Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 60

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 21 1917

21 FEBRUARI 1917
Economiséh-‘Statistische

Beri
*chten

ALGEMEEN WEEKBI.AD VOOR HANDEL, N!JVERHEID; FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN ‘HET”INSTITUUT

VOÖR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

1
2
JAARGANG

WOENSDAG 21 FEBROARI 1917

No. 60
1

INHOUD

BIz.

BESLAG
OP DUITSC}IE SCHEPEN IN AMERIKAANSCHE HAVENS..
137
De nieuwe teeltregeling
……………
…………… 138
Denieuwe regeling van het Duitsche wisselverkeer
……140
La’DètteUnifiée
……………….
..
……………141
De-Duitsche bankconcentratie
……………………141
INGEZONDEN STUKKEN:
Het-begrip tantièrne in het ontwerp van wet tot hef-
fing eener dividendbelasting
………………..141
REGEER1NCSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
142
MAANDCIJFERS:
Spaarb’ankcijfers
…………………………..142
STATISTIEKEN-EN OVÉRZICHTEN
………………143-151
Geldkoersen.’

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

‘Goederenhandel.
Bankstaten.

:

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR EC-ONOMISOHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
EÖONOMIBCR.BTATISTISCHE
BERICHTEN

Het secretariaat van het -weekblad is gevestigd te
Rotterdam. Pieter de’Hooghweg 1, telefoon no. 8000.
Bijdragen en mededeelin gen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

‘Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. P.
in Nederland, f10,—, buitenland en icolôniën / 12
1

per jaar Lôsse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis. –
-Advertentiën
1
0,35 per regel: Plaatsing bij abonne-
,n.ent volgens tarief. –

Mededeelingen
betreffende
abonnementen en. adver-
tèntiën richte men tdt Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam Amsterdam, Den Haag.

20 FEBRUARI 1917.

‘Een belangrijke verdere daling- in de no’teering

van de prolongatierente kon gedurende de afgeloopen

week intreden. De beide eerste dagen werd nog
41
12

â 5.p0t.,- daarna 4
1
/
2
pOt, en ten- slotte 4 pOt. geno-

teerd, zoodat de toestaid weder veel normaler is ge

worden en ook meer aansluit aan de werkelijke positie

van de gldmarkt, welke blijkt uit een onafgebroken

noteering van 2
1
1
2
pOt. voor particulier disconto ge

durende’ de geheele week.

Ongetwijfeld is de meerdere gerûstheid omtrent de

gevolgen ‘van – den politieken toestand ten opzichte

van ons land een van de hoofdredenen, maar overigens

hebben ook de algemeene stilte in zaken en de zeer

geringe omzetten in bijna alle hoeken-van de effecten-

markt, daartoe sterk medegewerkt.

*

T De algemeene stilte in zaken neemt in de laatste

weken’ -hand over hand toe, en vooral op -de wissel-

markt ‘worden -‘de :omzetten steéds geringer. De koers-

chommelingen waren niet groot en in het algemeen

had een vaste stemming de overhand. Vooral telegra-

fische uitbetaling New-York was zeer gezocht. De

koers is voor het eerst sedert circa 1
1
1
2
jaar -weder

boven het normale goudpünt van invoer.

Door den Minister van Financiën is op heden de

inschrijving opengesteld op 40 millioen gulden schat-

.kistpapier. . Aangeboden
`
worden
schatkistpromessen

met een looptij1 van ongeveer 3 en 6 maanden en
schatkistbiljetten rente 4
1
1
2
pOt. met een; looptijd

van 1 jaar.
*

*
*

De stijging van de posten ,,Rekening Courant-saldi

met particulieren” en ,,Government Securities” op

den laatsteii Engelschen bankstaat, waarop de vorige

week de aandacht werd gevestigd, is deze week weder

geheel teniet gedaan. De saldi van particulieren –

die-niet met 6 doch, gelijk de lezer reeds verbeterd zal

‘lebben, met 60 millioen pond gestegen waren – ver-

toonen ditmaal evenals de Government Securities een

t&ruggang van om en bij 80 millioen pond. Het dek-

kingpercentage Steeg ‘ dientengevolge weder tot

18/ pOt.
*

*
*

De -aanvoer van tarwe en voedingsmiddelen hier te

lande heeft met steeds stijgende
moeilijkheden
te kam-

:pen. Van: Engelsche
zijde
gestelde eischen, met de

,l1ijkbare bedoeling- de neutrale scheepvaart in dienst

te stellen van-den aanvoer naar Groot-Britannië zijn

gepaard gegaan met een vasthouden van een reeks

voor ons’ land bestemde schepen in Engelsche havens

– en dragen er toe bij de in Nederlandsche en Amen-

jaansche havens liggende Nedenlandsche schepen van

uitvaren te weerhouden. Berichten, dat in verband

‘met ‘de anvoermoeilijkheden, vermindering van het

lageljksch broodrantsoen werd overwogen, deden

‘reeds de rondte.


BESLAG’ OP DUITSCHE SCHEPEN IN

AMERIKAANSCHE ‘HAVENS.

1 Aanstonds na het afbreken der diplomatieke betrek-
t
kingen met Duitschland kwamen berichten uit Ame-
rika, dat op in amerikaansche’ havens liggende duit-
sche- schépen beslag was-gelegd. Deze maatregel vond
zijn-verklaring’in het onbruikbaar maken der schepen
$ door hunne bemailningen en in vrees, dat waar dit nog
niet

had plaats gehad,’ het alsnog zoude geschieden,
ook in ‘de vrees, dat de

in de Panamakanaal-zone lig-.
giide- schépen- de bruikbaarheid –van dien waterweg

138

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Februari 1917

zouden kunnen verminderen. Later kwam het bericht,

dat een wetsontwerp was ingediend, waarbij de regee-
ring de bevoegdheid bekwam, den eigendom van in

amerikaansche havens opgelegde schepen te verkrij-
gen (to acquire), blijkbaar tegen schadeloosstelling

der eigenaars. Sedert werd nog gemeld, dat in geval

van oorlog duitsche eigendommen in Amerika niet

in beslag zouden worden genomen en zelfs zijn er tele-
grammen, dat dit ook afgezien van eenen mogeljken
oorlog niet zoude geschieden, wat niet rijmt met de

stellige berichten, dat de inbeslagneming reeds heeft

plaats gehad. Waarschijnlijk is bedoeld, dat in eenen

oorlog duitsch privaat eigeiidom en dus ook koop-
vaardijschepen niet zouden worden
verbeurd verklaard
zonder meer. Wat daarvan zij, de vraag is van belang

ook eventueel voor het onzijdige Nederland – wat

de rechtstoestand der duitsche schepen in de thans

nog onzijdige amerikaansche havens is, welke maat-
regelen Amerika ten hunnen opzichte mag nemen, en

wat daarin misschien verandert als de oorlog mocht

uitbreken. Deze vraag worde hier slechts gesteld voor
gewone handelsvaartuigen, dus niet voor in amen-

kaansche havens geïnterneerde duitsche oorlogssche-
pen, zooals de kanonneerboot ,,Geier” of de hulpkrui-.

ser ,,Kronpninz Wilhelm”, ook niet voor de door de

Duitschers gemaakte britsche prijs, de ,,Appam”,
waarop mede beslag is gelegd, evenmin voor een schip

als de,Rronpninzessin Ocilie”, waarop hangende een
burgerlijk geding, justitiëel beslag werd gelegd.

De gewone duitsche handelsvaartuigen dan bevin-
den zich volkomen te recht in amerikaansche havéns,
en wel krachtens de uitdrukkelijke bepaling van art. 1

en 2 van het pruisisch-amerikaansche verdrag voor
handel en scheepvaart van 1 Mei 1828 (De Martens

Nouv. Rec. VII 615 v.v.), dat beiderzijds aangenomen

wordt thans de duitsch-amerikaansche betrekkingen
te beheerschen en waarin Duitschiand in de laatste
dagen eenige veranderingen schijnt te willen zien

aangebracht. De schepen konden in de amenikaansche

havens blijven liggen, toen de in Augustus 1914 uit-
brekende oorlog uitvaren ongewenscht maakte, op
dezelfde wijze als toentertijd duitsche schepen in

nedenlandsche havens gebleven.

Liggen de duitsche vaartuigen nu volkomen

Vrij in de amerikaansche havens, of kan, afge-

zien van justitiëel beslag of neutraliteitsschending,
de amerikaansche sterke arm die vrijheid beper-
ken? Mag met name de amerikaansche regeering
de duitsche schepen requireeren en dus beginnen met
er beslag op te leggen?.Eene vraag, die in den tegen-

woordigen tijd van gebrek aan scheepsruimte aller-
minst eene academische mag heeten en waarop, zien

wij wel, het verdrag van 1828 zelf het antwoord geeft.

Art. 12 toch handhaaft o.a. art. 16 van het tractaat
van 11 Juli 1799 (de Martens, Suppi. II 226 v.v.), dat

in zijnen engelschen tekst, die bij de Martens cor-
recter dan de fransche is, luidt a. v.: ,,In times of
war or in cases of urgent necessity, when either of the

contracting partjes shali be obliged to lay a general
embargo, either in all its ports or in ceitain parti-
cular places, the vessels of the other party shali be

subject to this mêasure, upon the same footing as
those of the most favoured nations, but without having
the right to claim the exemptions in their favour,
stipulated in the 16th article of the former treaty of 1785. But on the other hand, the proprieto,rs of the

vessels which shali have been detained, whether for
some military expedition, or for what other use soever,

shali obtain from the, government that shail have
employed them, an equitable indemnity, as well for
the freight as for the loss occasioned by the delay. And
farthermore, in all cases of seizure, detention, or
arrest, for debts contracted or offences committed by
any citizen or subject of the one party, within the
jurisdiction of the other, the same shail be made ‘and
prosecuted by order and authority of that only, and
according to the regular course of procedings used

in such cases.” Uit deze bepaling schijnt dus te blijken,

dat de duitsche schepen ook in slechts bepaalde ha-

vens mogen worden gerequireerd ,,for some military
expedition, or for what other use soever,”maar
tegen
volledige schadevergoeding; uitdrukkelijk schaft het

voorschrift af art. 16 van het in Den Haag gesloten

verdrag van 10 September 1785 (de Martens Ree.

2e uitg. IV 37 v.v.) dat over en weer juist de koop.

vaardjschepen van requisitie (embargo) vrijstelde.

Het is mogelijk, dat men de toelaatbaarheid eener

requisitie krachtens de in 1828 gehandhaafde bepaling

van 1799 afhankelijk zoude willen stellen van de toe-

passing van den zeifden maatregel ook op andere

niet-amerikaansche koopvaardjsèhepen in de in aan-

merking komende amerikaansche havens: het
,,gene-
rai embargo” in verband met de meestbegunstigings-
clausule in art. 16 van 1799 geeft daar wellicht aan-

leiding toe. Andere amenikaansche en tal van duit-

sche verdragen met soortgelijke bepalingen laten zon-

der eenigen twijfel requisitie alléén van de koopvaar-

ders, van den anderen verdragstaat toe; hiertoe be-

hoort ook het duitsch-portugeesche handelsverdrag

van 30 November 1908 (de Martens, Nouv. Ree. 3e

serie IV, 1911, bi. 896 v.v.), dat in laatste instantie Por-

tugal de duitsche oorlogsverklaring van Maart 1916
heeft bezorgd. Men is geneigd te vragen, of Duitsch-
land aan het groote Amerika, waartegen het evenals

tegenover Portugal ook vele andere grieven heeft,
op grond van kwesties over schepen-requisitie den
oorlog zoude verklaren.

Uit het bovenstaande schijnt te blijken, dat Amerika

gerechtigd is, voor welk doel ook, beslag te leggen
op de duitsche schepen, teneinde ze te requireeren

tegen vergoeding; misschien ‘moet die maatregel dan

tegelijk getroffen worden voor andere in bepaalde
havens liggende vlaggen. Dat de amerikaansche re-
geering eventueele requisitiën wettelijk wenscht te
regelen, gelijk bericht werd, is begrijpelijk.
• Zooals boven reeds gezegd, kan het toenemende ge-

brek aan scheepsruimte ook bij ons er toe leiden, dat
de vraag der requisitie van in onze havens liggende
vreemde koopvaardijschepen onder het oog moet wor-

den gezien. Op deze eventualiteit is o.a. in het brit-

sche parlement reeds gewezen. Thans hebben zoowel

de schepenuitvoerwet 1916, Stbl. 139, als de ‘schepen-
vorderingswet 1917, Stbl. 211, nog slechts betrekking
op nederlandsche schepen, zij het in eenigszins ruimen
zin van het woord.

Ten slotte blijft de vraag over, in welken rechts-
toestand de duitsche koopvaardijschepen zouden ge-
raken, als het tusschen Duitschiand en de laatste nog
neutrale groote mogendheid tot oorlog kwam.- Het

zesde der verdragen van de Tweede Vredesconferentie
(1910, Stbl. 73, bi. 179 v.v.) beoogt den rechtstoestand

van koopvaarders, die de oorlog in vijandelijke

haven verrast, te regelen, en wel in dier voege, dat
buitmaking, zonder schadevergoeding dus, uitgesloten
is, maar dat de vijand wèl tegen schadevergoeding de
hand op de vaar.tuigen mag leggen. Het verdrag’ is
iutusschen door Amerika niet geteekend; het bericht,
dat privaat eigendom in Amerika zoude geëerbiedigd

worden, schijnt er echter op te duiden, dat de regee-
ring te Washington, getroilw aan hare

tradities, de
duitsche koopvaardijschepen ook in geval van oorlog
niët wenscht buit te maken. De eventueele oorlog tus-
schen Amerika en Duitschland zoude dus in den

rechtstoestand der duitsche schepen geene wijzigin-
gen brengen. v.
E.

DE NIEUWE TEELTREGELING.

Men schrijft ons:

Het is welhaast een jaar geleden, dat minister
.Posthuma in de ,,Memonie van Toelichting” tot het
20-millioen-ontwerp als zijne overtuiging uitsprak, dat
van nu aan het productievnaagstuk op den voorgrond trad en de regeering zooveel mogelijk de bevordering

21 Februari 1917

– ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

139

van de binnenlandsche productie in d& hand zou heb-

ben te werken.
Men kan wel zeggen, dat op dat oogenblik zoo goed
als heel Nederland voor zoover het van het land-

bouwbedrijf geene speciale studie had gemaakt – vol
ongeloof over zooveel pessimisme het wijze hoofd

schudde.

Hoe nu? iauwelijks eene maand te voren was eene
economische nota verschenen, die een beeld gaf van den toestand over het afgeloopen halfjaar, toen alles

botertje tot den boôm leek.— en hoe kon nu, zoo vlak

daarop, de minister zeggen, dat ,,de vooruitzichten

niet rooskleurig” waren. Daar zaten wis en zeker
agrarische tendenzen achter. Doch men verloor daarbij
uit het oog, dat er grôot verschil is tusschen een

terugblik en een vooruitzien en men als het ware niet

had willen
opmerken, dat 66k al in de economische
nota, overal waar het pas gaf, een toon van ongerust-heid over de toekomst doorklonk.

