Ga direct naar de content

Jrg. 17, editie 844

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 2 1932

2 MAART 1932

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economisch

,wStatistische

Berihten
c

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVATART

UITGAVE VAN HET INSTITUUTVOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

17E JAARGANG

WOENSDAG

INSTITUUT VÔOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.

Algemeen Secretaris:
Prof.
Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN
ADVIES:

Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. EI. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Wclderei
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schilthuis;
Mr. Q. J. Terpstro; Prof. Mr. F. de Vrie8:
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.
Redacteur•Secreta’ris: H.
M.
H. A. van der Valk.
Secretariaat: ‘Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige plaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
mlgens ta’rief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh & van Ditmar N.V., Uitgevers, Rotterdam, Amsterdam, ‘s’Gi’avenhage. Postchèque en giro-rekening
No. 145192.

1 MAART 1932.

De inschrijving op het schatkistpapier was voor

meerdere geidgevers een teleurstelling; het was, voor

hen niet gemakkelijk om andere belegging te vinden.

De rente ‘voor particulier disconto liep dan ook, on-

danks de nadeiin.g van de maandswisseling, spron.gs-

gewijze terug. Geopend op
i/s
pOt., kon men aan het

einde der week zeer gemakkelijk voor 1% pOt. plaat-

sing vinden; vooral omdat het aanbod van wissels

w’edei uiterst gering was. Ook ovérigens was er van

een aantrekken van de geldmarki voor de maandswis-

seling nog niet veel te bespeuren. Oallgeld. bleef %

h 1. pOt. noteeren en was alleen wat gemakkelijker te

plaatsen; terwijl de prolongatiereute nog eerder iets

terugliep en van’134 h 1% pOt. op
11%
iL
IY21 pot:

kwam.
* *
*

Op den weekstaat van De Nederlandsche Bank

blijkt de goudvoorraad te iijn toegehomi met
f 11,5

millioen; de zilvervoorraad verinderde daarentegen

met
f 513.000,
zoodat de post munt en ‘muntmateriaal

per saldo
f 11
millioen grooter is dan de vorige week.

De post .binnenlandsche wissels is met
f92.000
toe-

genomen. De beleeningen vertoonen een stijging van

f4,3
millioen. Terwijl de post papier op het buiten-

land ongewijzigd bleef, zijn de diverse rekeningen

onder cle activa der Bank met
f 386,000
vermeerderd.

De biljettericircalati e onderging, waarschijnlijk in

2 MAART 1932

1
No.
844

• verband met den ultimo, een uitbreiding van
f 35,3

millioen. Do saldi in rekening-courant liepen daar-

entegen met
f 19,6
millioen terug. Het saldo van hèt
Rijk daalde met
f 21,7
millioen, terwijl de saldi in

rekening-courant van anderen met
f 2,1
millioen ver-

meeiderden. Het beschikbaar metaalsaldo is met
f 4,7

millioen toegenomen; het dekkingspercentage be-

draagt nagenoeg
77
pOt., evenals cle vorige week.

* *
*

De Gulden — en ook de Zwitsersche Franc – zijn

deze week flauw geweest. De wisselkoersen waren

hier dus vast. Het Pond is van.
8.56 op 8.66Y
geko-

men, terwijl de Dollar van
2.4125
tot
2.4850
verbeter-

de. Dollars tegen Ponden noteerden
3.49
na •de week

op
3.46
begonnen te zijn. F.ransche Francs stegen van

9.73
tot
9.77%
(Dollars tegen Francs
25.42).
Belga’s
34.44-34.56.
De Zwi’tsersche Franc echter is van

48.25 op 48.02%:
teruggeloopen om op
48.12V
te slui-

ten. Lires veranderden weinig:
12.85-12.88.
Oosten-

rijksche Schillingen noteerden iets lager:
34.95.
Tsje-

cho-Kronen ca.
7.34.

‘De Scandinavische koersen eveneens wat bter:

Kopenhagen
47.70, Oslo 46.95,
Stockholm
47.87%.

Ook de, Finsche Marken hooger:
3.96:
Oanadeesche

Dollars schommelden rond de
2.20.
Yen flauv ca.

71%.

Termijnponden ‘tamelijk wel onveranderd. Dollars

op ééh en drie maanden waren flauwer; zij noteerden

ca.
30
resp.
75
punten énder dn contanten koers.

De situatie op de goudmarkt is onveranderd; het

lijkt of er iets meer vraag te bespeuren is. Gouden

bai-en noteereji rond de
f 1650.

LONDE,29 FEBRUARI 1932.

De geldmarkt was over het geheel cle vorige week

weder ruim voorzien, ofschoon het saldo der Olearing
Banks bij de Bank van Etigéland is teruggeloopén.

D ‘hoeveelheid wissels is echter zooveel kleiner;

dat ook de vraag naar accommodatie beduided.min-

der in

In de’ discontomarkt werden de prijzen ‘beheerscht

cloor’de verwachting, dat ‘het bankdisconto binnenkoft.

verder’ verlaagd zal worden.

De nieuwe schatkistpromessen werden ‘toegewezen

tot even boven
3%.
pOt., terwijl de noteering voor

prima bankaccepten tot
3%
terugliep.

Het Pond Sterling verbeterde tegeover de gou-

den-standaard-valuta’s. Dollars sluiten op
3.48%;

Guldens op
8.653/2.

166

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Maart 1932

VERKEERSECONOMIE.

Mehr Plauwirtsehaft im Verkehr
E. Kaiser
1931.

In de vergadering van de af deeling Verkeer en Vera

keerstechniek van het Koninklijk Instituut van In-

genieurs, welke op 18 December van het vorige jaar
in den Haag gehouden werd, ontwikkelde de hoofd-

ingenieur van den Bond van Bedrijfsauto’houders

Ir. L. Swaab, eenige beschouwingen over verkeers-

en vervoersproblemen in Nederland.

In zijn zeer gedocumenteerde rede, bracht de heei

Swaab een groot aantal cijfers en feiten naar voren,

teveel om staande de vergadering besproken te wor-

den. In het debat kon hierop dan ook niet ingegaan

worden en dit is ook nu nog niet
mogelijk,
zoolang

de inleiding niet in druk is verschenen. Maar wel is

het mogelijk reeds thans het standpunt na te gaan,

waarvan de kampvechter van het automobielwezen en
de voorstander van de ongebreidelde concurrentie in

het verkeerswezen ‘blijkens
mijne
aanteekeningen uit-

ging. En dit is daarom voor
schrijver
dezes ook vol-

doende, omdat, mocht ‘blijken da’t dit uitgangspunt

onjuist is, het dan vanzelf spreekt, dat de op het
grondbeginsel gbouwde couclusin hun waarde groo-

tendeels verliezen; het heeft dan verder geen zin op

al of niet op zichzelf aanvechtbare becijferingen

nader in. te gaan.

In het ondervolgende wensch ik mij ‘te bepalen tot

de ontleding van het
principieee standpunt
van den
inleider.

Dit standpunt wordt wel het duidelijkst omschreven

in den passus, welke volgde op de constateering, dat

de spoorwegen een zoo groot ‘deel van het vervoer had-.

den verlorèn, dat .de exploitatie niet meer loonend was
te maken, hetgeen dan de rèden zou zijn, waarom de
spoorwegautoriteiten in Nederland, Zwitserland;

Engeland;Frankrijk en Duitschiand ‘bij de landsregee-

ringen zouden aandringen op bemoeilijking van hét

autobedrijf door allerlei beperkende bepalingen, ja
op een besluit tot uitvaardiging van een vervoersver-

•bod per automobiel (!) De heer Swaab vervolgde woor-

delijk ,,Het hoeft geen betoog, dat een kunstmatie
beperking van het vervoer per automobiel door mij
als schadelijk voor het volksbelang wordt gequalifi-

ceerd, omdat ik van oordeel ben, dat een vrij, onge-
hinderd en goedkoop transport, met vrije keuze voor
handel en industrie om zelve het transportmiddel te
kiezen, waarmede hard goederen kunnen worden ver-

voerd, een van de voornaamste factoren voor de volks-

welvaart wordt ‘geacht.” De invoering van het con-
cessiestelsel voor auto’bussen in Nederland werd door

den spreker een ,,kunstmatige beperking van het auto-

verkeer” geacht.

Na . de voordeelen van het goederenvervoer pr
vrachtauto te hebben opgesomd, waarbij werd aane-
geven, ‘dat dit in vele gevallen goedkooper
t)
zou zijn,

wijl een zeer belangrijk deel der uitgaven van de
spoorwegmaatschappij zouden liggen in de beheers-

kosten van de
station,sinrichtin.g
(benevens die voor

lading, ontlading en, bestelling), werd nogmaalsbe-

weerd, dat het ,,kun.stmatig belemmeren van ‘den groei

van het autoverkeer, met het doel (!) de bedrijfsuit-
komsten van de spoorwegen gunstig te beïnvloeden,
schadelijk voor het algemeen belang moet worden ge-
acht.” De inleider drong op een geheel gewijzigde
exploitatiewijze der spoorwegen aan – dus bij gelijk

tijdige vrijlating van de wildste autoconcurrentie –

1)
Er werd niet hij vermeld, dat de spreker van plan was
om op 11
Febr.
1932
te Utrecht, namens den Bond van
Bedrijfsa.utohou’ders, een rede •te houden, waarvan blijkens
de gepubliceerde verslagen, de. strekking was, de hestelling
van het door de, auto’s gerurneerde tertia.ire wegennet te
laten financierei door de gemeenschap, welke daarvoor –
en dat nog wel in. dezen tijd, nu de allergrootste zuinigheid
te betrachten en alle luxe ‘te weren is – dan maar leenin-
gen zou moeten sluiten. –

omdat de spoorwegen nog een nuttige taak te verrich-

ten hadden, nl. de bezorging van het snel en door-

gaan.d verkeer vooral op groote afstanden, dat nog
niet door de auto kon worden overgenomen.

Het uitgangspunt van den heer Swaab is dus zeer

in het kort; elke maatregel om het reizigers- en goe-

derenverkeer in economischen zin te regelen, is eigen-

lijk een ongeoorloof’de en niet-wenscheljke belemme-

ring van ‘het verkeerswezen,’schadelijk in het algemeen

belang; laat ‘de auto geheel vrij; in den wilden concur-

rentiestrijd der verkeersmiddelen overwint de meest

geschikte; haiïdel en industrie, ja de volkswelvaart is

hiermede gebaat.

Zooals men ziet, staat de hder Swaa’b nog geheel

op ‘het standpunt der liberaal-anarchistische economie
van den
survivc2 of the fittest
in ‘den strijd om het
bestaan, welke in Nederland een dertigtal jaren ge-
leden, in Mr.
S.
van Houten nog een geniaal verdedi-

ger had en hij ‘borduurt thans door op ‘die economische theorie, welke in een reeds lang vervlogen periode wel-

licht haar verdiensten heeft ‘gehad, doch t’hans vrijwel
op elk gebied verlaten is, omdat zij van de volgende

principiëele onjuistheden uitging: dat ieder zijn eigen

belang nastreeft, dat ieder zijn eigen belang het best

kent, en dat ieder het best in staat is zijn eigen belang
het ‘best te bevorderen.

Zoo ooit, dan toonde deze individualistische hier
hare ondeugdelijkheid in de huidige chaotische ver-

warring op productie- en ‘distributiegebied; een ver-

warring, welke overal stemmen doet opgaan om te
komen tot een ,,Planwirtschaft” een planmatige (het

woord is niet mooi) regeling van de productie en dis-
tributie. Kan men theoretisch de wenschelijkheid hier-
van aanvaarden, dadelijk worden door mij de moeilijk-

heden in de practijk toegegeven, niet het minst omdat

een geïsoleerde staat niet denkbaar is en een goede
regeling internationaal opgezet zou moeten worden.

Hoelang deze practische ‘bezwaren nog voor het’ ge-
heele voortbrengingssysteem zullen duren, is niet na

te gaan, de behandeling dier vraag ligt ook geheel
buiten het ‘kader van ‘dit opstel. Merkwaardig is ech-
ter, dat juist het verkeerswezen, dat ‘belangrijke onder-

‘deel van het geheele productie- en distributieproces, wel nationaal planmatig te regelen is en ook in vroe-
gere jaren min of meer zoodani.g geregeld is geworden.
Dit laatste had zijn goede reden. Men zag in, dat
concurrentie, in sommige gevallen toe te juichen, ten
opzichte van ‘het verkeerswezen, waarin zulke groote

kapitalen gestoken werden en dat zoo diep ingreep in de voorbbrenging, zoo niet den dood zou betee-
kenen, ‘ dan toch hoogst schadelijk voor de volks-
welvaart zou zijn. De Staat nam hier en daar den aan-
leg en de exploitatie van ijzeren wegen zelf ter hand,

of wel delegeerde zijne werkzaamheid en voerde (al
of niet
geljktijd’ig)
een concessiestelsel in, legde den
exploitatieplicht en den vervoersplicht op, eischte
goedkeuring door ‘de Regeering van openbaar gemaak-
te voor ieder ‘gelijke tarieven en van dienstregelingen,

beperkte ook op andere
wijze
de
vrijheid van het be-

drijf, regelde de ‘dienst- en rusttijden, bonen, pen-
sioenen, enz. van ‘het ‘personeel in z.g. geheel ,,vrije”

bedrijven.
Waar men in Nederland op spoorweggebied de
,,conëurrentié” Vrije ‘baan liet, lidde ‘dit tot teleurstel-

lingen en enorme verliezen, het compromis ,,concen-

tratie en concurrentie” – een laatste vasthouden aan
‘de oud-li’berale vrijheidsgedachte – voerde iii Neder-
land via een debâcie tot den tegenwoordigen toestand,

waarin van concurrentie geen spoor is terug te
vinden. In de Vereenigde Staten leidde ongebreidelde
concurrentie tot kapitaalvernietiging op groote schaal.
In eenigszins mindere mate evenzoo in.. alle andere
landen ter wereld. Overal kan men nu dan ook een
bewust streven naar concentratie met uitschakeling
van den funeste concurrentie waarnemen (men zie

t
2 Maart 1932

CONOMISCWSTATiSI,iSCHEBERiCHTEN

167

iiaar Engelandna den oorlog en naar het proces, dat

zich bezig ig in Frankrijk te voltrekken).’
1
) wanneer

cle heer Swaa’h hierover gegevens wil hebben, kan ik

wel een geheele bibliotheek te zijner. beschikking

stellen. ‘
In Neclerlanclsch-Ïrdië – het land waar. de heer.

Swaab en ik een groot deel van ons lèven-cloohracl-

ten – gold hetzelfde beginsel; honlerden concest1e

en verg’unn ingsaan vragen ‘voor particuliëre-: en wets-

ontwerpen. tot aanleg van staatslijnen zijn daa±. door

mijn handen gegaan; elke aangevraagde verbinding

werd steeds getoetst aan de vragen: zal eén. hepalde

lijn economisch nuttig
zijn
en zal zij andere ondernê-

mingen geeii schadé: doen. Ministe van’ Dedem’s
adagium, dat geen concurreerencie lijpen geschapen

mochten worden, waarvan het gevolg zon zijn, dat
meerdere min of meer noodlijdende ondernemingen

zouden kunnen ontstaan, instede van enkele kapitaal-

krachtige, werd ook in latere tijden gehatdhaafd’en

heeft gemaakt, dat ginds een goed transportstelsel
ontstoud, dat tot aan de laatste algemeene inzinking

financieel krachtig stond en mede daardoor aan de

hoogste eiseheti kon beantwoorden. Tot voor eenige

jaren was Indië het voorbeeld van’ een lahd ii’aar het
spoorwegwezen tot algemeene tevredenheid vrijwel

planmati.g geregeld wras; concurrdntie -kwa nigen oog

niet voor..
Was, om op de inperking van het particuliere
mi-

tiatiof terug te komen, in lang vervlogen tijden, rege-
lend ingrjpen van de Overheid in het verkeerswezen
overal aanvaard als een on’bet•wistbare plicht van het

centrale G’eza’g,dit werd steeds meer gewettigd naar-
na te industrie en handel een fahelachtigen vlucht
na-men en een zoo ver doorgevoerd verfijnd productie-
en distributiesteisel ontstond, dat een willekeurig-

werkend transportstelsel cle geheele volksh,uishou.cling
zou hebben kunnen ontwrichten. Steeds meer verwij-
derde het verkeer zich van cmi vrij bedrijf naar een
,,Pianwi rtschaft”.

Was dus cle tcestand in vroeger tijd zoodanig, dat
niemand de wensdhelijkheict ontkende van het reg-
tend
ingrijpen
der Overheid bij het verkee’rswezen, dd

vraag dient thhns onder cle oogen gezien te worden,
hoe de toestand werd toen •de autoiobiel verscheen
en dadelijk een vlucht, nanT, waarvan de stoutste fan-
tast niet had ku.nneil droomen. Oorspronkelijk als
luxe-vervoermiddel begonnen, nam liet automobiel-

transport na den wereldoorlog dergelijke afmetingen
aan, dat het weldra in botsing kwam met cle open-

bare straat,- welke zij – kosteloos benutte, doch velke
niet berekend was op een dergelijk massagebruik. Men
zag in, dat een verbetering der wegen, welice milli-oerten zou kosten, een subsidie zou heteekenen aan

én enkel verkeersmi ddel. Den belastingbetaler hier-
mede, op te schepen leek onbillijk. Vandaar, dat men
in de meeste, zoo niet alle landen een wegenbelasting invoerde, welke door de nieuwe weggebruikers opge-
bracht iou moeten worden, waarbij ilc ghee1 in het
midden laat of cle wegenverbetering niet tekostbaar
is opgezet – zie o.a. het Neclerlandsche wegenplan,
dat in 25 jaren moet worden uitgevoerd – en of het
au.tonjohielverkeer vel in voldoende mate in cle reus-
ach ti’ge kosten. van wegverbeteri ng en wegonderhoud’
bijdraagt.

Wat ‘dit laatste betreft is het toch, duidelijk,- dit
el/
vervoermiddel zijn. eigen lasten mde”t dragen. Een
eerlijke’ c’onurrentie met andere vervoerriii-ddelen ih
tncl.ers “niet mogelijk, evennfin als een,. vetensch’a,ppe-
lijk ‘en. pric’tis’ch juiste
he’oordeeling
van de
ec

OsiO?ii-

– i) Zée ‘terecht zigt cle British Royal Commission nu
Trinsport
op’hiz. 17
van haar in
1931_
verscheiteu- rapport
over The Co-o,rdinatioir and. Developrnen’t of, Transport
.,Withuit limits competi.tioit ‘is ‘ood’en it n’niy ho argiteci
‘w’itli
some
foicc
tuit
this p6lld3 lcd in
in
ln cises to the pi o
ision of bettei sei iccs md
1
tciIitis but a Tolicy v hich
pern’uts atut, iudeed,” conipels a nuiiber

‘of

agents’
to,’
corn-
pete vith attotlier foi •th saine ton
of:
ia’i’ffl – ea’nnöt
ho
i’egarded as other -than lilieconomnic.” ….-‘ .

INHOUD.

,,’ : ,

Bhz,

EIdÊnRSECOiOiiIE
door
S. A. Reitsma . … ,………
166
De strijd’over -den Gouden Standaard in Zuid-Âfriha
door
K. F..nasvden Berg ………………………… 170
Debegrooting der sowjet-unie voor l93 door
Ir.. A. Baars 173
B’UITENi’ANh’SOHEMEDE WERKING:’

De Engelsche Tarief wet door
Prof. P. ,
Geyl.’…….
174
A’ANTEEKENINGEN:

‘ –


Uit:het JaiLrvérslag van de Banque dd France .’.-..
176
Indexcijfers van-
groothandeleprijzen……………..
177
‘l’NGEZôNDEN STUKKEN:’


De
buitenlandsche’handel van Duitschland iii 1931
door
H. Dnnlop …
………… .- …………..
17.8
MAANDCIJFERS:’

Indexcijfers van Nederlan’dsche aandeelen
……..
‘177

Giro-kantoor

der Gemeente Amsterdam …….
….
178
Overzicht ‘ der opbrengsten van het Staatsbedrijf
der
P.T.T ………………………………..

.178
Productie .der Steenkolen-, Bruinkolen- en Zout-
mijnen ……………..’.’ ………………..
.

178
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…………. . … 178-184
Geidkoersen. – Wisselkoersen.

llankstaten. – Goederenhandel.
sche
waarde van eenig bewerkstelligdvervoer. En als
men de spooruegen ‘de volle kosten van onderhoud

harer wegen; stationsinri,chti ogen enz. en van, aJlen
nseuwbouw laat betalen, dan is het toch eigenlijid, van-

zélf sprekend, ,dat ook ‘de indere ve.rvoermiddele’n hun

weg-on ti llagë, parkeéigelegen’hedei.i, e.nz. zelf moeten

bekostigen. Zouden zij..dit niet ‘kit nn’en. dan was daar-
mede daclelijk het onecönomiscl,ie van dit ,vervoermi cl-
dcl aangetoond. Kunnen zij -het wei, clan is een, belas-
ting tot liet -volle bedrag w’eri.schelijk en’ is dit aller-

minst te beschouwei als een. ‘belemmering van het
au tomobi elverkeer; integendeel alle ontlasting van

dergelijke bijdragën is een
or&billijke
en o’n.gewenschfe

bevOQrrechIvrm,q
‘van ccii der vervoermiddelep
ten koste

vdn het andere en een drukken-de belasting
voor de

,qemeenschap.
lJoe zwaar de ‘bovengenoemde Icosten op cle spoor-
wegen – drukken, is den heer Swaab natuurlijk bekend,
hij. noemde’ ze echter niet in zijn, voordracht. Alleen

die
‘dci-
stationsinric,htingen
haalde’hij aan als een

lewijs’ waarom ‘spoorvrachten hoog moeten zijn, deze
vormen echter slechts een klein.on’derdeel ‘van de jaar-
lijks terugkeerende ‘zware exploitatiekosten, verbon-
dle.i1 aan het onderhoud; bewaking en beveiliging van

den gebruikten w’eg. Niet on-interesu’it ware het ge-
yeest te iermelden, dat de spoorwegen in Nederlajid,

alleen ‘voor het onderhoud, herstellen en bewaken van
den weg jaarlijks ron’d
f
51.000.000 aan kosten beta-

len, en dat ‘verder de’ huur van het staatsnet

(f
6.500.000) en cie rente en de aflössung van de bouw-
sten. der ‘andere, ‘lijnen, welke zij zelf in den weg
st
ko
aken, zijnde rond
f
336.000.000, eveneens door het
erkeer over den spoorweg opgebracht moéten worden.
Hoeveel betalen – jaarlijks de spo’orwégen niet een-
zijdig aarm een .be’veiligi ng ‘der kru.isingan met den

g’ewonen weg, welke grootendeels aan. het ‘gewdne weg-
verkeer ten goede komen er hoe hierschoppen de auto’s
liet “geheele strat’enndt – niet’ in – één grooten, onbe-wa’akten oyerweg met uitzondering van die plaatsen,
vaar een dure verkeerspolitie ddor’ de gemeenschaps-brganen ‘ekost’g d wordt?

– Behalye door -de, ‘wegnhelasting greep cle Overheid
dok op. anderc’»w’ijze in-‘de totaal wilde ontwikkeling
i’an liet- aü’tomôbielwèzen in. Teneinde een onderzoelc

iii e’stelleë, aangaande’ de vraag, of en in hoeverre
,maatregelen noodig zijn-om te bevorderen, dat de
land- en waterwegen. è’n de spoor- en intercommunale
tramwegen op de mneest’eeonomi’sche wijze dienstbaar
worden gemaakt aan het vervoer van reiz.gers en

goe
d
erenw
r
er
d in 1,923 ‘de.Staatscommissie-Patijn in-
ges’têlcl In 1.924 ve±nih.ee.n ,he:t :eersta rapport, hetwelk
1.926 ‘- -naast i nvoering van- ‘de Wegenbelasting
:lèidUe: tot ‘een:-. wij’ziging’;’an’–‘de sinds. 1880 vtn
krkehtzijïd Wet op dé O’peharè. Vervoermi.ddelen,
o
‘t
in dien -in
1
dat ooittan eene ‘ergunning rioodig
/ou zjn ooi het aenoei tn peisonen niet auto
hrsseii

168

ECONOMISCH-STATI$TISCHE BERICHTEN

2 Maart 1932
De heer Swaab noemt dit een kunstmatige beper-

king” van het autoverkeer en vergeet le. .dat inder-

tijd door den Bond vali Autobusonciernemers op de
invoering bij de Oommissie-Patijn aangedrongen, werd

en 2e., dat zij in de practijk het meeste nut heeft in

cle bescherming van de autobusondernemingen tegen

elkaar. Ten opzichte van cie Spoorwegen heeft de.
regeling, zooals nader b
e
t
oog
d zal worden, dank zij de
vrkeercle toepassing, zoo goed als geen nut. Met het
vervoer van vrachtgoecleren liet het rapport zich wei-

nig in; de Oommissic meende, dat dit geheel moest’

worden vrijgelaten en .dat er naar hare meening. geen

voldoende nrotieven waren, om met die vrijheid te
breken.

