Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 63

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 14 1917

14 MAART 1917

Economisch~Statistische

Bèrichten

ALGEMEEN WEEKBLADVOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

1
2E JAARCANG

WOENSDAG 14MAART 1917

– No. 63

INHOUD.

Blz.
LEVENSVERZEKERINGEN BEDREIGD

………………….
193
Productie-
en
consumptiestatistiek

………………..
194
Gedwongen

leeningen

…………………………
194
Nieuwe groepeeringen van Duitsch-Oostenrijksche
banken
voor het Oosten

…………………………….
196
De
economische toestand van Portugal

…………….
197
RECEERINGSMAATREGELEN
OP
HANDELSCEBIED

…………
198
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
198-206
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.

5
jisselkoersen Goederenhandel.
B
ankstaten.

.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE
GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
ECONOMIBCHBTATIBTISCHE
BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 12e,
telefoon
no. 8000.
Bijdragen en mededeelin gen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en
koloniën f 12,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.
Advertentiën f 0,85 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief. –

Med6deelin gen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uitgevers.
Maatschappij. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

13 MAART 1917.

De toestand van de geldmarkt bleef nagenoeg onver-

anderd; ook deze week was de markt ruim van midde-

len voorzien. Weliswaar steeg de prolongatierente van

3 tot 4 percent, dit werd echter alleen veroorzaakt,

doordat een van de grootste geldgevers, die zich spe-

ciaal op prolongatiegebied beweegt, geld aan de markt

onttrok. Voor de zooveelste maal het bewijs, dat de

prolongatienoteering tegenwoordig geen maatstaf

is voor den werkelijken toestand van de geidmarkt.
De noteering van particulier disconto bleef dan ook

onveranderd. Prima papier vondt gemakkelijk plat-

sing á 2 pOt.

Een ander bewijs voor de ruimte van de geidmarkt

gaf de inschrijving op schatkistpapier, waartoe de

Minister van Financiën de gelegenheid openstelde op

12 dezer en volgende
daken.
Aangeboden werden
f
15

millioen promessen met een looptijd van drie maan-

den, rente bijinschrijving en latere toewijzing en
f
25

millioen schatkistbiljetten met een looptijd van ze

maanden en rentevergoeding
t
4 pOt. Voor. deze biljet-

ten bepaalde de Miniter den vasten prijs van

f
1002,50, zonder uitkeering van commissie, en een

hoogst bedrag dat aan iederen inschrijver kon worden

toegewezen. Het netto rendement bedroeg dus 3 pOt.

De aanvraag voor dito soort schatkistpapier was

zoo groot, .dat direct op den eersten dag het geheele

bedrag werd geplaatst en verschillende inschrijvingen

wegens kleine informaliteiten werden afgewezen.

Het belangrijkste punt op de wisselmarkt was de

sterke schommeling van de Skandinavische kôersen.

Vooral de Deensche koers was zeer onzeker. Kopen-

hagen steeg van 69,10 tot. 72,50 en daalde daarna we-

der plotseling tot 71,10. Daarentegen daalde Stock-

holm aanvankelijk van 73,17Y2 tot 72,95, steeg daarna

tot 73,90, om weder direct terug te loopen tot 73,35.

Noorwegen was in dezelfde positie als Denemarken en

steeg zelfs een oogenblik boven den Zweedschen

kèers, welke steeds het hoogst staat. De oorzaak van

deze buitengewone onzekerheid was ni’et geheel na te

gaan, maar werd in verband gebracht met de betaling
van de Deensche Antillen door Amerika.

LEVENSVERZEKERINGEN BEDREIGD.

Een medewerker schrijft:

De Successiewet van 20 Januari 1917, Stbl. 189,
waarin de verplichting is opgenomen om successiebe-

lasting te betalen over bedragen, welke tengevolge
van het overlijden van een ingezetene des rijks uit
eene levensverzekering worden ontvangen, behelst de
bepaling, dat elke verzekeringsmaatschappij gehouden
is na zoodanig overlijden ten kantore van het recht
van successie een afschrift in te leveren van de be-
treffende verzekeringspolis. Bij de behandeling van

deze Successiewet werd de vrees uitgesproken, dat bui-
tenlandsche maatschappijen de verplichting tot het
inleveren van een dergelijk afschrift niet zouden na-komen. Een ontwerp-wet, den 2en Februari ji. bij de
Staten-Generaal ingediend, bedoelt waarborgen te stel-
len, dat dit wel het geval zal zijn.
Het komt mij echter voor, dat de door den ontwer-
per ingeslagen weg afkeuring verdient.

De gekozen weg is deze. Iedere verzekeraar, die niet
binnen het Rijk woonplaats heeft of gevestigd is, moet
‘tot zekerheid van de nakoming der verplichtingen,
hem in artikel 61a der Successiewet opgelegd, zeker-
heid stellen tot een bedrag van
f
25.000, en daaren-
boven nog een hier te lande wonend of gevestigd per-
soon als zijn vertegenwoordiger aanwijzen. Men
vreesde nu evenwel, dat de verzekeraar deze nieuwe
verplichting, bedoeld als waarborg voor de nakoming
van den inleveringsplicht van de polis, ook zou ver-
onachtzamen en formuleerde daarom een nieuwen
waarborg tot zekerheid van .de .nakoming van dien
eersten waarborg..

Die nieuwe waarborg vond de fiscus evenwel niet in
een voorschrift, waarbij de verzekeringsmaatschappij,

194

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Maart 1917

die de wet heeft overtreden, met boete wordt bedreigd,

doch in meedoogenlooze nietigverklaring van de le-
vensverzekeringsovereenkomsten, met de maatschappij

aangegaan.

Een dergelijk ingrijpen in privaatrechtelijke rechts-

betrekkingen om niel anders dan fiscale belangen nu

is naar mijne meening reeds van uit een principieel

standpunt onjuist, en terecht is een soortgelijke hou-
ding, die de eerste ontwerper van een andere belas-

tingwet, namelijk de Zegelwet 1917, eerst wilde inne-

men in enkele gevallen van overtreding dier wet,
naderhand prijsgegeven.

Ook uit een billjkheidsoogpunt is de nu voorge-

stelde nietigverklaring kwalijk te verdedigen.

41s gevolg van de wetsovertreding door de verzeke-

ringsmaatschappij zullen
zij,
die in de verzekerings

overeenkomst als bevoordeelden zijn aangewezen, gro-

velijk kunnen worden benadeeld. Elke uitkeering

wordt hun eenvoudig ontzegd. De ontweiper zag deze
hardheid vermoedelijk niet
voorbij,
doch meende daar-
aan tegemoet te kunnen komen door publicatie in de

Nederlandsche Staatscourant op geregelde tijden van

de namen der verzekeringsmaatschappijen, die haren

p]icht deden. Onmiddellijk springt het onvoldoende van

een dergelijke publicatie evenwel in het oog, vooreerst
omdat menschelijkerwijs maar een’ zeer gering aantal
personen bij het afsluiten van eene levensverzekering

de op slechts enkele plaatsen verkrijgbare Staatscou-

rant zal gaan nasnuffelen en daarenboven, om-
dat het begrijpelijk niet opslaan van de Staats-

courant door dengene, die’ de levensverzekering

sloot, toch nooit een reden van nadeel mag zijn voor
de van dezen geheel verschillende begunstigden. D
bevoordeelde, men denke b.v. aan den echtgenoot, kan
geheel buiten zijn weten zijn aangewezen; onverdedig-
baar is het dezen met de zware straf van onthouding
der uitkeering in haar geheel te treffen, dubbel onver-

dedigbaar, waar door deze straf kunnen worden ge-

baat ten eerste de verzekeringsmaatschappij-wetsover-
treedster, door welke slechts de premiën worden terug-
gegeven en ten tweede de erfgenamen. van den verze-

keringnemer, aan wie deze teruggave zal moeten ge’-
schieden en die dikwijls afideren
zijn
dan degene,

aan wien de verzekeringssom, had moeten worden uit-

gekeerd. Ware nu de voorgestelde regeling meer af-

doende ter bereiking van het fiscale doel, dan de logi-
sche sanctie op de gepleegde wetschennis, bestaande
in eene beboeting van de verzekeringsmaatschappij, dan

zou zij althans één argument in haar voordeel hebben.
De ontwerper meent, dat dit het geval is en dat. de schrik, den aspirant-verzekeringnemer aangejaagd

door de bedreigde nietigheid, zal afhouden van ver-
zekeringsmaatschappijen, die in overtreding verkeeren,
terwijl daarentegen mogelijk verbeurde boeten weer

onverhaalbaar zouden kunnen blijken.

Het komt mij voor, dat de ontwerper grootendeels
dwaalt. Uiteraard zullen zij, die te goeder trouw na-laten de Staatscourant op te slaan, onbekend blijven niet de overtreding en dus niet kunnen worden afge
schrikt. Blijven over zij, die met het bestaan der thans
voorgestelde wetsbepaling bekend zijn, ‘de Staats-
courant naslaan, er in slagen de lijst van verzekeraars

daarin te vinden en ontdekken dat de maatschappij
van ‘hun keuze de Nederlandsche belastingwet over-
treden heeft. Een deel hunner zal terugdeinzen van
hun voornemen. Een ander deel echter, dat van plan
is de Nederlandsche successiebelasting te ontduiken,
en zij vormen naar mijne meenihg de categorie waarop
het met het oog op het doel der geheele regeling het
nieest aankomt, zullen hun gang gaan en zich niet
laten afschrikken. Trouwens het is zeer eenvoudig
voor hen, met ‘den buitenlandschen verzekeraar eene
overeenkomst af te sluiten, die geheel door buiten-
landsch recht wordt beheerscht. Aangenomen al, dat,
zoo naderhand de buitenlandsche verzekeraar voor zijn buitenlandschen rechter tot betaling wordt gedagvaard,
dezeT rechter op een door. Ne.derlandsch privaatrecht

beheerschte verzekeringsovereenkomst ook’ invloed aan

Nederlancische fiscale wetten zou toekennen, zal hij dit

zeker niet doen ten aanzien van een dergelijke door
buitenlandsch recht beheerschte overeenkomst, zoodat

de bedreigde nietigheid aldus elke uitwerking mist.

Het eenige geval, waarin de bedreigde nietigheid

zou worden toegepast zou zijn, dat de procedure tegen

den buitenlandschen verzekeraar vooi- den Nederland-

schen rechter wordt gebracht en hetgeen practisch

alleen dan zal geschieden, indien die verzekeraar hier
te lande vermogen bezit, waarop de verzekerde zich bij

winnen van zijn proces kan verhalen. In ditzelfde ge-

val zou evenwel ook de fiscus een&boete kunnen ver-
halen, indien deze als sanctie op overtreding ware
gesteld.

Waar aldus alles tegen,, niets v66r de voorgestelde

regeling pleit, meen ik dat onze Staten-Generaal wel

zullen doen den fiscus niet te volgen en zich te ont-
houden van schrikaanjaging aan hen, die eene levens-
verzekering willen sluiten en van het scheppen van de

mogelijkheid dat volkomen te goeder .trouw zijnde

verzekerden bedrogen uitkomen.

PRODUCTIE- EN CONSUMPTIESTA TISTIEK.

Enkele dagen na de verschijning van het vorig num-

mer van ons weekblad, waarin de wenschelijkheid van
eene productie- en consumptiestatistiek bepleit werd,

bereikte ons de Februari-aflevering van het Maand-
schrift van het Centr. Bureau voor de Statistiek,

waarin wordt medegedeeld, dat dit Bureau’ aan de

Oentr. Commissie voor de Statistiek een nota heeft
aangeboden, aangevende welke wijze de meest ge-‘
schikte zou zijn, om gegevens nopens de productie

en consumptie te verzamelen, te bewerken en te pu-

bliceeren. Het plan juichen wij van harte toe. Om-
trent den inhoud van het voonitel kunnen wij ons niet
uitspreken, omdat deze niet is niedegedeeld. Maar wel

is dat deel der nota gepubliceerd, ‘t welk zich bezig

houdt met de in het buitenland toegepaste methoden.
De zaak schijnt wel in bijzonderheden voorbereid: alle’
19 landen,’ waar reeds- productiestatistieken van de

nijverheid bestaan, zijn afzonderlijk behandeld en
speciaal de Vereenigde Staten, Engeland en Duitsch-
land, waar die statistieken in een meer gevorderd sta-
dium van ontwikkeling -verkeeren dan in de meeste
andere landen. Ook de op de statistieken geleverde
critiek is den lezer niet onthouden, zoodat wij mogen
aannemen, dat bij een eventueel in Nederland in te
stellen onderzoek, rekening zal gehouden worden met
de elders opgedane ervaring en getracht zal worden
de daar gemaakte fouten te vermijden.
Mogen de Centrale Commisie en de betrokken
Ministeries het plan welgezind zijn! Dat het Centr.
Bureau voor de Statistiek de zaak aanpakt verhoogt
de kans op succes: aan een weLenschappelijke Rijks-
instelling, tot geheimhouding der individueele gege-
vens verplicht
*),
kunnen de industriëel en de koop-

man hun opgaven veilig toevertrouwen.

GEDWONGEN .LEENIN GEN.

Ta
ar
de Nederlandsche staat bij het niet slagen

harer 3 mobilisatie-leeningen ter verkrijging van de
noodi’ge middelen, tot het uitschrijven van gedwongen
leeningen zou zijn overgegaan, en waar ook de Engel-

sche Regeering, ofschoon zij dit niet officiëel bekend
gemaakt heeft, toch duidelijk heeft doen doorscheme-
ren, dat zij bij een niet voldoend succes van de tot

In ons vorig artikel op blz.
174
is een drukfout geslo-
pen. Daar staat: Op de medewerking der industriëelen kan
de Regeering ongetwijfeld rekenen, indien althans de indus-
triëele opgaven geheim blijven. Dit ,,industriëele” opgaven
moet natuurlijk ,,individueele” zijn. Het komt er maar op
aan, dat de een uit de cijfers niet de opgaven.vau den ander kan afleiden. Daarop bestaat natuurlijk geen kans, wanneer
men de cijfers van alle ondernemingen eener groep te zamen
publiceert.

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

den 15den Februari j.l. opengestelde inschrijving op

haar derde oorlogsieening, haar toevlucht tot een ge-

dwongen leening zou moeten nemen, is het wel de

moeite waard, eens de aandacht te wijden aan de mo-

gelijkheid der doorvoerbaarheid van dergelijke ge-

dwongen leeningen in het algemeen.

In theorie lijkt dit zeer eenvoudig. Immers het

komt daarop neer, dat de staat tot ieder van zijn bur-
gers zegt: ,,Gij moet een zooveelste gedeelte van uw

vermogen aan mij afstaan, waartegen ik u schuidbe-

kentenissen, een bepaalde rente dragende, geef.”