Toen enkele maanden later, tegelijk met het 20-
millioen-ontwerp, de Distributiewet behandeld werd,

viel er reeds in breeden kring eene andere stemming
waar te nemen. Niet, dat toen al algemeen iets van

een waardeerend gevoel jegens den landbouwviel te

bespeuren. De stemming was er eer eene van bitter-
heid over de hebzuchtigheid van den boerenstand, die
het liefst dââr zijne energie aanwendde, waar het

meest was te verdienen, ook al wenschte de binnen-
landsche eter het anders. Het liefst hadden groote
groepen den boer eenvoudig voorgeschreven, wat hij

te verbouwen had en op welke voorwaarden
hij
dit had

te doen. Desalniettemin, het besef groeide: het produc-
tieviaagstuk kwam inderdaad naar den voorgrond.
Thans, wedcr enkele maanden later, zijn de vurige
Saulussen in nog vuriger Paulussen veranderd. Kost
‘t weinig, kost ‘t veel – ‘t doet er niet toe, maar v66r
alles moet de productie bevorderd. Laten, wat hun aan-
gaat, de boeren schatten verdienen, als deze dan in
‘s hemelsnaam maar produceeren. Er is voor die be-
keerden feitelijk geen ander vraagstuk meer overge-

bleven dan juist het productievraagstuk.
Het dient erkend: de omstandigheden hebben den
pessimistischen minister Posthuma in de kaart ge-
speeld. Een slechte wereldoogst, gebrek aan scheeps-ruimte, steeds krapper rantsoeneering van overzee, en
nu laatstelijk de verscherpte duikbootoorlog, die van
zeer funesten invloed op onze levensmiddelenvoorzie-
ning dreigt te worden – het werkte alles mede, om
hem in het gelijk te stellen.

Trouwens de pessimistische voorspeller zelf zal zich de toekomst niet z66 hebben voorgesteld. De
laatst genomen maatregelen toch ter bevordering van
de productie voor het binnenland staan al in een ge-
heel ander teeken dan bij de behandeling der Distribu-
tiewet in uitzicht is gesteld. Artikel 7 der ‘Distributie-
wet, hetwelk aan de regeering de vrijheid geeft den
verbouw van bepaalde gewassen niet of voorwaarde-lijk of met zekere beperking toe te staan, had hoof d-
zakelijk ten doel er voor te zorgen, dat de productie

in dezelfde banen bleef en dat zij, die tot nu toe voor
het binnenland hadden gewerkt, niet door winzucht
verleid, zich op den verbouw van uitsluitend export-
gewassen zouden gaan toeleggen. In de gedrukte stuk-
ken werd er dan. ook expresselijk op gewezen, dat het
in de bedoeling lag de teelt der gewassen, die niet
voor binnenlandsch gebruik konden dienen, tot haar
normalen omvang terug te brengen. Darnaast zou
door het treffen van bepaalde uitvoer-regelingen er
voor gewaakt worden, dat voortaan de onbillijkheid
wegviel, dat het zooveel voordeeliger was voor het
buitenland dan voor het binnenland te produceeren.
Het doel van art. 7 was zelfs wellicht minder: bevor-
dering, dat de oppervlakte, met voor het binnenland
bestemde goederen te verbouwen, vergroot werd dan
wel: voorkoming, dat die oppervlakte verkleind werd.

De kort na de totstandkoming der Distiibutiewet
uitgevaardigde maatregelen, staan dan ook nog geheel
in het teeken om den verbouw van z.g. handelsgewas-

sen in normalen omvang te behouden. Geel en bruin mosterdzaad, karwijzaad, kanariezaad, blauw maan-

zaad, spinaziezaad, suikerbieten, vlas en zaaiuien,

mochten verbouwd worden in dezelfde hoeveelheid

als gemiddeld in de jaren 1913, 1914 en 1915 ge-

schiedde. Dat men hierbij alleen de groote
lijn
in het

oog had, blijkt uit den aard der gewassen, ten opzichte

waarvan de maatregelen getroffen werden. De voren-

genoemde gewassen toch namen elk steeds meer dan

1000 H.A. in; tegen uitbreiding van gewassen, die

geen 1000 H.A. besloegen, werd niets gedaan. Blijk-
baar oordeelde de regeering, dat uitbreiding der teelt

van de laatstbedoelde gewassen bezwaarlijk op zoo
groote schaal zou kunnen’ geschieden, – dat daardoor

eene aanzienlijke oppervlakte kan worden ingenomen,
die in aanmerking zou kunnen komen ém er voor het

binnenland benoodigde prbducten te verbouwen.

De nieuwe teeltregeling let echter, in tegenstelling

met de oude, wel degelijk op de kleintjes. Het bfljkt
wel heel frappant uit de aansporing, dat werkgevers,

tot vermindering van de bezwaren der levensmiddelen-
voorziening, aan hun personeel tegen geringe vergoe-
ding kleine perceeltjes tuingrond ter beschikking zul-

lan stellen. Het blijkt verder hieruit, dat de opper-
vlakte, te betelen met de hiervoren genoemde gewas-

sen, teruggebracht wôrdt tot 70 pøt. van die der

jaren 1913/1915; alleen voor suikerbieten mag die
oppervlakte 80 pCt. zijn en voor vlas 100 pOt. Dat
voor’ dcze tweè laatste gewassen eene uitzondering

wordt gemaakt, is gemakkelijk te begrijpen. De met
v]as bezette oppervlakte was n.l. in 1914 en 1915 bij-
zonder klein; nl. .7.723 en 8.948 H.A. tegen 14.650
H.A. in 1913 en 14.027 H.A. voor 1901/1910. Met het oog op de voorziening met linnen en lijnolie is er zeer

veel voor te zeggen, dat de met vlas te betelen opper-
vlakte niet al te zeer wordt ingekrompen. Ook voor
suiker geldt hetzelfde. In 1916 waren met dit gewas
bezet 63.643 H.A. tegen 56.513 H.A. in 1915, 63.234

H.A. in 1914 en 60.300 H.A. in 1913. Van den oogst
1916 is 70 pOt. noodig voor binnenlandsch gebruik,
reserve inbegrepen; als de verbouwer tot 80 pOt. der
oppervlakte over 1913/1915 beperkt wordt, heeft men
dus naar alle waarschijnlijkheid iiiet zoo heel veel
suiker voor export over, en zeer zeker genoeg voor
eigen gebruik. Verbouwen we eene kleinigheid te veel,
dan is dat nog zoo erg niet, want bietenbladeren en
koppen zijn een uitmuntend veevoeder evenals pulp.

Toont het voorgaande reeds, dt de minister er nu
op uit is, werkelijk oppervlakte voor nuttige gewas-

sen vrij te krijgen, het blijkt wel zeer duidelijk uit de

teeltregeling voor eene reeks grove tuinbouwproducten
en een aantal zaden, waarvan enkele in normale tijden
slechts ettelijke hectaren in beslag nemen: cichorei,
Westerwoldsch Raygraszaad, radijszaad, sluitkool en
bloemkool en hun zaden, koolrapen en knollen en hun
zaden, peen, spinazie, spersieboonen en snijboonen. De
zaden mogen in geen grooter hoeveelheid verbouwd
worden dan 70 pOt. van het gemiddelde, over 1913/
1915; de kool, knollen, koolrapen, cichorei, peen,
snij- en spercieboonen mogen in dezelfde hoeveelheid

verbouwd worden als in 1913/1915.
Daar de laatstgenoemde artikelen tevens voor de

voeding van belang zijn, zijn verschillende clausules
opgenomen, welke toestaan, dat verbouw in .grooteren
omvang mogelijk is, mits de verbouw van nuttiger
gewassen daardoor niet belemmerd wordt. Zoo mogen
zij verbouwd worden als tusschen- of nagewas van
bloembollen en vroege aardappelen of als nagewas na

graangewassen; voorts op in den winter 1916/1917 ge-
scheurd of in het voorjaar van 1917 nog te scheuren
grasland, geen klaverland zijnde. Vooral de laatste
bepaling is toe te juichen, omdat men hierdoor kans
verkrijgt in de toekomst over een grooter hoeveelheid
bouwland te beschikken; immers men scheurt geen
grasland voor slechts één jaar. Door toe te laten, dat
pas gescheurd land gedurende een jaar met vorenbe-

140

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Februari 1917

doelde-gewassen beteeld magworden, wordt bovendien

een prikkel uitgeoefend om land te scheuren; die prik-

kel zou. ontbeken, indien de landbouwer er s1echtt

haver of erwten en boonen mocht telen. Dat op dê
verbodsbepalingen uitgezonderd zijn eigen moestui-

nen, perceelen, waar het gewas reeds te velde staat en

tuinland, deel uitmakend van een zuiver tuinbouw-,

bedrijf, is gemakkelijk in te zien; hier toch zou beper-

king geen enkel nut afwerpen, doch alleen schade kun-
nen doen.

De nieuwe• teltrege1ing’maakt buiten kijf eene- be-

lanrjke oppervlakte vrij, om met voor binnenlandsch

verbruik ‘benoodigde producten’ te bebouwen; vooral
komt dit tot uiting, indien’ we

zooals in onder-
staande tabel

vergelijken’ de in 1916 met bepaald
gewassen bezette oppervlakte ‘en de oppervlakte:

welke deze gewassen in’ 1917 hoogstens zullen mogen,
innemen.


Aantal H.A.
bebouwd met
Gemiddeld
191311915
1 Verbouwd
1916
1
Toege~taan”1

1917
Besparing
1

1917

Geel mosterdzaad 694
1.084
466
618
Bruin

,,
1.213
4.944
849
4.095
Karwijzaad
.
4.993 5.032
3.485
1.547
Blauw maanzaad
656
2.076
459
1.617
Kanariezaad..
2.949 5.969 2.074 3.895
Spinaziezaad
793
1.003
551
452
Zaai-uien
2.890
3.928
2,023 1.905
14.640 10.440

4.200
Vlas

…………
10.440
Suikerbieten.
60.016
.
63.643
2 48.013
‘15.630
Cichorei
789
1.244
789
455

Totaal ………`15.433 1 103.563
1
69.149
1
34.414

Uitgespaard wordt dus nagenoeg 50 püt. van de

oppervlakte, die ten hoogste in 1917 met çle in de tabel genoemde gewassen beteeld mag worden.

Bij deze besparing is dan’ nog die te voegen, welke
verkregen wordt door de beperkende bepalingen,

gesteld voor den verbouw van Westerwoldsch Ray-

graszaad, radijszaad, ‘-sluitkool- en bloemkoolzaad,
koolrapen-. en knollenzaad, peen, koolrapen, knollen,
kool, spinazie, snij- en spersieboonen,

waarvan ‘niet
is aan- te geven, hoeveel ruimte hierdoor
vrij
komt,
omdat- geene gegevens gepubliceerd
zijn
omtrent het
aantal met deze gewassen in 1913/1916 bezette bunders.:
• Uit de -Landbouwverslagen weten we, dat in 1915

met koolrapen en’ knollen 6764 H.A. en met gele wor-
telen 2421′ H.A. zijn bebouwd (bovendien als stoppel-
gewas nog resp. 41.329 H.A. en 2581 H.A.) en uit het
,,Verslag der in 1912 gehouden Tuinbouwtelling”, -dat
in dat jaar in de open lucht was beteeld met bloem-
kool 2328 H.A., met roode kool 1933 H.A., met witte-
en savoyekool 1945 H.A. en met spruitkool 933 ll.A
Over 1916 was, naar den algemeenen indruk, vooral
de met snij- en– spersieboonen en kool beteelde opper-
vlakte- aanzienlijk grooter dan normaal. Toch, als op
de tuinbouwgewassen een 6000 H.A. bouwland uitge-
spaard wordt door de nieuwe regeling, zal het al mooi
zijn.

In het geheel winnen we dan door de toepassing
van art. 7 der Distributiewet een 40.000

H.A., verge-
,

leken met 1916, die voor den verbouw van voor het

binnenland benoodigde gewassen in aanmèrking kun-,
nen komen. De beteekenis daarvan voor, onze volks-‘: voeding wordt duidelijk, wanneer men in aanmerking
neemt, dat in 1916 met wintertarwe niet meer dan een goede 50.000 H.A. bezet waren. Was -voorts de maat-,
regel niet genomen, dan zou in 1917 ongetwijfeld nog
eene belangiijke vermeerdering te constateeren zijn
geweest van de teelt van producten, die voor de volks-
voeding, van geen belang zijn en welker verbouw de.
Regeering juist wil -beperken.

DE NIEUWE REGELING VAN HET ‘DUITSCHE
‘WISSELVERKEER.

‘Gelijk onzen lezers bekend.
1
), bracht een ‘verorde:
ning van
,
den- Duitschen Bondsraad van- 20 J’anuari

1)
Men zie
blz.’ 40, 75;
102, 329
van den eersten jaargang.

1916 een regeling voor den handel in buitenlandsche

wissels. Aan 27 met name genoemde bankhuizen werd

bij deze Devisenordnung de .handel in handen ge-

geven. Dagelijks zouden de ‘inkomende koop-f en’ver-
kooporders moeten worden opgezonden naar een in

de Reichsbank te Ber1jn gevestigde Devieenzentrale,

waar vervolgens-‘:een officieele noteering werd
vast-

gesteld, ‘welke’ vooi alle transacties van dien dag zou
gelden. Bétrft dit uitsluitend de ‘organisatie van

den eigenlijken handel, uit een enkele bepaling bleek

reeds van een streien dat verder ging.
Bij
iedere
kooporder toch moest worden opgegeven, desgewenscht

onder -overlegging van deugdelijke bescheiden, wat
doel

en oorzaak der remise waren.

Naast beperking

van speculatie was het klaarblijkelijk doel van

deze
bepaling een ‘inzicht te verkrijgen in en -eénig toe-
zicht uit te oefenen over allehandeisdaden, die de
betalingsbalans- van het land zouden bezwaren.

Over de resultaten der regeling is ook in deze

bladzijden meer dah èens gesproken. Mochten som-
migen aanvankelijk eenigszins overdreven verwich-
tingen hebben gekoesterd, het oordeel dat thans, nu
de regeling een jaar gegolden heeft, ook van Duitsche
zijde over de regeling

wordt uitgesproken, is, dat

deze bevredigend heeft gewerkt, voorzoover zij

spe-
culatie en andere minder gewenschte nevenverschijn-
selen

heeft tegéngegaan, doch overigens op het al-
gemeene koersverloop betrekkelijk weinig invlôed

heeft uitgeoefend Dat dit laatste van een regeling,

die in vraag en aanbod geen wijziging doch- slechts
orde

bracht,
‘ook niet verwacht kon worden, werd
trouwens reeds dadelijk uitgesproken,
Thans

is onder dagteekening van 9 Februari j.l.
een op dienzelfden dag in werking getreden nieuwe

regeling vastgesteld, die-een belangrijken stap verder
gaat.

