Ga direct naar de content

Jrg. 13, editie 670

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 31 1928
31 OCTOBER 1928 Ł X Economisch-Statistiscne Berichten ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER 13E Jaargang WOENSDAG 31 OCTOBER 1928 No 670 STOOHVAART’HAATSCHiPPiJ —NEDERLANDfl – Amsterdam ROTTERDAMSCHE LLOYD Rotterdam MAIL-, PASSAGIERS- EN VRACH T BOOTENDIENST HOLLANDŠJAVA vice versa via SUEZ KANAAL JAVA ŠNEW YORK LIJN Geregelde vrachtbootendienst tus- schen Nederlandsch-Indië en de Oostkust van Noord-Amerika in samenwerking met andere Maat¬ schappijen. J AVA ŠBENGALEN LIJN Geregelde dienst tusschen Neder- landsch-Indië, Rangoon en Calcutta. JAVA ŠPACIFIC LIJN Geregelde vrachtbootendienst tus¬ schen Nederlandsch-Indië, Singa¬ pore en de Westkust van Noord- Amerika. Dr. D. C. J. TH. KROPVELD Adviseur voor Neder- landsch en Nederl.- Ind. recht te Londen, is verhuisd naar 16 Walton Place,Londen S.W. 3 Voorlezingen over Organisatie van den Handel door J. GROOTEN Prijs … 2,90 Alom verkrijgb. bij den Boekhandel en bij NIJGH & VAN DITMAR™S U1TG.-M1J ROTTERDAM Het Handelsblad 1 O o JAAR het familieblad der beschaafde kringen. Elke advertee rder weet wat dat zeggen wil! Algemeen Handelsblad Afd. Advertentiën – Amsterdam v.ROSSEM™S HAVANA MELANGE Nederlandsche Hypotheekbank opgericht te Veendam iu ,89°- Directie: Mr. M. J. BOS Mr. J. WILKENS. Kapitaal . f 4.000.000,Š Reserves . ruim f 2.200.000,Š Hypotheken. f 55.000.000,Š Pandbrieven. f 52.000.000,Š 4′ /2°/o Pandbrieven b 997,% Bij omwisseling tegen ingetrokken 5 /2°/o Pandbrieven is de koers tot 15 DECEMBER a.s. 1/2 °/o lager. ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING ROTTERDAM-AM STERDAM Ł DEN HAAG KAPITAAL A 50.000.000 RESERVE / 20.000.000 DEPOSITORS CHEQUE REKENINGEN MET RENTEVERGOEDING ALLE BANKZAKEN R. MEES&ZOONEN A« 1720 Bankiers en Assurantie-Makelaars ROTTERDAM Safe-Deposii Bezorging van alle Verzekeringen How to write an English Business Letter door J. E. BERRINGTON Prijs …1.90 NIJGH & VAN DITMAR™S UITG.-MIJ. ROTTERDAM SÏEENKOLEN-HANDELSVEREENIGING (COAL-TRADING ASSOCIATION) Hoofdkantoor te Utrecht – Filialen te Amsterdam en Rotterdam ONTVANG- EN BETAALKAS NIEUWE DOELENSTRAAT 20Š22, AMSTERDAM Kapitaal … 5.000.000,Š Reservefonds … 1.000.000,Š Rentevergoeding voor gelden & deposito: direct opvorderbaar . 2 % met 10 dagen opzegging. 2i % Voor andere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden OPEN EN GESLOTEN BEWAARGEVING VOLGENS REGLEMENT SAFE-DEPOSIT. RAADGEVEND BUREAU VOOR ORGANISATIE Ir. V. W. VAN GOGH Ir. ERNST HYMANS HEERENGRACHT 125 AMSTERDAM Kleine Advertentiën in de Nieuwe Rott. Courant f 1.50 per 10 woorden – Iedere 2 woorden meer 25 cents Worden aangenomen voor de rubrieken: Vraag en aanbod, Huur en Verhuur, Betrekkingen gezocht en aangeboden, Gevonden en verloren goederen, Voorschotten gevraagd en aangeboden, Lessen gevraagd en aangeboden, Diversen, bij: de Bureaux en Agenten van de N.R.C. te Rotterdam, Amster¬ dam, ‘s-Gravenhage en alom in den lande waar Agenten zijn gevestigd, Erkende Advertentiebureaux, Boekhandelaren, Kantoorboekhandelaren, Kantoorhouders der Posterijen en bij alle Kiosken. Florilegio de Prosistas Espanoles de los penodos romantico, realista. actual, con notas biograficas y con una breve historia de la literatura espaöola, compilado y ampliamente anotado POR J. B. KERPESTEIN Profesor de la escuela superior de altos estudios comer- ciales, de la escuela superior técnica y de la escuela de comercio püblica. TOMO I y II Prijs per deel f 3.25 NIJGH & VAN DITMAR™S UITG.-MIJ-ROTTERDAM Waarom adverteeren in, en ™n exempl. koopen van KELLY™S DIRECTORY? Omdat deze uitgave jaarlijks wordt gekocht en geraadpleegd door tien- duizende groote firma™s over de geheele wereld, en U, wanneer Uw naam daarin opvallend is gedrukt, voortdurend exportaanvragen zult ontvangen. Op Uw beurt vindt U er de adressen in van alle handelslichamen, welke in Uw artikel belang stellen, zoodat de gelegenheid om het aantal Uwer relaties uit te breiden, voor het grij¬ pen ligt. Wanneer U Exporteur, Importeur, Fabrikant of Groothandelaar is, moogt U niet nalaten zich ten minste van de uitstekend bekend staande Kelly™s Directory op de hoogte te stellen. Vraagt kosteloos prospectus of bezoek van een vertegenwoordi¬ ger aan NIJGH & VAN DITMAR™S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ WIJNHAVEN 113 Š ROTTERDAM TELEFOONNUMMER 7843 Leerboek der Organisatie en Techniek van den Handel voor Handelsschoien DE GOEDEREN HANDEL DOOR J. GROOTEN Leeraar M.0. Wiskunde en Boekhouden Dir. der Levensverz. Mij N.O.G., A™dam en P. BEISHUIZEN Gzn. Leeraar aan de Handelsscholen van de Alg. Winkeliersvereeniging, Amsterdam Deel I f 1.50 Deel II f 1.75 Nijgh & v. Ditmar™s Uitg.-Mij, Rotterdam SI OCTOBER 1988 AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN Economisch-Statistische Berichten ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN 13E Jaargang WOENSDAG 31 OCTOBER 1928 No. 670 INHOUD. Blz. Het financieel perspectief der Staatsbegrooting 1929 door Prof. Mr. C. W. de Vries. 950 Eenige opmerkingen over het verbruik en de vorming van den kleinhandelsprijs van Thee in Nederland I door W. G. H. van der Zweep … 951 Een Statistiek van onvolwaardige arbeidskrachten? door E. Boekman…. 953 De winkelsluiting door H. Schutjes….. 954 BüITENLANDSOHE MEDEWERKING: Het Herstel van de Scandinavische Muntunie door Mej. Karin Koek . 956 De Economische en Finaneieele Toestand van Tsjeclio- Slowakije door Dr. R. Kerschagl. 957 A ANTEEKENINGEN: Kosten van het levensonderhoud bij arbeidersgezinnen en gezinnen van meergegoeden te Amsterdam. . .. 960 Indexcijfers van groot- en kleinhandelsprijzen in Nederl.-Indië ._. 960 Boekaankondigingen : Prof. G Gonggrijp: Schets eener economische geschie¬ denis van Nederlandsch-Indië, bespr. door Mr. J. Gerritzen. 962 Mr. B. Kolff: Een onderzoek naar het bestuur der haven van Rotterdam aan de hand van Britsche en Fransche gegevens, bespr. door Mr. K. F. O. James . 963 Maandcijfers : Postchèque en Girodienst . 963 Statistisch Overzicht van den economischen toestand van Nederland … 964 Statistieken en Overzichten. 965Š972 Geldkoersen. I Bankstaten. I Goederenhandel. _Wisselkoersen. | Effectenbeurzen. j Verkeerswezen. INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN. Algemeen Secretaris: Mr. Q. J. Terpstra. ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN. COMMISSIE VAN ADVIES: Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. E. Moresco; Prof. Dr. N. J. Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schïlthuis; Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries. Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart. Redaeteur-Secretaris: S. Posthuma. Secretariaat: Pieter de Hooehweg 122, Rotterdam. Telefoon Nr. 3000. Postrekening 8408. Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in Nederland … 20,Š. Buitenland en Koloniën … 23,Š per jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het weekblad gratis. De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont¬ vangen de abonné™s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo¬ ver daaromtrent niet anders wordt beslist. Aangeteekende, stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg. Advertenties … 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver¬ tenties: Nijgli ((%€van Ditmar™s Uit gevers-Maatschappij, Rot¬ terdam, Amsterdam, ™s-Gravenhage. Postchèque- en giro¬ rekening No. 6729. 30 OCTOBER 1928. In den toestand van de geldmarkt kwam geen ver¬ andering. Het aanbod van geld bleef gering en alle noteeringen werden weer iets vaster. Particulier dis¬ conto werd voor 47/in pCt. afgedaan, maar aan liet einde der week moest men zelfs voor het allerfijnste papier meermalen 4% pCt. toestaan. De prolongatie rente noteerde 4% pOt. en de call-rente steeg van 3H tot 4/4 pCt. # * * De binnenlandsche uitzettingen van De Nederland- sche Bank zijn gedurende de afgeloopen week weder eenigszins toegenomen. De binnenlandsche wissels blijken met … 10,6 millioen te zijn gestegen. De be- leeningen geven een vermeerdering van … 9,7 millioen te zien. De stijging der disconteeringen laat zich ten deele verklaren uit meerdere credieteisehen van den Staat; het bedrag der rechtstreeks bij de Bank onder¬ gebrachte schatkistpromessen klom in de afgeloopen week van … 19 millioen tot … 21 millioen. Het rente¬ loos voorschot aan het Rijk nam daarentegen met … 400.000 af. De goudvoorraad der Bank bleef vrij¬ wel op dezelfde hoogte. De zilvervoorraad bedraagt een kleine … 150.000 meer dan verleden week. De post papier op het buitenland geeft een stijging van … 1% millioen te zien, terwijl de diverse rekeningen op de actiefzijde der balans met … 7,5 millioen blijken te zijn afgenomen. De biljettencirculatie steeg met … 16,9 millioen. De rekening-courant-saldi namen met … 3,7 millioen af. Het beschikbaar metaalsaldo verminderde met … 2,6 millioen. Het dekkingspercentage bedraagt 53. * * * Door het dure geld was de stemming op de wissel¬ markt deze week vrij flauw en bijna alle koersen lie¬ pen iets terug. Dollars, die reeds geruimen tijd vrij¬ wel omstreeks het goudpunt noteerden, konden tot 2.4938 terugloopen en Ponden daalden van 12.09% tot 12.097ie, Ook de overige koersen liepen iets terug. Alleen Marken waren prijshoudend en enkele dagen zelfs eerder vast. De Spaansche koers was niet zoo rustig als de vorige week. Ondanks regelmatigen steun liep de koers Woensdagochtend plotseling tot 39.95 terug. Later op den dag had men blijkbaar weder voldoende middelen gevonden om de daling te bestrijden en werd de koers weder op 40.17%. a 40.20 gebracht. LONDEN, 29 OCTOBER 1928. Behalve op Dinsdag en Woensdag, toen er eenige meerdere vraag naar geld was, bleef de geldmarkt rustig. Er wordt voor het einde van deze maand geen pres¬ sie van groote beteekenis verwacht. Disconto houdt zich bij voortduring zeer vast. De noteering is nu 4.3/8Š4.7/16 voor 3 maands prima bankaecepten, terwijl de schatkistpromessen Vrijdag tegen .pl.m. 4.13/32 pCt. werden toegewezen. Op de —bullionfl markt en van de Bank van Enge¬ land werd verleden week pl.m. £ 1.250.000 goud voor export naar Duitschland en Amerika aangekocht. De wisselkoersen op die landen blijven niettegen¬ staande de uitvoeren zeer vast, zoodat ook deze week .wel verdere bedragen voor verzending naar Berlijn en New York zullen worden onttrokken. 950 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 31 October 1928 HET FINANCIEEL PERSPECTIEF DER STAATSBEGROOTING 1929. In liet nummer van 19 September 1928 van dit weekblad werd een volledig overzicht gegeven van de, toen juist bij de Tweede Kamer ingekomen —Nota, be¬ treffende den toestand van ™s Lands Financiënfl (Mil- lioenennota 1929). Er is aanleiding bij de begrooting voor 1929 een aanteekening te maken bij één bijzonder punt. Reeds heeft het de aandacht getrokken, dat thans uit de cijfers blijkt, dat de volgende batige sal¬ do™s zijn gekweekt: dienstjaar 1925 …. 44,3 millioen. dienstjaar 1926 . 68,1 — dienstjaar 1927 . 