In de practijk kan deze methode echter met groote

moeilijkheden gepaard gaan, en de voornaamste moei-

lijkheid zit dan daar wel in, dat de staat verlangt,

dat het gedeelte, dat ieder burger ‘van zijn vermogen
moet afstaan, ook in contanten
bij
hem wordt ge-
stort, tenzij de staat in bijzondere gevallen bereid zou
zijn, andere waarden in betaling te accepteeren:

Dit verlangen nu van den staat, om de stortingen

in contant geld te doen plaats vinden, kan vooral bij

een gedwongen leening •van grooten omvang, groote

moeilijkheden met zich brengen. Vooral bij hen, die
zeer groote vermogens bezitten, en uit den aard der
zaak dus ook voor betrekkelijk belangrijke bedragen

in de gedwongen leening zullen moeten deelnemen,

kan het zeer gemakkelijk voorkomen, dat het te stor-

ten bedrag, de beschikbare kasmiddelen verre over-
schrijdt. Bleef dit tot een enkel geval beperkt, dan
zou de oplossing natuurlijk heel eenvoudig zijn: door hetzij verkoop, hetzij beleening van een gedeelte van

zijn bezit, zou men zich de noodige kasmiddelen kun-
nen verschaffen

Waar het er echter op een gegeven oogenblik om zal
gaan, dat een ieder verplicht zal zijn, contant geld te
storten, en het bijv. in Engeland kan voorkomen, dat
één enkele storting van een gedwongen leening het

bedrag van de in omloop zijnde rui]middelen verre overtreft, zou dit tot zeer groote coplicaties aanlei-
ding kunnen geven.

Zelfs groote deposito’s bij de particuliere bank-
instellingen zouden voor de stortingen op een gedwon-
gen leening van betrekkelijk geringe waarde blijken
te zijn. Immers zelfs bijaldien de staat met de over-
schrijving van een tegoed bij een
dergelijke
bankin-
stelling te zijnen name genoegen zou nemen, zou dit
slechts een uitstel van eenige dagen kunnen beteeke-een, daar indien de staat gedwongen is zijn toevlucht
tot een gedwongen leening te nemen, hij het geld

dringend noodig moet hebben en dus eveneens ge-

dwongen zal zijn, het te zijnen name overgeschreven
geld bij de banken onmiddellijk op te vragen, om aan
zijne verplichtingen elders te kunnen voldoen. Het
groote gevâar blijft dus bestaan, dat de banken op een gegeven oogenblik hunne deposito’s zeer snel

zullen zien verdwijnen, en dus minstens in hun bewe-
gingsvrijheid ten zeerste zullen worden gehandicapt.

Hierbij dient natuurlijk te worden opgemerkt, dat
de staat het geld niet opvraagt om het te bewaren,

doch ten spoedigste zal gebruiken, hetzij voor de be-
taling van zijn oude schulden, hetzij voor uitgaven
voor nieuwe werken, waartusschen echter wel dege-
lijk in het geval van een gedwongen leening een groot onderscheid is te maken.

Immers, indien de gedwongen leening dienst doet
ter betaling van de bestaande schulden, is dit natuur-

lijk in het wezen der zaak slechts een consolideering
dier schulden, onverschillig of zij door groote bestel-
lingen zijn ontstaan, z.g. ,,open” schulden dus, dan

wel gewone wisselschulden e.d. zijn. In een dergelijk
geval zouden dus de gestorte gelden onmiddellijk we-
der terugvloeien en zou dus het overwijzen der depo-
sito’s bij de particuliere bakinstel1ingen ten gunste
van den staat, zonder dat deze verplicht zou zijn, deze
gelden direct op te vragen met alle onaangename ge-
volgen daaraan verbonden, met eenigen goeden wil
zeer goed doorvoerbaar moeten zijn. De staat immers

zou dan volkomen er mede ‘kunnen volstaan, aan de

banken opdracht te geven, het
bij
hen te
zijner
dispo-
sitie gestelde bedrag, over te schrijven op de reke-

ningen der heeren A., B., 0., enz. (crediteuren van
den staat)
bij
hunne resp. banken, waardoor natuur-
lijk wel een groote verschuiving der credit-saldi
bij
de
banken onderling zou kunnen plaats vinden, mis-

schien zelfs een enkele bank zich een groote vermin-

dering harer credit-saldi zou moeten laten welgeval-

len, doch waardoor in elk geval de omzetting van ruil-

middelen op groote schaal achterwege zou kunnen
blijven.

Indien de gedwôngen leening dienst doet ter ver-

vanging der uitstaande wisseischulden, zal de staat

zich uit den aard der zaak bereid verklaren, deze wis-

sels in plaats van contant geld te acôepteeren, waar-
door dit proces natuurlijk nog ten zeerste ereenvou-
digd wordt.

Immers in dat geval zullen veischillende bezitters,
die niet over buitengewoon groote kasmiddelen de be-

schikking hebben, allicht een gedeëlte van hun bezit
in die wissels hebben belegd, waardoor zij dus deze

wissels voor hun aandeel in de gedwongen leening in
betaling kunnen geven, en niet noodig hebben, op de

een of andere manier contante gelden trachten te ver-
krijgen. –

Doch zelfs indien deze wissels niet hun weg tot de
groote bezittrs hadden kunnen vinden, dus zich nog
voor het grootste gedeelte in de handen der banken

zouden bevinden, dan zou ook dit geen bezwaar zijn,

daar zij de bedragen, die zij aan den cellen kant zou-
den moeten vrij maken om te kunnen voldoen aan de
opvragingen hunner cliënten, om deze in staat te stel-len aan hunne verplichtingen ten opzichte van de ge-

dwongen leening te voldoen, aan den anderen kant
juist door de stortingen van hun cliënten, waardoor

e zich in hun bezit bevindende wissels afgelost kun-

hen worden, weder zouden terug ontvangen. Bij een
voorzichtige bankpolitiek zal men dan allicht een
zekere verhouding bewaren tusschen het bedrag aan
wissels, dat men heeft en de bedragen der credit-saldi,
zoodat in een dergelijk geval groote schokken steeds

vermeden kunnen worden: De staat toch zal er dan

wel voor zorg drage, dat de betaling der leening en
de aflossing der wissels zonder eenige omzetting van
ruilmiddelen zal plaats vinden.
De laatst geschetstc toestand is die, welke feitelijk
in Duitschiand
bij
alle oorl6gsleeningen te consta-
toeren viel, en hoewel het hier geen gedwongen
leeningen waren, handelde het zich tot dusver nog
seeds voor het allergrootste gedeelte om consolidatie-

leeningen, en niet, zooals de Duitsche Pers het steeds
opnieuw wil doen voorkomen, om nieuw geld, dat ter
beschikking van den staat wordt gesteld.
L
Anders staat de zaak echter, wanneer de staat het
plan opvat, om ten algemeenen nutte groote werken
te doen uitvoeren, en zich bij voorbaat reeds van de
noodige middelen daartoe wil verzekeren, door middel
van een gedwongen leening. Ik geloof niet, dat men’ dit

in de toekomst onmogelijk heeft te achten, daar gezien
de enorme vraag naar gelden,welke zich’ allicht zal voor-
doen, het eene land een nog hoogeren rentestand zal
brengen dan het ander, zoodat de staat, die groote
werken ten algemeenen nutte wil doen uitvoeren’ en
niet bereid is in den wedren van hooge renten mee

te doen, wel zijn toevlucht tot het uitschrijven van een
gedwongen leening zal moeten nemen, om tot een
matige rente aan de noodige gelden te kunnen komen.

In dat geval zullen de gestorte gelden niet onmid-
dellijk weder terugvloeien, temeer omdat de staat
bijna steeds overal bezwaren heeft tegen het deponee-
ren van gelden
bij
particuliere bankinstellingen, zoo-
dat deze laatsten zich dus inderdaad wellicht van
groote bedragen ten bate van den staat zullen hebben
te ontblooten.

Een. middel hiertegen zou zijn het vaststellen van

196

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14
Maart 1917

de stortingstermijnen op die momenten, dat de staat

het geld werkelijk noodig zou hebben, doch het wil

mij voorkomen, dat zich omstandigheden kunnen voor-
doen, waaronder dit bezwaarlijk zal gaan. Immers na

den oorlog zullen tijden aanbreken, waarin men tel-

kens voor nieuwe verrassingen kan komen te staan,
zoodat het mij niet onmogelijk lijkt, dat een voorzich-

tig Minister van Financiën er de voorkèur aan geeft,

v66r de uitvoering van belangrijke werken ter hand

te nemen, de noodige middelen daarvoor geheel in zijn

bezit te hebben. In eeii dergelijk geval zou men dus,

speciaal in landen met een kleine papiercirculatie,

waar dientengevolge slechts betrekkelijk kleine be-

dragen onmiddellijk gestort zouden kunnen worden,

zeer omzichtig te werk moeten gaan, wil men groote

moeilijkheden voorkomen.

De mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan, dat ook

wanneer de staat het geheele bedrag der leening in

eens verlangt, het niet direct benoodigde geld weder
ter beurze op rente wordt uitgezet, doch men vervalt

dan tot op zekere hoogte weder in dezelfde bezwaren,
welke verbonden waren aan het uitstellen der stor-

tingstermijnen.
Het wil mij dart ook vd’orkomen, dat een gedwongen

leening onder
dergelijke
omstandigheden en voor een

dergelijk doel, niet zonder sterke schokken in het

economisch leven te weeg te brengen, uitvoerbaar zou

zijn, en dan nog het minst uitvoerbaar in landen met

de geringste papiercirculatie, dus
feitelijk
met het

beste betalingswezen, tenzij de staat er genoegen mede

zou nemen, dat ook andere waden verstrekt worden,

met het recht voor den staat deze eventueel te belee-

nen, van welk recht de staat natuurlijk slechts dan

gebruik zal maken, indien de bewaargever op den tijd,

dat de staat het geld noodig heeft, evenmin in staat is
het geld in contanten te storten. Hieraan zou dan nog

de conditie te verbinden zijn, dat de bewaargever binnen

een overeen te komen
termijn
zelf voor de inlossing

zijner in bewaring gegeven waarden, waarop door den
staat beleeningen
zijn
genomen, heeft. zorg te dragen.
D.B..

NIEUWE GR OEPEERINGEN VAN DUITSCH-

OOSTENRIJKSCHE BANKEN VOOR

HET OOSTEN.

Sedert het begin van den oorlog
zijn
in Duitsche

bladen herhaaldelijk berichten verschenen over uit-
breiding en centraliseering van de Duitsche en Oos-
tenrjksche bankverbindingen met
Turkije
en de Bal

kanlanden. De Economiste Européen van 26 Ianuari I.I. bevat thans een samenvattend overzicht van het-

geen tot dusver hieromtrent is bekend geworden. Aan
het overzicht, objectief
gelijk
men van dit blad ge-

wend is, zij het volgende ontleend.
Gedurende den oorlog hebben zich in de Midden-
Europeesche landen twee nieuwe financiëele groepen

gevormd, die zich ten doel stellen de relaties in het

Oosten uit te breiden. De beide groepen, waarvan de
eene door Duitsche, Oostenrijksche en Hongaarsche Banken wordt gevormd, terwijl de andere een louter
Oostenrjksch-Hongaarsch syndicaat is, staan, voor

zoover meia kan oordeelen, naast elkander. Slechts
maakt de Oesterreichische Creditbank van beide
deel uit.
Behalve de in het Oosten gevestigde filialen der
groote Berlijnsch’e en Weensche bankinstellingen, wa-
ren er voor den oorlog twee Duitsche instellingen,
die zich speciaal toelegden op operaties met den
Levant. Onderling verband bestond niet of nauwelijks
tusschen beide.
Eenerzijds, de
Deutsche Orientbank.
Deze was nauw
verbonden met enkele der groote Berlijnsche bankinstel-
lingen, in het bijzonder de Dresdner Bank en de Natio-
nalbank für Deutschland; zij hadden filialen in Brussa;
Mersina, Adana, Adrianopel, Aleppo, Alexandrië,Caïro,
Minieh, Tentah, Mansourah, Beni-Sorcef en Daman-hour, en bijkantoren in Stamboul, Pera, Kadikeuy en

Pauicaldi (Constantinopel), alsook in Musky (Cairo);

haar kapitaal bedraagt Rm. 32.000.000. Eertijds had
deze bank eveneens vestigingen in Marocco, terwijl
gedurende den oorlog op hare
bijkantoren
in Egypte
beslag is gelegd.
Anderzijds de Deutsche Palaestina Bank,
die een
groote rol gespeeld heeft in het bekende Fürsten-

konzern en daarna gedwongen was de hulp in te roe-

pen van de Deutsche Bank. Dezé instelling heeft

agentschappen té Beyrouth, Damascus, Haifa, Jaffa,

Jeruzalem en Tripoli. –

Toen de oorlog verklaard werd, sloot de Deutsche

Orientbank een overeenkomst met de Deutsche Pa-

laestinabank, waarbij deze laatste hare agentschappen

aan de eerste afstond. De omstandigheden hebben de
uitvoering van deze overeenkomst evenwel doen uit-
stellen tot vier maanden na het sluiten van den
vrede.

Thans is in den loop der laatste weken de A. Schaff-

hausen’scher Bankverein uit de combinatie der Deut-
sche Orientbank getreden, terwijl daarentegen de

Deutsche Bank, de Oesterreichische Creditanstalt en
de Ungarische Oreditbank zich zoodanig in deze in-

stelling hebben geïnteresseerd, dat
zij
een vertegen-

woordiging kregen in den raad van beheer en de
directie der bank.

De Duitsche en Oostenrijksche pers ziet daarin een

uiting van den wensch der centrale rijken in hunne
actie in den Levant eenheid te brengen. En inderdaad

kan en zal deze concentratie hunner pogingen onge-

twijfeld merkwaardige gevolgen met zich brengen. In-

tusschen is er in de getroffen regelingen enkel sprake

van gewone bankoperaties, niet van syndicaatzaken.
De Deutsche Bank, die sinds verscheidene jaren een
bijkantoor heeft in Constantinopel en die er zoo juist
een in Bagdad oprichtte met het oog, niet enkel op
den Bagdadspoorweg, mar op geheel den handel van

Mesopotamië, heeft t’hans de Deutsche Orientbank in
de plaatsen, waar deze laatste hare agentschappen be-
zit, met haar vertegenwoordiging belast, terwijl zij,

zoo spoedig de filialen der Deutsche Palaestinabank
aan de Deutsche Orientbank overgaan, haar rekenin-

gen ook naar laatstgenoemde bank zal overbrengen.

