Ga direct naar de content

Jrg. 13, editie 659

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 15 1928
15 AUGUSTUS 1928 Economisch-Statistische Berichten ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER 13E Jaargang WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1928 No. 659 STOOMVAART’MAATSCHAPPIJ —NEDERLANDfl – Amsterdam ROTTERDAMSCHE LLOYD Rotterdam ?*> MAIL-, PASSAGIERS- EN VRACHTBOOTENDIENST HOLLANDŠJAVA vice versa via SUEZ KANAAL ?%> JAVA ŠNEW YORK LIJN Geregelde vrachtbootendienst tus- schen Nederlandsch-Indië en de Oostkust van Noord-Amerika in samenwerking met andere Maat¬ schappijen. J AVAŠBENGALEN LIJN Geregelde dienst tusschen Neder- landsch-Indië, Rangoon en Calcutta. JAVAŠPACIFIC LIJN Geregelde vrachtbootendienst tus¬ schen Nederlandsch-Indië, Singa¬ pore en de Westkust van Noord- Amerika. Afdeeling Pompen ELECTRISCH GEDREVEN VERTICALE SCHROEF- POMPEN VOOR BEMALING VAN KLEINE POLDERS = EN VOOR = AANNEMERSWERK VLUG LEVERBAAR HENGELO Het Handelsblad 1 O O JAAR het familieblad der beschaafde kringen. Elke adverteerder weet wat dat zeggen wil! Algemeen Handelsblad Afd. Advertentie». – Amsterdam Poorters- Toeback > – – > j . 30 ct.per half ons. Nederlandsche Hypotheekbank Opgericht te Veendam in ,89°- Directie: Mr. M< jj. BOS Mr. J. WILKENS. Kapitaal .;… f 4.000.000,Š Reserves . ruim f 2.200.000,Š Hypotheken.plm. f 54.000.000,Š Pandbrieven.,.plm. f 51.000.000,Š 41 / 2% Pandbrieven a 9972% Bij omwisseling tegen uitgelote pandbrieven is de koers 1/2°/o lager. ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING BOTTERDAM AMSTERDAM DEN HAAG KAPITAAL A 50.000.000 RESERVE f 2Q000.000 DEPOSITO’S OIECUE BEKENINGEN MET RENTEVERGOEDING ALLE BANKZAKEN S w, ER IS MAAR ËEN KAREL I R. MEES&ZOONEN A° 1720 Bankiers en Assurantie-Makelaars ROTTERDAM Safe-Deposit Bezorging van alle Verzekeringen Nederlandsch Indische Handelsbank AMSTERDAM ™S-GRAVENHAGE ROTTERDAM BATAVIA AMO Y, AMPENAN, BANDOENG, BOMB AY, CALCUTT A, CHERIBON, GORONTALO, HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOE- ROEAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGA¬ PORE, SOERABAYA, TEGAL, TJILATJAP, TOKIO, WELTEVREDEN, YOKOHAMA Een modern bedrijf fF~ijnhaoen 1U Rotterdam Telefoon 7841 (vier lijnen) NIJGH & VAN DITMAR™S DRUKKERIJ is een modern bedrijf van groote capaciteit zoodat bet de meest omvangrijke orders snel kan uitvoeren. Een verzoek per te¬ lefoon of briefkaart brengt u een verte¬ genwoordiger. Verschenen de vijfde druk van: De Motor- en Rijwielwet Met volledigen tekst, origineele modellen en alphabetisch register overzichtelijk; bewerkt door E. W. BEEKMAN Inspecteur van Politie 1 ste klasse te Rotterdam Prijs in manilla omslag . . f 1.25 In slap linnen omslag .. . . f 1.50 Bij den boekhandel voorhanden Nijgh & v. Ditmar™s Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam Waarom adverteeren in, en ™n exempl. koopen van KELLY™S DIRECTORY? Omdat deze uitgave jaarlijks wordt gekocht en geraadpleegd door tien. duizende groote firma™s over de geheele wereld, en U, wanneer Uw naam daarin opvallend is gedrukt, voortdurend exportaanvragen zult ontvangen. Op Uw beurt vindt U er de adressen in van alle handelslichamen, welke in Uw artikel belang stellen, zoodat de gelegenheid om het aantal Uwer relaties uit te breiden, voor het grij¬ pen ligt. Wanneer U Exporteur, Importeur, Fabrikant of Groothandelaar is, moogt U niet nalaten zich ten minste van de uitstekend bekend staande Kelly™s Directory op de hoogte te stellen. Vraagt kosteloos prospectus of bezoek van een vertegenwoordi¬ ger aan NIJGH & VAN DITMAR™S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ WIJNHAVEN 113 Š ROTTERDAM TELEFOONNUMMER 7843 VERSCHENEN: Lessen over den Handel door J. GROOTEN Prijs f8.Š Geb. f8.90 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Nijgh & van Ditmar™s Uitg.-Mij Rotterdam 15 AUGUSTUS 1928 AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. Economisch-Statistische Berichten ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN 13E Jaargang WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1928 No. 659 INHOUD. Blz. De Wissel en de Cheque door W. Westerman …. 704 De invoer van Muziekinstrumenten in Nederland door Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart. 705 liet Fraosch-Zwitsersch handelsverdrag door J. E. Vleeschhouwer. 706 De Indische middelen over Mei 1928. 707 BUITENLANDSOHE MEDEWERKING: De Amerikaansche Discontoverhooging en de Duit- sche geldmarkt door Dr. K. Mellerowicz.. 709 AANTEEKENINGEN: Nog eens: Een nieuwe wekelijksche statistiek van groothandelsprijzen . 709 De economische ontwikkeling van Duitschland in de eerste helft van 1928 . 709 Suikerproductie der wereld. 712 Indexcijfers van scheepsvraehten . 712 Indexcijfers van groot- en kleinhandelsprijzen in Nederl.-Indië .-. 713 Boekaankondigingen : Dr. E. H. D. Arndt: Banking and Currency Devel¬ opment in South Africa (1652Š1927); bespr. door C. G. W. Schumann . 714 Maandcijfers: Overzicht van de Indische middelen. 715 Statistieken en Overzichten. 715Š722 Geldkoersen. 1 Bankstaten. 1 Goederenhandel. Wisselkoersen. | Effectenbeurzen. | Verkeerswezen. als reeds in Londen, haar invloed zal doen gelden. De prolongatierente noteerde meestal 8% pCt. Donder¬ dag werd echter weder 434 a % pCt. genoteerd. * * * Op den weekstaat van De Nederlandische Bank toont de post binnenlandsche wissels een daling van … 2,4 millioen. De heleeningen blijken met … 5,1 mil¬ lioen te zijn afgenomen. Het renteloos voorschot aan het Rijk klom met … 2,9 millioen. De goudvoorraad der Bank bleef vrijwel onveran¬ derd. De metaalvooTraad steeg met een goede … 200.000. De post papier op het buitenland geeft een vermeer¬ dering van … 300.000 te zien, terwijl de diverse reke¬ ningen op de actiefzijde der balans met … 3,2 millioen blijken te zijn teruggeloopen. De biljettencirculatie daalde van … 810,5 tot … 795,8 millioen. De rekening-eourant-saldi vermeerderden met … 7 millioen. Het beschikbaar metaalisaldo ver¬ toont een stijging van … 1,8 millioen. Het dekkings¬ percentage bedraagt nagenoeg 55. * * * De wisselmarkt was weder zeer vast. De Dollarkoers steeg van 2,49% tot 2,4945 en ‘heeft daarmede het goudpuint van uitvoer reeds vrij dicht genaderd. Pon¬ den waren eveneens gezocht en liepen van 12,09% tot 12,1034 op. Ook Parijs en België en de Skandinavische koersen stegen vrijwel in verhouding. Alleen Marken bleven aanvankelijk vrij stationnair en liepen later Zelfs eerder terug. Vooral gisteren was er vrij veel aan¬ bod. Voor Spanje ontstond Dinsdag een sterke vraag op berichten over het afsluiten van een steunleening in Engeland en Amerika, zoodat de koers in twee dagen van 40,90 tot 42,Š opliep. Bijl de vrij vage berichten omtrent de plannen, die men in Spanje heeft, kwam er later weer meer aanbod, zoodat een in¬ zinking tot 41,60 plaats vond. Op dezen koers werd blijkbaar steun verleend, zoodat geen verdere veran¬ deringen meer voorkwamen. LOND’EN, 13 AUGUSTUS 1928. Over het algemeen -was de geldpositie verleden week tamelijk gemakkelijik, ofschoon in de eerste dagen zeer goed bruikbaar. Disconto behield zijn vaste stemming. Een verga¬ dering van vertegenwoordigers van de Londensche Disconto Huizen besloot niet onder 434 pCt. tot zaken over te gaan. Hoewel er geen vrees bestaat voor een verhooging van de Bank Rate is het toch juist gezien, dat het particuliere disconto1 dicht bij de Bank Rate behoort te blijven; op ‘het oogenblik notee- ren 3-maands Bank Accepten 45/ie pCt. Treasuries, verkoopkoers 47/32 pGt. Op de effecten markt gaat weinig om, wat in dezen tijd van het jaar min of meer gewoon is. Op de buitenlandsche wisselmarkt trokken Dollars eenigszins aan. Dollars en Guldens sluiten op resp. 4,857/ie en 12,1034. INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN. Algemeen Secretaris: Mr. Q. J. Terpstra. ECONOMISCH-STATISTISCIIE BERICHTEN. COMMISSIE VAN ADVIES: Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. E. Moresco; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen Baron Rengers; Prof. Mr. II. R. Ribbius; Jan Schilthuis; Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries. Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart. Redacteur-Secretaris: S. Posthuma. Secretariaat: Pieter de Iloochweg 122, Rotterdam. Telefoon Nr. 3000. Postrekening 8408. Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in Nederland … 20,Š. Buitenland en Koloniën … 23,Š per jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het weekblad gratis. De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont¬ vangen de abonné™s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo¬ ver daaromtrent met anders wordt beslist. Aangeteekende. stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg. Advertenties … 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver¬ tenties: Nijgh & van Ditmar™s Uitgevers-Maatschappij, Rot¬ terdam, Amsterdam, ™s-Gravenhage. Postchèque- en giro¬ rekening No. 6729. 