Ga direct naar de content

Jrg. 14, editie 716

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 18 1929

is
SEPTEMBE1 199

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economisch~
,
statistisch’e

B e* r
1*
c ht

. e
n

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIÈN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

I4EJAARGANG

WOENSDAG
18
SEPTEMBER
1929

No. 71

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen
Secretaris: Prof. Mr. Dr. G.
M. Verrijn Stuart,

ECONOMISCHSTATISTISCllE BERICHTEN.

COMMISSIE
VAN
ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr.
K.
P. van der Mandela; Prof. ‘Dr. N. J.
Poluk; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rangers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schiithuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart.

Assistent-Redacteur: H. M. ii. A. van der Valk.
Secretariaat: I’ieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

i.Ibonnementsprijs voor het weekblad franco p.
P. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Ledenen donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis.
De perdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt be8list.
Aan geteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver.
tenties:
Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhaga. Postehéque- en giro-
rekening No. 6729.

17 SEPTEMBER 1929.

De vôoruitzichten voor onze geidmarkt zijn niet rooskleurig. Ook deze week bleef geld schaarsch;
uitzicht op eenige verbetering is er niet. Cailgeld

noteerde tenslotte na 6 pOt. 5% pOt. Wissels werden
moeilijk op 55/jo pOt. gedaan. Prolongatie noteerde
5% pOt.
* *
*

Op 23 dezer verwacht de Minister van Financiën

inschrijvingen op 3 en 6-maands-schatkistpromessen
en 5 pOt. schatkistbiljetten met een looptijd van een
jaar voor een totaal-bedrag van niet meer dan
f
50
inillioen.
* *
*

Op den weekstaat van De Nederlandsche Bank
geeft de post binnenlancische wissels een teruggang
van
f
8 millioen te zien. Het bedrag der rechtstreeks
bij :De Bank geplaatste schatkistpromessen blijkt met

f
4 millioen te zijn verminderd. De beleeningen ver-
toonen een verminaering van
f
10.4 millioen. Het
renteloos voorschot aan het Rijk bedraagt
f 1
millioen
minder dan verleden week.

De goudvoorraad der Bank-geeft geen verandering
van beteekenis te zien. De zilvervoorraad vermeer-
derde met
f
50.000. De post papier op het buitenland
steeg met
f
5.5 millioen, terw’ijl de diverse rekenin-
gen op de actiefzijde der balans met
f
700.000 blijken
te zijn toegenomen.
De biljettencircula-tie verminderde niet
f
11.8 mii-
i oen – De reken i ng-courant-salcli vertoonen een terug-
gang van
f
1.8 millioen. 1-let beschikbaar metaalsaldo
bedraagt
f
5.3 millioen meer dan verleden week. Het dekkingspercentage is 56.

* *
*

Zooals reeds uit het oerzicht der geidmarkt valt
dp te maken is de wisselmarkt flauw gebleven. Er

waren weinig zaken en er heerschte een lustelooze
stemming. Het Pond Sterling liep nog iets verder

terug op 12.09/16. Dollars kwamen op 2.4949, wat in

Lohden een noteering van 4.8466 geeft, dus een heel
stuk boven het goudpunt. Aan deze
stijging
van den Dollar in Londen zijn natuurlijk de hoogere geld-
koersen in New-York niet vreemd. Fransche Fran-

ken sloten hier op 9.76% (tegen £: 123.875), terwijl
Marken hier tenslotte 59.38V2 noteerden (tegen
£: 20.36%). De Pondenkoers in Zwitserland bleef door

het aantrekken der geldmarkt daar te lande flauw
en liep terug op 25.15%, wat hier den koers tot bijna
48.07 deed stijgen. Yen kwamen op 117; Oitnada flau-

ver 2.4775. De overige koersen fluctueerden bijna,
niet.

Ook op de termijnmarkt waren er weinig wijzigin-
en; – éénmaands Londen werd gedaan met ¼’ tot
c. agio, éénmaands Dollars 10 tot 8 cent disagio,
terwijl éénmaands Marken een disagio van 6% tot
5% cent noteerden. Alleen éénmaands Peseta’s waren
iets hooger; zij noteerden 10 tot ii cent boven den
koers.

LONDE’N,
is
SEPTEMBER 1929.

De. geldmarkt was verleden week nog onder den

invloed van de begin September uitbetaalde dividen-
den, ofschoon deze grootendeels geabsorbeerd begin-
en te worden. Geld bleef echter de geheele week
gemakkelijk.

De discontomarkt blijft nog steeds zeer vast. ‘Vel
verzwakte de stemming even, nadat het bankdisconto
.p.Donderdag niet veranderd was en ook op Vrijdag
.verden niet onbelangrijke posten wissels verhandeld,
maar heden maakt dezelfde onzekerheid over cle naaste toekomst zich weer duidelijk merkbaar en was disconto
weder 5% pOt. met hier en ‘daar eene transactie
5
15
13
2
pOt.

Londen begint te beseffen, dat -een goed georgani-
‘seerd accept-crediet-systeem, gekoppeld aan een even-

eens goed georganiseerde discontomarkt, voor- en na-
-deelen medehi-engt en dat de nadeelen daarvan op

het , oogenblik worden ondervonden. De omstandig-
.heid, dat New-York na tevens geldnemer is, in plaats

van op groote schaal geldschieter te zijn, verzwaart
4en toestand natuurlijk op ongewone wijze.

-. Het zwaard van de discontoverhooging blijft dus
i%og boven de Londensche zakenwereld hangen. Velen
hellen al tot de meening over, dat eene actueele ver-
hooging dooi een einde te maken aan de onzekerheid,
leen ,,hlessing in disguie” zoude zijn,’ terwijl anderen
aannemen, dat de invloed van eene verhooging zich
,
hiet
lanSer
dan eenige weken zoude doen gevoelen. ‘

836

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18
September 1929

DE WERELD-SUIKERPOSITJE EN DE

VOLKENBOND.
:
1

Het Eeoomisch Comité van den Volkenbond heeft
een rapport uitgebracht over ,,the World Sugar

Situatio.n”, nadat het zich door verschillende deskun.

digen had doen voorlichten. u

Deze deskundigen bestonden uit eenige bekende
figuren uit de diverse landen op het gebied van de
suiker.industrie en op dat van de bietencultuur, ter
wijl drie statistici van erkend gezag de heeren

F. 0. Licht, Dr. Gustav Mikusch en onze iii de suii
kerwereld alom bekende landgenoot Dr. H. 0. Prin
sen O’eerligs – van te voren waren uitgenoodigd om

aan genoemd Comité rapport uit te brengen ten aan
1
zien van alle factoren en maatregelen, welke invloed
uitoefenen •op de productie en de consumptie van

suiker en. op den wereldhandel in dit product.

Wat dit laatste punt betreft, heeft hetOomité voor-
lichting ontvangen van in alle opzichten bevoegdé
zijde, nl. van cle bekende Londensche Suikermake-
laarsfirma C. Czarnikow Ltd.

Dit alles is geschied, ten einde aan den Raad van den Volicenbond. een rapport te kunnen aanbieden

aan de hand waarvan deze zou kunnen beoordeelen,
in hoeverre een gemeenschappelijk optreden van alle
bij de suikervoortbrenging betrokken staten bevor
1

derlijk kon zijn aan eene oplossing der verschillende
zich voordoende problemdn, welke ten aanzien der

suikerindustrie op den voorgrond waren getreden te
gevolge van het verbroken evenwicht tusichen pro-
1

cluctie en consumptie, met als gevolg, de beschouwing
van de in dit verband zeer voor de hand liggende vra-

gen- waarvan de beantwoording dan tevens eene
rem’êdie voor dit verbroken evenwicht moest inhouden
– of er pogingen zouden kunnen worden aangewend,
om ôf cle consumptie uit te breiden, èf de productid
van suiker op de wereld in te krimpen, dan wel of

cclie combinatie van deze beide maatregelen ondei’
de oogen ware te zien.
Tare
– zoo meent het Comité – de sterk toen
;

mende productie van suiker alleen het gevolg vai eene natuurlijke ontwikkeling – van het vrije spel
van economische krachten – zoo zoude het aan ge-

rechten twijfel onderhevig zijn, of het op den we
zou liggen van den Volkenbond om eenigerlei maat’ regel tot beteugeling daarvan te overwegen.
Waar deze toeneming echter voor een goed deel het
onmiddellijk gevolg is van kunstmafige maatregelen
op verschillend gebied, welke hoofdzakelijk zijn uit-
gegaan van de regeeringen van de diverse staten,
meent het Comité, dat er alle aanleiding bestaat om
de zich voordoencie vraagstukken nader van uit dien
gezichtshoek te beschouwen.

*
*

Het spreekt vanzelf, dat door de verschillnde des-
kundigen allerlei maatregelen aan de hand
zijn
ge-daan, die, al naar mate van hunne persoonlijke in-
zichten, de gehoopte oplossing zouden kunnen bren-
gen, doch het zou voor het bestek van dit artikel veel
te ver voeren om de verschillende meeningen, die
werden kenbaar gmaakt, hier weer te geven en het’
geheele rapport, hoe lezenswaardig overigens op zich-
zelf, zou verder onbesproken kunnen blijven — im-
mers de conclusies, waartoe het Comité is gekomen;

doen sterk denken aan de oud-Hollandsche spreek-,
wijze, waarbij ,,de zaak bleef zooals zij was” – indien
ons hierbij niet wederom eens feiten en statistische.
gegevens in vrij compacten vorm werden voorgelegd,
clie – alhoewel bekend toch nuttig zijn hier nog
eens weer, al zij het ook op nôg beknoptere wijze, te
worden gerecapituleerd. ‘

Zoo bij’. lijkt het mij voor dengene, die zich nu- –
niet steeds verdiept in suikerstatistieken, interessant
om van cie gewijzigde verhoudingen van de produc-
ties van biet- en rietsiliker; van de wijze waarop de

..

INHOUD.

‘ Blz.
DE
WERELD-SUHdERpOSITIE EN
nn
VOLKENJIOND
door
Th. G. H. 8tsbbe …………………………. 836
De Millioenennota ……………………………
838
De Rijksmiddelen ……………………. .-. .
845
AANTEEKENINOEN:

Zwitserland en de Rijnscheepvaart …………..
846
Indexcijfers van scheepavrachten …………….
848
BOEKAANKONDIQINGEN:

De belastingdruk onder de werking van de wet op
– de financieele verhouding tusschen Rijk en Ge-
meenten. Uitgave van het Verbond van Nederland-
sche werkgevers, bespr. door
Prof. Mr. 0. W.
de Vries 849
V1AANDOJJFER5:
Productie der Steenkolen-, Bruinkolen- en Zoutmijnen
849
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam
.. ……
849
Statistisch overzicht van den economischen toestand
van Nederland

………………………….
850
Overzicht der Rijksmiddelen .. ._ .. .. -. .

_. …

851
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…………….
851-858
Geidkoersen.

Bankataten.

Verkeerswezen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.

Mrereldproductie van suiker in de laatste twintig jaren

is toegenomen en van sommige andere factoren, die

voorheen een rol speelden en sedert voor andere
aspecten hebben plaats gemaakt, op meer eenvoudige
wijze een indruk te krijgen, door aan bedoeld rapport
een en ander te ontleenen.

Allereerst dan, de sterk sprekende cijfers, die wor-
den gegeven om aan te toonen, hoe de economische

strijd om de suprematie tusschen bietsuiker en riet-
suiker in den loop der laatste circa vijf en twintig
jaren, glausrijk door de rietsuikercultuur is gewonnen.
Bedroeg de verhouding tusschen deze beide suiker-
soorten in 1902/’03 nog 00.7 voor biet- tegen 39.3 voor
rietsuiker hij ee:u totaal-opbrengst voor beide soor-
ten tezamen 9.900.000 tons, de hierna te noemen ge-
tallen geven een beeld van de geleidelijke verschui-

ving dier verhoudingen ten gunste van rietsuiker,
die in
19281’29 op
66.3 pOt. van de totaal-productie
was gekomen tegen.bietsuiker op 33.7 pOt. Waar dus

bij het begin dezer eeuw bietsuiker voor circa twee
derde gedeelte tot de wereldproductie van snijder hij-
di-oeg, blijkt ut de hier volgende tabel van Dr. Mi-

icusch – uitgedrukt in duizendtallen van metrieke’
tonnen – dat dit aandeel tot een derde is gedaald.

Totaal

Percentage daarvan
Product’e Productie Wereld-

voor
Jaar

Rietsuiker Bietsuiker productie Rietsuiker Bietsuiker
1913/
1
14

10.884

9.013

19.897

54.7

45.3
1914/
1
15

11.081

8.268

19.349

57.7

493
19151’16

11.639

6.116

17.755

67,-

33.-
1916/
1
17

12.392

5.840

18.232

67.9

32.1
.1917f’18

13.324

5.106

18.430

72.3

27.7
191
8! 19

12.808

4.354

17.162

74.6

25.4
1919/?20

13.283

3.326

16.609

79.9

20.1
1920f’21

13.216

4.902

18.118

72.9

27.1
1921/’22

14.069

5.095

19.1.64f’
73.4

26.6
1922/23

14.084

5.328

19.412

‘ 72.5

27.5
1923f’24

15.330

6.060

21.390

70.2

29.8
1924/’25

16.567

8.316

24.883

665

33.5
1925f’26

17.461

8.580

26.041

67.1

32.9
1926/
1
27

16.824

7.877

24.701

68.1

31.9
1927128

17.527

9.149

26.676

65.7

34.3
1928/
1
29

18.858

9.579

28.437

66.3

33.7

Doch niet alleen spreken de verhoudingen sterk,

zooals die feitelijk na het eerste oorlogsjaar zich heb-
ben ontwikkeld; wellicht nog meer opvallend is de enorme – zich geleidelijk manifesteerende – toene-
ming aan suiker op de *ei-eldmarkt, die vooral sedert

1912/13 nagenoeg uitsluitend gesteld kan worden
OJ)
rekening van de rietsuilcer, immers tegenover eene

vermeerdering van het bietproduct met i-uirn
3.500.000 tons tusschen 1902103 en 1928/’29, resp.
met slechts’ 566.900 tons.tusschen 191311.4 en 1928/’29,
blijkt deze in het gelijke tijdvak voor rietsu:i.ker te
hebbn bedragen, circa 12.000.000 tons, resp. bijna
8.000.000 tons tusschen 1913/14 en 1928f’29, cii of-

schoon feitelijk alle rietsuiker-produceerende landen
tot deze productietoeneniing hebben bijgedragen, zijn

18. September 1929

ECONOMISCH-STATIST.ÏSCHE BERICHTEN

837

het toch wel in cie eersté Pi1tS Ouha en Java, clie
daarbij bovenaan staan. –

Tat
Java betreft, w’aren. het wel iii zeer groote
mLte cle resultaten van ook nu nog steeds voortgezet

– wetenschappelijk onderzoek op het gebied van plant-
materiaal en selectie en cii entengevolge verbeterde

cultuurmethoclen, naast toegepaste wetenschap op de
machinale verwerking van het riet, welke tot eee

belangrijke opvoering van de productie bijclroegen;
zulks in tegenstelling met Ouba, waar de belangrijke
productie-vermeerdering nagenoeg uitsluitend is toe
te schrijven aan eene geleidelijk groote uitbreiding
van cle heplante 0])pervlakte.

Om hij Java en Ouba te blijven (het rapport bevat
ede statistiek betreffende alle rietsuilcer-producee-

rende landen) geven de respectieve productiecijfers
vOor
1.92-8129,
in vergelijking met clie voor bijv.
1913/14, een sprekend beeld van cle productie-ver-

meerciering van de beide landen in cle afgeloopen 15
jaar.

Tegen ± 1.531.000 tons in 191.3114, produceerde
Java ± 3.203.000 tons in
1.9281’29,
terwijl, wat Cuba
betreft, deze cijfers waren ± 2.638.000 tons tegen

5.100.000 tons; dus hij beide in ronde cijfers eené ver-
dubbeling der voortgpbrachte hoeveelheden suiker,

uitmakende tezamen ruim de helft van de hierboven aangegeven toeneming van rietsuiker op de vere1cI.

Hetzelfde ‘erscliijnsel heeft zich overigens gèclu-rende deze periode in overwegend belangrijke mate
bij alle
-andere r ietsu i kervoortbrengende lan cl en – zonder uitzondering – voorgedaan, zoodat de andere
helft moet worden gesteld
01)
rekening van liet totaal
(Ier klei i:iere en klei ne rietsu i ker-producenten, zooals
Formosa, Mauritius, cle Philippijnen, Porto Rico, Ha-
waï, San :Domiiigo, I-laïti, Queensland,

Argentinië,
etc., waarvan Jij’. de Philippijnen van 233.000
0
1)
630.000 tons, Porto Rico van 283.000 op 558.000 to.ns,
San Domingo van 1.07.000 op 368.000 tons, Queens]a.od
van 269.000 op 541.000 tons kwamen, om enkele van
de meest sprekende voorbeelden te noemen.

De hierboven aa.:ngetoonde zoo belangrijke toene-
ming der retsuikerproductie – eerst recht tot uit-
drukicing gekomen sedert het begin van den oorlog
— kan zeer zeker wel voor een goed deel op rekening
daarvan worden geschreven. Immers, de hooge sui-
kerprijzeti gedurende en direct na den oorlog, vorm-
den een grooten stimulans voor de uitbreiding van

den rietsui keraan plant en niettegenstaande de later
i.nget.recien groote prijsdali:ng, nam de productie
verder toe.
Bedoelde procluctie-verrneercleri ng werd evenwel
reeds merkbaar omst:reeks 1900, toen men meerdere
aandacht ging l)estecien aan opvoeri iig der cultuur-
methoden, doch voornamelijk wel als gevolg van cie
Brusselsche Suikerconven.tie van 1.902, die aan de
tot toen in cle Europeesche staten bestaan hebbende
prejnies
(01)
uitvoer of productie) voor bietsuiker per
1. September 1903 een einde maakte, waardoor riet-
su i icer, dank zij hare nttu urlijke voordeelen ten op-
zichte der productie-kosten tegenover bietsu iker,
voortaan op de wereldmarkt kon concurreeren.
Zoo steeg cie rietsuikerproductie hijv. van 3.890.000
tons in 1.9021’03 tot 8.406.000 tons (hij beide cijfers
is Britsch-I:ndië met haar product ,,gur” niet mee-
gerekend) in het voor-oorlogsche jaar 1913f 1.4.
Zeer opvallend in de hierboven gegeven tabel :is
daarentegen de tijdelijke groote teruggang in de pro-
cluctiecijfers der bietsuiker, reeds merkbaar in liet eerste oorlogsjaar en verder gedurende de gelieele
ooriogsperiocie zi cli steeds d u i d elijicer accentueererid e,
totdat, niet 1.920J’21 cie -lijn.- zich %veer opwaarts gaat
bewgen. –

Toch was het niet voor 1927/28, dat het cijfer van
1.91.31’14 wederom was bereikt, terwijl dit in het daar-
op volgend jaar met 566.000 tons was overschreden,
tegen eene vermeerdering van rietsuiker – zooals

hierboven reeds vermeld – met rond 8.000.000 tons.
De gelijktijdige en onderling onevenredige uitbrei-

ding der heide iiidustiieëii – zegt het rapport –
heeft geleid tot ee.ne
overmatige productie, waarvan
de gevolgen zich duidelijk afpiegelen in cle. prijzen
op de open markt, die bij’. vobr ruwe rietsuiker d

gemiddelde over de eerste vijf maanden van 1.929 heb-
hén bedragen 913 per Owt., teien den reeds als excep-

tioneel laag beschouwden geniiddelden prijs in 1913 ad 9/8% en zulks, terwijl de kostprijs voor 1.929 ge-
reicend moet worden – volgens den index – 38 pOt.
looger te liggen dan die van 191.3.
[

let
cijfer
voor 1929, 913 per Ovt., is dan ook wel
het laagste, dat in de tw-intig jaren, waarover de in

liet rapport opgenomen statistiek loopt, is voorgelco-
men; liet voorafgaande jaar 1.928 gaf nog een midden-
prijs van 11/7% per Cwt. t,e zien.

Het zou onjuist zijn, om den loop van zalcen die
tot dezen crisistoestaucl heeft geleid, te willen foe-
schrijven aan een
strijd
tusschen rietsuiker eenerzijds
en bietsuikerproducenten aan den anderen kant, im-

mers aan geen van heide zijden is er sprake van eenig
onderling overleg of program van actie; integendeel,

elke poging die in de na-oorlogsjaren op dit gebied
ierd ondernomen, heeft gefaald; zoo o.a. nog de laat-
stelijk in het najaar van 1928 ondernomene, om tot

eene afspraalc te komen tusschen Ouha, Tsjecho-Slowa-

kije, Duitschland en Polen betreffende productie-
hèperking.

Hij, is het gevolg van den strijd, die allen tegen
allen voeren om en op de reeds oververzadigde mark-
tn; immers naast de voorziening in de behoefte van

het eigen land, waar de industrie wordt gedreven,
of van de gebieden, die als natuurlijke afnemers van
een bepaald productieland kunnen worden aange-

iserkt – hetzij door geografische ligging dan wel
dpor preferentieele rechten – zooals Java en de
Philijpijnen voor Britsch-Indië en Oostelijk Azië,

Ouba en Rawaï voor Amerilca, Peru voor de Chileen-
he markt, enz., bestaat er nog een overschot aan
suilcer, dat plaatsing elders moet vinden en dat door
Dr. Mikusch wordt aangenomen op 12%. pOt. der
i’vereld.produ.ctie en dat dus in onderlinge concurremi-
fiein de open markt moet worden verkocht.

Dr. Prinsen Geerligs komt vrijwel tot dezelfde slot-
som, waar hij het kwantum – in het thans loopende

jâar beschikbaar voor de open markten – hecijfert
op 3.355.000 tons, verdeeld over:

• Tsjecho-Slowakije ………….500.000 tons

• Nederland en België ………..150.000
Java

………… . …………

– 475.000
Zuid- en Odritraal-Anierilca …..180.000
San Domingo ……………..300:000
t
Ouha ……………………..1.750.000

als leveranciers en onderlinge concurrenten. De subsidies, uitvoerpremies, de beschermende er,

de preferentieele rechten, dan wel de geografische
voordeelen, waaronder hijeengenome circa zeven acht-
ste gedeelte van de geheele wereld-suikerverzorging

wordt geproduceerd of aan de markt gebracht, hebben
eenerzijds de productie van liet artikel overal aange-

moedigd en anderzijds de protectionistische maatrege-
len nagenoeg overal verscherpt door de tari.efniuren
steeds hooger op te trekken sedert de Brusselsche Oon
ventie buiten werking is gesteld na 1 September 1.920.

De industrie als geheel genomen – dus in gemeen
overleg – heeft niets gedaan om in. te gaan tegen
de krachten, die zich tegen haar zelve – ook al weer
als geheel beschouwdi -, als gevolg daarvan keeren.
Het rapport zegt hierover:

,,Inderdaad kan niet worden verwacht, dat eene
,,nietaaneengesloten en uitsluitend nationale actie
,een probleem zou kannen oplossen, dat, in wezen

,-,hij uitstek internationaal is. Integendeel, de ])reniies
,,,voor iii tvoer de hooge beschermende invoerrechten,
,,welke dumping mogelijk maken, hebben direct hij-
,gedragen tot het bestaande overschot, dat ten on-
,,rechte de prijzen omlaag brengt.”

De meeningen intusschen omtrent de grootte van

838

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

dit overschot loopen nogal uiteen; het wordt geschat

te liggen tusschen 1 en 2.000.000 tons en zal in de

loopende campagne stellig nog toenemen.

* *
*

Na deze somber uitziende beschouwingen zou er

in de situatie wel een lichtpunt zijn te ontdekken,

immers de consumptie van suiker breidt ziph even-

eens gaandeweg uit en wel met ongeveer 41% pOt.

per jaar. Teneinde van deze omstand:igheid pfofijt

te trekken – zoodanig dat het overschot (1.000.000

tons is nog niet ten volle 4 pOt. der were]dcorisump-

tie) geleidelijk zou verdwijnen, zoodat daarmede auto-

matisch de thans heersehende deprssie zou worden

opgeheven – zijn echter opofferingen van de zijde

van cle industrie noodzakelijk en wel in den vorm van

eene
productie-beperking. –

Zonder internationaal overleg van de betrokken

belanghebbende industrieën – groepsgewijze geno-

men naar den landaard – is daartoe natuurlijk niet

te geraken.

De bietenverbouwers bezwéren, dat bietencultuur

om sociale en landbouw-technische redenen absoluut
noodzakelijk is; eene levensvoorwaarde voor den land-

bouw, voornamelijk in verband met grondverbetering,

die zich weer afspiegelt in grootere opbrengsten van

andere veidgewassen, die uitgeplant worden op . te

voren met suikerbieten bezette gronden.

Zij verkrijgen echter een product in den vorm van

suiker, dat in de verste verte niet zou kunnen cop-

curreeren met suiker uit rietverbouwende landen; zij

hebben alleen dus hun bestaan te danken aan de

bescherming, die zij genieten (de kostprijs van 100 KG.
suiker is in Duitschiand bijv. ruim het dubbele van

dien op Java).

Nu schijnt het wel als zeker te kunnen worden

aangenomen, dat Java het goedkoopst van alle lan-

den produceert; op de oorzaak hiervan – de weten-

schappelijke en intensieve bedrijfsvoering – weid

hierboven reeds gewezen. Maar theoretisch bekeke,
is er niets, dat andere rietproduceerende landen zoh

beletten, om eveneens tot dergelijke methoden, als

op Java toepassing vinden, over te gaan en daar-
medè hunne producties enorm op te voeren. Den-

ken wij daarbij alleen maar aan Ouha, dat per he
plante eenheid gemiddeld niet meer suiker verkrijgt
dan ongeveer een derde gedeelte van wat men op
Java in de laatste jarep weet te bereiken, zoo is het

niet twijfelachtig, dat hierin eene zeer groote be-

dreiging sluimert.

Tegenover deze bedreiging hebben de verschillende
Europeesche staten afweermiddelen gezocht door mid-
del van beschermende maatregelen ten behoeve hun-

ner eigen industrie.

Ijitusschen – het zijn niet slechts de biet-verbos-

rende landen, die bescherming verleenen aan hunne
inheemsche hietsuiker; het begrip bescherming in
een of anderen vorm strekt zich verder uit, nl. ook

ten opzichte van rietsuiker, afkomstig uit eigen kolo-
niën e.d. (Frankrijk en Japan b.v. heffen geen rechten

op suiker afkomstig van resp. Reunion etc. en For-
mosa, Engeland en Canada heffen preferentieele
rechten op suiker afkomstig uit deelen vn het
,,British Empire”, zoo ook Portugal voor suiker uit
zijne koloniën, Amerika stelt den invoer Vrij van het
product van Porto-Rico, Hawaï, Phi lippijnen).

Andere vormen van bescherming zijn weer die bijv.,
welke Amerika verleent aan Cuba, waarvCn het pro-

duct 20 pOt. minder inkonende rechten-betaalt dan
dat van andere – aan rechten onderhevige – her-komst, terwijl ten slotte Australië hare industrie

beschermt door eeiïvoudig den invoer van suiker ge-
heel te verbieden.

Protectie baarde protectie en de spiraal klom -steed
hooger en het is nu al niet meer alleen de suiker-

producent, die beschermd wordt. Engeland beschermt

zelfs reeds den ‘raffinadeur door den in April 1928

genomen maatregel om de invoerrechten op ruwe

suiker te verlagen, daarbij die op witte (geraffineerd

en bijv: Java-superieur) onveranderd latend ‘). Tsje-
cho-Slowakije – als groot exportiand van raffinade

— nam dadelijk tegenmaatregelen door het verleenen

aan hare industrie van diverse faciliteiten, waardoor
de uitvoermogelijkheden werden vergrobt en het ge-

volg daarvan was wederom, dat Duitschland en Italië
– dientengevolge ten rechte bevreesd voor eene over-

strooming ian hunne landen met Tsjechische suiker

– hunne invoerrechten op het artikel weer eens op-

nieuw gingen vrhoogen.

