Ga direct naar de content

Jrg. 18, editie 889

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 11 1933

ii JANUARI 1938

AtJTEUÎSRECHT
VOORBEHOUDEN.

Economi
‘osch
Pod
Statistische

-1

Berlochten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

18E JAARGANG

WOENSDAG 11
JANUARI
1933

No.
889

NEDERLA.Ni)S(‘il ECONOMISCH iNSTITUUT.
(‘uratorcn: Mr. G. Visseriag, Voorzitter; 11. A. Plete, Odei-
Voorzitter; C. 11. von der Leeuw, Penningmeester: Mr. iT
ii. van Laasciwt; Mr. L. J. il. Trip; E. D. van Watrec.
Directeuren: Prof. jhr.
ii..
de i
7
ries; Prof. Dr. N. J. I’olak;
Prof. 3!’,-. Dr. G. Al. Verrijn Staart, Directeur-Secretaris.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. 11. Regout; Dr. E. van Welderen
flaron Rangers; Prof. jhr. H. R. Ribbius; Jan Schilthuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
Al. Verrijn Stuart.
Redactear-Secretairis: Dr. 11. Al. H. A. van dr Volk.
Secretariaat: Pieter de lloochweg 122, Rotterdam.
‘J’clefoon Nr. 35000. Postrelcening 8408.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Ad,ninistra

tie van abonnementen en aciver-
tenties: Nijgh d van Ditmar N.V., Uitgevers, Rotterdam,
Amsterdam, ‘s- Gravenhage. Postchèque- en giro-rekening No.
145192.

Abonnements prijs voor het weekblad franco p. p. isi
,Vederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— pe
jaar. Losse nummers 50 cents. Economisch-Sta4istisc/,
Kwartaalbericht 75 cents. Leden en donateurs ontvangen
het weekblad en het Kwa.rtaelbericht gratis en een reductie
op de verdere publicaties.
Aangeteekande stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

10 JANUARI
1933.

De prolongatierente noteerde weder i pOt.; parti-
culier disconto es.
Y
pOt. en caligeld
4
pOt.

Blijkens den weekstaat van i)e Neclerlandsche Bank
is de binnenla.ndsche crecl ietgevi ng ingekrompen met

f
6,4 milli oeti ; de post binnenlancische wissels nam
weliswaa.r met
f
660.000 toe, maar clebeieen i ngen liepen met
j’
7,— millioen terug. i)e Post papier op
liet buitenland bleef op gelijke hoogte; de cli verse
rekeningen onder de acti va der Bank daalden met
j 303.000.
De post munt ets muntmateriaal vertoont een toe-
nem ing van
j’
1,4 nsilli oen, welke vrijwel geheel is toe
te schrijven aan een- verrneerderng van den voorraad
zilver.
Onder de passi va der Bank daalde de biljettencir-
(ulatie met
f
20,3 miili.oen. Daarentegen stegen cle
saldi. in rekening-courant met
f
20.7 millioen ; het
tegoed. van liet Rijic vermeerciercle niet t’ 10,0 millioen
en het totaal saldo van anderen met
/’
11,3
millioert.
liet beschikbaar metaal-saldo blijkt met
f
3,7 millioetsi
te zijn dekk i ngspercen tage bedraagt
nagenoeg 84 pOt. tegenover bijna 83 pOt. (le vorige
week.
* *
*

0
1)
dc wisselmarkt is het cle afgeloopen
w
r
e
ek rustig
gebleven .i:Iet
l
3
oncl heeft zich op het hoogere peil
geliaticlhaaftl en kon zelfs nog iets verbeteren:
8.30i’
—8.33 i. Dollars liepen aanvankelijk wat achteruit
– 2.4885-2.4845 — toen bekend werd, dat men in
Amen kit weder kwestiés hccl aangeroerd, clie de

waarclevastheid van eTen Dollar in -gevaar zouden kun-
nen b:rengen.; zij konden zich echter spoedig weder
herstellen, slot: 2.4878. In Londea werd de Dollar
op ca. 3.34 vastgehouden. Marken zetten hunne daling
voort; van 59.22 kwamen zij op 59:07. Fraische
Francs liepen val:L 9.71Y4 op
9797/
terug. Belga’s
veranderden slechts weinig: 34.47. Zwitsersche
IFrancs waren eerder gezocht: 47.87 .4-47.91. Lires
nog steeds es. 1.2.74. Ook Peseta’s veranderden niet:
20.32. De koersen der Noordelijke landen veran-
derden maar weinig; Kopenhagen
43.20,
Oslo 42.90,
Stockholm 45.35. Finsche Marleen 3.65. Canacleesche
Dollars 2.1. T. T. Batavia is lager en op 100 te koop.
Zuid-Afrikaansche Bonden w’aren op 8.70 te krijgen.

Op de termijnmarkt deden een- en drie-maands
Bonden % en c. disagio; Termijndollars 30 en 65
punten. cléport. Oolc waren er omzetten ‘in Frarsche
Frajics op termijn, die % en 1% c. clisag.io
deden.

in gouden baren vielen flinke omzetten to notee-
ren.; er werd voor f.1.648,50 gedaan. Ook sclijnt er
weer wat vraag naar Eagles te komen: 249. So-
vcrei-g’ns n.oteeren. 1.2.09.

LONDEN, 9 JANUAlt[ 1933.

De eerste week van liet nieuwe jaar opende, zoo-
als te voorzien was, in verband met de zeer belang-
rijlce bedragen, die tenslotte nogv oor het ei ncle i’an
hét jaar van cle Bank van Engeland waren geleend,
ii een.- groote.n geldovervloed, die een onmicicielli,jken
terugkeer tot lage prijzen, voor geld, behalve van cle
,,Olea:ring Bauks”, ten-gevolge had. Nadat in, het
midden der weelc de terug-betalingen aan cle Bank
waren. begonnen en tot en met II) i nsclag steeds groo-
tere proporties
-zullen aannemen, zal deze gelciru

imte
binnen meer natu.uriike grenzen worden terugge-
cl rongen. Sommigen verwachten, dat cle markt zi cli
niet gemakkelijk of niet geheel van cle schuld aan cie Bank zal kunnen ontdoen, maar cle saldi. der ,,O’lear-
lig

i3an.ks” zijn zoo ru im. dat clie vrees wei niet be-
waarheid zal worden. Gemakkelijlc geld za.l nog wel –
twee è cliie weken aanluouclen,
0

in clan iaigzamer-hancl
onder den iiivloect van. -liet invorderen van verschil-
lende belastingen beter bru.i kbaa.r ‘te worden.
Tijdelijk was dientengevolge disconto in de afge-
1 oopen week flauw, trok weder iets aan, toen bleek,
(kit (le g’ioote aankoopen, i’ati, de Banken, clie alge-
meen werden verwach t-, maar van niatigen omvang
bleken te zijn. Toull was dc eerste impuls tot een laag
iii VCaI.I nog krachtig genoeg, oni de inschrijvingen
op Vrijdag tot iets onder
7/
pOt. te drukker.
Drie-mtiancls bankacecpten notceren oct .
Is h
15/1

pOt., terwijl schatkistpromessen
1hf,,,
/s
pOt.. ge-tioemd worden.
Deviezen toonen betrekkelijk kleine fitictuaties
niet veel gering-eren omzet. Sterl i lig was verleden week
vast gestemd en werd officiëel teru.ggehoucle.n van
ee.n sterke :r,ijzi.ng, die men hier nog- steeds niet
‘,venschelijk acht. Dollars sloten
3347/,
Guldens 8.33
—8.34, –

22

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 3anuari
1933

JAVASUIKER-PROBLEMEN.

De Javasuiker-cultuur zi.t in een hoek, waar zware

slagen vallen. Zij, die bewondering hebben voor het
schitterende ‘bedrijf, in lange jaren van harden arbeid
onder wetenschappelijke leiding georganiseerd, zien
met bloedericl hart, hoe het te gronde wordt gedreven
door doinhei dsmachten, clie tegenwoordig het maat-
scliappel ijk leven beheerschen. Tegen het waanzinnige
verlangen van vele Regeeringen, om haar volken eigen
suiker te laten eten tot ‘,velkeu prijs clan ook, baten
geen weten schap, gunstige na tu u rlijke •omstandi ghe-
den, energie en orgajiisatie.
Waar het voornaamste afzetgebied van Neder-
iandsch-[d i ë, Britsch-:Lndië, tracht ,,self-supporting”
te worden, waardoor een klein aantal suikerfa’brikan-
ten gemakkelijk schatten zullen kunnen verdienen aan
de arme bevolking, moet Java een ‘groot deel van zijn
iii tvoer elders onderbrengen, wat vrijwel onmogelijk
is, ô’f een deel van cle zeer goede industrie prijsgeven.
Japan is als afnemer van 3’avasuiker reeds afgeval-
len. omdat men daar dure Pormosa-suiker prefereert,
en China zal een o.nberekenbaar kooper blijven, zoo-lang cle daar heerschende chaos geen plaats heeft ge-
maakt voor orde en rust.
Deze harde feiten: moet men steeds voor oogen
houden, als men denkt over de positie van de Java-
suiker in ‘dcii wereidhandel en men kan de hoop laten
varen, dat in clezen toestand spoedig verandering
komen zal, omdat het streven naar autarkie ongebrei-
deld wordt voortgezet, ‘ondanks schoone woorden en
fraaie plannen voor een economische wereldconfe-
rentie.
Men heeft de moeilijkheden van de typische suiker-
uitvoerlanden Cuba en Java trachten te overwinnen
door ‘de Chadhourne-overeeukomst, gesloten door de
beide genoemde ‘gebieden met :Duitschland, Tsjecho-
Slowakije, Polen, Hongarije en België. Het ‘princi-

piëele bezwaar tegen deze ‘overeenkomst was, dat de
importlanden er buiten ‘bleven, waardoor dus de uit-
breicling van riet- en bietproductie in beschermde
landen niet werd tegengehouden. Men mocht dus aan-
nemen, dat bij eenigszi os gunstige omstandigheden
de importeerencie landen de eigen productie zouden
gaan. vergrooteia, waardoor de vraag op de wereld-
markt in zou Icrimpen ten nadeele van cle landen, die
overschotten produceeren. Bovendien had de mdc-
werking van cle Europeesche exportlan den wei iii g
waarde, want daar deze beschikten over een beschermd
afzetgebied binnen de landsgrenzen, lag het voor de
hand, dat ze ook zonder een of andere conventie in
zouden krimpen; de uitvoer leverde immers onder de, heerschencle omstandigheden groote verliezen op. De
gunstigste positie kon men in die landen bereiken
door zoo weinig mogelijk uit te voeren, door de pro-
ductie dus ongeveer gelijk te houden aan cle con-
sum’ptie. Autarkie in ‘den zuiversten vorm! Daar
waar het productie-apparaat te groot was voor dit be-
perkte doel, was uitvoer alleen mogelijk d’oor het
toestaan van een uitvoerpremie of door het extra be-
lasten van de verbruikers door een hoog invoerrecht.
Zeer juist ‘merkte eeni’ge weken geleden, volgens het
Alg. I-Iandels’hlad van 15 December 1932, de heer
Einil Luntig, :Directeui van cle Centrale der coöpera-
ti cve ver’brui ksorgauisaties in Tsjec,ho-Slowakije op,
dat cle uitvoer van suiker voor zijn land een op den
duur ondragelijke last voor de schatkist en voor de
verhruiker.s werd. De suiker wordt toch door bescher-
ming op 110′. kr. per 100 KG. gehouden, terwijl ‘voor
den uitvoer 56 â 60′ kr. worden berekend. Op deze
wijze wordt ten laste ‘van de verbruikers een winst ge-
fokt van 850 millioen Icronen, die ruim voldoende is
om de exportverliezeiï te dekken. Niet alleen in Tsje-
choJSlowakije wordt de consument zoo uitgezogen ten
bate van een nijverheid, die zonder steun een econo-
mische non-valeur zou blijken te zijn.
Men heeft vaak ‘estredeii, dat ook zonder het

Chadbourne plan de vijf Europeesche deelnemers in-

INHOUD

BIz.
JAvASU1KER-1’ROIJLEMEN
door
Th. Ligthart …………22

Java8uiker en de crisis III door A.
W. Volz…….
….
23

De Duitsch-Nederlandsche cleviezen-overeenkomst door
A. A. van &endick ……………………………24

De Indische middelen over September
1932 ……….26

BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:

Britsch-I n disch zelf bestuur en financieële waarborgen
door
Prof.
P. Geyl ………………………..28

De betrekkingen tusschen banken en industrie in België
door Dr. Robert J. Lemoine …………………29

AANTEEKENJNOEt’i:

De koffiemarkt jas
1932 ……………………….32

Statistiek betreffende de hypotheekrente in Nederland
33

Wereldproductie en wereldverbruik van cacao in
1932 34

MAANDOIJFERS:

Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam ………..
34
Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank …………
34
Overzicht van de Indische middelen …………..
34

STATISTIEKEN EN OvERZICFITEN
……… ……..
35-40

Geldkoersen, – Wisselkoersen. – Bankstaten. – Goederenhandel

gekrompen zouden hebben ; de ontwilciceling van de
productie heeft echter geleerd, dat twijfel hier on-
gegrond was. Thans toch is reeds zoover beperkt, dat
de export-quota welke zijn vastgesteld, door de Euro-
peesche landen :n iet ‘g’e’haalcl lcunnen worden, zoodat
het voor de hand ligt te concludeeren, dat de over-
eenkomst niet de aanleiding tot de beperking was,
doch wel de slechte prijs op de wereldmarkt.
Hoe het zij, Chad’bourne heeft niets uitgewerkt en
Java is niet geholpen. liet is dus goed zich te her-
Inneren, dat cle Nedeiqandsch-Indische Regeei’ing tot
beperking van den uitvoer volgens het Chacl’bourne
plan gedwongen heeft, ondanks liet hevig verzet van
een belang’rijice minderheid onder cle cultuur-onder-
nemingen op ‘gronden, die juist gebleken zijn. Op de
Regeer ing druk t dus een zware verantwoordelijkheid
en h&t is waarschijnlijk, dat aan verschillende bedrij-
ven noodeloos groote schade is toegebracht.
Had men op Java dan niet moeten heperkenl Deze
vraag wordt vaaic gesteld, ‘doch ze is overbodig, want
men zou. op Java ook zonder dwang hebben beperkt. Allereerst zouden alle tegalan-gronden zijn afgeval-
len, daarna deduurwerkende fabrielcen en zoo zou
waarschijnljlc een inicri mping zijn tot stand gekomen,
die niet belangrijk van. de gedwongene zou zijn afge-
welcen., maar logischer zou zijn gevormd. De gi’oote
combin at.ies, clie zon ernstig regeeri n.gsdwang hebben
gepropageerd, wisten mstuuriijlc heel ‘goed, dat zij
complexen beplant hadden, die voor vevdere bewer-
Icing niet in aamnerking kwamen ; zi;j voelden, dat ze
voor de ‘noodzakelijkheid stonden te beperken. In soni-
mige gevallen had de restrictie voor deze concerns dan oolc ccii ‘oordeeligen invloed op den kostprijs,
doordat zeer slecht produceerende gronden, ciie alleen
bij hooge prijzen rendabel zijn, uitvielen. Dit is wei
het beste bewijs, dat inkrimping niet zou zijn uit-
gebleven.
Was het onder die omstandigheden verantwoord
er bij de Regeering
OP
aan te dringen om onderne-
mingen, die uitsluitend op prima sawah-gronden
plachten te planten te dwingen hun kostprijs dooi’
beperking te verhoogeu? Dit is moeiljlc in te zien, en
nog moeilijker is liet te ingrijpen, hoe de Neder-
lan’dsch-indi sche Regeer ing het economisch heeft
kunnen veratitivoordeu aan den aandrang toe te geven.
* *
*
De eerste stap op den weg der inmenging van hoo-
gele machten in liet ‘beleid van de eens zon zelfhe-
wuste su ikercultuur werd gedaan; hierop is than.s
een tweede gevolgd Dcv erkoop van het gi’ootste deel
van de Javasu ilcer was s:inds 191,8 in handen van cle
VJP. Jayasuilcer Producenten). Dit

11 Januari 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23

lichaam heeft zijn taak over het algemeen goed ver-
richt, de laatste jaren echter heeft het eenige fouten
gemaakt, die iioodlottige gevolgen hebbeo gehad.
Men

kan het verwijten, dat het zijn macht is gaan over-
schatten, waardoor het is bezweken voor de verleiding
om pogingen te doen de markt te beïnvloeden, in
plaats van cle markt te volgen. Daardoor is er stagna-tie gekomen i.n cle verkoopen en cle voorraden -heb-
ben zich ver boven het nooclwcndige opgestapeld. Dit
is jammer; maar mocht men deze fouten in een tijd,
waarin zoo ontelbaar veel fouten op economisch ge-
bied worden gemaakt, zoo hoog aanslaan., dat men er
cle heele orgariisat:ie voor in. den grond wilde boren?
Natuurlijk niet; de geesten zijn echter door de vele
moeilijkheden 1ijk•1)aa1•

tot het uiterste gespannen;

vers’chil van meening leidde •tot ruzie, ruzie tot af-
scheiding en zoo dreigde de centrale verkoep-orgam-
satie uiteen te zullen vallen, wat groote nadeelen
voor de snikercultuur tengevolge zou hebben gehad. Er stonden twee partijen fel tegenover elkaar, toena-
dering bleek onmogelijk en -de- strijdenden wendden
zich tot de Nederlandsch-Iudische Regeering met het
verzoek om in te grijpen. Het is diep betreurenswaar-
d.ig, dat het zoover komen moest en de groote suiker-
cultuurleiders hebben zich hier wel heel klein aan
den volke vertoond. Ze hadde:n moeten begrijpen, dat
alles wat ,,tegen de -suiker” is, zich in zou spannen
om cle gehate cultuur te benadeelen en ze hadden moe-
ten overwegen, dat het zeer, zeer gevaarlijk is de
Regeering een macht in handen te leggen, die later
wel eens ten nadeele van het Westersche bedrijf ge-
bruikt zou kunnen worden. Men kan er niet op reke-
nen, dat steeds te Bn.itenzorg het bestuur in de han-
den zal liggen van iemand, die sympathiek staat
tegenover de groote cuitures, – de geschiedenis leert

wol anders.
De droeve periode

, die cie suikercu.ltuur doorleefcle,
zal zonder twijfel nog lang naklinken in de -alge-
meene beschouwingen van den Volksraad en vandaar

ongewenschten weerklank vinden in de Tweede
Kamer.
De NIVAS (Nederlandsc-Ïncii sche vereen igi ng •tot
afzet van suiker) is thans, -zooais door de dagbladen
algemeen is bekend gemaakt, gevormd. Z.ij zal alle
ver-koope-n, afleveringen, opbrengsten etc. regelen.
1-Toe alles precies behandeld worden zal is nog niet
geheel duidelijk, en dat doet hi-er ook weinig ter
zake. Men weet echter, -dat de NIVAS is opgericht
door cie gezamelijke producenten, dat ze nadat de
-Statuten zullen zijn goedgekeurd, door den Gouxer-
neur-G-eneraal van Nederlandsch-Indië zal worden
aangewezen als eenig lichaam voor den afzet van alle
suiker in Nederlandsch-Indiö met uitzondering van
die, welke op inlandsche wijze is bereid. In. de leiding van de Vereeniging ‘zullen, -behalve producenten, een
Directielid van de Javasche Bank en twee Regeerin-gs-
gemachtigden zitting hebben, welke laatsten recht
van veto krijgen.

De suikercultuur is dus geen baas meer ‘in ei-gen
huis, want in laatste instantie beslist de R-egeering
over den prijs, waartoe verkocht mag worden. Men
neemt dit i.n suikerkringen niet ernstig, omdat -men
verwacht, dat de Regeeringsgemachti-gden geen veto
uit zullen durven spreken, daar ze van den i’ngewi-k-
helden goederenhandel niets afweten. Het is te hopen,
dat deze optimistische kijk
01)
cle situatie juist zal
blijken te zijn ; het lijkt anders een groot gevaar, dat
over den verkoop buitenstaanders mee ‘te spreken zul-
len hebben, die de kennis om te oordeelen missen.
De handel in de groo

te speculatieve wereldproducten
is ingewikkeld en moeilijk. Het is zeer wel mogelijk, dat de bestuursleden, die nimmer dien handel dreven dat niet kunnen inzien en dan loopt men de kans, dat
ze zullen drijven in een richting, clie verkeerd is. Het
is moeilijk in te nien, dat er een voordeel aan ver-
bonden is de hoogste decisie in handen te geven van
iemand, die niet op de hoogte -kan zijn.

Er is nog een bezwaar, waarover zoover bekend in
den Volksraad niet is -gesproken. Bij de beslissing of
men, wil ‘verkoopen spelen weleens andere factoren-
dan alleen prijs een rol, -men kan ‘bijv. door gebrek
aan liciniditeit gedwongen zijn in het helang van zijn
bedrijf spoediger af te doen dan men -onder andere
omstandigheden zou wenscheu. Dit is een -gevaar voor
hen, die tegen hun zin tot deelname
– aan de NIVAS
zijn gedwongen. Gaat men vrijwillig in een Organisa-
tie mee, dan kan men vooruit overwegen, dat men
eèn deel van zijn vrijheid prijsgeeft en welke bezwa-
ren dit eventueel kan hebben.
De NIVAS is gevestigd te Soerabaya. Hiertegen
zijn door de producenten bezwaren te berde gebracht.
Men wenschte de leiding van den verkoop in Neder-
land te houden. 1-let is goed, dat de Regeering voor
deze oppositie niet bezweken is, want waar de Nêder-
lanclsche maatschappijen in den regel bekwame
er_
tegenwoordigers in cle Oost hebben, heef t het, geei
zin het beleid te centraliseeren in Nederland, waar
verschillende Directies van Indië vervreemd zijn en
bovendien door zoovele zaken in beslag genomen wor-
den, dat ze onmogelijk nauwkeurig kunnen volgen,

wat daarginds geschiedt.
Voor de eig-enare
5
n van suikerfabrieken, die thans
gedwongen worden te verkoopen, wanneer ze wense-hen
aan te houden en om aan te houden, wanneer ze wil-
len spuien, is de positie niet aangenaam. Ze mogen
hopen, dat de suikerhandel weer eens omvangrijker
zal worden, dan kunnen ze door posities tte nemen op
verschillende termijnmarkte -trachten ‘te ,,hedgen”
tegenover hun voorraden of terug te koopen als ze
meenen, dat te vroeg verkocht is en zoodoende toch
een ,,eigen politiek” ‘voeren.

De NIVAS is opgericht to

t 31 Maart 1930 en ze
zal zich voorloop.i’g alleen bepalen to-t de afwikkeling
van de oude voorraden -en den ‘verkoop van oogst 1933.
– Laten ae suikerproducenten trachten om in de ruim
– drie jaren, die ‘hun gegeven zijn, vrede te stichten’ in
hun gelederen, -opdat ze gezamelijk ‘hun belangen
weer in de hand kunnen nemen zonder hulp en zon-
der leiding van cie Regeering. Het is waarschijulijk,
dat de suikerafzet in deze dwaze wereld nog vele
jaren op mooilijkhedefi zal stuiten en dat de Java-
productie voor -goed zal moeten worden ingelcrornpen.
Men zal dus to-t een krachtige ‘vereeni’ging moeten
komen, die -de leiding kan nemen in de reorganisatie,
die noodzakelijk lijk-t en die zware offers ‘zal eischen.
Men -scheppe deze Vereeniging zonder de Regeer.in-g,
zonder den Volksraad en als er vuile wasch is, reinige

men die bi
nnensh
u
i
s
.

Zooals de omstandigheden waren, leek de oprich-
‘ting van -de NÏVAS onvermijdelijk. Dat de suiker-
hoeren nu algemeen ontevreden zijn, mogen ze be-
schouwen als een recht’matige straf voor hiïn onsym-
pathiek gemis aan redelijke samenwerking. Ware de
wil tot coöperatie er -geweest, dan zou de weg naar
dit doel gevonden zijn, zij het -ook ten koste van eenige opoff erin-gen van alle belanghebbenden.
TH. L.

JAVASUIKER EN DE CRISIS.

III.
t)

De nieuwe vericooporga.nisatie.

Zoo is dan eindelijk op den laatsten dag van he’t oude jaar te Batavia opgericht de ,,Nederlandsch-
Indische Vereeniging voor den afzet van Suilcer” met
zetel ‘te Soerabaja, nadat den dag tevoren de bepalin-
gen daarvoor door eene ordonnan tie der Nederlandsch-
Indische Regeering waren afgekonci i gd.
-. De taak der Regeering, w’ier hulp ‘i.d.t. door leden
van de Vereenigde Java Suiker Producenten, die het
onderling over de voortzetting dezer vereeniging n
31 December jl. niet eens konden worden, werd inge-

i) De eerste twee artikelen zijil verschenen -in E–S-. B.
vnu 10 Aug.
en 88 Sept. 1932.

