Ga direct naar de content

Jrg. 18, editie 922

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 30 1933

30 AUGUSTUS 1983

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Ec o

nomisch
~

Berichten

t

.

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL,NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

15E JAAROANG

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1933

No. 922

jVEDERLJND$CJ/ ECONOMISCH iNSTITUUT.
Cnratoren: Mr. G. Vissering, Voorzitter; Ir. A. Plate, Onder. Voorzitter; C. II. van der .Leci.sw, Penningmeester; Mr. W.
.11. van Lavscltot; Mr. L. J. Â. Trip; E. D. van Walree.
I)irccfcurcn: Prof. Mr. F. de Vries;
Prof.
Dr. N. J. Polak;
I’rof.Mr. Dr. G. jiJ. Verrijn Stuart, Directeur-Secretaris,

ECQ.VOiII,SCJI.STÂTJSTISCRE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. .11r. D. van Blom; J. van Ilasselt; Jhr. Mr. L. II. van
I.enncp; Mr. K. P. van der Mav4ele; Prof. Dr. N. J.
Polal:; Mr. Dr. L. F. II. Regout; Dr. E. van Welderen
flaron R.cngcrs; Prof. Mr. Ii. R. Ribbius; Jan Sehilthuis;
Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
Al. Verrijn Stuart.
Redac!cnr-Secretarjs: Dr. ii. jiJ. H. A. van der Valk. Secretariaat: Pieter dc Iloochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

29 AUGUSTUS 1933.

De wisselmarkt was de laatste dagen weder zeer
bewogen. Het steeds maar aanhouden van de geruch-
ten over inflatie in Amerika heeft, ondanks de tegen-
spraak van hooger hand, den Dollarkoers beïnvloed.
Van 1.81 is de koers op 1.69 gekomen. Gisteren was
de noteering beter, omdat men in de door den leider
der Engelsche circulatiebauk gevoerde besprekingen weder een lichtpunt zag; het slot was ca.
1.741%.
Ook
Poncien lagen zeer aangeboden,v ooral voor Nederland-
sche, Frausche, Belgische en Zwitsersche rekening. Men schijnt veel kortloopende beleggingsposities te
hebben doen afloopen om deze te vervangen voor meer
veilige waarden; naar men zegt ook wel in goud. Hier
te lande is echter van een vraag naar goud voor he-
leggi ngsdoeleinden van eenigen omvang echter niets
te bespeuren. Van 8.18 is de Pondenkoers op 7.92 ge-
komen; aanvankelijk scheen het, of ook hier gisteren
een iets gunstiger stemming te bespeuren was. Ter
I:eurze werd voor 7.97 afgedaan. Later in den middag
kwani er w’eder groot aanbod, waardoor de koers tot op 7.90 inzakte. De
$ff
koers liep van 4.50 op 4.62
terug, doch sloot op 4.56. Marken bleven eerder ge-
zocht; 59.— 59.06. Registermarken lagen daar-
entegen aangeboden en liepen eenige punten achter-
uit. Fransche Francs werden, zooals te begrijpen valt,
gezocht en verbeterden van 9.6918 tot 9.711%; zoo ook
de Zwitsersche Franc, die van 47.81 tot 47.97 kon
opkomen. Belga’s veranderden maar weinig: 34.58-
34.60. Lires werden gezocht en kwamen van 13.03 op 13.10. Peseta’s schommelden rond de 20.70. De Scan-
dinavische koersen ondervonden den invloed van het
flauwe Pond; Kopenhagen noteerde tenslotte 35.35,
Oslo 39.80 en Stockholm 40.80. Finsche Marken ca.
3.51. De Canadeesche Dollar liep ongeveer met den Arnerikaanschen Dollar mee: 1.71-1.62-1.64.
Op de termijnmitrkt was niet veel verandering waar te nemen; één- en drie-maands Ponden noteerden ten-
slotte % en 21% c. agio; Dollars op deze termijnen
1% en 1% p. disagio.
Op de termijnmarkt was niet veel verandering waar
tegenover heel moeilijk iets te krijgen was, vooral om-
dat de prijzen in Londen voor onze markt te hoog
uitkwamen. Baren noteerden hier
f
1.6471%
,f
1.648,

Eagles werden gezocht en verbeterden tot 2.501%. So-
vereigns ca. 12.20.
* * *

Op den weekstaat van De Nederlandsche Bank
blijkt de post hinnenlandsche wissels te zijn afgeno-
men met
f
606.000; de heleeningen stegen daaren-
‘tegen met ruim
f 1
millioen. In de posten papier op
het buitenland en diverse rekeningen onder de activa
der Bank kwamen geen wijzigingen van heteekenis.
s Rijks schatkist blijkt een voorschot opgenomen te
hebben van
f
3,4 millioen, na de vorige week nog
f
13,5
jnillioen tegoed in rekening-courant te hebben gehad. De goudvooir and is met
f
10,8 millioeri vermeer-
aerd; de voorraad zilver nam met
f
309.000 af.
Onder de passiva der Bank blijkt de hiljettencircu-
limtic met f10,8 millioen te zijn uitgebreid. De saldi
tin rekening-courant van anderen, stegen met.
f
17,4
millioen, zoodat, de reeds vermelde daling van’ het
tegoed. van het Rijk in aanmerking genomen, het
totaal der saldi in rekening-courant met
f
3,8 mil-
lioen steeg. Het beschikbaar metaalsaldo bedraagt
f
4,7
millioen meer dan de vorige week; het dekkingper-
centage staat onveranderd op nagenoeg 81 pOt.
* *

De daling van den rentevoet is deze week tot staan
gekomen. Zelfs was er na het bekend worden van de
toewijzing op het schatkistpapier eenige vermindering
in h’et aanbod van geld te bespeuren; althans waren
geldgevers iets meer terughoudend voor particulier
disconto. Aanvmmkelijk kon men voor
5/
of
u/16
pOt.
gemakkelijk plaatsen; na de toewijzing moest echter
meermalen 1% pOt. worden toegestaan. Oallgeld no-
teerde weder 1% pOt. zonder veel plaatsingsmogelijk-
heid. De prolongatierente was nominaal 1 pOt.
De toewijzing op het schatkistpapier kon tot een
belangrijk lager rentepercentage worden doorgevoerd
aan de vorige maand. Toch was de rente hooger, voor-
a1 voor de biljetten, dan men aanvankelijk verwacht
had in verband met wat kort te voren in schatkist-
papier verhandeld was.
Ingeschreven werd in totaal voor
f
116.658.000.
Toegewezen werden
f
20.930.000 drie-maminds promes-
sen á
f
998.09 of circa 1% pOt.;
f
8.020.000 zes-
maands promessen á
f
994.36 of circa 1V8 pOt. ej

f
49.160.000 jaarhiljetten è f 1015.— of circa 21% pOt.

LONDEN, 28 AUGUSTUS 1933.

Ofschoon geld de geheele vorige week nog even
ruim was als in de voorafgaande weken, zijn er toch eenige teekenen van meerdere bruikbaarheid van de
beschikbare saldi.

Disconto was mede in verband met deze ietwat
vermneerderde vraag naar geld, iets vaster, zoodat
prima haukaccepten nu
7
fiu
pOt. noteeren, terwijl
de nieuwe schatkistpromessen
t
een fractie onder %
werden toegewezen.
De deviezenmarkt maakte tegen het einde der week
een hernieuwden aanval op Dollar en Pond door,
‘welke in hoofdzaak uit Parijs kwam. Ook heden
‘duurde deze aanval op het Pond voort, terwijl de
‘druk op Dollars verminderde. Slot Dollars 4.53, Gul-
dèns 7.92.

678

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

DE INVLOED VAN HET ARBEIDSLOON OP

DEN KOSTPRIJS DER PRODUCTEN.

Verschenen is, als uitgave van de Algemeene
Landsdrukkerij, het le Deel van het verslag betref-
fende het in den titel genoemde onderzoek, dat door
het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht
van de Regeering, is ingesteld. Hieronder volgt een
heknopt overzicht van den inhoud, aangevuld met
enkele nadere beschouwingen.

Omvang, aard en doel van het onderzoek kan het
beste blijken, door hier de motie van den Hoogen Raad van Arbeid, die de aanleiding tot het onder-
zoek werd, volledig weer te geven.

De E[ooge Raad van Arbeid,
van oordeel, dat het gewenscht is, nauwkeurig te weten,
welken invloed het arbeidsloon heeft op den prijs van het
product bij het verlaten van de fabriek en op den winkel-
prijs, en meer in het bijzonder, of door stijging van het
per arbeider in de industrie belegde vaste kapitaal de
factor arbeidsloon aan beteekenis gaat inboeten,
besluit, den Ministcr van Arbeid, Handel en Nijverheid
te verzoeken, in aansluiting aan de reeds op dit gebied
plaats hebbende onderzoekingen, een onderzoek in te stel-
len naar de samenstelling van den kostprijs van bv. een
10-tal artikelen, vei-deeld over enkele bedrijfstakken.

Hoewel de motie van den Hoogen Raad van Arbeid
alleen van producten
af fabriek
spreekt, heeft de
Centrale Commissie voor de Statistiek terecht ge-
meend, ook een aantal
landbouwproducten
in het on-
derzoek te moeten opnemen.

Een analyse van de motie, hierboven afgedrukt,
leert, dat daarin het verzoek opgesloten ligt om drie
vraagstukken te onderzoeken en wel:
de invloed van het arbeidsloon op den prijs van
het product af fabriek;
de invloed van het arbeidsloon op den winkel-
prijs;
de vraag, of door stijging van het in de indus-trie belegde vaste kapitaal de factor arbeidsloon aan
heteekenis gaat inboeten.

Alvorens men er evenwel toe kon overgaan, het
onderzoek werkelijk in te stellen, moest er eerst
klaarheid zijn over de beteekenis eii de draagwijdte
der begrippen, die van de meergenoemde motie de
kern vormen. Dit is dan in de eerste plaats het be-
grip
arbeidsloon,
dat in het verslag als volgt gede-
finieerci is: bonen en salarissen (waaronder ook de,
zoo noodig geschatte, ondernemersloonen), provisies
aan reizigers, sociale lasten, wettelijk verplicht en
sociale lasten, niet wettelijk verplicht. Dat onder deze
arbeidskosten ook de ondernemersloonen, zoo noodig geschat, opgenomen moesten worden, is duidelijk: bij
een naamlooze vennootschap, een coöperatie e.d. zou-
den. anders onder de arbeidskosten de salarissen der
leiding (directie) wel begrepen zijn, bij een firma of
eenmanszaak niet. Men zou dan van verschillende
ondernemingen onvergeljkbare cijfers gekregen heb-
ben. Bovendien behooren de ondernemersloonen eco-
omisch toch ook tot de
arbeidskosten.

Met deze definitie van arbeidsloon is echter in de
vraagstellingen 1 en II van den Hoogen Raad van
Arbeid nog geen voldoende klaarheid gebracht. Wel
kan uit 1 en II. vastgesteld worden, dat het klaar-
blijkelijk de bedoeling geweest is om de grootte van
den loonfactor in de
opeenvolgende phasen van
productie en distributie
van eenig artikel te bepalen,
doch ook hier is een nadere omschrijving noodig.
Voor het artikel boter b.v. zou op grond van vraag-

stelling T de loonquote af-zuivelfabriek bepaald moe-
ten worden, op grond van II het loonaandeel af-
winkel. Bij dezen laatstgenoernden loonfactor krijgt
men dan een
geaccumuleerde
loonfactor: t.w. het
loon in de hoterproductie (boterfabriek) plus het loon
in de boterdistributie (boterwinkel).

Voor een volledige beantwoording van de gestelde vragen is het evenwel wenschelijk verder te gaan: de

INHOUD.

BIz.

DE INVLOED VAN HET AIdBEIDSLOON OP DEN KOSTPRIJS
l)ER PRODUCTEN
door
Dr. 0. Bakker…………….
678

Rapport van

de

Staatscommissie-Ebels

door

J.

Bs.
Westerdijk

………………………………..
680

liet Duitsclie Viscose-Syndicaat …………………..
682

De Indische middelen over

April

1933

…………..
684

BUI’I’ENLANDSCHE MEDEWERKINO:

Schatting van de niet bieten bebouwde oppervlakten
van Europa in
1933134
door
Dr. Gustav Mikusch..
685

AANTEEKEN lEGEN:

De ontwikkeling van de productie, van liet verbruik
en van de prijzen van metalen in de crisis……..
686

1VIAANDCIJPER5:

Overzicht van de Indische middelen

…………..
687

STATISTIEKEN EN
OVERZICHTEN

……………687-692
Geldkoersen.

Wisselkoersen.

Bankstaten.

Goederenhandel

boter wordt bereid uit de melk en in den prijs van
de melk schuilt ook arbeidsloon, nl. het loon, dat in
het melkveehoudersbedrijf ten behoeve van de melk-

winning besteed wordt. Doch ook dan is men er nog
niet: in het loon is nu wel opgenomen het loon, be-
taald in de rnelkveehouderij, de boterfabriek en de
boterwinkel, doch in den kostprijs van het eindpro-
duct boter is nog meer loon verwerkt: de onderne-
mingen, die de melkveehouderij, de boterproductie en
-distributie beoefenen, verbruiken brandstoffen en
betalen vrachten, in de melkveehouderij wordt kunst-
mest verbruikt, in de boterfabriek verpakkingsmate-
riaal, enz. In den prijs van brandstoffen, vrachten,
kunstmest, verpakkingsmiddeben is ook loon begre-
pen en dit loon moet eveneens berekend worden in
de loonquote, die in den pi’ijs van het eindproduct
vastgesteld wordt. M.a.w. de loonquote in den prijs
van het eindproduct dient te omvatten al het loon,
betaald door ondernemingen, die rechtstreeks of zijde-
lings aan het productie- en distributieproces hebben
deelgenomen. Hierbij is alleen de beperking gemaakt,
dat met loon bedoeld wordt loon, verdiend in bedrij-
ven, in Nederland gevestigd.
rfen aanzien van vraagstelling III van den Hoo-
gen Raad van Arbeid zij opgemerkt, dat deze op het
rationalisatie-verschijnsel betrekking heeft. De ra-
tionalisatie bestaat voor een belangrijk deel in me-chanisatie, d.i. de vervanging van arbeid door kapi-
taal. Als gevolg daarvan zal in de ondernemingen het
vaste kapitaal per arbeider stijgen, en zullen de kapi-
taalskosten een grootere plaats in den kostprijs gaan
innemen, waardoor de heteekenis van den. factor
arbeidsloon gaat inboeten.
Evenwel is de vraag, in welke mate dit is geschied.
moeilijk te beantwoorden: het verschijnsel zelve staat
onomstootelijk vast; het in cijfers uit te drukken is
evenwel zeer hezvaarljk. In de eerste plaats, om-
dat men dan een vrij lange periode moet nemen,
waartoe gegevens uit vroegere jaren aan de onder-
nemingen gevraagd moeten worden, die deze niet
meer ter beschikking hebben. In de tweede plaats,
doordat de waardeverandering van het geld het ge-
investeerde geldkapitaal per arbeider kan doen dalen,
terwijl toch de hoeveelheid kapitaalsgoederen per
arbeider gestegen kan zijn. Vooral in de periode
1920 tot1931, waarin de waarde van het geld geste-
gen is, bemoeilijkt dit de conclusie.
Cijfermatige gegevens als antwoord op vraagstel-
ling III worden dan ook niet in het verslag aange-
troffen.
Het onderzoek.
Teneinde de noodige gegevens te
verzamelen, heeft het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek zich gewend tot ondernemingen, die aan de
productie en distributie van de artikelen, in het on-
derzoek opgenomen, meewerken. Als regel zijn ge-
gevens gevraagd ôver de jaren 1924, 1929 en 1931

30
Augustus 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

679

(resp. de boekjaren
1923/’24, 1928/’29 en
19301′-31);

voor iedere bedrijfsgrbep zijn een beperkt aantal
representatieve ondernemingen in het onderzoek op-
genomen. Van de landbouwbedrijven zijn de gegevens
als regel bij persoonlijk bezcek verzameld, aan de
andere ondernemingen zijn vragenlijsten toegezonden,
die, na terugzending, zoo noodig door ambtenaren
van het Centraal Bureau ter plaatse aangevuld en/of
gecontroleerd zijn. De vragetdijsten zijn zoo ingericht,
dat de voornaamste onderdeelen van den kostprijs af-
zonderlijk vermeld worden. Verkort luidt het alge-
neene model aldus:
in guldens
Loonen en salarissen ………………………
Materialen

……………………………….
(de voornaamste worden afzonderlijk vermeld)
Brandstoffen (vast en vloeibaar), gas, electriciteit
Vrachten…………………………………
Afschrijvingen …………………………….
Rente (voor landbouivbediijven ook: pacht) ……
Alle overige onkosten ………………………

Totale kostprijs der productie

De
resultaten van het onderzoek. In
het eerste deel

van het verslag, dat hier besproken wordt,
zijn
van
de artikelen, die op grond van de motie van den
Hoogen Raad van Arbeid voor het onderzoek geko-
zen zijn, diè behandeld, die zelf of waarvan de grond-
stoff en uit het landbouwbedrijf afkomstig zijn. Het
zijn: boter, aardappelmeel, brood, suiker, varkens-
vleesch en artikelen van den groven tuinbouw.
Voor ieder artikel is nu een onderzoek ingesteld
naar de verschillende phasên van productie en dis-
tributie, die het doorloopt en van iedere phase is de
kostprijssamenstelling volgens het hierboven gegeven
schema vastgesteld, terwijl voorts afzonderlijk de
kostprijssamenstelling van het artikel af-fabriek en
af-winkel (in-handen-van-den-consument) bepaald is.
In de laatste gevallen komt dan de geaccumuleerde
loonquote tot uitdrukking.

Nemen we als vôorbeeld het artikel boter. Hier-
voor zijn onderzocht:
Het melkveehoudersbedrijf.

De boterfabrieken.

De winkels, die boter verkoopen.

a. Het meikveehoudersbedrijf.
In het onderzoek
zijn opgenomen een aantal bedrijven, waar de melk-
winning in het middelpunt staat.. Hierdoor kon .de
kostprijssamenstelling, die uit de administraties der
ondernemingen voor het geheele
bedrijf
bepaald was,
met de kostprjssamenstelling van melk . geïdentifi-
ceerd worden. Het eindresultaat is in de volgende
tabel samengevat.

Melk af boerderij.
Samenstelling, van den .kostprjs in procenten.

Onderdeelen van den kostprijs 1924) 1929) 1931) 1932*)
Loonen

……………..
28.4 28.6
32.1
36.3
Materialen

…………..
19.5
24.1
19.5
15.1
Rente

en pacht

……….
33.4
30.5
31.8
31.3
Afschrijvingen

………..
.6
9.5
9.1
8.9
Alle overige onkosten

. . .
9.1
7.37.5
8.4

100.0
100.0
100.0
100.0

Boekjaar 1923/’24 resp. 1928/’9, 1930/’31, 1931/’32.

• Wanneer men de posten in deze tabel nagaat, dan
ziet mén, dat de bonen pl.m.
30
pCt. van de produc-
tiëkosten uitmaken, rente en pacht eveneens. De
totAle kapitaalskosten (rente, pacht •en afschrijving)
zijn tezamen zelfs
40
‘pCt. en vormen dan den groot-
sten post. .

Dit laatste is een zeer belangrijk economisch feit:
immers er volgt Al dadeljk uit, dat bij een oplossing
van de moeilijkheden, waarin het landbouwbedrijf
thans verkeert; de verlaging van de kapitaalskosten
een belangrijke rol zal moeten spelen. Tenminste- als
men van de onderstelling uitgaat, dat de huidige
hûlpverleefdng, die in het opvoeren van de geldop-
brengsten der landbouwproducten bestaat, van tijde-

lijken aard is. Die verlaging van de kapitaalskosten
heeft zelfs nog grooter invloed, dan uit bovenstaan-
de; cijfers volgt. Immers in de hierboven gegeven
kostprjsamenstelling zijn onder bonen ook begre-
pen de ondernemersboonen, terwijl algemeen bekend
is, dat in de laatste jaren de prijzen der landbouw-
• prôducten in het algemeen niet voldoende waren, om
den ondernemer voor zijn arbeid schadeloos te stel-
len. Daardoor zullen de kapitaalskosten in – den
prijs

een. nog hooger percentage vormen dan in den kost-
prijs volgens bovestaande tabel.