64,5 — te zamen.176,9 millioen. Dit bedrag heeft zijn bestemming gevonden. Over het dienstjaar 1928 mag wellicht ook nog op een paar millioen worden gerekend; maar ook voor dit —batig slot 1928fl is een bestemming te vinden, die op den toekomstigen totalen belastingdruk een gunstigen in¬ vloed heeft. Het bijzondere nu bij de staatsbegrooting 1929 op te merken is, dat de periode der batige sloten moet worden geacht te zijn afgesloten. De Minister van Financiën zegt het aardig met een historische anec¬ dote die pakt, in deze woorden, dat er aanleiding is met Mr. Wintgens -ŠŁ in de Parlementszitting, waarin destijds het laatste Indische batig slot behandeld werd Š te zeggen: —Neemt uw hoed af; gij zult het (in dezen vorm) niet terugzienfl. Thans, bij de behandeling der staatsbegrooting 1929, die dus waarschijnlijk een eenigszins andere finan- cieele periode inleidt, mag nog wel eens op het eigen¬ aardige beeld van de dienstjaren 1925Š1928 worden gelet. De overschotten zijn gekweekt door verschil¬ lende oorzaken: a. door het invoeren van nieuwe belastingen, die niet in de toenmalige begrootingen waren geraamd en verder door het ruimer vloeien der middelen dan met mogelijkheid kon worden voorzien; b. het, onder leiding van de Generale Thesaurie, —opvangenfl van het natuurlijk accres in de rijksuit¬ gaven elk jaar voorkomende; c. een rechtstreeksche bezuinigingspolitiek door algemeene regeeringsmaatregelen. De periode 1925/1928 met zijn batige sloten is ook beïnvloed door het enorme succes met de Indische cultures verkregen en overigens mede het gevolg van de voorzichtige ramingen. In de Millioenennota voor het jaar 1928 is de oude en de nieuwe methode van ramen medegedeeld. Vroeger bestond er een afstand van twee jaar tusschen het jaar, waarover de werke¬ lijke inkomsten werden berekend en het jaar, waar¬ voor de raming gold. Met in aanmerking neming van de kans op omstandigheden, die voordeelig of nadee- lig op de staatsinkomsten zouden kunnen werken, werd dan het bedrag der raming verkregen. Thans wordt Š en dit voert tot een scherper ramen Š ge¬ rekend met de uitkomsten van de eerste zeven maan¬ den van het jaar, dadelijk voorafgaande aan het jaar, waarvoor de raming zal gelden. Slechts het even¬ tueel accres of decres dus over de laatste maanden van het jaar, waarover de inkomsten voor den staat worden berekend voor het volgend -jaar, komt niet mede in aanmerking. Over 1928 werd reeds de nieuwe methode gevolgd, maar bij uitzondering voerde dit nog over 1928 niet tot opheffing van het batig slot 1928, omdat de raming werd gemaakt met inachtne¬ ming van het nieuwe, verlaagde tarief der gewijzigde inkomstenbelasting, terwijl de burgerij feitelijk in 1928 nog in hoofdzaak de oude belastingbiljetten af¬ betaalde. In 1929 is ook deze voor de schatkist gun¬ stige factor verdwenen. Thans, eerst een woord over het financieel beheer van de batige saldo™s. Onder leiding en verantwoorde¬ lijkheid van den Minister van Financiën berust het beheer over deze saldo™s bij de Generale Thesaurie, die in ons land ook de Nationale Schuld beheert. Hier is een verschil met Engeland, waarop even mag worden gewezen. In Engeland wordt de Nationale Schuld beheerd door een afzonderlijke, zelfstandige commissie (the National Debt Commissioners). Terwijl dus onze Generale Thesaurie in dit opzicht sterker staat dan de Treasury in Engeland, staat zij weer zwakker dan in Engeland tegenover den invloed van de departementale bestuursgestie. Het ligt mede door deze bijzondere combinatie van de macht der Generale Thesaurie, voor de hand, dat de Minister van Financiën door de verschillende lee- ningswetten daartoe gemachtigd, een versnelde af¬ lossing van de staatsschuld voor zijn verantwoording heeft genomen, en deze dus een bezuinigingsmethode heeft gevolgd, waarbij hij door collega™s niet kan wor¬ den tegengewerkt. Ook heeft in 1926 een extra-aflos- sing van pl.m. … 30 millioen plaats gevonden, die een eenigszins ander karakter droeg, daar de middelen daarvoor afkomstig waren van gemeenten, die woning- bouwyoorschotten hadden terugbetaald. De besparing, welke door de extra aflossing van Nationale Schuld is verkregen, staat niet op zich zelf. Een andere besparing mag worden geboekt. In de periode 1925 t.m. 1927 is een deel van het batig slot, immers ruim 75 millioen aangewend om daarmede den buitengewonen dienst van die drie jaren te dekken, waarvoor in minder gunstige omstandigheden had moeten worden geleend, hetgeen tot aanmerkelijke verzwaring van het budget zou hebben gevoerd. De hierboven besproken batige saldo™s hebben echter zóózeer de aandacht getrokken, dat een ander punt in het duister bleef. Het is de besparing, welke op den staatsdienst zelf werd verkregen. Bij de begrootingen voor de dienstjaren 1925Š1929 was door de regee- ring nooit op een batig slot gerekend; het batig slot was een extra. Daardoor viel minder op, dat in enkele dezer dienstjaren het eind-cijfer der begrooting wei¬ nig varieerde. Maar een stabiliteit in het eindcijfer van eenige, elkaar opvolgende begrootingen beteekent een krachtige actie van de Kneuterdijk tot bezuini¬ ging op honderd en één onderdeelen van de takken van staatsdienst. Immers stabiliteit in het eindcijfer der begrooting beteekent het opvangen van het na¬ tuurlijk accres in den staatsdienst door bezuinigingen elders. Dit natuurlijk accres op de begrooting is niet met een vast percentage op de geheele kosten van den staatsdienst aan te geven. Men kan niet het geboor¬ tecijfer met het sterftecijfer vergelijken en dan in de verhouding van deze winst in bevolking tot het totaal aantal inwoners, het vaste percentage vinden waar¬ mede ook de kosten van den overheidsdienst aan- groeien. Maar dit neemt niet weg, dat de steeds groei¬ ende bevolking steeds de gewone staatsuitgaven uit¬ zet. Men denke aan onderwijs, aan politie en krank- zinnigenzorg, men denke ook eens aan de uitzetting van de kosten van het geheele verkeersapparaat (wegen, post, telegraaf, telephoon, dijken, kanalen en andere groote werken) welke een belangrijk deel vormen van het groote productie-apparaat, waarmede het Neder- landsche volk moet werken. Dit natuurlijk accres in de uitgaven wordt nu niet Š dit leert de ervaring en de meest eenvoudige berekening over vroegere dienstjaren Š gedekt door het natuurlijk accres van de staatsin¬ komsten. Dit is, uit financieel-technisch oogpunt, het duistere punt voor de toekomst der staatsfinanciën. ” En daarom is het nu zoo noodzakelijk geweest de ba¬ tige sloten te gebruiken tot aflossing van staatsschuld omdat het hieruit verkregen voordeel in compensatie kon komen tegen het achterblijven van de gewone staatsinkomsten bij de gewone, normale oploopende staatsuitgaven. De jaren der batige saldo™s hebben ons dus niet verder gebracht dan dat een dreigend nadeel ŁŠ het niet kunnen dekken van het natuurlijk accres Š in deze jaren kon worden afgewend. Er is dus geen aanleiding om met eenige persorganen te 31 October 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 951 spreken van de uiterst conservatieve aflossingsmetho- de in dien zin, dat —meer dan noodig isfl zou zijn af- gelost. Er is, dit is waar, afgelost buiten liet aflos- singsplan, (dat trouwens vermelde aflossing altijd mo¬ gelijk maakte) maar behalve dat dit nog geen ander dan het bovenbedoelde resultaat heeft gehad, moet ook nog vastgesteld worden, dat de meeste leeningen wel loopen met een aflossingstermijn van 40 jaar, maar dat de leeningen, die hier in het spel waren, voor een groot deel verband hielden met den oorlogs- crisis, zoodat de productiviteit der uitgaven, die daar¬ mede zijn gefinancierd voor onzen tijd uitermate pro¬ blematiek is. Is het dan zoo uiterst conservatief iets meer dan verplicht is, af te lossen? * * * Het perspectief in de staatsfinanciën is dus niet gunstig. Over 1929 is het batig slot verdwenen en is hiermede tevens de kans verkeken om langs bijzon¬ deren weg de inkomsten van den Staat niet te doen achterblijven bij het natuurlijk accres der uitgaven, dat door het natuurlijk accres der middelen niet wordt gedekt. Maar ook het tweede middel om de uitgaven te drukken door administratieve reorganisatie en be¬ zuiniging gaat eerlang falen. Vele diensten zijn reeds uitgeknepen als een citroen, terwijl omgekeerd nieuwe financieele middelen zullen moeten worden aange¬ wend om aan de eischen van een meer moderne inrich¬ ting van bepaalde diensten in enkele takken van ad¬ ministratie (de mechaniseering in het staatsbedrijf) te kunnen voldoen. Op den langen duur werkt de staats¬ dienst dan weer zuiniger. De financiering van de —Zuiderzeewerkenfl kan nog tot een economisch op¬ timum worden opgevoerd, maar in de eerste, vele, jaren beteekent dit in sneller tempo méér kapitaal aan den arbeid te paren ten einde op den duur zoo min mogelijk kapitaal in het geheele werk te steken. De gewone administratieve bezuiniging heeft ook hier op den duur een grens, want het is niet anders: —Men, contending for economy in general, are always at a disadvantage when pitched against men contend¬ ing for expenditure on particularsfl (Willoughby Hopkins en Lindsay: The System of Financial Admi¬ nistration of Great Britain. En zoo komen wij van zelf op het derde punt: de bezuiniging op den staatsdienst, die niet te vinden is in het administratieve, maar die in het legislatieve vastloopt. De bezuiniging op de uitgaven voor het onderwijs, voor het leger, zelfs voor de politie, zij stuit tegen het politiek bestand. Wij denken hier nog niet eens aan een bijzonder politiek accoord als waar¬ toe het compromis op het gebied van het lager onder¬ wijs heeft gevoerd, maar aan een bestand, dat meer en meer praktisch door welhaast allen bereids is aan¬ vaard zooals de scheiding tusschen hetgeen geacht wordt te behooren tot de werkzaamheden van het particuliere bedrijf en hetgeen in het algemeen be¬ hoort te worden verricht door bepaalde takken van overheidsdienst, het noodzakelijk handhaven van ver¬ kregen rechten, het erkennen van plaatselijke en an¬ dere rechten van zelfbeschikking. Er is velerlei kost¬ baar —bestandfl, er zijn vele imponderabilia in het openbaar bestuur, waar zelfs de wetgever Š stel hij wilde reorganiseeren Š niet dan op den zeer langen duur tegen op kan komen. Het moderne staatsbestuur zit vast in een enorme bélangen-organisatie, waaruit het zich niet dan uiterst langzaam zoude kunnen los¬ wikkelen. Daarom schijnt groote politieke hervorming van den staatsdienst, zelfs van enkele takken van staatsdienst in de naaste toekomst een illusie. Maai¬ de staatsfinanciën gaan dan ook een moeilijk tijdperk tegemoet. *) c w DB VRIES !) [De vraag schijnt gewettigd, of Prof. C. W. de Vries zich in bovenstaande zinsnede niet wat al te somber over de bezuinigingsmogelijkheden in dezen Staatsdienst uitlaat. Wij verwijzen in dit verband naar het artikel van den Heer H. J. van de Pol over —Het bezuinigingswerk van den Staatfl in het nummer van dit weekblad van 29 Aug. 11. Eed.] EENIGE OPMERKINGEN OVER HET VERBRUIK Éfc DE VORMING VAN DEN KLEINHANDELSPRIJS VAN THEE IN NEDERLAND. I. Het doel van de volgende beschouwingen is een beknopt onderzoek naar de grootte en de ontwikke¬ ling van het theeverbruik hier te lande, waarbij er gelegenheid zal zijn tot het toetsen der betrouwbaar¬ heid van den gewoonlijk daartoe gebezigden maatstaf —verbruik per hoofd van de bevolkingfl. Voorts wor¬ den eenige omstandigheden, welker kennis voor het inzicht in de vorming van den kleinhandelsprijs van groote beteekenis is, in haar werking geschetst. De vraag, of verlaging van het invoerrecht op thee noodig is, valt derhalve buiten het kader van dit ar¬ tikel en kon ook te eerder onbesproken blijven, daar onlangs door den heer J. van der Poel een belangrijke studie over de plaats van de accijnzen en de invoer¬ rechten in het Nederlandsch belastingstelsel werd openbaar gemaakt.*) Over het verbruik van voedings- en genotmiddelen hier te lande bestaan slechts weinig rechtstreeksehe gegevens en thee maakt geen uitzondering op dien regel; door de goede zorgen van Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam, beschikken wij evenwel over een uitnemende bewerking van de cijfers betref¬ fende de handelsbeweging van dit artikel, in het bij¬ zonder van die betreffende den invoer. Onder dezen invoer is de thee begrepen, die, al dan niet na opslag in entrepot, in het vrije verkeer werd gebracht en derhalve tot de beschikking van het binnenlandsche verbruik kwam, want uitvoer van thee uit het vrije verkeer heeft, in verband met het invoerrecht, nage¬ noeg niet plaats. Bij gebrek aan een beteren grondslag moet een on¬ derzoek naar het theeverbruik van die gegevens over den invoer uitgaan, ook al komt de invoer in het vrije verkeer, anders gezegd —tot verbruikfl, niet met het eindverbruik als genotmiddel overeen. Een belang¬ rijke en voortdurend werkzame oorzaak van dit ver¬ schil zit in de omstandigheid, dat er op den weg, dien de thee van den inslag in het vrije verkeer naar haar bestemming als genotdrank moet afleggen, door de grossiers, de winkeliers en de verbruikers talrijke kleine voorraden worden gevormd, welker omvang en wijzigingen onbekend blijven. Evenals de kleinhan¬ delsprijzen van de thee de marktprijzen nimmer op den voet volgen, doordat de veranderingen van de eerstehandsprijzen ten deele door de voorraden van de mengers en de pakkers worden opgevangen, zoo wordt de samenhang tusschen den invoer en het eind¬ verbruik van thee door de verevenende werking van de hoeveelheden in het vrije verkeer verzwakt. Daarneven blijkt uit den ongewoon hoogen invoer De invoer van thee in Nederland 1900_1927. Tijd¬ perk Invoer uitgedrukt in KG, ÖX Š co v- «3 > > QJ O-i x) o; Recht cent per 1/2 KG. 52 o. T! U tl) T3-0 g™O c ® Totaal 493 608* HOI* Gezinnen v. meergeg. Gemiddelde inkomsten … 8527 per gezin. dTnJl) Rest2> Totaal 925| 2900 3825* 3642 3659* 3647| 3668* 3670 3696* 3668-1- 431* 593* 1025 827* 2807* 3635 450* 596 1046* 875* 2805 4441 592* 1037 842 2800 457 587* 1044* 867* 2792 457 586 1043 859* 2788 469 588 1057 876 27921 467 588* 1055* 878 2792 476* 588 1064* 908 2788* 465 589* 1054* 876 2792* !) Brood, beschuit, koek, grutterswaren, melk, kaas, eieren, vleesch, visch, vetten, suiker, andere kruidenierswaren, aardappelen, groenten, fruit, dranken, maaltijden buitens¬ huis bereid, berek. voed. vacantie buiten A™dam. a) Kleeding, schoeisel, huishuur, brandstof, gas, electri- citeit, toilet-, wasch-, schoonmaakartikelen, woninginrichting huisraad, fondsgelden, contributie, periodieken, rooken, ont¬ spanning, spoor, tram, diversen (incl. hulp in de huishouding). 