Ga direct naar de content

Jrg. 15, editie 782

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 24 1930

4 DECEMBER 1980

AtJTEURSRECHT VOOEEEHOtJDZ%.
E

Berl* chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

15E JAARGANG

WOENSDAG 24 DECEMBER 1930

No. 782

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr. 0. M. Verrijn Stuart
ECONOMI$Cfl-S’PATISTISCJJE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. K. P. van der il/andele; Prof. Dr.
N.
J.
Potaic; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. R. R. Ribbius; Jan Schiithuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. jhr. Dr. G. Al. Verrijn Stuart.
Redacteur-Secretaris: H. M. H. A. van der Valk. Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 33000. Postrekening 8408.

BERICHT.

1-let volgend nummer zal in verband met de jaars-

wisseling gedateerd worden op 2 en verschijnen op
3 Januari.

23 DECEMBER 1930.

• lIet aanbod van wissels was deze week vrij groot,
terwijl cle naderende jaarswisseling verschillende geld-
gevers meer terughoudend maakte, en daar ook de
Lonciensc}ie discontomarkt niet onbelangrijk vaster

gestemd was, kon een aantrekken van de rente niet
uitblijven. Geopend op l
5
fi6 pOt., moest al spoedig
1/1
pOt. worden toegestaan, terwijl gisteren niet
onder 114 püt. te plaatsen was en meerdere posten
alleen voor 1[i. pOt: waren onder te brengen. Ook
voor prolongatiegeld heerschte een vastere stemming.
i.ierhaaldelijk werd 2 pOt. genoteerd en- gisteren
kwam er ook nog een noteering van 2% pOt. bij. Al-
leen caligeld bleef nog overvloedig en voor
Y4
pOt.
aangeboden. Ook hij cle inschrijving op het sehatkist-papier, waarvan de betaling eerst na de jaarswisseling
moet plaats vinden, bleek nog weinig van een ver-
mindering van de geldruimte. In totaal werd inge-
schreven voor
f
68.095.000. Toegewezen werden

f
9.270.000 dric-maands promessen â
f
996.20 of ca.
1.14 pOt.,
f
100.000 zes-maands promessen h
f
992.50
of eveneens ea 1% pOt. en f15.209.000 jaarbiljetten
h f 1010
of ca. 234 pOt.
* *
*

Op den weekstaat van De Nederlandsehe Bank geeft
(ie post binneniandsche wissels een stijging van

f
400.000 te zieiil. De -beleeningen blijken met
f
500.000
te zijn toegenomen.

De goudvoorraad der Bank bleef vrijwel op dezelfde
hoogte. De zilvervoorraad klom met f400.000. De
post papier op het buitenland en de diverse rekenin-
gen op de actiefzijde der balans daalden resp. met

.f
600.000 en
f
100.000.
De biljettencirculatie bedraagt
f
3,7 millioen meer
dan verleden week. Het tegoed van het Rijk daalde
met
f
2,8 millioen, terwijl de rekening-courant-saldi
van anderen een teruggang van
f
650.000 te aan-
schouwen geven. 1-let beschikbaar metaaisaldo bdraagt
f 200.000
meer dan verleden week.
1-let dekkingspereentage is ruim 52.

* *
*

Op cle wisselmarkt bleef het kalm. De koersen be-
wogen zich tussehen nauwe grenzen, doch waar de
stemming dikwijls en vaak op het onverwachts om-

sloeg, heerschte er onzekerheid. Over het geheel
waven de hoofdkoersen iets hooger dan een week ge-
leden. liet Pond kon zich van 12.05’% tot 12.06/16
verbeteren om echter op 12.05
13
/te
te sluiten. Dollars
stegen van 2.4825 tot 2.4836, slot 2.4829. De Dollar

in Londen liep van 4.8564 terug op 4.8575, na intus-
schen nog 4.8555 te hebben genoteerd, doch sloot
wederom op 4.8564. Het verloop van den Markenkoers
kenmerkte zich door groote onzekerheid. De noteerin-
gen n .Duitschland fluctueerden zeer. Dollars tegen
Marken bijv. noteerden 4.1960-4.1915-4.1960. De
Markenkoers gaf dus hier ook groote schommelingen

te zien: van 59.16% steeg de noteering tot 59.25, om
daarna wederom •tot50.17’/2. in te zakken (Ponden
tegen Marken slot 20.37%). FranscheFranken nog

steeds rond de 9.75% (Ponden tegen Franken 123.60).
Beiga’s waren wat meer gezocht; van 34.66% kwam
cle koers
0])
34.69 om op 34.68 te sluiten. Heel vast
bleven de Zwitsersche Franken, die van 48.16 op 48.24
kwamen. Ponden daalden in Zwitserland van 25.05 –
tot 24.99%. Lires lager: 1.3.00%-12.99Y2. Scandina-
vische deviezen iets hooger: Kopenhagen 66.40, Oslo
66.41. – dus weder boven Kopenhagen -, Stockholm
66.64. De Spaansche Peseta kon zich weder wat her-
stellen en kwam van 24.95 op 26.80, slot 26.60. Milreis
23.75, Uruguay Dollars daalden verder tot 1.82, slot
echter wat beter. Zeer flauw is ook de Mexicaansche
Dollar, clie tot ca. 1.11 terugliep.

De verschillende termijnen sloten vaster; één- en
drie-maands Ponden noteerden )1/ en
disagio, Dollars pari-1 agio en
2
disagio—pari,
Marken 1014-9% en 25-24% onder den koers.

LONDEN, 22 1)ECEMBER 1930.

Er was eene duidelijke verm’ndering waar te emen in het aanbod van geld in de markt, gedeeltelijk ver-
oorzaakt door de grootere geldbehoeften van de regee-
ring in de laatste weken. Sedert begin December zijn
cle bedragen, die de regeering op 3-maands promessen
leent, steeds ongeveer £ 5 millioen grooter geweest
dan de bedragen, die het voor vervallen wissels te be-
talen heeft. Daarbij komt dan nog de gebruikelijke
afvloeiing van geld voor de Kerstdagen.
Disconto zette
zijne
opwaartsehe beweging gestadig
voort en noteert nu vol 2% pOt., waarop eenige vraag
naar papier voor belegging tot uitdrukking kwam. De
nieuwe wissels werden Vrijdag tot een fractie boven
-dit cijfer toegewezen.
De goudonttrekkingen voor Fransche rekening
duren yoort, die voor Duitsche rekening zijn voor het
oogenbilk tot staan gelcomen. Men hoort hier en daar
de meeuing uitspreken, dat de Fransche goudhonger einde van het jaar gestild zal blijken te zijn. Of deze
meening bewaarheid zal worden, staat te bezien, daar
cle verschepingeu, -die nu reeds.enige maanden onaf-
gebroken doorgaan, met het é16e van een speciale
periode niets gemeen schijnen te hebben.

1122

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

DE SUJKERCONFERENTIES

TE AMSTERDAM EN BRUSSEL.

Op 29 November ji. begonnen in Amsterdam de

besprekingen tusschen eene commissie uit de Ver-eenigde Java Suikerproduceuten onder leiding van
Dr. 0. J. K. van Attist en de Ouhaansche afgevaar-
digden onder Mr. Th. L. Ohadbourne als vertegenwôor-

diger van de Amerikaansche suikerbelangen op Cuba
en dn Oubaanschen Senator Dr. V. Gutiérrez, die

na tiendaagsche moeilijke onderhandelingen op 8 De-

cember tot de volgende voorloopige overeenkomst

leidden:
Ou.ba houdt van zijfien suikervoorraad 1Y2 millioen

fons uit de markt en verkoopt daarvan gedurende de

volgende 5 jaren jaarlijks 300.000 tons.
Ouba
beperkt

zijnen a.s. oogst tot 3.570.000 tons, terwijl de export
naar landen buiten de Vereenigde Staten tot jaarlijks

900.000 tons gereduceerd wordt. Naarmate de Ver-
een igde Staten alsmede de consumptie op Ouba meer
kunnen opnemen dan 2.970.000 tons zijnde 3.570.000
tom plus 300.000 tons ex voorraad, verminderd met

9Q0.000 tons export naar elders, mag Cuha in de vol-
gende jaren, zooveel meer produceeren. De beide laat-

ste Cuba-oogsten bedroegen resp. 5.150.000 tons en

4.670.000 tom.

Java blokkeert op gelijke
wijze
500.000 tons van

zijnen voorraad en brengt daarvan telkens 100.000 tons

in vijf jaarlijksche
termijnen
aan de markt. Buiten-

(hen exporteert Java jaarlijks 2.200.000 tons plus eene

normale consumptievermeerdering in het Oosten, die
voorloopig op 100.000 tons per jaar aangenomen

wordt, terwijl het verbruik op Java op circa 350.000

tons getaxeerd wordt. De Javit-oogsten in 1930 en
1929 hebben bik circa 2.900.000 tons bedragen.
Deze concessies va:n den kant van Java worden
door de Javaproducenten niet onverdeeld gunstig be-

oorcieeld. De meerderheid der V.J. S.P .-leden staat
weliswaar achter het Bestuur, maar zooals altijd in

gevallen van gedwongen oogstheperking zijn ook hier
producenten, die meer voelen voor het ,,survival of
the fittest”, waar cle kostprijs van de goede fabrieken
op Java lager is dan in welk ander land ook. –

Nadat Cuba’en Java tot deze overeenstemming ge-
komen varen, begon op 0 December de conferentie te
Brussel onder voorzitterschap an den Belg. Senator

Beauduin, waar behalve deze beide rietsuikerlanden de
hi.etsuikerindustrie uit cle volgende Europeesche lan-
den vertegenwoordigd was: Dui tschlarid, Tsjecho-Slo-
wakije, Polen, Hongarije en België, die alle voor een

gedeelte van hunne oogsten op dén export aange-

wezen zijn.
Te Brussel kon echter geen volledige overeenstem-
ming bereikt worden, doordat Duitschland een groo-
ter contingent voor export verlangde dan de overige
landen genegen waren dit land toe te staan, in ver-
band hiermede zijn cle volgende cijfers, die door de
Statistische commissie der conferentie hij elkaar ge-

bracht zijn van belang:

Metrieke tons

Duitschl.
Tsj.-Slowak. Polen Hongarije België
Voorraad
1
Sept.
1929 .. 234.000

90.000 81.000 13.000 69.000
1
Sept. 1930

311.0u0

114.000 155.000 15.000 61.000
Binneni. verbr.
1929130
….
1.683.000

398.000 402.000 114.000230.000
Totale export
1929130

263.000 600.000 452.000 133.090 100.000
Import

28 000

75.000

Netto Export.

235.000 600.000 452.000 133.000 25.000
Product.
190
1
31
(Raming) ..
2.425.000 1.150.000 750.000 225.000 275.000
Geraamd verbr.
1930;31
….
1.717.000 398.000 402.000 109.000 230.000
Voorraad voor
export
1930/31 812.000 761.000 428.000 109.000 74.000

Het resultaat der onderhandelingen was, dat men
tot de volgende verdeeling van het door Cuba en Java
aan de exporteerende bietsuikerlanden toegestaan

INHOUD
Blz.
DE SwicalecoNFERENpIEs TE AMSTERDAM EN Bl’cussEL
doorA.

W.

Voiz

…………………………
1122
Begrootingsoverschotten door
J.
G.
de B.rvyn ……
1 i23
Rotterdam’s haventarieven dobr
C. Vermeij

……..
1125
,,Internationalisatje” van rivieren door
Mr. J. Zaaijer
1126
De

Rijksniiddelen

…………………………..
1127
BUITENLANDSCHE MEDEWERKINO:

De internationale

sujkerconferetje en de statis- tische suierpositie door
Dr. Gustav Mikusch.
1129
Frankrijk
en

de wereldcrisis door
Air. H. G. J.
Maas

Geesteranus ……………………….
1131

De jongste ontwikkeling en de stabilisatie van het
geidwezen

in

Perzië

……………………
1133
AANTEEKENINGEN:

Suikerstatistieken van dewereldproductie, het we,

reidverbruik en den in- en uitvoer

……….
fl35
MAANDCIJFERS:

Overzicht der Rijksmiddelen ………………..
1136
STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN
…………..

1137-
1144
Geidkoersen.

Bankstaten.

Verkeerswezen.
Wisselkoersen.

I

Goederenhandel.

cxportkwanturn van 1.229.000 tons kwam

Tsjecho.Slowakije

………
590.000 totis
Polen

……………….
320.000
Duitschianui

…………..
200.000
Hongarije

……………
87.500
Be]gW
………………..
fl.500

waarmede allen genoegen namen uitgezonderd

Duitschiand, dat 400.000 tons export eischte, welk

cijfer tenslotte door deDu.itsche delegatie gomoclifi-
ceerd werd in 450.000 tons voorhet eerste jaar en

350.000 tons voo elk der vier volgende jaren. Ware
het niet, dat Duitschiand in cle laatste campagne
eenen
bijzonder
grooten oogst geproduceerd had, waar-
van ruim 800.000 tom voor export disponibel zijn
tegen 262.000 tons in 1929/’30, dan zoude dit land

allicht met een
cijfer
van 200.000 tons genoegen ge-
nomen hebben.

Ter vergelijking met cle door de conferentie vai’t-
gestelde cijfers geeft Czarni.kow in zijn ‘laatste week-
bericht cle volgende interessante exportcijfers gedu-

rende dé laatste zes jaren. Deze cijfers vertegenwoor-
digen den export na aftrek van geïmporteerde suiker,
waarvan het kwantum ‘vooral ‘oor België belangrijk
was. (Zie blz. 1123)

Te Brussel is men dus uh eene week ‘beraadslagen
uit elkaar gegaan zonder tot overeenstemning met
,Duitschland te zijn gekomen en zonder dit land zijn
de door de overige deelnemers van de conferentie ge-

nomen besluiten niet uitvoerbaar. De Heer Chad-
liow-ne zal thans van Parijs uit met de Duitsche bie’t-
suiker,inclustr,i,e verder onderhandelen om te trachten
alsnog tot eene regeling te komen en waar vooral Cuba
bij eene algemeene restrictie der oogsten veel lelang hoef t, lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat het betrek-
kelijk kleine verschil van 250.000 tons voor liet eerste

en 150.000 tons voor cle volgende 5 jaren door weder-
zijdsche concessies overbrugd zal worden.

* *
*

Maar oolc daarmede is de zaak nog niet in orde,
want de V.1.S.P. zal zonder de hulp van de Neder

iandsch-Indische Regeer.ing, die door het instellen van
u itvöervergunningen de onwillige fabribken zoude
moeten onderwerpen, moeilijk de beloofde restrictie lciinnen invoeren. Er zullen zich dan ook wel gedu-
rende de eerstvolgende weken v66r- en tegenstanders
van restrictie voor Java uitputten in argumenten en
het zal vaak moeilijk zijn daarbij een kalm objectief
oordeel te behouden. Dat het invoeren der voorge-
stelde restricties tot hoogere suikerprijzen zal leiden,
mag gerust worden aangenomen, ,eveneens dat de prj-
,zen zonder restrictie tijdelijk nog verder zuilen dalen
totdat do, met verlies wericende fabrieken in landen
waar de industrie zonder regeeringssteun is, den
strijd opgeven en sluiten, welk proces echter van lan-

24
December 1930
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

S
1123

Con forentie
Cii (ers
Januari/December

Jaarlijks voor
1929 1928 1927

1926
1925
1924

5 jaar
Cuba-Productie

……….
3.570.000
Uit geblokkeerden voorraid
300.000

3.870.000
4.771.000 4.012.000
4.132.000

4.867.000 4.932.000
3.969.000

Mei/April
1929/30
1928/29
1927/28

1926127
1925/26
1924125

Java-Export …………..
2.200.000
(fit geblokkeerden voorraad
100.000

2.300.000
2.394.000
2.606.000 2.102.000

1.718.006
2.062.000
1.862.000

Netto Export Sept./Aug.

Tsjecho-Slowalhje

……..
590.000
600.000 674.000
813.000

708.000 1.080.000
1.05.000

België ………………..

31.500
25.0i10
44.000
40.000

40 00
146.100 181.010

Hongarije

…………….
87.500
133.000
100.000
70.000

72.000
14.000
103.000

Polen

………………..
320.000

452.000
305000
163.000

226.000
272.000 200.000
7.199.000 8.375.000
7.741.uOO
7.320.000

7.437.1J00
8.5 6.000
7.330 000

gen duur kan zijn. in tijden van overproductie of

ouderconsurnptie, hetgeen in de uitwerking op het-
zelf cle neerkomt,
is vermindering van de productie de

eenige remedie. Ook zal de vraag gesteld worden
of
Java, dat goedkooper
dan
alle andere producenten ken

weiketi, niet te ver gegaan is door zich gedurende
‘ijf j0fl te binden, hetgeen vooral in den tegenwoor-

digen
tijd
vau economische onzekerheid, waar de ge-

lujurtenissen meer dan ooit rnet de statistiek spotten

en vooral Rusland een
.
orizekeren factor von-int, een

lange termijn, is. Van de zijde van Cuha heeft Java
voorloopig niet veel te vreezen, ernstiger is de con-
curreiitie die van de zwaar beschermde bietsuikerin-
(lustric ïti tgaat, getuige de niettegenstaande lage prij-
zc’u. opnieuw toegenomen productie, waarvoor een af-

zetgebied gezocht wordt o.a. in Britsch-Indië. Het

vooruitzicht om den export van Europeesche suiker in
liet vervolg binnen vastgelegde grenzen te kunnen
houden is daarom wel een offer van den kant van
Java waard.

iitusscheii zal uien, alvorens de genomen besluiten te kritiseeren, goed doen nadere uiteenzettingen van

liet
bestuur der VJ.S.IP. if te wachten. In hoeverre

lieef t
mcii
bijvoorbeeld waarborgen tegen ontijclig
eindigen der overeenkomst bij eenc eventueele regee-
ruigs-veranderi.ng (revolutie) op Cuba? Welke basis geldt voor de bepaling of Java elk jaar 100.000 to:ns
meer mag utvoereu naar het Oosten en hoe worden

in dit verband even tueele Java-afschepingen naar het
Westen beoordeeld?
in el.k goval kou van deze conferentie te Brussel

nooit een resultaat vexwacht worden, als .cle beroemde
Brussek’chc suikerconferentie van 3902 had opgele-verd. Toen hebben de daar genomen besluiten geleid
tot afschaffing der directe en indirecte premles, dio
(loor Regeerïngen en Kartels aan de Europeesche biet-
snikerindustrie werde:n verleend; daardoor werd de

genezing van

de suikerin.dustrie op natuurlijke wijze

bereikt.
Ook
thans zoude hetzelfde besluit tot hetzelfde

doel
leiden, want sedert den grQoten oorlog viert

dc
knnstuiatigc
bescherming der bietsuikercultucir

iii
Europa weer hoogtij, maar de proteetion.isti-
sche landen, in weiker rij ten opzichte van suiker
thans ook Engeland staat, zijn nog niet te bewegen tot
intrekken der hooge bescherming. Zoo moest dan nu
naar andere middelen worden uitgezien, die uit den
aard der zaak slechts kunstgrepen zijn, om de be-

staande ovcrprodnctie to stuiten.

A.V.

BECROOTINGSOVERSCHOTTEN.

in dc vele en velerlei beschouwingen, welke in dezen
hcgrootingstid in en buiten cle Tweede Kamer ten
beste worden gegeven over den toestand der Rijks-
Ii nainiën spelen de belangrijke overschotten, die de
dienst in cie laatste jaren heeft opgeleverd, een be-
langrijke rol. Bij het lezen daarra.n krijgt men wei

eens den indruk, alsof gemeend wordt, dat die over-
schotten nu zoo maar voor het grijpen liggen….en
dat men maar een besluit behoeft te nemen om ze
voor het een of andere doel te gebruiken, om de gel-

dien
ook direct daarvoor hij de hand te hebben
‘).
Niets is minder waar dan dat. Op papier bestaan de

overschotten inderdaad, maar in werkelijkheid .
.
..

Vanwaar dat verschijnsel, dat men meent over vele
niilioen de beschikking te hebben, die als liet er op

aankomt, zullen, blijken
niet aanwezig te zijn?

:De oorzaak daarvan ligt n.m.m. in het ontbreken
van een volledig overzicht van den stand der geld-
middelen. Zooals ‘bekend verondersteld mag worden hij de lezers van dit ‘blad, loopen de rekeningen over
dc hegrootingsjaren niet parallel met de kasrekenin-
gen over diezelfde jaren. In den loop van een kalen-

derjaar vinden ontva:ngsten en uitgaven plaats, welke
gedeeltelijk vera:ntwoording vinden in de begrootings-
rekening van hetzelfde kalenderjaar, gedeeltelijk in
die van het vorige. Het volledige verband tusschen de
kasverantwoordi ogen en de begrootingsverantwoordin-
gen blijkt naar buiten uit. Sluit een begrootingsreke-
ning niet een. overschot, dan is dat in de kas gevloeid,

maar men kan niet nagaan, waar het blijft. Had men
voor elk jaar een afzonderlijke kas, dan bleef het over-
schot daarin, totdat het een bestemming kreeg, maar
nu vloeit het in de algemeene kas en woidt, vermengd
met andere voorhanden gelden, gebezigd voor het doen

van de aan de orde zijnde uitgaven.
Levert omgekeerd een hegrootingsrekening een

tekort, dan moet het surplus der uitgaven gedaan zijn
uit andere gelden dan de ontvangsten betreffende

hetzelfde begrootingsjaar, die men dan verkrijgt het-
zj door plaatsing van schatkistpapier, hetzij doordat
uit anderen hoofde toevallig geld in de schatkist aan-

vezig is, ‘bijv. door derden gedeponeerd. Hoe dleze
financieele verhoudingen precies zijn, blijkt niet. De
gang van zaken is dan gewoonlijk, dat na eenige ja:ren
overschotten op sommige begrootingen worden afge-
boekt tegen tekorten op andere en als er dan nog
tekorten overblijven worden deze afgeboekt tegen de
opbrengst van een, leening, d.w.z. het oogenblik waar-
op de schuld van karakter verandert en van tijdelijke

schuld overgaat in geconsolideerde wordt gebruikt
om onder de begrootingstekorten oen streep te
zetten en met een schoone lei te beginnen. Hier raken
dus kasveran twoorcl ing en hegrooti ngsverantwoording
elkaar cmi wordt tusschen deze twee een hand gelegd,

maar op
een verkeerde manier,
die tengevolge heeft

dat het feit, dat de geconsolideerde schuld zooveel
grooter is geworden, naar den achtergrond wordt ge-
drongen en het moeilijk wordt gemaakt om na te
gaan, welke dc tegeuwaarde van de sehuidvermeer-
çlering is. Zijn de tekorten, die aldus uit leening ge-
d(,
,
kt word en, ui tsluiten.d het gevolg van
buitengewone

uitgaven, dan kan tot op zekere hoogte in
dit
gemis

berust worden. Bij buitengewone uitgave
~
i
zit de 1)0-

1)
De schrijvers in ons blad hebben

naar wij kunnen

v,izekcren

die meening nooit gehad (Red.)

•1

ECÔNOMISCH-STÂTISTISCHE
BERICHTEN

24 December 1930

cloeling voor, ze niet onmiddellijk ten laste van dé
gewone middelen te brengen, maar geleidelijk door de

jaarlijksche rente en de aflossingen op cle aangegane
leeningen uit ,,gewoon” te betalen. Maarzijn de te-
korten het gevolg van
gewone
uitgaven, clan krijgt
de gesehetste handelwijze een meer bedenkel.ijken kant.
Gewone uitgaven behooren uit de gewone middelen

van hetzelfde jaar te worden voldaan en als er een
tekort is, zoo snel mogelijlc te worden, ingehaald.

Vandaar dat men een tekort .op ,,gewobn” overbrengt

naar de begrootiog van den gewonen dienst van een
volgend jaar. Maar dekking uit leening – hetgeen

ook plaats zal vinden als 9verdenkomstig de denk-

beelden van minister De Geer een tekort op ,,gewoon”
zal worden overgebracht naar den huitengewonen

dienst is in strijd met het icaraicter van gewone

uitgaven. Door de methode van afhoeken der begroo-
tingssaldi tegen opbrengst van leeningen vro
r
dt het van jaar tot jaar moeilijker de tegenwaarde na te

gaan en als daar groote tekorten ,van den gewonen
dienst inzitten worden deze hoe langer hoe meer uit
het oog.. verloren.

– Om eenerzijds de tegeuwaarde van de nationale
schuld tot uitdrukking te brengen, anderzijds van de
]raspositie voldoende te doen blijken, zou uit de ]as-

verantwoording in verband met de hegrootingsver-

antwoording een volledig overzicht van ,,bezittingeri
en schulden” moeten ‘worden opgebouwd, bezittingen

dan, genomen in den beperkten zin van de tegen-
waarde der gedane uitgaven, dus zonder afschrijvin-

gen, waardeverminderingen e.d.g:. in aanmerking te
nemen, eenvoudig een overzicht van wat men voor het
uitgegeven geld gekregen heeft.

Ik heb getracht uit de voorhanden gegevens zulk
een overzicht samen te stellen en heb daarbij als uit-

gangspunt genomen het jaar 1910, omdat bij de ho-
grooti.ng van 1931 van 1910 af gegevens omtrent de
ontvangsten en uitgaven, gewood en buitengewoon,
verstrekt zijn. Voorts treft men daarbij aan opgaven

van de nationale schuld en van de grootte van het
ieeniugfonds. In de periode 1910 t/m. 1929 valt ook
cle c’risisd.ienst, vaarbmtrent gegevens geput zijn uit

dc wet van 15 December 1927 (St.hl. No. 378); waar-

bij die dienst en de destijds nog openstaande begroo-

tingstekorten werden afgesloten. Niet alle beschik-

bare gegevens hebben op denzelfden datum betrek-
king, maar dit leek mij geen bezwaar, waar het mij

niet te doen was om een preciesen stand op een be-
paalden datum, maar meer om een algemeenen in-

druk van hetgeen zulk een overzicht zou, kunnen ver-
schaff en. Sommige gegevens zijn bij benadering ‘ast-

gesteld of uit andere afgeleid en kunnen mogelijk wel

eenige niillioenen met de werkelijkheid verschillen,
maar aan het algemeene beeld schaadt dit niet.

Voor zoover kon worden vastgésteld, dat buiten-
gewone ontvangsten betrekking hadden op buitenge-

worie uitgaven uit dezelfde periode, .bijv bijdragen in
kosten van werken of teruggaaf van voorschotten, zijn
ze
0])
clie uitgaven in mindering gebracht. Als begin

is genomen de nationale schuld na het afsluiten der
begrootingen tot en met 1909 en als tegenwaarde een
bezit van hetzelfde bedrag, dat wegens gemis van

gegevens echter niet over verschillende hoofden kon
worden verdeeld. Als datum is genomen 1 J’uli 1930,
omdat de bij de begrooting overgelegde opgaaf van de

natioiiale schuld ook 6p dien dathm betrekking heeft.

De gegevens betreffende den stand van ‘s Rijks kas
Op
dien datum zijn mede in het overzicht verwerkt. liet verkregen resultaat ziet er, de bedragen
0
1
)
dui-
zenden afgerond, als volgt uit.

Een beschouwing hiervan doet al spoedig zien,

dat de overschotten van den gewone:n dienst niet in

contanten voorhanden zijn, maar in het algemeend kas-
beheer verbruikt zijn. Hetzelfde is het geval met de
ruim 293
in
illioen van het Leeningfonds. Zou men
deze sommen; tezamen ruim 500 millioen, op een be-

Besittingen

1 JULI 1930

10

II

12
13

Saldo van diverse posten nI de
14
Gecnsolideerde schuld

de
alboeking van de beg ootings-
afboeking van de begrootirgs_
tekorten tot en met 1909

……
Af:

bu’tengewone ontvangsten
f

1.148.000.000
tekorten tot en met 1909
f1.148.000.099
in het tijdvak 1910 tot en met
IS
Totaal

bedrag d’r crisisleenin-

1929, betrekking hebbende op
gen volgens de atboekingswet
van 1927.

buitengewoneuitgaven,gedaai,

..

