Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 55

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 17 1917

17JANUARI 1917

Economisch~Statistisc
,
he

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET
INSTITUUT VOOR. ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 17 JANUARI 1917

No. 55

INHOUD

1
Blz.

DE

NIEUWE

ZECEL.WET …………………………..
41
De
nieuwe zegelwet en de effectenhandel …………….
42
Een Holland-nummer van het tijdschrift ,,Weltwirtschaft”.
43
Het verband tusschen een discontomarkt en een betere
organisatie van het betalingsverkeer ………………
44
Het Russische memorandum bij budget 1917

…………
45
Het tekort aan spoorwegwagens in de Vereenigde Staten
46
De financiën van Frankrijk

……………………..
46
RECEERINGSMAATRECEL.EN OP HANDELSGEBIED …………..
47
MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers

…………………………..
47
Inklaringen op Amsterdam en Rotterdam …………
48
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………..48-58
Geldkoerseti.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.
Bankstaten.
.
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMISCII-BTATIBTIBCIIE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1, telefoon no. 3000.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland,
f
10,—, buitenland en koloniën
f
1e,-

per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.
Advertentiën
f
0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief. –

Mededeelin gen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh c van Ditma.r’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

16 JANUARI, 1917

De sedert den aanvang van het jaar ontstane geld-

ruimte maakte ook deze week weder verderen voort-

gang. Vooral in het begin der week as het aanbod

zeer sterk. De rente voor particulier disconto liep daar-

door reeds in de eerste dagen van 2% tot 2 pOt. terug,

maar bleef daarna onveranderd. De prolongatie-rente

daalde van
34
tot 3 pOt.
S

S S

Van de ruimere geldmarkt werd direct gebruikge-

maakt tot het plaatsen van nieuwe emissies. Verschil-

lende uitgiften werden aangekondigd; waarschijnlijk

zal deze week het prospectus verschijnen voor een

uitgifte van de gemeente Rotterdam.

De wisselmarkt was zeer stil en bijna zonder schom-

meling ook voor Berlijn en Weenen. In Duitschland

worden nieuwe pogingen aangewend om de koersen te

stabiliseeren. De strafbepalingen tegen ontduiking

werden verscherpt en eenige maatregelen genomen,

om de mazen der wet, waardoor ontduiking mogelijk

werd, dicht te halen. O.a. werd onbeperkte verzending

van bankpapier naar het buitenland verboden. Eenige
verdere maatregelen echter, welke voor Berlijn reeds
waren afgekondigd, werden als algemeene maatregel

voor het geheele rjk voorloopig nog terug gehouden,
omdat de juiste bedoeling onduidelijk was-en de toe-
passing op moeilijkheden stuitte.

DE NIEUWE ZEGELWET.

Een medewerker schrijft:
• Op bladzijde 817 en volgende van den vorigen jaar-
• gang van dit blad worden terecht eenige woorden van
misnoegen geuit over de vluchtigheid, waarmee de
Tweede Kamer het ontwerp eener nieuwe Registratie-wet, afkomstig van een buiten de practijk staand theo-

reticus is ,,doorgerend”. Een gelijk vèrwijt treft dit

college ten opzichte van de thans bij de Eerste Kamen’,
aanhangige nieuwe Zegelwet. En dit verwijt is hier
te meer gerechtvaardigd, omdat men bij deze wet niet
kân zeggen, dat er niet door mannen uit de practijk

tegen de vele onjuistheden tijdig is gewaarschuwd, in
het.bijzonder ook tegen die artikelen, welke de zege-

ling van verzekeringspolissen betreffen. Met dank-
baarheid kan worden erkend, dat de minister nog in
vele opzichten van de ingediende verzoekschriften
van Vereenigingen van Assuradeuren en van ma-kelaars in assurantiën heeft willen gebruik maken
om het oorspronkelijk gemaakte ontwerp ingrij-

end te wijzigen. Op verschillende andere punten zijn
de door belanghebbenden aangevoerde redenen echter

opzijgezet, zonder dat het duidelijk is waarom de mi-nister en de Kamer niet zijn overtuigd.
Het is niet de bedoeling hier te wijzen op de veler-

lei onzekerheid, die in het thans door de Tweede
Kamer aangenomen ontwerp is blijven bestaaû en

wtarop toch in voormelde verzoekschriften de aan-
dacht is gevestigd. Wel schijnt het hier de plaats om
op te merken, dat de minister en ook de Kamer heb-

ben versmaad zegelbelasting te heffen in gevallen,
waarin dit naar het oordeel van de Vereeniging van
•Assuradeuren te Rotterdam zonder grooter economisch
bezwaar dan in de wel genoemde gevallen zou kunnen

geschieden.
Het eerste van deze gevallen betreft het zegelrecht

op de polissen bedoeld in artikel 44d, waarbij de
brandpolissen een voorname plaats innemen. Van deze
polissen wordt evenredig zegelrecht geheven ten be-

drage van vijf cent van iedere duizend gulden van
het verzekerd bedrag. Blijkbaar is het de bedoeling
deze norm te stellen voor verzekeringen voor één jaar

aangegaan, tenminste voor verzekeringen voor niet lan-
ger dan een maand, voor langer dan een maand, doch niet langer dan zes maanden wordt vermindering van
het tot grondslag der berekening genomen verzekerd
bedrag, respectievelijk tot op een tiende en drie vijf-
den, voor verzekeringen voor twee jaren en voor lan-
ger dan» twee jaren, voor het leven of voor onbepaalden

42 .

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

tijd wordt vermenigvuldiging van gemeld bedrag met
twee, respectievelijk drie voorgesteld. Verzekeringen

tot wederopzegging worden daarbij geacht voor onbe-paalden tijd te zijn aangegaan.

Daargelaten de inconsequentie om voor de verze-

keringen van korteren duur méér te heffen ,dan naar

evenredigheid van die voor een jaar zou moeten wor-

den geheven, tjeft het, dat het ontwerp hier voor de

verzekeringen voor langer dan drie jaren, plotseling
het beginsel van evenredigheid prijs geeft en verder,

zooals de minister in de Tweede Kamer opmerkte, de
eeuwigh,id gelijk staat met drie jaar.

Eenige reden voor een dergelijke bevoordeeling van
de verzekerden op lang loopende polissen is moeilijk
denkbaar.

Zij strijdt zelfs met het overigens in onze belasting
ontwerpen voorgesteld beginsel, dat men de belasting

moet heffen van hem, die deze het beste kan dragen,

omdat doorloopende polissen uiteraard veel meer zul-‘

len worden gesloten door de meer gezeten dan door den

minder met aardsche goederen gezegende klassen.

Merkwaardig ook is het, dat het ontwerp voor polis-
sen van zeeverzekering niet, een
gelijke
bepaling bevat.

Leest men hetgeen de minister bij de openbare be-
raadslagingen in de Tweede Kamer omtrent deze zon-

derlinge bepaling heeft gezegd, dan kan men eenige

verwondering over het ter verdediging aangevoerde

argument niet onderdrukken. -De minister deelt daar

mede, dat- er twee categorieën verzekeraars bestaan,
namelijk zij die voor korten duur verzekeren en zij die

dat regelmatig doen voor langen termijn; de eersten

zijn nu volgeüs den minister tegenstanders van de ge-

lijkstelling van de eeuwigheid met drie jaar, want

,,dat is schadelijk voor de verzekeraars op korten ter-
mijn, omdat bij elke verzekering het recht moet wor-
den betaald, terwijl de maatschappijen die voor langen

termijn verzekeren, maar eenmaal in de eeuwigheid

betalen, behoudens als er een nieuwe polis noodig is”
,,Ik heb gemeend,” vervolgt de minister, ,,daartus-

schen door te moeten schipperen en heb deze bepaling
behouden, ofschoon een zeker deel van de verzekeraars

er geen vriend van is.” De minister blijkt dus een

deël van de belasting, die de schatkist logischerwijs
volgens het stelsel van evenredigheid zou moeten zijn
toegedacht, prijs
te hebben gegeven om het bedrijf van
de verzekeraars op langen termijn te bevoordeelen;

Van schipperen kan toch moeilijk worden gesproken,
indien men de eene partij geen enkel voordeel en de
andere partij wel een’ voorsprong’geeft, al is deze dan
minder groot dan die partij wenschte. Tegen die o,nge

motiveerde protectie van een deel der verzekerings-
markt had naar mijne meening een protest van uit het

midden der Kamer niet mogen uitblijven. Het beginsel

van gelijkheid had meegebracht, dat ook voor poliss’eu

van langen duur het evenredigheidsbeginsel was vast-
gehouden; voor zooverre het aantal jaren niet dade–
lijk is te kennen zou de belasting kunnen worden inge-

vorderd op de kwitantie, waarmee de premie voor de
verdere jarén wordt geïnd.

Waarom verder zeeverzekeringspolissen van hoog-
stens zes maanden hetzelfde recht moeten dragen – als
die voor een jaar, had ook wel eenige toelichting be
;

hoefd.

Een tweede punt ten aanzien waarvan niet aan de

opmerkingen van de Rotterdamsche Assuradeursveree-
niging is voldaan tot nâdeel van de schatkist, betreft

de in artikel 46d genoemde verzekeringen tegeng-
vaar van vervoer van goederen te lande en op riviereu
en binnenwateren, indien het vervoer binnen het Rijk
plaats heeft.

De vereeniging merkt in haar verzoekschrift op, dat
deze binnenlandsche transporten dikwijls zeer grooto
waarden betreffen en de verzekeringen, welke daarop betrekking hebben, dus belangrijke verkeershandelin.
gen zijn, die evengoed ‘zegélrecht kunnen dragen als
gelijke verzekeringèn in de zeevaart.

Zonder eenig argument of een enkele opmerking

van ee’n der leden der Kamer, hoewel aan dèzen de

meening der Rotterdamsche deskundigen bekend heeft

kunnen zijn, werd deze vrijstelling echter aangenomen.

Was men-van oordeel, dat lfet binnenlandsch vervoer

een minder belangrijke verkeershandeling is en als-zoodanig van belasting vrij moet zijn, dan had men

zeker juister gehandeld met goederentransportverze-

kering beneden zeker bedrag niet zegelplichtig te ver-
klaren.

Omgekeerd -is het merkwaardig, dat men naast de

wel vrjgestelde transportverzekeringen van geld en

geldswaardig papier, onder de vrijstellinge’n -niet heeft

willen opnemen de transportverzekeringen van edele

metalen in ongemunten vorm, niettegenstaande de

reden voor vrijstelling bestaande in de vooi- dergelijke

verzekeringen betaalde bijzonder lage premie ook hier’

aanwezig is, deze b.v. in Duitschland wel vrij zijn en

hiervoor ook, gelijk de Rotterdamsche vereeniging
aanvoerde, de argumenten pleiten, op bladzijde 745 vlg.

van den vorigen jaargang van dit blad tegen de hef-

fing van statistiekrecht op goud- en zilverzendingen.
Van deze gelegenheid maak ik ten slotte gaarne ge-

bruik om te vragen of de omschrijving, die artikel 45e,
tweede lid van de pauschalpolissen geeft, wel juist is.

Als kenmerk wordt daar (althans in den afdruk van het
artikel op bladzijde 39 van de bijlagen der Tweede

Kamer) onder meer gerekend, dat de premie dadeljk”
betaald is: naar onze meening zou het beter zijn te

zeggen, dat de premie in een’s op een bepaald bedrag

is vastgesteld; het tijdstip der betaling is onverschillig.

Daar liet ontwerp der Zegelwet nog in de Eerste

Kamer in behandelingrnoet komen, is de kans niet uit-
gesloten, dat den minister nog om opheldering op’de

genoemde en wellicht ook op andere in de verzoek-
schriften omschreven punten wordt gevraagd. Met belangstelling zullen de betrokkenen mededee-

ling van de redenen, die den minister bewogen v.an
hunne opvatting af te wijken, zeker tegemoet zien.

DE NIEUWE ZEGEL WET EN DE EFFECTEN-

HANDEl,.

Met de assurantiebezorgers zijn het de commission-

nairs in effecten, die het meest met de Zegelwet,

waarvan het ontwerp thans bij – de Eerste Kamer aan-hangig is, zullen te maken hebben. Met het oog hierop
verdient eene korte bespreking van de voornaamste

bepalingen, deze personen betreffende, aanbeveling.
Hoofdstuk IX der wet (artt. 76 en vlgg.) is getiteld:

,,Van het zegelrecht van nota’s van makelaars en corn-mission-nairs in effecten”. Zooals men weet, zal in het
vervolg iedere nota betreffende aan- of verkoop van
effecten, uitgaande van een commissionnair en be-
stemd voor een particulier, onderworpen zijn aan een
zegelrecht van 34
0
/
oo
over het eindbedrag. Voor be-
richten van toewijzing bij inschrijving geldt hetzelfde,
met dien verstande, dat hierbij het emissie-huis ook
de provisie te betalen heeft, wanneer het aan een corn-

missionnair toewijst; het recht is dan bij nadere toe-
wijzing door laatstgenoemde aan een particulier niet
meer verschuldigd.

De nota’s zullen moeten worden getrokken uit een
register, dat v66r ingebruikneming door een ambte-
naar gewaarmerkt moet worden. Op den stok moet een
afschrift van de nota worden overgenomen, met aan-
diiding van het betaaldé zegelrecht.
Over het algemeen zullen weinigen de invoering
van eene beursbelasting onjuist achten; in andere
landen bestaat zij reeds langen tijd. De speculant zal
zich door een zegelrecht niet van het aangaan van
posities laten weerhouden; op den belegger zal het
voorgestelde’ recht echter tamelijk zwaar drukken. In
Duitschland wordt slechts
1
120 ‘100
van den aankoop
geheven, in Frankrijk
1
120
o/
oo
en in Belgie
3
1
20
o/
oo
van
an- en’ verkoop (in Engeland is het recht niet even-
redig). Hierbij steekt een heffing van
Yi
0/o –
in ‘dé Nederlandsche wet wel ongunstig af; bij kleineré be-

17Januari1917

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

– 43

dragèn kan het recht trouwens somtijds tot %, ja

bijna 1
Ioo
stijgen; immers boven
f 500
wordt op-waarts afgerond tot veelvouden van
f 500;
eene nota

met een eindbedrag van
f 501
wordt derhalve met

f 0,50
en eeiie nota van ruim
f 1000
(een zeer gewoon
cijfer bij aankoop van obligatiën) met
f 0,75
zegelrecht
belast. Dezé regeling is onbillijk tegenover den klei-
nen belegger.

Bij een zoo ingewikkeld
bedrijf
als de handel ter
beurze is het altijd uiterst gevaarlijk wettelijke rege-lingen te maken en ook
bij
dit ontwerp van wet zijn
reeds thans v66r de inwerkingtreding ettelijke bezwa-

ren aan te wijzen. Plaatsgebrek noopt ons hierbij be-

perking te betrachten en wij zullen er dan ook slechts
eenige signaleeren.

Moet van iedere transactie afzonderlijk eene nota
worden uitgeschreven of kunnen verschillende posten
.

worden bijeengevoegd? Art.
77 zou
het eeiste doen ver-
moeden, maar dan werkt het systeem van afronding,
naar boven al zeer onbillijk. Stel, iemand koopt op een

dag 50 Marineshares, waarvan tien voor 29, tien voor
29, tien voor 29%, tien voor 29% en tien voor 30,
dan zl
bij
splitsing het zegelrecht
f
2,50 en
bij
samen-
voeging
f
2 bedragen.
Staat men echter samenvoeging toe, dan is er geen

reden om niet ook alle, voor één persoon uitgevoerde
orders op één nota te vereenigen, en bij aan- en verkoop
alleen het saldo te belasten. Artikel
76
lid 1 spreekt
van het opgaaf doen van -het bedrag, dat te betalen

of te ontvangen is, door hem, voor wiens rekening de in de nota vermelde verrichting plaats had.

Een andere, moeilijkheid geeft de uitvoering van

orders op eene vreemde beurs. Volgens den tekst van
het ontwerp zijn ook de nota’s betreffende dergelijke
transacties belastbaar, maar dan zal de termijn van
drie dagen, binnen welken de nota moet worden uitge-
schreven op straffe van een boete van
f
50 in veel, ge-
vallen te kort zijn. In het bijzonder geldt dit voor den
tegenwoordigen tijd, nu telegrammen vaak dagen.uit-

blijven of, in het geheel niet aankomen. Uitvoering
van kleinere orders wordt trouwens niet steeds tele-‘
graphisch gemeld. Maar ook dan wanneer de commis-
sionnair tijdig het bericht van uitvoering ontvangen
heeft, zal het hem zelden mogelijk zijn de nota op te
stellen. Fracties van percenten worden somtijds ver-waarloosd, de vervaldata der coupons zijn niet steeds bekend, de berekende provisie en zegelrechten even-

min (dit laatste geldt speciaal voor Londen) en men
wacht in de practijk dan ook met het uitschrijven der
nota meestal op de aankomst der nota van den buiten-
landschen correspondent.
Het zegelrecht is verschuldigd, onverschillig of al
dan niet levering plaats heeft; deze bepaling drukt

zwaar op de rescontre-transacties. Men weet, dat de
g’eldgever op rescontre volgens de overeenkomst op den
rescontre-dag aandeelen tot een bepaalden koers koopt
en tegelijk per de volgende rescontre verkoopt, waar-
voor hij dan een zekere rente geniet. Dit is dus in het
geheel geen werkelijke koop of verkoop. Toch zal hier
tweemaal zegelrecht over betaald moeten worden of
1
0/oo
per maand! Men zal moeten trachten een anderen
vorm voor de overeenkomst te kiezen, b.v. dien van een
leenpost.
De strafbepalingen zijn vrij draconisch:
bij
foutieve
boeking, te late verzending der nota, verkeerde bere-
kening van het zegelrecht is telkens terstond
f 50
boete

verschuldigd. Het is te hopen, dat de commissionnairs
in effecten, die toch reeds zeer te lijden hebben onder
een tekort aan geroutineerde werkkrahten (de mobili’-

satie neemt velen weg, en de formaliteiten bij de inning
van coupons eischen juist versterking van het perso-
neel) in staat zullen zijn aan de minutieuse voorschrif-
ten te voldoen. Het boven opgenoemde moge onaangenaam en las-
tig zijn, grôote vermindering van zaken behoeft het

nog niet mede te brengen. Wel is dit echter het geval
met het ,voorschrift, waarbij alleen vrijstelling van

zegelrecht wordt verleend vôor orders, uitgevoerd ten

behoeve van hier te lande gevestigde effectenhande-

laren. Immers daardoor wordt de arbitrage zeer zwaar
getroffen. Zooals men weet, geschieden arbitrage-za-

ken vaak in meta. Degene, te wiens behoeve de orders

worden uitgevoerd, is dan ook niet de Asterdamsche
bankier alleen, maar deze en de metist te zamen.Volgens

het ontwerp van wet zullen dus alle arbitrage-transac-
ties onder het evenredig zegelrecht vallen en nu mogen
in deze abnormale tijden de marges eene extra betaling

van
1
/2 0/00
toelaten, bij herstel van den vrede zal’in vele
gevallen het recht prohibitief werken. De fiscus is er

dan niet mede gebaat en de beurs lijdt een gevoelig

nadeel. Dit klemt te meer, omdat men mag verwach-

ten, dat na den oorlog de arbitragezaken aan onze
beurs eene sterke uitbreiding kunnen erlangen. Door
Duitschers werden, onder andere met het oog op de
bezwarende bepalingen op den fondsenhandel in hun

eigen land, steeds groote posities in Londen aange-
houden. Het zou niet al te veel moeite kosten na den

oorlog althans een, deel daarvan naar de Amsterdam-

sche beurs over te laten gaan, (terloops zij hier opge-merkt, dat dan wellicht tot invoering van den rescon-
trehandel zal moeten worden overgegaan). Juist nu

op het gebied van den wisselhandel alle krachten wor-
den ingespannen om de gulden-valuta internationaal
te doen worden, zou.eene uitbreiding der effecten-ar-

bitrage, die natuurlijk groote wisseltransacties mede-
brengt, daartoe zeer krachtig kunnen bijdragen. En
dan zou om een fiscale reden dit alles worden tegen-
gegaan!’ Zooals wij trouwens reeds deden opmerken,

zal het recht door
zijn
prohibitieve werking uit dezen
hoofde slechts geringe bedragen in ‘de schatkist doen
vloeien.- Het is dan ook zeer te hopen, dat door eene
novelle aan het genoemde bezwaar tegemoet gekomen
wordt.