• In de eerste plaats worden verschillende maat-

regelen genomen, die erop berekend zijn het hoofd-
doel– der vroegere regeling, ordening van het inter-
nationaal betalingsverkeer, beter tot -haar recht te

laten komen. De bepérking tot handelswissels vervalt,

wat ten gevolge heeft, dat thans ook alle schulden en vorderingen van particulieren onder de regeling
begrepen zullen
zijn.
Alle verder
verhandelen van
wissels en vorderingen op het ‘buitenland wordt

tegengegaan; speciale toestemming der Reichsbank
is in het vervolg vereischt’ voor -iedere overdracht
anders dan aan
de
zgn. Devisenstelle, als hoedanig’
de vroeger aangewezen

ban khuizen voorshands
gehandhaafd blijven. ‘Van niet minder beteekenis is
dé bepaling, dat de verzending van bankbiljetteü,
cheques etc. naar het buitenland, welke tot dusver
vrij -was, va
n de godkeurin der Reichsbank afhan-
kelijk wordt gemaakt. Aan een

bekend middel ‘om
buiten de regeling om -speculaties op touw te zetten, wordt aldus getracht een einde te maken.

Ook nieuwe
mark-credieten aan in het buitenland vertoevende
persônen zullen in het vervolg van de goedkeuring
dei Reichsbank afhankelijk zijn.


Tevens wordt de geheele regeling ‘-veel meer ge-
centraliseerd.’ D’ Reichsbank als zoodanig treedt als

de eigenlijke lèidster op den voorgrond. Haar gded-
keuring wordt, het bleek reeds,’ in tal van ‘gevallen
geëischt en tegelijkertijd wordt zij met verschillende

bevoegdheden bekleed, die aan de regeling een -gansch

ander karakter geven en feitelijk der Reichsbank
zeggenschap geven over het geheele buitenlandsche handelsvèrkeer.’ Goedkeuring der Reichsbank wordt
thans
-‘
gevorderd op alle overeenkomsten,
waarbij
tegenover het buitenland

geldelijke verplichtingen
worden aangegaan, hetzij voor
1
den aankoop van
handelswaren en grondstoffen, van effe3ten, vaste
gedeien, schepen,
kunst- en luxevoorwerpen van
iedere soort en kostbaarheden. Dit komt dus hierop
neer, dat reeds de enkele aankoop, onafhankelijk of
hij a-Fdan niet invoer ten gevolge heeft, “van de
edee’ik-ing der ‘-Reichsbank âfhankelijk’

wdidt ge-

•r
w
.-

—-r-

21 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE! BERICHTEN

141.

maakt. Op deze wijze is het,mogelijk geworden de

aankoopen, vooral van grondstoffen, die reeds thans,

met het oog op later, in den vreemde plaats vinden

en tot dusver aan elke contrôle ontsuapten, onder

toezicht te stellen. Voegt men hierbij, dat de gansche

regeling niet met den oorlog behoeft te eindigen,

doch door den rijkskanselier, wanneer hem zulks

wenschelijk schijnt, kan worden opgeheven, dan

treedt de beteekenis dezer bepaling nog in een

scherper daglicht. Het geheele ontzaglijke vraagstuk,

hoe zonder verdere ontwrichting van de betalings-

balans de nieuwe bevoorrading van het Duitsche

rijk na den oorlog zal hebben te geschieden, is hier-

mede voor een goed deel in handen van de Reichs-

bank gelegd. Is het wonder dat de ,,Fikf. Zt
g
.” in

de geheele regeling in de eerste plaats een goed

stuk ,,Uebergangswirtschaft” ziet?
De regeling is compleet met nog een paar bepalin-
gen, die eveneens verdienen vermeld te worden. In

de eerste plaats zal volgens door den Rijkskanselier
te geven voorschriften van de in Duitschiand aan-

wezige vreemde munt, van de loopende vorderingen
op het buitenland en van de verleende credieten een
inventarisatie worden gehouden,
terwijl
voorts de
Rijkskanselier bevoegd wordt verklaard onder straf-

bedreiging te bei5alen, dat de vreemde betalings-
middelen en vorderingen tegen den koers van den

dag aan de Reichsbank zullen, moeten worden over-
gedragen. Ook in deze richting dus mobilisatie
van alle krachten, waardoor de Reichsbnk in staat

wordt gesteld tot een Devisenpolitiek, ,waarbij zij al
het in den lande aanwezige materiaal te harer
beschikking zal hebben.

LA DETTE UNIFIEE.

De bekende staathuishoudkundige Edmond Théry
geeft in de Matiri het denkbeeld aan de hand, dat alle’
Geallieerde Staten – van Montenegro tot Engeland
– reeds thans overeenkomen hunne oorlogsschaden te
consolideeren, in den vorm van eene geunificeerde
schuld, door alle tien natiën. gegarandeerd, teneinde
daarin niet alleen om te zetten de bestaande vlottende
schulden, maar ook de tijdens den oorlog aangegane
leeningen.

Eene centrale kas moet regelen, welke bedragen
iedere staat moet ontvangen en waarvoor deze belast
wordt.en verantwoordelijk
blijft
tegenover zijne mede-.
geallieerden; voorts zich belasten met de inning van
de voor- rente en amortisatie benoodigde gelden.
Het voordeel dezer regeling is zijns-inziens, dat er
geen scherpe concurrentie tusschen de — staten onder-
ling zal ontstaan om zich het noodige goud te verze–
keren tot herstel van hunne valuta en dat zich een-
voortdurende geld-arbitrage tusschen de staten onder-
ling zal ontwikkelen, ,die mede zal werken tot verle-
vendiging der commerciee.le en financieele trans-
actiën. De voorschotten tijdens den duur van den oor.
log door den eenen staat aan den anderen verstrekt
zouden op zeer eenvoudige wijze door boekingen wor-
den vereffend en, den zwakkeren, staten- zou het crediet
der krachtigere ten goede komen. De omstandigheid,
dat deze schuld een breede internationale markt zou
hebben, zou de waarde van het fonds verhoogen.
Het denkbeeld heeft veel aantrekkeljks, maa± eene
der- moeilijkheden zal wel wezen een zoo reusachtige
leening aan den -man te brengen. Voor zoover-. zulks
door conversie van oude leeningen kan geschieden,
gaat het gemakkelijk genoeg, maar de consolideering
der vlottende schuld zal geruimen tijd véreischen,

temeer omdat uit het, provenu dezer leening ook zuilen
moeten worden bekostigd de diverse nog te betalen
oorlogsschaden.

Het is moeilijk zich een denkbeeld te vormeii van
de grootte dezer bedragen, maar de milliarden sterling
leening van Engeland geeft eenig denkbeeld van het-

geen vereisclit zal

worden als de geheele rekening
moet worden voldaan.

DE DUITSCHE BANKOONCENTRATIE.’

Na de groote bankfusies in
het.Rijnland
en West-

phalen, even vd6r den oorlog, heeft langen
tijd
de

concentratie .in het Duitsche bankwezen geen verdere

vorderingen gemaakt. Dézer dagen evenwel heeft de
Deutsche Bank,, de voornaamste der Duitsche bank-

instellingen, weder een tweetal instellingen in zich

opgenomen, de Schiesische Bankverein en de Nord-

deutsche Oreditanstalt in Königsberg. De eerste,

met een kapitaal van 50 mi-ilioen mark, was de

– voornaamste bankinstelling uit
Oostelijk
Duitschiand

met nau.we relaties met de Silezische grootindustrie;

de tweede bezit een kapitaal van 24 millioen mark

en is voornamelijk werkzaam- in de Noord-Oostelijke
provincies van. Pruisen.

Een groot. deel van, de aandeelen der eerste instel-
ling was reeds sinds jaren in handen’ der Deutsche
Bank, die in vroeger jaren steeds de gewoonte volgde

– de bankinstellingen, waarover-zij de contrôle verwierf,
niettemin als zelfstandige lichamen te laten bestaan.
Pas bij de – overneming van .de Bergisch-M.rkische
Bank, kort, v66r den oorlog, heeft de Deutsche Bank

met dit stelsél gebroken.
Uit het hierna volgend aan de Frkf. Ztg ontleend

staatje blijkt,,. dat.. weliswaar in het.bedrag. van het

aandeelenkapitaal de Disconto-Geselischaft de Deut-
sche Bank overtreft, doch dat niettemin de Deutsche
Bank alle recht heeft ook op., grond .van de cijfers
in de eerste plaats te worden genoemd. Naast de vier

D-banken zijn nog 9 instellingen opgenomen.

,

(In miljoenen mark):
AndeeIen
Reserves
Totaal

275 225 500
DiseontoGese11schaft

;.
3001
119
410
200
61,
261 Darmstiidter Bank
160 32
192
Dresdner Bank …………

AUg. Deut. Credit-Anstalt
110
1

46,9 156,9
Berliner

Handeisgeseflsch
110
34.5 144,5

Deutsche Bank …………

Essener Creditanstalt ..
90
26.2 116,2
Rheinisch-Westf. Disc.-Ges
95
18.4 113,4
Rheinische Creditbank
95
16.8
111,8.
Schaaffhausenscher Bankv.

100
10
110
Barmer Bankverein …….
92,5
16.1

.
108,6
Commerz- u. Disconto-Bank
85
.
15
100
Nationalbank …………
.90
9
99

INGEZONDEN STUKKEN.,

HET BEGRIP TANTIEME INHET’ONTWERP VAN WET
TOT HEFFING EENER DIVIDENDBELASTING.

Mijnheer de Redacteur,

U veroorlove mij den heer J., die in het vorig
nummer een lang artikel -schreef over het ontwerp:
der Dividendbelasting, opmerkzaam -te maken op
artikel 8- van het ontwerp. Zijn wensch, dat niet alleen’
in sommige gevallen,, gelijk het ontwerp. Treub reeds
deed, gedeelten van, het -vaste salaris als. tantième
zullen worden beschouwd, doch ,wederkeerig ook in
sommige gevallen gedeelten. van de tantièmes als- vast
salaris Vrij van de tantièmebelasting zullen zijn,

is
reeds vervuld bij de op 21122 3ini .1916 door, den
tMi
n
i
s
t
er
Van- Gijn ingediende Nota van wijzigingen
(gevoegd bij de Memorie van Antwoord); men_ zie
artikel:, 8 van het gewijzigde. ontwerp. .De bedoeling
:

van den Minister was, voor, wie de Memorie
1
van
Antwoord las, duidelijk.. Krijgt.. iemand..een gering
salaris en is hij- grootendeels aangewezen op zijn tan:

tièmes, dan worden deze- tot zoodan.ig bedrag als
salaris gerekend als met, een. behoorlijke belooning
-voor, zijn arbeid . strookt. De eerste redactie van
artikel-, 8 (nieuw) was intusschen beter bedoeld dan,
‘zij .uitviel en daarom is bij de jongste nota van wijzi-

gingen (van23 .Januari), de redactie -verbeterd, zoodat
de bedoeling- thans -duidelijk wordt weergegeven..
– Bij -een. ve,niîootschap -met een maatschappelijk kapi–
taal. -van, b.v.
f
500.000 is het bedrag der. tantièmes

142′.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Februari 1917

noodig om wat een lid van de directie.ofhet perso-

neel aan salaris ontvangt, op te voeren tot een som

van f7.500 (% van het volgens art. 7 berekende be-
drag van f10.000) Vrij van antiniebelasting. Dus

juist als J. wenscht. Met deze afwijking echter, dat

in artikel 8 slechts driekwart van de volgens artikel

7 berekende bedragen vrijgesteld wordt, terwijl J.

zoude wnschen, dat een gelijk bedrag, als volgens

artikel 7 berekend, zoude worden vrijgesteld.

Er zal met den Minister over drie vierden of vier

vierden misschien wel te spreken zijn. Echter is het
onderscheid zeer verdedigbaar. In artikel 7 worden

bedragen aan salaris genoemd, die als maximum moe-

ten gelden van wat kan worden toegekend, zonder dat

de bedoeling, de tantièmebelasting te ontduiken, wordt

aangenomen; er zijn dus hooge bedragen genoemd,

wijl men niet te spoedig de ontduikbedoeling wil aan-

nemen. In artikel 8 gaat het om het omgekeerde. Men

wil er de bedragen bereiken, welke aan salaris zouden

worden toegekend, als er niet of nietveel met de tan-
tièmes werd gerekend. Die minima van art. 8 moeten
natuurlijk lager zijn dan de maxima van artikel 7.

Met dankbetuiging voor de plaatsruimte,

Uw dw.,

CIVIS.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoer van runderen. In den ioop der maand

Februari zullen door tusschenkomst van de Rundvee-
vereeniging worde:n uitgevoerd 874 stuks stamboel-

runderen. Ter zake van den aankoop dezer dieren

zullen de betrokken buitenlandsche commissiën hier

te lande gebruik moeten maken van de diensten der.,
door de Rijkscommissie van Toezicht op de Rundvee-

vereeniging aan te wijzen commissionnairs.

Bevor dering van teelt van tuinboiiwge-
wassen in ei gen tuinen. De minister heeft alle

eigenaren van gronden en in het bijzonder de werk-.
gevers, voor zoover, zij daarvoor terreinen vrij hebben,
uitgenoodigd tot liet beschikbaar stellen van tuin-

grond aan hun personeel te willen overgaan, ten eiude
daardoor de zorg voor de levensmiddelenvoorziening

te helpen verlichten.

U i t za a i v a n t a r we. In verband met de moge-
lijkheid, dat ten gevolge van de vorst een meer of

minder. groot percentage der te velde staande winter-
granen vernietigd zal zijn, of althans zoodanig be-
schadigd, dat tot omploeging moet worden overgegaan,
en zaaizaad van zomertarwe slechts in beperkte hoe-.
veelheden voorhanden is, brengt de minister ter
algemeene keunis, dat het, volgens het oordeel van
vele deskundigen, zeer wel mogelijk is tot in het
begin van Maart sommige soorten wintertarwe te zaaien,
met name de bekende Wilhelmina-tarwe. Den ]and-
bouwers wordt in overweging gegeven hièrvan een
zoo ruim mogelijk gebruik te maken. Ook wordt aan-
bevolen het zaaikoren met ontsmettende middelen te

behandelen.

Uitvoer van verduurzaamde groen-
ten. Bij beschikking van den Minister van Land:
bouw enz. van 19 Juli j.l. was ten aanzien van den
uitvoer van gezouten, gedroogde en op andere wijze
verduurzaamde groenten o.m. bepaald, dat de afgifte

van conseuten alleen geschiedt ten aanzien van
groente, die onder ambtelijk toezicht wordt ingeladen
op de plaatsen, waar zoodanige inlading van versche
groente kan geschieden, alsmede op nog nader . door
genoemden Minister aan te wijzen plaatsen.
Bij
be-

schikking van 12 dezer is deze bepaling niet van toe-
passing

verklaard op groenten, geconserveerd in blik,
flesschen of ander klein verpakkingsmateriaal.
V e e v o e d e r.
Blijkens
mededeeling van de Toe-
wijzingscommissie voor veevoeder zal 19 dezer begdn-
nen worden met de afgifte van veevoeder, besteld

voor Februari. Uitgekeerd zal worden voör maïs,

tarwe en gerst 25 pOt.; van de aangevraagde hoeveel-

heden haver 50 pOt., Amerikaansche ljnkoeken, lijn-

meel en samengestelde koeken 15 pOt.. Met de eerst-
volgende levering zal waarschijnlijk in de eerste dagen

van April een aanvang worden gemaakt, waarmede

belanghebbenden hebben rekening te houden. In Maart

zal echter nog voor hen, die zemelen enz. besteld heb-
ben, eene distributie daarvan geschieden tot een later
bekend te maken percentage.