16
Nieuwe leeningen

1.353.322.000
842.681.000
vÔÔr

1910

………………….
,,

1.570.000
,,

Buitengewone dienst:
f

1.146.430.000
.

…………………….

,
Hierop afgelost

..

f
3.344.003.000
1910 tot en met 1928
Uitvoering van werkru

……….
f

130.155.000
17
1
8
•ten laste van den gewonen dienst.
f

256.024.000
Verstrekking van voorschotten
to
„,,

buiteneew.

,,
278.657.000
359.322.000
aan onderscheidene instellingen.
Aandeelen

in

particuliere

en

..

638.265.000
Teamen
894.003.000
semi-particuliere instellingen

. .
19.111.000
20
Totale schuld op 1 Juli 1930
f
2.450.000.000
178.040.000
21
,
Overschot

van

den

gewonen
Kapitaal der staatsbedrijven
……..

.
22
dienst 1910-1929
Saldo van het Leeningfonds
297.357.000
223.910.000
f

965.877.000
Saldo van

den

buitengewonen
dienst 1929, (nog niet op de ver-
23

»,,,

het Leeningfonds
…..

Reserves voor staatsbedrijven
7158.000
schillende hoofden van reke-
,
24
25
Schatkistbiljetten en -promessen
In omlnop zijnde zilverbons ..
158.731.000
5.641.000
62.940.000
20
Saldi rekeningen-courant staats-

Totaal bedrag van

den crisis-
1.028.817.000
bedrijven enz


24.870.000
dienst volgens de afboekings-
wet

van

15

December

1927
(Staatsbiad No. 378)

………..
f
1.353.322.000
Hierop afgeboekt wegens aflos-
359322.000
994.000.000

t 3.169.247.000

ning overgebracht)
……………

Op de posten 1 tim. 7 af te schrij-
ven wegens ten laste van den
gewonen die,ist afgeloste ge-

sing op de crisisleeningen
…….

consolideerde schuld
.
256.024.000

f
2.913.223.000

Saldo bij de Ned. Bank, Bank
voor Ned. Gemeenten en post-
chèque- en girodienst
28.279.000
Voorschotten, niet ten laste van
de

buitengewone” begrooting
.
gebracht
114.072.000
Saldi rekeningen-courant Over-
zeesche

gewesten, staatsbe-

bedrijven e. a
89.255.000
Daggeldleenlngen
.5.060.000
Saldo van nog niet tot verant-
woording gekomen posten van
ontvang en uitgaaf
17.868.000


,
.

,
,
f
3.167.697000
t 3.167.697.000

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1125

paald oogenblik op tafel willen hebben, dan zou het

aangaan van een nieuwe leening onvermijdelijk zijn.
Tot nu toe hebben zij dus toeneming van de schuld

voorkomen.
Zou, nadat te eeniger tijd aan het overschot van

den gewonen dienst een bestemming is gegeven, buy.
afboeking op den buitengewonen of den crisisdienst,
de gewone dienst een tekort gaan opleveren, dan zou

dit als afzonderlijke post in het overzicht verschij-
nen, waardoor zou worden voorkomen, dat het onder

de uitkornsten van den huitehgewonen dienst ver-
zeild raakt. Telken jare zou daardoor onder het oog

komen, hoeveel men op den gewonen dienst nog hee:ft

in te halen van vorige jaren.
Het overzicht geeft ook licht omtrent de verhou-

ding tusschen de vermeerdering van de natiohale

schuld en de vermeerdering van de ten laste van den
buitengewonen dienst verkregen bezittingen. De ver-
meerdering der schuld bedroeg 1302 millioen, de ver-

meerdering van bezit, betaald uit den buitengewonen
dienst, 1028 millioen, waaronder niet minder dan ruim
638 millioen aan voorschotten, welke tezijnertijd wor-
den terugbetaald, ruim 19 millioen aan aandeelen
in onderscheidene ondernemingen, en 118 millioen

als kapitaal der staatsbedrijven. Dat de toeneming
der schuld grooter is dan die van het bezit, houdt
verband met de crisisleeningen, die strekten tot het

betalen van ,,crisis”-uitgaven. De crisisleeningen zijn
per resto uitgetrokken voor 994 millioen, maar in
verband met de overige
cijfers
zou de gevolgtrekking
gemaakt kunnen worden, dat de crisisschuld voor het

grootste deel is omgezet in gewone schuld. Boekt men nl het bedrag der ten laste van den gewonen dienst ge-

dane aflossingen, 256 millioen, en de overschotten op
den gewonen dienst, 291 millioen, af op den crisis-
dienst, dan loopt deze terug tot 441 millioen. Van
de totale schuld ad 2450 millioen zou dan 2450 –
441 = 2009 millioen als ,,gewone” schuld beschouwd

kunnen worden, alzoo een vermeerdering sedert 1910
van 861 millioen tegeover een bezitsvermeerdering
van 1028 millioen.
Het samenstellen van dergelijke overzichten of als men wil balansen, lijkt mij van bijzonder veel belang
voor het vormen van juiste inzichten in den finan-
cieelen toestand, mede om te voorkomen, dat tekorten
op den gewonen dienst als ,,buitengewoon” worden
weggewerkt. Voor het stelselmatig verkrijgen daarvan
zou de boekhouding van de schatkist een belangrijke wijziging moeten ondergaan en meer gericht moeten
worden op volledige verwerking der beschikbare ge-
gevens volgens de dubbele methode van boekhouden,
met als sluitstukken een begrootingsrekening voor
den gewonen dienst (verlies en winst) en een reke-ning van de bezittingen en schulden (blans) voor de
verwerking van de uitkomsten van den huitengewo-
nen dienst en overigens van het geheele kasbeheer.
Overbrenging van het saldo van den huitengewonen
dienst naar de begrooting van een volgend jaar zou
in dat stelsel vervallen, maar aangezien de cornpta-
biliteitswet die overbrenging voorschrijft, zou zulk een
stelsel zonder wijziging van de comptabiliteitswet niet
kunnen worden toegepast. N.m.m. is er voldoende
reden aanwezig om tot zulk een wijziging over te gaan.

J. C.
DE BRUYN.

ROTTERDAM’S HAVENTARIEVEN.

De Heer 0. Vermey schrijft ons.

De begrootingsdiscussies behooren, althans wat de
beschouwingen aan Rotterdam’s haven gewijd aan-gaan, wederom tot het verleden. Vôor zoover zulks bij een zoo dorre materie als een gemeentelijke be-
grooting mogelijk is, waren het ook ditmaal in het

bijzonder die gedeelten der redevoeringen, die
het
pièce de milieu, t.w. de haven en de gemeentelijke
haventarieven behandelden, die daaraan gloed en
kleur verleenden. Te betreuren is het, dat de Heer
Brautigam, die m.i. wat de havenproblemen aangaat

één der meest deskundige en gezaghebbende raads-

leden is, gemeend heeft aan de discussies ,,ten princi-

pale” niet zelf te moeten deelnemen en deze taak aan
één der jongere leden zijner fractie te kunnen endos-
seeren. Verschil van inzicht met zijn mede-fractie-
leden over wat kan of moet geschieden schijnt aan
deze beslissig niet vreemd te zijn. Hoe dit zij, men

heeft op deze wijze een vermoedelijk leerrijke rede,

die aan het streven naar verzetting der bakens relief

zou hebben bijgezet, moeten missen.
Zij, die overtuigd
zijn
van de noodzakelijkheid eener
wijziging in de tot dusver gevoerde tarieven-politiek
zullen ongetwijfeld met genoegen hebben geluisterd naar den zakeljken inhoud der aan de haven gewijde

redevoeringen van de H.H. Baars, Dutilh, Reeser e.a.

Wanneer men echter de geschiedenis der laatste jaren
met aandacht heeft gevolgd, kan men hoe erkenteljk
overigens voor de thans gehouden pleidooien, een ge-
voel van verwondering niet onderdrukken. Verwonde-
ring over een plots z66 groote energie en doortastend-

heid na de onmiskenbare ,,laissez faire” gevoelens in
vorige jaren. Reeds véér de instelling der z.g. stuk-
goedcommissie, zelve vrucht der door Kamer van

Koophandel en werkgevers in de haven gevoerde actie voor herziening der haventarieven voor zoover de lijn-
vaart betreft, is bij herhaling met klem gewezen op

het verloopend getij en de noodzakelijkheid om op dit
stuk de zoo noodige voorziening te treffen. Deze stem-

men waren echter die eensroependen in de woestijn;
het Raadsklankhord resonneerde. . . . niet. In het numier van E.-S. B. dato 26 November heb ik er
reeds aan herinnerd, dat met medewerking dierzeifde
Raadsleden, die
thans
alarm blazen, over de tot in
bijzonderheden uitgewerkte voorstellen der Stukgoed-
commissie. . . . la mort sans phrase werd uitgesproken.
De eerlang te verwachten instelling van het Haven-
bedrijf bleek al bij voorbaat door de vroede vaderen als een bij uitstek geschikten kapstok – om in de ter-
minologie des Heeren Nuy te blijven – te worden
beschouwd en werd als zoodanig dan ook met beide
handen aangegrepen. In een jaar kan veel verande-
ren, zeide de Heer Baars volgens hetcourantenverslag
naar aanleiding van een verwijt van Wethouder De Zeeuw, met wiens havenpolitiek men het niet eens
behoeft te zijn om nochtans de juistheid te moeten
erkennen van zijn verwijt aan de ,,geharnaste strij-
ders” van vandaag. Volgens een niet-weerlegde he-
vering van den Heer De Zeeuw gaat immers alleen de
Heer Reeser hierin vrij uit, dat hij niet behoorde tot
hen, die véér de herziening der haventarieven eerst

het resultaat van den arbeid der havencommissie wil-
de afwachten. Het argument des Heeren Baars is er
dus één ,,that cuts no ice”.

De insiders – die geen a,lgeheele verlaging der ha-
vengelden bepleiten
– hebben reeds jaren geleden
met nadruk gewezen op de noodzakelijkheid eener
aanpassing dier tarieven wat de lijnvaart betreft aan
de huidige omstandigheden. Wat het massaal verkeer
aangaat vormen de Rotterdamsche haventarieven, al
zijn de kosten voor de lossing eener bulklading oo1
hooger dan in Antwerpen,
geen
belemmering; hier
geeft inderdaad de behandeling, d.w.z. Ide ,,despatch”,
zooals de Voorzitter terecht stelde, den doorslag. Het
stukgoedverkeer wordt echter door geheel andere fac-toren beheerscht. Zonder te willen poneeren, dat wij-
ziging der haventarieven voor de lijnvaart plots aan

allen achteruitgang in verkeersomvang, die immers
wat het stukgoed betreft nog steeds bij dien van véér den oorlog tenachter blijft, een eind zou maken, lijkt
het
nauwelijks
voor
bestrijding
vatbaar, dat de hui-
dige gemeentelijke tarieven een mogelijke ontwikke-
ling belemmeren zoo niet geheel tegenhouden.
Wat is het resultaat der Raads-discussies? De Wet-
houder voor de Financiën heeft zich bereid verklaard
de kwestie der haventarieven
opnieuw
in de commis-
sie voor de financiën te onderzoeken! Ik leg den na-
druk op het ,,opnieuw”. Immers toen na jaar en dag
de voorstellen der Stukgoed-commissie in de commis-

1126

ECONOMiSCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

24 December 1930

sie voor de financiën werden onderzocht, vonden deze

geen meerderheid. Het kostte teveel en men kon van
de opbrengst der havengelden niets missen! Thans

gaat men de kwestie opnieuw onderzoeken. Indien het

nu wèl kan – en het
moet
kunnen – dan wordt daar-

mede het bewijs geleverd, dat Gemeentebestuur en Ge-
meenteraad in het begin van het jaar geheel ten on-

rechte meenden, dat verlaging niet mogelijk en ook

niet urgent was. De overigens welkome actie – beter
laat dan nooit – is niet ‘anders dan een…. reactie

op de zich krachtig manifesteerende publieke meeniiig.

Gemeentebestuur. en Gemeenteraad loopen zoodoende

echter achter de feiten aan, het ,,gouverner c’est pré-

voir” volkomen negeerend.

Moet dit hernieuwd onderzoek lang duren? Mij
dunkt van niet. De voorstellen der Stukgoedcommis-

sie vormen een afgerond geheel en wachten – hoe

lang reeds – op toepassing. Het
moet
mogelijk zijn

de aanvankelijke derving der inkomsten op te vangen;

het geldt hier een vitaal belang, waarin
moet
worden

voorzien. Aan Gemeentebestuur,
1
en Gemeenteraad de

taak om met bekwamen spoed den verloren kostbareD
tijd in te halen! Met spanning wordt naar de resul-

tateri van het hernieuwd onderzoek uitgezien.

,,INTERNATIONALISATIE” VAN RIVIEREN.

Het
1
is een gangbare voorstelling, dat door het Ver-

drag van Versailles een aantal rivieren zouden zijn

,,geïnternationaliseerd”, en dat internationalisatie
samenvalt met de instelling van een internationale

beheerscommissie
1)
Het eerste is waar, maar het is

aan invloeden uit’later tijd te danken, dat interna-
tionalisatie en instelling van een internationale com-

missie aanelkander zijn gekoppeld. Vooral ook met

betrekking tot den Rijn is het van belang, de ont-
wikkeling der opvattingen dienaangaande na te gaan.
* *
*

De bepalingen in het vredesverdrag voor de Duit-

sche rivieren zijn tot stand gekomen hoofdzakelijk op

grond van Fransche ontwerpen. Men zou aan Duitseh-
land voor eenige rivieren een ,,internationaal régiem”

opleggen. Terwijl de Engelschen een algemeene ver-

keersconventie wilden opstellen waren de Franschen
bedacht op bepalingen, die
uitsluitend
voor Duitsch-

land zouden gelden. Had men die klaar, dan moesten

die rivieren met name worden aangewezen, op welke
die bepalingen van toepassing zouden zijn.

,,On nous demande de nous occuper du rgime inter-
national des ports, des fleuvos et des voies ferres, mais ce projet doit être dtudi6 secundum subjectam materiam.
done en fonction du Trnitd cle paix dont ce rdgime inter-
national doit être un des éléments. . . Poser tout dahord
des r(“g1es pour le rgime international des fleuves. Puis,
aprs avoir pos6 ces regles d’une maoiCre abstraite, sans
avoir prcis€ les cours d’eau
qui y
seront soumis, nous
ahorderons les details, nous prendrons l’un après l’autre les
diffdrents fleuves qui nous paraitront devoir être soumis au régime international par le Traité de paix.” (woorden
van den Fransehed gedelegeerde Weiss,
10
Febr. 1910).

Van die bepalingen zooals door Frankrijk voorge-

steld is de kern artikel 10: ,,The riverain States or the
International Oommissiôn, as the oase may be, shail act
as rèpresentâtives of the League of Nations, and ad-
minister the navigable channel on behalf of the in-

ternati onal commun i ty”. De betreffende rivieren zou-
den niet langer, overeepkomstig de algemeen geldende
reehtsregels, aan Duitschland toebehooren, maar aan

,,de, internationale gemeenschap”. Of het beheer bleef
in handen van de oeverstaten dan wel zou worden opge-
dragen aan, alsdan te dien zake oppermachtige, inter-
nationalé commissies, kon nader worden geregeld.
Tegenover ht door Frankrijk uitsluitend voor

bruik iii Duitschland bestemdé ontwerp stond een En-
gelsch ontwerp van een algemeene rivierenconventie.
De ontwerpen zijn samengesmolten tot één
alQemeerc

• 1)
Ik
-zelf beu
bij
vroegere gelegenheden daarvan uitge-
gaan.

ontwerp, dat spoedig van de baan raakte. Het wast

duidelijk, dat men geèn algemeene conventie tot stan(.1

zou kunnen brengen, die dergelijke denkbeelden hul-

digde, en men moest trouwens zijn aandacht bij de
vredesverdragen bepalen

Het opstellen van algemeene richtlijnen, het eerste

punt van het Fransche programma, was dus mislukt.
Niettemin ging men door met het tweede: specificatie

van de rivieren, die ,,internationaal” zouden zijn, en

het geven van enkele bijzondere bepalingen. Interna-
tionaal zouden dan zijn de Elbe, Oder, Njemen en

Donau. Voor deze, met uitzondering van de Njemen.

zouden tevens bijzondere beheerscommissies worden in-
gesteld.

Het verdient de aandacht, dat voor den Rijn ook
wel bijzondere bepalingen werden voorgesteld, maar
dat deze
niet
internationaal verklaard werd. Terwijl
voor de andere rivieren in het Fransche stelsel het

,,internationaal régiem” zou moeten gelden werd voor

den Rijn uitdrukkelijk bedongen, dat voor deze de

Akte van Mannheim van kracht zou blijven. Slechts
werd de samenstelling van de Centrale Commissie

voor de Rijnvaart in voor Frankrijk en de geallieer-
den voordeeligen zin gewijzigd.

Dat deze afwijkende regeling geen toeval was, maar

wel degelijk met opzet iverd gemaakt, blijkt uit Frank-

rijks houding tegenover den Engelschen eisch, dat de

beginselen van de mislukte algemeene conventie op
den
Rijn
van toépassing zouden worden verklaard.
Frankrijk heeft zich daartegen met hand en tand ver-
zet
1
), waarbij het thema was: ,,Le Traité de paix ne

peut reconnaitre le caractère international qu’. des
fleuves ennemis et non â des fleuves alliés” (woorden

van den Franshen gedelegeerde Chargnéraud, 15

Maart). De Duitsche rivieren wilde men internatio-
naal verklaren, maar den Franschen Rijn niet. Dit
laatste zou slechts mogen geschieden krachtens een
algemeene
conventie, waarbij ook de andere mogend-
heden voor hun rivieren gelijke beginselen aannamen.,
Voor den Rijn wilde men alleen, dat hij onder

Fransch gezag zou komen te staan, doordat aan Frank-
rijk in de Rijnvaartcommissie een overheerschende
positie werd gegeven.

Het schijnt vreemd, dat men het niet noodig heeft
gevonden, daartoe tevens de Akte van Mannheim zoo-
danig te
wijzigen,
dat de macht der commissie ver-
groot werd. Blijkbaar was dit een gevolg van onbe-kendheid met de strekking van art. 40 der Akte, dat
voortschrijft, (lat eerst na goedkeuring der regeerin-
gen de besluiten der commissie bindend zouden zijn.
in de vergadering der rivierencommissie van 15 Maart

gaf de Fransche gedelegeerde Tirman te kennen, dat dit artikel slechts betrekking had op de bepaalde on-
derwerpen genoemd in art. 45, zoodat die goedkeuring
voor
andere
commissiebesluiten niet noodig zou zijn.
En aan dergelijke ,,deskundigen” werd de nieuwe re-

geling van het Rijnrecht toevertrouwd! Met dat al,
indien die Fransche opvatting juist geweest ware zou Frankrijk erin geslaagd, zijn, door bemiddeling eener
oppermachtige beheerscommissie het gezag over den
Rijn in handen te krijgen.,
zonder
nochtans het ,,in-
ternationale régiem” voor den Rijn te aanvaarden.
* *
*

Alles tezamen genomen werd dus in het Verdrag
van Versailles het volgende stelsel neergelegd:
De Dnitsche rivieren daarin genoemd zouden
niet langer Duitsch zijn, maar eigendom van ,,de in-ternationalè gemeenschap”.- Behalve bij de ‘Njemen

ging dit gepaard met het instellen van een internatio-
nale beheerscommissie, hetgeen voor het karakter van
het régiem evenwel van bijlcomstig belang was; al
schijnt het dan ook wel, dat Frankrijk aan de bijzon-

– dere administratie meer waarde hechtte dan aan de
vrjjheid van scheepvaart.


De Rijn, die niet als een Duitsche rivier werd
beschouwd, werd (dus) ook niet aan het bijzondere

1)
Vgl. mijn artikel in E.-S. B. No. 761.

/

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1127

internationale régiem onderworpen, maar zou gere-

geerd worden door
algemeen
aanvaard recht. Wel

werd de samenstelling van de Rijnvaartcommissie ver-
anderd, waarbij ook vertegenwdordigers van niet-

oeverstaten daarin zitting kregen.

Maar de practische resultaten van het stelsel waren
niet van dien aard, dat zij den Franschen reden tot

blijdschap konden geven. Zeker, men had de Duitsche

rivieren internationaal verklaard, maar doordat het

ontwerp, dat de algemeene voorschriften betreffende ,,internationale” rivieren inhield van de baan geraakt

was, was hiermede niets positiefs gezegd. De.inge-

stelde beheerscommissies met name kwamen min of
meer in de lucht te hangen. Erger nog was het met

den
Rijn,
die den Franschen toch zoo zeer ter harte

ging. De Rijnvaartcommissie was wel verfranscht,
maar het verdrag repte niet van haar bevoegdheden.
Die bleken achteraf zeer beperkt te zijn, en Nederland
toonde zich verre van tegemoetkomend. De in den

loop der behandeling eerst nog opgenomen uitdruk-
kelijke bepaling, dat de commissie op het stuk van
de uitvoering van waterstaatswerken oppermachtig

zou zijn, had zelfs wegens Nederlands verzet weer
rioeten worden geschrapt
1)

Onder deze omstandigheden zien wij Frankrijk, van-
neer het vredesverdrag eenmaal een feit is geworden,
eeti nieuwen weg inslaan. Het tracht verder de voor-

stelling ingang te doen vinden, alsof de rivieren,
waarvoor een internationale beheerscommissie bestaat,
als zoodanig zijn een bijzondere groep, principieel on-
derscheiden van andere rivieren, en waarvoor geheel
afwijkende rechtsregelen behooren te gelden. Dit

denkbeeld verkondigt ‘het in de stad iecommissie,
welke sedert October 1919 een algemeene conventie
betreffende de internbtionale rivieren voorbereidde,
maar de commissie, waarin behalve dé landen, die in
de rivierencommissie van de vredesconferentie ver-
tegenwoordigd waren nu ook Argentinië, Brazilië,

Spanje, Nederland en Zwitserland zitting hadden,

nam hiertegenover vierkant stelling.
2)
De studie-
‘commissie is al dadelijk teruggekeerd tot de ge-
wone opvatting, dat de oeverstaten meester zijn over
hun rivieren, en in dit kader is geen plaats voor op-
permachti ge beheerscommissies. Dienovereenkomsti g
tôoude zij zich van de beheerscommissies naar Fran-schen trant niet gediend. In het ontwerp der commis-
sie worden dan ook slechts zeer beperkte bevoegdhe-
den voorzien voor(eventueel) bestaande heheerscom-
missies.

Frankrijk heeft zijn pogingen niet opgegeven en
heeft ter conferentie van Barcelona zijn doel ook ten
deele bereikt. Art. 2 van het rivierenstatuut van Bar-
celona noemt de rivieren waarvoor een internationale
beheerscommissie bestaat als een speciale categorie
;

door enkele
bijzondere
bepalingen zijn zij onderscliei-den van andere rivieren. Voor de aparte categorie van

Vgl. E.-S. B. No. 761.
. . . comim le proposait la cldlgation française, ii couvien-
drait de faire place
a
cleux ddfinitions: l’une correspondant
au cas des
fleuves d’intérêt international liinité
et l’autre
correspondant i’ des
[leuves d’intérc’t international plus gé:.
néral.
Les fleuves d’intdrat international géndral auraient
l)U
6tre, par exemple, les voies deau régies par des conven-
tious auxquelles les Puissances autres que les Etats rive-
rains out été Partjes contractantes, ou encore les voies d eau
placées sous la juridiction de commissions internationales
comprenaut des repr(sentants d’Etats autres que les Etats
riverains.
La Cominission . . a estimé que ni l’un ni l’autre de ees
critères na caractérisaient, véritablement, dans tous les aas,
un intérét international plus général; tout en admettant de
faire usage de l’une de aas distinctions pour l’application de
certains articles, alle n a pas cru possible d’en faire le fon-
dement china opposition dc principe entre deux régimes.
(Commissierapport; het eerste hier van Fransche zijde ge-noemde criterium is op den cluui van de baan geraakt; het
zou voor zoover voor Frankrijk van belang tot gelijke resul-
taten gevoerd hebben, met name voor den Rijn, die ten deele
door het verdrag van Versailles beheerseht wordt).

‘art. 2 is géen sterker’rechtvaardigingsgrond gegeven

dan dat zij in feite bestond, en voor de bijzondere be-
palingen wist men niets beters aan te voeren dan dat

ze wel moesten worden toegestaan als compromis, om-

dat aanvankelijk nog meer was gevraagd. Het onder-

scheid werd erkend als feitelijk bestaande, niet als

principieel.
i)
Maar de leer, dat de rivieren met in-

ternationale beheerscommissie als zoodanig een bijzon-
dere groep vormen werd met dat al dan toch officieel

vastgelegd.
2)
Zij heeft zoodoende een ruggesteun ge-

kregen en de opvatting, dat de oeverstaten van zulke

rivieren krachtens ,,de moderne rechtsbeginselen” van
hun rechten ten behoeve van ,,de internationale ge-

meenschap” afstand behooren te doen zal ook in de

toekomst nog wel gepropageerd worden. Maar het is
nuttig te weten, dat deze theorie pas is ontstaan toen
bleek, dat het Verdrag van Versailles Frankrijks
machtspositie nôg niet voldoende gevestigd had.

J. ZAAIJER.

DE RIJKSMIDDELEN.

In dit nummer £ie
f t men aan het gebruikelijke

overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen over de
maand November 1930, afzonderlijk en vereenigd met
die der vorige maanden, in vergelijking gebr”acht met

de raming van dat jaar en de opbrengst over dezelfde

tijdvakken van 1929.

De gewone middelen brachten in de afgeloopen
maand
f
40.626.900 op tegen
f
46.375.600 in Novem-
ber 1929 en vertoonen mitsdien een achteruitgang van

f
5.148.700. Daarentegen overtrof de totale opbrengst
de raming met een bedrag van
f
244.000.

De totaal-opbrengst over de eerste elf maanden van

dit-jaar bedroeg
f
462.001.900 d.i. f 2.379.600 minder
dan in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar. Hier-
tegenover staat, dat de rarning in genoemde periode

werd overschreden en wel met
f
17.789.800.

In vergelijking met de overeenkomstige maand vab
het vorig jaar vertoonen alleen de personeele belasting,
de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting een
hooger opbrengstcij fer. Daarentegen brachten minder
op de grondbelasting, de dividend- en tantièmebelas-

ting, de rechten op den invoer, het statistiekrecht, de
zout-, de geslacht-, de wijn-, de gedistilleerd-, de hier-,

de suiker- en de tabakaccijns, de belasting op gouden
en zilveren werken, de rechten en boeten van zegel,
de rechteen boeten van registratie, de rechten en
boeten van successie, van overgang bij overlijden en
van schenking, de domeinen, wegen en vaarten en de
loodsgelden. Met uitzondering van een drietal directe
belastingen, waarop de huidige depressie nog niet van

invloed kon
zijn,
vertoonden al de overige middelen
dus een vrmindering in opbrengst. En dat, niettegen-staande November in den regel voor de schatkist een
zeer voordeelige maand is. Men moet tot 1923 terug-
gaan om een dergelijke lage November-opbrengst te
vinden. Een bijzonder veeg teeken is ook, dat de op-
brengst over de reeds in 1930 verloopen maanden

thans voor

het eerst daalde onder die van de gelijk-

namige maanden van 1029.
Het decres, dat door de grondbelasting werd op-geleverd, bedroeg f44.600. Ook de raming werd in

Zie ook E.-S. B. No. 742.