Ten ozichte van de groote vraag, waarom bij het

beschouwen van het probleem men steeds geneigd is

om slechts naar éénebepaalde zijde te kijken, ni. het
belang van den landbouw bij verbouw van bieten als

grondverbeteraar, is niet voldoende duidelijkheid te
verkrijgen, aangezien toch volgens cle uitspraak van

meerdere deskundigen, ook hetzelfde resultaat voor

den bodem te
verkrijgen
is – althans in meerdere

strekeil – door het verbouwen van knolrapen of
sommige andere gewassen.

Duidelijk is het overigens, dat niet minder aan-

dacht dient te worden besteed aan de mogelijkheid
om tot een vluggere en grootere
toeneming der con-
sumptie van suiker te geraken. En hierbij komt dan

weer een geheel ander chapiter om den hoek kijken,
nl. de kwestie van accijns op suiker in het binnen-
land, dus eene belasting, direct drukkende op den

consument.
Zou men kunnen komen tot eene verlaging daar-
van in de landen, waar deze belasting een groot per-
centage vitn den consumptieprijs uitmaakt, zoo ligt
het voor de hand, dat daardoor de mogelijkheid tot
uitbreiding der consumptie werd geschapen, waarbij
dan – ten gevolge van dit grootere binnenlandsch

verbruik – nog niet eens implicite eene belangijke

verlaging der landsinkomsten zou behoeven te ont-
staan, ja, zelfs eene vermeerdering daarvan niet tot

de onmogelijkheden zou hehooren.

* *
*

Vat men nu het bovenstaande samen, dan blijkt het
wel, dat op twee punten vooral nadruk is gelegd, nl.

Zooal geene vermindering, dan toch zeker het
tegengegaan van vermeerdering der productie van

suiker;
het gemeenschappelijk heramen van middelen –
waarvoor eene actieve propaganda als het voornaam-
ste wordt aangegeven – om te komen tot een grooter

suikergebruik,
doch zonder hier verder in details van de verschillen-
de hierbij naar voren gekomen overwegingen te tre-
den, kan wel worden geconstateerd – waarop trou-
wens in den aanhef van dit artikel reeds werd gewe-

zen – dat eenstemmigheid onder de gehoorde des-.
kundigen verre te zoeken was. ,,Het Economisch Comité zal zich er toe bepalen (le
,,verdere ontwikkeling van het suikervraagstuk nauw-
,,lettend te volgen”, hetgeen.dus vrij vertaald, feitelijk
beteekent. . . . dat alles bij het oude blijft.
Toch hebben er zich i.n de laatste maanden wel
eenige nieuwe feiten op Suikergebied voorgedaan,
doch eene bespreking hiervan behoort niet tot liet
bestek van het hierboven-behandelde onderweip.

TH. G. H. STIBBE.

DE MILLIOENENNOTA.

De op 17 September 1929 bij de Tweede Kamer in-

gezonden ,,Nota, betreffende den toestand van ‘s Lands
Financiën” behelst de volgende opmerkingen en be-
schouwingen over den financieelen -toestand van het

land. –

1)
Zie hierover het artikel van den heer F. W. Forge in
E.-S. B. van 9 Mei 1928.

Nieuw ove’rzieht va’n de hoofdstulelt’en van den

gewonen dienst.

Wat do overgeIgde hij1tgen betreft, zij het volgen-
cle medegedeeld
1)

Als nieuwe bijlage 0 (zie hiernitast) is opgenomen
een overzicht

ari de h’oofclstukkeii’ van den gewoneri

dienst (1930 en 1.929),’ met xer.melding van

cle ver-
meerdering of vermhideriug ,’an het saldo van uit-
‘-
gaven en ontangsten.Dairbij zijil

overeenkomstig
.’
den in het obrloopig Verslag van cle Tweede Kamer

der Staten-Generaal omtrent Hoofdstuk 1 der Rijks-

begrootingtvoor het clienstjaar 1929 kenbaar gemaak-
cw
ten

vensch— voor zooveel betref t .L

[oofclstuk VIIB

,

de eigenlijk’e heiastingen uitgeschakeld

cii i.n

verge-
!ijki.ng gebf’ach’t met het saldo-uitgaaf van alle hoofd-
ti.tkken


‘0
i)atrentegen zijn de vroegere hijlagen

ver-
meldende de criiisuitaven en de recapitulatie van
cle u afgesloten crisi sd
i
enst, verv,illen.
Tesis1otte heeft cciie omwerkilig

plidttts

gevonden
van de bui tengwone ontvangstén, vermeld
0
1) de vroe-
gere bijlage 0, waardoor deze gegeven’s in meer over-

zichtelijken vorm zijn gegoten, terwijl ëeuè meerjuiste
..
groepeeiung is gegeven aan cie opsomming van de
•.
buitengewone uitg’aven, vermeld op bijlage E.
Vooraf rnoge.nu de aandacht gevraagd worden voor
de cijfers van de dienstjaren 1926, 1.927, 1928 en het
loopencie jaar 1929,
1
voor zoover deze bekend zijn.
0

1)1EN:STJ’AAR

1926.
.•

l)q
de:finitieve cijfers van ht dienstjaar 1926,waai-

van wij devoorloopige uitkomsten publiceerden in het
,.
nummer van E.-S. Bvan 19 September, 1928, luiden
.
als volgt (in millioenhn):
.

T,taaI

Buitengewoon

Gew. dienst Uitgaven
…….
668,6

75,6

612,9

Ontvangsten ..

728,9

49,

679,3
0

Tekort
………
.
-26,1

-.
Overschot
….

.

40,3

66,4
.

DIENSTJAAR 1927.
.
(0
.- .0

Van, liet dienstjaar’1927 zijn cle cijfers cle volgende
J1
>

(i
i

millioeneri)
:

,

.

.

.
•0
Totaal

Buitengewoon

Gew. dienst
01

Uitgaven
……..’

f601,4

f41,5

f559,9
Ont
v
angsten

.

,, 666,3

.,, 31,2

.

635,1
.

g

Tekort

-f
10,3


Overschot

f

64,9

f75,2
,

Overschot van ‘ruim
l
75 mitlioe’n op den dienst
1927.

liet overschot op dén

cfewonen
dienst werd

in dc
vorige Nota’ gesteld op

f
52.01 .000,

waarbij

i
n tus-

scheri

‘eeds toen werd

vermeld, dat dit cijfer niet vol-
ledig was, vorm its nog voor een tweetal te verwach-
.
ten ontvangsten, tot ‘een totaalbedrag van rond] [1.2,5
‘n

millioen, geen clefiiiiti.ef cijfer kon worden vastgesteld.
Thans blijkt eenoi’ersclidt aanwezig van
[
75.236.000.
Dit gunstig verschil-is toe te schrijven zoowel aan cciie
w’ijzigi tig

in

d

cijfëis

der

uitgaven

als

in

clie

der
ontvangsten. Ten vor.igen jare werd

voor cle uitgaven
van den gewonen dienst een voorloopig totaalcijfer ge-
noemç]

vkn

[
564.601.000′. Dit totaal is thans nader
vastgesteld

0])

•f
559.902.000,

gevende

cciie

vermin-
dering van f4.609.000.


T),e opbrengst der

ewdne middeleii vertoont, in ver-
gelijking met het bedrag, ten vorigen jare als voor-
loopige

u.i tkoi’nst

vermeld,

eene

stijging

van
T
18.506.000.

.

.

0pm07i;qen over destijging der gewone ?n,iddelen

v(n
den dienst
1927.’

De gewone middelen werden

ton

voi’.igen’ jaro op-
genonien met
0011
totaiil-cijfei’ van
[
61.6.632.000, onder
welk bedrag abusievelijk eene buitengewone ontvangst
was begrepen ad
f
3.091.000 op den post ,,terugheta-
i
ing van vooischotten”. Ten vorigen jare had derhalve

1)

De

in

dit

uverzic1ltgepuh1iceer&lc

cijfers

zijn

allen

in iluizeriden

guldciisafgeroiid.

(Reti.)

•.

.

d

d’
o
0)
‘0
0

00
0
°
0
lllllllC1Il00II
‘.5
01

C>-

111111

III
II
ddddd o”d

oS
0000 0 0

00
.
0 0
ce
‘.
00 0 000
0

00

0
00

lt-

1

1
0

00 0

0

0) 01

00


‘0

-ci

0
..


0)

0)
oS

0
0

lIlIllIIlHldd
0
.0)?
0
0

zo
zo

CLO

00000000000,00
0
0000Q00000′ 0
0
0000e
0
0)
0t-t-01_00t-0).4’t-zd
01
‘0
01

00
— 0)
00
t-

‘ 00 — zo
00 00
o0Oo,
00
00
01
00
0) 00


zo
01
– zo zo –

00 c4 t-
10

cd

o ….

‘:!:!

o c> 0 c 0 0 0 0 o 0
01
“0000000o,o00o
0
ie
00

0
01
’10O00,0.4000)4),0
0
01 t– Cl 00

t-

0) 0
0)

Co
0)

II
1′

1

1

t

Ii

1

1

1
• 0 0 0 0 0 Cr 0
do
Cr C7 0 0

Cr
0)
0000000,00,00,0,0
0
.
°°°°’°°.R°
0.
01
0

..t-v’zQ0)d
.5
•Li
tC00I!)
‘S

00)
t- 0)

1010
00

01 01 0
0)
00
Cl
00
t’-
Cl
S.-.

0
Ô0000000000
Cr
000000000
00
000
0
CD OOR
O0

00
o
0o
0
0)
o

t– 0
t-
zo o. 001
00
Cl 0
‘0
‘0
‘0 1″- t– 0) 0 ‘0 0J

‘0 0 ‘S’ 000 1))
Cl
01

0)
1001′
0l

.- zo zo
0)
lO t– — t– 00 0

r


00
0
0-) —

‘ zO ‘S’ 0)01 L-
00

Cd
(t
ie

.

0
000
00


0)
0)0000000000,04),0
0

,
ie
‘-00
00
00000000o.- 0
000000000o-o
0 0
o

t-
m 000
00 000)00 t–
00
0

00
Cl
oS
C’000zO0)00t-0)t-ClzOt-
,
.

“00
Cl
01

010
t-
)

0.0
).2t-

“5

00

‘ z’

00
1•- 0)0000

zo-s;
0


_’5
‘t-
.

II

1

Li

1

1

I-J

1

1


o
d0d000c0000&d
d
0)
0000000000000
0
1.
0000CQCo’0co
0
Cd
0’o0t-
00zo01t-.0)0000000
c•i
00 (0 ‘S’ 0-1 00 0)
t- 00
0)0

0100–‘
0)
Cl
000-1000)0)0

0)
01 10
00
00
0
00 t-

01
.0

cd

0 0 0
00
-1′
01

‘t-
1
0) 0)
2
0
zo
00

‘0
01
01
0)
ie

4) 0)
‘0
01
z

0 0

0 0
‘S
,

1
0)
0)
2
0
zo
Cl

‘0
01
01
0)

4) 0)
‘0
10
.0
0
5′.

0 0

10
Cl

0) 0)
8
0
zo
00

0
0)
ie
0

0)
10
0)
.0
10
0)
‘0
0 0

’18 September1929

ECONOMISCH-STATIS”ISCHE BERICHTEN

839

1
840

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERIÇHTEN

18 September 1929

aan opbrengst van gewone middelen vermeld moeten

worden
f
613.541.000 tegen thans
f
635.138.000.

Het gunstig verschil bedraagt derhalve feitelijk.

f
18.506.000
+ f
3.091.000 of
f
21.591.000. Als voor-
t

iiaamste ontvangsten kunnen genoemd worden: in de

eerste plaats ‘de beide ten vorigen jare niet definitief’

bekende posten wegens rente van kapitalen, verstrekt

aan het Staatsbedrijf der P. T. en T., zoomede de
winst van dit bedrijf, vervolgens de meerdere op-

brengst der inkomstenbelasting, en hetgeen meer

werd ontvangen wegens rente van ingevolge de Wo-.,

ningwet verleende voorschotten, wegens bijdragen van

gemeenten in de kosten van Rijks EI. B. Scholen, w’e-

gens het aandeel van Nederlandsch-Indië in den v1oot-

bouw, wegens pensioensbijdragen en teruggaf van

liwade posten.

DIENSTJAAR
1928.

De voorloopige gegevens leveren de volgende uit-

komst op (in millioenen) :

Totaal
1)
Buitengewoon
1)
Gew. dienst

1

Uitgaven……
654,9

80,8

574,1
Ontvangsten..

662,1

34,6

627,4

Tekort……..

46.2


Overschot. …
.

7,2

53,3

Becijferd overschot op dienst 198 ruim f 53 millioen.,

Het voor het jaar 1928 op den gewonen. dienst

becijferd overschot bedraagt, blijkens vorenstaand

overzicht,
f
53.349.000. Aanstonds zij hierbij aange-

teekend, dat voor zooveel de uitgaven betreft, hierbij,

de met 1 Januari 1929 in werking getreden Oompta

biliteitswet
(Staatsbiad
1921, No. 259) .van grooten

invloed isgeweest. Het blijven van de uitgaven bene-
t

den het aanvankelijk
bij
de begrooting toegestane be–

drag, is voor een groot deel het gevolg van het, bijt
art. 100 van evengenoemde wet, vervallen verklaren’
van de wet van 10 Februari 1844 (Staatsbiad No. 6).

Laatstgenoemde wet bepaalde, dat ,,u.itgaven wegens

werken of leverantiën, bedongen bij contracten, aan-
gegaan in het dienstjaar over hetwelk de noodige gel-
den voor dezeifve op de Staatsbegrooting zijn toege-

staan, ten laste der begrooting van dat dienstjaar
(worden) verevend, al zijn dezelve in het eerstvoigend

jaar opgeleverd”, een en ander mits deze vorderingen

v66r den 31.sten October vn het jaar waarin zij ont-

staan, zijn ingeleverd.
Uit de vervallenverklaring van deze wet volgt, dat,
de uit dezen hoofde te doene betalingen, welke onder,

de vroegere wetgeving nog ten laste van den dienst
1928 zouden zijn gekomen, sedert de inwerkingtreding

van de Oomptabiliteitswet met 1 Januari 1929, uit
het dienstjaar 1929 gekweten moeten worden. De alsi gevolg hiervan op 1928 onhesteed gebleven sommen

zullen derhalve den .dienst 1929 hezaren.
Blijkens de aanvankelijk toegestane begrootingen
werd aan gewone uitgaven geraamd
f
592.976.000, ter-

wijl onder de geraamde middelen een bedrag ad

.f
595.241.000 als gewone ontvangsten werd aange-
merkt. Aanvankelijk werd dus een overschot ver-

wacht van
f
2.264.000, hetwelk bestemd was voor aan-
vulling van de, op de StaatsbegrootiDg uitgetrokken

bedragen ,tot de som der vaste bijdrage van den Staat

aan
het Pensioenfonds, als bedoeld in art. 168a der

Pensioenwet,. zulks in verband met de aanvankelijke
meening, dat de wijziging op dit punt in de Pensioen-.
wet aan te brengen, pog ret 1 Juli 1928 in werking_
zou treden. Het thans
becijferd
overschot geeft dus,

in vergelijking met het
aaavankelij1c
geraamde, een

gunstiger uitkomst van
f
51.085.000.

Overzicht van d begrootingscijfers vcen..,98.

Het volgend staatje geeft een overzicht van de
thans in de begrooting vermelde cijfers (in mil-

lioenen):

1)
In deze kolommen zijn onder dc uitgaven niet meege-,
rekend de gelden, besteed tot aflossing, met gedeeltelijke.,
conversie, van een tweetal
6
pCt. leeningen, noch onder de –
ontvangsten de N.U.M.-uitkeering, welke tot die aflossing’
gedeeltelijk in staat stelde.

1928

Aanvankelijk Voorloopig

“er hil e

rz ak
Gewone
dienst

toegestaan

resultaat

sc

n
00
a

Uitgaven ………
f
593

f 574,1

f18,9
gebleven beneden
e raming.
Ontvangsten …….
595,2

,, 627,4

,, 32.2 hoogere opbrengst
dan de raming.
gunstiger
uitkomst
Overschot …….
f
2,2

f
53,3

/ 51,1
dan aanvank. verw.

Blijkens den staat, vormeldendo de raming en de

voorloopige opbrengst van ‘s Rijks middelen en inkom-sten over het dienstjaar 1928, gevoegd bij, het ontwerp-

wet op de middelen voor 1930 (Stuk
Z.
4) brach-

ten de middelen, behoorende tot de groep A—F,

f
18.310.000 meer op dan de raming. Meer w’ërd ver-

kregen uit de personeele belasting
f
3.788.000, uit de

vermogensbelasting f449.000, uit de rechten op den

invoer
f
6.166.000, uit het statistiekrecht
f
265.000,

uit den geslachtaccijns
f
982.000, uit den bieraeei,ins

f
1.169.000, uit den suikraccijns
f
3.655.000, uit den

tahakaccijns
f
607.000, uit de belasting op gouden en

zilveren werken.
f
115.000, uit de registratierechten

f
5.209.000, uit de inkomsten van de gewone domei-

nen
f
253.000, uit de inkomsten van de groute wegen

f
203.000 en uit de inkomsten van vaarten, veren en

hë.ven’s
f
134.000.
Daarentegen bleven hij de raming tcn achter: de

grondhelasting mef
f
89.000, do inkomstenbelasting

met
f
28.000, de dividend- en tantièmebelasting met

f
2.822.000, de zou tacci.jns met
f
226.000, de zegel-

rechten met
f
565.000, de sttccessierechten met

f 529.000 en de loodsgelden met
f
422.000.

De n
..
et tot vorengen.oemde groep behoorende mid-
delen overtroffen, voor zooveol den gewonen dienst
betreft, de raming mei; f13.906.000. Mébr werd o.a.

verkregen uit het aandeel van den Staat in de win-

sten der Nederlandsche Bank
f
5.031.000, uit rente

van voorschotten ingevolgé art. 38 der Woningwet

f
1.946.000, uit bijdragen van het personeel, ressor-

teerende onder het Departemcnt van Onderwijs, Kun-
sten, en Wetenschappesi, voor eigen pensioen en voor

weduwen- en weezenpensioen
f
4.292.000 (waarondei

ruim
f
3.000000 aan achterstan(I van vorige jaren),

uit de winstuitkeering van de Staatsmijnen in Lim-

burg
f
1.935.000, uit d.e winst van het Staatsbedrijf

der P. T. e’n. T.
f
1.547.000. Daarentegen bleven be-

neden de raming o:m. de rente van kasvoorschotte:n

aan Nederlandsch Oost.-Indiö met
f
920.000, de terug-

gaaf wegens het aandeel der ten behoeve van het
Leenin.gfonds 1914 geheven opeenten in de kwade

posten
01)
de directe belastingen met f 1.778.000, en

de bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud

van landswerken met
f
691.000.

Overschot der gewone uitgaven.

Zooals hierboven reeds tot uiting kwam, bleven

de gewone uitgaven beneden de oorspronkelijk toege-

stane bedragen met
f
18.869.000.

D.it blijkt uit onderstaand overzicht:

1

Minder
Hoofdstuk

Overschrijding

uitgegeven

Hoofdstuk 1

f

170.000,7-

,,

II

,,

93.000,-


,,

224.000,-

iv

,,

1.796.000,-

V

……….
f
610.000,—

Va.

vi
,,

2.631.000,_

……….

‘,,

3.909.000,-

Vlib
.
Vlia

..

,,

793.000,-

viii

,,

2.599.000,-
………………

IX

……..

,,

4.078.000,-

X

……….
,,298.000,—

XI

.
,,

233.000,-

Xli

,,

32.000,-

f908.000,–
f19.777.000,-
908.00e,—

Blijft
minder
uitgegeven
1

1
fl8.869.000,-

Ten aanzien van deze afwijkingen bevat de Nota

uitvoerige mededeelingen.

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISij’ISCHE BERICHTEN

841

Bijlage
A

ALGEMEENE VERZAMELSTAAT DER RIJKBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1930.

TITEL A. GEWONE DIENST

OMSCHRIJVING.
Geraamd voor 1930.
Toegestane uit-
gaven engeraamde

Verschil tusschen de raming voor 1930
en de bedragen toegestaan (geraamd)
voor 1929.


Vermoedelijk be-loop der uitgaven
en vermoedelijke
Middelen voor 192i’.
1
opbrengst der
Meer.
Minder.

Middelen voor 1928.

UITGAVEN.

Totalen der titels A van de hoofdstukken
der begrooting van uitgaven
.
Hfdst. T

Huis der Koningin ….
f

1.850.000,—

f

1.850.000,—
.
.
f

1.680.000,_
II
.

EloogeCollegesvanStaat
en Kabinet d. Koningin.
,,

2.036.000,—
,,

1.981.000,—
f

55.000,_
,,

1.865.000,—
III

Buitenlandsche Zaken..
‘.139.000,—
,, ,,

4.129.000,_
,,

10.000,—
4.048.000,_
IV

Justitie ……………
,,

29.317.000,—
,,

28.436.000,_
,,

881:000,—
26.305.000,_.
V

Binnenl.ZakenenLandb.
,,

22.286.000,—
,,

21.036.000,—
,,

1.250.000,—
21.703.000,-
VI
.

Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen

……
,, 159.863.000,_
,, 150.567.000,—
,,

9.296.000,_
;, 145.617.000,-
,,

83.262.000,—
,,

82.019.000,.
,,

1.243.000,—
88.481.000,_
,,

68.947.000,.—

..

,,

67.721.000,—
,,

1.226.000,—
66.262.000,….
VIII

Defensie ……………
,, 100.228.000,—
,,

98.777.000,—
,,

1.451.000,—
.
93.67Ö.000,_

VIIB
Financiën …….
…….

IX

Waterstaat

……. …
,,

57.639.000,
,,

55.264.000,_
,,

2.375.000,—
47.013.000,…… X

Arbeid,Hand.enNijverh
,,

76.186.000,—
..
..
..

,,

75.836.000,
,,

350.000,—
71.776.000,..

VIIA. Nationale Schuld……..

,,

6.179.000,—
5.958.000,—
221.000,—
,,

5.668.000,—
XEI

OnvoorzieneUitgaven
50.000,—
50.000,_
19.000,_

f
611
.
982
.
000,
_
f593.624.000,__
f

18.358.000,—
f574.107.000,_

XI

Koloniën

…………..

MIDDELEN.

Totaal van den ramingstaat (titel
A).
f62l.l22.000,—

f6Ol.8l0.000,—
f

19.312.000,–.
f627.456.000,-

f

9.140.000,…..
f.

8.186.000,—
0

f

53.349.000,—
Voordeelig saldo ……………….Nadeelig saldo …………………
.-

TITEL B. KAPII’AALDIENST.

.

.

OMSCHRIJVING.
Geraamd voor 1930.
Toegestane uit-
gaven engeraamde

Verschil.tusschen de raming voor 1930
en de. bedragen, toegestaan (geraamd)
Vermoedelijk be-
lOop
der uitgaven

ivliddelen voor 192Ç..
voor 1929.
en vermoedelijke
opbrengst der
S

Meer.
Minder.
Middelen voor 1928.

Nadeeligsaïdo van den gewonen dienst
0
volgens de Rijksrekening over het
dienstjaar
Nadeelig saldo va8 den kapitaaldienst
volgens de Rijksrekening over het

dienstjaar

………………….

UITGAVEN.

Totalen der titels B van de hoofd-
.
.
stukken der begrooting van uitgaven.
.

Hfdst. V.

Binnenl. ZakeiienLandb
f

116.000,—
f

54.000,_
f

62.000,—
f

33.000,-_
VIIA.
Nationale Schuld ……
,,

6.992.000,_
,, 107.235.000,—
.
f
100.243.000,….
,, 187.508.000,._
VIIB.
Financiën

…………
,,

34.564.000,__..
,,

45.392.000,—

,,

10.828.000,—
,,

64.009.000,…..
Defensie

…………..
,

543.000,_

..
,,

298.000,—
,,

245.000,..-.
Waterstaat …………
,,

54.538.000,—
..
..

,,

36.617.000,_
17.921.000,—
9.266.000,_
Arbeid, Hand. en Nijverh
Memorie
..
Meniorie
.

.
300.000,-

f

96.753.000;—
f189.596.000,—
f.
18.228.000,—

f 111.071.000,_
f261.116.000,_
92.843.000,-
.
Voordeelig saldo van den gewonen
.
dienst volgens

de Rijksrekening
.
.
over
het dienstjaar

Voordeelig saldo v. d


.
.
kapitaaldienst vol-
.
.
.
genade Rijksreke-
ning over het dienst-
jaar
.

.
.

MIDDELEN.
S

Totaal van den raming-

staat (titel
B) ……
f
27.771.000,
.
27.771.000,—
44.152:000,—
f

16.381.000,.
76.472.000,_
Voordeelig

saldo ……………….
– –

Nadeelig

saldo ………………. …
68.9

f

83.000,—
f
145.444.000,_
.
f
184.644.000,-

GEHEELE_DIENST..

S AL D 1.
Geraamd voor 1930.
VaStgeSteide


. Vermoedelijke

Nadeelig saldo

,,

A
f

9.140.000,……

f

8.186.000,—

.
f

53.349.000,—.

Voordeelig saldo titel
B

Voordeelig saldo titel A …………

Nadeelig saldo

,,

B
……….
f
68.983.000,—
f
145.444.000,—
.
f 184.644.000,-
Voordeelig saldo Geheele dienst

...
f
131.295.000,._
Nadeelig

,,

,,

,,

..
f

59.843.000,__

f
137.258.000,—
.

842-

.ECONOMISCH-STA’fISTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

Overzicht der uitgaven en ontvangsten van

1OO8—i97.

Gelijk gebruikelijk is, geeft cle Nota een, gedeelte!
lijk samengevat, overzicht van de laatste
20
jaar, met

sp1tsing van utgaven e.n ontvangsten in gewone en

buitengewone. Uit den aard der zaak is de afloop

van de diensten
191.4
toten met
1024
in dit overzicht

opgenomen met de cijfers, gelijk die zijn na uitscha-
kel ing van cle crisisontvangsten en uitgaven.

Voor- of na-

Voor- of na-

Voor- of na-
Dienst- deelige saldi

deelige saldi

deelige saldi
jaren.

van den
ge-

v.
d.
buitenge-

van den
ge-
wonen
dienst

wonen
dienst

heelen
dienst
1909t/m.

Old.

Old.

Old.
1918 + 24.821.000,- – 188.076.000,-

-. 163.256.000,-
1919 + 22.286.000,- — 107.732.0Ö0,- – 85.446.000,-
1920
+

664.000,- – 175.893.000,- – 175.229.000,-
1921 – 12.886.000,- – 284.021.000,.- – 296.907.000,-
1922 – 33339.000,- – 173.571.000,- – 206.910.000,-
1923 – 14.182.000,- – 78.186.000,- – 92.368.000,-
1924 + 2.674.000,- – 59.285000,- – 56.611.000,-
1925 + 44.280.000,- – 31.455.000,-

12.825.000,-
1926 + 66.374.000,- – 26.065.000,- + 40.310.000, 1927 -. 75.236.000,- – 10.337.000,. + 64.900.000,-1928 + 53.349.000,- – 411.171.000,- +

7.177.000,-

1909
t/m’28+229.277.000,- —1.180.792.000,- – 95.515.000,-

DIENSTJAA1I
199.