Met betrekking tot deze tabel zij nog gewezen op
de stijging van de loonquote in de opeenvolgende
jaren, vooral van
1931 op 1932.
Dit verschijnsel is bij het onderzoek vrijwel bij ieder ander bedrijf ge-
constateerd en vindt in het algemeen zijn oorzaak in
• -de omstandigheid, dat de post materialen door de
prijsdaling in ‘absoluten zin sterk gedaald is, waar-
door de bonen, die in absoluten zin niet zoo snel
• teruggingen, procentueel een grooter deel van den
kostprijs gingen uitmaken. In

de landhouwbedrijveLl

zijn tevens in de laatste jaren de pachtbedragen ook
afgenomen, hetgeen mede de toeneming van de loon-
quote verklaart. – –
De boter fabrieken.
Het onderzoek
bij
een elftal
hoterfabrieken (gekozen zijn ondernemingen, die nog
het zuivere type van boterfabrieken vertoonen)
;
gaf

de volgende uitkomsten.

Boterfabrieken.
Samenstelling van den kostprijs in pCt.

Onderdeclen van den kostprijs
1924
1929
1931
Looneii

cii

salarissen

………..
2.3 2.6 3.8
Materialen:

lilelk

.

………………….
87.0
86.8
81.5
Overige

materialen

……….
1.1
1.2
1.6
l3randstoffen

………………
0.8 0.7 0.9
Vrachten

………. ………..

3.9
4.4
6.1

Afschrijvingen

……………..
1.2 1.2
1.7
Rente

…………………….
0.9
0.9
1.3
Alle

overige

onkosten

……….
2.8 2.2
3.1

100.0
100.0

100.0

• Opvallend is hier de lage loonquote, in
1924
en

1929
nog geen
3
pCt., in
1931
bijna
4
pOt. De groot-
ste post is hier de melk, en deze beheerscht de kost-

prijssamenstelling. –

De omstandigheid nu, -dat in bepaalde bedrijven,
zooals in dit geval in de boterfabricage
1
), een lage
loonquote wordt aangetroffen, geeft aanleiding tot
scherp verschil van meening. Sommigen zeggen: zie,
die loonquote is -in de boterfabriek zoo gering, dat,

als

men de arbeiders
10, 20,
zelfs 50 pCt. van het
loon afneemt, dan daalt de kostprijs nog niet eens
met
2
pCt. Waarvoor dan
loonsverlaging?
Geef den

arbeiders liever meer, de
kostprijs
stijgt er slechts

een nauw waarneembare fractie door.

Op zichzelf is deze redmeering natuurlijk niet on-
juist, -maar vergeten wordt, dat als .
alle
arbeiders
10 pOt. loonsverhooging of -verlaging krijgen, de
kostprijs wel aanmerkelijk verandert. Het is daarom
zoo juist van den Hoogen Raad van Arbeid gezien,
om ook de geaccumuleerde loonquote te vragen. Voor
boter af f’abriek is deze nl.: –

in

1924

1929

1931

– –

36,7
pOt.

36,4
pOt.

40,8
pOt.

Bij deze loonaandeelen in den kostprijs is de in-vloed van loonswijzigingen natuurlijk veel grooter
dan

in de boterfabriek, als afzonderlijke productie-
jhase beschouwd.
De winkels, die boter verkoöpen.
Winkels, die
uitsluitend boter verkoopen, bestaan niet; de boter
wordt in den detailhandel verkocht in cômbinatie
met andere artikelen en wel door melkinrichtingen
ccl., en in belangrijke mate door kruidenierswinkels.
Door dn groot- en kleinhandel in kruidenierswaren

i) In de aardappelmeelfabriek is cle loonquote ook niet
zoo hoog, (7 ii. 10 pCt.), evenmin in de beetwortelsuikcr-fabrieken,( resp. 12 en 13 pCt. in,1924 en 1929).

680

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

in het onderzoek op te nemen, is de rocentueele
samenstelling van de distributiekosten van kruide-
nierswaren in het algemeen bepaald en voor de dis-
trihutiekosten van boter is nu deze kostprijssamen-
stelling ook aangenomen. Vervolgens is de geaccu-
muleerde loonquote van boter af-winkel (in-handen-
van-den-consument) bepaald. Deze was a.v.:

1924

1929

1931
40.5 pOt. 40.2 pOt.

46.2 pOt.
Vorenstaande beschrijving zal ongetwijfeld de wijze,
waarop het onderzoek naar de verschillende artikelen
is ingesteld, duidelijk gemaakt hebben. Steeds zijn
voor iedere phase van productie en distributie van
een bepaald artikel de vraagstellingen 1 en II van
den Hoogen Raad van Arbeid beantwoord.

Ten aanzien van de landbouwbedrijven volgen hier.
nog de kostprijssamenstellingen over het jaar 1931.

Landbouwbedrijven en -producten. Pro
centueele
samenstelling van den kostprijs in procenten.

‘t Akkerbouw- ‘t ïeenko-
‘t Melk-

bedrijf in de loniale land-

De verbouw
Onderdeelen veehou- kleistreken bouwbedrijf Devar- van grove
van den dersbedr.

Suiker- Fabrieks- kenshou- tuinbouw-
kostprijs

Melk

Tarwe bieten

aardapp. derij

producten
Loonen ….
32.1

40.1

48.8

39.2

11.5

45.8
Materialen
19.5

6.4

15.0

21.8

78.0

16.4 Rente

en
pacht ….
31.8
36.6 25.0 28.5 5.0
23.6
Afschrijv…

9.1 5.1
3.0
3.0
1.3
4.5
Alle overige
onkosten.
.

7.5
11.8
8.2 7.5 4.2
9.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bij de heoordeeling dezer cijfers, inzonderheid die
van de loonaandeelen, bedenke men, dat de samen-
stelling van den kostprijs in
procenten
gegeven is.
De hoogste loonquote heeft suikerbieten, 48.8 pOt.,
daarop volgen de grove tuinbouwproducten met 45.8
pOt. Toch wordt per ha. in den groven tuinbouw
meer verbond (pl.m.
f
500 per ha.) dan bij de
teelt van suikerbieten
(f
300 per ha.). Doch in den
groven tuinbouw is bv. de pacht per ha. gemid-
deld 2 è 3 maal zoo hoog als in het akkerbouwbedrijf
in de kleistreken (suikerbieten), de uitgave aan
kunstmest eveneens. Daardoor komt het hooge loon
in den groven tuinbouw in de proce.ntueele kostprijs-
samenstelling niet zoo scherp tot üitdrukking.

Tot slot, volgen hier de geaccumuleerde loonquotes
in de artikelen, in het onderzoek opgenomen:

(ieoccumimlec,’cic loonquote in procenten van den kostprijs

1924 1929 1931
(in procenten)
Boter
in-handen-van-den-cousuitient …..
40.5 40.2 46.2
Aarde ppelmeel
al-fabriek ……………
45.0 46.5 47.8
Brood,
iii-hauden-van-dcn-consuiiient …..
43.9 45.0 52.5
Suiker
1)
…………………….idem
54.5 57.3 57.9
Varkensvieesch
……………….
idem
– – 41.4
Artikelen van den groven tuinbouw
idem
– 59.9 59.9
i)
Zonder accijns in den prijs

Slotopmerking.
Het hier behandelde onderzoek is
het eerste van dien aard, dat in ons land ingesteld
is. Ook bij het nagaan van buitenlandsche litteratuur
en verslagen zal men bezwaarlijk materiaal kunnen
vinden, dat op hetzelfde onderwerp betrekking heeft
of ermede vergelijkbaar is.

– Dat de bijeengebrachte cijfers van groot belang zijn, zal wel niemand willen ontkennen; dat voort-
zetting van de verzameling ervan gewenscht is, zal
ook wel niet in twijfel getrokken worden.
Enkele nadere opmerkingen van algemeen econo-
mischen aard, waartoe het verslag nog aanleiding kan
geven, zullen bij de bespreking van het Tweede Deel
een plaats vinden.
0. BAKKER.

RAPPORT VAN DE STAATSCOMMISSIE-EBELS.

Bij Koninklijk Besluit van 15 December 1927 no. 34 werd een Staatscommissie ingesteld, tot het onderzoe-
ken van de vraag of en, zoo ja, in hoeverre en door
welke oorzaken in den land- en tuinbouw cciie ivan-
verhouding bestaat tusschen de bodemprijzen en pro-
ductiekosten eenerzijds en de opbrengst der producten
anderzijds.
Zij was het
onverwijlde
gevolg eener rede, door
Dr. Deckers, den huidigen Minister van Defensie,
toen nog kamerlid, gehouden in de vergadering der
Tweede Kamer van 23 November 1927, waarbij liet
denkbeeld werd aanbevolen vorenbedoeld onderzoek
aan eene Staatscommissie op te dragen, die dan
tevens zonde hebben na te gaan, in hoeverre het mo-
gelijk is in die verhouding verbetering te brengen.
Over deze wani’erho,uding was in liet daaraan voor-
afgaande voorjaar te Genève reeds breedvoerig en ge-documenteerd van gedachten geivisseld op de Econo-
mische Conferentie van den Volkenbond, geleid door
onzen toen nog hoopvollen
Dr. H. Colijn
en voorhe-
re.id door het Comité préparatoire, dat een sub-com-missie had aangewezen voor de landbouwvraagstuk-
ken. Door, drie leden dier Sub-commissie is indertijd,
over l’Agriculture et la Orise Economicjue Interna-
tionale, eene belangrijke memorie uitgewerkt, waarin
werd gewezen op de enorme daling der prijzen van de
landbouwproducten in de jaren, die op den oorlog
zijn gevolgd. Vooral in 1921 en 1923 bleken in de meeste landen de ontvangsten der landbouwers de
productiekosten, onder overigens normale omstandig-
heden, niet te hebben gedekt.
in Mei 1927 dan heeft de Internationale Ecoriomi-
sehe Conferentie zich vol belangstelling bezig gehou-
den met de behandeling van wat men toen meende,
dat de ivereldcrisis zonde zijn, ook wat liet onderdeel
landbouw betreft. Geen flauw idee had men van den
ontzaglijken omvang en. de verbijsterende diepte, die
de crisis zonde aannemen na de New-Yorksche beurs-
déhâcle van October 1929. Dat zij zich in zoo hevige
mate zonde verergeren als sedert is gebleken het geval
te zijn, heeft niemand en kon ook niemand toen voor-
zien.

Wel zag men -steeds meer donkere w’olken zich
samenpakken aan den horizon in den vorm van maar steeds hoogere tariefmuren,. die den voor onze w’ei-
vaart onmisharen internationalen handel dreigden te
vorgen, maar daaraan kon, met eenigen goeclen wil,
door internationaal overleg – zoo meende men – wel
een einde worden gemaakt. 0p dat stuk waren destijds
velen, waaronder in het bijzonder onze nationaal en
internationaal zoo gezaghebbende
Dr. Colijn,
img vol
goeden moed.

Dit was blijkbaar ook het geval met onzen classieken
Minister
Kan,
die bij de installatie der Staatscom-missie op 23 December 1927 haren voorzitter
Dr.
Deckers
vergeleek met den overouden
Nestor,
wiens
taal, zoeter dan honing, hem zoo
bijzonder
in liet
hart had gegrepen. Daarbij uitte hij den wensch, dat
liet der Commissie gegeven mocht zijn, door het wel-
slagen van haren arbeid, den vaderlandschen land- –
bouw een onschatbaren dienst te bewijzen, zulks na te
voren, gezeten op zijn hobby, met klem te hebben ge-
wezen op, wat hij noemde, een der hoogste plichten
van de Regeering om, zooals later is gebleken, in
tegenstelling met de huidige productiebeperkingen
van Overheidswege, onzen cultuurgrond aanzienlijk
uit te breiden door ontginning ter tegemoetkoming
aan de groote vraag naar land door het toenemen der
bevolking, die de grond- en pachtprjzen zeer sterk
omhoog deden gaan.
Dr. .Deckers,
niet minder hoopvol gestemd en niet
minder thuis in de geschiedenis van den Trojaanschen
oorlog, voelde blijkbaar eveneens het innige verband
daarvan met onzen landbouw en trok daarom de pa-
rallel tusschen hem en
Nestor
verder door, in het
levendige besef – zooals hij zeide – dat, als straks de
Staatscommissie haar taak tot een goed einde zonde

30 Augustus
1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

681

hebben gebracht, dit allereerst te danken zoude zijn
aan de bekwaamheid en de toewijding zijner
Pyliërs.

Zoo geraakte dan de Staatscommissie op een groote
golf van weisprekendheid in zee en stak van wal vol
verwachtingen, althans bij den Minister van Land-
bouw en bij den Voorzitter, die weldra (10 Augustus
1929) minister (van Defensie) zonde worden, om
alsdan zijn voorzitterschap over te dragen aan het lid der Staatscommissie, tevens kamerlid en land-

bouwer, den heer F. E. H. Ebels.
* *
*

Of de yerwachtingen in de kringen van belangheb-
benden even gespannen waren, vaag ik te betwijfelen.
Velen begrepen niet recht, waarvoor deze Staatscom-
missie eigenlijk moest dienen. Immers had men hier te doen, niet met een nationaal, maar met een uiterst
moeilijk internationaal vraagstuk, dat ëlleen langs
internationalen weg kon worden opgelost, zooals in
de maand Mei te voren te Genève – jammer genoeg te vergeefs – was beproefd.
Bij het lezen van haar Verslag
krijgt
men den in-
druk, dat dit besef evenmin aan het heldere inzicht
der Staatscommissie is ontsnapt. In de Inleiding
0])

blz. 11 geeft zij daarvan, naar het voorkomt, blijk.

De haar ter beantwoording voorgelegde vraag was

tweeledig:

of en, zoo ja, in hoeverre en door welke oor-
zaken in den land- en tuinbouw eene wanverhouding
bestaat tusschen de bodemprjzen en productiekosten
eenerzijds en de opbrengst der producten anderzijds;

of en, zoo ja, in hoeverre het mogelijk is in die
verhouding verbetering te brengen.
De hevige verscherping der crisis in den herfst van
1929 stelde de Commissie voor de vraag of harë werk-
wijze diende gewijzigd. Het was toen reeds duidelijk,
dat de toestand der landbouwende bevolking, die
ernstig in haar bestaan werd bedreigd, voorzieningen
op korten termijn noodig zoude maken. Voor de Com-
missie rees daardoor de vraag of zij hare bemoeienis behoorde uit te breiden tot deze voorzieningen.
Hoewel voor een ander doel ingesteld en samenge-
steld, was zij aanvankelijk geneigd bedoelde vraag,
wegens het verband tusschen haar opdracht en de
crisis, bevestigd te beantwoorden. De instelling eener
speciale Landbouw-crisis-commissie
gaf intusschen
eene andere oplossing, waardoor zij zich ontslagen
kon rekenen van de taak der crisisvoorzieningen bin-
nen hare werkzaamheden te betrekken.
Daardoor ontstond voor haar de tweeledige vraag
of de haar, onder geheel gewijzigde omstandigheden,
verstrekte opdracht nog wel voldoende beteekenis be-
hield, om haar arbeid voort te zetten en inzonderheid
of de volvoering van het tweede deel harer opdracht daardoor niet ondoenlijk zonde worden. De bevesti-
gende beantwoording geschiedde uit de overweging,
dat een onderzoek naar den toestand van het land-
bouwbedrijf in de crisisjaren toch wel zeer belangrijk
moest worden geacht.
Bij het voortschrijden der crisis is de Commissie
echter, terecht naar het voorkomt, tot de slotsom ge-
komen, dat van een dieper gaand onderzoek naar de
middelen tot opheffing der wanverhouding thans
geen nut is te verwachten, weshalve zij besloot ont-
heffing te vragen, van het tweede gedeelte harer op-
dracht, aan welk verzoek is voldaan bij Koninklijk
Besluit van 14 November 1932 no. 27. Haar Verslag
behelst dan ook alleen de resultaten van het onder-
zoek onder a. van hare oorspronkelijke opdracht.

Te betreuren schijnt dit niet; eenerzijds omdat van den beginne af wel vaststond, dat de Commissie van
bedoeld tweede gedeelte harer opdracht, als zijnde
van bijna zuiver internationalen aard, onmogelijk veel
zonde kunnen terechtbrengen en anderzijds omdat
haar onderzoek, nu op het eerste gedeelte geconcen-treerd, zeer belangwekkend is geworden, zij het dan
hoofdzakelijk in academischen zin.
Daarbij is het onderzoek omtrent de bijzonderheden

van den tuinbouw achterwege gebleven, mede op het
advies van het lid, den heer
F. V. Valstar,
voorzitter

van het Centraal Bureau der Tuinbouwveilingen: ,,dat
de belangen van den tuinbouw niet door de werk-
zaamheid der Commissie konden worden gediend.”
Intussehen is door haar omtrent den landbouw in

den ruimsten zin – nochtans met uitsluiting van den
tuin- en boschbouw – een schat van gegevens ver-
zameld en intelligent verwerkt, waardoor onze kennts
omtrent de nationale bijzonderheden der huidige zoo
uiterst merkwaardige landbouwcrisis in belangrijke
mate is
verrijkt;
zij het al niet zoozeer tot materieel
voordeel van dezen gewichtigen tak van ons volksbe-
staan, dan toch tot het beter begrijpen van zijne be-
langwekkende economische en sociale bijzonderheden
en beteekenis.
In dit opzicht vormt, het Verslag der Commiss.i.e
een standaardwerk van groote, ook blijvende waarde.
Naar het voorkomt munt het vooral uit door het vol-
ijverig en afdoend verzamelen van een schat der meest
waardevolle gegevens en door de uitnemend deskun-
dige en oordeelkundige verwerking hiervan.
Niet alleen is ‘daarvoor de geheele beschikbare sta-
tistische literatuur met
fijne
neus doorsnuffeld, maar ook heeft de Commissie herhaaldelijk en bij een zeer
groot aantal deskundigen, zoowel bij ambtenaren van
het Rijk en van verschillende organisaties als bij par-
ticuliere lichamen en personen waardevolle inlichtin-
gen verkregen, en als rijpe vrucht van een meer dan
5-jarigen noesten arbeid, in het 338 bladzijden tellen-
de verslag, met groote kennis van zaken oordeelkun-
dig verwerkt.

* *
*

Uit den
rijken
inhoud slechts enkele korte grepen.
Het werk is verdeeld in acht hoofdstukken. Het eer-
ste is gewijd aan Indexcijfers en belangrijk o.a. voor
hen die meer precies wenschen te weten, hoe zij tot
stand komen en welke waarde er dus aan mag worden
toegekend. Tevens blijkt er uit hoe zij aanleiding
kunnen geven tot belangrijke conclusies, maar even-
eens hoe voorzichtig men daarbij moet te werk gaan.
Gewezen wordt in dit verband op den grooten in-
vloed van de prijzen der consumptie-aardappelen op het indexcijfer voor de landbouwproducten, dat voor
ongeveer 30 pOt. door dat der consumptie-aardappe-
len wordt bepaald. De prijs dier aardappelen nu
wordt hoofdzakelijk beheerscht door de grootte van
den West-Europeeschen oogst, die, wegens de geringe
duurzaamheid, geen jaar kan worden overgehoudén.
Vandaar groote prijsschommelingen en eene geringe
evenwijdigheid tusschen het prijsverloop bij deze
aardappelen en de andere akkerbouwgewassen.

Voor vele akkerbouwgebieden is de consumptie-
aardappel van zeer groote, soms overheerschende be-
teekenis. Maar er zijn ook zeer belangrijke akker-
bouwgebieden, waar nagenoeg geen consumptie-aard-
appelen worden verbouwd en waarvoor het index-
cijfer van dit gewas dus een zeer misleidende betee-
kenis heeft. Daarom is het wenschelijk voor deze
streken het indexcij±er te kennen van de akkerbouw-
producten zonder den consumptie-aardappel.

Wordt dit cijfer uitgezet naast dat der veeteelt-
producten, dan blijkt tusschen beide een vrij groote
overeenstemming te bestaan in dien zin, dat het cijfer
van de veeteeltproducten dat der akkerbouwproduc-
ten volgt met eene vertraging van ongeveer een jaar.
Geheel daarmede in overeenstemming is, dat de
crisis in den akkerbouw van het oogstjaar 1929f’30
bij de veehouderj eerst tot uiting is gekomen in
1930/’31. Vergelijkt men de indexcijfers van de vee-
teeltproducten met die van de akkerbouwproducten
(zonder de consumptie-aardappelen) van het vorigè
jaar, dan is het
prijspeil
ongeveer gelijk.

