Ga direct naar de content

Jrg. 10, editie 484

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 8 1925

8 APRIL 195

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

E
1.

Ben hten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

10E JAARGANG

WOENSDAG 8 APRIL 1925

,

No. 484

INHOUD:
BIz.
DE
HERzIENiNG DER FAILLISSEMENTSWET
door
Prof.
Mr.

B.

I.

Ribbins …………………………..
294
De Export van Zuivelpreducten dcc:
U. Kocistra …..
295
Rubber Restrictie door
Ir.
M.
$anders ……………
296
Rubber

in

1924

………………………………
297
BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:
Eenige gedachten over onze huidige moeilijkheden
door

Dr. T. E.

Gregory …………………….
298
AANTEEKENINGEN:
Indexcijfers van groothandeisprijzen …………..
300
De Zweedsche Rijksbank in

1924 ……………..
301
Officieele noteering van particulier disconto te Berlijn
302
De economische toestand van Denemarken in
1924
.
302
MAANDCIJFERS:
Handelsbeweging over de maand Februari
1925….
303
Productie der Steenkolen-, Bruinkolen en Zoutmijnen
304
Rijkspostspaarbank

……….
……………….
304
Rsumé uit het ,,Monthly Bulletin of Statistics”.. ..
304
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………..
.

… 305-312
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.
Bankataten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT
VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN
‘Wd. Algemeen Secretaris: Mr. Q. J. Terpstra.

WEEKBLAD

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
COMMISSIE VAN ADVIES.
J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van ‘Lennep;
Prof.
Dr.
E. Moresco; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van
Welderen, Baron Ren gers; Mr. Q. J. Ter pstra;

Prof. Mr. -F. de Vries.

Gedelegeerde leden: Prof. Mr. D. van Blom;

Prof. Mr. H. R. Ribbius.

Redacteur-Secretaris: D. J. Wansinic.

BERICHT.

Met het oog op de a.s. feestdagen zal het volgend

nummer op Donderdag 16 April verschijnen.

‘7
APRIL
1925.

In verband met de groote betalingen bij de maand-

wisseling was de geidmarkt deze week belangrijk

vaster. De prolongatierente bleef weliswaar onver-

anderd, maar de discontonoteeringen waren niet on-

belangrijk .hooger; aan het einde der week werd tot

W4 pOt. en
39’è
pOt. gedaan. Het belangrijk geringer

geldaanhod kwam echter hoofdzakelijk tot uitdruk-

king op de ,,call” markt. Kon men de vorige week,

ook zelfs nog op den ultimo, voor Y4 â 1 pOt. slagen,

op den eersten der nieuwe maand was liet aanbod

bijna geheel verdwenen en in den loop van den dag
werd tot 4 pCt. toe betaald. Ook gedurende de ver-

dere week bleef het aanbod gering en werd meestal

3 pOt. betaald. * * *

Op den weekstaat van De Nederlandsche Bank ver-
toont de post binnenlandsche wissels een
stijging
van

f
51, miljoen, voor
f
3 millioen het gevolg van het

onderbi’eri gen van schatkistpromessen rechtstreeks bij

de Bank. De beleeningen vertoonen een daling van

,2, het renteloos voorschot aan het Rijk van
f
1,9

millioen.

De metaalvoorraad der Bank daalde met
f
400.000.

De post papier op het buitenland geeft een teruggang

van
f
6,5 millioen te zien. De diverse rekeningen

onder het aciief
blijken
met
f
2,8 millioen te zijn ge-

stegen

Dé biljettencirculatie vermeerderde met
f
11,4 nil-

lioen. De rekeningcourant-saldi stelden zich
f
14,3

millioen lager. Het dekkingspercentage bedraagt,

‘evenals verleden Week, nagenoeg 56.
* *
*

‘ïet uitzordering van Parjs was de wisselmarkt

deze week zeer rustig.

• De Fransche fraiik was zeer zenuwachtig. Aan-

vankelijk nog vast, Dinsdag werd voor 13.45 afge-

daan, liep de koers terug tot 12.76 op Vrijdag.

