Ga direct naar de content

Jrg. 18, editie 917

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 26 1933

6 JULI 1933

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economi*sc
‘,hol-i-Stati*stsche

Beri „
,
hten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL,-NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH ‘INSTITUUT

18E JAAROANG

WOENSDAG
• NEDERLANDSCI1 ECONOMI,SCH INSTITUUT.
Curatoren: Mr.
G.
Vissering, Voorzitter; ir. A. Plate, Onder-
Voorzitter; C. II. van der Leeuw, Penningmeester; Mr. W.
M. van Lanschot; Mr. L. J. A. Trip; E. D. van Walree.
Directeuren: Prof. Mr.
F.
de Vries; Prof. Dr. N. J. Polak;
Prof. Mr. Dr.
G.
Al. Verrijn Sfuart, Directeur.,Secretaris.

• ECONOMISCIJ-STATJSTJSC/JE BERIÖHTEN.

COMMISSIE VAN ADVIES:

Prof. Mr. D. van Blom; J. van Ilasselt; Jhr. Mr. L. fi. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L.
F. ii.
Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rangers;
Prof.
Mr. R. R. Ribbius; Jan $chiltl?.uis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr.
F.
de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. 0. M. Verrijn,Stuart.
Redacteur-Secretaris: Dr. II. M. E. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Iioochweg 122, Rottêdain.
Telefoon Kr. 35000., Postrekening 8408.’

A.bonnementsprjs voor het weekblad franco p. p.
in
Nederland
f
20,—. Buitenland en Koloniën
f
23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Economisch-Statistisch
Kwartaalbericht
f 1.—.
Leden en donateurs ontvangen
het weekblad en het Kwartaalbericht gratis en een reductie
op de verdere publicaties.
Aan get ee kende stukken: Bijkantoor Ruige plaatweg.

25 JULI 1933.

De inschrijving 01) het schatkistpapier had eensdeels een
gunstig

verloop, maar toonde aan den anderen kant toch
aan, dat het geldaanbod vooral op laugeren termijn nog
iiiet zoo heel groot is. In totaal werd slechts ingeschreven voor f97.105.000, dus nog niet eens het geheele gevraag-
de bedrag Hiervan was voor f 38.350.000 in drie-maands prolnessen, waarvan een groot gedeelte (f31.740.000) tot
zoodanigen prijs, dat de toewijzing kon geschieden op een
basis van 3y4 pCt. of nog lager clan de juist in de voor-
afgaande dage ii sterk teruggeloopen disconto rente. Daar-entegen was er voor zes-maands promessen slechts weinig belangstelling, zoodat het overgroote deel moest gevonden
worden uit de inschrijving 01) de jaarbiljetten, waarvan
de toewijzing geschiedde tot f 1.002.50 of 4’/ pCt. en dus
een vol percent hooger dan de inschrijving van de vorige
maand.
De rente voor particulier disconto sloot zich den volgen-
den dag geheel aan bij de inschrijvingsprijs en noteerde
eveneens 3 pCt. Later kwam er onder den invloed van
meerdere goudzendingen uit Frankrijk een sterker aanbod
van geld, zoodat,, vooral gisteren, een verdere inzinking
plaats vond. Particulier disconto werd voor 3 5. 3 pCt.
afgedaan. De prolorigatierente kon eveneens nog iets terug-
loopen en noteerde 2% pCt. en ook callgeld was gemak-kelijker en gisteren voor 2% pCt. verkrijgbaar. De toewijzing 01) de inschrijving voor schatkistpapier
was als volgt: f 31.740.000 drie-maands promessen 5.
f 991.56 of 3% pCt.;
f
13.040.000 zes-niaands promessen
5.
f
981.90 of3
17
132,
en f42.590.000 jaarbiljetten
5.f
1002.50
of 4% pCt.; totaal f87.370.000.

* *
*

Op den weekstaat van ])e Nederlandsche Bank blijkt
de binnenlandsche credietgeving met f10,2 .millioen te
zijn gedaald; de posten binnenlandsche wissels en belee-
ningen verminderden respectievelijk met f3 millioen en
f 7,2 millioen. De post papier 01) het buitenland nam met
f8,6 millioen af, terwijl de diverse rekeningen onder de
activa der Bank met f 8,8 millioen vermeerderden.

26 JULI 1933

No. 917

De goudvoorraad blijkt deze week te zijn toegenomen
niet f 22,4 millioen. De zilvervoorraad wijst een vermeer-
dering aan van f 270.000.
Onder de passiva der Bank kroinp de biljetteiccircula-
tie niet een bedrag van f 11 millioen in; de saldi in
‘rekening-courant stegen daarentegen iiiet f 23,4 nrillioen;
het aandeel van het tegoed van het Rijk in deze toename
is f9,1 millioen en het aandeel van de saldi van anderen

f
14,3 nrillioen. Het beschikbaar metaalsaldo bedriagt

f
17,7 millioeim meer dami dc vorige week. Het dekkings-
percentage is niet 2 pCt. gestegen tot nagenoeg’79 pCt.

* *
*

Niettegenstaande er op de wisselmarkt maar weinig is
omgegaan, was er toch heel wat belangstelling voor het
verloop van de wisselkoersen, die oubereketibaar
.
fluc
tieerden, op de buitenlandsche markten, wellicht wel door
hoogere instanties gemanipuleerd. Het was wel voorna-
melijk de $f-noteering, die nu meer dan ooit ‘de. richting
aallgaf. Aanvankelijk had de $J-koers te lijdn van
groote Dollar-verkoopen, waardoor zelfs een oogeiblik
de 4.87 werd bereikt. Op dit punt aangekomen, outstond
ee een flinke vraag. De handel, de speculatie, die.posities
dekken en ook van de zijde van de effecteiibeurs
kwamen groote kooporders, waardoor de koers, snel steeg
en op 4.6%’ kwam; tenslotte werd er 4.641% genoteerd.
Hier openden de Ponden op 8.26, liepen aanvimnk’elijk eeni-
ge punten terug tot 8.21 om daarna tot 8.31 te rijzen.
‘Dollars, clie de week op 1.72 begonnen, kwamen
op
1.69
om op 1.79 te eindigen. De Marken schommelden hier, de
.geheele week tusschen de 59 en 59.10; slot iets vaster
59.12%. 11e Fransch Franc bleef even onder de 9.70; er
Ikomt nu geregeld goud uit Frankrijk naar hier. Belga’s
zonder veel Verandering tusschen de 34.55 en 34.60. Zwit-
‘sersche Francs 47.90-47.82-47.91, uiteindelijk dus maar
tweinig veranderd. Lires 13.05-13.10. Peseta’s rond de
20.70. De Scandinavische koers in samenhang met de
i’ouden hooger. Canadeesche Dollars vaster, ca. 1.70.
‘De termijnmarges voor Pondeii zijn sterk teruggeloo-peil; de vrees voor den Gulden is gewekeu en er bestaat
eerder neiging zich van zijn bezit van Ponden op termijn
te ontdoen. Een-maands was op 234, cirie-maands op 73.4 c.
aangeboden. Terrnijndollars waren rond pan.
In goud ging hiet veel om; voor buitenlanclsche rekening
was er nog wat vraag. Eagles werden tenslotte op 2.50%
gedaan; Sovereigiis deden ca. 12.30; baren f1647
5.
1648
per NO. fijn.

LONDEN, 24 JULÏ 1933.

De gelclitiarkt blijft nog steeds ineen dan ruim. Het
wordt steëds moeilijker om dagsaldi looneud ouder te bren-
gen. Er zijn geen indicaties, dat daarin binnenkort ‘er-
andering zal komen. De gezamenlijke bank- en andere
saldi bij cle i3ank van Engeland zijn dan ook tezamen
0ruim
£
15.0 uiillioen.
Disconto is dan ook flauwer dan ooit en de. markt
gé-
heel apathisch, wanhoopt aan eene verbetering, die al
.maanden verwacht wordt, maar steeds uitblijft. Drie-
maands bankaccepten zijn %-3.4 pCt., terwijl ehatkist-
promessan Vrijdag I.I. 5.
11
1
toegewezen werden.
Het compromis door de schatkist gevonden n1et betrek-
king tot de conversie van de Dollarleening, die Engeland
• indertijd in den oorlog in Amerika had opgenomen, heeft een goeden indruk gemaakt. Door deze conversie ontvan-
gen de houders bijna 25 pCt. van de goudpremie, die in
die bonds besloten lag.
De deviezenmarkt is onzeker en klein, zoodat transacties
bezv’aarljk «’brde.

.

586

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 3uli 1933

DE NEDERLANDSCHE KATOENINDUSTRIE

IN 1931 EN 1932.

Het aantal artikelen, dat in de laatste jaren in
dagbladen en tijdschriften over de Twentsche katoen-
industrie is verschenen is, wat de hoeveelheid be-
treft, zeker zeer belangrijk geweest. Men heeft dus
veel kunnen lezen over de groote moeilijkheden, waar-
mede deze industrie in de laatste jaren te kampen
heeft gehad en allerlei min of meer deskundige
schrijvers hebben zich geroepen gevoeld, hun mee-
ning over deze moeilijkheden te publiceeren. In ver-
schillende van deze artikelen wrerci cle diagnose zeer
juist gesteld en bleek wel, dat de beoordeelaars ge-
heel op de hoogte waren van de door hen behandelde
problemen. Zulks was echter niet steeds het geval en enkele van deze schrijvers hebben de kracht van hun
betoog dikwijls gezocht in kritiek op de leiders van
de industrie, zoowel waar dit het bestuur van de be-
drijven, als ook de verkoopmethoden betrof.

Schrijver dezes heeft gedurende meer dan 15 jaren
geregeld voor dit weekblad bijdragen geleverd over
onderwerpen betrekking hebbende op de Twentsche
industrie en ook in den regel jaarlijks een overzicht
geschreven in verband met de gepubliceerde in- en
uitvoercijfers. Voor het laatst is zulks geschied in
de nummers van 8 en 15 April 1931, waarin een over-
zicht over het jaar 1930 verschenen is en nu sedert
dien zooveel artikelen in verschillende periodieken
over deze industrie zijn verschenen, meende schrijver
dezes voortaan die taak wel aan anderen te kunnen

overlaten.

De redactie van dit tijdschrift scheen echter niet
van die meeuing te zijn en heeft
schrijver
dezes
speciaal verzocht, thans wel een overzicht over de
beide laatste jaren te willen gereed maken, aan welk
verzoek natuurlijk gaarne werd voldaan.

Het zal
duidelijk
zijn, dat de samenstelling van

een dergelijk overzicht voor iemand, die reeds zeer
vele jaren de ,,ups and downs” van deze industrie
heeft meegemaakt, met gemengde gevoelens zal ge-
schieden. In de jaren 1900-1914 heeft men in deze

industrie een
geleidelijke
en gezonde groei kunnen

waarnemen, die gepaard ging met groote vorderin-
gen op technisch gebied. Daarna kwamen de oorlogs-
jaren, die door opdroging van de grondstofvoorraden
geleid hebben tot
vrijwel
algeheele stilzetting van de
bedrijven in de tweede helft van 1917, gepaard aan
een uitverkoop van de voorraden, die, niettegen-
staande de groote stagnatie in de hedrijfsdrukte,
groote winsten aan de industrie hebben gebracht. Op
de oorlogsjaren volgde de wilde tijd van 1919 en
1920, toen op commerciëel en financiëel gebied alles
mogelijk scheen. Daarna kwam de ineenstorting van
prijzen in de laatste maanden. van 1920, die weer
groote verliezen veroorzaakte en met de eischen van
den fiscus een groot gedeelte van deze oorlogswin-
sten verslond, zoodat deze later heel wat minder uit-
vielen dan men eerst daarvan wel scheen te mogen

verwachten.
Na 1920 heeft de crisis zich, wat de katoenindus-
trie betreft, spoedig hersteld. Men beleefde jaren van
een geregelde expansie, de door den oorlog afgesne-den buitenlandsche relaties konden veelal weer wor-
den aangeknoopt, de industrie nam geregeld in om-
vang toe, door de uitbreiding van de spinnerjen werd
men minder afhankelijk van huitenlandsche gareus

en hoewel het decennium. na
den oorlog goede en
slechte jaren heeft gebracht, konden de jaariijksche
overzichten toch meestal op een toeneming van pro-
ductie en uitvoer vijen en tot en met 1929 gaf de
toestnd zeker reden tot optimisme.

Het keerpunt in dezen opbloei is gekomen in de
zomermaanden van 1929. De vraag naar manufac-
turen, die in 1928 nog zeer bevredigend was geweest
en ook in de eerste helft van 1929 nog voortduurde,
begon geleidelijk te stagneeren, en in zijn overzicht

INHOUD.

BIz.

DE NEDERLANDSOHE KATOENINDUSTRIE IN
1931
EN
1932

door
Joan Gelderman ……………………….586

Een reeds bestaande lEndustriebank in Nederland door

M9-
C
Weststrate …………………………… 590

De Rijksmiddelen over Juni
1933 ………………..591

BUITENLAN lj5CllE MEDEWERKING:

De nieuw’e w’et op de kartellen in Tsjecho-Slowakije

door
Dr. G. Schacher ……………………..592

AANTEEKENINOEN:

Het vraagstuk van de uitvoering van openbare

werken op de Economische en Monetaire Wereld-

conferentie …………………………….
593

MAANDCIJFERS:

Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank …………
594

Overzicht der Rijksmiddelen ………………….
594

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN …………….
595-600

Geidkoersen. – Wisselkoersen. – Bankstaten. – Goederenhandèl.

over 1929
i)
heeft schrijver dezes reeds gewezen op
de zeer ongunstige verhouding tusschen de prijzen
van de overzeesche landbouwproducten en die van
katoenen manufacturcu en ook. op de steeds toene-
mende Japansche concurrentie.
Sedert dien is de toestand steeds slechter gewor

den; prijzen van ruwe katoen zijn weliswaar sterk ge-daald, doch de productiekosten in de Westersche lan-
den blijven nog steeds hoog en de koopkracht in de
overzeesche landen is belangrijk verminderd. De
Japansche concurrentie wordt steeds heviger en de
daling van den Yen-koers in December 1931, een daling, die zich gedurende een groot gedeelte van
1932 heeft voortgezet, heeft aan den Japanschen uit-
voer een
dergelijke
stimulans gegeven, dat zaken in
Europeesche manufacturen met de meeste Oostersche landen vrijwel onmogelijk zijn geworden of in de ge-vallen, dat zij tot stand zijn gekomen, meestal teleur-
stelling hebben gebracht,
zij
het din dat of de fabri-
kant, dan wei de importeur of de ,,native dealer” het
verlies heeft moeten dragen.
• De cijfers voor de beide laatste jaren wijzen dan
ook op een groote vermindering van de bedrjfs-
drukte.
De invoer van ruwe katoen in Nederland be-
droeg in:

KG.
bto.

Ter waarde van

Noord-Ainerikaansche
1931: ‘37.654.000

f2l.558.000

1932: 28.418.000

,, 11.870.000

Engelsch-Indische . – . –
1931: 6.917.000

,, 2.933.000

1932: 4.104.000

,, 1.494.000
Egyptische

………
1931:

48.000

,,

39.000

1932:

112.000

,,

55.000

Ned.-indische …….
1931:

34.000

,,

16.000

1932:

])ivcrse soorten …..
1931:

3.599.000

,, 1.943.000

1932: 1.616.000

,,

692.000

Totaal….
1932:
34.250.000KG.
f14.111.000
1931: 48.252.000
,,
,,
26.489.000
1930:
45.335.000 ,,
37.294.000
1929:
47.038.000 ,, ,,51.626.000

en van katoenafval en linters:

Katoenaf val.

KG.
bto.
Ter waarde van Duitschlaud

………
1931:
5.820.000
f

1.025.000
1932:
4.924.000
,,

636.000
Groot-Brittannië

1931:
1.733.000
,,

397.000
1932: 403.000
,,

76.000
China

…………..
1931: 645.000
,,

132.000
1932:
395.000
,,

70.000
Frankrijk

. ………..

1931:
565.000
,,-

151.000
1932:
136.000
,,

40.000
België en Luxemburg.
1931:
424.000
,,

110.000
1932:
200.000
,,

39.000

i)

Zie E.-S. B.
1930,
pag. 44213.

26 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

587

TS

Amerika

…….
1931:
239.000
f

73.000
1932:
146.000
,,

41.000
Japan met Korea

. .
1931:
237.000
91.000
1932:
33.000
,,

6.000
Keizerrijk

Indië

…..
1931:
109.000
27.000
1932: 45.000
6.000

Totaal….
1932:
6.282.000
KG.
f

914.000
1931:
9.816.000 ,,
2.018.000 1930: 13.674.000
3.781.000
1929: 15.253.000
,,

5.240.000

Linters.

KG. hto.
Ter waarde vau
V. S.

Amerika

…….
1931:
341.000
f

106.000
1932:
83.000
,,

18.000
J3elgië en Luxemburg
1931:
233.000
,,

68.000 1932: 79.000
18.000
i)uitsehlancl

………
1931:
10.000
3.000
1932:
49.000
14.000
Peru

……………
‘1931:
78.000
21.000
1932:
91.000

.
23.000

Totaal …. 1932:

302.000 KG.
f

73.000

1931 :

663000

198.000

1930:

528.000

218.000

1929:

1.594.000

.,

780.000

‘V’aLL cle i ngevoercle hoeveelheden werd uitgevoerd:

,EÇ.G. bto.

Ter waaide van
Ruwe
katoen ……..1
931:

409.000

f

241.000

1932:

218.000

84.000
Katoenafval ………1931:

6.013.000

1.823.000

932: 4.965.000

1.186.000
Linters ………….1931:

1.000

1932:

2.000

1.000

van welken afval resp.:

1931 ……4.208.000 RG. maar Duitschla.nd
1932 ……3.051.000

11
.1931 …….

538.000

België
1932 ……943.000

11
1931 …..’.

683.000

Frankrijk
1932 ……709.000

werd gezonden.

Doordat eenige uitbreidingen van de spinnerijen
eerst in
1930
in bedrijf zijn gekomen, nam de hoe-
veelheid gebruikte katoen in
1931
nog toe en is deze
eerst in
1932
sterk verminderd. Door deze grootere
productie van garens in Nederland nam echter de
invoer van vreemde garens reeds in
1931
af, terwijl
de kleinere invoer van linters wijst op den zëer on-
hevredigenden toestand in cle dekenfabrieken, waarbij
deze linters als ‘grondstof worden gebruikt. De invoer van katoenen gare.ns bedroeg:

KG. bto. Ter waarde van
Ruwe, ongetvijude garen 1931: 15.703.000

f
12.496.000

1932: 13.503.000

8.286.000
Gebleekte of geverfde on-
getwijnde garens …..1931:

977.000

1.055.000

1932: 1.045.000

875.000
Getwijude gareus, 2-draads 1931: 2.010.000

2.702.000

1932: 2.083.000

2.074.000
Getwijude garens, meerdr. 1931:

776.000

1.192.000

1932: , 816.000

1.179.000

Totaal…. 1932: 11.447.000

f12.414000

1931: 19.466.000

17.445.000
1930: 26.810.000 – ,. 31.680.000

1929: 32.864.000

45.767.000

waarvan uit:

in 1932

.in’1931
Grot-Brittannië ……..10.723.000 KG. 13.511.000 KG.
Duitschland ………….3.239.000

2.719.000
België, Luxemburg ……2.881.000 ,,

2.598.000
Tsjechoslowakije ………195.000

359.000
Frankrijk …………..364.000

165.000
Oostenrijk …………..43.000 ,,

75000

De uitvoer van katoenen garens heeft bedragen:

KG. bto. Ter waarde van
Ruwe, ongetwijude garens 1931: 1.464.000

f
1.234.000 1932:

567.000

380.000
Gebleekte of geverfde en-
getwijnde garens ……1931:

130.000.

173.000

Getwijnde garens, 2-draads 1931:
89.000

f

150.000
Getwijnde garens, meerdr.

1931:
44.000

80.000 1932:
53.000

68.000

Totaal….,

1932:
905.000KG.
f

757.000

1931: 1.727.000

,,

1.573.000

1930:
2.645.000

.,

,,3.024.000
1929:
2.583.000

,,

3.592.000

Van de uitgevoerde ongetwijnde, ruwe garens

va
;ren bestemd voor:

1932
Argentinië

……131.000 KO. tegen

KG. in 1931
.Gr-Brittannië

73.000
611.000
,uitschland

…..109.000

,,
,,

187.000
Jelgië, Luxemburg 101.000
156.000
Ned.-Indië

……81.000

,, ,,

309.000
Unie v.

Z.-Afrika

47.000

(Argentinië,

waarheen

int

1.930

719.000

KG.

werd

ge-
zonden, komt in 1931 niet voor).