Merkwaardig is ook, voor de periode na den oorlog,
de groote mate van overeenstemming tusschen de
indexcijfers der prijzen van de landbouwproducten
en die der groothandelsprijzen, welke laatste daaren-

682

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

tegen zeer verschillen van het indexcijfer voor het
levensonderhoud te Amsterdam. Het laatste cijfer
wordt niet alleen bepaald door de kleinhandelsprij-zen, maar ook door posten als erfpachtscanon, huis-huur, gas, electriciteit, fondsgelden
enz.,
welke niet

in een nauw verband staan met de groothandels-
prijzen.
Het hooge peil van het indexcijfer der productie-
kosten moet grootendeels worden toegeschreven aan
de arbeidsloonen. Eene grafiek op blz. 33 toont dit
welsprekend aan. Schakelt men het arbeidsloon uit,
dan dalen de productiekosten beneden het prijspeil
der landbouwproducten vooral door de lage prijzen
der geïmporteerde voedermiddelen en van de kunst-
meststoffen. Het
prijspeil
dezer artikelen heeft na

1920 voortdurend gelegen beneden dat der landbouw-
producten.

Bij
de
vergelijking
van de pacht- en landprijzen
maakt de Commissie gebruik van den z.g. multipli-
cator van de belastbare opbrengst. Omstreeks 1890 is
deze voor elk kadastraal perceel opnieuw vastgesteld
op de netto-opbrengst der toen laatst voorgaande
vijf jaren. Bleven netto-opbrengsten en rentevoet ge-
lijk, dan zou de koopwaarde van den grond ook wei-
nig of niet veranderen en bij een rentevoet van 4 pOt.
dus 25 maal de belastbare opbrengst moeten zijn,
m.a.w. de multiplicator zou zijn 25.

Na dien tijd hebben de landprijzen sterk geschom-
meld, in het algemeen in opwaartsche richting, waar-
door de multiplicator is gestegen. Voor 1912 becijfert
de Commissie daarvoor 39, voor 1927: 52. Bijzondere
omstandigheden buiten beschouwing latende, leidt de
Commissie daaruit af, dat over het geheele land ge-nomen in 1927 de koopprjzen 52139 maal zoo hoog
waren als in 1912 en dus sedert dit jaar met

waren gestegen. Merkwaardig is, dat de stijging in
de zandstreken aanmerkelijk grooter is gebleken dan
in de klei- en weidestreken. Zoo bedroeg voor de zee-
kleigronden de multiplicator in 1912: 40 en in 1927:
50; voor de weidestreken resp. 35 en 47 en voor de
zandstreken 43 en 73, in het laatste geval dus eene
stijging van niet minder dan 70 pOt.
Naar de gegevens, verstrekt door het Ministerie
van Financiën omtrent de openbare verpachtingen
van onbehuisde landerijen in de jaren 1912 en 1927
was de gemiddelde pachtprjs in die jaren met 65
pOt. gestegen. Uit eene
vergelijking
dezer gegevens
met die van het Hoofdbestuur der Broederschap van
Notarissen komt de Commissie tot de conclusie, dat
de pachtprijzen van den cultuurgrond omstreeks
1927, in vergelijking met de jaren, welke onmiddel-
lijk aan den wereldoorlog voorafgingen in Nederland,
gemiddeld met 55 â 60 pOt. zijn gestegen, doch dat de toestanden op dit stuk in de verschillende deelen
des lands zeer uiteenloopen. In het algemeen bleken
de pachtprijzen naar verhouding dus sterker gestegen
dan de koopprijzen.
In de hoofdstukken II, III en IV worden de be-
drijfsuitkomsten van vSSr den oorlog vergeleken met
die van na den oorlog en wel aan de hand van resp.
particuliere boekhoudingen, van gegevens van de In-
specteurs der directe belastingen en van bureaux voor
landbouwboekhoudingen. Een omvangrijk cijfermate-
riaal is daarin verwerkt. Toch bleek het resultaat
niet zoo bevredigend als men zoude wenschen. Vooral
omtrent vroeger jaren bleken de gegevens zeer onvol-
doende. Na den oorlog is hierin van jaar tot jaar
wel verbetering gekomen, maar toch zijn ook de
nieuwere gegevens nog onvoldoende. Immers is van
particuliere boekhoudingen weinig bruikbaar mate-riaal te verwachten. En wat de belastinginspecteurs
betreft gaat het dezen uiteraard om fiscale doelein-
den. Waar het dus bovenal op aankomt
zijn
de
bureaux voor landbouwboekhouding, ingesteld door
de regionale maatschappijen van landbouw, en boe-
renbonden, die naast de fiscale in het bijzonder de
economische en sociale belangen van den landbouw
vertegenwoordigen.

In Groningen en Friesland, ontstaan reeds v66r
den oorlog en onafhankelijk van de invoering der
Inkomstenbelasting in 1914 (van de Bedrijfsbelasting
was
indertijd
de landbouw vrijgesteld), hebben deze
bureaux zich sedert, vooral na den oorlog, nagenoeg
over het geheele land uitgebreid en geperfection-
neerd, nochthans zonder uniformiteit, zoodat de uit-
komsten nauwelijks of slechts ten deele vergelijkbaar
zijn en daardoor veel uiterst belangrijk statistisch
materiaal min of meer ongebruikt verloren gaat. In
de beide Kamers der Staten-Generaal is daarop reeds
meermalen de aandacht gevestigd, voor een klein deel
met vrucht, in zoover als thans op de Rijksbegrooting
onder Hoofdstuk X een bedrag is uitgetrokken voor steun en medewerking voor de landbouwboekhoud-bureaux. Voor het dienstjaar 1933 is deze post vast-
gesteld op
f
10.000.
Blijkens
de toelichting is het de
bedoeling aan de bureaux subsidie te verleenen onder
voorwaarde, dat deze een nader te bepalen aantal
kleine bedrijven in de gelegenheid zullen stellen zich
voor een jaar kosteloos aan te sluiten.

De Commissie juicht dit zeer toe, maar acht het
uitgetrokken bedrag onvoldoende en bovendien eene centrale verwerking, gecombineerd met de gegevens
van grootere
bedrijven,
naar eene uniforme methode,
met tijdige publicatie der uitkomsten, noodzakelijk.
Eerst dan – zoo zegt zij – zal een hinderlijke ach-
terstand in het landhuishoudkundig onderzoek in
Nederland zijn opgeheven.
In hare slotbeschouwingen komt zij daarop uitvoe-
rig terug omdat zij
bij
haar onderzoek op ernstige
moeilijkheden was gestuit doordat de ter beschik-
king staande gegevens onvolledig en onvoldoende waren gebleken. In verband daarmedè wijst zij op
verschillende leemten en gebreken in de
wijze
van
werken der landbouwboekhoudbureaux en op het feit,
dat wij met onze statistiek der bedrijfsuitkomsten en
met de centrale verwerking daarvan bij de meeste be-
schaafde landen ten achter zijn. Om dit te bewijzen
deelt zij mede wat op dit stuk wordt verricht in Zwit-
serland, Duitschland, Denemarken, Engeland, Tsjecb.o-
Slowakije en de Vereenigde Staten en komt zoo’ tot
voorstellen om tot verbetering te geraken. De mij ter
beschikking gestelde ruimte laat niet toe deze voor-
stellen hier eenigszins volledig te bespreken. Alleen wensch ik er van te zeggen, dat zij zeer aannemelijk
voorkomen en bij overneming door de Regeering van
zooveel beteekenis voor de toekomstige statistische,
economische en sociale kennis van wellicht den be-
langrijksten tak van ons volksbestaan, dat alleen reeds
door deze vrucht de instelling dezer Staatscommissie
zonde zijn gerechtvaardigd.
De hoofdstukken V, VI, VII en VIII handelen on-
derscheidenlijk over de waarde der Nederlandsche
landbouwproductie, van het agrarisch inkomen, over
het aantal arbeidskrachten in het landbouwbedrijf,
over de verdecling van het agrarisch inkomen en over
de reeds genoemde slotbeschouwingen. Zij bevatten
samen bijna de helft van het geheele verslag, met eene
groote menigte gegevens en daaruit afgeleide belang-
wekkende en menigmaal treffende conclusiën, waarin
hier niet kan worden getreden en waaromtrent naar
het buitengewoon lezehswaardige verslag zelf moge
worden verwezen. J. Bs.
WESTERDIJn.

HET DUITSCHE VISCOSE-SYNDICAAT.

Men schrijft ons van bevoegde zijde:

In den laatsten tijd duiken herhaaldelijk geruchten
op over een spoedig te verwachten ontbinding van
het Duitsche Viscose Syndicaat. Deze geruchten wor-
den weliswaar dan weer spoedig gedementeerd, maar
het staat wel vast, dat van de zijde der kunstzijde
verwerkende industrie hardnekkige pogingen gedaan
worden om het syndicaat ten val te brengen. De in
dezen strijd aangevoerde argumenten geven ons aan-
leiding de positie van het V. S. en de door dit

30 Augustus 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

683

lichaam gevolgde politiek aan een nadere beschou-
ving te onderwerpen.
De chaotische toestand op de wereldmarkt, de strijd
van allen tegen allen, die sinds 1928 in steeds hevi-ger mate woedde, dwong tenslotte in 1931 de voor-
naamste producenten zich met elkander te verstaan.
De mogelijkheid om een regeling voor de geheele
Europeesche markt te scheppen was ten eenenmale
uitgesloten, zoodat men zich noodgedwongen moest
beperken tot Duitschland. Maar dit was reeds op
zichzelf een zeer belangrijke stap in de goede rich-
ting. De saneering van de belangrijkste Europeesche
markt, met haar hoog ontwikkelde kunstzijde-verwer-
kende industrie zou reeds een feit van moeilijk te
onderschatten beteekenis zijn’ en een meer interna-
tionale regeling zou dan, zoo men hoopte, na ver-
loop van tijd kunnen volgen.
De vorm van samenwerking, die men koos, was wel
een der verst doorgevoerde, die men zich op dit ge-
bied denken kan. De slechte ervaring met vroegere
regelingen opgedaan heeft hierbij een groote rol ge-
speeld. De deelnemers
1)
richtten een ,,Kunstseide-

Verkaufbüro G.m.b.H.” op, met als zetel Berlijn. De
leden droegen aan dit K.V.B. al hun verkoopen van viscosezijde op de Duitsche markt over. Alle trans-
aôties – verkoopen, factureeren, betalingen, klach-
ten, etc. – loopen via het K.V.B. Reclame wordt
door het K.V.B. gevoerd; voor een, reclame-campagne
voor een speciaal• product behoeven de leden de toe-
stemming van het K.V.B. De bestaande verkooporga-
nisaties der leden werden in het K.V.B. opgenomen; in één woord: aan alle zelfstandig optreden der deel-
nemers op de Duitsche markt werd een einde ge-
maakt.
Een der eerste consequenties van een dergelijke
organisatie is natuurlijk het verbreken van het direc-
te persoonlijke contact tusschen leverancier en af-
nemer, met alle nadeelen hieraan voor beide partijen
verbonden. Wij komen hieronder nog nader op dit
bezwaar terug. Als tweede maatregel vinden wij in het Syndicaats-
verdrag een quoteering van den afzet voor ieder der
deelnemers, percentsgewijze berekend op basis der verkoopen over het jaar 1930. Hierbij sluit zich na-
tuurlijk een vaststelling der prijzen aan, waarbij voor
de Italiaansche garens een lagere prijsklasse werd ge-
schapen, overeeukoinende met het lagere kwaliteits-
niveau van het Italiaansche product. Hierdoor werd
voor de Italiaansche producenten, zonder wier mede-
werking elke poging tot syndicaatsvorming met mis-
lukking werd bedreigd, den weg tot deelneming
geopend.
Als sluitsteen treffen wij dan nog een Treurabatt
aan, oorspronkelijk R.M. 0.50 per KG. bedragende,
uitgekeerd aan die cliënten, die hun behoeften uit-
sluitend bij het Syndicaat dekken, en voorts een
Treuhandstelle ter contrôle van de deelnemers en de
bepaling van zeer zware straffen bij overtreding.
2)

Hiermede hebben wij in het’ kort de organisatie
beschreven die op 1 Aug. 1931 optrad ter saneering
van de Duitsche markt.
3)

* *
*
Wanneer wij nu de resultaten van het Syndicaat
gedurende de laatste twee jaren bezien, dan kunnen
wij deze inderdaad belangrijk noemen. Het is het
Syndicaat werkelijk gelukt de Duitsche markt te
stabiliseeren en een ieder, die geen vreemdeling in
het Jeruzalem der kunstzijde-industrie is, heeft. zijn

Glanzstoff, Glanzstoff-Conrtaulds Agfa, Küttner,
Zehiendorf, }Ierininghaus, Aku, Hou. Kunstz. Industrie,
Snia, Chtillon, Cisa, Steckborn, terwijl zich later nog
de Belgische en Fransche spinners aansloten.
Het analoog geconstrueerde koperzijde-syndicaat laten
wij hier, als zijnde van minder belang, buiten beschouwing. Voor verdere bijzonderheden over dit. Syndicaat raad-
plege men het artikel van den heer H. va1 der Valk ,,Het
Duitsche Kuustzijde-Syndicaat” in Econ.-tt. Berichten
van 22 Juli 1931.

verwachtingen hierin overtroffen gezien. Dat ook de
kunstzijde-verwerkende industrie hiervan de vruch-
ten geplukt heeft, door een meerdere stabilisatie der
prijzen van hun producten op de Duitsche markt,
kan niet ontkend worden, hoewel men geneigd is in
deze kringen dit feit te verdoezelen. Den laatsten tijd
1
,deugt daar van het Syndicaat niets meer.
De outsiders, waarvan wij noemen, de Hollandsche
,,Nyma”, de Zwitsersche ,,Emmenbrücke”, eenige Italiaansche spinnerijen en verder den laatsten tijd
ook Japanners, •waren niet belangrijk genoeg om op
de politiek van het Syndicaat grooten invloed te
kunnen uitoefenen. In dit verband kunnen wij nog opmerken, dat een tijdlang, behalve het outsiders-
garen, ook kunstzijde van de syndicaatsleden, buiten
‘het syndicaat om, op de Duitsche markt kwam. In
Zwitserland gevestigde, kunstzijde verwerkende fir-
ma’s, die fabrieken in Duitschland hebben staan,
kochten de zijde in Zwitserland van syndicaatsleden,
tegen de daar geldende lagere prijzen in en stuurden
die vervolgens naar Duitschiand. Op deze wijze pro-
fiteerden zij

van het feit, dat de Zwitsersche prijzen
voor dezelfde kwaliteit zijde lager waren dan de
Duitsche. Fransche en Italiaansche crêpe-twyners maakten ook gebruik van het verschil tusschen de
prijzen van Syndicaatzijde in Duitsehiand en die van
dezelfde zijde in Frankrijk, resp. Italië. Het syndi-
caat werd nu gedwongen zijn leden te verbieden der-
gelijke transacties, waarbij vaststond, dat het garen
toch direct of indirect weer naar Duitschland zou
gaan, af te sluiten. Dat dit weer tot verbittering in
1 de betreffende Fransche en Italiaansche kringen leid-
de, behoeft geen betoog.
Het geheel is een aardige illustratie van de door-
tastende wijze, waarop men probeerde Duitschland
‘,,dicht te houden”.
De stabiliseerende invloed van het optreden van
het Syndicaat blijkt wel zeer duidelijk, wanneer wij
de Duitsche prijzen vergelijken met die, welke gelden
op de andere Europeesche markten. Tegenover de
voortdurend afbrokkelende wereldmarktprijzen blij-
Ven de Duitsche noteeringen zich op een veel hooger
niveau he.regen. Weliswaar heeft het Syndicaat zijn prijzen sinds 1931 ook eenige malen verlaagd, maar
het verschil met het prijsniveau der andere markten
wordt steeds grooter. Een prijsverschil van
f
0.50
—0.70 per KG. kan men herhaaldelijk tegenkomen.

En hiermede komen wij tot een der belangrijkstè
bezwaren door de ‘ Duitsche afnemeis (vereenigd in
de ,,Arbeitsgemeinschaft der kunstseide-verarbeiteia-
den Industrie”) tegen het Syndicaat ingebracht. De
• Duitsche industrie heeft, dank zij haar uitstekende outillage, haar grootere vakkennis steeds een voor-
sprong op haar buitenlandsche concurrenten gehad,
maar deze dreigt door de prijspolitiek van het Syn-dicaat, zoo zegt men, geheel te verdwijnen. Vooral
uit de kringen der Duitsche kunstzijde-weverijen
komt deze klacht naar voren. Men stelt het Syndicaat
verantwoordelijk voor den sterken teruggang van den
export van kunstzijde-weefsels.
Duitschiand wordt inderdaad omringd door een
reeks van landen, waar de concurrentiestrijd, ook van
de syndicaatsleden onderling, nog niets aan heftig-
heid heeft ingeboet. Wel vindt men hier en daar aan-
eensluitingen van verschillende groepen (wij noemen
b.v. de ,,FabeIta” in België, een vereeniging van Bel-
gische spinuers, waarmede ook de Ned. Kunstzijde-
industrie, met uitzondering yan de ,,Nyma”, een
regeling heeft getroffen), maar een machtige Organi-
satie als het Dûitsche Viscose-syndicaat, ontbreekt
op de Europeesche markt nog steeds en zal voorloo-
pig ook wel niet tot stand komen. Onder deze om-
standigheden bevat de critiek der Duitsche kunst-
zijde-verwerkende industrie eenige juiste elementen.
Maar wanneer de Duitsche afnemers aan de Duitsche
syndicaatsleden dumping verwijten, dan moeten zij
niet vergeten, dat zij zelf met hun producten op de buiteulandsche markten ook een dumping-politiek

684

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

volgen. De ,,Deutsche Kunstseiden-Zeitung”
1)
merkt
in dit verband zeer terecht op: ,,Dieser Vorwurf
berührt aber das Gesamtproblem der deutschen Aus-
fuhr überhaupt.”

Ook het Treurabatt, waarvan wij reeds hierboven
melding maakten, heeft tot moeilijkheden met de’
afnemers geleid. Het feit, dat men eigenlijk R.M.
0.50

per
KO.
meer betaalde, om die later in den vorm
van een Treurabatt terug te krijgen, leidde tot veel
protesten. Het Syndicaat heeft het Treurabatt dan
ook moeten verlagen tot
5
pOt., maar nog steeds
veroorzaakt dit punt veel wrijving.

Het wegvallen van het persoonlijk contact tus-
schen leverancier en afnemer, wordt verder als argu-ment tegen het Syndicaat aangevoerd. En inderdaad,
;

cle vlotte afdoening van veel dingen moet .noodzake-
ljkerwijs door de inschakeling van het ,,Kunstseide-
Verkaufbüro” lijden. Het gevaar van in de ,,paperas-
sen-maalstroom” te komen is niet denkbeeldig. De
waarde van het persoonlijk contact is vooral in de
jonge kunstzijde-industrie, met zijn vele moeilijke
technische problemen, zeer groot. Wel kunnen de,
syndicaatsleden direct technische adviezen geven,
maar de nauwe band die vroeger bestond, is verdwe-
nen. Dat deze toestand ook nadeelen voor de syndi-
caatsleden meebrengt, is zonder meer duidelijk. Men
zal er goed aan doen, aan dit punt zeer speciale aan-
dacht te wijden. De nadeelen van een zoo sterk ge-
concentreerde verkooporganisatie vertoonen zich hier
wel zeer duidelijk.

Men brengt verder bezwaren tegen de vastgestelde
quota naar voren. De buitenlandsche producenten,
die een totaal quote van
38
pOt. hadden ontvangen,
zouden daardoor t.o.v. de Duitsche syndicaatsleden
in een te gunstige positie verkeeren. Merkwaardig is,
dat dit bezwaar door de verwerkende industrie naar
voren wordt gebracht ter ondersteuning van hun ver-
zoek tot opheffing van het syndicaat. De Duitsche
syndicaatsleden zullen tegen een verhooging van hun
quote wel niet het minste bezwaar hebben. Het zal
echter de vraag zijn, of het Syndicaat zelf niet aan
een nieuwe
,,ciuote-strijd”
zal te gronde gaan. Het
quote-argument zal in elk geval in den verderen loop
van dit geschil een groote rol spelen.

