Ga direct naar de content

Jrg. 16, editie 805

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 3 1931

8 JUNI 1081

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEÎ.

Economisch-Statistische

Benchten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

16E JAARGANG

WOENSDAG 3 JUNI 1931

No. 805
INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.
ECONOMISCII-STATISTISCIIE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom.; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandela; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rangers; Prof. Mr. II. R. Ribbius; Jan Schilthuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid:
Prof.
Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart. Iledacteur-Secretaris: H. M. H. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

.4bonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut
ontvangen
het weekblid gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt be8li8t.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van
abonnementen
en adver-
tenties: Nijgh ct van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Postchèque- en giro-
rekening No. 145192.

2 JUNI 1931.

De meerdere gel’dvraag voor de maandwisseling
veroorzaakte aan het einde der week een lichte stij-
ging van de calirente en de rente voor particulier
disconto. De cailrente liep op van 1 pOt. tot 1 pOt.
en particulier disconto steeg van 13 pOt. tot 1% h
1.11.6 pOt. Gisteren ontstond door het terugtrekken van
alle door het Rijk uitgezette cailgelden een bijzonder
sterke vraag naar cailgelci, zoodat de calirente tot 2
h
2/4 pOt. opliep; maar overigeni bracht de maand-
wisseling, zooals meestal in Juni, slechts weinig ver-
hooging van de gèldvraag. In de prolongatierente
kwam zelfs in het geheel geen verandering; de ge-
heele week werd 1, 1% of 1% pOt. genoteerd.

*
01) den weekstaat van De Nederlan’dsche Bank blij-
ken de eischen, door de maandwisseling aan de cen-
trale credietinstelling gesteld, voornamelijk tot uiting
te zijn gekomen in den post beleeningen, welke met
ruim
f
38 millioen is ‘toegenomen. De post binnen-
landsche wissels nam slechts met ruim
f
1%’ millioen
toe. De post papier op ‘het buitenland vermeerderde
met bijna f1 millioen; de diverse rekeningen onder
het actief met ‘bijna
f
6%’ millioen. De metaalvoor-
raad nam met rond
f
1,4 millioen toe, voornamelijk
uit hoofde van een toename van den post zilveren
munt. De bankbiljetten in omloop namen toe met
bijna
f
49 millioen, terwijl de’ rekening-courant-saldi
daalden ‘met ruim
f 1
millioen, uit hoofde van een
afname van ‘het saldo van ‘het Rijk met ruim f 5 mil-
lioen, waartegenover een toename van de saldi van
anderen staat van bijna
f4
millioen. Het ‘beschikbaar
metaalsaldo daalde met bijna f 18 millioen. Het dek-
kingspercentage bedraagt ruim, 52%
* *

Zooals te begrijpen, is de wisselmarkt de afgeloopen
week heel nerveus gebleven. De omzetten waren
slechts klein
;
zaken kwamen moeilijk tot stand. Mar-
ken liepen van 59.08 verder terug en kwamen zelfs
een oogeublik onder de 59.—, na ook nog voorbijgaand
59.14 te hebben genoteerd; slot 59.01. Deviezen zijn
in Berlijn vastgebleven: ‘Ponden noteerden er ten-
slotte 20.48
3
/4, Dollars 4.2105. Ook de Zwitsersche
Francs bleven gezocht en vooral op den laatsten dag
was er veel vraag, clie, naar men beweert, ook voor
een groot deel voor Spaansche rekening moest zijn.
Van 48.09 steeg de koers tot 48.19. Ponden daalden
in Zwitserland van 25.15 tot 25.07. Het derde devies, dat, bij slechts ‘betrekkelijk geringe omzetten, groote
schommelingen heeft te zien gegeven, is cle Spaansche
Peseta. De koers zakte van, 24.25 tot 19.70 in, waar-
op in heel korten tijd wederom rijzing tot 21.25 volg-
cle. Er is hier op het oogen’hlik een tamelijke baisse-
positie in Peseta’s; toen de koers onder de’ 20 was
aangelanci en enkelen tot dekking ‘hunner positie over-
gingen, was de stemming plotseling weder geheel
omgeslagen. Ponden noteerden in Madrid 50.80-
49.90-61.25-57.80. Hier te lande i.s het Pond flauw
gebleven, onder den invloed van het iets duurdere
geld en wellicht ook door de minder gunstige berich-
ten uit Londen. Van 12.09% kwam de koers op
12.08%. Dollars daalden van 2.4870 tot 2.4840. Dol-
lars in Londen variëerden weinig: 4.8642-4.8635-
4.8650-4.8647. :De stemming voor Fransche Francs
was eerder wat vaster, doordat het Pond in Parijs
terugliep: 124.32-1,24.10-124.14. De noteering was
hier 9.73-9.73%. Belga’s met weinig fluctuatie
34.61. Lires lager: 13.02-12.90. Ook de Oostenrijk-
sohe Shilling lager: 34.97-34.91%.. Pengö 43.40-
43.30. Tsjecho-Kroneu 7.37’%-7.35%. Van de Scan-
– dinavische valuta’s noteerden Kopenhagen 66.54, Oslo
66.53, Stockholm 66.63. Canada Dollars
zijn
‘bijna
gelijk met New-York 2.4845. Rio handhaafde zich en
kon zelfs nog iets verbeteren: 17.25. Argen’tijnsche
Pesos: 75.75, Uruguay Dollars 146, Mexicaansc’he
Dollars 1.22.

Op de termijnmarkt zijn door de lage koersen
de
prijzen
voor termijn vaster geworden. De slotprij-zen waren al’s volgt: voor Pon’den ‘132 en 1 disagio,
Dollars 6 en 11 punten agio. Eenmaands Marken ca.
pan, driemaands 6 punten disagio. 1n verband met de aisse-positie in Peseta’s, was er veel vraag voor
contant tegen termijn, hoofdzakelijk wel 3-maands, dat 18 punten onder contant verhandeld werd.

LONDEN, 1 JUNI 1931.

Het ein’de van Mei verliep zonder druk van eenige
beteekenis op de geldmarkt. De ‘heden vervallende War Loan coupons zullen geld gedurende de eerst-
volgende ‘dagen zeer overvloedig maken.
Het vooruitzicht daarop ‘ha’d de zwakke tendens
van den aanvang der week dan ook ,zu1len handha-
ven, doch de vreemde wisselmarkt bracht scherp
tegen Lon’den zich keerende prijzen, zoodat disconto
tenslotte cle week ‘beëindigt op 2’f16-2/32.

504

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

DE LONDENSCHE TARWËCONFERENTIE.

De tarwe-conferentie, welke van 26 Maart tot
2 April te Rome is gehouden en waarvan in de num-
mers van de E.-S. B. van 15 en 22 April ji. een be-
schrijving werd gegeven, is onder meer besloten, dat
de tarwe-exporteerende landen op 18 Mei bijeen zou-
den komen te Londen. Het daartoe strekkende voor-
stel is te Rome gedaan door den vertegenwoordiger
van Canada. Op den bepaalden datum is de vergade-
ring te Londen bijeengekomen in Canada Ilouse onder
voorzitterschap van den Heer G. H. Ferguson, Hooge
Commissaris voor Canada. Zij werd bijgewoond ‘door
vertegenwoordigers van Argentinië, Australië, Bul-
garije, Canada, Hongarije, Britsch-Indië, Roemenië,
Rusland en Zuid-Slavië, welke landen ook te Rome
vertegemvoordigd waren. Tevens verschenen te Londen
nog vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten van
Amerika, die voor de
bijeenkomst
te Rome wel waren
uitgenoodigd, doch daaraan niet hadden meegedaan.
Het is van belang ‘hier te vermelden, dat te Rome
het voorstel voor ‘de Londensehe bijeenkomst gedaan
en aangenomen werd, nadat geruimen tijd gesproken

was over de mogelijkheid om door middel van be-
perking van het aanbod van tarwe een gunstiger prijs-

peil teweeg te’ brengen. Een gedetailleerd plan was
daartoe ontworpen door de iorigaarsehe delegatie,
die ‘dit aan de conferentie te Rome ‘heeft voorgelegd.
Volgens dit plan zouden de uitvoerlanden ibesluiten
tot een beperking van hun tarwe-export. Een cen-
trale internationale commissie zou voor elk dier lan-
den een percentage van den totalen uitvoer vaststel-
len, welk totaal ‘beneden de hoeveelheid der laatste
jaren zou worden gehou’den. Daar ‘dit onderwerp beter
‘door de uitvoerlanden afzonderlijk kon worden be-
handeld, dan in een algemeene conferentie als die te
Rome, vond ‘het voorstel om te Londen ‘bijeen te
komen dadelijk algemeene instemming.
In zijn openingsrede van de Lon’densche vergade-

ring op 18 Mei wees de Heer Ferguson nog eens op
het groote belang van een tarweprijs, die den pro-
‘ducent een winstmarge laat. Zoolang dit niet ‘het ge-

val is, en zoolang dus de talloozen, die zich in een
zeer groot gedeelte der wereld bezighouden met ‘de
productie van tarwe, slechts over zeer beperkte koop-kracht beschikken, ‘kan de afzet van de producten der
industrie zich niet herstellen en wordt verbetering
der alom zoo ongunstige economische toestanden ten
zeerste ‘belemmerd. Het doel, dat deze conferentie
moest zien te ‘benaderen, viel volgens den Heer Per-
guson te
omschrijven
als:
lo. het vinden van afzet voor de voorraden tarwe,

die zich in verschillende productielan’den hebben op-‘-
gehoopt;

2o. ‘betere behandeling en di’stri’butie van toekom-
tige tarwe-overschotten.
Reeds ‘dadeljk,’ vSôr den aanvang der conferentie,

werd ‘bekend, dat de Australische delegatie met een voorstel zou komen, dat groote gelijkenis vertoonde met het uit Rome bekende zooeven ‘genoemde Ron-
gaarsche plan. Voorgesteld zou dus i’orden de op-
richting van een internationaal lichaam, waarin alle
tarwe-ui tvoerende lan den zouden zijn vertegenwoor-
digd en dat den verkoop van alle voor uitvoer aan-
geboden tarwe zou bewerkstelligen, waarbij dan ech-
ter cie gezamenlijk uit te voeren hoeveelheid voldoen-
de zou worden ‘beperkt om een prijsherstel mogelijk
te maken. Voor elk land zou in een vergadering van
vertegenwoordigers der verschillende regeeringen ‘het
percentage worden vastgesteld van de totale hoeveel-
heid.

De vergaderingen van de Londensche conferentie
waren niet openbaar, doch er is toch wel bekend ge-
worden, dat over dit of een dergelijk plan uitvoerig
van gedachten is gewisseld. Veel verder is men dâar-mee echter niet gekomen, en na de ervaringen, welke
men met dergelijke bijeenkomsten tot nog ‘toe heeft gehad, is het trouwens ook eigenlijk niet te verwon-

INHOUD.

Blz.
DE LONDENSOHE
TARWECONFERENTIE
door
Jan Schut-
h
uis …… ……………………………….
504
Economische voorlichting door
Mr. A. N. Molenaar.. 505
De afvoer van steenkolen en de Limburgsche Spoor-
wegen door S.
A.
Reitsma ………………….506
Het eerste jaarverslag van de B.
I. S.
door
Prof. Mr.
Dr. G. M. Verrijn Stuart ………………….. 508
De Indische middelen over Februari 1931 ……….
512
AANTEEKENINOEN:
Indexcijfers van groot- en kleinhandeisprijzen in
Nederlandsch-Indië
……………………..
513 MAANDOIJFERS:
Rijkspostspaarbank ……………………….
514
Productie der Steenkolen-, Bruinkolen- en Zoutmijnen
514
Indexcijfers van Nederlandsche aandeelen ………
514
Overzicht van de Indische middelen…………..
515
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…………….
515-522
Geidkoersen.

Bankstaten.

1
Verkeerawezen.
Wisselkoersen.

1
cioederenhandel.

deren, dat omtrent zulk een verstrekkend plan en
vooral ten aanzien zijner gedetailleerde uitwerking
niet da’delijk overeenstemming te bereiken viel. Toch
waren verreweg de meéste vertegenwoordigde landen
wel ‘bereid om over te gaan tot samenwerking in den
vdrm van vaststelling van ieders aandeel in de ge-

zamenlijk te exporteeren hoeveelheid tarwe. Dit geldt
ook voor Rusland en toen in ‘dé pers de mededeeling
verscheen, dat de Rdssische vertegenwoordigers te
Londen zich tot samenwerking volgens ‘dit systeem
met de andere uitvoerlanden ‘bereid hadden ver-
klaard, ‘dachten velen reeds aan de mogelijkheid, dat

‘deze conferentie werkelijk wel eens tot practische
resultaten zou kunnen reiden. Reeds zeer spoedig ech-
ter werd ‘daaraan weder sterk ‘getwijfeld, toen bekend
werd, dat aan die Russishe -bereidverklaring zekere

voorwaarden verbonden waren. De Russische tarwe-
uitvoer is namelijk ook in ‘het nu ‘bijna afgeloopen
seizoen nog steeds veel kleiner geweest dan vddr den
oorlog en daar Rusland, zooals zijn vertegenwoordi-
gers reeds te Rome verklaarden, wel genoodzaakt is,
zijn tarwe-produ’ctie en daarmede
zijn
uitvoer ver-
der uit te ‘breiden, zoodat er groote kans bestaat, dat
binnen afzienbaren tijd de uitvoer weer even groot
zal zijn als vroeger, wensc’hte’ Rusland het voor zijn
uitvoer eventueel vast te stellen quotum gebaseerd
te zien op zijn gemiddelden vooroorlogschen uitvoer.
liet zou dan wel bereid zijn om zich aan dat quotum
te ‘houden en •dus eventueel een deel
zijner
voor uit-
voer beschikbare voorraden achter te houden, doch
verbond daaraan de voorwaarde, dat de andere ‘be-

langhebbende staten voor het financieren dier achter-
gehouden voorraden zouden zorg dragen. Rusland
heeft namelijk ‘voor het financieren van zijn invoer
zoo groote ‘behoefte aan de gelden, die het slechts door
middel van export kan
verkrijgen,
dat ‘het zich niet
kan veroorloven, belangrijke ‘hoeveelheden van een
zijner voornaamste uitvoer-producten achter te hou-
den, wanneer het niet in de gelegenheid wordt ge-

steld], tegen die voorraden geld op te nemen.

Misschien is de twijfel aan resultaten der confe-
rentie, welke na het ibekend worden dezer details bij
zeer velen gerezen is, wel gegrond geweest, doch het
is niet zoover gekomen, dat dit met zekerheid kon
worden vastgesteld. Zelfs voelden verschillende Oost-

Europeesche staten veel voor ‘het Russische stand-
punt, want ook zij ‘hebben de laatste jaren veel min-
der tarwe geëxporteerd ‘dan v66r den oorlog en zou-

den eveneens hun quotum ‘gaarne zien yastgesteld op hun vroegere uitvoercijfers. Ook Argentinië, Austra-
lië en Canada hebben zich niet dadelijk ernstig tegen
dezen wensch verzet om de eenvoudige reden, dat de
Vereenigde Staten zich van ‘het geheele quota-systeem
afkeerig toonden. De Amerikaansche afgevaardigden
verklaarden althans, geen opdracht te ‘hebben om met
een zoodani’g plan in te stemmen. Wel voelden zij veel
voor vermindering van productie, maar te Rome is
wel gebleken, dat daarover geen overeenstemming te
bereiken valt, en ‘beperking van den uitvoer veel meer

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

kans op
erwezenlijki ng biedt. ‘Dat cie regeering der
Tcreenigde Staten geen lust heeft in een quota-
systeem is overigens niet te verwonderen. Door de
ouzalige manipulaties van den Fecleral Farm Board
is de Arneriknansche regeering cle eigenaar geworden
van een ontzaggelijken voorraad tarwe van den vo-
rigen oogst, die ongeveer even groot is als cle geheele
gemiddelde jaarlijksc’he uitvoer der Vereenigcle Sta-
ten aan tarwe en meel. Ook nu is er weer een groote
oog’s t
01)
komst met een aan-zien lijk
ii
i tvoer-o ver-
schot en wat zou er nu met dien enormen regeerings-voorraad moeten geschieden, als cle uitvoer der Ver-een igde Staten beperkt moest blijven tot een quotum,
dat waarschij.nlik beneden zijn gem i ciclelden jaarlijk-
scien uitvoer zou blijven? Een overeenkomst der an-dere uitvoerl.anden over een quota-systeem, waaraan
‘de Vereenigcle Staten niet zouden meedoen, ware juist
wegens cli e.n grooten Amerikaanschen regeeringsvoor-
raad ondenkbaar, want het aan de markt brengen dier
tarwe zou ciaclelijk ieder resultaat van de ui tvoer-be-
perking der anderen doen verdwijnen. Zoo blijkt nu
dus nogmaals, hoezeer cle averechtsehe politiek van den
Farm Boarcl cle tarwemarkt heeft ontwricht en nu
zelfs weder een poging tot verbetering, waarvan de
iii tvocrbaarhei cl reeds mogelijk begon te schijnen, on-mogelijk maakt.

Tot een eigenlijke bespreking van de ilussische
voorwaarden tot samenwerking is ‘het duss te Londen
niet ‘gekomen en voorloopig zijn het de Vereenigde
Staten geweest, die hebben veroorzaakt, dat ook deze
conferentie wcler zonder tastbare resultaten is uit-
een-gegaan. Zij heeft liet niet verder gebrach t clan de
oprichting van een permanent Oomit(i te Londen,
waari.n alle tarwe-ui tvoerende landen een ‘ertegeo-
woorciiger hebben en waarvan cle Heer Ferguson, cle
president der Lonclensc’he conferentie, het voorzit-
terschap bekleedt. T.[et Oomité zal ten dienste der
tarwe-ui tvoerende landen informaties van statisti-
schen aard verzamelen en verspreiden omtrent oog-
sten, voorraden en verbruik, ongewensc’hte schokken
in cle fluetuatie der tarweprijzen trachten tegen te
hou-den en pogen, in cle distributie der uitvoer-over-
schotten verbeteri:ng aan te brengen. Ook kan het
Oom i t-(, zoodra het daarvan nut verwacht, een nieuwe
conferentie bijeenroepen.
ie

van cle Londensche conferentie maatregelen
had verwacht, welke spoed ige verhooging der tarwe-
prijzen met zich zouden brengen, zal ‘het poovere
resultaat zeke:r gevoelen als een nieuwe teleurstel-
ii ng. Toch valt er ook ten aanzien van deze bijeen-
komst wel iets bernoedigends te constateeren. Wan-
neer namelijk eenerzijcl-s nogmaals gebleken is, dat
wegens het uiteenloopen va:n de -belangen ‘der uitvoer-
lan-deti samen werking voor het opdrijven der prijzen

uitermate moeilijk te bereiken valt, is het anderzijds
tevens weer duidelijlcer geworden, dat alom de over-
tuiging ‘bestaat, dat vermindering van ‘het aanbod van
tarwe een noodzakelijke voorwaarde is voor het her-
stel van het land-bouwbedrijf. Dat ook Rusland eenige
gc-‘neigdheid toont om in ciie richting werkzaam te zijn
is zeer zeker een belangrijk feit en wijst er misschien
op, dat op his is der togenwoorclige prijzen ook vol-
gens het in Rusland geldende economische systeem
gden voordeel hij de tarwe-‘productie te behalen is.

i3eiangrijk is ook, dat uit cle Lonclensc-he ‘bespre-kingen ‘wel gebleken is, dat -geleidelijk verder wordt
vonrtgegaan in -de richting van overheidshernoeiing
niet de productie en vooral met de internationale dis-
tributie van tarwe. Bïciten Rusland, waar de uitvoer reed-s lang geheel in -handen is van den staat, ‘hdb-
hen Bulgarije, Zuid-Slavië, Hongarije en Polen reeds
o]
:
gan
i.
sa
ti
es
, clie daarop steeds meer beginnen te ge-
lijken en Roemenië zou daartoe ook gaarne over-gaan.
In ‘cle Vereen

igde Staten-kan voor de tarwe van den
ouden oogst, die nu vrijwel geheel in handen is vân
den Farm Board, wel hetzelfde worden gezegd en
reeds wordt er onderhandeld over regeeriugsbemoei-

ing met de nieuwe Amerikaansche tas-we, die binnen-
kort geoogst wordt. De regeer.ingen van Australië en
Oanacla grij-pen reeds gefu.imen tijd in hij de vorming
der tarweprijzeti en verklaren telkens weder, dat uit-
breiding dier bemoeiingen ‘haar -het eenige middel lijkt
ter ‘hereikin’g van loonende prijzen. Ook Argentinië
dat -steeds afkeerig is geweest -san bemoeiing der over:
heid met de productie en de distributie van ‘liet graan,
begint daarvoor den laatsten tijd meer te -gevoelen.
Reeds is -de Argeutijnsche regeer.ing begonnen met
het beschikbaar stellen ‘van gelden niet de rnaïsvöor-
raden der landbouwers als onderpand, teneinde
in afwachting van betere prijzen overdadig aanbod van maïs te voorkomen. Indien niet langs meer na-
tuurlijken weg spoedig een verbetering der graanprij-
zen intreedt (en tot nog toe zijn ‘daarvoor geen aan-
w’ijzin’gen aanwezig) is -liet zeer goed mogelijk, dat,
ondanks de weinig positieve resultaten van de Lon-

densche conferentie, de uitvoer uit de export-landen
steeds meer in de handen der overheid overgaat en
dus cle ‘handel in cle internationale tarwe-clistributie
geleidelijk een steeds kleiner rol gaat spelen. Of dit
bevorderlijk zal zijn aan de zeer groote en veelzijdige
belangen, die aan het, vraagstuk der graanprijzen ver-
bonden zijn, valt nog moeilijk te overzien. Tot nog toe
zijn cle resultaten der overheidsbemoeiing op dit ge-
bied al zeer weinig bemoedigend.
JAN SCHILTI-IUIS.

ECONOMISCHE VOORLICHTING.

lIet voorstel van Minister V-erschu ur tot het ver-
‘beteren van den econouiisc’heu voorlichtingsdienst is
veeleer een plan tot reorganisatie, van de Af-deeling
1-lan dcl en Nijverhei ci van het Mi nisterie van Ar-beid, Handelen Nijverheid. En zelfs zoo gezien is de
reorganisatie meer schijn clan wezen.
De Minister stelt zich nl. voor om aan het hoofd
van cle iifcleeling Handel en Nijverheid een direc-
teur-generaal te plaatsen, die economisch geschoold
moet zijn en in staat cle actueele vraagstukken in hun
voortdurende wisseling teheheersc’hen. Hieraan i.s in-
derdaad behoefte en in -dit opzicht juichen wij ‘s Mi-
ni ster’s ‘gedachtengang dus toe.

Maar nu, verder. De Afdeeling zal voortaan uit
drie onderdeelen bestaan, clie cle Heer Ve:rschu ur als
volgt aandn:i’dt:

A.,, Algemeene economische politiek, in het bijzon-
der ook cle hancielspolitiek.”
B. Economische voorlichtingsdienst.
0. Uitvoering- van speciale wetten en alle onder-
werpen, welke niet onder A. en B. ‘hehooren (Octrooi-
wet, Wet Kamers van Koophandel, Handelsregister-
wet, Wi nkelslu i tingswet, Merkenwet, technische voor-
lichti ngsdi en sten, mi ddenstan dszorg, etc.).

Dit alles nu behoort reeds tot de zorg van de ge-
noemde afdeeling. W’e] iswaar geschiedt ‘het werk in
vele opzichten -gebrekkig, maar daarin kan – onder
goede deskundige leiding – verbetering komen. Vast
staat echter, dat het werk, dat over drie afdeelingen
zal worden verdeeld, op cli.t oogen’blik ook reeds onder
toezicht van den chef van de Afdeelirig Ilandel en
Nijverheid plaats vindt. Dit lijkt ons oolc juist. Wij
zien niet in, waarom de economische voorlichting een
apart onderdeel van

de Afdeelin’g moet worden, temeer
‘daar deaan het hoofd daarvan te plaatsen leider toch
volgens de ‘door den Directeur-Generaal uit te stip-
pelen lijnen zal moeten werken. Dit is oolc thans met
de functio

,arissen, die de, economische voorlichting
verzorgen, het geval. Is ‘het dus wonder, dat wij ons
afvragen, wat er nu feitelijk in. de organisatie op
‘s Ministers departement verandert?

