Ga direct naar de content

Jrg. 17, editie 850

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 13 1932

13 APRIL 1932

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economischm;#Statistische

Be

ri
echteft

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN
EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

17E JAARGANG

WOENSDAG 13 APRIL 1932

No. 850

INSTITUUT VOOR ECONO1tISC11E GESCHRIFTEN.
Algemeen ‘,Secretaris: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrjn ,Stuart.
ECONOMISCH-BTATISTïSCHE BERIC JITEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:

Prof. Mr. D. van Blom; J. van Jiasselt; Jhr. Mr. L. Ii. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandela; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. P. Ii. Regout; D
r
. E. van Welderen
Baron Ren gers; Prof.
Mr. II. R. Ribbins; Jan
S
chilthuis;
Mr. Q. J. Terastra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid. Prof. Mr. Dr.
G.
Al. Verrijn Stuart.
Redacteur.Secretaris: H. Al. H. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Abonnementsprjs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis.
De verdere pnblica.ties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
A,angeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing hij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh cG van Ditmar, Uitgevers, Rotterdam, Am-
sterdam, ‘s-Oravenhagc. Post chè.que- en giro-rekening No.
145192. -.

12 APRIL 1932

Jiet aanbod van geld, had deze week weder sterk

cle overha u cl, zoodat de geidkoersen, waar mogelijk,

opnieuw afbrokkelden. Oallgeld daalde weder tot 14

püt. en was meestal ruiet te plaatsen en ook particu-

lier disconto liep weder iets verder terug. Kon men

in het begin der week reeds wissels voor

5
/ie
pOt.

plaatsen, later moesten geldgevers herhaaldelijk met

‘7io
pOt. genoegen nemen en aan het einde der week

konden enkele posten zelfs voor 14 pOt, plaatsing

vinden. De prolongatierente bleef 1 pOt. noteeren.

* *
*

Op den weekstaat van Da Nedenlandsche Bank

blijken de hinoenlandsche uitzettingen niet
f 6,3 mii-

lioen te zijn afgenomen; de post binnenlandsche wis-

sels daalde’ met
f 4,5
m’illioen en de beleaningen ver-
minderden met
f 1,8
millioen. De post papier op het

buitenland bleef ongewijzigd, terwijl de diverse reke-

ningen onder de activa der Bank met een hedag van

f 1,3
millioen afnamen.
De goudvoonraad vertoont een toeneming van
f 6,1

millioen. Dc zilvervoorraad verminderde daarentegen

met
,f 217.000.

De biljettencirculatie is met
f 19
millioeninge-

krompen. De rekening-courant-saldi namen met
f 17,2

millioen toe, welk bedrag het verschil uitmaakt- van

een daling van het saldo van ‘s Rijks schatkist van

,f 1

millioen en een stijging van cie saldi in tekening-

courant van anderen goot
f 18,2
millioen. Het he-

ehikbaar metaaisaldo is met
,f 6,6
millioen vermeer-

derd; het dekkiugspercentage ‘bedraagt
79
pOt. tegen

:78
pOt. de vorige Nveek.

* *

01) cle wisselmarkt heeft cie flauwe houding van

den iDollar de aandacht getrokken; ci: was een ge-

regeld aanbod, dat de koers van
2.4725
tot ca.
2.4660

ferug deed lopen, slot
2.4685.
Ponden bleven nog

teeds gezocht; zij kwamen van
9.30
via
9.40 op 9.36.

Bij de beperktheid van cle markt was het niet altijd

even gemakkelijk tot zaken te komen. Dollars tegen

Ponden kwamen van
3.7614 op 3.7914,
na voorhijgaand

3.81.
te hebben genotëe.rd. Marken liggen nog steeds

arangéboclen; vin
58.65
zakten ze in tot
58.48.
Fran-

sche Franes veranderden weinig; de koers bewoog

zich rond (le
9.7414.
Belga’s werden tenslotte wat ge-

zocht
34.58-34.55-34.62.
Zw.itsersche Francs fluc-

tneerclen tusschen cle
48
en
48.10,
slot
4805.
Lines

lager
12.80-12.70.
Peseta’s ca.
18.70.
Van de Noor-

sche wisselsoorten houdt de Deensche Kroon zich het

beste: 51.1.0; daarentegen is -de Zweedsehe Kroon –

zooals begrijpelijk is – sterk teruggegaan:
50.15-

48.20. Oslo 48.40.
Finsche Marken
4.3214.
Yen 31.14.

Ru-pees
7014.
De paniteit van den Hongkong Dollar

is thans
79 c.,
die van den Shanghai Tael
82 c.
Oana-

cleesche Dollar
2.22
14. in cle Zuid-Amerikaansche

wissels gaat nog steeds niets om.

• Ook op cle termijnmarkt is het hoofdzakelijk de

Dollar, die de aandacht vraagt. Liet aanbod van ter-

mijn-Dollars was ‘beduidend; cle slotnotecrin.g voor

één- en drie-maands was resp.
50
en 130
p.
onder

lissa. Ook deze noteeringen doen zien, dat men de

tpekomstige ontwikkeling ‘van den Dollarkoers niet

l te rooskleurig inziet. Maands-Ponden noteeren en.

pan, dnie-maands doen % c. agio.

• Gouden munten zijn gezocht; ook in gouden Roehels

zijn weder eiikele zaken afgesloten. In gouden baren

gaat bijna niets om.

LON])EN, ‘II APRIL 1932.

Over het geheel genomen was de geidmarkt ver-

leden week gemakkelijk, zonder zeer ruim te zijn.

De verschillende markten hadden te lijden van een

pessimistische stemming, veroorzaakt door de Kreu-

er & Toil-onthullingen en versterkt door de misluk-

Icing van de Donan-conferentie.

Disconto trok dan ook aan en eindigde op
2%-

34 pOt., nadat Vrijdag de nieuwe schatkistpromessen

h 2
7
/is
waren toegewezen.

Sterling blijft vast. Dollars zijn heden
3.80. Gul-

dens
9.37-9.39.

292

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13
April 1932

DE TOEPASSING DER CRISISINVOERWET.

Onze Volksvertegenwoordiging zal binnenkort hebt
ben te beslissen over de door de R’egeering inged’iedde

wetsontwerpen tot bekrachti’ging van ver.schi1leride
contingen teeri ngsbesluiten. Daarbij zal uiteraard ter

sprake moeten komen, of de tot dusverre door de

Regeeriug gevolgde politiek voldaan heeft aan dus-

danige eischen van juist economisch inzicht en b:illijk

staat&beleid, dat deze. de instemming van het Par-

lement verdient. Wij meenen, dat deze vraag ont-

kennend moet worden beantwoord.

In een tijd van nood, al’s waarin wij leveh, zijn dik-

wijls buitengewone ‘maatregelen geboden. Dat deze

maatregelen somtijds de vrijheid ‘van. invoér moeten

aantasten, bijv. waar ht gaat om ‘bestrijding van en

sti’ge valutaconcurrentie, kan •gereedelijk wôrden toe-

gegeven. Wij stellen ons dus geenszins op het stand

punt, dat onder geen enkele omstandigheid sprake

zou mogen zijn van eenige invoerbelemmering.
Tann
e
e
r
echter vrijwel het geheele Nederlandsche
bedrijfsleveii met uitzondering van sommige zeer ‘he-

schutte bedrijven in nood verkeert en dus de St.at

door belanghebbenden ‘van bijna alle takken van voort-
brenging in den arm kan worden genomen om tijdelijk

eenige hulp in den nood te verleenen, zoo is het

zaak om duidelijke criteria vast te stellen voor een:

eventueelen crisissteun en voor de mate, waar deze

steun aan de onderscheiden bedrijfstakken zal worden

verleend, immers, het is na eenmaal onmogelijk om

alle
onderdeelen van het ‘bedrijfsleven tegelijk en in

gelijke mate te steunen; de onderscheiden bedrjfstak

ken vôrmen tezamen het economisch fundament van

den ‘Staat zlf;
steun aan allen
beteekeot steun door
allen,
en wanneer deze steun
pro rata pa.rte
wordt
verleend, zal het uiteindelijk resultaat moeten zij,

dat alle gesteunden ten opzichte van elkander in cl

zelfde positie blijven, ‘als waarin zij tevoren reeds

waren.

Een doeltreffende politiek van crisissteun zal dr

halve moeten zoeken naar die onderdeelen: van het

bedrijfsleven,
die in verhouding tot de rest het

zwaarst zijn getroffen. i:i
e
t is voor geen twijfel vat

baar, dat het momenteel de agrarische bedrijven, d

u.itvo’erindustrie en ‘de ‘verkeerebedrijven zijn, die zich

in deze weinig benijdenswaardige positie bevinden.
Zi;j toch werken voor eene internationale markt; ij
zijn dus niet ,,beschut”, daar zij steeds met anderen:
moeten concurreeren, terwijl zij boven dien worden:
benadeeld door de talrijke en zeer drastische buiten-,

landsdhe handelsbelemmeringen.

in vergelijking met de moeilijkheden in deze groe-
pen var bedrijven zijn die ‘van de industrietakken;
werkende voor de b:inneniandsche en ‘met een tarief

van meestal 10 pOt. beschermde markt, zeer zeker ge-,

ringer van omvang.
Toch verheugen juist deze bedrijven zich laats’telijk

op grond van ‘de Orisisinvoerwet in de speciale belang-,
stelling der Overheid. Dat is met name tegenover,
vele in het geheel niet gesteunde industriëele uit-,
voerbedrijven en verkeersbedrijven uitermate on’bil

!

lijk. De uitvoer- en verkeerbedrijven vormen, g
e
g
e
v
e
n’:

de economische structuur van ons land, een onmis-
baren schakel in ons economisch leven, welks onder-
t

gang tot onafzienbare moeilijkheden zou leiden, en die,
dus in geen geval mag worden
achtergesteld
ten hate

van andere
bedrijven,
die het momenteel zeker ook

zeer moeilijk hebben, maar toch niet in die mate als’
degenen, die het moeten hebben van werkzaamheden

voor ‘het buitenland.
Daarbij komt nog, d’at contingenteering van den

invoer
per se
nadeelig is voor den uitvoer en dezen

laatste dus nog eens een extra nadeel berokkent. Ef-

fectieve invoerbe’lemmering toch verhindert het hui
tenland om geld te ‘verdienen op de Nederlandsc’he

markt en om hier met de ‘aldus verkregen Nederland-

sehe valuta in te koopen. De m.arginale uitvoer- en
verkeerbedrijven worden daarvan de dupe, en er zijn

momenteel helaas bijzonder ‘veel oncleriierningen, die
de marginale zône reeds hebben bereikt en nog slechts

door intering van reserves hare verliesgevende zaken
eenigen tijd ku un en voortzetten.

En niet slechts op den zooe’vn genoemden alge-

meenen grond is invoerbelemmering schadelijk voor

den uitvoer; juist het gehate middel der contingen-

teerin’g prikkelt tot tegenmaatregelen van de zijde van
‘het buitenland en dus, tot nog verdere benadeeling

van lan’dbouwexportbedrij ven, u’i tvoerindustr,i eën en

verkeersbedrijven, die het toch reeds zoo moeilijk

hb’ben.

Daarom dient toch ‘zeker eene billijke crisissteun-

politiek aan den eisch te ‘voldoen, dat invoercon-

ti ngenteer ing ten behoeve ‘van in cl u strieën, werkende
‘voor de lyinnenlandsche markt, slechts dan wordt toe-

gestaan, wanneer behoorlijk is aangetoond, dat de

moeilijkheden van het ‘bedrijf ‘als gevolg van, de bui-

tengewone ‘tijdsomstandigheden minstens ‘zoo groot

zijn als die van de andere hierboven genoemde he-

clrijfstakken en dat ‘contingenteering het bedrijf voor
ineenstôrten moet behoeden zonder elders te groot

nadeel te ‘berokkenen. Aan dezen eisch is niet ‘vol-

daan.

Toen Minister Verschuu r het ontwerp-Orisisi n-

voerwe’t in ‘de Tweede Kamer verdedigde, begon hij

met op te merken, dat het ontver’p was ,,a’fgeperst

dloor de uiterste noodzaak”. Men had dus mogen ver-

wachten, dat het ‘dan ook slechts in gevallen van

uiterste noodzaak zou zijn toegepast, en alleen in eene
dusd’anige mate, als door die u’iterste noodzaak zou
zijn geboden. Dat is echter niet het geval geweest. De
Minister heeft het ‘blijkbaar geprefereerd om te han-

delen, naar een latere passage van zijn rede in de

Tweede Kamer ”an 2 December ji., waarin
Z.E.
op-
merkte, dat de toepassing der contingenteering ,,’voor-
al niet in al te weinig gevallen zal moeten plaats

vinden”.

Bij deze ,,n,iet te geringe” toepassing ‘van het stel-

sel ‘van invoerbelemmeringeri zijn, naar het ons voor-

komt, grove onbillijkheden begaan.

Wij herinneren in dit verband aan enkele ‘mededee-
liirgen, die vroeger over verschillende gevallen van
contingen’teering in dit weekblad werden gedaan.

Zoo werd – om slechts enkele voorbeelden te noe-
men – ten aanzien van schoenen, hoofdzakelijk uit
leder vervaardigd, een invoercontingent vastgesteld

van slechts 50 pOt. over het gemiddelde van de jaren
1,928-1930, hoewel deze jaren ‘door matigen invoer
gekenmerkt werden; dit contingent is dezer dagen

voor den tijd van 6 maanden verlengd. Zoo werd bij

de regeling van den invoer van wollen en half wol-
len stoffen een
gelijk
invoercontingent .’an 0234 pCt.

vastgesteld voor een ‘viertal groepen van goederen,
hoewel deze onderling
een buitengewoon afwij/t’eri4
beeld
‘vertoonen, en er onmogelijk in
alle
gevallen van

,,uiterste noodzaak” gesproken kan worden, aangezien

de hande1scijfrs somtijds niet ongunstig waren.

Zoo is de invoer van rijwielbinnenbanden gecont’in-
geiateerd, hoewel de statistiek vad stijging van den
invoer
‘nog niets laat zien
en er in ‘de laatste jaren

‘veeleer eene
daling
te constateeren ‘viel.
De toepassing van de Onisisinvoerwet is dan ook

zeer willekeurig geweest en draagt in sommige ge-

vallen het karakter van eene onver’holen ‘bescher-
mingspolitiek, d.w.z. eene politiek ter ‘behartiging
van bepaalde groepsbelangen.
Een dergelijke pol’itiek kan niet bedoeld zijn door

a’l die Kamerleden, die – ‘hoewel tegenstanders van
de zooeven bedoelde heschermingspolitiek ‘ het ont-
werp-Orisieinvoerwet zonder hoof’delijke stemmin
aanvaardden,. Zeker is het echter, dat zij zich hebben

13 April 1932

ECONOMISCH-STATIS’1SCHE BERICHTEN

293

laten geruststellen met argumenten, die reeds des-

tijds moesten doen twijfelen aan de weuschelijkheid
om aan de hu:idige Regeering het wapen der invoer-

•contingenteering in handen te geven zonder andere

waarborgen, clan thans in de Orisisinvoerwet ‘zijn neer-

gelegd. Reeds toen had men kunnen vernemen, dat
Minister Versci uur niet afkeerig was van ,,bescher-

ming”, al betoogde ZE., dat, wat het wetsontwerp

beoogde, niet was. . . ,,protectie”! Dit onderscheid

tu sschen ,,bescherming” en ,,protectie” gaat ons taal-

kundig bevattingsvermogen te boven, maar toch had
de Minister iets dergelijks
01)
het oog, toen Z.E. cie

volgende woorden uitte in
Zijne
rede in de Tweede

Kamer
OP
2 December ji.:

,,Die hulp, die gdbraclit zal worden en d.ie men zou

kunnen noemen een bescherming, moet althans niet
die iesclierming wezen, die men pleegt te noemen

protecte.” (sic!)

Nu is het een gelukkig feit, dat de Orisisinvoer-

vet, dank zij het amendement-Oud, wettelijke sanc-
tie van de contingenteeringsbesluiten ei.scht. De

Kamer heeft dus de gelegenheid om de Regeering in

een andere richting te dringen, dan tot dusverre

werd gevolgd. Bij de aan hangige goedkeu r i ngsont-

werpen heeft verwerping op grond van verkeerde toe-

passing der contingenteering weinig zin meer, omdat
liet grootste deel van den tijd, waarvoor cie contin-
geuteering is vastgesteld, reeds is verstreken en ver-
vej.’ping vermoedelijk de toch reeds groote verwarring
nog zou. verergeren. Maar wel krijgt cle Kamer thans

dc gc1egenhed om cie Regeering over de willekeurige
toepassing der contingenteering en over de daarin
vervatte elementen van bescherming de les te lezen.
Daartoe is te meer aanleiding, omdat cie toelichting

t

INHOUD.
DE
TOEII’ASSING DER CRISISINVOERWET
door
Prof. Mr.
Blz.

Dr. G. M. Verrijn Stuart ……………………..
292

Contingenteering door
Ir. C. E. Dutilh

…………..
293
Suikerrestrictie en hare gevolgen door
Th. Ligthart

..
295

De
invloed van het buitenlandsch kapitaal op de ontwik-
keling van de cultures ter Oostkust van Sumatra II,
(Slot) door H.

J.
Manschot……………………
296
De Indische middelen over December
1931 …………
298
BOEKAANKONDIO1NO:

H. W.
Laidier: Concentration of control in American
Industry; Mr. P. Lieftinck; Moderne structuurver-
anderingen der industrie in de Vereenigde Staten
van Amerika, bespr. door Prof. Ir. Is. P. de Vooys
300
ONTVANGEN BOEKEN

…………………………
301
MAANDCIJFERS:
Overzicht van
de
Indische middelen…………..
302
STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN
………… … 302-306
Geidkoersen.

Wisselkoersen.

Bankstaten.

Goederenhandel.

tot cle ingediende ontwerpen dien naam nau.wlijks
verdient en vrijwel alle dluestieuze punten, ten aan-

zien waarvan cle Regeering zich ‘zou moeten verant-

woorden, ‘zorg’ uldig zijn vermeden.

Een duidelijke uitspraak van de leiders van al die

fracties, die de thans gevolgde toepassing van de Ori-

sisinvoerwet veroordeelen, zal wellicht verdere euve-

len in de toekomst kunnen voorkomen. Niets is in

tijcien, waarin nationale eenclracht v66r alles noodig

is, ‘zoo fnuikend, als het besef, dat het bestier des
lau{hs niet naar billijkhei.d geschiedt. Bij de toepas-

sing der contingenteeri.ng heef t do Regeering het een
• en ander gedaan om dit besef te doen ontstaan en
;leyendig te houden. Mege cle aanstaande behandeling
:4d01 goedkeuringsontwerpen de Regeering doen zielt,
dat het nog steedis beter is ten halve te keeren, dan
,,ten heele te dwalen. G. M. V. S.

CONTINGE 4TEERING.

[1:.
0. E. Dutilh schrijft ons:

‘l’erwijl ik dit schrijf, zijn cle eerste wetsvoorstellen,
l:edoeld in art. 3 der Orisisinvoerwet 1031, aan de
Staten-Generaal gedaan en zal deze dus gebruik kun-
nen maken van haar bij amendement in de wet ge-
bracht recht, om de bij Koninklijk Besluit bepaalde in-
voerbeperkingen van een aantal artikelen te toetsen. liet zou naar mijn meening gewenscht zijn, indien
zij zich daarbij niet bepaalde tot de al- of niet-juist-
heici van den inhoud dier besluiten, doch tevens on-
clerzocht of de wijze, waarop deze tot stand gekomen
zijn, met name dus het beleid der zich noemende Com-
missie van Advies Crisisinvoerwet, in overeenstem-ming is met de bedoelingen en toezeggingen, zooals (leze hij de behandeling van het betreffend wetsont-
werp in cie beide Kameïs tot uiting kwamen en ook
overigens met die ernst en verantwoordelijkheid,
welke geëischt mogen w’orden van een commissie, wel-
ke den minister heeft te raden in zaken ,,de levens-
belangen des lands” betreffende.
Niet alleen zou dit gewenscht zijn met het oog op
de juistheid der reeds gevallen contingenteeringsbe-
sluiten, doch eveneens in verband met nog af te lcon-
cligen contingenteeringen, opdat de minister en de
commissie, clie hem raadt, weten, wat onze volksver-tegen woordi ging verstaat onder een ,,desicundige eu
objectieve toepassing van de wet”, zooals deze luidens de Memorie van Antwoord gewaarborgd zou zijn door
,,onafh ankelijke met het bedrijfsleven vertrouwde
mannen, waaraan in elk bijzonder geval speciale des-
kundigen, gekozen zooveel mogelijk uit alle kringen
van belanghebbenden, met raadgevenden stem zullen
worden töegevdegd”.
Mocht namelijk hij de behandeling in de Kamers blijken, dat ‘zij de wijze waarop en de mate waarin
rekening gehouden is met bij de contingenteering be-
trokken belangen,.
niet
in overeenstemming achten
met de zorgvuldigheid, die ‘s lands levensbelangen
eisehen, dan zou de betreffende behandeling allicht
tot ieiddraad kunnen strekken bij het onderzoek van

nieuwe aanvragen om contingenteering, en zou meer-
dere waarborg tegen storingen in het bedrijfsleven
verkregen worden, storingen namelijk als gevolg van
bij K.B. bepaalde eontingenteeringen, die later niet,

of in anderen vorm, door cle wet zouden worden ge-
sanctionneerd.
Dat er reden is om de wijze van het tot stand komen
der contingenteeringen ernstig na te gaan, kan men
afleiden uit cle persberichten, doch vooral omdat uit
deze berichten blijkt, dat in meerdere gevallen één
!
rOe
p van bij de contingenteering betrolcicen belang-

hebbenden, namelijk degenen, die er door worden

getroffen,
niet zijn gehoord. Zulks is niet in overeen-
stemming met de desbetreffende passage uit de Me-
‘morie van Antwoord, waar gezegd wordt, dat de he-
ttrokken belangen ,,naar hillijkheid tegen elkaar zul-
•len worden afgewogen”. Dat het ,,getroff en” belang,
• dat is o.a. het belang van den importeur, 66k aan-
spraak heeft om althans in aanmerking genomen te
•worden, bewijst reeds de keuze van de uitdrukking
.,,af wegen”. En die afweging geschiedt slechts ,,naar
•billijkheid”, indien de door de voorgenomen contin-
genteering geschade belanghebbenden eveneens ,,ge-
hoord” worden.
1.
Zijn dus de genoemde berichten juist en de getrof-
jen belanghebbenden niet gehoord, dan is er tegen
,de bedoeling van de wet gehandeld en is er zoowel
met de belangen der bij den import betrokkenen per-
soonlijk, als met het landsbelang, dat ook hij
hun
be-
staan is geïnteresseerd, onvoldoende rekening ge-
houden.

Er kan niets tegen zijn om als illustratie van het
vorenstaande een eigen ervaring in te lasschen, welke weliswaar niet is opgedaan in verband met de contin-genteeringen, waaromtrent thans wetsvoorstellen zijn
gedaan, doch eerst hij een contingenteering ,,in wor-
ding”, maar die als symptoom belangrijk genoeg
schijnt.
Ik (resp. een vennootschap van welker directie ik

294

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April
1932

deel uitmaak) importeer, als eeui.g importeur uit dat
land, vuurvast materiaal uit Zweden. Zulk materiaal
wordt uit verschillende andere landen, voornamelijk
uit Duitschiand en Engeland eveneens ingevoerd. Dat
een aanvraag om contirigenteering van dit materiaal
in behandeling was genomen en dat deze met ,,be-
l.arighebbenden” op Dinsdag S Maart zou worden be-
sproken, vernam ik dobi’ een toeval, zijdelings, op. Za-

terdag 5 Maart. Mijn onmiddellijk telefonisch ïian het
bureau der Orisisin
oercornmissie gedane navraag

bracht mij de bevestiging dezer mededeeling en, na

een.ige gedachtenwisseling, ook de toezegging, dat ik

mij als meci e u itgenoodigd ‘kon beschouwe:n.

Ter vergadering bleken – naast de’ aanvrager der

contingenteering – eenige grootverbruikers aanwe-
zig, en – behalve ik zelf – geen importeurs of

andere bij den import direct belanghebbenden.

De behan delen de subcommissie bestond uit twee
leden, die ton aanzien van het materiaal in kwestie
ii jet deskundig waren en aan kv.ie geen ,.speciale des-

kundige”, zooals cle minister die de Kamer beloofd
heeft, was toegevoegd. Toch achttd deze comissie

zich blijkbaar bevoegd om de aangelegenheid te be-
handelen en advies aan den minister uit te brengen.
Dat daaraan moeilijkheden verbonden zijn, welke zelfs

door een wèl-deskundige commissie niet zoo eenvoudig
zijn op te lossen, .bespreek ik nader. Tot dusver •doet
de weergegeven ervaring slechts uitkomen, wat er in

cle practijk terecht komt van de waarborgen, waar-
mede buitengewone maatregelen zooveel als mogelijk
omringd zouden moeten worden (vergelijk de rede vin
het Kamerlid Mr. Oud in de vergadering der Tweede
Kamer van 1. Dec. 1931). Blijkbaar is van de desbe
5
.’
treffende ministerieele beloften de draagwijdte, op
het oogenblik dat zij gegeven werden, niet heef t,

terwijl men – achterna heschoud – weder niet kan
begrijpen,, hoe het mogelijk is, dat bedoeld besef
0
het kritieke moment heeft ontbroken.

Want wanneer men zich eens even rustig reken-
schap geeft van de veelzijdigheid van ons moderne be-
drijfsleven, clan moet zich toch onmiddellijk opdringen de onmogelijkheid om in een kort tijdsbestek een com-
missie samen te stellen, die in staat is om clan minis-
ter in eenige weken (want het is immers de hoogste

tijd geworden) een ‘goedgefundeerd en ‘weloverwogen
advies te geven over de raadzaamheid van invoerbe-
perkingen ‘op de meest uiteenloopende gebieden, waar-
toe niet alleen i’ioodig is een grondige kennis ten aan-
zièn van de binnenland’schc productiemo’geiijkheden
0])
elk’ dier gebieden, doch ook vertrouwdhei.d met de
behoeften der verbruikers, met clë belangen van den
tumschenhandel cmi met de relaties tot andere bedrijfs-
takken. Zelfs indien de beschikbare niiddelen ‘zouden
toelaten, dat de commissie zich op ieder gebieii de
noodige deskundigen zôii assimileeren, dan’ nog zou
het ‘eeit uiver toeval wezen, indien men op den ver-
ei’schtdii korten. tei’mijn zulke deskundigen van de
noodige onpartijdigheid, dat wil dus iceggeii vooral
niet-geïnteresseerden, ook fot medew&rkiig bereid
1
vond. Dit probleem is niet een, twee,’ drie
Op
te lossen,
en toch heheerscht die’oplosing de mogelijkheid der
toegezegde afweging haak billijkhe.id van alle betrok- i
ken belangen. Zonder die afweging leidt de toepassing’
der ‘wet tot willekeur, witarbij “steeds de aanvrager in
het voordeel zal zijn tegenoer dcii doôr inwill’iging
‘zijner aanvraag g’etroffèrie, omdat clie aarivragei in
het gros der gevitlien zijn bramihe Veel beter ket, dan
cle’ coniissi welke feitelijk door ‘de aanvrage voor
het eer’st met die branche in aanraking”komt’ en ‘dus
1

onvermijdelijk de ‘neiging zal hebben zich
dooi:
den
aanvrager te laten inlichten, wat weder niet zal na-
lafen ,ij de coisieleden ”an den aanvang af ‘een
zeei’ uitgesproken oriëmteering p’ro-contingenteering
te’ doen dntstaaii. Deze oi’iëntering kan
blijkbaar’
z66
idtgesroken zijn, dat de commissie in een amntal ge-
vallen’uit de van nature tegendontingenteering ge-
kante ‘krihgen geen belanghehbendenT’meer mee’de te
moeten hooren. Dit moge een fout zijn ‘van de. o’m-
iiiïssï.e, d’ b’ekede al. te va’ak”gemaakte fout, dat men

meent met een ,,gezond verstand” allôôn elke zaak on-

partijdig en grondig te kunnen beoordeelen; of wel

kan het zijn ‘en fout van de.n minister, die hiet ge-
zorgd heeft
voor
voldoende deskundi.gen, die door-
gaans wèl het betrekkelijke van hun ‘vakkennis en

althans de uitgestrektheid van den geraakten belan-

gen’krin.g beseffen; in elk geval is het een grove fout

en een inbreuk op .de gegeven belofte, die hierboven

reeds werd’aangehaald. ,,Afgewogen” kan er zoo niet
worden, en stellig niet ,,naar ‘billjkheid”.

T6en. het wetsontwerp in de Kamers béhandeld
werd, schijnt wel in ‘hoofdzaak, zoo niet uitsluitend,
gedacht te
zijn
aan het con tingenteeren van consump-
tie-artikelen, alhoewel do telcst ian de wet die niet
met uitsluiting van andere aangeeft. De eerste arti-
kelen, dde getroffen werden, zijn ook inderdaad con:
sumptie-artikelen.
Als
zulice artikelen bij den ver-
hrui]cer zijn aan’geland, hebben zij hun rol’ gespeeld.
Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid, dat het mèn-
schelijk organisme verschillend reageert op Deensch
of op Nederlandsch vleesch, dch voor de gemeenschap

belangrijke gevolgen heeft deze verschillende reactie
niet. Geheel anders wordt het echter, wanneer de con-

tingenteer.ing zich’ gaat bewegen op het gebied van
hulpmiddelen voor onze eigen industrie. Ju.ist’de paraatheid onzer industrie is in deze tijden
van allerscherpste concurrenti een factor van zoo
ui’tnemencl belang, dat elke maatregel, ivelke hihir zou

kunnen aantasten, stellig achterwege behoort te blij-
ven. En wat kan’ clie industrie zwitarder tteffen, dan

belemmering’ in de keuze harer hu.lpniiddelen? een
keuze, die in tal van gevallen eerst na jarenlange .be-
proevingen en op grond van talrijke ‘daarbij opgedane
ervaringen is geschied? is het oirbaar, dat men die
industrie den dwang van een onbekend, risico oplegt,
daardoor haar tot het uiterste gedrukte kostprijsbe-
rekening, welke geen tegenvaller kan lijden, tot een
onzekerheid makend? Kan het met de bedoeling van
den Nederlandschen wetgever stiooken, dat het ftid-
dcl, hetwelk hij als bescherming van. ‘s Land’s levens-
belangen bedoelt, tegen die,zelfde belangen gekeerd
wordt? En is een middel, weiks toepassing zulk een
risico in zich draagt, veilig in cle hand eener commis-
sie, wanneer die commissie zich zal moeten begeven
op gebieden, die voor ‘haar slechts terra incognita kun-
nen beteekenen.?
Mij
dunict, deze vragen, welke des-
tijds hij de .behahdel.ing van ‘liet wetsontwerp in de
beide Kamers niet ter

sprake kwamen, zeer waar-
schijnlijk onicl.at niemand eraan dacht dat cle for.m’u.-
leering der wetsartikelen hun toepassing ook op n-
cl ustriëele hulpmiddelen toelaat, eischen antwoord,
ccii antwoord, dat nauwlijlcs twijfelachtig kan zijn,
omdat juist het’ belang de:r industrie; dat men wil die-
nen, een duidelijke afwijzing van de bestaanbaarheicl
een.er coirtingen.teering var industr.iëele h ulpm idclelen
gebi edt.

:Dmiar ten dezen eveneens het reeds, eerder ‘door mij
aangehaalde geval niet ‘het vuurvaste materiaal leer-
rijk is, wil’ilc hierop nog iets nader ingaan. lIc vond
reeds gelegenheid om te vertellen, dat ter vergade-
i’i.og met belanghebbenden eeni ge grootverbruikers
aanwezig waren. Deze verlclaarclen allen, dat hunne
bedrijven beslist vrij moesten blijven om bepaalde ma-
terialen, die zij steeds en op grond van lange’ en kôst-
bare ervaringen uit het buitenland betrokken hadden,
ook .in de ‘toelcomnst daar te bestellen. Belemmering te
dien aanzien zou. voor hun bedrijven groote schade he-

teekenn. Deze niets aan duidelijkheid te .wenschen
latende ‘verklaringen ter zitting, afkomstig van be-
drijven, waaraan niemand natioale beteekenis zal
kunnen, ontzeggen, bleken ook de aanwezige commis-
sieleden dermate te i.mponeeren, “dat deze orirniddel-
lijk toezeiden, dat wanneer zulke belangen op het
spel stonden, natuurlijk
bijzondere
vergunningen zou-
den worden’ verleend. Die, spontane toezegging, welke
de vertegénwoordigers der grootverbruikers ertoe
bracht om’te verklaren, dat’ zij d,n niet tegen con-

13 April 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

295

tingenteering gekant waren, lewijst, dat het
ware
be-

lang der Nederlandsche incinstri.e clezeri commissie-
leden ter harte ging. Doch tevens bëwijst zij, dat con-
tingenteering op zulk een artikel een oncli ng is. Of

zou men. moeten meenen, dat behalve de aanwezige
consumenten. alle overige Neclerlan dsche vuurvast niateri aal gebru ikën de industrie6n wèl gedwongen
zouden mogen worden om andere huipmiddelén of
grondstoffen te bezigen dan die, welke zij voor hun
bedrijven het best achten, zij het ook dat deze moeten
worden geïmporteerd? Ik geloof niet, dat er op deze
vraag in ernst anders dan ontkennienci geantwoord kan
worden. En het toepassen eener differentiatie in deze
geest, dat gecontingenteerd wordt dtt vuurvaste ma-
teriaal, hetweik hier te lande ,,even goed” gemaakt
wordt, stuit af op de practiseli niet te beantwoorden
vraag, wie er dan zal beoordeelen, of het Nederland-
che fabrikaat voor elke industri.e een even ge-.schilt
hulpmiddel vormt als het buiten.landsche. Terwijl een

bijkomende practischernoeilijkheid nog (leze is, dat wij

niet de beschikking heblen over statistische gegevens

omtrent die quota der ipvoeren, welke evengenoemde
eigenschap ddr ;gelijke geschiktheid” bezitten. Zou

men deze gaan schatten, dan wordt met, behalve

tegenover den Nederlandschen afnemer, ook nog on-

bi lli,j k tegenover het i mporteeren de buitenland, omda t

de wet wil, dat de importeerende landen alle gelijkelijk
getroffen zullen worden en een schatting als boven-
bedoeld die gelijkheid illu soi r
in
aakt.

Men zal mij nog tegen kunnen werpen, dat het
feit, dat een con tingenteeriiig is aangevraagd, toch in
ieder geval bewijst, dat althans zekere industrie of
industrieën hij de conti.ngenteeri:ng zelfs van indus-

triëele hulpmiddelen wèl belang- hebben. Toegegeven,
doch dan zal zeer ernstig moetea worden nagegaan,
of dat belang wel in verhouding is tot het door de
belemmering geschade belang van alle het betreffen-
cle hulpmiddel gebruikende industrieën. In vele ge-

vallen wordt het zeer bezwaarlijk zulks na te gaan,

omdat onze bedrijfsstatistiek zulke groote groepen te-
za.men neemt, dat veelal niet de cijfers voor bedrijven,
welke alleen het te conti ngenteeren artikel maken,
afzonderlijk zijn vast te stellen. Slechts een uitge-
breide en tijdroovende enquête zou hier uitkomst kun-

nen brengen en deze zou zich dan ook tevens moeten
uitstrekken tot de gevolgen voor andere, verbruikende
industrieën. Dit alles zal zoo moeilijk worden en zoo
licht tot misgrepen leiden, dat het – zoo er
,
dan be-

paald geconti.ngeuteerd zal moeten worden – beter
schijnt om principiëel in elk geval de contingentee-

ringsmogelijkheicl te beperken tot consumptie-artike-
len in engeren zin, (lat zijn artikelen, die verder in de

voorbbrenging geen rol meer hebben te vervullen.

Doch ook voor die artikelen zullen contingenteerings-

maatregelen metterdaad met waarborgen tegen par-tijdigheid, oppervlakkigheid, in het algemeen tegen

omloeimatigheid als bescherming van de levenshelari-

gen (les lands, moeten worden omringd.

SUIKERRESTRICTIE EN HARE GEVOLGEN.

Niets is permamçiit, de meuschelijke dvaasheid uitgezonderd.
Baidwi
n.

