. Hij zou daardoor aan aldegenen, die
als belangstellenden deze zaak gevolgd hebben, een be-

teren kijk op het gepubliceerde bedrag hebben be-
zorgd; zijn in hetzelfde stuk opgenomen mededeeling
aan den Minister, ,,dat vele maatschappijen van
levensverzekering over 1915 geen winst- en verlies-
rekening
o
p de gewone wijze’opgemaakt hebben, doch
eenvoudig alle beschikbare saldo’s hebben aangewend
voor afsch’rijving op effectén”, was hiertoe niet vol-
doende.

De afschrijvingen en correcties ‘voor waardevermin-
deringen bovenbedoeld, betreffen die’-op Effecten,.
Vaste Goederen, Dubieuse Debiteuren, Meubilair en
Koéi’véi’sehjfleh’ op bnitenlan’déhe wis
rèl,
dus eéi-
déïe dan gewoonlijk daai-ijooï irf aanérking worden
gènToènT.

De’ in de Jaarcijfers niet bçhandelde maatschap-
pije
1)
zijn dé navolgende:

Alébmeen Nôor±Brébantseh’ Werkliéderffomjd.’

l)r

Ontleend éan Wm. de Bruyn Ja&rböék voor’ h’et
Assurantie- en Rypotheekwezen.

364

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1917

Algemeene Nederlandsche ‘Assurantie-Maatschappij.

Algemeene Rotterd. O
6
öp. Begrafehisvereenigiiag.

Amsterdamsch Levensverz.-Gen. en Ziekenfonds.
Amsterdamsche Algeni.’ Verzekering-Maatschappij.

Amsterdamsche Verzekeringsbank.

Eloy. Alg. Rotterd. Ver: ter uitkeering van gelden
bij overlijden. Sint-
‘Fonds tot uitkeering bij overlijden.

Hollandia.
Hoorn. Onderl. Levensverz.-Mij.

Inrichting tot het verleenen van hulp ingeval van

ziekte en overlijden.

Intern. Maatschappij van Levensverz. en Lijfrente.

Leidsche
Mij.
van Verzekering op het Leven.
Nationale Algemeene Levensverzekering-Mij.

Nederland. Levens- en Volkserzek. Bank.

Nederlanden. Algem. Verzek.
Mij.
De

Nederlandsche Algemeene Verzekering-Mij.

Nederlandsche Algem. Onderi. Verzek.
Mij.
tot uit-

keering, bij overlijden.
Nederl. Algem. Verz. Mij. en Voorschotbank.
Nederlandsche . Herverzekering-Mij.

.

Nederi. Levensverz.-, Zieken-. en Begrafenis-Mij.

Nijmegen. Levensverz.-Mij.
Rotterdamsche Verzekeringsbank.

Sommelsdijksche Levensverz.-Mij.

Tilburgsche Verzek-Mij.
Toekomst. Algem. Levensverz.-Mij. De
Utrechtsche Assurantie-Mij.
Vesta, Mij. van Levensverzekering.

Volharding. De
Waarborg. Levensverzek.-Mij. De
Weteringen. Verzek.-Mij. De
Zekerheid door Voorzorg, Fonds v. d. Ohrist. –
Nation. Werkmansbond, afd. Rotterdam.
Zieken- en Pensioenfonds v. Enschede en Lonnèker.
Zonder Baatzucht, Vereeniging tot verzek. van

geldelijke uitkeering bij overlijden.

Hieronder zijn eenige begrafenisfondsen. Ik achtte

het niet noodig ze er uit te nemen, omdat dit ook bij
de samenstelling der Jaarcijfers niet geschied is.

Het onderzoek ten behoeve der Jaarcijfers kon
onmogelijk alle maatschappijen omvatten, dit zij

vooropgesteld, omdat nsog steeds verschillende

dier instellingen weigerachtig blijven haar ver-
slagen verkrijgbaar te stellen. Het staat dan ook bij
mij vast, dat geen poging is nagelaten, meerder mate-
riaal te verzamelen dan verkregen is; ook aan het

bovengenoemd Economisch Archief ontbreken toch om dezelfde reden de vers]agen van ongeveer even-

veel maatschappijen. Doch ik vraag mij af, waarom vn de gezamenlijke Nederlandsche Levensverzeke-
ring-maatschappijen te spreken, indien dit niet het

geval is.

Zooals gezegd, zijn door de samenstellers der Jaar-

cijfers 1915
1)
bruto-winstcijfers bepaald. Een enkele
maal is evenwel daarvan afgeweken, en zijn tusschen

de bruto-winstcijfers netto-winstcijfers opgenomen.
Dil is geschied bewust en onbewust.
Bewust bij de Oonservatrix. Daar is bij het cijfer

23, aanduidende een winst van
f
23.000, een noot ge-

plaatst, vermeldende ,,Winst, nadat reeds afschrij-

vingen hebben plaats gehad”.
Onbewust bijv. bij de Eerste Roomsch-Katholieke
L
even
sv
erzekeringmaatschappij, waar opgenomen is

winstcijfer 6, dus
f
6000, dat consequent had behoo-

ren te zijn f14.863,64, te berekenen als:

Reserve v. ]Yub. Deb. en uitgest. premiën
f
3.074,98

waardevermind. effecten …. ,, 5.688,59
Winst …………………………,, 6.100,07

f
14.463,64

Buiten beschouwing zijn hierbij gelaten de Af-
schrijvingen op Inventaris, Materieel, Archief en
1)
Deze zullen in den vervolge door S.’15 worden aan-

geduid.

Polissen, zooals ook gewoonlijk door de S.’15 is ge-

schied.

Onbewust bijv. ook
bij
de Nationale Levensverze-

keringbank, waar opgenomen is 318, d.i.
f
318.000,

vermoedelijk ontstaan uit:

5 pOt.. gewoon dividend…………..
f
5.000,-

Verzekerden met aandeel in de winst ,, 156.521,74

Waarborgfonds beleggingen …… ….,, 31.304,85

Tantième commissarissen …………,, 15.657,17
directeur en adj.-directeur.. ,, 19.562,22

Aandeelhouders ………………..,, 90.000,

Onverdeeld …………………….,,

299,93

f
318.345,41

Volgens het systeem door de S.’15 toegepast had dit

evenwel behooren te zijn
f
985.177,92, verkregen als

verschil tusschen
f
4.782.930,98 en
f
3.797.753,06,

zooals hieronder zal worden aangetoond.
Tengevolge van deze afwijking is dus een vermen-

ging van brute- en netto-winsten ingetreden, dus van

ongelijksoortige elementen, en een resultaat verkre-
gen, welks waarde naar beide zijden relatief is.

Dit is evenwel niet het eenige; bij nadere beschou-
wing bleken mij nog verschillende andere onnauw-
keurigheden, waarvan ik hier wil volstaan met een

drietal soorten te vermelden. –

iste.
Er is geen rekening gehouden niet de omstan-
digheid, dat sommigb maatschappi.jen haar premie-

.reserve slechts eenmaal in een, meer5arige periode
berekenen, en dientengevolge slechts aan het eind van
zulk een periode haar winst en dan over die periode

kunnen vaststellen.
Voorbeelden daarvan zijn bijv. de Nationale Levens-

verzekeringbank en de Amsterdamsche Maatschappij
van Levensverzekering. De eerste heeft haar periodes

loopen 1912, 1915, enz., de tweede 1914, 1917, enz.
Het jaar 1915 was dus voor de Nationale een slotjaar, voor de Amsterdamsche een middenjaar van zulk een

periode.
Nu is bij zulke maatschappijeii’ gebruik, dat in de
eerste twee’ dezer drie jaren een voorloopig saldo

wordt vastgesteld, hetgeen uit den aard der zaak
exorbitant groot is, omdat geen vermeerdering der
premie-reserve is in aanmerking genomen; verder

dat men zich bepaalt tot een met het oog op het
bedrijf noodzakelijke uitkeering van 5 pOt. dividend en
de noodige afschrijvingen. Hierdoor ontstaat een voor-loopig saldo, dat onder den naam Reservekas eveneens
voorloopig bij de premie-reserve gevoegd wordt, waar-
na op het eind der 3-jarige periode de premie-reserve
opnieuw berekend wordt en het te boek staande he–
drag van het teveel wordt gezuiverd. Met-behulp van
deze correctie wordt dan het resultaat van de maat-
schappij over de laatste 3 jaar en bloc vastgesteld.
Het winstcijfer voor de Nationale, door de S.’15 op-

genomen ad
f
318.000, is nu ten naasten bij het netto-

vinstcijfer over de jaren 1913, 1914 en 1915 te zamen.
Ten naasten bij, omdat verwaarloosd zijn de uitkee-

ringen van
f
5000 dividend in de jaren 1914 en 1915
en omdat verzuimd is na te gaan, wat van de storting

in het waarborgfonds ad
f
31.304,35 inderdaad in dat

fonds is terecht gekomen, en dus het reserve-karakter

blijkt te hebben gehad.
Van een netto- of bruto-winstcijfer over 1915 alléén
kan bij de werkwijze der Nationale geen sprake zijn,
omdat de daarvoor noodige factor, het. accres der

premie-reserve in. 1915, ontbreekt.
Wat de S.’15 hadden behooren te doen is nu duide-
lijk. Tot hun beschikking stonden de bruto-resultaten
(zonder aftrek voor accres der premie-reserve) van

1913, 1914 en 1915. Deze wareni:

Bruto-resultaat 1913 …………
f
1.597.368,69
1914 …………,, 1.540.359,44 1915 …………,, 1.645.202,85

f
4.782.930,98

16 Mei 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

365

Het accres der premie-reserve bedroeg in 1913,

1914 en 1915 te zamen:

Wisk. Reserve der verzekeringen, toe-
neming 1913115 …………….
f
4.076.134,30
Af: Reservewaarde van Herverzeke-

ringen, toeneming 1913115 ……,, 278.381,24

f
3.797.753,06

Als bruto-winst over 1913, 1914 en 1915 te zamen zou dus gevonden zijn:

Totaal bruto-resultaat 1913115 . . . .
f
4.782.930,98

Af: Toename premie-reserve …….. ,, 3.797.753,06

Bruto-winst 1913115 . . . .
f
985.177,92
Bij: Vroegere afschrijvingen …….,

22.087,06

Bruto-winst 1913/15 systeem S.’lS
f
1.007.264,98

Dit is dus het bedrag, waarop de Nationale recht
had gehad in de kolom Winst der
Jaarcijfers,
met een
noot er bij, dat het betrekking had op de periode

1913115, en het had niet zonder meer bij de winsten
van 1915 alleen mogen worden opgeteld. –

Bij de Amsterdamsche, waar blijkens het boven-

staande een middenjaar werd getroffen,’ bedroeg het
saldo van dat jaar
f
701.152,82, dus zonder dat af-

trek voor het accres der premie-reserve had plaats
gevonden. Van dit saldo is een voorloopige uitkeering geschied, en de noodige afschrijvingen zijn er op toe-
gepast, terwijl het restant ten bedrage van f624.002,07
op de ,,Reservekas vierjarig tijdvak 1914/ 1917″ is over-

geboekt en vandaar voorloopig op de Premie-reserve.

In dit saldo steekt evenwel ook de eigenlijke winst,
zoodat toen de S.’lS in de Jaarcijfers opnamen het
totaal dezer afschrijvingen en de voorloopige uitkee-
ring van 5 pOt. als winst over 1915, hun de eigenlijke
winst ontging. Trouwens de winst, netto- of bruto-
winst, over 1915 alleen konden zij niet bepalen, even-
min als eenig ander, daar het een begrip is, dat, even-
min als voor de Nationale, voor deze maatschappij
bestaat. Hun bedrag van 77 of
f
77.000 werd door
afronding verkregen uit:

Afschrijving op Debiteuren ……….
f

2.686,36
Vaste Goederen ……,,

2.040,-
Effecten …………,, 44.223,-
Reserve voor Geldbelegging ……..,, 23.201,39
Aandeelh. 5 pOt. over de verpl. storting
,,
5.000,-

f
77.150,75
Reservekas vierjarig tijdvak 1914/17. . ,, 624.002,07

Totaal …………
f
701.152,82

2de.
Er is geen rekening gehouden met den oor-
sprong van de op boven geschetste wijze verkregen
bruto-winstcijfers d.w.z. de S.’15 hebben nagelaten
zich te overtuigen., of dit wmn.stcijfer inderdaad in het
bedrijf gemaakt kon zijn, dan wel of het met behulp
van dotaties uit reserve fondsen. ontstaan was.

Hiervoor was het meest aanleiding bij die maat-
schappijen, welke gewoon waren haar effecten tegen
beurskoers te waardeeren, en die in 1914
bij
gebrek
aan een beurskoers een maatregel van voorloopigen aard namen, doch in 1915 tot den beurskoers terug-
keerden, daar toch door deze het koersverschil van
1914 en 1915 te zamen in 1915 moest worden bestre-
den.

In het geval, dat de werkelijke bruto-winst niet
toereikend was, om deze zoo hooge afschrijvingen der
twee jaren te zamen te dekken zou dus een netto-
verlies-saldo ontstaan zijn, dat kon overgaan op
nieuwe rekening of uit bestaande reserves worden
gedekt.

In plaats van dit netto-verlies-saldo te dekken,
geeft men er echter veelal de voorkeur aan, uit de
reserve het bruto-winstsaldo te vergrooten. Dit heeft
vooreerst• het voordeel, dat men niet met een netto-
verliessaldo behoeft te. voorschijn te komen, en. ten

tweede kan men gemakkelijk de afschrijving van de

reserve zooveel grooter maken, dat nog een matige
winstuitkeering mogelijk is.

Dit verschijnsel is nu
bijv.
bij de Eerste Neder-
landsche opgetreden. Aan het niet-ontdekken er van
heeft
zij
haar winstcijfer van
f
1.210.000 over 1915
in de
Jaarcijfers
te danken.

Dit is toch berekend als volgt:

Reserve voor verlies op buitenland-

sche waarden

……………..
f

50.000,
Afschrijving op Vaste Goederen .

,,

3.085,26
Afschrijving. op Meubilair ……..,,

4.487,02’%
Koersverschillen …………….

24.563,7034
Verlies op Effecten
f
1.314.013,48
Af:

Buitengewone
reserve over 1915

200.000,-

1.114.013,48

434 pOt. Dividend aan
Aandeelhouders ..
f
13.500,-
Saldo op Nieuwe
rekening ……..,,

83,5134

13.583,5134

f
1.209.732,9834

hetgeen is afgerond op
f
1.210.000.

De verslagen vermelden verder, dat het koersver-
]ies, ‘t welk zich over de jaren 191.4 en 1915 gezamen-
lijk heeft voorgedaan, is berekend als:

1914
.
………
f
112.940,11
1915 ……….

1.314.013,48

Totaal ..
f
1.426.953,59

waarvan, door de S.15
f
1.114.013,48, als komend uit
de bruto-winst over 1915 van de Eerste Nederlandsche
is beschouwd.