In betrekking tot het onderdeel 0. kan hetzelfde
worden gevraagd. Iets anders dan de

benoeming van hôogere ambtenaren dan op het oo’genblik de genoem-
de speciale wetten verzorgen, zien wij er niet in.
Maar daarom te eer rijst de vraag of – naast den

Directeur-Generaal – nu werkelijk een administra-

1!

506

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

teur noodig is om de wetten op den industriëelqn
eigendom en de met 1e 1-landeisregisterwet verband
houdencie werkzaamheden te volgen. Bij een werke-
lijke reorganisatie behoorde o.i. de gansche bemoei-
ing met octrooi- en rnerkenzakeu op het Departement
te verdwijnen. De Regeering beschikt over een bureau
van den industriëelen eigendom met hoogst ‘bekwame
ambtenaren, clie meer dan de in deze onderwerpen
niet opgegroelcie departementsambtenaren deze ma-
terie beheersc’hen. Waarom is het dan n.00dig het uit-
stekend voorberéide werk van het Bureau nog eens
over te doen of – ‘bij de wetgevende taak – op het
Departement arbeid te verrichten, ‘die met veel min-
der inspanning – en met meer deskundigheid – op
de Oostduinlaan kan geschieden.? Ware de Min:ister
op reorgan:isatie en bezuiniging uit geweest, dan had hij o.i. hier een dank’bare taak gevonden.
Hoe dit evenwel zij: reëele veranderingen in be-
trek]dng tot den door de Afcleehing Handel en Nij-verheid te verrichten arbei.d liggen niet in ‘s Minis-
ters voornemen en daarom meenden wij het recht te
hebben de reorganisatie van deze afdeel.ing meer
schijn ‘dan wezen te noemen.
En nu de voorlichtingsdienst. Och, daarover kun-
nen wij welhaast nog korter onze meening formulee-
ren. :aoezeer de Minister ook van concentratie van
de voorlichting op één’ Departement overtuigd moge zijn, cie in de Memorie van Toelichting gegeven uit-eenzetting verbloemt niet, ‘dat de vereischto eenheid
niet is bereikt. Arbeid blijft voorlichten, landbouw
behoudt zijn dienst, Koloniën blijft de overzeesche
belangen ‘behartigen en omtrent Buitenlandsche
Za-
ken vernemen wij eigenlijk nog het allerminst. Toch
moeten de onder Minister Beelaerts van Blokland
ressorteerende ambtenaren, de brandstoffen voor ‘den
voorl.i.’chtfngsoven leveren. Bl.ijver clie nit, komen zij
niet op tijd binnen of zijn zij van slechte kwaliteit,
dan zal ‘het vuur dooven en. niets zijn bereikt. Onze

conclusie is dus ‘deze: de essent.iëele vereischten om
tot een doeitreffenden voorlichtingsdienst te geralcen zijn niet vervuld; de nieuwe lente, ‘het nieuwe geluid,
waarnaar zoolang was uitgezien, is uitgebleven.
Hoe deze reorganisatie van de Afdeiing Handel en
Nijverheid op den duur ooit een bedrag van
f 200.000
kan vorderen, is ons een volslagen raadsel. Wij zijti
op het gebied van ‘de economische ‘voorlichting niet
geheel onbekend; wij hebben ook in het buitenland wei
eens rondgeneusd; daarom heeft de vrijmoedi’ge cre-
dietaanvrage van
f 200.000 –
waaromtrent thdns toch
in beginsel moet worden ‘beslist – ons ivel eenigs

zins verbaasd. Er is met minder geld een hehoorlij.lce
voorlichtingsdienst te ‘verkrijgen, mits deze niet op
grootscheepsche wijze wordt ingericht. Wij ‘stellen ons
binnenkort voor hier ter plaatse de groote lijnen te
schetsen van een voorlichtingsdienst, zooals wij ons
dien denken.
MOLENAAR.

DE AFVOER VAN STEENKOLEN EN DE
LIMBURGSCHE SPOORWEGEN

Do indiening der wetsontwerpen tot verklaring van
onteigening ten algemeenen nutte, cc. teneinde de ver-
binding van den mijnspoorweg der Staatsmijneu in
Limburg met dien van de Oranje-Nassaumijnen
(Hand. St. Gen.
1930-1931
III Bijl.
325),
mogelijk te
maken, waarover zoo juist het Voorloopig Verslag
verschenen .is, en
b.
om tot eene verbinding van den
mijnspoorweg der Staatsrnijnen met Stem aan het
Julianakanaal te komen (Hand. St. Gen.
1,930-1,931

Bijl.
369)
zal niet nalaten in wijden kring de aandacht
te trekicen. Terecht! i)e consequentie van cle voorgestelde maat-
cgelen’ toch zal zijn, ‘dat ‘in Zuid-Limburg een vol-ledig spoorwegnet (niet voor algemeen ‘vervoer ‘ho-
stémcl) zal ontstaan, naast ‘dat der Nederlandsche
Spoorwegen met als gevolg, .dat het kolen’vervoer van
groote mijncom’plexen – di.e van den Staat en van

de Oranje-Nassaumijen – aan de Nederlandsche
Spoorwegen zal worden onttrokken en rechtstreeks
op den waterweg zal worden gebracht. In de toekomst
zullen de Nederlandsche Spoorwegen, in weiks finan-
ciëel wel en wee de Staat van zoo nabij is betrokken
– ik kom ‘hier nader op terug -, dus zeer belang-
rijke inkomsten derven, inkomsten, welke ‘bij de thans nog sluitende begrooting, niet wel te missen zijn, waar
de concurrentiestrijd met ‘de andere transportmidde-
len (‘door onrendabele kanaleriaanleg, straten- en
bruggenbouw, luchtvaartsubsidieerin’g, opgelegde pen-
sioenlasten, wettelijke ‘verplichtingen) steeds meer
catastrofale afmetingen aanneemt.
Een kort overzicht van de Limburgsche verhoudin-gen, zooals deze gegroeid zijn en nog ‘bezig zijn zic’h
te ontwikkelen, moge hierbij bespreking vinden. Wel-
licht kan het kwaad, dat na
1927
niet meer ongedaan
is te malcen, dan toch tot de kleinste afmetigen be-
perkt blijven.

De Staatsmijnen ,,,Elendrik” en ,,Emma” brengen
thans nog hun producten bij Nuth op de lijn Sittard-ileerlen der Nederlan’dsche Spoorwegen, de Oranje-
Nassaumijnen de hunne te’ fleerlen. In
1922
zien
wij bij de wet van
13
Januari (Sthl. No. 15) de ont-
eigening ten algemeenen nutte uitspreken ten bate
van een mijnspoorweg tussc’hen de particuliere Oran-
je-Nassaumijnen 1 en 111 met 1V. Bij ‘de wet van
7
Maart
1924
(Stbl. No.
103)
geschiedde iets ‘derge-
lijks ten ‘behoeve van ‘de brikettenfabr,iek der bruin-
kolenwinning ,,Oariaborg”. In het Voorloopig Verslag
omtrent het ontwerp voor laatstgenoemde wet werd
twijfel uitgesproicen, of deze onteigening wel eene was
,teu algemeenen nutte” en niet een lijn, ten bate
van een ‘bijzondere onderneming; in de Memorie van
Antwoord verdedigde de Minister van Watersta,at
Zijne
zienswijze
met een beroep op de verruiming der
werkgelegenhie i cl, verbon den aan een voortgezette
br uinkoolwi nu ing.

In
1927
volgde echter een i:ogrijpender maatregel,
nl. toen een wetsvoorstel ingediend werd om de ont-
eigening ten algemeenen’ nutte uit te Ipreken, noodig
voor de verlenging van den mijuspoorweg van de
Sb’atsmijnen naar ‘he’t Westen over grooten afstand
en daardoor den bestaanden mijnspoorweg van af Nuth
in ‘verbinding te brengen met de staatsniijn ,,Maur,its”
aa.n den spoorweg Maastricht—Sittard. In .de Memo-
rie van Toelichting op dit wetsvoorstel (Hand. St.
Gen. Ii
1026-1927,
Bijl.
327
No.
3),
vinden wij ver-
meid, dat cle Minister van W’aterstaat Van der Vegte
wel degelijk overwogen had, of het onderling verkeer niet langs den bestaanden spoorweg zou kunnen wor-
den geleid., hetgeen natuurlijk mogelijk was. Zijne
Excellen tie was echter tot de ‘slotioin gekomen, dat
,,aanleg van een afzonderljken mijnspoorweg” de
voorkeur verdiende. De Tweede Kamer stemde hier-
mede in. In cle Eerste Kamer rezen echter ‘bedenkin-
gen. Enkele leden ‘vroegen, of in dergelijke omstandig-
lieden de particuliere mijnen ook een dergelijk voor-
recht zouden genieten. Voorts werd o.m. geviaagd, of
de Nederlancische Spoorwegen met den voorgenomen
aanleg instemden en of deze aanleg relcening ‘hield
met een verbinding te water naar het Julianakanaal
(Hand. St. Gen. 1
1,926-1927
No. 114).
De .Minister
meende (114a) dat ‘van een ,,’voorrecht” geen sprake
was, daarbij verwijzende naar ‘de ‘bovenvermelde ot-
eigeninge.n ten bate van ‘do Oranje-Nassaumijnen en
van Carieborg. Instemming der Nederlan’dsehe Spoor-
wegen was niet gevraagd, daarvoor zou geen aanlei-
ding ‘bestaan hebben. Deze spoorwegen toch kon’den
niet die ,,vrjheid van ‘beweging en verdere voordeelen
aanbieden, welke verbonden zijn aan de ‘beschikking
over een eigen spoorwegverbin’ding”, zoodat de Minis- 1
ter daardoor tot de overtuiging gekomen was, dat de
Staatsmijnen om dit vervoer op ‘de meest economische
wijze te doen plaats hebben de beschikking moesten
hebben over een eigen verbinding (conform ‘het in

1,918
uitgebrachte verslag der z.’g. kolenafvoercommis-

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

507

0V
AAS1A

T
R
SPOORWEGEN EN MIJNEN

IN ZUID LIMBURG

ç
f-)

1 A2.0OO90

ROOST

EN

OUD

ROOS TENEN

T,

/
T
,II4OLTUM

VERKLARING
I-I
SULTEN
.c
E

NBeWT

s
4A.VEN TE SPOORWEGEN
N.S.
BeRN

-1
IN AANLEG

T

Ik
SPOORvERBINDINGEN

MIJNEN
lc
T
SITTARO
¼
“MIJNSPOORWEG

(IN AANLEG)

(ONTWORPEN)

(.
(IN
VOORBEREIDING)
’44AVEN
TE STEIN
LUTTERAOE
10.
..—VERBINDING
STEVENSWEERT
(L.T.M)-
5TAAT S-
MIJN
OVERLAADINR.

MAAS BRACOT: IN

MAURITS
.
EXPLOITATIE
BIJ RIjKSWATERSTAAT

0S

STAATS MIJN

WENDIJIK
__-x
.
STAATSJJ5J
1-
EtA,YIA

4

,

j9RANJE NASSAU IE
NUTI-I
ORANJE

NASSAU17

SCI-I4ESL3ERG
(ORANJE

EYC•ELSI-IOVEN
br.
NP,TAI)T

JULIA
IIEEPI.EN

ORAIJ
,

NAS%AUM

KERKRADE-
ROLDUC

3TAATMIJN
WILHELMINA UER 0GENRATI

I-IAVENTEBORCIIJAPEN

5(

GEUL
I-
WILLEM

ÔP
WINOP

DOfrIANIALE MIJN

z
MAASTRICI-IT

S’
.
IMPELVELO

<0

>,
00
AXEN

sie). Nog werd medegedeeld, dat geen rekening was . liauaianaa1 liet zoeken. Alle spoorwegvervoer dient door
gehouden met een mogelijke waterverbinding met ‘het j bemiddeling van cle hederlanclsche Spoorwegen te geschie-

Julianakanaal. Zonder bespreking en hoofdelijke
1
den, die de transporten op normale wijze en tegen redelijke

stemming werd ‘daarop het voorstel aangenomen en prijzen zullen hebben uit te voeren, en wel,
zooals
is vopr-
geschreven, onder goedkeuring van de tarieven door den
kwam ‘de
wet
van
22
Juli
1927
in het Staatsbla’d (No.
1
‘[in’ister van Waterstaat.
265).

iIen vreest, Mijnheer cle Voorzitter, thans in Zuid-Lim-
Deze mijnspoorweg van Nuth naar de mijn ,,Mau.- burg, dat er een ongelijke regeling voor de verschillende
rits” is thans nog in aanleg.

1 onderneutiogen zal komen. Deze zal, wat de steenkolenmij-

Dat
01)
zichzelf de aanleg van deb mijnspoorweg

Ileli betreft, van nadeeligen invloed kunnen zijn op de ar-

Nuth-mijn ,,Maurits” niet onbeclenkelijk was, weid’
1
beidsvoorwaardcn en bonen. Ook het belang vau de Ne-

door cle Nederlandsche Spoorwegen reeds dadelijk in-
1
derlandsehe Spoorwegen, die toch reeds moeilijke tijden

gezien. Pas late door •baitenstaanderl! Zoo zeide ‘het
1
tegemoet gaan, eischt, dat hun niet onnooctig een gedeelte
van liet goederentransport naar het Julianakanaal outno-
Eerste Kamerlid Ir. Koster in de zitting van
26
1
men wordt. Zij zullen toch reeds bij de openstelling van het
Maart ji. (blz.
590)
:

.

Juljanakanaal voor cle scheepvaart winsten moeten derven.
,,13o’vena.l is eenheid noodig voor wat betreft het trans-
1

Ook de belangen van de streek ‘tusschen Nuth en Stem
port van goederen uit Zuid-Limburg naar het Julianaka-

zullen geschaad worden, indien cle spoorwegverbinding tIts-
naa.l ei omgekeerd. Oneconomisch zou het zijn, ‘indien men

schen beide plaatsen slechts door de S.taatsmijnen gebruikt
elke mijn en elke industrie haar eigen weg naar het Ju

kan worden. Ik acht •het toch niet mogelijk, in elk geval

/

508

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

‘)i3t
wcnwuhelj/G, (lOst alsdan door (1c3 Staut8m4j1u.n over deze

ook StCe/GO1efl
VOP (tfldC?(
iwj r en en yoe(Iere vaii.
i)OY)ii(VhiC?C ondernckningen VC?VOC(Z
‘worden
(cursiveeriug
‘aii iuuij.
Ii.).
Naast de Nederlancische Spoorwegen de Staats-
nijiicii als spoorwegoncicrnemi lig te doen optreden, zul wel
ii iciiianI wenschen.”

Mr. Janssen sloot zich
01)
clenzelfclen dag hierbij
geheel aan (blz. 590).
Bedenkelijk werd cie toestand, toen kort geleden
(Eland. St. Gen. 1930-1931 11 Bijl. 325), een verkla-
ring gevraagd werd tot onteigening ten algerneenen
f1
utte voor ecn verbndi ng van den rnijnspoorweg der
Oranje-Nassaumijn met dien der Staatsmijnen te Nuth, te exploiteeren door de Staatsmijnen en de
driledige moti veering van de Oranje-Nassaumijnen,
waarbij de Minister zich aansloot omdat het mijnbe-
drijf in het algemeen belang wu zijn (welke indus-
triëcle onderneming is d.it niet?) olie. dat ui twisse-
lirig van producten mogelijk zou zijn, 2e. doelmatiger
samenstelling der treinen verkregen kon worden en
3e. t.z.t. een rechtstreeksche aansluiting der Oranje-
Nassau.rn tien aan het Juli anakanaal mogelijk zou worden, duidelijk liet doorschemeren, dat het ‘oor-
namelijk – zoo niet alleen – om het laatste ging, en
ivel met uitschakeling van het vervoer per Nederland-
sche Spoorwegen. Terecht werd dan ook in het pas ver-
schenen Toorloop.ig Verslag geprotesteerd tegen het
i.n het leven roepen van zelfstandig deëxploileerde
spoorwegexp1otaties. In clerciaad gaat •dit geheel .i ii
tegen de historische lijn, welke door economische over-wegi ngen getrokken was.
Overal – ook en zelfs speciaal in Nederland –
ziet men een sterke concentratie der ijzeren wegen.
De versnippering heeft wel zeer onaangename erva-
ringen gebracht; men denke aan de vroegere cordbi-
natie :ln

cniale Mijnen en ‘den spoorweg Maastricht
—Aken. En alsof er niets gebeurd is, wordt thans
weder tot de in de practijk gebleken fnrdeste vroegere,
regeling teruggetreden Hoe verkeerd dit is, moge
blijken uit het volgende. Was tegelijk met het wets-
ontwerp, betrekking hebbende op cle verbinding Nuth
—Oranje Nassau, eene onteigening ten algemeenen
nutte gevraagd voor een verb:inding van den in aan-
leg z:ijnden niijnspoorweg Nuth—mijn ,,Maurit” naar
liet Julianakanaal, clan zou de toeleg duidelijker ge-
e
e
st zijn en ook ‘liet verzet sterker. iliervoor is ech-
ter wel gewaakt. Pas eenige dagen geleden werd de
bedoelde verklari lig gevraagd, waaruit duidelijk de
opzet blijkt: afvoer van alle producten ‘der 3 staats-

en
3
particnlere mijne1
0])
het Julianakanaal zonder
gebruikmaking van den geheel op kolenvervoer inge-
stelden ijzeren weg der ‘Nederlandsche Spoorwegen.
Men mag vragen : waar is hier de economische ge-
(lachte? Aangenomen, dat eigen transport gemakke-lijker .i.s en ‘goedkooper – iets wat lang niet zeker is
– clan zal dit betrekkelijk geringe voordeel een ont-
zettend verlies beteekenen voor de Nederlan’dche
Spoorwegen, hij welks geldelijke u itkonisten de Staat
van zoo nabij betrokken is en die een dergelijk ver-
lies niet ongestraft kunnen dragen. Hier zullen straks
niet alleen de Nederian’dsc’he Spoorwegen •se’hade lij-
den, doch in laatste instantie de Staat als zoodanig
en dc Nederiandsche Staatsburger individueel als ver-
voerder. Immers, niet alleen is de Staat garant voor
cle di’videndibetaling, zoodat de eventueele tekorten
gedekt moeten worden uit de rijksinkomsten, doch de
spoorwegen zullen di.t moeten trachten te voorkomen
.doo:r hoogere tarieven voor liet resteerende vervoer;
tariefsverlagingen – anders wellicht mogelijk – zijn
in elk geval uitgesloten. Daar staat tegenover dat
voordeelen voor de mijnen – gesteld dat er voordee-
len rijn – gedeeltelijk terecht komen in de zalcken
va.n cle grootendeels ‘buitenlaodsehe aandeelhouders,
der
pa’r1ic’uhere
mij n’hou wmaatschappijen en misschien
van bui tenlandsehe afnemers van de icolen, indien –
wat alweder niet zeker is -, do kolenprijzen voor het
buitenland ook zullen dalen. Zeer de vraag is, of de
voordeelen der Stantsmijnen – als zij er zijn – den

belastingbetaler, die direct en indirect betrokken is
bij een tekort der Nederlandsehe Spoorwegen, ten,
goede zal komen. Zeer vreemd doet het aan, dat de
,,Staatscouimissie, ingesteld bij lon. Besluit van 1,2

Mei 1.923 No. 40 tot het instellen van een onderzoek
naar ‘de vraag, of en in hoeverre maatregelen noodig
zijn om te bevorderen, dat de land- en waterwegen en
cle spoor- en intercommunale tramwe’geri
01)
de meest
econonïsclie
wijze
dienstbaar worden gemaakt aan het
vervoer van reizigers en goederen” (z.g. Staatscom-
missie-Patiin) hij al deze ‘reeds getroffen of nu voor-
gestelde maatregelen – niet gekend is; teomtnste uit
niets blijkt, dat dit wèi ‘liet geval is. Hoe moeilijk ‘het ook zal ‘zijn, thans een beslissing
te nemen, nu reeds een groot deel van het mijnspoor-
wegnet ‘door den on’beraden stap van 1927 ‘gegroeid is,
het is toch altijd ‘beter ten halve te keeren dan ten
heele te dwalen. Ook met het oog op de toekomst,
want de andere Lim’burg.sche kolenmijneu zullen ook
wei van dl it kolenspoorwe’gnet gebruik willen maken,

aansluiting vragen of eigen ve.rbi ncli: gen maken
billijkheidshaive kan men dan niet weigeren. Terug-
name dezer wetsontwerpen, clie niet ,,ten algenneenen
nutte” zijn, doch’ ,,ten particulieren nutte”, lijkt wel
liet eenig mogelijke. En anders zal de Kamer uit-
spraak moeten dioen en de consequentie aanvaarden
van voor.s’teileo, welke geboren werden uit onjuist
economisch inzicht bij een departement, dat nog wel
cle behartig’ing heeft van de belangen van alle ver-
keersmiddelen, dan wel zelf slachtoffei werd van een
handig opgezette beweging
om
in drie étappes te krij-
gen, wat in (n stap onmogelijk zou zijn geweest. Met

Nathan der Weise mag ik zeggen: Es ist Arznei, ii icht
Gift, das ich dir reiche! Al mag cle geboden medicijn
wat bitter van smaak zijn.

in 1927 waren er volgens den Minister geen termen
aanwezig om ‘dle i.nstemm lig der Nederlan dsch c
Spoorwegen met de plannen der mijnen te ‘vragen
In hoeverre cli t juist was, daarover doet thans reeds
cle hi storte uitspraak.

S. A.
REI’l’SSIA.

HET EERSTE JAARVERSLAG VAN DE B. 1. S.

[Eet ‘ver-slag over ‘het eerste boekjaar van (le Bank

voor Verreken’i ‘Ig van Internationale Betalingen ‘) geeft ons na ii leicli ng tot een kleine nahetraciting.
Daarbij zal liet ons doel zijn om aan cle hand van liet
verslag na te gaan, welke va’i cle verschillende doel-
einden, die de ‘buitenwacht door de B.I.S. zou willen,
nagestreefd zien, door liet I3estu ir dezer insteil ing
tot de zijne ‘gemaalct zijn, en over welke voorshands
‘het s ti Izwijgeri word t bewaard.

Men herinnert zich, dat de tweeledige taalc, clie de
BIS. te ‘vervullen heeft, in art. 3 der statuten als
volgt wordt omschreven:
,,Doei der- bank is de ‘samenwerlc’ing der centrale
banken te bevorderen, ‘de internationale financiöele
operaties tevergemalckehijken en als trustee of ver-

tegenwoordiger op te treden hij de internationale ver-
rekeningen,, die ‘haar hij overeenkomst door de be-
trokken partijen zuilen worden opgedragen.”
liet laatste deel van deze ‘bepaling ‘betreft de z.g.
verplichte functies der B.I.S., die ‘naast haar rol van bemidcielings- en, trnstkantoor volgen’s liet Nieuwe
Plan oolc onivait de functie van trustee voor ‘cle Oos-tenrijksehe leening van 1930.
Deze verplichte functies geven wei:ni’g aanleiding
‘tot liet maken van opmerkingen. Wel is er veel ge-
sproken over ‘herziening van liet Nieuwe Plan en het
is zeer wei mogelijk, dat er nog eens een ,,Nieuwer”
en een ,,Ni’eu’ste” Plan zal komen, niet zoozeer, om-
dat i)uitschlancl (le Young-a’nnuïtei ten roet zou kun,-

1)
Wij p’e’îereereu het om deze instelling aan te duiden
bij de Engelsclie initialen BIS., aangezien wij aan de
minder aest’hetische afkorting BIll., welke zich niet merk-
waardige snelheid in. cle Nederla.nclsche finaneiëele pers
heeft in.geburgerd, nog maar steeds niet kunnen wennen!

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

509

11
hen opbrengen ‘), doch wel, omdat er juist in dezen
tijd van depressie machtige psychologische en sociale
factoren in Duitschiancl zelf een vlotte opbrengst
bemoeilijken, en vooral, omdat er één pu.nt is, waarop
het Nieuwe Plan op den duur, wat er ook verder ge-
beuren moge, naar het oordeel van alle redelijk den-
kende menscien zal moeten worden herzien, t.w. door
cle i nvoegi ng van eene ,,geiclwaardeclausule”.