De overeenkomst van eenige belangrijke suikerpro-
du.centen onder leiding van den Amerikaanschen
advocaat Ohadbourne is na langdurige onderhande-
lingen te Parijs, waarbij ze dreigde verbroken te zul-
len worden, toch op het laatst nog gered, doordat
Ouba besloot den oogst 1932 te beperken tot 2.100.000
ton. Dit bericht heeft bitter weinig indruk gemaakt
op de beurs, en de termijnmarkt voor suiker te New-
York boekte een lengte-record in de noteering van

0,65 Amerikaansche centen per ib.
Blijkt hieruit niet duidelijk, dat de handel geen
vertrouwen meer heeft in beperkings-schema’s, res-trieties, pool’s, en -andere maatregelen, die trachten
verbetering te brengen in de marktpositie van enkele
producten zonder. de wereld te -verlossen i’an de ,,meu-
scheljke dw’aasheid”? – Waarom zou een koopman er
zich toe laten bewegen onder de heersehende omstan-
digheden eenig risico te nemen, – waarom zou hij
meer koopen dan hetgeen hij onmiddellijk kan ver-
koopen? Waarom zou den speculanten, grossiers, win-
keliers ete. voorrade:n opslaanl Men doet dat toch
niet, als er niet een aan zekerheid grenzende moge-
lijkheid is om dien voorraad vandaag of morgen met
winst te kunnen verplaatsen. Die waarschijnlijkheid
bestaat echter niet, zoolang het onbekend is, wèlke
verhoogingen verschillende douane-tarieven zullen on-
derga.an, welke monopolies zullen worden ingevoerd,
welke con tingen teerin gsmaatregelen het verkeer zul-
len belemmeren, welke valuta-bepalingen de interna-
tionale verrekeningen zullen verhinderen, – in het
kort, z.00lang men in het duister tasten blijft omtrent
de afzetkansen van morgen.. De handel wil dus geen
voorraden aanhouden en hij. laat alle producten zoo lang mogelijk in de.pakhuizen van de produeentn.
Daarom wijzen de statistieken, die alleen rekening
houden met de voorraden in de eerste hand, zulke
groote beschikbare hoeveelheden aan en verontrusten
liet publiek, dat lijdt aan een groeiend geloof in ee.n

overweldigende overproduetie. Het kan de cijfers van
cle statistieken niet bezien zonder zich af te vragen:
hoe lang zal het duren alvorens die massa’s goederen

verteerd zijn?
De producenten verkeeren in moeilijkheden, want

hun
bedrijven
zijn niet berekend op liet financieren
van abnormale voorraden. Ze worden daardoor ge-
dwongen tot uiterste zuinigheid op elk gebied, ze zijn
niet in staat hun productie-middelen behoorlijk te
onderhouden en waar noodig te vernieuwen, en ze
kunnen een nieuwen oogst niet binnenhalen als hun
zolders nog buigen onder de last van oogsten van
vorige jaren. Z66 worden ze gedreven tot krachtige
beperking van de voortbrenging en terwijl de produc-
tie jaar
0])
jaar vermindert, neemt de werkelijke con-
snimptie – wat niet hetzelfde is als de statistische –
toe, want het aantal consumenten stijgt.
Wat moet het einde zijn? Hierover lcan geen twijfel
bestaan: – over betreklceljlc korten tijd zal de wereld
voor een tekort staan!
i)e volkomen verstarring van het handelsverkeer
brengt een omw’enteling teweeg, waarop de maatschap-
pij niet is ingericht. De voorraden, die gedragen
pleegden te worden door den handel in al zijn geledin-
gen, drukkèn nu uitsluitend op de producenten en
cerlammen daardoor de productie. Het geneesmiddel ,,bescherming”, dat men de voortbrenging meende te
moeten toedienen, veroorzaakte dus een verlamnving
van het verkeer. die zich wederom verplaatste naar
cle productie. Thans zucht de maatschappij nog onder
een ingebeelde over-productie, terwijl haar langzaam
maar zeker
nijpende
nood besluipt.
is deze voorstelling te sombere Ze is met cijfers niet
te staven; maar de cijfers van onze statistieken ver-
tellen niet alles, wat er in de maatschappij gaande
is. Het verstand zegt ons, dat de wereld niet rijk ge-
noeg is om eenige.jaren achtereen: te werken zonder verniepwingen van kapitaalgoederen, – meer te ver-
teren dan te produeeeren, – millioenen werkkraeh-
ten te laten leegloopen. De armoede, waaraan de
wereld ten prooi is, moet zich binnenkort scherp af-
teekenen:
Gelden deze, voorspellingen ook i’oor suiker, waar-
‘an de..produetie is geregeld volgens het Ohadhourne-
plan?

i-ie Ohadboumne-plan heeft ten doel een kunstma-
tige bejerkin’g van de productie toe te passen. Om dit
te bereiken is een restrietie opgelegd aan de beste
producenten, d.w.z. aan de producenten, die dodr hun
.goedkoope voortbrengingsprjzen in staat zijnop de
wereldmarkt te edncurreeren. :Dit beteekent, ‘dat de

296

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13
April 1932

productie op onverantwoordelijke wijze wordt verarmd
en dat aan de geheele maatschappij groote schade
t
wordt toegebracht. De verontschuld.iging voor de.
samenzweerders is, dat ze tot deze averechtsche poli-1
tiek gedwongen worden door de Regeeringen van de.,
dure producenten, die haar armel-ijke bedrijven kracht
dadig in bescherming hebbeh genomen. Zij, die de

wereldmarkt moeten voorzien, zijn dus genoodzaakt
deze taak te verwaarloozen. De overbodigen echter,
werken voort, want zij beschikken over een vast afzet-
gebied binnen de grenzen van hun land; komt er een’

wereld-tekort dan zullen -zij niet in staat zijn dat aan
te vullen tot prijzen en op voorwaarden, zooals de

goede producenten die zouden kunnen stellen, want

daartoe is hun kracht ontoereikend.
Men mag nu de vraag stellen of de Ohadbourne-
overeenkomst noodig was om de drastische beperking
tot stand te brengen, die is ingevoerd. Men heeft recht
hieraan te twijfelen! Ware geen besluit tot restr.ictie
genomen dan zouden de prijzen stellig niet hooger ge-

weest zijn dan thans en nergens zou men eenige am
1

bitje vinden om voor den export te werken, zoodat vod’-de wereldmarkt alleen over zouden blijven zij, die geen
1

eigen afzet hebben. Het is niet onaannemelijk, dat de

inkrimping even afdoende zou zijn geweest.

Toch heeft Ouba gevochten voor een grooter contin-
gent, alsof het er belang bij had een paar honderddiii-
zend ton meer te mogen produceeren. Had die strijd’
echter een andere dan een politieke beteekenis? Er
is wel niemand, die dit gelooft en er zijn weinigen, die verwachten, dat de 2.100.000 ton gehaald zullen wor-
den.Daarvoor is de financieële draagkracht van Ouha

te gering.
1

Java heeft niet veel concessies meer gedaan. Wat
doet •het er voor het oogenblik toe of daar -1.200.000
ton of 1.500.000 ton zullen worden voortgebracht in
1

1.933, -waar schijnbaar geen uitzicht is op export?
1

Hier moet men echter voorzichtig zijn hij het uit- 1

spreken van verwachtingen. We leven nog in 1932,
we

zijn onder den indruk van de voorraden op 31 Decem’

ber 1931, ruim 8 millioen ton. Dit klinkt overweldi
gend, als men vergeet, dat de consumptie getaxeerd 1
wordt op 98.000.000 ton, d.w.z. dat de voorraad vol-

doende is voor het”erbruik van 314 maand. Moeten we 1
hier.bij niet bovendien bedenken, dat de tweede hand

leeg i.s, zoodat de voorraad plotseling een sterke daling
kan ondergaan,als er iets gebeurt, dat de handel ah-
meert? Wat Europa uitzaaien zal, weet men nog niet,
1
.
men verwacht echter een vermindering als men met
Rusland geen rekening houdt. De prijzen zijn niet aan-

moedigend, maar in vele landen speelt de prijs allang
geen rol meer, daar de boer op velerlei wijze be-

schermd wordt.
Men mag verwachten, dat de uitvoerende landen, met belangrijk’ eigen beschermd afzetgebied zullen

trachten hun surplus zoo klein mogelijk te houden,
want elke zencljng, di.e de landsgrenzen overschrijdt,
brengt een enorm verlies.
1933 kan een geheel ander beeld geven, clan men
zich nu durft voorstellen. Men staart zich blind op het
hedr i egelij k voorraaciscijfer, cle handel laat zich af-

schrikken door de ,,permanente menschelijke dwaas-
he.id”, de productie wordt neergedrukt onder het ge-
wicht van het geproduceerde, de beste producenten
worden gehalveerd, later misschien gev.i erendeeld –

eens moet een omzwaai komen en dan zal de misère

aan cle zijde van de consumenten
zijn,
de arme consu-

menten, die-alle belangstelling van de-zijde van hun
Regeeringen moeten ontberen, en dus nimmer vcn
een prijsdaling ten volle profiteeren, maar dubbel en

dwars lijden van elke stijging. Zijn deze voorspelliugen voor cle producenten wat
optimistisch getint? Eigenaren van suikeraandeelen,

die de crisis denken te doorstaan, zullen dit misschien
meenen, maar dan vergssen ze zich, want cle mogelijke

felle opleving zal zeer tijdelijk zijn, daar de hescherm-
cie zwakke producenten onmiddellijk voor ccii onge-
zonde productie-uitbreici ing zullen zorgen. Dan gaan
de prijzen weer omlaag voor de vrije markt, maar

blijven duur voor cle consumenten in de beschermde

gebieden.

Ohadbourne brengt geen genezing; het heeft geen zin -den door hem aangewezen weg te volgen, want
deze zal over bergen en. dalen leiden tot den onder-
gang, die onvermijdelijic is, als -geen einde komt aan
de ‘heerschappij van de zotheid. Tegen die heerschappij
zullen de Ohadbourne-enthusiasten moeten strijden,
aansturend op een verbeterde Brusselsche conventie,
die de werelcisuikerproductie regelt volgens een ge-
zond systeem. Ze zullen de kleine middelen, die thans
worden toegepast alsof eenig heil van ze te verwach-
ten is, moeten laten varen. is de menschelijke dwaas-
heid werkelijk prmanent en bestaat er dus geen uit-
zicht op een normale regeling, dan aanvaarde men den

strijd om het bestaan. Men zal dan moeteii streven
naar den laagat mogelijkén kostprijs, wat een gelijk-
matige beperking uitsluit, en mogen hopen, dat cle
krachtigste Icern van de krachtige suikerindustrie van Java zal kunnen blijven bestaan.

Als men dèn toestand in de suikerwereld z66 beziet, is het onbelangrijk, hoe de voorraden, de uitzaaiingen,
de oogstvooruitzichten. enz. zijn en zullen worden,
want men weet, dat een gezonde ontwikkeling van
productie en handel niet mogelijk is, zoolang de kie-
zers van vrijwel alle landen liet bewind in de hand
leggen van leiders, die niet af willen zien van dc
,,mensehelijke dwaasheid”, weilce tot uiting komt in
de welvaart-vernietigende douane-tarieven, contin gen-

teerin.gen valuta-beperkingen, enz. en z.
Tit. L.

DE INVLOED VAN HET BUITENLANDSCH KAPITAAL OP DE ONTWIKKELING VAN

DE .CULTURÈS -TER OOSTKUST VAN SUMATRA.

II (Slot.)

De belaxcgen van het Nederla.ndsche en luitenla.nd-

sche lcc&pitctal bij de hoofdcultures.

In het voorgaande hebben. wij gezien, hoe dit

gewest zich in een periode van ongeveer 60 jaar heeft
ontwikkeld van een vrijwel oh-bekend achterland tot
een _van de voornaamste landbouwg’ebieden van ons

Indië. Voor dit tweede gedeelte hebben wij ons tot

taak gesteld, meer in ‘bijzonderheden na te gaan, welke
belangen het Nederlandsche en het buitenlandsche
kapitaal bij elke der groote cultures afzonderlijk heb-ben, waarbij dan tevens aandacht besteed zal worden
aan de kwestie van de risicoverdeeling, zoowel met
betrekking tot de kapitaalinvesteerende landen, als in

haar beteekenis voor de geheele economische struc-

tuur van dit gewest. –
Bij de samenstelling van ‘het hieronder gebruikte
cijfermateriaal, deed zich deze moei1ij1cheU voor,
velke methode te gebruiken om te komen tot een zoo
nauwkeurig mogelijke ‘berekening van de -bedragen,

die ieder land in totaal en in elk der cultures afzon-

derlijk heeft- geïnvesteerd. Berekeningen gebaseerd op
de grootte •der aandeelenkapitalen der hier werkzame
maatschappijen zijn onbruikbaar, ‘daar verschillende
dezer maatschappijen niet alleen op de Oostkust,

– maar ook bijv. in andere deden van Nederlan-dsch-
Indië ôf in de Straits werkzaam zijn en niet bekend

is, welke maatstaf van verdeeling moet worden aan-
gelegd. Maar al was dit bekend, dan bleef toch ‘het

bezwaar over, dat het zuivere aandeelenkapitaal niet
gelijk is, aan het totaal-bedrag door de

betrokken

• maatschappijen geïnvesteerd, daar ook rekening moet
worden gehouden met eventueel gevormde reserves,

13 April 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

297

die in het bedrijf aangewend worden en ook met

vreemde middelen, opgenomen in den vorm van obli-

gatieleeningen of ‘bankcredieten.
De methode, welke aan ons doel het beste beant-

woordt, is die, welke de grootte van de aanplanten

en de geschatte investeeringen per oppervlakte-een-

heid als ibasis neemt. De oppervlakte der aanplanten

is, onderverdeeld naar nationaliteit, voor de verschil-
lende cultures op enkele uitzonderingen na bekend,

terwijl de investeeringen per H.A. oppervlak voor

de verschillende cultures als volgt worden geschat:

tabak
f 100,-,,
klapper
f
800,-, rubber
f
1400,-,

palmolie
f
1500,-, thee
f 2000,-,
vezel
f 2000,-.

Over de vezelcultuur waren van de betrokken maat-

schappijen vrijwel geen gegevens te verkrijgen. Waar

deze cultuur echter geheel in Nederlandsche handen

is en door haar kapitaalintensief karakter een vrij
grooten invloed heeft op de verhouding Nederland-
Buitenland wat totaalkapitaalinvesteering betreft,

hebben wij gemeen cl haar niet te mogen verwaarloo-

zeil.
01)
‘grond van anderzijds verkregen informaties,

hebben wij het kapitaal in de vezelcultuur gestoken,

globaal op
f
30 millioen geschat, een cijfer, dat naar
onze meening niet ver van de werkelijkheid afwijkt.

Op grond vai cle hierboven beschreven methode
komen wij nu tot de volgende opstelling wat betreft

de bedragen ‘door de verschillende naties in ieder der

cri itures geïnvesteerd.

Totaal bedrag der iuvesteeringen per culture en
per nationaliteit.
1)

(in
m.illioenen guldens.)

rubber tabak thee oliep. copra garnb. vezel totaal

Nederland

. .
143
100

25,7 49,
3,3


30,- 351,3
ugelancl

. . .
106,5
13,7

3,
0,8

1,-

125,–
Amerika

. . .
62,1
——-
62,1
Frankrijk-
l3elgië
42,1
3,-

29.6

74.7
Zwitserland
3,5
0,75
0,12

– –

4,4
Duitsehland
3,9 2,7

3,2
– –

9,8
Japan

……
12,3
2,5
– –

14,8
Diversen

. .
5,——-
5,.-

378,5 103,75 42,1 87,3
4,2

1,-
30,- 647,2

Uit dezen staat kunnen wij weer een anderen af lei-
den en wel één, die ons laat zien, op welke
wijze
de

landen het totaal der door hen in dit gewest geïnves-
teerde kapitalen percentsgewijze over de verschillen-
de cuitnres verdeeld hebben.

Verdeeling van het geïnvesteerde kapitaal over de
diverse eultures in percenten.

rubber tabak thee oliep. copra gamb. vezel

Nederland
41
28

S

14
1,-

8
Engeland
85

11

2,55
0,65

0,80


Amerika

……
100
– – –

– –
:I?ratikrijk-België
’56
4


40

– –
Duitschland

. .
40

27

33

– –
Japan

……..
83


17

– –
Zwitserland

. .
80
17,5

– –
2,5


Diversen

……
100

– –

– –

Uit •deze twee statistieken zijn verschillende be-
langrijke conclusies te trekken. In de eerste plaats
zien wij, dat einde 1930 het ttaal in ‘de cultures ge-
investeerde kapitaal ongeveer
f
650 millioen be-
draagt. Waar voor de jaren 1914, 1918 en 1925 dit

cijfer resp.
f
113,
f
230 en
f
438 millioen ‘bedroeg,
kunnen wij spreken van een krachtige en regelmatige
ontwikkeling, die zich noch door den wereldoorlog
van 1914/18, noch door de crisis van 1921122 ernstig

heeft laten beïnvloeden.
De wereldoorlog ‘heeft geleid tot een krachtige
ontwikkeling van de rubbercultuur, waaraan de groote
behoefte aan ruibber voor oorlogsdoeleinden wel niet
vreemd zal zijn. Gedurende de crisis in de na-oorlogs-
jaren zien wij juist de opkomst van de palmolie- en

1)
Cijfermateriaal ontleend aan de jaarverslagen van de
‘tÏa.iidelsvereeniging te i’liedan.

vezelcultuur. De opbloei van deze nieuwe cultures

in jaren, dat hier de algemeene economische toe-

stand zeer ongunstig was, had dit groQte voordeel, dat er een sterk nivelleerende werking van uitging,

waardoor de depressie hier ‘minder sterk gevoeld werd,

dan in andere deelen van Indië. Dit zijn echter
mci-

deuteele gebeurtenissen en daarom meenen wij, dat

hieruit niet de conclusie mag worden getrokken, dat

in het algemeen ‘de conjunctuurschommelingen in dit

gewest minder voelbaar zijn, dan elders. Het beste
voörbeeld is wel de huidige crisis, welke duidelijk

aantoont, hoe afhankelijk de Oostkust, wat haar

economische positie betreft, van de rest van de
wereld
1)
is. Wij bevinden ons thans in het door De
Waard genoemde 3’de stadium van de depressie, het

stadium, dat voor de economische positie van dit ge-
west noodlottig is, daar haar grondpijlers, de cultu-
res, ondermijud worden. Verschillende maatregelen,
als het stopzetten van alle uitbreidingen, het ont-

slaan van Europeesche personeel, het terugzeniden van

10.000den contractanten en zelfs het sluiten van ge-
heele ondërnemingen,
wijzen
erop, .dat op het oogen-
blik een deel van het met moeite veroverde terrein
weer verloren gaat, waarvan de ‘nadeelige gevolgen

speciaal in den importhandel scherp gevoeld worden.
Wij hebben hierboven gezien, hoe het in de cul-
tures geïnvesteerde kapitaal in •de jaren 1914-1930
van
f
113 tot
f
650 ‘millioen ‘gestegen i.s. De volgende
vraag is nu: hoe groot is hierin het Nederlandsche
aandeel en is ‘dit aandeel in den loop der jaren voor-
of achteruit gegaan. Voor het jaar 1913 is de ver-
houding tussc’hen het Nederlandsche en het vreemde
kapitaal als 53,2 tot 46,8; voor 1918 50,1 tot 49,9;
voor 1926 52,2 tot 41,8; voor 1930 54,3 tot 45,7. Hier-
uit blijkt dus duidelijk, dat de verhouding tusschen
het Nederlandsche en het ‘buitenlandsche kapital in
den loop der jaren weinig veranderd is. Het Neder-
landsche kapitaal is steeds iets in de meerderheid ge-
weest, doch waar het overwicht geen neiging vertoont
grooter vormen aan te nemen, kunnen wij wel conclu-deeren, dat beiden gedurende deze periode
vrijwel
ge-
lijk aandeel hebben gehad’ aan •de ontwikkeling van
çle groote cultures in deze streken. Niet altijd is de

groote invloed van het buitenlandsche kapitaal hier met groote vreugde ‘gadegeslagen en zoo lezen wij
‘bijv. in •het jaarverslag van den President van De

aavasche Bank
2)
over ‘het boekjaar 1919/20 en nog
eens in dat van 1925/26 waarsc’huwende woorden ge-
Hcht tot het Nederlandsche kapitaal om meer inte-
esse te toonen voor ‘beleggingen in de cultures in
dit Gewest en tot de Nederlandsch-In’dische regeering
om ‘die investeering zooveel mogelijk te bevorderen.
auist het feit, dat het aandeel van het Nederlandsche
kapitaal in ‘den loop ‘der jaren vrijwel constant is
gobleven en de 55 pOt. niet heeft kunnen overschrij-
den, is voor ons een bewijs, dat dit
cijfer
vrijwel het
maximum van zijn kunnen weergeef t en dan is het
isiet dan toe te juichen, dat ‘het buitenlandsche kapi-‘taal te hulp is gekomen en tot de snelle ontwikkeling
an dit deel van ons Insulinde heeft medegewerkt.
Aan ‘de Regeering is dan ook de taak de ,,Open-
deur-politiek”, welke tot op heden zulke goede resul-
taten heeft afgeworpen, te handhaven en alle kapi-
taal, hetzij Nederlandsch of vreemd, dat hier op
iëeele grondslagen ‘belegging zoekt, zooveel mogelijk
te steunen. De overheid moet naast de Europeesche
en Inheemsche bevolking medewerken, om te komen
tot een zoo doelmatig mogelijke openlegging van dit
land en exploitatie van zijn economische krachten.
Slechts langs dezen weg van samenwerking zal men
het doel: ‘de verheffing van het levenspeil der hier
inheemsche ‘bevolking kunnen bereiken, een verhef-fing, die van vitaal ‘belang is voor de bevolking zelf,
maar daarnaast ook een gunstigen invloed zal uit-

J. de Waard: ,,Malaise ter Oostkust van Sumatra”.
Kol. Stucl.
141e jaarg. No. 3.
Jaarverslag
1919/20
en
1925/26
De Javsche Bank.

298

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1.3 Apil 1932

oefenen op liet wel
aartspei.l van de rest van de
wereld .

Uit het bovenstaande hebben wij gezien, hoe het

Nederlandsche en het vreemde kapitaal vrijwel gelijke

belangen hebben bij ‘de cultures in dit gewest, thans

zullen, wij nagaan line beide groepen haar helangei’i

over cle verschillende cultures verdeeld hebben.
Be-

schowen wij staat B, ‘dan valt ons direct op, dat ei;
van het standpunt der risicoverdeeling •bezien tus-

schen de onderscheidene landen aanzienlijke verschil-

len ‘bestaan en dat Nederland verreweg de gunstigste
en de U.S.A. de ongunstigste positie inneemt. Vèr

deelen wij cle cultures in de drie groepen: ruilher,

tabak en nieuwere cultures, dan vinden ij voor Ne-

derland de verhouding 41 : 28 : 31, een verhouding,

welke door geen ander land wordt benaderd. Door

zich de laatste 10 jaar speciaal op de nieuwere cul-

tures toe te leggen, heeft het Nederlandsche kapitaal

zijn positie t.ov. vroeger zeer versterkt. Een andere

factor, welke het Nederland’sche kapitaal in
zijn
ge-
heel genomen hier een gunstiger positie ‘doet inne

men dan het vreemde, is zijn groot ‘belang bij de t’a’-

bakscultuur. Deze cultuur toch, die wat haar resui-

taten betreft, minder van het’ verloop der conjunc-

tuur afhankel’ijk’is,’dan de andere cultures, kan daar:

door een ni.velleerenden invloed uitoefenen op het ge

middeld rendement van het hier geinvesteerde Neder-
landsc’he kapitaal, een invloed, die van beteekenis is

voor de ‘geheele economische positie van dit gewest

Zeer eenzijdig op rubber georiënteerd zijn de beleg-

gingen van U.S.A., Engeland,
Zwitserland
en Japan.

Dat de. U.S.A. hier slechts rabberbelangen hebben, is

te ,vërklaren uit het feit, dat de. Ameri.kaansche beleg

gingen, hier niet zoozeer geschieden, om. een déhouché

te vinden voor haar overtollig kapitaal, dan wel o

zich
oldoende, gron dstof voor haar ruhberverwerkend
industrie te verzekeren en daardoor weer een stap
nader te komen tot liet groote doel: de econornisché

onafhankelijkheid! ,
Dat ‘het Engelsche kapitaal het vrijwel alleen in de

rubber en de thee gezocht heeft, is te verklar.en uit

liet feit, dat dit ook juist de twee cultures zijn, di

in haar èigen koloniën een hoogen graa’d van ontwik

heling hebben bereikt. Minder gunstige omstandig-
hèden in het Moederland, ‘daardoor min.der voor b
e
i’

legging in het buitenland ter beschikking komeid

kapitalen en cle eeni’gszins conservatieve geest, d,i
zich in het geheele Engelsche zakenleven oenbaart,
zijn ons inziens de. oorzaken, dat het. Engelche,ini
tiatief hier cle laatste jaren gering is en daardoor
zijn’ positie relatief achteru itgaat.
De eenzijdigheid van de J’apapsche, Zwitsersche en
Noorsche beleggingen vindt haar verklaring hierin,
dât ‘deze kapitalen pas haar weg hierheen vonden, toen

oii’sstreeks 1.925 de rubbercultuur plotseliiig ‘grooté
winstmogelijkhe’den scheen te openen. Het Franschij
Belgiche ‘kapitaal, heeft in hoofdzaak de rubber- en
de oliepalmcultuur als terrein van zijn werkzaam
jieden gekozen, terwijl het Du.i.tsche kapitaal, ‘hoewel,

hier slechts in geringe mate vertegenwoordigd, zich na Nederland toch
01)
de beste risicoverdeeling kan
heroemen.

Uit staat A kunnen wij zien, .dat meer dan 50 pOt.

van cle hier door Nederland en buitenland geïnves-

teerde kapitalen, in de rubbercultuur zijn gestoken.

Deze eenzijdigheid is van groote beteekenis voor d€

economische ontwikkeling van dit gewest, maar mag
aa.n ‘de andere zijde toch veer niet overschat worden

en zeker mag niet wordeh aangenomen, dat di.t gewest

percentsgewijs evenzeer van de rubber afhankelijk is,

als het hier i.t de rubber geïnvesteerde kapitaal een
percentage ‘van het totaal uitmaakt. Gaai’i wij toch

den kostprijs in de verschillende cultures eens in on-
clerdeelen na, dan zien
wij,
dat de factor arbeid een
zeer belangrijke plaats inneemt. En juist deze kosten-

factor is van zon groote beteekenis, omdat in tegen-

stelling met de provenuen uit liet hier geïnvesteerde

kap i taal, welke .grootendeels uit Indië wegvloeien, dc

inkomsten uit arbeid, zoowel koelieloonen als salaris-

sen voor het Europeesche personeel, hier verteerd
worden en ‘bestaansrecht geven aan ‘groot- en klein-

handel. Het aantal tewerkgestelde krachten is dus
van overwegend’ belang en nu blijkt, dat de arbeids-

in’tensiteit di. het aantal arbeiders per H.A. beplant

oppervlak voor de verschillende cultures sterk uit-

eenloopt’en juist voor de rub’ber verreweg het laagst

is Terwijl de tabak ‘4 arbeiders per beplante H.A.
noodig heeft, zijn ‘deze cijfers voor d.e thee 1’, voor

cle palmolie 0,8 en voor de ru’b’ber 0,4. De rubber heeft
dus in verhouding tot de andere cultures betrekkelijk

weinig arbeidskrachten roodig en een vermindering

van areaal in de rubbercultuur zal ‘dus minder ver-
strekkende gevolgen hebben dan in de andere cultures.

Van de ‘einde 1929 hier werkzame 266.000. contract-

arbeiders, werkten er in de tabak 15.000, in de rubber
90.000, in de thee 31.000, in de palmolie 31.000, in
de vezel, enz. 33.000.

Terwijl ‘dus 55 pOt. ‘van het ‘hier werkzame kapitaal.

in de rubber geïnvesteerd, zien wij, dat deze cultuu.r
slechts
Y
3
van het totaal aantal contractanten ‘noodig
heeft; dat er bijna evenveel in de tabakscultuur wer-

ken en dat de nieuwe cultures samen al meer arbei-

ders in dienst hebben da-ir de ru’bhercultuur. Hoewel
nog steeds van ‘groote beteekenis, neemt de rubber
lang niet die positie meer in van ongeveer 10 jaar

geleden, een verandering, die voor de verdere ont-
wikkelir’g van dit gewest nog verstrekkende gevolgen

kan heb’ben.
In een periode van 60 jaar is de Oostkust van een
onbekend acht&rla’n’d uitgegroeid tot een van de be-

langrijkste grootlandbouwgehieden van ons Indië.
Door nauwe samenwerking van het Nederlaii4sche
en het buitenlandsche kapitaal is dit, resultaat be-
reikt en geen van beiden zal gemist kunnen worden,
als cie tijdsomstandigheden voortzettifg van dit groote
ontgi’nningswerk mogelijk m’ken.
H. J. MANSOHOT.

Medan.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER DECEMBER 1931.

.Ïn, de maand’ December bedroeg de opbrengst der

landsrniddelen in totaal
f
49.2 millioen tegenover

f
63.1 rniilioen in dézeifde maand van het vorige jaar,
Hierdoor’ is eeh totaal middelenopbrengst over 1931

ontstaan’ van
.f 511.7
millioen, ‘terwijl over 1930.’

f
631.5′ ‘millioen werd ontvangen, dus een achteruit-‘
gang van
f
113.8 iniflioen.

‘De ‘opbrengst der verschillende hoofdgroepeu van
niiddelen in irergelijking tot de rarningeir ‘bedroeg in
ihillioénen guldens, respectievelijk:

Het achterblijven van de middelen in verslagmaand,

t.ov. dezelfde maand van het vorige jaar werd ver-‘
oorzaakt door de groep belastingen met
-f 11.7
nijl-‘

lioe,n,,de monopolies met
-f
1.0 millioen, de produc-

1112

Jaar-
Om,.

Jaarra- . Decemberranling Gedurende het jaar
schrijving rning’31 1931 1930 1929 1931

1931

1930

1929
Belastingen..

29.6

26.6

38.3

41.9

354.7

253.3

311.8

344.2
Monopolies.

6.3

4.5

5.5

6.8

75.9

62.6

74.8

82.3
Producten…

7.6

2.5

5.8

9.1

91.3

46.2

66.9

93.2
Bedrijven
….

12,1,

7.0

9.8

10.3

145,1

105.7

124.2

136.8
Div, middelen

.5.0

7.7

3.7,

4.1 : 60.0 ‘49.8

53.9

52.2

Totaal..

60.6

49.1

63.1

72.2.
727.0

517.6

631.6 , 708.7

ten met
– f
3.3 millioed en ‘de bedrijven met
– f
2.-

millioen.

-. .
De groep diversé middelen bracht
f4.-
millioen

meer op.

. –
Het ifiaandiotaal der middelen bleef in verslag-
maand wederom.met een groot bedrag t.w.
f
11.5 mii-
lioen bij de fab’tionee1e jaarraming ten achter, waar-

13 April 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

– 299

door de achterstand op uit. 1931 t.’o.v. cie jaarraming
is opgeloopen tot.] 209.4 millioen.
De verschillen

in de opbrengst tusschen de maan-

den December 1931 en December 1930 en. tusschen
het totaal na 1931 en 1930 worden bij de verschil-

lencie middekngroepen in hoofdzaak door de N.V.-af-
wijkingen veroorzaakt.

Belastingen.

De navolgende indirecte heffingen vertoonen in
het•afgeioopen jaar in totaal een achteruitgang t.o.v.
1930 van
f
35 millioen.

Opbrengst in millioeneu guldens Gedurende
December Gedurende het jaar
1931
minder
1931 1930 1931 1930 1929
dan
1930

Invoerrechten
6.5

7.3

57.8 77.7

95.4

19.9
Uitvoerrechten
0.3

0.6

4.1

8.8

13.1

4.7
Statistiekreht
0.3

0.4

3.3

5.1

6.3

1.8
Accijnzen . . .
3.3

3.5

‘37.7 43.2

42.9

5.5
Zegelrecht . .
0.7

0.7

9.2 11.6

14.2

2.4
Overschr. recht
0
:
2

0.3

2.3

2.7

2.9

0.4 Slachtbe.
lastingen .
0.4

0.5

6.3

6.6

7.1

0.3

Totaal..
11.7 13.3

120.7 155.7 181.9

‘ 35.0

Bij vergelijking van de opbrengst 1931 met die van
.1.930 dient er rekening mede te worden gehouden, dat

ingaande 1 Januitri 1931 de invoerrechten werden
verhoogd met 10 opcenten, terwijl ook het handels-
zegel en het ontschepingsgeld iverden verhoogd.
De daling van de opbrengsten van
in-
en
uitvoer-
rechten is
niet alleen het gevolg van de prijsvermin-
dering voor de in- en uitvoerproducten, doch,wordt
tevens veroorzaakt door een kwantiteitsvermin dering,
gelijk kan blijken uit de hier volgende cijfers betref-
fende den, jet- en uitvoer van Iidiö.

invoer

Uitvoer
Gewicht Waarde iii Gewicht Waarde in
Tijdvak

in 1000 millioenen in 1000 millioenen
ton tien

guldens

tonnen guldens
Gedurende het

jaar
1929 3.356

1.059

10.110

1.443

idem
1930 2.820

834

9.955

1.203

idem
1931 2.198

549

8.101

810

Een nadere uitsplitsing van de opbrengst der
accijnzen leidt tot onderstaande groepeering:

Opbrengst iii millioenen guldens Jaar.
Accijns

December Gedurende het jaar raming
1931 1930

1931 1930 1929

1931

Petroleum
.
……..
1.- 1.-

11.3 12.2 12.9
Benzine ……….
1.5

1.7

17.9

20.2 18.1
Lucifers ……….
0.8

0.7

7.67 9.8 10.7

11.-
Gedistilleerd ……
0.05 0.05

0.76 0.9 1.1

1.2
Tabak …………
0.009 0.008

0.1

0.1

0.1

0.12

Tota1….
3.3

3.5

37.7 43.2 42.9

47.3

De kohierbelastingen ‘bleven op ult. 1931, ‘zooals uit
de hironder opgenomen vergelijkende specificatie
blijkt; met, uitzondering van de
persoiieele belasting
en de
verp’onding, hij
de opbrengst over het jaar 1930 ten achter.

Opbrengst in millioenen guldeus
Omschrijving

December

Gedurende het jaar
1931 1930 1929 1931 1930 1929
Personeele be1ating .

0.8

0.8

0.8

5.6

5.4

5.3
Inkomstenbelasting
. . 6.4

7.0

7.9

48.5 53.1

54.7 ‘Vennootschapsbela5tin

2.3′ 12.8 1.4.6

24.7 45.7 ‘ 51.7
Verpoudingbe’lasting

1.5

1.6

1.6

14.4

9.6 ‘

6.9
Landelijke inkomsten
. 3.5

2.6 ‘ 1.8

34.5 37.1

36.7

Totaal.
. 14.5 24.8 26.7 17.7 150.9 155.3

De ontvangsten der vennootschapsbelasting, waar-
van als regel een belangrijk gedeelte in de maand
December binnenkomt, bedroegen over verslagmaand
slechts
f
2.3 millioen n bleven
f
10.5 millioen ach-
ter bij d& ontvangsten in dezelfde maand van het vorig
jaar. : ‘ ‘

De hôogé opbrengst der verponding is veroorzaakt
door de belangrijke betalingen op aanslagen van vorige
a.ren.

‘De’
landelijke, inkomsten,
nader uitgesplist, geven
het’ volgende beeld:

Opbrengst in millioenenguldens
Omschrijving

December Gedurende het jaar
1931 1930 1929 1931 1930 1929
Landrente Java
en Madocra
2.8
Alle overige ………

Totaal . . . .
3.5

De overige belastingen brachten in verslagmaand

f
322.000 op tegen
f
344.000 in dezelfde maand van
1.930.

Mon.opolies.

.l)e monopolie’s brachten in verslagmaand
f 1
mii-
lioen i’nind’er op dan in December 1930, terwijl de
totaal-opbrengst over het jaar 1931
f
12.2 millioen
achterbleef bij die over het jaar 1930.
Deze
f
12.2 miilioen werden voor
f
9.3 miilioen
gevormd door achteruitgan.g van de opbrengst van
den opiumverkoop,
welke opbrengst over het jaar
1931
f
25.3 millioen ‘bedroeg tegenover
f
34.6 mil-
lioen over 1930.

De opbrengst der
pandhuizen
bedroeg in ‘verslag-
maand
f
0.5 millioen meer dan in December 1930,
t
doch bleef over het jaar 1931 ruim
f
3 millioen bij die over het jaar 1930 ten achter.
– Het
zout,
dat in verslagmaand
f
0.3 millioen meer
opbracht-dan in December 1930, gaf oer het jaar
1931 f0029 meer aan ontvangsten dan over het jaar
1.930.

Producten.

De opbrengst van de
producten
bedroeg in. Decem-
ber 1931
,f
2.5 millioen tegen
.f
5.8 .miliioen over
dezelfde maand in 1930 of
f
3.3 millioen minder, in
hoofdzaak veroorzaakt door cle mindere opbrengsten
vak
tin, boschproducten
en
steenkolen
ad resp.
f
2.4
miiiioen,
f
0.5 millioen en
f
0.4
millioen.
De
kina- en thee-onderneming
bracht in verslag-
inaand
f
0.195 meer op. dan in December 1930; op
ult. 1.931 bedroegen de ontvangsten hieruit voortvloei-
encie
f
0.2 meer dan over 1.930.
Het
caoutch’oucbedrijf
bracht in verslagmaand
.f
85.000 minder op dan in December 1930, waardoor
de achteruitgang in 1931 t.o.v. 1930 steeg tot
‘f
1.4
mi Ilioen.

De totaal-achteruitgang van de opbrengst der
pro-
ductengroep
over 1931 vergeleken bij 1930 is
f
20.5
tnillioen, hetwelk als volgt kan worden gespecificeerd:

in millioenen guldens. Opbrengst gedurende
Producten

het jaar

Over
1931
meer of

1931 1930 1929

minder dan
1930
.IÇiva en thee …….
1.- 0.8

0.9

+ 0.2
Laudscaoutchoucbedrijf
2.3

3.6

6.3

– 1.3

,I3oschwezen ………
12.9 16.3 22.7

.

– 3.4
Goud en. zilver …..
0.6

1.2

.1.5

– 0.6
Il3anka-t’in

………
19.5

30.4 47.4

-10.9

Steenkolen ………
9.9 14.4 14.3

.

– 4.5

Totaal….
46.2 ‘66.7 93.1

– 20.5

Bedrijven.

De opbrengst van deze groep bedroeg over Decem-
ber 1931
f
1.8 millioen minder dan in dezelfde
maand van 1930. De ‘totale achteruitgang van deze
groep over het jaar 1931 t.o.v. 1930 bedraagt
f
18.5
millioen. Deze
f
18.5 millioen komt voor
f
1.6 mil-
lioen voor rekening van het
havenwezen; f
2.4 mii-
lioen vindt zijn oorzaak in mindere opbrengst van
den
P.T.T.; f
13.8 millioen in mindere baten van
den
SS.; f
1 millioen iii mindere baten van den
Baggerdienst
en
f
0.5 millioen is een gevolg van
terugloop der ontvangsten van de
Landsdrukkerij.
Alleen de dienst voor
Waterkracht
en
Electriciteit
gaf met een opbrengst van
f
2.8 millioen over het
jaar 1931 tegenover
.f
2-.2 millioen over 1930 een
verbetering te zien.

Eii relatieve ‘ermindering in de maand December”

1.9

1.3

31.3

33.2

32.9

0.6

0.5

3.1

3.9

3.8

2.5

1.8

34.4

37.1

36.7

300

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932

had, zooals uit onderstaand overzicht moge blijken,
plaats over de geheele lijn, uitgezonderd bij den

Dienst voor Wcsterkrach,t en Electriciteit.

Opbrengst in’millioeneu guldens
Bedrijven

December

Gedurende het jaar
1931 1930 1929 1931 1930 1929

Itaveuwezen ……….
0.9 1.0

1.1

12.8

14.4

14.7

iiaggerclienst ………
02 0.3

0.5

3.3

4.3

4.7

Waterkracht en

E.lectriciteit
04 0.3

0.13

2.8

2.2

1.6

Landsdrukkerij …….
0.16 0.22. 0.08

1.-

1.4

1.2,

Post-, Telegraaf- en

Telefoondienst …..
2.3 2.4

2.8

29.- 31.3

31.8

Staatsspoor- en

Tramwegen
3.9 5.5

5.8

56.9

70.7

82.8

Totaal….
7.9 9.7 10.4 105.8 124.3 136.8

De totaal-opbrengsten van de S.S. bleven over het

jaar 1931
f
13.8 miljoen hij die van het vorige jaar

ten achter. Verdeeld naar de verschillende lijnen was
dit verschil:

Java ……………..
f
10.9 millioen

Sum. Westkust ……..,, 1..-
Zuid-Sumatra ……….,, 1.4

Atjhtra.m …………,, 0.4

Diverse middelen.

Deze groep bracht in verslagmaand
f
‘7.7 millioen

op tegenover
f
3.7 millioen in December 1930. De

opbrengst over het geheele jaar 1931 was echter ruim

f
4 millioen minder dan die over 1930 en bleef
f
10.2

millioen bij de jaarraing achter. Dit vindt zijn oor-

zaak in liet achterblijven van ‘bijna alle middelen,

welke tot deze groep behooren.