Tevens zou dan de bepaling kunnen worden inge-
lascht, dat het zegel op buitenlandsche effecten wordt
grestitueerd, wanneer de effecten binnen een zeker

tijdsverloop (b.v.’twee jaar) weder worden uitgevoerd.
In Duitschland werkt deze bepaling uitmuntend.
Wordt zij hier niet ingevoerd, dan zal de arbitrage ge-
‘noodzaakt zijn alle stukken steeds in het buitenland te
laten en dat is voor onze beurs niet wenschelijk.
Ten slotte wenschen wij er de aandacht op te vesti-

‘gen, dat uit het hierboven vermelde wel blijkt, welk
‘een subtiele behandeling wordt vereischt bij de rege

ling van alles wat met de beurs in verband staat. Het

is te hopen, dat
bij
de eerlang te verwachten beurs-
wet.dit in het oog gehouden zal worden.
L.H.v.L.

1
EEN HOLLAND-NUMMER VAN HET TIJD-

SCHRIFT ,,WELTWIRTSCHAFT”: –

De December-aflevering van het tijdschrift ,,Welt-
wirtschaft” is onder den neventitel ,,Holland-Heft”
in haar geheel aan ons land gewijd. Wie intusschen
meenen zou in het aldus aangekondigd nummer een
eenigszins volledig overzicht, hoe globaal ook, aan te
treffen van wat Nederland op internationaal gebied
beteekeut, moet het nummer teleurgesteld terzijde
leggen. Van belangrijke takken van onze nijverheid,

‘van onzen geheelen land- en tuinbouw wordt iiauwelijks
melding gemaakt. En erger, laat men een korte litte-
iatuurnotitie achter het statistisch gedeelte buiten rekening, dan wbrdt in het gansche nummer zelfs
niet-met één woord van het bestaan onzer koloniën
gerept. Intusschen is deze opmerking gericht tegen
den algemeenen opzet van het nummer, niet tegen
‘de opgenomen artikelen.’

– Het nummer opent met een beschouwing over ,,Hol-
lands Eintreten für den Weltverkehr” van de hand
van Prof. Mr. Treub, een beschouwing, die alle aan-
dacht waard is. Met groote onpartijdigheid worden
beiden strjdenden partijen hun inbreuken in het vrijé.
erkeersrecht der neutralen voor de voeten geworen.

44

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

Het vasthouden onzer visschersvloot van Britsche

zijde, het bombardeeren van Nederlandsche schepen
door Duitsche vliegtuigen, het uitstrooien van weers-

zijden van drijvende mijnen, die blijvend hun gevaar-

lijk karakter behouden, waarvan het onrechtmatig
karakter nôch door de Engelsche bekendmaking van

November 1914 nch door de Duitsche van Februari
1915 kan worden opgeheven – dit alles wordt in de’

eerste plaats kortelings besproken. Uitvoeriger wordt

stilgestaan bij den duikbootoorlog, waarvan de ernstige
gevolgen voor de neutrale scheepvaart in het licht

worden gesteld: Katwijk, Koningin Emma, Palem-

bang, Tubantia – voor den Nederlandschen lezer be-

hoeft hierbij niet te worden sti1estaan. Nauwelijks

minder ernstig acht de heer Treub de schending van
het postgeheim van Britsche zijde. Machtsmisbruik,
door geen schijn van recht goed te praten. Het argu-

ment, dat als brief verzonden kan worden, wat feitelijk

postpakket is en mitsdien niet onschendbaar, kan geen.
waarde hebben. Werd inderdaad contrabande per brief
verzonden, de Britsche regeering had zich tot die van

het neutrale land kunnen richten om deze feitelijke

uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefge-
heim, buiten hare normale grenzen, tegen te gaan.

Het eigenlijk karakter der ,neutralen wordt voort-

duiend door de oorlogvoerenden uit het oog verloren:

Nederland is geen partij in den strijd, militair noch

economisch. ,,Ihre Kaufleute stehen genau so mit

Deuschen und Oesterreichern in Geschiiftsverbindung
wie mit Engliindern, Franzosen oder Italienern.,
Sie haben dabei nichts anderes zu respektieren als die

Gesetze ihres eigenen Landes, die Vertr’dge, weiche
die Niederlande mit unterzeichnet haben und jhr

eigenes Wort. Innerhalb dieser Grenzen werden ihre
internationalen Handeistransaktionen und die auf sie
bezügliche Korrespondenz bald dieser, bald jener,

kriegführenden Partei unwillkommen sein. Dieser

Umstand aber gibt keiner Partei das Recht, die Kor-
respondenz zu untersuchen und jhr Hindernisse in
den Weg zu legen, wenn sie dieselbe, unter Velt-

zung des kraft Traktates erkannten Rechts der neu-
tralen Staaten whrend des Seekrieges, in ihre Macht-
sphre gebracht hat.”

Met kracht is van de
zijde
der Nederlandsche Re-

geering tegen de schending vnu onze post en in het

algemeen tegen iedere inbreuk op onze rechten als
neutrale mogendheid geprotesteerd. Dit heeft welis-

waar niet kunnen verhinderen, dat de inbreuken steeds
ernstiger werden. Een zeker pessimisme ten opzichte

van de waarde van âlle volkenrecht heeft zich bij dc

toenemende ,,Rücksichtlosigkeit” van allen meester
gemaakt. In die ,,Rücksichtlosigkeit” constateert.
Mr. Treub een verschil in karakter. ,,Grosz-Brittannie

wurde immer’ rücksichtloser den Handelsinteresser.
der Neutralen gegenüber, Deutschland hatte – de

redactie teekent aan, dat dit slechts op ,,englischc.
Falschmeldungen” kan berusten – immer weniger

Respekt für jhr Leben”. Toch is pessimisme niet ge-
heel gegrond. Een oorlog, waarin de neutralen, althans

die in Europa, dermate tot machtloosheid
zijn
ge-
doemd, is niet aan te wijzen. Protesten mogen daardoor
dikwijls weinig resultaat hebben, zij kunnen tenminste
bijdragen het rechtsbewustzijn der oorlogvoerenden
niet geheel te doen inslapen en aldus den weg helpen

effenen voor een nieuw wereldverkeer, naar te hopen

is, op steviger grondslagen gevestigd. –

Naast het artikel van Mr.. Treub bevat het nummer
in de tweede plaats een artikel onderteekend ,,P. Say-
Amsterdam”, gewijd aan ,,Die Bedeutung der Nieder-
lande für die Weltwirtschaft.” Met enkele algemeene

woorden wordt ingegaan op den nieuwen economischen
opbloei der laatste 40 jaren, terwijl aangewezen wordt
hoe de oorlog op een aantal takken van nijverheid en
op scheepvaart en scheepsbouw stimuleerend gewerkt
heeft; Enkele statistiekjes, waaraan wij de volgende,
ontleenen, toonen dit nader aan:

Uitvoer van diamant
uit
Nederland naar Amerika in de
maanden Januari—September der jaren

1912
………….$

8.525.339
1913
…………

10.407.082 1914
…………
,,

5.138.068
1915
…………
,,

5.514.899
1916
…………
,, 16.266.069

De schrijver, die meermalen blijk geeft goed op de

hoogte te zijn, bespreekt verder o.a. de hangende

katoenplannen’ te Rotterdam, wijst op de nieuwe bank-
expansie in den vreemde en geeft een overzicht hoe op
vereenigings- en publicistisch gebied en ook van de

zijde van de Regeering uiting wordt gegeven aan het

besef, dat versterking van de internationale banden

van handèl en verkeer een groot landsbelang is.

In en volgend artikel geeft prof. Is. de Vooys een

overzicht van ,,Die Wirtschaftliche Mobilmachung der
Niederlande”. De örganisatie van het Kon. Steun-

comité wordt uiteengezet en zijn taak nader omschre-

ven. Aan de zeer groote verdiensten van het Steun-
comité in de eerste maanden doen wij niet tekort,
wanneer wij de vrees uitspreken, dat de argelooze

vreemdeling, die gesproken vindt van een plicht ,,niet

alleen de volksvoeding doch ook den arbeid te moeten

organiseeren”, en leest van niet meer of minder dan

,,die Aufgabe, ein ganz neues, für bis jetzt ungekannte
Verhiiltnisse berechnetes System, eine Art Notkommu-
nismus, zu organisieren’? een ietwat overdreven voor-

stelling krijgt van wat inderdaad hier te lande is ge-
schied.

Ten slotte geeft dr. H. Blink een overzicht van de

handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en Neder-

land. Het valt den schrijver licht aan de hand van

verschillende cijfersden sterken groei van het han-
deisverkeer, met name het doorvoerverkeer, in de laat-
ste decenniën aan te wijzen. –

HET VERBAND TUSSOHEN EEN DISCONTO-

MARKT EN EEN BETERE ORGANISATIE

VAN HET BETALINGSVERKEER.

Een medewerker schrijft:
De tijden veranderen! In de tachtiger jaren de
Nederlandsche Bank, door afvloeiing van goud en
schaarschte aan beleggingsmateriaal, gebracht tot het

aankoopen van buitenlandsche deviezen, nu de moge-
lijkheid geschapen tot het vormen eener disconto-
markt, een discontomarkt vooral steunend op het rem-

bourscrediet en minder op de andere vormen van het

acceptcrediet!
Iü het nummer van 1 Nov. 1.1. wordt de mogelijk

heid om zulk een markt te stichten geschetst, waarbij

dan tevens enkele ingrijpende veranderingen aange-
geven worden, welke in ons bankwezen moeten plaats-grijpen, wil ooit zulk ‘een toekomstbeeld werkelijkheid
worden. Een der ernstigste bezwaren, is de z.g. armoede

aan deposito’s en creditsaldi, welke de Hollandsche banken kenmerken. Al hebben de crisisjaren daarin
eenige verbetering gebracht, vergelijking in dit opzicht
met het buitenland, valt ten nadeele onzer nationale

instellingen uit. Gegeven de gewoonte van den Hol-
lander, die tijdelijk liquide middelen bezit, om deze in
fondsen te beleggen of prolongaties te sluiten; kan

het
moeilijk-
anders. Met eene geringe depositorente

neemt hij geen genoegen. Groote bedragen worden op
deze wijze aan de geidmarkt onttrokken ten bate van

den effectenhandel, waar vooral voor den oorlog natio-nale fondsen slechts een betrekkelijk bescheiden plaats
innamen. Als eigenaardig gevolg van dezen toestand
werd een groot deel onzer nationale liquide middelen
gebruikt voor vaste beleggingen in het buitenland en
zoodoende onttrokken aan eigen handel en industrie.
De groote plaats door onzen effectenhandel ingenomen,
vindt eene getrouwe weerspiegeling in de weekstaten
onzer circulatiebank, waar de post beleeningen,
dikwerf de post disconto’s overtreft. Handel en indus-
trie ondervonden daarvan. den terugslag, waar de

17 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

45

effectenspeculant dikwerf billijker en gemakkelijker

crediet kon verkrijgen dan de handelaar of fabrikant.

In bovenstaande verhouding moet verandering

komen, wil eene discontomarkt na den oorlog bestaans-
zekerheid hebben en willen wij in staat zijn o’nzen eigen

im- en export te financieren. Ieder bedrag aan accepten

moet niet alleen onmiddellijke plaatsing vinden, maar

ook tegen billijke, met het buitenland concurreerende
voorwaarden. Om zulke ingrijpende veranderingen in

ons geldverkeer te doen plaats vinden, zijn sterke

prikkels noodig, daar
zij
indruischeri, niet alleen tegen

aloude gebruiken, maar ook tegen veler particuliere

belangen.

Een sterke prikkel om de vreemde gelden naar de
banken te doen toevloeien, ligt niet alleen in het meer-
der vertrouwen dat ons bankwezen zich in.deze crisis-
jaren heeft waardig getoond, maar wordt ook gevonden

in uitbreiding van het giro- en chèque-verkeer. Is dit

eenmaal goed geregeld, dan beseft iedere onderneming,

ieder individu het, nut van ruime creditsaldi bij onze
banken.. In de laatste jaren, onder de bekwame leiding

der Nederlandsche Bank, is er in dit opzicht veel ver-
beterd, toch vreezen wij, dat deze verbetering te lang-
zaam gaat en te weinig medewerking ondervindt van
het algemeene publiek om ons in staat te stellen van

de omstandigheden partij te trekken en in de-jaren na
den oorlog eene nationale discontomarkt te stichten.
Voor eene goede regeling van het chèque-verkeer is
noodig, dat gebroken worde met de gewoonte der ver-

schillende grootbanken, die bij gebrek aan eene
centrale clearing,’ de op haar getrokken chèques

slechts betaalbaar stellen
bij
de haar bevriende instel-

lingen. Een brengschuld wordt daardoor dikwerf
slechts veranderd in een haalschuld en het baargeld-
boze verkeer ondervindt daarvan weinig of geen voor-
deel. Wil ooit bij ons het chèque-verkeer populair
worden, dan is dringend noodig eene centrale clearing
voor geheel ons land. Wij gelooven, dit discontomarkt
en betere regeling van het chèque-verkeer, twee nauw
aan elkajider verbonden vraagstukken vormen.

HET RUSSISCHE MEMORANDUM BIJ

BUDGET 1917.

De Russische ontwerp-begrootingen gaan steeds
vergezeld van een ,,memorandum”, dat de toelichting
tot de cijfers bevat en tevens in enkele trekken een over-
zicht geeft van den economischen toestand. Volgens
het bij het budget voor 1917 behoorende memorandum,
heeft de oorlog in verschillende opzichten invloed

uitgeoefend op den buitenla’ndschen handel des lands.

In 1914 werd uitgevoerd voor een waarde van
R. 956 millioen en ingevoerd voor’ R. 1098 millioen
tegen resp. 1501 en 1139 millioen als gemiddelde der
jaren 1909113. In 1915 waren de overeenkomstige cijfers
resp. 402 en 1139 millioen. De buitenlandsche handel
van laatstgenoemd jaar vergeleken met 1909113 is veel

sterker in omvang dan wel in waarde gedaald. De
uitver daalde ni. van- 1501 tot 150 millioen poed, de
invoer van 686 tot 240 miljoen. De verklaring daar-
van is niet alleen, dat de prijzen van allerlei goederen
sedert het uitbreken van den oorlog belangrijk zijn
gestegen, maar mede, dat zoowel de invoer als de
uitvoer voor een veel belangrijker ‘deel uit hoogge-
prjsde goederen bestond. Onder de massale producten

krompen
bij
den uitvoer het hout en bij den invoer de

steenkolen en cokes, die vroeger een groot deel van de
totale hoeveelheden uitmaakten, tot onbeduidenden

omvang in.

Gedurende het vijfjarige tijdvak aan den oorlog
voorafgaande bedroeg de handel over de Europeesche
grenzen 92 pOt. van het geheel; in 1915 daalde deze
verhouding tot 641% pOt., terwijl omgekeerd het aan-

deel van den handel over de Aziatische grenzen van
8.tot
351%
pOt. steeg. Deze verandering trad gedurende
hét eerste gedeelte van 1916 nog meer aan den dag;

voor de eerste 8 maanden der laatste drie jaren zijn

de bedragen in duizendtallen roebels:

Europeesche grenzen.

Aziatsche grenzen.
Invoer

Uitvoer

Invoer

Uitvoer

1914 ……813.907

813.166

130.011

64.341
1915
……
313.329

171.517

274.336′

50.181
1916
……’
792.829

306.633

590.357

66.075

Begin September jI. was voor staatsrekening de
aanleg geprojecteerd van spoorweglijnen ter lengte’

van 14:051 werst (1 w. = 1067 M.) waarvan de bouw-

kosten op omstreeks R. 2253 millioen worden ge-

raamd; een deel dezer som is op het budget voor 1916
uitgetrokken. Voor particuliere rekening waren ter-

zelfder tijd in aanleg 1478 werst tot een geschat

kostenbedrag van R. 198 millioen.
In het jaar geëindigd 31 Juli 1915 werden er 250
nieuwe Russische vennootschappen opgericht met een

gezamenlijk kapitaal van R. 2971% millioen, in het

daarop volgende jaar waren de cijfers: 477 vennoot-

schappen met R. 544.5 millioen kapitaal.
De voornaamste Europeesche geidmarkten hebben

in 1915 en de eerste helft van 1916 geen belangrijke
wijziging ondergaan en dit geldt mede van de Rus-

sische, alwaar het disconto-tarief op 6 pOt.’ is gehand-
haafd. De betalingsbalans van het land bleef passief.
Enorme oorbogsbestellingen
,
in het buitenland ver-

eischten betaling aldaar,
terwijl
ook de invoer van
andere buitenlandsche goederen nog toenam en de
uitvoer in geeneu deele hiervoor voldoende was. Daar-
bij kwam; dat de toevboed van buitenlandsch kapitaal
voor belegging in nijverheidsondernemingen en voor

belegging op korten termijn ten einde partij te trekken
van den hoogeren rentestand in Rusland, ver ten

achter bleef
bij
die van vredestijd.