Het Dawes-Plan bevatte, gelijk men weet, terecht
eene bepaling, krachtens welke de door Duitschland
te betalen bedragen konden worden vermeerderd of
verminderd, indien het geld ee’u zekere mate van
waarcieveran der ing vertoonde. Zulk eene clausule
ontbreekt in het Nieuwe Plan. Onze in Amerika
werkzame landgenoot 1-larry Gideonse maakt in zijn
aan (Ie B.I.S. gewijd werkje
2
) de opmerking, dat men
bfljkbaar zu ik eene geldwaardeclausule niet noodig
heeft geoordeeld in het Nieuwe Plan, omdat men
daarin immers aan ‘de B.I.S. de taak had toegedacht
om door overleg met de circulatiebanken en d,00r de
nooclige crediettransacties ter verruiming, zooveel
noodig, van.’ de basis van het gldwezen in cle ver-

‘schiliende landen eene mogelijke goudscharschte te
corrigeeren. Dit moge waar zijn, een feit is ‘het –
en w’ij zullen het zon aanstonds aan cie hand van het
jaarverslag van ‘de B.I.S. nader toelichten – dat
(leze instelling van eene oplossing van Itet vraagstuk
der goudwaarcle nog ver verwijderd is.

Nu zal men niet kunnen loochenen, dat er in het
licht van de ontza’gwekkencle prijsdaling van de laat-
ste anderhalf jaar alle reden is om de vraag aan de
orde te stellen, of niet de groote vaste lasten van
Duitscihianel, welke in de toekomst nog iulleu stijgen
tot het jaar 1966 toe, moeten worden gecorrigeerd aan cle hand van het een of ander indexcijfer. Wij
weten, (lat zulk cene correctie moeilijk is, en dat men
er eene ideale oplossing slechts mede zal benaderen,
maar niet clan ‘bij wijze van uitzondering werkelijk
zal hereilen. De toestand ‘:is echter momenteel van
(hen aard, dat iedere correctie redelijker is dan eene strikte handhaving van ‘liet Nieuwe Plan, zooals het
daar ligt. De logica der feiten moet zich op den duur
met zoo onweerstaanbare kracht aan de verantwoor-
(lelijke personen opdringen, dat eene anniulling van
het Nieuwe Plan op dit punt zich niet meer zal laten
vermijden, zelfs al zou men cie te Den. .Taag getrof-
fen regelingen overigens intact willen laten.

Voorloopig zijn wij zoover echter nog niet. Wij
kunnen ons dus voor het moment bepalen tot het
constateeren van het feit, dat de reparatiefuncties
van de B.I.S. zich in het afgeloopen jaar volgens het
programma hebben voltrokken. Zoolang eene her-
zien ing van het Nieuwe Plan niet op het ‘tapijt komt en zoolang Dnitschland niet van de transferthescher-
ming gebruik gaat maken, zal de taak van de B.I.S.
in dit opzicht vrij eenvoudig zijn.

Anders is het met ‘hare functie als orgaan van be-
micideling en contact itusschen de verschillende c.ir-

culatiehanken en als credietgever en -nemer tus-
schen de verschillende landen, die voor cle transacties
van de B.I.S. in aanmerking komen; dit zijn, gelijk

men weet, de landen, wier geldwezen voldoet aan ,,t’he
practical requirements of the gold or gold exchange
standard”. Op dit gebied is in het afgeloopen jaar
reeds heel wat tot stand gebracht, al is de juichtoon
van President Gates McGarrah in zijn eerste jaar-verslag wel een weinig overdreven en blijkhaa ge-
uit om degenen te overstemmen, die van de B.I.S.
meer verwacht hadden, dan zij tot dusiterre gedaan

) Zie omtrent cle economische uitvoerbaarheid van het
‘i.’oii ug-plan ons artikel ,.Onopgeloste Herstelvraagstuk-
ken” iii Ec.-Stat. Ber. van 26 Maart 1930.
2)
Zie 1{arry Gideonse, The Bank for International Sett-
]ementnj3(Ireal,( of Econoniic and I3usiness Research, Rut-
geri [Jniversity, Bulletin No, 1, blz. 39. Wij bevelen dit
werkje gaarne aan in cle belangstelling van hen, clie zich
ii kort bestek omtrent de 13.1-S. willen oriënteej’en.

‘heeft, en tot wie de President blijkbaar heeft willen
roepen: ,,Zië wat reeds gedaan is, e.n betoon u daar-
mee voorshands meer dan tevreden.”
Bevredigend schijnt ons in cie eerste plaats de deel-
neming van de verschillende circulatiebanlceri in het

kapitaal der B.I.S. Van de 200.000 aandeelen der
B.I.S. zijn er thans 165.600 geplaatst hij de circula-
ti ebanken ‘van Engeland, Frankrijk, Dui tschlancl,
italië, België, Nederland, Denemarken, Zweden, Zwit-
serland, Oosterrjk, Hongarije, Tsjeeho-Siowakije,
Polen, Dantrzig, Lithauen, Es’tland, Letland, Finland,
Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Albanië, en voorts bij eene groep van Amerikaansche banken
onder leiding van de firma J. P. Morgan & Co., The
First National Bank of New-York en The First Na-
tional Bank of Chicago, en bij eene groep van Japan-sohe Banicen onder leiding van de Industrial Bank o:f
Japan. Voorts is in beginsel tot de plaitsing ‘van nog
1.0.000 aandeelen besloten, en wei bij de Banken van

Noorwegen, Portugal en Yoego-Sla’vië, welke parti-
cipatie in de ‘beide laatste gevallen zal worden be-
werksteli i’gd, zoodra de wettelijke doorvoering van cle
stabilisatie ‘van het gelclwezen op goucibasis zal heb-ben plaats gevonden.

Blijkens het bovenstaande zijn dus thans niet min-
‘(Ier clan 27 landen door ‘hun centrale ‘banken of door
speciale bank’groepen bij de B.I.S. betrokken, hetgeen
van een opmerkelijk groote belangstelling ‘blijlc geeft.

Nog een tweede punt is er, dat groote bevrecliging
ivelct, en dat in het verslag nog niet tot uiting kon
komen. Wij bedoelen de vervulling van een:ige vaca-
-tures in den Raad van Beheer der B.I.S. Deze. ‘ver-
vul] ing heeft lang getrai neercl en ook thans zijn nog
niet alle plaatsen bezet. Het is een ,,secret de polichi-
nelle”, dat het cle internationaal-politieke tegensteilin.-
gen zijn geweest, die deze zaak zoo lang hebben op-gehouden. Het stemt tot vreugde, dat thans een drie-
tal neutrale ‘bankpresidenten, t.w. onze landgenoot Mr. G. Vissering, President van de Nederl-andsche
Bank, en
zijne
Zweeclsche en Zwitsersohe collega’s,
In den Raad van Beheer werden benoemd, en dat
daardoor cle invloed van neutrale zijde, die hij ver-
cieeldheid tusscheu andere partijen zoo machtig en zoo ‘heilzaam kan zijn, zeër is versterlct.

De winst van het eerste jaar is nog al matig
geweest. Na uitkeering ‘van 6 pOt. dividend op

cle aandeelen en na de noodige reserveeringen blijft
er nog een klein bedrag over ter uitkeering aan de
verschillende Regeeringen, die ingevolge de te Den
Haag gesloten Trustovereenkomst bedragen op depo-
sito-rekening bij de BIS, aanhouden, evenals voor
Frankrijk, dat aldaar een extra deposito moet aan-
‘houden ingevolge eeue clausule ‘van de ,,mobilisatie”-
regeling der herstelschulclen, en voor Duitschland,

dat de ‘helft van het door de cred.iteurenstaten
0])
cleposito aan te houden bedrag bij ‘de B.I.S. moet laten
staan. Het Fransche de’posito beloopt ruim 68 mii-
lioen Zwitsersche Francs en wordt voor de eerste
maal af.zonderljlc vermeld op de maandbalaits per
31 Juli 1930. Daarover heeft Frankrijk per ultimo
Maart, dus na hoogstens 9 maanden, een bedrag aan
rente ontvangen van ruim 452.000 Zwr. frs. of circa
0,66 pOt., hetgeen zelfs in deze tijden van lagen ren-
testand een zeer matig rendement moet worlen ge-
acht. De andere ui.tkeeringen zijn naar
‘rato.

Wij zullen overigens
OP
cle bijzonderheden van de
ivuist- en verliesrekening niet nader ingaan in ver-
band met de ‘beperkt beschikbare ruimte.

Wat de gelden ‘betreft, die de B.I.S. te harer be-
schikking krijgt, zoo kan worden opgemerkt, dat deze
in zooverre een gunstig verloop hebben getoond, dat

de vreemde middelen in den loop vah ‘het eerste ‘boek-
jaar zeer belangrijk zijn gestegen. Dit moge blijken
uit de volgende uittreksels uit de in den loop des
jaars door de B.I.S. gepubliceerde balansen.
De vreemde middelen der B.I.S. omvatten in de
eerste ])laats de reeds genoemde deposito’s, voort-
is

0

510

ECONOMISCH-ST4TISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

Activa (in 1000 Zw. frs. en in
o/
van het balanstotaal).

Kas en

Ilerdiscontabel papier

Andere uitzettlngen
Andere

Balans
tegoed bij CaO-gelden ‘i7ideIs- en

Schatkist-

tot 3 mnd.

3-6 mnd.

6 mnd.-1 jaar1

1-2 jaar

Activa

totaal
Datum

lianken

bankaccepten

papier

000
0

1000

01
1000
I
s,

1000
i ,
1
i55’Ti

1000

Zw00?rs
0,

1000 I

1000
1
0

1000
Zw.fr.I ”

Zw.
frs.
Zw.
frs.

°
Zw.
frs.

1
Zw.
trs.
1

1
Zw.
frs.

°
Zw.
frs.

Zw.
frs.I
/0

Zw.
frs.

VI. ’30
5.12010,5
23.04612,1 239.2115 22,0 Ztil.352 24,1 486943144,91 68.352116,3

– 1
– . –
1

1.612
1
0,1 1.085.721
30.IX.’30 5.56010,3 .08.85814,0 203.708-12,0 100.845 5,9 9’46.80ll55,71153.956 19,1 25.211
2
11,5
185.76ô110,9
9.71231 0,5 1.700.420
31.XII.’30 6i76Iö,4 74.81414,7 319.592 0,3 i77.170 11,2 653.030I41,4Ii4L269 I92 153.790 9,7

7.0ti9I 2,4 i i 325
1
0,7 1.578.134
III.’31
7.23910,4
(86.281 9,s 4’71:424 24,8 138.103 7,3 850.694144,71′ 12.788 0,7 184.782 I9
7 37
.8
70
1
2,0’11.967
.0,6
1.901.149

Deze pot omvat alle ui’izett[ugen
vn
meer dan 90dagen.

6-9 maanden; ‘langer loopende 1)osten in de volgende kolom.
8)
Waaronder frs. 1.049.050,20 uitzettingen voor meer dan 2 jaars

Passiva (in 1000 Zw. frs. en
s/,,
van het balanstotaal).

Lang loopende Deposito’s _________ Dad. opvraagb. gelden en depos. t. hoogstens 6 nind.
Gestort

Andere
Datum

kapitaal

Reparatie

Duitsche Reg. Fransche Reg.

Circ.bnk. voor 1 Idem voor rek.

AnderePassiva
annuïteiten

eigen rekening
1
van derden

deposanten

ICOJ
1000

1
,,

lOCO

1000

0

1000

,,

1

1000

1000

1,,

1000
Zw.
frs.

Zw.
frs.

Zw.
frs.
1
0/0

Zw.
trs.
1

Zw.
frs.
j

1

Zw.
frs.
1
015

Zw.
frs.
1

Zw.
frs.
010

30. VI. ’30 102.50019,4 .151.231
1
)1
1,9 -123.534
1,1,4

– . – 111.107 .110,2 153.677 114,2

3 642 0,3 . 1.832 0,
2

30.IX. ’30 102:50016,0 154.332
1′
9,1 •79.916

: 68.7lei 4,0 534.608 131,5 749.754 144,1

119 0,0 , 10.486 10,6
31.XII.’30 102.875F6,5 154.i54

9,t’ – 77.177

4,9 . 68.f68 14,4 804.056 140,9 .350.048 122,2 : 8.922 0,0

12.033 10,8 31.111.’31
103.188l,4
154.874

8,2

77.437

4,1, 68.880 13,6 .811.807 -142,7 653:175

14.021 0,7

17.768
0
,9
i) l3ovendieii komt op •d i».1ans er 30.V1. ’30 een post’ voor vat 439 millioeii Zw. frs. wegens ‘nog te vercle1en opbrengst van cle 53’ % Duitsche 1eeiing (cle z.g. Young-Leeriiig). Op latere balansen zijn alle posten betreffende
cle internationale reparatieleen ingep buiten beschouwing gelaten.

spruitend uit de regeling ‘dci’ •herstel’betalingen. Deze
ariëeren weinig en ‘geven de B.I.S. de gelegenheid
om niet slechts credieten op korten termijn, doch ook
voor langeren tijd te verstrekken, iets, waarop wij
hieronder bij de bespreking der uitzetti’ngen nog
terugkomen.
Daarnaast bestaan ‘de vreemde gelden uit dadelijk
opvraagbare saldi en ‘deposito’s van circuiati.ebanlcen,
hij de B.I.S. uitstaande ‘voor rekening van genoemde
banken of voor rekening van anderen, en voor een
zeer klein bedrag uit deposito’s ‘van anderen dan cir-
culatiebanken.
De beide eerste posten vormen het leeuwendeel der
crediteuren. Ietwat verwonderlijk doet ‘de uitspraak
in het verslag aan, ‘dat ,,noch particulieren noch an-
dere dan cmrcuiatiebanken zich totdusverre onder de
deposanten der B.I.S. bevinden”. Hoe zich dan de
post ,,an.dere deposariten” laat vrklaren, is niet recht
duidelijk. Veel beteekenis heeft deze post overigens
.nJet.
De ‘door circulatiebatiken bij de B.Ï.S. aangehouden
gelden vertoonen in ‘hunne samenstelling eene o-
merkelijke vérandering. Zij worden, zooals gezegd,
gesplitst in gelden ‘voor eigen rekening en gelden
voor rekening van anderen. Deze ,,ancleren” zijn de
Regeeri:ngen van de betrokken landen, clie veelal via
hare circulatiebanken een saldo bij de B.I.S. aanhou-
den tel- af w’ikkeling ‘harer buiteulandsche betalingen.
Dit beteekent feitelijk eene ontduiking van de in de
statuten der B.I.S. voorkomende ‘bepaling, dat de
B.I.S. niet in rekening-courant met Regeeringen mag
staan, zulks teneinde ongewenschte politieke invloe-
den uit te schakelen. De ontduiking draagt overi-gens tot dusverre allerminst een ernstig karakter,
want, zooals in liet verslag wordt vernield, deze gel-
den vormen den grondslag van een soort van inter-
nationale clearingsdienst voor .Regeeri ngs’betalingen,
en ‘het feit, dat deze zich thans binnen de muren der
B.I.S. afw.iklcelen, heet t tot gevolg, dat allerlei trans-
acties, ‘clie anders wellicht een.ige stoornis op de vis-
selmarkten zouden hebben veroorzaakt, thans onge-
merkt worden voltrokken.

Nu vormen echter deze Regeeringsgelden een zeer
wisselend onderdeel van de vreemde middelen, die
de B.I.S. ontvangt, hetgeen uiteraard ook ‘de uitzet-
tingen, die er tegenover staan, moet beïnvloeden. Be-
langrijk is ‘het daarom, dat de gelden, ‘die circulatie-
banken
voor eigen’ reIening
bij de B.I.S. aanhouden,
absoluut en relatief een ‘belangrijke
stijging
hebben
vertoond. Vele circulatiebanken zijn er ‘blijkbaar toe
overgegaan om een ‘deel van have ‘buitenlandsche sal-

di bij ‘de B’.Ï.S. over te ‘brengen, welke daardoor een
soort van centrale reserve voor “de, deviezenpolitiek is
geworden, waardoor, zooals ‘het verslag opmerkt, het
internationale betalingsverkeer wordt vergemakke-
lijkt. Daar’bij is liet streven van de B.I.S. er op ge-
ric’ht geweest, om den centralen banken eene iets
hoogere rente te vergoeden, •da’n verkregen zou zijn,
wanneer zij rechtstreeks ‘hare saldi zouden hebben
uitgezet; het verslag voegt hieraan de opmerking toe,
dat ‘dit wel de uitzettingspolitiek van de B.I.S. eenigs-
zins ‘heeft beatoeiljkt, hetgeen begrijpelijk is, omdat
de hoogere rente alleen te verkrijgen is door uitzet-
ting der gelden in kapitaalarme landen, maar dat
daardoor ‘de taak van de ‘betrokken ‘banken om de
‘stabiliteit ‘van ‘hare valuta te waarborgen, is verge-
makkelijkt – ‘hetgeen ons voorkomt geenerlei verband
te houden met de hoogte der ‘door de B.I.S. vergoede
rente, waarvan hier sprake is – en dat het verder
‘heef t ‘bijgedragen tot verhooging van ‘het vertrou-
ven in liet’ internationale geldverkeer, hetgeen zich
eerder laat hooren.

Opgemerlct moet intussohen worden, dat, ook al
is cie
B.I.S.
er in ‘haar eerste ‘boekjaar in ‘geslaagd
om een stijgend ‘bedrag aan gelden voor rekening der
centrale banicen tot zich te trekken, een ibedrag van
ruim 800 millioen
Zw.
frs. voor ruim twee dozijn
circulatiebanken, waaronder vrijwel alle groote in-
stellingen, nog voor belangrijke vermeerdering ‘vat-
baar is. Wanneer men slechts ‘bedenkt, dat de Banque
de France alleen reeds aan huiteniandsche tegoeden
over een bedrag ‘beschikt, dat grooter is dan de geza-
menlijke eigen sai der centrale’banken ‘bij ‘de B.I.S.,
zon gevoelt men wel, welke mogelijkheden er voor de
13.I.S. nog ‘bestaan.

Met ‘betreklcin’g tot cle ‘valuta, waarin de vreemde
middelen luiden, ‘voldoet ‘het ‘verslag ‘ten ‘deele
aao, een wen.sch, die reeds meermalen i’n de pers
naar voren is gebracht. Medegedeeld wordt nl.,
in, welke valuta cie crediteuren van dadeljk opvraag-bare saldi per 31 Maart jl. hun geld beschikbaar ‘heb-
ben gesteid men wordt derhalve niet. gewaar, wat
er in den loop van het jaar is geschied.
Op
‘den ge-
noemden datum bedroegen de saldi in Dollars 11 pet.
van het totaal, die in Rijlcs Mark 11 pOt., in Ponden
Sterling 0 pOt., ,in Fra’nsche Francs 3 pOt., in Neder-
landsche Guldens 2 pOt., in Zwitsersc’he Francs 2 pOt.
en de rest ad 1 pOt. in diverse andere valuta’s. Uit liet verslag blijkt niet, of de uitzetti ogen steeds in
dezelfde valuta worden gehouden, als waarin de
vreemde middelen luiden, doch ‘het lijict niet waar-
schijnlijk, ‘dat dit het geval zou zijn, gezien het feit,

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

511

dat de B.I.S. in 25 verschillende landen gelden heeft
uitstaan en het, waar zij zich uitsluitend tot landen
moet ‘beperken, wier geidwezen op gondbasis berust,
voor haar niet strikt noodzakelijk is om met betrek-
king tot •de valuta evenwicht te ‘bewaren tussc’hen
hare crediteuren en clehiteuren. In welke landen ‘het
geld der B.I.S. u.itstaat, wordt in ‘het algemeen niet
medegedeeld, hetgeen zeker te betreuren is; alleen ten
aanzien van Duitschland wordt eene uitzondering
gemaakt: 21 pOt. van cle creditgelden staat in ‘dat
land uit, ‘hetgeen er wel op wijst, ‘dat Duitschland in
ruime mate van dell steun van de B.I.S. ‘profiteert, al
is het wel wat ‘dwaas, dat men eerst een aanzienlijk
bedrag aan deposito’s uit Duitschiand perst (repara-
tie-annuïteiten en saldo der Duitsche Regeering, te-zamen per 31 Maart 12,3 pOt. van ‘het ‘balanstotaal
beloopen.de
), om dit geld later weer voor credietn
in Duitschland zelf te gebruiken.

Het is te hopen, dat in de toekomst nog eens wat
meer zal worden medegedeeld over de geografische
verdeeling ‘der uitzettingen, en dat ook andere lan-
den dan Duitscbl’and vermeld zullen worden.
Voorts worden eeni’ge nadere mededeelingen gedaan
over de wijze van uitzetting.
1)
Volgens de statuten
mag de B.I.S. niet opereeren op eene geldmarkt, in-
dien en voorzoover ‘de centrale ‘bank van het ‘betrok-
ken land daartegen bezwaar ‘heeft. Teneinde elk mo-‘
gelijk conflrict met de nationale circulatiebanken te
vermijden, heeft de B.I.S. bij al hare uitze’ttingen op de
eene of andere wijze de medewerking van de betrok-
ken circulatiebanken ingeroepen. Op 31 Maart ji.
waren niet minder dan 41 pOt. •der uitgezette gelden
aan circulatiebanken toevertrouwd, 20 pOt. was ver-
strekt aan bankinstellingen, die de circulatiebanken
voor de B.I.S. hadden uitgezocht, en cle rest was uit-
gezet bij of door bemiddeling van instellingen, die
door de B.I.S. met medeweten van de circulatieban-
ken waren uitgekozen.

De liquiditeit van de B.I.S. maakt blijkens de
balanscijfers een gunstigen indruk. Van ui’tzettingen
op langeren termijn (meer dan 6 maanden) onthoudt zij zich niet geheel, doch zulks geschiedt niet in een
6rnvang, welke in verband met de eigen middelen en
cie op langen termijn beschikbare vreemde gelden tot
eenige kritiek aanleiding zou behoeven te geven. In het verslag wordt uiteengezet, dat de langere uitzet-
tingen opzettelijk zijn geëntameerd met ‘de bedoeling
om kapitaal van markten met lage rente over te bren-
gen naar kapitaalarme landen, ‘hetgeen intussc’hen al-leen geschiedt ‘door middel van de betrokken centrale
banken of door instellingen, welke deze laatsten
voor dit doel aanwijzen. De ‘desbetreffende ransac-
ties hebben overigens alleen betrekking op ‘Het lan-
gere ‘handelscrediet; ‘de ‘daaruit resulteerende wissels
moeten ,,self liquidating” zijn, maar ‘hebben slechts
een langeren looptijd, clan het pa’pie; dat regelmatig

voor disconteering bij de centrale banken in aan-
merking komt. In het algemeen wenscht de B.I.S. zich •hier echter te beperken tot het ondersteunen
van d.ie centrale banken, die voor dit soort van cre-
dieten eene markt willen scheppen, omdat zij terecht
vreest, dat ‘de vraag ‘veel grooter zou blijken, dan de
haar ter ‘beschilcking staande middelen, wanneer zij
in dezen eene eenigszins ‘gemakkelijke houding zou aannemen. Dat dit streven om credieten ‘van eenigs-
zins langeren looptijd te gaan verleenen, niet zonder
Icritiek is gebleven, is ‘begrijpelijk. Toch zouden wij
ons hij deze kritiek niet willen aansluiten. Juist in
een depressieperiode als de huidige verdient een stre-
ven naar nivelleering der nog steeds te groote ver-
schillen in den rentestand tusschen kapitaalarme en
ka’pitaalrijke landen aanbeveling, evenzeer als zulks
‘het geval is ‘bij ‘het door de
B.I.S.
in haar jaarverslag
niet aangeroerde hypothecaire en industriëele crediet. Ook de bevordering der samenwerkin’g van de cen-

1)
Zie
hierover ook het artikel van Prof. Dr. G. Bach.
malle in Ec.-Stat. Ber. van
24
Sept. ji.

trale banken in het internationale betalingsvrkeer
heeft de voortdurende aandacht van de B.I.S. gehad. Zij is er nl. in geslaagd om een begin, te malcen met eene internationale goudclearing. Het verslag meldt,
dat haar te dien einde, na eene in November jl. ge-
houden ‘bijeenkomst van leiders van ‘deviezenaf dccli n-
gen van verschillende circu.latiebanken, in New-
York, Londen, Parijs, Bern, ‘Stockholm en Kopenha-
gen (dus nog niet in ons land), een bedrag aan goud
ter waarde van meer dan een milliard Zwitsersche
Francs werd aangemeld, terwijl zij zelf voor rekening
van centrale banken gouddepôts heeft in New-York,
Londen en Parijs.

