Ga direct naar de content

Jrg. 14, editie 708

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 24 1929

24 JULI 1929

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economïsch;;Statistische
Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CÉNTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

14E JAARGANG .

WOENSDAG 24 JULI. 1929

No. 708

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Al gemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr. G. Al. Verrijn Stuart.

ECONOMISCFI-STATISTISCI1E BERiCHTEN.

COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D.. van Blom; J. van Ha.sselt; Jhr. Mr. L. H. van…
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. ‘N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rangers; Prof. Mr. H. R. Ribbius;
Jan Schi!thuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Staart.
Assistent-Redacteur: H. M. H. A. van der Valk.
Secretariaat. Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekeniing 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in
JTederla7d f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het Instituut ontvangen liet weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aangeteekende stukkan: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij tbonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh d van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Postchè qua. en giro-
rekening No. 6729..

,j ‘De wisselmarkt was vast gestemd. De vrij sterke
eruggang in den geidkoers hier te lande tegenover

de steeds vaste houding zoowel in Londen als te

New York, evenals de nog steeds hooge, zij het ook

iets terugloopende, Duitsche geidkoersen, deed de

wisse1koesen alle oploopen. Londen steeg daardoor

an 12.07% tot 12.09%, New York van 2.49 tot 2.4925

en Marken van
59.32
tot
59.42. Ook
dè termijnmarkt

.kwam daardoor op een geheel andere basis. Londen,

dat in het begin der maand op 1 maandsievering nog

een agio deed van
fis
â % cent, werd deze week ver-

handeld met een disagio van h 34 cent. Ook voor

New York maakte het agio van
2
h
4
cents plaats voor

een disagio van
8
cent;. terwijl het disagio van Mar-

ken van circa
5
cent opliep tot
8% h 9
cent. Voor de

langere termijnen was de stemming eveneens flauw.

Naar verhouding waren de veranderingen echter

minder groot, blijkbaar omdat men algemeen gelooft,

‘ikt de ruimté op de Nederlandsche geidmarkt slechts

van korten duur kan zijn en men voor het najaar

der met veel hoogere noteeringen rekent. Intusschen

zag de J’avasche Bank zich reeds genoodzaakt, haar

trief-na’et’een vol pércent te verhoogen ‘om de verdere

stijging van de wisselkoersen, vooral van Ponden en

‘Dollars tegen te gaan.

LONDEN, 22 JULI 1929.

De geld- en discontomarkten hebben een eenigszins

1rveuze week achter den rug onder den invloed van

dè goudonttrekkingen voo Duitsche en nu ook in

h’hngrjke bedragen voor Fransche rekening. Ge-

“riichten; dat, er ook nog verder groôte posten goud

gedurende deze week zullen uitgaan, deden heden-

ochtend reeds vroeg de ronde en men zoekt tevergeefs

naar ‘eene afdoende verklaring voor de onttrekkingen

voor Fransche rekening.

.f’Disconto was onder déze omstandigheden natuurlijk.

zeer vasten liep tot
5%-
7
I16
op. De schatkistpromes-‘

sen..werden Vrijdag tegen 5131 toegewezen.

De berichten uit Parijs, dat de ratificatie van de

oorlogschuldregelingen met de Vereenigde Staten en

Ehgeland nu definitief, hoewel slechts met kleine

meerderheid, was goedgekeurd, hadden hoegenaamd

.ge’en verbeterenden invloed op de marktsituatie.

.j
11.5
millioen, de rekening-courant-saldi van ande-

1enstegen met ruim
f 8
millioen.

Het beschikbaar metaalsaldo nam toe met ruim
f
S

niillioen. Hei dekkingspercentage-bedraagt 57.

Ir
* *
*

23 JULI
1929.

Ook deze week was de geidmarkt ruim en ook nu

weder hoofdzakelijk door de geringe vraag naar jeld,

zoodat het’ iets grooter aanbod alleen tot dalende prij-

zen plaatsing kon vinden. Particulier discont daalde

daardoor tot ongeveer 5 pOt. en cailgeld liep snel

van 534 pOt. tot ongeveer 4 pOt. terug. De prolon-.

gatierente was den eerstên beursdag sterk gedaald en
noteerde 4% pOt.; maar deze daling bleek wel wat al

te groot, althans later werd meestal 4% pOt. geno-

teerd.

* *
*

Op den veekstaat van De Nederlandsche Bank

vertoonen de binnenlandsche uitzettingen een.in.krim-

ping en wel, van ruim
f
2.5 millioen op den post bin-

nenlandsche wissels en van bijna
f 10
millioen op be-

leeningen. De rekening van het Rijk, welke op de

vorige weekbalans nog een saldo in rekening-courant

van bijna
f
4 millioen aanwees, staat thans met een

renteloos voorschot van bijna
f 3
‘millïoen op de
balans.

De post papier dp het buitenland vertoont een

kleine stijging van ruim
f
500.000, de diverse rekenin-

gen onder het actief daarentegen een teruggang van

ruim
f 3
millioen.

De goudvoorraad der Bank nam met
f
5 milli6en

en de post zilveren munt met een kleine
f
500.000

toe. De bankbiljetten in omloop namen af met ruim

668

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli
1929

HET VIJFDE CONGRES VAN DE INTER-

NATIONALE KAMER VAN KOOPHANDEL.

Het Vde congres Van de T. K. v. K. vond plaats te

Amsterdam van 8 tot 13 Juli ii. De vier voorafgaande

congressen werden gehouden te Stockholm (1921),.’
te Brussel (1925), te Rome (1923) en te Londen

(1921). De Kamer zelf dateert van 1920, en ofschoon

de idee tot oprichting van een internationale veree-
niging van zakenlieden afkomstig was van een groep

Amerikanen, die deze gedachte het eerst formuleer-
den op een bijeenkomst in 1919 in Atlantic City, vond

de oprichting in het daarop volgende jaar plaatste

Parijs, waar tevens het Secretariaat-Generaal werd

gevestigd.
Ontstaan in een tijd van volslagen verwarring op

economisch en monetair gebied, in een tijd, die daar-enboven werd gekenmerkt door een ver gaande over-

heidsbemoeiing in
vrijwel
elk opzicht, is de Kamer

te beschouwen als een typische uiting van practisch

idealisme, waarbij
zakelijkheid
en ethiek elkaar voort-

dnred raken. De bevordering van handel en bedrijf
door het zooveel mogelijk uit den weg ruimen van
1

alle noodelooze belemmeringen, door de versterking
van het saamhoorigheidsgevoel en door de bevesti-
ging van den vrede is haar doel. Een van de middelen,
1

die haar daarbij ten dienste staan, is houden van re-

gelmatig terugkeerende congressen.
Om over de beteekenis van deze congressen zich
een juist oordeel te kunnen vormen, dient men zich’
bewust te zijn, dat
zij
in het leven van de I.K.v.K.
1

feitelijk een drieledige functie vervullen. Zij zijn in

de eerste plaats te beschouwen als algemeene verga-
deringen, waarop aan het bestuur, en aan de door
het bestuur ingestelde commissies, de gelegenheid

wordt geboden aan de leden een uiteenzetting te ge-

ven van hun werkzaamheden gedurende de afgeloo-
1

pen jaren en waarop hét programma voor de komende
jaren in gemeenschappelijk overleg wordt vastgesteld.

In de tweede plaats hebben zij een sterk propagandis-
tische beteekenis. Zij bieden een welkome gelegenheid

om de tallooze aanbevelingen, die de Kamer, op on-
geregelde tijdstippen over de meest uiteenloopende
onderwerpen, aanbood aan de ‘Tolkenbond, aan andere
internationale lichamen en aan de regeeringen der

verschillende landen nog eens in het openbaar te her-

halen, in de hoop op deze wijze ook de zoo noodzake-
lijke steun vn de publieke opinie te verkrijgen. Ten-
slotte, en dit is zeker niet de minst belangrijke func-
tie, leiden de congressen tot een meer persoonlijk
contact tusschen de leden onderling. De particularisti-

sche neigingen, waarmee velen, zooals Jhr. Beelaerts

van Blokland in zijn welkomstwoord opmerkte, nog
maar al te zeer zijn bezield, verliezen in de meer
intieme besprekingen, die tijdens elk congres plaats
vinden, vaak veel van hun scherpte, zoodat tenslotte
een verdere samenwerking mogelijk blijkt over vraag-

stukken, waarbij een breuk aanvankelijk onvermijdelijk

scheen.
Eerst wanneer men aan deze drieledige ‘beteekenis

van de congressen der L K. v. K. indachtig is, zal
men hun succes op juiste waarde kunnen schatten.
Veel wordt begrijpelijk, waar men aanvankelijk
vreemd of afwijzend tegenover stond. De stortvioed
van resoluties, waar men onder bedolven raakte,
krijgt een andere beteekenis: een gedeelte wil niet
anders zijn, dan een eenvoudige verklaring tegenover
de leden, dat een bepaald onderwerp in studie is of dat
deze studie tot een bepaald punt is gevorderd. Door do
verschillende resoluties naast elkaar te leggen, krijgt
men dus een vrijwel volledig overzicht van den

stand der werkzaamheden en van het terrein, dat de
Kamer bestrijkt. Daarnaast treft men resoluties a’an,
waarin de positieve wenschen van de Kamer zijn be-
lichaamd; wenschen, die in vele gevallen reeds ter

kennis zijn gebracht aan den Volkenbond, aan andere
internationale lichamen of, via de verschillende Na-
tionale Comité’s aan de regeeringen der diverse

landen en die thans nog eens, hetzij in denzeifden

INHOUD.

Blz.

HET VIJFDE CONGRES VAN DE INTERNATIONALE KAMER

VAN KOOPHANDEL
door
S. Posthuma
………..
.

668

Het Chineesche vraagstuk in de Internationale Kamer

van Koophandel door
Thos. T. U. Ferguson
……
670

De Rijksmiddelen …….

.-. … . .-. -.

671

AANTEERENINGEN:

Het rapport van den Commissaris van de Rijksbank
673

Machine-industie en ijzergieterij in Nederland ….
676

Javasuiker-afschepingen……………………..
678

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN

.. .
. –

678

£1AANDCIJFERS:

Posterijen, Telegrafie en Telefonie …………..
679

Overzicht der Rijksmiddelen

. …

679

STATISTIEKEN
EN OVERZICHTEN
…………….
679-681
Geidkoersen.

Bankstaten.

Verkeerswezen.
Wisselkoersen. –

Goederenhandel.

vorm, hetzij eenigszis
gewijzigd,
in het openbaar

worden herhaald met een
zijdelings
beroep op de pu-

blieke opinie. Tenslotte stuit men op verklaringen,

die door hun voorzichtige redactie maar al te zeer
het kenmerk dragen van een compromis. Het zijn de

resoluties, die sterk positief gestemde geesten wreve-
lig maken en de opmerking ontlokken, dat de Kamer

zelf niet weet, wat zij wil en dat al dat confereeren
tot niets leidt. Edoch, ten onrechte. Er zijn nu een-
maal tal van vraagstukken, waarover de meeningen

zoozeer uiteenloopen, dat het onmogelijk moet wor-
den geacht, met eenstemmigheid tot een ondubbelzin-
nig resultaat te komen. Om maar direct een concreet
geval te noemen, dat in het middelpunt van de be-langstelling staat: de opvattingen over de handels-

politiek (om niet eens te spreken van de persoonlijke
belangen) zijn in tal van opzichten zoo
lijnrecht
met
elkaar in strijd, dat volledige overeenstemming als
een utopie moet worden beschouwd. Toch kan men

niet zeggen, dat het congres te Amsterdam op dit
punt zonder bevredigende resultaten is gebleven. Nog

daargelaten, dat de aangenomen resoluties tenslotte
veel positiever van inhoud zijn, dan men op grond

van de gehouden redevoeringen had kunnen verwach-
ten, heeft zich juist hier een van die gevallen voor-
gedaan, waarbij de onderlinge besprekingen, speciaal
met de Amerikaansche delegatie, van minstens even-
veel belang zijn geweest als de publieke zittingen. De
korte doch nadrukkelijke verklaring van den Ameri-
kaan Booth aan het slot van de plenaire zitting, die
aan de handelspolitiek was gewijd, bewijst dit; een

verklaring, waarin de spreker zich weliswaar uit-

sluitend beperkte tot de mededeeling, dat
hij
de op-

vattingen der Europeesche zakenlieden over de jong-
ste tariefvoorstellen van Amerika naar zijn land zou

overbrengen, doch die ondanks haar schijnbare on-
belangrijkheid tenslotte van wezenlijke beteeken is
kan blijken. Op het punt van de handelspolitiek —
en hetzelfde kan men zeggen ten opzichte van de
Ohineesche vraagstukken – is de beteekenis van het

congres dan ook zeker niet alleen te toetsen aan de
aangenomen resoluties, doch dient men mede de be-sprekingen op de besloten bijeenkomsten bij een be-

oordeeling in aanmerking te nemen.

* *
*

Wanneer
wij
thans, in het licht van de voorafgaande

beschouwingen, de belangrijkste punten van het jong-

ste congres in het kort samenvatten, dan dienen wij
in de eerste plaats een opsomming te geven van de

aangenomen resoluties. Deze waren veertig in getal
en betroffen de volgende onderwerpen:

Hasidel en Industrie.
Handelspolitiek en Handelsbelemmeringen.
Internationale Industrieele statistieken.
Internationale Jaarbeurzen en Tentoonstellingen.

24
Juli 1
.
929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

zo

Financiën.

Dubbele belasting.

Dou mcii tti rc crecli eten.
Vervalschi.tig van credietbrieven en het vaststellen

van de echtheid van opdrachten tot betaling.

Recht.

Overdracht van merken.

.tndustrieele eigendom.
Omkooperij.

O rieerlijke practijken .1 ii den ha idel.

Verkeer.

Spoorwegen.

Verhandelbare spoorwegpapi eren.
Doorgaande vrachtbrieven.

Gelijkvormige goederenlijsten.
Zomertijd.
Extra onkosten.
Wegen.
Tri pti eken.

Beperkingen van het automobielverkeer.
Wegenstatistieken.

Financiering van wegen.
Luchtvaart.

Luchtrecht.

Zeetransport.
Vlaghevoorrechting.

i)ouaneformali teiten en consulaire formaliteiten.
Schoone cogn ossernenten tegen garantiebrieven.
De ,,Hague Rules”.
c. Internationale rivieren.
Don auvraagstukken.

Telefonie.
Internationale telefoondienst.
Telegrafie.

Samenwerking met de telegraafadministraties.
Besluiten van de Brusselsche conferentie.
Posterijen.

Raadgeyen.d comité van gebruikers.
Verboden postzendiÈgen.

Zendingen onder rembours.
Technische faciliteiten.
Paketpost.

Spe,cial.e Commissies.
[let instellen van een vasten datum voor Paschen en
het verbeteren van den kalender.

Overheidsbedrijf en particulier bedrijf.
Ii iterna ti onale overeenkomsten. Intern ati on iie kap itaalbewegi ogen.
ii

en
iii tvoer van 1 andhouwprocl u eten.
Ohineesche vraagstukken.
Vrede en vooiuitgang in de wereld.

Een bespreking vai.i alle hierbove.n genoemde reso-
bitjes is binnen het bestek van een tijdseh.riftartikel
iiet mogelijk. Ook wanneer wij degenen, die zich be-
perken tot een verklaring, dat het onderwerp nog in
studie is, stilzwijgend voorbij gaan, is de lijst, zelfs
voor een summiere samenvatting, te groot. Wij dienen
ons derhalve te bepalen tot die resoluties, welke, het-zij om hun algemeene beteeken.is, hetzij om het spe-
ciale belang, dat zij voor ons land hebben, den lezers
waarschijnlijk het meeste belang zullen inboezemen.
Tot de eerste groep hehooren: Handelspolitiek en l-landelsbelemmeringen, Overheidsbedrijf en Parti-
culier hedr.ijf, cle Chi neesche vraagstuicken en de drie
onderwerpen, waarin het herstel van het economisch
leven na den oorlog is beliehaamd: Internationale
Overeen komsten, Internationale Kapitaalbewegingen
en de Vrede en Vooruitgang in de Wereld. Tot de
tweede groep hehooren vooral liet vraagstuk van de
l)uhbele Belasting, Zomertijd, Vlagbevoorrechting,
Donaneforniali teiten
en
consulai ie forma1ititen,
Documentaire credieten; doch zooals steeds, is ook
hier iedere keuze betrekkelijk willekeurig.

* *

De besprekinge.0 over :Elandelspolitiek en Handels-
belemmeringen gaven in de eerste plaats aanleiding tot
een thans in het publiek herhaalde aanvaarding van

•de wenschen, die reds waren vastgelegd in een door

de Kamer uitgegeven brochure van April 1.920, waar-
bij met nadruk werd gepleit voor een vrijer ruilver-
keer. Voorts werden hieraan nog een achttal resolu-
ties van speciale strekking toegevoegd. Een beroep
werd gedaan op de staten, die de conventie voor in-

en uitvoerverboden met de daarbij behoorende over-

eenkomst nog steeds niet hebben gerat.ificeercl In-
stemming werd betuigd met de werkzaamheden van
liet Economisch Comité van den. Volkenbond tot het

vaststellen van een redactie voor de meestbegunsti-

gingsclausule doch met de nadrukkelijk daaraan toe-gevoegde reserve, dat een achttal met name genoem-

de punten nog nader onder oogen moet worden ge-
zien. De hoop werd uitgesproken, dat de eerstvol-

gende diplomatieke conferentie zal leiden tot het
sluiten van een conventie betreffende de behandeling
van vreemdelingen. Stelling werd genomen tegen alle
vormen van indirect protectionisme. De wijze, waarop

ad valorem rechten en specifieke rechten worden toe-

gepast, dient zooveel mogelijk volgens uniforme begin-

selen te geschieden. Een grootere stabiliteit der dou-
anetarieven moet worden nagestreefd; de weusch om
enkele ondergeschikte wijzigingen aan te brengen
mag niet langer tot het opzeggen van algemeene han-
delsverdragen leiden. Besloten werd een gelukwensch

te richten aan het Internationaal Landbouwinstituimt
te Rome inzake de onderteekening van de Conventie
van Rome van 1.6 April 1920 en van de wijze, waarop
daarbij met de belangen van den internationalen han-

del rekening is gehouden. Laatstgenoemd voorstel was
afkomstig van den heer Krelage en werd eerst mia
eenige discussie aanvaard. Twijfel aan de onpartij-
digheid van het Landbouwiristituut was de oorzaak
an deze oppositie. Dat de resolutie tenslotte toch
werd aangenomen, is ongetwijfeld als een succes te
beschouwen, aangezien daardoor de hctie tegen indi-
recte protectie, voor zoover deze steunt op beslis-
singen van zoogenaamd sanitairen aard, een veel con-
cretere basis verkreeg. Tenslotte werd de wensche-
lijkheid geuit van een betere douane-nomenclatuur,
zoowel ten bate van den handel als ter verbetering
der internationale statistieken. Deze korte opsomming
van het technisch resultaat van het congres op het
stuk der hancielspolitiek, zou, zonder de opmerkingen,
‘die wij daaromtrent in onze inleiding maakten en
waarnaar wij thans verwijzen, zeker niet volledig zijn.
Voorts dienen wij in dit verband nog met een enkel
woord melding te niaken van (Ie voortreffelijke rede

van Ir. Plate, die in dit milieu, waar een goed ver-
staancier slechts een half woord noodig heeft, ook
tegenover de Vereenigde Staten aan duidelijkheid
niets te wenschen overliet.

*
Wat de andere onderwerpen van algemeenen aard
betreft, kunnen wij met een enkel woord volstaan.
De resolutie inzake Overheidsbedrijf en Particulier
bedrijf sprak zich positief ten gunste van het laatst-
genoemde uit. Van een bijeenkomst van zakenlieden kon men moeilijk anders verwachten. Als geloofsbe-
lijdenis had zij ongetwijfeld reden van bestaan, zeer
zeker was zij knap geformuleerd. Waar zij echter den indruk poogde te wekken, dat de onderzoekingen, die
in de verschillende landen hebben plaats gehad, het
onomstootelijk
bewijs
voor deze stelling leveren, kan
ik niet nalaten een vraagteeken te plaatsen. Het
is hier niet de plaats om de rapporten van de verschil-
lende nationale comités en het centrale rapport, dat
daarop gebaseerd is, aan critiek te onderwerpen. Een
objectief, wetenschappelijk beoordeelaar zal echter
n:iet licht uit het daarin bijeengebrachte materiaal –
dat in vele gevallen werkelijk zeer belangrijk is – een

zoo algemeene en zoo verstrekkende conclusie durven
trekken, als men te Amsterdam heeft gedaan. Men
mag echter aannemen, dat vele leden van de Neder-
landsche Organisatie ditzelfde bezwaar in meerdere
of mindere mate hebben gevoeld. Het feit, dat de
Nederlandsche Organisatie het onderzoek, dat de heer

670

EÇJDNpMISCH

STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

F. E. Vleeschhouwer hier te lande voor haar instelde,

in druk liet verschijnen, wijst daar op. De conclusie

van den heer VleeschhouÇvr toch,, laat zich in het

kort als volgt samenvatten: 0p dergelijke veelomvat-

tende vragen is een efkelvoudig antwoord niet moge-
lijk. Het vraagstuk valt uiteen in evenzoovele proble
men als er landen zijn met een eigen karakter en hin-

hen deze landen bedrijfstakken met typisch bedrijfs

huishoudkundige verschillen.
Het Ohineesche vraagstuk vormt een onderwerp op

zichzelf. Aangezien het afzonderlijk in dit blad zal

worden besproken, kunnen wij liet in dit verband bui-

(en beschouwing laten.
De onderwerpen, die zich om het herstelprobleeni

groepeeren, openden niet veel nieuwe inzichten. De
meening van Prof. Cassel over het goudvraagstuk is

bekend, terwijl ook de diversè beschouwingen over de

internationale kapitaalbewegingen weinig nieuws

boden. Slechts de instemming van vele vooraanstaan-

de zakenlieden met het plan Young, valt met vreug-
de te memoreeren. Voor de uitvoerbaarheid zegt dit

natuurlijk nog niets, doch het kan ertoe medewerken,
dat aan de verwezenljkin van ‘het plan een eerlijkè

kans wordt geboden. Hetzelfde geldt mutatis mutan-

dis voor de aanbevelingen van het Kellogg Verdrag.
Wat de vraagstukken van meer specialen aard he-

tref t, viel hij de bespreking van de dubbele belasting

eens te meer het overigens volkomen verklaarbare vei–
schil in standpunt tusschen dehiteurstaten en credi-

(;eurstaten te constateeren. Met een erkenning van de
moeilijkheden, die aan een snlle wijziging verbonden
zijn, eindigt de resolutie niettemin met liet domicilie-
beginsel âls meest gewenschte grondslag te aanvaar-

den. Voorts dient de studie ter vermijding van dub-
bele belasting te worden uitgebreid tot de belastingen

op den, omzet en op het geldverkeer.
Inzake zomertijd werd de wensch uitgesproken,

romertijd en zomer(lienst zooveel mogelijk te doen

samenvallen, zulks zonder tot het noemen van een

datum over te gaan.
De strijd tegen viaghevoorrechting en onnoddige
douaneformaliteiten zal onverzwakt worden voortge-

zet. Helaas zijn de beide ‘groote zondaren op dit –
bied, Portugal en Peru, geen lid van de I.K.v.I,.