24

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Januari 1933

roepen, was niet gemakkelijk en tot liet laktste oogen-
blik kwamen de wenschen dci in twee partijen ver-
-deelde uikerproclucenten met eiknar in botsing, het-geen nog in de jongste verhandelingen in den Volks-
raad tot uitdrukking kwam. Ook in do dagbladen
werd tegen het z.g. plan Jongejan, dat het standpunt
van, het vroegere V.I,S.P.-hestuur omvatte, tot het
laatste toe krachtige oppositie gevoerd en kort voor
dat de besprekingen in den Volksraad begonnen, werd
nog liet plan Steuerwald gelanceerd, dat cle verdee-
li.ng van de Javasuikerfabrikanten in verschillende
groepen beoogde, die gerechtigd zouden zijn afzon-
derlijk te verkoopen, mits niet beneden door een con-
trôlebureau vast te stellen minimum-prijzen, in tegen-
stelling tot het V.1.S.P.-plan, dat een verkoopmono-
polie voor heel Java —’dus een
z.g.
single seller –

wensch te.
Na rijp beraad en na consu.lteering van cle cieskun-
clige exporteurs, was de Regeering echter tot de over-
tuiging gekomen, dat bij de tegenwoordige abnor-
male omstandigheden, waarin de suikermarkten ver-keeren, alleen een single seller een ongemotiveerden
vercieren achteruitgang van de Javaprijzen zou de
kunnen tegengaan en zoo heeft de Regeering zich
dan ook bij haar voorstellen gbaseerd op het single
seller idee, waaraan rij ook nh indiening van het
Steuerwalclplan bleef vasthouden. In de verschillende
stadia der onderhandelingen werd steeds nauw voe-
hing gehouden tusschen Buitenzorg en het Plein en
hetgeen tenslotte door de N.-i. Regeering als ordon-
nantie werd uitgevaardigd mag een goed stuk werk
genoemd worden.
Het is onmogelijk, bij dergelijke in het particuliere
zakenleven diep ingrijpende maatregelen het alle
daarbij betrokken partijen naar den zin te maken en
cle Regeering zal wel zeer ernstig overwogen hebben
of cle uitkomst van deze ordbnnantie de onrechtvaar-
digheid wettigt, di.e in het ontnemen aan eigenaren
van het beschikkingsrecht over den verkoop van hun
product gelegen is. Het is dan ook niet de bedoeling
h:ier af te keuren, dat vele zich onafhankelijk voe-
lende eigenaren tot het laatste toe eene krachtige op-
positie tegen het ontnemen hunner zelfstandigheid
gevoerd hebben – dit is alleszins begrijpelijk -, maar
abnormale tijden wettigen nu eenmaal abnormale
maatregelen en in dit geval mag aangenomen worden,
dat de noodzaak van een single seller van een objec-
tief standpunt beschouwd zeer dringend was. Overi-
gens heeft de Regeeriug op lofwaardi.ge wijze hare
bemoeienis met de nieuwe organisatie tot het strikt
noodzakelijke beperkt en de wel eens geuite vrees,
dat Regeeringsinmengi.ng bij de particuliere suiker-
cultuur blijvend zoude kunnen worden en ook andere
motieven dan de wensch om eene verdere ineenstor-
ting der Javasuikermarkt te beletten haar zouden
kunnen beheerschen, lijkt ongegrond.

Dat deze ordonnantie, niettegenstaande hot lang-
durige overleg met de partijen onderling, geen ideale
overeenkomst tot stand gebracht heeft, behoeft niet
te lbevreemdell, al is dit ite betreuren. Men heeft be-
reikt, dat de Javamarkt niet door onderlinge concur-
rentie bij .den verkoop gedemoraliseerd word t, maar men
heeft de gelegenheid laten voorbijgaan om een direc-
ten weldadigen invloed op de geheele wereldmarkt
uit te oefenen door den overtolligen voorraad van de
wereldmarkt te verwijderen. Hiervoor stonden, zooals
reeds vroeger in deze kolommen aangeduid, verschil-
lende wegen open, maar de heteekenis van dezen maat-
regel werd door de producenten niet voldoende ge-
waardeercl. Toch had het blokkeeren op afdoende wijze
en voor geruimen tijd van een groot kwantum Java-
suiker ecn grooten invloed op de wereldmarkt kun-
nen hebben en producenten waren dan voor de directe fi’nanciëele nadeelen, die aan het blokkeeren verbon-
den zijn, door hoogere verkoopprijzen van het ver-
koophare product ruimschoots geôompenseerd gewor-
den. Het ware beter geweest om dit zeer belangrijke

punt v66r de oprichting der vereeniging onder het
oog te zien en te regelen.
Alen mag zich dan ook afvragen, of deze uitkomst
al de moeilijke onderhandelingen met de Regeer.ing
wel waard geweest is en of liet niet veel eenvoudiger
en zakelijker geweest ware, wanneer de producenten
onderling overeengekomen waren, om met het oog
op de criti.eke tijden, de oude VIS.]?. nog eenige
jaren voort te zetten, waarbij men dan de fabrieken
van het Oei Tjong Ram concern en nog enkele on-
verzoenlijken er buiten had kunuen laten. Er werden
weliswaar verschillende verwijten aan het adres der
V.l.S.P. gericht, maar dat betrof betrekkelijk oude
zoncien en het was niet aan te nemen, dat het bestuur
opnieuw in dezelfde fouten zonde vervallen, zooals
ook in den laatsten tijd de samenwerking en het we-
derzijdsch overleg tusschen V.I.S.P.-leiding en expor-
teurs niet meer veel te wenschen overliet.
Voor het toekomstig succes der nieuwe vereeni-
ging zal veel er van, afhangen of zij de noodzakelijk-
heid van dit overleg tusschen producenten en ‘expor-
teurs, gebaseerd op wederzijdsch vertrouwen, vol-
doende inziet. Waar echter de laatste leider der
V.I.S.P. te Amsterdam aan de N.I.V.A.S. verbonden
blijft, mag wel aangenomen woiden, dat ook in het
vervolg dit overleg zal worden gepleegd en zoo moge-
lijk verder zal worden uitgebreid.
In elk geval is liet thans cle taak van allen, die liet
wel meenen met de suikercultuur op Java, aan de
nieuwe vereenigi-og hun vollen steun te verleenen ten
einde de eens zoo bloeiende Javasuikerindustrie zoo
goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. Op de samenstelling en de meest belangrijlcc bepa-
lingen van de N.I.V.A.S. zal te dezer plaatse spoedig
nog nader ‘worden ingegaan. A. V.

DE DUITSCH-NEDERLANDSCHE DEVIEZEN

OVEREENKOMST.

Do hierboven bedoelde, op 10 dezer in werking ge-
treden, overeenkomst, waarbij een regeling is getrof-
f en voor de betaling van vorderingen, voortsprnitencle
uit het goederenverkeer tnsschen Duitschland en Ne-
derland, is vastgesteld in een op 31 December 1032-
geteekend protocol, waarvan de officiëele Nederland

sche vertaling als volgt luidt:

De Nederlandsche
en.
cle Duitsche regecring zijn
ora
de
betalingen, in het goeclerenverkeer te vergemakkelijken liet
volgende overeengekomen:
Duitscime firma’s, welke in liet bezit zijn vait een alge-‘
nmeene cleviezenvergunn-i’ng overeenkomstig de Duitselie
voorschriften en clie binnen het kader van haar tot nog toe
bestaande handelsbcdrijl goedèren uit Nederland betrekken,
kunnen voor zoover de haar volgens de Duitsche voorschrif-
ten maandelijks verstrekte bedragen tot betaling van deze
goecleicn niet toereikend zijn, de daarboven verschuldigcle
bedragen in rijksmarken voor rekening van cle Nederland-
sehe schuldeischers op een ten behoeve van cle Nederland-
sehe Bank hij -cle •Rijksbak ‘te openen bijzondere rekening
storteü.
In Nederland gevestigde firma’s, aan welke voor cle in-
vordering en voor cle overmaking van dc door de ])iiitsche
firma’s uit hoofde van goederenleveran.ties verscholdigde
bedragen een algemeene eviezenvergu’nui’ng overeenkomstig
de Duitsche voorschriften is toegewezen, -kunnen de hedra-
gen, waarover zij volgens de Dnitsehe voorschriften niet
kunnen beschikken, op
de
genoemde bijzondere rekening
van cle Nederlaadsche Bank bij cle Rijksbauk in rijksmar-
ken storten.
De Nederlanclsche Bank kant te allen tij-de over de op deze
bijzondere rekening gestorte bedragen beschikken voor de
betaling van goederen, welke door SDuitschlant naar Neder- –
land rijn uitgevoerd, alsmede voor het doen van betalingen
in Duitschland volgens cie tussehen de beide circula-tieban-
keu overeengekomen voorwaarden. Door dit protocol wor-
den de reeds toegewezen vergunningen tot rechtstreeksche
vcrrekening niet aangetast.
Met toestemming van de bevoegde instanties kan ook in
de toekomst voor rechtstreeksche verrekeningen tu’sschen
Nederlandsche en Duitsche firma’s vergunning worden ver-

11 Januari 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25

leend. D)e beide partijen zijn het er over eens, dat in het
gemeenschappelijk belang de iii dit protocol neergelegde
regeling de normale betaling van den Nederlaiidsehen in-
voer iii deviezen overeenkomstig de Duitsche wettelijke bc-
pal ingen niet zal mogen verminderen. De Neclerlandsche
Bank kan ook na afloop van dit rotocol over het op de
genoemde bijzondere rekening aanwezige saldo beschikken
tot ‘het uitgeput is.
i)e heide partijen zijn van oordeel, dat de faciliteiten,
welke uit dit protocol, vergeleken met cle algemeene dcvie-
zeiibepalingeu, voor den uitvoer van Nederland naar Duitsch-
land voortvloeien, niet tot een aanmeekelijke wijziging van
de bestaande verhouding tusschen den uitvoer uit Neder-
lai.id naar Dui’tsehland en de Duitsche uitvoer naar Neder-
land mogen leiden. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal
dit protocol onverwijlcl door de beide partijen opnieuw aan
een onderzoek worden onderworpen. Dit protocol treedt in
werkiug tien dagen na de oriderteekening en geldt tot 31
Maart 1933. Wanneer een der beide partijen veertien dagen
voor dien datum het protocol niet heeft opgezegd, wordt
liet stilzwijgend voor oubepaaldeis tijd verlengd. In dat
geval ken het op dcii eersten cii vijftieuden van elke maand
worden opgezegd, wiiariia het op den 15den of op den laat-
sten dag van dezelfde maand ophoudt te gelden. Mochten
gedurende de toepassing van dit protocol bezwaren rijzen,
dan zullen beide partijen terstond mqt
elkaar
in verbinding
treden.

Deze overeenkomst beoogt niet meer dan de moge-
lijkheid te scheppen, om de bedragen, die onze expor-
teurs, uit hoofde ‘van goedorenleveranties aan Duitsch-land, op grond van de Duitsche Dcv isenverordnungen,
niet in guldens (of andere valuta behalve Marken),
maar in Marken betaald zouden krijgen, ‘via de
Reichsbank en De Neclerlandsehe Bank, toch in gul-
den’s binnen te krijgen.

Niet alle Marken kunnen op ‘deze wijze worden
gerealiseerd, ‘maar blijkens de overeenkomst alleen
die, welke cle Du.itsehe importeur, die een ,,allgemeine
.Dcvisengenehmigung” heeft, zou hebben doen crecli-
teeren op een z.g. ,,Sonderkonto”
1)
van zijn Nederland-
schen. leverancier, cl at eijn dus di è bedragen, welke’boven
het maan clelijksche Devisenconti ngent van den Duit-
schj4en importeur uitgaan en clie Marken, welke de

Necleriancische exporteur, die een ,,allgemeine Dcvi-
sengenehinigung” heeft op zijn ,,Sonclerkonto” zou ge-
cre’ditcercl krijgen, cI.w.z. cliè ‘bedragen, w’elke boven
‘het Dev.isencontiiigent van den Nederlan’dschen ex-
po.tteur uitgaan. (liet bleek in sommige gev allen
praeti scher om de ,,Devi segeuehrni gung” aan den
buiten lan cischen exporteur te geven).

liet is niet uitgesloten, dat ook Du i.tsche en Neder-
landsche firma’s, clie géén ,,allgemeine i)eisen-
genehmigung” hebben, van deze faciliteiten kunnen
gebruik maken. Dit moet dan worden aangevraagd
bij cie Duitsche autoriteiten (waarschijnlijk bij de
Devisenbew.irtsch aftungsstellen).

De boven weergegeven constructie was noodig, om-
dat i:nen zich uiteraard moest haseeren op de door
den 1) ui tschen Rijkspresiderit afgekondigde Notver-
orcinung inzake het cleviezenverkeer, wanrbij door
l)uitschland eenzijdig werd geregeld het betalingsver-
keer met het buitenland, waarbij geen discriminatie
is toègepast tav. de verschillende landen.

De procedure is in eerste instantie precies ‘gelijk
aan die, w’elke tot nu toe werd gevolgd. Voor zoover
de Nederlandsche exporteur op grond van de oude
Dev.isenverordnun.g geen recht heeft op directe beta-
ling in gul’dens, heeft hij dit onder de nieuwe rege-
lin’g evenmin. MTat Marken zouden zijn geworden,
worden het oolc thans. Maar het verschil is dit, dat
hij thans een eenvoudiger weg krijgt aangewezen om
(leze Marken te realiseeren.

Mits hij zijn Duitschen afnemer hierom verzoekt,

1)
De Markenbedrageim, staande op ,,Sonderkonto” (ge-
sperrtes Zwischenkonto) konden tot nu toe slechts worden
gebruikt “oor betalingen in het binnenland, na verkregen
vergunning van Ihet Reichswdrtsehaftsmiuisteriu,ni, dcii wel
in ‘valuta worden omgezet
5.
conto van het de’v’iezencontin-
gent van de volgende maand.

kan hij de Marken gecrediteerd krijgen op een spe-
cmle rekening ‘van De Nederlandsche Bank bij cle
Reichsbank te Berlijn, te vijnen gunste. in het ‘proto-
col staat 1dat :De Neclerlandsche Bank te’mdleii tijde
over ‘deze op hare rekening bij de Reichsank ge-
storte bedragen kan beschikken : mi) voor de betaling
van goederen door lDuitschland naar Nederland uit-
gevoerd en b) voor het doen van betalingen in Duitsch-

land, vo1ges de tusscheu de beide circulatiebmmken
overeengekomen voorwaarden.

De eerste mogelijkheid roept het beeld op van de
dcv i.ezenclearing (iia goederenclearing), waarom
onze teleurgestelde exporteurs, deels uit zakelijke ove:r-
wegin’gen, deels uit rancune vanwege de Du’itsche
hancielapolitiek, luide hebben geroepen. Als deze Mar-
ken van De Neclerlandsche Bank moeten. worden ge-
bruikt om er de goederen, die Dui.fschl’an’cl naar ons
land uitvoert, mccle te betalen, zal het noodzakelijk
zijn, dat Nederlandsche importeurs van .Duitsche goe-
deren, hetzij vrijwillig, hetaij onder dwang, hunne i
voeren geheel of gedeeltelijk niet rechtstreeks (in
o
ulciens) aan hunne Duitsche leveranciers ‘betalen,
maar ideze betaling geheel of gedeeltelijk laten loopen
over De Nederlancische Bank, in dien ‘zin, dat zij de

verschuld’igde guldens storten hij De Nederlandsche
Bank en dat deze VOOr de betaling in Duitschland
zorgt, onder aanwending van haar tegoed op epecialc
rekening, hij de Jieichshank.

Dat Nederlmrn’cische firma’s, die uit i)ui.tschland ge-
importeerde goederen moeten betalen, er
vrijwillig
toe zouden overgaan deze betaling geheel of gedeel-
telijk te doen via De Noclerlandsche Bank, is o:naan-
uemelijk. De Neclerlandsche Regeering zou er dus toe
in oeten ‘besluiten. cle Nederlandsche importeurs van
Duitsche goederen te dwingén de betaling todoen
loopen via De Nederlandsche Bank. liet wil ons
voorkomen, dat het protocol het inslaan van een der-gelijken weg niet verbiedt, maar liet spreekt wel van-
zelf, dat, indien werd overgegaan tot een zoodan’ige
ee.ne.ijclige clearing, cli t terstond tot gevolg zou hebben,
dat de overeenkomst door Duitschiand zou worden
opgezegd, daar een dergelijk ingrijpen zou ingaan tegen het in het protocol vastgelegde principe, dat
deze overeenkomst niet tot gevolg mag hebben, dat
een belangrijke wijx:iging wordt gebracht in de be-

staande verhouding tusschen den uitvoer uit Neder-
land naar Duitschland en (leo uitvoer uit Du’itsch-land naar Nederland, terwijl juist de bedoeling, al-
thans liet resultaat, van de gedwongen clean rug moet
zijn, dat een dergelijke w’ijziging wordt geforceerd.
Dat onze Regeening niet dan in uiterste noodzaak
zou wenschen over te gaan tot dergelijke maatregelen,
is duidelijk gebleken bij de ‘discussie over het
0])
2 Juni ji. in de Tweede Kamer aangenomen’ Dcvie-
zencleari ngwetje.

Het feit, dat deze kwestie in het protocol niet is
uitgewerkt, doet vermoeden, dat ‘niet ernstig is over-
wogen’ de Marken van De Nederlandsche Bank op
eenigszins geforceerde wijze te gebruiken voor de
betaling van goederen, die door ons uit Duitschianci
worden ingevoerd.

Duidelijker nog ‘blijkt dit uit de door het Depar-
tement van Econonische Zaken en Arbeid op
4 Januari ii. ‘gegeven ‘toelichting op liet protocol,
waarin zelfs in liet geheel niet wordt gesroken
over de hierboven onder a) genoemde mogelijicheid
om de Marken van De Nederlandsche Bank te ge-
bruiken ter betaling ‘van goederen, doch uitsluitend
wordt gereleveercl ‘de onder h) genoemde mogelijkheid,
hierop neerkomende, dat De Nederlandsche Banlc deze
Marken gebruikt voor het doen van
specia2e
betalin-
gen, krachtens een bijzondere overeenkomst tusschen
De Nedenlandsche Bank en cle Reichsbank, waarom-
trent geen nadere ‘inededeelingen zijn gedaan.
De toelichting is stelliger dan het protocol zelf,
want hierin wordt zonder voorbehoud verklaard, dat
De Nederlandsche Bank de op haar speciale rekenin.g

26

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Januari 1933

bij cle -Reichsbank geboekte Marken
zal
real.iseeren en

de tegenwaarde in Guldens, onder aftrek van een
kleine provisie, ter beschikking zal stellen van cle

Nederlandsche exporteurs, te wier gunste de stortin-
gen hij de Reichsbank hebben plaats gehad, en wier
namen en adressen haar door de Reichsbank zullen
worden opgegeven. Na af 1001) van cle overeenkomst
zal De Nederlandsche Bank nog kunnen blijven be-
schikken over het restant harer Marken op speciale
rekening, voor het doel in de overeenkomst aange-

geven.
Onder deze regeling vallen, naar uit de bewoor-
dingen v2n het protocol kan worden afgeleid, alleen
toekomstige transacties, maar van deze faciliteiten
kan geen gebruik worden gemaakt voor de afw.ikke-

ling van posten, die thans nog op Sonderkonto staan.
Hiernaast blijven de reeds toegewezen speciale
vergunningen tot rechtstreeksche verrekening (com-
pensatie) van kracht, en deze speciale vergunningen

zullen ook in de toekomst kunnen worden gegeven.

* *
*

De zaak is in wezen dus zeer eenvoudig. Bereikt is niet anders dan dat,dank zij het speciale dbouehi
dat De Nederlandsche Bank heeft voor Marken, de
exporteurs, voor zoover zij goederen in Duitschland
kunnen invoeren en hiervoor koopers vinden, niet
meer gehandicapt zullen zijn, doordat zij voor een

deel zullen worden ‘betaald in Marken op Sonder-

konto.
Zoolang deze overeenkomst van kracht .is (dit is tot

31
Maart as., doch zij kan stilzwijgend worden ver-lengd, maar met inachtnemin.g van een opzeggings-
termijn van een halvh ijiaand worden beëindigd) kun-
nen de Nederlandsche exporteurs dus ook de bedra-
gen, die zij hôven hun deviezencontingent •of dat van
hunne afnemers van Duitschland te vorderen hebben,
via De Nederlandsche Bank in Guldens afgerekend

krijgen.
De practische beteekenis van deze regeling is mis-
schien van geringeren omvang, dan wel eens wordt
aangenomen. Op grond van de ervaring in den laat-
sten tijd opgedaan, lijkt het niet zeer waarschijnlijk,
dat de bedragen, die op deze wijze in Guldens zullen
worden omgezet, bijzonder groot zullen zijn. Dc invoe-

ren
i.0
Duitschlanci zijn in het algemeen zoodanig
ingekrompen, dat de deviezencontingenteu niet meer
in belangrijke mate worden overschreden.
Wel
is het

mogelijk, dat tengevolge van het bestaan van deze
regeling het onzen exporteurs wat gemakkelijker
wordt gemaakt zaken niet Duitschlancl te doen.
Een stijging van onzen export naar Duitschland
uit dezen hoof cle is echter reeds hierom minder waar-
schijnlijk, omdat, zooals ook ui t,drukkelijk in het pro-
tocol is vastgelegd, de positie van ons land als expor-
teur naar Dui’tschlaud relatief niet gunstiger mag
worden, maar dat ten aanzien van de verhouding

tusschen invoer en uitvoer de status quo gehandhaafd
moet blijven.
Verder mag ook niet uit het oog worden ver-
loren, dat onze export weliswaar belemmerd wordt
door de .Duitsche valutabepalingen, doch eveneens
door de Duitsche invoerbelemmeringen van verschil-
lenden aard, die nvermin’derd van kracht blijven.
Tenslotte verandert deze nieuwe regeling natuurlijk
niets aan het feit, dat Du.itschlancls koopkracht veel
gerin.ger is geworden en reeds hierom een opleving
van onzen expOrt naar Duitschland voorloopig weinig
waarschijnlijk is.
A. A. VAN SAN DICK.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER SEPTEMBER 1932.

In de maand September bedroeg de opbrengst der landsmicidelen in totaal
f 39.8
niillioen tegenover

.f 46.1
nvillioen in dezelfde maand van het vorige
jaar. 1-lierdoor is eeti totaal middelenopbrengst over

de eerste negen maanden van
1932
ontstaan van
f 319

millioen, terwijl in de eerste negen maanden van
1931

f 382.1
millioen werd ontvangen, een achteruitgang

chis van
f 63.1
millioen.
De opbrengst der verschillende hoofdgroepen aan
middelen in vergelijking tot de ramingen bedroeg in
millioenen guldens, respectievelijk:

1.112
912
Eerste negen

Groep
raming
September
raming
maanden van

1932
1932
1931
1930
1932
1932

1931

1930

Belastingen
26.8
21.9
22.4 28.4
240.8
164.7

179.2 217.9
Monopolies
6.2
4.-
5.3
6.-
55.4
37.7

47.5

57.7
Producten
5.4
2.- 3.-
4.3
48.5
19.8

38.- 51.3
Bedrijven
.

1.0.3
7.-
8.8
10.8
93.1 70.6

81.6

94.4
Div.
midcl.
4.1
4.8 6.6
9.3
36.7
26.2

35.8

43.1

52.8 39.7 46.1 59.3 474.5 319-382.1 464.4

Bij beoordeeling van liet achterblijven van het to-

taal der middelen t.o.v. de fraction.eele jaarraming, moet in aanmerking worden genomen, dat verschil-
lende middelen, in hoofdzaak de kohierbelastingen
en de producten, sommige bedrijven en eenige midde-

len van de groep ,,Diversen” zooals ivinstaandeelen,
mijnconcessies, enz. niet regelmatig over een jaar
b.innenvloeien, doch op onregelmatige wijze worden

betaald.
De verschillen in de opbrengst tusschen de maan-

den September
1932
en September
1931
en •tusschen

cle eerste negen maanden van
1932
en van
1931
wor-

den bij de verschillende middelengroepen, in hoof d-zaak door de navolgende afwijkingen veroorzaakt:

Belastingen.
Eerste
9
maan-
Opbrengst in inillioenen guldens den van
1932
Eerste negen meen
of
minder
Omschrijving

September

maanden van dan
1931
1932 1931 1932 1931 1930 + of-
Invoerrechten

3.8

4.7 34.9 42.3

58.7

– 7.4
Uitvoerrechten
0.17 0.3

2.- 3.3

6.9

– 1.3
Statistiekrecht

0.19 0.28 1.8

2.6

3.9

– 0.8
Accijnzen …..
3.3

2.8 27.7 27.8

32.9

– 0.1
Zegelrecht
. . . 1.5

0.6 – 7.8

7.2

9.2

+ 0.6
Overschr. recht
0.17 0.18 1.6

1.8

2.-

– 0.2
Slachtbelastingen
0.5

0.6

4.4

4.7

5.1

– 0.3

Totaal….
9.6

9.5 80.2 89.7 118.7

– 9.5

• Bij vergelijking van de opbrengst
1932
met die van

1931
dient er rekening mede te worden gehouden, dat
ingaande 1 Januari
1932
de opcenten op de invoer-
rechten werden verhoogd van 10 tot
20
en ingaande

1.5 Juni
1932
van
20
tot 50 en voorts, dat vanaf
16

Maart
1932
de opcenteu op den accijns op benzine

33
(vanaf 1 Januari jl.
20)
bedroegen.
De daling van de opbrengsten van
in-
en uitvoer-
rechten is
niet alleen het gevolg van de prjsvermin-dering voor de in- en uitvoerproducten, doch wordt
tevens, wat den invoer betreft, veroorzaakt dooir een
kwhntiteitsverminderin.g, gelijk kan blijken uit de
hier volgende cijfers betreffende den in- en uitvoer

van Indië.