Nu is het niet twijfelachtig, dat, indien de Eerste
Nederlandsche op het eind van haar boekjaar 1914
een waardeering voor haar effecten had gebezigd, die overeenkwam met hetgeen toen ongeveer de handels-
waarde was, het afschrijvingsbedrag over 1914 zeer
aanzienlijk hooger zou geweest
zijn,
dan het door
haar toen opgevoerde van
f
112.940,11. De ervaring
heeft toch geleerd, dat bij eerste klas beleggingen de verhouding der afschrijvingen in de twee jaren 1914
en 1915 ongeveer is als 2 : 1; zoodat ongeveer % der
totale afschrijving ad
f
1.426.953,59 ten laste van
1915 kwam, en voor de raming van een winstoijfer
over lat jaar in aanmerking mocht komen.
In het verslag staat trouwens te lezen: ,,Op deze
wijze vonden wij op 31 December 1915 sedert 18 Juli
1914 een koersverschil van
f
1.314.013,48, tegenover
een verschil van
f
112.940,11 op laattgemelden datum, sedert 31 December 1913. Het’spreekt wel
van zelf, dat het laatstgenoemde bedrag, zelfs al ver-
meerdert men het met de
f
200.000, die wij voor koers-
verlies na de sluiting der beurzen in 1914 extra
reserveerden, niet het verlies aanduidt, dat over het
vorige boekjaar op de effectenportefeuille werkelijk
is geleden. Het grootste deel toch van de in 1915 ge-
constateerde waardevermindering onzer portefeuille
zal wel op rekening van 1914 zijn te stellen.”

Hoe nu dit koersverlies is afgeboekt blijkt weder duidelijk uit het verslag. Daar staat toch op pag. 8:

,,Om dit koersverlies van f1.314.013,48 nainus f200.000
dus
f
1.114.013,48 af te schrijven namen wij uit de
winst (die
f
340.728,9836 bedroeg)
f
295.009,48. De
rest ad
f
819.004 outleeuden wij aan onze in verband met de boveiavermelde herziening der premie-reserve
tot
f
1.119.004 geklommen extra-reserve, tengevolge
waarvan deze tot
f
300.000 daalde.”
De twee wegen, om tot het in het verslag voorko-
mend netto-resultaat te komen, plaatsen wij hierbij duidelijkheidshalve naast elkander; de eerste is ge-
volgd door de Eerste Nederlandsche:

366

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1917

Bruto winst
f
340.728,98
1
12
Bijuit de Ex-
tra-reserve
,,
819.004,-

11.159.732,98
1
/2

iVfchrijving
vaste Goe-
deren

.. . .
f
3.085,26
Afshrijving
Meubilair..

4.487,02
,
12
Koersver-
sehi1ln

..

,,
24.563,70
1
12
Verlies o
Effeten
..

1.114.013,48 4
1
12
0
o

Div.
Aaudeelh.
13.500,–
Saldo nieuwe
Rekening..
83,51
l/.

f
1′.159.732,98
1
1

Tevens blijkt uit een en ander, dat dodf dd’S.’lS dé
Reserve voor verlies o5 Büitehlandschè’ wa’arden ad

f50.000 wel, door de Eerste Nederlatidsehe-niet tbt

de bruto-winst is gèrekënd, ook deze is evenwel aan’

de’ Extra-Reserve ontleend.

3de. Er is geen rekening gehouden niet het fei&,
ddt’ indien’ iiende onderlinge verzekering-ino,atschap-

pi.ien als verzelceringsondernemingen beschouwt, dc

winst

uit het loonbedrijf der directeuren een inte-

greerend bestasiddeel van de b’ruto-winst’ der onder-

nenting uitinaakt.
Zoo is bijv. bij de’ Algemeené Friësche’ Leerrsver-zekering-Maatschappij als winstcijfer opgevoerd 197,

d.i.
f
197.000. Dit stelt voor de winst iiit het eigen-
risico loopei:i’ der onderlinge deeihebbëf’ door deze
gemaakt en bevat niet de winst uit het loonbedrijf
ontstaan.
Door opnerningvan de *instet’ dér onderlinge ver-

zekering

maatschappijén’in
did der verzekering-malt-

schappijen hebben de S.’15 zich op het st’andprint-ge-

steld, dat
deze insteilingeU’ vèrzekeringsondenxiemih-

geti zijn; ei. blijken
zjij’
in dit opzicht- een’ mëening té*

hebben, die afvijkt van
1
de mijhe, neergelegd in- het’

vorig nuer van dit blad.’
Uitgaahde evenwel’van.hdt standpunt, dat de ohder-
lingé maatschappij een verzekeringsonderndting is’,
bestaat de winst’ in die onderneming’ uit die van hett
loönbednijf’ der directeuren of adinistrate’urea- en
uit die uit het risioloopen
té zaeti:
Nu geef ik da-
delijk toe, dat het aangeven van de winst uit het -kon-

bedrijf nagenoegaltijd’dnmogelijk is,.omdat de direc-
teuren- daarover het stilzwijgen bewaren, doch het

publiek had althans recht gehad- op een- aanwijzing,
dat dezé ontbrak. Bij de- onderlinge- xeaatschappijen
had dan ook, waar noodig, een nOot behooren-voor te
komen, waarin op deze omstandigheid -werd gewezen.

‘Ioeia deze verschullkde zen- lhzaniiéliaUd töt
mij waren doorgedrobgeh achtte ik’ niij vèrpliclit,
daaraan piiblicitéit’ te gd/éii, doch stéld& ik niij t’
vens tot taak nieuwe cijfers, én dn oei de jaeh
1912, 1913, 1914 en 1915 saniëfl té
.
stelleh. De publi
catie daarvén zal zoo spoèdi’g nicigélijk irP dit blad

plaats vinden.
j
G. DÉ JONdïr.

kATOEN.
De oorlog heeft op velerlei gebied records gebracht
en- dit geldt ook van de prjsbeweging op de katoen-

markt. In het
begin’ van den oorlog was er evenwel
geen’ sprake van recordprijzen voor dit product, eer-def het tegendeél vond- plaats. Het toeval wilde, dat
de katoenoogst van 1914- in de Vereetiigde Staten de grootste was, aldaar ooit voortgebracht, terwijl ander-
zijdë- juist gelijktijdig het afzetgebied van katoen in
het algemeen en van Amenikaanseie in het bijzonder
een’ aanmerkelijke beperking onderging ‘De eigenlijke

katbeûoogst 1914 in-de Unié bereikt& een hoeveelheid-
van nagenoeg 17 millioen balen, die echter gedu’rehde
het seizoen niet ten vMle’,,in zicht” kani;
afgeleverd-

weiden’ in’ dien tijd ni,: iets meer dan 15 millioen

balen. Ook deze hoeveelheid echter was nog veel té
groot om dadelijk of zelfs binnen redelijken tijd
1
plaat-

sing te kunnen vinden, nu de middrijken, Duitsch-

• land en Oostenrijk-Hongarijé, landen, die tot de voor-

nam& katoenverbruikers behooi-en, onmiddellijk van

• het wereidverkeer werden afgesneden. De blokkade
âs’ intu5sclien nog niet zôô scherp als die naderhand

is geworden en de Vereenigde Staten bevonden zich
nog in eene andere positie, ten aanzien van Europa,

dan die welke heden geldt. De Amerikaansche regee-

riri rist
dan ook een afspraak mét Engeland tot

stand te brengen, waarbij zekere ladingen katoen

naar Duitschiand en
Oostenrijk-
werden doorgelaten,

in ruil voor verfstoffen, waaraan mèn toentertijd in

Amerika dringend behoefte had. Inderdaad zijn er

&nkelè ludirigèn iiaar genoemde laridèn doorgekomen,

doch deze waren op verre na niet voldoende om aan

de oognblikkelijke wânveihouding tusschen voort-

brenging en verbruik een einde te maken.

,
Ouder deze omstandighedén is het geheel verklaar-
baar, dat zeër lage katoennoteeriügen voörksiaen,

prijzen, die nierendeels beuedèn de prbdüctiekosten

blevèff. In Livèujiöol, dè gïootb markt’ voor Amen-

kaans’clie ktoeii daalde dé prijs gediireude liet seizoen

114115 tôt 4,25 d. per• ond de hotd was 6,50′ en

de geiaiddelde’ 5,22 d. tegën 7,26 d. in 1913114. Als

eöl vaii deze ongunstigé gésteidheid was er een

nrciödtôestand in’ dé’ Züidëljk’ Statni aii de Unie,

waar de k’9toericultiiüî de belgi-ijkst’e tak van het’
vdlksbetaa uitakt. Vele’ planters en handelaren

wérdèn nTet totalen ohdergahg bedréigd en men ffiaak-
te;> allèrlèi plinxiëni’ oni door voorschotten op het on-
v’&rkochtè prôdîict de belinghebbenden over dézen

mcieilijken tijd heen te lielpen. Van veiscliillende zij dèii wëid
ièlfs
betoogd, dat de Staat zoii moeten in-
grijpen oria financiëelen steun

verléenen, doch dèze

1 wildè dâarop niet ingaan, vermoedelijk omdat men

geen pxecèdèut wilde stellen. Er’ wer’d toen een syn-
dicaat’ geior’md, dat voorsciottén verleende tegen 6
pOt, t’ijl bovendien 3 ijOti weid ingèhouden tot

nadere verrekening der kosten
VâXi
Eet syndicaat.
Ndërhand bleek, dat van deze gelegenheid’ zoo goed

1
als geen gebruik was gemaakt, vermiedelijk wegens

de drUkkende voorwaarden. Daarbijkwam echter ook,

dt de ctisis zich allengs’
oiilostë
in’ den beteren- toe-

stand Uaarmate de vraag van- de
zijde’
det Entente:
landen steeg, welke vraag ongekende afmetingen aan-
nam Dè katoenprijs verbeterde onafgebroken en had


in November 1916 te Liveoöl eén hoogte bereikt
van 12,59 d. per ib., in New York omstreeks 21 cts.,
nôteering’gn, die vroeger’ dauwèlij

~
L-9 mogelijk zouden

zijn-geacht Sedert is er wel nu en dan eenige reactie ingetreden, maar de prijs beweegt zich ook thans op
eene’ buitengewone hte, zijnde circa: New York

19,80 cts., Liverpool-1280d.

Dé katonnpint stelt ze’èr bijzondere eisebeh aan-
bodemgesteldheid, klimaat, r’egenval, enz., zoddat zij

slechts löonend

gedijt in–bepaalde laudstreken, waar deze.’.eischen; voor zoover niet van het toeval afhan-
kelijk,. veréenigd worden aangetroffen. Dit verklaart

de’betrekkeli5ke bepèrktheid van-het aantal productie-landen, waar’ deze cultuur op groote schaal- wordt be-
oefend; De voornaamste producenten zijn de Veree-

nigde Statén, Britsôh-Indië, Egypte, Rusland (Kau-
kasus en Turkestan), Ohina en Brazilië, in rangorde
als hier opgesomd. Globaal en dooreengenomen
kan worden gezegd, dat de Vereenigde Staten 64
pOt.

tot’ de’ wereldproductie bijdragen; Britsch-Indië 18
J)Ct., Egypte 6 pOt:, Rusland»4 pOt., Ohina én Brazilië
elk 2, pOt. terwijl het contingent-per-saldo ad 4 pOt.

over verschillende streken is verdeeld.

De wèreldprôductie beloopt’ ongeveer 25 â 26 mii-
liéen balen van 500 lbs. en het aandeel daarin van’ de
drie- hoefdianden- bedroeg, met vermelding’ der be-
bouwde oppervlakte, achterèen
olgens- in de jaren
1913114, 19-14/15,. 1915/16 en- 1916117:

Brito winst
f
340.728,98
1
12
Afschrjvin-
genop
El-
fecten…..
,
1.146.149,47

Netto verliesf
805.420;48 V
Bij
uit de Ex-
tja-reserve,,

819.004,—

Beschilcbaarf

13.583,51
‘/
Waar”an
aan Aan
deelhouders;

13500,-

Siuldo nieuwe

– -‘
Rekeéing..
f

83.51’/j

1
16
L
Mei :1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE .BERIC}{TEN

367
1

Vereenigde Staten

Britch-Iodië

Egypte
acres balen
1)
acres balen
2)
feddans kantars
37.458.000 14.609.968 25.020.000 5.065.000 1.723.004 7.884.172 37.406.000 15.067.247 24.595.000 5.209.000 1.755.270 6.346.768 32.107.000 12.953.450 17.967.000 3.819.000 1.186.004 4.605.437
35.239.000 12.500.000 20.720.000 4.515.000 1.655.512 6.000.000

Het is wel nauwelijks noodig, hieraan toe te voe-

gen, dat die van 1916117 grootendeels geraamd zijn.
Tot goed begrip zij nog gezegd, dat de feddan een
oppervlakte heeft van circa 58 aren en dat het ge-
wicht van een kantar 98 lbs. is.

Deze cijfers toonen o.a., dat de bebouwde opper-

vlakte in de Vereenigde Staten in 1915/16, onder den

indruk der onbevredigde verwachtingen voor den af-
zet, welke men destijds meende te moeten aannemen,

nog al belangrijk werd verminderd, t.w. met circa 14
pOt. Ditzelfde verschijnsel, echter in veel sterkere
mate, toonen Britsch-Indië met een inkrimping van
26 pOt. en Egyptemet 32X pOt. Het zeer gunstige
prijsverloop op de rnarkt deed echter de planters ,weer

moed vatten en een groot deel van het prijsgegeven
terrein opnieuw in cultuur brengen. In Britsch-Indië
is het herstel veel minder dan in de beide andere lan-
den; of hierbij gebrek aan arbeidskrachten, dan wel

financieele overwegingen of mogelijk andere oorzaken
het meest hebben geteld, is van hieruit moeilijk na
te gaan. Toch schijnt de toestand aldaar zich allengs
eveneens te herstellen. Het slot memorandum van
den Director of Statistics in Britsch-Indjë is te Lon-
den ontvangen en vinden wij aldus in de ,,Econo-
mist” besproken. Een ttotaal cultuur-oppervlak is aan-gegeven van 21.212.000 acres met eene productie van 4.557.000 balen. Deze oogst wordt dus yQortgebracht
op een oppervlak, dat nog 8 pOt. kleiner is dan het
gemiddelde voor het vijftal jaren sluitende met den

oogst van .1914/15, de opbrengst daarentegen ,vertoont
eene vermeerdering van 3 pOt.

Bij het beoordeelen van de tegenwoordige gesteld-
heid der markt moet men niet uit het oog verliezen,

dat de hooge prijzen van thans volstrekt niet enkel
een gevolg zijn van wanverhouding tussehen productie
en vcrbruik. Een belangrijkextrensiek element in dien
prijs wordt gevormd door de groote stijging in de
arbeidsloonen en in de vervoers- en assurantiekosten,
een element dus waarvan de planter niet profiteert.
Dit neemt intusschen niet weg, dat, ook afgezien

daarvan, de prijzen van dien aard zijn, dat die eerder
in de richting van uitbreiding van den aanplant zul-
len werken.

De Vereenigde Staten nemen ten opzichte der
katoen ongeveèr dezelfde positie in als Brazilië ten
aanzien der koffie, nl. dat zij in een overwegend deel

van de wereldbehoefte voorzien. Deze constellatie en
het feit, dat het hier een artikel van algemeene en
noodzakelijke behoefte geldt, verklaart de volhardende
pogingen, in tal van landen in het werk gesteld om

dit quasie-monopolie te breken of zich althans voor
het eigen verbruik van dezen hoofdproduc.ent onaf-
hankelijk te maken. En vreemd is het daarom ook
niet, dat ,tal van regeeringen, yooral in de koloniën,

de katoencultuur met behulp van daadwerkelijken
steun hebben aangemoedigd. Engeland is daarbij koor-

gegaan – ,de katoencultuur in Britscb-Indië en
Egypte heeft hieraan haar tegenwoordigen omvang
te danken – ,eu andere landen hebben dit voorbeeld
gevolgd. Het zal echter nog zeer lang duren eer Groot-

Britannië de Vereenigde Staten als katoenleverancier
zal kunnen misseifi, indien het al ooit zoover komt. Het heeft deze katoen niet alleen noodig voor,
eigen
behoefte, maar mede as grondstof yoor zijn export-
nijverheid van ,textielgoederen, waarbij komt, dat de

Amerikaans(le katoen voor ,bepaalde doeleinden moei-
lijk vervangbaar is. Nagenoeg de ,geheele Amerikaan-sche pmductie (afgezien van een,onbelangrjjk gedeelte

prima soort) is van ,,goed gemiddelde” kwaliteit. De
Egyptische katoen o’vertreft de Amerikaansche in hoe-

1)
balen van
500
lbs.;
2)
balen van
400
lbs.