14 AUGUSTUS 1928. In den toestand van de geldmarkt kwam geen ver¬ andering van beteekenis. Alleen ‘kwam er door ‘liet terugvloeien van de maandgelden meer aanbod van callgeld, zoodot de callrente van 434 pCt. tot 334 pOt. kon terugloopen. Voor wissels bleven geldgevers ech¬ ter nog zeer terughoudend, omdat men bevreesd is, dat op den langen duur de voortdurende vaste hou¬ ding van de Amerikaansche geldmarkt ook hier, even- 704 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 15 Augustus 1928 DE WISSEL EN DE CHEQUE. De ,, Ec o n omi sch-S-t a t ist i-sch e Berichtenfl van 25 Mei 1927 bevatten eene beschouwing over heit resultaat, waartoe de in Deeerriber 1926 te Genève gdhouden vergadering van door de Economische afdeeling van den Volkenbond benoemde experts, inzake de unifica¬ tie van Wissel- en Ohèquerecht, is gekomen, waarin ook is op genomen het door die experts uitgebrachte rapport. Men zal zich misschien herinneren, dat de experts de hun gegeven opdracht en de beantwoording der hun voor gel egde vragen in een ruimen zin hadden geïnterpreteerd en ter vermijding van dubbel werk zidh niet hadden bezig gehouden met het ontwerpen van eene nieuwe formuleering. Immers de Interna¬ tionale Kamer van Koophandel had reeds, op basis van de ontwerpen in 1910 en 1912 tot stand gekomen, in moeizamen langdurigen arbeid nieuwe ontwerpen gereed gemaakt, die de goedkeuring van den Raad van Bestuur der Kamer hadden verworven en die aan het in Juni 1927 te houden Congres van Stockholm ter uiteindelijke goedkeuring zouden worden voorgelegd. De bedoeling van de Kamer was, dat deze ontwer¬ pen, die zeer zeker den geest van de practijk ademden, maar aam de totstandkoming waarvan ook bekwame en op dit gebied geschoolde juristen hadden medege¬ werkt, zouden dienen als basis van discussie in een door de Kamer gewenschte internationale diplomatieke conferentie, voortzettende het werk van 1910 en 1912, en het Comité van Experts, dat ik de eer had te Genève in December 1926 voor te zitten, achtte het dan ook volslagen overbodig zich bezig te houden met een nieuwe herziening der ontwerpen van 1910 en 1912, aangezien dit werk reeds gedaan was. In het bovenbedoeld artikel van Mei 1927, vindt men het antwoord van de Economische afdeeling van den Volkenbond, gehouden in dien van hoffelijkheid overvloeienden stijl, die nu eenmaal al dergelijke uitingen schijnt te moeten kenmerken, maar niettegen¬ staande de experts —des autorités hautement eompé- tentesfl worden genoemd en het rapport een —progrès important vers le butfl, stelt de Economische afdeeling aan den Raad van den Volkenbond voor een nieuwe vergadering van experts bijeen te roepen, nu samenge¬ steld uit juristen, en daaraan op te dragen een —elabo¬ ration de -textesfl. Ik heb in ‘het artikel van Mei ™27 reeds medege¬ deeld, dat dit besluit zoowel op de leden der eerste commissie van experts, als op de commissie uit de In¬ ternationale Kamer als een —douchefl werkte en gaf dan ook uiting aan mijne bevreemding over deze hou¬ ding, die mij behalve omslachtig ook onpractisieh toescheen. Na het bekend worden van het standpunt der Econo¬ mische afdeeling van den Volkenbond, vond einde Juni 1927 het Congres te Stockholm plaats, voorafge¬ gaan door eene vergadering van het Comité van den Wissel en de Cheque, welke de resolutie ontwierp, in de zitting der afdeeling —Financiënfl te behandelen, en daarna aan het Congres ter goedkeuring voor’ te dragen. De resolutie, die aangenomen werd, luidde a. v.: ,,Le Congrès de la Chambre de Commerce Internationale a-p-prouve le rapport de la Commission sur la lettre de change et le ohèque, oontenu dans la Brochure No. 47 et annexes.fl (Deze brochure bevatte de —Réglements uniformesfl zoo¬ wel voor den wissel als voor -de cheque, -los van elkaar, in zooverre dat duidelijkheidshalve niet met verwijzingen van -het tweede naar het eerste ontwerp was gewerkt en het geheel -daardoor ovarzichtelijk -was. Een inleiding ging daaraan vooraf). et émet le voeu: 1. que oonformément aux vo-eux -déja exprimés a diver-ses reprises par la Chambre de Commerce Internationale et par les experts -de la -So-ciétê -des Nations -dans leur rapport de décembre 1926, 11 soit procédé k la convocation -d™u-ne troi- sième Conférence Internationale qui, faisant -suite S. celles- qu-i ont été tenues k La Haye en 1910 en 1912, reprennent leur-s tr-a-vaux -sur la base des projets élaborés par la -Com¬ mission de la Chambre -de Commerce Internationale; 2. que oette troisième Conférence ait -lieu sans autres trawaux préparatoires; 3. que la présente Resolution aeoompagnée des projets en question, soit o-ffieiellement transmise aux Gouvernements des différents -pays affiliés k la Chambre de Commerce Internationale ainsd qu™h 1-a Sociêtê des Nations. Met deze resolutie (en vooral met de do-or mij’ ge¬ cursiveerde woorden: —san-s autres travaux prépara¬ toire®) nam dus het Congres -der Internationale Kamer %€duidelijk -stelling tegenover het door de Economische afdeeling van den Volkenbond gevolgde procédé en had daarmede eigenlijk zij-n laatste woord gezegd. Om ;nu nog eens -duidelijk te doen uitkamen, -dat het werk -door de Kamer gedaan, werk van ernstige competente men-schen is, vermeld ik, -dat in -de van den beginne af door mij voorgezeten Commissie met mij zitting hadden: voor Duitschland: Geheimer Ko-mmerzienrat R. Schmidt, bankier, Voorzitter van de Kamer van Koop¬ handel te Leipzig; voor -de Vereen. Staten: Judge B. Paton, algemeen adviseur van de American Bankers Association; voo-r Oostenrijk: Dr. Paul Hammerschlag, Direc¬ teur van de Credi-t-Anstalt für Handel und Gewerbe; voor België: Dr. Paul van Zeeland, Directeur van de Banque Nationale de Belgique; vo-or Denemarken: Consul Christian Oloo-s, Voor¬ zitter van de Provinshaindel-skammeret; voor Frankrijk: Albert Troullier, Oud-Presi-dent van -het Tribunal -de Commerce de la Seine; Dr. Jac¬ ques Boutero-n, Inspecteur van -de Banque de France; Dr. Jean Duchenois-, Adj .-Secretaris Generaal van het Fransche Nationale Comité der Chambre de Commerce Internationale-; voor Hongarije: Dr. Louis Mannheim, Vertegen¬ woordiger van de Londensche firma Neville Foster & Co. Ltd.; voor Indochina: Mr. Henri Sambuc, honorair lid van het C-our d™App-el de 1™Indochine; voor Italië: Giovanni Morandi, Directeur van het Credito Italiaan» te Parijs; vo-or Japan: Teisaburo Kuga, Directeur van de Mit¬ subishi Shogi Kaisha te Parijs; vo-or Luxemburg: Prof. Albert Calmes, Secretaris van het Luxembur-sche- Nationale Comité -der Kamer; voor Noorwegen: Peter Hougen, Directeur van de N-oorweegsche Vereenigim-g van Banken; voor Rume-nië: George Assan, Handelsatt-achê van Rumenië -te Parijs; voor Zweden: Charles Dickson, Directeur van het —Syndicat -des Banques Privêes -de Suède; voor Zwitserland: Dr. Max Vischer, Advocaat en Notaris, le Secretaris van -de Zwi-tsersche Bankiers- vereeniging; voor Tsjech. Slow.: Dr. Jarosla-w Zlatnicek, procu¬ ratiehouder van de Zivnost-enska Banka te Praag, en Dr. Ot.tokar Flande-rka, rechtsgeleerd raadsman van Tsjech. Slow., te Parijis. en vo-o-rts de heeren: Dr. Jur. Georg. Hirs-chlamd, Essen, lid van -de firma Simon Hirschland; Dr. Jacques de Pury, Rechtsge¬ leerd raadsman van de Zwitsersche legatie te Parijs en Prof. Roger Picard, financieel expert. In de eerste commis-sie van experts van den Vol¬ kenbond, die in December 1926 had vergaderd, hadden zitting: Dr. Hans vo-n Flot-ow (lid van de firma Hardy & Co., te Berlijn); Vercheval van de Banque -de Com¬ merce te Antwerpen; Yano van de Yokohama Specie Bank te Londen; Al-wyn Parker van Lloyds Bank te Londen; Ralph Dawson van Guaranty Trust Company New York; Dr. Max Vischer,, reeds- boven genoemd; Dr. Aug. Weiller, Advocaat te Milaan; Felix Goller, Bankier, Praag; Ernst Meyer, Koopman, Kopenha¬ gen; Louis Dreyfus, Bankier, Parijs. 