Gewicht Waarde in Gewicht Waarde in

Tijdvak

in 1000 inillioenen in 1000 miljoenen
tonnen guldens tonnen guldens

le negen maanden
’30 2.239

049

7.358

916
Idem

’31 1.694

418

6.038

636 Idem

’32 1.289

308

6.486

449

Een nadere uitsphits.ing van de opbrengst der
accijnzen leidt tot onderstaande groepeering.
De kohierbelastingen bleven in de eerste negen

maanden van
1932,
zooals uit de hieronder opgeno-
men vergelijkende specificatie blijkt, met uitzonde-

ring van de
personeele belasting,
bij de opbrengst van

de eerste negen maanden van
1931
ten achter.

11 Januari 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27

Opbrengst in millioenen guldens
9f12

Omschrijving September
Eerste
9
maanden
van
ram ing

1932 1931
1932
1931
1930
1932

Petroleum

…..
.

0.8

0.9 8.3 8.6
9.3


30.4
Benzine

…….
2.-

1.2 15.1 13.1 15.1

f
Lucifers

…….
0.38

0.6
3.7
5.5 7.6
7.5

Gedistilleerd
en
bier
0.03

0.05
0.6 0.6 0.8
0.95

Tabak

………
0.01:1

0.008
0.075
0.062
0.071
0.075

Totaal ….
3.2

2.8

27.8

27.9

32.9

38.9

Opbrsugst in niillioenen guldens

Omschrijving September
Eerste
9
maanden
v.

1932 1931

1.930
1932
.
1931
1930

Personeele belasting
0.4

0.5

0.4
3.6 3.6
3.5
Inkomstenbelasting

.
3.4

4.3

4.2
29.-
32.2
35.2
Vennootschapsbelasting
2.6

3.4

7.6
12.-
13.9
22.7

Verponding

………
0.3

0.3

0.3 9.8
12.4
7.3
Landelijke inkomsten
4.1

4.- 4.-
2 0. 2
21.1
26.7

Crisisheffing op bet
inkomen
1.4


6.1

Totaal ….
12.2

12.5

1.6.5
80.7
85.2
95.4

Bij de ‘betaling der inkomsteribelasting is door de
in 1932 ingevoerde wijziging van de vervaldagen (vermeerdering van het aantal termijnen) een be-

langrijke versnelling van het tempo ontstaan, waar-
door de fractioneele op•brengstcijfers over 1932 niet
meer vergelijkbaar zijn met clie over 1931.

De eerste betalingen
op cle
Verniogensbela.stin..g

vloeiden deze maand binnen, doch bedroegen nog

slechts
f
155.
De la.ndeli,jlce in7eoncsten
nader uitgesplitst, geven

het volgende beeld:
Opbrengst in mI.11iocnen .gnldens

Omschrijving September Eerste
9
maanden
v.

1932 1931 1930

1.932 1931 1930

Landr. Java en Macloera .
3.7 3.7 3.5

18.3 21.7 24.6
Alle overige ………..
0.4

0.3

0.5

1.9

1.4

2.1

Totaal ….
4.1 4.- 4.-

20.2 23.1 26.7

Uiteraard zijn voor de opbrengsten van de kohier-
belastingen opgenomen de betaalde bedragen, waar-
door cle overeeusternming met cie begrootingsrekening
– waarin de zuivere opbrengst zal worden berekend

– verloren gaat.

De
overige bela.stin.gen
brachten in de’ verslagmaand

f
0.24 millioen op tegen
f
0.46 millioen in dezelfde

maand van 1931;
, de totaal-opbrengst over cle eerste
negen maanden van 1932 en 1931. bedroeg resp.
.f
3.8

milli.oeu en
f
4.2 millioen.
De geringere opbrengst in de maand September
1932 t.o.v. 1931 van
f
0.22 millioen vindt haar oorzaak
voornamelijk in de mindere ontvangst, voortvloeiende
uit het recht van openbare ver1coopinge’n.
ten bedrage

van
f
0.21 millioen.

Monopolies.

De
nionopolies
brachten in de verslagmaand
f1
.3

millioen minder op dan in September 1031, terwijl de
totaal-opbrengst in de eerste negen maanden van 1932

.f
9.8 millioen achterbleef hij die over dezelfde periode
van 1931, welk verschil aldus kan worden gespeci-

ficeerd:
Eerste
9
maal)-
den van
1932
.

In millioenen guldens

meer of minder Opbrengst eerste
9
maanden van

dan
1931

Omschrijving

1932

1931

1930

+ of –

Opium ………
13.5

19.8

26.8

– 6.3
Pandhuizen ….
13.6

16.4

19.6

-2.8
Zout ……….
10.7

11.4

11.3

– 0.7

Totaal …..
37.8

47.6

57.7

– 9.8

Producten…

De opbrengst van de
producten
bedroeg in Septem-

br 1932 f2 millioen tegen
f
3.- millioen over de-
zelfde maand in 1931 of f1 millioen minder, terwijl
de totaalopbrengst in de eerste negen maanden van

1.932
f
18.2 millioen achterbleef bij die over dezelfde
periode van 1931.
Het verschil is aldus samengesteld:

Eerste
9
maan-
den van
1932
In millioenen guldens
meer of minder Opbrengst
eerste
9
maanden van
clan
1931

Omschrijving
1932 1931
1930
+
of

Kina en thee …
0.3 0.3 0.5

Landscaoutchouc-
bedrijf
1.-
1.7
2.9

0.7
i3oschwezen
6.1
9.9
12.1

3.8
GOUd en zilver
.

0.6
1.-

0.6
Bangkati]l 7.4
1.7.5
23.6

10.1
Steenkolen……
5.-
8.-
11.2

3.-

Totaal ….
1.9.8
38.-
51.3

18.2

]3edrijve’,v.

De opbrengst voor de ‘bedrijvengroep verdeeld naar
cle diverse bedrijven, geeft in millioenen guldens liet
volgende beeld:

1/12

9j12
Omschrij- raming September raming Eerste
9
maanden
ving
1932 1932 1931 1930 1929 1932 1932 1931 1930 1929
Haven-


wezen
1.3 0.7 0.6 0.8 0.9 115 10.8 10.5 11.9 11.9
Bagger-
dienst
0.3 0.07 0.5 0.5 0.4 2.3 2.4 2.5 3.2

3.7
Waterkr.
Eleetricit.
0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 2.6 2.2 1.9 1.4

1.2
Lands-
drukkerij
0.2 0.07 0.1 0.2 0.2 1.5 0.8 0.6 0.8

0.8

P.T.T…. 2.6 2 1 2.4 2.5 2.6 23.6 19.4 21.9 23.8 23.6
S.S……5.7 3.9 4.9 6.6 7.2 51.6 35.- 44.3 53.4 64.3

Totaal
..10.3 7.0 8.8 10.8 11.5 93.1 70.6 81.7 94.5 105.3
De totaal-opbrengsten van de S.S. bleven in cle
eerste negen maanden van dit jaar
f
9.2 millioen bij

die over de eerste negen maanden van het vorige jaar
ten achter. Verdeeld naar de verschillende lijnen

was dit verschil:

Java ……………….7.9 millioen

Sum. Westkust ……….0.7
Zuid-Sumatra ………..0.3
de Atjeh-tram ………..0.3

Div e-rse middelen.

De opbrengst van deze groep was in cle eerste negen
maanden van 1932
f
9.6 mill:ioen minder clan die in
de overeenkomstige per i ode van 1931. 1

let ach terblij –

ven van cie opbrengst over deze periode -hij de frac-
tioneele jaarraming met een bedrag van
f
10.5 mii-

lioen en bij dezelfde periode van 1031 met
j
9.6 mii-
lioen, vindt zijn oorzaak in het feit, dat verleden jaar
was ontvangen
f
2 millioen aandeel in de winst van
de N.V. ,,Gemeenschappeljke Mijnbouw Mij. Billi ton”

en
f
1..4 millioen aandeel in de winst van cle Javasche
Bank, op welke posten dit jaar geen betalingen plaats
vonden en voorts door het achteblijven der mididelen-
posten, mijnconcessies en af koop heerendiensten, bui-
tengewesten ten opzichte van het vorig jaar met resp.

f
2.2 millioen en
f
1.5 mill.ioen>
De opbrengsten der Weeskamers en clie voor het
ijken van maten en gewichten gaven ten opzichte van
de fractioneele jaarraming een gunstig verschil te

zien van resp.
f
0.23 en
f 0.1
millioen.

Schoolgelden brachten in de verslagmaand
f
0.023

inillioen meer op dan in September 1931;’ in de eerste
negen maanden van 1932/ werd hierop ongeveer even-
veel ontvangen als in dezelfde periode van 1931, ni.

f
4.3 millioen.
De ‘opbrengsten van de andere tot deze groep bo-
hoorende middelen geven geen aanleiding tot ‘bijzon-
clere vermelding, met uitzondering van de baken- en loodsgelden, welke in de verslagmaand
f
0.018 mii-
lioen meer opbrachten dan in September 1931; in de eerste negen maanden van 1932 ‘bedroegen de
totaalopbrengsten echter
f
0.22 millioen minder dan

in dezelfde periode van 1931.

28

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Januari 1933

liet algemeen verloop der lancismiddelen in het
loopemle jaar, in vergelijking met cle drie vooraf

gaande jaren, moge blijken u.it het volgende overzicht:

Opbrengst in millioenen guldens
Maand
per
maand
tfm. de maand
1929
1930
1931
1932
1929
1930
1931
1932
Januari 51.9
53.5 45.5
34.9 51.9
53.5 45.5
34.9
Februari48.9
42.2
35.9
31.1
100.8
95.7
81.4
66._
Maart. 50.4
43.7 36.9 32.3
151.2 139.4
118.3
98.3
April..

51.3
45.1 38.6
32.1
202.4
184.5
156.9 130.4
Mei
.
..

53.8
52.3
39.-
32.6
256.2 238.8
195.9
163.-
Juni ..

61.2
50.4
45.2 36._
317.4 287.2
241.1
199._
Juli …

67.0 65.3
48.6
40.8
384.4
352.5
289.7 239.8
August. 62.2
52.5
46.2
39.4
446.5 405.0
335.9
279.2
Sept. ..

62.4
59.3
46.1
39.8
508.9 464.3
382.1
319.L
October 71.6
57.2
41.4
580.4
521.5
423.5
Novemb.56.1
46.9
45.6
636.6
568.4
489.1
Decemb. 72.2
63.1
49.2
708.7
631.5 518.3

De voorloopige uitkomsteti, globaal herleici naar de
opstelling gevolgd in staat 1 van Bijlage A van de
Financiëele nota 1933, vertoonen het volgende beeld:

Landson.tvangsteri..
Tot en met 3e kwartaal 1932 (in millioenen
guldens)

Voorloopige Verschil tussehen

jaar- uitkomst

tot en

raming en

ra.rliiug met 3e kwartaal

uitkomst
Belastingen ……241.-

164.5

– 76.5
Overschot nionopolies 34.2

16.-

– 18.2
Overschot producten 6.-

– 6.-

– 12.-
Overschot bediijveii 21.5

9.-

– 12.5
Diversen ………18.-

12.-

-. 6.-

Totaal ….320.7

195.5

125.2

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

BRITSCH-INDISCH ZELFBESTUUR EN FINANCIEELE
WAARBORGEN.

Prof. P. G’eyl te Londen schrijft ons:

De derde Indische Ronde-Tafel-Conferentie is met
Kerstmis afgeloopen. Zij is een succes geweest. De
regeerings-bladen schrijven er hooggestemde artikelen
over, alsof het indische grondwetsvraagstuk zoo goed
als opgelost was. Van radicalen en Labour-kant komen
heel andere geluiden, maar ook daar erkent men toch
– zoo de
Mctnchester Outrdia.n, zoo
de
New Sto.tes-
ma.v.. -,
dat het veel beter gegaan is dan men ver-
wacht had en dat er voor cle toekomst nog hoop is.
Betrekkelijk gesproken (en hoe kan men
in politicis

ooit anders dan betrekkelijk spreken?) is er dus geen
ei aan: de Conferentie is een succes geweest.
Dat kon men van de vorige moeilijk zeggen. De
eerste Conferentie, nu ruim twee jaar geleden, had
het groote .clenkbeel:d van federatie opgeleverd, waar-
door de Indische Vors-tenstaten aan een Indisch zelf-bestuur mede zouden kunnen doen en aan het nieuwe
regime den ballast verschaffen, dien ‘het in Engelsche
oogen noodig heeft. De practische bezwaren van elk
uitgewerkt plan werden pas -op de tweede Conferen-
tie recht duidelijk en -daar vertoonden zi-ch bovendien
door het verschijnen -van. Gandhi de tendenties en
tegenstellingen, waarmee iedere poging in Indië zelf
te worstelen zou hebben met veel dramatischer effect;
en niet alleen dat, maar de ,,Nationale” regeerin-g was
nu ook gevormd, de conservatieve richting in Enge-
land kon zich veel machti-ger doen gevoelen, en hoe-
zeer men ook steeds de fictie trachtte in s-tand te hou-
den, dat alle partijen eensgezind waren ten opziohte
van het Indische vraagstuk, dat beteekende toch

voor
het minst, dat er onder de Indiërs allerlei vermoedens
iezen omtrent verflauwden ijver hij -de En.gelsche re-
geerilig, omtrent verborgen belemmeringen, om’trent obstructief bedoelde aanmoediging van minderheden
en in het bijzonder van de Mohammedanen.
Nadat de tweede Conferentie uitgegaan was, ont-
stond ten aanzien van de mogelijkheid tot ver-
wezelijldng van de federatie-gedachte ernstige twijfel.

De vorsten leken bekoeld Het Congres in Indië
werd buiten cle wet gesteld. G-ndclhi met duizen-
den van zijn aanhangers opgesloten. Toen de En-
gelsche regeering aankondigde, dat de derde zitting
der Conferentie een ander karakter zou dragen, dat
er geen redenaarsvu.urwerk zou worden afgestoken,

maar door een kleiner gezelschap -grondig werk
0])
een
v.astomlijnde agenda verricht zou worden -om haar
in staat te s-tellen niet een ontwerp voor het Britsche
Parlement te komen, ging er een krëet op, -dat de
Conservatieven het nu volledig gewonnen hadden: cle
Conferentie verloor haar karakter van vrije uitwisse-

ling van gedachten, de Indische gedelegeerden wer-
den niet meer dan cle deskundige adviseurs van een
oppermachtige en ei geurnachtige Britsche overheid.
Als men zich -dat alles herinnert, zal men begrijpen,
waarom cle uit-slag Van cle Confeientie met zooveel
opluchting en zelfs voldoening begroet w’or-dt. Maar
dat wil niet zeggen, dat alle moeilijkheden en gevaren
nu uit den weg geruimd zijn.
Wat men
0])
deze bijeenkomst gewon-oen heeft, is
voornamelijk een herstel van he-t vertrouwen bij de
Indische Natioiialisten (dat wil zeggen, de zooge-
naa-mde Hindoe Liberalen, van wie Sir Tej Bahadur
Sapru de bekendste figuur is, want -cle Congres-partij
staat er nu natuurlijk geheel

buiten) in de oprecht-
heid van de bedoelingen der Engelsche regeering. In –
de tusschenperi-ode werd vaak gevreesd (die vrees
was ter tweede Conferentie opgekomen), da-t de En-
gelsche regeering zelfbestuur in de provincies zou
invoeren en -dan door uitstel na uitstel het federatie-
plan laten wegkwijnen, totdat cle provincies onover-
winneljke parti cularistische weerstanden

zoud

en ont-
wikkeld hebben. Engeland zou dan in ,,het centrum”
natuutlijk vast blijven zitten. Nu zijn die Indische
Nati-onalis-ten weer overtuigd, da-t -het zelfs de Engel-
sche conservatieven – niet weliswaar de ,,-diehards”
als Churchill, maar cle officiëele leiders als Baldwin
en den secretaris voor Indië Sir Samuel Hoare –
meenens is met het plan -om ook aan het centrum een
overdracht van macht te bewerkstelligen. Dat resul-taat word-t algemeen toegeschreven aan den indruk,
dien H-oare op de Indische gedelegeerden gemaakt-
heef t. Ramsay Ma-cDonal-d is nu ook, wat indië be-
treft – één van zijn twee geliefkoosde gebieden: het
andere is buitenlandsche politiek
– 0])
den achter-
grond -geraakt.

Men heeft het werk dus kunnen volbrengen, zon-der dat er een bepaalde scheuring i-ngetreden is, en
men -kan dus ‘tot liet volgend stadium overgaan. D.w.z.,
dat -de Britsche regeer.ing nu een volledig ontwerp
zal kunnen -opstellen (dat is intusschen reeds groo-
tendeels -gebeurd), dat aan een commissieS uit -beidle
Huizen zal worden voorgelegd, welke commissie op-
nieuw met Indische gedelegeerden in overleg treden zal, v66r het Parlement uitgenoodigd worden zal -de
nieuwe constitu.tie -te bekrachtigen. Dat is een -groot ding. Maar met alle waardeering voor de oprechtheidl van i-ioare’s bedoelingen, hebben Sapru en zijn geest-
verwanten toch tegen wat nu voorloopig vastgesteld
is enicele zeer erns-ti-ge -bezwaren, -en dat verzwakt op-
nieuw hun positie tegenover hun radicalere landge-
iooten, tegenover de in indië zoo machtige Congres–
partij, en dat laat dus tevens -de vooruitzichten van
de uitvoering in Indië – en daar komt het toch op
aan – nog steeds twijfelachtig.

In de eerste -plaats verdriet het deze ,,samenwer-
kende Na-ti-onalisten (zooals men hen ter onderschei-
ding van Gandhi c.s. noemen kan), dat de Engelsche
regeering toezegging van zelfbestuur aan het centrum
afhankelijk hou-dt van federatie met de Vorstenstaten,
want de voisten, die in 1930 zulke verwachtingen
wekten, houden
.1U
hun definitief toetreden -nog
al-tijd door in reserve. De Engelsche regeering spoort
hen aan; zij verklaart, dat liet toetreden van de helft
voor haar genoeg zal zijn. Maar de vorsten hopen nog
p ruimer vertegenwoordiging in het wetgevend

lichaam,, op uitdrukkelijker erkenning van zekere van
hun hoogheicisrechten. Toch -is er hier -wel degelijk
een stap vooruitgeschied, vooral door het uitwerken
van een plan voor -de federale financiën, waarbij bij-
dragen van de Vorstenstaten verkregen zullen wor-
den, zonder dat zij aan rechtstreeksche belasting door
het nieuwe wetgevende lichaam onderworpen worden.
Er bestaat gegronde hoop, dat een voldoend aantal
vorsten in cle eerstvolgende maanden zal toetreden:
Maar – gebeurt dat niet, dan heeft de Engelsche
regeering zich slechts tot het voor de Hindoe Libe-
ralen zoo onvoldoende, ja op zichzelf aanstootelijke
zelfbstuur in de provincies verplicht. Erger intusschen zijn de ,,waar’borgen”, die onder
aandrang van de regeering tegen het verzet van Sapru
en de zijnen in het ontwerp vastgelegd zijn, en daar-
onder zijn voor hen de financiëele waarborgen het
onaannemelijkat. Niet zoozeer de instelling van een
reserve-bank, ofschoon de daaraan verbonden voor-
waarden van voorafgaande financiëele saneering ach-
ter-doch tigen doen vreezen, dat de bedoeling slechts
is de invoering van zelf-bestuur aan het centrum op
te houden; ook de grondwet,telijke voorschriften om-
trent schulden en rpensioenen wil men zich wel laten
welgevallen. Maar dat de Onderkoning een ,,bijzon-
dere verantwoordelijkheid” zal dragen ,,om eenigerlei
hedrëiging van Indië’s financiëele stabiliteit of ore-
cliet tegen te gaan”, dat heeft de bereidwilligheid van
cie samenwerkende Nationalisten om verder mee te
gaan tot het uiterste gespannen. De Onderkonin-g zal
in het ontworpen federaal bestuur (gelijk de gouver-
neurs in de ontworpen zelfbesturende provincies tot
bescherming van minderheden) reeds bijzondere be-
voegdheden hebben ten opzichte van leger en buiten-
landsch beleid; dat wordt door gematigde Indische
Nationali sten aanvaard als voorloopi g onvermijdéljk.
Maar als daar nu een zoo vage en dus mogelijk veel
omvattende bepaling voor fi nanciëele noodmaatrege-
len bijkomt, wat blijkt er -dan – zoo klagen zij – van
de realiteit van dat zelfbestuur aan het centrum
over?

De
Tirnes,
die als tronw regeeringsorgaan deze din-gen zoo rooskleurig mogelijk voorstelt, beweerde, dat
de I-ndisohe gedelegeerden diep onder den indruk
varen van wat hun in een bespreking met City-magna-
ten over cle noodzaak van deze waaiborg voor Indië’s
crediet werd voorgehouden. Het schijnt vel een feit
te zijn, dat -de Engelsche regeering niet zo’ozeer uit
eigen aandrang als wel onder pressie van de City aan
haar eisch in deren heeft vastgehouden. Maar dat de
Indische -gedelegeerden met veel genoegen toegeluis-
terd hebben toen de bankiers hun vertelden, dat zij
en de gelclbeleg.gers geen vertrouwen in het financiëel
beleid van -een zelf’besturend Indië stellen konden, is
toch niet heel waarschijnlijk.

Sapru en zijn naaste geestverwanten hebben tot deze
beperking van de vrijmaohtigheid der nieuw te vor-
men Indische regeering hun toestemming niet will-en
geven en dit gebrek aan overeenkomst is het zwakste
punt in het resultaat van de derde Conferentie. In
alle kritiek op de regeeringspolitiek komt dit voorop.
Maar -gelijk gezegd, de Hindoe Liberalen hebben toch
het tafellaken tusschen zich en de regeering niet
doorgesneden. Hun afkeuring van dit punt doet hen toch niet wanhopen aan het -ont-werp, waarmee de
regeering nu vrij spoedig v-oor den dag moet komen.
Maar het maak-t hun stemming toch heel wat minder
vurig, en het geeft natuurlijk vrij spel aan de aan-
vallen der Congress-isten. Toch moeten, als het ein-
delijk tot uitvoering komt, cle ‘beste elementen van die
laatsten meedoen,- of de constitutie zal meteen ineen-
storten. Hoe meer van harte ‘da

t meedoen gaat, des te
beter staan de kansen, dat zij een succes wordt. Is
het verstandig geweest om die hartelijke overeenstem-
ming van tevoren reeds zoo te bemoeilijken ter wille

van een ,,waar’borg”, die er toch maar een op papier
kan blijken. –

Wat
de doctrinair-na

tio-nalis.tische stemming ten
opzichte van Engeland is, cle stemming clie, als Ide
overdracht onder cle nieuwe constitutie in een slecht-
gezi.nde atmosfeer geschiedt, meteen roet de Congres-
massa aan cle macht kan komen in een federaal wet-
gev-end lichaam,

blijkt juist dezer da-gen uit de be-
zwaren, die in het tegenwoordig wetgevend lichaam
tegen de ratificatie van het verdrag van Ottawa te
berde zijn gebracht. Die ratificatie heeft haar

bes-lag
geicregen, al betreurde de meerderheid, -dat En-geland
geen invoerrech-t
0])
Amerikaansohe -katoen heeft wil-
len leggen. Maar de minderheid zag in heel het ver-
drag niets dan booren Engelschen toeleg om protec-
tie ten bate van Indië onmogelijk te maken en, Indië’s
tari efpoliti ek aan E ngelancl’s belang on dergeschi Ict te
maken. Het on-geluic is, dat zulke wilde taal de City
aohterdochtig maakt; terwijl -de voorwaarden, waar-
mee de City zich dan tracht te beveiligen de groep,
clie zulke taal uitslaat, iii de oogen van liet Indische
publiek in het gelijk stellen. Een vicieuze cirkel.