De positie der commissies ‘erd tevens geconsolideerd doordat het statuut, voorhet geval dat zij bestonden, er be-
paalde bevoegdheden aan toekende. Het lag evenmin in de
lijn van de conferentie van Barcelona als het in die van
de voorbereidende studiecommissie gelegen had, om de b-
heerscommissies te erkennen als zelfstandige gezag uit-
oefenende lichameè en de toegekende bevoegdheden zijn dan
ook
vrij bescheiden. Met één belangrijke uitzondering: ‘art.
10 van het statuut maakt de beheerscommissies weer opper-
machtig op het stuk van waterstaatswerken, juist het punt,
waarover in April 1919 tusschen Nederland en Frankrijk een conflict was gerezen met betrekking tot den Rijn, hij
welke gelegenheid Frankrijk zich had moeten laten welge-
.vallen, dat de Rijnvaartcommissie van de oeverstaten af-
hankelijk zou blijven.

-,

1128

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December
1930
.

cle afgeloopen mûnd niet

bereikt (nadeelig verschil
f434.200), doch dit is voor November een normaal

verschijnsel. Zooals bekend, heeft de grondbelasting

in de eerste maanden van dit jaar ruime baten in de
schatkist gebracht; daaraan is het dan ook toe te

schrijven, dat de middelenstaat voor de eerste elf
maanden een surplus van
f
418.800 aanwijst boven de
.ontvangsten van hetzelfde tijdvak van het vorige

jaar. Het evenredig deel der raming werd met

f
2.282.000, de geheele raming reeds met bijna 5 ton,

overtroffen. Zelfs indien men ‘bedenkt, dat de maand

December, doordat daarin de einduitkeering van de
provinciale- en gemeeiite-opcenten betreffende den

loopendeii dienst pleegt te geschieden, in den regel
een negatieve opbrengst geeft, mag veilig worden ge-

constateerd, dat de loop van dit middel tot tevreden-
heid stemt.

De personeele belasting was een der weinige mid-

delen, die een stijging in opbrengst te zien gaf. De
vermeerdering beliep
f
113.500 en deed de inkomst
van de eerste elf maanden van 1030
f
1.303.700 klim-
men boven die van dezelfde periode van het vorige

jaar. Ongetwijfeld is dit gunstig resultaat voor een

goed deel aan vluggere kohierbewerking te danken.
Ook ten opzichte van de raming maakt deze belasting

een goed figuur. Het tijdperk Januari t/m. Novém-

ber verschafte ni. een voordeelig galdo van
f
1.854.300.
Waar de maand December voor dit middel bovendien

doorgaans vrij gunstig is, kan dus reeds nu worden

aangenomen, dat de jaaropbrengst niet zal tegen-
vallen.

Ook de inkomstenbelasting wees ditmaal een hoo-
er opbrengstcijfer aan. De vooruitgang bedroeg

f
880.800, waardoor in de afgeloopen maand in totaal

f
10.407.200 aan de schatkist ten goede kwam, een

voor November bijzonder hooge ontvangst. De raming
werd met
f
3.740.600 overschreden. Neemt men nu
nog in aanmerking, dat ook in de voorafgaande maan-

den de inkomstenbelasting ruim heeft gevloeid, dan
behoeft het niet te verwonderen, dat in de eerste elf
maanden een flinke voorsprong werd verkregen (van

f
6.094.800) boven dezelfde maanden van 1929. Wat
de raming betreft, leverden de maanden Januari t/m.
November een surplus van
f
9.067.600, terwijl het
geheele voor 1930 geraamde opbrengstcijfer reeds met

f
2.401.000 werd overtroffen. Uit een en ander blijkt,
dat de tegenwoordige malaise zich in de inkomsten-
belasting nog niet weerspiegelt, hetgeen zijn verkla-
ring vindt in de omstandigheid, dat de aanslagen op
in het verleden genoten inkomsten berusten. Bij ver-
gelijking van de ontvangsten over de eerste elf maan-
den van 1929 en 1930 blijkt, dat do geïnde bedragen

als volgt over de verschillende dienstjaren kinnen
worden verdeeld

Jan.
t/m. Nov. 1929

Jan.
t/rn. Nov. 1930

1926127….

f

503.600

1927/28….

1.876.700

.f

368.800

1928!29….

53.769.400

1.177.500

1929/30….

20.156.500

58.581.500

1930133….

22.273.200

Totaal ..

f
76.306.200

f
82.401.000

De vooruitgang zit uitsluitend in de nieuwe belas-
tingjaren, waaruit valt af te leiden, dat een vluggere
betaling der aanslagen ook bij deze belasting van in-
vloed is geweest.

Ook de vermogensbelasting heeft zich tot dusver
goed op peil kunnen houden. In de afgeloopen maand
kwam
f
120.900 meer binnen dan in November 1929
en f414.700 boven de gemiddelde maandraming.
Evenals bij de hierboven besproken directe belastingen
zijn de eerste maanden van het jaar ook voor dit mid-

del gunstig geweest. In de maanden Januari t/m.
November kon dan ook
f
896.100 nieer geboekt wbr-
den dan in het gelijknamige tijdvak van 1929, terwijl
een surplus van
f
634.000 boven 1.1/12 der raming
werd ontvangen. Waar de laatste maand van het jaar
meestal een hooge opbrengst geeft, mag ook hier
a
ror

den verwacht, dat de voor 1930 geraamde opbrengst
van
f
14.000.000 ruim zal worden gehaald.

Minder goed staat het ervoor met de dividend- en

tantièmebelasting, die in de afgeloopen maaM een
daling te zien gaf van
f
251.900. Waar in den loop
der voorafgaande maanden reeds een beduidende ach
terstand was ontstaan, is het begrijpelijk, dat het hier
besproken middel, gerekend over elf maanden, een nog

minder gunstigen indruk maakt; in dat tijdvak werd

f
2.144.800 minder ontvangen dan in de eerste elf

maanden van 1929. Bij dozen post doen de tijdsom-
standigheden zich bijzonder sterk gevoelen. De ach-
terui.tgang mag zeker voor een groot deel op rekening
van geringere dividenduitkeeringen door verschillen-

de Indische cultuurondernemingen worden geschre-

ven. Een lichtpunt is, dat 11/12 der raming met

f
675.800 werd overschreden. Daardoor is de kans

groot, dat althans het voor 1930 geraamde opbrengst-

cijfer van f 20.000.000 zal worden verkregen. De

maand Decêmber is voor dit middel niet zoo slecht.

Bovendien schijnt bij het uitreiken der aanslagen
eenige vertraging te zijn ontstaan, die. de verdere
ontvangsten ten goede kan beïnvloeden.

De invoerrechten ‘brachten in deafgeloopen maand

f 713.500 minder op. Ook op zichzelf beschouwd was
de ontvangst laag, t.w. f418.300 minder dan de ge-

middelde maandraming. In deze daling, die nu reeds
gedurende zes maanden aanhoudt, komt een vermin-

dering van den import töt uitdrukking, wat betreft
de hoeveelheid, maar bovenal wat de waarde per een-

heid aangaat. Door de hooge inkomsten in de eerste
maanden van het jaar maakt de middelenstaat over
elf maanden een beter figuur. Er kwam nog
f
107.500
meer binnen dan in hetzelfde tijdvak van 1929 en

f
2.300.000 boven 11/12 der raming. Zelfs nu kan dit
middel nog wel een stootie verdragen en de geraamde
opbrengst zal dan ook wel worden binnengehaald. Ook
het statistiekrec’ht liep weer in opbrengst terug (met

f
103.000). Gerekend over elf maanden, valt bij dit
recht een teruggang te constateeren van
f
559.200.
Ook de raming werd niet bereikt (nadeelig verschil

f
376.200). Als aanwijsbare oorzaak voor dit ongun-
stig resultaat moet op de vermindering van de prij-
zen per eenheid bij invoer, doch speciaal bij uitvoer,
worden aangewezen.

Alle accijnzen ‘bewogen zich in dalende rihting.
De zoutaccijns vertoonde een decres van
f
16.700, doch
in de vorige maanden van het jaar is een nogal flinké
yoorsprong verkregen, zoodat tot dusver reeds

.f
168.100 meer werd ontvangen dan het vor 1930
geraamde opbrengstcijfer. Bij den geslachtaccijns viel
een daling waar te nemen van
f
204.000. De loop van
dit middel heeft den laatsten tijd voortdurend teleur-
gesteld, .vermoedeljk door den belangrijken invoer
van buitenlandsch vleesch. De- wijnaccijus gaf een
deficit van
f 1.000,
doch de eexste twee maanden van
het kwartaal zijn voor dit middel van weinig belang;

over het geheel zijn de inkomsten uit dezen accijns
hij de verwachting ten achter gebleven. De gedistil-
leerdaccijns wees een teruggang aan van
f
266.900,
dat niet aan een verschil in betaaldagen is toe te
schrijven en waarschijnlijk aan toevallige omstandig-

heden is te wijten. Het bier leverde
f
113.200 minder
op, doch deze tegenvaller wordt ruimschoots goed

gemaakt door de hoogero ontvangsten in de vooraf-
gaande maanden van het jaar. De suikeraccijns, die

in de eerste tien maanden zulke belangrijke overschot-
ten gaf, deelde ditmaal in de algemeene daling en

bracht f 1.258.700 minder op. Ook hier is niet aan
een verschil in krediettermijnen te denken; vermoe-

delijk is deze teruggang een reactie op de sterke stij-
ging in opbrengst, die als gevolg van de hoogere in-
slagen in Juli en Augustus jl. viel waar te nemen. Zelfs de tabakaccijns, die de laatste jaren, op een
enkele uitzondering na, steeds hoogere opbrengsten
gaf, liep ditmaal terug (met
f
179.700). Eene ver-
gelijking van de opbrengsten der accijnzen over de

24 December
1930

ECONOMISCH-STATISTI.SCHE BERICHTEN

1129

eerste elf maanden van
1930
met die van
1929
en

met de raming leidt tot het volgend resultaat:

Opbrengst

Opbrengst

Raming

ilm. 1929

lim. 1930

11
m.1930

Zout ……..
f
1.793.900

f
1.968.100

f

1.650.000

Geslacht ……,, 11.234.900

10.448
000

1! .000.000
Wijn ……..

2.148.100

2.086.400

,, 2.475.000
Gedistilleerd

32.114.700

33.011.400

,, 33.916.700
Bier……..

13.772.900

14.605.300

13.750.000

Suiker ……,, 43.879.900

,, 48.617.300

,, 43.816.700
Tabak

,, 24.339.600

26.477.900

,, 23.833.300

Behalve de zoutaccijns hebben ook de suiker- en de

taakaccijns tot dusver reeds meer opgebracht dan het
geheele voor
1930
geraamde bedrag.
De belasting op gouden en zilveren werken leverde
f 12.500
minder op; gerekend over 11. maanden be-
droeg de toeneming nog
f 18.800.
De middelen, die meer in rechtstreeksch verband
staan met het zakenleven, ondervonden opnieuw den
invloed der conjunctuurwisseling. De opbrengst der

zegelrechten viel nog betrekkelijk mee; immers de
teruggang bij de maand November
1929
bedroeg
slechts
f 800.
Hierbij moet evenwel worden opge-merkt, dat het zegelrecht van nota’s van makelaars
en commissionnairs in effecten niet minder dan
f 162.100
minder opbracht. Nog sterker komt de

malaise in de zakènwereld tot uiting in de registra-
tierechten, die ditmaal van
f
3.704.300
(een bijzonder
hooge opbrengst!) tot
f1.341.100
terugvielen. Een
maan dopbrengst van nog minder dan
f 1.4
millioen,
gelijk nu reeds tot driemaal toe werd ontvangen, stemt
weinig hoopvol. Nog duidelijker blijkt de economische
depressie uit het volgende staatje:

Opbrengst Opbrengst

Raming
11 m, 1929 11 m. 1930 11 m. 1930 Zegelrechten ……
f
25.753.800
f’
22
.
857
.IOO
f
24
.
29
l.’îOO
Registratierechten. ,, 30.648.500 ,,’21.444.200 ,,27.500.000

De successierechten daalden met niet minder dan
f 1.139.400,
waarbij intusschen moet worden bedacht,
dat de ontvangsten van November
1929
zeer hoog
waren als gevolg van de vele sterfgevallen in het
begin van dat jaar door den strengen winter. Op
zichzelf beschouwd was de inkomst der afgeloopen maand niet laag
(f 913.800
boven de maandraming). Gerekend over elf maanden werd in het loopende jaar
f 4.112.800
minder geïnd dan in het vorige, doch
f 1.833.500
boven
11/12
der raming.

De domeinen verschaften
f 148.400
minder door
toevallige omstandigheden en de loodsgelden
f 41.900
minder. De loop van laatstgenoemd middel blijft te-
leurstellen; tot dusver kwam
f 190.700
minder bin-
nen dan in
1929
en
f 127.200
minder dan
11/12
der
raming. Ook hier is de heerschende malaise de aan-
wijsbare oorzaak.

De inkox’nsten van het ,,Leeningfonds
1914″
kwa-
men van
f 8.347.400 op f 6.615.000.
Van laatstge-
noemd bedrag was ruim
f 2.310.000
an de Verdedi-
gingsbelastingen te danken. Gerekend over elf maan-den viel een teruggang te ‘bespeuren van
f 78.364.700
tot
f 71.392.800
Aan zegelrechten van buiten1andshe effecten werd in dien tijd
f 231.400
méér geïnd, waar-
uit een meerdere invoer van buitenlandsche fondsen
blijkt.

Voor het ,,Wegenfonds” kwam in de afgeloopen
maand
f 496.100
binnen tegen
f 486.400 in
November
1929.
Van eerstgenoemd bedrag komt
f 481.500 op
rekening van de wegenbelasting, terwijl de rest of
f 15.200
wordt bijgedragen door de rijwielbelasting.
In de eerste elf maanden kwam aan het Wegenfonds
ten goede
f 11.202.500,
waarvan
f 10.417.600
wegen-
belasting en
f 6.784.900
rijwielbelasting. In het vorige
jaar bedroegen de beide laatstgenoemde opbrengst-
cijfers respectievelijk
f 9.091.700
en
f 6.473.700.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE INTERNATIONALE SUIKERCONFERENTIE EN DE

STATISTISCHE SUIKERPOSITIE.

Dr. Gustav Mikusch te Weenen
schrijft
ons:
De crisis, waaronder thans sedert bijna vijf jaren de

suikerindustrie van de geheele wereld min of meer
heeft te lijden, heeft herhaaldelijk tot pogingen ge-
leid om door middel van een internationale overeen-

komst omtrent de beperking van de op de markt te

brengen hoeveelheden suiker een verzachting van den
noodtoestand te bewerkstelligen.

Ndat tenslotte alle bemoeiingen in deze richting
schipbreuk hadden geleden, hebben de Noord-Amen-

kaansche banken, die in sterke mate bij de suikerin-
dustrie op Ouba zijn geïnteresseerd, de zaak ter hand
genomen en dank zij haar geldmiddelen en den druk,
dien zij daardoor op de van haar financiëel afhanke-

lijke fabrieken kunnen uitoefenen, een overeenstem-
ming tussehen Ouba en de suikerproducenten in de

Ver. Staten tot stand gebracht, volgens welke Ouba
zich verplicht om niet meer dan
2.800.000
ton suiker
per jaar naar de Ver. Staten uit te voeren, terwijl
door een ,,gentlemen-agreement” of door beperking

van de oogsteredieten ervoor gezorgd wordt, dat de
productie in de Ver. Staten en hun koloniën niet
boven den huidigen omvang wordt uitgebreid.

De betreffende overeenkomsten werden in Cuba
door een wet bekrachtigd, terwijl voor de Ver. Staten
geen rechtsgeldig verdrag kon worden opgemaakt in
verband met de anti-trustwetten.
De beperking van den Oubaanschen uitvoer tot
2.800.000
tok geldt in de eerste plaats slechts voor den
duur van een jaar. Wanneer het verbruik in de Ver.
Staten toeneemt, dan stijgt de uitvoerquote van Ouba
naar de Ver. Staten in de volgende twee jaren dien-
overeenkomstig, terwijl in het vierde en vijfde jaar
de quote slechts met de helft van de toeneming van
het verbruik wordt verhoogd en de andere helft daar-
entegen tot vergrooting van de binnenlandsche pro-
ductie der Ver. Staten moet dienen. Na de totstandkoming van overêenstemming tus-
schen Ou’ba en de Ver. Staten ondernam een Ou-
baansch-Amenikaansche delegatie, onder leiding van
den’ Ouhaanschen Senator Dr. Viriato Gutiérrez en
den advocaat Thomas L. Ohadbourne, een reis naar
Europa, teneinde hier eenerzijds met de Java-suiker-
industrie en anderzijds met de belangrijkste Europee-
sche uitvoerlanden (Duitschiand, Tsjecho-Slowakije,
Polen, Hongarije en België) over een internationale
samenwerking te onderhandelen.
In de eerste plaats trad de Oubaansch-Amerikaan-sche commissie te Amsterdam met een delegatie van
de Java-suikenindustrie in verbinding. De onderhan-
delingen, die op een bepaald moment zeer kritiek
schenen, leidden tenslotte tot een overeenstemming
tusschen beide partijen omtrent de volgende punten:

Ouba beperkt zijn productie in het jaar
1930/’31
tot
3.510.000
Eng. ton =
3.627.000
metrieke ton; ver-
volgens reserveert Ouba uit zijn voorraden
1.500.000
ton, om ze in den loop van vijf jaren
(1930/’31-
1934/’35)
telkens in hoeveelheden van
300.000
ton per .jaar van de hand te doen.

Java verklaart zich bereid, zijn jaarljkschen uit-
voer tot een hoeveelheid van
2.200.000
ton te beper-
ken. Voorfs reserveert het naar het voorbeeld van
Ouba
500.000
ton van zijn voorraden, waarvan elk jaar
100.000 ton zullen worden verkocht. Dientengevolge
bedraagt het uitvoercontingent van Java in
1931 2.300.000
ton. Wanneer en voor zooverre het verbruik
van suiker in het Verre Oosten toeneemt, stijgt ook
de uitvoerquote van Java met telkenmale ten hoogste
100.000 ton.

Voor Java werd dus geen productie-beperking, doch
slechts uitvoerbeperking aangenomen. Wil Java ech-
ter voorkomen, dat het op het einde van het cam-
pagnejaar
1934f’35
groote voorraden bezit, dan moet
het in de jaren
1932—’35
zijn productie met ongeveer

1130

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

10 pOt. verminderen. Voor de campagne 1931 kan in-

derdaad geen beperking meer plaats vinden, omdat het

riet reeds te velde staat en volgens de voorschriften
van de regeering over de rietsuikercultuur het vol-

gende jaar in ieder geval moet worden gesneden.

Na de overeenstemming tussehen Ouba en Java over

de door heide industrieën te volgen beginselen, togen

de Oubaansch-Amerikaansche delegatie en de V.I.S.P.

naar Brussel, ten’einde aldaar met de vertegenwoordi-

gers van de Europeesche uitvoerindustrieëu te onder-
handelen, die te Brussel reeds op hun collega’s van de
overzeesehe industrieën wachtten.

Reeds van tevoren stond vast, dat voor de Euro-

peesche industrieën, evenals voor Java, slechts een

indirecte beperking van de productie door restrictie

van den uitvoer in aanmerking komt.

Teneinde betrouwbaar cijfermateriaal voor de vast-

stelling van de uitvoercontingenten te verkrijgen,

werd in de plenaire zitting van de suikerconferentie,

welke onder voorzitterschap van Senator Beauduin

(Brussel) vergaderde, een statistische commissie be-n6emd, die met deelneming van de drie statistici Dr.
Prinsen Geerligs, Kroeger (van de firma Licht) en
schrijver dezes de volgende tabel over den statistischen

toestand van de voornaamste Europeesche uitvoer-

landen samenstelde:

Statistische positie van de voornaamste Europeesche
uitwoerlanden.

In 1.000 metrieke tons ruwsuikerwaarde

Duitsch-
Tsjecho-

Hon- lad Slowakije Polen garije België Totaal

1. Voorr. 1.9.1929

234

90

81

13

69

487

1.9.1930
1
311

114 155

15

61

656
2. Normale voorraden
ijmaanden

binueni. verbruik 210 . 50

50

14

29

353
8
0
/0
van den
netto-uitvoer ..

17

55

25

8

3

109

Totaal227

15

75

22

32

461

3. Binneni. verbruik

192930 …….1.683

398 402

114

230

2.827

4.
Totale uitvoer
1929/10

263

600 452

133

100

1.548

Invoer ……..28

75

103

Netto-uitvoer

235

600 452

133

25

1.445

5. Btiitengew. voor-
raden 1.9.1930

84

9

80

– 7

29a) 195

6. Prodtietie 1930/31
(Iaat.te ranhing

van
F. 0. Licht)
2.425 1.150 750

225

275

4.825

7. Geraamd verbruik

193031
…….1.717

398 402

109

230

2.856

8. Voor uitvoer
9313/31 bechik-
bare voorraden.

812 b) 761 428

109

74

2.184

e.
Inclusief de suiker, die weder wordt uitgevoerd.
b.
Inclusief den invoer van 20.000 ton door invoerrecht
beschermde suiker uit de Vrije Stad Dantzig.

De delegaties van Tsjecho-Slowakije, Polen, Hon-

garije en België kwamen tot overeenstemming over de
uitvoercontingenten van deze staten, die als volgt,
wérden vastgestéld: Tsjecho-Slovakije 590.000 ton,
Polen 320.000 ton, Hongarije 87.500 ton en België
31.500 ton. Daar de Heer Chadbourne verklaarde voor.
hét totale uitvoercontingent vân Europa niet meer
dan de met 15 pOt. verminderde hoeveelheid van den
netto-uitvoer 1929/’30 (1.445.000 ton) of 1.220.000 ton
beshikbaar te kunnen stellen, zou volgens de beslui-
ten van de andere landen voor Duitschiand een uit-
voerqudte van 200.000 ton overblijven.
De Duitsche delegatie vond een dergelijke quote
met hét oog op den voor 1930/’31 voor uitvoer beschik-
haren voorraad van 812.000 ton onaannemelijk en
eischte een veel hooger contingent, dat zij tenslotte
tot 450.000 ton voor 1930/’31 en 350.000 ton voor de
volgende vier jaren verlaagde.
Doch ook op deze verlaging meenden de andere
partijen (Cuba, Java, Tsjecho-Slowakije, Polen, Hon-
garije en België) niet te kunnen ingaan; zoodat de

conferentie tenslotte uiteenging, nadat deze slechts

voor een deel tot overeenstemming had geleid. De dele-
gaties keerden alle weder naar huis terug; slechts Ohad-

hourne begaf zich naar Parijs en verzocht de Duit-

sehe delegatie hem tot 5 Jan. tegenvoorstellen te doen.

* *
*

Of het mogelijk zal zijn, de grobte tégenstellingen,

die thans nog tusschen Duitschland en alle andere

landen, die voor de overeenkomst in aânmerking

komen, heerschen, te overbruggen en daarmede de ont-

worpen internationale overeenkomst te redden, is nog

niet te zeggen. In ieder geval staat echter vast, (tat,
wanneer een internationale overeenkomst weder schip-

breuk mocht lijden, de katastrophale toestand van de

suikerindustrie verlengd en waafchijnljk ook nog
verscherpt zal worden.

Uit mijn raming van de wereidsuikerproductie

1.930131, die zoo juist gereed kwam
1),
en uit mijn

eveneens thans gepubliceerde statistiek over het ver-
bruik en dun in- en uitvoer in de campagnes 1929/’30

en 1928/’29 blijkt, dat met een stijging van de wereld-
suikerproductie van 28.460.000 ton tot 29.117.000 ton

rekening moet worden gehouden.
Vanzelfsprekend kan op het huidig tijdstip, waar

met de campagne 19301’31 in een aantal landen nog

geen aanvang is gemaakt, deze raming er geen aan-

spraak op maken, volkomen juist te zijn. Over, het

algemeen wijken echter mijn December-ramingen van

het werkelijke reultaat slechts met gemiddeld
450.000 ton af. De productie voor 1930/’31 zal onge-
twijfeld veel grooter zijn dan dïe voor 10291’30.

Indien het werkelijke resultaat met de raming zou overeënkomen en het verbruik 1930/’31 niet grooter

zou zijn dan in 19291’30, d.i. rond 27 millioen ton, zou-

den de Avereldvoorraden, die gedurende de laatste
zeven jaar toch reeds met ongeveer’ 3%-millioen ton
zijn gestegen, nog verder met 2.700.000 ton toenemen.

Indien nu het plan-Ohadbourne van kracht wordt,

clan zouden vier vijfden van den op Ouba gereserveer-
den voorraad (1.500.000 ton) of 1.200.000 ton, vier
vijfden van den op Java gereserveerden voorraad

(500.000 ton) of 400.000 ton en het verschil tusschen
den voor uitvoer beschikbaren voorraad (2.184.000
ton, zie boven) en het Europeesche uitvoercontingent
(voorloopig 1.229.000 ton, misschien verhoogd door

vergrooting van de Duitsche uitvoerquote met 200.000
ton) tezamen 955.000 ton opgehouden worden, m.a.w.
gedurende de campagne 1932/’31 zouden 2.555.000 ton
suiker minder aan de markt komen dan zonder het

Ohadbourne-plan. –
Dit is echter niet het eenige voordeel van het plan-

Ohadbourne. Aan de verlaging van de Cuba-productie
tot 3.027.000 metrieke, ton is veeleer de voorwaarde
verbonden, dat ook de voornaamste andere uitvoer-
landen de pogingen van Cuba tot restrictie van het

suikeraanbod op de wereldmarkt steunen. Indien het
plan- Chadbourne schipbreuk zou lijden, dan zou Cuba
wellicht zijn productie voor de campagne’ 1930/’31 niet
beperken en in dit geval zou het waarschijnlijk in
staat zijn, 5.000.000 ton suiker te produceeren. Met
cle door de beperking van Cuba bespaarde 1.373.000
ton moet dus ook nog rekening worden gehouden, zoo-
dat men kan zeggen, dat het plan-Chadbourne de sui-

kerbalans voor 1930/’31 met 3.928.000 ton zou verbe-
teren. Indien het niet mogelijk is met de Duitsche
delegatie tot overeenstemming te komen, en wanneer
-lientengevolge alle tot dusverre gesloten overeenkom-
sten tusschen de voornaamste overige uitvoerlanden
zouden vervallen, dan zou onder den enormen druk
van de opgehoopte voorraden waarschijnlijk een nieu-
we verséhrikkelijke baisse op -de suikermarkt ont-
staan, welke waarschijnlijk nieuwe laagterecords voor
de prijzen zou medebrengen, een toekomstbeeld, het-welk de suikerproducent zich slechts met eenige hui-

veringen kan voorstellen.

1)
Zie in dit nummer op blz. 1135 en
1136.

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1131

FRANKRIJK EN DE WERELDCRISIS.

Mr. U. G. J. Maas Geesteranus te St. Aubin-Ohâ-
teauneuf schrijft ons:

Steeds duidelijker accentueert zich in ‘Europa en
daarbuiten de algemeene crisis, welke zich in den

loop der laatste twee jaren geleidelijk over alle tak-
ken van het economisch leven is gaan uitstrekken en
welker spoedige verdwijning des te minder is te ver-
wachten, waar zich omtrent de juiste oorzaken van

haar ontstaan vooralsnog geen eenstemmig oordeel

schijnt te hebben gevormd.
Sommigen wijten de
prijsdaling
van grondstoffen
en ‘voedingsmiddelen aan een tekort aan betaalmid-
del, te verklaren door het feit, dat de goudproductie

zich blijf t bewegen tusschen £ 82 en 85 millioen

en dus belangrijk minder is dan vSér den oorlog,

toen zij gemiddeld f 90 millioen bedroeg. Boven-
dien heeft de invoering van den gouden standaard in verschillende landen ongetwijfeld edu grootere
behoefte doen ontstaan.