Slechts de opbrengst
van
mijnconcessies, leges en

salarissen, ontvan gen. door de griffiers va.n de ver-

schillende rechtscolleges, w eeskamers,
sehoolgeld en,

waterleidingen en ilc va.n maten en gewichten
gaven

een ‘gunstig verschil te zien respectievelijk van j 3.-
millioen,
f
0.04 millioen,
f 0.16
millioen,
f 0.15
mii-

lioen,
.f
0.03 millioen en
f
0.04 millioen.

De opbrengst van den
csf koop va.n heerendiensten

in de Buitengewesten was in December 1931.
f
0.29

millioen tegen
f
0.49 millioen in December 1930; de

totaal-ontvangsten bedroegen in 1931
f
5.32 millioen

en in 1930
f
6.71 ‘millioen.
De ontvangsten van het
gevo..ngeniswezen
bedroegen

in December 1931
f
0.37 millio’en tegen
f
0.06 mii-

lioen in December 1930; de totaal-ontvangsten hier-
van bedroegen in 1931
f
4.8 .millioen tegen
f
5.1 mii-

lioen in 1,930.

De opbrengsten van de andere tot deze groep be-

hoorende middelen geven geen aanleiding tot bij-
zondere vermelding niet uitzondering van de baken-

en loodsgelden, welke in verslagmaand
f 0.1
millioen

chterbleven bij December 1930 en over het jaar 1931 totaal
f
0.9 millioen minder ophrachten clan over

het jaar 1930.

T-let algemeen verloop der lan’dsmiddelen in “het
loopende jaar in vergelijking met de twee vooraf-
gaande jaren moge blijken uit het volgende.overzicht:

Opbrengst
iii
millioenen gu]dcns
Maand
Per maand
tjm.
de maand
1929
1930
1931
1929 1930
1931

Januari

…..
51.9
53.5
45.2 51.9 53.5 45.2
Februari
48.9
42.2
36.0 100.8 95.7 81.2
Maart

…….
50.4
43.7
37.1
151.2
139.4
118.3
AprU

…….
51.3 45.1 38.3
202.4
.

184.5
156.6
Mei

………
53.8
52.3
39.1
256.2
236.8
195.7
Juni

……..
61.2
59.4
45.3
317.4
287.2 241.0
Juli

………..
67.0 65.3 49.5
384.4
352.5 299.5
Augustus

. . .
62.2 52.5 46.3
446.5
405.0
336.8
September
62.4
59.3
46.2
508.9 464.3
383.1
October
71.6
57.2 41.4
580.4
521.5
424.5
November

. .
56.1
46.9 45.6
636.6
568.4 470.2
December

. .
72.2
63.1
49.2
708.7
631.5
517.7

BOEKAANKONDIGING.

Het trustpro’bleem.
Concentration of control in America.n

industrij, by
Harry W. Laidier. (New-

York 1931, Thomas Croweli Oompany).
– Moderne struc t uurverand erinçj en der

industrie in de Vetreenigde Staten van

An’ter’i/ca,
door Mr. P. Lieftinck (Gro-

ningen 1931, J. B. Wolters).

Twee zorgvuldig en uitvoerig gedocumen’teerde boe-

ken over liet trustprohleem liggen voor ons. Nat
u
ur!

lijk kozen de schrijvers de Vereenigde Staten tot waar-nemingsterrein.

‘T:iarry Laidier, president van het ,,National Bureau

of Economi.c Research” en uitvoerend ‘bestuurder van
de ,,League for Industrial Democracy” heeft zich doen
bijstaan door een reeks medewerkers; en had uiter-aard het’voorrclit van de terreinkennis. Mr. P. Lief
tinck ‘genoot de’ steun van de Rockefeller Foundation
voor een studiereis, die hij blijkens zijn boek zeer nut-

tig, ook voor anderen dan hij zelf, gebruikt heeft.

T

let ligt buiten liet ‘bestek dezer bespreking van
beide loelcen een vergelijkend overzicht te geven. In
hoever de beelden, die de Amerikaan en onze landge-‘
noot ontwierpen van de concentratie in het bedrijfs-
]even overeenstemmen of onderlinge afwijkingen. ver-‘
toonen b1ij’ e overgelaten ter beoordeeling aan hen, die
de gedetailleerde ichilderingen en statistische gege-
vens nauwkeurig willen bestudeeren. In elk geval dan-
ken wij aan de vlijt en toewijding der beide schrijvers
een uiterst waardevolle documentatie van hèt boven

eiken, twijfel staande feit, dat in een zon groot, nieuw
en ‘sterk levend land, het bedrijfsleven zich concen-.
treerde in een steeds toenemende mate.
Van nog grooter en algemeener belang’ dan de be

schrij
.
.ing van deze economische gebeurtenis, is het
naspeu ren van hare werkelijke beteekenîs. Daaruit

moet dan afgeleid worden, welke houding tegenover
het verschijnsel dient te worden aangenomen. Is ‘het

een ontwikkeling, .die volk en menschheid verder brengt? of is het een woekerende groei, die tegen-

werking, :inperking of scherpe contrôle behoeft?

Dat zijn de cardinale vragen, waaromheen nog tal-

rijke andere quaesties op te werpen zijn, en die te-
zamen het groote trustprobleem vormen.

Op tweeërlei wijze is naar een oplossing te streven,
nl. hetzij door theoretisch de beteekenis der concen-
tratie voor ‘het geheele volksieven en liet wereidver-

keer te besprdken om dusdoende te trachten conclu-sies op te stellen. Dan wel door een zuiver inductief
onderzoek na te gaan, welke de feitelijke gevolgen
zijn voor alle onderdeelen van het economisch leven. Men kan zich denken, dat de structuurveranderi.ngen
der productieve bedrijvigheid vergeleken worden met
de gelijktijdige wijzigingen in de sociale structuur of wel met de consumptieve levensstandaard en de ver-
deeling of schakeering over verschillende volksgroe-
pen. Het behoeft wei geen betoog, dat de economische
,,resenrch” er nog verre van is om de laatst omschre-
ven taak volledig te kunnen aanvaarden. bever het
mogelijk is, werd door Mr. Lieftinck beproefd. 1-loof d-
zaak blijft het om deductief het trustprobieem te ver-
kennen. Beide schrijvers hebben zich daaraan gehou-.

den, en terecht. Echter op verschillende wijze, waar-
bij ongetwijfeld onze landgenoot he’t van den Amen-
kaan verre in objectiviteit wint.

Wanneer, men tracht een zoo ruim mogelijk over-
zicht te nemen van de algemeene opinie over de ‘be-
drjfsconcentratie, dan stuit’ men allereerst op een

scherp veroorcieelende weerzin. Twee kenmerken
zijn het vooral, die dit bewerkten, ni. eene uitschake-
ling der concurrentie, waardoor naar een monopolie
gestreef cl wordt met de macht om. alle verbruikers te

brandschatten.
Daarnaast het opkomen eeuer nieuwe soort van

13 April 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

301

,,koningen”, die een zeer reëeie ekonomische macht
verwerven, en bij cle uitoefening daarvan zonder ver-

antwoorcling egoïstische doeleinden nastreven. De

weerzin daarentegen veroorzaakte in de Vereeuigcle

Staten de antitrustwretgeving (Sherman en Olayton
Act). Voor zeer vele waarnemers van het trustver-
schijnsel werd dientengevolge het centrale punt: de

strijd tusscheu staat en trust. De beschouwingen van

Harry La i (11cr sluiten zich hier hij geheel aan, en zijn

beschrijving van het legislatieve gevecht is een inte-
ressant onderdeel van zijn boek.

Merkwaardiger wijze moet hij echter rapporteeren,

dat cle wret.geving, hoe clie ook aangevuld en ver-
nieuwd werd, niet in staat was om de concentratie,

zij het ook eeniger mate op te houden. Het trustver-

bod was een stomp wapen, dat lastig en hinderlijk kon
zijn, maar zonder het gowenschte gevolg bleef.
Voor Harry Laiclier was echter de strijd niet alleen

het middenpunt, veel meer het enkele vaststaande

doel der studie. Kan een trustverbod niet helpen, zoo
blijven er twee andere middelen voor den staat, of wel

ziel) cle contrôle over de trusts te verschaffen, dan

wel, naar zijn inzicht nog beter, door socialisatie de
trusts in den staat te doen opgaan.

Voor wie om principiëele redenen in dezen gedach-
tengang leeft en wil blijven leven is Laidler’s boek een
uitgezochte spijs.

Men kan echter het trustprobleem ook anders en
breeder zien. Niet door zich tegenover het inzicht van
Laiciler en gciijkgezinden te plaatsen, doch door dit
0])
te nemen in een algemeener beschouwing.

Er is meer na te gaan dan de phasen van den strijd
tusschen wetgever en trnstmagnaten. Alen kan zich
– en dit deed Mr. Lieftinck deugdelijk en uitvoerig
afvragen wat de beteekenis der bedrijfsoncentratie
is voor de volkswelvaart, zonder een vooringenomen
oordeel te vellen op grond van het opkomen eencr
.niet-demokratsche macht in den demokratischen staat
en daarmede elke concentratie als een positief euvel

te veroordeelen. Wel heeft Mr. Lieftinek het gestelde
probleem scherp afgebakend en de taak, die hij op zich
nam, nauwkeurig beperkt. ilij onderscheidt drie trap-
pen der concentratie, ni. cle ontwikkeling tot groot
bedrijf, de vorming eener samengestelde onderneming,
en tenslotte de velerlei onclernemingscombinaties met
verschillende bindende elementen. Slechts de twee
eerste trappen achtte hij voor onderzoek vatbaar en
daartoe beperkte hij zich. Aldu.s doende zou men kun-
nen verwachten, dat de schrijver zich ook de gelegen-
heid afsnced om tot een oordeel te komen over de
heteekenis der bedrijfsconceutratie als een geheel. Die
gelegenheid wilde hij zich echter niet laten ontne-

men. Eenige inconsequentie die daarin mocht liggen zij hem niet zwaar aangerekend, want juist daardoor
is zijn boek waardevoller geworden als dat van

Laidler. Een rechtvaardiging – zij het ook een ge-
deeltelijke – ligt hierin, dat Mr. Lieftinck in het
onderzoek van de twee eerste trappen der concentra-
tie, omdat het statistisch uit te voeren was, een sleutel
ziet voor het doorzien van het geheele verschijnsel.
Aan Mr. Lief t.inck’s opvatting danken wij het opnemen

in zijn boek van de hoofdatuicken 1V en V van de
tweede afdeeling, die een afzonderlijke bespreking
ten volle waard zijn, al moeten wij daarvan uit vrees
van uitvoerigheid afzien.

Hier zij alleen nog melding gemaakt van ,,eenige
slotbeschouwingen”, die toch nog 40 pagina’s van het
lijvige boelcdeel omvatten.

Monopolie, en daardoor een ,,.brandschatting” van het publiek. Aldus schenen vroeger en ook nog thans

de grootste gevaren van de trust-‘bewegin.g geken-
merkt te kunnen worden.

In de practijk zijn geen van beide te constateeren.
Mr. Lieftinck toont dit uitvoerig aan. De concurren-
tie neemt slechts andere vormen aan. En ook het

publiek profiteerde van goedkoopere en betere ver-zorging zijner behoeften, ten minste in algemeenen

zin. Ook een ander bezwaar tegen de concentratie, riJ.
het grooter aandeel dat het kapitaal en een kleiner

dat de arbeid van het product zou verwerven gaat
niet op. Het tegendeel was het geval. Pinanciëel heeft
de concentratie aan bonen en salarissen zoowel in het
peil als in het evenredig aandeel vooruitgang gebracht.

De efficiency van de productie is vergroot. Daar-
tegenover staat echter een sterke toeneming van het

vastgelegd kapitaal. En in verband hiermede komt
Mr. Lieft.inck tot eene beschouwing over de te hoog

opgevoerde productiecapacitei t en de overproductie,

om te eindigen met een veroorcleeling der concentra-
tie, omdat een ongestoorde ontwikkeling van de in-

dustrie, waarvoor als hoofdvereischte geldt: aanpas-
singsvatbaarheid, daarmede vermindert, zoo niet ver-

loren gaat. Over dit laatste oordeel, dat ons brengt
midden in crisisbeschouwingen, zou nog veel te vra-

gen zijn. Zwak gezegd schijnt ons dit oordeel zeer aan-
vechtbaar, en in elk geval veel zwakker geargurnen-

teerd dan het overgroote deel van Mr. Lieftinck’s
bb’ek.

In ‘t begin heeft de schrijver, in overeenstem-
ming met Prof. F. de Vries, erop gewezen, dat de zin

der bedrijfsconcentratie vooral te zoeken is in het

pogen om de productie te beheerschen en doelmatig
te regelen. Dit streven vindt voornamelijk belicha-

ming in die onoverzichtelijke derde trap der concen-tratie, die de schrijver van •het exacte onderzoek uit-sloot en naar het gebied van bespiegeling moest ver-
wijzen.

Toch is dit hij uitstek het terrein van de economi-

sche practijk, waarop gezien de ingewikkeldheid •der
aangegane bindingen velerlei fouten en ,,fehlleitun-
gen” mogelijlc zijn. Waarop bovendien de conjunctuur-
‘heheersching tot hardnekkig tegenhouden van een
noodzakelijke prijzenval kan leiden, zoodat in plaats

van een prijsdaling een plotseling prijsineenstorting
treedt. Waarop tenslotte juist door het mislukken van
bijzondere ondoelmatig gebleken bindingsvormen der
con cen’trati e, andere en betere uit bitteren nood gezoch t
werden. Het is thans nog niet den tijd dit slagveld
te overzien en meer dan ooit geldt de meening van
Mr. Lieftinek, dat objectief onderzoek onuitvoer-
baar is.

Er zal wellicht een tijd aanbrelcen, dat het anders
w’ordt en het thans verwarde gebied overzichtelijker
kansen biedt voor een oordeel.

Mr. Lieftincic heef t het trustprohleem zoo degelijk
aangepakt, dat wel aan te nemen is: het zal hem ook
gepakt houden en niet zoo gauw loslaten. De ervaring
ook bij andere en oudere schrijvers pleit hiervoor.

Wellicht zal dan zijn slotoordeel van thans een be-
gin worden voor een vervolg op zijn belangrijk werk.
Is.
P. de
VOOYs.
ONTVANGEN BOEKEN.

Tj’Europe centrale,
door E. Hantos, ancien secrétaire cie l’Etat, Professeur h l’Université de Budapest.
(Parijs 1932; Librairie Félix Alçan).
Prof. E. ilantos, die als schrijver over Midden-Europee-
sche vraagstukken zeer bekend is, ontvouwt in dit boek
een idee voor een nieuwe economische organisatie in Cen-
traal Europa, die hij beschouwt van den kant van de eono-
1niSche 1olitiek, de industrie, den landbouw en het trans-
portwezen.

Banken und Kon jun-ictur
door Dr. F. Heizmann-Hau-
ser. (St. Gallen 1931).
Na eenige beschouwingen over de conjunctuur, het doel
en middel vau conjiinctuurpolitiek en de houding van de
banken t.o.z. van coajunctuurpolitiek, behandelt de schrij-
ver meer in het bijzonder de werkzaamheid van de Zwit-
sersche banken op dit gebied.

The Fina.ncing of mn-dusiria.l E’ivtreprase
door H. Olay.
(Manchester 1932; Manchester Statistical So-
ciety, Prijs 5h. 2.).
Rede, die Prof. II. Clay, economisch adviseur van de
Securities Managenent Trust, op
9
Maart
1932
heeft ge-
houden over het vraagstuk van banken en industrie in
Engeland.

:
302

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932

:
OVERZICHT VAN DE
INDISOHE
IVfIDDELEN.
STATISTIËKEN EN OVERZICHTEN.
.

.

.

(In
Guldens).

.

N.B.

“beteekent
:
Cijfers nog niet ontvangen.
BANI(DISCONTO’S.
1
Overeenk.
:
1
.
December
1931
Jan.lDec.
R 31
periode
1930
Nd.{Di8(

Wiesels. 3
29ept.’8l
Lissabon

.
.’.
.
6

4
A.pr.’3

Bel.Binn.Eff. 4
29Sept.’31
Londen
.

317Mrt.32
.,k.

Vrsch.inR.C. 4

9Sept.31
Madrid
.

(i

8Jih’31
.
.Blastingen.
. .
Athene

1120Febr.’32
N.-YorkF.R.B.3

5Febr.’32
.


Pachtèn
. . .

. ; •
9.525 90.771
175.536
Batavia ..•…•….
410 Afrt.’SO

Oslo

•….•.• 5

S
Mrt•’2
Invoerr• mci: L
andsgoed.
6.535.125
5.8O2.863
77.694.176
Belgrado

……..
.7O Jnli’81

Parijs

•••••.
2

9
Oct.’31
Uitvoerr. mci. Landsgoed.
270.589 4.139.600
8.815.908
Berlijn •.••…… 5

8Apr.’32
Praag

•….• 5

12Apr.’32
Accijnzen

. .
.’;

……….
3.340.260
37.721.343
43.167.726
Boekarest
7

3 Mrt.’32
Pretoria

. . . .
6
18I’iov.’Sl
Anderé ontv. 1. U. en A..
17.907
228.695
279.732
………
Brussel ……….
3413 Jan.’32
Rome …….. 6 20
Mrt,’32
Statistiekrecht

………
259.363
3.341.337
5.120.429
Budapest …….. 7
19 Jan.’32
Stockholm

• .
5

S
Mrt.’32
Personeele belasting
. . .
823.017
5.569.475
5.415.938
6
25Febr.’32
Tokio

• . . .
5.84
12 Mrt.
1
32

Calcutta
……..
.

Inkomstenbelasting
. •
..•

6.
.441.989
48.459.904
53.125.992
Dantzig

………’

24Nov.’31
Weenen …… 7 17
Mrt.’32
.
Vennootschapsbelasting.,
2.327.937 24.650.623 45.657.043
Relsingfors ……7
12Febr.’32
Warschau…. 7

3 Oct. ’30
1.460.12
14.422.785
9.634.526
Kopenhagen

.
… 5
llMrt.
’32
Zwits.Nat.Bk.2
22Jan.’31
Recht van openb. verkoop
56.707
2.931.391
3.139.920

Zegelrecht ………….
715.260
9.210.795 11.588.850
GELDKOERSEN.
Overschr. van vaste goed
205.847
2.291.002
2.656.862
OPEN MARKT.

.

Verponding

………….

Recht v. sicc. en overgang
V’gunning speeltafels
. ,
16.793
5.250
404.690
85.223 383.656
86.565
1932

1931
1930
I9i4

Bijzondere bel. buitengew
446.672

9.182
6.264.848
117.685
6.631.171
16.441
9Apr.

419

I29Mrt.JI

21126

6J11
Apr.

2Apr.

Mrt.

Apr.
7
1
12

Apr.
20J24
Juli
Slachtbelastingen

.
…….

Hoofdgeld ……………
Landelijke inkomsten.
. . .
5.441
3.491.726
69.549
34.458.228
74.77
37.106.861
Amsterdam

1
Partic.disc.

3f4-1

3
/4_I
1
/8

11I8116

l3J
i
_
3Is2,

1h14_112

214-3

3
1
18-
3
1ie
B
e
l
as
ti
n
g op loterijen
. . . .
201.481 1.084.908
835.285
Prolong.

1

1

1
-’14

111414

116/8

2’l4-/4

.

Totaal
. . . .
.
Londen
Dageld …

11j4-2
1
j4

114

212

I112-4

1
!r2
1
I2

111231/2

1
1
j22
1
j2

11-2 26.640.263
253.345.714
311.760.404
.
Partic.dlsc.

23j8
1
/
2

2
3
116_
1
12

2h/sJ16

2
1
116_
3
18

2I9l32!s 2I5j32
9
j16

411
4
_3j
4

. .

Monopolies.


Opium exel. opiumfabriek
1.776.227
25.345.935 34.612.002
Berlijn
Daggeld.
. .

6
1
18-714

6-7
1
12

61274
§112_71j22.
4’12-7’12

2’ja-5
1.609.282 22.348.146
25.363.925
Maandgeld

61127112

6
1
!2_
1
j2

ô’Ia-l’lz
627112
2

_

_

Zout

..
……………….
1.114.427 14.856.497 14.827.656
Part, disc.

514

514-
1
12

5116’6

5
7
1-6

4
J8

!4

4/8-
1
/2

2
1
18-
1
/2
Pandhuizen

………….

Totaal ….

Waren-


wechsel.

6-14

6-
1
14

61/
4

6114

2.

5
1
14

14-5


4.499.936
62.550.578 74.803.583
New
York
-Pro14cten.
.
Daggeld

211
7
4
4

211
2314

2I2-
3
j4

211-3
2,
1117-214

311
3
411
4

1314211
7

299.330
1.001.336
799.898
2114113

31/
4


Partic.dlsc.

211
4

211
4

2112_5/82I

1314

Landscaoutchoucbedr.ijf ..
170.568.
2.283.002
3.634.979
t)
Koers van
8
Apr. en daaraan voorafgaande weken tjm. Vrijdag.
,’
880.081
12.912.116
16.314.928
2) 21-24 Mrt.

Kina en Thee ………..

Goud en zilver

…….
6.970.
569.682
1.243.897
VISSELKOERSEN.
570.397 19.515.186
30.443.312
KOERSEN IN NEDERLAND.

Boschwezen

………….

Banka.tin
……………
Steekolen
…………..
563.833 9.952.953
14.432.276

Totaal….
.

Data

‘1
New
York)
Londen
•)
Berlijn
1
e)
Parijs BrussellBatavia
2.491.179
46234.275
66.869.290

.
5 April 1932

2.47k
9.31
58.65
9.743 34.573 99aj
Bedrijven.
923.906 12.773.680
14.357.631
.

..
151.318
3.250.645
4.288.448
6

1932
2.47
i/
9.37
58.56
9.74k 34.573 99sj

Waterkracht en Electricit
354.374
2.754.175
2.162.683
7

,,

1932
2.46151
9.37
58.523
9.743 34.60

99s
a

158.036
965.095 1.409.493
8

.,,

1932
2.46
7
/8
9.341
58.55
9.743 34.573 998

Post.,Telegr.-enTel.dieflst
2.348.397
28.977.591
3t316.925
9

,,

1932
2.467/
t

9.3634
58.55
9.75

34.571

is

Spoor- en Tramwegen….
3.886.106 56.949.044
70.686.129
11

1932
2.467/
t

9.36
58.50
.
9.743 34.623 993,
9.74

34.52

99
Totaal
. . ..
Laagsted.w.’)
Hdogste d.wI)
2.4670 2.4740
9.30
9.4234
58.423
58.75
9.75

34.65

9981
5

7.822.137
105.70.230
i24.21.309

Ravenwezen


……….
Baggerdienst
…………

Diverse middelen.
4 April 1932
2.47
5
/16
9.30 58.60
9.74k 34.623 99

Lndsdrukkerj
……….

Aand.ijd.winstN.V.,,Gem.
28 Mrt.. 1932
– –


1

,.Mijnb. Mij. Billiton”…

2.000.000
3.500.000
Muntpariteit
2.4878
12.1071
59.263
9.747 34.592
300

.

Data
Zwit-
serland
Weenen
Praag
Boeka-
Madrid
Milaan
Aandeel i/d. ‘kinst van de
.
Javasche Bank ……..

1.441.104
3.599.839
•.
rest’)
**,)
*5
,
)

Afstand van grond
..,..:.
942.224
3.709.789 3.920.600
Mijnconëessies-..
.’. .


4.416.094
9.056.710
6.098.259
5 April 1932
48.-
35.25
7.35
1.49
12;774
18.65

Boeten

n vebeurdverkl.
92.188 1.421.188
1.636.951..
6

,,

1932
47.99 35.25
7.35
1.49
12.78
18.68

Leges en salarissen, ont-
.

7

,,

1932
48.05 35.25 7.34
1.49
12.74 18.74
yangen d. de gtiffiers


8

,,

1932
48.05 35.25
7.34
1.49
12.73 18.76
.’v/d versch. rechtscoll…
75.854

..

496.900
457.747
.

9

.

1932
48.05 35.25
7;33
1.48
– –
Heffingterzaevangesl.
.
11

1932
48.074
35.25 7.333
1.49
12.71
18.773

werkovereenkouitéu.
..
12.499
202.654′
.

483.933
Laagsted.w.’)
47.95 35.10
7.30
1.45
12.65
18.60

Opbrengst
d.
Wee8kamers
84.223
819.944
655.211
Hoogsted.w
1
)
48.10
35.25 7.40
1.52
12.82
18
.90

Kadaster

……………

5.144
367.506
449.976
4 April 1932
48.07
35.25
7.34
1.493
12.79
18.75

Ontvangsten van het
28 Mrt. 1932

Gevangeniswezen

….
369.280
‘4.803.550
5.127.510
Muntpariteit
48.1234
35.007
7.371
1.488
13.094
48.52
Afkoop heerendienst. B.G.
286.596 5.322.618 6.709.975
Stock-
Kopen_l
1-fel-
Beu nos-
Mon-
455.058 5.737.855
5.585.693

Data
holm *,)1hagen5,li
lo

,l

)
Aires’)
treal’,)
Qntv.

groote. ziekenin-

.
__________

5 April 1932 50.25

51.25

49.—

4.33

.

2.23
richtingen en krank-

zinnigengestichten. ….
106.237
i.100.217
1.088.279
6

1932 50.10

51.35

49._

4.32

‘2.23
Uk van maten en gew..
31.091
601.819-
559.567
1932 49.75

51.25

49.-

4.32

2.23
Verk.’en- verh.’van huizen
183.435 2.283.921
2.290.414
8

1932 49.-

51.-

48.80

4.33

.
2.23

Schoolgelden

………….

77.094
560.603 526.053
1932 48.90

51.-

48.75

.
4.323

65

2.2334
211.768

..

2.531.075
3.042.281
11

1932 48.30

51.25

48.50

4.323

6434

2.2334
235.175
2.914.814
3.331.733
Laagstd.w.’) 48.-

50.50

48.-

4.25

62

2.20

Ontv

waterleidingen…….
Bakengelden

………….

4llerlei

…………….
143.182

4.507.723
4.794.298
Hoogste dlw’) 50.30

51.60

49.30

4.373

65

2.26
7.727.142
49.799.990
53.858.319

Loodsgelden
…………..

Totaal.
. :
4
April 1932 50.25

.

1
49.10

4.30

. –

2.23

Totaal generaal….
28 Mrt. 1932


1


Muntpariteit 66.671
6
6.67
1
1 66.671

6.286

959s

2.4878 49.180.657 517.680.787 631.512.905

T o e
ii chtl 11
g: Zegelreclit.-
Verbeterde
cijfers
November
‘)
Noteering te Amsterdam.
*5)
Not, te F,otterdain.
1)
Part. opèave.

1931 moet zijn over -November
410.252
en t/m
November
In het eerste nummer van iedere maand komt e’n overzicht

8.495.535.

vnor van een aantal niet, wekelijks opgenomen wisselkoersen.

13 April 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

303

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

Da a
Londen
($ per)
Parijs
6
p. IOOfr.)
Berlijn
($
P. 100 Mk.).(‘$
1
Amsterdam
p. 100 gld.)

5 April

1932
,3,7734
3,9434
23,74
40,46
6

1932
3,81
3,9411I
23,73
40,51
7

1932
3,7734
3,9415/,,
23,72)4
40,52
8

1932
3,785,,
3,9415,,,
23,73
40,52
9

,,

1932
3,79s
3,94/8
23,724
40,521j
11

1932 3,79%
3,947,
23,75
40,52

13 April

1931
4,85
27
1
3,911
23,80%
40,15
Muntpariteit ..
4,86 3,90s
23.8134
405/
16

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-

I
een/zeden
26Mrt.
1
1932

1

2Apr.
1932
1

4J9 April
’32
I
LaagstelHoogstel
1
9Apr.
1932

Alexandrië..
PiaBt,
p.
X,
97)4
97)4
97s
976,
8

97

p.
X
290
29234
280
320 300
Athene ……Dr.
Bangkok….
Sh.p.tical
2/5
2/5
2/5
215
2/5
Budapest …
Pen.
p £
2034
2034
20
21
20)4
Buenos Aires
d. p.$
37a,
3734
363.,
3734
36%
Calcutte
. . . .
Sh. p. rup.
1
1
‘6
5
/
1/6$/
116
1161/,
1
1
:61/,,
Constantin..
Piast.p. X
750
775
770 780
780
Hongkong ..
Sh p.
$

113
13
1
1125/
8

1/3%
1/3
Sh. p. yen
11934
1/9)4 1/8%
11934
1/9
Lissabon ….
Escu. p.
£
10934
09%
10934
11034
1099f
Kobe

…….

Mexico

….
$
per
£
10.50 11.25
11.-
11.75 11.50
Montevideo
.
d.perc
30)4
29 28
31
29
Montreal


$
per
£
4.18
4.1734
4.16
4.214
4.1934
Riod. .Janejro
d. per Mil.
41,
16

4
4
0h
41/
Shanghai
..
.
Sh. p. tael

1/89/,
117%
1/8%
1/7
31
/
Singapore

. .
id. p.
$

2
/3
53
/
84

213%
2/3i1/,,
23
53
/84
Valparaiso
1).
$
per
£
31
32
1
31.50 31.80 31.50
Warschau ..
ZI. p.
£
33)4
33%
33%
34
33%
5)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
)
Londeni)
N.York
2
)
Londen
5 April1932..
1734
29
5 April1932….
10915
6

1932..
17
28%
6

1932.. ..
109,8
7

1932..
163/

283
7

1932..
. .
1091-
8

1932..
16isj,,
283/,
8

1932….
109/8
9

1932..
16
11
/
16

2834
9

1932….
10911
11

,,

1932..
1611/
16

2834
11

,,

1932….
109/4
13 April 1931..
1215/,,
281,
13

April 1931 ….
84/1034
27

Juli

1914..
2415/
16

59
27

Juli

1914….
84/11
i) in pence p.oz.stand.
2)
Foreign silver in $c. p.oz. fine.3) in sh.
p.
oz.fine

STAND VAN
‘s RIJKS KAS.
Vorderingen.
1

31 Mrt. 1932
1

7 April 1932

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
/
66.537.108,99
/
37.145.639,69
deriandsche

Bank……………….
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,,

366.264,04
,,

655.739,08
Voorschotten
aan
Ned.-lndit ………
173.582.787,13

l78.516.l68,37
,

11.435.618,17
,,

11.549.505,89 8.019.397,96
,,

8.021.182,11
Kasvord.weg. credietverst.a/h.buitenl
,
110.869.617,61
,, 110.439.2611,68
Daggeldieeningen tegen onderpand
..

..

6.030.010,-

Id.

aan

Suriname………………….
Id.

aan

Curaçao……………………..

Saldo der postrek.v. Rtlkscomptabelen
19.272.810,21
,,

28.601.589,83
Vord. op het Alg. Burg. Pensioenfonds3)

1.612.231,78
Id. op andere Staatsbedrijven
1)
.
,,

15.738.541,14
»

21.783.541,14
Kasgeldieeningen aan gemeenten
71.445.864,02
,,

69.978.464,02
V er pil c h t 1 n ge n

1177.982.000,-
/
181.186.000,-
Schatkistbiljetten in omloop ……….
Schatkistpromessen in onhloop …….
311.100.000,-
67.220.000,-
Waarvan rechtstreeks bij De Neder-
.

landsche Bank geplaatst ………..
…-

Zilverbons in omloop ……………
1.883.194,-
Schuld op uit. Februari 1932 aan de
gem. verstrekt

wegens voor haar
door de Riiksadm. geheven gem. ink.
belast, en opc. op de

Rijksink. bel.
,,

11.693.249,31
11.693.249,31
Schuld op uit. Februari 1932 aan de
gem. verstrekt weg. aan haar uit te
keerenhoofds.derpers.bel.. aand. in

..1.890.002,-

de hootds. der grondbel. en dergem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting
,

2.800.635,73
,,

2.800.635,73
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
47.925.371,04

Id. a. h. Staatsbedrijf d. P., T. en T.’)..
,,

6.0582.993,89
‘.

67.554.036,80
Id. aan andere Staatsbedrijven’) …….506.279.82

,,

526.279,82
Id. aan

diverse instellingen
1)
……..
..
40.308.066,49
30.031.320,24
1)
In rekg.-crt. met
‘8
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.
1

2 Anril

lQ17

1

0 An,’il

I0″19


w.o.

muntbiljetten

…………….

Betaaimiddelen in ‘s Lands Kas …. …..

Saldo bij de Javasche Bank ………..
….

Verplichtingen
Voorschot
‘s
Rijks kas e. a. Rijksinsteli.
t
175.413.000,-
Schatkistpromessen ………………..11.785.000,-

….

Muntbiljetten in omloop ………….
.3.41R.000,-
Schatkistbiljetten

…………………

Schuld aan het Ned.-ind. Muntfonds.

6.639.000,-

.25.520.000,

Idem aan de Ned.-ind. Postepaarbank.
737.000,-
Voorichot van de Javasche Bank…..
7.765.000,-

NEDERLANDSCHE
BANK.
Verkorte Balans
op 11
Aprii 1932. Activa.
Binnenl.Wis.ffifdbk.
f
41.152.216,39
sels,Prom.,

Bijbnk.
2.925.160,13
enz.in
disc.
I
Ag.sch.
10.239.845,74
f

54.317.222,26
Papier
o.
h. Buiteni. in disconto
……

Idem eigen portef..
f
84.409.787,-
Af :Verkochtmaar voor
de bk.nognietafgel.

84.409.787,
Beleeningen
mcl.
vrsch.
Hfdbk.
,f
35.275.122,29

in

rek..crt.
Bijbnk.
6.839.691,67

op
onderp.
Ag.sch.
52.700.424,44

r
94.815.238,40

Op
Effecten

……f
93.755.464,14
OpGoederenenSpec.
3.059.774,26
94.815.238,40
Voorschotten
a.
h.
Ruk ………………

Munten Muntmateri

aal
Munt, Goud ……
f
98.690.895,-
Mt,ntmat., Goud ..

793.202.197,76

f
891.893.092,76
Munt, Zilver, enz. • 24.417.146,01
Muntmat., Zilver..

-.

,,

916.310.238,771)
Belegging 1/ kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds …………………….,,

21.439.390,83
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,

5.000.(100,_
Diverse rekeningen ……………… ..

34.557.363,04

Paasiva
f 1.210.849.240,30
_____________________
Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,

7.563.205,59
Bijzondere reserve ………………..8.000.000,-
Pensioenfonds ………………….

7.509.695,84
Bankbiljetten in omloop…………..,,,

976.931.030,-.
Bankassignatiën in omloop ………. ..

49.673,98
Rek.-Cour.J liet Rijk ,’ 35.692.276,40
saldo’s: ‘k Anderen

145.101.456,- ,,

180.793.732,40

Diverse rekeningen ………………..
10
.
001
.
88249

f
1.210.849.240,30

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
453.127.896,23
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,, 1.132.819.740,-
1
) Waarvan in liet buItenland
f
102.493.046,19.
Voornaamste posten in duizende,u gu1des.

Goud

I Ahdere
I
Bhikb. b.
Data
Circa/atje opeischb. Metaal-
kings

Munt
1
Man
tmat.

schulden
saldo
1)
perc.
11 April’32 98.6911 793.202

976.931 180.843 453.128

79
4 ,, ’32 97.691 788.071 996.022 163.686 446.440 78
28 Mrt. ’32 97.690 781.709 983.321 185.800 436.347 77
21 ’32 97.690 778.463 966.922 192 766 437.426 78
14

’32 97.690 777.971

975.677 181.179 437.872

78
7

321
97.690 783.642

988.123 174.418 441.248

78

13 April’31 84.484 361.493

837.143 17.095 139.029

56

25 Juli ’14, 65.703 96.410

310.437

6.198 43,521
,
54

Totaal
Schatkist-

‘ee-

Papier

Di,èrse
Data
.

bedrag promessen

e en

op. het
.
reke-

disconto’s rechtstreeks
lang

bu
itehl. n,n,cen 5)

11
April 1932
50.317


94.815
84.410 34.557
4

,,

1932
58.828

96.678
84.410 35.893
28 Mrt. 1932
62.112

9 7.23 5
84.10
42.010
21

1932
63.113

94.642′ 84.349
36.778
14

1932
63.552

93.941
84.309 34.783
7

1932
64.522

92.836
84.309
34.812

13 April 1931
45.922

87.059
212.173
50.49

25 Juli

1914
67.947
61.686
20.188
50*
Sedert den
banksiaat
van 4 Jan.
’29 weder
op
de

basis
van

2
1,
nelaaldckking.
2)
Sluitpost
acties.

SURINAAMSCHE BANK.

Voor naamste posten in duizenden guldens

Data
Metaal
/’f[‘
Andere
opeischb.
Discont.

941

‘D°
k
n7n’

1
801
12 Mrt.

1932..I

885
1

1.184 878
5

,,

1932..

885 1.367
620 950
744
27 Feb.

1932..

896
1.249
579
961
.60
20

,,

1932..

896
1.090
751
953
694

34 Mrt.

1931..

840
1.174
548
843 528

5
Juli

1914..

645
1.100
560
735

396
‘)
Siuitp. der activa.

/
179.384.000,-
» 11.785.000,-
25.520.000
1

3.001.000,-
6.894.000,-
» 800.000,-
» 23.243.000,-

304

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data
Goud
Zilver
Circulatie
Andere
opelschb.
schulden

lBeschikb.
metaal-
saldo

9 Apr.1932
151.500
230.400
32.000
46.540

2

,,

1932
151.600
225.600
32.100 48.520
26 IyIrt.1932
150.200
224.800
32.000 47.480

12 Mrt.1932
107.624

47.249
231.053
33.770
48.944

5

,,

1932
112.588

47.003
229.410
37.258 52.924

27 Feb.1932
112.436

46.156
225.395
34.472
54.645

20

,,

1932
112.521

45.139
227.324
31.544
54.113

11Apr.1931
118.730

47.360 247.247
30.989 52.397
12 Apr.1930
138.888

31.519
276.077 43.282
42.662

25Juli1914
22.057

31.907 110.172
12.634
4.842

D a a
Dis-
conto’s buiten
I

N.-Ind. betaalb.

Beiee-
ningen

9Apr.1932
.

111400
2

,,

1932
106.100
26 Mrt.1932
104.800

12 Mrt.1932
8.864 27.990
45.422
5

,,

1932
8.969
27.456
45.871
27 Feb.1932
8.945
26.998
46.915
20

,,

1932
9.028 27.101
49.065

11Apr.1931
9.136
28.718
37.564
12 Apr.1930
9.041
35.357
55.409

25 Juli1914
7.259
6.395
75.541
1)
Slultpot activa.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.

Data
Metaal
Bankbilj.
in
circulaile

I
Bankbilf.
lin Bankingl Deparim.

I

Other
Securittes
Disc.and
s

ii
Adi’a,,ces

ecur

1

6 April1932
121.437
359.792 36.016 12.164 40.910
30 Mrt. 1932
121.432 360.529
35.278
11.725
51.087 23

,,

1932
121.410 358.836
36.971 11.273
48.644

16

1932
121.461
353.714
42.091 11.380
38.797
9

1932
121.455
354.475
41.327
11.545
44.930
2

1932
121.453
351.786 44.015
11.357
35.948

8 April1931
147.023
358.885
47.237
10.890
28.609

22 Juli 1914
40.164
29.317
33.633

Data
Gov.
Sec.
1
Public
Depos.

