Ga direct naar de content

Jrg. 14, editie 725

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 20 1929

O. NOVEMBER 1989

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economisch
,
Statitische

-:

Beri*chté
‘n

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL,:NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CNTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT V

j4E
JAARGANG

WOENSDAG 20

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretari8: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr.
Mr.
L. E. van
Lennep; Mr. X. P vander Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. ii. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schiithuis;
W. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.
Assistent-Redacteur: H. M. H. A. van der Volk.
Secretariaat: Pieter de Iloochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

19 NOVEMBER 1929.

De verruiming van de geidmarkt bleef ook deze
week aanhouden en veroorzaakte een daling van alle
rentekoersen, nietalleen voor wissels, zooals in de
voorafgaande weken, maar ook voor prolongatie en
caligeld. De verlaging van de tarieven van De Neder-

landsche Bank op Yrijdag 11., voor wissels en belee-ningen met een half percent en.voor voorschotten met
een vol percent, kwam dan ook niet als een verras-
sing; maar werd reeds enkele dagen voorgevoeld. Dit
te meer daar ook de stemming op de wisselmarkt nog
steeds flauw bleef. De daling van particulier discon-
to was intusschen
zob
groot geworden, dat het nieuwe
tarief van De Bank reeds direct niet meer effectief
was. Geopend op
434
pOt., werd Vrijdag al voor 4
3
/io
pOt. afgedaan, terwijl gisteren in den namiddag en-
kele posten voor 4’p0t. plaatsing vonden. De prolon-
gatierente daalde van 4% pOt. op 4 pOt. en cailgeld
liep terug van
436i
tot 334 pOt.
* *
*

De Minister van Financiën stelt een inschrijving
open op schatkistpapier op Donderdag 21 November
a.s. Aangeboden worden weder 3- en 6-maahds pro-
messen en 5 pOt. jaarbiljetten tot een totaal bedrag
van
f
25 miljoen.
* *
*

De balans van De Nederlandsche Bank geeft wei-
nig veranderingen van beteekenis te zien. De post bin-
nenlandsche wissels en de beleeningen daalden beide
met
f
1.6 millioen. Het renteloos voorschot aan het
Rijk blijkt met
f
6.9 millioen te zijn teruggegaan.
Evenals verleden week is geen rechtstreeks bij de
Bank ondergebracht schatkistpapier in de portefeuille der Centrale Oredietinstelling aanwezig.
De goudvoorraad der Bank vertoont -een verminde-
ring van
f 100.000.
De zilvervoorraad klom met

f
800.000. De post papier op het buitenland nam mot

f
2.2 millioen toe, terwijl de diverse rekeningen op
de actiefzijde der balans een teruggang van
f
2.3 mii-
li.oen te aanschouwen geven. –
De biljettencirculatie verminderde met
f
14:2 mii-
lioen. De re1cening-cournt-saldi vertoonen een stij-
ging van
f
4.2 millioen. Het beschikbaar metaalsaldo
bedraagt
f
4.7 millioen meer dan verleden week. Het
dekkingspercentage is 5436. –
* *
*

Van de discontoverlagingen, welke men reeds een-ige

)OR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

NOVEMBER 1929 No. 725

dagen tegemoet zag, zijn die in New-York en Amstei-
dam de afgeloopen week werkelijkheid geworden. Door

de hier heerschende geldruimte werd in het buiten-

16d belegging voor de overtollige middelen gezocht,
tengevolge waarvan de wisselkoersen hier opliepen.
De Pondenkoers, die zich hier tegen de verwach-

ting in aanvankelijk nog naar beneden bewoog, liep

fot 12.07% terug. Toen de disconto-verlagijig in
• New-York bkend werd, trad een verbetering in en
kwam de koers op 12.0934; slot iets gemakkelijker

1.2.0836. Dollars waren hier vaster, hoewel men eerder
• op het tegendeel gerekend had. De enkele New-York-
sche bankén, die er zich nog toe leenden; hebben het
weder moeilijker geniaakt om gelden ,,on cali” te plaat-
sen. Doordat de Dollarkoers in Londen, in plaats van

flauwer te worden, de disconto-verlaging met een stij-
ging van 4.87/is tot 4.87 34 beantwoordde, kwamen d

Dollars, mede door het vaste Pond, op hooger niveau. De noteering liep van 2.4770 op tot 2.48; slot 2.4796.

Marken verbeterden van 59.21 tot 59.29; slot 59.2734
(tegen, £ 20.3934-20.39). Ook Parijs beter: van 9.75%
kwam de koers op 9.76%. In Londen liep Parijs van
123.88 op tot 123.84; slot 123.85%; er gaat nog steeds gbiid naar Parijs. De overige koersen alle vaster. Pese-
– ta’s schommelcien nogal 34.85-34.50-34.80-34.60.
Yen ,bleven vast op 1.21%. Rio kon zich wedr wat

verbeteren: 29%. Argentijnsche Pesos ca. 1.0236. De

Canadeesche Dollar nog steeds heel onzeker: ca.
2.4250.

117
Op cle termijnmarkt was veel vraag naar contante
Ponden tegen termijn, welke vraag het gevolg was
van groote posten Panden-wissels, die in Londen voor
beleggingsdoeleinden werden gekocht. Eénmaands
Ponden noteerden tenslotte % c., 3-maands % c. disa-
go. Termijn-Dollars liepen terug; het agio voor één-
maands noteerde tenslotte 7 c. voôr drie-maands 28 c.
Ook voor contante Marken tegen termijn was meer

vraag, ook al uit hoofde van de in verhouding hooge
rente, die in Duitschland te maken is. Eénmaands

Marken noteerden 7 c., drie-maands 17 c. disagio.

LONDEN, 18 NOVEMBER 19

29.

Ook vrlden week blef’ geld aan cin shaarschen
kimt en werden zelfs op de laatste twee dagen van de
wekhog vrij goede prijzen voor ,,overnight ffióney”
betaald. Het kan zijn, dat de schaarschte verband hield
iet de inschrjvingen op de nieuwe 5 pOt. Oonversie-
leening, die blijkbaar in ruime bedragen plaats von-
dén. Het totaal der inschrijvingen is echter nog niet
bekend.

Disconto begon de week reeds in flauwe stemming
eii werd dan ook, nadat de officieele koersen in New-
York en Amsterdam verder verlaagd werden, op 5%
—Iio
genoteerd. Disconto wordt dus op het oogenblik
feitelijk niet door de Bank van Engeland beheerscht,

hetgeen aanleiding géef t tot de optimistische voor-
spelling, welke in verschillende richtingen wordt gê-
hôord, dat de Bank haar officieelen koers eveneens
verder zal moeten verlagen. Of de Bank die opinie

deelt, zal een der eerstvolgendê Donderdagen dns
.leeren. – – .

1034

ECONOMISCH-STA’IISTISCHE BERICHTEN

20 N ovember’ 1929

DE HANDELSBEWEGING VAN

NEDERLAND GEDURENDE DE EERSTE

NEGEN MAANDEN VAN
1929.

Toeneming van de goed erenbewegirtg in onze haven’.

De belangrij1ste wijzigingen in den in- en uitvoer.

Het goederenverkeer te water met het buitenland
in de Nederlandsche havens besomde in de vorige drie
jaar
1)
onderscheidenlijk 69, 78 en 73 millioen ton en
steeg thans tot 76 millioen ton. De achteruitgang van

verleden jaar werd door het verminderen van den

doorvoer van erts, ijzer, ijzerlegeeringen en graan naar

Duitschiand veroorzaakt, waartegenover de stijgingen
in 1927 en het loopende jaar overwegend uit het toe-

nemen van den doorvoer naar dat land voortvloeien.

Doch terwijl in 1927 Duitschiands opnemingsvermo
gen van alle goederensoorten een schier ongekende
uitzetting onderging, was er in het
tijdperk
bnde
verslag slechts een geringe vermeerdering van den in

voer van grondstoffen, bij een achteruitgang van dieil

der levensmiddelen en fabrikaten, zoodat de Duitschè

invoer als geheel zich op een iets lager peil dan in
1928 bewoog en dientengevolge de beteekenis daarvan
voor de uitzetting
an het goederenverkeer in onze
havens beperkter dan voorvêrleden jaar bleef.

Ongeveer twee vijfden van de stijging der have

beweging komt voor rekeping van het toenemen van

onzen in- en uitvoer. Het gewicht van den invoer nam

van 1927—’29 met onderscheidenlijk 353, 647 en 577
inillioen KG. toe, gevende voor het loopende jaar 23

inillioen ton. Het gewicht van den uitvoer daalde

van 1926 op ’27 door het verminderen van den uit’-
voer van steenkool, wegens het eindigen van de En-

gelsche kolenstaking, om in de beide volgende jareir

met onderscheidenlijk 788 en 750 millioen KG. te
stijgen, zoodat het. thans 12 millioen ton beliep.
De waarde van den invoer nam tegelijkertijd int

onderscheidenlijk 44, 143 en 24 millioen gulden toe

en’ clie van den uitvoer met onderscheidenlijk 133, 68
dn 23 millioen; zij besomden dientengevolge in het

loopende jaar: invoer 2.043 en uitvoer 1.495 millioen
gulden. Het invoeroverschot steeg door deze veran-
deringen van 472 op 547 en tenslotte op 548 millioeh

gulden, bij een verhouding tusschen den in- en uit-
voer van:

jaar

pCt. waarde in- + uitvoer

invoer

uitvoer
1927

57,20

42,80
1928

57,82

42,18
1929

57,74

42,26

De kennis van deze verhoudingen zal eerst van
groote waarde worden, als het Centraal Bureau voor
de Statistiek zijn onlangs in ontwerp openbaar ge-
maakte internationale betslingsbalans van Nederland
aanmerkelijk heeft kunnen aanvullen.

Tot cle belangrijkste wijzigingen in den omvang van
de handelsbeweging ‘ behooren de volgende:
toeneming van den invoer van tarwe, gerst, ongè-
pelde’ rijst, soysboonen, versche appelen, grondnote-
koek, kapok, benzine, traan, verbrandingsmotoren én
geïsoleerd koperdraad; –
toenemiig van den uitvoer van radiotoestellen met
45 millioen tot 59 millioen gulden en voorts van dien
van ongesuikerde volle melk, versché eieren, aardap-
pelen, voedergewacsen, cokes, ijzerconstructiewerk,
oud ijzer, ‘zwavelzu,,r, cacaohoter, touwwerk en bag-
germolens;
vermindering vali den invoer van bevroren vleesch,
technisdhe vetten, maïs, cpra, jute, ijzererts, kalk,
cement, ruw ijzer, walsdraad, blik, tarwemeel, gepel-de rijst, grondnotenolie, soya-olie, ruwe rietsuiker en
‘itte suiker;
vermiudering van den uitvoer van pure lard, mat-

1)
De opgaveli
in
deze beschouwing hebben op de eerste
negen. maanden van het haar betrekking, tenzij het tegen-
deel wordt vermeld.

INHOUD.
BIz.
DE
HANDELSBEWEGING
VAN NEDERLAND GEDURENDE
DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN 1929
door
W.
G.
H
.

van der Zweep

…………………………
1034
Nikkelen munt door
Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart
1036
Het af betalingsstelsel door W. C.
Posthumns Meyjes
1037
Zitting van de Fiscale Commissie van den Volken-
bond door
Mr. Dr. J. H. R. ‘Sinninghe Damsté…. 1039
De Rijkamiddelen

…………………

_. -. ..
1039
A
AN THE
K EN IN GEN
Discontoveranderingen

……………………
1041
Wapenstilstand in den tarievenstrijd

……….
1042
Vermindering van de inkomsten van hetleeningfonds
1043
Indexcijfers van scheepsvraehten …………….
1054
BOEK
AANKONDTGINOEN:
Arno
S.
Pearse: ,,The Cotton Industry of Japan
and China”, bespr. door
Joan Geldernian

….
1045
Mr. A. 0. Josephus Jitta: De Practijk van deArbeids-
gesôhillenwet,
bespr. door
Mr. A. N. Molenaar.
1045
INGEZONDEN STUKKEN: Stabilisatie

van

het prijsniveau

…………….
1047
OVERZICHT VAN
TIJDSCHRIFTEN
………

.. ..’.. ..
.
1047
4AANDOIJFERS: Emissies

in

October

1929

…………………’.
1047
Overzicht der

Rijkamiddelen ……………….-
1048
STATISTIEKEN
EN
OvERzICHTEN
…………..

.
1049-1056
Geldkoersen.

Bankgtaten.

Verkeerswezen.
Wisselkoejsen.

Goedrenhandel.

garine, versche appelen, bloembollen, bunkerkool,
soya-olie, geharde plantaardige oliën, vetzuren, witte
suiker en metaaldraadgloeilampen.

De opmerkelijkste wijziging op het stuk van den

in- en uitvoerhandel met de zes belangrijkste landen,

waarmede Nederland ruilbetrekkingen onderhoudt,
is het
stijgen
van den invoer uit Duitschland van 546
millioen gulden in 1928 tot 619 millioen in het loo-
pende jaar. Hierbij zij in liet bijzonder het toenemen
van den invoer van plaatijzer, buizen, ijzerconitructie-
werk, koper en -werk, electrische werktuigen, radio-
toestellen, arbeidswerktuigen, geïsoleerd koperdraad

en kipkarren genoemd; waartegenover bijvoorbeeld
cie invoer van plaatijzer uit België achteruitging.

De invloed van de prijsbeweging.

liet
stijgen
van den invoer van tarwe en cacaoboo-
nen en van den uitvoer van cacaoboter ging met een

daling van de waarde gepaard, terwijl de uitvoerwaar-
de van de in aantal verminderde rnetaaldraadgloei-
lampen steeg. De prijsveranderingen, die hieruit blij-
ken, hebben zich in den loop van het jaar in groote verscheidenheid voorgedaan, hetgeen bijvoorbeeld
daarin aan den dag treedt, dat liet gewicht van den ge-

zamenlijken in- en uitvoer ten opzichte van verleden
jaar met 4 pCt., maar dat van zijn waarde met minder
dan 1,4 pCt. toenani. Over liet geheel genomen zijn derhalve de prijsdalingen ver in de meerderheid ge-

weest, al maakt de groep van de – niet tot de voe-
dingsmiddelen behooreode – fabrikaten, met een stij-ging van den gemiddelden prijs van ongeveer 8 pOt.,
een merkwaardige uitzondering.

De stijging van den
prijs
dezer gereecle voortbreng-
selen en haar invloed op de. uitkomsten van de han-
clelsbeweging, was bij den in- en den uitvoer ongeveer
gelijk; doch de waarde van onzen uitvoer onderging
den drukkenden invloed van een groote daling van
den gerniddelden prijs der plantaardige voortbrengse-
]en – bijvoorbeeld fruit en groenten – en textiel-
goederen – onder meer kunstzijde – welke werking
hij den invoer werd getemperd, doordat deze anders
is samengesteld dan cie uitvoer. De gemiddelde prijs
vân
den invoer bewoog zich dientengevolge ongeveer
o,p liet peil van verleden jaar, namelijk 91 gulden per
ton, bij een daling van den .uitvoerprijs van 130 tot
124 gulden per ton.

Deze daling van den gemiddelden
prijs
van
onzen
uitvoer, hij een gelijken gemiddelden invoerprjs als
verleden jaar, werpt een schaduw over de uitkomsten
van onzen buiteniandschen handel in het,tijdperk on-
der verslag; want zij boteekent een aanzienlijke ver-

20 November 1929

ECONOMISCH-STATISaIISCHE
BERICHTEN

1035

mnclering van onze vorderingen op het buitenland,

zonder dat daar een geringere dienstverleening of da-
ling van de verplichtingen uit hoofde van den invoer

tegenover staan. En naast deze, in onze handeissta-
tistiek zichtbare, verliezen staan de verminderde
baten, uit Nederlancisch Indië, door het dalen van den

prijs van een aantal u.itvoergewassen daar te lande,
(uitvoer geh. Ned. Indië Jan.-Juli 1928: 879 en 1929:

824 millioen gulden). Over de vraag, of de hu:idige

speculatie-crisis behalve kapitaal-verplaatsingen biri-
nen onze volkshuishouding, ook rechtstreeksch kapi-

taalverlies voor haar heeft veroorzaakt, bestaan geen
gegevens.

Door dezen gang van zaken krijgen schomrneligen
van de handelsbalans, die anders in het wisselend spel

van gunstige en kwade invloeden van ondergeschikte
beteekenis zijn, al spoedig een onheilspellend uiterlijk.
Zoo bijvoorbeeld, evenals in Duitschland en Enge-
land, de achteruitgang van cle waarde van den uit-

voer van fabrikaten, geen voedingsmiddelen zijnde,

in September jl. tegenover die maand van ver-
leden jaar, terwijl anders de uitvoerwaarde van die
groep in de laatste maanden van het jaar een Icrach-
tige stijging vertoont
1).
Ook het verflauwen van den
invoer van grondstoffen als ruwe Noord Amerikaan-
sche katoen, ijzererts, plaats- en staafijzer, ijzer- en
walsdraad, blik, koper, katoenen garens, ongebluschte
kalk en cement – afgezien van de seizoënschornme
lingen – trekt in dit verband, ondanks cie tot
011
toe
gunstige werkloosheid, de aandacht.

De nsoeilijkheden van den tuinbouw.

De uitvoer van tuinbouwvoortbrengselen en aard-
appelen maakt geen goeden indruk. Deze besomde
voor versche vruchten, vruchtenpulp, versche, ge
droogde en ingemaakte groenten en aardappelen
tezamen:

Jan.—Sept.

millioen kg

milfloen gulden

1927

756

76
1928

690

88
1929

829

83

In het loopende jaar steeg derhalve het gewicht
van dien uitvoer aanmerkelijk, bij een daling van
zijn waarde, waarbij vooral de afzet van versche
groenten door het dalen van de prijzen werd getrof-

fen. Want blijkens het volgende staatje nam het ge-
wicht van den uitvoer dezer soorten van 1928 op

1929 met ruim 8 pCt. toe en verminderde de waarde
met bijna’7 pOt., hetgeen op een daling van den ge-
middelden prijs met ruim 14 pOt. neer komt.

-Uitvoer van versche groenten

Jan.—Sept.

millioen kg

millioen gulden
1927

358

42
1828

375

59
1929

406

55

Met name voor de roode kool, tomaten, peen, au-
gurken, spruitkool en snijboonen werden veel lagere

prijzen dan in het vorige jaar gemaakt. Hiertegen-
over dient echter te worden bedacht, dat de gemid-
delde prijs van de uitgevoerde versche groenten ook

thans nog boven dien van 1927 staat, – de prijzen
van savoye- en roode kool, sla,, uien en rapen zijn
nu bijvoorbeeld hooger dan toen geweest – en in

dat jaar de geldelijke uitkomsten van de glascultu-res, die sindsdien aanzienlijk werden uitgebreid, in
het algemeen gunstig waren. Daarop volgde een bij
uitstek voordeelig jaar voor de groen tenkweekers. De
droogte, die hier te lande in sommige gevallen
een nadeeligen invloed had, deèd zich toen vooral

in Duitschland, ons belangrijkste afzetgebied, in veel
sterker mate gevoelen, met als gevolg kleine besom-

mingen, die aan den. uitvoer van onze voortbreng-
selen ten goede kwamen,
2)
Dit verzwakt uiteraard

‘) October staat in Nederland weder hoveu verleden jaar;
it
Euge]and daar beneden.
2)
Verg. Verslagen over den Landbouw
1926-
1
28.

de beteekenis van een vergelijking der huidige prijzen
met die van verleden jaar.

Al is er dus alle aanleiding om veel, van hetgeen

er in deze dagen over den toestand in de warmoezerij
ter berde wordt gebracht, met een korreltje zout te
nemen, dat neemt niet weg, dat de
belangrijke
ge-
beurtenissen, die zich op dat gebied voltrekken en

die zeer -vermoedelijk de hoofdoorzaak van de ge-
schetste prijsdaling vormen, met groote opmerkzaam-

heid dienen te worden gevolgd; want haar werking
kan van blijvenden aard zijn.

De landbouwwetenschap wees betere
wijzen
van
bodembewerking en gewasverzorging aan, dan tot voor

eenige jaren werden toegepast en de teelt onder glas

hielp, met de kunstmatige verwarming, eveneens

mede, om de opbrengst van de warmoezerj-vo.irt-
brengselen in de oude cultuurgebieden met een vierde
of meer te vergrooten.
Zij
maakten hét tevens moge-
lijk om tot tuinbouw op groote schaal over te gaan
in streken, waar die voorheen niet, dan wel slechts
beperkt kon geschieden.

Het kan niet anders, of de aanvoer moest dien-
tengevolge in het binnen- en het büitenland op on-

gekende wijze toenemen, met een verstoring van de
vraag en aanbodverhouding, waaraan men tot nu toe

gewend was geweest, als gevolg. Want daar, de oude verbruikers hun behoefte aan groenten reeds volledig
hadden kunnen bevredigen, moest hun kring worden
uitgebreid en deden minder koopkrachtigen, dan tot nu toe op de uitvoermarkten waren verschenen, hun
intrede; doch eerst nadat de prijzen tot een voor hen
passende laagte waren gedaald. Omdat alles op een
nog verder gaande uitbreiding van den verbouw van

warmoezerijgewassen wijst, lijkt de verwachting niet
ongegrond, dat men op dit gebied met een blijvende

verandering van de samenstelling der verbruikers-
kringen – en daardoor met lagere prijzen – dient
te rekenen.

In zekeren zin kan daarom worden gezegd, dat het

monopolie van den Nederlandschen tuinbouw door de
landbouwwetenschap is gebroken; men zie slechts naar
de ontwikkeling van den tuinbouw in België, Denemar-
ken, Duitschiand, Engeland, Italië, Spanje en Zwit-
serland. Dit is een merkwaardig voorbeeld van
het verplaatsen van de voortbrenging door het ver-

anderen van haar economisch-technische voorwaar-
den, waarbij telkens wordt getracht, om het econp-mische proces met behulp van invoerrechten te ver-
snellen; hetgeen dan nog al eens tot het verwarren
van gevolg met oorzaak – namelijk het beschouwen
van de invoerrechten als oorzaak van die verande-
ring – leidt.

De achteruitgang van den uitvoer van vee en vleesch.

De uitvoer van de belangrijkste vee- en vleesch-
soorten besomde in de laatste vier jaar onderschei-
denlijk 61, 100, 85 en 72 millioen gulden, zoodat
deze sedert 1927 belangrijk slonk, voornamelijk door
het ongunstige beloop van onzen afzet van varkens
en -vleesch.

Uitvoer van

varkens
varkensvieesch

verseh
gezouten

co
aantal
illoer
m

i
gulden
millioenImilIiov
millioen
millioen

kg.
gulden
1

kg.

1
gulden

126..
2.433
0,3
.19
21 21
25
1927..
55 €03
4,1
30 34
37
39
1928..
88.708
6,8 22
16
49
44
1929..
18.493
1,4
9 8
42
44

Een
‘belangrijke
afzet van varkens en versch var-
kensvleesch ging in Frankrijk verloren. De’ oorzaak
daarvan ligt voornamelijk in den slechten uitval van
de voedergewassen, door de droogte van de laatste
twee jaar, die bijvoorbeeld den oogst der voeder-

bieten en -knollen van 40 millioin ton in 1927, tot
26 millioen in het volgende jaar, of met 36 pOt.,

1036

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20′ Novembè’r’ 1929

deed dalen. Niet alleen varkens, maar ook andere

veesoorten werden dientengevolge door de boeren op-

geruimd, waardoor de Fransche markt tot ver in

het tijdperk onder verslag overvoerd raakte. Hierbij

komt, dat de Fransche varkensfokkers voortdurend
bij hun Regeering op grootere bescherming aandrin-

gen, hetgeen in het begin van verleden jaar tot het

verhoogen van het invoerrecht op varkens en -vleesch

heeft geleid, waardoor dit ongeveer op de goudwaarde

van het recht in 1914 kwam te staan. Alhoewel de

varkensstapel in Frankrijk nog steeds ongeveer 1

millioen stuk minder dan in 1913 beloopt, (1928:

6.016.940), en men daardoor in gewone
tijden
nog
lang niet in de eigen behoefte aan varkensvleesch

kan voorzien, hebben deze omstandigheden toch de

scherie daling ‘van den invoer veroorzaakt, die in’
den volgenden staat tot uitdrukking komt:

invoer in Frankrijk uit alle landen tezamen

levende varkens ged. Jan.-Aug. 1928 78.209 stuk

1929 29.282
versch varkensvl.
,,

,, . ,,

1928 21.353 ton

1929 2.379

Dit nadeel werd door het Italiaansche invoerverbod
van varkens, dat in Mei van het vorige jaar werd af-

gekondigd, verscherpt. De aanleiding tot deze grens-
sluiting, waardoor aan den Nederlandi.chen varkens-
uitvoer een gevoeligen slag, werd toegcbracht, was de

onverantwoordelijke daad van een veehouder, die var-

kens van een met mond-‘ en klauwzeer besmet bedrijf
ten uitvoer verkocht
1).

De invoer van bacon in Engeland ging achteruit;

Denemarken, dat meer dan de helft daarvan voor zijn rekening heeft, en voorts Nederland, Ierland, Zweden
en Canada, voerden thans minder naar dat lan.i uit

dan in 1928; de Vereenigde Staten hadden een groo-
teren afzet.

Zw.

NIKKELEN MUNT.

Er is den laatsten
tijd
al zooveel geschreven over
de al dan niet wenschelijkheid van de invoering van

nikkelmunt en het rationeele karakter van een der-

gelijke hervorming van ons muntwezen is ook in de
kolommen van dit weekblad reeds van zoovele zijden

uiteengezet, dat
wij
aan de vraag, of het nu ook in-

derdaad tot invoering van nikkelgeld moet komen,
geen woord meer behoeven te wijden. Als men door
een taktvolle propaganda en mogelijkerwijze door een

geleidelijke invoering van nikkelgeld in de plaats van
zilveren munt, beginnend bij den halven gulden en
de zilveren pasmunt en eindigend bij den rijksdaal-

der, het door sommigen gevreesde wantrouwen van
de zijde van het publiek weet te voorkomen, en

wanneer onze Muntmeester van dezelfde meening
blijkt als zijn Zwitsersche collega, die voor verval-
sching zeer weinig vrees koestert
2),
zoo behoeft de
vraag naar de wenschelijkheid van nikkelmunt nauw-

lijks meer te worden gesteld; het bevestigend ant-
woord dringt zich alsdan vanzelf op. –

Intusschen is er een punt, waarop
wij
nog even de
aandacht willen vestigen. Er is ons wel eens gezegd,
dat de vervanging van zilvergeld door nikkelen munt
ons zou overleveren aan de nikkelproducenten. De

nikkelmarkt is in zeer sterke mate gemonopoliseerd.
Door het samengaan van de International Nickel Oom-

pany met de groep van Lord Melchett (vroeger S.ir

Alfred Mond) beheerscht deze trust ongeveer 90 pOt.
van de geheele nikkelproductie, een percentage, dat
inderdaad excessief hoog geacht moet worden. Welnu,
zoo wordt gezegd, wanneer men het zilver vaarwel
zegt en door nikkel vervangt, zoo bindt men zich nt
handen en voeten aan de nikkeltrust.
Om deze bewering nader te toetsen zullen wij twee
vragen hebben te beantwoorden: vooreerst, hoe staat

Verslag van den Landbouw over
1928,
blz.
24.

:
Zie E.-S. B. van
23
October ji.
blz. 956,
le kolom.

het met de productie van nikkel en met de prijspoli-

ti.ek der producenten? en voorts, hoeveel nikkel heeft

Nederland met zijne koloniën noodig en in welke ver-

houding staat het benoodigde quantum tot de wereld-
productie?