Zaterdag werd weder 13.02 betaald,
terwijl
gisteren

weder voor 12,84 werd gelaten. Het aftreden van den

Franschen Minister van Financiën, waardoor de ge-

vaarljketoestand van de Fransche staatsfinanciën

weder eens
duidelijk
naar voren kwam, was de hoofd-

oorzaak
vanCde
sterke schommelingen. In verband

met .de stagnatie in dengraanhandel waren Pesos

sterk aangeboden. Gisteren’ c.a..94% latend.

LONDEN,
6
APRIL
1925.

Maandag en Dinsdag verleden week werden’ geken-

rnérkt door groote vraag naar geld en zeer aanzienlijke

bedragen werden h 534 pOt. van de Bank van Enge-

land geleend voor
1
en 8 ‘dagen.

Van dén eersten dag van April af was geld echter

zeer ruim en het zal •dit, nar verwacht wordt, wel

eenigen tijd blijven.

– Disconto vertoonde eenigszins hetzelfde verloop.

Vrijdag geschiedde de toewijzing der schatkistpromes-

sen tegen een ietwat hoogeren koers (434-4/ie) dan

verwacht was, zoodat ‘disconto voor prima bankaccep-

ten onder den invloed daarvan iets aantrok 45/16—%,

welke
prijs
zich echter niet geheel kon handhaven.

Ook heden is geld zeer ruim en is disconto voor

bankwissels aan den zwakken kant, 434—/io, terwijl

Mei- en Juni-wissels ‘gezocht zijn l. 4 en 4Ys pOt.

De wisselkoers op New York beweegt zich weder

in
stijgende
richting, terwijl
Amsterdam vrijwel on-

veranderd is gebleven. Slot heden 4,78%; 11,98.

294

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925

DE HERZIENING

DER FAILLISSEMENTSWET.

ingediend is een wetsontwerp tot herziening van

de Faillissementswet en blijkens de memorie van

toelichting is het doel der herziening verduidelijking,

aanvulling en wijziging van enkele punten van meer

ondergeschikt belang, waaraan blijkens praètijk en

jurisprudentie behoefte bestond. Wanneer wij het

zeventjental punten, waarover eenige verandering

wordt voorgesteld, bezien, treft de juistheid van de

omschrijving, dat het in het algemeen punten van

ondergeschikt belang zijn, terwijl op geen enkele

wijze eenige verandering wordt gebracht in het con-

structieve deel van het faiilissemeritsrecht. De op-

merking mag niet worden achtergehouden, dat van-

neer een wet na een bijna dertigjarige toepassing

– en veelvuldige toepassing, zooals aan weinig andere

wetten ten deel valt – blijkt in de practijk zoo te

hebben voldaan, dat slechts hier en daar op onder-

geschikte punten wat behoort te worden veranderd

of verduidelijkt, men hulde aan dien wetgever voor
zijn werk mag brengen. Van den heginne.is de fail-
lissementswet als een goed specimn van wetgeving

beschouwd, maar de eigenlijke waarde kan slechts
door de ervaring en de toepassing gekend worden.

Deze wijzigingswet in hare betrekkelijke onbelang-

rijkheid is daardoor juist een bewijs van waardeering

voor de oorspronkelijke wet.

Het is geenszins mijn bedoeling hier alle wijzigin-
geu te bespreken; een greep uit de belangrijkste

moge hier volgen.

Terecht is het s’teeds het streven geweest om hij

behoud van deugdelijk onderzoek de behandeling

van een faillissementsaanvrage zoo eenvoudig moge-lijk en zoo goedkoop mogelijk te regelen. Vandaar de
weinig kostbare oproep van den schulden aar bij

brief van den griffier. Brieven kunnen echter ver-

keerd bezorgd worden en zoo komt het een enkele

maal voor, ‘dat de betrokkene den oproep niet ont-
vangt. Wanneer het dan tevens treft, dat in ‘dat ge-

val voor een faillisementsverklaring geen reden be-

staat, daar de. betaling niet uit onmacht of onwil
geweigerd wordt, maar wegens een verschil van op-

vatting, kan het gebeuren, dat iemand plotseling zijn
faillietverk]aring bemerkt door een bezoek van den

curator, terwijl daarvoor geen reden is en deze niet
zou zijn uitgesproken, van neer hij verweer had kun-
nen voeren. Voor hem, clie dit treft, is het een uiterst
onaangename gebeurtenis, welke hem boven’dien nog