De Oesterreichische Creditanstalt, die zoowel uit
hoofde van de tabaksregie als van hare betrekkingen

met de exportfirma Aloîs Schweiger & Co., met de
Austro-Orientalische Handels A.G. en de -Oesterrei-
chische Pezfabriken A.G., groote belangen in Turkije
heeft, ging voor den oorlog om met het plan een agent-

schap in Constantinopel op te richten. De toenmalige
moeilijkheden, de oproeping van het personeel en de
wisselvraagstukken waren oorzaak, dat zij er voorloo-

pig van afzag. Thans geeft
zij
er de voorkeur aan een
belang te verwerven bij de Deutsche Orientbank en•
voordeel te halen uit hare betrekkingen met deze.
Door middel van de Deutsche Orientbank zal zij de
betalingen van de. producten, door de Société Centrale
d’Achats autrichiens in Turkije gekocht, afwikkelen;
de Oesterreichiâche Creditanstalt zal op haar beurt de rol vervullen van. Oostenrijksche Correspondente der
Deutsche Orientbank. De Algemeene Hongaarsche
Credietbank, die veel belangen heeft in de Ottomaan-
sche electriciteitsmaatschappij,’ handelt op dezelfde
wijze.

Dat de Deutsche Orientbank door dit samengaan
zeer versterkt wordt, behoeft wel geen betoog.
•Ongeveer terzeifder tijd hebben nu de twee groote
door een kartel aan elkaar verbonden banken van
Weenen, de zooeven genoemde Oesterreichische Ore-
ditanstalt en de Wiener Bankverein, tezamen met de
twee voornaamste banken van Buda-Pest, de Ungari-
sche Creditanstalt en de Pester Commercialbank, de
,,Oesterreichisch-Ungarische Orientgruppe”
gevormd.

Nadat het -machtige Weensche Rothschild-syndi-
caat langzamerhand was uiteengevallen, trad in zijne
plaats eene combinatie van de groote banken, die van –
tijd tot
tijd
gezamenlijk optraden. De twee voornaam-

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

197

ste banken, zoowel te Weenen als te Buda-Pest, zijn

thans een stap verder gegaan en hebben zich •voor
hunne operatiës in het Oosten nauwer aaneengesloten,
-in dier voege evenwel, dat zij aan het huis Rothschild,

dat nog zeer in aanzien staat, de gelegenheid open

laten om, zoodra het zulks wenscht, in het syndicaat
in te treden.

Wij hebben reeds de belangen aangestipt, die de

Oesterreichische Creditanstalt en de Ungarische
Creditbank in Turkije bezitten; de Bankverein, die

een groote rol speelt in de Oostersche spoorwegen,

heeft sedert 1906 een filiaal in Constantinopel en

sedert 1911 een filiaal in Smyrna. De nieuwe grop

oefent dus eerst en vooral het bedrijf uit in Turkije,
doch zal, daar de ,,Banque Balcanique” opgericht is

door de. Wiener Bankveieiu, hare werkzaamheden bn-
getwijfeld ook over Bulgarije uitbreiden.
De groep heeft twee studie-syndicaten gevormd, het eene voor de industrie en de mijnen, het andere

voor de spoorwegen en de openbare werken. De ver-
wezenlijking van projecten echter is tegenwoordig
niet
gemakkelijk;
ook zal men eerst trachten de ope-
raties der nationale industrieën met de Turksche

regeering te vergemakkelijken.

Ons plan is niet, betoogen de Oostenrijkers, in den
Levant te concürreeren tegen Duitschiand; tot bewijs

daarvan mogen dienen de nauwe banden, die in ver-

schillend opzicht de vier banken met de groote Duit-
sche bankinstellingen verbinden. Wij verlangen slechts
een nationaal syndicaat, dat sterk genoeg moet zijn
om in het Oosten op groote schaal zaken te doen en
met de Duitsche instellingen samen te gaan, zoodra
de gelegenheid zich daartoe zal voordoen.

Ten slotte wordt er op gewezen, hoe de Vossische
Zeitung nog de aandacht vestigt op de pogingen der

Union Bank van Weenen om hare zaken in Turkije
uit te breiden met behulp van de filialen van den

Oostenrijkschen Lloyd.

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN

PORTUGAL.

Toen in Maart 1916 de Portugeesche regeering de
72 Duitsche schepen in beslag nam, welke in 1914 bij

het uitbreken der vijandelijkheden in de havens des
lands een veilige schuilplaats hadden gezocht, ver-
klaarde Duitschland aan Portugal den oorlog. Het on-

middellijk gevolg daarvan was, dat de in Portugal
woonachtige Duitschers en Oostenrijkers voor een
deel geïnterneerd werden, terwijl de overigen het land
verlieten. Deze laatsten gingen naar Spanje en daar

de Duitsche kolonie tot de meest welvarende vreem-
delingen in Portugal behoorde, werd op deze wijze
veel kapitaal aan het land onttrokken.
De oorzaak van Portugal’s toetreden tot den oorlog
was in hoofdzaak een vraagstuk van transport. Het
land hangt n.l., wat betreft voedingsmiddelen en
grondstoffen, grootendeels van den invoer van overzee
af. ‘Onder de hoofdartikelen van invoer behooren in
volgorde van belangrijkheid: tarwe, steenkolen, visch,
machinerieën, maïs, suiker, spodrwegmateriaal en
rijst. De in- en
uitvoercijfers
van het land wijken van
het eene jaar in het andere niet veel van elkander af
en zijn globaal te stellen op: invoer 68 á 80 millioen
escudos (waarde van de escudo in Ned. geld
f
2,70),
uitvoer 30
t
35 millioen escudos. Onder de artikelen
van uitvoer neemt wijn met globaal 35
t
40
pOt. verre-
weg de eerste plaats in, terwijl daarnaast nog te noe-
men zijn sardines, zout, kalk, enz. De eigen vloot van
Portugal omvat ongeveer 75.000 ton stoomschepen,
benevens 45.000 ton zeilschepen en deze is lang niet
-voldoende voor de overzeesche handelsbeweging. Dit,
in verband met het .feit, dat wegens het gebrek aan
scheepsruimte de vlaggen, van, andere natiën zich veel minder in de Portugeesche havens vertoonden dan v66r
den oorlog, verklaart de inbeslagneming der Duitsche schepen, waarvan hierboven is gesproken.

Als gevolg van de
aanzienlijke
en gestadige rjzing

in de prijzen, besloot de regeering tegen het laatst
van 1915 den uitvoer van verschillende artikelen, met
name voedingsmiddelen, te verbieden, terwijl in

andere gevallen een uitvoerrecht werd geheven. Bij

aanvullende wet in de eerste dagen van Januari 1916

werden plaatselijke commissiën in het leven geroepen

voor de distributie en de vaststelling der prijzen van

een aantal artikelen. In weerwil daarvan bleek er een

ernstig tekort aan tarwe, brood, suiker, steenkolen,

papier enz. De prijzen van brood, vleesch, aardappe-
len, eieren, kabeljauw, steenkolen e. a.,
zijn,
vergeleken
bij vredestijd, verdubbeld en in sommige gevallen ver-
drievoudigd.

Het ligt wel voor- de hand, dat de hooge prijzen aan
bepaalde categorieën der bevolking grove winsten be-

zorgden en aangezien geen -belasting op de oorlogs-
winst is ingesteld, werd daardoor de ondernemings-

geest aangewakkerd en dit leidde tot de oprichting
van
talrijke
nieuwe zaken, zoowel als tot -uitbreiding
van reeds bestaande. Zulks gold meer in het bijzonder
van banken, verzekeringmaatschappijen en scheep-vaartondernemingen, alsmede in zekere takken van

handel, o.a. van schoenen, metalen en electrische ap-
paraten. –

Het jaar 1916 heeft een goeden wijnoogst opgele-

verd. De opbrengst wordt globaal 1 millioen hecto-
liter boven die van 1915 geschat en dit is te meer
bevredigend, waar zeer ruime vraag voor Engelsche

en Fransche rekening bestaat. Het is evenwel onzeker
of in de naaste toekomst eveneens nog op zoo uitge-
breide kooplust van die
zijde
mag worden gerekend.
nu
er in genoemde landen een toenemend streven be-
staat naar bezuiniging op den invoer en op weelde-
artikelen nog in het
bijzonder.
De algemeene gang van
zaken was gunstig, doch voor het ‘arme gedeelte der bevolking zeer onbevredigend. Het gemis aan natio-
nale «nijverheidsondernemingen heeft medegebracht,
dat de mobilisatie den loonstandaard slechts op zeer
beperkte schaal heeft beïnvloed, behalve in zekere
mate wat de landbouwstreken aangaat ën daarvan
heeft eerder de landbouwer het nadeel ondervonden,
dan dat de arbeider er voordeel van genootf Bij
speciaal decreet van 12 Maart 1916 werd de regeering
gemachtigd tot contrôle over alle nijverheidsonderne-
mingen ten behoeve van den nationalen dienst.

– Er vond gedurende 1916 groote- vermeerdering
plaats
bij
den uitvoer van wijnen, uitgezonderd

van madera en brandewijn, zoomede van sardines. Ook
de uitvoer van muilezels, ruwe wol, cement, gedroogde
en ingelegde vruchten, groenten, tabak, wolfram, ko-

per en tin, nam belangrijk toe. De invoer, de ontvang-
sten uit douanerechten en de spoorwegontvangsten
toonen alle hoogere cijfers. Onder de landen van waar-
uit de invoer plaats had bleef Groot-Britannië verre-
weg bovenaan en dit zal nog meer het geval worden,
als uitvloeisel van het op 23 Sept. j.l. tusschen beide
landen tot stand gekomen handelsverdrag. Niettemin
was het meest in het oog loopende verschijnsel bij den
invoerhandel de krachtige vermeerdering in de om-
zetten met de Vereenigde Staten en Spanje, welke

twee landen ijverig bemoeid zijn om .vasten voet te
verkrijgen in Portugal voor den afzet van verscheidene
hunner fabrikaten. Noorwegen, Denemarken en Ne-
derland gingen voort met verscheping op groote
schaal van goederen, meer bepaald van landbouwpro-
ducten: Er worden ernstige pogingen in het werk ge-

steld om de banden te versterken, zoowel op sociaal-
als op handelsgebied, .welke Portugal met Brazilië
verbinden. Ook bestaat er het streven om een natio-nale scheepvaartonderneming in het leven te roepen
tuaschen Portugal en Zuid-Amerika.

In het op 12 Jan. 1916 ingediend ontwerp voor dat
jaar werden de ontvangsten begroot op 84.885 contos
(1 conto = 1000 escudos), de uitgaven op 88.051
contos, tekort -3.166 contos. Ten behoeve van een af-
zonderlijk oorlosbudget werd een bedrag van 30.000

198

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Maart 1917

contos uitgetrokken, te verdeelen over verschillende

staatsdepartementen.
Als
ongunstig vooruitzicht voor de naaste toekomst
moet worden genoemd het tekort aan tarwe, wegens
den beperkten uitzaai. Voorts dient er op te worden

gewezen, dat de voortdurende afvloeiing van goud een
ernstig vraagstuk voor het land oplevert. Deze af-

vloeiing houdt in hoofdzaak verband met de betaling
der ingevoerde tarwe, en de periodieke behoeften tot voldoening der rente op de zich in het buitenland be-

vindende staatsschuldbrieven. Het is dan ook geen

wonder, dat de wisselkoers zich meer en meer ten

nadeele van het land ging bewegen. Vôôr het

uitbreken van den oorlog bedroeg het goudagio

niet méér dan
15
pOt., thans echter
80
pOt.
Blijkens een onlangs in de Portugeesche bladen voor-

komende mededeeling zal de regeering den goudvoor-

raad der Bank van Portugal overnemen en daarvoor

in de plaats stellen aan haar toebehoorende obligatiën

binnenlandsche schuld en zoodanige van de Portu-
geesche Spoorweg-Mij. Blijkbaar is het doel dezer
goudonttrekking, zich in het buitenland gangbare be-
talingsmiddelen te versèhaffen tot dekking van het

tekort der betalingsbalans. Het valt intusschen sterk,

te
betwijfelen
of de regeering daarmede den nadeeli-

gen. stand van den wisselkoers blijvend zal kunnen
verbeteren. Maar zelfs al ware dit metterdaad zoo,
hetgeen ons overigens uitgesloten schijnt, dan nog
zou het herstel op deze wijze, door het- wegnemen der

metallieke dekking van het bankpapier, te duur zijn

gekocht.

REGEERINGSMAATREGELEN OP


HANDELSGEBIED.

Levering van kunstmest. Blijkens mede-
deeling van de Kunstmestcommissie zal een distri-

butie van
zwavelzuren ammoniak
voor bemesting van

den oogst
1916117
plaats hebben in de provinciën

Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en
Noord-Brabant (Westelijk deel) en wel tot eene hoe-

veelheid van 40 pOt. van iedere goedgekeurde aan:

vrage. De prijs is vastgesteld op
t 37
per 100 K.G. Ge-
waarborgd wordt een gehalte van
20,25
pCt. stikstof.

Voorts zal een aanvang worden gemaakt met de

tweede distributie van de bestelde
ammoniak super
voor oogst
1916117
en wel tot eene hoeveelheid van
25
pOt. van iedere goedgekeurde aanvrage. De prijs

is vastgesteld op
f 22
per 100 K.G. Gewaarborgd wordt

een gehalte van
7
pOt. stikstof en
9
pOt. fosforzuur.
Eveneens zal begonnen worden met de tweede dis-
tributie van den voor bemesting van den oogst
1916117

bestelden
groentemest
en wel tot eene hoeveelheid van

50
pOt. van iedere goedgekeurde aanvrage. De prijs

bedraagt, op dezelfde condities als boven vermeld,

f
20 per 100 K.G. Het gewaarborgde gehalte bedraagt

5
pOt. stikstof,
6
pOt. fosforzuur en 8 pOt. kali.

T
h e e. Blijkens mededeeling van de Thee-com-

missie heeft de Regeering geen genoegen genomen
met het opvoeren van de detailprjzen voor thee na de
veiling van
22
Februari j.l., waar eene overmatige op-
drijving van prijzen heeft plaats gevonden. De regee- –

i’ing verlangt, dat de detailprijzen tot een meer nor-
maal peil zullen worden teruggebracht. Maatregelen
moeten genomen worden-om de speculatie in het arti-
kel en het houden van te groote voorraden door enke-

len tegen te gaan,
terwijl
een regelmatige distributie
moet worden bevorderd. De oude voorraden, ook die in
consumptie opgeslagen, zullen geïnventariseerd, 0v-er-

tollige partijen in consumptie of entrepôt voor distri-

butie bestemd worden. Het zal slechts aan reëele
distribuanten en verpakkers van thee worden’ toege-
staan, de voorraden te houden, die zij voor- hun
mélange en omzet poodig hebben. Speculatie in het
artikel zal ten strengste worden tegengegaan.