Ook in haar tweede rapport (1930) kwam de Oom-

missie niet op overwegingen, ontleend aan princi-

p cel-economische gronden, doch
11
aar aanleiding
eener incidenteele bestrijding van een adres der•
Nederlancische Vereeni.gin’g voor Locaalspoor- en

Tramwegen, tot cle conclusie, dat een vergunnings-

stelsel voor het vrachtautovervoer ongewenscht zou
zijn en dat de invoering voor het geregeld openbaar

vervoer per vrachtauto niet tot een belangrijke ver-

mindering van de concurrentie van het vervoer per
vrachtauto met de intercornmv,nale tra.nvweqen zou

leiden. Aan het belang der andere verkeersmiddelen

(spoor- en waterwegen), ook aan den onderlingen,

vernieti genden concurrentiestrijd van vrachlautodien-

sten, schijnt niet gedaht te zijn; dit blijkt althans

niet uit het Rapport. Hoe het zij, in Nederland is het

vervoer per vrachtauto nog altijd wettelijk ongeregeld

en iederen beun’haas staat het vrij, om met zijn, wel-

licht op afbetaling. gekoclït vervoermiddel, degelijke

op min of meer zware wettelijke lasten zittende ver-yoersondernemingen – ook andere bestaande vracht-
nu todiensten .- te ibestrijden.

Wel zwaar wreekte zich de werkwijze der Oommis-
sie-Patijn. om
, inplaats van te voren een algerneene
theoretische beschouwing te wijden aan ‘het ‘geheele

vervoersvraa•gs tuk in ahstracto (zooals oorspronkelijk
in het voornemen had ‘gelegen, zie blz. 9 van liet rap-

port), spoedshalve stuk’werk te verrichten en de

theoretische beschouwingen, welke toch altijd grond-

slagen moeten ‘zijn voor de practische uitvoering, ie
verschuiven naar het slot van den arbeid met het

resultaat, ‘dat wij daar nog altijd
01)
wachten en odk
wel altijd zullen moeten blijven wachten. Bij onze
Qostelijke ii aburen, waar een ,,verkeerswetenschap”
bestaat en waar de uitvoering tevoren deugdelijk ge-

toetst wordt aan cle theorie, zon zoo iets onmogelijic
zijn geweest; in Nederland, waar de verlceersecono-
mie niet anders dan dilettantiscli beoefend, i’ar liet
aan geen ‘der -Universiteiten gedoceerd vordt waar
geen oorspronkelijke leerboeken van dit zoo gewich-
tige v’ak bestaan, nam men genoegen met de ‘beschr-
ven we’rlcwijze, spande het paard achter ‘den wagen
en….liep toen hopeloos vast.

Want niet alleen bevredigt niemand de verkregen
oplossing principieel, ook ‘de practijk wees uit, dat
liet in 1926 opgerichte vergunningsstelsel in geen
enkel opzicht tot liet verlangde resultaat, de economi-
sche. regeling van het vervoer, leidde. Dit laatste

hoofdzakelijk als ‘gevolg van het feit, dat Gedeputeer-
de Staten, welke over het verleenen der vergunningen
beslissen, verkeerseconomisch niet beter onderlegd
zijn dan cle Nederlander in ‘het ‘algemeen en daardoor
– natuurlijk – het kleine provinciale belang voor
laten gaan boven ‘het algemeene vôlksbelang, dat zij
niet kunnen of niet willen zien. –

In Engelancl met zijn incleeling in 1.3 verkeersdis-i
‘tiicten en in Oostenrijk heeft men zeer goed ingezien,,

dat het iliet cle streekbelangheb’benden zijn, welke over
de al of nietwenschelijkheid eener vergunning moe-
ten ‘beslissen. En anderzijds strandt de regeling’ hier
të lande ‘op de opvattingen van den’ ‘Minister van
Waters tast, die blijkens de laats te Waterstaatsbegroo-
ting in de Tweede Kamer, zich slechts voor 20 pOt:’

aan verkeersvraagstukken kan geen, dus ook niet als

verkeersspecialiteit kan geidn en. die de Kroon in’
beroep ‘beslissingen doet nemen, welice een verkeers-
econoom cle haren te ber’ge doen rijzen.

Dit is echter niet het ergste, doch – en daar komt
het op aan – beslissingen, welke de verkeersverhôti-

dingen ontwrichten en groote schade aan ‘de verkeers-
huishouding bezorgen. in mijn blad
,,Spoor- en Tram-
wegen”
publiceer, ik ‘geregeld voorbeelden van deze

bewering, zoodat ik mij ter ‘bekorting ina.g onthouden

van liet citeeren van werkelijk ,,haarstriiubende” ad-

viezen en beslissingen. Nu zegge men niet, hier is
alweer een
eenzijdig
spoorman aan het w’oordl, zooals
van de zijde van autobezitters bijna altijd geschiedt,

wanneer een spoorman op de bevoorrechte positie van

dien auto wijst. Nu zou dit op zichzelf niet zoo erg

zijn, want geen der op de lezing van den heer S’waah

aanwezige leden van het Instituut van Ingenienrs zal

zich aan den indruk hebben kunnen onttrekken, dat

de daar aan liet woord zijnde inleider slechts als auto-
man sprak, zij liet, ‘dat ‘hij eenige gratuite lessen voor

toekomstige spooiwegexploitatie ten beste’ gaf. Maar
de
civalificatie
als zoodanig is in liet onderhavige
geval niet juist, omdat wei degelijk de groote voor-

deelen van si:iellieid en bewegelijkhei.d van den auto
en liet nut ten opzichte van afgelegen streken, dooi’

schrijver dezes erkend w’orden en vooial ook, om-
dat cl.z. veel verder gegaan wordt, dan door een groot

aantal spoorwegmannen, ‘die een vergunningsstelsel

voor vrachtautocliensten niet beslist noodzakelijk ach-

ten. Mi. is dat wel liet geval, onidat alleen dan een

,,planmatige” vervoersnegeling mogelijk is en alleen

dan schadelijke onderlinge concurrentie onmogelijk
gemaakt kan worden en rechten en plichten analoog
aan die van andere ‘vervoersondernemingen zijn op te leggen. 1-let is toch onjuist en min of meer dwaas om

te zeggen:’ een concessieregeling is noodig voor auto-

‘bussen, omdat ik – cl.w.’z. de spoorwegen – daarvan

voorcleelen kunnen plukken, doch voor vrachtauto’s is
hetzelfde niet noodi’g, omdat het vrije vervoer niij – dit ‘zijn weder de Spoorwegen – niet in die mate als

bij de autobussen ‘liet geval is, schade doet. Voordeel
of nadeel voor een
bepaald vervoermiddel
,,an sich”

mag geen criterium zijn dm cle al of niet wenschelijk-
hei’d van een vergunningsstelsel ‘te beoordeelen, wel of
dit stelsel dlaardool ‘voordeel of nadeel voor de geheele
volkshu ishou’ding zou beteekenen.

Tr,joer toch moet op de meest economische manier
geschieden, ‘d.w.z. liet maximum voordeel moet met

de minst mogelijke kosten bereikt worden. En dan
bedoel ik’ niet, zooals de heer Swaab, de paar centen
verschil, ‘die een fabi’ikant of handelaar heeft als hij
zich van een vervoermiddel ‘bedient, dat ten onrechte

op allrlei wijze van’ noodzakelijke verplichtingen,
welke alle op geld waardeerbaar zijn, is vrijgesteld, doch ik bedoel mede die kosten, welke ten laste der
gemeenschap komen. Om deze te kunnen beoordeeleu
moet men nagaan, wat het vervoer
economisch
dus in
totaal kost.

De gebruiker ziet natuurlijk naar de vergoeding,
welke de exploitant van het verkeersmiddel vraagt.

Deze kan lager gaan dan zijn concurrent, wanneer
hij is vrijgesteld ‘van ‘kosten, welke ‘den ander in vollen
omvang treffen, of wil men liever, welke den ander

om bepaalde redenen opgelegd’ ‘zijn. ‘Wil men om de
gedachten te ‘bepalen, dat de eene partij door een ver-voersplicht gedwongen wordt oni ook weinig loonen’d
vervoei te, bewerkstelligen, waardoor meerwaardig

vervoer ‘meer zal moeten ‘betalen dan het transport
van goederen, welke de’gemiddelde transportkosten;
moeilijk kunnen dragen, dan is het billijk, dat ook

de’ andere concurreerende partij eenzelfde vervoers-
plicht wordt opgelegd; geschiedt dit niet, dan neemt
de laattte alleen het meerwaardi’ge vervoer en laat het
weinig i’endeeiênde,’ maar toch nood’ige vervoer over
aan ‘zijn concurrent, ‘die!vervoeien
moet
en er het loodje
bij legt, niet alleen tot schade van: dien concurrent,

2 Maart 1932

ECONOMISC’H-STATISTSCHE ERICHTEN

189

doch vooral tot schade van de volk.sliuis’houding, welke

geheel is ingesteld op liet waurdetarief,’dat ‘de spoor-
wegen bij het uitoefenen van tien transportphcht in

het ‘belang (ier geheele volkshcushouding
moeten
toe-

passen. Of nemen we een ander voorbeeld. Loo liet

uit menschelijkhoids- en ‘veiligheidoogpun t wen-
schelijk is, dat cie dienst- en rusttijden van het per-

soneel ‘der cciie onderneming aan strenge regelingen

gebonden worden, dan is het om
dezelfde
reden nood-

zakelijk, .dat ook bij den concurrent soortgelijke rege-

len gelden; waarbij clan vanzelf cle evenwichtstoestanci

ontstaat, .dat ‘de bovengenoemde nuttige doch buiten-

gewoon kostbare maatregelen niet eenzijdig op slechts
een der transportmidcielen drukken. Bij de spoorwe-

gen kost deze regeling schatten, welke dus zwaar op

cle vervoerszelfkosten ‘drukken, bij de autobussen is – de Minister gaf dit hij ‘de behandeling der laatste Wa-
terstaatsbegrooting in cle Tweede Kamer toe – cie

regeling van liet K. B. van 19 Maart 1928 Stbl. 72,

houdencie bepalingen ter verzekering der
reizigers

geheel onvoldoende.
1)

Nog een voorbeeld: Is een vervoerverbod op Zondag
gewenscht voor spoorwegen, dan is er geen enkele

reden om het
veel meer
personeel ei’schende Zondags-
vervoer van automobielen rustig zijn gang te laten

gaan. Schacievergoeclingsplicht moet bij beide ver-
kcersnii’ddelen gelijic zijn of hij. ‘beiden verdwijnen.
Daar het laatste wel door niemand verdedigd zal wor-
den, is er geen andere uitweg dan dezen plicht uni-
;i:orm, te regelen. Het is ten eeneurnale onduidelijk,
waarom s’poorwagens, gebruikt voor het vervoer van
vee, aan wettelijk gestelde eischen rnoeteu voldoen en
n i gebruik deugdelijk ontsmet moeten wrorcien, terwijl

vrachtauto’s, ‘gebruikt voor vee ervoer, ‘van deze kost-
bare regelingen zijn vrijgesteld. Zoo zouden we blad-
zijden lang kunnen doorgaan met het aanhalen, van
voorkeeld en, waaruit blijkt, dat liet autoverkeer geheel
vrij uitgaat, waar het
spoorw egvervoer
,;belemrnerd”
vorcl t om in cle terminologie van den heer Swaab te

blijven.

En indien cle organische Staat – wat aan geen

twij:fei onderhevig is – niet alleen cle bevoegdheid,
doch ook ‘cie verplichting heeft, regelend
01)
te treden
en de ontwikkelingsmogelijkheden – rechten en plich-
ten – gelijk ‘te maken, gaat liet niet aan, om, zooals
de heer Swaab doet, te spreken van ,,’beleinmeringen”,
welke ‘tien natuurlijken groei van het automobi1sme
in den weg gelegd worden. Het gaat niet ‘om liet

scheppen van w’illelceurige, doch – nogmaals gezegd
– alleen van gelijke voorwaarden, teneinde – afge-
scheiden van andere sociale- en ‘veiligheidseischen –
te voorkomen, dat een ‘bepaald vervoermiddel in Le
gunstige condities komt en door liet aanbieden van
onnatuurlijk lage vrachten – waarvan enkelen profi-

teeren een ander vervoermiddel, dat niet gemist
kan w’orcIen, met gemeenseliapsgelci in den grond
boort, iets, waarvan de ‘geheele volkshuishoudi ng on-
noemelijke schade zal ondervinden.

1-let is een ‘geheel verkeerd ‘denkbeelci van den heer
Swaab, cia t de spoorwegen uit concu rren tie-overwe-gingen vragen om liet automobielvervoer o ndragelijke
lasten op te leggen. De spoorwegen, waarin reusach-
tige kapitalen zijn vastgelegd,
vragen alleen een recht-
vaardige behandeling,
ontlasting van drukkende uit-
gaven en knellende banden of zoo dit niet gaat of niet
‘billijk geoordeeld wordt, op1eging van soortgelijke,
in liet
algemeen
belang gewenschte lasten aan de
andere verkeersmi d’delen. En wel, omdat, indien
dit niet gebeurt, zij in een ongelijicen, unfairen
concurrentiestrijd gewikkeld worden, waarbij liet
waardetariefstels’el, dat op volksielvaartsgronden is
gebaseerd, tot schade ‘dei gemeenschap, in zijn

J)
Talrijke voorbeelden zou ik kuuueu aanvoeren van ge-
valled, waaria au’tobestuurders dien’st’tijdeu hadden van
meer dan’ 18, ja tot 25 uren achtereen. Een dergelijk
goedkoop – ifbeu1systehj’ is, dit be,hoeft geen a’fzondei’lijk
betoog, bovend en een gevaar op dien weg. ‘

grondvesten zal worden aangetast en ‘de gemeenschap
zal moeten opkomen voor de door de unfaire,
door

niets genrotiveercle aan betrekkelijk ‘enkele personen,

ten joede komende co’rsdurrentie,
ontstane spoorweg-

tekorten. Tegenover clie nadeelen staat geen enkel

voordeel. Zi,ilks deed dan ook Ir. Simon-Thomas zijn

shijnbaren patadox lanceeren:
de vrachtauto een ge-

vaar voor de volkswelvaart.

In Oostenrijk heeft men dit groote gevaar inge-

zibn. De op 1. J’anuari jl. ingevoerde wetgeving kent

cle concessieverleenin’g, zoowel voor autobussen als

voor vrachtautodiensten, die aan ‘de provinciale auto-

riteiten onttrolcken is; regelt het tariefwezen, den

vervoersplicht, den schadever’goedingsplicht, enz. In

Duitschiand is men met de noodverordenin’g van 6 Oc-

tober 1930 niet z66 ver gegaan, doch heel veel ver-

schilt het niet. Plincipieel gaan beide wetgevingen
van hetzelfde clenkbeelci uit: planmatige regeling van
het verkeer. Vele lan den verleenen aan bestaande

ondernemingen een voorkeursrecht ten ppziehte van
door dèrclen aangevraagde ‘vergunningen enz., zelfs in

Engeland, het traditioneele land van de vrijheid, ging

men na de regeling van 1921, waarbij de vrije con-

currektie der spoorwegen aan ‘banden gelegd werd, in
1930 over tot invoering der Road Traffic Act, waar-

mede het vergun ningsstelsel voor auto’buslijneu zijne

intrede in de verkeerswetgeving van dat land deed.
1-let laat zich aanzien, dat ook deze wet weldra aan-
gevuld zal worden met soortgelijke ‘bepalingen ten
‘opzichte van het ‘vrachtautovervoer. Ook in Zuid-
Afrika schijnt men reeds zoover te zijn; details daar-

over ontbreken mij echter nog.
Het zou veel te veel plaats vorderen te ‘dezer plaatse
de regeling uiteen te zetten, welke in ‘de tookômst als
de meest wenschelijlce aanvaard zal moeten worden.
Wel kan ik zeggen, dat de nieuwe Oostenrijksche wet
van 3 October jl., welke 1 Januari ‘van kracht gewor-
‘den is, in vele opzichten navolgenswaard schijnt. Een

.verlceerseconoom van naam, professor E. Rekleaux,
hoogleeraar te Darmstadt -:– dus geen spoorwegman
heeft ‘bij de reetoraatsoverdracht dci’ Technische
I-Ioehschule te Darm’stadt op 29 October 1931 zoo juist

gezegd:

]leicliskraftverkchrsgeseilscliaft in Monopol-
stelluug wiircleden örtlich so versehiedeu gelagerteu Be-
:
dth’f1iSSen des fein verilstelten K,leinverkehrsnetzes nicht
gerecht werden,: der aus
gesundevv
‘Wettbcwerb erwachsende
‘Auftrieb kiime zuni Erlieg’eu, juici es erwüchse clie Gefahr
der Ersta’ri’ung fiir den technischen Fortschritt, ganz zo
“schweigen von dcii finanzielleu Schwierigkeiten eines sol-‘cheu Uiit’erfangeus in den gegenwiirtigeu Zei’tliiufeu. iJud
schlieszlich musz immer wïederholt werden, dasz nicht von
,einzelneii Verkehrsii’tittel, souclern vom Verkehrsfeld aus-
ugehen is’t. Wir brauchen ciiie reiehsgesetzliche Regeluug
fOr den
gesasatcn
schieneugebuudenen oud sehienenfreien
kleinritumigen Verkehr, dessed System unter Zuweisuug
der Verkehrsaufgaben an’ das jeweils ‘richtige Verkehrsmit-
tel organisch iii das bewkhrtc Sys’tem der groszritumigen
Vei’kehrsmittel einzufügeu ist. In jenem Sys’tem wirci der
‘erke1irswirtschaft1ich geregelte gesunde Wettbewer’b clie
besten Früchte tragen. ‘Fachmilunische zielbewuszte Ver-
kehrsplanung fOr .sinnvoll a.bgegrenzte Bezirke,
Fiihrung
iii der Aufgabeusteliung clurch Oi’gane
einer
Reiehsbehörde,
giciebe Rechte und Pilichten aller Verkehrstritger, ‘das siud
dlie notweudigen Grundlagen fiji’ cme ersprieszliche Lösung.
‘iJeberschauen wir zurn Schlusz cliese eigenartige, so ver

worrene unci verlustreic’hc Entwickiung eides kleinen
Aus-
schnittes ‘unserer d’eutscheii W’irtsehaft, so erkennen w.ir
als tiefste Ursach’e die
‘ungcziigelte Bettitig’ung eigenwirt-
sC/tdiftlicher Triebe a’icf Kosten der Gemeinwirtscheft.”
(cur-
siveering van Prof, R.).

Dus geen concurrentie uitgeschakeld, doch ‘deze van
hoogerhan’d wettelijk geregeld’ om te komen tot een
gezonde samenwerking’ van het grosziiiumige verkeer
– sjoo’iiwegeii on scheëpvadrt ,- ‘en hët klëinrdurnige

dè’autoniobiel én de tram.
Wanneer de heer Svaab zijne theorieën bouwt op den wankelen ‘bodem van de vrije concurrentie met
ongelijke ‘rechten en plichten der deelnemers in den
concurrentiestrijd, dan kan die houding niet genoeg

170

ECONOMISCH.STÂTISTISCHE, BERICHTEN

2 Maart ‘1932

yer’oordeeld worden, omdat de daarop wortelende con-

lub,iën dan nok onjdist rnneten zijn. Gelijke plich-

ten, gelijke rechten. ‘ooi’ allen, opgelegd door een

OverJ1eid welke geoitil1eerdis op een wijze, velke

het nemen van onjuiste beslissingen uitsluit, althans
tôt een minimum baperkt, met behooi.’lijke contrôle
op, de ui’vodring:’cler voorschriften. Ziedaar de rich-

ting,

nn’.
1it,:werkeerswezen iri”elk cultuurland
zich zal
‘nicten
löaitwik-.kelen. :Tea spijt van die enkele
liberaa1aiïai’h:jstjsc}i eenzijdige ‘helaigh’dbbenden, die
in elke bindende ‘regeling’ voor den enkeling, het on-

clerwerpen van. .dzen. aan de gemeenschap; een schade-
lijke en on d,u’tcl’bare ,,belemnieri’ng”‘ willen zien.

S. A.
REITsnA.

DE STRIJD OVER DEN GOUDEN STANDAARD ÏN ZUID-AFRIKA.

Met groote belangstelling heb ik, en zullen velen

met mij lèbbeh kennis genomen ‘van het in het nam-
mei van ’10 Februari ji. van dit weekblad opgenomen

artikel over ,,Sdid-Afrika eu die Goadstan’daard”,
van cle hand ‘van Prof. ‘Dr. 0. G.
W.
Sciiu’mann te
Stellenbdsçh. Het deed mij genoeeu mijne elders uit-
gesproken ‘meening
1).
over cle voor Zuid-Afrika be-
staande wenschelijkheicl en mogelijkheid om den gou-‘

den ‘standaard onveranderd te handhaven, ‘door •dezen

bevoegddn. ,beoordeelaar’ in hoofdzaak bevestigd te
zien. Ook hij legt daarbij den nadruk op het unieke

van Zuid-Afrika’s economische positie, ni. ‘dat verre-

weg het grootste deel van den uitvoer bestaat uit

goud, een product, dat niet aan prijsdaling onderhe-

vig is, eerder in waarde toeneemt naarnate clie der
overige ‘goederen afneemt. De daarmede verkregen

activiteit, der betalingsbalans wordt door hem zelfs

een beletsel geacht’ om liet Zuid-Afrikaan’sche Pond

op den duur te doen deprecieeren.

.Te opmerkelijker :is daarom het loo± Prof. Schu-
mann naar voren gebrachte clenk’heeld bm het Zuid-

Afrikaansche ‘Pond eene devaluatie te laten onder-

gaan. Hij ziet daarin een middel om de, vooral voor

de cgrarische bevolkiiig, bestaande nadeelen der al-
gemeene prijsdaling ongedaan te makei’i
;
al erkent
hij, da-t aan cle uitvoering van dit cldnkheeld in Zuid-

Afrika practische bezwaren verbonden zijn. Het is

clan ook meer uit een geldtheoretisch oogpunt, dat
zijuezijds overweging ‘van het denkbeeld woi’dt aan-
bevolen. ik zal mij, niet vermeten met den ‘geleerden

schrijver in eene geldtheoretische discussie te treden

en schaar mij liever aan zijne zijde, waar hij .conclu-
cleert: ,dat clie Regering, as ‘verantwoorcieli ke lig-

,,gaam, juis gedoen het om die veiliger maar meer
,,onpopulêre w ci
eg te volg deur ‘op die goudstandaar
,,tc bly.”

Trouwens hoe juist op zichzelf liet aan zijn denk-
beeld ten gron cislag liggend ‘prijsstahilisatie-beginsel

nioge zijn, het vil’ mij toeschijnen, .dat de toepassing
van een’ daarop gebaseerde monetaire politiek voors-

hands tot de vrome wenschen behoort. De i nterna-
ti onale samenwerking, zonder welke die toepassing op
den duur moeilijk, effectief kan zijn, is op het oogen-bhilc nog ver te zoeken. En zou Zuid-Afrilca met zijn metali istisch georiënteerd gel’dstelsel, tot het experi-
m’entee:ren’ op dit gebied hat initiatief moeten nemen?

‘..11et valt niet te oi’i tkennen, dat’ ook Zuid-Afrika
o’ji ‘het oogeiiblik in sterke mate de nadeelige gevolgn

ondervindt van de gebreken, welke,het goud als kvaar-
demeter aankleven, doch de oorzaken van die gebre-
ken zijn van te universeelen aard, dai’i dat, het in zijn
macht zou liggen eene zelfstandige correctiepoging
aan te wenden. En vooral wanneer die poging gaat

in de a-metalii stische richting, waartoe consequente
doorvoering van het prijsstahilisati-beginsel oocl-
wendig moet leiden, dan lijkt mij ,een: land als. Zi.!id-

Afrika,, welks geheele economische structuur van de
go’uclproductie afhangt,:wel het laatst aangewezen om
in deze liet voorbeeld te’ ‘geven.