in zijn bedrijf kan benadeelen. Daarom wordt voor-

gesteld een regeling, volgens welke de rechter ial

weten of de oproep ‘den debiteur heeft bereikt. Den
Minister zweeft voor afgifte tegen ontvangstbewijs,
maar waar dit administratieve bernoeiingen met zich
moet brengen, wordt voorgesteld den vorm van op-
roeping te doen bepalen
bij
algerneenen maatregel

van bestuur. Dit lijkt wel wat op een kind met een

waterhoofd. Zouden, wanneer de wet bepaalde, dat.de
brief van oproeping slechts tegen ontvangstbewijs mag worden afgegeven en ‘dat •dit bewijs aan den

griffier moet worden toegezonden, de daarvoor noo-

dige administratieve regelingen niet afzonderlijk ge-

nomen kunnen worden, waarbij dit voorschrift voor
de post moet worden uitgewerkt? Waar in de verdere
faillissementswet een niaatreel van bestuur niet ge-
noemd wordt, schijnt het wat onevenredig een zon
eenvoudige oplossing niet in de wet zelf op te nemen.

Interdepartementale moeilijkheden zullen toch – be-
hooren althans – hier niet van invloed zijn.
Een oplossing, als de Minister wenscht, zal ccii
verbetering zijn: noodelooze kosten worden verme-
den en eveneens zal het oponthoud niet noemens-

waardig zijn. Voor gevallen van driogenden aard kan
de rechtbank de oproeping nala’ten, waartoe de wet
de bevoegdheid ook thans verleent. De practijk heeft
er gelukkig toe geleid, dat hiervan slechts in zeer

drunende gevallen gebuik wordt gemaakt en •dat in

het algemeen aan den’ schuldenaar behoorlijk gele-
genheid om zich te verweren wordt gegeven. Een

voorstel, als ergens is gedaan, om voor de oproeping

een deurwaardersexploit te eischen, verdient geen

aanbeveling. Voor de zeer vele kleine faillissementen

geeft dit een druckende verhooging van ‘de kosten:

daar beteekent elke vijf gulden koiten meer een be-
langrijke vermindering voor de crediteuren

Datgene, wat de gefailleerde tijdens het faillisse-

ment door persoonlijke werkzaamheid verdient blijft

in het algemeen buiten het faillissement, tenzij de

rechter-commissaris bepaalt, dat een gedeelte daar-

van in den boedel zal komen. Het bedrag kan zoo

zijn, dat het onbiiljk zou zijn tegenover de crediteu-

ren, wanneer •dit hun geheel zou ontgaan. De gefail-

leerde moet ook tijdens het faillissement rekening
houden met de rechtmatige belangen van zijn schuld-

eischers en moet zich voor hen opofferingen opleg-

gen. De bedoeling, dat een gedeelte buiten het fail-

lissement blijft, is deze dat de gefailleerde en zijn

gezin leven moeten en dat het aanbeveling verdient,

dat hij zich dit noodzakelijke levensonderhoud zelf

verschaft en niet teert op het actief, ‘dat — al te

kort – strekt voor de betalingen zijner schulden.

Door een onduidelijkheid in de wet echter ten aan-

zien van bezoidigingen wegens een ambt of bediening

en van pensioenen, onttrekt de jurisprudentie deze

inkomsten geheel aah het faillissement. Om hieraan

tegemoet te komen, wordt thans voorgesteld, dat voor

deze bezoidigingen en pesioenen dezelfde regel zal
gelden als voor andere
persoonlijke
inkosten tijdens

het faillissement, zoodat ook een gedeelte daarvan ten
bate van den boedel kan strekken. De bestaande

leemte is niet een ontdekking van jongen datum;
verwezen wordt naar een arrest van den Hoogen
Raad van 1902! Snel werden noodig geachte wijzi-

gingen niet aangebracht. Hierover meer aan het slot.