Ook ‘hier is ‘de ‘pu’bl:iciteit nog niet groot. Veike
omzetten op clearing-rekening plaats vinden, hoe
groot de goudrekenin’gen van ‘de B.I.S. in de drie ge-
noemde hoofdplaatsen en hare ‘dienovereenkomstige
goudverplichtingen tegenover circulatiebanken zijn,
daarvan blijkt niets, evenmin als bekend gemaakt,
wordt, welke centrale banken op deze
wijze
met de
B.I.S. werken.

Dé vraag is dikwijls ‘gesteld, of de B.I.S. niet zou
kunnen meclewerken aan de stabilisatie van de goud-
waarde. Wij maakten ‘daarvan hierboven reeds mel-
ding. Ongetwijfeld zal het vraagstuk te Bazel meer-
malen besproken zijn ibij de samenkomsten van de ver-
schillende banlcleiders, maar een programmapunt van
cle B.I.S. vormt het nog niet.

De B.I.S. zelf kan in dit vraagstuk niets doen, in-
dien niet ‘de ‘verschillende circulatiebanken medewer-
ken. Stabilisatie van ‘de goudwa’arde in eene periode
van dalend prijsnivean, d.i. van stijging der geld-
waarde, vereischt eene uitbreiding van de ongedekte
circulatie in al die landen, ‘die daartoe met macht-
neining van de wettelijke voorschriften, waaraan zij
gebonden zijn, en van de beginselen van een rationeel ‘bankbeleid, de gelegenheid hebben. Wanneer die lan-
‘den, die •gou’d teveel ‘hebben, dit via de B.I.S. aan
andere landen zou’den doen ten goede komen, of in-
‘dien zij in die gevallen, waarin zij volgens de thans
toegepaste regelen goud zouden ontvangen, ‘de inter-
nationale betalingen via de B.I.S. zouden ‘doen loo-
pen, en “daardoor gou’dtoevloed zouden vermijden, ‘het-
‘geen ‘aan elke circulatiebank, die deviezen’politiek mag
voeren, mogelijk is, zoo zou op dit gebied zeker •het
een en ander te doen zijn. De B.I.S. zelf kan echter

een in dezen o:n’willige circulatiebank niet dwingen
want, geen bank is gedwongen om een saldo ‘bij ‘de
B.I.S. aan te ‘houden of om deze instelling te gebrui-
ken als orgaan ter bestrijding van ‘de goudschtarschte.
Nii blijkt ‘voorshands nog niet van eenig ‘streven hij
cle B.I.S. om het goudvraagstuk aan te pakken. De
goudclearing, waarvan zooeven sprake was, ‘heeft op
de waarde van het goud en daardoor op de waarde
van ‘het geld in het ‘algemeen vrijwel geen invloed, en
is niet an’ders dan eene technische verbetering in het
internationale geldverkeer, waardoor ‘de grenzen der
wisselkoersen dic’hter ‘hij elkaar konien of althans kun-
nen komen. De correctie van de fluctueerende goud-
waarde kan slechts geschieden, wanneer de verschil-
lende oirculatiebanken tot credie’tverruiming over-
gaan. Zij kunnen dat reeds thans elk in eigen land
‘doen door uitbreiding te geven aan de ‘binnen- of bui-
tenlandsche uitzettingen; is ten aanzien van de eerste
groep van uitzettingen de invloed der centrale ‘ban-
ken gering, inzonderheid in de huidige depressie-

periode, ten aanzien van de buitenlandsche uitzettin-
gen is dat niet ‘het geval.

De centrale banken kunnen ‘de fiduci.aire circulatie
ook uitbreiden door niet rechtstreeks met het buiten-
land in relatie te treden, maar door dat via de B.I.S.
te doen. Het gebruik, dat de centrale banken reeds
thans in toenemende mate van de diensten der B.I.S.
in ‘het internationale betalingsverkeer maken, wijst er
echter voorshands nog
n.iet op,
dat daarbij een
be-
wust streven zou
voorzitten om de
goudwaarde te be-
invloeden.
Voorloopi’g ‘bepaalt zich de rol van de

512

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

B.I.S. tot het glacistrijken van de oneffenheden in het n ternat.i on aal ‘betalingsverkee:r, tot een begin van
een streven om de verschillen in den rentestand te
.ri irelieii, en om incidenteel (zoonis thans weder in

het geval van de Oesterreichische Orediet-Anstalt) de
helpende hand te ‘bi ecien en daardoor schokken te vei-
mijden of te verzachten. –
Dat alles is belangrijk, maar liet lijkt nog niet
naar cciie oplossing van het goudvraagstuk. :uoe hui-
verig. men daarvoor moet zijn, blijkt – en dat beves-
tigt wei cenigSzins, hetgeen hieromtrent voor en na
in de pers is gemeld – onder anderen hieruit, dat
de President der B.I.S. in zijn verslag met de uiter-
ste gen.oegdoennng spreekt van cle
mogelijkheid
tot

grooter contact tussche.n de verschillende banklei.-
de:rs, en er op wijst, dat bij de te, Bazel gehouden
samenkomsten een reeks vai onderwerpen ter sprake is gelomen, t.w. een onderzoek naar de beste metho-
den om de ontwi:kkeiing van het crediet
01)
‘de ‘ver-
sc’h.illencle markten na te gaan, cie d iscontopolitiek, de
invloed van liet bankciisconto op cle open markt-rente,
en, van deze beide rentetypen op •d.e internationale
kap i taal bewegi ngen, de dcvi ezenpolitick en cle ver-
schillende voorschriften bij het omzetten van cle cene
val.ci.ta in cle andere. ,floewel veel ven deze onclerver-
pen ook het goud vraagstuk raken, wordt dit ‘hier
niet met zooveel woorden vermeld, waaruit men mag
afleiden, dat fe B.I.S. zich daarin voorshands niet
It eeft willen ‘begeven.
Moge zulks in het eerste jaar van organisatie en

voorloop.igen opbouw ‘begrijpelijk zijn,
OP
den duur

zal men om dit vraagstuk niet heen kunnen draaien,
vooral niet, wanneer cciie herzien ing van de herstel-
betalingen in verband met cie gewijzigde geldwaard.e aan de orde zal moeten komen.
G. M. V. S.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER FEBRUARI 1931

:D.e in het Ibijgaail.d. overzich t vermelde Landsmid-
delen brachten in het afgeloopen tweemaancisch-tijd-
vak
f
31.2 m/nl op, tegen
f
95.7 m/m in cle overeen-

komstige periode van 1930, of
f
14.5 mfni minder.

Verdeeld over de onderstaande mi’dclelengroepcn,
kan deze totale achteruitgang als volgt worden ge-
splitst, nl.:

Belastingen ……… . …..
f 6.1
m/m
– Monopolies …………… ,, 2.2
Producten

……………..2.7
Bedrijvert …………….. ,, 2.5
Allerlei middelen ………,, 0.4

l3ij ‘de ‘belastii]ggroep komt van de hienboven ver-
melde mindere opbrengst
f
0.09 mfm voor rekening
der kohierbelastingen en
f
6.7 m/m
O
die der indi-
recte ‘belastingen, terwijl de overige in liet overzicht
gespecificeerde ‘belastingen gezamenlijk
f
0.09 m/m
meer opbrac’hten dan in 1930.
Van ‘de kohierbeiastingen brachten de inkomsten
en vennootschapsbelasting, benevens ‘de landelijke in-
konisten. resp.
f
0.45 m/m, ƒ 158 mfni en
f
0.16 m/m
minder op ‘clan over Jan/Febr. 1930; cle personcele
belasting en cle verponding kwamen resp.
,f 0.001
m/m
en
f
2.1 m/m ‘boven de ontvangsten over hetzelfde
tijd
va
k van 1.930 u:it.
in cle verslagmaand werd, wat de personeele- en
inkomstenbelasting ibeneveiis de landelijke inkomsten
betreft res’p.
f
0.03 m/m,
f
0.8 mfm en
f 0.16
m/m
minder ontvangen ‘dan in Februari 1930; ‘de ontvang-
sten aan vennootschapsbelasting en dè verponding be-
droegen in Februari 1931 resp
f
0.18 en
f
0.95 m/m
meer dati in dezelfde maand van 1930, waardoor de
totaal ontvangsten ‘der kohierbelastirtgen in verslag-
maand ‘die van Februari 1930 met
f0,14
m/m te
– boven gaan.
Bij 211.2 der jaarrami.ng bieven de ontvangsten aan
personeele-, inkomsten- en vennootschapsbelasting,
benevens cliè ‘der landelijke inkomsten resp.
f
0.28
m/nl,
f
0.95 m/ni,
f
3.07 m/m en
f
5.12 m/m ten ach-

ter; alleen ‘de verpondii’ig bracht f 2.03 m/ni meer op
lati vercl ‘geraamd.

Bij cle i ml irecte ‘belastingen val t gedurende ‘er-
slagmcuincl, met u.itzon’de:ri.ng van het zegeirecht, een
algemeene verdere clali ng (lei’ ml tva ngsten te consta-
teeren.

. De ontvangsten aan i ri- en cii tvoerrech ten ‘bleven
niet iubegrip ‘der sedert den aan ‘ang van dit jaar ge-
lieven worclenden opcenten resp.
.1
‘ 219 nl/t]] eii
,j’
0.31

in/in beneden clie van Fel)ruari 1.930 en
j’
4.25 ni/m en
/’ 0(9 ii /ni ‘beneden 1112 der jaarrarn.ing. Over liet af-
geioope.n tweemaanclsch tijdvak vercl resp. f489 m/ni
en ,f 0.19 m/rn mi ncler ontvangen clan over dezelfcic
periode van 1.930; ‘hij
2/:12
der rami lig’ ‘bleven de on t-
vangsten reap.
f
7.79 mfn’i en
f
:1.37 m/m ten achter.

Aan acci,j nzen werd ovc:r Februari
f
0.09 m/ni mi ii-
der ontvangen clan in dezelfde maand.’ 1930, over
Jan uari en Februari bedroeg het ‘nadeelig ve:rschi.l
j’ 0.39 ni/ni. Tcrgeieken niet resp. 171.2 en 2/12 dci’ ja;t.rraniing, vertoonen ‘de ontvangsten een mi nclere
opbrengst ad resp.
,f
0.54 m/m en
j’
1.51 m/in.

Dc accijns op petroleum bracht i ri cl.e afg’eloopen
twee maanden f 0.14 m/m meer
01)
clan in hetzelfde
tijdvak 1.930; voor cle iuciferaccijns en die op tabak
en gedistilleerd
ertoonen cle cijfers een .nadeeiig ver-
sc’hii met 1930 van resp. f 0.49 m/ni en
f 0.04
m/ni.

Oolc ‘het statist.i ekrecli t bleef zich. in claiende lijn
‘bewegen. De opbrengst ove.r verslagmaarid bedroeg
f’ 0.18
‘mfni minder ‘clan in Februari 1.930;
Qp
liet

ei ncle van Februa:ri was in totaal / 0.32 mfni mi rcler
ontvangen clan in het overeen.komstig’e tijd vak van
1030. Bi.j de overeen komstige ram i ngscijfers lieven cle
ontvangsten over Februari [ 0.2 m/ni en over liet af-
geloopen tweemaanclsch tijdvalc
f
0.37 ni/m ten ach ter.

De slachtbelastingen brachten eveneens minder op
dart
..
…1,930. in Februari van cli t jaar werd
f
0.007

film niincler ontvangen ‘clan in Februari 1930; tot en
niet Februari bedroeg liet nadeel ig verschil
f
0.03
ni/ni. Ook ten opzichte van 1/12 en 2/12 ‘dcr’t’am lig
vallen naclecli’ge verschillen te consta.teeren en. wel
resp.
f
0.08 m/m en
j’
0.24 m/ni.

[let zegel lech t brac’h t in verslagniaand
7″
0.04 m/ni
meer op ‘clan in Februari 1.930; ‘de opbrengst tot cii
niet Februari, bleef evenwel nog
f
0.29 m/ni. beneden
die van hetzelfde tijdvak 1.030. Bij de raming over,
één resp. twee ‘maanden ‘bleven ‘de ontvangsten echter

f’
0.87 m/m en
f
1.39 m/m ten achter. De meerdere
opbrengst over verslagmaancl houdt; verband niet de
per 1. Februari 1931..in werking getreden verhooging van’het handelszegel niet 50 pCt.

De ‘geheele groep der indirecte belastingen bracht
over het afgeloopen tijdvak van dit jaar [1.2.72 m/ni
xii incier
0
‘clan ve:rd geraamd.

Bij cle nionopol es valt eveneen.s ccii achteruitgang der ontvangsten te constateeren.

De opiuniregi cbr acht in versiagmaaii”cl en i.n het
afgeloopen tweeniaanlsch tijd vak resp.
f 0.9
ni/ni. en
[1,35 mfin mi ncler
01)
dan in 1930; voor het zau ‘nio-
no’polie en. ‘den
pand’hu
isclienst bedragen cle ovcrec”n.-
komstige cijfers resp. f 0.08 en
f
0.21 m/m;
f
0.38 en
f 0.61. m/m.

13ij 1112 en 2/1.2 ‘der jaarrarning bleven deze inidde-
len resp.
f
0.78 ni/ni,
f
0.40 mfm,
f
0.13 m/ni en

f
1.42 mi/ni,
f
0.58 m/m en
,f
0.39 ni/m ten achter.

Bij ‘de prod ci ctengroep bedroegen in verslagniaan d,
met uitzondering ‘der steenkoleornijnen, alle on tva ng-
sten minder dan ‘in Februari 1930.

ffet tinmiddel vertoont in verslagniaancl een min-
dere opbrengst ‘van.
f
0.19
.mfni
; tot en niet Februari
word [1.82 m/m minder ontvangen dan in ,930 ; ‘bij
de desbetreffende ramingen bleven de inkomsten resp.
f149 mum en
f
2.93 ni/m ten achter.

De steenkolertniijnen brachten in verslagniaancl
f002 m/m meer op dan in Februari 1930; voor liet
afgeloopen tw.eemaandsch tijdvak is het .nadeelige ver-
schil op
f
0.07 ‘m/m te becijferen. Bij J/12 en 2/12 ‘der

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

513

raming bleven de ontvangsten resp.
f
0.83 m/rn en

f
1.83 mfm tea achter.
De ontvangsten der goud- en zilvermijnen in Ben-
koelen vertoonen eveneens mi nclere opbrengsten en wel over versiagmaand
f
0.05 m/m, over ‘liet twee-
maan cisch tij civak
f
0.08 mfm. De ‘verschillen met •de
raming over één maand resp. 2 maanden, bedragen
[0.04 m/m en
f
0.08 m/m.
De ontvangsten van het Boschwezen bleven in ver-
slagrnaan’cI
,[
0.31. m/m beneden die van Februari
1.930; tot en. met deze maand bedroeg het na’deeli’g
verschil
f 0.30
m/m. De overeenkomstige rarnings-

cijfers bedroegen [1..- in/in en
f
1.88 in/in meer dan

werd ontvangen.
Het caoutchoucbedrijf niaa]ct, mede tengevolge der
verdere prijsdaing van het artikel, geen iii tzonclering
en de desbetreffende cijfers wijzen eveneens op ver-
deren achteruitgang. Over verslagrnaan’cl werd
f
0.32

m/m minder ontvangen clan in Februari 1930; tot en
met deze maaod bedroeg het nadeelig verschil met cle
overeenkomstige periode van 1930
,[
0.38 m/m. Bij
111.2 en 2112 der jaarramin.g bleven de ont,vangsten
resp.
f
0.34 in/in en
f 0.00
m/m ten achter. De opbrengsten. der ki na-onderneni ing vertoonen
eveneens een ongunstig beeld.
De verschillen met cle opbrengst bedroegen voor

het middel resp.
[
0.008 m/m,
f 0.01.
m/m clie met cle

raming
f
0.08 nl/nl
en
f 0.17
m/ni.
Bij cle bedrijven werd de achteruitgang voornamelijk
veroorzaakt door te sterk teruggeloopen ontvangsten
van de S.S. en Tramvegen, benevens die van den

I3aggeeclienst.
De mindere ontvangsten in verslagmaand, verge-
leken bij die van Februari 1930, bedroegen voor S.S.

en Tramwegeo
,[
0.61. ni/ni; voor het afgeloopen twee-

maandsch tijdvak komt men tot een achteruitgang van

T
1.12 m/m, terwijl deze cijfers resp.
.f
2.69 m/m en

[
4.33 mfm ‘bij de overeen komstige gedeelten der jaar-
rarning ten achter blijven.
Van het bovengenoemd ‘bedrag ad
f
112 ni/ni komt

f
0.55 m/m voor rekening van het J’avabeclrijf en wel

,f
0.29 m/m als gevolg ‘van minder goederenvervoer,
[0.23 ni/in wegens mindere ontvangsten uit het rei-
zigers- en bagagetransport en
f
0.03 rnfm ‘wegens
in in ciere opbrengst der nevenbect rij ven.
Voor den baggerd’icnst bedragen de cijfers in even-
genoemde volgorde resp.
f
0.3 mfm,
f
0.46 m/m,
f
0.12

m/m en
f
0.31 m/m.
De ontvangsten van ‘den PTT-dienst ‘bedroegen in

-versiagmaan’cl
f
0.18 m/m minder clan in Februari

1930; tot en met die maand werd het nadeelige ver-
schil
0
1)
f
0.24 m/rn becijferd. Ook bij cle overeenkom-
stige ramingscijfers bleven de opbrengsten ten achter
en wel niet
f
0.61, m/ni en
f 0.71
m/m.
Voor ‘cle diverse onderdeelen, laat zich ‘het na’deelig
verschil ad ƒ 0.24 m/rn als volgt splitsen:

mindere opbrengst posterijen …..
f
0.05 m/m
telegrafie …….0.23
telefoni.e ,..,. 110.06
meerdere ‘ontvangsten

……..,, 0.10

De dienst voor W. en E. bracht in de maand
Februari
,f
0.04 ni/ni meer op dan
in
1930; de ont-
vangsten der Landsdrulckerij bleven vrijwel gelijk.
Voor het afgeloopen tweemaancisch tijdvak komt men
bij W. e.n E. tot een mindere opbrengst van
f
0.09
m/m; de ontvangsten ‘der Lan’dsdrukkerij bleven ook
over deze periode vrijwel constan t.
Met 1/12 en 2/12 der jaarrarning vertoonen boven-
genoenicle bedrijven beide een nadeelig verschil en
wel resp.
f
0.1.8 rn/m en
f
0.16 rn/m,
f
0.45 in/in en
f
0.31 m/m.
De groep allerlei middelen, bracht in de afgeloopen
maand
[0.31
m/m minder op *dan in Januari 1030;
voor ‘liet tijdvak Jan/Febr. bedraagt het nacleelig ver-
schil
,f
0.43 mfm.
.Een ‘vergelijking met 1112 en 2112 der jaarraming
is bij deze groep niet mogelijk, aangezien aan aan-

deel in ‘de winst van de Billiton Maatschappij en der
Javasche Banic in deze maanden nog niets werd ont-
vangen, terwijl ‘de raming dezer inlcomsten over dit
tijclvalc samen
f
1.54 In/in bedraagt of ‘bijna de helft
der totale raming ad [3.34 m/m.
1

let na’cIeelig verschil op ‘liet einde rvan verslag-
maand’ ad
f
0.43 mfm wordt ‘gevormd door meerdere
en mindere o]Ybrengsten der onderdeelen. Zoo bedroe-
gen o.a. de ontvangsten uit afstand van grond
,f
0.25
m/ni, uit boeten en verbeurdverklaringen.
f
0.02 mfni,

‘di.e der Wees- en. Boedelkamer [0.04 ni/rn, der school-
gelden
j
0.07 m/m meer, terwijl ‘die uit heffing van
gesloten wer]covereen.komsten [ 0.09 m/m., uit afkoop
lieerendiensten in cle buiten’gewesten [0.25 ni/ni cii
uit de groep cli versen
f
0.38 m/rn mi ncler bedroegen
dan in liet overeen komstig tweemaandsch tijd vak van
1930.
De overige cijfers dezer ‘groep geven wegens de ge-
rLnge verschillen geen aanleiding tot a:fzoiderlijke
‘besprelcing.
Tenslotte zij nog opgemerkt, da.t alle middelen te-
zamen op ‘liet einde der verslagperiode .[ 39.97 nt/nt
beneden 2/12 gedeelte der jaarra.ming ‘bleven. Hiervan
Icomt
f
211 2 in/ni op relcen ing der belastingen, waar-
hij echter client te worden aangeteekend, dat de in-
komsten- en personeele belasting eerst later jil i mer
zul 1 en heg’i no en te vloeien.

AANTEEKENINGEN.

Indexcijfers van groot- en kleinhandeisprijzen
in Nederlandsch-Indië.

De maandstatistiek 1931 No. 1 van het Centraal
Kantoor voor de Statistiek bevat o.m. het volgende:
Invoer.
De serie invoerartikelen omvat 72 artikelen, welke
n vijf groepen zijn verdeeld.
Het i iclexc’ijfer van dc groep
textiele goederen
daalde in
Jaiiiiai’i niet
3
pit iten tot
152.
.Dat vet de groep
levcins-
middelen
liep eveneens met 8 punten terug cii kwam op
123.
in
hoofdzaak ‘door de daling van de prijadn ‘ati buitenland-
sche rijst en kedelee, welke voor :l’faugooui i’ij’st terug liepen
van
f 9.87
per 300 Kg. iii December tot
f912
in Januari,
voor Saigon rijst van
f 8.82
tot
f793
cii voor kedelee van
f 7.74
tot
f 655..
De iadexeijfers van de groepen
nietaten, (;Iuenmieuliën
en
di’veren
bleveti hetzelfde als in Decenil)en’.
Het inclexeijfer van den gebeden invoer clmna.lde niet een
punt tot
138.

Uitvoer.
De serie nitvoerprodueten omvat de Pi’ib.’n van
20 producten.
Was de algemeene ‘tendens van (ie prijzen in (le laatste

Indexcijfers van
72
invoer- en 20 uitvoerartikelen in den
groothandel te Batavia, Soerabaja en Semarang.

Invoerartikelen.
=

>.
t
1-3

1913.
100 100
100 100
100 100 100 100
1924.
213
164
167
160
168 178 155 173
1925.
208
161
160 150
165 172
146
166
1926.
185
157
151
153 169
165
137 159
1927.
174
148
149
149
173 160 130 154
1928.
172 149
141
144
162 155 125 149
1929.
172
149
142
142
163 155 123 148
1930.
102
13P
133
137
152
146
88
134
Januari

1930.
170
147
139
140
159
153 105
143
Februari

.
170 145 139 139 159 152 100
141
Maart

.
109
144
138
139,
151
150
98
139
April

.
167
144
137
138
152
149
95
138
Mei

.
162 142 136
138
156 148
94
136
Juni

.
161
140 136 137 155
147
88 134
Juli

.
161
139 133
136
155
146 82 132
Augustus

.
159 138
131
136
152
‘145
81
131
September

.
158 135
129.
136 149 143
79
129 October

.
156
130
126
134
148
141
79
127
November

.
155 127
121
133
148
140
78
126
December

,.
155 126 124 133 147 139
79
126
Januari

1931.
152
12,3
124
133
147
138
73
124
1)
20
art.
2)
12
art.
3)
12 art.
4)
15
art.

j
13
art.

t,ikelen van 148 in Januari tot 143 in Februari, terwijl dat
van de serie uithecnische artikelen onveranderd 139 bleef.
liet algemeen indexcijfer van dcii kleinhandel bedroeg
in Februari 14:1 tegen 1.44 in Januari.
Pasarprjzen..
De dalende ‘tendens, welke dan ioop der
prijzen op de pasar reeds
zoo
vele maanden kenmerkte, zette
zich ook iii Janunri voort. De prijs van beras No. 1 daalde
van
f
10.41 per picol in December tot
f
10.06 in Januari,
gepelde mais van
f
3.57 tot
f
3.16, cassavc van
f
1.26 tot

f
1.08, gepeldc nar.disotcn van
f
9.70 tot
f
8.59 en zwarte
keclelee van
f
7.38 tot
f
6.92.