Volgens een berekening der financiëel-econornische

afdeeling van den Volkenbond is de productie van
grondstoffen en voedingsmiddelen in de jaren 1913-

1928 met 25 pOt. gestegen, terwijl in diezelfde periode
de totale bevolking der wereld met niet meer dan
1.0 pOt. is toegenomen.
Beteekent dit, dat de heerschende moeilijkheden

aan overproductie moeten worden toegeschreven? Of
heeft men, gelijk sommigen meenen, te maken met
een vermindering van koopkracht?
Anderen zoeken de oorzaak van het kwaad niet in
de onvoldoende hoeveelheid van het goud, maar in
deszelfs ongelijke verdeeling.
Het is hier niet de plaats om op deze diversetheo-
rioën nader in te gaan. Zooals idtijd vormen de ge-
heurenissen meerdere onderling min of meer ver-
harid houdende reeksen van oorzaken en zelf w’eder
tot nieuwe oorzaak wordende gevolgen. Zooveel is
zeker, dat men in de wereld, gelijk die zich thans aan
ons voordoet, niet lang behoeft te zoeken naar nor-
maal economisch leven belemmerende factoren. Dat
deze omstandigheden de internationale situatie op
zeer origunstige wijze beïnvloeden, ligt voor de hand.
Trouwens men is geneigd om ziel af te vragen, of
niet de crisis – althans haar tegewoordige om-

vang – niet voornamelijk is veroorzaakt door een al-
‘gemeen verbreid pessimisme, gegrond op de ervaring,
dat hoe langer hoe meer staten (waaronder ook, die
tot dusverre als serieus en solide stonden aangeschre-
ven) ervan schijnen af te zien om hunne financiën
,,als een goed huisvader” te bestieren.
Kapitaalvernietiging en verspilling der publieke

gelden aan onproductieve doeleinden zijn alom aan de
orde van den dag.
* *
*

In dit opzicht verkeert het hedendaagsche Frank-
rijk in een geprivilegieerde positie, welke niet zoozeer
is
.
te danken aan de relatieve onveranderljidheid der
‘binnenlandsche politieke verhoudingen in het alge-
meen, als wel aan het feit, dat iedere poging om de
uitgaven van den staat op’ te drijven afstuit op de,
onder alle klassen der bevolking verbreide vrees voor
een nieuwe daling van het, met zooveel moeite ge-
stahiliseerde, ruilmiddel.
De gebeurtenissen van 1026 hebben een heilzamen
schrik tewedg gebracht en het is totdusverre vol-
doende gebleken de herinnering daaraan op te wek-
ken om iederen aanslag op het evenwicht der begroo-
ting te verijdelen. De thans levende generatie weet bij
ondervinding, dat de vrucht van alle spaarzaamheid,
opofferingen en voorzorgen verloreil kan gaan, wan-
neer niet ook van ‘s landswege de ouderwetsche deugd
der zuinigheid wordt betracht.
Het is den laatsten tijd bij herhaling gebleken, dat
de gewone onverschilligheid van den gemiddelden
kiezer licht plaats maakt voor hevig verzet, wanneer
er sprake is yan maatregelen, welker onvermijdelijke

kosten gemakkelijker zijn te besommen dan het voor-

deel, hetwelk zij zullen opleveren. De
sociale verzelce-

leveren daarvan een sprekend voorbeeld.
De desbetreffende wet is door de regeering na lange
aarzeling aanhangig gemaakt, met weinig overtuiging

door Kamer en Senaat gevoteerd en tenslotte door de
bevolking z66 slecht ontvangen, dat men vooralsnog

van een algemeene toepassing heeft moeten afzien.

Merkwaardig is, dat van de zijde der werknemers
niet slechts bezwaar is gemaakt tegen het betalen van

een deel der premie – die zij trouwens, door het af-
dwingen van loonsverhooging, op den duur geheel

ten laste der werkgevers hopen te brengen – maar

dat men ook in arbeiderskringen niet zelden de mee-
iiing heeft hooren verkondigen, dat de Staat niet on-

gestraft kan worden belast met de uitvoering van een
wet, die een reusachtige administratie in het leven
roept en die de aanstelling vordert van duizenden
nieuwe ambtenaren.

ilet is een algemeen verschijnsel, dat iedere sta-
bilisatie wordt gevolgd door de ineenstorting van een
groot aantal door de daling van het ruilmiddel in het

leven geroepen of tot bloei gebrachte ondernemingen.
:Dank zij de oordeelkundige keuze van den stabilisa-

tiekoers, dank zij ook zeker traditioneel conservatis-
me – onder meer weersiiiegeld in de gereserveerde
houding der credietinstellingen – hetwelk Frank-

rijk voor de gevaren eener exeessieve speculatie heeft
behoed, zijn de gevolgen van de stabilisatie bijna ge-
heel uitgebleven.

Ook in een ander opzicht heeft Frankrijk zich
gunstig, onderscheiden. Terwijl zoo goed als iedere
stabilisatie een periode van geldschaarschte met zich
brengt – men denke bijv. aan Duitschland na de in-
stelling van de Reichsmark – bleef men hier vobr
dit euvel ten eenenmale lespaard
1).

Niettegenstaande de verwoestingen van den oor-
log, niettegenstaande de verliezen veroorzaakt door
de depreciatie van het ruilmiddel en onda’nks de ver-
arming van die klassen der maatschappij, welke ‘an
oudsher het voorbeeld geven van levenslange kaji-
taalvorming, is Frankrijk gebleven het land van den

,,bas de laine”
– een uitdrukking, welke herinnert
aan een v66r den oorlog nog zeer algemeen verbreide
gewoonte, voornamelijk verdwenen door de propagan-
da, gemaakt voor de Bons de la Défense nationale,
die er een ieder aan gewend hebben inkomsten te trek-
ken van de opgespaarde gelden.

Deze gelukkige nationale karaktertrek komt ten
volle tot
zijn
recht dank zij een uiterst liberaal be-
lastingstelsel. De belastingen zijn inderdaad in Frank-
rijk lager dan in bijna alle andere landen. Zij worden
hij voorkeur geheven naar uiterlijke’ teekenen van
welstand en geven geen aanleiding tot belastingin-
quisitie.

De koers, waarop de franc is gesta’iliseerd, liet
de Fransche prijz’en een weinig beneden de wereld-
prijzen, zoodat de industrie zich geleidelijk heeft
kunnen ontwennen aan den stimulans der inflatie.
Bovendien zijn, dank zij een lange periode van feite-

lijke stabiliteit, die aan de wettelijke stabilisatie is
voorafgegaan, enorme hoeveelheden kdpitaal in een betrekkelijk kort tijdsverloop gerepatrieerd of inge-
voerd. De Fransche nijverheid heeft daardoor zonder
moeite de middelen gevonden om zich, met het oog
vooral op den export, te outilleeren en uit te breiden.
De zooevengenoemde marge, welke tot dusverre den
export krachtig in de hand werkte, is gaandeweg ge-

1)
tJltimo Juni
1928
belroegen de dejosito’s bij de 4groo.
te banken, die hare maandcijfers bekendmaken, niet iiiindé’r
clan
Frs.
33.800
millioen, gelijkstaande met
6.800
millioen
francs van vÔOr den oorlog, toen genoemd totaal
5.600 mi]-
Iien bedroeg.
Nog sprekender zijn dle spaarbankstatistieken, die ons lee.
ren, dat van
1926
tot
1929
de spaarbankgelden zijn gestegen
van
15
tot
32
milliard en dat deze in de eerste helft van
1930
nog met
12
pCt. zijn toegenomen.

1132

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

slonken onddr de werking van twee gelijktijdige ver-
schijnselen: de daling der wereldprijzen en de stij-

ging der Fransche.

Deels door het instellen van graanuitvoerpremies
en het verhoogen der invoerrechten op landbouwpro-

ducten, deels door de invoering van de sociale ver-

zekeringen of het vooruitzicht, daarvan, is het leven

in Frankrijk belangrijk duurder geworden, althans

in de steden.

Loonsverhooging, op enkele plaatsen door staking
afgedwongen, is van dezen toestand het natuurlijk ge-

volg. De productiekosten nemen toe,
prijsstijging
kan

niet uitblijven met als onvermijdelijk resultaat: ver-

mindering van den uitvoer en ook van den binnen-
1andshen afzet.

De industrieele productie, welke in de eerste helft
van 1930 haar hoogtepunt bereikte (144. 1913 = 100),

was begin Juli tot 141 gedaald. Dit wijst erop, dat

toen reeds sedert eenigen
tijd
een minder florissante

periode was ingetreden, want liet is een vast verschijn-
sel, dat dit indexcijfer in Frankrijk later culmineert

dan bijna alle andere.

Ongetwijfeld is de hier geconstateerde inzinking
bestemd om in de toekomst grotere proporties aan
te nemen onder den invloed van verhoogde fabrieks-

prijzen. Tot dusverrè ondergingen deze laatste weinig

verandering
1)

* *
*

Behalve de reeds vermelde symptomen zijn er ver-
schillende andere, welke duiden op een minder intens
economisch leven. Zoo hebben de diverse directe be-

lastingen dit jaar in de maanden Juni, Juli en Augus-

tus 11 pOt. minder opgbracht dan in 1929. Zulks

vindt gedeeltelijk zijn verklaring in belastingverla-
ging, doch moet, volgens onze berekening, voor onge-

veer
Y
3
aan andere oorzaken worden toegeschreven.

Nog sterker spreekt een cijfer, hetwelk eenige dagen

geleden werd gepubliceerd. In cle maand Odtober 1930
bleef de opbrengst van den
impôt sur le chiffre d’af-

fo.,ire
(Frs. 187.121.000 tegen Frs. 912.986.000 in Oc-
tober 1929), Frs. 57.328.000 beneden de raming. Den

laatsten
tijd
was het vrijwel regel, dat de belastingen

meer opbrachten dan
hij
de begrootiug was voorzien.

Dat de jaren van overvloed voorbij
zijn,
mag ook

worden afgeleid uit het feit, dat overal, en vooral
te Parijs, het aantal aanvragen om bouwvergunning
sneller afneemt dan gewoonlijk in dezen tijd van het
jaar het geval is. Van oudsher heeft immers het
bouwbedrijf gegolden voor een betrouwbaren maatstaf
van de nationale welvaart: ,,Quand le hâtiment va,

tout va”.

Over den tegenwoordigen toestand in de diverse
takken der Fransche nijverheid zijn nog weinig of
geen cijfers bekend. Natuurlijk lijden vooral de luxe-
industrie enin het algemeen die, welke voornamelijk
of uitsluitend leven van vreemdelinge6verkeer of

export. –
In het algemeen kan men zeggen, dat de situatie
der Fransche nijverheid, welke in de eerste helft van
dit jaar niet minder gunstig was dan in 1929, zich
in den loop der laatste maanden sterk heeft gewijzigd.

Niettegenstaande een
vrijwel
algemeene malaise op
dit gebied zijn er vooralsnog geen groote onheilen te
verwadhten.

Vooreerst is de Fransche industrieel een kapitalist,
die tevreden is als zijn bedrijf goed rendeert en niet
gemakkelijk tot uitbreiding overgaat. De groote wel-

vaart, welke de afgeloopen jaren heeft gekenmerkt,
leidde dan ook minder tot buitengewone expansie dai

1)
In dit verband zij opgemerkt, dat het Fransche index-
cijfer der groothandelsprijzen, hetwelk van
548
(eind
Juli)
tot
543
(eind Aug.),
535
(eind Sept.) en
519
(eind Oct.) is
gedaald, licht tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding
zou kunnen geven. Dit cijfer betreft namelijk onder meer
geïmporteerde grondstof f en en ondergaat daardoor den in. vloed der wereldprijzen. De prijzen der Fransche grondstof-
fen zijn de laatste jaren vrijwel dezelfde gebleven.

tot het naken van zichtbare en verborgen reser-
ves. Dank zij deze politiek hebben de groote maat-

schappijen haar dividenden tot dusverre op hetzelfde
niveau kunnen handhaven.

Er bestaat trouwens nog een andere omstandigheid,
die de positie der industrie sterker maakt dan zij bij
oppervlakkige beschouwing zou kunnen schijnen. Wij

doelen hier op de toenemende beteekenis der binnen-
landsche markt.

De electrificatie van het platteland, welke met
financieelen steun van
Rijkswege
krachtig wordt

voortgezet, zal den eersten comfort brengen, aan een

bevolking, welke daarvan tot dusverre ten eenenmale
was verstoken en welker langzaam toenemende be-

hoeften nog steeds zeer verre blijven beneden de

eischen, die Nederlanders, Engelschen, DuTitschers,

Amerikanen, Zweden, enz. aan het materieele leven
plegen te stellen.

Het hedendaagsche Frankrijk is opgebouwd uit

onderling in klimaat, bodemgesteidheid en bevolking sterk verschillende gewesten. Reeds van nature is het
daardoor een land, hetwelk
vrijwel
van alles voort-
brengt. Deze verscheidenheid wordt bovendien in de

hand gewerkt door een douanestelsel, waardoor iedere
tak der nationale productie in meerdere of mindere

mate wordt beschermd.

Van deze protectionistische politiek profiteert in de
eerste plaats de landbouw, die onder meer. door graan-

uitvoerpremies wordt gesteund en die tegen de bol-

sjewistische graandumping is beveiligd door een on-

langs uitgevaardigd (en onmiddellijk door België na-
gevolgd) verbod van invoer van landbouwproducten

uit Rusland.

Bovendien is onlangs door den Minister van Land-
bouw bepaald, dat voortaan slechts 10 pOt. der voor-
raden op de graanbeurzen uit geïmporteerde tarwe zal
mogen bestaan.

De tarweprijs, welke door deze en dergelijke maat-

regelen den laatsten tijd voortdurend is gestegen,

wordt nog onvoldoende geacht. Hier dient er trouwens,
op gewezen, dat het verschil tusschen de officiëele
Parijsche noteering en den prijs, welke door den pro
ducent in de provincie wordt ontvangen, grooter is

dan gewoonlijk – een verschijnsel, dat duidt op eco-

nomische onzekerheid. Ofschoon de veeteelt er beter
aan toe is dan de landbouw, is het boerenbedrijf in
Frankrijk dit jaar weinig loonend. De neiging om
het platteland vaarwel to zeggen, welke men ondanks
alle propaganda niet heeft weten uit te roeien, wordt
daardoor in de hand gewerkt en v’kn een ,,retour .

in terre” valt niets te bespeuren. Of het voortzetten
der electrificatie en het aanleggen van waterleidingen
daaraan iets zullen veranderen, achten wij op zijn
minst twijfelachtig.
Gelijk bekend, zijn de pachten in Frankrijk bijzon-

der laag. In de dit jaar gesloten pachtcontracten is
de bedongen pacht geringer dan ooit. Deze omstandig-

heid, alsmede het feit, dat 1930 is voorafgegaan door
een periode van voorspoed, verhoogt het weerstands-
vermogen van den landbouw, wellcs tegenwoordige
positie dan ook geen reden tot ongerustheid geeft.
Om den toestand met weinige woorden te schetsen,
zou men kunnen zeggen, dat op het oogenblik min-
der van verlies dan van winstderving sprake is.

* *
*

Niet kan worden ontkend, dat het protectionisme
Frankrijk een zeer groote mate van onafhankelijkheid

heeft geschonken. Dit
rijke
land, hetwelk zich niet
heeft gespecialiseerd en zich systematisch niet heeft
willeu specialiseeren
1
leeft min of meer zijn eigen

leven.
Daartegenover staat, dat het geen enkele wereldin-
dustrie bezit en daardoor gelimiteerde heleggingsmo-
gelijkheden biedt. De wanverhouding tusschen deze
laatste en de beschikbare kapitalen is een van de groot-

24 December 1930

:
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1133

ste problemen, die zich op dit oogenblik voordoen.

Terwijl er eenerzijds geen staatsleeningen plaats vin-
den ‘), lost anderzijds de Oaissc d’Amortissement op
groote schaal
bons
de la Défense nationale af en

koopt daarvoor staatsfondsen. Hoe moeten cle aldus

in omloop gebrachte 6 milliard herbelegd worden? En
men vergete niet, dat ter voorbereiding der stabilisa-

tie, en ook nadat deze wettelijk was tot stand gekomen,

de Banque de France door aankoop van deviezen 26

milliard nieuwe francs heeft geschapen!

Terwijl Frankrijk in steeds sneller tempo voort-

gaat met sparen, heeft de omstandigheid, dat dit land

te midden der algemeene crisis langen tijd onaange-

tast is gebleven, van heinde en verre buitenlandsch
kapitaal naar Parijs doen(vloeien. Het geld wordt

daardoor voortdurcnd goecikooper en conversies zijn
aan de orde van den dag.

Men kan z:ich afvragen, of deze overvloed van geld,
de moeilijkheid van belegging en de lage rentestan-

daard niet mede-aansprakelijk zijn voor de duurte,
welkè zich sinds eenige maanden doet gevoelen en
waarop wij in het bovenstaande hebben gewezen
2).

De kooplust is zeker niet buitensporig; het is echter

waarschijnlijk, dat zij, zonder de zooeven genoemde
omstandigheden, ver beneden het gemiddelde zou zijn

gedaald, hetgeen thans in het algemèen geenszins het
geval is
3
).

Zooveel is zeker, dat
Frankrijk’s
belang meer dan
ooit medebrengt om aan het buitenland te leenen en
dat het zich er op zal moeten toeleggen om dit te doen
onder de voordeeligste omstandighsden en met een
minimum van risico. Dat dit besef algemeen is door-
gedrongen, blijkt onder meer uit de oprichting der
Banque Française d’Acceptation, waarover wij elders
het een en ander hebben medegedeeld
4).

Wat betreft huitenlandsche beleggingen op langen
termijn, deze worden bemoeilijkt door de hooge belas-
ting, waaraan buitenlandsche fondsen in Frankrijk

zijn onderworpen. In normale omstandigheden is
Parijs te duur en wenden credietwaardige staten en
ondernemingen zich bij voorkeur tot Londen en an-
dere goedkoopere markten. Door de elders heerschen-
de geldschaarschte is thans dit verschil, hetwelk
een zeer recente belastingverlaging trouwens eenigs-
zins heeft verminderd, van geenerlei invloed. Hoe-
zeer de beteekenis van Parijs als financiëel centrum
in den laatsten tijd is toegenomen, blijkt uit het feit,
dat in de eerste helft van dit jaar het totaal der hier
geplaatste emissies tot ii% milliard (tegen 15 mil-
hard in het heele vorig jaar) is gestegen.

In de achter ous liggende jaren hebben de schat-
kist en de Banque de France voor 36 milliard devie-
zen gekocht, welke in het buitenland gedeponeerd zijn
gebleven.
De
encaisses (I l’étranger
van de Schatkist zullen
weldra geheel zijn verdwenen, doordat laatstgenoemde
ze aanwendt om haar eigen in vreemd geld aange-
gane schulden te delgen (5 pOt. leening Kreuger 1928,
groot $ 75 millioen) en ze voorts, na overeenkomst
met de betrokkenen, ter beschikking stelt van het De-
partement van de Seine, de Stad Parijs en de groote
spoorweg- en sheepvaartmaatschappijen, ter aflos-
sing van in het buitenland gesloten leeningen. Dit
laatste wordt mogelijk gemaakt door art. 120 van de
wet van 16 April 1930.

i) Dezer (lagen heeft de Chambrc des ])éputs een tweetal wetsontwerpen aangenomen, waarbij (liverse Fransche ko-
loniiin tot het uitgeven van leeningen worden gemachtigd.
Deze duurte betref t voornamelijk eerste levensbehoef-
ten. De overige wirikelprijzen zijn eerder dalende en men
heeft den indruk, dat de detailhandel zich op het oogen-
blik met zeer kleine winst tevreden stelt. De ,,Grands klagasins”, die sinds Juni hun omzet be-langrijk hadden zien verminderen, constateeren de laatste
maanden een krachtige herleving.
Parijs als aceeptcentruni. De Economist, Juni
1930
p. 429
e.v.

Over dit zeer ingenieuze middel om milliarden te

repatrieeren, zonder dat eenige stoornis op buiten-
landsche markten wordt teweggebracht, beschikt ech-
ter niet de Banque de France, die derhalve wel ge-

noodzaakt is om hare buitenlandsche deviezen – een

thans overbodig geworden ‘bolwerk ter verdediging
van den gestabiliseerden franc – ter plaatse te laten
en aldaar te gebruiken.

De omstandigheden dwingea Frankrijk, dat de
crediteur is geworden van
bijna
de heele wereld, dit
te blijven en in steeds grootere mate de algemeene

geldschieter te worden. Dat deze positie hare bijzon-
dere moeilijkheden medebrengt, ligt voor de hand.

In het algemeen ‘hebben de wereldcrisis en de in het
buitenland heerschende politieke verhoudingen, waar-
aan die crisis voor een groot deel wordt toegeschre-
ven, het reeds zeer geringe vertrouwen, ‘hetwlk door
den
Fra.nça.is
moyen
in vreemde landen wordt gesteld,
tot een minimumgereduceerd.

Niet zuiver economische overwegingen spelen na-
tuurlijk ook een belangrijke rol. Zoo hebben de laatste
Duitsche verkiezingen tot onmiddellijk gevolg gehad,

dat minstens twee derden der credieten, welke voor
een totaal bedrag van meer dan een milliard Reichs-
mark aan de voornaamste Duitsche banken was ge-
opend, werd opgezegd. (In het
voorbijgaan
zij opge-
merkt, dat het grootste deel der gerepatrieerde gelden
onmiddellijk via ons land, Engeland en Zwitserland
naar Duitschland is teruggevloeid – begrjpehijker-
wijze tegen heel andere voorwaarden).

Zooals onlangs door Tardieu in een zijner redevoe-ringen met voldoening werd gereleveerd, is Frankrijk
gespaard gebleven voor de plaag, omtrent welker ver-
spreiding het Bureau international du Travail voort-
gaat onrustbarende
cijfers
te publiceeren.
Terwijl in naburige landen millioenen op kosten
der gemeenschap leven, was in Juni I.I. het aantal
ondersteunde werkloozen van 1.630 (in Maart) tot
1.019 gedaald. Volgens de statistieken der Oaisses de
Secours is dit laatste cijfer sedertdien gestegen tot
2.841, waarvan 2.520 in Parijs en omgeving.
Practisch gesproken is er in
Frankrijk
werk voor
wie werken wil.
In ieder geval schijnt, ook voor de toekomst, het
gevaar van werkloosheid in Frankrijk geheel afwezig.
Dank zij vooral deze omstandigheid is Frankrijk
niet met de alom heerschende crisis besmet, ofschoon

het daarvan de gevolgen ondervindt in den vorm van
een bijna algemeene malaise.

Het is waarschijnlijk, dat deze malaise zich in de
komende maanden krachtiger zal doen gelden in ver-
band met de wereidsituatie en ook wellicht door de
toepassing der wet op de
sociale verze1ieringen.,
welker
economische gevolgen vooralsnog niet zijn te over-
zien.
Voor een crisis achten wij Frankrijk echter gevrij-
waard…. mits geen verandering kome in het voor-
zichtig beleid, waarmede tot dusverre de openbare
gelden werden ‘beheerd.

DE JONGSTE ONTWIKKELING EN DE STABILISATIE

VAN HET GELDWEZEN IN. PERZIË.

Men schrijft ons uit Perzië:

Bij een lbeschouwing van de handelsbalans van het
Perzische Rijk ient men met eenige bijzonderheden
rekening te houden, indien men tenminste uit haar
opstelling conclusies over haar betalingsbalans wil
trekken. De uitvoer bestaat sedert de laatste jaren
bijna voor de helft uit producten van de Anglo-Per-
sian Oil-Oompany. Deze maatschappij, die, zooals
bekend, concessie bezit voor de exploitatie van de
Zuid-Perzische petroleumvelden, heeft haar hoofd-
zetel in het buitenland. De kapitaal-investeeringen
van deze maatschappij in Perzië brachten, zooal.s van-
zelf spreekt, tijdens haar ontwikkeling aanzienlijke
voordeelen voor het land mede met betrekking tot

1134

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

zijn betalingsbalans, omdat door deze investeeringen

een toevloed van deviezeu plaats vond. Aan ditfeit

was waarschijnlijk mede de waardeering van de munt-
eenheid van het land, den toman (1 toman = 10 krans)

op. ongeveer Am. $ 134, gedurende de eerste jaren
na den oorlog toe te schrijven. Thans is het investee-

ringsprogramma van de A.P.O.O. reeds zoover gevor-

derd, dat hiervoor wel geen nieuwe biiitenlandsche
fondsen rneêr behoeven te worden aangetrokken.

Niettemin verkoopt de A.P.O.O. nog steeds onge-

veer voor £ 1 millioen per jaar, waarvan zij de tegen-
waarde voor loon, materialen en levensmiddelenvoor-

ziening in het land uitgeeft. Hierbij kot nok, dat het
concessiecontract in een royalty van de netto-winst van
de maatschappij aan den Perzischen staat voorziet.

Deze royalty schommelde gedurende de laatste jaren

tusschen £ 1 millioen en £ 1.5 millioen.
Een deel van deze royalty werd als staatsreserve voor
den gouden standaard bij buitenlandsche banken gede-

poneerd. Hierdoor kwam de regeering in het be-

zit van een reserve van ongeveer £ 3 millioen,
hétgeen een niet te onderschatten versterking van

haar positie beteekent. De geringe passiviteit van de
betalingsbalans, welke af en toe tengevolge van den
aanleg van spoorwegen outstond, werd in elk geval

door •dit systeem van reservevorming van de royal-

ties versterkt, hetgeen blijkt uit een beschouwing van
de koersontwikkeling gedurende de laatste jaren.

I.n de latere jaren na den oorlog schommelde de

toman ongeveer om de waarde van een Amerikaanschen

dollar. Nog tegen het einde van 1928 werd het Engel-
sche pond op 46-47 krans gewaardeerd. Deze koers

steeg aanhoudend en noteerde tegen het midden van
1029″ ongeveer 55 krans. In het begin van 1930
steeg de koers tot 60-63 krans (voor 1 £) en vervol-

gens op een zeker oogeblik tot 10 krans. In hetzelfde
tijdvak çlaalde de zilverprijs van 27 pence in Oct.
1928 tot 23 pence in Oct. 1929 en bereikte begin

1930 een tot, dien tijd ongekend laagtepunt van

21 pence. De waarde van de krans daalde echter
re
e
l sneller dn de zilverprijs, waaruit blijkt, dat
de daling dp de zilvermarkt en ook de voorraden en
do,omloop van gemunt zilver alleen een dergelijken
achteruitgag van de waarde van de krans niet had-

den kunnen teweegbrengen.

In elk geval had de daling van den wereidzilver-prijs, waarvan de omstandigheden bekend zijn, een
zeker wantrouwen van de Perzische regeering tegen

dit muntmetaal ten gevolge. De eerste maatregel
in deze richting was het invoerverbod van iilver
en het verbod van vrije aanmunting van zilver,
die juist nog gedurende de laatste jaren door de
Imerial Bank of Persia en door de Russisch-Per-
zische Bank op groote schaal (3.5 inillioen tomans)
had plaats gevonden. Van particuliere zijde werden

bovendien nog 1 miljoen tomans aangemunt. Het
resultaat van dezen eersten wettelijken maatregel was
des te kleiner, naarmate de daling van den koers van
lêdtoman en zijn schommelingen in handelskringen
eenerzijds reeds zorg begonnen te baren en anderzijds

tot speculaties opwekten.
De regeering besloot om zich ook verder van de
zilvermunt af te wenden en stelde door een speciale
wet vast, dat zij van plan was om binnen een jaar
een algeheele hervorming van de munt op goudbasis
adbr të vöcren. Wat de geidstukken en de waarde-een-
heid betreft, steunt de wet op de Engelsche munt, vaarbij rekening is gehouden met het feit, dat het
Engelsche pond in den deviezenhandel van Perzië een
belangrijke rol speelt. Bij de benaming van de munt-
eënheden vdlgde men de geschiedenis. De munteen-
heid vormt de goudreaal, waarvan de waarde met
1′ shilling overeenkomt. De reaal wordt onderver-
déeld in 100 dinar. De aanmunting werd overwogen

vaxi:

een goudmuat ter waarde van
20
realen, pahlevi genaamd,

‘ ,,

11

,,

11

11

10

,,

,,

11

zilvermunten ter waarde van 34, 1,
2
en 5 realen,

4
nikkelmunten

10,

5 en 25 dinar,

5.
kopermunten

1

en
2
dinar.

liet goud- en zilvergehalte van de munten werd,

uitgaande vah een goudgehalte van den reaal van
0,3661191 gram fijugoud,
als volgt vastgesteld:

Het stuk van twidtig realen of
1
pahlevi bevat

7,322382 gram fijagoud, terwijl de Keizerlijke Munt

uit een KG.
fijn
goud 136.5675 van dergelijke mun-
ten zal slaan.