Zijn., w ‘g
ezenlijkbe1an ‘brengt’ mede, dat’ het mon-
e
i

tair herstel van ‘de werèld zich’vo’lti’ekt

op d6n

grond-
slag
.
van een zoo groot mogelijk ‘gebruik varu het gotid,
en cbt’iiom ,a,l het vooi Zuid Afrik’i ivi,dzvim
ZiJi’i

iiandverslag ‘de’i Commissie v9or
,
, den- ‘Nëd6i1andsch’.
ZuicTAîi’ik’anschen-
Handel van
November
”93

bij ‘het vaststelleh van zijn geldpolitiek zich minder

op prijsstabilitei,t da’i’i wel op k’oersstabiliteit te rich.’

ten, waarbij het goud zijne groote ‘heteekenis zou blij-
ven behouden. Tenslotte is’ ‘de landbodwbe’volking in

Zuid-Afrika’ voor den afzet van hare producten af-
hankeljid
va’h
cciie richtige functioneering ‘van den
internationalen handel, en daarvoor zijn, vaste wis-

selkoersen, eerder, dan ‘vaste prijzen, ‘eene onmisbare
voorwaarde. Dat het hand in staat is een dergelijke

geldpolitiek te voej,en, en dat 0ld’ cle locale toestan-
den die in de hand werken, moge hieronder nog eens
gernemoreercl w’orden.

Voor eene’bevredigende’ functioneeri ng, van welk
geldstelsel ook, is behalve een ‘gezond staatscrediet

cciie behoorlijk uitgeruste centrale bank onontbeer-lijk, cii daaraan ôritbreekt het in Zuid-Afrika geluk-

Icig ii jet. Doch de omstandigheden, waaronder laatst-
genoemd instituut ginds moet werken, maken het

moeilijk de geldereëcrende functies volledig bij zich
te een traliseeren, ‘hetgeen voor het handhaven ‘van

ecn, stabiel prijsniveau toch een eerste vereischte is.

De in 1021, in werking getreden Zuidafrikaansche
Reserve-Bank heef t steeds’ groote moeite gehad ‘om

zich op het terrein der binnenian{sche credietver-
koning, te doen gelden, wegen’s dd groote machtspo-

sitie, ‘die de particuliere lianken’claarop van ouds ‘ver-

worven hadden, een toestand, die er door de sedert
voltrokken ban kcoi,centratie niet beter op is gewor-
c,len. Behalve de Reservehank opereeren, in Zuid-Afri-
ka slechts drie gewone banken, wo. onze Nederland-

‘sche Bank voor uid-Afrilca. Het is alleen deze laat-

ste, d,ie van harte medewerldt om de Reservebank hare
functie viii ciedietregulateu’i naar behooren te doen

vervëllen. De heide overigen, de Standard Bank of
Sou th Afz ica en Ba rclay’.s Bank. ‘hdhben zich tôt voor
kort geleden van ‘dc credietfaeiliteitc’n der centrale, bank afzijdig gehouden. Deze Ônthoudingspolitield
werd hovenci i en i ii ‘cle li:i’i’i cl’ gdiverk t’ ‘door het in Zu i cl-
Aff’i ka i ngel)u rgerdlè, en naar het schijnt daar moei-
lijk te :vervang’ea, systeem’van voorschotten
01)
opeii
rekening of tegei’i proi’oeseri met ‘éône teekening,
waarclooi• gebrek aan cli scontahel handelspapier ont-
staat ..[n ‘het Kenimerer-Vissering rapport ‘van 1025
we:rd reeds op clezeri on’hevredig’enclen ‘toestand gewe-

ren, en aangedrongen op eenige wijzigingen in de
Bankwet, w’aarrnede cciie ‘verruiming van, cle binnen-
landsche operatiekracht ckr centrale haak verkregen
zou kunnen, worden. Inderdaad heeft dit tot eene ver-
betering geleid, doch tot de uitbreiding harer ‘binnen-
landsche portefeuille’ ‘heeft

tot dusverre toah hoofd-
zakelijk’ het’ schatkist- en” ander overheiclspapier bij-

gedragen. Van cciie werkelijke open-markt politiek
kon, bij afwezigheid van eene plaatselijke geidi’narkt,
in Zuid-Afrika moeilijk sprake zijn.”’

Voor ‘zoover’ de’geldcreatic ‘uit cle ‘binnenlandsehe
creclietverleeni ng voortspruit, heeft de Reservehaald
claa’top clus”weinig’ invloed kunnen uitoefenen.
lIT
de
pr’actij’k is ican” w
dit’ bezaar eenigszins tegemoet geko
mcii dor e’en, ,,géntleman’s agreement” tusschen de
banken, dat de toepassing van uniforme rentetarieven en koersen’ ivaarhorgt, en waarbij de leiding
,
‘der een’-
trale bank, erkend, wordt. Zoo heeft zij met, ‘de ‘vast-
stelling i ‘in h’iai’ dscopto ieeds eenige kecren het
seiii:ku’njiieu,,geveu )tot’:n’oadig geachte wijzigingen in
cle’ binnenlandsche ,cre’dietpolitiek. ‘
Teel effectieier is eëhter ‘haar contrôle ovèr dc

2Maart 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

171.

geldcreatie, die voortspruit -uit ‘dé «financiering-an
den bwtenlandschen handel, dit de ‘buitenlandsche

eredietverleening dus, die in Zuid-Afriki als debiteu-

renland ook
eigenlijk
doorslaggevend is. Zij wordt

daartoe in staat gesteld door haar creclietoverden-

koms t met de go u dmi.jn -maatschappijen, die haar prac-

ticli gesproken de beschikking geeft over het in
Zu.i (t-Afrika geproduceerde goud. Aangezien ‘deze

productje vrijwel in haar geheel tot uitvoer komt,

beteekent dit dat zij verzekerd is van een geregeiclen

toeo&r van ren1iae-n1ateriaal ter waarde van ruim
£ 800.000 per week. Het is -dus hoofdzakelijk een

deviezenpo’htjek
j
waarop ‘de
Z’.-A.
Reterve’bank, uit

lioof cle der plaatselijke oiistandigheden, voor ‘dë uit-

oefetiing harer functie is aangewelen. hoe krachtig

zij dit hulpmiddel,I in het belang van cle waadevast-
heid der nationale geldeen’heid,’weet te hanteeren, is in de acber ons liggende veelhewogeri maanden

duidelijk aan he’t licht getreden.

Tot recht begrip van de taak, welke
zij
hierbij te

volbrengen heeft,mag niet onvermeld blijven, dat de-
zeifdé factor, welke de Reser.veban’k tot• haar dcvie-

zenpolitiek gedreven heeft, ni. het ontbreken eener
plaatselijke gekiniarkt, hij •de particuliere banken ge-
leid had tot cene zeer ongelijkmatige ‘verdeeling hun-

nei binnen- en butenlandsche activa. Dit moge blij-

ken uit onderstaand overzicht van de positie der Bar-
day’s Bank en: Standard Bank, op 30 September 1931,
dus ongeeer ten tijde van het loslatep van den gou-
deu standaard ‘door Engeland. De Nederlandsche
Bank voor Zuid-Afrika w’ordt hier ‘buiten besc’hou-

ving gelaten, opidat’ het, hoofdzakelijk op de positie
in Londen aankomt, terwijl laatstgenoemde instelling
in hare buitenlandsche ‘betrekkingen meer op het
Europeesche vasteland georiënteerd is.

Deposito’s en Rekcasingeourantsaldo’s

(in £ 1000.)

Bi nnenslands Buitensla.nds
Totaal
]larclay’s Bank

……….£
2.860

£
29.910
£

56.770
Standard

Bank

……….
32.825

15.484
,,

48.309

£59.685

£
45.394
£105.079

Credieto para-ties.

(in
£
1000.)

J3innenslan
ds
Buitensikucis
Totaal
Barclay’s Bank:
disconteeriagen
…….£

4.033
£

3.687
£

7.7,20
voorschotten

………..
13.982
-, 10.245
,. 24.227
Standard Bank:
clisconteeringen
………,

4.453
,,

1.775
,,

6.228
voorschotten……
… …
21.410


,

6.364
,, 27.774

£ 43.878

£ 22.071

£ 65.949

J3eschikbare Middelen.

(in £1000.)
:Binnenslauds Buitenslancls Totaal Barelay’s Bank: ,

,

– —

kas- en korttermijngelden £ ‘
3.175

£ 11.894

£ 15.069

effecten —————–
4.306

-, 13.038

;, 17.344
Standard l3ank:
kas- en korttermijngelclen

3.719

,, 4.813

,, 8.532
çffecten –

..
2.687

,, 8.468

,, 11.155

13.887

£38.213

£52.100

Bij de beoordeeling deer cijfers’ ‘dient men natuur-kijk in aanmerking te nemen, dat, ‘vooral in het geva1
van Barcly’1 Bank, een’ deel ‘der huitenlandsche
activa en passiva géeu Zuid-Afrikaansch belang-ver-tegenwoordigt, doqh- zelfs ‘niet inachtnemin’
-, dezer
correctie, blijft eene verhouding, waarbij de opei’sch-
bare verplichtingen in het binnenland ‘slechts met
circa’ 23 pOt, ei die in ‘hét buitenland met circa 84
pOt, door direct realise’erb’are ‘activa ‘gedekt
zijn,
‘zeer
ongunitig Het is hier nidt’ de plaats om na te gaan
in hoeverre de hankeli deze ophoôping van’ middelen
in het buitenland haddeg -kdneh tegengaan ‘noch
obk, of de meermalen hiertegen geuite kritiek – ge-

rechtvaardi’g-d ‘kon heeten. Het was’ er inij slechts om
te doen op’ het feit dier opeenhooping te wijzen, als

store.nd,e factor hij cle maatregelen, die men in Zuid-

Afrika na den val van het; Bri’tsche Pond, tot hai’id-‘

having der eigen geidpariteit had te nemen. Want

cle p:laatl, waar die bui tenlandsche saldi werden aan-
gehouden., was uit den aard ‘der zaick Londen.. De val

van het Pond leidde dus i’oor cle heide , Engelsche

banken tot een aanzienlijk nadeel, evenals trouwens

voor (le Reservebank, wier cleviezenpoli tiek natuurlijk

ook hoofdzakelijk op Londen georiënteerd i’as. Nu is

liet van particuliere instellingen, clie niet’ door
octrooiverplichtingen gebonden zijn, moeilijic te ver-

wachten, ‘dat zij tot iealisati.e van zoo’n verlies over-

gaaii; wanneer hunne politie zulks niet strikt nood-

zakelijk maakt. 1-let gevolg was dan ook, dat de ‘groote

Loudensche saldi der heide Engelsche banken, juist
in
cle dagen w’aarin hunne aanwending zulke groote
diensten had kunnen ‘bewijzen, feitelijk geïmmobili-

scerdi raakten, en dat ‘de Reservebank zich alleen voor
de taak geplaatst zag de door de speculatie sterk aan-

gewakkerde vraag naar Sterling op te vangen.

Met grootè vastberadenheid ‘heeft de Reservebanid

die taak ten uitvoer gebracht.
r1oen
haar ponden-
bezit uitgeput raakte, heet t zij niet ‘geaarzeld hare

goudreserves in Londen op te offeren, en is voortge-
gaan vrijeljlc deviezen af te geven, in de’overtuiging, dat alleen op deze wijze liet vertrouwen in het Zuid-
Afrikaansche betaalmiddel hersteld kon worden. Rare verwachtingen zijn gelukkig nie-t beschaamd gewor-den. Aan de Icapitaalviucht naar het buitenland is ge-

leideljk een einde gekomen. De resolute houding
der centrale ‘bank heet t de’ andere banken bewogen
reder op normale wijze aan het wisselverkeer deel te
nemen, dat zich bovendien, dank zij ‘het gelukkig
initiatief van eerstgenoemde, ‘aan de gewijzigde om-
standigheden heeft weten aan te passen. De eenzame
positie die Londen tot dusverre in de Zuid-Afrikaan-
sche wisselnoteeringen innam, deelt het thans’ niet

cle financiëele centra in cle goudianden, met welke
Zuid-Afrika 1h geregeld handeisverkeer ‘staat.

De overwegende invloed, die eene centrale ‘bank
iii abnormale tijden, ter bescherming der haar toe-,
vertrou’w’de belangen, op den gang ‘van zaken kan

uitoefenen, :is door de Z.A. Reservebank ten7 volle
benut, en alles w’ijst erop, dat zij ook voor de toe-
Icomst ‘de situa’tïe ‘volkomen kan beheerschen. Dit
l)lijkt ten duicleljkste uit eene verklaring, ‘die mëdio
Januari jl. door de Bankdirectie gepubliceerd werd,
naar aanleiding van in het ‘binnen- en buitenland ge-

uite.’beweringen, dat de ‘handhaving van den gouden
standaard in, de Unie van Zuid-Afrika slechts eene
nominale moch’t he’eten, en de effectieve op den duur
öok niet vol te houden zou
zijn.

Zij wijst ‘daarin mt nadruk op het daadwerkelijlc
bestaan van cle inwisselbaarheid in goud van het bank-
papier en op den onbelemmerden uitvoer van goud,
zoowél in munt als muntmateriaal,. waardoor ‘de ‘voor-
naamste kenmerken van ‘den gouden standaard aan-wezig zijn. Bovendien herhaalt zij hare vroegere be-
reidve’rklarin’g om aan alle aanvragen naar buiten-
landsehe hetaalmiddelen te voldoen, en noodi.gt
‘een
iedèr, die bij het remitteeren naar liet buitenland
môéiljkheden mocht ‘ondervinden, uit, zich töt liet
Hoofdkantoor of de Agentschappen der -Reservehank
te wendén, ivaai wissels op Londen, New-York, Parijs,
A nisterdain en’ Rome verkrijgbaar zijn tegi den geno-
teerden koers van den dag. –
DeDirectie geeft ,i’erder. te kennen, dat zij zich
crvan:veT’g,ewist ‘heeft, dat nietteenstaande cle aan-
ienlijke,j vermindering in de waarde, der uitgevoerde
lan doitwprodiidten en diamanten, h’et uitvodrover-
schot grotgenoeg zal Zijn. om de Unie in stat tè
s’tellenoian”al hai’e huitenlandsehe ver’plichtingén te
idldöe.ir; I’Iterbj’ is ‘voor de naaste toekomst,, wégens
den,. benarden toestand in Engeland, rekenin gehou-deni ‘met het waarsdhujnlijk wesall’e’n van de aan cle

172

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

2 Maart 1032

betalingsbalans teli goede komencje kapitaal’beweg.ing

0
1) langen termijn, welke voor normale tijden geschat

wordt op een jutrgemid’c1eldc, dat tusschen cle

£ 5.000.000. en £ 10.000.000 ligt. Men verwacht, dat

deze verminderde kapitaalinvoer .grootendeels gecom-

penseerd zal worden door eene vermindering in enkele

loopende posten aan cle dehetzijcle der betalingsbalans,
eveneens als gevolg der voo.tschrij’dende clepïessie.

Dit gevolg zonde waarschijnlijk waarneembaar zijn in

eene vermindering van de w’insten der in de Unie ge-

vestigde handels- en nij verheiclson dernemingen en.

di amantmij nen, waarin bui teiilan dsch kap i taal belegd

is. Verder in een aclrteruitgang der aan ‘iet buiten-

lan cl ‘versch uldi gde vrach ten en’. assu ran tiepenningen,

wegens cle geringere omvang en waarde van den bui-

tenlan d schen ban clel De cli vi.de.nclen der goudmijnen

zullen onder de loopende debetposten der betalings-

balans vrijwel ,een constant bedrag blijven vertoonen,’

aangezien deze meerendeels in Z.-A. Ponclen betaal-
baar zijn. Daarentegen zal
OP
de rentebetalingen der

in liet buitenland gesloten staats- en gemeentelee-

nmgen., clie in Ponden Sterl.i lig luiden, eene aanzien-

lijke besparing veikregen kunnen worden.

Een andere factor, die ten gunste van cle handha-

ving van den gouden standaard zal werken, is cl.e af-

wezigheid van eeni.ge
schuld op korten termijn aan

het buitenland. Zuici-Afrilca heeft geen gelcimarit,

waar buitenlandsch geld tijdelijk belegging zou kun-

nen vinden, en behoeft dus nok niet bevreesd te zijn
voor de pijnlijke ervaringen daarmede in Engeland

opgedaan. Het overzeesche icapi taal dcct in de Ijnie

belegd is, wordt gehouden in den vorm ‘van aancieelen,,

obligaties en hypotheken, en bestaat dus uit langter-

mijn. crediet. Blijkens een ingesteld onderzoek zijn,

daarop in de naaste ‘toekômst geen: aflossingen van be-
lang te wachten. In ieder geval .is voor alle in de eerst-,
volgende maanden vervallende verplichtingen aan het,

buitenland ruimschoots voorziening aanwezig, en men

vertrouwt met ‘behilp van den gouduitvoer, (die in

termen van cle gel’deenheid van het voornaamste cre-

cliteurenland, Engeland, thans 30 pOt. meer waard
1

is dan in normale tijden), de liquiditeit der betalings-,

balans in de toekomst te kunnen handhaven.

Als element, dat voor het behouden ‘van •den gouden!
starichtard mede in aanmerking dient te komen, lcanl

de toestand der openbare financiën evenmin een be-
1

letsel vormen. Herinnerd wordt aan de tot verleden
jaar sluitende staatsbegrootingen, en het ernstig stre-
1

ven van de Unie-Regeering om het hudgetair even-.

wicht te behouden.

Tenslotte wordt er aan ‘herinnerd, dat het door de

Bank op ‘de realisatie van haar Pondenbezit geledeni
verlies, waarmede haar geheele reservefonds en onge-t
veer de liçlft ‘van haar kapitaal gemoeid is geweest,”

haar operatiekracht volkomen onaangetas t gelaten’
heef t, ,ter beo’ordeeling waarvan naar de gepubliceerde.,

weeksta’ten der ‘Bank verwezen wordt.

De laatste te niijner beschikking staande weekstaat,
die van 15 Januari ji., toont een metaalvoorraad van
£ 8.047.000, waartegenp,ver eene ‘bankbiljettenci rcula-
tie ‘staat, van 16.956.000 , terwijl aan deposito”s ehou-‘
den werd een ‘bedrag van £ 6.253.000, zood’at cdle op-‘
eiséhbare schulden ‘voor 65 püt. door metaal gedekt

waren. Het beschikbaar metaalsalcio’ was dus zeer’
ruim, zonder in aanmerking te nemen, dat volgens de jongste crisiswetgeving,’ aan de Reservebank dispen-
satie kan worden ‘verleenclv an het ‘aanhouden der

40 pOt. minimum metaaldekking.
‘ ‘
11

In ‘het’ voorgaande werd eenigszins uitvoerig ep dé
positie en de politiek vkn ‘de
Z.-A.
Reservebank inge
7

gaan, omdat die Md. den doorslag moeten geven bij
eene ,’beoordeeling van den geidpolitieken strjd diè
in Zuid-Afrika is outbrand, nadat. Engeland den
gou.dstandaard verlaten had. Wanneer men ziet welke

kracht deze factor, zelf’s in de m’oeilijkte omstafldig-
lieden, kan ontwikkelen, dan lijkt, mij het antwoord
op cle vraag, of de Unie van Zuid-Afrika zijn geldpo-

litiek’ moet verandereij en het voorbeeld van Enge
lctncl volgen, niet moeilijk te geven.

Na cle toelichtende beschouwing van Prof. Sch u-mann, kan het niet
OP
mijn weg liggen in een nadere

ontleding van ‘deze strijclvraag te treden. Ter aanvul-

ling ‘daaivan moge alleen nog eens gewezen worden

op het opportunistische karakter van den gevoerden

strijd, hetwelk o.a blijlct uit cle afwezigheid van aria-

logie tusschep de economische toestanden iii Zuid-

Afrika en in cle landen, welker ‘voorbeeld men liet wil

laten navolgen. Ik laat ‘daar of het voor een land

eene ‘gelukkige ornsta’ndighei.d geacht kan worden, op
een economische ‘structuur aangewezen te zijn, die z66

eenzijdig georiënteerd is. Nu echter het goud in de

Wereld nog niet heeft ‘afgedaan, neemt Zuid-Afrika

onder de door cle wereldcrisis geteisterde landen cciie

bijzonder bevoorrechte positie in. Beschikkend over

ruim 50 pOt. van de wereld goud-prodnôtie, is het op

liet oogen’hli k wellicht het een ige ‘debi teuren land dat
geen moeite ondervindt met liet nakomen zijner bui-tenlandsche ”rplihtingen. De goudvoortbrenging be-
beerscht nagenoeg het geheele inheemsc’he bedrijfs-
leven. i:let vraagstuk der aan jiassing van den binnen-
.]andscheii levensstandaard aan cle algemeene prijsda-

ling heeft daardoor ‘voor Zuid-Afrika nog niet het
acuut karakter aangenomen, die het in andere landen

heeft.’ Aanleiding om middels niuntverzwakking eene
correctie aan te brengen op te hooge productielcosten,

cii zoodioelide den uitvoer te stimuleeren, bestaat er

niet. Behalve de goud- en diamantindustrie en enkele
agrarische bedrijven, werkt de inlieemsche nijverheid.

niet voor export. De diamant-industrie ligt op liet
oogenblik vrijwel stil, en is ‘door hoogere bonen niet
meer aan ‘den, gang te Icrijgen ; bij deze industrie,

waarin in normale omstandligliedlen de verk’oopsprijs
eenegr oote marge laat ‘op den kostprijs, spelen de
bonen trouwens een ondergeschilcte rol. En in de

agrarische exportbedrijv en zijn de productiekosten

over het algemeen veel meer afhankelijk van klimaats-
invloeden dan van het boonpeil ‘van den blanken

ii ibei’der.

Intusschen hebben de lan’dbouwproducenten in
Zuid-Ai,rika op het oogen’hlik minder van te hooge

productiekosten dan ‘van te lage verkoopprijzen te

lijden. Inderdaad zou muntverzwakking hier stimu-

leerend ku’nneu werken, althans in den overgarigstijcl,
zoôlang liet prijspeil zich nog niet naar de nieuwe
waarde van cle gel’deenheicl heef t geschikt. Op dcii
duur kan cle handlelsbalans er echter niet door ver-
beteren, omdat de prijs, die liet buitenland voor Zuid-
Afrika’s lan dbouw’prod ucten betaalt, door zijne munt-

verzwakking natuurlijk niet beïnvloed wordt. De in-
dividueele boer zal het tijdielijke voordeel, dat hij zich
toebedeeld zal zien, later weder moeten prijsgeven aan
hi’oogere aanschaffingskosten van zijne •benoodi’gdhe-

den. Begrijpelijkerwijze heeft liet onmiddellijke voor-
deel voor de landbouwbevolking te groote aantrek-
kingskracht, öni zich over ‘de latere nadeelen veel te belcommeren, en zon vindt men dan ook onder deze
be’o1lcingsgroep vele aanhangers van het prijsgeven

van den gouden standaard. Minder verklaar’baar is

het in die, richting ageeren van een andere, en wel

cle ‘belangrijkste procl ucentengroep, nl. de goudmijn –
maatschappijen, ‘clie men beter economisch inzicht had
toegedacht. Hoe grooter de depreciatie van de ‘geld-
eenheid, hoe honger de premie, die voor het goud
l)etaald zal’ worden, aldus redeneert men in mijn-kringen, en concludeert dan, dat in liet belang der
goud-producti é den gouden standaard zoo spoedig
mogelijic dient te worden vaarwel gezegd. Ook hier
zou men kunnen vragen of de door cle mijnen ver-
wachte grootere winsten op den duur zullen opwegen

tegen den uieuw te scheppen factor van duurte in
liet binnenland, clie behalve in den vorm van hou-
gele algemeene onkosten, vooral in dien van verhoog-
de belastingen, sterk op hen zal drukken.