DE BETREKKINGEN TUSSCHEN BANKEN

INDUSTRIE IN BELGIË.

Dr. Robert J. Lemoine,
te Brussel, schrijft ons:

De Belgische economisten zijn zoo gelukkig een
der merkwaardigste verschijnselen van het huidig
kapitali-sme van nabij te kunnen gadeslaan, t.w. den
toenemen-den invloed van de banken op ondernemin-

gen, die tot de groote en zeer groote industrie behoo-
ren; dit is een gevolg van de voortdurend gestegen
kapitaalbehoefte der industrie. De buitenlandsche
economisten zijn eenigszins belcend met -de door dit
verschijnsel in- België aangenomen vormen, dat, al-hoewel tot het gebied van het kapitalisme behooren-de, niet specifiek Belgisch is, doch dat inzonderheid
daar te lande van beteekenis is geworde.n tengevolge
van historische omstandigheden, waarop ik hier niet
nader behoef in te gaan.’ – –
MT
anneer
een Belgisch econornist de meening van
een zijner buitenlandsche collega’s ‘betreffende -de ‘be-
trekkingen tusschen banken en industrie in België
moet b-eoordeelen, heef t hij vaak een onbevredigd
gevoel. Deze verschijnselen, hoe talrijk, verscheiden
en leerrjk zij ook zijn, worden in de meeste gevallen
schijnbaar oppervlaickig behandeld. Zou dit onbe-
vredigde gevoel misschien slechts subject-ief zijn:
een soort wetenschappelijk nationalisme, dat de be-

teekenis van de Belgische verschijnselen en hun -be-
trekkelijke waarde overschat? Ik geloof het niet. In-
dien de Belgische economisten zooveel aan-dacht schen-
ken aan liet vraagstuk van de -betrekkingen tusschen
de banken en de industrie in hun eigen land, dan
geschiedt zulks, onidat zij weten, -dat men elders ner-
gens een zoo concrete en ingewilckelde manifestatie
van de evolutie van het financiëele kapitalisme in een omgeving van liberaal kapitalisme kan vinden.

Het gemaakte voorbehoud stelt mij gemakkelijker
,in staat de goede
zijden
naar voren ‘te brengen van
het boek

van Dr. Van der Valk,t) die, door herhaalde
onderzoekingen- in België en door goede -documenta-
tie, zich op de hoogte heeft gesteld van hetgeen on-
ontbeerlijk is -om uit economisch en sociologisch oog-
punt een verschijnsel te begrijpen, waarvan hij de
theoretische en practische beteekenis heeft ingezien.

Ik zal niet nader op de beschrijvende hoofdstukken in het werk van Dr. Van der Talk ingaan. T-let icomt

t) Dr.
H. “Al. H. A.
van der Vailk: De Betrekkingen
tussohen Banken en Indutric in België (Uitgave van -het
Nederlau-dscli Economisch Iust’ituut – De Erven B3-ohn,
T:Taar1m
1932). – –

30

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Januari 1933

mij voor, dat zij aan buitenlanders een juist beeld
geven van de structuur van het Belgische bankwezen

en van de “beteekenis van de door de creclietinstellin-
gen op de bedrijven uitgeoefende contrôle.
Wellicht had de heer
Y.
d. Valk verschillende kwes-

ties nader kunnen uitwerken. lic zou met genoegen
en veel belangstelling een gedetailleerd overzicht van

den aard der gecontroleerde industrieën hebben be-
groet. Het betreft hier vooral de Vrij oude deelnemin-
gen in de ,,zware” industrie, welke zich toelegt op de
vervaardiging van productierniddelen. Door de ont-
vikkeling van de ‘binnenlandsche markt, de verhoo-

ging van het levenspeil ‘der massa, liet opgeven door
liet proletariaat van de hu.isindustrie van noodzake-
lijke verbruiksgoederen en cie overkapitalisatie dezer
oude industrieën, ‘) heeft het kapitaal zich gewend
tot de ondernemingen, die verbruiksartikelen ver-
vaardigen en tot den handel, volgens een door Bon-
ni.atian in zijn studies betreffende de overkapitalisatie

opgemerkte téndens. )
Gezien de economische structuur van België, moes-
ten de banken, indien hert kapitaal zich tot deze tak-
ken van industrie wendt, trachten er eveneens vasten
voet te verkrijgen; vandaar de deelnemingen in de

tabaks- en suikerindustrie, de visscherij en de conser-
venfabrieken. Deze deelnemingen vertegenwoordigen
intussohen slechts een ]Klein gedeelte van de belangen der ‘banken bij de ‘industrie. Dit verhindert echter niet,
dat de banken in voorkomende gevallen een aanzien-
lijken invloed op een bepaalde industrie uitoefenen.
De Belgische Bank voor den Arbeid, een socialistische
bank, controleert de Armernent Ostendais, welke het
grootste gedeelte van de stoomtreilers uitrust, de

Société Générale heeft ‘belangen hij de Raffinerie Tir-

lemontoise, welke ongeveer 15 pOt. van de suiker-
producitie van het land controleert. haar aandeel in
cle tabaksindustrie door middel van haar contrôle-
maatschappij ,,Tahaccofina” is vrijwel, een monopolie,
daar zij de concurrentie van de Erigelsche en Amen-
kaansche ondernemingen uitschakelt en de contrôle
uitoefent over ‘den kleinhandel door het opleggen van

vaste prijzen.
Ik zou het tevens geiipprecieerd hebben, indien de
schrijver ‘de aandacht had gevestigd op het feit, dat
de deelnemingen van de banken over het algemeen
beperkt blijven tot de groote en zeer groote onder-

nemingen.
3)
T-Tij had er zeer leerrijke conclusies uit
kunnen trekken ten aanzien van de betrekkingen tus-
schen de banken en de loontrekkenden, daar de groote
meerderheid der industrie-arbeiders werkzaam is in

naamlooze vennootschappen en de belangrijkste daar-
van onder contrôle der banken staan. De door den
Minister van Arbeid in 1920 ingestelde industriëele enquête had hem hierbij goede diensten kunnen be-

wijzen.

Doch ik geef er de voorkeur aan even stil te staan
bij de conclusies van Dr. Van der Valk, zonder even-
weI een uitspraak te doen over de beschouwingen,
welke betrekking hebben op een eventueele hervor-
ming van de industriëele credietverieening in Neder-

land, waarover ik niet ‘bevoegd ben te spreken.

* *
*

Men behoeft zich niet diep in den gedachtengang
van den geachten schrijver in te denken om er zich
rekenschap van te geven, dat het evenwicht tusschen

de liquicliteit der banken cii haar industriëele politiek

) W.
‘Sombart: L’apogée clu capitalisme.
Vol. 1,
(Paris
1032;
Payot). L. Deehesne: Uistoii’e Cconomique et sociale
cle la Belgiquc. (Paris 1932;.
Sirey).
]3ou’niatian: Les crises ‘périocliques de sur.production.
(Paris; Sirey).
Ik maak natuurlijk een uitzondering voor de studie-
syndicaten en voor cle dochtermaatschappijen van een be-
paalde ‘industrie, welke de noodzakelijke verlengstukkcn van
cle groo’te ondernemingen vormen.

z.ijn.volle aandacht heeft. Het is opmerkelijk, dat deze
kwestie, waarmede de Engelsche en Nederlandsche
economisten zich bij voortduring bezig houden, door
mijn landgenooten slechts va,ui secondair belang wordt
geacht, inzonderheid in hu.0 theoretische geschrif-
ten. Ik belcen, dat ilc er nauwelijks aandacht aan

schenk.

Ik heb gelegenheid gehad elders uiteen te zetten,
wat ik, uit een oogpunt van economische ontwikiceling,
van de orthodoxe opvattingen der Engelsche ‘bankiers
dacht, die niet hebben kunnen verhinderen, dat enornie

Icapitalen in de in verval zijnde industrieën bevroren
raakten. De Engelsche banken zijn op liet oogeublik
niet in staat de industrie kapitalen toe te voeren, die
voor een noodzalcelijice technische verbetering wor-

den vereischt.’
2
) Men moet toegeven, dat de crediet-
verleening op korten termijn steeds eenige op erva-
ring gegronde Icennis en handigheid vereischt en dat,
wanneer ‘de industniëele ‘politiek van de Belgische
banken van ‘orthodox en statisch standpunt, hete-
rodox, gevaarlijk en aficeurenswaardig is de fei-
ten aantoonen, dat deze gevaren inderdaad zoo ge-
ring zijn, als zij in dit moeilijke bedrijf slechts kun-

nen zijn, ten dccie als gevolg van de werlczaamheid van de Banque Nationale, wier zeer soepele politiek
in het geheele land de onmisbare liquiditeit tracht
te handhaven en voorts als gevolg van de traditie en-
de strategische positie van de.voornaamste gemengde

bank in het land (de Société Générale).

En wanneer wij voortschrijden op het theoretisch
gebied, vraag ik mij af, of de schrijver de vraag
goed heeft gesteld ten aanzien van het vraagstuk van
de liquiditeit der gemengde banken. Ik vraag mij af,
of men niet nog ‘verder moet teruggaan en de vraag
als volgt dient te stellen: ,,Berust de gemeenschap-
pelijico evolutie van de ‘banken en de industrie in
België niet onvermijdelijk op het milieu en de out-
w i kiceli n’g van het icapitali sme zelf?”

hoe nauwkeuriger ik de economische structuur van
België en die van liet kapitalisme’ bestudeer, des te
meer kom ik tot de overtuiging, dat de invlo&d van de banken op de industrie, hetzij goed of slecht een
feit is, waartegen in de huidige sociale ‘orde geen
enicele maatregel kan worden genomen. lIet is tege-
lijkertijd een organische en een functioneele rol, om-
dat door de enorme kapitaalbehoefte als gevolg van
cle snelle ontwikkeling der techniek, hden ten dage
alleen de banlcen in staat zijn, van de ‘spatrders de
bedragen tot zich te trekken, waaraan de onderne-
mingen v’oortdurend ‘behoefte hebben, io’ortgestuwd
door de concurrentie, bezorgcier voor haar bestaan
dan ‘voor rendement en. rentabiliteit.

Indien de banken deze taak en de gevolgen, welke
zij medebrengt, niet op zich zouden nemen, of
indien de industrie zou verslappen er’ haar ontwik-
keling aanzienlijlc zou worden vertraagd, zonal’s in
Engeland, dan zou de industr’ie zelf complexen van
ondernemingen moeten oprichten, die als centraal
punt een industriëele onderneming zouden hebben
en ‘clie zichzelf zouden moeten f’inand.ieren onder
minder gunstige omstandigheden dan een crediertin-
stelling. Zulks schijnt wel het geval te zijn in de Ver.
Staten, inzonderheid ten aanzien van de contrôle-
maatschappijen, hoewel men hier tevens rekening
client te houden met ‘de industriëele politiek der

banken.

De groote verscheidenheid van de werkzaamheden,.
die de ‘banken tegenwoordig verrichten, lijkt mij
fataal. De verdeeling van deze functies tussc’hen de
banken en cle van haar afhankelijice contrôlemaat-
schappijen verandert fundamenteel niets aan deze

lcwestie. l)e contrôlemaatschappij heeft in werkelijk-

1)
Robert J. Lemoine. La crise anglaise. Echo cle l’In-
clustrie, Luxembourg,
3
Oct.
1931.
Les banques et l’.inclustrie en Belgique, Echo de 1’Inclus-
trie,
9
Mei
1931.

11
Januari 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31

held groote schulden bij de banken, terwijl de leiding
gemebnschappelijk is.

Deze noodzakelijkheid, welke in de vermindering
van den omvang der wisseltransacties tot uitdruk-
king komt, is een gevolg van de indus’triëele evoiutie,
(lie het verschil tusschen de industrieën van produc-
tiemicidelen en tnsschen ‘die van verbruiksartilcelen
accentueert, een verschil, dat ‘de orthodoxe economis-
ten onbewust geringschatten, wanneer zij het bank-
crediet, de overproductie en cle theorie van cle afzet-
markten van J. B. Say behandelen.

Deze differentiatie tuaschen •de industrieën van
productiemiddeien en verbraiksgioederen, deze ver-
lenging

van het prdductieproces, neigt naar een ver-
storing van de klassieke betrekkingen tusschen den debiteur in rekening-courant eh het handelscrediet.
De rtoenemende beteekenis, welke aan het vaste knpi-
taal met betrekking tot het vlottende kapitaal wordt
toegeken’d, werkt er eveneens toe mede, om de betee-
kenis van de han’cblstransacties der banken te ver-
minderen cii om den duur van de credietverleening

te verlengen.

Zooals ik reeds.eldars heb trachten aan te toonen, zijn de ondernemingen als geviolg van de door con-
currentie op technisch gebied ontstane ‘overkapita-
lisatie en chronische overproductie steeds minder in
staat, haar schulden door amortisatie af te lossen en
haar verplichtingen uit de win’ste te bestrijden. Zij
moeten dus het wisselcrediet vervangen door het
rekening-courantcrecl’iet en door jobligatieleendngeii
en deze laatste weer door kapitaalverhoogingen,
t)

die de ondernemingen van elke noodzaak tot af los-
sing van haar verplichtingen en zelfs tot betaling
van een vastgestelde rente bevrijden. De Marxistische
leer van de voortdurende winstdali.ng wordt indirect
bevestigd door deze ontwikkeling, die den hinderpaal
van stijgende financiëele verplichtingen tracht te ‘ont-
gaan en een -accumulatie van het vaste kapitaal ten-

gevolge heefrt.

Het is noodzakelijk een verschil te maken in de
soort van steun, ‘die aan de ‘industrie wordt verleend
in den ‘vorm van het eigenlijke bankcrediet (handels-
crediet, waarvan het idi.scontocrediet ‘de voornaamste
vertegenwoordiger is) en in den vorm van het in-
cl ustriëele crediet.

Het bankcrediett is formeel en sommige technici
hebben zelfs getracht het tot formules en ‘verge-lijkin-
gen te herleiden. Dit crediet vraagt allereerst naar
liquiditeit, naar de nakornin’g van verplichtingen; het
is statisch en niet dynamisch, en veronderstelt een
cv’enwicht tusschen het actief en het passief.
Daareutegen ontsnapt het i.n-dustriëele ‘crediet aan
eiken ±egel en aan elk stelsel; het wordt slechts door
enkele groudbeginielen van gewoon gezonid verstand
geregeld. In de practijk verschuift het de liquiditeit
naar de tweede plaats en maakt het de teragbetaling
van ,industriëele schulden ‘van de consolidatie der
credieten op ide kapitaalmarict afhankelijk; in wezen
dynamisch, staat het vdôr alles in nauw verband met
den algemeenen vooruitgang.

Indien het bankcrediet op het e”enwicht berust,
dan berust het industriëele crediet op den vooruit-
gang: expansie van de beurs, vermeerdering van
kapitaal, uitbreic]ing der industrie en marktverrui-
mirig.

Het handelscrediet anticipeert -op een vaststaande
betaling, het industriëele crediet op een vermodelijke
uitbreiding van de markt, die echter in geen geval
zelcer is.

Het is echter niet doenlijk, deze belangrijke kwestie
thtns nader uit te werken; ik wil echter op de vol-
gende zeer juiste opmerking van Dr. Van der Vallc
wijzen:

t)
B. J. Leinoine: L’or e’t le cr&lit. Moniteur des In-
térêts Matér’iel-s,
2, 9 & 17
Maart,
1, 2, 8, 9, & 12
April,
19, 27 & 28
Mei en
2
Juni
1932.

,,Ored-iet- en productiepolitiek zijn daarom in België
zoo
nauw met elkaar verwant en kunnen elkaar ongunstig be-
invloeden. Een verkeerde credietpolitiek kan de banken tot
een onjuiste productiepolitiek leiden, omclst elke beurs-
hausse voor cle ondernemingen cle gelegenheid opent tot oneconomisehe kapitaalinvesteeringen. Een onjuiste pro-
ductiepolitiek van een bepaaldë bank of meerdere banken
kan tot een overdreven credietpolitiek aanleiding geven,
met alle daaruit voortvloeien-de gevolgen.”
(bla. 192).

Ik ben het hiermede geheel eens, doch zou hieraan
nog het volgende willen itoevoegen. In-dien de banken
beursexcesse’n en o’verkapitalisatie kunnen teweeg-
brengen, zijn zij daar m.i. niet verantwoordelijk voor
in haar kwaliteit van banken, doch in haar ‘kwaliteit
van representatieve organen: van de hu.idige econo-

mische structuur.
Uit het voorafgaande blijkt, dat de invloed van de
banken op de industrie t.a.v. rationalisatie en orga-
nisatie inderdaad ‘beperkt is. Een credietinsteiling Ican
haar complex van ondernemingen ‘door fusies, door in-

tegratie, door overeenkomsten, enz. organiseeren. De
concurrentie komt dan echter
01)
een hooger nivea,u
en haar strijdmiddelen nemen toe. Dit heeft men zeer
duidelijk gezien bij de overkapita]isatie in de indu-
strie van synthetische stikstof in België. Dr. Van der
Valk heeft trouwens reden zeer sceptisch te staan ten opzichte van de houding der concurreerende banlcen
bij de organisatie van de industrie als éôn geheel be-
schouwd. De banken werken echter mede om de
di-

recte
gevolgen van de overkapitalisatie te verzachten; zij houden de excessen niet tegen, doch zij verzachten
de noodzakelijke aanpassingen.
Zwichtende voor -de thans alle aandacht vragen-
de kwestie, tracht de -schrijver zijn studie over de
industribele bankpolitiek in verband te brengen met
die van de conjunctuur. En hij vraagt zich af, of de
Belgische banken, gezien haar huidige structuur, in
geval van een langdurige depressie, niet zeer icwets-
baar zouden zijn:

,,Het ‘is daarom mogelijk, dat, ingeval van een zeer
-laugclurige depressie, ook voor de Belgische banken moei-
lijke tijden zouden kunnen -aanbrekeri, omdat haar lic1uidi-
teit, -sol-vabiliteit en rentabiliteit zeer nauw samenhangen
met den toestand van de industrie.” (blz.
183).

Laten wij eerst de feiten beschouwen.
De weinig belangrijke en weinig talrijke bankfail-
lissementen tijdens de huidige crisis hadden in hoof d-
zaak betrekking op die instellingen, welke geen uit-
gesproken industriëele politiek ‘hebben -gevoerd, en
vooral tot de banken voor de kleine ‘burgerij behoorden.
De meeste groote banken hebben eveneens -op be-
paalde beleggingen- verliezen geleden, die bekend wer-
den bij fusies, kapitaalverlagingen enz. Somtijds gin-
gen bepaalde banken zelfs zeer gebukt onder gebrek
aan contante middelen. Doch, en dit schijnt een ele-
mentaire regel voor goede leiding mede te brengen, telkens wanneër zij de verplichtingen harer cliënten
konden mohiliseeren, hebben zij zich tijdig de noodige
liquide middelen verschaft, ‘dank zij het herdi-sconto.
Het spreekt vanzelf, dat elke onderneming thans
door de zeer lange depressie wordt getroffen. De ren-
tabiliteit van de banicen staat in het algemeen in
nauw verband met den toestand van de industrie,
welke politiek zij ook volgen, tenzij
zij
aanzienlijke ‘be-

dragen in staatsfondsen beleggen. Dit soort zaken is
als belangrijke werkzaamheid van de banken ver-
ouderd, zij- waren nooit erg ge

zien bij de Belgische
banken.
Uit het feit, dat de Belgische banken een politiek
van in-dustriëele participaties hebben aanvaard, leidt
Dr. Van der Valk af, dat de koersen van haar aan-
deden inzonderheid aan groote schommelingen onder-
hevig
zijn:

,,Tmmers, door de groote aandeelenportefenille zullen de
aancieelen van cle Belgische banken in een hausse sterk stij-
gen, en in een depressie een krachtige daling ondergaan.”
(blz.
189). –

Deze schommelingen zijn in werlcelijkheid echter

32

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Januari
1933

niet veel heviger dan die van de totale index van
aancieelen, zooals de noteeringen van de Brusselsche
beurs aantoonen.

Maandelijksche index van cle beurs te Brussel.
Bankaandeelen Aandeelenindex
(1 Jan. 1928 = 100)
Hoogste koers 1928 ……..137.7

129
1929 ……..115

11.7
Laagste

1929

76

76
Hoogste

1930

65

77
Laagste .,,

1930

48

5
Hoogste

1931

57

62
Laagste .

1.931 ……..41

41
Hoogste ,,

1932

34

39
Laagste

1932

28

30

Het bovenstaande behoeft trouwens geen ‘verwonde-
ring te wekken, daar de banken de fondsen van de
grootste nationale industrieën in portefeuille hebben.

De studie van Dr. Van der Valk over de economi-
sche structuur van België verdient de aandacht en
verdient te worden besproken, en grezen; met zeer
veel genoegen heb ik van dit werk kennis genomen en
ik hoop, dat de belangstelling van een Belgischen
economist voor deze studie een waarborg is voor de
overvloedige en juiste documentatie van den schrijver.

AANTEEKENINGEN.
De koffiemarkt in 1932.