Verder bedroeg de uitvoer van nadigarens in
1932: 615.000 KG.
ter waarde v.
f
1.338.000
tegen in 1931

…..608.000
1.706.000
1930

…..544.000
.

1.668.000
1929

…..634.000

,, ,,

,,

,,

,,
1.957.000

Het
invoersalcio
heeft dus bedragen:
Ton
Ter waarde van
Ruwe

katoen

………….
1932:
34:032
f
14.027.000 1931: 47.843
26.248.000 1930: 45.144
37.132.000
Katoenafvtd

………….
1932:
:1.317
1.728.000
1931:
3.803
195.000
1930:
6.647
.,

737.000
Liiiters

……………..
:1.932:
300
72.000
1931:
662
198.000
1930:
527
217.000
Katoenen garen:ns

………
1932:
16.542
,, 11.657.000
1931:
17.739
,,15.872.000
1930:
24.165
28.656.000

Totaal….1932: 52.191

.f
27.484.000

1931: 70.047

42.513.000

76.483

, 66.742.000

De uitvoer van naaigarens heeft zich vrijwel kun-
nen handhaven, doch de uitvoer van katoenen garens
is zeer sterk verminderd en er. schijnt ook wel heel
weinig kans te zijn, dat deze zich spoedig weer tot
den vroegeren omvang zal herstellen.
Uit de groote vern.niadering van het import-saldo
van de grondstoffen blijkt wel, dat de bezetting der
industrie steeds verder verminderd is. Zulks bleek
wat
1931
betreft ook reeds uit de productie-statistiek
van het Centraal Bureau voor de Statistiek; deze
statistiek gaf voor de laatste 4 jaren de volgende
cijfers:

Afzet met

Verbruik van biunienlandselic

Afzet voör
garens in

bestemming in

export in
1000 KG.

fl000

f1000
1928

66.600

.

119.800

118.800
1929

68.300

126.900

112.300
1930

62.700

108.800

81.800
1931

52.800

87.600

57.500

In de vroegere jaren is, de export steeds meer toe-genomen dan de binnenlandsche afzet en in de jaren
1926
en
1927
was deze export zelfs in absolute cijfers
grooter dan de verkoop in het binnenland. Uit de
hovenvermelde cijfers blijkt wel, dat sedert dien deze
export zeer sterk verminderd is en verder, dat deze
vermindering reeds van
1929
dateert, dus dat het
begin van de wereldcrisis toen reeds te bespeuren
was in de vermindering van de exportmogelijkheden
der Nederlandsche katoenindustrie. Als men, trou-
wens de uitvoercijfers van het jaar
1929
nauwkeurig
detailleert en tevens rekening houdt met de toestan-
den op de Java-markt, het belangrijkste afzetgebied
voor Twentsche manufacturen, ziet men duidelijk, dat de overvoering van deze markt en de inzinking
van het prijsniveau reeds begonnen is in de zomer-
maanden van
1929,
toen men overigens in de wereld
nog op rozen sliep of meende te slapen.

588

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

Aan manufacturen is in de jaren 1931 en 1932 in-
gevoerd:
KG. Ter waarde van
Ongebleekt voor drukkerij
en ververij ………..
1931:

431.000

f

797.000 1932:

802.000

,, 1.012.000

A
nclere ongebleekte mauu-
factu ren…………..
1931

668.000

,, 1.129.000
1932:

767.000

., 1.012.000
Gebleekte ruanufacturen .
1931:
.287.000

., 1.115.000
1932:

298.000

,,

847.000
Geverfde inanufacturen .
1931: 2.126.000

,, 7.61 5.000. 1932: 2.309.000

,, 6.076.000
Bedrukt, al of Liet tevens
gebleekt of geverfd …
1931: 1.117.000

,, 3.829.000
1932: 1.443.000

3.591.000
Bont geweven ………
1931:

441.000

,, 1.149.000
1932:

559.000

,, 1.135.000
Totaal ….
1932: 6.178.000
KG.
f
13.697.000
1931: 5.070.000 ,,

,, 15.634.000
1930: 5.865.000 ,,

,,20.982.000
1929: 8.091.000 ..,,, 28.961.000

waarvan uit de volgende landen:
1932
Gr.-Brittannië
.. 3.211.000
KG. tegen
2.434.000
KG. in
193.1

Duitschiarid
. . . . 1.447.000

,,

1.036.000
België, Luxemburg
856.000

,,

857.000
Frankrijk

93.000 ,,

,,

150.000 Zwitserland

194.000 ,, ‘ ,,

1.67.000
Tsjechoslowakije

96.000 ,,

,,

122.000
iltali€ ………..
54.000 ,, ‘

76.000
V.
S. v. Amerika

22.000

,,

.56.000
Spanje ………-

41.000

Deze grootere invoer van manufacturen heeft bij
een kleinere consumptie ook een ongunstigen invloed
op de binnenlandsche vraag uitgeoefend, ei het is
zeer begrijpelijk, dat daardoor uit de industrie sterke
aandrang op de Regeering werd uitgeoefend om
dezen invoer te contingenteeren. Gedeeltelijk is zulks
geschied met den invoer van geverfde, gedrukte en

bontgeweven manufacturen, en voor 1933 zijn de
invoereijfers voor deze rubrieken zeer sterk vermin-
derd. De invloed van deze eontingenteeringsmaatre-
geleu moet men niet oversehatten, want ook in nor-
male omstandigheden zou deze invoer waarschijnlijk
door de verminderde vraag cii vooral door de moor-
dende concurrentie van de b innenlandsche industrie
ook wel zijn afgenomen. Indirect geven dergelijke

conti ngenteeringsrnaatregelen echter wel voordeel,
omdat vele importeurs tegen de moeilijkheden op-
zien, die aan den invoer van gecontingenteerde arti-
kelen zijn verbonden en zich dus eerder tot de bin-
.ne.nlandsche industrie wenden om te onderzoeken of
de door hen henoodigde goederen ook hier te lande
worden gemaakt. In dit verband hebben waarschijn-
lijk ook de contingenteeringsmaatregelen voor ver-
schillende soorten van boven- en onderkleeding een
gunstigen invloed gehad, omdat thans meer van deze
artikelen in de hin.nenlandsche confectiefabrieken worden gemaakt en deze fabrieken dus als nieuwe
consumenten voor katoenen en wollen goederen zijn
opgetreden.
De uitvoer van katoenen manufacturen heef t be-
dragen:
Netto gew. Ter waarde van
Ougebleekte nianufacturen
1931 : 1.1.97.000

f
1.625.000 1932:

532.000

..

617.000
Gebleekte

,,

.1931 : 1.1.792.000

25.800.000
1932: 7.442.000

13.542.000
Geverfde

.,

1931: 2.086.000

4.979.000
1932:

1.1:16.000

,, 2.428.000
Becliukt, al of niet tevens
gebleekt of geverfd …
1931 :

1.3.75.000

,, 5.037.000
1932:

…183.000

3.683.000
Bont geweven ………
. 1931:

4.534.000

,, 11.021.000
1932:

1.640.000

., 3.400.000

Totaal ….

1932:
.
11.913.000
f
23.670.000
1931
:
20.984.000 ,, 48.462.000 1930: 24.021.000 ,. 70.218.000
1929:
30.357.000
,,98.872.000

terwijl nog aan katoenen dekens werd uitgevoerd:

1932: 1.784.000 KG. bto. ter waarde van
f
1.374.000

1931: 4.398.000

,,,,,,

,,

,,

,,
4.001.000

1930: 6.453.000

,,,.,,,

,,

,,
6.928.000

1929: 8.743.000

,,

.,

,,

.,

,,

,, 10.169.000

Verder zijn er nog verschillende producten der
Nederlandsche katoenindustrie, die in de statistiek
niet als manufacturen vermeld worden en toch voor
den uitvoer van belang zijn. Als zoodanig mogen o.a.

genoemd worden:

Tafel- en servetgoed,
handdoeken en ander huis-

houdgoed, zoowel afgepast als aan het stuk; bedde-
lakens en sloopen, zoowel ‘van linnen, halflinnen als
katoen, die toch hoofdzakelijk uit katoen bestaan,

waarvan in 1932:

177.000
KG. ter waarde
v.
f
366.000
werdën uitgev., tegen
1.291.000 ,,

,

,,

,,
21
3.005.000
in
1931,
en
1.201.000 ,,

,,

,,

,, .. 3.409.000 ,, 1930.

Bij deze goederen treedt het’ verlies van de Engel-
sche markt sedert de invoering van 20 püt. invoer

rechten daar te lande in December 1931 wel zeer

sterk op den voorgrond.

Gebreide- en tricot goed eren,
waarvan de uitvoer

bedroeg in:

1932: 329.000
KO. ter waarde van
f
600.000

1931: 665.000

,,

,,

.,

,,

,.
1.690.000
1930: 894.000
,,

,,

.,

,,

,,2.665.000
Katoenen band en veters,
wraarvala werden uitge-

voerd:
1932: 53.000
KG. ter waarde van
f107.000

1931: 71.000

,,

,,

,,

.,

,,
178.000

1930: 85.000

,,

,,

,,

..,,, 255.000

Manufacturen van echte zijde en/of van kunstzijde
en van beide niet andere stoffen (behalve wol).:

1932: 142.000
KG. ter waarde van
f
595.000
1931:
.

370.000

..,,,

…. 1.879.000

1930′: 477.000

.,.,

..

,.

..
2.794.000′
1929: 645.000
,,

,,

,,

,,3.940.000

Fluweel en pelucibe
(lang- en kortharig):

1932:
.

64.000
KG. ter waarde van
f
189.000

1931: 302.000

,,

,,

.,

.,,

.,
1.025.000

1930: 309.000

..,,

.,

,,

111.349.000

De uitvoer van katoenen. stukgoederea heeft, wat
de landen van bestemming betreft, bedragen:

Europe.

KG. netto Ter waarde vail

België
CLI
Luxemburg
. . 1931:

340.000

f
1.049.000

1932:

254.000 . ,,

680.000
Noorwegen

………..
1931:

576.000

,, 1.208.000

1932:

241.000

,.

441.000

Engelauci ………….
1931:

2.424.000

,, 5.824.000

1932:

152.000

,.

331.000

Deneniarkn ………..
1931: ‘ 885.000

,, 1.551.000

1932:

200.000′

295.000

]luitsehland ………..
1931:

116.000

,,

190.000

1932: ‘ 173.000

,,

256.000

Griekenland ………..
1931:

53.000

,,

119.000

1932:

17.000

,,

33.000

Tsjechoslowakije …….
1931:

1932:

13.000

,,

17.000
Zweden

……………
1931:

18.000

,,

52.000

1932:

4.000

,,

11.000

Oostenrijk ………….
1931:

1932:

6.000

,,

9.000

l,zië.

Ned. 0.-Indië ………
1931: 11.145.000

f25.233.000

1932: 7.269.000

.. 13.699.000

Engelseh-Indië, tin’
.
….
1931:

734.000

,, 1.938.000

1932:

507.000

,, 1.037.000

Siaitt ……………..
1931:

384.000

,.

822.000

1932:

354.000

..

701.000

Br.-Malakka, enz: ……
1931:

281.000

,,’

736.000

1932:

229.000

.,

477.000

China, en,.. ………..
1931:

420.000

;,

692.000

1932:

129.000

,,

196.000
Ceylon

……………
1931:

238.000

,,

596.000

1932:

32.000

,,

64.000

Syrië ………….. ….
1931:

78.000

,,

127.000

‘1932:

21.000

,,

30.000

Hongkong ………….
1931:

32.000

,,

36.000

1932:

18.000

,,

26.000

26 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

589

Afrika.
13r. West-Afrika

…….
1931
329.000
f

1.307.000 1932: 514.000
.,

1.307.000
13r. Oost-Afrika

…….
1931:
837.000
.,

1.860.000 1932:
366.000
.,

688.000
Unie
v.
Z.-Afrika
……
1931:
169.000
,,

356.000
1932:
105.000
,,

171.000
Egypte

……………
1931
:
65.000
,,

118.000
1932:
38.000
,,

46.000
Belgisch-Congo

……..
1931:
7.000
30.000
1932:
11.000
.,

36.000
Amerika.
‘.
S.

Amerika

………
1931:
149.000
,,

509.000
1932:
189.000
,,

455.000
Argentinië.

………….
1931:
329.000 681.000
1932:
99.000
,,

199.000
Suriname

………….
1931.:
43.000
,,

116.000
1932: 31.000
,,

61.000

Canada

…………….
1931:
19.000
,,

55.000
1932:
16.000

.
,,

41.000

Deze cijfers toonen wel aan hoe groot de ,,collapse”
in den uitvoer van katoenen manufacturen is geweest
en cle cijfers voor de eerste helft van 1933 wijzen op
een verderen achteruitgang. Doch hoe kan het ook
anders? In vorige overzichten is door schrijver dezes
meermalen gewezen op het groote belang van den
steeds toenemenden uitvoer van onze katoenindustrie
en op het verheugende feit, dat deze uitvoer zich niet
alleen naar Nederlandsch-Indië gespecialiseerd had.
doch dat deze over vrijwel de geheele wereld plaats
vond. Hoe heeft zich nu in de laatste jaren deze toe-
stand zoo geheel kunnen wijzigen?
In de Oost-Aziatische landen heeft men de sterke
concurrentie met de Tapansche industrie, die veel
goedkooper werkt, technisch en commerciëel goed ge-
outilleerd is en welke concurrentie vooral sedert de
daling van den Yen-koers in December 1931 vrijwel
moordend is geworden. Doch ook in de meeste andere
landen heeft men steeds nieuwe belemmeringen onder-
vonden. In Engelsch-Indië een invoerrecht van 50
pOt., dat in Mei 1933 tot 75 pOt. is verhoogd, welis-
waar tegen Japan beddeld, doch wat tevens den
Europeeschen invoer belemmert nu Engeland zelf
slechts 25 pOt. behoeft te betalen. In Engeland zelf
20 pOt. invoerrechten en in de meeste Engelsche domi-
nions preferente rechten voor Engelsche manufactu
ren, die nog uitgebreid zijn na de overeenkomsten van
Ottawa. In de Fransche Koloniën, speciaal in West-
Afrika, een sterk verhoogde preferentie ten gunste
van de Fransche industrie. In de Europeesche Balkan-
landen deviezen-restricties, zoodat remises uit die lan-
den aan allerlei moeilijkheden zijn onderworpen. in Denemarkén een sterke oriënteering naar Engeland
in verband met den afzet van de landbouwproducten.
Verder de Engelsche concurrentie, die sedert de daling
van den Sterling-koers in September 1931 weer hevi-ger is geworden, vooral toen die daling gevolgd werd
door een loonsvermindering in de reeds sterk gedepre-
cieerde valuta.
Waarlijk, de toestanden in de Nederlandsche katoen-
industrie zijn buitengewoon onbevredigend, de pro-
ductie is allerwege sterk ingekrompen, de werkloos-
heid, hetzij geheel dan wel gedeeltelijk, heeft een on-
gekende hoogte bereikt en de onderlinge concurrentie
wordt steeds heviger, doordat een ieder tracht van de
nog beschikbare orders een zoo groot mogelijk gedeelte te bemachtigen.
Over deze toestanden zijn in de laatste jaren reeds
vele artikelen geschreven; verschillende personen, zoo-
vel journalisten als economen en ook anderen, die
zich daartoe geroepen gevoelden, hebben Twente be-
zocht en daarover min of meer belangwekkende 4rti-kelen gepubliceerd. Het zal
duidelijk
zijn, dat schrij-
ver dezes in het korte bestek van dit overzicht niet op
al deze beschouwingen zaf kunnen ingaan, doch an-
derzijds zou men het hem euvel kunnen duiden, in-dien hij dit artikel- zou beëndigen zonder een korte
niteenzetting van zijn meening over de toekomst van
de industrie, waarin hij zelf werkzaam is.
Bij de beoordeeling van de vooruitzichten van de

Twentsche industrie, moet nien rekening houden met
het feit, dat de tegenwoordige toestand in cle hedrij-
ven onderling zeer verschillend is. Er zijn nog ver-
schillende fabrieken, die hoofdzakelijk voor de binnen-
,

landsche markt gewei*t hebben, die tot nu toe nog weinig van de crisis hebben geleden. Wel zijn hun
,voorraden in waarde gedeprecieerd en hebben zij te (kampen met een grootere concurrentie dan vroeger,
(doch hun afzet heeft zich tot zekere hoogte kunnen
‘handhaven, terwijl zij door den .aard van hun bedrijf
‘zich ook gemakkelijicer op andere artilcelen konden
toeleggen.

Voor de groote exportbedrijven, die hoofdzakelijk
ivoor de overzeesche markten werkten, is de toestand
‘echter veel ernstiger. Zij hebben een zeer groot ge-
deelte van hun afzet, waarschijnlijk duurzaam, ver-
loren; zij hebben daardoor hun bedrijf veel sterker moeten inkrimpen, terwijl ook een omzetting voor
deze groote bedrijven veel moeilijker en kostbaarder is.
1-let zal dan ook zeer moeilijk zijn om tot een eenigs-zins belangrijke verbetering te komen, zoolang de ex-
port zich niet tot een zekere hoogte kan herstellen.
Elke verbetering in de export-mogelijkheden zal direct
een gunstigen invloed hebben op de geheele industrie, de onderlinge concurrentie, zoowel van de spinnerijen
als van de weverijen, zal daardoor minder hevig wor-
den .en elke verhooging van de bedrijfsdrukte zal de
verliezen doen verminderen.

Op het oogenblik zijn weliswaar de vooruitzichten
voor een verbetering in dezen export nog verre van
rooskleurig. De handelsbelemmeringen schijnen in
plaats van minder steeds heviger te worden en het
prjsverschil met verschillende Japansche manufactu-
ren is van dien aard, dat de concurrentie daartegen
vrijwel hopeloos lijkt. Het is echter zeer de vraag of
deze toestand duurzaam is. Men kan toch aannemen,
dat in Japan de aanpassing aan den verlaagden Yen-
Icoers nog niet geheel heeft plaats gevonden en men mag verder rekening houden met het feit, dat bij een
stijging van katoenprjzen het verschil in fabricatie-
kosten relatief kleiner wordt. Ook kan de Japansche
industrie nog lang niet alle markten, die manufactu-
ren importeeren, voorzien en wordt van de productie
dezer Japansche fabrieken ruim de helft in het land
zelve geconsumeerd. De groote druk op de andere Oos-
tersche markten, speciaal Nederlandsch-Indië, is waar-
schijnlijk ook te wijten aan het feit, dat Japan moest
exporteeren om grondstoffen te icunnen koopen en dat
de uitvoer naar een onbeschermde markt met lage in-
voerrechten, waar bovendien vlotte betaling kon wor-
den verkregen, wel buitengewoon aanlôkkelijk was.
1-let is volstrekt niet uitgesloten, dat bij meer normale
omstandigheden in China en Mantsjoerje, Japan zich
veer meer op die markten zal toeleggen, terwijl men
ook niet moet vergcten, dat in Europa de verlaging
der productiekosten steeds verderen voortgang maak t..
Men ziet thans reeds, dat in verschillende fancy-goe-
deren, waarbij niet alleen de prijs, doch ook de kleu-
ren en de dessins nieespreken, Manchester weer tegen
Japan kan concurreeren en ook voor enkele andere
goederen lijkt zullcs op den duur niet onmogelijk. Al
deze factoren werken echter niet onmiddellijk en de
export-industrie is door de groote verliezen der laat-
ste jaren reeds zoo verzwakt, dat zij daarop misschien
niet zal kunnen achteu.