De sèheepvaartsuhsidies zuilen op ht eerstvdlgend

congres worden behandeld. Reeds thans is cle Kamr

begonnen het henoodigcle materiaal te verzamelen.

Een var
1
de levendigste zittingen was die over docu-
mentaire credieten. De bezwaren, die tegen de aan-
vankelijke lezing iii de Amsterdamsche Barildersver-
eeniging waren gerezen, vonden een pleitbezorger in
den heerVan Nierop. Ten slotte werd in de definitie-

ve tekst, waaraan ook de heer Van Nierop zijn mede-
werking verleende, het onderscheid tusscheu herroe-

pelijke en onherroepelijke en tussehen geconfirmeerde

en ongeconfirmeerde credieten
çp
heel veel juistür

wijze gesteld dan in het ontwerp het geval was.

Nog dient met een enkel woord het ingrijpen van den heer Fentener van Vlissingen in het debat over
de financiering van wegen te worden vermeld. Ge-
noemde spreker verzette zich tegen de simplistische

voorstellen van den Amerikaan Brosseau en brak een
lans voor een sterkere differentiatie, overeenkomstig

de bijzondere omstandigheden, waarin de verschillende
landen verkeeren.Met name een benzinebelasting ware

voor Nederland ongewenscht.

Met een enkele vermelding van de uiteenzetting
van den voorzitter van de .Nederlandsche Organisatie,

tevens voorzitter van het congres, den heer H. Rud.
Dumosch, over het belangrijke werk, dat de Kamer op
het gebied van de vastlegging van handlsterinen
heeft verricht, mogen wij dit overzicht besluiten.

Ondanks kortheid en onvolledigheid moge het ertoe
bijdragen een indruk te geven van don omvang van
liet terrein, dat de I.K.v.K. bewerkt en van de resul-
taten, die te Amsterdam zijn bereikt.
S. POSTUUMA.

HET CHINEESCHE VRAAGSTUK IN DE INTER-
NATIONALE KAMER VAN KOOPHANDEL.

Oppervlakkig beschouwd zou het moeilijk zijn om
zich een meer volkomen fiasco in te denken dan de

behandeling (als men het zoo noemen mag) yan de

,,Ohineesche kwestie” op het zooeven afgeloopen con-
gres van de Internationale Kamer van Koophandel.

Eerst als men een goed eind onder de oppervlakte wil

gaan om eenige belangrijke indirecte conclusies en
lessen uit deze ontwikkeling der zaak te putten, kan

het gezegd worden, dat dit congres ons een stap nader

heeft gebracht tot een richtig besef van eenige car-
dinale punten.

Hoe men oorspronicelijk er toe gekomen is om Ohi-

neesche economische zaken in de J. K. v. K. in be-
spreking te nemen, verhaalt ons de president, Dr.

Alherto Pirelli, :in zijn inleidend adres ter plenaire
zitting van 10 Juli jl. Het blijkt namelijk, dat het of-

ficieele initiatief ,,om contact te zoeken met invloed-

rijke Ohineesche economische belangen”, is uitge-
gaan van de zijde van het bestuur der I. K. v. K. met i
medeweten en instemming van den. Nationalen Bond
(Association) van Kamers van Koophandel van China.

In een inmiddels gevormd internationaal studie-eo-

mit, waarin Nederland vertegenwoordigd was door
den heer F. B.. s’Jacoh, later door den heer E. D. van
MTalree, werd de kwestie op 20128 Januari jl. eerst

te Parijs in bespreking genomen.

Op deze bespreking traden in hoofdzaak twee be-

langrijke gezichtspunten op denv oorgrond.

In cle eerste plaats kwamen de Ohineesche verte-
genwoordigers te Parijs (de heeren Liang-Lone en
ilsia Chi-feng) te voorschijn met een verwijzing naar

de resultaten van de nationale economische conf e-
renti.e in Juni 1928 te Shanghai. en de financieele
conferentie in. Juli daarop te Nanking gehouden. Dit
was een gunstig begin, daarop deze twee conferenties

voor het eerst sinds vele jaren teekenen te bespeuren
waren geweest, dat de Ch.ineesche zakenwereld zich
als een onafhankelijke factor in het staatsleven ging

voelen, en haar ontegenzeggelijke, goed te rechtvaar-

digen macht wilde gaan toepassep teh einde de re-
geering te Nanking te dwingen om af te laten van

de schromelijke en fnuikende subord.inatie van alle
handels- n ecohomische belangen aan haar politiek
gedrijf en aan allerlei i.nclividueele l)elangen der re-
geeringspersonen en militaire machthebbers. 1-let
feit, dat een minister. van financiën, T. V. Soeng,
zich had opgeworpen als leider van deze conferenties
en den zakenlieden openlijk had voorgehouden, dat zij het in hun eigen macht hadden om de regeeri ng
te dwingen om de op hun conferenties gepasseerde
moties ook werkelijk i.n uitvoering te brengen deed
ook denken aap- een serieuze poging om tot finart-
cieele en economische rehabilitatie van het land te

geraken. Zij, die met zulke geloofsbrieven uit China
kwamen moesten te
Parijs,
en later te Amsterdam,

inderdaad, welkom zijn
1-lelaas
bleek het later, dat
clie onafhankelijke wil der zakenlieden spoedig was
doodgebioed.

In de. tweede plaats echter bleek het ook reeds te
Parijs, dat deze gelegenheid door de politieke propa-
gandisten voor China te baat zou worden genomen om de erkenning der politieke gelijkberechtigdheid
van hun land :i mi alle opzichten (t.w. met afschaffing
der exterritorialiteit, concessies, enz.) als propagan-
da-object voorop te stellen, en aldus op het voor de
1. K. v. K. verboden terrein der poljtiek te treden.
Men meende echter, dat deze neiging op het congres
zelf wel binnen redelijke perken gehouden zou kun-
nen worden en in hoofdzaak toch economische kwes-‘
ties ter sprake zouden komen. Met instemming (naar
k meen) van alle nationale organisaties van de 1. K.
v. K. werd dan ook besloten de Chineesche delegatie
op het congres- wèlkom te heeten.

Toen echter op de preliminaire bijeenkomsten van

het studie-comité te Amsterdam in nog sterkere mate

1′

24
Juli
1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

671

bleeI, (bit do Chi ileesche delegatie, velke iimicicle1s
tot tien leden was versterkt geworden, vast besloten
‘aM
01fl
haar politieke eischen vóórop te stellen, niet
ui kIn i ti ng zelfs van alle cliscusste over Chineesche

economische zaken als ccii ,,prohieem”
01)
zichzelf,

moest het oorspronkelijke plan en cie agenda gewijzigd
worden en cie gcheele openbare behandeling beperkt tct een cu’:elc zitting, waarop in zeer algemeene trek-

ken de geztchtspunten (ier cii verse delegaties zouden

worden uiteengezet en liet resultaat vastgelegd in een

zeer ,,oiisehuldige” motie.

Deze zitting had op 10 Jnl.i plaats onder voorzit-

terschap van den 1eer ii. R. du. Mosch, aan wiens
kalme leid ing het te danken is, dat er geen ,,ongeluk-
ken” gebeurden. Behoudens cie bovengenoemde nlei-
dingsrede vai:i den heer Pirelli, waarin er nog eens

01)
gewezen werd, dat het hier een poging gold om
te komen tot een onderling verstaan en samenwerking
p zuiver
zakelij;en
grondslag cii dat cle politiek in
lederen vorm uitgesloten diende te worden, werden

een tiental vooraf geprepareerde reden, voorgelezen.,
die tot geenerlei gedachtenwisseling leidden. Zon-

der verdere discussie werd daarna een motie gepas-
seerci, waarin niets meer was betrokken clan de bloote
aanwezigheid van cie Chineesche delegatie (zelfs liet
woord samenwerking schijnt vermeden te zijn ge-
‘eest), de oprichting van een Chineesche Organisa-
tie voor de T. K. v. K., de ,,beiangrijke rol, welke de
Oh i neesche zakeni i ecle.n knii nen vers’ u hen in cle eco-
nomische ontwikkeling van hun land”, enz.

Van cle uiterst voorzichtige uitlatingen der diverse
bu tenlandsche gedelegeerden behoeft hier niet veel
gercieveerci te worden. T-let belangrijkste vus wellicht
cie mededeeling van den heer Lamont, een vooraan-staand bankier uit
New
York, voorzitter van cle Ame-rilcaansche organisatie der 11. K. v. K., die er
0
wees,
(lat het internat:ionale crediet van China thans op een laag peil (,,low ehb”) staat, en dat er niet veel
kans is op verbetering, aleer de Ohineesche regeering
de noodigc maatregelen genomen heeft om de finan-
cieele verplichtingen van liet lancE op een beteren
groiiclslag te vestigen. Aan hetu gingen van sympa-
thie en vriendschap en in min of meer bedekte ter-
men) goeden raad, heeft het overigens in deze buiten
lan dsche redevoeringen n i ct ontbroken.

Van Clii neesche zijde iverci het onvermijdelijke po
11 ticke thema, door een viertal gecielegeerdeii
01)
ver-
sehiilendc wijzen bewerkt en wel over het algemeen
genomen met een ongekend geringe hijvoegiug van
econOmi sub ,,veh i nul u m”. Vermoed elijic hebben de
Chineeschc poli t.ici thans ingezien, dat hun gemeen-
lijk zoo uitvoerig en zorgzaam gedocumenteerd cijfer

materiaal omtrent China’s potentieele en actueele
economische Icracht en vooruitgang – benevens hun
verrassende programma’s voor de tdekomst – door
de buitenlandschc zakenwereld toch niet voor ,,faee
value” wordt geaccepteerd, en zullen
zij
daarom
voortaan
1)011
politieke eischesi zonder al dit oogen.
gestrcci op den voorgrond brengen. Zoo ja, dan kan het onderlinge begrip er slechts op vooruitgaan.

De voornaamste exponent aan Oh i neeschic zijde van
de ,,égahité sans phrases”, was de heer Hsia Chi-feng.
Zij
it rede lcwam hierop neer, dat China vast besloten
was om zoowel de exterritoriale rechten der buiten-
landers in China als de concessies en het recht van
kust- en ii viervaart onder buitenlandsche vlag in
China enz. onbedingci af te schaffen; dat de eenige
,,hulp”, die China van de T. K. v. K. wilde aannemen,
bestond in de prompte royeering der ongelijke verdra-
gen, en dat nôch voor financieele hulp, nch voor
expert advies, China zich ooit meer zou wenden tot
(iC
landen, ciie nog in ,,ongelijke” verdragsrelaties
met hem staan. Indien het meest bevolkte land der
wereld zich niet onder normale politieke en econo-
mische condities hcan ontwikkelen, zoo besloot de heer
Hsia zijn rede, dan Ican de wereldvrede niet gewaar-

horgd worden. In geen geval, onder welk economisch
voorwendsel ook, zal Cliiiia ooit meer eenige inme-

ging in zijn binnenlandsche aangelegenheden ge-
cloogen.

Nu is het de vraag: wat moet men op zooiets ant-
woorden? i)at deze uitspraak werkelijk de vast i oge

wortelde geest van het gehieele Chineesche volk
(,,amhtenaar, lan cihouwer, werlcman en koopman”,
zooals de klass:ielce opsomming luidt!) weergecf t, voor
ooverre dit
iets
van de politiek beseft of meent te

beseffen, waarvan is een ieder overtuigd, die nu en

clan met ontwilckelde Chineezen persoonlijk contact
hebben of hun dagbladen en organen lezen. Men moge
van de merites der zaak denken wat men wil, men.

moge zelfs met Rodney Gilhert ervan overtuigd zijn,
dat de ,,ongehijke” verdragen eer als een zegen en

bescherming voor cle Chineesche bevolking, dan als

een hinderpaal voor cle regeering te beschouwen zijn,
zeker is liet, dat indien China eenvoudig vasthoudt
aan zijn eisch tot politieke gelijkheid en weigert om

in eenigerlei verdere discussie te treden (en deze tak-
tiek schijnt het in den laatsten
tijd
te gaan volgen)
het ontzettend moeihijic is om een
gelijkwaardig
tegen-
argument te vinden, laat staan cie praktische midde-‘lén om het land in de verwezenlijking van zijn aspi-
raties tegen te houden.

Men kan liet namelijic beschouwen, dat China zich
plaatst in de positie van een man die, met een arm
op den rug vastgebonden, tot zijn medemenschen
zegt: ,,Maalc mij
eerst los
en laat mij als volwaardig
mensch tegenover ulieden staan, vbbr dat ik iets nieer
met u te maken wil hebben. 1-Toe ik in deze positie ge-
Idomen hen, of het
mijn,
of mijn vader’s vrije wil of
eigen schuld ;is geweest, doet
niets
ter zake; wat ik
met- niij zelf of mijn huishouden aan zal vangen, wall-
peer ik
vrij
hen, gaat ci
niets
aan; wat ik als vrij
man jegens uhiecien doel) zal, is voor uzeiven om
dan
naar te handelen;
gij
moogt denken, dat deze kramp-
achtige houding mij niet belet om mijn zelden op orde
te stellen, ik verzeker u, dat liet voor mij
alles
betee-
kent, en dat ik mij op deze wijze tot ntets in staat
voel, dan alleen oni u le haten en ci verantwoordelijlc
te houden voor al mijn daden en alle voortvloeisels
uit mijn pogingen om vrij te icomen en meester te
worden :in mijn e:igen huis.”.
Indien de gedelegeerden ten congresse, die zich niet
de Chineesche kwestie bezig hielden, zich deze voor-
stelling van de situatie eigen icunnen maken, gf zelfs
het besef,
dat dit werkelijk
China’s voorstelling
van
den toestand is, dan zou er op ‘indirecte wijze nog
iets gewonnen Jcunnen zjn. Wij kunnen in elk geval
niet zeggen, dat Chi na zich geen moeite heef t gegeven
om het ons duidelijk te malcen, en vaar zelfs de dege-

‘hijke rondhorstigheid van een Silas Strawn, of de pom-

Ileuzo verzekering van den Britschen handelsmagnaat
(zooals ik liet op dit congres te Amsterdam nog hoor-
de) dat ,,the Chinese will be given to understand that
they simply
can’t
do this or that”…. ntet den min-
sten vat op den7 inpdcrnen zoon
clfl liet Hemelscice
Rijk schijnt te kunnen hebben, daar is zeker wel de
tijd aangebroken voor de zes landen – waaronder
‘Nederland — die nog niet oningelostc capitulaties
tegenover China zitten om zich af te vragen wat hun
nÛ te doen staat!
Klaarblijicelijk
5′
internationale deliberatie geheel
onvruchtbaar. Zou daarom de tijd nu niet gelcomen
zijn voor een vrijmoedige beschouwing van onze po-
sitie op zuiver
nationalen
grondslag?
THOS. T. H. FERGUSON.

DE RIJKSMIDDELEN.

En
dit nummer treft men aan het gebruikelijke
hverzichit van de opbrengst der Rijksmiddelen over ‘de maand Juni 1929, afzonderlijk en vereenigd met
die der vorige maanden van 1929, in vergelijicing ge-
bracht met de raming van dat jaar en de opbrengst
over dezelfde tijdvakken van 1928.
De gewone middelen brachten in de afgeloopen
maand
f
39.787.200 op tegen
f
38.416.400 in Juni
1928 en vertoonen mitsdien een vooruitgang van

672

ECONOMISCH.STA1ÏSTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

f
i.370.700. De totale opbrengst in de afgelooiëii

maand bvertrof de raming met een bedrag van

f525.100.

De totaal-opbrengst over de eerste zes maanden
van dif jaar bedroeg f249.175100, di.
f
1.271.900

minder dan in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar.
ie raming werd evenwel in genoemde periode over!

schreden en wei met fl.4.203.200.

in vergelijking met de overeenkomstige maand van

het vorige jaar vertoonen de personeele helasting,

de vermogensbelasting, de dividend- en tanti.èm

belasting, de rechten op den invoer, de geslacht-, d
suiker- en cle tahakaccijns, de belasting op gouden’
en zilveren werken, de rechten en boeten van zegel
cie rechten en boeten van successie, van overgang bij

overlijden en van schenking, de domeinen en de
loodsgelden een hooger opbrengstcijfer. Daarentegen

brachten minder op de grondbelasting, de inkomste

belasting
i
het statistiekrecht, de zout-, cle wijn-, de

gedistilleerd- en de b.ieraccijns eh de rechten en boei
ten van registratie. :De onderscheiden middelen vet-

toonden een onderling zeer verschillend beeld. Tegen
over de stijging in opbrengst bij- sommige middelen
staat een scherpe daling bij de inkômttenbelastin

en den gedistil.leerdaccijns. Dat. de opbrengst vaii
Juni 1929 per saldo nog boven die van de geljkna-
mige maand van het’vorige jaar uitkwam mag ir
hoofdzaak aan de successierechten worden toegeschre

ven, die ruim
l.,2
rnillioen meer opleverden.

De grondbelastng gaf opnieuw een lagere ont-

vangst te boeken. Het decres beliep f 115.800, waar-
bij intusscheu moet worden bedacht, dat de opbrengt

van Juni 1928 buitengewoon hoog was. Vergeieknh
over zes maanden kwam in het loopende jaar f 418.300

minder binnen clan in liet voorafgaande als gevolg
van een !ciëine vertraging in cie aanslagsregeling vai’
liet dienstjaar 1929. Daarentegen werd de raming :i.n
liet eerste halfjaar 1929 niet f 2.220.100 overtroffen

een overigens geheel normaal verschijnsel, daar dé
grondbelasting in de maanden April—Juni zeer ruim
pleegt te vloeien; zon bracht dit middel in de afge

loopen maand niet minder dan f 2.119.300 boven

1/12 der rarninig op.

De personeele belasting gaf ditmaal een kleine

stijging in-opbrengst (van f44.700).. Bovendien werd
f1.101.800 meer ontvangen dan de maandraming.
G-erelcencl over zes maanden bleef cie inkomst vuEi
1929 f 372.000 ten achter hij die van hetzelfde tijd
vak van het vorige jaar, w’elke teruggang zijn ver-
klaring vindt in de bij cie wet van 28 December 1926
(Staatsbiad No. 432) tot stand gebrachte helasting’

verlaging, die zich in de eerste maanden van 1928
nog bijna niet dcccl gevoelen. Ook de raming werd
iii het eerste halfjaar beleikt; het nadeelig verschil
bedraagt f 1.738.900, waarbij echter valt te bedenkéti,
dat cle maandenFebruari t/rn. April voor deze belas

tirig niet gunstig zijn.

De inkomstenbelasting lie!) opnieuw belangrijk iii

opbrengst terug, ditniaal met
f
1.1.83.200. Deze da-

ling is toe te schrijven aan de verlaging van liet
tarief bij de wet van 1.5 Maart 1928 (Staatsbiaci NYo..
62), welke vet met ingang van 1. Mei van dat jai

in werking t.raci, doch in de eerste maanden haar
king nog bijkans niet dcccl gevoelen. Ook dê maand-
raining iverci niet gehaald (ophrèngst f2.477.400
minder), doch cie maand Juni is voor dit middel
doorgaans ongunstig. Bij vergelijicing van cie ont-

vangsten over cle eerste zes maanden van 1.928 ei
1929 blijkt, dat de bedragen als volgt over cle velg-
schillen de cli enstja.ren kunnen worden onciervercieeld

Jan. t/m. Juni
1929

f

270.800
,,. 1.492.600
47.299.000

55.800′

f
58.394.400,

f
49.118.200

De vergelijking valt op ieder punt in het nadeel

van het loopende jaar uit. Zoowel het loopende he-

lastingjaar als de oude dienstjaren leverden m:i.nder
yoor cie schatkist op. Alleen het nieuwe belasting-
Jaar (192011.930) bracht iets meer op. In totaal kwam

f
9.276.200 minder binnen. Wat de raming betreft

kan worden opgemerkt, dat het eerste halfjaar

/’
0.1.18,200 inbracht boven 1/2 vaii liet voor 1929

geraamde opbrengstcijfer. Dit behoeft echter ‘vol-
strekt nog niet’op een gunstigen loop van dit middel
te wijzen, daar in de maanden Januari t/m. Mei in

den regel meer dan de helft van de geheele jaarop-
hrengst wordt ontvangen.

De vermogensbelasting bleef zich in stijgende lijn
bewegen en gaf ditmaal een surplus van
f
255.600,

te danken aan de hoogere Icohierbedragen van het
dienstjaar 1928/1929. De raming werd bij lange na

niet berikt (ontvangst f 337.300 lager), doch dit is
voor de maand Juni een gewoon verschijnsel. Bij ver-
gelijicing van de ontvangsten over zes niaanden blijkt
cle vermogensbelasting in 1.929
f
1.150.400 meer te
hebben opgebracht dan in 1.928; voor een deel staat dit

verschil in verband met een vertraging in de aanslags-
regeling in het vorige jaar. De rarning werd in het

tijdvak Januari t/m. Juni met f 1.480.600 overschre-

den.

De dividend- en tantièmebelasting -vloeide in de
afgeloopen maand ruim en gaf zoodoende een accres

te zien van f 632.600. Neemt men in aanmerking,

dat ook cie afgeloopen maanden van dit jaar voordee-
lig waren, dan valt het niet te verwonderen, dat tot
dusver reeds f 2.805.800 kon worden geboekt boven

de ontvangst van liet
ie
halfjaar 1928. Daarentegen

bleef de opbrengst in bedoeld tijdvak f 1.. 310.000 bij

cle raming ‘ten achter. Hierbij valt intusschen te be-
cienken, dat de vette maanden voor dit middeF nog
moeten komen. Aan den anderen kant maakt de gril-
lige loop der dividend- en tantièmebelasting het ge-

heel onzeker, of de tot dusver verkreen voorsprong

Oj)
1.028 wel zal worden gehandhaafd.

De rechten. op den invoer gaven opnieuw een be-

langrijke
stijging
in opbrengst te zien (van f 428.000),

in tegenstelling met liet statistiekrecht, dat een lclei
nen teruggang (van f.5.000) aanwees. De raming

werd in cle afgeloopen maand hij beide middelen over-
troffen. Op den halfjaarstaat maken de invoerrech-
ten een zeer goed figuur; de ontvangst bedroeg
T 1.068.600 meer dan che van liet eerste halfjaar 1.928
en f 1.836.400 meer- dan der raming. Wat liet sta-
tistiekrecht aangaat, kwam in genoemde periode

f 10000
meer binnen clan in 1.928, doch bleef de op-

brengst f 4.000 hij het evenredig deel der raming ten

achter.