-Al deze omstandigheden konden niet nalaten een
.nadeeligen invloed uit te oefenen op de noteering van

den roebel in het buitenland; sedert het begin van 1916
is daarin echter meer stabiliteit ontstaan, dank zij de
naatregelen tot het organiseeren van de wisselmarkt.
Bij de wet van 22 Aug. 1915 werd het maximtim-bedrag der niet door goud gedekte uitgifte van bank-
biljetten gebracht op R.. 3600 millioen; deze grens
bleek in den verderen loop van den oorlog onvoldoende

en werd
bij
keizerljke oekase van 29 Augustus 1916
opnieuw met R. 2 millioen verhoogd. De goudreserve

bedroeg op 1 J’anuari 1915 R. 1732 millioen, per 1
October 1916 R. 3226 millioen, op welken datum de

biljettencirculatie tot R. 7587 millioen was gestegen;

,
ije gouddekking daalde van 59 tot 471% pOt.
De oorlog heeft een belangrijke vermeerdering in
‘de deposito’s bij de particuliere banken teweegge-

bracht;
terwijl
die in 1914 met R. 349 millioen waren gestegen, was dit bedrag voor 1915 R. 1051 millioen.

In den loop van 1916 bleek deze beweging nog veel
krachtiger, daar de eerste helft van 1916 een verdere
toeneming van globaal R. 1200 millioen daarin ople-

verde. De credietverleening bij de banken onderging
geen groote wijzigingen, afgezien van een vermeerde-
ring in 1915 voor de beleeningen op goederen met
R. 136 millioen. Het bezit aan staatsfondsen voor
‘eigen rekening der banken steeg in 1915 van 298 tot
509 millioen roebel, de credieten en fondsen door den
‘Staat gewaarborgd van 117 tot 585 millioen en op 1
3uli jl. tot 1065 millioen. Eenzelfde verschijnsel valt
‘waar te nemen bij de schatkistobligatiën op korten

termijn, waarvan de banken begin 1916 hielden R. 354
millioen en op 1 Juli jI. R. 583 millioen. ‘
De toeneming der spaarbankgelden, welke sedert het
uitbreken van den’ oorlog viel waar te nemen, is
-blijven voortgaan op een schaal als zonder voorbeeld
in de geschiedenis. Gedurende de drie jaren 1912-14
vermeerderden deze inlagen met R. 552 miljoen, in de 18 maanden daarop volgende, dus tot 1 Juli 1916, met R. 1884 millioen. De fondsen in het bezit dezer instel-
lingen stegen tusschen 1 Januari 1915 en 1 Juli 1916
met 58.2 pOt. en bereikten op laâtstgenoemden datum een totaal van R. 3233 millioen. De staatsspaarbanke

46

ECONOMJSCH-STAT&ISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

werden voor het eerst sedert hare oprichting te werk

gesteld voor rechtstreeksche deelneming bij het plaat-

sen van de door het gouvernement uitgegeven binnen-

landsche leeningen. Het resultaat daarvan was zeer
bevredigend en toonde het nuttige gebruik dat op

deze wijze van genoemde instellingen kan worden ge-
maakt bij het financieren der oorlogskosten. Van de

in 1915 uitgegeven 5Y2 pOt. oor]ogs]eeuing op korten

termijn plaatsten de spaarbânken R. 189.6 millioen bij

21.2.256 inschrijvers, bij de leening van 1916 R. 316.9
millioen onder 414.779 inteekenaren.
Bij de emissiën van 1915 bleef het beginsel gehand-
haafd, dat die ondergeschikt dienden te worden ge-

maakt aan de doeleinden van den oorlog. De toene-
mende uitgaven ter verdediging van het Rijk werden

door credietoperatiën gedekt. Deze uitgiften bereikten

het reusachtige totaal van R. 8467.3 millioen, waar-

van R. 6250 millioen in het binnenland en R. 2207.3
millioen op de buitenlandsche markten. De particuliere
emissies bedroegen R. 512.6 millioen, zoodat de totale

uitgiften in het binnenland R. 6762.6 millioen belie-

pen. De plaatsing der staatsschuld werd vergemak-,
kelijkt door de groote ruimte op de kapitaalmarkt.

HET TEKORT AAN SPOORWEGWAGENS

IN DE VEREENIGDE STATEN.

Bij het lezen van Amerikaansche bladen .vindt men

daarin geregeld berichten, vermeldende het totaal der
ongebruikte goederenwagens bij de Spoorwegen in de

Vereenigde Staten. Juister is het te zeggen: ,,vond

men”, want bedoelde gesteldheid komt reeds sedert
geruimen tijd niet meer voor.
In 1908, het jaar op de crisis van 1907 volgende en,
dus een.tijdperk van malaise, waren er op een gegeven
oogenblik 413.000 dergelijke wagens niet benoodigd

voor het vervoer. Dit aantal was toen natuurlijk door de
omstandigheden buitengewoon groot. Tot in den zomer
van dit jaar was er nu eens een grooter, dan weer eeii;
kleiner excedent, doch naderhand is de toestand andèis’

geworden. Op 1 September jl. hadden de spoorwegen
voor het aangeboden vervoer, volgens een opgave van

de American Railway Association, een tekort aan
wagens van 19.873, per 1 October vermeerderd tot

60.697 en per 1 November tot 108.010. Tot goed begrip
van de ijerschillende hier genoemde. cijfers zij nog
even medegedeeld, dat het gezamenlijk aantal goede-
renwagens der spoorwegen in de Vereenigde Staten o

1 Juli 1907 1.991.557 bedroeg en op 1 Juli 1916
2.447.178.
.ot

De heer L. Lee, iemand uit spoorwegkringen in de
Vereenigde Staten, heeft over dit erustige vraagstuk onlangs in Boston een lezing gehouden.
Hij
wijt de,
oorzaak daarvan aan de weinig tegemoetkomende hou.’
ding, door de Interstate Oommerce Oommission aan

den dag gelegd voor de aanvragen der spoorwegmaat-
schappijen om verhooging harer tarieven. De nijver-
heidsondernemingen – aldus de heer L. – kunnen de’
verhoogde kosten in de prijzen harer producten vinden,
maar de spoorwegen moeten hun tarieven op dezelfde
hoogte houden, ongeacht de stijging der kosten en zij
zien hun winsten verminderen in een tijdperk van,
welvaart als het tegenwoordige.

Toen de spoorwegen de Interstate Commerce Oom
mission in 1910 verzochten de tarieven te verhoogen,
voorspelden de spoorwegpresidenten, hetgeen thani werkelijkheid is geworden, ni., dat bij weigering de

maatschappijen niet in staat zouden zijn voldoende
kapitaal voor uitbreiding van bedrijfsmiddelen te vin-
dên. De 1. 0. 0. bepaalde evenwel, dat de tarieven niet
konden worden verhoogd. In 1913 verzochten de spoor-
wegen om een verhooging van 5 pOt. en daarvan werd
slechts 3 pOt. toegestaan. Het is wel indirect als een
gevolg hiervan te beschouwen, dat het aantal goederen-
wagens der Spoorwegen des lands van 2.430.758 per 1
Juli 1913 niet hooger steeg dan tot 2.447.178 per 1
Juli 1916. Vôorts werden bijv. in 1915 minder mijlen

,nieuwe lijnen aangelegd dan in eenig jaar sedert den
burgeroorlog.

Bij het beoordeelen der tarièven is het aan de I. C. 0.

en de spoorwegcommissiën in de verschillende staten
van het land overgelaten uit te maken, wat een

,,redeljk rendement” is van het in de spoorwegen
gestoken kapitaal. Anderzijds echter moeten de spoor-

wegmaatschappijen, wanneer zij een beroep op de

geldmarkt willen doen, uit den aard der zâak rekening

houden met de eischen der beleggers. Een feit is nu,
dat gedurende 1916 in het geheel geen nieuwe aandee-

len van dergelijke maatschappijen tot de noteering in
New York zijn toegelaten, terwijl in denzelfden tijd
de bestaande maatschappijen op ieder gebied totaal
$ 1713 millioen aan waarden hebben uitgegeven en

nieuwe maatschappijen een kapitaal van $ 1967 mil-
lioen.

Het is juist, dat de netto-ontvangsten der spoorwe-

gen in boekjaar 1915116 ongeveer $ 300 millioen méér

hebben bedragen dan in het voorafgegane jaar, doch
de netto’s van 1914115 waren feitelijk geringer dan die
van 190617 en sedert 1907 hebben de maatschappijen

globaal $ 5 milliard uitgegeven voor nieuwe bedrijfs-
middelen (lijnen, rollend materieel, enz.) en voor verbe-

teringen. De slotsom is dus deze, dat de vermeerderde
ontvangsten over het nieuwuitgegeven kapitaal slechts

6 pOt. uitmaken. Dan nog dient in aanmerking te

worden genomen, dat de ontvangsten van 1915116 niet
als maatstaf mogengelden, omdat de omstandigheden
voor het vervoer toen in ieder opzicht buitengewoon

gunstig waren. Reeds thans valt er een kentering waar
te nemen, voornamelijk in de richting der exploitatie-

kosten: de prijzen van materialen en de arbeidsloonen

zijn aanzienlijk hooger dan het vorige jaar.
Intusschen heeft de American Railway Association
maatregelen genomen, die beoogen verlichting te bren-
gen in het gebrek aan goederenwagens.
Bij
doorgaand

vervoer gaat, zooals voor de hand ligt, het materieel der

eene maatschappij op dat eener andere over en het is
duidelijk, dat deze laatste voor het gebruik dier wagens

huur moet betalen. Nu gebeurt het herhaaldelijk, dat
de aflading der wagens en dus het terugzenden naar
de maatschappij van herkomst geheel onnoodig wordt
vertraagd. Voor dergelijke vertraging boven vst te

stellen redelijke tijden, zullen door gemelde vereeni-
ging zware boeten worden bepaald. Men hoopt op deze
wijze het volle economische gebruik van het beschik-
bare wagenpark te verkrijgen en het gebrek aan mate-

rieel, zoo al niet geheel op te heffen, dan toch tot
geringeren omvang terug te brengen. Eigenlijk zou de verhouding van de spoorwegen tot
den Staat op een geheel nieuwen en zuiverderen grond-
slag moeten worden gebracht. Dit vraagstuk levert
echter zoo groote moeilijkheden op, dat niet licht
daarmede zal worden begonnen, hoewel algemeen

wordt toegegeven, dat de tegenwoordige regeling in
tal van opzichten hoogst gebrekkig is.

DE FINANCIEN VAN FRANKRiJK.

Volgens het verslag van den rapporteur der Fran-
sche begrootingscommissie, uitgebracht naar aanlei-
ding der aânvraag om een voorloopig crediet van
frs. 8Y2 milliard voor het le kwartaal van 1917, wordt
daarmede het totaal. der credieten tot 31 Maart 1917
frs. 72Y2 milliard. Hiervan is door middel der beide
geconsolideerde oorlogsleeningen ongeveer
1%
opge-
bracht, terwijl aan belastingen tusschen 1 Aug. 1914

en 31 Oct. 1916 frs. 8Y milliard is ingekomen. De
jaarlijksche rentelast is door de geconsolideerde en
vlottende oorlogsschuld tot dusver met frs. 2511,64

miljoen toegenomen. Ten einde deze verplichtingen te
kunnen nakomen, zijn nieuwe belastingen noodzake-
lijk. Allereerst zal daartoe bijdragen de’oorlogswinst-

belasting, waarvan de opbrengst, bij belastingplichtige
winsten ad frs. 656 millioen, wordt geraamd op
frs. 307 millioen en de inkomstenbelasting, voor 1916

17 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

47

-op frs. 80 millioen begroot. Uit andere heffingen,

hoofdzakelijk verbruiksbelastingen, wordt op frs. 300

millioen gerekend. In het. geheel zou dus uit de extra-
belastingen frs. 087 millioen beschikbaar komen, het-

geen derhalve nog allerminst voldoende is om de hoo-
gere lasten te dekken.

RECTIFICATIE.

Door het wegvallen van een regel in het artikel:

,,Overzicht van de Scheepvaart in 1916″ in het vorige

nummer, was het gedeelte op pag. 26, aanvangende
met de derde nieuwe alinea, onduidelijk. Wij her-

plaatsen dit gedeelte derhalve hiei nu nog eens:

,,Noorsche reeders bereikten over het geheel genomen
buitengewoon gunstige resultaten. Voor in den loop

van het jaar opgerichte reederijen, welke schepen tot
fancy prijzen kochten, was de toestand echter niet zoo
gunstig, omdat de winsten van geruimen tijd noodig

zullen
zijn
om de boekwaarde terug te brengen tot meer

normale cijfers; bij de vredesgeruchten moeten dan ook
de aandeelen van een aantal nieuw opgerichte maat-
schappijen geduikeld zijn, waardoor een aantal spedu-
lanten failleerde.”

REGEERINGSMAATRÈGELEN
op

HANDELSGEBIED.

Uitvoerverboden. Bij Kon. besluit van 5
dezer is verboden de uitvoer van
zaad van boonen-
kruid, icervel, peterselie, schorseneeren, selderie, tuin-

kers, zuring
en
borage.
Voorts is verboden de uitvoer
van prei
en van
riet en biezen en alle producten
daarvan.

Uitvoer van paarden. Naar aanleiding

van
bij
hem ingekomen vragen, heeft de minister van
landbouw enz. medegedeeld, dat de 12.000 paarden,
waarvan thans uitvoer plaats heeft, zijn hengst- en
ruinveulens beneden den leeftijd van 20 maanden, die-
ren dus, die voor het gebruik nog te jong en in geen
geval voor legerdoeleinden geschikt zijn.

Zouten van boerenkool. Aan ingeschre-
ven inrichtingen voor het zouten van groenten zal
onder bepaalde voorwaarden gelegenheid worden ge-
geven boerenkool te zouten. Daarbij geldt ook, even-
als ten aanzien van het drogen van boerenkool,’ de
voorwâarde, dat, het geheele product in goed houd-

baren toestand tot 1 Juli 1917 ter beschikking van
den minister moet worden gehouden tegen een nader
te bepalen prijs, welke zal worden vastgesteld op de basis van een prijs van 34 ct. per K.G. voor het ver-
sche product, geleverd vrij op het spoor of aan groot

scheepswater door den verbouwer.

L e v e r i n g v a
11
z e e p. De distributie van
zachte groene of gele zeep aan de gemeentebesturen is
aangevangen. Voorloopig zal per maand kunnen wor-
den verstrekt
1%
K.G. per hoofd van de bevolking der gemeente. De maximum-inkoopsprijs voor dit artikel

is nader bepaald op
f
35 per 100 K.G. (oorspronkelijk
was dit bepaald op
f
31).

Maximumprjs voor eieren. Met ingang
van 12 dezer is de maximumprijs’ voor versche kip-
eieren voor binnen1andch verbruik vastgesteld op
11’% cent per stuk; de prijs voor kalkeieren blijft on-
veranderd.

Levering van Chili-salpeter. Blijkens
mededeeling van de Kunstmest-commissie zal een aan-
vang worden gemaakt met de tweede distributie van

de bestelde Chili-salpeter voor bemesting van oogst
1916117 en wel tot eene hoeveelheid van 30 pOt. der
goedgekeurde aanvragen. Bestellers, voorkomende op
lijsten, welke in totaal niet meer dan 500 K.G. bedra-
gen en waarop reeds 10 pOt. werd gedistribueerd, zul-
len thans 90 pOt. ontvangen, zoodat deze bestellingen
dan geheel zullen zijn afgeleverd. Voorloopig zal deze
distributie slechts geschieden in de provinciën.Noord-

brabant (Oostelijk deel), Limburg, Utrecht, Gelder-

land, Overijsel, Drente en Groningen. De
prijs
be-

draagt
f
24 per 100 K.G. bruto voor netto, in Qrigi-

neele zakken franco langs boord van het zeeschip
(stuwloon voor rekening der ontvangers),
terwijl
bij

levering uit de opslagplaatsen der commissie in de

zeehavens deze prijs zal zijn’ vrij uit schaal aan het

pakhuis.

Betrekken van regeeringsgoederen

d o o r g e m e e n t e n. Naar den minister gebleken is,
doen zich practische moeilijkhedeii voor ten aanzien
van het betrekken van regeeringsgoederen door de

gemeenten rechtstreeks en door tusschenkomst van

grossiers. Er zijn ni. gemeentebesturen, die deze goe-
deren rechtstreeks betrekken en bovendien nog bestel-
orders aan grossiers voor in hunne gemeente gevestigde

inkeliers van hunne goedkeuring voorzien. Dit geeft
aanleiding tot te groote leveringen naar sommige

gemeenten en maakt in elk geval de contrôle bezwaar-

lijk. In verband hiermede deelt de minister thans nog
eens per circulaire aan de gemeentebesturen mede, dat
hij het wenschelijk acht, indien deze
bij
het betrekken
van regeeringsgoederen zooveel mogelijk van den be-

staanden handel gebruik maken; willen de gemeenten

rechtstreeks die goederen betrekken, dan wil de minis-
ter dit niet beletten, maar daar, waar winkeliers met

goedkeuring van het gemeentebestuur regeeringsgoe-
deren door tusschenkomst van grossiers ontvangen,
mag het gemeentebestuur niet nogmaals rechtstreeks
bestellingen doen.

Aan den Directeur van het Rijks Centraal Adminis-
stratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen
is opgedragen, gemeenten, ten aanzien van welke zulke
dubbele leveringen blijken, voortaan van recht-
streeksche levering uit te sluiten.

Distributie van brood, enz. Bepaald is,j
dat de distributieregeling van brood, enz. in werking
ial treden op-S Februari a.s.; met ingang van ge-
noemden datum zal derhalve brood niet anders afge-
l’everd mogen worden dan op broodkaart. De bepaling,
dat bakkers geen nieuwen voorraad meel kunnen krij-

gen, dan tegen inwisseling der door hen ontvangen bons treedt natuurlijk nog niet dadelijk in werking.

In eene circulaire aan de burgemeesters geeft de
minister voorschriften omtrent de eerste leveringen
yan meel aan bakkers, enz. Verder is bepaald, dat de
ifoeveelheid rogge of tarwe, welke ter beschikking kan worden gelaten van verb6uwers om zelf daarvan brood
te bakken, per jaar wordt vastgesteld op 1Y2 H.L. per
persoon, ouder dan 1 jaar; die hoeveelheid komt over-
een met een broodrantsoen van 2,8 K.G. per week.
Aangezien
bij
het in werking treden der distributie-
rgeling voor brood ongeveer het halve oogstjaar zal.
zijn verloopen, wordt de hoeveelheid tarwe of rogge,
die nu nog in het bezit van dergelijke personen is,
geacht
3%
H.L. per persoon te zijn; wenschen de be-
trokkenen nu een broodkaart te ontvangen, dan moet
derhalve door hen eene hoeveelheid van
3%
H.L. tarwe
of rogge ingéleverd worden. De minister vestigt er ten
slotte nog de aandacht op, dat het loonbakken zoowel van rogge- als van tarwebrood geoorloofd is.