R a n t s o en eer in g v an r e ge er i n g s go e d er en.
Ten aanzien van de verstrekking van verschillende
regeeringsgoederen zullen de gemeenten aan eene,

rantsoeneering worden onderworpen. (Vgl. ons Over-

zicht in No. 56 van 24 Jan. j.l.) Thans is bepaald,
dat het rantsoen zal bedragen: voor aardappelen

12 K.G.; bak- en braadvet 200 gram; peulvruchten

(bruine boorien of groene erwten, ter keuze van de
regeering)
1
12
K.G-.; rijst, gort en havermout tezamen
2 K.G.; zachte zeep
/2
K.G., alles per hoofd per 4
weken en voor varkensvieesch 8 varkens van tenminste

100 K.G. slachtgewicht per 1000 inwoners per 4 weken.
Wanneer in eenige gemeente het verbruik van één
dezer artikelen ook-in normale
tijden
belangrijk meer
is dan het gemiddelde verbruik – hetgeen in het

bijzonder bij varkensvleesch nog al eens voorkomt –
wordt
bij
de toewijzing met deze omstandigheid zoo
mogelijk rekening gehouden.

Rantsoeneering van de industrie in

kolenverbruik, en gebruik van eleetri-

schen stroom. Aangezien door de voortduring der

moeilijkheden voor de kolenvooiziening -verdere maat-
regelen tot beperking van het verbruik van steenkolen

in de industrie niet langer kunnen worden uitgesteld,

heeft de minister van landbouw enz. bepaald, dat
met ingang van 15 dezer aan alle industriëelebe-
dr•ven in Nederland slechts is toegestaan een ver-

bruik van brandstoffen, overeenkomend met 75 pCt.

van de verbruikte hoeveelheid in een overeenkomstig

tijdvak van de maand November 1916. Deze rant-
soeneering geldt ook voor de levering van eleetrischen
strèom, al mocht daarvan thans nog door den Di-

recteur der Rijks-Kolendistributie ontheffing zijn
verleend. Een en ander sluit niet in, dat thans door
alle industrieën kan worden gerekend op beschik-

baarstelling van hoevee]heden brandstoffen, overeen-
komend met het voorgeschreven maximum, doch het
vergroot de mogelijkheid, dat bij de
toewijzingen
in
Maart aan aanvragen uit alle takken van bedrijf, –

althans percentagegewijs, zal kunnen worden voldaan.
Voor bepaalde bedrijven, zal geheele of gedeeltelijke ontheffing van de beperking van het verbruik kunnen
worden verleend. Dergelijke ontheffing zal echter,

behalve voor fabrieken van levensmiddelen voor
volksvoeding en van legerbehoeften, uit den aard der zaak slechts bij hooge uitzondering worden verleend.

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKOIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij de Rijks-
postspaarbank.

DECEMBER

1

1916

1

1915

1

1914

Inlagen

…………
f

6.871.913
f

6.090.523

f

4.253.278
Terugbetalingen

..
,,

5.961.309
,,

5.291.761
,,

4.492.012
Tegoed der inleggers
op
ultimo ………..
201.974.271
,,
184.617.576
,,
180.008.032
Nom. bedr. der uitst.
staatsschulclboekjes
op ultimo ………
,,

26.247.600
24.668.100
,,

24.330.750
Spaarbankboekjes:

gegeven
9.170
9.390 6.546
Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel

af-
betaald
5.624 5.677
6.991
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.732.467
1.692.148 1.671.498

21 Fbruari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

143

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTO’S.

17 Februari 1917 20 Juli 1914

N
d

(Disc.Wissels.
e
4
1
12sedert 1Juli’15
3
1
12
sedert23
Mrt. ’14 Bel.Binn.Eff.
BankVrschjnRC
4112

,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
5’1

,,

. 19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank van Engeland
5111

,,

18Jan.’17
3

29Jan.
1
14
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

S Febr.’14
Bank van Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
3
1
12

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

Febr.’14

6
Zweedsche Rijksbk.
5
1
12

9Nov.’16
4
1
12

6

,,

14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

2Jan.’15
3112

,,

19

’14
Bank van Italië ..
5

1Juni’16
5

9Mei ’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3_421
3


Javasche Bank….
3112

,,

1Aug.’09
3’I2

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Pa,t.
Parijs
Part.
N. York
Cail

Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto disconto
disc.
inoney

17 Febr. ’17
2
2
12
4
5’14
4-118

24-

‘)
1217 ,,

’17
2 2142/3
4.3
5343.214
4

/8

2-2
1
12
5-10

,,

’17
2
1
1-3
‘/4
5-6
51116_81
451
s


2-3
29J.-3 F. ’17
1 /g2
2 l/
4
_3 2/4
5 /,,’/to
4_
21

1143

14-19

F. ’16
1
1/
4
.2
211
4
.11
3

5
2
18
4 ‘/2/4

l/4-2
15-20 F. ’15
418
5
1

126

’12
– –
1 /s-2
1
/8

20-24Jul.’14
3
1
/a/is
2
2/
4
_2/
4

21/
4
.11
4

2
1/3_1/3
2
llá
112
2
/2

1)
Noteering van 18 Februari.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloo’pig ook de
dngelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
ljksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs
New York

12 Febr.1917

..
11.72
1
12
4092
1
/ 42.20
2.451
13

,,

1917

..
11.73
41.17’11
42.22’/
2.45
1
/8
14

1917

..
11.741
4

41.07
1
/
42.27
1
/2
246’1
15

,,

1917

..
11.75
40.95
4227
1
/
2.46’14
18

,,

1917

..
11.741
4

41.-
42.27
1
/
2.461
4

17

1917

..
11.74/
4

41.02’1
42.27
1
/
2.46’/4

Laagste der week
11.71
1
12
40.77
1
12
42.12’1
2.45/
4

Hoogste
11.75’/
41.25
42.30
2.46/
10 Febr.1917

. .
11.72’1
41.87’1
2

42.17’/s
2.45’/a
3

,,

1917

..
11.70
40.75
42.07
1
/2
2.45
Muntpariteit

..
12.101
59.26
48.-
2.481

Data
Zwitser-
land
Weenen
1
Kopen-
hoge,,
Stock-
holm


Batavia tekgrafisch

17 Febr. 1917
49.17
1
/2
25.50
67.75
72.95
9
9*

100
Laagste d.
W.
48.85

25.10
67.37’1
72.45

Hoogste
,,

,,
49.30 25.52
2/5

67.80
73.-

10 Febr. 1917
49.27
/1
25.20
6737
2
/2
72.52
1
12
991-100
3,,

1917
49.10
28.-
67.22’/s
72.421/
99*-100
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67
86.67
100

OVERZICHT.

De stemming was gedurende de geheele week vast. De
koers op Londen steeg van 11,71
1
12 tot 11,75 en bleef op
dit punt gedurende eenige dagen schommelen. Parijs steeg
van 42,17
1
1 tot 42,27
1
1, New-York van 2,451 tot 2,4621
4
.
Deze laatste koersen varen nominaal, aangezien de handel
zich weder hoofdzakelijk bepaalde toftelegrafische uitbetaling,
waarvan de noteering van 2,46
1
1
8
opliep tot 2,461
Berlijn steeg van 40,92
2
/2 tot 41,17
1
12 en liep daarna weder
terug tot 40.95; slot 41,02 2/5 Weenen sterk gezocht 25,15-25,50. Zwitserland weder zeer onregelmatig 49,22
1
12-49-
49,20-49,15. Skandinavië vast; Kopenhagen 67,45-67,75.
Stockholm 72,55-72,95. Rusland en Italië eerder aangeboden
de roebel circa 71. Spanje vast 52-52,40. Ook Buenos-Aires
vaster 10
,
8 /2-109/4.

-.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht
Zicht
Dato
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in 5


(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.

)
P. Rm. 4)
per gld.)

17 Februari 1917
4.76.45
5.85
68 218
40’lto

Laagste d. week..
4.76.45
5.84114
67
3
14
.40
1
1
2

Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.85
68
1
1
40
11
1.
10 Februari 1917
4.76.45
5.84
1
14
70-
40″/jo
3

,,

1917
4.76.45
5.84/4
67e/8
40
Muutpariteit….
4.86.67 5.18 ‘/

95
1
/
40/se

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDENI

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
26Jan.
1917
30Jan.
1917

Tijdperk
31
Jan.-7 Febr.

Laagste1 Hoogste

6F b

1917r.

Alexandrië. .
Piast. p. £
97212
9721
3

97213
97
2
12
97
2
12
B. Aires . . . .
cLp.gd.pes.
49
5
18
50 497/
8

5581je
50/i
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
11418
1410
1141
1/4
1
12
114/j
Hongkong ..
id. p. $
213
7
18
2/4
2
12
2141
2/4’1
214’/A
Lissabon ….
d. p.escudo
3014
3018
30
2
12
3181
4

3121
4

Madrid

….
Peset. P. £
22.35
22.3fl
22.35
22.45
22.39k
Montevideo..
d.p.peso
53
2
12
532/16
535/
5321
5

532/
5

MontreaL…
$ per £
4.76
7
18.
4.7618 4.7618
4.79
4.78’I
Ptrograd

..
R. p. £ 10
16618
16714
164V4
169
163°14
R.d.Janeiro 2)
d. p. milr.
12’/26
12!
11
7
/s
12
20
.38
11e18
Lires p. £
34.25
34.10 33.40
34.57
33.60
Shanghai

. .
sh/dp.tael

3i6
1
l
317
3/7’/
37l1
Rome

…….

Singapore

. .
id. p. $
214
2
18
214
1
18
214
1
18
214°1
2141i
Valparaiso 1)
d. p.pap. p.
11231
82

11221
55

1171,0
1125132
1171,0
Yokohama ..
sh/d.p. yen
211
5
18
211
5
1a
211
5
18
211
5
18
211
5
18

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.


OUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering té Londen.
te New York.

17
Febr.
1917 ……..381/s


781
10
,,
1917 ……..37
5
/s
77
5
18
3
,,
1917 ……..37
1
/it
761
27
Jan.
1917 ……..-
7618

19
Febr.
1916 ……..26v/s
561s
20
Febr.
1915 ………

22
7
18
4814
20
Juli
1914 ……..24
8
/i.
5411

144

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Februari 19!7-

EI’

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 17 FEBRUARI 1917.

Activa.

Binnenl. Wis- ( H.-bk.

/ 43.178.224,67 sels, Prom.,

B.-bk.

66.065,95
enz. in disc.

Ag.sch. ,, 16.175.572,72
1
/2

f

59.419.863,34
2
12
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

…………………. ….

Idem eigen portef..
f

8.078.921,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
(‘H.-bk.

/ 41.230.248,00
1
12

,

8.078.921,-

.
inc

vrsch.<
B.-bk.

,,

4.030.813,84
111
rek-:rt:
Ag.sch.

40.709.055,1611
2

op

f
85.970.117,01

OpEffeeten

……/ 81.076.117,01
OpGoederenen Spec.

4.894.000-
85.970.117,01

Voorschotten a. h. Rijk.- ……………
,,

13.273.245,11
1
12

MunténMuntmateriaal
Munt, Goud ……. / 61.450.230,-
Muntmat. Goud……529.104.521,76
2
/2

fs90:554.751,76
1
12
Munt, Zilver, enz.. ,,

6.481.174,67
Muntmat. Zilver

597.035.926,43
1
/2

Effecten
Bel. v. h. Res.fonds..
f

5.118.870,12
1
1
id. van
’12v.h.kapit.
,,

3.959.898,25

39

9.078.768,371/!

Geb.en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen……………….
,,

68133.848,261i

/842.390.689,54
1
/2

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:

Meer
Minder

Disconto’s

…………..
7.710.346,44
Buitenlandsche wissels
23.168,-
Beleeningen
5.286.748,15

1
1
Goud

………………
1.002.751,43
Zilver
192.015,33
Bankbiljetten
5.716.285,-.
Part. Rek.-Crt. saldo’s
9.329.223,20
1
12

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

17 Febr. 1917

10 Febr. 1917

Aan schatkistpromessen
f
95.120.000,-
f
87.120.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst

37.000.000,-

29.000.000,- Aan schatkistbiljetten

72.874.000,,-. . 72.920.000,-
Aan zilverbons ……..
.

16.911.581,-

16.849.774,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In-duizenden guldens.)

Data
Goud

Zilver
k
&Je en
bIll

.Andere
opeuchbare
schulden

17 Febr.
1917
….
590.555
8.481
737.606
71.794
10

,,
1917
….
589.552
6.673 743.322
62.770
3

,,
1917
….
589.558
6.646
745.750

94.543
27 Jan.
1917
….
589.561 6.814 732.759
84.163
20
1917′
. –

– –
589.578
6.805
736.433
78.021

13

,,
1917
….
589.576
6.746
745.543.-
71.495
6

,,
1917
….
590.589
6.694.
751.767
68.526
30 Dec.
1916
….
587.602
6.985 758.379
58.316
23
1916
….
587.613 7.157,
728.640 –
57.650
16

,,
1916
.

..
590.523
6.948
733.316 56.512
9

,,
1916
..

..
584.128
6.855
740.642
37.300
2
1916
….
585.142
6.628
746.774
.39.773

-.
25 Nov.
1916
..

..
584.691
6.725
736.284..
48.950.’

19 Febr.
1916
….
489.740
5.261
575.330

97.088
20 Febr.
1915,
….
250.266
1.441
444.995 98.1581)

25 Juli
1914
….
162.114
8.228
310.437
– 6.198

1)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
82.837.000,-.

Data

Disconto’:

Belee-
BCSChIk.
baar
Dek.
kings-
Hiervan
Totaal
Schatkist.
ningen,
Metaal.
percen.
protnessen
saldo
lage

rechtstreeks

17 Febr.1917
59.420
37.000
85.970
434.255
74
10

,,

1917
51.710 29.000
91.257
434.106
74
3

,,

1917
97.049
77.000
78.137
427.245
71
27 Jan.1917
78.223
53.000.
68.517
432.090
73
20

,,

1917
76.670
48.000
89.301 432.591
73 –
,,

1917,
79.029 47.000
72.282
432.014
73
6

,,

1917
71.462
.

37.000 79.604
432.324
73′
30 Dec. 1916
66.685 31.000
85.505 430.347
73
23

,,

1916
56.459 31.000 77.433 436.612
76
16

,,

1916
53.916 .33.000
77.679
.438.613,

76


9

,,

1916
51.150 30.000 70.303
434.497,
76
2

1916
58.810
37.000
80.187
433.563
75
25 Nov.1916
68.280 50.000 66.229
433.374
75

19Febr.1916
74.665 52.500
74.118
359.857
74
20Febr.1915
93.214

211.015
142.801
46

25 Juli 1914
.67.947
‘14.300
61.686
43.5211)

54

1)
Op de basis van
2/
metaaldekking..