Tetlötte is het echter niet liet belang van enkele

/

2
Maart
1932

ECONOMISCH-STATISqTSCHE BERICHTEN

173

door’cle geiddepreciatie bevoordeelde groepen van pro-
ducenten, dat hij cle vaststelling van een’ geidpolitiek

in liet geding behoort te komen.
1-lot
belang van liet

algemeen. moet daarbij richtsnoer zijn, en dit kan

moeilijk gediend
zijn
door een, politiek, clie in den

wilde weg, voert tot cciie reeks verschuivingen in de

baten en lasten der verschillende bevolkin’gsgrbepen.
[ii het goudlan.cl bij ui tnemenclheid hebben plaatse-

lijke omstandigheden als vanzelf tot liet gebruik van

den gouden standaard den weg gewezen, en na de vrij

langdurige bui tenwerking-stelling daarvan gedurende

en na de oorlogajarèn, hebben die omstandigheden

tenslotte onweerstaanbaar tot zijne wederinvoering ge-
leid. Zuid-Afrika is temidden der wereldcrisis finan-

ciëel cii economisch ‘volkomen gezond gebleven. Het
hoef
t,
als kapitaalbehoevend land, zijne reputatie van

soliditeit hoog te houden. Onder die omstandigheden
lijkt mij het behoud van zijn beproefd geldstelsel, dat
bovendien door de daartoe aangewezen organen zoo

uitnemend gehanteerd wordt, de eenig logische oplos-
sing.

K. F. VAN DEN Baac.

DE BEGROOTING DER SOWJET-UNIE VOOR 1932.

Het uitvoerend comit6 der sowje’ts heeft in zijn
December zitting de volgende hegrooting van inkom-
sten en uitgaven goedgekeurd, zooals deze door het

presidium was voorgesteld, in eenheden van 1000 roe-
bols.

Tevens iverden de totalen der begrootingen voor de
afzonderlijke republieken vastgesteld ten lbedrage van

(in eenhecten van (uizend roebels).

:tsisii,
Rtissische sowjet.republiek’ …………919.500
OeSSR, Oekraiiischc sowjct-repu’blick ………
465.750
‘l352:R, ‘ Wit-Russisclie sowjet-rcpubliek ……..120.350
ZSFSR, LÇaukasischc sowjet-republiekeii

233.240
TnrkSSR, Tiirkmeensche sowjet-republiek

84.580
OezSSR, Oezbekistansche sowjet-republiek

189.300
‘ladjSSR, Tadjikstansche sowjet-republiek

88.530

Totaal ……..2.101.250

Als gedeeltelijke dekking van deze uitgaven zijn

aangewezen opcenten op de omzetbelasting tot een
bedrag van
1.270.350.000
rodbel, de overige moeten
gevonden, worden
tii
t plaatselijke belastingen en win-
sten van plaatselijke industrieën, voorts uit opcen-
ten op cle algemeene belastingen.

1 n k o m s te n.

Inkomsten uit belastingen.
Omzetbelasting

…………………………
15.126.000
Landbouwbelastiug

………………………
600.000
inkomstenbelasting van cle bedrijven uit den ge-
social.

sector

…………………………
15.600
Belasting

op

andere

operaties

…………….
90.000
Ïnvoerrechten

…………………………
120.000
Procenten

op

idem

……………………..
2.000
Eenntal ge in zameling voor culturecle doeleinden
800.000

Totaal der belastinginkomsten ……………..
16.753.600
Inkomsten n jet uit belastingen
Winstaandeel
Industrie

opp.ec
.

raad

…………………….
793.900
Electr.

centrales

………………………..
10.000
Staatslatidbouwbedrijven

………………….
8.800
Industrie v. h. volksconim. voor lichte industrie
175.000
Staatsbandel en

naanil.

veun ………………
18.000
Ondernemingen van buitenl. handel

………..
5.300
Staatscredietinstellitigen

…………………
154.300
Organen der staatsverzekering

…………….
70.400
overige

ondernemingen

………………….
11.200

Totaal

aandeel

in

winst

…………………
1.246.900
Speciaal

producten fonds

…………………
985.400

Transport:
Spoorwegen

……………………………
2.937.500
Rivier-

en

zeetransport ……………………
15.500
Andere

transportondern..

…………………
15.800
post,

tel.

en

telefoon

…………………….
725.000

Overige inkomsten
Munt…………………………………
20.000
Verzekering

vali

reizigers

………………..
240.000
Allerlei

……………………………….
134.866

Totaal inkomsten niet uit belastingen ………. 6.320.966

Leeninge]i
,,Uet 5-jarenplan in 4 jaar” ……………..2.750.000
4cic binnenl. 8 pCt. leening ……………….1.017.400
10 pCt. hinnenlandsche leening ……………575.000

Totaal aan leeningen ……………………4.342.400
Bezuiniging op dc admin. en hestuursuitgaven . .

125.000

Totaal ……..27,541.966

Een ôverzicht van deze volkhuishouding, clie niet
cle uitgaven der districten mede tot over de
30
mil-
hard roebel stijgt, brengt direct aan het licht, dat

deze cijfers niet te vergelijken zijn met begrootingen

van andere landen. In elk ander land, waar ‘de in-

dustrie en handel, alsniede de landbouw, goeddeels
in particuliere handen is, komt van het bedrag van
20
milliard, dat in de sowjet-nnie ‘voor bekostiging
daarvan is uitgetrokken, zoo goed als niets op de
begrooting van het land voor. Hetzelfde is het geval

met de 466 millioen voor ,,bestuur en’ reguleering

der vol’kshuishouding”. Natuurlijk bestaan ‘die uit-
gaven. er
vel, ook voor het laatste doel wordt elders
veel geld uitgegeven, maar deze gelden komen groo-
tendeels van particuliere zijde en fungeeren niet op
de staatsbegrootingen. Het totale bedrag der ‘begroo-
ting wordt nog speciaal verhoogd, doordat in ‘de
sowjet-unie de totale inkomsten ‘van liet post- en

telegraafbedrijf en nagenoeg ‘de totale inkomsten
van cle spoorwegen op de hegrooting staan, zoodat cle
uitgaven ook die voor exploitatie omvatten.
Bij
de
genationaliseerde industrie is zulks niet liet geval,

U 1 tg a ven.

Volkahuishouding,

Industrie van
dcii
oppersten economischen raad.
8.106.600
Overige

industrie

……………………….
700.000
Electr.

centrales

…………………………
624.800
Landbouw

en

veeteelt

……………………
3.482.150
Huizenbouw en communale ‘bouw

…………..
39.700
Handel, voedselvoorziening en vocdingsindustr.

2.802.000 ,lluitenla.nclsche

handel

…………………..
164.200
Spoorwegtransport

………………………
2.486.966
IVatertransport

………………………..
434.035
‘Wegen. en

autotrausport …………………
263.600
Algemeene vereeniging voor de burgerlijke lucht-
vloot

……………………………….
143.000
Post-

‘telegraaf

en

telefoo]i

……………….
698.412
]:Iydro.meteorol.

dienst

…………………..
12.281
overige

maatregelen

…………………….
120.888

Totaal voor volkshuishoudiug ……………..
20.078.632

Sociale en cultureele maatregelen (in aanvulling
op de middelen van de locale ressorten 2,568
millioen, van de sociale verzekering eif andere
bronnen 5,200 mill.)

Onderwijs

……………………………..
1.403.461
Gezondheidszorg

………………………..
99.257
Organisaties,

arbeidsbescherming en pensiocilee-
ring………………………………..
54.694
Defensie

…………………….’.’ ……….
1.278.500
Speciale

militaireui

………………………
118.000
Bestuur en reguleering der volkshuish. en cultur.
&n

sociale maatregelen

…………………
466.605
Reserve fondsen van den raad van commiss
839.800
Overige

fondsen

………………………..
42.407
Uitgaven voor staatsleeningen

…………….
990.000
Middelen voor het staatsverzekeringsbedrijf
20.000
Premie

voor

soe.

verf.

…………………..
60.000
.I3edi

agen voor d6 locale begrootingen

……….
1.498.600
Aflossing van de schuld der RSFSR

……….
42.000
Verrekeningen met de staatsbank ………….
50.000

TGtaal der uitgaven …………………….27.041.966
Staatsreserye

……………………………500.000

Totaal ……..27.541.966

174

ECONOMISCH-STATISTISCHEBERICHTEN

2 Maart 1932

daar ‘istaan alleen de winsten on,kapitaaluitgaven op

de statshegrooting.

Men krijgt eenig denkbe1d. van den. druk, die

deze begrooting. op cle bevolling. legt, wanneer men

daarnaast beschouwt de officiëele raming van het

nationale inkomen, dat voor 1932 op 47 anilliard

robi is gesteld. Waar in de sowjet-uiiie dit .i.tikomeu

bijna ui tsluitend uit arbeidsloon bestaat; i ndustrieele

en handelswisten vaii partiiilieren iiagenoeg niet

voorkomen, is dit inkomen Vrij nauwkeurig tevoren

te bepalen. Bovendien is door de vergaande nivellee-

ii ng van alle inkomsten het gemiddelde voor iedere

groep ook veel meer in overeenstemming met de

werkelijkheid dan .in andere landen. Dit gemiddelde

blijkt verschillend te zijn voor cle landelijke bevol-

king en voor het overige deel, bestaande uit arbei-

clers en beambten. Het aantal dezer laatste zal in

1.932 de 20 millioen overschrijden; het gmiddelde

bruto inkomen bediaa.gt voor die . groepen 25 mil-

hard, zöodat . het gemiddelde jaarinkomen tot 1250
roabel zal
stijgen.
Voor de boeenbevolking, ‘bestaaii de u.i’t’ca. 30 huillioen gezimien, blijft derhalve •een
bruto:inkoen over ‘van 22 milliard, of ruim ‘700

i’oebei per gezin. Daartegenover staat, dat de boeren
hun levehsmiddelen grootendeels. in natura uit eigen

collectief of. individueel bedrijf krijgen, derhalve
goedkooper dan ‘de’ andere groep. Toch is de levens-
standaard op hetphtttelancl ongetwijfeld lager dan

in de steden.

De groep arbeiders en beambten brengt steedshet
leeuwendeel op . vau de leeningen, gelijk de laatste

jaren hebben besyezen. De lasten der directebelasin-

gen en st.atsleeningen, die feitelijk ook directe ‘be-

lahingen zijn, zuilen voor deze groep niet ver bene-

den de 5: milliard blijven, indien men de plaatselijke
opcènten op de b’elastiigen mederekent, derhalve
20 pOt. van het bruto-inkomen. De indirecte belas-

tingen drukken meer gelijkmatig op de geheele be-
volking, niet progressief,en.brengen ca. één derde

van

het geldinkomen, der bevolking in de schatkist
terug. In vergelijking met andere landen geeft dit

een ongunstig beeld, omdat elders, waar de winsten

van bedrijven economisch dezelfde werking uitoef e-
hen als indirecte belastingen., deze winsten niet in de

b’giciotingscijfers tot uiting komen. Doch zelf’s met
deice correctie rai niemand Icunnen ontkennen, dat

dc belastingdruk in de sowjet-unie en’orh hoog is
bn dat het sIéchts door ‘deren druk mogelijk is cle
noodi&e fdndsen te accumnileeren voor. de uitbreiding
der industrie.

– Bij de .beoordceling

de absolute grootte der

bedragen moet men er rekening mee houden, .dat’ vol-
gens.de offi.ciëele statistiek de prijzen nog steeds on-
ge’eer het dubbele bedragen van die -in 191.3, terwijl
zij in: werkelijkheid, door cle z.g. vrije prijzen, nog hooger zijn dan de statistische. Voor de koopkracht
van deze bedragen moët mcci ‘derhalve, in aanmerking

nemende dat elders ‘de in’dexcijfers’beneden die van

1913 zijn gedaald, een sowjet-roehel ongeveer gelijk

stellen met 50 it 60 cent. Het gemiddelde individueele

inkomen blijkt, dan zeer laag te zijn, terwijl ook de
beleggingen niet buitensperig hoog zijn inverhou-

ding tot de grootte van het land en de bevolking van

ruim160 millioen. Dit zou overeenkomen met 500

mi]lioen gulden voor ons land per jaar, te besteden

aan , beleggingen in particuliere instellingen en aan

kap itaaluitgaven voor staat, provincies en gemeenten tezamen. ‘) Het groote effect naar ‘buiten wordt int de

sowjet-unie bereikt doordat de gelden voor uithrei-

dingen ‘besteed worden aan een beperkt aantal objec-

ten. Men lette bijv. op het luttele bedrag voor corn-
mun’itle uitgaven cii oo’k op de bedragen voor water-

transport en wegenbouw, die in geen enkele verlhou_

ding staan tot hetgeen elders aan clie objecten besteed

ivord:t. Ook op ‘cle’plaatselijke bcgrootingen is dit alles

van toepassing; systematisch worden alle middelen
‘gbrui’kt tot versterking der zware industrie ten koste
‘van alle andere eischen. Mochten er al plannen be-

staan bm dit in de toekomst ‘te veranderen, de cijfers

voor 1932 bewijzen, dat dit jaar ‘de eischen der in-

clustrie alle beschikbare middelen, in beslag nemen.

Van het eindbedrag der begrooting blijf t ongeveer
“6.5 milliard roehel over, dat te vergelijken is met de begrootin.g van andere landen. Er af gaat de 20 mil-

liard voor de volkshuishouding en een milliard der

leeningsuitgaven, die elders nooit op de gewone be-

.’grooting drukken. Van die 6,5 milliard wordt 1,4 mii-
“hard uitgegeven direct aan leger en. vloot. Met zeker-

heid valt daaromtrent evenwel niets te zeggen, daar

aan speciale fondsen van den raad van volkscomm,is-

‘sarissen en ‘aan reserves ii jet minder dan 1,4 milliard

‘op de begrootin.g fungeeren. De regeering heeft der-
halve enorme ‘bedragen tot haar beschikking, waar-
door zij de verhouding der iii tgaven voor verschillen-
de doeleinden fundamenteel Ican wijzigen. Ook andere

cijfers zijn te globaal ‘ om een beoordeeling en verge-

lijking met andere landen toe te’ laten. Bij de uit-
gaven voor ‘onderwijs •bijv. moet men niet vergeten,

dat tengevolge van ‘de algemeene armoede nagenoeg
alle studenten een studiebeurs hebben. Dit geeft alleen
rhdds, bij eenige millioenen studenten, mihliarden uit-

gaven, welke in andere landen niet’ of slechts tot een

zeer gering ‘bedrag voorkomen,. Gedetailleerde cijfers over de begrootiog worden evenwel niet gepubliceerd.
,hi’iclien ze al aan het uitvoerend comité der sowjets
zij ii voorgelegd, hetgeen geen gewoonte was, is daar-
over in de toeliclitingen en int de discussies met geen

woord gerept.
Ir.
BAARS.

• 1)
De ramingen voor alle ‘bouvwerkcn (Hoeli. en Tiefbau
tezamen) in Duit’schlancl waren voor het cnisisjaar 1931
nog
7
iIliard mark. Deze omvatten cle werken voor overheids-
en, particuliere lichamen, echter niet
de
inachine-installa-
ties, die in het afgeloopen jaar opgesteld zijn.

• ,:
BUIT’ENLANDSCHE MEDEWERKING.’

DE ENGELSCHE TARIEFWFT.

Prof. P. G’eyl te Lon’dn schrijft
oh:

1

Jet ‘ontwerp-taniefyet is nu door. liet Lagerhuis
afgehandeld. De vrij’handelaars hebben. ‘zich niet onbe-
tu.igcl gelaten., al verklaarde de Minister van .K’olortiën,
Ounliffe-Lister, gisteren in ccii nabetrachin’g;
,
da’t

;allee ,,een paar’ aftairdsche’ oude mop1ieraars’ ‘:'(,,a
,few obsolete old croakers”) zich vtn cle, ‘combinatie,
uit ni innen i in illo poli tiel c uchti ogen best’vtncic
ie cle hervorming doorgevoerd hebben, .afijdig had-

‘l’eri gehouden. Dat is een goed .staaltj ,yan.d,:leat
dorildendle stemmi lig, waarin cle ‘conservatieven’ ver-
:kne’rep, en tevens van de verhouding, welke sedert die
‘g-ioö,té’ constitutionuele ii ieu’wigheid, het opge’n.”vaii
:ci’eihomog’eniteit van liet kabinet, tusshen collegd’s
hetmiad.kan.;. vant onder ‘die aftandsche mopperaars

behooren ook de ministers van binnenlancisclse zaken,
van onderwijs, ‘van mijnwezen, en Snowden .Js het wel
werkelijk zoo zeker, dat die mannen geen krachten
van de toekomst vertegenwoordigen? Om dan van de
Arbeiderspartij nog te zwijgen, ‘die in haar huidige
parlementaire bezetting weliswaar de bekwaamhe i ci
niet bezeten heeft om ‘cle liberalen in ‘de ‘bestrijding
van liet ontwerp cle eerste plaats te butwisten, maar
clie toch in haar geheel tegengesproken en gestemd
heeft.
Al’s er iets duiclelijlc is in den toestand, dan is liet,

dat de invoering van protectie een conservatieve
,innrtij-overwinn ing geweest is. in cle rede, waarmee hij het ontwerp inleidcle, ‘haalde ‘dle kanselier van de
ichatkist, Nevihle Ohamiiherlain, triomfantelijk de her-
.innerin’g aan zijn’ vader op, den groot-en Joseph, clie
ln’ 1,003 met zijn plan voor tariefhervorming kwam
:en,èr zijn politieke loopbaan aan opofferde. Nu lcon

2Maart 1932

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

175

de zoon doen, wat de vader gewild had. Zoo’n zuivere
partij-beschouwing klonk ui eigenaardig, als men zich

herinnerde, hoe d ,,nationale” regeering voor een

paar maanden tot de kiezers kwam met verzoeken om

,,een vrije hand” en ,,een dokter’s mandaat”: men zou

handelen naar de nood van liet oogenblik vereischte.

Zeker, er was reeds toen niet veel scherpzinnigheid

voor nood ig om te voorzien, dat bij een overwinning
van de ,,nati.onalen” de nood van het oogenblik pro-

tcctie vereischen zou, en toen de overwinning zoo ver-

pletterenci uitviel, en cle conservatieven een groote

volstrekte meerderheid verkregen, werd het nog zeker-
der, dat de vrije hand voor niets anders dan protectie

gebruikt zou worden. Toch is er in de openhartig-

lieid, waarmee onder de auspiciën van MacDonald,

aan conservatieve partijpolitiek gedaan wordt, iets
verbluffeads. Een aantal liberalen, en die zich nog
altijd vrijhandelaars noemen, doen daar weliswaar aan

mee. De ongedwongenheid, waarmee een man als Run-

ciman over zijn verklaringen, nog tijdens de verkie-

zingscampagne tgen een algemeen en permanent
tarief afgelegd, heenstapt, is misschien nog het meest

verbluffend van al. De crisis dient hem tot veront-
schuldiging van al zijn frontveraaderingen, maar on-
ciertuschen leent hij zijn hulp tot het invoeren van

iets vat met geen mogelijkheid meer crisis-wetgeving
genoemd kan worden en wat zijn conservatieve bond-
genooten luidkeels als de bekroning van hun jaren-
la lig streven begroeten.

Het behoort zeker tot de mogelijkheden, dat er zich
binnen niet al to langen tijd een reactie tegen de
politiek, clie nu gevoerd wordt, gaat afteekenen.

Snowde.n heeft een campagne tot herstel van den vrij-
handel aangekondigd. Rij en cle liberale dissidenten
hebben zich tegen de tariefwet niet zoo’rm scherpte uit-
gela ten, dat men zich moeilijk kan voorstellen, dat
cle nationale combinatie het lang zal uithouden. Niet

alleen maken cle protectionisten de vrijhandelaars uit
voor oude sokken, de vrijhandelaars geven te verstaan,
dat de proteetionisten de kiezers bedrogen hebben.
Men behoeft nog geen aanhidder van constitutioneele
leerstellingen to zijn om zich af te vragen, of een ka-
binet bestaan kan, wanneer men er elkaar onderling
aldus te lijf gaat. Intussehen, en daar komt het in deze
beschouwing op ain, moet men niet meetien, dat de

vrijhançlelsgedachte weg•gekwijnd is in .Engelard. Zij
is in een hinderlaag gelokt met behulp van de ,,na-
tionale” leuze, maar het is denkbaiir, dat zij bij een
volgende gelegeiahei.d weer Icrachtige kampioenen vin-
den zal, die onder minder ongunstige omstandigheden
strijden zouden.

Zij zullen evenwel machtige belangen tegenover
zich verbonden vinden, klaar om het verworvene te
beschermen. Het is een. gemeenplaats, dat protectie
gemakkelijker in te voeren dan af te schaffen is. 1-fier
rijst bovendien de conferentie van Ottawa al in liet
verschiet, w’aar cle nu heersche.nde partij zeker haar
uiterste best zal doen om interimnperiale overeenkom-
sten te sluiten, die een terugkeer tot vrijhaiidel nog
moeilijker zullen maken.

Wat nu aangenomen is, is nog maar een begin .EIet
is een algemeen tarief van 10 pOt., met een vrije
lijst, uitzonderingen voor zekere gespecificeercie
grondstoffen en levensmiddelen, lang niet alle.. Bo-
vendien wordt een commissie ingesteld, die de Treasu-
ry aciviseeren zal omtrent hoogere beschermende rech-
ten, te heffen op bepaalde artikelen. Geni men tijd
geleden reeds sprak Baldwin, als leider van de con-
servatieve oppositie, •over zulk een commissie als liet
mloeitreffende middel om de tariefpoli.t.i ek te vrijwa-
ren tegen corruptie. De noodige wijzigingen zouden
geheel aan de macht der poli tici onttrokken worden;
van druk op parlementsleden ten hate van bepaalde
in’ciustrieën zou geen sprake zijn; de wijzigingen zou-
den Q]l zakeljke gronden, clie openbaar gemaakt
zouden worden, geschieden. De commissie, zooals die
nu goedgekeurd is, vervult de verwachtingen, die

Baldwin érvan opwekte, maar matig. Zij wordt tel-

kens voor drie jaar ‘door den kanselier van de Schat-

kist benoemd. Aangezien Ohamberlain haar wel in
meerderheid uit protectionisten zal samenstellen, kan

mën er op rekenen, dat zij hem weldra heel wat aan-

bevelingen voor beschermende rechten hoven de 10
pOt. voorleggnii zal. Maar zij zal hem in het geheim

adviseeren en hij zal dat advies slechts behoeven mee
te deden, vonrzoover hem dat raadzaam voorkomt.

Binnen ‘vier weken moet een besluit tot invoering
van rechten door het parlement bekrachtigd worden.

Een voorstel van liberale zijde om de commissie voor
to schrijven kennis to nemen van bezwaren tegen een
voorgesteld recht is verworpen. De commissie zal dus

bestormd worden door bedrijven, die bescherming ver-

langen, en van eenigen waarborg, dat bij het onder-
zoek van zalke aanvragen rekening met de belangen
van andere bedrijven of van de gemeenschap der ver-

bruikers gehouden worden zal, is geen spralce.

Iii de discussie in het Lagerhuis is veel minder
aandacht geschonken aan ‘de macht, die de Treasiry
krijgt om met behulp van die ‘commissie wezenlijk
hooge tarieven in te voeren (eigenlijk toch het be-

langrijkste), dan aan de onmiddellijke invoering van
het algemeene tarief van 10 pOt. met de uitzonderin-

gen. De kritiek van cle vrijhandelaars is aanstonds
mi
Sir Herbert Samuel’s geruchtmakende rede het
best samengevat. Zij gaat uit van ‘de veronderstelling,
dat de rechten zich in prijsstijging zullen omzetten,
waaronder de uitvoerindustrjeën te lijden moeten
krijgen, aangezien lang niet alle grondstoffen of arti-
k n
elen, die voor adere fabrielcsproclueten benoodigd
zijn, uitgezonderd worden, of kunnen worden; en ver-

nier cie menigte der onvermogenden, aangezien veel
onniisbare verhruksartï kelen en levensmiddelen duur-

dIer zullen worden. De opmerking va ii Samuel, dat men de :tnkomstenbelasting, die cle meer gegoeden

treft, verlichten wil ten koste van dearmsten, werd
hem door cie conservatieven geweldig kwalijk geno-

men. Toch kwam Ruiicimnan er later rond voor uit,

dat cle verschuiving van directe naar indirecte be-
lastingen een van de aan trekicelijke gevolgen ‘van den
maatregel is. En het grappigste ‘van al is geweest om

waar te nemen, hoe de conservatieven, die nooit
willen toegeveni, dat liet tarief de prijzen verboogen
moet, niettemin over elkaar vielen in hun ijver om

ten behoeve van zekere industrieën uitzonderingen
aan de vrije lijst toe te voegen. Het meeste stof heeft
opgeworpen de kwstie van vleesch en maïs.