Het stuk van tien realen of halve pahievi bevat
3,661191 gram
fijn
goud; de Keizerlijke Munt slaat
uit 1 KG.
fijn
goud 275.135 van, deze munten.
De zilvermunten levatten aan fijn zilver:

36 reaal 2,25 gram = 444,444 stuks per KO.

1 ,, 4,5

,, = 222,222

2

9

= 111,111

5 ,, 22,5

,, = 44,444

Het gehalIe
fijn
van de goud- en zilvermunten be-draagt unifdrm 90011000 naast 100/1000 koper
;
, De

nieuw op te richten centrale bankinstelling zal ver-
plicht zijn tot den aankoop van goud voor rekening
van de regeering tot 2 721.35 reaal per KG. fijngoud.

,
Naast deze munt- en waardebepalingen bevat de

wet met betrekking tot de zilver-, nikkel-‘en koper-
munten het voorschrift, dat zoowel voor de zilver-

als ook voor de overige pasmunten een 100 pOt.

reserve als dekking in goud en deviezen moet worden

aangehouden. Deze geheele tot dekking dienende
reserve wordt hij de centrale bankinste11iig gede-

poneerd.
liet tijdstip van de munthervorming, de verhou-
ding van de omwisseling van de krans-, resp. de

tomanmunt in de nieuwe muntstukken evenals in

goud en vreemde valuta en de bepalingen ömtrent
de hoeveelheid van het aan te muntén zilvergeld wor-
den in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen, dat

door het Parlement binnen een jaar zal worden be-
handeld. Omtrent de uitgifte van papiergeld kon in
deze wet nog niets worden bepaald, omdat een

regeling van het emissierecht der nieuwe Nationale
Bank nog tot stand moest komen.
De munthervorming zou onvolledig zijn gebleven,

indien de tot nu toe geldende regeling van de uit-
gifte van bankpapier, waarvoor de imperial Bank
of Persia voor een bepaalden tijd het monopolie bezat,
niet eveneens ware gewijzigd. Het octrooi tot uit-
gifte van bankbiljetten van de lmperial Bank of
Persia liep nog tot 1949. De gemeenschappelijke on-
derhandelingen van de regeering en de Nationale
Bank hebben op 13 Mei 1930 tot een vriendschappe-

lijke overeenkomst met de imperialBank geleid, waar-
bij deze van haar emissierecht afstand deed en zich verplichtte alle in omloop zijnde bankbiljetten v66r
20 Juni 1931 in te wisselen. De regeerig harerzijds
doet ten behoeve van de Bank afstand van het tot

dusver uitgeoefende contrôlerecht en van haar aan-
deel in de nettowinst. Bovendien betaalde de regee-

ring aan de I. B. een schadeloosstelling.
Hiermede waren de formeele en wettelijke voor-
waarden voor de invoering van den gouden standaard
in Perzië vervuld en kon met de zakelijke voorberei-

ding van de munthervorming een aanvang worden
gemaakt.
l.ntusschen bleek het noodig ter verwezenlijking van
de wettelijk bekend gemaakte munthervorming een
verdere daling van den toman te verhinderen en aan
de ‘door de koerssçhommelingen heerschende onrust in
de zakenwereld paal en perk te stellen. Het Parle-
ment heeft hiertoe op 25 Februari 1930 een wetsvoor-stel aangenomen, hetwelk de contrôle op den koop en
verkoop van buitenlandsche deviezen regelt. Bij deze
wet werd ook de vaststelling van de deviezenkoersen
geregeld. Voor de eerste maal sedert haar oprichting
verkreeg de Perzische Nationale Bank een speciaal
voorrecht, waardoor zij ni. bij de vaststelling van de

koersen alsmede hij de regeling van den valutahan-

121
161
435


387
248
239
121
129
82
134
40
29
.7
7
319
218
23
-22
3 3
4 2
5
4
3
2

7.312

7.038

021

1.425

8.233

8.463

1.027

1.070

35

33

1

1.063

1.103

-I

2

2

.

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1135

….del beslissenden invloed verkreeg. Er werden twee
contrôle-organisaties gevormd, t.w. de deviezencon-
trôlecommissie, waarvan de directeur van de Na-

tionale Bank, Dr. Lindenblatt, het voorzitterschap

bekleedt en de koersvaststellingscommissie, die onder
voorzitterschap van Dr. Schnewind, den financieelen

adviseur van de regeering staat. De laatstgenoemde

commissie heeft de volgende koersen vastgesteld:

het Engelsche pond op 60 krs. verkoop en 50,50 krs.
inkoop; den Amerikaanschen dollar op 12,35 krs.
verkoop, 1,25 .krs. inkoop.

Deze koersen konden zich tot nu toe handhaven.

Hiermede was de grondslag gelegd voor verdere door

de regeering te nemen maatregelen in zooverre, dat
de handel voorloopig ook met een vasten koers in

de oude munteenheid rekening kon houden; een
voorloopige stabilisatie was dus bereikt. De wet van
25 Februari 1030 werd intusschen met twee bepalin-
gen aangevuld, waarvan de eene de plicht tot afgiftd

van deviezen bij export en de andere bepaalde for-
mede faciliteiten brengt. Het valt niet te loochenen,
dat dit ingrijpen in het economisch loven bij door-

voering met zekere moeilijkheden te kampen heeft,
temeer, waar ook Perzië niet voor de economische
crisis, welke tegenwoordig over de geheele wereld
heerscht, bespaard is gebleven. De uitvoer uit Perzië bestaat eenerzijds uit agrarische grondstoffen, waar-
van de markt, zooals bckend, overvoerd is, en ander-
zijds uit een weeld&artikel, geknoopte tapijten, waar-
voor de koopkracht in alle invoerlanden erorm is
gedaald. Evenwel zijn de omstandigheden hier nog
gunstiger dan in landen met een gecompliceerd be-
drijfsleven, waar de belastingen door de staatsschul-den te zwaar drukken. Perzië heeft geen schulden en
biedt in het stadium van zijn huidige ontwikkeling

nog aanzienlijke toekomstmogelijkheden. Het staat
nog niet vast, of de regeering van het land bij de
munthervorming van een stabilisatieleening zal ge-
bruik maken, of dat zij hiervoor haar reserve uit
hoofde van de royalties zal gebruiken. Daar echter
beide wegen bruikbaar schijnen, is dit vraagstuk
slechts van ondergeschikt belang.

AANTEEKENINGEN.

Suikerstatistieken van de werel dproducti e,
het wereldverbruik en den in- en uitvoer.

Dr. Gustav Mikusch te

Weenen schrijft ons: Onderstaand volgt de raming van de wereldsuiker-
productie 1030/’31, waarbij echter dient te worden op-
gemerkt, dat op het oogeublik voor verschillende lan-
den (buiten Europa) geen betrouwbare gegevens voor
een schatting verkregen kunnen worden en wel ten
dccle, wegens de onzekerheid van de vooruitzichten
van den eerst later beginnenden oogst en ten deele,
omdat een overzicht van de statistische positie van
de betreffende landen eerst over eenigen tijd mogelijk
is. Dergelijke verhoudingen zijn echter zeer zeldzaam,
zoodat de onzekere cijfers de totale productie niet al
te veel kunnen beïnvloeden. Natuurlijk wordt ook voor
deze raming, ondanks de daaraan besteede zorg, alle
aansprakelijkheid afgewezen.

Raming van
de
Wereldsuikerprodvclie
in 1.000 metriele Lons ruwsuilcerwaarde.

Raming Voorloopig Resultaat
resultaat
1930/31 1929/30 1028/29
A.
Bieten
a. Europa:
Duitschiand ……………
2.460
1.985 1.864
Dantzig ……………….
36 29 29
Tsjecbo.Slowakije ……….
1.180
1.035
1.057
Oostenrijk
.
……………..
145
120
107
Hongarije

………………
225
247
220
Frankrijk

……………..
1.150
917
907
België

………………..
270 252
279
Nederland ……………..
300
265
321
Polen …………………
735 917
747
Denemarken ……………
166 134
170

Zweden ……………….181
Italië …………………411
Spanje ………………..320
Joego-Slavië …………….95
Roemenië ……………..170
Bulgarije ………………51
Zwitserland ……………. 7
Groot-Brittannië ………..485
lersche Vrijstaat ………..25
Finland ……………….3 Letlahd ……………….7
Turkije (Europ.) ………..10
Azoren ………………..3

Europa (zonder Sovjet-Rusl.)

8.435
Sovjet-Rusland …………2.000

Europa (met Sovjet-Rusland) 10.435
5.
Amerika:
Vereenigde Staten ……….1.200
Canada……………….38
Argentinië ……………..1

Totaal Amerika ……….1.239
c. Australië:
Victoria (Maffra) ………..2

cl. Azië:
Japan (Hokkaido) ……….
30
29 23
Korea………………..
1 1 1
Turkije (Anatolië) ………..
6
.
4
2

Totaal Azië ……………
37
34
26
Bietsuikerproductie ………
11.713
9.332
9.594
B. Riet:
a. Europa:
Spanje ………………..
28
19
17
b.
Noord-Amerika:
Louisiana en Florida ……..
210
205
126
Portorico

……………..
700 786
539
Hawaï ………………..
830 844 832
Maagdeneilanden ………..
4
7
4
Cuba

…………………
3.627

)
4.746
5.240
Trinidad

………………
80
81 91
Barbados………………
66
86
67
Jamaica ….
…………….
55
69
59
Overig

Britsch

West.Indië
(Antigua, St. Kitts, Mont-
serrat, St. Lucia, St. Vin-
cent)

……………….
45 45
32
Martinique en Guadeloupe
65
68
50
San Domingo en Haïti …….
353
387
372
Mexico …………………
235 214
183
Centraal-Amerika (Guatemala,
Costa Rica, Honduras, Nica.
ragua, San Salvador, Pa-
nama)

………………
141
141
122
c.
Zuid.Amerika:
Britsch-Guyana …………
114 119 118
Nederlandsch-Guyana
19 19
18
Argentinië ……………..
410
375
410
Brazilië ……………….
700 850
988
Peru ………………….
400
422 375
Overig Zuid-Amerika (Vene-
zuela, Columbia, Ecuador,
Bolivia, Paraguay)……..
79
80
80

Totaal Amerika ……….
8.133
9.544 9.706
cl.
Azië:
Britseh-Indië …………..
3.300 3.105
3.041
Java………………….
3.173 3.115
3.163
Japan en Formosa……….
920 025
907
Ph.ilippijnen

……………
770 790 725
Overig

Azië

(China,

Indo-
China)

………………
220 220 279

Totaal Azië …………..
8.383
8.155
8.115
e.
Afrika:
Egypte

……………….
100 90
109
Mauritius

……………..
220 244 274
Reimion

………………
50
61
38
Unie van Zuid-Afrika…….
360
271
267
Mozambique ……………
75
78
91
Overig Afrika (Angola, Madei.
ra,

Madagaskar,

Kenya,
Somaliland)

………….
40
38
34

Totaal Afrika …………
835
772
813

*) Aangenomen, dat de beperking op 3.570.000 Eng. tons=
3.627.000 metrieke tons doorgevoerd wordt,
anders
5.000.000
tons.

1136

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24
December
1930

f.
Australiö:
.
.
Queensiand en,
Nieuw Zuid-
Wales ……………….
523
547
546
Fidji-Eilanden ………….
102
91
89

Totaal Australië ……….
625 638
635

Rietsuikerproductie………
18.004 19.128

19.286
Wereidsuikerproductie ……
29.717
28.460

28.880
Wereldsuikerconsumptie

26.988

27.479

Wereldsuikervei-bruik en In- en Uitvoer
van Suiker
in 1.000
nvetrickc tovs ruwsuikerwaarde.

Verbruik
Invoer

Uitvoer

1929/

1928/
1929/ 1928/

1929/
1928/

Europa:
30

29
30 29

30
29

Duitschiand
1.654

1.693
28
77

260
219
Tsj.-Slowakije
405

407

606
1

662
Oostenrijk
219

209
“108
112

.

1 1
Hongarije
114

116
1
1

132
101
Zwitserland
173

172
167
166

1 1
Frankrijk
1.043

1.020
486
562

318
323
België

……
226

223
75
84

101
118
Nederland
285

258
173
220

112 162
Groot-Britt.
2.004

2.129
1.990
2.172

327
167
Polen …….
385

411

445
.316
SovjetRusl.e) .
1.100e’) 1.350
11
)
320°)
40

140°)
138
Denemarken
186

198
51
35

2
2
Zweden
270

244
124 116Italië ……..
381

395
8
33

10
10
Spanjd ……
295

286

.

2Overig
Eur.C)

945

927
639
634

46 40

Totaal Eur.
9.685 10.038
4.170 4.254

2.501
2.260

Azië:
China, Hong.
kongb) ….
1.100a)1.210
910)

975

3 3
Britsch.-Indië
4.250a)4.051
1.210
1.126

60°) 59
Japan, For-
mosa
860°)

898
214
262

216
217
Java……..
396

338

2.568 2.812
Overig Aziëb)e)
583)

568
515)
497

752 704

TotaalAziö ..
7.189

7.065
2.849 2.860

3.599
3,795

Afrika:
Egypte
170

169
60°’)
981))

71))
7b)

Unie van Zuid
Afrika ….
185

182
20
23

115
78
Mauritius . . :
6

6

246°)
265°)
OverigAfr))
469°)

467
441°’)
443

135°)
136

Totaal Afrika
830

824
521
564

503
486

Amerika:
Ver. Staten ..
6.302

6.564
Hawal ……
20

20
Portorico en ‘

13.172
4.449

76
137
Maagden-
eilanden.,.
50

50
Cubab) ……
140°)

168

. –

3.130°)
4.885
Canada, New.
found.landb)
429°)

427
454°’)
442

14°)
14
Brit. W.-Indië,
Guyana’)..
46

47
4
4

314°’)
334
Fransch West-
Indië’) ….
4

4
– –

64°)
46
Haïti,

San

Domingo’))
29

29
1:
1

366°)
328
Mexico ……
198

192Overig Midden .Amerikab).
92°.)

92
2
4

47°.)
30
Argentinië’))
350

350
1
1

9
34
Brazilië …..
825°)

825°’)
– –

80°.)’))

lsb)
Perud)f) …..
60

59
– –

362
306
Overig Zuid-
Amerika’)).
310)

310
240°)
238

26)
24

TotaalAmer.
8.855

9.137 3.874
5.139

4.488
6.153

Austra]ië:
Australië
(Vasteland)b)
350°)

340°
-,

200°)
196
Overig Autr.’).
79°)

75
76°)
72

91°.)
74

Totaal Austr.

429

415
76
72

291
270
Werld …… 26.988 27.479 11.490 12.889 11.382 12.964

a) Schatting;’
)
)
Kalenderjaar
1930, resp. 1929;
C)
mcl. het
Aziatische gebied
van Sovjet-Rusland
en Turkije;
(1)

Suiker tel quel;e) Excl. de
op de Philippijnen verbruikte lfuscovaden-
suiker;
f)
Kalenderjaar 1929, resp.
1928.
Excl. de geproduceerde suiker der kleine molens in Azië en
Zuid-Amerika.

MAANDCIJFERS.

OVE

RZIOHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens)

1 November
1

1
1januari

komstige
1930

1930

1
periode 1929

Directe belastingen.
Grondbelasting …; .-. 1.347.920 21.884.963 21.446.130
Personeele belasting . 1.816.476 27.062.643 25.758.937 Inkomstenbelasting .. 10.407.221 82400.969 76.306.182
Vermogensbelasting … 1.581.322 13.467.326 12.570.673
Dividend- en tantime-
belasting .. … … .. .

1.378.125 19.009.162 2.1.153.998

Invoerrechten. . .-.. . .
4.980.061 62.341.711 62.234.236

Statistiekrecht. .
292.203 3.748.830 4.308.049

Accijnzen.
Zout ….. .. .. .

…..

160.127

1.968.127

1.793.939
Geslacht …….

.

838.089 10.448.043 11.234.932
Wijn ……… .. . * 51.842 2.086.396 2.148.068
Gedistilleerd ………..2.962.770 33.011.351 32.114.689
Bier …………………. 1.380.368 1.4.605.259 13.772.910
Suiker .. … … ………..2.638.261 48.617.324 43.879.920
Tabak………………..2.018.1.20 26.477.856 24.339.569
Belasting op gouden en

zilveren werken……..107.520

1.001.572

982.735

Indirecte belastingen.
Zegelrechten ………….11.880.838
2
22.857.104
3
25.753.763
Registratierechten

1.341.685 21.444.181 30.648.519
Successierechten
..
– 4.413.815 40.333.464 45.046.300

Domeinen, wegen en
vaarten …….. .. .

587.541

4.149.943

3.591.631

2taatsloterij
…………..
9.915′

629.529

629.499 Loodsgelden

432.681

4.456.124 4.646.840

Totaal-Generaal … 40.626.900 462.001.877 464.381.519
1)
Hieronder begrepen
f
383.113 wegens zegelrecht.van
nota’s van makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
(Beursbel.).
2)
Id.
f
4.408.628
3)
Id.
f
8.242.039.

HEFFINGEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

1

November
1930
1
1

1930

periode 1929

Verdedigingsbelaat. 1
2.098.901
16.599.111
15.229.014
Verdedigingsbelast. II
211.554 20.564.633 25.746.040

Opcenten:
Grondbelasting
..

. –
271.933
4.415.246 4.314.386
Personeele belasting
396.325
,5.146.693
5.004.330
Inkomstebelasting
.
1.949.246
“4.373.693′
396.365
Vermogensbelasting
.
886.841
7.630.631 6.980.819
Dividend- en tantiSme-
belasting
454.781 6.273.023
7.086.134

Accijns op Suiker

1.249.376 1.190.579

,,

,,

Wijn
… ..

.
10.369
,
417.279
8.775.984
296.277
3.301.135
429.614
Gedistilleerd

……….

Zegelrechtvanbuiti. eff.
98.793 1.421.950 3.211.469

6.675.020 71.392.770 78.364.734
Totaal….

HEFFINGEN VOOR-HET WEGENFONDS.

9.091.651
Wegenbelasting ….. ……481.489

10.417.559
Rijwielbelasting

15.227

6.784.892
1

6.473.722

Totaal ………..496.716

17.202.451 15.565.373
1)
’90 o/ der werkelijke opbrengst; art. 39 der Wegenbel.wet.
SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND-, PERSO..

NEELE-, INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING SEDERT 1 JANUARI 1930.

De

tj re
t
flS

0

0
Grond-
Personeele
Inkomsten-
Vermogens-
belasting belasting belasting belasting

1927/28

368.798 4.093
1928/29 15.189
130.289 1.177.458
195.235 1929/30
4.078.896 3.793.940
58.581.481 10.008.427
1930/31
17.790.878
23.13414
22.273.231 8.259.571

Totalen.. 121.884.963 12
7
7.062.643
1
82.400.968
1
13.467.326

f
4.699.000,- 1 t 2.537.000,–

79.383.000,-
,,
84.274.000,-
3.000.000,
,,

3.0O0.000,
38.965.000,- 1.626.000,- 14.262.000,-
13.791.000,-
4.150.000,-
3.468.000,-
761.000,-
,,

837.000,-

)

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1137

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

heteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.
BAN1U)ISCONTO’S.

Wissels. 3 25 Mrt.’30
N d
Lissabon

….
74
2Juni’30
IDisc.

BkBel.B.
34
4Oct.
’30
Londen ……
3

1 Mei ’30
Vrsch.inR.C.
34
4Oct.
’30
Madrid ……
6
19Ju1s ’30
Athene ……….
9

2 Dec.’28
N.-YorkP.R.B.
2419
Juni’30
Batavia ……….
4410 Mrt.’SO
Oslo

……..
4

8Nov.’30
Belgrado

……..
5428 Mei ’30
Parijs

……
24 1 Mei ’30
Berlijn

……….
5

9Oct. ’30
Praag

……
4
24Juni’30
Boekarest……..
9
23 llov.’29
Pretoria

….
5429 Spt. ’30
Brussel ……….
231 Ju1i’30
Rome ……..
5419
Mei ’30
Budapest ……..
5428Mei ’30
Stockholm

..
31
2Apr.’30
Calcutta

……..
6
20Nov.’30
Tokio

…….
.1 6 Oct. ’30
Dantzig

……..
5
10 Oct. ’30
Weenen ……
.

9Sept.’30
Helsingfors ……
6
26Aug.’30
Warschau… .74
3Oct.
1
30
Kopenhagen

….
3412 Nov.’30
Zwits. Nat. Bk.
2410 Juli’30

OPEN MARKT.

1930

11

1929 1928 1914

Dec.
20
Dec. Dec.
Dec. Dec. Dec.
Juli

Amsterdam
Partic.disc.
1
7
116-‘I2
1
5
11013
13116-7116
I31
19
_1J
4

311511
4I16-
1
I1
3
1
19_
3
119
Prolong.
2

,
15116-2
11/
43/4
1114314
311
3
4
41175

211
4
-31
4

Londen
Dageld…
I
1
12-2
I
1
Jj-2
1-2
1-2
3.5
1
1
213-4
1
3
1
4
-2
Partic.disc.
211,
23/
9
113

21_3/8
2
1
16-
7
1u
4I4116
431
9_71
39

2
1
1-1
4

Berl4/n
Daggeld…
3.4113

3-6
1
12
4-6
1
I2
5
1
147
1
13
7-10
51158113

Partic.disc.
30-55 d..
.
47/
s

43147J9
4I4-I8
471
7
6
1
14-/8

56-90 d…
471s
4I4-I8
431
4
.7/
9

471
7
6
1
1-
3
b
2
1
1s-
1
12
Waren-
wechsel.
531..Ij
51/
4
.4/
9

5114.4/9
511e3/g 73/
8

711
9
1/
4


New
York
Daggeld
1)

1

21/
4

2-
3
/4
2-
3
/
21/
4

41135114
6-9
9
14
1
7
/
4
2
1
1
9

Partic.disc.
2 2
2 2
41/
47J
8


‘ roers van ni vee. en aaaraan voorargaanoe weaen tm vrijaag.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
Londen
Berlijn
Par
(j
s
Brussel

1

Batavla
York’)
‘)
‘)
)
0)
1)

16 Dec. 1930
2.485j
12.05%
59.19
9.754 34.684
100
17

1930
2.489/,
12.06
/l6

59.23
9.754 34.694
100
18

1930
2.483/
8

12.06%
59.25 9.76

34.70
100
19

1930
2.48s/,
12061/,
59.224
9.76

34.70
100
20

1930
9.48%
12.069/
99

59.20
9.76

34.694
100
22

1930
2.481/
19

12.05
59.174
9.754 34.684
100
Laagsted..
1
)
2.488/
t
,
12.053/
9

59.15
9.75

34.65
997/
9

floogste d.w1)
2.4831
12.0634
59.254
9.764 34.71
1001/
9

15 Dec.

1930 2.481/
4

12.05
/96

59.17
9.754 34.67
100
8

,,

1930
2.48
7
/16
12.0634
59.26
9.754 34.695
100
Muutpariteit
2.48% 12.10%
59.26
9.75 134.59
1100

Data
srzd
Weenen
Praat
Boeka-
Milaan
Madrid

16 Dec.

1930
48.16
35.-
7.364
1.48
13.005
25.60
17

,,

1930
48.20
35.-
7.37 1.48
13.004 26.75
18

1930
48.21
35.-
7.37 1.48
13.01
26.75
19

1930
48.2134
35.-
7.37
1.48
13.004
26.424
20

,,

1930
48.2334
35.-
7.364
1.4822

1930
48.29
35.-
7.37 1.48
13.00
26.55
Laagsted.w.
1
)
48.15
34.9234 7.36
1.47
12.984
24.90
Hoogsted.w’)
48.26
35.01
7.37JI
1.49
13.02
27.-
15 Dec. 1930
48.1634
34.9734
7.364
1.48
32.994
24.874
8

,,

1930
48.35
35.-
7.364
1.48
13.024
27.42
Muntpariteit
48.-
35.10
7.371
1.488 13.09
48.524

D
a
a
Stock-
Kopen-
Oslo
Hel-
Buenos-
Mon-
holm

)
hagen’.)
J
S
cIr
l
f
I
:
Aires’)
treal’)

16 Dec.

1930
66.65
66.424
66.45 6.255
82
2.477/,
17

,,

1930
66.65
66.45
66.424
6.25
80%
2.477/
8

18

1930
66.65
86.424 66.425
6.255
83
2.477/
8

19

1930
66.65 66.424
66.425 6.254
8234
2.4713/
16

20

,,

1930
66.65
66.424 66.424
6.254
82
2.4771,
22

,,

1930
66.624 86.40
66.424
6.25
8134
2.47is/
16

Laagsted.w.’)
66.60 66.35 66.35 6.24
80
2.476/,
Hoogste d.w
1
)
66.674
66.45 68.46
6.26
8334
2.48
1
/,
15 Dec. 1930
66.624
66.42il
66.424
6.25
.

8334
2.47
13
/
16

8

,,

1930
66.675
66.475
66.45
6.255
85
Muntpariteit
66.67
66.55
166.67
6.264
95%
2.4834

‘)
Noteering te Amsterdam. “) Not, te Rotterdam.
1)
Part, opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.


KOERSEN 1E NEW YORK. (Cablel.

13
a a
Londen
($
per
2)
Parijs
($
p.
IOOfr.)
Berlijn
($
p. 100
Mkj
Amsterdam
($
p. 100
gld.)

16 Dec.

1930
4,85
19
/
33

3,927/
8

23,84
40,26%
17

1930
4,851l/
3,93
23,85
40,2634
18

1930
4,85
23
/
33

3,93
23,85%
40,28%
19

1930
4,8511,
3,93
23,8434
40,267/
8

20

1930
4,8529/
39

3,93
23,84
40,27
22

1930
4,85
21
/
33

3,93
23,84%
40,2834

23 Dec.

1929
4,88
5
/15
3,949f
23,96
40,353.
Muntpariteit..
4,8867
3,901/
8

23,81%
401/
14

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en

INoteerings-I
Landen

I
eenheden
6Dec.
1

1930
1
13Dec.
1

1930
1

15120
Dec.
’30
I
Laagste[Hoogst&I

120
Dec.
1930

Alexanclrië.. Piast.
p.
z
e
9734
979
1

Athene ……Dr.
p.€

375 375
374%

37534
375
Bangkok…. Sh.p.tical
119i,
1/9i18
499116
19%
1/95%
Budapest

Pen.
p £
27.774 27.78
27.74

27.79
27.755
Buenos Aires

d.
p.$
38
15
/
93

3734
36′,

3734

36is
6

I/5
49
1
6

111549/64

11
1
5%

1;5131
6

1/5k
Constantin.. Piast.p.g
1.025 1.025 1.025

1.025
1.025
Hongkong
..

Sh.
p. $
1129/
6

1/134
1/1’/,

11234
1/1
11
1
32

Kobe

…….Sh.
p.
yen
310
83
/
54

2/0
85
/
94

20%

21099/52
2/087/54
Lissabon…. Escu.
p. £
108%
10834
1081/,

108r/
8

108k
Mexico

….

$
per
£
10.70
11.00
10.75

11.15 10.85

Calcutta ……5h.
p.
rup.

Montevideo
.

d. per
£
387/
9

37
3534

3734
3634
Montreal

$
per
£
4.85s,
4.8634 4.861/
8

4.865/8
486H
Rio d.Janeiro d. per
Mii.
411/
35

451/
84

41/
9

418/
1

4%
Shanghai

Sh.
p.
tael
1/6%
1/5%
1,47/
8

1f6ii,
115%
Singapore
..

id.
p. $
213%
213%
2/311j
6
2/3isi,
6

2/38%
Valparaiso
1).