Een crediteur lijdt in het algemeen nadeel door
een faillissement; hij ontvangt slechts ercenten;

een debiteur van den gefailleerde moet echter het

volle bedrag betalen. De boedel en dus de andere
crediteuren hebben daarvan het voordeel. Nu tracht

een crediteur wel deze schade te ontgaan of te ver-

minderen door zij.n vordering, wellicht ter aanmoe-

cliging met een klein verlies, over te doen aan een
debiteur van ‘den lateren failliet. Deze kan zich dan
beroepen op schuidvergelijking en heeft het voordeel,
dat waa.r hij anders het volle bedrag moest betalen,

hij nu minder aan dien crediteur heeft betaald. Deze

hoeft het voordeel, dat hij meer ontvangen heeft, dan

hij als uitkeering in het faillissement zou hebben
gekregen. Ook omgekeerd kan ‘de crediteur den debi-
teur trachten te bewegen hem zijn schuld, en dan
wat minder, te betalen, waartegenover hij die ver-

plichting tegen den lateren failliet overneemt. Hier-
voor is diens toestemming noodig, maar wellicht te

verkrijgen en voor den schuldeischer en schuldenaar
bestaat hetzelfde voordeel ten nadeele van de overigé
schul deischers.

De wet handhaaft het recht om zich op schuidver-
geli,jking te beroepen in het faillissement, maar om

clergelijice machinatiën als boven omschreven te b-
letten, is bepaald, dat een dergelijk beroep niet meer
opgaat, wanneer cle vereeniging van schuldeischer en
schuldenaar in één persoon heeft plaats gevonden o

een oogenblik, waarop de betrokken personen wisten.,
dat het faillissement reeds was aangevraagd. Dan
toch is ‘duidelijk de kwade trouw van deze transactie,
welke niet meer zal leiden tot het beoogde doel, da:ar
dan de schuideischer-schuidenaar zijn schuld geheel
zal moeten betalen en over zijn vordering slechts pel’-
centen zal ontvangen. Waar echter deze grens wat

eng is getrokken en ook véér dat de faillissements-
aanvrage is ingediend, de toestand van den schulde-
naar reeds zon kan zijn, dat de crediteuren trachten
zoo goed mogelijk eruit te komen, kunnen deze trans-

8 April 1925

ËCONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTËN

295

acties te voren gecliai:i een dergelijk frauduleus ‘ka-
rakter hebben, waartegen echter volgens cle bestaande

wet niets was te doen. Thans wordt voorgesteld, dat

ccii dergelijk beroep
OP
schulclvergelijking niet toe-

laatbaar is, wannee.r cle overneming der vorcleriiig riet

te goeder trouw is geschied, cl us niet cle bedoeling zich *

tegen cle gevolgen van een dreigend faillissement te
ve.rweren. let oordeel, waar cle grens ligt tussehen

het toelaatbare en ontoelaatbare, i.s aan den rechte.r

overgedragen.
01) versch.i.1.1ei1de punten worden verder nog kleine

veranderingen en toevoegir gen aangebracht, waairvan.

cle practijk de wenschelijlchei cl heeft aa!]getOOiid, maar
die hier niet alle .bëhoeven te worden besproken,

voor het meereticleel omdat liet technische of for-
mccle wijzigingen of verduidelijkingen zijn, voor een
enkel geval ten aanzien van het faillissement van een
of meer hoofdelijke uihulclonii.ren, ômdat cle bespre-

king te technisch juridisch of anders voel te u:itvoe-

rig worden zou. .

Ver-dec mag
I
,og een wijziging worden vermeld,

cimclat hier:in zoove.r ccli wezenlijice verandering in liet faili.issementsrecht wo:rcl t gebracht, dat voor het

betreffende geval liet rechtsmïciclel van cassatie wordt

opengesteld, waar thans een dergelijke voorziening

is n i tgésloteii.

Wan neer de curator de ii..itdeeliiigslijst- heeft opge-

-maakt, wordt deze ter .i nzage gelegd en kati daar-
tegen -door een of mee.r de.r sciiuideiscliers verzet- wor-
dert gedaan. Do rechtbank behandelt fe bezwaren en
geeft hare beschikking; is het verzet gegrond, dan
verandert zij de ititdeelingslijst. Dit verzet kan ge-

gi.niid zijn op een onjuiste verdeeling door clan cura-
tor of -doordat een niet geverifieerde schuldeischer

zich nog wil doen verifieeren en dan wil aanspraak
maken op ‘zijn deel. 131ijkens de toelichting meônde

coen, .dat cle zich -bij dit erzet voort oende kwesties slechts van fe.itelijken aard konden zijn, zoorlat voor

ecn beroep iii cassatie geen aanleiding was. Onge-

twrijfeid zal
tl
it meestal het. geval zijn, maar er kun-
nen zich ook j ci nidische vragen voordoen bv. ten aan-