Other
Depostts
1

Other
Bankers
IAccountsl

1
1
Reservel
1
Dek-
ktngs-
1
perc.l)

6Apr.’32
51.111
9.993
79.542
33.644
36.646
29ii,,
30 Mrt.’32
35.696
27.231
54.566
34.381
35.903
30
29
/
33

23

,,

’32
37.616
16.439
73-449
32.970 37.574
323
/32

16

,,

’32
40.296
9.477
73.054
32.433
42.747
378/33

9

,,

’32
54.371
7.836 93.565 33.182 41.980
31e’
132
2

,,

’32
47.236
7.023
80.483
33.476 44.687
36l
189

8 Apr.’31
33.400
9.863
59.507 34.000 48.138
4614

22Juli ’14
11.005 14.736
42.185
29.297
52
1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen francs.

Te goed
Wis

Waarv.
1
Ren
teioos
Data
Goud
Ztiver
I
in
het
sels

op het
I
.
ngen
voorschot
bu1fenl.
b,iitenl

la
d. Staal

1Apr.’32
76.786
1.049
4.348
11.931
8.184
2.858
3.200
25 Mrt.’32
76.832
1.032
3.849
13.604
8.784
2.716
3.200
18

,,

’32
76.509
1.033
3.923 13.134 8.805 2.771
3.200
11

,,

’32
76.157
1.010
4.150
13.438
8.934
2.779
3.200

3Apr.
1
31
56.097
739
6.941
25.364
19.372
2.941
3.200

23 Juli’14
4.104
640

1.541
8
769

B
v.d)
Diver-

Rekg.Courant
Data
zeifst.
sen
1)
Ctrculatie
Staat

.Z’elfst.
1
Parti-
amort. k.
la,nort.k.Icaileren

1 Apr.’32
6.881
2.520
83.438
19
3.319
23.151
25 Mrt.’32
6.881
2.047
81.782
188
3.358
24.962
18

’32
6.881
2.126
81.929
435
3.388
23.837
11

’32
6.881
2.030
82.581
214 3.439 23.534

3Apr.’31
5.082
2.631
79.465
2.420 8.884
10.612

23 Juli’14


5.912
1

401

943
1)
Sluitpost activa.

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

D
ta
0
Goud
bij bui-
als goud-
wissels
Beiee- tent.
circ.
dekking
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

7 Apr. 1932
878,7
92,9
141,7
3.172,7
100,4
31 Mrt. 1932
878,7
.

80,5
141,8
3.258,5 289,9
23

,,

1932 877,1
76,6 142,2
3.198,6
134,9
14

1932
876,9
77,6
141,7
3.264,3
200,2
7

1932
880,0
64,6
156,4
3.268,3 218,4

7 Apr. 1931
2.343,6
207,6
165,6
1.975,4
155,2

30 Juli

1914
1.356,9


750,9
50,2

Data
Effec
t

Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Activa’)
latie
Crt.
Passiva

7 Apr. 1932
361,5
855,5
4.085,7

370,3 674,3
31
Mrt. 1932
361,8
902,6
4.231,1
577,7 658,3
23

1932
361,8
824,5 4.005,9
491,5 711,4
14

1932
161,8
855,0
4.113,2
344,5 776,5
7

1932
161,8
876,5
4.178,9
318,9
750,4

7 Apr. 1931
102,7
519,8
4.377,9
332,8 258,6
30
Ju1i

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
1) Unbelaat. ‘ ) W.o. k(entenbankscbeine 7 Apr.,
31, 3,
14, 7 Mrt. ’32
en
7
Apr. ’31 resp. 21; 16; 23; 19;
Ii;
34 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIE.
Voornaamste posten in millioenen l3elgas.

Data

Goud
.

It

.
Rekg.
Cr1.

‘.3
1932

c
q
0
0
A2
Ç

7 Apr.
2520


956
64
288
3.680 70
144
31 Mrt.
2514


965
74
288
3.664
126
119
23
2512


966
62
288
3.601
179
116
17
2511


971
93
288
3.616
219
98
10

,,
2509


891
84 288
3.721
7
110
9Apr.’
11440
912

730
37
292
3.256 25
143

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEI)ERAL RESERVE BANKS. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel
Totaal
Dekking
In
her-
disc. v. d.
1
In
de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
menuber

1
markt
banks

1
gekocht

23 Mrt.’32
3.007,5
2.241,0
210,9 665,6
81,7
16

’32
2.996,7
2.237,5 209,3
660,8
105,7
9

’32
2.959,4
2.146,2 207,9
748,0
137,6
2

’32
2.939,0 2.110,9
206,4
828,4
115,6
24 Feb.’32
2.937,5 2.092,8
202,2
835,2
133,4
17

,,

’39 2.943,6
2.110,4
202,0
845,8
146,4

25 Mrt.’31
3.126,4
1

1.782,3
1

183,9
1

165,4
83,3

Data
Belegd
in u. s.
•Noes


Totaal

Gestort
Goud- Dek-
Algem.
Dek-

Gov.Sec.
incircu-
latie

kings-
perc.
1
)
kings-
perc.
2)

23 Mrt.’32
835,0
2.52,8
1.983,2 156,0
w66,1
70,6
16

’32
842,2
2.601,3
1.977,8
156,3
65,4
70,0
9

’32
785,1
2.617,4
1.989,2
156,4 64,2
68,8
2

’32
760,0
2.638,5
1.977,1
156,7
63,6
68,1
24 Feb.’32
740,6
2.642,8
1.973,5
157,9
63,6 68,0
17

,,

‘321
741,3
2.656,9
2.013,1
157,9
63,0 67,4

25 Mrt.’311
598,6 1.441,7
12.432,8
1

168,9
1

80,6
85,4
‘) Vernouding totalen goudvoorraad tegenover opeIncnbftre
schulden: F. R. Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANIIEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data

Aantal

conto’s

Beleg-

1

de 1

Totaal I Waarvan
banken

en

gingen

1

F R.

1

depo-
sito’s

1 deposits
time

lReservel

beleen.

Ibanks 1

1

16Mrt.’32

328

12.388

7.200

1.452

17.226

5.687
9

’32

397

12.436

6.869

11.448

16.837

5.714
2

’32

474

12.588

6.935

11.431

16.928

5.700
24Feb.’32

478

12.609

6.997

11.416

16.981

5.685
17

,,

132

493 1

12.691

7.040

11.431

17.116

5.700

18Mrt.’31

27

. 15.518

7.593

1.846

21.553

7.249
Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

Diverse reke-
I
percen
ningen’)

***

58

5*.

59

‘S’

58

23.897

58

21.908

60

21.884

61

21.002

61

28.546

58

32.216

53

2.228

44

01

13 April 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

305

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

12 April 1932.

Er bestond in de afgeloopen week goede vraag voor bui-
tenlaudsehe t a r w e, zoowel in Engeland als op het con-
tinent en geregeld zijn flinke zaken in alle voor uitvoer
aangeboden soorten tot stand gekomen. N’iettegenstaande
deze goede vraag was de stemming aan de termijnmarkten
der uitvoerlaiiden niet vast. Vooral in Chicago was dat
liet geval en de andere markten volgden. In de Ver. Staten
is uien onder dcii indruk van cle groote voorraden van den
Farm Board, die gaarne een flinke hoeveelheid zou ver-
knopen en onderhandelingen Jiceft aangeknoopt niet cle
Duitsche regeering. Die onderliande]iiigen hebben echter
tot niets geleid en zijn weder gestaakt. Wel is men in
.Dnitschla.n’d nog van plan voor 200.000 ton tarwe invoer-
vergunning te verleenen zonder invoerrceht, welke tarwe
zal moeten worden gebruikt voor voederdoclei nden, maar
voor dat doel heeft men geen Amerikaansche hardivinter
noodig en kan een geringere kwaliteit gebruikt worden.
T[et Landbouwinstitunt te Rome heeft een schatting gepu-
bliceerd van de aan het einde van dit seizoen te verwach-
ten voorrcdei.i, welke 458.000.000 bushels zullen bedragen.
In Oc-tober werden zij op 360 millioen bushels gesohat. De
prijzen aan de terniijiima.rkt te Chicago zijn eerst lang
zaam gedaald onder den druk van ruim aanbod en vooral ook tengevolge van de flauwe stemming aan de fondsen-
markt, Op Vrijdag volle een sterke verlaging, die echter
op Zaterdag niet tot uiting gekomen ‘is in de prijzen, om-
dat op Vrijdag na het slot de cei’ste door dc Tegeering op-
geniaakte schatting is gepubliceerd van de opbrengst van
ivintertarwe. De geschatte opbrengst is 458.000.000 bushels
en belangrijk lager dan cle particuliere ramingen, met een
gemiddelde opbrengst van 500.000.000 bushcls. Iii het vorige
jaar was de opbrengst zeer groot en bedroeg zij 787.470.000
bushels. De ‘markt te Chicago heeft Zaterdag de verlaging van Vrijdag weder geheel ‘ingehaald en steeg later verder.
Vergeleken bij een week geleden was het slot te Chicago
23” clollarcenLs per 60 lbs. ‘hooger. ilet prijsverloop
te Win-
iii peg Was eenzelfde, daar was het slot t cent hooger clan
een week geleden.
t Zuid-Amerika, (lat de verlaging in Noord-Anierika
volgde, trad ook een verbetering in op Zaterdag. Het slot
te Buenos Aires was 2 eentavos hooger, te itosario 5 een-
tavos liooger dan een week geleden. In Europa is het weer
overal zachter geworden niet regen. In Midden-Europa kiui
nog geen schatting gemaakt worden van de door de vorst
veroorzaakte schade, in Dnitschla.nd is een oogstrapport
gepublioeerd, dat den stand der tarw’e aangeeft niet het
cijfer
3.2.
In ‘liet Duitsche systeem is 2 goed,
3
gennddeld,
4 slecht. De vooruitzichten zijn er op liet oogenblik dus
niet zeer gunstig. En Roemenië is tengevolge van dcii vroe-
gen
cii langen winter cle uitzaai van ii’intertarwe beperkt,
terwijl dc u’itzaai van zomertarwe vertraagd wordt. Men
nieeut, dat dc met tarwe bebouwde oppervlakte 30 pCt.
kleiner zal zijn clan in liet vorige jaar en dat cle niet maIs
te bebouw’en oppervlakte grooter zal worden. Uit Rusland
komt weinig nieuws, cle vooruitzichten van den uitzaai van
zoiiiergewassen zijn niet gunstig door gebrek aan zaai-
graan.

De prijzen voor r o gg e zijn die voor tarw’e aan de ter-
nnjnrnarkten te Chicago en Winnipeg gevolgd, doch iii het
begin der week mcci’ dan tarwe gedaald dooi’ gebrek aan liii itenlandselic vraag. ie Duitschc rcgeering had zich als
kooper teruggetrokken, nadat zij dcii laatsten tijd ge-
regeld tot stijgende prijzen had gekocht. Toen de Amen-
kaanschie termijnmarkten op Vrijda
g gevoelig’ lager sloten
ei.i op Zaterdag de prijzen in overeenstemming daarmee

lager waren, heeft Europa flinke hoeveelheden rogge ge-
kocht. Daarop volgde weder cciie verhooging in Amerika.
Het slot te Chicago w’as echter nog 1% dollareents lager,
te Winnipeg ook
11%
cents lager dan een week geleden. In
-Duitschland wordt volgens het regeeringsrapport de stand
der ivinterrogge aangegeven met het cijfer 3.1.
Nadat einde der voorafgaande week de stemming voor
in af s vast was, volgde daarop in dle eerste dagen

der
afgeloopen week weder eenc verlaging voor aangekomen
maïs, toen eenige booten terzeifder tijd binnenkwamen en
het aanbod tijdelijk ruimer werd. Het aangebodene werd tot iets verlaagde prijzen grif door de consumptie opge-
noluien. Ï]i de ‘tweede helft der week werd het aanbod weder
scliaarscher en verbeterden de prijzen, die zelfs tot boven
die van liet begin der week stegen. Geregeld bestond een
prcmie voor spoedige posities boven latere, welke laatste in ruime mate door a.fladers worden aangeboden. In ver-
band niet cle fluctuaties aan de termijnmarktcn in Zuid-
Amerika bewogen de prijzen daarvoor zich op en neer met
matige verschillen. Tegen ht einde der week was de stem-
miiig iets vasten. Te Il3uenos Aires was het slot onveran-
derd, te Rosanio 5 cents hooger. De verschepingen uit Ar-
gentinië ‘zijn deze week w’ecler toegenonien, doch nog niet
van voldoenclei.i omviuig oin druk uit te oefenen. Van den
Donau wol

den, nu de scheepvaart heropend is, grootere
verschcpin.gcn verwacht. Tot nog toe waren de verschepin-
gen hoofdzakelijk bestemd voor Griekenland, Italië, Zuid.
Frankrijk en liet Noorden tot hoogere prijzen dan die waar-
vooi- La Plata-nia.ïs te koop is. In Nederland geeft men aan
cle goecikoopere laatste soort de voorkeur.
Ge r s t was gedurende dc geheele week zeer vast. Het aanbod is beperkt en voor de naaste toekomst wordt ook
slechts een klein aanbod verwacht. Stoomende Plata gerst
werd tot hoogere prijzen door Duitschlancl gekocht. In de
eerste hand is het aanbod daarvan beperkt evenals van
Donau- en Russisehe gerst, waarvoor hooge prijzen worden
gevraagd. Meer aanbod bestaat in Canacleesche gerst ter
verladiug van
beide
kuiten in het einde van deze en het
begin der volgende maand. Groote omzetten hebben niet
plaats gevonden, ‘behalve op Zaterdag, nadat ook voor
gerst de termijnmarkt te Winnipeg lager gesloten was. Deze
verlaging is daarna weder ingehaald cii het slot was gis-
teren
Y,
cent per 48 lbs. hooger dan een week geleden.
De vraag voor h a v e r w’as in de afgeloopen week niet
‘groot. In Platahaver kwamen beperkte omzetten tot stand;
de prijzen ondergingeu weinig verandering; aan de ter

umijiimarkt te Buenos Aires stegen zij gisteren 10 eentavos.
Te W’innipeg was het slot voor haver Vrijdag weinig lager
en ‘de cif.-prijzen werden niet verlaagd. Later trad eenige
verbetering in, het slot was 1 dollarcent hooger dan een
week geleden.

SUIKER.
Item ienwd pessimisme, gedeeltelijk tei.igevolge van dc
niterst flauwe stemming op cle effectenbeurzen, deed •dc
suikerprijzen op alle markten opnieuw tot een ongekend
laag niveau terugloopen.
in A nu e r i k a vonden dagelijks verkoopen plaats van
ruwe suiker tot op 0.60 cle. c. & fr. basis Cubasu’iker dalen-
de prijzen.
01) de N e w-Y o r k s c h e temnuijnmarkt werd nogal druk
uitgeoefend van de zijde van producenten, terwijl ook Mei
liquidaties er toe hijclroegeri 1e noteerimigen gevoelig te
doen afbrokkelen, liet slot bracht een kleine opleving met
de volgende cijfers: Mei 0.63;
3
n’li 0.70; Sept. 0.77; Oct.
0.80 en Dec. 0.83, terwijl de laatste noteeriog voor Spot
Centr. 2.60 bedroeg.
De ontvangsten in de Atla.ntifehe havens der Ver. Staten


AANVO’E.REN in tons van 100 KG.

Rotterdam
Amsierdam
Totaal

Artikelen
319 April
Sedert
Overeenk.
319 Apr’11
Sedert
Overeenk. l932
1931
1932
1 Jan. 1932
tijdvak 1931
1932
I
Jan. 1932
tijdvak 1931

37.918
315.323 295.080

2.800
9.515 318.123
304.595
17.042
111.823
111.382

640
105
112.463
111.487
Tarwe

……………..
Rogge

………………
576
6.218
6.416
– –
145
6.218
6.581
Boekweit
………………
Maïs ……………….
23.118 388.139 306.248
3.019
100.723
73.803
488.862
380.051
114.654
171.635
47
6.582
16.590 121.236
188.225 67.416
91.921
-.
1.192
1.073
68.708
92.994
Lijuzaad

…………..,
23.048
86.888
61.070
25.568
133.189
177.935
220.077
239.005

Gerst

……………..14.883
Haver

……………..5.218

525
29.874
25.416

50
,

107
29.924
25.523
Lijnkoek

…………
486
7.604
28.110

215
3.173 12.018
10.777
40.128
Tarwemeeh

…………
Andere meehsoorten
859
14.943 15.922

361
4.741
4.608 19.684
20.530

306

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932
1

bedroegen deze week 66.000 tons, de versme.ltingeii 46.00
tons tegen 53.500 tons verleden jaar en de voorraden
302.000 tons tegen 316.800 tons.
Dc laatste C uh a-statistiek is, als volgt:

1932
1931
1930
tons
tons tons

Cuba

Productie

……….
2.200.000
2.800.000 3.380.000
Voorraad

…………….
1.745.971
1.418.000
321.000,
Consumptie

…………..
22.000 33.000
21.561′
Weekontv. afscheephaveus
.
196.331
75.588 179.804
Totaal sedert 1/1 N. Oogst
.
871.567
1.091.814
1.771.121
Weekexport

…………
75.107 35.066 31.958
Totaal

sedert

1/1

……..
619.785
535.893 519.192
Voorraad. afseephaveus

.
1.374.911
1.925.496
1.587.078
binnenland

…..
1.929.275
1.675.186
1.587.318
Aantal werkende fabrieken
86
82
148

in E n ge 1 a n d was de markt eveueen flauw gestemd.
In ruwsuiker ging het een en ander om tot dalende prijzen.
Ook op (le Londensche termijnmarkt, waar eveneens flinke
liquidaties ‘plaats vonden, zakten de noteeringen ‘in en
luidde het slot ca 6 d. lager dan de opening.
Op J ie v a verkocht de V.I.S.P. cie. 14.000 tons Superieur
en ca. 10.000 tons ‘bruine Suiker. Naar verluidt, was de prijs
voor Superieur
f
6.25 en
f
6.37% en voor bruine Suiker
f
6.12%.
II
e r te 1 and e volgde men, ‘zij het aanvankelijk
schoorvoetend, de daling op tle buitenla.ndsche markten. 1[et
slot van de
Amsterdanasche
te•rmijnnarkt was flauw met de
volgende noteeringen: Mei
f
5% ; Aug.
f
6; Dec.
,f
6% cii
Jan.
f
6%. De omzet bedroeg 6350 tons.

KOFFIE.

De stemming voor het artikel was in de afgeloopen week
nog kalm te noemen, al rn6et ook worden geconstateerd, dat Brazilië vast was. Reeds ‘in de vorige week waren de kost- en vraclitaanbiediugen uit het groote productieland
hoogcr, voornamelijk naar aanleiding van een stijging van
eten wisselkoers en deze week liepen zij nog ongeveer 15 it
20′ Am. cent per cwt. op. Ncderlandsch-iiid’ië was alleen
voor Benkoelen Bobusta en voor gewasscheii Robusta iets
honger, doch de goedkoope Palciiibang en de betere Mand-
heling :Ilobnsta bleven onveranderd.
Volgens mecledeeling van den Ïofuie-Raad van Brazilië
zijn thans vernietigd

bn. Santos

bn.
1(10
bti. Victoria
ba.
totaal

in de afgeloo’pen week

134.000

17.000

15.000 166.000
sedert 1 Juli 1931 .. 3.074.000 781.000 224.000 4.079.000

waarbij nog komen 559.000 balen, vOOr 1 Juli 1931 ver-
nietigd, dus totaal 4.638.000 balen.
Het schijnt dat ook de Brazilianen beginnen in te ‘z’ien,
dat het onmogelijk zal zijn de vernietiging op te voeren tot
het in uitzicht gestelde k)vantu’m van 1 millioeu balen pei
maand en dat daarmede tegelijkertijd op een langs dezen weg te bereiken invloed op den prijsloop iiiet mcci

al te
vast moet worden gerekend. Een artikel van een zekeren
Heer E. Penteado in het laatste nummer van het officieele
Maandblad van het Koffie-InstituuL van den Staat Sao
Paulo wijst ‘in die richting. Na te hebben gezegd, dat hij
zelf nooit gedacht heeft aan de mogelijkheid van verbran-
ding op zOO groote schaal als velen in Sao Paulo en in de
andere koffie-produceerende Staten het gaarne zouden heb-
ben gezien, komt de schrijver, wiens naam in Braziliaan-sche koffiekriiigen niet onbekend schijnt te zijn, met een plan, dat hij noemt ,,progressieve’ dumping”. Volgens dit
plan moeten slechts de orcl’inairste kwaliteiten vernietigd
worden en moet verder (vermoedelijk uit de voor verbran-
ding beschikbare middelen) een dèel ‘der enorme in Sao
Paulo achtergehouden voorraden worden opgekocht en ten
dienste van de propaganda voor het l3razil’iaansche product
worden gebruikt. Daartoe stelt hij voor, dat aan ‘de im-
porteurs (hij bedoelt klaarblijkelijk: importeurs-branders) van ‘J3ra.ziliaansche koffie bij hun inkoo’pen maandelijks
nog een zekere, geleidelijk stijgende hoeveelheid koffie
gratis zal worden geleverd, waartegeover de bedoelde im-
porteurs zich contractueel moeten verbinden om hun inkoo-pen van andere koffie-soorten met even groote hoeveelheid
te verminderen. Ten einde cle verbruikers aan de verande-
ring van den smaak te gewennen’ moet deze vervanging
van de eene soort door de andere aanvankelijk slechts in
kleine en daarna langzamerhand •in grootere hoeveelheden
plaats hebben.
Op
deze wijze zou het verbruik van i3raziel-
kof 1 ie belangrijk worden uitgebreid’ zonder nadeel voor de
prijzen en zouden de be’btaanskansen voor dc koffie-cultuur
in andere landen – ‘bij voorbeeld in Nederlandsch-Indië
en Centraal-Amerika – in hooge mate bemoeilijkt, wellicht
zelfs onmogelijk gemaakt worden. Voorzicltigheidshalve
‘zou dit systeem van ,duniping” echter niet moeten. wor-
den toegepast tegenovee

‘landen, waarvan represailles ver-
wacht zouden kunnen worden. Volgens den Heer Penteado
heeft zijn plail onmiddellijk de grootst mogelijke instem-
ining gevonden bij cle voornaamste deskundigen’ in :hrazi-
lië, al twijfelt ook een der meest eompetente.beoordeelaars
er aan of het ,,vcrnuttig en uitvoerbaar ‘ •denkbeeld te be-
voegder plaatse zal worden ovei

genomen. Ook cle schrij-
ver vreest, dat zijn regeering liet verbi-anden van voor-
raden en liet omhakken van koffieboonien eenvoudiger zal
achten dan het zoeken naar een beteren vorm om de ‘door
cle overproductie ontstane crisis het hoofd te bieden. Als
dit merkwaardig sttik niet in ‘cle officieele Revista do Iii-
stituto cle CafO doch id een ander blad w’as verschenen,
zou men kunnen meenen met ccii grap te doen te hebben.
Nu niot liet wel als ernstig gemeend worden beschouwd,
al valt dit ook moeilijk.

De kost- en vrachtaanbiedin.g’en van Santos, omgerekend
in cents per % .K.G., komen
01)
liet oogenblik uit: voor
gewoon goed beschreven Superior Santos op pronipte ver-
scheping op ongeveer 26% le 26% cl., voor dito Prime San-
tos op ongeveer 26% le
27%;
ct. en voor Rio type New-York
7 niet beschrijving, prompte ve,rsc-heping, op ongeveer 20%
le
21% ct.

In Nederlandsch-hndië is le prijs van Palembang Ro.busta
onveranderd gebleven, van Benkoelen % et. hooger. van
Mandheling wederom onveranderd cii van gewassc.-hemi Ro-
busta
34
ct. hooger. De noteeringen in the eerste hand zijn
op liet oogenblik:

Palembang Robusta, April-verscheping, 16% ct.; Benkoe-
len Robusta, April’-verschcping, ‘17% ct.; Maridheling Ro.’
busta, Apri.l-verscheping, iS cl.; W.I.B. faq. Robusta,
April-verscheping, 22 cl., alles per
34.
K.G., cii, uitgeleverd
gewicht, netto contant.

in de laatste paar weken zijn niet onbelangrijke zaken
op latere levering in Ilobusta W.1.B. van den nieuwen
oogst gedaan. Van vei:schillende ondernemingen
01)
Java en
op Sumatra is een gedeelte van dc te verwachten opbrengst
naar Nederland vei

kocht tot prijzen, welke vrijwel over-
eenkomen met cle thans hier geldende waarde on op con-
ditie vam:1 fob afsehieephaven of franco pakhuis Indië, eerste
kosten. Hiertegen was tijdelijk eeni.ge druk op cle termijn-markt tengevolge van hedge-verkodpen merkbaar. –
Aan dc Rotterdaipschc ternnjn markt liepen cle noteerin-
gen
34
et. terug om daarna weder S.
34
cl. te stijgen.
December staat thans 21 % cl. cii alle andere maanden
staan 21% cl. per
34
K.G. genoteerd.
– De officieele loco-noteeringen ‘bleven onveranderd 23 et.
per 34 K.G. voor Robusta en 27 cl. voor Superior Santos.
De slot-noteeringen te New-York van het aldaar gel-
clencie gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

Mei

Sept.

Dec.

Mrt.
ii April

………… $ 6.40

$ 6.27

$6.22

$ 6.23
4 April

…………., 6.28

6.16

6.16

.. 6.16
29 Mâart

………….- 6.20 .

6.08

,, 6.05

,, 6.04
21, Maart

………….6.20

., 6.03

,. 6.02

Rotterdam, 12 April 1932.

THEE.

De Anisterclaniselie Veiling van 7 April l.lgaf bij een
aanbod van ca. 19000 ka. Ned.-Indische thee een onregel-
matig verloop te zien, terwijl de stemming traag en on-
zeker is’as.
De bedongen prijzen bleven gemiddeld genomen 1
S.
2 ets.
beneden die der vorige veiling, waarbij alle. sorteei

ingeu
en kvaliteiten ‘met uitzondering mischien van de midden-
en betere kwaliteiten gruis thee, in gelijke mate .cle1clen.
‘])e genii’dclelde veilingsprijs komt volgens H.H. Pakhuis-
meesteren, te liggen op een ‘niveac! van 29 ets, per KG in
entrepôt, tegenovér een gemiddeld)ni prijs van 31% ets, in
voi-ige veiling. –

Er bleven per saldoougevccr 2500 kn. onverkocht, waal-
van nog een gedeelte plaatsing vond nit de veiling.
De volgencle veiling is bépaald op 21 April as, in welke
week 11e tondensohe thee-markt vanwege de publicatie van
cle begrooting gesloten zal blijven – en het aanbod in die
veiling zal ongeveer 12.500 kn. ga-oot zijn.
A.mstei-dam, ii April 1932.

N.B. De prljsstatistiek is in het bijvoegsel opgenomen.

13 April 1932

307

DE TWENTSCHE BANK
NV.

GEVESTIGD TE AMSTERDAM
Maandstaat op 31 Maart 1932

DEBET

.

..

Aandeelhouders nog te storten 90 pOt. op aandeelen B,

waarvoor waarborg gedeponeerd …………………..
f

421.206,-

Deelnemingen in diverse ondernemingen

9.035 332 62

Effecten van Aandeelhouders ten eigen gebruike

32.952.950,-

Kassa ………………………………………..

6.085.769,87

Wissels en Coupons

………………………………
.
S

,

27.995.014,42

Nederi. Schatkistbilletten en -Promessen ……………….

44.613.649,11

Daggeldleeningeii

………………………………..

1.000.000,-

Bankiers in Binnen- en Buitenland …………………

15.533.888,87

-II

Eigen Effecten en Syndicaten ……………………….

8.965.327,76

Prolongatiën gegeven ………………………………..

…………………………………………

f150.113.668,83

af: loopende Promessen …………………………..,, 13.555.000,-

,. 136.558.668,83

Voorschotten tegen consignatiën ……………………..

514.592,95

Gebouwen

………………………………………..
,.

8.000.00Ô,-

Totaal ……
f
302.248.979,43

CREDIT

Kapitaal…………….

…………………..
……….

f

40.000.000,-

Reservefonds ……………………………………..
..

17.000,000,-

Aandeelhouder3 voor gedeponeerde Effecten als waarborg

voor 90 pOt. storting op aandeelen B …………….
f

421.200,-

in Leen-Depot …………………………………

en Pensioenfonds …………………………..
S

5.739.421,81

Deposito’s ……………………………………….
S

81.412.109,12

Saldo te ontvangen en te leveren Effecten

,,

3.141.433,46

Crediteuren . …………………………………….[ 108.598.696,13

voor gelden in het Buitenland …………….,,

8.487.780,58

De Nederlands che Bank…………………………….

Te betalen Wissels ………………………………….

Geaccepteerd door derden……………………………

Diverse Rekeningen …….. ………………………..

117.086.476,71
21.009.57
2.198.772,35
1.077.863,60
1.618.942,81

Totaal…….
f
302.248.979,43

13 APRIL 1032

17E JAARGANG No. 50

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V.

AMSTERDAM

‘S-GRAVENHAGE

ROTTERDAM

BATAVIA

AMOY,AJI PENAN, BANDOENG,BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,HONG-

KONG, KOBE, MAKASSAR,MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOEROEAN,

PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

TEGAL, TELOK BETONG, TJILATJAP, TOKIO, WELTEVREDEN

DE

I

NEDERLANDSCHE

WERKGEV.IFR

Wekelijksch Orgaan v/h.Verbond

van Nederlandsche Werkgevers

Beêedigd translatrice

voor Duitsch en

Engeisch
vi
aagt

Ver taal werk

(ook
Fransch)

LEA HAUSDORFF

Adr. Mlldersstraat 79b, Rot terdam

Een
spiegelbeeld
van het politiek

en
geestelk
leven in Duit schlund, een
bel,oiiwbaar en kritisch waarnemel
van liet Duitsd,e. en Internationale
rakenleven is cle ,,FP.AhKFURTER
ZEITUNG’, Duitsd,ta,,d’s toon-
aangevend rnkenbtacL

Geinteresseerden kunnen ver-dere inlichi ingen botomen by
onzen Generaal -Vertegen –
wordiger voor Holla id:
J. II. WERN, VOORIIURG (ZH.
Dr. BLOOKEI{STRAAT 2

Tweede, omgewerkte druk
van

Inleiding tot de Studie der

Bedrijf shuishoudkunde

door J. GROOTEN
Dir. der Levensverzekering-
Mij. N. 0.0., Lecraar M.O.
Wiskunde en Boekhouden,
Amsterdam

Ingenaaid

Gebonden

f 7.50

f
8.50

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

UITGEVERS – ROTTERDAM

VERANTWOORDELIJKE REDACTIE:

Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER

LINDEN EN Mr. A. N. MOLENAAR

ABONNEMENTS-

PRIJS VOOR

NIET LEDEN

f6.—
PER JAAR

Vraagt proefexemplaren bij het

Secretariaat: Kneuterdijk 8,

Telefoon No. 17510. Den Haag
Practisch

Administratieboek voor

Huiseigenaren
Prijs gecartonneerd f
2.25

Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Nijgh & Van Ditmar
N.V.

Uitgevers – Rotterdam.

Hier is de plaats om U als Abonné op te geven:

Gelieve mij vanaf heden te noteeren voor een abonnement op Economisch-Statistische

Berichten (Algemeen Weekblad voor Handel, Nijverheid,
Financiën en Verkeer) tegen

den prijs van
f
20.—
per jaar
((23.—
buitenland).

Naam:

Adres:

Datum:

NIJGH & VAN DITMAR NV., DRUKKERS, ROTTERDAM

Econo
M

isch-Statis
*
tische Berichten

BIJVOEGSEL

WOENSDAG 13 APRIL 1932

No. V

STATISTISCHE GEGEVENS BETREFFENDE DEN ECONOMISCHEN TOESTAND.

Prijzen.

Het algemeene beeld van den economischen toe-
stand is in het af.geloopen kwartaal wederom ongun-
stiger geworden, hetgeen voor een deel tot uiting is
gekomen in ccii verdere daling van de groothandels-
prijzen.. Al mogen de gr()othacIe1sprien in de laatste
maanden eenige rieig ng tot grootere stabiliteit aan
den dag leggen dan in 1930 en 191, zoo heteekent ditj
nog geenszins, dat ook cle algemeene toestand besten-
diger i geworden. Integendeel, over de geheele linie
is een sterke achteruitgang te constateeren ; cle in-

clustriëeie productie neemt voortdurend af en de werk-
inosh ei cl onru stbtrend toe, hetgeen ui te inclelijk toe te
schrijven is aan de sterk verminderde vraag naar
elndprodLLcten. Dien tengevolge zijn cle prijzen van
fabri katen in
do
1 natste ma ancien eveneens in sneller
tempo dan tot dusverre gedaald. 1-let Institut für
Konjunkturforschung vestigt er de aandacht op, dat
de aanpassing van de prijzen van fabrikaten aan die
van grondstoffen nog niet is beëindigd en van cie op
veredeli nsproducten i ngestelcle landen vermoedelijk
nog offers zal vragen Het proces van cle langzame
aanpassing van cle prijzen van fabrilcateri aan clie van
de gron dstoffen in de verschillende industrielanden
is in deze crisis zeker een opmerkelijk verschijnsel.
:1:1 et wjst op een zekere starhei cl in de volkshuishou-
dingen, waar van ook ons land een voorbeeld geeft.
el
iswaar is de depressie in Nederlaiicl over het al-
gemeen later begonnen dan in vele andere landen,
maar wij vree’zen, dat oolc hier op vele gebieden het
ergste nog niet is gevoeld. Men dient zich wel te wach-
ten, om uIt de g’.roote stabiliteit van ons i ndexcijfer

in cle laatste maanden conclusies te trekken over den
toestand in ons land. Ons indexcijfer is in dit opzicht
een vrij gebrekkige cdnjunôtuurbarometer, omdat het
te weinig rekening houdt met de industriëele procluc-
ti.e, clie ‘oor een belangrijk deel kwaliteitsprodoctie
is. i)e verminderde koopkracht allerwegen, welke in
cle laatste maanden. gepaarct is gegaan met een ver-
hooging van invoerrechten en met andere invoerbe-
lemmeri ngen in onze belangrijkste afzetgebieden,
open t sombere perspectmven voor onze nationale in-
dustrie ; men kan veilig aannemen, dat voor cie meeste
exportbcdrijven cle maige tusscheu verkoops- en kost-
prijzen, voor zooverre deze althans nog in positieven
zin bestaat, uiterst gering zal zijn.
Beschouwt men cle hiernavoigencie grafieken van
cle belangrijkste groothandelsartikele.n, dan blijkt, dat
ii het afgeloope.n kwartaal voor verschillende produc-
ten nieuwe laagterecords werden bereikt. Alleen cle
gra;1nprijzen stegen niet onaanzienlijk, terwijl de prij-
zen_van zuivelproducten, koloniale producten en me-

talen op een enkele ui tzooclering na verder daalden.

Productie en Voorraden.

De reden voor de aaling van de prijzen van meta-len en koloniale producten is gelegen in het feit, dat cle productie zich nog steeds niet bij het afnemende verbruik heeft aangepast, waardoor cle verelclvdor-
r:tclën nog voortdurend toenemen (zi.e onze voorraad-
staIistielc
01)
biz. XXIII). De hevigheid van cle huid i-
go crisis blijkt ook wel hieruit, d a t juist op dat gehiei,
waar cie producenten tot de nauwste samenwerlcing
zijn gekomen, de tinmarkt, de berekeningen tot nu toe
nog steeds hebben gefaald en de producenten reeds
enkele malen tot een verlaging van hun quota hebben
moeten besluiten. Intusscheh zijn de voorraden, on-

.clanlcs het streven naar een nauwe aanpassing van de
jiroductie bij het verbruik, gestegen tot een hoeveel-
heid van 60.200 tons, di. 44 pOt, van het voor 1931
geschatte verhru..ilc. Op de andere metaalmarkten zijn
.de moeilijkheden nog •grooter. De ontbinding van het i.nternati.onale loodlcartel heeft de loodmarlct verder
verstoord; cle voorraden zijn tot een recordhoogte van

• 156.400 tons gestegen. Ook het zinkkartel loopt door
cle En gelsche tarieven gevaar voo:r ontbinding. Op de
kopermarict is tenslotte de rust eenigszins terugge-
.lceerd door de overeenstemming, die tusschen de Bel-
gisehe en Amer.ilcaansche producenten is bereikt. De
markt is echter volkomen verstoord, doordat de pro-

Wereldproductie, wereldconsumptie en wereidvoor-
raden van groothandelsartikelen.

1927
1

1928
1929
1

1930
1931

Koper:
Wereldprod.in
1000 tons 1.714
1.920
1
596
1.280′
Wereldcons.

,,

,,
1.835 1.546
1.210′
Voorraden

,,

,,,,
401
535
650′

Tin:
Wereldprod.in
1000 tons
186.7
171.7
141.5
Wereldcons.

,,

,,
.
179.3 162.5
136.0
Voorraden

,,

,,
15.6
24.9
32.4 46.6
59.2

Zink:
Werel4rod.in1000tons
1.400
1.439
1.391
966
Voorraden

•,

,,
73
140
138

Ijzer:
Wereldprod.inmill.tons
85.33 86.96 97.23
79.40
55.69
1

Staal:
Wereldproductie
. … ..
100.19
107.92
118.30 93.33
69.59′

Lood: Wereldprod.inl000tons
1.619 1.672 1.650
1.382
Voorraden
100.5
148.3

Petroleum:
Wereldprod.inmill. bar.
1.262.6
1.324.7 1.485.9
1.410.0
1.37
0.3
Wereldcons.
944.7
1.014.6 1.103.2 1.082.9
1.024.8
Voorraden 597.2
621.0 689.2
665.5
622.0

Steenkolen:
Wereldprod.inmill. tons
1.286
1.252
1.327
1.121′
9851
Voorraden
701

Rubber:
Wereldprod.inl000tons
568 620 836
801
782
Wereldcons.
,,

,,

,,
792 692
6621 Voorraden
335 480
624

Suiker:
Wereldprod.in1000tons 26.675 28.880 28.608
30.017
26.540
1

Wereldcons.
26.373
27.479 26.952 27.625
Voorraden

,,

,,

,,
3.800
4.400
5.600
7.000
8.800

Koffie:
Wereldprod.in
1000 bin.
35.733
19.925
38.889
27.399
35.915′
Voorraden

,,

,,

,,
29.686
25.063
29.309 33.949

Thee:
Wereldprod.in mill. KG.
415 423
442
409
3792

Wereldeons.
,,

,,

,,
360
381
389
394
Voorraden

,,
161
187
187
186
200

Katoen:
Amer. oogst in 1000 bln.
14.373
15.858 14.548 13.756
16.595
Voorraden

.
7.037
7.024
7.234
9.396
10.709

Kunstzigde:

Wereldprod.inmill.KG.
127.4
155.0
196.7 183.2
213.9′
Wer1dcons.
,,

,,

,,
135.5 165.8
192.4
179.8
190.1′

‘) Geschat.
2)
Zonder China.