$
per
£
39.79
39.92
39.92

39.94
39.93
Warschau
..

ZI. p. £
439/9
43
I8
43j

433j
8

435,
6

1)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
8)

Londen’)
N.York’)
Londen
15 Dec.

1930..

1534
327/,
15 Dec.
1930.

85/134
16

1930..

1434
315,
16

,,
1930….
85/134
17

1930..

1411,,
317/
8

17
1930….
851134
18

,,

1930..

1434
3134
18

,,

1930….
851134
19

,,

1930..

145/
8

315j
8

19

,,

1930….
85/134
20

1930..

141/,
20
1930….
85/134
21 Dec.

1929.. 22
1
/,
48
1
/
8

21 Dec.

1929….
84/1134
27 Juli

1914.. 24t’
14

59
27 Juli

1914….
84/11
9)
In pence
p.
oz.stand.
1)
Forelgn silver In
Sc.
p.oz.flne.
8)
In sh. p.oz.flne

STAND VAN’. RIJKS KAS.

Vorderingen.

1
6
Dc. 1930

1
15 Dec. 1930

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
1

3.657.173,10
t
16.983.729,79
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
44.726,66
,,

544.638,63
Voorsch.
op

uit.

October 1930

afd.
gemeenten verstrekt
op
voor haar
door de Ri4ksadininistratie te heffen gemeentelijke

ink.bel.

en

opc.

op
de

Rijksink.bel …………………
37.320.492,85
,,

34.625.746,75

derlandsche

Bank……………….

Voorschotten aan Ned.-lndië ………
,,

60.252.729,29
,,

79.542.059,74
Id. aan

Suriname …………………
,,

12.043.379,76
,,

12.271.685,

Kasvord. weg. credietverst.ajh. buitenl

.

4.914.530,21
,
101.033.907,50
,,

5.135.380,81
101.441.707,04
Daggeldleeningen tegen onderpand

.
.

14.800.000,-
6.000.000,-

Id. aan

Curaçao…………………..

Saldo der postrekeningen van Rijks-
26.579.781,42

19.044.114,71
comptabeien
…………………….
Vord.o/h.Algeni.Burg. Pensioenf.
1)
– –
Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
,,

14.383.030,93
.,

12.519.132,33
Ve r
pli_c
h tin_gen.

Voorschot door Ned. Bank ingevolge
art. 16 van haar octrooi verstrekt


Voorsch. d. Ned. Bank verstrekt’)

Schatkistpromessen in omloop
……

85.790.000,-

82.790.000,-
Waarvan direct bij de Ned. Bank

Schatkistbiijetten
in
omloop
………./
157.465.000,-

fl57.380.000,-

Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.
1)

390.632,13

722.617,20

..

Daggeidleeningen
………………………-


Zilverbons in omloop ………………3.811.456,50

,,

3.725.647,-

Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P.,T.
en
T.’)..,

16.986.943,87

9.635.164,03
Id. aan andere Staatsbedrijven
‘)
……….736.607,04

757.157,04
Id. aan diverse instellingen’) ………..9.090.357,36

,,

8.795.642,13
1)
In rekg..crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH.INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.

13Dec. 1930
20Dec. 1930

Saldo bij ‘s Rijks kai …………….
Saldo bij de Javasche Bank……….
Verplichtingen:
Voorschot ‘s Rijks kas ……………
Schatkistpromessen …………….
Betaaimiddelen In ‘s Lands Kas …..
Waarvan Muntbiljetten …………..
Muntbiljetten in omloop ………….
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.
Voorschot van de Javasche Bank….

.1

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in miljoenen trance.


goed
Wis-
1
Waarv.
Belee-
Renteloos
Data
Goud
Zilver in het
sels

op
hei
I
ningen
voorschot
buitenl.1
buiten!. a.d. Staat

12Dec.
‘30152.900

559
6.376
26.451
19.4071

2.973
3.200
5

,,

‘3052.352
554
6.912 ‘L6.249
19.142
3000
3.200
28 Nov.30 51.967
544
6.760 27.914
19 137
2.868
3.200
21

,,

‘3051.710
536
6.551 28.562
19.138
2.848
3.200

13Dec.’29
41.248
211
7.191 26.608
18.770
2.629
3.200

23 JuIi’141
4.104
640

1.541
8
769

fons
v.
d

Dtver-

I

Data

zei/st.

‘1

sen
1)
amort.
k.
Ctrculatie
Rekg.
Courant

1

Port!-
Staat lamort.k.lcaiieren
Ze//st.

75.299 5.639
7.945
12
Dec.’301

5.304
1

2.050
9.498
-.
5

,,

‘301

5.304
1

2 298
75.838 5.575
7 500
9 347
28Nov.’301′

5.3041, 2.150
75.951
6058
7296
9.834
21-

,,

‘301

5.304

1

2.074
74.148
6.424
7.335
9.368

13 Dec. ‘291

5.612 1

1.519
66.904 8.184
4.797
6.921

23Juli’141


5.912
401

943
1) Sluitpost sctiva.

F4

1138

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 22 December
1930.
Activa.
Binnenl.Wis-(Tïfdbk.
f

38.455.232,44
sels,Prom.,

Bijbnk. ,,

299.736,56

enz.in
disc.I Ag.sch. ,,

10.221.770,78

f
49.076.740,76
Papier o. h. Buiteni. in diseonto

……

Idem eigen portef.
.
f
247.313.737,.-.
Af:Verkocht maar voor
de bk.nognietafgel.
247.313.737,_
Beleeni ogen
snel. vrach.
Hfdbk.
f

29.272.488,47

in

rek.-crt.

Bijbuk.

6.083.8e 7,59

op onderp.
Ag.sch.

54.l98.65

9

f

89.655.041,85

Op Effecten ……
f

88.28.406,89
OpGoederenenSpec. ,,

1.026.634,96
89.655.041,85
Voorschotten a. h. Rijk …………….

,,

Munten Muntmateriaal
Idunt, Goud
……f

84.680.780,-
Muntmat., Goud
.. ,,
361.496.25
,,
,97

f

4211.177.031,97
Munt, Zilver, enz.

,,

25.053.7s 1,06
Muntmat., Zilver..


45 1.230.7 68,03
Belegging
1,
kapitaal, reserves en pen-
sioenfunds

…………………….,,
25.943.904,05
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,
5.000
Diverse

rekeningen ………………

..
4:t.fl22.7611,15

Passiva.

f
9 1Kapitaal
……………………….f
20.000000,-
Reservefonds ………………….. .,,
7.199.946,44
Bijzondere

reserve

………………,,
8.0011.000,
Pensioenfonds

………………….
6.763.861,-..
Bankbiljetten in omloop …………..

822.160.070,-
Bankassignatiën in

omloop

………..,
323.587,30
Rek.-Cour.

liet Rijk

f

14.179.970,75
saldo’s:

1
Anderen _,, 25.144.067,89
39.323.938,64

Diverse rekeningen ………………

P,
747 1.55446

f
911.242.957,84

Besehikbaar metaalsaldo
………….f
106.120.110,8Ï
Minder bedrag aan liankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank ger’chtigd is

,,
265.300.275,-
1)
Waarvan In het buitenland
/
28.846.79,33.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud
Andere
I
Beschikb.
Dek-
Data
Munt
I
Muntmad
Ctr’ulatle
opeischb.
I
schulden
i

Metaal-
kin ga
saldo_
1
)
perc.

22 Dec.
’30
64.681
61.496
822.160
39 648
106.120
52
15
’30
64697
361.496
813.417
42.976
105.P0fl
52
8
’30
14.713
‘61.496
826.577
27.757
108.811
53
1
’30
64.631
361.504
854.99
32.949 94.907
5O
24 Nov.
1
3))
64.652
361.504
812.768 41.0a8
109
126
53
17

,,
’30
64.664
361.504 825.999
30 s62
108.090
52

23 Dec.
’29
65.028 382.444 322.973
29.673 131.388
55

25 Juli
’14
65.703 96.410
310.437 6.198
1

43.521
54

Totaal
Schatsist-
•e

Papier
Diverse
Data
bedrag
I

promessen
B 1
e
:_
n,ngn

op het
reke-
disconto’s
rechtstreeks
buitenl. ningen))

22 Dec.
1930
49 077

89.655
247.314
43.023
15
1930
48680

89 187
247.876
43.147
8
1930
48.857

65.809
247.895
39.019
1
1930
48.378

118.542
247.866
40.839
24 Nov.
1930
48.117

86.957
249.365
37.117
17

,,
1930
48547

88.111
250.046
35.752

23 Dec.
1929
59.310

94.072
218.703
32.797
25 Juli
1914
67.947
-.
61.888 20.188
509
‘1
Seaert den bankstaat van
14
Jan.
’29
weder op cle basis van ‘,
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSChE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Ç
Andere
opeisc1b.
Discont.

22 Nov.

1930-
900
1.228
514
890
..

64
15

1930..
901
1.288
56
886
561
8

,,

1930-
900
1.417
469
876
607
1

,,

1930-
900
1.439
451
884
558

23 Nov.

1929-
7062
1.497
580 1.060
490

5 Juli

1914…
645
1

1.100
560 735
396
1
Sl,jf,
der
s,ctiv.
2) f100.000 bij de Ned. Bank gedeponeerd en
/ 6.000 goud gekocht.

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. be
samengetrok.
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

Goud

Zilver

Circulafte • opeischb. metaal-
schulden saldo

20 Dec. 1930

178.2110

256.000

42.800 58.680
13 ,, 1930

177.300

260.600

39500 57260
6 ,, 1930

176.00

260.400

37.300 57.720

22Nov.1930 138.759

378 255 934

40.308 57.510
15 ,, 1930 138.405

35.838 259.931

42.067 53.452
8 ,, 1930 138.783

34.150 263.044

41.534 51102

1 ,, 1930 138.792

33.588 258.516

43,365

51.627

21Dec.1929 139 785

26.991

291.646

43.768

33.011
22 Dec. 1928 169.934

19.576 311.776

60.342 40.663

25 Juli 1914 22.057

31.907

110.172

12.634

4.842

Data

_____________

Dis-
conto’s
1

bulten
t

N.-Ind.
1

betaalb.

1

Belee-
1
ningen
1

D
r
iverse

1 1
eke-
ningenl)
percen-
lage

20Dec. 1930
997u0

.
•S
60
13

1930
102.000

59
8

,,

1930
100.200
59

22Nov.1930
41.791
59
9.09.5
30,59.5
44.289
15

1930
9.129
30675
44.695
42.164
58
8

1930
9.185 30.766
46.452
40627
57
1

,,

1930
9.119 31.287
44.822
42.083
57

21Dec.1929′
8.163
25.252
105.181
34.788
50
22Dec. 1928
7.625
36.540
94.908
48.359
51
25
,1uli
1914
7.259
6.395
75,541
2.228
44
‘)
Siciltpost acttva.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste postba in duizenden ponden ‘sterliug

Data


Metaal
Bankbilf.
in
Bankbiij.
in Bunking
Other Securitles
Disc,
and Securiiies
circulatie
Departm.Advances

38.440
17 Dec. -1930
151.316
372.141
5.341
23.783
10

1930
152.449
364.474
47.124
4.911
22.191
3

.

1930
1556:11
359.219
55.430
4.606
21.791
26
No.
1930
157.573
35L125
65.444
6.081
22.236
19

1930
158966
353.740
64.173 4.398
24.864
12

1930
160 081
355.361
63.540
4.288
22.449

18 Dec.

1929
140.734
371.698 28.807
10.830
20.566

22
Juli

1914
40.164

29.317
33.633

Data
1

00v.
Sec.
Public
Depos.

Other Deposits
1

1

Other
Bunkers IAccountsl

1 1
R’servei
Dek-
kings-
perc.’)

17 Dec. ’30
53.886
6.524
64.295
33.479
39.1751
37
10

’30
54.291
5.891
72.112
33.483 47.975
43
3

’30
54966
7.843
81.858
34 t27
56.412
26 Nov.’30
34.596
18.869
55.901
36.813 166.448
595.
19

’30
33.431
17 780 59.481
32.95365.225
593/82

12

.,

30
36.726
16.979
60.321
33.150
64.700 58,

18 Dec.’29
65.144
9.859
62.065
35.517
29.036127

22 Juli
1
14
11.005 13.736
42.185
1
29.
2
971
52

1) VerhoudIng tusschen Reserve en Deposlts.

FA

DUITSCHE RLJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

Dat a
Goud
bij bui-
tenl. ctrc.
als goud-
dekking
wissels
en
Belee-
ningen
banken
1)

geldende
cheques

15 Dec.

1930
2.215,7
222,0 550,9
1.775,8
81,4

7

,,

1930
2.190,3
222,0
536,9
2.010,2
75
1
7
30 Nov. 1930
2.180.0
221,8 524,8
2.003,1 231,5

23

,,

1930
2.179,9
221,6 209,8
1.603,2 61,3

15

1930
2.179,8
221,4
485,9
1.664,5
98,4

15 Dec.

1929
2.247,1 149,8 390,8
2.090,8
108,6

30 Juli

1914
1.356,9


750,9
50,2

Da
a
Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Activa’.)
lat ie
Crt.
Passiva

55 Dec.

1930
102,5
470,5 4.256,1
301,3

379,7
7

,,.

1930
102.5
485,7
4.439,6
344,4
320,3
30 Nov. 1930
102,5
488,2
4.601,3
381,4
314,1
23

,,

1930 102,5
475,9
3.954,3 402,3
300,8

15

,,

1930
102,5
471,9
4.130,8
281,7
291,3

15 Dec.

1929
92,6
664,8
4.588,9 402,1
286,0

30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
1)
i)noeIast. ‘) w.o. Nentenoankscnelne
13,
t uec., .ju,
zi, 13 1NOV. 3u,
15 Dec. ’29, re8p. 31; 37; 10; 46; 44; 34 miii.
NATIONALE BANK VAN BELGIE.
Voornaamste posten in millioenen Beigas.

Data

Goud
u.
,

.2

Rekg.
Cr1.

’93°
0
.

__-1
——-

18 Dec.
1318
900

760
32
312
3.132
46
154
11
1298
903

749
30
311
3.158
2
143
4
1297
896

743
39
312
3.172
42
85
27 Nov.
1297
896

748
31
31
3.157
2 137
20

,,
1297
901

737
32
312
3.131 19
144
19 Dec.’
1146
562
45
784
34
338
2.657
43
160
‘)1W29.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANK S.
Voornasmste posten in milijoenen dollars.

Oondvoorraad
Wettig
Wissels

Data betaal-
middel,
Totaal
Dekking
in
her-
disc. v. d.
t

in
de
open
bedrag
F. R. Notes
Zilver
eic.

member 1
markt banks
gekocht

10Dec.’30
3005,0
1.684.3
136,5
257,1
243,7
3

,,

’30
3007,5
1.625,3
137,3
250,9 218,9
26Nov.’30
3.025,0
1.627,8
138,8
233,9
176,1
19

’30
3.041,0
1.624,1
150,3
20,0
178.3
12

,,

’30
3028,5
1.632,5
148,7 191,7
207,3
5

,,

’30
2.999,4
1.617,7 146,2
212,8
185,6
11 Dec.’291
2.964,1
1.628,2
145,7
768,9 321,8

Belegd
F.R.
Notes

1
e
t
p
a

‘j
Gestort
‘-
t

Dek-
Algem.
Dek-
Data
in
u. s.
Qov.Sec.
in ctrcu-I

Kapitaall
kings-
kings- latie
1
_I
perc.’)
perc.’)

10Dec.’30
617,0
1.475,7
2.489,7
170,3
75,7
79,2
3

,,

’30
6022
1.450,9
2.492,3
170,6
76,2
79,8
26Nov.’30
595,6 1.421,9
2.463,4
170,5 77,8
81,4
19

,

’30
595,8 1.383,6
2.514.2
170,5
78,0 81,9
12

1
30
601,3
1.371,1
2.539,7
170,5 77,4
81,2
5

,,

’30
601,5 1.366,6
2.479,3
170,4
77,9
81,8

11Dec.’291
386,9
1.918,3
12.425,7
1

168,4
68,2
71,6
‘J vernoualng totalen gouavoorrabcl tegenover opeis
schulden:
F. R.
Notes en netto deposito.
2)
Verhouding
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover

PARTiCULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
Aantal
banken

Dis-
conto’s
en
heleen.

Beleg-
gingen

irve
bij de
F. R.
banks

Totaal
depo-

1
sito’s

t Waarvan
time
deposits

3Dec.’30
98
16.516
6.800
1.816
21.280
1

7.372

26
N?v.’
30

84
16.527
6.854
1.814
21.403
1

7.487
19

’30
62′
16.690
6804
1.830
21.494
1

7.486
12

’30
61
16.688 6.767
1.881
21.649
1

7.552
8

’30
78
16.796
8.704
1.791
21.447
1

7.547

4Dec.’29
580
17.538
5.604
1.766
20.469
6.722

– 1i39

1. FEDERAL RESERVE BANK TE NEW YORK.
(In millioenen Dollars.)

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

1
Totaal

1
Dekking in
herdisc.
van
de
i

de
open
merkt
Data
betaal- middel,
bedrag
F.R.
Notes
Zilver
dc.
member
gekocht
bank,

26 Nov. 1930..
1.098,7
370,0
1

35,0
38,2
4,2
19

1930..
1.099,9
370,0
38,5
31,5
45,9
12

1930..
1.064,2
370,0
39,8 32,8
64,5
5

1930..
1.040,1
370,0
36,5
54,1 49,1
29 Oct. 1930.
.
1.137,3
370,0
39,9
38,5 42,9 22

.

1930..
1.083,1
345,0
38,2
31,8 42,7
15

1930..
989,0
320,1 35,9
57,7 58,8
8

1930..
986,0
320,1 37,2 25,6 83,8
1

,,

1930..
1.0 $3,5
320,1
36,9
26,4
48,7
24 Sept.1930..
1.048,7
320,2
36,9 24,1
44,3
17

,,

1930..
996,4 320,2
36,9
21,6 59,6
10

1930..
982,2
320,2
38,3
26,1 51,3
3

,,

1930..
926,4
320,2
37,3
63,6
49,4

27 Nov. 1929..
1.032,7
447,5 43,4
129,0
73,4
28 Nov. 1928…
835,0
190,6
20,9
316 7
143,1

Bclegd
F.R. Notes
Toial
Gio,t
Algem een
Data
U. S. Go,,.
Sec.
in
circulaile
Deposilo’s
Kapitaal
Dekkinga-
pere.
1)

26 Nov. 1930..
187,4
259,0
1.046,9

66,2
86,8
19

1930..
185,4
242,2
1.059,5
66,2
87,5
12

1930..
187,3
233,1
1.090,6
66,2 83,4
5

,,

1930..
187,3
239,8
1.026,4
86,2
85,0
29 Oct. 1936..
187,3
241,6
1.102,4 66,2 87,
22

1930..
187,3
240,3
1.046,2
68,2 87,2


15

1930..
187,3
219.1
1.023,0
66,2 82,6
8

1930..
186,2
207,2
1.015,3 86,3 83,7
1930..
186,2
217,5
1.030,1
66,3 86,6

24 Sept.1930..
187,5
203,3
1.026,3 66,3
86,9
17

1930..
195,4 190,0
1.022,2
65,6
84,5
10

,,

1930..
187,9
177,9
1.005,4
65.6 85,2
3

,,

1930..
187,7 185,2
996,9
65,6 81,5

Dato
Goud
Bui’eni.
tegoed
en
wissels

Zweed
sche en
1,reem e

Dis.
conto’s
en
Beleen.’)

Clrcu.
iie
Rek.
ri.

6Dec.’30
241,4
327,2
75,5
205,1 530,0
283,6
29Nov.’30
241,5 326,4
75,5 97,3
587,8
111,1
22

’30
241,6
313,0
75,5 58,9 529,5
107,1
15

,,

’30
241,7
313,1
75,6 64,7
542,2
105,2
8

,,

’30
241,7
324,7
75,6
62,4 547,9
105,5
1

’30
241,8
332,0
76,6 78,2
584,9 95,1
25Oct.
1
30
241,9′
.
336,9
76,5
63,8 524,1
‘142,8
18

,,

’30
241,9
343,7 77,9 70,0
534,7
143,8
ii

’30
242,0
332,8 80,0
81,9
548,2
137,1
4

’30 242,1
335,4
82,0
1’13,7
584,0
137,5
27
Spt.
’30
242,2
311,0 83,0
83,5 556,1 111,3
20

’30
242,3
305,2
83,1
86,3
538,2
127,3
13

,,

’30
242,3 286,2
83,5
96,5
549,7 104,4

7Dec.’29
240,2
212,2
73,5
341,6

511,0 317,4
8Dec. ’28
236,4
123,1
75,1
354,3 476,1
291,7

25 Juli’14
105,8
115,6
28,0 92,4 206,2
68,2
1)
Vanat
ZI
(JCt.
”(
excl. ue voorscnotten en kascrealeten, ole niet
voor dekking beschikbaar zijn.

111. BANK VAN
NOORWEGEN.
(In millioenen Kronen.)

Data
G00d
Tegoed
in het
buiten1,
Effecten
Dia-
conto,
en
Beleen.

Circu-
latie
Rek.
C,t.

7 Dec

1930..
146,4
35,3
48,2
188,2
298,5
52
1
2
19
Nov.

1930..
146,4
33,3
48,2

200,2
.302,7
584
12

,,

1930..
146,4 31,6
48.2
193,8
295,4
57,2
15

1930..
146,4 36,5
48,0
198,4
297,6
65,4
7

1930..
146,4
36,0 56,7
201,6
301,8 70,4
30
Oct.

1930..
146,4
35,7
55,9
217,3
312,3 80,8
22

1930..
146,4
29,9
55,9
206,4
396,4 66,6
15

1930..
146,5
26,7 55.2
202,3
3011,8
57,2
7

1930.
146,5
29,7
54,9
208,5
308,6
63.9
30 Sept.

1930..
146,5
25,0
53,7
216,8
309,2
70,7
22

1930..
146,5
25,0
53,2
208,4
300,1
70,8
15

1930.
.
146,5
23,8
52,9
210,6
301,9
67,9

7

Dec.

1929..
146,7
43,4
25,3, 232,9 304,2
78,5
7 Dec.

1928..
146,9
31,2
9,3
268,1
3i’O,S
93,4

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Nov. 1929..

159,4

354,2 1.002,3

64,9

79,3
28 Nov. 1928..

44,5

348,8

945,1

49,7

66,4
1)
Verhouding totalen voorraad muntmateriaal en wettig betaal-
middel tegenover F.R. notes en deposito’s.

:
ZWEEDSCHE RIJKSBANK.
(In millioenen Kronen.)
tt,eracnter volgen enkele tiankstaten, welke aan net eiml
van ieder kwartaal worden opgenomen.
22 Juli

1914..
52,4
1

65,7
8,9
79,3 120, 10,7

1140

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

IV. NATIONALE BANK VAN DENEMARKEN.
(In millioenen Kronen.)

Data
Goud Pasmunt
Buiten!.
saldi,
munt en
wissels

Binneni.
wissels
bel, en
cred.

Circu.
latic
Rek.
Crt.

29Nov. 1930..
172,1
6,2
92,4 92,0
354,2 32,6
31 Oct. 1930 ..
172,1
6,8
101,6
93,9 369,7 41,3
30 Sept.1930..
172,2
7,1
81,2
92,6
344,5
33,9

30 Nov. 1929 ..
172,5
6,5 85,7
98,1
369,8
44,3
30Nov. 1928 ..
172,8
8,8
94,6 81,2 353,9
40,3

30 Juni 1914
1
).
75,6
6,6

.-.
159,8
4,8
‘)
wegens anoere Derekening
niet vergelijkbaar.

V. BANK VAN SPANJE.
(In millioenen Peseta’s.)

Liata
,.,oua
£.tii)cr Staats. Jona.
sen
1)

.,
conto s
en
Beleen.

Circu.
Zatte

Rekg. Crt.

Partic. Staat

12 Dec.

’30
2.437
703
583
2099
4.649
862
168
6

,,

’30
2.461
703
583
2.092
4.688 836
160
29 Nov.

1
30
2.458.
706 583
2.090
4.642
849
182
22

’30
2.481
704 583
2.011 4.648 864
150
15

’30
2.479
700 583
2.047
4.709 849
136
8

,,

’30
2.477
698 583 2.141 4.761 830
160
31 Oct.

’30
2.477
702
583
2.099
4.699 842
189
25

’30
2.476
703
583
2.120
4.669
818
156
18

’30
2.476
701
583
2.149
4.664
815
151
11

’30
2.476
702
583
2.113
4.663
804
146
4

’30
2.476
707 583
2.202
4.639
821
184
27 Sept.

’30
2.475
712
583
2.103
4508
813 291

14 Dec.

1
29
2.565
708,
584
2.142
4.378
965 354
15 Dec.

’28
2.559
699
585
1.909
4.328
964 209

24 Juli

’14
543,5
726,8
494,4 783,8 1919,0
497,9
‘j
i en neurage van
344
mitiloen, pius voorscnot In reic.-cct. aan ne scnatk.

VI. ZWITSERSCHE NATIONALE BANK.
(In millioenen France.)

L)ata
L,oua
£.uijtiCr
Goud.
deviezen

Dis.
conto’s
en
Beleen.
1
)

Circu.
Zatte
Rek.
C,t.

15 Dec.

1930..
640,6

334,8
69,5
938,9
238,0
6

,,

1930.
.
640,5

332,2
64,7
948,4
204,3
29 Nov.

1930..
640,6

335,2
67,2
968,0
198,9
22

,,

1930..
640,6

334,8
59,7
904,5
247,3
15

1930..
640,6

339,7 58,9
924,2
243,0
7

1930..
640,6

346,8 60,4
955,7
202,8
31 Oct.

1930..
664,5

354,0
72,3
989,0
189,0
23

,,

1930..
664,5

356,2
62,0
916,9
247,9
15

,,

1930..
664,6

356,1
63,5 921,1
258,3
7

,,

1930..
639,7

334,4
65,9
944,6
181,7
30 Sept.

1930..
839,6

334,7
70,4 986,7
156,7
23

,,

1930..
639,6

329,9
64,0
895,8
228,4

14 Dec.

1929..
561,2
2.7,7
296,4
161,1
887,0
149,0
15 Dec.

1928..
472,8
47,6
264,0
186,4
840,4
127,8
23 Juli

1914..
180,1
18,9

107,8
267,9
105,2
‘)
nenert
ii Maart

zonder rek.-Crt. saldi in het buitenland.
Deze
zijn met ingang van
dien
datum met den post buitenlandsche
wissels
tot
den
post
gouddeviezen samengesmolten.
2)
Sedert
31
Mrt.’28 uitsluitend de dagelijks v.ervallende verplichtingen.

VII. OOSTENRIJKSCHE NATIONALE BANK.
(Voornaamste posten in millioenen Schillingen.)
11

VIII. NATIONALE BANK VAN HONGARIJE.

(In millioenen Pengö’s. 1 Pengö = 12.500 Kr.)

Data
Goud

Vreemd
ge!
deiezen
tegoed

Binnen!.
wissels,
ceelen

Voor.
schot
aan den
Circu-
lotie

Rekg.. Courant

c.
In hel
Stoat
_
ilenl.1)n

15 Dec.

’30
163
21
218
66
394
23
15
7

,,

1
30
163
23
234
66
409
22
15
30 Nov.

’30
163
27
253
67
439
13
18
23

,,

’30
163
11
230
67
381
37 15
15

’30
163
11
238
68
414
30
53
7

’30
163
12
258
68
448
12
17
31 Oct.

’30
163
14
299
69
500
4
18
23

’30
163
12
223
69
389
36
20
15

’30
163
15
189 69 391
21
19
7

’30
163
20
192
69
404
24
17
30Sept.
1
30
163
25
189
69
430
11
18
23

,,

’30
163
29
163 69
363
58
23

15 Dec.

’29
163
39
290
89
428
112
21
15 Dec.