Het is dus zeker. wel vensche1ijk om te trachten
door verschillende maatregelen de industrie tenminste
tijdelijk eenigen steun te geven en op dit gebied is er
voor opie Regeering nog -vel Wat te doen, zoowel hier
te lande als in Nederlandsch-Indië. Men kan natuur-
lijk allerlei maatregelen heel gemakkelijk afkeui-eu met een beroep op de open-deur politiek, doch men
moet ook relcening houden met de wederkeerigheid,
clie steeds de basis vormt voor de meeste handelsrela-
ties. Een eenzijdige oriënteering op den Japanschen
leverancier heeft groote bezwaren, zoowel politiek als
economisch, terwijl de verkoop van Indische produd-
ten naar Europa toch ook verband houdt met de ex-

590

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

portmogelijkheden van Europa naar Nederlandsch–
Indië. Het belang van den inlandschen consument al-
leen mag niet den doorslag geven, terwijl het ook de
vraag is, of deze meer gebaat is met een prijsverschil
van enkele procenten van de ingevoerde manufacturen
dan wel met een behoorlijken afzet van de Indische pro-
ducten, waarvan de opbrengst toch ook de helooning
van zijn werkkracht bepaalt. Zelfs een gedeeltelijke
hervatting van de uitvoermogelijkheden naar Neder-
landsch-Indië zou reeds verlichting brengen en het is zeker te hopen, dat de betreffende autoriteiten bereid
zullen zijn, hun medewerking te verleenen om op dit
gebied tenminste iets te bereiken.
Wat de overige exportinarkten betreft, ondervindt men vooral de zeer sterke concurrentie van Lancas-
hire, waar men over het algemeen lagere bonen be-
taalt en ook de andere kosten lager zijn dan in
Twente. Dit prijsverschil is echter niet van dien aard,
dat men niet mag hopen, dat daarin geleidelijk ver-
betering zal komen en dat men door een verdere ver-
laging van de productiekosten in eigen land binnen
afzienbaren tijd weer evenals vroeger tegen Lancashire
zal kunnen concurreeren.
Ook op de binnenlandsche markt zijn er nog wel
mogelijkheden in verschillende artikelen, die tot nu
toe uit het buitenland werden ingevoerd, terwijl door
de uitbreiding van de confectienijverheid ook geleide-lijk meer verschillende manufacturen in het land zelve worden gebruikt. Deze mogelijkheden zijn echter lang
niet voldoende voor de beschikbare en thans overtol-
lige productie-capaciteit van de industrie, terwijl zij nogal wat technische aanpassing vereischen, zoodat
een dergelijke uitbreiding niet zoo heel vlug gaat.
Mocht het echter
mogelijk
zijn, binnenkort tot een
verbetering van den export te komen, zoo zoude de
overige aanpassing zich veel meer in een geleidelijk
tempo kunnen voltrekken, hetgeen zeker de industrie
ten goede zou komen.
Hoewel dus de toestand in Twente over het alge-
ineen zeer onbevredigend is en er zeker al heel weinig
kans schijnt, dat deze vroeger zoo bloeiende industrie
zich binnen afzienbaren tijd weer eenigszins tot den
vorigen omvang zal kunnen herstellen, mag men toch
ook verwachten, dat de tegenwoordige crisis niet on-
bepaald zal duren en geleidelijk weer meer normale
toestanden zullen intreden. Mocht zulks het geval zijn,
zoo moet men hopen, dat de verschillende mogelijk-
heden, die hier zijn vermeld, er toe zullen bijdragen
om in de hierboven aangeduide richting geleidelijk
weeX tot betere resultaten te komen. Moge aan allen.
die hiertoe kunnen medewerken, niet alleen de noo-
dige werkkracht, doch vooral het daarvoor vereischte
beleid geschonken worden! J. G.

EEN REEDS BESTAANDE INDUSTRIE-BANK IN

NEDERLAND.

Mr. 0. Weststrate schrijft ons:

Blijkens het artikel ,,Een industrie-bank in Neder-
land” van Mr. Dr. B. K. Spanjaard in de nummers
van 19 April en 10 Mei ji. blijft het vraagstuk van de
oprichting van zulk een bank aan de orde
1
). Het is
daarom niet ondiénstig, dat iets wordt medegedeeld
over een reeds bestaande industrie-bank, die door de
schrijvers over dit onderwerp blijkbaar niet wordt ge-
kend. Hetgeen overigens geen wonder is, want zij is
niet van grooten omvang en werkt op een speciaal
terrein, dat niet aan een grooten heirweg in de finan-
ciëele wereld gelegen is. Ik heb het oog op de Coöp.
O-rondkapitaalbank voor den Landbouw, gevestigd te
Utrecht. De naam duidt reeds aan, dat deze instelling
alleen den landbouw tot haar werkgebied heeft. De
lezer zal zich afvragbn: hoe kan zij dan een industrie-
bank zijn? Het antwoord is: omdat de landbouw ver-
schillende industrieën heeft doen ontstaan, die zoo

1)
Vgl. eveneens het op hetzelfde onderwerp betrekking
hebbende artikel van Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart in
het nummer van
14
Juni ji.

nauw daarmede verbonden zijn, dat men ze gerust
nog tot het gebied van den landbouw kan rekenen.
Dit zijn in het
bijzonder
de coöperatieve industrieën,
die a]s het ware verlengstukken zijn van het bedrijf
van den individueelen landbouwer. Vroeger maakte de boer de boter zelf, op zijn eigen boerderij. Thans
doen groepen boeren het gezamenlijk, in hun coöpe-
ratieve zuivelfabriek. Zoo hebben de boeren ook
coöperatieve aardappelmeelfabrieken, beetwortelsui-
kerfabrieken, stroocartonfabrieken, waar zij hun land-
houwproducten laten verwerken.
Behalve deze ,,landbouw-industrieën” worden ook
handelslichamen op land- en tuinbouwgebied door
de Grondkapitaalbank voor den Landbouw gefinan-
cieerd. Ik heb hier in het
bijzonder
het oog op de
coöperatieve veilingen.
De Grondkapitaalbank is in 1927 opgericht door de Ooöp. Centrale Raiffeisen-Bank, een groot aantal der
bij deze aangesloten Coöp. Boerenleenbanken,) eu
verschillende coöperatieve instellingen van de cate-
gorieën, te wier behoeve zij werd opgericht. Haar aan-deelenkapitaal bedroeg
f 500.000.—
waarvan gestort
10 pOt. Volgens de statuten moest het aandeelenkapi-
taal bij elke leening, die de Bank zou verstrekken,
worden uitgebreid, zulks om de waarborg voor obli-
gatie-houders op peil te houden (bij gelijk blijvend
kapitaal en vergrooting van het bedrag van uitstaande
leeningen en dus ook van obligatie’s zou de waar-
borg voor obligatie-houders relatief natuurlijk ver-
minderen).

De naam der instelling duidt ook reeds aan, dat zij
alleen langloopende leeningen verstrekt. Zij verschaft
aan de coöperatie’s (want alleen voor deze is zij op-gericht) grond- of stichtingskapitaal (waaronder be-
grepen kapitaal voor uitbreiding). –

Volgens de statuten moet elke geldleening gewaar-
borgd zijn door een voldoende aansprakelijkheid der
leden van de vereeniging, waaraan geld ter leen
wordt verstrekt.
Daartegenover gaat zij ook alleen verplichtingen op
langen termijn aan. Zij verschaft zich de benoodigde
geldmiddelen door uitgifte van obligaties. Deze
bijzondere wijze van dekking (die overigens soms
wro
r
dt aangevuld door hypotheek of borgstelling)
doet echter niet af aan den aard der verleende ere-
dieten, en daarmede ook niet aan het karakter der
bank.
Op 31 December 1932 stond aan leeningen uit on-
geveer
f
3.600.000,—. Aan obligatie’s was een iets
kleiner bedrag in omloop. Het aandeelenkapitaal be-
droeg
f 1.000.000,—.

De obligaties zijn ter beurze genoteerd. De koer-
sen der 4Y21 pOt. obligatie’s (er zijn ook 4 en 5 pOt.
obligatie’s) bedroegen eind December van de jaren
1929 tot en met 1932: 98, 101, 98 en 98Y21.
De crisis heeft de ontwikkeling der Bank natuurlijk
tegengehouden. Op andere wijze heeft zij echter nog
niet van de crisis geleden. Eén der crediet-genietende
fabrieken is in liquidatie moeten gaan, doch verlies
hierop is practisch uitgesloten.

De Grondkapitaalbank levert het bewijs, dat een
industrie-bank in ons land bestaanbaar is. Bovendien
is de met haar opgedane ervaring gunstig. Zij heeft
ongetwijfeld bijgedragen
tot ontwikkeling van ver-
schillende ,,landbouw-industrieën”, en haar obligatie’s
zijn blijkbaar als beleggingsmateriaal in aanzien
).

Ten behoeve van lezers, die met het landbouvcre-
diet niet bekend zijn, merk ik op, dat bij de Coöp. Cen-
trale Raiffeisen-Bank te Utrecht zijn aangesloten onge-
veer
730
Coöp. Boerenleenbanken, die per eind
1931
be-
schikten over ongeveer
364
millioen aan deposito’s en cre-
dit-saldi in rekening-courant.
Opmerking verdient, dat de obligaties zijn onderge-
bracht bij het publiek. De Centrale Raiffeisen-Bank (die
men wel de moeder-instelling der Grondkapitaalbank kan
noemen) heeft er om principiëele redenen geen enkele ge-
nomen, terwijl de Boerenleenbanken betrekkelijk weinig
dier obligatie’s bezitten.

26 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

591

N a s c h r i f t. Wij hebben aan bovenstaande be-
schouwing van Mr. Weststrate gaarne plaatsing ver-
leend, omdat het hier de financiering van een indus-
trietak betreft, waarover slechts weinig bekend is. Intusschen meenen wij, dat de G-rondkapitaalbank
niet het goede voorbeeld is van een werkelijke Indus-

triebank. Immers, de hoofdbezwaren tegen een In-
dustriebank in Nederland zijn, wat men kan noemen,
het liquiditeits- en het rentabiliteitsprobleem. Het laatste achten wij belangrijker dan het eerste. Het
liquiditeitsprobleem lijkt ons voor een oplossing vat-
baar; met het rentabiliteitsprobleem is dit anders ge-
steld. Dit hangt geheel af van de levensvatbaarheid
van de ondernemingen, welke door de Industriehank
gefinancierd worden. Want een onderneming heeft
meestal behoefte aan lang crediet, zônder dat zij
daarvoor een voldoende onderpand kan geven. Werkt
de onderneming met verliezen, dan loopen ook de
bankcredieten gevaar, hetgeen direct de rentabiliteit
van de Industriebank beïnvloedt.

Uit het betoog van Mr. Weststrate blijkt, dat de
credieten, die de Grondkapitaalbank verleent, gedekt
zijn door een voldoende aansprakelijkheid van de
leden der vereeniging, waaraan geld wordt verstrekt.
De credietzekerheid is in dit geval dus heel wat
grooter dan bij de financiering van industrieele on-
dernemingen.
Bovendien moet men verder niet uit het oog ver-
liezen, dat de landbouwindustrieën bijna uitsluitend
industrieën van verbruiksgoederen zijn, die veel min-
der conjunctuurgevoelig zijn dan industrieën van
half- of eindfabricaten. Om deze redenen reeds is een
instelling als de Grondkapitaalbank voor de finan-
ciering van de industrie van half- en eindfabricaten
niet bruikbaar. (Red.).

DE RIJKSMIDDELEN OVER JUNI 1933.

De Middelenstaat over de maand Juni ji. brengt
opnieuw een teleurstelling. Gaf Mei een achteruit-gang van de rnaandopbrengst tegenover het vorige
jaar van
f
1.920.800, de maand Juni toont weder een
grooter tekort, ni. van
f
2.160.700. De opbrengst toch
van de afgeloopen maand was
f
28.727.900, tegenover

f
30.888.600 in Juni 1932. De totale opbrengst bleef
voorts
f
3.121.300 bij de gemiddelde maandraming
ten achter.

Beschouwt men de totale opbrengst van het eerste
halfjaar 1933 tegenover hetzelfde tijdvak van 1932, dan vindt men eveneens weinig reden tot tevreden-
heid. Hoewel thans op een drietal middelen nieuwe
opcenten worden geheven, geven de genoemde twee
tijdvakken een nadeelig verschil voor 1933 van niet
minder dan
f
20.369.200.
Wanneer voor de
vergelijking
der resultaten over
de maanden Juni 1932 en Juni 1933 de drie nieuwe
posten, welke in 1932 nog niet bestonden en welke dus het bedrag der ontvangsten over de afgeloopen maand tegenover die van het vorige jaar flatteeren,
buiten beschouwing worden gelaten, dan blijken de
overige.middelen f4.137.200 beneden die van Juni
1932 te zijn gebleven, terwijl de ontvangsten

f
3.197.800 minder waren dan de raming.
De accijnzen op zout, op geslacht en op het gedis-
tilleerd en die op suiker overtroffen de ontvangsten
over de gelijknamige maand van het voorafgaande
jaar, terwijl ook de belasting op gouden en zilveren werken, de rechten en boeten van zegel, de rechten
en boeten van registratie, alsmede de donieinen en
de loodsgelden een hoogere opbrengst gaven.
Het hooger genoemde nadeelig verschil van
f 20.369.200 van de eerste zes maanden van het loo-
pende jaar tegenover die van 1932
stijgt
tot
f 31.811.200, wanneer ook hier de opcenten op den
invoer, die op den accijns op het bier en die op den
accijns op de suiker buiten beschouwing worden ge-
laten. Ook de raming voor zes maanden werd niet
gehaald; het nadeelig verschil beliep
.f
3.278.000.

In tegenstelling met de vorige maand, toen kon
worden geconstateerd, dat de grondbelasting zich
goed kon handhaven, moet thans op een decrës wor-
den gewezen. Tegenover de opbrengst van Juni 1932
toch bedraagt het nadeelig verschil
f
141.300. Deze
verminderde opbrengst is vermoedelijk toe te schrij-
ven aan den invloed van de malaise als gevolg waar-
van de invordering van deze belasting meer bezwaar
ontmoet dan in vorige jaren. Tegenover de opbrengst
van Juni 1932 bedraagt het nadeelig verschil

f
141.300. De gemiddelde maandraming echter werd
met
f
464.000 overschreden.

Zooals te voorzien was, blijft de daling in de op-brengst der inkomstenbelasting geregeld voortgaan.
WT
e
li
swaar
is de teruggang thans niet zoo groot als
die, waarop de vorige maand moest worden gewezen, doch niettemin bedraagt zij nog
f
1.172.100. Over het
verstreken eerste halfjaar 1933 is de achteruitgang,
in vergelijking •met het eerste halfjaar 1932

f
10.993.500. Dat de raming, welke voor 1933 in
totaal op
f
25.000.000 minder gesteld was dan voor
het voorafgaande jaar in zes maanden met

f
11.010.000 werd overschreden, is hierbij slechts een schrale troost.
Met de vermogensbelasting staat het er eveneens
treurig voor. De teruggang in dit middel bedioeg
deze maand
f
164.800 en over zes maanden

f
1.587.000. Evenals hij de inkomstenbelasting is ook
hier de daling der kohierbedragen in verband met de
heerschende crisis de aanwijsbare oorzaak van den
geregelden teruggang.

De dividend- en tantièmebelasting geeft bij een
opbrengst van
f
1.114.300 een nadeelig verschil van

f
482.300. Het behoeft geen verwondering te wekken
dat dit middel, dat zoo rechtstreeks den gang van
zaken bij verschillende bedrijven weerspiegelt, maand
op maand een ongunstig resultaat aanwijst. De ach-
terstand over zes maanden is thans reeds gestegen tot

f
1.341.100, terwijl het nadeelig verschil ten aanzien
van de raming is aangegroeid tot
f
1.803.200.
De stijging in de invoerrechten, welke over Mei
kon worden geconstateerd, is niet alleen geheel ver-
loreii gegaan door de daling in Juni, doch werd
daardoor zelfs niet onbelangrijk overtroffen. Deze
daling toch bedraagt niet minder dan
f
1.050.000.
Over de eerste zes maanden van 1933 werd
f
6.487.100
minder ontvangen dan in hetzelfde tijdvak van 1932,
terwijl de ontvangsten
f
5.720.600 beneden de raming
bleven. Dit is niet alleen een gevolg van den ver-
minderden omvang van den invoer, doch ook de
daling in de waarde der belaste goederen doet hier
haar invloed gevoelen.

De opcenten op het vorenstaande middel, welke in Mei voor de eerste maal beneden het millioen waren
gedaald, hebben deze grens thans weer overschreden.
Zij brachten namelijk
f
1.110.900 op, tegenover een
raming van j 875.000. De opbrengst van dezen ont-
vangstpost is bevredigend. In zes maanden toch werd
de raming met
f
2.832.900 overschreden.
De geregelde teruggang in de opbrengst van het
statistiekrecht, welke over – Mei werd- onderbroken, heeft zich in Juni weder voortgezet. Dit middel; het-
welk een vrij nauwkeurigen maatstaf levert voor de
handelsbeweging ten opzichte van het buitenland,
geeft thans een vermindering te zien van
f
1.800 bij
een opbrengst van
f
165.600. De achteruitgang over
zes maanden is f 111.800; bij de raming over dat
tijdvak bleven de ontvangsten.
f
104.300 ten achter.
Met uitzondering van den wijn-, den bier- en den
tabakaccijns vertoonden de
accijnzen
een hoogere op-
brengst. De zoutaccijns, met een ontvangst van

f 1
.
44.100 vertoonde een toeneming van
f
1.500, de
geslachtaccijns leverde een voordeelig verschil van

f
1.800 De gedistilleerdaccijus vertoonde een stijging
-van f 51.600, hoewel

het aantal crediettermijnen even
groot was als het vorige jaar. De daling bij den bier-
accijns is ook deze maand weer belangrijk en bedraagt

f
308.300. Deze daling behoeft echter niet te zeer te

52

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

verontrusten. Hier is nog steeds de aanleiding het
minder aantal brouwsels als gevolg van de in ver-
band met de inwerkingtreding der nieuwe opcenten-
heffing op 1 Januari 1933 vôôr dien datum gemaakte
voorraden. De wijnaccijns, met een opbrengst van

f
300.700 gaf een nadeelig verschil groot
f
277.900.

De opcenten op den bieraccijns en die op den accijns
op suiker bleven beide beneden de raming, onder-

scheidenlijk met
f
42.000 en
f
117.500. De suiker-

accijns zelve gaf
f
110.400 meer bij een gelijk aan-
tal crediettermijnen. De accijns op tabak vertoonde
een mindere opbrengst van
f
157.000. Hier doet de

vermindering van de banderolleprijzen, speciaal voor
sigaretten en sigaren haar invloed gelden. De totaal-
opbrengst over 1933 bleef
f
2.700.300 bij 1932 ten

achter; het nadeelig verschil tegenover de raming

steeg tot
f
2.271.100.

Voor het eerst sedert eenige jaren valt bij de be-
lasting op gouden en zilveren werken op een stijging
te wijzen. Zij is echter niet belangrijk en bedraagt

f
1.200 bij een opbrengst van
f
53.200.

De zegelrechten geven ook deze maand weer een
belangrijke verbetering te zien. Deze bedraagt

f
395.200 en komt voor een belangrijk deel, nl

f
250.000 voor rekening van de beursbelasting als
gevolg van de grootere activiteit op de effectenbeurs.
De raming van dit middel over de eerste zes maan-

den van 1933 is met
f
1.075.700 overtroffen. De in-

komsten zijn echter over zes maanden nog
f
543.000
beneden de opbrengst van hetzelfde tijdvak van 1932.
De rechten en boeten van registratie gaven een meer-

dere opbrengst van
f
71.000.

Het tijdelijk herstel, dat de successierechten over
de maand Mei te zien gaven, is door de daling over

Juni, welke
f
990.200 bedraagt weder meer dan
teniet gedaan. De achterstand over zes maanden be-

loopt
f
2.695.900, terwijl de ontvangsten over diu

termijn
f
2.032.300 beneden die van 1932 bleven.

De domeinen, welke
f
340.300 opbrachten, geven

ditmaal een surplus van
f
112.300. Het voordeelig
verschil ten aanzien van de raming voor het eerste
halfjaar 1933 is thans
f
206.200. In t6t
aal wordt

echter nog een verlies in vergelijking met het vorige
jaar geboekt. Het nadeelig verschil bedroeg
f
320.400.