XXII

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932
duetie te lang op een te hoog niveau is gehandhaafd;

de voorraden hebben ook hier een recordhoogte be-
reikt. Hoewel zij sedert October van het vorige jaar
niet meer officiëel worden opgegeven, kan me.n vei-
lig aannemen, dat zij sedertdien nog zeer aanzienlijk zijn gestegen. Tenslotte zij hier nog op een zeer be-
langrijk depressieverschijnsel gewezen, dat ook als
conjunctuurindex van bijzondere beteekenis is, t.w.


de zeer geringe vraag naar ijzer, die zich thans in af-

wijki ng van andere jaren openbaart.

Dezelfde situatie als op de metaalmarkten, doet zich
ook op de markten van koloniale producten voor. De
voorraden van koffie zijn nog steeds groote± dan de
productie en het verbruik (voorraden ‘begin Maart

34,2, verbruik in 1930 ongeveer 24 millioen balea).

Ook de ru’bher verkeert in een zeer hedenlcelij.ke

positie (voorraden einde Jan. 650.500 tons, verbruik

in 1931 662.000 tons). 1-let is te verwachten, dat

op deze markt in de naaste toekomst nog ongun-

stiger verhoudingen zullen intrecien. De productie…

zal waarschijnlijk slechts weinig verminderen, oi-
danks het feit, ‘dat de rubberrestrictie thans dei-

nitief van cle baan is, terwijl zoolang er in cie depres-

sie geen keerpun t komt, het verbruik zal ‘blijven dale.u.
5

De suikermarkt staat ei, vergeleken met .rubber en

koffie, nog betrekkelijk gunstig voor. De nieuwe be-

perking van den Cuba- en Java-oogst tot resp. 2.7-

en 1.35 millioen ton zal cie werelciproductie meer

in overeetistemming met het gedaalde verbruik bren-,

gen; de voorraden bedroegen in Febr. jl. 8.8 tegenL

9.1 millioen ton in Febr. 1931.

Over den achteruitgang van de industriëele pro-

cluctie in •de
belangrijkste
industrielanden geven on-

derstaande proclu ctie-indi ces uitsluitsel:

Indexcijfers van de industriëele bedrijvigheid
1928

100:’.

Enge-

Frank
Z d

Ver.

c
d

.5′

land

rijk

we en
Staten

ana a

Geld- en kapitaalrna.rkt.

Op de internationale gelclnarkten hebben verschil-
lende tegengestelde tendenzen elkaar afgewisseld, ge-
deeltelijk als gevolg van de groote geidverplaatsingen,
die ook in de eerste maanden van dit jaar hebben
plaats gevonden. Zeer markant heft dit verschijnsel

zich geopenbaard in cle groote’ fluctuaties van liet
Pond Sterling en verder in de voortdurend wisselende
stemming voor den Dollar.

De deflatie heeft zi.ch in de afgelooperi maanden
verder voortgezet. Het oppotten van bankbiljetten en
goud schijnt een geweldigen omvang te hebben bereikt.

.det Ïnst.itut für .Konjunkturforschung heeft bere-kend, dat sedert Mei 1931 in Europa (zonder Rus-
land) en de Ver. Staten voor ongeveer R.M. 9-10

mill:i ard geidstu kken aan het verkeer is onttrokken.

De moeilijkheden in liet creci’iet’.’erkeer, mede als

gevolg van cle deflatie, hebben in de Ver. Staten ge-

leid tot een tweetal maatregelen tot vergemakkelijking
van de cred.ietuitbreicling, ni. tot de oprichting van
de Recon’struction Finance Oorporation, die de Ame-
rikaansche banken door credietverleening moet sten-
tien, en tot een uitbreiding “all de her.disconteerings-
mogelijkheden bij de Fecieral Reserve banken (Glass-
Steagali-Act). Op het oogenblik is cie invloed van deze

maatregelen nog niet te overzien. Opmerkelijk is, dat
ciaareutegen in Frankrijk, het land, dat na de Ver.

Staten, den grootsten goudvooraad bezit, een tegen-
overgestelde politiek schijnt te worden gevolgd. De
Fransche banken zijn juist tot een actieve restrictie-
politiek overgegaan.

Partcu1ier Disconto.

Amster-
Berlijn
Londen
New-
Parijs
dam
York

1928

….
4.18
6.54
4.16
4.17 3.02
1929

. .
-.
4.82
6.87
5.31
5.10 3.44
1930

….
2.06 4.43 2.62
2.53
2.31
1931

….
1.42
6.78
3.65 1.65 1.56
‘î..,,

‘Ql
1 17
475
017
t
er
1 QQ
1929
101.4
107.9
109.4
122.7 106.3
111.6′:.
••
e ruari.

.
.88
2.52
1.46 1.89
1930′
83.6
96.1
110.2 119.1

86.9
94.9
0
1931 69.1
82.0 97.6 105.4
72.9
80.1
Sept…::
1:01
7.94
1.54

Jan:
1
31
67.8
.
104.7
102.7
73.9-.
82.0
.
October
2.74
8.00
5.71
2.59
1.85

Februari
89.2
,

83.0
104.7
111.8
77.5
84.3
1.67
8.00
.
5.76
3.07
1.75

Maart
73.5
J
103.9
110.9
78.4 88.6
1.47
7.32
5.84
3.06 1.76
Nov……..

Jan.
’32.
2.09
6.94
5.65
2.92
1.83 October
64.2
1
92.1
100.0 65.8
75.5:

Dec…….

1ebr
1
1.80

)
.55

)
5.11
2.85
November
64.0
87.3
89.8 105.5 64.9
72 31.
Maart

..
.

1.18
1
)
5.701)
2.64
2.38
1
)
December
60.0
3
.
87.4
113.6
64.0
68.9.l
1.
1) Einde
van de
maand.
Emissies. (mandgemidde1den)

Ver.
Staten

.
Duitschiand
‘Enge1and
Frankrijk
Nederland

Aan-
Obli-
Buiten-
Aan-
Obli-
Binnen-
Kolo-

Buiten-
T
t

1
0
aa
Aan
Aan-
Obli-
Buiteni.
lein
Jaar
deelen
gaties
land
deelen
gaties
land niën

land
deelen
deeien
gaties
gen

in miii.
4
in miii.
R.M.

1
‘in
miii.
£
in miii. Frs.
I

in miii. Guldens

1925

..
.101
417
127
55
195
11.0

,
4.8
2.5
5
19
10

1926
98
430
95
82
.
428
11.7
4.4
5.0
8
33
23

1927
126
523
130 120
359
14.7
7.3
4.2 619
338
8
33
28

1928
256
420
110
112
365
18.3
7.1
4.8
844
543
28
27
25

1929
508
341
63
82
160
13.3 -‘-
4.5
3.3
1.249
708
24
14
11

1930
129
456

84
46 321
10.6
5.8
3.2
1.827 314
2
47
21

1931 26
233
21
65
.
140
3.5

3.1
0.8
0.9 27
3

Jan.
1
31
45
422
132
75
226
7.8
1.1
3.4 484
110
0.3
10.4 0.2

Febr
27
.
179
4
48
146
6.0
1
.
13.6

4.228
215
0.2
13.5
2.5

Maart
10
556
16
14
184

7.4
3.6
2.4
1.304
174
1.0
31.3
5.9

April
102
284
18
14
251
1.4

0.3
1.163
179 0.7
21.5
17.4

Mei


.

29 314
10
260
449
0.9
10.1

1.457 231
6.3
101.0
5.9

Juni
6
245
28
57
115
.

4.4
5.3
3.1
1.619
426
2.0
6.3
1.3

Juli
2
224

20
90
2.3
2.9

1.002
149

26.0
7.0

.Aug.
12
108
.

.

214,
65
1.6


351
48
.
1.0
18.3
.

0.1

Sept.
12
256
50
23
52
•,

1.3
– –
.

341
173

3.5
6.4

Oct…
4

40

8
36
.
2.5


3.545
88

0.3

24
85
-.
29

.
.27
4.3
0.1

631
125
0.5
6.9

Dec.

..
._.
22
34 —
2.7

– .
313 174
0.4 20.3

Nov
…..

Jan.
’32
4

.
176
. . –
19 71

0.3

1
2.6

370
61
0.3
8.6

Febr…
4

39…..80

69′
9.1
2.9

.
.

15.5

Maart11.1
1.0


77.8

1

13
April
1932 BIJVOEGSELECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

XXIII

De koers van het Pond Sterling is in de afgeloopen
maand aanzienlijk gestegen, waardoor cle toestand op
de internationale gelc]markten eenigszins is verbeterd.
De verlagingen van het Engelsche bankdisconto en
cle aflossing van cle verleden jaar door de Bank of
Englanci in de Ver. Staten en Frankrijk opgenomen
creclieten zijn hiervan de symptomen.
De verschuivingen in de geidrente op delelang-
rijkste internationale gelcimarkten blijken uit voren-

staande tabel (zie blz.
XXI1).

De groote onzekerheid en het algemeene wantrou-
wen hebben de bedrijvigheid op de kapitaalmarkten
sterk aan banden gelegd, ondanks de groote marge
tusschen de rente op korten en op. ]angen termijn.
Alleen de emissies va:n eerste klas obligaties zijn, zij
het weliswaar
op
beperkte schaal, nog te plaatsen;
emissies van aandeelen behooren – typisch verschijn-

sel van de depressie – tot de uitzonderingen.
Het behoeft geen nader betoog, dat onder deze om-
standigieden de buitenlan.dsche emissies op de groot-
ste internationale kapitaalmarkten geheel tot stilstand
zijn gekomen.

Buitenlaadsc1ie emissies van de Ver. Staten, Engeland en
Nederland (in millioeuen Guldens.)

1929
1930
1931
1932

Iste kwartaal
1.078
970
454

2de
746
1.469
200
3de
248
372
132
4de

..
425
412

2.497

3.223
1

786

VOORRAADSTATISTIEK VAN GROOTHANDELSARTIKELEN.’

KOPER
2
)
TIN3)
L000
4
)
RUBBER5) SUIKER
6
)
KOFFIE7)
THEE
TARWE’°
KATOEN
11)

Wereld
Wereld
Wereld
Londen
Wereld
Wereld8
Londen
Wereld
We1d
Tn

:
da

rn
in 1000 tons
in millioen balen
nql•

lla1n
k2l.

1925
17.1
11
5.5 3.3
13
5.2
4.4
9

50
187.3
31,5
5.635
26
1926
15.8
11
48.4
3.2
12
4.9
6.0
9

53
191.3
57,4 40.5 8.225
35
1927
15.6
11
63.4
3.8
15
5.3
13.1
9

89
213.0
64,7
47.3
7.037
28
1928
292
16
24.9
15
19.7 4.4
16
5.2
13.6
83
220.5 88,2 50.0
7.024
28
1929
401
22
32.4
18
334.5 54.3
42
6.7
25
5.1
20.0
118
260.4
69,6 72.9
7.234
28
1930
535
42 46.6
30
479.9
77.3 69
8.5
31
5.2
24.1
131
261.6
68,5
72.9
9.396
42
1931
59.2
44
623.6 69.5
8.8
32
6.9
27.4 244.7 89.4
10.709
48
Jan. ’29
25.3
14
25.4
5.3
20
5.0
12.8
84
233.4
97,5 69.1
6.640
25
Febr.
27.5
15
25.4
6.1
22
5.0
12.0
80
237.5
98,1 65.8
6.126
23
Maart
26.7
15
275.0
28.1
35
6.4
23
5.0
10.7
74
237.7
91,6
62.1
5.603
21
April
26.9
15
275.3
31.2
35
6.6
24
5.2
10.0
71
221.3 93,4
53.4
4.749
18-
Mei
26.9
15
270.1 31.5
34
5.5
20
5.3
9.2
68
197.5
93,2 49.7
4.100
16
Juni
315
18
24.9
14
260.1
31.0
33
5.2
19
5.3
8.9
67
184.6
95,9
43.9 3.328
13
Juli
25.9
14
261.6
30.2
83
4.0
15
5.4
10.8
76
182.9
93,1
46.3
2.680
10
Aug.
27.6
15
266.9
34.7
34
3.3
12
5.3
13.2
87
191.6
100,3
54.4
2.600
10
Sept.
326
18
27.0
15
278.1
42.1
35
4.0
15
5.2
15.9
99
201.9
91,7
63.4 3.628
14
Oct.
319
18
30.1
17
291.4
48.1
37
4.9 18
5.1
18.6
111
221.4
78,5
70.4
6.119
23
Nov.
354
20
29.3
16
302.1
51.0
38
6.4
24
5.0
18.8
112
235.7
73,7 69.2
6.895
26
Dec.
401
22
32.4
18
334.5
54.3
42
6.7
25
5.1
20.0
118
260.4
69,6 72.9
7.234
28
Jan. ’30
435
34
33.3
21
362.2 60.5 52
6.6
24
5.1
21.1
117
266.6
91,1
72.1
7.421
29
Febr.
457
36
37.0
24
392.1 64.4
57
7.1
26
5.3
21.4
120
267.0
102,4
68.9
6.969
28
Maart
479
38
35.3
22
4Q9.3
69.2
59
7.1
26
5.3
22.2
123
248.9
108,4
64.8 6.436
25
April
525
42
41.7
26
45.1
408.4
74.1
59
7.5
28
5.3
24.0
131
234.8
119,6
58.8
5.698
23
Mei
528
42
44.4
28
51.7
400.4
77.2
58
6.7
25
5.5
24.3
134
215.0
126,5 51.5
5.102
20
Juni
522
41
46.4
29
57.0 407.2
79.7
59
6.3
23
5.6
22.8
127
209.1
117,6
47.4
4.756
19
Juli
517
41
46.6
30
63.1
414.8 80.9
60
5.1
19
5.4
22.1
123
201.2
123,3
51.5
4.3]S7
17
Aug.
532
42
47.4
30
70.7
431.8 80.6
62
4.4
16
5.5
23.7
131
214.9
119,6
58.7
4.525
20
Sept.
545
43
44.1
28
72.0
449.2
83.1
65
5:3
20
5.5
22.0
123
223.0
96,8 68.0
5.661
25
Oct.
554
44
44.8
28
81.5
448.5
77.5
65
6.2
22
5.0
24.3
131
234.6
89,0
66.1
8.050
36
Nov.
543
43
45.4 29 87.9 457.1 76.4
66
7.9
29
5.1
24.4
132
243.5
75,5
67.6 9.068
40
Dec:
535
42
46.6
30
90.5
479.9
77.3
69
8.5
31
5.2
24.1
131
261.6 68,5
72.9
.
9.396
42
Jan. ’31
525
42
48.7
36
111.5 498.7 81.0
72
8.6
31
5.4
23.4
129
273.5 84,0
75.2 9.421
42
Febr.
519
41
51.8
38
123.2
513.4
82.2
74
9.1
33 6.0
22.6
128
270.4
91,4
78.8
9.327
41
Maart
510
40
51.6
38
130.0
519.0
83.9
75
8.5
31
6.2
22.3
128
242.3 86,5
75.0 9.039
40
April
523
41
54.6
40
133.2
524.0
85.9
76
8.3
30
6.2
21.3
123
212.0
94,2
67.1

8.356
37
Mei
551
44
58.0
43
140.7
536.9 85.3
78
7.5
27 6.4
20.0
118
205.3
96,9 60.0
7.784
35
Juni
564
45
58.8
43
138.1
539.4
82.4
78 7.0
25
6.4
.
19.1
114
203.0
99,1
55.4 7.222
32
Juli
582 46
58.1
43
132.2
551.0
81.1
80 6.1
22
7.0
20.8
125
198.1
102,0 57.8
6.592
29
Aug.
596
47
56.7
42
133.5
550.3
81.6
80
5.4
20
7.0
23.0
135
205.9
101,6
62.5 6.177
27
Sept.
623
49
56.8
42
131.8
556.9
80.1
80
6.8
25
6.6
25.0
142
195.1
88,3 62.5
7.040
31
Oct.
57.8
43
137.4
583.2
76-7
84
7.5
27
6.4
25.8
144
207.0
85,3
66.1
9.157
41
Nov.
58.7
43
141.1
605.7
73.2 88
8.1
29
6.8
26.5
149
219;5
81,0
87.7 10.545
47
Dec.
59.2
44
148.3
623.6
69.5
90
8.8
32
6.9
27.4
154
244.7
89,4
76.1
10.709
48
Jan. ’32
60.4
41,
156.4
650.5
67.2
94
8.4.
30
7.0
27.4
154
248.3
83,4
79.0
Febr.
59.6
44
65.5
8.8
32
6.6
27.6
153
240.4
80,2 76.5
Maart
60.2
44
6.5
75,9

De cijfers hebben betrekking op het einde van de maand
(jaar)of het begin van de daarop volgende maand.
Met uitzondering van de voorraden in Japan.
De visible supply volgens W. II. Gartsen (vroeger
Ricnrd en Freiwald). Voorraden in de Ver. Staten en Engeland.
Wijnand & Keppler’s Rubberbericht.
0)
Zichtbare voorraden volgens Czarnikow.
Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.
Niet inbegrepen de binneni. voorraden in Brazilië.

Sedert Juni niet inbegrepen de gouvernementsvoorraden
van Sao Paolo.
0)
Alleen de binnenlandsche voorraad te Santos.
Statistiek van George Broonihali. Zichtbare voorraden
in de tweede hand in de Ver. Staten en Canada, en in de
voornaamste havens van Groot-Brittannië, in Europa, Ar-gentinië en Australië en stoomende partijen.
Liverpool Cotton Association. De cijfers hebben betrek-
king op de voorraden in Engeland, op het Continent, in de
Ver. Staten, te Alexandrië, te Bombay en in den Orient.

XXIV

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
13 April 1932

HET PRIJSVERLOOP VAN GROOT-
HANDELSARTIKELEN GEDURENDE HET

EERSTE KWARTAAL VAN 1932.

TARWE.

Bij den aanvang van 1932 was men vrij algemeen

van meening, dat een verbetering der prijzen kon
worden verwacht. In de Europeesche landen, en wel
in het bijzonder daar, waar de invoer sterke belem-
mering ondervindt (Duitsehiand, Frankrijk, Italië)

waren de voorraden uit eigen oogsten zoo sterk ge-
lônken, dat spoedige vermeerdering van den invoer

noodzakelijk •ging worden. Bovendien bleven uit Rus-

land de
erschepingen klein, terwijl die ook uit Roe-

menië ten einde liepen en in de Ver. Staten een aan-merkelijke kleinere oogst van wintertarwe werd ver-
vacht dan in 1931. De zeer ongunstige financiëele

toestand en de daardoor verminderde Europeesche
koopkracht hebben vermeerdering der raken en prijs-
stijging nog eenigeti tijd tegengehouden. Dat deden
ook de nog altijd enorme voorraden, die .in de Ver.
Staten in handen van den Farm Board en uit den
record-oogst van 1931 nog bij de boeren aanwezig
waren. Ook waren Argentinië en Australië nog drin-

gend met tarw’e uit hun nieuwe oogsten aan de
markt. Hoewel de opbren’gst in Australië niet zoo
groot was geweest als in het vorige jaar en geregeld
veelAustralische tarwe verkocht werd naar het Verre

Oosten’ (vooral China), heeft het ruime aanbod van
het zuidelijk half.rond toch in januari het tot stand
komen eener prijsstijging helpen vertragen. De in
Duitschiand aan het licht tredende behoefte aan groo-
teren invoer van broodgraan werd aanvankelijk ge-
dekt door regeeringsaankoopen van Russische tarwe
en ro.gge in ruil, althans voor een groot gedeelte,
tegen producten der Dui.tsc’he industrie. De markt
ondervond ‘van die transactie ‘geen invloed. ‘Dat in Januari de markt geen verbetering onderging, blijkt

uit de noteer:ingeri der Rotterdamsche termijnmarkt.
Maart-tarwe stond daar aan het begin det maand op

f
4.55 en op 30 Januari op
f4.3114
per 100 KG.
In Februari leidden ‘de reeds genoemde oorzaken’
echter wel degelijk tot de verwachte stijging der prij-

zen. Italië en Frankrijk verzachten namelijk hun be-

lemmering van den tarwe-invoer door de aan de mo-
lens toegestane percentages buitenlandsche tarwe te
verhoogen. Aanzienlijke uitbreiding der tarwezaken
naar die landen was daarvan het ‘gevolg. In Duitsch-
land werden zulke maatregelen ter vergemakkelijking
van den invoer niet genomen, doch ook Engeland en
de kleinere Europeesche in’voerlanden breidden hun inkoopen uit. Vooral Argentijnsche, Australische en
Canadeesche tarwe werden gekocht. De Vereeni’gde
Staten exporteerden weinig behalve vrij geregeld naar

Frankrijk, en in de Vereenigde Staten trad dan ook
onder den druk der groote voorraden nog geen prijs-
stijging in, ondanks het ‘vooruitzicht vann een kleinen

oogst van w’intertarwe. Wel was dat het geval in Ca-
nada, dat geregeld in vrij ruime mate tarwe exporteer-

de en waar de markt dus den invloed ‘der betere Euro-

peesche vraag ondervond. Aan de termijnmarkt te Win-

nipeg steeg Mei-tarwe van 63 tot 69 dollarcent per 60

ibs, welke laatste prijs op 25 Februari werd bereikt.

Te Rotterdam noteerde de Mei-termijn op 29 Februari

IflKYYC.
r.
WCK

1U

1931

1952

1′
5.15 tegen
f
4.45 per 100 KG. op den isten dier
maand. :De prijsstijging ging te Rotterdam daarna nog
voort onder den indruk’van de lage ramingen der nog
in. Duitsëhian’d aanwezige hoeveelheden inlandsche
tarwe en rogge, alsmede wegens verontrustende oogst-
‘berichten uit Centraal-Europa. Op 9 Maart stond Mei-
tarwe te Rotterdam dientengevolge op
f
5.35.

STATISTISCH OVERZICHT

GRANEN EN ZADEN
ZUIVEL EN EIEREN
MINERALEN

TARWE
R000E
MAIS
(‘JERST..
LIJNZAAD

BOTER
KAAS
EIEREN
STEENKOLEN
Weatfaalsche!
PETROLEUM
79 K.G. La
Plata loco
Zuid-Russische
La Plata
Z.-Russische
(6415 K.G.)
La Plata
per K.G.
Edammer
Alkmaar
Gern. not.
Hollandsche Mid. Contln.
Crude Rotterdam!
(74 K.G.) loco
Rotterdam
loco
R’damjA’dam
loco Rotter-
loco
R’damjA’dam
Leeuwar-
der Comm.
Fabrieks-
Elermijn
Roermond
bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
33 tlm 33.9°
Amsterdam
per 100 K.G.
per 100 K.G.
per 2000 K.G.
dam per
2000 K.G. per 1960 K.G.
Noteering
kaas
kI. mjmerk
p.100 st.
R’damjA’dam per 1000 K.G. Bé s. g.
per barrel

f1.
°lo
II.
0
!o
II.
°Io
H.
°lo
f1.

0j
f1.
°jo
f1. Ol
o

(1.
Ol
o

R.


01
$
°Io
1925
l7.20
100,0 13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
2,31
100,0
56,-
100,0
9,18
100,0 10,80 100,0
1.68
100,0
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75.3
196,75
83,4
360,50
77,9
1,98
85,7 43,15
77,1
8,15
88,8
17,90 165,7
1.89
112,5
1927
14,75
85,8
12,47
6

95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
2,03
87,9
43,30
77,3
7,96
86,7
11,25
104,2
1.30
77,4
1928
13,47
5

78,3
13.15
100,6
226,00
97,7
228.50 96,8
363,00 78,5
2,11
91,3
48,05
85,8
7,99
87,0
10,10
93,5
1.20
71,4
1929
12,25
71.2
10,875
83,2 204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
2,05 88,7
45,40
81,1 8,11
88,3
11,40
105,6
1.23
73,2
930
9,67
6

56,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,0


77.0
1,66
71,9
38,45
f8,7
6,72
73,2
11,35
105,1
1.12
66,7
1931
5,55
32,3
4,55
34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
1,34
58,0
31,30
55,9
5,35
58,3
10,05
93,1
0.58
34,5
Jan.

1930
12,67
6

73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75
93,8
2,00
86,6
43,95
78,5
7,55
82,2
11,75
108.8
1.21
.
72,0
Febr.
»
11,725
68,2
8,176
62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
86,2 2.03
87,9
41,15
73,5
6,90 75,2
11,75 108,8
1.11
66,1
Maart
,,
10,90
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0
390,00 84,3
1,71
74,0
41,25
73,7
5,18 56,4
1155
106,9
1.11
66,1
April
11,17
6

65,0 7,62
5

58,3
180,25
77,8
129,75
55,0
431,00
93,2
1,50
64,9
36,50
65,2
5,16
56,2
11:35
105,1
1.16
69,3
Mei

,,
10,45
60,8
6,55
50,1
148,50
64,1
114,50
48,5
405,00
87,6
1,44
62,3
37,20
66,4
5,30
57,7
11,35
105,1
1.18
6

70,5
Juni
10,05
58,4 5,17
5

39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
83,4
1,54
66,7
37,-
66,1
5,09
55,4
11.35
105,1
1.185
70,5
Juli
9,55
55,5
5,82°
44,6
157,75
68,1
108,00
45,8 345,75
74,8
1,72
74,5
39,90
71,3
5,99
65,3
11,35
105,1
1.18° 70,5
Aug.
9,45 54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78,9
1,58
68,4
40,20
71,8
6,03
65,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Sept.

,,
8,40 48,8
5,25
40,2
127,50
55,1
99,00
41,9
318,75
68,9
1,64
71,0
37,55

67.1
7,23
78,8
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Oct.

.
7,40
43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5
86,00
36,4
281,25
60,8
1,63
70,6
36,90 65
1
9
8,60
93,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Nov.

,,
7,25 42,2
4,25′
32,5
94,50
40,8
82,25
34,9
270,75
58,5
1,58
68,4
36,50
65,2
9,63
104,9
10,90
100,9
0.85
50,6
Dec.

,,
7,07
5

41,1
4,30
32,9
96,00 41,5 91,00
38,6
247,75
53,6
1,55
67,1
33,50 59,8 7,97 86,8
10,85 100,5
0.85
50,6
Jan.

1931
6,52
5

37,9
4,-
30,6
84,50
36,5
86,25
36,5
207,50
44,9
1,61
69,7
32,25 57,6 6,63
72,2
10,30
95,4
0.85 50,6
Febr.
5,77
6

33,6
3,90
29,8
87,50 37,8 85,75
36,3 206,25
44,6 1,66
71,9
33,80
60,4
6,21
67.6
10,30
95,4
0.85
50,6
Maart

,,
5,625
32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4 214,00
46,3
1,47
63,6 35,00
62,5
4,94
53,8
10,30
95,4
0.66
39,3
April
5,90
34,3
4,425
33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
1,35
58,4
31,60 56,4
4,20
45,8
10,15
94,0
0.53
31,5
Mei
6,15
35,8
4,975
38,0
95,75 41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
1,26
54,5
3,85
55,1
4,07
5

44,4
10,00
92,6
0.53
31,5
1 uni
5,75
33,4 5,05
38,6 86,75 37,5
116,50
49,4
191,50
41.4
1,29
55,8 33,50
59,8
4,30
46,8
10,00
92,6
0.34
6

20,5
‘juli
5,42
5

31,5
4,70
35,9 84,25 36,4
115,75
49,0
211,00 45,6
1,32
57,1
37,75
67,4
4,40
47,9
10,00
92,6
0.24
14,3
Aug.

,,
4,976
28,9 4,02
5

30,8 74,50
32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
1,30
56,3
36,00
64,3
4,98
54,2
10,00
92,6
0.43
5

25,9
Sept.
,,
4,775
27,8
4,27e
32,7
68,00
29,4
97,00
41,1
164,25
35,5
1
1
27
55,0
32,25
57,6
5,775

62,9
10,00
92,6
0.56
33,2
Oct.
5,.-‘
29,1
4,475
34,2
68,50
29,6
94,75
40,1
160.25
34,6
1,24
53,7
26,25
46,9
6,275
68,4
9,90
91,7
0.56 33,2
Nov.
5,825
33,9
5,475
41,9 81,00
35,0
114,50
48,5
169,75
36,7
1,17
50,6 24,75
44,2
7,07
77,0 9,90
91,7
0.68
40,4
Dec.
4,925
28,6
4,95
37,9
69,25
29,9
11,25
47,1
145,75
31,5
1,18
51,1
121,40
,
38,2
5,325 58,0 9,90
91,7
0.71
42,3
Jan.

1932
5,05 29,4
5,07
5

38,8 71,25
30,8
114,00
48,3
142,50
31,0
1,16
50,2
125,75
46,0
4,71
51,3
8,25
76,3
0.71
42,3
Febr.
,,
5,30 30,8
1

5,07
5

38,8 74,00
32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
1,34
58,0 127,75 49,6
3,79 41,3 8,25
76,3
0.71
42,3
Maart
5,52
5

32,1
5.80
44,4
86,75
37,5
118,00
53,0
l43,25
31,0
0,98
42,4
23,65
42,2
3.425
37,3 8,35
77,3
0.71
42,3
4 April
5,50
32,0
6,2fl
47,4
66,00
37,1 122,00
51,7
137,00
29,6 0,957
41,1
(20,50
7

36,6 2.70
29;4
8,50
78,7
0.66
51,2
II

.

.
5.55 32.3
6.25
47,8
88,00
38,0
124,00
52,5
135,00
29,2 0,98
8

42,4
1

2,70
29,4
8,70 80,6 0.86
51,2
6
Men zie voor de toel. no dezen staat de nos. van 8 en 15 Aug. 1928 (No. 658 en 659) pag. 689190 en 709.
3)
Tot Jan. 1931 Hard Winter No. 2. ) Tot Jan. 11
9 Febr. 1931 American No. 2.

.

13 April 1932

BIJ VOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXV

Winnipeg was intusschen echter reeds wat f1auver
geloopen, omdat de Europeesche vraag zich niet gehëel
in haar vermeerderden omvang handhaafde. Geheel
veranderd is daarop de marktatemming omstreeks 12
Maart. Als oorzaak daarvan kan worden gewezen op

de zeer hooge raming van de voorraden tarwe, die op

1 Maart in de Ver. Staten nog bij de boeren aan-

wezig waren. Zij bedroegen 207 millioen bushels tegen
160 millioen
01)
1 Maart 1931, 130 millioen in 1930 en
151. niillioen in 1929. Ook publiceerde de Argentijnsche

regeering ccii van 27.4 op 28.3 millioen quarters ver-

hoogde raming van den Argentijnschen tarwe-oogst.
Dadelijk daalden de prijzeh, doch zeer flauw werd
vooral de markt, toen de Farm Board liet weten, dat
hij ernstige pogingen zou aanwenden om zijn voorraad
uit te verkoopen. Wel was juist in Italië het ver-

oorloofde percentage huitenlandsche tarwe weder ver-
hbogd en meeude men ook in Duitschiand spoedig
zulk een maatregel te mogen verwachten, maar dit kon
de prijsstijging niet tegenhouden evenmin als gerust-
stellende mededeelingen, die de Farm Board publi-
ceerde, toen hij de uitwerking bemerkte van zijn be-
dreiging met sterk aanbod uit zijn voorraden. Daarbij
kwam nog, dat de Duitsche regeeriog bekend maakte,
dat de in Duitschland aanwezige voorraden tarwe en rogge voldoende waren om tot aan ‘het einde van het
seizoen in de behoefte te voorzien, zoodat van verge-
makkelijking van den tarwe-invoer voorloopi.g niets
ou komen.

Van 10 tot 26 Maart daalde Mei-tarwe te Winnipeg
van 67% tot 59% cent per 60 Iba en te Rotterdam van

f
5.35 (9 Maart) tot
f
4.15 (23 Maart) per 100 KG.
in Argentinië daalden de tarweprijzcn ongeveer 7 pOt*

en te Chicago vond voor den Mei-termijn een verla-
ging plaats van 60% op 52% cent. Voornamelijk is het

dus weer de voorraad van den. Farm Board geweest,
die nu nogmaals een zich reeds aardi.g ontwikkelende
prijsverbeteririg teniet heef t gedaan. Intusschen had
ook Frankrijk nogmaals het toegestane percentage
buiteulandsche tarwe verhoogd en daar cie Europee-
sche vraag zich vrij goed ban dhaafclo is in de laatste
dagen van Maart nog eenig prijsherstel ingetreden,
terwijl toen vrij algemeen de rneening. bestond, dat

voor een nieuwe ‘prjsverhooging de voorwaarden aan-
wezig waren. De verschepingen uit Rusland zijn ge-
durende het geheele le kwartaal van 1932 klein ge-
bleven.

ROGGE.

Voor rogge zijn in de eerste drie maanden van 1932
de prijzen aanmerkelijk gestegen, hetgeen vooral valt
toe te
schrijven
aan voortdurende inkoopen van
Duitschiand. Ten aanzien van rogge staat de onjuist-

heid vast van de bewering der Duitsche regeering, dat
er in Duitschland voldoende voorraden broodgraau
aanwezig zouden zijn pm voor dit seizoen in de be-
‘hoefte te voorzien. Reeds in Januari namelijk hebben
in Duitschlancl regeering en handel voortdurend bui-
tenlancische rogge gekocht en cle regeering bracht uit

1-. PEIl 100 K.(.

1929

1930

1931

1932

haar voorraden stecls rogge aan de markt om stijging
van den broodprjs tegen te houden. Aaiïvankehijk
waren de Russische verschep:ingen van rogge tezamen
met de in ‘West-Europa nog aanwezige voorradcn Rus-
sische rogge voldoende om zonder prijsstijging i.n de toenemende vraag van :Du.itschland en in de Scandi-
navische behoefte te voorzien. Later echter, nadat b:ij-
voorbeeld de te Rotterdam opgeslagen voorraad Rus-
sische rogge vrijwel ‘geheel in Duitsche handen was
overgegaan, zijn de prijzen gestegen. Zoo liep te Rot-
terdam de prijs van Russische rogge van
f
5. per
100 RG. in het ‘begin van Februari op tot
f
6.— aan

VAN GROOTHANDELSPRIJZEN’)

METALEN
TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

ZILVER
cash Londen
IJZER
Cleveland
KOPER
Standaard
TIN
LOOD
KATOEN
WOL
gekamde
WOL
gekamde
KOE-
KALK-

per
Foundry No.3
f.o.b.
Locoprijzen
locoprjzen
Londen
per
Locoprijzen
Londen
Middling
locoprijzen Australische,
Australioche, CrossbredColo-
HUIDEN
Gaaf,open
SALPETER
Old. per
Standard
Ounce
Middle8brough’
Londen
Eng ton
per
Eng ton
per Eng ton
New-York
Ib.
Merino, 64e Av.
lo

Bradtord nial Carded,
kop
100 KO.
per Eng, ton
per
per Ib.
50’s Av. loco
57-61 pnd.
netto Bradford per Ib.

pence
0
10
Sh.
0
10
A
01
£
O
/o
£
°Io
$
ds.
01
0

pence
Olo
pence
0/
f1.
0/
f1.
0J
3211
8

100,0
731-
100,0 62.116 100,0
261.171-
100,0
36.816
100,0 23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
28
11
/in
89,3
8616
118,5
58.11-
93,5
290.1716
111,1
31.116
85,3
17.55
75,5
47,25
85,9
24,75 83,9
28,46
82,0
11,61
96,8
26
3
14
83,3
73/-
100,0
55.141- 89,7
290.4/-
110,8
24.41-
66,4
17,50
75,3 48,50
88,2
26,50
89,8
40,43
116,5 11,48
95,7 26
1
/10
81,1
661-
90,4
63.16j-
102,8
22751-
86,8
21.1/-
57,8
20,00 86,0
51,50 93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
24
7
/16
76,2
7016
96,6
75.141-
121,9
203.156
77.8
235/-
63,8
19,15
82,4
39,-
70,9 25,25 85,6
32,25
92,9
10,60
88,3
17
13
116
55,4
67/-
91,8
54.13/-
88,0
142.5/-
54,3
181/6
49,6
13,55
58,3
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82.0
133
/R
41,6
55/-
75,3
36.51-
58,4
110.11-
42,0
12.11-
33,1
8,60
37,0 21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
20151
18

65,3
7216
99,3
71.916
115,1
174.131- 66,7
21.111-
59,4
17,15
73,8 29,50
53,6
19,25
65,3
26,63
76,7
10,11
84,3
20
1
/ 62,6
7216
99,3
71.1216
115,4
174.41- 66,5 21.41- 58,2
15,45
66,4 28,50 51,8
17,75
60,2
24,50 70,6
10,21
85,1

19
1
/8
59,5
701-
95,9
68.1916
111,1
165.18/-
63,4
18.161-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
16,50
55,9

69,2
10,21
85,1
19
9
116
61,0
67/6
92,5
61.31- 98,5
161.17/6
61,8 18.6/6 50,3
16,45
70,8 27,25 49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1 18
1
5118
59,0
6716
92,5
53.91-
86,1
145.-1-
55,4
17.161-
48,9
16,50
71,0
28,75
52,3
18,00
61,0
26,25
75,6
10,21
85,1
1611
1
6
50,0
67/6
92,5
50.116
80.7
136.416
52,0
17.191-
49,3
14,50
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3
26,63
76,7
10,21
85,1
16
49,9
6716
92,5 48.21-
77,5
134.1716
51,5
18.31-
49,8
13,10
56,3 27,00
49,1
16,75
56,8
24,25
69,9 9,18
76,5
16
3
/8
51,0
651-
89,0
411


.69
135,516
51,7
18.61-
50,2
11.95
51,4 27,25
49,5
16,50
55,9
24,88
71,7
9,28
77,3
16U116
52,0
6316
87,1
46.61- 74,6
132.61-
50,5
17.181-
49,1
II,-
47,3 27,00
49,1
15,75
53,4
26,50
76,4
9,39
78,3
16
1
12
51,5
6316
5
87,1
43.-1-
69,3
117.131-
44,9
15.15/-
43,2
10,55
45,4
24,50
44,5
14,50
49,2
26,25
75,6
949
79,1
16
5
/
51,9
6316
6

87,1 46.816
74,8 113.161- 43,5
15.18/6
43,7
10,85
46,7
24,00
43,6
13,00
44,1
25,25
72,8
9,70 80,8
16
5
18
51,9
6316
6

87,1
47.616
76,2
115.31-
44,0
15.516
41,9 9,95
42,8 22,50
40,9
12,50
42,4

72,0
9,90
82,6
13
7
/
43,2
6016
82,9
45.716
73,1
116.81- 44,4
14.-16
38,5
10,30
44,3
21,25
38,6
12,00
40,7
24,63
71,0
10,11
84,3
12
1
/2
38,9
58/6
80,3
45116
72,6
117.-/6
44,7 13516
36,4
10,95
47,1
21,75
39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21
85,1
13
1
116
41,8
5816
80,3
45.116
72,6
122.11-
46,6
13.316
35,2
10,90
46,9 25,25 45,9
14,50
49,2 22,25
64,1
10,21
85,1
13
1
/8
40,9
5816
80,3
42.15/6
68,9
113.41-
43,2
12.101-
34,3
10,25

.
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22.25
64,1
10,21
85,1
12
15
/16
40,3
5816
80,3
39.616
63,4
104.171-
40,0
11.1016
31,6
9,40
40,4
23,50
42,7.
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1
12118
40,1
58/6
80,3
36.616
58,5
106.2/6
40,5
11.11,6
31,8 9,10
39,1
22,00
40,0
12,50
42,4
1913
,
55,1
10,21
85,1
1311
4

41,2
5816
80,3
34.141-
55,9
112.516
42,9
12.1516
35,1
9,25
39,8 22,25
40,5
12,50
42,4
20,25
58,4
8,26 68,8
12
13
/
39,9
58/6
80,3
32.15/-
52,8 114.19/6 43,9
11.196
32,9
7,20
31,0
22.25 40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,-
58,3
13
5
/1
41,4
55/6
76,0
30.316
48,6
111.16/-
42,7
11.41-
31,1
6,55
28,2 20,00
36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50
54,2
1313/
16

43,0
413/-
63,0
28.216
45,3
101.116
38,6
10.916
28,8
6,30
27,2
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3
6,65 55,4
1
412
45,1 4416
61,0
27.1916
45,!
IO2.-/-
39,0
11.5!-
30,9
6,40
27,5
19,00
34.5
10,75
36,4
16,75
48,3′
6,80 56,7
14
5
/06
44,6
416
56,8
27.616
44,2
98.17(6
37,8
10.16/-
29,6 6,30
27,2
16,25
29,5 9,00
30,5


6,95
57,9
13
7
/
43,2
41j6
56,8
27.14/6 44,7
98.18/-
37,8
10.14/-
29,4
6,65
28,6
16,50
30,0 9,00
30,5
11.63.
33,5
7,10 59,2
14
43.6
41/6
56,8
26.4/-
42,2
99.2/6
37.9
1051-
28.1
6,90
29,7
16,25
29,5
9,00
30,5
11,75
33,9
7,25
60,4
13
3
/4
42,8
44/-
60,3
24.18/-
40,1
96.6!-

1

36,8
9.9/-
25,9
6,90
29,7 16,50
30,0
8,75 29,7
10,25
29,5
7,40 61,7
13
3
18
41,6
45!-
61,6
23.8!-
37,7
85.10/-
32,7
8.1116
23,5 6,40
27,5
17,00
9

30,9
9,00
9

30,5
7,40
61,7
13
3
/1
41,1
45/6
62,3
23.-!-
37,1
81.10/-
31,1
8.1116
23,5 6,25
26,9


7,40
61.7
Western; vanaf Jan. 1928 tot 16 Dec. 1929 Anoerican No. 2. van 16 Dec. 1929 tot 26 Mei1930 7415 K.G. Hongaarsche.
4)
Tot Jan. 1928 Malting; van Jan. 1928 tot
5)
Noteering Schotland 5916.
8
)581…
7)
1
April. 6) 8 April.
9)
7April.