15 Augustus 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 705 Van de eerstgenoemde 22 leden, ‘hebben 15 de ver¬ gaderingen van ‘het Comité in de Kamer geregeld of vrij geregeld %jjgewoond, terwijl van de overigen, 3 zich lieten vertegenwoordigen en 4 nimmer gelegen¬ heid hebben gehad persoonlijk te komen, maar dan séhriftelij’k van hun meening deden blijken. De vergaderingen der eerste Commissie van experts werd alleen niet bijgewoond door den Eransehen ‘ban¬ kier Dreyfus. De ontwerp-reglementen door de Commissie uit de Internationale Kamer saamgesteld, zijn bij wijze van compromis tot stand gekomen, maar benaderen toch zeer dicht wat algemeen gewenseht werd, het rapport voor den Volkenbond werd met bijna alge- meene stemmen aangenomen. Thans de laatste phase. Ka de aanneming der reso¬ lutie van Stockholm bleef het maandenlang stil en men begon zich reeds af te vragen, of inderdaad de Economische afdeeling van den Volkenbond zich had ineergelegd bij’ het inzicht der Internationale Kamer, toen tegen het einde van het jaar bleek, dat de Raad van den Volkenbond, op verzoek van de Economische afdeeling een Comité van juristen had benoemd tot tenuitvoerlegging van het vroeger ge¬ nomen besluit en dat daartoe waren uitgenoodigd: Prof. I. Percerou, Hoogleeraar1 bij’ de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit te Parijs; *Dr. Hans von Flotow, Geheimer Regierungsrat te Berlijn en lid van de firma Plardy & Co.; Prof. Karel Her¬ mannŠOtavsky, Hoogleeraar te Praag; Prof. Xavier Janme, Hoogleeraar te Luik; Prof. Joseph Sulkowsky, Hoogleeraar te Posen.; *Dr. Max Viseher, te Basel; Dr. Ed. L. Vivot te Buenos Ayres; *Dr. Auguste Weil- ler, Advocaat te Milaan. De met een sterretje aangeduiden hadden ook deel uitgemaakt van het eerste Comité. Dit Comité vergaderde van 21 tot 26 November 1927, van 23 tot 29 Januari 1928 en van 11 tot 13 April 1928 en hield dertig bijeenkomsten. De heer Prof. Percerou was Voorzitter. Het aan de Economi¬ sche afdeeling van den Volkenbond d.d. 16 April 1928 uitgöbrachte rapport is te lang om dit in zijin geheel in dit artikel op te nemen. Het komt echter hierop neer, dat de experts, in¬ stemmende met de in de resolutie van Stockholm uitgesproken wensch, de bijeenroeping van een inter¬ nationale conferentie noodzakelijk achten, maar over¬ tuigd zijn, dat in een dergelijke gecompliceerde en delicate zaak, men zich houden moet aan de methode, die door een lange practijk gebleken is nuttig te zijn, d.w.z., dat de vertegenwoordigers der ‘Staten eerst bijeen worden geroepen op het oogenblik: —oü une ‘base solide de discussion, résultant de minutieus) —travauoo préparatoires, peut leur être présentée et seule- ,,ment aprês que ces propositions ont fait Fobject d™un —examen préalable xie la part des divers gouvernements, —invités a participer k la Conférence.fl Met de laatste overweging kan natuurlijk iedereen zich vereenigen; ook in het milieu der Internationale Kamer heeft men niets anders verwacht, maar ten opzichte van den door mij geeursiveerden aanhef vraagt men zich toch af, waarom deze professorale experts, deze juristen, de ontwerpen der Internationale Kamer, door mannen uit de practij’k samengesteld, ‘het resultaat van vier jaren, —travaux préparatoiresfl, klaarblijkelijk geen —base solide de discussion,fl achten. Oo’k deze ontwerpen streven naar eene unificatie van de wetgeving der —Continentale groepfl met inbegrip van Latij’nsch Amerika. De ontwerpen der Internationale Kamer worden verder ongeveer genegeerd. Wel ‘zeggen de hoeren, die als uitgangspunt de conferenties van 1910 en 1912 namen, dat zij’ rekening gehouden hebben met de —observations et resolutions formulées par la Chambre de —Commerce internationale.fl en ‘herhalen zij’ later nog eens, dat zij’ zich hebben laten inspireeren: —sur certains points des résolutions de la Ciambre T3 Sï c O) 42 5 flc3 C0 O H 1913. 1923. 1924. 1925. 1926. Mei 1927. Juni — . Juli — . Augustus — . September — . October — . November — . December — . Januari 1928. Februari — . Maart — . April — . Mei — . 100 207 213 208 185 174 174 173 175 175 175 173 173 172 172 172 173 174 100 163 164 161 157 148 147 147 147 145 148 148 147 150 149 147 149 146 100 174 167 160 151 152 152 149 149 146 145 144 142 140 140 140 140 140 100 170 160 150 153 152 152 150 149 147 146 146 145 145 145 145 144 144 100 169 168 165 169 175 174 175 176 175 172 169 163 158 158 157 157 164 100 180 178 172 165 161 161 160 161 159 159 158 156 155 155 154 155 156 100 150 155 146 137 131 132 128 130 129 128 128 127 130 129 132 133 132 100 173 173 166 159 155 155 153 154 153 152 151 150 150 149 149 150 151 i) 20 art. 2) 12 art. *) 12 art. ‚) 15 art. ») 13 art. Kleinhandelsprijzen. De serie indexcijfers van artikelen van in- en uitheemsehen oorsprong is zoo samengesteld, dat de dniheem-sche an de uitheemsehe groep geheel parallel zijn. Overwegenden invloed hebben in Juni de scherpe daling van de eierenprijzen en de lage rijstprijzen in verband met het seizoen op bet indexcijfer van de eerste groep gehad. De eieren daalden ongeveer 25 pCt. in prijs; deze daling is beduidend grooter dan andere jaren in de overeenkomstige maanden plaats vindt en de prijzen zijn n-a den oorlog ook nog niet zoo laag geweest. Vermoedelijk heeft de gunstige stand van de oogsten van Inlandsche gewassen ook hierop eenigen invloed uitgeoefend. Een en ander bewerkte, dat het groepsindexcijfer 5 pun¬ ten daalde, zoodat dit cijfer nog slechts 7 punten boven dat van de groep uitheemsehe artikelen staat. In 1927 stond het niveau van de inheemsehe goederen nog gemiddeld op 166 en dat der uitheemsehe op 147, voor de laatste maand zijn deze cijfers resp. 155 en 148. Ook eenige importartikelen, o.a. Australisch meel en ma¬ caroni, daalden in prijs, waardoor het niveau van deze groep artikelen 2 punten terugliep. Het gevolg -was, dat het algemeene indexcijfer van den kleinhandel met 3 -punten -daalde tot 152. Indexcijfers van kleinhandelsprijzen van verbruiksartikelen van in- en uitheemsehen oorsprong te Batavia. In- heemsch *) Uit- heemsch *) Totaal Voeding*) 1913/14 1923 .. 1924 . . 1925 . . 1926 … Juni 1927 .. Juli — .. Augustus — September — October — November — December — Januari 1928 .. Februari — Maart — April — . . Mei — . . Juni — .. 100 194 182 169 169 167 167 165 165 163 162 160 160 159 162 160 160 155 100 173 158 152 148 149 149 149 149 148 148 149 149 149 148 150 150 148 100 183 170 160 159 158 158 157 157 155 155 155 154 154 154 155 155 152 100 182 170 159 156 155 156 154 154 153 152 153 154 154 154 154 154 150 !) 20 artikelen. >) 35 artikelen. Passerprijzen. De gemiddelde passerprijzen van 119 pas¬ sers op Java en Madoera van de Inlandsche landbouwge¬ wassen waren in 1927 aanzienlijk gedaald. Ook dit jaar blijft het niveau van de prijzen in verband met de ruime oogsten nog laag, zelfs beneden 1927. Zeer sterk gedaald in prijs zijn vooral in de laatste maanden cassave, gaplek en aardnoten. 714 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 15 Augustus 1928 BOEKAANKONDIGING. Banking and Currency Development in South Africa. (1652Š1927). Deur Dr. E. H. D. Arndt. Juta & Co. 1928. (BI. 506). D ie belangstelling in ekonomiese vraagstukke en -die navorsing op hierdie gebied bet in Suidafrika eers gedurende en na die oorlog in e-rn-s begin; dus in oor- e-enstemming met die algemene inte-rpasio-nal-e belang¬ stelling in ekonomiese probleme -deur -die omwente- linge van die oorlog veroorsaak. Hoewel in ™n jong land die gevaar groot is dat sui- -we-r teoreties-wetenskaplike werk verdring word -deur -die eise van die praktyk of probleme wat- o-m direkte behandeling vra, en dié tyd in Suidafrika miskien aangöbreek is -dat meer gedoen word ook aan die be¬ vordering van die ekonomie-se teorie, is -die eerste ver¬ eiste waarskynlik ino-g die versameling van volledige en ve-rtroubare gegewens beide vir -die bevordering van we-ten-skaplike ekonomiese insig en vir die formulering van ™n ekonomiese politiek. Veral in hierdie lig verwelkom ons die uitvoerige w-erk van Dr. Arndt oor die ontwikkeling van die Suidafrikaanse geld- en bankwese. Die karakter van -die boek is dan ook byna uitsluitend beslcrywend, en die hoofkenmerk waarskynlik -die noukeurigbei-d en volledigheid waarmee alles be-skrywe -word; hier-by tree een gevolgtrekking na vore, nl. -dat -dit alleen die resultaat kan wees van jarelange soek en navorsing: na elke bron wat enigsims nodige infor-masie kon ver¬ skaf. Dit blyk ook uit die o-mvangryke bronne-op-gawe. Die versameling van gegewens is al in 1921 begin, en die boek is ™n verdere uitwerking van ™-n Dr. tesis aan die Columbia Uniwersiteit. Die boek word verdeel in twee -gedeeltes, nl. 1. Gel-d- wese (9 hoofstukke en 163 bladsye), en 2. Bankwese (14 boofstukke en 321 bladsye), met ™n naskrif oor die opko-ms van Spaarbanke in Suidafrika (21 blad¬ sye). In Deel 1 word die gel-dtoestande aan die Kaap, die -depresiasie van die ryksdaalder vanaf ongeveer 1795 tot 1825 (veral hoofst. 2.), die vervanging van die ryksdaalder as ruilmiddel in 1841 deur sterling ‘hoe¬ wel -dit as rekeneenheid nog lang in gebruik was ook in die Vrystaat en Transvaal (Hoofds-t. 3.), die ver¬ warde geldtoestande dn die Vrystaat en Transvaal in die vroeë jare, die depresiasie van die mandaten of —bluebaeksfl veral deur ooruitgifte in die 60™er jare (Hoofst. 4 en 5.), noukeurig beskrywe. Hoofst. 