Van den omvang der nikkelproductie geven onder-
staande cijfers eenig denkbeeld:

Productie van nikkel

(in duizendtallen tonnen van 1000 K.G.)

1
1913
1
920
1
1921

I
192
I
1
.
92:
I
1924
I
1925
I
192
I
1927
ll
928

Duitschi.
0,8
1,0
_I


-.1

_I


Noorw.
0,7
0,4
-I

0,3

-I
0,2
0,6

Tot. Eur.
1,5
1,4


0,30,2
0,6

Canada
22,5
27,8
8,8
8,0
28,1
31,4
33,2
35,4 35,9 39,5
Ver. Stat.
0,2
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,7 0,7
Australië
(N. Caled.;
6,7
3,4
2,6
3,5
2,7
3,6
3,6 3,8
3,3 4,1

Werld.tot.
30,91 32,91
1),51
11,7
31,21
35,11
37,01
40,11
44

(Ontleend aan de publicatie der Metaligeselischaft
A.
G.
te Frankfurt a. Iv!., Statistische Zusammenstellungen tiber
Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Silber, Zink
und Zinn, 30. Jahrgang,
1913, 1920-1928,
blz.
12).

Men ziet hieruit, dat Canada, het gebied vn de

iiikkeltrust, verrewek de grootste producent is, en
dat daarnaast slechts Nieuw-Oaledonië van eenige

beteekenis is. Of men hier met een geheel zelfstan-

digen producent te doen heeft, dan wel of er tusschen
de Mond-groep eh de Fransche maatschappij ,,Le

Nickel” eenige, zij het dan niet zeer innige, banden

bestaan, is niet met zekerheid te zeggen. Tegenover
de Engelseh-Canadeesche groep heeft de Fransche
productie in elk geval niet veel te beteekenen.

Wij kunnen dus vel aannemen, dat zich op de nik-
kelmarkt een zeer sterke mate van monopolievorming
voordoet. Het aspekt, dat deze markt voor den koo-
per biedt, ziet er derhalve minder behaaglijk uit dan

dat van de zilvermarkt met
zijn
groote concurrentie
bij de producenten. Dit uit zich echter allerminst in

een tendens tot opdrijving van den nikkelprijs. ‘Deze
wordt integendeel door de producenten opmerkelijk

stabiel’gehouden. Volgens de opgaven van het tijd

schrift van het Statistische Reichsamt, ,,Wirtsôhaft
und Statistik”, bëdroeg de
prijs
voor nikkel geduren-

de de jaren 1927 en 1928 te Londen constant £ 172.10.-
per ton en werd .deze in Maart 1020 een weinig ver-
hoogd tot resp. £ 175.-.-, op welk peil de noteering
sindsdien is gebleven.

Uit de verslagen van de International Nickel Corn-
pany blijkt, dat het streven van deze geweldige onder-
neming erop gericht is om tot stabielen
prijs
voor
haar toenemende productie afzet te vinden, waarvoor

om. propaganda wordt gevoerd voor nieuwe gebruiks-
methoden van nikkel en waarbij met genoegdoening
melding wordt gemaakt van de neiging, die in den
laatsten tijd o.m. in Zuid-Amerika blijkt, om tot in-
voering van nikkelmunt over te gaan. De nikkeltrust zou dan ook een
bijzonder
kortzich-
tige politiek voeren, wanneer hij voor zijn artikel,
dat zich in de metaalindustrie in tal van gevallen door andere metalen laat vervangen, ten aanzien
waarvan dus een ruime subatitutiemogelijkheid door
andere artikelen bestaat en voor welks gebruik door

dcii trust zelf krachtige reclame wordt gemaakt, een politiek van prjsopdrijving en uitbuiting van
den consument zou gaan volgen.
Vragen wij nu, wat er voor de vervanging van het
zilvergeld in Nederland en koloniën aan’nikkel noo-
dig zou zijn, zoo is berekend, dat bij aanvaarding van
de schatting van onze zilvercirculatie, zooals deze in
de verslagen van den Muntmeester voorkomt – eene
taxatie, die intussehen aan den hoogen kant moet
worden geacht – voor vervanging van het zilvergeld
door munten van gelijk gewicht, doch vervaardigd uit
z.g. nikkelbrons, het metaal van onze stuivers, het-

welk voor driekwart uit koper en voor
een kwart uit

20 November- 1929

ECONOMISCH-STATIISCHE BERICHTEN

1037

nikkel bestaat, 5,8 millioen .KG. van deze alliage be-
noo’digd zou zijn. Het feitelijk benoodigde quantum

zal echter belangrijk geringer zijn. In de eerste p1aat
toch is, zooals gezegd, de .taxatie van onze zilvercir-
culatie waarschijnlijk te hoog. En in de tweede plaats

is iiners het doel van de vervanging van het zilver-
geld door nikkelgeld het maken
van
handiger en klei-
nere u.nten, waiirvodr dus een minder quantum
metaal noodig zal
zijn.
Wij meenen daarom, dat wij de
nikkelhehoefte, welk zich in verband met de aan de

orde gestelde munthervorming voordoet, veilig kun-

ne stellen
01)
niêt’mer dan 1 millioen KG. nikkel.

Dat zal eerder aan den hoogen, dan aan den lagen
kant zijn.

Dat beteekent dus, bij een jaarproductie van bijna
45 millioen KG., dat Nederland voor zich
en
zijne
koloniën één enkele maalnoodig zal
hebben een vijf-
enveertigste gedelte of circa 2,2 pOt.
van de pi
~
o-
ductië van één jaar. ‘Natuurlijk ‘zal met zulk een
ver-
meerdériiig
van
vraag rekening gehouden moeten
worden, doch kan ‘men in ernst volhouden, dat het de
moeite waard zou
zijn
om daarvoor de prijspolitiek te
gaan veranderen en het risico te loopen, dat de nik-

kelafnemers van het gebruik van het metaal worden
afgeschrikt? Het lijkt ons al zeer weinig waarsehijn-

lijk. Bovendien, Nederland behoeft niet terstond al
zijn zilvergeid door nikkel te gaan vervangen. 1-let
l)iedt meer
dan één voordeel
om de munthervorming
in étappes door te voeren en telkens niet meer
dan
een bepaalde coupüre door nieuw geld te vervangen.
Daardoor toch wordt het publiek geleidelijk aan de
nieuwe munten gewend ;zij die zich zoo bang maken voor wantrouwen, kunnen zulks slechts een voordeel achten. En bovendien kan men op die wijze de werk-
zaamheclen van de Muntfabriek, beter verdeelen en
een meer gelijkmatige productie
van
nieuwe munt
verkrijgen, hetgeen eene rationeele productie’ bevor-
dert. Juist door deze verdeeling van het werk zal liet

mogelijk zijn om ook de behoefte aan nikkel geleide-
lijk te dekken en daarmede niet in eens ter markt te
komen.

Maar, zoo zal men zeggen,, het bovenstaande gaat
misschien
op
voor Nederland, het zal echter niet meet’
opgaan, wanneer alle landen, die nu nog een belang-
rijke zilvercirculatie hebben, als koopers op de nikkel-
markt verschijnen. Daarop is het antwoord eenvou-
dig: wanneer ‘dit inderdaad juist is, dan is er zooveel
te meer reden voor Nederland om niet achteraan te
komen; hoe eerder het nikkel koopt en zilver ver-
koopt, des to beter zal
zijne
positie ter markt zijn.
Doch is het wel aannemelijk, dat de n.ikkeltrust
een streven naar ruimer gebruik
van
nikkel als
muntmetaal zal beantwoorden
met
een prijsverhoo-,
ging? Ht zou kunnen, maar
het
zou
van de grootste
kotzichtigheid zijn. Dat er geen oppositie is tegen invoering van nikkelmunt, kan,
rnèn
waarlijk niet
zeggen. Deze moge ongegrond
zijn,
zij is er niette-min en kan in ons Parlement en
bij
onze Regeering
haar invloed doen gelden. Zoo is het ook in Zwitser-
land, zoo zal het ook elders zijn. Welnu, waar de kan-
sen nog zulk een element van onzekerheid in zich
houden, daar kan een onverstandige en uitbuiterige
gestie van de nikkeltrust mogelijke gegadigden ter-
stond doen terugtreden. Men mag gerust aannemen,
dat deze overweging voldoende zal zijn om den nikkel-
trust, wier streven blijkens het bovenstaande thans
in zoo geheel andere richting gaat, dan die
van prijs-
verhooging, te behoeden voor onberaden stappen. En tenslotte, hoeveel hooger zou de nikkelprijs wel
moe-
ten worden, voordat oni land geen vobrdei meer van
cle voorgestelde muuthervormirig zal hebben? De nik-keltrust zon
dan
toch wel zer radikaal
van
koers moe-
ten ver.rideren, om dit mogelijk voordeel teniet te
doen. Zoo iets is in de verste verte niét te verwachten.
Hierede meenn wij voldoende te hebben duide-
lijk gemaakt, dat men zich voor de groote macht
van
de nikkeltrust niet beangst moet maken. Om deze
reden’ behoeft
men
dus
‘de
invoering yaii iiikkel’en

munt niet na te laten
).
Hopen wij, dat zij spoedig
‘haar beslag moge krijgen!
G.M.V.S.

HET AFBETALINGSSTELSEL.

1-loewel over het afbetalingsstelsel réeds veel en

door zeer hevoegde schrijvers werd gepubliceerd, blijft
1
het vraagstuk nog steeds een groote belangstelling
‘*ekken
en blijven er ng vele problemen bestaan, die
om een oplossing vragen. En toch zou het wel wen-
scheljk zijn, dat er eens wat meer klaarheid ten op-
zichte van de verschillende vraagstukken, die het

afbetalingsstelsel ons voorlegt, werd gebracht, aange-
iien het zich nog voortdurend uitbreidt én langzamer-

‘hand een hoogst belangrijke plaats in ons productie-
1
en distributieproces gaat innemen. Het is om deze
reden, dat ik meen, mij
het
neerschrijven
van
enkele
opmerkingen te mogen veroorloven, in de hoop, dat
deze tot een verhelderirig van het nog steeds duistere

probleem mogen bijdragen.
Een
schrijver over het afhetalingsstelsel beweerde
onlangs
2),
dat
wij het als een ,,fait accompli” hadden

te aanvaarden; dat het ,,has come to stay”. Ik ge-
loof, dat deze uitspraak nauwelijks bestreden kan
,’orden; het afbetalingsstelsel
is
er; en het heeft zich
dusdanig, niet alleen in ons verkoopssysteem, maar
1
vooral ook in de mentaliteit der groote massa, ver-
arikerd, dat het ook wel niet spoedig weder verdwijnen
De vraag is slechts, met
welke
gevoelens wij de
mededeeling van dezen nog jeugdigen ‘economischen

gast, die met een zeker zelfbewustzijn verkondigt:
1,,j

y
suis, j’y
reste”, moeten ontvangen. Zullen wij ,dit
doen
met een opgewekten glimlach, omdat wij van het hlijven van onzen gast allerlei nieuwe voordeelen ver-
wachten en gevreesd hadden, onder een- eventueel ver-
trek te zullen lijden?
Of zullen wij zijn
aankondiging
ontvangen met een zorgelijke blik, omdat wij
in
hem
een ziekteverwekker zien, wiens blijven de door hem
veroorzaakte morbiditeit (of zelfs mortaliteit?) van
ons volkshestaan steeds verder zal verhoogen?

: Zoolang wij ons over de .werkeljke en diepste in-
“.’loedeu van het afbetaiingsstelsel
geen
.
volkomen
7
zekerheid hebben gevormd, mogen wij noch het een,

noch het ander doen; onze vrooljke glimlach is al
re
v
en ongerechtvaardigd als een fanatiek ,,maranatha”.
‘Want niemand zal kunnen ontkennen, dat het afhe-
talingsstelse1 ontegenzeggelijk
ook
zijn goede zijden
‘heeft en dat
wij
dus, door uitsluitend op de nadeelen
1
hrvan te wijzen, met als gevolg een bestrijding ‘te
tvuur en te zwaard, mogelijk het kind met het had-
T,vater zouden kunnen weggooien. Het afbetalingsstel-
Tsel kan
wijzen
op zijn bijdrage tot het bereiken van
Tëen snelle en krachtige industrieele ontwikkeling
voor de automobiel-nijverheid, de radio-fabrieken, dc
producenten van electrische apparaten, van mechani-
sche landbouwwerktuigen, enz. en ‘via dezen, in-

îdirect, voor de grondstof-produceerende nijverheid.

Maar daartegenover zal niemand kunnen ontken-
nen, dat het afbetalingsstelsel tevens een ding is,

waarvan maar âl te gemakkelijk misbruik kan wor-
!den gemaakt en waaruit dan ook in’ zeer vele geval-
hen allerlei ellende voortkomt. Men behoeft waarlijk
niet alleen werkgever te zijn om zich te ergeren aan
‘de vele loonheslagen, welke aan de orde van den dag
ijn; deze loonheslagen, die sedert de ontwikkeling
‘an het afbetalingsstelsel zéér veel frequenter zijn
‘eworden, mogen wellicht voor den werkgever hin-
‘derlijk zijn, zij zijn in ieder geval tevens een beeld

j
i
)
Wij
hebben
bij
hovenstaancle beschouwingen in het
mid-
.c?en gelaten, of nikkelbrons
het
aangewezen
metaal voor
(le
aiui de orde gestelde munthervorining is,
en of andere goed-
‘loope metalen niet even goede hoedanighedeu zouden bezit-
ten. Deze technische questie kunnen wij niet heoordeelen. ‘Wij
ingen
ervan uit, dat er eventueel nikkelgelcl zal ‘komen
an
dat dus de vraag is, of de keuze daarvan op grond van
de
macht van de nikkeltrust moet worden afgeraden. Deze laatste vraag beantwoorden wij’ oiitkenneud. :
2)
Mr. Dr. W.’ Fischer, i.h. Alg. Hbd. ddo. 30/9 1929.

1038

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 November 1929,

van de finaacieele zorgen, waarin arbeidersgezinnen

zich, aangemoedigd dooi cle ,,gemakkelijke” (sic!) be

talingsmethoden, storten. Zij zijn, tevens de afspie-

gelmg van de totale onmacht tot sparen, welke bij die,

gezinnen bestaat; zij geven tevens een denkbeeld van
(Ie matelooze ontevredenheid, die in het hart van

dte arbeiders gaat wonen, omdat zij ondanks hun zeer

behoorlijke bonen nôg altijd in de zorgen blijven zit-

ter. Zij toonen ons tevens, welke de gevolgen zijn van
cle onvermoeibare propaganda voor luxe op, afbeta-
ling, bij een verschuiving der verantwoordelijkheid

voor de toekomst van het ihdiridu op de maatschap-

pij, van het gezin
01)
den staat.

Ik sprak van de totale onmacht tot sparen; de. heer
Fischer tracht
1)
deze onmacht te logenstraff en door

te vermelden, dat het bedrag der hij cle Rijkspost-

spaarbank ingelegde gelden voortdurend stijgt. Toch.

zal hij moeten toegeven, dat deze
stijging
relatief
uiterst gering is, wanneer men haar vergelijkt met

een land, waar het afbetalingssteisel, dank zij cle soli-;

diteit en den spreekwoordelijken spaarzin der bevol-
king nog weinig of niet is doorgedrongei:i: Frank-

rijk. Stegen de Nederlandsche spaargelden (Rijkspost-
spaarbank) in de periode 1.925—’26 en 1926—’27 met
circa
f
9 millioen per jaar
(f
1.25 per hoof cl, der he-
volkin is waarlijk niet verbluffend!), in Frankrijk
stegen zij in de periode 1927-1928 met zes milliarcl
francs, zegge
f
600.000.000, of circa
f
16 per hoofd
der bevolking!
2)
Zoo ziet men dat de door den heer
Fischer genoemde
cijfers
voor een verdediging van
het afhetalingsstelsel eerder gevaarlijk dan vlelenci
zijn.

Neen, repliceeren de voorstanders van het afbe-
talingsstelsel,
z66
moet ge de zaak niet zien: wij viri-
den dat sparen ihaar bijzaak, want ,,de maatschappe-
1

lijke ontwikkeling leidt ertoe, dat het sparen met
dit doel
8)
voor de groote massa hoe langer hoe min
der noodzakelijk wordt”. Dit nu lijkt
mij
eenigazins

wat de Engelschen noemen ,,hegging the ciuestion” :
– een petitio principii. Inderdaad wordt het, naar-
mate de zin tot zorgen voor den ouden dag onder den
1

dru.k der voortdurend stijgende luxe-uitgaven wordt
verplettrd, voor den staat noodzitke1jk om een drei-

gend onderdoms- en invaliditeits-pauperisme door
,

steeds uitgebreider ,,sociale maatregelen” te voorkoL
men. Maar is dit wenscheljk? Is het wenschelijk, de

,orgy of spending”, die den geest van onzen, tijd
eigen is, nog aan te wakkeren door een afhetalings-
.stIsel, dat tot uiteindelijk resuitaat heeft het weg-s
nemen van ieder verantwoordelijkheids-besef voor de
toekomst onder de arbeidende klasse en het afwente-
1

len van de financieele gevolgen daarvan op de heter
gesitueerde bélastingbetalers en op .de werkgevers?
Maar deze bezwaren tegen het afbeta1ingsstelsl

zijn meerendeels sociaal-ethisch en betreffen goed-
deels alleen den individueeben verbruiker; beziet men
de zaak van den anderen kant, dan blijken er ook nog
wel andere bezwaren, van meer financieel-economi-‘
schen aard te zijn. .

Het afbetalingsstelsel toch baseert zich, daar het’
een anticipatie is op toekomstig inkomen, op de’
1

handhaving van een bepaald inkomens-niveau. Dit’
nu is, economisch beschouwd, een vrij gevaarlijke pre-
sumptie. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele

reden om aan te nemen, dat het boon-indexcijfer
van heden ook het loon-indexcijfer van niorgen of dat
van het volgend jaar zal zijn. Tntegendeel, er bestaan
tal van redenen om aan te nemen, dat deze index-,
cijfers in de toekomst even sterk zullen veranderen
als dat reeds in het verleden het geval was. Veron-

‘) Zie het reeds geciteerde artikel in ht Alg. Handelsbl

‘) Het is natuurlijk mogelijk, dat deze stijging
66k
werd
beïnvloed door de stabilisatie der Fransche valuta, maar in
(ie hier bedoelde periode ken (leze toch geenszins vafi zoo
clanige beteekenis zijn, dat de proportioneel zeer sterke stij
ging daarmede ;restlos” verklaard kan worden.

() Het voorzien in de behoeften van den ouden dag
ei,
‘van onvoorziene. omstandigheden
of
gebeurtenissen.

d

derstelt men nu eens, dat de tegenwoordige index a,
tengevolge van een conjunctuur-omslag, een oorlog,

een mislukte oogst, of om welke redesi dan ook, plot-,
seling terugboopt tot a—n, dan komt men tot voor

het zoo zorgvuldig opgetrokken afbetalingsstelsel per-
rncieuse gevolgen. . . . of wel tot hongersnood. Bij een

daling van den loon-index met ii, zal ieder loontrek-

kende, volgens de wet der ,,diminishing utility”, ge-
neigd zijn, voort te gaan met de aanschaffing der

eerste levensbehoeften en zijn luxe-uitgaven v66r al

het andere te staken. Gevolg: de verkoopers op afbe-

taling, en met hen de financierin’s-maatschappijen
komen in de knel. Wat kan men tegen deze massale
betalings-staking doen? De op afbetaling verkochte
producten terug:uemen? Misschien wel – als ,,sanc-

tie”…. maar nimmer, om daardoor een tot bevrie-
zen- gedoemd c’rediet-complex weder te ontdooien,

want het is volstrekt ondenkbaar, dat een in groote

massa teruggenomen product onder de door mij ver-
oriderstelde omstandigheden verkoopbaar zal zijn. De

verkoopers op afbetaling en hun financierings-maat-
schappijen boopen onherroepelijk vast – en vererge-

ren daarddor nog de crisis, die reeds een aanvang
heeft genomen.

Of wei: de afhetali ogs-creditenren forceeren, door
loonheslag cd., cle betalingen, waarop zij volgens cle

bepalingen van het contract recht hebben. Het ge-

volg zal zijn, dat de afhetalingscrediteur niet meer
ditgene zal kunnen aanschaffen, wat voor hem van

het grootste nut, wellicht zelfs een levensbehoefte is.
Gespaard heeft hij weini.g of n.iet, want in dn ..goe-
den
tijd”
droeg hij’ al zijn bo
7
e1i de voor eerste behoef-
ten benoodigcle gelden af aan de afbetalingsverkoo-
pers. Hij blijft dus met zijn gezin in een auto rijden

maar lijdt honger, of luistert naar de symphonie van een radio-toestel bij de begeleiding van een ramme-
lende maag of klappertandende kaken.

Naast het individu, dat goederen op afbetaling
koopt door anticipatie op een onzeker toekomstig in-
komen, is er nog de categorie van ondernemingen, die hun
bedrijf
uitoefenen, drijvende op een geweldige

crediet-balbon: autobus-ondernemingen, die bij een
proportioneel zeer gQri og eigen kapitaal een enorm

wagenprk-op-afhetaiing exploiteeren; stofzuigerfa-
hr.ikanten, die hij een nog kleiner eigen kapitaal een heirleger van stofznigers aan den arbeid zet-

ten. Wat gebeurt er met deze zaken, wanneer er eens een crisis komt? Zij zullen, in het hoogst waarschijn-
lijide geyal, dat de autobussen ên stofzuigers oner-
koopbaar blijken, failliet worden verklaard en door
hun faillissement weer anderen in den maaistroorn
van de algemeene crisis meeslepen.

Vervolgens is er nog de financieel-economische
vraag der kap itaalvorming; want zelfs al legt men

zich gedwee neer bij het achterwege blijven van be-
sparingen, die uitsluitend de zorg voor de individueele
toekomst ten doel hebben, toch is daarmede niet ge-
zegd, dat men even weinig respect behoeft te hebben’
voor den economischen eisch, dat kapitaal gevormd
wol
d
e
tot instandhouding, ‘verbetering en uitbreiding
van het productie-apparaat. Die eisch is onmisken-
baar, en dringt zich voortdurend weder op den voor-
grond. liet voor die instandhouding en uitbreiding
van het productie-apparaat benoodigde kapitaal nu

kan slechts worden gevoriid uit besparing; besparing
op inkomen, uit winsteu, of uit welken hoofde dan
ook— maar in ieder geval:
besparing.
Wie al geneigd

mocht zijn, om aan de neiging tot sparen uit verant-
woordeljkheids-hesef ten aarÇzien van cle toekomst

van individu of gezin ,,qua talis” met een schouder-
ophalen voorbij te gaan, die zal toch zeker niet het-
zelfde gebaar kunnen’ maken wanneer hij zich tegen-
over den onafwijsbaren economischen eisch der kapi-
taaivorming geplaatst ziet. En nti is het toch, m.i.,
riet aan redelijken twijfel onderhevig, dat cle midde-
len, die tot aankoop van afbetalings-goederen worden gebezigd, niet voor kap i taal vorming kunnen dienen,

/

20 November 1929

ECONOMISCH-STATISCHE BERICHTEN

1039

om cle eenvoudige reden, dat men een gulden niet

tegelijkertijd kan ,,beleggen” en ,,uitgeven”. Men

kome nu niet met het argument, dat de afhetalings-

gulden van thans vroeger een ,,alcohol-gulden” of een
,,bioscoop-gulden”, cl och nimmer een ,,spaar-gulden’

is geweest: in cle eerste plaats valt zulks te betwijfe-

len; en in cle tweede plaats: wanneer men – terecht
– de bestemming der ,,alcohol- of bioscoopguldens”

wil wijzigen, dan doet men, maatschappelijk, ethisch

en ecouomsch, beter, het besparen van dien gulden
aan te moedigen, dan het uitgeven daarvan voor afbe-
talings-goederen te propageeren.

Deze overweging ligt tevens ten grondslag aan de opvatting, dat het afbetalingsstelsel niet ,,an und für

sich” ongewenscht moet worden geacht, doch dat de
toepassing ervan ook gunstig kan werken: wanneer

liet zich al. bezig houdt met ,,procluzierte Producti-
onsmittel”, d.w.z., met goederen die door haren aard
en door het gebruik, .dat er in ieder afzonderlijk ge-

val van zal worden gemaakt, niet als een zuivere
,,luxe”, maar als een anticipatie op kap.itaalvorming
in den sociaal-econom.ischen zin beschouwd kunnen
worden. Zoo bijv. drukkerij- en wasscherijmachines;

vrachtauto’s, of in het algemeen bedrijfsautomobic-
iets; soms naaimachines; landbouwwerktuigen en

-machines; in enkele gevallen naaimachines en stof-
zuigers; zeiden piano’s; maar nooit: personen-auto’s
voor pieziergebruik (thans• ,,pi èces de résistance”
onder de vele afbetalingazaken); nooit radiotoestel-
len en gramophooris (de ,,next best”, wat kwaliteit
der afhetalings-fi nancieringen aangaat).

Beperkt men zich tot de goederen, die productiel
zijn of indirect de productiè bevorderen, dan verrnijdt
men ook, als vanzelf, liet sociale en paedagogische
euvel der te sterk geprikkeicle luxe-uitgaven door ge-
zinnen met beperkte en iiet noodzakelijk constante

inkomens; dan brengt men hét afbetaiingsstelsel, dat
iii sommige gevallen een economische zegen kan zijn,
binnen zijn ware proporties terug; en daarmede :cal
men ook tevens de voor de financierings-maatscha p-
pijen zelve zoo gevaarlijke gevolgen van een even-
tueele crisis belangrijk kunnen verzachten.

Het was geenszins mijne bedoeling de méritei van
liet ingenieuze stelsel volkomen te ontkennen – het-
geen trouvens niet mogelijk zou zijn; maar wèi meen-
cle ik, tegen overdreven optimisme en een misken-
ning van de toch ontwijfelhaar ook bestaande bezwa-
ren een woord van waarschuwing te moeten spreken.

W.
c:
POSTHUMUS MEYJES

ZITTING VAN DE FISCALE COMMISSIE VAN DEN

VOLKENBOND.

De vaste commissie, in December 1928 door den
Raad van den Volkenbond ingesteld tot het bestu-
deeren van de met belastingen verband houdende
vraagstukken, en die den naam draagt van Odiftité
Fiscal, heeft in de tweede helft der verstreken maand
Oitober haar eerste zitting gehouden, onder vooi

zitterschap van den heer Borduge, het Fransche lid
van het Comité.

Voor deze zitting was een vrij omvangrijke agenda
samengesteld, die in den loop der beraadslagingen
nog met eenige punten werd aangevuld. Dit laatste
geschiedde deels ter wille van den samenhang met
wat in de primitieve agenda was vermeld, deels ter
voorbereiding van de taak, waaraan men zich in
volgende zittingen zal hebben te wijden. In het al-
gemeen kan trouwens gezegd worden, dat de thans
crrichte arbeid van.voorbereidenden aard is geweest.
De vroegere Volkenhondcommissies hadden zich voort-
durend bezig gehouden met het ontwerpen van over-
eenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting,
waarbij allerlei punten van meer bijzondereri aard ter zijde waren gelaten, en de in October 1928 ge-
houden algemeene conferentie had niet anders gehan-
deld. Geen wonder dus, dat het Comité Fiscal zich

l

geplaatst. zag. voor verschillende min of meer nieuwe

zaken, die een nauwgezet onderzoek eischten en zich
niet leenden voor een spoedige belichamiig in con-
crete voorstellen.