XXVI

BIJ VOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932

liet einde van Maart. De :Duitsche inkoopen, die naast

Russische ook Argentijtische en van tijd tot tijd Ame-

r.ikaansche rogge betroffen, bleven van die stijging cle
voornaamste oorzaak.

MAIS.

Reeds aan het einde van 1031 waren de Argentijn-
sche maïsverschepingen verminderd, hetgeen wel tot eenige prijsverhooging hèeft geleid, doch er was nog
zooveel Argen.tijnsche maïs naar Europa onderweg
en vooral in Engeland en Nederland waren de voor-
raden nog zoo groot, dat het herstel zich niet kon
handhaven. Ook bood Rusland in vrij ruime mate

mais aan cii de lage prijzen van vleesch, zuivelproduc-

ten en eieren leidden tot cle vrees, dat het maïsver-

1929

1930

1931

1932

bruik weleens aanmerkelijk kon verminderen. Ook de
verwachting van. een zeer grooten nieuwen Argentijn-

mhen oogst drukte de markt. Terwijl Maart-rnaïs bij
het begin van Januarj aan cle Rotterdamsche termijn-
markt op
f 75%
per 2000 KG. stond, was de notee-
rin op den 30sten
f
67.-. Een herstel is omstreeks

1.0 Februari ingetreden. Er kwamen toen uit Argen-
tinië berichten omtrent schade aan de nieuwe maïs
door sprinkhanen en droogte, zoodat volgens de Ar-
gentijnsche regeering de opbrengst veel kleiner zou
zijn dan in 1931. Bovendien ontstond in Engeland
zeér levendige vraag naar Platamaïs wegens de ver-
vachting, dat daar met ingang van 1 Maart op maïs
een invoerrecht zou worden geheven van 10 pOt.

Zelfs van de te Rotterdam aanwezige voorraden is toen veel Piataniaïs naar Engeland verkocht en op
23 Februari kwam de Maart-termijn te Rotterdam op
j• ‘S%, terwijl ook in Argentinië een aanmerkelijke
prijsstijging had plaats gevonden met levendige zaken

naar Europa in rnaïs van den ouden zoowel als van
den nieuwen oogst. 1-Jet invoerrecht i.s in Engeland

niet tot stand gekomen en in Nederland werd aan
liet einde van Februari de markt tevens gedrukt door
de verwachting, dat i.n Maart ‘op oude contracten veel

Plata.maïs en in de
termijnniarkt
te Rotterdam veel

Russisciie mais zou worden geleverd. Een prijsdaling
was liet gevolg, doch toen de ter levering aangeboden

mais gemakkelijker werd opgenomen dan verwacht was, herstelde de markt zich spoedig. Ook lieten de
verder afgenomen Argentijnsche verschepingen zich
krachtiger gelden, nu in West-Europa cie voorraden

verminderd waren. Wel was althans in Nederland de
verbruiksvraag naar mais niet levendig, maar het ver-
minderde aanbod kon zij toch zonder moeite verwer-
ken. In liet begin van Maart ging in Argentinië de
stijging der maïsprijzen nog voort en. te Rotterdam
stond op 9 Maart maïs per Maart op .86%, per Mei
op f
83%, tegen
f
16% en
f
16%
aan liet begin der

maand. Daarop leidden betere oogstberichten uit Ar-‘
gentinië nogmaals tot een inzinleing, waardoor aan
het einde der maand de Mei-termijn. te Rotterdam

weer op
f
13% stond en Plataniaïs ter verscheping

in den voorzonier voor ongeveer
,f
74.- cif. Rotter-,

dam te koop was. Spoedige oude Platamaïs en de
eerste verschepngen van dan nieuwen oogst stonden

echter ongeveer
.f
6.- hooger en daarvoor bleef vrij

bevredigende vraag bestaan, ook in Nederland, waar
enkele guldens per 2000 KO. lager ook Russische maïs geregeld afzet bleef vinden. In Piatarnaïs ter
verscheping in den voorzomer en later zijn tot nog
toe weinig zaken. gedaan, behalve iii perioden van
vaste markten in. Februari en Maart. De raming van
de A.rgentijnsche regeer.ïng van liet uitvoer-overschot
uit den rLieuwen oogst bedraagt slechts 5 millioen ton
(van 1 Mei 1.031 tot 1 April 1.932 heeft Argentinië
0 inillioen to.n. maïs uitgevoerd), doch zij werd als veel

te laag beschouwd. Men nam echter aan het einde van

Vervolg STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN
KOLONIALE PRODUCTEN
INDEXCIJFERS

Bruto-
:!mo
VURENHOUT basis 7″ f.o.b.
RUBBER’)
Standaard
SUIKER
Witte kristal-
KOFFIE
Robusta
THEE
Afi. N.-I. theev.
COPRA
f.m.s.
Ned.-lnd.

gewichtv. d.
buit, handel
…–
III!

o

Zweden!
Finland
Ribbed Sinoked
Sheets
suiker loco
Locoprjzen
A’dam gem. pr
.
per 100 K.O.
Nederland
1925-100
!
II

per standaard
loco Londen
R’dam!A’dam.
per 100 K.G. Rotterdam
per

!2 K.G.
Java- en Suma- tratheep.’12K0.
Amsterdam
,,

0.
van 4.672 M
3
.
per Ib.
In-

Uit-
voer

voer
0
,.”
v.

a2
l-

f
0/
Sh.
°Io
fl.
01
ets.
°/o
cle.
0
10
/
0/
1925
159,75
100
2111,625
100,0
18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0
35,87
6

100,0 100 100 100,0
100,0
1926
153,50
96,1
21-
67,4
17,50
.93,3
55,375 90,2 94,25
111.5
34,-
94,8
112
128
93,2
92.9
1927
160,50
100,5
116,375
51,6
19,12
6

.102,0
46,875
76,4
82,75
97,9
32,62
5

90,9
113
116
95,4
895
1928
151,50
94,8
-110,75
30,2
15,85
84,5
49,625
80,9
75,25
89.1
31,870
88,9
118
128
96,4
87,6
1929
146,00
91,4
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25 82,0
27,37
5

76,3
122 132
91,6
82,6 1930
141,50
88,6
-/5,875
16,5
9,60 51,2
32
52,1
60,75
71,8
22,62′
63,1
124
135
75,5
69,4
1931
110,75
69,3
-/3
8.4
8,-
42,7
25
40,7
42,50
50,3
15,375
42,9
117 136
62,6
57,9
Jan.

1930
147,50
93,9
-(7,375
20,7
11,67
6

62,3
35
57,0
60,50
71,6
26,875
74,9
128
136
84,5
76,9
147,50
92,3
-18
22,5
11,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9
26,37
5

73,5
112
126
81,3
75,2
Maart
147,50
92,3
-/7,625
21,4
10,70
57,1
35
57,0
62,25
73,7
25,25
70,4
125
131
78,7
74,2
April
147,50
92,3
-/7,375
20,7
10,55
56,3
35
57,0
59,50
70,4
26,12
5

72,8
115
127
78,7
.72,8
Mei
145,00
90,8
-/6,875
19,3
9,80 52,3
34,75
56,6
58
68,6
25,50
71,1
132
132
76,1
72,0
Juni
145,00
908
-16,125
17,2
9,775 52,1
33
53,8
58
‘68,6
22,87
5

63,8
131
133
76,1
70,4
Juli
142,50
89:2

-/5,625
15,8
9,275
49,5
31,50
51,3
55,50
65,7
21,75
60,6
138
141
74,2
69,3
Aug.
142,50
89,2
-14,875
13,8
8,50 45,3
29,50
48,1
55,25
65,4
20,-
55,7
129
145
73,5
67,9
Sept.
140,00
87,6
-14,125
11,6
7,975
42,5
28,25

.
445,0
59,50
70,4
19,25
53,7
122
126
72,3
65,4
Oct.
132,50
82,9
-/4
11,2
8,62
5

46,0
29
47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6
64,6
Nov.
130,00
81,4
-14,375
12,3
8,75
46,7
29
47,3
68,25 80,8
19,37
5

54,0
121
139
71,0
63,3
Dec..,
130,00 81,4
-14,375
12,3
8,20
43,7
29
47,3
66,75
79,0
19,-
53,0
105
129
69,0
61,3
Jan.

1931
125,00
78,2
-14,25
11,9
.
8,20
43,7
28
45,6 66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
67,7
59,2
Febr.
.125,00
78,2
-13,875
10,9
8,20
43,7
26,25


42,8
53
62,7
18,125
50,7
96
121
67,1
59,4
Maart

,,
125,00
78,2
-13,75
10,5
8,30 44,3
25,50
41,5
45
53,3
18,625
51,9
107
140
66,5
59,1
April
125,00
78,2
-13,125
8,8
8,575
45,7
24,75
40.3
43
50,9
17,50
48,8
110
138
65,8
58,4
Mei
125,00
78,2
-13,125
8,8
8,50
45,3
25
,40,7
40,25
47,6
15,375
42,9
114
141
65,8
56,8
Juni

,,
110,00
68,9
-13,125
8,8
8,57
5

45,7
25,75
42,0
39,50
46,7
14,125
39,4
127
133
64,5
56,8
Juli
110,00
68,9
-13
8.4
8,77
5

46,8
27
44,0
38,25
45,3
15,-
41,8
138
153
62,6
55,8
Aug.
100,00
62,6
-12,5
7,0
7,90
42,1
25,50
41,5
38,50
45,6
14,125
39,4
122
142
60,6 55,6
Sept.
100,00
62,6
-12,375
6,7
7,52
5

40,1
23,75
38,7
37,50
44,4
13,375
37,3
125
146
58,7
58,1
Oct.
100,00
62,6
-12,375
6,7 7,55
40,3
23
37,5
37,75
44.7
13,25
36,9
119
146
58,7
58,5
Nov.
100,00
62,6
-12,25
6,3
.7
1
15
38,1
23
37,5
37
43,8
13,75
38,3
113
132
58,7
58,8
Dec.


82,50
51,6
-12,25
6,3
6,75
36,0
23
37,5
35
41,4
12,75
35,5
115
114
54,8
58,8
Jan.

1932
82,50
51,6
-12,125
6,0
7,35 39,2 23
37,5
32
37,9
13,12
5

36,6
103
107
54,2 58,4
Febr.,,
82,50
51,6
-12
5,6
7,05 37,6
23
.37,5
30
35,5
14,50
40,4
86
III
53,5
59,8
Maart

,,
.

70,00
43,8
-11,625
4,6
6,25 34,8
23
37,5
31
36
1
7
14,75
41,1
58,3
4 April

,,
70,00
43,8
-11,5
4,2
6,25
34.8
23
37,5
29
2

34,3
14,12
5

39,4
II

,,

»
70,00
43,8
-11,5 4,2
.

5,75 30,7 23
37,5
13,75
38,3
0)
Jaar- en
maandgeno.
afger.
op
1
18 pence.
2)
7 Apr.
N.B.
Alle
Pondennoteeringen
vanaf
21
Sept.
zijn op
goudbasis
omgerekend

13 April 1932

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXVII

i[aart wel aan, dat de oogst vrij wat kleiner zal blij-
ken te zijn dan in 1.931.
Roemeeiisciemaïs heeft in de eerste 3 maanden
van 1.932 in
Test_Europa
een zeer Ideine rol gespeeld.
.De uitvoer bleef beperkt en. richtte zich vrijwel uit-
sluitend naar cle landen der Middeilandsche Zee.
Verder Westelijk werd :Donaumaïs uitermate weinig
ve rhandelci afgezien van eenigen kooilust daarvoor
in Duitschland, waar Roemeensche maïs bij den in-
voer een preferentiëele behandeling geniet en naar
veler verwachting spoedig in toenemende mate iou
genieten.

GERST.

Voor gerst is de markt in het eerste kwartaal van
1932 steeds vast geweest wegens reeds dadelijk niet
groot en later nog afnemend aan.bod uit Rusland, en
zeer kleine verschepingen van Donaugerst. In Januari
kwam Argentinië in ruime mate met gerst uit zijn
nieuwen oogst aan de markt, hetgeen reeds dadelijk
leidde tot groote zaken naar Nederland en Duitsch
1

land. Toen de verschepingen aanvingen en een .flin-
ken omvang aannamen, terwijl het aanbod voortging,
werd de, markt daardoor een igen tijd gedrukt, ook

voor de Russische gerst, die in West-Europa lag opge-
slagen of daarheen onderweg was. Reeds in Februari
echter verminderde het aanbod uit Argentinië, waar
gerst niet in werkelijk groote hoevelheden verbouwd
vordten spoedig herstelde zich de gerstprijs. In Maart

•1

•?

werden nu en dan naar Europa zaken in gerst gdaan.,
uit de Ver. Staten en Nederland deed van tijd tot tijd
flinke inkoopen van Canadeesche gerst. Goede vraagu
naar gerst bestond er in Du.itschland en het beperkte
aanbod vond in Maart steeds gemakkelijk plaatsing
tot geleidelijk stijgende prijzen, ofschoon deze zicht.
toch 35 â 40 pOt. boven den maïsprijs bevonden. Zeer
belangrijk is de prijsstijging van gerst sedert het be-) gin van het seizoen. In September en October 1931_
namelijk werd Roemeensche en Russische gerst ver-handeld voor f82.— tot.f 85.— per 2000 KG. hoord

‘rij Rotterdam en• aan het einde van Maart was de
waarde ongeveer
f

LIJNZAAD.

De overgang van den ouden naar den nieuwen
oogst, die gewoonlijk gekenmerkt wordt door een
periode van schaarschte, is dit jaar vrijwel onopge-

merkt gebleven. De nIeuwe oogst is betrekkelijk vroeg
gekomen en de vraag was voldoende groot, om versche-
pers in staat te stëllen, reeds gedurende Decembgr

van den nteuwen oogst grootere kwantiteiten te ver-
laden.

Zooals bekend, wordt de nieuwe Argentijnsche oogst
door de regeering officiëel geschat op 2.100.000 tons
en dit cijfer is naderhand nog met circa 70.000 tons

verhoogd. Particuliere beridhten daarentegen waren
van meening, dat de oogst zeker 10/1.5 pOt. grooter
was dan de Ar.gentijnsche R.egeer.ing aangaf.
Deze berichten hebben n:iet nagelaten een druk op
de prijzen uit te oefenen, die tenslotte in den loop
van de spaand Januari naar
f 136
zijn teruggevallen.
Op deze basis is eenige belangstelling getoond en als’
gevolg van het fe:it, dat koopers gedurende een langen tijd zich onthouden hadden van eenige inkoopen, heb-
ben de zaken onmiddellijk een vrij grooten omvang

genomen. De vraag bleef niet alleen beperkt tot de
Noordelijke havens, maar ook Zuid-Europa nam regel-

matig vrij groote kwantitei ten. op. Het gevolg was, dat

de prijzen in den loop der maand Februari en begin
Maart tot circa
f
149 konden stijgen. De steeds slech-

ter wordende financiëele en economische omstandig-

heden in geheel Europa hebben evenwel belemmerend

gewerkt op den afzet van lijnzaad.

LIJNZAAD. F.
Pse
1960
K.G

-Iv-____
_______

*

1929

1930

1931

1932

Ïntusschen is het artikel goedkooper dan het ooit,

zoo lang daaromtrent statistieken zijn bijgehouden,
geweest is, maar het heeft dit gemeen met andere
producten, die in dezelfde omstandigheden verkee-
ren. Door de daling van den Peso, is Argentiniëin

staat geweest om gedurende de eerste drie maanden
van het jaar ccii zeer bela:ugrjk kwantum van den
nieuwen oogst, 657.000 tons, of meer dan een kwart
gedeelte, te verschepen, zoodat inderdaad de consump-
tie bij die van liet vorige jaar niet zooveel ten achter

blijft. Bovendien zal Noord-Amerika, waar de laatste
oogst een mislukking is geweest, meer dan anders ge-
noodzaakt zijn, zijn verbruik in Argentinië te dekken

en de sinds de laatste weken grooter wordende verla-
dingen naar dat land wijzen er wel op, dat de eigen
voorradeii uitgeput zijn. De Ver. Staten hebben dan
ook de eerste drie maanden van dit jaar reeds ruim
32.000 tons meer ontvangen dan gedurende dezelfde
periode van het vorige jaar.
Berichten uit Britsch-Ïndië luiden sinds eenige
weken gunstig en het is vrij zeker, dat de daar ter be-
schikking komende oogst niet veel kleiner zal zijn
dan die van het voorgaande jaar.
Het ziet er dus naar uit, alsof de olie-industrie zich
het geheele jaar tegen betrekkelijk goedkoope prijzen
van grondstoffen zal kunnen voorzien.

BOTER.

Het betrekkelijk hooge prijsniveau op onze boter-
markt hij de jaarswisseling bezweek in den loop van

Januari onder den druk van den onrustbarend toe-
nemencien boterinvoer, welke niet naliet als prijsbe-
derver op te treden.

Op de exportmarkt bereikten de omzetten in
Januari en Februari van dit kwartaal een ongeken:
de laagte. Valuta’boters, zooals de Deensche, verloren

in Engeland terrein en drukten daardoor in België
en in Duitschland ons product verder uit de markt,
zoodat de toch reeds geringe uitvoer vrijwel geheel
tot stilstand kwam. Wel typeerend voor de huidige
omstandigheden is, dat ons land in deze maanden
een boterinvoersurplus had.

De exporteurs, die met Duitschland nog eeni.ge
zaken deden, staken zich steeds dieper in de risico’s
hi et cle daar vastgehouden betalingen. De deviezen-
contingenten werden opnieuw verkleind. Dit is een
verkapte contingenteering van den boterinvoer in

Duitschland, althans van den boterimport in zijn ge-
heel, want tevens is dit het meest willekeurige
systeem van contingenteeren, dat denkbaar is. Er
worden op grond van vroeger gedane zaken geen

deviezen vrijgegeven voor Nederlandsche boter, maar
alleen voor boter in het algemeen, en de importeur
kan daarover, vrij beschikken, ongeacht de bestaande
handelsrelaties. Zon kon het medio Januari dan ook
Lot een invasie van Scandinavische boters op de Duit-

XXVIII

BIJ VOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.

1.3 April 1932

sche markt komen, welke te Berlijn en op andere

plaatsen in Du.itschland een ware paniek teweeg

bracht. Dit gat heeft de Duitsche regeering getracht weer te stoppen door een verhooging van het auto-

nome botertarief tot 100 Mark per 100 KO. Dit werd

op 23 J’anuari ingevoerd, waardoor automatisch het
in het

Duitsch-Finsche handeisverdrag voorziene

systeem van tariefdifferentiaties in werking kwam.

Bij de huidige gesteldheid van den afzet in

Duitschiand moet iedere invoerrechtverhooging vel

op de ruggen van de exporteurs neerkomen, want de
boterprijs buiten Duitschland zal een daarmee even-

redige daling ondervinden. Het systeem van gelijke

contingenteering voor ieder land komt er
01)
neer,
dat cie import uit ons land, als grootste leverancier,

met gemiddeld liet hoogste invoerrecht belast wordt.
Niet onmiddellijk echter werden genoemde nadee-

lige gevolgen van deze invoerbelemmering door onze

markt ondervonden, aangezien ten onzent, evenals
in de andere ‘boterexportlanden de weg werd inge-

slagen om eerst het douanecontingent’van 5.000 ton
tegen het oude tarief op te gebruiken, ‘hetgeen bin-

nen het kader van de Finsch-Duitsche regeling moge-
lijk was.

Begin’ Februari werkten integendeel verschillende
andere omstandigheden ertoe mccle, dat er op5 onze

botermarkt een verbetering hitrad, welke in ‘den loop
van die maand het karakter van een hausse kreeg.
De op korten termijn aangekondigde tariefpiannen

in Engeland deden een flinke vraag naar continen-

tale ‘boters ontstaan, en al viel ons product niet in de

termen om aan deze vraag te voldoen, toch verbeterde

de stemming op de markten in ‘het buitenland aller-
wege, waardoor van ‘dien kant de druk op onze markt
ophield en ‘deze zich ongestoord t.o.’. het ‘binnenland
kon ontwikkelen.
Om dezen tijd van het jaar is de productie hier te
lande wel het kleinst. In Fbruari Vielen de aanvoe-

ren al bijzonder klein uit, men heeft het
bedrijf
in-

gekrompen, tengevolge van de slechte uitkomsten der
voorafgaande maanden. En de zeer veel vergroote

binnenlandsche vraag kon thans tot haar recht wor-

den gebracht. Bij oploopende prijzen bleven de omzet-

ten op peil.
Een factor, welke zeer sterk tot de vlotte stemming

op onze markt in Februaii heeft bijgedragen, was
Frankrijk. In Frankrijk heerschte een buitengewoon
groote schaarSchte aan boter, en cle regeering heeft

zich genoopt ‘gezien het oorspronkelijk vastgestelde
contingent te verdriedubbelen. Door het daar gevolg-

de stelsel van proportioneele contingenteering en de
daarop ingestelde uitvoerregeling hier te lande, was
het aandeel van onze markt in dezen import ge
,

heel
verzekerd.
Tegen liet ein’de van Fbruari kwam de ommekeer.
Dit is een seitoenverschijnsel. Doch nimmer trad de
wending zoo scherp i.n als thans. In drie weken tijd
vielen de prijzen van
f
1,42 op
f
0,95, een prijsdaling

ian 30 pOt.

l

. Htle l,,,

IYJU

‘l9I

19)1

iii ‘boterproductie pleegt tot einde Mei geregeld
toe te nemen om dan liet dubhele te bedragen van de

aanvoeren in Februari en tot nu toe absorbeerde voor-

namelijk de Duitsche markt het grootste gedeelte van

clezen meer-aanvoer.

Gedurende de maand Februari’ ,heef t cie Duitsclie

regeering kans ‘gezien om door ,een tusschentijdsche
regeling niet Finland ‘het nieuwe douaneregime voor

boter in al zijn scherpte onmiddel’lijk toe te passen.

Het jaarcontingent van 5000 ton tegen 50 Mark in-

voerrecht kan daardoor niet meer ineens worden op-

gebruikt, maar slechts in maandelijksche hoeveel-

heden van ten hoogste 1500 ton, ‘hetgeen voor Neder-

landsche boter voorlo’opig neerkomt oi een ‘geinid-

cI.eld in’voerrecht van pim.’ 80 Mark. Onder dezé om-

stand i gheden biedt het Du 1. tsche afzetgebied voor onze

‘bo’termarkt niet meer het minste houvast. Ook elders

vindt onze ‘boter geen afzetgebied, gegeven cle concur-

rentie van Denemarken, hetwelk nog steeds een 10
cents lageren hoterprij’s noteert d’an ons .land.

In welke mate de uitvoer van ‘boter is gedaald en

de invoer is gestegen, ‘blijkt uit de volgende taibel:

Boter in tons.

Invoer

1

‘ Uitvoer

19291193011931 19321 1929
1
1930
1
1931 11932

1ste halfj.
1
7721 742 1.2331 – 24.194 21.678j 18.007 –
2de

1.255 1.252 2.798 – 23.127 20.231 14.951 –
Januari

234 189 423 1.252 2.909 3.137 2.278 1.060
Februari

155 129 260 1.606 2.478 2.419 1.819 853

Op een prijs’ van
f
0.95 bleek de ,.binnenlandsche

vraag in staat de aanvoeren te verwerken, doch het
is duidelijk, dat hij de gegeven beperkte afz,etrnoge-

lijkheden, de eerstkomende maandeu een nog verdere

prijsdaling zuilen te zien geven, tenzij de regeering
effectief ingrijpt.

KAAS

De kaasmarkten werkten in het ber’.ichtskwattaal

op geen of weinig heteekenende voorraden, zoodat de
wisselende afzetkansen, m.n. in he’t ‘buitenland, het

marktverloop geheel en al heïnvloedden.

Sedert den aanvang van Januari werd de stem-
nhing beter, in de verwachting, dat de afzet naar

Frankrijk wederom zou kunnen worden opgenomen.

Toen de invoerregeling in dat land in het midden van
de maand haar beslag kreeg, liepen de prijzen snel
omhoog. De verbetering kon evenwel gedurende de

maand Februari niet ‘geheel gehandhaafd ‘blijven, hoe-

wel de vraag op een iets lager prijsniveau gemakke-
lijk kon worden gaande ‘gehouden.

PER 50KG.

5
f
45
40

35

3C

25

2C

15

1929

1930

1931

1932

Tegen het einde van Februari- week evenwel de
vaste stemming, daar de ]coopers zich niet liet oog op

cle grootere aanvoeren meer en meer gereserveerd toon-
den. Ofschoon de productietoename in de maand

Maart nög niet ‘veel beteekende, kon er ‘van een
eenigszios vluggen handel slechts tegen aanmerkelijk
dalende prijzen ‘sprake aijo. Vooral met het oog op den
afzet naar Duitschiand moeten de vooruitzichten op
de kaasmarkt ook zeer ongunstig beoordeeld worden.
Over den in- en uitvoer van
kaas
geven de volgende

cijfers uitsluitsel

13 April 1932

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXIX

Kaas in tons.

Invoer

1

Uitvoer

1929 1930 11931 11932 1 1929 1 1930 1 1931 11932

iste halfj.
271 308 274 –
4
5.
206 44.031
41.3641 –
2de

,,

385 377 336 – . 5

49.744 45.027 –
Januari

56

71

50

37 7.019
1
7.468 6.741 5.883
Februari

36

44

41

44 5.470 0,109 5.845 5

EIEREN.

k IUUIUt’.J.

1

Ih

STEENKOLEN.

In de afgeloopen drie maanden valt geen verbete-
ring te constateeren in den toestand in de kolenin-
clustrie. De vraag naar kolen is geenszins toegenomen
en de afzetmoeilijkheden zijn
grooter
geweest in het

algemeen, dan in het afgeloopen jaar. Gaven in 1931
Polen en Nederland nog gunstige cijfers voor produc-

ti.e en export te ‘zien, sinds 1932 is ook hier de malaise

goed waar te nemen. . –
Als hel belangrijkste van de laatste maanden mag men wel noemen het feit, dat het nu duidelijk is, dat de Engelsche kolenindustrie in het geheel niet heeft kunnen profiteeren van de depreciatie van het Pond
Sterling, en dat men nu hiervan ook in Engeland wel
algemeen overtuigd is. De productie van Januari!

Maart was 2 pOt. minder dan in deze periode in 1931
en pl.m. 17 pOt. minder dan in deze maanden in 1929.
Ook de verschepingeu zijn minder geweest, behalve
van Schotland. Door de afweermaatregelen van de
verschillende landen werd het voordeel der gedepre-
cieerde valuta geheel weggenomen. De nu zoozeer ver-
scherpte contingenteering speciaal van den Engel-
schen kolenimport in Duitschland heeft een algemeen
protest doen ontstaan,. zoowel .bij de mijneigenaars en
exporteurs als bij de Regeering en in het Parlement.

STEENKOLEN. F. PEP 1000
.k

1929

Men prepareert zich voorts in Engeland op de onrust-
wekkende dingen, die wellicht komen zullen in ver-
band met het feit, dat op 8 Juli de 7-urige arbeids-
dag wederom •door de wet geëischt wordt. Men be-grijpt, dat de industrie deze verkorting niet zal kun-
nen dragen, mits er een loonsverlaging mede gepaard
gaat. Aanvankelijke besprekingen hebben reeds plaats en men hoopt, dat een langere werkdag door den wet-
gever mogelijk ‘zal worden gemaakt, wanneer partijen
tot overeenstemming zijn gekomen. Ook het systeem
van quota en mininiuprjzen staat in het middelpunt
van de belangstelling en in het algemeen ziet het er
naar uit, dat althans voor den export een grootere
vrijheid onveimijdeljk zal blijken.

Ook in Duitschland heeft de achteri.utgang zich
voortgezet. De Roerkolenproductie bedroeg per dag in

Januari 248.000 tôn e:u in Februari nauwelijks 235.000
ton.

11
in ons land is eenige verandering in de prijzen
gekomen. De current rate voor bunkerkolen fob. Rot-

terdam of Amsterdam liep in Maart van
f
8,25 op tot

f
8,50 per ton, in verband met de
stijging
van het
Pond Sterling. De prijzen van Engelsche kolen voor
de industrie liepen daarom eveneens wat omhoog. De

Dui.tsche inclustriekolen bleven constant in prijs, maar

sedert April zien wij hier een scherpe prijsdaling van

f
1;50 tot
f
2,— en meer per ton.
Voor de Limburgsche
mijnen
ziet het er ook al niet
goed meer uit. Men heeft daar nu weer te vreerzen een

verscherping van de contingenteering in België.
In het algemeen zien wij helaas geen teekenen, die
er op wijzen, dat voor het volgende kwartaal ook maar
eenige verbetering te wachten is. Wanneer Duitsch-
land en Engeland z66
blijken
te kunnen concurreeren
als thans ‘het geval is, ziet het er voor de Limburgsche

kolenindustrie donker, uit. De verbruikers daaren-
tegen hebben alle reden om met dezen belangenstrijd
tevreden te zijn.

PETROLEUM.

Waar aan de voornaamste gebeurtenis van de ver-

slagperïode, de publicatie van het verbeterde
plan-
Kessler
in de kolommen van dit blad reeds een uit-
voerige beschouwing werd gewijd, kan nu met de ver-
melding van dit feit worden volstaan, alsmede van
het verdere, dat het in de tot een oordeel hevoegde

kringen gunstiger werd ontvangen dan het origineele
plan. Misschien tengevolge van een hancliger voor-
bereiding op publicistisch gebied, schonk ook de Ame-
rikaansche vakpers aan het nieuwe plan veel meer
aandacht clan aan het oude. De president van het
American Petroleum Institute verklaarde, dat het
geamendeerde plan met de grootste zorgvuldigheid zal
worden bestudeerd. Van een practisch oogpunt uit

moet volgens hen nog met de moeilijkheid worden ge-
rekenci, met alle exporteurs tot overeenstemming te
komen. (Het aantal bij den olie-uitvoer betrokken
Amerikaansche raffinadeurs is echter niet al te
groot). Mr. Beaty meende, dat de duidelijke belang-
stelling in sommige kringen voor een wereld-omvat-
tende regeling tot een in.lerna.tion.ale conferentie
be-
treffende dit vraagstuk zou moeten leiden, en volgens
zijn opinie zou een dergelijke bespreking, indien daar-
toe wordt besloten, liefst in het buitenland plaats
moeten hebben, om van een algemeene deelneming,
inclusief de Russen, verzekerd te zijn.

Hoe dringend noodzakelijk samenwerking tot rege-
ling van de productie is, blijkt uit de jaarverslagen
van
alle
maatschappijen, die deze gedurende de laatste
weken hebben gepubliceerd. Bijvoorbeeld:
Maatschappij

1931 .

1930

Groep
Winst (verlies) Winst (verlies)
lElumbie
Oil . . . + 2.765.092)+ 1.8.033.491)
Standard Oil
Ohio Oil Co. . . + 5.182.260 + 1.0.630.015
Stand. Oil Co. of
Ohio …….+ 2.383.785 + 3.724.326.
Stand. Oil Co. of
Keittucky …
+ 3.332.183 + 5.253.181
Oontinental
Oil – 12.045.575 +

255.598
Onafhankelijk
Gulf Oil ……. —
23.670.052 + 10.625.252

(Mellon)
Texas Corp. . . –
9.954.478 + 15.073.303 Phillips
Petroleum –
5.576.409 + 3.040.630
Skelly
Oil Co. . +
2.117.110
+ 1.916.872
) Na betaling van dividend: verlies 1931: $ 3.161.634
(v.j. winst
10.657.042).

Daarbij dient ih aanmerking te worden genomen,
dat reeds het jaar 1930 allesbehalve gunstig voor de
internationale petroleumindustrie was, zoodat de ver-
dere achteruitgang der winsten, alsmede de groote
verliezen der meeste maatschappijen daardoor in een
nog ongunstiger daglicht komen te staan.
De noodzakelijkheid, om voor de ook in de V. St. – niettegenstaande de afwezigheid van eenige fede-

XXX

BIJ VOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April
1.932

mle verkloosheidsuitkeering – berooide schatkist

nieuwe middelen te vinden, heeft blijkbaar daartoe ge-
leid, dat cie voorstanders van een
invocrrechf
(of van

een verbruiksbelasting) op buitenlandsche olie in het

1-1 u is vin Afgevaardigden de overwinning behaalden,
en een recht van $ 0.01 per Gali. zal worden geheven,

althans indien de Senaat dit vooratel eveneens aan-

neemt. Dat een dergelijke heffing voor de Amerikaan-

sche petroleumindustri.e op den duur géén zegen zal blijken te zijn, weten de lezers van di.t blad uit vroe-

gere uiteenzettingen betreffende dit onderwerp.

ØETQOLUM. it PQ P.DDFI

Ongeveer gelijktijdig met de .aannediing van dit’
voorstel werd bekend, dat de groote
ruwe olie
koo-

pende maatschappijen den
awn.koopprijs
in het Mid

Continent van $ 0.85 op $ 1.— per barrel voor de beste

soort hebben verhoogd. De sinds het begin van Maart

ingetreden verbetering der
benzineprijzen
heeft

ciezen stap mogelijk gemaakt In. hoever deze hoogere
benzineprijzen het gevolg zijn van de meestal in het

voorjaar vast te stellen grootere vraag, en in hoever

zij als resultaat van de op opmerkelijk laag niveau
gehouden ruwolie-productie moeten worden be-
schouwd, valt zonder meer niet te zeggen. Vermoede-

lijk heeft echter cle tweede factor althans gedeeltelijk

daartoe ‘bijgedragen.

Aan het einde van het kwartaal had men gehoopt,

op de grootste Europeesche benzinenictrkt,
de Engel-
sche, overeenstemming tusschen de ,,combine” en de
,,pirates” (de groote concerns en de outsiders) te be-

reiken, en de verlies brengende benzineprijzen te kun-
nen verhoogen. De onderhandelingen bleven echter

zonder resultaat. /
Evenmin was – indien het werkelijk tot onder-
handelingen tusshen de groote concerns en de Rus-
sen mocht zijn gekomen – dezen besprekingen succes
beschoren; maar vermoedelijk ging het tot nu toe
slechts om een verkenning der wederzijdsche posities.

De hoogst origunstige situatie op de
Duitsche
markt
en de verzwakking van de ,,Betriebsstoff-Konvention”

dooï het uittreden van verschillende, ook belangrijke

firma’s duurde voort. In
Nederland
moet een zekere
toenadering tusschen de ou.tsiders en de groote con-

cerns hebben plaats gehad.

In
Roemenië
is het niet gelukt, het binnenlandsch.e
kartel tot statid te brengen, en steeds meer stemmen
dringen daarop aan, dat cle Regeering ingrijpende
maatregelen ter saneering van deLL toestand neme. Men

kan daarbij op het
Poolsche
voorbeeld wijzen, waar,

nadat alle pogingen, de tegenstellingen der belangen

te overbruggen, hadden gefaald, nu een nieuwe orga-
nisatie van de petroleurnindustrie door den wetgever
word t voorgeschreven. De
Russische
petroleumind us-
trie kon in den laatsten tijd
01)
het gebied der pro-
ductie en verwerking vrij
,
bevredigende resultaten
hoeken, nadat •zij tevoren met wisselend succes had
gepoogd, het programma zooveel mogelijk te verwe-
zenlijken.

IJZER.