De accijnzen vertoonden ook ditmaal een onderling

zer verschillend beelci. De zoutaccijns ciecresseerde
met f 20.000, waarin wel….icht cle toenenii ng van den
invoer van :Du.itsch gemalen mijnzout is te onder-
kennen, waarvan wel .invoerrecht, doch geen accijns
verschuldigd is. Daarentegen gaf de geslachtaccijns
opnieuw een hoogere ontvangst (van
f
175.500). Deze

stijging, welke reeds eenige maanden aanhoudt, vindt
vermoedelijk hare verklaring in het meerder ver-
bruik vat:i :inlandsch runclvleesch als een gevolg van
den claleuclen invoer van bevroren vleesch en de
Ilooge pri,izen van het varkensvleescli. De wijnaccijiis
liep ditmaal eenigszins in opbrengst terug (clecres
j 14.700), hetgeen aan toevallige omstandigheden

moet w e
ordn toegeschreven. De gedistilleerdaccijns
daalde met niet”niinder dan fl.1 52.200 wegens de
hi,j cle wet van 7 Februari 1929 (Staatsbiad No. 37)
tot staiicl gebrachte verlaging van liet tarief, welke
niet ingang van 1 Maart jl. in werking trad, en bracht
– daardoor slechts f 2.527.600 op. Ook in de afgeloopen
maand is blijkbaar nog accijns teruggegeven over
aanwezige voorraden, waarvan hoogere accijns is be-
taaici. Daaraan is het ook cleukehijk toe te schrijven,

dat
f1
.222.400 minder werd gemncl dan de gemiddelde
maandraming, hoewel bij dit laatste tevens moet ,wor-

1925/26.
1926/27.
1927128….
1928/29.
1929130….

Totaal.
Jan. t/m. Juni
1928

f

588.100 2.826.100
54
968.600
11.600

24 Juli 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

67.3

den bedacht, dat liet voor 1.929 geraamde opbrengst-

cijfer met het oog op de tot stand gebracht tariefs-
verlaging nog niet werd herzien. Aan bieraccijns
werd in de afgeloope.n maand
f
209.100 minder ont-
vangen clan in Juni 1928; dok de maandraming werd
niet bereikt (nadeelig verschil f25.900). De suiker-

accijns gaf een stevig accres (van f 781.400), hetwelk

niet aan een verschil in krediettermijnen is te dan-
ken. De achterstand, in de vorige maanden van het
jaar ontstaan, werd hierdoor weer ingehaald. Ten.
slotte trekt de tabakaccijns nog de aandacht, clie op-nieuw een surplus opleverde, zij het tot het niet zeer

belangrijke bedrag van f 9.500. De ontvangsten uit

dit middel vertooneir een regelmatige stijging, wacirin
o.a. cle verbeterde contrôlemaatregelen tot uitdruk-
king komen. . .

Eene vergelijking s’an de opbrengsten der accijnzen
over de eerste halfjaren van 1928 en 1929 en van
de raniing leidt tot het volgende resultaat:

Opbrengst

Opbrengst

Raming

6
m.
1928

6 m. 1929

6
m.
1929

Zout ……
f
1.020.700

f

917.900

f
1.000.000

Geslacht….

5.263.400

5.760.000

5.500.000.

Wijn
……,,
1.358.500

1.350.200

,,
1.325.000

Gedistilleèrd
,,21.784.800

,,
17.141.800

22.500.000

Bier ……
..
,
6.327.200

6.420.400

7.000.000

Suiker . . . . ,,
22.385.600

22.447.400

23.650.000

Tabak
. . .
.

11.957.300

,,
13.166.500

11.750.000

Fe belasting op gouden en zilveren werken wees
opnieuw een stijging
in
opbrengst aan, t.w. van
j’ 1.900, waardoor de ontvangst over het ie halfjaar•

van dit jaar nog maar f 9.900 bij dit van het tijdvak
Januari t/m. Juni. 1928 ten achter bleef. (De op-
bmngst over cie eerste 5 maanden van di.t jaar was in den vorigen miciclelenstaat abusievelijk f46.400

te hoog opgegev(-n). Nog moge worden opgemerkt,
dat de raming in het afgeloopen halfjaar met
f
1.800
werd overtroffen.

De rechten en boeten van zegel vertoonden een
toeneming in opbrengst van f203.600, waarin slechts
tot een bedrag van
f
9.300 werd bijgedragen door het
effcctenzegel. Gereiceuci over zes maa.nd!en leverde
1.929
f
524.800 minder op dan liet vorige jaar, ter-
.wijl in dat tijdvak de beursbelasting f29.600 meer
opbracht. Daarentegen werd in dit halfjaar f 993.500

meer ontvangen clan het overeenkomstige deel der
raining. De rechten en boeten van registratie wezen
ccii – lager opbrengstcijfer aan (nadeelig verschil

f
142.400) en brachten zoodoende het voor dit middel
vrij lage bedrag vn
f…
635
.
9
00 op. Men vergete ech-
ter niet, dat cle regisiratierechten in de afgeloopen
niaancleni buitengewoon ruim hebben gevloeid, clanic
zij de groote aandeelenuitgiften, weilce plaats hadden.
‘ergehijkt men de cijfers over de eerste zes maanden,
dan wijst 1929 een vooruitgang aan van f4.358.700
boven het vorige jaar en van
f
4.796.900 boven 6
1
“1.2
der raming. Deze uiticomst is bijzonder gunstig, al
moet
ook rekening worden gehouden niet de om-
standigheid, dat cle ragistratierechten deels van wis-
selvalligen aard zijn en dat de eerste maanden van
het jaar in den regel cle meest gunstige zijn.
De succesierechten bewezen in cle afgeloopen maand
opiftieuw hun onberekenbaarheid, doordien zij met
een sprong van
f
2.1.28.500 op
f
3.688.000 icwamen,
een vOor dit mi dcle! respectabel opbrengstcijfer. Daar
de loop van de successierechten in de afgeloopcn
maanden ook vrij gunstig is geweest, kwam in het
loopencie jaar tçt dusver
f
2.760.300 meer binnen dan
in hetzelfde tijdperic van 1.928 en f2.724.200 meer
clan 1/2 der raming. Tnaanmerki ng genomen cie on-
regelmatige wijze, w’aarop cl it iii idclel pleegt binnen
te komen, is cle mogelijkheid geenszins uitgesloten,
dat de vei-lcregen voorsprong in cie volgende maan-
den weer geheel verloren zal gaan.
• De domeinen gaven
•f
52.000 meer te boelcen door
toevallige omstandigheden. Ook cle loodsgelden lever-
den cnn surplus cci ‘el tot het voor dit kleine middel
ii ict onbalangrijlce bedrag van
f
69.700. Dank zij
dezen meevaller werd cle in cle afgeloopen maanden

verkregen achterstand weer grootendeels ingehaald.

De opbrengst der eerste zes maanden van dit jaar
bleef nog maar
f
6.600 bij die van het eerste halfjaar
1.928 ten achter. Het .nadeelig verschil ten opzichte
der raming beliep nog f 111.3.600.

l)e inkomsten van het ,,Leeeningfonds 1914″ lie–
pen opnieuw vooruit en kwamen van
f
5.593.800 op
f
6.075.400. Van laatstgenoemd bedrag was ruim

f2.272.000 aan de Verdedigingsbelastingen te dan-
ken. In de eerste zes maanden viel. een stijging in
opbrengst van
f
2.169.300 waar te nemen. De zegel-
réchten van buitenlandsche effecten. leverden in. dat
tijdvak
f
55.500 mincier op, waarin ccii vermindering
der emissies van bnitenlanclschee foidsen tot uit-
drulcicing komt.

Voor liet .,,Wegenfonds” werd in de afgeloopen
maand f 384.400 ontvangen tegen f476.700 in Juni’
1928. Van eerstgenoemd bedrag komt
f
3.800 op re-
kening van de rijwielbeiasting. in de eerste zes

nnaariden van dit jaar kwam aan het Wegenfonds

f
6.325.800 ten goede, waarvan f 84.200 rjwielbelas..
ti ng en f 6.241.600 wegenbelasting. In de eerite zes
maanden van 1928 werd aan wegenbelasting geïnd

f 5.567.700. Toen kwam aan rjwielbelasting nog
j• 5.283.900 binnen. Tot dusver leverde laatstgenoem-
de belasting echter slechts
.f
84.200 op, daar zij niet
meer grootendeels in de maand Januari doch in de
maand Augustus wordt ontvangen.

AANTEEKENINGEN.

Het rapport van den Commissaris van
de Rijksbank.

Ongeveer gelijlctijdig met het- rapport van Parker
Gilbuit :is het interim-rapport van den Oommissaris
van de Rijksbank verschenen. Aan dit rapport, dat de

Periode van 1 September 1928 tot 30 Juni 1929 om-

vat, en dat, in verband met cle gebeurtenissen, die
zich in het afgeloopen halfjaar op de Duitsche geld-
markt hebben afgespeeld, van bijzondere beteekenis is,
ôntleenen wij het volgende.

Onlwilc/celing van de algemeene conuncluur.

* Het hoofdstuk over de politielc van de Rijksbanld,
waartoe wij ons in hoofdzaak zullen bepalen, vangt,

zooals gewoonlijlc, aan met een kort ovêrzicht over den
algemeenen economischen toestand van Duitschland
iricie periode onder verslag.
– Tegen het einde van het vorige.jaar was een duide-
lijke teruggang in cle conjunctuur w’aarneembaar –
hoewel cieze zich voor gezet heeft. In cle laatste maanden evenwel heeft
.
deze
teruggang “oor een beweging in omgelceerde richting
plaats gemaaict, die, ooic indien men met seizoensin-
vloeden relcening houdt, als een geringe verbetering

is te beschouwen. Evenwel dient men bij de beoorclee-
ling van deze ontwiklceling in aanmerking te nemen,

dat zij zich voltrokken heeft in een periode, die door
credietmoeilijkheden werd gekenmerkt en die ver-
der min of meer ontler den druk van cle onzekerheid
van den afloop van cie conferentie te Parijs stond.
,Gedurende de eerste twee maanden van dit jaar
heef t het. wericloozencijfer cie 2 millioen overschreden,
wat sedert den winter van 1925/’26 niet 1neei was

record werd op 28 Februari bereikt
met een getal van 2.461.000. Intusschen is dit cijfer

volgens cle jongste opgave (1.5 Juni) gedaald tot
746.000.

De liquidi tei.t van liet economisch leven is vanzelf-
spreicenci door de credietmoei lijkhden van den laal;-
sten •tijcl sterk beïnvloed. Deze moeilijkheden kwamen

tot dusverre vooral in den prijs van het crecliet tot
uiting. Een versterkte neiging tot liet afstooten van

voorraden is Ii iervan liet gevolg en men icrijgt den in-
druk, dat ccii ciergelijke wericing, in liet bijzonder voor

674

ECONMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

verscheidene massagoederen, hoewel ook binhen be-
paalde grenzen, is ingetreden.
Ondanks het conjunctuurverloop zijn de bonen, zoo-

wel voor geschoolde als voor ongeschoolde arbeiders
voortdurend, hoewel ook langzaam, gestegen. Dat de
‘veranderingen, clie in vergelijking tot de vooroorlog-

sche periode in de loonvorining en in de daarbij mede

bepalende factoren zijn ingetreden, het loonpeil in

hoogere mate als vroeger immuun hebben gemaakt

tegefl ongunstige conjunctuurinvioeden van een niet

te langen duur en tegen een voorbi;jgaande aanzien-,

lijke toeneming, van cle werkloosheid is een feit, dat

voor vele landen geldt. Minder normaal is het even-

wel, indien in dergelijke perioden het loonpeil een

verdere stijging ondergaat.
Wat de afzonderlijke bedrijfstakken betreft, heeft

de mijnbouw zijn verhoogde productiecapaciteit ver-
der gehandiaafd. 1-letzelf de geldt voor de ijzer- en

staalindustrie, die ten voile particjpeerde in de in-

ternationale verbetering op dit gebied. In de chemi-
sche industrie zijn de gunstige productiecijfers in den

laitsten tijd nog gestegen; daarentegen hebben .,çle,

eveneens gunstige verhoudingen in de electrotech-

nische industrie zich niet tea volle kunnen hand.-

haven. Ongunstige berichten komen verder van be-
langrijke takken van de textiel- en van de ijzer- en

staalverwerkende industrie; de machine-industrie

toont evenwel in den laatsten tijd een verbetering.

Handelsbalans.
De gecorrigeerde uitvoercijfers, die voor liet zui-
i’ere goederenverkeer (met inbegrip van de herstel-

beti1ingen in natura) voor 1928 R.M. 12.299 miljoen

bedroegen, toonen tegenover 1927 een stijging.van

R.M. 1.498 millioen (dit is ongeveer 14 pOt.), ter-

wijl de invoer, ten bedrage van R.M. 13.995 millioen,
met R.M. 233 millioen (dit is 1,6 pOt.) bij dien vani

1927 ten achter is gebleven. Dientengevolge is het in-

voeroverschot, dat in 1927 R.M. 24.137 millioen be-
droeg, in 1.928 met R.M. 1.731 millioen tot R.M….696f

millioen gedaald.
Tot deze gunstige ontwikkeling heeft o.a. de goede
graanoogst bijgedragen, die den invoer verminderde,

terwijl in de stijging van den uitvoer de toenemende

beteekenis van Duitschland in den wereldhndel tot

uitdrukking komt.
De handelsbalans, die van Augustus tot October
1928 actief was, is tot en met April ,jl. passief ge-
weest. Het invoerôverschot bleef ditmaal echter bin-
neh nauwe grenzen en de maand Mei toonde wederom

een uitvoersaldo van R.M. 54 millioen.
Opmerkelijk is, dat de uitvoer van fabricaten, zij
het weliswaar met fluctuaties, een duidelijke stijging

vertoont. In totaal bedroeg zij in 1928 ongeveer
R.M. 1 millioen meer dan in 1927. Bovendien over-
tref t deze uitvoer meer en meer den invoer van grond-

stoffen en halffabiicaten.
Niet minder gunstig is, dat de invoer van fabrica-

ten in het algemeen eerder een tendenz tot daling
vertoont, zoodat het uitvoeroverschot van fabricaten

nog iets sneller stijgt dan dat van den totalen export
van fabricaten. De verbetering van de conjunctuur ‘in

het buitenland heeft tot deze gunstige ontwikkeling

bijgedragen.

Kapitaalvericeer met het buitenland:’
De tijd, waarin de in. het buitenland uitgegeven
Duitsche emissies een bijiiiL nauwkeurig beeld gaven

van liet kapitaalverkeer op langen termijn met liet
buitenland, ligt reeds eenige jaren achter ons.
De in Duitschiand geëmitteerdle effecten vinden
steeds meer hun weg naar den vreemde, waar niet
name ook de investment trusts zich voor dergelijke
papieren interesseeren. –
In, enkele gevallen werden reeds Duitsche aandee-
len aan buitenlandsche beurzen genoteerd en aankoo-
pen van aandeelenpakketten, met het doel een belang
in Duitsche ondernemingen te krijgen,’behooren niet
meer tot de zeldzaamheden.

Van de schuldbelcentenissen vinden in het bijzonder
de pan dbrieven van hypotheelcbanken in het buitenland

afzet; in den laatsten tijd kan men ook de .uitgif te

van tranches van Duitsche binnenlandsche leeningen
in. het buitenland of cle omwisseling van b.nnenland-
sche in buiteniandsche leeni.ngen door bemidde-
ling van een Duitsche of een buiteniandsche bank

waarnemen. Omgelceerd vindt ook een niet onbe-

langrijk effectenve.rkeer naar Duitschland plaats,

dat zich niet alleen
01)
den terugkoop yan de in liet

buitenlan cl uitgegeven em:iss i es beperkt. Deze steeci s inniger wordende vei’bin dingen van de Dui.tsche mark-

ten met de bui ten.lanclsche kapitaalmanicten mogen
weliswaar de-.Duitsche effectenbeurzen voor buiten-

landsche invloeden gevoeliger gemaakt hebben, maar

zij bieden aan den anderen kant het groote voordeel,
dat onder de middelen van’ de internationale finan-

ci ole betalingen de effectemiarbitrage langzamerhand.
de haar toekornende plaats weder begint in te nemen.

1-let bedrag van cle totale bui.tenlandsche schuld op

langen
termijn
bediroeg zonder aftrek van aflossingen


e.n terugbetalingen volgens liet Statistische Reichs-
amt aan liet einde van 1.928 R.M. 5 milliarcl.

De hieronder weergegeven, dloor liet Statistische
Reichsamt gepubliceerde, cijfers over de in het bui-
tenland uitgegeven emissies wijken eenigszins van de
in vroegere berichten medegedeelde cijfers af, clie

hoofdzakelijk op gegevens van de Rijksbank berusten.

Eenige aanvullendé cijfers zijn overigens ook nu
nog van de Rijksbank overgenomen. Men dient hierbij

.in het oog te houden, dat deze cijfers uitsluitend de
nominale bedragen der leeningen weergeven. Waar
bijna alle emisies onder pari. uitgegeven werden, –

de werkelijke koers wordt voor de jaren 1924-1928

op gemiddeld 90 püt. geschat – zijn de aan het Duit-
sche bedrijfsleven werkelijk toegevloeidie bedlragen
aanzienlijk lager. Bij dezë opstelling (in millioenen
R.M.) is geen rekening gehouden met terugbetalin-

gen, aflossingen en terugkoopen.

Jar


.
$O
.
.’.

Po

E

1924
…………
1 002,0 512,4
51,3
250,5
50,6
28,2
103,1

1925
…………
923.0
142,1
122,2
67,9
10,3

1926
…………
.1.265,5
1
..580,0
1.107,9
189,5
142,0
66,2
43,4
31,1
1.411,7
8904262
,
,4
52,8 52,0
51,9
2,3
1927
…………
..
1928
…………
1.464,2
1.017,1
201,7
135,2
57,8
11,8
40,8

T.
Kwartaal
1929
..
230,5
138,9
3g
1
6
10,5
39,3
3,2

Totaal….
6.933,9
4.589,7
885,6
813,2
33P,6
148,8
177,3

Zooals te verwachten was is tegelijk met de stijging
van den jnternati.onaien rentevoet ook cle rentelast van de nieuwe eniissies toegenomen. De werkelijke
rentelast voor de credietnemers, die, wat de emissies over 1.927 betreft, gemiddeld op 6,54 pOt. berekend
werd, steeg voor 1928 tot 6.81 pOt. en voor liet eer-

ste kwartaal van 1929 tot 6.93 pOt.
Wat de schuld op korten termijn in Duitschianci
betreft, zou volgens het Statistische Reichsamt de
toeneming in 1927 R.M. 1.904 millioen en in 192

R.M. 1.588 millioen hebben bedragen; deze cijfers
hebben slechts betrekking op Duitsche banken en ver-
zekeringsmaatschappijen. Tegenover de R.M. 6 mil-hard schuld op korten termijn van de banken, zooals die door de Rijksbank voor het einde van 1928 werd

aangenomen, staat een zeer aanzienlijk bedrag aan
vorderingen in vreemde valuta. Hoeveel de directe

schuld op korten termijn van industrie en handel be-
draagt, is niet te schatten; ongetwijfeld is zij geringer
dan die der banken. Voor het totale bedrag, dat
Duitschland op korten termijn in het buitenland heeft
opgenomen, wordt door het Institut für Konjunktur-
forschuxmg een cijfer van R.M. 7 milliard genoemd.
1)

1)
Op een andere plaats maakt het rapport melding van
een poging van het Statistische Reichsamt om een statistiek
van de totale schuld op korten termijn samen te stellen.

24 Juli 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

675

De geldrnaric:

[lIet jaar 1928 heeft zich, wat de verschillende geld-
markttarieven betreft, door een groote stabiliteit ge-
ken merkt.

Het loopende jaar toont evenwel een heel ander
beeld. Vooral
01)
de gelciniarict heeft de spanning van
de laatste maanden zijn vol gewicht doen gelden met

het gevolg, dat gedurende eenige weken weder geld-

ieven werden bere.i kt, die sedert het begin van 1927
niet meer waren voorgekomen.

in het begin scheen 11et, alsof de situatie
01)
de geld-
markt dit jaar zeer gemakkelijk zou zijn. De ontspan-
01
ng in het begin van Januari was grooter dan een

jaar geleden. De oorzaken waren van internen aard
(ie aanhoudende teruggang van cie conjunctuur, zij

liet weliswaar binnen beperkte grenzen, de seizoensin-
vloeden en (le over het algemeen kaime beurszaken.
Daarom besloot cle Rijksban k op J.J.Jan unri. haar cli s-
conto te verlagen.

Intusschen ‘as een afvloeiing van gelden op kor-

ten termijn naar het bui tenlanci begonnen, die door

het hooge renteni.veau, met name in New York, wer-
den aangetrokken. hierdoor, evenals op grond van

andere internationale oorzaken, stegen cle verschil-
lende gelclmarkttar.ieven in Maart opnieuw en deze

stijging spitste zich reeds spoedig toe, tengevolge van
de wel bekende gebettrtenissen. ‘) Vanaf begin Mei

stond de geldmarkt geheel onder den invloed van de.
door de Rijksbank ingevoerde credietrestrictie en eest
in de laatste weken is een geringe verbetering merk-
baar geworden ..I)e koersen bewegen zich echter, on-

clanlcs het feit, dat in Juni cie restrictie practisch weder
werd opgeheven,
0])
een aanzienlijk verhoogd niveau..
Een factor van bijzondere beteekenis, die gedurende
deze periode de bestaande spanning op de geldmarkt

nog versterkte, is in de uiterst ongunstige kasver-
houding van het Rijk te zoeken. Reeds aan het eind
van Maart bedroeg het kastekort R.M. 1.635 millioen,

waartegenover een geldopnem ing, hoofdzakelijk
0])
korten termijn, ten bedrage van R.M. 1.460 millioen
stond. Voor het overige moest een beroep op de ban-
ken gedaan worden, die een crediet van R.M. 150 mil-
lioen ter beschikking stelden. Dit crediet werd eind

April in een crediet van drie maanden van R.M. 170
milli.oeri omgewisseld op voorwaarden, welice de be-
staande credi etmoei lijkheden weerspi egelden. Ook de

verlenging van verdere aan het Rijk verleende credi.e-
ten
0])
korten termijn ging niet zelden met moei-lijkheden gepaard, die zich h:ij cle verlenging van
schatkistbiljetten voelbaar maakten. Op de in het-

legin van Juni uitgegeven rijksleening van R.M. 300
millioen werd slechts voor R.M. 1.8$ millioen inge-
teekenci. De eerste storting van 40 pOt. was daarom
niet toereikend, om het op deze leeni.ng verstrekte
voorschot der banken ten bedrage van R.M. 120 mii-
lioen terug te betalen. Eerst door het aan het einde
van cie vorige maand afgesloten Amerikaansclie ere-
(liet ten bedrage van $ 50 millioen is de onmiddellijke
druk, dien de kaspositie van het Rijk
Op
cle geldmarkt
u i toefende, aanzienlijk verminderd.

Disc ono- en credietpolitielc van de Rijksba.nlc.

[let rapport behandelt uitvoerig de motieven, die
tot de discontoverlaging van 11 Januari jl. hebben
geleid en schetst daarop cle moeilijkheden, die zich
in de volgencl maanden op de Dijitsche geldmarkt
voorgedaan hebben en die ten slotte geleid hebben
tot de disconto-verhooging tot ?pCt. op 25 April ii.
:llnteressant is het intusschen nog even stil te staan.
bij de jongste ontwikkeling op de geidmarkt in
D ei tschiand.