3) De herleiding tot gezinseenheden geschiedt aldus, dat de man geldt voor 1, de vrouw voor 0,9, een kind in het eerste levensjaar voor 0,15, in het tweede voor 0,2, in het derde voor 0,3 volwassene en zoo geleidelijk opklimmende met 0,05 voor elk leeftijdsjaar. Indexcijfers voor arbeidersgezinnen op de basis van Maanden « I S %€§§2c Ł-07 -C I c oSS 100 96.8 95,0 94.8 94.7 96,0 95.8 96,5 95,8 176,5 171,7 169,5 168,9 168,4 169.3 169.4 170.5 169,3 89,0 86,6 85,5 85.2 84,9 85,4 85,4* 86,0 85.3 100 97.3 96,1 95,7 95.4 95,9 96,0 96,6 95,9 100 103,7 97.3 89.1 87.4 82.5 81.2 83, lj 83,8 81,11″ 82,5j 84.6 83.8 82.9 80,0 78,5 78,3 78.2 79.3 79,1 79.7 79,1 dan in het overeenkomstige kwartaal van 1927, toen zij 0.1 pCt. bedroeg voor de arbeidersgezinnen en 0.4 pCt. voor de gezinnen van meergegoeden. Zij is toe te schrijven aan de werking van de posten groenten en aardappelen, waarvan de prijzen in vergelij¬ king met Juni jl. vrij laag waren. Daar vooral de fijnere soorten van vroege aardappelen en groenten, die alleen bij de berekening van het indexcijfer voor beter gesitueerden zijn meegeteld, in Juni zeer hoog in prijs waren, spruit hier¬ uit voort, dat de daling op genoemde posten voor de gezin¬ nen van meergegoeden grooter is dan voor de arbeiders. Toch is ten slotte de daling van de geheele kosten van het levensonderhoud voor de eene groep gezinnen niet grooter dan voor de andere, omdat o.a. eieren en melk, waarvan de seizoenbeweging in het najaar in stijgende richting gaat, op het budget der meergegoeden een grootere plaats inne¬ men en omdat ook de post vetten bij hen aan sterkere stij¬ ging onderhevig is door een in grootere mate voorkomen van Š eveneens onder den invloed van het seizoen gestegen Š natuurboter. Behalve groenten en aardappelen zijn verder nog in prijs gedaald: beschuit en koekjes (bij de arbeidersgezinnen komt deze daling niet tot uiting in de berekening der eenheids- uitgave), fruit en, bij de arbeidersgezinnen, eenige artikelen van de rubriek der vrouwen-bovenkleeding. Behalve eieren, melk en vetten zijn daarentegen gestegen: vleesch (de goed- koopere kwaliteiten van versch rundvleesch en verder var- kensvleesch en vleeschwaren; met de sedert 1 October in¬ gegane tariefsverhooging van bevroren rundvleesch is uit- teraard bij de bepaling van dit indexcijfer geen rekening gehouden), brandstof, en bij de beter gesitueerden boven¬ dien visch en enkele kruidenierswaren. Indexcijfers van groot- en kleinhandelsprijzen in Nederlandsch-Indië. De maandstatistiek 1928 No. 7 van het Centraal Kantoor voor de Statistiek te Weltevreden bevat o.m. het volgende: Invoer. De serie van de invoerartikelen omvat 72 artike¬ len, welke in vijf groepen zijn verdeeld. 31 October 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 961 Het algemeene niveau dezer goederen schommelde in het loopende jaar tussehen 154 en 156. De grootste van de 5 groepen, de textiele goederen, geelt in het algemeen eveneens weinig schommelingen te zien. Opmerkelijk is echter wel het verloop van één dezer artike¬ len, nl. dat van gebleekte shirtings te Batavia in de laatste maanden. Van September 1927 tot en met Februari 1928 bewoog het indexcijfer van dit artikel zich tussehen 210 en 207. Sedert Maart bedroeg het 190, 212, 232, 217 en 214. Het indexcijfer van de levensmiddelen steeg in Juli één punt tot 147. De oorzaak hiervan was de prijs van Saigon rijst, die ruim 16 pCt. steeg boven de noteering van Mei. Voor Rangoon rijst ontbraken ook nu nog noteeringen van de Bataviasche markt. De invoer bedroeg in Juli in Tand¬ jong Priok slechts 205 KG. bruto. Deze verminderde invoer van Rangoon rijst is wel voornamelijk het gevolg van het hooge niveau, waarop de prijzen in Britsch-Indië zich hand¬ haven. Het gemiddelde prijsniveau van de metalen blijft met het indexcijfer 140 het laagste van de 5 groepen. Bij een tweetal ijzersoorten valt een geleidelijke daling te consta- teeren, welke opgeheven wordt door de stijging van andere. Zoo daalde het indexcijfer van dakijzer in 1927 van 153 tot 132 en vervolgens tot 122 in Juni jl. Juli geeft weer 124 voor dit artikel. Plafondijzer daalde in 1927 van 172 tot 159 en tot 148 in Juni en Juli. Hier tegenover staat echter een stijging van profielijzer van 135 in Januari 1928 tot 148 in Juni. In Juli zakte het cijfer weer op 145. Het gemiddelde niveau van de chemicaliën daalde in Juli tot 143. Hiertoe werkten mede de lagere prijzen van aluin en houtteer. De overige artikelen gaven niet veel verancle- ring te zien. De stijgende prijzen van petroleum Š in Juli verbeter¬ den deze o.a, ongeveer 10 pCt. Š deden ook het gemid¬ delde niveau van de groep diverse importartikelen omhoog gaan. Met 165 staat dit indexcijfer thans nog slechts 8 pun¬ ten beneden 1927. Uitvoer. De gemiddelde hoogte van de groothandelsprijzen van exportproducten in Juli stond 2 pCt. beneden het prijs¬ niveau van deze goederen in Juni. Het indexcijfer over Juni onderging een verandering in verband met de correc¬ tie van de noteering voor maïs. Het algemeene cijfer kwam in Juni op 129 te staan. Waren tot nog toe de hooge notee¬ ringen van peper de oorzaak dat het gemiddelde indexcijfer zich de laatste maanden kon handhaven op een niveau eenige punten boven het cijfer van 1927, thans nu ook deze prijzen met groote sprongen dalen, komt de waardedaling van de voornaamste exportproducten duidelijk tot uitdruk¬ king in het indexcijfer van deze groep. De theeprijzen blijven gestadig terugloopen; van 203 in November 1927 is het indexcijfer van dit artikel thans op 157 of 23 pCt. lager komen te staan. Hetzelfde is het geval met de suikernoteeringen. De noteeringen van suiker No. 16 e.h. zijn sedert Juni jl. zelfs tot beneden het niveau van 1913 gedaald. Het niveau van de rubberprijzen, sedert Januari met ongeveer 56 pCt. gedaald, ondergaat vanaf Mei weinig ver¬ andering. De peperprijzen bereikten in Mei jl. een ongekende hoogte, het indexcijfer kwam op 314. Sindsdien trad een daling in, zoodat het indexcijfer in Juli reeds 27 pCt. lager stond. Bovendien zakten de kapoknoteeringen de laatste maand 13 pCt. in, terwijl ook de prijzen van katjang idjoe 10 pCt. daalden. Tegenover al deze lagere noteeringen valt slechts een prijsstijging van koffie te constateeren in Juli. Dit artikel bleef sedert Januari op een niveau ruim 30 pCt. boven den prijs van 1913. De groote wereldoogsten hadden in 1927 een waardedaling veroorzaakt, waarin sedert Augustus een verbetering merkbaar werd. In Januari 1927 stond het indexcijfer nog op 155, in Augustus 26 pCt. lager op 110. Sedertdien gingen de koffieprijzen wederom ruim 12 pCt. omhoog en in Juli verbeterden de prijzen ruim 9 pCt., zoodat men thans het niveau van Januari 1927 weer begint te naderen. Het een en ander heeft ten gevolge, dat het indexcijfer van de exportproducten in Juli op het niveau van de jaren 1921 en 1922 kwam. Het algemeene indexcijfer voor alle groothandelsartike- len te zamen staat op 150. Kleinhandelsprijzen. De serie indexcijfers van artikelen van in- en uitheemschen oorsprong is zoo samengesteld, dat de inheemsche en de uitheemsche groep geheel parallel zijn. In Juli kwam het gemiddelde niveau van de inheemsche artikelen na de inzinking in Juni wederom op 160, gelijk Indexcijfers van 72 invoer- en 20 uitvoerartikelen in den groothandel te Batavia, Soerabaja en Semarang. 1913. 1923. 1924. 1925. 1926. Juli 1927. Augustus — . September — . October — . November — . December — . Januari 1928. Februari — . Maart . Invoerartikelen. 100 207 213 208 185 173 175 175 175 173 173 172 172 172 173 174 174 173 c n o, > T3 100 163 164 161 157 147 147 145 148 148 147 150 149 147 149 146 146 147 100 174 167 160 151 149 149 146 145 144 142 140 140 140 140 140 140 140 E c 0J; 135.544 1.444.192 601.435 842.656 101 950.909 219.446 723.181 1.004 7.278 Bedrag 410.890 98.982 270.695 41.179 34 411.099 75.631 270.695 64.731 42 89.893 70.600 Augustus 1927 A an tal 125.984 1.231.945 525.879 705.945 121 842.187 202.445 614.344 899 24.499 Bedrag 365.544 89.165 246.375 29.972 31 366.960 73.478 246.375 46.773 34 93.131 69.186 ‚) Het bedrag, dat vroeger tegen vergoeding vam rente aan de schatkist werd verstrekt, wordt tegenwoordig, voor zoover het nog niet voor vaste belegging is aangewend, te zamen met andere bedragen in rekening-eourant met het Staatsbedrijf der posterijen en telegrafie begrepen en is daarom niet meer in het bedrag der belegging begrepen. 964 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 31 October 1928 STATISTISCH OVERZICHT VAN DEN ECONOMISCHEN TOESTAND VAN NEDERLAND. (Niet met * gemerkte gegevens ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek.) 1928 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Jan./Aug. 1927 1928 Arbeidsmarkt. Bedrag der gehouden aanbestedingen X … 1000 . waaronder voor fabrieksbouw X … 1000 . Staats- en part. mijnen. Aantal arbeiders op len der maand H f Gemiddeld aantal taken p. week v. ^ Amsterdam . …/< alle b. d. —Havenarbeids-Reservefl > oearijj ^ ingeschr. losse arbeiders te zamen J (X 1000) Rotterdam 8.478 407 34.464 21.3 39.3 13.270 651 34.538 21,1 38,7 21.703 1.315 34.400 20,2 41,1 14.952 709 34.119 21,5 40,3 18.686 742 33.992 23,9 38,5 14.529 846 33.873 20,2 41,2 15.094 638 33.820 23.6 52.6 12.045 660 33.837 22,6 94.068 3.736 33.67412) 18,6 38,613) 118.757 5.968 21,8 41,713) Indexcijfer der Werkloosheid. 13,8 7,3 5,- 4,- 3,6 3,6 4,2 §3,9 7,4 |§ 5,7 Arbeidsbemiddeling. x) Aanbiedingen v. f Ingeschreven ged. de maand…. werkzoekenden. Overgebl. op het einde v. de mnd. Aanvragen van ( Ingeschreven ged. de maand…. werkgevers. Overgebl. op het einde v. de mnd. Plaatsingen. X 55,4 90,6 27.3 6,2 21.3 44.6 77.7 25,0 6,9 19,0 44.7 62,6 28.7 8,1 20.8 42,2 57,1 26,8 8,4 19,7 44.1 52,6 28,4 7,4 21.2 43,5 52,0 24,3 6,1 18,9 45,1 52,3 25.8 6,7 19.9 46,9 53.3 25,1 6,5 19.3 386,2 58,6 198,4 5,5 156,7 366,5 53,3 211,3 6,5 160,2 Ar beidsloonen &fOndergrondsche arbeiders . … Bovengrondsche Vaste bij de mijnen (loon per dienst) …5,53 — 3,99 … 5,52 … 5,52 …5,53 …5,51 … 5,52 4,Š —3,98 —4,01 —3,98 — 3,97 havenarbeiders {Rotterdam” } weekinkomen Ł ŁŁ Ł{ Bouwbedrijven / T,e‚smeia” —uurinkomen . Amsterdam. | fl . Metaalindustrie, uurinkomen van meerderj. geschoolde arb. — 0,97 — 0,89 — 0,83 …35,30 — 0,96 — 0,91 — 0,83 — 0,93 — 0,90 — 0,83 ,0,97 , 0,93 ,0,87 …35,30 — 0,99 — 0,94 — 0,87 — 0,96 — 0,90 — 0,88 … 5,54 — 3,99 0,95 0,90 0,84 …5,54 — 3,99 — 0,95 —0,89 — 0,86 … 5,5412) 3,9512) …34,7414) — 0,9612) — 0,90’2) — 0,8612) Voortbrenging en verbruik. Zee. f aanvoer in Ned. havens 2) x i000 K.G. visscherij. opbrengst X f 1000 . &fProductie der kolenmijnen X 1000 ton 3). Voor binnenlandsch verbruik beschikbaar gekomen hoe¬ veelheid steenkolen X 1000 ton 4) . In consumptie gebrachte suiker 5) X 1000 K.G. Aan de consumptie onttrokken suiker 6) X 1000 K.G. Schepen in aanbouw; inhoud in bruto Registerton ?) …. Indexcijfers prijzen landbouw- en veeteeltart. basis … Indexcijfers productiekosten van den landbouw/ 1910-™14 4.119 1.598 § 903 § 954 14.291 751 145 167 ï 3.969 j 1.574 i 829 f 967 16.019 718 141 170 § 5.020 § 1.315 § 939 § 1.120 17.416 953 162.973 144 173 § 4.781 § 6.082 § 1.179 § 1.254 § 832 § 874 } 902 17.055 728 146 171 § 1.048 18.425 981 149 170 § 6.072 § 1.518 § 894 § 872 20.122 1.049 173.190 148 170 § 12.670 § 2.096 921 § 911 20.766 805 141 172 § 927 § 966 18.999 1.029 142 167 ?36.613i3 ) 8.78113 5 6.026 § 7.332 135 945 7.879 17182515) 136 159 §42.71313 §10.53413 § 7.119 § 7.740 143.094 7.016 145 170 Handel en Verkeer. Handelsbeweging zonder gouden en f Invoer. zilveren munt en muntmateriaal (in < Uitvoer . millioenen) . { Saldo invoer…. Ontvangsten der Spoorwegmaatsch. (in millioenen) . Ontvangsten per dagkitometer sedert 1 Jan. (in gld.) …. Inklaringen( geladen … Nieuwe Waterweg,. ( zeeschepen) IJmuiden … (ln 1000 RR-T-> Inklaringen . . … | (geladen rivierschepen in 1000 ton Uitklaringen… L0Dltn ( van 1000 K.G.). Opgelegde zeeschepen o/d. len der maand: aantal ®) . Idem: bruto inhoud in 1000 registertonnen. ŁIndexc. v. scheepsvrachten. (Volle ladingen —The Econom.fl) __’ Doorgevoerd met overlading f 216 140 77 13,7 119,49 1.607 406 2.808 1.904 7 31 114,6 1.636 727 2.296 218 152 66 12,4 117,73 1.433 393 2.832 1.965 7 27 109,7 1.829 783 2.243 247 173 74 13,6 118,06 1.660 419 3.070 2.513 5 22 108,4 2.122 927 3.559 211 152 59 13,3 117,59 1.576 410 2.741 1.992 10 51 110,1 1.921 791 2.346 220 169 51 § 14,2 § 119,38 1.630 423 2.105 1.672 8 46 109,1 2.131 821 2.209 232 148 84 ? 14,1 } 121,16 1.697 409 2.205 2.163 9 48 106,2 2.212 807 2.382 211 161 51 16,3 124,88 1.807 500 2.729 2.348 9 54 109,0 2.108 894 2.321 224 188 36 § 17,2 § 128,48 1.857 458 2.944 2.725 8 40 114,2 2.420 1.002 2.863 1.658 1.220 438 107,7 121,21 13.240 2.902 22.604 18.607 312) 312) 130 15.856 6.229 23.107 1.282 497 j 115,6 } 128,48 13.267 3.417 21.433 17.281 110,2 16.379 6.751 20.218 Prijzen, kosten van levensonderhoud* &fIndexcijfers der groothandelsprijzen … Algemeen cijfer in Nederland (1913 = 100). Voedings midd. e.d. Kosten van ( Arb.gez. A’dam (1 Oct. *23Š 30 Sept.