Het ligt in de bedoeling der regeering ook na den
oorlog uitvoer voorshands niet toe te staan;

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. •** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

L BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

N d (Disc.Wissels.
e
4
1
12
sedert 1Juli ’15
3’/2sedert23 Mrt. ’14 BeI.Binn.Eff.
Ban kV
rsc
hj
lj
RC
4
1
/8

,,

1

,,

’15
4

23

,,

14
511,

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank van Engeland
5’I2

,,

18 Jan.’17
3

,,

29Jan. ’14
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
3’/z

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denenj.
S

10

,,

1
15
5

6 Febr.’14
Zweecische Rijksbk.
5
1
12

9Nov.’16
4
1
12

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

2Jan.’15
3
1
1

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5

1Juni’16
5

,,

9 Mei

’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3411


Javasche Bank.. ..
3212

,,

1Aug.’09
318

,,


1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Pa,t.
Pjs
Pat.
N.York
Cail-
Part.
Prolon-
disconto
1

gatie
disconto
disconto
disc.
money

10
Mrt.

’17
2
1
18
4
0
9
4-‘1e

2 ‘/42
/2
510

,,

’17
2
1
1
34
4718.52
4
-1
I8

2’13-2
1
12
26 F.-3M.’17
2 /42/8
3.3112

S
‘Is-5
1
14
418

22V2
19-24 F. ’17
2-2
‘/2
3114.4112

5/,5

14
4.218

2-2 ‘/2

611 1lrt.’16
1 ‘/2

/8
2-’12
521
4112.214

2-‘I4
8-13Mrt. ’15
4
2121
4
1
1
..8
1
1-”116


1
8
1
4
.71
8

20 -24Jul.’l 4
3
1
1_
2
/
e
2
1/48/4

2
‘1-
8/4

2

1
/2
221
4

1 ‘/4-2
‘/2

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
(Iageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage.
ljksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Rerlijn
Parijs
Nçw York

5Maart1917

..
11.80
1
1
39.95
42.40
2.47’18
6

,,

1917

..


11.80/4
39.87
1
12
42.45
2.47
1
12
7

,,

1917

..
11.8121
4

39.90
42.50
2.47’/8
8

1917

..
11.82
40.02
1
/,
42.55
2.47
1
/8
9

1917

..
11.82/4
40.02
1
/2
42.5712
2.47
1
!
10

1917

..
11.83
40.-
42.55
2.47
1
/

Laagste der week
11.79’/
39.80
42.35 2.47
Hoogste

,,

,,
11.83
40.15
42.60
2.4721
4

3Maart1917

. .
11.7981
4

40.12
1
12
42.40
14718
24 Febr.1917

..
11.79
1
/4
40.60
42.40
2.47’14
Muntpariteit

..
12.10/s
59.26
48.-
2.48/

Data
Zwitser. land
Weenen

Kope,,-
hagen
Stock-
holm
Batovia
telegrafisch

10
Mrt. 1917
49.30 25.35 71.10
73.40
99-100
Laagste d.
w.
49.15


25.15
69.60 72.90

Hoogste
,, ,,
49.45 25.40
72.65
73.95

3 Mrt. 1917
49.25
25.27
1
/2
69.02
1
/,
73.10
99f100
24 Febr. 1917
49.35
25.37’1,
68.25
73.20
99f100 Muntpariteit
48.-
50.41 66.87
66.67.
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt was ook deze week weder zeer vast voor
Londen, Parijs en New York. Londen kon circa 3
O/
opko-
men, Parijs ca. 4
O/.
Ook telegrafische uitbetaling New York was weder sterk -gezocht en bewoog zich dooreen

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

genomen boven pariteit met Londen. Zwitserland was even-
eens vast echter met geringen omzet. Skandinavië was zeer bewogen. Kopenhagen steeg drie achtereenvolgende dagen
circa
f
1 per dag, daarna viel het plotseling weder bijna
een gulden. Stockholm was daarentegen aanvankelijk zeer
flamv, herstelde zich echter zeer spoedig, om ten slotte ook
weder lager te noteeren. Berlijn en Weenen ondergingen
slechts weinig verandering. De omzetten in deze deviesen
worden steeds geringer: een uitvloeisel van de Duitsche en
Oostenrijksche wisselverliouding. De koersen waren eerder
iets flauwer. Zeer flauw varen Roebels; slot circa 9. Italië
aanvankelijk zich herstellend van het geleden verlies in de
vorige weken was ten slotte toch weder flauw. Spanje en
Argentinië onveranderd.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht Zicht
r 0 0
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P.

)
p. Rrn. 4)
per gid.)

10 Maart

1917
4.76.45
5.85
68
11
40116
Laagste d. week..
4.76.45
5.85
681/s
40I16
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.85I2
68
1
18
40
1
18
3 Maart

1917
4.76.45
5.84
1
/4
86
8
/
8

4011
8

24 Februari 1917
4.76.45
5.85
,
18
88
1
1,
40
1
18
Muntpariteit….
4.86.67
5.18114
.

9511
4

408/

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.
Tijdperk
Plaatsen en

Noteerings. 6 Febr. 20 Febr. 23-28 Februari
Landen

eenheden
1
1917
1
1917

1
B. Aires …. d.p.gd.pes.
50
8
1io
‘..
50
18/

50
11
‘..
51
5081s
Calcutta
.. ..
sh/d.p.rup.
1141
114/io 1141,6
114
7
116
1
1
411
Hongkong ..

id. p. $
2/4’1
214
1
12

213818

214’18
214
Lissabon…. d.p.escudo
31
1
14
31

3081
4

31
11
31′!,
Madrid

.. ..
Peset. p. £
22.39k
22.44

22.41
22.53
22.46k
Montevideo..

d.p.peso
53’12
54814

548/j&

548/4
548/je
Montreal….

$ per £
4.781/
479112

4.78
4.79’1
4.78814
Petrograd .. R. p. £ 10
16314
1661/8

166
169
168e18
R.d.Janeiro
1)

d. p. milr.
ll/s

11
28
/88
12’182
11
12!

33.60
34.81

35.— 36.—
35.921
Shanghai

.. sh/dp.taet
3/7
1
/4
318

316
3!6’/1
316
Rome

…….Lires p. £

Singapore

. .

id. p. $
214
2
/la
214
2
/16

214
1
1
214
0
42
2/4
8
/1a
Valparaiso ‘) d.p.pap.p.
ll/j
10
1
/,s 10
81
182
11
81
j6

11’/82
Yokohama . . sh/d.p. yen
211
2
18
21118

21118
211
8
18
211
1
1,

1) Noteeringen op 90
dagen.

Door het uitblijven
der Engelsche bladen
kunnen wij,
tot onze spijt, de wisselkoersen hierboven, sinds
28 Februari,
niet geven.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWËGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

De zilverprijs opende de week op 37
5
1
6
d. Hij liep geleide-
lijk terug tot 37% d., noteerde Vrijdag weer 37
5
1
j6
d. en
sloot op 37% d., zijnde /i, d. lager dan de vorige week.

Noteering te Londen.

te New York-.

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 10 MAART 1917.

Activa.

Binnenl.wis.{H.-bk.

f
64.196.963,06
1
12
sels, Prom.,

B.-bk.

45.709,42
enz. in disc.

Ag.sch. ,, 15.178.588,61

f

79:421.281,09112
Papier o. h.Buitenl. in


disconto

……………………..

Idem eigen portef..
f

7.071.255,-
Af :Verkochtmar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
7.071.225,—
43.146.459,37
ml.
vrsch.
c
{H..bk.

in rek.-crt.

B.-bk.

3.656.158,67

op

onderp.

Ag.sch. ,, 40.604.749,01

f
87.407.367,05

OpEffecten

……f
81.879.967,05
Op Goederen en Spec. ,,

5.527.400,-
87.407.367,05

Voorschotten a.h. Rijk …………….
14.602.205,58

MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud

……f
62.950.250,-
Muntmat. Goud.. .. ,,529.074.105,36
1
1,

1592.024.355,36
1
1,
Munt, Zilver, enz..

6.586.134,78
Muntmat. Zilver

598.610.490,14
1
1,

Effecten
Bel.v.h.Res.fonds..
f

5.118.870,12
1
1,
id. van ‘/,v. h. kapit. ,,

3.959.898,25
0 Û7R ‘7g0

7I1

Pauiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds …………………..
5.155.090,93
8/
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 739.349.110,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

1.600.033,08 l/
Rékening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 96.814.093,80 11
95.814.093,8011
2

Diverse rekeningen

……. . ……….
,,

8.411.815,37 1/,

1 871.330.143,20

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

430.157.637,82
1
12
Op di basis van
2
1

melaaldekking……
262.604.990,4411
2

Minderbedragaanbankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..
,, 2.150.788.185,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
t


Meer
Minder Disconto’s

…………..
1.2O3.254,69’/,
Buitenlandsche wissels
1.136.630,-
Beleeningen
3.606.938,38
1
/2
Goud

………………
464.232,40
Zilver

………………
105.418,72
Bankbiljetten
5.235.4 10,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
9.521.904,21

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

2
281e7br.
Geb enMeub der Bank

1 400 000,—
Diverse rekeningen ………………

73.738.825,95V

Alpynnilri$

Piuqf
n

97
11

97112
07′!.

‘7 1h

97
11

f
871.330.143.20

10 Maart 1917 ……..
37
1
/s
75 1/2 ‘
10 Maart 1917

1

3 Maart 1917
3

,,

1917 ……..
37′!,,
76’/,
24

Febr.

1917 ……..
37’/s
78
8
/8
17

1917 ……..
38′,
772/
s

Aan schatkistpromessen..
f124.340.000,—
f
122.510.000,-
*aarvan rechtstreeks bij
11 Maart 1916 ……..
27
5881
4

de Ned. Bank geplaatst
60.000.000,—
58.000.000,-
13 Maart 1915 ……..
24
8
/,a
51’18
Aan schatkistbiljetten ..
62.505.000,—.
62.505.000,-
20

Juli

1914 ……..
2418/je

54
1
18
Aan zilverbons

……..
.

17.582.091,50′
,, 17.176.051,50

200

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Maart 1917

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
B k
je en
b&ltt

Andere
opeisclbare
schulden

10
Maart1917

..
592.024
6.586 739.349
98.414
3

,,

1917

….
591.560
6.481
744.585
89.986
24

Febr. 1917

….
591.555
6.577
732.694
80.771
17

,,

1917

.. ..
590.555
6.481
737.606 71.794
10

1917

….
589.552
6.673
743.322
62.770
3

,,

1917

….
589.558
6.646
745.750
94.543
27

Jan.

1917

….
589.561
6.814 732.759 84,163 589.578
6.805
736.433
78.021
13

,,

1917, .. ..
589.576
6.746
745.543
71.495
6

,;

1917

….
590.589
6.694
751.767
68.526
30

Dec.

1916.. ..
587.602
6.985
758.379
58,.316
587.613
7.157
728.640
57.650

20

,,

1917
.
……..

16

1918

.
..
590.523
8.948
733.316
56.512
23

1918

..
……..

11 Maart1916

.

501.876
4.624
582.678
93.388
13 Maart1915


271.93
1.317
456.019
89.7141)

25 Juli

1914

..
.
,. 162.114
8.228 310.437
6.198

i) Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk f53.573.000,-.

Data
Disconto’s

Belee.
Beschsk.
baar
Dek-
kings.
Hiervan

Totaal Schatkist.
ningen
Metaal.
percen.
promessen
saldo
tage
rechtstreeks

10
Mrt. 1917
79.421
60.000 87.407
430.158
71
3

,,

1916
78.218
.
58.000
91.014 430.226
72
24Febr.1917
58.721
37.000
86.208 434.538
74
17

,,

1917
59.420 37.000
85.970 434.255
.

74
10

,,

1917
51.710
29.000 91.257
434.106
74.
3

,,

1917
97.049 77.000 78.137
427.245
71.
27 Jan.1917
78.223
53.000 68.517
432.090
73
20

,,

1917
76.670
48.000 69.301 432.591
73
13

,,

1917
79.029 47.000 72.282
432.014
73
6

1917
71.462
37.000
79.604.
432.324
73
30 Dec.1916
66.685 31.000
85.505
430.347
73
23

,,

1916
56.459 31.000 77.433 436.612
76
16

,,

1916
53.916 33.000 77.679 438.613
76

11 Mrt. 1916
65.164 44.000 69.403 370.408
75
13 Mrt.1 1915
82.649

204.206
163.858

,
50

25 Juli 1914
67.947
14.300
61.686 43.5211)

54

1)
Op de basis van
2
1a
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
Dank
1

biljettn

1

Andere
opeiscl:b.
schulden

73.143 24.947
158.750
44.550 73.263 24.588
156.593 44.865
74.269
23.748
157.159
47.729

6

Jan. 1917 …….

72.317
23.032
158.678
43.990

30

Dec.

1916 …….
23

,,

1916 …….
16

1916 …….

42.841
32.438
138.178 33.477
8 Jan.

1916 …….
37.608
26.305
130.537 18.721
9

Jan.

1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057
31.907
.110.172
12.634

Data
Dis. onto’s

Wssels,
uiten
..Ind.
aalbaar

Belee.
ningen
Diverse
reke.
ningen’)

Beschik.
baar
metaal.
saldo

Dek.
kings.
percen.
tage

6Jan.1917
6.382
‘34.814
66.188
8.711
56.262
48
30Dec.1916
6.414 35.032 59.224
10.987
56.898
49 23

,,

1916
6.190
37.584
57.551 10.005
57.039
47
16

,,

1916
6.514 37.592
57.107 10.703
54.816
47

8Jan.1916
5.782
19.859
45.690 29.058 40.948
44
9Jan.1915
5.004
8.550
36.070
10.548
34.081
43

25 Juli 1914
7.259
6.395 47.934
2.228 4.8421)

4

Sluitpost der activa.

Op de basis van ‘/s metaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato

____________________

Metaal
1
Circulatie
1
Andere
opeischb.
schulden

t
Disconto’s
Div. reke-
ningen
‘)

16

Dec.

1916

..
655
1.041
780
878
859
9

,,

1916

..
833
1.057
790
877
872
2

1916

..
652 1.050
767
879
809
25 Nov. 1916

..
667
1.032 778 876
877

18 Dec.

1915

..
713
923 1.049 883
1.059
19 Dec.

1914

..
1.294
949
1.031
777 248

25 Juli

1914

..
645 1.100
560 735 396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind, van iederkwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1, BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 21 FEBRUARI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 72.642.015

Governm.Debt £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

54.192.015

£ 72.642.015

£ 72.642.015

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ……….3.503.508

securities .. £ 84.931.646
Public deposits,, 48.836.080

Other securities,, 93.215.121
Other deposits,, 146.828.413

Notes ……..,, 34.066.330
Seven-day and

Gold and silver
other bilis..

27.924

coin ……,,

1.535.828

£213.748.925

£213.748.925

Door het uitblijven der Engelsche bladen zijn de cijfers
van de twee laatste weekstaten hierboven niet kunnen
worden opgenomen.