ziei:i van -de onderlinge rangorde van op dezelfde goe-
deren preferente schuldeischers. Daarvoor zal een
vetsbepalirig moeten worden uitgelegd en dan is er
iteeds mogelijkheid van vc.rkcerdo toepassing, dus

aaiileid og voor cassatie. Deze wijziging heeft dus

allen grond, al zal waarschijnlijk cle toepassing niet

veelvuldig zijn.
Vel-ruinid wordt ten laatste nog de mogelijkheid,

waarin een nalatenschap kan worden failliet ver-
klaard, welke gevallen in de bestaande wet te eng
omschreven zijn. Niet toch valt -daaronder het geval,

dat achteraf blijkt, dat er een tekort is, maar waarin tijdens het leven van dien persoon nog geen moei-
lijkheden met de betaling der schulden waren voor-

gekomen. Voor dat geval staat thans slechts open liet
verwerpen of aan vaarden der erfe:nis onicler voo:rrecht
van boedeibesehrijving en in het ontwerp wordt de
mogelijkheid van faillissement ook daartoe uitgebreid.

Het ontwerp vindt als vele ontwerpen van dezen
Minister zijn oorsprong in voorstellen van de z.g.

Staatscommissie-Limburg, belast met het ontwerpen
van wijzigingen in onze cadificatie. Thans, nu deze
legislat.ieve periode een einde gaat nemen, inag tevens
eens worden teruggezien op wat door middel van
kleine wijzigingen voôr het burgerlijk- en handels-
recht is bereikt. In -den strijd voor en tegen .codif:i-
cicti.e is de starhei’d daarvan veelal terecht als een
groot bezwaar aangevoerd en wanneer wij tientallen
van jaren beschouwen, dan zien wij hoe we.erbarstig
-deze wetgeving zich betoonde tegenover de meest
noadige, de meest onbestreden veranderingen. l’og.in-
gen tot parteele wijziging leden meestal sehipbrenlc

en op het clepartememit moeten zich stapels bevinden,
blijk geven-de van arbeid, kennis en initiatief van de
opvolgende Ministers van- Jusjtie, die echter de taai-

heiil, vaarmode de cecl,ificatiev eraridei’inj tegenhield,

iiet hebben- kunnen overwinnen. Het betere was

steeds de vijand viui het goede. Kleine wijzigingen

.wcrdeu- iii tgesteld tot een meer omvangrijke herz:ie-

iii lig; voorstel Iru van g-rooteren omvang werden aan

den kapstok van een algemeene vernieuwing opge-

‘hangen. De indertijd zoo bewonderde voorstellen van

Minister Loeff tot he.rzieni rg van cie bepalingen

‘omtrent schriftelijk bewijs, zijn opgeborgen om te –

«’ithten. tot het géheele’bewijsrccht zou worcen. onder

liajiclen genomen. Zij slapen nu reeds meer claii twin-

tig jaren. –

Daaraai:i heeft Minister ‘Heemke.rk een einde ‘e-
maakt. Hij heeft cle klei iie wijziging-en doorgezet en

friet ‘eie klei nie ve’andleringen reeds een aanzienlijke

herziening aangebracht. Zeer ten onrechte is hem in
clen begi nne ‘el klein werk verweten; hij wist
waartoe hij ons veelal groot werk geleid heeft. Zoo

zijn om. gemoderniseerd de bepalingen over -de ina-

‘kelaars, cle koopmarsboeken; verdwenen is de zonder-

•.li ng- bepaling over ‘het bewijs van getuigen in bur-gerlijke zaken. Aanhang

ig:is nog een voorstel tot

‘wizigu]]g vitn hit iisseiteelit en thans -dleze wijzi-

gingvai:i liet fiili issementsreht. De gebreken deden

zich reeds lang- voelen ;verwezen wordt naar
)Ufls-

pr ndlentie vâr :1898, , 1902, 1907, 1915, op grond

– ‘aarvan thans de veraridoringen worden voorgesteld.