Gewoonlijk is er na de slappe Decembermaand aan
het begin van het jaar een opleving van de vraag naar
ruwijzer te bespeuren. In Maart begint vervolgens
de z.g. voorjaarsopleving. Doorgaans, vertoont het
eerste kwartaal dus t.o.v. de overige een groote acti-

viteit. Ditmaal heeft zich echter niets van dien aard

voorgedaan. Integendeel, productie en handel zijn.
ingekrompen, en het prijspeil is wederom gedaald. Noch de depreciatie van het Engelsche Pond, noch

cle 10 pOt. .invoerrecht, welke nu reeds ecu ‘maand

lang betaald moet worden, hebben, wat ruwijzer be-

treft, de gewenschte uitwerking gehad. Lux. 3 is wel-

iswaar van .de Engelsch-Schotsche markt verdwenen,

doch de concurrentie der Engelsche producentengroe-
pen (Cleveland en Midiands) onderling .is toegeno-

men, terwijl Britsch-Ïndisch ijzer door het feit, dat de

waarde van de Rupee met die van het Pond Sterling

op en neer gaat en het invoerrecht voor de producten

uit de koloniën afkomstig voorloopig niet geldt, een

belangrijke concurrentiefactor is kunnen blijven. Ver-

der heeft de
stijging
van den pondenkoers in de

tweede helft van het vorige kwartaal de bescherming,

die het in,voerrecht bood, feitelijk teniet gedaan. Door
streng de hand aan de tot dusver gevolgde politiek
der aanpassing van de productie aan de vraag te hou-

den, hebben de Oleveland-producenten den prijs voor

gieterij-ijzer No. 3 op de locale markt (58/6 papier
fot. hoogoven) kunnen handhaven. De concurrentie

op de Schotsche markt heeft evenwel den prijs voor

No. 3 gedurende het kwartaal met 3 sh. tot 58/6 fot.
Grangemouth omlaag gebracht. De depreciatie van
het Pond heeft geen opleving in den exporthandel

van het Clevelandproduct gebracht. Vooral . nu
de
koers van het Pond weer gestegen is, is de kans op
ecu grooteren afzet in het buitenland voorloopig ver-

keken.

7
5.

IL

Intusschen is het prijsniveau van het Continentale

product verder gezakt. Bij de uiterst geringe vraag
daalde Lux. 3 in dèn loop van het kwartaal met 3 ah.
tot .40 gouden sh. fob. Antwerpen. Ook de Comptoir-prijs, welke voor de Belgische markt geldt, is gedaald als gevolg van aanbod tegen lagen prijs door een Bel-
gischen buitenstaander van het verkoopkantoor. Ter-
vijl aan het einde van ‘het vorige jaar nog 380-390
B. Frs. genoteerd werd, bedraagt deze thans. 330 B.
Frs. fob. grens. Een korting van 15-25 B. Frs. op
dezen prijs zou zelfs tot de mogelijkheden behooren.
In Frankrijk zijn thans voor het eerst na de ophef-
fing van het O.S.P.M. aan het einde van 1930, stap-

pen tot een toenadering der ruwijzerproducenten ge-
claan, die wat hematiet en ruwijzer met hoog man-
gaangehalte betreft, reeds tot overeenstemming ‘heb-
ben geleid en inzake gieterij-ijzer een gunstige sfeer

voor het treffen. van een overeenkomst hebben weten
te scheppen. In elk geval zullen de deelnemers aan de besprekingen geen verplichtingen aangaan voor
levering na Mei. Van het welslagen der onderhande-
lingen hangt af de voortzetting van het Comptoir
Belge, dat einde Maart ten einde loopende, met een
maand verlengd is. Intu.sscheu zijn de lage noteerin-
gen voor PL No. 3 (bijv. 220 Frs. fob. Longwy) van

het begin van dit jaar van de Fransche marict ver-
dwenen. Zij betroffen grootendeels ruw ijzer, dat u.it
het Saargebied werd aangeboden. De prijzen bewegen zich thans tusschen 230 en 250 Frs. fob. Longwy. Een
groote producent handhaaft zijn noteering van 250
Ers. voor April. De hinneniaridsche prijzen van het
Duitsche Roheisenverband zijn aanvang 1932 met

pim. 10 pOt. verlaagd.

13 April 1932

BIJOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXXI
ZILVER.

ZILVEQ.PErICE PEO STArIDAQDOUNCE

1929

1930

. 1931

1932

KOPER.

in het afgeloopen kwartaal hebben zich op de
kopermarkt verschillende gebeurtenissen afgespeeld,
welke niet hebben nagelaten op de koperprijzen een
beduidenden invloed uit te oefenen. –
Wij noemen o.a. de onderhandelingen
y
er het al
dan niet medewerken der Belgische groep. De kartel-
prijs daalde op een gegeven moment tot 5.875 voor

levering c.i.f. Continent; een record ten opzichte van
de laagste noteering van het vorige kwartaal van
6 i dollarcent per lb.
De prijspolitiek van het Kartel blijft ongelukkig,
want zoodra eenige koopers in de markt komen, wordt
de prijs onmiddellijk verhoogd, met het gevolg, dat
cle consumenten weder van de markt verdwijnen. Aan.
den anderen kant werd de politiek van het Kartel
bedreigd- door het feit, dat er sprake van was, dat de
Amerikaansche regeering een invoerrecht op vreemd
koper zou heffen van 4 cents er lb., niet alleen ter
beschermt ng van de A merikaansche hinnenlandsche
koperproducenten, doch ook om hun passief, budget
in evenwicht te brengen. Deze voorstellen werden in-
tusschen voorloopig niet door den Senaat aanvaard.
Het spreekt vanzelf, dat, indien dit voorstel door
den Amerikaanschen Senaat zou zijn aangenomen, het
Koperkartel definitief uit elkaar ware gevallen.

KOPER.
Pb2
Erlcj.Torl.
90

ecA

70

60

50

4C

20

1929

1930

1931

1932

Verder ondervindt de -markt in sterke mate den
invloed van de geringe vraag. De groote afnemers,
zooals de telefoon- en kabelwerken, klagen allen oer
liet terugloopen der orders: het jaarverslag van de

A.E.G. is hiervan een typeerend. voorbeeld, terwijl het
verbruik ook in Amerika sterk afneemt.
Aan den atideren kant zou men meenen, dat de zeer
lage prijs voor koper verschillende landen zou nopen
tot electrificatie van de spoorwegen en vernieuwing
of uitbreiding vau de electric:iteitsnetten. Zooals ech-
ter reeds -gezegd, bespeurt men hiervan zeer weinig in
de vraag naar koper.

De laatste berichten luiden, dat men het weder
voor de zééveelste maal eens is gdworden over cle res-
trictie. 1-let spreekt natuurlijk vanzelf, dat, waar de
mogelijkheid in Amerika iiu uitgesloten is, dat door
liet heffen van invoerrecht een. aantal kopermaat-
scliappijen ken bli;jven cloorprocluceeren, welke onder-
nemingen vermoedelijk niet gesloten hadden in de
hOOp
op een dergelijken steun, binnen afzienbaren tijd
er rekening mee moet worden gehouden, dat deze on-
ciernemi ngen hij den tegenwoorcligen koperprijs geen
kans hebben om ook maar eenigszins met succes te

kunnen blijven werken. Hierbij komt, dat, nu deze
invoerrechten definitief van de baan zijn, eeii aantal

banken niet langer bereid zal zijn, financiëelen steun
te verleenen.
41

Men schat het totaal der voorschotten van de ban-
ken aan de Amerikaansche koperindustiie op rond
één kwart milliard dollar.

Waar dus aan den eellen kant een tendens zou

kunnen bestaan tot prijsbevestiging door de gedwon-
gen sluiting van een aantal ondernemingen, dreigt
aan den anderen kant door likwidati.e door banken,
een verhoogd aanbod.

Daarnaast bestaan er verschillende politieke fac-
toren, welke de markt verontrusten, waarbij wij in de
eerste plaats niet zoo zeer aan de a.s. presidentsver-

kiezingen, dan wel aan de verkiezingen voor den Prui-
sischen Landdag denken. Alle factoren bij elkaar ge-
nome, is er geen enkel motief odi den prijs van dit
materiaal gunstiger te stenimen.

TIN.

Hoewel van 1 Jan. 1932 af de quota van Malaya,

Ned.-Indië, Bolivia en Nigeria zoodanig werden be-
perkt, dat de producties dezer landen samen per jaar
15.000 ton tin minder zullen bedragen, kwam in liet
afgeloopen kwartaal geen noemenswaardige verande-

ring in de stttistische positie van dit metaal. De
Visible Supply, welke ulto. December 1.931 50.954 tons
bedroeg, toonde eind Maart nog een totaal van 50.415
tons, waarvan 21.000 tons in handen van de Pool.

Telt men hier .echter de Carry-Over in de Straits bij,
dan blijkt, .dat de werelcivoorraden in deze overzichts-
periode nog zijn toegenomen niet rond 900 ton.

Deze teleurstellende resultaten van het restr.ictie-
schema moeten echter niet geweten worden -aan een
mislukking van de restrictie als zoodanig, doch aan

het terugloopen van het wereldtinverbruik in de
laatste maanden, vooral in Amerika, tot een niveau,
hetwelk niet te voorzien is geweest.

Opnieuw zijn dan ook door het Internationaal Tin
Comité voorstellen gedaan aan de betrokken regee-
ringen, ten doel hebbende nogmaals de producties
dezer landen gezamenlijk met totaal 8.420 ton tin per jaar te verminderen.

De prijs van cash tin te Londen was gedurende
Januari en Februari vrij constant, en schommelde

tusschen de £ 136 en £ 142. In Maart daalde deze prijs
echter in verband met de vastere houding van het

240
T!f1.
Z
PEP EI1G.lOrl.

220′

20

180

160
140

l

120

oo

80

1929

1930

1931

1932

Pond, zoodat op 23 Maart tin £ 1283 noteerde. Hier–na trad echter een snelle daling in, zooclat het kwar-taal op het laagste punt sloot, nl. £ 1.14. Deze laatste
prijsclâling was echter niet in evenredigheid met de
stijging van liet Pond, zoodat per saldo de tinprijs in
goud-Ponden om-gerekend, op een zeer laag niveau is
terecht gekomen. –

LOOD.

In verband met de wijziging der Engelsche vrij-

handelpolitiek, beginnen de gevolgen langzamerhand op verschillend gebied door te werken.
De Engelsclîen hebben, wat de loodvoorziening be-
tref t. een overeenkomst getroffen, waarbij de kolo-
niale landen alle zijn toegetreden.
Onderstaand staatje geeft ecu beeld van de lood-

11
XXXII

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 Apiil
1932

ertsen van Engeland en de koloniale landn en verder

van de productie der raffinaderijen en het verhruk:

Tons.
Productie Productie
Lood-
Loodertseu
Raff in.
verbruik
Engeland

……………
18.900
11.600 Z79.200
Burma

………………
85.700
81.500

Rhodesia

…………….
20.800 20.800

Canach

……………..
153.300 146.500
37.800
Austra1ii

……………
1.87.000
179.700 15.000
Totaal

……..
465.700
440.100
332.000

Het blijkt, dat Engeland zijn eigen behoeften ruim-
schoots kan dekken. Een gevolg hiervan is ‘dan ook,

dat de Loodpool, welke zich 2Y2 jaar heeft ‘gehand-

haafd, nu uit elkaar is gevallen. Het gevaar bestaat,

dat een te vlugge likwideering zal plaatsvinden van

de loodvoorraden, welke tot nog toe door de Pool zijn

vastgehouden.

20 WOD. PEP ErIG.TON.

24

22

20

18

10

14

12

10

1929

1930

1931

1932

De prijs van het lood is sterk gedaald en de ver-
wachtingen, ook voor dit metaal, zijn niet bijzonder
gunstig, temeer, waar de bouwnijverheid en de elco-
Lrische industrie cle grootste afnemers van dit pro-

duet zijn.
In verband met het feit, dat Mexico en de Ver. Sta-ten tot nu toe groote kwantiteiten lood naar Engeland
hebben geleverd en deze export naar Engeland door
het invoeren van een tarief, zoo goed als stil is ge-

legd, is men gedwongen deze kwantiteiten op de
Europeesche markt te spuien, hetgeen dus ook een
drukkenden factor ‘op de markt uitoefent.

KATOEN.

Prijzen voor ruwe katoen zijn in het begin van het
kwartaal vrij vast geweest en de prijs, die in Rotter-
dam op 4 Januari 20Y2 c. per h.KG. bedroeg, is gelei-
clelijk tot ca. 23 c. gestegen. Er was over het algemeen
wat meer vraag naar Amerikaansche katoen, vooral
ook, omdat wegens den slechten oogst in Engelsch-
indië de uitvoer van Oost-Indische katoen ‘sterk af-
nam en de landen, clie speciaal op deze katoen zijn
aangewezen, als bijv. Japan en ook enkele Europee-
sche textieicentra, relatief veel meer Amerikaansche
katoen gebruikt hebben.
Hoewel dan ook over het algemeen de toestand in
cie katoenindustrie verre van gunstig is, is het ver-
bruilc van Amerikaansche katoen in ‘het tegenwoordig
seizoen reeds 1,7 millioeri balen grooter dan in de-
zelfde periode van liet afgeloopen jaar.

24
KATOEN $ CTS.PEP L 3.

20

12

Begin Maart is -cle markt weer flauwer geworden
met verminderihg der vraag en vooral door de slechte
financiëele berichten uit Amerika en de onzekerheid

onitrent de gestie van’deii Farm Board, die nog over
groote onverkochte voorraden beschikt Prijzen zijn
dan ook in de Maand Maart geleidelijk gedaald en op
het eind van ‘het kwartaal was de noteering vrijwel
onveranderd bij het begin van Januari.
Over den nieuwen oogst is nog weinig te zeggen, doch het schijnt wel, alsof de aanplant minder dras-
tisch beperkt zal worden dan men eersl verwachtte,
zoodat het niet onmogelijk schijnt, dat wij ook in hët

Icomend seizoen weer een vrij grooten oogst zullen
zien. De onzekerheid omtrent de grootte van den aan-
plant drukt ook vrij zwaar op de mir1ct en is een van
de redenen van de flauwe stemming in cie laatste
weken.

WOL.

De stemming van de narkt was in het eerste kwar-
taal rustig, speciaal in de cbntinehttle landen. Alleen

in Engeland werden wat meer zaken gedaan en tot
begin Maart waren deze in Japan speciaal van be

teekenis. –

EQINO

0 COLOrIIAL

1929

1930

1931

1932

Van eenige prijsschommeling kan nauwelijks sprake
zijn, in goud gereke:nd hoogstens 5 pOt, naar boven

cii naa •benede.
De omzetten waren zeer bevredigend in Japan;
eveneens in Engeland, tamelijk goed in Duitschlaud

en onbevredigend in Frankrijk.

KOEHUIDEN.

57-61 POND.

30

25

20

15

10

1929

1930

1931

1932

HOUT.

Op de Nederlancische houtmarkt heersdht nog steeds
een uiterst gedrukte stemming. De laatste maanden.
van het vorige jaar werd tegen ‘de gewoonte in zoo
goed als niets met Finland en/of Zweden afgesloten:,
omdat toen de nieuwe Russische prijzen voor 1932
nog niet bekend waren. In deren toestand kwam vrij-
wel geen verandering tot ca. 10 Febr., toen de Russen
hun prijzen bekend maakten, ni. o.s. Vuren 7/6i ,,A”
kwaliteit
f
87,50′ per std., ,,B” kwaliteit
f
82,50 per

std. en Vuren IVde soort f75,— per std. c.i.f. Ne-
clerlandsche havens. Hoewel de verwachtingen niet
zeer hoog waren gesteld, had men toch niet gedacht,
dat de Russen zoo laag zouden uitkonien en het ge-
volg was, dat het vertrouwen bij de importeurs zoo
mogelijk nog meer werd geschokt dan reeds het geval was. De meeste importeurs gaven er de voorkeur aan,
eerst de kat uit den boom te kijken en te zien, hoe de
Finsche zagerijen tegen de Russische noteeringen zou-
den optreden, terwijl de Zweedsche marIct zoo goed
als geheel werd uitgeschakeld.
Enkele Finsche zagenijen hebben blijkbaar het plan
opgevat om in ieder geval aan de Russische concur-

13 April 1932

BIJVOEGSEL ECONOMISH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXXIII

• rentie liet hoofd te bieden,diet het gevolg, dat enkele

contracten voor Finsch o.s. Vuren tot zeer lage prij-
zen werden afgesloten nl. basis
1″
op
f
61,50 en

f
70,— per std. f.o;b., hetgeen bij een vracht van
.
j
15,—
f
16,— per std. nog iets onder de Russische
prijzen bleef.

De Finsche afladers zijn natuurlijk altijd gehancli-

capt, wat betreft cle specificaties en de doorsneelengte,
welke bij -het Russische hout gunstiger zijn.
-. PtW. I,-
1uAt)

ivu

1VIZ

Zooals gezegd evenwel, zijn slechts enkele groote

importeurs er toe overgegaan, contracten met de Rus-
sen af te sluiten, terwijl de groote meerderheid een
af wachtende houding heeft aangenomen. liloogere
prijzen worden voorloopig dus niet verwacht, in ver-band met de abnormaal kleine vraag en men acht liet
lang niet denkbeeldig, •dat de Russen ertoe zullen be-
sluiten hun prijzen desnoods nog iets te verlagen,
teneinde den verkoop van liet nog onverkochte z.g.
vroege hout zooveel mogelijk te forceeren. Tot nu toe
zijn de Russen hiertoe nog niet overgegaan en zij zijn
blijkbaar van meening, dat zij op het oogenblik, zelfs
door een verlaging van hun prijzen, foch niets zouden
kunnen bereiken. Een kleine verhooging zou, volgens
onze meening, voor beide partijen een veel gunstiger
resultaat hebben, doch de Russen durven blijkbaar
hier niet aan. T-let gevolg is, dat er de laatste weken
nagenoeg niets omgaat, terwijl er ook voor hout uit
de loods zeer weinig vraag is, in verband met de veel
verminderde activiteit in de bouwvakken.
Bepaald rooskleurig ziet liet er dus in den hout-

handel niet uit en men weet waarlijk niet, wat de
toekomst ons brengen zal.

Men zegt, dat het den Russen niogljk is geweest
een groot gedeelte van hun z.-g. vroege hout aan den

man te brengen, doch dit is vrij moeilijk te contro-
leeren. Een feit is het, dat er nog een zeer behoorlijk

onverkocht kwantum is, welke wetenschap den toe-stand ook al niet ten goede komt.

Wij willen nog even memoreeren, dat de laatste
officiëele noteeringen van verleden jaar voor het
Russische hout gebaseerd waren op een prijs van
•f 112,50 per std. voor de 7″ c.i.f., zöodat men dit jaar
uitgekomen is -met een verlaging van
f
25,— per
s-td. en zoodoende -gedaald is tot een niveau, dat ver
beneden dat van 1913 ligt.

i.ALKSALPETER.

12
.LF.LF’tItk.
,-.
VtkUUK(j.

IN

1929

1950

i1931

.1932

RUBBER.

Eén weusch althans werd den rubberproducenten
in het afgeloopen kwartaal vervuld: de Britsche en
de Nederlandsche regeering na-men eindelijk de
be-

slissing,
die aan -de onzekerheid betreffende de
ruS-
berrestrictic
een einde moest maken; deze beslissing
was negatief. Zooals uit de.bewoordingen van het
officiëele communiqub en tusschen de regels valt te
lezen, werd deze beslissing niet genomen, omdat de

beide regeeringen van de opvatting waren doordron-

gen, dat de ongebreidelde productie en concurrentie moesten voortduren, maar wel, omdat zij zich ,,-ge-
noopt za-gen te conciudeeren, dat het onder de huidi-

ge omstandigheden niet mogelijk is een internationaal

plan te ontwerpen en in te voeren, waardoor een
doeltreffende regeling van de productie of den export
van rubber zou worden gewaarborgd.”

– De onmogelijkheid, een bruikbare regeling te vin-
den, werd vastgesteld, nadat ruim 140 plannen tot

rubberrestrictie waren ingediend, waarvan 44 nauw-
keuri-ger werden onderzocht, de overigen moesten
aanstonds ter
zijde
worden gelegd. Do meeste kans
van slagen bood tenslotte nog het z.-g. ,,ciuotapl-an”, -dat

door de Nederlandsche regeering niet zonder meer als
onaanvaardbaar en onuitvoerbaar werd -beschouwd.
Echter waren, zooals uit de besprekingen met den
hier te lande gearriveerden vertegenwoordiger van –
het Indische gouvernement

bleek, ook hieraan tè
groote -moeilijkheden verbonden, die trouwens- mis-
schien nog sterker voor Malakka golden, zoodat ook
van dit plan niets kwam, evenmin als van een poging,
om de bruikbare elementn van andere plannen tot
een nutti-g geheel te com-bineeren. –

16 U813ER. PENCE PE LD.

12

10

2

1929

1930

1931

1032

De te verwachten -gevolgen van deze beslissing zijn
van dubbelen aard:een aantal ondernemingen, dat tot
nu toe zich in de verwachting van een restrictie en
daarmede gepaard gaande betere prijzen nog wist
staande te houden, zal nu het -bijltje er bij moeten
neerleggen, vooral ook omdat tal van andere onderne-

-min-gen door geforceerde productie en -geforceerden
verkoop de prijzen zullen -gaan drukken op een markt,

die niet -bereid zal zijn, grootere hoeveelheden op te

nemen. Trouwens, een .belan•grijke daling van den rub-
berprjs, waardoor een nieuw laagte-record werd be-
reikt, was het onmiddellijke gevolg va-n deze beslis-
sing der rege-eringen en -haar interpretatie door de
markt. –

Uit een opgave van liet ,,Oentraal Kantoor v. d.
Statistiek” blijkt, dat op 31 December 1931 reeds 169
ru-bberondernemingen -den tap volkomen hadden stop-
gezet en 114 ondernemingen zulks gedeeltelijk deden,.

waardoor op 14.968 H.A. rubberland niet werd ge-
tapt. Daar staat tegenover, dat in totaal 69 onderne-
mingen intensiever.tapten op 8.148 H.A.
De wereldproductie van plantage-rubber
-heeft vol-
gens Wijnand & Keppler’s Ru.bberbericht in 1931
181.546 tons -beloopen tegen 800.808 tons in 1930 en
835.197 tons in 1929 (recordjaar); in 1928 was de
productie slechts 620.168 tons en in 1924 391.400.

Deze cijfers moeten .nog met die der inlandsche pio-
ductie vermeerderd worden, die ook het grootste
struikelblok voor de restrictie was. Ware het immers
misschien zelfs mogelijk geweest, den totalen uit-
voer van inlandsche rubber te beperken, de beperking
der productie van den individueelen producent scheen
direct noch indirect

bereikbaar.
De wereldconsumptie
van rubber werd voor 1931
op pim. 662.000 tons geschat. Vergeleken met boven-

XXXIV

BIJ VOEGSEL ECONOMISCH-TATISTISCHE BERICHTEN
13 April 1932

staande productie-cijfers blijkt zij dus belangrijk klei-

ner te zijn dan cle laatste. Dit blijkt ook uit de toe-

neming der
wereldvoorraclen,
clie einde December

1931 623.643 tons beliepen tegen 419.874 tons einde

December 1930. Zij zijn tot einde Januari 1932 ver-

der tot 650.467 tons gestegen.

De
rubberproducfie van Nederlandsch-Indië
beliep

in 1930 en 1931 (in tons):

inlandsche
Jaar

:Ilantage

(droog)

Totaal

1931 )

166.395

86.111

252.506
1930 ……….147.801

86.740

234.541

Verschil …….
± 18.594

629

+ 17.965
(10.
lii % .. .

+
12.5

– 0.7

+

7.6
) gedeeltelijk gesçmt.

Voor Januari en Februari 1932 wordt de wereld-

productie op 124.163 tons geschat, cle consumptie op

105.060 tons.

SUIKER.

De suikerprijzen zijn aan het einde van het afge-
loopen kwartaal wederom op een ongekend laag niveau

aan.geland.
De Amerikaansche noteeringen waren op dat tijd

stip nog slechts
34
tot
34
van de waarde op 30 Decem-

ber 1931.
Word tegen het einde van het vorige jaar, tenge-
volge van de bij de onderhandelingen over verdere

restrictie gerezen moeilijkheden, steeds •grooter van-
troiflven merkbaar, gedurende de afgeloopen verslag-
periode maakte zich, al naar gelang het resultaat der

vele onderhandelingen, op zich liet wachten, zelfs een
zekere angst meester van de markten, dat de .geheele

internationale overeenkomst verbroken zonde worden.
Het is teekenend voor de heerschende mentaliteit,
dat, toen eindelijk een overeenstemming werd bereikt
– die weliswaar door Ouba slechts met een zekere

reserye werd aan vaarci – de markten hierop niet

gunstig reageerden. Inderdaad mag het artikel suiker,
hoe langer hoe meer tot de slachtoffers gerekend
worden van den economischen oorlog en den daaruit

voortspruitenden deplorabelen financiëelen toestand
in de geheele wereld: Hoe langer hoe meer vat de
overtuiging post, dat, alle internationale bemoeienis-
sen ten spijt, de zoo lang verbeide opleving voor suiker

slechts kan plaats hebben door eene verbetering in den

algemeenen ecoomischen toestand.

16 SUIKEP.F.PE 00KG.

12

10-

• 1029

1930

1931

1932

De Cuba-oogst mag thans niet meer bedragen dan
2.700.000 tons, terwijl Java zich reeds verbonden had in 1933 niet meer clan 1.350.000 tons te produceeren.

Europa en Peru hebben daarentegen op zic’h ge-

nomen hun exportquota te verminderen met hetgeen
Java meer zal exporteeren dan 1.500.000 tons geclu-
rende April/Maart 1.932133.
De zichtbare wereldvoorraden zijn gedurende de
verslagperiode nog een weinig gedaald.
Van den bietui.traai in Europa, die voor de statis-
tiek in de toekomst van belang is, zijn nog geen ge-

gevens bekend.
Java heeft in de afgeloopen 3 maanden flinke hoe-veelheden van de hand gedaan. De V.I.S.P. verkocht
ca. 385.000 tons, waardoor de totale verkoopen van de
V.I.S.P. op bijna 1.100.000 tons gebracht worden.

KOFFiE1

in den loop van het eerste kwartaal bleef de notee-
ring van loco Robusta alhier oiveranderd 23 ct. per

34
K.G., doch d.ie van Santos steeg van 26 ct. op 27 ct.
per 4 K.G. De aanbiedingen uit Brazilië liepen ech-

ter een fractie terug, namelijk voor vol beschreven
Superior Santos van een prijs, alhier uitkomend.e op

2534, op 25 ct. en voor Rio type 7 van 21 op 20Y2, alles

per 34 K.G. kost en vracht Holland. De stemming
was onafgebroken kalm met geringen kooplust als ge-
volg van het alom heerschenci wantrouwen tegenover

de Braziliaansche plannen tot vernietiging van niet
minder dan 1.000.000 balen per maand, welke tot nu

toe nog niet voor de helft dier hoeveelheid tot ver-

wezenlijk ing konden worden gebracht.

55
KOFFIE CEÎÏT5 PE9 72 K.G.

50

45

40

35

30
25

20

1929

1930

1931

1932

De kleine stijging van loco Santos alhier komt op

rekening van cle omstandigheid, dat houders van hier.
opgeslagen partijen langzamerhand het grootste deel

hunner oude voorraden konden van de hand doen en

dientengevolge hun
prijzen,
die aanvankelijk onder
Braziliaansche pariteit stonden nu in verhouding tot
de aanbiedingen uit het productieland hebben ge-

bracht.
De cif-prjzen van Robusta op prompte versche-

ping van Nederiandsch-lndië kwamen, na een stijging
van ongeveer 2 h 234 cent in liet midden van het kwar-
taal, ten slotte op 22 ct. per 34 K.G. voor Robusta

W.I.B. en 1634 ct. voor Palembang Robusta, wat voor

de eerstgenoemde ‘soort gelijk is aan cle noteering van
begin Januari en voor ‘laatstgenoemde 34 ct. hooger
dan die noteering.

De noteeringen aan de Rotterdamsche termijnmarkt
daalden
34
a
34
et. per 34 K.G.

THEE.

De theemarkt heeft in het afgeloopen kwartaal het-
zelfde lustelooze bee1d te zien gegeven als op het einde
van het vorige jaar reeds bestond, relfs werd de luste-
boze stemmtng in sommige veilingen nog meer ge-
accentueerd o.a. toen, bij de afkondiging van het al-
gemeene tarief. van 10 pOt. .in Engeland voor thee een
uitzondering was gemaakt.
Verschillende groote koopers bleken hierop niet te

hebben gerekend en hadden zich in de verwachting
‘an een recht va,n 10 pOt. dusdanig volgekocht, dat
zij, na de afkondiging van dat tarief, zich van aan-

koopeb onthielden.

THEE CTS,PEP V2K.c

1929

1930

• 1931

19i

Weliswaar 1ev eren de Londensche voorraadcijfers
geen ongunstig ‘beeld op, wanneer men deze vergelijkt

met die van verleden jaar (in 1000 lbs.).

13 April 1932

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXXV

Per ultimo

1931

1932

Januari ………….. 273.543

248.286

Februari. ……….. 270.388

240.374
Maart …………..242.181

maar niet vergeten mag worden, dat juist tengevolge
cl er E ngelsch e regeeringspolitiek, gepaard gaande
met de steeds dreigende weclerinstelling van rechten, de opslag in het binnenland werd gestimuleerd.

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat, nu er
geeu invoerrccht in Engeland wordt geheven, buiten

Londen om meer thee het binnenland heeft bereikt

dan anders het geval zou zijn, vooral nu de handel
in het algemeen gesproken zijn voorraden zoo klein
mogelijk houdt.

De Amsterdamsche middenprijzen geven slechts be-
trekkelijk geringe verschillen te zien:

Veding ddo.
in cts. per h1G.

7 Januari
324
21

,,
313
4 Februari
31
18

,,
29
3

Maart
30X
11

,,
31%

Weliswaar valt een lichte stijging te constateeren,

doch deze kan, behalve een kwaliteitsverbetering in-
zonderheid van het Sumatra-product, mede worden
toegeschreven aan de grootere hoeveelheid superieure thee, clie in veiling wordt aangeboden.

Vernleldi.ngswaarcl is, dat ook de Java-thee voor

clezen tijd van het jaar :nagenoeg geen kwaliteitsach-
terutgang vertoont, zooals wij dat sinds jaren ge-
‘end zijn.

Op de Nederlandsche markt is duidelijk merkbaar
geweest, dat de Centraal Europeesche landen met

ernstige •financiëele moeilijkheden te kampen hebben,
waardoor importeurs in die landen gedwongen wer-
den hunne aankoopen tot een minimum te beperken,
daar hun slechts bepaalde hoeveelheden deviezen ter
beschikking werden gesteld. Hieruit blijkt, dat de al-
gemeen economische toestand van grooten invloed is
op de verdere ontwikkeling van het prijsniveau.

COPRA:

De copramarkt opende op een niveau van ca.
f
123′
en bewoog zich gedurende de maanden Januari en Fe-
bruari in stijgende richting. T-let hoogste punt
j
dat
werd beieikt, is en.
,f
154. IDeze hausse werd zeer sterk
in de hand gewerkt door de buitengewoon. sterke stij-
ging van den prijs van grondnoten. Het bleek nl., dat

cie oogst in West-Afrika zoowel als die in Br.-Indië
zeer aanmerkelijk beneden dien vati vorige jaren bleef.

30

2750

25

22,50

20

17,50

15

12,50

10

1-let aanbod van copra was gedurende Januari!
Maart niet bepaald groot te noemen en speciaal van
Ceylon bleven offertes geheel e.n al weg. In de. tweede
helft van Maart echter kwam er, toen cle prijzen van
grondnoten begonnen te dalen,00k van de copra-
exportcentra grootere kwa.ntunis op cle markt, welice
slechts tot dtilende pi.ijzen kon den worden opge-
11
omen.

J:iet dient wel opgemerkt te worden, dat er vrijw’el
geen aanbod is van onveikocht stoomende copra. De
prijzen voor spoedige aflading en verdere aflading
bewegen zich ongeveer op hetzelfde niveau.

INDÈXCIJFERS VAN GROOTHANDELSARTIKELEN.

,,The Economist” schrijft: Gedurende de laatste

veertien dagen is de Pondenkoers van ongeveer $ 3.65
tot $ 3.80 gestegen, eeii prijsherstel van 4.1 pCt. In

hetzelfde tijdvak is ons indexcijfer in Ponden van

grondstoffen met 5.6 pCt. gedaald en ons totale index-
cijfer niet 2.9 pCt.

In vergelijking met den toestand op 24 Februari,
sedert welk tijdstip het Pond met 10.1 pOt. is geste-

gen, zijn de Pondenprijzen van grondstoffeh met 13.1

pCt. gedaald, en cie •goudprijzen met 5.1 pOt. De

volgende tabel geeft een meer gespecificeerd b2eld

van ons totale indexcijfer.

Engelsche groothandeisprijzen

1927 = 100.
1931 1931
1932
1932
1932
1932
18
30
27
24
23
6
Sept.
Dec.
Jan.
Febr.
Mrt. Apr.
Granen en Vleesch
. . . .

64.5 69.0
69.7 72.3
74.4
73.5 Andere Voed. en Genotm.
62.2
65.7
66.1
68.6
66.1
64.5
Weefstoffeii

………..
43.7 52.8
52.5
53.7
52.3
49.9
Delfstoffen

………..
67.4
76.7
76.2
75.3
72.8 69.1
Diversen

………….
65.8
66.2
64.6 66.7 62.9
61.8

Totaal

………….
60.4
65.8
65.4
67.0
65.3
63.4
1913 = 100

………
83.1
90.6
90.0
92.2 89.9
87.3
1924
=
100

………
52.2
56.8 56.5
57.9
56.4 54.8

Uit deze tmibel blijkt, dat de reactie g
laatste veertien dagen het hevigst was
,,Weefstoffen” en ,,Delfstoffen”.
Voorts volgt hier nog een overzicht
v1
verloop in een aantal ‘belangrijice landen:


0

1913..
70
4

100
6

lOO
100
1007
100
100
100
November

1918…
358 438
367
392
214
Hoogste

io..
{

::
591
679 325 366
297
322
(Apr.)
(Apr.)
(Jan.)
Ouni)
Ouli)
(Mrt.)
Gemiddelde 1925
1045
547 646
142e

161
155
202
11

1926
100
5

703 654
134 145
149 145 179
»

1927
95
618
527
138 142 146
148 170
1928
97
621
491
140 145 148
149
171
1929
93
611
481
137
141
140
142 166
1930
86
533
411
125
126
122 117
137
1931
73
455 342
III
110
III
97
116
Januazi

1931
77
484 362
115 115 115
105 120
Februari
77
482 358
114 115
114
104
119
Maart
76
482 356
114
114
113 103 120
April

»
75
484
353
114
112
112 102
119
Mei

,,
73
470
1
347
113
III
III
102
116
luni
72
467
339
112
110 110
100
114
Juli
72
456 337
112
110
110
97
116
Augustus
72
446
331
110
108
109
94
115
September

,,

.
71
428 330
109
106 107
91
113
Dctober
70
414
330
107
106
108
89
III
4ovember
70
408
1

329
107
1(6
110
89
III
December
69
404
1
326
104 103
III
85
114
anuari

1932
67
405
1
326
100
lol
109
84
121
Pebruari

,,

……
412
1
323
lOO
83
1)
Bureau of Labour.
3)
Stat. Reichsamt.
3)
Sedert 1922 gebaseerd op
48
artikelen.
4
)1926 = lOO.
6)
Jaargerniddelde.
6)
Sedert October 1923
Juli 1914 = 100.
7)
Midden 1914 = lOO.

In de volgende grafieken i.s liet prijsverloop
Engeland, Nederland, Du itschiand, Frankrijk en

Ver. Staten sedert 1920 aanschouwelijk voorgesteld.

-NEOEQLA9IO. IHOEEC,,FEQ Von
GQOOTHArIØELSPPIJZEtI
CEEIP.809Tt5T0r1913.I09 HE9LE,010r1925.,00
‘– EnGELAnD. ,nDEXC,,EER VAnÇP00TuANDEl5pQ,,2E,, THE E201`10fl15 92?
100
,,ERLEIO 1flTt955 ‘loo-
100,

XXXVI

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932

150
DUIT5CI

ILArID.II1SEXCIJFER VAN GPOOTHANDEL5PIZI)ZEN.
STAT.
SEICHSAMT
1913100

140

130

120
110

100

90

00

1929

1930

1931

1932

650
FIANRIJIÇ. !ÎIDCXCUFEP VAN OR0OTHAN0ILP2I)ZEI1 I91I00.

600

550

500

450 —

400

350

300
1929

1930

1931

1932

V22.5TATE1. NDeXCUFER VArIGPOOTHA,IOEL5PQVZEII. BUQEAU OFLABOUC 926-100.
ilOr

100

90 –

00

70 –

00 –

50

1929

1930

1931

1YL

HANDELSBEWEGING EN VERKEER.

Hoe ernstiger de depressie wordt, hoe meer het

aantal handelsbelemmeringen toeneemt en hoe meer
de handelsbeweging daarvan de nadeelige gevolgen
ondervindt en daarmede de depressie verscherpt enz.
enz. Deze cirkelbeweging schijnt hoe langer hoe snel-

ler te gaan en het einde van de verhoogingen van
invoerrechten, van de maatregelen tot contingentee-

ring en deviezencontrôle enz. is nog niet te zien.

Volgens het Institut für Konjun’kturforschung is

de wereidhandels’beweging sedert het in het laatste
kwartaal van 1928 bereikte record naar de waarde
met de helft en haar de hoeveelheid met een vierde

afgenomen. Daar de handelsbelemmeringen in de
Europeesche landen het grootst zijn, is de omvang
van dê handelsbeweging aldaar sterker gedaald dan

buiten Europa.

In nevenstaande grafiek zijn de veranderingen in
de handeisbeweging van Nederland naar de wairde en

het gewicht voor de jaren 1925 tot 1932 duidelijk te
zien. Het zwart gedrukte gedeelte heeft betrekking
op de maanden Januari en Februari.

*
* *

De sterke teruggang van den omvang van ‘het han-
deisverkeer ‘heeft den ongunstigen toestand lii het
scheepvaart’bedrijf nog verscherpt. De vrachten zijn

tot een ongekend laag niveau gedaald, terwijl het aan-

tal opgelegde schepen sterk is toegenomen. Het on-
derstaande aan het Department of Oommerce out-
leende overzicht wijst voldoende op den’noodtoestand
in
wereldvloot ongeveer 10 millioen B.R.T. bedraagt.

Opgelegde stoom- en niotorschepen in de voornaamste
zeevarende landen. (in 1000
B.R.T.).

Op
1 Januari

1928
1:929
1930
1931
1.931
Ter
.

Staten

……….
2.978
2.816 2.006
2.574
3.03:
Gr. Brittaiinië en Ierland

539
467
521 2.355
2.911
Noorwegen

………..
93
20
12
595
911
Italië

…………….
276
261 180 653
80
Duitschland

……….
– –
8
484
791
Nederland

………..
16

4
324
591
Frankrijk

………..
80
132
91
219
561
Japan

……………
85
53
90
343
.
351
België

……………
1
4
14
77

18
Deneniarken

……….
26


91
18
Zweden

………….
35
2
3
131
18
Griekenland

………
77
74
87
223
18
1

Spanje


………..
43
22
22
120
131
Atistralië

…………
93
41′
90
171
131
Overige

landen

……..
65 76
90
305
41:

Totaal….
4.407 3.968 3.218 8.665

11.391

t) Exel. ‘de walvischvloot, tot
282.000
tons, waarvan het
grootste deel is opgelegd.
2)
De laatst verkrijgbare cijfers van
15
Oct. De in Frank-
rijk opgelegde tonnage ledroeg op
15
Jan.
1932
in totaal
743.000
B.R.T.

2
3
5′)

S
)
32)

2
7
5
1
0
8
3
3

2

:1.3 April 1.932


BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

XXXVII

CONJUNCTUURGEGEVENS BETREFFENDE NEDERLAND.