MAANDCIJFERS.

RIJKSPOSTSPAARBANK.

FEBR.JARI

1

1929

1

1930

1

1931

Inlagen.
.. .-…….
f
Terugbetalingen . …
Tegoed der inleggers
op ultimo ……..
Nom. bedr. der uitst.
staateschuldboekj es
op ultimo ………
Spaarbankboekjes:
Aantal nieuw uit-
gegeven………
Aantal geheel af-
betaald ……..
Aantal in omloop
op ultimo

11
.
360
.
604
f
13.516.265f
14.867.737
9.113.000 ,, 10.463.318 ,,

9.383.588

335.286.246 ,, 355.817.468 ,, 376.743.283

42.373.800,,
43.132.900,,
42.562.550

10.424 13.554
14.262

6.542
16.228
6.909

2.080.415
2.115.246
2.170.145

PRODUCTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN-
KOLEN- EN ZOUTMIJNEN.
(Gegevens verstrekt door den Hoofdingenieur der mijnen.)

1. Gezamenlijke Steenkolenniijnen.

514

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

maanden van hot vorige jaar slechts in geringe mate cia-
lente,
in
Januari ji. valt voor vele producten wederom een
scherpe teruggang ‘te constatcereu. Het indexcijfer van
katjang-oiie liep terug van 79 in December tot 68 in
Januari, dat van citronella-olie van 55 tot 49, damar van
72 tot 65, katjmig idjoe van 101 •tot 87, rnaïs van 141 tot
91, witte peper van 107 tot 99, rubber van 15 tot :13 en
tapioka van 77 tot 71. Slechts de prijzen van enkele pro-
ducten varen vast. De prijs van ‘tin per 100 Kg. steeg van

f
133.38 iii December

tot
f
140.08 in Januari.
Het indexcijfer van den geheelen uitvoer bedroeg 73 tegen
79 in ])eceniber.
Het algemeen iiidexci,jfer van in- en uitvoer tezamen Liep
met 2 punten terug tot 124.
Dit algemeen indeiocijfer heeft geen andere beteeken.is dan
dat het het gemiddelde prijsverloop voorstelt va/re de 92 met
na/me genoemde prod4mcterm.
Kleirmhandelsprjzen.
De tabel kleinhandelsprijzen omvat
cie prijzen van 40 verbruiksarbikelen, verdeeld in een serie
inheemsche en een serie uitheemsche artikelen.
Door (Ie lagere prijzeu van rijst, aardappelen, brood en eieren daalde het indexcijfcr van de serie inheemsche ar-

Indexcijfers van kleinbandeisprijzen van verbruiksartikelen
van in- en uitheemschen oorsprong te Batavia.

In-
heemsch
1)

Uit-
heemsch 1)
Totaal
Voeding 8)

1913114
100
100
100
100
1924
. .
182 158
170
170
1925

.
169
152
160
159
1926 •.
169 148
159
156
1927 .

166
147
157 155
1928 .
.
160 148
154
153
1929 ..
162
145
153
151
1930 ..
156
143
150
148
Februari

1930 .

166
145 155
154
Maart

..
161
145 153
153
April

..
156 145
151 150
Mei

,,

. .
162 144
153
151

Juni

,,

. .
157
144
151
149
Juli

,,

..
156
144
150
148

Augustus

,,

. .
152
142
147
144

September

,,

. .
153 140 146 144

October

,,

….
151
140 145 143
Novembe?

. .
149
139
144
142
December

.,

..
147
139
143
141

Januari

1931 .
148
139 144
141

Februari

,,

..
143
139
141
138

1) 20 artikelen. 2)
35 artikelen.

Februari
Jan./Feb.
1
Jan./Feb.
1931 1931
1

1930

Prod. Steenkolen in tonnen .
938.296
1.995.952
2.044.252
Aantal normale werkdagen
.
231)
49 50

II. Bruinkolenmijn ,,Carisborg”.

Februari
Jan./Feb.
Jan./Feb.
1931 1931
.

1930

Netto-productie in tonnen. .
20.9662
44.512
40.865
Aantal normale werkdagen1
23
49
45

(Zie vervolg o.p pag. 515).

Indexcijfers van Nederlandsche aandeelen.

De Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam zendt ons onderstaand overzicht:
Indexcijfers. van 12 aandeelengroepen der Amsterdarnsctie effectenbeurs. 1)

T
B..ken
Electri-
FHandeis_1
Industrie
1

Kunst-

‘Mijnbouw’

Olie
Rubber
SCheC
P_
Suiker
Tabak Thee

Jaargemiddelde
1929
158.3

337.5
168.0 432.7
243.0
263.7 402.0 233.5

125.0
398.4 487.3
443.2

1930
149.4

257.7
125,6
264.9
87.4
177.2
371.1 110.7

82.6
292.9
361.3 357.2

Januari

1930
155.8

289.6
143.8
311.7 107.6
211.2
398.2
1425

102.1
354.4
413.8
396.1

Februari
159.9

278.6
144.2
302.7
103.9
219.-
389.5
154.8

96.6
365.- 428.-
392.4

Maart

,,
157.3

268.5
134.7
291.5
93.2
205.5
386.5
145.1

91.9
346.3 421.2 406.4

April
158.7

283.6 140.4 305.4
100.1
200.8
411.8
142.3

92.3 341.6
423.-
405.7

Mei

,,
156.8

267.6
129.1
281.0
98.1
184.0 402.2
127.5

91.5 30ó.5
388.4 396.9

Juni

,,
147.7

255.3
123.2
261.7
86.7
170.5
389.4
109.3

83.4
281.2
359.-
344.4

Juli

,,
148.3

257.6
125.8
265.3
93.7
170.9
393.7
106.3

81.5 285.1
356.9 342.9

Augustus
145.8′

248.3
116.7
251.7
87.2
162.8
376.9
85.2

75.1
261.3 325.4
306.0

September

,,
142.7

245.9
110.6
246.3
79.1
154.3
360.2
70.3

73.6
236.1
315.9
312.5

October
142.5

241.9
109.8
235.4
87.5
149.2
336.4
77.2

70.7
244.9 317.2 341.3

November
142.4

235.3
116.7
221.4
70.3
153.8
309.3 85.5

69.3 .
251.8
112.-
329.1

December
134.6

220.7
111.6
204.3
60.8
144.7
299.3
82.5

63.4 238.8
274.7
312.4

Januari

1931
137.2

220.4
110.9
199.-
57.4
149.1
290.7
75.8

63.5
223.8
274.-
280.5

Februari
140.7

239.9
117.5
217.5
69.7
167.5
307.3
80.2

65.6
238.4
307.8
292.1

Maart
,,
143.-

248.6
124.3
223.2
78.9
176.7
288.3
81.4

63.9
243.3
306.2
290.7

April

,,
139.4

238.4
113.5
207.3
84.4
172.4
253.9
58.5

57.5
219.5
2998
283.4

Mei

,,
132.7

222.5
95.1
178.8
76.2
159.6
220.-

50.5

54.3
190.9
275.9
251.-

Schommelingen
in het aandeelen-indexcijfer.
2 Januari 1931
f
3.591.712.000
=
100.

7 Januari
103.2

4 Febr.
107,6
4 Maart

109.3
1

April

107.2

6
Mei
94.9

14
102.-

11
111.2
11

,,
108.3
8
,,

10,6.3

13
,,
94.6

21
102.9

18

,,
109.6
18

,,
110.4
15
,,

104.3

20
91.-

28
05.7

25
109.2
25

,,
109.5
22
96.4

27
,,
88.3
29
,,

94.5

1) Men zie voor de toelichting op dit
overzicht
het nummer van
E.-S. B. van 15 Januari
1930, blz. 64.
Nadrvk verboden.

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

515

OVERZICHT VAN DE INDISCHE MIDDELEN.
(In Guldens).

Februari.
1931
Jan.!Febr.
1931
Overeenk.
periode
1930

Belastingen.
13.698 15.685
30.165
Invoerr.
mci.
Landsgoed.
4.391.151 9.489.519
14.376.567
Uitvoerr.
mci.
Landsgoed.
406.236
827.621 1.622.395
3.401.315 6.321.548
6.714.991
Andere ontv. I. U. en A…
19.195
37.921
57.732 298.105
630.800 949.690
Pereoneele belasting ….
220.211 616.500 614.669
2.912.534
7.886.633
8.335.367
Vennootschapsbelasting…
1.361.441
3.328.824 4.905.393
1.665.585
4.192.178
2.096.853
Recht van opeub. verkoop.
247.640
460.929
326.855
573.472
1.501.175
1.797.389
Overschr. van vaste goed.
170.883 396.341
361.894

Pachten ……………..

Recht v. succ. en overgang
21.043 38.295
73.861

Accijnzen

……………

Vergunning speeltafels ..
12.715
15.540 21.398 537.981
997.052
1.023.606

Statistiekrecht

……….

Bijzondere bel. buitengew.
11.902 22.645 19.288

Inkomstenbelasting ……

Verponding

………….

Hoofdgeld ……………
1.651
5.523 10.888
Landelijke inkomsten….
370.489
1.204.325
1.368.139

Zegelrecht ……………

Belasting op loterijen
1.188
.

3.038
1.050

16.638.435 37.992.092
44.708.190

Slachtbelastingen ……..

Totaal….

Monopolies.
Opium excl. opiumfabriek
2.301.029
4.750.384
6.095.687 1.767.585
3.404.150
4.011.902
Pandhuizen

………….
Zout ………………..
935.310
2.093.007 2.307.728

Totaal
5.003.924
10.247.541 12.415.317

Producten.
Kina en Thee ………..


10.399
Landscaoutchoucbedrijf
115.936
221.635 601.721
787.587
1.703.758
2.007.225
Goud en zilver

………
75.792
146.467
225.197
2.143.746
4.342.366
6.170.401

Boschwezen ………….

Steenkolen ………….
693.252
1.229.1.29
1.297.332
Banka.tin ……………

Totaal….
3.816.313
7.643.355 10.312.275

Bedrijven.
702.484
3.398.193
4.002.993
164.328
191.163
654:255
Waterkraèht en Electricit
89.773 91.776
182.343
Landsdrukkerj ……….
5.314
19.804
19.631
Post-,Telegr.-enTel.dienst
2.339.729 5.140.767 5.378.358
Spoor- en Tramwegen
4.380.872 9.810.194
10.930.867

7.682.500
18.651.897
21.168.447
Totaal ….

Diverse middelen.
Aand. ijd. winstN.V. ,,Gem.

flavenwezen ………….

Mijub. Mij. Billiton”

-.

Baggerdienst …………

Aandeel i(d. winst van de
Javasche Bank ……..165.302
1.325.353
1.076.464
19.109
89.706
94.853
Boeten en verbeurdverki
114.342.
246.941
231.365
Leges en salarissen, ont-

Mijnconcessies …………

vangen d. de griffiers
v/d. versch. rechtscoll
33.948
72.462
75.328
Heffing terzake van gesl.
werkovereenkomsten
24.074
54.050
139.050
Opbrngst d. Weeskamers
80.960

..

186.725 151.715
38.800
78.061 95.349
Ontvangsten van het
557.928 779.150
780.532
Afkoop heerendienst. B.G.
364.007
719.643
969.715

Afstand van grond ……..

484.352
1.018.154 948.740
Ontv. groots ziekenin-

Kadaster

…………….

richtingen en krank.
zinnigengestichten
86.142
170.747
160.157

Gevangeniswezen …….

IJk van maten en gew
46.265
85.048 66.671

Schoolgelden

………….

Verk. en verh. van huizen
192.993
379.114
377.925
Ontv. waterleidingen
39.262
78.576 77.709 236.970
469.850
477.708 239.894
478.942
557.208
Bakengelden

………….

154.829
.

428.333
810.782
Loodsgelden …………..
Allerlei ………………

Totaal
2.879.177 6.660.855
7.091271

Totaal generaal
36.020.349 81.195.740
95.695.500

(Vervolg van pag. 514).
III. Zoutmij.nen.
(Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo.)

Februari
1931
Jan.fFeb.
1931
Jan./Feb.
1930

Afgeleverd:
Geraif:

zout ……… .(ton)
3.466 7.856
6.558
Industriezout

.


._.(
,,
)
74 132
135
Afvalzout

……….
(

,,
)
261
428 435
Aantal normale werkdagen
24
50 50

Arbeiders.

1 Gezamen-
Bruin-
Aantal.
Steelen-
kolenmijn
Zoutmijnen
mijnen

Carisborg”

{
h1.0338)4

111
157

26.753
5
)
1

Maart1931

………….

1

Maart

1930

…………
{

.105)
158
146
.26.9406)
1)
Staatsmijnen Emma, Hendrik en Maurits 24 dagen.
8)
15.796 ton ruwe bruinkool en 5.170 ton bruinkool.
briketten.
3)
bovengronds.
4)
mci.
1.733 arbeiders der nevenbedrijven.
5)
ondergronds.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

OPEN MARKT.

1931

11

30M

26/30

18/23

11/16
ei

Mei

Mei

Mei

1930

26/31
Mei

1929

27Mei!
1Juni

1

1914

20/24
Juli

Amsterdam
Partic.dlsc.
1
1
/4
5
/16
1
1
/16_S/It
1

11
1
1
/-
5
1s
2
1
1167116
5I8

I16
3
1
/8_
3
/16
Prolong.
I14
11
14
1_114
1114-2
2113
5’12-6
211
4
_31
4

Londen
Dageld.
. .
121
3
-2
1
1
1-2
111
22114
1
1
123
1114-3
312-6
1
3
1
4
-2
Partic.dlsc.
21116-3132

2-
3
/35
2
1
131_
1
18
2
3
116
5
116
2
1
18
3
116
5/18116
211
4
_11
4

Berlijn
Daggeld…
5
1
1_7
47
4-7

1
3613
2-7
6’J1Il’/1

Partic.disc.
30-55 d…
431
4

461
5
_31
4

45/
8

2
451
s

331
4

7
11

56-90 d…
43
4

4
6
18-
3
14
451
4

2
418
3314
7
1
12
2
1
1g
1
1,
Waren-
wechsel.
471_5 471_5
471
8

2
47/
8

4
1
18
9’11

Nem York
Daggeld
‘)
1111314

I1214
1
1
12_
3
14
1-1314
311
4

6-11
4

1
1
14-2
1
13
Partic.disc.
1
1
1
_h18
lij514
2l/
531
4


‘1
e.oers van 19 M5i ei, aaaraan vooratgaanae weKen tijm vrijaag.
2) Koers van 18/22 Mei.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D
a a
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Balavia
York)
)
)
)
•)
1)

26 Mei

1931
2.48%
12.0971
8

59.101

9.73
34.62
99
16
116
27

,,

131
2.48
12.09K
59.041

9.73f
34.631
99
15
/,4
28

,,

1931
2.48
11
/16
12.09K
59.061
9.731

3
4.
62
1
99
15
146
29

,,

1931
2.483/
8

12.09
9
/
59.051
9.73k
34.64
991/1.8
30

,,

931
2.485/
12.097/
1
,
34.63
9
9’i
1

Juni 1931
2.4871
4

12.08/
59.-
9.731
34.61
99I51
Laagsted.w.
1
)
2.48
19
/
32

12.08%
58.97
9.721

34.59
9948/
Hoogste d.w
1
)
2.488%
12.10al
s

59.25
9.741
1
34.65
99151
25 Mei

1931

– –18

,

1931
2.49
12.11
59.291 9.741
34.65 99’116
Muntparitemt
2.48%
12.10%
59.26
9.75 34.59
100

Dala
serland
Weenen
Praat
Boeka-Milaan
rest
Madrid

26 Mei

1931
48.10
35.-
7.
361
1.
4
81 13.02
23.90
27

,,

1931
48.08
34.9734
7.371
1.481

13.02
24.25
28

,,

1931
48.073
34.95
7.37
1.481

13.02
.24.10
29

,,

1931
48.09% 34.95
7.37
1.
4
81
13.011
22.45 30

,,

11
1
31
41.10 34.95
1

7.361
1.
4
81


1
Juni 1931
48.20
34.95
7.36
1.481

13.0%
1970
Laagsted.w.’)
48._
34.87%
7.35ï
1.471

13.-
19.60
Hoogsted.w’)
48.21
35.02%
7.39
1.491

13.04
24.75
25 Mei

131
.-


.-


18

,,

1931
48.02
35.023.i
1.
4
81
13.04
25.35
Muutpariteit
48.-
35.10
7.371 1.488
13.09
48.52

) Noteering te Amsterdam. **) Noteering te Rotterdam.
1) Particuliere opgave.

r

516

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

Data
Stock-
holm 5)hagen*)I
1
Kopen-‘
Oslo

,)
stug-

1
f
o
‘)l__
Buenos-
1
Aires
1)

1
Mon-
treal’)

26 Mei

1931
66.724 66.624
66.68
6.20
75%
2.48
5
18
27

,,

1931
66.70 66.60
66.624 6.264
75%
2.4811
2

28

,,

1931
66.674
66.60
66.60
6.264
7/8
2.4811116
29

,,

1931
66.674 66.60
6.60
6.264
75%
2.4881,
30

,,

1931
66.654
60.574
66.574
6.26
75%
2.48%
1 Juni 1931
66.624 66.55
66.55 6.26
75%
2.48%
Laagsted.w.’)
66.60 86.50 66.50
6.25
74
2.4811
Hoogste d.w
1
)
66.75
1 66.65
66.65
6.274
76%
2.49
25,,

1931-
– –


18 Mei

1931
66.6741
66.70
66.70
6.27
78%
2.48%
Muntparïteit
66.67
66.55
66.67
6.264
95%
2.48%.
) Noteering te Amsterdam. ) Not, te kotterdam.
t)
Vart. opgave.

Laatstbekende noteeringen te Amsterdam en Rotterdam op
1 Juni 1931 voor
teleqra[ische
uitbetaling op:

(u1den per
Pan
Koers
Bank-
disconto

Europa.
%
Londen *)
£
12.104 12.084 24
Berlijn
5)
100 Mark
59.26
59.-
5
100
Franc
9.747
9.734
2
100 Belga
34.59
34.61
24
100 Franc
48.-
6.924
Ziirich
S)
100

,,
48.-
48.20
2
100 Kronen
7.374
7.36
4
100 Schilling
35.-
34.95
5
100 Pengö
43.51
43.30
54
100 Lei
1.4880 1.484
8
100 Leva
48.-
1.80
9
100 Dinar
4.379
4.394
54

Parijs *) …………..
Brussel
5)

………..

Turksch £
10.93
1.179

Luxessiburg

……….

100 Drachme
3.23
3.224
9

Praag

……………
Weenen

)………….

100 Lira
13.09
13.014
54

Boedapest

………..

100 Peseta
48.-
19.70
6

Boekarest

……….
Sofia

…………..
Belgrade …………..

Escitdo
2.684
0.11 74

Athene

………….

Kopenhagen
S)
. .
100 Kronen

66.67
66.55
34

Milaan

…………
Madrid

………….

100

,,
66.67
66.55
4

Istanbul …………

Lissabon …………

100
66.67
66.624
3
Osto
S)
…………..

100 IJsl.Kr.
66.67
55.-
100 Zioty
27.91
27.85
74

Stockholm
5)

………

Kovno (Litauen)
100 Lita
24.88
24.924
6

Reickjavik ………..

Riga (Letland)
..
.
100 Lat
48.-
47.874
6-7

Warschau

………..

Reval (Estiand). .. 100 Esti. Kr.
66.67
66.25
7
iOOIlfinnmrk.
6.264
6.254
6
flelsiugfors……..
Moskou

………..
Tjerwonets
12.80
12.78
(10 Roebel)
Danzig………..100
Gulden
48.42
48.35
5
Amerika.
New-York
‘)
$
2.4878
2.48k
14
Montreal

………
Cauad. $
2.4878
2.484
Mex. Dollar
1.24
1.22
Mexico

……… ..
Buenos Aires ……
Peso (papier)
1.0568′
0.754
La Paz (Bolivia)

)

.
Boliviano
0.9080
0.894
Rio de Janeiro ….
Milre.is (pap.)
0.80752
0.174
Peso (papier)
0.30
0.304
7-8
Bogota(Columbia)
4)

Peso
2.42
2.40
Valparaiso ………

Quito (Ecuador)

.
Sucre
1.21
0.49,
Lima (Peru) 8) . . .
Sol 8)
0.69
0.69k
Montevideo (Urug.)
I’eso
2.5725
1.46
Caracas (Venezuela)
Bolivar
0.4795
0.414
Paramaribo

.
:..
.
Gulden
1.-
0.994
Willemstad (Curaç.)
Gulden
1.-.
1.014
San Josfi

(C. Rica)
Colon
1.16
0.82
Guatemala ……..
Quetzat
2.48%
2.48
7

Managua (Nicar.)
4)
Cordoba
2.484
2.434
Colon 1.2440
1.22
Azië.
San Salvador
4)
…..

Rupee
0.91
0.894
6
Calcutta ………..
Gulden T.C.
1.-
0.99+
4
Batavia

………..
Kobe

…………
Yen
1.24
1.224
5.1
71
Dollar
0.59
Shanghai

……..
TaëI
0.73
Straits Doil.
1.4125
1.394
Singapore

………
Pbil. Peso

.

1.214
1.234
Manilla

………..
Baht
1.10
1.09
Bangkok ………..
Teheran (Perzië) .
Kran
0.134

Hong Kong

…….

A.frska.

.

Kaapstad
£

.

12.104
12.054
5
Alexandrië ……..
Egypt. £
12.42
12.394
Aus tralië.
Melbourne, Sidney

.

en Brisbane .
£
1.104
9.294
Nieuw Zeeland
£
12.104
11.024
9
uouapeso. ‘) ivtitreis
UOuQ.

) oot. te jtoans. uv. not, part. opg.
3)
1
Soi. = t 0.971j7.
4)
Zichtkoers.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

D
” ‘
Lonaen
($per)
Parijs
($
p. lOOft.)
Berlijn
($
p. 100 Mk.)
An,slèrdâm
($ p. 100 gid.)

26 Mei

1931
4,86
15
1
3,91s,
23,74%
40,21%
27

,,

1931
4,88
13
32

3,91
7/
23,74%
40,21%
28

,,

1931
4,86%
3,91
7
1
82

23,753
40,2134 29

,,

1931
4,86
16
1
32

3,91s,
23,74% 40,22%
30,,

1931

– –

1 Juni

1931
4,86
21
1
3,92
23,74%
40,25’1

2 Juni

1930 4,85
3
%
3,92
23,86k
40,21
Muutpariteit —
4,8667
3,9051
1

23,81k
1

4091,

KOERSEN TE LONDEN

Plaatsen en
Noteerings-
16Mei
23Mei
26)30
Mei
’31

1
30Mei
Landen
eenheden
1931
193I
LaagstelHoogstel
1931

Alexandrij..
Piast. p..
97%
9771,
9791
tii

97%
Athene …..
Dr.
p.g

375
375
374%
375 %
375
Bangkok….
Sh.p.tical
1/9%
1/9%
11951
8

1,9%
11911
1

Budapest .. .
Pen. p £
27.90 27.90
27.87
27.93 27.904
Buenos Aires
d. p.$
35
3431
33

33819
345
j,
34u1
Calcutta … . .
8h. p. rup.
115
56
1
115
66
/
84

1/51311
115718
15581
Constantin..
Piast.p.0
1.025 1.025
1.025 1.025
1.025
Hongkong ..
Sh. p. $
110
1151
8

11h1
11%
11
11
1
32

5h. p. yen
210
18
1
32

2/01
3
/
21081
8

21071,
210
18
/
28

Lissabon…..
Escu. p. £
108%
108%
10811 10881
9

108%
Mexico

….
$ per £
10.20
10.05 10.00
10.10 10.05
Montevideo .
d.per
30
29
2651
0

29%
28%
Montreal …
$ per £
4.863/4
4.86H

4.86%
4.86
7
18
4.86+

Kobe

…….