.dauigheid, maar het zooveel
I

Britsch-
ndische product valt in een lagereklasse. In deskun-

dige kringen meent men intusschen toch, dat ver-
scheidene koloniën nog ruime gelegenheid tot aan-
plant bieden en de katoencultuur is dan ook, zoowel

voor het Britsche rijk als voor andere Europeesche
natiën, grootendeels een koloniaal vraagstuk.

In ‘Ned. Indië wordt de katoencultuur reeds sedert
jaren beoefend, maar men kan toch niet zeggen, dat

die aldaar een groote vlucht heeft genomen. .Begin

1911 besloeg 4e aanplant blijkens een gehouden en-

,quête op Java .2115 bouws en in de buitenbezittingen

12528 bouws. Vele streken .van Insulinde schijnen voor
deze Cultuur wel geëigend te zijn en vermoedelijk zou

de aanplant dus nog belangrijk kunnen worden .uitge-

breid. Het product werd oorspronkelijk in ongezuiver-
den toestand uitgevoerd, maar later is men hier en
daar tot zuivering daarvan overgegaan. De prijs ,van

Java-katoen wist zich niet, gelijk in Amerika en

Egypte.na de daling van 1914, te herstellen en bleef
laag. Duitschland was een der voornaamste consump-
tielanden geweest. Japan ging slechts tot lage prij-
zen ter markt. De in -Palembang, het voornaamste
katoenproduceerende gewest, met dit gewas beplante
oppervlakte was in 1915 belangrijk minder groot dan
in vorige jaren, doordat de rjstoogst over het geheel
veel te laat geëindigd was, dan dat de aanplant van
katoen nog met succes ter hand genomen kon worden.
VERHOOGJNGt DER SPOORWEOTARJEVJ.

‘Mededeeling is gedaan, dat gedurende de maanden
Juli, Augustus en September de .tarieven voor het
reizigersverkeer 50 pOt. boven de vrachtprijzen, die

tot 1 Januari j.l. hebben gegolden, zullen verhoogd
•worden, ten einde met het oog op het kolenverbruik
uitbreiding van het gebruikmaken der Spoorwegen in
.de vacantiernaanden tegen tegaan. De maatregel doet

op het eerste gezicht niet sympathiek aan, wij zullen
ons hier niet verdiepen in de eventueele nood-

zakelijkheid van een besluit, drastisch als het ge-
troffene, maar wij verhelen niet, dat de 50 pOt. keus
ons ongelukkig ‘oorkomt; zal toch het practisch ef-

fect niet zijn, dat de 3de klasse-plezierreizigers zich
het meest door de verhooging laten afschrikken en men in de overige klassen hoogstens een overgaan

raar een mindere klasse waarneemt. Maar dan wor-
den ook in alle omstandigheden (naast de handel-
drijvenden, de marktbezoekers, de forensen
1),
even-
eeüs voor de pleizierreizigers), zij getroffen, waarvoor
een zwaardeie last het minst plausibel is.

Blijkens het laatst gepubliceerde jaarverslag der
H. IJ. S. M. bedroeg het aantal reizigers in Mei 1915
2.339.754, in Augustus d.a.v. 3.497.399, eene toename
dus van pim. 50 pOt.; stelt men zich voor door de
tariefverhoogjng met een zelfde percentage, deze

vermeerdering radicaal te weren? De rekening lijkt.
ons ietwat imaginair en wij veronderstellen, dat de
spoorwegmaatschappijen per saldo geen slechten
zomer zullen maken. De opmerking waarmede de ,,Haagsche Post” een Philippica eindigt, welke zij
aan de betrokken maatschappijen cpdraagt, is niet
onaardig: ,,De minister van Financiën zoekt nieuwe
millioeen. ,Hier zijn zij.”

Wij maken hier nog eene vergelijking tusschen
den K.M.-prijs dien men in de periode Juli-Septem-

ber zal hebben te betalen en de .tariefeenheid, zooals
deze in ,Duitschland zal zijn, zoodra de aanmerkelijke

rjksverkeersbelasting ,daazop berekend wordt. De
K.M.-prijs voor le, 2e en ‘3e klasse zal inclusieve de
belasting
resp. 9, 5.7, 3.7 Pfg. bedragen. De belasting-
quoten zijn -resp. 16, 14 en 12 pOt. van den yracht-prijs. Legt men 50 pOt. op ‘het Nederlandsche tarief
van v6r .de eerste verhooging, zoo krijgt men voor
,de le klmse 4.95 cent per K.M., voor de 2e 3.675 en
voor de 3e 2.475. Rekent men de Mark op vredes-

1)
,die ,l.aag .niet ,altij .

neme’ten bezitten.

368

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1917

koers dan blijft,’ behalve
bij
de le klasse, die in

Duitschiand eene andere functie inneemt, het Duitsch

tarief, inciusieve belasting, nog niet onbelangrijk
onder de wel zeer hooge prijzen van onze Nederland-

sche spoorwegmaatschappijen.

Een ding zouden wij tenslotte nog willen zeggen:

met de belangrijke maatregelen, die de maatschap-

pijen meenen te moeten treffen om een geregeld ver-

keer voor den zomer te verzekeren, nemen
zij
dan toch

ook
ongetwijfeld
ten volle de moreele verplichting

op zich zorg te zullen dragen, dat daaraan dan ook

niets zal ontbreken
en dat de reizigers, die heel wat

dieper in de beurs getast hebben om zich van het

verkeersmiddel te bedienen, inderdaad ook vaar vobr

hun geld krijgen!

AANTEEKENINGEN.

Wijziging der Schepenvorderings

w
e t 19 1
7. – Ingediend is een wetsontwerp met de
strekking de regeling der Schepenvorderingswet, oor-,

spronkelijk beperkt tot goederen, welke door de R-
geering worden aangevoerd en goederen, welke vallen

onder de Distributiewet, uit te breiden ook tot
andere goederen ,,met welkei aanvoer Regeerings-
bemoeiing in het algemeen door den minister van
Landbouw noodzakelijk wbrdt geaht”. De Regeering
hoopt op deze wijze, althans tot zekere hoogte, tegen

het meer en meer dreigend gevaar van geheel of ge-
deeltelijk stopzetten van verschillende nijverheidson-

dernemingen en voor toenemende werkloosheid te

kunnen waken. Of de te betalen vracht voor de ree-
ders eene opoffering zal beteekenen en of door die
opoffering de winst van bijzondere fabrikanten of

handelaren vergroot zal worden, staat geenszins vast

en kan, aldus de toelichting, ook zonder dat er eene
distributieregeling bestaat, worden tegengegaan.

De vischharzdel te Ijmuiden. –
In het

jaarverslag van de IJm. Vischhandelvereeniging
wordt een gebeurtenis uiteen gezet, welke als’ merk-

waardig staaltje ‘van economische politiek hier weer-
gegeven moge worden. De vereeniging van reeders te

Ijmuiden sloot met de Britsche regeering een con-
tract, als gevolg waarvan Engeland 35 procent van

den geheelen aanvoer van versche visch kon koopen

tot den gemiddelden prijs van de eerste zes maanden
van 1916 en voorts het recht had op de vrije markt
elke hoeveelheid te koopen daarboven; ongeacht den
prijs. Engeland maakte van dit recht ruim gebruik
om de prijzen der visch in die mate op te drijven, dat
de visch voor de Duitsche bevolking te duur werd en
ook Nederland voor de keus gesteld werd, die hoog

prijzen te besteden of zich van koopen te onthouden.

De vischprijzen bereikten hun hoogtepunt in de maan-
den September, October en November. Op 20 No-
vember verleende Duitschland als tegenmaatregel het
uitsluitend recht van invoer aan de vereeniging Ver-

eenigde Vischexporteurs, welke opgericht was door
vischhandelaren, die geregeld op Duitschland han-
delden. Een vrij belangrijke daling in de vischprijzen

trad darop in.

Britsche Deifstoffenproductie en

-c
o n s u m t i e. –
Gelijk het . Britsche. Ministerie

van Koloniën dezer dagen bekend maakte, heeft

de Rijks-oorlogsconferentie, onder meer als wen-
schelijk verklaard, in de Britsche hoofdstad een rijks-
bureau voor delfstoffen op te richten, waarin alle
samenstellende deelen des rijks, met inbegrip van
Indië, vertegenwoordigd zijn. Het doel van dit bureau
is, de delfstof-winning te ontwikkelen en dienstbaar
te m,ken aan de behoefte des rijks. Het lijdt geen
twijfel, dat een dergelijk bureau, indien het uitne-
mend georganiseerd is, belangrijke economische dien-
sten kan bewijzen aan het Britsche wereldrjk, zoo
goed als men dit mag verwachten van menige omzet-
centrale, wier wenschelijkheid men in den laatsten
tijd hier en elders hoort betuigen. Evenwel is het zeer

moeilijk zich een beeld te vormen van ‘de functie

eener delfstoffen-centrale voor het Britsche rijk, af-
gaande op woorden als ,,delfstof-winning” en ,,be-

hoefte des rijks”. Het is geen eenvoudige taak het
cijfer-materiaal te vergaren, dat ons in concreten

vorm de begrippen, winning en behoefte voor oogen

voert en wellicht kon ook de conferentie zich niet op
een nauwkeurige balans beroepen toen zij de instel-

ling van een rjksbureau voor delfstoffen aaube.ral.

Wij hebben eenige gegevens becijferd uit de Statis-

tical Abstracts voor het Britsche rijk en geven ,die

hier weer. Voor de productie zijn de cijfers genomen

van koper-, ijzer- en tin-erts voor het jaar 1914. De
opgave der productielanden is niet geheel volledig,

het ontbrekende heeft echter geen invloed op de eind-

bedragen. Bij den invoer in Engeland moeten even-

eens dé cijfers genoemd worden voor lood-, mangaan-
en zink-erts, producten die niet in groote hoeveel-

heden in’ Britsche gebieden gedolven worden. Ook,

deze opgaven hebben betrekking op het jaar 1914. Wij
willen ten slotte nog opmerken, dat de hier geboden
cijfers’ niet zonder .meer tegenover elkaar gesteld mo-

gen worden. Met de behoeften der industrieën die in
de Britsche overzeesche gewesten gevestigd
zijn
is

niet gerekend. Al zijn deze posten natuurlijk van
groote beteekenis, toch weerspiegelen onze cijfers

eenigszins wat het rijksbureau voor delfstoffen te ver-

koopen en wat te ‘koopen zal hebben.

Productie in
1914.
Productie
Kopererts IJzererts Tinerts
Landen.
in tonnen. in tonnen. in tonnen.

Britsch-Indië

.
5,324
441.674
368

Australië ……
46.827
169.016 7.390
Nieuw-Zeeland

– –
Unie v. Z-Afrika,
26.184
‘-
3.062
Rhodesia
1.917
43.042

Canada ……..
33.811
218.620

Newloundland
13.797
1.247.132

Nigeria ……..
– –
6.175

Maleische Staten


49.042

Totaal ……..
127.860 2.119.484

66.037

mv. in Engeland.

71.573 5.814.845

32.398

De invoer in het Ver. Koninkrijk van looderts be-
droeg in 1914 28.436 ton, van mangaanerts 479.435 en

van zinkerts 144.251. Van deze grondstoffen vond
alleen voor loçderts uitvoer van eenige beteekenis

plaats, n.l. 1.088 ton in 1914.

Het voedselv’raagstuk in Engeland.

– De berichten, die in de laatste weken uit Engeland

tot ons komen, wijzen er op, dat het voedselvraagstuk
daar te lande ernstige afmetingen gaat aannemen.

Men kan geen dagblad opnemen of het bevat ernstige
aanmaningen van hooggeplaatsten, vooraan Lord
Devonport, den Food Oontroller, en de leden van het
kabinet. Ook de koning heeft zich bij hen gevoegd.

In een op 2 Mei gedateerde proclamatie, welker
woordenkeus zich nauw aansluit bij een gelijksoortige

proclamatie van George III in het jaar 1800, wordt
met den meesten ernst aangedrongen op beperking
in het voedselgebruik en afschaffing in de eerste
plaats van alle onnoodige gebruik van graan. Een
systematisch doorgevoerd rantsoeneeringstelsel naar

Duitsch model
schijnt
weldra te. wachten en reeds is
de Food Oontroller met een reeks bevoegdheden be-
kleed tot het in het leven roepen van verbodsbepa-
lingen, vervoerregelingen ets., die noodwendig be-.
hooren tot het bedoelde complèx van maatregelen.
Aan den aandrang, die van verschillende zijden in
deze richting wordt uitgeoefend paart zich echter

een scherpe critiek op het door de Regeering gehul-
digde stelsel inzake de publicatie der duikbootresul-
taten. Geef ons de feiten! The way to breed panic –
aldus de Times – is to hide the truth until it breaks
from such vain, concealments and stalks through
hungry streets. Ook in het parlement is herhaaldelijk
op grooter openbaarheid aangedrongen. De Regeerilig

16 Mei 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

is evenwel, hoezeer zij telkens op den ernst van den
toestand den nadruk legt, niet hiertoe te bewegen

geweest. Naast de woorden van Sir Edward Carson,

die den lezers uit de dagbladen bekend zullen zijn,
willen wij nog een uiting weergeven van Lord

Eustace Percy, lid van de Britsche missie in de Ver-
eenigde Staten onder leiding van Balfour. In een
bespreking met deskundigen op scheepsbouwgebied

kwai Lord Eustace Percy er rond voor uit, dat het
tegenwooidige tempo van den nieuwbouw in Engeland
en in Amerika onvoldoende is om aan de toenemende

vraag naar scheepsruimte ten gevolge van de onder-
zeecampagne tegemoet te komen. En hij voegde er aan

toe: ,,the balancing figure in the woild’s struggie is

the tonnage which the United States can supply”.

Duilcboo tr esultatez&.
– De lezer zal zich
herinneren, dat wij in. het nummer van 25 April een

aan de Duitsche bladen ontleend staatje gaven aan-
gaande de resultaten van den duikbootoorlog. In ver-

band met bovenstaande aanteekening is het wellicht

niet oneigenaardjg het staatje, thans aangevuld met
de resultaten over April, hieronder te doen volgen.
De cijfers blijven ook ditmaal geheel voor rekening
van de Duitsche marine-autoriteiten.

369

Verliezen van Verliezen van
den vijand.

neutralen.

Totaal
1916

Eng. Andere Tonnen.
0/0
verlies.
Tonnen.
Maart ..

207.000
April….

225.000
Mei . . ..

118.000

7
Juni .. . .

101.000

7
Juli .. . .

103.000
Augustus.

170.799

38.568

18

209.347
September

182.000

72.000

28

254.600
October …

306.500

87.000

22

393.500
November
244.500 70.000

94.000 23

408.500
December.
240.000 89.000

86.500 28

415.500

1917

Januari.,
245.000 91.000 103.500

23

439.500
Februari
. 500.000 144.000

137.500 17,6 781.500
Maart
. . 536.000 153.000 197.000

22

886.000
meer dan
April….
– – – 1.000.000
(voori.)