’28
201
51
359
104
437
255
11
‘j
iis aeing van Diljetten en saldi in rekg..courant geldende, vol-
gens art. 85 der statuten.

IX. TSJECHOSLOWAAKSCHE NATIONALE BANK.

(In millioenen Tsjechoslow. Kronen.)

Data

1

Vorde.
1
ring op
den
Staat

Gou3
1

en
Zilver

Vreemd
geld en
tegoed in
it.l.

Discon. 1 fo’s en
belee
1
ningenl

1

Circu. latle
Rek. C,t.

7 Dec.
.

1930
3.476
1.546
2.367
163
7.012
655
30 Nov.

1930 3.478
1.546
2.344
180
7.278
382
23

1930
3.483
1.547
2.295
165
6.320
1.255
15

1930
3.505 1.547
2.283
176
6.532
1.072
7

1930
3.507 1.513
2.319
196
6.743
891
31 Oct.

1930
3.510
1480
2.345
268
7.144
568
23

,,

1930
3.511 1.412
2.414
238 8.291
1.391
15

,,

1930
3513
1.413
2.453 259
6.454
1.330
7

1930

3.515
1.413
2.438
287
6.800
993
30 Sept.

1930
3.520
1.413
2.423
284
7.198
575
23

,,

1930
3.522 1.414
2.397

228 6.285
1.359

7 Dec.

1929
3.780
1.259
1.995
957 7.311
781
7 Dec.

1928
4.117
1.159
2.356
381
7.556
1.066

X. ZUIDAFRIKAANSE RESERVEBANK.

(Voornaamste posten in duizenden Ponden.)

Data
Goud
Goud.
eed.
‘conto’s
en
leen.J

van
1

Reg..
papier

Circu. latie
Rek..
Crt.

1

Alge.
1

meen
IDekkings
1
perc.)

21 Nov.

1930..
7.024
6.323
63
6.914 6.908
50,7
14

1930..
6.804
6.677
181
7.186 7.238 47,6
7

1930..
6.532
6.677
218
7.763
6.195
47,5
31 Oct.

1930..
6.953
7.341

8.535

46,4
24

1930..
7.046
7.562
153
6.907 7.360
49,9
17

1930..
6.798 7.092
53
7.141
6.895
49,2
10

1930..
7.059 7.032
78
7.687
5.919
49,5
3

1930..
6.962
7.594
153
8.424
5.603
49,8
26 Sept.

1930.
.
6.694
7.440
150
7.743 6.639
47,6
19

,,

1930..
6.435
7.667
159
7.149
7.042
45,7
12

1930..
6.556
7.595
146
7.528
7.134
45,3
5

,,

1930..
6.604 7.832 228 8.175
6.590
44,7

22 Nov.

1929..
7.878
7.548 1.624
7.848
7.259 52,4
23 Nov.

1928.,

7.058
8.589 432
7.817
7.399
46,7

Liata
,.,oua
Vreemd
geld, depl-
zcnen tegd.
uh. !suit.!.2)

.4 d
n ere
eael-
Va,uta

Dis.
conto’s
en
Beleen.

Voor-
schot
a(cl.
Stoot

Circu- latie
Rek.
Crt.

15Dec.
1
30
214,4
198,8
499,8
142,7
101,2
1.017,3 142,2
7

,,

’30 214,4
197,2 489,9
121,0
101,2
997,2
129,2
30Nov.’30
214,3
199,6
490,7 130,0
,
101,3
1.042,5 96,6
23

’30
214,3
196,5 477,1
73,1
101,3
884,7
181,6
15

’30
214;3
205,8
481,9 84,4
101,3
943,8
147,2
7

’30
214,3
213,7
488,8
95,5
101,3
973,5
143,5
31 Oct. ’30
214,3 226,1
498,4
102,1
101,3 1.035,2
109,5
23

’30
214,3
227,0
499,4
62,4
101,3
881,4
226,4
15

,,

’30
214,3 217,6
479,2
68,5
101,3
909,9
174,2
7

’30
214,5 217,0 478,0
82,9
101,3
951,6
145,3
30 Spt. ’30
214,6
217,6 478,5
95,5
101,3
1.007,7
103,3
23

,,

’30
214,6
215,7
474
1
2
72,5
101,3
870,2
212,2
15Dec.’29
168,6
222,9 325,0
298,5
109,4
1.030,0
96,4
15Dec.’28
168,8
239,1 335,1
165,0
106,2
976,61
99,5
‘j
1
ncniiiing
=
u.D4
gouaKronen =
lu.00u
paplerkronen.
1)
Als dekking der circulatie en saldi in rekg. crt. geldende, volgens
art. 85 der Statuten.

•)
Verhouding
goud, goudcert. en pasmunt tegenover opeischbare
schulden: bankbiljetten en deposito’s.

XI. BANK VAN LITHAUEN.
(In millioenen Lita’s.)

Data
Goad
Zit
ver
Suitenl.
LJcine.
Zen

Des-
conto’s
en
Ben.
p

Kapi.
taal
Bank-
biljetten
in Depo.
sitos

30 Nov. 1930
38,4
2,9
88,9
100,3
12,0
116,1
101,8
15

,,

1930
38,4
2,9
94,8
97,5
12,0
114,2
108,5
31 Oct. 1930
37,1
3,0
98,7 97,2
12,0
118,3 104,7
15

,,

1930
36,9
3,3
95,6
93,6
12,0
110,5
106,7
30 Sept.1930
35,3
3,5
94,0
94,0
12,0
108,9
105,9

30 Nov. 1929
35,0
3,8
74,0
87,1
12,0
97,2
‘91,4
30 Nov. 1928
‘34,3
4,3
43,0
91,3 12,0
86,7
78,0

24 December 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1141
GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

23 December 1930.

W’edei• is deze vek cle t a r w e-iiurkt r.eel’ flauw geveest.
1]I
(le Vercenigc!e Q.tateu trad niet veel prijveraiideriug
Op,
omdat daii -(Ie .I’arju Boajd voortgaat met zijn steutiactie.
Elders echter hebben ‘C(ler nietiNve prijid
.
alingen j)lafltS-
gevoncleu en vooi’al iii Cii inda begint de toestu iicl er steeds
moeilijker uit te zien. Wel werd tot de dalende prijzen iii
Engeland steeds Ca itadeesche tarwe gekocht, maar, ofschoon op ccii enkelen (lag cle omzet cme r zelfs Vrij belangrijk was,
is liet totaal der exportverkoopeit niet voldoende om cle
prijslali tig te keereit. Van ccii zeer flauwe houding hebbeit
ook de markten iii Argeutiu iii blijk gegeven en vooral 01)
22 December was dat het geval. De oogstberieiiten uit
Argentinili waren anders den laatsten tijd niet onverdeeld
gunstig’ Er viel ook deze week in Argetitin iii weder veel
regen, waardoor het oogsten (lOr nieuwe titrwe wordt be-
leninierd en te]kens weder hoort itten. dat iii cle Zuidelijke
Provincies de regelt te laat gekomen is voor herstel der
schade, fveike cle oogst eenigen tijd geleden reetls door oct-
gunstige weersoinstaitdighedeit heeft ondergaan. Ook vnu
de roestschade wordt nog steeds gesproken. Uit Australili
konien utit berichten omtrent cle silia iie, welke de otulatigs
gevallen hevige regen aan de nieuwe tarwe heeft veroor-
zaakt. 11e ranuiug vait Jeu Anstralisc-hiti oogst is
daardoor
vrij aanmerkelijk verlaagd., in-nar ook ttit nog belooft de
opbreitgit buitengewoon groot te siordett. l.hitur ook liet
dezer dagen gepubliceerde nffi -ieeie Argetitij utsu-iuti oogst-
rapport ccii liooge raming der tarwe-ophrtigst bevatte, heb-
ben de zoo even giuoeinde oogatberichteti van het
Zuide-
lijk itaifronil cle markt niet in liet ittitust gesteiuttd cii zelfs
was Argenti nib de laatste dageit jiu st de fluit wate markt. Dii zoo even bedoel-de ramiug dei- Argeuitijtisvhe ttirwe-
opbrengst bedraagt
7.4
millioen ton, terwijl volgens de
gentijusehe regeering cle oogst itt het vorige jaar 3.7 mil-
lioen ton heeft bedragen. Dat maakt dus juist de helft uit
van den nieuweiu oogst, clie nu wordt bitutuengeliaald. i]:et
is geen wonder, that onder deze onistauchigheclen cle tarsve-
prijzen atitu de terinijimsarkt te Liverpool lager kwamen
dan tot tiog’ toe was voorgekomen. Ook aan de termijn-
markt te Rotterdaiut was dat liet geval en de vraag naar
te rwe in cle Europeesche iutvoerlanden was deze week ivecler
it-er onbevredigend. Daarbij kwam, dat cle vcrschepitig’en
uit Rusland niet verder afgenomen zijn en zelfs iets groo-
ter waren dan in de vorige week. Do voorraden van Rus-
sische tarwe in Italië nemen nog steeds toe en ook in
Noord-Westelijk Europa arriveeren nog steeds w’eder mi-
verkochte ladingen Ruissiselue tarwe. Nieuwe bevrachtiogen
vait stoomschepen, ter belading gedurende Deeentber en
Januari in Russiselie havens clej Zwarte Zee, hebben boven-
dien deze week cle iuuarkt int en clan verontrust. Dat in de
Ves

eenigde Staten de prijzen kunstmatig op peil worden
gehouden cci exportsakon in tarwe uit cle Vereeitigde Staten
11uur Europa tegenwoordig dus vrijwel niet tot stand
komen, heeft aan de zeer flauwe stemming der tarwemarkt
niets kunnen veranderen. Slechts vet

baast men zich meer
en meer, dat de Farni l3oarcl maar steeds voortgaat met
liet ophoopen
viui
groote voorradeu, zonder ook maar in het minst te weten, wat er lates- met •die tarwe moet ge-beuren. Wel is er sprake geweest, dat

ze dienen zal voor
veevoeder. itta er het schij itt, ulat het gebrti ik van tai-we als
veevoeder iii de Verceiuigde Stateit niet meevalt cru [aug
niet zooveel grooter is dan in andere jaren, als
Vli ii
de
zijde vals dcii ii’arns Iloard wel was voorspeld. Als niet out
den een of actdereii reden, clie
Bit
nog ctiet te voorzien is,
binnenkort
Ctiii
stijging der tarweprijzzn l)lats vindt, kon
(lie Amerikaansebe ophoopiuug van voorraden cii de toe-
kouetstigc noodzakelijkheid om dien voorraad op te nu-
men, nog- wei eens groot moeilijkheden aan de tarweniarkt
veroorzaken. Verbazing wekt het ook, dat iii iie Vereenigde

Staten slecht een iuiiujniahe vcrmiiideniuig in den ititzaai
vuil wiutertaroe heeft plaats gevo!uden. Tuwijl iii het
Corige jaar die iuitzaai 43.7 iniiiioeiu ac-ues luid bedragen,
wordt de met w’iuutertau-w’e bezaaicle oppervlakte in de Vei–
eeuligde Stateui nu geraamd op
4
. uutiil ioeuu aeres. Van cmii
belangi-ijke vei-nuindering vamu cle [)lodcuctie, welke imilscus
het eenige niidclel tot een verbeteriiug zou zijn, is dus voou-
loopig iii Anierika geen sprake. i’n Austiaiië wordt
steeds strijd g’evoeic[ omtrent dcii prijs, dien de regeening
aan de Austu

alïsche boei

en zal garaudeeueus voor de door
hseis vei

boitwde tarwe. 1[et staat reeds vast, dat die gega-
rti uscieeniki prijs veel. hoogem- zal zijn -clan de vaarde anti
de svereldmarlct, zooclat de Aiustrahisehe regeening, die toch
reeds met financ-iëele moeilijkheden te worstelen heeft, nog-
inaais bereid blijkt een groot vet-hies op zich te nemen.
Na de hevige prijsdaling vaut 22 December sloot tarwe aan
de Argentijuische tem

ntijnmam-k.ten 55 65 eentavos pet- 100
KG. leges- dan een week tevoreit. De prijs kwam daarbij
lager dal) luet tot nog toe iereikte laagste punt, dat om-
streeks half November was voorgekonten. Te Wit utipeg lie-droeg de verlaging
4
h’5 dollarcent per 60 lbs.
Uit Rusland is deze week geen logge verscheept, doch bij –
tien algemeen flauweui toestand iler graautnnarkt en de
groote voorraden Riussische logge, ivellce zich nog in West-
Europa bevinden, hebben de prijzen zich uuit geheel kunneiu
Ii andhaven . .i3ij ver ni i uuclerd e vnu lig zij ii
iii
Nedet

lanci dc
prijzen van Bussisehie logge wat afgebrokkeld. In Duitschu-
lauid heeft het i:uieuwe vooi-schrift omtraitt liet verbruik van
rogge in het tarwebs-ood u.uog weinig verbetering in de
vraag miluur rogge veroorzaakt ecu nog steeds klaagt men
daar over den oiuvohdoenden afzet. In de Vereenigde Staten
wordt de niet logge bezaa.ide oppei

vlakte geraamd
01)
46
milhioen acres tegen 346 milhioenu
in
liet vorige jaar.
iog’g’e is
heil
de termijuiunarkt te Chicago eigenlijk deze
week niet fluit iv geweest, wamut, ofschoon de roggprijs niet
direct door den Farmu i3oard w’ordt gesteund, is slechts
een matige pnijsdithiuig iuugetredeuu I3hijkbaar wordt dus al-
thauus dc u-ogge in cle
ereenigde
Staten in voldoende mate
voor veevoeder opgenomen.
III a’ï s is ook deze week weder voortdurend flauwer
geworden ouder aanvoeren van Argentinië, dat dagelijks
zijuu prijs verlaagde. In het begin der week kw’auuu daarbij
dan muog, dat de vrachtenmarkt flauw’er was, terwijl tevens
een geleidelijke verlaging van den pesokoers den maïsprijs
drukte. De vraag was in Europa minder goed dart tevoren
en vooral in Engeland klaagt men over vermindering van
den afzet van maIs. In Nederland blijft die muog steeds zeer
bevi-edigend, want cle groote hoeveelheden mais cii gerst die in het einde der vorige en het begin dezer week in Rot-
terdamn arriveerden, hebben alle huut weg naal- den verbrui-
ken gevonden. Nog altijd is Zuid-Afrika niet weet niet maïs aan de markt, omdat het nieuw’e gewas daar lijdt
ondem- droogte en ook uit Roemenië wordt nauwelijks mnafs
aangeboden. Roemeensehe verschepingemi waren dan ook
deze week weder zeer klein. Nog altijd wordt de markt
gelueel door Argentinië -beheerscht. De maïsvoorraden zijn
daar echter zoo groot, dat Argentinië van deze monopolis-
tische positie niet kan profiteereii doou- het op peil houden
der prijzen en cle pi-ijsdahing dagelijks voortgtiat. :0e ver-
sehepingen uit Argentinië waren itiet oveidaclig groot en de voorraden in .drgentijnsche havens, die reeds een bui-
tengewoon grooten omvang Imebbeit, luanlen nog iets toe.
De cltding der I)rijzey.i heeft in Nederla id een toemmaiuie der
kooplust ‘ter levering in de voorjiiarsmaanclen met zicht ge-
bracht en er kwamen daarin bijna dagelijks behangm’ijke
zaken tot stand. Ook in Noord-Amerika was iiiaïs flauw
en aan cle tem-mijoniarkt te Chicago onderging -ile nlaÏsprijs
een aainiuerkeli,jke veuiagiuug. De prijsstijging van mais, clie
daar geditrende de droogte van den afgeloopen zomel- tot
stand kwam, is reeds lang weder verdwenent en de mnaïspnijs
is nu in Amerika zelfs lager dan v66r die hoogste periode

AANVOEREN in tons van 1000 KO.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artt kelen
14120
Dec.
Sedert
Overeenk.
14120 Dec.
Sedert
Overeenk.
1930
1929
1930
1
Jan. 1930
tijdvak 1929
1930
1Jan. 1930
tijdvak
1929

64.914
1.824.871
1.61 7.341

131.125
105.659 1.955.996 1.723.000
Tarwe

……………..
Rogge

……………..
9.691
564.415
200.482

71.233 2.413
635.648 252.895
1.316 19.211 ‘19.912
164
2.406
1.282
21.617
21.194
Maï

………………
30 .834
1.092.089
831.971 2.102
187.355
193944
1.279.444 1.025.915

Boekweit
………………

19.279
681.957 501.262
504-
60.743
12.442
742.700
513.704
7.946
234116
212.202

3.114

2.994
237.230
215.196
2.052

..

84.074
138806

242.851″
275.833
326.925 414.639

Gerst

………………
Haver

………………

1.466
124552
224.558

100
700
124.652
225.258

Lijnzaad

…………….
Lijnkoek
……………
Tarwemeel

…………
3.777
141.755
82.247

342
42.
773
28.123
184.528 110.370
Andere meelsoorten
.1.001
26.327
21.981 423 7.093

33.420 21.981

1142

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 December 1930

liet ge’a1 was. Aan de Argentijiische termijumarkten is maïs
in den loop der week
30 a 35
centavos per
100 KG.
ge-
claald, waardoor het laagste punt van November weder
ongeveer is bereikt.
Dc
Duitsche regeeriug heeft besloten om gedurende eenige
weken den invoer van een zekere hoeveelheid maïs toe te
staan.
Op
22 December meende men aanvankelijk, dat dit
tot een •iets betere maïsniarkt zou kunnen leiden, doch die
illusie is in den
1001)
van dienzelfden dag reeds vervlogen,
toen bekend werd, dat aan deze permissie Ie voorwaarde
verbonden is, dat de mais in Duitschland tot een exhorbi-
tant hoogen prijs moet worden verkocht. Wanneer die voor-
waarde gehandhaafd blijft, zal iie invoer zeker binnen zeer
beperkte grenzen blijven.
Ook ge r s t is aan de algemeene prijsdaling int ont-
komen. Weliswaar werd uit Rusland zeer weinig gerst ver-
scheept, doch zeer veel werd er afgeladen uit Roemenië.
terwijl verder Argentinië dringend met gerst aan de markt
blijft. Van Noord-Amerika vinden nog altijd geen nieuwe
zaken in gerst plaats en ook uit Roemenië komen zeer
weinig nieuwe zaken tot stand. Wederverkoopers varen
echter deze week tot dalende prijzen iii ruirng niafe niet gerst aan de markt, zoowel in afgeladeii partijen als wat
verschepillgen iii de eerstvolgende maanden betreft. Slechts
in Platagerst werden door verschepers in de eerste helft
der week flinke zaken afgesloten, vooral naar Nederland,
doch de zeer groote Roemeensche verschepitigen hebben ook
voor ilatagerst den kooplust aanzienlijk iloen afnemen.
Ii
a v e r wordt tot lage prijzen aangeboden uit Argen-tinië, maar de vraag is zeer beperkt en eerst in de laatste
dagen der week scheen de kooplust in Engeland veer iets
te verbeteren.
Op
het vasteland is zooivel in Platahaver
als in andere soorten de handel stil, ofschoon uit Rusland
veel minder wordt verscheept dan eenigeli tijd geledeii. De
prijzen voor Russische haver in Nederland Icotuleti zich hij
den teleurstellenden afzet nauwelijks handhaven.

SUIKER.

De teleurstelling verwekt dooi het niet bereiken van di-
recte resultaten ter Brusselsche Conferentie deed zich op
de verschillende suikermarkten gevoelen en uitte zich iii
terugloopende prijzen. Inmiddels schijnen de onderhandelin-

gen met Duitschland, dat alsnog bereid is te trachten tot
cciie :opossing te geraken, te worden voortgezet (zie de arti-
kelen hierover iii dit tiuninier)
in in e r i k a was de markt voor effectieve suiker zeer
stil cii de prijs voor prompte run

suiker bewoog zich van
1.35
dc. tot
1.25
cle. c. & fr. New-York op basis vnu Cnhn-
suiker.
Op
de termijnmarkt te New-York daalden •de notee-
ringen eveneens en sloten a.v. : Dec.
1.14;
Jan. 1.18; li-t.
1.28;
Mei 1.36 en Juli
1.43,
terwijl de laatste noteering voor
Spot Centr.
3.25
was.
De oiiteangsteu in de Atlantische liavctis (Ier V.
S.
be
droegen deze week
39.000
tons, de versiuetingen
46.000
tons
tegen
37.500
tons iii
1929
en de voorraden
293.000
tons
tegen
629.500
tons.
De laatste
C
u b a-statistiek is a. v.
1930

1929

1928
Tons

Tons – Tons
Cuba Productie …………
4.671.260 5.156.315 4.037.833
Overdracht
her
1/1 ……..321.928

131.044

280.890
Consumptie …………….
145.271

129.315

171.833
Weekoutv. afscheephavens.

37.703

28.377

15.135
Totaal sedert 1/1 ……….
3.890.180 4.757.7139 3.813.156
Weekexport…………….
49.439

54.59

68.201
Totale export sedert
1/1

3.272.160 4.542.438 3.622.532

Voorraad afscheephavens…..
724.246 215.331

190.624
Voorraad binnenland ……..
829.583

269.231

52.844
in
E
n ge 1 a
ii tl
fluetueerden de p’ij’ien op de Londen-
.sche terinijirnarkt Vrij scherp om ten slotte op
2
d. en
3 .4
d. lagere noteeringen te’ belancieti. liet s
1
ot voor ruw-suiker was desn iettegenstaa iide tamelijk vast vaii onder-
toon en cle cijfers waren a. v.
Jannari ……..(basis
96
0
Rietsuiker eif.)
Sh. 6/
Maart ……….

6 1
Mei

..

……..

….”
Augustus

6/6k
December ………..,

6
lol
R
afti uiadeuirs verhoogden ileze week hunne prijzen niet
3 cl. voor alle posities.
Op
J ie v a solliciteerden de
V.I.S.P.
weder naar biedin-
geui en verko(
,
hten in den ioop der week
12.500
touis Supe-
ricHt en 15.000 totus No. 10 en hooger tot iie vroegere prij-
zeii van resp.
f8.-
en
f7.-.

STATISTISCH OVERZICI-

0
ar

n er
0.

OCO
A° er am,

peTcIK.O.

R000E
AmerlcanNo.22) oco
Rotterdam
per 100
K.O.
MAIS
La Plata
1
oco
R’damlA’dam
per 2000 K.G.

E

T

mer.

0.
OCO
°
ter am
e0

LIJNZAAD
La Plata

oco
R’damlA’dam
per 1960 K.G.

STEENKOLEN
Westfaalschel
Hollandsche
Un er o en,
ongezeefd f.o.b.
R’damlA’darn

PETROLEUM
Mud. Contin.
Crude
Om 33.9
0

IJZER
,_levelan
Foundry 0.3
.

.o.b.
Ibruh

KOPER
Standaard
ocoprujzen
Londen
per Eng. ton

,
6.
ijs
f1.
0
10
f1.
°!o
11.
°lo
f1.
°(o
f1.
Oh
$
°jo
Sh.
°
jo
£
1
/0
Jaargemldd. 1925
17.20 100,0
13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
10,80
100,0
1.68
100,0
731-
100,0
.

62.116
100,(
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50 77,9
17,90
165.7
1.89
112,5
8616
118,5
58.11-
93,! 1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,5
1
)
78,4
11,25 104,2
1.30
77,4
731-
100,0
55.141-
89;
1928
13,475
78,3
13,15 100,6
226,00
97,7
22′,50
96,8 363.00
78,5
10,10
93,5
1.20 71,4
661-
90,4
63.16j-
102,1
1929
12,25
71,2
10.875
83,2
204,00
88,1
17955
76,2
419,25
90,6
11,40
105,6
1.23
73,2
7016
96,6
75.141-
121,1
Januari

1928
13,50
78,5
12,70
97,1
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00
78,0
10,30
95,4
1.22
72,6
651-
89,0
62.-!-
99,!
lebruari

,,
13,80
80.2
12.87
5

98,5
226,50
97,8
243,75
103,3
361,00
78,0
10,00
92,6
1.21
72,0
651-
89,0
61.121-
99,
Maart

,,
14,60 84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,75
108,4
350,75
75,8
9,95
92,1
1.19
70,8
6516
89,7
61.316
98,1
April

,,
15,30
88,9
14,97
5

114,5
239,50
103,5
261,00
110,6
358,25
77,5
10,05
93,1
1.19
70,8
661-
90,4
61.1416
99
1

Mei

,,
15,30
88,9
15,47′
118,4
238,50
103,0
260,75
110,5
372,00 80,4
10,60
98,1 1.19
70,8
661-
90,4
62.151-
101,
Juni

14,37
83,6
14,27e 109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25
79,0
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4 63.171-
102,!
Juli

14,25
82,8
13,07′
100,0
246,75
106,6
241,00
102,1
359,75
77,8
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4
62.181-

Augustus
12,00
69,8
12,62
5

96,6
214,75
92,8
226,75
96,1
350,75
75,8
10,05
93,1
1.21
72,0
661-
90,4
62.1016
100,’
September
11,65
67.7
11,57
5

88,5
198,75
85,9
198,25
84,0 350,75
75,8
10,00
92,6
1,21
72,0
661-
90,4
63.81-

October

,,
12,27
5

71,4
12,27
93,8
218,50
94,4
189,50
80,3
366,00

79,1
9,95
92,1
1.19
70,8
661-
90,4 65.121-
105,
November

12,325
71,7
12,07
5

92,4
227,25
98,2
185,50
78,6
386,25
83,5
10,20
94,4
1.18
70,2
661-
90,4 67.181-
109,
December

,,
12,30
71,5
11,90
91,0
220,25
95,1
180,50
76,5
373.75 80,9
10,10
93,5
1,18
70,2
661-
90,4
70.31-
113,
Januari

1929
12,35
71,8
12,20
93,3 231,50
100,0 194,25
82,3 365,00
78,9
10,10
93,5
1.16
69,0
661-
90,4
75.1016
121,
Pebruari
12,72
5

74,0
12,65

.
96,7
236,00
101,9
194,75
82,5 357,25
77,2
12,90 119,4
1.11
66,1 6616 91,1
.78.-16
125,
Maart
12,65
73,5
12,625
.
96,6
233,00
100,6 191,75
81,3
359,00 77,6
12,00
111,1
1.11
66,1
671-
91,8
89.81-
144,
,,
April

,
12,12)
70,5
11,625
88,9
218,00
94,1
185,25
78,5 373,25
80,7
11,05 102.3
1,11
66,1
681-
93,2
82.1716
133,
Mei

,,
11,12
5

64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2
363.50
78,6
11,15
103,3
1.16
69,0
6916
95,2
75.416
121,
10,875
63,2
10,20
78,0
193,50
83,6
171,25
72,6
355,25
76,8
11,25 104,2
1.30
77,4
711-
97,3
74.111-
120,

A

uni
uli
12,80
74,3
11,20
85,6
218,50
94,4
191,25
81,0
415,50
89,8
11,25
104,2
1.30
77,4
7216
99,3
72,1216
117,
ugustus
13,125
76,3
10,75
82,2 202,50
87,5
182,75
77,4 452,50
97,8
11,25
104,2
1.30
77,4
7216
99,3
73.171-

September ,,
12,625
73,4
10,20
78,0
191,00
82,5
172,00
72.9 506,75
109,6 11,40
105,6
1.30
77,4
7216
99,3
74.191-

October
12,10
70,4
9,875
75,6
185,00
79.9
168,00
71.2 516,50
111,7
11,25
104,2
1.30
77,4
72(6
99,3
72.161- 117,
November
11,77
5

68,5
9,20
70,4
174,00
.
75,2
164,75
69,8
483,25
104,5 11,35
105,1
1.30
77,4
7216
99,3
70.51-
113,
December
12,625
73,4
9.35
71,5
166,00
71,7
163,75
69,4
482,00
104,4 11,75
108,8
1.30
77,4
7216
99,3
68.616
110,
Januari

1930
12,67
73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75
93,8
11,75
108,8
1.21
72,0
7216
99,3
71.916
115,
Pebruari

,,
11,72
5

68,2
8,17
5

62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
86,2
11,75
108,8
1.11
66,1 7216
99,3
71.12(6
115,
Maart

,,
10,90
63,4 7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0 390,00
84,3
11,55
106,9
1.11
66,1
701-
95,9
68.1916
III,
April

,,
11,17
5

68,0
7,62
5

5°,3
180,25
77,8
129,75
55,0 431,00
93,2
11,35
105,1
1,165
69,3
6716
92.5
61.31-
98,
Mei

,,
10,45
60,8
6,55
50,1
148.50
64,1
114,50
48,5
405.01 87,6
11,35
105,1
1.18
5

705
6716
92,5 53.91-
86.
Juni


10,05
58,4
5,17
5

39.6
145,50
62,9
103,75
44,0
38.5fl
83,4
1135
105,1
1.185
70.5
6716
92,5
50.116
80.
Juli
9,55
55,5
5,82
5

44,6
157,75
€8,1
108,00
45,8
34ç,75

74,8
11,35
105,1
1.18
5

70,5
6716
92,5
48.21-
77
Augustus
9,45
54,9 6,30
48,2
146.00
631
116,25
49.3
‘365,00
78.9
11.35
105,1
1.185
70.5
651-
99,0
47.151-
’76
September ,,
8,40
48,9
5,25
40.2
127,50
55,1
99,00
41,9
319,75
68,9
11,3′)
105,! 1.185
70.5
6316
87,1
46.61-
74,
October
7,40
43.0
4,625
38,4
112,35
48,5 89.00
36,4
281,25
6r.8
11.35
105,1
1.185
70,5
631
65

97.1
43.-!-
69
November
7,25
42,2
4.25
32,5
9450
.40.8
82.25
34,9 270,75 58,5
1090
10C.9
0.85

e0.6
63166
87,1
46.86
74
1
December
7,40
43,0
4,45
34,0
100,00
43,2
97,00
41,1
275,00
59,5
10.90
100,9
0.85
50.6
6366
87,1
48.176
78
8
7,45
43,3
4,50
34,4
106.00
45.8
98,0
41.5
1

295,00
61,6
10,’0
100.9
0.95
50,6
63166
87,1
47.76
76
,,

,,
15
,,

,,
7.40 43,0
4,35
33.3
96,00
41.5
91,00 38,6 265,00
57.3
10,90 100,9
0,85
50,6
63:66
81,1
45.101-
73
22

,,
6,75
39,2
4,20
32,1
90,00
38,9
83,00
35,2
215,00
46,5
10,90
100,9
0,85
50,6
636
6

87,1
47.51-
76
5)
Mn zie voor de
toelichting op dezen staat de nummer5 van 8 en 15
Augustus
1928
(No. 658 en
659)
pag. 689190 en 709:
2)
=
Western véôr de Invoering’

24 December 1930

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

1143

e
1
te 1 a iiii e reageerde 5e termijuriarkt natuurlijk
ook
01)
het onverwachte uiteengaan der Brusselsche Confe-
rentie en verkreeg een flauwe stemming de overhand. De no-
teeriugen liepen ongeveer
f 0.50
terug, doch de stemming
kon aan het eind der week iets ferbeteren, terwijl de notee-ringen als volgt sloten: Dec.
f8.-;
Mrt.
f814
hei
f 81%

en Aug.
f S%,
alles geboden. 11e omzet bedroeg deze week

2400 tons.