D i s t r i b u t ie p r ij z’e n v a n v o e der art ik e-1 e n. De ‘minister van landbouw heeft mededeeling
gedaan van de prijzen, waarvoor granen en veevoeder-artikelen, die in de maand Januari worden toegewezen,
door de Regeering zullen worden afgeleverd.

MAANDCIJFERS.

Overzicht van in]eg en terugbetaling
bij
de Rijks-
postspaarbank.

NOVEMBER
1916 1915
.191’4

7.554.135
f

6.135.363

f

4.548.054
Terugbetalingen

.. ,,
5.965.747
,,

5.342.839
,,

4.101.542
Inlagen

………..
f

Tegoed der inleggers
op
ultimo ………..
201.063.667
,,183.818.814
,,180.245.259

4
1
12sedert 1Juli
1
15 4’12

,,
1

,,
5113

,,
19Aug’14
6

,,
14Juli’16
5

,,
23Dec.’14
5

,,
20Aug.’14
5

,,
10Apr.’15
6

,,
27 Juli ’14
5

,, 10

,,

’15
5112

,,
9Nov.’16
4112

,,
2Jan.’15
5

,,
1Juni’16
3-5
,,
.

4Febr’15
3
1
12

,,
1
Aug’09

3
1
/2sedert23 Mrt.
1
14
4

23

’14
.5
,,

23

,,

’14
3
,,

29Jan.
1
14
4
5 Febr.’14
3113
,,

29 Jan. ’14
4
,,

12 Mrt.
’14
5
1Apr.’14
5
,,

6 iFebr’14
4112
,,

6

,,

’14
,,

.19

,,

’14
5
•.

9Mei

’14

3I1 ,,

1Aug.’09

1

r
48

NOVEMBER

Nom. bedr. der uitst.

op ultimo ……..
Spaarbankboekjes:
Aantal nieuw uit’
gegeven ……..
Aantal geheel af.

betaald ……..
Aantal uitstaandE
tn iilfirnn

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

1916

1915

1914

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

26.279.150
f
24.501.500
f
24.330:750

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

10.486

9.401

6.153

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

6.562

– 6.192

5.395
20
Juli
1914

1
’72Ç
,IQQ

1 (100
A’)(1

1 (1,1 AAn
.&I UU-UU
S.UOO.7t3.J
.L.VI 1.0±0
Ned (Disc. Wissels.

Ba
j

Bel.BinnEff.

INKLARINGEN OP
AMSTERDAM
.

.
..

lVrsch.inR.C.
Bank van Engeland
December 1916.
December
1915.
Duitsche Rijksbank
Lande

Aantal
Tonnen
Aantal
Tonnen
,
Bank van Frankrijk
van herkomst

schepen.
netto.
schepen.
netto.
Oostenr. Hong. Bk.

Engeland …….
.. …..

48
39.302
50
37.803
Russische Staatsbk.

Zweden

…………..

181
8.870
9
8788
Nat. Bank v.Denem.

Noorwegen …………4
1.598
9
4506
Zweedsche Rijksbk.

Denemarken

‘. ………2
1287
ZwitserscheNat.Bk.

Frankrijk

…………1
837
1
674
Bank van Italië

Portugal
…………..-

1
830
FederJ{es.Bk.N.Y.

Spanje
……………..

1
830
9
10.948
:
Javasche Bank….

Italie

…………….1
1.086
2
4.198
Griekenland

……….-

2
2.565
j.,JI,w..0

j.uulu

.j.ozo


n
II. OPEN MARKT.
Ned.-Indië

…………
5
20.572
9

44.568
Noord-Amerika ……..
7
13.866
2

3.508
1

Amsterdam
1
Londen
1
Berlijn
Parijs1
N. York
Zuid-Amerika (Oostkust)
14
34.412
10

38.670
Data
1

Part.
Prolon-
1

Part.
J

Part. Part.
1

Cail

(Wstkiist)
1
2001


1
disconto

1

gatie
1
disconto disconto
1
disc.

1

,noney

West-I

dische

eilanden.:
3
8.869
2
3.632
Nederlandsche havens ..
9
4.484
8
4.809
13 Jan. ’17
2

Totaal handelsschepen
113
140.275
116
136.766
6

’17
30 Dec.

1
16
2°14 4’18-114
1)
Visschersvaartuigen ….
40
4.002

40
3.664
23

,,

’16
4’18-114
1)
Totaal ……
153
.

144.277
156
140.430

Jaar

…………….
1916.
.
1915.,
15 Jan.

’16

1622
1.416.605
1820
2.155.227
’15
16 Jan.

3
511
4318

lh/
g
.21)
3 ’12
5
11
8
451

4213 517131
4-18

2-2
1
/4
4
517133

4.2/s

2
1
11-3

2112

.
5
1
116
4
1
/8


2’18


2
1
18

Onderscheiding der handelsschepen naar de nationaliteit:

20-24Jul.’14 311_5/

2 1/4_8/4 1 2 l/4_1/4 1 2
1
/8.
1
/2 1 214 1 1 /4-2 ‘/2

Percentage
December 1916
Aantal
Tonnen
van detotale
schepen.
.
netto.
tonnenmaat.
Nederlandsche

…….
93
127.219
90,69
Britsche
……….’ .,
6
4745
3,38
Zweedsche
……….
4
1.598
1,13
Noorsche

……….
10


6.713
4,80

113
140275
100,-

INKLARIINGEN OP ROTTERDAM.

Dec.
1916.
Dec.
1915.
Landen
Aantal
Tonnen
Aantal
Tonnen
van herkomst.

schepen.
netto.,
schepen.
nett.
Engeland ……………
128
76.847
148
89.563
Frankrijk

…………
3
674
15
8.176
Zweden

…………..
27
12.273
13
11.047
Noorwegen
…………
7
3.670
19
22.387
Afrika
…………….


1
649
Noord-Amerika
……..
38
110.322
33
99.084
Indië (Nederlandsch)
3
7.190
6
21.770
Nederland

…………
4
239
2
2.532
Spanje…………….


2
1.439
Griekenland

…..
…..

1
1.147
1 ‘
955
Zuid-Amerika
.

……..
21
38.292
17
41.097
Binnenl. plaatsen
……
10
2.360
6
2.414
Nieuw gebouwd……..
2
4547
1
579

Totaal……
242
257.561

.
264
301.692

Onderscheiding. naar de nationaliteit:

Percentage
Nov. 1916
Aantal
Tonnen
van detotale
schepen.
netto.
tonnenmaat.
Nederlandsche
160
190.613
74,-
Noorsche

…………
21
22.282
8,6


Britsche
…………
40
18.483
7,2
Belgische

……….
8
14.684
5,7
Zweedsche
………..
11
6.056
2,4
Noord-,kmerikaansche
1
2.722
1,1
Deensche

……….
2
2.226
0,8
Braziliaansche
1
495
0,2

Totaal

….
242
257.561
100,-

1) Noteering van 12 Januari.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.
Voor Londen, Berlijn en Parijs worden vorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op Nev York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data

Londen
1
Berlijn
1
Parijs
J
New York

8

Jan. 1917

..
11.69

4092’/2
42.10 2.44
1
18
9

,,

1917

..
11-68
1
/2
40.85 42.10
2.44/8
10

,,

1917

..
11.6814
40.85 42.10
2-44/8
11

,,

1917

..
11.68/4
40.87
1
/2
42.10
2.441
12

,,

1917

..
11.68
3
/4
40.90
42.10
2.44/8
13

,,

1917

..
11.6814
40.87’12
42.10
2.441

Laagste der week
11.68
40.77
1
12
42.02’12
2.44e18
Hoogste

,,

,,
11.69/
41.02’12
42.12
1
12
2.45
6Jan.

1917

..
11.8814
41.07
1
12
42.07
1
/2
2.44/8
30 Dec.

1916

..
11.68
1
14
41.20
42.10
2.4414
Muntpariteit

..
12.101a
59.26
48.-
2.4881
4

Zwitser.
Dato

land

Wee hen
Kopen.
J Stock-

Batavia
1
Ilagen
1
holm
1
telegrafisch

13 Jan. 1917
48.70
25.85
67.05
72.-
99-100
Laagste d.
w.
48.57
1
/2
25.70
67.-
71.90

Hoogste
,, ,,
48.82’2
26.02’/l
67.40 72.45

6 Jan. 1917
4870
26.07
1
12
67.20
72.40
99*-100
30 Dec. 1916
48.57
1
/2
25.70
67.-
71.80
99*-100
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt was deze berichtsweek zeer stil. De koer-
sen bleven bijna onafgebroken op hetzelfde peil. Londen was

17Januari1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

49

11,68Y2 6
3%,
Parijs 42,05 tot 42,10, New York 244%—i%,
Berlijn 40,82
1%__40,90.
Iets meer variatie was er voor Wee-
nen, dat aanvankelijk zeer flauw noteerde, zoodat de koers
tot 25,75 terugliep. Na weinig of geen verandering gedu-
rende enkele volgende dagen kon de koers op de laatste
dagen der week weder tot 25,85 stijgen. De grootste beve-
ging vond nog plaats voor Zwitserland en Skaudinavië met
flauwe tendenz voor de laatste landen. Stockholm 72,35,
dalend tot 72, Kopenhagen 67,30 tot 67,05, Spanje, Rusland,
Italië ete. eveneens bijna zonder verandering.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Coble
Zicht
Zicht
Zicht

D
0 0
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
S
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. 5)
p. Ren. 4)
per gid.)

13 Januari

1917
4.76.50
5.84’14
69’14
40
1
81
16

Laagste d. week..
4.76.45
5.84 ‘/
69
,
14
40
68
/16

Hoogste,,

,,

..
4.76.50
5.84
1
12
70 40
16
/ja

6 Januari

1917
4.76.45
5.84’2
71
40
68
/16

30 December1916
4.76.45
5.84’2
73e/8
4018/16

Muntpariteit.. . .
– 4.86.67
5.18
1
14
95
,
14
40/j

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Lande,, Noteerings-
ee,, heden
29 Dec.
1916
5
.10,6.
1917

Week
6.12 JanuarI

LaagsteHoogste

12Jan.
1917-

Alexandrië. .
Piast. p.0
97116
97e/1a
97/,o
97/io
97’/io
B. Aires
..
. .
d.p.gd.pes.
51 50
18
/16
50
17182
50/io
50
9
/1a
Calcutta – . . .
sh/d.p.rup.
11418
114/1
114/
1I418
1418
Hongkong ..
id. p. $
21414 2/4’12
214
1
14
2/4’12
214
1
14
Lissabon….
d.p.escudo
31
1
12
31
1
12
3061
4

32
31
Madrid

. . ..
Peset. p. £
22.32k
22.23k
22.30
22.45
22.42k
Montevideo..
d.p.peso
55 548/
t

541/
4

5481
4

5461
4

Montreal..
..
$ per £
4.76e18
4.7618
4.78’/4
4.76
1
18
4.76’11
Petrograd ..
R. p. £ 10
157
163
1
12
16114
163’12
162
1
14
R.d.Janeiro’)
d. p. milr.
12
1
18
12 12
1
/82
12181
12 ‘/a
Lires p. £
32.65
32.751
32.73
32.98
32.94
Shanghai

. .
sh/d p. tael
316
1
14
315
1
14

3/561
31511
4

315
I/
Rome

……..

Singapore – .
id. p. $
21411o
2148126

214
1
18
2/4’/8j
214
1
/ia
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
11”/ia
1114
ll”/jo
11
8
14
ilhi/lO
Yokohama ..
sh/d.p. yen
211166
21118
2111
211
1
18
211/j

8)
Noeeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de .dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

– De prijs van het zilver, die van 27 Dec. tot 8 Jan. op
36
‘/1
d. was gebleven, heeft sedert neiging tot dalen ver-
toond, en thans is de noteering 36
1
18 d. Het moet blijkbaar
worden toegeschreven aan het geloof in de Vereenigde Staten
aan de mogelijkheid van vrede, dat de verkoopen.van die
zijde buitengewoon omvangrijk zijn geweest. Voorts waren
er winstnemingen in Londen, zoodat in de groote vraag
voor muntdoeleinden, bij gebrek aan mededinging gemakkelijk
kon worden voorzien.

Noteering te
Londen.
te New York.

13
Jan.

1917 ……..
36 74
8
18
6
,,

1917 ……..
36’/j
75/a
30
Dec.

1916 ……..
36’/,
75
8
18
23
,,

1916 ……..
361/ia
758/4

15
Jan.

1916 ……..27

56
7
18

16 Jan.

1915 ……..22’/g

48’/4
20 Juli

1914 ……..

54
1
/8

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 13 JANUARI 1917.

Activa.

Binnenl.Wis.(H.-bk.

f
62.396.641,—’/.
sels, Prom.,

B.-bk.

640.784,42
enz. in disc.

Ag.sch.

15.991.779,45
VI

f

79.029.204,88
Papier o. h. Buiten!. in
disconto

……………………..
.-
Idem eigen portef..
f

7.896.969,-
Af:Verkochtmaar voor
de bk. nog niet afgel.

Be!eeningen
1
H.-bk.

f
32.172.087,25

7896.969,—

in rek –

t1 B.-bk.

3.983.761,59 ‘/2

op

0,ep
A5ch.

36.125.889,6412

f
72.281.738,49-

Op Effecten

……f
67.389.438,49
Op Goederen en Spec.

4.892.300 –
72.281.738,49

Voorschotten a. h. Rijk…………….
,,

8.938.180,07 ‘/2

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud

……f
60.450.280,-
Muntmat. Goud.. .. ,,529.125.795,97 /2

f
589 .57 6.075 ,97
1
12
Munt, Zilver, enz. . ,,

6.745.996,12
1
12
Muntmat. Zilver

596.322.072,10
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds. .
f

5.125.970,12
1
12
id. van ‘/jv. h. kapit.

3.881.173,25

23

9.007.143,37111
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen

………………
73.758.917,41
1
12

/848.634.225,33
1
/2

0.

Pauiva.

Kapitaal ……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonds

…………………….,,
5.155.090,93
1
1
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
745.543.465,-
Bankassignatiën in omloop …………

,,
3.569.816,81
‘/a
Rekening-Courant saido’s:
Van het Rijk……
/


Van anderen …….,, 67.924.692,12
87.924.692,12
Diverse rekeningen

………………,,
6.441.160,46
1
1

/
848.634.225,33
1
/

eschikbaar metaalsaldo…………..
f
432.013.978,63
1
1
fp de basis ian
2
1

melaaldekking ……
,,
268.606.383,85
Minderbedragaan bankbiljetten inoniloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.180.069.890,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken
de volgende
verschillen:
Meer

Minder

Disconto’s

…………….7.566.786,33
Buitenlandsche wissels..
53.790,-
Bleeningen
7.322.127,26
Goud
,

1.013.001,70
Zilver

………………52.371,17
Buinkbiljetten
6.223.055,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..

2.022.987,57
1
16

N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

13
Jan. 1917

1

6
Jan. 1917

Aan schatkistpromesseiL
/119.360.000,—
/109.360.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,, 47.000.000,—
,, 37.000.000,-
Aan schatkistbiljetten ..
,,113.451.000,—
,,112.320.000,-
Aan zilverbons

………
,, 16.060.966,—
.,, 16.191.466,-

50

EONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17
Januari 1917

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
.
Zilver
B

4
bltt

s je

en
Andere
opeisclibare
schulden

13
Jan.
1917
..
589.576
6.746 745.543 71.495
6
,,
1917
..
590.589 6.694
751.767
68.526
30
Dec. 1916
..,,
587.602
6.985
758.379
58.316
23
,,
1916
587.613
7.157
728640
57.650
16
,,
1916
..
590.523. 6.948 733.316 56.512
9
,,
1916
584.126
6.855 740.642
37.300
2
,,
1916
585.142
6.626
746.774 39.773
25
Nov.
1916
..
584.591
6.725
736.284
48.950
18
.

,,
1916
..
582.121
6.541
738.544 49.804
11
,,
1916
..
584.157
6.450
740.458
50.211
4
1916
585201
6.318
744.709
51.672
28
Oct.
1916
..
583642
6.531
730.338 76.022
21
,,
1916
,
583658
6.410
715.965
91.762

15
Jan.
1916
….
441.194
5.777
577.947
51.457
16
,,
1915
….
229.040
1.611
483.477 30.975

25
Juli
1914
..

..
162.1Ï4
8.228 310.437 6.198

1

Di,scon to’s

1

1
_____
__

1
Beschik. 1 Dek.
Dato

1 Hiervan

Belee.
1

baar

t
kings-
Totaal
1
Schatkist.
1
fin gen
1
Metaal.
1
percen.
f,romessen

saldo

1
tage

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

Andere

I ni;i

Data

Metaal Circulatie opeischb. IDisconto’s1 Div. reke-
gen ‘)
schulden
1

18 Nov. 1916

..
668 1.066 829
881
885
11

,,

1916

..
654 1.070
860
888 854
4

,,

1916

.
.
680
1.090
72
.
8
892
774
28 Oct.

1916

..
665
1.004
797
888 755

20 Nov. 1915

..
722
888
1.089
880
1.042
21 Nov. 1914

.
1.149
947
1.043
749 259

25 Juli

1914

..
645
1.100
560
735
396

1) Sluitpost der
activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen baukstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 10 JANUARI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

13 Jan.1917
79.029

47.000
72.282
432.014
73
Notesissued…£

72.494.645

J
Governm.Debt£

11.015.100
6

,,

1917
71.462
37.000 79.604
432.324
73
Othersecurities,,

7.434.900
30 Dec. 1916
66.685 31.000 85.505 430.347
73
Gold coin and
1
23

,,

1916
56.459
31.000
77.433 436.612
76
.
.

bullion..
1

..

54.044.645
16

,,

1916
53.916
33.000
77.679 438.613

76
£

72.494.645

1

£

72.494.645
9

,,

1916,
51.150
30.000
70.303 434.497
76
2

,,

1916
58.810
37.000
80.167
433.563
75
25 Nov. 1916
68.280
50.000
66.229 433.374
75
BANKING DEPARTMENT.

18

,,

1916
73.662
56.000 67.000
430.096
75
Capital …… £

14.553.000Government
11

,,

1916
67.920

52.000 66.721 431.577
75
Rest ………..3.396.022

securities ..

£
120.273.560
4

,,

1916
70.590
54.000 70.927 431.346
73

.
Public deposits

49.529.490

t

Othersecurities,,

42.584.303
28 Oct. 1916
99.035
83.000
63.153
428.001
73
Other deposits,,

130.248.009

‘1

Notes ……..
,,

33.478.105
21

,,

1916
98.853 83.000 60.507
427.622
73 i
Seven-day and

1
Gold and silver
other bills.. ,,

29.364

coin

……..1.419.917
15Jan.1916
80.586
53.500
83.476
321.104.
71
1
16

,,

1915
152.117 73.500
129.552
127.527

45
£
197.755.885

£197.755.885

25 Juli 1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

0
Op de basis
van
1
1
metaaldekking.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1
£
en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
JAVASCHE
BANK.

Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden Guldens.)
(In duizenden p. st.)