Tleesch stond op cle vrije lijst. Natuurlijk was dat
allerminst naar den zin van cle landbouwbeschermers,
wier luidruchtige patroon Lord Beaverhrook is. Maar
naar het schijnt, verzetten zich binnenskamers tegen
een tarief op vleeschinvoer niet alleen Sannuel ‘en de

zijnen, maar ook Runciman, ofschoon Ohamberlain
toch heeft ]cunnen. verklaren, dat hij te Ottawa op dit
punt vrijelijk zal kunnen. on clerhancielen. Voorloopig evenwel kon In aan vleesch ii jet raken, en daar hieven
nu de veeboeren een luid gesehrei aan, dat hun vleesch-
productie niet beschermd en
tegelijk
hun veevoer
wel belast werd. Het eind van het lied, is geweest, dat
veeviier – het ging vooral om mals uit Argentinië
—‘op do vrije lijst geplaatst is. Kan men hier niet ui.t
afleiden, dat de 1.0 pOt. wei degelijk een gevaar van
prijsveri’ooging meebrengen en. dat liet er alleen maar
om gaat, of de klagers een ‘goed aaneengesloten en
i.:nvloedrijke groep vormen? Zoo een moet liet winnen
van de vormlooze massa der verbruikers.

• Nog een treffend geval ivas dat van hennep. Hen-
nep stond op cle vrije lijst als grondstof voor de touw-
makers. Maar nu begon een andere groep misbaar te
maken, nl. de hennep-pianters van Ken,•a. Deplan.-
ters van Keiiya zijn een zeer machtige groep. Zij be-
hooren tot de conservatieve regeerende klasse van En-
gein nd .i)at is de reden, waarom liet zoon moeite kost
hun grordpolitielc ten. opzichte van de zwarte bewo:
ners van, hun icolonie aan banden te leggen en waar-

176

S

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Maart 1932

om over het geheel hun zaken altijd zooveel aandacht

ontvangen. Met cle touwmakers in Engeland wisten
zij korte metten te maken. Hennep is van de vrije

lijst afgevoerd.
Ik begon met te betoogen, dat de vrijha.ndelaars

zich niet voor eeuwig bij de verandering hebben neer-

gelegd. Maar voorloopig zijn in. ieder geval •de pro-

tectionisten nog aan cle beurt en zij staan nog maar
aan het begin van hun programma. De nu ingevoerde

rechten werken niet tegen de cl’ominions en Indië, en

ook niet tegen do koloniën zonder volledig zeifbe-.

stuur. De Beaverbrook-partij, clie landbouwproducteu
van de vrije lijst wil schrappen, werpt ook al een be-

geerig oog op de tropische koloniën, ‘die zij door tarie-
ven van de rest van de wereld afsluiten en tot expioi-

tatieterrein voor de Engelsche nijverheid maken wil.
Dat is nog niet de politiek van de regeering. Maar de

regeering is ook lang niet klaar. Daar is in de eerste

plaats het ,,wetenschappelijlce” tarief boven de 10 pOt.
En vervolgens, en natuurlijk in nauw verband daar-
mee, ig er Ottawa. De vrijstelling van dominion-in-

voer is ,,een gebaar”. Men wil handel drijven te Otta-

wa. Zeker zullen de dominions, als zij al tot voldoende

tegenprestaties bereid zijn, aanslagen op de vrje lijst
doen. Heel verheffend laat zich het werk van die con-

ferentie van nu af aan al niet aanzien. De cônserva-

tieven gaan haar met een eigenaard ig mengsel van

‘zakenzin en Rijksiclealisme tegemoet. Toen een liberaal

voorstelde om de dominions niet van de vrijstelling
te doen genieten, v66r zij ‘zelf Engelsche goederen vrij
binnen lieten, voerde Thomas hem tegemoet, dat hij

de dominions beleedigcle. Dit van Thomas, die in. 1930

het ‘voorstel van den Canadeeschen eerste-minister

,,humbug” noemde! Het zal de moeite bonen om op

te merken, hoe ‘het den Rijlcsgeest onder het te ver-
wachten gmarchandeer ‘zal vergaan.

AANTEEKENINGEN.

Uit het jaarverslag van de Banque de France.

Het Jaarverslag van de Banciuc cle France over
1931 brengt weinig nieuwe gezich’tspunten. Men kent
het standpunt, door cle Directie der Fransche circu-
latiebank in vorige jaren ingenomen ten opzichte van
dien geweld igen goadstroom naar Frankrijk. Deze

gouçlstroom heeft zich in 1931 voortgezet en ook thans

wordt weder de opvatting verkondigd, dat de leiders
der Fransche Bank onmachtig waren om dezen stroom
van edel metaal te- keeren. Wij hebben de juistheid
van ‘dit standpunt meermalen in twijfel getrokken ‘) en doen dat ook nu nog; cie houding, die de Banque

de France zelve in 1931 ten opzichte van het goud-
vraagstuk heeft aangenomen, bevestigt ons in deze

meening, allen verklaringen van de Bankdirectie om-
tren.t ‘haar voorge’wende machteloosheid ten spijt. ‘
Dat Frankrijk zich zoo veel goud ziet toevloeien;
vindt .zijn oorzaak in het feit, dat dit land meer

crecliet aan het buitenland zou
kunn.en
verleenen of

daar andere oecleren dan goud zou kunnen koopen,,

maar noch liet een noch liet ander in voldoende mate doet. De circulatiehank kan cle credietverleening aan
het buitenland, ‘clie voor het economisch wereidher-
stel zoo dringend n.00dig is,’ rechtstreeks bevorderen
door cred.ietverleening aan bui tenlancische circulatie-
banken en liet aankoopen van doviezen, en zij kan cIi
goudstroom indirect tegengaan door credietverrui
ming op de binnenlandsche markt. Machteloos is zij.
dus allerminst en dat is ten aanzien van de Fransche

Bank dezen zomer zeer duidelijk gel)leken. Toeii im
mers in Engeland de nood aan den man kwam, heeft

de Banque de France medegewerlc-t aan de omvang
rijke steunaotie ten gunste van het Pond; .dat zou zij
toch ivel niet gedaan hebben, wanneer zij zich inder
daad zoo onmaclitig had gevoeld, als hare Directie het tevoren steeds had voorkomen, en wanneer zij geener-
lei mogelijkheid had gezien om door credietverleening
den goudtoevloed naar
Frankrijk
te stuiten. Da.t dc

1)
Zie Ec.-Stat. Ber. van
19 Febr.
1930
en
25
Maart
1931.

steunactie tenslotte door het veranderde standpunt van Engeland zelf niet tot resultaat heeft geleid, is
een quaestie, die uiteraard staat buiten de vraag, of

cle Banque cle France niet reeds lang stappen had

kunnen ondernemen om den toestand te verbeteren:

Van cie voornaamste balansposten der weekstaten

van cle laatste jaren hebben wij een grafiek samenge-

steki, die hieronder volgt. Duidelijk ziet men daaruit,

dat cle positie geheel beheerscht is door den ‘gestegen.

goucivoorraad. Deze beliep begin 1931 ruim 53Ya mil-

hard Francs en aan het einde van da.t jaar niet min-

der dan 68,9 milliarci, om sindsdien verder te stijgen
tot 73,8 milliard. Het dekkingspercentage der totale

opeischbare schulden (wettelijk mini mum ’35 pOt.)

lie1 in 1931 op van 52,87 pOt. tot 60,51 pOt.

T0T.0PE5(H8.5CHU DEN

CIf2CULATIE
%

GOiBUITELACTIVA

GOUD

wissu NVOOD5CIIOTTE
•.
1929

1930

1931

1952

De cleviezen van de Banque de France hebben in
1931 eenige vermindering ondergaan. Het jaar opende

met eeneviezenvoorraad vak 26,6 milliard om te
sluiten op een bedrag van 20,2 milliarci. De totale
vermindering van 6,4 milliard vindt tot een •bedrag

van 2,3 milliarcl haro verklaring in de afboeking van

het pondenverlies, en is dus voor 4,1 milliard toe te
schrijven aan omzetting van cleviezenin. goud. In de
eerste weken van liet nieuwe boekjaar heeft verdere afneming der deviezen plaats gevonden. Volgens de
laatste opgave is de deviezenvoorraact verminderd tot
16,4 milliard, zijnde 3,8 milliard minder dan bij het

begin van het jaar, terwijl cle goudvoorraacI opliep tot

13,8 milliard, hetgeen een vermeerdering inteekent
iran 4,9 milliard. Wederom moet er dus een belang-rijke omzetting van deviezen in goud ‘hebben plaats
gevonden, zooclat cle Banque de France zich niet kan

verschuilen achter het argument, dat zij het goud van
anderen zou krijgen en ‘dus zuiver passief zou zijn

gebleven.
De vermeerdering van den goudvoorraaci is gepaard
gegaan met eenige stijging van de bankbiljetten.
Deze beliepen begin 1931 78,9 milliard en aan het
cinde des jaars 85,7 milliarci (thans 82,6 milliard). De’

rekening-couran t-saldi van particulieren stegen in
1931 belangrijk, -t.w. met bijna 12 milliard. Een groot
deel van het bankpapier rnot zijn opgepot. Dit blijkt
uit de samenstélling van de circulatie. Wij hebben uit
de laatste jaarverslagen nagegaan, welk percentage de
verschillende coupures van de totale circulatie vorm-

den op het einde des jaars; deze cijfers toonen het
volgende ‘beeld (zie staatje bovenaan de -volgende
pagina).
Zoolang men er niet in slaagt om den onwil tot

het gebruik
van
de thans latente krachten in het cr6-

dietverke6r

t6 ovërwinnen of te compenseeren, ziet
liet er met •liet wereldlierstel nog niet gunstig uit.
Vooral voor de Franschie banken en beleggers, die

thans hun. geld. krampachtig vasthouden, doet zich

F

ULLIARD FPAN(S
120
110

100

90

ee

70

ee

50

40

20

10

2
Maart
1932

ECONOMISCH-STATISiISCHE BERICHTEN

177

Biljetten1

1

1930

1931

1929

1

1
van

1

i

frs. 1000

48,8

51,2

55,4

500

6,8

7,4

7,7

100

35,0

32,9

29,4

50

5,1

4,5

4,1

20

0,1

0,1

10

3,0

2,8

2,5

5

1,2

1,!

0,9

daarbij cie ongunstige invloed van de nog niet tot op-

tossing gebrachte .1 n ternati’onaal-politieke vraagstuk-

ken gelden. Alen kan zich slechts troosten met cle ge-

dachte, dat, ‘wat het creclietverkeer betreft, het herstel

zeer snel in zijn werk zal gaan, wanneer de thans be-
staande obstakels zullen zijn uit den weg geruimd. Of
echter het opruimen van cle eerste ‘hindernis, de regè-ling der reparatieschuiclen, bevredigend zal gelukken,
is een vraag, waaromtren’t helaas nog steeds cle meest

drukken de onzekerhei cl heerscht. Deze onzekerheid
wordt nog vergroot door de recente wijzigingen, (lie
men in de balans van de Banque cle France kan waar-

nemen, en clie toonen, dat de drang tot vermeerde-ring van dcii goucivoorraad nog niet tot een eind is

gekomen. V:S.

Indexcijfers van groothandeisprijzen.

,,The Ecoiiomi.st” schrijft: De laatste veertien dagen gaven een klei
11,
maar nietteni in zeer welkom, herstel

van de wereldprijzen te zien. Zooals uit de volgende
tabel blijkt, steeg het totale indeeijfer van ,,The
,
Eeonomist” sedert 10 Febr. met 2,1. en ons indexeijfer
‘op goud’basis met bijna 1 pOt.

Engelsehe groothandelsprijzen.

1927 = 100.

18

30

1.3

27

10

24

Sept. Dec. Jan. Jan. Febr. Febr.
1.931 1931 1032 1932 1932 1932
Granen en Vleeseli. …. 64.5 60.0 70.7 697 70.3 72.3
Andere Voeci. en Genotni 62.2 65.7 65.9 6.61 66.7 68.6
Weef stoffen ………..43.7 52.8 53.2 52.5 52.5 53.7
Delfstoffen 67.4 76.7 77.7 76.2 75.4 75.3

Diversen ………….65.8

66.2

65.5

64.0

65.1

66.7

Totaal ………….60.4

65.8

66.2

65.4

65.6

67.0

1913 = 100 ………3.1

90.6 91.1

90.0 90.3 02.2
1924 = 100 ………52.2 56.8 57.2 56.5 56.7 57.0

in vergelijking met het prijsniveau van 18 ‘Sept.

zijn cle weefstoffen het sterkst gestegen, terwijl de

groep Diversen cle geringste teelcenen van herstel ‘ver-
toonen.

De i nclexcijfers van, liet prijsniveau in de landen
met gouden standaard, die wij aan de Financial Times
ontieenen, toonen een ‘verdere daling van het Amen-
kaansche prijsniveau, cle dalende tendens in Duitscli-J.an’cl is tijdelijk tot staan gekomen, terwijl er in Italië
een aanmerkelijke stijgi rig plaats vond. Het Engelsc’he

prijsnIveau liep, met uitzondering van cle delfstoffen,
clie vrij stabiel bleven, over liet algemeen ietwat op.

18 September 1931 = 100.

Data

liiclexcijfers ,,The Economist”
.

,
1.rving
Fisher
Statistique
Générale
hamer v.
Koophandel,
Statistisches
Reichsamt
Totaal index
Grondstoffen
Goud-
in
£
in
£
prijzen
Ver. Staten
Frankrijk
Milaan, Italië
Duitschiand

30 Sept.

’31
107.8
212.0
94.7 98.7
93.9
98.8
98.9
14Oct.

’31
108.3
114.3 95.7
98.9

.
95.9
09.7
98.0
28Oct.

‘3.1
108.4
114.4
101,4

99.3
95.6
99.9
98.7
11 Nov.

’31
.110.3
119.3
103.5 09.3
96.0 99.3 98.3
25 Nov.

’31
109.1
114.8
98.0
98.3
94.2
98.8
97.6
9Dec.

’31 110.3
117.3
93.0
97.3
,

93.3 97.1

.
96.1
30Dec.

’31 108.9 117.1
94.4

,
96.1
93.4
96.9
94.6
13 Jan.

’32
109.6 117.7
94.5
94.5
93.3 96.3
92.5
27 Jan.

’32
108.3 115.7 93.8
93.5 93.6
95.8
01.6
10 Febr.

’32
108.6
117.3
88.8
92.2
04.2
98.0
91.5
24 Febr.

’32
110.0 120.9
89.6

.

.

.

MAANDCIJFERS.

Indexcijfers van. Nederiandsche aandeelen.

De Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam zendt ons onderstaand overzicht:
Indexeijfers van 12 aandeelengroepen der Arnsterdamsclie effectenbeurs.
1)

Banken
Elcctri-
Industrie
Kunst-

Mijnbouw’
Olie
R,ibber
SChCe
P

Suiker
Tabak
Thee

Gemiddeldel929
158.3
337.5 168.0
432.7
243.0
268.7 ‘
4IJ.0
233.5
125.0
38.4
487.3
443.2
1930
149.4
257.7
125.6
264.9
87.4
177.2
371.1 110.7
82.6′
292.9
361.3
357.2′
1931
118.1
211.8
93.4
167.7
64.5
144.5
209.8
51.8 49.6

181:9
241.6
251.4
Januari

1931
137.2
220.4
110.9
199.-
57.4
149.1
290.7
75.8
63.5
223.8
274.-
280.5
Februari
140.7
239.9
117.5
217.5
69.7
167.5
307.3

80.2 65.6
238.4
307.8
292.1
Maart
143.-.
248.6
124.3
223.2
78.9
176.7
288.3
81.4
63.9
243.3
306.2
290.7
April
139.4
238.4
113.5
207.3
84.4
172.4
253.9
58.5
57.5
219.5
299.8
283.4
Mei
132.7
222.5
95.1
178.8
76 2
159.6
220.-
50.5 54.3
190.9
275.9
251.-
Juni
127.5
217.5
89.-
165.1
68 7
150.8
208.6
43.4
53.1
191.3
262.4
249.7
Juli
126.4
228.8
100.2 168.8
70.0
163.6
218.2
58.5 55.8
208.9
254.2
262.9
Augustus
113.2
210.9
,

88.2
151.2
65.-
147.6
194.7
44.4
48-
178.4
218.4
247._
September

,,
95.3
190.1
716
126.1
60.9
118.9
147.9
31.7
37.3
134._
168.7
220.1
October

,,
89.1
181.3
,
71.7
125.3


49.2
107.8
140.7
32.6 34.7
122.1 174.7
222.2
November
93.2.
184.2
75.4
135.4
48.9
120.1
133.0
32.9 31.9 125.9
196.3
237.2
December
79.-.
158.4 61.5 114.2
44.2
99.5
113.1
26.3
26.7
106.5
161.3
179.7
Januari

1932
80.5
174.4
63.5
124.-.
435
107.4
118.9
28.2
27.4
108.-
173.7
..

181.4
Februari
82.8
173.-
65.8
123.2
42.4
110.1
139.2
28.9 27.7
108.7 179.6
178.1

Schommelingen
in het aandeelen.indexcijfer.
‘4 Januari
1932
f
1.942.518.500
=
100.

4 Januari 100.-.

20
Januari 107.4
3 Febr.
109.7
17′
110.9
13

,,

106:9


27
,,

105.9
10
105.7
24
lii…
t)
Men zie voor de toelichting
op
dit
overzicht
het nummer
van
E..S.
B. van
15 Januari 1930,
blz. 64.
Nadruk verboden.

178

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2
Maart
1932

INGEZONDEN STUKKEN.

DE .BUITENLANDSCHE HANDEL VAN DU1TSCHLAND

IN 1931.

(De Duitsche credieten. aan
Rusland).

Do Heer
n.
:Du.nloi schrjfi ois:
Den Heer Honig zonde ik op zijn scilrijven in de

E.-S. B. vani 24 Febr, willen antwoorden, in de eerste
piaats niet verwijzing naar het artikel van Prof.

Brutzkus in hetzelfd.e nummer, noiens cle toestanden

in Rusland, waarbij clan nog komen de berwhten der

laatste digen in de
Tïmes
uit Riga. nopens hongers-
nood in
Z.
en
Z.
0. Rusland en. gebrek aan zaairaan,

terwijl men 050.000 ton graaii naar cle liougerende

streken dacht te zenden.. Dat Amerika en andere lan-

den aan Rusland crediet verstrekt hebben, is heden-
kelijk genoeg, maal voo:r Do itschiand, hetwelk die
credieten met
geleend geld
verstrekte, is het ontoe-
laatbaar. Het ligt niet
01)
mijn
weg, aan de Duitsche
industriëelen andere afzetgebieclen clan Rusland aan
te wijzen. Maar zeker is sclii.ex ieder ander afzetge-

bied beter dan een land, waarvan •de regeering onop-

houdelijk verklaart, te streven naar de vernieling der Westersche beschaving, terwijl cle thans in Rusland
heerschende toestanden van dien aard zijn, afgezien.

dlaarvatl, .dat van credietverleeni og in het geheel geeii’

sprake meer behoort te zijn, trouwens ook nooit sprake

had behooren te zijn. Volgens Sche.nkmano in
La
Statistique
van 6 Juni1931 (en.
L’Economiste
ver-

neemt van haren correspondent te Berlijn hetzelfde
cijfer), kostten toen reeds de credieten aan Rusland

gemiddeld 25-30 pOt. Dit werd ook bevestigd door
het. officiëele Russische orgaan, dat te
Parijs
werd
gepubliceerd, ,,La Vi’e Economique” van 5 Juni 1931.
De uitgifte van oninwisselbaar papieren geld
wijst
op
uiterst ondubbelzinnige wijze op den toestand in Rus-
land. Dat ,,er geen kopeek van terecht komt” is van

mij eehmin een stoute bewering als de gelijkluidende
waarsèhuwingen
;
d.ie ik reeds jaren lang hel) gepu
bliceerd, na. inÇ,Onze Eeuw” van 1904 en 1906, ,,Vra-

gen des Tijds” van September 1922, ,,Nienwe Oou
rant” van 22 Mei. 1924, ,,Der Deutsche Gedanke” vai{

24 Februari 1920, ,,Le Monde Nouveau’ en ,,Weten-
schappelijke Bladen” van Maart 1.929 enz.

) De discussie is hiermede gesloten (Red.)

MAANDCIJFERS.

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM..

1

Nov. 1931

II

Nov.
1930

Giro’s
(eenzijdige
ver-
miIIi’enen
Aantal
ijmiIIf’enen
Aantal

Girobetalingen
aan:
gemeenteinstellingen
f

12.8
44.877
f

14.6
36.954
particulieren

….
,,

22._
145.970
,,

24.1
127.465
Geldonrzet.’
,,

4.5
8.422
5.8
8.174
,,

7.8
31.721
8….
31.752
Ontvangsten

………

Part.rekeninghouders
26.4′
46.3672
31:3′
42.078e
Betalingen

………..

Gelden voor ljaar vast

hebben gedeponeerd
,,

9.7
4.357
9.8
4.192′
1) Oemiddeld saldo te goed.
2)
Einde der
maand.

OYERZIOHT DER OPBRENGSTEN VAN HET
STAATSBEDRIJF DER P.T.T.


.,DECE MBER
1931.

Omschrijving Werkelijke
opbrengst
Dec.

1931

,
Meer of minder dan

1930
Begrooting

f
4.238.448
,,

415.026

f
.78.985

73.387

f

2.302

98.074 Posterijen

…….
Telegrafie

‘…….
,,

1.951.025
+

74.919

21.475
Telefonie ………
Postch9que. en
Girodienst
,,

889.267
+

64.651

+
,,
184.867

Totalen ………
f
7.493.766
f

12.802

+
f
63.016

PRODUOTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN:.

KOLEN- EN ZOUTMIJNEN:
(Gegevens
verstrekt
door den iloofdingenieur der
mijnen.)
I.
Gezamenlijke Steenkolenmijnen.

Jan.,
Jan.
Jan.
1932 1932 1931

Prdd. Steenkolen in tQnnen
.
1.025.492

1.025.492

1.057.656
Aantal normale werkdagen
.

25
1
)

.

25

.
26 Bruinkolenmijn ,,Carisborg”.

Netto-productie in tonnen.
.

16.408
2
)

16.408
1

23.5i6.
Aantal normale werkdagen

24

24

26
Zoutmijnen. (Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo.)
Afgeleverd:
Geraif. zout ……..(ton)
3.990
3.990 4.390
Industriezout

._
….(

)
58
58
58
Afvalzout
.

……
..
(

)
325 325
.167
Aantal normale werkdagen
25 25 26

Aantal arbeiders.

n I Zoutmijnen

(
1 Feb. 1932 …………

11.2733)4
..
‘,
26.6955)

80

197

1 F b 1931

Çl1.0128)5).

110

141
e
. ………………..
26.6785)
‘) Staatsmijnen, 22 Domaniale Mijn; 18 Mijnen Lara; Vereeniging; 21 Mijn Willem-Sophia; 20 Oranje-Nassau-
mijnen 1 en IV; 23 Oranje-Nassaumijn II en 111; 2)12374
ton ruwe bruinkool en 4034 ton bruinkoolbriketten;
3)
boven
gronde.
4)
mcl. 1.985 arbeiders der nevenbedrijven.
5)
onder. gronds.
8)
mci. 1.706 arbeiders der nevenbedrijven.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

GELDKOERSEN.
OPEN MARKT.

1932

193l

1930
~
1
9124

27F b

22127

15)20

8113

23/28
24
Feb.)4
e

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

1
Mrt.
Amsterda,,,
Partic.disc.
l
J16/,6 1
3
116-2
l/6

2
3
116 1
5
152
1
14

1.
1
116

2
18
/1-‘
7
1

318-I16
Pro1ong

11/4_1/3

11)4_3/4

1
1
142
1
/5

11122

3
f4I
1
14

231
4
-3

211
431
4

Londen
DageId… 21
3
4

2
1
12-4

2-5

2i1-5

1
1
12-3
1
/4
3113.411

1314-2
Partuc.disc. 3618’/4
35_4118
4118-5’14
4314_5114
218-11116 331
5
.3/
4

411
4
_3j
4

Beçljjn
Daggeld…
7
3
/4-814 7-83/4

7-8
11

7-81’4 3
1
12-8
1
12
3
1
12-I0


Maandgeld
7
1
14
3
14
714-8314

7-9

7-9


Part, disc.