Riod. Janeiro
d. per Mii.
39/
351,
3%
371
1
,
318133

Shanghai . . .
Sh. p. taei
113
9
1
33

112
7
116
11171
8

112: ‘/18

1/2511
Singapore ..
id. p. $
2/3%
213%
2131I1
1

2131s1,
213%
Valparaiso 1).
$ per £
40.02
40.01
40.00
40.06
40.04
Warschau ..
Zl.
p. £
43al
s

43s1
435I,
4371,
43I/
‘1 90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
8)

Londen’)
N.York’)
Londen
25 Mei
1931..

26’/
25 Mei
1931

28

,,
1931..
12% 26%
26

,,
1931…..
84111
27

,,
1931..
12s1,
26%
27

,, 1931
8419%
28

,,

.
1931..
129/,
2671
s

28

,,
1931
84/11
29

,,
1931..
12:/
26
29

,,
1931
84199/,
30

,,
1931..
121,

30

,,
1931 ….
84/9%
31 Mei
1930…
177,

31 Mei
1930 ….
84/11%
27

Juli
1914-
24
,
sl
ie

59
27 Juli
1914
84111
t) in pence
p.
os. stand.
2)
Forelgn sliver
In ic. p.oz. line.
5)
In sh.
p.oz. line

STAND VAN

s RIJKS KAS.
Vorderingen.

1
22Mei 1931
31 Mei 1931

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
/ 25.999.012,44
f

10.775.740,37
ni
Saldo b. d. Bank voor Ned. Geeenten
57.389,41
,,

90.140,18
Voorschotten op uit. April 1931 aan de

derlandsche

Bank……………….

gemeenteis verstrekt op voor haar
door de Rijksadministratie te heffen
gemeentelijke

Ink.bei.

en

opc.

op
33.051.432,63
33.051.432,63
Voorschotten op uit. April 1931 aan de
gemeenten

verstrekt op aan haar
uit te keeren hoofdsom der perso-

de

Rijkslnk.bel………………….

neele belasting, aandeel in de hoofd- som der grondbelasting, alsmedevan
opcenten op dle belastingen……..
,,

10.871.385,04
,,

10.871.385,04
Voorsch. a/d. gem. verstr. op aan haar toek. uitk. uit het Gemeei,tefonds


Voorschotten aan Ned.-lndi8 ………
128.G83.161,33
,, 129.302.138,84
Id. aan

Suriname …………………
11.306.269,51
11.332.965,57
Id.

aan

Curaçao ………………….
6.513.261,06
,

6.528.345,72
Kasvord. weg. credietverst. alh. buiteni
100.740.762,18

..

,,

99.617.804,71
Daggeldleeningen tegen onderpand

….
….

27.300.000,-
33.350.000,-
Saldo der postrekeningen van Rijks-
comptabeien

… …….. . ………..
..19.982.887,94
,,

25.476.223,12
Vordering op andere Staatsbedrijven’)
,,

17.750.343,11
,,

17.483.674,96 V erp1_i Ch t 1 n_ge_n

Schatkistbiljetten in omloop ………/ 178.817.000,-

f178.817.000,-
Schatkistpromessen in omloop ……74.040.000,-

74.040.000,-

Schuld aan het Alg. Burg. Pcnaioenf.’)

21.150.287,69

,,

21.250.709,48
a.

en

Zilverbons in Omloop ……………..2.781.111,50

2.688.878,-

Id.

h. Staatsbedrijl d. P., T.

T.’)..,

29.589.104,92

21.701.026,33
Id. aan andere Staatsbedrijven
1)
…..

1.081.331,61

,,

1.081.331,61
….
38
Id. aan diverse instellingen’) ……..
.

.548.918,69

,,

38.537.019,98
1) In rekg.-crt. met ‘s Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.

23 Mei 1931

1

31 Mei 1931
Vorderingen:
Saldo bii de Javasche Bank
– –
Betaaimiddelen in ‘s Lands Kas
– – – –
Verplichtingen:
Voorschot ‘s Rijks kas e. a. Rijksinstell.
/ 133.084.000,-
f134.302.000,-
Schatkistpromessen ………………
,,

16.500.000,-
,,

16.500.000,-

w.o. muntbiijetten

……………….

Schaticistbiljetten

………….. ….
.
,,

8.275.000,-
,,

0.751.000,-

.

,,

11.071.000,-
Muntbiljetten in omloop …………..
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntlonds.

..8.275.000,-

4.487.000,-
,,

4.487.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.
,,

1.181.000,-
1.143.000,-
Voorschot van de Javasche Bank….
,, 30.344.000,- ,, 30.922.000,-

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE.
BERICHTEN

517

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 1 Juni 1931.
4otiva.
Binnenl.Wis-(Hfdbk.
f
34.352.421,43
se!s,Prom., Bijbnk.
,,

737.800,47

Goud
Andere
Beschikb.
Dek-
Data
Circulatie
opeischb.
Metaal-
kings
Munt
1
Muntmat.
schulden
saldo ‘)
perc,

1 .Junj ’31
88.484
361.494
885.730
42.520
116.503
52
26 Mei

’31
88.484
361.494 837.012
42.852
134.470
55
18

’31
88.484 361.494 847.662
30.558
134.697
56
11

’31
88.483
361.494 861.619
23.190
131.966
55
4

’31
88.482
361.494
898.105
22.449
117.064
54
27 Apr. ’31
88.482
361.494 838.150
33.211
136.480
55

2 Juni ’30
64.883
387.054 846.537 25.326 108.774
52

25 Juli
’14 66.703
96.410
310.437
6.198 43.521
54
Totaal
Schatkist-
B 1
ee-
Papier
Diverse
Data
bedrag
promessen
nten g
op het
reke-
discontos

43.722
rechtstreeks
buiteni.
ningen
2)

1 Juni 1931

131.555
224.666 60.944
26 Mei

1931
42.182

93.341
223.736
54.493
18

1931
43.428

99.389
223.681
49.300
11

,,

1931
45.011

09.038
223.648
54.702
4

1931
45,543

131.966
223.260
57.815
27 Apr. 1931
45.001

88.142
220.893
55.370

2 Juni 1930
52.422

95.797
237.394
39.188

25 Juli

1914
67.947
1


61.686 20.188
1

509
1
2
beaert Oen bankstaat van
14
Jan.
•9
weaer op ae basis van
2
11
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data

Metaal

Circa
lC’ti5
Andere
opeischb.
schulden
Dtscont.
Div.
reke-
nin gen’)

2

Mei

1931-
866
1.452
498
825
529
25 April

1931..
864
1.226
534 829 525
18

1931-
860
1.274
471
828
485
11

1931-
854
1.328
478
830
492

3

Mei

1930-
986
1.514 594
1.033
476

5 Juli

1914…
645
1.100
560 735 396

‘)Sluitp. der activa.

.JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

1

Goud
1
Zilver
1
Circulatie
30 Mei 1931

162.000

243.900
23

1931

161.800

243.900
16 ,, 1931

181.100

247.500

2 Mei 1931 114.782

47.143 243.582
25Apr.1931 114.749

47.586 242.065
18 ,, 1931 118.407

47.443 244.396
11 ,, 1931 118.730

47.360 247.247

31 Mei 1930 138.933

27.350 272.725
1 Juni1929 161.825

23.833 302.386

25 Juli1914 22.057

31.907 110.172

a a
Dis- conto’s
bulten
N.-fnd.
betaalb.

8e/ee-
ningen

30 Mei 1931
119:200
23

1931
117.400
16

1931
121.200

2 Mei 1931

8.920
29.484
37.285
25Apr.1931
8.971
28.880
37.737
18

1931
9.039
28.598 38.454
11

,,

1931
9.136
28.718 37.564

31 Mei 1930
9.583 37.520
53.640
1 Juni1929
9.128 27.273 87.086

25juli1914
7.259
6.395
75.541
‘) Siultpost activa.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.

Data
Metaal
Bankbilf.
in
Bankbilf.
in
Banking
1

Other Securities
Disc, and
s
ecur t12
circulatie
Departm.
Advances

27 Mei

1931
152.078
354.860
56.158
6.825
28.553
20

1931
151.206 351.541
58.633
5.956
25.890
13

,,

1931
150.004
353.127
55.850
6.362
25.343
5

1931
148.483
356.217
51.289
5.635
25.524
29 Apr. 1931
147.227
349.815 56.465
7.198
25.647
22

1931
146.740
348.444
57.420
5.982
26.500

28

Eei

1930
158.117
356.132
61.054
6.805
11.516

22 Juli

1914
40.164 29.317
33.633

Data
00v.
Sec
1
Public
Depos.
Other Deposits
1
Other
Bankers Accountsl
Reserve1
1
kings-
1
perc.’)

27 Mei ’31
31.215
1.7.449
54.761
33.820 57.218
5329/82

20

’31
31:880
14.966
56.634
34.026 59.665
56
15
/
13

’31
35.665
10.324
62.199
33.966 56.877
5

’31
4.415
5.999
58.572 35.512
52.265
5
27
/
82

29 Apr. ’31
31.090
17.678
48.924
37.029 57.413
5551,
4

22

,,

’31
30.950 13.865
54.785 35.403
58.295
56

28 Mei’30
45.578
13.241
58.964
35.907
61.985
5751

22 Juli
’14
11.005
13.736
42.185
29.297
52

1) Verhouding tuaschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen francs.

1
Te goed
1

Wis-
Waarv.
Belee-

Renteloos
Data
Goud
Zilverl
in
het
sels

1
op het
1
.

1
ningen
voorschot
bultenl.1
buifeni.
Ia.d.
Staat

22 Mei ’31
55.633
818
1

5.651
25.8511
20.506
2.770
3.200
15

’31
55.628
814
5.574 25.363 20.588
2.841
3.200
8

’31 55.625
805
1
6.694
24.904
19.467
2.840
3.200
1

,,

’31 55.618
798
1

6.845
24.442
19.403
2.910
3.200

23 Mei ’30
43.802
297
1

6.879
27.485
18.702 2.621
3.200

23 Juli’14
4.104
1

640

1.541
8
769
1

Bons v.
d)
1
Diver-
1

Rekg. Courant
Data
la
z
eI/st.
sen’)
Circulatie
1
Staat
1
Zei/st.
1
Parti-
mort. k.
1
amorf.k.Iculieren
___________
22Mei ’31
5.082
2.218
76.826
1

1.540
1

8.975
12.260
15

’31
5.082
2.638
77.310
1

1.765
1

9.060 11.494
8

’31
5.082
2.282
77.934
1

1.822
9.065 11.242
1

,,

31
5.082 3.247
78.970
1

1.751
i

8.778
11.068

23 Mi ’30
5.395
1.576
70.907
1

3.010
1

1.844 13.921

23 Juli’14


‘5.912
1

401

943

‘)Sluitpoat activa.

euh.Iuulsc.
,
ag.sen. ,,

8.031.60,53
f

43.721.825,43
Papier o. h. Buiten!, in disconto ……
,,


Idem eigen portef.
.
f
224.665.945,-
Af :Verkochtmaar voor
de bk.nogniet afgel.


224.665.945,-.
Beleeningen
mcl. vrsch.
Hfdbk.
f

63.394.739,91

in rek.-crt.
Bijbnk.

9.230.337 91
Ag.sch. ,,

58.930.367,78
131.555.445,60

Op Effecten
……f
126.950.827,53
OpGoederenenSpec. ,,

4.604.618,07 131.555.445,60
Voorschotten a. h. Rijk ………….

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud
……f

88.483.770,-
Muntmat., Goud ..

361.493.947,03

f
449.977.717,03
Munt, Zilver, enz.

38.211.977,70
Muntmat. Zilver..


488.189.694,731)
Belegging
ij
s
kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds ……………………
..

25.932.157,62
Gebouwen en Meub. der Bank ……..
,,

5.000.000,_
Diverse

rekeningen ………………..
,,

60.943.940,85

Passiva
f

980.009.009,23
________________________
Kapitaal ………….. . ……..
……
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

7.199.946,44
Bijzondere reserve

………………
,,

8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….
,,

7.106.443,10
Bankbiljetten in omloop …………..
..885.729.650,- Bankassignatiën in omloop ……….
..

1.110.214,84
Rek.-Cour.
f
liet Rijk

(

17.813.716,87
saldo’s:

j
Anderen,, 23.596.402,66
41.410.119,53

Diverse rekeningen ………………
,,

9.452.645,32

f

980.009.009,23

Beschikbaar metaalsaldo ………….
f

116.502.532,90
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is.
,,

291.256.330,-
2)
Waarvan in het buitenland
/
28.846.779,33.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

opeischb. j metaal-
schulden 1 saldo

41.900 47.680 42.200 47.360
40.700 45.820
42.611 47.448 40.901 49.148 39.225 52.403 36.989 52.397
49.399 37.433
37.358 49.297

12.634 4.842

Diversi

k
I/
n
5
g
k
s

ningen’)

percen-

*5.

57
.5*

57
•s

56

28.391

57

28.527

57

28.747

58

28.546

58

34.127

52

37.940

55

2.228

44

518

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

DUITSCHE RLJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reiclismark.

Daarvah

Deviezen
,

Andere
bij bui-

als goud-

wissels

Belee-
a 0

Ou,,

ten!. circ.

dekking

es

ningen
banken 1)

geldende

cheques

23 Mei

1931

2.370,4

207,6

196,8

1.430,5

67,1
15

,,

1931

2.370,3

207,6

170,8

1.417,4

180,8
7

,,

1931

2.369,9

207,6

169,3

1.686,3

146,5
30 April 1931

2.368,4

207,6

157,3

3.815,8

287,3
22

,,

1931

2347,5

207,6

132,1

1.456,3

136,8
23 Mei

1930

2.585,9

149,8

342,7

1.519,7

53,3
30 Juli

1914

1.356,9

750,9

50,2

D

Effec-

Diverse

Circa-

Rekg.-

Diverse
L5 l

ten

Activa2)

latte

Cr1.

Passiva

23 Mei

1931

102,7

472,3

3.751,4

374,4

– 246,9
15

1931

102,7

493,2

3.909,9

279,4

261,3
1931

102,7

461,8

4.076,7

332,7

249,7
30 April 1931

102,6

496,2

4.340,2

3.55,5

261,2
22

,,

1931

102,6

490,0

3.684,8

453,1

261,8
23 Mei

1930

101:1

618,5

4.045,8

680,2

1922
30 Juli

1914

330,8

200,4

1.890,9

944,-

40,0
1)
Onbelast.
2)
W.o. Rentenbankscheine 23, 15,7 Mei, 30, 22 April ’31,
23 Mei ’30, resp. 46; 35; 40; 9; 60; 62 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIE.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Goud

Rekg. Cr1.

C.
Data

0

1’0

1931

a’
L
S

27 Mei

1448

870

744

35

292

3.218

33

150
20

1447

871

738

34

292

3.204

37

153
13

1446

871

737

33

292

3.231

19

342
7

1146

856

728

34

292

3.239

24

105
30 Apr.

3445

891

748

38

292

3.279

44

103
29 Meil 1200

673

45

830

30

315

2.909

32

113
1
)1930

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad

Wettig

Wissels

Data

Dekking

middel,

disc. v. d.

open
Totaal

F. R.

Zilver

betaal-

in her-

in de

bedrag

Notes

etc.

member

markt
banks

gekocht

13 Mei ’31

3.210,6

1.790,5

178,3 .

144,9

153,1
6

,,

’31

3.172,3

1.807,3

172,7

150,2

193,9
29Apr.’31

3.174,7

1.814,8

177,4

155,2

169.8
22

,,

’31

3.162,8

1.815,1

183,5

135,3

151,6
15

,,

’31

3.141,9

1.792,6

176,0

132,0

131,5
8

,,

’31

3.131,0

1.766,0

178,0

142,6

171,7

14 Mei ’30

3.074,1

1

1.681.5

1

174,2

1

210,5

1

171,0

Belegd

Gestort
1

Dek-

1
Data

in U. S.
1
in circu]

?-

i
Kapitaall

kings-
1
kin ga-
otaat

1

Coud

1
Al em.

Gov.Sec.
1

iatie

Si

S

1

perc.’i

1

perc.
2)

13 Mei’31

598,4

1.528,3

2.483,2

168,5

80,0

84,5
6

,,

’31

598,4

1.540,8

2.471,5

168,6

79,0

83,4
29Apr.’31

598,3

1.527,7

2.462,8

168,6

79,5

84,0
22

,,

’31

598,5

1.526,5

2.435,8

168,7

79,8

84,5
15

,,

’31

598,6

1.515,7

2.406,2

168,7

80,1

84,6
8

,,

’31

598,7

1.505,1

2.442,5

168,7

.80,2

83,8

14 Mei ’30

527,9

L464,9

2.420,8

174,2

,

79,1

83,6
1)

Verhouding

totalen

goudvoorraad

tegenover

opeischbare
schulden: F. R. Notes en netto
deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muritmateriaal en wettig betaalmiddel
tegenover Idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Aantal

conto’s

Beleg-

de

otaal

aarvan
Dis-

[Rb;erve
a a

banken

en

gingen

R.

f/’?

d

m1
heleen,

banks

OS

epos

.s

6 Mei ’31

36

14.922

7.846

1.829

21.174

7.422
29 Apr.’31

38

14.993

7.903

1.832

211.292

7.410
22

,,

’31

21

15.339

7.848

1.790

21.385

7358
1.5

,,

‘3]

19

15.258

7.793

1.768

21.510

7.304
8

,,

’31

20

15.212

7.633

1.797

21.254

7.273

7 Mei ‘!30

79

16.852

5.792

1.727

20.457

7.079
Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten

GOEDERENHANDEL.

.

GRANEN.

2 Juni 1931.
Aau de ter nsijnmarkten in Noord-Axnerika is t a r w e
deze week aanvankelijk niet verder in prijs gedaald en
zelfs vond eenige verhooging plaats, doch wei viel een ‘prijs-
daling te constateeren aan de internationale tarwemarkt
en de meeste soorten zijn in den ioop der w’eek in Europa
goedkooper te koop gekomen. Een der oorzaken daarvan lag in cle flauwe markt in Argentinië, w’aa de ‘tarweprijs
geleidelijk is gedaald, terw’ijl bovendien ook de Argentijn-
sche w’isselkoers op verschillende dagen der w’eek flauw ‘as. Ook in de zeevrachten trad ccii verlaging in. Boven-
dien zijn voor de naaste toekomst de vooruitziehten van voorraden en . oogsten nog niet van dien aard, dat reeds
nIet een prijsherstei rekening wordt gehouden. Wel wordt
uit Australië bericht, dat de tarwe-ui.tzaai daar ongeveer
30 pCt. kleiner zou zijn dan in het vorige seizoen, terwijl
voor de zomertarwe der Vereenigde Staten een verminde-
ring vau den .uitzaai w’ordt opgegeven van 11, pOt. en
voor Canada van 8 pOt. Ook in Argentinië zou veel miii-der tarwe zijn uitgezaaici dan in het vorige jaar, doch het
zal nog eenigen tijd moeten duren vOOr die vermindering
in den uitzaai van het Zuidelijk halfrond invloed op de
tarwcprijzen kan hebben. Voorloopig valt er. meer waarde
te hechten aan de huitengew’oongoede verwachtingen van
de Noord-Anierikaansche wintertarwe, waarvan de bp-
brengst volgens dc laatste particuliere schattingen geraamd
wordt op niet minder dan 691 millioen bushels, terw’iji in
het vorige jaar de oogst 604 millioen heeft bedragen. Dat
wegens den kleineren uitzaal van zomertarwe in dc Ver-
eenigde Staten de opbrengst daarvan slechts geschat wordt
op 210 millioen bushels tegen een oogst in 1930 van 247
millioen, ‘is hiertegen natuurlijk lang geen ‘voldoende tegen-
wicht. Daarbij komt dan nog te enorme voorraad van oude
‘tarwe van den Federal Farm Board. Weliswaar laat de
Farm ]3oartl telkens w’eer weten, dat die voorraad voor-
loopig niet aan de markt zal worden gebracht en dat de
verkoop dier tarw’e geleidelijk zal plaats vinden, maar
ook zulk een geleidelijke verkoop zou de markt w’el eens
gedurende langen tijd kunnen blijven drukken. Bovendien
kunnen ieder oogeriblik te plannen van den Farm Boarcl
veranderen. Uit Canada zijn de berichten omtrent cle nieuw
‘uitgezaaide torwe niet onverdeeld gunstig. Er valt in Oe
Prairie-Provincies wel van tijd tot tijd regen, doch die
w’ordt telkens weder als zeer onvoldoende beschreven, en
ook in de afgeloopen w’eek wcrd voortdurend uit Canada
gerapporteerd, dat algemeene regenval zeer noodig is en
dat op het oogenblik de tarwe te lijden heeft onder een
tekort aan neerslag. In West-Europa is met het w’armere
weder der laatste weken do stand van liet te velde staande
graan beter geworden. Vooral voor Frankrijk en Duitsch-
land, w’aar gedurende het voorjaar nog al eens geklaagd
is over de langaarrie ontwikkeling der gewassen, is dat van
beteeken’is. Hoe de vooruitzichten in Rusland zijn, is altijd
moeilijk te zeggen, maar uit de berichten valt wel op te
maken, dat deze niet zoo gunstig zijn als men in Rusland
wel gaarne zou zien.
De vraag naar buitenlandsche tarwe is in Europa de
laatste w’eken afgenomen in die landen, waar ‘het oogsten
reeds begonnen is of spoedig een aanvang zal nemen. Spe-
ciaal geldt dit voorloopig voor Italië en naarmate het sei-
zoen vordert zal men ook in de meer Noordelijke landen
in mindere mate ‘dan ten laatsten tijd het geval is geweest
op buitenlandsche tarwe zijn aangewezen. Ook de vraag
naar Australische tarwe in het Verre Oosten is dan laat-
sten ‘tijd wel vat verminderd, nu China binnenkort zijn
eigen oogst zal hebben binnengehaald. Intusschen heeft
Australië reeds een zeer groot gedeelte van zijn uitvoer-overschot verkocht en waarschijnlijk zal het ook dit sei-zoen weder een ‘goeden klant hebben aan Britsch-Indië, w’aar de tarwe.00gst dit jaar ongeveer 10 pOt. kleiner is
uitgevallen dan in het vorige seizoen. De tarweversehe-
pingcn naar Europa zijn deze week niet zeer groot geweest
en aanmerkelijk kleiner dan in de vorige weken het geval
was. Er heeft dan ook eenige vermindering in’ den naar
Europa onderweg zijnden voorraad plaats gevonden, doch
deze ‘is nog steeds van zon grooten omvang, dat die ver-
rniidering niet tot een vastere houding der markt heeft
kunnen leiden. Ook deze week weder hebben onder de
tarwe-tiitvoerende landen cle Vereenigcle Staten en Canada
de grootste hoeveelheid ter verlad’ing gebracht. Het aan-
bod van oude hardwinter-tarwe uit de Vereenigde Staten
is vrij ruim, hetgeen een der redenen voor de flauwe
markt dezer week geweest is. De mogelijkheid schijnt te
bestan.n, dat in Duitschiand verdere maatregelen genomen
w’orden om stijging van den broodprijs tegen te gaan, welke

3 Juni 1931
ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN
519

AANVOEREN in
tons van 1000 KG.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal Artikelen
24/30 Mei
1931
Sedert
1

1931
Jan.
Overeenk.
tijdvak 1930
24130 Mei
1931
Sedert
Overeenk.
1 931
1930
1Jan. 1931
tijdvak 1930

36.304
497.280
548.420

9.515
23.263′
506.795
571.683
Tarwe

……………..
Rogge

……………..
1.984
151.890 159.390

105
18.932
151.995 178.322
Boekweit …………….
126
9.393
6.062

145
1.361
9.538
7.423
27.260 455.849
429.029

98.666 72.418
554.515 501.447
12.050
259.574
203.981
300
20.228
16.977
279.802
220.958
5.836
127.521
89.048

1.410
2.602
128.931
91.650

MaIs ……………….