Data
Goud
.
Zilver
Bank
biljettn
Andere
opeischb. -,
schulden

.

Data
Metaal
Circulatie
Currency Notes.

Bedrag
Goudd.
1 Gov. Sec.

11

Nov. 1916 …….
71.028 22.820 158.294 54.657
11 Jan. 1917
55.465
39.017 145.985
28.500
116.273
4

,,

1916 …….
70.036
23.326
157.245
58.437
4

1917
54.957 39.895
148.770
28.506
118.097
72.696
22.881 157.871
57.369
27 Dc.

1916
54.305
39.676 150.144 28.500
118.102 70.711
22.854
158.759
.52.810
20

,,

1916
54.348
‘39.224
147.520
28.500
116.107

28

Oct.

1916 …….
21

,,

1916 …….

44.790
32.244
142.986
29.813
12 Jan.

1916
51.302
34.338
100.808 28.500
64.577
13 Nov. 1915 …….
14

Nov. 1914 …….
41.383 23.467
139,864 21.045
13 Jan. 1915
69.361
35.175
37.205
20.500
14.924
25 Juli

1914 ..
….

.
22.057
31.907 110.172
12.634
22 Juli

1914
40.164
29.317

Data
1

Dis.
conto’s
1

buiten’
1
N..Ind.
Ibetaalbaarp

Belee-
Diverse
reke_
nin gen

i
baar
i

metaal.
saldo

1
-kings.-
percen.
1

tage
Data
Gov.
Sec.

1
1

Other
Sec.

1
Public
De pos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings.
percen.
tagel)
11Nov.1916
6.264 37.536
67.398
12.858
51.258
44
4

,,

1916
6.124
38.081 70.399
12.324
50.226
43
11 Jan.’17
120.274
42.584
49.529
13.248
34.898
19.40
28 Oct. 1916
6.199
38.279 72.496 6.676 52.529
.
44
4

,,

17
62.188 91.789 53.147
11.638
33.512 19.76.
21

,,

1916
6.036
37.697 70.808
7.852
51.252
44


27 Dec. ’16
57.188
106.461
52.116
126.727
33.079
18.50
20

,,

’16 42.187
104.681
53.581
109.007
33.574
20.65
13Nov.1915
6.450
18.549
51.085 23.148 42.474
45
14Nov.1914
5.493 8.971
40.348
20.823
32.669
40
12 Jan.’16
32.839
107.361
53.553 104.076 35.413
22
1
/

25 Juli1914
7.259 6.395
47.934
2.228 4.842
1
)
44
13 Jan. 15
18.068 108.221
44.833
116055
52.636
32
5
/4

‘)
Sluitpost der activa.

22 Juli’16
11.005
33.633
13.735 42.185 29.297
52
3
/s

)
Op de basis van
2
15
metaaldekking.
i)
Verhouding
tusschen
Reserve
en
Deposits.

17 Januari 1917

ECONOMISCH-SJATISTISCHE BRICHTEN

51

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 6 JANUARI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand

………………….Mk.
2.537.440.000
davon Goidbestand

…………….,,
2.520.902.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

,;
273.416.000
Noten anderer Banken

…………..,,
7.504.000
Wechsel

………………………..,,
8.747.678.000
Lombardforderungen

…. . …………
8.976.000
Effekten ……………………….
85.376.000
Sonstige Aktiva

…………………,
838.967.000

Grundkapital …………………….

,,
180.000.000
Reservefonds …………………….

,,
85.471.000
Notenumlauf ……………………
7.985.881.000
Sonstige tglich fsi.11ige Verbindlichkeiteu
3.769.070.000
Sonstige Passiva

………………..,,
478.937.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet
in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data Metaal
Daarvan
Goud
Kassen-
1
schene
Circu-

1
latie

Dek.
kings.
percen.
tage

6 Jan. 1917
2.537.440
2.520.902
273.416 7.985.881
35
30 Dec. 1916
2.536.792
2.520.473
422.087
8.054.65fj
37
22

1916
2.535.392
2.519.076
173.265
7.534.913
36
15

,,

1916
2.535.414
2.518.873
228.101
7.471.529
37

7 Jan. 1916
2.482.752
2.447.735 920.764
6.613.345
29
7 Jan. 1915
2.153.428 2.111.847

547.065 4.779.290
34

23 Juli 1914
1.891.669
1.356.857
65.479 1.890.895
93

t)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Dorlehcnskassensclicine

Data

Wissels
1
Rek. Crt.
11

Totaal

I kas bij
uitg
e-

de Reichs.
geven
1

bank

6 Jan. 19171 8.747.678
1
3.769.070

30 Dec. 1918 9.609.767

4.584.206

22 ,, 1916 8.256.714

3.792.276

15 ,, 1916 7.867.563

3.294.978

7 Jan. 19161 5.388.831

1.882.014

1.974.0001 884.000

7 Jan. 1915 3.801.948

1.630.143

998.000 541.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 8 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
Te goed
*
Uitge.
Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stclde
tenland
wissels

11 Jan. ’17
4.405.930
1.693.089 707.120 695.749 1.332.654
4

,,

’17
3.392.694
1.693.089
770.600
745.571
1.336.505
27 Dec. ’16
5.075.915
294.869 825.800
619.525
1.338.833
21

,,

’16
5.076.626
299.092 767.000
594.202
1.341.694

13 Jan. ’16
4.997.739
352.147

393.784 1.818.513
14Jan.’15
– – –

23 Juli
’14
4.104.390 639.620

1.541080
…….

Data
Belcening
*
Buitgew.
voorsch.
B

k-
Rek. Crt.
Rek Crt-
boljetten
Staat

11 Jan.1917
1.295.158
7.900.000
17.287.397
2.218.171 34.298
4

,,

1917
1.284.392 7.700.000 17.001.339
2.313.885
42.520 27 Dec. 1916 1.304.879 7.400.000 16.678.818
2.260.224
15.009
21

,,

1916
1.321.919 7.300.000
18.500.660 2.180.210
31.321

13 Jan. 1916
1.142.206
5.300.000 13.634.720 2.055.132
121.259
14Jan.1915
– – – – –

23Juli 1914
.769.400
……..
5.911.910
942.570 400.580

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet-in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
Tegoed
s/h baot.
tenland

.
ver

Schat- t
1
kist bil. ‘en
jetten Inen

Dis.
con to’s
belee.

t
Circu-
latic

Rek.
1

Con-
rant

5
Jan. ’17
1.472
2.150
118
6.652
673
8.897
1.801
28 Dec. ’16
1.473
2.150
115
6.534
652
8.591
1.778
20

,,

’16
1.472
2.150
113
6.568
654
8.462
1.789
14

’16
1.473
2.150
111
6.185
647
8.383
1.782

5 Jan. ’16
1.611
459
39
3.259
1.266
5.493
1.531
5 Jan.’15
1.555 200
45
507
1.140 2.984
953

21

Juli ’14
1.601
144
.
74
..

.

.
757
1.634 1.099

V. BELGIË.

Van (le Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnra1e de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
)3eleen.
1
Beleen.
1

van
Binn.
wissels
1
Rek.
Data
mcl.
van
1

Circu-
Crt.
buitenl.
buiteni.
1
prom. d.
en
1

latie.
saldi.
saldi
vordcr.
provinc.
beleen.

4 Jan. 1917
351.063
82.140
480.000 54.407
847.934
109.998
28 Dec.

1916
351.210 81.415 480.000
65.398
849.968
118.298
19

,

1916
351.851 81.272
480.000
64.958
852.634
115.627
14

,,

1916
351.342
77.790
480.000
43.166
841.766
100.809
t
.

6 Jan. 1916
175.163
45.841 480.000
59.754 610.763
151.310

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

– OVERZICHT DER VOIYRNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposiko’s
c

Dekkings-
Percen.
ta
g
et)

8 Dec.’16
427.959
4.644
158.127
647.311
11.451
68,8
1

,,

16
439.174
10.836
128.111
64u.307
13.411 71,4
24Nov.’16
459.935
17.974
122.593
663.414
15.324 72,5
17

,,

’16
435.645
16.580 117.493
647.425
15.498
72,3

10 Dec.’15
321.162
28.441
52.677
405.249 14.686
80
11 Dec.’14
232.073
28.1701
10.2571
250.937
1

3.492
92
1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)


Data

Reserve
Deposito’s Circulatie
Beleeningen
en
disconto’s
Surplus

Resrv

13Jan.’17
753.900
3.585.010 28.830
3.364.630
162.620
6

,,

’17
698.830 3.515.450
28.890
3.344.030
120.680
30 Dec.’16
660.580
3.458.470
28.850
3.333.920
92.640
23

,,

16
646.060 3.456.250
28.800
3.348.640
79.610

15Jan.
1
16
737.100
3.562.750
35.050
3.271.060
160.240
16Jan.’15
482.270
2.140.190
43.560
2.193.910
128.650

25 Juli’14
467.880
1.958.320 41.730
2.057.570
26.1701)

1) Op basis van 25
o/o
van alle deposito’s.

52

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 14 Januari 1917

De verdere daling van de geldkoersen is aan de vraag
naar Nedérlandsche staatsschuldbrieven ten goede gekomen.
De koersverbeteringen, voor zoover die plaats vonden, waren
echter slechts fractioneel. Ook de Oost-Indische leeningen
kenmerkten zich door een vaste houding. Van buitenland-
sche soorten waren Russen minder gewild; het slot was
zelfs flauw. Blijkbaar maakten de berichten omtrent de reus-
achtige leeningsplanuen van het Czarenrijk een niet zeer
aangenamen indruk. Zoo staat thans eerst een oorlogsleening
van ca. Rbl. 3 milliard op het program, vervolgens een
premieleening van Rbl. 5 milliard, daarna een uitgifte tot
onbekend bedrag ten behoeve van den aanleg van spoorwe-
gen. Het is intusschen de vraag of deze niet zeer bepaalde
geruchten wel zullen blijken met de werkelijkheid overeen
te komen. Oostenrijksche staatsfondsen waren vrij goed ge-
stemd. Men acht het wellicht een gunstig teeken, dat het
bestuur der Weensche beurs tot opheffjng der minimum-
koersen voor den handel in oorlogsleeninen en andere
staatsfondsen besloten heeft. In hoever de maatregelen daar
te lande tot herstel van de valuta genomen, invloed op den
lagen wisselkoersstand zullen uitoefenen, moet nader blijken.
In ZuidAmerikaansche fondsen ging in de afgeloopen week
zeer weinig om; de koersen konden zich echter vrijwel hand-
haven.

o T

10 T
an.

1 T
an.

an.
Rijzing of
daling.

5
0
/0
Ned. Werk. Schdld ..
102
1/4

102Iio
10218

3V2
01

Ned. Werk. Schuld
83
0
1
4

84
83
1
18
+
‘/a
211
1
%
Ned. Werk. Schuld
62 62V8
62

5

o/

Oost-Indië 1915 ……
100
1001i6 lOO/io
+
71

6

0/

Bulgarije 1892

……
68’18
7114
73
+
418
4
0/

Hongarije 1892-1910
40
1
1
4214 4214
+
2
1
I2
4
0/,
NicolaiSpoorw.1867-’69
65
1
14
6410/jo

65

1
14
4
0/,
Geconsolideerde 1880
62’/4
61’/jo
61/j

4

%
ObI. Zuidwest……..
66
661i6 671i0
+ 171,0

4
0/
Rusland bij Hope en Co 6610/10

66
1
1i6
661110

718

40/
0
Obl. Rothsch. 5e em. 1893
65
1
1
67
66
+
‘/o
4

0/

Servië 1895 ……….
46
0
14
47
46110
+
114

4’1

0/

Japan le serie
. .
92
91’12
9101

11
4

5

0/

Argentinië 1905 ……
76
749/
74
9
1
—1/o
5
0/

San Paulo 1905 ……
65
11
/10
67
0
11
67 I12
+
1
i0/

3
1
11
0/

Uruguay 1892

..
.
54/
55
5511.
+
/o

De
locale
markt had aanvankelijk een weifelend. verloop. De onzekerheid, hoe het antwoord der Entente aan president
Wilson zou luiden, hield toen nog de omzetten in oorlogs-fondsen binnen enge grenzen. Later had over nagenoeg de
geheele linie een krachtig herstel plaats.
Van
bankaandeelen
werden inzonderheid die gezocht van
instellingen, welke ook bij cultuurondernemingen belang
hebben. Zoo viel voor Ned.-Ind- Handelsbank een prijsver-
betering van 6 pOt. te boeken. Van zelf is hieruit reeds af te leiden, dat ook de houding voor
cultuurfondsen
gunstig
was, hoewel de handel daarin het niet tot groote omzetten
kon brengen. Javasche Cultuur wonnen 11 pCt., Ned.-Ind.
Houtaankap 43.6 pCt. enz. Handelsvereeniging Amsterdam
daarentegen, die zich de laatste weken in zulk een levendige
belangstelling hadden mogen verheugen, verkeerden thans
tengevolge van winstnemingen in reactie en verloren ten
slotte 11 pCt. Vermeld moge nog worden een vrij aanmerke-lijke koersverheffing in Holland Bombay’s en anderzijds een
scherpe daling in aandeelen Holl. Transvaal Handelsver-
eeniging.
Meerdere
nijverheidssoorten
werden op hooger koerspeil
gezocht. Willig waren o.a. ‘t Haantje, Philips’ Gloeilampen –
en Wester Suiker.
In den
mijnbouwhoek is
de gewone kalmte weergekeerd.
Bolang Mongondou’s daalden 7 pCt.
• Voor
petroleumfondsen
was de houding bij voortduring
opgewekt. Het bericht, dat de Standard Oil bij de Roemeen-
sche regeering een eisch tot schadevergoeding heeft inge
diend voor vernietigde installaties enz. deed de verwachtin
ontstaan, dat ook andere maatschappijen dit voorbeeld zou-
den volgen; blijkbaar in dit verband stegen Geconsolideerr
den ca. 11 pCt. Voor Koninklijke was het verloop gunstig,
dank zij de uitlatingen van den heer Deterding in het
Amerikaansche prospectus van uitgifte aandeelen Konink
lijke, waarin o.a. de

meening wordt uitgesproken, dat
de tegenwoordig behaalde resultaten aandeelhouders niet
tegen zullen vallen, doch dat die na den oorlog allicht
nog beter zullen worden. Vermeld zij nog, dat de Konink-
lijke Shell-groep haar belangen weer verder heeft uitge-
breid door overneming van drie olie-maatschappijen, die in

én nieuwe onderneming met een kapitaal van
f
72 millioen
zullen worden ingebracht. Aandeelen Perlak en Zuid-Perlak
genoten eveneens eenige vraag tot hoogere koersen. De
jaarresultaten dezer ondernemingen zullen, naar uit de
producties valt na te gaan, vrij bevredigend zijn. De Zuid-
Perlak produceerde over 1916 14.608 Eng. ton petroleum
tegen 11.463 over 1915, de Perlak 131.340 ton tegen 114.045,
waaruit een royalty voortvloeit van
f
328.351 tegen
f285.113 het vorig jaar. –
Rubber fondsen
waren over het algemeen bepaald willig.
Amsterdam Rubbers stegen 9, Bandars 14%, Kendeng Lem-
boe’s 183% pOt.
De vorige week noemden wij reeds eenige jaarproducties;
in aansluiting daarbij volgen nu nog enkele andere:

3.4
K.G. rubber.

1916

1915

Amsterdam Tapanoeli ……….132.800

74.156

Deli Batavia Rubber ………..543.000

263.500

Indische Rubber …………..214.056

35.659

Serbadjadi ………………..321.517

233.982

Sumatra Rubber …………..239.400

122.400

Het gegronde vermoeden, dat nu vooreerst van vrede
geen sprake meer is, heeft in de
scheepvaartafdeeling
een
krachtig koersherstel te voorschijn geroepen. Het meest ge-
wild waren HollandAmerika-Lijn, die van 401 tot 4243.4
opkwamen, daarnaast Kon. Nederlandsche Stoomboot, die
1234 pct. en Oostzee, die
1434
pOt. verbeterden.
Tabaks fondsen
werden gun&tig beïnvloed door het bericht,
dat de Sumatra-maatschappijen geen tabak meer vÔÔr zullen
.verkoopen, doch den geheelen oogst ter inschrijving bren-
gen, waardoor het gevaar vermindert, dat de prijzen door
de Duitsche inkoopcentrale zullen worden gedrukt.

T
an.
T

0 T
an.

an.
Rijzing of
daling.

Koloniale Bank

. ………
158
15601
4

15611
4


111
4

Ned.-Ind. Handelsbank

….
232 235 238
+
6
Ned. Handel-Mij. resc …….
190
19114
190

Alg. Ned.-Ind. El. Mij
……
141
144
1
14
144814
+
3814
‘t Haantje Stoombierbrouw.
25
34518
33814
+
8814
Philips’ Gloeilampenfabriek.
365 375 375
+ 10
Seholten’s Aardappelmeelfab.
218 223
1
11
226
+
8
Wester Suikerraffinaderij
. .
193
8
14
199


199
5
14
+
6
HandelsvereenigingAmsterd.
358
351
1
12
347
11
Javasche Cultuur Mij…….
415
425 426
+ 11
Ned. md. Houtaankap…..
138
1
/
s

140
143
+4
1
/o
Bolang Mongondou
……..
187
180
180
—7
Redjang Lebong

……….
150
814

154
151
+
114
Pittsburgh Coal

……….
42
7
18
46
1
14
45
+
2
8
18
Geconsolideerde HolI. Petrol.
159
1
14
16418
171
+
11814
Koninklijke Ned. Petr…..
524
5241
528
+
4
Perlak

………………
56
/s
5914
57
1
12
+ 1
‘Is
North Caucasian
……….
250
0
/4
256 265
+
14
1
14
Orion

………………..
50 52
1
14
5218
+
21
Russian General Petr…..
105
110
115
+ 10
Amsterdam Rubber……..
237
2431
246
+
9
Bandar J-tubber …………
1457/s
153
8
14
160
1
1
+
1418
Kendeng Lemboe
……….
225’/4
244 244
+
18/4
Oost Java Rubber

……..
251
25401
2

255
+
4
Holland-Amerika-Lijn……
401
41111
4

424
1
12
+
23
1
12
Kon. Hoil. Lloyd……….
184
18501
4

189’1
+
5’1
Kon. Ned. Stoomboot
……
217
223
7
18
229’/2
+ 12
1
1
Oostzee


……………
2948/4

305
309
+
14014
Amsterdam-Deli

……….
225/8
230
235
+
9
1
12
Deli-Cultuur
…………..
185′!,
1881
186
1
12
+ 1
Deli-Laiigkat-Mij ………..
342’/
355 355
+
12’12
Senembah-Mij.