7Š9 word gewy aan -die muntwese veral in -sov-er -dit die eie aanmunting in Suidafrika betref. Interessant is hier -die v-erskillende vo-orstelle voor tot die oprigting van die Munt van -die Transvaalse Republiek in 1891 o-orgegaan is, en veral die voorstel of raad van Prof. Pierson van Amsterdam, (BI. 138Š140). In deel 2 word -die -geskiedenis van die bankwese- in die Kaap Kolonie ongeveer verdeel in 3 gedeeltes, -hoewel daar nie spesiaal o-p gewys word nie, nl. 1. Die periode van regerings’ba.nke, waarby die- Lombard Bank, opgerig in 1793, en -die Di-skontobank uitvoerig behandel word. (Hoofdst. 1.). 2. Die periode van pri- vaat™banke, nl. die —distrik-sbankefl. Tè omslagtig wo-r-d in 40 bla-dsye, hoofst. 2 en 3, alle mo-ontlike voorstelle en skemas weergegee vo-or tot die oprigting van die eerste bank, die Cape of Good Hope Bank, in 1836 oorgegaan word. 3. Die ko-ms van -die Imperiale Banke, dws. met die hoof kantoor in Londen en gefinansieer met Engelse kapitaal, -die verdwyning van -die distriks- bank-e en -die takuitbreiding van die groot banke, (Hoofst. 4 en 5.) In hoofst, 7Š10 word die -ontwikkeling van die bankwese in Natal, -die Vrystaat en Transvaal nage¬ gaan, en weer word besonder noukeurig al -die moo-nt- like voorstelle bespreek wat die oprigting van -die Na- sionale Bank van Transvaal voorafgegaan het; vir Nederlandse lese-rs sal veral interessant -wees -die voor¬ stel van die Nederlandse Handels-maatskappy, bl. 348 -Š352, -die advies van Prof. Pierson, bl. 362Š363, en die belangstelling van -die Nederlandseh-Zuid-Afri- kaansche Vereniging, bl. 373. Tenslotte word in hoofst, 11 tot 13 -die ontwikkeling in -die 20ste. eeu nagegaandie verdere konsentrasie in die bankwese; -die vo-orstelle tot -oprigting van ™n staatsbank; -die ko-ms van -die Reserwebank in 1920, en -dan -die wetgewing op han-delsbanke in -die 4 pro¬ ving ie s. Met -sy konklusi-es in hoo-fstuk 14 kan ek in hoof- saak saamgaan, bv. oor die onwenslikheid van ™n staats- bank, ooreenstemmin-g -met die aa-nbevelinge -bevat in -die Kemm-erer-Visse-ring Verslag, noodsaaklikheid -van eenvormige en vollediger -wetgewing, -ens. Waar hy egter ™.n —S-uperiten-dent -of Banksfl o-p -die Amerikaan¬ se of Kanad-eese- monster aanbeveel, lyk -dit my of dit nie voldoende baseer is op ™n vergelyking van die be¬ hoeftes in die twee lande nie, en hethy -die —probleemfl van istaaitstoesig nie jtfi-s aangeraak nie. Ons het -dus net ™n vlugtige indruk probeer gee van die inhoud van -die boek. Wa-t die algemene karakter daarvan betref, is dit in die eerste plek -van betekenis o-m die belangrike gegewens wat verstrek word, gege¬ wens wat mee-sal nie- maklik -te kry was nie, en om die lig wat -dit gooi veral op vroeëre toestande in verband met -die geld- en bankwese van Suidafrika. Deur die uitermate volledigheid en -die strewe om alle moontlike informa-sie te verskaf, die uiteensetting van talie van -skemas of voorstelle tot oprigting van banke, ens., -die weergawe van die opi-enieis van verskillende persone, koerante en kommissies van ondersoek, en die lang kwo- terin-ge wat hieruit v-olg’, word ™n seker mate van ver¬ warring by -die leser gewek, en verlies die boek beslis baie aan oorsigte-likhe-i-d. Deur -die indeli-n-g in -twee gedeelte® kom he-elwat herhaling voor o-mdat di-eselfde periodes tweemaal moet behandel word Š waar ons die ontwikkeling van -die geld- en bankwese wil sien as deel van ™n algemene ekonomiese ontwikkeling, sou ™n gesamen-tlike -behandeling van gel-dwese en bankwese waarskynlik -die voorkeur verdien. Diepergaan-de navorsing of beskouinge oor probleme of ver-skynsels wat in verband met -die gesketsde ont¬ wikkeling op -die voorgrond gekom het, ™n eie siens- wys-e, ™n breë wetenskaplike -be-skouingswyse, of ™n verwysing na soortgelijke ontwikkelinge of vraag¬ stukke in ander lande of tye word, met ™n enkele uit¬ sondering, tevergeefs gesoek. Ons vind dit- bv. by die blote weergarwe van feite oor die -depresiasie van die ryksdaalder, en geen eie beskouing oor die oorsake daarvan of ™n verwysing na -die- soor-tgelyke depresiasie van die pond -sterling -gedurende ongeveer -dieselfde tyd; of weer in -die volledigheid waarmee die ver-dwy- ning van al -die di-striksbanke nagegaan word, maar son-der ™n sam-evatten-de of gebalanseerde beskouing oor die oorsake van die konsentrasiepro-ses in -die Sui-d- afrikaan-se bankwese of enige verwysing na ™n soort- gelyke ontwikkeling in ander lande of ™n vergelyking van die oorsake van -di-e konsentrasie in die verskillen¬ de lan-de. Ook by -die kort be-skrywing van -die verskil¬ lende kries-isse voel ons geen verband -met die kon- junktuurbe-weging in ander lande. Meer voorbeel-de is onnodig. By -dit alles kan aan ™n in-druk van oppervlak¬ kigheid nie ontkom word nie. As ™n verhaal (-sien bl. 457.) van die Suidafrikaan-se geld en bankwese, as ™n bron van informasie wat alleen di-e resultaat kan-wees van jarelange en geduldige na¬ vorsing, is die werk interessant en van groot waarde; —wetenslcapliJcfl kon dit veel -meer interessant en -waar- de-vol gewees het. c. G. w. Schumann. Rotterdam, 16 Juli 1928. ONTVANGEN: De Ja.panschè Katoenindustrie door W. H. de Roos, wnd. consul -der Nederlanden te Kobe. ™s-Gra- ven-hage, z. j.; Algeme-ene Landsdrukkerij. 15 Augustus 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 715 OVERZICHT VAN DE INDISCHE MIDDELEN.1) (In Belastingen. Pachten excl. pandhuizen. Invoerr. incl. Landsgoed. Uitvoerr. incl. Landsgoed. Accijnzen . Andere ontv. I. U. en A… Statistiekrecht . Personeele belasting …. Inkomstenbelasting .. ..: Vennootschapsbelasting.. Oorlogswinstbelasting . . Opgeheven productenbel. . Verponding . Recht van openb. verkoop Zegelrecht. Overschr. van vaste goed. Recht v. succ. en overgang Vergunning speeltafels .. Slachtbelastingen. Bijzondere bel. buitengew. Hoofdgeld. Landelijke inkomsten. . .. Belasting op loterijen. … Totaal…. Monopolies. Opium. Zout …. Pandhuizen . Totaal…. Guldens). Mei 1928 7.0-10 8.250.403 981.532 3.787.896 41.069 490.408 337.966 2.851.258 1.084.454 2) 4.891 229.415 245.998 1.279.399 346.710 31.380 12.500 596 317 17.616 11.474 3.213.551 200.788 24.012 283 3.568.118 1.677.285 2.075.467 ~7.320.870 Sedert 1 Januari 1928 128.142.865 17.652.524 7.725.587 9.559.357 34.937.468 Overeen¬ komstige periode 1927 96.701.876 15.897.531 7.654.487 9.623.916 337175.934 32.060 37.467.222 5.381.809 16.428.994 129.415 2.474.493 1.038.239 16 939.299 6.628.339 19.120-217 * 155.656 2.530.826 976.331 6.275.864 1.150.183 161.861 78.770 2.882.391 79.288 23.545 7.182.034 406.029 56.418 31.898.307 5.840.755 13.443.105 105.644 2.330.625 1.431.574 17.169.259 8 089.055 ) 75.516 2) 3.469.278 2.849.979 995.263 5.999.898 1.063.006 113.915 92.639 2.432.197 75.254 37.726 6.018.850 203.201 Producten. Kina . Landscaoutchoucbedrijf . . Boschwezen . Goud. Tin… Steenkolen. Aand.i/d. winst N.V. —Gem. Mijnb. Mij. Billitonfl… Totaal…. 72.525 609.185 1.821.925 148.558 5.101.471 1.162.713 8.916.377 231.648 3.492.756 7.306.746 634.692 23.292.341 4.362.324 39.320.507 207.982 2.940.603 7.231.482 700.580 31.715.243 4.027.407 46.823.297 Bedrijven. Havenwezen. Baggerdienst. Landsdrukkerij. Post-,Telegr.-en Tel.dienst Spoor- en Tramwegen…. Waterkracht en Electricit. Totaal…. Allerlei middelen. Aandeel i/d. winst van de Javasche Bank. Afstand van grond. Mijnconcessies. Boeten en verbeurdverkl. Leges en salarissen, ont¬ vangen d. de griffiers v/d. versch. rechtseoll… Heffing terzake van gesl. werkovereenkomsten .. Opbr. Wees- en Boedelkam. Kadaster . Afkoop heerendienst. B.G. Schoolgelden . Ontv. groote ziekenin¬ richtingen en krank¬ zinnigengestichten …. Ijk van maten en gew.. . Verk. en verh. van huizen Ontv. waterleidingen …. Bakengelden . Loodsgelden. Diversen . Totaal…. Totaal generaal. … 952.317 336.571 54.966 2.446.401 6.553.617 137.128 10.481.000 5.839.328 1.442.486 88.368 12.288.580 29.473.673 635.268 49.767.703 4.017.540 1.111.631 209.431 11.469.553 27.536.829 524.557 44.869.541 209.022 29.559 112.056 60.370 51.570 41.400 20.088 273.237 441.134 1.842.211 131.983 547.552 230.877 257.477 265.007 137.719 2.642.041 2.022.216 1.730.413 79.334 474.444 200.604 270.735 314.396 104.297 2.817.276 1.986.320 64.211 59.380 182.194 44.786 188.216 225.940 272.781 2.275.944 288.646 200.260 873.325 225.450 1.140 632 1.121.356 3.422.667 15.349.419 274.480 150.870 884.371 353.825 983.725 939.745 1.701.166 13.266.001 53.006.474 267.517.962 234.836.649 i) In de uitkomsten 1928 en 1927 zijn begrepen de ontvangsten in Nederland over het eerste kwartaal en die in Indië over de eerste vier maanden. s) Teruggegeven belastinggelden. STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN. N.B. *** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen. GELDKOERSEN. BANKDISCONTO’S. , (Disc. Wissels. 4^13 Oef.™27 Rk !Bel-Binn-Eff- 5 13 Oct. ™27 (Vrseh. inR.C. 6 13 Oct.™27 Javasche Bank…. 4 llfjuli™26 Bank van Engeland 4^21 Apr.