OVERZICHT VAN DE
,
VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrog
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

7Maart1917 54.010

38.237

***

28 Febr. 1917 54.296

38.585

***

***

21

,,

1917

55.728

38.576

145.106. 28.500

114.960
14

,,

1917

59.141

39.451

146.130 28.500

116.099

8Maart1916 56.078

33.104 102.467 28.500

65.192
10Maart1915 59.877

34.29Q

37.406
1
27.500

5.000

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
____________

Public
Depos.
Other
Depos.
Re.

,
serve

Dek.
kings.
percen-
tage
1)

7 Mrt. ’17
31.966
196.029 120.889
123.165 34.223
14,02
28Febr.’17
82.446
117.383
47.846 167.992 34.161
15,82
21

’17
84.932
96.215
48.836
146.828
35.602
18,20
14

’17
134.959
44.034
51.923
145.157
36.141
18,33

8 Mrt. “16
32.839
93.180 52.175 97.036
41.424
2714
10 Mrt.’15
27.138
127.010
50.126
129.764
44.031
249

22 Juli’14
11.005
33.633,
13.735
42.185
29.297
52
3
/

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

201

Ir

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 7 MAART 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ……………………
Mk.
2.544.571.000

davon Goidbestand ………………

,,
2.528.978.000
Reichs- und Darlehenskassenscheiue ……

289.501.000
Noten anderer Banken …………….
,,

5.349.000
Wechsel …………………………
,,

9.016.536.000
Lombardforderungen ………………

10.629.000
Effekten…………………………
,,

113.341.000
SonstigeAktiva …….. . ………….

,,
1.025.223.000

Grundkapital ……………
.
………..

,,

180.000.000
Reservefonds ……………………..
,,

85.471.000
Notenumlauf ……………………..
,,
8.183.970.000
Sonstige tiLglich flillige Verbindlichkeiten.

4.040.570.000
Sonstige Passiva ………………….
,,

535.039.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
______________

Daarvan
Goud
Kas.çen_
1

scheine
Circu-
1

laiie
kin gs-
percen-
tage ‘)

7 Mrt. 1917
2.544.571
2.528.978
289.501 8.163.970
35
28 Feb. 1917
2.542.919
2.527.315
342.576
8.107.162
36 23

,

1917
2.541.855
2.526.082 368.109
7.881.334
37
15

,,

1917
2.542.132
2.525.799 321.184 7.880.919
36

7 Mrt. 1916
2.500.973
2.458.096
291.357
6.532.128
42
6 Mrt. 1915
2.335.177
2.293.614
203.955
4.905.145
52

23 Juli 1914
1.891.669 1.358.857
65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie
door metaal
en Kassenscheine.

II
Darlehenskassensc!zcine

Data
WLssels

________________

Rek. Cr1.

11

Totaal
uitge.
gave,t

In kas bij
de Reichs-
1
bonk

7 Mrt. 1917
9.016.536 4.040.570
**

28 Febr.1917
8.984.825 4.076.591
23

,,

1917
8.502.111
3.934.880
15

,,

1917
8.337.838
3.691.295

7 Mrt.

1916
5.852.541 1.896.960 1.442.400 247.300
6 Mrt.

1915
4.260.587 1.711.802 765.000
195.000

23 Juli

1914
750.892
943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet invisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud
Waarvan in liet
Buitenland
Z
il
ver

Te goed
in het
Buitenland

J
*Buil..g
m’
,r.
.
a/d. Staat

8 Mrt.’17- 5.156.875
1.946.638
268.339
808.640
9.100.000
1

,,

’17
5.148.881 1.945.603 270.512 912.730
9.000.000
22Feb.’17
5.142.522
1.945.603 272.807 822.030
8.800.000
15

’17
5.134.734
1.945.603 274.500
724.090 8.600.000

9 Mrt.’16
5.018.944
.


360.541 817.775
6.100.000
11 Mrt’15
4.240.367

376.775
423.921
4.600.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Uitge.

Belee.
1
Bankbil-
[
,R
~
-k.C!t.
Wissels

stelde

.
1

Rek.

arti..

Crt.
Wissels

ning

jatten

culieren.

Staat

.

616.712 1.287.428 1.246.193 18.281.277 2.484.491 38.731 556.823 1.295.948 1.234.469 18.097.436 2.455.566 92.681
.

512.649 1.305.409 1.236.74 17.888.545 2.451.596 55.778
621.032 1.312.916 1.249.147 17.747.070 2.346.462 33.785
cr
0
382.218 1.711.578 1.248.248 14.849.649 1.946.381 46.499
311.960 3.015.717 .742.401 11.072.511 2

.72.304

1:541.080

769.400 5.911.910 942.570 400.590

/
IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
‘isselbaar.
(In millioenen Roebel).

Tegoed
1

.
1
Schat.

Dis.
1
Rek.

D.to n. st.
t
Goud uh bui-
1

1
bi
51
bil.

~
e
11
,
1
,
oen

ontos
1
CircCon.
tenland

ver

jetten n helee.I ltie

1

1 Mrt. ’17
1.476
2.141
120
7.642
747
9.673 2.022
21 Febr.’17
1.475
2.141
122
7.640
737
9.557
1.990
5

,,

17
1.473
2.150
116
7.278
748
9.340
1.976
29 Jan.’17
1.475
2.151
116
7.127
741
9.205
1.833

29 Febr.’]6
1.621 757
49
3.781
1.021
5.807
1.707.
1 Mrt. ‘151
1.569
141
52
1.088
1.004
3.094
1.207

21 Juli ‘141 1.801 1

144 1 74 1
….
1

757 1 1.634 1 1.099

V. BELGI.
Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt:
De Société Générale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

1
Metaal
1
Deken.
1
Beleen.
1
Binn,
1

1
1
j,,cl

1
van
1
va,,
1
wissels

Circu-
1
Rek.
1
Cr1.
Data

1
buiten!.
1
buiten!.
1
pron. d.
1

en

1
Folie.

saldi.
1
saldi
1
vos-der.
1
provinc.
1
beleen.
1

8 Maart19171339.9281 85.9991480.0001 61.342 855.860 101.884
1


1917
1
339.6731 85.953 480.000 85.467 852.822 108.743
22 Febr. 1917 339.9161 85.749 480.000 66.023 849.555 112.698
15

,,

1917 340.4951 84.951 480.000 87.434 850.795 112.658

9 Maart19161201.5611
54
.
957
1
480
.
000
1
58.719
1
624.422
1
169.114

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA.

FEDERAL RESERVË
BANKS.
T

In werking
getreden op
16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Circu- Dekkings.
Data

Goud

Zilver Wissels Deposito’s Folie

Percen.
1
tage
1)

5
J
1
an,
1
17
460.770
16.180
148.024
681.988
13.245
69,3
29 Dec.’16
453.713
17.538 157.693
697.623
14.130
68,2
22

,,

’16
449.917
6.025
156.930
878.259
15.754
69,8
15

,,

’16
435.302
7.907
160.666
671.898
12.606
68,3

7Jan.’16
354.418
12.888
55.579
431.085
12.982
82
8Jan.’15
232.553
17.997 9.876
267.389
1.854
89
1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.

Door het uitblijven der Amerikaansche tijdschriften
zijn
de, cijfers

van den

weekstaat hierboven sinds 5
Januari
iiiet kunnen worden opgenomen.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRIJST
MAATSCHAPPIJEN.
I1
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

lBeFeenin’enl Surplus
Data

Reserve Deposito’s Circulotiet

en

1
Reserve
t
dieconte’s
1

10Mrt. ’17
788.620
3.773.280
28.650
3.545.950
141.920
3

,,

’17
786.500
3.757.130
28.720
3.504.290
‘167.860
24Feb.17
782.580
3.719.070 28.680 3.474.230
169.810
17

,,

17
762.080.
3.064.650 28.650 3.448.230
156.810

11 Mrt’16
719.920 3.561.260
34.640
3.353.830
133.740
13 Mrt’15
514.950
2.322.347
38.860
2.346.610
131.530

25Juli’14
487.880
1.958.320 41.730
2.057.570
26.170
1
)

‘) Op
basis
van 25
°Io
van alle deposito’s.

t’

202

ECONOMISCHSTATISTISCHE’ BERICHTEN

14 Maart.] 917

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 12 Maart 1917.

– De obstructie der twaalf senaatsleden in de Vereenigde
Staten heeft voorloopig althans tot dit resultaat geleid, dat de kwestie der bewapening van koopvaarders, clie binnen
korten tijd onvermijdelijk tot een oorlog met Duitschland
moest voeren, zoo zij ook niet van de baan is, veel van haar onmiddellijke ,,pointe” heeft verloren.
De vraag of de president krachtens Zijne bevoegdheid
zonder meer tot de bewapening kan overgaan, waarover
thans druk wordt gedelibereerd, heeft hoogstwaarschijnlijk
slechts theoretische beteekenis, daar het zelfs indien het antwoord in bevestigenden zin mocht luiden, wel niet te
verwachten is, dat Wilson, zoo een ,,daad” der Duitschers
hem daartoe niet dwingt, vÖÔr de buitengewone zitting van
• het Congres op 16 April as., eigenmachtig stappen, die
direct tot den oorlog leiden, zal ondernemen. En vergelijkt.
men nu het effect, dat de verscherpte duikbootcampagne op
de neutrale vloten in de laatste weken heeft gehad met de
voorspoedige reizen der Amerikaansche schepen, – (die
toch dok wel eens in een periscoop waargenomen zullen
zijn!) – dan is de slotsom niet gewaagd, dat de Duitsche
regeering ,,de daad” achterwege en, wat de Vereenigde
Staten betreft, het voorloopig bij woorden wil laten.
Maar de bestaande onzekerheid is daarmede niet geweken en de koersverbeteringen, welke Wallstreet ons op verschil-
lende dagen der afgeloopen week seinde, bleven niet be
;

houden.
Kon onze beurs dus in de houding der New Yorksche al
geen steun vinden, ook de berichtèn uit de oorlogvoerende landen, die er op wijzen, dat ondanks den alom heerschen-den h6ogst verontrustenden binnenlandschen toestand met onverminderde heftigheid wordt doorgestreden, alsof deze
oorlog niet reeds ontzaglijk veel van de waarden die het
verleden schonk, die het heden vermocht te leveren en die
in den schoot der toekomst verborgen waren, heeft ge:
vraagd, wekten niet op tot het aangaan van engagementen.
Evenmin ovrheerschten evenwel de realisaties, zoodat wij in
cle meeste afdeelingen eene stille week achter den rug heb-ben. Prolongatiegeld steeg van 3 op 4 pOt., was heden ech-
ter weder á 334 pCt. verkrijgbaar. In binnenlandsche be-
leggingswaarden werd weinig omgezet; eenige vraag vi1 slechts voor de 434 pCt. leeningen der groote gemeenten
te bespeuren. Op 14 dezer wordt de inschrijving opengesteld
op f 1.500.000
414 pCt. oblig. der Gemeente Delft
á
99% pOt.

6 Mrt.
9Mrt. 12Mr
t.R
1
of
da
5
‘ijs
Ned. Werk. Schuld
..
. .
102
101″116
101/ie

4I1

0
/0 ,,

,,

,,

1916
100
1
14
100
5
I1
1001
+
4

0
/0 ,,

,,

,,

1916 92
0
18
93°/s,
93
1
12
+
3
1
12

O/
,,

,,

,…..
82’/s
82’I4
82e/s
_j- 114
3

ijs,,

,,
72
1
18
72 ‘li
72
11
I_
‘/s
2112
Plo
Cert. N. W…

….
60°/s
60ij4
60014

0
18
5

0/,,

Oost-Indië 1915

….
99
10
/,,
99
1,
1
16

99718
— ‘ho
4

0/

Oostenr. Kronenrente
39
1
18
39
1
18
39

118
5

%
Rusland 1906

……
75
1
/8
75
74811m2
– 5132
4
0
12
01

Iwangorod T)ombrows
7192
72
73V2
+
2
4

0/

Rusland Cons. 1880 ..
61
1
1,,
6010
60110
– 118
4

0/

Rusland bij Hope
&
Co.
62
11
110
62
7
1,6
62718
– 1110
4

0/

Servië

1895

……..
48°14
48 49
+
114
41I2
0/

China Goud 1898….
67 67
66V2
.’/,
4

0
1

Argentinië Buitenl
70
3
18
71
‘I2
?l°/s
+
1 ’14
5

%
Brazilië 1895 ……..
5’I
590/s
590/8
+
71
5

0
10

,,

1913 ……..
57
1
/s
SS°/s
58
1
12
+
12/s
Ned.-Ind. Handelsbank

.

225
224
8
I
224314

Nederl. Handel-Mij………
182
182
181°/4

Amsterd. Superfosfaatfabriek
138
1
14

145 145
+
6/4

0p de
locale markt
zijn de afgeloopen week de cultuur-
waarden.,
vooral tabaks- en suikeraandeelen, voor het vöet-
licht getreden. Voor beide bestond doorgaans eene gunstige stemming, die, vooral wat de tabakken aangaat, meermalen
bij flinke omzetten in belangrijke koersverbeteringen tot uit-
drukking kwam. -.
De willige houding is toe te schrijven aan geruchten, dat
de ,,00rlog’ in de tabakswereld, — de strijd tusschen han-
delaren en importeurs, – een onmiddellijk gevolg van dien
grooten oorlog ‘daarbuiten, — tot het verleden zou behoo-
ren. De ,,Veneta”, de jonge door de Nederlandsche tabaks-
handelaren opgerichte maatschappij, – hare acte van op-richting verscheen – in een der laatste Staatscouranten, –
zou volgens deze geruchten kamp hebben gegeven. Teneinde
een juist inzicht te erlangen aangaande de beteekenis, welke
het eindigen der verdeeldheid zou hebben, is het noodig
even in ‘t kort de voorgeschiedenis der Veneta na te gaan:
Als oorlogsorganisatie op het gebied van den tabakshandel