61355
6
1
;2_:/8 6112_314

618-/8

418

531
g

2
1
/8_
1
/2
Waren-

wechsel. 711
4
8

714-8

711
4
_8

7148

5111.1/2
514

/8


Ne,. York
Dageld ‘)

2’12-“14

2
1
12
3
/4

2
1
12-
3
/4
.
2
1
/2-
3
/4

I
1
12./4

4.3(
4

1
3
14.2
1
11
Partic.dIsc.

3

3

3

]”Is

371
8

t)
koers van
26 Feb.
e,l
daaraan voorafgaande weken
t(m
Vrijdag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

0 0
New
Vork)
Londen
)

1

Berlijn
0)
Parijs
)
Brussel
)
Batavia
1)

23 Febr. 1932
2.47s,,
8.61
58.871
9.74
34.45
99
8
18
24

1.932
2.47
7
/
8

8.633
59.021 9.751
34.50
99’/2
25

1932
8.63
58.95
9.761

34.55
903/
5

26

»

1032
2.477,
8.63
59.-
9.76k
34.55
998i
i

27

1932
2.48(
8.661,
59.10
9.77
34.511
993
29

1932
2.48s/,
8.671, 59
.071 9.78
34.60
99/8
Laagsted.w.
1
)
2.47 15
8.55

58.60 34.40
99
Hoogste d.w’)
2.4865
8.673
59.15
9.78±

34:60
99’/8
22 Febr. 1932
2.471/,
8.53
58.65
9.74
34.471
99’/8,
15

,,

1932
2.47 8.55
58
.721
9
.
7
41
34.50
99m..
Muntpariteit
2.4878
12.1071
59.263
9.747
34.592
100

Data
seran
Weenen
*,
Praag
1
Boeka-
rest’)
Milaan )
Madrid

23 Febr. 1932
48.274
35.25
7
.
32
1
1.49
12.88 19.10 24

1932
48.325
35.25 7.32

1
1.49
12.90
19.15
25

,,

1932
48.30
35.25
7.33
1.49
12
.871
1917±
26

1932
48.28
35.25
7.32k
.

1.49
12.86
19.121
27

1932
48.07k
35.25

.
7.32
1.49

29

1932
48.12s
35.25
7.35
1.49
12.88
19.071
Laagsted.w.’)
48.-

.
.
7.30
1.45
12.80 18.80
Hoogsted.w’)
48.35
35.15
7.371
1.51
12.921

19.40
22 Febr. 1932
48.25 35.25
7.33 1.49
12.85 19.10
15

,,

1932
48.25
35.25
7.35
1.47
1

12.90 19.35
Muntpariteit
48.003
35.007
7.371
1.488
13.094 48.52

2 Maart 1932

ECONOMISCH-STATISTICHE BERICHTEN

179

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).
____________________________________________________________
Data
Stock-
Oslo
)

jj:

sing-
Buenos

Man-

Data
Londen
(sI
1

Parijs
I($p.IOOfr.)1($p.lOOMk.)!($p.ioogld.)
Berlijn
1 Amsterdam hoim
)
_.:___
Aires ‘)
treal
1)

23 Febr.1932 47.85

47.40

46.65

3.871

2.i7i,
23 Febr.

1932

3,471/
4

3,93k

23,77

40,40
24

1932 47.75

47.60

46.75

3.871

2.192′
24

1932

3,48
1
/s

3,93k

23,81

40,40 25

1932 47.80

47.60

46.80

3.90

2.19
25
.

1932

3,48X

23,814

40,3534
26

1932 47.75

47.60

46.85

3.971

2.171/
26

1932

3,483

23,79

40,33
27

1932 48.-

47.90

47.-

3.971

2.20
27

1932

3,48

23,78

40,2734
29

1932 47.75

47.75

47.-

3.97k

2.20
29

1932

3.4834

3,9334

23,80

40,24
Laagsted.w.1) 47.50

47.-

46.40

3.80

2.15
Hoogste d.wI) 48.25

48.-

47.10

4.05

2.2234
2

Mrt.

1931

4,853,

3,91I
3
/1

23,77

40,10

22 Febr. 1932 47.75

47.-

46.50

3.821

2J6
Muntpariteit
. .

4,8667

23.81y
4
403/
t
,

15 Jan. 1932 47.80

47.10

46.40

3.83

2.15
Muatpariteit 66.671 66.671 68.671

6.266

953

2.4878
KOERSEN TE LONDEN.
)NoteerIng te Anl8terdam. **) Not. te Rotterdam.
1)
Part. opgave.
Plaatsen en
Nofeerings-1
13
Feb.
20
Feb.
1

22127
Feb.
’32
1
27
Feb.
Laatstbekende noteeriugen te Amsterdam en Rotterdam op
Landen
eenheden
1932
1932
ILaagsteIHoogste
1932
1 Maart 1932 voor
tetegrfi8oheuitbeta1ing
op:
Alexandriö.
.
Piast.p. Y,

97 V
2

974

Ïi

9734
Athene

. . . .

Dr. p.

26734

270

260

280

270

.
Gulden per
Pan
Koers
1

Bank-
disconto Bangkok
. . . .
Sh. p. tical

2/6

2/0

216

2/6

2/6
Estropa.
0
/0
Budapest
. . .
Pen. p.
£

2934

2934

27

32

2934
Londen
S)
£
12.101
8.65k
5
Buenos Aires

d. p.$

3934

3911
I1t

3934

40

3911/,
6

Berlijn
S)
100 Mark


59.26
59.121
7
Calcutta
.. ..
5h. p. riip.

1/6
5
/

1/61/,

1
/
6
I16

116/
4

Parijs
S)
100 Franc
9.747
9.771
2
Constantin.
.
Piast.p.g

710

710

710

715

715
100 Belga
34.59
34.571
3
Hongkong
. .

Sh. p.
$

1159
6

1/57/
8

1/5
1
/5

11634

1/51
Luxemburg ………

100 Franc
48.-
6.94
Brussel
S
)

……….

100

,,
48.-
48.121
2
Lissabon
. . .
Escu. p. £ 109%

109,

109k

110k

10934
.
Praag …… ……
loo
Kronen
7.37
7.34
6
Mexico

. . . .

per
£

8.75

9.15

9

950

9.37

Zilrich S)
…………

100 Schilling
35.-
35.25
8

Kobe

……..Sh. p. yen

2/05/
8

1/1134

119

2/0

li
95
/16

Montevideo
.

d.per

31

3034

29

32

3034
Weenen
S)
………..
..

100 Pengö
43.51
32.50
5)
7
Montreal
. . .

$
per
£

3.99

3.94

3.92

3.97

3.9534
100 Lei
1.4880
1.49
8
Riod.Janeiro d. per Mii.

48/

4a
100 Leva
48.-
1.80
5)
91

Shanghai
. . .
Sh. p. tael
l/lOfl
2101115

1/11

2;0%

l/llfl
100 Dinar
4.379
4.421
7
Singapore

..

id. p.
$

2/3
29
/
83
2/3
25
1
82
2/3isj,,

2/4

213
89
/
32

Turksch
£
10.93
1.17
5
)
Valparaiso’).

$perC

28.80

28.80

28.80

29.10

29.10
100 Drachme
3.23
3.21
8
Warschau ..

Zl. p.
£

30%

3034

30

31%

31
100 Lira
13.09 12.91
7
11
90 dg.
100 Peseta
48.-
19.071
6
Escudo
2.681
0.07e

ZILVERPRIJS

GOLJDPRIJS
5)

Kopenhagen

)
….
100
Kronen
66.67
47.90
6
Londen’) N.York’)

Londen
23 Febr. 1932..

19
is

31

23 Febr. 1932….

119/1

Boedapest

……….
Boekarest

………..
Sofia

…………..

Stockholm
S)
100

100
66.67 66.67
46.80 47.90
k 24

1932.,

31

24

1932….

1189

Belgrado ………….
Istanbul …………

100 IJsl.
Kr.
66.67
39.00
25

1932

.

19ia/,

30%

25

1932…
.

118/10

Athene

………….
Milaan

…………

100
Zloty
27.91
27.70
26

1932..

1911,

3034

26

1932….

118/10

Madrid

…………
Lissabon …………

Kovno (Litauen)
100
Lita
24.88
25.00
27

,,

1932..

19%

3034

27

1932….

118/7

Riga (Letland)
. . .
100
Lat
48.-
48.00
6-7
29

1932..

1934

29

1932….

118/5

Reval (Estiand).
..
100
Estl. Kr.
66.67
66.25
5
2 Mrt.

1931..

l2s/

27

2 Mrt.

1931..
. .

84
/llk

Oslo

)…………..
..

løQFinumrk.
6.261 3.96
27
Juli

1914..

241ê,

59

27

Juli

1914….

84/11

Reickjavik
………..
Warschau

……….

Tjerwonets
12.80 12.85
)
In pence p.oz.stand.
‘)
Forelgn silver In
$c. p.oz.
line. ‘)ln 5h.
p.oz.
line
(10
Roebel)
STAND VAN
‘.
RIJKS KAS.

Helsingfors

……..
Moskou

………..

Amerika.
100
Gulden
48.42
48.30
6
Vorderingen.-
1

15 Feb. 1932 23 Feb. 1932
Saldo van’s
Rijks
Schatkist bij De Ne-I
New-York
S)
$
2.4878

2.48

Danzig

…………

Montreal

……..
Canad.
$
2.4878
2.18
.
derlandsche

Bank………………
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenteni
1 t
72.909.492,76
,,

42.253,07
/
67.526.252,75
1.145.075,21
Mexico

……….
..
1.24
0.93
Voorschotten aan Ned.-lndig ………
..159.564.424,80
,,161.119.008,33
Buenos Aires…….
M
.ex. Dollar
Peso (papier)
1.0568′
0.64
Id.

aan

Surinan,e …………………
14.083.959,48
8.005.825,53
,,

14.179.503,18
7.978.322,45
La Paz (Bolivia)
4)

Boliviano
0.9080
0.649
Kasvord.weg.credietverst.alh.bujtenf
»
112.280.737,16
,,
»
112.782.345,15
Rio de Janeiro..
.
Milreis (pap.)
Peso (papier)
0.8075
2

0.30 0.15 0.30

lii.

aan

Curaçao …………
…………..

Daggeldieeningen tegen onderpand
..
Saldo der postrek.v. Rijkscomptabelen
…3.000.000,-
27.088.506,23

,,

30.486.531,17
Bogota (Columbia)
‘)
Peso
2.42
2.361
Id.
op
andere Staatsbedrijven
1)
………15.627.947,73
Kasgeldieeningen aan gemeenten
81.169.334,23
»

16.087.227,82
78.336.334,23

Valparaiso
………

Quito (Ecuador)

. .
Sucre
1.21
0.42
‘)
Verplichtingen
Lima (Peru)
9) . – . .

Montevideo (T.Jrug.)
Sol 9
Peso
0.69
2.5725
0.701
1.13
Schatkistbiljetten
1fl
Omloop
………..
Scliatkistpromessen in omloop …….
/
175.792.000,-
319.180.000,-
fl75.792.000,-
»
319.880.000,-
Caracas (Venezuela)
Bolivar
0.4795
0.38
Waarvan rechtstreeks bij De Neder-
Paramaribo

……
Gulden
l._
1.00

Willemstad (Curaç.)
..
Gulden
1.-
1.01

landschc Bank geplaatst
…………..

Schuld

op

uit. Januari

1932 aan de
1.950.679,-

..

1.936.207,50

San
José (C.
Rica)
Colon
1.16

gem. verstrekt wegens voor

haar
Guatemala
……….
Quetzal
2.48%
.
2.48k

Zilverbons
lfl

Omloop
………………

door de Rijksadm. geheven gem. ink.

Managua (Nicar.)
4)
(Jordoba
2.48

belast, en
opc. op
de

Rijksink. bel.

Schuld
op
uit. Januari

1932 aan

de
,,

11.093.128,85
,

11.093.128,85

San Salvador
4)
.
.. .
Colon
1.2440
1.-
gem. verstrekt weg. aan haar uit te
Azië.
keerenhoofds.derpers.bel., aand. in

Rupee
0.91′-
0.65
6
de hoofds. der grondbel. endergem.
fondsbel., alsmede
opc. op
die helas-
Batavia

……….
Gulden

I.C.
1.-
0.99e
4
tiugen en
op
de vermogensbelasting
,,

9.270.364,06
9.270.364,06
Calcutta
…………
..
Yen
1.24
0.77
6.57
Schuld aan het Alg. Bur. Pensioenf.’)
Id.
,,

40.572.036,22
40.510.590,8
Hong Kong

……
Dollar
0.64
5)
a. h. Staatsbedrijf d..,
T.
en
T.’). .
»
104.582.863,62
,,

385.083,78
105.070.019,96
348.499,78
Taël
0.85
5)

Id. aan andere Staatsbedrijven’)
……
Id. aan diverse instellingen’)
……….
15.774.618,30
16.261.599,20
Singapore

.

……
Straits
DoIl.
1.4125
1…….
t
)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatki
t.
Manilla

……
Phil. Peso
1.214

NEDERLANDSCH.INDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.
Bangkok
……….
.
Teheran (Perzië)
.

..
Baht
Kran
1.10
1.08
0.096

20 Febr. 1932

1
27 Febr. 1932
Vorderingen:
f
50.406.000,-

Kobe

…………..

Shanghai

………

Afrska.

..

Kaapstad
£
12.10
11.85
-6
,,

464.000,-

Egypt.
£
12.42
8.87

Betaalmiddelen in
‘s
Lands Kas
……
wo.

muntbilletten

……………..

TAnstralië..
îerplichtingen:
Saldo bij de lavasche Bank
……………….

Voorschot’s Rijks kas e. a. Rijksinstell

161.055.000,-
fl67.633.000,–

Alexandrië …….
..

Melbourne, Sidney
.
.

.
.
.


Schatkistpromessen
………………
14.810.000,-
»

14.810.100,-
en Brisbane
. .. .
– £
12.10e 6.92k
Schatkistbiljetten

……………….
,,

21.075.000,-
,
21.075.000,-
Nieuw Zeeland
£
12.10.
7.90 Muntbiljetten in Omloop
…………..
Schuld aan het Ned.-lnd. Munttonds.
…3.429.000,-
»
1.714.000,-

..
3.418.000,
6.027.000,-

‘)Goudpeso.
3)
Milrels Goud.
)
Not, te A’dam.
0v.
not, part.
opg.
Idem aan de Ned.-Ind. Postepaarbank.
»

1.075.000,-

..

719.000,-
8) 1 Sol. = t
0.97’/.
4)
Zichtkoers.
5)
Nom.
Voorschot van de Javaache Bank……
3.242.000,-
»

4.856.000,-

180

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.
;

2Maart 1932

NEDERLANDSCHE BANK.

JAVASCHEBANK.

Verkorte Balans op 29 Februari 1932

.
.
.Yooruaaiiiste
!posten iu duizenden guldens. De saxiieugetrok-
.

Activa.
ken cijfers der laatste weken

zijn
telegrafisch ontvangen.
Binnenl.Wis

fllfdbk.

f

54.727.757,4
0

.
.

.
Andere IBeschlkb.
se1s,Prom.,

Bijbuk.
,,

2.285.899,64
Data
Qoud

Zilver
Circulatte
opeischb.
metaal-

enz.ifl disc.(Ag.sch.

,,

12.132.618,56

69.146.275,60
•- —
schuldefl
saldo
________
Papier o. ii. Buiten!. in disconto

……
,,


27 Feb.1932
1550
225.400
34.500 54.640
Idem eigen portef.
.
f

84.309.055,-
20

1932
157.700
227.300
31.600 54.140
Af;Verkochtmaarvoor
13

1932
157.400
231.400 26.300
51.320
debk.nognietafgel.

‘-

84.309.05,-
30 Jan.1932
112.56I47.238
225.224
28.613
58.264
Beleeningen
Hfdbk.

36.473.646,50
23

1932
112.537

48.449
226.041 27.685
57.495
.

mci. vrach.

B
ijbnk.
,,

10.350.798,03

f

16

1932
112.542

45.948
232.396 22.810
56.408
in rek.-crt.
Ag.sch.

52.309.442,56
9

1932
112.554

46.611
236.387

22.339.

55.674
OP

onderp.

.
.

t

99.133.887,09
28 Feb. 1931
1 18.704

43.990 246.371
38.480
48.753,
1
Mrt.1930
139.073

30.309
275.827
30.814 46.725
Op Effecten

……
r

94.624.583,43
Op Goederen en Spec.

4.509.303,66

,,
25 Ju!i 1914
22.057

1

31.907
110.172

1

12.634
4.842
99.133.887,09
Wissels,
Dek-
Voorschotten a. Ii. Rijk ………………

Data
Dis-
bulten
8elee-

Diverse
reke-
kings-
MuntenMuntmateriaal
conto’s
N.-Ind.
ningen

,ilngen’)
peceh1

Munt, Goud ……
f

97.690.175,-
_____________

betaaib.
tage

_____________

.1untmat., Goud
..

,,
781.590.872,20
27 Feb.1932

102

_

500

61

f
879.281.0470
20

1932

103.200

*ss

61

Munt,
Zilver, enz..,,

25.848.277,34
13

1932

85.100

61

‘Muntmat., Zilver..
,,


905.129.324,54′)
30 Jan.1932

8.946

9.410

47.235

36.270

63

Belegging 1/
6
kapitaal, reserves en pen-

23

,,

1932

8935

7.911

47.615

36.452

63

sioenfonds

……………………
,,

26.867.031,23
16

,,

1932

9.030

8.669

49.972

35.421

02

(I’ebouwen
en
Meub. der Bank ……..
,,

5.000.000,-
9

,,

1932

0.076

6.900

50.816

35.478

62

Diverse

rekeningen ………………,,

34.498.866,03
28Feb. 1931

9.028

29.288

40.598

33.801

57
1.224.084.439,49
1 Mrt.1930

8.857

32.453

69.568

25.989

55
Passiva
Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
25 Juli1914

7.259

6.395

75.541

2.228

44

Reservefonda ……………………
,,

7.563.205,59 ‘) SIUIIPOSt
act I
Va.

B
ijzondere reserve

………………

,,

8.000.000,-
Pensioenfonds

. …………………..

7.502.088,73
BANK VAN ENGELAND.

Bankbiljetten in omloop …………..

..

1.007.832.080,-
Voornaamste posten in duizenden
poiideii

sterling.

Bankbilj:
1

Bankbilj.
1
Other Securities
Bankassignati8n in omloop

……….
,,

112.133,36
Rek.-Cour.
5
Het R
ij
k
f

47.203.993,72 Data
Metaal
In
un
Bankingl
Disc, and
1
Securities
saldo’s:

Anderen
,,
116.804.169,17

164.008.162,89
circulatie
Departm
1
Advancesl

_____________
24 Feb. 1932
_______
121.348
346.404
49.368
11.493
37.321
Diverse

rekeningen ……………….
,,

9066.76892

f
1.224.084.439,49
17

,,

1932
121.318
344.883
50.884
11.945
39.124
10

1932
121.294
346.519
49.246
13.008
36.910
Beschikbaar zjetaalsaldo ………….
f

436.246.050,76
3

1932
121.313
347.666
48.099
13.634
40.120
Minder bedrag aan bankbiljetten in
om-

.
27 Jn. 1932
121.350 345.869
49.896
12.947
37.196
loop dan waartoe de Bank gerechtigdis.
,,
1.090.617.375,–,
20

,,

1932
121.321
374.879 47.884
14.01
39.9

20
‘) Waarvan In het buitenland
f
102.970.230,91.
Voornaamste posten in duizeuden guldens.

.
25 Feb. 1931

22 Juli

1914

141.593

40.184

347.665
53.151

29.317
8.518

33.633

27.650

Goud

Andre
1
Beschikb.I Dek-
Data

I Metaal-

kings
I
Circulatie
l
opeis
e
chb.
1
Munt
mat.

schu!denl

saldo
‘)Iperc.
1
Dk
M
un
t

Other Deposits

29 Febr.’32’ 97.690 781.591

1007.8321164.120

436.247

77
Dulu
00v.
Sec.
Public
Depos.

Bankers Other
Accountsl
iReservel
ktngs-
perc.’)
_______
___
24 Feb. ’32

33.676

14.125

67.924

32.198

49.943
4311/,
22

,,

’32 97.691

770.037

972.535 183.669

431.504

77
15

,,

’32 97.691 763.899

978.976 172.220

427.314

77
17

,,

’32

33.496

15.359

70.456

31.989

51.435
4319/
8

,,

’32 97.691

763.899

991.700 157.534

428.073

77
10

,,

’32

34.626

16.435

66.998

32.727

49.775
4218/
16

1

,,

’32 97.691

767.930

1019.632 165.052

418.412

75
’32

40.701

14.802

77.326

32.845

48.647 38i
’32
25 Jan. ’32 97.691

775.039

984.243 207.895

430.045

76
27 Jan. ’32

45.311

15.321

74.304

38.208

50.481

3918/
2 Mrt. ’31

84.513 361.495

847.684

26.733

127.165
~
5ij
20

’32

52.431

Ö.813

77.482

38.444

48.442
3528′
/82
,
25 Juli

‘141 85.703

96.410

310.437

8.198

43 521

54
________

25 Feb.
’31

36.735

16.221

59.072

33.312

53.927
4919
TTTaaj 1 Schatkit-
1
Data

1
bedrag

promessen

Belee-

I

Pape

Dïse
ophef

reke-
22Juli
’14

11.005

13.736

42.185

29.297

52

1
disconto s1rechtst reeks

ningen

buiten!.

ningen
2)
1)
VerhoudIng
tuasche,, Reserve en Deposits.

29 Febr. 1932

69.146

99.134

84.309

34.499 22

1932

69.054

94.759

84.309

34.113
BANK VAN FRANKRIJK.
15

1932

69.216

94.580

84.309

35.193
Voornaamste posten in millioenen franca.
8

1932

71.024

.

90.952

83.7.7,1

35504
1
Te goedl
.

Waarv.

1
Renteloos
1

1932

79.617

112.877

83.657

35.811
Data
Goud

Zilverj
tn het
Wis-

sets

Betee-
ningen

voorschot
25
Jan.
1932

78.115

96.491

83.657

35.552
buitenl.1
ttnI.J
Ia.d.
Staal

2 Mrt. 1931

46.733

101.590

227.212

43.490
19Feb.’32 73.8151.004
7.580
13.972
8.975 2.711
3.200.
25 Juli

19141

67.947

61.686

20.188 1

509
12

,,

’32 73.034
992 7.830
14.101
9.192
2.788
3.200
1)
Sedert den bankstaal van
4
Jan.
’29 weder op de

basis van
2)
5

,,

’32 71.563
992
8.176
14.197
9.073
2.825
3.200
metaaldeicking.

2)
Sluitpost_activa.

,
29Jan.’32 71.625
985
8.882
16.479
9.923
2.744
3.200
SURINAAMSCHE BANK.

.
20Feb.
1
31 55.858
674 7.013.
26.808
19.307
2.861
3.200

Voornaamste posten in duizenden guldens.
23Juli’14
4.104

640

1.541
8

769

Data
Metaal
Circu-
laffe

Trï
opeischb.
Discont.
1
Div. reke-
ningen’)
Data
Bonsv.d.
zelfst.
Rekg. Courant
_________________
Diver-
1
Ctrculatle

1
Zelfst.
sen’)
1
Parft
sciwiden
amort.
k.
Staa

Iamort.k.lcalleren

2.0281

82.579

20

3.455
25.176
30 Jan.

1932..

896

1.370

597

970

701
19Feb.’32
6882

23

,,

1932..

886

1.029

848

976

703
12

,,

’32
6.882
2.0201

83.289

46

3.919
23.685

16

,,

1932..

877

1.090

899

975

648
5

»

’32
6.882
2.3721

84.438

456

4.036 22.278

9

.

1932..

:837

1.146

891

974

697
29Jan.’32
6.899 2.0081

84.723

531

4.191
23.552

31′ Jan.