Sedert het –
begin v/d. Rond
6,5
md

ruim

Rond
7,6
l. 1
millioen

millioen
oorlog.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoer van versch fruit. Onder intrek-
king van vorige beschikkingen heeft de Minister van Landbouw, enz. bepaald, dat uitvoer van versch fruit
uitsluitend mag geschieden op vertoon van consen-

..ten, afgegeven door de Rijkscommissie van Toezicht
op de Vereeniging ,,Fruit-Centrale”. De soorten
fruit, waarvoor consent mag worden afgegeven, zul-
len nader door den Minister worden aangewezen.
Uitvoer van versche groenten. Ook tea
aanzien van den uitvoer van versche groenten zijn
door, den Minister dergelijke bepalingen vastgesteld als boven vermeld. Als soorten van’ groenten, waar-
voor uitvoervergunning kan worden verleend, zijn
aangewezen: spinazie, rhabarber, meiknollen, bloem-

kool, bosjespeen, kropsla, radijs, raapstelen, ‘zeespina-
zie, kroten, augurken, komkommers, tomaten, asper-ges, glaskoolrapen, andijvie, doperwten, capucijners,
peulen, snij- en spercieboonen, pastinak, prei, peter-
selie, selderij, tuinboonen, ramenas, roodekool,

savoyekool, wittekool, boerenkool, spruitkool, uien,
grove peen, fijne peen en knolrapen.

Distributie van versche regeerings-
e i e r en. Door den Minister van Landbouw, enz. is
onder intrekking van vorige beschikkingen eene uit-
voerige regeling vastgesteld inzake de distributie van

en inge-
volge art. 1 der Distributiewet 1916.

,,versche” regeeringseieren, daaronder te verstaan de

eieren, die ter beschikking worden gesteld voor on-
middellijk binnenlandsch verbruik.

1 n ko
0 p p
r ij s r ii s t. Met ingang van 8 dezer is
als maximuminkoopprijs voor de gemeenten, inge-

volge art. 3 der Distributiewet, van voorloop Rangoon
en Basseinrijst vastgesteld een prijs van
f
36 per 100
K.G. (tot dusverre was deze prijs
f
32,50).

Tuinbouwzaden. Door de Rijkscommissie
van Toezicht op de Vereeniging ,,Zaad-Centrale”

wordt medegedeeld, dat, waar in het afgeloopen sei
zoen, niettegenstaande van de meeste tuinbouwzaden

ruim voldoende hoeveelheden in het land aanwezig

varen, de prijzen soms tot buitensporige hoogte zijn

opgedreven, voor het volgende seizoen maatregelen
zullen worden getroffen, waardoor althans die zaden,
welke hier te lande in voldoende hoeveelheid geteeld worden, voor het binnenland tot redelijke prijzen be-
schikbaar zullen zijn.

• K u n s t m es t. De Minister van Landbouw, enz.
heeft verboden kunstmeststoffen, in welken vorm of

ivan welke soort ook, af te leveren, te verhandelen,

ten geschenke te geven of op eenigerlei wijze te yer-
vreemden, tenzij in opdracht of met goedkeuring van
de Kunstmestofcommissje.

Distributie van kaarsen, schemér-
ii c h t e n, en z. Bij circulaire aan de burgemeesters heeft de Minister medegedeeld, dat het in zijn voor-
nemen ligt, regelend op te treden tenanzien van de
distributie van kaarsen, schemer-lichten, enz.

Kaarsen, schemerlich

ten, enz. Onder
dagteekening van 8 dezer is door den Minister van
Landbouw, enz. bepaald, dat het aan fabrikanten van
kaarsen, schemerlichten en dergelijke verboden is te
verkoopen of af te leveren:

kaarsen en schemerlichten;

tenzij door de Toewijzingscommissie daartoe ver-

geschrapt van de
lijst
van artikelen, aangewez

MAANDCIJFERS.

de grondstoffen, welke dienen voor het fabri-
ceeren van genoemde producten,

INKLARINGEN OP AMSTERDAM
gunning is verleend.

i T u r f. Door den Minister van Landbouw is turf

Landen
April
1917.
April
1916.

van herkomst.
Aantal
Tonnen
Aantal
Tonnen
schepen,
netto,
schepen.
netto.
Engeland…………..
4
2.337
44
32.159
Zweden

…………..
10
5.619
.

8
3.715
Noorwegen …………
7
4.483
11
5.266
Denemarken

……….

2
1.111
Frankrk

………….
ij

2
1.121
Spanje…………….
2
4
3.315
ltalië

…………….


1
832
Griekenland

……….
– –
2
2.438
Ned.-Indië

…………

.

6
27.948
Noord-Amerika ……..
5
12.213
Zuid-Amerika (Oostkust)


9
26.293
West-Indische eilanden..
3
5.302

12

9.578

37

42.532

109

131.291
10

1.070

22

2.287

47

43.602

131

133.578

Onderscheiding der handelsschepen naar de nationaliteit:

Percentage
April
1917
Aantal
Tonnen
van detotale
schepen.
netto.
tonnenmaat.
Nederlandsche
25
35.990
84,62
Britsche ………….
1
588
1,38
Zweedsche ……….
8
4.732
11,13
Norsche
3
1.222
2.87

7

Totaal

– 37

42.532

100,-

1.663

6
16.122

Egypte

…………..
Nederlandsche havens

Totaal han4elsschepen
Visschersvaartuigen

Totaal……

1
832
11.476

l
u
i

ECQOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei .1917
.3170

STATISTIEKEN ‘EN OVERZICHTEN.’

,N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

T. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

(Disc.Wissels.
Ned
4
1
I
2
sedert
1Juli’15
’15
3’/
2
sedert23
Mrt. ’14
23

’14
Elf.

4
1
1

,,
1

,,
4
,,

,,

L,Vrsch.inR.C.
511t

,,
19Aug.’14
5
,,

23

,,

’14
‘Bank van Engeland
5

,,
6 Apr.’17
3
,,

29 Jan.’14
Duitsche-Rijksbank
5
23Dec. ’14
•4
5Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

,,
20Aug.’14
3’/
,,

2’Jan.”14
Oqstenr. Hong. Bk.
5

,,
10Apr.’15
4
,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,
27 Juli ’14
5
,,

1 Apr.’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,
10

,,

’15
5
,,

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
12

,,
9Nov.’16
4
1
12
,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk
4
1
1s

,,
2 Jan’15
3
1
12
,,

19

14
‘Bank van Italië..
5

,,
1Juni’16
5
,,

9Mei

,14
Feder;Res.Bk.N.Y
3_4
1
12

.


Javache
311t

,,
1 Aug.09
3
1
12
,,

,l Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdorn
Londen
Part.
Berlijn
Part.
ais
Part.’
‘N. York
Cail-
Pari.
Prolon-
.discønto
gatie
dIsconto
ilisconto
4ise.
,money

12

Mei ’17
.2-2
1
1,
214
1
I4

.
4-1,s

7-12

,,

17
2-2
1
14
2 ‘/’2V,
451
4

451

1
1
143
‘/5
30A.5M.’17
22
1
12
2
1
143
4514
4I8

2
1
1-4
23-28

,,

’17
1
7
18-2’14
2’14-3
4
3
14f
,4-Is
.-
2-3
1
14

8-13Mei’16
2-3
31I4-4’I,’
41I1.
4_
1
1,

1
1
1-2 ‘/ 10-1SMei’15

‘4-‘1
2
1
18


1’142’/S

20-24Ju1.’14
3
1/_5/,
2
‘I’I
2 ‘/’/
2 ‘/,’/
.2
8
14
1 ‘/42’/,

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen.te Amsterdam opgenomen. De dage-
.lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Dato Londen
Berlijn
Pars
Ne,.’ York

7 Mei

1917

..
.11.6411
2

-37.55
42.85
2.44
1
I8
8

1917

..
11.64
37.52
1
/,
42.85
2.44V
9

1917

..
11.63
1
/,
37.5211
2

42.85
2.44114

10

1917

..
11.63
37.52
1
/,
42.85
2.44%
11

1917

..
11.62
37.4211
2

42.72
1
1,
2.44

12

,,

1917

..
11.62
1
14
37.42
1
1,
42.75

1

2.44

Laagste der week
11.61
1
12
37.35
42.70
2.43
1
14
Hoogste

,,

,,
11.65’1
37.60
42.90
2.44
5
1s
5
Mei

1917

..
11.63
37.5711
42.80
2.4414
28 April 1917

..
11.65
1
1237,65
42.90
2.44
3
/
Muntpariteit

..
12.1018
59.26
48.-
2.48
8
1

Dato Zwitser-
land
1
Weenen

Kopen-
hagen
Stock-
holm
Batavin
telegrafisch

12 Mei

1917
47.85
23.57
1
/
69.67
1
1,
72.75
99f
100k
Laagste d.
w.
47.30


23.47′,
69.60 72.50

Hoogste
,, ,,
47.85 23.65
69.95 73.45

5 Mei

1917
47.35
23.60 69.95 73.40 99*-100
28 Apr. 1917
47.47
1
1,
23.65 70.10
73.85
99100

Muntpariteit
:48.-
50.41
66.67
66.67
11
100

OVERZICHT.

‘Er heerschte op de wisselmarkt een flauwe en lustelooze stemming. De omzetten waren zeer gering en de markt had
onder voortdurend aanbod te’ljden. Londen liep terug van
11,64
1
1 tot 11,62
1
14. Kabel ‘New York van 2,44
1
/s tot 2,44.
Parijs was noj iets flauwer op.stijging van denLondensche
koers in Parijs, 42,85-42,70. Ook Berlijn in daleide ,rich-
ting 37,55-37,42′(,. Wèenen weinig vr.anderd
23,82
1
I2-

23,57
1
12. Skandinavië, voQral Stokholm flauw, 73,30-72,75.
Kopenhagen minder aangeboden 69.82
‘I,-69
,67 ‘/,. Roebels
zeer flauw, van 69 terugloopend tot circa 6414 nominaal.
Op dit lage punt kwamen geen zaken tot stand, daar de
arbitrage het op de lage pariteit van ‘Londen niet aandurfde
om af te geven. Alleen Zwitserland maakte een uitzondering
.op de algemeene flauwe stemming en was sterk gevraagd
tegen oploopende koersen, 47,45-47,85.
II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht
Zicht
Dat
Londen
f’orijs
Berlijn
Anisterd.
(in
5
(in frs.
(in cents (in
cents
per
£)
P.
5)
P. Rm. 4)
per gid.)

12 ‘Mei

1917
4.16.50
5.72
1
12
nom.
40
7
1s

Laagste d. week..
4.7645
5.71
8
1

40
7
18

Hoogste,,

,,

..
4.76.50
5.72
1
12

40
7
19

5 Mei

1917
4.76.45
5.71
1
12
nom.
4014

28 April

1917
4.76.45
5.7114
nom.
40
7
1£e

Muntpariteit..
..
.4.86.67 5.18’14
95114
405/a•

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN 9P

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings- eenheden
14
April
1917
27April
1917

Tijdperk
28 April-2 Mei

LaagsteHoogste

2 Mei
19/7

Alexandrië..
Piast.
p. £
97
1
18
97
7
1,,
97
7
1i0
977/it
9771

B. Aires
….
d.p.gd.pes.
48
1
14
49
1
1,,
4815/it

49’/4
49
1
19
Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
14
9
I,2
114
9
1,
1/414
114
5
1,
‘114
9
1,2

Hongkong
..
id.
p. $
214’/4
214
2
12
214
1
12
214
1
I8
214
Vi
Lissabon’….
d.p.escudo
31
’31
1
18
3014 3112
3111
s

Madrid

.. ..
Peset.
p. £
22.16 21.80
21.55 21.85
21.57k

Montevideo..
d.p.peso
53’12
5471 5471
54
1
1
54
1
12

Montreal….
$
per
£
4.77
8
14
4.78’12
4.78 4.78
3
1
4.78
1
12

Petrograd
..
R.
p. £ 10
165
1
18
18714
167
1
14
170’I2
170

R.d.Janeiro
1)

d.
p.
milr.
12
1
18
12
1
12
1211
2

13’lai
13
1
18
Lires
p. £
34.05
32.87
33.-
33.70
33.22k
Shanghai

..
sh/dp.tael
315814

316V4
16’/4
316
51
316a/
4

Rome

…….

Singapore
..
id.p.
$ 214
3
11e
214
8
/,o
214’18
214°/a2
214’/,s
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
19281
3
,
1051!
5
2
11
15
116

Yokohama
..
sh/d.p. yen
211
1
18
1

211
51
211
7
1,6
211″1ao
1
211’I8

‘) Noteerin gen op .90 dagen.

Door het uitblijven der Engelsche bladen kunnen wij, tot
onze spijt, de ,wisselkpersen op Londen sinds 3 Mei j.l. niet
geven.

,GOUD EN ZILVER.

.GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

‘Sedert begin Augustus 1916 worden de dageljksche ont-
vangsten en onttrèkkingen •van goud door de ‘Bank van
Engeland ‘tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering ,te Londen.

te New York.

12 Mei
1917
……..
38
7418

5

,,
117
……..
38
74/8
,28April,l9,17
……..
37’h,
74

21

,,
1917
……..
,37/8
74214

14

,,
1917
…… ..
36’/,t
7381a

13 Mei
‘1916
……..
36
11
110
77
1
18
15 ‘Mei
11915
……..
23-“/,
50

20
Juli
491A
………
24mn/,,
5411

16 Mei 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

371

NEDERLANDSCHE BANK.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

VERKORTE BALANS OP 12 MEI 1917.

Data
Goud
Zilver

bil
Bank

opeischbare
jettn
Andere
Activa.
schuldes

12 Mei

1917

….

595.635
7.022

767.982 42.903

Binnenl.Wis-{H.-bk.

/ 59448.033,69
sels,
Prom.,

B.bk.

143 .376,27
enz.indisc.

Ag.sch.

11.753.102,50
S

1917

….
596.027
6.961

785.419 54.812
f

71.344.512,46
Papier oh. Buiten!. in
28 A,i1 1917

.. ..
596.527
6.858

773.592
62604

disconto
21

,,

1917

….
691.059
6.900

755.256 79.160

Idem eigen portef..
/

8.186.796,-
14

1917

….
590.555
6.856

755.372
80.222

Af:Verkochtmaarvoor
7

1917

….
590.529
8.680

752.563
73.753

debk.nognietafgel.


31 Maart1917

….
690.515
6.917

745.649
79.535

8.18.796,- 24

,,

1917

.. ..
591.015
7.011

729.111 94.210
Beleeningen

in.

bk.

j 47.723.597,50
17

,,

1917

….
592.024
8.876

731.798
90.824
mci. vrsch.?
10

,,

1917

….
592.024
6.586

739.349 98.414

in rek..crt.EB

3.880.931,39
112

3

,,

1917

….

591.560
6.481

744.585
89.986
op

onderp.

Ag.sch.
,,
38.155.497,13
24 Febr. 1917

….
591.555
6.577

732.694
80.771

f
88.760.026,02′!,
17

,,

1917

….
590.555
6.481

737.606
71.794

OpEffecten

f
84.598.426,02′!,
13 Mei

1916

….
535.804
1.925

644.037 46.453
……
OpGoederen en Spec.
,,

4.161.600,-
15 Mei

1915

….
308.859
2.218

483.113

1

49.063

88.760.026,02
1
1

25 Juli

1914

….
162.114
8.228

310.427
8.198

……………………..
.

Voorschotten a.h. Rijk …………….