De loodsgelden zijn ook deze maand weer beter.
Bij een opbrengst vn
f
280.600 bedroeg de voorüit-
gang
f
32.100.
De inkomsten van het ,,Leeningfouds 1914″ hebben

ditmaal
f
4.011.000 bedragen, terwijl de ontvangst
over het eerste halfjaar
f
28.452.800 is geweest. In

vergelijking met hetzelfde tijdvak van 1932 valt een
nadeelig verschil van
f
3.622.700 op te merken.

Voor het wegenfonds is
f
796.100 ontvangen, waar-

van
f
786.400 aan wegenbelasting en
f
9.700 wegens

rijwielbelasting. In totaal valt over zes maanden
tegenover 1932 een verbetering van
f
185.500 te con-
stateeren.

De gemeentefondsbelasting beliep in de afgeloopen
maand
f
2.894.000, terwijl de nieuwe opcenten

f
285.000 opleverden. In totaal bedroegen de inkom-
sten ten bate van het gemeentefonds derhalve

f
3.179.000. Over de eerste zes maanden werd ten
bate van dit fonds
f
41.395.300 geboekt, wat

f
8.412.000 minder is dan in 1932.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE NIEUWE WET OP DE KARTELLEN IN
TSJECHOSLOWAKIJE.

Dr. 0-erhard Schacher te Praag schrijft ons:

Na zeer levendige discussies in de kringen der
politici en leiders van het bedrijfsleven is thans de
nieuwe kartelwet in Tsjecho-Slowakije tot stand ge-
komen. Haar bepalingen zijn niet alleen voor het

rechtswezen en het
bedrijfsleven
van Tsjecho-Slowa-
kije zelf, doch verre daarbuiten voor de geheele ont-

wikkeling van het internationale kartelwezen van

heteekenis. Vaak gekoesterde verwachtingen, dat de
nieuwe wet, die in het teeken van een scherpe econo-
mische crisis is ontstaan, met de deflationistische
politiek en de in de economische wetgeving van
Tsjecho-Slowakije anders sterk aanwezige tendenzen
tot algemeene prijsverlaging, ernstig rekening zou
houden, zijn niet in vervulling gegaan. Het voor-
naamste doel van. de nieuwe kartelwet is contrôle
over de kartellen, niet echter haar ontbinding of prin-
cipiëele bestrijding in het belang van het verbruik.
Van de belangrijkste bepalingen van de buitenge-
woon omvangrijke wet volgen hieronder de meest
essentiëele:

In het eerste deel van het wetsontwerp wordt het
wezen van een kartelverdrag gedefiniëerd, voor welks
geldigheid schriftelijke formuleering noodzakelijk is.
Bij het Rijksbureau voor de Statistiek wordt een
voor een ieder toegankelijk kartelregister ingericht, waarin de kartelovereenkomsten en belangrijke ge-
gevens omtrent de tot het kartel toegetreden partijen
worden geregistreerd.
§ 4 verplicht het Rijksbureau voor de Statistiek
om volgens door dit Bureau vast te stellen richtlijnen
de verkoopprijzen evenals ook de op grond van kar-
telovereenkomsten vastgestelde tarieven in evidentie
te houden. Hiertoe moeten de prijzen en alle wijzi-
gingen aan het Rijksbureau voor de Statistiek wor-den medegedeeld. Het Statistisch Bureau slaat acht
op de prijsontwikkeling van de goederen, waarop de
kartelovereenkomsten betrekking hebben, doch ook op
die van andere groepen, die buiten de kartelovereen-
komsten vallen. Daardoor wordt een overzicht over
den invloed van de kartellen op de prijsvorming ver-
kregen.
De contraheerende kartelpartijen zijn voorts ver-
plicht omtrent alle belangrijke kartelmaatregelen
schriftelijke aanteekening te houden; van een ge-
meenschappelijk optreden tegenover afnemers, leve-
ranciers, klanten en derden überhaupt (uitsluiting)
moet bovendien acht dagen véôr het in werking tre-den aan het bevoegde Ministerie kennis worden ge-
geven, daar de overeenkomst anders ongeldig is.
Van bijzondere beteekenis uit het oogpunt van kar-
telpolitiek is het tweede deel van de wet, dat zich
met de bescherming van de consumenten tegen na-
deelige gevolgen van de kartelovereenkomsten bezig
houdt. § 7 bepaalt: ,,Wanneer de vrees gerechtvaar-
digd is, dat door doorvoering van een kartelovereen-
komst een openbaar belang door onevenredig hooge
prijzen (tarieven van verkeers-, crediet- of verzeke-ringmaatschappijen), door handelsgebruiken, die de
klein- of groothandeisprijzen onevenredig verhoogen,
of door niet gerechtvaardigde uitsluitingen wordt be-
dreigd, moet het daartoe bevoegde Ministerie, hetzij
rechtstreeks, hetzij ingevolge een door de regeeriug
verstrekte opdracht, een onderzoek instellen.”
Het Ministerie, dat met het onderzoek is belast,
kan dan in elk stadium onderhandelingen over een
vergelijk beginnen; indien deze met succes worden
bekroond en het gevaar van bedreiging van een open-
baar belang is geweken, wordt het onderzoek ge-
staakt. Ook op verzoek van een der toporganisaties
van de belanghebbende vereenigingen kan te allen
tijde een
dergelijke
procedure om tot een accoord te
komen, worden voorbereid. Het onderzoek mag zich
in dit geval niet tot hedrijfsgeheimen uitstrekken.
Wanneer het onderzoek beëindigd is, moet het Mi-
nisterie aan de regeering verslag uitbrengen, dat met
een concreet voorstel gepaard moet gaan.
Inzonderheid van belang zijn de bepalingen van
de kartelwet omtrent het ingrijpen van den staat hij
geconstateerde afwijkingen in de prijspolitiek der
kartellen. Indien namelijk door het onderzoek komt
vast te staan, dat de prijzen inderdaad onredelijk
hoog zijn, resp. dat de handeisgebruiken de prijzen
onevenredig verhoogen of door de afgekondigde uit-
sluiting de werkzaamheid van de betrokkenen on-

.26 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

593

mogelijk wordt gemaakt of ernstig bedreigd, beslist
de regeering, dat het aan het kartel verboden is om
op de binneulandsche markt hoogere prijzen te vra-
gen dan die, welke worden vastgesteld, bepaalde han-
delsgebruiken te bezigen, resp. de uitsluiting door te,
voeren. Het verbod van hoogere prijzen kan ten hoog-
ste voor één jaar worden, uitgevaardigd.
Indien het kartel de beslissing van de regee-
ring niet opvolgt, kan het volgens § 13 een cautie tot Kr. 3 millioen worden opgelegd en het kartelverdrag
ongeldig wordn verklaard. De regeering kan in dit
geval het kartel ook ontbinden. Waar het openbare
belang zulks verlangt, kan zij, na voorbereiding van
het onderzoek, nog véér de beslissing, door middel van
een voorloopige beschikking ingrjen. Een voorloo-pige beschikking, waarbij een bepaalde prijs wordt
verboden, mag echter slechts ten hoogste voor een
maand worden gegeven.

De wet regelt ook het voor de gerechtelijke kartel-practijk belangrijke punt van het uittreden uit de kar-
telovereenkomst, hetgeen te allen tijde kan geschie-
den, wanneer de overeenkomst de werkzaamheden
van de kartelleden in economisch opzicht ernstig
bedreigt, bemoeilijkt of in die mate onmogelijk
maakt, dat de toegetreden partij dit bij het sluiten
van de overeenkomst, met.inachtneming van een ge-
wonen commerciëelen zorg, niet heeft kunnen voor-
zien. Deze tamelijk scherpe uittredingsbepaling wordt
hierdoor verzacht, dat niet alleen rekening zal wor-
den gehouden met de schade, welke voor de uittre-
deude partij bij handhaving van de overeenkomst zou
ontstaan, doch ook met de schade, welke door deze
uittreding voor de andere partijen kan ontstaan.
Tenslotte is nog één van de slotbepalingen der wet
van groote handelspolitieke beteekenis, nl. § 40, die
de regeering machtigt voor een krachtige doorvoe-
ring van de nieuwe kartelwet, door middel van ver-
ordeningen, eventueel de betreffende douanerechten
te regelen. De geheele wet, welke, zooals vanzelf.
spreekt, voor alle tot dusverre tot stand gekomen kar-
telverdragen van toepassing is, zal op 1 September
a.s. van kracht worden.
Voor de in deze nieuwe kartelwet tot uitdrukking
komende grondbeginselen van de Tsjechische kartel-
politiek, is de ook bij de motiveering afgegeven ver-
klaring karakteristiek, dat men niet draalt,
de tot
dusverre afwijzende houding tegenover de kartellen
op
te geven
en een positief standpunt ten opzichte van dit vraagstuk in te nemen. De kartellen zullen,
ondanks vele tegengestelde stroomingen, de jure wor-
de.0 erkend. Deze positieve houding ten opzichte van.
het kartelvraagstuk is het resultaat van de erkenning,
dat, volgens de normen van de geldende regeling van
het rechtswezen, economische combinaties van onde
nemers niet alleen voor haar leden van beteekenis
kunnen zijn, doch ook voor de geheele volkshuis-.
houding.

Volgens de motiveering van de regeering kunnen
kartéflen een gunstigen invloed op een regeling van de productie, den handel en de industrie uitoefenen.
Deze absoluut vriendschappelijke houding ten opzich-
te van de kartellen blijkt uit de nieuwe wet reeds op
het eerste gezicht, en wordt slechts door de boven
weergegeven, maatregelen tegen uitwassen van het
kartelwezen verbroken. De wetgever had klaarblijke-
lijk in de eerste plaats de bedoeling, om een vaste
basis voor de rechtszekerheid der kartelovereenkom-
sten vast te leggen en voor een uniforme en gecon-
troleerde publiciteit in het kartelwezen zorg te
dragen.

Bij de overheerschende positie van de agrarische partij in de regeering zou hierbij v66r alles van be-
lang zijn geweest, om de vaak bestreden landbouw-
kartellen, dus inzonderheid bepaalde industrieën, zoo.
als spiritus, suiker, cement, enz. te beschermen. Au-derzijd s wilde men klaarblijkelijk tegelijkertijd ook
aan een zeer sterke strooming onder de bevolking
tegemoetkomen, die reds lang tegen bepaalde uitvas-.

sen van het kartelwezen gekant was en deze uitwas. sen inzonderheid aan de gebrekkige Organisatie van
de contrôle en het ongeregelde in de ontwikkeling
van de verschillende kartellen toeschreef.
De principiëele mogelijkheid tot verder en scher-
per ingrijpen in de zeer machtige positie van de
kartellen is in ieder geval door de nieuwe wet tot
stand gekomen; men mag echter nauwelijks aanne-
men, dat van deze bevoegdheid meer gebruik zal
worden gemaakt dan in de wet uitdrukkelijk is voor-
geschreven, omdat zeer groote belangen een derge-
lijke verscherping van de nieuwe kartelwet bemoeilij-
ken. Anderzijds legt men juist in de kringen, die de
kartellen minder goedgezind zijn, den nadruk hierop,
dat men door de nieuwe wet reeds een belangrijke
schrede is vooruitgekomen, omdat zij vroeg of laat
toch minstens als uitgangspunt voor een werkelijke
en scherpere bestrijding van monopolistische prijs-
combinaties zou kunnen gelden.

Op deze wijze beteekent de geheele wet in zekern
zin een compromis. Zij biedt den tegenstanders van de kartellen een verbetering van hun tactische posi-
tie en daarmede een betere kans op doorvoering van
hun veel verder gaande kartelpolitieke plannen. Voor
de landbouwers echter en de andere den kartellen
gunstig gezinde kringen wordt hierdoor ten minste voor
de naaste toekomst een bepaalde zekerheid geschapen,
welke verdere inbreuken van de zijde der karteltegen-standers vooreerst onwaarschijnlijk maakt.
Resumeerend. kan men zeggen, dat de nieuwe wet
wel geen definitieve oplossing van het moeilijke Tsje-
chische kartelvraagstuk heteekent, doch dat zij haar
hoofddoel, om op een zeer bestreden terrein ten
minste voor bepaalden tijd rust te brengen, zal ver-
vullen.

Nadruk verboden.

AANTEEKENINGEN.

Het vraagstuk van de uitvoering van openbare
werken op de Economische en Monetaire
Wereld con fe rent ie.

Een van de laatste vraagstukken
., waarover op de
Mre
r
eld
cou
f
eren
ti
e
gediscussieerd is, maar . waarover
men tenslotte ook niet tot overeenstemming is ge-
komen, is het vraagstuk van de uitvoering van ver-
ken, door de Overheid tot leniging van de crisis.
Zooals bekend, is op de jongste Internationale
Arbeidsconferentie een resolutie over dit vraagstuk
aangenomen, welke resolutie aan de MT
ere
ld
con
f
ere

tie is aangeboden. i) Deze resolutie ging uit van het
principe, dat de braakliggende kapitalen weder in
beweging moeten worden gebracht, hetgeen in het
bijzonder zal kunnen geschieden door een politiek
van openbare verkverschaffing. Daarbij moet een
samenwerking tot stand komen tusschen de crediteur-
en debiteurlanden.
Op dit punt openbaarde zich reeds een groote
tegenstelling tusschen Engeland en Italië eenerzijds,
Frankrijk anderzijds. Engeland verklaarde, hij monde
van den heer Runciman, aan geen enkel plan, dat
op internationale leest was geschoeid, te zullen deel-
nemen, noch daardoor geld beschikbaar te zullen
stellen. Het uitvoeren van openbare werken, aldus Mi-
nister R., is het meest ooioo.nende middel tot bestrij-
ding van het werkloozenvraagstuk. De Engelsche
regeering heeft in de laatste jaren £ 100 millioen voor
dergelijke plannen uitgegeven, maar de uitvoering
hiervan was nu geëindigd en dergelijke plannen zou-
den niet worden herhaald.
2)

Intusschen heeft de Engelsche Minister-Presi-
dent drie dagen later in liet Lagerhuis beweerd, dat

i) Zie het artikel van Mej. Mr. G. J. Steroberg in het
nummer van 12 Juli ji.
) Zie het artikel in ,,The Economist” van 22 Juli ji.
,,Faith without Works”.

594

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

deze verklaring hoofdzakelijk betrekking had op voor

stellen ,,that facilities should be given for the issue
of international loans to finance schemes of public
works in Eastern Europe” en dat de politiek van de Engelsche regeering ten opzichte van het uitvoeren
van openbare werken in het geheel niet gewijzigd is.
1)

Volgens ,,The Times” zou de uitlating van den heer
Runciman betrekking hebben op ,,expenditure of
public money upon works which give no commensu-rate return in cash or in the provision of employrnent
or in the stimulation and facilitation of normal

trade.”
Zoo opgevat, is de tegenstelling tusschen de uit-
spraak van Minister Chamberlain en Minister Runci-
man niet zoo groot. Dat Engeland niet bereid zou
zijn aan de verstrekking van kapitaal aan andere lan-
den voor de uitvoering van openbare werken mede
te doen, was te voorzien. Immers, het nationalisme
viert in Engeland ook reeds op financiëel gebied
hoogtij in den vorm van een embargo op buitenland-
sche emissies.
Op dit punt was er overeenstemming met Italië, dat er op wees, dat bij de uitvoering van openbare werken gelet moet worden op het evenwicht in de
begrooting en op den toestand van de kapitaalmark-
ten. Internationale verstrekking van credieten zou
den schuldenlast van de debiteurlanden nog maar
vergrooten. Nationaal gezien, volgt Italië reeds sedert
het begin van de crisis een politiek van uitvoering
van openbare werken, daarbij gesteund door de spaar-
gelden van arbeiders en industriëelen. De reserves
van de sociale verzekeringen kunnen, aldus de Italiaan-
sche afgevaardigde, onder garantie van den Staat,
het veiligste emplooi vinden in de openbare werken.
Lijnrecht hiertegenover stond Frankrijk, dat een
memorandum over deze kwestie had ingediend, dat
vrij ver ging. De uit te voeren werken moeten nuttig
en productief zijn, maar onder productief is niet
alleen commerciëele rentabiliteit te verstaan, maar
ook de economische waarde van deze werken van het
standpunt van de menschelijke werkzaamheid. De
werken behoeven niet tot een enkel land beperkt te
blijven, maar kunnen ook door samenwerking van
meerdere landen uitgevoerd worden.
Volgens Dr. Werner in ,,Der Deutsche Oekono-
mist” van 21 Juli ji., moet de groote opzet van de
Fransche plannen beschouwd worden in het kader
van de politiek van Frankrijk, zooals die op de We-
reldconferentie tot uiting is gekomen. Deze politiek
culmineerde in het plan van de contrôle over de
productie. In aansluiting hierop komt Frankrijk met
een van boven geregeld grootsch opgezet programma
voor openbare werkverschaffing. De eigenlijke achter-
grond van al deze plannen is de onder scherpe Fran-
sche contrôle staande aanwending van groote Fran-sche kapitalen. In tegenstelling tot de andere groote
kapitaalexporteerende landen heeft Frankrijk in de
jaren 1924-1929 geen liberale leeningspolitiek ge-
voerd, maar een politiek, die slechts met de be-
doelingen van den Staat overeenkwam. Aan deze
tactiek, waardoor de crisisverliezen van Frankrijk op
de kapitaalmarkt geringer waren dan in de andere
kapitaalexporteerende landen, wil Frankrijk ook in
de toekomst vasthouden.

1)
Volgens liet genoemde artikel in ,,The Economist”.

MAANDCIJFERS.

GIRO-OMZET BIJ DE NEDERLANDSOHE BANK.

April
1933.

11

April
1932.

Posten
1

Bedrag

11
Posten
1

Bedrag

i{ek.houders

45.497
fl.l72.O7
1.000 51.698
f
1.667.987.000
Door 11.-bank

plaatselijk

33.473 ,, 954.957.000 36.977 ,, 1.384.052.000
Voldoening

Rijksbelast.

953 ,,

8.898.000 1.024 ,,

11.409.000

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens)

juni
1933
Sedert


1
Januari
1933

Overeen-
komstige
periode 1932

Directe belastin gen.
95Q.794
3.546.145
3.556.933
Personeele belasting
2)


216.516
Inkomstenbelasting
2.706.405
36.009.994 47.003.507
Vermogensbelasting
508.773 6.215.761
7.802.779
Dividend-en tantièmebel 1.114.255
3.446.814 4.787.939

6.033.817
32.279.447
38.766.552
Opc. op
rechten op d. fnv.
2)
1.110.908 8.082.885

165.616
945.677 1.057.445

4ccijnzen
144.058
1.073.553 1.153.726

Grondbelasting ………..

518.007
3.224.128
3.304.928
300.667 738.771
1.252.705

Invoerrechten

………..

2.634.622 14.934.696 16.398.238

Statistiekrecht

………….

652.039 4.538.258
5.082.153

Zout

………………..

Opc.opaccijnsopBier
2
)
108.039
238.623

Geslacht

…………….

3.776.710
24.280.569 26.260.723

Wijn

………………..
Gedistilleerd

……….
Bier

………………..

Opc. op

cc. op
Suiker
2
)
757.543 3.120.528

2.181.401 11.728.893 14.429.168

Suiker

…………….

Bel. op gouden en zilverw.

53.168
312.612
359.516
Tabak

……………..

Indirecte
belastingen.
Zegelrechten ……….
3
1.476.501
4

7.575.648
5

8.118.643
Begistratierechten

.
820.191
5.534.619
5.672.099 1.924.924
15.967.721 18.663.606

Domein
,
wegen en vaart
340.264
1.903.919
2.224.350

Successierechten

…….

168.593
403.415
402.393
Staat8loterij

………….
280.610
1.714.483 1.672.435
Loodsgelden

………….

Totaal-Generaal..
28.727.9051
187.817.159j
208.186.354
1)
Met ingang v. h. belastingjaar
1931
wordt de personeele bel, ge-
heven ten bate v. d. gem., zoojat de in dezen staat vermelde bedragen
uitsluitend vroegere belastingiaren betreffen.
2)
Wegens de wijzigingen,
tijdens de behandeling aangebracht in het ontwerp dat geleid heeft tot de wet van
24
Dec.
1932,
Stbl. No.
634,
worden de opcenten op de
invoerrechten en de opcenten op den bieraccijns lager geraamd dan
geschiedde in de toelichting bij de Middelenwet, en worden nieuw
ingevoegd de opcenten op den suikeraccijns.
3)
Hieronder begrepen
1392.434
wegens zegelrecht enz. (Beursbel.).
4
)
fl.777.511.
5)
f1.270.316.

HEFFINGEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

Verdedigingsbelaating
408.296
5.172.551
8.123.359

Opcent en: 574.680 2.278.488
2.833.236
Personeele belasting


32.349
Inkomstenbelasting 557.497
7.228.225
9.256.852
Vermogensbelasting
284.172 3.419.313
4.298.946
Dividend- en tantime.
367.770 1.137.524 1.580.020

Grondbelasting ………

Invoerr. Zuidvruchten
110.925
843.513 364.451
Opc.invoerr.opZuidvr.

33.277
253.054

Accijns op Wijn
245.410
577.645
678.578

belasting

…………

Gedistilleerd
263.462 1.493.470 1.639.824
Suiker
378.994
2.415.276
542.608
Tabaksacc. op sigaretten
628.417
3.113.253 2.448.126

Zegelrecht v. buiti. eif.

158.1151
520.520
277.105

4.011.015 28.452.832 32.075.454
Totaal

HEFFINGEN VOOR HET WEGENFONDS

786.374 8.472.509
8.3.20.471
Wegenbelasting ……….
Ilijwielbelasting
9.752
139.4871
106.045

Totaal

………..
796.126 8.611.996
8.426.516

INKOMSTEN TEN BATE
VAN HET ,,GEMEENTEFONDS”

Gemeentefondabelasting
Tijd. opc. Gemeentef bel
Opcenten Vermogensbel
Tijd. opc. Vermogensbel

2.893.929
37.624 241.112
6.308

38.353.347
38.585
2.996.839
6.495

46.186.571

3.620.738

3.178.973 41.395.266 49.807.309
Totaal

………..

SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND., IN.
KOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING
SEDERT 1 JANUARI
1933.

Dienstjaren
Grond-
belasting
Inkomsten- belasting
Vermogens-
belasting

1930131

186.850
30.521
1931132
22.343
1.136.774
191.870
1932133
733.950 34.595.526 5.971.483
-_
2.789.852 90.844
21.887
1933/34 …..

rotalen
3.546.145 36.009.994 6.215.761

26 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

595

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
BAN KDISCONTO’S.

N d

Disc. Wissels.
4

15Juli’33
Lissabon

…. 644
Apr.’32

13k

Bel.Binn.Eff.44
15Juli’33
1Vrsch.
Londen ……
23OJuni’32
in R.C. 44
15Juli’33
Madrid ……
6
26 Oct.’32

Athene ……….9

3 Dec.’32
N.-YorkF.R.B.
24
25 Mei’33
Batavia ……….
4410Mrt.’SO
Oslo

……..
3422i11ei’33
Belgrado

……..74
20Juli ’31
Parijs

……
24
90ct.’31
Berlijn

……….4
22Sept.’32
Praag

……
3425Jan.’33
Boekarest …….. 7

3 Mrt. ’32
Pretoria

• …
3415 Mei ’33
Brussel ……….34
13Jan.’32
Rome……..
4

9Jan.’33
Budapest ………4
17Oct.’32
Stockholm
.. 3

1jni’33
Calcutta

……..
3416
Feb.’33
Tokio

•…
3.65

2 Juli’33
Dantzig

……..4

12Juli’32
Weenen ……
5
23Mrt.’33
Helsinglors ……54
2 Juni’33
Warschau….
6
20 Oct. ’32
Kopenhagen

. .
..3
1Juni ’33
Zwits.Nat.Bk.2
22Jan.’31

WISSELKOERSEN.
OPEN MARKT.

1933 1932
1931
1914

22 Ju

17122
10115

318
18123
20/25 20/24
Juli Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

Amsterdam
1
U
116-
Partic.disc.
3118-116
3:8
7
11
31
12
-41
I8
4_
1
12
f16/16
2
11
3
1
18
-3
116
Prolong.

211
4
11
2

231
4
311
3

3’12-4
1
1/2-214
2I4-I4
Londen
DageId.
. .
‘/4’1
‘/,-1
‘/4-1
1
/41
‘/4-1
11/221/3
1
3
/4-2
Part,c.disc.
7
/i6
116-
1
12
112_9
11_9157
I4’18
218-371i6
4114.314

Berlijn
Daggeld…

4118-5114
4.5114

4
1
14

5
112
5-6!4
– –
Maande1d

4
1
12-6
4
1
12-6
4
1
12-6
5611,


Part, disc.

311
8

3
1
19
371
4112

2
1
/8-
1
12
Warenw.
..

4.1/
2

4_11
4_i12
5_11


Nea, York
DageId
1)
1
1
1
1
2_11
4

1

1

/2-314
I
1
142
1
j2
Part,c.disc.
31
4

314
1

&/_31

1

51
71
1

1)
Koers van 21 Juli en daaraan voorafgaande weken
tlrn.
Vrijdag.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Dat a,’ia
York)
8)
S
)
S
)
S)
1)

18 Juli

1933
1.71g
8.25%
59.074 9.704
34.58
99’i,
19

,,

1933
1.6911
5

8.24t
59.024
9.70
34.574
99’i,
20

,,

1933
1.73k
8.289(
59.024
9.70
34.574
99
21

,,

1933
1.75k
8.27
59.10
9.70
34.574
99%

22

,,

1933
1.768%
8.29
59.124
9.70
34.58
99
24

,,

1933
1.77w
8.298%
59.10
9.70
34.57
998%
Laagste d.wl)
1.69
8.20
58.974
9.694
34.524
99
Hoogste d.w’)
1.79 8.31
59.19
9.704 34.624
998%
Mcntpariteit
2.4878
12.1070
59.263
9.747
34.592
100

Data
Zwit-
serland
14’eenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid
•,
rest
1)

18 Juli

1933
47.85

7.344
1.50
13.08
20.75
19

1933
47.86

7.35
1.50
13.074
20.75 20

1933
47.85

7.34
1.50
13.07
20.70
21

1933
47.88

7.34
1.50
13.07
20.75
22

1933
47.90
.-
7.34
1.50


24

1933
47.90

7.34
1.50
13.074
20.724
Laagste d.w’)
47.771.

7.30
1.45
13.-
20.60
Hoogste d.w
1
)
47.95
28.25
7.40
1.55
13.15
20.90
Muntpariteit
48.128%
35.007
7.371
1.488
13.094 48.52

a
D ta
Stock-
Kopen-
Oslo
8)
liet-
Buenos-
Mon-
holm
8)

hagen8)
forf)
Aires’)
treal’)

18 Juli

1933
42.70
37.-
41.50
3.65
65 1.65
19

1933
42.70
37.-
41.55
3.65
65
1.65
20

1933
42.50
36.90 41.40
3.65
65
1.65
21

1933
42.70
37.-
41.50
3.65
65 1.65
22

1933
42.80
37.10
41.70
3.65
65
1.70
24

1933
42.80
37.10
41.70
3.72
65
1.70
Laagste d.wl)
42.20
36.25
41.10
3.60

1.60
Hoogste d.w’)
43.05
37.25
41.90
3.75
65 1.75
Muntpariteit
66.671
66:671
66.671
6.266
958%
2.4878
8) Noteering te Amsterdam.
8*)
Not, te Rotterdam.
1)
Part. opgave.
In ‘t late of 2de No. van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

.
Da a
Londen
(8
per
£)
Parijs
($ p. lOOfr.)
Berlijn
(3 p. 100
Mk.)
Amsterdam
(5 p. 100
gld.)

18 Juli

1933
4,85
5,70
34,75
58,80
19

1933
4,82
5,688%
34,60
58,60
20

1933
4,64
5,48
33,50
56,60
21

,,

1933
4,68
5,51
33,50
56,80
22

1933
4,628%
5,428%
33,27
56,17
24

1933
4,67
5,46
33,32 56,28

25 Juli

1932
3,558%
3,91
51
23,74 40,25
Muntpariteit..
4,86
3,905/
8

23.818%
403

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en Landen
Noteerings-
eenheden
8Juli
1933
15
Juli
1933
17/22Juli
1933
LaagsteHoogsie
22
Juli
1933

Alexandrië..
Piast.p.c
978%
978%
971/,
97′
97
Athene

….
Dr.
p.
590
58712

570
600
585
Bangkok…,
Sh.p.tical
1110U

1110
‘/’°T’S
11101,1
1110′
Budapest

..
Pen.
p.f.

19
198%
18
y
4

208%
198%
Buenos Aires
cl. p.$
42 42
415%
428%
42
Calcutta
. . . .
Sh.
p.
rup.
11611
116
5
1
64

1
1
61
132
11631
1/6514
Constautin..
Piast.
p. £
695 690 550 690
690
Hongkong
. .
Sh.
p. $
114
25
1
32

1/58%
1/4s
8

116
114’sI6
Sh.
p.
yen
13
1/3
1
/
32

11271,
11311
8

1,2is,,
Kobe

…….
Lissabon….
Escu. p. £
110
110
109w
1108%
110
Mexico….
$
per
£
16
16.86 16.86 16.86
16.86
Montevideo
d. per
£
34
34 33 35 34
Montreai

..
$
per
£
4.92/4
5.00
4.89
5.04 4.91
Rio cl.
Janeiro
d. per Mii.
4
4
371
8

4/4
4i1
Shanghai

..
Sh. p.
tael
1/311
16

1/31
1/2/4
1/4
1/271
8

Singapore .
.
id.
p. $
213i51,
8

2/3151,,
21371,
21411ja
214,116
Valparaiso
1).
$
per
£

Warschau
..
Zl.
p. £
29
5
18
298%’
29/4
30,
30
‘190
lig.
ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS 2)
Londen’)
N.yorki) Londen
18 Juli
1933..
18/4
40s
18 Juli

1933….
12415/4
19

,,
1933..
.1891,,
4011
5

19

,,

1933….
12414
20

,,
1933..
18t
8

38/4
20

,,

1933….
12416
21

,,
1933..
181
37/4
21

,,

1933….
124/1
22

,,
1933.,
17″1
1
,
35i
22

,,

1933….
12318
24

,,
1933..
1851
16

3781,
24

,,

1933….
123/6/4
25 Juli
1932..
17
27
25 Juli

1932….
11519
27 Juli
1914..
2411/,,
59
27

Juli

1914….
84110/4
1)
in pence
p. oz.
stand.
2)
Foreign
silver in
$c. p. oz.
line.
3)
in ah. p.oz.fine

STAND
VAN ‘s RIJKS KAS
Vorderingen.

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
derlandsche

Bank ………………
/

7.047.939,64
f

12.332.824,52
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,,

226.548,49
,,

209.376,92
Voorschotten
op
ultimo Juni 1933 aan
de gem. verst,
op v.
haard. de Rijks
adm. te heffen gem. ink. bel, en
opc.
op
de Rijksink. bel ………………
1.629.664,04
1.629.664,04
Voorschotten
op
ultimo Juni 1933 a. d.
gem. verstrekt
op
aan haar uit te
keerenhoofds.derpers.bel., aand. in
de hoofds. der grondbel. en dergem.

fondsbel., alsmede
Opc. op
die belas-
tingen en
op
de vermogensbelasting
,,

413.860,24
,,

413.860,24
Voorschotten aan Ned.-Indië ………

……

189.925.956,02
,,184.435.769,45
Id. aan

Suriname …………………
11.754.470,10
,,

11.828.460,10
Id.

aan

Curaçao………………….
..
,,

6.098.111,81
Kasvord. weg. credietverst. a/h. buitenl.
..
,,
102.443.127,67
,,
102.471.481,40
Saldo der postrek. v. Rijkscomptabelen

….. …

,,

22.873.781,41

.5.983.012,87

,,

34.775.897,53
14.729.575,45
14.579.575,45
Vord.
op
andere Staatsbedrijven
1)
……..
Verstr. t. laste der Rijksbegr. kasgeld-
leeningen aan gemeenten (saldo)……
43.779.065,29
,.
43.788.065,29
Verplichtingen.

Voorschot door De Ned.

Bank ing.
art. 16 van haar

octrooi

verstrekt


Voorschot

door

De

Ned.

Bank

in


/330.4l2.000.-
/330.387.000,-
125.280.000,-
,,l3l.780.000,-
– –

rekg.-crt. verstrekt………………….
Schatkistbiljetten in omloop………..

1.506.801,50
,,

1.501.357,50

Schatkistpromeasen
1fl
Omloop ……
….
Daggeldleeningen
…………………….

Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
,,

1.135.053,01
,,

110.353,15
Zilverbons in

omloop
………………..

Id. aan het Staatsbedrijfd.P.,T.enT.’)
83.461.108,83
,,

96.359.943,31
18.579.58
,,

18.579,58
Id. aan andere Staatsbedrijven’)
………..
Id. aan diverse instellingen’) ……..
..
91.808.371,74
,,
92.837.886,58
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE
SCHULD.
15 Juli 1933

1
22 Juli 1933
Vorderingen:
Betaalmiddelen in
‘s
Lands kas
……
.
/
67.971.000,-

waaronder Muntbiljetten ………..

Saldo Javasche BanK ……………..
…..537.000,-
576.000,-

Verplichtingen:
Voorschot
‘s
Rijks kas e. a. Rijksinstell.
,,
189.926.000,-
/
184.436.000,-‘
Schatkistpromessen ………………
1.000.000,-
,,

1.000.000,-
Schatkistbiljetten

…….

… ………

…..

20.365.000,-
,,

19.700.000,-
Muntbiljetten in omloop ………….
…1.753.000,-

….

,,

1.399.000,-
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.,,
626.000,-

..

,,

4.396.000,-
Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank.
,,

851.000,-
,,

916.000,-
Voorschot van de Javasche Bank

1.172.000,-
CURAÇAOSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circu-
tatie

1
1

1

Voor-
‘schotten
aan
de
kolonie

Dis-

1
conto’s
Diverse reke-
nlnen’

Diverse
reke-
ningen’

1
Juni

1933
4.634 4.866
166 134
592
64
1 Mei

1933
4.701
4.903
154 134
568
59
1 April

1933
4.712
4.906
68
150 653
82
1 Maart

1933
4.710
4.909
6
151
709
72
1
Februari

1933
4.785
5.044
117
161
638
61

1
Juni

1932
4.839 5.246
27
199
893
122 1) Sluitp. der.activa.
2)
SII.ltp. der pasaiva.

596
.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans
01)
24 Juli 1933.

Activa.
Binnen!. Wis-
5
llfdbk.
f
41.475.630,25
sels, Prom.,’ Bijbnk.

2.657.935,95
enz.in
disc.t Ag.sch.

4.692.555,74
f

48.826:121,94
Papier o. h. Bui teni. in disconto ……

Idem eigen portef.
f
23.777.358,-
Af: Verkochtmaar voor
de bk.nognietafgel.

23.777.358,-
Beleeningen
1
Hfdbk.
f
69.021.996,38′)
inch vrsch.)
Bijbuk.

4.912,204,82
in rek.-crt.i
op onderp.
i Ag.sch.

41.
7
2.821 0

f
115.662.022,25

Op Effecten ……
f
114.467.895,74
1
)
Op Goederen en Spec.
,,

1.194.126,51

11 5.662022,25′)
Voorschotten a. h. Rijk ……………..

Munt, Goud ……

111.855.005,-
Muntmat., Goud •. ,, 651.519.680,01

f
763.374.685,01
Munt, Zilver, enz.

23.673.383,13
Muntmat. Zilver..


787.048.068,14
2
)
Belegging
i15
kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds ……………………,,

21.529.444,18
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,

5.000.000,-
Diverse rekeningen ………………,,

18.880.294,11
Staat d. Nederl. (Wetv. 27j5’32, S. No. 221) ,,

18.331.195,17

f
1.039.054.503,79

Passiva.
Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,
Reservef ouds …………………… ..

3.749.272,82
Bijzondere reserve ………………,,

5000.000,-
Pensioenfonds ……………………..8.789.
2
6
4
,
84

Bankbiljetten in omloop …………..,,

910.467.820,-
Bankassignatiën in omloop ……….,,

40.325,52
Rek.-Cour. ( Het Rijk
f
18.179.015,98
saldo’s:

Anderen,,71.632.963,82

89.811.979,80
Diverse rekeningen ………………
..,1.195.840,81

f
1.039.054.503,79

Beschikbaar metaalsaldo ………….
f
387.438.244,23
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is ,, 968.595.61],-
Waarvan aan Nederlandsch-indi5
(Wet van 15 Maart 1933, Staatsbiad No. 99) ……..
f
40.933.821,50
Waarvan in het buitenland …………………….
..3.020.302,58
Vooinaamste posten in duizenden guldens.

Goud

Andere Jieschikb. Dek-
Data

Circulatie opeischb. Metaal- kin ga
Munt
1
Muntmal.

schulden_
saldo
1
) _
perc.

24 Juli ’33 111855 651.520 910.468 89.852 387.438

79
17

,,

’33 111854 629.127

921:513 66.469 369.710

77

25 Juli ’14 65.703 96.410 310.437

6.198 43.521

54

Totaal
1
4chat kist-

a
,

Papier

Diverse
Data.

bedrag promessen nien ee-

op het

reke-

Idisconto’s rechtstreeks

g

buiten!. ningen
2
)

24 Juli 1933 48.826

115.662 23.777 18.880
17 ,, – 1933 51.842

122.933

32.464 10.051

25 Juli 1914 67.947

61.686 20.188

509
1)
Sedert den bankstaat van 4 Jan. 1929 op de basis van
j
metaal-
dekking..
2,
-Onderde activa.

JAVASCHE BANK.

Data
Goud
Zilver
Circulalie
1

opeischb.
metaal-
1
schulden
saldo

22Juli’332)

14520
198.490
28.560
52.200
15

‘332) 145.340
203.100
29.540
52.236

24 Juni1933
1104.003 1

43.990
196.720
34.852
55.365
17

,,

1933
104.500
1

43.815
202.571 32.252
54.387

25Juli1914
22.057

31.901
110.172
12.634
4.842

W
ise ls.
buisten
1
Diverse

1
Dek-

Data
Dis-
Belee-
reke-

1
kings-
.
N.-Ind.
conto’s
ningen
ninen’)

1
g
percen-
betaalb.
lage

22Juli
1
33
2
)
4.720
67300
24.210
63
15

,,

‘332)
4.730
69.690
25.190
62

24Juni1933
5.507
9.183

1

35.915
36.130
64
17

,,

1933
5.903
9.221

1

35.902
35.381
63

25 Juli1914
6.395
7.259

75.541
2.228
44

1)
Sluitpost activa.
2)
Cijfers
telegrafisch ontvangen.

BANK VAN ENGELAND.

Bankbilj.
1
Bankbilj.
1
Other
Securities
Data

Metaal

in

in Bankingl Disc.and
Isecuritie
circulotie Departin.
.4dvances

19 Juli 1933 190.981
1

1
72.321
1
11.246
1
14.063

12

1933 190.969
1
378.471

71.224
1
15.100

12.545

22 Juli 1914
1
40.164
1

29.317

1

33.633

Data
Qov.
Sec.
Public
Depos.
Bankers

UtherL)eposl(s
1
Other
IAccountsl

1
Reservel
1

Dek-
kings-
_perc.
1
,)

19 Juli ’33

89.591

19.052

94.159

1

57.205
1
73.6061 43,1
12

,,

’33

87.056

16.840

95.958

56.334

72.4981 42,8
22Juli ’14

11.005

14.736

42

.1

85

1292971 52
i)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.


BANK VAN FRANKRIJK.

Te goed
1
Wis-
Waarv.l

Belee-

R
vohot
Data
Goud
Zilveri
inhet
1
buitenl.l

sels

ophet
buitenl.I

.

ningen
ed. Staal

13 Juli’33I81.549
1
9471
2.5751
4.4681
14031
2
.6901
3.200
7

,,

‘3381.264
1
9631
2.573
1

4.57.71
1.6041
2.762
1
3.200

23
Juli’
14
l
4
.
104

6401

_1.5411
8
1
769
_

Bons
v.
d.I
1
Diver-
Rekg.
Coureur
Data
zelfst.
sen

Circulalie
Staat

ZelfSt.