™27 Duitsche Rijksbank 7 5 Oct. ™27 Bank v. Frankrijk. 3JI9 Jan.™28 Belgische Nat. Bnk. 4 30Juni™28 Fed. Res. Bank N.Y. 5 12 Juli ™28 Bank van Spanje.. 5 23Mrt.™2S Zwits.Nat.Bk. N.Bk.v.Denem. ZweedscheRbk Bank v.Noorw. Bk. v. Tsjecho- slowakije . . N.Bk.v.O™rijk. N. Bk. v. Ilong. Bank v. Italië. Z.-Afr.Res.bnk 122 Oct.™25 5 23 Juni™27 4 30 Apr.™28 5$26 Mrt.™28 5 8 Mrt. ™27 16 J uli ™28 6 26Aug.™26 5J25 Juni™28 5f 9 Jan.™28 OPEN MARKT. 1928 || 1927 | 1926 1914 11 Aug. 6/11 Aug. 30 Juli/ 4 Aug. 23/28 Juli | 8/13 Aug. 9,14 Aug. 20/24 Juli Amsterdam Partic.disc. Prolong. i) Londen Daggeld .. Partic.disc. Berlijn ]) Daggeld .. Partic.disc. 30-55 d… 56-90 d… Waren- wechsel. New York Daggeld *) Partic.disc. 4 4 21/2-31/2 41/4-5/ie 41/4-6 65/s 65/8 73/4-81/2 8-1/4 47/8 4-1/8 33/4-43/8 21/2-43/4 41/4-3/8 41/4-7 65/s 65/s’ 67/s-81/2 6-81/, 4™/, 41/8 33/4-41/4 212-41/4 43/16-1/4 5- 91/2 65/8-3/4 65/8-3/4 67/8-71/, 6- 8i/4 47/8 4-1/8 31/2-4 21/2-41/4 4-3/16 51/2-73/4 63/4 63/4 7-1/4 51/2-3/4 4:,/4-7/8 1 33/8-1/2 31/4 3-5 45/i6-3/8 41/2-61/2 53/4 53/4 57/8-61/8 33/4-4 31/4 27/l6-9/l6 21/4-1/2 3-41/2 4I/4-V2 31/2-6 45/s 41/2 5 41/2-51/4 31/2-3/4 31/8-s/w 21/4-3,4 13/4-2 21/4-3/4 21/8-1/2 13/4-211, >) Koers van 10 Aug. en daaraan voorafgaande weken t/m. Vrijdag. WISSELKOERSEN. KOERSEN IN NEDERLAND. Data New York *) Londen *) Berlijn *) Parijs V Brussel *) Batavia l) 7 Aug. 1928 8 — 1928 9 — 1928 10 — 1928 11 — 1928 13 — 1928 Laagste d.w.1) Hoogste d.w1) 6 Aug. 1928 30 Juli 1928 Muntpariteit 2.49i/8 2.49% 2.49s/8 2.49s/8 2.49s/s 2.49 2.497/16 2.49./,, 2.48 u/,6 2.4834 12.093/8 12.09% 12.105/s 12.10*/8 12.108/8 12.09 12.10jï 12.09 12.08 12.10% 59.404 59.4l| 59.424 59.38| 59.374 59.36 59.46 59.384 59.384 59.26 9.74 9.74 9.744 9.744 9.74 9.73 9.76 9.73f 9.73 J 9.75 34.65J 34.664 34.68″ 34.684 34.684 34.62 34.69 34.641 34.61 34.59 99% 99% 99% 9934- 99% 99%’ 99% 100 99% 99% 100 Data Zwit¬ serland V Weenen V Praajy Boeka¬ rest !) Milaan **) Madrid **) 7 Aug. 1928 8 — 1928 9 — 1928 10 — 1928 11 — 1928 13 — 1928 Laagste d.w.1) Hoogste d. w1) 6 Aug. 1928 30 Juli 1928 Muntpariteit 47.96 47.97 48_ 48.Š 48_ 47.94 48 02 47.95 47.8813 48.Š 35.15 35.17U 35.1743 35.20 35.20 35.05 35.30 35.15 35.10 35.Š 7.374 7.37 7.374 7.38 7.38 7.39 7.35 7.41 7.374 7.36 *) 1.50 1.51 1.51 1.51 1.51 l.ölj 1.474 1.55 1.51 1.52 48_ 13.034 13.034 13.034 13.04 13.034 13.01 13.06 13.034 13.02 13.09 41.21 41.76 41.64 41.60 41.57 40.94 42_ 40.934 40.914 48_ Data Stock¬ holm *) Kopen¬ hagen*) Oslo *) Hel¬ sing¬ fors !) Buenos- Aires i) Mon¬ treal !) 7 Aug. 1928 8 — 1928 9 — 1928 10 — 1928 11 — 1928 13 — 1928 Laagste d.w.1) Hoogste d.w1) 6 Aug. 1928 30 Juli 1928 Muntpariteit 66.674 66.70 66.774 66.774 66.774 66.60 66 80 66.624 66.55″ 66.67 66.50 66.521 66.55 66.574 66.574 66.45 66.60 66.474 06.40 66.67 66.474 Ö6.524 66.55 66.574 60.574 66.45 66.60 66.474 66.40 66.67 6.26 6.26 0.274 6.274 6.274 6.274 6.24 6.29 6.26 6.26 6.264 00000000000 ÜiWCnOi^OiOiüiOiÜiÜi 2.48% 2.48:/, 2.49s/lc 2.498/46 2.49s/, 6 2.49% 2.484 2.49s/8 2.48% 2.48n/16 2.48% *) Noteering te Amsterdam. **) Noteering te Rotterdam. J) Particuliere opgave. 2) Wettelijk gestabiliseerd tusschen 7.534/s en 7.211/2* In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen. 716 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 15 Augustus 1928 KOERSEN TE NEW YORK. (Cable). Data Londen (% per &) Parijs (% p. 100 fr.) Berlijn r$ p. 100 Mk.) Amsterdam (%p.l00gld.) 7 Aug. 1928 8 — 1928 9 — 1928 10 — 1928 11 — 1928 13 — 1928 15 Aug. 1927 Muntpariteit.. 4,85% 4,85»/,, 4,85% 4,85™/,, 4,85™/,8 4,85»/8 4,86™/, 4,8667 3,90™/, 3,90% 3,90™/8 3,91™/, 3,90% 3,90»/6 3,92 13,92 23,84% 23,84»/, 23,83% 23,81»/, 23,81% 23,81% 23,77% 23,81% 40,14 40,12//, 40,11 40,10 40,10 40,08 40,07 40»/,, KOERSEN TE LONDEN. Plaatsen eh Landen Alexandria. Athene …. Bangkok .., Budapest . .. B. Aires . .. Calcutta .. Constantin.. Hongkong .. Kobe …… Lissabon Mexico . … . Montevideo Montreal R.d. Janeiro Shanghai .. , Singapore. .. Valparaiso % Warschau .. >) 90 dg. Piast. Noteerings- eenheden -p.£ Dr. p. £ Sh. p.tical Pen. p. £ d. p.$ Sh. p. rup. Plast. p. £ Sh. p. $ Sh.p.yen Escu.p.£ d. per $ d. per $ $ per £ d. per Mil. Sh. p. tael id. p. $ $p.£ Zl. p. £ 28 Juli 1928 97 % 3745/; 1/10% 27.881 47 ™/— l/529/.2 955 2/0 1/10=/; 108% 23% 50% 4.86 569/«4 2/8»/, 2/3% 39.66 43.30 4 Aug. 1928 97% 375i/, 1/10/, 27.864 4727/ *1 ’64 1/6» 947% 2/0 j f 1/10r‚ï 10534 23% 50% 4-86/, 559′ 0 164 2/8* 2/3»/, 39.69 43.50 6/11 Aug. 1928 Laagste Hoogste 97’/1« 374% 1/10* 27.84 47»/— */54t 940 2/01/, PA 105 23 50s/, 4.85% 529/»2 2/7% 2/311/1, 39 67 43% 97»%, 375% 1/10»/, 27.89 47% l/661/,4 955 2/Of £ 1/10* 107 23% 51 4.86»/, 569/,4 2/8ii/,, 2/3i»/t« 39.70 43% 11 A ug. 1928 97% 375i/8 1/10»/, 27.86J 47™/,, l/5!r 9471/, 2/0|f 1,10* 106% 23% 50* 4.85»/, ö59/B4 2/89/s2 2/3% 39.69 43»/, ZILVERPR1JS 7 8 9 10 11 Aug. 1928. . 1928.. 1928.. 1928.. 1928.. 1928.. 13 Aug. 1927.. 20 Juli 1914. . Londen1) 2 7 !/8 27 »/— 27*/,, 27% 27% 25»/,, 24™ */— N.York») 58% 59 59% 59 v, 59 54 s/a 59 GOUDPRIJS 8) Londen 6 Aug. 1928.. 7 — 1928.. 8 — 1928.. 9 — 1928.. 10 — 1928.. 11 — 1928.. 13 Aug. 1927.. 20 Juli 1914.. 84/11% 84/Hi/, 84/11% 84/11% 84/11% 84/11% 84/11 ‘) in pence p. oz. stand. ») Foreign silver in Sc. p. oz. fine. ») in sh. p. oz. fine STAND VAN ™s RIJKS KAS. De Minister van Financiën maakt bekend: Vorde ringen. Saldo bij de Nederlandsche Bank…. Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten Voorschot op ultimo Juni 1928 aan de gem. op voor haar door de Rijks¬ administratie te heffen gemeentelijke inkomstenbelasting en opcenten op de Rijksinkomsten belasting. Voorschotten aan Suriname. Kasvord. weg. credietverst. a/h. buiten! Daggeldleeningen tegen onderpand van Staatsschuldbrieven . Saldo der postrekeningen van Rijks¬ comptabelen . Vordering op het Staatsbedrijf der P.. T. en T.»). ld. op andere Staatsbedrijven »)…. V erplic h t i n g e n. Voorschot door de Nederl. Bank …. … 11.845.864,44 Schatkistbiljetten in omloop1). — 103.526.000,- Schatkistpromessen in omloop. Waarvan direct bij de Ned.Bank. Zilverbons in omloop.. 11.379.699,50 Schuld a. d. Bank v. Ned. Gemeenten ™). ld. aan Ned.-Indië . — 8.147.867,04 ld. aan Curacao. — 231.395,16 ld. a. h. Alg. Burg. Pensioenfonds ™) .. — 2.256.424,14 ld. a. h. Staatsbedrijf d. P., T. en T.™).. — 34.162.400,98 ld. aan andere Staatsbedrijven™). — 1.565.000, ld. aan diverse instellingen ™).. 6.754.101,20 !) Waarvan … 12.056.000 vervallende op 1 Juli 1929. ™) In rekg.-crt. met ‘s Rijks Schatkist. 31 Juli 1928 … 83.100,28 , 4.257.731,52 , 9.497 342,44 , 144.233.822,05 , 6.000.000,Š , 10.635.542,73 , 3.065.348,03 7 Aug. 1928 69.052,99 — 4.257.731.52 — 9.472.663,74 — 142.758.126,74 — 13.743.098,80 — 3.065.348,03 … 11.428.085,24 — 103.526.000,- 11.688.844 Š 12.554.960,15 231.515,16 1.672.210,31 32.801.946,14 1.565 000,Š 6.771.679,82 NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD. Vorderingen: Saldo bij ™s Rijks kas. Saldo bij de Javasche Bank. Verplichtingen: Schatkistpromessen in omloop. Muntbiljetten in omloop . Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.. Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank. 4 Aug. 1928 f 12.761.000,- — 14.257.000,- — 37.048.000,- , 1.200 000,- , 942.000,- 11 Aug 1928. …10.480.000,- — 15.203.000,- — 38.149.000,- — 911.000,- — 891.000,- NEDERLANDSCHE BANK. Verkorte Balans op 13 Augustus 1928 Activa. Binnenl. Wis-( Hf dbk. f 33.441.154,03 seis, Prom.J Bijbnk. — 1.142.485,61 enz.indisc.^Ag.sch. — 9.962.949,64 Papier o. h. Buitenl. in disconto. ____ Idem eigen portef. . f 204.021.660,Š Af :Verkochtmaar voor de bk. nog niet af gel. — _ Beleeningen f 44.546.589,28 204.021.660,Š incl. vrsch.J f in rek.-ert. j BlJbnk™ op onderp.l Ag.sch. 36.909.033,81 7.764.450,63 59.759.700,59 f 104.433.185,03 Op Effecten……. f Op Goederen en Spet:. — Voorschotten a. h. Rijk .. Munt en MuntmateriaaJ Munt, Goud.f Muntmat., Goud .. — 99.022.085,03 5.411.100,Š 67.404.490,Š 367.520.975,85 104.433 10.987. .185,03 .541,48 f 434.925.465,85 Munt, Zilver, enz.. — 23.148.966,05 Muntmat., Zilver . . — _ Belegging 1 jf kapitaal, reserves en pen¬ sioenfonds … Gebouwen en Meub. der Bank. Diverse rekeningen ….. Passiva. Kapitaal…… Reservefonds.. . ….. Bijzondere reserve………. Pensioenfonds … .. Bankbiljetten in omloop.. .. Bankassignatiën in omloop. Rek.-Cour. … Het Rijk f Š saldo™s: | Anderen — 36.677.960,Š Diverse rekeningen.. — 458.074.431,90 — 24.653.449,62 — 5.000.000,Š — 27.711.414,17 f 879.428.271,48 .000,Š 903,12 000,Š 805,Š 380,Š 961.68 960,Š 261.68 20.000 7.157, 8.000. 5.497. 795.802. 225. 36.677. 6.066. f 879.428.271,48 Beschikbaar metaalsaldo.—.. Op de basis van »/, metaaldekking.. — Minder bedrag aan bankbiljetten in om¬ loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. f 291.029. — 124488. 