Omtrent het loopende dienstaar
1.929,
deelt cl

Nota meIe, dat de begrooting, zooals zij oorspronke-
lijk hij de wet is vastgesteld, het volgende beeld ver:

toonde:
TITEL A. GEWONE DIENST.

• Uitgaven.

.Totalen der titels A van de hoofdstuk-

ken der begrooting van uitgaven
. . f 593.624.000

Middelen.

Totaal van den ramingstaat (titel A). . ,,
601.810.000

Voordeelig saldo ……
f

8.186.000

welk sald.o bestemd was voor:
a.
verhooging van

Eloofclstuk IX in verband met gebleken grooter be-
hoefte voor financiering van de Zuiderzeewerken, en

b.
de technische herziening der salarissep.

TITEL 13. KAPrrAAL1)IENST.

Uitgaven.

Tutalen der titels B van de hoofdstuk-
ken der hegrooting van uitgaven ……
1.89.590.000

Middelen.

Totaal van den ramingstaat (titelB) . . ,,
44.152.000

Nadeelig saldo….
f 1.45.444.000

Voor zooveel den
gewonen dienst
(titel A) betreft,

zijn sedert de vaststelling van deze begrooting ver-

hoogd:

I-Ioofdstnk 1 bij de wet van 1.8 Mei
1929

(Staatsblad No.
237)
(1:Ierstel Koninklijk

Paleis te Amsterdam), met …………
f

20.000

I:loofdstuk V hij de wet van
31.
Mei
1929

(Staatsblad No.
278)
(Diversen), met . . ,,
396.000

Hoofdstuk IX hij de wet van
25
Juni

1.929
(Staatsblad No.
357)
(Uitkeerin-

gen aan het Zuiderzeefonds), met ……,,
3.885.000

F[ofdstnk X hij de wet van
31
Mei

1929
(Staatsbiad No.
273)
(Diversen), met ,,
2.265.11.0

Hoofdstuk XI hi;j de wet van
31.
Mei

1929
(Staatblad No.
297)
(Diversen), met ,,

88.500

f 6.654.610

terwijl nog aanhangig zijn setsontwer-

jen tot verhooging van den gewronen

dicost .van :

Hoofdstuk VIIB (Zitting
1928-1929,

No.
349)
(Belattingbetaling op postkanto-

ren), met ..

:. ……………………..
91.000

Hoofdstuk I[X (Zitting
1.928-1920,
No.

406)
(Nieuwe sluis c.a. bij Vreeswijk, met ,,

10.000

Hoofdstuk IV en Hoofdstuk VIJl (Zit-
ting
1.928-1.929,
Np.
431)
(Verbouwing
marechausseekazerries), te zameu met
. . f 20.290

f 6.775.900

:DLrentegen i
sver97binderd:

cie gewone dienst van i-1.00fclstuk 1X hij

cie wet van
31
Mei
1.929
(Staatsblacl No.

981),
met

………………..
f 10.000

en is nog een wetsontwerp aan-

hangig tot vermindering van den

gewonen cl ienst van Hoofd stu k

IX . (Zi.tting
1928-1929,
No.

379),
met ………………..,,
7.034

:1′

17034′

Blijft verhooglng ….
f 6.758.866

Ten gevolge van een en ander daalt het aanwezige

overschot tot rond j’
1.4
millioen. Hierbij is voorts in

aanmerking te nemen, dat nog suppletoire hegroo-

tingen zijn te verwachten tot aanvulling der sahris-
posten welke, als gevolg .van de tot stand gelcomen

technische salarisherziening, . niet touiei icend zullen

blijken. Tevens zal de gewone dienst
1.999
ongunstig

worden beïnvloed – doordat ten gevolge van de in-

werkingtreding der Oomptahiliteitswet — daaruit

betalingen zullen moeten geschieden, waarvoor aan-

vankelijk op de begrooting va het dienstjaar
1.928

gelden waren uitgetrokken.
Hieruit volgt, dat omtrent den afloop van het

clienstjaar
1.029
nog zeer weinig te zeggen valt.
Te1

iswaar overschrijdt de opbrengst der middelen over

de eerste zeven maanden de raming met een nièt on-

aanzienlijk bedrag, doch de vorenuiteengezette te ver-
wachten stijging van uitgaven zal, naar het zich laat

aanzien, het uit dien hoofde verkrëgen gunstige resul-

taat voor een deel te niet doen. Intusschen mag wel als waarschijnlijk worden aan-

genomen, dat het dienstjaar
1.929,
voor zooveel den

gewonen dienst betreft, met een overschot zal sluiten.

* *
*

DIENSTJAAII
1930.

Ten einde een duidelijk overzicht te geven van cle

raihing der uitgaven en der middêlen voor genoemd

d ieostja ir in vergelijking met de bedragen, welice aan-.

vankelijk voor
1029
zijn toegestaan en geraamd], moge

worden verwezen naar de bijlage!] A en B dezer iNota.

Voor bijlage A. zie hlz.
841..

GEWONE DIENST.

De begrooting voor den gewoner cl ienst w’ijst aan

in inkomsten …………………..
f621.192.000

iii tgaven ………………….
..

611.089.000

zoodat een batig saldo is geraamd van. .
,
f
9.140.000

Zooais hieronder zal blijken, is dit bedrag noodig
als stootkusseri ter opvangi ng van een eerl.ang ciodr

de schatkist te lijden verlies.

UITGAVEN.

De gewone uitgaven voor
1929
waren geraamd
01)

f 593.623.700 plus
ruim
.f 8
milhioen, welke l)estemd

waren voor de salarisherziening en de versnelde uit-

voering der Zuiderzeewerken. Deze beide laatste uit-
gaven konden bij het indienen der hegrooting nog

niet formeel worden geraamd, maar werden in de mii– lioenennota aangekondigd, .terijl d.e ,dekki.ng aanwe-

zig was. Het eindbedrag der begrootiog, fomeel
.f 1593

millioen, was dus fëitelijk reeds hij de indiening
.f 601.

sri illioen.
Op deomiderhavige begrooting drukken —. naast liet

normaal accres der uitgaven – de volgende nieuwe

uitgaen:
.f 3
milli.oen restant-salarisherziening (de

Zuiderzeewerken ad een kleine
f4
millioen en de

salarisherziening ad ruim
f 7
millioen overschrijden

te zamen met
.f 3
millioen het destijds
. ,,gereserveer-

de” bedrag van
.f 8
millioen);
f 2
millioen -restant

ieerphchtherstel ;.
f 3Y2,
rnilli.oen expiratie der wet van

• 30 Juli 1924
(Staatsblad No.
319)
in zalce de leerlin-

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

843

gerischaal hij liet lager onderwijs, en
f
1 miii ioen ver-

hoogi lig van den ci icrist der Staatsschuld, o.a. wegens
stijging van cieii rentestand.
Omtrent (ie verlioogi ugen of. verlagingen van ieder

Hoofdstuk afzonderlijk – waarbij kan worden opge-
merkt dat, teti gevolge van’ cle salarisherziening, liet

eindcijfer van elk der hoofdstukken hooger is clan het

aanvankelijk geraamd bedrag voor 1.929 – geeft de
Nota gedetailleerde cijfers.

Ilooger
zijn geiaamd ‘)

.lioofdstuk

1.1 ………………..
t

55.000,

[[1 …………….. …
,,

1.0.000,-

LV …………………,,

881.000,
V …………………,, 1.250.000,-

VI ………………..,, 9.296.000,—

vi:r A ……………… ..1.243.000,—
VII B ………………,, 1.226.000,-
V1.1 ………………….,,

:i:x ………… . ……. ,, 2.375.000,-

X ………………… ,;

350.000,-

Xi
.
……………….. ,,

221.000,-

.1 NKOM.ST.gN.

Ove:reenjcomstig het voor het eerst, ten aanzien

van den dienst 1928, aanvaarde stelsel zijn cie daar-

voor in aanmerking komeicle middelen, welke niet
volgens kohie.ren worcleu geheven, geraamd naar de

opbrengst over :1.928, vermeerderd met 12f7 van liet
accres, dat volgens cle midcleienstaten in cle eerste
zeven maanden van 1929 is ontvangen en verminderd
niet 1.217 van het clécres over die zeven maandeii. Bij
enkele middelen, waar bijzondere, omstandigheden cie opbrengst tijdelijk onevenredig hebben doen stijgen, is

op dit systeem eenige correctie toegepast, in den zin

van ccii verlaging van het ramingsbecirag, waartoe het
systeem zou leiden, niet name hij de registratierechten
en cie successierechten.

Ter toelichting van enkele ramingen kan nog het
volgende worden opgemerkt.

.!’n.komstenbelasting.

.De verlaging van het tarief der Inkomstenbelasting, ingevolge cie Wet van 15 Maart 1928 (Staatsblaci No.
62), :is voor liet eerst op de heff:i.ng van het dienstjaar
1.928/29 volleci ig toegepast, in verband ivaarmecie (ie
netto- raming voor 1.929 is gesteld op f80.000.000. Gezien (ie thans belcencle uitkomsten van dat belas-
tingjaar, wordt dit middel voor 1930 geraamd als
volgt:

B.rnto opbrengst volgens kohieren

f 92.000.000
af
kwade posten ………………….,, 12.000.000

Netto-opbrengst …. f
.
80.000.000
zijnde hetzelfde bedrag als geraamd voor 1929.

Veranderde ramingen van enleele posten.

De volgende posten zijn
hooger
geraamd dan voor
1929:
Tet
.
tnogensbelasting met …………
.f
500,000,—.
Rechten op den invoer met ……….,, 3.500.000,-
Accijns op geslacht met. ………… ,, 1.000.000,-

Accijns op wijn met ………… . … ,, 50.000,L
Accijns
0])
bier roet ……………. ,, 1.000.000,—
Acci.ins
0
1)
suiker niet …………..,, 500.000,-
Accijns
0.1)
tabaic met ……………. ..2.500.000,-
Belasting
0
1
)
gouden en zilveren werken
met
.
………………………..

,,

50.000,—.
Rechten en boeten van zegel ……..,, 500.000,-
Rechten en boeten van registratie ……3.000.000,-
Succeasierechten ……………….,, 4.000,000,-

Daaren tegen zijn
lager
geraamd.

Accijns op zout …………. . ……
f

200.000,—
Accijns op gedistilleerd?)

..;, 8.000.000,-
.1)
Lagere ramingen komen iu deze begrootitig niet voor.
i:Foofdlsttik T (Huis der Joiiingin) is uiteraard gelijk- ge-
bleven. (Bed.)
En

verband met cle verlaging van
40
püt. volgens de
wet van 7 Febr.
1929,
die
1
Maart
1929
in werking is.
getredei.i.

.IiAp.l.TAALD:I.ENT.

De kapi.taald.ienst wijst voor 1930 een totaal in uit-
gaven aan va.n ………………….
f
96.753.000
en in ontvangsten van ………….,, 27.771.000

zoociat het nadeelig saldo bedraagt . .
f
68.982.000

Voor 1.929 is geraamd:

: Uitgaven ………………………f189.596.0oo

Ontvangsten …………………..,,44.i50OO

Nadeelig saldo 1929 …………..f145.444.000

Tei toelichting van cie voornaamste verschillen kan
hbt navolgende ivorden medegedeeld.

Voor 1929 is op Hoofdstuk V1IA een bedrag van

j’ 100.000.000 uitgetrokken voor geheele aflossing der
leening 1923 0. Voor 1930 is voor buitengewone af-
lossing niets uitgetroklcen.
Voorts is op Hoofdstuk
V1ÏB j’
7.400.000
minder
uit&etrokken voor aankoop van Staatsschuld’ ‘oor het
Necierlandsch Muntfonds;
f
3:000.000
meer
voor voor-
schotten ingevolge de .doningwet en rond f4.000.000
minder
wegens kapi.taalverstrekking aan het Zu.icler-
zeefonds.

Op Hoofdstuk IX is
f
2.300.000
meer
uitgetrokken
“oor groote Waterstaatswerlcen f1.300.000
meer
w’egens deelneming van den Staat in het aandeele.nka-
pitaal van de K.L.M.;
f
2.100.000
meer
wegens kapi-
taalverstrekking aan liet Staatsbedrijf der P. T. en T.;

‘f
15.575.000 meer
wegens uitkeering aan hel Zuider-
zeefoncis voor den afsluitdijk en
j
3.300.000
minder
wegens kap i.taalverstrekk ing aan de Staatsmijnen.

‘Vat cie
middelen
van den lcapitaaldienst hetref t,
valt te vernielden:

Op Hoofdstuk
VIIA j’
5.000.000
minder
voor extra
aflossingen van ivoni ngwetvoorschotten; op Hoofd-
stuk
VIIB j’
9.600.000
minder wegens door het Staats-
muntbecirijf af te leveren munt; op Hoofdstuk IX
f.2.771.000 minder
wegens aflossing van verstrekt
kapitaal door het Staatsbedrijf der Posterijen, Tele-
graf ie en Telefonie.

Afzonderlijice begrootingen van Rijks fondsen
en bedrijven.

Ingevolge liet bepaalde in artilcel 87 der Comptabi-

liteitswet en artikel 11. dier Bedrijveuwet worden bij
de Rijksbegrooting voor liet cli.enstjaar 1.930 tevens

i.ngediénd de hegrootingn dci’ afzonderlijke fondsen
en der Staatsbedrijven voor gemeld dienstjaar, te we-
ten van:

liet fonds voor de uitvoering van de Tiendwet
1907 (Staatsblad No. 222);
het Leeningfonds 1914;
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;

die voltooiing van het vestingstelsel;
het fonds ter verbetering van de Kustverde-
diging;

het Wegenfonds; het Zuiderzeefonds;

liet Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrnk-
kerij;

het Staatsmunthedrijf;

1.0. .het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen;
1.1.. liet Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie;

liet Staatsvisschershavenhedrijf te I3muiden;
cle Staatsrnijnen in Limburg.

De resultâten dezer hegrootiiigen, leidende tot uit-
gaven ten laste vani- of inkomsten ten hate van de
Rijksbegrooting, zijn opgenomen ‘eenerzijcls in de
hoofdstukken der Rijksbegrooting van uitgaven ander-
zijds verwerkt in cle middelen.

Voor nadere bijzonderheden zij verwezen, naar de
Memoriën van Toelichting, behoorencie bij vo.renge-
noemde begrootingen.

Overschot
0
1
)
den gewond’in dienst, tekort op den
kapitaaldienst.

Zooais uit bijlage A (blz. 841) blijkt, geeft de ge-

844

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERIC1TEN

18 September’ 1929

wone dienst een overschot van
f 9.140.120,
en sluit

de kapitaeidienst met een tekort ad
f 68.982.732,
ge-

vende voor. den geheelen dienst een nadeelig saldo

ad
f 59.842.612.

Algemeene opmerkingen over den gewonen dienst.
Bij het 1)atig slot van ruim
f 9
millioen, dat op den

gewonen dienst geraamd is, moge het volgende wor-

den opgemerkt.

Zooals bekend is, zal in
1931
de nieuwe wet op de

fnancieele verhouding tusschen hét Rijk en de ge-

meenten in werking ‘treden, welke jaarlijks een groot
offer zal vergen van ‘s Rijks schatkist. Gelijk door den

ondergeteekende reeds vroeger werd uiteengezet, zal
het onmogelijk zijn, dit verlies op het budget van één

jaar te lijden. Het opmaken van de begrooting voor

1931zou
dan ook tot zeer groote moeilijkheden aan-

leiding geven, indien niet ieeds een jaar tevoren
een:ige ruimte op de budgetbalans verkregen werd,

ter gedeeltelijke dekking van het straks te brengen

offer. In twee jaar tijds zal het verlies waarschijnlijk
te overbruggen zijn; in één jaar is het dit stellig

niet. Vandaar dat er ernstig naar gestreefd is, op de

onderhavige begrooting êen overschot te verkrijgen,

dat althans eenig uitzicht biedt, het critieke jaar
1931

met zekere kans op een bevredigend resultaat te kun-

nen tegemoet treden. De Regeering is hierin niet ge-

heel naar wensch geslaagd. Verschillende maatregelen,
in de laatste jaren tot stand gekomen, o.a. de salaris-

herziening, het herstel van het zevende leerplichtjaar

en de wederinvoering van de leerlingenschaal van

1923,
hebben, evenals de tegenvaller bij de Zuiderzee-

werken, geleid tot een verhoogde raming der uitgaven.

De begrooting van Onderwijs alleen is voor
1930
met

f 9
millioen moeten verhoogd worden en heeft thans
het tevoren nog niet gekende cijfer bereikt van ruim

f 159
millioen. (Opmerking verdient hierbij, dat het
herstel van het zevende leerplichtjaar en van de leer-

lingenschaal ook automatisch, d.w.z. volgens de des-

tijds aangenomen versoberingswet, op 1 Januari
1930

had moeten intreden). Aan den anderen kant is de

daling van hoofdstuk VIlA (Staatsschuld), welke de

laatste jaren steeds eenig tegenwicht bood tegen ver-
meerdering van uitgaven elders, tot staan gekomen,
en zelfs omgeslagen in een kleine verhooging, o.a. door

de stijging van den rentestaid met het
o
nvermijdelijk

gevolg van een duurdere financiering der, vlottende

schuld. Het gevolg is geweest, dat, ondanks voortge-
zette reorglinisatie en versobering, en ondanks een.. zoo

reëel mogelijke raming der middelen volgens de in de

millioenennota van September
1927
uiteengezette

nieuwe methode, geen hooger overschot is kunnen

verkregen worden dan van ruim
f 9
millioen.

De helft van het offer, dat in
1931
de wet op de

:fi.nancieeie verhouding zal kosten, is dit
niet.
Dat

offer toch kan thans gesteld worden op
f 23 millioen.

Aanvankelijk was het geraamd op
f 18
millioen, ni.
een verlies van
f 22
1
% millioen aan personeele belas-

ting plus
f 15 á f 16
milli.oen aan grondhelasting, ver-

minderd met
f 20
millioen bespaarde Rijksuitkeering

aan de gemeenten. Op zichzelf zou dit cijfer
van
f 18

millioen kunnen worden aangehouden, daar de garan-

tie- en limietbepalingen van art.
6
der bedoelde wet,

in hun onderling verband, volgens de jongste bereke-
ningen geen noemenswaard offer van ‘s Rijks schat-
kist zullen vergen. Evenwel is het accres bij de perso-
neele belasting van dien aard dat de opbrengst van

dit middel voor
1930
geraamd is kunnen worden op

f 211%
millioen. Dit beteekent een meevaller voor het

aanstaande b
e
grootingsjaar, maar het beteekent tevens,

dat het verlies, hetwelk ‘s Rijks schatkist in
1931
te

wachten staat ingevolge de wet op de financieele ver-‘

houding,
f 5
millioen hooger, moet worden gesteld en
derhalve gebracht op
f 23
millioen.

Tegen
1931
zal derhalve – ongerekend het normale

accres der uitgaven – nog
f 14
millioen moeten wor-

den overbrugd, wil de nieuwe wet op de financieele

verhouding op bevredigende wijze kunnen worden ge-

financierd.

Beschouwingen over de financieele perspectieven.

Uit een en ander blijkt wel,
dat van een verdere be-
lastingverlaging in den eersten tijd bezwaarlijk sprake

zal kunnen zjn.
En tevens, dat, wil aan belastingver-

hooging tegen
1931
worden ontkomen, groote behoed-

zaamheid en zeifbeheersching in acht genomen zullen

moe
.
ten worden. Dit klemt te meer, daar duurzaam

niet mogelijk zal
zijn
wat eenige jaren achtereen ge-

schied is: het normale accres der uitgaven geheel
0
1
)

te vangen door reorganisatie, zoodat het normale

accres der middelen voor nieuwe uitgaven of belas-

tingverindering beschikbaar komt.. Afgezien van de

totstand gekomen belastingverminderi.ng, zijn in

hoofdzaak op die
wijze
in de laatste jaren gefinancierd

geworden de nieuwe uitgaven voor: het herstel der

invaliditeitsbijdrage, de pensioensaneering, de spoor-

wegsaneering, de salarisherziening, de versnelde uit-

voering der Zuiderzeewerken, het herstel van het

zevende leerplichtjaar en de wederinvoering der leer-

lingenschaal van
1923.
Gelijk
uit het voorafgaande

blijkt, wordt de hoop gekoesterd, dat ook de kosten
van de wet op de financieele verhouding ‘ in wezen
meer een belastingverlaging dan een nieuwe uitgaaf

– op die wijze dekking zullen kunnen vinden. Zeker-

heid daaromtrent bestaat nog allerminst. En in elk

geval staat wel vast, dat de uiterste spankracht van

wat reorganisatie en middelenaccres leveren kunnen,

hiermee gemoeid zal zijn. Waarmee dus tevens vast-

staat, dat nieuwe jatrljksche uitgaven van beteekenis;

welke buiten de genoemde wet nog op het budget zou-

den worden gelegd, althans indien dit véér
1932
ge-

schieden zou, slechts uit nieuwe middelen zouden

kunnen worden gefinancierd, d.w.z. belastingvei’hoo-
ging zouden meebrengen, d.w.z. een stap terug zouden
beteekenen op den onder dringende economische nood-

zaak in de laatste jaren afgelegden weg.
* *

‘De moraal van het voorafgaande is tweeërlei:

Vooreerst leert het, dat het overschot van
f 9 mil-

heen op de onderhavige begrooting geen weelde is,

maar een spaarzamelijk gevuld stootkussen om den

schok van
1931 op
te vangen. Toen enkele jaren ge-

leden een overschot op de begrooting door den onder-
geteekende gebruikt werd tot belastingverlaging, werd
hem door de warme voorstanders van voorziening in
den nood der gemeenten opgemerkt, dat dit overschot
beter voor de regeling der financieele verhouding had

kunnen worden gereserveerd. Zijn antwoord luidde,
dat het bedenkelijk ware dit te doen vé6rdat omtrent

die regeling nog iets vaststond, ook wijl men niet
zeker was, dat het geld dan inmiddels niet eeii ander
emplooi zou vinden.. Thans, nu de regeling in het
Staatsbiad staat en het offer daarvan voor de schat-
kist bekend is, is het inderdaad plicht in den zin van

het destijds gegeven advies te handelen en behoeven
onjuiste gevolgen daarvan niet meer te worden ge-

vreesd.
In de tweede plaats leert het voorafgaande, dat bij de beoordeeling van den toestand van ‘s lands geld-

middelen in den eerstvolgenden tijd steeds gerekend
zal moeten worden met het obligo, hetwelk daarop in

1931.
zal komen te rusten, en dat, in dit licht bezien,

die tbestand, zij. ‘t niet zorgwekkend, toch in hooge

mate zorgeischend is.
Daar nu en dan sommiger in-
druk een tegenovergestelde blijkt te zijn, doordat zij
eenzijdig zien op de meevallers van eenige achterlig-
gende jaren en niet voldoende in hun aandacht be-

trekken de
tientallen millio enen,
welke sindsdien aan

de debetzijde van de budgetbalans een plaats hebben
gevonden of nog zullen ihoeten vinden (voor uitgaven
waarvan hierboven eenige zijn genoemd), ,heef t het

zijn nut, dezen feitelijkeu toestand scherp in het oog te vatten, opdat hij niet straks op een wellicht onge-
legen oogenblik – al dan niet samenvallende met een

I8 September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

845

‘tegenslag in de conjunctuur hier ‘of in IndiS – ons

plots en pijnlijk ove.rvalle.

1

Ka.spositie.

De Nota besluit met een mededeeling over den
stand van ‘s Rijks kas. Volgens de kaspositie van 7 Sept.

j.1. i), bedroegen de verplichtingen f 225.647.000 en de vorderingen f 223.767.000, zöodat op genoemden

datum ten behoeve van ‘s Rijks huishouding rond

f
2 millioen vlottende schuld was aangegaan, onge-
acht de ‘verplichting van de schatkist tegenover het

Leen ingfonds 1.914 uit hoofde van het in ‘s Rijks kas

berustende saldo van (lat fonds.

DE RIJKSMIDDELEN.

in dit num’mer treft men aan het gebriike1ijke

overzicht van de opbrengst der Rijksmiddeleu over de
maand Augustus 1929, afzonderlijk en vereettigd met

die der vorige maanden van 1929, in vergelijking ge-

bracht met de raming van dat jaitr en de opbrengst

ovc.r dezelfde tijdvakken van 1928.
De gewone middelen brachten in de afgeloopen
maand f 40.554.300 op tegen
f
37.047.400 in Augustus

1928 en vertoonen mitsdien een vooruitgang van

f
3.506.900. De totale opbrengst in Augustus over-
trof voorts de raming met
f
1.292.200.

De totaa1-opbrengst over de eerste acht maanden
van dit jaar bedroeg
f
333.739.100, di. f4.990.900
moer dan, in hetzelfde tijdvak van hét vorige jaar.
Ook (le raming werd in bedoelde periode overschreden
en wel met
f
19.642.400.

In vergelijking met de overeenkomstige maand van

hel vorig jaar vertoonen de grondbelasting, de ver-
mogensbelasting, de dividend- en tantièmebc]asting,

de rechten op den invoér, het statistiekrecht, de zout-,
de geslacht-, de suiker- cii tle tabakaccijns, de belas-

ting op gouden en zilveren werken, de rechten en
boeten van zegel, de rechten en boeten van régistra
ti.e, de rechten en boeten van succCssie, van overgang
bij overlijden en van schenking en de domeinen, vaar-

ten cii wegen een hooger opbrengstcijfer. Daarente-
gen brachten minder op de personeele belasting, dle jil-
komstenBelasting, de wijn-, de gedistilleerd- en de
bieraccijns en de loodsgelden. Over het algemeen ge-

nounen viel de loop der middelen in de afgeloopen
maand bijzonder mee; alleen in 1924 gaf Augustus een

hoogere .opbrengst; te meer opvallend is het hooge opbrengstcijfer, waar de middelen ook in de.vorige
maand ruim hebben gevloeid.

I)e gro:ndbelasting gaf, evenals de vorige maand,
een stijging in opbrengst te zien (van f 448.500) en
bracht zoodoende het voor, de maand Augustus be-
langrijke bedrag van f 1.841.700.in de schatkist. Ook
de gemiddelde maandramiiig werd overtroffen (met

.f
59.700). Een gevolg van dezen meevaller is, dat de
ontvangst over de eerste acht maanden thans zoowel
de opbrengst van hetzelfde tijdvik van 1928 als 213

der rarning overtreft (met onderscheidenlijk f 198.000
enf3.554.200). De in de eerste.maanden van dit jaar
oiitstané achterstand, te wijten aan een kleine ver-
traging in de aanslagsregeling-1.929, is hierdoor ge-
heel ingehaald. . . .

De personeele belasting liep ditmaal in opbrengst
terug wegens mindere ontvangsten op de oude, dien-
slen. Het decres beliep
f
253.900, waarbij intusschen
moet worden bedacht, dat de inkomst van Augusi;us
1928 buitengewoon. hoog was. Op zichzelf genomen
‘as de opbrengst der afgeloope.n maand
(f
2.590.000
hoven 1/12 der raming) zeer bevredigend. Gerekend over acht, maanden werd in 1929.nog f342.100 min-
der ontvangen dan, in het voorafgâande jaar, welke
teruggang wellicht voor een deel zijn verklaring vindt
in de omstandigheid, dat cle bij de wet van 28 Decein-
ber 1026 (Staatsbiad No. 432) tot stand gebrachte

belastingverlaging in de eerste maanden van 1928 nog
iiiet kon doorwerken. Daarentegen werd 2/3 van de

Zid

13. van ii Sept. ji.
blz. 826.

raming met f 2.968.700 overschreden, hetgeen intus-
schen voor de, personeele belasting een normaal ver-
schijnsel is.
. –

De inkomstenbelasting leverde opnieuw’ minder op,

ci:itmaal f 253.100, welke daling voor een deel is toe

‘te schrijven aan de verlaging van het tarief bij de

wet van 15 Maart 1928 (Staatsblad No. 62). Wat cie

rarning betreft beliep het nadeelig verschil
f
3.454.800,
doch dit behoeft niet te verwonderen, daar Augustus

een der ongunstigste maanden voor dit middel is. Bij

vergelijking van de ontvangsten over de eerste acht

maanden van 1028 en 1929 blijkt, dat de ontvangen

bedragen als volgt over de verschillende dienstjaren

kunnen worden onderverdeeld:

Jan. t/m.
Aug.
1928

Jan. t/m.
Aug.
1929

1925(26….

f

713.200

1926/27….