Met cle oiiangsi
ii
verking getreden, wijziging in hel;

wetboek viri hi.i.rg-erlijke :recHsvorclering, vormen de
wele kleintjes te zamen een helanglijke herziening.
Gesprôken is dun nog niet van het nieuwe zeerecht,

– omdat -dit door zijn omvang- buiten deze liesehouwin- –
‘een valt, maar hôt breidt hôt oeuvre van deze periode –

‘ni.ef onaanzienlijk

Gewenscht mag worden, dat op clezc”wijze wordt

voortgegaan en dat de wetgeving geleidelijk zal Seor-
den frisch g’ehoci-clen. Dan kun nen cle voordeeleii der
cod ificat ie gehanClImaRl blijven zon-der de drukken de


ia-c1een cii zeker is liet, dat op deze wijze vocl mcec

wordt berei kt dan waii neer men wacht tot een g-roote

liuizien i lig, welke . – toch wel nooit komen zal.

-. T
oor
t
g
a ng dus op dezei:i weg -door de Ministers van
jiistitie, maa:r daa:rt:iaast s-teun aan -dit streven dôoi
dd Kamers, dat zij door v]otte afdoen:ing spoedig de
‘wijzigingen, vet doen worden, wanneer ‘geen poliieke

‘of belangenkwesties daai.’in verscholen zijn. En meestal
zal dit niet het geval zijn; veelal zijn het zuiver juri-

di.sôliè’vraagstukken, door hun lang bestan reeds op-
elost; wijzigingen, waarom ieder roept en die door

de -deslcmidigeu in korten tijd kunnen worden voor-
bei’ei-cl en voor -de behandeling kunnen worden greeci
gemaakt. Dat is de eenige manier om de wetgeving

te brengen en te houden op de hoogte van den tijd
ën nieer dan -de Regeeringen zijn de Kamers daarbij

in verzuim geweest. Rimimus.

– DE EXPORT VAN ZUiVELPRODUCTEN.

:D& expôrt van de zuivelproducten, boter en Icaas,
g-eduieiide cle laatste jai’en geleidelijk tôenemende, is
in 1924 aanzienlijlc vooruitgegaan. De uitvoer van
I)otek bedroeg oigeveer 35 millioen EG. en van kaas
71′ ihillioen ‘EG-. tot êen bedrag van ongeveer 145

millioen gulden. –

Volgens de statistische gegevens was de totale uit-

ioer ruim
f
1600 millioen. Voor rekening van boter
en kaas komt bijg-evo]g
j.s,ji
9 procent van den tota-

len uitvoer. – Op zichzelf beschouwd is dit reeds een
belioigrijk bedrg, doch de bet,eekeirs van dezen
dxport wordt nog in sterke mate verhoogd, wanneer
men in aanmerking neemt, dat de uitvoer giooten-deels te danken is aan het productieverniogen van
onzen bodem. Wel is voor dle verhooging van de pro-
ductie invoer van artikelen als kunstmest en
eevoe-

der nood

ig, doch de zuivelproductie laat een groot
overs’chöt, (lat onze bodem voortbreigt. Verhooging van dit ovetschot is voor de volkswelvaait van groot

1

296

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925

belang enuitvoer van onze zuivelprolucten voor haar
noodzakelijk.

Bij het nagaan van den stand van den export blijkt,
dat voor de boter Duitschlan’d wederom ‘het groote

afzetgebied is, geworden n.l. ongeveer 23 millioen

KG. of % van ‘den totalen uitvoer van boter, terwijl
België, Engeland en Frankrijk ruim 9 millioen KG.

opnamen. De prijzen waren bevredigend.

Zoolang de ons omingende landen voor den invoer

geen te sterk ‘belemmerende bepalingen treffen, zijn

wij van oordeel, dat wij met de boter kunnen con-

durreeren. De boterbereiding staat in ons land tech-

nisch op hoog peil, terwijl ‘de Nederlandsche boter-

contrôle de zuiverheid van het product garandeert

en deze’contrôle ook in het buitenland een vertrouw-

den naam heeft. Een belangrijk deel van den afzet
geschiedt door verkoopvereenigingen, die betalen

naar kwaliteit. Verder behoort tot de taak van de

Zuivelbonden verbetering van het product. Men is er

zich van bewust, dat, zal men kans behouden op be-

vredigenden uitvoer, leveren van regelmatige en uit-

stekende kwaliteit een eerste vereischte is. Door de

ligging van ons land is men in staat versche boter

te leveren aan de groote bevolkingscentra rondom

ons en dit geeft ons een voorsprong boven cle boter,

die vanuit ver afgelegen streken wordt aangevoerd.