De toekomst van het Viscose-syndicaat is dus in
vele opzichten onzeker. De door de verwerkende in-
dustrieën naar voren gebrachte bezwaren zijn ten
deele gegrond. Maar wat zouden zij met de ontbin-
ding van het Syndicaat bereiken? Niets anders dan de totale ontwrichting van de Duitsche markt. Wat
dit zou beteekenen voor de internationale kunstzijde-
i tidustrie, laat zich slechts bij benadering bevroeden.
2)

Dat het Viscose-syndicaat in zijn huidigen vorm zou
kunnen blijven voortbestaan, is hoogst onwaarschijn-
lijk. Men zal aan de bezwaren tegemoet dienen te
komen. Het is te hopen, dat alle bij dit conflict be-
trokken partijen genoeg gezond verstand zullen heb-
ben, om tot een overeenstemming te komen. De tijd

zal het leeren.

N a s c h r i f t. Het artikel was reeds geschreven
toen het bericht kwam, dat de Rijksminister van
Economische Zaken, bij wien de verwerkende indus-
trie op ontbinding van het Syndicaat had aange-
drongen, den leden van het Syndicaat het recht ver-
leend heeft te allen tijde het syndicaatsverdrag op
staanden voet op te zeggen. De weg tot een accoord
blijft echter nog steeds open.

No. 452, 15 Aug. 1933.
])e gevolgen voo! de Ned. kunstzijde-iudustrie komen
nog tcr sprake in een tweede artikel, waarin wij de
positie van Nederland op de wereldmarkt ‘oor kunstzijde
nader zullen bezien.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER APRIL 1933.

In de maan1 April bedroeg de opbrengst der lands-
middelen in totaal
f 28.1
millioen tegenover
f 31.7
millioen in dezelfde maand van het vorige jaar. Hier-door werd de totaal-middelenopbrengst over de eerste
vier maanden van
1933 f
116.6
millioen, tegenover
f 132.2
millioen in de eerste vier maanden van
1932.
Algemeen Overzicht (in mili. guldens).
1/12

4/12
Groep raming

April

raming Eerste 4 mnd. van
1933 1933 1932 1931 1930 1933 1933 1932 1931 1930
Belasting. 21.8 15._ 15.8 17.3 20.9 87.2 60.4 63.1 71.1 84.8
Monopol. 4.5 3.3 4.3 5.5 6.3 18.1 13.7 17.4 20.8 25._
Producten 3.5 2.4
2.5
5.0 5.6 14._ 8.3 9.3 17.4 21.2
Bedrijven 8.5 5.5 6.8 7.8 9.1 33.9 25.4 31.6 35.3 39.9
Div. nmidd. 3.4 1.9 2.4 3.0 3.1 13.7 8.9 10.7 12.3 13.4

Totaal

41.7 28.1 31.7 38.6 45.- 166.9 116.6 132.2 156.9 184.3

Belastingen.

Niet-kohierbelastin gen.

Opbrengst in mill. g1.
Omschrijv.

April

Eerste 4 maanden

Tariefs-

1933 1932 1933 1932 1931

wijzigingen
tnvoerrecht 3.6

3.8

15.7

15._

19._

20 opc. vanaf
1_1_’32
50id.15.6.’32
Uitvoerrecht.0.18 0.29

0.7

1.1

1.7
Acc.oppetrol.l._

1.1

3.5

3.6

3.9
Acc.opbenz. 1.8

1.6

5.8

7._

6._

20opc. vanaf
1_1_’32
33 1/3id.
16_3_’32
Ace.oplucif. 0.24 0.30

1.1

2._

2.6
Acc.op tabak 0.8

0.006 3.4

0.028 0.024 (vanaf 16Dec.
Slachtbel. .. 0.41 0.46

1.7

1.9

2._

1
32 20
0
/0
v. d.
Stat. recht.. 0.15 0.20

0.6

0.8

1.2

kleinliandels-
Zegelrecht.. 0.6

0.7

2.7

2.7

3.2

prijs.)

Totaal.. 8.8

8.5

35.2

34.1

39.6

Kohierbelastingen.

De Kohierbelastingen bleven in de verslagperiode,
zooals uit de hieronder opgenomen vergelijkende spe-
cificatie blijkt, met uitzondering van de
Vennoot-
schapsbelasting
en de
landelijke inkomten,
allen bij
1932
ten achter.
Opbrengst in millioenen guldens
April
Eerste 4 mnd. van
Omschrijving
1933 1932
1931
1933
1932

1931
Personeele belasting
0.36
0.48 0.42
l._
1.4

1.3
Inkomstenbelasting
en Crisisheffiug
2.1
3.3
3._
9.2
13.1

13.6
Vennootschapsbelast
1.3
0.6
1.1
3.8
3.1

5._
Verponding

……
0.1
0.2 0.3
3.3
3.9

4.9
Landelijke inkomst
1.3
1.5
2.2 4.6 4.5

4.2
Vermogeosbelasting
0.9
– –
0.6
– –

Tot,aal…. 5.4

6.1

7:_

22.5 26._ 29._

De
overige belastingen
brachten in de verslag-
maand
f 0.75
millioen op tegen
f 1.30
millioen in
dezelfde vier maanden van
1932,
terwijl de totaal-
opbrengst over de eerste maanden van
1933
en
1932
respectievelijk
f 2.6
en
f 3.1
millioen bedroeg.
Het recht van openbare verkoopingen en de accijns
op gedistilleerd hadden resp.
f 0.380
millioen en
f 0.258
millioen mindere ontvangst dan over de eerste
vier maanden van
1932.
De belasting op loterijen
bracht echter, gedurende de maanden Januari t/m.
April
1933, f 14
ton meer op.

Monopolies.

De betalingen bij de monopolies waren in de ver-
slagmaand
f 1.-
millioen minder dan in April
1932,
terwijl de totaal-opbrengst in de eerste vier maanden
van
1933 f 3.7
millioen achterbleef
bij
die over de-
zelfde periode van
1932,
welk verschil aldus kan
worden gespecificeerd.

4112

In millioenen guldens
Omschrijving raming Opbrengst eerste vier maanden
1933

1933

1932

1931

Opium ……….6.3

4.3

6.4

9.1

Pandhuizen ……6.6

4.5

6.4

6.5

Zout …………5.2

4.9

4.7

5.1

Totaal

18.1

13.7

17.4

20.7

30 Augustus 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

685

Producten.

De exploitatie-ontvangsten van de producten be-
droegen in April 1933
f
2.4 millioen tegen
f
2.5 mii-

,lioen over dezelfde maand in 1932 of
f 0.1
millioen

minder, terwijl de totaal-opbrengst in de eerste vier maanden van 1933
f 1.-
millioen achterbleef hij

die over dezelfde periode van 1932.
1-let verschil is aldus samengesteld:

4112

In millioenen guldens
Omschrijving

raming

Opbrengst eerste 4 maanden

1933

1933

1932

1931
Kina en thee •

0.3

0.084

0.066

0.068
Landscaoutchouc-
bedrijf

0.6

0.345

0.456

0.686

Boschwezen
……
3.8

‘2.061

2.571

4.021
Goud en zilver

0.288

Baukatin
……..
6.7

4.264

3.701

8.819

Steenkolen
……
2.5

1.572

2.543

3.526

Totaal

14._

8.3

9.3

17.4

Bedrijven.
De exploitatie-ontvangsten voor de bedrijvengroep, verdeeld naar de diverse bedrijven, geven het volgen-

de beeld:
(In millioenen guldens)
4,12
raming
Eerste
4
maanden
1933
1933
1932
1931
Elavenwezen
4.3 4.4
5.3 5.4
Baggerdienst
0.9
0.7
1.5
0.9
Waterkracht en
Electriciteit
1.1
0.9
1.-
0.6
Landsdrukkerij
0.5
0.3
.

0.4
0.1
P.T.T .

……….
10.4
S._
9.-
9.9
S.S
.

…………
16.7
11.1
14.6 18.3

Totaal….
33.9

25.4

31.6

35.3

De totaal-opbrengsten van de S.S. bleven in de
eerste vier maanden van dit jaar
f
3.5 millioen bij
die over de eerste vier maanden van het vorige jaar
ten achter. Verdeeld naar de verschillende
lijnen
was

dit verschil: Java
……………..
f
3.03
Sum. Westkust
…….
,, 0.15
Zuid-Sumatra
………
,, 0.16
de Atjehtram
………
,, 0.08

Diverse middelen.

De opbrengst van deze groep was in de eerste vier
maanden van 1933
f
1.8 millioen minder dan in de
overeenkomstige periode van 1932. Het achterblijven
van de opbrengst over deze periode bij de fractioneele
jaarraming met een bedrag van
f
4.8 millioen en bij
dezelfde periode van 1932 met
f 1.8 millioen werd
veroorzaakt, doordat in de eerste vier maanden van
het jaar 1933 resp.
f
0.2,
f
0.9,
f
0.2 en
f
0.5 mii-
lioen minder werd ontvangen dan in de overeenkom-
stige periode van 1932 op afstand van grond, af koop
heerendiensten, schoolgelden
en de groep
,,.411erlei”.
De ontvangsten van het
gevangeniswezen
bedroe-
gen gedurende het verslagti.jdstip 1933
f
170.000
meer dan over het overeenkomstige tijdvak van 1932.
De opbrengsten van de andere tot deze groep be-
hoorende middelen geven geen aanleiding tot bijzon-
dere vermelding.
Het algemeen verloop der landsmiddelen in het
loopende jaar in vergelijking met de vier voorafgaan-
de jaren moge blijken uit het volgende overzicht:

Opbrengst in millioenen guldens
Maand

per maand

t/m. de maand
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933

Jan.
51.9 53.5 45.5 37.2 32.1 51.9 53.5 45.5 37.2 32.1
Febr.
48.9 42.2 35.9 31.3 26.2 100.8 95.7 81.4 68.5 58.3
Maart
50.4 43.7 36.9 32._ 30.3 151.2 139.4 118.3 100.5 88.5
April
51.3 45.1 38.6 31.7 28.1 202.4 184.5 156.9 132.2 116.6
Mei .
53.8 52.3 39._ 32.1

256.2 236.8 195.9 164.3
Juni
61.2 50.4 45.2 35.2

317.4 287.2 241J 199.5
Juli –
67._ 65.3 48.6 39.7

384.4 352.5 289.7 239.2
Aug.
62.2 52.5 46.2 38.7

446.5. 405.0 335.9 278._
Sept.
62.4 59.3 46.1 39.-

508.9 464.3 382.0 317._
Octob.
71.6 57.2 41.7 35.3

580.4 521.5 423.7 352.2
Nov.. 56.1 46.9 44.3 33.7

636.6 568.4 468. . 386._
Dec…
72.2 63.1 49.2 31.9

708.7 631.5 517.2 417.8

SCHATTING VAN DE MET BIETEN BEBOUWDE
OPPERVLAKTEN VAN EUROPA IN 1933-1934.

Dr. Gustav Mikusch te’ Weenen schrijft ons:

Het is thans nog niet
mogelijk
een juiste schatting
te geven van de vermoedelijke suikerproductie van
Europa, daar slechts in drie landen,
Turkije,
Italië
en Spanje, de campagne begonnen is en er in overig
Europa mistens nog wel vier of zes weken zullen
verloopen, alvorens men met het rooien der bieten
een aanvang zal maken. Niettemin laat de tegen-
woordige stand der bieten bepaalde conclusies toe
over het aanstaande oogstresultaat en de ervaring
leert, dat het mogelijk is, indien men terdege reke-
ning houdt met alle in aanmerking koiende omstan-
digheden den oogst binnen zekere grenzen, die nog
foutief kunnen zijn, te bepalen, indien althans de
weersomstandigheden in den tijd der rooiing en ver-
werking niet abnormaal zijn.
Onze schatting voor Europa zonder Sovjet-Rus-
land in Augustus 1932 van 5.397.000 tons’ kwam dicht bij het werkelijke resultaat (5.599.000 tons), doch men moet altijd voor oogen houden, dat het weer zulke ver-
rassende veranderingen kan brengen en de hoeveelheid
en kwaliteit van den bietenoogst zoo onverwachts kan beïnvloeden, dat alle voorspellingen kunnen falen.
Over het algemeen kan men zeggen,. dat de ont-
wikkeling der bieten in Europa tot nu toe tamelijk
normaal was; het aanhoudend heete, droge weer van
de tweede helft van Juli tot ongeveer midden Augus-
tus heeft den groei der bieten wel meer of minder
tegengewerkt, daarentegen de suikervormig ten zeer-
ste bevorderd. In de laatste twee weken is’ echter in
bijna alle belangrijke bietengebieden voldoende regen
gevallen om den bietenoogst te redden. Als een onge-
wenschte verschijning is, blijkbaar tengevolge van
het koele voorjaar, in vele landen een in verhouding groot aantal uitschotbieten te verwachten.
Wat de afzonderlijke landen betreft, kan men zeg-
gen, dat de stand der bieten in Nederland, Oosten-
rijk, Joego-Slavië, Roemenië en Bulgarije en in den
lerschen Vrjstaat een zeer goeden oogst doet ver-
wachten. Verder is de stand der bieten op een kleine
uitzondering na, goed in Hongarije, België, Dene-
marken, Zweden, Groot-Brittannië en Frankrijk,
waar echter de buitenge.voon gunstige oogstvooruit-
zichten veel aan beteekenis verliezen, omdat de
Fransche productie van
800.000
tons groeiwaarde (is
878.000
tons ruwsuikerwaarde) gecontingenteerd is,
terwijl de contingenteering strenger doorgevoerd zal
worden dan in het vorige jaar (productie 1932/’33,
1.022.000 ton ruwsuikerwaarde tegenover een contin-
gent van
878.000
tons).
Wat de kwantiteit betreft, boekt Turkije een zeer
goed succes. Daar heeft op den 24sten Juli de suiker-
fabriek Alpullu als eerste Europeesche fabriek me’t de bietencampagne een aanvang gemaakt. Als nor-maal kan de stand der bieten in het gebied der vrije
stad Dantzig, in Spanje en Letland beschouwd wor-
den en hetzelfde geldt nu ook voor Italië, waar de
bieten, wier vooruitzichten in het voorjaar veel te
wenschen overlieten, onder den invloed van het gun-
stige veer goed bijgekomen zijn.
In Duitschland is de stand der bieten zeer ver-
schillend; over het geheel
blijven
de bieten tegenover
het vorige jaar in groei ten achter, terwijl zij daar-
entegen, zooals bijna in alle andere landen, een hoog
suikergehalte hebben. Zou echter de bietenoogst
teleurstellen,, dan bezit Duitschland nog een reserve
van rond 13.000 H.A., waarop bieten voor voede-
ringsdoeleinden werden gezaaid. In geval van nood
zouden deze bieten tot suiker verwerkt kunnen wor-
den, zoodat men daaruit ongeveer 50.000 tons ruw-
suiker zou kunnen winnen.
In Tsjecho-Slowakije is het wortelgewicht, verge-
leken met het vorige jaar en het gemiddelde van de laatste jaren, sterk verminderd; daarentegen zijn de
suikerpercentages hooger dan op hetzelfde
tijdstip
in
een der laatste tien jaren.

L

680

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

Onder voorwaarde van een eenigszins normale
weersgesteldheid in de volgende maanden, verwach-
ten wij voor Europa, zonder Sovjet-Rusland, de hier-
onder genoemde te bebouwen oppervlakten, met de
voor ieder land geraamde suikerproductie.

Schatting van de met bieten bebouwde oppervlakten
(1933)
en (Ie bietsuikerproductie
(19331’34)
van Europa.

Bietsuikerproductie Met bieten
bebouwde
in 1000
metr. tons
oppervlakten
in
1000 RA.’
ruwsuikerwaarde
Aug.
April
Resul-
Aug.
Voorloopig

Schatting
taat
Schatting
resultaat
1933 1933 1932
1933134
193213

Duitschiand….
280
1)

275 225
2
)
1.325
1.085
Dautzig
5
6 5

26
22

Tsjecho Slowak
139
148
138
625 632

Oostenrijk

..
45
45 43
185
165
Hongarije
37
35
33
120
103
Frankrijk


230 240 228
925
1.022

België

……..
53
54
53
260
264
Nederland

….
47
46
40
265
240
Polen

……..
102
3)
100
115
3)
370
417
Denemarken
43 43 38
230
192
Zweden

…….
50
49
41
285
235
Italië

……..
79
79
75
290
319

Spanje ……..
95
86
82
300
260
Joego-Slavië


24
21
33
67
,

85
Roemenië……
45
43
20
140
53
Bulgarije ……
10
11
11
30
29
Zwitserland

..
2 2
1
7
7
Gr.-Brittannië
148
140
103
540
373
lerscheVrijstaat
6
5
5
28
27
Finland
3 3
2
8
6
Letland

…….
13
11
8
35
27
Lithauen ……
4 4 6
12
18
Turkije (Europ.)
14 14
10
33
18

Europa zonder
Sovjet-Rusland
1.474
1.460
1.315
6.106 5.599
Sovjet-Rusland
1.200
4
)
1.200
4
)
1.537
_5)
940

Totaal Europa
2.674

2.660

2.852

6.539

Bovendien is volgens rondvraag de oogst van
13.003
HA.
bestemd voor vervoederingsdoeleinden.

Bovendien werd de oogst van
20.082
HA. vervoederd.
Deze cijfers hebben betrekking
01)
de bebou.’de opper-
vlakten van de tot suiker te verwerken bieten.
Cijfers van het of ficiëele plan.
Schatting thans onmogelijk.

Tegenover een vermeerdering van, de te bebouwen
oppervlakten van 12.1 pOt., is dus een toeneifning
van de suikerproductie van ongeveer 9.1 pOt. te ver-
‘wachten. De stijging der productie blijft dus bij de

toeneming der te bebouwen oppervlakten ten achter,
deels omdat de stand der bieten minder gunstig is
dan in het vorige jaar, deels ook, omdat aan de ver-
meerdering dezer oppervlakten landen hebben deel-
genomen, wier suikeropbrengst onder het Europee-
sche gemiddelde ligt.
Voor Sovjet-Rusland is geen schatting der suiker-
opbrengst gegeven, omdat daarvoor geen basis be-
staat. Noch op de opbrengst van het vorige jaar, noch op de huidige met bieten bebouwde oppervlakten kan
men staat maken, zoodat het voor 19321’33 genoemde
opbrengstcijfer misschien nog drastisch gewijzigd zal
moeten worden. Een ambtelijk schattingscijfer voor
1933/’34, dat als betrouwbaar kan worden aangeno-
men, bestaat ook niet, en de officiëele mededeeling,
dat de bieten, wat wortelgewicht en suikergehalte be-
treft, t.o.v. het vorige jaar een aanmerkelijke, echter
niet, in cijfers uit te drukken, voorsprong te zien
geven, is niet voldoende om daarop een schatting te

baseeren.
In geen geval wordt voor Sovjet-Rusland een over-
schot boven de behoeftç verwacht, wat echter niet
beteekent, dat uitvoer op eenigszins groote schaal
zal uitblijven, want als economische of politieke over-
wegingen in Sovjet-Rusland een uitvoer van suiker
noodzakelijk maken, zal deze uitvoer, zooals de erva-
ring leert, ook zelfs dan plaats vinden, indien in het land gebrek aan suiker heerscht
Nadruk verboden.

AANTEEKENINGEN.

De ontwikkeling van de productie, van het ver-
bruik en van de prijzen van metalen in de crisis.

Het is ‘bekend, dat de productie en het verbruik
van metalen in de huidige crisis zeer sterk is ge-
daald. Teneinde van den omvang en de beteekenis
van dezen achteruitgang een beeld te kunnen geven,
heeft de ,,Metallgesellschaft A.G.” in haar jongste
publicatie voor enkele belangrijke mëtalen de daling
van de productie en het verbruik op basis van 1929
berekend. Het resultaat hiervan vindt men in onder-
staande tabel:

Daling t.o.v.
1929
in
ol
o
van
1929.

Alurni-
t

fliUfli
Lood

1
1
Koper
1

Zink
1
1

Tin

1930
3.5
1
24.0
5.5 111.2
116.8
118.2
1
3:9 114.7
.8.7
12.6
1931
20.8
1
36.4
21.9
25.1
1
27.8
1
29.4 31.4
1
29.2 119.7
1
26.3
1932
44.5
1
45.0
34.7
1
35.6 51.4
1
48.6
j
46.3
1
42.4 45.8 36.2
P. = productie. V.

verbruik.