1931

881

1.412

, 488

876

476
20Feb.’31
.
5.199
2.2421

76.852

4.569

9.368
11.540

5Juli -1914..

645

1.100

560

735

39.6
23 Juli’14

.
.

1

5.912

1

401


943
1) Slu!tp. der activa.

.
1)
Sluitpost
activa.

2 Maart 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

181

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan

Deviezen

Andere

D

oud

bij bui-

als goud-

wissels

Belee-
a 0

tenl. circ.

dekking

ei

ningen
banken’)

geldende

cheques

23 Feb.

1932

929,6

79,6

145,9

3.144,1

158,6
15

1932

928,7

79,7

144,2

3.249,5

187,9
.6

1932

928,3

55;5

146,8

3.461,7

129,0
30 Jan.

1932

947,8

75,9

145,1

3.631,8

158,3
23

,,

1932

956,4

83,9

151,3

3.406,9

103,1

23 Feb.

1931

2.265,6

207,6

175,4

1.525,6

85,3

30 Juli

1914

1.356,9

750,9

50,2

D

Effec-

Diverse

Circu-.

Rekg.-

Diverse
0 U

ten

Activa’)

Latie

Cr1.

Passiva

23 Feb. 1932

161,8

837,7

4.003,2

331,8

– 804,0
15

,,

1932

160,6

1.013,1

4.155,2

370,7

853,5
6

,,

1932

160,6

971,2

4.276,1

332,9

869,8
30 Jan. 1932

160,7

969,4

4.407,1

393,6

886,0
23

,,

1932

160,6

910,2

4.198,0

370,7

872,9
23 Feb.

1931

102,3

555,9

3.704,4

401,3

334,1

30 Juli

1914

330,8

200,4

1.890,9

944,-

40,0
1)
Onbela8t. ) W.o. Rentenbankscheine
23, 15, 6
Febr., 30,23 Jan.
’32
en
23
Febr.
’31
resp. 23;
19;
15; 7; 21; 57 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIE.

Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data
ts

Goud

t

0.

.,
,

Rekg. Cr1.

o

1932
.’

0.
18 Feb.

2527

945

79

288

3.715

30

159
11

2536

927

75

288

3.723

14

151
4

2535

935

74

288

3.717

35

143
28 Jan.

9534

923

55

288

3.672

18

171
21

,,

2542

918

52

288

3.676

9

177
19 Feb.’ 1416

896

759

32

292

3.197

14

E03
‘)193l
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad

Wettig

Wissels
betaal-

Data
Dekking

middel,

In her-

In de
Totaal

i

F. R.

Zilver

disc. v. d.

open
bedrag

i

Notes

etc.

nieniber

markt
banks

gekocht

10 Feb.’32

2.967,2

2.128,9

196,3

819,4

169
1
4
3

,,

’32

2.970,2

2.135,2

197,3

855,2

156,1
27Jan.’32

2.087,9

2.132,4

198,5

837,6

162,3
20

’32

3.005,9

2.115,7

189,7

819,0

188,0
13

,,

’32

3.001,8

2.132,7

186,0

818,3

213,8
6

,,

’39

2.985,6

2.133,0

173,6

818,2

275,3

11 Feb.’31

3.077,5

1.786,9

176,9

222,2

87,7

Belegd

p:

:

Goud-

Afrem.
Data

In
u. s.

Notes

Totaal

Gestort

Dek-

ffek-
Gov.Sec.

in circu-

Kapitaal

kings-

kings-

__________

latie

perc.’)

perc.
2
)

10 Feb.’32

741,4

2.662,0

2.021,1

158,4

63,3

67
1
6
3

,,

’32

749,0

2.664,0

2.054,0

158,5

62,9

87,1
27 Jan.’32

751,7

2.627,3

2.099,5

159,5

62,8

67,3
20

’32

751,5

2.642,1

2.105,9

159,8

62,9

66,9
13

,,

’32

751,6

2.635,8

2.130,1

160,6

61,9

65,5
6

»

’32

765,9

2.651,0

2.169,4

160,6

58,6

61,9

11 Feb.’31

609,6

1.481,0

2.417,4

169,3

78,9

83,5
1)
Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare
schulden:
F. R.
Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateraa1 en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ lIET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.
jfl,..IJeserve

Data

Aantal

conto’s

Beleg-

1
bij de

Totaal

1
Waarvan
banken

en

gingen

1

F.
R.

.ito’s

1
beleen.

banks

deposits

depo-

1

time

3Feb.’32

492

12.830

7.149

1.460

17.365
1

5.746
27 Jan.’31

467

12.858

7.137

1.482

17.462
1

5.771
20

1
32

457

12.935

7.117

11.501

17.547
1

5.818
13

‘321

469

13.031

7.256

11.516

17.751

1

5.843
6

’32

483

13.077

7.302

1.543

17.931

5.854

4Feb.’31

65

15.668

7.014

11.785

20.902

7.160
Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

1 Maart 1932.

J:[et bericht van dc vorige week, dat het toegestane
vet
centage bititenlandsehe t a. i w e in Italië verhoogd was tot
60 pOt., behoeft iii zoo verre verbetering, dat de 60 pCt.
a]leen geldt voor het Zuiden van Italië, terwijl in hetNoor-
dcii van Italië het percentage is vastgesteld op 40 pOt. In
Frankrijk is het percentage wederom verhoogd en wel van
20 tot 25 pOt. lii beide landen hebben deze verhoogingen
de .v laag naar buitenlaudsche tar ve verlevendigd en bijna
dagelijks zijn flinke zakeii tot stand gekomen. Ook in aii
dere landen op het continent en in Engeland bestond goede
vraag, welke echter later Ôeuigszins is verflauwd, waar
(1001
cle omzetten baperkter werden. In Duitschiand is nog
geen wijziging gebracht in de wettelijke bepalingen omtrent
den invoer van tarwe, idoch men meent, dat de regeering
daartoe w’el spoedig zal overgaan. Zij heeft verklaard, dat
zij irt gzi geval zou toestaan, dat dc br oodprijzen worden
verhoogd en liet schijnt daarom, iii verband nint het be-
perkte aanbod van binnenla.ndschc tarwe, w’el waarschijn-
lijk, dat spoedig de invoer vergemakkelijkt zal worden. Het
Lauclbouwbureat, te Rome heeft een schatting gemaakt,
voorzoover de bekende cijfers daartoe in staat stelden, van
cle met wintertarwe bebouwde oppervlakte in Europa bui-
ten Rusland en komt tot de slotsom, dat deze iets grooter
zal zijn clan iii het vorige jaar. In Frankrijk, Dnitschlaud
en Italië zon de bebouwde oppervlakte grooter
zijn,
in Hoe-
nIcnië, Polen en Spanje kleiner. De regeering in Rusland
heeft bekend geiliaakt, dat de met wintertarive bebouwde
oppervlakte 11,4 pOt. grooter is dan in het vorige jaar.
Uit verschillende Europeesche landen komen klachten over
strenge koude bij onvoldoende sneeuivbedekking, vooral uit Hongarije, Polen, Tsjecho-Slowakije, en Oostenrijk, evenals
uit Jlulgarije iii Roemenië en Rusland schijit vôldoencic
sneeuwbedekking aanwezig te zijn. De verschepingen van
tarwe uit Rusland zijn zeer klein geworden en in verband
met tekort aan graan voor voedsel en voor zaa.idôelcinden
in verschillende streken van Rusland meent men ook niet,
(lat de uitvoeren weder belangrijk zullen worden. Andere
landen blijven ii, ruime mate met tarwe aan de niarkt,
vooral Australië, Argdntiuië en Canada. De Vereenigde
Staten spelen geen rol van beteekenis bij den uitvoer van
tarwe. De
.
prijzen te Chicago zijn sedert 20 Februari ge.
daald, de Maart-termijn sloot 1 dollarcent per 60 lbs.
lager. Winnipeg sloot % dc. lager wegens verminderde
vraag voor uitvoer. Te Buenos Aires sloot de April-termijn
2 centavos per 100 liG, lager en te Rosario 4 centavos per
100 KG. hooger, nadat vrij sterke fluctuaties in den loop
der week hadden plaats gevonden. In cle vorige week dcccl
zich het rnerkwaardige feit voor, dat Russische tarwe, dis.
ponibel in Engeland, naar Griekenland werd verkocht en
dat Argentinië een lading ‘taiwe naar Shanghai verscheepte.
De stemm ing voor r o g g e was in de afgeloopen veek vast en zoowel voor dispoiribele Russische als voor stoo.
niende en Maart.a.flading Platarogge stegen de prijzen. De
zich nog in handen der Russen bevindende partijen disponi-
bele rogge, welke zijn opgeslagen in havens van Duitseh-
land, Nederland en België. werden verkocht aan de Duit-
che regeering, welke daardoor in staat is op de binnen.
landsehe markt prijsregelencl op te treden en verhooging van den roggeprijs te voorkomen. Dc Duitsche regeering
koopt bij voorkeur Rnssische rogge, omdat zij die met in-
dustrieproducten kan betalen, (lech ook van Argentijnsehe
logge is zij kooper. Men is van meening, dat nog belangrijke
hoeveelheden buitenlandsche rogge in Duitsehland noodig
zullen zijn. Over den uitzaai van winterrogge bericht het Landbouwinstituut te Rome, dat een uitbreiding daarvan
in Duitschlan.d, Polen en Frankrijk niet opweegt tegen een
inkrimping van 4.600.000 acres in Rusland.
De markt voor m af s was in het begin der week zeer
vast en tot hooge prijzen werd disponibele en spoedig ver-
wachte Platamais verkocht. De consumptie betaalde deze
prijzen slechts schoorvoetend en de omzetten waren niet
van grooten omvang. Tegen het einde der week, toen eenige
booten binnenkwamen en belangrijke hoeveelheden Maart-
levering in de termijnmarkt werden aangediend, verflauw

de de stemming aanmerkelijk en daalden de prijzen ver-
scheiden guldemis per last. Ook in Argentinië vond een be.
langrijke verlaging plaats aan de termijumarkten en de
stemming werd dientengevolge flauw. Gisteren is daa.rop
weder een verbetering
gevolgd.
De termijnmarkt te Buenos Aires haalde liet geleden verlies weder in en houders van
mais bleken niet meer geneigd tot lage prijzen af te geven,
z.00dat de stemming weder verbeterde. Voor Platamaïs van
ddn nieuweil oogst bestaat nog slechts matige belangstel-
ling, hoewel cle prijzen voor April en latere verscheping

182

ECONO’MISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

2:’Mart 1932

AANVOEREN
in tons van
100
KG.

Rotterdam
msierdom
Totaal
Artikelen
21-27
Febr. Sedert
Overeenk.
21-27
Febr.
Sedert
C
Overeenk.
1932
1931
1932
t Jan.
1932
tijdvak
1931
1932
Jan.
I9S2
tijdvak
ii

43.854.
151.897 135.537150
1.840
152.047
137:377 5.606

,
54.432
40.155


25
590
105
55.022 40.260
Tarwe

……………….
Rogge

………………
582 4.248
4.210
– –
145
4.248
4.355
Boekweit ……………….
Ma1s ………………..
16. 068
252.672
,
204.747
4184
63.766 47.526
316.4,38
252.273

20.810
,

57.449
108.933

4.605
7.07
62.054
116.010
5.458
32.291
58.699
1.292

33.583 58.699
2.215
316.1
22.245
13.496
57.117

85.101
88.738 107.346

Gerst

……………..
Haver

……………….

2.400
.
18,098
.6.183


18.098
6.183
Lijnzaad

……………..
Lijnkoek

………………
Tarwemeel ……..’
.

798
4.605
18.284
30
1.895
9.134 6.500 27.418
Affdêremeë1söorten.

.’.
.

1.426

.8.043

.
10.569
83
2.741
2.725
10.784 13.294

verscheiden ‘guldens pdr last zijn gedaald. Dc berichten over den nieuwen oogst luiden iets gunstiger in verband
niet algemeene regens, doch berichten over ernstige schade
teugdvolge van vroegere droogte cii sprinkhanen houden
aan. ‘Door ‘dei’c Donau wordt geen maïs geofîreerd op ‘spoc-
dige aflading. De cheepvaart OP den Donau is nog steeds
gesloten. ‘Aan cle termijnmarkt te Buenos Aires waren de
prijzen. voor mais per Maart
4
centavos per 100 1(G. lager,
voor April 11 centavos lager, te Rosario was het slot voor
Maart 5 centavos lager, voor Mei 10 centavos lager.
Voor ‘ge r 11 was de stemming in de a.fgeloopen week
vast. Voor loco Russische’ werden de prijzen allengs ver-
hoogd en qok voor Platagerst werden langzaam stijgende j,rijzer1 betaald. Tegen het einde der week werd het aan-
bod van Plata.gerst in de tweede hand int binnenkomende
booten iets dringender en vond voor clie gerstsoort een
kleine verlaging plaats. Het aanbod van gerst uit Argen-
tinië is beperkt; en de eerste hand vraagt aanmerkelijk hoo-
gere prijzen ‘clan waarvoor ‘de tweede hand geneigd is af
te geven. Het Russische aanbod is klein en de Russen zijn
tiiet dringend met gerst aan cle markt, terwijl zij zeggen,
dat de verschepiergen geen grooten omvai.ig znllen aannemen.
Canaclee.4che’ gerst op latere verschepin’g wordt geregeld
aangeboden,’ doch is te hoog in prijs, om zakeit idogelijk t
maken. –
‘II a v c r was op .
‘de meCste dagei.i eveneens vast. De
prijzen ifi Argentinië zijn aanvankelijk gestegen; ‘doch later,
wede enigszins’ gedaald. Het slot was
10
centavos pet

100 KG. hooger clan cle vorige week. De omzetten iii Plata-
haver waren niet groot en tegen liet einde der week moes-
ten eeitige partijen biiinengekdnien Iiivcr tot een geredn-
ceerden prijs worden opgeruimd. Canadeeselie haver wordt
door afladers te hoog in prijs gehouden. lii de tweede hand
kwamen daarin beperkte zaken tot stand.

SUIKER.

Met uitzondering van een kortstoi.tclige opleving waren
cle suikerniai’ktei,r gedurende de afgeloopen week flauw ge-
stem’cl. De oorzaak hiervan is ‘te zoeken in het feit, dat dc
verschillende conferenties van cle internationale Suikerhe-
in nghebbenden cert te Brussel daarna te Berlijn, volgens
dc verspreide berichten, geen al tebe’ recligende resultaten
opleverden, in welk verband Cuba nog steeds iiiet officiëel
het niaxiliruni voor ‘den tegeciwoorcligen oogst ‘zou hebben
vastgesteld.
in A in e r i k a daalde cle prijs voor rnwsuiker zelfs tot
beneden
-.90
dc. c. & Ir. Aa-nvankelijk weiden nog flinke
hoeveelheden door raffircadenrs gekocht, doch op de ver-
larcgde prijzen was wei lig .verkoopdrrcc:cg meel’ te bespeuren.
i)e N e
w

Y
o r k s c h c’ terinijunrarkt opecicle flauw, her-
stelde zich ria 2 ‘dagen, (och 01) dcci lnats’tecc beursdag vond
ccii gevoelig inzinking plaats, waardoor weder :clle laagte-records gebroken werden. De ‘sloticoteeringeuc luidden als
vol
g
t: Mrt.
0.82;
Mei
0.88; Juli 0.96;
Sept.
1.03
en Oct.

STATISTISCH OVERZICH

GRANEN EN ZADEN
ZUIVEL EN EIEREN
MINERALEN

TARWE
OERST
KAAS
STEENKOLEN
PETRÛLEUÏd4


79K G.La
R000E
Zuid-Russische
MAIS
La Plata
Z.-Rus’sische
LIJNZAAD
La Plata
BOTER
per K.G.
Edammer
EIEREN
Gem. not.
WeotfaalscEe!
Hollandsche
Miii. Contin.
Plata loco
Rotterdam!
(14 1(0.) loco
,

loco (64,5 K.G.)
loco Rotter-
loco
Leeuwar-
Alkmaar
Fabrieks-

Eiermiin
bunkerkolen
Crude
tlm 33,90
Amsterdam
Rotterdam
R’damlA’dam
dam per
R’damlA’dam
der Comm.
kaas’
Roermond
ongezeefdf.o.ii.

g.
per
loo
K.G.

per 100 K.Q.
-per 2000 K.G.
2000 K.G.
per 1960 K.O.
Noteering
kI. mjmerk

100 st.
R’damjA’da’m
.


perl000K.(iPa1’r

.
f1.
0J
II.

0
10
f1.-
0(
61.
Olo

f1.


I
II
f1.
0J
61.

1
0/
0

f1.
01
0
6.
0j
$
0
J0
1925
17.20
100,0 13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
2,31
100,0
56
1

t
100,0
9,18
100,0 10,80
100,0
1.68
100,0
1926 15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83.4
360,50
77,9
1,98

1
85,7 43,15
77,1
8,15
88,8
17,90 165,7
1.89
112,5

1927
14,75
85,8
12,476
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78.4
2,03

1
87,9
43,30
1
77,3
7,96
86,7

11,25
104,2
1.30
77,4

1928
13,47
5

78,3
13,15
100.6
226,00
97,7 228,50
96,8 363,00
78,5
2,11
91,3
48,05
85,8
7,99
87,0
10,10
93,5
1.20
71,4
1929
12;25
71,2
10,87
5

83,2
204,00
88
1
1
179,75
76,2
419,25 90,6 2,05

1
88,7
45,40
81,1
8,11
88,3′
11,40
,

105,6
1.23
73,2

1930
9,67
5

56,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
,
47,4
355,1.0
77,0
1,66
71,9
38,45
68,7
6,72
73,2
11,35
105,1
1.12
66,7

1931
5,55
‘32,3
4,55 34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
1,34
58,0
31,30
55,9
5,35 59,3
10,05
93,1
0.58
34,5
Jan.

1930
12,67
5

73,7
9,35
71,5
149,25
.64,5
151,25
64,1
433,75
93,8
2,00
86,6
43,95
78,5
7,55
82,2
11,75
108,8
1.21
72,0
Febr.
11,72
5

68,2 8,17
5

62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50 86,2
2.03

87,9
41,15 73,5
6,90 75,2
11,75
108,8
1.11
66,1
Maart

,,


10,90
63,4 7,15
54,7
‘143,50
62,0
125,00
‘53,0 390,00
84,3
1,71
74,0
41,25
73,7
5,18 56,4
11,55
106,9
1.11
66,1
-“April
,

11,17
5

65,0 7,62
5

58,3
180,25
77,8
129,75
55,0
431,00
93,2
1,50
64,9
36,50 65,2
5,16 56,2
11,35
105,1
1.16
5

69,3
–MeI
10,45
60,8 6,55
50,1

148,50
64,1 114,50
48,5
405,00
87,6
1,44
62,3
37,20
66,4
5,30 57,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
juni
10,05
58,4
5,17
5

39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
83,4
1,54
66,7
37,-
66,1′
5,09 55,4
11,35
105,1
1.18
1

70,5
T”
JuiIi
955
55,5 5,82
5

44,6
157,75
68,1
108,00
45,8
345,75
74,8
1,72
74,5 39,90 71,3
5,99 65,3
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Aug.

,,
945
54,9 6,30


48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78
1
9
1:58

68,4
40,20
71,8
6,03
65,7
1135
105,1
1.18
0

70,5
Sept.
8,40
48,8 5,25
40,2
.
127,50
55,1
99,00 41,9
318,75
68,9
1,64
71,0
37,55
67.1
7,23
78,8
11,35
105,1
1.185 70,5
Oct.


7,40
43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5
86,00
36,4
281,25
60,8
1,63
70,6
36,90
65,9
8,60
93,7
11,35
105,1
1.185
70,5
– –
Nov.

,,


7,25
‘42,2
4,25
32,5 94,50 40,8
‘82,25 34,9
270,75
58,5
1,58
68,4
36,50
65,2
9,63
104,9
10.90
100,9

0.85
50,6 Dec

,
7,07
5

41,1
4,30
32,9 96,00 41,5
91,00
38,6
247,75
53,6
1,55
67,1
33,50 59,8
7,97
86,8

10,85 100,5
0.85
50,6
– –
Jan.

1931
6,52
5

37,9
4,-
30,6
84,50
36,5 86,25
36,5 207,50
44,9
1,61
69,7
32,25 57,6
6,63
72,2
10,30
95,4
0.85
50,6
Febr.

,,

5,775
33,6 3,90
29,8
87,50
‘37,8
85,75
36,3 206,25
446
1,66
71,9 33,80 60,4
6,21
67,6
10,30
95,4
0.85
50,6

Maart

,,
5,62
5

32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4 214,00
463
1,47
63,6
35,00
62,5 4,94 53.8
10,30
95,4
0.66
39,3
April-
5,90 34,3
4,42
5

33,8
112,00


48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
1,35
58,4
31,60
56,4 4,20 45,8
10,15
‘94,0
0.53
31,5
-‘

Mei

,,,
6,15.
35,8
4,975

38,0 95,75
,
41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
1,26
54,5
30,85
55,1
4,07
5

44,4
10,00
92,6
0.53
31,5

Juni
5,75
33,4
5,05
38,6

86,75
37,5
116,50
494
191,50
41.4
1,29
55,8
33,50
59,8 4,30 46,8 10,00
92,6
0.34
5

20,5
Jdli
5,42
5

31,5
4,70
35,9 84,25 36,4
115,75
49,0
211,00.
45,6
1,32
57,1
3775
67,4
4,40 47,9
10,00
92,6
0.24
14,3

-Aug.
4,975
28,9
4,025
30,8
74,50
32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
1,30
56.3
36:00
64,3
4,98
54,2
10,00
92,6
0.43
5

25,9
– –

bept.
4,775
.

4
.
275
27,8
32,7
68,00
29,4
97,00
411
64.25
35,5
1,27
55,0
32,25 57,6
5,775

62,9
10,00
92,6
0.56
33,2
Oct.,,
5,-
29,1
4,475

31,2 68,50 29,6
94.75
40:1

160.25
34,6
1,24
53.7 26,25 46,9
6,275
68,4
9,90
91,7
0.56
33,2


Nov.


5,825
33,9
5,475
41,9 81,00 35,0
114,50
48,5
169,75
36,7
1,17
50,6
24,75
44,2
7,07
77,0 9,90
91,7
0.68
40,4
‘Dec.

s,,


4,926
28;6
4,95

,
37,9
69,25
,
29,9
111,25

47,1
,145,75
31,5
1,18 51,1
21,40
38,2
5,325
58,0 9,90
91,7
0.71
42,3
Jan.

1932
5.05
’29:4
5,Q75

,
.38,8
71,25


30,8
114,00
48,3
142,50
31,0.
116
502
25,75
46,0
4.71
51,3
1

8,25 76,3
0.71
42,3
1

Febr.


4,95
28,8
4,90
-37,5′

68,00
294
1(8,00
45,8
139,00
30,1
1:277

550
27,507
49,1
4,40
47,9
825
76,3
0.71
42,3

8′
5.05
29,4
4,95
37,9
69,00
29:8

107,00
‘45,3 139,50
30,2
1,37
8

59,3
26,50
8

47,3
3,85
41,9
8,25
76,3
0.71
42,3
15


5.45
31,7
5,10- 39.0 73,50
31.7
‘10800
45.8
142,50
31,0
1,42°
61,5
27,50
9

49,1

3.95
43,0
8.25
76.3
0.71
42,3
22

.’

.

,,


5,45
3 ,7
5,05
‘.38,8
80,00
34,6′
100,00
45,8
146,50
31,7
1,28
00

55,4 29,25
00

52,2
3,50
38,1
8,25
.

76,3


29

,,

,,’
5,65
32,8 5,40
41,3

80,00
34,6
111,00
47,0
144,00
31,1

.
3,25
35,4
8,25
76,3
0,71
42,3
‘1
Men zie voor
de’topl.
op
dezen staat
de
nos, van
8 en
15 Aug.
1928 (No.
658 en
659)
pag.
689190
en
709.