Omtrent sommige va,n die onderwerpen heeft het

Comité besloten tot het raadplegen van zijn ver-

schillende leden en correspondeerende leden, ten einde
&p die wijze een inzicht te
verkrijgen
in de practijk
welke te dien aanzien in diverse laflden wordt gevolgd

en van beginselen of systemen welke aan die practijk

ten grondslag .ligen. Deze wijze van handelen is

toegepast ten aanzien van de regels, naar welke men

de opbrengst van een bedrijf, dat in meer dan een

land wordt uitgeoefend, over die landen verdeelt (de

règles de ventilation, bedoeld in art. 5, derde lid,

tweeden zin, van de ontwerp-conventie Ja van 1928–

Tollenbondsdncument C. 562 M. 178. 1928 II). Voorts
ten aanzien van het belasten van winsten, die uit
auteursrecht en, uit octrooirecht voortvloeien. Dan

met betrekking tot debegrippen ,,établisseinent stable”
en ,,agent vraim’ent autonome” welke men aantreft

in het tweede lid van het zooeven genoemd art. 5.

Wat deze beide begrippen aangaat heeft het Comité
eenige voorloopige regels opgesteld. Eindelijk kan
men tot den voorbereidenden arbeid nog rekenen het

verzoek, om van de verschillende staten een syste-
‘inatisch overzicht te ontvangen van hun directe be-

lastingen, zulks opdat een algemeene systematiseering
van deze stof overwogen kunne worden.

Uitvoerig heeft het Comité beraadslaagd over de
fiscale voorschriften, vervat in het ontwerp-conventie

over de behandeling van vreemdelingen dat ten onder-
werp van behandeling strekt aan de op 5 November

1.1. te Parijs geopende internationale conferentie. ‘Het Comité is op die conferentie door twee zijner
leden vertegenwoordigd. Wat de meeningen van het
1
Comité zijn, zal derhalve eerlang wel publiek wrden.
Een geheel nieuwe materie is ten slotte aan de
orde geweest, namelijk het voorkomen van dubbele
belasting (wegenbelasting of andere) van automobielen.
‘Aangaande dit onderweip heeft het Comité een eerste

lezing ontworpen van een conventie, die vervolgens
besproken is in een gemengde commissie, bestaande
uit drie leden van het Comité Fiscal en drie van
het Comité permanent de la circulation routiére.
De studie over dit onderwerp wordt voortgezet; de

beide Comité’s hopen in den loop van het volgend jaar hun gemeenschappelijke instemming aan, een
tweede lezing te kunnen betuigen.
l3ij het verrichten van
zijn
arbeid heeft het Comité
de vruchten geplukt van een voorstel, door de vorige
Comité’s gedaan en door den Raad van den Volken-

bond goedgekeurd; Het Secretariaat van den Volken-
bond heeft namelijk een uitgaaf bezorgd van alle
tot dusver verschenen overeenkomsten tot voorkoming
van dubbele belastingen van belastingvlucht en van

alle nationale wettelijke voorschriften van die strek-
king
1).
Wie ervaren heeft, hoe een gebrek aan
behoorlijke gegevens het werk op dit gebied belem-
meren kan, zal het te Genève in dit opzicht genomen
initiatief weten te waardeeten.

SiriNcHE DA1sT:Ii.

DE RIJKSMIDDELEN.

In dit nummer treft men aan het gebruikelijke over-
zicht vati de opbi

èust cler Rijksmiddelen over de
maand Oetobei 1929, afzonderlijk en vereenigd met
die der vorige maanden van 1929 in.vergelijking ge-
bracht niet de raming van dat jaar en de opbrengst
over dezelfde tijdvaken van 1.928.

:De gewone middelen brachten in deafgeloopen
maand
f
44.225.800 op tegen
f
40.995.800 in October
1.928 en vertoonen mitsclien een vooruitgang van

f
3.230.000. De totale opbrengst in de afgeloopen

• ii) Document
C. 345. M. 102. 1028.
II;
10
suppiement C
365
M.
134. 1929.
H.

1040

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 November 4929

maand overtrof voorts de raming’ met een bedrag van

f
4.963.800.

.

De totaal-opbrengst over de eerste tien maanden
van dit jaar bedroeg f418.005.900, d.i.
f
12.080.400

moer clan in hetzelfde tijdvak van het vdrige jaar. Ook

de rarning werd in bedoelde periode overschreden en
wel met
f
25.385.100.

in vergelijking met de overeenkomstige maand van

het vorige jaar vertoonen de grondbelasting, de in-komstenbelasting, de vermogensbelasting de divi-

dend- en tantièmehelasting, de rechten op den invoer,

het statistiekrecht, de
zout-,
de geslacht-, de wijn- en

de tabakaccijns, de belasting op gouden en zilveren

werken, de rechten en boeten van zegel, de rechten cii

boetu van registratie, de rechten en boetn van suc-

cessie, -van overgang bij overlijden en van schenking

en de loodsgelden een hooger opbrengstcijfer. Daaren-

tegen brachten minder
01)
de personeele belasting, de

gedistilleerd-, de bier- en de suikeraccijus en de do-

meinen. Over liet algemeen was de loop,der middelen

in de afgeloopen maand dus alldzins bevredigend, al

dient hierbij ook te worden bedacht, dat in het ver-
kregén accres voor ruim
f
2,1 millioen door cle suc-
cessierechten werd bijgedragen.

De grondbelasting gaf opnieuw een stijging in op-

brengst te zien, ditmaal tot een bedrag van f 149.100.
Méde in verband met de ruime baten, die in de vorige

maanden van het jaar werden ontvangen, kwam iii

1929 tot dusver f498.400 meer binnen dan in de

eerste tien maanden van liet vorige jaar. Ook 10112
der raming werd in bedoeld tijdvak overschreden en

wel met niet minder dan f2.252.800. Vermoedelijk zal

het voor 1929 geraamde opbrengstcijfer van

f
21.385.000 wel worden gehaald.

In tegenstelling met de vorige maand leverde de

personeele belasting minder op. Het decres beliep

f
123.900, doch icon den in de vorige maanden van
liet jair verkregen .voorsprong niet te niet doen. De

ontvangst dei maanden Januari t/m. October ovec-

treft ni. zoowel de opbrengst van dezelfde periode van
1928 als 5/6 der raming (onderscheidenlijk niet
f291.500 en
f
5.306.000). Zelfs kwam tot ^dusver

reeds
f
1.556.000 meer binnen dan het geheele voor

1929 geraamde bedrag. Uit een vergelijking van de

opbrengsten over 1928 en 1929, gêsplitst naar de ver-
schillende dientjaren, blijkt, dat de vooruitgang uit-

sluitend aan een ruimer vloeien van het loopende
– dienstjaar moet worden toegeschreven.
De inkomstenbelasting gaf in de afgeloopen maand
een surplus boven de gelijknamige maand van 1928
en wel tot het niet onbelangrijke bedrag van
f
816.300.

De raming werd met
.f
164.300 overschreden. Verge-

lijkt men de opbrengsten over de eerste tien maanden
van 1928 en 1929, dan b]ijkt, dat de ontvangen bedia-
gen als volgt over de verschillende dienstjaren kun-

tien worden verdeeld:

Jan. t/m.
Oct. 1928

Jan. t/m. Oct.
1929

1925(26….

f

795.400

1926127….

,, 3.289.300

f

470.700

1927128.:..

,, 61.916.500

.,

1.793.700

192829.

,,
9.464.900

,, 53.344.900

1929130….

., 11.170.400

Totaal ..

f
75.466.100

f
66.779.700

in totaal bedroeg de teruggang in de afgeloopen
maanden
f
8.686.400, ]ietgeen voornamelijk is te wij-
ten aan de verlaging van het tarief bij de wet van
15 Maart 1928 (Staatsblad No. 62), welke wet met
ingang van 1 Mei vaii dat jaar in weking trad, en
hare werking in de eerste maanden nog bijna niet
deed gevoelen. Dat de vergelijking niet nog ongun-
stiger uitvalt, is te danken aan de omstandigheid, dat

hot nieuwe belastingjaar een accres van ruim 17 toi
vertoonde. De raniing werd gerekend over 10 maan-

den met
f113.000
ovrtroffen, wat vrij gunstig mag

worden genoemd, daar. de beide laatste maanden vaii
het jaar meer dan de gemiddelde maandraming 1)1e-

gen op te leveren.
De vermogensbelastmg bracht ditmaal
f
194.800

mèer in de.schatkist dan in October 1928; daarente-
gen bleef de opbrengst ongeveer
.f
98.000 bij de gemid
delde:imaandraming ten achter, wat echter voor deze
maand niet ongunstig mag worden genoemd. Gere-
kend over tien maanden gaf de vermogensbelasting
een vooruitgang te constateeren van
f
1.814.100, waar-
van ruim
f 1
Yi
millioen aan de hoogere ontvangsten
iut- het dienstjaar 1928/1929 is te danken. Aan het

feit, dat 10112 der raming niet geheel werd bereikt
(nadeelig verschil
f
139800) mag niet te veel gewicht
worden gehecht. De laatste maandeii van het jaar zijn
voor dit middel doorgaans vrij gunstig en het vermoe-

den is gewettigcl, dat het voor 1929 geraamde op-

hrengstcijfer, royaal zal worden gehaald.

De dividend- en tantièmebelasting gaf opnieuw een

surplus boven dezelfde maand van 1928, zij het tot

liet niet zeer belangrijke bedrag van
f
25.200. Na de

ruime ontvangsten, welke in de voorafgaande maan-

den konden worden geboekt, is de opbrengst van Oc-
tober jl. opvallend gunstig. Gerekend over tien maart-

den werd zoowel de opbrengst van liet vorige jaar als

(Ie raming aanzienlijk overtroffen (respectievelijk-met

.f
4.281.900 en
f
2.851.300). Zelfs werd op een kleine
5 ton na liet geheele voor 1929 geraamde opbrengst
;

cijfer van
f
20.000.000 reeds ontvangen, een resultaat,
dat uiteraard tot tevredenheid stemt.

De invoerrechten bleven zich in – stijgende
lijn
be-
wegen en leverden de record-opbrengst van
f
6.288.500,
zijnde
f
277.000 médr dan de ontvangst van October

1928, welke tot dusver de hoogste maand-opbrengst
was. In deze
stijging
valt het oploopen der prijzen

van verschillende belaste goederensoorten en wellicht
nok een levendiger handelsverkeer te onderkennen.
Doordat de afgeloopen maanden ook ruime baten op-

leverden, kwam de opbrengst der eerste tien maanden

.f
3.622.100 uit boven die.v an hetzelfde tijdvak van
1028 en
f
4.814.100 boven 10112 der raming. Omtrent

het statistiekrecht valt hetzelfde op te merken. Hier
bedroeg liet surplus in de afgeloopen maand
f
28.000,
terwijl de vooruitgang in tien maanden
f
84.600 boven
de ontvangst van 1928 en f
162.800 boven de rarning

beliep. Ook deze groep van middelen maakt een uit-stekend figuur. –

De
accijnzen
vertoonden niet alle een even gunstig
beeld. Het zout bracht
f
40.300 méér op, waardoor

cle in de eerste maanden. van het jaar ontstane achter-stand opnieuw voor een deel werd opgevangen; gere-
kend over tien maanden bedraagt de teruggang nu
nog maâr
f
15.000. Bijzonder trekt de geslachtaccijns
de aandacht,-die opnieuw een surplus opleverde (van

f
112.600) en zoodoende liet nog nimmer bereikte be-
drag van
f
1.162.000 voor de schatkist opleverde. Deze
vooruitgang staat in verband met het afnemend ver-
bruik van het dure varkensvieesch en den dalenden
invoer van buitenlandsch bevroren vleesch, waardoor
meeriLbehoefte ontstaat aan inlandsch rundvleescb,
waari.’an
accijns
betaald wordt. In de eerste tien maan-
den .an dit jaar werd reeds
f
1.100.000 nieer geslacht-
accijns geïnd dan in hetzelfde tijdvak van het vorige
jaar. De wnijnaccijns liep op met f22.400, doch de
beide eerste maanden van elk kwartaal
zijn
voor dit

middel van weinig beteekenis. Een gevolg van dozen
meevaller was evenwel, dat de ontvangst over 10
inaaiiden hooger is dan het opbrengstcijfer derzeif de
maanden. van 1928. De gedistilleerdaccijns wees op-
nieuw een daling in opbrengst aan; ditmaal bedroeg

het decres
f 610.600 als gevolg iian de met 1 Maart jl.
in werking getreden ‘erlaging van hetarief met
40 pOt. Zelfs bedroeg de teruggang veel meer-dan uit
den middelenstaat bij oppervlakkige lezing kan wor-
den afgeleid, daar de maand October in 1928 vier ver-
schijndagen van den krediettermijn telde tegen vijf
in 1929; neemt men dit in aanmerking, dan blijkt de

lagere ontvungst op meer dan
f 1%.
millioen te kun-
uien worden gesteld. Tot dusver kwam in 1029

f
7.462.500 niinder binnen dan in het vorige jaar. In
vergelijking met de ramiug was e teruggag nog
grooter, doch, daar het voor het loopende jaar ge

20 Novmber 1929

ECÖNOMISCH-STATIS1J3ISCHE’ BERICHTEN

1041

raainde opbrengstcijfer niet met het oog op de tot-

stand gebrachte tariefsverlaging is herzien, valt hier-
aan niet zoovel gewicht te hechten. Ook de bierac-

cijns liep in de afgeloopen maand terug .u(ftiet

f
45.300);
01)
zichzelf beschouwd was de maandop-
brengst echter niet gering, daar de raming.mef ruim

f
287.000 werd overschreden. Opvallend zijn de hooge
bedragen, welke door den ‘suikeraceijns worden opge-

leverd. Weliswaar vertoonde dit middel in de afge-

loopen maand een daling van
f
419.000, doch deze

teruggang is slechts schijnbaar, daar de maand Octo-

ber het vorige jaar een betaaldag van den kredietter-

mijn meer telde dan in 1.029; neemt men dit in aan-
merking, dan blijkt de suikeraccijns dit jaar in de

maand October veel ruimer te hebben gevloeid. Ten-

slotte moge nog worden gewezen op dcii tabakaccijns,
die, vergeleken met de gelijknamige maand van 1928,

een vooruitgang liet zien van
f
311.500, waarin tot

uiting komt een prijsverhooging van verschillende

rookartikelen, in het bijzonder van de sigaren.

Eene vergelijking van de opbrengst der accijnzen
over de eerstê 10 maanden van 1928 en 1929 en ‘met

de rarning leidt tot het volgende resultaat:

Opbrengst

Opbrengst

Ratning

10 m. 1928

10 m. 1929

10 in. 1929

Zout ……
f
1.632.100

f
1.617.100

f 1.666.700

Geslacht……
9.092.900

,, 10.192.800

,, 9.166.700

Wijn ……..,
2.081.900

,, 2.095.200

,, 2.208.300
Gedistilleerd

36.347.600

28.885.000

,, 37.500.000
Bier ……

12.084.500

,, 12.279.400

,, 11.666.700

Suiker …. ,,
39.274.000

39.983.000

,, 39.416.700

Tabak ……
19.524:100

,,22.141.800

,, 19.583.300

De belasting op gouden en zilveren werken bracht

f
9.100 meer op; hierdoor kwam de opbrengst over
1.0 maanden ook boven die van het vorige jaar uit

(f
200).
Gunstig was ook de loop der zegel- en registratie-
rechten. De eerstgenoemde rechten accresseerden met

f
185.600, welk verschil geheel aan het effectenzegel
was te danken, dat
f
341.300 meer opleverde, waar-
schijnlijk een gevolg van vele omzettingen op de eff cc-
tenheurs. Bij de registratierechten bedroeg de stijging

.f
1.73.500. Eene vergelijking van de ontvangste..over
10 maanden is eveneens gunstig voor het loopende jaar; het voordeelige verschil is voor de beide hier-
bedoelde middelen respectievelijk
f
923.100 en

f
4.989.900,
terwijl
10/12 der raming met
f
2.205.500

en
‘f
4.444.200 werd overtroffen.
Bijzonder trekken de suôcessierechten de aandacht,
die opnieuw een surplus gaven, ditmaal van

f
2.104.400.
Waarschijnlijk
is het zeer hooge op-
brengstcijfer
(f
6.133.600), dat slechts tweemaal (in
1922) werd overtroffen, toe te
schrijven
aan de vele
sterfgevallen in de maanden Januari t/m. Maart van
dit jaar gedurende den strengen
wintertijd;
de ten-
gevolge daarvan verschuldigde successierechteni ver-
vallen nl. in de maanden October cv. Gereken&over
10 maanden beliep de hoogere ontvangst f6.989.600;
het geheele voor 1.929 geraamde bedrag (f 38.000.000)

werd reeds met
f
1.493.000 overschreden.

De domeinen gaven
f
52.000 minder, de loodsgelden
daarentegen
f
32.400 meer te boeken, waardoor de
ontvangst over 10 maanden
f
92.000 steeg hoven die van dezelfde periode van 1928 en 516, der raming ook
werd gehaald (opbrengst
f
5.600 hooger).
De inkomsten van het ,,Leeningfonds 1914″ ver
s

toonden opnieuw een vermeerdering en kwamen van

.f
6.298.200 op f 6.719.800. Van laatstgenoemd cijfer was ruim
f
3.786.500 aan de Verdedigingsbelastingen toe te schrijven. Gerekend over tien maanden .viel een
stijging waar te nemen van
f
4.492.000. In dien tijd
gaven de zegelr,echteu van buitenlandsche effecten
evenwel een mindere bate van
f
42.400.
Voor’ het ,,Wegenfonds” kwam in de afgeloopen
maand
.f
682.600 binnen tegen
f
500.900 in October
1928. Van eerstgenoemd bedrag komt
f
648.400 op
rekening van de wegenbelasting; de rest of
f
34.200
werd bijgedragen door de rijwielbelasting. In de eerste

tien maanden kwam aan het Wegenfonds ten goede

f
15.078.900, waarvan
f
8.623.800 wegenbelasting en

f
6.455.200 rjwielbelasting. In het vorige jaar be-
droegen de beide laatstbedoelde
opbrengstcijfers
on-
,clerscheideiilijk f 7.336.400 en f 5.614.200. Neemt men

tenslotte in aanmerking, dat in 1928 slechts 90 pOt.
van de werkelijke opbrengst der rjwielbelasting ten

voordeele van het Wegenfonds is geboekt, dan blijkt,

dat in het loopende jaar bijna 87.000 rijwielplaatjes
meer zijn verkocht dan in de eerste tien maanden van
1928.

AANTEEKENINGEN.

Discontoveranderingen.

De laatste week is met betrekking tot.den rentevoet

der circulatiebanken weder van bijzondere beteekenis
geweest. Nadat ‘eerst de Nationale Bank van België
haar disconto had verlaagd van 5 tot 4V21 pOt., volgde

de groote gebeurtenis van de week: New-York ver-

1aagde’ eigener beweging het disconto eveneens van
5 tot’ 4V2 pOt., nadat aanvankelijk te kennen was ge-
‘geven, dat zulks slechts zou geschiéden, wanneer de

Europeesche circulatiebanken voorgingen. De Amen-

kaansche maatregel heeft kennelijk tot bedoeling de
gevolgen van de beurscrisis voor het bedrijfsleven zoo-

veel mogelijk tegen te gaan en de gedrukte stemming

te verbeteren. Wij zullen hebben af tewachten, in hoe-
-verre deze politiek succes zal hebben. Dat men in
‘Amerika druk bezig is om van hoogerhand op den toe-

stand ter beurze te reageeren, moge blijken uit het
plan om de belastingen te verlagen en om – dit laat-ste volgens een eigen telegram in de Maasbode van
16 dezer de conjunctuurpolitiek van President
‘Hoover, waarover wij reeds schreven, in ons nummer
van 19 December 1928, thans in werking te gaan stel-

tlen dbor uitvoering van een grootsch opgezet bouw-
‘plan, spoorwegverbeteringen, publieke werken, e.d.

New-York werd prompt gevolgd door Amsterdam.
De rentetarieven van de Bank zien er thans in verge-lijkirig tot vroeger als volgt uit:

25 Mrt.
’29 1 Nov. ’29 16 Nov. ’29

Wisseldisconto ………..5V2 5 4V2
Proincssendisconto

6

5

5
Beleening van Effecten .

6

5
V2

5
i3eleening van Goederen .

6 .

5V2

5
Voorschotten
in
Rek. Crt

7

6%

5i4
Het trekt de aandacht, dat de renteverlaging over
;het geheel slechts een half irocent heeft bedragen,
doch voor de voorschotten in rekening-courant een vol
procent beloopt. 1-let vermoeden ligt voor de hand, dat
»it verband houdt met het streven van onze circulatie-
bank om Amsterdam als’internationaal financieel een-
tram in beteekenis te doen toenemen. Eenig rentever-
schil met Londen is daartoe uit den aard der zaak
bevorderlijk, en zulks geldt niet slechts voor het wis-
seldisconto, waarvoor het verschil thans niet minder
dan 1,V2 procent bedraagt, doch ook voor de rekening-
courant-rente, aangezien aan wi.sselmakelaars te Am-
sterdam veelal wordt toegestaan om tegen onderpand
van accepten debet te staan hij de N.B. Hoe lager de rekening-courant-rente, des te grooter steun aaii den
,Amsterclamschen acceptenhandel en des te grooter ino-
gelijkheid van concurrentie tegen Londen. Duurzaam
1
kan de rente te Amsterdam niet lang groote verschil-
ien i’net Londen vertoonen, maar
tijdelijk
kan dat
L
el
, en juist daarin kan, als de rente te Amsterdam
1
]ager .wordt, voor de ontwikkeling van onze hôof d-
.stad als financieel centrum een belangrijk’ voordeel
gelegen zijn en, kinnen er heel wat relaties worden
1
aangeknoopt, waarvan allicht het ‘een en ander ‘voor
bestendiging vatbaar zal blijken.

Dat de positie van de N.B. den laatsten tijd zeer
‘sterlc was en dat zij zonder bezwaar tot renteverlaging
kon overgaan, moge tenslotte blijken uit de volgende
cijfers, aangevend haar bezit aan goud, buitenlandsche
wissels en diverse rekeningen eenerzijds, tezamen aan-

1
1042

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20
November 1929
1

gevende de positie tegenover het buitenland, en de
bin.neniandsche uitzettingén anderzijds.

(In niiljoenen guldens).

O
4
nw

00.,
E-4.4

0)

e

Dec.

1928 ..
435
220
39
694 219
50
28 Jan.

1929 ..
435
203
.32
670
160 .
55
25 Febr. 1929
. .
435
167
25
627
172
56
25 Mrt: 1929 ..
422
42 70
534
252
56
29 April 1929 ..
432
89
46
567
296
52
27
Mei

1929 ..
437
161
35
633 194
55
24 Juni

1929 ..
437
176
38
650
151
57
29

Juli

1929 ..
449
178 29
656
160
57
26 Aug.

1929 ..
443
154
37
634
162
57
30 Sept. 1929 ..
443
186 45
674
187
53
28 Oct.

1929 ..
443
209
36
688
145
54
4 Nov.

1929 ..
443
213
40
696
194
51
11

1929 ..
443
213
42
697
156
54
18

1929 ..
443 215
39
1

697
153 54
V. S

Wapenstilstand ‘in den tarievenstr lid.

Gelijk men weet, ziju ingevolge besluit van de. Vol-t
kenboudsvergadering leden en niet-leden van den!.

Tolkenhond uitgendodigcl onï vöôr 31 December a.s.

te willen mededeelen, of zij wenschen deel te nemen

aan eene in Januari 1930 .te houden Conferentie ter
1

hespreking van d
e
vraag, of het mogelijk zal zijn
voor-
loopig een eind te maken aan de voôrtdu rende ver

hooging der beschermende douanetarieven. Het
,,Co-
mité Economiqué” van den Volknbond heeft voor
,

deze ,,trêve douanière” een voor-ontwerp opgesteld,,
over de mérites wisarvan eerlang enkele beschouwin-
gen in onze kolommen zullen verschijnen. In afwach-

ting daarvan geven wij thans den tekst van de voor-
naamste bepalingen van het voorontwerp, waarbij erop
gewezen moet wordeh, dat men lij het vaststellen van

cle voorloopige redactie van de te sluiten Convenlie

in sommige opzichten verschillende modaliteiteu tot
u.i tdrukking heeft willen brengen. zooals hijv. in art.

X; daarover zal t.z.t. cie bijeen te roepen Conferentie
moeten besljssen.
Article 1.
Chacune des Hautes Partjes eontraetautes s’engage, poitr,

in clurée de Is. prdseute Coovention,
is
ee pas appliqueraux
produits des ciutres itautes Partjes contractautes, importés sur son territoire douanier, des ciroits cle douane ou taxes
accessoires, perçus
is
i’importation, plus Sievés qiie cettx
qui. frappaient ces . procluits
it
in date du ……….1.929,
soit par application des tarifs qu’elle a établis, soit en
verta des traités ou eonventions en vigueur
is
ladite date.
De méme, clie n’étabiira pas cie ciroits on taxes accessoires stir les produits préeéclemnieut exempts.

Article H. Chacune des Hautes Partjes contraetantes s’engage pour
ia durée de Is. présente Convention,
it
ee pas soumettre les
produits exportés de son.territoire douanier, sur le terri-
toire douanier des autres Hautes Partjes contractantes,
5.
(les droits de douane ou taxes accessoires plus cievés que
ceu auxqueis ces produits étient sournis,
is
i’exportation,
is
Is. (late du ……….1929.
De rnûrne, ciie n’établira pas cle droits d’exportation ou
taxes accessoires sur les produits précéclemment exeenpts.

Article iii:

Les stipuiatioiis des articles T et IT se rapportent
is
toutcs ies catégories cle droits et taxes auxquelies sont sou-
mises les marehaiidises
is
leur importation ou
is
iur expor-
tation, que ces droits ou taxes soient perçus pour le compte
de i’Etat, des cornmunes nu cle tous organismes publies
habilités is les percevoir,
is
l’exception toutefois des taxcs
fiscales, reclevanees
0e
rérnunérations de servicès, aux.
quelles sont soulilises également les marchanclises ]latio-
iiaies.
Article IV.
• C1acune,des Hautes Partjes contraetantes s’engage
is
ne
pas instituer, peudant toute ia durée de is. présente Con-
vention, de nouveaux droits
0e
taxes intérieurs apphca-
bles aux inarchandises importées qui frapperaient des
articles qcii nc sont pas produits clans son propre pays,
et
it
ne pas étabiir sur les produits des autres Hautes Par-

ties coutractatites des droits intérieurs qui, par leur taux
0e
leur mode de 1)erception, ies frapperaient d’une niatiière
PitlS onéreuse qua les produits tiationaux.
s’s
l’dlne quelcouqnc des Haittes Parties contractatites
appiique actueliement, aux marchaudises importées des ter-
ritoires de i’une queicouque des autres Hautes Partjes con-
tracts.iites, des taxes clifférentieiies en ce qui touche icur
circuls.tion, leur mali ipulation, leur i’eiite ou leur mise en
vente et leur consômmation, ciie prend l’engagement cie iie
poitit aggraver, au clétriment des niarchaudises importées,
la dilférenee de traiterneut exists.nt, pour ces ms.rchandi-
ses, per rapport aiix marchandises nationaies de niême
nature.

Article V.

Chacuue. des EFautes Partjes coutractantcs s’engage
5,
no
pas appliquer aux échanges entre les Hautes :Partjei con-
tracta ites des etitrs.ves nouveiies – qu’elles résultent de
mesures légis] atives, réglementaires ou adm in istratives –
qui seraieut (le nature
is
nuire aux effets cle Ia tréve clona-
nière instituéc part la présente Convention.

Artic:le Vi.