Hieruit blijkt, dat in 1930 het verbruik overal
sterker was gedaald dan de productie, hetgeen het
bekende verschijnsel van de toeneming van de voor-
raden heeft veroorzaakt. In 1931 wordt echter een
betere verhouding bereikt, daar de daling van de
productie in vergelijking met 1930 grooter en in
sommige gevallen zelfs veel grooter was dan die van
het verbruik. Het aanpassingsproces treedt bijzonder
duidelijk bij zink op den voorgrond. Het afgeloopen
jaar geeft tenslotte een uniforme beweging te zien.
Vergeleken met 1931 daalt de productie van ruwe
metalen sterker dan het verbruik. Hierdoor is op
verschillende metaalmarkten aan het einde van 1932
de toestand verbeterd.
Intusschen is het van belang op te merken, dat de
prijzen van metalen in 1932 tot een ongekend laagte-
niveau zijn gedaald. In een periode, van meer dan
130 jaren, vanaf. 1800, hebben de metalen: lood,
koper en zink nooit een lagere noteering te zien ‘ge-
geven dan in 1932. Dit bijzonder opmerkelijke feit
wordt door het volgende staatje, dat eveneens aan de
genoemde publicatie is ontleend, bevestigd.

Hoogste en laagste metaalnoteeringen (dagelij ksche notee,’ in-
gen) sedert
1800
tot en met Juni
1933.
Goudponden per lg.t.

Lool
2)1

Koper
3)
1

Zink
4)
Tin
5)

Van 1800-1930
Hoogste

110-
.-
36.16.8
198._._
115_…
287.11.8
In het jaar

.
1907
1920 1805 1915
1920
Laagste notee-
57.3.11
9.-.-
35.-.-
13.5._
52.10._
In het jaar
1911
1894 1889
1885
1878
In
1931:

teering

…….179.

ring

………

I’Ioogste

notee-
ring

……..
84.11._
14.13.9
47.8.9
14._._
123.3.9
Laagste notee- ring

……..
.84.11._
10…11
24.1._
9.7.6 92.3.1
In 1932:

.

Hoogste notee-
79.11.6
11..07
27.8.51
11.19.9
1
,
113.14.1
Laagste

notee- 79.11.6
6.16._
18.7.5
,
8.3.8
79.13.51

ring

………

In

het

le

half-
ring

………

jaar 1933:
Hoogste notee-
79.11.6
9.13.4
26.14.51

12.13.4
157.17.1
Laagste

notee.
ring

………

ring

……..79.11.6
7.1.51
19.691
9.9.2 97.4.3

Gemiddelde
Juni 1933
……79.11.6
9.6.6
25.1l.4

7.
ll.l4.6+
lS2.l8.2
Bij aluminium werd de sedert
1895
bereikte hoogste prijs
genomen, daar dit metaal voordien een zekere curiositeits-
waarde had.
Vreemd lood, Londen.
Standard cash, Londen.
Gewone merken, Londen.

30 Augustus
1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

687

OVERZICHT VAN DE INDISCHE MIDDELEN
(In Guldens).

mschrijving
April

le vier

le vier
1933

mnd. 1933

mnd. 1932

Belastin
gen.
2
16
29
Invoerr..

mcl.

Landsgoed
3.644
15.654 15.022
tJitvoerr.

mci.
Landsgoed
182
736
1.128
Accijns op gedistilleerd
bier……….
‘!

43
182
•440

petroleum
2.851
9.280
10.612

Pachten

…………………..

lucifers
241 1.113
1.956
826
3.389
28
IJ
Andere ontv. I. U. en A
16 62
66
148
638 832

tabak

…………..

Personeele belasting
362
1.024 1.404
Inkomstenbel. en

Crisish
2.104
9.238
13.056

Btatistiekrecht

……………

Vennootschapsbelasting
1.277
3.828
3.067
188 580

94
3.313
3.894
Vermogensbelasting
.
…..

Recht van openb. verkoop
375 909
1.290
Verponding

……………

2.668 2.679
Dverso.hr. van vaste goed
94
542
727
Recht v. succ. en overgang
64
153
181
Vergunning speeltafels
5
34
45
3lachtbelastingen
413 1.737 1.915
Bijzondere bel.

buiteugew.

6
28
34
2
8
16

ege1recht

……………614

Eandeljke inkomsten
1.
.255
4.588
4.485
3elasting op loterijen3.54
205
ilotorbelasting i.& B. Gew
55
193

)pgeheven belastingen
.


1
29
viotorvoertu igenbel.
Java en Madoera
89
89

Totaal
14.950
60.355
63.140
Monopolies. )pium excl. opiumfabriek
1.025 4.295 6.356

Roofdgeld

…………….

andihuizen

……..
1.044
4.500
6.365
1.272 4.927
4.723
out

…………………

Totaal ….

iI

13.722
17.444
Producten.
84
66
andscaoutchouôbedrjf
.10
345
456 2.061 2.571

Ii’na

en

Thee

………..50

oud en

zilver

… …….

.

3osclsw’ezen

……………593

3anka-tin

…………..
1.078
..
4.264
3.701
iteenkolen …………….
552
..
1.572
2.543
Totaal ….
8.326
9.337
Bedrijven.
4.382
5.253
195
725
1.481
lV aterkracht en Electricit
224
918
964
a.ndsdrukkerij
71
316
365
?ost-, Telegr.- en Tel.d.ienst
1.
.828
7.982 8.965
ipoor- en Tramwegen
2.728
11.069 14.585

ilavenwezen

………….441

Totaal
5.487
25.392
31.613

3aggerdienst

………….

Diverse middelen.
?Vinstaandeel ,,Billiton”

Vinstaandeel Jav. Bank

Ustand van grond
146 1.361 1.567
4ijnconcessies
7
167
207
3oeten

en

verbeurdverki
76
296
363
eges en salarissen
38
145

.
153
cff. t.z.v. gesi. werkover.

6
30
40
)pbren.gst d. Weeskamers
31
241
296
Çadaster

…………….23
102
118
)ntv. Gevangeniswezen
.
310
1.009
837
fkoop heerendienet. B.G.
84
402
1257

409 1.724
1.955
)ntv. zieken inricht. enz.
64
242
296
:Jk van maten en gew.
49
172
172
Terk. en verh. van huizen
175 681
674

ichoolgelden

…………..

)utv.

waterleidingen

. . .
33
136
159
194
810
782
234
914
932
59
418
885

lakengelden

…………..
oodsgelden

…………….

Totaal
1.938
8.850
10.693

tllerlei

………………

Reca7iitulatie.

otaal belastingen

……..
monopolies
Prodicten

……….
bedrijven

………..
diverse middelen

14
.
950

3.341
2383

5
.
487

1.938

60.355 13.722
8.32(3
25.392
8.850

63.140
17.444 9.337
31.61
10.693
28.099

1
116.645
132.227
Totaal generaal….

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

BANKDIS CONTO’S.
Ned (Disc. Wissels. 3
15Aug.’33 Lissabon

…. 6
13 Mrt. ’33
Bk ‘Bel.Binn,Eff,
3
11
5Aug.’33
Londen ……
2
30Juni’32
in R.C.
3415 Aug.’33
,
Vrsch.
Madrid ……
6
26
Oct.’32
Athene ………. 74
6Juni’33
N.-YorkF.R.B.
2425
Mei’33
Batavia ……….
4416Aug.’33
Oslo

……..
3422Mei’SS
Belgrado

……..74
20Juli’31
Parijs

……
24
9Oct.’31
Berlijn ……….4
22 Sept.’32
Praag

……
3425 Jan.’33
Boekarest……..7

3 Mrt. ’32
Pretoria

….
3115Mei
’33
Brussel ……….
3413 Jan.’32
Rome……..
6
28Aug.’33
Budapest ……..44
17Oct.’32
Stockholm
.. 3

1Juni’33
Calcutta

……..34
16Feb.’33
Tokio

…..
.65

2 Juli’33
Dantzig

……..3

6
Mei
’33
Weenen……
5
23Mrt.’33
Helsingfors ……54
2 Juni
1
33
Warschau,…
6
20 Oct. ’32
Kopenhagen

3
1Juni ’33
Zwits. Nat Bk. 2
22 Jan.’31

WISSELKOERSEN.
OPEN MARKT.

1933 1932
1931
ij

1914

26A ug.
21126
14119
7112 22127
24129
20124
Aug. Aug. Aug.
Aug.
Aug.

11
Juli
Amsterdam
Partic.disc.
31
4

314
u/4_lh/5
l’/s

‘/s
1
14_
1
13
3
14..
13
1i6
3
1
18_31
16

Prolong.

1 1
I
1
14
1
31
4
1
21/4314
Londen
Dageld.
. .
1
14-1
1
14-1
11
4
.1
I1-1
‘/i-1
3411
1314-2
Partic.dlsc.
71
16

1
1
2

31112
ijs
I8/i6
1
11
16
_31
4

4I16-18
4114_314
Berlijn
Daggeld..
.

4
1
14.5
1
1
4
1
14.5
1
12
4
1
/65114
5
1
!5_6
1
12
8314-11

Maandeld

4’/i-6
4
1
I2-6
4
1
12-6
5-612


Part, disc.

37/
9

371
9

371
8

4
1
/2
9-10
2
1
1-
1
12
Varenw.
. .

411
4-
1
/
4-
1
12
5_
1
1
II 2)

We,,, York
Daggeld
2).
1
1

.
1
1
2_11
4

P/2
3
/4
1lg-2’I,
Partic.disc.
51
5

1/
5
_31
4

515
S/s
71
1

Koers van 25 Aug. en daaraan voorafgaa de weken t/m. Vrijdag.
27/29 Aug.
KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavla
York)
)
19
19 19
2)

22 Aug. 1933
1.82
8.1731
59.02 9.704 34.58
10011
16

23

,,

1933
1.81
816K
59.02
9.704
34.584
10011,,
24

,,

1933
1.785/,
8.12k
59.01
9.704
31.581
100’/,
25

,,

1933
1.7534
8.10k
59.03
9.704
34.58
10011,,
26

,,

1933
1.71k
7.94
59.05
9.71
34.60
100’1
16

28

,,

1933
1.75k
7.97
59.09
9.714
34.60
100′
Laagste
d.wi)
1.69

.
7.90
58.974 9.694
34.55
991
Hoogste d.w’)
1.82
8.19
59.10
9.72
34621
100118
Muutpariteit
2.4878
12.1070
59.263
9.747
34.592
100

D a a
t
Z
ser17itd
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid
•)
1)
rest
1)
) •*)

22 Aug. 1933
47.85

7.34
1.50
13.04
20.724
23

1933
47.82

7.34 1.50
13.03
20.73
24

,,

1933
47.94w

7.35
1.50
13.054
20.714
25

1933
47.94

7.34
1.50
13.06
20.70
26

1933
47.99

7.34
1.50
– –
28

1933
47.98

7.34
1.50
13.10
20.70
Laagste d.w’)
47.77
28.-
7.30
1.45
12.974 20.60
Hoogste d.wl)
48.02k
28.50 7.374
1.55
13.15
20.90
Muntpariteit
48.12)
1

35.007

1
7.3711.488
13.094 48.52

D ata
Stock- Kopen-
1

$
s
0 )
Hel-
Buenos-
Mon-
holm
5)

hagen*)
;in
Aires’)
treali)

22
Aug.
1933
42.25 36.65
41.25
3.60
65
1.72
23

1933
42.20 36.60
41.20
3.60
65
1.71
24

1933
42.-
36.40
41.-
3.58
65
1.72w
25

1933
41.95
36.35
40.95 3.59
65
1.68
26

1933
41.-
35.60
41.-
3.574
65 1.65
28

1933
41.30
35.61
40.20 3.524
65
1.64
Laagste
d.w’)
40.75 35.30 39.70
3.474

1.60
Hoogste d.wl)
42.45
36.75
41.40
3.65
65
1.7.5
Muntpariteit
66.671 66.671
66.671 6.266
953%
2.4878
19 Noteering te Amsterdam.
5*)
Not, te Rotterdam.
1)
Part, opgave.
In ‘t Iste of 2de No. van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

o ta
Londen
(8
per £)
Parijs
($p. IOOfr.,)
Berlijn
($p.
100 Mk.)
Amsterdam
(8 p.100 gid.)
22 Aug.

1933
4,49g
5,3411,
32,50
55,03
23

,,

1933
4,535/
8

5,40
32,85 55,66
24

,,

1933
4,5514
5,43g
33,15′
56,01
25

,,

1933
4,6534
5,68
34,50
58,55
26

,,

1933
4,63
5,67
34,55
58,40
28

,,

1933
4,51 5,56)4
33,87
57,28
29
Aug.

1932
3,4671
8

3,91i5,
23,784
40,23
lluntpariteit..
4,86
3,9051
23.81)4
4081,6

688

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
12Aug.
1933
19Aug.
1933
21126
Aug.
1933
Laagste
l
Hoogstel
26Aug.
1933

Alexandrië..
Piâst. p.
97
97
1
1
8
97%
Athene

•…
Dr.
p.c

587%
58h§
560
600
575
Bangkok….
Sh. p.tical
1110,
6

1110
1/10l,
1110196
1/10599
Budapest

..
Pen. p. j
19) 19%
17%
20%
18%
Buenos Aires
d. p.$
42% 42%
42
43%
4334

Calcutta
. . . .
Sh. p. rup.
11611is

1161/,
116
1
1
32

1
:
6
3
1
32

116
1
116
Constantin..
Piast.p..0
690 688
670
688
670
Hongkong •.
Sh. p.
$ 114131
1

114%
114%
1151
1

11491,
Sh. p. yen
1/2%
1125116

112’1,
112
129 82
Lissabon….
Escu. p.
£
10951
8

109%
105%
109%
106
Mexico

….
$per
16 16
15
1
18
16%
16%
Montevideo
.
d.per
34 34
34
36%
3534
Montreal

..
$
per
£
4.76
4.75
4.76
4.87%
4.84%

Kobe

…….

Riod. Janeiro
d. per Mii.
4%
451
8

4
,
18
4%
4%
Shanghai

. .
Sh.
i.
tael
113
1
1
32

113′!,
1123/,
1/3%
13
251,,
Singapore
. .
id. p.
$
214
213i5,
213
1
81,ø
214 213
Valparaiso
1)
$
per
£– –
Warschau •.
Zi. p.
29
9
1,
2934
29
1
1a
29%
28
56
1
1
6
‘)u ug.
ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
8)

Londen
5
)
N.York’)

Londen
22 Aug. 1933..

1717/,
36

22 Aug. 1933….

12513
23

»

1933..

17l5/
36%

23

,,

1933….

1255

1

24

,,

1933..

177
3611
8

24

,,

1933….

12519
25

,,

1933..

17%
36718

25

,,

1933….

12612
26

,,

1933..

17l31
9

37

26

,,

1933….

12914
28

1933..

17
18
186
36%

28

,,

1933.;..

12818%

29

1932..

1834
28%’

29

,,

1932….

118110

27

Juli

1914..

2411/
16

59

27 Juli

1914….

8410%
1)
in pence p. Oz.8tand.
2)
Foreign
silver in $c. p. oz. line.
3)
in sh. p.oz.tine

STAND
VAN
‘a
RIJKS KAS

Vorderingen.

I
15Aug. 1933
1

23Aug. 1933

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
1

11.043.281,74
/

1I.971.476,46
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,,

186.177,36
,,

148.344,29
Voorschotten
OP
ultinio Juli 1933 aan
de gem. verst,
op v.
haard. de Rijks-

derlandsche

Bank……………….

adm. te heffen gem. ink. bel, en
opc.
op
de Rijksink. bel ……………
….
1.608.287,25
1.608.287,25′ Voorschotten
op
ultimo Juli 1933 aan de
gem. verstrekt
op
aan haar uit te
keeren hoofds.derpers. bel., aand. in

….

de hoofds. der grondbel. endergem.
fondsbel., alsmede
opc. op
die belas-
tingen en
op
de vermogensbelasting
– –
Voorschotten, aan Ned.-lndië ………
190.655.229,69
,,185.378.l2l,45
Id. aan

Suriname …………………
12.055.425,-
,,

12.036.332,69
5.972.974,81
,,

5.631.887,47
Kasvord. weg. credietverst.alh. buitenl.
,

101.931.400.12
,,
101.579.923,65
Saldo der postrek.
v.
Rijkscomptabelen

….

,,

24.053.662,75

..

,,

23.097.173,58:

Id.

aan

Curaçao ………….
………….

13.219.228,23
13.304.228,23
Vord.
op
andere Staatsbedrijven
1)

…….
Verstr.
t.
laste der Rijksbegr. kasgeld-
leeningen aan gemeenten (saldo)……
44.172.344,48
,.

44.105.547,08
Verplichtingen.

Schatkistbiljetten in omloop…. …..
/331.997.000.- f331 .997.000,-
Schatkistpromessen in omloop …….
168.070.000.-
,,
170.070.000.-
Zilverbons in

omloop
…………….
1.483.886,50
.,

1.476.509,50
Schuld
op
ultimo
Juli
1933 aan de gem.
weg. a. h. uitte keeren hoofds. d. pers
bel., aand.
1.
d. hoofds. d. grondb. ed.

.

gem. fondsb. alsm.
opc. op
die bel, en

….
..

op
de verm. bel …………………
,,

6.113.888.84
,

6.113.888,84
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
,.

9.284.532,40
8.620.565,68
Id. aan het Staatsbedrijfd.P.,T.enT.’)
,,

97.574.283,12

..

85.553.800,-
55.371.87
65.371,87′
Id. aan andere Staatsbedrijven’)
………..
Id. aan diverse instellingen’)
……….
102.502.744,78
,,
102.538.685,65
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE SCHULD..
19
Aug.
1933

1

26Aug. 1933
Vorderingen:
Betaalmiddelen in

s
Lands kas…..waaronder Muntbiljetten ………..

Saldo Javasche Bank ……………..
…….-
/

3.012.000,-

Verplichtingen:
Voorschot
‘s
Rijk’s kas e. a. Rijksinstell.
,,
189.730.000,-
f186.280.000,-
Schatkistpromessen
. ……………..
1.000.000.-
,,

1.000.000,-
Schatkistbiljetten

………………..

..

19.700.000,-
Muntbiljetten in omloop
………….
1.400.000.-

,,

1.400.000,-
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.

..

1
.9.700.000,-

,,

7.423.000,-
,,

7.431.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.,,

….

761.000.-
,,

722.000,-
Voorschot van de Javasche Bank

1.188.000,-

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens

Data
Metaal
Circu
latie
Andere
opeischb.
schulden
Discont.
IDjv,
reke-
nlngenl)

29 Juli

1933..
710
2
)
1.406 509

720 2.291 22

,,

1933..
710
2
)
1.062
597 721
2.282
15

,,

1933..
708
2)
1.080
577
724
2.284
8

,,

1933..
7062)
1.207 578 730
2.292
1

,,

1933..
7072)
1.279 564 722
2.275

5 Juli

1914..
645
1.100
560
735 396
‘)
Sluitp. der activa.
2)
Benevens!
12.000
buitenslands.

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 28 Augustus 1933.

Activa.
Binueni.
Wis-t
Hfdbk.
f
30.464.513,01
sels, Prom.,
1
Bijbnk. ,,

650.464,64
enz.in disc.t Ag.sch. ,,

3.862.242,08
f

34.977.219,73
Papier o. h. Buitenl. in disconto. ……

Idem eigen portef.
f

1.248.750,-
Af: Verkocht maar voor
de bk.nog niet af gel.

-1′

1.248.750,-

Ileleeningen Hfdbk. f 101.906.475,421)
mcl. vrsch…
BiJbuk.

3.962.693 76
in rek.-crt.
Ag.sch.

40.013.240 91
op onderp.

fl
45
.
882
.
4
lO
,
O
9

Op Effecten …..
Op Goederen en Spec. ,,

1.133.836,70

145.882.410,091)
Voorschotten a. h. Rijk …………….,,

3.699.915,44
Munt, Goud ……
f
111.857.840,.–
Muntmat., Goud •. ,, 714.756.442,52

f
826.614.282,52
Munt, Zilver, enz.

24.345.307,46
Muntmat. Zilver..