Aan het jaarverslag van de Vereeniging van den
Goederenhandel te Rotterdam ontleenen wij het vol-
gende:

Helaas moet de toon van het overzicht over het jaar
1932 weder in mi0eur worden gesteld.
De algemeene wereldcr.isis werkte ook dit jaar verder
door en voor tal van goederen werden nieuwe laagtepunten
bereikt. Het artikel koffie ondervond – voor zoover de
Braziliaanshe soorten betreft – in mindere mate den in.
vloed der ougunstige wereddverhoudingen en steeds aan-
zwellende voorraden, tengevolge ven de beschermde maat.
regelen van de Braziliaansche Regecring; de prijzen van
genoemde soorten beivogen zich dan ook langzaam in op.
gaande richting, onafhankelijk van de wereldverhouding
inzake prijs in verband mt voorraden en vraag, welke in
haar volle kracht tot uiting kwam

op den prijs der andere
koffiesoorten.
Van de prijsstijging der Brazil.iaansche soorten hadden
de plauters echter geen voordeel, daar deze uitsluitend het gevolg was van de uitwerking van, de, in het einde
van het vorige jaar, verhoogde exportbelasting en de stij-
ging van den Braziliaanschen wisselkoers.
Daar Brazilië nog steeds het grootste aandeel heeft in de voor het verbruik benoodigde hoeveelheid, bleef de koffie-
politiek van haar Regeering van overwegenden invloed op
den loop der prijzen.
De maatregelen der Regcering wekten echter groote on-
tevredenheid in planterskringen en speciaal de geforceerde
stijging van den wisselkoers was 66n der hoofdoorzaken van
het uitbreken eener revolutie in Sao I’aulo in don loop
van het jaar.
Was over het algemeen de prijsbasis geen aanleiding
tot ongunstige beschouwing voor •den koffiehandel, anders
was het gesteld met den gang van zaken. De maatregelen
van Brazilië en de onzekerheid in vele gevallen, verdam-
clea alle ondernenLingsiust en behoudens eene opleving
tijdens de Revolutie, leidde de handel vrijwel het geheele
jaar een slepend bestaan – minimale omzetten hij on-
voldoende winstmarges.
G-eldiiood was oorzaak, dat de Regeering hn Brazilië
zich genoodzaakt zag, een deel van de in haar bezit zijnde
voorraden te realiseeren. 0e. werd met de firma Hard &
Rand Inc. een consignatie-contract afgesloten over 1.050.000
balen tegen een zeer belangrijk voorschôt in geld, doch al-
vorens ‘het geheele contract was afgewikkeld, w’erd eene
hoeveelheid van 350.000 ballen geannuleerd, mede naar aan-
leiding van de felle protesten uit de kringen van expor-
teurs; die zich een deel van hun w’erkkring zagen ont-
nomen, met belofte der Regeering, zich ‘verder van der-
gelijke handelingen te zullen onthouden.
De Koffie-Raad trachtte op alle wijzen het verbruik van
koffie te vermeerderen en meende dit doel te bereiken,

door het maken van propaganda in landen, waar w’einig of geen koffie werd verbruikt, waartoe speciale coetrac-
ten werden afgesloten op guristigere voorw’aarden, doch
het is afdoende bewezen, dat dergelijke pogingen geen doel
treffen, terwijl zij leiden tot ontstemming van die kringen,
welke zich tot nu toe met dien handel bezighielden, zoowel
exporteurs in Brazilië als importeurs elders.
Het is trouwens gebleken, ‘dat het niet altijd mogelijk
was, die koffie in bedoelde landen te verkoopen, zoodat
deze tenslotte ,verkoOht moest worden naar landen,, waar
elke propaganda overbodig was. Voordeel heeft Brazilië
daarbij dan ook niet, daar tenslotte deze koffie de plaats
inneemt van die hoeveelheden, welke anders op regelmatige
wijze door den handel zouden zijn ‘vert’erkt.
Met Amerikaansehe groothapdelaren in ruwe en ge-
brande koffie werd eveneens een propaganda-contract af-
gesloten, waarbij de Koffie-Raad financiëelen steun ver-
leende; bier was echter het doel, uitsluitend reclame te
maken door bemiddeling vaili dcci handel, oene o.i. sym-
path.iekere uiting.
i).it alles neemt niet w’cg, dat de algemeene verarming
in de wereld de consumptie dit jaar sterk ‘heeft doen
terugloopen en wij meenen veilig te mogen aannemen, dat
het werelcl.verbruik circa 2 millioen balen minder heeft
bedragen.
De vernietiging van koffie, in hoofdzaak ordinaire en
hardsmakende kw’aliteiten, werd iii flit jaar krachtiger
voortgezet.
De werkzaamheden van de daarvoor iugestelde commis-
sie tot beoordeeling der kwaliteit van 1de voorraden koffie,
welke op 1 Juli 1931 door de Regeering waren o’,ergeno-
men, waren op 19- December 1931 beëindigd; de totale
hoeveelheid overgenomen koffie bedroeg 17.896.000 balen,
welke op 31 Maart 1932 geheel waren betaald.
Geopend op een termijnrijs van 21l cent per Maart
1932, met gering report op de latere maanden, schommel-
den de term ij nkoer sen de eerste maanden met kleine ver-
schillen heen en weer, met 21 cent als laagste en 22ys cent
als hoogste noteering voor de eerste maanden.
Aanvankelijk bleef de in begin December 1931 met
5 goudsh;ill.ings verhoogde exportbelasting in den loco-
handel zonder «itwerki ng op den prijsloop; de handel
greep toch met gaagte de gelegenheid aan, zich van de
voorraden uit vroegere, goedkoopere aankoopen te ontdoen,
doøh naarmate de voorraden vc’rminderdeii, werd het ‘ver-
schil met de vraagprijzen van Brazilië steeds geringer en
tenslotte werd de .pariteirt van Brazilië bereikt.
De export van Brazilië was in de eerste w’ekea des jaars
zeer beperkt, doch daar de Koffie-Raad de markt steunde
door aankoop van koffie tot eene vastgestelde prijsbasis,.
werd verlaging der offerten voorkomen..
De plannen tot vernietiging van minstens 1 millioen
balen per maand kwamen in de eerste maanden nog niet
tot uitvoering; de voorbereiding scheen langeren tijd te
eischen.
Begin April werd medegedeeld, dat ook in den Staat
Sao Paulo stations van ‘vernietiging waren aangelegd en
dat de te vernietigen hoeveelheid was vastgesteld op
40.000 ‘balen per dag. Inderdaad toofide de hoeveelheid
vernietigde koffie eene sterke vermeerdering en ge4urande
April werden niet minder dan 1.674439 halen vernietigd
togen gemiddeld 400.000 balen in de vorige maande]1; ‘Van
30 April tot 28 Mei bedroeg dit cijfer 835.912 balen en van
28 Mei tot 3 juli 1.491.023 balen.
De Braziliaa’nsche wisselkoers liep met kleine schomme-
lingen geleidelijk op; door de Bank van Brazilië werden
dagelijks de koersen vastgesteld, waartoe deviezen ver-
handeld mochten worden, terwijl de contrôle hierop door
de Regeering aal, genoemde instelling w’eiid opgedragen.
Het kostte steeds meer moeite, zonder strengere niaatrege-
len, den wisselkoers
op
te ‘houden. In den ‘loop van Maart
werd koop en verkoop van deviezen uitsluitend in handen
gelegd van de Bank ‘van Jlra’z.ilië, terwijl de overige Ban
ken zich tot ihaax hadden te wenden ‘tot het verkrijgen van
dc noodige toewijzingen.
Daar de Regeering de op deze wijze verkregen deviezen
in de eerste plaats voor eigen behoefte aanu’endde, bleef
er gewoonlijk slechts een klein deel ter beschikking over,
zoodat de Ingekomen aanvragen in te meeste gevallen
slechts gedeeltelijk konden worden voldaan. Niet te ver-
w’onderen was het dan ook, dat zich e’en welige smokkel-
handel in deviezen ontwikkelde. Gold de dollar offieëel
begin Januari 15 $ 900, half April deed deze door de
kunetmatige stijging van den Braziliaanschen wisselkoers
nog slechts 14 $ 930 en half Mei 13 $ 750. In de open
markt moest men daarentegen ‘half April per dollar 16 $ 000
tot 16 $ 400 betalen en half Mei zelfs 17 $ 000.

11 Januari 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

33

Door de stijging van den wisselkoers leverde de export-
belasting op basis van goudahillings steeds niinder Milreis
op en de Koffie-Raad kreeg steeds minder geld ter be-
schikking tot aankoop van koffie ter vernietiging; begin
Mei werd dan ook bepaald, dat dc uitvoenbelasting voortaan
voldaan zou moeten worden in Milreis en werd het vaste
bedrag van 55 Milreis per haal daarvoor vastgesteld.
De ‘stijghg van dec wisselkoers ging hand aan hand met
eene verhooging der kostvracht offerteTi, welke in het
eerste halfjaar bijna 4 cent rper 3 KO. opliepen.
Geheel in omgekeerde richting bewogen zich de prijzen der
Centraal-Axnerikaansche soorten; de grootere aanvoeren in de eerste maanden des jaars oefenden een sterken druk
uit. Bij de algemeene verarming wendde de consum.ptie
zkh tot de ‘goedkoopere soorten.; voor de duurdere Gen-
traa]-Amer,iikaa.nsche koffies bestond dan ook weinig vraag.
De exporteurs waren dan ook wel verplicht, steeds hunne
prijzen te verlagen, zoodat tenslotte de prijzen zelfs vielen
onder die van San’tos. De verschillende soorten ondergin-
gen ccce verlaging in prijs van 20/25 pCI. en Colu.inbia,
hetwelk dec grootsten oogst oplevert (ruim 3 millioen
balen) toonde zelfs ccce verlaging van 30 pOt. Op deze
basis waren de prijzen voor den producent niet meer loo-
nend, hetgeen de Regeering van Columbia. aanleiding gaf,
met ingang ‘van 1 Maart eene uitvoerpremie van 10 pot.
aan den planter toe te kennen.
Dc Nederlandsch-Tnd.ische koffies daalden – na ccce
kleine stij.ging in het begin des jaars, in het leven geroepen door del&ings-koopen van op latere levering loopende con-
tracten – onder den druk van het goedkoope aanbod van
enJtraal-Amerikn.. De handel was voor de .goeclkoope
melanges in hoofdzaak aangewezen op de laag in prijs
staande RobustWs en deze vonden dan ook op de verlaagte
basis gereede opname.
])e oogst van de Robusta’s G. B. werd ongeveer 100.000
balen kleiner geraamd dan verleden jaar, terwijl de W.I.13.-
oogst ruim deze hoeveelheid grooter werd geschat.
Wat aangaat de toekomst, zal veel afhangen van de om-
standigheid, of Brazilië financiëel in staat zal zijn, alle
genomen maatregelen idoor te voeren. Eene belangrijke
faCtor voor den prijs vormt de wisseikoers; ziet de Regee-
ring zich gedwongen, dezen los te laten, dan is eene be-
langrijke koersverlaging te verw’aohtcn, welke niet ‘zonder
invloed op den prijs kan blijven.
De termijnmarkt staat laag in ‘erhouding tot den prijs
van die soorten, welke voor levering in aanmerking komen,
waarvoor in de eerste plaats de Robusta’s zijn aangewezen.
iTet aanbod in Robusta 0. B. is bovendien zeer beperkt;
van Indië is nog slechts geringe aanvoer te wachten, ter-
wijl de nieuwe oogst eerst tegen. April/Mei kan worden
tegemoet gezien. Robusta W.I.B. wordt nog ovcrv’loedig
aangeboden, doch men ‘zal •tot Augustus/September met den voorraad moeten toekomen.
Wanneer in aanmerking wordt genomen, dat tot einde
oi’ember door Indië ree’ds ruim 540.000 balen meer ziju
uitgevoerd dan verleden jaar, terwijl de totale voor uit-
i’oer beschikbare hoeveelheid slechts weinig groo!ter zal zijn,
zoo is te verwachten, dat de afwikkeling der termijncon-
tracten gedurende het eerste halfjaar 1933 wellicht nog
prijsstijging zal veroorzaken, indien althans Brazilië erin
slaagt, den prijs te ‘handhaven.. Eene krapheid i.n Robusta-
koffie is met groote ze,keilhcid te wachten, temeer daar de
consumptie voor de lage kwaiititen in hoofdzaak op deze
soort is aangew’ezen.
De voorraad in Brazilië was in het begin en in het einde
van ht jaar als volgt:

begin vs.n het jaar einde van het jaar

balen

balen

Voorraad Rio ………165.000

473.000

Santos ……1.177.000

1.924.000
bi n,nenlancl

Brazilië 27.400.000

ca. 23.000.000
in handen der
Regeering van

Sao Panlo . . – ‘2.550.000

2.250000

totaal …. 31.292.000

ca. 27.647.000

(‘onsumptie.
Uit de beschikbare statistiek kan het ver-
bruik in Europa en Noord-Amerika voor 1932 worden aan-genomen op 22.00000& balen van 60 KG. Het geheele we-
reldvr.bruik (niet uitzondering van wat de productielanden
zelf verbruiken) zal waarschijnlijk ongeveer 1 millioen
halen honger zijn.

I’ro(bnotie.
De wereld-opbrengst (onder aftrek van het in
de proluctielanden voor eigen gebriik benoodigde), lierleid
tot balen van 60 KG., wordt aangenomen als volgt:

1929130 1930131 1931/32 1932/33
Oogst Oogst Oogst Raming
in. 1000 balen
S’anitos

……………..
22.070
10.555′
18.708
11.500
Rio

………………..
4.498
3.010
5.500
3.000
Victor.ia

…………….
1.666
1.818 1.331
1.000
Overig

Brazilië

………
1.119
861
597
400
Nederi,

Oot-Indië

…….
1.369
1.048
1.151
1.600
Colunibia

……………
2.836
3.017 3.015
3.100
Venezuela

…………..
700 1.000
890
900
Overige

Milds

…………
4.631
5.190 4.339
4.710

38.889
27.399
35.531.
26.210

De zinhbare w’ereldvoorraad was op 31 Dec.
1.932

aan-
zienlijk kleiner dan een jaar tevoren.

Zichtbare ivereldvoorraad op 31 December.
1932

1931
1930
balen

balen
balen
Voorr. volgens Statistiek

6.227.000

6.949.000 5.186.000
binnenland Brazilië *23.000.000 29.954.000
24.123.000

Totaal….

en. 29.227.000 36.903.000′
29.309.000
*) geraamd.

De volgende overzichten geven nog een beeld van de iii-
voeren, de afleveringen en den voorraad in Nederland.
Invoeren in Nederland.
1932

1931
1930
Herkomst

balen

balen
balen
Nederlandsch Oost-Indië

..

678900

475.600
391.800
Brazilië

……………..556.000

1.100.800 841.000
Centr. Amerika en W.-Indië

650.300

680.300
660.300
Afrika

………………42.500

71.800 65.300
Verschillende landen

106.000

100.300
124.900
Tezamen

2.033.700

2.437.800
2.083.300

Afleveringen in Nedrl’and,
1932

1931
1930
balen

balen
balen
Alle

soorten

………….2.245.100

2.318.309
2.209.700

Voorraad in Nederland op 31 December.
1932

1931
1930
Herkomst
balen,
balen
balen
Nederlandsch Oost-Indië …….
60.800
76.100
64A00
Brazilië

…………………
20300
.
185.400
111.600
Centraal Amei-ika cii West-Indië
65.400
90.900
59.400
Afrika

…………………..
2.400 4.000
6.700
Verschillende landen

……….
3.400
7.400
2.400
Tezamen

. . .
152.300
363.809
244.200

Statistiek betreffende de hypotheekrente in
Nederland.

In het nummer van 21 Dec.
ji.
zijn voor ‘het eerst
gegevens betr. de hypotheekrente in ons land gepubli-
ceerd, waarbij wij tevens een toelichting omtrent het
doel hiervan hdbben gegeven. Thans volgen
,
hieronder
dezelfde cijfers, aangevuld met clie over
,
December,
waaruit blijkt, dat de hypotheekrente in enkele plaat-
sen lager is dan in November.

Hypotheekrente in Nederland.

Maand
st-m
Arnheni
Oro-
ningen.

Den Haag
Volle
1

1
15

eigen.} t
Middel-
burg
Rotter-
dam Zwolle

Jan.
5
.
5.23
5j
5
5.-
Febr.
5
5.25
5j
5
5.13
Mrt.
.
5
5.19
5j
5
5.40
April
5
5.18 51
5
5.20
Mei..
5
5,–
5j
5
534
Juni
.
5
503
5
5
5.40
Juli
.
5
5.25
5j
5
5.50
Aug.
5j
5.25
5j
5
5.43
Sept.
5
5-25
5j
5
5.50
Oct.,..
5
5.18
5j
5
5.08
Nov.
.
51)
5
,

’52)
5.17 5.23
5
5.20
5
Dec.
.
4.90
41
5.13

S
5.11
5

Nadruk verboden.
Onder de op deze rentebasis afgesloten
,
hypotheken be-
vonden zich er twee op erfpacht.
Deze rente betreft hypotheken met een derde over.
waarde; een instelling daar ter plaatse, welke slechts 50
O/
van de geschatte waarde geeft, belegde in Nov
tegen 41
O/.

.34

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 3anuari 1933

Wereldproductie en wereidverbruik van cacao
OVERZICHT
VAN
DE
INDISCHE
MIDDELEN.

in 1932.
(In Guldens).

Aan het cacao-bericht over 1932
VaII
S. W.
Hoek-
Omschrijving
September
1932
Ie negen
mnd.
1932

1
le negen
mnd.
1931
stra te Amsiterdam oirtleeneu wij de volgende statis-
Bela8ti?9e?.
tieken:
13
76
102

Wereldoogst van cacao gedurende de periode van
Invoerr. iiie!. Landsgoed
3.796
34.879


42.296
Uitvoerr.
mcl.
Landsgoed.
169
2.006
3.321
October tot September.
Accijns op gedistilleerd
. .
33
580 585
1931/32 1930j31 1929/30 1928/29 1927/28
bier

__
ton

toii

ton

ton

ton petroleum
. . . .
2.844
23.361
21.632

Goudkust

…….210.000 220.600 230.200 240.700 204.500
,,

,,

lucifers

…….
375
3793
5.505

Nigeria

………56.900

49.500

52.600

50.100

42.800

Pachten ……………..

«

«
tabak
ii
75
62

Ivoorkust

23.700

19.700

22.200

16.700

13.000
Andere ontv. 1. U. en A..
18
143
174
…….
Statistiekrecht
187
1.783 2.599
St. Thomé

…….11.800

13.400

13.700

15.500

1.3.300
Personeele belasting
. .
380
3.593 3.579
Kameroen …….15.400

13.700

12.800

12.700

11.400
Inkomstenbelasting
3.358
29.036
32.176
Togo

………..7.000

7.400

6.300

5.900

6.700
Vennootschapsbelasting
2.598 12.006
13.879

Dom. Republiek

16.300

27.500

19.400

24.400

16.300
Vermogensbelasting


Venezuela

…….15.500

20.400

16.100

21.800

18.000
Verponding ………….
252
9.810
12.377

Trinidad

1.7.400

27.900

24.800

26.600

27.300
……..
Recht van openb. verkoop
50
2.209
2.542

Grenaclt

4.200

4.500

4.200

4.700

4.800 1.465
7.850 7.238
………
Overschr. van vaste goed.
174 1.606
1.789
i3razilië

………83.200

66.400

73.700

66.000

68.400
Recht v. succ. en overgang
8
337
311
Ecuador

………16.100

15.000

17.700

15.800

21.300
Vergunning speeltafels
9
72
69
Ceylon

……….4.000

3.800

3.800

4.300

3.300
Slachtbelastingen
503
4.372
4.738

Overige landen

…32.300

34.700

37.000

32.000

33.700
Bijzondere bel. buitengew.

10
6

68
49
95 53
T otaal

513.800 524.500 534.500 537.200 484.800
Hoofdgeld ……………
Landelijke inkomsten
4.111
20.174
23.141
Belasting op loterijen
106
626
677
Wereldeonsumptie van cacao gedurende cle periode van
Motorbelastingi.d.B.Gew.
37
82
-.

October tot September.
Opgeheven belastingen ..

18 97
220
Crisisheffing o. h. inkomen
1.423
6.113
1931/32 1930131 1929/30 1928/29 1927/28
21.9f
164.726
Totaal….
179.160
ton

ton

ton

ton

ton

Zegelrecht ……………

Monopolies.

Ver. Staten

…..190.000 190.000 190.000 188.000

178.000
Opium exel. opiumfabriek
1.371
13.452 19.762

D.uitschland

79.500

81.400

75.000

81.400

74.400 1.439 13.572 16.395

Gr.-Brittannië

67.800

59.300

56.200

57.500

56.500
1.222
10.684 11.354

T032
37.708
Nederland

41.000

50.000

48.000

49.000

44.000
Totaal ….
47.511
…….

Frankrijk

…….41.900

41.500

35.200

35.800

33.400

Zout ………………..

Producten.
41
270 268
Zwitserland

5.100

10.800

7.400

9.100

8.300

Pandhuizen

………….

Landscaoutchoucbedrijf
99
979
1.692
België

……….9.200

11.200

6.500

7.800

6.200
678 6.137 9.887

Italië

………..6.700

7.500

6.800

7.700

7.800

Kina en Thee ………..

Goud en zilver


551

Canada

………7.800

8.300

8.900

9.300

9.000

Boschwezen ………….

801
7.399
17.521

Scandinavië

…..10.900

9.700

9.000

8.800

7.700

Banka-tin ……………
Steenkolen …………..
383
4.988
8.049

(T
19.773
Tsjecho-Slowakije

9.300

8.300

7.800

8.500

6.100
Totaal
37.968

Oostenrijk

…….7.800

6.400

5.900

5.4005.200
Bedrijven.
678
10824
10.453
Polen

………..5.200

5.600

5.400

5.300

.5.200
Baggerdienst ………….
66
2.359 2.489
Overige landen

40.700

41.800

39.500

37.900

37.300

Havenwezen …………..

Waterkracht en Electricit
La.ndsdrukkerij
235
70

.
2.182
819
1.859
637
Totaal

522.900 531.800 501.600 511.500 479.100
….
Post-,Telegr.- en Tel.dienst
2.080
19.352 21.893
Spoor- en Tramwegen
3.865
35.020
44.266

Totaal
6.994
70.556 81.597

MAANDCIJFERS.
Diverse middelen.
2.000
Winstaandeel ,,Billiton”

.

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM.
Winstaandeel Jav.Bank


1.441

Afstand van grond
Mijnconcessies …………
Boeten en verbeurdverkl.
Leges en salarissen

150 1.736
97
44

2.221
2.141 819
354

2.501 4.327 1.092 340

Nov. 1932

II
Nov. 1931
Gtro’s
(eenzijdige Ver-

In

Aantal

In
Imillioenen

millioenen

Aantal
melding)
Heffingterzakevangesl.
Girobetalingen aan:

.
werkovereenkomsten
3
98
162
gemeenteinstellingen

f

13.4

48.015

f

12.8

44.877
Opbrengst d. Weeskamers
158
876
568
particulieren

…….27._

165.462

,

22._

145.970
31
268
268

Geldosrszet.
Ontv. Gevangeniswezen
391
2.851
3.672

Afkoop heerendienst. B.G.
270
2.696 4.198
555
4.312
4.293
Ontvangsten

……..,,

5.9

8.390

4.5

8:422

Part.rekeninghouders

,,

33.3′

48.427′

26.4′

46.367′
Ontv. groote ziekeninricht.
Betalingen

……….,,

8.2

34.827

7.8

31.721

Gelden voor 1 jaar vast
en krankz..gestichten
78
673
834

hebben gedeponeerd

,,

10.2

.
4.407′

,,

9.7

4.357
2
Uk van maten en gew
47
485
473

‘) Gemiddeld saldo te goed.
)
Einde der maand.

Kadaster

…………….

Verk. en verh. van huizen
193
1.539
376
1.730
363

Schoolgelden ………….

Ontv. waterleidingen
41


229
1.832 1.912
227
2.064
.2.204

GIRO-OMZET BIJ DE ISTEDERLANDSCHE BANK.

Bakengelden

………….

591
2.814
3.476

.
26.219
35.854

Loodsgelden …………..
Allerlei ………………

Totaal….
November 1932.
November 1931.
.flecapitulatie.
Posten
I

Bedrag
Posten

Bedrag
Totaal belastingen
,,

monopolies

21.918
4.032
2.002

164.726 37.708 19.773

179.160
47.511
37.968
Rek.houders
44.806
f1.274.126.000
47.657
If
1.593.630.000
Door H.-bank
1
1
6.994
70.556
81.597
plaatselijk
31.935
I,,l.035.176.000
34.070 1.307.264.000

producten ……….
,,
4.839
26.219
35.854
Voldoening

bedrijven ……….
,

diverse middelen

39.785
318.982 382.090
Rijksbelast.
1.155
10.205.000
1.214
..

12.028.000
Totaal generaal


11 Januari
1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

35

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

GELDKOERSEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.
BANKDISCONTO’S.
Disc. Wissels.
2*
1
9
Apr.32
Ned
Lissabon
….
6*
4
4
pr.’32
2
30Juni’32
Bk

Bel.Binn.Eff. IVrsch.
3
19Apr.’32
Londen ……
inR.C.
3
19 Apr.32
Madrid ……
6* 8Juli’31
Athene ……….
9

3
Dec. ’32
N.YorkF.R.B.2*
23Juni32
Batavia ……….

410 Mrt.’30
Oslo

……..
4

1 lSpt. ’32
Belgrado

…….
7420 Juli’31
Parijs

……
2*

9Oct.’31
Berlijn

……….
4
22 Sept.’32
Praag

……

4

26 Spt. ’32
Boekarest……..
7

3 3frt.’32
Pretoria

….
5

8Oct. ’32
Brussel ……….
3*13 Jan.’32
Rome……..
4

9 Jan.’33
Budapest ……..
4417
Oct.’32 Stockholm
..
3j
1 Spt. ’32

Calcutte

……..
4

7Ju1i’32
Tokio

..

.4.38
17
Aug.
1
32

Dantzig

……..
4
12Juli’32
Weenen……
6
23 Aug.’32

Helsingfors ……
6419 Apr.’32
Warschau ….

6
20
Oct.
’32
Kopenhagen

….
312Oct.
’32
Zwits.Nat.Bk.2
22Jan.’31

OPEN MARKT.

1933
1932 1932
1931
1914

Jan.
2
1
7
26j31
19/24
419
5/10
~2
j
0/24
Jan.
Dec. Dec.
Jan.
Jan.
uli

Amsterdam
Partic.disc.
1
14_
1
2
114_1j3
1(
4
_1(
2

11
4
.11
3

17j
s
_21J
I
7
Ji6-/,
3118_3I
16
Prolong.
l
I
1 1
2-
1
.
1
1
l2-2
1
/2
2
1
14-14 Londen
Dageld…
11I
1(41
123
2-1
2
3
1e5
1-2
13(4-2
Partic.disc.
7
/8_
15
118
71-1
I
1
115_’/4
l
3
116
-5
j16
5
3
f6
211
5
_7(
33

41J
4
_3/
4

Berlijn
Daggeld…
4(s-6
1
(2
4
1
12-6’12
47
4_5
1
1
7
1
149
3-6′(

MaandeId
4’14-6
414-6
11(8.6(4
411
3
.511
3

6-7


Part,
disc.
371
371
8

371
3718
6
7
1s-7
4
5
.
7
j
2
1
(_
1
/2
Waren- wechsel.
4.1/
4

4_1/
4.2/
4

4.1/
4

7
1
148
5’18-12

Nea,
York
Daggeld
1)
1.11
4

1.11
4

1.1/
4

1./4
2112.3/4
111
7
.3/4
114»2
1
12
Partic.disc.
112
11
3

11
4
.1/
3

11
3

3
1
18
1
7
j

1)
Koers van 6 Jan. en daaraan voorafgaande weken tlm. Vrijdag.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavio
York)
89
89
89
89
1)

3 Jan. 1933
2.487/
8

8.30
59.21
9.714
34.46
100k
4

,,

1933
2.4815/
8.298%
59:21
9.714
34.48
100k
5

,,

1933
2.481/
8

8.31
59.30
9.72
34.48
lOOK
6

,,

1933
2.4813I
832
59.12
9.71*

34.47
100K
7

,,

1933
2.4813/
8.32 59.11
9.71
34.47
100
9

,,

1933
2.4813/
16

8.33K
59.08
9.71
34.48*

100
Laagste d.w’)
2.4840
8.27
59.02*
9.70*
34.42*
9
Hoogste
d.w’)
2.49
8.34
59.25
9.72* 34.52*
lOOK
2 ‘Jan.

1933
2.477/
8

8.30
59.214
9.714
34.46
100K
26 Dec. 1932


Muntpariteit
2.4878
12.107 1
59.263
9.747
34.592
100

Data
serland
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid

3 Jan. 1933
47.87
,
4

7.37
1.48
12.74*!