Les dispositions des articles IV et V cï.dcssus portent
leurs effets it paitir de la date prévuc aux articles T et II.

Article VII.

Les Hautes Partjes contractautes s’engageut
is
se con-
former, dans lcurs relations commerciales réciproques, aux stipulations dc la .Çonvention pour i’s.bolition des prohibi-
tions et restrictions
is
i importation et
is
l’exportation,
signée
is
Genêve ie 8 novembre 1927, qu’elies y soient ou
non Parties.
Article VIII.

(La résoiutiou de l’Assemblée rle 1929 visant ies clroits
protecteurs, ii en résulte qu’uiie exeeption devrait être feite
en faveur des droits de caractére purement fiscai.
Ii appartienclra
is
is. Conférence dle précoir soit ene ex-
ception générale pour cette deruière cs.tégorie de droits,
s’iI est possiblc de In définir, soit des exceptions particu.
hcrcs, sit, ieut-être, aprés analyse des cas, i’une et i’autre
procédure):
Ltrticle IX.

I’our tenir cornpte des circonstances extraorclinaires et
exceptionnelles qui potfrraient se présenter, les Hautes
Partjes contraetantes’-se reconnaisscut ia faculté de pro.
eéder
is
des s.justenients douaiiiers, destinés
is
faire face
is
des cas de criscs graves, intéressant des éléments essentiels
de leur vie économique. Ces ajustements ne puurront être
opérés
.
, en ce qui concerne ieur duréc, I% désigns.tion des
produits et le degré de protection, que clans is. mesurc
06 ils
sout indisptusabies. –
La Haute Partie coutractante qui serait amenée
is
faire
nsage de Ia faculté qui lui est reeonuue par le présent •ar-
ticie sera tenue dc faire imméclis.tement notification aux
autres
:i:[autes
Partjes contractantes de in mesure instituée

r’
clie, en faisant eonnaître let rs.isons qui motivent soti
action.
Articie X.

Les clispositions des articles 1
is
III ci.dessus ne fout
point obstacle
is
is. faculté que les Hautes Partjes contrae-
tailtes
5C
réserveut
lo. De sihstituer des droits spécifiques
is
dés droits
ad
valoresis,
is
Isa condition de ee pas aggravcr l’ineidence de
la tarification;
2o. De niodfier la uomcnclature de ieurs tarifs,
is
is con-
dition qu il n’dn résulte pas une augmentation trifaire
incompatible avec les obligations de is. présente Couvention
3o, D’étabiir une tarification nouvelle pour des proditits
nou’eaux,
is
ia, condition que cette tarification soit en har-
nionie avec Ia tarification existant pour les produits simi-
is.ires;
40. i)e rétabiir l’applica-

40. Si, du fait de In dénon.
tion des droits clu tarjf gé- eiation, par un .E-tat non par-
néral lorsque,
is
ia suite cle .ticipant, d’un traité de corn-
ia dénoneiatioi:i d’uu traité merce anx termes cluquel nu
dc commerce par un Etat Etat contractant avait con.
n’étant pas partie
is
la pré- senti des réductions tarifai.
secte Convention, les droits res, eeiui-ci croyait ee pou-
conventionneis appiicables
is
voir rnainteuir
s.UX
autres
eertains produits cessent Partjes contractantes le béné.
dêtre en vigucur. fice de droits conventionnels
dont II n’aurait plus Ia, con-trepartie, ii pourrait dernan-
der au Secrétariat général dc
Is. Société des Nations de con-
– voquer, dans un clélai d’un
mois, une réunion des Parties
contractantes,
is
laqueiie cel.

20 November 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1043

les-ei s’obligeraient
a
partici-
per
s
1.
l’cîfet d’obtenir leur
con sentenient
iL
une m.odifica-
tion des droits conventionnels
siis-visds. ‘ii
A
difaut cl’accord, la facul-
té sera reconnue
A
l’Etat cle. utandeur de dénoncer la tréve,
ee cc qui le concerne, pour
prendre fin trois iiiois aprés.

.élrticic XL

LeS i]tiutcs Parties contraetantes recotii:iaissent qtie
l’exécution intégrale des engage]neuts contentus dans les
articles :i. et ii serait susceptible cle présenter de graves diffieultés pour certaines d’entre elles, et qu’il serait dés
lors opportu ii cle réserver aux Hautes Partjes contractan.tos
le droit
k
certaines dérogations.
L’Atinexc cle la préseute Couvention iudique les déroga-
tions qui, aux termes cle l’alinéa préc&lent, sont consenties jï la date cle ce jour aux Parties contractaiLtes nommément
désignées
A
l’Annexe et qui out siguid la Convention á cctte
date.
Article W.

Si l’uiie les Hautes Partjes Contractantes sc voit clans
le cas de recourir il. des mesures applicables aux prodiuits
duit pays tiers, dle devra procéder de telle façon que ccs
inesures lésent le moins possible le comniercc des autres
:l:[
a
ii tes i?arties con tractautes.

Artiele XII!.

La présente Convention n’est pas opposable aux accorda
bilatéraux couclus eritre les Hautes Partjes eontractantes
pour toutes les dispositioiis cl ip
e ces accords qui conortent
un régilne
p1s
favorable que ccliii qui résulte des articles
ci -dessits.
Elle n’cst point opposable nou plus aux droits et obliga-
tious qui résulteuit pour les Hautes Parties eoiitractantes
clii Pacte de li. Société des Nations.

Article XIV.

Si tin différend surgit eutre deux ou plusicurs Parties
contractantcsau sujet de l’interprétation ou de l’applica-
tion des ilispositions de la présente Conveittion, ainsi que
des dispositions da Protocole y relatif, et si ce différenci iie
petit être réglé soit direetemeut entre les Partjes, soitpar
la voie de tout autre moyen qu’elles emploieraient
POlI
r
arriver
a
une euteute, les Partjes tin clifféreud pourrotit,
si elles sont tontes cl’aceord, ava uit cle recourjr i, totute
autre procécluire arbitrale otu jiidiciair. sournettre le dif-
férend, cii viie d’un règlement amiab’le,
ik
un orgauisnie
teehuiquc désigné
f
eet cffet soit
Mii
ic Couseil de la So-
ciété des Nations, soit per les Parties intéressécs.
Après avoir entendu les Partjes et, si eest nécessaire,
aprés les avoir mises ce contact, eet organisme formitlera
nu avis. Cet avis devra être formulé clans un cjélai de ……
mois
a
compter de la date !i laquclie ledit organisme auira
été saisi du différed.
.L’avis ainsi rendu n’engagera les Parties en conflit que
si elles Pont toutes reconnu. Paute de notification clans uit
ilélai de quinze jours, adresséc
îULX
autres Partjes intéres-
sées au litige par cclles qui n’accepteraient pas cle se con-
former it l’avis rendu, eet avis sera considéré conime recon-
nti par toutes.
Si, aprés avoir obtenu l’avis ci-dessus mentionuté, toutes
lcs Partjes no son.t pas d’accord pour s’y conformer,ou si
les Partjes en difidrend renoncent
it
clemander eet avis.
ellcs seroat tenuea
it
la requête de l’urue d’elles, de soumet-
trc le différend soit !i la Cour permanente de Justice iii
ternationaic. soit
iL
na trihunal darbitrage !i. leur choix..
Dans le cas oû l’avis formulé par l’organisme visé !i l’a.li-
uéa ier du préseut article u’est pas accepté par toutes les
Partjes intéressées, la requête en vue de saisir dii différenci
nu tribiunal cl’arbitiage ou la Cour permanente cle Justice
internationale, doit être déposée dans tin délai de quinze
jours
it
compter de la date
it
laquelle le désaeeord des Par-
tjes a été constaté.
La proc&lure otuverte devant l’organisme visé it l’aliiiéa
ier ci-clessus, ou l’avis formulé per lui, n’entraînera en
aucuin cce la suspension cle la mesure qui fait l’objet
du
litige.
Ii cii sera de méme dans le cas d’une instancii dcvant la
Cour permanente de Justiee internationale – ii moins que
cello-ei n’eu décide aiitrcment aux termes de l’article
41
cle sout Statuit
– 011
devant le tribunal arbitral
choisi
par
les Parties.

Evenals bij de Conventie betreffnde de in- en uit-
voerverboden zal ook voor het in werking treden van

den tariefwapenstilstand een minimum aantal rati-

ficaties noodig zijn; hoeveel er moeten zijn, wordt in

het voorontwerp in het midden gelaten. Ook de duur
en de opzeggingstermijn zijn in dit ontwerp nog in
blanco gelaten.

L Onnooclig te zeggen, dat aanvaarding van deze Con-

• ventje door een groot aantal belangrijke staten een
etiormen stap in de goede richting zou beteekenen.

.
el behelst art. IX. eene uitzonderingsclausule,
krachtens welke de deelnemende staten van het be-
ginsel der Conventie zullen kunnen afwijken, doch

cle bewoordingen van dit artikel laten niet heel veel
bewegingsvrijheid. Eene ,,crise grave, intéressant des
• éléments essentiels cle hit vie economique” is geen alle-

daigsche geheurtnis. En art. XIV behelst eene re-

geling inzake rnogelijlce geschillen betreffende den
uitleg en cle toepassing der Conventie. Daaronder
vallen dus ook eventueeie geschillen over de toepas-
sing van art. IX. In dit opzicht gaat het ontwerp in
de goede richting.
Iutusschen zuilen wij wei verstandig doen onze ver-
wachtingen omtrent algemeene aanvaarding van hét

beginsel dezer Conventie niet aanstonds te hoog, te stellen. De gang van zaken bij de Conventie inzake
cle iii- en uitvoerverhoclen geeft in dit opzicht te den

ken. Ook moet worden afgewacht, welk gebruik zal
worden gemaakt van art. XI, dat de deur openlaat

voor allerlei reserves bij het sluiten der Conventie.
Bevordering van den economischen vrede is een moei-
zaam ‘en langdurig werk, waaraan ons land intus-
scheti – laat ons hopen, dat het zoo blijve – met ccii
schonn geweten kan deelnemen.

v.
S.

Vermindering van de inkomsten van het
leeningfonds.

Nadat bij verschillende gelegenheden. op dadelijke
verlaging van den belastingdruk was aangedrongen, is’

Minister De Geer Cans te rade geworden de inkom-
sten van het leeningfonds met ingang van 1 Januari

1930 te verminderen met 20 millioen. De jaarlijksche
heffingen ten behoeve van het leeningfonds vorden
verlaagd en dus moeten de gereduceerde inkomsten
van hét leeningfoncls worden aangevuld. Dit geschiedt

uit het saldo, dat in voorafgaande jaren in dit fonds
is gevormd. Op deze wijze kunnen de verplichtingen
vau:i het fonds tot 1943 geheel worden gefinancierd.
nog is het saldo niet geheel uitgeput.

Uit clezen opzet blijkt dus, dat inderdaad het in
het fonds verkregen saldo bestemd wordt om de lasten
van het fonds mede te dragen, liet saldo wordt niet
in dénen greep bestemd voor versnelde aflossing, maar

het wordt gebruikt om de jaarlijksche inkomsten van
het fonds met 20 millioen per jaar te verminderen.
Voorgesteld wordt een verlaging van de Verdedi-
gingsbelasting Ii en een samenvatting van het restant
Verdedigingsbelasting 11 met de bestaande rijksin-
komstenbelasting. Hierdoor worden de jaarlijlcsche
heffingen voor liet leeningfonds verlaagd met 10.5
millioen gulden. Door afschaffing daarnaast van de
opcenten op den suikeraccijns wordt aan den betaler
van deze indirecte belasting nog een bedrag van 9.5
milii.oen guldén per jaér bespaard.

•l)e suikeraccijns wordt – het zij hier terloops
er_
rnel.d – berekend volgens een vast tarief naar het
gewicht, geheven van de hier te lande geproduceerde
suiker. Dezelfde regels gelden bij den invoer van niet hier te lande geproduceerde suiker. Er is geen invoer-
recht op suiker, maar hij invoer wordt accijns gehe-
ven. De opcenten op de suikeraccijns verdwijnen nu
ioowel voor de l)iflnefllands-geproduceerde als voor de
ingevoerde suiker. Het wetsontwerp hierbedoeld
brengt echter toch nog een kleine wijziging in ons
tarief van invoerrechten, omdat de rechten, welke

geheven worden bij den invoer van bepaalde produc-
ten waariii suiker verwerkt is, moeten worden ver-
langci. Hiertoe slechts streict art. 6 van het wetsont-
werp.

1044′

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20
November 1929

Tot. zoover de inhoud van het wetsontwerp strek-

kende tot verlaging vaii de inkomsten van het Lee-

ningfonds. Het schijnt, dat jó parlementaire kringen

nog een. strijd gevoerd zal worden over de vraag,

welke inkomsten van liet fonds zullen worden ver-
laagcl en hoe de verlaging zal worden verdeeld over

verlaging van directe en van indirecte belastingen.
Voorloopig schijnt Minister De G’eer niet bereid’
méér dan
20
millioen als inkomsten van het fonds
los te laten. Dit moet worden afgewacht.

lndexcijfers van seheepsvrachten.’

,,The Economist” schrijft:
Volgens ons idexcijfer

waren de scheepsvrachten in de wilde vaart gedurende

de afgeloopen maand ongeveer
2
pOt. lager dan in
September; liet algemeen indexcijfer voor de gemid-

delde scheepsvrachten op alle routes bedraagt
108,5,

.5=
.
v


E
…N
Q
.;
t.
t, t,
Datum
..
.5
(fl

.2
N
,z
>

Basis
(Oemiddeldev. 100

100

100

100

100

100

100

(Gemidd.v.1913)
110,0 113,1 123,4 106,3 117,4 127,9 116,3
Febr.

1920 814,3 529,9 757,5 744,8 587,0 712,2 691,0
Dec.

,,

268,9 277,2 244,1 256,8 286,7 347,2 280,1
Dec.

1921 160,1 164,1 183,7 144,4 141,3 166,5 156,7
Dec.

1922 137,1 135,2 129,2 122,6 136,1 159,3 136,6
Dec.

1923 134,0 132,7 120,1 124,4 125,1 144,2 130,1
Dec.

1924 117,4 129,2 119,5 119,8 129,3 161,1 129,4
Dec.

1925 117,0 121,6 117,0 110,1 110,1 154,9 121,8
Dec.

1926 139,7 156,1 145,9 132,9 129,2 179,8 147,3
Dec.

1927 105,6 116,2 113,6 114,2 124,9 139,8 119,0
Oct.

1928 116,9 120,0 115,4 106,9 121,3 145,1 120,9
Nov.

,

121,9 133,0 123,5 117,8 125,1 153,1 129,1
Dec.

,,

122,1 131,3 125,6 126,8 127,4 156,7 131,7
Januari1929 119,2 128,6 125,2 123,7 126,2 142
1
4
127,5
Februari

122,7 125,1 121,5 1114 122,0 136,2 124,1
Maart

,,

123,8 122,7 118,5 112,2 118,3 121,1 119,4
April

117,7 120,5 118,4 106,3 114,7 113,9 115,3
Mei

119,6 115,6 122,6 109,0 112,6 ‘99,7 113,2 Juni

,,

124,6 106,4 118,2 104,0 101,0 89,0 107,2
Juli ,

,,

131,1 100,2 121,5 106,3 104,7

97,9 110,3
Aug.

125,5 99,6 115,6 117,0 104,7 108,6 111,8
Sept.

,,

129,7

99,9 112,3 115,3 100,4 107,7 110,9
Oct.

,,

130,4

98,3 103,1 117,4

95,1 106,8 108,5

in vergelijking met
110,3
drie maanden geleden en
120,9
een jaar geleden. De eerste tabel toont de jong-

ste bewegingen van de veschillende groepen.

De ,,over-hought” positie van de Europeesche
graanmarkt veroorzaakte in de afgeloopen ffiaand een

reactie in de vraag naar heele scheepsladingen zoo-

wel van Canada, als van de Vereenigde Staten en

Zuid-Amerika. Thuisvrachten van La Plata daalden

plotseling zeer aanzienlijk en een aantal schepen ver-

liet dit gebied in ballast, omdat zij geen lad:ing konden

krijgen. De handel in het Oosten en van Australië
was kalm, met uitzondering van eenige vraag van
Indië. In
Europa heerschte een behoorlijke vraag naar
scheepsruimte voor erts van de Middellandsche Zee,
en in liet begin van de maand nam de Donau een be-

perkte hoeveelheid scheepsruimte in beslag. De uit-

gaande kolenvrachten naar de Midclellandsche Zee

daalden, doch bleven voor andere bestemmingen zon-

der belangrijke veranderingen. De volgende tabel

toont cle maandelijksche
wijzigingen
in de iiidexcijfers

in iedere groep en sub-groep; het
cijfer
100 stelt tel-

keus het gemiddelde niveau gedurende de. periode

1893-1913
voor.

Index-
cijfer
+°-

Golf van Biscaye; uitgaande vracht
161,5
+

1,9
thuisvracht ……..
154,8

3,3
Middeli. Zee; uitgaande vracht …….
122,7

6;0

39

thuisvracht …………
121,9
+

6,8
Noord-Amerika ………………..
98,3

1,6
Zuid-Amerika; uitgaande vracht ..
123,6

2,7
thuisvracht ……….
82,5

15,7
Indië; uitgaande vracht …………

..

2,1
12
.2,1
112,7

4-

6,2
19

thuisvracht

……………….
Het verre Oosten, enz ……………

5,3
Australië ……………………….
.95,1
.. 06,8

0,9

De laatste tabel toont de verhouding van het

indexcijfer tot het gem:iddelde van
1913,
waarbij het

jaar
1926,
waarin ons indexcijfer niet zuiver was door
de stopzetting van den Britschen kolenuitvoer, is weg-

gelaten, wegens de slechte voorstelling van het wer-

kelijk prijsverloop.

Het uitblijven van de gbruikeljke herfstopleving
bleek voor de reeders een groote teleurstelling te zijn,
en een aantal schepen, die gedurende Augustus en

1927

” 1928

.

1929

20 November 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1045

(1913= 100)

Maand
1925 1927
1928 1929

Januari

……..
114,49 118,59 98,47
109,6
115,96
120,54
94,33
106,7
Maart ……….
106,63 118,58 93,17
102,6
April ………..
104,24
111,06
94,59
99,1
Mei

…………
98,23
111,41
93,79
97,3
Juni

………..
91,74
106,54
91,29
92,1

Februari………..

Juli

………….

..
..

101,61
93,73
94,8
Augustus …….

..

95,87
105,51
98,17
96,1
September ……


94,90

98,19
107,51
99,54
95,3
Dctober ………
99,49
105,78 103,93
93,3
ovember

……
102,23

… …

106,27
110,94
December …….
104,67


..
102,31
113,17
Jaari, gemiddeld
..
102,22
109,64
98,8

September weder in de vaart varen gebracht, moeten

thans opnieuw worden opgelegd.

BOEKAANKONDIGING.

,,The Cotton Industry of Japan and

China” door Arno S. Pearse,
uitgege-

ven door de :Liiteinationa1 Federation of
Master Cotton Spinners’ and Manufac-

turers’ Associations te Manchester.

in September van het vorige jaar (Ec.-Stat. Ber.,

pg. 821/2) is door schrijver dezes een korte bespre-
king gewijd aan het boekje van den heer W. 1-1. de
Roos; Consul der Nederlanden te Kobe, over de. Ja-
pansche Katoeniudustrie. Thans heeft de heer Pearse,
de ijverige secretaris van het Internationaal Verbond
der Katoenindustrieelen, in den winter 1928/’29 een
reis naar Japan en China gemaakt, om de toestan-
den in de katoenindustrie in die landen te bestudee-
ren en het door hem aan dit Verbond uitgebrachte
rapport is onlangs
in
boekvorm onder bovenstaanden.
titel gepubliceerd. De heer Pearse is op dit gebied
geen onbekende; zijn vroegere publicaties over de
katoencultuur, resp. in Egypte, Brazilië en Oolumbia,
zijn beschouwingen over deze cultuur in de Vereenig-
de Staten in de jaren 1926/’28, gevolgd door een rap-
port met verschillende gegevens over de katoenindus-
trie in de VerQenigde Staten, verzameld tijdens zijn
laatste bezoek daar in de maanden Juli/September
1.928, zijn kritiek op de oogstberichten van het Land-bouw-bureau te Washington en nog heel wat artikelen
in het Cotton Bulletin, het orgaan van bovengenoemd
Internationaal Verbond, geven niet alleen blijk van
een groote werkzaamheid, doch ook van degelijke en
veelzijdige bekwaamheden.

Eet boekje over de Oost-Aziatische katoenindustrie
stelt op dit gebied dan ook niet teleur; het bevat een
schat van wetenswaardige
cijfers,
die gedeeltelijk wel
reeds bekend waren, doch nu in verband gebracht met
cle gegevens van de industrie zelve nog meer indruk
maken. De fictie, die bij velen heerschte, dat de Japan-

sche industrie alleen kon concurreeren door lage loo-
nen en lange arbeidstijden, zal na de publicaties van
den heer De Roos en nu weer van den heer Pearse
wel langzamerhand verdwenen zijn.Men zal nu over-
tuigd zijn, dat daar in Oost-Azië Veen grootindustric bestaat, die, wat mechanische outillage, gerationali-
seerde productie en commercieele organisatie betreft,
niet voor de Europeesche industrie behoeft onder te
doen en deze zelfs in vele gevallen zal overtreffen.
Het spreekt vanzelf, dat deze industrie zeer gebaat
wordt door de langere
werktijden
en de lagere bonen,
doch cle arbeidsprestatie der Japansche arbeiders is
in de laatste jaren sterk gestegen en thans van dien
aard, dat zelfs een verkorting van deze werktijden of
een verhooging der bonen geen verandering zal bren-
gen in het feit, dat de productiekosten dezer Japan-
sche industrie voor vele massa-artikelen belangrijk
lager zijn dan in Europa.
In het voorbericht van het boekje van Pearse wor-
den op dit gebied eenige calculaties vermeld, die ge-
maakt zijn door twee Engelsche fabrikantén naar aan-
leiding van de cijfers, door den heer Pearse verza-

!meld en de daar genoemde verschillen
zijn
werkelijk
zeer groot.

Overigens is het boekje wel eens te veel een corn-
pilatie van
cijfers
en vindt dit waarschijnlijk zijn oor-

zaak in het feit, dat de heer Pearse zelf geen tech-
nicus is en dus niet steeds beoordêelen kon, of de
hem medegedeelde gegevens v,’el juist en ook de ver-

melding waard waren. De heer De Roos is op dit
ge
bi
e
d omzichtiger geweest en heeft zich meer tot
algemeene gegevens, die ook beter gecontroleerd kun-

nen worden, bepaald. Dit was trouwens ook gemak-

‘kelijker, daar de heer De Roos in Kobe woonde en de
Japansche taal machtig is, terwijl de heer Pearse

‘slechts ruim een maand in Japan vertoefde en geen
Japansch spreken of verstaan kon.

Op zijn terugreis is de heer Pearse nog eenige
weken in Shanghai geweest en hoewel de industrie
daar nog heel wat minder goed is georganiseerd dan
in Japan, is de uitbreiding in de laatste jaren toch

zeer belangrijk geweest en verwacht de heer Pearse
wel, dat, zoodra in China meer normale toestanden
intreden, ook de katoenindustrie daar te lande verder

zal ontwikkelen. Men heeft daar een vrijwel onbeperk-
,te Teserve aan arbeidskrachten, grondstoffen, tenmin-
ste
gedeeltelijk,
in het iând zelf en een groot afzetge-
bied in het eigen land, allerlei factoren, waardoor

,China in nog gunstiger conditie verkeert dan Japan. Aan allen, die belang stellen in de geweldige ont-
wikkeling van de katoenindustrie in Oost-Azië ,eu de
problemen, die men daar tot nu toe met zooveel suc-
ces heeft opgelost, zij lezing van het boekje van den
heer Pearse aanbevolen. . J. G.

.De Practijk van de Arbeidsgeschil-
lenwet”
door Mr A. 0. Josephus Jitta.
(Martinus Nijhoff, Den Haag).

Wat een onderhoudend causeur is toch de heer
Josephus Jitta. Men behoeft zich niet de minste moeite
te geven de lectuur van zijn ,,Praktijk van de Arbeids-
geschillenwet” tot het einde voort te zetten. .De sma-
kelijke
wijze,
waarop de schrijver de ervaring, die
in ons land met de Arbeidsgeschillenwet 1923 werd
opgedaan, opdischt, zal zeker niet nalaten menigeen
met grooter belangstelling dan tot dusver de ontwik-
keling van de overheidsbemoeiing met arbeidsconflic-
ten te doen volgen. Wordt dit bereikt, dan is zeker het
doel van den
schrijver
bereikt.
Hij
wist waarschijnlijk
beter dan wie ook, dat de dorre jaarverslagen van de
Arbeidsbemiddelaars in den lande nu eenmaal niet
verslonden worden en dat aan een in meer aantrekke-
lijker vorm gegoten overzicht van de 5-jaarlijksche
êrvaring behoefte bestond.
– De door den
schrijver
gegeven resumptie bevestigt

inderdaad den indruk, dat de tusschenkomst van de

Rijksberniddelaars in een behoorlijk percentage van
de gevallen tot een bevredigend succes heeft geleid.
.D.it behoeft niet te verwonderen. :De Arbeidsgeschil-
lenwet toch bracht niets nieuws. Wij mogen eraan
herinneren, dat voor haar in werking treding de
heeren Van IJsselstgin en Zaalberg als Directeur-Ge-
neraal van den Arbeid talrijke conflicten door bemid-.
• ,deling uit de wereld hebben geholpen. En Minister
Aalberse wees er bij de behandeling van de wet zeker
niet te onpas op, dat ook de Amsterdamsche burge-
meesters Tellegen en De Vlugt op dit gebied succes-
,vol waren opgetreden. Ook de Amsterdamsche wet-
houder Wierdels had juist in dien tijd in het conflict
an de houtbewerkers naar den geest der komende
-wet gehandeld.
Er zijn dan ook geen lange betoogen noodig om
aannemelijk te maken, dat met tact en kennis van
aken geleide bemiddelingspogingen de bedrjfswereld
voor veel moreele ellende en materieele schade kun-
nen behoeden.
Het is eenigszins jammer, dat de schrijver zich om-
trent de toenmalige oppositie der werkgeversorgani: aties tegen het ontwerp van den •heer Aalberse niet
hpnieuw op dë hoogte heeft gesteld. Dan zou hem de

1046

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 November 1929

on:julstheid, dat deze vereenigirigen haar pijlen tegen

liet op vrijwillige basis opgetrokken bemiddelings-

werk hadden gericht, niet uit de pen ziji gevloeid.
Die actie richtte zich
vrijwel
uitsluitend tegen de
in het ontwerp Opgenomen 4e paragraaf, waari.n de

mogelijkheid van een enquête was belichaamd. Geluk-

kig is deze paragraaf tot dusver nimmer toegepast,’

hetgeen het bijkomstige voordeel heeft, dat de erva-
ring, die met het overige gedeelte van de wet wel

werd opgedaan thans in rustiger sfeer kan worden
bekeken.