,, 850.959.589,982)
Belegging
1/
kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds ……………………,,

21.545.787,40
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,

5.000.000,-
Diverse rekeningen ………………,,

6.659.238,31
Staat d. Nederl. (Wetv. 27/5’32, S. No. 221) ,,

18.331.195,17

f
1.088.304.106,12

Passiva.
Kapitaal ……………… ….
…….

f

20.000.000,-
Reservefonds …………..
……….,,

3.749.272,82
Bijzondere reserve ………………,,

5.000.000,-
Pensioenfonds ………………….,,

8.803.536,86
Bankbiljetten in omloop…………..

,,

911.564.875,-
Bankassignatiën in omloop ……….,,

65.141,50
Rek.-Cour.
5
Het Rijk
f
,


saldo’s: ‘1 Anderen ,,137.689.175,09

137.689.175,09
Diverse rekeningen ……………… ,,1.432.104,85

f
1.088.304.106,12

Beschikbaar metaalsaldo …………
f
431.750.893,94
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is ,, 1.079.377.235,-
Waarvan aan Nederlandsch-lndië
(Wet van 15 Maart 1933, Staatsblad No. 99) ……..
/
76.424.425,-
Waarvan in het buitenland …………………….
..3.020.302,58

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud

Andere Beschikb. Dek-
Data

Circulatle opeischb. Metaal-
kings
Munt
1
Muntmat.

schulden saldo

perc.

28 Aug. ’33 111858 714.756 911.565 137.754 431.751

81
21 ,,

’33 111858 703.880 900.707 133.950 427.048

81

25 Juli ’14 65.703 96.410 310.437 6.198 43.521

54

Data

be

dr

a


Idisconto’slrechtstreeksl
1
pr

s

sn
1

Belee-
ningen
“t’

op het
buitenl.
reke-
ningen
1
)

28 Aug. 19331
34.977
1


1145.882
1.249
6.659
21

,,

19331
35.584

1144.855
1

1.249
6.646

25 Juli

1914
67.947

61.686
20.188
509
‘)Onder de activa.

JWi’IIs1
Andere
Beschikl
Data
Goud
Zilver
Circulatie
opeischb.
metaal-
schulden
saldo

26Aug.’33
2
)
140.530 193.700
29.770
51.142
19

,,

1332)
140.270
196.060
30.990 49.450

22Juli1933
99.879)

43.140
198.492
28.557 52.200
15

,,

1933
102.489
1

42.851
203.099
29.263
52.235

25 Juli1914
22.057

31.907
110.172 12.634
4.842
1

Wissels.
Diverse
Dek-
Data
I

buiten
Dis-
Belee-
reke-
kin gs-
I

N.-ind.
conto’s
ningen
ningen’)

percen
betaalb.
tage

26Aug.’33
2
)
580 78:410 16.180
63
19

,,

1332)
490
78.980
19.650
62

22Juli1933
4.724
24.208
63
9.466

1

47.118
15

,,

1933
4.730
9.579

1

50.576
25.193
62

25 Juli 1914
6.395 7.259


75.541
2.228
44
1)
Slultpost activa.
2)
Cijfers
telegrafisch ontvangen.

30 Augustus 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

689

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
29 Augustus 1933.

De internationale graanmarkt is in de afgeloopen week weder flauw geweest met geringen
omzet.
Gedurende en
zoo kort na het binnenhalen der oogsten in Europa is
dat trouwens geen wonder en daarbij hebben die oogsten
zeer goede resultaten opgeleverd. Van t a r we wordt de
opbrengst in Europa (zonder Rusland) op 10 millioen quar-
teis boven die van 1932 geraamd, hetgeen vooral samen-
hangt met veel betere oogsten in Zuid-Oostelijk Europa en
Polen, w’aar verleden jaar dë opbrengsten abnormaal laag
waren. Het aanbod van tarwe tot ongekend lage prijzen
uit enkele Europeesche landen, waarbij Duitschland en
Frankrijk, is de markt blijven drukken, doch de Fransche
offertes, die gestimuleerd werden door een uitvoerpremie
van Frs. 80 per 100 KG., zijn sterk ingekrompen, omdat
intusschen aan de Fransche bloemfabrieken het gebruik
van 35 pCt. oude tarwe is voorgeschreven. Het is name-
lijk oude tarwe, die uit Frankrijk zon goedkoop wordt
aangeboden. Voor nieuwe tarwe is de prijs vrij wat hooger
wegens den voorgeschreven minimum-prijs van Frs. 115 per
100 KG. op de boerderij. ])e
vermijidering
van het Fran-
sche aanbod heeft er toe bijgedragen, dat tarwe tenslotte
wat minder flauw was.
Tegenover de vermeerdering der opbrengst van tarwe
in Europa staat een sterke vermindering tegenover het
vorige jaar in Noord-Amerika, waardoor het totale resul-
taat op het Noordelijk halfrond 35 millioen quarters ten achteren blijft bij 1932. De uitermate groote oude voor-
raden in de Vereenigde Staten en Canada vormen echter
een aanmerkelijk tegenwicht evenals de omstandigheid, dat
China en Rusland betere oogsten hebben dan verleden
jaar. Hoeveel Rusland zal kunnen exporteeren, valt niet
te ramen, doch reeds wordt geregeld Russischc tat-we aan-
geboden en van gerst waren de verschepingen uit Rus-
land deze week reeds aanzienlijk.
De tarweconferentie te Londen heeft in zooverre resul-
taat gehad, dat men zich daar heeft vereenigd met een
plan, volgens hetwclk de productie-beperking van waar-
schijnlijk 15 pCt. in de 4 groote overzeesche uitvoerlanden
zal worden tot stand gebracht. De Donaulanden zullen
zich voor hun uitvoer tot een overeengekomen hoeveelheid
beperken en ook Rusland schijnt daartoe bereid te zijn. Het is de bedoeling, dat, wanneer door dit alles de prijs aan de internationale markt zal zijn gestegen tot onge-
veer
f
6.- per 100 KG. cif. Europa, de invoerlanden, die gedurende de stijging van den prijs niet zullen overgaan tot verdere uitbreiding der productie, hun invoerrechten
verlagen en verdere invoerbelemmeringen verzachten.
Reeds zijn in de Ver. Staten de maatregelen voor pro-
ductie-beperking getroffen en de andere overzeeschc lan-
.den zullen wel volgen, doch het is de vraag, of inderdaad
de gemiddelde prijs daardoor op
f
6 komt en of in dat ge-
‘al de invoerlanden inderdaad vermeerdering van invoer
zullen toestaan. In ieder geval is dit alles toekomstmuziek,
want de beperking der productie zal zich eerst in den
zomer van 1934 kunnen doen gelden. Wel schijnt het,
dat de onzekerheid omtrent den uitslag der conferentie
in Engeland een der oorzaken is geweest van den zeer
geringen omvang van den omzet. In Argentinië werd aan-
vankelijk ernstig geklaagd over droogte, doch later is er
regen gevallen, evenals in een gedeelte van Australië,
waar het eveneens te droog heette te zijn. Om zulke be-
.richteii bekommert de markt zich tegenwoordig echter
weinig. Aan de termijnmarkten in Argentinië is tarwe na
aanvankelijke prijsdaling tenslotte vrijwel onveranderd ge-
sloten. Ook Winnipeg toont weinig verandering, evenals

de termijnmarkt te Rotterdam. Wat er te Chicago ge-
schiedt, is internationaal tegenwoordig van weinig betee-
kenis, doch ook daar trad nauwelijks verandering in.
Ro g ge blijft bij voortduring sterk aangeboden uit
Duitschland en Polen. Tot de uitermate lage prijzen, waaj-
door rogge de goedkoopste graansoort was, kwamen wei
eenige zaken tot stand naar Scandinavië en Nederland en
aan het einde der week werd er ook voor rogge iets boven
het laagste punt betaald. Intusschen heeft de lage prijs van rogge den afzet van andere voergranen helpen be-
moeilijken.
M
als is in den loop der w’eek verder in prijs gedaald.
Bij onbevredigende vraag was Roemenië niet slechts met
nieuwe mais op najaarsverscheping tot steeds afgebrok-
kelden prijs aan de markt, doch ook uit het overschot van
den ouden Roemeenschen oogst w’as tot dezelfde ongekend
lage prijzen te koop. De vooruitzichten voor den nieuwen Roemeenschen oogst zijn namelijk uitstekend en er wordt van een record-oogst gesproken. Nederland kocht vrij ge-regeld matige hoeveelheden Donau-mais. Ook Plata-maïs
daalde geleidelijk in prijs met beperkte vraag. De ver-
schepingen in Argentinië blijven matig, hetgeen in Ar-
gentinië een herstel tegenhoudt. De termijnmarktcn sloten
op 28 Augustus in vergelijking met een week tevoren
onveranderd tot 5 centavos per 100 KG. lager. Na eenig
herstel op 26 en 28 Augustus was het slot te Rotterdam
voor September
f 1.-
lager dan op. den 21sten, voor de
andere termijnen vrijwel onveranderd.
Ge r s t was flauw met dringend aanbod uit Roemenië.
Ook voor deze graansoort bereikten de prijzen een laagte-
record. Naast Roemenië laat nu ook Rusland zich meer
als verkooper van gerst gelden en reeds is er in de afgi–
,9open week een flinke hoeveelheid Russische gerst afge-
laden.

Uit Argentinië is op dit oogenblik het aanbod niet
groot meer, doch men mag wel aannemen, dat er uit den grooten oogst nog flinke hoeveelheden in Argentinië be-
schikbaar zijn. De prijzen van Argentijnsche gerst blijven
aanmerkelijk boven die der Oost-Europeesche, doch zijn in overeenstemming niet deze laatste gedaald. Ook voor gerst
is de vraag teleurstellend, doch de lage prijzen hebben in
Nederland en Engeland toch wel geregeld tot koopen aan-
gelokt, evenals dat ook van rogge en Europeesche tarwe
kan worden gezegd.

De onrust, die in Nederland geschapen was door het
op 14 Augustus van kracht geworden Crisis-Graanbesluit,
iá zeer geluwd, omdat de moeilijkheden, welke verband
hielden met de onzekerheid omtrent de heffing
01)
partijen,
welke op 14 Augustus reeds waren aangekomen, grooten-
deels zijn opgelost. De graanhandel is reeds op weg om
zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, al
vreezen velen eenerzijds voor verdere vermindering van
den toch reeds ingekrompen invoer en anderzijds voor
verhooging der heffingen.

SUIKER.

De afgeloopen week gaf zeer rustige suikerniarkten te
zien echter niet een vasten ondertoon.
In A m e r i k a toonden houders van ruwe suiker zich
uiterst gereserveerd. Door den geringen kooplust, die
daat-tegenover stond, was de omzet klein.
De N e w-Y o r k s c h e termijnmarkt was zeer vast. De
noteeringen trokken gestadig aan en belandden aan het
slot op een 7 Ii. 11 punten hooger niveau met de volgende
cijfers: Sept. 1.46, Oct. 1.53, Dec. 1.58, Jan. 1.61 en Mrt.
1.68, terwijl de laatste noteering voor Spot Centr. 3.60
bedroeg.

AANVOEREN
in tons van 1000
KG.

Rotterdam
Amsierdam
Totaal Artikelen
20126 Aug.
Sedert.
Overeenk.
20/26 Aug.
Sedert
Overeenk.
1933
932
1933
1Jan.
1933
tijdvak
1932 1933
1Jan.
1933
tijdvak
1932

19.642
916.974
918.671

19.956
7.800
936.930
926.471
Tarwe

………………
1.818
260.742 335.710
250
5.069
1.743
265.811
347.453
Rogge

………………
Boekweit ……………
n

198
13.824
16.531

25

13.849
16.531
Maïs ……………….
11.311
726.999 909.272
2.970 135.185
228.773
862.184
1.138.045
6.959
236.846
251.761
2.760
23.950
8.535
260.796 260.296
707
98.472
122.009

2.821
3.241 101.293
125.250

Gerst

……………..
Haver

……………….

154.493 193.649

189.974
276.688
344.467 470.337
Lijozaad

………………
Lijnkoek

……………
3.935 63.328 68.969
200
200
50
63.528 69.019
Tarwemeel …………..
290 12.355
15.332
98
4.965 9.519 17.320 24.851
Andere meelsoorten ….

446
33.870 23.978
458
6.695
8.465
40.565
32.443

690

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1933

STATISTISCH OVERZICH1

GRANEN
EN ZADEN
TIJINBOUWARTIKELEN
V’LEESCH

TARWE
Manitoba
R000E
MAIS
GERST
64165
K.G.
LIJNZAAD
DRUI
VEN
VROEGE
AARD-
VLEESCH
RUND- VARKENS-
VLEESCI-I

No. 2
No. 2 Canada
La Plata
La Plata
La Plata Black
Ah-
TOMATEN
APPELEN
(versch) (versch)
Rotterdam!
loco
R’dam!A’dam loco R’dam!A’dam
loco Rotter-
damlA’dam

loco
R’damjA’dam
cante
Westiand
p. 1<0.
A P. 100
Westland
KG
p. 100
Groote-
KO.
per 100KG.
Gem.v.3kw.
per 100
KO.
Amsterdam
per 100
K.G.
per 100
K.G.,
per 2000
K.G.
per2000K.G.
per 19601<0.
broek
Rotterdam Rotterdam
4)

IE
ol
o

f1.
i
f1.
0
10
f1.
110
t

n.
ij;-
7
110

1925
17,20 100,0
13,07
6

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
– –
1926,15,9092,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50 77,9


1927
1928′
14,75
13,47
5

85,8
78,3
12,476
13,15
95,4
100.6 176,00
226,00
76,0
97,7 237.00
228,50
100,4
96,8
362,50 363,00
78,4
78,5
0,80
100,0
20,-
100,0
4,93
100,0
93,-
100,-

77,50

100,-

1929
12,25
71,2
10,87
5
83,2
204,00
88,1
179,75
76,2
419,25 90,6
0,64
80,0
16,-
80,0
3,15
63,9
96,40
103,7
93,12
5

72,90
120,2
94,1
1930
9,67
5

56,3 6,22
5
47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
0,62 77,5
20,-
100,0
4,12 83,6
108,-
88,-
116,1
94,6
48,-

61,9
1931
5,55
32,3
4.55
34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
0,49
61,3
14,50
72,5 4,95
1,69
100,4
34,3
61,-
65,6
37,50
48,4
1932
5,22
5

30,4
4,62
6
35,4
77,25
33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
0,41
51,3
11,50
57,5
96,103,2
56,-
72,3
Jan.1931
6,52637,9
4,-
30,6
84,50
36,5
86,25
36,5 207,50 44,9
91
,

97,8

64,5
Febr.

,,
Maart
5,776
5,62
5

33,6
32,7
3,90
4,20
29,8
32,1
87,50
103,00
37,8
44,5
85,75
104,75
36,3 44,4 206,25
214,00
44,6 46,3
90
,

96,8

65,8
,,
April
5,90
34,3
4,42
5
33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8

104,3 105,4
47,
45,-
60,6
58,1
Mei

,,
luni
6,15
5,75
35,8 33,4
4,975
5,05
38,0
38,6
95,75 86,75
41,4 37,5
124,00 116,50
52,5 49,4
189,00
191,50
.
40,9 41,4
101
,

108,6
41,-
52,9
,,
juli
5,42e
31,5
4,70
35,9
84,25
36,4
115,75
49,0
211,00
45,6
23,-
115,0
5,75
116,6
95,-
102,2
49,-
63,2
69,7
Aug.

,,
4,975
28,9
4,025
30,8
74,50 32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
0,65
81,3
8,50 42,5
4,15 84,2
94,-
101,1
90,3
54,- 50,-
64,5
Sept.
4,775
27,8
4,27k
32,7
68,00 29,4
97,00
41,1
164,25
35,5 0,48 60,0
9,
45,0
84,-
75,-
80,6
49
1

63,2
Oct.
5,-
29,1 4,475
34,2
68,50 29,6
94,75
40,1
160,25
34,6 0,34 42,5
17,50
87,5

—————————
—————————

72
,

77,4
48,-
61,9
Nov.
5,82
5

33,9
5,476
41,9
81,00 35,0
114,50
48,5
169,75
36,7

—————————

70,-
75,3
43,
55,5
Dec.,,
Jan.

1932
5,05 4,92
5
28,6 29,4
4,95
5,07
5

388
37,969,25
71,25
29,9
30,8
111,25 114,00
47,1
48,3
145,75
142,50.
31,5
30,8
-.
70
,

75,3
40,-
51,6

Febr.
5,30
30,8
5,07
5

388
74,00 32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
68,

67,-
73,1
72,0
34,
32,-
43,9
41,3
Maart
5,525
32.1
5,80
44,4 86,75 37,5
118,00
50,0
143,25
31,0


——————–

63,-
67,7
28,-
36,1
April
Mei
5,65
5,60
32,7
32,6
6,226
5,30
47,6 40,5
88,75 78,00


38,3
33,7
124,50 116,00
52,8 49,2
135,25
130,25
29,2 28,2

67,7
26,-
33,5

Juni
Juli
5,22
5
4,90
30,4
28,5
4,15
4-
31,7
306
80,75

78,75
34,9
34,0
105,75 100,25
44,8 42,5
128,75 129,75
27,8
28,1
15,50
77,5
2,07
42,0
6
7
,

72,0 68,8
34,-
35,50
43,9
45,8

Aug.,,
5,20 30,2
4,07
6

31,2 77,50
33,5
98,25
41,6
133,00
28,8 0,56.
70,0
8,


40,0
1,31
26,6
62,-
66,7
40,50
52,2

Sept.
5,475 31,8
4,20
32,1
78,50
33,9
88,50 37,5
150,75
32,6
0,37
46,3
5,50
27,5
55,-
59,1
.
42,50
54,8

Oct.,,
5,25
30,5
3,92
5

30,0
74,50
32,2 79,50 33,7
138,25
29,9
0,30
37,5
17,
– –

85,0
51,-
54,8
44,-
56,8

Nov.
4,90
28,5
3,90 29,8
71,25
30,8
79,00
33,5
135,25
29,2

——————-

53,_
53,-t-
57,0
57,0
46,
46,-
59,3 59,3
Dec.
4,726
27,5 3,80
29,1
66,25
28,6
75,25
31,9
135,00
29,2
5
0
,
50

54,3
44,75
57,7
Jan.

1933
Febr.
4,95 4,775
28,8 27,8 3,75 3,70
28,7 28,3
73,00 71,00 31,5 30,7
75,25 74,75
31,9 31,7
136,50 130,25
29,5 28,2

49,25
53,0
45,-
58,1

Maart

,,
5,05 29,4
3,82
5
29,3 28,7
73,50
72,75
31,7
31,4
76,25 71,25 32,3 30,2
130,50
129,50
28,2
28,0

46,50
49
,
50

50,0 53,2
46,
48,25
59,3 62,3
April
Mei
5,15
5,40
29,9
31,4
3,75 3,775
28,9
70,50
30:5
73,25 31,0
146,75
31,7

5
2
,
2
5
56,2
49,-
63,2:
Juni

,,
Juli
,,
5,25 5,82
5

30,5 33,9
3,55
3,85
27,2 29,4
66,00
64,25
28,5
27,8
75,75 78,00
32,1 33,1
163,25 176,25
35,3
38,1


13,55
—-—–—–


.
67,8
0,83
16,8
5
1
,
25

49,251
55,1
53,0 48,
48,50
61,9 62,6

7 Aug.
5,85
34,0
3.50 26,8 61,50 26,6
70,00
29,7
165,00
35,7
0,48
60,0
13,33

—–—–

—–—-

66,7 0,77
15,6
48,-
51,6
49,50
6
)
63,9
,,
14
,,
5,20
30,2
3,50 26,8 61.50 26,6
68,50 29,0
160,00
34,6.
0,38 47,5
9,14

—–

—-


45,7
0,95
19,3
48
.
-7
1
51.6
49,5O5
63.9
21
»
5,10
20,7
3.60 27,5 61,00 26,3
68,00
28,8
162,00
35,0
0,40
50,0
5,09
25,5
0,90
18,3
5O,-‘
53,8
49,_8)
63,3

28

,,

,,
5,10
29,7
3,60 27,5
.60,50
26,1
64,00
27,1
159,00
34,4
0,37
46,3
4,44
22,2
0,83
16,8
50,-
9

53,8 48,50
9
)
62,6

1) Men zie voor de toelichting op dezen staat de nos. van 8, 15 Aug. 1928, 25 Febr. 1931 en 15 Febr. 1933. 9 lot Jan. 1951 riaro winter iNO.. van Jan. vil tv
vanaf 26Mei 1930 tot 23Mei1932 74 K.G. Zuid-Russische.
4)
Tot Jan.1928 Malting; van Jan. 1928 tot 9 Febr. 1931 American No. 2, van 9 Febr. 1931 tot 23 Mei 193 uit de gemiddelde prijzen van April, Mei en Juni van het betreffende jaar.
6)
5
Aug. 7)11 Aug.
6
)18 Aug.
9
)26 Aug.’°) 4 Aug. 1l)1C Aug.
11
) 17 Aug. 13)24 Aug.
14)
25 Aug

MINERALEN

TEXTIELGOEDEREN DIVERSEN

.
STEENKOLEN
Westfaalsche!
PETROLEUM
BENZINE

KATOEN
19

,

_________
WOL
gekamde

WOL
gekamde
KOE-
KALK-
Hollandsche
bunkerkolen,
Mid. Contin.
Cr’ide
o uIt
exp
64166°

Austrahische,
Austmahische,
Crossbred
Colo-
t-lUIDEN
Gaaf, open
SALPETER Old. per
Middling
F.