*24 = 100). levens- < Arbeidersgez. te ™s-Gravenhage (1921 Š100). onderhoud. ( Ambtenaarsgez.te*s-Gravenhage(1921Š100) 153 160 150 158 152 161 95,8 83,0 81,5 153 161 152 162 153 163 96,5 81,9 80,3 148 155 144 150 147 151 94.815) 79.815) 79,215) 151 159 %€{=: Financiewezen. &fOpbrengst Rijksmiddelen (totaal). * — Benrsbelasting.I . * — Invoerrechten .Hm millioenen) * — Statistiekrecht.J *Gegireerd door den Postch. en Girodienst (in millioenen) *Giro-omzet bij de Ned. Bank (in millioenenj. *Opereerend kapitaal der Ned. Bank io) (in millioenen) .. * Wisseldisconto derNederl.Bank (. *Particulier disconto > gemiddeld pCt.<. *Prolongatie ) (. I. Nijverheid [Aand. van 49 ondern.]. II. Bank- en credietinstell. [Aand. van 7 ondern.] III. Scheepvaart [Aand. van 7 ondern.]. IV. Indische fondsen [Aand. van 24 ondern.] …. V. Petroleum [Aand. Kon. Ned. Petr. Mij.]. I. Ned. Grootboekobligaties. II. Nederl. Staatsleeningen… III. Ned. Indische leeningen. IV. Gemeent. en provinc. leeningen . V. Spoorwegleeningen . . Fondsen II tm. V. *Emissies (onder aftrek conversies u) (in mill.). a ^ a * a a Š %€+- O C * 43,5 0,655 5,29 0,363 355 3.896 442 4,50 4,27 4,09 111 108 110 159 94 3,95 4,54 4,88 4,64 4,52 4,64 37,1 37,4 0,458 5,29 0,369 333 3.626 397 4,50 3,96 3,79 115 110 108 158 95 3,92 4,49 4,88 4,59 4,55 4,63 56,0 39.1 0,782 5,76 0,395 344 3.523 382 4,50 3,84 3,89 116 112 106 155 95 3,88 4,53 4,92 4,64 4,56 4,66 85.2 42,5 0,750 5,26 0,356 323 3.463 382 4,50 4,09 3,93 118 111 100 152 95 3,90 4,57 4,89 4,63 4,53 4,65 37,7 50,7 0,984 5,24 0,366 388 3.376 403 4,50 4,23 4,17 117 110 97 153 107 3.92 4,60 4.92 4,63 4,54 4,67 64,2 38,5 0,561 4,92 0,386 345 3.336 388 4,50 4,18 4,10 111 109 92 148 108 3,89 4,58 4,95 4,63 4,54 4,67 47,0 Aantal uitgesproken Faillissementen* 40,7 ! 0,553 i 4.88 j 0,380 356 | 3.685 390 4,50 4,08 3,85 109 109 92 144 112 3.88 4,50 4,92 4,61 4,55 4,64 55,7 260 332 312 282 260 255 226 37,2 0,433 4,93 0,403 335 3.254 397 4,50 4,12 3,90 113 110 95 145 117 3,83 4,49 4,88 4,61 4,54 4,63 3,6 231 335,5 4,020 38,25 2,847 2.589 26.321 44212) 3.50 3,42 3.52 115 112 94 143 121 3.82 4.50 4.83 4,59 4.52 4,61 359,8 329,5 5,175 41,58 3,019 2.779 28.159 4,50 4,10 3,97 386,5 2.413 2.158 § Voorloopige cijfers. i] 40 distr.- en 3 andere arb.beurzen en, voor zoover bekend, de cor- respondentsch. der arb.bemiddeling. 2] Zoowel door Nederl. als buitenl. schepen. 3] Kolenslik niet inbegrepen. Wel zijn inbegr. de eigen con¬ sumptie der mijnen en de kolen, die aan de mijnwerkers gegeven worden [z.g. —Deputatkohlenfl]. «] Saldo invoer plus eigen productie. 3] D.w.z. onder betaling van accijns in het vrije verkeer gebracht. Aan¬ genomen mag worden, dat deze suiker binnenkort de consumenten be¬ reikt. ®j D.w.z. waarvoor restitutie van accijns is verleend wegens uitvoer in den vorm van suikerhoudende goederen. ™] Op den laatste van het kwartaal. Cijfers van Lloyds. e] Te A™dam en te R™dam. »] A™dam, R™dam, Vlissingen, Vlaardingen, Hoek van Holland, IJmuiden en overige havens, u] Zonder voorschot aan den Staat en schatkistpromessen rechtstreeks; 3e weekbalans v. d. maand. !1-j Nominaal bedrag voor Januari 14,9; Februari 10,7; Maart 3,1; Mei 1,3; Juni 1,4; Jan./Aug. ™27 29,2; Jan./Aug. ™28 31,4. :2] Aug. 13j Jan./Juli. 1;) 2e kwartaal. 15) Juni. 31 October 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 965 STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN. N.B. *** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen. GELDKOERSEN. BANKDISCONTO’S. — — tDisc. Wissels. Oct.™27 ^TVBeLBinn.Eff. 5 13 Oef.™27 ‘ (Vrsch. inR.C. 6 13 Oef.™87 JavascheBank… . 4 llf Juli™26 Bank van Engeland 4£21 Apr. ™27 Duitsche Rijksbank 7 5 Oef. ™27 Bank v. Frankrijk. 3J79 Jan.™28 Belgische Nat. Bnk. 4 30 Juni™28 Fed. Res. Bank N.Y. 5 12 Juli ™28 Bank van Spanje.. 5 23Urt.™23 Zwits. Nat.Bk. 3122 Oct.™25 N.Bk.v.Denem. 5 23Juni™27 ZweedscheRbk 41 2.j A ug.™28 Bank v.Noorw. 5±26 Mrt.™28 Bk. v. Tsjecho- slowakije ..5 8Mrt.™27 N.Bk.v.O™rijk. 6^16 Juli ™28 N. Bk. v. Hong. 7 1 Oct. ™28 Bank v. Italië. 5^25 Juni™28 Z.-Afr.Res.bnk 54 9 Jan.™28 OPEN MARKT. 1928 1927 1926 1914 27 Oct. 22/27 Oct. 15/20 Oct. 8/13 Oct. 24/29 Oct. 25/30 Oct. 20/24 Juli Amsterdam Partic.disc. Prolong. .. Londen Daggeld .. Partic.disc. Berlijn Daggeld .. Partic.disc. 30-55 d… 56-90 d… Waren- wechsel. New York Daggeld i) Partic. disc. 4Vs-™/m 43/4 3-3i/2 43/8-7/16 5-7 65/g 65/8 67/8-7 8-1/4 45/8 43/8-7/i6 41/2-3/4 3-43/4 43/8-7/16 4’:2-7 65/s 65/8 67/3-7 6-81/4 45/s 45/l6-7/l6 4V4-3/4 21/2-5 43/s 6-8 61/2-5/s 61/2-5/8 67/8-7 61/2-81/4 45/8 43/16-5/16 33/4-41/4 31/2-5 45/l6-3/s 41/2-81/2 61/2-8/4 61/2-3/4 61/8-7 6-3/, 45/, 47/16-5 41/2-51/4 31/2-4 45/i6-3/8 5-8 67/8 6™/8 71/4-V2 31/2-3/4 33/8/ 27/8-31/4 3-1/2 31/2-41/2 43/4 3-71/2 47/s 45/8-3/4 51/8-3/8 41/2-3/4 4 31/8-3/16 21/4-3/4 13/4-2 21/4-3/4 21/8-1/2 13/4-21/2 ‘) Koers van 26 Oct. en daaraan voorafgaande weken t/m. Vrijdag. KOERSEN TE NEW YORK. (Cable). Data Londen ($ per £) Parijs (% P-100 fr.) Berlijn 1 Amsterdam ($ p. 100 Mk.)(% p. 100 gld.) 23 Oct. 1928 24 — 1928 25 — 1928 26 — 1928 27 — 1928 29 — 1928 31 Oct. 1927 Muntpariteit.. 4.85l/32 4,85 4,85 4,84:/s 4,84 s9/32 4,841*/!, 4,86i»/, , 4,8667 3,90% 3,90% 3,90% 3,90»/, 3,90 */, 3,90»/, 3,92% 13,92 23,82% 23,825/8 23,83 23,82% 23,82™/, 23,82 23,88 23,81% 40,09 40,09 40,09 40,09% 40,09% 40,09% 40,29 40»/— KOERSEN TE LONDEN. Plaatsen en Landen Noteerings- eenheden 13 Oct. 1928 20 Oct. 1928 22/27 Laagste ct. 1928 Hoogste 27 Oct. 1928 Alexandrië. . Athene .. Bangkok … Budapest . .. B. Aires . Calcutta …. Constantin.. Hongkong .. Piast. p. £ Dr. p. £ Sh. p.tical Pen. p. £ d. p.$ ;Sh. p. rup. Piast. p. £ Sh. p. $ Sh.p.yen Eseu. p.£ d. per $ d. per $ $ per £ d. per Mil. Sh. p. tael id. p. $ $P-£ Zl. p.£ 97% 374™/, I/lOi/, 27.82 4?19/. 4 1/6 »/64 945 2/01S7s2 l/10ft 107% 23% 50i/, 4.85,7, 569/,4 2/?13/16 2/4V.4 39.61 43.235 97% 375 1/10% 27.831 4 7«/*; l/65/64 955 2/0% 1/lOfl 107% 23% 50% 4.85i/s 56V 2/718,32 2/361/,4 39.68 13»/,, 977/,, 374% i/io* 27.80 47*/,, 1/61/xö 955 2/01/8 171081 107 23 50 4-85* 52s/32 2/7% 2/315/4 6 39.65 435/j, 97»/,, 37 5% 1/10* 27.86 4713/82 1/63,S2 975 2/1 1/H% 107% 24 SO»/, 4.85* 516/64 2,8% 2/4s/sa 39.70 43™/!, 97% 374;’, 1/10* 27.84 47»/, 1/65/s4 965 2/O»/, l/HS/8 107% 23% 50»/, 4.851/8 6″/64 2,727/>2 2/4 39.70 435/j, Lissabon Mexico. Montevideo Montreal .. R.d. Janeiro Shanghai .. . Singapore… Valparaiso i). Warschau .. ‘) 90 dg. WISSELKOERSEN. KOERSEN IN NEDERLAND. Data New York*) Londen V Berlijn V Parijs V Brussel *) Batavia l) 23 Oct. 1928 24 — 1928 25 — 1928 26 — 1928 27 — 1928 29 — 1928 Laagste d.w.1) Hoogste d.w1) 22 Oct. 1928 15 — 1928 Muntpariteit 4 4Qix 2.49% 2-497/,, 2.49™/,, 2.49™/,, 2.49»/, 2.49>/— 2.49™/,, 2.49% 2.49% 2.48% 12.09.» 12.09}! 12.09% 12.09% 12.09% 12.09* 12.09 12.10 12.09™/, 12.10’/, 12.10% 59.43 59.44 59.43 59.43 59.43 59,42 59.40 59.44J 59.411 59.384 59.26 9.741 9.741 9.744 9.74.4 9.741 9.744 9.73 9.754 9.741 9.74J 9.75 34.674 34.671 34.674 34.67 34.67 34.66′ 34.64 34.69 34.67- 1- 34.68- 1 34.59 100* 100* 100* 100* 100* 100* 99% 100% 100 100* 100 Data Zwit¬ serland V Weenen *) Praag Boeka¬ rest !) Milaan **) Madrid *V 23 Oct. 1928 24 — 1928 25 — 1928 26 — 1928 27 — 1928 29 — 1928 Laagste d.w.1) Hoogste d. w1) 22 Oct. 1928 15 — 1928 Muntpariteit 48.01 48.01 48.00% 48.01 48.00 48Š 47.97 48.03 48.01% 48.01 48Š 35.07% 35.07% 35.07% 35.07% 35.10 35.07% 35_ 35.20 35.07% 35.10 35Š 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.38£ 7.37 7.41 7 384 7.381 2) 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.504 1.49 1.53 1.51 1.51 48Š 13.07 13.07 13.07 13.07 13.06 13.04 13.09 13.07 13.06 13.09 40.20 40.224 40.19 40.18 40.14 39.95 40.271 40.31 40.25 48Š Data Stock¬ holm *) Kopen¬ hagen*) Oslo *) Hel¬ sing¬ fors’) Buenos- Aires*) Mon¬ treal !) 23 Oct. 1928 24 — 1928 25 — 1928 26 — 1928 27 — 1928 29 — 1928 Laagste d.w.1) Hoogste d.w1) 22 Oct. 1928 15 — 1928 Muntpariteit 66.674 66.674 66.70 66.674 66.70 66.674 66.624 66.70 66.70 66.72-4 66.67 G6.524 66.524 66.524 68.50 66.50 66.50 66.42-4 66.52| 66.524 66.52-4 66.67 66.50 66.50 66.50 66.50 66.50 66.50 60.42-1 66.50 66.50 66.524 66.67 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.26 6.29 6.27i 6.274 6.26| 104is/— 104i»/— 104’»/,, 104’»/,, 104i»/,, 104J/S 104% 105i/, 104™/, 105 105»/, 2.49»/, 2.49»/, 2.49»/, 2.49»/, 2.49»/, 2.49»/, 2.491/, 2.495/s 2.49*/, 2.49»/, 2.48% *) Noteerlng te Amsterdam. **) Noteering te Rotterdam. *) Particuliere opgave. 2) Wettelijk gestabiliseerd tusschen 7.53*j6 en 7.211/2. In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen. 22 Oct. 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 29 Oct. 20 Juli ZILVERPRIJS Londen1) 1928.. 26»/— 1928.. 26»i/— 1928.. 26n/— 1928.. 26% 1928.. 26’»/— 1928.. 26is/i0 1927.. 25™/, N.York») 573% 577/8 58 58 »/8 58s/b 58% 56% 1914.. 24u/,, 59 GOUDPRIJS 8) Londen 22 Oct. 1928…. 84/11% 23 — 1928…. 84/11% 24 — 1928…. 84/11% 25 — 1928…. 84/11% 26 — 1928…. 84/11% 27 — 1928…. 84/11% 29 Oct. 1927…. 84/11% 20 Juli 1914… . 84/11 J) in pence p. oz. stand. 2) Foreign silver in $c. p. oz. fine. 3) in sh. p. oz. fine STAND VAN % RIJKS KAS. De Minister van Financiën maakt bekend: 15 Oct. 1928 Vorderingen. Saldo bij de Nederlandsche Bank…. Saldo b. d. Bank voorNed. Gemeenten Voorschot op ultimo Sept. 1928 aan de gem. op voor haar door de Rijks¬ administratie te heffen gemeentelijke inkomstenbelasting en opcenten op de Rijksinkomsten belasting… Voorschotten aan Suriname. Kasvord. weg. credietverst. a/h. buitenl, Daggeldleeningen tegen onderpand van Staatsschuldbrieven . Saldo der postrekeningen van Rijks¬ comptabelen . Vordering op het Staatsbedrijf der P., T. en T.»). ld. op andere Staatsbedrijven . … 1.345.106,04 39.254.999,95 10.176.898,99 134.066.547,55 18.423.396,96 3.885.348,03 Verplichtingen. Voorschot door de Nederl. Bank … Schatkistbiljetten in omloop’). Schatkistpromessen in omloop. Waarvan direct bij de Ned.Bank. Zilverbons in omioop. Schuld a. d. Bank v. Ned. Gemeenten!) ld. aan Ned.-Indië . ld. aan Curacao. Id. a. h. Alg. Burg. Pensioenfonds -) . ld. a. h. Staatsbedrijf d. P., T. en T. 2). ld. aan andere Staatsbedrijven 2). ld. aan diverse instellingen 2). … 12.069.196,61 — 69.047.000,Š — 84.250.000 Š — 15.000.000,Š — 11.769.001,50 — 16 968.156,14 — 173.504,53 — 971.404,86 — 32.720.876,25 — 1.565.000- — 7.901.234,86 23 Oct. 1928 … 1.305.148,85 39.254.999,95 10.176.506,13 133.370.075,83 — 16.653.879,87 — 4.065.348,03 … 14.247.340,16 — 68.997.000,- — 84.250.000,- — 19.000.000,Š — 11.774.582,50 — 13.406.965,29 — 173.869,27 — 829.004,50 — 22.995.220,10 — 1.640.000 Š — 7.915.585,47 1) Waarvan … 12.056.000 vervallende op 1 Juli 1929. 2) In rekg.-crt. met ™s Rijks Schatkist. NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD. Vorderingen: 20 Oct. 1928 27 Oct. 1928 Saldo bij ™s Rijks kas. Saldo bij de Javasche Bank . Verplichtingen: Betaalmiddelen in ™s Lands Kas…. Waarvan Muntbiljetten. Muntbiljetten in omloop . Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.. Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank. …14.570.000,- — 17.832.000,Š — 42.643.000,- — 939.000,- — 1.009.000,Š f 17.543.000,Š — 14.648.000,Š —42.414.000,Š — 939.000,- , 1.012.000,Š 966 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 31 October 1928 NEDERLANDSCHE BANK. Verkorte Balans op 29 October 1928. Activa Binnenl.Wis-1Hfdbk. f 66.783.900,95 seis, Prom.,| Bijbnk. — 3.417.808,75 enz.in disc.( Ag.scb. — 12.206.731,17 Papier o. h. Buitenl. in disconto. Idem eigen portef. . f 186.795.364,Š Af :Verkochtmaar voor de bk. nog niet af gel. — Š in rek.-crt. op onderp. f 82.408.440,87 186.795.364,- Hfdbk. Bijbnk. Ag.sch. 48.517.229,65 8.318.372,54 60.204.928,78 / 117.040.530,97 Op Effecten… — — f Op Goederen en Spec. — Voorschotten a. h. Rijk — Munt en Muntmateriaal Munt, Goud — . . — f Muntmat., Goud — — 112.384.030,97 4.656.500,Š 67.483.035,Š 367.503.673,93 117.040.530,97 13.055.612,93 434.986.708,93 22.204.888,35 Munt, Zilver, enz.. Muntmat., Zilver . . Belegging i/5 kapitaal, reserves en pen¬ sioenfonds … Gebouwen en Meub. der Bank ^ — . … Diverse rekeningen .. M Passiva. Kapitaal…… Reservefonds…. Bijzondere reserve.. — __…. Pensioenfonds .. , Bankbiljetten in omloop.. — — Bankassignatiën in omloop. Rek.-Cour. … Het Rijk _ saldo™s: (Anderen f 33.794.918,70 Diverse rekeningen 457.191.597,28 24.655.353,38 5.000.000,Š 26.812.746,08 f 912.959.645,51 f 20.000.000,Š 7.157.903,12 8.000.000,Š 5.514.311,68 828.702.660,Š 412.509,01 33.794.918,70 9.377.343,Š f 912.959.645,51 Beschikbaar metaalsaldo…_.. f 284.109.286,06 Op de basis van »/, metaaldekking— — — 111.527.268,52 Minder bedrag aan bankbiljetten in om¬ loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. — 1.420.546.430,Š Voornaamste posten in duizenden guldens. Data 29 Oct. ™28 22 — ™28 15 — ™28 8 — ’28 1 — ™28 24 Sept. ™28 31 Oct. ™27 25 Juli ™14 Goud Munt Muntmat. 