1.455.146. Voornaamste posten in duizenden guldens. 372,80 111,86 860,Š Data 13 Aug. ™28 6 30 Juli 23 — 16 — 9 — 15 Aug. ™27 25 Juli ™14 >28 ™28 ™28 ™28 ™28 Goud Munt Muntmat. 67.404 67.405 67.405 67.459 67.460 67.513 68.061 65.703 387.521 367.521 367.521 367.525 367.525 367.528 318.276 96.410 Circulatie 795, 810 809 784. 796. 806, 794. 310. ,802 485 918 138 .436 579 696 437 Andere opeischb. schulden 36.904 39.887 37.097 44.311 43.126 36.465 44.237 6.198 Beschikb. Metaal¬ saldo Dek- kings perc. 291.029 289.270 288.399 292.352 289.839 289.001 246.428 43.5211) 55 54J 54 55 54$ 54 50 54 Data 13 Aug. 1928 Juli 1928 1928 1928 1928 1928 15 Aug. 1927 25 Juli 1914 Totaal bedrag disconto™s 44.547 46.984 48.859 47.282 50.914 55.890 153.323 67.947 Schatkist¬ promessen rechtstreeks 14.300 Belee¬ ningen 104 433 109.496 109.107 102.773 105.623 107.947 126 657 61.686 Papier op het buitenl. 204 022 203.710 203 628 201.017 200.891 195.738 128.974 20.188 Diverse reke¬ ningen ™) 27.711 30.864 33.747 34.847 32.570 35 285 33 201 509 ™) Op de basiB van ™/, metaaldekking. ™) Sluitpost activa. SURINAAMSCHE BANK. Voornaamste posten in duizenden guldens. Data 7 30 23 16 9 9 5 0 Juli Juni Juli Juli 1928 — 1928.. 1928— 1928 — 1928. . 1927.. 1914 « Metaal 986 1.030 1.050 1.055 1.060 1.011 645 Sluitpost der activa. Circu¬ latie 1.597 1.660 1.471 1.492 1.540 1.530 1.100 Andere opeischb. schulden 632 516 527 580 529 491 560 Disco nt. 829 826 832 815 823 947 735 Div. reke¬ ningenD 456 462 445 475 478 402 396 V ï 0 9 L 5 15 Augustus 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 717 JAVASCHE BANK. Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok¬ ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen. Data 11 Aug.1928 4 — 1928 28 Juli 1928 14 Juli 1928 7 — 1928 30Juni 1928 23 — 1928 13 Aug.1927 14Aug. 1926 25 Juli 1914 Goad Zilver 187.400 187.400 187.600 173.617 173.784 173.907 174.040 184.297 199.350 22.057 Data 11 Aug.1928 4 — 1928 28 Juli 1928 14 Juli 1928 7 — 1928 30 Junil928 23 — 1928 13 Aug.1927 14 Aug.1926 25 Juli 1914 1) Sluitpost Dis¬ conto™s 13.519 14.882 15.241 15.294 18.141 31.897 31.907 Wissels, buiten N.-Ind. betaalb. Circulatie 319 400 314.900 312 700 317.185 316.889 310.741 307.594 329.885 338.670 110.172 Andere opeischb. schulden 52.700 56.800 57.500 47.673 38.875 49.515 50.013 55.039 45.006 12.634 Beschikb. metaal- saldo 38.560 38.720 39.520 41.193 46.36) 45.045 118.160 125.809 154.861 4.842*) Belee- ningen 153.100 153.400 147.200 15.133 15.330 15.218 15.379 12.973 11.884 7.259 22.573 20.929 20.536 20.549 29.033 24.067 6.395 88.838 85.332 83.986 79.399 96.512 62.120 47.934 Diverse reke¬ ningen^) *** *** 54.238 53.093 58.619 60.144 41.381 57.856 2.228 Dek- kings- percen- tage 50 50 51 51 53 53 53 53 60 44 activa. s) Basis th metaaidekkiug. BANK VAN ENGELAND. Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes, in duizenden ponden sterling. Data Metaal Circulatie Currency Notes Bedrag Bankbilj. Gov. Sec. 8 Aug. 1928 1 — 1928 25 Juli 1928 18 — 1928 11 — 1928 4 — 1928 10 Aug. 1927 22 Juli 1914 174.432 173.659 176.020 175.944 174.357 173.428 152.700 40.164 136.778 137.216 136.016 135.891 136.361 137.166 137.492 29.317 300.819 297.647 295.124 297.088 296.927 300.157 299.253 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 251.456 248.515 245.770 247.706 247.641 250.791 249.797 Data 8 Aug. ™28 1 25 Juli 18 — 11 — 4 — ™28 ™28 ™28 ™28 ™28 10 Aug. ™27 22 Juli ™14 Gov. Sec. 29.062 29.202 28.279 31.389 30.629 28.769 47.442 11.005 Other Sec. 49.099 48.424 48.418 50.241 50.588 79.741 49.160 33.633 Public Depos. 12.914 12.171 11.537 16.389 16.210 19.687 11.790 13.736 Other Depos. 104.531 103.540 106-838 106.992 104.703 126.829 101.641 42.185 Reserve 57.404 56.193 59.755 59.803: 57.746 56.012 34.958 29.297 Dek- kings- perc. i) 48,^ 50s/b 48 s/s 47^ 30 v/8 52 i) Verhouding tusschen Reserve en Deposits. DUITSCHE RIJKSBANK. Voornaamste posten in millioenen Reichsmark. Data Goud Daarvan bij bui¬ tent. circ. banken i) Deviezen als goud- dekking geldende Andere wissels en cheques Belee- ningen 7 Aug. 1928 30 Juli 1928 23 — 1928 15 — 1928 7 — 1928 6 Aug. 1927 30 Juli 1914 2.232,0 2.199.7 2.148.8 2.127.3 2.105.4 1.805,1 1.356.9 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 62,0 214.6 183.7 194,0 200,1 239,5 191,0 2.309,8 2.516,5 2.083,2 2.242,0 2.304.2 2.357.3 750,9 29,7 76.9 34,0 43.9 27,3 29,5 50,2 Data Effec¬ ten Diverse Activa2) Circu¬ latie Rekg.- Crt. Diverse Passiva 7 Aug. 1928 30 Juli 1928 23 — 1928 15 — 1928 7 — 1928 6 Aug. 1927 30 Juli 1914 93,8 94,0 94,0 94,0 94,0 92,3 330,8 587,5 578,9 608.4 598,0 604.3 493.5 200.4 4.348,4 4.569.3 3.987.4 4.225,0 4.426.7 3.769.8 1.890.9 588.5 541.5 668.3 558.4 423,8 568,2 944,- 234.7 236,9 234,3 230,2 218.8 366,6 40,0 i) Onbelast. 2) W.o. Rentenbankscheine 7 Aug.30, 15,7 Juli ™28, 6 Aug. ’27, resp. 44; 21 ; 33; 28; 64 mill. NATIONALE BANK VAN BELGIË. Voornaamste posten in millioenen Belgas. Data 1928 Goud Munt en metaal Te goed in enwisselsop het buitenl. 9 Aug. 2 — 26 Juli 19 — 12 — 11 Aug 2 803 803 803 803 803 655 473 468 468 465 471 449 5a ; c § i 3’3 44 44 44 44 41 546 540 559 548 553 472 § “Cl § 57 60 43 46 51 38 a.5- u O ~ £ * s o S** g co-5 380 380 384 383 400 2.190 2.185 2.140 2.130 2.153 1.947 Rekg. Crt. 17 17 20 31 17 6 69 67 114 102 109 74 Aan de schatkist gecedeerd. 2) 1927. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. FEDERAL RESERVE BANKS. Voornaamste posten in millioenen dollars. Data Goudvoorraad Wettig betaal¬ middel, Zilver etc. Wissels Totaal bedrag Dekking F. R. Notes In her- disc. v. d. member banks In de open markt gekocht 25 Juli ™28 18 — ™28 11 — ™28 3 — ™28 27 Juni™28 20 — ™28 27 Juli ™27 2.604,0 2.599,6 2.594.9 2.546,5 2.583,3 2.580.9 3.023,5 1.191,1 1.204.4 1.228.5 1.191.7 1.191.8 1.198,4 1.700,0 157.2 150.2 152.4 146,1 155,0 156.4 157.3 1.025,1 1.011,8 1.089,3 1.191,0 1.031,9 990,8 398,1 169,1 181,0 187.6 209.7 223.4 223,9 169.4 Data Belegd in U. S. Gov. Sec. F.R. Notes in circu¬ latie Totaal Depo¬ sito™s Gestort Kapitaal Goud- Dek- kings- perc. 1) Algem. Dek- kings- perc.2) BANK VAN FRANKRIJK. Voornaamste posten in millioenen francs. Data Goudi) Zilver Te goed in het buitenl. Wis¬ sels j Waarv. op het buitenl. Belee- ningen Renteloos voorschot a.d. Staat2 3 Aug.™2 8 27 Juli ™28 20 — ™28 12 — ™28 4 Aug.™27 23 Juli™14 30.093 29.918 29.662 29.403 5.546 4.104 732 732 732 732 343 640 16.810 16.811 16.569 16.540 57 16.291 15.937 15.095 14.836 2.384 1.541 13.623 12.642 12.788 12.727 7 8 2.115 1.987 2.017 2.014 1.653 769 3.200 3.200 3.200 3.200 Data Bons v. d. zelfst. amort, k. Diver¬ sen 3) Circulatie Rekg. Courant Staat Zelfst. amort.k Parti¬ culieren 3 Aug.™28 27 Juli ™28 20 — ™28 12 — ™28 4 Aug.™27 23 Juli™14 5.930 5.930 5.930 5.930 1.308 1.321 1.298 1.325 23.853 61.345 60.436 59 866 60.162 53.694 5.912 7.523 7.835 7.218 6.793 2 401 1.515 1.519 322 620 5.653 5.869 6.845 6.209 12.094 943 i) Bij de stabilisatie van den franc op 25 Juni is de goudvoorraad gewaardeerd volgens de nieuwe waarde van den franc.2) De schuld van den Staat aan de Banque de France is op 25 Juni afgelost.2) Sluitpost activa. 25 Juli ™28 18 — ™38 11 — ™28 3 — ™28 27 Juni™28 20 — ™28 207.6 209,3 217.8 219.6 211.9 222.9 1.606,6 1.618,9 1.640,2 1.660,1 1.604,6 1.599,4 2.346.1 2.349,0 2.407,4 2.459,3 2.381,8 2.366.2 143,0 143.1 143.2 141.2 140.3 140,3 64,3 65,5 64.1 61,8 64,8 65.1 69.9 69,5 67.9 65,4 68,7 69,0 27 Juli ™27 385,0 1.662,0 2.330,0 129,8 75,8 79,7 r) Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare schulden. F. R. Notes en netto deposito. 