3.110.900

f

449.100

1927128….

59.653.500

1.672.900


192829….

1.767.200

51.102.000

1929/30….

1

.

2.452.900

Totaal ..

f
65.244.800

f
55.676.900

Uit bovenstaande cijfers volgt, dat de inkomstnbe-
lasting tot dusver
f
9.568.000 minder opleverde dan’
in 1928, hoofdzakelijk ten gevolge van de bovenbe-

doelde verlaging van het tarief. De raming werd in

de eerste acht maanden -met f 1343.500 overtroffen,
doch dit beteekent niet veel, daar de maanden Januari
t/m. Mdi voor deze belasting altijd het gunstigst zijn;
uit laatstgenoemd bedrag moet integendeel worden
afgeleid, dat de raming dit jaar niet zal worden ge-
haald.

De vermogensbelasting accresseerde .met f 1.01.900,
vermoedelijk te danken aan. de hoogere kohierbedrai

gen van het dienstjaar 1928/1929. De raming werd

in de . afgeloopen maand niet bereikt (nadeelig ver-,
schil
f
580.700), doch Augustus i s voor dit middel
doorgaans een der slechtste maanden. Vergeleken over

acht maanden bracht 1929 een surplus van.f 1.517.000
boven het voorafgaande jaar en van f420.300, hoven
8/1.2 dier raming. Ook al neemt men. aan, dat een
deel van den verkregen voorsprong in de eerstvolgen-
cie maanden te loor zal gaan, stemt de loop van dit
middel tot tevredenheid.

Bijzonder opvallend is de hooge opbrengst van de
dividend- en tantièmehelasting, welke
f
1.465.200
klom boven die van de gelijknamige maand van 1928.
Zooals bekend komt deze belasting op onregelma-
tige wijze binnen en wordt een zeer belangrijk deel
in slechts enkele maanden geïnd. Ditmaal was Juli

de gunstigste maand, doch Augustus maakt met
een ontvangst van
f
3.115.000 ook een goed figuur.
Daar de dividend- en tnntièmebelasting ook in de
eerste maanden van dit jaar ruim heeft gevloeid, be-

droeg de vooruitgang in de eel-ste acht maanden van
dit jaar f 3.450.500 boven Januari t/m. Augustus
1928, terwijl 213 der raming in bedoeld tijdperk met

f
3.607.600 werdi overtroffen. In totaal kwam reeds

f
16.900.000 binnen. Al brengen de laatste maanden
liet jaar meestal niet veel meér op, toch kan reeds
vrij zeker worden aangenomen, dat het geraamde op-

hrengstcijfer (f 20.000.000) zal worden overschreden.
De ini’oerrechteu. bleven zich in stijgende lijn be-
wegen'(vooruitgang f884.000) en brachten f5.816.700

op, een i’oor dit middel zeer belangrijke ontvangt.
Ook het statistiekrechtgaf een surplus (van f9.700).

Bij vergelijking van de ontvangsten over acht maan-
den blijken bij beide middelen zoowel de opbrengst van
het vorige jaar als de raming te zijn overtroffen, bij
de invoerrechten met respectievelijk
f
2.675.500 en
f
2.925.800, bij het statistiekrecht met onderscheiden-
lijk
f
56.000 en
f
74.900; In deze stijgende opbreng-
sten, welke reeds geruimen
tijd
zijn waar te nemen,
manifesteert zich de opleving van den handel, terwj.i
ook cle verhooging in sommige landen .als België en
Frankrijk van de’ eenheidsprijzen van verschillende goederen een factor van. beteekenis vormt.
11
De

accijnzen vertoonden een onderling zeer ver-

846

ECONOMISCH-STATÎSTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

suhillend beeld. De zoutaccijns ga:f veer ccii hoogere

.u’kornst (van
f
31.200), waardoor cle’ regelmatige cia-

ling in cle. eerste maanden van het jaar ‘echter nog

niet geheel is opgevangen. Ook •de geslachtaccijos
liep in opbrengst op (met
f
115.800) en leverde aldus

het voor dit middel zeer belangrijke bedrag van

f
1.048.500, waarin valt te onderkennen, een meercier

verbruik van inlandsch run dvleesch wegens den da-

lenden invoer van bevroren vleesch en cle hooge prij-
zeil van het varkensvieesch. De wijnaccijns vertoonde’

ditmaal een daling van
f
10.300, waardoor de op-

brengst over de eerste acht maanden
f
2.000 bij die

van dezelfde maanden van het vorige jaar tea achter’

bleef. Ook de gedistilleerdaccijns gaf een teruggang

te zien; het decres bedroeg
f
616.200. Oogenschijnlijk

valt de maandopbrengst
(f
3.236.800) nogal nice; te’

bedenken valt evenwel, dat de maand Augustus vijf

verschijndagen van den krecliettermijn telde. De met

1 Maart jl. in werking getreden verlaging van het

tarief doet haar invloed in volle zwaarte gevoelen;

tot dusver kwam in 1929 reeds
f
5.890.600’minder bin-‘

nen dan in liet vorige jaar. De bieraccijns gaf even-‘

zeer minder te boeken, al bedroeg de teruggang ook
niet meer dan
f
15.500. Gerekehcl over acht maanden

maakte dit middel echter geen’kwaacl figuur. De sui-‘

keraccijns gaf opnieuw een hooge inkomst, t.w.

f
4.363.700 of
f
519.700 boven die van Augustus 1928.

Dit gunstige cijfer is niet aan een verschil in betaal-‘
dagen van den krediettermijn toe te schrijven, doch
vindt vermoedelijk zijn verklaring iii het aanvullen

der voorraden door den handel in verband met het

oploopen der suikerprijzen. Tenslotte moge nog wor-‘

den gewezen op den tahakaccijns, die
f
331.900 meer’

opleverde. Door de hooge ont’angsten, die ook in de

vorige maanden van liet jaar konden worden geboekt,

steeg de opbrengst der eerste acht maanden
f
2.230.200

boven: die van dezelfde periode van 1928.
Eene vergelijking van cle opbrengst der accijnzen

over acht maanden van 1928 en 1929 en met de raming

leidt tot het volgende resultaat:

Opbrengst

Opbrengst

Raming

8 m. 1928

8 m. 1929

8 m. 1929

Zout ……
f 1.344.900

f
1.291.200

f 1.333.300

Geslacht …. ,,
7.088.300

,,
7.908.600

,,
7.333.300

Wijn ……,,
1.446.200

1.444.300

,,
1.766.700

Gedistilleerd ,,
28.910.300

,,
23.0l9SO0

,,
30000.000
Bier
……

8.981.500

,,
9.206.300

,,
9.333.300

Suiker
……
30.537.500

,,
31.
1
,21.700

,,
31.533.300

Tabak ……
15.470.800

,, 17.701.100

,,
15.666.700

De belasting op goudeb en zilveren werken bracht

f
2.400 inéér op. Gerekend over acht maanden bleef

dit jaar evenwel
f 1.100
bij het vorige ten achter.

De zegelrechten gaven
f
290.400 méér, welke voor-,,

uitgang geheel aan een ruimer vloeien der beursbe-

lasting was te danken, welke
f
384.500 in opbrengst

steeg. De registratierechten wezen eveneens een hoo-

ger opbrengstcijfer aan (van
f
52.500). Ook indien

men cle ontvangsten over de eerste acht maanden
beziet, maakt de hier besproken ‘groep van middelen
een goedenindruk. Aan zegelrechten werd in bedoeld

tijdvak
f
174.400 meer geïnd dan in dezelfde maanden

van 1928 (liet effectenzegel bracht in dien tijd

.f
405.400 meer op) en
f
1.133.200 ‘boven
213
der•

rarni’iig. Bij de registratierechten beliepen deze bedra-
gen respectievelijic f4.179.900 en f4.400.500. Dat het’
laatstgenoemde middel dit jaar zulke ruime baten gaf,
is aan de groote aand.eelenuitgiften in de eerste helft

‘i’an liet jaar toe te schrijven
..

De loop der successi.erechten valt bijzonder mee.
Na het zeer’ hooge opbrengstcijfer van Juli jl. had
een lagere ontvangst verwacht mogen worden, doch ook ditmaal mocht een surplus worden geboekt (van

f
334.200). Tot dusver werd in het loopende jaar reeds

f
4.497.900 meer ontvangen dan in de eerste acht
maanden van 1928, terwijl 213 der rami.ng
met,

f4.041.700
werd overschreden. De domeinen gaven door toevallige omstandigheden

f
.155,700 meer, cle loodsgelden daarentegen
f
33.300

in i.i’ider ‘te boekn. Toch bracht iiatstgno’nicI middel
nog
f
2.000 boven cie gemiddelde maaiidram i rig’ op.

Gerekend over acht maanden bedroeg cie vooruitgang

boven de ontvangsten van liet vorige jaar f 36.100.
Daarentegen werd cle raniiug niet gehaald (nadeelig
erschil f 51.600). ‘

De ‘inkomsten van het ,,Leeningfonas 1914″ ver-

toonden opnieuw een vermeerdering cii kwamen van

f
4.685.800 in Augustus 1.928 op
f
5.712.900. Van
laatstgenoemd bedrag w’as ruim ,f i..
874
.
500
aan de

Te.i.diedigingshelasti ngen te danken in cle eerste acht
maanden viel een
stijging
waar te nemen van

f
54.121.800 tot
f
57.538.300. De zegelrecliten van

buitenlandsche effecten gaven in dat tijdvak f5.600

minder’ te hoeken, hetgeen op een vermindering der

omissies van bui tenlan dsche fondsen wijst.

Voor het ,,Wegenfonds” ‘werd in de afgeloo5’eii

maapd f 3.550.000 ontvangen tgen f 569.500 in

Augustus 1928. Van eerstgenoemd bedrag komt

f
597.100 op rekening van de wegenbelasting en cle

rest of f 2.952.300 op rekening van cle rijwielbelas-
ti.ng, welke dit jaar liet eerst grootendeels in de niaari-

den Juli. en Augustus binnenkwam.: Inde eerste acht
maanden’ van dit jaar kwam aan het Wegenfonds ten

goede
f
13.891.400, waarvan
f
7.588.300 wegenbelas-‘

ting en f 0.303.100 rijwielbelasting. In fiet vorige jaar

bedroegen de ‘ laatstbedoelde opbrengsten – resp.

f
6.632.700 en
f
5.540.600. Toen kwam evenwel slechts

90 pOt. van de werkelijice opbrengst dr rijwielbelas-
ting ten bate
ali het Wegenfonds. Neemt men ‘dit

in aanmerking, dan blijkt,’ dat in liet
d, loopen’cle jaar,

reeds ruim 58.700 rijwielpiaatjes meer zijn verkocht

dan in cle eerste acht maanden van 128.

AANTEEKENINGEN.

Zwitserland en de Rijnscheepvaart.

In liet maandbericht van Septembet van de Schwei-

zerischer Barikverein wordt uitvoerig liet vraagstuk

van de reguleering van den Rijn van Bazel tot Straats-
burg besproken, waaraan ht volgende is ontleend.

Op 6 Augustus 1929 diende de Z*itsersche Bonds-

raad bij de ,,Bundesversammlung” een voorstel in om-
trent het vraagstuk van de reg’uleering van den Rijn

tusschen Bazel en Straatsburg. Daarin werd de goed-
lceuring verzocht van de in Maart van dit jaar tu.s-
schen Zwitserland en Duitschland gesloten voorloo-
pige overeenkomst. In verband met de groote betee-

lcenis van d’it probleem voor de economische toekomst
van Zwitserland en de’ zware financieele lasten, die dit verdrag met zich medebrengt, gaat het bovenge-
noemd bericht zeer uitvoerig de on,twikkelingsgeschie-

denis van de reguleering van den Rijn na.
Daarin wordt er o.a. op gewezen, dat Zwitserland

zich betrekkelijk laat van de ‘econmische voordeelen
van een regelmatige en goed ontwikkelde binnen-

scheepvaart bewust
werd.’.
Eerst met de eeuwswise-

ling begon men de middelen en de wegen te zoeken,
om Zwitserland bij het internationale binnenscheep-

vaartnet aan te sluiten.
Dank zij de vele bemoei ingen’, ontwikkelde zich het

Zwi.tsersche Rijnverkeer tot den 6orlog zeer gunstig. Terwij.l het verkeer in het jaar’ 1907 slechts 3800 ton
bedroeg, steeg dit iii 1910 tot 64.100 ton om in liet
jaar 191,3 het cijfer van 96.700 ton te bereiken.
De Rijnscheepvaart, die in de ,jaren 1915 en 1916
geheel was lam gelegd, kwam eerst weer in 191,9 tot
bloei De volgende tabel toont çle ontwikkeli’ng van

het verkeer in de Rijnhaven van ‘
;
Bazl sedert 1918.

Dat de ontwilckeling van het Rijnverkeer niet con-
stant is, hangt noodzakelijk met den slechten toestand
van de Rijubedding samen. De waterstand liet in de laatste twee jaren dermate te wenschen over, dat de
reeders bijna uitsluitend op het Rijn-Rhônekanaal
waren aaugewezeu.
‘Niet slechts het’ lcan.ton Bazel-stad, maar alle kan-

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

847

Goederenomslag in de Rijohavens van Bazel.

0.

0.
0
0

0

0

0
2

2
U)

J)

(1)

• in 1000 ton

in 1000 ton
1918

17

6

23

194 213.4

73.2
286.6
1919

37.8

1.8

39.4

1925

60.1 . 29.5

89.6
1920

13.3

2.4

15.7

1926

236.9

36.3 273.2
1921

0.7

0.3
4)
1.0

1927

655

85

740
1922

126.3

44.8 171.1

1928

426.2

45.5 2)471.7
1923

25.4

14.2 0)39.6

1929
1
) 228.4

23.8
4
)252.2
1)
6
maanden.
2)
waarvan:
448.581
ton op het Rijn-Rhone.
kanaal.
8)
Ruhrbezetting.
4)
ongunstige waterstand.

tons hebben bij de Rijnscheepvaart meer of minder
belang. De volgende tabel over het totaal verkeer van

de Rijnhaven van Bazel van 1924-1.928 geeft het

aan deel van Bazel, van het overig gedeelte van Zw.i t-

serland en van het, buitenland weer.

Totaal
Zwitserland

J
Buiten-

zonder

Boze!

1
land
verkeer

Bozel

in tonnen

Stroonoop
1.59L755 1364.37 *

193.987k

33.351
Stroomaf

269.356 234.262f

4.602f

30.492f

Totaal..
1.861.111
1598
.e9(85.
9
)1
198.569(10.7) 63.843(3.4)
*) in percenten
vnu
het totaal. –

hieruit blijkt, dat het aandeel van Bazel in cle ge-
noemde periode slechts 11 pOt. bedroeg, terwijl cle
overige kantons (Zürich, Bern ee St. 0-allen staan
aan het hoofd) tot 85 pOt. daaraan deelnemen. Onder

leze omstandigheden is het te begrijpen, dat de ]3a
zelsche autoriteiten steeds het natiohale karakter van

het groote werk op den voorgrond hebben gesteld.
:De inrichting van de haven van Bazel is dermate
vergroot, dat zij
O
het oogeublik reeds een jaarlijk-
schen omslag vad 1.5 niillioen tonnen kan verwerken.
.l)it cijfer zal na de Rijureguleering nog aanzienlijk
stijgen. Reeds thans zijn er plannen in VoQrbereiding
voor een nieuwe haveii bij de .Duitsche grens.

Tot de door het Eidgenossenschaft en het kanton
Bazel-stad betaalde bedragen
1)
behooren nog de kapi-
talen der 17 in de Rijehavens gevestigde maatschap-
pijen.

.l:Iet onderstaande overzicht, dat aan de betreffende

1)
Totaal Fr.
17931.000

maatschappijen ter contrôle werd toegezonden, geeft
CCfl
do idel.ijk beeld van deze aanwendingen.

in liet jaar 1.919 werd on.clei (le auspiciën van
(le Verein für Schiffahrt auf dem Oberrhein de

eerste Zwitsersche hinnenscheepvaartmaatschappij, de.
Schwei zer Schleppsch ffahrtsgenossenschaft te Bazel
opgeri.cht. Ondanks de verliezen, die deze maatschappij

na 1.921, mede tengevolge van den ongereguleerden Rijn

leed, werden er toch nieuwe maatschappijen in het

leven geroepen. In 1920 was reeds de onder deelname
van Duitsche, Zwitsersche, Nederlandsche en Fransche

belanghebbenden de maatschappij ,,Neptun” Trans-
port uhd Schiffahrts-A.Q-. opgericht; een jaar later

volgde de A.G. fOr Schif:fahrt und Sped:ition Rlienus,

die eveneens met een Duitsch scheepvaartconcern is

verbonden. Het aantal reeclerijen nam door de oprich-
ting van cle Basler Rheirischiffahrt A.0…in 1925 en door clie van de Allgemeine Rheintransport A.G. in

1928 nog verder toe. Zoo zijn er 5 eigenlijkescheep-

vaartonclerneniingen, die over een gestort kapitaal
van Fr. 8.420.000 beschikken en installaties bezi tteti,

waarvoor meer dan Fr. 25 inillioen :is uitgegeven.
Relcent men cle zich in cle beide andere Bazelsche Rijn-

havens bevi.n den cle ondernemingen mccle, clan komt
men tot een totaal investeeriog van meer clan Fr. 3134

millioen, d.w.z. de voor cle Bazelsche R.ijnhaveus aan-

gewencle kapitalen bereiken in totaal ongeveer Fr. 60
millioen.

Tot voor kort was cle concurrentie van de in Bazel
gevestigde reederijen zoo scherp, dat cle maatschap-
pijen nauwelijks haar bed rijfskosten kon den goed ma-

– ken. De meeste werken met verlies en konden niet
eens cle gewone afschrijvingen doen. Zij vormden ccli-
ter in het laatst van Juni een
pOol,
waarbij liet totale Rij nverkeer volgens een bepaalden sleutel wordt ver-
cleeld en gecontingenteerd en de m:ini.mum-tarieven

zoo vastgesteld z.ijn, dat een winstmarge verzelcerd is.
Deze belangengemeenschap, tot welke ook Fransche,

.Duitsche en Nederlandsche bevriende firma’s toege-
treden zijn, kwam op het juiste moment tot stand.
Indien de Rijnscheepvaart op een rationeele basis
• zal worden gesteld, dan zijn nog werlcen van aanzien-

lijlcen omvang uit te voeren. De vaargeul van l3azei
naar Straatsburg laat sedert langen tijd te wenschen
over. Tot dusverre werd voor haar verbetering om
zoo te zeggen niets gedaan, zelfs niet eens voor haa:r
onderhoud.

Beneden Kembs moet cle loop van den Rijn ‘oor de

Overzicht van de in de Bazelsche Rijnhavens gevestigde ondernemingen.

Jaar van

on-

richting.

Naam der onderneming.


Stand -op
31
December
11928.
.

Zetel.
Aantal

schepen.
1)

lonnage.
PK.
Gestort

kapitaal.
4)

Besteed
voor in-
stallaties
en schepen

1919
•Schweizer

cb1eppschiffabrtsgenossenschaft…
1
34
in tojunen
16.116
4.000
in Fr.

4.320
1000
8.900
1924
Basler

Reederei

.A.-G………………..
ze
Ba

1
– – –
100
300
1920
*,,eptun” Transport und Schiffahrts A.-G..
.
ç

1.800
1924
A.-G.

film

Schuffahrt…………………..j
Btz 1

1
53
53 295
000

500

7.450

1921
*,,Rhenus” A.-G. f(ir Schiffahrt und Spedition
Bazel
19
18.662
3.000
1.500
6.000f)
1925
*B
as
l
er
Pheinschiffaltrts A.-G………………..
1

a.e
30.
10.145
2.200
500
1929
Lloyd

A.-G………………………….
1
500
160 50
22

1921
,,Roba” Schiffahrtsagentur A..G.

……….
Bazel

– –
50

11926
Tankschiff

A.G ………………………
Baze!
..
9
2.410
725
400
1.100
1928
rn
SA!lgeeine

Rbeintransport A.-G………….
.Bazel
..100

1920
Kohien. und Briketwerke A.G ……. . …..
Bazel1.000 960
1923
Kohlenumschlags.-A..G …………………
B
aze
l500
450
1925
,,Oberrhein” Reederei u. Kohlenhandels A..G
Bazel500
500
1923
Rheinische Uinscliiags- u. Lagerungs-A..G
Bazel

..
..
500
180
1923
Lumina

A..G.

(Shell) ………………….
Genève
– –

3.400
1.300
1909
Benzin

und Petroleum

A.-G. …….. . …….
Zürich
– .
– –
250
750
1928

.
..
Ziirich
2
1.700

12.000
2
.000t)
Standard Mineralölprodukte A.-G……….

Totaal
148
2
)
102.828
8
)
13.085
27.470
32.290
5)
Zuiver reederijen.

1-)
Ramiug. De overige getallen van deze kolom berusten op, directe mededeelingen van de afzonderlijke ondernemingen.
1)
Volgens het scheepsregisjer van de Eidgenossenschaft Bazel.
i)
123
volgens jaarverslag over
1928
van het Bazelsche scheepvaartbureau.
8)
125.300
volgens jaarverslag over
1928
van het Bazelsche scheepvaartbureau.
4)
Volgens het Zvitsersche handelsregister.

848

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

verbetering van de scheepvaart gereguleerd worden.

Aan den anderen kant zij opgemerkt, dat Frankrijk

het reeds begonnen Gi-and Canal d’Alsace tot Straats-

burg wil aanleggen, waartoe het door het vredesver-
drag van Versailles het recht heeft verkregen. Ook

bestaat het plan voor den bouw van zeven electrici-

te.itsbedrijven beneden Kembs. Al deze werken, wier
uitvoering minstens veertig jaar zal duren, liggen nog
in het verre verschiet. Intusschen wordt de Rijn-

scheepvaart tot Bazel bedreigd, wat onder alle om-

staucligheden vermeden moet worden.
Om deze redenen achtte Zwitserland – het was het

in dit opzicht met Duitschland eens – het noodza-

kelijk, zelfs van urgent belang, de reguleering van

den Rijn voor te staan. Een uitgewerkt plan werd ten-

slotte ih April 1925 door de Centrale Rijnvaartcom-
missie goedgekeurd. Frankrijk gaf zijn tegenstand

voor het oogeublik op, toen hem gelijktijdig de mo-

gelijkheid voor den aanleg van het Grand Canal

d’Aisace en de oprichting van de reeds

genoemde

electricite i.tsbedrij ven werd toegezegd. –
Tenslotte werd op 28 Maart 1929 tusschen Zwit-
serland en Duitschiand. een verdrag gesloten, waar-

bij Zwitserland 60 pOt. en Duitschiand 40 pOt. van
de op R.M. 50 millioen (met inbegrip van rente) ge-

schatte kosten op zich nam. Eventueele meerdere kos-
ten tot een bedrag van 10 püt. worden in dezelfde

verhouding verdeeld. Duitschland neemt bovendien de
onderhoudskosten van het gereguleerde deel op zijn

grondgebied over en verplicht zich alle schalelijke
gevolgen, die door de reguleeringswerken van het

reeds gereguleerde deel beneden Straatsburg kunnen
ontstaan, te dragen.
Volgens de meening van cle technische experts kun-

nen de reguleeringswerken in 9-10 jaren worden
beëindigd. Men hoopt, dat zij reeds na het vierde en
vijfde jaar betere scheepvaartverhoudingen zullen

brengen, zooals de ervaring bij het deel beneden

Straatsbi.rg heeft geleerd.
In een voorloopige overeenkomst met Duitschiand,

moest Zwitserland de ditbreiding van den scheep-

vaartweg van Bazel tot het Boclenmeer verzekeren,
zooclra cle economische omstandigheden het toelieten.

Ondanks de beteekenis van dit project voor de oever-

kantons van Noord-Oost-Zwitserland kan thans van

het begin van uitvoering van deze werken geen
sprake zijn. –

In het jaar 1922 bewilligde de Centrale Rijnvaart-
commissie aan Frankrijk den aanleg van het Grand Canal d’Alsace, dat het, sedert lang heeft geprojec-
teerd eu’waarmede het boven Kembs reeds is begon-
nen. Dit feit werpt met recht de vraag op, of de bij
(Ie in uitzicht staande verbinding van Bazel met het

Eizassische zijkanaal de uitgave van dergelijk groote
bedragen gerechtvaardigd is. Het antwoord luidt be-

vestigend, daar de kostbare aanleg van het zijkanaal
langen tijd zal duren, terwijl anderzijds de regulee-
ring in hoogstens 10 jaar zal zijn beëindigd en reeds

na 5 jaar de scheepvaartweg aanmerkelijk verbeterd
zal zijn. Bovendien wordt de gevaarlijkste plaats voor
cie Rijnscheepvaart tusschen Bazel en Straatsburg
(die Isteiner Schwelle) door het toevoerkanaal tot liet

zich thans in aanleg bevindende Kembserwerk verme-
den, wat voor de toekomstige scheepvaart van groote

heteekenis zal zijn. Gedurende den langen tijd van
den aanleg van het Grand Canal d’Alsace zouden alle

in de Rijnhaven-instkllaties te Bazel geïnvesteerde
kapitalen braak liggen. Dat moet onder alle omstan-

digheclen worden vermeden en dat is ook de reden;
waarom men in economische- en in valckringen een
directe reguleering voorstaat. Zelfs wanneer de amor-
tisatie van de kosten zich over een periode van 30-_

40 jaar uitstrekt, zou de ,uitvoering van deze werken
economisch gerechtvaardigd zijn, temeer waar te vree-
zen is, dat cle Rijn zonder reguleering van jaar tot
jaar meer verwildert en tenslotte in het geheel niet

meer bevaarbaar zou zijn. –

Wel heeft het Rijn-Rhônekanaal (Hüningen) – in
de laatste j,arentzeer sterk gebruikt -.zijn bestaans-

recht bewezen, maar zijn capaciteit is echter beperkt.

Het kanaal ligt bovendien op Fransch staatsgebied
en ondervindt, in tegenstelling tot den vrijen Rijn en
het toekomstig zijkanaal, niet de bescherming van de

Rijnscheepvaartsacte. Het besluit van den Bondsraad schijnt ons volkomen gerechtvaardigd, want Zwitser-

land heeft een groot belang zich ten allen tij cle een

vrijen toegang tot de zee en daarmede ook tot den

wereidhandel te verzekeren. Het zou daarom van groo-

te betekenis zijn, indien de ,,Bnndesversammlung”de

voorstellen van den Bondsraad zou goedkeuren, opdat

niet cle uitvoering van deze werken zoo spoedig’moge-

lijk een aanvang gemaakt zou kunnen worden.

lndexcijfers van scheepsvrachten.

.

,,The Economist” schrijft:
De
stijgende tendens, die

ons indexcf er voor ‘de wilde vaart gedurende de

maand Juli te zien gaf, bleef, hoewel in mindere
niate, ook gedurende cle maand Augustus voortduren.