Parti-
amort.
k.
amort
k

culieren

13Juli’33
6.468
1

2.254
83.216
575
1
2004
18.122

7

,,

’33
6.468
1

2.287
83.907
513
1

2.001
117.598

9

.T,,li ’14
_..
1

5.91.2
401
1


1

943
‘)SIffltp;stactiva.’

RIJKSBANK.
DUITSCHE

Daarvan
Deviezen
1
Andere

Data
Goud
bij bui-
als goud-
1
wissels
Belee-
tent.
circ.
dekking
en
ningen
banken
1
) _
geldende 1
cheques

15 Juli

1933
200,6
17,6
1

80,3
1
3.068,4
1

70,6
7

,,

1933
194,1
1
17,7
1

86,1
1
3.180,9

1

84,7

30 Juli

1914
1.356,9

1

1

750,9

1

50,2

Data
Effec-
Diverse
Circu-
Rek g.-
Diverse
1

ten
1

Act iva
2
)
1

latie
Crt.

.
Passiva

15 Juli

1933
1

320,0I
461,8
1

3.338,4
1
180,8
7

,,

1933
1

319,7
463,4
1

3.392,2

J

359,7 195,4

30 Juli

1914
330,8
200,4
1

1.890,9

1
40,0
1)
Onbelast.
2) Wo.
Renteiibankscheine 15, 7Juli1933, resp. 23,24 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.

Goud
,1
o
Rekg.
Crt.

Co
.5
Data

1933

t:

0

18 Jtili

2.6861
63
1
741
61
355 40
3.614
1
41
283
13

,,

2
1
63
748
58
355
40
3.633
23.
286

FEDERAL RESERVE BANKS.

Goudvoorraad
Wissels

Data
Totaal
1
Dekking
Other
‘ash”
2)
in
‘her-

1
disc. v. d.
in de
open
bedrag
1

F. R
Notes member
markt
banks
1
gekocht

12Juli’33
3.545,8
1

2.829,2
278,1
167,9
13,2

5
11
33
3.549,1
2.811,7
255,5
181,8

_
23,1

Belegd
Totaal
Gestort
(Joud-
Dek-
1
Algem.
Dek-
Data
in u. s.
Gov.Sec.
in
circu-
Khpitaall
kings-
.

kings-
_
lafie
SI___
__________
_
1
perc.i)
1
perc.
2
)

12Juli’331
2007,2
3.067,1
1
2.581,8
1
146,4
1

63,4
1

68,4
5

,,

’33
1.995,3
3.115,3
2.450,7
146,8
63,7
68,4
5)

Verhouding
totalen
goudvoorraad
tegenover
opeischbare schulden:
F. R.
Notes en netto deposito.
2)
Verhouding
totalen
voorraad muntmaterlaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.
2)
,.Other Cash” does not inciude Federai Reserve Notes
or a Bank’s
own Federal Reserve
bank
notes.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN
BIJ
HET
FED. RES.
STELSEL.

1
Dis-
Totaal
1
Waarvan
Data
Aantal
banken
cénto’s
en
Beleg-
gingen

1

R.
depo-
time
beleen.
i

banks
sito’s
deposits

5Juli’33’
31

I
8.530
1

8.156
1.601
1

15738
1

4.492
28Juni’331
26

1
8.452
8.213
1.697
15.780
J

4.406
De posten
van De Ned.
Bank,
de Javasche Bank en de Bank of Eng.
land zijn In duizenden, alle overige posten in miiiioenen
van de be.
treffende valuta.

26 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

– 597

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

25 Juli 1933.

Aan cle wilde haussespeculatie in t a r w c in de Ver.
Staten, aangemoedigd door de regeering en in de hand
gewerkt door slechte oogstvooruitzichten, is plotseling een
etude gekomen. De prijzen waren tot ongekende hoogte
gestegen en dc vooruitzichten van den oogst, waren zeker
niet beter geworden, doch vele houders achtten den tijd
gekouien om hun winst te realiseeren en het aanbod werd
grooter. Allengs ontwikkelde zich een paniekstemming
anti de termijnmarkten en de prijzen daald&n dermate, dat
met recht van cen débacle gesproken kan worden. Op
20 Juli sloot de termijnmarkt te Chicago 26 dollarcents
per 60 lbs. lager dan op 17 Juli, toen het hoogterecord
van 116 cents was bereikt. De béurs te Chicago werd ge-
sloten om de speculatie te stoppen en alleen zaken in
disponibele tarwe bleven geoorloofd. Men zon op midde-
len om verdere prijsverlaging tegen te gaan, want lage
prijzen zijn niet in overeenstemming met de bedoeling
der rcgcerilig, die naar hooge prijzen der grondstoffen
streeft. Te Winnipeg had men de verhooging te Chicago
gevolgd, hoewel niet in dezelfde mate. ])e ineenstorting
was er dan ook niet zoo hevig en de verlaging bedroëg
er op 20 Juli
153-‘
dollarcents. De markt te Winnipeg
bleef na dien dag geopend en de verlaging vond vcrderen
voortgang. Zaken in Canadeesche tarwe waren gedurende
den laatsten tijd niet itiogelijk geweest toen de koersen in
Winuipeg steeds stegen, daar koopers liever hunne be-
hoeften dekten met Australische en Platatarwe, waarvoor
de prijzen iii veel minder sterke mate verhoogd waren.
In cle tweede helft der afgcloopen week kwamen de prij-
zen voor ‘Canadeesche tarwe weder op exportpariteit en
werden weder belangrijke zaken naar Europa afesloteu.
De prijzen te Winnipeg waren gisteren weder hooger en
het slot was toen nog 17% dolla.rcents per 60 lbs. lager
dan een week geleden. Ook Australische en Platatarwe
daalden na de Noord-Amerikaansche instorting, 01) het
lagere niveau kwamen daarin, matige zaken tot stand.
Het slot te Buenos Aires was 40 centavos per 100 KG., te
Rosario 35 centavos lager dati een week geleden. Chicago
heropende gisteren met den slotkoers van 20 Juli als vast-
gestelde minimumprijs en op ongeveer S dollarcents ge-
liinitecrde prijsschoninieli ngen. Het slot was onveranderd
tegen dat van den 20 Juli. in de Ver. Staten is het weder
gunstig voor het binnenhalen van de ivintcrtarwe, doch
-cle bij het dorsehen verkregen resultaten zijn teleurstellend.
De toestand in het .zomcrtarwegebied is nog ongunstiger
geworden en pirticuliere schattiiigen van de opbrengst
zijn weder kleiner. Men noemt een vermoedelijke opbrengst
van 145 rinilioen bushels tegeti de officiëele .ra.miug op
l Juli van 1.60 millioeti bushels. Het overschot aan oude
tarwe wordt door den Minister van Latidbouw geschat op
200 millioen bushels, doch door den handel op ougeveer
350 millioen bushels. Regen en koeler w’eder hebben ge-
durende de laatste dagen verderen achteruitgang verhoed.
in Canada blijven in het Zuiden cle vooruitzichten slecht.
Regen is overal in cle Prairieprovincies zeer gewenscht.
liet warme weer doet vroeg rijpen der tarwe verwachten.
De farticuliere ramingen van de opbrengst loopen sterk
t iteen van 275 tot ,325 millioen bushels. i3erichten uit
Europa blijven gunstig. Ii Duitschlaticl verwacht men een
voldoende opbrengst voor de behoefte, in Prankt-ijk ook
of bijna. In Midden- en Oost-Europa zijn cle vooruitzich-
ten verbeterd en worden flinke voor uitvoer beschikbare
overschotten verwacht. De in Australië met tarwe be-
bouwde oppervlakte wordt geschat 01) 14>. millioen acres
of 4.4 pCt. kleiner date 1931J’32. DQ vooruitzichten zijn
door onvoldoende regen niet onverdeeld gunstig.

Van de sterke verlaging voor tarwe iii Noord-Amerika
heeft r’o g ge den terugslag onciervoitdeit: Dc inkoopen- in
cle Ver. Staten van Platarogge cii dc verzeridi ng daar-
heen van in Europa liggende Anierikaansche rogge, had-
den de prijzen doen stijgen, doch in de tweede helft der
week ondet-gingeti alle soorten weder belangrijke verla-
gingeu. De oogstvooruitzichten in Duitschland en Polen
zijn goed.

De markt voor in af s was in het begin der week vast
en voor goede kwaliteiten aangekomen mais werden flinke
prijzen betaald. Veel Platamaïs werd aangevoerd, welke bij
aankomst tuin of meer beschadigd bleek te zijn en de ver-
koop daarvan was niet gemakkelijk. 1-let aanbod van ge-
zonde, doch twijfelachtige kwaliteit drukte de markt. Op
latere aflading waren verschepers slechts tot aanmerke-
lijk hoogere prijzen aan de markt dan clie welke voor
eerdere posities te maken waren. De omzetten daarin
bleven daardoor beperkt. Donaumals was voor ongeveer
dezelfde prijzen te koop als Plataniaïs. Ook daarvoor werd
op aflading een premie gevraagd. Donau -afladers waren
echter met eene bescheidenere premie tevreden en kon-
den verschillende verkoopen naar West-:liuropa afsluiten. De vooruitzichten van maïs aan den Donau zijn verbeterd
sedert mooi en warm weer is ingetreden. De prijzen van
mais zijn in den tijd dat tarwe en rogge vast waren.
slechts matig opgeloopen en in de tweede helft der week
ook verder matig gedaald. Het slot te Buenos Aires was
1 centavo hooger, te Rosario onverandet-d, vergeleken bij
een week geleden.

1-Eet aanbod van spoedig verwachte Plata-g e r s ,. blijft
beperkt en op aflading worden ook geen groote hoeveel-
heden aangeboden. De l)rijzen zijn toch gedaald onder den
druk van ruimer aanbod tot lagere prijzen van den Donau
op aflading iii de eerstvolgende maanden. Ook zwaardere
gerst wordt door den Donau aangeboden tot lagere prij-
zen dan die, welke voor de Platagerst worden gevraagd
en dat maakt koopers huiverig meer voor de Platagerst
te betalen. De oogstberiehten van gerst uit Roenienië zijn
zeer gunstig zoowel wat de kwantiteit als de kwaliteit
betreft.

ii a ve i was algnieen lagei te koop met weinig be-
langstelling. De terinijnntarkt te Buentis Aires sloot 30
centavos per 100. KCr. lager.

SUIKER.

De flauwe steinuting, welke deze week behalve voor
suiker ook voor andere goedet-en heerschte, vindt haar
oorzaak in de ontijdige verdaging dr Londensche Confe-
rentie. Ook de internationale gedachtenwisseling omtrent
suiker schijnt volgens inofficiëele berichten niet te’ vlot-
ten, aangezien van verschillende landen tegenwerking
ondervonden wordt.

In A in e r i k a, alwaar de getroffen binnenlandsche
maatregelen de toek9mst – hoe langer hoe ouduidelijker maken, was cle handel in ruwe suiker nog zeer levendig
met goede prijzen.

De N e w’-Y
0
r k termijnmarkt echter gaf na een vaste
opening een zeer flauw beeld te zien. Tengevolge van aan-
zienlijke liquidaties zakten de noteeringen gedurende de
week ea. 10 punten in. Het slot luidde als volgt: Juli 1.39,
Sept. 2.39, Oct. 2.43, Dec. 1.47, Jan. 1.48, terwijl de
laatste noteering voor Spot Centr. 3.52 was.

De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. be-
droegen deze week 49.000 tons, de versmeltingen. 50.000
tons tegen 58.545 tons verleden jaar en de voorraden
350.000 tons tegen 293.136 tous vet-ledeti jaar.

AANVOEREN in tons van 1000
KG.

Rotterdam

1
Amsterdam
Totaal

Artikelen
16122 Juli

Sedert

Overeenk,
16122 Juli

Sedert

Overeenk.
1933

1932 1933

1Jan. 1933

tijdvak 1932
1933

1 Jan. 1933

tijdvak 1932

41.343
785.584
837.153
1.064
15.016 7.545
800.600
844.608
5.484
-235.709
284.366
1.100
4.819
1.333
240.528
285.699
Tarwe

……………..
Rogge

………………
210
12.332
15.074

25

12.357
15.074
Boekweit ………………
Maïs ……………….
29. 460
09.943
756.446
,

110
115.739 182.416
725.682
938.862
16.250 191.588
221.765

18.411
.7.359
209.999
‘229.124
3.291
91.871
115.473

2.771
3.022 94.642
118.495
536
136.961
142.198
11.331
175.585
213.710
312.546 355.908

Gerst

……………….
Haver

……………….

2.150 45.565
60.21750
45.565
60.267
Lijnzaad

……………….
Lijokoek

……………..
71
11.524 13.388
163
4.445
9.032 15.969
22.420.
Tarwemeel

…………….
Andere meelsoorten

-‘

422

32.364


23.467
,

117
5.940 8.155

,
38.304 ,.
31.622

598

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

STATISTISCH OVERZICW

GRANEN
EN ZADEN
TUINBOIJWARTIKELEN VLEESCH

TARWE
R000E
MAIS
GERST
LIJNZAAD
KOMKOM-
MERS
VROEGE
RUND-
V LEE S CH
VARKENS-
Manitoba
No. 2 loco
No. 2 Canada
La Plata
62/63 K.G.
Z. Russische
La Plata
(groene)
TOMATEN
AARD-
APPELEN
(versch)
VLEESCH
(versch)
Rotterdam!
Amsterdam loco
R’dam/A’dam
loco R’dam/A’dam
loco Rotter-
damjA’dam

loco
R’damiA’dam
le soort
per 100 st.
A per KG. Westland
100 KG.
Groote-
Gem.v.3kw.
per 1001<0.
per 100 KG.
per 100 K.G.
per 100 K.G.
per 2000 K
.G.
per 20001<0.
per 1960 K.G.
Berkel-
Rodenrijs
broek
Rotterdam
Rotterdam
__…..!L

6.
010

f1.
0
10
f1.
0
10
1E
n.
7
1E
7
110
f
1925
17,20
100,0
13,075
100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
– –
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50
77,9


1927
14,7585,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4


1928
13,475
78,3
13,15 100,6
226,00
97,7
228,50
96,8 363,00
78,5
7,49
100,0
20,-
100,0
4,93
100,0
93,-
100,-
77,50 100,-
1929 12,25
71,2
10,87
5

83,2 204,00
88,1
179,75
76,2
419,25 90,6
7,79
104,0
16,-
80,0
3,15
63,9
96,40
103,7
93,125
120,2
1930.
9,67
5

56,3
6,225
47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00 77,0
5,24
70,0
20,-
100,0
4,12
83,6
108,-
116,1
72,90
94,1
1931
5,55
32,3 4.55
34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
3,62
48,3
14,50
72,5
4,95
100,4
88,-
94,6
48,-
61,9
1932
5,22
5

30,4
4,62
5

35,4
77,25
33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
5,71
76,2
11,50
57,5
1,69
34,3
61,-
65,6 37,50 48,4

Ian.1931
6,52
5
37,9
4,-
30,6
84,50 36,5
86,25
36,5
207,50
44,9
96,-103,2
56,-
72,3
Iebr.

,,
5,775
33,6 3,90
29,8
87,50
37,8
85,75
36,3
206,25 44,6
91,-
97,8

64,5
Maart

,,
5,62
5

32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4
214,00
46,3
90,-
96,8

65,8
April

,,
5,90
34,3 4,42
5

33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
97,-
104,3
47,-
60,6
Mei

,,
6,15
35,8
4,975
38,0
95,75
41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
98,-
105,4
45,-
58,1′
luni

,,
5,75 33,4
5,05
38,6
86,75
37,5
116,50
49,4
191,50
41,4
lol,–
108,6
41,-
52,9
)uli
5,425
31,5
4,70
35,9
84,25
36,4
115,75
49,0
211,00
45,6 3,62
48,3
23,-
115,0
5,75
116,6-
95,-
102,2
49,-
63,2
Aug.

,,
4,975
28,9
4,02
5

30,8
74,50
32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
8,50
42,5
4,15
84,2
94,-
101,1
54,-
69,7
Sept.
4,775
27,8 4,27
5

32,7
68,00
29,4
97,00
411
164,25
35,5
9,
45,0
84,-
90:3

50,-
64,5
Oct.

,,
5,-
29,1
4,475
34,2
68,50
29,6
94,75
401
160,25
34,6
17,50
87,5

——————————

75,-
80,6
49,-
63,2
Nov.

,,
5,825 33,9
5,475
41,9
81,00 35,0
114,50
48,5
169,75
36,7

—————————- —————————-

72,-
77,4
48,-
61,9
Dec.

,,
4,925
28,6 4,95
37,9
69,25
29,9
111,25
47,1
145,75
31,5
70,-
75,3
43,-
55,5
Jan.

1932
5,05
29,4
5,076
38,8 71,25
30,8
114,00
48,3
142,50
30,8
70,-
75,3
40,-
51,6
Febr.


5,30
30,8 5,07
5

38,8 74,00
32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
68,-
73,1
34,-
43,9
Maart
5,525
32,1
5,80
44,4
86,75 37,5
118,00
50,0
143,25
31,0
67,-
72,0
32,-
41,3
April
5,65
32,7
6,225
47,6
88,75
38,3
124,50
52,8
135,25
29,2—-

63,-
67,7
28,-
36,1
Mei
5,60 32,6 5,30 40,5
78,00
33,7
116,00
49,2
130,25
28,2—-
—-
—-

—-
67,7
26,-
33,5
luni-
5,225 30,4 4,15 31,7
80,75
34,9
105,75
44,8
128,75
27,8

—-
—-

67,-
72,0
34,-
43,9
juli
4,90 28,5
4,-
30,6 78,75
34,0
100,25
42,5
129,75
28,1
5,71
76,2
15,50
77,5 2,07
42,0

68,8
35,50
45,8
Aug.
5,20 30,2
4,076
31,2
77,50
33,5
98,25
41,6
133,00
28,8
8,
40,0
1,31
26,6
62,-
66,7
40,50
52,2
Sept.,,
5,475 31,8 4,20
32,1
78,50
33,9
88,50
37,5
150,75
32,6 5,50
27,5
55,-
59,1
42,50
54,8
Oct.
5,25 30,5
3,925 30,0 74,50
32,2 79,50
33,7
138,25
29,9
17,

—-

—-

—-

—–

85,0
51,-
54,8
44,-
56,8
Nov.
4,90 28,5 3,90 29,8 71,25
30,8
79,00 33,5
135,25
29,2—-

—-
53,-
57,0
46,-
59,3
Dec.
1933
Jan.
4,720
4,95 27,5 28,8 3,80
3,75
29,1
28,7
66,25 73,00
28,6 31,5
75,25 75,25
31,9 31,9
135,00
29,2

—-

—-

—–

53,-
57,0
46,-
59,3

Febr.,,
4,775 27,8 3,70
28,3 71,00
30,7
74,75
31,7
136,50
130,25
29,5
28,2

—-

—-

—–

—-

—-

—–

50,50 49,25
54,3
53,0 44,75

45,-
57,7
58,1
Maart

,,
5,05 29,4
3,82
5

29,3
73,50
31,7 76,25 32,3
130,50
28,2
– –

46,50
50,0
46,-
59,3
April

,,
5,15
29,9
3,75
28,7
72,75
31,4
71,25 30,2
129,50
28,0

—-

—-

49,50 53,2
48,25
62,3
Mei

,,
5,40
31,4
3,775

28,9
70,50
30,5
73,25
31,0
146,75
31,7

—-

—-

—-

—-

52,25

56,2
49,-
63,2
Juni

,,
5,2530,5
3,5527,2
66,00
28,5
75,75
32,1
163,25
35,3

—-

—–

Sl,25t55,l
48,-
61,9
3
Juli

,,
5,65
32,7
3,70
28,3
64,50
27,9
79,00
33,5
182,00
39,4
5.65
75,4
17,70

—-

—–

—–

88,5
0,75
15,2
50,

61
53,8
47,50
0
)
61,3
10

,,
5,70
33,1
3,80
29,1
64,50
27,9
80,00
33,9
175,00
37,8 6,05
80,8
16,-

—–

80,0
0,90
18,3
50,-
7
j
53,8
48,-
7
)
61,9
17

»

,,
6,35
36,9
4,-
30,6
64,50
27,9
80,00
33,9
178,00
38,5 4,28
57,1
11,54
57.7
0,82
16,6
50S,
53,8
48,-
8
)
61,9
24

,,

»
5,60
32,6
4,
30,6
65,00
28,1
78,00
33,1
173,00
37,4 5,43
72,5
10,43
52,2
0.80
16.2
48,-
9
,
51,6
49,_9)

63,2
1) Men zie voor de toelichting op dezen staat de nos. van 8, 15 Aug. 1928, 25 Febr. 1931 en 15 Febr. 1933.
5)
Tot Jan. 1931 Hard Winter No.2. van Jan. 1931 tol
vanaf 26Mei1930 tot 23Mei1932 74 K.G. Zuid-Russische.
4)
Tot Jan. 1928 Malting; van Jan. 1928 tot 9 Febr. 1931 American No. 2, van 9 Febr. 1931 tot 23 Mei 193
het betreffende jaar. 0)1 Juli.
7)
8Juli.
8
)15 Juli.
0
)22 Juli.
10)
7Juli.
11)
14Juli. ‘) 21Juli.