Volgens deze statistiek bedroeg de totale credietverleening
01)
korten termijn op 30 April
1929
meer dan R.M.
24 mii-
hard. Neemt men de door het buiten]and verleende eredie-
ten
01)
R.M. 7 milliaril aan, clan beteekent dit eeti aandeel
van ongeveer
29
pOt.
1)
Zie
hierover uitvoeriger het artikel van Dr. Cari
Kridmer .,, De discontoverhooging van de .Duitsche Rijks-bank”, in het nummer van 8 Mei
1929.

Toen na de verhooging van het dÎsconto bleek, dat

de afgifte van cleviezen nog steeds aanhield, zag de Rijksbank zich genoodzaakt tot een credietrestrictie

over te gaan, clie van het begin af aan zooveel moge-

lijk individueel gehandhaafd zou worden. De week-

staat van 7 Mei gaf aan, dat, ondanks de op 4 Mei
ingevoerde cred ietrestri eti e, cle Rijksbank na den

u.ltimo nog voor R.M. 172 millioen aan goud en

d,eviezen verloren had. liet clekki.ngspercentage daalde
tot 41 pOt.

Binnen weinige dagen veranderde het beeld echter
volkomen. Reeds spoedig was de werking van de

psychologische factoren tot staan gekomen. Onder den

druk van de restrietiemaatregelen stegen de rente-

tarieven op de geldmarkt in die mate, dat de wissel-

koersen zich reeds vanaf 13 Mei in een sterk dalende

richting begonnen te bewegen. Daarbij nam liet ver-trouwen toe, dat de conferentie te Parijs in een
posi-
tief resultaat zou eindigen.

fntusscheu waren de wisselkoersen verdei gedaald
en stond de Dollar reeds op 18 Mei weder ongeveer

“op pariteit; het Pond Sterling en de Fransche
Franc naderdeu het goudinvoerpunt. De goud- en

deviezenvoorraden van de Rijkshank namen langza-

merhand toe en einde Mei was het zelfs reeds moge-lijk aan alle cred.ietaanvragen te voldoen, zoodat het

beroep van de geldmarkt op de bank oi 31 Mei het
hooge cijfer van R.M. 3.259,6 millioen bereikte.
Sedertdien zijn de restrictiemaatregelen langzamer-
hand opgeheven en bestaan practisch sedert midden

Juni niet meer. Daar de banken zich echter ook ver-

der in hooge mate van. de Rijlcsbank afzijdig hielden,

bleven detarieven op de geldmarkt gedurende de ge-
heele maand Juni ongewoon hoog. De toevloed van
‘buitenlandsche credieten op korten termijn duurde

voort eji de Rijksbank handhaafde haar krachtige po-
sitie In de tweede helft van Juni stond het Pond

Sterling meermalen zelfs onder het goudinvoerpunt.
l)e aanzienlijke goudverschepingen van Londen op
het einde van deze maand, ten bedrage van meer dan

£ 7 millioen, hadden slechts een geringen invloed op
de deviezenkoersen.

Zooals de bankstaat van 29 Juni aangeeft, heeft de

positie van de Rijksbank zich aanzienlijk verbeterd.
Goud en uitstaande devi.ezen tezamen bedroegen
R.M. 2.271,9 millioen of R.M. 452,7 millioen meer
dan op 7 Mei. Het beroep op de Rijksbank op den jaar-
ultinio bleef binne.n normale grenzen; de dekking
bedroeg 47 pOt.

Het einde van de tijdelijke verhooging van de nor-
male tarieven van de particuliere banken op 30 Juni
wijst verder op gemakkeljkere voorwaarden.

Slot beschouwingen.

De gelei clehijke di ah ng der conjunctuur, waarvan
het begin zich reeds in dle eerste helft van 1928 ver-
toonde, is, zooals het voorloopig den schijn heeft, tot
staan gekomen. Hier en daar is zelfs weder een eer-
ste begin van verbetering te bespeuren, waarbij ech-
ter niet vergeten moet worden, dat de toestanden in de verschillende bedrijfstakken nog steeds in sterke
mate van elkander afwijken. De werkloozencijfers, waarin de invloed der langdurige vorstperiode zich
liet cluidelijkst had geopenbaard, zijn sedertdien-weder
belangrijk gedaald. De, allerjongste cijfers wijzen op
een mate van tewerkstelling, die al blijft zij beneden
die van verleden jaar toch .in liet algemeen niet on-
bevredigend genoemd mag worden.
Onder de omstandigheden van meer algemeenen
aard, die deze ontwikkeling hebben gekenschetst, staan

in de afgeloopen periode de gebeurtenissen op het
gebied van liet credietwezen op den voorgrond.
1 De rentevoet op de geldmarkt is – hoofdzakelijk
onder den invloed van New York – in de laatste
‘maanden gestegen. Gevolg hiervan is een verzwaring
van de voorwaarden, waarop kort crediet uit het bui-
tenland te verkrijgen is. Bij het crediet op langen

676

EëONOMISCWSTATISTISCHE BERICHTEN ,’

24 Juli 1929

termijn ui.t liet buitenland woidt cle invloed van dd’

gëspanne:ii eredietverlioudinge.n in de Vereenigde Sta
tèn nog sterker gevoeld. Niet alleen zijn ook hier de
voorwaarden ongunstiger’geworcleu, maar zelfs is het

steeds moeilijker geworden, ook op deze slechtere vôor-

waarden nieuwe leeningen in het buitenland onder
te brengen. De omstandigheden, die in den jongsten

tijd deze moeilijkheden nog vergroot hebben: de on-
zekerhei.d nopens het iesultaat der Parijsche Oonf e- 1

rentie en de acute gebeurtetiissen in het Duitsche ere-
dietwezen, behooren thans tot het verleden. Desniet-

ternin zal, zoola’ng zich op de internationale kapitaal-‘
markt geen ingrijpende veranderingen voordoen, d&
vermeerdering van credieten op langen termijn van-uit het buitenland binnen enge grenzen blijven. Ook

de consolideeri.ng’ van reeds verstrekte credieten

wordt hierdoor bemoeilijkt, zoodat,voorlöopig niet veel

uitzicht is,. dat . de bestaande ongunstige verhouding

tusschen het uit het buitefiland op korten en op lan’ 1
gen termijn verkregen cre’diet spoedig zal verbeteren.

Al neemt iangzamerhand’het aandeel van het bui-
tenland altn (ie totalè credietverleening in Duitsch-
land op langen termijn af – volgens de beschikbare

cijfers bedroeg dit aandeel eind’ Februari 1929 18,’?
t

pOt. tegen eind 1.925 23,8 pOt. – zoo valt toch niet
s

te betwijfelen, dat Duitschland voorloopig niet in
staat zal zijn, het zonder credieten uit het buitenlandL
te stellen.
De spanningen in het credietwezen doen in meer

dan een richting haar invloed op het Duitsche be-i

drijfsieven gevoelen. Niet alleen oefenen zij een drukl
uit op den algemeenen gang van zaken, maar zij bren-.’

gen bovendien een element, van dwang in. een out-
wikkeling, die reeds sedert eenigen tijd in het Duit-

sche bedrijfsleveii te onderkeunen is.
T

In de afgeloopen jaren lag het accent op de ratio

naliseering en moderniseering van het productie-ap- t
paraat. De nadruk alt thans in steeds toenemend

mate op het functionneeren van dit apparaat, waarbij
)

zal moeten blijken, of de economische resultaten blij-t

vend aan de verwachtingen zullen voldoen. De cijfers

aangaande het buitenlandsche handeisverkeer en in
het •bijzonder die aangaande den uitvoer van eind-;
producten verkrijgen, aldus gezien, toenemende be-
teèkenis. Hun oogenblikkeljk gunstige ontwikkeling
blijft bevredigend, ook wanneer men den druk van,

de jongste gebeurtenisen op de Duitsche geidmarkt,
i.n aanmerking neemt. Vele der factoreh echter, die
f

voor de toekomit van den Duitschen export van,
groote beteekenis zijn, daaronder de handelspo]itiek
4

der andere landen, heeft Duitschland niet in de’hand.r

Tot slot nog eenige woorden over de rol, die de
Rijksbank gedurende de jongste credietmoeiljkheden

gespeeld heeft.
1
.
De Rijksbank ging het jaar 1929 in met een tota-,
len voorraad aan. goud en deviezen – inclusief de
OPJ

den weekstaat niet afzonderlijk vermelde deviezen –

ten bedrage van 3.258 millioen ‘R.M. Na de disconto-1

verlaging van 12 Januari begon reeds spoedig een
wegvloèien, dat in het bijzonder gedurende’ de maand,
April steeds grooteren omvang aannam. ‘Het gevolg

was, dat op 23 April rand 1 milliard aan goud e’n

deviezen verloren
was.
Twee dagen .later werd het

disconto verhoogd, maar deze maatregel kon een ver

i
der wegvloeien niet meer verhinderen, aangezien an-,,

dere, niet-economische ‘factoren waren opgetreden[
Dientenvolge besloot de Rijksbank-Directie op 4,

Mei töt een credietrestrictie. 1-lierdoor bewees de lei, ding der Rijksbank, dat zij zoo noodig niet voor dras-,
tische maatregelen terugschrikt, om de positie der
Bank en die der Rijksbank te handhaven. 1-Jet gevol,
was, dat binnen. enk’ele dagen het vertrouwen ten
volle hersteld ‘was. Reeds op 13 Mei begonnen de wis’-‘
sélkoersen zich ‘wéder in de gewenschte richting te
bewegen. Spoedig was het mogelijk d restrictie, die
overigens van den aanvi.ng af zoo individueel moge-
lijk was tôegepast, belangrijk te verzwakken:
, t

Sedertdien ‘heeft de tositie van de ‘Rijksbank zich

wder belangrijk verbeterd. De voorraad goud cii cle-

v.iezen is aan het eind van Juni, vergeleken met het

minimum van 7 Mei, met 453 millioen toegenomen,
liet clekki ngsperce.ntage bedraagt weder 47 pOt.
De crisis behoort thans tot hét verleden. Het resul-

taat is, dat metterdaad bewezen is, dat wanneer de cir-
culatiebank voet bij stuk houdt, voor een daling van de

waarde van liet geld geen vrees behoeft te bestaan
en dat wanneer – dit welke oorzaak ook – toch een

zeker wantrouwen begint op te komen, dit wel tijde

lijk kaü leiden tot spanningen i:n het credietwezen met

:de daaruit voortvloeiende bezwaren voor het parti-
culiere bankwezen en voor het economisch leven iii
het algemeen, niet echter tot de gevreesde waarde-

vermindering zelve.’ De wijze, waarop de Rijlcsbank dezen moeilijken tijd
‘heeft doorstaan, .is een waarborg te meer . voor de

waardevastheid van het Duitsche ruilmiddel.

Machine-industrie en ijzergieterij in

Nederland.

In het jongste driemaandelijksche overzicht van

de Amsterdamsche Bank is, de onderstaande beschou-

wing van de hand van Prof. Ir. D. Dresden opgeno-

men, die, in verband met de geringe bekendheid over
de ontwikkeling van deze belangrijke inheemsche in-

dustrie in de laatste jaren, van bijzondere beteekenis

is. Wij ontleenen.hieraan het volgende:

Ontstaan.

De machine-industrie van ons land heef t vanzelf-

sprekend nog geen hoogen ouderdom bereikt, want de
algemeene todpassing van machies begon eerst met

de invoering van de stoommachines en deze hadden
v66r de negentiende eeuw nog slechts geringe betee-
kenis. Spoedig daarop werd ook in Nederland de
constructie, van stoommachines ter hand genomen en

in het midden der negentiende eeuw telde men reeds
vier fabrieken, die ook op’het oogenblik nog bestaan.
De economische beteekenis van dezen tak, van indus-
trie was evenwel, in vergelijking met de voornaamste

welvaartsbronnen van dien tijd, nog slechts zeer ge-
ring. Op dezelfde wijze waren de verhoudingen in de
ijzergieterijen. Deze bestonden weliswaar reeds iets

langer, doch zij hadden tot dien tijd nog slechts een

zeer ondergeschikte rol gespeeld.
Voor de machine-industrie boden zich reeds in het
begin drie ontwikkelingsmogelijkheden. In de eerste
plaats door de opkomst van het stoomschip, verder
door de behoefte aan pompen voor de afwatering van
polders en ten slotte door de mechaniseering van de
textielindustnie: Later• voegden zich. hierbij nog

talrijke andere industrieën, die stoornmachines ge-

bruikten..

Vestigingsplaatsen van de machine-industrie in
verband met den afzet van het product.
De schrijver staat verder uitvoerig stil bij de oor-
zaken’van de vestiging van de machinenijverheid en
de ijzergieterijen. Men treft bij ‘Amsterdam en Rot-
terdam groote ‘centra, die onder den invloed van
scheepsbouw en scheepvaart zijn ontstaan. In Twente

bevindt zich, een tweede groot centrum van de ma-
chine-industrie, dat zijn oorsprong aan de katoen-
nijverheid van die streek te danken heeft, terwijl in
Noord-Brabaut de vestiging verband hiêld met de in-
heemsche wolindustrie. Hoewel oorspronkelijk de ver-
melde vestigingsplaatsen door locale afzetmogelijk-
heden waren bepaald, mag men daaruit niet afleiden,
dat ook de huidige markten nog hoofdzakelijk locale
beteekenis hebben. De voornaamste afnemers van de
Nederlandsche machine-industrie bestaan ‘ uit ver-
scheiciene belaugrjké industrietakken, niét alleen

hier te lande, maar eveneens in Nederlandsch-Indië.
Hoewel er enkele mchinetypen bestaan, die niet
of bij hooge uitzonderinlg’in ons land worden vervaar-
digd, kan toch bijna de geheele behoefte van ons

land en van de Nederiandsche koloniën hier te lande

24
Juli
.1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

677

worden gedekt; terwijl eenige ‘speciale typen van ma-

eluiies zelfs een plaats op cle wereldmarkt hebben ver-

overd.
rfot
de eerste categorie behooren buy, auto-
mobielen, weiktu igmachi nes, schrijfmachines, naai-

machines,
euz.,
tot de tweede bijv. dieselmotoren van

Werkspoor, de snijmachines van Van Berkel, de

waschmaehi nes van Hei nevelci, de groote polderpom-
pen van Jaffa, Stork en Werkspoor, machines voor
suikerfabrieken van Stork en MTerkspoor, bagger- en

andere dergelijke machines van Oonrad en Gusto, de
motoren van Brons, Kromhodit en Thomassen, . de

hoogdrukcompressoren van Hoek. Deze opsomming,

die geenszins op volledigheid wil bogen, is niet onbe-

vredigend, indien men in aanmerking neemt, dat de

meeste van cle genoede ondernemingen nog zeer
jong zijn en dat de buitenlandsche concurrentie in

ons land geen moeilijkheden ondervindt.

De in’iiloed van het buitenland en de ‘toestand van
de machine-industrie in de na-oarlogsche periode.
Beteekent de vrijhandelspolitiek van ons land aan
den eenen kant een zwaren strijd voor onze industrie,
zoo wordt anderzijds onder normale omstandigheden
door inspanning van alle krachten de snellere invoer

ring van rationeele methoden en betere hulpmiddelen
bewerkt en het is gebleken, dat goed-ingerichte fabrie-
ken cle buitenlandsche concurrentie in het geheel niet

behoeven te sehuwen. Geheel anders liggen de verhou-
dingen natuurlijk bij abnormale concurrentie, zooals
buy. bij inflatie van buitenlandsche valuta. De ge-
beurtenissen van de naoorlogsche periode brachten
dan ook eenige ondernemingen in moeilijkheden, die
voor enkele van voorbijgaanden aard waren, voor an-
dere daarentegen den ondergang beteekenden.
Onze handelspolitiek vergemakkelijkte het ontstaan
van verschillende overeenkomsten met buitenlandsche

fabrieken, waarbij over eii weer licenties werden ver-
leend, waardoor talrijke constructies van buitenland-
schen oorsprong in Nederland konden worden uitge-
voerd. Een dergelijke belangengemeenschap bestaat b.v.
op het gebied van stoomturbinen (Stork, Werkspoor,

Feijenoord, Schelde met Escher Wijss, Parsons Erste
Brüer) en van dieselmotoren.
Het streven van samenwbrking van de inheemsche industrie is eveneens aan de abnormale concurrentie-
moeilijkheden toe te schrijven. Deze samenwerking

heeft weliswaar op het gebied van de technische con-
centratie of fusie nog geen aanzienlijke resultaten
bereikt, doch zij is over het algemeen reeds tamelijk

ver gevorderd.

Kapitaalbehoef te.’
De gevolgen van den oorlog deden zich sterk ge-
roelen in een stijging van de bonen. De-. industi’ie
zag zich daardoor gedwongen rationeele methoden
toe te passen, die minder loon bij gelijke productie
vereischten. Volgens het voorbeeld van Amerika werd
het zwaartepunt verlegd naar de doode hulpmiddelen
en naar de outillage der werkplaatsen. De verbetering
van de mechanische installaties omvatte zoowel een
vergrooting van de capaciteit der machines als van
de verfijning der machines zelf. Al deze maatregelen
vorderden natuurlijk een aanzienlijke stijging van de

bedragen, die per arbeider in machines, gebouwen en installaties werden geïnvesteerd. Was hiervoor in een
machinefabriek van norinalen omvang in 1920 een

kapitaiti van ongeveer
f
1800 noodig, dan mag men

tegenwoordig de kosten wel op f2.500 tot
f
3.000 per

arbeider stellen. Een dergelijke stijging onder gelijk-
tijdige toeneming van het aantal arbeiders stelt aan

de kapitaalvorming hooge eischen. Vanzelfsprekend
drukken de verhoogingen van de lasten van socialen
en zuiver fiscalen aard zwaar op de industrie en be-
lemmeren daardoor de kapitaalvorming. Dit betee-
1cnt niet alleen een nadeel voor den ondernemer,
maar ook de arbeider wordt hierdoor onmiddellijk
getroffen. Het zal namelijk slechts dan mogelijk’ zijn
.t’ôt loonsverhooging over te gaan, indien: kapitaal in voldoende mate voorhanden is voor de aanschaffing_

en
tijdige
vervanging van kostbare hulpmiddelen,
want deze zijn onvoorwaardelijk noodzakelijk om hij

hoogere loonei toch nog tegen aannemelijke prijzen
te kunnen procluceeren.

Niet zoo duidelijk als men kon verwachten, blijkt

de toenemende beteekenis van de mechanische hulp-
middelen uit de stijging van het aantal paardenkrach-
ten, waarover cle afzonderlijke bedrijven per arbeider

beschikken.

P.K.per
Jaar
Personeel P.K.
Arbeider

‘Machinefabrieken

voor
1921
19,688
31,138
1.58
stoomketels en pijplei.
1922
18,605
31,099
1.87 diiigen, blikverwerken- 1923
15,915 31,708
2.-
de fabrieken evenals fa-
1924

11926

17,905
33,583
1.87
brieken voor

het ver-
1925
18,488
35,415
1.92 vaardigen van wagons.
18,271
34,164
1.82
1921
18,104
7,971
0.44
1922
15,611
9,525
0.61
IJzer- en staalgieterijen
1923
17,367
10,189
0.59
‘en emailleerinrichtiugen.
1924
17,970
10,451
0.58
-,
1925
19,242
11,040
0.575
1926
19
3
682 11,787
0.595

Deze cijfers zijn inderdaad nog niet hoog, indien

men ze bijv. met overeenkomstige verhoudingen in de
Vereenigde Staten vergelijkt. Het is jammer, dat

deze statistiek slechta–tot en met 1926 loopt, want

juist in de laatste jaren heeft de evolutie op dit

gebied in ons land een snellen voortgang gemaakt.
Een tijdige vervanging van de hulpmiddelen is
noodzakelijk om een snelleren vooruitgang van de
techniek te kunnen volgen, die voortdurend nieuwe
‘verbeteringen brengt en om de capaciteit van den
arbeider zoo hoog mogelijk te doen stijgen. Wil men

den concurrentiestrijd niet verliezen, dan moet men
ook in dit opzicht kunnen volgen en moet men dus

in staat zijn om afschrijvingen in zoodanigen omvang
toe te passen, dat verouderde hulpmiddelen, voordat

zij versleten zijn, reeds geheel geamo,rtiseerd zijn, in-
dien betere en nieuwe machines worden ingevoerd.
– Een termijn van vijf jaar is voor de meeste machines,
die voortdurend in bedrijf zijn, niet overdreven. Bij
een rentevoetvan 6 pCt:beteekent dit tempo dus een
annuïteit van 17% pOt.

Afzet gebieden, Indië.

Zooals reeds vermeld, is de inheemsche markt het
voornaamste afzetgebied van vele fabrieken. Boven-,
dien hebben de leveringen naar Ned.-Indië een groote
beteekenis gekregen, terwijl een aantal fabrieken,
welke speciale soorten fabriceeren, ook een plaats van
beteekenis op de wereldmarkt konden innemen. Oij-
fers over den uitvoer naar Ned.-Indië zijn den schrij-
ver van dit overzicht slechts door enkele ondernemin-

gen vers’trekt, zoodat daarop ‘nauwelijks een conclusie
mocht worden gebouwd, ware het niet, dat de per-
soonlijke waarneming in verschillende bedrijven de
beteekenis van deze leveringen naar Indië buiten
twijfel stelt. Niettemin zijn de volgende cijfers van

beteekenis:
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
Omzet in 11000.-..
2,578 3,367 24,14 2,272 2,800 2,915 4,356 4,679 5,620
waarvan naar Ned.-
‘Indië geleverd

1,311 2,071 842 810 1,434 1,497 2,226 2,093 2,944
OJ0v.
d.totalen omzet
51

61

35 35.5 51

51

51

44

’52

Men mag daaruit evenwel niet de conclusie trek-
ken, dat van den geheelen omzet van de Nederland-
sche machine-industrie een dergelijk percentage direct
voor Ned.-Indië bestemd is. Toch is het aandeel van
deze markt zeer belangrijk, vooral indie men be-
denkt, dat in vele gevallen de directe afnemer welis-
*aar niet Indië is, maar de betreffende levering
slechts het gevolg is van opdrachten, die uit Indië
op ander gebied aan de Nederlandsche ondernemers
wordeii verstrekt.
Bovendien speelt de geringe ontwikkeling van de
Indische machine-industrie een rol, waardoor men
meestal genoodzaakt is de vereischte onderdeelen uit
Europa te betrekken. Geschoolde arbeidskrachten in
de midehine-industrie zijn in Indië nog veel zeldzamer.

678

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

dan bij ons, daarentegen zijn de geldlooneu daar veel

lager, dank zij cle totaal afwijkende levenswijze van

cle arbeiclencie klasse. Dit is ook de reden, waarom een

minder moderne fabriek in Indië niet onvoorvaar-

delijk met dezelfde slechte financieele resultaten te

kampen heeft als een overeenkomstige Europeesche
ondeineming met een verouderde installatie.