.Het gemiddelde cijfer voor de afgeloopen maand be-

draagt 111.8, hetgeen een stijging beteekent van
1.4 15Ct. ten opztchte van Juli, tegenover 114.2 een

jaar geleden en resp. 122.1 en 111.5 v oor cle overeen-

komstie maanden van 1927 en 1925.. De jongste be-

wegingen der divei-se groepen blijken
i1
de volg’mde

tabel:

Datum

N

ot

tiasis
(Gerniddelde’.
1898–1913)
100
100
100
100
100 100
100

(Oemidd.v.1913)
110,0 113,1 123,4 106,3
117,4
127,9
116,3

Febr.

1920
814,3 529,9
757,5 744,8
587,0 712,2
691,0

Dec.

,,
268,9
277,2
244,1
256,8
286,7 347,2 280,1

Dec.

1921 180,1
164,1 163,7
144,4 141,3 166,5 156,7

Deè.

1922
137,1
135,2 129,2
122,6
136,1
159,3
136,6
Dec.

1923 134,0
132,7 120,1
124,4
125,1
144,2
130,1

Dec.

1924 117,4
129,2
119,5 119,8
129,3
161,1
129,4

Dec.

1925
.117,0
121,6
117,0
110,1
110,1
154,9 121,8

Dec.

1926
139,7
156,1
145,9 132,9 129,2
179,8
147,3

Dec.

1927
105,6
116,2
113,6
114,2
124,9
139,8
119,0

Aug.

1928 105.3 111,3
107,1
108,4
116,2 137,1
114,2
Sept.

,,
108,9
112,4
111,7
109,0
116,7
136,2 115,8

Oct.

,,
116,9 120,0
115,4

106.9 121,3 145,1
120,9
Nov.
121,9
133,0
123,5 117,8
125,1
153,1
129,1
Dec.
122,1
131,3 125,6
126,8 127,4
156,7 131,7

Januari 1929
119,2 128,6 125,2
123,7
126,2
142,4
127,5
Februari
122,7.
125,1
121,5
117,4 122,0
136,2
124,1
Itlaart
123,8
122,7 118,5 112,2
118,3 121,1
119,4
pri1

,,
117.7 120,5
118,4,106,3
114,7 113,9
115,3
itei
,119,6 115,6
122,6 109,0
112,6
99,7
113,2

Juni

,,
124,6 106,4
118,2
104,0
101,0
89,0
107,2

Juli

,,
131,1
100,2 121,5 106,3
104,7
97,9 110,3
ug

,,
125,5
99,6 115,6 117,0
104,7
108,6
111,8

De. volgende tabel toont de wijzigingen in iedere
groep en sub-groep; het cijfer 100 stelt telkens het
geini ddelde iii veau gedurende dle periode 1898-1913

voor:

Index-
cijfer
+ of

Golf
van
Biscaye; uitgaande vracht
150,5

14,6

154,8
•c
Middel!. Zee; uitgaande vracht ..
135,2

7,4
110,0
+

0,3

thuisvrkcht
…………

99,6

0,6
thuisvracht …………….

Zuid-Amerika; uitgaknde vracht
109,3
+

4,8
thuisvracht ………..
122,0

16,6

Noord-Amerika ……………………

Indië; uitgaande vracht ………
126,3
+

6,3

po

thuisvracht

……………..-
107,7

..

+
15,0
Het verre Oosten, enz…………….
104,7
Australiö …………………………
108,6
+
10,7

De vraag naar scheepsruimte voor graan zoowel van
Noord- als Zuid-Amerika was over liet algemeen ge-

durende de maand Augustus kalm, terwijl de toestand

18′
. September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

849

in het laatstgenoemde gebied nog bemoeilijkt werd

door een overvoering met schepen, die tengevolge van
de jongste arbeidersmoeiljkheden te La Plata het

tijdstip van annuileering hadden gemist. De aanwezig-
heid van deze losse tonnage had een slechten invloed
op de Argentijnsche thuisvrachten, die sterk daalden,
terwijl de verplaatsing van een deel van deze schepen

een nadeeligen invloed uitoefende op. andere markten.
In tegenstelling hiermede kwamen zaken van Indië
en cle rijsthavens tegen betere tarieven tot stand, ter-
wijl de noteeringen van Australië eveneens sterk ste-

gen. De kenteekenen van de Europeesche markt waren
een levendige vraag naar graanschepen van den Donau

en aanzienlijk hoogere kolenvrachten naar Zuid-Ame-

rika. De kolenvrachten met andere besteniming waren

over het algemeen lager clan in Juli.
De volgende tabel geeft de verhouding van het
i.nclexcijfer tot liet gemiddelde van 1913 te zien, waar-
bij liet jaar 1926, ivaar:in ons indexcijfer niet zuiver
was door de stopzetting van den Britschen kolenuit-
voer, is weggelaten, wegens dd slechte voorstelling
van het werkelijk prijsverloop:

(1913 = 100)

Maand
1925 1927
1

1928
1929

Januari

…… …
114,49 118,59 98,47
109,6
115,96
120,54
94,33
106,7
Maart ……….
106,63
118,58 93,17
102,6
104,24
111,06
94,59
99,1
98,23
111,41
93,79
97,,3
91,74
106,54
91,29
92,1
94,90

..

101,61
93,73
94,8

Februari……….

95,87

..

105,51
98,17
96,1

April …………
Mei

……………
Juni

………….

98,19
107,51
99,54

Juli

………….

October ………
99,49 105,78
103,93

Augustus ………
September ……..

102,23
106,27
110,94
November

…….
104,67

..

102,31
113,17
December ……..
Jaari. geniddelcZ
102,82
109,64
98,8

BOEKAANKØNDIGINQ.

De

belastingdruk

onder de werking
van de wet op de financieele verhouding
tusschen Rijk en

Gemeenten.

Uitgave
van

liet Verbond

van

Nederlandsche
Werkgevérs.

Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers deed,
onder opgemelden titel, in Juni 1929 een brochure
van één en dertig pagina’s verschijnen. De brochure

verscheen dus véér de wet van 15 Juli 1929 in het

Staatsblad No. 388 werd afgekondigd. Een bezwaar
is dat niet. Do inhoud van de wet was aan de samen-

stellers van de brochure bek-end. Aande samenstellers
was echter onbekend, wat ook nu nog onbekend is:
welke uitgaven der gemeenten over 193111932 alsnog
– d.i. na de ontvangen ui.tkeering auit het nieuwe
rijks-,,gemeentefonds” – uit eigen éiiddelen der ge-
i.iieentenâren moeten worden gedekt.

Het nut der uitgave van deze brochure vermag ik
niet in te zien. ,,Uet doel, (at wij met deze publicatie
beoogenis geen ander dan…. een beeld te geven van
den vermoedelijken belastingdruk in 193111932″,
wordt ons medegedeeld. 1

Jet beeld, dat wordt gegeven,
is echter verre van du:i.delijk. i)it is niet de schuld der

samenstellers van de brochure. Aan hen ontbraken de
noodige gegevens, maar…..waarover
.
schrijft men
dan. Schrijvende over de gegevens, waaruit de bro-
chure is opgebouwd, zeggen de samenstellers, verwij-
zende o.a. naar den ,,Staat van de door de verschil-

lende gemeenten te heffen opcenteii op de Gemeente-
fondbelasting” overgelegd door den Minister ‘ven

Finan’ciën: ,,evenals de Minister de in zijn staat ge-
g’en cijfers onder eenig voorbehoud aanbiedt, mogen ook zijer op
wijzen,
dat de in de volgende overzichten
verstrekte cijfers voor 1931/32 niet anders clan als een
benadering van den werkelijken toestand mogen wor-
den aanvaard.

Maar – pijnlijke vraag – hoe zal men den feite-

lijken belastingdruk in 193111932 in een bepaalde ge-
meente in 1931/’32 benaderen wanneer men.
niet
kent:
– a.
het bedrag uit het gemeentefonds, waarop een.
gemeente met 1 Mei 1931 recht heeft;
, b.
de verdeeling met 1 Mei1931 der plaatselijke be-
lasting over de verschillende objecten: vertering, in-
komen, vermogen en over dn grondslag voor een za-.
kelijke belasting.

– Na 1 Mei 1930 worden alle plaatselijke belastingen

herzien. Wie weet den druk dier nieuwe belastingen

te. benaderen? De belastingbetaler heeft toch immers

alleen belang bij den belastingdruk van Rijk en ge-
meenten te zamen? C. W.
DE
Vains.

MAANDCIJFERS.

PRODUCTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN-

KOLEN- EN ZO1JTMIJNEN.

(Gégevens verstrekt door den Hoofdingenieur . der mijnen.)

I. Gezamenlijke Steenkolenmijnen.

Juni
Jan/Juni
Jan./Juni
1929 1929
1928

Prod. Steenkolen in tonnen’)

920.982

5.529.482 5382.686,4
Aantal normale werkdagen
.

25

151

151

II. Bruinkolenmijn ,,Carisborg”.’

Juni
Jan./Juni Jan./Juni
1929
1

1929
1928

Netto-productie in tonnen.
.

.21.658
2
)

75.409,4

107.121
Aantal normale werkdagen

26

83

152

III. Zoutmijnen.
(Kon. Ned. Zoutindustrje te Boekelo.)

Juni
IJan./Juni
Jan./Juni
1929
1929
1928

Afgeleverd:
Geraif. zout …
.

….. .(ton)

2.941

18.550

16.287
Industriezout

.-.

.-.
(

)

75

322

349,5
Afvalzout ………….(

)

259

1.362

1.031
Aantal normale werkdagen

25

152

153

Arbeiders.


Gezamen-
Bruin-
Aantal.
Stee,Ien-
ko)cnmijn
Zoutmijnen

1

Juli

1929

……… …..
{

169

212

1
Juli
1928

……..
……
.{
24274

165

136

.

Sedert
1
Jan.
1929
is hierbij de noeveelheid kolenslik
inbegrepen. 16.006
ton ruwe bruinkool en
5.652
ton bruinkoolbrik.
a) bovengronds. 4)
ondergronds.
GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM

Juli
1929

ii

Juli
1928

Giro’s
(eenzijdige ver-
In
Aantal

Aantal
milIienen
m

Girobetalingen aan
gemeenteinstellingen
f

17.1
25.946
f 15.3
19.874
Girobetalingen aan
particulieren ..
.
19.5
106.252
,,
15.3
71.795
Geldomzet.
4.5
6.861
4.3
6.662
Betalingen

…….
8.-
33.587
8.-
30.988
Part.rekeninghouders
20.8′
36.169
,, 19.7′
30.580
2

Waarvan

rekeningh.

Ontvangsten……….

welke gelden voor
1
jaar

vast

hebben
9.6
3.831′
9.4
3.3362

gedeponeerd ……..
Giro-depos. kas Gerzon
0.1
452
1) Gemiddeld saldo te goed.
2)
Einde der maand.

850

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

STATISTISÖH OVERZICHT VAN DEN ECONOMISOHEN TOESTAND VAN NEDERLAND.

(Niet met
*
gemerkte gegevens ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.)

.
S

1928 1929
Januari/Juni
.

.

.
Nov. Dec.
Jan.
Febr.
Maart
April
Mei
Juni
1928
1929

.

Arbeidsmarkt.
q

1000
9,98
0,20
13.98
0,29
10.37

0,31
11,55

0,84
14i5
0,80
16.10
1,
13

26.67
1,88
15.62
0,44
91618
,67
0

94.46

5,40
Staats-
en part. mijnen.
Aantal arbeiders op len der maand
34.100
34.420′
34.678
35.018 35.213 35.115
35.047 34.974
33.873
12

Bedrag der gehouden
aanbestedingen
X f
1000 ………..
waaronder voor
fabrieksbouw
X f

……………..

( Gemiddeld aantal taken p. week v.

Amsterdam
26,76
22,70
26,26
14,86 26,81
2780
22,72
19,68

21,3
2302
Haven-

alle b. d.

Havenarbeids-Reserve”

(<
1000)
bedrijf

ingeschr.
losse
arbeiders te zamen
)
Rotterdam
45,57
.

40,06 39,99
29,50
39,01
47,04 42,89
38,5u)
39,69
13
)

Indexcijfer der Werkloosheid.
s,
.
]
j
J

ii,
J
sas
]J
j

.

Arbeidsbemidde
li
ng.
1)

.
.
.

}
Overgebhopheteindev. demnd.{l
102
,
7
‘,”
°.°

41150

.

Arbeidsloonen.

.

.
.
Ondergrondsche arbeiders ……….
f

bij

de mijnen
f5,62 f5,58 f5,60
/5,68
f
5,65
f5,67
f5,70
f
5,51
14
)
Bovengrondsche

.

……….

(loon

per dienst)
,, 4,

,, 4,01
,, 4,05
,, 4,09
• 4,06
,, 4,08
4,07
3 98
14
)

.

J3,4l
Vaste

havenarbeiders {Amsterdam} weekinkomen
.
..
.{
.
,,35,30′
5
)

o1w e
rijven
0,92
,, 0,99
0,93

f0,91

,,
0,96.
,,
0,93
,,
0,96
f0,96
,,

0,96
12

ms er am.


0,91
,,
0,93
,, 0,90

,,
0,90

0,90
,, 0,91
,,
0,91
,, 0,90
,,

0,90
22

..

(
Metselaar

uurinkomen

……………..
<

Timmerman

,,

……………..
0,83
,, 0,86
,,
0,82

11
0,80

,,
0,84
0,84
,, 0,90
,, 0,85
,,

0,88
12

Opperman

,,

……………..

Metaalindustrie, uurinkomen van meerderj. geschoolde arb.
0,71
0,68
12
)

Voortbrenging en verbruik
.
.
Zee.
1
aanvoer

in

Ned.

havens

2)

X

1000

K.G.
§
24.988
§

7.178
§
3.760
3.980
§

4.797
§

4.681 4.801
t23.971′
3

§
22.019
13

§

4.280
§

2.026
§

1.455
§

1.364
§

1.680
§

1.465
§

1.459

6.920
13

§7.423
13
)
§

918
§

859
§

968
§

829
§

924
§

. 938
§

948
§

921
§
5.382
§
5.528
visscheriJ.

opbrengst
X t.
1000

……………………..
*Steenkoolproductie
X

1000 ton
3) . ……..
……………..
Voor binnenlandsch verbruik beschikbaar gekomen hoe-
.
veelheid
steenkolen X

1000
ton
4)

……………………
§

996
§

984
§
1.031
§

935
§

916
§

991
§

1.189
§

1.001
§
5.974 §
6.063
Beetwortelsuikerproductie

(ruwe

en

consumptiesuiker)
134,34
32.66
0.28 0.39
_
0.34
0.73
1.01
Consumptiesuiker: totale productie fabrieken en raffinade-
rijen

X

1000

K.G………………………………….
96.04 43.42
19.31
18.78 21.07 20.04
29.09
30.63
181.05
138.92
19,03
17.08
16.16

12.49.
19.63
19.19
18.54
18.40
103.328
116.14
Electriciteitsfabrieken;
aan het net afgegeven stroom
In consumptie gebrachte
suiker
5)
X
1000 K.G…………

141
148
153
138 137
130
118
110
684
786

x

1000

K.G…………….
:
.
…………………………

Schepen In aanbouw

inhoud
in
bruto Registerton
7)

.
..
.
182

164
172
17322)
Volkshuisvesting;
voltooide woningen inhet Rijk (nieuw-
4.394
3.385
2.554
1.637 2.412
3.384.
4.238

18.423
1
3)
14.225
1
3)

x

1.000.000 k. W. h………………………………..

Riiksvoorsch. aan

gemeenten

(‘er-

.
1.999

25
823 4.585
848

.

bouw)

(aantal)…………………….

2.157
1.046
142
474 40
1.144
1.773 1.575
9.028
5.148
leend-ingetrokken)
f
1000 ………….
Aanbestedingen van woningbouwvereen.
X t
1000 ……..
lndexci1fers prijzen landbouw- en veeteeltart.

basis
f
132
132
130.
133
133
27
131
129
146
131
Indexcijfers productiekosten van den landbouwj 1910-’14k
170
,I69
171
173
173
169
164
163
170
169

Handel en Verkeer.
222 210
233
177
216
234 236
230
1.344
1.326
Handelsbeweging
zonder gouden en
1
zilveren munt en muntmateriaal (in
,

Uitvoer
170
165
152
124
175
169
175 165
934
960
(

Invoer …………..

millioenen) …………………….
68,5 :

70,8
68,1
55,1 77,1
74,9
78,8
75,6 390,2
429,6
Ontvangsten der Spoorwegmaatsch.
(in millioenen)
13,3

13,1
13,8
13,4
15,5
§

13,9
§

14,6
§
13,9
82,5
§
.,
85,1
inklaringen
(geladen zeeschepen) (

M
.

21n
6,20
4,75
5,88
4,81
5,48
4,43
4,59
2,89
4,94 3,64 6,06
4,49
6,31
4,21
6,44 4,08
.
35,31
30,38
33,82 23,74
Uit klaringen
Inklaringen

1
(geladen rivierschepen
in
1000 ton

J
Uitklaringenf
van

1000 K.G.) ……………………….i
3,41
2,80
3,27
2,65
3,35
2,74
0,55
.

0,37
2,48
2,72
4,12 3,57
3,85
3,83
4,19
3,90
20,45
17,04 18,54
17,13
lndexc. v. scheepsvrachten.(Volle ladingen ,,The Econom.”)
129,1
131,7.
127,5
124,1
1.216
.
119,4
115,3
113,2
107,2 109,7
117,8
*

( Gelost bij invoer…………}(
it
no
1,0100~

Goederenvervler<
Geladen
bij
uitvoer ……..
2.124
982
2.071
901
1.952
815
448
1.175
577
1.959
988.
2.474
1.005
2.497
904
11.820
4.855
11.208
4.737
n de havens
)

Doorgevoerd met overlading

E
2.761
1.917
2.404
1.781
1.184
2.601
3.812
3.083
15.034
14.877

Prijzen, kosten van levensonderhoud.


*Ir.2deXc3fesder(f9r1o3otha1n0dQe)lsPrzefl
}
Algemeen cijfer .
148
148
146
.146
‘E47
144
142.
141
152
144

Kosten van


levens-

‘Arb.gez. A’dam (1 Oct. ’23-30 Sept.’24 = 100)…
95,1

95,4
.

95,7
96,5
22
)
onderhoud.)

-‘

Financiewezen.’

*Opbrengst
Rljksmlddelen
(totaal).
.

t
42,6
42,9
45,4
37,4
38,4
,,0,1
48,7 39,8
251,7 249,8
*

Beurs belasting ……….
1

.

.

.

1
(in millioenen)
Invoerrechten

……….
s
0,63
0,47
.

1,09
0,64
0,60
-0,57
0,69
0,57

4,19

4,16
5,2
4,7
5,38
4,67
5,98
5,8

5,66 5,35
31,77
32,84
Statistiekrecht ……….
)


0,391
0,345
0,379 0,299 0,396 0,405
0,386
0,381
2,235 2,246
‘Oegireerd
door
den
Postèh.
en
Girodienst
(in
millioenen)
584
569
621
523
514
555
650 540
2.087
3.403
.

21.927
3.329 3.206 3.816
3.576
3.835
3.843
3.621
3.236
21.220
*Qiro_omzet bij
de
Ned. Bank
(in millioenen) ………….
*Opereerend kapitaal der Ned. Bank
10)
(in
millioenen)
426
418
405
365 356 395 403
368
388
02
)
4,50
5,04
WisseldïscontoderNederl,Bank

(………
4,50
4,39 4,50
4,40.
4,50 4,19
4,50
4,35 4,73
4,61
5,50
5,34
5,50
.

5,33
5,50
5,38
4,10.
4,87 4,74
4,71
.

4,44
.4,78
5,05
.

5,81
5,87
5,30 4,00
5,21

(
Rijkspostspaarbank, inlagen
….)
11,17
10,02
12,11 11,36
10,26
.
11,19
9,62
12,08
31,07
65,66
66,50

paar an en
3

,,

,
terugbetal.

n

r.
9,90 9,88
11,36
9,11
12,40
. 12,42
10,65
67,26
67,13

Particulier disconto


gemiddeld pCt.. ………
*prolongatie

3

1 ………

40
Part, spaarbanken, inlagen ..
11,35
12;
1
0
15,26
11,06
10,39
10,45
44,7016)
…,47,16
6
.
6

t. 40

,,

,.

,
terugbet.
3
9,42
116
8,72
118
11,41
121 9,01
124
.
9,66
123
11,19
119
4,83

117
115
39,7226)
11527)
41,2716

Indexcijfer van
aandeelen
1921

5=1
00

……………….
4,65 4,62
4,62
4,65
4,73.
4,82
4,80
4.7917)
Gemiddeld rendement van obligafiën

…………………
Emissies
(onder aftrek conversïes
U)
(In miii.)
80,6
122,6
134.1
_
14,2
57,0
327,2
369,1

Aantal uitgesproken Faillissementen
27.1
215
253
-239
239
1
235

LLL
1.701
1404

§
Voorloopige cijfers.
11
40 distr.- en 3 andere arb.beurzen en, voor zoover bekend, de cor-..

uitvoer in den vorm van suikerhoudende goederen.
7
1
Op den laatste
91 A’dam,
respondentsch. der arb.bemiddeling.
2
1
Zoowel door Nederl. als buitenl.

van
het kwartaal. Cijfers van Lloyds.

I
Te A’dam en te R’dam.
schepen.
3
1
Kolenslik inbegrepen.
Ook
zijn
inbëgrepen de eigen con-

R’dam, Vlissingen; Vlaardingen, Hoek van Holland, Ijmuiden enoverige
sumptie der mijnen en
de

kolen, die aan de mijnwerkers gegeven

havens.
10
1
Zonder voorschot aan

den Staat en
schatkistproniessen
worden

[z.g. ,,Deputatkohlen”].
4
1
Saldo invoer plus eigen productie.

rechtstreeks;
3e

weekbalans v. d. maand.
II]
Nominaal bedrag voor

61
D.w.z. onder betaling van accijns in het vrije verkeer gebracht. Aan-

Januari 10,9; Februari 3,5; Maart 4; Jan.jJuni ’28 31,4; Jan/Juni ’29 18,4.
binnenkort de

be-

ii)

’28.

1.3)

24
1
Mei ’28.
151
le kwartaal ’28.
161

genomen mag worden, dat deze suiker

consumenten

Juni

Jan/Mei.

Jan]April.
reikt.

61

D.w.z.

waarvoor restitutie

van

accijns is verleend wegens

17)
Juli ’29.

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

851

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN

(In Guldens)

UI2S9US

Sedert
1Januari
1929

Overeen-
komstige periode
1928

Directe belastingen.
1.841.739 17.810.850
17.612.834
Personeele belasting
4.464.980
17.968.732 18.310.835
Inkomstenbelasting
3,211.840
55.676.888 65.244.818
Vermogensbelasting
544.261
9.420.269
7.9.03.245

belasting ……….
.
3.114.098 16.940.900 13.490.409

Grondbelasting

……..

rnvoerrechten.
.
..
5.816.695
44.259.100 41.583.574

Dividend- en tantième-

tatisiekrecht.
.._.._
413.088 3.074.939
3.018.981

4.ccijnzen.
Zout

………….
199.188
1.291.194 1.344.869
Geslacht

……….
1.048.520
7.908.577 7.088.319
32.721
1.444.273 1.446.243 3.236.847
23.019.759
28.910.321
1.382.919
9206.346
8.981.496 4.363.653
31.121.742
30.537.457

Wijn ……………………

Tabak ……………
2.394.085
17.701.071
15.470.847

iledistilleerd ………….
Bier

………………..

Belasting op goudeifen
zilveren werken

..
77.830
662.260
669.336

Suiker

……………..

rndirecte belastingen.
12.034.612
2
18.466.558
2

18.292.172
Zegelrechten ……….
2.168.629
22.400.547
18.220.674
Registratierechten …….
Successierechten.
.
….
.
3.386.882
29.375.068 24.877.126

Oomeinen, wegen en
vaarten
.
..

. .

..

..
378.015
2.272.456 2.061.447 435.788
437.461
taatsloterj………….
24.338
oodsgelden
.
..

… ._ ..
.
18.681
3.281.775
3245.683

Totaal-Generaal.
.
43.554 321
333.739.072 328.748.147

• 1) Hieronder begrepen
f
817.453 wegens zegelrecht van
nota’s van makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
(Beursbel.).
2)
Id. f 5 580.188.
3)
Id.
f
5.174.795.

HEFFINGEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

ugus
US
Sedert
Januari
1929

Övereen-
komstige
periode
1928

Verdedigingsbelast. 1
714.650
10.928.072
1

11.327.375
1erdedigingsbe1ast. II
1.1595
18.853.813
17.461.070

Opcent en:
Grondbelasting……..362.657
3.571.972
3.537.224
Personeele belasting
809.304
3.394.684 3.542.012
Inkomstenbelasting
11.470
1

..

380.779
1.483.207
Vermogensbelasting
1.027.949
5.590.497 2.125.778
Dividend- en tantièmc-
belasting ………
323.308 5.303.329 4.451.835

Accijns. op Suiker
100.653
899.904
6.107.491
Wijn..
..
.
872.731
6.224.348 289.249
Gedistilleerd
6.544
288.855 2.891.032

Zegelrechtvan buit!. eif
323.685
2.301.976 903.536

-.


Totaal..
5.712.879
57.538.259 54.121.908
svbaa,
La CII 10.

HEFFINGEN VOOR HET WEGENFONDS

Wegenbelasting ………..597.698

7.588.281

6.632.731

Rijwielbelasting ………2.932.288

6.303.1071
1
5.540.584

Totaal ………..3.549.986

13.891.3881 12.173.315
1)
90
ol
. dr werkelijke opbrengst; art. 39 der Wegenbel.wet.

SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND., PERSO.
NEELE-, INKOMSTEN- EN. VERMOGENSBELASTING
SEDERT 1 JANUARI 1929.

Dienstjaren
1

Orond- belasting
Personeele
belasting
Inkomsten-
belasting
Vermogens-
belasting

1926127


449.125
1.451
1927128
10.513
:239.092
.1.672.896 36.441
1928129
4.031.912
4.007.031
51.101.985
8.985.235
1929130
13.768.425 13.722.610
2.452.862
397.142

rotalen
17.810.850
17.968 733
55.676.868
9.420.260

‘STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N
d

1Vrsch.

Disc.Wissels.
5425Mrt:’29
Zwits.Nat.Bk.
3422 Oct.’25
el.Binn.Eff.6 25Mrt.’29
N.Bk.v.Denem.5
24Juni’26
in R.C. 7
25 Mrt. ’29
ZweedscheRbk
4424 Aug.’28
Javasche Bank…..
5422 Juli ’29
Bank v.Noorw.
5427 Un. ’28
Bank van Engeland 54 7
Feb.’29
Bk. v. Tajecho-
DuitscheRijksbank
7425Apr ’29
slowakije .. 5
8Mrt.’27
Bank v. Frankrijk.
3419 Jan.’28
N.Bk.v.O’rijk.
7424 Apr’29
Belgische Nat.Bnk. 5
1Aug.’29
N. Bk. v. Hong. 8
24 Apr’29
Fed. Res. Bank N.Y. 6
9Aug.’29
Bank v. Itali6. 7
14 Mrt. ’29
Bank van Spanje… 5419
Dec.’28
Z.-Afr.Res.bnk 6
17Aug.’29

OPEN MARKT.