,,

932.368,32

Disconto’s
MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud ……
/
60.445.795,-
Data
Belee.
Beschik.
baar
Dek-
kings-
Hiervan
Muntmat. Gçud…. ,535.189.049,65
Totaal
Schatkist..
ningen
Metaal-
percen..
promessen
saldo
tage

f595.634.844,65
rechtstreeks

Munt, Zilver, enz.

,,

7.022.058,01
1
1,
12 Mei 1917,

71.345
55.000
88.760
439.551

74
Muntmat. Zilver
..


5

,,

1917

88.126 70.000
93.061 434.013

72
602.656.902,66’/a
28April1917

85.942 69.000 88.693
435.216

72
Effecten
21

,,

1917

78.980
62.000 89.044 430.156

72
Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.108.870,12
1
1,
14

,,

1917

77.830 60.000
88.379
429.372

71
id. van ‘/sv.h.kapit.

3.940.898,25
7

1917

77.681
60.000
87.316
431.028

72
9.049.768,37′!,
31 Mrt. 1917

77.537
60.000 86.848 431.495

72
Geb.en Meub. der Bank …………….

1.400.000,-
24

,,

1917

78.052
60.000
84.953
432.462

73
Diverse rekeningen

………………

59.072.759,30
17

,,

1917

79.044
60.000
88.300 433.516

73
10

,,

1917

79.421
60.000
87.407 430.158

71
/

841.403.133,14 ‘/s
3

,,

1917

78.218 58.000
91.014
430.226

72
24 Febr.1917

58.721
37.000
86.208
434.538

74
Passiva


17

,,

1917

59.420
37.000
85.970
434.255

74

Kapitaal ………………………
..

/

20.000.000,-
Reservefonds ……………………5.155.090,93112
,,
13 Mei

1916

30.859
8.000 78.817
398.116

77

Bankbiljetten in omloop …………..

767.981.630,-
,,
15 Mei

1915

62.028
7.000 159.920
204.249

58

Bankassignatiën in omloop …………

,,

2.868.874,72
1
1,
25 Juli 1914

67.947 14.300
61.686
43.521
1
)

54
Rekening-Courant saldo’s
‘) Op de basis van
‘h m etaaldekk

i ng.
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……
,,
40.034.194,88

40.034.194,68
Diverse rekeningen

………………
,,

5.363.442,80112
JAVASCHE BANK.

/
841.403.133,14112
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)
Beschikbaar metaâlsaido…………..
f

439.550.544,95

Bank
Andere
Op de basis van
2
1

metaaldekking ……

277.373.625,07
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
Data
Goud
Zilver
biljett;n
opeischb.

dan waartoe de Bank gerechtigd is
..

2.197.752.724,75
.

.
schulden
_

3Maart1917 …….
71.400 22.712 157.271
33.836
24 Febr. 1917

……
72.391 22.935
157.594
33.974
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
72.498 22.232 159.163
35.822
verschillen:
71.479
22.701
157.860
38.918
Meer

Minder
Disconto’s

16.781.442,92

17

,,

1917 …….
10

,,

1917 …….

48.293 33.232 141.050 30.659
Buitenlandsche wissels….

331.057,-

4Maart1916 …….
25.913
28.217 120.495
17.247
Beleeningen

4.300.839,36

6Maart1915 …….

25 Juli

1914 …….
22.057
31.907 110.172
12.834
Goud

392.433,25
Zilver ……….
……..61.216,86

Dis.
Wissels,
buiten
1
1
Bele
Diverse
Beschik.
baar
t

Dek-
kings
Bankbiljetten

17.437.835,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..

10.872.877,83
Data conto’s
~
betaalbaarl
N..Ind.
1
ning en reke..
ningen
metaal-
t)
t
percen..
saldo
1

tage

3Mrt.1917

6.310

35.906

51.385

8.233

56616

49
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
24 Feb.1917

8.450

35.999

51.360

7.059

67.419

50
blijkt, dat uitstonden op:


17

1917

8.513

36.170

54.164

8.137

56.246

49
10

,,

1917

6.470

36.514

55.205

8.953

54.276

48
15
Mei
1917
8
Mei
1917

4Mrt.1918

6.098

16.901

44.842

26.606

47.183

48
Aan schatkistpromessen

/147.060.000,-
/149.520.000,-
6Mrt.1915

5.624

7.884

37.503

6.236

26.581

39
waarvan rechtstreeks
bij
,
25 Juli1914

7.259

8.395

47.934

2.228

4.842
3
)

44
de Ned. Bank geplaatst

,,
55.000.000,-
70.000.000,-
Aan schatkistbiljetten

,,105.701.000,.-
,,
97.8Q9.000,-
t
)
Sluitpos.t der activa.
Aan zilverbons

………
,,
20.099.798,50
,,
19.861.058,-
1)
Op
de basis .van Als metaaldekking.

372

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1917

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POST$N.

(In duizenden guldens.)

Andere
1
Data

1
Metaal Circulotte opetechb. IDconto.sD

reke-

schulden

10Maart1917

..
737
1.083
1.002
940 265
3

,,

1917

..
735 1.090 969 948
259
24 Febr. 1917

..
737
1.040
1.029
947 286
17

,,

1917

..
726
.1.064
1.028 950
282

11Maart1916

..
914
936
753
927 555
13Maart1915

..
1.220 956 1.199
817
634

25 Juli 1914 ..

645
1
1.100
1

560
1

735
1

396

t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordteenoverzicht gegeveii
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

L)i

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 25 APRIL 1917.

ISSOE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 71.566.980

Governm.Debt £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……53.116.980

II. DUITSCHE RIJKSBANK.
.111
STAAT VAN 7 MEI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ……………………Mk. 2.550.502.000
davon Goldbestand ………………,, 2.532.916.000
Reichs- und Darlehenskasseuscheine……,,

469.176.000
Noten anderer Banken …………….

6.413.000
Weehsel …………………………,,

8.710.561.000
Lombardforderungen ………………

14.240.000
Effekten …………………………

108.397.000
SonstigeAktiva ………………….

1.066.354.000

Gruudkapital ……………………..

180.000.000
Reservefonds ……………………..

90.137.000
Notenumlauf ……………………..

8.303.592.000
Sonstige thglich flillige Verbindlichkeiten

3.952.098.000
Sonstige Passiva ………………….

394.816.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data

Metaal

Daarvan
1
Kassen-
1
Circu.
Goud

schesne

lotie

7 Mei
1917
2.550.502 2.532.916 469.176
30 April
1917
2.549.222 2.532.548 509.203
23

,,
1917
2.549.132 2.532.304 550.426
14

,,
1917
2.548.665 2.532.285
444.062

6 Mei
1916
2.502.188
2.462.507
878.295
7
Mi
191
2421808

9

t&
6
90

Ûf

£ 71.566.980

£ 71.566.980

-.

………………………

BANKING DEPARTMENT.

23 Juli. 1914 1.691.669 1.356.857 65.479

Capital……£ 14.553.000

Goernment

‘) Dekking der circulatie door metaal en

Rest ………,

3.090.769

securities .. £ 37.472.228


Dar,

8.303.592 36
8.315.403 37
8.144.933 38 8.359.554 36

6.642.205 51
5.242.302 58

1.890.895

93

Lssenscheine.

ehenskassenschejne
Public deposits,,

52.450.017

1

Othersecurities,, 114.436.540
Other deposits,, 117.249.044

Notes ……..,,

33.339.890
Seven-day and

Gold and silver
other bills..
,,

36.465.

1

coin

……,,

2.130.637

Dato

1
1
1
____________

Wissels
Rek.
Cr,
.
Totaal
uitge.
geven

1

In
kas bij
de Reichs-
1

bank

7 Mei

1917
8.710.561

3.952.098
4.512.100
454.500

£187.379.295

1

£187.379.295
30 April 1917
8.714.760

3.970.984
4.512.400
494.000
23

1917
,,
8.484.810

4.014.336 4.371.900
533.100
Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers
14

1917
,,
9.552.276

4.691.812
4.286.900
428.300
van den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.

6Mei

1916
5.051.916

1;642.134
2.099.200
839.700

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
7Mei

1915
3.849.706

1.484.427 1.284.000
610.000
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
23 Juli

1914
750.892

943.964
Regeering uitgegeven currency notes van 1
£
en 10 sh. met

het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Uovernment securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Dato

letoal Circulatie Bedrog
1
Goudd. 1Gov.Sec.

9 Mei 1917 55.020

38.724

2

,, 1917

55.075

38.850
26 April 1917 55.248

38.227 152.080 28.500 120.125
19

,, 1917

55.065

38.112

152.031 28.500

119.748

10 Mei 1916 59.363

34.426 116.562 28.500

83.677
12 Mei 1915 63.628

35.003

43.519 28.500

8.623

22 Juli 1914
1
40.164
1
29.317

Gov.
1
Other
1
Public
1
Other
1
Re- 1 kings.
Dato

Sec.

Scc.

Depos.

Depos. serve 1 Percen.
1
toga
1)

9 Mei ’17 45.049 111.480 54.173 119.376 34.745 20,02
2 ,, 17 45.025 114.093 47.226 128.859 34.876 19,89
26 Apr. ’17 37.492 114.437 52.450 117.249 35.471 20,90
19 ,, ’17 37.575 124.044 54.788 124.539 35.403 19,74

10 Mei ’16 33.187

79.410 54.834 83.442 43.387 31
8
/
12 Mei ’15 51.043 143.073 127.864 95.615 47.076 21

22 Juli ‘141 11.005 1 33.633 1 13.7351
42.185
129.2971 52118

– t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met .* geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud
Waarvan

2
het
Buitenland
Zilver
*
Te goed
in
het
Buitenland

Buit.gew.
s’oorsch.

1
af
d. Staat

10
Mei ’17
5.258.602
1.948.708
257.074 781.170
10.100.000
3

,,

’17
5.251.443
1.948.706
256.734 864.310
9.900.000
26 Apr.’17
5.242.196
1.947.672
256.595
841.150
9.900.000
19

,,

’17
5.232.489
1.947.672
257.913
792.194 9.900.000

11
Mei ’16
4.715.060

358.623
780.680 7.400.000
13 Mei ’15
4.127.010

376.525′
833.096
5.400.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Rek. Crt.
1
Rek.
stelde
* Uitge-

Belee.

Bankbil.

Parti-

Crt.
Wissels
Wissels

ning

feiten

culieren. J Staat

.

545.625 1.240.905 1.139.976 19.275.171 2.518.154 31.756

644.638 1.249.616 1.130.383 19.183.388 2.455.479 70.655
500.390 1.252.569 1.157.536 19.009.853 2.508.788 122.129
495.186 1.257.047 1.169.429 19.001.719 2.442.450 97.237
0
394.834 1.552.720 1.222.263 15.432.465 1.980.221 48.463
220.339 2.524.227 654.636 11.715.219 2.289.874 72.746

1.541.080 – 769.400 5.911.910 942.570 400.560

16 Mei 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

373

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

15 Mei 1917.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
visselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st,
Goud
Tegoed i/h bu,.
tenland

zit.
Schat-
kistbü.
jetten

1

Dis-
t
conto’s
‘en
belee-
min gen

Circu-
latie
Rek.
Cou-
rant

6 Mei

’17
1.480
2.119
123
9.243

964
11.316
2.598
29 Apr. ’17
1.480
2.119
122
9.373
939 11.187
2.669
21

,,

’17
1.477 2.119
123
9.487
1.007
11.154 3.425
14

,,

’17
1.477
2.119
121
9.084
850
10.981
2.530

6 Mei

‘]6
1.630
1.124
60
3.700
1.036
6.227 1.825
6 Mei

’15
1.572
139
54
1.471
867
3.349 1.343

21 Juli
’14
1.601
144
74
..

.

.
757
1.634 1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van Belgi’, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Soeitd Gn&ale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar,
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
l3eleen.
Beteen.
Binn.
Rek.
Dato
mci.
van van
wissels
Circu.
Cr5,
buiten!,
buiten!,
prom.
d.
cii
lot
ie.
1

saldi.
saldi
vorder.
provinc.
beleen.

4 Mei

1917
379.991
86.757 480.000 70.483
914.219 92.599
28 April 1917
378.956
86.705
480.000
75.352
905.733
104.910
21

,,

1917
374.759 86.661
480.000
68.647
899.438
100.760
12

,,

1917
374.915
86.557
480.000 73.966 896.690
109.005

4 Mei

1916
206.626 62.360 480.000
32.304
665.971
140.64
6 Mei

1915152.8061
7.3561200.0001
13.577
206.1141
67.663

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(1» duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wsels
1
Deposilo’s
Crc

Dekkings-

9 Mrt.’17
538.070
19.113
120.160
732.889
18.787 74,6
2

,,

’17
518.541
9.971
132.898 723.055
19.772
74
23Feb.’17
497.138
15.249 144.232
705.882
19.061
71,4
16

,,

’17
292.392
7.609 145.607
699.442
17.089
71,8

10 Mrt.’16
338.539
20.036 54.478 456.961
10.178
75
11 Mrt.’15
246.999
21.603 27.785
288.031
7.004
84

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelde» in duizenden dollars.)

Data
Reserve Dcposito’s
Circulatie
Beleenin gen
en
disconto’s

Sur
lus Reserve

12 Mei ’17
737.220
3.849.510
28.740
3.581.170
123.980
5

,,

’17
701.150 3.806.720
28.770
3.624.980 79.800
28Apr.’17
762.090
3.918.520
28.700
3.678.930
121.920
21

,,

’17
754.360
3.906.140
28.710
3.673.530
114.780

13 Mei ’18
663.140
3.507.120
31.610
3.356.580
90.440
15Mei ’15
573.940
2.481.240
37.850
2.440.470
168.900

25 Juli’14
487.880
1.958.320′
41.730
2.057.570
26.170
1
)

‘) Op basis van 25
O/
van alle deposito’s.