Het is mogelijk, dat met de voortschrijdende indus-

trialisatie van Nederlandsch-Indië ook de moeilijk-

heden, welke de ontwikkeling van een machine-

industrie op groote schaal nog in den weg staat,

overwonnen zullen worden. In elk geval zou dat voor
de Nederlandsche machine-industrie een zwaren slag

beteekenen: Bij eu mogelijke ontwikkeling van de

machine-industrie in onze overzeesche koloniën zou
het te wenschen zijn, indien zij in een zoodanig tempo

optrad, dat de Nederlandsclie producent intussch.en

de, gelegenheid had nieuwe afzetgebieden te vinden
voor de producten van zijn industrie, die juist in

dezen tijd haar honderdjarig bestaan kan vieren en die

op weg is een gelijkwaardige concurrentie van do
beste bu tenlandsche machine-.i ndustrie te worden,

die den Nederlandschen aTbeidier een. tdenernenle

gelegenheid biedt tot een interessanten en goed be-

taalden arbeid en die mede daardoor voor de wel-
vaart van ons land van bijiondere beteekenis is ge-

worden.

Javasuiker-afschepingen.

Wij laten hier volgen
eene specificatie van
de sui-

kerafschepingen van

Java gedurende

de laatste
3

jaren, vanaf 1 Mei tot
30 April:

1928/29
1927128
1926127

Nederland …………
10
967
34.990
55
Gr. Brittannië
21.178
13.647
1

Frankrijk

…………
83.419
37.302
.

5.431

België…………….
15.705
8.804
300

Duitschiand

………..
8.932
34.448
10

Zweden

……………
6.025

Ndorvegen
50
– –

Italië

…………….
4.400
501

Griekenland ……….
4.800
7.018
-.
Malta ……………
50:1


AIgers ……………
500


Port-Saïd

v.o.

……..

.
259.003
60.260
4.804

Ver. Staten Oostkust
1.517
.


416.997
196.940
10.601

51


1.006
1.453

1
3.600
879
13.000 3.598
13.369
– –
1.095020
846.905 805.250 25.444
23.263
23.073 88.753
84.257
78.055.
2.209

-.
31.169
35 989
33.490′
9.335 6.579
1.903
289

125
854


296
300 4.101
100
4.900 3.466
2.270


307.696
203.014
152.582 294.657
201597
193.385
254.529
450.871
404.860 49.744
29.969

100
583
294
102
,920


1.873
936
3.463

2.598.043.

2.100.267 1.721.754

Opmerkelijk is de groote toeneming gedurende het
laatste oogst.jaar der afschepingen naar Europa

– (Port-S aïd v.o.), terwijl Japan een opvallenden achter-
uitgang vertoont. Ook uit den thans binnenkomen-

den oogst vinden weder
belangrijke
afschepingen

naar Europa plaats.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

Archiv für Sozialwissenschaft u n d
S o z i a 1 p dli t i k. – Tübingen, April 1929.

0. v. Schulze-Ob,evernitz,
Die geistesgeschichtli-

chen Grundlagen der anglo-amerikanischen Weltsu-
prematie III. Die Wirtschaftsethik des -Kapitalis-
mus;
B. Br’utzlcus,
Die w’irtschaftliche und soziale
Lage der Juden in Ruszland vor und nach der Re-
volution;
F. Tönnies
Verbrechertum in Schleswig-
Flolstein. 111; Die (schwere) Kriminalitilt heirn- urid

fremdhürtiger Miinner inSchleswig-1-lolstein;
H.
Spe’ier,
Die Geschichtsphilosophie Lassalles. II; Fr.
Elsas,
Die Entw.i.ckluiig der kommunalen Finanzen

seit dem Kriegsende.

D e E c o n o in i s t. – I-1aarlm, Februari. 1929.
J. J. van Rienisdijk,
De werkloosheid onder de ar-

heiclers in land- en tuinhouwbedrijven;
Prof. Mr.Dr.

G.
M. Verrijn Stuart,
Nederlands aandeel in den han-del van Indië. 1;
0. A. P. Weyer,
Het index-cijfer van
cie ,,Economist”; Dr. G. H. Bousquel,
Een bereiden ing
in den trant van het gratis crediet van Proudhon.

Met naschrift van
Dr. B. H. de Jonqh.

1 d e m. – Haarlem, Maart 1929.

J. J. van Riernsdijk,
Het suikervraagstuk in No-
clerland.

1 d e In. – Haarlem, April 1929.

Prof. Dr. H. W. C. Bord ewijk,
Rente en verkeer T:
Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart,
Nederlands aan-

deel in
den handel van Indië, II;
Mr. Dr. A. A. van
Rhijn,
De gevaren der Engelsche safeguarding.

T d e rn. – Haarlem, Mei 1929.
Prof. Mr. J. C. K’ielstra,
Suriname’s economische

vooruitzichten;
Prof.
Dr. H. TV.. C. Bord ewijk,
Rente
en Verkeer, II;
Prof.
Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart,
Nederlands aandeel in den handel van Indië, III.

1 d e in. – H’aarlen, Juni 1929.

0. Bakker,
De controverse Clark-van den Tempel;

Mr. Dr. J. J. Boasson,
1-let Russische rationalisatie-
rapport.

Koloniale S tudiën. – ‘s-Gravenhage Fe-
bruari 1929.

Conférence de
M.
Albert Thomas;
G. A. Ph. Weyer,

Opkoop van bevolkingsriet in de afdeeling .Malang;

Mr. H. A. Idenia,
Overzicht van de Indische rechts-
en staatkundige geschiedenis 1600-1854;
Dr. J. W.
de Stoppelaar,
De organisatie van het bestuursappa-
raat op Java en Madoera;
W. G. Vergouw,
Animisme

in de Javaansche dievenwereld;
A. Pakvis,
,,Sanic-
rung” bij de Gouvernemen ts-kolenrnijnen.

1 cl e m. – ‘s-Graveuhage, April 1929.
WTorlcs and Methods of the International Labour

Organisation
Ir. W. 0. D. Haarnian,
Concessies voor
autodiensten;
Mr. G. TV. Mossel;,
Ambtenaar of volks-
hoofdl …..
Ir. t; J. de Ven,
De toekomstige vorm
van de Indische overheidsbedrijven; De volkstelling

in Turkije in 1927;
A. M. Schoevers,
Personeels-effi-

ciency;
A. F. Raas’veldt,
Een en ander naar aanlei-

ding van ,,Tien begrootingen met den Volksraad”;
A. J. Koens,
Rijst in de landen rondom de Pacific;

J. J. G. E. Rücicert,
De beteekenis der decentralisatie voor Nederiandsch-Indië; H. J. van Mook,
Het con-

flict en de Volksraad.

Political Science Quarterly. – Nêw
York, Maart 1929. . /
D. R. Fox,
The econon1ics of higher education in
Great Britain;
W. Th. Morgan,
The origins of the

South Sea Côinpany;
P. V. Shaw,
José Bonifacio, the

neglected father of his country, Brazil;
T. W. Riker.

A survey of Bi’itish policy in the Fashoda crisis;

D. S. Muzzey,
Colonel House’s story;
L. Rogers,
Re-

cent literature on modern constitutions;
H. Taylor,

Senior’s ,,Social Economics?’;
M. T. Florinsky, A
page of dijDiomatic history: Russian military leaders
and the problem of Constantinople during the war.

Totaal bewesten Suez

Ver. Staten Westkust..
Zanzibar ………….
Arabië …………..
Adenv.o. …… ……
Br. Indië …………
Penang …………..
Singapore…………
Britsch Malaya ……
Siam…………….
Saigon ……………
Sandakan ………….
Philippijnen ……….
Dairen …………..
Tiadiwostock ……..
Aziatisch Rusland
China……………..
Hongkong …………
Japan & Formosa
Nieuw-Zeeland ……..
Astralië ………….
Pofyisië …………
Diversen …………-

Totaal ……..

24 Juli 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

679

POSTERiJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE.

Opbrengst

Mei 1929

Mei 1928

Posterijen ………
……
f
3.808.806,-

f
3.784.278,-
Telegrafie ……………,,

623.667,-

630.184,-
Telefonie ……………,, 1.426.690,-

1.276.918,-

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.
(In Guldens)

1929

Sedert
1 Januari
1929

Overeen-
komstige
periode
1928

Directe belastingen.
3.901.408
12.912.614 13.330.904
Personeele belasting …
2.976.814
9.511.092 9.883.994
Inkomstenbelasting’..
4,189.226
49.118.28
58.394.429
Vermogensbelasting ..
787.719
8.230.626
7.080.182

belasting ………..
2.006.187
8.690.030 5.884.267

Invoerrechten.
.
.. …..
5.351.227 32.836.408 31.767.785

Statistiekrecht.
.. .._ .. ._
381.207 2.245.986 2.235.128

Accijnzen.
Zout …………..
150.006
917.94’I
1.020.731 1.022.351
5.760.065
5.263.425

Grondbelasting ……..

Geslacht

…………….
Wijn ………………..
572.833
1.350.223
1.358.481
2.527.556 17.141.832
21.784.780
Bier

………………
1.140.772
6.420.422
6.327.171
4.064.752
22.447.433
22.365.596

Dividend- en tantième-

Gedistilleerd …………

2.121.886
13.166.464
11.957.303
Belasting op gouden en
zilveren werken ……
83.479
501.751
511.662

Tabak……………..

Indirecte belastingen.
1
2.394.604
2

..

13.993.492e
14.518.248

Suiker

…………….

Zegelrechten …………
Registratierechten
1.635.921
18296.9 19 13.938.169
3.688.033
21.724.208
18.963.878
Doneeinen, wegen en
vaarten
……… ._
211.302
1.721.152 1.664.342

Successierechten………

167.666
402.395
404.063
Staatsloterij ……………
Loodsgelden ……..
.
412.235
2.386.394
2.393.017

Totaal.Generaal..
39.787.184
249.775.678
251.047.555
1)
Hieronder begrepen
f
569.907 wegens zegelrecht van
nota’s van makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
(Beursbel.). ) Id.
f
4.158.770.
8)
Id.
f
4.188.398.

HEFFINGEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.


1929
Sedert
1Januari
1929

Overeen-
komstige
1
periode
1928

Verdedigingsbelast. 1
839
.
229
1
9.422.051
1
10.122.530
Verdedigingsbelast. II
1.433.092
16.300.691
15.416.502
Opcent
en:
Grondbelasting

..
783.562
2.594.377 2.877.830
Personeele belasting..
532.523
1.866.128
2.019.189
Inkomstenbelasting ..
30.799
334.541
1.308.134
Vermogensbelasting ..
457.594
4.800.187
1.825.368
Dividend- en tantièmc-
belasting … .. .. …..
662.042
2.867.710
1.941.808

Accijns op Suiker
..
.
812.950
4.489.487 4.473.119
Wijn….
114.567
270.045 271.696
252.756
1.714.183
2.178.478
Gedistilleerd

…………

Zegelrechtvanbuitl.eff
156.251
653.056
708.541

– Totaal….
6.075.365 45.112.456
42.943.195
lotaal la en Ib.

HEFFINQEN VOOR HET WEGENFONDS

Wegenbelasting ………380.576

6.241.614

5.567.690
Rijwielbelasting

3.800

84.200
1
5.283.877

Totaal ………..384.376

6.325.814 10.851.567
1)
90
0
/0
der werkelijke opbrengst; art. 39 der Wegenbel.wet.

SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND-, PERSO.
NEELE-, iNKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING SEDERT 1 JANUARI 1929.

Dienstia ren
n

Grond-
belasting
Personeele
belasting
Inkomsten- belasting
1
Vermogens-
belasting

1928127


270.817
1.457
1927128
9.058
220.760
1.492.608
34.692
1928129
4.034.012 4.078.354
47.299.048
8.183.80e
1929/30
8.869.544
5.211.978 55.755
10.67

rotalen …
12.912.614
9.511.092
49.118.228
8.230.626

STATISTIEKEN ÉN OVERZICHTEN

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANK DIS CONTO’ S
‘ed (Disc.Wissels.
5425 Mrt.’29
Zwits. Nat. Bk.
3422 Oct.’25
Bk Bel.Binn.Eff. 6
25Mrt.’29
N.Bk.v.Denem. 5
23Juni’27
Vrsch.inR.C. 7
25Mrt.’29
Zweedschelltbk
4424Aug.’28
Javasche Bank… .
522 Juli’29
Bank v.Noorw. 5426
Mrt. ’28
Bank van Engeland 54
7Feb.’29
Bk. v. Tsjecho-
Duitsche Rijksbank
7425Apr ’29
slowakije .. 5
8Mrt. ’27
Bank v. Frankrijk. 3419
Jan.’28
N.Bk.v.O’rijk. 7424
Apr’29
Belgische Nat.Bnk. 4
30Juni’28
N.Bk.v.Hong. 8 24
Apr’29
Fed. Res. Bank N.Y. 5
12Juli ’28
Bank v. Italië. 7
13 Mrt. ’29
Bank van Spanje.. 5419
Dec.’28
Z.-Afr.Res.bnk 54
9Jan.’28

OPEN MARKT.

1929 1928
1927
1914

20
Ju
1
15120
8/13
116
1621
18123
20124
Juli Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
An,sterdnrn
Partic.disc.
51j
5
1
1
53I16-5I16
511
4
_31
5

4
1
116
3
!26
3
1
12_115
3
1
18
3
116
Prolong.

4
2
,2_
3
14
4314.5114
5_
3
14
4
3
1e4
1
14
3_
1
13
2’J4
8
l4
Londen
Daggeld…
4.
1
12
4.511
4

331
4
.53(4
3
1
12-4
1
,’2
24
114
3_4112
1314-2
Partic.disc.
511
131-
5
5
116-
5
5
I1-I
53I9-i16
4_411
4/16-/s
2114_:114
Berlijn
13i32
LI/
Daggeld…
711_911
7
1
129I2
5
1
12.8
1
12
7-11
6
1
1-8314
5-811

Partic.disc.
30-55 d….

718
.

731
s

7
3
1q-
1
j2
614
5I9-6

56-90 d.. .

71
8

7310
71
8
-1
I2
6
3/4
5
7
1-6
2
1
I
1
12
Waren- wechsel.

8
714
714-8
1
14
7 6..1/

Nee,
York
Daggeld 1)
7..1/
7-12
1
)4
9.11
4

6-15014
5-6
1
14
3
1
t2-4
1
14
1
5
/42
1
/2
Partic.disc.
511
4

5114
51I4-18
53(_1(
ij
418-14
351$
_31
4


‘1 Koers van 12 Juli en daaraan voorafgaande weken t(ni Vn dag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D a 0
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavia
York)
‘9
‘9
‘9
‘9
1)
l-
16 Juli

1929
2.4911,
12.07,
1
,
5

59.334
9.754
34.61
99
17

,,

1929
2.49
,
1
8

12.08
7

59.36
9.76
34.62
993%
18

,,

1929
2.498/
26

12.08k
59.38 9.76 34.62
993%
19

,,

1929
12.09
59.40
9.784
34.64
99
20

,,

1929
12.09′
59.40
9.784
34.64
993i
22

,,

1929
2.49X

12.09o,
8

59.41
9.764
34.64.
99
Laagsted.w.’)
2.49
,12.07
59.30 9.74 34.60
99
Hoogste d.wl)
2.49s
1

12.09y
4
59.42
9.78 34.67
100
15 Juli

1929
2.4921
16

12.07,
1
1
59,33 9.75
34.61
99(
8

1929
2.49I/,
5

12.07
59.304 9.744
34.60
99
Muntpariteit
2.48%
12.10%
1
59.26
9.75
34.59
100

Data
Zie!!-
serland
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid

1)
rest
1)

18 Juli

1929
47.90
35.07k
7.364
1.48
13.024 36.10
17

1929
47.91k 35.07k
7.364
1.48
13.03
36.15′
18

,,

1929
47.93
35.10
7.36 1.474
13.03
36.32
19

,,

1929
47.94
35.10
7.38
1.48
13.034
30.28
20

1929
47.94
35.10
7.374
1.48


22

1929
47.95
35.10
737
1.48
13.034 36.33
Laagsted.w.3)
47.88 34.95
7.34
1.45
13.01
36.-
Hoogste d. wl)
47.96.
35.20
7.41
1.51
13.06
36.45
15 Juli

1929
47.90
35.05
7.384
1.484
13.02
36.12
8

,,

1929
47.91
35.02;
7.374
1.48
13.034 35.97
Muutpariteit
48.-..
35.-
2)48._
13.09
48.52

Data
Stock-
holm 0)/lagen6)
Kopen-
Oslo
0
f1)

Buenos-
Al,es
1)
Mon-
treal
1)
for

16 Juli

1929
66.774
66.35
66.374
6.26
10411
8

2.4771
8

17

,,

1929
66.774
66.35
68.374
6.27
1049_
2.4711/
26

18

,,

1929
66.80
66.40 66.424
6.26
10411
6

2.483,
19

,,

1929
66.824 66.40
66.424
6.264
104i/
2.48%
20

,,

1929
66.824
66.40
68.424
6.26
1048/
s

2.48h/
22

,,

1929
66.824
66.40 66.45
6.27
1042/
2.4831
Laagsted.w.
1
)
86.70 86.30
66.324
6.23
10481
8

2.47k
Hoogste d.wl)
66.85 88.45
66.474
6.30
10471
8

2.48(
15 Juli

1929
66.75
66.324 68.374
6.264
100/,
2.47%
8

,,

1929
66.774
66.324 66.35
6.274
104s/,
2.4671
5

Muntpariteit
66.67 60.67
68.67
6.2%
105%
2.48%
*)
Noteering te Amsterdam. **) Noteerlog te Rotterdam.
i) Particuliere opgave.
2) Wettelijk gestabiliseerd tusschen 7.5341 en 7.21
1
1.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal 12 jet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

680

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

KOERSEN TE NEW. YORK. (Cable).

D ata
Londen
($ per £.)
Parijs
($
p.
lOOfr.)
Berlijn
(S P. 100 Mk.)
Amsterdam
(5 p100 gid.)

16 Juli

1929 4,85
8
/16 3,91
5
18
23,82
40,155%
17

,,

1929
4,858/,
3,9134
23,83
40,40%
18

,,

1929
4,85 3,91%
23,8334
40,13
19

,,
,

1929
4,85
3,91%
23,83%
‘40,12%
20

1929
4,8511
8

3,91%
23,8311
8

40,12%
22

1929
4,85
5
1
3,9171
s

23,8334
40,12

23 JuIP

1928
4,863132

3,91%
23,87%
Muntpariteit

.
4,8667
3,9108
1

23,81%
40s1

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en

lNoteerings-1
Landen

1
eenheden
6Juli
1929
13Juli
1929
1

15120 Juli’29
ILaagstelHoogsfej
1
20
Juli
1929

Alexandrië..
Piast. p.0
97%
‘Ï”
977110
1
1

97

50
97%

p.0
37511
375
37434
375/8

37511
Bangkok….
Sh.p.tical
1/10%
ljlO%
1/10%
111081
8

111081
8

Budapest
..
.
Pen.
p £
27.82 27.834 27.82
27.85
27.834

Athene ……Dr.

Buenos Aires
d. p.$
47%
477)
182
475 32
47%
47
7
!
’82
Calcutta
. . . .
8h. p. rup.
1j553/
1’5′
1/551!
115
27
!
,,,
15
3
I

Constantin.
.
Piast. p.
1.0074
1.005
1.000
1.016
•1.005
Hongkong ..
Sh. p.
$
J8
1111
3

11156
1j11,
1

2 /08/
s

2/0
5
/,
Sh. p. yen
l/1Ol
s

1
1
1034
1110%
1110
7
1
8

1
1
10
1„

Lissabon….
Escu .p.
£
108 ‘l
a

1081/
9

108
108%
10821
8

Mexico
1).
.
..
$
per
£
10:124
10.124
10.00
10.25
10.124
Montevideo
.
d.per
47%
4831
8

48
,
1
4

4934′
49
Montreal

$
per
£
4.88%
.
487′
9
486
.
4.87+

4.86
8
%

Kobe

…….

Riod. Janeiro
d. per Mii.
571
t

51
8
555
/64
55
l
71
Ol
5%

Shanghai
. . .
Sh. p. tael
-:

82
214
17
1
32

2
14
5
1
18

2f5i1,

2
15
7
1
32

Singapore…
id. p.
$

0

l

‘4191
/
2’3′
Ies!
03471
las
232
1
2/3″/ 2347
/
6
4
Vaiparaiso 2).
$
per
£
39.43
39.45
39.46 39.56
39.56
Warschau
..
. p. £
1
43
1,
43
1
43t1
42.27ft
1)
In het vervolg worden
cie Mex.

niet meer in penc. doch in
£
genoteerd.

2)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS 8)
Londen)
N.Vork’)
Londen
15
Juli

1929..

2481
5271
9

15 Juli

1929.,..
841113

16

1929..

2451
20

52
1
18
16

,,

1929….
84111
8
1
27

1929..

24%
52%
17

,,

1929….
84111%.-

18

,,

1929..

24%
5334
18

,,

1929….
8411111,

19

,,

1929..

24i3
5314
19

,,

1929….
8411111,

20

,,

.1929..

24hi/
5311
9

20

,,

1929….
84/11%

21

Juli

1928..

2711
58%

.
21

Juli

1928….
84110%

20
Juli

1914…

241s/,
59
20
Juli

1914…
.

84111

1)
in pence
p.
oz.
stand.
2)
Forelgn
silver
In
$c.
p.
oz.
tine.
5)
In
ah. p. oz.
line

STAND
VAN ‘ RIJKS KAS.

Vorderingen
1
6
Juli
1929
15Juli1929

f

4.039.75,44
1

3.715.064,11
Saldo b. d Bank voor Ned. Gemeenten

,,

99.536,49
1
Voorsch.
oo
uIt.
1
uni (resp. Mei) ’29 aan
de gem.
cip
vor haar dbor de Rijks-
administratie te heffen gemeentelijke
inkomstenbelasting en opcenten
op
,,

13.077.177,54
4.205.927,68
Voorschotten aan Ned.-lndit ………
,,

11.028.978,67
17.830.175,87

Saldo

bij

de

Ned.

Bank

…………..

Id. aan Suriname
10.034.916.73
,,

10.297.363,22
Id.

aan

Curaçao

.

…..

.

………
,,

278.478.91
462.598.16
Kasvord.weg.credietverst.alh.buitenl
,,
146.280.244,68
146836.533,21

de Rijkinkomstenbelastihg
……….

Daggeldleeningen tegen onderpand

1.500.000,-
,,

5.400.000,-
Saldo der postrekeningen van Rijks-
comptabelen
. ………..

..

……..
25.435.335,61

..

,,

24.164.515,51
,
Vordering
op
het Algemeen Burgerlijk

,Pensioenfonds
1)

…………..
Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
,,

4.547.578,72 4.547.578,72

Verplichtingen.

Voorschot door de Nederl. Bank ingev.


art. 16 van haar octrooi verstrekt
– –
Schuld aan de Bank voor Ned. Gem.
t

7.001,65

Schatkistbiljetten in omloop

……..
103.537.000,-
/103525.000,-
,,

22.180.000,-
,,
22.180.000,-

Waarvan direct bij de Ned.

nk
– –
Zilverbons in

omloop
……………
,,

11.233.273,-
Schuld aan Ned..lndië

……….