1929

11

1928 1927 1914

14S ep
.
1

9114
2(7
26131
10115
12(17
20/24
Sept.
Sept.
Aug.
Sept. Sept.
Juli
Ams(erdam
Partic.disc.
551,6
5I16-I8
511I16
5
5185
116
41
1418
3
1
1
5
1
31(
5
.3(
59

Prolong.
5114
5113
5_31
4

5_1j
41(4-1(5
317-4
21/4_814
Londen
Dageld…
3-4
1
J
3115
3114_4314

4.5
3114.4114
3-414
1
3
1
4
2
Partic.disc.
57159_113
5
15
1:32-
1
13
57116_111

515132112
451
4

45/
1
_31
2
1
14_314
Bert/in
Dageld…
7
_
81
1
51-10
8-10
41
J-10
4
1
14-7
1
13
411_7
Partic.disc.
30-55
d…
71j
7’/
7
1
1q
71/4
6
5
18
5
7
18

56-90d…
71/
7119
7
1
18
7114
61
571
2
1
1_
1
1
1

Waren-
wechsei.
7519
7
1
1
5
1
7
1
1-8
7
3
148
6718-7
61/9_114

Vew York
Daggeld 1)
7..1
1
710
1
(4
69114
7.9114
78
1
14
31154314

18j
4
_21(
3

Partic.disc.
581
4

511
4

511
4

511
4
1/
5

45/
8

311
4


‘1

va u oepL. cli uaaraan vooraïgaanae wesen im Vrijaag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

on
a
New
Londen•
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavia
York
5)
)
) )
1)

10
Sept. 1929
2.4911
j5

12.09k
59.394
9.764 34.674
99%
11

,,

1929 2.499
12.091/
8

59.40
9.764 34.684
99%
12

,,

1929
2.499,
12.09%
59.39
9.764 34.684
99%
13

,,

1929
2.4931
12.09a1
8

5940
9.764 34.68
.
9934
14

,,

1929
2.49
9
1
12.09h
59.40

9.764 34.68
99%
16

,,

1929
2.49%
12.0911
59.40
9.764 34.67
99%
Laagsted.w.1)
2.4911
6

12.09
59.37
9.75

1
34.66
99%
Hoogste d.w1)
2.495I
12.10%
59.43
9.78

34.71
100
9 Sept. 1929
2.49
9
,
12.09+
59.42.
9.764 34.68
991/
8

2

,,

1929
Muntpariteit
2.49111,
0

2.48%
12.10h
59.41
59.26
9.764 34.704
9.75

34.59
99%
12.10%
100

Data
Zwit-
serland
Weenen
Praat
Boeka-
1
Milaan
Madrid

10
Sept. 1929
48.07%
35.15
7.384
1.48
11044
36.81
11

1929
48.06%
35.15
7.38
1.48
13.044
36.79
12

1929
.48.05

.
35.15
7.38
1.484
.13.05
36.80
13

,,

1929
48.06%
35.15 7.384 1.484
13.044
36.79
14

1929
48.06
35.12% 7.38
1.49


16

,,

1929
48.07
35.123,j
7.384
1.48
13.044
36.9
Laagsted.w.i)
48.02
35.05
7.36
1.45
13.02
36.724
F.IoogRte d.
wl)
48.09
35.20
7.42
1.52
13.08
36.85
9 Sept. 1929
48.06% 35.15
7.38
1.484
13.05
38.81
2

,,

1929
48.04(., 35.17%
7.384
1.484
13.06
36.76
.4untpariteit
48.-
35.-
2)
48.-
13.09
48.524

Dat a
Slock-
holm
*
Kopen-
hagen)
Oslo
*1
Hel-

forf)
Buenos-
Aires
1)
Mon-
treall)

10
Sept. 1929
66.824
66.424
66.45
8.28
1041/
8

2.4811
11

,,

1929
66.824
66.424
66.45
6.274
1045/
8

2.48
12

,,

1929
66.85
66.424
66.45
6.274
10411
8

2.4811,
13
. ,,

1929
.66.824
66.45 66.45
6.274
104%
2.478/, 14

,,

1929
66.854
66.424 66.45 6.274
1045/
2.47%
16
. ,,

1929
68.824 66.424
66.45
6.274
104%
2.47%
Laagsted.w.i)
66.75
66.374
86.40 6.25

10481
5

2.47%
Hoogste d.w
1
)
86.90
66.474
66.50
6.31
105
2.48%
9 Sept. 1929
66.85
66.424
86.45
.
6.274
104%
2,4811
8

2

,,

.1929
66.874 86.424
66.474
6.274
104%
2.48
Muntpariteit
66.67 66.67 68.67 8.264
105%
2.48%
‘) r4oteering te
AmsterUam,

) Noteering te Rotterdam.
Particuliere opgave,
Wettelijk gestabiliseerd tussehen 7,534

en 7.21
1
16.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzichit
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

852

ECONOMISCH-STA’fISTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

KOERSEN TE NEW YORK.
(Cable).

a a
D
t Londen
Parijs
BëFI j/n
Amsterdam
(8
per

)
(8 p. 100 fr.)
($ p.lO0 Mk.)
($ p.JOO gld.)

10
Sept.

1929
4
9
84k
3,91k
23,81
40,07
11

,,

1929
4,84
23
/
s
,
3,91(
23,8051,
40,07
12

,,

1929
4,84
11
/16 3,91
23,8011
6

40,07
13

,,

1929
4,84
21
1
82

391
K
23,803i
40,07
14

,,

1929
4,8451,
3,91w
23,803i
40,07,
16

,,

1929
4,8416116
3,91x
23,803
40,07k

17 Sept.

1928
4
,
853
/82
3,903.
23,827/
5

40,093
Muntpariteit..
4,8667
3,9108
23,81k
4081

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen enINoteerings-I
Landen
eenheden
31Aug.
1929
7Sept.
1
1929

ILaagstelHoogste,I
914
Sept.
’29

114
Sept.
1929

Alexandrië..
Piast. p.0
97
97
118
97
9
1,
6

Dr. p..
374H
37/,
753′
Bangkok….
Sh. p.tical
3
ri
1110818

‘/
10
r’s
1/1OX
1108
/
Budapest …
Pen. ji.
£
27.794 27.79 27.76
27.81
27.79′

Athene …….

Buenos Aires
d. p.$
4718184
1
47181
84
4751
182
473f
47
8
166
Calcutta……
5h. p. rup.
157/,
1j5718
1
527l
82

115291
53

1;571,
Constantin..
Piast.p.0
1.015
1.0024 9.90
10.20 1.0124
Hongkong
. .
Sh. p.
$
1/117,
1/118/,
111


2/0
1
1123
UY
Sh. p. yen
1111181

1/113
1/111/
9
1
1
11
6
Tv
111109
Lissabon….
Escu. p.
£
10Q
8
rv


108
8
108
108sj,
108
8
1
Mexico
1)
….

$per
£
10.10
10.10
9.95
10.20
10.00.
Montevideo
.
d.perh
48j<
483
479
48W
48.
Montreal …
$
per
£
4.883
4 8766
4.873.
4.8881
8

4.88
9
9
7

Kobe

…….

Riod. Janeiro
d. per Mii.
58/,
5718
555/84
571
8

571,

Shanghai …
Sh. p. tael
2/417/32
0!
-1
43/82

213
,
116
2/4X
213
28
1
82

Singapore ..
id. p.
$
2347!
S

/64
213
47
1
84
2321/

S

188
2/316/
l
2’3′
1

561
Valparaiso
2).

$.per
£
39.46
3.43
39.39 39.43
39.39
Warschau ..
Zi. p.
£
4351
43,244
43.21
43.27 43.234
J In net vervolg woraen ae
MCX.
t5
niet meer in penc. aocn In
±
genoteerd.

2)
90 dg.

ZILVERPRIJS

GOUDPRIJS’)
Londen’) N.Yorkl)

Londen
9 Sept. 1929.. 24

51

9 Sept. 1929….

841113e
10. ,,

1929..

24

5111,

10

1929…..

84111k
11

,,

1929..

23
1
81

516/,

11

1929….
12

IJ

1929..

2371
5

5161
9

12

1929….

84/113f
13

,,

1929..

23
16
1
18

5071
8

13

1929….

84111w
14

,,

1929.. 235/,

50

14

1929….

84111w

15 Sept. 1928.. 2651,

57j

15 Sept. 1928….

8411134

27 Juli

1914.. 24
15
/
as

59

27 Juli

1914:..
.

84/11

1)
In pence p.Oz.stand.
1)
Forelgn silver In
$c; p.oz.
line.
8)
In
sh.
p.oz.flne

STAND VAN

RIJKS KAS.

Vorderingen.
1

7Sept.1929
14Sept. 1929

Saldo bij

de Ned. Bank
.

………….

Saldo b. d Bank voor Ned. Gemeenten
t

89.445,19
/

337.415,81
Voorschot

op

ultimo Juni

1929 aan
de gem.
op
voor haar door de Rijks-
administratie te heffen gemeentelijke
inkomstenbelasting en opcenten
op
12.318.845,95
,,

22.033.252,75′
Voorschotten aan Ned.-lndië
.
………
,,

28.782.084,71

….

25.847.273,22.1
de Rijksinkomstenbelasting
…………

Id.

aan

Suriname ………………….
10.810.584,11
,,

10.818.265,41
Id. aan

Curaçao ………………….
357.065,63
180.314,63
Kasvord. weg. credietverst. ajh. buitenl.
,
140.132.723,78
139.156.542,51
Saldo der postrekeningen van Rijks-

.. ..
….

,,

25.982.491,34
,,

23.045.950,65
comptabelen

…………………….
Vordering
op
het Algemeen Burgerlijk
292.729.90
327994.43′
Pensioenfonds’)

………………..
Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
,,

5.001.327,22
,.

5.726.327,221

Verplichtingen.

Voorschot door de.Nederl. Bank ingev.
art. 16
van
haar octrooi verstrekt.,
/

12.275.031,19
/

10.845.130,35
Voorschot door de Ned. Bank inrek.


.
12.560.000,-
,,112.560.000,-
courant verstrekt
…………………

m
54.990.000,-
,,
50.990.000,-
1
Waarvan direct bij de Ned. Bank..
8.000.000,-
4.000.000,-
Daggeldleeningen…. …………….

Schatkistbiljetten in omlo
op ………..
Schatkistproessen in omloop
t …….

‘Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.
1)
11.779.242,-
,,

11.784.295,-

Zilverbons in omloqp ….
…………..

Id. a. h. Staatsbedrijf d. P.,
T.
en
T.’)..

…..

,,

20.419.649,26
,,

15.576.213,22
Id. aan andere Staatsbedrijven’)
…….
,

130.000,- 130.000,-
Id. aan diverse instellin&en’)
………..
13.492.928.26
,,

13.596.912,89
‘S
1)
In rekg.-crt. met

Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE
SCHUL).

7 Sept.
1929
14 Sept. 1929

Vorderingen:
.Saldo bij de Javasche Bank……….
f
30.494.000,-
f30.146.000,-
Verplichtingen:
,,
28.782.000,-
,25.847.000,-

Saldo

bij

‘s

Rijk,

kas
………………

700.000,-

.

700.000,-
Betaalmiddelen in
‘8
Lands Kas


Voorschot, ‘s Rijks kas ……….
…….
Schatkistpromessen

…………………

Muntbiljetten in omloop
………….
46 .249,000,-
,46.483.000,-
Waarvan Muntbiljetten
……………….

Schuld aan het Ned.-lnd. Mun’tfonds.
,

1.423.000,-
,,

1.423.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.
,,

801.000,-

..

936.000,-

1
Voorschot van de Javasche! Bank….
– –

NEDERLANDSCHE BANK
Verkort’ë Balans
op
16 September 1929.
4ctiva.
Binneni.Wis-(fifdbk.
f

45.708.965,36
sels, Prom.,
:Bijbnk.

2.226.848,78
enz.indisc.Ag.sch.
,,

10.459.896,79
58.395.710,93
Papier
o.
h. Buitenl..i’ disconto

……
Idem eigen portef.
.
f
174.481.832,-


Af :Verkochtmaar voor
debk.nognietafgel.

174.481.832,-
Beleeningen
snel. vrsch…
Hfdbk.
f

45.098.601,79

in rek.-crt.
Bijbnk.

,

10.43731777

op
onderp.
Ag.sch.
,,

44.597.871,37

f
100.133.790,93

Op
Effecten

……
f

91.744.290,93
Op Goederen en Spec.
,,

8.389.500,-
100.133.790,93
Voorschottena. h. Rijk
………….

13.832.937,82
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……
f

65.605.140,-
Muntmat., Goud ..
,,
377.441.997,71

f
443.047.137,71
Munt, Zilver, enz..

19.689.020,36
Muntmat.

Zilver..

Belegging
11,
kapitaal, reserves en pen-
462.736.158,07
1
)

sioenfonds

…………………….
25.347.314,94
Gebouwen en Meub. der Bank
……..,,
5.200.000,-
Diverse

rekeningen
……………….
35.698.633,51

f
Passiva
875.826.378,20

Kapitaal
……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonds
……………………

,,
7.106.550,55
Bijzondere

reserve

………………,,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………….
………
6.259.744,99
Bankbiljetten in omloop ……
……..

,,
.812.293,365,_’
Bankassignatiën in omloop

……….,,
478.588,13
Rek.-Cour.j liet Rijk
f


saldo’s:

‘1
Anderen,,

12.418.978,37
12.418.978,37

Diverse rekeningen
………………,,
9.269.151,16

f
875.826.378,20

Beschikbaar metaalsaido
………….
f
132.175.154,32
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
ioop
dan waarl.oe de Bank gerechtigd
is

,,
330.437,885,-
1)
Waarvan in het buitenland
/
23.890.447,18.
Voornaamste posten in duizenden
2uldens.

Goud Andere Beschikb.
Dek-
Data
Circulatie
opeischb.
Metaal-
kin ga
Munt
1
Muntmat.

sshulden saldo
‘)
perc.

16 Sept. ’29
65.605
377.442
812.293
12.898
132.175
56
9

’29
65.707
377.442
824.058
14.548
128.857
55
2

»

’29
65.713 377.442
844.296
20.383
116.528
534
26 Aug. ’29
85.722
377.442
800.560
13.006
138.604
57
19

’29
65.729 377.442 802.515
15.711
136.635
574
12,,

’29
65.732
377.442
807.821
12.980
135.341
56

17 Sept.’28
67.397
367.521
803.308
33.938
289.493
544

25
Juli

’14
6b.70 96.410
310.437
6.198 43.521
54
Totaal
Shdt,dt-
ee
B
1


Papier
Diverse
Data
bedrag
disconto’s
promessen
1

rechtstreeks
nien
op
het
buitenl.,
reke-
ningen
1)

16 Sept. 1929
58.396 2.000
100.134 174.482 35.699
9

1929
66.391
‘6
000
110.526
Ï68.977
34.980
2

1929
70.371 18.000 136.898
168.500
34.858
26 Aug. 1929,
68.481 17.000
93.704 153.759
37.415
19

1929
77.395
21.000
107.114
146.191
36.968
12

1929
76.305
17.000
120.039
135.549
28.481

17 Sept. 1928
54.703
7.000
109.303
.192.790
31.843

25
Juli

1914
67.947

.
61.686
20.188
509
‘i neaert oen oanKSiaar van 14 Jan.

wecer op ae Dasis van
2f
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten iû duizenden guldens.

Data

.
Metaal’
Circu-
Zatte
Andere
opetschb.
schulden
Discont

3 Aug.

1929..
809
1.698
612
988
442
27 Juli

1929-
811
1.561
566
990
436
20

1929..
811
1.584
648 985 427
13

.,,

1929-
811
1.607
701
983 403
6

,,

1929-
811
1.687
.
671
986
393

4 Aug.

1928-
956
1.654
584
1.067
488

S Juli

1914-1
645
1.100 560
735
. 396
-, otuitpuatuci ach,..

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE, BERICHTEN

853

JAVASCHE BANK.

Voornaamste poteii in duizenden guldes. De samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

Goud

Zilver

Circulatie
opeischb.
metaal-
schulden saldo

14Sept.1929

17L00

312.200

64.100 20.680
7 ,, 1922

172.200

312.100

69.200 19.680

31 Aug.1929

172.000

305.700

69.600 21.880

17Aug.1929 147.648

23.686′ 308.061

68.490 20.713

10

1929 147.881

23.800 309.669

59.682 23.941

3

1929 148.022

23.817 304.682

66.280 23.454

27Juli1929 147.122

21.862 301.951

52.188 28.328

15Sept.1928 172.282

14.917 324.106

40.958 41.181

17Sept.1927 183.953

18.057 325.984

71.948 122.736

25 Juli1914 22.057

31.907 110.172

12.634

4.842
2
)

Wissels,
1

. –

Dek-

Data
Dis-
buiten
Belee-
kings-
conto’s
N.-Ind.
ningen
n
[
n
&e
1

gen
percen-
____________

betaalb.
lage

14Sept.1929
1970
5..
45

7

,,

1929
199.200
••
45

31Aug.1929
198.700
46

17Aug.1929
ï1 -334
40.4 53
130.321
25.435
46

10

1929
11.496
38.863
125.868
23.839
46

3

,,

1929
10.886
35.811
125.621
28.806
46

27 Juli1929
10.870 36.417
112.736
26.144
45

15Sept.1928
13.060
29.765 89.341 49.313
51

17Sept.1927
13.249
25.344
121.754
38.397
51

25 Juli1914
7.259
6.395
47.934
2.228
44
t)
Sluitpdst activa.

2)

Basis
2
1
b

metaaldeitklng.

BANK
VAN ENGELAND.

Voornaamste
posten in duizenden ponden sterling.’)

Bankbilj.
Bankbtlf.
Other Securities

Data
Metaal
in
in Banking
Disc, and
ecurit,es
circula iie
Departm.
Advances

11 Sept. 1929
136.054 364.959
31.095
3.457
23.716

4

,,

.1929
137.549 366.231
30.026
4.310
27.073

28 Aug. 1929
137.634
364.045 32.318
3.753
22.266

21

,,

1929
138.202 365.443
31.516
3.832
28.738

14

,,

1929
140.688
370.592
;
28.852
5.189
25.231

7

,,

1929
141.432
376.203

23.978
6.835
24.329

12 Sept. 1928
176.585
1R607
41.596

22 Juli. 1914
40.164
29.317 33.633

Data
00v.
Sec.
1
Publiè
Depos.

Other
Deposits
1

Other
Bankers
IAccountsl

1
1
Reservel
1
Dek-
kings-
1
perc.’)

11 Sept.’29
75.687
14.011
66.458

36 513
32.434
27

4

,,

’29
75.807
9.095
73 968

37.167 31.318
26
28Aug.’29
73.277
20.518
57.990

36.141
33.589
2
9
7
1
32

21

,,

’29
71.047
26.286
55.851

36.037
32.759
27
23
1
14

,,

’29
73.422
14 999
64.502

36.288 30.096
25
29
1
82

7

,,

’29
74.267
8.270
67.127

37.128
25.229
22
18
1
52

12 Sept.’28
27.145
13.074
9886
61.727
551

22 Juli ’14
11.005
13136
42.185′,
29.297
52
1)
Zie voor wijzigingen in ae nanastaat ue Ioeilcnung op oiz.
ii)0J
en 1081. l)-Verhoudlng tussciten Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen trance.

Te
goed]
Wis-

Waarv.

Belee

Renteloos
Data
Goud
1
‘)
Zilver
in he
,sels
]buifenl.I”
op’hef.l
Ivoorschot
ngen15fQ
buitenl
,

6Sept.’29
39.006
61
7.229
28.140
18.606
2.481
3.200
30Aug.’29
38.930
51
7.248
28.140
18.587
2.335 3.200

23

’29 38.804
45
7.247
26.929
18.585
2.367
3.200

16

’29 38.476
45
7.264
2.078
18.568
2.440
.3.200

7Sept.’28
30.426
732
14.005 20.461
18.008
2.020
3.200

23 Juli’14
4.104 640

1.541
8
769

DahV
Bons v. d.l
zelfst.
Diver-
sen8)
Circulatie
Rekg.
Courant
1
Zelfst.

Parti-
Staat
amorf. k.
Iamort,k.iculieren

6Sept.’29
5.612
1.558
65.781
8.796
6.699
5.689

30Aug.’29
5.612
1.619
66.468
6.582
6.862 6.175
23

..

’29
5.612
1.412
64.354 5.659
6.960 6.652

16

,,

’29
5.612
2.069
64.692
7.085
6.825 5.568

7Sept.’28
5.930
1.199
61.552
7.445
2.890
5.785

23Juli’14
– –
5.912
1

401

) bij ae staoiiisarie is oe gouuvoorraau ewaarueeu voJgens
uc
nieuwe waarde van den franc.
5)
Sluitpost activa.
DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere
D t
0
a
oud
bi] bui-
als
goud-
wissels Belee-
tenl. circ.
dekking
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

7 Sept. 1929
2.183,3
149,8 320,3
2.472,6
52,2
31 Aug. 1929
2.183,4
149,8

.
308,1
2.634,5
162,1 23

,,

1929
2.177,0
149,8
312,2

.
2.020,4
43,7
15

,,

1929
2.150,3
149,8
302,7
2.157,3 85,8
7

,,

1929
2.148,3
149,8
330,7
2.413,6 43,8
7 Sept. 1928
2.269,7
85,6
180,0
2.389,7
45,4

30 Juli

1914
1.356,9
– –
750,9
50,2

Data
Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Activat)
latie
Cr1.
Passiva

7 Sept. 1929
92,8
575,3
4.602,6
471,6

353,0
31 Aug. 1929
92,8
567,6 4.897,3
433,9 332,7
23

,,

1929
92,7
548,2
4.153,1
444,8
344,3
15

,,

1929
92,7
545,7
4.291,7
452,7 343,4
7

,,

1929
92,7
557,9 4.472,1
490,4
338,8
7 Sept. 1928
93,8
520,6 4.453,7
.
505,1
243,1
30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
L)
onoelast.
1)
W.o.
Rentenbanksctlelne 7Sept.,
31, 23,
15,7 Aug. ’29,
7 Sept. ’28, resp. 35; 9; 48; 33; 38; 32 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIE.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud
-.se
..,
.
Ot
Lg

Rekg.
Crt.

°
42
1929
n
.

o

12 Sept.
1021
553
44
749
44
343
2.644
8
65
5

,,
1021
548
44
767
54
342
2.646
40
56
29 Aug.
1014
566
44
797
47
348
2.624
32
126
22
1013
529
44
790
41
347
2.603
34
94
14
1012
507
44
794
44
346
2.634
18
63
13Sept.’
807
504
44
580
52
377
2.222
10
100
1) 19Z.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels
t

Data
betaal-
middel,
Zilver
Totaal
Dekking
F. R.

In

her-

1

disc

d

.

v.

.

1
In
de
open
bedrag
Notes
etc.
member
1
banks

1
markt gekocht

28Aug.’29
2.962,1
1.632,4
186,9
973,6
156,5
21

1

1
29
2.954,2
1.629,3
188,6
96,4
132,1
14

’29 2.938,4
1.629,3
190,4
1.028,0
117,9
7

’29 2.940,0
1.557,0
183,3
1.064,1
79,2
31Juli’29
2.924,1
1.553,1
185,4
1.075,7
74,6.
24

,,

’29 2.943,7
1.593,8
182,0 1.064,0
68,8

29Aug.’28
2.618,8
1.159,1
146,1
1.038,8
184,3

Belegd
p:

.:


Notes
– –
OtOOd
II
Gestort
cloud-
Dek-
Algem.
Dek-
Data
in u.

.
Oov.Sec.
in
circu-
si
Kapitaal
kings-
kin
ga-
latie

perc.l)
perc.S)

28Aug.’29
145,3
1.829,4
2.347,5
166,7 70,9
75,4
21

’29
148,6
1.822,9
2.337,2
166,2
71,0 75,5
14

’29
154,3
1.815,4 2.376,1
166,1
70,7
74,6
7

,,

’29
157,6
1.811,0
2.377,3
165,0 70,2
74,6
31Juli’29
147,3
1.779,4
2.397,6
161,6
70,0
74,4
24

,,

’29
145,7
1.780,4
2.402,1 161,4
70,3
74,7
29 Aug.’281
209,0
1.651,0
2.324,7
144,9
65,9
69,5
vernouoing totalen gouavoorraaa tegenover opeiseuurs
schulden: F. R. Notes en netto deposito.
2)
Verbouding totalen
voorraad muntmaterlaal en wettig betaalmiddel tegenover Idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. BES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
Aantal
banken

Dts-
1

conto’s
en
Beleg-
gingen
beleen.

irvel
bJ
e

1.650

Totaal
depo-
sito’s

Waarvan
1

time

1
deposits

21Aug.’29
686
16.946
5.488
1

19.842
1

730
14

,,

’29
726
16.940
5,5fl
1.674
19.969
6.731
7

’29
770 17.051
5.541
1.875
20.004
6.712
31 Juli’29
767
17.058
5.549
1.707
1

20.193

1

6.712
24

,,

’29
771
16.970 5.490 1.710
1

19.908
6.671

22 Aug.’g81
635
15.698
1
6.408
1.668
1

19.872 6.897

Aan liet eind van secter Itwartaal worut een overzicat
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

854

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN . 18’Septrnber 1929

GOEDERENHANDEL.