Productie en Handel.

î
Productie. Invoer
*)
Uitvoer
*)

.
Aanbe-


)
.

2


stedingen
3)
____
_
0.
..
.
.
.

0
.
‘I
ajI
;g

G)

.


.

.

.
.-
N
b
o

o.
0.
____
1

I
L
.

.
?
cj01
I.
.G)
.
c

E-

a)
e
.
&),I
0

IO
U.
2
0
.
C
.
0

in
miii.
in
1000
in
1000
in
miii.
in
t 1000
1

in
J
miii.
1

in
1

1000
1i
miii.
x
io.000I

in

Ifi.in
in
i000
tons

.
in
in
In.ioo
iJ
1000
1000
””
1 1000
1
miii.
tonsjmUl.gkL
stuks!

tons
I
°
Itns
tOnSItOnSgliL

1.8331
1925
593
101
9.55 0.36

205
1
1.444
365
151
164
52
631
24
3954
31
73
237
1.280
7.7
6.6
36.5
54
1926
737
148
11.33
0.39

203
1.642
390
146
193
52
899
28
325
4

1.484
100
279 444 1.744
7.9
7.0
35:9 58
1927
791
172 11.07
0.48
7,5
212
1.630 413
158
210
58
751
29
318
4

1.621 173
766 579
2.158
7.7 8.1
3.8
54
1928
910
173
13.35
.0.57
5,6
224
1.721
425
166
225
67
849
27
573
1.988
336 1.903
633
2.431
7.4 7.7
43.8
58
1929
965
172
14.84
0.68
5,9
229
1.824 433
166
228
72
895
27
503
2.318
875
6.788
717
2.271
6.0
8.0
45.9
63
1930
1.018
187
15.42
0,291
7,8
202
1.850
407
143
2221
62
929
23
42
1.910 908 5.527 743
1.992
5.7
7.8
45.0
59
1931
1.0751

108
12.66
0,6 14,7
158
1.696
387
109
230
45
941
17
243
1.109
706
4.047
791
1.588
4.5 7.2
39.4
49
J.’30
1.060
12.13
0.14

221 1.878
464
152 227
66
936
27
372 1.733
968
6.160
774
2.280
6.2 7.5
.43.7 69
Feb.
985179
13.91
0.34

201
1.639 422
145
251
69
833
24
304
1.369
737
5.468
730
2.149
5.7 6.1
47.1
56
Mrt.
997J 20.54
0.27

227
1.875
413
156
271
73
814
24
338
1.51
951
6.492
786
2.260
6.9
6.6
53.7
70
Apr.
21.35
0.38

204
1.731 362 142
230
64
852
22
360
1.701
797
5.105
628
1.821 5.0 7.0
44.7
62
Mei
1.017
187
17.84
0.35

224
2.039 425
51
223
88
929
25
434
1.855
735
4.436
887
2.562
5.8
8.2
47.5
73
Juni
916
18.04
0.77

201
2.008 410
135
191
56
943
21
466 1.998 667
3.647
582 1.728
5.5 8.7
59.4
66
J.’3
1.058
10.21
0.23 17,9
178
1.658
376
118
249
51
895
19
325
1.408
1.205
6.808 605
1.360
5.6 6.7
33.9
60
Feb.

97}

938
121
13.98
0.09 17,1
150
1.585
325
09

241 49
793
17
271
1.295
809
4.576
722
1.547
4.7
5.8
33.3
41
Mrt.
1.077
17.94 0.10
16,4
167
1.533
342
116,
270
48
921
19
248
1.181
948
4.947
761
1.581 5.2
6.3
12.7
51
Apr.
1.060
16.72
0.45 11,8
69
1.578 363
119
240
47
932
18
211 1.027 628
3.625
806 1.634 4.9
7.0
35.2
50
Mei
997
108
14.81
0.12 10,7
161
1.719
372
112
211
43
1.048
19
319
1.434
449
2.736 1105
2.178
4.9
6.8
41.4
49
Juni
1.106
11.81
0.01
10,3
163
1.855
367 103 193
39
997
16
269
1.294
392
2.084
804
1.636 5.0 8.6
47.4
60
Juli
1A67′
15.99
0.08 11,7
166
2.085
433
115
238
47
1.fl2
18
211
1.042
353 1.744 753
1.554
5.5 8.9
58.0
41
A’ug.
1.068J
95
10.53
0.27 12,2
14S
1.837
388
107
225
41
1.025
16
157
736 457
2.605
674
1.368
4.1
7.7
52.7
42
Sept.
1.121
10.97
0.33 12,8
153
1.797
417
120
248
45
1.004
17
204
901
651
3.906
679
1.367
4.3 7.5
36.4
33
Oét.
1.156
10.09
0.08 14,8
160
1.774
480
111
213
43
954
17
241
973
746
4.479
852
1.656 5.3
8.1
32.9
49
Nov.
1.085}
68
8.24
0.12 18,4
140 1.607
356
101
226
44
835
17
224
1.062
1.127
5.725
804
1.493 2.7
7.2
31.1
39
Dc.
1.069
10.611
0.02
1141
1
449
1

.81
1

36
779
15
234
949
712
5.325
927 1.684
2.4
5.6
26.21
60
J.’32
1.025
7.881
0.05
131
1.364
318.1
70
1213
193
1
29
691
13
156
612
588
4.077
597
1.329
1.9
5.9
34.91
61
Feb.
1.001
1
11
0
1.162288
76
250
34
697
13
153
650 448
3.519
730
1.561
1.9
5.5 38.6j
34
‘)’De
cijfers
vanaf Jan.
1931
zijn voorloopig.
2)
De
cijfers
van
1925-1927
hebben
betrekking
op
de maand
Juni.
3)

De
Aannemer”.
1,
4
)
Bruto-gewicht
X
1000
K.G.

Kapitaalmarkt


Geidmarkt Prijzen
Verkeer

Effectenbeurs
Spaar-
Indexcijfers
van
Scheepv.
Emissies
banken

verkeer
*)
>
bD
*

Koersen
1)
2

Tj
C
r
-;
.

t-


.-
c
‘*
a
.!
‘E
a’

0

°
E )
.
s..0
t o
.f
2.’E
t
°

,,,
0
Q
ot-
°
0
0

0.

r
e
,,
.
“-‘O 0
t)
.-
2
:
5
o
o oo
=
•0
t.
z
t)
o
.

.

I
n
a
=

.0
(1)
0
In millioenen guldens
In pCt.
1

0=iI929=1’24=1001
_30Spt.
In

I

10.000.000
In
millioenen
‘°°

M3.
guldens

1925
-,

_
-297
219

175
122
64
233 304
191
2,88
3,08
155
5.00
4.24
13.6 6.31
342
1926


_
4,44470
429

196
274
73
397
299
209
2,92 2,88
145
95,1
5.22 6.10
13.6
6.23
312 19274,57
494
46

158
336
93
401
321
225
3,83 3,76
148
94,9
5.95
4.80
13.5
6.23 296
19284,49667
48

364 303 338
329
332 242
4,16 4,18
149
95,8 6.14 5.03
14.5
6.42
266
1929
168
433
125
4,64
460
84

327 133
287
173
343
257
4,89
4,82
142
95,1 6.02
4.12
15.0
6.79
236
1030
126
265
83
4,33
598
64

349
249
29
569
367
292
2,17 2,06
117
79
91,1
5.95
4.00
14.6
6.62
252
1931
94
167 50
333
474

292
41
11
322
429
300
1,56
1,42
97
54
85,5
5.17
3.85
6.19
287
J.30
144
312
102
4,57 43.1
19.3
38.2
4.9
6.3
36.8
344
262
2,85
2,93
131 86

6.11
4.35
14.3 7.49
273
Feb.
144
303
97j
4,53 55.8
14.6
11.8
44.0
28
53.0
356
266 2,94
2,78
126
84

5.51
3.67
12.6
5.78
244
{rt
135
292
92j
4,47 74.5

57.9
16.6
3.9
70.6
356
270
2,59 2,55
122
80
92,2 5.77 3.80
13.8
6.23
251
‘Apr.
140
305
92
4,49
54.7
0.4
12.5
42.2
5.1
49.6 354 269
3,1.0
2,43
122
81

5.52
3.76
14.7
6.88
250
Mei
129
281
92
4,40 36.4
4.1
6.5
29.9
3.3 33.1
354
272
2,56
2,24
118
80

6.25 3.92
14.3
8.26
241
Juni
123
262
83
4,39
100.7
2.9
26.4
74.3
3.9
96.8
354
274
1,94
1,85
118 76
91,8 6.46 3.58 15.0
5.91
240
J.’31
111
199
64
4,16
10.7
0.4
10.5
0.2 0.3
10.4
371
299
1,32
1,37 105
71

5.22 4.50
13.5
6.61
304
Feb.
118
218
66
4,11
13.7
9.8
11.2
2.5 0.2
13.5
377
303
1,05
1,11
104
72

4.50
3.66
.
11.6
5.49
265
Mt.
124
223
64
4,12
29.4
80.3
23.5
5.9
1.0
28.4
387 306
1,04
1,10
103
73 87,4
5.52
3.77 13.2
5.98
316
jir.
114 207
58
4,15
22.2 56.0
4.8
17.4
0.7
21.5
386 306
1,61
1,39 102
75

5.38
4.17
14.2
6.75
291
Mei’
95
179
54
4,15
171.0
260.0 165.1
5.9
6.3 164.7
388 309
1,56
1,40 102
74

5.58
3.66
14.1
5.75
272
uni
89
165
53
4,09 8.3 81.9
7.0
1.3
0.2
8.1
392
313 1,07
1,04
100
71
86,9 4.69 4.09
13.8
6.36
288
Juli
100
169
56
4,05 26.0
12.1
19.0
7.0

26.0
395
315
1,43
1,41
97
69

5.62 4.15
15.9 7.27
255
Aug.
88
151
48
4,02
19.3
5.4
19.2
0.1
1.0
18.3
400
318
1,21
1,28
94
67

5.04
3.83
16.3 5.71
194
Sept.
74
126 37
4,27
3.5
1.8
3.1
0.4

3.5
404
314
2,07
1,01 91
62
85,6
5.06 3.75
14.3
.6.13
276
Oct
72
125
35
5,15
0.3

0.3


0.3
413 304
3,07
2,74
89
58

5.19
3.74
13.7
6.68
331
Nov.
75
135
35
5,20
7.4

7.4

0.5
6.9
423 302
1,73
1,67
89
58

5.14 3.44
12.1
6.06 298
Dec.
62
114
27
.
20.7

20.7

0.4
20.3
429
300
1,57 1,47
85 54
82,2
5.11 3.48
V11.4
7.49
354
J.
1
321
6411241
27′
t

8.9
-I
8.9′
-‘
0
.
3
1
8.6′ 443
1 1

2,371
2,09′
84
1

54


4.57!
3.281v11.0I
5.80′
312
Ii

Feb.
1

6611231
28
1

15.51
-I
15.51
-I -I
15.51
464
1 1
1 1
i
1 1
1

IvlO.21
1
Mrt.
69
1
123
1
1

77.81120.91
77.81
-1
-I
77.81
1 1
1
1
1
1 1 1

1
1
v =
voorloopig
*)
Centraal
Bureau voor
de
Statistiek.
1)
Bank
voor
Handel
en
Scheepvaart
te Rotterdam
(Nadruk
verboden)
2)
Directie
van den
Landbouw.
Nieuwe
reeks, begonnen
Juli 1929.
3)

Bureau
van
Statistiek
der
Gemeente
Amsterdam.

XXXVIII

BIJVOEGSEL
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 April 1932

CONJUNCTUURGEGEVENS BETREFFENDE DUITSCHLAND.

Productie
1),
Handel en Verkeer

Productie-index van
1)
Buitenlandsche handel (maandgemidd.)
Scheepvaart-
verk.
v. d. be-

Iangr.havens

.


).!
_L.
Invoer

Uitvoer
Datum
0
N

.
.8
_______________ _______________
– .

T t

1
°
aa
Grond-
.
Fabri-
°
aa
T t

1
Grond-
.
Fabri-
.

)
Q
,
n
.
.-
n

o
.E E
stoffen
katen
stoffen
katen
o
0

0.

Gemiddelde van 1928
=
100
1000
in millioenen R.M.
:

87,6
86,6
84,6
81,8
– –
1.030
518
167
774
166
563
256 2.766
2.793

96,5
82,7
76,7
69,5
85,0

834 412
114 868
228
596
+

34 3.190
3.183

100,1
102,0
111,3
112,6
91,7

110,1

1.186

599
212
900
217
644
286 3.389
3.374 417,6
100,0 100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

1.167
602
204
1.023
229 740
144 3.678
3.653 428,3
101,4
108,3 113,8
112,5
100,9
91,9
1.917
1.121
600
189
1.124
244
819
3.637
3.598
445,5

1925 …….83,2 1926 …….78,9

83,6
94,7
82,5 80,5
83,1
87,7 3.140
866
459
150
1.003
204
753
+

137 3.671
3.644
380,3

1927

…….
1928 …….

69,1 78,7 51,6
57,5 59,5
86.0v
4.573
561
290
102
800
151
5
+
239 3.366
3.331

1929 ……. 1930 …….

Januari ’30
93,7
112,6 109,2
103,7
81,3

3.218
1.305
634
174
1.092
249
795
212 3.450
3.465 360,6
1931

…….

Februa,ri
91,0
101,9
106,7
103,7
83,2

3.366
982?
524
168
1.026
224
756
+

3.144
3.073 340,3
Maart
90,9
97,1
100,8
97,6
90,2

3.041
884 493
168
1.104
221
834
+
220 3.633
3.535
385,7
April
92,3 96,2
93,1
9
1
,0
88,7 92,3
2.787 889 480
159 977
200
735
+

883.544
3.550
379,4 Mei
88,4
92,5 85,9
84,1
87,7
88,6 2.635 830 454
159
1.097
236 813
+
267 3.971 3.975
386,5
Juni
82,0
92,3 79,4
75,6
87,4
87,2 2.641
814
441
150
910
187
670
+

96 3.887
3.710 400,9
Januari ’31
67,8 90,2
60,5
82,9
54,8 78,4
4.887
715
375
118
775 170 575
+

60 3.353
3.313
302,7
Februari
69,2
82,6
57,7
67,2 59,4
78,4
4.972 620
331
113
778
160 591
+
158 2.732
2.746
281,3
Maart
73,5
82,0
56,1
‘66,1
64,6
83,8
4.744
584
297
111
867
172
662
+
283 3.223 2.250
329,4
April
76,3 79,3
54,6
65,3 66,4 85,6 4.358
679
368 115
818
160
620
+
139 3.936 3.225
326,4
Mei
73,9
78,1
55,5
65,7
61,5 87,5
4.053
600
311
113
783
154 593
+
183 3.546
3.572
343,1
Juni
74,4
76,7
59,6
63,4
6P,4
88,9
3.954
607 323
114
747
150
566
+
140 3.694
3.551
342,8
Juli
71,7 74,6
57,1
62,9 65,2 86,0 3.990
563
287
106
827
151
641
+
264 3.753
3.673
3594
Augustus
67,5
73,5
49,9
56,0 61,9 87,2 4.215 454 243
84
803
155
616
+
349 3.682
3.637
337,1
September
67,0
76,0 45,3 48,2
58,0 87,2
4.355
448 227
85
835 153
646
+
387
3.421
3.568
331,1
October
64,2
76,8
43,4 47,3
49,6
90,7
4.623
483
224
95
879
148
691 +
396 3.320
3.470
335,8
November
64,0
80,4 44,0
48,2 48,2
90,4
5.060
485
251
89
749 124 589 +
264
3.310
3.093
290,0
December
60,0v
74,0
35,4
37,2
56,3
89,6v
5.668
491
243
86
738
116
589
+
247
3.125 3.076
258,6
Januari ’32
56,1v
70,6
36,0 87,8v
6.042 440 221
75
542
102 417
+
102
2.964
2.824
216,2
Februari
6.128
441
230
76
538
97
423
+
97

Kapitaalmarkt
2)

Geidmarkt’)
Prijzen

Effectenbeurs
Emissies
2)
(maandgemiddelden)

Indexcijfer van

.

.

.
bI

0.

il
ru


c
.?
.
3
1


1924-1928
=
100
in millioenen R.M.

1925

..
93
93

97
97
93
89

250
145
105 55 195
182
68
1.694 9,08
7,62 10,82
142

948
1926

..
109 118

121
97
121 113

510
381
129
82
428
310
200
3.185
5,31
4,91
6,57
134

1.003
1927

..
158 162

163
130
174 155

479a 361a
118
120 359
358
•121a
4.693
6,05 5,49
7,82
138
148
472
1928

..
148
159

128
101
174
142
97,2
477b
355h
122
112
365
321
156b
6.990
6,74 6,54 8,22
140
152
665
1929

..
134
153

120
85
168
123
94,4
242e
213e
29 82
160 174
68e
9.016
7,68
6,87 8,97
137
154
821
1930
109 130

111
73 139
94
97,3
367
269
98
48
321
224
143
10.400 5,06 4,43 6,14
125
147
945
1931

..
206
177d
29 65
140
149 57
9.722
7,92 6,76 8,28
111
136
1.133
Jan. ’30
120
141

123 80 149
102
93,0
322 319
3
163 159
303
19
9.359
6,43 6,33
8,30
132
152
1.10e
Febr.
121
143

123
821
148
102
1
94,1
433
277
156
34
399 335
98
9.548
6,36
5,54
7,41 129 150
1.103
Maart
119
139

123
81
146
101
94,8
450
355
95
23
427 320 130
9.637 5,88 5,12 6,93
126
149
.142
April
122 139

123 82 150
106
97,1
474 370
104
45
429
273
201
9.724
4,80 4,46
6,00
127
147
1.006
Mei
122 138

121
81
156 108
98,7 321
272
49 27
294
214
107
9:836 4,34
3,89
5,37
128
147
1.062
Juni
116
135

118
78
151
100
99,2
753
247 506
21
732
175
578
9.912
4,04
3,58
4,96
125 148
853
Jan. ’31
82
111

86 54
100
74
99,0
301
301

75
226
273
28
10.767
5,10
4,75
6,70
115 140
1:085
Febr.
86
111

87
56
106 79
99,4
194
194

48
146
170
24
10.946
5,78
4,88
6,61
114
139
1.065
Maart
91
113

93
59
112 86
99,8
198
197
1
14
184
164
34
11.044
5,31
4,76
6,41
114
138
1.240
April
92
113

94 59
113
88
100,2
265
246
19
14
251
171
94
11.165 5,88
4,65 5,95
114
137
‘972
Mei
83
106

85
52
102
79
99,8
709
393
316
260
449
346
363
11.225
5,64
4,65
5,90
113
137
956
Juni
76
101

77
47
96 73
97,6
172
170
2
57
115 138
34
11 074
7,07
6,09 7,04
112 138
1.034
Juli
4
84
d104

4
64
475
499
4
124
5
97,1
110
110

20 90 84 26
10.806112
137
1’013
Aug.

– –

.


279
1279

214
65
235
44 10.505
•-


110 135
1.065
Sept.
653
667

638
640
653

6
86 7
87,6
75
75

23
52
72
3
10.219
9,41
7,94
9,11
109
134
1.341
Oct.
44
44

8
36
28
16
9.938
9,52
8,-
9,67
107
133
1.435
Nov.
56 56

29
27
50
6
9.745
9,17
8,-
9,93
107 132
1.215
Dec.
56
56

22
34
49
7
9.722 8,45
7,32
9,59
104
130
1.178
Jan. ’32
90
90

19
71
52 38
9.887
7,91
6,94 8,53
100
125
1.128
Febr.
.
7,89
8,67
8,21
100 123
1.091
1)
Ontleend
aan het . Institut
fiir
Konjunkturforschung”.
2)
Ontleend
aan
,,Wirtschaft
und
Statistik”.
3)

De cijfers
hebben
betrekking
op het
‘einde van
de
maand, resp. van
het
jaar. a)
waarvan,
5, b)

1,
c)
2,
d)

1

buiteni.
em. in
Duitschland.
4)

30
Juni.
‘)
6-11
Juli.
6)

18
September.
7)
14-19
September. v) voorloopig.

13 April 1.932

BIJVOEGSEL ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

XXXIX

CONJUNCTUURGEGEVENS BETREFFENDE GROOT-BRITTANNIË.

Productie,ffandel en Verkeer.

Productie-indexi) van
Buitenlandsche handel
2
)
Scheepvaartverkeer
.

)

Invoer Uitvoer
.
lndexcijf._v..°
+
c
>2
6
.
N
:
.-.
)
.o
0)
:

u

•-
._

2

.
.
.
t
.
o
.
.
.
v
..!.
..L
..
o
>:
.
.&
u
(1)
.
E
!
.
0

.
O

o

.
Cn

.

Gemiddeldevanl924
=
100
100
1000
Miii. X
0000 tons
1924
=
100
MjI1.

1925..

97,5
91,7
85,4 90,2
69,7
106,0 123,6

1.338 110,3
35,5 26,7 64,4
51,4 45,9
463 519
95
86
8,65
1926.
.

75,3
46,1
33,4
43,4 52,0
1
1
13,8
106,7


1.506
103,6
32,7
26,3
54,3
44,9 49,3
535
391 108
98
7,12
1927.. 108,1
94,6 99,8
11,0
103,6
122,01120,5

159

1.179
101,7
29,3
26,9
59,1
47,0 42,3
505 529
107
95
915
1928:
.
102,5
89,6 90,5
104,0
90,6
114,9
107,8
214
149
1.290
99,8 27,9
.26,5
60,3
48,2
39,5
503
537
97
87
8,63 1929:
.

110,6
96,8
103,7
118,4
105,9
116,1
108,4 225
169
1.263 101,9
28,3
27,9
60,8
47,8
41,1
52
573
107
84
8,91
1930.
.

98,5 91,8
84,8 90,5 91,7
115,7
84,1
193 179 1.991
87,2 20,9 25,6
47,5
36,6
39,6
531
549
77
65
8,29
1931..

84,1
83,0 51,4
63,8
37,7
106,5
81,5 216
187
2.717
71,9
14,5
21,8
32,4
24,2
39,5
503 486
61
67
7,54
Jan. ’30
232
192
1.521
101,9
30,1
28,0
58,3
44,7
43,6
479
579
83
66
9,13
Febr.

109,6
104,2
105,1
118,4 117,6
111,8
107,3
193
198
1.583
88,2 24,0
25,8
51,9 41,2
36,3
427
495
84 64
8,41
Mrt.
183
184
1.694
93,4
24,1 28,1
53,9 42,5
39,5
484
534
84
61
8,92
April
.
152 160 1.761
83,9 20,7 25,6
48,9 36,7 37,0
498
526
86
66
8,19
Mei

100,9
87,8 98,4
97,0
101,4
117,2
86,4
195
157
1.856
91,0
23,1
27,7 51,0 39,8
40,0
579 598
86 58
8,65
Juni
192
140
1.912
83,4 20,4 24,5
42,8 33,8 40,6
581
534
66
62
7,27
Jan.’31
183
225 2.663
75,6
17,9
20,4
37,6
28,7
38,0 450
469
64
70
7,99
Febr.

85,1
88,3 55,4 67,7 50,6 92,4
71,7
170 198
2.697
63,6
13,3
19,5
31,8
24,0
31,8
401
423

65
7,37
Mrt.
191
204
2.666
70,7
15,1
22,3 34,0
25,6
36,7
478
466
59
66
8,01
April
181
171
2.593
70,0
15,5
20,9 32,5 24,3 37,5
459
465
54
67
7,49
Mei

80,8 81,4 54,4
62,9
40,5
121,9
78,1
186
158
2.578
69,6
14,6
21,0
33,9
26,0
35,7
511
504
56
70
7,05
Juni
220
153
2.707
68,6
14,1
20,2 29,4
21,7
39,2 558 507
56
64
738
Juli

j
232
155
2.807
70,1
13,6
20,7 34,3 26,5 35,8 564
536
58
62
7,42
Aug.

.
81,1 76,2
46,0
57,9 30,4
101,0
74,3
174
149
2.813
65,3
12,5
20,1
29,1
22,0
36,2 568
502
55
63
6,87
Sept.
215
172
2.880
68,3
11,2
22,6 29,8
22,2
38,5
535 503
55
62
7,63
Oct.
250
204
2.793
80,7 11,9
27,2 32,8
24,0
47,9
522
538
77
73
8,06
Nov.

89,5 86,2 49,9 66,8 29,2
110,6
102,0
297
216 2.735
83,2
15,3
28,7 31,9 22,9 51,3
498
460
71
74
7,53
Dec. 288
241
2.670
77,0 18,5
18,2
32,1
22,7 44,9
486
460
71
72
7,64
Jan.’32
305
229
2.855
62,3
16,9
13,3
31,1
23,4
31,2
423
454
51
62
Febr.
309
223
2.809
70,2 15,4
20,1
30,0
22,6
40,2
465
410
51
65
1)
Productie-index
van de
London
en
Cambridge
Economic
Service,
met uitzondering
van dien
van kunstzijde,
welke
aan
de Board
of
Trade
en dien van electriciteit,
welke aan
de
British
Electrical
and
Allied
Manufacturers’
Assoclation
is
ontleend.
2)
De cijfers
over
de jaren
1925-1929
zijn maandgemiddelden.

Kapitaalmarkt
Prijzen

Effectenbeursl)
Emissiesa)
Geidmarkt
..

0
Indexcijfers v.

Koersen van
grooth.prijzenS)
00
0
)0

Datum
Vasterente-
drag.fonds.

:
0,
.-.
.!

‘•’
0

.5
2
‘0.0
00.5
_________
o

°
‘0 0
1-
C)
N
.

0

1-‘
o’

.5
‘0
.5
LondenscheBanken
4

1924

100
Mfll.
Miii.
£
oi
O
1924 =.100
°/
O/

109
98,3
101,8
18,3
11,0
4,8
2,5
.2.983
1.662
856 226
3,47
4,15 95,9
100,4
93,5
100
100,6 413
115
96,4
103,8
21,1
11,7
4,4
5,0
2.946
1.665 892
216
4,01
4,49
89,1
93,1
87,0
98
100,4
370
1925………

124
96,9
103,2
26,2
14,7

7,3
4,2
3.068
1.713
928 218
3,71
4,24
85,1
91,4 81,8
95
100,7
381
1926 ………
1927………
142
99,2
100,8
30,2
18,3
7,1
4,8
3.276′
1.766
948
237
3,56 4,16 84,4 91,6 80,7
95
99,8
365
1928 ………
1929………
139
96,3
104,0
21,1
13,3
4,5 3,3
3.328
1.800
991
229
4,58
5,31
82,2 87,4
79
2
4
94
100,2
345
1930………
112 99,4
100,7
19,6
10,6
5,8 3,2
3.232
1.801
963
264 2,36
262
72,0 75,4
69,7
90
981 369
1931……..
,

87
98,7
101,8

7,4
3,5
3,1
0,8 2.651
2,92
3,57
‘62,7
67,0 60,3 84
97,1
339
Januari 1930
124
95,5
104,7
16,9 11,3
2,9
2,7

3.476
1.805 985
245
4,04
4,11
78,8
8,3,4
76,3 94
99
407
Februari
119
96,1
104,2
26,2
8,0
10,6
7,6
3.063
1.751
988
220
3,85 3,96 76,9 81,0
74,7 92
98,5
397
Maart
116
98,1
102,0
26,4
16,9
5,7 3,7
3.753
1.719
991
184
3,35 3,03
74,9
77,7
73,4
90
98,5
406
April
120
100,3
99,7
21,3
11,9
0,1 9,3
3.213
1.750
984 210
2
1
23
2,49
74,4
77,6 72,6
89
98,5
367
Mei
119
98,4
101,7
37,9 17,8
15,7
4,4
3.475
1.780 972
248
1,94
2,14
73,3
76,5 71,5
88
98j
367
Juni


112
97,7
102,4
13,2
7,7
4,6 0,9
3.094
1.826
973
275 2,13
2,33
72,6
76,6
70,4
89
981 295
Januari 1931
96
103,5
96,8
12,3
7,8
1,1
3,4
3.389
1.873
924
330
1,87
2,17
‘64,3
88,1
62,4
87
98t
426
Februari
94
98,5
101,8
19,6
6,0
13,6

2.841
1.820
925
301
2,50
2,52
63,9
67,1
62,1
86
971
398
Maart
95,5 99,6
100,6
13,4
7,4
3,6
2,4
2.849
1.764
936
240 2,23 2,62
63,7
66,6
62,1
84
97j
441
April
94
100,2
99,9
1,7
1,4

0,3
2.893
1.736
940
211
2,31 2,61
63,6
67,4
61,5
84
97
315
Mei
80
103,0
97,6
11,0
0,9
10.1

3.045
1.738
935
224
1,98
2,26
‘82,8
67,8
60,1
83 97
395
Jüni
82
104,6
96,0
12,8
4,4
5,3
3,1
2.808
‘1.782
9231
266
1,56
2,12
62,1
67,7
59,1
84
97
422
Juli
86
101,5
98,7
5,2
2,3
-2,9

3.156
1,75
2,14
61,5
65,5 59,2
83
97
438
Augustus
82
99,2
101,3
.1,7
1,7


2.447
1.745
908
264
3,58
4,31
‘59,9
64,6 57,3
83
96j
313
Séptember
78
97,9
102,9
1,3
1,3
.-.

2.328
1.712
911
237
3,69
4,28
59,7 64,7
57,0
83
961
343
October


87
92,6
108,1
2,5
2,5
.-,.

2.904
1.724 910
237
4,31
5,71
62,8 67,7 60,2
84
961
413
November
92
94,0
106,5

4,4
4,3
0,1

1.887
1.706
900 240
5,02 5,76
‘64,0
69,1
61,4
85 96
365
December
81
90,2
111,2

2,7
2,7


1.969
1.737
900
246
4,21
5,84 63,7
68,0
61,5
84
96
400
Januari 1932
82
93,4
107,5
2,9
0,3
2,6

2.046
1.714
905
239 4,46
5,65
63,7
69,0 61,0 84
96 35
Februari
80,5
93,7
107,2
12,0
9,1
2,9′

1.875 1.659
902
208
4,27
5,11
63,4
68,7
60,7 84
95k’
Maart
86
103,4
97,0
12,1
11,1
1,0
-.
2,48
2,64

931
1)
London and
Cambridge Economic
Service.
2)
Volgens
Midland
Bank
Ltd.
3)
London
Banker’s
Clearing-House
Returns.
4)

Wekelijkséhe
geinidclelden.

5)

Board
of Trade.
6)

MiniStry
of
Labour.
7)
London
and
Cambridge Economic
Service.
5)
Société
des
Nations.

XL

.

BIJVOEGSEL ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1.3
April 1932

CONJUNCTUURGEGEVENS BETREFFENDE DE VEREENIGDE STATEN.

Productie
1),
‘Handel en Verkeer

0

Productie-index van

________ __________
– –
0

.

0


=
()
tenla
Buundsche handel3)
.-

Datum
.
a


:
0
‘•
=b

Invoer Uitvoer
-n-

.. .
.-
.
N(fl

oJ
1-

.
o
.?P
)
>
vo
_____________
O
U

G

d
Fabi

Totaal

TotaaI
katn
5

Gemiddelde van1923__1925

100
19231925
Miii. $

1925
. . . .
104
105
99
99
104
f06
106
104

107
122
103
_
99.6
100.9
352 146 402 154
50
1926
. . . .
108
108
108
110
105 110
113
104
108
129 106
109
2

101.4
104.3
369
149
401 163
32
1927
. . . .
106
106
107 99
122
105
104
113
86
129
103
122
98.8 102.0
349
133
405
165 56
1928
. . . .
111
112
106
96
122
115
119
107
110
135
103
107
97.2
101.8
341 122 427 188
86
1929….
119 119
115
102
137
127
130
115 135
117
106 115 101.1107.7 367 130
437 211
70
1930
….
96
95
99
88
122
87
95
91
85
92
92
87
87.8
87.4 255
84
320
158
65
1931
….
81
80
84
72
115

59 94
60
63
75
88
74.4
66.0
174
54
202
93
28
Jan ’30
106
105
108
100
133
101
99
103
97 95
100
102
93.2
94.4
311
109 411
192
100
Februari
107
107
104
92
135
95
119
99
‘102
104
99
94
93.3
97.7
282
99
349
183
67
Maart
104
104
91
81
125
88
112
98
98
102
96
94
93.1
98.2
300
102
370
200
70
April
104
104
94
97
128
90
113
96
102
101
97
LOO
92.697.1
308
106
332
189
24
Mei
102
101
102
92
127
90
110
90
101
105
96
91 90.9
94.4 285
87
320
179
35
Juni
98 97
103
89
124
.

86
109
84
90
99 93 85
88.8
90.7
250
77
290
165
40
Jan. ’31
83 82
86
71
110
72
70 86 63
71
82
82
76.4
68.4
183
59
250
117
67
Februari
86
86
84
73
110
76
73
95
68
79
80
86
77.3
73.2
175
56
224
116
49
Maart
87
87 82
76
112
70
75
97
67
77
80 89
78.1
74.9
210
34
236
110
26
April
88 87 83
77
121
69
70
96
77 73
80 92
77.9 73.6
186
55
215
111
29
Mei
87
86
84
75
122 68
66
97
78
65

1

79
90
77.1
72.1 180
55
204
103
24
Juni
83
82,
85
74
122
67
60
96
65
63
77
90
75.0
87.6
173
52
187
98
13
Juli
82 82 85
74
122
59
58
100
60 61 76
93
73.8
64.4
174
50
181
88
7
Augustus
78
78
82
70
107
59
50 99 52
59
72
92
74.2 64.3
167
48
165
84
-2
Septemb.
76
75
82
70
102
60
45
100
40 59 69 93
74.7
61.8
170
53
180
83
10
October
73
71
92
71
116

45
93
26
55
69
85
7.4
59.4
169
52
205
77
36
Nôvemb.
73
71
84 67
122

51
89
36
49
68
84
68.7
56.2
150
48
190
67
40
December
74
72
80
64
121

42
88
.68
38
69
86
67.9 55.8
153
50
181
65 32
Jan. ’32 72v 71v
74v
58
111

43
89
45
31
64 83
86.3
52.4
135
150
14

De
indexcijfers
ontleend aan het Federal
betreffende
Reserve
de productie,
l3ulletin.
Wat
de
de index
wagonverladingen,
van
de industrieele
het katoenverbruik,
productie
het
aantal
betreft,
deze
tewerkgestelden
is samengesteld
en de
uit
betaalde
de gegevens
bonen
zijn
van 58
industriegn
fl.1. 50
van fabrikaten
en 8
van mineralen.
Gemiddelde
van
De
cijfers
der jaren
1925-1929
zijii
1
maandgeniiddelden.
v)
=
voorloopig.
Maart-Dec.
,

Kapitaalmarkt

Effectenbeurs
Emissies3)
Geidmarkt
Prijzen

lndexcijfer
van’)

Binnen- enbuitenl.I1ffinnenlandsche

3
.5
Q

n

CL

.
f-
o iu
.!

(17.’5
>
0

0
.
C)l

2
u

1926
=
100
-?
in millioenen dollars
1926= 100
1923.
=
l’)O

1925
90
88 90 95
95.3
2.336
518
76
101
417
391
300
91
127
4.205
31
4
1
/
104 110
102.8
1926
100 100 100 100
97.0
3.293
528
91
98
430 433
313
120
95
4.50e
31
q
100 100
103.8
1927 118 118
119
116
98.9
4.433
649
179
126
523 519 388
131
130
4.05
3′
q
95
99
101.6
1928
150 154 129
149
98.7
6.440
676
156
256 420
566 446
120 110
6.05
4
1
j,,
4j
98
106
100.4
1929
190 189
147
235
95.7
3.990
849
117
508
341
786
668
118 63
7.74 6
51
97 105
100.0
1930
150
141
125
215 98.3 1.894

585
54
129
456
501
374
127 84
2.87
2
315,
86
88
96.2
1931
94 87
72
148
95.9
587 259
76
26 233 238
129 109
21
1.74
19/
99

55,,
73 65
86.7
Jan.’30
156
149 137
209
96.5
3.985
750
77
127
623 720
611
109
29
4.31
3-4
-5
93
101
99.3
Febr.
166
156
143
231
96.4
4.168
596
30 155
441
470 388
82
126
4.28
3-
4-5
92
98
98.5
Mrt.
172 163
143
242
97.7
4656
799
22
123
676 658
516
142
141
3.56
21_3

3
1
-41
91
95
97.8
April
181 171
142
264
97.8
5.063
905
55
261
644
.
732
582
150 173
3.79
2-3 3-4
91
96
97.9
Mei
171
160
136
250 98.0
4.748
1.108
73
411
697
990
847
143
118
3.05
24
3
J-4
89
93
97.2
Juni
153 143
125
224
98.2
3.728
709
71
152
557 538 378
160
171
2.60
4-21
3–
87
89
96.5
Jaii.’31
112
103
100
163
99.6
1.720
467
182
45
422
335
55
280
132
1.50
1-
2-3
77 73
91.1
Febr.
120
110
105 178
99.4
1.840
206
15
27 179
202
74 128
4
1.50
11-

2
~
-j
77
70
89.6
Mrt.
122
112
97
189
100.0 1.909
566
133
10
556
550
260
290
16
1.56
4
2j
76
71
89.1
April
109 100
87
170
99.6 1.851
386
204
102
284
368
267
101
18
1.57
4
2
j
-j
75
70
88.2
Mei
98
89
77
156
99.7
1.435
343
83 29
314
333
161
172
10
1.45
-1*

2

73
67
86.9
Juni
95
,87
74
153
99.4 1.391
251
151
6
245 225
106
119
26
1.50

2 72 65
85.9
Juli
98
’90
75
158
99.4
1.344
226
45
2
224
226
115
111

1.50
..
2
72
65
85.9
Aug.
96
89 66
154
98.5
1.354
120
6
12
108
120
46 74

1.50
j
2
72
64
85.9
Sept.
82
76
56
132
95.6
1.044
268
44
12
256 218
106 112
50
1.50
._112
71 61
85.6
Oct.
70
65
48
112
89.4
796
44
1
4
40
44
17
27

2.10
11_3

2-41
70 59
84.9
Nov.
72
68
46
115
89.0
730
109 21
24
85 109
50
59

2.50 2
j
-3j

3
J
-41
70
59
83.9
Dec.
58
54
33 96
81.6
587
119
21
39 80
119
67
52

2.73
3
3_4
89,
56
83.1
Jan.’32
58 54
37
94
81.0
512
180
14
4
176
180
47
133

2.61
2-3
3_4
67
53
Febr.
56 53 34 93
80.3
525
73
21
4
69
73
39 34

2.50
2_4
3_4

1)
Indexcijfers
van
Standard
Statistics
Co.
2)
Einde
v.

Ii.
jaar (resp.
maand).
3)
Ontleend
aan The
Commercial
and
Financial
Chronicle
De cijfers
der
jaren
1925-1929
zijn
niaandgemiddelden.
Stock
exchange
cail loans.

Renewal
cate.
40 obl.
Bureau
of Labor
Statistbcs.

Auteur