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
bÎe
“tn

Andere

schulden

74.269
23.748
157.159
47.729
72.317
23.032
158678,
43.9,90
23

Dec.

1916 …….
16

,,

1916 …….
72.009
23.354
159.086
47.519
2

,,

1916
——-
.
72.099
23.264
1:59.566
50.787
9

,,

1916 …….

42.480
32.198 – 135.967
34.557
25 Dec.

1915 …….
26

Dec.

1914
.’ …..
38.587 25.779 131.198
23.969

25 Juli

1914 … …
.22.057

.

31.907′
110.172
12;634′

Data
1

Dis
1
conto’s

Wissels,
buiten
N..Ind.
betaalbaar

Belee-
nin gen
Diverse
reke
t1’0t!

Beschik.
baar
metaal.
saldo

Dèk.
*
kings_
percen..
lage

23 Dec.1916
6.190
37.584
57.551
10.005,
57.039
47.
18

,,

1916
6.514
37.592 57.107
10.703
54.816
47
9

,,

1916
6.396 37.250 62.344
9.809
54.043
46
2

,,

1918
6.571
37.684
64.324
10.812

53.292
45

25Dec.1915
5.846
22.040
45.841
26.130 40.573
1
44-
26Dec.1914
4.914
9.030,
35.751 15.771
33.333
41

25 Juli1914.
7.259
6.395′ 47934
. 2.228
4.8:42
2
)
.’
44

2) Sluitpost- der activa.,

1) Op de basis van ‘/ metaaldekking.

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

1
20.000.000,-.,
Reservefonds ……………………
,,

5.155.090,93 ‘/
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 737.605.690,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

2.678.883,03
Rekenibig-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
/


Van anderen ……,, 69.114.733,81
69.114.733,81
Diverse rekeningen

………………
,,

7.836.291,77

f
842.390.689,54’/,

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f

434.255.496,26
Op
de basis ‘van
2
15
milaaldekking
……
,,

272.375.634
9
89′
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
..
,,
2.171.277.480,-

21 ‘Februari .1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

145

SUR1NAAMSCHEBANK.

.
II. DUITSCHE RIJKSBANK.
..

.
OVERZICHT DER VOORNAAMSTPOSTEN.
STAAT VAN 7 FEBRUARI 1917.

.

(In duizenden guldens.)
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand

……………………Mk. 2.542.271.000
davon Goldbestand………………..,,

2.525.490.000
Andere
Div. reke-
.

Data
Metaal
CrçuIat
opechb.
schulden
Reichs- und Darlehenskassenscheine……

282.881.000
Noten anderer Banken

…………….,,

4.706.000

Wechsel

,,

8.188.720.000
…………………………
1
t
16Dec.1916..
655
1.041 780
878 859
Lombardforderungen ……………….

12.015.000
9

,,

.
1916

. .
633
.
1.057

1
790
877

1
872
Effekten
109.308.00Q
…………………………,,
.

2

,,

1916,..
652,
1.050
767
879 809
SonstigeAktiva

………………….,,

997.671.000.
25:Nov. 1916-..
667
1.032 778

.
876
877
Grundkapital………………………«

180.000.000

18 Dec.1915
,.
.

713
923 1.049
883
1.059
Reservefonds ………………………,,

85.471.000

19 Dec. 1914
1.294
949
1.031
.
777
248
Notenumlauf .. ……………………

,,

7.892.292.000
Sonstigetaglich fiLlligeVerbindlichkeiten.
.

,,

3.505.047.000
25 Juli
.
1914

.
.

645
1.100
t
560
735
.
396
Sonstige Passiva

………………….,,

474.762.000

). Sluitpost der
activa.
OVERZICHTVAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bet tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
.
.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN;
bij de Reichsbank, circuleerén grootendeels onder het publiek.

Aan het eind- van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.
(In duizenden Mark)

I
BANK VAN ENGELAND.
1
Dek.

WEEKSTAAT VAN 31 JANUARI 1917
Datp
,
Metaal

Daarvan
Goud
,

Kassen-
scheine
Circa-,
latie.
kings-
percen-
tage ‘)
ISSUE DEPARTMENT. 7 Feb. 1917

________
2.542.271
________
2.525.490
________
282.881
_________
7.892.292
36
Notes issued..
£

73.720.480

Governrn. Debt
£

11.015.100.
31 Jan. 1917
2.541.440 .2.524.418 283.942 7.858.489
36
Othersecurities,,

7.434,900.
23

,,

1917
2.540.309
2.523.185 321.601 7.650.783
38
Gold coin and
13

1917
,,
2.539.574
2.522.261
271.988
7.726.844
35
bullion..
..

,,

55.270.480

7Febr.1916
2.495.194
2.454.951 549.379
6.450.834
47

£
73.720.480

73720

480

6Febr.1915
2.240.931 2.195.057
200.332 4.671.970
52

BANKING DEPARTMENT.
23Juli1914
1.691.669 1.358.857 65.479
1.890895
93

Capjtal …… £’. 14.553.000

Government
‘1)
Dekking der circulatie
door metaal
en Kasenscheine.
Rest
……..
,,

3.491.937

1

securities
.

£160.373.392,

..


.
1

Darlehenikassenschcine
Public deposits ,,,

44.764.140

Other securities,,

35.727.351
Other deposits,, 168.777.346

Notes- ……..,,

34.119.405
D ata
Wissels
Rek
.
Cet.
Totaal
1

1
In kas b ij
Seven-day and

Gold and silver
uitge-

j de
Reichs-
other bills..
,,

.

27.957

1

coin

……,,

1.394.232
.
1 1

geven

i
ba,,l

7

Febr. 1917

8.188.720

3.5.05.047.
£231.814.380

£231.614.380′
31 Jan. 1917

8.180.009

3.542.429
Door het uitblijven

der
.
Engelsche bladen zijn de cijfers
23′: ,,

1917

8.1-72M37′

3.648.020

3330.400

308.400
der beide laatste weekstaten hierboven niet kunnen worden
13

,,

1917

8.614.5151
,
3.017.497

3.248.100

260100
opgenomen..
7 Febr. 1918

5.239.874

1.625973

1.617.200

508.600
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

t
6 Febr. 1915

3.859.867

1.450.650

700.000

195.000

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de,.
23 Juli

1914

750.892

943.964
Regeering ,uitgegeven currency notes van 1.
£
en 10 sh. met’
het bedrag der,, gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
III.
BANK VAN FRANKRIJK.
sedert 26 Augustus 1914.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden p. st.)
Van 6 Aug. ,1914 tot. 28
.
Jan. 1915 werden geen staten

gepubliceerd… De met.
*
geteekende posten komen, eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten-zijn sedert
Currency Notes.
Data Metaal
.L’irculatio
Bedrag,

Goudd.

1
Gov. Sec..
den oorlog niet inwisselbaar.–

(In duizenden francs.)

14 Febr. 191,7
59.141 39.451

•**
***
1
Data
Goud

I
B
.

Waarvan
1.
in liet
1
Zilz’e,
*Tegoed ,*Buit.gew.
in lieroorsch.
7

,,

1917
56.924
39.535
***
***


uitenland
_______________________
i
Buitenland

i
old. Staat
31Jan. 1917
56.665
39.801
143.552
28.500
112.339
15 Feb.’17
5.134.734
1.945.603
274.500 724.090
8.600.000
24

,,

1917
56.623
38.785
143.661
28.500
114.091
8

,,,

17
5.128.712
1.844.559,
.276.790
728.650
8.400.000

16Febr1916
54.820 32.586,
98.817 28.500
65.203′
1

,,

17
5.131.163
1.795.157
279.283 795.643 8.200.000

17 Febr. 1915

65.546
34.167
36.063 25.500.
8.924
25 Jan.’17
5d21.024
1.794.123
281,970
749.708
8.100.000
22–‘Juli

1914
40.164
29.317

17 Feb.’16
5.031.110

358.870 889.985
5.600.000

_
18 Feb.’15

23 Julifl4

.4.237,457

4.104.390

375.633

639.620
215.570

4.200.000Gov.
.
Other

1
Public
Other,,
1
Re-
Dek-

kings-
Data.
Sec.
Sec.’
Depos.
De pos.
seroe
percen-

Wissels,
1
*
U-itge-
stelde
Belee-
1

Bankbil-
Rek. Crt.
Parti-
Rek.
Crt.
toge
t)
– –
14
Febr.’17
-134.959
.
-44.034
51.923
145.157
36:141

18,33

Wissels
ning
,
jetten
.

culieren.
Staat

7

,,

17
212.397

38.580
42.262 226.470
35.839

13,33
621.03
l’312916
1.249.147 17.747.070
2.346.462
33.785
31 Jan.’17

160.373

35.727
44.764
168.773
35.514

16,63

628.318
1.316.153
1.255259
17.699.751
2.341.463
.56.054
24,,

’17
133.879

37.836
-.50.721
139.232
36.288

19,10
709.193
1.318.581
1.255.381
17:514.326
2.340.048
52.608


694.379

…………….

1.324.486 1.264.899 17.328.198
2.304.709 49.302
16 Febr.’16
32.839

95.153 51.514 99.156 40.704

27
17 Febr.’15 24.563 101.701
40.316 49.829

31

0
443.199
L745.407
1.258.478
14.203.485
1.929.365
.81.443

22, Juli’14
11.005

,,33.633
13.735

1117.618
42.185 29.297

528/8

229.608 3.080.169 834.682
10.831.547
2.331.749
49.124

1.541.080

789.400 5.911.910 942.570 400.590
1)
Verhouding
tusschen Reserve
en Deposits.

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Sociét6 Génra1e de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden franes.)

Metaal
i3eleen.
1
Beleen,
Binn.
1
1

Rek.
Dato
t

mci.
1
buiten!,
van
buiten!.
1

von
1
trom. d.
wissels
en
1

Circu.
totie.
1

Cr1.
saldi
vorder.
provinc.
beleen.
soldi.

15 Febr. 1917
340.495
84.951
480.000
67.434 850.795
112.858
8

,,

1917
341.011
84.719 480.000
66.134 850.320
112.080
1

,,

1917
340.409
84.647
480.000 65.695
853.463
108.222
25 Jan. 1917
341.390
84.037 480.000 62.971 852.097 107.064

17 Febr. 1916
192.608 51.759 480.000
63.466 620.718
165.215

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD.AMERIKA,-

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
1
Wissels
1
Deposito’s
Cir,u.
latie
Dokkings.
Perccn
toge
1)

5
Jan. ’17
460.770
16.180
148.024
681.988
13.245
69,3
29Dec.’16
453.713
17.538 157.893
697.623
14330
68,2
22

,,

16
449.917
6.025 156.930
678.259
15.754
69,8
15

,,

’16
435.302
7.907 160.686
671.898
12.806
68,3

7Jan.’16
354.418
12.888
55.579
431.085
12.982
82
8Jan.’15
232.553
17.997
9.876
267.389 1
1.854
89
1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.

VEREENIGDÉ NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUSTI

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE ‘POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s
‘Circulotie
Beleeningen
en
disconto’s
s

z
Reser
u
v
5e

17 Feb.’17
762.080
3.664.650
28.650
3.448.230
158.810
10′

,,

’17
769.400
3.706.830
28.600
3.470.710
158.520
3

,,

’17
789.180
3.770.540
28.620
3.511.090
166.630
27Jan.’17
810.280 3.751.470
28.680
3.472.390
190.710

19 Feb.’16
843.490
3.564.460
33.970
3.333.720
155.850
20 Feb.’15
512.250
2.259.270
39.460
2.288.590
138.500

25Juli’14
467.880
1.958.320 41.730
2.057.570
26.170
1
)

‘) Op basis van 25
0/
van alle deposito’s.

146

ECOIOMISCHSTATJSTISCHE BERICHTEN

21 Februari 1917
11

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar. –
(In millioenen Roebel).

Data n.
51.
Goud
1
Tegoed
uh bui.
fenlond
za:
.
1
Schot-
kist bil-
jetten
conto’s
en heke

I


1
Circu.
lotie
Rek.
Co ,-
ront

5 Febr.’17
1.473
2.150
118
7.276
748
9.340
1.976
29 Jan.’17
1.475 2.151
116
7.127
741
9.205
1.833
21

,,

17
1.474 2.150
118
7.104
613
9.114
1.784
14

,,

17
1.475
2.150
119
6.866
667
9.097
1.873

5 Febr.’]6
1.618 743
44 3.408
1.144
5.657
1.642
5 Febr.’15
1.558
154
48
945
1.042
3.052
1.089

11 Juli ’14
1.801
144
74
….
757
1.634
1.099

De Nederlandsche geldmarkt heeft in 1e afgeloopen week
een aanmerkelijke verruiming ondergaan. Het aanzeggen
van beleeningen is geëindigd en door den zeer beperkten
beurshandel is de vraag naar geld niet dringend. Omge-
keerd kan men ook zeggen, dat de beurshandel gering is,
tengevolge van het beperken der credietfaciliteiten, althans’
ten deele, daar natuurlijk de nog steeds gespannen politieke atmospheer evenzeer het hare bijdraagt tot de terughouding
in zaken. Hoe dit ook zij, de prolongatiekoers is weer heel wat normaler geworden en wel teruggegaan van 5
á
6 tbt
4 pCt. Dit heeft zijn gunstige uitwerking op Nederlandsche
staatsfondsen niet gemist, temeer nu de panniekachtige
stemming, voortgesproten uit de vrees, dat ons land in den
oorlog zou kunnen worden meegesleurd, gelukkig weer sterk
begint te minderen. Met uitzondering van Integralen, die
zwak sluiten, verlaten alle Nederlandsche schuldsoorten de
week Vrij aanmerkelijk boven het Vorig niveau. Zulks kan
niet worden gezegd vaa baitenlandsche staatsobligatiën,
die na een lange periode van betrekkelijk vaste houding,
thans – nu het uitzicht op vrede weer zoo ver af lijkt
en door het uitgeven van nieuwe leeningen en den stroom
van onvoldoend gedekt bankpapier, de oorlogsiasten duize-
lingwekkend stijgen – ‘ondanks de lage koersen, eerder
worden aangeboden. Naast Bilgaarsche en Oostenrijksche staatsfondsen, vallen ook voor Russen den laatsten tijd af-
brokkelende koersen te vermelden. Het slot dezer laatste
was zelfs zeer zwak; 4 pCt. obligatiën Rothschild 5e emissie
verloren ruim 4 pCt. Wellicht houdt dit verband met on-
langs gepubliceerde cijfers, waaruit blijkt, dat de Russische
staatsschuld aan het einde van 1916 tot R. 26 milliard ge-stegen is, tegen nog geen R. 10 milliard vOOr den oorlog; de banknotenuitgifte. tot R. 9 milliard, tegen een normaal-
cijfer van R. 1 2 milliard, bij een goudvoorraad van
slechts R. 3.625 millioen, waarvan niet’ minder dan R. 2150
millioen zich in het buitenland bevindt.
Voor Zuid-Amerikaansche fondsen was de stemming wei-
felend, daar de ontwikkeling van de politieke geschillen tus-
schen Duitschland en de Unie ook voor. deze republieken
van beteekenis kan worden.