0)

Tot
Jan. 1931
Hard
Winter
No.
2.
S)
Tot
Jan.
1
9 Febr. 1931 American No. 2. ‘ –

2 Maart 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

183

1.06, terwijl de laatste noteering voor Spot Gentr. 2.85
bedroeg.
De ontvangsten in de Atlantische havens der Ver. Sta-
tea bedroegen deze week 72.000 tons, de versmeltingen
43.000 tons tegen 48.900 tons verleden jaar en de voor-
raden 178.000 tons tegen 267.000 tons.
De laatste C u b a-statistiek is als volgt:

1932
1931
1930
tons
tons
tons

Productie

…………..
800.000
1.260.000 1.403.000
Voorr. overgebracht per
1fl

1.745.971 1.418.000 321.000
Consumptie

………….
2.500
15.000 11.008
Weekontv. afscheephavens
101.700 152.509
178.571
Totaal sedert
lfl
N. Oogst
210.348 405.871
701.617
Weekexport

………….
40.669
55.651
42.400
Totaal

sedert

1/1

………
246.313 220.315
297.957
Voorraad afscheephavens
935.405 1.599.186 735.850
binnenland

…..
1.361.753 839.129 690.375
Aantal werkende fabrieken
123 133
154

In E n ge 1 a n cl was de omzet in geraffineerd bevredi-
gend en dat was cle reden waarom ook ruwsuiker nogal
gevraagd werd. Verschillende scheepsladingen vonden haar
weg naar dit eiland; de te bedingen prijzen bewogen zich
met het oog op den algèmeenen mark’ttoestand echter in
dalende lijn. De L o n d e n s c h e termijnmarkt legde niet
dezelfde bewogenheid als New-York aan den dag. De notee-
ringen brokkelden heel langzaam doch gestadig af. Op J a v a verkocht de V.I.S.P. uit oogst 1931 verder ca.
5000 tons Superieur en 10.000 tons No. 16 en hooger tot
geheime prijzen.
H i e r t e 1 a n d e volgde men Londen; op de termijn-
markt te A m st e r d a m brokkelden de noteeringen bij
gebrek aan aanbod slechts zeer langzaam af. Het slot gaf
het volgende beeld te zien: Mrt.
f634.;
Mei
f
6%; Aug.

f
7.- en Dec.
f
7%. De omzet bedroeg 2450 tons.

KOFFIE.

De koffiemarkt blijft nog steeds kalm gestemd. Ook in
cle afgeloopen week heeft Brazilië de termijnmarkt te New-
York herhaaldelijk gesteund door inkoopen van latere
maanden én, naar het heet, zijn weder Maart-aandieningen
aan diezelfde markt voor I3raziliaansche rekening opgeno-
men. De kost- en vrachtaanbiedingen van de verschillende
Braziliaansche afscheephavens ondergingen nog steeds geen

verandering. Nederlandsch-Indië echter was voor Robusta
34 tot
34
et. gemakkelijker. Tot afladingszaken van betee-
kenis kwam het echter ook in deze soort niet.
Volgens mededeeling van den Nationalen Koffie-Raad
van Brazilië zijn vernietigd:

bn. Sanos bn. Rio bn. Victoria bn. totaal
in cle afgeloopen week 101.000 25.000 6.000 132.000
sedert 1 Juli 1931 .. 2.422.000 623.000 178.000 3.223.000

waarbij nog komen 559.000 balen, vÔÔr 1 Juli 1931 vernie-
tigd, dus totaal 3.782.000 bn. De vernietiging van koffie in
Brazilië gaat dus – zij het ook tot nu toe nog lang niet
in den in uitzicht gestelden omvang van 1.000.000 balen
per maand – onafgebroken voort. Om den bij sommigen
in •dit opzicht gerezen twijfel weg te nemen schrijft de
bekende firma Hard & Rand, ec-n der grootste koffie-afla-
clers te Rio en te Santos, in een brief van 28 Januari I.I.
aan haar huis te Londen, dat de Koffie-Raad tegenwoordig
koffie vermengt met teer en creosoot en dit mengsel in
groote hoeveelheden verkoopt als brandstof. Het plan zou
bestaan om voortaan vSSr de bewerking tot brandstof de
cafeïne uit de koffie te halen, wat nog een afzonderlijke
bron van inkomsten zon vormen. Verder schrijft zij, dat
haar vertegenwoordiger op weg van Sao Paulo naar Santos
gezien heeft, dat de verbranding van voorraden regelmatig
plaats heeft in de streek achter Santos en dat het vuur,
dat onafgebroken met koffie wordt gevoed, zich over een
afstand van ongeveer een kilometer uitstrekt.
Om dit grandioos auto-da-te te kunnen bekostigen heft,
zoonls bekend is, de Braziliaansche Regeering op elke baal
koffie, die uitgevoerd wordt, een extra-uitvoerrecht van
15 goudshillings per haal. Elke koffieverbruiker moet dus
9 gulden per 60 Kgr. of
734
cent per 34 Kgr. extra betalen teneinde Brazilië in de gelegenheid te stellen, zoo spoedig
mogelijk langs den meest abnormalen weg van zijn gewel-
dige overproductie af •te komen. En dat alles natuurlijk
alleen met het doel om dienzelfden verbruiker daarna –
(lat wil zeggen: wanneer het experiment gelukken mocht
– voor zijn nieuwe inkoopen een zoo hoog mogelijken prijs
te kunnen berekenen.
Dat het echter met de vernietiging op grooter schaal nog
altijd niet gaat, zooals Brazilië zich ‘dat had voorgesteld,
schijnt, behalve uit de cijfers, ook te moeten worden opge-
maakt uit het feit, dat het reeds eenige malen te dezer
plaatse vermelde plan tot vernietigin-g van 400 millioen
koffiestruiken in den Staat Sao Panlo telkens weder ter

1A

GROOTHANDELSPRIJZEN’)

METALEN
TEXTIELGOEDEREN

DIVERSEN

ZILVER
1,,1JZR,
eve an

KOPER KATOEN
ge a

e
WOL
gekamde
KOE-
KALK-
cash Londen
OUfl
ry

0.
Standaard
.
OCOpr
1
zen
..
ocoprijzen
Mlddling
u
.
s rac
Australische,
HUIDEN
SALPETER
per Standard
Locoprjzen
Londen
on en per on en
locoprijzen
New-York
,,
enno,

S

V.
CrossbredColo-
nial Carded, Gaaf,open
kop
Gid. per
100
KO.
Ounce
er ii roug
p

g.
per Eng, ton
ng.
per

ng.


per lb.
loco erib
Bradford
50’s
Av.
loco
57-61
pnd.
netto
I

.
Bradford per Ib.

pence
0
10
Sh.
0
1
0

A
0
10
£
01
0

01
8 cts.
0
1
0

pence
0/
pence
0j
f1.
°Io
11.
01
0

32
1
1s
100,0
731-
100,0
62.116
100,0
261.171-
100,0
36.816
100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
28!io
89,3
8616


118,5
58.11-
93,5
290.1716
111,1
31.116
85,3
17.55
75,5
47,25
85,9
24,75 83,9
28,46 82,0
11,61
96,8
26
3
14
83,3
731-
100,0
55.141- 89,7
290.4!-
110,8
24.4/-
66,4
17,50
75,3
48,50
88,2
26,50
89,8
40,43
116,5
11,48
95,7
2
6
1
116
81,1
66!-
90,4
63.16/-
102,8
227.5!-
86,8
21.11-
57,8
20,00
86,0
51,50
93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
24
7
/1
76,2
7016
96,6
75.141-
121,9
203.1516
77,8 23.51-
63,8
19.15
82,4
39,-
70,9
25,25
85,6
32,25
92,9
10,60
88,3
17
1
j,6
55,4
671-
91,8 54.131- 88,0
142.5!-
54,3
18.116
49,6
13,55
58,3
26,75 48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82.0 1319
41,6
551-
75,3
36.51-
58,4
110.11-
42,0
12.11-
33,1
8,60
37,0
21,50
39,1
12,00 40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
2018/
1
6
65,3
7216
99,3
71.916
115,1
174.131- 66,7
21.111-
59,4
17,15
73,8
29,50 53,6
19,25
65,3
26,63
76,7
10,11
84,3
20
1
1
62,6
7216
99,3
71.1216
115,4
174.41- 66,5 21.41-
58,2
15,45
66,4
28,50
51,8
17,75
60,2
24,50
70,6
10,21
85,1
19
1
18
59,5
701-
95,9
68.1916
111,1
165.181-
63,4
18.16!-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
16,50
55,9

69,2
10,21
85,1
19
9
116
61,0
6716
92,5
61.3!-
98,5
161.1716
61,8
18.616
50,3
16,45
70,8
27,25
49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1
18″/i
59,0
6716
92,5
53.91-
86,1
145.-!-
55,4
17.161-
48,9
16,50
71,0
28,75
52,3
18,00
61,0
26,25
75,6
10,21
85,1
16
1
11
50,0
6716
92,5
50.116
80,7
136.416
52,0 17.191-
49,3
14,50 62,4
27,75 50,5
17,50
59,3
26,83
76,7
10,21
85,1
16
49,9
6716
92,5
48.2!-
77,5
134.1716
51,5
18.31-
49,8
13,10
56,3
27,00
49,1
16,75
56,8
24,25
69,9
9,18 76,5
16
3
18
51,0
651-
89,0
4715/-
769
135.516
51,7
18.61-
50,2
11,95
51,4
27,25 49,5
16,50
55,9
24,88
71,7
9,28
77,3
16n/
16

52,0
6316
87,1
46.61- 74,6 132.61-
50,5
17.181-
49,1
II,-
47,3
27,00
49,1
15,75
53,4
26,50 76,4
9,39
78,3
16’1
51,5
63161
87,1
43.-!

69,3
117.131-
44,9
15.151-
43,2
10,55
45,4
24,50 44,5
14,50
49,2
26,25 75,6
949
79,1
16
5
18
51,9 63166
87,1
46.816
74,8
113.161- 43,5
15.1816
43,7
10,85
46,7
24,00 43,6
13,00
44,1
25,25
72,8
9,70
80,8
16118
51,9
63166
87,1
47.616
76,2 115.31-
44,0
15.516
41,9 9,95
42,8
22,50 40,9
12,50
42,4

72,0
9,90 82,6
13
7
/
43,2
6016
82,9
45.716
73,1
116.81-
44,4
14.-16
38,5
10,30
44,3
21,25 38,6
12,00
40,7
24,63 71,0
10,11
84,3
12
1
!2
38,9
5816
80,3
45.116
72,6
117.-16 44,7
13.5(6
36,4
10,95
47,1
21,75
39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21
85,1
1
311
41,8
5816
80,3
45.116
72,6 122.11-
46,6
13.316
35,2
10,90 46,9 25,25 45,9
14
0
50
49,2
22,21
64,1
10,21
85,1
13
1
18
40,9
5816
80,3
42.1516
68,9
113.41-
43,2
12.101-
34,3
10,25
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22.25
64,1
10,21
85,1
12
11
116
40,3
5816
80,3
39.616
63,4
104.171-
40,0
11.1016
31,6 9,40
40,4
23,50
42,7
13,00′
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1
I2
7
/
40,1 5816
80,3
36.616
58,5
106.216
40,5
11.1116
31,8 9,10
39,1
22,00
40,0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
85,1
131/4
41,2
5816
80,3
34.141- 55,9
112.516
42,9
12.1516 35,1
9,25
39,8
22,25
40,5
12,50
42,4
20,25
58,4
8,26
68,8
12
13
(,
39,9
5816
80,3
32.151- 52,8
114.1916
43,9
11.1916
32,9 7,20
31,0 22.25 40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,-
58,3
l3
5
/
41,4
5516
76,0
30.316
48,6
111.161- 42,7
11.41-
31,1
6,55
28,2
20,00
36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50 54.2
13
13
!i
43,0
461-
63,0
28.216
45,3
101.116
38.6
10.916
28,8 6,30
27,2
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3 6,65 55,4
14′(
45,1
4416
61,0
27.1916
45,1
102.-!-
39,0
11.51-
30,9
6,40
27,5
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3 6,80 56,7
14&!16
44,6
416
56,8
27.616
44,2
98.1716
37,8
10.16!-
29,6
6,30
27,2
16,25
29,5
9,-
30,5


6
1
95 57,9
l3
7
(
43,2
41j6
56,8
27.1416
44,7
98.18!-
37,8
10.14/-
29,4
6,65
28,6
16,50
30,0
9,-
30,5
11,63
33,5
,

7,10 59,2
14
43,6
41/-
56,2
26.7/-
42,4
97.1616
37,4 10.31-
27,9
6,65
7

28,6
16,75″
30,5 9,25
11

31,4
11,7513
33,9

7,25
60,4
1311
16
42,6
4116
56,8
25.1616
41,6
98.51-
37,5 10.61-
28,3


16,0012
29,1
9,_11
30,5
7,25 60,4
13
11
(16
43,4
4116
56,8
27.616
44,2
99.1816
38,2 10.131-
29,2
7,05
9

30.3
16.25
13

29,5
9,_13
30,5

7,25 60,4
14’/,6
43,8
4116
56.8
27.51-
43,9
99.171-
38,1 10.916
28,8 7,05
10

30,3
16,00
14

29,1
8,75
14

29,7
7.25 60,4
14
1
/4
44,4
421-
57,5
24.6-
39,1
99.1416
38,1
9.1416
26,7
7,25
1

60,4
estern;
vanaf Jan.
1928
tot
16
Dec.
1929
American
No.
2,
van
16
Dec.
1929
tot
26
Mei
1930
7415
K.G.
Hongaarsche.
4)
Tot Jan.
1928
Malting;
van
Jan.
1928
tot
Noteering
Schotland
5916.
6
)58/-.
7)
5
Febr.
6)12
Febr.
9
)19
Febr. 10)
26
Febr.
11)
4
Febr.
12)
11
Febr.
13)
18
Febr.
04)

25
Febr.

184

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2
Maart
1932

sprake wordt gebracht.
rrhans
is zelfs gemeld, dat nu binnen
korten tijd definitief zal worden besloten of tot uitvoering
zal worden overgegaan. Met reden mag men zich evenwel
afvragen of, indien het besluit werkelijk mocht worden
genomen, •de uitvoering er van in een zoo uitgestrekt land
als Brazilië niet op groote moeilijkheden zal stuiten.
Eeii particulier bericht uit Afrika raamt cle opbrengst der
verschillende koloniën als volgt Kenya 15.000 ton, ]3ukoba
10.000 ton, Tangan]ika 4000, ton, Belgische Congo 3000 ton
en Uga.nda 2000 ton, tezameh 34.000 ton (ca. 580.000 balen
60 K.G.).
1)e kost- en vrachtaanbiedingen van Santos, omgerekend
in cents per
3
K.G., komen op het oogenblik uit: voor
gewoon goed ‘besèhreven Superior Santos op prompte ver-
scheping op ongeveer 24% It 26 ct., voor dito Prime Santos
op ongeveer 26 It 27 ct. en voor Rio type New-York 7 met
•beschrjving, prompte vercheping, op ongeveer 203.4. It
20% ct.
in Nedcriandsch-Indië zijn de prijzen voor Mandheling
Robusta ongeveer
34,
ct., voor de goedkoopere ongewasschen
Sumatra Robusta-soorten 5/ A, ct. en voor de gewasschen
Robusta 34′ ct. lager dan een week geleden. De noteeringen
in de eerste hand zijn op het oogenblik: Palembang Robusta, Maait-verscheping, 16
7
18 ct.; Ben-
koelen Robusta, Maart-verscheping, 17
5
/8 ct.; Mandheling
Robusta, Maart-verscheping, 19 et.; W.I.B. faq. Robusta,
Maart-verscheping, 24 et., alles per 34 K.G, cif, uitgeleverd
gewicht, netto contant. Aan de Rotterdamsche termijnmarkt zakten de noteerin-
gen aanvankelijk
1%
It % et. in, doch daarna herstelden zij
zich wederom, behalve voor de maand Maart. Bij het af-
sluiten van dit Overzicht staat laatstbedoelde maand op
21 et. en staan de verder verwijderde maandenop 21/8 ct.
genoteerd.
De officieele loco-noteeringen bleven onveranderd 23 et.
per
1%;
K.G. voor Robusta en 27 ct. voor Superior Sau’tos.
De siot-noteeringen te New-York van het aldaar geldende
gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

Mrt.
Mei
Sept.
Dec.

29

Februari

………$ 6.27
$ 6.34 ,$ 6.36
$638
22

Februari

………

,,6.22
,, 6.19 ,, 6.21
,,6.26

15

Februari

………,, 6.15
»
6.26
6.38
,, 6.44

8

Februari

……….,, 6.22
,, 6.37 ,, 6.57
., 6.59

Rotterdam,, 1 Maart 1932.

THEE.

De theeniarkt te Londen was in de afgeloopen week iets
vaster en de kooplust was tamelijk levendig.
Java en Sumatta theegii werden vlug verkocht, tegen
prijzen, die voor de goedkoopere theeën
1
/4
tot 34 d. hooger
waren dan de vorige week. Hierbij valt tevens te bedenken,
dat de poudenkoers van
f
8.53 tot f.863 opliep.
Bladtheeën werden minder gevraagd voor exportdoelein-
den. Britsch-Indische en Ceylon-theeën ‘waren eveneens
vaster, de laatsten toonden verbeterde kwaliteit.

Amsterdam, 29 Febrcsari 1932.

KATOEN.

Ontvangsten in-, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In dulzendtallen balen).

1 Aug.’31 Overeen
ko mstige
periode
tot
19301’31
1929(30
19Feb.
’32

Ontvangsten Gulf-Havens. ) 8162

7593
,,

Atiant.Havens


Uitvoer naar Gr.Brittannië 1

791

856

1067
‘t Vasteland ete.

2267

2889

3195
het Orient .. ..

2492

978

921
Canada/Mexico

111

. 147

142

Voorraden.

(In duizendtallen balen).

Overeenkomstig t(dstip
19
Feb.
’32

1931

1930

Amerik. havens ……….
.

..
4025 2213
Binnenland

…………
1557
1307
.4810

229
98
New-York

……………208
.2080

1128 792
497
New Orleans ………….
Liverpool

……………
302
492
435

Vervolg STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN
KOLONIALE PROIbUCTEN
INDEXCIJFERS

Bruto-
;’oo
,OO

VURENIIOUT
RUBBER’)
Standaard
SUIKER
Witte kristal-
KOFFIE
Robusta THEE
All. N.-I. thee.
COPRA
gewichtv.d.
buit. handel

liii
.
o
o
basis 7″f.o.b.
Zweden!
Ribbed Smoked
Sheets
suiker loco
Locoprijzen
A’dam gem. pr.
Ned.-lnd. f.m.s.
per 100 K.O.
Nederland
!Ilg
u
Finland
loco Londen
R’dam/A’dam.
per 100 K.Q.
Rotterdam
per ’11 K.Q.
Java- en Suma-
tratbeep.’/,KQ.
Amsterdam
1925= 100

per 11,.
voer/ voer
In.Uit-

,
1-

f
/o
Sh.
I

°to
11.
0/
cts.
01
cts.
Olo
f
0J
1925
159,75
100
2111,625
t 100,0
18,75
100,0 61,375
100,0
84,5
100,0
35,87
5

100,0 100
100
100,0
100,0 1926
15350
96,1 21-
1

67,4
17,50
93,3
55,375
90,2
94,25
111,5
34,-
94,8
112
128
93,2
.

929
1927
16050
100,5
116,375
t

51,6
19,12
5

102,0
46,875 76,4
82,75
97,9
32,62
5

90,9
113
116
95,4 89,5
1928
151,50
1

94,8
-110,75
30,2
15,85
84,5
49,625
80,9
75,25
89,1
.31,870
88,9
118
128
96,4

.
87,6
1929
146,00
1

91,4
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
27,378
76.3
122
132
.

91,6 82,6
1980
141,50
88,6
-/5,875
16,5
9,60
51,2
32
52,1
60,75
71,8
22,628 63,1
124
135
75,5
69,4
1931
110,75
63,3

-13
8.4
8,-
42,7
25
40,7
42,50
50,3
15,375
42,9
117
136
62,6
57,9
Jam

1930
147,50
93,9
-17,375
20,7
11,675
62,3
35
‘57,0
60,50
71,6
26,87
5

74,9
128
136
84,5
76,9
Febr.
147,50
92,3
-18
22,5
11,40
60,8
35 -,
57,0
58,25
68,9
26,37
5

73,5
112
126
81,3 75,2
Maart
147,50
92,3
-17,625 21,4
10,70
57,1
35 57,0
62,25
73,7
25,25


70,4
125
131
78,7
74,2
April
147,50
92,3
‘-17,375
20,7
10,55
56,3 35
,

57,0
59,50
70,4
26,125
72,8
115
127
78,7
72,8
Mei
145,00
90,8
-16,875
19,3
9,80
52,3
34,75 56,6 58 68,6
25,50
71,1
132
132
76,1
72,0
luni
145,00
908
-16,125
17,2
9,775
52,1
33
53,8
58
68,6
22,875
63,8
131
133
76,1
70,4
juli:
142,50
892
-15,625 ‘
15,8
9,275
49,5 31,50
51,3
55,50
65,7
21,75
60,6
138
141
74,2 69,3
Aug.
142,50
89,2
-(4,875
13,8
8,50 45,3
29,50
48,1
55,25
65,4
20,-
55,7 129
145
73,5 67,9
Sept.
140,00
87,6
-14,125
11,6
7,975
42,5 28,25
415,0
59,50
70,4
19,25
53,7
122
126
72,3 65,4
Oct.
132,50
82,9
-/4
11,2
8,62
5

46,0
29
47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6 64,6
Nov.
130,00
81,4
-14,375
12,3
8,75 46,7 29 47,3
68,25
80,8
19,375
54,0
121
139
71,0 63,3
Dec.

,,
130,00
81

4
-14,375
12,3
8,20
43,7 29
47,3
66,75
79,0
19,-
53,0
105
129
69,0
61,3
lan.

1931
125,00
782
-/4,25
11,9
8,20
43,7
28
45,6
66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
67,7 59,2
lebr.
125,00
78,2
-13,875
10
1
9
8,20
43,7 26,25 42,8
53
62,7
18,125
50,7
96
121
67,1
59,4
Maart

,,
125,00
78,2 -13,75
10,5
8,30
44,3
25,50 41,5
45
53,3
18,625
51,9
107
140
66,5
59,1
April
125,00
78,2
-13,125
8,8
.

8,57
5

45,7
24,75 40,3 43 50,9
17,50
48,8
110
138
65,8 58,4
Mei

,.
125,00
78,2 -13,125
8,8
8,50 45,3
25 40,7
40,25
47,6
15,37
5

42,9
, 114
141
65,8
56,8
luni
110,00
68,9
-13,125
8,8
8,575

45,7
25,75
42,0
39,50

,
46,7
14,125
39,4
127
133
64,5
56,8
juli
110,00
68,9
-13
8,4
8,77
5

46,8
27
44,0
38,25
45,3
15,
41,8
138
153
62,6 55,8
Aug.
100,00
62,6
-12,5
7,0
7,90
42,1
25,50 41,5
38,50
45,6
14,125
39,4
122 142
60,6
55,6
Sept.
100,00
62,6
-/2,375
6,7
7,52
5

40,1
23,75
38,7
.37,50
44,4
13,375
37,3
125
146
58,7
58,1
Oct.
100,00
62,6
-/2,375
6,7
7,55 40,3
23
37,5
37,75
44.7
13,25
36,9
119
146
58,7
58,5
Nov.
100,00
62,6
-12,25
6
1
3
7,15
38,1
23
37,5
37
43,8
13,75
38,3
113
132
58,7
58,8
Dec.

.
82,50 51,6
-12,25
6,3
6,75
36,0
23
37,5
35
41,4
12,75
35,5
115
114
54,8
58,8
Jan.

1932
82,50
51,6
-12,125
6,0
7,35 39,2
23
37,5..
32
37,9
13,125
36,6
103
107
54,2 58,4
Febr.
82,50
51,6
-12
5,6
7,25 38,7
23
37,5
31
2

36,7
13,62
5

38,0

59,8
82,50
51,6
1
-12
5,6
7,-
36,8
23
37,5
29
3

34,3
13,75
33,3
5

1
.
82,50
51,6
-11,9375 5,4
7,375
39,3
23
37,5
15,-
41,8

1
82,50
51,6
t
-/1.9375
5,4
7,-
36,8 23
37,5
15,37
5

42,9 82.50
51,6

1
-/1,8125
5,1
6,625
35,3
23
37,5
14,870
41,5
.1)
Jaar- en maandgem. afger.
op
118
pence.
2)
4 Febr.
3
)18 Febr.
N.B.
Alle Pondennoteeringen vanaf 21-Sept. zijn op goudbasis omgerekend

Auteur