……
……
514 514
524’12
+ 10’/,
West-Java-Thee

……….
721/,

76 76
+
3’/,

– De Amerikaansche afdeeling hier ter beurze was, in af-
wachting van de publicatie van het antwoord der Gealliëer.
den, weinig opgewekt; naderhand kreeg een eenigszins betere
stemming de overhand. Eenige teleurstelling ontstond even-
wel toen bleek, dat Wallstreet op de bekende nota slechts matig heeft gereageerd, zoodat de omvang van zaken be-
peikt bleef en een deel van het koersherstel ten slotte weer
verloren ging. De meeste fondsen sluiten zelfs nog beneden
het niveau van de vorige week. Zeer onregelmatig was hier
het verloop voor Anaconda’s, die 177
3
4_173_1773.
1
8 golden.
Hide & Leathers waren gedrukt, niettegenstaande de arbi-
trage steun verleende. Missouri’s werden zonder bijzondere
nieuwe aanleiding overwegend aangeboden, terwijl U. S.
Steels slechts matig profiteerden van de nieuwe stijging in
de hoeveelheid der onuitgevoerde bestellingen in December:
11.547.000 ton (v. m. 11.059.000; -v. j. 7.806.000 ton).- De

17 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

53

vaste houding in Wallstreet voor Pittsburgh Coals werd
door onze markt niet geheel overgenomen. Levendige handel
ontwikkelde zich in Maxwells, die opnieuw hooger golden,
naar aanleiding van het bericht, dat binnen kort wederom
een bedrag ,,Lappen” zal worden ingekocht.

6 Jan. 10 Jan. 13 Jan.
Rijzing of
daling.

American Beet Sugar……
91
91’18
90
-1
American Can ……… . …
54 52
52
-2
American Car
&
Foundry.
73
8
18
72
1
1
4

71718

1
1
1
1

American Hide
&
Leather
66
8
19
6681
4

651s

81

A nacondaCopper……….
l77
8
1g
173
177
7
1s
+
18
Central Leather ……….
93
94
1
12
92
-1
Dominion Steel

……….
70
69
68
1
14

1
1
14
Gulf States Steel

……..
120
115 115
-5
Studebaker

…………..
110
110
107
-3
U.

S.

Steel

…………..
108’/a
109
1
12
106818*
+
112

Atchison Topeka ……….
103’/4
10411s
105
1
12
_2
1
14

Chicago Rock Island ……
29 ‘/
30/s
29814
±
t/l

Denver

………………
18
t l/
1811
4

18114

Ene

………………..
34’/a
34
32
18
11s

1°/je
Southern Pacific……….
98
9718
96 1/4

Union Pacific Railroad ….
149
1
/2
148
145
1
1
1
*
-2
Southeru Railway ……..
29/4
30
291

Int. Merc. Mar. afgest. aand.
30
71
30
1
12
29814

1
1
18

Intern. Merc. Mar. pref.
. .
8718
85
8
18
82
1
110
4
18
/je

*
ex. div.

Te L on d en is thans alle aandacht gevestigd op de
nieuwe oorlogsieening, welker bedrag een record zal worden
op het gebied van emissies. Dit mag reeds als vaststaande
worden aangenomen uit hoofde der rechten van conversie in
deze leening van in omloop zijnde oorlogswaarden, een som
van mér dan twee milliard pond sterling betreffende, on-
geacht de contante inschrijvingen. Bereids worden eenige
geweldige inschrijvingen gemeld; zoo zou de Prudential Assurance Cy. voor £ 20 millioen hebben ingeschreven.
Onafhankelijk van deze transactie worden niet Amerikaan-
sche bankiers onderhandelingen gevoerd over de opening
van een crediet ad £ 60 millioen. De reeds eenigen tijd uit-
gesproken verwachting, dat de Engelsche bankdividenden
gehandhaafd zullen worden, wordt bewaarheid. Althans
keeren zeven van de voornaamste instellingen dezelfde divi-
denden uit als het vorig jaar, t.w.: Capital & Counties Bank:
14 pCI.; London City & Midland: 18 pCt.; London County
& Westminster: 18 pCt.; Loudon & South Western: 17 pCt.;
National Provincial: 16 pCt.; Manchester & Liverpool:
17 pCt.; Union of Loudon and Smiths: 10 pOt.

De hernieuwing van de ca. £ 8.000.000 6 pCI. Fransche
schatkistwissels te Londen is een groot succes geworden,
dank zij het feit, dat deze uitgifte plaats had op een oogen-
blik, dat groote geidruimte te Londen heerschte, door het
stopzetten van alle regeeringsemissies en het aflossen van
Engelsche schatkistwissels. Ter beurze van P a r ij s bestond
in verband met dit succes voor Fransche Rente een vastere
stemming: 62-62,50 4 pCt. Spanje buitenland daalde aan
de Seine van 105 tot 102,35.

D u i t s c h e oorlogsfondsen, die den laatsten tijd zwak en
onzeker waren in hun koersbewegingen – verlaten de week
in vrij willige houding, nu alles op een voortzetting van den
oorlog wijst.

Voor het eerst sedert 16 November 1915 is te Berlijn
wederom eens een officieele koersljst gepubliceerd en wel
tot grondslag voor de oorlogs- en vermogensbelasting. Wij
ontleenen aan deze gegevens de noteeringen van eenige be-
kende waarden:

31 Dec.
16 Nov.
27 Juli

1916 1915
1914

3 °/o Rijksleening
. . . .
66,-
70,-
74,70
3
O/

Pruis. Consols
67,60
70,-
74,70
4°/o Russen 1902
65,-
62,-
83,75
Baltimore
&
Ohio.
112,- 105,-
77,50
Hamb. Packetfahrt
108,–
105,-
112,-
Nordd. Lloyd
99,-
90,- 93,-
Deutsche Bank ……
244,- 225,-
223,-
Bochumer

……….
273,-
210,-
201,-
Gelsenkirchener

..
197,-
160,-
165,-
Harpener

………..
187,- 155,-
159,
Laurahütte

……..
189,-
140,-
133,25

Te N e w Y o r k werd de aandacht ter beurze eenigszins
afgeleid door het onderzoek in zake de beschuldiging van
regeeringsautoriteiten, die van hun voorwetenschap van
Wilson’s vredesnota zouden misbruik hebben gemaakt voor
het op touw zetten van speculatiën. Later kregen eenige
andere factoren invloed op de markt. De productie van de
Anaconda over December bijv. maakte een gunstigen indruk:
29 mullioen pond (v. m. 25
4
millioen); evenzoo de mede-
deeling, dat de Stee1 in Ohio 200 acres grond heeft aange-
kocht tot oprichting van een nieuwe fabriek, waaruit men af leidt, dat de directie de toekomst met vertrouwen tege-
moet ziet.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
15 Januari 1917.

T a r w e. De algemeene positie van tarwe in de wereld-
markt is ongeveer onveranderd. De zichtbare voorraden in
Noord-Amerika nemen geleidelijk af, doch dat dit gebeuren
zou, was reeds geruimen tijd voorzien. De aanvoeren in de
westelijke Noord-Amejikaansche markten waren belangrijk
grooter dan de vorige week, doch nauwelijks de helft van het-
geen ze in het vorige jaar waren. De uitvoercijfers blijven
nog zeer belangrijk ofschoon aanmerkelijk minder dan het
vorige jaar. Uit Canada wordt een belangrijk verhoogde raming van
de opbrengst gemeld, die onder de omstandigheden zeer welkom is, want hoewel Australië over voldoende tarwe
beschikt om het tekort van andere landen aan te vullen, is
het onder de huidige omstandigheden een niet te onderschat-
ten voordeel de benoodigde tarwe van meer nabij gelegen
landen te kunnen aanvoeren. Zuid-Amerika heeft de laatste
weken op ruime schaal uitgevoerd, toch waar de nieuwe
oogst zulke geringe resultaten opgeleverd heeft, zal men op
groote verschepingen van daar niet al te veel mogen reke-
nen. De prijs van tarwe in de Zuid-Amerikaansche Repu-
bliek is dan ook scherp gestegen, terwijl het bovendien als zoo goed als zeker gemeld wordt, dat een uitvoerrecht van
5 pCt. op graan en zaad geheven zal worden. Daarbij wordt
evenwel de waarde belangrijk lager aangenomen dan de
tegenwoordige marktwaarde, zoodat gerekend op de tegen-
woordige prijzen, het recht voor tarwe op ongeveer 3Y
2
pCt.
hitkomt. De wereidverschepingen van tarwe, die waarschijn-
lijk aan den kleinen kant waren (precies zijn deze niet be-
kend wegens het ontbreken van het telegram uit Australië)
waren voor het grootste deel bestemd voor Engeland en
orders, zoodat er voor het Continent slechts een kleine hoe-
veelheid overblijft. Gedurende verscheidene weken was de
verhouding juist omgekeerd en voor een enkele week kan
men hieruit geen gevolgtrekkingen maken. Di naar het
Continent verscheepte hoeveelheden tarwe zijn in het laatste
half jaar zeer ruim geweest, maar men heeft daarbij reke-
ning te houden met de sterk vermeerderde behoefte in ver-
;bhnd met de kleine eigen oogsten, zoodat groote Continen-tale voorraden toch zeer onwaarschijnlijk zijn.
.i In Engeland zijn de meelfabriekanten verplicht 5 pCt.
meer meel uit tarwe te malen, waarvoor zij ook bloem van
‘gerst, mais, haver of rijst kunnen toevoegen. Dit zal natuur-
lijk de behoefte aan tarwe in Engeland belangrijk vermin-
deren, doch indien dit voor een groot deel gaat ten koste
van de beschikbare hoeveelheden veevoeder, zal deze maat-
regel in verband met het gebrek
aiun
scheepsruimte ook een
bedenkelijke zijde hebben.

M a ï s. De berichten van Zuid-Amerika zijn niet gunstig. –
Droogte zou vooral in het noorden oorzaak zijn, dat ook de
maïsoogst niet groot schijnt te zullen worden. De versche-
pingen van Zuid-Amerika zijn zeer afgenomen en waar ook
Noord-Amerika, in tegenstelling met de verwachting, nog
steeds geen belangrijke rol speelt, is de totale hoeveelheid
éer onvoldoende. In Noord-Amerika blijven de markten vast gestemd, niettegenstaande de moeilijkheden met het
iervoer naar de zeehavens en ofschoon de aanvoeren in de
vesteljke markten ruim zijn. De consumptie is blijkbaar
groot en zonder twijfel zal men hierbij in aanmerking moe-
ten nemen, dat in Noord-Amerika zeer veel mais voor men-
schelijk voedsel gebruikt wordt, wat natuurlijk dit jaar,
door de abnorxiale tarweprjzen in de hand gewerkt
wordt.

G e r s t. De verschepingen van dit artikel bleven klein en
er is geen kans, dat dit aanzienlijk zal verbeteren. De toe-
stand van de markt is dan ook zeer vast; goede soorten zijn zeer gevraagd en slechts weinig aangeboden. De moeilijk-
heden met het vervoer van gerst uit Californië blijven

54

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

vdortduren en tengevolge hiervan is er in verschillende
landen van Europa schaarschte aan gerst, geschikt voor
mouterijen.
H a v e r. De verschepingen van haver van Noord-
Anierika naar Engeland ivaren deze week van éenige meer-
dere beteekenis, doch aangezien ZuidAmerika niets ver-
sehecpt, is het totaal der verschepingen slechts matig. De
invoer van haver in Engeland heeft in het jaar 1916 onge-
veer 20 pCt. minder bedragen dan in het voorafgaande jaar.
Waarschijnlijk zal men in den eersten tijd grootere vraag
van Engeland ontmoeten.
De wereidverschepiugen van L
ij
n zaad waren al zeer
gering en tengevolge daarvan was de markt vast gestemd.
In Engeland werden evenwel zoo goed als geen zaken ge-
daan, aangezien men vreest, dat de Regeering ook alle voe-
derstoffen onder hare contrôle zal nemen en men er dus
weinig voor voelt tot de huidige dure prijzen veel lijnzaad te
koopen. Het zal evenwel een moeilijke taak zijn voor de

Noteeringen.

Begeering om de hoeveelheid voederkoeken te vermeerderen,
waar de aanvoer van oliehoudende zaden bezwaarlijk veel
grooter te maken is.

Buitenlandsche granen in Nederland.

De aanvoeren van graan waren zeer klein gedurende de
afgeloopen week. Die van t a r w e zal door de machinisten-
staking wel niet veel verandering ondergaan, aangezien
deze graansoort geheel met de Holland-Amerika-Lijn aange-
voerd wordt en de staking zich niet tot de geregelde lijnen
heeft uitgebreid. De aanvoer van voedergranen zal gedurende
de eerste maanden zeer ten achter blijven. Het is dan ook te
hopen, dat de staking der zeelieden geen verdere uitbreiding
zal onlergaan, aangezien de toestand dan hoogst zorgelijk
zou worden.
in L ij n z a a d zijn wederom geen zaken tot stand ge-
komen, de importprjs verwijdert zich steeds verder van de
hier bedingbare waarde, aangezien de olieprijs dalend is.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam

Chicago

Buenos Ayres )

Data

Tarwe ,Mais

Haver Tarwe

Mais Lijnzaad
Mei

Mei

Mei F

1Februari Februari

15 Jan.’17
184
1
1,
98’1,
57
14,45
9,80
24,10
8

,,

’17
188
1
18
99’1
58
5
18
13,30
8)

9,40
8)

24,25
3)
15 Jan.’16
127
1
12
78
7
I8
50
1
14
9,258)
5,354)
12,253)
15 Jan.15
145
78
56’14
10,60
5,30 9,80
15 Jan.’14
92
5
18
65718
39i1
8,45
4,974)
11;95
20 Juli’14
82

1)

56
1
1a ‘)
36’12
1)

9,40
2
)
5,382)
13,70
2
)

‘)
per Dec.

2)
per Sept.
3)
per Jan.

4)
per
Mei.

-‘

*)
De uoteeringen van Buenos Aires zijn van 4 en 11 Januari.

Soorten.

t 15 Januari
1 8
Januari
1 15
Januari
1

1917

1

19.17

1

1916

Tarwe

………………
509,-‘).
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
non,.
nom.

395,-
..509,

‘)

345,1)

235,-‘)
Gerst

(46 lb.

feeding) ….
345,’)
345,-‘)
265,-
Haver (38 Ib. white clipped)
19,-‘)
19
1

1
)
13,40

Mais

(La Plata)

………345,-‘)

Lijnkoeken (Noord-Ame-
rika vanLa Plata-zaad.

200,-
1
)
200,-
1
)
150,50
Lijnzaad (La Plata) …….
740,-
740,- 395,-

1
)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam

Amsterdam
Artikelen.

7-13 Jan.

Sedert

Overeenk.
4

7.13 Jan.

Sedert

Overeenk.
1917

1 Ja,,. 1917

tijdvak 1916,

1917

1Jan. 1917

tijdvak 1917

Totaal

1917

1916

Tarwe ……………..
..

4

7.127
Rogge ……………..-
Boekweit ………….-
Mais ………………455
Gerst ……………..-
Haver ……………..-
Lijnzaad ……………-
Lijnkoek ……….. ….

.

Tarwemeel …………..005

Tarwe ……………….14.676
Mais

……………. ..-

27.312

31.368

– ‘1


1.193


16.038

909 ,.

9.418 2.608

2.827 p,


1.252

– .

3.145
5.950

6.650

2.632

2.632
1.745


AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor België.

24.851
1
25.677

-.

=
27.312
31.3681.193
3.243
25.456
4.152

2.608
2.8271.252
3.625 3.145
3.625

8.582
6.650
1.745

24.851

25.677

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E
n ge 1 a n d. Wederom is een week voorbijgegaan zon
der dat er iets belangrijks voorviel. Er is dan ook weinig
nieuws van eenig belang op het oogenblik. Dit wil echter
niet zeggen, dat er in den handel minder levendigheid
heerscht dan in de laatste weken van het oude jaar, of dat
de druk eenigermate is verminderd, deze is inderdaad heviL”
ger dan een maand geleden. Het bevredigende van den toe-
stand is, dat er geen grens schijnt te zijn aan de hulpbronl
nen, die ontwikkeld kunnen worden om in de behoeften té voorzien wanneer deze zich uitbreiden en hoogere eischen
stellen. —
De toestand in den haematiet-ijzerhandel is onveranderd
en de behoefte is van grooten omvang. De operaties in de staalindustrie zijn buitengewoon levendig. Alle fabrieken
zijn in vollen gang en goede vorderingen worden gemaakt
met de pogingen om de productie te verhoogen. Het gebrek
aan wagons is nog steeds een groot beletsel voor het
prompte en geregelde vervoer van afgewerkte producten en
in enkele fabrieken liggen Vrij groote hoeveelheden ruw»
ijzer opgestapeld. Er worden echter stappen gedaan om dit
euvel te verhelpen. Connal’s Stocks van Cleveland ruw-ijzer verminderden tot
3.598 ton.
u i t s c h 1 a n d. Er valt niets belangrijks te vermelden.
A m e r i k a. In de betrokken kringen wordt groote aan-

dacht gewijd aan de kwestie omtrent een mogeijke veran-
dering, die plotseling kan plaats grijpen in den tegenwoor-
digen toestand van de ijzer- en staalindustrie. De verbruikers
van afgewerkt staal bekommerden zich weinig om de jong

st gebeurtenissen in de politiek.
De productie van scheepspiaten en rails is geheel ver-
kocht tot midden 1918. Het vraagstuk, hoe de werken van
voldoende aanvoeren cokes te voorzien, is nog steeds onop-gelost en houdt de aandacht der belanghebbenden nog altijd
bezig.
Enkele fabrieken hebben hare hoogovens in werking ge-
steld, terwijl andere hen stopzetten.
De onuitgevoerde orders in de boeken der U. S. Steel
Corporation omvatten een hoeveelheid van 11.547.000 ton
aan het eind van December tegen 11.059.000 ton in Novem-
ber en 7.806.000 ton in het voorjaar.

.12

Jan. 1917..
nom. 130-1-
184.10/-
30.10/-
45.10/-
5

,,

1917..
nom.
133.-/-
181.-t-
30.10/-
50.10/-
14Jan. 1916..
7813
85.-!-
173.51-
29.5/-
88.-t-
15 Jan. 1915..
5516
60.216
152.101-
18.11/3
29.15/-
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

Loco-Noteeringen te Londen:

IJzer
1 Koper 1
Data

Clc-v.
Standard

Tin

Lood

Zink
1
No.3

17
Januari
1917

ECONOMISCH-STATIS’TISCHE BERICHTEN

55

STEENKOLEN.

De afgeloopen week stond geheel onder den invloed van
de machinistenstaking, waardoor de totaal aanvoer van En-
geland slechts 18.436 tons bedroeg.
Sedert dien is de machinistenstaking opgeheven en zijn
bijna alle booten uitgegaan, doch er dreigt weer een nieuwe
staking, ditmaal van de matrozen.
Prijzen bleven in Engeland vrijwel onveranderd; stoom-kolen iets lager.
Van Duitschiand bleef de aanvoer bij voortduring gering.