De voortzetting van het offensief der geallieerden aan
het Westelijk front heeft in de afgeloopen week niet tot
zoodanige successen of terreinwinsten geleid, dat de invloed
daarvan zich op de internationale geld- en fndsenmarkten
merkbaar kon doen gelden..
Nog veel minder was dit het geval met de Socialisten-
bijeenkomst te Stockholm, die vrijwel nergens au sérieux
genomen wordt en die dan ook, zooals trouwens te ver-
wachten was, op een algeheel fiasco zal moeten uitloopen.
De afgevaardigden van verschillende geallieerde landen
onthouden aan de conferentie hunne medewerking, de ver-
tegenwoordigers der Duitsche socialistische minderheid,
wier opinie te zeer afwijkt van de richting, die men blijk-
baar van zekere zijde gaarne aan de besprekingen te Stock-
holm gegeven zag, hebben de vroeger in uitzicht gestelde
passen niet kunnen verkrijgen en van socialistische zijde is
zelfs ten stelligste ontkend dat degenen, die namens de internationale organisatie de conferentie op touw gezet
hebben, daartoe de noodige bevoegdheden zouden bezitten. In het groote rijk van den Tsaar in ruste blijkt de schoone
vrucht der heerlijke vrijheid – wellicht doordat zij zoo
plotseling het nog. zoo onmondige volk in den schoot ge-
worpen werd en bovendien met abnormale snelheid veror-
berd worden moest – voorshands nog tamelijk onverteer-
baar, ten gerieve van de Centrale Rijken, die voor het
oogenblik aan het Oostelijk front blijkbaar weinig aandacht
behoeven te schenken, waardoor Duitschland gelegenheid
heeft gekregen zijne reserves vrijwel geheel naar het Westen
te dirigeeren om Engelschen en Franschen het hoofd te
bieden. De militaire commandant van Petrograd heeft als gevolg van toenemende tegenwerking en intrige zijn ont-
slag moeten nemen, de reactie schijnt meer en meer het
hoofd weer op te steken en, al laat de ingewikkeldheid der
situatie allerminst toe van hier uit met eenige kans op juist-
heid eene voorspelling te wagen omtrent de komende ge-
beurtenissen, toch schijnt de vrees alleszins gewettigd, dat
Rusland wellicht reeds in de allernaaste toekomst nieuwe
omwentelingen zal hebben dooi- te maken, misschien van
veel tragischer aard dan de jongste zoo snel en betrekkelijk
kalm verloopen revolutie en dat die beroeriugen, driedub-
bel gevaarlijk in oorlogstijd als de vijand groote stukken
des lands bezet houdt, slechts de tegenpartij ten goede zul-
len komen en van noodiottigen invloed zullen blijken voor
de politieke en economische toekomst des lands.
Van Amerika kwamen geen berichten van overwegend
belang in de afgeloopen week tot ons, maar alles wijst er
op, dat daar met de voortvarendheid en den practischen zin,
het volk eigen, alles in beweging wordt gezet om in den
kortst mogeljken tijd te geraken tot een maximum van
,,war-preparedness”. Wanneer dat maximum zal worden
bereikt, valt nog niet te zeggen, maar met gebruikmaking
van de dikwijls harde lessen, door de geallieerden en spe-
ciaal Engeland in de oorlogspractijk opgedaan, kan dat
tijdstip wellicht spoediger worden bereikt dan velen mee-
»en. Zal dan werkelijk die geweldige macht nog in den
Europeeschen strijd gaan medekampen of zal geen Amen-
kaansch contingent van eenige beteekenis meer aan de
Europeesche gevechtsfronten kunnen optreden, omdat de
slacbting, naar welker einde alom zoo innig wordt verlangd,
reeds vSSr dien zal zijn afgeloopen? Het laatste lijkt niet
geheel onmogelijk, waar de nood in de oorlogvoerende lan-
den met den dag klimt en daaruit een dagelijks sterker
wordende drang ontspruit om – zij het zelfs op geheel
andere voorwaarden dan men zich als oorlogsresultaute had
voorgesteld – tot een vergelijk te geraken. Niet onmogelijk, dat heden de aangekondigde rede van den Duitschen Rijks-
kanselier punten zal bevatten, die in dit opzicht van belang kunnen worden geacht, te meer, nu juist dezer dagen weer
persoonlijk overleg met de Oostenrijksche machthebbers
heeft kunnen plaats hebben.
De maandelijksche opgave van de onuitgevoerde orders
der United States Steel Corporation, dezer dagen gepubli-
ceerd, levert weder een bewijs, tot welke» hoogen graad
van bedrijvigheid de oorlog het economische leven in de
Vereenigde Staten heeft opgevoerd. Op ultimo April belie-
pen de openstaande orders het record-cijfer van 12.183.000
ton, welk cijfer tegenover dat der voorafgaande maand eene
vermeerdering van 471.000 ton aantoont. Een jaar tevoren
beliepen de onuitgevoerde orders der Corporation 9.830.000
ton en per ultimo April 1915 4.162.000 ton, cijfers die zich
over de jaren 1917, 1916 en 1915 dus zeer ruw gerekend
verhouden als 3, 2 en 1. Merkwaardige cijfers, vooral indien
men bedenkt, dat die voor een niet onaanzienlijk deel te danken moeten zijn aan het menschonwaardig krijgsbe-

374

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei ¶1917

drijf, merkwaardig ook opi te gedenken tegen het tijdstip,
dat Amerika Zijne oorlogsproductie tot het maximale zal
hel7ben opgevoerd (de grens is nog lang niet bereikt!) en
ook tegen den tijd, dat het geweld door ziçhzelf zal zijn
overwonnen, de terugsiag in vredestijd van de dn achter
ons liggende oorlogsperiode zich zal doen gevoelen en ook
de industrie niet meer louter op vernietiging zal behoeven
gericht te zijn, maar zich opnieuw zal hebben aan te passen
aan geheel andere eischen dan weleer als maatstaf golden.
De effectenbeurs te N e w Y o r k had in de afgeloopen
week geen bizonder opgewekt aanzien. Wel werkte de pu-
blicatie van den maandstaat der United States Steel Cor-
poration stimuleerend en was ook het bekend-worden van
het kwartaalsdividend van 2 pOt. plus 34 pCt. extra-divi-
dend een hausse-motief, maar een en ander had slechts be-
perkten en tijdelijken invloed en de omzetten bleven bin-
nen tamelijk nauwe grenzen.
T, en o n z en t kwam geen belangrijke wijziging in de
vroeger geschetste verhoudingen. De moeilijkheden houden
aan, w6rden hier door langer uitblijven van goederen,
waaraan men sinds lang dringend behoefte heeft, verder verscherpt, terwijl elders door het aankomen van grond.
stoffen, die het verder werken gedurende eenigen tijd mo-
gelijk maken, de toestand iets wordt verlicht. Van belang
is zeker, dat een aantal Nederlandsche schepen, die op
i Mei j.l. de reis naar het moederland met het convooi,
waarvoor Duitschiand veiligheid had gegarandeerd, nit
konden maken, heden van Engeland zullen vertrekken om
de thuisreis eindelijk te aanvaarden, terwijl weder eens een
stoomschip van de Holland-Amerika-Lijn, de ,,Noordam”,
heden vai Rotterdam naar Amerika is vertrokken. Enkele
kleinerë Nederlandsche schepen, zooals de motorschoener
,,Gruno”, vielen in de afgeloopen -week ten prooi aan de
methoden der ,,vrje zee”, terwijl voor enkele vroeger tot
ondergang gebrachte vaartuigen door de Duitsche Regee-
ring schadevergoeding werd – toegezegd.
De effectenwereld is thans bezig zich op te maken tot de
naleving der voorschriften van de nieuwe registratie- en zegelwet, die 1 Juni a.s. in werking treedt en allerlei be-
slômmeringen veroorzaken zal. De Vereeniging voor den
Effectenhandel te Amsterdam verspreidde eene circulaire,
waarin op duidelijke wijze de voornaamste bepalingen der
wet, die voor het vak van belang zijn, werden aangegeven
en toegelicht.
Op de
ataatsfondsenoharlct
was de stemming over het alge-
meen niet ongunstig. Van de Nederlandsche soorten bleven
de 5 pCt. vrijwel onveranderd, terwijl de vroegere 434 en
4 pCt. leeningexi fractioneel konden verbeteren evenals de’
3 pCt. en integralen, waartegenover de
334
pCt. leening
van het in de vorige week behaalde avans een aanzienlijk
deel moest prijsgeven. Buitenlandsche soorten, over het
geheel goed prjshoudend. Grôote mutatiën in de koersen
dezer rubriek zullen vermoedelijk wel op zich laten wachten
tot het verloop der internationale politiek zich scherper
zal gaan afteekenen. Factoren, die hiervoor van groot be-
lang zijn vormen de ontwikkeling van den binnenlandschen
toestand in Rusland, het verdere verloop van den reusach-
tigen strijd aan het Westelijk front, eene eventueele ont’-
wikkeling van het krijgsbedrjf in Macedonië of van een
offensief aan de Italiaansch-Oostenrjksche grenzen (waarop
eénige voorteekenen nu schijnen te wijzen) en yerder de
officieele uitlatingen, die van verschillende leiders der poli-‘
tiek in de oorlogvoerende landen ongetwijfeld in eene niet
ver verwijderde toekomst mogen ‘worden verwacht.

8 Mei.’ 11Mei. 14Mei.
Rijzingof

4
1
12
0
/0
Ned.Werk Schuld 1916 lOO/io 100
1
/io 100
1
12 + 5/
4
01

,,

,,

,, 1916 93

93’/,6

93/io + 81to
311
2
01
0

,,

…..

….

83
1
/2

83

82’14

1’14
3
0
/0

,,

,,

, …..
73
v
/s

74

740133
4..
131

2
1
/3
0
/0
Cert. N. W.

.. ;

61
7
18

62

62
11
/16
+ 12/16

5
°
/o Oost-Indië 1915
……100’/ia
10010
100116 +

/
s
4
Olo
Hongarije. Goud… … 441/
4

4411
3

44114 + 013

401
0
Oostenr.Kronenrente.

3718

37718

37014

’18
5
0
/0
Rusland 1906 ……..74
0
/4

73
1
12

74718 +
‘Is
4
1
12
0
10
Iwanorod Dombrova 711

70

71

-‘118
4
°Io
Rusland Cons. 1880 .. 60
1
14

62
.

62

+ 1814
4
0/
‘Rusliiid bij Hope & Co 621/
16
6311
3

65

± 2
4 % ervië 1895 ……….45

45

45214 + 214

4
1
11
0/
China Goud 1898 .

67e18

67/s

66f1 – 71,
6

5 °/o Brazilië 1895 ……..61 ‘/s

6211
3

611/
8
— 31
4

4
0/
Brazilië 1913 ……..59
7
/s

601

61

+ 1e18

Op de locale markten trok in het bizonder eene zeer
willige stemming voor de voornaamste
cultuurwaarden
de
aandacht. Aandeelen Javasche Cultuur Maatschappij, Han-
.delsvereeniging Amsterdam en Cultuur-Maatschappij der
.Vorstenlanden .vertoonden een flink koersavans, terwijl ook

de meeste andere soorten vooruitgang aantoonden, een en
ander voornamelijk als gevolg van het meer en meer door-dringend besef, dat ,de Indische suikercultuur schitterende
zaken moet maken, die zich ongetwijfeld in de van de meeste
maatschappijen nog te verwachten jaarverslagen zullen
weerspiegelen.
Ook
banhaandeelen
over het algemeen vast, zoowel voor
de soorten, waarvan het hoofdbedrijf in Indië ligt als voor
die, welke hoofdzakelijk in het moederland opereeren.
lndustriëele waarden
over het algemeen, niet ongunstig
gestemd, doch zonder groote omzetten en voor een deel
geheel veronaclitzaamd.
Petroleuonwaarden
goed prijshoudend.
Tabahswaarden
hier en daar afbrokkelend. Eene uitzon-dering vormden Amsterdam-Serdang, waarin gisteren op
verwachting van gunstige exploitatie.resultaten eene vrij
aanzienlijke rijzing plaats vond.
Scheepvaartwaarden pau-welijks prijshoudend.

8 Mei. 11 Mei. 14 Mei.
Rijzingof

Ned. md. Handelsbank …. 230

237

235

-+
5
Nederl. Handel Mij …….. 190’/2 194116 19314 + 3114
Amsterd. Superfosfaatfabriek 153 152
1
1 150
1
14
—214
Philips’ Gloeilampenfabriek 31413 31414 31414 + 114
P. S. Stokvis & Zonen …. 358 360 360 + 2
CultuurMij derVorstenlanden
226013
232 – 234

+7V0
Handelsver. Amsterdam…. 397

418
1
14 415113 +
]8011

Javasche Cultuur Mij ……384’/4 402’12 414
1
12 + 30V4
Kon. Petroleum Mij …….. 543

‘549 ‘/z 547

+ 4
Amsterdam Rubber Mij . . .. 236

236
1/4
238

± 2
Holland Amerika Lijn . .
.
. 3611 359
1
12 359

—214
Kon. Hollandsche Lloyd…. 175
1
14 175

17,41

118
Kon. Ned. Stoomboot Mij .. 22714 228
1
18 226


l/a
Bothnia Vrachtvaart Mij .. 342

350

36711
2
+ 25’12
Deli Maatschappij ……….513

51214 514

+ 1

De Amerikaansche markt was ten onzent tamelijk ver-
onachtzaanad, zoowel voor industrieele waarden als voor de
spoorwegwaarden, met over het algemeen eenigszins afbrok-
kelende koersen. Het reeds dikwijls vertoonde verschijnsel,
dat nu eens aan deze, dan weder aan gene speciale rubriek
van lokale waarden bizondere aandacht wordt gewijd en de
overige afdeelingen dan lijden onder een vrijwel algeheel
gebrek aan belangstelling, herhaalde zich weder. De dage-
lijksche mutaties der Amerikaansche koersljst laten hier
– voor een deel misschien gelukkig — het publiek tamelijk
koud en groote koersverschillen in de New Yorksche lijst
zullen noodig zijn om de Hollandsche kapitalisten en ook
Hollandsche speculanten weer meerdere belangstelling voor
deze rubriek in te blazen en hen
;
te bewegen zich in sterkere
mate dan den laatsten tijd het geval was bij de Amerikaan-
sche waarden te interesseeren. Moge het dan ,niet tot hun
nadeel zijn!

8 Mei. 11Mei. 14 Mei.
Rij:ingof

American Car & Foundry

681,o 68
1
18 67 1/2

Anaconda Copper ……..166/4 16618 165/i,-1’/i
Un. States Steel Corp…..110’/d 11014 110’/8

‘/8
Atehison Topeka ………. 99
°
/to 99
10
/te 99’/to +
3/

Southern Pacific ………. 93
7
/s 93 9211
8

Union Pacific …………l37/s 137’12 137

Int.Merc.Marineafgest…..3O/io 30’/,o 29’/io

prefs. 84
11
io 85
31

84

Prolongatiegeld ‘bleef ook deze week ruim. De koers
varieerde tussehen 2
1
/2
en 2% pCt.
Ad. int. –

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
14 Mei 1917.

T a r w e. De afgeloopen week heeft zich gekenmerkt
door eene steeds sterker wordende prijsstijging voor tarve
aan de Noord-Amerikaansche markten. Het op 8 Mei door’ het Landbouwbureau der Vereenigde Staten

gepubliceerde
oogstrapport gaf wel voor den stand der wintertarwe 73,2
aan tegen 63,4 op 1 April, doch tegenover dezen veel ver-
beterden stand van het gewas staat eene zeer kleine met
wintertarwe .bezaaide oppervlakte. Deze bleek slechts onge-
veer
2734
millioen acres te bedragen tegen bijna 35 mil-
heen in 1916. De opbrengst van .wintertarwe in de Veree-
nigde Staten wordt dan ook slechts geschat op 366 millioen
bushels, terwijl de reeds kleine vorige oogst 481% millioen
bushels heeft bedragen. Weliswaar kan door het resultaat
der zomertarwe nog veel worden goedgemaakt, doch het
oogstrapport wordt toch als zoo onheilspellend beschouwd, dat het liet sein heeft gegeven voor eene reeks prijsverhoo-
gingen als in deze toch reeds zoo bewogen tijden de Amen-

Tarwe ………………
Rogge (No. 2 Western)
Mais (La Plata) ……..
Gerst (46 lb feeding)
Haver (38 1h. white clipped)
Lijukoeken (Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)
Lijnzaad (La Plata) ……

‘) Regeeringsprijs.