MINERALEN TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

STEENKOLEN Westfaalschej
PETROLEUM
BENZINE KATOEN
WOL
WOL
gekamde
KOE-
KALK-
Hollandsche
Mid. Contin.
Cr’ide
Gulf exp

gekamde
Australische, Australische,
HU1DEN
SALPETER
Middling
locoprijzen
F.
Cl.
F.
Sakella-

_________

o.
F. No.
1
bunkerkolen,
onezeefd f.o.b.
33 tjm 33.90
64166
0

$cts. per
Merino, 64’s Av.
CrossbredColo-
nial Carded,
Gaaf, open
kop
Gid. per
100
KG.
R dam/A’dano

S.
g.
per barrel
U.S.
gallon
New-York
rides
Oomra
Liverpool
loco
Bradford
per Ib.
50’s Av.
loco
57-61 pnd.
netto
per
1000
K.G.
per Ib. Liverpool
Bradford per Ib.


0
10
scts.
01
0

$cts.
Olo
pence
0/
pence
°Io
pence
°/o
pence
0
(0

ii:


ir

0
10
1925 10,80
100,0
1.68
100,0
14,86
100,-
23,25
100,0
29,27
100,-
9,35
100,-
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
1926 17,90
165,7
1.89 112,5
13,65
91,9
17,55
75,5
16,24
55,5
6,30 67,4 47,25 85,9
24,75
83,9
28,46 82,0
11,61
96,8
1927
11,25
104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
75,3
16,78
57,3
7,27
77,8 48,50
88,2
26,50
89,8
40,43
116,5 11,48
95,7
1928
10,10
93,5
1.20
71,4
9,98
67,2
20,00 86,0
19,21
65,6
7,51
80,4
51,50
93,6 30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
1929 11,40 105,6
1.23
73,2
10,-
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2
6,59 70,5
39,-
70,9 25,25
85,6 32,25
92,9
10,60
88,3
1930 11,35
105,1
1.12
66,7 8,77 59,0
13,55
58,3
12,-
41,0
3,92 41,9
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84 82,0
1931
10,05
93,1
0.58 34,5
5,04
33,9
8,60 37,0 7,33
25,0
3,08 33,0 21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
1932
8,00
74,1 0.81
48,2
4,50 30,3
6,45
27,7
5,21
17,8
3.11
33,3
16,00
29,1
8,50
28,8
11;15
32,1
6,15
51,3

kan.

1931
10,30
95,4
0.85
50,6
6,08
40,9
10,30
44,3
8,31
28,4
3,09
33,1
21,25 38,6
12,00
40,7
24,63
71,0
10,11
84,3
rebr.,,
10,30
95,4
0.85 50,6
6,14
41,3
10,95
47,1
9,58
32,7
3,55
38,0
21,75 39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21
85,1
Maart

,,
10,30
95,4
0.66
39,3
6,07
40,9
10,90
46,9
9,70
33,1
3,56
38,1
25,25 45,9
14,50
49,2 22,25
64,1
10,21
85,1
‘nl
10,15
94,0
0.53 31,5
5,66
38,1
10,25
44,1
8,68
29,7
3,31
35,4
24,50 44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
ei
10,00
92,6
0.53
5

31,5
5,375

36,2 9,40 40,4
8,18 27,9
3,01
32,2
23,50
42,7
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1

J
uni

::10,00
92,6
0.34
205
4,24
28,5 9,10
39,1
7,54
25,8
3,01
32,2
22,00 40,0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
85,1
uh
10,00
92,6
0.24
5

14:3

3,40
5

22,9 9,25 39,8 7,73 26,4
3,35
35,8
22,25 40,5
12,50
42,4 20,25
58,4
8,26 68,8
Aug.,,
10,00
92,6
0.43 25,9
3,94
26,5 7,20 31,0
5,94 20,3
2,59 27,7 22,25
40,5
12,00
40,7 18,75
54,0
7,-
58,3
Sept.,,
10,00
92,6
0.56 33,2
5,50 37,0
6,55 28,2 5,77
19,7
2,59 27,7
20,00 36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50 54,2
0ct.,,
9,90
91,7 0.56
33,2
4,19
28,2 6,30
27,1
5,82
19,9
2,85
30,5
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3
6,65
55,4
Nov.
9,90
91,7 0.68
40,4
4,62
31,1
6,40 27,5 5,72
19,5 3,11
33,3
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3
6,80
56,7
Dec.,,
9,90
91,7
0.71
42,3
5,31
35,7 6,30
27,1
4,98
17,0
2,99
32,0
16,25
29,5
9,00
30,5


6,95 57,9
Jan.

1932
8,25
76,3
0.71
42,3
5,25 35,3
6,65 28,6
5,09
17,4
3,38
36,2
16,50
30,0
9,00
30,5
11,63
33,5
7,10 59,2
Febr.,,
8,25
76,3
0.71
42,3
4,92
5

33,1
6,90
29,7
5,31
18,1
3,51
37,6
16,25
29,5
9,00
30,5
11,75
33,9
7,25 60,4
Maart

,,
8,35
77,3
0.71
42,3
4,62
5

31,1
6,90
29,7 5,37
18,3
3,30
35,3
16,50
30,0
8,75
29,7
10,25
29,5
7,40
61,7
April

,,
8,65
80,1
0.86
51,2 4,34
29,2
6,25
26,9 5,08
17,4
3,08
33,0
16,50
30,0
9,00
30,5 9,25
26,7
7,40
61,7
Mei

,,
8,30
76,9
0.86
51,2
4,25
28,6
5,80
24,9 4,57
15,6
2,76
29,5
15,75
28,6
8,25
28,0 8,88
25,6
7,40
61,7
uni

8,25
76,3
0.86
51,2 4,25 28,6
5,25
22,6
4,44
15,2
2.55 27,3
15,25
27,7
7,75 26,3
9,-
25,9
7,40
61,7
Juli

»
8,10
75,0
0.86
51,2 4,25
28,6
5,80
24,9 4,97
17,0
2,77
29,6
16,00
29,1
8,50 28,8
9,75
28,1
– –
Aug.
7,80
72,2
0.86
51,2
4,30
28,9 7,35 31,6
5,71
19,5
3,33 35,6
15,75
28,6
8,25 28,0
12,-
34,6
5,70 47,5
Sept.,,
7,75
71,8
0.86
51,2
4,371

29,4 7,75 33,3 6,37
21,
8

3,64 38,9
16,75
30,5
8,75
29,7
13,75
39,6
5,90 49,2
0

ct.,,
7,65
70,8
0.86
51,2 4,45 29,9 6,50 28,0
5,68
19:4

3,16
33,8
15,75
28,6
8.50 28,8
14,-
40,3
6,-
50,0
Nov.
7,40
68,5
0.86
51,2 4,60
31,0
6,15
26,5
5,16
17,6
3,-
32,1
15,25
27,7
8,25
28,0
12,-
34,6
6,10
50,8
Dec.,,
7,25
67,1
0.745
44,3
4,435

29,8
5,95
25,6 4,73
16,2
2,80
30,0
15,25
27,7
8,00
27,1
11,50
33,1
6,20
51,7
Jan.

1933
7,05
65,3
0.53
31,5 4,16 28,0
6,15
26,5 5,13
17,5
2,95
31,6
15,75
28,6
8,25
28,0
11,50
33,1
6,30 52,6
Febr.,,
7,20
66,7
0.38 22,6
3,97 26,7
6,10
26,2 4,98
17,0
2,78
29,7
15,50
28,2 8,25 28,0
10,38
29,9
6,40 53,3
Maart

,,
7,25
67,1
038
22,6
3,87
5

26,1
6,40
27,5
4,97
17,0
2,77
29,6
15,25
27,7
7,75 26,3
10,75
31,0
6,40 53,3
April

,,
7,25
67 1
0.37
22,0
3,67
24,7
6,65
28,6
5,18
17,7
2,68 28,7
15,75
28,6
7,75
26,3
11,25
32,4
6,40 53,3
Mei

,,
7,15
662
0.235
14,0
2,95
19,9
7,30 31,4
5,60
19,1
3,07 32,8
17,00
30,9
8,25
28,0
12,25
35,3 6,40
53,3
luni

»
3 )uli
7,15
66,2
0.25
5

0.29
15,2 17.3
302
20,3 7,85 33,8
585
20,0
3,25 34,8
18,50
33,6
9,00
30,5
15,75
45,4
6,40
53,3
,,
10

7,15
7,05
66,2
65,3 0.49 29,2
3,28
2
)
3,24)
22,1
21,8
7,90
7,05
5
)
34,0
30,3
5,
1
6)

5,64
7
)
20,2
19,3
3,336)

3,09
7
)
35,6
33,1
0)

21,00
21,25
10
)
38,2 38,6

1

9
) 10,25

10,25
10
)
34,7 34,7
16,
12

46,1
6,40
6,40
53,3 53,3
17

»
7,00
64,8 0.43 25,9
3,32
4
)
22,3
8,15
35,1
5,778)

19,7
3,24
8
)
34,7
20,75
16
)
37,7
9,(0″)
30,5
6.40
53,3
24

»
7,05
65,3 0.43
25,9
7,30
31,4

1
.
1
6.40
53.3
‘)Jaar- en maandgem. atger. op
1/
pence.
2)
7Juli. 8)14 Juli.
4
)21 Juli. 6) 8 Juli.
6)5
Juli.
7) 12
Juli.
8
)19 Juli. )6 Juli.
00)
1
3Juli. ‘) 20Juli.
12)
4Juli.

26 Julj 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

599

VAN GROOTHANDELSPRIJZEN’)

ZUIVEL EN EIEREN
METALEN

BOTER per
BOTER
p.

.0.
KAAS
Edammer
EIEREN em. not.
KOPER
tandaard LOOD
TIN
IJZER
Cleveland
IT
GIETERIJ-
7D
ZINK
GOUD
ZILVER
cash
.

.
Leeuwar-
1-leffin
Crisis
Alkmaar
Fabrieks-
Elermijn
Locoprijzen
Loco rzen
Londen
loco

rizen
Londen per Foundr
No. 3 f.o.b.
(Lux III) p.
Locoprijzen
Londen
cash
Londen
Londen per
derComm.
oteering
Zuivel-
Centr.
kaas
kl.
m!merk

Roermond
P. 100 St.
Londen
per Eng. ton
per Eng. ton
Eng. ton
Middlesb.
Eng. t. f.o.b.
Antwerpen
per
Eng.ton
per ounce
line
Standard
Ounce
perEng.ton

II.
°Io
f1. f1.
°Io
fi.
0
10
£
°lo
£
Ojo
£
01
5h.
OJ
sli.
°fo
£
O/
8h.
5
10
peie
OJ
231
IOOO

56
k

100,0
9,18
100,0
62.116
100,0
36.816
100,0
261.171-
100,0
731-

100,0
671-
100,-
36.316
100,-
8516
100,-
32’j
100,0
1,98
85,7

43,15
77,1
8,15 88,8
58.11- 93,5 31.1/6
85,3
290.1716
111,1
8616
118,5
6818
102,5 34.216
94,3
851-
99,5
28U1
16

89,3
2,03 87,9

43,30 77,3
7,96
86,7 55.141- 89,7
24.41-
66,4
290.41-
110,8
731-

100,0
6416
96,3
28.101-
78,8
851-
99,5
26
3
14
83,3
2,11
91,3

48,05
85,8
7,99 87,0
63.161-
102,8
21.1(-
57,8
227.51-
86,8
661-
90,4
6218
93,5
25.516
69,9
851-
99,5
26
1
116
81,1
2,05 88,7

45,40
81,1
8,J 1
88,3
75.141-
121,9
2351-
63,8
203. 1516
77,8
7016
96,6
6819
102,6
24.1716
68,8
851-
99,5
2471
76,2
1,66
71,9

38,45
68,7
6,72
73,2
54.13(-
88,0
18.116
49,6
142.51-
54,3
671-
91,8
5916
88,8
16.171-
46,6
851-
99,5
17
1
1ie
55,4
1,34
58,0

31,30 56,9
5,35 58,3
36.51-
58,4
12.11-
33,1
110.1(-
42,0
551-
75,3
4716
70,9
11.1016
31,9
9216
108,2
13
3
j
41,6
0,94
40,7

22,70 40,5
4,14
45,1
22.171-
36,8
8.121-
23,6
97.21-
37,1
421-
57,5
371-

55,2
9.161-
27,1
1181-
138,0
127j
40,1

1,61
69,7

32,25 57,6
6,63
72,2
45.716
73,1
14-16
38,5
1 16.81-
44,4
6016
82,9
5116
76,9
12.1816
35,7
851-
99,5
13
7
1
43,2
1,66
71,9

33,80
60,4
6,21
67,6
45.116
72,6
13.56
36,4
117.Ç-16
44,7
5816
80,3
5017
75,5
12.101-
34,6
851-
99,5
12
1
12
38,9
1,47
63,6

35,00
62,5 4,94 53,8
45.116
72,6
13.316
36,2 122.11-
46,6
5816
80,3
48110
72,9
12.816
34,3
851-
99,5
13
7
1j
41,8
1,35
58,4

31,60
56,4 4,20 45,8
42.1516
68,9
12101-
34,3
113.41-
43,2
586
80,3
4916
73,9
11121-
32,1
851-
99,5
13
1
1
40,9
1,26
54,5

30,85
55,1
4,07
5

44,4
39.616
63,4
11.1016
31,6
104.17/-
40,0
5816
80,3
481-
71,6
10.1316
29,5
851-
99,5
12
1
(j6
40,3
1,29
55,8

33,50
59,8 4,30 46,8
36.616
58,5 11.11/6
31,8
106.216
40,5
5816
80,3
4711
70,3
11101-
31,8
851-
99,5
127/
40,1 1,32 57,1

37,75
67,4
4,40 47,9
34.141-
55,9
12.1516
35,1
112.516
42,9
5816
80,3
4819
72,8
12.111-
34,7
851-
99,5
1
3
1
14
41,2
1,30
56,3

36,00
64,3 4,98 54,2
32.151-
52,8
11.19,6 32,9
114.19.6
43,9
5816
80,3
4719
71,3
11.1416
32,4
85/-
99,5
12
1
3j
1
6
39,9
1,27
55,0

32,25
57,6
5,775

62,9
30.316
48,6
11.4!-
31,1
111.161-
42,7
5516
76,0
4617
69,5
10.19!-
30,3
9113
106,8
13/1
41,4
1,24
53,7

26,25 46,9
6,275
68,4
28.216
45,3
10.9,6
28,8
101.116
38,6
461-

63,0
4418
66,7
10.716
28,7
10613
124,3
13
13
16
43,0
1,17
50,6

24,75 44,2 7,07 77,0
27.1916
45,1
11.51-
30,9
102.-1-
39,0
4416
61,0
4316
64,9
10.1516
29,6
11019
129,5
14
1
1
3

45,1
1,18
51,1

21,40
38,2
5,32
5

58,0
27.616
44,2
10.161-
29,6
98.1716
37,8
41/6
55,8
4313
64,6
10.216
28,0
12216
143,3
145116

44,6
1,16
50,2

25,75
46,0
4,71
51,3
27.1416
44,7
10.141-
29,4
98.181-
37,8
4116
56,8
421-
62,7
10.616
28,5 120/3
140,7
13
7
18
43,2
1,34
58,0
– •
27,75
49,6
3,79 41,3
26.41-
42,2
10.5(-
28,1
99.216
37,9
416
56,8
401-
59,7
I0.-/-
27,6
11916
139,9
14
43,6 0,98
42,4

23,65
42,2
3,425 37,3
24. 181-
40,1
9.91-
25,9
96.61-
36,8
441-
60,3
401-
59,7
9. 1 1
f-
26,4
1 14/-
133,5
1331
4

42,8
0,99
42,9

19,60
35,0
2,775
30,2
23.8!-
37,7
8.1616
24,2
84.1516
32,4
45/-
61,6
37/6
56,0
9.21-
25,2
11013
129.0
13
1
j
40,9
0,82
35,5

19,65
35,1
2,88
31,4
21.61-
34,3.
8.-!-
22,0
89.1316
34,2
44!-
60,3
3716
56,0 9.91-
26,1
11219
132,0
125/
39,3
1,11
48,1

24,25 43,3
3,08 33,5
20.1216
33,2
7.51-
19,9
84.91- 32,3
44!-
60,3
3716
56,0
8.131-
23,9
11316
132,7
12
5
1
39,3
0,96
41,6
0.45
19,55
34,9
3,12
5

34,0
19.216
30,8
7.316 19,7
90.1716
34,7
42j6
58,2
371-
55,2
8.616
23,0
1 16/-
135,7
12
3
/
38,5
0,76
32,9 0,58
17,90
32,0
3,72
40,6
22.416
35,8
7.1716
21,6
101 .-j-
38,6
421-
57,5
3616
54,5
9. 13/6
26,7
11816
138,6
12L
1
116
39,9
0,84
36,4
0,65
19,70
35,2
4,64
50,5
25.81-
40,9
9.1016
26,1
109.9J6
41,8
421-
57,5
351-
52.2
11.2/-
30,7
11819
138,8
13
40,5
0,82
35,5 0,73
25,50
45,5
5,73
62,4
22.516
35,9
8.71-
22,9
105.1316
40,4
411-
56,2
3416
51,5
10.816
28,8

12116
142,1 12
1
12
38,9
0,81
35,1
0,78
26,50
47,3 6,65 72,4 21.191- 35,4
8.4/6
22,6
104.716
39,9
401-
54,8
3416
51,5
10.8/-
28,7 125/9
147,2
12
5
(18
38,3
0,73
31,6
0,85
22,55
40,3
5,125
55,7
19.1216
31,6
7.916
20,5
100.1016
38,4
391-
53,4
3416
51,5
10.7/-
28,6
125f9

147,2
Ilila
35,8
0,73
31,6
21,75
38,8
4,27
46,7
19171-
32,0
7.81-
20,3
100.116
38,1 4016
55,5
3416
51,5
9.19/-
27,5
12218
143,5
lllis
36,4
0,65
28,1
0,89
20,60
36,8
4,35 47,4
20.31-
32,5 7.71- 20,2
104.7/6
39,9
431-
58,9
341-
50,7
9.15/-
27,0
12015
140,8
11
15
116
37,2
0,53
22,9
0,91
19,40
34,6
2,80
30,5
20-16
32,3
7.101-
20,6
104.1813
40,1
431-
58,9
3417
51,6
10.7!-
28,6
12015
140,8
I2
7
f6
38,7
0,54
23,4
0,99
18,55
33,1
2,075
22,6
20.1116
33,1
7.1216
20,9
109.171-
42,0
431-
58,9
3516
53,0
10.8/6
28,8
12011

140,4
12
12
lj
39,9
0,52
22,5
1,-
21,80
38,9 2,49
27,1
23.616
37,6
8.61-
22,9
128.1716
49,2
4116
56,8
3616
54,5
10.13!-
294
123f6
144,4
1314
41,2
0,52
22,5
1,-
23,50
42,0
2,50
27,2
25.71-
40,8
9.41-
25,3
151.101-
57,9
421-
57,5
371- 55,2
11.1216
32,
,
1
122,31
143,0
13
1
/
41,2
0,52
10
)
22,5
1,-

18,0010
32,1
2.60
28,3
26.216
42,1
9.416
25.3
154.11-
58,8
41/6
56,8
361-
53,7
11.1516
1
32,6
12311
144,0
12
13
116
39.9
0,55′)
23,8
1,-

17,50fl
31,3
2,90
31,6
26.916 42,7 9.516
25,5 146.141- 56,0
41f-

56,2
341-
50,7
12.1216
34,9
12416
145,6
121/
37,7
0,55
2
)
23,8
1,-

18,50
12

33,0 2,45
26,7
26.5!-
42,3
9.4/6
25.3
146.14/-
56,0
41(6
56,8
351-

52,2
12.51-
33,9
12413
145,4
1271s
40,1
2,45
26,7
25.71- 40,8
9.-j-
24,7
147.-/-
56,1
12.-/-
33,2
123/61
144,5
12
5
116
38,3
26 Sept.
1932 79
K.G. La
Plata.
3
Tot
Jan.
1928 Western
;
vanaf
Jan.
1928 tot
16 Dec.
1929 American
No.
2.
van 16
Dec.
1929 tot
26 Mei
1930
7415 K.G.
Hongaarsche
6415 K.G.
Zuid-Russische.
Van
23
Mei-19
Sept.
1932
No.
3
Canada. 6)
De jaargemiddelden
zijn
berekend
uit de
gemiddelde
prijzen
van April,
Mei
en
Juni
van

BOUWMATERIALEN
KOLONIALE PRODUCTEN

VTTENH’1T
STEENEN
CACAO
COPRA
KOFFIE
RUBBER’)
Standaard’
.