67.483 67.484 67.486 67.489 67.491 67.400 67.841 65.703 367.504 367.504 367.506 367.506 367.506 367.521 318.266 96.410 Circulatie 828 811 824 833, 855. 797. 854. 310. .703 .753 .298 ,041 104 162 329 437 Andere opeischb. schulden 34.207 37.688 39.285 48.407 46.353 38.322 4) 947 6.198 Beschikb. Metaal¬ saldo 284.109 286.663 283.598 279.857 276.108 289.930 233.660 43.521D Dek- kings perc. 53 54 53 52 50J 54 46 54 Data 29 Oct. 22 — 15 — 8 — 1 — 1928 1928 1928 1928 1928 24 Sept. 1928 31 Oct. 1927 25 Juli 1914 Totaal bedrag disconto™s 82.408 71.840 68.368 77.987 77.088 52.158 159.507 67.947 Schatkist- promessen rechtstreeks 21.000 19.000 15.000 24.000 22.000 4.000 Belee- ningen 117.041 107.366 109.576 103.149 114.727 102 163 144.875 61.686 Papier op het buitenl. 186.795 185 313 202.337 199.515 197.798 192.857 127.841 20.188 Diverse reke¬ ningen?) 14.300 ™*) Op de basis van 3 metaaldekking. 2) Sluitpost activa. CURA^AOSCHE BANK. Voornaamste posten in duizenden guldens. 26.813 34.347 37.370 49.702 59.172 35.111 59.511 509 Data 1 Septemberl928 1 Augustus 1928 1 Juli 1928 1 Juni 1928 1 Mei 1928 1 April 1928 1 September 1927 Metaal 2.471 2.372 2.308 2.232 2.260 2.282 2.066 Circu¬ latie 4.510 4.275 4.164 3.991 3.941 3.831 2.625 Dis¬ conto™s 157 158 164 168 169 161 149 B Sluitp. der activa. 2) Sluitp. der passiva. Voor¬ schotten aan de kolonie 136 93 36 90 70 45 66 Diverse reke¬ ningen1 2.414 2.382 2.365 2.127 2.048 2.078 1.859 Diverse reke¬ ningen’> 195 253 234 153 131 258 1.061 JAVASCHE BANK. Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok¬ ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen. Data 27 Oct. 1928 20 — 1928 13 — 1928 29Sept.l928 22 — 1928 15 — 1928 8 — 1928 29 Oct. 1927 30 Oct. 1926 25 Juli 1914 Ooud Zilver 187.300 187 200 187.200 171 938 172.093 172.282 172.445 183.252 198.534 22.057 Data 27 Oct. 1928 20 — 1928 13 — 1928 29Sept.l928 22 — 1928 15 — 1928 8 — 1928 29 Oct. 1927 30 Oct. 1926 25 Juli 1914 1) Sluitpost Dis¬ conto™s 15.558 15.379 14.917 15.228 17.395 28.471 31.907 Wissels, buiten N.-Ind. betaalb. Circulatie 320.700 322 100 327.500 319.978 320.206 324.106 324 346 320.747 333.741 110.172 Andere opeischb. schulden 62.700 61.900 50.300 54.073 49.134 40.938 46.820 78.484 70.498 12.634 Beschikb. metaal¬ saldo 33.940 33.600 36.080 37.875 39.736 41.181 39.206 121.102 146.632 4.842*] Belee- ningen 159.400 157.600 154.300 12.399 12.671 13.060 13.337 12.042 12.528 7.259 activa. !j 32.961 31.698 29.765 29.336 25.973 25.741 6.395 92.080 90.607 89.341 94.247 126.423 102.986 47.934 Diverse reke¬ ningen*) *** *** *** 52.812 50.549 49.313 49.974 37.807 41.643 2.228 Basis 2/s metaaldekking. Dek- kings- percen- tage 49 49 50 50 51 51 51 50 56 44 BANK VAN ENGELAND. Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes, in duizenden ponden sterling. Data Metaal Circulatie Currency Notes Bedrag Bankbilj. Oov. Sec. 24 Oct. 1928 17 — 1928 10 — 1928 3 — 1928 26 Sept. 1928 19 — 1928 26 Oct. 1927 22 Juli 1914 166.737 167.147 167.501 168.227 173.205 176.080 151.811 40.164 133.179 133.601 134.194 135.007 134.494 133.773 135.773 29.317 291.056 293.288 295.831 295.947 293.919 294.499 292.457 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 241.533 243 901 246.502 246.553 244.388 245.046 242.704 Data 24 Oct. ™28 17 — ™28 10 — ™28 3 — ™28 26 Sept.™28 19 — ™28 26 Oct. ™27 22 Juli ™14 Oov. Sec. 37.300 34.015 31.110 37.110 31.682 28.065 40.690 11.005 Other Sec. 39.396 41.490 45.183 40.668 41.578 44.899 52.998 33.633 Public Depos. 10.123 11.217 13.934 10.006 9.694 15.888 20.966 13.736 Other Depos. 102.170 100.012 97.751 102.446 103.741 100.802 90.845 42.185 t) Verhouding tusschen Reserve en Deposits. Reserve 53.308 53.397 53.057 52.970 58.460 62.057 35.788 29.297 Dek- kings- perc. i) 47*78 48 47 X 47‘ Deli Batavia: 161% 168; Hessa Rubber: 315; Indische Rubber: 273;Java Caoutchouc: 152% 152; Kali Telepak: 250Y4, 252; Majang- landen: 290; Ned. Ind. Rubber en Koffie: 274, 277%; R™dam Tapanoeli: 107% 1091/.,; Serbadjadi: 185, 193; Sumatra Caoutchouc: 176, 179Y2; Sumatra Rubber: 185, 187; Ver. Ind. Cultuur Ondernemingen: 135, 135I/4; Intercontinental Rubber: 97/s, 10%. De tabaksmarld werd echter niet sterk geïnfluenceerd door dezen gang van zaken. De koersvariaties zijn bijzonder klein gebleven; een uitzondering vormden sommige lavasoorten, zooals Besoeki, waarin echter eveneens zeer weinig is om¬ gegaan. Arendsburg: 668, 669; Besoeki Tabak Mij.: 529Yz, 538; Deli Batavia: 513, 509Y2; Deli Mij.: 427% 4221/3; Ngoepit: 355; Oostkust: 182% 183% Senembah: 501% 5ÓÖ. De petroleumafdeeling was verdeeld. Tegenover een reactie van enkele procenten in aandeelen Koninklijke Petroleum Mij. Š welke werd beschouwd als een gevolg van winst- nemingen Š ontstond groote vraag voor aandeelen Perlak Petroleum, in verband met de berichten, dat een bron was aangeboord, welke op de productie van de Perlakterreinen een gunstigen invloed zou kunnen uitoefenen. Voorts waren aandeelen Marland Oil vast van toon, waarbij de richting door den gang van zaken in de Amerikaansche markt werd aangegeven. Ook aandeelen Steaua Romana hebben eenige belangstelling getrokken. De noteering kon van ongeveer 101/2 pCt. stijgen tot circa IP/4 pCt. Dordtsche Petr. Ind. Mij.: 454V2, 446; Gec. Holl. Petr. Mij.: 206, 209; Kon. Ned. Petr. Mij.: 474% 469% Perlak Petr.: 102% 118% Peudawa: 21, 22% Marland Oil: 3915/16, 43>%. Scheepvaartaandeelen hebben ruimeren handel dan gewoon¬ lijk te zien gegeven. Toch waren de koersvariaties ten slotte niet omvangrijk, al bleef een goede stemming heerschen. Vooral aandeelen Kon. Ned. Stoomboot Mij., van Nievelt Goudriaan, Holland Amerika Lijn, enz. hebben nogal aan¬ dacht getrokken. Holland-Amerika Lijn: 801/2, 81; Java China Japan Lijn: 1 Ł)71/2, 136; Kon. Ned. Stoomboot Mij.: 92% 91; Ned. Scheepv. Unie: 205% 203%; Nievelt Gou¬ driaan: 116, 117% Stoomv. Mij. Nederland: 203, 199. Van industrieele aandeelen zijn aandeelen Philips gebukt gegaan onder eenigen verkoopdrang, waardoor het koerspeil een reactie te zien heeft gegeven. Voor kunstzijde is de belang¬ stelling gering geweest; over het algemeen bestond een neiging tot reactie, welke echter geen groote vormen heeft aange¬ nomen. De handel in aandeelen Margarine Unie, Calvé-Delft, enz. is sterk ingekrompen, hetgeen eveneens met een lichten achteruitgang van de koersen gepaard is gegaan. Aandeelen van Berkel™s Patent zijn in koers verminderd na de mededee- ling, dat bijschrijving op de aandeelen zou plaats vinden. Ver¬ moedelijk was dit feit reeds tevoren in de noteering verdis¬ conteerd; tegen het slot is overigens een herstel ingetreden. Van Berkel™s Patent: 2881/2, 289% Centrale Suiker Mij.: 77, 75% Holl. Kunstzijde Ind.: . 212, 213; Internationale Viscose: 110% 110; Maekubee: 184% 1823/4; Margarine Unie: 246, 241% Ned. Kunstzijdefabriek: 418, 414; Philips Gloeilampenfabr.: (Gem. B. v. A.): 783% 778%; Ougrée Marihaye: 359% 372l/2; Separator: 176%, 175%; Zweedsche Lucifer Mij.: 452, 461. Aandeelen in mijnbouwondernemingen waren vast voor aan¬ deelen Algemeene Exploratie Maatschappij, terwijl aandeelen Boeton, na een lichte inzinking, hun aanvangspeil weer hebben overschreden. Alg. Exploratie Mij.: 112%, 117; Billiton le Rubriek: 968; Boeton Mijnbouw Mij.: 216%, 219; Muller & Co.™s Mijnbouw Mij.: 102, 101%; Oost Borneo: 66%, 68%; Redjang Lebong: 152, 153V2; Singkep Tin Mij.: 357, 363%. Bankaandeelen bleven vast, met uitzondering van sommige aandeelen in Indische credietondememingen. Amsterdamsche Bank: 187, 188%; Incasso Bank: 123%, 123; Javasche Bank: 317; Koloniale Bank: 242%, 235%; Ned. Ind. Handelsbank: 165, 164; Ned. Handel Mij. C. v. A.: 172%, 170%; R™damsche Bank: 106%, 106%; Twentsche Bank: 140. De Amerikaansche afdeeling was onregelmatig, in overeen¬ stemming met de koersontwikkeling in Wallstreet. Anaconda Copper: 175%, 180; Studebaker: 80%, 77%; U. S. Leather: 34%, 34%; U. S. Steel Corp.: 159%, 161%; Atchison Topeca: 190%, 192%; Erie: 56Y4, 57Y2; Missouri Kansas & Texas: 45%, 45; New York Ontario: 273/4, 27Yi»; Union Pacific: 198%, 200; Wabash Railway: 777/s, 76%. GOEDERENHANDEL. GRANEN. 3Q 0ctober 1928 Zooals wij in ons vorige overzicht vermeld hebben, had in de vorige week de flauwere stemming voor tarwe aan de termijn- markten der uitvoerlanden den ondernemingslust aan de voornaamste Europeesche markten doen afnemen en vooral in Engeland werd veel minder gekocht dan in de kortere vaste periode, die was voorafgegaan. Ook in de eerste helft der nu afgeioopen week kwam daarin geen verandering. Zelfs nam de omzet in overzeesche tarwe in Europa nog verder af. Die afname betrof aanvankelijk namelijk vooral Engeland, terwijl op het vasteland tot de dalende prijzen nog geregeld werd gekocht. Deze week echter zijn ook daar de zaken in omvang verminderd. In Duitschland wordt in een grooter gedeelte der behoefte door inlandsche tarwe voorzien dan gewoonlijk wel het geval is. Zoowel in Duitschland zelf als te Antwerpen en in Nederland naar het Duitsche achterland waren dan ook de zaken deze week van weinig beteekenis en daar ook België en het gedeelte van Frankrijk, dat door Antwerpen bediend wordt, weinig tarwe kochten, was deze Week al spoedig ook de Antwerpsche markt stil. Telkens was het weder de buitenge¬ woon groote hoeveelheid tarwe, die in Canada en de Vereenigde Staten voor export beschikbaar was, welke de stemming drukte. Van 1 Augustus tot 1 October zijn in Canada niet minder dan 146 millioen bushels tarwe ter markt gebracht tegen 35 millioen in dezelfde periode van het vorige jaar. Eenigszins mag dit veroorzaakt zijn door het feit, dat in het vorige jaar de oogst lang niet zoo goed van stapel was geloopen als ditmaal en de aanvoeren toen vrij wat lager begonnen zijn, maar vooral bleek toch wel weder uit deze cijfers de enorme omvang van de Canadeesche tarweproductie van dit seizoen. Ook de nieuwe raming van den Argentijnschen uitzaai werkte eenigszins de flauwere stemming van de tarwemarkt in de hand. Weliswaar is deze raming slechts zeer weinig hooger dan de eenigen tijd geleden gepubliceerde, doch zij vestigde weder de aandacht op het feit, dat de uitzaai van 19.7 millioen acres van het vorige jaar met ruim 5 % overtroffen is. Ook werd Platatarwe van den laatsten oogst dringender aange¬ boden met ruime aanvoeren in de Argentijnsche havens en grootere wekelijksche verschepingen. Ook beklaagde men zich aan de Westkust der Vereenigde Staten over de weinige vraag voor tarwe ter verscheping van die Westelijke havens, maar aan gebrek aan vraag uit niet Europeesche markten ligt dat niet, want ook deze week is daarheen weder veel ver- Indüstrieele Disconto Maatschappij AMSTERDAM LONDEN maatschappelijk kapitaal / 25.000.000Š BERLIJN PARIJS KOPENHAGEN VOLGESTORT GEPLAATST EN RESERVES /12900.000- Financiering van den afzet van industrieele producten. % & 31 October 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 969 AANVOEREN in tons van 1000 KG. Artikelen Rotterdam Amsterdam Totaal 21/27 Oct. 1928 Sedert 1 Jan. 1928 Overeenk. tijdvak 1927 21/27 Oct. 1928 Sedert 1 Jan. 1928 Overeenk. tijdvak 1927 1928 1927 Tarwe. Rogge . Boekweit. Maïs. Gerst . Haver . Lijnzaad. Lijnkoek.. Tarwemeel . Andere meelsoorten …. 