10 Feb. 14 Feb. 17 Feb.
Rijzingof

5
O/
Ned. Werk. Schuld . 101
0
110
101’18 101/o +
/i
4 %

,,

,,

,,

02
2
12

94
1
/s

93
15/
-1-
1
/
je

3
01

,,

,,

,,

.

71
1
12

73

730108
-f-
1′
1/5
2
2
12
0
/ ,,

,,

,,

. .

6111
4

60
11
1

60’1 –
1
110
5 o/
o
Oost-t_ndië 1915 ……

8/a

9918

99
3
1<& + 718
5
0/
Bulgarije 1902
.
…… 66/o

64
3
14

64
11


4 0/ Oostenrijk Jan/Juli. . 41
1
18

402/4

40 ‘/o – 1
421
2
0/
0
iwaugorodDonibrowa 7518

74

74
1
18

1
,
14
4 °/o Nicolaï 1887-1869

63

65 ‘/io 65
1
/, + 2
11
1j
4 0/ Geconsolicleercie 1880.. 60101
10
61″1i0 61

+
‘/io
4 o/
o
Obl.’ Zuidwest 1885 .. 66 7fj

631,

63
2
12 -2
“/is
4
0/t,
Rusland bij Hope. .. 62
1
12. 63

63112′ + 1
4 °/o Obl. Rothsch.Se emissie 68
1
14

64
1
18

6418 – 4
1
/s
4 0/s, Argentinië 1896-1899 71ij4

72

71’/4 + 11
5
0/
Brazilië 1898 . t . . .’. .

93
1
14

90
1
18

92
2
18 -1
1
18
5 0/ Dominida ……….91 ’12

90’18

•9218 + 1
1
18
3
0/
Venezuela ………..49
1
/2

48/,o 48

– 1’12

Op de
locale
markt is de belangstelling zelden zoo gering
geweest als in de afgeloopen week het geval was, hetgeen
evenwel toch niet met koersdaling gepaard ging. Integen-
deel, verschillende geruchten en feiten kweekten een matige
hausse-beweging. Aan den anderen kant bestaat nog zooveel
onzekerheid, dat een groot deel van het beleggend publiek
het niet waagt aan de koopbeweging mede te doen. Zeer be-
grijpelijk wordt deze houding, wanneer men bijv. nota neemt
van de tegenstrjdige factoren, die de afdeeling voor
scheep-
vaart fondsen beheerschen. Eenerzijds maakte het bericht,
dat de uit de Unie naar ons land vertrekkende booten niet
meer verplicht zouden worden een Engelsche haven binnen
te varen, doch in Halifax of de Bermuda’s zouden worden
gecontroleerd, een aangenamen indruk. Deze werd nog ver-
sterkt, toen bekend werd, dat door de in werking treding
van de molestverzekeringswet, het risico slechts teii deele
voor de maatschappijen zou blijven en verschillende booten
begonnen zee te kiezen. Later werd echter bekend, ‘dat de
‘oplossing van de scheepvaartkwestie nog volstrekt niet
zoo ver gevorderd was als men had gedacht. Geruchten om-
trent verbeurdverklaring van de ,,Batavier II” en de ,,Prins
Hendrik” drukten mede de stemming, evenzeer de cijfers
der in het tijdvak van 1 tot 10 Februari door Duitschland
getorpedeerde handelsschepen, n.l. 58 van de geallieerden
en 32 van neutralen, met een totalen inhoud van 176.925

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 17 Februari 1917.

21 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

147

ton. Hieruit blijkt hoe groot het gevaar is, waaraan de uit-
varende schepen zijn blootgesteld. Ten slotte scheen het be-
toog, dat hierdoor de vrachtprjzen nog verder zullen stij-
gen, het pessimisme te overwinnen, zoodat de afdeeling weer
op hoogere koersen sluit.
Cultasorwaarden
gaven, onder leiding van aandeelen Han-
deisvereenigingAmsterdam, die, naar het schijnt ook voor
buitenlandsche (Duitsche) rekening gezocht werden, van
een vaste houding blijk; genoemd aandeel steeg van 325 tot
342 pCt. Vorstenlanden werden eveneens hooger uit de
markt genomen, terwijl van
bankaandeeleii
o.a. Koloniale
Bank en Nederl.-Indische Handelsbank zich van hun vorig
koersverlies konden herstellen.
Gunstiger was mede de houding van
in&estriëele
fondsen,.
inzonderheid voor de Vereenigde Blikfabrieken en Insulincie
Oliefabrieken.
Zêer lusteloos,.doch vast van grondtoon waren
oliesoorten,
waarvan Koninklijke 13Y
2
pCt. in prijs vooruitgingen, een
voorbeeld, dat slechts aarzelend door de andere soorten
werd gevolgd.
Nu eenig uitzicht op een herstel van het scheepvaart-
verkeer bestaat, ontwikkelde zich op iets hoogere prijzen
vraag voor
rubbersoorten,
temeer daar de prijs voor het
product, die in begin van dit jaar tot 2 sh. 10 d. was inge-
zakt, thans weer tot circa 3 sh. 5 d. is opgeloopen. Berichten
omtrent een gunstig verloop van de rubberveiling te Medan
kwamen de markt nog ten goede. Op een enkele uitzondering
na (Oost-Java Rubbers sluiten 12 pCt. hooger) was het
koersherstel echter niet belangrijk.
De gunstige uitslag van de Java tabalrsinschrjving bleef
niet zonder uitwerking op de koersen, die blijkbaar niet
werden beïnvloed door het bericht, dat, om de macht van de
onlangs in het leven geroepen ,,Vereenigle Nederlandsche
Tabakshandel” te neutraliseeren, de oprichting van een
,,Bond van Importeurs van Tabak” in overweging is geno-
men. Eenige belangrijke soorten als Amsterdam Langkat,
Deli Maatschappij, Rotterdanf Deli enz. behaalden prjsver-
beteringen, afwisselend van 10 tot 17 pCt.
Ook de
iheeniarkt
had een vaster voorkomen.

10 Feb. 14 Feb. 17 Feb.
°

Koloniale Bank ……….148

15514 155
8
18 + 7818
Ned. md. Handelsb . …… 222 – 229

229

+ 7
Ned. Handel-Mij. resc…..179
1
/2 17918
180’12.
+ 1
Alg. Ned. md. Electr. Mij. – – 145

142

139

—6
Insulinde Oliefabr………230

244

241

+ 11
Vereenigde Blikfabr. …… 1481/
2
160

154

+
S’I2
Wester Suikerraffitiaderj

200

195
2
/2 198/4 — 12/
4

Vorstenlanden …………225

234

233

+ 8
Handeisver. Amsterdam ….330

348’/8 342

+ 12

Javasche Cultuur……….423

415

417

—6
,,Medarie” Cultuur ……..190

205

210

+ 20
Ketahom prei. aand…….29

35
1
14

33218 + 4818

Geconsolideerde ……….159’/4 1631e 161214 + 2

Koninklijke …………..491’/2 507

504’/2 + 13112
Moeara Enim …………225

228
2
/2 229

+4
Zuid-Perlak …………..85

86

87

+ 2
Amsterdam Rubber. … :.

224’12 227

226

+
1’12
Dell Batavia Rubber ……157’/j 1591e 156
1
12 —1
Indische Rubber ……….165

170

166

+ 1
Oost Java Rubber ……..230

244
1
12 242

+ 12
Preanger Rubber ……….140

148 ‘/2 142 /2 + 2812
Serbadjadi …………….310

310

308

—2
Holland Amerika Lijn ., …. 404
1
12 411
2
12 411’12 + 7
Kon. Roll. Lloyd ………. 183’/2 18581
4
185 2/4. + 2V4
Kon. Ned. Stoomboot …… 215’1

218

221’14 ± 5814
Oostzee ………………299
1
/2

309
2
12

305

+ 51/2

Amsterdam Deli ……….214

228’12 229

+ 15
Amsterdam Langkat ……197

210

210

+ 13
Deli Batavia…………..405

420

411

+ 6
Deli Maatschappij ………484

500

495

+ 11
Rotterdam Deli ………… 2062/
8
228

220

+ 13
1
12
Senembab …………….487

505

504

+ 17
Amsterdam Thee ………..55

64 ‘/

63 2/8 + 8’12
Banjoewangi Thee ……..95

98
1
1

98 2/2 -+ 3812

West Java Thee ……….61/4

70
8
14

692/2 + 8’14

De geheele Amerikaansche afdeeling vertoont eveneens
koersverbeteringen; met een opleving van den handel is
deze over het algemeen bijinen nauwe grenzen gebleven
prjsbeveging echter allerminst samen gegaan. Zelfs het be-
vredigend cijfer der onuitgevoerde orders van de Steel Cor-
poration: einde Januari 1917 11.474.000 ton (v. m.
11.547.000; v. j. 7.923.000 t.) vermocht geen handel van beteekenis in dit anders hier ter beurze zoo actieve fonds te voorschijn te roepen. In Walistreet is een houding van
nfwachteii ingetreden. Spoorwegaandeelen, eerst vrij vast
gestemd, moesten het later eenigszins ontgelden, daar de

havens door het gebrekkig of nagenoeg stilstaand scheep-.
vaartverkeer in de Unie, dermate volgepropt liggen, dat de
spoorwegen reeds in overweging hebben genomen het ver-
voer van goederen naar de Atlantische kust te staken.. Deze
omstandigheid zal natuurlijk haar terugslag in de indus-
triëele centra moeten doen gevoelen. Over het algemeen
blijft men echter hier ten opzichte van Amerikaansche
fondsen, mede tengevolge van de. opstandige beweging op
Cuba en de niet te vertrouwen houding van Mexico, dé kat uit den boom zien.

10 Febr. 14 Febr. 17 Feb.
Rijzingof

American Beet Sugar ……
97
2
12
10081
4

105214
+
7214

American Car en Foudry
66 2/4
671,
67
+
814

American Elicle en Leather
60/ie
61
2
1e
611
+
lijjo
American Smelting en Rel
9392
,95/e
95e18
+ 11e
Anaconda Copper… …….
1638/
4

166’/e
165 2/,
+
1214

Central Leather

……….
82 /a
85
18
1je
87
7
18
+
5
Gulf States

Steel ……….
100/4
104*

104’12
+
5214

Studebaker

……………
101’/,
1041e
99’12
—2
Steel

Corps

…………..
102
2
/16
104
s/je
104
2
18
+
2
2
/je
-Baltimore en

Ohio ……..
.822/4

76 76
621
4

Chicago Rock Island ……
24
.
24
8
18
211e
—21e
Deover

…. . …………..
l4’/o
151
15 ‘/
+
814

Eie

………………..
26/io
281
17
8
14
+
12/je


Kansas City Souther

……
23
24
23
1
12
+
12
-Missouri Kansas & Texas ..,
7
18
/je
8818
8
+
/ie
‘Southern Pacifie ……….
.9Q2/4
95
93
8
12
+
1814

Southern Railway

……..
25
12
/je
27
8
1e
27114
±
111e
.Union

Pacific

…………
134’/j
140
1
18
138’14
+
3814

Intern. Merc. Mar. afgest
.
25/ie
26
22
/16
27814
+
2
7
1je
pref.

6881
4

6921
4

70
l5/

+
2/ie
Maxvell Land Grant -……
30
33
2
18
23
1
12
+
3
1
1
ex. div.

Te L o n d e n konden Consols zich aan het eind van de
week eenigszins herstellen: 51 —52 pCt. Ook -andere
schuldsoorten aan de Theems gaven van een meer opgewekte
‘houding blijk. Ten deele spruit dit voort uit het feit, dat de opruimingen om op de nieuwe leening te kunnen inschrij-ven de markt nu niet langer drukken, hoofdzakelijk echter
uit de eind-wéek gepubliceerde berichten, dat de oorlogs-
leening een schitterend succes zou zijn geworden. Er is een
nieuv oorlogscrediet van £ 550 millioen toegéstaan, waar-
door de gezamenlijke kredieten voor het loopende dienstjaar
tot £ 1950 millioen stijgen en de kredieten sedert-het begin
van den oorlog ingewilligd tot £ 3732 millioen.

Minder gunstig is

de stand van zaken ter beurze van
ip a r ij s. Fransche Rente liepen dan ook van 62,25 tot 62
terug. De regeering moet zièh nog steeds behelpen met voor-
:schotteu, die de Fransche Bank haar verstrekt en welke-
fhans tot frs. 8.600 millioen zijn aangezwollen. liet bedrag
aan bankbiljetten in omloop heeft een bedrag van
frs..17.747.070.195 bereikt, zijnde bijna het maximum van
frs. 18 milliard, zoodat deze grens tot frs. 20milliard moest
2
vorden verhoogd. Een lichtpunt is, dat de indirecte belas-. Itingen en monopolies over Janauri met circa frs. 404 mil-
lioen bijna frs. 110 millioen mdlr hebben opgebracht dan
in Januari 1916. Aan het eindd van de week werd gemeld,
dat de minister van financiën weer zal overgaan tot uit-
‘gifte van obligatiën der Nationale verdediging, tegen den
koers van 96Y pCt.

t
Te B e r 1 j n wordt de ontwikkeling van de politieke ge-
beurtenissen met zorg gade geslagen, waardoor de markt
hoevl geen flauw, toch een min of meer weifelend voor-
komen vertoonde; ook de voorbereidingen voor de nieuwe
oorlogsleening (de regeering zal een verder oorlogscrediet van
v1k. 15 n1illiard aanvragen, waaloor het totaal der Duitsche
porlogskredieten tot M ha
k._79 milliard stijgt) droegen het re
Lot de lustelooze stemming bij. Het plan rijpt de oorlogs-
ivinstbelasting met 20 pCt. te verhoogen, een vooruitzicht,
dat den betirshndel natuurlijk nog meer in toom hield.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
19 Februari 1917.
Na de stijging, die in de laatste dagen der vorige. verslag

*eek vooral tarwe aan de Amerikaanscie markten had.
ondergaan, hebben bij doorgaans vaste stemming de prijzen
zich vrijwel op hetzelfde niveau gehandhaafd. Goede loco-
vraag en de eveneens nog steeds voortdurende vraag voor
export brachten zoowel voor tarwe als mais vaste markten
teweeg, doch de opstopping der Spoorwegen werkte in tegen-

148

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Februari 1917

overgestelde richting. Vooral voor maïs bestaat eene flinke
inlandsche, consumptievraag. De aanvoer van graan naar
de

Amerikaansche markten en vooral naar de uitvoerhavens
wordt -‘sterk belemmerd door de groote bezwaren, die het
spoorwegvervoer ondervindt, niet slechts door den strengen winter, doch. vooral- door de enorme hoeveelheid goederen
van allen aard, die op verscheping naar Europa wachten,
doch Waarvoor de verwachte scheepsru.irnte ontbreekt. Tal
van wagons blijven daardoor ongelost en vele spoorweg-
maatschappijen zien zich genoodzaakt alle goederenaanbod
te weigeren of dit slechts te accepteereu, indien vaststaat,
dat de scheepsruimte tijdig gesteld zal worden. De invloéd
van. den verscherpten duikbootoorlog laat zich dus sterk
gevoelen en ofschoon het juist mag zijn, dat de seheepvaart naar, çle entente-landen daarvan weinig nadeel ondervindt,
mag. worden betwijfeld, of deze bewering, die in den laatsten
tijd dikwijls van Engelsche en Fransche zijde is vernomen,
juist is voor het verkeer naar die landen met neutrale
schepen. Waarschijnljker. is, dat deze neutrale vaart naar
de entente-landen. vrijwel evenzeer stilligt als de scheepvaart
naar de neutrale landen zelve. Vooral naar ons land vindt
zoo goed als geen vervoer van overzee, plaats, doch ook de
Scandinavische landen zien zich gedwongen hun aanvoer
van overzee vrijwel geheel te staken. Al deze landen doen
hun best .met de oorlogvoerende staten tot eene regeling
te komen, die hen in staat zal stellen, hunne aanvoeren
van overzee weder op te vatten. Uit de Amerikaansche
berichten valt op te maken, dat de versehepingen van tarwe
van deze stagnatie in de neutrale scheepvaart weinig nadeel
ondervinden, doch cijfers staan ons niet ten dienste wegens
het uitblijven der Engelsche post met berichten over de
afgeloopen week.
De Argentijnsche graanmarkten hebben zich niet op het
niveau der laatste weken kunnen handhaven. De verlaging
der tarwe- en maisprijzen, die reeds de vorige week een aan-
vang had genomen, heeft zich verder ontwikkeld en was
voor beide graansoorten van flinke beteekenis. De maisprijs
te Buenos-Aires, die zich geruimen tijd boven 10 pesos per
100 K.G. had bewogen, daalde in het einde der week tot

Noteeringen.