Het boekje van den heer Josephus Jitta opent daar-

toe op sympathieke wijze de gelegenheid. Zonder te
w’illen zeggen, dat wij op alle onderdeelen met zijn
betoog instemmen, ligt de strekking daarvan toch ge-

heel in onze lijn. Minder uit behoefte om dec geach-
ten schrijver te
bestrijden,
dan om een bewijs van onze
belangstelling in het door hem geleverde betoog te
toonen, veroorloven
wij
ons een enkele kantteekening. Laat ons beginnen met iets te zeggen over de inter-
pretatie van artikel 6. Hierin is op dit ôogeiihlik be-
paald, dat de Rijksbemiddeiaar, indien hij zulks ter

bijlegging van een geschil dienstig acht,
partijen
in

overweging geeft de tusschenkomst van een Bemid-
delingsraad of een scheidsgerccht in teroepen. Aan

vankelijk stond in het Ontwerp, dat de Rijksbemidde-
laar het geschil in der minne tracht hij te leggen. Het
is een interessante juridische vraag, of met het ver-

dwijnen – •op voorstel van de heeren Schaper en

lliemstra van deze oorspronkelijke bepaling uit
artikel 6 de bedoeling van den wetgever tot uitdruk-

king is gebracht, dat de Rijksbemiddelaar nu ook geen

poging meer zal doen het geschil in der minne hij te
leggen.

Zoover zouden wij niet willen gaan de heer Jo-
sephus Jitta heeft ook juridisch volkomen gelijk, in-
dien hij
01)
grond van practische overwegingen het
juist acht, dat de Rijksbernidde]aar zonder zich op te

dringen wel eens tot het formuleeren van een of

ander in de geesten der atnwezigen garijpt denkbeeld
overgaat. Het is ook naar ons gevoelen volkomen van
de bekwaamheid en de tact van ,den Rijksbemiddelaar

afhankelijk, of deze
bij
het inslaan van dezen weg het
vertrouwen van een der partijen al dan niet verspeelt.
MaaT dit is wel iets anders dan het ter tafel brengen
van een berhiddelingsvoorstel. Gaat men de geschie-

denis van de wet na, dan moet men tot de conclusie
komen, dat de heer Hiemstra bij de toelichting van
zijn amendement juist het formuleeren van zulke be-
mi dclelingsvoorstellen door den Rijksbemiddelaar
heeft willen uitsluiten. Hij zeide immers ,,het beter
te achten den
Rijksbemiddelaar
te laten aanhouden,
de functie van hem di.e de zaac op gang brengt, maar
zich niet mengt in het conflict”. Hij zal dus alleen
trachten de
partijen
tot een minnelijke schikking te
bewegen, maar zoodra er sprake is van bemiddeling
zal hij die bemiddeling overgeven aan bemiddelings-
raden, scheidsgerechten of de speciale bemiddelaars,
waartoe natuurlijk ook de. Rijkshemiddelaar kan be-
Iioore, indien partijen het er over eens zijn.
Nu wijst de heer Josephus Jitta op een uitlating
var Minister Aalberse, gedaan bij de beantwoording
van een vraag van het Kamerlid Alharda tijdens het Twentsche textielconflict, die er op zou wijzen, dat

naar demeening van dezen Minister de rijksbemidde-
laar wel bepaalde bemiddelingsvoors tellen zou moged
doen. O.i. is deze interpretatie van Minister Aalberse’s
antwoord niet ter zake doende. Deze bewindsman toch schreef, dat de bemiddelaars wel degelijk bevoegd zijn
de denkbeelden, die ter conferentie worden geopperd,
e fornwleeren.

Nu is ook al weer het formuleeren van iii een con-
ferentie naar voren gebrachte denkbeelden iets anders
dan het formuleeren van een
eigen
bemiddelingsvoor-
stel. Juridisch bezien laat de wet o.i. dan ook het doen
van werkelijke hemiddei:ingsvoorstellen niet toe.
Aan deze juridiche beschoüwingen mogen wij nog
eenige practische opmerkingen toevoegen, nu in de

practijk herhaaldelijk door de Rijksbemiddeliars der-

gelijke voorstellen zijn gedaan. Zij hielden dan veelal
liet midden tusschen wat partijen van weerszijden als
uiterste concessie hadden bepleit. Welnu, het doen
van dergelijke bemiddelingspogingen achten wij niet

alleen juridisch ontoelaatbaar, wij achten zulks ok
ongew’enscht.

– De ervar:ing in Duitschland heeft bewezen, dat aan
dit halveerea van het verschil bedenkelijke practijken
verbonden zijn. Hoe licht zal niet een meeningsver-

schil voor den bemiddelaar worden gebracht uit over-

weging, dat er allicht ,,wat te halen is”. En een be-
micideli ngsvoorstei eenmaal gedaan
zijnde,
valt niet
te ontkennen, dat dc
partij,
die dit voorstel verwerpt,
bij het ondeskundig publiek den indruk van onhandel-, baarheid wekt.

Voorkomen moet dus worden, dat partijen hun

acties op het instituut der bemiddeling zouden steu-nen en dit kan
feitelijk
alleen voorkomen worden, in-
dien de Rijksbemiddelaars zich van het doen van be-

micidelingsvoorstellen onthouden. Het is o.i. zelfs niet
geheel zeker of het optreden van de Rijksbemiddelaiirs
op dit glibberige pad soms niet meer kwaad dan goed

heeft gesticht.

• Het is te begrijpen, dat de schrijver deze vraag niet

eenige terughoudendheid hef t besproken. Terwijl de
heer Jitta geruimen tijd stil staat bij de vraag, in
hoëverre het optreden van de Rijksbemiddelaars tot

verkorting van conflicten heeft geleid, blijft een on-
derzoek naar de mate waarin het optreden van de

Rijksbemiddelaars den duur van een conflict in som-

mige gevallen ongunstig heeft beïnvloed, min of meer
in nevelen gehuld. Vooreerst hadden wij gaarne ver-

:nomen op welke wijze de Rijksbemiddelaars van de
voorgeschiedenis van een conflict worden op de hoog-
te gebracht. Hieromtrent vernemen wij niets en toch
lijkt een dergelijk overzicht ons voor het succesvol

werken van de Rijksbemidclelaars van het grootste
nut. Wat nu de vraag betreffende de verlenging van

conflicten betreft, staan uitvoerige gegevens ons niet
ter beschikking, maar het zou juist daarom wel inte-

ressant
zijn
geweest eens te vernemen of inderdaad

het
ingrijpen
van een Rijksbemiddelaar somtijds tot

vc:rienging van een conflict heeft geleid. Wel krijgt
men
bij
lezing tusschen de regels den indruk, dat
zulks wel eens is voorgekomen, maar dat is dan ook

alles.

* *
*

Resumeerende mag intusschen worden vastgesteld,

dat de heer Josephus Jitta zich op loffelijke
wijze
van

de zichzelf gestelde taak heeft gekweten. Met prj-
zenswaardige objectiviteit heeft hij – voorzoover hem
dit mogelijk was – een beeld van de werking van de
Arheidsgeschi.11enwet gegeven en daarbij niet ver-
zuimd zich in de mentaliteit van de beide groepen bij
een conflict te verplaatsen. Indruk moeten ook maken
zijn rustige opmerkingen over de factoren, die ten-

slotte liet loon in een bepaalde onderneming of in een
bedrijfstak bepalen. De hoogte van het loon wordt in
laatste instantie niet bepaald door recht en billijk-
heid. ,,En – laat hij volgen – het is daarom onrede-lijk de vraag, of bepaalde bonen verhoogd moeten
w’orden, door een ande± te doen
beslissen,
dan door
dengene, die de verantwoordelijkheid draagt voor een
bedrijf, hij zij een ondernemer of cen gemeenteraad.”

Dat deze conclusie den schrijver tot de veroordee-
ling van het stelsel van verplichte arbitrage voert

ligt voor de hand. De lezing van dit gedeelte der bro-cliure bewijst ons, dat het niet alleen de moeite loont
van den aangenamen betoogtrant van den heer Jo-
sephus Jitta kennis te nemen, maar tevens de door
dezen schrijver op economisch gebied gegeven advie-
zeli ter harte te nemen. –
MOLENAAR.

20 November 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1047

INGEZONDEN STUKKEN.

STABILISATIE VAN HET PRIJSNiVEAU.

Ik veroorloof mij een kleine rectificatie aan te bren-
gen nanr aanleiding van de beschouwing van Mr. J.

Koopmans, die mij op pag. 996 de opinie laat ver-

kondigen ‘), dat een bewuste actie ter stabiliseering

0
1
)
korten termijn als schadelijk te beoordeelen ware.
Dit geeft mijn meening niet weer, aangezien ik een

voorstander ben van een beleid, dat – zonder het
goud ,,uït te bannen” en niet toepassing van de noo-

clige ,,speling” – conjunctuur-stabiliteit ook in mo-
netair opzicht bevordert.

ik begrijp zeer wel de moeilijkheid voor Mr. Koop-
mans, om snel tot een korte samenvatting te komen

(„n wil dus niet alles onder de loupe bekijken. Maar
ik mag aan het bovenstaande misschien toch w’el de
opmerking toevoegen, dat ik natuurlijk niet gezegd
heb, dat
alle
fluctuaties in de ruilwaarcle van liet goud
sinds 150 jaren hare verklaring kunnen vinden in
oorzaken htiiten hct goud.
Dr.
L. HAMBUECER

t)
In een alinea, welke (te mogelijkheid eener prijsniveau-
stabilisatie hetret met behoud van den gouden standaard.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

1)e E c o ii oii i s t. – Haarlem, Juli-Augustus
1.929.

J. E. P. Wellenstein,
Regeling van het Nederland-
sche en Nederla.ndsch-lndische geld- en muntwezen,
1;
A.
J. W. Renaud,
De dekkingsvoorschriften der
Nederlandsche Bank volgens haar eerste octrooi van
den 25sten Maart 1814; Prof. Boris Brutzki.cs, Die
Svjetw.irtschaft, jhr Wesen und .ihre neuere Etwici-
hing.

T h e J o u r na 1 of P ol i t i c al E con om y. –
Chicago, 111., Augustus 1929.
A. Abramson,
Social insurance in Soviet Russia;
L. Reed,
Federal Reserve Policy 1923-24;
J.
Flamiltor&,
Wages and subsistence oti Spanish. treasure
ships, 1503-1660;
0.
A. Marti,
Secularization of
church property in England, 1533-39;
R. J. Myeis,
Occupational readjustment of clisplaced skilled
workmen.

Koloniale Studiën. – ‘s-Gravenhage, Aug.
1929.

Ei. A. Grimshaw
f 1
Augustus 1929;
J. de Waard,
Begrootingstechniek en financieele politiek van lo-
cale ressorten;
A. J. Koens,
De tropische landbouw
in de internationale samenwerking; L’agriculture tro-picale dans la collaboration internationale;
Mr.
G. W. Mossel,
Een dringende maatregel;
Mr. H. D. van
Werkuin,
Het fecleralisme van Canada; Kolonisatie
door Europeanen en Javanen in NieuwCaledonië.

De Naamlooze Vennootschap. – Arn’
sterdam, 15 Augustus 1929.
Prof. Mr.
G.
Russel,
Inkomstenbelasting in ver-
band met benoemingen en met uitwisseling van sala-
r.is en tantième bij Naamlooze Vennootschappen. II
(slot); J.
J.
M. H. Nijst, Aandeelen van geringe
nominale waarde 1;
D.
Fennema,
Polissen van levens-
verzekering en de fiscus;
Di.
J.
E. Tobi,
Uitschake-
ling van den groothandel;
Th. Speetjens,
De finan-
tieele politiek der Handelsvereeniging ,,Amsterdam”;
Dr. G. W. H. Huysmans,
Het Incasso. II (slot). Bank-
crediet tegen cessie van boekvorderingen;
B. van den
Berg..
De wet tot bevordering
4
van de richtige hef-
[ing der directe belastingen in een notedop.

Revue d’Économie Politique. – Parijs,
Juli—Aug. 1929.
G.
H. Bousquet,
L’oeuvre scientifique de quelques
éco.nomistes étrangers: lo. Joseph Schumpeter;
La Banque des Règlements Internationaux et l’inter-
nationalisme monétaire;
J.
Rueff,
Les idées de
M.
Keynes sur le problème des transferts;
B. S. Chiep-

ner,
La concentration bancaire en Belgique;
J.
Gachon,
La pénétration économique des Ëtats-Unis
clans l’Amérique centrale.

De Socialistische Gids. —Amsterdam,
‘Aug—Sept. 1929.

bevat o.a.:
Ir.
J. W.
Albarda,
Na de verkiezingen;
Dr.
J.
G.
van Dillen,
:De economische geschiedenis van Neder-
land
in vogelvlucht. 1;
Dr. Ir. Th. v. d. Waerden,
Overheid en particulier bedrijf. Rationalisatie en vei-
ligheid; E. Kupers,
De twaalfde Internationale Ar-
beidsco.nferentie te Genève;
A. W.
IJzern’tan,
De
negersiavernij in de kapitalistische wereld, IV (slot);
Con veuties en aanbevelingen van de tw’aalf de Intern.
A rbei dsconferenfie.

Tijdschrift voor Economische Geo-
g r a f i e. – ‘s-Gravenhage, 15 Augustus 1929.
Prof. W. E. Boernsan,
De economisch-geografische
beteekenis van gewestelijke plannen. Blavenschap en
gewestelijk plan;
Ir. P. Bak/ter Schut,
Over gewes-
telijke plannen en de urgentie an zulk een plan in
het westen van Zuid-Holland;
H. C. W. Roemen,
Electricïteit in Nederland (met schetskaart);
H
Tiesing,
Aardappelteelt in Drente;
G.
Smits,
De
opiumenituur en de opiumhandel in Joegoslavië.

Weltw irtschaftljches Archiv, – Jena,
Juli 1929.

Dr. W. – Sombart,
Nationalölconomie;
Dr. R. Wil-
brandt,
Zur Grundlegung einer Physiologie der Wint-
schaft;
J. Donaidson,
Fundamentals of- the foreign
economic processes and poliöies of the United States;
Dr. R. Davidsohrt,
Der Florentin-er Welthandel des
[ittelalters;
Dr. W. E. Rappard,
Zum i nternatioi:ia-
J.en Abkommeri über Wirtschaftsstatistjlc vom 1.4. De-
zember 1928.

Zeitschrift fijn Völkerrecht. —Bres-
lau., Band XV, heft 1.
II.
Wehberg,
Der augenblickliche Stand der
fikation des Völkerrechts in Europa und Amerika;
‘EI. Lie.rmartn,
Der Völkerbund als Pnivatrechtesub-jekt;
Lewins/cy,
Das Gesandtschafts- und Konsulats-
recht der Freien Stadt Danzig;
Fr. Oiese
unci
K.
Heyland,
Der Fahrgelderanspruch der im Dienste der französisch-belgischeri Eisenhahnregie tiitig gewese-
rieti deutschen Zugbegleitbeamten;
M. Langhans-Rat-
zeburg,
Die belgische Gesetzgebung ilher Eupen und
Malmédy.

MAANDCIJFERS.

*

EMISSIES
IN OCTOBER 1929.

Prov. en Gemeentelijke Leeningen.
. f
9.600.000,-
zijnde:
Nederland
Gemeente Amsterdam
f 10.000.000 4X o/
obi.
96
0
/0

………..
/
9.600.000

Hypotheekbanken ……………
zijnde:
Nederland Aandeelen
Insulaire Hypotheekbank

/100.000
1
)
aand.Z)
S
l80, f 180.000

Industrieele Ondernemingen ……
zijnde:
Nederland
– .&andeelen
Algemeene Beton Comp.
f 184.000
aand.
S
105 o/ f 193.200
N.V.
Gemeensch. Bezit
v.
Aand. Philips’ Gloeilam-
penftbr.
f 5.274.000 6
0
/0
cum. pref. winstd. aand.2)
S 130
0/. …………..
f 6.856.200
N.V. Gemeensch. Bezit
v.
Aand.
Philips’
Gloeilam-
penfabriek
f 16.407.000
gew. aand.
2
) 5250 o/. f4l.OI7.500

180.000,-

,, 48.366.900,-

1048

ECONOMISCH-STKiSTISCHE BERICIÏ1N

20 ovember 1929

Willem Smit & Co’s Trans-
formator.fabr.
f
250.000
aand.
h
120 ol
o

……
f

300.000

Electr.-, Gas-, Tel.-, Telegr.- en Wa-.
ten. Maatschappijen

……….
,,
1.503.700,-
zijnde:
Nederland
Aandeelen
Nation. Bezit van Aand.
A. N. IE. M. f1.042.000
gew. aand.’) k 110o/..
f1.146.200
Nederlandsch-Indië Aandeelen
Electriciteit

Mij.

,,Rem-
bang”Ind.
f325.000
gew.
aand.
2
) A

1100/……
.
f

357.500

Petroleum-Ondernemingen ……..
,,
1.865.625,-
zijnde:
Amerika
Obligatiën
TheTexas Corpor.$750.000
5
0/

COnV.
siuking fund
goud-debent. D, 99g
øjo.
f1.865.625

Diverse Oultuurondernemingen.

;,
250.000,-
zijnde:
Nederlandsch-Inclië
Aandeelen
Cultuur Mij. ,,De Alaslan-
den”
f
250.000 7
O/
cum.
pref.winstd.aand.â1000/0
f
250.000

Diversen …….. . ……………

,,

100.000,-
zijnde:
Nederland
o
bligatiën
Gooische Stoomwasseherij
en

Bedrijfsauto-Garage
f100.000 6o0obl.1000/
f

100.000

Totaal .
..
.
f

61.866.225,-

1)
Waarop 10
0/

te storten.
2)
Uitsluitend voor aandeelhouders.
8)
Koers voor aandeelhouders; koers
voor vrije inschrij-

vers 140
0
10.

Totaal der emissies in Januari .

f
144.956.460,-

Februari
. .
132.588.625,

Maart

. .
.
,,

24.530.250,-

April

. . .
,,

14.200.750,-

Mei

…….
,,

58.981.200,-

Juni

……
,,

14.227.250.-

Juli

……
,,

39.608.317,50

Augustus
.
,,

4.330.050,-

September
,,

73.544.875,-

October

.

,,

61.866.225,-

Algemeen Totaal …….
f
566.834.002,50

Bovendien:

/
26.640.000,- 3/rn. Schatkistpromessen
a
f
986,60
7.350.000,- 6/m.

,,

.

,, ,,

974,75

20.802.000,- 5
0/
Schatkistbiljetten

,, ,,

1.000,-

Voorts werd in de afgeloopen maand hier te .lande
de

inschrijving opengesteld op een beperkt bedrag:

1

10.000
$
3 convert. pret. aand. z. n. w. Allied International Investing Corporation A
$
424 (introductie);
10.000 gew. aand. z. n. w. Allied luternational Investing
Corporation á
$
24 (introductie);

5
0/
ob!. Canadian National Railway Co. á 99

(introd.);

$
0.70 tweede pret. aand. American Natura! Gas Cy á
$
9.50
(voor aandeelhouders);
4 o’
0
, convert. obl. Chicago and North Western Railway
Coznp. A 100
o/
(voor aandeelhouders);

5
ijç,
sinking fund goud-debentures She!! Uniôn Oil Corp.
993,
o/
(introductie);
en op de volgende obligatieleeningen:
Rente- Emlssie
Guldens voet

koers’

Congr. der Zusters v. d. H. Katha-
rina, Braunsberg ………………700.000

T o/
95

O/

Klooster der Zusters v. d. H. Maria

.

.
Magdalena, Lauban

…………150.000 8

0
/0
100

o/’

Rotterd. Ver. v. KatholiekOnderwijs 175:000 5

o/
99
0

Gezelschap van 0. L. Vrouwe van
Goeden Raad, Polen ………….300.000 8

o/

96 o/

R
.
K. Ziekenhuis te Weenen……..225.000 8 91,

98
~
o
l
o

Zusterklooster NotreDame,Hongarije 175.000 8
0/

98o/
Congreg. der Br. v. 0. L. Vr. van

Lourdes, Dongen …………..250.000 5
0/,

99/
o

Vereeniging St. Josef, Keulen
….
250.000 7 o
lo

98o/

Fundacja Zaklâdy Kornickie
….
1.250.000 8
0
/0

98
0/

OVERZIOHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens)

1
Qtober
1

1Januari

komstige
.1929

1929

periode
1928

Sedert

Overeen-
c o er

1
Januari

komstige
1929

1929

periode
1928

Verdedigingsb.elast. 1

1.445.225 11353.770′ 13.487.780
Verdedigingsbelast. II 2.341.309 22.499.586 20.873.534

Opcenten:
Grondbelasting ……

233.565

4.031.716

3.938.178
Personeele belasting..

464.685

4.613.127

4.656.073
Inkomstenbelasting

3.589

387.991

1.655496
Vermogensbelasting

354.779

6.440.923

2.817.956
Dividend- en tantième

belasting
.
… ..

580.696

8.262.944

5.027.906

Accijns op Suiker
..
.
.

122.926

1.120.145

7.854.808
Wijn …….837.112

7.996.594

416.381
._
Gedistilleerd

..
..

10.648

419.041 .3.634.756

Zegelrechtvan buit!. eff.

325.271

2.888.503

1.162.509

Totaal..
l
6.7
1
9.
805
1 70.017.3401 65.525.377
1)
Totaal Ie en 1h.

HEFFINGEN VOOR HET WEGENFONDS.

Wegenbelasting …….

648.412

8.623.771

7.336.441
Rijwielbelasting ………34.178

6.459.165
1
5.614.155

Totaal ………..682.590 .15.078.936 12.950.596

1)
90
0/
der werkelijke opbrengst; art. 39 der Wegenbel.wet.

SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND-, PERSO.
NEELE-, INKOMSTEN EVERMOGENSBELASTING
SEDERT 1 JANUARI 192
9.

D

Grond-

Personeele Inkomsten- Vermogens
oens jaren

belasting

belasting

belasting

belasting

1926127

470.664

1.709

1927128

18.587

258.210
.
1.793.750

36.756
1928129

4.007.476

3.582.013

53.844.936

9.426.871
1929130

16.047.588 20.215.788

11.170.365

1.644.891

Totalen

20.073.651 124.05
6
.0
1
1
1
66
.7
73
.
715
.1 11.110.227

Directe belastingen.
1.158.130
20.073.651
19.575.244
Personeele belasting
2.109.005
24.056.011
23.764.550
Inkomstenbelasting
6.830.957
66.779.715 75.466.088
Vermogensbelasting
1.027.024
11.110.227
9.296.116
Dividend- en tantième-
belasting ………..
.
1.075.088
19.517.948 15.236.078

Invoerrechten.
.

…. .
6.288.460 56.540.718 52.918.016

&tatistiekrecht.

.
.._
437.506
3.912.849
3.828.236

Accijnzen.

Grondbelasting ……….

Zout

……………..
.
201.343
1.61.7.115
1.632.143
Geslacht

……….
1.161.970
10.192 825
9.092.859
Wijn …………….
.
53.238
2.095.206
2.081.905
Gedistilleerd ……..
3.252.712
28.885.030
36.347.560
Bier

…………………..
1.453.764 12.279.379 12.084.509
Suiker

…………………
4.185.558
39.982968
39.274.038
2.368.131
22.141.776 19.524.125
Belasting op gouden en
Tabak…………………..

zilveren werken
……
113.321
862.697
862.536

Indirecte belastingen.
‘2.876.535

..

2
23 872.119
3

22.949.012
Zegelrechten …………..
2.448.292
26.944.241
21.954.335
Successierechten…;
6.133608
38.493.039 32.503.464

Domeinen, wegen en

Registratierechten …….

389.249 2.855.724
2.831.122
167.661
620.444 623.387
vaarten

. _ ……..
Staat8loterij ………….
Iioodsgelden
.
. . .. … .
494.285 41 72.266
4.080.268

Totaal-Generaal
..
44 225.837
418.005.948
405.925.591
1)
Hieronder begrepen
f
1.171.588
wegens zegelrecht
van
nota’s van makelaars en
commissionnairs
in effecten,
enz.
(Beursbel.). gfId.
f
7.696.849.
3)
Id.
f
6.363.355.

HEFFINGEN VOOR.HET
LEENINOFONDS
1914.

0 November 1929 – ECONOMISCH-STATISFISCHE BERÎCHTEN

1049

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN;

BANKDISCONTO’S.

d
(Disc. Wi ssels.
4415Nov.’29
Zwits.Nat.Bk. 3422
Oct.’25

G.
J
Bk Bel. Binn. Eif. 5
15Nov.’29
N.Bk..Denem. 54
26sept.’29
Vrsch. in R.C.
5415 Rov.129
ZweedscheRbk
54262ept.’29
Javasche Bank…. 5422
Juli’29
Bank v.Noorw. 6
26S’ept.’29
Bank van Engeland 6
31 Oct.
’29 Bk. v. Tsjecho-
Duitsche Rijkabank 7
2Nov.’29
slowakije . . 5
8 Mrt. ’27
Bank v. Frankrijk. 3419
Jan.’28
N. Bk. v. O’rijk. 8427ept.’29 Belgische Nat.Bnk.
44lSNov.’29
N.Bk.v.Hong. 74
4Nov.’29
Fed. Res.BankN.Y.
4514Nov.’29
Bank v. Italië. 7
14 Mrt.’29
Bank van Spanje..
5419
Dec.’28
Z.-Afr.Res.bnk 6
17Aug.’29

o
OPEN MARKT.

1929
1928
1927 1914

16 Nov.
11116
419

128
Oct.!
12117
1419
2
01
24

Nov. Nov.
2Nov.
Nov.
Nov.
Juli

Amsterdam
Partic.disc.
4
‘!s
4I8-I16
411
2
_31
4

4Is-5113
4313_7133

4
I16-12
3
1
18-I16
Prolong.
4
4-1
431
4
.5
4.314
414-5
411
3
5
211
4914

Londen
Dageld…
4
1
I2-5
4
1
1-6
1
j,
4-614
4i2-612
212_4314
3..4lJ
I314-2
Partic.disc.
5
3
/8_
1
12
5/8″/16

I
5
1
l(36_
5314-6
431
s

4
1
116-
1
8
2
1
14.
3
1
4

Berlijn
13116
Dageld…
7
1
149
5
1
1_9
61/
1
10
6-10
4I1.8
411-7

Parttc.disc.
30-55 d…
6
7
1
6
7
13
6
7
1
671
8
.711
4

6
1
14
6
3/4

56-90 d..
.
6
7
/s
6
7
1
6
7
18
6I8-7I4
6314
61
2
1
1-
1
1,
Waren- wechsei.
711
4

711
4

711
4
_3/
3

7314
6
3
14
71
I4-I8

Nea, York
Dageld
1)
511
3
.31
4

5
1
1s-6
1
14
6.11
4

6-14
6-314
3115_3/4
1J
4
‘2
1
j
Partic.disc.
414
411
4
..314

431
4

43145
418
311
4
_3J
5


‘) Itoers van io
1NOv.
en aaaraan vooraigaanoe wegen igm vrijuag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D
0
ta
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavla
York)
)
*)
) ) 1)

12 Nov. 1929
2.47%
12.08
5

59.224
9.754
34.654
99%
13

,,

1929
2.47+*
12.07+
5
9

59.231
9.754
34.66
99y
14

,,

1929
2.47%
12.08
59.234
9.75J
34.654
99%
15

,,

1929
2.47%
12.08+*

59.26
9.76
34.661
16

,,.

1929
2.47
12.093f
59.29
9.764 34.674
99%
18

,,

1929
2.48
12.09h
59.28
9.76
.34.674
9934
Laagsted.w.1)
2.4711
8

12.07%
59.19 9.74
34.64
99
Hoogste d.wl)
2.48’1
1
2.09%
59.32
9.78
34.69
100
11
Nov. 1929
2.479/,
12.08
T 7
59.245 9.754
34.664
99%
4

,,

1929
2.47
1
a1
16

12.07
59.264
9.764
34.67
9934
Muntpariteit
2.48%
12.10%
159.26
W
5
34.59
100

Data serland
Weenen
PraaR
Boeka-
Milaan Madrid
IJ
rest
1)
)

12 Nov. 1929
48.01% 34.85
7.34
1.48 12.98
3481
13

,,

1929
48.01 34.85
7.34
1.48
12.97
34.71
14

,,

1929
48.02 34.85
7.34
1.48
12.97
34.55 15.