28.984 4.783 64 21.986 30.828 2.664 3.141 1.889 2.288 401 1.849.672 175.100 13.839 863.976 398.468 165.039 161.792 164.818 90.265 9.076 1.812.423 342.918 15.985 1.171.394 399.644 183.950 210.160 156.979 92.041 10.054 1.905 843 4.098 609 58.843 177.498 11.020 617 321.037 1.184 31.105 39.252 743 67 195.106 12.199 2.829 194.653 35.919 1.908.515 175.100 13.839 1.041.474 409.488 165.656 482.829 166.002 121.370 9.076 1.851.675 343.661 16.052 1.366.500 411.843 186.779 404.813 156.979 127.960 10.054 scheept. Uit Duitschland werden weder export-zaken gedaan naar Engeland, maar ook naar de landen in het Oosten der Middellandsche Zee. Oogstberichten uit Australië blijven gunstig en aanvankelijk was dat ook voor Argentinië het geval. Later echter werd daar weder over onvoldoenden neer¬ slag geklaagd. Hetzelfde is in de tweede helft der week ook in toenemende mate het geval geweest voor sommige gedeelten van het wintertarwe-gebied der Vereenigde Staten en wel met name voor Oklahoma en Texas. Reeds spoedig verbeterde daardoor de stemming eenigszins in Noord-Amerika en het¬ zelfde was-ook aan de Argentijnsche termijnmarkten het geval. Een zeer sterke verbetering trad echter eerst te Chicago en Winnipeg op 27 October op, waarvoor behalve de droogte in sommige gedeelten der Vereenigde Staten vooral ook ver¬ laagde ramingen voor de Canadeesche opbrengst als oorzaak werden aangegeven. Naarmate de dorsckresultaten in Canada algemeener bekend worden, blijkt meer en meer, dat de kort voor en gedurende den oogsttijd opgetreden vorst toch wel aanzienlijke schade heeft veroorzaakt en reeds schatten par¬ ticuliere experts de opbrengst in Saskatchewan op 277 millioen en die in Alberta op 134 millioen bushels, terwijl de officieele ramingen van 1 September 300 en 170 millioen bedroegen. Voor geheel Canada verwacht men dan ook binnenkort een officieele raming, die aanzienlijk beneden het cijfer van 1 September zal blijven en reeds wordt aangenomen, dat die raming niet hooger zal zijn dan 500 millioen bushels tegen 550 millioen op 1 September, terwijl de opbrengst in het vorige jaar ongeveer 460 millioen heeft bedragen. Wanneer werkelijk zulk een reductie in de opbrengstraming mocht plaats vinden, is er zeker alle aanleiding voor stijging der tarweprijzen, doch voorloopig ontmoette de sterke prijs verhooging van 27 Octo¬ ber op den volgenden marktdag in Europa nog niet veel ver¬ trouwen. De zaken bleven van beperkten omvang en slechts kleine prijsverhoogingen werden betaald. Ook had de Argen¬ tijnsche termijnmarkt op 27 October de Noord-Amerikaansche verhooging niet gevolgd. Die verhooging heeft zich dan ook op den 29sten niet geheel kunnen handhaven, maar toch was op dien dag het slot te Chicago ongeveer 4 en te Winnipeg 3 dollarcent per 60 lbs., hooger dan een week tevoren. Aan de Argentijnsche termijnmarkten valt voor oude tarwe ten slotte een prijsverlaging van 5 a 15 centavos per 100 KG. te constateeren. Nieuwe oogst (de Eebruari-termijn) steeg 5 centavos. In overzeesche rogge worden nog altijd niet veel zaken gedaan, doch in verband met den kiemen Amerikaanschen oogst hebben toch deze week te Chicago de prijzen zich vrij goed kunnen handhaven. Op 27 October was ook rogge te Chicago zeer vast en na de reactie van den 29sten sloot de markt toch nog ruim 2 dollarcent per 56 lbs. hooger dan op den 22sten. In Noordwestelijk Europa blijven de binnenlandsche oog¬ sten in ruime mate in de behoefte aan rogge voorzien en in Duitschland vindt het aanbod den laatsten tijd zelfs slechts met eenige moeite opname. Voor maïs was de houding der markt eerst wat teleurstellend voor de houders, die wegens de afname der Argentijnsche verschepingen en voorraden, de ongunstige resultaten der oogsten van Zuid-Oostelijk Europa en Italië, het beperkte Zuid-Afrikaansche aanbod en den niet overmatig grooten oogst der Vereenigde Staten verdere prijsstijging waarschijn¬ lijk hadden geacht. In het begin der week bewogen de prijzen zich echter eerder iets in de tegenovergestelde richting en de vraag in de voornaamste Europeesche invoerlanden viel tegen. Na een vaste markt op 22 October trad te Chicago wegens gunstig weder voor het binnenhalen van den oogst en het dorschen en tevens onder den invloed van iets lagere Argen¬ tijnsche prijzen, eenigs prijsverlaging in. Aanvoeren van nieuwe maïs bleven in Noord-Amerika nog zeer klein, maar op verscheping in den winter en de eerste maanden van 1929 werd uit Noord-Amerika toch wat goedkooper geoffreerd, terwijl Platamaïs op aflading ook iets lager en ruimer aan de markt kwam. Na eenige dagen herstelde zich echter de Euro¬ peesche vraag. Uit Argentinië werden wel grootere versche¬ pingen gemeld dan de zeer kleine van de vorige week, doch de hoeveelheid bleef toch ook ditmaal zeer matig en al spoedig konden zoowel in Engeland als op het vasteland de prijzen zich weder herstellen. In Nederland was de druk, welke eenigs¬ zins was uitgegaan van de gelijktijdige aankomst van een aantal booten met Platamaïs, spoedig weder verdwenen, toen die aanvoeren gemakkelijk plaatsing vonden. Zelfs was ten¬ slotte aangekomen Platamaïs te Rotterdam zeer schaarsch geworden, en daar het nog eenige dagen zal duren, vóór er in die . haven weder nieuwe aanvoer te verwachten is, was ten slotte de prijs voor beschikbare maïs geheel gestegen tot het niveau van latere stoomende partijen, die enkele dagen geleden nog heel wat hooger dan aangekomen maïs werden genoteerd. Zelfs viel voor de eerste partijen op 29 October reeds een kleine premie boven latere te bedingen. Nog vrij wat hoogere prijzen worden echter voor Platamaïs op aflading in de eerstvolgende maanden genoteerd en van tijd tot tijd betaald. Zij bevinden zich nu ver boven de prijzen van Noord-Amerikaansche maïs op winter-aflading en daarvoor bestaat dan ook in Engeland en verder vooral in Nederland geregeld goede kooplust. Zuid- Afrikaansche maïs ontmoette deze week eveneens toenemende belangstelling. Eenige stoomende en spoedig te verschepen ladingen uit Zuid-Afrika werden naar Nederland en Engeland verkocht en voor alle Zuid-Afrikaansche soorten hebben de prijzen deze week eveneens een niet onbelangrijke verhooging ondergaan, vooral toen zoowel de Argentijnsche termijn¬ markten als Chicago weder vaster werden met stijgende prijzen. Meer en meer komt blijkbaar de maïsmarkt onder den indruk van het feit, dat in dit seizoen geen uitvoer van eenige be- teekenis te verwachten valt uit Roemenië en de andereDonau- landen en Centraal-Europa dus Plata- en Noord-Amerikaansche maïs zal dienen in te voeren. Dat Italië een kleinen maïsoogst heeft is daarbij van groote beteekenis en tevens wordt het duidelijk, dat Argentinië niet meer tot groote verschepingen in staat zal zijn. Op 25 October bedroegen de voorraden in de Argentijnsche havens nog 220.000 ton tegen 330.000 ton op het overeenkomstige tijdstip van het vorige jaar. Het staat nu wel vrij vast,’ dat de Vereenigde Staten in dit seizoen een groote rol zullen hebben te vervullen bij de maïsvoor- ziening van Europa en naarmate men zich daarvan in Amerika sterker bewust wordt, neemt de waarschijnlijkheid toe, dat de prijzen, waartoe Amerika bereid is, die rol te vervullen, verhooging zullen ondergaan. Te Chicago heeft de December termijn, na de prijsdaling van het begin der week, nog niet weder den prijs van 22 October bereikt. Op den 29sten bleef het slot nog 1/2 dollarcent per 56 lbs. daar beneden, doch de latere termijnen waren ongeveer 1 cent hooger. De December- termijn is eenigszins gedrukt door de in de laatste dagen toe¬ nemende aanvoeren. Voor gerst blijft de markt haar onregelmatig karakter be¬ houden Wegens de moeilijkheden, welke ondervonden worden bij het gebruiken der Noord-Amerikaansche voergerst als varkensvoeder. Eenige verbetering valt den laatsten tijd wel te constateeren en in Duitsche havens hebben verschillende partijen met succes het onderzoek doorstaan, dat daar van regeeringswege wordt ingesteld, vóór invoer veroorloofd is. Toch schijnen bij den verbruiker de bezwaren nog lang niet overwonnen te zijn. Beter gaat dat in Nederland. Ook hier komen nog klachten voor, doch in de afgeloopen week bestond hier tot de nog steeds lage prijzen herhaaldelijk zeer levendige vraag voor Noord-Amerikaansche voergerst, ook van de zijde van coöperatieve verbruiksvereenigingen. Voor verscheping in de wintermaanden werden daarbij steeds aanzienlijk hoogere prijzen betaald dan voor spoedige posities. Later is de vraag echter afgenomen in verband met gro-te aanvoeren, die in het begin van November in Nederland te verwachten zijn. In Engeland schijnt de toestand vrijwel gelijk aan dien in Nederland, want ook daar wordt geklaagd en gaan toch de inkoopen voort. Eenige aanwijzing voor het vermin- 970 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 31 October 1928 deren der moeilijkheden valt misschien ook te conclndeeren uit de afname der Duitsche vraag naar Donaugerst tot prijzen, die zich zeer ver boven de voor Amerikaansche gerst geldende plachten te verheffen. Reeds zijn in Noord-Duitschland de prijzen voor Donaugerst vrij wat gedaald. Partijen, die naar Nederland onderweg zijn, zijn steeds veel moeilijker te ver- koopen geweest dan naar Bremen en Hamburg en de prijzen waren steeds aanzienlijk lager dan op de Noord-Duitsche havens. De verkoop is er ook hier niet gemakkelijker op ge¬ worden. Verschepingen uit Roemenië waren deze week niet groot, en aan de Roemeensche markt is gerst wegens de Noord- Duitsche prijsverlaging nog al wat in prijs gedaald. Ook uit Noord-Amerika is deze week minder gerst verladen dan te¬ voren, hetgeen zeker gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de met Noord-Amerikaansche voergerst ondervonden moeilijk¬ heden. Vrij wat vroeger naar Duitschland afgesloten ver- koopen zijn door de verschepers teruggekocht of op latere verscheping geprolongeerd. Ook zijn verschillende dier con¬ tracten overgebracht op Canadeesche gerst, waarvoor in Duitschland de voorwaarden, die aan het verlof tot invoer verbonden zijn, niet gelden. Aan de termijnmarkt te Winnipeg heeft gerst deze week niet sterk gefluctueerd, doch ten slotte heeft toch een prijs ver hooging van ongeveer 1 dollarcent per 48 lbs. plaats gevonden. In haver zijn de verschepingen uit de Vereenigde Staten den laatsten tijd vrij wat toegenomen, omdat sommige soorten Amerikaansche haver tot matige prijzen te koop waren en daarin vrij geregeld zaken naar Europa konden worden afge¬ sloten. Canada blijft echter met zijn haver voortdurend te duur. Het schijnt, dat in Canada ook de haveroogst geleden heeft onder de vorst, welke aan de tarwe zooveel schade heeft berokkend. Deze week kocht Engeland weder vrij geregeld haver uit de Vereenigde Staten, maar groot zijn de zaken niet, daar in Europa overal de eigen oogsten voor een groot gedeelte in de behoefte voorzien. In Argentinië is haver wat in prijs gedaald en van tijd tot tijd komen vooral naar het vasteland zaken in nieuwe Platahaver tot stand. Duitschland blijft ge¬ regeld voor export met haver aan de markt en bereikt daarbij een matigen omzet naar Engeland en de naburige landen van het continent. SUIKER. Evenals verleden week waren ook ditmaal de verschillende groote suikermarkten met uitzondering van Java over het algemeen lusteloos gestemd. In New Vork brokkelden de note.eringen op de termijn¬ markt weder langzaam af en was het slot October 2.02; Dec. 2.01; Mrt. 2.06; Mei 2.13; Juli 2.21; terwijl Sp. Centrifugals op 3.89 sloten. Voor Ruwsuiker, waarin weinig zaken omgingen, bleef de prijs ongeveer op het vorige niveau, nl. 2.5/32 d.c. c. & fr. New York op basis van Cubasuiker. De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. bedroe¬ gen deze week 34.000 tons, de versmeltingen 64.000 tons tegen 51.000 tons in 1927 en de voorraden 281.000 tons tegen 202.500 tons. De laatste Cuba statistiek is als volgt: Cubaansehe prod, tot 23 Od Consumptie. Weekontv. afscheephavens. Totaal sedert 1 Jan. Weekexport. Totale export sedert 1 Jan. Voorraad afscheephavens… Voorraad Binnenland …. 1928 1927 1926 Ton Ton Ton 4.037.833 4.508.521 4.884.658 87.568 120.521 117.500 29.918 41.243 40.024 3.637.134 4.038.134 4.453.982 83.624 60.946 72.191 3.078.051 3.487.121 4.008.876 522.427 551.013 445.106 349.787 349.866 313.177 In Londen werd de termijnmarkt voornamelijk beïn¬ vloed door December likwidaties en lagen de slotnoteeringen tusschen 33/4 d. en l1/., d. (naar gelang van spoedige of latere levering) beneden de openingsnoteeringen. De ruwsuikermarkt sloot als volgt: December Sh 9/51/l; Maart Sh 9/6; Mei Sh 9/81/.; Aug. Sh 9/llV4; Sept. Sh 10/-. Op Java verkochten de V.I.S.P. uit oogst 1928 verdere 6.500 tons Superieur en 83.500 tons Hoofdsuiker (waaronder 5000 tons tot / 11,75 onder de bekende optiecondities) tot onveranderde prijzen en uit oogst 1929 30.500 tons Superieur en 26.500 tons Hoofdsuiker eveneens tot resp. … 13,50 en … 12,25. De markt voor tweedehandsch suiker was stil zonder noemenswaardige verandering in prijzen. Het rendement van 145 fabrieken bedroeg per half October 19Va % meer dan op dat tijdstip in 1927. Hier te lande brokkelden prijzen op de termijnmarkt in den loop der week ongeveer … 1/1 af wegens voortdurend I aanbod. De markt sloot kalm op de volgende noteeringen- Oct. …14,-; Dec. /133/4; Mrt. / 14V8; Mei / 14V4 en Aug. … 141/—. De omzet bedroeg deze week ongeveer 600Ó tons. STATISTISCH OVERZICHT V, TARWE HardWinter No. 2 loco Rotterdam/ Amsterdam per 100 K.G. ROGGE American No.22) loco Rotterdam per 100 K.G. MAÏS La Plata loco R™dam/A™dam per 2000 K.G. GERST Amer.No.23) loco Rotterdam per 2000 K.G. LIJNZAAD La Plata loco R™dam/A™dam per 1960 K.G. STEENKOLEN Westfaalsche bunkerkolen, ongezeefd f.o.b. R™dam/A™dam per 1000 K.G. PETROLEUM Mid. Contin. Crude 33 t/m 33.90 Bé s. g. per barrel IJZER Cleveland Foundry No. 3 f.o.b. Middlesbrough per Eng. ton KOPER Standaard Locoprijzen Londen per Eng. ton Jaargemidd. 