/

GRANEN

17 September 1929.

Iii het begin der afgeloo.pen berieht.sweek zijn cle offi-
dccle oogetraaningen belçend gemaakt iii de Vereenigcle Star
ten en in Canada.. i.n de Vereen’igde Staten wordt de op-
brengst iets hooger geraantit. dan een. maand geleden en ivel
voor wintertarwe
01)
569 millioen bushels tegeis 568 mii-
.li.oen een maand geleden en voor jomertarwe op 217 mii-
lioen hiishels tegen 206 niillioen in de vorige maand. De
oîfkieele soh;t,ti ng van de totale ta.rai’e-Opi)religst bedraagt
duS voor de Vereen’igcte Staten 786 ittillioen bushel4 tegen
een schatting iii cle vorige maand vh,n 774 itLilioeli en een
opbrengst in het vorige jaar vati 902.749.000 bushels.
Teed.sgedurencle geruimen tijd wa.s in de Vereenig:ie Sta-
ten rekening gehouden roet een aanmerkelijk kleinere tar-we-opbrengst clan in liet ‘vorige jaar en de laatste 12 mii-
lioen .bushels grootere sclia.tting.w as iets gnnstiger dan men
algemeen verwacht had. Particuliere ramiagen in Canada verschilcien onderling sterk en liepen van 200 tt 300 uiii-lioen bushels voor de Prairie-Prosincies en men was over
het algemeen van oordeel, dat de .w’aartheid ‘wel in liet nud-
den zon liggen. De oificieele raming, welke ook voor Cc-
.nada in de vorige week werd bekend gemaakt, bedroeg voor
cie 3 Prairie-Provincies 269.471.000 bushels en deze ,chat-
ting was dus iets hooger claia nico ha’:l verwacht. Voor ge-
heel Canada wordt cle tarwe-opbrengst yolgens de officieele
cijfers geschat 01) 293.792.000 bushels tegen 566.726.000
bushels in het vorige jaar. De opbrengst is dit jaar in Ca-
nada cie kleinste gedurende de laatste 5 jaren en men
meent, .dat daarvan voor uitvoer onge’r’eer 180 millioen
bushels beschikbaar zullen zijn tegen 450 millioen bushels
van den zeer grooten oogst iii het vorige jaar. Zoocvei in
de Vereenigcle Staten als in Canada was reeds lang de ver-va(ilte kleinere opbrengst vals tas-we iii de prijzen verdis
;

conteerjcl, zoodiat . de ofFicieele oogsitcijfers, welke iets beter
varen clan verwacht werd, een factor – cch,ren, welke prijs-
verlaging had kunnen veroorjaken. Dat deze pa ijsverlaging
in de eerste dagen na de bekendmaking der oogstcijîers
ci let heeft plaats gevonden, is ten deele een govoig geweest
ce ci goede vraag tin de Vet

een igde Staten door cle mol en s
doch in nog meerdere mate van de berichten over den
nicucceli. oogst in Argentinië. Uit dat laaici kwamen klac-h

tea over voortdurende droogte, ss’elke ernstige gev.olgei7
voor den te velde staande tarwe-oogst dreigde te zulleft
hebben. ileecls w’erd gesproken valt een verlies van 6 pCt
in Sateta Fd en Cordoba, ‘welk verlies bij doorgaande droogté
‘dreigde nog aanmerkelijk grooter te zulleti .wiord,en. De pri,jr
zou voor ta
vwo t
als cle ternuj itiita.rkten vait Zit i d- merika
en van Noord-Amerika zijn, tea gevolge van cie pessim-is-
tische berichten uit Argentinië, in de eerste dagen der af-
geloopen ber-iclitneek. vrij aannierkelijk opgeloopen .I)aarop
is weder eelt reactie gevolgd, n ;uclat in liet einde der vorige
week s’rij sterke regenva.l
iii
vele Argentijnsche tar’wc-
clistrioten werd gemelct. Men had er reeds op geweren, dAt,
wanneer in Argentinië omstreeks 15 September voldoende –
regen zou val ten, geen oiiherstel.ba.re
schade clan den tariwe-
oogst zou blijken te zijn veroorzaakt en liet is das geen
won-der, dat, nu ei nc1elijk regen is gevallen, cle stenimi ig
aan cle tarwetermijnanar.kten gemakkelijker is geworden.
in Autral’ië is iii soninsige streken regen. gevallen, doch over ‘liet algemeen wordt nog over te groote droogte ge-
klaagd en meer regen is zee-s’ nooidzaikelijk. Kopers ‘vals
tarsve hebben zich gedurende dc afgelooperi- -week
o.ves

het
algemeen niet gehaast met liet d.oen van -inkoo.pen en groote

om-zetten hebbeti slechts bij uitzondering plaats gevonden.
‘ooral iveid de k. ooplust gering, isadat berichten o-vei- legen
in Argentinië in Europa bekend wei-den gemaakt. i)e oogst-
bei’-iohten in Europa blijven over liet al-gemeen giutstig
-luicleit, i’oorccl in Italië en Frankrijk .. Fit het eerste laiich
i’-oi’clt de opbrengst i’;iii tar-we -nu officieel geschat op 32.200.000 quarters tegesi ,een schatting van 30.360.000
quartet’s in liet einde van Julu en een opbrengst van
28.520.000 quarters in liet vorige jaar. Ook woi

dt in italië
een goede opbi-e’ngst valt

maIs verwacht, avat een verdere verlaging van de voor- uitvoer noodige hoeveelheid ‘tarwe
ten gevolge zal -hebben. III Frankrijk -bedraagt -de officieele schatting ven cle tarwe-oipbrengst 40 millioen quarters, doch
van particuliere zijde meent men op een opbrengst vut
41 milioen quarters te mogen rekenen. In het vorige jaci.r
bedroeg de tarwe-o’pbrengst in Frank-rijk 35 usillioen q.u.ar.
ters en velen zijn nu’ van
1
‘meeiiing, -dat -de opbrengst in
Frankrijk grooter zal zijn da-la het verbruik in het land –
zelf. -De regeering overweegt -in verband. daarmede .wetjte’
lijke maatregelen te nemen om uitvoer van tarsve niogetijk
te maken. In Engeland schat -men de opbrengst op 5.479.030
quarters tegen 5.901.000 ‘quarters -i.n het vôrige jaar, in
Oostenrijk- op 1.490.000 quarters tegen 1.554.000 quai-ters
in liet vorige jaar, in Polen. op 1.640.000 quar.ters .tgeu
1.610.000 quarters in het vorige jaar. Uit Duitschlan-d lui-
den de berichten gunstig, doelt men verlangt naar regels
voor de laat gezaaide granen, welke nu slechts langzaam
tot ontwikkeling komen. Het-di

oge weer in Duitschland
is ook niet van gunst-igen invloed op aardappelen, waarvan
geen tevrecienstellende resultaten cvorcien verwacht. Boe-
nion-ië cci Zuicl-Slavië ga-als, geregeld -voort me-t -het ver-
schepen van tanwe naar ‘West-Europa, terwj1 ook Dtutsch-
laAd geregeld aan de niarkt is en hoofdzakelijk naar Enge-
land ‘verkoopt. Vergeleken bij een-week geleden, acijis de prij-
zen aan de termijnmarkt te Chicago voor September 3
dc.,
voor December 234 d.e.,;te Winni-peg voor October 3%
(le.
eti voor December 2X dc, lager gesloten. Te Buenos Aires
stoot cle October-terniijta 5 cents lager en te Rosario 10 cents
lager. –
De ontzetten in r-ogge -blijven zeer beperkt en bepalen
zich hoofdzakelijk tot Noorl-Duitsche rogge, iwaarin klei cie
-uitvoerza.ken uit Dtutschlancl plaats vinden. Zooiwel II)uitsch-
land -als Polen -hebben een gi-ooten rogge-oogst, dle in Polen
wordt officieel geschat op .28.796.000 quarters tegen eelt
opbrengst in het vorige jaar van 28.106.000 quartcrs, De
opbrengst in Oostenrijk wordt geschat op 2.254.000 quarters
tegen een opbrengst ‘in het vorige jaar van -2.234.000 dinar-
ters. in Canada wordt de opbrengst valt rogge geschat op
14.291.000 quarters tegesi 14.617.700 qua.rters in -het vorige
jaar. Vati aanbiedingen vait .Noord-Anerikaansche logge
hoort men weinig cii cle ‘versehepingen zijn slechts klein.
Voor ccii groot gedeelte -zijn ze bestemd voor -cle Scauclina.-
visc’he landen. Ook cle Donau-land-en zijn, geregeld met logge
tilt
de niarkk cli er vi ncleu minder geregeld omzetten plaats
is Iltonga arsehe sOortelt. –
De verschepi itgen van iii a ï s staren -in le a.fgeloopeit steek
weder -van. groeten -onsvaug, voort-t tift Argenttiin.ië ii it sielk
land ccii grooterc hoeveelheid ter versclteping werd gebracht
clan ‘de vorige week. 0-ok Zuid-Afrika gaat -vooi’t
.01)
eelt
meer -hesohei den schaa.i met ii it-voer vi
Ii
maïs naar .En.t’opa
voornamelijk zijn het, wat deze laatste mcfssoorten hietreft
vroeger afgesloten contracten, svel-ee worden ii itgevoercl en
-de nieuw tot st-stad gebrachte zakeli in deze nttïssoortels
zijn van beperkten onvang. De groo’te verseliepingen ni-it
.’ rgenti
Ii
6 liebhën gedeeltelijk plaats gevoiittcten telt koste
vat -dën zicht-baren voorraad, welke daardoor i.n -de afge

IND USTR 1 E’ELE DISCONTO MAATSCHAPPIJ

AMSTERDAM

LONDEN

BERL1.JN

PARJJS IOPENI-IAGEN

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
f
25.006000—

VOLGESTORT GEPLAATST EN RESERVES
f
3400000,-

Financiering van den afzet van industrieele producten.

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

855

AANVOEREN
in
tons van 1000
KG.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal

Artikelen
8114
Sept.
Sedert
Overeenk.
8/14
Sept.
Sedert
Overeenk.
1929
1 Jan. 1929
tijdvak 1928
1929
1Jan. 1929
tijdvak 1928

22.156 1.233.220
1.617.775
5.305
94.459
48.675
1.327.679
1.666.450
Tarwe

………………
Rogge

………………
5.160
154.349 157.911
.

-%
400

154.749
157.911

15.084
13.001
160
640.

15.724
13.001
Mais ………………
32. 084
566.801
721.024
2.912
142.887 163.539
709.688
884.563
15.767
320.728
256.430
.


3.137
5.998
323.865
262.428

Boekweit ……………….

3.088
139.993
136.843


2.746
383
142.739
137.226

..

846
107.913
131.007 4.901
247.271
265.141
355184
396.148

Gerst

………………
Haver

………………

Lijukoek

………….
4.386
170.641 139.448

250
1.184
170.891
140.632
Lijnzaad

……………….

1.035
60.361
77.113
-.
20.390
25.469
80.751 102.582
Tarwemeel

…………..
Andere meelsoorten
799
13.582 9.813
– –

13.582
9.813

loopen week 140.000 quarters kleiner is geworden. De stoo-
mencie voorraad is op het oogenblcik grooter en, ten gevolge
Van dezeci voorraad en de groorte. verschepingen in de vorige
week, is de stemming voor Argentijasche maIs allen.gs
flanwer geworden, nadat ze eers4 geciu.rende de eerste helft
der afgeloopen week vaster was en cle prijzen eenige gul-
clens per last opg&oopen waren. Deze verhooging is sedert
cchtür meer dan verloren gegaan. In Argentinië hebben de
prijzen voor maïs aan de termijnmarktcn eerst niet onbe-
langrijke verhoogingen ondergaan, omdat het uitzaaien van inriïs vertraagd werd ten gevolge van de droogte, welke het
bewerken van het 1?.ncl •bcmoeilijkte. Sedert regen iis geval-
len, iijn de lri,izeli aan cle Argen’tijnsche termijnmarkten
weder gedaald. Het slot te J3ueuos Aires voor maIs per
October is echter nog 15 cent hooger gesloten dan een week
geleden en te Rosario is cle prijs onveranderd ibij cle vorige
week. Volgens 1e laatste olficieele schatting wordt in
Noorl-Arnerika een ruaïsopbrengst verwacht van 2.456 mil:
lioen bushels tegen een opbrengst in het vorige jaar van
2.839.959.000 bushels. Volgens de -laatste berichten heeft
onlangs gevallen regen in het maIs-gebied geholpen oni, waar
het nog niet tc laa.t was, de groei der korrels te bevorde-
ren, doch daardoor is ook cle mogelijkheid ontstaan, dat het
rij.pen wordt vertraagd, waardoor het risico van a’orstschade
grooter w’ordt.

De ‘bei’ihteii over Donau-rna.ïs blijven over het algemeen
gunstig luiden en
van
vele zijden wordt die niaïsoort, ter
verlading in cle laatste maanden van dit jaar, naar West-
Europa aangeboden. Geregeld komen belangrijke zaken in
Donau-maIs tot sta,ncl tot gedurende de laatste dagen
eenigszins albrokkelencle prijzen.

Versehepingen van ge r st uit Roemenië zijn groot en
leveren het grootste gedeelte van de twereldverseliepingen
naar Europa. Het aanbod van stooncende en zeer spoedig
af te laden partijen is dringend en de prijzen zijn daar-
voor niet onaanzienlijk gedaald, terwijl koopers voorzichtig
zijn met liet doen van nieuwe inkoopen. De omzetten waren
dan ook in cle afgeloopen week niet groot. Andere gerst-
soorten worden slechts weinig aangeboden. •De prijzen, welke
voor Noord-Ameriknansche en Argentijnsehe soorten in de
eerste hand worden gevraagd, zijn over het algemeen te
hoog tegen die, ii’clko voor Donau-geest worden gevraagd.
I)e omzetten in Noord-Amerikaansche Nr. 2 Barley bepalen
zich in hoofdzaak tot cle tweede hand. Nadat Ameri.kaansehe
afladers als koopers waren ojgetreden en contracten had
den teruggekocht, is de belangstelling van clie zijde weder
verd,weneu en de prijsa’erhooging, welke was ontstaan, is weder verloren gégaan. De opbrengst van gerst in de Ver-
eenigde Staten wordt geschat op 304 millioen bushels tegen
een opbrengst van 356.868.000 •bahels’in het vorige jaar.
De gerstop.brengst in de Vereenigde Staten is wel aanner-
kelijk kleiner dan in het vorige jaar, doch toch nog niet
onaanzienlijk gi

ooter dan het gemiddelde der laatste jaren.
In Canada wordt de opbrengst geschat op 106.201.000 bus-
hels tegen 1.36.391.000 bushels in het vorige jaar. Ook in
Canada is de opbrengst grooter dan ‘het gemiddelde der laat-ste jaren, doch het is niet zeker, dat Canada op ru.isne schaal
met gerst aan de markt zal komen, oiiidat cle obreagst
van haver slechts klein ii en het daarom waarschijnlijk te
achten is, dat een gedeelte van de opbrengst van gerst zal
worden gebruikt in het eigen land om het verlies aan
haver goed te niackeri.
De opbrengst van haver iii de Vereenigde Staten wordt
geselfat op 1.205 millioen bushels tegen 1.449.631.000 bushels
in het vorige ‘jaar. In Canada bedraagt de schatting van
dcii laweroogst 284.588.000 bushels tegen 452.163.000 busli-
els in het vorige jaar. De Canadeesohe liaveropbrengst is –
das wel aanmerkelijk kleiner dan in het jaar te ,voren.
Amerikaan sche h aversoorten worden niet voor uitvoer aan-
geboden, daar de prijzen in Amerika te hoog zijn om uit-
voer naar Europa toe te laten. Het zijta hoofdzakelijk Duit-

sche harversoorten, welke voorzien in de behoefte van West-
Europa en geregeld zijn daari.n.belangrijke zaken tot stand
gekomen. De kwaliteit vail de Diutsche haver is dit jaar
zeer goed en do eerste aangekomen partijen geven alle reden
tot tei’redenhieid.

SUIKER.
De verschillende suikermarkten verkeerden de atgeloopen
week in eene vaste stemming tengevolge van de vaste hou.
ding van Ouba verkopers en de aanhoudende droogte in
Europa. –
in A.ni er ik a was de ruwsuikerniarkt levendig en kon-
den prijzen oploopen tot 2% d.c. c. & Ir. NewYork op basis
van Cubasuriker. Op de termijnmarkt trokken de noteeringen
eveneens aan en was het slot: Sept. 2.30; Dec. 2.31; Mrt.
2.35; Mei 2.40 en Juli 2.45, terwijl de laatste noteering
voor Spot Centr. 4.02 was.
De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. be-
droegen deze week 62.000 tons, de versmeltringen 46.000
tons tegen 60.000 tons in 1928 en de voorraden 624.000
tous tegen 369.000 tOnS.
De laatste Cii b a-statistick was a.v.:

1929

1928

1927
Ton Ton Ton
Cubaansche prod . ………. 5.156.315 4.037.833 4.508.521
Consumptie ……………..110.798 81.781 100.521
Weekontv. afscheephavens

44.035

40.324

42.673
Totaal sedert 1 Jan………4.541.396 3.378.933 3.823.857
Weekexport …………….100.484

96.195 – 70.111
Totale export sedert 1 Jan.

3.836.660 2.607.464 3.067.578
Voorraad afseheephavens…..680.018 772.515 . 769.545
Voorraad binnenland ……528.839 577.119 584.143
In E n ge 1 a. n d was de ver.beterde marktstemming even-
eens aanleiding tot meerdere zaken en o.p de Londensche
Termijnmarkt waren aa.n het slot de prijzen in doorsnee
5% tot 6% d. opgeloopen. De laatste noteeringen op de
i{uivsuikermarkt waren:
Dec. Sh. 91-; Mrt. Sh. 912% ; Mei 5h. 917%; Aug. Sh. 101-.
Raffinadeurs verhoogden den prijs van hun product in
den 1001) der week in totaal met 9 d.
De zichtbare voorraden zijn a. v.:

1929

1928

1927
Tons

Tons

Tons
Engeland 119 …………..97.900

182.300

248.800
Duitschiand 118 ………….446.760

357.071

446.984
Tsjecho-Slowakije 119 ………91.536

109.653

49.411
Frankrijk 1/8 …………..215.327

140.993

171.834
Nederland 118 …………..130.159

28.090

21.953
Belgiö 118 ………………92.815

70.741

38.535
-Polen 118 ……………….112.180

72824

56.897
.dTer. Staten 919 …………624.000

380.000 204.000
,
jJuba 919 ………………680.018

772.515

769.545
Cuba voorraad binnenland

528 839 577.119 584.143
Stoomend (raming)……….170.000

196.000 177.000

Totaal …….- 3.189.534 2.887.306 2.769.103,
Op J a
v
a vonden ‘in de afgeloopen week dle eerste af doe-
ningcn uit oogst1930 door de V.I.S.P. plaats tot
,f
14 per
100 KG. voor Superieur (31.000 tons) en
f
12,50 voor
H.00fdsuiker (42.500 tans), terwijl verdere verkoopen uit
oogst 1929 geschiedden tot
f
13 en
f
13% voor Superieur.
Het rendement van 150 fabrieken bedroeg per 1 Septeni-
ber bijna 2 pCt. minder ‘dan in 1928.
De afschepingen bedroegen in Aug. volgens officieele ge-
gevens 295.000 tens tegen 245.000 tons het vorig jaar.
JH i er te 1 all de konden prijzen op de suikermar.kt ook
verbeteren wegens toenemende ondernemingslust en wel

f
% t
f
%, naar gelang van den termijn. Op realisatie
reageerden de prijzen ietwat; hL slot was echter prijshou-
£knd: Dec.
f
13%; hrrt. f14 en Mei
f
13
3
/8,
alles geboden
net
f

t
f
% hoogere vraagprjzeIL ])e omzet bedroeg

deze week 6050 tons.

856

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 September 1929

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.

Manchester, d.d.
11 September 1929.

De markt voor Ainerikaansahe katoen, die dcii laatsten
tijd vaster was, zakte op ten dag, dat wij ons laatste
iiiarktbcricht licibliceerden, plotseli ng in, dar .01) Donder-
dag jI. loco MiddI. Am.
19
punten viel. Betere ,voorcltzicli-
ten wat het weer betrof en verkoopen over de geheele linie
ivaren voornamelijk cle oorzaak van deze daling. .l:l.et Bu-
rinw-r;i.p.port, duit u:iasndiig gepubliceerd werd, gaf de con-
•clitie aan als
55,4
tegen
69,6
op t Augustus, wat een oogst-
schatting betcekent van
14
.. 825.000
halen, tegen
15.543.P00
balen een maand ge’eden. Tot Septenaher zijn
1.750.000
balen gegind, tegen
957.000
een jaar geleden. Deze cijfers
«’aren verrassend,
iloch
waren iii overeenstemming met de
particuliere schattingen van de vorige .wdak
C11
hadden
dientengevolge w’einig invLoed meer op katoenprijzen .Liver-
pool sloot gisteren op het niveau van Vrijdag ji. en New-
York Jan. futures
65
punten lager dan de hoogste notee-
ring op jI. Woensdag, zooda,t de rijzing door een nog groo-
tere daling is gevolgd.
Katoenontvangsten aan de …avens bedragen
1
/4
millioen
balen meer dan een jaar geleden.
Egypt’ische katoen ((‘as iiieer vast, hoewel api t iers rap-
porteeren, dat zij basis-prijzen niet mee hebben. De vraag
naar loco katoen is beter; verkoopeir klonuiieui de laatste
week tot
38.000
baten.
De markt voor Amerikaanscit garen is vaster en prijs.
i’;tria.ties zijn niet zoo groot aiieer als ze geneest zijn. Dit
kan het gevolg geweest zijn van de recente stopzetting
der productie en de vacantie van cle vorige week in het
Oldharn district, in ,ivelken tid veel orders geboekt zijn.
De lagere prijs van het ruwe product mt cle September
vacantio-weekend in Oost-Lancashire zullen hier wel niet
vreemd aa1n geweest lijn, evenmin als het l3ureau-rapport van jI. Naanc!a.g. Deze week gaat er in het algemeen zeer weinig om en biedingen, welke nog gedaan worden, zijn te
]aag om geaccepteerd teworcien. In ]gyptische soorten
was cle toestand ook •zooals hierhoen weergegeven, tern’ij1.
cle omzet zeer gering was; prijzen zijn over het algemiieen
vaster.
De overzeesche siiarkten, speciaal Eng-Indië, blijven veer belangstelling toonen iii de Manchester doekprijaen. Er zijn
behoorlijk veel aaovfagen voor cihooties,. lichte goederen
en prints, speciaal victi Calcutta, doch koopers zijn voor-. zichtig. De orders, die effectief geworden zijn, zijn afge-sloten tegn absoluut verliesgevende prijzen, die niemand:

voldoening geven, fabrikanten, noch handelaren. De meeste
aanvragen moesten teruggezonden worden om hooger limi-
tes wat mehigmaal tot resultaat had, dat van de geheele
zaak niets kwam. Prijien zijn vast en het is te hopen, dat
het ruwe product ‘binnen enge grenzen zal flu.ctueeren.
Op
deze w’ijie ontstaat er een spheer van vertrouwen, waar-
door een min of meer vastere pr ijabasis verkregen kan
worden.

Liverpoolnoteeringen

Oost.
koersen
3Spt. lOSpt.
4Spt.
llSpt.
T.T.opBr.-Indië
‘/5H
l/5j
F.G.F. Sakellaridis 17,70 17,50
T.T.op
Hongkong 1/1 1
8
, 1111
5
18

G.F.
No. 1
Oomra 6,85 6,55
T.T.
op Shanghai 2/4k 214

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In dulzendtallen balen).

1
Aug.
’29
Overeenkomst ige periode
tot
6Sept.’29
1928

1927

Ontvangsten Gulf-Havens.
714 467
884
Atlant.Havene
3
Uitvoer naar Gr.Brittannië
1

51 47
68
‘t Vasteland
ete
316
317
428
Japan
31
66 52

Voorraden.
(In dolzendtallen ‘balen).

Overeenkomstig tijdstip
6Sept.’29
1928
1927

Amerik. havens ……….

526
1192
Binnenland

………….
.713
239
,251
368
New York

……………
105
18
210
226
New
Orleans ………………81
Liverpool

……………
293 356
733

KOFFIE.

In cle afgeloo.pen week liepen de aaitibiediitgen van San-
tos eer een fracbieo.p, w’aartegenover die van Bio nog iete verder inzakten. Tot Afladirtgszakeu van heteekenis kwam
het i.n deze soorten echter niet en de steiniuing is clan ook
nog altijd even matig als zij reeds sedert geruilnen tijd
was. Neclerlanclseh.I.ndië toont
ook
in de cif-prijzen voor
Bobusta bijna geen verandering. Palembang Röbnsta
O’l)
pronipte verseheping was er den eenen dag iets hooger en den anderen dag wederoiii iets lager en is bij het afsluIten van aft Overzicht een fractie gemakkelijker dan een week
geleden.
Ook
Manciheling Robusta is iets lager, doch de

STATISTISCH OVERZICH

TARWE
HardWinter
No. 2 loco
Rotterdam!
Amsterdam
per 100 K.G.

R000E
AmericanNo.2°) loco
Rotterdam
per 100 K.O.

MAIS
La Plata
loco

R’dam/A’dam
per 2000 K.G..

GERST
Amer.No.23)
loco
Rotterdam

per
000 lCd).

LIJNZAAD
La Plata
loco

R’damlA’dam
per 1960 K.G.

STEENKOLEN
Weatfaalsche!
Holtandsche
bunkerkolen ongezeefd
t.o.b.
R’dam/A’dam
‘per 1000 K.G.

PETROLEUM
Mid. Contin.
Crude
t/Oh 33.9°

S.
g.
per barrel

IJZER
Cleveland
Foundry No. 3
f.o.b.
Middlesbrough
per Eng, ton

KOPER
Standaard
Locoprijzen
Londen
per Eng. ton

f1.
%
f1.

1
°lo
11.
01
f1.
51
8.
0
10
f1.
01
$
01
Sh.
°!o
£
01
Jaargemidd.

1925 17.20
100,0
13,075

1100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
10,80
100,0
1.68 100,0
731-

100,0
62.116 100,0
1926
15,90
92,4
11,75

1
89,9
174,25′
75,3
196,75
83,4.
360,50
77,9
27,90
165,74
1.89 112,5
8616
118,5
58.11-
93,5
Januari

1927
15,22
5

88,5
12,50
95,6
165,00
71,3
222,25
94,2
362,50
78,4
13,35
123,7
1.75
104,2
8516
117,3
55.716

1
89,2
Februari
15,22
5

88,5
13,05
99,8
167,00
72,1
230,00
97,5
373,75
80,8
12,10
112,0 1.70
101,2
83l6
114,4 54.161-

1
88,3
Maart
15,05
87,5
12,70
97,1
164,50
71,1
219,25
92,9
354,75
76,7
11,25
104,2
1.26
75,0
811-
111,0
55.171-

t
89,9
,,
Mp
14,80
86,0
12,825
98,1
173,00
74,8
237,50
100,6
351,50
76,0
11,00
101,9 1.22
72,6
801-
109,6
55.216
88,8
ei
15,75
91,6
13,57
5

103,8
172.75
74,6 258,25
209,4
373,75
80,8
10,95
101,4 1.22
72,6
741-
101,4
54.141- 8,1′
luni
15,60
90,7
13,20
101,0
175,25
75,8
245,00
104,2
372,75 80,6
11,00
101,9
1.22
72,6
701- 95,9
54.216
87,2
juli
15,10
87,8
12,05
92,2
171,te
74,1
235,75
99,9 367,75 79,5
1110
102,8 1.22
72,6
701-
95,9
53.19j-
86,9
Augustus
14,87
5

86,5
11,45
87,6
178,50
77,1
252,50
107,0
368.25
79,6
11:05

102,3 1.22
72,6
69/-
94,5
55.516-
89.0
September ,,
14,70
85,5
12,15
92,9
179,50
77,5
233,25
98,8 369,50
79,9
10,90
100,9 1.22
72,6
651-
89,0
54.231-
88,0
October

,,
13,72
5

79,8
11,45
87,6
178,75
77,2
230,50 97,7 359,00
77,6
10,90
100,9
1.22
72,6
651-
89,0
55.51-
89,0
November

,,
13,45
78,2
12,12
5

92,7 184,75
79,8
233,25
98,8 349,75
75,6
10,65
98,6
1.22
72,6 651-
89,0
59.11-
95,1
December

,,
13,40
77,9
12,57
96,2
201,00 86,8
246,2 104,3
348,25
75.3
10,60 98.1
.1.22
72,6
651-
89,0
60.21-
96,8
Januari

1928
23,50
78,5
12,70
97,1
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00
78,0
10,30
95,4
1.22
72,6
651-
89,0
62.-/-
99,9
Februari
13,80
80,2
12,875
98,5 226,50
97,8
243,75
103,3
361,00
78,0
20,00
92,6
1.21
72,0
651-
89,0
61.121-
99,2
Maart

,,
14,60
84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,79
108,4
350,75
75.8 9,95
92,1 1.19
70,8
6516
89,7
61.316
98,6
April
15,30
88,9
14,97
5

114,5
239,50
103,5
262,00
110,6
358,25
77,5
10,05
93,2
1.19
70,8.
661-
90,4
61.1416
99,4
Mei

,,
15,30
88,9
15,47
5

118,4
238,50
103,0
260,75
110,5
372,00
80,4
10,60
08,1 1.19
70,8
661-
90,4
62.151-
101,1
,,
14,37
5

83,6
14,27 109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25
79,0
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4
63.171-
102,9
j
uni
uli
14,25
82,8
13,07
5

100,0
245,75
106,6
241,00
102,1
359,75
77,8
10,10
93,5
1.19
70,8
66/-
90,4
62.181-
101,3
Augustus
12,00
69,8
12.625
96,6 214,75
92,8
226,75
96,1
350,75
75,8
10,05
93,1 1.2
1
1
72,0
66/-
90,4
62.1016
100,7
September
11,65
67.7
11.57
88,5
198,75
85,9
298.25
84,0
350,75

.
75,8
10,00
92,6
1.21
72,0
661-
90,4
63.81-
102,1
October
12,27
5

71,4
12,27
93,8 228,50
94,4
189,50
80,3 366,00
79,1
9,95
92,1 1.19
70,8 661-
90,4
65.121-
105,7
November ,,
12,325
71,7
12,075
92,4
227,25,
98,2
185,50
78,6
386,25 83,5
10,20
94,4
1.18
70,2
661-
90,4
67.18/
t

109,4
December

.,
12,30
71,5
11,90
91,0 220,25
95,1
280,50
76,5
373,75 80,8
10,10
93,5
1.18
70,2
661-
90,4 70.31-
113,0
lanuari

1929
12,35
71,8
22,20
93,3
231,50
100,0
194,25
82,3
365,00 78,9
10,10
93,5
1.16
69,0
661-
90,4
75.1016 121,7
lebruari

,,
12,72
74,0
12,65
96,7
.236,00
101,9
194,75
82,5
357,25
77,2
12,90 119,4
1.11
66,1
66/6
91,1
38.16
125,7
Maart

,,
12,65
73,5
12,625
96,6
233,00
100,6 191,75
82,3
359,00
77,6
12,00
111,1
1.11
66,1
671-
91,8
89.81- 144,0
April

,,
12,12
5

70,5
11,625
88,9
218,00
94,2
185,25
78,5
373,25 80,7
11,05
102.3
1.11
66,1
681-
93,2
82.1716
133,5
Mei

,,
21,125
64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2
363,50 78,6
11,15
103,3
1.16
69,0
6916
95,2
75.4/6
121,2
Juni

,,
10,875
63,2 74,3
10,20
78,0 85,6
193,50
83,6 94,4
171,25 191,25
72,6
81,0
355,25 425,50 76,8
11,25
11,25
104,2 104,2
2.30 1.30
77,4
711-
7216
97,3
99,3
74.11/-
72.1216
120,1
117,0
Juli
Augustus
12,80
13,12
1

76,3
11,20
10,75
82,2
218,50 202,50 87,5
182,75
77,4
452,50
89,8 97,8
11,25
104,2
1.30 77,4
77,4
72/6 99,3
73.171-
119,0
2 September ,,
12,85
74,7

10,50
80,3
197,00
85,1
172,00
72,9
454,00 98,2
11,25
104,2
1.305
77,45.
7216
99,3
75.5!-
121,2
9
16
12,75 13,00
74.1
75,6
20,20
10,30
78.0 78,8
194,00 193,00

83,8
83,4
1175,00
173,00
74,2 73,3
1

490,00
520,00
205,9
112,4
11,25
1150
104,2
106,5
2.30
1.30
77,4
77,4
72/6
7216
99,3 99,3
76.216
75.2/6
122,6
121,0
1
)Men zie voor de toelichting op dezen staat de nummers van 8 en 15Augustus 1928 (No. 658 en 659) pag. 689190 en 709. °)=Western vdôr de invoering
Vs
* Manitoba No. 3. t Zuid-Russische.