588,_1)
588,-
1
)
368,-‘)
nom. nom.
oom.
345
,
_
1)
345,_1)
255,-
345,2)
345,-‘)
368,-
20,-‘)
20,-‘)
17,25

200,-
1
)
200,-
1
)
Dom.
nom.
Dom.
470,-

16 Mèi ii1

ËCÖNOMCH-SÏAtiStISCHE BERICHTEN

35

kaansche i/iarkten nog niet hadden te zien gegeven. Onge-
twijfeld heeft daartoe de schaarschte aan oude tarwe, als-
mede de mislukking van den oogst in Argentinië medege-
werkt, vaardoor, tezamen met de slechte verwachtingen,
die men koestert van de tarweoogsten in West-Europa, het
vraagstuk der voorziening der Europeesche landn steeds
moeilijker schijnt op te lohsen. Van 7 tot 11 Mei steeg de
prijs van Mei-tarwe te Chicago 35 cents per bushel, de
Juli-térmijn 23% cent en de September-termijn 263% cent.
Op den 12den heèft de zenuwachtige stemming zicij nog
verder ontwikkeld. Een speiale aanleiding daarvoor valt
niet aan te wijzen, doch vermoedelijk wint steeds meer de overtuiging veld, dat ook bij eene bevredigende opbrengst
van zomertarwe de groote schaarschte aan tarwe, welke
vrijwel ov’er de geheèlê ‘érèld in het loopende jaar zal be-
staan of reeds bestaat, niet valt te herstellen. Op 12 Mei sloten Juli- en Séptember-tarwe te Chicago niet minder
dan 25 eü 28 cts. boven den prijs van den vorigen dag.
Misschien is deze prijsbeweging overdreven en wordt zij door den toestand niet geheel gerechtvaardigd, doch on-
rustbarénd is deze toch zeker. De Mei-termijn wordt op
voorschrift der Regeering te Chicago niet meer genoteerd en volgens hëden dôor ons ontvangèn bericht, wordt voor
den Juli-termijn een zelfde maatregel verwacht. Al moge
de zenuwachtige stemming daardoor misschien eenigszins
worden bedard, de schaarshte verhindert zulk een maat-
regel niet en met spanning blijft men uitzien naar de be-
richten omtrent de zomertarwe in Canada en de Vereenigde
Staten. Er wordt beweerd, dat de met dèze tarwesoort be-
zaaide oppervlakte grooter zal zijn dan het vorige jaar en
in beide landen wordt op v’erschillende wijzen tot uitbrei-
ding aangespoord. De uitzaai vindt echter rëeds later dan
in andere jaren plaats en het zal nog zeer moeilijk zijn
voor de behandeling van den oogst de noodige arbeidskrach-
ten ter beschikking te krijgen. De tarwemarkt in Argen-tinië is, sedert de uitvoer daar verboden is, voor Europa
van minder belang dan vroeger. Ook daar zijn de prijzen,
hoewel minder dan in Neord-Amerika, in den loop der week
Vrij sterk gestegen. Volgens Engelsche berichten begint
Australisclie tarwe in flinke hoeveelheden in de havens
der geallieerden aan te komen, die daardoor minder af han-
kelijk zouden geraken van de Amerikaansche verschepin-
gen. Het is voor de Europeesche landen zeer zeker te hopen,
dat zij zich van flinke hoeveelheden Australische en later
Indische tarwe zullen kunnen voorzien, daar hunne eigen
oogsten al evenmin overvloedig zullen zijn als de Amen-
kaansche overschotten. Wel brengt het betere weder der
laatste weken eenige verlichting, doch veel onherstelbare
schade is behalve door den strengen winter reeds geschiea door gebrek aan arbeidskrachten en meststoffen.

Noteeningen.

Chicago

1

Buenos Arres )
Dato

Tarwe

Mais

Haver Tarwe

Mais Lijnsaad
Mei

Mei

Mei

Juni

Juni

Juni

M als. Aan de Amerikaansche markten heeft mais
slechts weinig de prjsbeweging van tarwe gevolgd. Wel zijn
de prijzen wegens groote vraag en beperkt aanbod circa
5 cent per bushel gerezen, doch van den nieuwen oogst
worden bij eene bevredigende met mais bezaaide opper-vlakte gunstige resultaten verwacht. In Argentinië, waar
vooral in de vroege districten de oogst het sterkst geleden
heeft, is de aanvoer van de nieuwe mais later dan gewoon-lijk. Zooals bekend is, is de maïsopbrengst daar bovendien
zeer gering en de kwaliteit schijnt onbevredigend te zijn.
De prijzen zijn daar weder gestegen na eene rustiger stem-
ming in het begin der week en de laatste dagen bestaat
aan de markten te Buenos Aires en Rosario weder goede vraag, misschien door de verwachting, dat spoedig meer
scheepsruimte beschikbaar zal komen. Tot maisexport van
Zuid- naar Noord-Amerika, die onlangs mogelijk scheen te
worden, geeft de prijsverhouding nog geen aanleiding.

0 e r s t. Nu in de laatste dagen de geallieerde Regee-
ringen hunne aandacht zijn gaan wijden aan aankoopen
van gérst in Noord-Amerika is dit artikel plotseling weder veel duurder geworden en het toch reeds beperkte aanbod
is nog verder ingekrompen. Ook van de gerstmarkt heeft
zich in Amerika eene zenuwachtige stemming meester ge-
maakt.

.t ij n z a a d is in Argentinië, na zich eenige weken op
hetzelfde prijsniveau te hebben bewogen, de laatste dagen
weder veel, duurder. Ook voor dit artikel scheen uitvoer
naar Noord-Amerika onlangs mogelijk te worden, doch de
hernieuwde prijsstijging in Argentinië heeft, ondanks even-
eens hoogere prijzen aan de Noord-Amerikaansche markten,
voorloopig dien uitvoer weder verhinderd. Het in Noord-
Amerika voorgestelde algemeene oorlogs-invoerrecht van
10 pCt. van de waarde van den geheelen invoer zal lijuzaad-
zaken van Zuid- naar Noord-Amerika ook waarschijnlijk
nog bezvaarljker maken. Toch blijft Argentinië het eenige
land, dat met zijn klein overschot van lijnzaad het in
Noord-Amerika bestaande tekort, waarin Canada lang niet
zal kunnen voorzien, kan helpen aanvullen.

Buitenlandsche granen in Nederland.

De voorziening van ons land blijft nog steeds zorg baren.
De in April naar Noord-Amerika uitgevaren schepen zijn
alle beladen en gedeeltelijk reeds weer op den terugweg,
doch wie weet, welk gevolg de agitatie voor de beperking
van den uitvoer van levensmiddelen uit Amerika naar de neutrale Europeesche landen zal hebben. Het blijft zaak,
ons door groote zuinigheid op alle gebeurlijkheden voor te
bereiden, te meer, waar onze eigen wintertarwe zulk een
slecht beschot belooft.
Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
1 14 Mei
1

7
Mei

1 15 Mei
1917

1917

1

1916

12 Mei’17
nom.
161’/
73’12
17,35
11,70
25,60
7

,,

’17
283
153
1
12
67
1
12
16,-
8
)
11,70e)
23,-t)
15 Mei ’16
115/8
74’/,
47/s
7,60 4,45
11,10
15 Mei ’15
151
1
12

73
1
18
51
1
/s
13,20
8)

5,50
8)

11,85
8)
15 Mei ’14
96
3
1
68
’12
4018
8,90 5,35
13,-
4
)
20 Juli’14
82

1)
5618
‘)
36112
1)

9,40
2)

5,38
5)

13,70 ‘)

1)
per Dec.
3)
per Sept. ‘) per Mei.
4)
per Juli.

*) De noteeringen van Buenos Ayres zijn van 5 en 12 Mei.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
A,nstordam
Totaal
Artikelen.
6-12Mei
.Sedert
Oy,ereenk.
6-12Mei
Sedert
Overeenk.

1

1917
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Ja,,. 1917

tijdvak 1916

191
l-


Tarwe ……………..
126.932
217.841

4.553 4.225 131.485
222.066
Rogge ……………..-
.-
8.465 7.0078.465
7.007
2.314
5.539
– –
500
2.314 6.039

.

73.936 74.536

54.331
49.330
128.267
123.866
22.949 41.019

9.563 4.549
32.512
45.568

Boekweit

………….-
Mais

……………..-

10.025
18.260

15.042 4.218
25.067
22.478

Gerst

……………..-
Haver

……………..-
8.322
36.926

7.560
28.284
15.882
65.210
Lijuzaad ……………-
Lijnkoek……………
.


19.223
67.800

20.576
4.165
39.799
71.965
Tarwemeel ………….

5.412
450

– –
5.412
450
AAN.VOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.
Tarwe ……………..
3.466 113.032
243.429
– –

113.032
243.429
Mais

…………….-
7.479 46.697
– –

7.479
46.697

376

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1917

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
Ijzer

No.3
Cico.
Koper
Standard
Tin
1

Lood
Zink

ii Mei

1917..
nom.
130.-/-
243.-t-
30.101-

4

,,

1917..
nom.
130.-!-
231.-!-
30.101-

12 Mei

1916..
8216
140.101-
198.-!-
34.-!-
96.-!-

14 Mei

1915..
63110
78.-!-
162.101-
20.-!-
64.-!-
20 Juli

1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

WOL.

Van de Engelsche markt ontbreken deze week berichten.
De Nederlandsche industrie profiteert van de aankomst van de ,,Kennemerlaud” uit La Plata, welk schip eenige belang-
rijke partijen wol aan boord heeft en sedert Februari in
Engeland werd opgehouden.
Men ziet niet ongeduld de aankomst van de twee andere
schepen tegemoet, welke te Vigo worden opgehouden en be-
langrijke ladingen inhouden voor rekening van Nederland-
sche fabrikanten.
Ondertusschen worden hooge prijzen betaald voor de be-
schikbare partijen, neerkomende op ongeveer
f
7,50 voor
gewassehen Merinos wol.

Noteeringen te Bradford:

64

Colonial cardcd Data

ae

56
1
50
1
46

40

4 Mei

1917 ………72

5612

45

3711,

32
27 April 1917 ………72

56

45

37

32
5 Mei

1916 ………44

37

32

1
1

28

1

/2

25

KATOEN.

Noteeringen voor Loeb-Katoen.

(Middliag Uplands.)

1
11Mei’17 4Mei’17 l27Apr.’171h1 Mei’l6lllMei’15

New York…. 19,80e 20,05e 20,40e 13,10e -,-c
Liverpool …. 12,80d 12,89d 12,88d

8,43d
1
5,30d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1 Aug.
’16
Overeenkomstige perioden tot
27Apr.’17
1915–’16

1

1914.’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
4642
4222
6494
,,

Atlant. Havens
1855 2225
3368
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2267 2059
3193
‘t Vasteland.
1877
1939
3500
Japan ete…
454
353
402

Voorraden in duizendtallen 127 April_’171 27 April_’161 27 April ’15

Amerik. havens ……….
.1049

1261

1386
Binnenland …………..
.923

842

707
New York ……………56

245

203
New Orleans ………….327

295

338
Liverpool ……………650

792

1503

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 18 April 1917.
Voor het eerst sedert einde Februari hebben wij in Ame-
rikaansche katoen een daling te rapporteeren. Hoofdzakelijk
is zulks veroorzaakt door verkoopen voor Zuidelijke reke-
hing, gedeeltelijk door de betere oogstvooruitzichten en ver

der eenigszins door de vrees, dat de Amerikaansche Regee-
ring een maximum-prijs voor katoen zou vaststellen. Het
is wel opmerkelijk, dat, terwijl de zichtbare hoeveelheid
van Amerikaansche katoen thans slechts 360.000 kleiner is
dan in 1916 en 160.009 balen minder dan in 1914, de prijs
toch dubbel zoo hoog is. Door de groote transportmoeilijk-
heden zal de consumptie in Europa waarschijnlijk wel wat
kleiner worden, doch daar het verbruik in de Vereenigde
Staten zeker nog verder zal toenemen, mag men wel aan-
nemen, dat dit elkaar zal opheffen. Engelsche spinners

hopen nog, dat er eenige kans is op reductie van zeevrachten
voor katoen, hetvelk zeker voor Lancashire zeer wensche-
lijk zoude zijn. Egyptische katoen is iets flauwer in prijs,
omdat de vraag wat minder is; de statistische positie blijft echter nog zeer sterk.
Voor spinners is de positie nog slechts weinig verbeterd,
en zelfs bij de kleinere productie blijft het nog moeilijk deze
te plaatsen. Wel vinden dagelijks verkoopen plaats, doch
over het algemeen zijn deze in totaal kleiner dan de pro-
ductie, zoodat de spinmarge dan ook nog geregeld afbrok-
kelt. Men had wel langzamerhand op eenige verbetering
gehoopt, maar de groote verschepingsmoeilijkheden maken
koopers huiverig om nieuwe contracten af te sluiten, ter-
wijl het bovendien met de loopende orders zeer lang duurt
voor deze afgeleverd worden. Wel blijft het binnenland voor
kleine hoeveelheden in de markt, doch de afwezigheid van
eenige exportvraag van beteekenis voor Continentale mark-
ten heeft een ongunstigen invloed. Voor China en Engeisch-
Indië zijn eenige orders, hoofdzakelijk in gekleurde garens,
geplaatst. De handel in ruwe garens voor deze markten
heeft bijna geheel opgehouden. Prijzen van mediokwaliteiten
zijn over het algemeen
Y
4
pence hooger, doch noteeringen voor de betere kwaliteiten zijn vrijwel onveranderd. Egyp-
tische garens worden ook weinig gevraagd en spinners den-
ken er zelfs over de productie nog verder in te krimpen.
De vraag naar manufacturen schijnt wel iets te zijn ver-
beterd, hoewel het twijfelachtig is of wel veel orders zijn afgesloten. Over het algemeen is het gevoelen echter wel
wat meer optimistisch en zoowel in Indië als in China
schijnt men thans te beseffen, dat voorraad van manufactu-
ren op prijs gehouden moet worden, daar het steeds moei-
lijker wordt deze te remplaceeren, terwijl bovendien prijzen in Europa geregeld stijgen. Men hoopt maar, dat de verdere
verschepingsvooruitzichten zullen verbeteren en verwacht
algemeen, dat de Vereenigde Staten in dit opzicht behulp-
zaam zullen zijn. De kleinere markten blijven geregeld door-
koopen en ook de binnenlandsche vraag is nog steeds vol-
doende.

RUBBER.

De rubbermarkt had in de afgeloopen week wat vaster
voorkomen. De prijzen liepen een weinig op; men betaalde 311 voor prima Crêpe. Daarna werd het aanbod wat ruimer
en de week sluit kalm op de volgende noteeringen:

PrimalleveaCrêpeMei!Juni 31-
1
14
einde vorige week 3!-
Juli/Dec. ……………. 2j11!s ,,

,,

,,

2111

Hard fine Para
……..3/_1/2

31.112

SUIKER.

Na eene kalme week sloot onze Bietsuikermarkt vat
vaster doordat de houders van Mei-suikers tot opslag over-
gingen en daardoor toonden niet elk bod te willen aannemen.
Koopers bieden thans f22,- terwijl verkoopersf 22
8
18
vragen.
F. 0. Licht meldt, dat volgens de meer betrouwbare be-
richten, die nu uit de beetwortelstreken in D u i t s e h land
binnenkomen, men in doorsnee op een kleine inkrimping
van den aanbouw mag rekenen. Ook in Oostenrijk-Hongarije,
waar men indertijd eerder eene vermeerdering verwachtte,
zal de aanplant waarschijnlijk ietwat bij verleden jaar
achterblijven.
De zichtbare voorraden bedroegen:

1916117

1915116

1914115
Duitschl.

1 Sept.

250.000*

545.000*

536.607 tous Hamburg
j
Oostenrijk 1

,,

305.000*

478.000*

244.741

Frankrijk 1
,,

39.012

58.525

141.454

Nederland 15 April

138.447

50.568

119.090
België

1 Maart 102.074

57.628

178.349

Engeland 1 Febr.

137.913

109.170

486.838

Totaal Europa 972.446

1.298.891

1.707.079 tons

Ver.St.v.N.A. 19 Apr. 311.000

120.000

270.079

Cubahavens 11 ,,

500.000

813.528

491.400

Totaal ……1.783.446

2.232.419

2.468.158 tons

* Raming.