1925 Januari 1926 Februari — Maart — April — Mei — Juni — Juli Augustus — September — October — November — December — Januari 1927 Februari — Maart — April — Mei — Juni — Juli Augustus — September — October — November — December — Januari 1928 Februari — Maart — April — Mei — Juni — Juli Augustus — September — 1 October — 8 — 15 22 29 !) Men zie voor * Manitoba No. fl. 17.20 *16,90 *16,30 *15,375 *16,10 *16,325 *16,125 *16,20 15,35 14,80 15,75 16,025 15.40 15,225 15,225 15,05 14.80 15,75 15.60 15,10 14,875 14,70 13,725 13,45 13.40 13.50 13.80 14.60 15,30 15.30 14,375 14.25 12,00 11,65 12,15 12.50 12.30 12.20 12.25 de toe 3. fZ °/o 100,0 98.3 94.8 89.4 93.6 94.9 93.7 94.2 89.2 86,0 91,6 93.2 89.5 88.5 88.5 87.5 86,0 91.6 90.7 87.8 86.5 85.5 79.8 78.2 77.9 78.5 80.2 84.9 88.9 88,9 83.6 82,8 69.8 67.7 70.6 72.7 71,5 70.9 71,2 lichtir uid-Ri fl. 13,075 11.475 f 11,525 f 11,475 f 11,45 f 11,00 11.125 12,175 11.825 11,95 12,325 12,60 12,20 12,50 13,05 12,70 12.825 13.575 13.20 12,05 11,45 12,15 11,45 12.125 12.575 12,70 12,875 14,00 14,975 15.475 14,275 13,075 12,625 11.575 11,90 12,60 12,30 12.20 12,35 g op deze ssische. °/o 100,0 87,8 88,1 87.8 87.6 84.1 85.1 93.1 90.4 91.4 94.3 96.4 93,3 95.6 99.8 97.1 98.1 103.8 101,0 92.2 87.6 92,9 87.6 92.7 96.2 97,1 98.5 107.1 114.5 118.4 109.2 100,0 96.6 88.5 91,0 96.4 94,1 93,3 94.5 n staa fl. 231.50 190.25 174,00 167.75 177.50 168.50 171,00 175.25 170.50 170,00 175.50 177.75 173.50 165,00 167,00 164.50 173,00 172.75 175,25 171.50 178.50 179.50 178.75 184.75 201,00 207.50 226.50 240.75 239.50 238.50 234,00 246.75 214.75 198.75 208,00 222,00 216,00 220,00 226,00 de numn °/o 100,0 82,0 75.2 72.5 76.7 72.8 73.9 75.7 73.7 73.5 75.8 76.8 74.9 71.3 72.1 71.1 74.8 74.6 75.8 74.1 77.1 77.5 77.2 79.8 86.8 89.6 97.8 104,0 103.5 103,0 101,0 106.6 92.8 85.9 89.8 95.9 93.3 95,0 97.6 ïers va fl. 236,00 184.25 175,00 174.50 194.75 192.50 198.75 200.50 190.50 204.75 218.75 215,00 210.75 222.25 230,00 219.25 237.50 258.25 246,00 235.75 252.50 233.25 230.50 233.25 246.25 247.75 243.75 255.75 261,00 260.75 252.50 241,00 226.75 198.25 196,00 189,00 188,00 185,00 189,00 n 8 en °/o 100,0 78.1 74.2 73.9 82.5 81.6 84.2 85,0 80.7 86.8 92.7 91.1 89.3 94.2 97,5 92.9 100,6 109,4 104.2 99.9 107,0 98.8 97.7 98.8 104.3 105,0 103.3 108.4 110,6 110.5 107,0 102,1 96.1 84,0 83.1 80.1 79,7 78,4 80,1 15 Ai fl. 462.50 370.75 353,00 330,00 335.75 334.50 360,25 382.50 376.50 360.25 367.75 382.50 373.75 362.50 373.75 354.75 351.50 373.75 372.75 367.75 368.25 369.50 359,00 349.75 348.25 361,00 361,00 350.75 358.25 372,00 365.25 359.75 350.75 350, 75 357,00 372,00 370,00 368,00 363,00 gustus 192 °/o 100,0 80,2 76.3 71.4 72.6 72.3 77,9 82.7 81.4 77.9 79.5 82.7 80.8 78.4 80,8 76.7 76,0 80.8 80.6 79.5 79.6 79.9 77.6 75.6 75.3 78,0 78,0 75.8 77.5 80.4 79,0 77.8 75.8 75,8 77,2 80.4 80,0 79.6 78.5 8 (No. fl. 10,80 10,05 10,20 9,85 10,00 13.10 13,85 16.35 17.25 25,50 31.10 38.25 19,00 13.35 12.10 11.25 11,00 10.95 11,00 11,10 11,05 10,90 10,90 10,65 10,60 10,30 10,00 9.95 10,05 10,60 10,10 10,10 10,05 10,00 9,95 9,95 10,00 10,00 658 en 65 °/o 100,0 93.1 94,4 91.2 92.6 121.3 128,2 151.4 159.7 236.1 288,0 353.7 175.9 123.7 112,0 104.2 101.9 101.4 101.9 102.8 102.3 100.9 100,9 98.6 98.1 95.4 92.6 92.1 93.1 98.1 93.5 93.5 93.1 92.6 92.1 92,1 92,6 92,6 }) Pag. $ 1.68 1.51 1.80 1.80 1.80 1.93 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 1.81 1.75 1.75 1.70 1.26 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.21 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.21 1.21 1.21 1.18 1.18 1.18 1.18 689/90 % 100,0 89,9 107,1 107,1 107.1 114,9 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 107,7 104.2 104.2 101.2 75,0 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,0 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 72,0 72,0 72,0 70,2 70,2 70,2 70,2 n 709. Sh. 73/- 70/- 70/6 70/6 70/6 73/- 76/6 87/- 90/6 94/6 118/- 120/6 99/6 85/6 83/6 81/- 80/- 74/- 70/- 70/- 69/- 65/- 65/- 65/- 65/- 65/- 65/- 65/6 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 66/- 2) = West °/o 100,0 95,9 96,6 96,6 96.6 100.0 104,8 119.2 124,0 129.5 161.6 165,1 136.3 117.3 114.4 111,0 109,6 101.4 95,9 95,9 94,5 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89.7 90.4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 ern vó £ 62.1/6 59.3/- 59.12/- 58.15/6 57.7/6 56.9/6 56.17)6 58.2/- 58.19/6 58.15/- 58.7/6 57.6/6 56.19/6 55.7/6 54.16/- 55.17/- 55.2/6 54.14/- 54.2/6 53.19/- 55.5/6 54.13/- 55.5/- 59.1/- 60.2/- 62.-/- 61.12/- 61.3/6 61.14/6 62.15/- 63.17/- 62.18/- 62.10/6 63.8/- 64.12/6 64.12/6 64.17/6 66.-/- 67.17/6 ór de invoer: °/o 100,0 95.3 96,0 94.7 92.4 91,0 91.6 93.6 95,0 94.6 94,0 92,3 91.8 89.2 88.3 89.9 88,8 88,1 87,2 86.9 89,0 88,0 89,0 95.1 96.8 99.9 99.2 98.6 99.4 101,1 102,9 101.3 100,7 102,1 104,1 104,1 104,5 106.3 109.3 ng van VAN 3! October 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 97] KATOEN. Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons. Manchester, d.d. 24 October 1928. De Amerikaansche katoenmarkt is gedurende deze week vaster geweest en locoprijzen zijn tot gisteren slechts weinig veranderd. Het weer in de katoendistricten is over het algemeen gunstiger geweest, terwijl morgen ook een gunstig Ginners- bericht verwacht wordt, zoodat de markt vrij vast is. New-York sloot gisteren 17 tot 21 punten lager, waarop Liverpool ge¬ reageerd heeft door eveneens 7 tot 9 punten lager te openen. Mid-American spot in Liverpool noteerde j.1. Vrijdag 11.09, het hoogste punt sinds 1 Augustus. Daar staat tegenover, dat basisprijzen circa 30 punten lager zijn sinds de laatste 8 dagen. Het schijnt wel, dat met loopende maandfutures om ca. 101/2 d. zaken mogelijk zijn, doch bij hoogere prijzen gaat er veel minder om. Egyptische katoen is vaster in prijs en locover- koopen bedroegen de vorige week slechts 39.000 balen. De Amerikaansche garenmarkt is over het algemeen rustig en terwijl prijzen zeer onregelmatig zijn, is de stemming vaster. Naar grove nummers bestaat slechts weinig vraag, terwijl er voor 32s weft veel belangstelling bestaat met weinig of geen beschikbare voorraden. Door printers schijnen enkele flinke zaken te zijn afgesloten, zoowel in twist als weft, alsook in dhooty garens. Naar ge¬ twijnde bundelgarens blijft een goede vraag bestaan, doch prijzen zijn slecht. In Egyptische soorten gaat voor ring- boomen op bescheiden schaal wat om. Ervaringen van spinners in mule cops in de nummers 60er en lager varieeren nog al; enkelen spreken van een goede vraag, terwijl anderen daaren¬ tegen slechts kleine hoeveelheden voor wekelijksche behoefte verkocht hebben. De fijnere nummers, alsmede getwijnde garens, worden slechts weinig verkocht. Het is moeilijk voor de markt de tegenwoordige prijzen van het ruwe materiaal te assimileeren en er wordt dan ook niet veel vooruit gekocht. Wij moeten wederom vermelden, dat de doekmarkt zeer vast is en prijzen neiging tot stijgen toonen. Overzeesche koopers zijn niet geneigd hunne biedingen te verhoogen, of hun zeer verminderde voorraden aan te vullen. Daar staat tegenover, dat er gedurende de laatste weken geregeld een goede onderstroom van zaken bestaan heeft, misschien niet voldoende om prijzen op te voeren, dan toch om voldoenden ru8ëesteun aan de markt te geven. Zooals wij de vorige week reeds schreven, is dit speciaal het geval met spinners. De toon van de markt is hoopvol met bepaald meer vertrouwen in de toekomst, doch verhoogt dit niet het aantal werkelijk ge¬ boekte orders, tenzij prijsideeën, zoowel hier als op de over¬ zeesche markten, geleidelijk meer met elkaar overeenkomen. Liverpoolnoteeringen Oost. koersen 16 0ct. 230ct. 170ct. 240ct. T.T. op Br.-Indië 1/6JT l/6Tu F. G.F.Sakellaridis 18,20 18,30 T.T.op Hongkong 2/0% 2/0i/e G. F. No. 1 Oomra 6,95 6,85 T.T. op Shanghai 2/7% 2(7% Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens. (In duizendtallen balen). 1 Aug. ™28 tot 19 Oct. ™28 Overeenkomstige periode 1927 1926 Ontvangsten Gulf-Havens. — Atlant.Havens Uitvoer naar Gr.Brittannië — —™t Vasteland etc. | 3090 291 1185 329 3159 221 1315 268 4115 501 1385 235 Voorraden. (In duizendtallen balen). 19 Oct. ™28 Overeenkomstig tijdstip 1927 1926 Amerik. havens. Binnenland . New York. New Orleans. Liverpool . 1646 847 13 200 237 2044 962 216 365 610 2092 1073 91 409 380 KOFFIE. Na een kleine daling in het begin van de week op iets verder verlaagde aanbiedingen van Brazilië, herstelde de markt zich en liepen de prijzen wederom iets op in verband met een hier¬ onder vermelde mededeeling van den President van het Instituut tot Permanente Verdediging van de Koffie van Sao Paulo. De kost- en vracht-aanbiedingen van Santos en van Rio komen ten slotte uit op -/6 a 1/- lager dan een week geleden, terwijl die van Robusta in de meeste gevallen ook een fractie lager zijn. De verschillende gewasschen Centraal- Amerikaansche soorten van den nieuwen oogst (aflading begin 1929) daalden ook deze week nog iets verder. De officieele loco-noteeringen bleven onveranderd vast¬ gesteld op 65 ct. per 1/z KG. voor Superior Santos en 53 et. voor Robusta, bij een nog steeds onbevredigenden afzet. Voor de termijnnoteeringen aan de Rotterdamsche termijn- GROOTHANDELSPRIJZEN1) TIN locoprijzen Londen per Eng. ton KATOEN for Middling locoprijzen New York per lb. WOL gekamde Australische, Merino, 64™s Av. loco Bradford per lb. WOL gekamde Australische, Crossbred Colo¬ nial Carded, 50™s Av. loco Bradford per lb. RUBBERS Standaard Ribbed Smoked Sheets loco Londen per lb. SUIKER Witte kristal¬ suiker loco R™dam/A™dam. per 100 K.G. KOFFIE Robusta Locoprijzen Rotterdam per 1/2 K.G. THEE Afl. N.-I. theev. A™dam gem. pr. Java- en Suma- tratheep.^KG. Indexcijfer v/h. Centr. B. v. d. Stat., herleid van 1913= 100 tot 1925=100 Indexcijfer van The Economist, herleid v. 1901-5= 100 tot 1925=100 £ 261.17/- 283.6/- 286.3/- 285.14/- 282.19/6 268.14/6 268.13/6 283.6/- 294.10/6 307.19/6 314.14/6 308.1/6 307-/6 299.13/6 309.8/6 312.15/- 304.1/- 295.12/- 296.9/6 289.15/6 292 -16 287.12/6 264.2/6 234.4/6 266.13/6 255.1/- 233.10/6 233.17/6 234.6/- 230.13/- 218.8/6 211.19/- 211.18/- 214.7/6 222.17/6 218 17/6 220.-1- 224 17/6 223.2/6 % 100,0 108,2 109.3 109.1 108.1 102,6 102,6 108,2 112.5 117.6 120,2 117.7 117.3 114.4 118,2 119.4 116,1 112.9 113,2 110.7 111.5 109.8 100.9 100.9 101,8 97.4 89.2 89.3 89.5 88,1 83.4 80.9 80.9 81.9 85.1 83.6 84,0 85.9 85.2 $ cts. 23.25 20.75 20.55 19,40 19,10 18,95 18,45 18,80 18.45 17.35 13.25 12.90 12,60 13.45 14.15 14.25 14.75 16.15 16,85 17.90 19,70 22,05 20,65 20.25 19,70 19.25 18.35 19.35 20,65 21.55 21.35 21.75 19,30 18.55 19,30 19,100 -6) 20,057) 19,408) % 100,0 89.2 ‘88,0 83.4 82,1 81.2 19.3 80.9 79.3 74.3 57,0 55.5 54.2 57.5 60.6 61.3 63.4 69.5 72.7 77,0 84.7 94.4 88.8 87.1 84.7 82.8 78.9 83.2 88.4 92.7 91.8 93.5 83,0 79.8 83,0 82,1 & _6) 86,27 83,48 pence 55,00 48.75 46.50 47.50 47,50 47,50 47,50 47,50 47.75 48.75 47,50 44.75 44.75 45,00 46.25 47.75 47.50 47,00 47.25 48.50 48.50 50,00 50.25 52.25 51.50 53,00 54.75 55,00 54.50 54.25 55.50 53,00 51.75 47,00 46,509) 46,0010) 46,00H) 46,2512) °/o 100,0 88,6 84.5 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,8 88.6 86.4 81.4 81.4 81,8 84.1 86,8 86.4 85.5 85.9 88.2 88,2 90.9 91.4 95,0 93.6 96.4 99.5 100,0 99.1 98.6 100.9 96.4 94.1 85.5 84,59 83,6io 83,6n 84,112 pence 29.50 26,00 25,00 25.50 25,00 24.25 24,00 23.75 24.50 25.25 24.75 24,00 24.50 25.25 26,00 26.50 26.25 26,00 26,00 26,50 26,50 26.50 26.75 28.50 28.75 29.75 31.75 33.25 33,00 32.25 31,75 31.25 30,00 29,00 27,759) 27,5010) 27,00H) 26,7512) °/o 100,0 88,1 84,7 86.4 84.7 82,2 81.4 80.5 83,1 85.6 83,9 81,4 83.1 85.6 88.1 89.8 89,0 88,1 88,1 89,8 89,8 89.8 90.7 96.6 97.3 100.8 107.6 112.5 111.9 109.3 107.6 105.9 101.7 98,3 94,19 93,2io 91,5H 90,712 Sh. 2/11,625 3/4,25 2/7,625 2/5,125 2/1,25 1/10,5 1/8,375 1/8,375 1/7,625 1/8,125 1/8,875 1/8 1/6,5 1/7,375 1/7,125 1/8,25 1/7,875 1/7,75 1/6 1/4,75 1/5,25 1/4,25 1/4,375 1/6,5 1/7,75] 1/7,25 1/3,75 1/0,75 -/ 9,375 -19 -19,25 -19,25 -19,25 -16,5 -/8,5 -/8,875 -19 -/8.8125 -18,875 °/o 100,0 113,0 88,8 81,8 70.9 63,2 57.5 7,5 55.1 56.5 58.6 56.1 51.9 54.4 53.7 56.8 55.8 55.4 50.5 47,0 40.8 45.6 46,0 51.9 55,4 54,0 44.2 35.8 26.3 25.3 26,0 26,0 26,0 23.9 23.9 24.9 25,3 24.7 24,9 tl. 18.75 16.875 17.125 16,375 16,375 16.50 16.625 16.75 16.375 17.25 17.875 19.625 21.875 22,00 21.125 20.625 20.25 20.25 18.375 18.625 18.50 17.875 16.875 17.25 17.875 17.375 16.75 16.875 16.875 16.625 15.75 15.50 16,00 15.875 15,00 14.75 14,75 14.50 14.125 °/o 100,0 90,0 91.3 87.3 87.3 88,0 88,7 89.3 87.3 92,0 95.3 104.7 116.7 117.3 112.7 110,0 108,0 108,0 98,0 99.3 98.7 95.3 90,0 92,0 95.3 92.7 89.3 90,0 90,0 88.7 84,0 82.7 85.3 84.7 80,0 78.7 78,7 77.3 75.3 cts. 61.375 57.5 58 57.25 54.25 55 56 57 57.75 57.25 53.5 51,625 50 50 48.75 48 48 47 47 47 45.375 44.25 45.25 46 46 46 46 47 47 48.25 49 49.875 51.875 52.75 53 53 53 53 53 °/o 100,0 93,7 94.5 93.3 88.4 89.6 91.2 92.9 94.1 93.3 87.2 84.1 81.5 81.5 79.4 78.2 78.2 76.6 76,6 76.6 73.9 72,1 73.7 74.9 74,9 74,9 74,9 76,6 76.6 78.6 79.8 81.3 84.5 86,0 86.4 86,4 86,4 86,4 86,4 cts. 84,5 103,5 103.5 100.25 97.5 102.25 100 89.25 87.75 89.5 85.25 79.25 71 71.25 70 72.25 86.5 81.25 84 94.5 93 96 89.25 84.5 79.5 79 74.25 78.25 73.25 71.25 67.75 70.25 70 °/o 100,0 122,5 122.5 118.6 115,4 121,0 118.3 105.6 103.8 105.9 100.9 93.8 84,0 84.3 82.8 85,5 102,4 96,2 99.4 111,8 110,1 113.6 105.6 100,0 94.1 93.5 87,9 92.6 86.7 t84,3 80.1 83,1 82.8 100,0 98.7 96.1 93,5 92,3 92.3 92,9 91,0 89.7 90.3 92.3 94.8 94.8 93,5 94.2 92.9 92.3 93,5 96,1 97.4 96.1 96,8 96,8 97.4 97.4 98.7 96.8 98.1 98,7 98,1 98,7 95.5 92.9 93.5 100,0 93,4 92.3 91.1 90.4 89.4 90,0 90.2 92.2 94.7 94.5 93.3 88.7 87.6 89,5 87.9 87.4 88.9 89,3 89.2 90.8 90,0 89.1 88.3 88,0 86.7 87.4 88.4 90.1 90,0 88,3 86.8 85,0 223.2/6 85,2 19,40») 83,4» -/8,875 24,9 14,12» 75,3 53 86,4 de huidige officieele noteeringswijze (Jan. 1928).») = Malting vóór de invoering van de huidige offic. noteeringswijze (Jan. 1928). 