,,

1929
48.01
34.873i
7.35
1.48
12.98
34.624
16

,,

1929
48.07%
34.90
7.36 1.48


18

,,

1929
48.09
34.87% 7.35
1.48
12.974
34.624
Laagsted.w.’)
47.98 34.75
7.32
1.46
12.95
34.50
Hoogsted.w
1
)
48.09 34.90
7.38
1.51
13.03
35.10
11
Nov. 1929
48.02 34.87% 7.34
1.48
12.974
34.924
4

,,

1929 48.0334 34.8734
7.35 1.48
12.984 35.15
Muntpariteit
48.-.-
35.-
2)48…
13.09
48.524

D
ata
Stock-
Kopen-

s

)
Hel-
Buenos-
Mon-
kalm
)
hagen”)
Aires’)
treal’)

12
Nov. 1929
66.55
66.40
66.374
6.224
10234
2.43k
13

,,

1929
66.574
66.35 66.35
6.224
101%
2.43
14

,,

1929
68.574
66.374
66.35
6.23
102%
2.4234
15

,,

1929
66.60 66.40
66.40
6.24
1017/
2.43
16

,,

1929
66.65
66.424
68.424
6.25
10231
8

2.42%
18

,,

1929
66.624
66.424
66.421
6.24
10234
2.43
Laagsted.w.’)
66.45
66.324
66.324
6.20
101%
2.42
Hoogste d.wl)
68.65
66.474 66.474
6.27
103
2.43%
11
Nov. 1929
66.55
66.40 66.40
6.24
103
2.42%
4

,,

1929
66.55 66.424
66.424
6.24
102
3
%
’18

lluntpariteit
66.67 66.61
68.67
6.264
105%
2.48%

) Noteering te Amsterdam. **) Noteering te Rotterdam.
Particuliere opgave.
Wettelijk gestabiliseerd tusschen 7.53
4
16 en 7.21
1
1.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

13 12
a
Londen
($
per

)
Parijs
($
P.
lOOfr.)

Berlijn
($
p. 100
Mk.)
Amsterdam
($
p. 100
gid.)

12 Nov.

1929
4,87
11
/
is

3,93%
23,90%
1

40,37
13

,,

1929
4,87′
3,93%
23,91%
40,37%
14

,,

1929
4,88
3,93%
23,915/
3

40,38
15

,,

1929
4,87
27
1
33

3,9371
t

23,92
40,3534
16

,,

1929
4,8711
3

3,9
.
31/
4

23,9134
40,34
18

,,

1929
4,87
11
1
3,93s1
23,9034
40,32

19 Nov.

1928
4,85
1
1
52

3,9071
3

23,82%
40,1534
Muntpariteit..
4,8667
1

3,9051
8

23,81%
40s1
1
,

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen

i

Noieerings-
eenheden
2Nov.
1929
9Nov.
1929
11116Nov.’29
Laagstè11oogst4
J
16Nov.
1929

Alexandrië..
Piast. p.
97
9771
9791
9734
Athene
.. …
p.
375i1
37511
8

374%
375al
s

375
,
1
8

Bangkok….
Sh. p.tical
i/10%
1;10s1
1/10i1
1/10%
1/10%
Budapest
. . .
Pen.p
£
27.9).
27.90
27.87
27.93
27.904
Buenos Aires
d.
p.$

.Dr.

465,
4611
4

46
1
i
16

4671, 4634
Calcutta
. . . .
Sh.
p.
rup.
115
55
1
34

115
57
1
34

1
1
,
57j
1
1
‘5
29
1
32

1
/59
84

Constantin..
Piast.p.c
10.30
10.324
10.25
10.40
1.0324
ilougkong
..
5h.
p. $
119,
1
V

119
1
1
118%
20
1/10%
Kobe

…….
Sh.
p.
yen
1/1145
20
3
1
84

1,1154
2
10
5
188
2
07
/64
Lissabon
….
Escu.
p. £
108%
108
3
1
108’1
108s1
108%
Mexico 1).. . .
$
per
£
10.10
10.10
9.95
10.25.
10.10
Montevideo
.
d. per.
4734
4771
4734
488j
473%
Montreal

$
per
£
4.95
4.96%
4.96 4.98
3
%
4.98’1
Riod. Janeiro
d. per Mil. 5is,,
551/
5531
54

55
1
1s
,
Shanghai

..
5h.
p.
tael
213
21271
s

2/2%
2/3%
2/2 I8
Singapore
..
id.
p. $
213
29
1
52

21355184
213231
33

213
31
1
32

213
51
1
54

Valparaiso 2).
$
per
£
39.58
39.57
39.54
1
39.5S
39.57
Warschau
..
Zl.p.0
43.514 43.504 43.48 143.54 43.504
‘)
in net vervolg worøen
de Mex.

niet meer in penc.
doch
in
£
genoteerd.

2) 90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS 5)
Londen’)
N.Yorkl)

4

Londen
11
Nov. 1929.. 2234
49s1
8

11
Nov. 1929….

8411134
12

,,

1929—

22i1,
4951,

12

,,

1929…..

84111
13

,,

1929..

2291,

495
1
,

13

,,

1929….

84111%
14

,,

1929..

225116

49s1,

14

,,

1929….

8411134
15

,,

1929..

2291,
498

15

,,

1929….

8411134 16

,,

1929..

229/,
4934

16

,,

11129….

84111
17 Nov.

1928..

26
,
81,
6

58′

17 Nov. 1928….

8411134
27

Juli

1914..

24i51
4

59

27
Juli

1914…

84111
1)
in pence p.oz.stand.
2)
Forelgn
sliver in
ic. p.oz.
fine.
5)
In 5h. p.oz.
fine

STAND
VAN ‘_RIJKS_KAS.

Vorderingef.
7Nov.1929
15 Nov. 1929

. –

Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
/

108.759,77
t


234.463,50
Voorschot

op ultimo

Sept. 1929 aan
de gem. op voor haar door de Rijks-
administratie te heffen gemeentelijke
inkomstenbelasting en opcenten
op
38.279.858,86
,

41.310.967,77
Voorschotten aan Ned.-lndië ………
24.988.457,98
,,

20.789.555,01

Saldo bij de Ned. Bank

……………..

de Rijksinkomstenbelasting
…………..

Id.

aan

Suriname …………………
ll.743.828,87
,

11.749.018,37
Id.. aan

Curaçao ………………….
594.725,29
409.82,88
Kasvord. weg. crediëtverst. a/h. buitenl
135.038.533,99
,,
136.043.030,30
Saldo der postrëkeningen van Rijks-

….
….

25.627.869,20
,,

12.969.591,93
Vordering
op
het Algemeen Burgerlijk comptabelen

…………………….

Pensioenfonds
1)

…………………..


Vordering
op
andere Staatsbedrijven
1)
,,

7.042.l86,53
•,

6.842.186,53

V_erpij_c_h_tt_n_ge_n.

Voorschot door de Nederi. Bank ingev.
S
art. 16 van haar octrooi verstrekt..
Voorschot door de Ned. Bank inrek.
/

5.684.011,74
t

4.549.688,15

courant verstrekt
………. . …….


Schatkistbiljetten in Omloop
………
93.566.000,-
,

93.419.000,-
Schatkistpromessen in omloop
… …
127.370.000,-
,116.370.000,-

Waarvan direct bij de Ned. Bank..

…..

11.000.000,-

Daggeldieeningen…. …………….

Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
…12.160.082,-
41.362,09

..

11.619.394,-
1.542.742,53
Zilverbons in omloop ….
………….

Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P.,T.
en
T.’)..

……

,,

15.752.595,55
,,

21.042.578,19
Id. aan andere Staatsbedrijven’) …..
130.000,-
,,

130.000,-
Id. aan diverse instellingen’)
…. …. ….
…….
14.742.372,70
,,

14.811.825,29
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatki
t.

NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE.
SCHULD.

9 Nov. 1929
1

16 Nov. 1929

Vorderingen:
Saldo bij ‘s Rijks kas ……………….-
Saldo bij de Javasche Bank ……….
./27.518.000,-
Verplichtingen:
Voorschot ‘s Rijks kas ……………
..24.283.000,-
Schatkistpromessen ………………..700.000,-
Betaaimiddeien in ‘s Lands Kas

Waarvan Muntbiljetten ……………….-
Muntbiljetten in Omloop ………….
.,43.800.000,-
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.,, 2.949.000,–
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank. ,, 582.000,-
Voorschot van de Javasche Bank….

f
25.315.000,-
20.839.000,-
700.000,-
29.661.000,-2.352.000,-43.672.000,-2.952.000,-
630.000,-

1050

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 November 1929

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 18 November
1929.

Activa.
Binnenl. Wis-(Ufdbk.
f

50.142.691,85
sels,Prom.,

:Bijbnk. ,,

1.475.689,21

enz.in disc.I .Ag.seh.

12.616.726,32

f
64.235.107,38
Papier o. h. Buiteni. in di,to

……

Idem eigen portef.
.
f
215.374.318,-
Af :Verkochtmaar voor

de bk.nognietafgel..,,

.-
215374316
BeleeningenHfdbk.
f

32157.042,30

in rek -ert’

Bijbnk. ,,

10.399.580,83
.

op

onerp:

Ag.sch. ,,

46.218.471,78

f

88.775.094,91

Op Effecten

……f

83.219.994,91
OpGoederenenSpec. ,,

5.555.100,-
88.775.094,91
Voorschotten a. h. Rijk ……………..,,
2.475.455,62
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……f

65.067.000,-
Muntmat., Goud ..

377.448.217,69

f
442.515.217,69
Munt, Zilver, enz.

21.962.677,42
Muntmat., Zilver..
,,

Belegging
i

kapitaal, reserves en pen-
464.477.895,11
1
)

sioenfonds

……………………,,
25.377.487,28
Gebouwen en Meub. der Bank ……. .,,
5.200.000,_
Diverse

rekeningen ………………,,
39.319.253,07

Passiva

.

f
905.234.609,37,

Kapitaal
……………………….f
20.000.000,-
Reservefonds ……………………..,
7.106.550,55
Bijzondere

reserve

……………….,,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….,,
6.282.006,11
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
830.090.970,-
Bankassignatiën in omloop

………..,,
421.853,41
Rek.-Cour.
j
Het Rijk
!


saldo’s:

k
Anderen,,

20.279.270,40
2027927040

Diverse rekeningen ………………,,
13.053.958,90

f
905.234.609,37

Beschikbaar metaalsaldo
………….f
123.680.364,95
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,,
309.200.910,-
1)
Waarvan in het buitenland
f
23.890.447,18.
Voornaamste posten iu duizenden guldens.

Goud
Andere
Beschtkb.
Dek-
Data
Munt
1
Muntniat.
Clrculatie
opeischb.
schulden
Metaal-
saldo
1)

kin ga
perc.

18 Nov. ’29
65.067 377.448 830.091
20.701
123.680
54
11

’29
65.173 377.448
844.288
16.545
118.953
54
4

29
65.178
377.438 878.025 20.480
103.290
54
28 Oct.

’29 65.286
377.439
825.501
21.245
124.270
54
21

’29
65.284 377.439 815.436 25.762
124.762
55
14

,,

’29
65.488
377.442 829.845
18.080
121.978
54

19 Nov. ’28
67.260 367.511
824.521 37.118
283.962
53

25 Juli

’14
65.703 96.410 1
310A371
6.198 1
43.521
1

54

Totaal
Schatkiji-
it
ee
B


Papier
Diverse
Data
bedrag
promessen
.
fl
ngen
op het
reke-
disconto’s
rechtstreeks
buitenl.
nlngen
2)

18 Nov. 1929
64235

88.775
215.374
39.319
11

1929
65.843

90.415
213.217,
41.610
4

,,

1929
78.066
11.000
115.537
213.059
39.865
28 Oct.

1929
57.830

87.455
209.210
36.460
21

1929
61.889 5.000
.

84.964
204.099
38.342
14

;,

1929
64.693
8.000
89.128
201.122
37.660

19 Nov. 19281
82.560

103.066
194.669
46.047

25 Juli

1914
67.947

61.686
20.188
509
1
Sedert den isankataat van 14
Jan.
4
weder op oe Dasis van
45
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

CURAÇAOSCHE BANK.
Voornaamste oosten in duizenden auldens.

Data Metaal
Circu-
latie
Dis-
conto’s

Voor-
sdiotten
aan de
kolonie

Diverse
reke-
ningeni

Diverse reke- ningen2

1 October

1929
4.112
5.737
59
356
2.183
463
1 September1929
3.999
5.694
57
299
2.846
994
1 Augustus 1929
3.943
6.307
57
227
3.512
918
1 Juli

1929
3.636
6.212
51
322
3.222
506
1 Juni

1929
3.300 6.234
56
250
3.319
178
1 Mei

1929
3.093
6.108
57
275 3.338
140

1 October

1928
2.449
4.462
1

157

.
77
2.414
158
•) SiUitp. oer acuva. ) biuitp. oer passiva.

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. be
samengetrok
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

Goud

Zilver

Circulatle opelschb. metaal-
schulden saldo

Data

_______________

Dis-
conto’s
1

biitte,i
1
.N.-Ind.
1

befaoib.

1

Belee-
1
ningen
1

1

Diverse


reke-

1

ningeni)

1

kings-
percen-
1

lage

16Nov.1929
1

176T700
•**
48
9

,,

1929
1

182.800
•**
46
2

,,

1929
J

189.500
*5*
47

19 Ot. 1929
29.251
48
9.411
39.3
125 047.
12

1929
10.176
39.853
128.283 29.671
46
5

,,

1929
9.743
39.280
133.206 32.130
45
28Sept.1929
9.708
36.934
130486
29.283
46

10Nov.1928
8.627
38 580
107.611
50.958
48
12Nov.1927
12.197
23.631 123.414 33.447
51

25
,Tulj
1914
7.259
6.395
47.934 2.228
44
‘)
Sluitpost activa.
5)

Basis
2
1
metaaldekklng.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.’)

Data
Metaal
Bankbilf.
In
circulatie

Bankbilf.
in Bankingl
Departm.

Other Securities
Disc, and
Advances

ecuritit

13 Nov.
1929
131.929
358.108
33.821
9.210

19.275
6

,,
1929
131 262
358.404
32.859
6.754

19.816
30 Oct.
1929
131.017
358.820
32.197
5.891

20.232
23
1929
131.825
357.387
34.439
4.200

20.441
16
1929
131.706
360.245 31.462
4.936

20.524
9

,,
1929
130.737 363.841
26.896
8.836

20.750

14 Nov.
1928.
162.467
1344.
460

22 Juli
1914
40.164
29.317


33.633

Data
00v.
Sec.
Public
Depos..

Other Deposits

Other
Bankers IAccounts
Reserve’
l

1Dek-
ktngs-
1
perc.
2)

13Nov. ’29
66.835
15.785
54.705

41.755
34.663
30is
6

,,

’29
67.172
9.527 61.621

38.747
33.862
30’s1,
30 Oct. ’29
68.852
14.384
58.106

38.125
33.322
301, 23

’29
69.462
15.788
59.111

37.137
35.634
31
16

’29
78.077
9.551
69.876

37.126
32.688
28
9

,,

’29 72.707
8.459
66.244

38.084
28.157
24
29
1
32

14Nov. ’28
44.358
15.543
99:417
48.873
42h
22 Juli ’14
11.005 13.736
42.185
29.297
52
) 11e voor wijzigingen in ue oansstaat ae toeiicnsing op 0hz. iOU
en 1081.
2)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen francs.

1
Te goed
Wis

Waorv.
Belee-
Renteloos
Data
Goud’)
Zllverl
in he
buiten
h
1.

sels
op
het
1
.

i
rnngen

voorschot
buiten!.

a4.Staat

7 Nov.’29
40.298
1
157
7.312
28.540) 18.707
2.658
1
3.200
31 Oct. ’29
40.051
144
7.220
27.3421
18.705
2.594
3.200
25

,,

’29
39.844
134
7.136
27.9951
18.703
2.434
3.200
18

’29
39.771
1
123
7.164
26.9021
18.671
2.476
3.200

9 Nov.’28
30.830
J
732
13.904
23.121!
18.692
2.225
3.200

23Juli’14
4.1041

640


1.5411
81
769

Bons
v.
d.
Dive r-
Rekg. Courant
Data
zelfst.
sen2).
Circulatie
Staat
1
Zei/st.
1
Part!-
amort. k.
Iamort.k.Iculieren

7Nov.’29
5.612
1.667
67.100
7.672
5.813
7.539
31 Oct. ’29
5.612 3.655
68.267
.
7.183
6.190
8.681
25

.,

’29
5.612
1.571
66.14e
6.571
6.494
7.483
18

,,

’29
5.612
1.597
66.326
6.579
6.611
5.982

9Nov.’28
5.930
1.253
61.956
8.161
4.832 5.786

23Juli’14
– –
5.912
1

401

943
‘) Bij de stabilisatie is de goucivoorraad gewaardeerd volgens de
nieuwe waarde van den franc.
2)
Sluitpost activa.

16Nov.19291
16.600
304.000 51.500
27.400
9

1929
170.200
308.800 59.200 23.000
2

1929
171.100
306.600 60.200
24.380

19 Oct. 1929
146.179

23.18 308.338
59.651
22.167
12

,,

1929
146.393

23.046
314.477 58.604 20.207
5

,,

1929
146.576

23.599
1

312.349
68.394
17.828
28Sept.1929
146.656

23.224
1 306.035 67.264
20.560

10Nov.1928
170.934

16.673
319.651
69.375
31.997
12Nov.1927
182.904

17.143
319.610
68.938 122.612

25 Juli 1914
22.057

31.907 110.172
12.634
4.842
2
)

20 November 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1051,

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

Q
OU
d
bij bui-
als

oud-
dek
g
king
wissels
Belee-
tenl. circ.
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

15
Nov.
1929
2.234,0
149,8
369,0
2.060,2
132,0
7

,,

1929
2.229,0
149,8
366,7
2.319,5
50,7
31 Oct.

1929
2.229,1
149,8
359,0
2.450,0
106.6
23

,,

1929
2.219,0
149,8
353,9 1.981,5 42,0
15

,,

1929
2.211,8
149,8 352,3
2.082,4
134,2

15
Nov.
1928
1
2.477,9
85,6
185,6
1.879,1
6,9

30 Juli

1914
1.356,9


750,9 50,2

Data
Effe,-
Diverse
Circu-
Rekg.- Diverse
ten
Act iva’)
latie
Cr1.
Passiva

15 Nov.
1929
92,6
591,4
4.346,4
495,2
330,5
7

,,

1929
92,6
617,7
4.550,4
497,4
333,0
31 Oct.

1929
92,6
650,0
4.833,0
454,0
353,0
23

,,

1929
92,6
635,7
4.110,5
554,5
374,4
15

,,

1929
92,6 600,3
4.349,5
452,6
372,4

15
Nov.
1928
92,3 527,5 4.172,7 569,5
293,2

30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
‘)Onbeiast. ‘) W.o. Rentenbankschelne 15,7 Nov., 31, 23, 15, Oct.
1
29.
15Nov.’28, resp.26;
44; 14;
54; 39; 44 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIE.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud
O

.

4
Rekg.
Cr1.

o
1929
.2
n
4,

3
.4

14
Nov.
1067
580
45
804
47
341
2.703
20
115
7

,,
1067
549
45
797
43
340
2.697
44
57
30 Oct.
1029
604
45
820
49
344
2.722
43
84
24
1027
581
45
810
43
344 2.665
27
117
17

,,
1026
550
44
806
48
343 2:667
32
79
15 Nov.’
828 535
41
609
50 366
2.284
8
102
1
)1928.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornanmsle posten in inillioenen dollars.

Gpudvoorraad
Weltig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Totaal
Dekking
In her-
disc. v. d.
In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
member
markt
banks
gekocht

23 Oct. ’29
3.035,0
1.614,6
154,8
796,4
379,4
16

’29
3.004,8
1.614,3
153,5
848,9
360,1
9

‘9
3.012,2
1 568,7 149,4
857,3
.
333,2
2

»

’29
2.982,8
1.608,5
158,0
930,6
322,8
25Sept.’29
2.997,6
1.593,5
164,6
944,4 263,9
18

,,

’29
2.989,4
1.613,8
166,7
933,9
241,1

24 Oet. ‘281
2.646,2
1.248,9
132,1
911,9 401,5

Data Belegd
in
u. s.
U
Notes
– –
Totaal

Gestort
Öii-.

Dek-
Algem.
Dek-
Gov.Sec.
in circa-
Kapitaal kings- kings-
latie

perc.’) perc.))

23Oct.’29
135,7 1.857,3
2.421,9
167,0
70,9
74,5
16

,,

’29
137,6
1.859,6
2.460,6
167,0 69,6
73,1
9

’29
140,8
1.860,3
2.387,4
166,9 70,9
74,4
2

,,

’29
145,8
1.851,2
2.470,7
166,9
890
72,7
25Sept.’29
152,1
1.837,9
2.446,2
167,0
69,9
73,8
18

,,

’29i
177,6
1.847,4
2.428,5
166,7
69,9.
73,8

24 (ct. ’28)
231,0
1.710,4
113
.
74,5
145,9
64,8
68,0
1)
Verhouding totaleo goudvoorraad tegenover Opei8ChlBre
schulden:
F.
R.
Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaai en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANK’EN AANGESLOTEN BIJ HET
FED: RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
Aantal
banken

1

Dis-
1

conto’è
1

en
1

beleen.

17.397

Beleg-
gingen bij de
F. R.
banks

1.737

1

Totaal
depo-
sito’s
1

16Oct. ’29
613
5.397
20.380
9

’29
612
17.269
5.403
1.686
20.052
2

..

1
29
672
17.428
5.401
1.727
20.347
eo.e
‘na

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
19 November 1929.

De verlaging van de graanprjzen aan cle tcriiiijiiinarktcii
zoowel in Noord- als in Zuid.An,erika is in het begin der
afgeloopeti week in versneld tciipo
voortgegaail.
Op 11 No.
veiiiber waren de graannlalktell in Noord- ct.i Zuid-Amerika
gesloten • en toen ze op 12 November weder werden geopend,

,
as cle stemming iiitcrniate flauw en sloten prijzen te
Chicago voor t a r w e voor i)eeeriiber 6X dol-laiceuts lagei
clan
Op
9 November. Te Wiunipeg was i)ecelllber 6 dol-lurcents lager. i3uenos Aires was 50 cents en Bosario 45
cents lager voor November. Na, dcii 1.2den November is op
alle markten een verbetering iligetreclen, kvelke eerst nog
1).iet belangrijk was, doch in de laatste helft der afgeloo-
1)011
week zette liet herstel krachtig door cii stegen cle prij-
Zeli
dagelijks ;ianmerkelijk. II)e i)eceinber-tcriiiijti is verge-
leken hij het slot op 9 November te Chicago tot
1/2
dol-
lareut ei) te Wi1lui)eg Y,. dollarcent per 60 lbs. hooger
gesloten. ”e Buenos Aires vreti de koersen 30 ceiit en te
Rosario 35 eents
1)01
100 .KG. hooger voor den Novelnl.er

terruijii, (hill
Ze
op 9 November iaren gesloten. Ten dccle
iiioet ctc verhoogiug toegeschreven kvorden aan! tie verbe
tering op cie gelcimarkt iii New-York en op het vasteland,
doch ook aaii verbeterde vraag voor tarwe in Europa. Toen
de
iri.isen
na nrnerkelijk waren gedaald kwaiici.i vele Eit ro-
iicSClie koopers aal) dc markt op het lagere niveau en
ivercleit belangrijke zaken afgesloten i u Pl ita-tarwe, hard-
iviiiter-tarwc en Mallitoba-tarwe. Deze vraag is blijven ho-
staan, ook toeii (Ie )rijzeu veder oplic)ei.1 en op bilna alle
dagen was de handel levendig. Zoowel stoomencie partijen
als ook
01)
afiading in deze cii de volgende maand werden ge-
koeht. De zaken iii iIaiiitoba-tarwe werden bijna uitslni-
te
1h
gedii a t door exporteurs, daar de Ci md eesehe tarwe
1)00l
niet geneigd is tot de tegeiiwoordige prijzen af te
geven cli volhaicit iii haar aîwaelitende houding, in de hoop
het volgende voorJaar Itoogere prijzen te zullen maken, wail-
teer de groote voorraden in EurOpa zullen zijn gelikvi.
cieerd
CII
cle aanvoeren ve ii andere uitvoerlanden zullen
zijn verminderd, in de vorige week waren de versehepin-
gen van tarwe uit Argentinië wederom kleiner clan een
week tevoren en cle stoomende voorraad is dientengevolge verder afgenomen. Men verwacht, dat de verschepiugeu uit
Argentinië gediure ide de eerstvolgende weken van kleine.
reti omvang zullen blijven, tot tarve van den nieuwen
oogst voor uitvoer beschikbaar zal zijn. Vooral in Engeland
acht uien cle kleiuere Argeiitijnsche verschepingen een ge-
lukkige omstandigheid, omdat daardoor het vooruitzicht
wordt geopend, dat de drukkende voorraden in de Engel-
sche havens zu1ln afnemen. De voorraden – iii Noord-A me-
rika veranderden in de afgeloopen week itiet veel. Die in
Canada waren 1. niillioen bushels grooter dati een week ge-
leden, die ii de Vereeriigdc Staten vc’riunnderden echter
met 3 inillioetu bushels. Een iii de afgeloopeic week geptu_
bliceerde ofieieele schatting van de opbrengst vati tarwe
itt Canada bracht weinig verandering niet vroegere schat-
tingen. J)e opbrengst voor geheel Cnacia wordt hn geschat
op 293.899.000 bushels, wat 107 miilioen bushels meet is
clan cie vorige schatting, welke in September werd gepi-
bliceerd. Berichten over dcii Argentijaschen oogst luidden
over het algemeen gunstig. i:cgeu en warmer weer waren
van gui.istigen invloed
01)
de ontwikkeling der planten (
%
ii
cle vooruitzichten zijn verder verbeterd. Wel wordt liet
01).
treden van roest gemeld iii sommige Argentijnsche prOvin-
cies. Daarbij wordt echter opgemerkt, dat iii verschillende
streken reeds een aanvang met het snijden is gemaakt en
dat ongunstige gevolgen door roest beperkt zullen blijven
tot laat gezaaide tarwe. Volgeias particuliere ramingen
wordt het uitvocrsurplus van tarwe dit jaar iii Argentinië
geschat up
2034
milliocu quarters tegen 33 titillioen quar

ters in liet vorige jaar. De berichten uit Australië waren
de vorige week
01)
verschillende dagen tegenstrijdig. Uit
sommige streken wordt gunstige regenval gemeld, terwijl
elders verdere behoefte aan regen bestond. Volgens een
tnder bericht is uien begonnen met het oogsten in Nieuw
Zn id-Wales en Westelijk Australië, waar de tarwe van
ZCeI
goede kwaliteit moet lijn. Schattingen van het uitvoersur-
plus loopen tamelijk sterk uit elkaar en wordt door som-
migen op 634 millioen, door anderen op 734 millioen quar-
ters geschat. in het vorige jaar bedroeg liet uitvoersurpins
13 nnllioeii quarters. In den loop der vorige week werd
een schatting gepubliceerd van de opbrengst van tarwe in
de gclicelc wereld, behalve Rusland, van 419 millioen quar-
Iers, waarbij in aanmerking genomen moet worden, dat de
kwaliteit der tarwe in Europa dit jaar zeer goed is ets er
in het vorige jaar veel tarwe van slechte kwaliteit werd
hihncngehaald. [let overschot van den oudeit oogst wordt

Waarvan
time
deposiis

6.815 6.803
-6.825
,o%Jr.jJb.