444
102.647
28.059

260.640
121.845
363.287 149.904

Gerst

……………..
Haver
……………..

Lijnkoek …………..480
35.848
74.105

107

35.955 74.105
Lijnzaad ……………

Tarwemeel

…………
3.178 45.518
41.833
.221
16.704 13.993
62.222
55.826
Andere
meelsoorten
218 20.215
9.215
38
7.040

27.255
9.215

maatregelen dan zouden moeten bestaan in vergemakke-
lijk’ing van den invoer van tarwe. Tot nog toe is daarover
echter nog niets definitiefs bekend geworden en derge-
lijke maatregelen, die eenigen tijd geleden genomen iver-
den, hebben nog niet tot ‘vermeerdering van den Duit-
schen tarwe-invoer geleid. Wegens de slechte Europeesche
vraag en kans op regen iii cle zomertarwe-streken was
tarwe in Noord-Amerika flauw, waarna echter Juli te
Chicago nog
1
/2
dollarcent per 60 lis. hooger sloot dan een
week tevoren. De latere ‘termijnen en (e noteeringen te
Winnipeg waren
01)
1 Juni ongeveer dezelfde als een week
tevoren en de verhooging van 1 h 1. cent, die sedert
23 Mei had plaats gevontien,
i5
dus weer verloren gegaan.
Aan de Argentijnsehe ternunniarkten sloot tas-we 01)
1 Juni’ 5 1. 10 centavos per 100 KG. lager dan op 23 Mei,
nadat zich eerst een kleine verhooging ontwikkeld had.
Voor r o gg e was in het begin der week de vraag nog
slecht. Daarna trad de Duitsche regceriug weder als koo-
per van rogge op, evenals zij omstreeks het niidclen van
Mei gedaan heeft. Zij heeft het restant gekocht van den
in Nederland liggenden voorraad Russische rogge, clie
eenige maanden geledeti uit handen der Russische regee-
ring in clie van eenige handelaren was overgegaan en nam
tevens een lading stoomencie Russische rogge op. De hoe-veelheid Russische rogge, die mi
nog in Nederland aan-‘
w’ezig is, is ‘slechts van beperkten omvang en de kans, dat
die zal worden aangevuld, is klein. Dit alles heeft een ver-
betering van de vraag en een herstel van den prijs van
Russische rogge tengevolge gehad. Uit Noord-Amerika is
deze week slechts zeer weinig rogge naar Europa ver-
scheept en ook uit Rusland werd niet veel afgeladen.
Mal s is geclurènde cle meeste dagen dezer week weder
flauw geweest niet verdere prijsdaling. Anti de Argentijn-
sche tcrmijnmarkten vonden slechts zeer geringe fluctua-
ties plaats, doch de flauwe pesokoers en daling der zee-
vrachten, alsmede ciringetid Argeutijnsch aanbod, za ge-
brek aan vertrouwen in het herstel van den. economischen
‘toestand, heeft de maïsprijzen geleidelijk doen afbrokkelen.
Op het verlaagdé peil’ nam vooral voor latere levering cle
vraag toe, hetgeen op enkele dageti der week tot groote
zaken in Platamaïs naar Nederland en ook naar Engeland
en België heeft geleid; Deze vermeerderde kooplust ‘bracht
ceuig prijsherstel teweeg, doch voor stoornende maIs was
cle vraag niet zoo levendig, aoodat de prijzen ‘daarvoor vrij
wat lager zijn komen te staan dan voor latere posities. Die
gi-oote aanvoeren ‘van maIs ‘in West-Europa, welke daar de ‘toch niet bepaald slechte vraag overtroffen, hebben er toe medegewerkt; dat het herstel van de tweede ‘helft der
week reeds na enkele dagen weder verloren is gegaan , zoo-
dat daarvan op 1 Juni zoo goed als niets meer was overge-
bleven. Andere mais dan Pla4a.niaïë wordt tegenwoordig
zoo goed als niet aangeboden en de verschepingen uit Ar-
gentinië zijn in de afgeloopen week slechts vaii matigen
omvang geweest. De voorraden in Argentinië echter zijn
zoo groot en ‘in de eerste week van Juni zal in West-
Europa zooveel Platarnaïs arriveeren, dat deze kleine ver-
schepinigen en het feit, dat Argentinië ‘tegenwoordig eigen-
lijk het eenige uitvoe’rland ii, ‘geen prijsherstel teweeg
brachten. Intusschcn wordt uit Argentinië bericht, dat het
aanbod vait maIs afneemt, hetgeen dan waarschijnlijk
sanlen zal hangen met de omstançligheid, dat de Argen-
tijnsehe regeering er tegenwoordig voor zorgt, dat aan de
producenten geld wordt verstrekt op onderpand van mais.
Aan dc terniljomarkten te I3uenos Aires en Rosario is
maIs van 23 Mei tot 1 Juni ongeveer 5 centavos per 100
K.G. in prijs gedaald.
G e r s t is in de eerste helft der week eveneens flauw
gew’eest met dringend annbocl uit Canada en meeroffortes
uit de Vereenigde Staten. Tot sterk gedaalde prijzen zijn
naar Duitscblancl
cci
‘Nederland en ook naar Engeland we-
der zaken in gerst gedaan, vooral in Canada, doch zij

waren niet van groeten omvang. De verschepingen van
gers’t uit Canada, speciaal naar Nederland en Duitschiand,
zijn echter deze w’eek ‘lang niet onbelangrijk g

ew’eest en ook
uit Roemenië is een flinke hoeveelheid ter verschepiug ge-
bracht, w’aarvan een groot gedeelte voor België was be-
temd. Ook Rusland heeft weder gerst afgeleden, n’iaar
het Russische aanbod is zeer gering en het schijnt, dat
Rusland maar weinig gerst meer voor uitvoer besch’ikbaar
heeft. Eenig herstel in den ‘gerstprijs is onder leiding van
Canada aan liet einde der week ingetreden en de iets
hoogere prijzen werden in Nederland ‘ook betaald.
Ook voor h a ve r heeft de prijsdaling, waarvan reeds de
vorige week sprake was, voortgang gehad en ook hier bleef
de verlaging weder uitgaan van Canada. Tot de dalende prijzen blijven wel zaken naar Europa tot stand komen,
doch van grooten omvang waren zij niet. Ook in Argenti-
ttië daalde de haverprijs, waarna op het gedaalde prijspeil cle vraag in Europa toei:tam
cmi
ook in Nederland w’crd
tenslotte tot weder iets stijgende prijzen vrij geregeld
Platahaver ‘gekocht. Uit Rusland blijft het aanbod van
haver nog steeds klein en de Russischehaververscbepingen
w’aren ook deze week weder van zeer weinig beteekenis.

SUIKER.
Nadat de suikerprijven in de eerste helft der week ver-
dere flinke verlagingen otidergingen, trad daarna op alle
markten een herstel in.
In A in er i k a w’as het groote aanbod van de prefe-
rentieele suikers mede oorzaak ‘an dc jongste daling. Toen
bleek. dat Cuba zeer vasthoudend bleef en dat de :Ph’ilip-
pijuen en Porto Rico weldra uitverkocht zullen zijn, ter-
wijl door ‘de heerschende hitte altliat.ts tijdelijk meer con-
sumptie w’erd verwacht, maakte zich cciie niet onbelang-
rijk betere steiiiming voelbaar.
D)e opening op de N e w-Y o rit sc h e termijnmarkt was
flauw, doch werd aan liet einde der week
i.0
sympathie met
de ruwsuikermarkt zeer vast. De noteeriugen luidden toen:
Juli 1.22; Sept. 1.29; Oct. 1.33 en Dec. 1.38, terwijl de
laatste noteening voor Spot Centr. 3.25 w’as.
De ontvangsten ‘in de Atlantiscbe havens der Ver. Sta.
ten bedroegen deze week 31.000 tons, de versrnel’tiugei:i
47.000 tons tegen 66.500 tons verleden jaar en de voorraden
314.000 tons tegen 518.700 tons.
De laatste Cuba-statistiek is als volgt:

1931

1930

1929

toas

tons

tons
Oubaproductie ………..3.150.000 4.550.000 5.080.000
Voorraad .overgebr. per 111 1.418.000

321.000

193.000
Consumptie

………….53.000

36.366

60.562
Weekontv.
. afscheephavens

41.471

67.424

74.564
Totaal seder’t 111 N. Oogst 1.379.626 2.644.579 3.829.776
Weekexport ………….44.488

73.026

110.729
Totaal sedert 1/1. ……..

800.874 1.257.207 2.483.736
Voorraad afscheephavens

1.71.0.071 1.698.582 1.488.970
binnenland – . . 2004.055 1.869.055 1.189.662
Aantal werkende fabrieken 7 30 S

In E n ge 1 and was de omzet van nciwsuiker nogal be-
perkt. Enkele partijen verwisselden vals eigenaar tot en.
Sh. 6/13 cif.
De raffinadeurs veÉlaagden hunne vraagprijzen an nvan-kelijk met 3 d. De later i.ntredeisde vastere marktstemming
gaf echter aanleiding tot verhooging met 3 d.
De schommelingen
0
de L o n
cl
e n s eb e terniijnmarkt
liepen parallel met (leo loop der Amerikaansche noteerin-
gen. Het slot luidde als volgt: Mei 8h. 61-; Aug. Sh.
Dec. Sh. 614% en Maart Sh. 616 voor Ruwe nietsuiker
basis 96
0
c.i.f. Op J a v a kon de V.J.S.P. nog ce. 5000 tons Superieur
oude oogst tot’
f
8.25 verkoopen, terwijl uit den nieniven

520

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3
Juni 1931

oogst afgedaan werden 1000 tons No. 1.6 &/hoogcr tot f 7.50
en 8000 tous tot
f 7.25.
i er te 1 a li cle volgde de niarkt slechts schoorvoeteiid
liet dalciicte Amerika, terwijl tien hij het herstel geen blijk ‘ati vertrouwen gaf, zooclat de notccringeu op cle Anister.
dainselie terniijiiniarkt niet iii dezelfde mate fluctueerden
als (lie te New-York. De sl6tiioteeringen te i
isterdani
luidden: lei j ; Aug.
j
ii% ; .
l)ec. j 87/
s

en Mrt.
f !ij-,
alles koopers. De ontzet bedroeg 950 tons.

KATOEN.
Ontvangsten iii- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen).

1
Aug.
’30
Overeen komstige periode
tot
22Mei’31

1929130

1

192829

Ontvangsten Gulf .Havens. l

t

Atlant.Havenslj 8681

8375

9192
,,
TjitvoernaarGr.Brittannië

1027
1

1230

1
1793
‘t Vasteland etc.

3769

4023

4400
het Orient….

1473

.

1161

1
1393

Voorraden.
(In dulzendtallen’ balen).

Overeenkomstig tijdstip
22Mei’31


1930 1929

3313
1715
1140 1061
810 447
Amerik. havens ……
…..

227
206
172
Binnenland

………….
New.York

……………
691
427
230
New Orleans ………….
Liverpool

……………
432 320
603

KOFFIE.
De ina rkt bleef sedert het vorig Overzicht, hij liet out.
l.rekeic van eeuigszins belangrijke berichten, welke op de
rijzen van i ivloed luidden kun tien zijn, zoo gooit als on-
veranderd. Alleen iii 13ra7,ilië liepen de kost- en vracht-
aanbieclit gen van Rio 1/. i 2/- en van Siiiitos_/Uk
if-
per
cwt. op als gevolg van den loop van dcii wissel koers aldaar te lande, die aanvankelijk in licht schoninielencie beweging
bleef, doch ten slotte 5/32 cl. pci’ Milreïs hooger kwam clan
een week tevoren.
Over de koffie-conferentie, welke op IS dezer te Sao
Paulo zou worden gchoudct en waarvan berichten ontvaii.
gen ‘aren, eerst dat zij was uitgesteld cii later dat zij toch
was geopend, is kort geleden uit een telegram aan de
..Tiiues’ bekend geworden, dat
Sao
Paulo aan de andere
koffie-producecrende landen zou hebben i’oorgestelcl
le. dat alle landen, welke koffie voortbrengen, zich in de
toekonist verplichten slechts een bepaald aau cel in het
wereldverbruik te leveren en dat dit aa.r.icicel zal wot’-
dcii bepaald
01)
cle doorsnede van de productie der laat-
ste vijf jaren,
2e. dat voor koffie definitieve pri,jzeti zullen worden vast-
gesteld op basis van :15 Aui. cents voor Santos type 4
(vat ongeveer Ii Ain.cents Itooger is dan de waarde
van het oogeablik),
3e. dat een belastii.ig van
3′
Ani.ccnt zal worden inge-
voerd, teneinde eelt fonds te vormen voor reclairie voor
het artikel,
4e. dat een commissie van koffieplaiiters jaarlijks de prij-
zen van koffie zal bestucleerei.i en cle uitvoeraandeelen
voor ieder land zal vaststellen,
5e. dat deze oiereenkonist voor een tijdvak van vijf jaren
zal worden aangegaan.
Conimeiita.ar op liet bovenstaande is feitelijk overbodig.
Iii elk geval blijkt er uit – indien het bericht teniiunste
juist is – dat Sao
.Paulo,
alle vroegere geloften •tei.i spijt,
tracht door te gaan niet liet u’itedfenen van i nvled
01)
den
loop der prijzen en dat het zelfs trachten wil de tegen-
woordlige ii’aarde niet niet rit i ncler dan bijna 70 % om-hoog te werken. Kon het reeds vroeger vernielde plan tot
vernietiging van groote hoeveelheden van de bstaande
voorraden en van cle te verwachten oogsten als een nood-
sprong worden bescicoawd, liet voorstel tot in vocri ng van
ile Ii ierboven genoemde maatregelen doet niet nuncler dui-
delijk zien, dat J3ra7,ilië zich tengevolge van zijn vroegere
roekelooze prijzenpolitiek in een toestand bevindt, clie, zon-
der aanwenc ing van cle geweldigste paardennudsielen, red-
deloos schijnt. Zeker is het, dat zulke plannen het van-
trouwen in cle consunipticlauden slechts kunnen verster-
ken. dat cle reeds zoo lang in die landen gevolgde gewoon-
te mii zich slechts van liet hoogiioodige te vooraien, zoo
mogelijk in nog ruimere mate zal worden ‘toegepast cmi dat
cle koffiehanclel, clie voor de zouden van Brazilië reeds lan-
gen tijd zoo zwaar moet boeten, het in de naaste toekomst
zeker niet gentakkelijker zal krijgen. Dat liet nieuwe voor-
stel vaul Sao Pauulo door cle andere prodlucentel) gunstig zal
oorden oiitvangen is overigens niet te verw’achteu.
liet Tuistituut tot Pernduiente Verdediging van cle Koffie
i’UI.i
iSao l’aulo heeft bekend getitaakt, dat onder cle oude


STATISTISCH OVERZICH

GRANEN EN ZADEN
ZUIVEL EN EIEREN
MINERALEN

TARWE
HardWlnter
R000E
MAIS
OERST
Amer.No.24)
LIJNZAAD
BOTER
KAAS
Edammer
EIEREN
STEENKOLEN
Weetfaalschej
PETROLEUM
No.2 loco
AmericanNo.2:
3
)
loco
La Plata
loco loco
La Plata
perK.G.
Alkmaar
Gem. not. Hollandsche
Mid. Conuin.
Crude
Rotterdam!
Amsterdam Rotterdam
R’damlA’dam
Rotterdam
loco
R’damlA’dam
Leeuwar-
der Comm.
Fabrieks-
Eiermij n
Rocrinond
bunkerkolen ongezeefd
t.o.b.
33 tlm 33.9
0

per 100 K.G.
per 100 K.O.
per 2000 K.G.
per
2000 K.G. per 1960 K.G.
Noteering
kaas kI. mjmerk
100 st.
R’dam(A’dam
Bé s. g.
per 1000 K.G.
per barrel

II.
0
10
II.
01
II.
01
t

f1.
0
(0
8.
°Jo
f1.
0
1
f1.
01
f1.
O/j
f1.
1

°Io
$
OJ
1925
17.20
100,0
13,075
100,0
231,50
100,0
235,00
100,0
462,50
100,0
2,31
100,0
56,-
160,0
9,18
100,0
10,80
100,0 1.68 100,0 1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
350,50
77,9
1,98
85,7
43,15
77,1
8,15
88,8
17,90
1

165,7
1.89
112,5 1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237 00
100,4
352,50
78,4
2,03 87,9 43,30 77,3
7.96 86,7
11,25
104,2 1.30
77,4
1928
13,475
78,3
13,15
100.6
226,00
97,7
22850
96,8
363,00
78,5
2,11
91,3
48,05
85,8
7,99 87,0
10,10
93,5
1.20
71,4 1929
12,25
71,2
10,87
5

83,2 204,00
88,1
179,75
76,2
419,25 90,6
2.05 88,7
45,40
81,1
8,11
88,3
11,40
105,6 1.23
73,2
1930
n.

1929
9,67
5

56,3
6,225
476
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
1,66
71,9
38,45 68,7 6,72
73,2
11,35
105,1
1.12
66,7
12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0 194,25
82,3
365,00
78,9
2,25 97,4 45,95
82,1
9,03 98,4
10,10
93,5
1.16
69,0
cbr.
Maart
12,72°
12,65
74,0
73,5
12,65 12,62
5

96,7 95,6
236,00
233,00
101,9 100,6
194,75 191,75
82,5 81,3
357,25
359,00
77,2
77,6
2,29
1,95 99,1
84,4
45,40 44,60
81,1
9,19
100,1
12,90 119,4
1.11
66,1
April
12,12
5

70,5
11,625
88,9
218,00
94,1
185,25
78,5
373,25
80,7
1,81
78,4
40,25
79,6 71,9
8,56 5,90
93,2
64,3
12,00 11,05
111,1
102,3
1.11
1.11
66,1,
66,1′
Mei
11,125
64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2
363,50
78,6
1,86
80,5
39,90
71,3
6,16
67,1
11,15
103,3
1.16
690
1

1uni
10,876
63,2
10,20
78,0
19350
83,6
171,25
72,6
355,25
76,8
1,87
81,0

78,6
6.41
69,8
11,25
1042
1.30
77,4:
j
uli


Aug.
12,80
13,125
74,3
11,20
85,6
218:50
94,4
191.25
81,0
415,50
.89,8
1,88
81,4

80,4
6,88
74,9
11,25
104:2

1.30
77,4.
Sept.
12,625
76,3
73,4
10,75 10,20
82,2 78,0 202,50
191,00
87,5 82,5
182,75
172,00
77,4
72,9
452,50 506,75
97,8
109,6
1,93
2,22
83,5
96,1
46,15 45,25
82,4
80,8
7,13
8,01
77,7
11,25
104,2
1.30
77,4
Oct.
12,10 70,4
9,875
75,6
185,00
79,9
168,00
71,2
516,50
111,7
2,28
98,7 50,25
89,7
9,53
87,3
103,8
11,40 11,25
105,6
104,2
1.30 1.30
77,4′
77,4
Nov.
11,775
68,5
9,20
70,4
174,00
75,2
164,75
69,8
483,25
104,5
2,20.
95,2
50,70
90,5
10,60 115,5 11,35
105,1
1.30
77,4
Dec.

,,
12,625
73,4
9,35
71,5
166,00
71,7
163,75
69,4
482,00
104,4
2,05 89.2
47.50
84,8
9,97
108,6 11,75
108,8
1.30
77,4
Jan.

1930
12,67
5

73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75
93,8
2100
86,6
43,95 78,5
7,55
82,2
11,75
108,8
1.21
72,0-
cbr.

,,
11,725
68,2
8,175
62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
86,2
2.03
87,9
41,15 73,5
6,90
75,2
11,75
108,8
1.11
66,1;
Maart
April
10,90
11,17
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0
390,00
84,3
1,71
74,0
41,25
73,7
5,18
56,4
11,55
106,9
1.11
66,1′
,,
Met

,,
10,45
65,0 60,8
7,62
5

6,55
58,3
50,1
180,25
148,50
77,8
64,1
129,75 114,50
55,0
48,5 431,00
‘405,0fl
93,2
1,50
64,9 36,50
65,2
5,16
56,2
11,35
105,1
1.16
5

69,3
juni


10,05
58,4
5,17
5

39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
87,6
83,4
1,44 1,54
62,3
66,7 37,20
37,-
66,4
66,1
5,30
5,09 57,7
55,4
11,35 11,35
105,1
105,1
1.18
5

1.18°
70,5
70,5
uh

,,
Aug.
955
945
55,5
54,9
5,82
5

44,6
157,75
68,1
108,00
45,8
345,75
74,8
172
74,5 39,90
71,3
5,99 65,3
11,35
105,1
1.18
5

70,5
,
Sept.
8,40 48,8
6,30
5,25:
48,2 40,2
146,00 127,50
63,1
55,1 116,25
99,00 49,3 41,9
365,00
318,15
78,9
68,9
1
:
58

1,64
68,4 71,0 40,20
37,55
71,8
67,1
6,03
7,23
65,7
11,35
105,1
1.18°
70,5
Oct.


7,40 43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5 86,00 36,4 281,25 60,8
1,63
70,6 36,90
65,9
8,60 78,8
93,7
11,35
11,35
105,1
105,1
1.185
1.185
70,5 70,5
Nov.

,,
Dec.
7,25
42,2
4,25
32,5
94,50
40,8 82,25 34,9 270,75 58,5
1,58
68,4
36,50
65,2
9,63
104,9 10,90
100,9
0.85
50,6
,,
lan.

1931
7,07e
6,52
5

41,1
37,9
4,30

32,9
30,6 96,00 84,50 41,5 36,5
91,00
86,5
38,6 36,5 247,75 207,50 53,6 44,9
1,55
1,61
67,1
69,7
33,50
59,8
7,97 86,8
10,85 100,5
0.85
50,6
cbr.

,,
5,775
33,6 3,90
29,8
87,50 31,8
85,75
36,3 206,25
44,6
1,66
71,9
32,25
33,80
57,6
60,4
6,63
6,21
72,2
67,6
10,30
10,30
95,4
95,4
0.85
0.85
.50,6
50,6
Maart

,,
5,625
32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4
214,00 •
46,3
1,47
63,6 35,00
62,5
4,94 53,8
10,30
95,4
0.66
39,3
April

,,
5,90
4,425
33,8
112,00
48,4
117,00
49.6
197,75
42,8
1,35
58,4
31,60 56,4 4,20 45,8
10,15
94,1)
0.53
31,5;
Mei

,
6,15
35,8
4,975
38,0
95,75
41,4
124,00
52,5
189,00
49,9
1,26
54,5
30,85
55,1
4,07
5

44,4
10,00
92,6
0.53
31,5
1juni

,,
5,65
32,8

38,2
82,00
35,4
116,00
49,2
181,00
39,1
t
4,10 44,7
10,00
92,6
0.53
31,5
) men zie voor ae toelicoting op dezen staat de nummers van 8 en 15 Augustus 1928 (No. 658 en 659) pag. 689190 en 709. °) 79Kg. La Plata. °)=Western vÔd
ring van de huidige offic. not.wlfze (Jan. 1928); Barley vanaf 2/2131; vanaf 9/2 64/5 Z.-Russ.