Chicago

Buenos Ayres’)
Data

Tarwe
1
.
Mais
1
Haver Tarwe
1
Mais Lijnzaod
Mei

Mei

Mei

Maart i Maart Februari

19Feb.’17176

102
5718
13,85
9,55
22,-
13

,,

’17
174
101
,
/8
56
14,15
10,15
23,25

.
19Feb.’16127t/
2

77314
47/
4

9,25
5,800)
12,80
19i’eb.
1
15

160,
1
/2
761s
58’/
12,35
4
)
5,754)
9,85)
19 Feb.’14
,,94’/t

66′!,
40
1
18


8,75
5,050)
11,85
20Juli
1
14
82

t)
56218 t)
36
1
12 ‘)
9,40
2)
5,38
0
)
13,702)

t) per Dec.

3)
per Sept.
3)
per Mei.

4)
per Februari.

*) Penoteeiingen.yan Buenos Aires.zijn van 10
enl7 Februari.

$ 9,50, terwijl tarwe als laagste punt circa$ 13,60 bereikte,
na zich verscheidene weken boven $ 14,– te hebben gehand-
haafd. Zaterdag was een iets vastere stemming merkbaar.
Gegevens omtrent de redenen van deze prjsbeweging staan
ons niet ten dienste, doch gebrek aan scheepsruinite is aan de verlaging zeker niet vreemd, terwijl voor mais zeker de
oogstvooruitzichten, die in de laatste weken reeds algemeen
gunstiger waren, verdere reden tot geruststelling hebben
gegeven.

Buitenlandsche granen in Ned,erland.

Door den vrijwel algeheelen stilstand der scheepvaart naar
onze havens waren de aanvoeren in de afgeloopen week,
evenals in de vorige, bedroevend klein. De ernst van den,
daardoor geschapen toestand, die noopt tot- groote zuinig-
heid met de heschikbaren voorraden, blijkt uit het bericht,
dat het dagelijks broodrantsoen zal worden gereduceerd’ van
400 gram tot 250 gram. Ook uit de voor de Februari-dis-
tributie van veevoeder – bekend gemaakte percentages blijkt, hoezeer onze Regeering de zuinigheid wenscht te betrachten. Geleverd zullen.worden 25
0/o
van de aanvragen van mais,
voertarwe en gerst, 50
0/o
van de haver en slechts 15 ‘/o
van de lijnkoeken, lijnmeel en sameugestelde koeken. Boven-
dien zal ‘men waarschijnlijk tot begin April met deze hoe-
veelheden moeten rondkomen. Dat beteekent dus, dat vrijwel
eene geheele distributie zal worden overgeslagen, terwijl de
nu te verdeelen hoeveelheden uitermate,klein zijn. In onze
havens liggen vele booten te wachten op de gelegenheid tot
uitvaren,, teneinde t3rwe, voedergranen en lijnkoeken te.laden,
voornamelijk in Noord-Amerika en bovendien wachten in
Britsehe havens verscheiden schepen op dezelfde gelegenheid,
terwijl daar, alsmede in andere haens van Noord-Amerika,
Scandinavië en elders geladen stoomschepen het oogenblik afwachten, waarop veilig naar Nederland kan worden door-
gevaren. Moge het oogenblik, waarop eene – regeling dien-
aangaande met de oorlogvoerende mogendheden tot stand
komt, niet te lang op zich laten wachten, opdat de schaarschte
aan voedings- en voederartikelen in ons land niet nog
grootere afmetingen aanneemt.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

19 Februari 12 Februari 119 Februari
– 1917

1

1917

1

1916

Tarwe

………………
509,-_t)
509,_1)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom.
lom.
400,-
Mais

(La Plata)

……..
345,_t)

..

345,’)
235,-‘)
Gerst

(46 lb.. feeding)….
345,_1)
345,_t)
291,-
Haver (38 Ib. white clipped)
20,-‘)

19,-‘)
14,90
Lijnkoeken (Noord-Ame-

.

rika van La Plata-zaad)
.
200,-
1
)
200,_1)

155,-
Lijnzaad (La Plata) …….
740,_t)
740,-‘) 470,-
1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN, in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam


Amsterdam
,
Totaal
Artikelen.
11-17 Febr.
Sedert
,

Overeenk.
11-17 Febr.
Sedert
Overeenk.
1917
1 J0,t. 1917.
tijdvak 1916
1917

.
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1916

73.642
70.132
73.642′ 70.132
4.465
5.513
– –

4.465 5.513

Boekweit …………….
654 3.524


500
654-


4.024
46.306
20.328″‘
80-
37.169
19.668
83.475
39.996

Tar.we ………………
..4.925.
Rogge ……….
………-

2.608
14.928

5.492
1.980

8.100 16.908

Mais

……………….-


8.450 -”

6.790 4.018


6.790.

12.468

Gerst………………..

Haver

………………-

2.842
9.654.

7.560
21.158 •10.402


30.812
Li.jnzaad……………..-
Lijukoek …………….
..-
9.000
20.830”
– –
9.132
3.405
18.132-
24.235
Tar-wemeel ………….’


3.785
3.785

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.

Tarwe ………………7.884

1

61.608
89.725


61.608


89.725
Mais

…………….
7.479

1

24.366
– –
– –
7.479
24.366-

METALEN.
IJZER
EN STAAL.
En gel
a
n d. De onderbreking van den maildienst maakt
het onmôgelijk, deze week over den algemeenen toestand van de markt te berichten.
Duitschiand. In een rnaandeljksch overzicht over ,de
ontwikkling van de ijzer- en

get
staalmarkt wordt aanoond,,
dat ,4ebedrjvigheid in alle fabrieken onyeFzwakt oqrt-
duurt en dat alle jroducten uitsluitend voor leger- en vloot-
doeleinden,, zijn gereserveerd. Niettegnstande zij dagelijks,
gronte hoeveelheden afleveren, zijn de fabrieken an’zoovee1
orders voorzien,,.dat zij ,voldopde werk hebben tot aan het
eind van, het, jaar. De, vorst die, in hetgeheele land zeer,
streng is geweest, heeft grqoten inv,l9ed uitgeoefend op den
econotischen’ toestafid in het algemeen en op het transport-,
wezén ,u het ijzondex,, zoodat het niet langer mogelijk
was, ,gelijkén – t,re1 te houlen. met – de aanvoeren van, ruw
materiaal, üoodig voor fabrieksdoeleinden.

21 Februari 1917

EC°NOMISCH-STATIST’ISCHE BERICHtEN

149

-De stagnatie in het- spoorwegverkeer was zeer ernstig en
verhinderde zelfs de fabrieken, de afgeweïkte göedeen

te
verzenden.-In- vele plaatsen kwamen de- fabrieken kolen en
andere brandstoffen te kort; Thang zijn maatregelen genomen,
om deze ‘beletsels. uit den weg’te ruimeir-en men verwacht,
dat de zaken spoedig ‘wederom haar normalen loop-zullen
nemen.
De militaire overheid werkt samen met de comito’s
samengesteld uit de vertegenwoordigers der verschillende
takken van nijverheid en’ de aldus gevormde Organisatie
verzekert de bevredigende werking van de geheele-industrieele
machine. Een- der. resultaten dezer samenwerking is -de
invoering van maximum prijzen zoowel,voor ruw als voor
afgewerkt materiaal, -terwijl tegelijkertijd scherpe contrôle
wordt uitgeoefend op-de dçeleinden-waarvoor zulk materiaal
wordt gebruikt.
Amerika. De toestand is bijna onveranderd. De markt
blijft over het algemeen een vast aanzien houden en de
prijzen zoove1 voor ijzer als voor staal -werden wederom
verhoogd in de afgeloopen week.
Men verwacht, dat de fabrieken in staat zullen zijn, het
tegenwoordige prijsniveau gedurende .het’ verdere gedeelte
van het jaar te handhaven.

Locô-Notéeringen te Londen:

Data
IJzer
dcv.


Kper
Stan°d
Tin Lood
Zink
16 Febr. 1917:.

nom.
140.-!-‘
198._IL
30.101- 56.151-
9

,,

‘1917..
nom.

138-1-
200.101-
30.101-

18 Febr:1916..
95/9


108.-!-
180.-I-
’32.-t-
103.-!-
19 Feb’r;lglS..
5618
63.151-
184.-!-

<
19.151-
41.101-
20 Juli

1914..
5114
61.-!-
,

145.15/-
’19.-!-

:
21.101-


STEENKOLEN.

Geene verbetering in den toestand, de aanvoer van Enge-
land staat nog stil en van’ Duitschland kwam nog niets;
over ‘t algemeen zijn de verwachtingen omtrent buitenland-
sche aanleveringen in de toekomst, niettegenstaande de ge-
publiceerde toezegging van 350.000 tons Duitsche kolen per
maand; ‘zeer pessimistisch. –
Onder die omstandigheden geraakt de prijskwestie gelei-
delijk meer op den achtergrônd, en ging het bericht, dat in Engeland alle mijnen onder gouvernementscontrôle geno-
men zijn, ongemerkt voorbij.

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen

(Middling TJplands.)

I
1
6F0t’
17
1
9
Febr.’171 2Febr.’l7Il6Fcbr.’I6II6Fcbr.’15

New York…. 15,95e 15,50e 14,30e 11,85e 11,85e
Liverpool …. 10,86d 10,33d -10,33d

7,92d

5,Old

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16 tot
2Febr.’I7

Overeen komstiqe perioden

1915’16

1

,

1914-‘-’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
3947
3223
4524
0

Atlant.Havens
1596
1782
2316
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1872
1347
1909
,,

‘t Vasteland.
1491
1345
1871
Japan ete…
384
218

307

Voorraden in duizendtallen
2 Febr. ’17
1
2 Febr. ’16 2 Febr. ’15

Amerik. havens ………..1389

1727

1940
Binnenland …………..
.1167

1221

– 1135
New York …………..

152

335

92
New Orleans …………

.

.448

443

424
Liverpool …………….884

835

:929

Marktberieht van de ‘Heeren – ‘Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 31 Januari 1917. –


Amerikaansche katoen is sedert ons laatste bericht gere-
geld in prijs gestegen ondanks de onopgewekte stemming, die de markt in het algemeen beheerschte. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de sterkere statistischepositiè
en verder van de verbeterde vraag voor export. – Egyptisehe
katoen is ook ‘weer duurder, met verbeterde vraag, zoowel
voor Engeland als voor export, welke laatste hobfdzakeljk
voor de Vereenigde Staten bestemd is.

v De-handel in garens is nog niet veel

ver-beterd’ maar: er
zijn toch weer meer zaken tot stand gekomen, hoôfdzakeljk
voor het binnenland. De vraag is beperkt tot cop-twist of
-b6omen meest voor -spoedige levering, hoewel deze -in som-
mige gevallen niet te- verkrijgen is, zoodat ook.-ketting-
gârens in verhouding.duurder.zijn dan inslaggarens,waarin
meer aanbod bestaat. Voor spinners is het moeilijk de. prij-
zén te verhoogen -en hoewel dit.wel- eenigszins geschied is,
is deze verhooging -toch- over het algemeen minder-dan. die
vn ruwe katoen. Naar 36er tot 42er inslag bestaat het
minste -vraag en enkele voorraden daarvan drukken op de
markt. De export-vraag beperkt-zich hoofdzakéljk.tot-eenige
aanvragen in bundels en cops. Egyptische garens zijn–nog
steeds vast, hoofdzakelijk tengevolge van oude contracten en
voral de fijnere en betere soorten ‘blijven zeet duur.’ Over
het algemeen gaat er echter in garens niet veel om.
– -De doekmarkt is evenmin verbeterd,

doch-niettegenstaande
de algemeene vraag zeker zeer gering is, blijven prijzen toch
verwonderlijk vast. China heeft weer vat meer leven getoond
en nu de vacanties daar afgeloopen zijn; hoopt men eindelijk
op een verbeterde vraag; in gebleekte goederen- zijn trou-
wens reeds enkele kleinel ôrders gëplaatst. -Voor exporteurs,
die gefinishde goederen verkocht hebben, worden de moei-
lijkheden steeds grboter, zoodat deze ook maar’liever
,

niet
te veel nieuwe orders aannemen.

WOL


Voor de goede soorten opende de tweede reeks veilingen
te L on d e n zonder aanmerkelijke prijsverandering, terwijl de mindere soorten 5
0
/0
terugliepen. –
Te B r a d f o r d zijn de zaken zeer kalm, daar alle handel
vrijwel onmogelijk is geworden.

Noteeringen te Bradford: –

1


Colonial carded
Data

averoge

56 50

1

46 40

16 Februari 1917
….
67’12 51
1

41

1
3411,1
30’I2
9

,,

1917
….
H’68
52
1

3
3
1
121
351/11
31
18 Februari 1916
….
43 36

1

1
32

1
28
25

SUIKER.