2) Verhouding totalen voorraad munt- materiaal en wettig betaalmiddel tegenover idem. PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET FED. RES. STELSEL. Voornaamste posten in millioenen dollars. Data Aantal banken Dis¬ conto’s en beleen. Beleg¬ gingen Reserve bij de F. R. banks Totaal depo¬ sito™s Waarvan time deposits 17 Juli ™28 10 — ™28 3 — ™28 27 Juni™28 20 — ™28 20 Juli™27 637 637 637 640 641 662 15.750 15.837 16.089 15.750 15.785 14.492 6.567 6.613 6.647 6.679 6.692 5.986 1.694 1.748 1.787 1.739 1.721 1.704 20.194 20.419 20.728 20.450 20.532 19.524 6.911 6.959 6.992 7.004 6.989 6.188 Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten. 718 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 15 Augustus 1928 EFFECTENBEURZEN. Amsterdam, 13 Augustus 1928. Over ™t geheel genomen hebben de groote, fondsemmarkten ook in de afgeloopen week een kalm voorkomen behouden, wat voor een deel nog mag worden’ toegesohreve-n aan het vacantiesei-zoen en voor een ander deel ongetwijfeld ook aan de nog steeds heerschende onzekerheid ten aanzien van de ontwikkeling der geldmarkt. Intussehen blijven de omzetten te N e w York nog tamelijk udtgebreid en waren deze meesttijds boven de 2 millioen shares per dag. Ook kwamen er hier in enkele speciale fond-sen-soorten vrij sterke fluctuaties voor, -als gevolg van een heftigen strijd tu-sschen haussiers en baissiers, waarbij laatstgenoemden meestal aan de winnende hand hieven. Overigens was de thans verloopen week niet ongunstig ingezet; veie fond- sensoorten kwamen op een-ige ontspanning o-p de geldmarkt op hoogere koersen, echter -hebben -de later weer aantrek¬ kende geldkoersen en de. vrees, -dat het disconto -opnieuw verhoogd zou worden Š zij het ditmaal dan ook slechts -met -pCt. Š de stemming weer verzwakt en bleef men ten slotte algemeen o.p e-en iets lager niveau. Slechts Beet Su¬ gars, Bethlehem Steels, Steels, General Motor-s, Sears Roe¬ buck en een paar -Spoorwegs-hares maakten hierop een uit¬ zondering. General Motors sloten inmiddels niet op het hoogste punt ten gevolge van een-ige teleurstelling over het niet declareeren van een extra-dividend, w-aaro-p -aanvan¬ kelijk verwachtingen bestonden. Gevoelig als de B e r 1 ij n s c h e b e u r s zich ook dit¬ maal voor Walletreet toonde, heeft ze vrij getrouw de be¬ wegingen van New York nagevo-l-gd, met dit verschil ech¬ ter, dat het slot iets gunstiger is geweest. Dit laatste ver- moed-elijk als gevol-g van de omstandigheid, dat Londen ook -deze week, in strijd met de te Berlijn gekoesterde vrees, het disconto onveranderd liet, Inmiddels -zijn de slotprij- zen van -deze week in vele -gevallen niet onbelangrijk onder die van de vorige periode, -daar dn verband met de naderen¬ de medio-resoontre vrij omvangrijke liquidaties plaats -had¬ den gevon-den. In Electriciteitswaarden en ook in de Far- ben- en Ka-ldfondsen waren de omzetten tamelijk levendig, overigen-s echter maken -de Berlijnsche beursberichten mel¬ ding van een zeer kalmen handel. Ook te Londen blijft een apathische stemming heer- schen. Toch blijven de koersen van onderscheiden fond-sen- soorten z-ieh tamelijk wel op het -oude niveau handhaven. Want al bestaat -er geen kooplust, ook in verband met den -nog verre van bevredigenden- gang van zaken in tal van industrieën, a-a-n -den anderen kant schijnt er ook geen reden voor aanbod aanwezig te zijn. Als gevolg van een en ander blijven -de koersfluctuaties gering en zijn deze ietwat onregelmatig. Kunstzijde-aandeel-en waren lusteloos. Rubberaa-ndeelen, die in bet midden v-an de week iets op¬ liepen, verflauwden later weer. Gunstiger i-s de P a r ij ® c h e beur -s -gestemd geweest, althans in de eerste weekhelft, waartoe ongetwijfeld werd bijgedragen door -de no-g steeds zeer bemoedigende berich¬ ten omtrent de ontwikkeling van de algemeene conjunctuur in Frankrijk. In tal van waarden hebben zeer levendige transacties plaats gevonden, waarbij vooral de -bankaan- deelen weer gefavoriseerd zijn geweest. Ook -spoorweg-, petroleum- en- ruibberaandeeïen -waren gunstig gedispo¬ neerd, hoewel later de belangstelling algemeen verminderde en het -slot vrij lusteloos was. Ten onzent waren de om-zetten wederom niet groot, noch o-p de beleggingsmarkt, noch op de -aandeelenmar-kt. Alleen heeft er in het begin dezer week nogal wat vraag bestaan voor Hollandsche Staatsfondsen, waarbij een vaste stemming aan -den -dag trad. Trouwens ook -de meeste bu-i- tenlan-dsche obligatiesoorten hebben van een vaste tendens bilijk gegeven, echter zonder dat noemenswaardige affaire hierin te oonstateeren viel. 6 pCt. Ned. Werk. Schuld 192-2: 104%, 104%; 4% pCt. Ned. Werk. -Schuld 1917: 1017/io, 101%: 4% pCt. Ned.-In-d-ië 1926: 99%, 993/le; 5 pCt. Brazilië 1903 £100; 87%, 87; 8 pCt. Sao- Paulo 1921: 1065ji#, 10-6%. O-p de aan-deelenmarkt hebben, als steeds -den laa-tsten tijd, de binnenlands ohe industriesoorten de meeste -belang¬ stelling gehad, ofschoon de affaire in -kunstzijde-aan-deelen en Philips lang niet van die- beteekenis meer is als eenigen tijd geleden. De -stemming is daarbij ook niet meer zoo geanimeerd. Wel -bestaat e-r niet veel aanbod, doch vraag doet er zich ook weinig voor, zooda-t de koersen eer eenige neiging tot dalen toonen. Wat kunstzijde-aandeelen betreft, do-en de berichten omtrent voortdurende sterke uitbreiding %€der productie en omtrent prijsverlaging, hier en daar, aan %€de koersen natuurlijk ook geen goed, en voor ™t overige bleef de zwakkere houding van Be-rlijn hier ook niet zonder invloed. Phil-ips-aandeelen hieven ten slotte ook enkele procenten -lager. A-andeelen van Berkel™s Patent en Intern. Gewapend Beton bleven bij voortduring vast. Ook Marga¬ rine Unies hebbe-n zich verder -weer kunnen verbeteren. Van de buitenlandsche soorten hebben Z-weedsche Lucifers en aan-d, Krueger & Toll zich door een vas-te stemming gekenmerkt. Se-parators bleven prijshoudend. Aandeelen Ougrêe Mari-haye, aanvankelijk verder oploopend, hebben vervolgens een vrij -scherpe reactie weer te zien -gegeven. Centrale -Suiker Mij.: 79%, 81%; Hollandsche Kunstzijde Industrie: 219, 214; Internationale Viscose,: 102, 101; Mar¬ garine Unie: 227%, 237%; Maekube-e: 193%, 189%; Ned. Kunstzijdefabriek: 439, 430% ; Philips Gloeilam-penfabr.: 762, 752%; Vereenigde Bli-kfabrdeken: 193, 199%; Ougrée Marihaye: 35-6, 359; -Separator: 169%, 169%; Z-weedsche Lucifer Mij.: 412, 414%. De afdeel-ing der tabaksaandeelen heeft niets bijzonders opgeleverd. Nu de voo-rj a-arsin-schrij-ving-en -zijn afgeloopen en de berichten omtrent -den nieuwen oogst hebben uitge¬ werkt, interesseert -de speculatie zich -weinig meer voor Tabakswaarden en blijven de transacties tot enkele beleg- gi-ngsorders beperkt. Oude Deli™s en Senembah™s zijn -daar¬ bij enkele procenten teruggelooipen, terwijl ook Deli-Bata- via ten slotte iets lager bleven. Daarentegen hebben Be-soe- ki™-s een vaste, -houding te zien gegeven. Arendsburg: 653, 650; Be-soeki Tabak Mij.: 540, 545; Deli Batavia: 547, 544; Deli Mij.: 435%, 42-8%:; -Oostkust: 188%, 190; Senembah: 539, 53 i. Suikeraandeelen hebben mee-ren-deed-s een vast verloop ge¬ had, dank zij de tamelijk belangrijke afdoeningen van de Vi-sp., waarbij voor superieur … 13,50 -werd bedongen en voor hoofdsuiker … 12,-25 h … 12,50. Overigen-s kwam er in de su-ikerprij-zen nog niet veel verandering. Cultuur Mij. der Vorstenlanden: 165; H.V.A.: 686%, 690-%,; Javasche Cultuur Mij.: 381%, 377; Kalibagor: 395, 392; Moormaan: 318, 324; Ned.-Ind. Suiker Un-ie: 243%, 245%; Poerwore.1- jo: 106, 108; -Sindanglaoe-t: 408%, 409; Tjep-per: 733, 760; Watoetoelis Pop-poh: 770. 774. Bubberaandeelen hebben eenigè geringe vraag ontmoet in de eerste weekhelft -als gevolg van -de iets -stijgende rub- berp-rijzen, welke stijging verband hield met de opnieuw sterker geworden -statistische po-sitie van het artikel. Blij¬ kens het weekoverzicht van Symington & Sinclair bedroe- Industrieele Disconto Maatschappij AMSTERDAM LONDEN BERLIJN PARIJS KOPENHAGEN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL … 10.000.000.- VOLGESTORT GEPLAATST EN RESERVES / 7.900.000.Š Financiering van den afzet van industrieele producten. 15 Augustus 1928 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 719 gen de rubbervo’orraden op uit. December 1927 totaal 262.500 ton, op uit. Mei jl. 227.014 ton en op uit. Juni jl. 204.962 ton, waarna een verdere afname nog moet hebben plaats gehad. In de tweede weekhelft werd de stemming voor het artikel evenwel weer iets zwakker, waardoor alle kooplust weer verdween. Amsterdam Rubber: 235%, 237%; Deli Batavia: 165, 168; Hessa Rubber: 306, 310; In¬ dische Rubber: 260′, ‘2155; Java Caoutchouc: 149, 154% ; Kali Telepak: 242, 248%; Kendeng Lemboe: 307, 316; Ned.-Ind. Rubber & Koffie: 285, 289%,; R™dam Tapanoeli: 11414, 11414; Serbadjadi: 186, 18914,; Sumatra Rubber: 186, 18314:; Ver. Ind. Cultuur Ondernemingen: 135, 13814; Intercontinental Rubber: 10%, 1014- Van petroleumcmndeelen zijn Koninklijke voortdurend vast gestemd geweest in overeenstemming met de nog steeds gunstig (blijvende stemming van olliej aandeelen te New York. Voor Parijsche rekening werd bovendien eenig mate¬ riaal uit de markt genomen. De overige oliesoorten bleven verwaarloosd. Dordtsche Petr. Ind. Mij.: 396, 402 % ; Gec. Holl. Petr. Cie.: 19914,, 20314; Kon. Petr. Mij.: 416%, 421%; Perlak Petroleum: 81, 82%; Pemdawa: 19%, 18; Marland Oil: 393/i@, 37%. Scheepvaartcmncleelen, hoewel bijna zonder affaire, lieten toch een lichte verbetering zien, vermoedelijk als gevolg van het iets gestegen vrachtenindexcijfer over de maand Juli jl. Hol 1 and – Aimorik a Lijn: 7214, 77%; Java-China- Japan Lijn: 13014, 131%,; Kon. Ned. Stoomboot Mij.: 85%, 87; Ned. Scheepvaart Unie: 207, 208%; Nievelt Goudriaan: 111%, 112%; Stoomv. Mij. Nederland: 192%. Op de mijnenmarkt blijven Boetons en Exploraties nog de aandacht trekken door een vaste stemming, doch overi¬ gens geeft deze afdeeling weinig bijzonders ,te zien. Ked- jangs bleven prijshoudend. A,lg. Exploratie Mij.: 109%, 109%; Boeton Mijnbouw Mij.: 182%, 188; Müller & Co.