18 September 1929

ECONOMISCH-STATISFISCHE BERICHTEN

857

prijzen der ai.idere ongewassehen soorcen en clie van gewas-
sehen Eobusta faq. zijn clooreen genomen gelijk aan die
vanverleden week.

‘;iii cle loco-markt valt nog altijd niets nieuws te herich-
-ten. 1)e of! ioiee]e noteeringen bleven onveranderd 52 et.
per % KO. voor Robusta en 60 et. voor Suiperior Santos,
doch de afzet laat nog steeds te wensohen over. Ook van -de andere Europeesche markten en van New-York komt
dezelfde klacht. Overal ie, dank zij den geforceerclen toe-
stand; waarin het artikel door het ingrijpen van Brazilië
verkeert, de stemming lusteloos en beperkt zich cle afzet
tot wat ter voorisiening in directe behoefte noodig is. Ner-gens toont de consumptie ook maar cle geringste geneigd-
heid om zich vali meer te voorzien clan zij bepaald nooclig heeft,’ wat bij de onzekërheid omtrent cle toekomst van het
artikel niet anders dan begrijpelijk is. De eenige goedè
zijde, die aan dozen voor den handel zoo onaangenamen
toestand valt te ontdekken is, dat onder zulke o.nistaudighe-
den -cle onzichtbare voorraden niet anders dan uiterst klein
kunnen zijn. Waar echter op •het zich voordoen van on-
verwachte oorzaken tot rijzing der prijaen voor het oogen-
blik niet licht te rekenen valt, is de kans niet groot, dat
clie kleine omvang der o-nzichhbare voorraden van eenigen iivloccl 01) den verderen prijsloop zal kunnen zijn. Aan den
anderen kant is het aanbod van -goede kwaliteiten Sa.ntos
koffie in verhouding gering, en zijn de prijzen van Extra
Prinie en dergelijke fijne soorten -dièntengeivolge zeer hoog
tegenover die van de gewone kwaliteiten. Volgens telegra-
fiscih via New-York ontvangen bericht, is cle voorraad van
fij ne, werkelijk zachtsinakende Santos in de afscheophave ii
zeer beperkt en zouden van cle ongeveer 825.000 balen, clie
er thans liggen, slechts ongeveer 250.000 -halen zacht” rijn
en zou het grootste gedeelte van die zachte koffie boven-
dien reeds verkocht zijn. De aanvoeren uit de binnenlandsche
pakhuizen Haai- cle afscheephaven bestdan nog altijd hoofd-
zakelijk uit koffie’s van ordinaire kwaliteit en ongeveer
75 pCt. daarvan is niet hooger dan het lage type No. 7 vati
New-York. De druk van de geringe -kwaliteiten, clie reeds
aanhoudt vanaf ht begin van het jaar, schijnt dus nog niet
geëindigd, en cle verschillende berohten uit het productie-
land, in de 1 aats

te maande mi oistvange n, volgens welke de
voorraad van deze koffies
01)
zijn eind begon te loopen,
blijken dus voorbarig te – -zijn geweest.
Volgens uit Brazilië ontvangen -telegram, is de linniet der
clagelijksche aanvoeren uit het binnenland- naar -de haven
van Sa.ntos voor cle tweede helft -van September vastgesteld
op 9838 balen tegen 14.851 balen voor de eerste helft der
maand.

Aan de termijnmarkt liepen de noteeringen voor (le dicht-
bijzijncle maanden
34
In
ry5
et. terag, doch voor de verder
verwijderde maan-den he-rstelden -zij zich ii a een .d al,i ng van
ongeveer %
In 34
ct. in liet midden der week en de markt
sltnt %’oor deze termijnen slechts
Ys
ct. lager clan het vorig
Overzicht, terwijl zelfs September 1930 geheel onveran-
derd is.
De prijzen -van gewoon goed beschreven Superior Santos
op prompte verseheping zijn thans ongeveer 92/6
In
9516
per cwt. eu van dito Prime ongeveer 98/-
In
10-21-, terwijl
zij van Rio type New-York 7 met beschrijving, -proinpte
verschcpiuig, bedragen 66/9 In 68/6.
Van :lobtsta op i.fl ad ing van Netlerla ndsch-Tuid ië zijn cie prijzen ii de eerste ban-nl op liet oogeublik:
Palenibang Robusta, Se-ptenmiher-a’erscheping, 34 ct.; ]3en-
keleu Roibustu, Septe-nnher-verschepiug, 35 et.; Mand-heling
Robuta, Septeniber-verscheping, 38 et.; WIl. f.a.q. Ro-
hnnsta, Septeinber-verscheping, 48 ct., alles per
34
KB., ci!,
uitgeleverd gewicht, netto contant. –
De slot-noteeriuugeu te New-York van liet aldaar geldende
gemengd contract (bas-is Rio No. 7) waren:


Sept.
1

Dec.
1

Maart
Mei

16

Sept.

……
$
13,90
$
13,73
$

13,17
$
12,87
9

,.

……
,,

13,95
.
,,

13,72
,,

13,15
12,88
30 Aug.

……

.
..
,,

14,25
,,

13,96
,,

13,35

12,96


26

,.

……

.
1
,,

14,31
,,

13,96
,,

13,40
12,93
am,
4

epI.eu1uer 1929.

(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam.)
Noteeringen en voorraden in Brazilië.

Data te Rio te Santos
Wisselkoers
te Rio
op Londen
Voorraad
Prijs
1
Voorraad
1
(In Balen)
1 No.71)
1
(In Balen)
1 No.41)

16 Sept. 1929
291.000
24500
829.000J
33.500
5496/55 p.
9

,,

1929
295.000
24.506
878.000
33.500
54941
2

1929
276.000 125.200
887M00
1 33.500
1512
5496
16 Sept.1928
294.000
J
30.175 1.070.000 33.500
‘512
550811
i 2
• in uces.


Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balen

te Rio
te San tos
Data

Afgeloopen

Sedert
Afgeloopen
________________ Sedert

week

1Juli
week-
1
Juli

14 Sept. 1929..
71.000

644.000
1

189.000 1.619.000
14 Sept. 1928…
64.000

660.000
165.000
1.653.000
AN GROOTHANDELSPRIJZEN’)

»
TIN
loco1rUzen
Lon
e

per
Eng,
ton

KATOEN
for
Middling
locoprjzen
New
ork
per
Ib.

WOL
gekamde
Australische,
Merino, 64’s Av.
loco
Bradford
per
Ib.

1

WOL
gekamde –
Australische,
CrossbredColo-
nial
Carded,
50’s Av.
loco
Bradford per Ib.

RUBBER4)
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets
loco Londen
per Ib.

SUIKER
Witte kristal-
suikei
loco
R’dam/A’dam.
per
100 K.O.

KOFFIE
Robüsta
Locoprijzen
Rotterdam
per
/2
K.G.

THEE
AfI. N.-I.
theev.
A’dam gem. pr
.
Java- en Suma-
trathee p. ‘/2KG.

Indexcijfer
v/h. Centr. B.
v. d. Stat.,
herleid
van
1913
=
100
tot
1925=
100

lndexcijfer
van The
Economist,
herleid
1927
=
100
tot
1925=100

£
161.171-
eb
100,0
$
ets
23,25
0
10
100,0
pence
55,00
I/o
100,0
pence
29,50
0
10
100,0
Sh.
2/11,625
01
100,0 II, 18,75
1
0(
100,0
ëts.
61,375
0/
100,0
ets.
84,5
Ole
100,0 100,0
190.17(6
199.1316
III,!
114,4 17,55
13,45
75,5 57,5
47,25 45,00
85,9 81,8
24,75
25,25
83,9
85,6
21-
1(7,375
67,4
17,50
93,3
55,375 90,2
94,25
111,5
-93,2


100,0
92,9
109.816
118,2 14,15
60,6
46,25
84,1
26,00
88,1
117,125
54,4 53,7
22,00
2112
1

117,3 112,7
50
48,75
81,5
79,4
71
71,25
84,0
84,3
93,5 94,2
88,9
89,9
112.15/-
104.1!-
119,4
116,1
14,25 14,75
61,3
63,4
47,75
47,50
86,8
86,4
26,50 26,25
89,8 89,0
1/8,25
1(7,875
56,8
55,8
2O62
52

20,25
110,0
108,0
48 48 78,2 70
82,8
92,9 89,2
195.121-
196.9!
112,9 113,2
1615
1685
69,5
72,7
47,00 47,25
85,5
85
1
9
26,00
26,00
88,1
88,1
1/7,75
554
20,25
108,0
47 78,2
76,6

72,25
86,5
85,5
102,4
92,3
93,5
88,7
90,4
189.1516
110,7 17,90
77,0
48,50 88,2
26,50
89,8
116
1/4,75
505
47,0
18,375
18,625″
98,0
99,3
47
47
76,6 76,6
81,25 84
96,2
99,4
96,1
97,4
89,6 92,2
192-16
187.1216
111,5
109,8
19,70
22,05
84,7 94,4
48,50 50,00 88,2 90,9 26,50 26,50 89,8
89,8
115,25
1(4,25
40,8
45,6
18,50
17,87
1

98,7
45,375 73,9


96,1
90,2
164.216
100,9
20,65
88,8
50,25
91,4
26,75
90,7
114,375
46,0
16,87
0

95,3 90,0
44,25
45,25
72,1
73,7
94,5
93
111,8
110,1
96,8
96,8
89,1
88,6
164.416
166.13/6
100,9 101,8
20,25
19,70
87,1
84,7
52,25
.

51,50
95,0 93,6
28,50 28,75 96,6 97,3
116,5
117,75
51,9
17,25
92,0
46
74,9
96
113,6
97,4
88,9
.55.1/-
97,4
19,25
82,8
53,00
96,4
29,75
100,8
1/7,25 55,4 54,0
17,871
17,375
95,3
92,7
46
46
74,9
74,9
89,25 84,5
105,6
100,0
97,4
98,7
88,2 87,9
33.1016
33.17/6
89,2
89,3
18,35
19,35
78,9
83,2
54,75 55,00
99,5
100,0
31,75
33,25
107,6
112,5
1(3,75
l0,75

44,2
.35,8
16,75
I6,87
1
i
89,3
90,0
46 47
74,9 79,5
94,1
96,8
87,9
94.61-
90.131-
89,5
88,1
20,65
21,55


88,8
92,7
54,50 54,25
99,1
98,6 33,00
32,25
111,9
109,3
-(9,375
-/9
26,3
16,87sC
90,0
47 76,6 76,6

79 74,25
93,5
87,9
98,1
98,7
89,2
90,5 18.8/6 83,4 21,35
9l,8
55,50
100,9
31,75
107,6
-/9,25
25,3 26,0
16,625
15,75
88,7 84,0
48,25
49
78,6
79,8
78,25
73,25 92,6
86,7
98,1
98,7 91,2
89,8
11.19/-
11.181-
80,9
80,9 21,75
19,30
93,5
83,0 53,00
51,75
96,4
94,1
31,25
30,00
105,9
101,7
-19,25′.
-19,25
26,0 26,0
15,50
16,00
82,7 85,3 49,875
‘81,3
71,25 84,3
95,5
88,2
14.716
81,9
18,55
79,8
47,00 85,5 29,00
98,3
-/8,5
23,9
15,875
84,7 51,875
52,75
84,5
86,0
67,75


70,25
80,1

83,1
92,9
93,5
85,6 85,4
21.19(-
92.1016 84,8 88,8
19,45
19,90
83,7 85,6 46,25 47,25
84,1
85,9
27,25
27,50
92,4
93,2
-/8,8
-18,625
24,7
24,2
14,625
14,00
78,0
53
86,4
73
86,4

94,2
8.5,1
28.81-
87,2
20,45
88,0
46,25
84,1
28,00
94,9
-j8,5
23,9
13,925
74,7
74,3
53 51,75
86,4
84,3
75,75
76,5 89,6 90,5
95.5 95,5
85,1
84,8 22.716
22.111-
84,9 85,0
20,20
20,10 86,9
86,5
46,75
44,25
85;0
80,5
28,75 27,75
97,3
94,1
-;9,875
1!-
27,9
13,775
73,5
53,125
86,5
77,25
91,4

94,2′
84,6
21.016
84,4
21,25
91,4
44,00
80,0
27,50 93,2
110,125
33,7
34,0
,

13,37
5

13,50
71,3
72,0

54 54
88,0 88,0
74,25 72,75
87,9

86,1
94,’
94,8 85,4
07.516
97.516
79,2
75,3
20,45
19,40
88,0
83,4
43,25 41,50
78,6 75,5
27,25 26,25
92,4
89,0
-110,5
-(10,875
29,5 30,5
13,375
12,25
71,3
.
54
88,0
74,25
87,9 92,9 85,8

83,9
00.51-
76,5
18,75
80,6
40,00
72,7
25,75
87,3
-/10,625
29,8-
12,00

65,3
64,0
54
54
88,0 88,0
73,50
69,50 87,0 82,2
91,6
91,0 81,7
81,9
09.5/6
10.111-
79,9
80,4
18,65 18,60
80,2 80,0
38,75
37,00
70,5
67,3
24,75
24,00 83,9
81,4
-/11
-110,5
30,9
29,5
13,425
13,00
71,6
69,3
54
53,50
88,0
87,2
68,50
64
81,1
91,0
83,7
06.7/6
78,8
19,206
82,6
6

36,00
8

65,58 24,008
-81,48
-/10,3125
28,9
13,00
69,3
52 84,7
62,50
8

75,7
74,0
8

91,6
83,6
05.51- 78,4
19,007
81,77
35,759
65,0e
23,759
80,5
9

-/10,0825
28,2
13,25

4
70,7
52 84,7
05.15/-
78,6

.
……………
-/10,25
28,8
13,75

t
73,3
52
84,7-
,»u,,.,»c u,,,,iec,c iauIeeI

lneswuJze
uan. iO). ) = Mailing voor
de
invoering van de huidige offic. noteeringswijze (Jan.
928).
4)
Jaar-
en maandgemiddelden
afgerond
op’/opence.
5) 3
Sept.
6)
6
Sept.
7) 13
Sept.
8) 5
Sept.
9)
12
Sept.

858

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 September ‘1929

THEE.

De theemarkt onderging in de afgeloopen week eenige
verbetering, die zich uitte in prijzen die tot
6
d. hooger

waren dan’ in de vorige week.
Zeer oadinaiire soorten ontmoetten echter nog steeds ge’
ringe belangstelling.
Dat
deze
iets gemakkelijker stemming een gevolg is i,aii’
de betere kwaliteit der thans aangevoerde thee en niet
als een sym.ptooa van betere tijden voor de .thee-onderne
mingen, mag wel blijken uit het feit, .dat de voorraden nog
steeds zeer ‘hoog zijn en de oogsten die van verleden jaar
belangrijk oertreffen. ,
De Noordelijk Bi’itsch-Indiscihe thee-oogst gedurende.
Augustus bedroeg ca. 71 millioen tbs., hetgeen een record-

cijfer is.
De thee-uitvoer van Java gedurende Januari-Augustus
.

bedroeg 42,5 millioen KG. tegenover 39 millioen KO. iii!

1928.
Volgens gegevens uit dezelfde broii (Vereeniging voor de
Thee-cultuur in Nederlaudsch-Indië) bedroeg de wereld-uit
voer vnu thee uit de voornaamste produebielanden (uitge zonderd China) gedurende de eerste 7 maanden in 1929 :.
183,7 milI. K.G. tegen 175,7 miii. KG. een jaar tevoren. –
De Noordelijk Britsch-T.ndische oogst wordt per ulto.
Augustus geschat op 215,5 mili. Fbs., terwijl hij op dat tijd-.
stij) iii 1928 199,5 mlii. lbs. bedroeg. De door de Vereenigirug voor de Thee-cultuur in Neder.-
landsch-Indië verkregen vraohtverlaginig voor thee van 20 pCt. op tbet bestaande tarief, brengt uitei

aar•cl eenige,’
zij het niet groote, verlichting voor de Nederlandsch-Indi-
sc.he t.heeoudernemingeii.
Hierbij valt te bedenken, dat ‘in verhouding tot andere
koloniale producten, thee verreweg aan de hoopte zeé-‘
vracht was onderworpen. Amsterdam, 16 September 1929,

VRACHTENMARKT.

Gi

aan
VUfl
Noord-Amerika. Op
deze markt valt nog
steeds geen venbetering te constateeren- Daar de oogsten
in de meeste Europeesche landen goed. zijn en de graanprj-,
zen in de Vereenigde Staten en Canada hoog, word.t er
blijkbaar zeer weinig gekocht en is het moeilijk tot zakn
te komen.
Van
Montreal
kunnen slechts ttvee afsluitingen vermeld

worden,
ii].
een proin.pte boot van 37.000 qtrs., 10 pCI., naar
Avon’moubh en D.unston tegen de lage vracht van 2/- per
qtr. en een boot van 32.000 qtrs. naar Antwerpen of Rot
terdam per 28 Oct.110 ‘Nov. laden tegen $0,12 vooi

één en

$ 0,12.4 voor beide havens, basis awaar graan, met de
op-

tie Hamburg/Bremen tegen $ 0,13 en ibovendien de optie voor
een volle lading gerst tegen’ $ 0,01 extra. Voor gerst wordt
i’oor 1115 October laden $ O,11 naar Rotterdam genoteerd
en naar Antwerpen of Rotterdam voor 1115 No.vem,bei.
$0,12.
Van de
Nort kern Range is
geenerlei vraag..
Ook ‘van de
Noord Pac-ific is
nog steeds geen vrang. In.
‘het begin der afgeloopen week noteerde men naar
Continent 2716 voor November laden, dooh reeders hadden
echter tegen dit cijfer geen interesse en op het oogeniblik
is er. niets te doen.
De
La Plato markt is
onveranderd gebleyen en er is
slechts een beperkt aantal afsluitingen gedaan. De vraag
naar tonnage is niet groot en wordt door het aanbod vaif
schepen, speëiaal voor September en Septeniher/Ootober la
;

den overtroffen. Booten van ca. 6000 ton, 10 pCt., zijn ge
sloten van de ]3ovenrivier naar UK/Continent tegen 16/-
met een reductie van 6 d. naar Antwerpen, Rotterdam of
Amsterdam, en voor kleinere booten is 17/6 betaald naar
UK/Continent. Van Santa F6 werd een 6000 tonner
to
;

vracht tegen 18/6 naar UK/Continent en een 7000 tonner
tegen 18/-, met een reductie van 6d. naar bepaalde havens
in UK/Continent. Vian de Benedenrivier wordt voor groote
booten per prompt hoogstens 141- genoteerd. Van Bahi
Blanca ‘is een 7000 tonuer gesloten naar Liverpool, Birken-
head of Avonmouth tegen 141-, niet een reductie van 6 d.
naar Antwerpen of Rotterdam, en een boot van 5500 ton,
10 pCt., van de Bovenrivier naar St. John, Hadifak,
Montreal of Quebec tegen 1916, basis één haven. Deze af
sluitiugen zijn voor September laden, met cancelling begiti
October.
Suiker van West-indië.
Deze markt is zeer slecht. De
Cuhaprijzen zijsi nog te hoog woor Europeesche koopers eti,
is het niet mogelijk op het oogeoblik zaken te doen. Voor
groote booten naar het U.:b.fCoiitinent wordt een vracht
cijfer van 1716 genoemd.
Chilisalpeter.
Niebtegenstaaude deze markt in de af geloo-
pen week lusteloos was, trok ze weer tonuage aan van La
i’lata tegen lagere cijfers. Per eind September/Oetober is

een 7000 tonuer afgesloten tegen 241- naar Bordeaux/
I:[amburg range, met Noord-Spaansche en volle Midclellaud-
sche Zee opties tegen de gebruikelijke toeslagen, terwijl een
6500 touuer, per 15 October/Noveniber, 2716 geaccepteerd
heeft , naar drie Middellandsche Zee-havens, inclusieve
,ilex-a’udrië. Verdere handige tonnage kan wellicht nog ge-
plaatst worden tegen 24/- basis October laden. Voor lijuruimte, per Septemher/Octoher, die tamelijk grif
werd aangeboden, was moeilijk lading te vinden en de
vrachtcijfers zijn langzamerhand lager geworden. De fslui-
tingen waren beperkt

tot: 2000 ton naar Duinkerken di-
rect, tegen 23/-, 3000 naar Ankaverpen, Rotterdam, Bremen
of Hamburg tegen 21/-, Qptie Duinkerken tegen 1/6 meer,
en 3900 ton naar dezelfde havens tegen 20/-, alles per Sep-
tensber/Octoher, en met adrescomjniss’ie. Ver.dei’e ruimte
voor September kan er op het oogenblïk niet geplaatst wor-
den, terwijl voor October sleelits 20/6 naar de bovenge-
noemde range het beste is, wat er genoteerd wordt.
Voor de Vereenigde Staten is nog steeds geen lefiinitieve
vraag. Per December/Januari kan misschien afgesloten
worden tegen ca. $ 5,-.
Burmah
bleef onveranderd.
Donau.
Van den Donau zijn vele booten afgesloten, va-
rieerende tusschen 4500 en 6500 ton, 10 pCt., voor Sep-
tember, October tot 10 November cancelling. De volgende vrac-hten werden betaald: 1813 naar Antwerpen/Hamburg
range, 17/9 naar Antwerpen of Rotteidam voor kleinere
booten en 3 d. minder voor groote booten. Bij eenige afslui-
tingen is de optie Scandinavië opgegeven tegen 2216. Een
3900 tonner is afgesloten naai het Bristol Kanaal tegen’
1819. Van de kusthavens werd een boot van 7500 ton,
10 pCt., afgesloten tegen 13/73-4 naar Antwerpen/Hamburg

range. 13/43-4
k
naar, Antwerpen/Rotterdam.

yan de
Zwarte Zee
werd verdere scheepsruimte van on-
geveer 5700 ton lading gesloten tegen 15/- naar het Con-
tinent, 161- naar Kie, 17/- naar Denemarkeii, met de
optie ljnkoeken tegen 1/6 extia; dit kan herhaald. worden.
Middella.ndsche Zee.
Tengevolge van het groote aantal
afsluitingen van den Donau gedaan, ondervonden de erts-
bevrachters moeilijkheden hun ladingen weg te krijgen. Af-
gesloten werd, als volgt: Algiers/Rotterdam 511 3-4, Hor-
uillo Bay/Middlesborough 8/6, Almeria Pier/Antwerpen of

Duinkerken 7/3.
Voor phosphaat is een boot van middelmatige grootte afgesloten van Sfax naar Nantes tegen 619. Naar kleine
scheepsruimte is nog steeds veel vraag naar havens in het
Vereenigd Koninkrijk. De volgende ladingen zijn in de
markt: Tunis/Ipswich tegen 121- Ayr 121-, Kings’ Lynn
1216. Verder wordt nog genoteerd: Tunis(Rotterdam 816,
Bona/Stolzenhagen 819, Neufahrwasser 819.
NoorL-Spanje. Op
deze markt vonden tamelijk veel af-
sluitingen plaats, maar over het algemeen bleven de vrach-
ten onveranderd. Afgesloten wei-d: Bilbao/Cardiff 71- en
7f13-, Middlesborough 8/- en 8/13-4, Rotterdam’ 6/13.4 en
Salta Caballo/Middlesborough 816.
Kolen van U.K.
De vrachten naar Zuid-Aerika onder-
vonden een buitengewoon sterke stijging, en er werd zelfs
van Wales naar I3uenos Aires 1816 en naar Rio de Janeiro 1716 betaald. Nadat een groot aantal afsluitingen tot stand was gekomen, werden de vrachten gemalçkelijker en werd
naar Buenos Aires voor eerste helft October laden 1616, en
naar Santos 161- geaccepteeid.
Van Zuid-Wales werd afgesloten: Stettin 619, Rouaan
4/9,Oran 816, West-Italië 8/6, Venetië 11/-, Piraeus
11/3, Port-Said 1013, Alexandrië 1016, Bombay 16/-,
Dakar 10/-, Santos 161-, Buenos Aires 1616 en Halifax 1216, en van de Oostkust: Freclericia 713, Danzig 616,
Flensburg 819, Rotterdam 4/9, Rouaan 416, Bordeaux 71-,
Oran 9/6, Savona 91-, St. Vincent_10/- en Halifax 1116.
,

RIJNVAART.
Week van
8 tlm.
14
September 1929.
De aanvoeren van, zeezijde bleven ongewijzigd. De scheeps-
ruimte bleef bij tamelijke vraag steeds beperkt. De stem-
ming werd tengevolge van het steeds vallende water voort-
durend vaster. Voor erts betaalde men minimum
f
0.80/0.90

en maximum
f
1.50/1.60 p. last met resp. 4 en 8 losdagen.
Naar den Bovenrijn was eveneens veel vraag. Er werd
uitsluitend in daghuur bevracht. Voor groote schepen
varieerde deze huur van 3y
21
tot 4 cts. en voor middeigroote
en vlottere schepen van 4 tot 43-6 ets. per ton. i[et sleep-
loon varieerde tusschen het 30 en 35 ets. tarief. De water.
stand bleef vallend.
In de Rubrhavcns werd de stemming tengevolge van het
vallende water en meer vraag naai scheepsruimte vaster.
De vrachten en daghuur liepen geleidelijk op. De vracht
voor exportkolen naar Rotterdam steeg geleidelijk tot
Mk. 2.- per ton inclusief sleeploon; op waterstand afladen.

Auteur