richtte Duitsehland de ,,Detag” op, de maatschappij die moest trachten den geheelen tabakshandel met en in de
middeneuropeesche staten te centrahiseeren, en prijzen vast
te stellen voor de door het buitenland aan de Centralen te
leveren tabak, benevens de kwantiteiten daarvan. Al dade-
lijk bleek het voor den Nederlandschen tabakshandel nood-
zakelijk een instituut tegenover de Detag te stellen, om de
verschillende gevaren, welke deze voor hem medebracht, zoo
niogelijk te bestrijden. Deze gevaren waren geenszins denk-
beeldig en hun aard is, waar de 1etag als eenige koopster
voor, en eenige verkoopster in de centrale rijken zou optre-
den, gemakkelijk te raden. Ook al was derhalve de Detag
eene oor.logsschepping, die vermoedelijk den oorlog niet lang
zou overleven, toch meenden de Nederlandsche handelaars
onverwijld front te moeten maken tegen haar streven, dat
vrije concurrentie bij aankoop voor en verkoop in Midden-
Europa onmogelijk dreigde te maken. ‘t Ging ook hierbij
om het ,,baas in eigen huis” blijven. Wilde de Veneta echter
haar doel bereiken, dan diende zij, die zich als verkoops-
organisatie tegenover de Detag wilde stellen, in Nederland
eene inkoopsorganisatie te vormen, en zou derhalve als zoo-
danig voor hare voormannen: de importeurs, eene bedreiging.
vormen, naar den aard slechts weinig verschillend van die
der Detag tegenover haar zelve! En hierin is feitelijk de
oorsprong van de oneenigheid gelegen. Tegenover de rede-
lijke eischen der Veneta, stonden de redelijke eischen der
importeurs, en waar het om vitale belangen voor beide groe-
pen ging, stonden deze scherp tegenover elkander; reeds
werd gewaagd van het boycotten der Veneta en hare aan-
deelhouders bij de aanstaande inschrijvingen. Van verschil- –
lende zijden werden bemiddelingspogingen in ‘t werk ge-
steld om ten aanzien van de voornaamste verschilpunten
overeenstemming te verkrijgen. Naar verluidde, zou de meer-
derheid der aandeelen door de importeurs worden overgeno-
men, die daardoor een direct belang tegenover de inkoops-
organisatie der centrale rijken zouden verkrijgen.
Deze geruchten en de gunstige verwachtingen, die men
er aan meende te mogen vastknoopen, riepen voor zoo goed
als alle tabaksaandeelen betere opvattingen in ‘t leven.
Deli-Batavia aandeelen stegen van 425-439 (heden 434-
440), Dehi Culturen van 172-181 (heden 179-182), Medan’s
van 169-186 (heden 181-185-181%). Allicht zouden de
verbetringen in de vorige week belangrijker geweest zijn, indien niet nog steeds de scheepvaartverbinding met onze
koloniën onderbroken was, waardoor de geregelde aanvoer
der tabak voorloopig nog problematisch blijft. In eene heden
gehouden buitengewone algemeene vergadering der Veneta
werd, volgens na afloop der beurs ingekomen berichten, met
groote meerderheid een motie aangenomen behelzende het besluit om cle vennootschap iii haar tegenwoordigen vorm
te handhaven, tenzij met de importeurs alsnog overeenstem-
ming zou zijn te verkrijgen aangaande te treffen maatrege-
len welke moeten strekken tot afdoende bescherming van
den Nederlandschen handel. Hieruit volgt dus, dat de ge-
ruchten waarvan wij hierboven gewag maakten, bezijden de
waarheid zijn. Te hopen blijft het daarom echter niet min-
der, dat eene modus vivendi zal kunnen worden gevonden,
waarin de belangen van beide groepen kunnen samengaan
zonder het gestelde doel: het verweer tegen een buiten-
landsch monopohiseerenci streven ten nadeele van den Neder-
landschen tabakshandel, uit het oog te verliezen.
De voor Woensdag, 21 dezer, aangekondigde emissie van

f
1.250.000- aandeelen Javasche Cultuur Maatschappij
100 pOt., vestigde opnieuw de aandacht op ditfonds. Het
claimrecht (aandeelhouders van nominaal
f
3000 hebben
recht tot inschrijving op
f
1000 nominaal nieuw aandeel)
werd, na aanvankelijk belangrijk onder de theoretische-
waarde te zijn aangeboden, tot hoogeren prijs verhandeld.

(f
660—f 735). Het koersverloop der aandeelen was gelijk-
soortig. –
Voor
rubberazndeelen
bestond minder animo dan de week
te voren; bij het hoofdfonds, het aandeel Amsterdam Rub-
ber, is dan ook eene geleidelijke koersafbrokkeling te con-
stateeren, welke tevens verband schijnt te houden met eenig
aanbod als gevolg van de lage Februari-productie der maat-
schappij. Java-Caoutchouc waren eveneens flauw gestemd;
Indische- en Oost-Java Rubber iets aangenamer.
Van
nijverheidssoorten
bestond geringe vraag voor de aan-
deelen der Kon. Stearine-Kaarsenfabriek Gouda, in verband
met de gunstige bedrijfsresultaten dezer vennootschap
(375-39434). Voorbijgaand werden ook aand. Ned. Scheeps-
bouw Maatschappij gezocht (165-173–168)-. Scholtens
Aardappelmeelfabrieken bij aanbod van enkele stuks terug-
gaande (217-207
1
/2).
Petroleadaandeelen
trokken slechts af
en toe de. opmerkzaamheid.
Scheepvaartaandeelen
werden,
tengevolge van het uitblijven van verbetering in de vooruit-

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

203

zichten – de absolute veiligheid, welke de Duitsche Regee-
ring van 15 Maart af verzekert, wordt hier nogal sceptisch
opgenomen – slechts met weinig lust en tot onbelangrijk
wisselende koersen verhandeld. De heden berichte torpe-
deering der Ares lokte eenig aanbod uit, drukte de koersen
echter weinig.

6 Mrt. 9 Mrt. 12

R. S. Stokvis & Zonen……400

395

393
1
12
– 6*1
2

Cult.-Mij der Vorstenlanden.
24181
4
240
1
14 242

+ ij4
Handelsver. Amsterdam …. 346

345

352
/1
+ 6
1
12
Javasche Cult.-Maatschappij. 440

362* 373

_67*
Kon. Petroleum-Maatschappij 51281
4
51381
4
513
1
14 +
12
Amsterdam Rubber-Mij …..
2298/4
227’I2 230

+ 114
Holland-Amerika Lijn ……404

405

40712 + 3’12
Kon. Hollandsche Lloyd …. 180’/2 180

181
1
12
+ 1
Kon. Ned. Stoomboot-Mij… 216
1
I* 217
8
14 219814 + 3814
Bothnia Vrachtvaart-Mij. .. 333

358
1
I
351’12 +
1892
Deli Maatschappij ……..496

50392 510

+ 14
*
ex claim.
De stemming in de amerikaansche afdeeling was op de
meeste dagen onregelmatig. Van ,,industrials” werden Ame-
rican Beet Sugars lager aangeboden, Hide & Leather’s, naar
aanleiding van het bericht, dat het achterstallig dividend op
ik preferente aandeelen binnenkort zal worden uitgekeerd,
tot hoogere prijzen gekocht.

6 Mrt. 9 Mrt. 12 Mrt.
Rijzingof

American Car & Foundry

70
1
12

70
1
f2

72
1
18 + 2
1
18
Anaconda. Copper ……..176/4 17311
2
* 176

— 11
4
*

United States Steel Corp

107
1
182
10628182
]09/

+ 2181
Atchison Topeka ……….101
l8/,o
100u
1
116
10011*0 – 1
,
18
Southern Pacific ……….91’/*

92’18

94

+ 2/*
*
ex dividend.

Buiten den strijd tegen den vijand te land, ter zee (èn
onder
Zee),
heeft het b r
1
t s e h e r ij k een zwaren biunen-
landschen kamp te voeren, een strijd in eigen boezem, die der regeeriug wellicht niet minder hoofdbrekens kost, dan die aan de fronten. In de iersche kwestie, die van het al of
niet verleenen van zelfbestuur aan Ierland, een punt dat de
gemoederen reeds sedert een lange reeks van jaren verdeeld
houdt, is het thans tot een algeheele breuk gekomen. Het
protestante Ulster verzet zich met hand en tand tegen het
verleenen van zeifbestuur en heeft er in dezen tijd vol van
beproevingen niet tegen opgezien, openlijk tegen de regeeriug
in het strijdperk te treden. ])e door de iersche partij aan-
genomen houding heeft niet nagelaten in ruimen kring onge-
rustheid te wekken en deze was in de afgeloopen week ook
ter beurze aan de Theems duidelijk merkbaar. Voorts baarde
de verhooging der invoerrechten op katoenen goederen in
engelsch.Indië, die vcor de voornaamste nijverheid van het
britsche rijk en de welvaart van Lancashire een ernstige be-dreiging beteekent, onaangenaam opzien. De gunstigere be-richten van de verschillende slagvelden konden de gedrukte
stemming niet voldoende verbeteren om tot zaken doen op
flinke schaal op te wekken. De beurs had dan ook doorgaans
een lusteloos aanzien. De 2Y pCt. Cousols gingen verder
van 53 op 52Y terug, waarna weder een gering herstel
volgde.

De nieuwe duitsche oorlogsleening, de zesde, houdt de ge-
moederen aan de B er 1 ij n sc h e b e u r s bezig. Kon bij
het verschijuen van het prospectus van de vorige ,,Kriegs-
auleihen” gewoonlijk op een of ander wapenfeit worden ge-
wezen dat geschikt was om het vertrouwen in de eindover-winning te sterken, thans was iets dergelijks niet het geval.
Integendeel, de stemmen welke in de laatste week in ver-schillende regeeringscollege’s werden vernomen, uitten in
plaats van zulk vertrouwen, bezorgdheid omtrent de voedsel. voorziening en riepen voor de zooveelste maal om zorg voor
den landbouw. Doch in weerwil van dit alles komen reeds
inschrijvingen voor groote bedragen in, al ligt het vermoe-
den voor de hand dat het totaalbedrag wel onder dat der
vorige oorlogsleeningen zal blijven, zelfs al geschiedt de uit-
gifte der jongste op heel wat aantrekkelijker voorwaarden.
Koersschommelingen van beteekenis kwamen te Berlijn, in
de hoofdfondsen althans, gedurende de afgeloopen week niet
voor; het is de vraag of de nieuwe week, die op haar eersten
dag al twee ougunstige factoren opleverde: het besluit van
China om zijne betrekkingen tot Duitschland te verbreken
en de val van Bagdad, deze zal brengen.

Ter ‘b e u r z e t e P a r ij s was de stemming de geheele
week kalm. De 3 pCt. rente zakte wederom iets in. (61,55-
61,25).

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
12 Maart 1917.

Van de buitenlandsche markten toont de Noord-Amen

kaansche weinig prjsverandering voor, t a r w e, niettegen-
staande het bericht van het Landbouwbureau te Washington
betreffende de hoeveelheden granen, die zich nog bij de
boeren bevinden, wel een prijsstijging in de hand moest
werken. Immers vergeleken bij de vier vorige jaren geeft
Washington zeer kleine cijfers. Natuurlijk geldt het hier
slechts ramingen en heeft men de getallen onder zeker voor-behoud te aanvaarden, maar zij geven toch wel eenigen leid-
draad. Ze toonen aan, dat de voorraden in de Vereenigde
Staten bij het begin van den nieuwen oogst zeer klein zul-
len zijn en dat een flinke nieuwe oogst noodzakelijk zal
zijn, wil het Noord-Arnerikaansche Continent weer in staat
zijn dezelfde overheerschende rol bij de broodvoorziening
van het hongerige Europa te vervullen als waartoe het tot
nog toe gedurende den oorlog in staat was. Dat het ook dit
jaar in zeer voldoende mate aan de Europeesche vraag kon
oldoen, is wel tengevolge van het zeer ruime overschot
van den ongekend grooten oogst van 1915, maar indien
oogst 1917 niet grooter dan oogst 1916 mocht uitvallen, zou
nien in de Vereenigde Staten al vrij spoedig den uitvoer
moeten stop zetten.
Zooals gézegd bleef Chicago voor tarwe vrijwel onveran-
derd, maar men hd blijkbaar een dergelijk bericht verwacht
en de prijsstijging der laatste weken is hierop waarschijnlijk
terug te voeren. Op den laatsten dag van deze berichtsweek
is de prijs zelfs scherp gedaald, naar verluidt in verband met
een dreigende spoorwegstaking.
In Zuid-Amerika is de teruggang van prijzen sedert het
begin van den verscherpten duikbootenoorlog wederom inge-
haald. Blijkbaar is er meer ruimte voor tarwe beschikbaar,
maar bij gebrek aan getallen over verschepingen, voorraden
enz. kunnen wij hieromtrent slechts gissen.
De oogstberichten in de verschillende Europeesche landen
geven weinig nieuws, maar over liet algemeen zijn de ver-
wachtingen niet zeer hoog gespannen, daar de omstandig-
heden niet gunstig zijn. Door het uitloven van premies voor
gidoteren opbrengst dan het vorige jaar, zoowel als >door het
Térzekeren van hooge prijzen, tracht men de productie nog
zoveel mogelijk aan te wakkeren.
Het feit, dat de onlusten te Petrograd samenhangen met
gebrek aan levensmiddelen en speciaal brood, geeft te den-
ken: Weliswaar zal een voorname oorzak zijn de gebrek-
kige transportmiddelen, maar toch ook de opbrengst van
tarwe zelf in het groote graanland schijnt slechts ternauwer-
nood voldoende te zijn. Men vraagt zich onwillekeunig af
waar het graan na den oorlog vandaan moet komen..
Zooals bekend heeft men in verschillende landén- van
Wst-Europa in den laatsten tijd maatregelen genomen om
het verbruik van broodgraan te beperken. Als men die be-
p&kingen schat op 15 pOt., vat zij zeker zullen zijn, dan zou
dit minstens 350.000 Qrs. per week bedragen, een hoeveel-
heid die, zooals Corn Trade News zegt, verre het gemiddelde
vekelijksche verlies aan tarwesëhepen overtreft. Inderdaad
zal het wekeljksche verlies wel geen 70.000 tons of 14
stoomschepen van 5000 tons tarwe bedragen, maar indien
men zoo rekent, neemt men aan, dat de productie in de be-
treffende landen zelf normaal was, iets wat al te veel met
de waarheid in strijd is. Indien men aanneemt, dat de ver-
minderde opbrèngst in de landen zelf ook 15 pCt. bedraagt,
wat wel te laag geschat zal zijn (men denke slechts aan de
zooveel kleinere oppervlakte in Frankrijk) dan zou bij een
besparing op het verbruik van 15 pCt. ook 15 pCt. minder
geïmporteerd behoeven te worden, wat ongeveer 165.000 Qrs.
of 33.000 tons per week bedraagt. Ook dit is nog een vrij groot
cijfer, maar de import kan ook door andere redenen dan
door torpedeeren verminderen. In het algemeen komt het
ons voor, dat de besparingen in Europa voortkomen uit
noodzakelijkheid wegens de geringe beschikbare hoeveel-
heden en dat men wel tevreden zal zijn, indien de bestaande
voorraden niet inkrimpen. Aan vergrooten van de voorraden
zal vel niet sterk gedacht kunnen worden. Want zooveel
andere artikelen, waaronder ook de voergranen, eischen hun
deel aan vrachtruimte op en vooral indien men dle besparin-
gen aan tarwe gedeeltelijk tracht te vinden in het vermalen
der zemelen, anders voor veevoeder bestemd, alsmede in
toevoeging van_maïs of gerst, worden de behoeften aan lie
voedergranen grooter. Ook de door Washington geschatte
voorraden van maïs, gerst en haver, zijn klein vergeleken
bij de vier laatste jaren en vooral bij het allerlaatste jaar.
De maïsmarkt blijft dan ook vast gestemd, niettegenstaande
geringe exportvraag. lu Amerika zelf is de consumptie

Soorten.