F.
onezeefd f.o.b.
338m539°
$cts. per
locoprijzen
Sakella-
0.
F. No.
1
Oomra
Merino, 64’s Av.
loco
Bradford
nial Carded,
50’s Av.
loco
kop
57-61 pnd.
100
KO.
netto
R damjA’dam per
1000
K.G.
per brrl
U.S.
gailon
New-York

1
per Ib.
rides
Liverpool
Liverpool

per Ib.
Bradford per Ib.

Ol
o

$c.
0
10
$cts.
0
10
p
nee
Of

pence
°h
,.pence
°ls
pence
°
/O
fi
°!
o

IE
o
lo

1925
10,80
100,0
1.68
100,0
14,86 100,-
23,25
100,0
29,27
100,-
9,35
100,-
.55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
1926 17,90 165,7
1.89
112,5 13,65
91,9
17,55
75,5
16,24
55,5
6,30
67,4 47,25 85,9 24,75 83,9 28,46
82,0
11,61
96,8
1927
11,25 104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
75,3
16,78
57,3 7,27
77,8 -48,50
88,2 26,50 89,8
40,43
116,5 11,48
95,7
1928
10,10
93,5
1.20
71,4
9,98
67,2 20,00
86,0
19,21
65,6
7,51
80,4
51,50
93,6 30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
1929
11,40
105,6
1.23
73,2
10,-
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2
6,59 70,5
39,-
70,9 25,25
85,6
32,25
92,9
10,60
88,3
1930 11,35
105,1
1.12
66,7 8,77
59,0
13,55

.
58,3
12,-
41,0 3,92
41,9
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,0
1931
10,05 93,1
0.58
34,5
5,04
33,9 8,60 37,0 7,33 25,0
3,08 33,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
1932
8,(X)
74,1 0.81
48,2 4,50
30,3
6,45 27,7
5,21
.17,8.
3,11
33,3
16,00
29,1
8,50

28,8
11,15
32,1
6,15
51,3
Jan.

1931
10,30
95,4
0.85 50,6
6,08
40,9
10,30
44,3
8,31
28,4
3,09
33,1
21,25
38,6
1200
40,7 24,63
71,0
10,11
84,3
Febr.
10,30
95,4
0.85 50,6
6,14
41,3
10,95
47,1
9,58
32,7
3,55
38,0 21,75
39,5
1200
40,7 22,50
64,8
10,21
85,1
Maart
10,30
95,4
0.66
39,3
6,07
40,9
10,90
46,9
9,70
33,1
3,56
38,1
25,25
45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
nh
10,15
94,0
0.53
31,5
5,66
38,1
10,25
44,1
8,68
29,7
3,31
35,4
24,50
44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
tei
10,00
92,6
0.53
6
31,5
5,375

36,2
9,40 40,4
8,18 27,9
3,01
32,2
23,50
427
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1 10,00
92,6
0.34
20,5
4,24
28,5
9,10
39,1
7,54
25,8
3,01
32,2
22,00 40:0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
85,1

J
uni
uh
10,00
92,6
0.24
5

14,3
3,40
5

22,9
9,25
39,8 7,73 26,4
3,35
35,8
22,25
40,5
12,50
42,4 20,25
58,4
8,26 68,8

Aug.
10,00
92,6
0.43
25,9 3,94 26,5
7,20
31,0
5,94
.
20,3
2,59
27,7
22,25
40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,
58,3

Sept.
10,00
92,6
0.56
33,2
5,50.
37,0 6,55 28,2
5,77
19,7
2,59
27,7
20,00 36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50
54,2
Oct.,,
9,90
91,7
0.56
33,2
4,19 28,2 6,30
27,1

5,82
19,9
2,85
30,5
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3
6,65 55,4
Nov.
9,90
91,7
0,68
40,4 4,62
31,1
6,40 27,5 5,72
19,5
3,11
33,3
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3
6,80
56,7
Dec.,,
9,90
91,7
0.71
42,3
5,31
35,7
6,30
27,1
4,98
17,0
2,99
32,0
16,25
29,5
9,00 30,5
– –
6,95
57,9
Jan.

1932
8,25
76,3
0.71
‘42,3
-5,25
35,3
6,65
28,6
5,09
17,4
3,38 36,2
16,50
30,0
9,00 30,5
11,63
33,5 7,10 59,2
Febr.
8,25
76,3
0.71
42,3
4,92
5

33,1
6,90
29,7
5,31
18,1
3,51
37,6
16,25
29,5
9,00
30,5
11,75
33,9
7,25
60,4
Maart
8,35
77,3
0.71
42,3
4,62
5
31,1
6,90
29,7
5,37
18,3
3,30
35,3
16,50
30,0
8,75
29,7 10,25
29,5
7,40
61,7
April
8,65
80,1
0.86
51,2 4,34 29,2 6,25 26,9
5,08
17,4
3,08
33,0
16,50
30,0 9,00
30,5
925
26,7
7,40
61,7
Mei
,,

8,30
76,9
0.86
‘51,2
4,25
28,6 5,80 24;9 4,57
15,6
2,76
29,5
15,75
28,6 8;25 28,0 8:88

25,6
7,40
61,7
Juni

8,25
76,3
0.86 51,2
4,25 28,6 5,25
22,6
4,44
15,2
2,55
27,3
15,25
27,7
7,75 26,3
9,-
25,9
7,40
61,7
juli
»
8,10
75,0
0.86 51,2
4,25
28,6
5,80
24,9
4,97
17,0
2,77
29,6
16,00
29,1
8,50 28,8 9,75
28,1


Aug.,,
7,80
72,2
0.86 51,2
4,30
28,9 7,35
31,6
5,71 19,5
3,33
35,6
.

15,75
28,6 8,25 28,0
12,-
34,6
5,70
47,5
Sept.,,
7,75 71,8
0.86
51,2
4,375
29,4 7,75
33,3
6,37
218

3,64
38,9
16,75
30,5 8,75
29,7
13,75
39,6 5,90
49,2
Oct.,,
7,65 70,8
0.86 51,2
4,45
29,9 6,50 28,0
5,68
1
9:4
3,16
33,8
15,75
28,6
.

8,50-
28,8
14,-
40,3
6,-
50,0
Nov.
7,40 68,5
0.86 51,2
4,60
31,0
6,15 26,5
5,16
17,6
3,-
32,1
15,25
27,7
8,25
28,0
12,

34,6
6,10 50,8
‘Dec.,,
7,25
67,1
0.74
5

44,3
4,435

29,8 5,95
..25,6
4,73
16,2
2,80
30,0
15,25
277
8,00
27,1
11,50 33,1
6,20
51,7
Jan.

1933
7,05
65,3
0.53
31,5
4,16
28,0 6,15
26,5
5,13
17,5
2,95
31,6
15,75
286
8,25
28,0
11,50 33,1
6,30
52,6
Febr.
7,20 66,7 0.38 22,6
3,97
26,7
6,10
26,2 4,98
17,0
2,78
29,7
15,50
28,2
8,25
28,0
10,38
29,9 6,40
53,3
Maart
,,
7,25
67,1

0.38 22,6
3,87
5

26,1
6,40 27,5
4,97
17,0
2,77
29,6
15,25
27,7
7,75 26,3
10,75
31,0 6,40
53,3
April
,,
7,25
.67,1
0.37
22,0
3,67
24,7
6,65 28,6
5,18
17,7
2,68 28,7
15,75
28,6
7,75
26,3
11,25
32,4 6,40
53,3
Mei
7,15
66,2
0.23
5

14,0
2,95
19,9
7,30 31,4
5,60
19.1
3,07 32,8
17,00
30,9 8,25 28,0
12,25
35,3 6,40
53,3
Juni

»
7,15 66,2 0.25
6

15,2
3,02 20,3 7,85 33,8 5,85 20,0
3,25
34,8
18,50
33,6 9,00 30,5
15,75
45,4
6,40
53,3
Juli

7,05
.65,3
0.41
24,4 3,33 22,4 7,50 32,3 5,76
19,7
320
34,2 20,75
37,7

9,75
33,1
16,

46,1
6,40
53,3
7 Aug.

»
7,00 64,8
0.35
20,8
3,38
2
)
22,8
7,25
31,2
6,196)
211
3)13
6
)
36,7 20,25
18
)
36,8
9,7510)
33,1
14,75
14

42,5 5,80
48,3
14

»
»
7,00

64,8
0.36
21,4
3,42
3
)
23,0
6.65 28,6
5,477)

18:7
2,96
7
)
31,7
20,25
11
)
36,8
9,75″)
33,1
5,80
48,3
21

»
7,00
648
‘0.35
20,8 3,38
4
)
22,8
6,85
29,5
5,118)
17,5
2,698)
28,8
20,25
12
)
36,8
9,7512)
33,1
5,80
48,3
28

»

,,
6,80 63,0
0.41
24,4
3,285)
22,1
6,75
29,0
5,22
9
)
17,8 2,820)
30,2
21,0012)
38,2
9,75
13
)1
33,1
5,80
48,3

‘)Jaar

en maandgem. atger. op ‘(8pence.
2)4
Aug.
3
)11 Aug.
4
)18 Aug.
5)25
Aug.
6)2
Aug.
7)9
Aug.
9
)16 Aug.
9
)23
Aug.
10)3
Aug.
1)
10Aug.
12)
17Aug.
”)4
Aug.
‘)

1 AU1

30 Augustus 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

691

VAN CROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

ZUIVEL EN EIEREN

BOTER
BOTER
p
KAAS Edammer EIEREN
KOPER
Heffing
Alkmaar
Gem. not.
Eiermijn
Standaard
Locoprijzen
derComm.
Crisis
Fabrieks-
Roermond
Londen
Noteering
Centr.
kI. m/merk
100 st.
per Eng. ton

METALEN

LOOD
T1
IJZER
Cleveland
GIETERIJ-
IJZER
ZINK
GOUD
ZILVER
Locoprijzen
1

locoprijzen
Foundry
Locoprijzen
cash
cash
Londen
1

Londen per
No. 3 f.o.b.
1
(Lux III) P.
Londen
Londen
Londen per
per Eng. ton
Eng:ton
Middlesb.
Eng, t. f o.b.
1

per
per ounce
Standard
per Eng. ton
j Antwerpen
Eng. ton
fine
Ounce
Ii.
Uto
f1.
II.
0/
5

fi.
01
1925
2,31
100,0

56,-
100,0
9,18
100,0
1926
1,98
85,7

43,15
77,1
8,15
88,8
1927
2,03 87,9

43,30
77,3
7,96
86,7
1928
2,11
91,3

48,05 85,8 7,99
87,0
1929
2,05 88,7

45,40
81,1
8,11
88,3
1930
1,66
71,9

38,45
68,7
6,72
73,2
1931
1,34
58,0
-_
31,30
56,9
5,35
58,3
1932
0,94
40,7
-,
22,70
40,5 4,14
45,1
Jan.

’31
1,61
69,7

32,25 57,6 6,63
72,2
Febr.
1,66
71,9

33,80 60,4
6,21
67,6
Mrt.,,
1,47 1,35
63,6
.-.
35,00 62,5 4,94
53,8
Apr.
58,4

31,60
56,4
4,20
45,8
Mei

»
1,26
54,5

30,85
55,1
4,075
44,4
Juni
1,29
55,8

33,50
59,8
4,30 46,8
Juli
1,32
57,1

37,75
67,4
4,40 47,9
Aug.

,,
1,30
56,3

36,00
64,3 4,98
54,2
Sept. ,,
1,27
55,0

32,25
57,6
5,775
62,9
Oct.
1,24
53,7

26,25
46,9 6,27
5

68,4
Nov.

,,
1,17
50,6

24,75 44,2
7,07 77,0
Dec.
1,18
51,1

21,40 38,2
5,32
5

58,0
Jan.

’32
1,16
50,2
-.
25,75 46,0
4,71
51,3
Febr. ,,
1,34
58,0

27,75 49,6
3,79
41.3
Mrt.
0.98
42,4

23,65
42,2 3,42
5

37,3
Apr.
0,99
42,9

19,60
35,0
2,77
5

30,2
Mei

,,
0,82 35,5

19,65
35,1
2,88
31,4
Juni
1,11
48,1

24,25
43,3 3,08
33,5
Juli

,,
0,86 41,6
0,45
19,55
34,9
3,125
34,0
Aug.
0,76
32,9
0,58
17,90
32,0
3,72 40,6
Sept. ,,
0,84 36,4
0,65
19,70
35,2
4,64
50,5
Oct.

,,
0,82 35,5
0,73
25,50
45,5 5,73
62,4
Nov.

,,
0
35,1
0,78
26,50
47,3
6,65
72,4
Dec.

,
0,73
31,6
0,85
22,55
40,3
5,12
5

55,7
Jan.

’33
0,73 31,6
0,89
21,75
38,8
4,27
46,7
Febr.
0,65
28,1
0,91
20,60
36,8 4,35
47,4
Mrt.
0,53 22,9
0,99
19,40
34,6 2,80 30,5
Apr.


0,54
23,4
1,-
18,55
33,1
2,075
22,6
Mei
0,52 22.5
1,-
21,80
38,9
2,49
27,1
Juni

,,
0,52
22,5
1,-
23,50
42,0 2,50
272
Juli
0,55 23.8
1,-
18,50
33,0
2.60
28,3
7 Aug.
061
10

264
1

1950
10

348
285
310
14
06115 26,4
1

19’50’1
348
335
36,5
21
064
12

27,7
1,-
18,50
12

33,0
385
41.9
28

,,
0,66
1
31
28,6
1,-
18,
14

32,1
4,25
46,3
26Sept. 1932
79
K.G. La
Plata.
5)
Tot
Jan. 1928
Western,
6415 K.G. Zuid.Russische.
Van
23 Mei-19
Sept.
1932
No

2.116
100,0
36.816
100,0
261.171-
100,0
731-
100
3.1
1

93,5
31.116
85,3
290.1716
111,1
8616
118,5
5.141-
89,7
24.41- 66,4
290.41-
110,8
731-
100,0
3.161-
102,8
21.11-
57,8
227.51-
86,8
661-
90,4
5.141-
121,9
23.51- 63,8
203.1516
77,8
7016
96,6
1.13/-
88,0
18.116
49,6 142.51- 54,3
671-
91,8
5.51-
58,4
12.11- 33,1
110.1/-
42,0
551-
75 ,3
2.17/-
36,8
8.121-
23,6
97.21-
37,1
421-
575
5.716
73,1
14.-/6
38,5
116.8/-
44,4
6016
82,9
5.116
72,6
13.56
36,4
1174-16
44,7
58;6
80,3
5.116
72,6
13.3,6
36,2
122.1/-
46,6
58:6
80,3
2.1516
68,9
12.101-
34,3
113.41-
43,2
58.6
80,3
1616
63,4
11.1016
31,6
104.171-
40,0
5816
80,3
5.616
58,5
11.1116
31,8
106.216
40,5
5816
80,3
1.141-
55,9
12.1516
35,1
112.516
42,9
5816
80,3
2.151-
52,8
11.196
32,9 114.19,6
43,9
5816
80,3
216
48,6
11.41-
31,1
111.161- 42,7
5516
76,0
3.216
45,3
10.96
28,8
101.116
38,6
461-
63,0
.19/6
45,1
11.51-
30,9
102-1-
39,0
4416
61,0
r.616
44,2
10.161-
29,6
98.1716
37,8
41,6
56,8
!.1416
44,7
10.141-
29,4
98.181-
37,8
4116
56,8
5.41-
42,2
10.51-
28,1
99.216
37,9
41/6
56,8
1.181- 40,1
9.91-
25,9 96.61-
36,8
441-
60,3
1.81-
37,7
8.1616
24,2
84.1516
32,4
451-
61,6
1.6/-
34,3
8.-!-
22,0
89.1316
34,2
441- 60,3
3.1216
33,2
7.51-
19,9
84.91-
32,3
443- 60,3
1.216
30,8
7.316
19,7
90.1716
34,7
426
58,2
f.416
35,8
7.1716
21,6
101.-/-
38,6
421-
57,5
1.81-
40,9
9.1016 26,1
109.916
41,8
421-
57,5
.516
35,9
8.71-
22,9
105.1316
40,4
411-
56,2 .191-
35,4
8.416
22,6
104.716
39,9
401-
54,8
3.1216
31,6
7.916
20,5
100.1016
38,4
391-
53,4
3.171-
32,0
7.81-
20,3
100.116
38,1 4016
55,5
).3/-
32,5 7.71- 20,2
104.716
39,9
431-
58,9
1-16
32,3
7.101-
20,6
104.1813
40,1
431-
58,9
11116
33,1
7.1216
20,9
109.171- 42,0
431-
58,9
1.616
37,6
8.61-
22,9
128.1716
49,2
4116
56,8
.71-
40,8
9.41-
25,3
151.101-
57,9
421-
57,5
.161-
41,6
9.21-
25,0
148.1.6
56,5
41/6
56,8
.1016
10

39,5
8.816
10

23,!
146._/6
10

55,8
41/-
56,2
.1116
39,6
8.51-
22,6
146.9/-
55 ‘ 91
411-
56,2 39,0
8.2/6
22.3 144.171- 55,3
411-
56.2
1.13.6
38,1
8.1/-
22,1
143.416
54,7
401-

1
54,8
vanaf Jan.
1928
tot 16
Dec.
1929 American
No. 2,
van 1
3 Canada.
Van
19 Sept.
1932
tot 24Juli
1933
62163 K.G.
Zui

671-
IÔ,-
36.316
it/ö,.
85/6
loÇ.
ij”
ioôc
6818
102,5
34.216
94,3
851-
99,5
28
12126
89,3 6416
96,3
28.101-
78,8
851-
99,5
261
83,3
6218
93,5
25.516
.
69,9
851-
99;5
26
1
/56
81,1 6819
102,6
24.1716
68,8 851-
99,5
24
7
/16
76,2
5916
88,8
16.171-
46,6
851-
99,5
17
13
/i6
55,4
4716
70,9
1
1.1
016
31,9
9216
108,2
13
1
1t
41,6
371-
55,2
9.161-
27,1
1181-
138,0
0/
40,1
5116
76,9
12.1816
35,7
851- 99,5
13
7
/8
43,2
5017
75,5
12.101-
34,6
851-
99,5
1201
2

38,9
48/10
72,9
12.816
34,3
851-
99,5
Olie
41,8
4916
73,9
11.121-
32,1
851-
99,5
13
5
/8
40,9
481-
71,6
10.1316
29,5
851-
99,5
12
55
/
40,3
4711
70,3
11.101-
31,8
851-
99,5
127
40,1 4819
72,8 12.111-
34,7 851-
99,5
13
1
11
41,2
4719
71,3
11.1416
32,4
851-
99,5
1213/
i

39,9
4617
69,5
10.19!-
30,3
9113
106,8
13
5
/1
41,4
4418
66,7
10.716
28,7
10613
124,3
13
13
/i
43,0
4316
64,9
10.1516
29,6
11019
129,5
1411s

45,1 4313
64,6
10.216
28,0
12216
143,3
14
5
/56
44,6
421-
62,7
10.616
28,5
12013
140,7
O/
8

43,2
401-
59,7
10.-!-
27,6
11916
139,9
14
43,6
401-
59,7 9.111-
26,4
1141-
133,5
13
3
1
4

42,8
3716
56,0 9.23-
25,2
11013
129,0
13
1
/t
40,9
3716
56,0
9.91-
26,1
11219
132,0
12
5
18
39,3
3716
56,0
8.131-
23,9
11316
132,7
12
5
18
39,3
371-
55,2
8.616
23,0
1161-
135,7
12
3
18
38,5
3616
54,5
9.1316
26,7
11816
138,6
12
1
/16
39,9
351-
52,2
11.21-
30,7
11819
138,8
13
40,5
3416
51,5
10.816
28,8
12116 142,1
12
1
1
38,9
3416
51,5
10.81-
28,7
12519
147,2
12
5
1it 38,3
3416
51,5
10.71-
28,6
12519
147,2
11’l
35,8
3416
51,5 9.191-
27,5
12218
143,5
11
1
5/16
36,4
341-
50,7
9.151-
27,0
12015
140,8
11
1
5116
37,2
3417
51,6
10.71-
28,6
12015
140,8
127/16

38,7
3516
53,0
10.816
28,8
12011
140,4
12
13
/1
39,9
3616
54,5
10.131-
29,4
12316
144,4
1311
4

41,2
371-
55.2
11.12/6
32,1
12234
143,0
1301
4

41,2
351-
52,2
12.1/-
33,3
123/104
144.9
12
7/1
38,7
351-
52,2
11.8/- 1031,5
12419
10

145,9
12
1
18
10

37,7
351-
52,2
11.71-
31,4
12418
145,8
12
0
/s
37,7
351-
52,2
11.81-

131,5
125/2
146,4
I2/8
37,7
351-
52,2
11.51-

131,1
112
8(84
150,5
113/4
36,6
S
Dec.
1929 tot
26 Mei
1930
74/5 K.G.
Hongaarsche
d-Russische.
5)
De jaargemiddelden zijn
berekend

BOUWMATERIALEN
.