4) Jaar- en maandgemiddelden afgerond op i/8 pence. ») 5 Oct. 6) 12 Oct. i) 19 Oct. ») 26 Oct. o) 4 Oct. i») 11 Oct. u) 18 Oct. 12) 25 Oct. 972 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 3! October 1928 markt- trad, na een daling in de eerste dagen, een herstel in, waardoor zij ten slotte weder kwamen op ongeveer dezelfde basis als een week geleden. Naar aanleiding van in den laatsten tijd verspreide berichten, volgens welke het Instituut tot Permanente Verdediging van de Koffie van Sao Paulo er toe, zou overhellen om wijziging te brengen in zijn tot nu toe gevolgde politiek van wat het noemt de verdediging der prijzen, heeft de President van het Instituut per telegraaf de mededeehng verspreid, dat het zijn denkwijze ten opzichte van deze zaak niet heeft gewijzigd en dat de verspreide baisse-berichten ongegrond zijn. De termijnmarkten reageerden hierop met een kleine stijging der noteeringen. Volgens telegram uit Brazilië, zal de grootte van de dage- lijksche aanvoeren uit het binnenland naar de haven van Rio voortaan tweemaandelijks worden vastgesteld, op basis van de verschepingen in dezelfde voorafgaande periode. Tot einde October blijven deze aan voeren gelimiteerd op 8720 balen, om voor de eerste helft van November gebracht te worden op 12.640 balen. Bij de beschouwing, welke in het vorig overzicht werd ge¬ geven betreffende den afscheep van koffie uit Nederlandsch- Indië, is door een onwillekeurig verzuim bij de vermelding der cijfers achterwege gebleven om rekening te houden met het eigen verbruik in Indië en met het feit, dat de opgegeven uitvoer slechts betrekking had op den afscheep naar Europa en naar de Vereenigde Staten van Amerika. De toen uitge¬ sproken verwachting, dat de Nederlandse!)-Indische oogst, en wel in het bijzonder die van Robusta, in dit seizoen veel vroeger tot afscheep zou zijn gekomen dan in het vorige en dat dus in het laatste gedeelte van dit seizoen waarschijnlijk zeer weinig koffie ter verscheping in Indië zal zijn achterge¬ bleven, was gebaseerd op de omstandigheid, dat van de voor dit jaar geraamde hoeveelheid van circa 1.900.000 balen niet alleen moeten worden afgetrokken de reeds op 30 September naar Europa en naar de Vereenigde Staten af gescheepte 953.000 balen, maar tevens de naar andere landen verzonden hoeveelheden (welke verleden jaar van Java en Madoera alleen reeds ca., 240.000 balen bedroegen) en tevens het eigen ver¬ bruik in Indië, dat zeer moeilijk te schatten is, doch dat voor Java en Madoera alleen reeds aangenomen wordt op ca. 300.000 balen per jaar. De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos op prompte verscheping zijn thans ongeveer 101/6 a 103/- per cwt. en van dito Prime ongeveer 103/6 a 105/-, terwijl zij van Rio type New-York 7 met beschrijving, prompte verscheping, bedragen 79/- a 79/6. Van Robusta op aflading van Nederlandsch-Indië zijn de prijzen in de eerste hand op het oogenblik: Palembang Robusta, November-verscheping, 393/4 ct. Benkoelen — — — 42 — Mandhéling — October- — 457é — alles per 7a KG., cif, uitgeleverd gewicht, netto contant. De slot-noteeringen te New-York van het aldaar geldende gemengd contract (basis Rio No. 7) waren, Dec. Maart Mei Sept. 29 Oct. 22 .. 15 — . 8 — . $ 15,90 — 16,10 — 16,39 — 16,39 $ 15,27 — 15,40 — 15,79 — 15,85 $ 14,83 — 14,95 — 15,36 — 15,49 $ 14,13 — 14,25 — 14,65 — 14,79 Rotterdam, 30 October 1928. THEE. De theemarkt gaf in de afgeloopen week blijk van een vaste stemming, die zich uitstrekte tot alle kwaliteiten. De prijs¬ verbetering bedroeg van 1/4 tot 1 d. per lb., waarbij ditmaal de ordinaire en middenkwaliteiten vooraan stonden. Het vaster worden van de theemarkt te Londen vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in de vaste stemming, die sinds de laatste weken heerscht op de veilingen te Calcutta en die in verband worden gebracht met berichten omtrent den oogst in Noordelijk Britsch-Indië. COPRA. De afgeloopen week heeft een verandering ten goede getoond. De prijzen stegen geleidelijk. De omzet was vrij bevredigend, hoewel consumenten zich grootendeels van aankoop op het verhoogde niveau onthielden, en de hoogere prijzen hoofd¬ zakelijk slechts door den handel betaald werden. De slotnoteeringen zijn als volgt: Nederl. Indische fms. aflad. Sept./Oct. … 303/8. — — Oct./Nov. — 305/s. — — — — Nov./Dec. — 303/4. — — — — Dec./Jan. — 307/s. VRACHTENMARKT. De Noord-Amerikaansche graanvrachtenmarkt was de afgeloopen week veel beter gestemd en er was een flinke vraag naar tonnage van alle richtingen, nl. Montreal, St. John, Northern range en de Golf van Slexico. Ook die vrachten zijn op een beter peil gekomen en het totaal aantal bevrachtingen is circa 25 booten. Montreal betaalde per November naar Antwerpen of Rotterdam 15™/a cents en naar —picked portsfl West-Italië 21 cents. Na Montreal was de Golf van Mexico de voornaamste markt en werd tonnage gezocht voor alle posi¬ ties tot Februari/Maart belading. Naar Bremen werd 20 cents betaald per November en naar Antwerpen of Rotterdam per December tot 177» cents. Van de Northern range werden verscheidene booten gedaan naar Antwerpen of Rotterdam per November en December tegen 14 cents, welke vracht ook naar Rotterdam direct is betaald. De suikervrachtenmarkt van West-Indië was kalm, doch bevrachters waren gedwongen hoogere vrachten te betalen door de concurrentie van de andere markten. Een 7000 tonner is gedaan van Cuba naar de gebruikelijke IJ. K./Continent havens per laatste helft November tegen 17/-. Sindsdien kan voor dergelijke tonnage 17/6 bedongen worden, terwijl per November 18/6 is gedaan. De tendenz van de North Pacific was de afgeloopen week veel beter. Van Vancouver werd voor tonnage van 8000 tons per December naar U. K./Continent tot 31/- betaald en naar Antwerpen of Rotterdam direct tot 30/-. Van Portland of Puget is een 7000 tonner gedaan tegen de verhoogde vracht van 33/- naar U. K./Continent per December. De betere stemming van de markt van La Plata bleef voort¬ duren. De vraag naar tonnage nam aanzienlijk toe en de vrachten zijn opgeloopen voor iedere positie tot en met einde December. Minstens 45 booten werden bevracht. Voor Novem¬ ber belading werd tot 23/6 betaald van boven La Plata havens naar IJ. K./Continent voor handige booten en voor November/ December tegen 6 d. minder. Ook naar de Middellandsche Zee en de Adriatische havens werd flink bevracht; Genua betaalde 24/6 voor groote booten van boven La Plata havens per November, terwijl van Buenos Aires 24/3 is gedaan naar Venetië direct. De vraag naar tonnage van Chili is aanzienlijk afgenomen doch de vrachten bleven gehandhaafd door de betere vraag van La Plata, North Pacific en de Golf van Mexico. Naar het Continent werd 27/6 betaald per November en 28/- per Januari. Voor ladingen van het Oosten wordt in het algemeen weinig tonnage aangeboden en daar de vraag over het algemeen iets is toegenomen, zijn de vrachten van de meeste afdeelingen vaster geworden. Van Saigon was eenige vraag naar tonnage voor rijst per November/December tegen ongeveer 31/3 naar U.K./Continent. Van Java was een flinke vraag tegen iets betere vrachten. November/December tonnage werd bevracht naar het Continent op basis van 28/3, in één geval met de optie U.K. tegen 28/9. Van de Middellandsche Zee werd voor erts o.m. betaald: Algiers/Newport 6/-, Melilla/Ymuiden 6-/, Bona/Rotterdam 4/1072, terwijl voor fosfaat betaald werd; Sfax/Queensboro en Ipswich 12/-, Sfax/Ghent 6/71/2. De uitgaande kolenvrachten van Engeland bleven goed gehandhaafd en naar de Middellandsche Zee liepen de vrachten iets op. Van Zuid-Wales werd o.m. betaald: Nantes 5/-, Genua. 9/6, Port Said 10/101/2, Buenos Aires 13/-, en van de Oostkust : Helsingfors 7/-, Hamburg 4/6, Genua 9/-, Adelaide 16/6. _ RIJNVAART. Week van 21 t/m. 27 October 1928. De aan voeren van zeezijde, hoofdzakelijk erts, bleven tamelijk levendig. Er was in de afgeloopen week tamelijke vraag naar scheepsruimte, welke voldoende beschikbaar bleef. Tengevolge van het wassende water werden de vrachten successievelijk lager. De ertsvracht bedroeg in het begin der week … 0.90 en … 1.Š met resp. 1/t en 1/2 lostijd en liep geleide¬ lijk tot resp. …0.60 en …0.70 in het laatst der week terug. Naar den Bovenrijn betaalde men in het begin der week nog uit¬ sluitend daghuur op basis van 3 a 33/4 voor groote, en 37é a 33/4 Ct. voor kleine en vlotte schepen. De huur zakte tot ca. 272 Ct. per ton. Ook werd in lastvracht gecharterd. De vracht voor ruwe producten bedroeg ca. … 1.40 a … 1.50 per last. Het sleeploon varieerde tusschen het 40 en 60 cents tarief. De waterstand was tamelijk w’assend, naar den Bovenrijn werd op M. 2.20 a M. 2.30 afgeladen. Naar den Benedenrijn op vollen diepgang. In de Ruhrhavens bleven de verschepingen van kolen stationnair. Er was voldoende ruimte beschikbaar. Het was¬ sende water bleef niet zonder uitwerking op den vrachtenstand. Voor Exportkolen bedroeg de vracht in het laatst der week M. 1.45 inch sleeploon per ton. Nederlandsche Handel-Maatschappij Amsterdam Gestort kapitaal f 80.000.000. Š Statutaire Reserve f 40.000.000.Š AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM EN ‘S-GRAVENHAGE Vestigingen in Nederlandsch-Indië, Straits-Settlements, Britsch-Indië, China en Japan 2 In- en Verkoop van Wissels en Telegrafische Transferten. – Incasseeringen en Financieeringen. – Schrifte¬ lijke en Telegrafische Credieten. – Reiscredietbrieven. – Deposito™s. – Rekeningen-Courant. – Aan- en Verkoop van Effecten. – Administratie van Vermogens. – Open en Gesloten Bewaarneming SAFE-DEPOSIT KOFFERKLUIS Tweede, omgewerkte druk van Inleiding tot de Studie der Bedrijfshuishoudkunde door J. GROOTEN Dir. der Levensverzekering- Mij. N. O. G., Leeraar M.O Wiskunde en Boekhouden, Amsterdam Ingenaaid f 7.50 Gebonden f8.50 NIJGH & VAN DITMAR™S UITGEVERS -MAATSCHAPPIJ ROTTERDAM Werkloon- berekening Onmisbaar boekje voor allen die werklieden in hun dienst hebben. – Met berekeningen in uurloon van 5Š100 cent Prijs f 1.50 Geb. f 1.90 Verkrijgb. bij den boekhandel en bij NIJGH & VAN DITMAR™S UITG.- MAATSCHAPP1J, ROTTERDAM Een correcte uitvoering Wijnhaven 113 Rotterdam Telefoon 7841 (vier lijnen) van Uw reclame¬ drukwerk is een eerste vereischte wil het zijn doel bereiken. Vraagt NIJGH & VAN DITMAR™S Handelsdrukkerij om modellen en advies. Ë& Een verzoek per briefkaart of tele¬ foon brengt U een vertegenwoordiger fj ,&fI 17 ff .11 Tervereenv. van Administr. en f 1 r raCtlSCll fcltfiCtfillDOfiK ten gebruike v. d. vermogensbel. I l.DU Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Nijgh & van Ditmar™s Uitg.-Mij, Rotterdam Nederlandsch Indische Handelsbank AMSTERDAM ROTTERDAM ™S-GRAVENHAGE BATAVIA AMOY,AMPENAN,BANDOENG,BOMBAY,CALCUTTA, CHER1BON, GORONTALO, HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOE- ROEAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGA¬ PORE, SOERABAYA, TEGAL, TJILATJAP, TOKIO, WELTEVREDEN, YOKOHAMA 31 OCTOBER 1028 1SE JAARGANG No. 670 A. E. C. VAN SAARLOOS, Balanslezen Handleiding voor fondsenbezitters, directeuren en commissarissen van Naamlooze Vennootschap¬ pen en studeerenden in de Handelswetenschappen. Tweede druk . f 2.90 Productiekostenverrekening- en Wetenschappelijke Bedrijfsleiding Leidraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Ac¬ countants .f 3.5o HANDELSECONOMISCHE BOEKERIJ Deel I. Dr. PAUL FELDKELLER, Het denken in de koopmanspractijk Leidraad voor het logisch denken in het dage- lijksch leven . f 1.7S Deel II. J. F. HALKEMA KOHL, Het Betalingsverkeer.f L90 NIJGH & VAN DITMAR™S UITG.-MIJ Š ROTTERDAM Practisch Administratieboek voor Huiseigenaren Prijs gecartonneerd f 2.25 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Nijgh & van Ditmar™s Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam. Lessen over den Handel door J. GROOTEN Prijs f 8.Š Geb. f 8.90 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Nijgh & van Ditmar™s Uitg.-Mij Rotterdam NIJGH & VAN DITMAR™S UITGEVERS-MIJ ROTTERDAM Wijnhaven 111-113 Tel .7841 -™42-™43-™61 Belast zich met het verzorgen van uit¬ gaven en tijdschrif¬ ten op elk gebied Naamlooze Vennootschap Wilton™s Machinefabriek en Scheepswerf Rotterdam Scheepsbouw en Machinefabricage. Speciale inrichting voor reparatiën van eiken om vang. Vijf droogdokken met lichtvermogen tot 46000 ton. ^ Dwarshelling. Drijvende kranen met een lichtvermogen tot 120 ton. r- . , 6707, 6708, 7303 Telefoon: 73()4> ^ ^ Telegramadres: —WILTONfl Rotterdam NIJGH & VAN DITMAR™S BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ, ROTTERDAM

Auteur