KATOEN.

NOTEERINGEN
VOOR
LOCO-KATOEN

(Middling. Uplauds.)

12Jan.’17
1
5 Jan.
‘17129
Dec.
‘1I12
Jan.
‘16112Jan.
’15

NewYork…. 18,15d 17,90e 1 17,25e 12,50e

8,-c
Liverpool
….
11,llc 10,96d 10,63d

8,17d

4,80d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’16
Overecnkomstiqe peioden
tot

12Jan.’17
1915’16

1914’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
3673
2734
1156
11

Atlant. Havens
1529 1546
1638
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1710 963
1254
‘t Vasteland.
1324
1222
1130
Japan etc…
339
140
216

Voorraden in duizendtallen
12Jan.
’17
12Jan.
’16
12Jan. ’15

1817
1075
Binnenland
……………
1191
890
Amerik. havens ………..1489

153

.

492
87
106
New
York

…………….
New Orleans …………

.1259

361
278
Liverpool

……………
..
859 829
932

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen,
5
,,anuari 1917.
Petroleum. Geraffineerde petroleum vindt gereeden aftrek
tegen vorige prijzen.

2e destillaat ……..1 s. 1 d.
Standard White
….
1
s. 1
1
1
2
d.
Water White
. ……
1 s. 2
1
1, d.

Smeeroliën. Er is sterke vraag

naar loco-levering.

American pale ……..vanaf £
22

American red ……..

£ 22

American dark cyl …..

..£ 17

American filtered cyl….
,

£ 20

Stookolie en vethouclende oliën zijn niet officieel genoteerd.

Benzine. De markt is vast.

No. 1 …………2s. lOd.

No.2 …………2s.

9d.

No.3 …………2s.

8d.
Alle merken zijn in Schotland en Ierland 1 d. per gallon
duurder. Door de verbruiksbelasting dienen bovenstaande prijzen met
6 d. verhoogd te worden.

Terpentijn. Er gaat zeer veel om. Door de sterke vraag

zijn de prijzen buitensporig hoog.

Amerikaanschioco…. 54 s. 6 d.
Op termijn ……….56
S.
3 d.

Paraffine. De loopende prijzen zijn;

Smeltpunt

140
0
……6

d.
130-132
0
……5d.

125-128
0
…… 4°/ d.

per lb.
118-120
0
……
41/,
d.

Liverpool, 4 Januari 1917.
Petroleum-producten vinden fliuken aftrek. Amerikaansch
staat van 11 d. tot 1 s. per gallon genoteerd. Geen aanvoer
van Russische olie op de markt.
Benzine wordt 2 s. 10 d. per gallon genoteerd (klein-
handelsprijs). Leveringen volgen moeilijk.

Bakou, 4 Januari 1917.

• De markt voor ruwe olie is vast. Noteeringen staan op
45 kopeken per poed.

New York, 4 Januari 1917.

Geraffineerd in kisten ……..
10,75 c.
)
Standard White in vaten
……
8,35 c.


per gallon.
Credit

Balances ……………
2,60 c.
)
Pennsylvanian Crude

……..
$2,85 per vat.

Philadelphia, 4 Januari 1917.

Standard White staat 8,35 c. per gallon genoteerd.

WOL.

• In Engeland
vindt de aanvoer van wol uit het nieuwe seizoen slechts op beperkte schaal plaats, zoodat de uitge-putte voorraden niet op peil kunnen worden gehoiden. Dit
t feit beïnvloedt den omzet, die tevens beperkt blijft door de
onzekerheid, die blijft aanhouden in zake de regeerings-
maatregelen.
L
De markten in La Plata blijven zeer vast en de prima-
soorten mérinos en crossbreds worden vlug verkocht. Het
gerucht loopt
dat de Argentijnsche regeering zal
overgaan tot het heffen van een uitvoerrecht van 5
0/o.
Mêer
dan de helft van de nieuwe wol kan als verkocht geacht
worden. De eerste openbare veiling van La Flats-wol zal dit jaar ‘waarschijnlijk plaats hebben tegen het einde van
de loopende maand of begin Februari.
Noteeringen te Bradford:

Colonial carded

64
Data
~
average

56

1

50

1

46

1

40

’12 Januari

1917….

68

52

43’/2

36

31
5
.

,,

1917….

68

52

43
1
/2

36

31
14 Januari

1916….

43

36

32
1
12 29

25

t?

SUIKER.

De vaste stdmming, waarmede onze
Bietsuikermarkt
eene
week geleden sloot, werd gedurende de afgeloopen week ge-
.handhaafd. Januari-levering
werd tot
f
2211
4
verhandeld, terwijl voor Maart-levering f23
1
1
e
geboden werd met ver-
koopers niet beneden
f
24,-. Groot was de omzet evenwel
,1niet, daar men over .hèt algemeen
de nog steeds hangende
‘regeeringsbesluiten betreffende den uitvoer wil afwachten.
• In
Engeland
zijn de prijzen
reeds eruimen
tijd onver-
anderd gebleven. De.tot.ale import vansuiker in U. K. heeft
gedurende de laatste.ijaren bedragen:

1916

1915

1914

1913
tons

tons

tons

tons

Ruwe
suiker
1.129.881

987.618

1.137.893

1.060.100
Geraffineerd

411.373
,

517.394

902.449

93,1.197

Totaal

1.541.254

1.505.012

2.040.342

1.991.297
Hieruit blijkt, dat alleen de invoer van
geraffineerde
suiker
sedert het uitbreken van den oorlog
is
achteruit gegaan,
terwijl de Engelsche raffinaderijen blijkbaar op volle capa-
citeit hebben doorgewerkt.
Eenigen tijd geleden liet het zich aanzien, dat
Rusland
spoedig voor belangrijke kwantiteiten Java-suiker aan de
markt zou komen, teneinde het tekort, ontstaan door de
mindere uitlevering van den laatsten oogst, te dekken, doch
tiransportmoeilijkheden en waarschijnlijk ook de lastige finan-
cieeriugskwestie staan voorloopig daaraan in den weg. Wel
koopt Rusland reeds kleinere partijen geraffineerde suiker
uit Japan en Amerika.
In
Amerika
fluctueerden de •prjzen eenigszins, doch de
algemeene stemming der markt blijft vast. Spot Centrifugals sloten evenals eene week te voren op 5,39 c. De ontvangsten
dr week bedroegen. 14.000 tons, de versmeltingen 20.000 tons
en de voorraad 53.000 tons tegen 75.000 tons verleden jaar.

1 Cuba-statistiek:
1916117 1915116

1914115
Atnvoeren der week.
– . –

35.209
61.551

37.000
tons
Tôtaal sedert 1 Dec.. . ..

70.173
145.622

108.000
Werkende fabrieken .

111 135

113
Export

der

week……20.000
25.610

13.000
Tdtaal exp. sedert 1 Dec

23.000 67.631

34.030
Ezp. n.
[J.K.
1/1-18/12

524.318
(367.580

232.734
Frankrijk
,,

,,

144.435
15.895

33.011
Voorraad op 8 Jan… . .

47.000
77.941

61.000

U.S. .exp.
geraf.
111-27112 649.406
367.166

168.559

Uit
Java
werd eene noteering voor
superieur oogst 1917
ontvangen tot
f
13
8
14, doch bestaat
noch bij
kooper, noch bij
verkoopers veel animo om tot zaken te komen.

56

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

17 Januari 1917

Wij laten hier volgen eene specificatie van de afschepingen
van Java van April tot einde September vergeleken met
de twee voorafgaande jaren:

Destinaties

Oogst 1916

Oogst 1915

Oogst 1914

Nederland
&
id. f.o
31.673
397
ii tons
Engeland

……..
347.678
216.121
197.697
Frankrijk ……..
47.969
72.863 7.505
België

……….


851
Noorwegen
11.236


Italië …………
13.151


Suez

…………
7.264 6.600

Port-Said f.0
9.763
33.472 35.554
Amerika (Atl.havens)
– –

‘.

Vancouver
6.000


Singapore ……..
28.923
27.392
36.618
China…………
3.503
12.437 11,111
Hongkong ……..
.
68.925 87.510
68.078
Japan

……….
36.594 40.728 58.458
Britsch-Indië

..
185.745
236.482
179.693
Australië

……..
3.004
14.801
3.432
Siam

…………
5.988
5.364
1.287
Diversehavens


12

Totaal……807.416

754.167

600.307 tons

NOTEERINGEN

Data
,dmsterdan.
per

Londen
New York
96%
Tates
White
Anieric.
Gran,,.
Januari.
Cubes
Java
lated
Centrifug.
No. 1
fob.

12Jan. 1917
f
22
1
1
8

4711112
– –
5,27118
5

,,

1917
,,

2181
4

471112
22i6
27/101
5,27
12 Jan. 1916
24
4016 2013
2213
4,52
12 Jan. 1915….
,,

141
311-


4,01ft4,11
21 Juli

1914 …….
11
18
/82
181-


3,26

RUBBER.

De afgeloopn week toont wederom geen noemenswaar-
dige verandering in prijzen. Men probeerde van verschii-
lende kanten de markt te drukken met het doel laag te koo-
pen en slotnoteeringen zijn iets lager dan in de vooraf-
gaande week.
Er is in den laatsten tijd op de Londensche markt sterk gespeculeerd, voornamelijk door outsiders, die niet in de
gelegenheid waren in effecten en/of andere doelmatige
markten te speculeeren, maar tot op zekere hoogte ook door
kleine handelaars aldaar, die altijd met iedere prijsstijging
medegaan en er weer uitspringen, zoodra de markt weder
stiltand vertoont: In hoeverre al deze speculatieve koopen
nu afgewikkeld zijn, valt moeilijk te beoordeelen, maar we
veronderstellen wel, dat degene, die ze nu nog hebben, staf k
genoeg zijn om ze te houden tot prijzen weder noemenswaard
stijgen.
Zoo goed als alle speculaties vonden plaats op ,,Londen
levering condities”, hetgeen natuurlijk geschiedt in de ver-wachting van het in den grond boren van schepen, die een
grooten voorraad rubber in hebben. De markt op ,,F. 0. B.” conditiën is daarentegen meer constant geblevefi, b.v. men
kon op deze condities tot 219 koopen, toen men voor ,,Lon-
don delivery” 315 betaalde, terwijl het normale verschil de
3 d. niet te boven gaat..
De Plantage-Maatschappijen hebben gedurende de laatste
prijsopd’rjving een gedeelte van hun 1917 productie ver-
kocht, maar dit geschiedde slechts voor een klein gedeelte
op London delivery .condities, daar de maatschappijen bij
voorkeur 1. o. b. verkoopen. Het waren alleen de in verhû-
ding
te
hooge noteeringen voor Londen levering, die eenige
Maatschappijen er toe brachten op deze laatste condities te
verkoopen.
Wij veronderstellen, dat in de eerste helft van December’ de Maatschappijen ongeveer 200013000 tons van de 1917
productie hebben verkocht en ruw geschat, denken wij, dat
er tot nu toe in totaal 20.000125.000 tons van den 1917-oogst
vooruit is verkocht, hetgeen zeer weinig is, de grootere
productie in aanmerking genomen.
Van de zijde, der fabrikanten blijft sterke vraag voort-
duren,’ vooral van Amerika. Het is waar, dat de laatste ge-
woonlijk niet in een dalende markt koopen, maar het lijdt
geen twijfel, dat het verbruik in Amerika in 1917 buiten-
gewoon groot zijn zal en dat fabrikanten nog in het gehéel
niet
dat gedeelte van hun verbruik hebben ingedekt, dat ‘zij
wenschten. Zij moeten natuurlijk hunne contracten voor de
gefabriceerde artikelen ver vooruit afsluiten en moeten al-

tijd aanvoer hebben om hun fabriek aan den gang te houden.
Zoodoende zijn zij bij een stijgende markt, uit vrees hunne
tekorten tot een nog hoogeren prijs te moeten indekken,
genoodzaakt met groote kooporders in de markt te komen,
hetgeen natuurlijk de prijzen nog meer beïnvloedt. Deze staat
van zaken veroorzaakte b.v. de laatste prjsopdrjving tot
315 en indien de markt
nu
weder vaster wordt en de prijzen
iets oploopen, verwachten wij denzeifden aandrang om te
koopen.

Slotnoteeringen der afgeloopen week:

Prima Hevea Crepe en smoked Sheets:
Jan./Maart ……..2’ll

einde vorige week 31
-1
18
April/Juni ……..2/10
8
/4

31.
JulilDec. ………. 2/9

,,

,,

,,

211081
4

Hard cure fine Para 312
1
12

,,

,,

,,

3I3’/

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt is en blijft geheel onveranderd. Het weinige
dat van Ned.-Oost-Indische koffie van tijd tot tijd aange-
boden wordt, vindt gemaklcelijk koopers tot prijzen die, al naar gelang van kwaliteit, in overeenstemming zijn met de noteeringen van ca. 100 c. voor Robusta en ca. 108 c. voor
gewone Java. Wat de N. 0. T.-soorten aangaat, zoo blijft
daarvoor regelmatig vraag bestaan, doch is daarbij van
handel geen, sprake daar te weinig wordt doorgelaten. De
noteering voor loco Superior Santos is 46
1
12 c.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wsssetkoer
Voorraad
..
Ç”
Voorraad
,.

13 Jan. 1917
415.000
6600
3.128.000

12
1
/
5

,,

1917
386.000
6600
3.033.000
6300
12
1
132
13 Jan.

1916
367.000
5575
2.584.000
5800

24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data

Afgeloo pen

Sedert

Afge!oo pen

Sedert
week

1 Juli

week

1

1 Juli

13 Jan. 1917 ..

37.000

1.539.000

169.000 8.090.000
13 Jan. 1916 ..

47.000
1
2.293.000

314.000
1
9.183.000

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 31 December, in duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa .. 3832 3.530 4.333 7.275 6.223

Stoomend
azilië ..
615 1.355 1.012 995
1.217

n. Europa
st1dië.
Rr.
?
119

.

42
64
Staten

5
40
19
9

4.447 5.009
5.385
8.331 7.513

Voorraad Ver. Staten’
2.518
1.983 1.506
1.709
2.430
Stoomend
I

Brazilië
883
576
501
501
420
naar
Ver.Staten100St’h1d1
1
3

53
9

7.848
7.571
7.392 10.594
10.372
Voorraad in
Rio

….
417
423 482 438
276
Santos..
2.957 2.249 2.186 2.563
2.751
Bahia ..
31
29
31
70
38

Totaal……11.253 10.272 10.091 13.665 13.437

Op30 November …. 11.082 10.429 10.117 13.141 12.861

Op 1 Juli ………..7.091 •7.538 11.289 10.275 10.965

TABAK.

In aansluiting bij het algemeene overzicht, in het vorige
nummer opgenomen, volgen hier nu nog de mededeelingen
betreffende de verschillende soorten tabak:
S u m a t r a. Toen op 17 Maart de inschrijvingen begon-
nen, bleek het reeds spoedig, dat men te doen had met een
zeer goeden oogst. Over het geheel was het een goedsoortig rijp gewas, dun van blad en goed van brand; alleen de kleu-ren lieten gedeeltelijk wel wat te wenschen over; deze neig.
den doorgaans meer naar het lichtbruine, iets roodachtige
dan naar het heldervale, terwijl ook wel wat miskleur
voorkwam.
Het zandbiad toonde eveneens dit verschijnsel en fancy-

17 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

57

kleuren kwamen hierbij slechts in een beperkt kwantum
voor; overigens muntte ook deze tabak uit door rijpheid,
goede brand en kwaliteit.
Ook het topbiad viel in verhouding buitengewoon goed
uit, lichtsoortig en rijp, zoodat de vettige zware tabak’ van
andere jaren in het geheel niet voorkwam.

Voor Amerika leverde deze oogst een flink kwantum zeer
passende tabak en de Amerikaansche koopers bleven dan ook tot, het eind der campagne sterk in de markt; tot eind
Juli werden in de inschrijvingen circa 26.000 pakken voor
dit doel gekocht. Naar Amerika verscheept werden tot eind
November circa 30.000 pakken, tegen 18.000 pakken in
1915 en 39.500 pakken in 1914.
Het feit, dat Duitschland voor de fancy-merken niet geheel
de vorige prijzen betaalde, werd ruimschoots genivelleerd
door de voor Amerika aangelegde cijfers en meer nog door
de enorme prijzen het geheele jaar door voor de mindere
partijen betaald. –
Ook de regie-koopers kochten zeer belangrijke posten.
Het kwantum, dat bij inschrijving verkocht werd, was
kleiner dan gewoonlijk, omdat behalve de bovenvermelde
September-afdoening verschillende importeurs reeds in het
midden der zomer-campagne het restant van hun oogsten
uit de hand verkochten. Tot eind Juli waren verkocht
203.408 pakken tot circa 192 cts., terwijl de geheele oogst
geleverd heeft 233.008 pakken, verkocht tot het recordcijfer
van 178 ets., tegen 246.543 pakken tot 93 ets. in 1915.
De nieuwe oogst wordt geschat op circa 237.000 pakken;
deze is geplant op 30.300 velden, tegen de voorafgaande
(welke ruim 11 picol per veld geleverd heeft) op 29.200
velden, zoodat het rendement van den nieuwen oogst even-
eens gunstig belooft te zijn. –
J a v a speelde ook dit jaar weder een zeer belangrijke rol;
het kwantum van den oogst bedroeg niet minder dan 787.028
pakken, dus beduidend meer dan het jaar te voren, toen, de
oogst 491.000 pakken opleverde. Het verschil met de laatste jaren vÔÔr dexi oorlog is echter
niet zoo groot, want oogst 1911 leverde 708.149 pakken en
oogst 1912 693.361 pakken.
De opbrengstprijs van den oogst bedroeg in doorsnede
57Y
2
ets. tegen 33Y2 ets. verleden jaar; het waardebedrag.is

gestegen tot bijna tachtig millioen gulden.
Stond men aan het eind van verleden jaar, toen door het
vrijkomen der Amerikaansche soorten de Javamarkt plot-
seling een scherpe daling had ondergaan, voor de vraag hoe
de prijzen zich verder zouden ontwikkelen, het antwoord
hierop liet niet lang op zich wachten. Reeds in de Januari-
inschrijvingen bleek het, dat men het flauwste moment
ichter den rig had en sinds dien zijn de prijzen tot de
vacantie voortdurend stijgende gebleven.
Een geluk was het, dat men ook hier te doen had met een
buitengewoon goeden oogst, zoowel van het blad als van de
krossoks; deze omstandigheid heeft het menigen fabrikant
althans wat gemakkelijker gemaakt over de exorbitante prij-
zen heen te stappen.
Over het geheel was het een uitmuntend lichtsoortig rijp
gewas, dun van blad en zeer voordeelig in de bewerking; de oogst leverde dan ook in verhouding een veel grooter kwan-
tum omblad dan gewoonlijk.
Een gevolg hiervan was een voortdurende vraag naar bin-
nengoed, met een stijging der prijzen hiervoor, welke het
verschil met die voor omblad betaald, bijna geheel weg-
vaagde.
Ook voor sigaretten werd, in verband met de schaarschte
aan Grieksche en Turksche soorten, veel meer dan andeis
gekocht. –
Van dezen oogst blijven nog onverkocht 19.285 pakken,
terwijl van den nieuwen oogst, door de moeilijkheden bij
den aanvoer, thans nog niets verkocht is, tegen 74.202 pak-
ken verleden jaar terzelfder tijd.
Nu de Nederi. Regeering ook van de Indische booten het
overgroote deel der laadruimte voor voedingsartikelen gere-
serveerd heeft, zooals van de Amerikaan sche booten reeds lang het geval was, laat het zich aanzien, dat voorloopig de
aanvoeren nog wel beperkt zullen blijven. –
In tegenstelling met de eerste berichten omtrent den
nieuwen oogst, welke eerder van te weinig regen gewag
maakten, moet het latere deel van den oogst door te veel
regen geleden hebben, waardoor o.a. het kwantum van den
Bezoekie-naoogst veel kleiner geschat wordt dan verleden
jaar.
B o r n e o. Van deze soort was het kwantum weder kleiner
dan vêrleden jaar n.l. 8631 tegen 14.942 pakken; ook hier-
van kwamen verschillende goedsoortige rijpe kwaliteitspar-
tijen, met gedeeltelijk mooie matbruine kleuren voor; het
overgroote deel bestond echter uit bruine tabak, in hoof d-

zaak slechts voor omblad geschikt, terwijl bovendien de blad-
verhouding dikwijls zeer ongunstig was.
Ook deze tabak, niettegenstaancie een deel daarvan op
N.O.T.-conditiën verkocht werd, profiteerde ruimschoots van
de gunstige marktstemming; de doorsneeprijs van den ge-
heelen oogst (145 ets. tegen 59 ets. verleden jaar) was dan
ook in verhouding zeer bevredigend.
De
Noorci-Amerikaansche tabak
wordt bijna uitsluitend
ondershands verhandeld, zoodat omtrent de aanvoeren hier-
van juiste cijfers ontbreken; de zaken hierin werden het
geheele jaar zeer belemm&rd door het gebrek aan scheeps-
ruimte.