..

Schatkistpromessen in omloop .
Ba
……

Id aan het Alg. Burg. Pensioenfonds’)
.

212.938,34
.
,,

399.959,54.
Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P., T.
en
T.’)..

..11.498.092,-

,,
27048 048,71

26.859.009,64
2.045
000.-
,,

2 045.000,-
Id. aan andere Staatsbedrijven’)

…….
Id. aan

diverse

instellingen’)
………..
7.217.760,89
7.337.121,54
‘fin rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD:

20 ]uli 1929

Vorderingen:
.


Saldo bij de Javasche Bank……….
f

8.732.000,-
/11.240.000,- Saldo

bij
‘s

Rijks kas
………………

Verplichtingen:
.
.1.
Voorschot
‘s
Rijks kas

…………..
,,lS.3l7.000,-‘-
,l7.706.000,- Betaalmiddelen in
‘s
Lands Kas


.


Muntbiljetten in omloop …

……..
..
6.850.000,-

.

,46.331.000.-
Waarvan Muntbiljetten
…………….

Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.
,

2.421.60!),-
,,

2.487.000,–
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank. 1.047.000,-

..

1.075.000,-
Voorschot van de Javasche Bank….

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 22 J151i 1929

Activa.
Binneni.Wia-I Hfdbk.
f
49.486.649,94
se1s,Prom., Bijbnk. ,,

6.786.123,27
enz.in
disc.I
Ag.sch.,, 12.017.597,61 f

68.290.370,82
Papier
o.
h. Buitenl. in disconto

……

Idem eigen portef.
.
f
176.699.077,-
Af :Verkochtmaar voor de bk.nog niet afgel.


176.699.077
Beleeningen
mcl.
vrach.
Hfdbk.
f

36.564.875,06
Bijbnk.
,,

9,961.082,96
Ag.sch.
,,

46.108.139,87

f

92.634.097,89

Op
Effecten

……
f

86.786.797,89
Op
Goederen en Spec.
,,

5.847.300,-
92.634.097,89
Voorschotten a. h. Rijk
…………….,,
2.822.249,01
Munt en Muntmateriaal
Mtnt, Goud
……
f

65.751.100,-
Muntmat., Goud
..

,,
383.667.894,32

f
449.418.994,32

Belegging

i/

kapitaal, reserves en pen.

Munt, Zilver, enz..

,,

21.016.325,65
Muntmat., Zilver..
,,


11
470.435.319,97′

sioenfonds

.. …………………

,,
25.274.489,55
Gebouwen en Meub. der Bank
……..,,
5.200.000,-

Diverse

rekeningen
………………,,
30.851.253,91

f
872.006.858,15
Passiva.
Kapitaal
……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonda
……………………,,
7.106.550,55
Bijzondere

reserve
……………….,,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….

,,
6.229.420,83
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
801.153.985,-
.Bankassignatiiin in’omloop

……….,,
151.694,47

Rek..Cour.

Het Rijk
f


saldo’s:

,
Anderen

,,
.22.789.863,48
22.789.863,48

Diverse

rekeningen
………………..
6
.
575
.
343,82

f
872,006.858,15

Beschikbaar metaalsaldo
………….
f
140.290.105,03
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop
dan waartoe de Bank gerechtigdis.
,,
350.725.262;58

‘)
Waarvan in het buitenland
/
23.890.447,18.
VoornaanlBte posten
in
duizenden guldens.

Goud
Andere
Beschikb.
Dek-
Data
Circulatie
opelschb.
Metaal-
kin ga
Munt
1
Muntmaf.
schulden
saldo
‘)
perc.

22

Juli ’29
65.751
383.668 801.154
22.942 140.290
57
15
’29
65.856
378.669 812.765
18.815
.132.079
56
8
’29
65.858
378.669
819.017 21.223
128.497
55
1
“29
65.870
370.843
844.067
22.006
110.939
53
24 Juni
’29
65.976
.370.803
778.668
21.390
137.954
57
17

,,
’29 65.915 370.803 788.447
15.221
136.211
57

23

Juli
’28
67.459
367.525
784.138
‘44.311
292.352
55

25
Juli
’14
65.703
96.410
310.437 6.198 43.521
54
Totaal
SchafKtit-
Be
1
ee-
Papier
Diverse
Data
bedrag
promessen
nin
op
het
reke-
disconto’s
rechtstreeks
buitenl.
ningen
2)

22

,,
1929
68.290

92.634
176.699
20.651

15
Juli
1929
70.992

102.614 176.135
33.798

8
1929
70.368

101.619
175.860 33.389

1
1929
62.882

150.723
175.666 33.971
24 Juni
1929
54.663

98.387
175.591
37.676
17

,,
1929
65.386

94.067
272.235
36.332

23 Juli
1928
47.282

102.773
201.017
34.847

25Juli
19141
67.947
14.300
61.686

1
20.188
509
” Sedert den nanioStaat van is Jan. 4v weuer up ur unsis vuil

15

metaaldekking. 2) Sluitpost_activa.

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data Metaal
c
Andere
opeischb.
Discont.
D

k
nzg
r
e
e
ni

22 Juni

1929..
810
1.480 650 978 400

15

,,

1929-
811
1.519 649 976 354

8

,,

1929..
810
1.594 618 969
337

1

,,

1929-
840
1.685
660
973 315

25 Mei

1929-
831 1:484
593
983 337

23 Juni

1928..
1.050
1.471 527
832
445

5
Juli

1914..
645
1.100
560

735
396

‘)
SiuitpOSt oer acuva.

24 Juli 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-.
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

Goud

Zilver

Circulatie opeischb. metaal-
schulden saldo

20Juli1929

16.000

305.100

49.200 27.280
13

1929

173.800

308.100

44.900 32.600
6

1929

175.000

308.100

44.000 34.160

22Juni1929 161.429

21,45

304.670

43.483 43.622
15

1929 161.620

21.757 308.632

39.647 44.065
8

1929 161.745

.23.021

306.733

34.716 48.186
1 ,, 1929 161.825

23:833 302.386

37.358 49.297

21 Juli 1928 173.470

13.495 314.172

50.197

41.217
23 Juli1927 184.731

21.395 325.377

58.953 129.870

25 Juli 1914 22.057

31.907 110.172

12.634

4.842
2
)

Data
Dis-

1
buiten
1

Belee-
Diverse
reke-

kIns-
conto’s
N.-Ind.
1
ningen
ningenl)
percen-
____________ betaalb.
1
lage

20Juli1929
17100
48
13

1929
168.200
••
49
6

1929
166.400

50

22Juni1929
9.812
27.312

1
100.097 35.631
53
15

1929
9.859
25.484
1
96.435 40.670
53
8

,,

1929
9.822
24.945 90.454
38.870
53
1

,,

1929
9.128
27.273
87.086
37.940
55

21Juli1928
14.561
27.422
1
87.540
50.926
51
23 Juli1927
14.265
30.468
1
83.805 46.086
54

25 juli1914
7.259
6.395 47.934
2.228
44
‘) Sluitpost activa.

2)

Basis
2
15
metaaldekking.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.
1
)

Bankbilf.
1 Bankbilf.
1Other Securities
Data
Metaal
in
un Baflking
__

Advancesl
Securities
t
circula
tie
Departm.

17 Juli

1929
155.665
367.325 47.118
13.568
23.835
10

1929
155.712
368.840 45.655
16.182
23.467
3

,,

1929
155.706 369.101
45.424
52.321
22.958
26 Juni 1929
160.207
362.733
56.344
26.988
23.237
19

1929
163.501
360.304
62.166
7.596
24.756
12

,,

1929
164.211
362.059
61.183
5.675
21.007

18 Juli

1928
175.944
13&891
50.51

22 Juli

1914
40.164
29.317 33.633

Data
00v.
Sec.
Public
Depos.

Other Deposits
Other Bunkers IAccountsl

1
1
Reserve1
1 Dek-
kings-
1

17 Juli ’29
42.712
11.566
62.812

35.821
48.340
43l81
10

’29
43.292
9.230
65.360

37.168
46.872
41
29
1
32

3

,,

’29
37.282
28.296
75.558

37.298 46.605
33
26Juni’29
38.552
24.714
67.420

36.159 57.474
44
28
18
2

19

’29
35.402 21.263 56.237

35.555 63.197
55′
12

’29
36.212
10.581
61.100

35.523
62.152
571b

18Juli ’28
31.389
16.389
106.922
59.803′
48s1

22 Juli
’14
11.005 13.736
42.185
29.297
52
1)
Zie
voor wijzigingen in ae bankstaat de toeuchsing op blz. 1080
en 1081.
2)
VerhoudIng tusschen Reserve en Deposlts.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen franes.

Te
goed
Wis

Waarv.
1
Belee-
Renteloos
Data
Ooud
1
)
Zilver1
in h t
sels
op het
n.ngen la.d.Staat
voorschot
bulteni.

12Juli ’29
36.661
554 7.318
25.997
18.487
2.457
3.200 5

,,

’29
36.650
646 7.304
26.192
18.460
2.525
3.200
28 Juni’29
36.625
637
7.300
26.626
18.431
2.322
3.200
21

,,

’29
36.617
635 7.255
24.836
18.435
2.355
3.200

13Juli ’28
29.403
732
16.540 14.836 12.727
2.014
3.200

23 Juli’14
4.104 640

1.541
8
769

v. d)
I

Diver

Rekg. Courant
Data
1Bons
zelfst.
1

sen2)
Circa latle
Staat

Zelfst. 1 Parti

amort. k.
Iarnort.k.Iculleren

12Juli ‘291
5.769 1.414
64 554 5.854
6.166 5.844
5

,,

’29
5.769
1.785
84,841
5.787 5.669
6.541
28Juni’29
5.769
1.402 64.921
5.080
5.961
7.075
21

,,

’29
5.769
1.974
62.971
5.357
6.053 6.804

13Juli ’28
5.930
1.325
60.162 6.793
620
6.209

23Juli’14


5.912
401

1)
Bij de stabilisatie is de goudvoorraad gewaardeerd volgens de
nieuwe waarde van den franc.
2)
Stuitpost activa.
DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere
a a
,,

,,
ou
bij bui-
als goud-
wissels
Belee-
tenl. circ.
dekking
en
ningen
banken
1)
geldencfe

15 Juli

1929
2.036,2
142,9
351,9
2.399,9
173,4
6

,,

1929
1.994,5
101,0
368,9 2.688,1
79,9
30 Juni 1929
1.911,4
80,1
360,5
2.843,0
194,3
22

,,

1929
1.764,3
59,1
330,7
2.427,1
92,6
15

,,

1929
1.764,3
59,1
318,5
2.555,5
125,8
14 Juli

1928
2.127,3
85,6
200,1
2.242,0
43,9
30 Juli

1914 1.356,9
– –
750,9 50,2

Data
Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Act iva
2
)
latie
Crt.
Passiva

15 Juli

1929
92,9 516,8
4.347,5
614,9
331,2
6

,,

1929
92,9
523,1
4.610,0
603,8
331,0
30 Juni 1929
92,9 562,0
4.838,6
631,3
329,2
22

,,

1929
92,9
480,1
4.068,7
579,2
316,0
15

,,

1929
92,9 471,5
4.191,8 602,6
319,9
14 Juli

1928
94,0 598,0
4.225,0
558,4
230,2
30′ Juli

1914
330,8 200,4
1.890,9
944,-
40,0
., JuocrnbI.

w.u. rçensenoanascneine la,
0 JUli,
3u, 22, IS
Juni ’29,
14
Juli ’28,
resp.
31;
13; 4;
29; 19;
33 milI.
NATIONALE BANK VAN BELGIL
Voornaamste posten in millioenen Beteas.

Data

Goud

“-

Q.

.9

Rekg. Crt.

u

1929
.
a
0
0
te

18 Juli
1009 450
44
767
55
346
2.541
29
72
11

,,
1009 458

799
56

2.561
16
86
4

,,
1003
458

764
66

2.538
39
54
27 Juni
1003
460

727 59

9.482
43 66
20

,,
1000
456 44
730
48
342
2.450
34
92
19 Juli
1
803 465
44
548
46
383
2.130
31
102

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Ooudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Totaal
Dekking
her-

1
disc. v. d.
In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
member
1
markt
banks

1
gekocht

3Juli’29
2.866,3
1.447,9 175,0
1.125,1
73,9
26Juni’29
2.895,5
1.444,0
177,0 1.016,7
82,8
19

’29
2.880,3
1.437,6
166,4
959,1
87,0
12

’29
2.875,6
1.384,9
149,6
933,9
114,1
5

,,

’29
2.844,0
1.371,5
141,4
977,4
112,7
29 Mei ’29
2.823,8
1.382,1 146,2
988,2
117,9
3 Juli ‘281
2.546,5
1

1.191,7
146,1

1
1.191,0
209,7

Belegd

FR.


Öoud-
Algem.
Data In U.
Gov
.Sec.
,
Notes
in circu-
Depo-
sifo’s

Gestort
Kapitaal
Dek-
kings-
Dek-
kings- iatie
perc.
2
)

3Juli’29
141,4
1.736,3
2.437,9
158,6
68,6
72,9
28Juni’29
149,5
1.658,5
2.419,7
158,6
71,0
75,3
19

,,

’29
139,5
1.649,2
2.368,7
158,4
71,6 75,8
12

,,

’29
169,9
1.644,2
2.376,2
157,9 71,5
75,2
5

,,

’29
147,3 1.647,4
2.365,8
157,5
70,8
74,4
29 Mei’29
144,6
1.653,7
2.331,2
156,4
70,8
74,5
3Juli
1
28
219,6
1.660,1 12.459,31
141,2
61,8
65,4
-) veriiuuoing totaien gouavoorraau tegenover opelscObare
schulden: F. R. Notes en netto depoatto.
2)
VerhoudIng totalen
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
Aantal
banken

Dis-

en
[
belé

conto’s

en.

Beleg-
gingen

.’irve
bij de

banks

1.670

Totaal
depo-
sito’s

Waarvan
J
time
deposits

26Juni’29
715
16.678 5.729
20.041
1

6.763
19

,,

’29
674
16.543 5.755
1.657
19.925
1

6.727
12

,,

’29
628 16.364 5.740
1.682
19.863 6.709
5

,,

’29
663
16.337 5.779
1.679
19.757
u

6.761
29 Mei’29
680
16.202
5.798
1.617
19.655
1
6.785
27Juni’Z8
640
15.750
6.679
1.739
20.450 7.004
aan net einu van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

682

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

23 Juli 1929. –

De afgeloopen week is rijk geweest aan seusationeele
berichten, zoodat in cle dagbladpers zelfs speciaal melding
werd gemaakt van cle groote prijsstijgingen vaLs t a r w e
aan de termijnmarkten in Noord-Amerika, welke het gevolg waren van cle aanhoudende klachten over groote droogte in
het Noord-Westelijk zomertarwe verhouwenci gebied van de
Vereenigde Staten en in Canada. in het begin dci’ afgeloo-
pen week kwamen bijna dagelijks meer en meer alarmee-rende berichten binnen, tengevolge waarvatl cle prijzen te
Winnipeg en Chicago snel stegen. Wanneer op verschillende
dagen vermeld werd. dat het had geregenci, dati werd er
tegelijk hij gezegd, dat deze regen niet algemeen svas en dat hij slechts in geringe hoeveelheid was gevallen. Oolc
meent men, dat voor vele streken regen toch te laat zou
komen om het gewas nog te redden. ‘ooral de door de
Canadeesche tarwepool gepubliceerde oogst-ra pporten svaren
zeer pessimistisch en voortdurend verlaagzle zij de cijfers,
waarmede cle toestand dci’ te velde staande tarwe in de
Canadeesehc provincies werd aangeduid. De tarwepool is er
blijkbaar van overtuigd, dat cle opbrengst van tarwe in
Canada zeet’ klein zal zijn en dat dientengevolge de prijzen
nog aanmerkelijk zullen stijgen Gedurende de laatste week
was de Pool met I’,ianitoba tarwe van dn ouden oogst
practisch niet aan de markt. Ze hield ten minste haar prij
zen aaunierlcelijk boven die, waar voor andere tarwesoorten
kunnen worden gekocht. Wat Noord-Anierikaansche tarwe
betreft, was de hardwinter veel goedkooper en daarin zijn
dan ook goede zaken tot stand gekomen. In verband met
de lagere prijzen voor deze tarwescort konden tweede hands houders van Manitoba tarwe de prijzen niet in die mate ver-
hoogen als de Pool en moesten ze belangrijk daaronder
blijven om tot zaken te komen. Oogstberichten van anderen
dan de Canadeesche tarwepool waren, hoewel niet gunstig,
toch niet zoo pessimistisch. De laatste berichten van het
einde der vorige week spreken van algemeene ‘regens in
de Prairie Provincies, waa rdoor een einde is gekomen aan
de lange droogte-periode. Deze regenval is wel te laat ge-
komen om in verschillende districten gunstige gevolgen te
hebben, doch in het algemeen gesproken is de toestand ver-
hetercl. l)e sterke verhooging, welke iii het einde der voor-
afgaande berichtsweek begon. is tot het midden dér vorige
week nog verder voortgegaan. Daarna is tengevolge van
lichten regenval eenige verlaging ingetreden, w’elke 01) de
daarop volgende (agen verclereti voortgang heeft gehad. De
‘erhoogingen, welke hadden p1ts gehad ii den
1001)
der
vorige week. svaren daardoor sveer geheel verloren gegaan.
hoewel het prijsniveau niet weer werd bereikt van voor het
begin der sterke verhoogingen Zooals reeds eerder w-erd op-
gemerkt, heeft de Canadeesche tarwepool haar prijzen niet
vecr in verhouding verlaagd. We] ond ergingen clie voor
hat-clwinter lielangrijke verlagitigen_ terwijl cl t ook voor Platatarwe het geval ss’as. Gedurende de afgeloopen week
wenen groote zaken afgesloten. Verk-oopers van Argentijn-
ache en Amerikau tische ba rclwi ntertarwe itiaakten van cle
vaste stemming gebruik om te verkoopen cii nok in Anstra-
lisc’he tarwe kwamen flinke zaken tot stand. Het zal nu cle vraag zijn of er werkelijk grond bestaat s’oor cle zeer alar-
itieereride hericliteui uit Canada. Het staat iu’el vast, dat niet
meer
01)
een groote opbrengst gerekend uuiag worden en dat
ook cle gecI uuu-uucle cie unnaucl J uit i int beguut -1 ul i gescluatti
opbrengsten uuiet zuulleuu worden binnengehaald i)e iii de
laatste dagen geniaakte schattingen i’auu 250 tot 175 liii]-

lioeui buushels i’oor de 3 Prainieproviucies lijken wel zeer
laag. in begin J uh werd deze opbrengst nog geschat 01)
315 millioen cii op 1 J uuui
01)
400 nuillioen bushels. Over
eenige weken zal met meen zekerheid over cle tarweopbrengst
in Canada kun uien worden geoordeeld en ook >al dan meer
bekend zijn over dec toestand iii het zoinertarwegebiecl in
de ‘ereeui igde Sta tcuu. In het win tertarwegebieci vertraagt
regen liet biuuieuhalen u’an den oogst in verschillende sti’e-
ken, doch veel last schijnt uiten dan u’vauu niet te onder-
vinden. In Au’gentinië wordt nog steeds over droogte ge-
klaagd. Wel heeft verspreide regenval plaats gevouidleti,
doch algemeene regen
is
zeer gewenscht. De berichten over
den nieuweut oogst in Europa zijn niet zoo onverdeeld gun-
stig als korten tijd geleden nog liet geval was. in vele
streken zijn cle gevolgen van den streutgeut wiuuter zichtbani’
en is het gewas iji, terwijl gedurende den groeitijcl niet veel
regen is gevallen. In West-Europa is veelal het stroo kort,
hetgeen nieestal ook beduicit, dat cle aren klein blijven.
Vooral in Engeland is dit het geval en zijn cle verw’achtin-
gsn minder goed geworden. Op het eontiient wou’dt in
Frankrijk en Duitschland uuog steeds ccii goede opbrengst
verwacht, terwijl ook in italië en Spanje. waar nien niet
het binnenhalen bezig is, cle resultaten reden tot tevreden-
heid geven. 0p den l3alkan heeft in Roemenië cle strenge
winteu’ nacleelige gevolgen gehad en, hoewel cle vooruitzich-
ten op het oogenblik gunstig zijn, meent men niet, dat een
uitvoersurplus aanwezig zal zijn. Dit geldt ook voor Bul-
garije. Iii Zuid-Slavië echter verwacht mcii ccii goede op-
brengst en in Hongarije woj-den betere resultateui verwacht
dan eenigen tijd geleden Hongaarsche en Zuicl-Slavische
tarwe w’orden geregeld aan de West-Europeesche markten
aangeboden en de tot nèg toe van den nieuw-en oogst ont-
vangen monsters toonen ecu, goede kw’aliteit. Vooral 01)
de dagen, dat de stemming tengevolge van oogstberichten
uit NoordArnerika zeer vast was, zijn geregeld zaken in
deze tarwesoorten tot stand gekomen. Daarna trad weer
een scherpe verhooging in. De wereldverschepiugen van
tarwe waren in de vorige week vrij belangrijk kleiner dan
in de voorafgaande, zoowel tuit Noord-Amerika als uit Au’-
gentinië. De in verschillende Argentijusche havens heer-
schenUe staking is voor een groot gedeelte dc oorzaak van
cle verlaging van de Argentijnsche uitvoercijfers. in de
plaatsen, waar gestaakt w’ordt, blijft de toestand onver-
anderci. De prijsschomnielingen aan cle termijunuarkten te
Winuiipeg en Chicago waren in cle afgeloopen week groot,
terwijl ook
01)
clenzeliden dag sonis groote prijsverschillert
voorkwamen. Hierdoor wordt duidelijk aangetoond, hoe ouu-
zeker cle toestand van dcii nieuw’en oogst is en welk een
grooteuu invloed
01)
(le prijzen de nieer of minder optiinis-
tisehe berichten lichtten. Vergeleken met een week geleden
sloot de Octoberternuijn te Winnipeg 5% dc. per 60 lbs.
hooger, te Chicago de Juliternuijn 4 dc. pel 60 lbs. hooger.
De pnijzenloop aan de ternuijnmarkten in Argentinië ver-
toont ouugeveer eenzelfde beeld als in Noord-Amerika, doch
de prijsverschillen waren iniet zoo groot na de zeer belang-
rijke verhsooging in het eiuucle der voorafgaande bcrichts-
week. Vergeleken met ccii week geleden steeg cle prijs voor
Augustus te Buenos Aires S cent per 100 KG., en daalde
te Rosanio 5 cent per 100 EG.
Ook voor r o g ge ondergiuigen (Ie prijzen belangrijke ver-
‘boogingen, nadat weer een verlaging intrad. Vergeleken hij
ecn veek geleden wareui cie prijzen te Chicago voor Sep-
temher 5% d^ lager, te Wiuinipeg voor October 2% dc.
lager.
01)
de roggepnijzeui iii Europa hebben de eoerseui be-
trekkelijk weinig iuuv]oecl gehad, daar nieuwe zaken
iii

INDUSTRIEELE
DiscoNTo
MAATSCHAPPIJ

AMSTERDAM
LONDEN BERLI.JN

PARIJS
KOPENHAGEN

MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL
/
25.000.000—
VOLGESTORT GEPLAATST
EN RESERVES
/
15.400.000.-

Financiering
van den
afzet van industrieete
producten.