KATOEN.
Ontvangsten iii- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In dulzendtallen balen).

1 Aug.’30 Overeenkomstige periode

tot


12Dec.30

1929

1928

Ontvangsten Gulf-Havens.}

.6232

6461
11

Atlant.Uavens
Uitvoer naarGr.Brittannië
1

634

727

903

‘tVastslandetc.

2113

2379

2410

het Orient….

513

473

812

Voorraden.

(In dulzendtallen balen),

Overeenkomstig tijdstip

12Dec.’30 ‘-

-‘

1929

1928

Amerik. havens ….. . ….
..4149

2646

2384

Binnenland …………..1816

1462

1233

New York …………….232

93

24

New Orleans …………..746

521

362

Liverpool ……………389

326

469

uciarktherieht van de Heeren Sir_Jacob Bebrens & Sons.
Manchester, d.d. 17 December 1930.

De Axnerikaansche k:ctoenniarkt heeft ivedej-om een rus-
tige week dloorgeillaakt. niet een daiende tendens voor prij-
zen, ofschoon. de toon gisteren weer eenigszins vaster
vi5.
in Liverpool Werd jI. Maandag we:lerorn een laagte-recor:l
voor dit seizoen bereikt, toen cle prijs voor loopende maand-
futures ni. 4.92 d. noteerde. (Het laagste punt genoemd in
den ben regel van ons vorig bericht sloot natuurlijk cle tij-
delijke inzinking in 1914 en 1915 uit). Ook voor Egyptisehe

katoen werd jI. Maandag, toen
PGF
Sakellaridis 7.60 d.
noteerde, een laagtc-record bereikt. Liverpool loco-verkoo-
port waren de vorige week geringer dan sedert geruimen
tijd liet geval is geweest nl. 16.860 balen. Het Amerikaan-sehe aandeel bedroeg ongeveer de helft, Peru-katoen 4380
balen, Braziel slechts 280 balen en Oost-Indische 290 balen;
het restant was vrijwel gelijkelijk verdeeld titsschen andere
markten.
In cle Amerikaansche garenmarkt is alles nog rustig.
Enkele flinke hoeveelheden grove en medio nummers, zoo-
wel muletw,ist als wefteops, alsook medio nummers ring-
twist werden gedurende de laatste dagen der vorige week,
speciaal voor binnenlandsch gebruik afgesloten. Deze week
is de vraag echter geringer, en hoewel hier en daar enkele flinke kwaicti geboekt werden, blijven de meeste koopers
een afwachtende houding aannemen in afwachting van
mce- geregélde toestanden.
Ook
iii Egyptische soorten be-
perken de verkoopen zich tot de huidige behoefte. Naar 80cr
en lOOer twist en fijnere getwijnde garens bestaat een iets
betere vraag, doch cle hoeveelheden zijn slechts gering en
alleen voor prompte levet-ing. –
De c-ijfe]-s van den ,,]3oar•d of Trade” betreffende den
export van katoenen gareus getlul-ende de maand Novemn-
her werden cle vorige w’eek gepubliceerd en bedroegen totaal
slechts 10.964.200 pond. Dit is iets beter clan het géicl-
clelde van de voorafgaande vier maanden, Juni tot Septem-
hei-, nI. 10.093.890 pond.
Het is wel vermeldenswaard, dat wij van een totaal van
9.986.400 pond aan ruwe garens, naar Duitschlanci en
Nederland totaal 5.059.700 pond monden. De cijfers voor
Bi-itseb- indië voor November in ruwe gicrens zijn gedurende
cle laatste drie jaar: –

1630

— ………………..

376.700 pond.
1929

………………….848.600
1928

———————-1.431.700
l)e daling in cle katoenprijzen heeft de clockrnarkt weer
i’erder uit haar evenwicht gebracht. Er varen teekenen, die
er op wezen, dat aanvragen talrijker werden, terwijl er
verder diverse orders voor de meestedeelen van Indië bui-
nenkwamen, Bombay, De Straits, Ceylon en de k’eiuere
iii arkten i tibegrepe ii. Er hebben enkele dekkingsinkoopen
plaats gevonden, doch deze zijn niet van veel beteekenis.

VAN
GROOTHANDELSPRIJZEN’)

TIN
locoprijzen
Londen per
Eng. ton

KATOEN
Middling
locoprijzen
New York

per Ib.

WOL
gekamde
A ustralische,
Merino, 64’s Av.
loco Bradford
per Ib.

WOL
gekamde
Australische,
CrossbredColo-
nial Carded,
50’s Av. loco
Bradlord per Ib.

j
RLJBBER4)

Standaard

1
Ribbed Smoked 1
Sheets

j

loco Londen

1
per Ib.

1

SUIKER

1
Witte kristal-

suiker loco

1

R’damlA’dam.

i

per lOO K.G.

i

KOFFIE
Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per
‘ijs
1(0.

THEE
Afi. N.-I. tljeev.
A’darn gem..pr.
Java- en Suma-
tratloeep.'(jKO.

Indexcijfer
vlb. Centr. B.
v. 6. Stat., herleid
1913= lOO
tot 1925

100

Indexc fer
ij
van The
Economlst,
herleid 1927=100

tot 1925=100


I
F
261.171-
I
II
100,0
$
cts.
23,25
°(o
.100,0
pence
55,00
0(0
100,0
pence
29,50
°!o
100,0
Sh.

1
2111,625
o(o
100,0
H.
18,75
Oj
o

100,0
cts.
61,375
0(
100,0
cts.
84,5

Gis 100,0 100,0
100,0

290.17(6
111.1
17,55
75,5
75,3 47,25 48,50
85,9
8-,2
24,75 26,50 83.9 89.8
21-
1/6,375

t

67,4 51,6
17,50
19,12
0

93,3
102,0
55.375 46,875
90.2
76,4
94,25
82.75
111,5
97,9

93,2
95,4
92,9
89,5
290.41- 227.51-
110,8
86.8
I7,50-
2′),O
86.0
51,50
93.6 30,50
113,4
-110.75
30,2
15,85
84,5

49,625 80,9 75,25
85.1
96,4
87,6

203.156
77,8
19,15
82,4
39
1

70,9
25,25
85,6
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75′
82,7
69,25
82,0
91,5′
82,6

255.1)-
97,4
1925
,
82,8
78
1
9 53,00
54,75
96,4
99,5
29,75
31,75
100,8 107,6
117,25
113,75
54,0
44,2
17,37
6

16,75
92,7
89,3 46
46
74,9 74,9 84,5
79,5
100,0
94,1
98,7
96,8
87,9 87,9
233.1016
233.1716′
89,2
89,3
18,35
19,35
83,2 55,00 00,0
33,25
.
112,5
1(0,75
35,8
16,87
5

90,0
47
76,6
79
93,5
98,1
89,2
234.61-
89,5
2065
,
88,8
54,50
99,1
33,00
111,9
-(9,375
26,3
16,87
5

90,0
47
76,6
74,25
87,9 98,7
90,5

230.131-
88,1
21,55
92,7
54,25
98,6
32.25
109,3
-(9
25,3
16,62
6

88,7
84,0
48,25
49
78,6 79,8
78,25
73,25
92,6
86,7
98,1
98,7
91,2
89,8
218.816
211.191-
83,4
80.9
21,35
21,75
91,8 93,5
55,50
53,00
100,9
96,4
31,75
31,25
107,6 105,9
-19,25 -19,25
26,0 26,0
1,75
15,50
82,7
49,875
81,3
71,25
84,3 95,5
88,2

211.181-
80,9
19,30
83,0 79,8
51,75 47,00
94,1
85,5
30,00 29,00
101,7
98,3
-(9,25
-18,5
26,0
23,9
16,00
15,87′ 85.3
84,7
51,875
52,75
84,5 86,0
67,75
70,25
80,1 83,1
92,9
93,5 86,6 85,4
2)4.7(6
221.191-
81,9 84,8
18,55 19,45
83,7
46,25
84,1
27,25
92,4
-18,8
24,7
14,62′
78,0
53
86,4
73
86,4
94,2
8,1

232.1016
88,8
19,90
85,6
88,0
47,25 46,25
85,9
84,1
27,50
28,00 93,2 94,9
-18.625
-8,5
.24,2
23,9
14,00 13,92
5

74,7
74,3
53
51,75
86,4
84,3
75,75 76,5
89,6 90,5
95.5
95,5
85,1

84,8
228.81-
222.716
87,2
84,9
20,45 20,20
86,9
46,75
85,0
28,75 97,3
-19,875
27,9
13,77′
73,5
53,125
86,6
77,25
91,4
94,2
84,6.

222.111-
221016
85,0
84,4
20,10
21.25 86,5
91,4
44,25
44,00 80,5 80,0 27,75 27,50
94,1
93,2
11-
110,125
33,7
34,0
13,37′
13,50
71,3 72,0
54
54
88,0 88,0
74,25
72,75
87,9
86,1
94,2
94,8
85,4
85,8

207.516
79,2
20,45
88,0
83,4
43,25 41,50
78,6 75,5 27,25
26,25
92,4
89,0
-110,5 -110,875
29,5 30,5
13,37
5

12,25
71,3
65,3
54
54
88,0
88,0
74,25 73,50
87,9
87,0 92,9 91,6
83,9
81,7
197.516
200.5!-
75,3 76,5
19,40
18,75
80,6
40,00
72,7
25,75 87,3 -110,625
29,8
12,00
64,0
54
88,0
69,50
82,2
91,0
81,9

209.516
79,9
18,65 18,60
80,2
80,0
38,75 37,00
70,5
67,3
24,75 24,00
83,9
81,4
-(II
-110,5
30,9 29,5
13,42
5

13,00
71,6 69,3
54
53,50
88,0 87,2
68,50
64
81.1
75,6
91,0 91,6
83,7
83,6
210.11(-
205.516
80,4
78,4
18,90
81,3
34,25
62,3
23,75
80,5
-(10 125
28,4
13,47′
71,9
51,75
84,3
64
75,6
91,0
82,0

188.916
72,0
18,45


17,50
79,4
.75,3
32,50 34,25
59,1
62,3
22,50
23,00
76,3 78,0
-19,625
-(8,125
27,0 22,8
13,30
12.50
70,9
66,7
48,50
41,75
79,0 68,0
66
66,50
78,1
78,7
90,3
88,4
80,5
78,8″‘
182-16
178.18(6
69,5
68,3
17,25
74.2
31,25
56,8
21,25
72,0
-(8
22,5
12,07
5

64,4
36,75
59,9
60,75
71,8,
87,1
78,8

174.131-
66,7
17,15
73,8
29,50
53,6
19,25
65,3
-17,375
20,7
22,5
11,67
0

11,40
62,3 60,8
35 35
57,0 57,0
60,50
58,25
71,6 68,9
84,5
81,3
76.9
75,2
174.4′-
165.18-
66,5
63.4
15,45 15,20
66,4
65,4
28,50
26,25
51,8
47,7
17,75 16.50
60,2
55,9
-(8
-17,625
21
1
4
10,70
57,1
35
.
57,0
62,25
73,7
78,7
74,2

161.1716
145.-1-
61,8
16.45 16,50
70,8
71,0
27,25 28,75
49,5
5,3
17,25
18,00
58,5 61,0
-17,3
7
5 -16,875
20,7
19,3
10,55
9,80
56,3
523
35
34,75
57,0
56,6
59,50 58
70,4
68,6
.

78,7
76,1
-‘

72,8
72,0

1

136.416
55,4
52,’c
14,50
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3
-(6,125
17,2
9,775 9,275
52,1
49,5
33
31,50
53,8
51,3
58
55,50 68,6
65,7
76,1
74,2 70,4
.69,3
1

134.1716
13
5
.5)6
51,5 51.7
13,10 11,95
56,3 51,4
27,00
27,25.
49.1
49,5
16,75 16.50
56,8 55.
-(5,625
1

-14,875
5,8
13,8
8,50 45,3 29,50
48,1
55,25
65,4
73.5 67,9

132.61-
505
II,’-
47.3
27,lJ0
49,1
15,75.
534
-(4,125
11,6
7.97′
42,5
28,25 46,0
59.50
70,4
72,3
.

65,4
1
i

117.l7(-
44.9
10,55
45,4
24,50
44.5
14,50
49,2
1

-(4
11.2 8/125
46,0
29 29
47,3
47.3
6)1,50
68.25
78,7
80,8
71,6
71,0
64,6 63,3
1113.16!-
1

115 -(-
43,5
43,9
10,85
I0,47
46,7
44,97
24,00
23,00’°
43.6
41,8
10

13,00
12,5010
44,1
42,4
10

-(4,375
-14,625
123
13,0
8,75 8,25
-46,7
44.0
29
47,3
66,75
61

79,0U

1

112.716
42,9
9,85
5

42,48
22,75″
41,4″
12.50″
4
1
,4″
-(4,6875
13,2
8,50.
45,3
29
47,3

1

1
16.15l-
44,6 9,750
41,9
9

22,00″
40,0″
12,50″ 42,4″,
-14,25
11.9
8.50
453
29
47,3

1

114.5!-
43,6
-(4,25
I

11,9
8,25
44,0
29

47,3S-

de huidige officisele noteeringswiize (Jan. 1928);vanaf 16Dec.1929 7
4
15 K.G. liongaarsche; vanaf 26 Mei 1931) L-54usslsc8e.1 = iaiting voor 0? invoering van ae nuiuigc
offic. not.wijze
(Jan.
1928).
4)
Jaar- en maandgem. alger. op ‘Is pence.
5)
Noteering Schotland 59,6. 6)581-.
7)
5, 8)12, 9)19,
10)
4,
11)
II,
12)
18 December.

1144

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

24
December
1930

Sedert dièu tijd is er meer vraag geweest, doch tegen te lage
prijzelom tdt zaken te leiden. Buitendien rapporteeren wij een verdere daling van zilverprjzen en ook niocilijkheclen
in de inslustrieele wereld. Al deze factoren werken er toe
mede om cle markt verder te desorganiseeren.
Liverpoolnoteeringen

Oost. koersen 9Dec. 16Dec. 10Dec. 17Dec. T.T.opBr.-Indië 1/5% 1/5%
F.G.F.Sakellaridis 8,00 7,75 T.T.op Hongkong
112 1118/
8

G.F. No. 1 Oomra. 3,15 2,80 T.T.opShanghai 1/5% 1/5
3
/

KOFFIE.

(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel
te Rotterdam.)

Noteeriugen en voorraden in Brazilië.

te Rio

te San tos

Wisselkoers
Data

.

te Rio

1
Voorraad Prijs Voorraad I Pr(s op Londen
(In Balen) No.7
1
)
(
In Balen) No.4
1
)I

22Dec. 1930 200.000 11.575 1.146.000
13
3g,
J
4 pence
15

1930

219.000 11.700 1.109.000 ‘g

4

pence
8

1930

240.000 11.775 1.155.000

4H pence
22 Dec. 1929

319.000 14.300 1.155.000 21.000 5i/ p.
‘) In Reis.

Otvangsten uit het biiiieuIand
van Brazilië in Balen.

te Rio

te Santos
Data
Afgeloopen

Sedert Afgeloopen

Sedert
week

1
Juli

I

week

1Juli

20 Dec. 1930….
1
87.000

1.667.000

188.000 5.501.000
20 Dec. 1929 ….

66.000 1.554.000

189.000 4.476.000

De afgeloopen week bracht voor 1iet artikel nog geen
verbetering.
Oo 1< al i
ie stemni i ng, va er iii lint reeds zoo lang
verkeert. bleef ook d itniaal aanhouden en cle kooplust was
nog zeer gerilig als gevolg van cle reeds zoo gertiinleii tijd
bestaande gewoonte om a leeti dhn te koopen, wanneer de
behoefte dit dringend vereiseht. De. omzet in kost- en vracht-
za ken xva dan ook vn weinig beteekenis, terwijl cle prijzen
%
,,
,in cle meeste aflaclers van Brazilië, zoowel voor Santos als
voor Rio, vrijwel onveranderd waren iie Braziliaauusche
wisselkoers trok in den loop der week een kleinigheid aan,
doch was cle laatste (lagen wederom een fractie gedaald.
Volgens een dëzer (lagen ontvangen telegram uit Rio be-
droeg de voorraad. teruggehoudeu in het binnenland van
deu Staat Rio cle Jaueiro, op 30 November 2087.000 balen
tegen 2.157.000 balen
01)
31 October, terwijl uit Santos
wordt gemeld, dat cle in het binnenland van Sao Paulo en
Slinas Geraes in de Gonvernementspakhuuizen en in de spoor-
vegstations teruggebouden voorraad op 30 November be-
stond uit 22.306.000 balen tegen 22.138.000 balen op :31
October.

De limiet voor de dagelijksehe aai.cvoeren te Rio werd
voor de tweede helft van December vastgesteld op 16.691
balen tegen 13.051 balen voor de eerste helft van de maand.
Overigens zijn cle berichten uit Brazilië niet lienioecligencl.
daar ook cle nieuwe liegeeriug met cle liquidatie der vooi–
raden nog geen raad schijnt te weten. Naar verluid zou
en delegatie naar Londen afgereisd zijn ten einde te be-
‘raadslagen de laatste leenings-conditiën veranderd te krij-
gen, terwijl verder bericht wordt, dat de Ihraziliaansche Re-
geering een uitnoodiging gezonden lieef t aan de koffie-pro-
duceerende Staten, om einde Maart van het volgend jaar
te Sao Paido een conferentie te honden met het doel om te trachten het koffie-vraagstuk op te lossen.
Aan de loco-markt bleef cle afzet
belierkt,
terwijl dc’ offi-
cieele noteering van Superior Santos werd teruggebracht
van 33 op 32 et. per % K.G.; die van Robnsta bleef on-
veraiderd 29 ct.
I

.

De noteeringen aan cle I-lotterdauiischtc termijnmarkt liepen
i’i et. op, en vnren Dinsdag 23 dezer des voormiddags
als volgt: December 23%, Maart 20. lfeï 19/
5
, Septem-
ber 18/8.
December 18% ct.
De prijzen van gewoon goed beschreven Scuperior Santos
op prompte verscheping

zijn thans ongeveer 43/- A 44/. per
ewt. en van dito Prime ongeveer 4516
ft
4616. terwijl zij van
Bio type New-York 7 met beschrijving. pronipte versche-
iug, bedragen 28/6 5. 29/6. –
– Nederlanclsch-Iiudië blijft vast gestemd. Voor Pcdembauig
Robusta en WiP. faq. zijn de prijzen oneranderd. doch
cle betere ongewassehen loorteii zijn %
Ii.
% et. honger. Op
het oogenhlik zijn de prijzen in de eerste haud
PaJembang Robusta,. Januari-verschepiug, 16% c-t.; Beu-
koelen Bobusta. Januari-verscheping. 1 7’y et. Manclheling
Robusta, Januari-verscheping, 19% et.; W.T.B. f.a.q. Ro-
buusta, Januari-verseheping, 28 ct.. alles per % K.G.. eif.
uitgeleverd gewicht, netto contant.


iie slot-noteer

ingen tt’ Ne.cv-Yorl van liet aldaar geldende
gemengd con ti

act (basis Bio No. 7) waren:

– Dec.

Maart
J

Mei

I
Sept.

22 Dec………..$ 7,03

$ 5,83

$ 5,66

$ 5,46
15

,……….,,

6,77

5,88

,,

5,72

5,43
S

– ……,, 6,45

5,68

5,55

,, 5,37
1

,……..,,

6,41

5,68

‘5,53

5,38

Rotterdam, 23 December 1930.

THEE.

De tlieemarkt had in de afgeloopen week een vast ver-
loop. Meerendeels kon bij goede vraag ten volle tot vorige prijzen worden afgedaan. Voor Java
en
Sumatra thee tot
9% d. werd dikwijls
1%
d. meer betaald dan in vorige vei-
ling. 5[idclensoorten liepen eenigszins onregelmatig.
De Amsterdamsche middenprijs bedraagt voôr het jaar
1930 59% ets, tegenover 70% ets, in 1929, een teruggang
alzoo van 10% ets. –
Volgens opgave van de Tereeuuigiug voor de Thee-cultuur
in Nederlandsch-Incië beliep cle uitvoer van Sumatra in
November 1930 933.000 KG. (v.j. 1.075.000 1(0.) terwijl ge-
durende Januari-November werd uitgevoerd 9.721.000 KG.
tegen 9.549.000 KG. in 1929.
De aanvoer van thee in Nederland gedurende Jaruuuau-i–
November 1930 bedi

aa’t, berekend volgens cle gegeve
IIS
Vfliu
het Centraal Bureau voor cie Statistiek, 17.832.000 KG.
(vi. 16.777.000 1(G). De uitvoer beliep over dezelfde periode
7-856.000 KG. (v.j. 7.211.000 KL), terwijl de invoer tot
verbruik een cijfer te zien geeft valt 10.294.000 KG. tegen-
over 9.949.000 i(G. gedili

ende Jancuari-Novembei-:929.
De Boarci of riradle publiceerde cle volgende gegevens be-
treffenule aan- en uitvoer in Engelnnd over November. De
aanvoeren beliepen 48.7 inillioen lbs. tegën 60.9 millioen lbs.
in November 1929. De uitvoeren beliepeut 7.3 millioen lbs.
tegen 9.3 millioen lbs. in 1929.
De theemarkt te Londen zal wiugeuis de feestdagen tot
S Jan.. 1931 zijn gesloten.
1.
Amsterclanu, 22 December 1930.

VRACHTEN MARKT.
con, iVoo-d-Aau,cu-il,;a.
Van den Nortiuern 1-lange is
uuageuoeg geen vraag haar sc’heepsruimte voor volle lacliuu-
gen; cle geringe vraag voor prounpte rcuimte beperkt zich
in hoofdzaak tot partijeu ‘naar Franselce havens, evenwel
ivercl Slechts c’en gedc’eltelijk’e lading vauc 15.000 qtrs. afge.
sjote]1 valt New-Vork naar flavre tegen $0,09.
La Plrita rivicu

.
leze markt is veel flats3ver, cle reecic’us
van cle uceutige Deeember-booten, clie nog aan de markt zijn
hebben zelfs moeite hun booteuu te plaatsen. Een boot, waar-
voor reeders oorspi-onkelijk tot 24/. geweigerd hadden, werd
tenslotte voor 17/- afgesloten van Loreuizø naar Antwer-
pcm of Rotterdam, terwijl voor twee of drie overblijvende
lunoten nog steeds lading gezocht -wordt.
uS’alpet ei’ vaic
dc
li’estkust van Zzcicl-Airbeu-ilca.
llevraeh-
ters hadden iets meer belangstelling voor tranipbooten, in-
dien de volle opties gegeven werden. Voor een 6800 touts
stoomschip per 20 Jan.12 i”eiur. werd 22/- betaald naas- Bor-
cicauux/flamburg rango met de opties Noord-Spanje 23/.,
II icldellanchsehe Zee 24/-, Adriatische Zee of Ale.xnndi-ië 25/-,
llergenf5i almij, Denemarken Da utzig, Gclyuia, St4ttiu 24/-.
Suiker vnu 1Vest-Inclii.
Slechts weinig orders zijn aan
le markt en voor definitieve ladingen slaagden bevrachters goedkoop. Voor een prornl)te boot van 5000 ton veu-d 13/-
betaald van San Domingo naar Marseille, terwijl 2 Decem-
ber booteuc elk vauc :1000 ton van Cuba naar U.I(./Cont. wer-uien afgesloten tegen 12/- met de optie New-York tegeut 10/6.
Jiitfdclland.selue
Zee. De mai-kt verkeert in een deplorahe.
len toestand. Er zijn zeer weinig definitie’e orders, de
vooruitzichten zijn clan ook zeer slecht.
Kolen van Euugciand.
De kolenmarkt toont geen teeken
van verbetering. Doordat de mijnwerkers werken
01)
basis
van een tijdelijke overeenkomst, zijn cle mijnen niet bereid
belangrijke zakeuu voor toekomstige levering te doen. De –
vu.

aôhteuu zijn vast doc-hstaan op een laag peil, terwijl het
aanbod van scheepsruimte voor de behoefte van bevraeh-
ters ruimschoots voldoende is. Afgesloten werd: van Wales
uinas- Havre 3/3, Lissabon 6/6, Cadiz 6/9, Gibraltar 516, Al-
giers 6/9, Genua 6/1%, Pirneus 616, Salotuica 6/6,Be-rout
of La-takicu 8/9 (‘én, 6/9 beide havens, Toi

t-Said 619, Dakar
71-, Rio de Janeiro 916. Buenos Aires 10/-, Ihiquy 12/3,
Villa, Coicstitucibn 10/3 en een ha.veui Nöorclelijk V. S. 6/9,
en van de Oostkust naar Rouaau 4/3,’Algiers 713, (lenuua 6/6. Porto Ferrain 6/3, Venetië 7/9 en Port-Said 6/9.

-I

I

4

PA

Auteur