12 Maart
1
5 Maart

13 Maart
1917

1

1917

1

1916

Tarwe ………………
Rogge (No. 2 Western)
Mais (La Plata) ……..
Gerst (46 lb. feeding)….
Haver (38 lb. white clipped)
Lijnkoeken (Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)
Lijnzaad (La Plata) ……
1)
Regeeringsprijs.

6

472,-‘)
5’09,-
1
)
368,-‘)
noni. nom. nom.
345,_
1
)
345,-‘)
235,-‘)
345 _’)
345

‘)
311,-
20,__1)
20,-‘)
15,25

200,-
1
)
200,-
1
)
155,50
740,-
740,-
457,50

204

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Maart 1917

groot, de varkensteelt schijnt te bloeien,
wat
ook ten onzent
altijd nauw samenhangt met de vraag voor mais. In Zuid-
Amerika is de markt weer begonnen te stijgen.
De lijnzaadmarkten in Noord-Amerika, die op het hooge
niveau, waarop zij zich bewogen sedert geruimu tijd opmer-
kelijk rustig waren, zijn plotseling aan het stijgen en zon-
der twijfel zal dit wel onmiddeljk inwerken op Buenos-
Ayres, waar tengevolge van den kleinen oogst de noteerin-
gen reeds door betrekkelijk kleine inkoop- of verkooporders snel op- of rieergaan.

Buitenlandsehe granen in Nederland.

De toestand is voor ons land nog niet verbeterd. Er zijn’

Noteeringen.

geen granen binnengekômen. De geruchten, dat hét tarwe-meel met mais- en gerstmeel gemengd zou worden, bleken
ongegrond; het mengen zal voorloopig alleen geschieden met
aardappelmeel. De voorberéiding hiervan werd aanvankeljld
belemmerd door de vorst, diê het vervoer van af de aardap-
pelmeelfabrieken verhinderde; dezer dagen schijnt’men even-.
wel het gemengde brood te kunnen verwachteü. De smaak
moet zeer goed zijn. De prijs van tarwe is verlaagd in vér-
band met het feit, dat het aardappelmeel duurder in prijs is
en de prijs voor het product onveranderd moet blijven.
Het gebrek aan veevoeder bij de beperkte distributie is
natuurlijk zeer groot en men mag hopen, dat het voorjaar
nu spoedig intreedt.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Chicago

Buenos Ayres *)
Data

Tarwe

Mais

Haver Torwe

Mais Lijnzaad

Mei

Mei

Mei

April

Mei

April

12Mrt!17
181
1
1s 107
1
/

57
5
18

14,30

9,25

21,80-.
5 ,,

’17 188
1
14

108’/,

59
3
1,

13,85

8,95

21,30 ‘?
113 Mrt.’16
108
1
1,

76112

44

8,60
8)
5,40

12,408)
12MrL’15 155114

73
1
/8

58
7
/8

32,70

5,85

9,95
12 Mrt.’14 93
3
18

67
1
1

3918

9,08)
4,901)
12,40)
20 Juli’14 82

1)
56318
1)
36112
1)
9,40
2)
5,38
2)
13,70 ).

1)
per Dec.
8)
per Sept.
3
)per Maart.
4)
per Mei.
1)
per Juni.

*) De noteeringen van Buenos .Ayres zijn van 3 enlO Mrt.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbru,ik in Nederland..

Rotterdam Amsterdam Totaal
Artikelen.
4-10 Maart
Sedert
Overeenk
4-10 Maart
Sedert
Overeen!’.
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917


1916


73.642
115.912

4.553

78.195 115.912
Tarwe……………….
Rogge

……………..

4465
5.513

– –
4.465 5.513

654
3.850
– –
500
654
4350
Mais

…………….
48.306 42.716

37.21.9
22.128
83.525
.8.844
Gerst

…………….
2.608
23.464

5.492
1.980
8.100
25.444

Boekweit …………..

Haver

…………….

9.693”

6.790 4.018
8.790
13.711
Lijnzaad …………..
2.842
12.344
. –
7.560 22.232
10.402
34.578
Lijukoek ……….. …..

9.000
35.040

9.132 4.185
18.132
39.205
Tarwemeel ………….
3.7853.785

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.
Tarwe …………….
61.608

1

134.83761.608
114.837
Mais

……………..
7.479 32.530
.


7.479
32.530

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

IJzer
Data

Clcv.
S
KO
Pr
d

Ti.

Lood

Zink

No. 3

tas ar

9 Maart 1917..

nom.
136.-!-
201.151- 30.101-


2

,,

1917..

nom.

139.-!- 199.7.6

30.101-

10 Maart 1916..

87/6

103.-!- 189d01- 33.51-

93..ij-

12Maart 1915.

5814

64.151- 189.-!-

21.-/-

44.101-
20 Juli

1914..

5114

61.-!-
1
145
.
151-
19.-1-

21.101-

IJZER EN STAAL.

E n g e 1 a n d. Het karakter der geheele industrie is ken-
baar aan, de enorme drukte, welke heerscht in alle takken
van den handel, doch men bemerkt, dat het oude gebrek aan
werkkrachten en rollend materiaal de fabrikanten belet hun
productie verder uit te breiden.
De handelaren ontvingen een groot aantal aanvragen voor
export van Cleveland ruw-ijzer, welke echter alle moesten
worden afgewezen, daar de geheele productie uitsluitend
bestemd is voor binnenlandsch gebruik en voor dat der
bondgenooten. –
Connal voorraden zijn wederom verminderd met 183 tons
en bedroegen aan het einde der maand’ Februari ongeveer
2.293 tons.
D
u
i t s c h 1 a n d. Het uitvoerend lid der rjkscommissie
voor de distributie van ijzer en staal, welke was belast met
het ‘houden der besprekingen, is uit Duitschland terugge-
keerd.
Er is thans met het Stahlwerksverband een regeling ge-
troffen in dier voege, dat de oude contracten tegen beta-
ling van een toeslag zullen worden uitgevoerd. Tegen het einde dezer week wordt overeenstemming met
het Schiffsbaustahlkontor verwacht.

A m e r i k a. De productie van ruw-ijzer gedurende de
maand Februari bedroeg 2.637.000 ton tegen3.151.000 in
Januari en 3.087.212 ton in Februari.1916. Men zegt, dat de sterke rjzing der prijzen voor ruw-ijzer
zijn oorzaak vindt in de aankoopen, onlangs door de Amen-
kaansche regeering gedaan. De grooten druk op de werken
is eenigszins afgenomen, door het stopzetten van den export-
handel.

KATOEN.
Marktbenicht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 21 Februari 1917.
Onmiddellijk na de publiceering van ons laatste rapport
daalde Amerikaansche katoen ongeveer 30 punten, hoofd-
zakelijk door geforceerde verkoopen tengevolge van de onbe-
vredigende politieke vooruitzichten. In de tusschentijd zijn
deze echter veer mer normaal geworden, zoodat prijzen
weer geleidelijk zijn gestegen en de noteening thans hèt
vroegere niveau weer heeft bereikt. Verkoopen van ,,spot”
katoen in Liverpool zijn niét groot, maar houders blijven’
zeer vast gestemd, vooral in verband met de moeilijkheden
om nieuwe partijen aan te voeren. De zeilende hoeveelheden
zijn thans veel kleiner dan verleden, jaar en zal hierin voor-
loopig wel niet veel verandering komen. Dit hangt voprna-
melijk af van de vrachtruimte, die voor katoen beschikbaar
zal kunnen worden gesteld. Egyptische katoen is ook vas-
ter, hoewel Sakellaridis niet in prijs is veranderd.
De garenmarkt verbetert nog.steeds niet en door het alge-
meene gebrek aan vraag zijn prijzen zeer onregelmatig.
Spinners, die weinig orders hebben, nemen liever lagere
prijzen aan dan op voorraad te werken. Dit heeft natuurlijk
ook invloed op de andere noteeringen, die tenslotte alle lager.
zijn. De nummers, die het minst gevraagd worden, zijn
30/44er inslag en de gewone soorten 28/36er ketting. Het binnenland blijft zeer kalm en de export-vraag lijdt steeds

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

205

meer onder de grootere verschepingsmoeilijkheden. Onder deze
omstandigheden moet men zich nog verwonderen, dat voor-
raden van garens zoo klein zijn. Egyptische garens blijven
slecht gevraagd en spinners kunnen zelfs met lagere aan-
biedingen geen nieuwe orders-boeken. Zij moeten nu maar
hopen, dat de vraag spoedig verbetert en prijzen dan ook
weer wat vaster worden, vooral omdat men voorloopig toch geen lagere katoenprijzen schijnt te kunnen verwachten. De
weinig export-zaken, die nog tot stand komen, zijn voorna-
melijk bestemd voor Holland en de Skandinavische markten,
terwijl Frankrijk ook wel iets koopt in
16/24er
ringgarens
en do grovere nummers Amerikaansche getwijnde garens.
De positie van de doekmarkt blijft onveranderd. Er is
weinig vraag van Indië, hetwelk zeer ernstig is voor
,
Lan-
cashire, daar zeer vele groote fabrieken uitsluitend van deze
markten afhankelijk zijn. China schijnt echter wat meer
belangstelling te toonen en ook de kleinere markten koopen
geregeld beperkte hoeveelheden. Het binnenland blijft druk
en er is nog steeds goede vraag. Vele exporteurs ondervin-
den groote moeilijkheden met het afleveren hunner contrac-
ten, zoowel door de moeilijkheden in de verschillende bedrij-
ven als door gebrek aan personeel. Koopers zullen dan ook niet te groote eischen mogen stellen en zoowel vat kleuren
als levering betreft, wat door de vingers moeten zien.

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling IJplands.)

I9
Mrt.
‘171 2
Mrt.’17
I
23
Febr.’
17
I 9
Mrt.’16
9
Mrt.
’15

NewYork…. 18,-c
1
17,45e 16,30c 11,90e

8,75e
Liverpool
….
11,94d ±11,60d 11,33d

7,76d

5,17d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’16
Overeenkomstiqe
pe,ioden
tot
23
Febr.
’17
1915-16

1

1914-’15

Ontvangsten Gulf-Havens.. 4173 3543 5270
,,

Atlant.Havens
1651
1934 2673
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2001
1673
2318
‘t Vasteland,
1604
1483
2442
Japan ete…
412 242
‘340

Voorraden in duizendtallen
23
Febr.
’17
23
Febr.
’16
23
Febr.
’15

1316
1551
1849
Binnenland …………..

1112
1102
1042 Amerik. havens ………..

152
317
133
New York

…………….
435

.

408
440
New Orleans ………….
Liverpool

…………….


1203

WOL

In La Plata heeft men fantasieprjzen betaald voor de
enkele partijen’ der goede soorten, ter markt aangevoerd.
Men mag het seizoen vrijwel als geëindigd beschouwen. Uit
Argentinië werden verzonden:

1 Oct.-31 Dec. 1916 1 Oct.-31 Dec. 1915
Italië…………..8.150 bln.

15.300 bln.
Frankrijk ……….6.000
,,

5.750
Engeland ……….12.100
,,

10.250
Vereenigde Staten

62.000
,,

37.200
Spanje …………300
,,

1.300
Nederland

5.000
,,

5.300
Andere landen…….
1.800
,,

2.800

Totaal..
.

95.350 bln. Totaal 77.900 bln.

De markt te B rad ford is zeer vast voor de ,,merinos
tops” die 1 d. in prijs opliepen. De overzeesche aanvoer van
ruwe wol
gaat zeer langzaam.

Noteeringen te Bradford:

Coloniol carded
Dato

~
avo
6
r
4
age
1
56
1
50
1
46

40

9 Maart1917 ……….68

50’1

41

34e/s

30′
1

,,
2

1917 ……..

67’/

51

41

341/t

3011
11 Maart1916 ……..
..44

3811

33

1

1

30

271

SUIKER.

Onze Bietsuikermarkt bleef lusteloos gestemd en
zaken bepaalden zich tot realisaties van Maart-contracten.
Als waarde
kan aangenomen wSrden
f
2211
4
voor Maart-
en
f
23,- voor Mei-levering.
Overigens valt heden weinig over den suikerhandel te
berichten. De markten in de productielanden zijn kalm en

prjshoudend. Uit Java kwamen geen nieuwe berichten.
In A me r i k a sluit de markt na kleine fluctuaties op
dezelfde noteeringen als verleden week, n.l. 5,14-5,39 c. voor Spot-Centrifugals. De ontvangsten der week waren
73.000 tons, de versmeltingen 43.000 tons en de voorraden
192,000 tons.
Cuba – statistiek:
1918117

1915116

1914115

Ontv. d. wk. tot 17 Feb.’17
76.120*
138.715

99:000 tons
Totaal sedert 1 Dec. 1916 647.406

898.977

553.676

Werkende fabrieken….

178

173
Export d.week tot 17 Feb. 56.000

90.831

50.000
Totaal sedert 1 Dec. 1916’373.823

‘550.893
.
313.930
Totaal voorr. op 19 Feb. 174.000

345.269

260.000
*
Slechts 6 havens, van de overige geen opgave verkrijgbaar.

N
OTEERINGEN.

-,

11

Data
4rn.çterdo,n
per

Londen
New
York
96%
——
Tates
White
1
Americ
Maart
Cubes
lava
1
loted
Centrifug.
No.
1
fob.
Job.

9Maart1917..
f
2211
4711
1
12


5,145,27
2

,,

1917..
,,

22
4711
1
12
2016
2614″, 5,02 ft5,39
9 Maart 1918..
3127182
4216

2617’1
5,20

5,26
9 Maart 1915..
t
,

1611
2

311-


4,77
21Juli

1914..
,,

11181,
2

181-


3,26

KOFFIE,

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson &
Zonen).

De markt bleef in onveranderd vaste stemming verkeeren,
doch bij gebrek
aan
aanbod ging er zoo goed als niets om.
De maatregelen tegen verdere prijsstijging van N.O.T.-koff je’s,
waarop wij in ons vorigé bericht doelden, hebben sedert dien
eeüen vasteren vorm aangenomen. In samenwerking met de
N.O.T. is eene regeling tot stand gekomeii ter vaststelling
van maximum-prijzen voor die soorten van ruwe koffie,
welke aan de N.O.T.-bepalingen onderworpen zijn. In verband
daarmede zal
voortaan door de Koffie-Controle-Commissie
del maximum prijs voor iedere zoodanige partij worden
vastgesteld. Een gevolg van dezen maatregel was,
dat de
noteering van Santos op 52e12 c. werd teruggebracht..
In eerste hand werd deze week te Rotterdam niets aan
de markt gebracht.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
Voorraad
1

.,
Voorraad

10Maart1917
296.000
6475
2.181.000
5900
11
2
/,3
2

,,

1917
271.000
6525
2.192.000
6000
11
17
122
10Maart1916
361.000
6000
2.264.000
6500 11/8
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Sontos
Dato

Afgeloo pen 1 Sedert

Afgeioo pen
1
Sedert
-‘

week

1

1
Juli

week

1
Jub

10 Maart 1917..

46.000 1.830.000

72.000 8.803.000
10 Maart 1016..