20.31
4

1933
47.89

7.37 1.48
12.74*

20.31
5

1933
4790K

1.48
12.75
20.34
6

1933
47.90

1.48
12.75
20.32
7

,,

1933
47.89′.

7.374
1.48


9

1933
47.91

7.38
1.48
12.74*

20.34
Laagste d.wi)
47.824


7.35
1.42*
12.67*
20.20
Hoogste d.w
1)
47.95
35.25 7.40
1.524
12.80
20.45
2 Jan. 1933
47.87

7.37 1.48
12.744 20.314
26 Dec.

1932


Muntpariteit
48.12K
35.007
7.3711.488
13.094 48.52

D
a a
Stock-
Kopen-
Oslo
8)
Hel-
Buenos-
Mon- holm

,)
hagen8J
fof
Aires’)
treal’)

3 Jan. 1933
45.25
43.05
42.75 3.63
65
220
K.
4

,,

1933
45.25
43.10 42.85
3.64
65 2.21
5

,,

1933
45.30 43.10
42.80
3.64
65
2.21
6

1933
45.35
43.15
42.90
3.68
65
2
.
20
K
7

,,

1933
45.35
43.15
42.90
3.67*

65
2
.
20
34
9

1933
45.40
43.25
43.10
3.70
65
221 Laagste d.wi)
44.90
42.75 42.50 3.574

2.18w
Hoogste d.w’)
45.60
43.40 43.25
3.75
65
2
.
22
K
2 Jan. 1933
45.35
43.15 42.90
3.64

6.266

65
2.20K
26 Dec. 1932
– – –


Muntpariteit
66.671
66.671
66.671 95y,
2.4878
•) Noteering te Amsterdam.
*8)
Not, te Rotterdam.
1)
Part. opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cahie).

Data
Londen
($
perL)

Parijs

Berlijn
(2
P. IOOfr.)
($
p. 100 Mk.)
Amsterdan
($
p. 100 gIs

3 Jan.
1933
3,33k 3,90k
23,80

1
40,18
4

1933
3
,
34%
3,913/,, 23,80
40,23
5

1933
3
,
3
/8
3,90″
23,78
3
%
40,23j
6

1933
3,34/16
3,90/,,
23,77
7

19.
1
3
3,
4
3
5
/
3,9011
4

23,77K
40,20%
9

,,
1933 3,34%
3,9Oy
4

23,77
40,19

11 Jan.
19321
3
,
38y
4

3,92i,
23,6734
40,1334
Muntpariteit
1

4,86
3,90/8

1
23.8334
401
1

KOERSEN
TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
.
Noteerings-
eenheden
24
Dec.
1932
1
31
Dec.
1

1932

I
Laagste
l
Hoogste
l

1

217
Jan.
’33
7
Jan.
1933

Alexandrië..
Piast.
p.0

9734
974

97/8
975
9734

p.,C
625
625
600
650
625
Bangkok….
Sh.p.tical
1/10
T
5w

l/10
1/10T5
1/10
‘/’°T
Budapest

Pen.p.,C
19
19 18
20
19

Athene ……Dr.

Buenos Aires
d. p.$
4334
42
43
4234
Calcutta ….
..h.p. rup.
1168/
16

1/6
5
/
1/6’/
82

1/6i/
Constantin..
Piast.p.c
695 690
695
695
695
Hongkong
..
Sh. p.
$
113
5
116
11334 113
1/37/
8

1133i
Kobe

…….
Sh. p. yen
1/3
5
/8
11’3
11234
113
1
/8
121/
Lissabon….
Escu.p..,C
30934
10934
109
11034
109%
Mexico

….
$per X
,

10.50 10.674
10.45 10.90
10.674
Montevideo
.
d.pery
,

30 30
28
32
30
Montreal

$
per £
3.80
3.768
3.7534
3.78
3.7634
Rio d. Janeiro
d. per Mii.
/8
5
1
/s
534
5
I8
Shanghai

Sh. p. tael 17isj
1/71i/
1/71.4
1/834
1/7is/
Singapore
.. id. p.
$
2/3
29
1
2(3
29
/
32

2/3ii
2/4
2
/
329
/
Valparaiso
‘).
$
per £– –
Warschau
..
ZI. p. £
2934
2934
293,
30
2934
1)90
dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
8
)
Londen’)
N.Yorki)
Londen
3
Jan.

1933..

1634
2434
3 Jan.

1933….
123/8
4

1933..

162/
247
4

,,

1933….
123/4
5

1933.
.

16
258/
8

5

,,

1933..
..
123/14
6

1933..

l6it/
1
6

25
6

,,

1933….
123/14
7

1933..

16
11
116
25
7

1933….
12312 9

1933..

1615/
16

25K
9

,,

1933….
1231_

11 Jan. 1932.. 20
29
7
/8
11

Jan.

1932….
121111

27 Juli

1914..

24
16
/14
59
27

Juli

1914….
84/1034
1)
in pence p.oz.stand.
2)
Foreign silver in $c. p.oz. line.
S)
in sh.
p.
oz.fine

STAND
VAN
‘s RIJKS KAS

Vorderingen.

1
31 Dec. 1932
1
7
Jan.
1933

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
derlandsche

Bank ………………
.
f
27.891.323,94
f
40.655.253,83
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,,

802.207,33
,,

151.393,38
Voorsch. op uIt. November
1932
aan
de gem. verst, op v. haard. de Rijks-
adm. te heffen gem. ink. bel, en opc.
op de Rijksink. bel ………………

Voorsch. op uit. November 1932 aan
3.222.355,60
,,

de gem. verstr. op aan haar uit te
keeren hoofds. der pers. bel., aand. in

….3.222.355,60

de hoofds. der grondbel. en der gem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting


Voorschotten aan Ned.-lndië
………
226.841.003,38
,,231.954.200,60
Id. aan

Suriname …………………

…13.285.276,09
,,

13.196.351,-
Id. aan

Curaçao ………………….
…..6.914.603,72
,,

6.919.520,72
Kasvord. weg. credietverst. a(h. buite,il.
,,
l03.763.950,27
,,
101.907.602,74
Saidoderpostrek.v. R(jkscomptabelen
,,

28.948.602,35
,,

33.743.793,38
Vord. op liet Alg. Burg. Pensioenfonds’)
– –
15.673.131,02
Staatsbedrijven
2)

Id. op andere

.
……
Verstr. t. laste der Rijksbegr. kasgeld

15.224.379,58

leeningen aan gemeenten (saldo)……
41.901.055,29
,,

41.755.313,20
V e r pil c h t 1 n ge n.

Voorschot door de Ned. Bank iiig. art.
16 van haar octrooi verstrektSchuld a/d Bank v. Ned. GemeentenSchatkistbiljetten in omloop ………

f339.536.000,- f342.485.000,-
Schatkistpromessen in omloop …….

116.750.000,-
109.570.000,-
Zilverbons in

omloop …………….
1.635.575,50
Schuld op uit. November 1932 aan de
gemeenten

enz
…………………

.
….

,,

2.034.805,08

…1.641.191,50

Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.i)

,,

8.548.978,66
55.986.526,35
…2.034.805,08

Id. aan het Staatsbedrijfd.P.,T.enT.’)

84.809.662,30
,,117.972.907,49
Id. aan andere Staatsbedrijven
1)

125.316,28
,,

108.003,78
…….
Id. aan diverse instellingen’)
……..
…24.921.958,25
,,

29.718.276,56
1)
In rekg.-crt. met ‘s Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE
SCHULD.
31 Dec.
1932
1

7
lan.
1933
Vorderingen:
Betaaimiddelen in ‘s Lands kas

waaronder Muntbiljetten ………..

Saldo Javasche Bank
……………..

Verplichtingen:

……

Voorschot’s Rijks kase. a. Rijksinstell.
f226.841.000,-
Schatkistpromessen ………………

3.050.000,-
Schatkistbiljetten ………………..

……

7.265.000,-
Muntbiljetten in Omloop ………….

..

2.067.000,-
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.,,

488.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.

,,
441.000,-
Voorschot van de Javasche Bank ….

394.000,-

f
231 .954.000,-
2.250.000,-
13.410.000,-
2.076.000,-
902.000,-477.000,-
1.300.000,-

36

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Januari
1933′
NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 9 Januari 1933.
Activa.
Binnenl. Wis-I Hfdbk.
f
31.975.339,48
sels, Prom.,
1
Bijbnk.
,,

577.764,47
enz.in disc.Ag.sch.
,,

6.462.943,37
f

39.016.047,32
Papier o. h. Buiteni. in disconto ……,,


Idem eigen portef..
f
7 1.320.621,-
Af :Verkochtmaar voor de bk.nog niet afgel.

71320621
Beleeningen llfdbk.
f
23.926.432,34
mci. vrsch.

Bijbnk.

5.009.990,72
in rek.-crt.

op

Ag.sch.

43.589.829,67
onderp.

f
72.526.252,73

Op Effecten ……

71.240.542,23
Op Goederen en Spec.
,,

1.285.710,50

72.526.252,73
Voorschotten a. h. Rijk …………….,,


Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
98.198.105,- Muntmat., Goud .. ,, 934.396.963,74

f1.032.595.068,74
Munt, Zilver, enz. •

24.725.407,45
Muntmat., Zilver..

Belegging 1/5
kapitaal, reserves en pen-
1.057.320.476,19
1
;

sioenfonds …………. ….. ……
,,

19.879.961,66
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,

5.000.(00,__
Diverse rekeningen ………………,,

15.636.277,32
Staatd.Nederl. (Wetv.27/5/ 32,8.No.221) ,,

19.331.195,17

Pasaiva.
f
1.300.030.831,39
.. –
Kapitaal …………………….•.
f

20.000.000,-
Reservefonds ……

3.000.000,-
Bijzondere reserve ………………,,

5.000.000,-
Pensioenfonds ………………….,,

8.217.872,63
Bankbiljetten in omloop …………..,,

964.882.810,-
Bankassignatiën in omloop ………..,

183.807,42
Rek.-Cour.
j
Het Rijk
f
39.471.551,93
saldo’s: ‘1,, Anderen,, 255.471.538,95 ,,

294.943.090,88
Diverse rekeningen ………………,,

3.803.250,46

f
1.300.030831,39

Beschikbaar metaalsaldo ………….
f
552.874.986,29
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,, 1.382.187.465,-
1
1 Waarvan In het buitenland
f
3.020.302,58.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud

Andere Beschlkb. Dek-
Data

Circulatje opeischb. Metaal- Ikin ga
Munt Muntmat.

schulden saldo’) perc.

9 Jan. ’33 98.198 934.397 964.883 295.127 552.875 84
2 ,, ’33 98.198 934.391 991.201 274.536 549.135 83
28 Dec. ’32 98.198 934.454 961.590 304.403 549.255 83
19

’32 98.198 934.440 951.558 308.694 550.954 83
12

’32 98.198 934.431 961.479 298.376 550.200 83
5

’32 98.198 934.384 981.448 278.959 549.002 83

11 Jan. ’32 97.691 781.387 1019.723 166.929 431.090

76
25 Juli ’14 65.703 96.410 310.437

6.198 43.521

54
.

Data
‘ci;;;
disconto’s rechtstreeks
Belee-
ng
buitenl.
‘e
ningen
2)

9 Jan. 1933
39.016

72.526
71.321
15.636
2

,,

1933
38.356

79.620
71.321
15.940
28 Dec.

1932
38.593

79.290
71.321 15.647
19

,,

1932
39.394

73.740
71.321 15.206
12

1932
39.847

73.675
71.321
15.257
5

,,

1932
40.413

74.870
71.321 14.964
11 Jan. 1932
78.835

101.427
83.898
35.144
25 Juli

1914
67.947

61.686 20.188
509
1)
Sedert den
bankstaat
van 4 Jan. 1929
op
de
basis van
215
metaal-
dekking.

2)
Onder
de activa.

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens

Data
Metaal
Circu-
latze
Andere
opeischb.
schulden
1
Discont.
1

10

Dec,

1932..
856
1.144
581
784 2.336
3

,,

1932..
855 1.335
558 784
2.389
26

Nov.

1932..
856 1.206
530
794
2.437
19

,,

1932..
859 1.148
452
791
2.355
12

Dec.

1931-
822
1.173
694
1.027
779
5 Juli

1914..
645
1.100
560
735
396
1)
SIuitp. der activa.

JAVASCHE BANK.
Voornaamste
ken

cijfers

Data
_______________________

posten in duizenden
der laatste weken

Goud

Zilver

150.310

guldens.

Circulatie

zijntelegrafisch_ontvangen.

Andere
opeischb.
schulden

De samengetrok-

Beschikb
metaal-
saldo

7 Jan.1933
208.920
30.490 54.546
31Dec. 1932
149.960
204.800
32.170 55.172
24

,,

1932
149.980
204.060
34.400
54.596

10Dec. 1932
103.846

46.289
212.272
30.527
53.015
3

,,

1932
103.840
1

46.097
209.055
32.409
53.351
26Nov.1932
104.459

45.790
207.528
32.536 54.223
19,,

1932
104.457

45.807
211.029
30.032 53.841
91an.1932
112.554

46.611
236.387
22.339 55.674
10Jan. 1931
138.542

41.291
257.333
45.924 58.530
25 Juij 1914
22.057

31.907 110.172
.
12.634
4.842

Data
buiten
N.-Ind.
betaalb.

Dis-
i

conto’s

I

Belee-

1
ningen
1
.J

Diverse
reke-
ningen’)
k,ngs-
percen
tage

7 Jan.1933

19.450

1

54880

28.860

63
31 Dec.1932

19.260

54.170

27.280

63
24

,,

1932

19.110

56.240

26.790

63

10Dec.
1
932

19.187

8.745
1

40,289′

23,206

62
3

,,

1932

18.808

8.718

38.788

25.489

62
26Nov 1932

18.607

8.767
1

39.252

24.270

63
19

,,

1932

18.324

8.791

1

39.733

23.963

62
9Jan.1932

6.900

9.056

50.816

35.478

62
10Jan.1931

34.083

8.771

1

40.315

40.184

59
25Juli 1914

6.395

7.259

75.541

2.228

44
1)
Sluitpost activa.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.
Bankbi1j.
1
Bankbilf.
1
_Other Securities
Data
Metaal
I
in
in Bankingl
Disc.and Securities
circulatie
1 Departm.
1
Advances

4 Jan. 1933
120.567
362.559
32.193 45.990
17.862
28 Dec.

1932
120.594
371.193
23.595
18.509 17.738
21

1932
120.628
370.098
24.691 11.833
21.574
14

1932
140.305
372.258 42.166
11.740
18.048
7

1932
140389
365.662 48.760
11.807
17.725
30 Nov. 1932
140.418
358.843
55.579
11.867
18.274

6 Jan. 1932
121.324 362.859
32.891 19.899
35.789

22 Juli

1914
40.164
29.317
33.633

Data
Gov.
Sec.
Public
Depos.
I

Other Deposits
1

Othér
Bankers lAccountsl
1
Reserve
kings-
I

Dek-

perc.l)

4 Jan.’33
102.082
12 516
134.120 34.235
32.988
18
7
/
3

28Dec. ’32
102.372 8.865
102.410
33.760 24.401
l61m,
21

’32
99.677
7.826
98.898
33.989
25.530
18
8
/
s
,
14

’32
74.249 8.537
86.291
34.368 43.049
3351
1
,
7

’32
85 844
8.522
101.252
34.454
49.727
3323/12

30Nov.
1
32
68.872
10.147
90.532
37.064 56.575
41

6 Jan.’32
64.891
15.681
81.824
38.503
33.465 24
19
/
32

22 Juli ’14
11.005
14.736
42.185
29.297
52

t
) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten
“m
millioenen franes

Te

1
op
het

I
voorschot
Data

Goud Zilver mmetiWis-Waarv.J Belee Renteloos
buitenl. sels

buitenl.I ningen v.d. Staat

30 Dec.32I83.017
1.384
2.938
4.983

1.546
2.515 3.200
23

.,

’32
83.120
1.369
3.154
4.730

1.582
2.529
3.200
16

,,

’32
83.269
1.357
3.105 4.143

1.605
2.571
3.200
9

,,

’32
83.344
1.344
3:155
4.324

1.616
2.552
3.200
30 Dec.’31
68.883
963
12.354
16.146

8.757
2.730
3.200
23Juli’14
4.104 640

1.541

8
769

Bons
v.
d.I Di
Rekg. Courant
Data
zelfst.

se’5
amort. k.
Circulatle

zi)fst.

Parti-
amort.k.1 culieren
30 Dec.’32
6.802 2.357
85.028

.193
2.118
20.073
23

’32
6.552
2.168
82.565

198
2.136
22.054
16

,,

’32
6.552 2.179
82.035

173
2.153
22.179
9

,,

’32
6.621
2.132 82.482

203
2.139
22.117
30 Dec.’31
7.157
2.346 85.725

337
5.561
22.183
23 Juli’14


5.912

401

943
1)
Sluitpost
activa.

11 Januari 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

37

DUfSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichemark.

Daarvan
Deviezen
Andere
Da a
Gaud
bij bui-
als goud-
wissels Belee-
ten!. circ.
dekking
en
n
i
ngen
banken
1)

geldende
cheques

31 Dec.

1932
806,2
43,6
113,8
2.805,5
176
1
1
23

1932 800,1
43,6
117,5
2.545,7
103,1
15

1932
798,5
40,4
117,6
2.606,7
110,4
7

1932
804,1
40,4 113,9 2.688,1
101,1
30 Nov. 1932
827,2
57,9
109,7
2.731,2
207
1
0
31 Dec.

1931
984,0
111,9
172,3
4.144,0 244,6

30 Juli

1914 1.356,9


750,9 50,2

Da
tS

Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.- Diverse
ten
Activa)
latie
Crt.
Passiva

31 Dec. 1932
397,5 933,6
3.560,5
539,3

745,9
23

1932
397,1
814,3 3.371,2
386,3
733,3
15

1932
396,5
756,6
3.400,4
354,0
751,8
7

,,

1932
396,2 754,0
3.439,0
352,7 738,3
30 Nov. 1932
394,9 763,2
3.531,2
418,1
747,0

31 Dec.

1931
160,7
981,4 4.775,8
754,9
850,5

30 Juli

1914
1

330,8
200,4
1

1,890,9
1

944,_
1

40,0
1)
Onbelast.
2)
W.o. Rentenbankscheine
31, 23, 15, 7
Dec.,
30 Nov. ’32
en
31
Dec. ’31 resp. 14;
27; 26; 31; 18; 5 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud

e
,i
e.4i

Rekg. Cr1.

1932

n
•’-
0
“-‘
n
G
.0
,.

5Jan.i)
2599
67

__————–

750
51
363
40
3.691
14
157
29 Dec.
2596

728
61


3.627
88
130
22
2596
68
688
70
367
40
3.600
61
156
15
2598
67
705
70
367
40
3.620
35
180
8
2585
66
1 681
71
367
40
3.653
14
130
7Jan.
2550
40
946
60
288
40
3.709
2
177
1)1933.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in rnillioenen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel
Totaal
Dekking
In her-

1
disc. v. d.
1

In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
eic.
member
1
markt
banks

1
gekocht

21 Dec.’32
3.111,6
2.337,9
169,4
270,3
33,2
14

’32
3.093,3
2.327,8
185,8
284
3
5
33,8
7

3
32
3.078,1
2.320
3
1
185,1
298,6
33
3
7
30Nov.’32
3.049,3
2.282,4
192,6
309,0
34,9
23

’32
3.053,2
2.270,4
188,9
307,5
34,6
16

’32
3.027,1
2.283,3
192,4 307,2 34,5

23Dec. ’31
2.980,9
2.106,3
1

147,6
1

911,2

1

257,4

Belegd
Totaal
Gestort
Goud-
Dek-
Algem.
Dek-
Data
in U. S.
Gov.Sec.
in circu-
St
Kapitaal
kings-
kings- latie

perc.l)
perc.l)
21 Dec.’32
1.850,7
2.756,4
2.521,4
151,3
58,9
62,2
14

,,

’32
1.850,7
2.713,9
2.484,9
151,4 59,5
63,1
7

,,

’32
1.850
3
7
2.723,7
2.466,8
151,5
9
3
3
62
3
9
30Nov.’32
1.850,8
2.692,3 2.484,2
152,0
58,9
62,6
23

’32
1.850,7
2.694,4
2.478,9
152,0
59,0
62,7
16

’32
1.850,7
2.699,7
2.459,1
152,0 58,6
62,4

23Dec. ’31
758,2

12.661,21 2.196,01
160,8
61,3
64,4
1)
Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare
schulden:
F. R.
Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover Idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL.

Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
Aantal
banken
1

conto’s
t

-en
beleen.

1

Beleg-
1

gingen
1

1
bij de
F. R.
banks

Totaal
depo-
sito’s

Waarvan
time
deposits

14 Dec.’32
79
10.331
8.508
1
1.992
17.715 5.653
7

,,

’32
89
10.364 8.477

11.955 17.564 5.644
30Nov.’32
100
10.413 8.589 11.985
17.836 5.668
23

’32
95
10.375
8.558
1.966
17.679
5.882
16

’32
98
10.343
8.604

11.957
17.744
5 694

16Dec.’31
392
13.212
7.751
11.667
18.716
6.004

.
GOEDERENHANDEL.
GRANEN.

io
Januari 1933.
in de afgeloopen week zijn
°1
verschillende dagen
eenige belangrijke . markten in liet buitenland gesloten ge-
w’eest, op 2 Januari die in Noord-Amerika en ]ngeland,
op 6 en 7 Januari die in Argenitinië. Toen op 3 Januari de termijumarkten te Chicago en Winnipeg weder her-
openden, was de stemming voor t a r w e vaster dan op
den laatsten tiag van het vorige jaar. Geregeld zijn daarna
de koersen gestegen tot aij aanmerkelijk hooger . kwamen.
i)e vaste stemming in de Ver. Staten vond voornamelijk
haar•oorzaak 4n de onguustige berichten over. w’iiitertar.we,
welke te lijden heeft van droog-te in verschillende distric-
ten en de te •vreezen nadeelige gevolgen van afwisselewde
vorst en dooi in streken, waar geen voldoende st1e1uwbe-
dekking aanwezig is. Eerst na den winter zal kunnen woi’-den beoordeeld, of en in hoeverre dc tarweplanteit geleden
stillen hebbei.i. De tprjzen iii de Ver. Staten zijn boven
export-pariteit. Het ontbreken van de concurrentie der
Ver. Staten heeft medegewerkt tot de vastere stemming
ili andere exportianden, met name in Canada. Ook was
(lie verbetering een gevoLg van sterk verminderde uitvoe-
reil uit Rusland, slechte oogs4voorititz.iehten in dat land
voor het volgende jaar, en geregelde goede vraag naar
Australische tarwe in China en Britseh-Indii, waarheen
f.liitke izaken ook weder in de afgeloopen week vertlen
gerapporteerd. ]:[et prijspeil voor tarwe is ‘laag en deze
omstandigheid is voor vele koopers een reden tot het doen
van aankoopea over te gaat!, wanneer cle stemming ver-
betert. Van grooten omvang zijn cle zaken in de afgeloopen
week niet geweest, de vaeantiedagen met gesloten markten
hielden groote zaken tegen en ook werden koopei-s voor-
zichtig en terughoudend, toen iii Noord-Amerika verdere
verhooging intrad ee Argentijnsche znarkten gesloten
ivaren. De prijzen voor Canadeesche tarwe zijn gestegen
tot boven de pariteit van Plata-tarwe, zoodat de belang-
stelling zich gewend heeft tot deze laatste soort, welke
rtiinder in prijs is gestegen en waarin vooral in de eerste helft der week flinke zaken tot stand zijn gekomen. Ook
Australische tarwe is in prijs gestegen, doch tot de hoogere
prijzen was daarvoor de vraag iii Europa slechts matig.
De ‘berichten over de tarwe-oogsten in Argentinië en Aus-
tralië blijven gunstig. In beide lande!) is men druk bezig
met het binnenhalen van dcii oogst en spoedig kunnen
grootere verschepingen verwacht worden. Aan dc termijn-
niarkt te ]3unos Aires was het slot voor tarwe 21 centavos
per 100 NL. hooger clan een week geleden. Rosario sloot
15 centavos hooger. De loop der koersen was gisteren
teleurstellend, vergeleken bij 5 Januari waren zij slechte
weinig hooger of onveranderd. Ook Noord-Amerika stelde teleur, het slot was lager .dat) op Zaterdag. Vergeleken bij
31 December sloot Chicago
3%
dollarcents, Wintripeg 234
dollarcents per 60 lbs. hooger.
Aan de r ogg e-markt was dc stemming ook vaster, doch
de voor verschillende soorten betaalde .prijsverhooging was
imi
verhouding tot clie aal) de tarwemarkt slechts matig.
De vraag voor rogge is niet groot en esn’igszins belangrijke
hoeveelheden kunnen niet worden geplaatst.
De stemming voor m a ï s, welke in den loop der voor-
afgaande week was verbeterd, terwijl de zeer lage prijzen
van kort tevoren aanmerkelijk werden verhoogd, is ook
in cle afgeloopen week vast gebleven. W’el zijn op enkele
dagen kleine verlagingen ingetreclen, doch die werden
steeds spoecl.ig weder ingehaald. In het begin der week ives
cl
geklaagd. over een kleine vraag in het binnenland, waar
d.e koopers ,aih tegen lagere prijzen goed van mais voor-
zien ibadden. iLoewel de vraag nog niet groot is, werd zij
toch wel iets beter, zoodat versh’illeude in cle tweede hand
aangeboden partijen uit de snarkt w’ërden genomen. Zoo-
wel voor stoomende Donau-mais als Plata-mnaïs was tegen
het einde der week iets meer te maken dan een week ge-
leden. Voor maïs op aflading wordt, wat beide soorten be-
treft, ecu premie boven stoomende gevraagd. In Donau-
mais
01)
aflacling komen niatige zaken tot stand, Plata-
maïs op aflading wordt te hoog in prijs gehouden om
zaken mogelijk te maken. Verschepingen van den Donau
zijn tijdelijk afgenomen, daar cle booten iiii dozen tijd van
‘het jaar niet den Donau durven opvaren wegens vorst-gevaar, en omdat ook de aanvoeren ‘uit het binnenland
zijn verminderd. Later zullen die aanvoeren, naar wordt
verwacht, weder van grooteren omvang worden. De ter-
mijnmarkteu in Argentinië waren Vrijdag en Zaterdag ge-
sloten. Maandag w’as het slot te ]3uenos Aires 11 centavos,
te Rosario 15 centavos per 100 NL. hooger dan een week
geleden. Mixed mais ‘is te duur in de eerste hand en wordt
niet verkocht. De koers te Chicago was 13/4 dollarcents
hooges dan op 31 December.