Laten wij Duitschland, Oostenrijk en België buiten be-
schouwing, dan krijgen wij de volgende vergelijking:


Frankrijk

39.012

58.525

141.454 tons
Nederland

138447

50.568

119.090
Engeland

137.913

109.170

485.838
Ver.St.v.N.A.

311.000

120.000

270.079
Cubahavens

500.000

813.528

491.400

Totaal……1.126.372

1.151.791

1.508.861 tons

16 Mei 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

377

Op Java, waar nu de eene fabriek na de andere de cam-
pagne opent, vonden herverkoopen
van Chineesche specu-
lanten plaats tot
113
1
/4
voor Superieur Juni/Juli-levering,
op welke basis de exporthandel eenige belangstelling toonde.
De Java-Uitvoeren van 1 April tot 31 Januari bedroegen
volgens opgave van de Handelsvereeniging te Batavia:

Destinaties

Oogst 1916
1915

1914

Nedérland en Ned. f.o

31.637
413

11 tons
Engeland ………….546.333
219.802

551.114
Frankrijk …………

69.509 72.863

14.430
België

…………..

-.-
-.-

851
Noorwegen

……….11.836
Italië

…………..20.697
Suez …………….11.904
19.871

-.-

Port Said f.o………18.164
40.272

61.157
Amerika (AU. havens)

-.-
Vancouver

……….6.000

Singapore

……….48.127
38.189

55.320
China

…………..5.568
15.941

18.827
Hongkong

……….112.281
152.448

102.946
Japan

…………..49.312
47.595

101.562
Britsch-Indië

……..334.567
381.001

301.724

,,
Australië …………6.033
45.354

5.932
Siam …………….11.844
8.925

2.985

,,
Diverse havens

-.-
-.-

12

Totaal……….1.283.812 1.042.674 1.216.871 ton,

De Amerikaansche markt blijft vast gestemd. Spot
Centrifugals werden na eenige fluctuaties het laatst 6.21 c.
genoteerd. De ontvangsten der week. eindigende 27 April
bedroegen 71.000 tons, de versmeltingen 62.000 tons en de
voorraden 320.000 tons tegen 114.000 en 298.000 tons in de beide voorgaande jaren.
Terwijl wij onlangs nog op de mogelijkheid wezen, dat
de laatste raming van den Cubaoogst verder verlaagd
zoude kunnen worden, spreekt een bericht uit New-York thans de verwachting uit, dat de raming overschreden zal
worden.

NOTEERINGEN.

Ansterdani
Londen
New York
Amcric.
Data
per
Tates
White
G ram,

96%
Mci
Cubes
bros
1

lated
No.
1
fob.

11 Mei 1917….
f
21
3
1
4711
1
12

3216
6,27 ft6,62
4

,,

1917..
. –
,,

21
1
12
4711111

3216 6,28
11 Mei 1916….
,,
3011
4

4711″2

3016
6,52
11

Mei 1915….
21
311-
1819


21

Juli1914….
,,

11
11
1,
2

181-
– –
3,26

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Er valt van de markt niet veel te zeggen.
Eerstehands afdoeningen vonden alhier niet plaats, tweede-
hands omzet ontbreekt eveneens.
De regeering is nu bezig de getallen op te nemen van de voorraden in ons land; zij doet dit met het oog op uitvoer-
consenten.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Sontos
Wwselkoers
Voorraad
..
Voorraad

14 Mei

1917
138.000
6125
1.338.000
6000 13/1
7

,,

1917
192.000
6800
1.337.000
6000
13/32
28 April 1917
191.000 6950 1.330.000 6000
12
1
/1,
6 Mei

1916
262.000
7425
1.015.000
7250
1118

Ontvangsten.

Rio
Santos
Data
Afgeloo pen
Sedert
Afgeloo pen
Sedert
week
1
Juli
week
1
Juli

14

Mei 1917
.. ..
32.000
2.087.000
76.000

1

9.481.000
12 Mei 1916
.. ..
23.000
3.075.000
41.000
111.021.000

COPRA.

De toestand van de markt bleef deze week weder geheel
onveranderd en ging er weder niets om.

De markt in Engeland was -in den laatsten tijd nominaal
tengevolge van regeeringsmaatregelen. De noteering cif.
Londen is thans £ 45.5.- (dus ca. £ 5.15.- lager) voor Ceylon.
Ceylon cif. Marseille £67.-.- (?).

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

12 Mei 1917….
f-

)
5
,,

1917….
,,
52′!, nom. N.O.T.-condities. 12 Mei

1916…. ,,3731

J
12 Mei 1915….
»
67
20-25 Juli 1914.

,,
28
3
14

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

12 Mei 1917. Door het uitblijven van de overzeesche post
kan over de afgeloopen week geen overzicht van de vrachten-
markt gegeven worden.

GRAAN.

Atl. Kust

1
San
Lorenso
Petro. Odessa

Ve,. Stoten
Data

Londen! Rotter-
1
1 dom Rotter- Bristol Rotte,.
1
Enge.
R’dam

dam Kanaal
1
dam

land

7112 Mei
1917 1

1

1


1

t

30 A./5 Mei
19171

1

1

1
401-
1

1

8113 Mei
19161

1

i

1
13)3

1

17216
10/15 Mei
19151


1
10/-

1

81-

1

6216 1

6716
Juli
1
ó
141 11 d.
713

113
1
1
14

1/112/el

121-

121-

HOUT.

Cronstadt
Golf van Mexico

Data
Holland
1

Oostk.
Engeland
1
Holland

(gezaagd)I
(mijn-
(pitch-
pine)

lEngeland

(pach.
pine)
1
.tutten)

7I12Mei
1917,…3OApril/5Mei1917….8113 Mei
1916….


5601-
10115 Mei
1915….


2251-
Juli
1914…
f
12,-

2416
751-

7716

ERTS.

1
Bilbao
Cartha-
Grieken-
Poti
Data
Middl,s_ gena
1
Middles-
land
Middles-
Middles-
bro
1

bro’
bro’
bro’

7112 Mei

1917….
30 April/5 Mei 1917..
. .


– –
8113 Mei

1916.. ..
191-
1916


10115 Mei

1915. . ..
1116
1319
161-

Juli

1914….
413
514
1
12
510
816

KOLEN.
Data

Cordiff
1
Oostk. Engeland

Bar-
Genua La
Plato
Rotte,-
Cron-
deaux
Rivier
1

dom
stadt

7112 Mei 1917

– –
– –


30A.15Mei1917

691-
10113
1101
– –


8113 Mei 1916 fr 65,-
9413
11016
591-
f8,50
10115 Mei 1915

15,75
251- 241-
261-
,,
6,-


Juli 1914


7,-
71-
713
1416
312

51-

DIVERSEN.

Bombay
Birma
Vladivo-
Chili
D
0 0
Wect
West stock West

~
(salpeter) Europa Europa
West
Europa (d. iv.)
(rijst)
Europa

7112 Mei

1917….
30 April/S Mei1917….
2751- 3601-


8113 Mei

1916….
13613
145!-

1401-
10115 Mei

1915….
551-


901-
Juli

1914.

1416 1613
251-
2213

Graan Petrograd per
quarter van 496 lbs. awaar, Odessa per Unit,
Ver. Stoten per quarter van
480
lbs. zwaar.
Hout
gezaagd
en pitchpine per St. Pet. Standard van
165
kub.
vt.,
mijnstutten per vadem van
216
kub. vt.
Overige noteeringen per ton van
1015
K.G.

378

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16′ Mei 1917

Nederlandsche Bank voor Russi’schen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE CÖMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roe1els.

Kantoor: 20NEWSKY PROSPECT

PETROGRAD.
Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bank neemt gelden doposito en in rekening-courant eii verricht alle soortellisse1- en bankiaken:

Voor inlichtingen kan men zich’ wenden- tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en d TWENtCHE BANK,

zoomede tbt de heeren HOPE & Co. en LIPPMANN
ï
ROSENTHAL & Co te Amsterdam

en R.
MÉÈS
& ZOONEN te Rotterdam,

J. & J. M. VOORHOEVE

Makekars in 4lssurantiën

Anno 1836

ROTTERDAM

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

f
HEERÉNGRACHT
495,
AMSTÉRDAM

5
Geéertificeérd

pCt. Öbijgatiën. (Grondbrieven)
Beurkoers

door de Centrale Tru8t-Coïrlpagnie’

Vrkrijgbaar in stukken ván
f2500—, f i000—, f 500,—
en
f
100,-

op elk goed effectenkantoor

GEBROEDERS CHAgOT

KASSIERS
en
MAKELAARS
in ASSURANTIÊN

Deposito’s. – Rekening-Courant. -. Frdnco ‘hque-Rekening.

Aan- ‘en Verkoop van Wisselsop het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop ‘an Fondsen. – Bewaarneming en Adininistratie van Effecten

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. â. verzéJerihgezi

van elken aard.

ONTVANG-
EN
BETAM KAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSftRDAM

KAPITAAL EN RÊSERVEN
f
5.500.000,-

DEposITo’s VÔOR
1
JAAR FIXE.â 4 PCT.

GELEN OP DEZEN TERMIJN’ GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR
• GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.

DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
OF PER JAAR ONTVANGEN. WORDEN.

PRkCTISCII EFFECTENBOEK

tervereeiwoudigirig van admini-
stratie en ten gebruiké voor de

VERMOGENSBELASTING

Pèijs
f
1,-

A1o’ verkrijgbaar bij den Boekhandél en bij
NIJGE &VAN DITMAR’S UITG. -MIJ, R’DAM

GEO. H.
MÇFA

DDEN & BRO. CoiïoN;
MÉRCHANTS

PHILADELPHIA—NEW’ YÖRK

Vertegenwoordigër vor Nederland: D. BREEKLAND;
OldériiáaU—Enschéde

PW VAN OMMEREN
REEDER, CARGADOÖR, EXPEDITEUR,

ROTTERDAM.

ASSURANTIE

Agent van Stooiuvaartljnen naar:. AUSTRALIË en NIEUW-ZEELAND, CHINA en JAPAN, BRITSCH-INDIg, ZUID-AFRIKA, CHILI en PERU,

MEXICO, WST-lNDIg, LONDON, LIVERPOOL; MANCHESTER, SOUTHAMPTON en ‘CÔRK.

Pils
VAN OMMEREN
(LONDEN) LTD
LONDEN

VAN ES & VAN OMMÈREN AMSTERDAM
THE
Pil.
VAN OMMEREN COaP’N-OF NEWYORK NEWYORK

COMPTOIR MARITME’ANVÈRSOI8, ANTWERPEN

1.6 Mei 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

379

PIERSON
&
Co.

BOISSEVAIN
&
Co.

AMSTERDAM

NEW YORK

FINANCIEREN
IN-
EN
EXPORT.

BEHANDELEN VERSCHEPINGS- EN ANDERE DOCUMENTEN.
BEZORGEN OPSLAG, VERSCHEPING EN ASSURANTIE VAN GOEDEREN.

FOURNEEREN
EN
INCASSEEREN WISSELS OP ALLE PLAATSEN IN DE VER. STATEN EN CANADA.

OPENEN REKENING-COURANT MET RENTE-VERGOEDING.

RUSSISCH-HOLLANDSCHE BANK

RUSSKO-COLLAND5KI BANK

Telegram-Adres: PETRODAM

BANQUE RUSSO-HOLLANDAISE
PETROGRAD

NEWSKI PROSPEKT 21

ILINKA IPATEWSKI PEREOULOK
3

MOSCOU

Volgestort Kapitaal
Ri. 10.000.000

Reserven
Re. 1.000.000
t
o
t

Financiering van im- en export. Remboura-credieten; Incasseering en aan- en verkoop van wissel.. Handelsinformaties.

Inlichtingen
verkrijgbaar
bij
de Hoofdvertegenwoordiging
voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam en Rotterdam

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATAVIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, CE-IERIBON, HONGKONG, INDRAMAJOE,

MEDAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SINGAPORE,

SOERABAYA, TEGAL, TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal
/
30.000.000,—

Reserven /14.000.000,-

VAN RIJN
&
co
DE SPAARNE-BANK
UTRECHT

POSTBUS 40
HAARLEM

EENIGE FABRIKANTEN
Gestort Kapitaal en Reserves f1.184.000

VAN
DE
UTRECHTSCHE

FIJNE TAFELMOSTERD
REKENING-COURANT, CREDIETEN, INCASSEERINGEN, ASSURANTIEN,

WISSELS,

EFFECTEN,

COUPONS, PROLONGATIËN, DEPOSITO’S, ENZ.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wilton’s MachinefabriekenScheepswerf

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Drie droogdokken met lichtvermogen tot
14000
ton

Dwarshelling

Drijvende kranen met iichtvermogen tot
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

WERKSPOOR, AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines

Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken

Polderbemalingen

Ijzerconstructiën

1

380

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1917

Reeders en Cargadoors

GEBR.
VA
N
1

N

Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM AMSTERDAM – ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

COMPANIA MERCANTIL

ARGENTINA

(ARGENTIJNSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ)

GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
/
6.000.000
9

waarvan geplaatst en volgestort
f
3.000.000,-
RAAD VAN BESTUUR:

Mr. Dr. J. P. VAN TIEN HOVEN, I5irecteur der ROTTERDAMSCHE BANK-
VEREENIGING, te Amsterdam,
Voorzitter.

S. VAN DEVENTER, Directeur.der
,

Firma WM. H. MÜLLER & Co., te
‘s-Gravenhage,
Secretaris.
A. G. KRO LLER, Lid der Firma WM. H. MÜLLER & Co., te ‘s-Gravenhage.

F. SMIDT, Gedelegeerd Commissaris der HOLLANDSCHE BANK VOOR ZUID-
AMERIKA, te Hilversum.
W. WESTERMAN, President der ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING, te Rotterdam.
ALBERTO I. ZELLER, Gedelegeerd Directeur der COMPAIA MERCANTIL
ARGENTINA, te Buenos Aires.

SUCCURSALE TE BUENOS AIRES:

25 DE MAVO.

DIRECTIE:

ALBERTO 1. ZELLER, Gedelegeerd Directeur.

CARLOS HERBST
1
Algemeene Procuratiehouders.
PEDRO CLEMENS

Uitgifte van de nog in portefeui11e

zijnde 3000 Aandeelen aan Toonder

elk groot /1000,-

ten volle deelende in de winst over het boekjaar 1917

De ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING bericht,

datzijop

VRIJDAG 18 MEI 1917

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur

de inschiijving op bovengenoemde Aandeelen
uitsluitend voor

Aandeelhouders
tot den koers van
160 pCt.
openstelt bij hare

kantoren te ROTTERDAM, AMSTERDAMen ‘s-GRAVEN HAGE,

op de voorwaarden van het prospectus cd. ii Mei 1917.

Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn aldaar verkrijgbaar.

AMSTERDAM, ii Mei 1917.

Een polis der

NILLMIJ

van 1859

‘s.Gravenhage, Veenestraat i

geèft volledige

zekerheid en rust.

De Uitvoerende Commissie

der

Hedeplandsche

kopzee
lpustmaatschappij

geeft hierbij kennis dat
door haar
j8
ingesteld de

Commissie voor

Scheepvaart

Gevestigd: Parkstraat 101,

‘s-GRAVENHAGE

Telefoon H4526

Telegram-Adres: NOTMY-Scheepvaart

De Nederlandsche

Overzee-Trustmaatschappij

C. J. K. VAN AALST,

Voorzitter.

Mr .A. MACLAINE PONT,

Secretari3.

VAN DEN BERGHS, LIMIT’ED

Margarine-Fabiikanten, Rotterdam

Auteur