Aan onze Bietsuikermarkt was. de omzet ook in de
afgeloopen week van weinig beteekenis, daar de ideeënvan
koopers en verkoopers. zeer. uiteen.liepen. De markt sloot
met koopers voor disponibele suikers tot
f
22
1
1 bij eenen
vraagprijs van
f
23
1
12. Voor Mei-levering.werd
f
23
0
14 betaald.
Ten

opzichte

van -den uitzaai

der bieten is de

toestand
nog overanderd en wanneer in D u i t s e h 1 a ii d -niet spoedig
del door
– –
lahdbouwers en fabrikanten gevraagde regeerings-maatregelen genomen worden, is eene belangijke verminde-
ring van aanbouw te. verwachten. De laatste Bietsuikeroogsten worden door Willett & Gray
thans als volgt onder cijfers gebracht:

1916117

1915116

Duitschland …………..1.600.000

1.400.000 tons

Oostenrijk-Hongarije …….980.000

1.011.400

Frankrijk …………….200.000

135.899

België………………..90.000

112.947

Nederland …………….275.000

240.000

Tezamem

………..
3.145000
2.900.000tons
Rusland ………………
-1.350.000
1.467.096
Zweden

……………….
150.000
127.315
Denemarken …………….
120.000

-125.200
Italië

…………………
150.000

230.000
panje

……………….
90.000
t
160.000

,,
Zwitserland

……………
4.000
.

4.000-.,,
Roemenië

………………
15.000

3L000
Bulgarije ………………
15.000
22.000
Eigeland

…………….

8.000

,Totaal Europa ……5.039.000

1
5.074.857 tôns

In A m e r i k a zijn – de prjzen’-zeer’opgeloopen-en zijn de -laatst ontvangen- noteeringen – voor Spot-Centrifugals
5,52

5,64 c. Deze haussô staat vermoedelijk in verband-meb
den opstand op Cuba en zal het van den

loop der gebeurte-‘
nissen aldaar gedurendé de eerstvolgende weken afhangen
of deze irjsverhoogingen zich zullen handhaven.
Van Java kwamen geen nieuwe berichten;-doch in ver-
band met de jongste rijzing in Amerika mag

ook dA.r
spoe4ig verlevendiging van’ den suikerhandel

verwacht worden.’ Voorloopig echter zullen zich de zaken-vermoedelijk,
blijven bepalen tot afdoeningen – tusschen speculanten.

150

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21 Februari 1917

F. 0. Licht geeft het volgende overzicht der zichtbare
voorraden:

1916117

1915116

1914115

}
1 Sept.

250.000

545.000

536.607 tous
Hamburg
Oostenrijk 1
,,

305.000

478.000

244.741
Frankrijk 1

,,

39.012

58.525

141.454
Nederland 15 Jan.

162.595

114.899

188.544
België

1 Dec.

108.937

102.720

125.281
Engeland

1 Jan.

131.214

153.671

450.977

Totaal Europa 99.758

1.452.815

1.687.604 tons
Ver.St.v.N.A. 25 Jan.

75.000

58.224

110.601
Cubahavens 31
,,

144.000

207.972

123.000

Totaal …….1.215.758

1.719.tl11

NOTEERINGEN.
1.921.205 tons

Londen
Amsterdam
1
A,naric.
New York
Data
per Tates
Wh;te
Granu.
Februari.
Cubes
1
Java
bIed
Centrifug.
No.1
1

fob.

16 Feb.1917….
f
23’1
4711’1


5,05 á 5,40
9

,,

1917..
..
,,

22
2
14
4711
1/2

2016
2614″2
4,77
a
4,89
16 Feb. 1916….
29
1
12
4016
199
20-
4,89
16 Feb. 1915….
15
“/16
311-


4,51
21 Juli 1914….
il”/z
181-
– –
3,26

KOFFIE.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers

Voorraad
J
V
oor
,: aad
—–
Prijs

17 Febr. 1917
287.000
6600
2.832.000
6100
11°’/,
10

,,

1917
254.000
6525
2.941.000
6000
12’/,
17 Febr. 1916
355.000
6125
2.493.000
6350
11
11
1,
24 Juli

1914
33.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Santos
Dato

Afgeloo pen
1
SedertAfgeboo pen

Sedert
week

1
Juli

week

1
Juli

17 Febr. 1917
..

37.000

1.701.000

76.000

8.609.000
17 Febr. 1916
..

77.000

2.617.000

115.000
~
10.018.000

RUBBER.

De rubbermarkt had in de afgeloopen week een eenigszins
onregelmatig voorkomen. De prijsstijging hield aan tot de
noteeringen op 315 voor prima Crepe gekomen svaren. Toen
trad een reactie in en de markt sluit op 313 voor first Latex.

Noteeringeu zijn:

Prima Hevea Crêpe en smoked Sheets:
Loco/Juni ……….3/3

einde vorige week 3!4
1
12
Juli’Dec. ……
.
… 3/ij

,

312
1
1

Hard fine Para
.. . –
313112

,,

,,

,,

313f1

VETTEN EN OLIËN.

0 1 e o

Ma r ga r i no. Daar tengevolge van den verscherp-
ten cluikbootoorlog de Nederlandsche scheepvaart voorloopig
moest worden stilgelegd, hebben margarinefabrikanten geen
lust iets te ondernemen, zoolang door de Regeering geen
aldoende maatregelen zijn getroffen voor het vervoer van
Amerikaansche goederen naar onze havens.
De afladings-offerten luiden:
voor ,,Extra’s”
. –
f
133,- inclusief alle oorlogsrisico)

11

127
1
1
2
exclusief
,,IIe soorten”
,,
129,- inclusief
12414 exclusief
P.r e mie r

J u
s. Noord-Amerikaansche. De. noteeringen
luiden:
voor Ie qualiteit
f
117
1
14 exclusief oorlogsrisico-
11

,,

,,
115,

,,

1
,,
Zuid-Amerikaansche. Biedingen op Maart-aflading van f.104,- voor ,,Fac. A”) inclusief oorlogsrisico, doch exclusief
,,102,-

,,Fac. B”

eventueel in Zuid-Amerika te heffen
98,-

,,Fac.
X”J
uitvoerrechten,
werden door Amerika geweigerd, zonder tegenofferte.
Er werd slechts aangeboden:
,,L. P. C. S. Extra” tot
f
115 t/l
,,L. P.C. S. Prime”
,, ,,
1121/2]
exclusief oorlogsrisico.

N eu t r all ard. De laagste offerten voor prima qualiteit
luiden: f126,- inclusief oorlogsrisico.

Imitatie-Neutrallard noteert op aflading f124,-,
inclusief oorlogsrisico.
Katoen zaad olie. Er is slechts éne offerte aan de
markt nl. van ,,Yersey” boterolie, AprillMei-aflading, tot
$13,- per
0/
Amerik lbs. f. o. b. New York, exclusief fust.
Loco boterolie is tot f961100,- te koop.
Geraffineerd Cocosvet. Noteering f87/86,- voor
prompte-levering.

COPRA.

In verband met de mededeeling der Javalijnen, dat zij de
reeds afgesloten vrachtcontracten als.geannuleerd beschou-
wen door de vermoedelijk te veranderen vaarroute, ging er
deze week niets om en is de markt geheel nominaal.
Ceylon cif. Londen £ 45.10.- en cif. Marseille £ 49.-.-.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

17 Februaril9l7.. fnom.
10

,,

1917..
,,
47

N.O.T.-condities.
17 Februari 1916.
.
,,
41
)
17 Februaril915..

54
20-25 Juli 1914..

28
8
1

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

17 Februari 1917. Van de afgeloopen week kon geen
algemeen overzicht van den toestand gegeven worden, omdat
de mail niet aangekomen is. Alleen van de Vereenigde
Staten kwam bericht, dat de opeenhooping van goederen
bij de spoorwegen aanhoudt en aanvoer naar de havens
thans geheel stopgezet is.
Wat Nederland bètreft, is geen verandering te melden.
Onderhandelingen met de oorlogvoerenden worden voortgezet,
teneinde een veilige route voor de scheepvaart te verkrijgen
en in Engeland liggende schepen, welke tot dusver niet
uitgeklaard werden, vrij te krijgen.


GRAAN.

Dato

Petro
grad
Londeni
R’da,n

Odesso
Rotter
dom

Act. Kust
Ve,. Staten
San Lorenzo
Rotte,.
B’istol
Rotte,.
Enge.
dam
Kanaal
dami
land

12117 Febr. 1917

1

– –


5110

,,

1917

1


– – –
14119 Febr. 1916

I

f12,50
161-
f
85,-
14319
15120 Febr. 1915

1

101-
716
7216 6716
Juli

1914
lid.
J
713
1111
1
14
1111/4
121- 121-

HOUT.

Cronstadt

1
Golf ven Mexico

t

Data

Ho
(
llan
d IEngeband
J
Holland Engeba,zd
1
Pith-
1
(pitch.

(gezaagd) (mijn-
1
j”ne)

psne)
stntten)
i

12117
Februari
1917

510
,,
1917..


– –
14119
Februari
1916
..4951-
15120
Februari
1915
– .


-.
1551-
1
)
Juli
1914
..
f
12,-
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
Cor//ja-
1
Grieken-
Poli
Data
Middles-
geno
Middlos. land
1
Middies. Middles.
bro
bro’
1

bro’ bro’

12117 Februari

1917

/

5110

,,

1917
. ..
20/-
2116
– –
14119 Februari

1916
. .
2316 2016


15120 Februari

1915
..
1319
1516 1516

Juli 1914
..
413
514’/
519
816

KOLEN.
Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Bor- Genua La
1

Plato
Rotte,.
1

Cron
deaux
1
Rivier
dam
1

.,tadt
1

121i7 Febr.19175110

,,

1917
4019 8913

100/-

14/19 Febr.1916
fr 46,-
641-
801- 441-
f6,-
1

15120 Febr.1915
20,-
32110
3216
301-
,,
6,-
1

Juli 1914
7,-
71-
713
1416
3!2

j
51-
1
) Per zeilschip.

21 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

151

DIVERSEN.

Bon;bay
Bsr,na
Vladivo-
Chili
D
0 0
West
West stock
1

West
Europa
Europa
Wcst
Europa
(d. rt.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

12117 Februari 1917

5110

,,

1917..
14119 Februari

1916
..
1351-
180!-

12716
1
)
1540 Februari 1915
..
501-
6716
7216 6216
Juli 1914
..
1416 1613
251-
2213

1)
Per zeilschip.

Bn-

BINNEN VRACHTEN.

Er is geen verandering van den toestand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

Data

Erts nr.

– goed.Waterstand
“4

‘1
lostijd

12-17 Februari 1917..

1
1

1 gunstig
Graan Petrograd per quorter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
510

,,
14-19 Februari – 1917..
1916.
.

gunstig

1

gunstig
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
15-20 Februari
1915..
0,17
1
1,1

0,27
1/21

1

gunstig
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
20-24 Juli
1914..
0,60

1

0,70

t

1,05

1

gunstig
,nijnstutteu per vadem van 216 kub. vt.
t
1

1
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

ADVERTENTIËN

NEDERLAND SCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

tegen

5

pCt. Obligatiën (Grondbrieven)
Beurkoers

Gecertificeerd door de Centrale Trust.Compagnie’

Verkrijgbaar in stukken
van
f
2500,—,
fl000,—, f
500,— en
fl00,-
op
elk goed effectenkantoor

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin

Anno 1836

ROTrERDAM

LAPIDOTH &VIS

ASSURANTIËN

De Ruyterkade 124, Amsterdam

belasten zich met het plaatsen

van alle assurantiën, speciaal

TRANSPORT-, MOLEST- EN BRAND- VERZEKERINGEN

GEBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèqu&.Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

NUGH c VAN DITMAR’S

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

WIJNHA VEN 111-113 – ROTTERDAM

TELEFOON 7841-7842-7843

BIJKANTOREN te AMSTERDAM, ‘s-GRAVENHAGE en HAARCEM

Belast zich met het verzorgen van

uitgaven en tijdschriften op elk gebied

RUSSISCH-HOLLANDSCHE BANK

RUSSKO-GOLLANDSKI BANK

PETROGRAD

NEWSKI PROSPEKT 21

BANQUE RUSSOHOLLANDAISE

Telegram-Adres: PETRODAM
Rentevergoeding op chèque-rekeningen
Volgestort Kapitaal
Rs.
10.000.000

tot nader order
4 pCt.

Reserven Rs. 1.000.000

Financiering van
im-
en export. Rembours-credieten. Incasseering en aan- en verkoop van wissels. Handelsinformaties.

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam en Rotterdam

152

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN ‘

21 Februari 1917

Holland . .Canada. Hypotheekbank – ‘s-Cravenhage

Uitstaand ‘bedrag ‘Pand’brieven ruim
f 12.500.000,-

5
pCt Pandbrieven tegen den koers van
9
9Y2pCt.

WERKSPOOR, AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines – Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken – – Polderbemalingen

Ijzerconstructiën

VANDENBERG
H’S,_’LimIT,ED

‘Mrgarine-Fabrikanten,
Rotterdam

il
ktrlaudscheBa’k_voor-Russis-hen-Haudeli’

INSULAIRE

BANQUE NÉERLANDAISE
POUR LE COMMERCE RUSSE
1

HYPOTHEEKBANK

Kapitaal 5.000.000 Roebels

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

PETROGRAD

De Bank neemt gelden á deposito en in rekening-

courant, en.verricht alle soorten wissel- eh bankzaken

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

de TWENTSCHE BANKVEREENIGING

zoomede tot de heeren HOPE & Co.,

Amsterdam

LIPPMANN ROSENTHAL & Co.,
11

R. MEES & ZOONEN,

Rotterdam

De’ ErvendeWed.J. ian Nélle

1
ROTTERDAM

Tabaks- en Sigarenfabrieken

Koffiebranderii – Theehandel

TE ZIERIKZEE

PANDBRIEVEN in omloop op:

31 Dec. 1914 f4.313.450

31 Dec. 1915 ;,4.828.200
31 Dec. 1916 , 5:586:350

Verkrijgbaar – tot den koers van

991/2
O/

ii/O/

PAND-

“*/2’jO BRIEVEN

De Directie
Mr. D. J. JONGENEEL H. J. KORLVINKE

VANRIJN &
.
0

UTRECHT -. POSTBUS 40

EENIGE FABRIKANTEN

VAN DE UTRECHTSCHE

FIJNE TAFELMOSTERD

– -J

DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGENTUUR

AlgemoewAdposhoek

MAASSLUIS EN !IOEK VAN HOLL4tND

van Nederland en

Belasten zich met -het rapporteeren van schepen en het

.
Nederlandsch-Indië

behandelen van scheepszaken op den Nieuwen Waterweg
ten dienste” van

NIEUWE BERGING-MAATSCHAPPIJ
Landbouw, Nijverheid en Handel

MAASSLUIS
‘Prijs
f
12,50
Contracteeren voor het bergen van gezonken ‘schepen en

ladingen, op de rivieren en buitengaats; belasten zich met

1
Alom verkrijgbaar
bij dan Boekhandel en bij
-, het instellen van. -duikeronderzoek, benz. enz.

– 1
NIJGH & VAN DITMAR!S UlTGMIJ.-R’DAM

Auteur