38

1
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Januari
1933

ANVOEREN in tons van 1000 KG.

Rotterdam

II

Amsterdam

Artikelen

1
i

1/7
Jan.

Sedert

1 Overeenk. II

117
Jan. . 1

Sedert

1 Overeenk.
1

1933

Jan.
1933

tijdvak
1932

1933

I93

tijdvak
1932

Totaal

1933

1

1932

14.649
10.262

S14.649
10.262
6.554
9.7576.554 9.757
Tarwe

……………..14.649
Rogge

……………..6.554
2.079
2.079

Boekweit …………….2.079
Maï8 ……………….
26.628
26.628
68.571 8.099
8.099 10.416 34.727 78.987
2.595
2.595
9.911


1.308
2.595
11.219
7.215
7.215
1.318
147 147

7.362
1.318
5.955
7.758
7.758
4.098
7.758
10.053

Gerst

…………….
Haver

……………..

Lijnkoek

…………
..
1.075
1.075
1.9001.075
1.900
Lijnzaad

……………-

825
.
825
201
190
190
550
1.015
751
Tarwemeel

………….
Andere meelsoorten
. .
680 680
1.612
169 169
894 849
2.506

Het aanbod van spoedige ge rat is klein en aan de
vraag moet dioofdzakedijk worden voldaan uit de disponibele
voorraden Russische en Donau gerst. De
Prijzen
daarvoor
zijn matig gestegen; de vraag is slechts beperkt.
Op
af.
lading wordt Plata-gerst aangeboden, meestal met liooge
natuurgewichten. De prijsverhooging der voorafgaande
week is door een verdere kleine verhooging gevolgd. 13e-
perkte zaken zijn tot de hoogere prijzen tot stand gekorneit.
In de prijzen voor Boheemsdhe h av e r is geen verain-
dering gekomen. Door de tweede hand werden afgeleden
partijen verkocht, welke meestal moeilijk koojers vonden,
en waarvoor lagere prijzen geaccepteerd moesten worden.
Plata-haver is in prijs gestegen, dc omzetten waren ge. ring. Aan de termijnmarkt te Buenos Aires sloot haver
30 eentavos per 100 KG. hooger.

SUIKER.

De versehillencie suikermarkten verkeerden gedurende cle
afgeloopen week in een iets gemakkelijker stemming.
In A
nh
er ik a ‘bleven de omzetten beperkt en cle ter.
mijnnoteeringen ondergingen geen noemenswaardige ver-andering. De slotnoteeringen luidden als volgt: Jan. 0.7 1,

Mrt. 0.73, Mei 0.78, Juli 0.82, Sept. 0.86, terwijl de laatste
noteeril]g voor ‘Spot Oentriiugals 2.77 bedroeg.
De ontvangsten in de Atlanbishe havens der Ver. Staten
bedroegen deze week 28.000 tons, de versmeltingen 21.000
tons tegen 25.000 toets verleden jaar en de voorraden
120.000 tons tegen 115.000 tons.
De laatste
C
u b a-statistiek luidt als volgt:
1932

1931

1930
tous

ton’s

toets
Productie ……(Raming) 2.602.864 3.122.186 4.671.260
Ontvangsten tot 31/12 10.657 17.036 19.003
Totaal sedert 1/1 ………1.666.096 2.112.138 3.833.918
Versohepingen 24/1231f12 18.327 40.833 33.681
Voorraad in afscheephavens 608.251

731.769

668.803

In En g e 1 a n d .heer.schte een vrijwel onveranderde
stemming. Het slot op de Le n d e ii s ch e termijnmarkt
luidde: Mrt. 8h. 5/3, Mei 8h. 5/5, Aug. Sh. 5/8 en Dec.
S’h. 5/11, Rietsuiker basis 96
0
e.i.f.
II
ier te 1 a n de opende de markt lusteloos met prij-
zen, welke
7.
1
ich bewogen op ongeveer een zelfde niveau als
voorafgaande week. De slbtnoteeringen op de A m s te r-
d a in s c h o termijnmarkt luidden als volgt: Jan. f 5½,

STATISTISCH OVERZICH’

GRANEN EN ZADEN
S
ZUIVEL EN. EIEREN
MINERALEN

TARWE
S

au

to

a
ROGGE
No. 2 Canada
MAIS
Plata
La
GERS T
K.G.
LIJNZAAD
BOTER
E
AAS

ammer
EIEREN
STEENKOLEN
Westfaalschel
PETROLEUM
Mid. Contin.
.
0.

OCO
loco loco
.
e
L. Plata
loco
per K.G.
Leeuwar-
maar
Oem. not.
Elermijn Hollandsche
bunkerkolen,
U e
Rotter am,
R’damlA’dam
R’dam/Adani
°°

er-
R’damlA’dam
der Comm. Roermond
ongezeefd f.o.b.
ttm 33.9
0

peK.
per 100 K.G.
per 2000 K.G.
prO
per 1960 K.G.
Noteering
kI. merk
100 st.
R’damjA’darn
per b
°
tel
2)
3)
4)
p

.

.
.

f1.
0
/0
°Io
f1.
°/o
f1.
0
Jçt
f1.
°Ir
f1.
0
/o
f1.

°Jo
11.
°/o
f1.
Olo
$
°Io
1925
17,20
100,0 13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
2,31
100,0
56,-
100,0
9,18
100,0
10,80
100,0
1.68
100,0
1926 15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50
77,9
1,98
85,7
43,15
77,1
8,15 88,8
17,90
165,7
1.89
112,5
1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
2,03
87,9
43,30
77,3
7,96
86,7
11,25 104,2
1.30
77,4
1928
13,47
5

78,3
13,15
100.6
226,00
97,7
228,50 96,8
363,00
78,5
2,11
91,3
48,05
85,8
7,99
87,0
10,10
93,5
1.20 71,4
1929
12,25
71,2
10,875
83,2 204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
2,05
88,7
45,40
81,1
8,11
88,3
11,40 105,6
1.23
73,2
1930
9,67
5

56,3
6,225
47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
1,66
71,9
38,45
68,7
6,72 73,2
11,35
105,1
1.12
66,7
1931
5,55
32,3
4,55
34,8 84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
1,34
58,0
31,30
56,9
5,35
58,3
10,05
93,1
0.58
34,5
1932
5,22
5

30,4
4,62
5

35,4
77,25
33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
0,94
40,7
22,70
40,5
4,14
45,1
8,00
74,1 0.81
48,2
lan.

1930
12,67
5

73,7 9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75 93,8 2,00
86,6 43,95
78,5
7,55 82,2
11,75
108,8
1.21
72,0
Ïebr.
11,725
68,2
8,175
62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
86,2
2,03
87,9 41,15
73,5
.6,90
75,2
11,75 108,8
1.11
66,1
Maart
10,90
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0
390,00 84,3
1,71
74,0 41,25
73,7
5,18
56,4
-11,55 106,9
III
66,1
April

,,
11,175
65,0
7,625
58,3
180,25
77,8
129,75
55,0
431,00
93,2
1,50
64,9 36,50
65,2
5,16
56,2
11,35
105,1
1.165
69,3
Mei


10,45
60,8
6,55
50,1
148,50
64,1
114,50
48,5
405,00 87,6
1,44
62,3 37,20
66,4
5,30
57,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Juni
10,05
58,4
5,175
39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50 83,4
1,54
66,7
37,-
66,1
5,09
55,4
11,35
105,1
1.185
70,5
)uli

,
9,55
55,5
5,82
5

44,6
157,75
68,1
108,00
45,8
345,75
74,8
1,72
74,5
39,90
71,3
5,99 65,3
11,35
105,1
1.185
70,5
Aug.

,,
9,45
54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00 78,9
1,58
68,4 40,20
71,8
6,03
65,7
11,35
105,1
1.185
70,5
Sept.
8,40
48,8
5,25
40,2
127,50
55,1
99,00
41,9
318,75 68,9
1,64
71,0 37,55
67,1
7,23 78,8
11,35
105,1
‘1.185
70,5
Oct.


7,40
43,0
4,625
35,4
112,25
48,5
86,00 36,4
281,25 60,8
1,63
70,6 36,90
65,9
8,60
937
11,35
105,1
1.185
70,5
Nov.

,,
7,25
42,2
4,25
32,5 94,50
40,8
82,25 34,9
270,75 58,5
1,58
68,4 36,50
65,2
9,63
104,9
10,90
100,9
0.85
50,6
Dec.

,,
7,07
5

41,1
4,30
32,9 96,00
41,5
91,00 38,6 247,75
53,6
1,55
67,1
33,50
59,8
7,97
86,8
10,85
100,5
0.85
50,6
Jan.

1931
6,525
37,9
4,-
30,6 84,50
36,5
86,25
36,5
207,50 44,9
1,61
69,7
32,25
57,6
6,63
72,2
10,30
95,4
0.85
50,6
Ï’ebr.

,,
5,775
33,6
3,90
29,8 87,50
37,8
85,75 36,3
206,25 44,6
1,66
71,9 33,80
60,4
6,21
67,6
10,30
95,4
0.85
50,6
Maart

,,
5,625
32,7 4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4
214,00
46,3
1,47
63,6 35,00
62,5
4,94
53,8
10,30


95,4
0.66
39,3
April
5,90 34,3 4,42
5

33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
1,35
58,4 31,60
56,4
4,20
45,8
10,15
94,0
0.53
31,5
Mei
6,15
35,8
4,975
38,0
95,75
41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
1,26
54,5
30,85
55,1
4,075 44,4
10,00
92,6
0.53
31,5
Juni
5,75
33,4 5,05
S

38,6 86,75
37,5
116,50
49,4
191,50
41,4
1,29
55,8 33,50
59,8
4,30 46,8
10,00
92,6
0.34
5
.
20,5
)u11

5,425
31,5 4,70
35,9
84,25
36,4
115,75
49,0
211,00
45,6
1,32 57,1
37,75
67,4
4,40
479
10,00
-92,6
0.24
14,3
Aug.
4,975
28,9
4,025
30,8 74,50
32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
1,30
56,3 36,00
64,3
4,98
54,2
10,00
92,6
0.43
5

25,9
Sept.
4,775
27,8
4,27
5

32,7
68,00 29,4 97,00
41,1
164,25
35,5
1,27
55,0 32,25
57,6
5,775

62,9
10,00
92,6
0.56
33,2
Oct.
5,-
29,1 4,475
34,2 68,50
29,6
94,75
40,1
160,25
34,6
1,24
53,7 26,25
46,9
6,275 68,4
9,90
91,7
0.56
33,2
Nov.
5,825
33,9
5,475
41,9
81,00 35,0
114,50
48,5
169,75
36,7,
1,17
50,6 24,75
44,2.
7,(Y7
77,0
9,90 91,7
0.68
40,4
Dec.

,,
4,925
28,6
4,95
37,9
69,25
29,9
111,25
47,1
145,75
31,5
1,18
51,1
21,40
38,2
5,325
58,0
9
1
90
91,7
0.71
42,3
lan.

1932
5,05
29,4
5,07
5

38, 8
71,25 30,8
114,00
48,3
142,50
30,8
1,16
50,2 25,75
46,0
4,71
51,3
8,25
76,3
0.71
42,3
Pebr.


5,30
30,8
5,075
38,8 74,00 32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
1,34
58,0 27,75
49,6
3,79 41,3
8,25
76,3
0.71
42,3
Maart
5,525
32,1
5,80
44,4 86,75 37,5
118,00
50,0
143,25
31,0
0,98
42,4
23,65
42,2
3,42
5

37,3 8,35
77,3
0.71
42,3
April
5,65
32,7
6,225
47,6
88,75 38,3
124,50
52,8
135,25
29,2
0,99
42,9
19,60
35,0
2,775
30,2 8,65
80,1
0.86
51,2
Mei
5,60
32,6 5,30
40,5
78,00
33,7
116,00
49,2
130,25
28,2
0,82
35,5
19,65
35,1
2,88 31,4
8,30
76,9
0.86
51,2
,,
j
uni
5,225
‘30,4
4,15
31,7
80,75 34,9
105,75
44,8
128,75
27,8
1,11
48,1
24,25
43,3
3,08 33,5 8,25 76,3
0.86
51,2
uli
4,90
28,5
4,-
30,6
78,75 34,0
100,25
42,5
129,75
28,1
0,96
41,6
19,55
34,9
3,125 34,0 8,10 75,0
0.86
51,2
Aug.
5,20
30,2
4,07
5

31,2
77,50
33,5
98,25
41,6
133,00
28,8
0,76 32,9
17,90
32,0
3,72
40,6
7,80
72,2
0.86
51,2
Sept.
5,475
31,8
4,20
32,1
78,50 33,9 88,50
37,5
150,75
32,6
0,84
36,4
19,70
35,2
4,64
50,5
7,75
71,8
0.86
51,2
Oct.,,
5,25
30,5
3,92
5

30,0
74,50 32,2 79,50
33,7
138,25
29,9
0,82 35,5
25,50
45,5 5,73
62,4
7,65
70,8
0.86
51,2
Nov.
4,90
28,5
3,90
29,8
71,25
30,8 79,00
33,5
135,25
29,2
0,81
35,1
26,50
47,3 6,65
72,4
7,40
68,5
0.86
51,2
Dec.,,
4,725
27,5
3,80
29,1
66,25 28,6
75,25 31,9
135,00
29,2
0,73 31,6
22,55
40,3 5,125
55,7 7,25
67,1
0.745
44,3
2 Jan.

1933
4,80
27,9 3,65
27,9
68,50
29,6
74,00
31,4
135,00
29,2 0,717 30,7
22,507
40,2
4,55
49,6
7,05
65,3
0.63
37,5
9

,,

,,
5,25
30,5 3,80
29,1
71,00
30,7
74,001
31,4
139,00
30,1
4,10
44,7 7,05
65,3
0.63 37,5
1)
Men zie voor de toel. op dezen staat de nos. van 8 en 15 Aug.1928 (No. 658 en 659) pag. 689190 en 709.
2)
Tot Jan. 1931 Hard Winter No.2. van Jan. 1931 tol
vanaf 26Mei 1930
tot 23Mei1932 741(0. Zuid-Russische.
4)
Tot
Jan.
1928 Malting; van
Jan.
1928
tot
9
Febr. 1931
American
No.
2, van 9 Febr. 1931 tot
23
Mei 193

11
Januari
1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

39

lirt.
f5YA,
Mei
j.
5% en Aug.
f 5.
De wnzet’bedroeg
1100 luns. 1 )e Z iclitbare Voorraden zijn volgens Czarnikow
1932

11131

1930
toijs

tom

tons

.Uuitscliland 1/12 ………
1.335.000

1.698.000

1.469.000
Tjccho-Slowakije 1/12

611.000

811.000

816.000
Frankrijk 1/12 ………..
652.000

704.000

533.000
Nederland 1112 ……….2511.000

291.000

280.000

HeJgih
1
1
12
…………..
11)3.000

211.000

167.000

]I:oiegarije 1/12
.
………..109.000

121.000

133.000
Polen 1/12 ……………
466.000

486.000

459.000
UK. 1/12 0dm). Suiker

263.000

138.000

212.000
1/12
]3intienl.

77.000

54.000

70.000

Europa ….
3.845.000 4.514.000 4.139.000
Ver. Staten alle havens
26/11 308.000

277.000

350.000
Cubaansche havens
26111

680.000 . 814.000

764.000
Ouba binnenland
26/11

(Ram.iieg)
1.075.000 1.050.000

970.000

Java
1/12 ……………2.993.000 2.219.000

1.439.000

Totaal ….
8.901.000 8.874.000 7.662.006
waarvail geblokkeerd

3.657.000 2.331.000

.
896.000

Op j
a v a verkoght de N.I.V.A.S. 11.100 tons Superieur
tot
f 5.75.
KOFFIE.
.T.n de kalme stemming kwam ook iii de afgeloopen week nog Weinig verandering, al werd nu eindelijk door een offi-
dccle met edceling bevestigd, dat het uitvoerrecht vami deel
Staat Sao Panlo definitief nog met
9
Milreis is verlaagd.
Zoosis iii het vorig Overzicht is ineclegetleeld, was dit ver-
leden week reeds hij gerucht bekend, doch thans staat vast,
dat de z.g. ,,Pauta” (het recht van
9
%
vail te waarde)
en het recht van
5
franes zijie opgeheven. Deze heide rech-
ten tezanien bedragen ongeveer 14 )iilreis per baaI en zijn
vervangen door een nood-recht van S eli1reis. waardoor de
verlaging ten slotte ongeveer
9
1ilrcis per baai bedraagt.
De kost- en vraohtaanbietlingeii van Santos. welke reeds in de
vorige week ongeveer
50
dollarceuts per ewt. waren verlaagd,
liepen nog ongeveer 10 le
20
dollarcents vertier terug. Ook
cle aanbiedingen van Rio daalden dez(,
,
week in verhouding.

I)e Nationale Koffie-Buad heeft bekend gemaakt, (tat in
de afgeloopen week vernietigd zijn
36.000
halen te Rio en
128.000
balen in Sao Paulo, tezamen
164.001)
balen.

Verder is officieel medegedeeld, dat de in te pakhuizeiL
en in dc spoorweg n
statios van Sao Panlo en Alinas Ocraes
tcruggühoutleu voorraad op
30
November bedragen. heeft
21.756.000
balen, waarvan
10.181.000
balen door den Koffie-
Raad voor latere vernietiging zijn bestemd. De terugge-
houden voorraad bedroeg op
31
October
21.799.000
balen
en cle vermuincicriug van •cliei.e voorraad in de maand No-
veinber heeft dus slechts bedragen
43.000
balen.
De kost. en vrachtaa]Ibiedingen van Santos zijn op het
oogenblik voor gewoon goed beschreven Superior Santos
op prompte verscheping ongeveer
$
10.30
le
10.50
per cwt.
en voor dito Prime ongeveer
$
10.40
le
10.70,
trwïj1 zij
voor Rio t3pe New-York 7 met beschrijving, pronipte ver-
seheping, zijn
$ 8.70
le
8.75.
•Nederlaudsch-Indië blijft vooral voor gewassehen Robusta
zeer vast gestemd op onverandercle noteeriugen. Ook ‘ooE
de ongewassohen Sumatra Robusta-soorten blijft hij het zeer beperkte aanbod in de eerste hand de stemmmng in
Indië vast, doch bij iets meer speelruimte in den versche-
pingstermijn zou tot iets lagere prijzen dan iii het vorig
Overzicht voor Januari-versehepiug is genoemd, wellicht
kans zijn tot zaken te komen. De cifprijzen in de eerste
hand zijn daarom voor de verschillende soorten op het
oogenblik ongeveer aan te nemen 01).:
Palembaug Robusta, Januari/Februari verschepiug, 18
ct.; Benkoeicu Robusta, Januari/Februari verseheping,
19
et. Manclheling Robusta, Januari/Februari versoheping,
21 et.; W.I.13. faq. Robusta, Januari verscheping,
24).4
et.,
alles iper
4 K.C1.
cif, uitgeleverd gewicht, netto contant.
De Rotterdamsche termijnmarkt verkeerde, evenals cle
buitenlandsche markten, natuurlijk onder tIen invloed van
de verlaging tEer Saistos-waarde. De noteerin’gen liepen
alhier
%
le
%
et. per K.G. terug. Bij het opmaken van
dit Overzicht noteert Maart
204,
Mei
194,
September
18% en December
17
7
/
8
et. .per
Y
2
,
K.G.
In loco bleef de afzet onbevredigend. De officieele notee-

VAN GROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

METALEN
TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

ZILVER
Londen
cash

1 ZER
J
eve an
KOPER
Standaard
..
.
..
KATOEN
Middiing
.

WOL
ge are e
WOL
gekamde
Australische,
KOE-
H1.JIDEN
KALK-
SALPETER
per
oun ry

0.
Locoprijzen
ocoprijzen
on en per
ocoprmjzen
on en
locoprijzen
US
ra
lS

e,
erino,

5

v.
CrossbredColo-
Gaaf, open
Old. per
100 KG.
Standard
Ounce
.

.

CS
roug
Londen
per Eng. ton
ng.

on
per

ng.