U

18

,,

’29
673
17.252 5.489
1.721
20.211
6.805
17 Oct. ’28
632
15.946
6.464
1
.725
20.403
6.921

Aan het eind
van

ieder
kwartaal wordt een overzicht
gcgcvcn van enkele niet wekelijks
opgenomen bankstatcu.

r

1052

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 Nbvember,
1929

AANVOEREN in tons
van 1000 KO.

Rotterdam

.

Amsterdam

Totaal

Artikelen

10116 Nov.

Sedert

Overeenk.

10116 Nov.

Sedert

Overeenk.


1929

1 Jan. 1929

tijdvak 1928

1929

1Jan. 1929

tijdvak 1928

1929

1928

Tarwe ………………
32.052

1.446.928

1.940.723

103.388

58.983

1.550.316

1.999.706
Rogge
……………..2.491

183.651

189.759

100

1.408

185.059

189.759
Boekweit ………….. .
780

18.274

14.440

875

19.149

14.440
Mais ……………….
5.620

734.520

900.776

689

173.890

193.512

908.410

1.094.288
Gerst
…………….11.520

452.396

456.193

890

9.285

13.800

461.681

469 993
Haver ……………..
6.465

190.287

175.485

2.944

617

193.231

178.102
Lijnzaad
…………..3.158

130.143

172.827

8.680

274.724

342.286

404.867

515,113
Lijnkoek
…………..7.031

208.564

173.835

800

1.184

209.164

175.019
Tarwemeel
…………1.875

74.613

97.127

299

25.168

33.258

99.781

130.385
Andere meelsoorten

600 -19.277.

10.604

19.277

10.604

op 60
milliocis quarters berekend, zoodat er voor het loo-
pende- seizoen
479
millioen quarters beschikbaar zijn. in
het vorige seizoen was het totaal van opbrengst en reser-
i’es
504
millioen quarters. Het verbruik van tarwe werd
iu het vorige seizoen becijferd
01)
446
inillioen quaitcrs.
Hieruit zou men afleiden, dat er in dit seizoen voldoende
– tarwe aanwezig is, terwijl cle opbrengsten van rogge en
mais in dit jaar zeer ruim zijn en die van maïs in liet
Zuid-Oosten van Europa in liet vorige jaar zeer klein.
Oogstberiehten uit de Vereenigde Staten van winter-tarwe
luidden in de afgelooperi week bijna ouvercleeld gunstig
tengevolge van voicloenden regenval en gunstige weersom-
standigheden. De bebouwde oppervlakte wordt iets grooter
geschat dan in liet vorige jaar.
De verbeterde stemming voor tarwe is ook van invloed
geweest op die van rogge. De prijzen daarvoor zijn, na een
aanzienlijke daling in het J)egin der afgeloopen week, weder
gestegen. Voor Dnitsche en Hongaarsche rogge bestond meer vraag met een aanerkeljk verbeterde stemming: in
Duitschland overweegt de regceting een verhooging van het
invoerrecht op gerst van Mark
22
tot Mark 50 per toli
om daardoor het verbruik van rogge te doen toenemen en
de prijzen voor rogge te steunen. Het wordt zeer waar-
schijnlijk geacht, dat deze verhooging van het invoerrecht
zal plaats vinden met ingang van 1 Januari. De prijzen
voor Duitsehe rogge zijn in verband hiermede aanmerkelijk verhoogd en in vele gevallen werd ook door koopers in om-
liggende landen een verhooging betaald.
Ook •m a is-prijzen. waren in het begin der afgeloopen
week gedrukt en dagelijks werd zoowel Plata-maïs als
Donau-maïs tegen lagere prijzen aangeboden. Vooral na den
grooten prijsval in Buenos Aires op
12
November, toen de
termijnmarkt te Buenos Aires 50 cents per 100 KG. lager
sloot dan op
9
November, werden belangrijke contracten af-
gesloten in Plata-mais, ter verlading in de eeistvolgende
maanden. Ook de eonsumptievraag verlevendigde en bin-
nenlandsche koopers maakten van de gelegenheid gebruik
tot de geldende lage prijzen hun voorraden aan te vullen.
Toen reeds den volgenden dag een aanmerkelijke verbe-
tering intrad, welke ook op de volgende dagen verder voort-
ging, bleef de vraag goed en werden dagelijks zaken van
beteekenis afgesloten. Aan het einde dezer berichtsweek was
mais te Buenos Aires voor November 30 cents en te Rosario
25
cents hooger dan op
9
November. Ook de prijzen voor
Donau-mais werden in de tweede helft der afgeloopen week
weder belangrijk verhoogd. Het aanbod van Donau-mais is echter niet dringend, daar versehepingen nog niet op ruime
schaal plaats vinden. Wel worden de aanvoeren in de af-
scheephavens aan den Donau grooter, doch tengevolge van

vochtig en zacht w’eer durven afladers wegens de kwali-
t,eit nog geen groote hoeveelheden naar West-Europa ver-
laden. Ook uit Argentinië waren de ^verschepiiigen in de
afgeloopen w’eek niet groot en vrij aanmerkelijk kleiner
dan in de voorafgaande week. Met het uitzaaien van maïs
in Argentinië is men druk bezig, hetgeen onder gunstige
omstandigheden geschiedt. Reeds zijn Argentijnsche af la-
clers aan de markt met mais van den nieuwen oogst ter
verseheping in de zomermaanden van het volgende jaar, doch yau deze aanbiedingen wordt slechts matig gebruik
gemaakt. Iii liet begin der a.fgeloopen week is een nieuwe
schatting gepubliceerd door liet Landbouwbureau te
Washington van de vermoedelijke opbrengst van mais in
de. Vcreenigde Staten. De opbrengst wordt nu geschat op
2.621
millioen bushels, hetgeen
93
milliden bushels meer is
dan volgens de Octoberschat,ting, doch
219
millioen bushels
kleiner dan de opbrengst in het vorige jaar. . –
Roemenië gaat voort het grootste gedeelte te leveren van
cle wereld-verschepingerc van’ ge r s t. Voor het grootste
gedeelte

w’ordt de Roemeensche gerst verladen met bestciii-
miug uair Duitsehlancl, waar geregeld belangrijke omzetten
in deze gerstsoort plaats vinden. De prijzen voor Roemeen-
sche gei-st zijn in het begin der afgeloopen week, toen ze
voor alle andcic graansoorten sterk daalden, niet in die
mate verlaagd, daar aflaclers -er de voorkeur aan gaven een
afwachtende houding aan te nemen en slechts geneigd varen
een matige prijsverlaging toe te staan. Na de verbetering
der stemming op de graanmarkt zijn ook de prijzen voor
Donaugei-st verscheiden guldens per last verhoogd. Vooral
in DuitschÇand w’as dat het geval, waar verhooging van
het inyoerrecht op 1 Januari dreigt en zeer waarschijnlijk
wordt geacht. Koopers haasttec zich daarom partijen te
koopen, waarvan aangenomen kan worden, dat ze vÔÔr 31
December in Duitschland kunnen w’orden ingevoerd tot
het dan nog geldende lagere tarief. De prijzen voor gerst
aan de termijnmarkten te Winnipeg zijn op
12
November
ook belangrijk lager gesloten dan op 9 November het geval
w’as. Van de dientengevolge verlaagde cif-offertes is door
de Europeesche importeurs in ruime mate gebruik gemaakt
en belangrijke contracten werden afgesloten. Sedert is ook
voor Amerikaan sehe gerst de stemming aanmerkelijk – ver-
heterd en stegen de prijzen aan de termijnmarkt te Win-nipeg geregeld. Vergeleken bij 9 November was het slot
Y
4
dollarcent per
48
lbs. lager.
In h av e r werden in de afgeloopen week viij belangrijke
zaken afgesloten, vooral in Duitsche soorten, welke nog
steeds voor het grootste gedeelte in de haverbehoef te voor-
zien. Na een prijsverlaging, in sympathie met andere graan.
soorten, zijn de prijzen vooral in de laatste dagen aanmer-

N.V.

INDUSTRIEELE DISCONTO MAATSCHAPPIJ

AMSTERDAM

LONDEN

BERLIJN

PARIJS


KOPENBAGEN

Maatschappelijk Kapitaal
f
25.000.000.-


Volgestort geplaatst en reserves
f
13.400.000.-

De Maatschappij hnanciert de aanschaf fing op termijnbetaling

van Industrie-machines, Landbouwmachines. Zuivel-
– installaties, Kantoor- en Winkelmachines,

Bedrijfsautomobielen, enz. enz.

20 November $929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1053

keljk gestegen. Deze stijging was meer een gevolg van de
steunactie, welke door de Duitsehe regeering vooi rogge
overwogen wordt en waarvan men ook een verhooging der
haverprijzen in Duitschiand verwacht. Ook wordt weder
geregeld Plata-haver van den nieuwen oogst, ter verlacling
in de eerste maanden van het volgende jaar aangeboden
en op verschillende (lagen kwamen in die haversoort zaken
tot stand. Fluctuaties van haver aan de termijnmarkt te
Buenos Aires waren in het begin der week niet zoo groot
als voor andere artikelen. Daarna heeft prijsverlaging plaats gevonden, welke gedeeltelijk weer werd ingehaald. Het slot was 5 cents lager dan op 9 November.

SUIKER.

De verschillende suikermarkton bleven ook (le afgeloopen
week in gedrukte stemming, doch de piijzen op de termijn-
markten konden over het algemeen ietwat verbeteren. Wil-
lett & Cray’s eerste raming van den as. werelcl-suikeroogst,
waarvan de totaalcijfers in het vorig No. der Ee-St. 13cr.
genoemd werden, is – ofschoon wel wat vroeg uitgebracht – voor deze prijsverbetering waarschijnlijk wel de hoofd-
reden.
In A me r ik a bleven de zaken in ruwsuiker beperkt
en brokkelden de noteeringen hiervoor af tot 1.29132 d.c.
c. & fr. New-York op basis van prompte Cubasuiker. Op
de termijnmarkt evenwel trokken de noteeringen aan en waren na ii het slot: Dec. 2.03; Mrt. 2.07; Mei 2.14; Juli
2.21 en Sept. 2.27, terwijl de laatste noteering voor Sp.
(‘entr. 3.74 was (na 3.77).
De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. be-
droegen deze week 48.000 tons, de versmeltingen 45.000 tons
tegen 65.000 tons in 1928 en cle voorraden 673.000 tons
tegen 215.000 tons.
De laatste 0 u b a-statistiek was als volgt:

1929

1928

1927

tons

tons

tons
Cubaprodnctic …………5.156.316 4.037.833 4.503.521

Consumptie …………..128.570

$5.884

130.521
Weekontv. afscheephavens

9.163

25.185

24.598
Totaal sedert 111 ………4.724.734 3.681.870 4.138.046

Wreekexport …………..30.098

67.008

56.503
Totale export sedert 1(1

4.378.789 3.729.222 3.672.171
Toorraad afscheephavens

305.475

402.648

465.875

binnenland

343.482

270.079

239.954

In E n ge 1 a n cl was de markt voor effectieve Ruwsuiker
zeer kalm en bedroeg de priis voor spoedig aankomende
Peru tussehen Sh. 8(44 tot Sh. 816 cif.
De termijnmarkt was vrij levendig; de prijsfluetuaties
waren echter gering. De slotnoteeringen op de ruwsuiker-
markt varen
Dec. 5h.
7f9;
Mrt. Sh. 8f43. : Mei Sh. 811034; Aug.
Sh. 9
1
3; Dec. Sh.
9/434.
Raffinadeurs verhoogden deze week den prijs van hun
product met 3 d. voor alle posities.
De Boaril of T.ade Statistiek over October wordt met de
volgende cijfers gepubliceerd:

October

Jan.fOct.
1929

1928

1929

1928
tons

tons

tons

tons
Tmport Ruw …….166.998 167.672 1.763.557 1.414.489

Geraffineerd

3.414

3.380

46.176

201.966

Totaal…. 170.412 171.052 1.809.733 1.616.455
Voorr. binnen). biet-
sniker ……….28.250

18.150

Voorr. in entrepôt . 209.000 170.900


Totaal ,,Duty paid” 139.885 146.226 1.726.659 1.523.773
Totale export …..26.746

14.225

144.204

67.658

Door Willett en Cra
y
werden nog de volgende cijfers van
hunne eerste raming bekend gemaakt:

Raming

1929f’30

1928/’29

1927/’28

tons

tons

tons
Rietsuiker
()uba

……………
4.900.000
5.156.315
4.011.717
Porto-Rico

………
680.000 530.116
670.831
Uawaï

…………..
815.000
830.000
807.180
Louisian

………..
194.000
117.905
63.207
Philippijneii

………
725.000
727.000
622.704
San Domingofilalti
.
389.000
367.865 384.563
Argentinii

………
375.000
375.329
421.601
Javi

……………
2.902.000 2.939.164
2.360.079
Australië

………..
516.000
532.034
493.049
Natal

…………..
267.000
264.285
219.642
Andere

landen

……
5.849.000
5.990.987
6.238.566

Totaal . .. . 17.612.000 17.831.000 16.293.139

l3ietsuiker

V. S…………….1.000.000

938.640

965.241

Europa ………….8.143.000

8.369.526

8.031.874
Andere landen

32.000

28.834

27.212

Totaal . . . – 9.175.000

9.337.000

9.024.327

Totaal-generaal . . . . 26.787.000 27.168.000 25.317.466

Geraamde verminder.

381.000


11

vermeerder.

1.850.000

1.559.799

Op J a v a fluctueerden de prijzen op de markt voor twee-
dehands suiker eenigszins, en varen aan het eind der w’eek
ietwat hooger (lan aan het begin nl. Sup. ready Nov./Dec.

f
12.625, Jan.
f
12.75 en Hoofdsuiker ready
f
11.875. De
versehepiugen gedurende October bedroegen volgens of f i-
cieele gegevens: 251.000 tons tegen 295.000 tons in 1928.
II
i e r te 1 a n de opende de markt ongeanimeerd; aan-
vankelijk liepen de noteei

ingen terug om in de tw’eede helft
der week weder aan te trekken en .op vrijwel hetzelfde
niveau als hij opening te sluiten : Dec.
f
12 ; Mei
f
1234
en Aug.
f
13, alles geboden met
ƒV
s
hoogere vraagprij-
zen. De omzet bedroeg deze week 3850 tons.

KATOEN.

I’.Jarktherieht vad de Heeren Sir Jacob Bebrens & Sons.

Manchester, d.d. 13 November 1929.

De voornaamste gebeurtenis van de afgeloopen week met
betrekking tot de markt voor Amerikaansche katoen was cle uitgifte van het rapport van het Landbouw-Bureau te
Washington op jI. Vrijdag, hetw’elk een oogstschatting gaf
van 15.000.900 balen, tegen 14.915.000 balen een maand ge-
leden. Dit aantal was .iets beneden de algemeene verwach-
ting; cle markt steeg daarop eerst een paar punten, om
later weer terug te loopen. Sindsdien zijn prijzen verder ge-
daald en waren gisterenavonci ongeveer 50 punten lager dan
de noteeringen van 1 November en 100 punten beneden de
begin-prijzen van het seizoen op 1 Augustus. Tengevolge
van cle gedesorganiseerde New-Yorker Effectenbeurs sloot
de markt daar gisterenavond opnieuw lager, terwijl Liver-
pool hedenmorgen 12 tot 15 punten gezakt was. Gemeld
wordt, dat basis-noteeringen voor de fijnere soorten opge-
loopen zijn. Egyptisehe katoen is vrij vast gebleven. Loco-
verkoopen stegen in Liverpool tot 38.000 balen, en het is
opmerkelijk, dat alle katoen-verbouwende gebieden goed
vertegenwoordigd varen. Het totaal aantal balen Amen-
kaansche katoen bedroeg 15.500, terwijl de rest bestond uit
3900 balen Braziliaansche, 4750 balen Peruaansche, 1400
balen Egyptische, 1900 balen Soedaneesche, 6100 balen Oost-
Afrikaansche en 2750 balen Oost-Indische katoen.
De markt voor garen van Amerikaansche katoen is over
het geheel genomen onstandvastig en traag. Enkele ver-
bruikers hebben de vorige week vOôr het bekend worden van het Bureau-rapport flink gekocht. Wat breigarens be-
ti-ef t, werd er voor de M.idlands nogal wat verhandeld, even-
als van medio- en fijnere nummers voor de weverj. Ook
ging er gisteren nogal wat om in inslaggarens voor vel-
vets, doch in andere opzichten beperkten afsluitingen zich
tot kleine partijen. Naar Egyptische soorten bestaat behoor-
lijk vraag, voornamelijk naar de fijnere nummers voor don,
bleer-doeleinden en enkele spinners deden goede zaken.
Kettinggarens voor de w-everij genieten weinig belangstel-
ling, doch in inslaggarens werd nogal wat afgesloten. In alle opzichten is dc vraag ,,voor verbetering vatbaar” en
kan men, uit wat er nog aan belangstelling bestaat, wel
opmaken, dat koopers zich beramen, of het raaclzaani is
op de tegenvoordige prijzen van het ruwe product orders
te plaatsen.
De uitvoercijfers voor katoenen garens van het Minis-
,terie van Nijverheid en Handel over de maand October zijn
-gisteren gepubliceerd. Gedurende cle laatste drie jaren be-
clroegen deze voor de maand October: 1927 – 15.334.100
Eng. ponden, 1928 – 15.148.200 Eng. ponden en 1929 –
13.541.000 Eng. ponden. Vergeleken met het vorig jaar, is
de uitvoer naar Eng-Indië het meest teruggeloopen, nI.
meer dan een millioen Eng. ponden.
De doekmarkt begint meer activiteit te vertoonen. Dit is
hoofdzakelijk het gevolg van de grootere belangstelling van ;
den kant van Eng..Indië. In dit opzicht laat China niets
van zich hooren en wat de kleinere markten betreft, komen
van die zijde ook al weinig orders binnen. De handel is
dientengevolge kalm; prijzen zijn eenigszins gedaald in
overeenstemming met de noteeringen van katoen. Het is
alleen jammer, dat (zooals men altijd ziet, wanneer prijzen
in een dalende richting gaan), de biedingefl van de overzee-
1
sche markten lager zijn dan door de teruggeloopen katoen-
markt gerechtvaardigd wordt, waardoor tenslotte de be-
:Jangstelling van Eng-Indië zoo goed als geen effect sorteert.

1054

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 November 1929

Liverpoolnoteeringen

Oost.
koersen 5Nov. 2Nov.

6 Nov. 13Nov. T.T.opBr.-Indië 115

11571
8

F.G.F. Sakellaridis 14,90 14.80
T.T.op
Hongkong 1 19

1/91/
8

G.F.
No. 1
Oomra 5,90 5,50
T.T.
op Shanghai 2/2
7
/
8
21271
8

Ontvangsten in- en uitvoeren van Âmerikaansche havens.
(In dulzendtaflen balen).


1
Aug.
’29
Overeenkomstige periode
tot

8Nov.’29
1928

1927

Ontvangsten Gulf-Havens.

11

Atlunt.Havens ) 4757

4624

.

4428

Uitvoernaar Gr.Brittannië
1

469

516

332
‘t Vasteland etc

1584

1607

1788
Japan

379

570

383

Voorraden. (In dulzendtallen balen).

8 1V0v.’29
Overeenkomstig tijdstip

1928

1927

2383 2161
2492
1348
1051
1259
Amerik. havens …….
….

10
214

Binnenland

………….
New York

……………95
New Orleans …………
442
269
427
Liverpool

………..
247
314 604

KOFFIE.
De stemming bleef in de afgeloopeu week onveranderd;
dat wil zeggen: zeer kalm en stil. De kost- en vracht-
aanbiedingen van Santos daalden in de meeste gevallen nog ongeveer 31- per cvt., doch clie van Rio liepen daarentegen
1/- á 21- op om daarna weder bijna evenveel in te zakken.
Nederlandsch-indië was met cle ongewasschen Robusta-
soorten voor een deel iets booger dan verleden week, ter-
wijl Robusta W.I.B. f.a.q. ongeveer 1 ct. daalde.
Nieuws van eenige beteekenis werd uit Brazilië niet ont-
vangen. Nog steeds w’aren allerlei geruchten in omloop be-
treffende een leening, door of ten behoeve van het Vercle
digings-Instituut afgesloten in Londen, doch met zeker-
heid is daarvan nog niets bekend, al wordt ook van verschil-
lende zijden beweerd, dat als vaststaand kan worden aan-
genomen, dat ten minste £ 2 millioen te Londen zijn onder-
gebracht. Het eenige, dat omtrent de conditiën daarvan
wordt gemeld, is, dat deze voor Brazilië in hooge mate be-
zwarend zijn, doeh een nadere omschrijving ontbreekt. lu-

dien het bericht juist mocht blijken te zijn, zou het niet
meer beteekenen dan dat het Instituut in cle gelegenheid
gesteld wordt om op nog ongeveer 2 millioen balen koffie
het vastgestelde voorschot van 40 Milreis per baai te ver-
strekken. Het zou dus neerkomen op eenige verlichting van
de moeilijkheden, waarin J3razilië zich •op het oogenblik
bevindt, doch voor een voorloopige opheffing dier moeilijk-
heden zou bij de zeer groote hoeveelheid koffie, die uit de
plantagcs nog te veiwachten is, heel wat meer noodig zijn.
De wisselkoers in Brazilië, die verleden week na een
daling van ongeveer 2 pCt. weder 1. pCt. was gestegen,
zwakte in de laatste dagen wederom bijna 1 pCt. af
. Deze
loop kan niet anders worden uitgelegd clan als een aanwij-zing, dat men aldaar te lande met de pogingen tot saneering
van den toestand tot nu toe nog niet veel ‘succes heeft ge-
had. De crisis, waarin het land door de ineenstorting der
plannen van het Instituut is geraakt, is dan ook van bui-
tengewoon ernstigen aard en het is te voorzien, dat het
uiterst pioeilijk zal zijn om de internationale bankwereld
te bewegen nog meer geld te steken in het Braziliaansche
koffie-avontuur, dat de directe ‘aanleiding was van het
ontstaan eener overprocluctic, welke hoogstwaarschijnlijk
binnen korten ti,id zoo groot zal ziju als bijnaa, een gehes’1
jaar wereidverbruik.

Aan de termijnmarkten bewogen dc notceringen zich
tusschen zeer enge grenzen. Aan• de Rotterdamsche markt
waren de prijzen bij het afsluiten van dit Overzicht onge-
veer % it
7/
ct. lager dan een week geleden. Het natuurlijk
gevolg van de zeer groote daling, die de termijiiprijzen
sedert het begin van October hebben ondergaan, is, dat het
déport, dat reeds eenige jaren in de noteering bestond,
thans zoo goed als geheel verdwenen is. Wel was het in cle
laatste maanden reeds aanzienlijk geslonken, doch in het
begin van September stond de maand September 1930 nog
altijd ruim 2V
2
ct. onder December 1929. Aan het einde
van September was dit verschil tot ongeveer 1 ct. ver-
minderd en thans, na de groote daling van October, staat
December
1929
meestal gelijk of bijna gelijk genoteerd met
alle volgende maanden.

Aan de loco-markt werd de officieele noteering van
Su-
perior Santos verlaagd van 52 op 50 ct. per
KG.
en die
van Robusta van 43 op 41 et. De stemming bleef lusteloos
bij zeer beperkten afzet. .
De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos op prompte vérscheping zijn thans ongeveer GS. h 711. per
cwt. en van dito Prime ongeveer 721-
Li
751-, terwijl zij van

STATISTISCH OVERZICI

TARWE
HardWinter
No.2 loco
Rotterdam!,
Amsterdam
per 100 K.G.


R000E
AmericanNo.2)
loco
Rotterdam
per 100 K.O.

MAIS
.

La Plata
loco
R’dam!A’dam
per 2000 K.G.

OERST
Amer No.23)
loco
Rotterdam

per
2000 K.G.

LIJNZAAD
La Plata
loco R’dam!A’dam
per 1960 K.O.

STEENKOLEN
Weetfaalsche!
Hollandsche bunkerkolen
ongezeefd f.o.b.
R’damjA’dam
per 1000 1(0.

PETROLEUM
Mid. Contin.
Crude 33 tlm 3390
Bé s. g.
per barrel

IJZER
Cleveland
Foundry No.3
f.o.b.
Middlesbrough
per Eng. ton

KOPER
Standaard
Locoprijzen
Londen
per Eng. ton


II.
0
10
II. 0
/s
(1.
0/
o

f1.
o/s
f1.
0
10
f1.
01
$
1

01
Sh.
01
£
010
Jaargernidd.

1925
17.20 100,0
13,075
100,0
231,50
100,0
236,001100,0
462,50
100,0
10,80
100,0
1.68
1

100,0
731-
‘100,0
62.116
100,
1926
15.90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
199,75
1

83,4
360,50
77,9
17,90
165,74
1.89
1

112,5
.8616
18,5
58.11-
93,

j
,
aniari

1927
15,225
88,5
12,50
95,6
165,00
71,3
222,251
94,2
362,50
78,4
13,35 123,7
1.75
1

104,2
8516 117,3
55.716
89 ,
r ebruari
15,225
88,5
13,05
99,8
167,00
72,1
230,001
97,5
373,75
80.8
12,10
112,0
1.70
1

101,2
83,6
114,4
54.16!-

Maart
15,05
87,5
12,70
97,1
164,50
71,1
219,251
92,9
354,75
76,7
11,25
104,2 1.26
75,0
81/-
111,0
55i7!-

April
14,80
86,0
12,82
5

98,1′
173,00
74,8
237,SOj
100,6
351,50
76,0
11,00
101.9
1.22
1

72,6
801-
109,6
55.216

Mei
15,75
91,6
13,57
5

103,8 172,75
-74,6
258,251
109,4
373,75
80,8
10,95
101,4
1.22
1

72,6
741-
101,4
54.141-
‘8,
luni
15,60
90,7
‘13,20
101,0
175,25
75,8 245,00
104,2
372,75
80,6
11,00
101,9
1.22
72,6

7
0!-
95,9
54.216
87,
juli
15,10
87,8
12,05.
92,2
171,50
74,1
235.75
99,9
367,75
79,5
1110
1028
1.22
72,6
701-
95,9
53.19j-
86,
Augustus

14,87
5

86,5
11,45
87,6
178,50
77,1
252,5(‘
107,0
368.25
79,6
102
:3
1.22
72,6
691-
94,5
55.516
89.
September ,,
14,70
85,5
12,15
92,9
179,50
77,5 233,25
98,8 369,50
79,9
10,90
100,9 1.22
72,6
651-
89,0
54.131-
88
1

October
13,72
5

79,8
11,45
87,6
178,75
77,2
230,50
97,7
359,00
77,6
10,90
100,9 1.22
72,6
651-
89,0
55.51-

November ,
13,45
78,2
‘12,125
92,7
184,75
79,8
233,25
98,8
349,75
75,6
10,65
98,6
1.22
72,6
651-
89,0
59.11-
95,
December

,,
13,40
77,9
12,57
96,2 201,00
86,8
246,25 104,3
348,25
75.3
10,60
98.1
1.22
72,6
651-
89,0
60.21-
96,:
lanuari,

1928 13,50
78,5
12,70
97,1
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00
78,0
10,30
95,4
1.22.
72,6
651-
89,0
62.-!-
99,
‘Februari
13.80
802
12.875
98,5
226,50 97,8
243,75
103,3
361,00
78,0
10,00
92,6
1.21
72.0
651-
89,0
61.121-
99.
Maart

,,
14,60
84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,75
108,4
350,75
75,8
9,95
92,1
1.19
70,8
6516
89,7
61.316

April
15,30
88,9
14,97
5

114,5
239,50 03,5
261,00
110,6
358,25
77,5
10,05
93,1
1.19
70,8
661-
90,4
61.1416

Mei
15,30
88,9
15,47
5

118,4
238,50
103,0
260.75
110,5
372,00
80,4
10,60
98,1
lIg
70,8
661-
90.4
62.15-
101,
luni
14,37
5

83,6
l4,27
109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25 79,0
10,10
93.5
1.19
70,8
661-
90,4
63.17/-
102,
Juli
Augustus

:
14,25
82,8
13,07
5

100,0
246,75
106,6
241,00
102.1
359,75
77,8
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4
6118/-
101,
12,00
69,8
12.62
5

96,6
214,75
92,8
226,75
96,1
350,75
75,8
10,05
93,1
1.2
1

72,0
.