Van Seedleaf werden in inschrijving verkocht 5076 kisten.
Ook van de Zuid-Arnel

ïkaansche soorten,
waarvan de aan-
voeren belangrijk grooter waren dan anders, werd slechts
een deel bij inschrijving verkoçht, n.l. 67.000 balen Braziel,
65.000 balen Domiugo, 14.000 seroenen Havana, 6413 balen
Paraguay, 4000 balen Columbia, 3000 balen Mexico, 9500
balen Venezuela en 500 balen Rio Grande.
Van
Manila
werden met groote moeite en tot zeer hooge
vrachten eenige grootere partijen aangevoerd en ondershands
verkocht; bij inschrijving kwamen slechts 545 balen.
Van
Grieksehe soorten
kwamen alleen in het begin va.n
het jaar eenige ladingen aan, welke gedeeltelijk direct ver-kocht werden, terwijl enkele partijen, welke de importeurs
aangehouden hadden, in den loop van het jaar (toen verdere
aanvoeren geheel uitbieven) tot fabelachtige prijzen af ge-
daan werden.
In
Engeisch-Indische
tabak werden grootere zaken dan
gewoonlijk gedaan; deze hadden echter, mede in verband
met de verlading via Engeland, ook in hooge mate door de
verschepingsmoeilijkheden te lijden.

VETTEN EN OLIËN.

0 1 e o –
M aj g a r i n e. Het raanbod was deze week iets
-ruimer tot eeuigszins lagere prijzen.
De offerten op Januari/Februari-aflading lûiden fl35,-
voor ,,Choicest” en f132,— voor 2e qualiteit. Tot deze prijzen
bestaat er nog geen kooplust.
0 1 e o – St e a r i no. Noord-Amerikaansche merken werden
op Januari/Februari-aflading – tot
f
94
1
12 en
f
96.-
gedaan.
-OQremier-Jus onveranderd.
‘bDe offerten luiden:
Noord-Amerikaansche le qualiteit ……
f
126,-
11

2e

, ………121,
I

Zuid-Amerikaansche le

………, 110,—,
.8 •

,,

2e’

..
..107,-
3e

……….104,-
1′ N eut r all ard. Prima merken worden op Januari/Februari-
aflading tot
f
117,— en hooger aangeboden. Biedingen van
f115,— zijn naar Amerika geseind.
)llmitatie-Neutrallard wordt tot f114,—/116’/2 aan-
jboden, zonder koopers te vinden.
)ZKatoenzaadolie. Er was slechts een offerte aan de
markt van Boterolie tot
$13
1
14
pei 100 lbs. f. o. b. New
York; hierop is een bod van $15
1
/2
c. f. (hetgeen uitkomt
p
f
88/87,— franco val hier) naar Amerika geseind.
(Loco Boterolie noteert
f
90,— tot
f 95,—.

iGeraffineerd Cocosvet. Noteering f87,— voor
prompte-levering.

II

COPRA.

De markt voor dit artikel bleef zeer vast gestemd en was
dé omzet weder zeer belangrijk. Java 1. m. s. werd regelma-
tig tot
f
47
7
18 gedaan, Molukken telquel f 468/8.
Cey1on cif. Londen £ 45.5.- en elf. Marseille £49.-.- (ver-
köopers).


NOTEERINGEN.

Java f. m.
8.

13 Januari 1917 ……f 47v/s)
,

6

,,

1917 …… ..47/sN.O.T.-condities.
t;

13 Januari 1916 ……,, 37’/)
13 Januari 1915 ……,, 45
1
1
20-25 Juli 1914 …… ,, 2881
4

1
,

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

13 Januari 1917. Van Noord-Amerika waren de vrach-
ten voor neutrale schepen wederom hooger; naar Fransche
Westkusthavens werd op de net form 1551— betaald, naar Cette 301— per quarter, en voor kolen naar Zuid-Amerika
9 0/-.

58

ECONOMISCH-STATÏSTISCHE BERICHTEN

17 Jahuari 1917

Voor erts en salpeter transporten naar Engeland werden
ERTS.
Britsche vaartuigen opgenomen tot door de regeering vast*
Cor
tha
Gricken
gestelde vrachten.
Data


Bilbao
Middles-
ge,a
1

land
Poti
1
Middles-
Teneinde in het vervolg een betere contrôle te verkrijgen
bro’
_____
Middles-
Middles-
bro’
over de bevrachting van onzijdige vaartuigen naar of van
___________________________
bro’
1

bro’

8113 Januari

1917
..
201-
21/6


1ntente landen hebben de geallieerden verkrjging van ver- gunning verplichtend gesteld voor het afsluiten van derge-
116

1917
11

..


– –

ljke ruimte. Voor bevrachting van En.tente schepen werden
10115 Januari

1916 ..
2116
201-


eveneens nieuwe voorschriften uitgevaardigd.
11/16 Januari

1915
..
1216
141-
– –
De bevrachting van kolen tot de vastgestelde maximum-
Juli 1914 ..
413
5/4’12
519
816
vrachten

schijnt niet het gevenschte resultaat gehad te
hebben; neutrale reeders beschouwen die vrachten als te laag,
KOLEN.

Cardiff
Oostk. Engeldnd
omdat ze in enkele gevallen verliesbrengend geweest moe-‘
ten zijn, en zijn van meening, dat de tarieven verhoogd.
Data
moeten worden met ca. 101— voor Fransche Westkusthavens
Bor-
deauz
Gen,,,,
Port
Satd
p”

ata
Rotte,-
dan,
Cron-
en
201—

251— voor Middellandsche Zeehavens. De betref-
R &vter
stadt

fende havens werden dan ook zoo veel mogelijk vermeden;
een aantal bevrachters zag zich, teneinde met verschepiugewo
8113 Jan. 19178216te kunnen doorgaan, genoodzaakt schepen in huur te nemen
116

1917

621-
1
8,-
tot prijzen, welke belangrijk duurder uitkwamen dan de
10115 Jan. 1916 fr 40,—
701-
801-
3916
,,5,50

maximum-vrachten.


11116 Jan. 1915

,, 18,50
2716
301-
251-
,, 6,—

Naar Nederland ging, behoudens eenige bevrachtingen
j.1j 1914 ,,

7,—
71-
7/3
1416
3
1
2
51-
van Noord-Amerikit voor de Relief, niets om-
DIVERSEN.

GRAAN.
Bombay
1

Birma
Vladivo-
Chili
Data

San Lorenzo

West
Europa
(d. yt’.)

I

West
1
Europa
1

(rijst)

t

stock
t

West
1
Europa

West
Europa (salpeter)

Odessa
A’l: Kust
Ver. Staten
Petro-

8/13 Jaivari

1917 .
.

155/-
Dato
grad
Londen!
R’da,n
Rotter-
dam

Rotter-
Bruto!
Rotter-
Ç-‘
dam
Kanaal
dam
land
116

1917 .
.


10115 Januari

1916 ..

120!-

145!-

1251-

8/13 Jan. 1917

f17,—

130/-•
11116 Januari

1915
. .

3716

501-

651-

32/-
1
)


1/6

,,

1917


Juli1914..

1416

.1613

251-

2213

10115 Jan.

1916

f

9,60 1517
1
12 f63,— 1501-
11116 Jan.

1915

111-

716

821-

601-.
BINNENVRACHTEN.
Juli

1914

11 d.

713

1111
1
14

1111
1
1,1

121-

121-
Tengevolge van

de stagnatie in het scheepvaartbedrijf
waren de aanvoeren in de afgeloopen week zeer gering. De

HOUT.


binnenvrachten

bleven nochtans op hetzelfde p’eil, hetgeen
te verklaren

is door het steeds duurder worden van het
sleeploon en materialen.
Cronstadt
Golf ven jIexico

Data
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
1

Oostk.
Iland

Engeland

Holland
(gezaagd)1
Engeland (mijn-
itc!,-
(pitch.
(in Gld. per 2000 K.G.)

Data
1
Erts ur. R
u
l,
r
J,
avens

Massale
goed.

Waterstand
stuIten)
4’ine)

pine)

8/13 Januari

1917
. .

-.

1
1114 tostijdl
1
1

lostijd
116

1917..


,,
___________________________
rijn

8-13 Januari

1917..
– –

hoog
10/15 Januari

1916
..

450/-
11116 Januari. 1915 ..

150/-).
1-6

1917..

– –
zeerhoog

Juli

1914 ..

f12,—

. 24/6

75/-

77/6
10-15 Jauari

1916..
0,35
0,45

hoog
.11-16 Januari

1915..
0,22
1
12
0,32
1
12

gunstig 1)
Per zeilschip.
20-24 Juli

1914..
0,60 0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

ROTTERDAM

&
CO,
AMSTERDAM

VEISE

VAN RIJN
&
C2
2

UTRECHT

POSTBUS

40

Import van en Handel in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

EENIGE FABRIKANTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA
4
én BALATA
FIJNE TAFELMOSTERD

INCASSO~BANK
AMSTERDAM ROTTERDAM ALMELO
LEUVEHAVEN

103

Volgestort Kapitaal
f
8.0000000,—

Reserve
f
.1.341.000
2

DEPOSITO’S

.
1

EFFECTEN EN COUPONS

INCASSEERINGEN OP BINNEN- EN BUITENLAND

OPEN EN GESLOTEN BEWAARNEMING

AAN- EN VERKOOP VAN VREEMDE VALUTA’S j

SAFE-DEPOSIT

Reeders en Cargadoors

GEBR.
VA
N ULD-EN Bevrachtings agenten Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM
– ZAANDAM

Telegram-Adres:. VANUDEN”

17
Januari
1917

EÖNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

59

GEBROEDERS CHA’BÖ.Ï

ROTTERDAM

S

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN.

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèque.-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels
op
het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.
Oorlogs-, Tzanspor.t-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

NIEUWE BERGING-MAATSCHAPPIJ – MAASSLUIS

OPGERICHT 1887

Contracteeren voor het lichten en bergen van gezonken schepen

en ladingen, op de rivieren en buitengaats.

Belasten zich met het instellen van duikeronderzoek; het opruimen

– van wrakken enz. door middel van springstoffen; het uitvoeren

van pompwerken, waaronder het zuign van ertsen en graflen.

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assuran tien

Anno 1836

ROTrERDAM

Holland – Canada Hypotheekbank – ‘s-Gravenhage

Uitstaand bedrag. Pandbrieven ruim / 12.000.000,-

5
pCt. Pandbrieven tegen–den koers van 100 pCt.

Rotterdamsche Scheepshypotheekbank

GEVESTIGD TE ROTTERDAM

Kapitaal /1.500.000,—, waarvan geplaatst /1.000.000,-

COMMISSARISSEN:

Mr. Th. A. FRUIN, advocaat, Rotterdam, Voorzitter.
41

A. GLEICHMAN, lid der firma M. van Marie, Rotterda, Vice-Voorzitter.
Mr. J. COEI1T, advocaat, Rotterdam, Secretaris.
Mr. J. B. VAN BERCKEL, directeur der ‘s-Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, ‘s-Gravenhage.
D. G. VAN BEUNINGEN, directeur der Steenkoien-fladelsvereeniging, Rotterdar.
Z. W. C. DEKKERS, reeder ‘en cargadoor, lid der firmkErhardt & Dekkers, Rotterdam.
J. VAN DER GIESSEN, dir. der
N.V.
C. v. d. Giessen & Zondn’s Scheepswerv., te Krimpen a/d. IJsei, wonende te Rotterdam.
J. B. A. JONCKHEER, directeur der Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederiand”, Amsterdam.
Mr. K. P. VAN DER MANDELE, directeür der Rotterdimsche Baukvereeniging, Rotterdam.
J. MEES Mzu., scheepsbouwmeester, handelende onder de firma Bonn & Mees, Rotterdam.
Phs. VAN OMMEREN Jr., cargadoor en reeder, lid der firma Phs. van Ommeren, Rotterdam.
J.
RYPPERDA WIERDSMA, directeur der Holland-Amerika-Lijn, Rotterdam.

Directeur: Mr. W. C. MEES.

De Directie der
ROTTERDAMSCHE SC}(EEPSHYPOTHEEKBANK
bericht, dat de
INSCHRIJVING op

500 Aandeelen, eik groot ƒ1000,’

waarop te storten 10 pOt., is opengesteld tot en met

VRIJDAG:19 JANUARI 1917

ten kantre der
BANK’
en bij de
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING
te
ROTTERDAM,
AMSTERDAM, ‘s-GRAVENHAGE,
alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijil.

ROTTERDAM,.12 Januari 1917.

11
60

ECONOMISCH-STAT1TISCHE BERICHTEN

17Januari 1917
11

Zooeven verscheen bij onze firma:

Corporation Finance

in Ho11an

A study on Corporate Legislation vith a
translation of the Dutéh Code of Corn-merce, and other laws by

Dr. W.
TH. E. VAN HOORN

Prijs f
3,—, per post
f
3,10

‘s-Gravenhoge
W. P. VAN STOCKUM
&
ZOON

Accountantskantoor

James. Polak

(Lid Ned. Acc. Verg.)

POSTHOORNSTEEG
7B

ROTTERDAM.

Nijgh & Van Ditmar’s

Uitgevers-Maatschappij

Wijnhaven 111-113

Roiterdam

Telefoon 7841-7842-7843

Belast zich met t verzorgen van uit-
gaven en tijdschriften op elk gebied
DE TWEEDE NORTHWESTERN

AND PACIFIC HYPOTHEEKBANK

TE AMSTERDAM

De Bank geeft uit:

5
pCts. Pandbrieven 990/0

verkrijgbaar bij de firma VAN LOON & Co.

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÈERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels

Kantoor: 20 1EWSKY. PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

ETROCIRAD

De Bank neemt gelden deposito en in rekening-

courant, en verricht alle soorten wissel- en bankzaken

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ
de TWENTSCHE BANKVEREENIGING

zoomede tot dé heeren HOPE & Co.,

Amsterdam

LIPPMANN ROSENTHAL& Co.,

tt
R. M,EES & ZOONEN,

Rotterdam

NAAMLOOZE IENN0OTSCI-IAP

HOUTI4ANDEL V./
H.
ALTIUS & Co.

(A41908)

GEVESTIGD iE AMSTERDAM.

Kapitaal groot / 5.000.000,- Nominaal,

verdeeld in f 1.500.000,— 6
pCt. Cumulatief Preferente
èL
f
1000,— elk en
f
3.500.000,— Gewone Aandeelen

h
f
1000,— elk, waarvan geplaatst
640
6 pCt. Cumulatief_Preferente en 1200 Gewone Aandeelen.

COMMISSARISSEN:

W. KORTHALS ALTES, Korenfactor en Directeur der N. V. Maatschappij tot Exploitatie van
Graansilo’s en Pakhuizen,
Voorzitter …………………….
te Amsterdrn.
VAN DER HORST Hzn., Oud-Graanhandelaar te Amsterdam,
Gedelegeerd-Oomnsissaris …..
,,
A. G. BENSMAN, Lid der firma Jarman & Zoonente Amsterdam en te ‘s-Gravenhage . . . ., Hilversum.
G. C. B. DUNLOP, Makelaar …………. … ………….
., Amsterdam.
Mr. CIIE. P. VAN EEGHEN, Lid der firma Van Eegheh & Co…………….,
Ir. 0. G. J. W. KOOPMAN, Districts-Ingenieur bij de Maatschappij tot Expi. van Staatsepoorwegen ,, ‘s-Gravenhage.
S. C. KLATTE, particulier ………………………..Baarn.

DIRECTEUREN:

J. GEORGE KOSPMAN Jr.

D. KOOPMAN.

L. DE VRIES.

UITGIFTE VAN /736.00Ö,- GEWONE AANDEELEN

elk groot
f
1000,—, luidende aan toonder, tot den koers van 117 pCt.

(ten volle deelende in de winst over het boekjaar 1 Juli f916-30 Juni 1917) met recht van voorkeur aan Aandeelhouders.
De Aandeelen, waarvoor geen recht van voorkeur mocht zijn uitgeoefend, worden
aan de vrije inschrijvingen zooveél mogelijk pondspondsgewijze toegewezen.

De ondergeteekenden berichten dat zij op


VRIJDAG 19
1
JANUARI 1917

van 9 uur des voormiddags tot 4 uur namiddags

te hunne kantoren iiischrijvingen aannemen op bovengnoemde aandeelen.
PROSPECTUSSEN en INSCELRIJVINGSBILJETTÈN zijn te hunne kantoren op aanvrage verkrijgbaar.

AMSTERDAM,

. JARMÂN & ZOONEN.

‘s-GRAVENHAGE, 1 anuari 917.

.

DUNLOP & Co.

Auteur