0fl
New-York
per lb.
OCO

es
nial Carded,
Av. loco
kop
57-61 pnd.
netto
per

ng. on
per

.
Bradford per ib.

pence
32’js
O)
100,0
5h.
731-
O
le
100,0
£
62.116
0j
100,0
£
261.171-
°lo
100,0
£
36.816
O)
100,0
$
cts.
23,25
0
10
100,0
pence
55,00
Oj
100,0
pence
29,50
Ol
o

100,0
0.
34,70
100,0
OJ

12,-
100,0
28n!16
89,3
86)6
118,5
58.1!-
93,5
290.176
111,1
31.1)6
85,3
17,55
75,5
47,25
85,9
24,75 83,9 28,46
82,0
11,61
96,8

26h
83,3
73)-
100,0
55.14!-
89,7
290.41-
110,8
24.4-
66,4
17,50
75,3
48,50
88,2
26,50 89,8 40,43
116,5 11,48
95,7

26
1
11
81,1
66!-
90,4
63.161-
102,8
227.51-
86,8
21.11-
57,8
20,00
86,0
51,50
93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7

24
7
1
76,2
7016
96,6 75.141-
121,9
203.156
77,8
23.51- 63,8
19,15
82,4
39,-
70,9
25,25 85,6 32,25
92,9
10,60
88,3

17
13
116
55,4
671-
91,8
54.131
88,0
142.51-
54,3
18.116
49,6
13,55
58,3
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84 82,0
13
1
/8
41,6
551.
75,3 36.51-
58,4
110.11-
42,0
12.1/-
33,1
8,60
37,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8

12
7
10
40,1
421-
57,5
22.17/-
36,8
97.2/-
37,1
8.121-
23,6
6,45
27,7
16,00
29,1
8,50
28,8
11,15
32,1
6,15
51,3

20
5
ji6
65,3
72/6
99,3
71.9/6
155,1
174.13/-
66,7
21.11)-
59,4
17,15
73,8
29,50
53,6
19,25
65,3
26,63 76,7
10,11
84,3
20
1
1
62,6
7216
99,3
71.1216
115,4
174.41
66,5
21.4/ 58,2
15,45
66,4
28,50
51,8
17,75
60,2
24,50
70,6
10,21
85,1
19
1
/
59,5
701-
95,9
68.1916
111,1
165.181-
63,4
18.161-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
16,50
55,9
24, 69,2
10,21
85,1

19
9
/1e
61,0
6716
92,5 61.31-
98,5
161.1716
61,8
18.616
50,3
16,45
70,8
27,25
49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1

18
1
b/1
59,0
67i6
92,5
53.91-
86,1
145.-)-
55,4
17.16!-
48,9
16,50
71,0
28,75
52,3
18,00
61,0
26,25
75,6
10,21
85,1

16
1
1,6
50,0
6716
92,5
50.1 6
80,7
136.416
52,0
17.191-
49,3
14,50
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3
26,63
76,7
10,21
85,1
16
49,9
6716
92,5
48.21- 77,5
134.1716
51,5
18.31-
49,8
13,10
56,3
27,00
49,1
16,75
56,8 24,25
69,9
9
1
18
76,5

16
3
/8 51,0
651-
89,0 47.151-
76,9
135.56
51,7
18.61-
50,2
11,95
51,4
27,25 49,5
16,50
55,9 24,88
71,7
9,28
77,3

I6″!,
52,0
63/6
87,1
46.61-
74,6
132.61-
50,5
17.181-
49,1
II,-
47,3
27,00
49,1
15,75
53,4
26,50
76,4
9,39 78,3
16
1
12
51,5
6316
6

87,1
43.-)-
69,3
117.13j-
44,9
15.151-
43,2
10,55
45,4
24,50
44,5
14,50
492
26,25
75,6
9,49
79,1

16
5
/8
51,9
6316
6

87,1
46.816
74,8
113.161-
43,5
15.18/6
43,7
10,35
46
1
7
24,00 43,6
13,00
44,1
25,25
72,8
9,70 80,8
16
5
18
51,9
6316
8

87,1
47.616
76,2
115.31-
44,0
15.516
41,9
9,95
42,8 22,50
40,9
12,50
42,4
25,-
72,0
9,90 82,6

13
7
18
43,2
60/6
82,9
45.716
73,1
116.81-
44,4
14-16
38,5
10,30
44,3
21,25 38,6
12,00
40,7
24,63
71,0
10,11
84,3
12
1
1,
38,9
5816
80,3
45.116
72,6
117.;-16
44,7
13.516
36,4
10,95
47,1
21,75 39,5
12,00
40,7
22,50 64,8
10,21
85,1
13
7
/,
41,8
586
80,3
45.1/6
72,6
122.11-
46,6
13.316
36,2
10,90
46,9 25,25
45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1

13
1
1
40,9
586
80,3
42.15/6
68,9
113.4/-
43,2
12.10!- 34,3
10,25
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
12
11
116
40,3
5816
80,3
39.616
63,4
104.171-
40,0
11.1016
31,6
9,40
40,4
23,50
42,7
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1

12
7
1
40,1
.5816
80,3
36.616
58,5
106.216
40,5
11.1116
31,8
9,10
39,1
22,00
40,0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
85,1

1311.
41,2
58/6
80,3
34.141-
55,9
112.516
42,9
12.1516
35,1
9,25
39,8 22,25
40,5
12,50
42,4
20,25
58,4
8,26 68,8
12
13
1,6
39,9
5816
80,3
32.151-
52,8
114.196
43,9
11.1916
32,9
7,20
31,0 22,25
40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,-
58,3

13
5
116
41,4
5516
76,0
30.316
48,6
111.161-
42,7
11.41-
31,1
6,55
28,2
20,00
36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50
54,2
13
1
3)18
43,0
461-
63,0
28.2/6 45,3
101.1)6
38,6
10.96
28,8
6,30
27,1
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3 6,65 55,4
141)
2

45,1
4416
61,0
27.1916
45,1
102.-)-

.
39,0
11.51-
30,9
6,40
27,5
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3 6,80
56,7

I4′
5
/i
44,6
416
56,8
27.6/6
44,2
98.1716
37,8
10.16/- 29,6
6,30
27,1
16,25
29,5
9,00
30,5


6,95 57,9
1
3
7
Jg
43,2
41/6
56,8
27.1416
44,7
98.181
37,8
10.141-
29,4
6,65
28,6
16,50
30,0
9,00
30,5
11,63
33,5
7,10
59,2
14
43,6
41,6
56,8
26.4/-
42,2
99.2/6
37,9
10.5/-
28,1
6,90
29,7
16,25
29,5
9,00
30,5
11,75
33,9 7,25
60,4
13314
42,8
44!-
60,3
24.181-
40,1
96.61-
36,8
9.91-
25,9
6,90
29,7
16,50
30,0
8,75
29,7
10,25
29,5
7,40
61,7
13
1
18
40,9
45/-
61,6 23.81-
37,7
84.1516
32,4
8.1616
24,2 6,25 26,9
16,50
30,0
9,00 30,5
9,25
26,7
7,40
61,7
125/8
39,3
44/-
60,3
21.6!-
34,3
89.1316
34,2
8..,/.
22,0 5,80 24,9
15,75
28,6 8,25
28,0
8,88
25,6
7,40
61,7
l25/8
39,3
441- 60,3 20.1216
33,2
84.91-
32,3
7.51-
19,9
5,25 22,6
15,25
27,7
7,75
26,3
9,-
25,9
7,40
61,7

l2
3
1
38,5
42j6
58,2
19.216
30,8
90.1716 34,7
7.316
19,7
5,80
24,9
16,00
29,1
8,50
28,8 9,75
28,1
– –
12n116
39,9
42/-
57,5
22.416
35,8
101.-!-
38,6
7.1716
21,6
7,35
31,6
15,75
28,6
8,25
28,0
12,-
34,6
5,70
47,5
13
40,5
421-
57,5
25.81- 40,9
109.916
41,8
9.1016
26,1
7,75
33,3
16,75
30,5
8,75
29,7
13,75
39,6 5,90
49,2
121/
2

38,9
411-
56,2
22.5/6
35,9
105.1316
40,4
8.71-
22,9
6,50
28,0
15,75
28,6
8,50 28,8
14,-
40,3
6,-
50,0
12
5
)18
38,3
401-
54,8
21.191-
35,4
104.7/6
39,9 8.4/6 22,6 6,15 26,5
15,25
27,7
8,25
28,0
12,-
34,6 6,10 50,8
lIllI
35,8 39/-
53,4
19.1216
31,6
100.1016
38,4
7.916
20,5
5,95
25,6
15,00
27,3
8,00
27,1
11,50
33,1
6,20
51,7

1I
3
!°)
35,4
40/6e
55,5
19.18168)
32,1 102._
1
6
8
)
39,0
7.8/6
8
)
20,4
6,10
8
)
26,2 6,30 52,6
11
5
/s
36,2
406
55,5
19.18
1
6
32,1
100.61

38,3
1

7.1416
21,2
6,30
1

27,1

6,30
52,6

26Sept.
1932
79 K.G. La Plata.
3)
Tot Jan.
1928
Western:
vanaf Jan.
1928
tot 16 Dec.
1929
American No. 2. van 16 Dec.
1929
tot 26 Mei
1930
7415 K.O. Hongaarsche,

6415
K.G. Zuid-Russische. Van 23 Mei-19 Sept. 1932 No. 3 Canada.
5)
Noteering Schotland
59/6.
5
)581

.
7
)6 Jan.
8)3
Jan.

40

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Januari 1933

ringen bleven onveranderd 31 ct. per
.4
liG. voor Superior.
Santos en .24 ct. voor Robusta.
De slotnoteeringen te New-York waren:

Gemengd contract

Santos contract

(basis Rio No. 7)

(basis Santos No. 4)
Mrt. Mei ‘Sept. Dec. Mrt. Mei Sept. Dec. 9 Januari

$ 5.64 5.44 5.07 4.99 8.22 783 740 739
30 December ,. 5.80 5.56 5.18 5.09

8.52 7.94 7.62 7.50
27 Decem’bcr ., 5.95 5.69 5.31 5.24

8.63 8.11 7.72 7.61
19 December ,,560 5.40 5.11-.- 8.20 7.88 7.55-.-
Dc dezer dagen verschenen Statistiek van de Firma. G.
Duuring & Zoon te Rotterdam geeft -aan,. dat in December’
de aanvoer geweest is als volgt (in balen)

1932

1931

1930
iii Europt ……………747.Ô00

1.021.000

922.000
Ver. Staten van Amerika

866.000 1.267.000 1.111.000

Totaal….. 1.613.000′ .2.288.000 2.033.000

De Aanvoeren in Europa cii in Amerika tezamen gedu-
rende het jaar 1932 bedroegen 20.960.000 ‘balen tegen
25.368.000 balen in 1931 en 22.827.000 balen in 1930.
De Afleveringen in December waren (in balen)

1932

1931

1930
in Europa ……………894,000

984.000

915.000
Ver. Staten van Amerika 951.000 1.090.000

999.000

Totaal – . . – 1.845.000 2.074.000 1.914.000

De Afleveringen in Europa en in Amerika tesamen ge-
durende het jaar 1932 waren 22.279.000 balen tegen
23.833.000 ‘balen in 1931 en 22.603.000 balen in 1930.
Vanaf 1 Juli tot 31 December waren de Aanvoeren in
Europa en in Amerika tezamen 8.731.000
balen
tegen
11.208.000 balen in 1931 en, 10.448.000 balen in 1930, ter-
wijl de Afleveringen bedroegen 10.541.000 balen tegen
10.965.000 balen in 1931 en 10.892.000 ‘balen in 1930.
De alchtbare voorraad ‘was op 31 December in Europa
1.436.000 balen tegen 1.583.000′ balen op 1 December. In
Amerika bedroeg hij 1.299.000 balen tegen 1.384.000 balen
op 1 December. In Europa en in Amerika tezamen was.
de zichtbare voorraad dus op 31 December 2.735.000 balen

tegen 2.967.000 ‘belet
0!)
1 December. Hij becli

oeg
0
December 1931 – 4.054.000 balen en op 31 December 1930
– 2.51,9.000 balen.
De aichtbare wcreldvoorraad was op 31 .Dceeiiiber
6.227.000 ialen tegen 6.032.000 balen op 1 December en
6.949.000 balen op 31 December 1931 (in doze cijfers zijn
niet begrepen de voorraden iii het binnenland ‘van Brazi-
lië, waarvan liet cijfer van 31 December nog niet bekend
is, doch die op 1 December bedroegen 22.813.000 balen en op 31 December 1931 – 27.404.000 balen).
Rotterdam, 10 Januari 1933.

STEENKOLEN.
De afgeloo’pen veertien dageti bleef de toestand
OJ)
de
kolenmarkt Vrij gu ustig,
Ii
iettegeu staande het aanhoudende
zachte weer. :0e ‘verbetet

ing van de vraag naar inliustrie-
kolen, die sich handhaafde, veroorzaakt in het algemeen een opgewekte stemming. Nieuws valt overigens niet te veimel-
den en van eenige schaaj

schte was behalve in Schotlaticl
nergens sprake. i1ocwel de quota aldaar vergroot waren,
heeft men toch
01)
het eind van het vorige jaar moeilijk-
heden ondervonden en enkele ladingen moesten z’ells ge-annulleei-.d ‘worden. De Sehotschc quota vooi- het eerste
kwai-taal van 1933 zijn nu op 82 pCt. van de standaard-
productie vastgesteLd (‘voiigc kwartaal 78 pCt.) – De prijzen
‘Zijli

Northurnbei-laticl Oi’ignzecfcie ………….
f
7.-
,l)urham Ongezeefde ………………..,, 7.50
Gardiff 2/3 large 1/3 seitalls …………
.
,, 9.25
Schotsche gezeef(le (‘Prisne Lothians)
……
, 7.35
Y’orkshire gewasschen Singles ……….. 7.15
Westiaalsche Vetförder ……………….. 8.25
Vlamstukketi II
.
………… .., 9.-
Smeenootjes ……………..8,75
Gasvlamförcler ……………8,25
Gietcokcs …………….. ..11.-
Hollanilsche Eierbriketten ……………..12,50
alles per ton van 1.000 EG. franco stat’ion Rotterda.mi/Aiu-
sterdam. Ootgezeefde beinkerkolen f.o.b. Tiotterdam/Amster-

dam
f
7.05. Markt prijshou4end.

10 Januari 1933.

Vervolg STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN
KOLONIALE PRODUCTEN

.
INDEXCIJFERS

VURENHOUT
basis 7″ f.o.b.
RUBBER’)
Standaard
SUIKER KOFFIE
THEE

.
COPRA

Bruto-
gewicht v. d.
g
Zweden!
Ribbed Smoked
Witte kristal-
Robusta
AfI. N.-l. theev.
Ned.-lnd. f.m.s.
buit, handel Finland
Sheets
suiker loco
Locoprijzen
A’dam gem. pr
.
per 100 K.G. N ederland
perstandaard
loco Londen
R’damlA’dam
Rotterdam Java- en Suma-
Amsterdam
1925-lOO
..2

c, al
van 4.672 Mi.
per lb.
per 100 K.G.
per

K.G.
tratheep.'(sKO.
5;:
-ii:’-
Uit-
voer
voer
1-‘

f
0
10
5h.
0
10
ti.
0
10
cts.
01
cts.
01
f
Obo
1925 159,75
100
2111,625
100,0
18,75 100,0
61,375
100,0
84,5
100,0
35,87
5

100,0
100
100
100,0 100,0
1926 153,50
96,1
21-
67,4
17,50
93.3 55,375
90,2
94,25
111,5
34,-
94,8
112
128
93,2
92,9
1927
160,50 100,5
116,375
51,6
19,126
102,0
46,875
76,4
82,75
97,9
32,625
90,9
113
116
95,4 89,5
1928 151,50
94,8
-110,75 30,2
15,85
84,5 49,625
80,9
75,25
89,1
31,875
88,9
118
128
96,4
87,6
1929
146,00
91,4
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
27,37
5

76,3
122
132
91,6
82,6
1930 141,50
88,6
-15.875
16,5

9,60
51,2
32
52,1
60,75
71,8
22,625
63,1
124 135
75,5 69,4
1931
110,75
69,3
-13
8,4
8.-
42,7
25
40,7
42.50
50,3
15,375
42,9
117
136
62,6
57,9
1932
69,00
43
1
2
-/1,75
4,9
6,325
33,7
24
39,1
28,25
33,4
13,-
36,2
Jan.

1930 147,50
93,9
-17,375
20,7
11,675
62,3
35
57,0
60,50
71,6
26,875
74,9
128
136
84,5 76,9
Febr.
147,50
92,3
-18
22,5
11,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9
.26,375
73,5
112
126
81,3 75,2
Maart

,,
147,50
92,3
-17,625
21,4
10,70
57,1
35
57,0
62,25
73,7 25,25 70,4
125
131
78,7
74,2
April
147,50
92,3
-17,375
20,7
10,55
56,3
35
57,0
59,50
70,4
26,12′
72,8
115 127
78,7
72,8
Mei
145,00
90,8
-/6,875
19,3
9,80
52,3
34,75
56,6
58
68,6
25,50
71,1
132 132
76,1
72,0
luni
145,00
90,8
-16,125
17,2
9,775
52,1
33
53,8
58
68,6
22,876
63,8
131
133
76,1
70,4
juli
142,50
89,2 -15,625
15,8
9,275
49,5
31,50
51,3
55,50 65,7 21,75 60,6
138
14l
74,2 69,3
Aug.

,
142,50
89,2
-14,875
13,8
8,50 45,3 29,50
48,1
55,25
65,4
20,-
55,7
129
145
73,5 67,9
Sept.
140,00
87,6
-(4,125
11,6
7,975
42,5 28,25 46,0 59,50 70,4
19,25
53,7
122
126
72,3
65,4
Oct.
132,50
82,9
-14
11,2
8,625
46.0
29
47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6 64,6
Nov.

,,
130,00
81,4
-14,375
12,3
8.75
46,7
29
47,3
68,25
80,8
19,37
5

54,0
121
139
71 0
63,3
Dec.

,,
130,00
81,4
-14,375
12,3
8,20
43,7
29
47,3
66,75
79,0
19,-
53,0
105
129
,
69:0
61,
3

Lan.

1931
125.00
78,2
-14,25
11,9
8,20
437
28 45
1
6
66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
67,7 59,2
i-ebr.
125,00
78
1
2
-13,875
10.9
8,20
43,7
26,25′
42,8
53
62,7
18,125
50,7
96
121
67,1
59,4
Maart

,,
125,00
78,2 -13,75
10,5
8,30
44,3 25,50
41,5
45
53,3
18,625
51,9
107
140
66,5
59,1
April

,,
125,00
78,2
-,3,125
8,8 8,57
5

45,7
24,75 40,3
43
50,9
17,50
48,8
110
138
65,8
58,4
Mei
125,00
78,2 -13,125
8,8
8,50
45,3
25
40,7
40,25
47,6
15,37
6

42,9
114
141
65,8
56,8
Juni
110,00
68,9
-13,125
8,8
8,575
45,7
25,75 42,0 39,50
46,7
14,12
1

39,4
127
133
64,5 56,8
110,00
68,9
-13
8,4
8,77
5

48,6
27
44,0
38,25 45,3
15,-
41,8
138
153
62,6
55,8
Aug-
100,00
62,6
-12,5
7,0
7,90
42,1
25,50 41,5
38,50 45,6
14,125.
39,4
122
142
60,6
55,6
Sept.,,
100,00
62,6
-12,375
6,7
7,525
40,1
23,75
38,7
37,50 44,4
13,375
37,3
125
146
58,7
58,1
Oct.,,
100,00
62,6
-12,375
6,7
7,55
40,3
23
37,5
37,75
44,7
13,25
36,9
119
146
58,7
58,5
Nov.
100,00
62,6
-12,25
6,3
7,15
38,1
23
37,5
37
43,8
13,75
38,3
113
132
58,7
58,8
Dec.,,
82,50
51,6
-12,25
6,3
6,75
36,0
23
37,5
35
41,4
12,75
35,5
115
114
54,8 58,8
Lan.

1932
82,50
51,6
-/2,125
6,0 7,35
39,2
23
37,5
32
37,9
13,125
36,6
103 107
54,2
58,4
rebr.,,
82,50
51,6
-12
5,6 7,05
37,6
23
37,5
30
35,5
14,50
40,4
86
III
53,5 59,8
Maart
70,00
43,8
-11,625
4,6
6,25
33,3
23
37,5
31
36,7
14,75
41,1
87
116
52,9
58,3
April
70,00
43,8
-,1,5
4,2 5,90
31,5
23
37,5 29,25
34,6
14,-
39,0
89
110,

51,6
56,0
Mei
70,00
43,8
-/1,5
4,2
5,625 30,0 23,50
38,3
30,25
35,7
13,25
36,9
89
107
51,0 54,0
luni

,,
70,00
43,8
-(1,375
3,9
6,30 33,6
24
39,1
28,50
33,7
12,375
34,5
101
116
50,3 52,5
juli
67,50
42,3
-/1,375
3,9
6,70
35,7
24
39,1
23,75
28,1
.12,375
34,5
100
112
49,0
53,7
Aug.,,
63,00
39,4
-11,75
4,9
6,57
5

35,1
24
39,1
22,75 26,9
12,375
34,5
95
105
48,4 55,3
Sept.,,
60,00
37,6
-/2,125
6,0
6,525 34,8 25,25
41,1
23,75
28,1
12,75
35,5
96
112
49,0
57,1
Oct.
63,50
39,7 -11,75 4,9
‘6,325
33,7 26,50 43,2
28,50
33,7
12,375
34,5
104
127
49,7 55,4
Nov.,,
63,50
39,7
-11,75
4,9 5,875
31,3
24,50
39,9
30,75 36,4
12,125
33,8
101
115
49,7
55,6
Dec.
65,00
40,7
-/1,75
4,9
5,50
29,3
24
39,1
28,2 33,4
11,75
32,8
2 Jan.

1933
70,00
43,8
-/1,6875
2
)
4,7
5,25
28,0
24
39,1
11,75
32,8
9

,,

,,
70,00
43,8
1
-/1,6875

1
4,7
5,50
29,3
24

1
39,1

1
11,75
32,8
‘) Jaar- en maandgem. afger. op
1
1 pence.
2)
3Jan.

N.B. Alle Pondennoteeringen vanaf 21 Sept.
1
31 zIjn op goudbasls omgerekend

11Januari 1931

41

DE TWENTSCHE BANK.N
.
*.
V.

GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Maandstaat op 31 December 1932

DEBET

Aandeelhouders nog te storten 90 pOt. op aandeelen B,

waarvoor waarborg gedeponeerd ………………….

Deelnemingen in diverse ondernemingen ………………

Effecten van Aandeelhouders ten eigen gebruike ……….

Kassa en De Nederlandsche Bank ……………………

Wissels en Coupons ………………………………

Nederl. Schatkistbilletten en -Promessen ………………

Daggeldieeningen………………………………….

Bankiers in Binnen- en Buitenland ………………….

Eigen Effectén en Syndicaten ……………………….

Effecten van het Zieken- en Pensioenfonds ……………..

Prolongatiën gegeven ………………………………..

Debiteuren ………………………………………
f
135.543.267,16

af: loopende Promessen …………………………..,,

8.892.000,-

Gebouwen………………………………………..

f

421.200,-

3.067.519,10

28.530.300,—.

20.261.770,36
20.394.644,89
49.550.960,57

475.000,-

5.64&384,96

9.571.77,10

2.425.458,56

9.810.460,-

126.651.267,16

8.000.000,-

Totaal. . …..
f
284.804.642,70

CREDIT

Kapitaal …………….

…………………………..

f

40.000.000,-

Reservefonds ………………………………………
,,

17.000.000,-

Aandeelhouders voor gedeponeerde Effecten als waarborg

voor 90 pOt. storting op aandeelen B …………….
f

421.200,-

in Leen-Depot …. ……………………………

,, 28.109.100,

Zieken- en Pensioenfonds …………………………..

Deposito’s ……………………………………….

Saldo te ontvangen en te leverén Effecten …………….

Crediteuren ………………………………………
f
110.941.923,87

voor gelden in het Buitenland …………….,,

6.019.562,95

28.530.300,-

6.110.135,68
70.462.089,24

1.812.839;07

Te betalen Wissels ………………………………….

Geaccepteerddoor derden…………………………..

Diverse Rekeningen………………………………..

,, 116.961.486,82

1.874.267,14

424.698,57

1.628.826,18

Totaal …….
f
284.804.642,70

ii JANUARI 1939

j889

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V.

AMSTERDAM

‘SGRAVENHAGE

ROTTERDAM

BATAVIA

AMOY, AMPENAN, BANDOENG, BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,

HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOEROEAN,

PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

TEGAL, TELOK BETONG, TJILATJAP, TOKIO, WELTEVREDEN

DE

NEDERLANDSCHE

WERKGEVER

Wekelijksch Orgaan v/h.Verbond

van Nederlandsche Werkgevers

VERANTWOORDELIJKE REDACTIE:
Mr. P.
W. J. H. CORT VAN
DER

LINDEN EN Mr.
A. N.
MOLENAAR

ABONNEMENTS-

PRIJS VOOR

NIET LEDEN

f6.— PER JAAR

Vraagt proefexemplaren bij het

Secretariaat: Kneuterdijk 8,

Telefoon No. 17510. Den HaagT

V
N ONZEN INVLOED als het bekendste

Handelsinformatie-Bureau wordt.doorden

Handel en de Banken steeds meer gebruik ge-

maakt voor het incasseeren en regelen van

achterstallige en betwiste handeisvorderingen.

VAN DER GRAAF Ei Co. N.V.

AMSTERDAM

ROTTERDAM – BRUSSEL

Een spiegelbeeld van het politiek-
en geestelijk lecen in Duitschiand, een
betrouwbaar en kritisch waarnemer van het Duitsche.. en Internationale
zakenleven is de ,,FRANKFUR TER
ZEITUNG”, Duitschiand’s toon-
aangevend zakenbiad.

Geïnteresseerden kunnen ver-dere inlichtingen bekomen bij
onzen Generaal-vertegen-
woordiger voor Hol and:
J.H.WEHN,VOORBURG(Z.H.)
Dr. BLOOKERSTRAAT 21

Heeft Ureeds de volmacht voor de Postgiro

ingevuld? Zij, die Uw steun behoeven

zullen er U dankbaar voor ziin.

Eenmaal invullen is voldoende. De maan-

delijksche betaling geschiedt dan auto-

matisch. Doe het nog heden.

LI1
tï.

1
0


v v

Beêedigd translatrice

voor Duitsch en

Englsch vraagt

Ver taal werk

(ook Fransch)

LEA HAUSDORFF
Adr. Mildersetraat 79 b, Rotterdam

NIJQH & VAN DITMAR NV.. DRUKKERS. ROTTERDAM

Auteur