46.000
1
2.784.000
1
150.Ö00 110.387.000

RUBBER.
1.

De markt had in de afgeloopen week een kalm verloop.
De positie blijft echter hoogst onzeker. Aan de eene zijde
de onzekerheid betreffende
de
aanvoeren, als gevolg van den
duikbootoorlog, daar tegenover staat echter, dat de vraag
van Amerika op de Londensehe markt in verhouding
veel minder is.
Noteeringen luiden:

Prima Hevea Crkpe
en smoked Sheets:
Loco/Juni ………..
3/2
1
/,

einde vorige week 3!3
5
14
Juli/Dec. …………
3/-

,,

,,

,,

31111
4

Hard fine Para ……
3/2’/

,,

,,

,,

31311

VETTEN EN OLIËN.

OleoMargar me. Hierin kwamen deze weekgeen zaken
tot stand.
:De afladings-offerten luidden:
voor ,,Choicest”.
.
f
131,-,
f
134
1
12 en f136,-
Iie soorten..,, 181
1
12 en
t
133,-
Mutton-Oleo
,,
120
1
1
alles c.i.f. Rotterdam, exclusief oorlogsrisico.

206

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Maart 1917

P r e m i e r – J ii s. Noorci-Amerikaansche. Op het laatst dei
week offreerde men:
,,Extra Stock” tot fl26,-
„Prime Stock” ,, ,, 122,-
cii. Rotterdam; bovenstaande condities.
Zuid-Amerikaansche. Nadat in den loop der week eenige
honderd Tierces :•
,,Fac. A” tot
f
108,-
„Fac. B” ,, ,, 106,-

,,Faç. X’,, ,, 104,—
franco val Rottérdam, doch exclusief oorlogsrisico verlading
vÖQr 30 April, waren verkocht, vroeg men op het laatst der
week voor ,,L.P.C.S. Prime” of ,,Montevideo Fomo”
f
117/
op dezelfde condities. J
01e o – St e a r inc. Noord-Amerikaansche. In het begin der
week werden gedaan 20 Tons ,,Prime” tot
f
97
1
12 franco
wal Rotterdam, exclusief oorlogsrisico. Thans vraagt men
f103,—; een bod van
1
97
1
12 werd hiervoor geweigerd.
Neutrallard stijgend. De offerten luidden deze week
f138,— en naderhand f144,— franco wal Rotterdam, e-
clusief oorlogsrisico.
Katoenzaadolie zonder offerten. De noteering voor
aflading (Boterolie) is ongeveer fl01,— c.i.f. hier. Loco ‘is
uitverkocht.
Geraffineerd Cocosvet. Noteering onveranderd,
f
93,– voor prompte levering.

COPRA.

In den toestand van de markt kwam ook deze week niet
veel verandering, daar in Indië nog steeds geen nieuwe
vrachtcontracten kunnen worden gesloten.
De markt te Londen blijft flauw gestemd.
Ceylon cif. Londen £ 43.10.- en cif. Marseille

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

10 Maart 1917.. f48’/tnom.)
3

,,

1917..,, – nom. ‘ N.0.T.-conditiesy
10 Maart 1916.. 42

)
10 Maart 1915.. 60
20-25 Juli1914.. ,, 28’/


VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN

12 Maart i917. Het ingrijpen der regeeringen op scheep-
vaartgebied houdt aan. Van de Vereenigde Staten kwam
bericht, dat Amerikaansche vaartuigen niet meer naar het
buitenland verkocht mogen worden, en dat wettelijke bea-lingen overwogen worden teneinde de voor buitenlandsche
rekening in aanbouw zijnde schepen voor Amerika te be-
houden.
Van Duitsche zijde werd verzekerd, dat neutrale schepen
in de vrijgelaten vaargeul van Nedarland naar Noorwegei
van af 15 dezer veilig voor Duitsche aanvallen zouden zijn.
Er wordt thans overwogen, of, en zoo ja, wanneer dein
Nederland tot vertrek gereed liggende schepen zee zullen kie-
zen. De schepehvorderingswet kwam inmiddels in werking.
Overigens bleven berichten betreffende de scheepvaart uit,
zoodat een algemeen overzicht deze week niet gegeven kan
worden.

GRAAN.

Data

Petro
grad
Londen/I
R’darn

Odessa
Rotter
dan,

1

Au
.
Kust
1

‘er. Staten
Sa n Lorenzo

1
Rotter-
1
B’istol
Rotte,-
Enge-
dain
Kanaal
da,n
lei;id
5110 Maart1917


– –


26Feb.13 Mt.1917

1

I

301-


6111Maart1916.

1

t 12,501
166
f85,—
1501-
8113 Maart1915


101-
1

111-
701- 651-
juli

1914
11 d.
7/3

11111
1
14
1/11
1
/4
121- 121-

HOUT.

Data

Cronstodt
Golf von Mexico

Holland
Oosth.
t
En geland
Holland
Engeland
(gezaagd)
(mij,i-
(pitch.
It/no)
(pitch.
pine)
_____________________________
tuf te,,)

5110 Maart

1917..

-.

26 Febr.
1
3 Maart1917..


– –
6111 Maart

1916..5001-
8113 Maart

1915. .2251-
Juli

1914..
f12,—
2416
751-
7716

ETS.

t

Bilbao.
Cartha-
Grieken-
Peti
Data
Middles-
gena
Middies- land Middles-
Middles-
bro’ bro’ bro’
bro’

5110 Maart

1917..
– – –

26 Febr.13Maai

t1917..
3514
7716


6111 Maart

1916..
2516
231-


8/13 Maart

1915..
15/4
1
12
15/6

Juli

1914..
413

514
1
12
519
816

KOLEN.

10113

– –

90/6
951-
551-
f 6,—

3216
301-
321-
,, 6,—

71-
713
1416
3!2
51-

DIVERSEN.

West

West

stock

West
Europa Europa

West

Europ
(d. w.)

(rijst)

Europa I(salpete

5110 Maart

1917..


26 Febr./3 Maart1917.. 2351


6111 Maart

1916..

132!6

175/-

1301-
8113 Maart

1915..

601-

801-

851-

521-

juli – 1914..

1416

1613

251-

2213
‘) Per zeilschip.

Graan Petrograd per quartor van 496 lbs. zwaar, Odessa per tinit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en p/tchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
inijustutten per vadem van 216 kab. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

BINNENVRACHTEN.

De aanvoer in de zeehavens blijft nog zeer gering; aan
de schippersbeurs werden dan ook zoo goed als geene zaken
gedaan. In de afgeloopen week werden de navolgende
vrachten genoteerd: –
ledig naar Ruhrhavens sleepen om daar kolen te gaan
laden voor Nederland; vracht f1,60′
a
f1,70 per ton
(— 1000 Kos.) met vrij heen en weer sleepen; te laden
kwantum ca. 500 9. 600 tons.


ledig naar Luik sleepen om daar kolen te gaan laden
voor Rotterdam;. vracht f 4,50 per Last (— 2000 Kos.)
met vrij sleepen naar en van Maastricht.


slechts een enkele partij ijzer werd naar de Ruhr ge-
laden voor f 0,70 per Last (— 2000 Kos.)
slechts enkele partijen voor het binnenland werden ge-
laden, om.:
Rotterdam-Gorinchem 200 Last suiker /1 f1,10 per Last;
Rotterdam-Vlaardingen 250 Last suiker
9.
f
0,95 per Last.
daar de verschepingen naar den Rijn zeer gering zijn,
bepaalde het sleepen zich voornamelijk – tot het ledig
naar de Ruhrhavens sleepen van de sleepschepen euwas het sleeptarief ongeveer
f
0,35 boven het
f
0,50 tarief.

5110 I’1rt. 1917

26Feb.13M.1917

511-
6111 Mrt. 1916 fr 60,-
8113 Mrt. 1915 ,, 21,50
Juli 1914 ,, 7,-

Dato

Cordiff

J
Oost
k. Engeland
Data

1

La -‘

,

1

Bor-

Genua

1
Plato Rotte- 1 Cron.

II.
deaux

1
Rivier

dam

stadt

ADVERTENTIËN


INCASSO-BANK

AMSTERDAM-ROTTERDAM-ALMELO

Volgestort Kapitaal f 10.000.000,— –

Reserve .f 1.564.000,

KANTOOR TÈ ROTTERDAM, LEUVEHAVEIV 103

14 Maart 1917

ECONOMISCH-STÂTISTISCHE BERICHTEN

.

207

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT 495, AMS’rERDAM

tegen

5

pCt. Obliatiën (Grondbrieven)
Beurkoers

Gecertificeerd door de Centrale Trust-Compagnie

Verkrijgbaar in
stukken van
f
2500,-2
f
1000,—,
f
500,—
en
f
100,-

op elk goed effectenkantoor

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin

Anno 1836

ROrFERDAM

LAPIDOTH &VIS

ASSURANTIËN

De Ruyterkade 124, Amsterdam

belasten zich met het plaatsen

van alle assurantiën, speciaal

TRANSPORT-, MOLEST- EN BRAND-
VERZEKERINGEN

GEBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en PvIAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten:

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

Vaderlandsche

Administratie en Trustmaatschappij

‘s-Gravenhage, Frankenslag 81, Tel. Schev. 1448

RAAD VAN BEHEER:

Mr. J. VAN KUYK, Advocaat en Procureur te ‘s-Gravenhage,
Voorrïtter.
Mr. 0. B. W. DE KAT, Advocaat en Procureur te ‘s-Gravenhage,
Secretari8.
L. VAN SPLUNDER Jr., Commissionnair in Effecten, Lid der firma J. van
Spiunder te Sliedrecht.
Mr. JAC. KAMPSTRA, Advocaat en Procureur te Sliedrecht.
AAnainistrateur:
JOH. E. VAN KOETSVELD, Accountant, Lid van het Ned.
lost. van Acc., Rotterdam.

Belast zh met het voeren van administraties en het uitoefenen van
accountants.contr≤’ de uitgifte van certificaten; het toezicht op de
naleving van leeningsvoorwaarden en alle andere trustwerkzaamheden.

DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGENTUUR

MAASSLUIS EN HOEK VAN HOLLAND

Belisten zich met het rapporteeren van schepen en het

behandelen van scheepszaken op den Nieuwen Waterweg

NIEUWE BERGING-MAATSCHAPPIJ

MAASSLUIS

Contracteeren voor het bergen van gezonken schepen ,en
ladingen, op de rivieren en buitengaats; belasten zich met

het instellen van duikeronderzoek, enz. enz.

Haarlemsche Bankvereeniging

HAARLEM

AALSMEER, BEVERWIJK, HILLEGOM

HOOFDDORP, LISSE, IJMUIDEN

Volgestort Kapitaal en Kapitaal-reserve
f
3.750.000,-

ROTTERDAM

WEISE &CO.
AMSTERDAM

Import van én Handel in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

UNIE BANK

voor

Nederland en Koloniën

AMSTERDAM

BATAVIA

SOERABAYA

VAN. RiJN &.0

UTRECHT – POSTBUS 40

EENIGE FABRIKANTEN
VAN DE UTRECHTSCHE

FIJNE TAFELMOSTERD

Algemeen Adposhook

van Nederland en

Nederlandsch-Indië

ten
dienste
van

Landbouw, Nijverheid en Handel

Prijs
f
12,50

Alom verkrijgbaar hij den Boekhandel en bij
NIJGH &VAN DITMARS UITG.-MlJ. RDAM

208′

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Maart 1917

PIERSON &’Co.

BOISSEVAIN
&
Co.

AMSTERDAM

NEW YORK

FINANCIEREN
IN- EN EXPORT.

BEHANDELEN VERSCHEPINGS- EN ANDERE DOCUMENTEN.
BEZORGEN OPSLAG, VERSCHEPING EN ASSURANTIE VAN GOEDEREN.

FOURNEEREN EN INCASSEEREN WISSELS OP ALLE PLAATSEN IN DE VER. STATEN EN CANADA.

OPENEN
REKENING-COURANT
MET RENTE-VERGOEDING.

P W VAN OMMEREN
REEDER, CARGADOOR, EXPEDITEUR,.

ROTTERDAM

.
ASSURANTIE

AGENT VAN STOOMVAARTLIJNEN NAAR: AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND, CHINA EN JAPAN,

BRITSCH-INDIË, ZUID-AFRIKA, CHILI EN PERU, MEXICO, WEST-INDIË,

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, SOUTHAMP,TON EN. CORK.

PHs. VAN OMMEREN (LONDEN) LTD, LONDEN

VAN ES
&
VAN OMMEREN, AMSTERDAM
THE PH. VAN OMMEREN CORP’N OF NEW YORK, NEWYORK

CON1PTOIR MARITIME ANVERSOIS, ANTWERPEN

*
Holland- Canada ‘Hypotheëkbank

‘s-Gravenhage

Uitstaand bedrag Pandbieven ruim
/
12.500.000,—

5
pCt. Pandbrieven tegén den koers van 991/2, pCt.

Eerste Nederlandsche Hypotheekbrief
‘bank

‘s-GRAVENHAGE —1LANGE VIJVERBERG 9

Geeft
af
4720/0
en 4°!oAlgrneene Hypotheekbrieven

tegen beurskoers.

WERKSPOOR, AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines

Dieselmotoren

Installatiën voor .Suikerfabrieken

Polderbemalingen

.

.

Ijzerconstructiën

Iederlandsdlie Bank voor Russis
‘chen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCERUSSE
ueur.STONK
&
Co.

Kapitaal 5.000.000 Roebels
HENGELO (0.)

Telegram-Adres:

:e
u
T
PETROGRAD

MACHINEFABRIEK HENC,ELO

Telefoon Interc. Nos 4.76-154

De Bank neemt gelden a deposito en in .rekening-
MACHINEFABRIEK

courant, en verricht alle soorten wissel- en bankzaken
STORK-STUMPF

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

Gelijkstroom-Stoommachjneg

STOOMTURBINES
de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ
Systeem Zoelly de TWENTSCHE BANK
A

ci
zoomee tot cle fleeren

u
r

oc

.o.,

i-tmsterciam
Suikerfabriek-Installatien

LIPPMANN ROSENTHAL
&
Co.,
Centrifugaalpompen

R. MEES
&
ZOONEN,

Rotterdam

Auteur