3 Juni 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

521

regeling (dus vÔÔr de heffing van het uitvoerrecht van
10/- per baai) tot eind April 370.000 balen ordinaire kwa-
liteit op de toen gebruikelijke wijze zijn geremplaceerd
door betere koffie en daarna vernietigd.
De stroom van berichten over een aanstaand morato-
rium in Brazilië hield ook deze week aan en zelfs •de of f i-
cieele tegenspraak van Sir Otto Nieeijer was niet in staat de geruchten den kop in te drukken.
Volgens dezer dagen ontvangen telegram bedroeg de
voorraad, in het binnenland vaii den Staat Rio op 15 Mei
eruggehouden, 989.000 balen tegen 1.194.000 balen op 30
April, hetgeen een vermindering beteekent van 205.000
balen in de eerste helft van de maand Mei.
De limiet van de clagelijksche aanvoeren in de haven van
Rio werd voor de eerste helft van Juni vastgesteld op
21.079 balen tegen 30.565 balen in de tweede helft van de
maand Mei.
Aan de Rotterdamsche termijnmarkt liepen de notee-
ringen in overeenstemming met de houding van New-York
ongeveer % ct. per K.G. op.
In loco bleef de afzet onbevredigend bij onveranderde
officieele noteeringen van 28 ct. per Ç K.G. voor Supe-
rior Santos en 25 ct. voor Robusta.
De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
op prompte verscheping zijn thans 43/. á 44/6 per cwt. en van dito Prime 45/6 h 4616, terwijl zij van Rio type
New-York 7 met beschrijving, prompte verscheping, be-
dragen 33/6 h 34/-.
Nederlanclsch-Indië was voor alle Robusta-soor.ten, ge.
w

assehen zoowel als ongewasschen, ongeveer 4. ct. lager.
De noteeringen in de eerste hand zijn op het oogenblik: Palembang Robusta, Juni-verseheping. 16
6
/
s
ct.; Ben-
koelen Robusta, Juni-verscheping, 17% ct.; Mandheling
Robusta, Juni-verscheping, 19 ct.; W.I.B. faq. Robusta,
Juni-verscheping, 25 ct., alles pi
3-
K.G., cïf, uitgeleverd
gewicht, netto contant.
De slot-noteerin.gen te New-York van het aldaar gelden-
de gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

Sept.

Dec.

Mrt.

Mei
1 Juni …………. $ 6.06

$ 6.17

$ 6.21

$ 6.23
26 Mei

………….., 5.86

5.95

5.99

6.01
18 Mei

……………5,95

,. 6.02

6.08
11 Mei

…………. ., 5.83

.. 5.90

,, 5.95
Rotterdam. 2 Juni 1931.

THEE.
De theemarkt is de afgeloopen week in verband met de

Pinksterdagen gesloten geweest. Volgens mededeeling van
de Vereeniging voor de Thee-cultuur in Nederlaudsch-In-dië bedroeg de thee-uitvoer van Noordelijk Br.itsch-Inclië
gedurende de maand April 1931 2.270.000 lbs. tegenover
5.576.000 lbs. in April 1930.
Ceylon exporteerde gedurende April 1931 24.539,000 lbs.
(v.j. 21.045.000 lbs.). Gedurende Januari-April werd in
totaal uitgevoerd in 1931 86.001.000ibs. (v.j. 83238.000.lbs.).
De thee-invoer in Amerika beliep in de maand Februari
1931 5.223.000 lbs. tegenover 5.602.000 lbs. in Februari
1930. In de periode Janunri-Februari 1931 werden in totaal
ingevoerd 12.512.000 lbs. (v.j. 12.138.000 lbs.).
Amsterdam, 1 Juni 1931.

STEENKOLEN.
Naar verluidt, zou er aan verlaging van de minimum-prijzen in Engeland niet teclenken zijn, omdat men niet
bij voorbaat wil weggeven, wat men misschien kan noodig hebben bij de onderhandelingen over de invoering van den
zevenurigen werkdag voor de mijnwerkers. Verder zijn er teekenen, die er op wijven, dat aan de moordende concur-
rentie, die Polen den anderen kolenexporteerenden landen
aandoet, een eind zal komen, omdat het den Poolschen
exporteurs door vermindering van de exportpremies niet
langer mogelijk is tegen de bekende afbraakprijzen f.o.b.
zeehaven te leveren.
De prijzen zijn:
Northumberlaud Ongezeefde …………
f
9.25
])urham On.gezeefde …………………,, 975
Cardiff 2/3 large 113 smails …………..12,50
Schotsche Gezeefde (Prime Lothians) ….., 9.-
Yorkshire gewasschen Singles ………….10,25
Westfaalsche Vetförder. …………….. ,, 10.60
Vlanistukken T …………..11,75
Smeenootjes ……………..
. 11.50
Gasvla.mförder ………… .
., 11.-
Gietcokes ………………, 14.-
Hollandsche Eierhriketten …………… .- 12.10
alles per ton van 1.000 KG. franco station Rotterdam/Am-
sterdam. Ongezeefde bunkerkolen f.o.b. Rotterdam/Amster-
dam
f 10.-.
Markt flauw.

2 Juni 1931.

IJZER.
De uiterst ka,lme stemming op de exportmarkt van ruw-
ijzer houdt aan. De noteering van Lux 3 is de laatste
veertien dagen niet verder gezakt. In Schotland bedraagt

N GROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

METALEN
TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

ZILVER
cash Londen
IJ
Cleveland
Foundry No.3
KOPER
Standaard
– TIN
locoprijzen
LOOD
Locoprijzen

W
ZER

OL
KATOEN
MlddIIng
geicamie
WOL
gekamde
Australische,
KOE-
HUIDEN
KALK-
SALPETER
per
StaIrd
f.o.b.
Locoprijzen
Londen
Lon en per
Londen
locoprjzen
New York
Australische,
Merino, 64’s Av.
CrossbredColo-
Gaaf, open
Gid. per
Ounce
Mlddlesbrough
per Eng, ton
per Eng. ton
Eng ton
per Eng. ton
per 1h.
loco Bradford
nial Carded,
SO’s Av. loco
k’op
57-61 pnd.
100 KG.
netto
per 1h.
Bradford per Ib.

pence
0
10
Sh.
0/
0
10
0
10
£
°Io
$ cts.
01
pence
01
0

pence
01
f1
0/
f1.
01
0

32
1
1
100,0
731-
100,0
62.116
100,0
261.171-
100,0 36.816
100,0
23,25
1000
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
28
11
(56
89,3
8616
118,5
58.11-


93,5
290.1716
111,1
31.1)6
85,3
17,55
755
47,25
85,9
24,75
83,9
28.46
82,0
11,61
96,8
26
3
)4
83,3
73/-
100,0
55.14!-
89,7
290.4)-
110,8
24.4!-
66,4
17,50
75,3
48,50
88,2
26,50 89,8
40,43
116,5 11,48
95,7
26′(u
81,1
66!-
90,4
63.16j-
102,8
227.5!-
86,8
21.1!-
578
20,00 86,0
51,50
93,6 30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
116
76,2
7016
96,6
75.14/-
121,9
203.1516
77,8 23.51-
638
19,15
82,4
39,-
70,9
25,25
85,6
32,25
92,9
10,60
88,3
1711
1
6
55,4
671-
91,8 54.131-
88,0
142.51-
54,3
18.116
49,6
13,55
58,3
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84 82.0
26
1
14
81,8
661-
90,4
75.10)6
121,7
222.7/6
84,9
22.2!-
60,7
20,20 86,9 46,75
85,0
28,75
97,3
37,50
108,1
11,70
97,5
257J
80,7
66(6
91,1
78.-/6
125,7
222.11)-
85,0
23.2/6
63,5
20,10
86,5
44,25
80,5
27,75
94,!
34,50
99,4 11,70
97,5
26
81,0
671-

.
91,8
89.81-
144,0
221.016 84,4
25.816
69,7
21,25
91,4
44,00 80,0 27,50
93,2
36,-
103,7
11,70
97,5
25
80,2
681-
93,2
82.1716 133,5
207.516
79,2
24.161-
68,0
20,45
88,0
43,25
78,6 27,25 92,4
33,50
96,5
11,70
97,5
251
!u
78,1
69/6
95,2
75.4/6
121,2
197.5/6
75,3
23.19)-
65,8
19,40
834
41,50 75,5 26,25
89,0
30,50
87,9
11,70
97,5
24!4
75,6
71!-
97,3
74.11/-
120,1
200.5!-
76,5
23.14)-
65,1
1875
80:6 40,00
72,7
25,75
87,3
34,50
99,4
11,70
97,5
24!i
75,7
7216
99,3
72.1216 117,0
209.5/6
79,9
22.16/-
62,6
18:65
80,2 38,75
70,5
24,75
83,9
32,25
92,9
9,18
76,5
2461
u
75,7
7216
99,3 73.171-
119,0
210.111-
80,4
23.31-
63,6
18,60
80,0 37,00 67,3 24,00
81,4
29,75
85,7
9,28 77,3
23″136
73,9
7216
99,3
74.19/-
1207
205.5/6
78,4
23.1!!-
64,7
18,90
81,3 34,25 62,3 23,75
80,5
31,25
90,1
9,39 78,3
231
u
71,8
72/6
99,3
72.16/-
1
17
:3
188.9)6
72,0
23.4(6 63,8
18,45
79,4 32,50
59,1
22,50
76,3
– –
9,49
79,1 22
11
159
70,7
7216
99,3
70.51-
113,2
182.-/6
69,5
21.13)-
59,4
17,50
.75,3
34,25 62,3
23,00 78,0
27,25 78,5
9,70
80,8
221/
4

69,3
72/6
99,3
68.6/6
110,1
178.18/6
68,3
21.9/6
59,0
17,25
74,2
3125
56,8
21,25 72,0
27,75
80,0
9,90 82,6
20
10
116
65.3
7216
99,3
71.916
115,1
174.131- 66,7
21.111-
59,4
17,15
73,8
29:50
53,6
19,25
65,3
26,63
76,7
10,11
84,3
201/
8

62,6
7216
99,3
71.1216 115,4
174.41- 66,5 21.41-
58,2
15,45
66,4
28,50
51,8
1775
60,2
24,50 70,6
10,21
85,1
1911
9

59,5
701-
95,9
68.1916
111,1
165.181-
63,4
18.161-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
1
6:50 55,9

69,2
10,21
85,1
19
9
116
61,0
6716
92,5
61.31- 98,5
161.1716
61,8
18.616
50,3
16,45
70,8 27,25 49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1
1815
3
6
59,0
50,0
6716
6716
92.5
53.91-
86,1
145.-!-
55,4
17.161-
48,9
16,50
71,0 28,75 52,3
18,00
61,0
26,25 75,6
10,21
85,1
t
j
92,5
50.116
80,7 136.4/6
52,0
17.191-
49,3
14,50
62,4
27,75 50,5
17,50
59,3
26,63
76,7
10,21
85,1
49,9
6716
92,5 48.21-
77,5 134.17(6
51,5
18.31-
49,8
13,10
56,3 27,00
49,1
16,75
56,8
24,25
69,9
9,18
76,5
163/8
51,0
651-
89,0
47.151-
76,9
135.516
51,7
18.61-
50,2
11,95
51,4
27,25 49,5
16,50
55,9
24,88
71,7
928
77,3
16
11
/i6
52,0
6316
87,1
46.61-
74,6 132.61-
50,5
17.181-
49,1
II,-
47,3 27,00
49,1
15,75
53,4
2550
76,4
939
78,3
16
1
42
51,5
63165
87,1
43.-)-
69,3
117.131-
44,9
15.15/-
43,2
10,55
45,4
24,50
44,5
14,50
49,2
2625
75,6
949
79,1
165j
51.9
63/66
87,1
46.816
74,8
113.16/-
43,5
15.18/6
43,7
10,85
46,7 24,00 43,6
13,00
44,1
25,25
72,8
9,70 80,8
165/
51,1
63166
87,1
47.616
76,2
115.31-
44,0
15.516
41,9 9,95
42,8 22,50 40,9
12,50
42,4

72,0
9,90
82,6
13
1
18
43,2
5016
82,9
45.7/6
73,1
116.8!-
44,4
14.-j6
38,5
10,30
44,3 21,25
38,6
12,00
40,7
24,63
71,0
10,11
84,3
12
1
h
34,9
58/6
80,3
45.116
72,6
117.-/6
44,7
13.5/6
36,4
10,95
47,1
21,75 39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10.21
85,1
137159
41.8
5916
80,3
45.1)6
72,6
122.1!-
46,6
13.3/6
35,2
10,90
46,9
25,25 45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
I3
1
/
40,9
58/6
80,3
42.1516
68,9
113.41-
43,2
12.10!-
34,3
10,25
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22.25
64,1

1
10,21
85,1
12’Sjio
40.3
5816
80,3
39.616
63,4
104.171-
40,0
11.1016
31,6 9,40 40,4
23,50
42,7 13,00
44,1
21,75
62,7
1
10,21
85,1
12
1
/4
38,1 5816
80,3
35.1716
57,8
100.12/6
39,4
10.15)-
29,5
1
10,21
85.1
InvoerinS van ile huidige 005icieele noteeringswijze (Jan. 1928);vanaf 16 Dec.1929 74(5 K.G. Hongaarsche; vanaf 26 Mei 1930 Z.-Rusaische.
4)
= Malting vôôr de invoe
5) Noteering Schotland 59)6. 6)581-.

522

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Juni 1931

zij 52/- fot. Graugemouth. De stand van de Clevelandmark’t
wordt gaandeweg slechter. Behalve continentaal ijzer be-
gint thans ook het in prijs verlaagde Midland ijzer in het
district door te brengen. De officieele prijs van Clevelanci
No. 3 bleef echter gehandhaafd.
Op de staalmarkt nam de vraag de laatste week niet on-
belangrijk toe. Dit verhinderde echter niet, dat de prijzen,
zij het ook in een langzamer tempo, verder achteruit
gingen. Het Stahlwerksverband heeft zich weer van de
markt teruggetrokken, zonder dat dit ook maar eenigen invloed op cle stemming had. Stalijzer doet thans 70/6-
711. fob. Antwerpen.

VRACHTENMARKT.
De graanmarkt van
Noord-Amerika
wordt al slechter en
slechter. Geen enkele trampboot vercl in de afgeloopen
week afgesloten. Van Montreal worden slechts 2 defini-
tieve ladingen genoteerd tegen lage cijfers, nl. per prompt
van Montreal of Sorel naar de Middellandsche Zee tegen
$ 0,09, basis 1 loshaven en een kleine lading per Juni
naar 2 havens aan de Mersey tegen 1/9.
Van New-York werd lijnruimte per Mei geboekt tegen
$ 0,061/ naar Rotterdam zoowel als naar Antwerpen, ter-
wijl van Baltimore zelfs lijnruimte per begin Juni werd af-
gesloten tegen $ 0,05.
Van de Golfhavens is de vracht nominaal $ 0.10 naar
Antwerpen of Rotterdam, $ 0,11 naar Franschc Atlantische
havens en
2I44
per qtr. naar U.K.
Van de
La Plata Rivier
bleven de vrachten op peil, niet-
tegenstaancie er minder afgesloten werd dan de voorafgaan-
de week. De meeste afsluitingen werden gedaan naar de
Middellandsche Zee. Voor een 6500 touner per Juli werd
betaald van Lorenzo range naar Marseille/Genua/Livorno/
Napels tegen 18/9, basis 1 loshaven. Eenige J’uli-booten
van ca. 6000 ton werden afgesloten naar Scandinavië tegen
201. tot 20/6, terwijl van Buenos Aires voor een prompte
‘boot 181- werd betaald naar Havre/Hamburg en voor een
boot per Juni/Juli 1713 naar U.K.fContinent. De markt
was aan het ‘einde van de afgeloopen week vrij vast. Salpeter van Chili.
Een matige vraag naar scheepsruim-
te per Juni/Juli/Augustus bleef bestaan, doch bevrachters
slaagden er niet in tegen hun cijfer, 21/6, naar Bor-
deaux/Hamburg range met de gebruikelijke opties te be-
vrachten. Voor Oct.fNov. wordt
22/-
genoteerd, doch voor
het oogenblik kan onder 23/- niet worden afgesloten.
Suiker van West-Indië.
Niettegen staande ‘de geringe
vraag bleven de vrachten, althans in de eerste helft der
week, vast. kon Cuba werd 151- betaald voor een Juli
boot naar U.K./Cont. en voor een lijnboot van 7000 ton
eind Juni/begin Juli 14/. naar Liverpool, doch sindsdien
is het moeilijk lading te vinden, ook voor handige booten.
‘Van het
Oosten
wei

d buitengewoon weinig bevracht.
Voor Soyaboonen van Dalny naar R’da.m of Hamburg kan
ruim voldoende scheepsruimte voor de eerstvolgende maan-
den worden verkregen tegels 251-. Lijnruimte is schaarsch.
Saigon noteert voor Juni/Aug. 26/6 naar cle gebruikelijke
havens op het Continent; lijnruimte ‘is evënwel weinig be-
schikbaar, terwijl tramptonnage op dit cijfer niet uitkomt.
Donoia en Zwarte Zee.
Deze markten zijn buitengewoon
flauw. Graanladingen zijn niet aan de markt. Van Poti
werd een 10.000 tonner gesloten per Juni voor erts naar
de Northern States tegen
$
3,25.
Middellandsche Zee.
Alhoewel de vraag gerin’g is, bleven
de vrachten door het geringe aanbod van scheepsruirnte vast.
Betaald w-erd om, voor erts: Almeria P’ier/B’da.m 4/3 en
v.
Carthagena naar :l{ouaan 6/., Gent 4/3, HuelvafR’dans 4/2.
Kolen van Engeland.
Door de Pinksterfeestdageu is het aantal bevrachtingen in (le afgeloopen week acer beperkt
gew-eest. i)e vrachten zijn onveranderd. Ongelukkigerwijze
is de oiszekerheicl wat de kwesties betreffende het aantal werkuren en de looneis in Juli aangaat oorzaak, dat voor-loopig wei geen verbetering zal intreden.

RIJN VAART.
Week van
24
t1in. 30 Mei 1931.
De aanvoeren van zeezijde, hoofdzakelijk hout en graan,
namen toe. De vraag naar scheepsruimte voor den Boven.
rijn nam toe. In verband met dan lagen stand der vraeh-teji, was onder cle schippers weinig animo om te laden, zoodat de stemming vaster werd en de vrachten zich op
een hooger niveau bewogen.. Naar kleinere ruimte (Kern.
penaars) was meer vraag. De vracht voor dit soort schepen
onderging eenige verbetering. De ertsvracht bedroeg: naar
Ruhrhavens:
f
0.30-f 0.40 p. last met 3-4 resp. 6-8
losciageis; naar iIorl/Grimberg:
f
0.40-f 0.50 p. last met
3-4 resp. 6-8 losdagen. Naar Mannheim werd gemiddeld
voor ruwe producten
f
0.55 ad
f
0.60 en naar Strassburg
ca.
f
0.90 p. last betaald. Voor Main-plaatsen liep de
vracht op tot
f1.-
p. last voor hout naar Aselsaffenburg.
Het sleeploon werd genoteerd volgens, het 27 ad 30 ets.-
tarief. De w’aterstand bleef wassend. Naar den i3oven. en
)3enedenrijn werd op vollen diepgang afgelaclen.
De vracht voor exportkolen naar R’dam bedroeg Mk. 0.60
per ton inclusief sleeploon.

Vervolg STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

N

RUBBER’)
VURENHOUT
Standaard
basis 7″ f.o,b.
Ribbed S m o k e d
Zweden!
Sheets
Finland
loco Londen per Ib.

KOLONIALE PRODUCTEN

SUIKER.
KOFFIE
THEE
Witte kristal-
Robusta
Afi. N..I. theev.
suiker loco
Locoprijzen
A’dam gem. pr
.
R’dam/A’dam.
Rotterdam
Java. en Suma-
per 100 K.O.
per
‘Ii
K.O.
tratheep.’J3K0.

IN
DEXCIJFERS

Bruto-

COPRA
gewichtv. d.
buit. handel
V
111110
.-.

II
Ned.-lnd. f.m.s. perlüOK.O.
Nederland

Amsterdam

1925=100
I°”
In-
voer
1

Uit-
1
voer
J.cI.c.0O
t-

f
0
10
Sh.
0
10
11.
0
10
cts.
0
10
cts.
0
10
t
%
1925
159,75
lOO
2111,625 100,0
18,75 100,0
61,375
100,0
84,5
100,0
35,87
5

100,0
100 100
1926
153,50
96,1
21-
67,4
17,50
93,3
55,375
90,2
94,25
111,5
34,-
94,8
112
128
1927
160,50
100,5
116,375
51,6
19,12
0

102,0
46,875
76,4
82,75
97,9
32,625
90,9
113 116
1928
151,50
94,8
-110,75
30,2
15,85
84,5 49,625 80,9
75,25
89,1
31,87′
88,9
118 128
1929
146,00
91,4
.11025
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
27,37
5

76,3
122 132
1980 141,50
88,6
-15,75
16,5
9,60 51,2
32
52,1
60,75
71,8
22,62′
63,1
124
135
Jan.

1929
152,50
95,5
-19,875
27,9
13,776
73,5
53,125
86,6 77,25
91,4
29,-
80,8
III
119
Febr.
150,00
93,9
1/-
33,7
23,376
71,3
54
88,0 74,25
87,9
28,62′
79,8
75
83
Maart

,,
147,50
92,3
110,125
34,0
13,50
72,0
54
88,0 72,75
86,1
27,62
5

77,0
82
III
April
147,50
92,3
./10,5
29,5
13,37
6

71,3
54
88,0
74,25
87,9
26,75
74,6
110
142
Mei
,,
145,00
90,8
-110,875
30,5
12,25
65,3
54
88,0
7
3,50 87,0
25,87′
72,1
135
144
Juni
147,50
92,3
-110,625
29,8
12,00
64,0
54
88,0
69,50
82,2
24,87′
69,3
137
134
Juli
145,00
90,8
-111
30,9
13,425
71,6
54 88,0
68,50
81.1
27,50
76,7
144
147
Aug.

,,
145,00
90,8
-110,5
29,5
13,00
69,3
53,50 87,2
64
75,6
27,25
76,0
151
149
Sept.

,,
145,00
90,8
-110,125
28,4
13,476
71,9
51,75 84,3
64
75,6
28,25
78,7
135
144
Oct.

,
142,50
89,21
-19,625
27,0
13,30
70,9 48,50
79,0
66
78,1
27,50
76,7
137
146
Nov.

,,
142,50
89,2
-18,125
22,8
12,50
66,7
41;75 68,0
66,50
78,7
27,25
76,0
128
143
Dec.

,,
142,50
89,2
-18
22,5
12,07
6

64,4
36,75
59,9
60,75
71,8
27,125
75,6
123 125
Jan.

1930
147,50
92,3
-17,375
20,7
11,67
6

62,3
35
57,0
60,50
71,6
26,87
5

74,9
128
136
Febr.

,,
147,50
92,3
-18
22,5
11,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9
26,37
5

73,5
112
126
Maart

,,
147,50
92,3
-/7,625
21,4
10,70
57,1
35
57,0
62,25
73,7
25,25
70,4
225
131
April

,,
147,50
92,3
-/7,375
20,7
10,55
56,3 35
57,0
59,50
70,4 26,12
6

72,8
115
127
Mei

,,
145,00
90,8
-16,875
19,3
9,80
9,775
52,3
34,75
33
56,6
58
58
68,6
25,50
71,1
132
131
132
133
Juni

,,
145,00
90,8
-16,125
17,2
52,1
53,8 68,6
22,87
5

63,8
Juli

,,
142,50
89,2
-15,625
15,8
9,27
5

49,5
32,50 51,3 55,50
65,7
21,75
60.6
138
141
Aug.
142,50
89,2
-14,875
13,8
8.50 45,3
29,50
48,1
55,25i
65,4
20,-
55.7
129
145
Sept.

,,
140,00
87,6
-14,125
11,6
7,97′
42,5
28,25
46,0
59,50
70,4
19,25
53,7
122
126
Oct.

,,
132,50
82,9
-14
11,2
8,62′
46,0 29
47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
Nov.

,,
130,00
81,4
-/4,375
12,3
8,75
46,7
29
47,3
68,25
80,8
19,370
54,0
121
139
Dec.

,,
130,00
81,4 -14,375
12,3
8,20
43,7
29
47,3
66,75
79,0
19,-
53,0
205
129
lan.

1931
125,00
78,2
-/4,25
11,9
8,20
43,7
28 45,6
66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
Febr.
125,00
78,2
-13,
875

10,9
8,20
43,7
26,25
42,8
53
62,7
18,125
50,7
96
121
Maart

,,
125,00
78,2
-/3,75
10,5
8,30
44,3
25,50
41,5
45
53,3
18,625
52,9
107
140
April

,,
125,00
78,2
-13,125
8,8
8,57
5

45,7
24,75
40,3
43
50,9
17,50
48,8
110
238
Mei
125,00
78,2
-13,125
8,8
8,50′
45,3 25 40,7
40,25
47,6
15,37
5

42,9
1 Juni
-13,0625
8,6
8,25
44,0
25
40,7
1)
Jaar- en maandgem.
afger.
op lis pence.

71

Auteur