.
KOLONIALE PRODUCTEN

VURENHOUT
S T
E E N E N
CACAO

COPRA
.
KOFFIE
0
BBER’5
SUIKER
THEE
INDEXCIJFER
basis 7″
3 o
b
Zweden/
binnenmuur

buitenmuur
G.F.Accra
Ned._Ind.
Lcopr?!zen

Standaard’ Ribbed Sinoked
1
Finland
per

per
50 K.G. c.i.f.
per
100
K.G.
Rotterdam
Sheets
R’dam/A’dam
lava- en Suma- Grond-
Kolo-
niale
nS4l2aoi.
per
1000
stuks per
1000
stuks
Nederland Amsterdam
per
‘/

K.G.
oco
per
o
I
n
b.
en

per
100
K.G.
fratheep.1/2KG.
stoffen
den

/
‘/0
f
0
1
/
°/o

sh.
°/o
/
0
10
cts.
01
Sh.
0
,o
f1.
°lo
ets.
0
10
1925 159,75
lOO
15,50
100,-
19,-
100,-
4216
100,-
35,87
5

100,0
61,375
100,0
2111,625
100,0
18,75
100,0
84,5
100,0
100.0 100.0
1926
153.50
96,1
15,75 101,6 19,50 102,6
491-
115,3
34,-
94,8
55,375
90,2
21-
67,4
17,50
93,3 94,25
111,5
96.0
102.6
1927
160,50 100,5 14,50
93,5
18,50
97,4
681-
160,0
32,62
5

90,9
46,875
76,4
116,375
51,6
19,128

102,0
82,75 97,9 87.5
109.1 1928 151,50
94,8
12,-
77,4
18,50
97,4
5713
134,9
31,875 88,9 49,625
80,9
-110,75 30,2
15,85
84,5
75,25
89,1
84.6
97.4
1929
146,00
91,4
14,-
90,3
21,25
111,8
45110 107,9
27,37
5

76,3
50,75
82,7
-/10,25
28,8
13,-
69,3
69,25
82,0
81.9
85.5
1930 141,50
88,6
12,50
80,6
20,75
109,2
34111
82,2 22,62
5

63,1
32
52,1
-15.875
16,5
9,60 51,2
60,75
71,8
66.0
64.3
1931
110,75
69,3
10,25
66,1
20,25
106,6
2215
52,8
15,37
5

42,9
25
40,7
-13
8,4
8.-
42,7
42,50
50,3
46.8 46.6
1932
69,00
43,2 9,25
59,7
15,-
78,9
1916
45,9
13,-
36,2
24
39,1
-11,75
4,9 6,32 33,7
28,25
33,4
36.1
38.0
Jan.

’31
125.00
78,2
10,-
64,5
21,-
110,5
2614
62,0
18,25
50,9
28
45,6
-14,25
11,9
8,20
437
66,25
78,4
53.9
57.4
Febr.
»
125,00
78,2
10,-
64,5
21,-
110,5
2212
52,2
18,12
5
50,7
26,25
42,8
-13,875
10.9
8,20
43,7
53
62,7
53.3
50.4
Mrt.
125,00
78,2
10,.-
64,5
21,-
110,5
2216
52,9
18,62b
51,9
25,50 41,5
-/3,75
10,5
8.30
44,3
45
53,3
52.9 48.0
Apr.
125,00
78,2
10,50
67,7
21,-
110,5
2217
53,1
17.50
48,8 24,75 40,3
-3,125
8,8
8,57
5

45.7
43
50,9
50.7 47.5
Mei

»
125,00
78,2
10,50
67,7
21,-
110.5
2110
49,4
15,37
5

42,9
25
40,7

13,125
8.8 8,50
45,3
40,25 47,6
48.3
45.5
Juni

,,
110,00
68,9
10,50
67.7
21,’-.
110,5
2214
52,6
14,125
39,4
25,75 42,0

13,125
8,8
8,57
5
45,7
39,50
46,7
45.6
46.8
Juli

»
110,00
68,9
10,50
67,7
21,-
110,5
2615
62,2
15,-
41,8
27
44,0
-.3
8,4
8,77
5
48,6 38,25 45,3
46.6
50.0
Aug.
100,00
62,6
10,50
67,7
21.-
110,5
2418
58,0
14,12′
39,4 25,50 41,5 -12,5 7,0 7,90
42,1
38,50 45,6
44.7
46.8
Sept.
,,
100,00
62,6
10,50
67,7
19,-
100,-
2217
53,1
13,375
37,3
23,75
38,7
-12,375
6,7
7,52
5

40,1
37,50 44,4
43.3
44.1
Oct.

»
100,00
62,6
10,50
67,7
19,-
100,-
2110
49,4
13,25
36,9
23
37,5

/2,375
6,7
7,55
40,3
37,75
44,7
41.9
43.0
Nov.

»
100,00
62,6
10,50
67,7
19,-
lOO,-
2112
49,8
13,75
38,3
23
37,5

f2,25
6,3
7,15
38,1
37
43,8
42.6 42.3
Dec.
82,50
51,6
10,-
64,5
18,50
97,4
18/3
42,9
12,75
35,5
23
37,5

/2,25
6,3
6,75 36,0
35
41,4
40.0
39.5
Jan.

’32
82,50 51,6
10,-
64,5
18,75
98,7 17/9
41,8
13,12
5

36,6
23
37,5

12,125
6,0
7,35 39,2
32
37,9
38.5
39.1
Febr.
»

82,50
51,6
10,-
64,5
18,75
98,7
18(1
.
42,6
14,50
40,4
23
37,5

1
2
5,6
7,05
37,6
30
35,5
38.3 38.3
Mrt.

»
70,00
43,8
9,75
62,6
18,-
94,7
2119
51,2
14,75
41,1
23
37,5
-11,625
4,6
6,25
33,3
31
36,7
31.0
.
39.1
,

Apr.

»
70,00
43,8
9,75
62,6
18,-
94,7
20
1
6 48,2
14,-
39,0
23
37.5
1
1,5
4,2
5,90 31,5
29,25
34,6
36.2 38.0
Mei
70,00
43,8
8,50
54,8
15,-
78,9
2016
48,2
13,25
36,9
23,50 38,3
-11,5
4,2
5,62
5
30,0 30,25
35,7
35 2
38.
1

Juni
70,00
43,8 8,50
54,8
15,-
78,9
20
1
6 48,2
12,375
34,5
24
39,1
/1,375
3,9 6,30
33,6
28,50
33,7
34.2
38.7
Juli

»
67,50
42,3 8,50
54,8
15,-
78,9
2011
47,3
12,375
34,5
24
39,1
-11,375 3,9 6,70 35,7
23,75
28,1
34.3
37.6
Aug.,,
63,00
39,4 8,50 54,8
15,-
78,9
20
1
7
48,4
12,375
34,5
24
39,1

1
1,75
4,9
6,57
5

35,1
22,75
26,9
35.9 37.4
Sept.
60,00
37,6
8,75 56,5
15,-
78,9
2112
49,8
12,75
35,5 25,25
41,1

/2,125 6,0 6,52
5

34,8
23,75
28,1
31.8
38.5
Oct.,,
63,50
39,7

58,1
14,50
76,3
1818
43,9
12,375
34,5 26,50 43,2
-11,75
4,9
6,325
33,7 28,50
33,7
36.2
38.7
Nov.
63,50
39,7
9,50
61,3
14,25
75,0
17
1
6 41,2
12,125
33,8
24,50
39,9

1
1,75
4,9
5,87
5

3
1
,3
30,75
36,4
35.3
31.2
Dec.

,,
65,00
40,7

64,5
13,75
72,4
1714
40,8
11,75
32,8
24
39,1
-11,75
4,9
5,50
29,3
28,25
33,4
34,0
35.7
Jan.

’33
70,00
43,8 9,25
59,7
13,50
71,1
16
1
6
38,8
11,50
32,1
24
39,1

1
1,625
4,6
5,375

28,7
25
29,6
33.2
34.1
Febr.
»
70,00
43,8
9,25
59,7
13,-
68,4
1519
37,1
0,625 29,6
23,75
38,7 -11,5
4,2
5,60 29,9
26,75
31,7
32.1
34.4
Mrt.

»
70,00
43,8 9,50
61,3
12,25
64,5
16
1
3
38,2
10,375
28,9
23,50 38,3
/
1
,5
4,2
6.-
32,0
26,25
31,!
32.4 34.9
Apr.
70,00
43,8 9,75
62,6
12,75
67,1
1515
36,3 9,50
26,5
23,50
38,3

/1,625
4,6 6,070 32,4
27,50
32,5
32.8 34.9
Mei

»
70,00
43,8 9,50
61,3
12,50
65,8
16/6
38,8
9,50
26,5
23
37,5
-/2
.5,6 6,025
32,1
26,50
31,4
34.2
35.0
Juni

72,50
45,4
10,-
64,5
13,-
68,4
1811
42,6
10,-
27,9 22,50 36,6
-12,375 6,7
6,35 33,9
31,-
36,7
37.2
37.5
Juli

,,
75,00
46,9
17
1
8
41,6
9,475

26,4
22,50
36,6
-!2,625
7,4
5,925
31,6
33,50
39,6
38.1
37.4
7 Aug.
75,00
46,9
17
1
6
41,2

8,87
5

24,7 21,50 35,0 .12,75
2
)
7,7
5,375
28,7
35,25
00
)
41,7
36.9 36.7
14

75,00
45,9
16110
39,6
8,75
24,4
21,50
35,0

12,5625
72
5,25
28,0 36.6
36.1
21

»
75,00
46,9
1613
38,2 8,62
6

24,0
20
32,6
-12,5625 7,2
525
28,0
36.3
35.1
28

»
75,00
45,9
1512
35,7
8,625,
24,0
20
32,6
-/2,5
7,0 5,25
28,0
36.3
34.5
N.B. Alle
Pondennotoering
vanaf
21
Sept. ’31
zijn op
goudbasis
omgerekend;
de Dollarnoteeringen
vanaf
20April’33
zijn
in verhouding
van
de depreclatle
van den Dollar
t.o.v.
den
Gulden
verlaagd.

692

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30
Augustus
1933

De ontvangsten in de Atlantische havens der Ver. Sta-
ten bedroegen deze week 34.000 tons, de versmeltingen
52.000 tons tegen 56.200 tons verleden jaar en de voor-
raden 326.000 tons tegen 276.500 tons.

De laatste C u b a-statistiek is als volgt:

1933

1932

1931
tons

tons

tons

Productie ……(Raming) 1.994.528 2.602.864 3.122.186
Ontvangsten ………….1.428 25.589 30.226
Totaal sedert 1/1 ……..894.610 1.368.306 1.678.855
Verschepingen ………..26.480 89.466 79.523
Voorraad …………….718.269

968.513

1.229.900

– F. 0. L i c h t meldt, dat de in de meeste biet-producee-
rende landen lang verwachte regens zijn ingetreden en
veel goed gedaan hebben aan het gewas.
In E n ge 1 a n d was de stemming kalm met weinig
zaken. Ook
01)
de L o ii d e ii s c h e termijnmarkt bestond
weinig onderncmingslust. De slotnoteeri ngen waren ca.
4 d. hooger dan het vorige slot.
Op J a v a verkocht cle N.I.V.A.S. deze week ruim
13.000 tons Superieur en ruim 9000 tons bruine suiker.
II i e r te land e was de markt vrij lusteloos. Nadat de noteeringen op de A m s te r d a in s c h e termijnmarkt
aanvankelijk met totaal
fX
konden verbeteren, trad op
den laatsten beursdag eene reactie in van ca.
f
)
y
. Het
slot luidde als volgt: Aug.
f
Dec.
f
5, Mrt.
f
5%,
Mei
f
5%, waartoe koopers.

KOFFIE.

De markt bleef ook in cle afgeloopen week onveranderd
kalm gestemd. J)e kost- en vrachtaanbiedingen van Bia-
zilië liepen in de meeste gevallen iets op, doch daar de
dollarkoers in den loop der week niet onbelangrijk daalde,
kwamen de offertes in de laatste dagen wederom goed-
kooper uit dan een week geleden.
Uit de gisteren bekend gemaakte weekstatistiek van
Brazilië is gebleken, dat in de vorige week van Santos
naar Europa verscheept zijn 50.000 balen tegen 82.000
halen in de week daarvOOr en naar de Vereenigde Staten
106.000 balen tegen 139.000 balen. Verscheept werden van
Rio naar Europa 29.000 balen tegen 16.000 balen en naar
de Vereenigde Staten 26.000 balen tegen 16.000 balen.
Als verkocht door Santos worden opgegeven naar Europa
65.000 balen tegen 94.000 balen en naar de Vereenigde
Staten 109.000 balen tegen 140.000 balen.
Als vernietigd in de vorige week worden opgegeven
57.000 balen te Santos. De gehecle hoeveelheid, welke van-
af het begin van 1931 tot 15 Augustus 1933 vernietigd is,
bedraagt volgens officieele opgave van den Nationaleti
Koffie-Raad: 6.616.000 balen te Santos, 1.503.000 balen te Rio de Janeiro, 632.000 balen te ‘ictoria, 11.292.000 baleti
in Sao Paulo en 467.000 balen
01)
verschillende andere
plaatsen, tezamen 20.510.000 balen. In de eerste helft van
de maand Augustus zijn vernietigd: 113.000 balen te
Santos en 709.000 balen in Sao Paulo, tezamen 822.000
balen. Uit de in den laatsten tijd dooi den Nationalen
Koffie-Raad gepubliceerde cijfers moet worden opgemaakt,
dat de vernietiging thans
01)
zeer groote schaal plaats
heeft. Met de 822.000 balen van de eerste helft van
Augustus, vormen de 812.000 baleij, welke indertijd als
vernietigd in de tweede helft van Juli zijn opgegeven,
een hoeveelheid van niet minder, dan 1.634.000 balen,
welke in het tijdsverloop van slechts 661i maand op deze wijze zouden zijn opgeruimd. Wellicht is dit te verklaren door aan te nemen, dat het opeischen in natura van 40 %
van den loopenden oogst nu in vollen gang is. Deze opge-
eischte hoeveelheden, gevoegd bij de door het Koffie-
Departement opgekoehte koffie, kunnen voor het oogen-
blik allicht kwantiteiten vol-men, belangrijk grooter dan
tot nu toe zijn opgegeven. Uit Brazilië is dezer dagen
geseind, dat het Nationale Koffie-Departement de tijd-
ruimte voor het inleveren van de 40 % zoogenaamde
,,sacrifice”-koffie heeft uitgebreid tot 120 dagen en dat de vergoeding van 30 Milreis per haal onmiddellijk zal wor-
den gestort, indien de aflevering van de koffie op tijd
geschiedt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal door het
Departement soortgelijke koffie voor rekening van den
nalatige op de markt worden gekocht en zal bovendien
de overeengekomen vergoeding met een bedrag, opklim-
mende tot 5 Milreis per baal, worden verminderd, waarna
een eventueel saldo binnen 240 dagen aan den oorspron-
kelijken rechthebber zal worden uitgekeerd. Betreffende de speciale commissie, welke de koffievoor-

raden in I3razilië zal moeten controleeren (waarover in het vorig Overzicht reeds is gesproken), is nog door de
Braziliaansche Regeering officieel bekend gemaakt, dat zij zal worden samengesteld als voorloopig is medegedeeld..
De kost- en vrachtaanbiedingen van Santos zijn op het
oogenblik, onder aftrek van het op circa 15 dollarcents
geschatte voordeel van de bijlevering van de bekende bonus
van 10 %, voor gewoon goed beschreven Snperior Santos
op proinpte verschepinig ongeveer $ 1.0.- h 10.10 per cwt.
ei) voor dito Prime ongeveer $ 10.15 5, 10.35. Voor Rio type
New-York 7, met beschrijving, prompte verseheping, komen
de offertes, op dezelfde wijze berekend, . uit op ongeveer
8.45 it 8.60. Bij den dollarkoers van heden staan deze
aanbiedingen gelijk met onderstaande prijzen in goud-
dollars: –

Santos Superior – $ 7.10 ‘ii 7.15
11

Prime

– 7.20 5. 7.35
Rio 7

– 6.- 5.6.10

wat voor Santos, in vergelijking met een week geleden.
0.15 it 0.25 en voor Rio 0.1.5 5. 0.20 gonddollar per cwt.
lager is.
De prijzen in de eerste hand in Nederlandsch-Indië zijn
‘oor de ongewasschen Sumatra Robusta-soorten een frac-
tie hooger, doch voor gewasschen Robusta een fractie lager
dan verleden week. De noteeringen zijn thans aan te
nemen
01):
Paleinbang Robusta, September-verscheping, 1.2% ct.;
Benkoelen Robusta, September-verseheping, 12% ct.; Mand-
heling Robusta, September-verscheping, 14% et.; W.I.B.
f.a.q. Robusta, September-verscheping, 16% ct., alles per
% NO., cif, uitgeleverd gewicht, netto contant.
Aan de Rotterdamsche termijnmarkt_liepen de iioteerii-
gen % ct. pel

% K.G. terug. Augustus notccrt thans
1 17/
September 11 %, December 1
1.18,
Maart 1 ZYS en Mci
12% et.
De olficieele loco-notcering val! Superior Santos bleef
alhier gehandhaafd
01)
20% ct. cii die van Robusta
0
1
)

20 ct., alles per % K
.
G.

De slot-noteeringen te New-York
varen:

Gemengd contract
Santos
contract
(basis Rio No. 7)
(basis Santos
No. 4)

Sept.

Dec. Mrt.

Mei
Sept. Dec.
Mrt.
Mei

28 Augustus

$
5.49

5.77

5.94

6.04
7.89

8.1.7
8.35 8.45
21 Augustus

,,5.52

5.75

5.90

5.98 8.02

8.23 8.35
8.44

1.4 Auistus

5.57

5.80

5.90

5.99
7.84

8.06
8.12 8.19
7 Augustus,, 5.75

5.98

6.09

6.15
7.95

8.16
8.25
8.32

Rotterdam, 28 Augustus 1933.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.

Bedrijfsleven en de strijd tegen

de Armoede in Nederland

door Dr. CH. A. VAN MANEN.

Prijs ingenaaid
f3,-.

Gebonden
f 4,75.

Voor leden der Vereeniging en geabon-

neerden op het Weekblad wordt dit werk

beschikbaar gesteld tegen den prijs van

f 2,50 ingenaaid en f
4,- gebonden.

Bestellingen richte men tot’ het Secretariaat van het

Instituut, Pieter de Hoochweg 122, onder gelijk-

tijdige remise per postwissel of op postchèque- en

girorekening No.. 8408, Rotterdam.

Auteur