24 Juli 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN1

683

AANVOEREN in tons van 1000 KG.

Rotterdam Amsterdam
Totaal
Artikelen
14120 Juli
Sedert
Overeenk.
14120 juli
Sedert
Overeenk.
1929
1 Jan. 1929
tijdvak 1928
1929
1Jan. 1929
tijdvak 1928
1929
1928

38.668
944.297
1.126.791
4546
75.409
41562
1.019.706 1.108.353
Tarwe

………………
Rogge

……………..
5.583
118.945
127.462


.


118.945 127.462
Boekweit …………..
12.637 11.369

40

12.677
11.369
12.8 21
374.678
520.614
1.428
105.041 115.095
479.719 635.709
15.588
229.836
190.736
652
2.483
3.540
232.119
194.276

Maï8 ………………..
……fl1

6.297
119.263
110.921

2.746
383
122.009 111.304
7.632
99.651
1
1
0.670
802
211.259
206.604
310.910
317.274

Gerst

………………
Haver

………………

7.411
134.167
109.049

250
1.184
134.417 110.233

Lijnzaad

…………….
Lijnkoek

…………….
1.943
50.253
66.408
986
17.203
23.344
67.456 89.752
Tawemee1

…………..
Andere meelsoorten
171

9.612
6.2319.612
6.231

logge slechts hij uitzoitdering tot stand kwamen. Waar in
verschillende Europeesche landen reeds begon uien is met het
bui nenlialen van dcii n ieuwen roggeoogst, waarvan cle voor-
tiitzichten gunstig zijn, vinden koopers in Europa geen aan-
leiding nu nog oude rogge tuit Amerika te importeeren. ie
prijzen voor cle iii cle tweede hand aangeboden partijen,
welke onderweg zijn, zijn dan ook aanmerkelijk lager dan
clie, welke in de eerste hand worden gevraagd. Dit is ook
liet geval niet Hongaarsche en l)onau logge, waarvan verschil-
lencie partijen nog aat.i cle markt zijn. Van den nieuwen
oogst wordt geregeld van den Donau aangeboden, doch ook
hierin komen geen groote omzetten tot stand.
i3ij liet verschepen van in al s uit Argentinië worden cle-
zelfde moeilijkheden als met tarwe ondervonden tengevolge
vnu (le daar heerschende staking. In verband niet deze ver-
schepingsmoeilijkheden was vooral in het begin der vorige
wcek de stemming voor afgeladen partijen zeer vast en
voor deze werd een belangrijke premie betaald b&ven latere
posities, waarvan cle verscheping, tengevolge van de staking,
vertraagd kon worden. Voor zeer spoedig verwachte par-
tijen, welke nog in Juli konden t’orc1en geleverd, w’erden nog hoogere prijzen betaald dan voor die stoomencle par-
tijen, welke in cle eerste helft van Augustus wordeit ver-
wacht. Er bestond
voor
alle stoomende posities een goede con sumptievratug en belangrijke zaken werden afgesloten.
Toen liet verschepi ngscijfer van maIs iii den 1001) der vorige
week bekend werd, bleek dit cijfer, niettegenstaande de sta-ki uig, liooger te zijn daut de handel had verwacht. Ook was
liet aanbod vaut spoedige ntaïs vermeerderd, omdat eenige
onderweg zijnde ladingen naar Holland w’erden geclesti-
neerd. Tengevolge van dit vermeerclerde aanbod en van een
vermindering van de consuinptievraag gingen vele houders
van ntaïs er toe over omeen prijsconcessie te doen. De
verluooging der prijzen voor maïs was zeer snel en met
groote sprongeu.i gegaan en vele houders gaven er de voor

keur aan tot ]agere prijzen te verkoopen, welke hun nog
een goede winstmarge lieten, dan om liet risico te loopen
van verdere prijsverlaging. De prijzen aalu cle terntijnmark.
teui in Argentinië zijn gedurende de afgeloopen week ge-
regeld afgebrokkeld en sloten 30 ceuit pei 100 KO. te Buenos
Aires en te Rosario lager. En Zuid-Afrikaansche mars
kwanten geregeld zaken van kleineren omvang tot stand
en ook voor deze maïssoort zijn iie prijzen iii den 1001) der
t îgeloopen week vrij aanzienlijk gedaald. Uit :lloerneuuië
blijven cle vooruitzichten van den maïsoogst zeer gunstig
cii van in den loop der week gevallen t

egen verwacht mcii
zeer gtuttstjge resultaten. Ook in Zuicl-Slavië cii iT.ongcrije
laat zich de nialsoogst gunstig aanzien.
De zaken in ge r st waren itt de afgeloopen week niet
van grooten omvang. Nadat gedurende geruiruuen tijd Atute-
rikaanschie afladers niet aan de markt waren eut zaken zich
bepaalden tot verkoopen itt de tweede hand, wordt gerst ook weder in de eerste hand aangeboden. i)e prijzen aan
de termijnmarkt te Winnipeg ondergingen een sterke ver-
laging, waardoor de eerste hands
1)riizen
verlaagd konden
worden, doelt veel gebruik is van deze aanbiedingen itt
Eti ropa ii iet gemaakt. Ook in Duischlancl, waar men meer
dan in Nederland voortging Jtmerikaansche gerst te koo-
pcui, verminderde de vraag..Ook andere gerstsoorten zijn itt
prijS gedaald, nadat vrij sterke verhoogingen hadden plaats
gevonden. Afladers aaui den Donau zijn meer geneigd te
verkoopen, doch tengevolge van de niatige lraag zijn, ook

I

DE
Pandbrieven der Insulaire
Hypotheekbank
te Zierikzee
behoorende tot de beleggingsfondsen der
Rijkspostspaar-
bank, der
Rijksverzekeringsbank
en van het Kroondomein
Verkrijgbaar 4112 pCts. Pandbrieven è 98 pCt. en 5 pCts.
Pandbrieven è 100 pCt.

in .Dotiau gerst, iii cle afgeloopeus week weinig zaken tot
stand gekomen. Hetzelfde is liet geval met Noot-d-Afrikaaiu-
sclie gerst.
in Ii a v e r waren de zaken zeer klein. hoewel aan de
Noord-Amerikaansche termijnmarkten de prijzen voor lia-
ver, nadat ze in liet begin der vorige w’eek werden verhoogd,
weer daalden, zijn Anierikaausche afladers niet liet haver
aan de rnrkt gekomen. 1)e tweede hand t’as steeds tqt
aanmerkelk lagere prijzen aan de markt dan in de eerste
hand zouden moeten worden gevraagd. De
0
or de tweedh
hand aangeboden partijen werden allengs tuit le tuin rkt ge-
nomen en gedurende cle laatste dagen werd v.an zaken zeer
weinig gehoord.

SUIKER.

De afgeloopen week waren de verschillende suikermark-
ten weder vast gestemd.
In A m er ik a i’as liet verloop zeer levendig en Raf-
fin adeurs, handelaren en speculanten kochten de a fgeloo-
Pn week ongeveer 100.000 tons Ruwsuiker tot prijzen op-
loopeuicl tot ca. 2
1
1
i6
dc. c. le fr. New York op basis van
Cutbasuiker. Ook op de termijnmarkt konden de prijzen
flink aantrekken eut de laatste uioteeringen waren : J tuli
2.1.7; Sept. 2.26; Dec. 2.32; Mrt. 2.37 eui Mei 2.44, terwijl
het slot voor Spot Ceuttr. 4.02 was.
De aanvoeren in de Atlantische havens der Ver. Staten
bedroegen 49.000 tons, de versuneltingen 65.000 tons tegeui
63.000 tons in 1928 en cle voorraden 671.000 tons tegen
521.000 tons.
Willett & Cray becijferen cle consumptie der V. 5. gedu-
rende cle eerste 6 maanilen van dit jaar op 3.009.377 tons
tegen 2.654.935 tons over hetzelfde tijdperk in 1928, anti
welke verbhijclencle toettemiug van ruint 10 pCt. de vrCes voor
eene verhooging der invoerrechten wel niet geheel vreemd
zal zijn geweest.
De as. bietsuikeroogst der V. S. wordt door Willett &
(ray op 1.000000 touis geraamd (938.640 touts in 1928/’29).
De laatste C ii b a-statistiek is als volgt:

19291928

1927
Ton

Ton

Ton
Cubaansche prod . ………. 5.156.315 4.037.833 4.508.620
Consumptie …………….67.318 74.507 80.620
Weekontv. afscheephavens. 34.763 30.582 38.005
Totaal sedert 1 Jan . …….. 4.204.041 3.073.138 3.481.625
Weekexport …………….95.311 61.069 96.098
Totale export sedert 1 Jan … 3.034.138 1.978.029 2.407.773
Voorraad afscheephavens…..1.178.6.02 1.096.155 1.087.118
Voorraad binnenland ……876.257 890.188 946.375

.um lui i ut ge 1 a n d was de markt voor ruwstuiker kalm,
doch prijshoudend. Eenige ladingen werden verhandeld tot
prijzen, welke opliepen tot Sh. 919 cif. voor basis 96
0
.
01) de Buiwsuikertermijnmarkt te Londen gingeui deze
week ongeveer 100.000 tons om en prijzen liepen tusscbeui 2% cl. ecu 3% d. op. De laatste noteeringen voor ruwsuiker
waren

Juli/Aug. Sh. 9/_

Maart

Sh.

919
Sept.

910k

Mei

10113
Dec.

9/6%

Raffiuuacleturs verhoogden deze week den prijs van hun
prodludt met 3 cl. –
Op J a v a verkochteic cle V.I.S.P. verdere belangrijke
kwauititeitett uit oogst 1929 en werd het laatst f13.- voor superieur en zelfs
f
12.- voor Hoofdsuiker No. 16 en Ii.
betaald. Thans is ongeveer 2.000.000 tons verkocht, hetgeen
zoowat 213 van den oogst beteekent; deze verkoopen om-
vatten voor ongeveer 2/3 gedeelte witte suiker en voor
113
brtuine suiker. Ook de prijzen voor tweeclehandssuiker lie-
ien de afgeloopen week
01)
en w’aren de laatste noteeringen:

II
684

t
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli. 1929

Superieur ready …………….
f
121
Juli/Augustus ……..,, 12
7
18
September …………,,
13
Hoofdsuiker ready …………..

,,11718

– H i er te 1 a n d e konden de prijzen op de termijnmarkt
bij kalme, doch prijshoudende stemming, in den loop der
week verder aantrekken. Het slot was kalm op de volgende
noteeringen: Aug.
f
i3/; Dec.
f
14; Mrt.
f
14/ en

Mei
f
14, alles koopers. De omzet bedroeg deze week
7.500 tons.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.
Manchester, d.d. 17 Juli 1929.
DeAmerikaansche ktoenmarkt heeft wederom een week van vrij .groote fluctuaties doorgemaakt, veroorzaakt door
slechte weerberichten, vrees voor insectenschade en specu-
latieve operaties. In Liverpool noteerden loopeude maand.
futures den vorigen Woensdag
10
d., terwijl gisteren het laag-
ste punt, nl 9.65 d., bereikt werd. Nadat New York giste-
ren na opening onveranderd tot een punt of twee hooger
opende, ontwikkelde er zich een vastere stemming en was
het slot 35 tot 37 punten duurder sedert het begin van
den dag. Liverpool heeft hierop geantwoord door vanmor-
gen12 tot 15 punten hooger te openen en Md-American
spot is sedert het begin van cle week 8 punten lager. Egyp-
tische katoen is ook flauwer in prijs en F.G.F. spot no-
teerde gisteren 16.25 cl. De geringe vraag blijkt wel uit de
verkoopen van deze week, die slechts 32.000 balen bedroegen.
In de Amerikaansche garenmarkt zijn nog steeds geen teekenen van verbetering te bespeuren. Het resultaat van de stemming van de Master’s Spinners Federation kwam
als een verrassing, daar het percentage van 92.41 pCt. ten
gunste van de gereduceerde bonen op en na 29 Juli veel
hooger was dan men verwacht. had. Gisteren werd het
resultaat van de stemming der spinners bekend gemaakt
en hieruit bleek, dat 97.42 pCt. meer voor het stop-
zetten van het werk was, dan om op het voorstel van d
Masters Federation in te gaan. Het Ministerie van Arbeid
voert vandaag niet officieele onderhandelingen met ver-
tegenwoordigers der Spinners. Tengevolge van dezen toe-
stand toont de markt over het algemeen weinig leven, hoe-
wel er van het Continent eeiiige vraag is voor levering,
voordat de loonsverlaging in werking treedt. In andere ge-
vallen komen dringende aanvragen voor levering tegen
contract voor. In de Egyptische sectie zijn cle condities ge-
heel dezelf cle als in de Amerikaansche, daar transacties het
karakter dragen van kleinhandel. De geriugheid van de

exportvraag blijkt wel duidelijk uit de cijfers van dcii Board
of Trade betreffende den export van katoenen garens in
Juni, die de vorige week Vrijdag gepubliceerd w’erden. De
totalen zijn als volgt: Juui 1929 12.283.100 pond 1928
14.370.500 pond; 1927 17.17.300 pond, hetgeen resp. een
daling aangeeft van 2.087.400 pond vergeleken met 1928 en
van 4.894.200 pond met 1927.
De
Duitsche en Neclerlaiid-
sche exporten in de nummers 40 s. en lager zijn grooten’-
deels verantwoordelijk voor deze verlagingen. Bij’. ‘erge-
leken met Juni 1928 nam Duitschlanci 407.900 pond minder
af en met 1927 1.910.800 pond minder, terwijl de cijfers voor Nederland resp. 1.620.700 pond en 1.474.600 pond
lager zijn.
De nabijheid van de industrieele ciisis oversehaduwt de
doekniarkt en tot nu toe is er geen liehtstraal doorgebroken
om den toestand te verlïcten. De handel is flauw en of
zaken vaak geboekt worden, hangt voornamelijk daarvan af,
of koopers in een positie zijn een stakingsclausule toe te

staan of op definitieve levering te moeten aandringen.
Prijzen kunnen zich goed handhaven, doch zooals wel ver-wacht kan worden in den tegenwoordigen malaisetoestand,
gaat er alleen nog maar op beperkte schital wat om.

Liverpoolnoteeringen

Oost.
koersen 9 Juli16 Juli
10Juli 17Juli T.T.opBr.-Indië
1/5T

115
F.G.F.
Sakellaridis 16,60 16,75
T.T.op
Hongkong 1111
1
111 1j
G.F. No. 1 Oomra 6,65 6,55 T.T. op Shanghai 2/43.( 2/44k

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen).

1
Aug.
’28
Overeen komstige periode

tot

.


12Juli’29

1927128
1

1926127

Ontvangsten Gulf-Havens.
R
9324
Atlant.Havens
3
Uitvoer naar Gr.Brittanni6 1865
‘t Vasteland etc.

4639
Japan ……
.1520

Voorraden.
(In dulzendtallen balen).

OS
12Juli’29

Amerik. havens ……….
.674
Binnenland ………….253
New York ……………165
New Orleans ………….94
.
Liverpool ……………
00

8458

13000

1417

2560

5158

6640

1044

1814

1928

1927

756

1089

386

410

77

222

180

289

488

899

STATISTISCH OVER

TARWE
HardWinter
No.2 loco
Rotterdam!
Amsterdam
per 100 K.G.

R000E
AmericanNo.2°)
Co
Rotterdam
per 100 K.G.

MAIS
La Plata
loco
R’dam/A’dam
per 2000 K.G.

OERST
Amer.No.25)

Rctterdam
.

per
2000 K.G.
LIJNZAAD
La Plata
loco
R’dam/A’dam
per 1960 K.G.

STEENKOLEN
Westfaalschej
liollandsche
bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
R’dam/A’dam per 1000 K.G.

PETROLEUM
Mid. Contin.
Crude
33 t/m. 33.9° Bê
S.
g.
per barrel

IJZER
Cleveland
Foundry No.3
f.o.b
Middlesbrough
per Eng. ton

KOPE
Standa
Locoprij Londi
per Eng

fl
.

01
ii.
0
10 f1
0/
f1.
%
(1.
01
(1.
0
10
$
01
Sh.
01
Jaargemidd.

1925
17.20
100,0
13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
10,80
100,0
1.68
100,0
731
100,0
62.116 1926 15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
198,75
83,4
360,50
77,9
17,90
165,74
1.89
112,5
8616
118,5
58.11-
lanuari

1927
15,22
5

88,5
12,50
95,6
165,00
71,3
222,25 94,2
.362,50
78,4
13,35 123,7
1.75
104,2
85/6
117,3
55.716
lebruari
15,22°
88,5
13,05
99,8
167,00
72,1
230,00
97,5
373,75
80,8
12,(0
112,0
1.70 101,2
8316
114,4
54.161-
Maart

»
15,05
87,5
12,70
971
164,50
711
219,25
92,9 354,75
76,7
11,25 104,2 1.26
75,0
811-
111,0
55.171-
14,80
86,0
12,825
98
:
1

173,00

74:8

237,50
100,6
351,50 76,0
11,00 101,9 1.22
72,6
801-
109,6
55.216
ei
15,75
91,6
13,57
5

103,8
172.75
74,6
258,25
109,4
373,75 80,6
10,95 101,4 1.22
72,6
741- 101,4
54.141-

15,60
90,7
13,20
101,0
175,25
75,8
245,00
104,2
372,75 80,6
11,00
101,9
1.22
72,6
701-
95,9
54.216
juni
uli
15,10
87,8
12,05
92,2
171,50
74,1
235,75
99,9 367,75 79,5
1110
102

8
1.22
72,6
70/-
95,9
53.19j-
Augustus
14,87
5

86,5
11,45
876
178,50
77,1
252,50
107,0
368,25
79,6
1105
102;3
1.22
72,6
691-
94,5
55516
September
»
14,70
85,5
12,15
929
179,50
77,5 233,25
98,8
369,50
79,9
10,90 100,9 1.22
72,6
65/-
89,0
54.13/-
October
13,725
79,8
11,45
87,6
178,75
77,2
230,50
97,7
359,00
77,6
10,90
100,9 1.22
72,6
65/-

.
89,0
55.5/-
November
13,45
78,2
12,12
5

92,7
184,75
79,8
233,25
98,8 349,75 75,6
10,65
98,6
1.22
72,6
651-
89,0
59.11-
December

,,
13,40
77,9
12,57
5

96,2
201,00 86,8
246,25
104,3
348,25
75,3
10,60 98,1
1.22
72,6
651-
89,0
60.21-
lanuari

1928
13,50
78,5
12,70
97,1
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00
78,0
10,30
95,4
1.22
72,6
651-
89,0
62.-!-
l’ebruari
13,80
80.2
12,875
985
226,50
97,8
243,75
103,3
361,00 78,0
10,00
92,6
1.21
72,0 651-
89,0
61.121
Maart

,,
84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,75
108,4
350,75
75,8 9,95
92,1
1.19
70,8
6516
89,7
61.316
April

,,
1
4,
60

15,30
88,9
14,97
5

114,5
239,50
103,5
261,00
110,6
358,25
77,5
10,05
93,1
1.19
‘70,8
66/-
90,4
61.1416
Mei

,,
15,30
88,9
15,47
5

118,4
238,50
103,0
260,75
110,5
372,00
80,4
10,60
98,1 1.19
70,8
661-
90,4
62.15-
,,
14,37
5

83,6
14,27
5

109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25
79,0 .10,10 93,5
1.19
-70,8
66
1

90,4
63.171-
j
uni
uli
1425
82,8
13,07
5

100,0
246,75
106,6
241,00
102,1
359,75 77,8
10,10
93,5
1.19
70,8
66/-
90,4
62.181-
Augustus
12
:
00

69,8
12,62
5

96,6 214,75 92,8
226,75
.96,1
350,75 75,8
10,05
93,1
1.21
72,0 651-
90,4
62.1016
September ,,
11,65
67,7
11,57
5

88,5
198,75
85,9
198,25
840
350,75 75,8
10,00
92,6
1.21
72,0 661-
90,4
63.81
October
12,27
5

71,4
12,27
93,8 218,50
94,4
189,50
803
366,00
79,1
9,95
92,1
1.19
70,8 661-
90,4
65i21-
November

12,325
71,7
12,075
92,4
227,25
98,2
185,50
78,6 386,25
83,5
10,20
94,4
IJS
70,2 661- 90,4
67.181-
December
12,30
71,5
11,90
91,0
220,25
95,1
180,50
76,5
373,75

80,8
10,10
93,5
1.18
70,2
661-
90,4
70.31-
lanuari

1929
12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0
194,25
82,3 365,00 78,9
10;10
93,5
1.16
69,0
661-
90,4
75.1016
Februari
12,72
5

74,0
12,65
96,7
236,00
101,9
194,75
82,5 357,25 77,2
12,90
119,4
III
66,1

6616
91,1
78.-16
Maart


12,65
73,5
12,62
5

96,6
233,00
100,6
191,75
81,3 359,00 77,6
12,00
111,1
1.11
66,1
.

671-
.91,8
89.81-
April
12,12
5

70,5
11,625


88,9
218,00
94,1
185,25
78,5
373,25
80,7
11,05
102.3
1.11
66,1
681-
93,2
82.1716
Mei

11,125
64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2 363,50 78,6
11,15 103,3 1.16
69,0
6916
95,2
75.4/6
Juni
10,875
63,2
10,20
78,0
193,50
83,6
171,25
72,6 355,25 76,8
11,25 104.2
L30
77,4
711-
97,3
74.11/-
1Juli

,,
11,60
67,4
10,90
83,4 207,00 89,4
182,00
771
379,00
81,9
11,25 104,2
1.30
77,4
7216
99,3
73.1216
8
12,25
71,2
11,30
85.4 214,00 92,4
190,00
so:3

387,00 83,7
11,25 104,2
1.30
77,4
73/6
100,7
72.101-
15
13,00
75,6
11,50
88,0
235,00
101,5
195,00
82,6
424,00
91,7
11,25 104,2
1.30
77,4
7216
99,3
71.216
22

,,

,,
13,30
77,3
11,10
84,9
222,00
95,9
195,00
82,6 440,00 96,0
11,25
104,21
1.30
77,4
72/6 99,3
72.1716
1)
Men zie voor de toelichting op dezen staat de nummers van 8 en 15 Augustus 1928 (No. 658 en 659) pag. 689190 en 709. i)»’Western vôôr de invo
* Manitoba No. 3. t Zuid-Russische.

t24 Juli 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

685

KOFFIE.