661-
90,4
62.1016
100,
September ,,
11,65
‘67.7
11,57
5

88,5
198,75
85,9
198.25
84,0 350,75
75,8
10.00
92,6
1.21
72,0
661- 90,4
63.81-
102,
October

,
12,27
71,4
12,27
93,8 218,50
94,4
189,50
80,3
366,00
79,1
9,95
92,1
1.19
70,8
661-
90,4
65.121-


105,
November ,
12,32
5

71,7
12,075
92,4
227,25 98,2
1145,50
78,6
396,25
83,5
10,20
94,4
1.12
70,2
661-
90,4
‘67.181-
109,
December

.,
12,30
71,5
11,90
91,0
220,25
95,1
180,50
76,5 373.75 80,8
10,10
93,5
1.18
70,2
661-


90,4
70.31-
113,

P
nuari

1929 12.35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0,
194,25
82,3 365,00 78,9
10,10
93,5
L16
69,0
661- 90,4
75.1016

ebruari
12,725
74,0
12,65
96,7
236.00
101,9
194,75
82,5
357,25
77,2
12,90
119,4
1.11
66,1
6616»
91,1
78-16
125,
Maart

,,
912,65
73,5 12,625 .
96,6
233,00
100,6 191,75
81,3
359,00
,
.77,6
12,00
111,1
1.11
66,1
671- .
91,8
89.81-
144,
April


12.12
70,5
11,625
88,9
218,00
.94,1
185,25
78,5
373,25
80.7
11,15
102.3
1.11
66,1
681-
93,2
82.1716
133.
Mei
11,125
64,1
10.57
5

80.9
198,25
85,6
177,50
.75,2
363,50
79,6
11,15
103,3
1.16
69,0
6916
95,2
75.416
121,
Juni
10,875
63,2
10,20
78,0
193.50
83,6
171.25
72,6 355,25
76.8
11,25
l04,2
1.30
77,4
711-
97,3
74.111-
120,
Ji,li

,,
12,80
74,3
11,20
85,6 218,50
94,4
191.25
81,0
415,50
89.8
11,25
104,2
1.30
77,4
.

7216
99,3
72.1216
117,
Augustus

,,
13,125
76,3
10,75
82,2 202,50 87,5
182,75
77.4
452,50
97,8
11,25
1.04,2
1.30
77,4
7216
. 99,3
73.171-

September
12.625
73,4

/
10,20
78,0
191,00
82.5
172.00
72,9
I

506,75
109,6
!

11,40
105,6
1

1.30
77,4
1

726
99,3
74.191-

October
12,10
70,4 1
9,875
75,6
195,00
79.9
188,00
71,2

1
516.50
111,71
11,25
104,2
J

1.3,0
77,4
1

7216
99,3
72.161-
117.
4 November
11,90
69,2
9,’0
72,7
180,1)0
77,9
164,00
69,5
1

500,00
108,1
11,25.
l04,2
1.30
77,4
1

7216

.
99,3
70.716
113,
II

11,10
64,5
/
8,90
68,1 ‘ 168,00
72,6
162,00
68,6
45,00
105,9 !
11,25 104,2 1
1.30
77,4
7216
99,3
69.51-
III,
18

11,80
68,6 1
9,00
68,8
175,00
75,6
167,00
70,8 i
475,00
102,7
1

11,50
106,5 1
1.30
77,4
/

7216
99,3
69.716
111,
0) Mcii zie voor de toelichting op dezen staat de nummers van 8 en 15 Augustus 1928 (No, 658 en,659) pag. 689190 en 709. B)=Western vdôr de invoering ‘
* Manitoba No. 3. t Zuid-Russische.

.

‘ .

20 November 192

ECONOMISCH-STATI&I”ISCHE BERICHTEN

1055

Rio type New-York 7 niet beschrijving, prompte versche-
ping, bedragen 46/-
a
471..
Van Robusta op aflading van Nederlandseh-Indië, zijn cle
prijzen in de eerste hand op het oogenblik:
-. Palembang Robusta, December-verscheping, 28% ct.; Ben-
koelen Robusta, December-verscheping, 29 ct.; Mandheling
Robusta, December-verscheping, 31 Ct.; W.I.B. f.a.q. Ro-husta, December-verscheping, 38 ct., alles per % KG., eif,
tutgeleverd gewicht, netto contant. • De slot-noteeringen te New-York van het aldaar geldende
geniengci contract (basis Rio No. 7) waren:

Dec.
1
Maart

Mei

Sept. –

18 Nov. …… .$ 8,40

$ 8.35

$ 8,28
11

,.

……
.,, 8,78

8,63

8,58

8,50
4

..

……
.,, 9,-

8,80

8,68

8,52
28 Oct.

……
.,, 8,43

8,23

,, 8,15

8,03

Rotterdam, 19 November 1929.

THEE.
De theemarkt, die zich niettegenstaande ongunstige sta-
tistieken langen tijd nog betrekkelijk heeft ged gehouden
(waarbij op dit ,,betrekkelijk” wel de nadruk mag worden
gelegd) heeft in de vorige week een flauwer aanzien gekre-
gen. ])it kwam tot uiting bij de Londensche veilingen van
l3ritsch-Indische thee, waarvan groote hoeveelheden infe-
rieure soorten de markt drukken. De veilingprijzen hier-
voor liepen dan ook
34
tot
34
d. lager dan de vorige week.
Van de Ceylon-soorteii was de kwaliteit terugloopend. Dit
alles maakte het niet meer dan natuurlijk, dat ook voor
de Java- en Sumatra-thee iets minder werd betaald;
terwijl de goede soorten dooreen genomen vast bleven, kon-
den koopers van ordinaire soorten met
34
d. minder dan
de vorige week volstaan.
In de Arnstcrdamsche veiling van 14 November was ook
ditmaal het aanbod zeer gering. De importeurs, die ook nu
nog maar steeds voortgaan met hunne thee voor een groot
gedeelte naar Londen te doen verschepen, blijken niet vol-
doende te beseffen, welke gevaren er gelegen zijn in zulk
een klein aanbod; waardoor de Amsterdamsche markt voor
groote koopérs niet interessant genoeg meer wordt.
De prijzen waren 1-6 ets. lager, doch merkwaardig ge-
noeg komt dit in de middenprijzen niet tot uiting, als ge-
vo1
(blijkens het veilingbericht der Vereeniging voor de
Thee-Cultuur in Ned..Indië) van de relatief groote hoeveel-
heden superieure sôorten.

De middenprijzen bedroegen voor Java 69% ets.. (70)
voor Sumatra 6334 ets. (
6
5%) en het totale gemiddelde
kwam op 66% ets.; hetgeen slechts 1%, ets. lager is dan den
vorigen middenprijs.

Voor de toekomst van de theemarkt zal er veel van af-
hangen, of de producenten er in slagen zullen een groot deel
der surplus-voorraden naar Rusland te verkoopen.

Volgens telegrafisch bericht aan cle Vereeniging voor de
Thee-Cultuur i

as de thee-uitvoer van Japan in September
de’helft van dien van een jaar geleden, zoodat in totaal
gedurende Januari/September werden uitgevoerd 7.255.000
KG. (v.j. 7.955.000).
Volgens publicatie van dezelfde Vereeniging beliep de
thee-uitvoer . van. Sumatra gedurende Januari/October
8.474.000 KG. (v.j. 7.248.000).
De Nederlandsche cijfers, afkomstig van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek, zijn over Januari tJm. October als
volgt: aanvoer 15.616.000 KG. (v.j. 15.894.000) ; invoer tot
verbruik 9.112.000 KG. (v.j. 8.852.000) en uitvoer 6.648.000
KG. (v.j. 5.896.000).
De voorraden Nederl.-Jndjsche thee te Amsterdam in
entrepôt waren op ulto. October met 334 millioen KG. even
groot als verleden jaar.
Amsterdam, 18 November 1929.

COPRA.

De markt was gedurende cle afgloopen week vaster. In
het algemeen
er meer vraag voor short-dekkingen, ter-
wijl Indië slechts spaarzaam offreerde. Ook Marseille ver-
beterde tegen het einde der week tamelijk sterk.
De slotnoteeringen zijn:
Ned.-Ind. fms. Copra, zoowel stoomend als op termijn
f
27
3
/
8
; Ned.-Ind. Mixed Nopad Copra
f
26.

STEENKOLEN.
De moeilijkheden en onzekerheid, die op het oogenblik
in de Engeislehe kolenjndustrie heerschen, doen denken
aan de weken, die aan de staking van 1926 voorafgingen.
Niemand weet wat er gebeuren gaat. Wat Wales betreft,
kunnen onderhandelingen voor eep nieuwe arbeidsovereen-
komst niet worden geopend, alvorens de quaestie van de
werkuren van de baan is en aangezien verder’ de mijnbe-itters duidelijk hebben doen uitkomen, dat geen .belof te kan worden gedaan, dat vermindering ervan niet zal gaan

NGROOTHANDELSpRJJZEN’)

TIN
tocoprijzen
Londen per Eng. ton

KATOEN
for Middling
locoprijzen
New ork
per Ib.

WOL
gekamde
Australische,
Merino,
648
Av.
loco Bradford
per Ib.

WOL
gekamde
Australische, CrossbredColo-
nial Carded,
50s
Av. loco
Bradford per Ib.

RUBBER4)
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets
loco Londen per Ib.

SUIKER
Witte kristal-
suiker loco
R’dam/A’dam. per 100 K.G.

KOFFIE
Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per
1/S
K.G.

THEE AfI. N.-I. theev.
A’dam gem. pr.
Java- en Suma-
tratheep.’/,KG.

lndexcijfer
vlh. Centr. B.
v. d. Stat.,
herleid
van
1913= 100
tot
1925= 100

Indexcijfer
van The
Economist,
herleid
1927
=
100
tot
l925=I00

£
51.17/-
0/0
100,0
8
cts.
23,25
0
10
100,0
pence
55,00
010
100,0
pence 29,50
0
/0
100,0
Sh.
2111,625
0/
100,0
tI.
18,75
0
/0
100,0
ets.


61,375
0
10
100,0
ets. 84,5
0/
100,0 –
100,0
100,0
10.1716
19.13/6
111,1
114,4 17.55 13,45
75,5
57,5
47,25
45,00
85,9 81,8
24,75 25,25
83,9 85,6
2/-
117,375
67,4
54,4
17,50
22,00
93,3
117,3
55,375
50
90,2
81,5 94,25
71
111,5
84,0 93,2
92,9
19.816
118,2
14,15
60,6
46,25
84,1
26,00
88,1
117,125
53,7
21,125,
112,7
48,75
79,4
71,25 84,3
93,5 94,2
88.9
89,9
2.
1
5/-
54.1/-
119,4
14,25
61,3
47,75
86,8
26,50
89,8
118,25
56,8 20,62
6

110,0
48 78,2 70
82,8 92,9
89,2
15.121-
116,1
112,9
14,75 16,15
63,4
69,5
47,50
47,00
86,4 85,5
26,25 26,00
89,0
88,1
1/7,875 1/7,75
55,8
55,4
20,25 20,25
.
108,0 108,0
48
47
78,2 76,6
72,25
86,5
85,5
102,4
92,3
88.7
16.9/6
113,2 16,85
72,7
47,25
85,9
26,00
88,1
116
50,5
18,37
6
,
98,0
47
76,6
81,25
96,2
93,5
96,1
90,4
89,6
19.15/6
110,7 17,90
77,0
48,50
88,2
26,50
89,8
114,75
47,0
.

18,625′
99,3
47
76,6
84
99,4
97,4
92,2
52 -i6
17.1216
111,5 109,8 19,70
22,05
84,7 94,4
48,50 50,00
88,2
90,9
26,50 26,50
89,8 89,8
115,25
1j4,25
40,8′
45,6
58,50
17,87
5
.,
98,7
95,3 45,375
44,25
73,9
72,1

94,5

96,1
90,2
54.2/6
100,9
20,65
88,8
50,25
91,4
26,75
90,7
1/4,375
46,0
l6,87
6

90,0
45,25
73.7
93
111,8
110,1
96,8 96,8
89,1
88,6
54.4/6
100,9
20,25
87,1
52,25
95,0
28,50
96,6
116,5
51,9
17,25
92,0 46
74,9
96
113,6
97,4
.

88,9
56.1316
101,8 19.70
84,7 51,50
93,6
28,75
97,3
1/7,75 55,4
l7,876
95,3
46
74,9
89,25
105,6
97,4
88,2
55.11-
13.1016
97,4
89,2
19,25
18,35
82,8
78,9 53,00 54,75 96,4
99,5
29,75
31,75
100,8 107,6
117,25 113,75
54,0 44,2
17,375
16,75
.92,7
89,3
46 46
74,9 74,9 84,5
79,5
100,0
94,1
98,7
87,9
13.17/6
14.6/-
89,3
89,5
.19,35
83,2 55,00
100,0
33.25
112,5
110,75
35,8
16,875
90,0
47
76,6
79
93,5
96,8
98,1
87,9
89,2
10.131-
88,1
20,65 21,55
88,8
92,7
54,50
54,25
99,1
98,6 33,00 32,25
111,9 109,3
-/9,375
-/9
26,3
25,3
I6,8l6′
16,62
5

90,0
88,7
47
48,25
76,6
78,6 74,25
78,25
87,9 92,6
98,7
90,5
8.816
83,4
21,35
91,8
55,50
100,9
31,75
107,6
-;9,25
26,0
15,75

.
84,0
49
79,8 73,25 86,7
98,1
98,7
91,2 89,8
1.19/-
1.181-
80,9
80,9
21,75
19,30
93,5 83,0
53,00 51,75
96,4
94,1
31,25
30,00
105,9
101,7
-19,25 -19,25
26,0
26,0
15,50

.
16,00
82,7
85.3
49,875 51,875
81,3
84,5
71,25
84,3
95,5
88,2
4.716
81,9
18,55
79,8
47,00
85,5
29,00
‘98,3
-/8,5

,
23,9
.
15,875
84,7
52,75
‘86,0
67,75
70,25
80,1 83,1
929
93,5
86,6
85,4
1.19/-
2.1016
84,8 88,8
19,45 19,90
83,7
85,6
46,25 47,25
84,1
85,9
27,25
27,50
92,4
93,2
-18,8
-18,625
24,7
24,2
14,625;
14,00
78,0
74,7
53 53
86,4
86,4
73
75,75
86,4
89,6 94,2 95.5
.81-
87,2
20,45
88,0
46,25
84,1
28,00
94,9
-18,5
23,9
1
3,
925
?
74,3
51,75
84,3
76.5
90,5 95,5
85,1
848
2.716
2.121-
84,9 85,0
20,20
20,10
86,9
85,5
46,75
44,2.5
85,0
80,5
28,75 27,75
97,3
9,4,1
-9,875
1/-
27,9
33,7
13,775;
13,375,
73,5 71,3
53,125
54
86,6 88,0
77,25
91,4 94,2
84,6
1 016
84,4
21,25
91,4
44,00
80,0
27,50
93,2
110,125
34,0
13,50


72,0
54
88,0 74,25 72,75
87,9
86,1
94,2
94,8
85,4
85,8
7.516
79,2
20,45
88,0
43,25
78,6
27,25
92,4
-110,5
29,5
13,375
71,3 54
88,0
74.25
87,9 92,9
83,9
7.516
0.5/-
75,3 76,5
19,40 18,75
83,4
80,6
41,50 40,00
75.5
72,7
26,25
25,75
89,0
87,3
-/10,875
-110,625 30,5
29,8
12,25
2,00
65,3 64,0
54 54
88,0
73,50
87,0
‘91,6


81,7
9.5/6
79,9
18,65
80,2 38.75 70,5
24,75
83,9
-III
30,9
13,425
71,6 54
88,0 88,0
69.50
68,50
82,2
81,1
91,0 91,0 81,9
83,7
0.111-
80,4
18,e0
80,0 37,00
67,3
24,00
81,4
-110,5
29,5
13,00

j
69,3 53,50
87,2
64
75,6
91,6
83.6
5516
78,4
18,90
81,3
34,25
62,3
23,75
80,5
-110.125
28,4
13,475
71,9 51,75


84,3
64
75,6 91,0
82,0
7.29/6
1.17i6
72,0
69,5
18,45
18,105
79.4
77,8
5

32,00 31,50
8

58,3
62,78 22,50 22,508
76,3
76,3
8

-/9,6575 -/8,3125
27,1
23,3
13,30
12,75
70,9 68,0
48,50
43
79,0
70,1
64,75
68,258
76,7
8078
94,2
80,5
5.1216
67,1
17,60
6

75,76
35,008
67,6
9

23,00
9

78,0
-/8,0625
22,4
12,50
66,7
43
70,1
.66,75′
79,blO
0.7/6
68,9
17,5(
7

75,37
35,C0
10

63,6
18

23,00
10

78,0
10

-18.25
23,2
12,50
66,7
41
66,8
,u,u,ge (,,Iclee,e noreeringswljze (jan
I915)..’)
Malting vOOr
de
invoering van de huidige offic. noteeringswijze (Jan.
1928).
4
)Jaar- en maandgemiddelden afgerond
‘Is pence.

5) 1 Nov.
6)
8 Nov. 7) 15 Nov.
8)
31
Oct.
9)
7 Nov.
10)
14
Nov.

1056

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

20 November 1929

ten koste

van

de. bonen.. .’.

zit me.i midden

in

den

vi-
ciëuzen cirkel.
In Westfaien en Holland geen arbeiclersmoeilijkheden. De
afzet gaat geregeld en de prijzen zijn

Northumberland

Ongezeefde

…………
f
11.65
Durham

Ougezeefde

………………..
..12.-
Cardiff

213

large

1/3

smalis

…………
,, 13.50
Schotsche gezeefde

(Prime Lothians)
……11.25
Yorkshire gewasscheu

Singles ………….
11.75
Westfaalsche

Vetförder

………………..
13.35
Ïjnnstttkken

1

…………..
14.50
Smeenootjes

…………..
,, 14.-
Gasvlamförder

…………
,. 13.25
Gietcokes

……………..
,, 17.25
Hollandsche

Eierbriketteu

……………..
16.50

alles per ton van 1000 KG. franco station Rotterdam/Am-
sterdam.
Ongezeefde

bunkerkolen

f.o.b.
Rotterdam/Amsterdam

f
11.50.

Markt prijshoudeud.
.

IJZER.
De Belgische ruwijzermarkt is nog steeds kalm gestemd.
Veel invloed op het prijsniveau heeft dit echter niet. In
Frankrijk had de markt ook in de laatste veertien dagen
een bevredigend verloop, mede tengevolge van de voortdu-
rende activiteit in het gieterij.bedrijf. De binnenlandsche
verbruiker, van Cleveland-ijzer volhardt in zijn afwachtende
houding. De stand van de markt laat een door de sterk ge-
stegen grondstoffenprijzen noodzakelijk geworden stijging
van de noteering voor dit ijzer niet toe. In de afgeloopeu
week werden 3 hoogovens in het Clevelanddistrict gedoofd.

Als gevolg van het besluit van het Internationale Ruw-
staalkartel om de productie van ruwstaal in November en
December van dit jaar met 10 pCt. in te krimpen, is de staalmarkt in de laatste weken aanmerkelijk vaster ge-
worden.

VERKEERS WEZEN.

VRACHTENMARKT.

Graan van Noord-Amerika.
Deze markt bleef teleurstel-
lend en men verwacht niet, dat van de St. Laurence voor
het einde van dit seizoen nog een opleving zal plaats vin-
den. Van
Montreal
werd een gedeeltelijke lading naar Ant-
werpen of Rotterdam tegen $ 0.08 geboekt en er bestaat kans dit cijfer voor kleinere booten te herhalen. Naar de
Middellandsche Zee werden 2 ladingen afgesloten op basis
van $ 0.12, zwaar graan, en wel naar één loshaven niet
oostelijker dan West-Italië.

Van de Northern Range
en de
Gulf
was niets te doen. De mogelijkheid is niet uitgesloten een boot van de
Gulf
naar Griekenland te plaatsen tegen 316 per qtr.

La Plata.
De betere stemming, die zich twee weken gele.
den ontwikkelde, was slechts van korten duur. Ofschoon
er tamelijk veel afsluitingen tot stand zijn gekomen (er
werden minstens 24 booten bevracht), zijn de vrachten veer
teruggeloopen, hetgeen blijkt uit het feit, dat booten van
0000 ton tegen 13/6 van de Bovenrivier naar U.K./Conti-
nent en een 9000 tonner eveneens van de Bovenrivier in
dezelfde richting tegen 131- werden afgesloten, alle voor
November laden. Ook voor Decemberverscheping zijn de
vrachten gemakkelijker; handige booten accepteerden 14/6,
grootere 141-. Voor het nieuwe seizoen is nog niet veel te doen, aangezien de hevrachters niet geneigd zijn nu reeds
te onderhandelen. De ecuige afsluiting betreft een 8500 ton-,
zier van Bahia Blanca tegen 1716 naar UK/Continent, met
de optie Bordeaux/’Hamburg Range tegen 17/-, Antwerpen of Rotterdam tegen 1616 en Middellandsche Zee tegen 21.
extra.

Suiker van West-Indië.
Ei was slechts weinig vraag naar scheepsruimte. Nadat een 6500 tonner per eerste helft De-
cember van Cuba naar UK/Continent tegen 1513 afgeslQ
ten werd, is er, behalve een order van 4425 ton van Puerto
Cortez naar het Continent vooI tweede helft December
;

verseheping, tegen 1616, voor dit jaar slechts zeer weinig
aanbod van lading. i’er Januari kan een boot van 7500
ton, o pCt., van Cuba naar UK/Continent tegen 161- ge-
plaatst worden, maai’ tot nu toe zijn bevrachters er nog
niet in geslaagd tegen dit cijfer een passende boot te krijgeii

Chili.salpeter.
Gedurende het grootste gedeelte der afge
loopen week waren bevrachters zeer terughoudend, maa
tegeu het einde toonden zij belangstelling voor Deeembei-
verscheping op basis van 20/- Bordeaux/Hamburg Range.

Het is echter niet waarschijnlijk, dat zij een passende eerste
klas boot onder het laatstbetaalde cijfer van 2016 zullen
krijgen.

Voor lijuruimte bestond weinig belangstelling, doch het
aanbod van ruimte was evenèens zeer gering,
,
aangezien
de lijnreederijen haar beschikbare ruimte voor andere lading
trachtten te plaatsen, waarvoor betere cijfers beta.ld
worden.’

Burmalz.
Ofschoon booten van gemiddelde grootte zeker
tegen 27/6 naar Antwerpen[1

Iamburg Range per Januari/
Februari/Maart verkrijgbaar zijn; wordt voor het nieuwe
seizoen nog niet onderhandeld.

Donau.
De positie is ongewijzigd.

Van de
Zwarte Zee
was de vraag naar scheepsr,uimte beter, zonder dat de vrachten vaster werden. Minstens tien
booten werden gedurende de afgeboopen week voor Novem-
ber/December laden afgesloten tegen cijfers varieerende
tusschen 13/6 en 15/. naar gelang van de grootte der
booten.

Mid4ellavdsche
Zee.
Op deze markt is geen verbetering te constateeren, integendeel, de vrachten waren iets gemakke-
lijke’r.” De’ besclii’kbare i-uimte’ is meer dan. voldoende om iii
de behoeften van de afladers te voorzien, en het ziet er
naar uit, dat èen verdere daling in de vrachten te verwach-
ten is. Ertsladingen werden om. als volgt afgesloten:
Hor-
nillo Baai/Middlesbrough 816, Almeria’ Pier/Rotterdam of
Vlaardingen
51734,
Melilla/Tyne Doek 716, Bona/Rotterdam of Vlaardingen 511%, Huelva/Rotterdam 6/3.

De vraag naar scbeepsruimte voor phosfaat is betrek-
kelijk gering en er vonden slechts twee afsluitingen plaats,
nl. van Sfax naar de Tyne tegen 91. en van Bougie naar
Rotterdam tegen 713.

Noo9-d-iSpanje.
Tedgevolge van een betere vraag naar
scheepsruimte voor November-laden naar het Continent en
het geringe aanbod van prompte tonnage was de stemming
vaster. Voor December is de positie echter ongewijzigd aan-
gezien voor dezen termijn een flink aanbod van tonnagé ver-
wacht wordt. Er valt slechts één afsluiting te vermelden,
nl. van een handige December-boot van Bilbao naar Rotter-
dam tegen 519 met de optie Ijmuiden tegen 6/-.

Kolen van U.K.
‘Door het groote aanbod van tonnage wa-
ren de vrachten wederom gemakkelijk, speciaal naar’ de
Middellaudsehe Zee viel een daling te constateeren. Naar
Zuid-Amerika w’aren de vrachten, eveneens flauwer, maar
niet in die mate als in andere richtingen.

Van Zuid-Wales werd
om,
afgesloten: Rouaan 519, Ge-
nua 719, Alexandrië 8/10, Port-S’aid 91-, Buenos Aires 1416,
Rosario 161- en van de Oostkust: Stockholm 5/9, Gothen-
burg 61-, Antwerpen 4/6, Rouaau 4/3, Gibraltar 8/-, Piraeus
913, Port-Said 9/-, Montevideo 15/-.

Hout van de Oostzee.
Naar Holland zijn practisch geen
orders meer aan de markt en voor een enkele nog in de
markt komende lading wordt een laag cijfer in uitzicht
gesteld. De laatste afsluitingen vonden plaats tegen
f
29
voor een kleine lading van Rkfsö naar Amsterdam,
f
26.50
voor een lading van gemiddelde grootte van 2 plaatsen Zuid-
Finland naar Zaandam, terwijl een boot van 1100 stds.
tegen het eind der afgeloopen week tegen slechts
f
23.50
van Trangsund met een completeering van Lovisa tegen

f
25 bevracht werd. Voor eenige gecombineerde ladingen
van Söderhamn/’Hernösand Range werd onlangs
f
30 be-
taald.

RIJNVAART.

Week van 10 t/m. 16 November 1929.

De aa.niioeren van zeezijde ondergingen geen wijziging. Bij
matige vraag bleef de scheepsruimte, die tamelijk beperkt
was, voldoende beschikbaar. De ertsvracht varieerde van
60/70 tot 70/80 ets. per last met resp. 4 en 8 losdagen. Naar
den Bovenrijn was tamelijk vraag. Er werd uitsluitend in
claghuur bevracht op basis van
3f3i/
ets. voor groote en
334 tot 3% ets. voor kleinere vlotte schepeu Hét sleeploon
varieerde tusschen. het 32% en 45 ets. tarief. De waterstand
was in het laatst der week iets wassend. Naar den Boven-
rijn werd op 1.70 ad 1.80 M. en naar den Benedenrijn op.
2.20 M. maximum afgeladen.
In de Ruhrhavens werd de ruimte sehaarscher, terwijl
cle verschepingen toenamen. De vracht voor exportkolen
naar Rotterdam werd 20 Pfg. hooger en’ bedroeg in het
laatst der week Mk. 1.80 per toninclusief sleepen.

Auteur