™s Mijnbouw Mij.: 106%; Redjang Lebong: 153, 154%; S’ing- kep Tin Mij.: 364, 356. Bankaandelen stil doch prijshoudend. Koloniale Bank en Ned.-Ind. Handelsbank waren vast. Amsterdamsche Bank: 181%, 181%; Incasso Bank: 127%; Javasche Bank: 310, 313; Koloniale Bank: 248%,, 252%; Ned.-Ind. Handels¬ bank: 165%, 168%,; Ned. Handel Mij.: 176%, 177%; R™damsobe B ank verg.: 99%, 100; Tlwentsehe Bank: 141. Amerik. shares nagenoeg zonder affaire en wat stem¬ ming betreft, zich geheel aansluitend bij Wallstreet. Ame¬ rican Smelting & Ref ining Cy,: 201% (ex div.), 197%; Anaconda Capper: 135, 133%; Studebaker: 735/i6, 72%; U. ,S. Leather Comp.: 45%, 44; U. S. Steel COrp. : 142%, 142%; Atchison Topeca: 189%; Baltimore1 & Ohio: 108; Erie: 52%, 51%; St. Louis & San Fransisco: 113%; Union Pacific: 193, 191; Wabash Railway: 73, 72. GOEDERENHANDEL. GRANEN. ] 4 Augustus 1928. Bijna de geheele week is tarwe weder flauw geweest, en aan alle markten in in- en uitvoerlanden heeft de prijs¬ daling verderen voortgang gemaakt. De reden daarvoor ligt bij voortduring in de groote oogsten in Canada en de Vereenigde Staten. In de verwachting, dat het op 10’ Augus¬ tus te publiceeren Washington,sehe maandelijksche oogst- rapport zeer gunstig zou zijn, onthield men zich aan de meeste Europeesche markten in het begin der week zooveel mogelijk van inkoopen. Een uitzondering vormde slechts Antwerpen, waar op 7 Augustus op het gedaalde prijsniveau veel zaken werden gedaan. Ook bestond er wat meer koop¬ lust in Duitsohland, maar levendig was de markt daar toch allerminst. Toen het Washingtonsehe marktbericht gepubliceerd werd, overtrof dit nog de verwachtingen. Voor de wintertarwe bevatte het een opbreugst-raming van niet minder dan 579 milllioen bushels, hetgeen 35 millioen meer is dan de schatting van een maand geleden. Van de voor¬ spelling van den voorzomer, dat de Vereenigde Staten zeer veel minder wintertarwe zouden produceeren dan in het vorige jaar, is dus niets, overgebleven, en zelfs is de raming nu 27 millioen bushels grooter dan de vorige oogst. Nog grooter was in vergelijking met het vorige maandrapport de verbetering voor de zomertarwe, want tegenover 257 millioen bushels op 1 Juli wordt de oogst nu geraamd op 312 millioen, terwijl die in het vorige jaar 319 millioen heeft bedragen. De Vereenigde Staten beschikken dus over belangrijk meer tarwe dan in het vorige jaar, en het ligt voor de hand, dat het maandrapport dadelijk heeft geleid tot een nieuwen sterken prijsval. Deze was tevens het ge¬ volg van de voortdurend buitengewoon gunstige berichten uit Canada, waar men met den tarweoogst reeds begonnen is, en waar de opbrengst grooter «al zijn dan ooit te voren. Ook in Zuid-Oost Europa zijn de resultaten van -den tarwe¬ oogst zeer gunstig, en zoowel Hongarije als Zuid-Slavië en Roemenië (hebben aanzienlijk grootere oogsten dan in het vorige jaar, waardoor zij tot film,ken export in staat zullen zijn. Tévens heeft het gunstige weder der laatste weken hier en daar in Noord-Westelijk en in Westelijk Europa den toestand verbeterd, en hoewel daar niet van groote oogsten sprake zal zijn heeft toch die verbetering als baisse- factor gewerkt. De vraag naar tarwe is in de invoenlanden ook na de publicatie van het Washingtonsehe bericht slecht gebleven, en de voortdurende verlaging van het prijspeil heeft nog geen herstel der vraag met zich gebracht. Wél vraagt mem zich af, of niet de groote omvang der Noord- Amerikaansche oogsten reeds in de prijzen is verdiscon¬ teerd, maar de ondernemingslust blijft nog steeds zeer gering. Ook de uitstekende vooruitzichten in Argentinië en Australië werken daartoe mede. Intusschen is op 11 Augus¬ tus eindelijk eendge reactie dngetraden, die op den 13den, na eenige weifeling, voortging. Chicago sloot echter nog 4 dollarcent per 60 lbs. lager dan een week tevoren. Te Winnipeg bedroeg sedert 5 Augustus de daling (op den 6den was de markt gesloten) ongeveer 6 cent, terwijl aan de Argentijmsehe termijnmarkten de prijzen in den loop der week 30 & 45 centavos per 100 HG. gedaald zijn. Voor rogge schijnen de vooruitzichten voor de ‘in het nieuwe seizoen beschikbare ‘hoeveelheden er lang niet zoo gunstig uit te zien al,s voor tarwe. Wel is ook voor rogge de raming van den oogst der Vereenigde Staten verhoogd, doch die bedraagt altijd nog slechts 43 millioen bushels tegenover een opbrengst van bijna 59 millioen ‘in het vorige jaar. Uit Zuid-Oostelijk Europa worden wel goede rogge- oogsten gemeld, doch veel grooter dan in vorige jaren zijn die niet, terwijl in Duitsohland en de Noordsche landen de berichten sterk uiteen loopen en lang niet overal gun¬ stig zijn,. Hetzelfde geldt ook voor Polen. Overvloed van rogge, zooals die voor tarwe te verwachten is, is dus voor het komende seizoen nie.t waarschijnlijk, maar wel heeft de roggeprijs in Noord-Amerika in sterke mate meegedaan aan de algemeene prijsdaling. De wereldverschepingen voor rogge blijven klein, en de voorraden van buitenlandscbe rogge in West-Europa, zijn dan ook slechts van beperkten omvang. Nu echter in Duitschland en Nederland het oog¬ sten der nieuwe rogge heeft aangevangen, is daaraan trou¬ wens ook weinig behoefte. Toch bestaat althans in Neder¬ land voor de beperkte hoeveelheden buitenlandsehe rogge, welke aangeboden worden, geregeld wel kooplust. Een be¬ scheiden prijsherstel heeft aan de termijnmarkt te Chicago op 13 Augustus ook voor rogge plaats gevonden, doch het slot was nog ongeveer 5 dollarcent per 56 lbs. lager dan op den 6den. Tbt de gedaalde roggeprijzen bestond speciaal in Duitschland de laatste dagen eendge belangstelling en op Septemberaflading kwamen nogal eenige zaken uit Noord-Amerika tot stand, ook naar Nederland. Voor maïs is de marktstemming, welke in de vorige week, vooral voor spoedige posities, nog vast te noemen AANVOEREN in tons van 1000 KG. Artikelen Rotterdam Amsterdam Totaal 5/11 Aug. I Sedert 1928 1 1 Jan. 1928 Overeenk. tijdvak 1927 5/11 Aug. 1928 Sedert 1 Jan. 1928 Overeenk. tijdvak 1927 1928 1927 52.681 2.731 297 14.250 9.385 4.394 100 5.397 60 1.294.836 135.244 12.859 571.032 216.294 121.500 115.514 123.718 69.088 5.736 1.240.206 256.262 13.000 867.886 268.815 137.656 156.873 116.569 69.346 7.664 287 7.210 42.385 121.310 3.540 383 226.137 1.184 24.081 39.252 403 67 124.629 6.829 2.728 151.066 23.273 1.337.221 135.244 12.859 692.342 219.834 121.883 341.651 124.902 93.169 5.736 1.279.458 256 665 13.067 992 515 275.644 140.384 307.939 116.569 92.619 7.664 Rogge … Haver.- Lijnzaad.. Andere meelsoorten …. 720 ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN 15 Augustus 1928 viel, in den loop dezer week geheel omgeslagen. Behalve in de flauwe markten voor alle andere graansoorten heeft de oorzaak daarvan vooral ook gelegen in de sterke prijs¬ daling, welke voor maïs dein laatsten tijd in Noord-Amerika heeft plaats gevonden. Nadat per 1 Juli de oogst in de Vereenigde Staten geraamd was op ‘2,7 milliard bushels, bevatte het laatste Washingtonsche bericht een raming van ruim 3 milliard, van welke hoeveelheid, indien zij in Sep¬ tember werkelijk wordt binnengehaald, een flinke export mogelijk zal zijn. In verband met die goede vooruitzichten is de termijnmarkt in Chicago in den loop der week ver¬ der gedaald en vooral in het begin der week leidde dit tot vrij geregelde zaken in Noord-Amerikaaaeehe maïs ter verscheping in de wintermaanden naar Nederland en Buitschland. Ten slotte echter is door de voortdurende prijsdaling de ondernemingslust in die landen sterk ver¬ minderd. Vooral de September-termijn heeft te Chicago in de laatste dagen een zeer sterke verlaging ondergaan, maar zaken in Noord-Amerikaansche maïs van den ouden oogst worden tot nog toe nauwelijks gedaan, omdat ook Plata- maïs veel goedkooper geworden is, en de prijzen daarvoor nog vrij wat lager zijn dan van Noord-Amerika. Be alge- meene flauwe stemming aan de graanmarkt heeft ook voor Platamais de vraag in den loop dezer wéék doen afnemen, en toen tevens aan de termijmmarkten te Buenos Aires en Rosario de prijs sterk begon te dalen, maakte zich gedu¬ rende de laatste dagen een zeer flauwe stemming van de markt meester. Be voorraden zijn in Europa altijd nog niet groot, doch er is naar verschillende invoerhavens veel onderweg en de verwachting van een nog lager prijsniveau hield allen ondernemingslust tegen. Zoowel op spoedige posities als op latere verscheping werd Platamaïs steeds lager aangeboden, zonder dat daardoor de vraag toenam. Be ongunstige berichten uit Zuid-Oostelijk Europa en ook uit Italië, waar sterk geklaagd wordt over den slechten stand der maïs wegens droogte, hebben geen steun aan de markt verleend. Overigens schijnt aa

Auteur