Gedurende de afgeloopen bericht-week verkeerde de markt
in lustelooze stemming. ]3ij de meeste afladers van Santos bestond geneigdheid om de koopers tegemoet te komen en
de kost- en vrachtaanbiedingen voor prompte verseheping
kwamen dientengevolge over het algemeen
116 f 21-
lager
af. Die van Rio daai’entegen waren slechts
-16
lager. De
cif-prijzen voor Robusta vai Nederlandsch-Inclië waren voor
Palembang en ]3enkoelen onveranderd, doch voor de betere
soorten
Êt.
1 et. lager.
De omzet was niet van groote beteekenis daar de handel
zich zeer terughoudend blijft toonen, en door de consumptie
slechts het hoog noodige voor dadelijke behoefte wordt
gekocht.
In de noteeringen aan de termijn-markten kwam bijna
geen verandering, en fluctuatiën van den eenen dag op den
anderen beperkten zich tot ct.
Volgens uit Brazilië ontvangen telegram is cle limiet der
dagelijksche aanvoeren uit het binnenland naar de haven
van Rio voor de tweede helft van Juli gebracht op
9595
balen (niet
6595
balen zooals verleden week vermeld) en die voor de eerste helft van Augustus op
10.641
balen.
De officieele loco-noteeringen bleven onveranderd
63
ct.
per %: KG. voor Superior Santos en
54
ct. voor Robusta. De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
op prompte verscheping zijn thans ongeveer
94/- 1. 9716
per
cwt. en van dito Prime ongeveer
981.
it
10016,
terwijl zij
van Rio type New-York
7
met beschrijving, promptc vr-
seheping bedragen,
70/9 & 7116.
Van Robusta op aflading van Nederlandseh-Indië zijn de prijzen in de eerste hand op het oogenblik:
Palembang Robusta, Juli verseheping,
36%
et.; Ben-
koelen Robusta, Juli verseheping,
38
ct.; Mandheling Ro-
bissta, Juli verscheping,
40% k 41
ct.; W.I.B. f.a.q. Robus-ta, Aug. verscheping,
48%
ct.; W.I.B. f.a.q. Robusta, Juli/
Dec. verseheping,
47%
et., alles per % KG. cif, uitgeleverd gewicht, netto contant. De slot-noteeringen te New-York van het aldaar gelden-
de gemengd contract (basis Rio No.
7)
waren

Sept.
Dec.
1

Maart
1

Mei

22
Juli
$’ 14,28
$
13,91
$
13.52
$
13,27
15

,…….
,,

14,40
,,

14,05
,,

13,70
13,40
,,

14,37
.
,,

14,09
13,73 13,43
8

,
……..
1

,
…….
…14,36
,,

13,90
13,57
13,27

Rotterdam,
23 Juli 1929.

‘Statistiek der firma G. Duuring
&
Zoon.

Zichtbare voorraad op 1 Juni in duizenden balen.

1929

1928

1927

1926
1925
Voorraad in Europa..

2.153

2.074

1.833

1.609
1.793
Stoomend JBrazilië ..

535

567

429

357
383
n. Europa ‘LOost-Indië.

30

77

44

25
16

2.718 2.718 2.306
1.991
2.192
Voorraad Ver.. Staten
683 775 743 583 536
Stoomend

Brazilië
439
599 475
448 243
naar
8
jOost.Indië

Ver.Staten


3.848 4.092
3.524
3.022
2.971
Voorr. in Pernambuco
,
2 6

.-

Bahia

….
18
34 20
19
28
Victoria

..
18
87
8


RiodeJaneiro
347
294
172 143
105
Santos

….
1.100
915 907
1.265
2.124
Paranagua.
13
10

Totaal
……*5.346

‘5438

*4.631

‘4.449

*5.228
Op

1

Mei

………..
*5.217

0
5.434

*4537

*4.533

$5335

1928

1927

1926

192.5

1924
Op

1

Juli

……….
‘5.729

‘4.720

‘4.571

‘5.085

‘5.071
1

*
Niet inbegrepen de binnenl. voorraden in Brazilië.

De binnenlandsche voorraden te

Santos

Rio de Janeiro
1 Juli
1924

4.592.000
balen
1 Mei

1925

2.644.000
1
Juni
1925

2.403.000
1 Juli
1925

1.786.000
1
Mei
1926

3.531.000
1

Juni
1926

3.144.000
1
Juli
1926

2.833.000
1 Mei
1927

3.133.000
1
Juni
1927

2.810.000
1
1 Juli
1927

3.312.000
1
Mei
1928 12.115.000

1.194.000
balen
1 Juni
1928

11.714.000

1.154.000
1
Juli
1928

11.672.000

1.180.000.
1
Mei
1929

9.772.000

186.000


THEE.
De stemniiig op de’theemarkt viel iii de afgeloopen week
,itiet

mede,

Londen
meldde

lagere

prijzen

voor

ordinaire
en

stelige soorten,
waarmede de markt, wegens de tegen-
,vallende kwaliteit van den uieuwen Britsch-Iiudiselsen oogst, overvoerd is.

GROOTHANDELSPRIJZEN’)

TIN
prijzen
den per
g. ton

KATOEN
for Middling
locopriizen
New vork
,
per Ib.

WOL
gekamde
Australische,
Merino, 64’s Av.
loco Bradford
per Ib.

.

WOL
gekamde
Australische, CrossbredColo-
nial Carded,
50’s Av. loco
Bradford per Ib.

RUBBER4)
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets loco Londen
pei

Ib.

SUIKER
Witte kristal-
suiker loco
R’dam(A’dam.
per lOO K.G.

KOFFlE
Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per (s K.O.

THEE
AfI. N.-l. theev.
A’dam gem. pr.
Java- en Suma-
tratheep.’J5K0.

Indexcijfer
v(h. Centr. B.
v. d. Stat.,
herleid
van 1913= 100
tot 1925= 100

Indexcijfer
van The
Economist,
herleid
1927 =’IOO
tot 1925=100

11-
1

0
10
1100,0
8 cts.
0
10
pence
0
10
pence
0j
Sh.
01
0

II.

j
01
cts.
%
cts.
01
0

23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100,0
2111,625
100,0
18,75,
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0 100,0 100,0
1(6
1111,1
17,55
75,5
47,25
85,9
24,75
83,9
21-
67,4
17,50.
93,3
55,375
90,2
94,25
1115
93,2
92,9
316
114,4
13,45
57,5
45,00
81,8
25,25
85,6
117,375
54,4
22,00
117,3
50
81,5
71
84:0
93,5
88,9
6
118,2
14,15
60,6
46,25
84,1
26,00
88,1
117,125
53,7
21,125 112,7
48,75
79,4
.

71,25 84,3
94,2
89,9
51-
119,4

14.25
61,3
47,75
86,8
26,50
89,8
118,25
56,8 20,62
5

110,0
48
78,2
70
82,8
92,9
89,2
116,1
14,75
63,4
47,50
86,4
26,25
89,0
117,875
55,8
20,25′
108,0
48
78,2 72,25 85,5
92,3
88,7
11-
112,9 16,15
69,5
47,00
85,5
26,00
88,!
117,75
55,4 20,25
108,0
47
76,6 86,5
102,4
93,5
90,4
6
113,2
16,85
72,7
47,25
85,9
26,00
88,1
116

50,5
18,37
0

98,0.
47
76,6 81,25 96,2
96,1
89,6
516
110,1
17,90
77,0
48,50
88,2
26,50
89,8
114,75
41,0
18,62
5

99,3
47
76,6
84
99,4 97,4
92,2
r6
111,5 19,70
84,7
48,50
88,2
26,50
89,8
115,25
40,8
18,50,
98,7
45,375 73,9


96,1
90,2
116
109,8
22,05
94,4
50,00
90,9
26,50
89,8
1
1
4
,
25

45,6
17,87
5

95,3
44,25
72,1
94,5
111,8
96,8
89,1
1
6
100,9
20,65
88,8
50,25
91,4
26,75
90,7
114,375
46,0
16,87
0

90,0
45,25
73,7
93
110,1
96,8
88,6
6
100,9
20,25
87,1
52,25
95,0
28,50 96,6
1
16,5
51,9
17,25′,
92,0
46
74,9
96.
113,6
97,4
.

88,9
316
101,8 19,70
84,7
51,50
93,6
28,75 97,3
117,75
55,4
17,87
5

95,3
46
74,9 89,25
105,6
97,4
88,2
97,4
19,25
82,8
53,00
96,4
29,75
100,8
1(7,25
54,0
17,375,
92,7
46
74,9
84,5
100,0
98,7
87,9
)(6
89,2
18,35
78,9
54,75
99,5
31,75
107,6
1(3,75
44,2
16,75′
89,3
46
74,9
79,5
94,1
96,8
87,9
116
89,3
19,35
83,2
55,00
100,0
33,25
112,5
1(0,75
35,8
16,875,
90,0
47
76,6
79
93,5
98,1
89,2
89,5
20,65
88,8
54,50
99,1
33,00
111,9
-(9,375
26,3
16,875,
90,0
47
76,6 74,25 87,9
98,7
90,5
31-
88,1
21,55
92,7
54,25
98,6
32,25
109,3
-(9
25,3
16,62
5

88,7
48,25
78,6
78,25
92,6
98,1
91,2
6
83,4 21,35
91,8
55,50
100,9
31,75
107,6
-19,25
26,0
I5,75 84,0
49
79,8
73,25
867
,

98,7
89,8
(-
80,9
21,75
93,5
53,00
96,4
31,25
105,9 -19,25
26,0
15,50
82,7 49,875 81,3 71,25
843
95,5
88,2
31-
80,9
19,30
83,0
51,75
94,1
30,00
101,7
-(9,25
26,0
16,00
85.3
51,875 84,5 67,75
80,1
92,9
86,6
‘6
81,9
18,55
79,8
47,00
85,5
29,00 98,3
-18,5
23,9
15,87
5
.
84,7
52,75
86,0
70,25
83,1
93,5

85,4
11-
84,8
19,45
83,7
46,25
84,1
27,25 92,4
-18,8 24,7
14,625..
78,0
53
86,4
73
86,4 94,2
116
88,8
19,90
85,6
47,25
8:9
27,50
93,2
-18,625
24,2
14,00.
74,7
53

86,4
75,75
89,6
95.5
85,1
87,2
20,45
88,0
46,25
84,1
28,00
94,9
-(8,5
23,9
13,925
74,3
51,75
84,3 76,5 90,5
95,5
84,8
6
84,9
20,20
86,9
46,75
85,0
28,75 97,3
-19,875
27.9
13,775

73,5 53,125
86,6
77,25
91,4
94,2
81,6
t!-
6
85,0 20,10
86,5
44,25
80,5
27,75
94,1
I(-
33,7
13,375′
71,3
54
88,0
74,25
87,9
94,2
85,4 84,4 21,25
91,4
44,00
80,0
27,50
93,2
1(0,125
34,0
13,50′
72,0
54
88,0 72,75
86,1
94,8
85,3
‘6
79,2
20,45
88,0
43,25
78,6
27,25 92,4
-(10,5
29,5
13,375
71,3
54
88,0
74,25
87,9 92,9 83,9
6 75,3
19,40
83,4
41,50
75,5
26,25
89,0 -(10,875
30,5
l2,25,
65,3
54
88,0
73,50
87,0
91,6
81,7 76,5
18,75
80.6
40,00
72,7
25,75
87,3 -110,625
29,8
12,00
64,0
54
88,0
69,50
82,2 91,0 81,9
6 77,2
18,355

78,9
5

39,758

72,3
0

25,25
0

85,6
0

-110,625
29,8
l3,00′
69,3
54
88,0
69
9

81,7
9

1(6
78,1
18,35
6

78,9
6

39,00
9

70,9
9

24,759
83,9
9

-1
11
,5
32,3
13,25″
70,7
54
88,0
6
80,3
19,20
7

82,5
7

38,25
10

69,5
10

24,75
0

83,9
10

-111,3125
31,8
13,75′
73,3
54

.
88,0
116
82,1

.
-110,8125
30,4
14,00″.
747
54
88,0
lige officieele noteeringswijze (Jan. 1928).3)=Malting vôér de invoering van de huidige offic. noteeringswiize (Jan. 1928).
4
)Jaar- en maandgemiddelden afgerond
op
11
8
pence.
5)
5 Juli.
6)
12 Juli.
7
)19 Juli.
8)
4 Juli.
9)
11Juli
50)
18 Juli.

686

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Juli 1929

Tegelijkertijd is de vraag naar goede en superieure theeëw
grooter clan het aanbod, zoodat hiervoor de prijzen vast
blijven.
In Calcutta werden alle 20.000 op 2000 kisten na ver-
kocht tot ongeveer vorige prijzen.
De thee-uitvoer van Sumatra’s Oostkust bedroeg, volgens
bericht der Vereeniging voor cle Thee-cultuur, gedurende
de vorige maand 1.040.000 KG. tegen 691.000 KG. in Jurn
1928. Gedqirencle Januari tot en met Juni. beliep de alt-
voer in totaal 4.898.000 KG. tegen 4.200.000 KG. een jaar
geleden. *
Volgens een circulaire van dezelfde Vereeniging voerde Formosa gedurende Januari tot en met Mei 1.392.000 KG.
thee uit tegenover 1.549.000 K.G. in 1928. *
Uit dezelfde bron is i.fkomstig een belangwekkende sta-
tistiek omtrent den uitvoer uit alle •productielanden teza-men, uitgezonderd China. De totale uitvoer gedurende de
eerste 5 maanden wordt berekend op 114.406.000 KG. tegen-
over 107.369.000 KG. in het vorige jaar.
Volgens den ]3oard of Trade beliep de totale aanvoer in
Groot-Britannië en Noord-Ierland gedurende Juni 32% mii-
lioen lbs. tegen 27% millioen tbs. in 1928. De uitvoer-cijfers
waren resp. 5% millioen libs. tegenover 7
1/
milFioen libs.
vorige jaar. Gedurende het eerste halfjaar werd 21.7 mil!’
lioen lhs. aangevoerd (vorig jaar 195 million libs.) en 43%
niillioen lbs. uitgevoerd (vorig jaar 42% millioen l.bs.). ‘
Volgens teiegrammen uit Noordelij.k-Britsch-Inidië zijn iii de thee-districten niet slechts de wegen door dd jongste
overstroonungen versperd, waardoor de afvoer van het
product stagnatie ondervindt, niiar dreigt et in sommige
gedeelten voedsel-tekort te kooien en zijn sommige plan-
tages iii Cac-har door het ovdrstroomiigswater geteisterd.
Amsterdam, 22 Juli 1929.

COPRA.
De markt was in liet begin der afgeloopen week zeer
vast gestemd. Het Oosten wilde zelfs tot de hooge prijzen
niet verkoopen, zoodat dan ook weinig zaken tot stand
kwamen. –

In de tweede helft der week echter keerde de markt, ten-
gevolge waarvan groote omzetten plaats vonden. Het Oos-
ten trad op groote schaal als verkoo.per op, welk aanbod
evenwel tot dalende prijzen werd opgenomen.
De mai

kt sluit flauwer fliet verkoopers van Net. Ind.
f.m.s. Copra, vrijwel alle posities, tot
f
29.

VRACHTENMARKT.
– Graan van Noord-Amerika.
Deze markt was over ‘t ge
heel zeer teleurstellend, en wat de . Noordelijke afdeelingen
betref t, was de situatie slèchter dan ooit. De eenige af slui-
ting der afgeloopen w’eek van Montreal betreft een handige
boot van 17.000 qtrs., 10 pCt., naar het Bristol Kanaal
tegen 21- per qtr. zwaar graan, met de optie tot 10.000 qtrs.’
gerst tegen 3 d. minder en tot 5.000 qtrs. haver tegen 6 d.
minder, Juli laden. Door het zeer groote gebrek aan orders
zijn verscheidene booten reeds in ballast van de St. Lhuen-
ee Rivier naar West-Indië en andere richtingen vertrokken.
De hoogste noteering naar het Bristol Kanaal is thans 119
per qtr. basis zwaar graan en naar Antwerpen of Rotter-
dam $ 0.08, voor Juli laden.
– Van de
Northern Range
waren geen definitieve orders,
maar er is kans op een lading gerst naar Bremen per Juli
tegen ca. $011. –
Van. de
Golf
was de situatie nog het guustigst. Per Augcis-
tus werd een boot naar Antwerpen of Rotterdam tegen
$ 0.15 bevracht met de optie Hamburg tegen $ 0.16 en U.Kr
tegen 31434 per qtr. Sindsdien wordt scheepsruimte zonder
resultaat naar Antwerpen of Rotterdam tegen $ 0.15 aan-
geboden en het hoogste tegenbod van bevrachters is $ 0.14%:
Er zijn eveneens verscheidene orders naar Griekenland
aan de markt en werd o.m. een Grieksehe boot voor Augus-
tus laden tegen 4/3 per qtr. basis dén loshaven afgesloten.
Noord-pacific.
Door de vraag naar graanbooten van
Portland of Puget Sound voor de eerstkomende maanden
valt er in deze afdeeling een opleving te constateeren. Tot
nu toe zijn zes booten voor Augustus/September en Septem-
ber belading op basis van 28/3 tot 2319, naai gelang vaii
de grootte der booten, naar IJ.Ti./Continent met de gebrui-
kelijke opties opgenomen. Op deze basis kunnen nog. meer
dere booten geplaatst worden. Voor den nieuwen oogst is
de vraag naar schecpsruimte zeer groot, maar het door
bevrachters aangeboden cijfer van 2716. basis Vancouver/.
15K1Continent is onvoldoende. Onder 291- tot 301- is than
zeker geen boot verkrijgbaar.
La Plata.
Niettegen staande de staking in verschillende
laadhavens, wordt dagelijks tonnage van de La Plata op-
genomen. Het aantal afsluitingen is natuurlijk minder, maar.
de koersen blijven vast en zijn zelfs 6 d. tot 1/- hooger

voor Juli en Augustus belading. Voor booten van gemid-
delde grootte werd tot 251- betaald van. de Bovenrivier naar
TJ.K./Continent per Juli/Augustus, voor groote booten naar Antwerpen/Rotterdam voor dezeifdepositie 1/- minder, ter-wijl voor Aigustus/September tegen
2316
tot 2416 bevracht
is, eveneens van cle Bovenrivier naar cle volle range IJ.K./
Continent. Van Buenos Aires is een 9000 tonner naar Ant-
werpen. of Rotterdam tegen 2013. afgesloten en een iets klei-
nere boot naar Engelsche havens tegen 2216, beide voor
Juli laden.
Sniker van West-Indië.
Er w’as een behoorlijke vraag
naar scheepsruimte voor Augustus laden tegen onveran-derde koersen. In ‘t geheel werden 7 booten opgenomen,
w’aarvan 6 van Cuba naar IJ.K./Continent voor Augustus
laden op basis van 1813 voor 5000 tons, 5 pCt., 1719 voor
6500 tons, 5 pCt., en 7000 tons maximum en 1716 voor
7500 tons, 5 pCt.; laatstgenoemde met de optie van een
tweede loshaven tegen 1/. extra en Marseille tegen 191-.
Salpeter van Chili.
Bevrachters stelden wederom hoofd-
zakelijk belang in wilde booten. Sinds het laatste bericht
hebben zij het iets hoogere cijfer van 271- basis Bordeaux/
Hamburg Range betaald voor Augustus/September, en Sep-
tember laden. Een boot in een latere positie werd daarna
tegen 2619 afgesloten met, behalve de optie Middellandsche
Zee, de optie Danzig tegen 2819. Het is ongetwijfeld het ver-
melden w’aard, dat 2 der gesloten booten in ballast van
Australië naar Chili zijn gegaan. Door de staking in ver-
•schillencle havens der La Plata-afdeeliug verwachten de
Chilibevrachters thans een grooter aanbol van tonnage van Chili en zij stellen derhalve nu nog slechts 261- basis Con-
tinent in uitzicht. De kans op deze basis tonnage van de
Oostkust Zuid-Amerika naar Chili te trekkcn schijnt ech-
ter heel gering te zijn.
Burmah.
Van Burmah zijn momenteel geen. definitieve rijstorders aan de markt:
Donau en Zwarte Zee.
Er is iets meer vraag naar scheeps-
ruimte en twee booten werden per Augustus afgesloten,
elk van 5500 tons, waarvan één tegen 1616 naar het Con-
tinent en 171. naar U.K. en de andere alléén naar het
Continent tegen 161-. Voor handige boeten van circa 3500
tons lading is waarschijnlijk 171- naar het Continent te
maken, voor grootere boeten 1616. Van Kustendje naar het
Continent werd tegen 121- bevracht. Van de Zwarte Zee
wordt 1313 tot 1316 basis Continent genoteerd.
Middellandsche Zee.
Er vonden betrekkelijk weinig af slui-
tingen plaats, maar de koersen vertoonen een lichte stij-
ging. Ertsladingen werden als volgt bevracht: Almerii
Harbour/Rotterdam 61-, CartagenafMiddlesbrough 816, lor-
nillo Bay/Rotterdam 6/3, Newport Doek 71., Bona/Rotter-
dam 5/1%.
Wat Phsfaat betreft, was’ er thans meer vraag naar
kleinere booten. Afgesloten werden: BonafStettin 819,
Tunis/Aberdeen 111-, Bonn/Dundee 111-, Tunis/Rotterdam

7f6
en Sfax/Antwerpen 7/-.
Noord Spanje
De vrachten

waren zeer vast naar U.K.
echter ongewijzigd naar Rotterdam. De volgende afsluitin-
gen vonden plaats: Bilbao/Rotterdam 611
1
/2,
Santander/ Rotterdam 6/3, Dicido/Newport River 8/. en 813.
Kolen van U.K.
Er was veel vraag naar tonnage in alle
-richtingen tegen onverandercie koersen. Alléén voor 2 spot-
prompte boeten werd iets meer betaald, nI. 14/6 naar Rio en hetzelfde cijfer naar Buenos Aires. In ‘t bijzonder was
er veel vraag naar booteii van de Noord Oostkust naar
Oostzeehavens.
Van Zuid-Wales w’erd om, afgesloten: naar Rouaazi tegen
519, Lissabon 1016, Genua 10/-, Port-Said 11/6, Las Palmas
1016, Rio 1416 en Buenos Aires 1416. Van de Oostkust:
naar Sunclsvall tegen 619, Uelsingfors 6/6, Flensburg 613, Hamburg 5/3, Antwerpen 4/3, Austraiië 301- tot 32/6, Las
Palmas 1013 en Buenos Aires 1419.

RUN VAART.

De aanvoeren van. zeezijde namen in omvang toe. Bij toe-
nemende vraag sverd de scheepsruimte schaarschei-, stem-
ming daardoor vamter. De ertsvracht naar de Ruhrhaveris
liep op van 75185 tot rnwdrnum
.f
1,10/1,20 met 4 en S
losciagen. Naar Griniheng betaalicle men maximum
f
1,30
en
f 1,40
per last. Naar den Bosrenrijn was eveneens veel
vraag en scheepsruirnte beperkt. Er werd uitsluitend in
daghuur bevracht op basis van min. 3 tot maximum
3%
a 3
1
/, ets. Het sleeploon varieerde tusschen het 37%
en 50 cents tarief. De waterstand bleef vallend.
In de Ruihrhavens nam de vraag naar scheepsruimte toe,
terwijl het aanbod ‘verminderde. De verlading van kolen
werd levendiger. In het laatst der week liep de vracht voor
exportkolen op tot M. 1,40 inclusief sleepen.

Auteur