SUIKR
THEE
INDEXCIJFER

Kolo..
basis 7″
1 0
b
Zwedeij

binnenmuur

buitenmuur
G.F. Accra
Ned.-Ind.
L
.?
t
z
a
en

Ribbed Smoked
per

per
so
K..rc.i.f.

per
I0

K.G.
Rottercam
Sheets
R’damlA’dam
Java- en Suma:
Grod-
nlale
erard
van 4.672 M
3
.
per
1000
stuks per
1000
stuks
Nederland Amsterdam
per
1
12
K.G.
1
per Ib.
per
100
K.G.
tratheep.'(2KG.
sto en
dcten

/
0
1
f
Of
/
0
(s
gb
O
fo
/
01
ets.
Oj
o

Sh.
Ol
o

11.
Oj
o

ets.
01
159,75
lOO
15,50
100,-
19,-

100,-
4216
100,-
35,87
5

100,0
61,375
100,0
2111,625
100,0
18,75
100,0
84,5
100,0
100.0
100.0
153,50
96,1
15,75
101,6
19,50

102,6
491-
115,3
34,-
94,8 55,375 90,2
21-
67,4
17,50
93,3 94,25
111,5
96.0
102.6
160,50
100,5
14,50
93,5
18,50
97,4
681-
160,0
32,62
5

90,9
46,875
76,4
116,375
51,6
19,12
5

102,0
82,75
97,9 87.5
109.1
151,50
94,8
12,-
77,4
18,50
97,4
5713
134,9
31,875
88,9
49,625 80,9
-110,75 30,2
15,85
84,5
75,25
89,1
84.6 97.4
146,00
91,4
14,-
90,3
21,25

111,8 45110 107,9
27,375
76,3
50,75
82,7 -110,25 28,8
13,-
69,3
69,25
82,0 81.9
85.5
141,50
88,6
12,50
80,6
20,75

109,2
34111
82,2 22,625
63,1
32
52,1
-15.875
16,5
9,60 51,2
60,75
71,8 66.0
64.3
110,75
69,3
10,25
66,1
20,25

106,6
2215
52,8
15,37
5

42,9
25
40,7
-13
8,4
8,-
42,7
42,50
50,3
46.8
46.6
69,00
43,2
9,25
59,7
15,-
78,9
1916
45,9
13,-
36,2
24
39,1
-11,75
4,9 6,32
5

33,7 28,25
33,4
36.1
38.0

125.00
78,2
10,-
64,5
21,-

110,5
2614
62,0
18,25
50,9
28
45,6
-14,25
11,9
8,20
43.7
66,25
78,4
53.9
57.4
125,00
78,2
10,-
64,5
21,-

110,5
2212
52,2
18,125
50,7 26,25
42,8
-13,875
10,9
8,20
43,7
53
62,7
53.3
50.4
125,00
78,2
10,-
64,5
21,-

110,5
2216
52,9
18,62
5

51,9 25,50
41,5
-/3,75
10,5
8,30
44,3
45
53,3
52.9
48.0
125,00
78,2
10,50
67,7
21,-

110,5
2217
53,1
17,50
48,8 24,75
40,3
-13,125
8,8
8,57′
45,7
43
50,9
50.7
47.5
125,00
78,2
10,50
67,7
21,-

110,5
2110
49,4
15,375
42,9
25
40,7 -13,125
8,8
8,50
45,3 40,25
47,6
48.3
45.5
110,00
68,9
10,50
67,7
21,-

110,5
2214
52,6
14,125
39,4 25,75
42,0
-(3,125
8,8
8,57
5

45,7
39,50
46,7
45.6 46.8
110,00
68,9
10,50
67,7
21,-

110,5
2615
62,2
15,-
41,8
27
44,0
-j3
8,4 8,77
5

48,6
38,25 45,3
46.6 50.0
100,00 62,6
10,50
67,7
21,-

110,5
2418
58,0
14,12
5

39,4 25,50 41,5 -12,5 7,0
7,90
42,1
38,50 45,6
44.7 46.8
100,00 62,6
10,50
67,7
19,-

100,-
22
1
7
53,1
13,375
37,3 23,75
38,7

12,375
6,7
7,52
5

40,1
37,50 44,4
43.3
44.1
100,00
62,6
10,50
67,7
19,-

100,-
21
1
0
49,4
13,25
36,9
23
37,5

1
2,375
6,7
7,55
40,3 37,75
44,7
41.9 43.0
100,00
62,6
10,50
67,7
19,-

100,-
2112
49,8
13,75
38,3
23
37,5

/2,25
6,3
7,15
38,1
37
43,8
42.6
42.3
82,50
51,6
10,-
64,5
18,50
97,4
1813
42,9
12,75
35,5
23
37,5

12,25
6,3
6,75
36,0
35
41,4
40.0
39.5
82,50
51,6
10,-
64,5
18,75
98,7
1719
41,8
13,12
5

36,6
23
37,5

12,125
6,0 7,35 39,2
32
37,9
38.5
39.1
82,50
51,6
10,-
64,5
18,75
98,7
1811
42,6
14,50
40,4
23
37,5
-12
5,6
7,05
37,6
30
35,5
38.3
38.3
70,00
43,8
9,75 62,6
18.-
94,7
2119
51,2
14,75
41,1
23
37,5

11,625
4,6 6,25
33,3
31
36,7
37.0
39.7
70,00
43,8 9,75
62,6
18,-
94,7
2016
48,2
14,-
39,0
23
37,5
-11,5
4,2 5,90

.
31,5 29,25
34,6
36.2
38.0
70,00
43,8 8,50 54,8
15,-
78,9
2016
48,2
13,25
36,9 23,50 38,3 -11,5 4,2 5,62
5

30,0 30,25
35,7
35.2
38.1
70,00 43,8 8,50 54,8
15,-
78,9
2016
48,2
12,375
34,5
24
39,1
-11,375
3,9
6,30
33,6 28,50
33,7
34.2 38.7
67,50 42,3
8,50
54,8
15,-
78,9
2011
47,3
12,375
34,5
24
39,1
-11,375
3,9
6,70
35,7 23,75
28,1
34.3
37.6
63,00
39,4
8,50
54,8
15,-
78,9
2017
48,4
12,37
5

34,5
24
39,1
-11,75
4,9
6,57
5

35,1
22,75
26,9
35.9
37.4
60,00
37,6
8,75 56,5
15,

.
78,9
2112
49,8
12,75
35,5
25,25
41,1

/2,125
6,0
6,52
5

34,8 23,75
28,1
37.8
38.5
63,50
39,7
9 , –
58,1
14,50
76,3
1818
43,9
12,375
34,5
26,50
43,2
-(1,75
4,9
6,32
5

33,7
28,50
33,7
36.2
38.7
63,50
39,7
9,50
61,3
14,25
75,0
1716
41,2
12,12j5
33,8
24,50
39,9 -11,75 4,9
5,87
5

31,3 30,75
36,4
35.3
37.2
65,00
40,7
10,-
64,5
13,75
72,4
1714
40,8
11,75
32,8
24
39,1
-11,75
4,9 5,50 29,3
28,25
33,4
34.0
35.7
70,00
43,8 9,25
59,7
13,50
71,1
1616
38,8
11,50
32,1
24
39,1
-11,625
4,6 5,375
28,7
25
29,6
33.2
34.1
70,00
43,8 9,25
59,7
13,-
68,4
15
1
9
37,1
10,625
29,6
23,75
38,7

1
1,5
4,2
5,60
29,9
26,75
31,7
32.1
34.4
70,00
43,8
9,50
61,3
12,25
64,5
1613
38,2
10,375
28,9
23,50
38.3
-11,5
4,2
6,
32,0 26,25
31,1
32.4
34.9 70,00
43,8
9,75
62,6
12,75
67,1
1515
36,3 9,50 26,5
23,50
38,3
-11,625
4,6
6,07
5

32,4
27,50
32,5
32.8
34.9
70,00
43,8
9,50
61,3
12,50
65,8
16/6 38,8 9,50
26,5
23
37,5

1
2,-
5,6
6,02
5

32,1
26,50 31,4
34.2
35.0 72,50
45,4
10,-
64,5
13,-
68,4
18/1
42,6
10,-
27,9
22,50
36,6

1
2,375
6,7
6,35 33,9
31,-
36,7
37.2
37.5
75,00
46,9
17/9 41,8
10,-
27,9 22,50
36,6
-/2,4375
6,8
6,50
34,7
33,50
7
)
39,6
38.1
38.2
75,00
46,9
17/2 40.4
9,25
25,8 22,50
36,6
-/2,4375
6,8
6,125
32,7
38.3 37.3 75,00
46,9
18/-
42,4
9,50
26,5
22,50 36,6

1
3
8,4
6,

32,0
1

38.6
37.7
75,00
46,9
18/-
42,4
9,375

26,1
22,50
36,6
-12,75
7,7
5,375
28,7
.

38.0
36.8
N.B. Alle
Pondennoteering
vanaf 21
Sept. ’31
zijn
op goudbasls
omgerekend;
de
Dollarnoteeringen
vanaf
20April’33
zijn
in verhouding
van
de depreciatie
van den
Dollar
t.o.v.
den Gulden
verlaagd.

600

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1933

De laatste 0 u b a-statistiek is als
volgt:

1933
1932
1931

tons tons tons

:Prodtictie

……

(Rainiug)
1.995.000
2.602.864
3.122.186
Ontvangsten

………….
23.467
24.283 22.968
Totaal

sedert

111

……..
804.162
1.254.539
2.946.799
Verschepingen

…………
51.538 53.073 112.754
Voorraad

…………….
797.367 1.099.647
1.510.320

De E age 1 s c h e markt kenmerkte zich deze week door
een afwachtende houding. Zoowel in ruwe suiker als ook
01) de Londensche termijnmarkt ging niet veel om. De ter-
mijnuoteeringen brokkelden langzaam af en belandden
aan het einde der week op het volgende niveau: Aug.
5h. 514, Dec. Sh. 5/7, Mrt. 8h. 5/10, Mei Sh. 5111%.

Op Java verkocht de Nivas ca. 10.000 tons.
II
.i e r te 1 a n d e was de markt zeer flauw. Valuta-
speculanten, hoofdzakelijk in het buitenland, die eenigen
tijd geleden groote posten aan de Amsterdamsc:he ter-
mijnmarkt kochten, waartegen hoofdzakelijk witte Java-
suiker geleverd zal w’ordea, vonden in de stabiliteit van
den Gulden aanleiding om hunne belangen gedeeltelijk te
liquideeren. Tegenover dit aanbod stond slechts weinig
kooplust, zoodat de prijzen aanzienlijk terug1ieen. De
markt sloot op de volgende prijzen: Aug.
f
5%, Dec.
fS%. Mrt.
f5
7
/
8
en Mei f6.-.

KOFFIE.

Van de vastere stemming, waarover in het vorig
Overzicht kon worden melding gemaakt, is voor het oogen-
blik niets meer te bespeuren. Nadat de termijnmarkt te
New-York in de laatste twee weken flink was opgeloopen
(een paar maal zelfs met groote sprongen) tengevolge van
belangrijke inkoopen van speculanten, die bij de verdere
depreciatie van den dollar zich toen ook in het artikel
koffie hebben begeven, liepen de termijnnoteeringen aan
die markt na 18 dezer wederom terig, aanvankelijk met
even groote sprongen als waarmede de rijzing had plaats
gehad. De Septembermaand staat thans te New’-York, voor
het Rio-contract zoowel als voor het Santos-contract, weder
op ongeveer de waarde van 3 dezer, doch de verder ver-
wijderde maanden, die in het begin van Juli met een zeer
klein report werden genoteerd, staai.i thans nog onge-
veer 30 1 60 punten hooger dan op 3 dezer. Het kleine
d6port is dus veranderd in een Vrij groot report.
Heeft onze markt, alwaar uiteraard de factoren ont-
braken, welke te New-York haar invloed deden gelden,
op de Amerikaaische stijging slechts zeer weinig ge-
reageerd, ook de daling te Amerika werd daarom bijna
niet gevolgd.
Uit de gisteren bekend geworden Weekstatistiek van
llrazilië is gebleken, dat in de vorige week van Santos
naar Europa verscheept zijn 106.000 balen tegen 66.000
balen in de week daarvOOr en naar de ‘ereenigde Staten
172.000 balen tegen 80.000 balen. Verscheept werden van
Rio naar Europa 47.000 balen tegen 6000 balen en naar
de Vereenigde Staten 20.000 balen tegen 7000 balen. Als
verkocht door Santos worden opgegeven naar Europa
151.000 balen tegen 107.000 balen en naar de Vercenigde
Staten 194.000 balen tegen 63.000 balen.
Als vernietigd in de vorige week w’orden opgegeven 1000
balen te Rio en 58.000 balen te Santos.
Een officieel telegram uit Brazilië bracht dezer dagen
de mededeeling, dat het Koffie-Departement in over-
leg met het Centro do Commercio besloten heeft ruilzaken
van koffie, lie vroeger meermalen tot stand zijn gekomen,
niet meer te doen. Bedoeld wordt klaarblijkelijk, dat thans
besloten is, dat de Regeering voortaan geen rechtstreek-
sche transacties van koffie tegen andere artikelen meer
zal afsluiten. Zooals bekend, heeft de i3raziliaansche
koffie-uitvoerhandel bij herhaling bij het Gouvernement aangedrongen op een dergelijk besluit, omdat de handel
door zulke ruilzaken zwaar werd benadeeld.
De kost- en vrachtaanbiedingen van Santos zijn op het oogenblik een fractie lager
3.
iets hooger tegenover ver-
leden week, doch voor Rio zijn zij 10
3.
20 dollarcents
gestegen. Onder aftrek van het op circa 15 dollarcents
geschatte voordeel van de bijlevering van de bekende bonus
van 10 % zijn zij voor gewoon goed beschreven Superior
Santos op prompte verscheping nu ongeveer $ 10.35
3.
10.50 per cwt. en voor dito Prime ongeveer $ 10.45
3.
10.70.
Voor Rio type New-York 7 met beschrijving, promptc ver-
scheping, komen de offertes, op dezelfde wijze berekend,
uit op ongeveer $ 8.70 3a, 8.75. Bij den dollarkoers van
heden, die enkele percenteTn hooger is dan een week ge-

leden, staan deze aanbiedingen gelijk niet onderstaande
prijzen in goudclollars

Satitos Superior – $ 7.45
3.
7.55
11

Prime

– ,,7.50
3.
7.70
Rio 7

– ,, 6.25
3.
6.30
wat voor Santos 0.15
3.
0.25 en voor Rio 0.30
3.
0.35 goud-
dollar per cvt. hooger is dan verleden week.
De prijzel.i in de eerste hand in Nederlandsch-Indië zijn
voor de ongevasschen Sumatra Robusta-soorten
3.
% ct.
hooger en voor gewasschen Robusta % ct. lager dan een
week geleden. De noteeringen zijn thans aan te nemen op:
Palembang Robusta, Augustus-verscheping, 1.3% ct.;
Benkoelen Robusta, Augustus-verscheping, 14 ct.; Mand-
heling Robusta, Augustus-verschepiug, 15% ct.; W.I.B.
f.a.q. Robusta, Augustus-verscheping, 18% ct., alles per
% 1(…., cif, uitgeleverd gewicht, netto contant.
De noteeringen aan de Rotterdamsche termijnmarkt lie-
peiL %
3.
% ct. terug. Juli staat thans genoteerd 14, Sep-
tember 13, December
13%,
Maart 13
5
y8 en Mei 13% ct.
De officiecle loco-notecring van Superior Santos bleef
onveranderd 22 ct. per
1
/2
K.G. en die van Robusta
22!/» ct.

Dc slotnotceringen te New-York waren:

Gemengd contract

Santos contract
(basis Rio No. 7)

(basis Santos No. 4)

Sept. Dec. Mrt. Mei Sept. Dec. Mrt. Mci
24 juli. …. $ 5.80 6.06 6.26 6.32

7.96 8.24 8.38 8.43
17 Juli ……6.63 6.88 7.10 7.23

8.90 9.10 9.25 9.38
10 Juli ……6.10 6.26 6.32 6.32

8.44 8.44 8.43 8.44
3 Juli ……5.80 5.78 5.78 5.78

7.98 7.92 7.87 7.85 Rotterdam, 25 Juli 1933.

STEENKOLEN.

in Engeland maakt men zich ongerust over dc gevolgen
van het ,,dumpen” van Poolsche kolen in de iiieestc mark-ten, die vroeger uitsluitend en in den laatsten tijd voor een
groot gedeelte aan de Britsche kolenexporteurs behoord heb-
ben. Naar het schijnt zijn het zelfs Britsche firma’s, die er
zich mccle onlcdig houden Poolsche en andere iniet-Britsche
kolen in deze g4bieden te plaatsen, welke schijnbaar on-
patriottisclne houding wordt verdedigd met de opmerking,
dat exporteurs van ]3nitsche kolen van regeeringswege
niet de minste aanmoediging ontvangen. Allerhand beper-
kingen zijn gedurende de laatste jaren ten nadeele van
Engelsche kolen getroffen en deze beperkingen maken het
den J3ritschen exporteur hoe langer hoe moeilijker om in
overzeeschc gebieden met niet-Britsche kolen te concur-reeren. De tendenz van de prijzen in alle productiegebie-
den is omnlaaggaancl. In Westfalcn wordt overwogen zich
zoo in te richten, dat elke mijnwerker minstens 20 dagen
per maand kan werken. Aangezien dit op het oogeablik
niet te bereiken valt, moet dus de productie aangezet
worden en dit moet noodzakelijk weer leiden tot scherpe-
ren strijd op de buitenlandsche markten.
Uit Engeland wordt nog gemeld, dat juist 24 uur vOOr
de groote Petroleum Conferentie, de Regeering liet wets-
ontwerp van McDonald, tot steun aan de destillatie van
benzine uit steenkolen, aangenomen heeft, en dat de Im-
perial Chemical industries onmiddellijk met den bouw van
een raffinaderij, die 2% niillioen Pond moet kosten, zul-
len beginnen. Dit zal ongetwijfeld een zeer gunstigen in-
vloed hebben op de Engelsche kolenproductie, hoew’el het
natuurlijk nog wel eenigen tijd zal duren voordat deze
raffinaderij volop aan het w’erk zal kunnen gaan.

De prijzen zijn:

Northumberlaud ongezeefde ………….f 6.85
])urham ongezeefde …………………..7.40
Cardiff 2/3-113 …………………….8.70
Schotsche gezeefde Prime Lothians ……..7.05
Yorkshire gewasschen Singles …………6.40
Westfaalsche Vetförder ……………….8.25
Vlanistukken 1 …………
..9,-
Smeenootjes ……………..8.75
Gasvlamförder ……………8.25
Gietcokes ……………….. ii.-
liollandsche Eierbriketten ………….. ..13.-

alles per ton van 1.000 KG. franco station Rotterdani/Am-
ste t-dam. Ongezeefde buuke t-kolen f.o.b. RotterdamfA.mster-
dam
f
7.05. Markt ongeanimeerd.

25 Juli 1933.

Auteur