Wij hebben onze kracht te zoeken in de levering van

een versch product van eerste kwaliteit. Dan zullen

wij mede de beste prijzen bedingen, die op de wereld-
markt te maken zijn.

Voor dén export van de boter zijn wij bijgevolg

in hoofdzaak aangewezen op onze naburen, hoewel
niet speciaal op één land. Het
blijkt
steeds, dat de
afzet van de boter zich spoedig richt naar het land,
waar de
prijzen
het voordeeligst zijn. Een deel van
de botereonsumenten stelt nu eenmaalrijs op ver-
sche boter, waarvan de kwaliteit betrouwbaar is. Hier-

uit volgt, ‘dat het voor ons land van het hoogste be-

lang is, dat naar nahurige landen vlotte uitvoer mo-
gelijk blijft. Zou dit niet het geval zijn, dan zijn wij
de voorsprong van de ligging kwijt met als gevolg

de kans op ‘belangrijk mindere opbrengst.

Ook voor de kaas is Duitschland wederom de
groote afnemer. In 1924 bedroeg de uitvoer naar
Duitschland 31 millioen KG. of 41 pOt. van den

totalen kaasuitvoer. Naar België, Frankrijk en Enge-
land werd gezamenlijk 41 pOt. uitgevoerd.,

Verder waren nog van eenige beteekenis: Noord-
Afrika, Spanje, Ouba en de V. S. van N.-AmeHk.
Ten aanzien van den export van de kaas zijn wij grootendeels aangewezen op onze naburen en ook

hierbij is het feitelijk een levenskwestie, dat de mo-
gelijkheid tot uitvoer niet sterk belemmerd wordt.

Bij den afzet is echter een verschil met de boter. Het
woord kaas is feitelijk een verzamelnaam, omdat er
zoovele soorten zijn. Zoowel ten opzichte van het
vetgehalte als anderszins. Alen*treft hier aan be-

paalde afzetgebieden en soms kleine voor bepaalde
soorten. Van den exporteur wordt veel kennis ge-

vraagd van de eischen van den consument. Met ver-
anderen van afzetgebied moet vaak gepaard gaan in-
grijpende wijziging van de productie, wat bij boter
niet zoozeer het geval’ is. Bij belangrijke wijziging
in de productie tot een soort, waarvoor op een ge-

geven oogenhlik flinke prijzen worden hedongen
loopt men steeds de kans, dat de markt weldra is
overvoerd.’ Vandaar is het
hij
de kaas van zooveel
belang, dat eenmaal verworven afzetgehieden ‘behou-

den. blijven. Ondanks de concurrentie van de landen, die zich meer op kaasmaken toeleggen, behoeven wij

ons niet al te bezorgd te maken verdrongen te wor-
den, echter onder voorwaarde, dat gezorgd wordt voor
kwaliteit en een betrouwbaar product. Daarvoor be-
schikken wij in ons land over voldoende middelen.
De techniek van de kaasbereiding in de fabrieken
heeft zich tot hoogen trap ontwikkeld. Veel wordt

tegenwoordig gedaan ter voorlichting van de boeren,

die de kaas zelf aan de boerderij bereiden. De kaas-
contrôle geeft waarborgen betreffende ‘het vet in de
kaas. Het is mogelijk, dat de goede naam van de

Hollandsche kaas in het buitenland behouden blijft

en deze aloude naam maakt, ‘dat wij anderen véér zijn.
Wij zijn van meening, dat de Nederlandsche pro-

ducent voor een groot deel een bevredigenden afzet

van boter en kaas daardoor zelf in. handen ‘heeft. Aan
de regeering is de taak hen) daarbij te steunen door

alles te doen wat kan leiden tot de mogelijkheid van

vlotten uitvoer en na te laten wat eenige belemme-
ring tot gevolg zou hebben. Onze volkswelvaart toch

heeft groot belang bij de opbrengst van onzen bodem.

U.
KOOISTRA,
Secretaris ,ond van
Covp.
Zuis,elfabrleken in Friesland.
Leeuwarden.
RUBBER RESTRICTIE.

Ir. M. Sanders te Wassenaar schrijft ons:
Van tijd tot tij’d verschijnen omtrent rubber-pro-

‘ductiebeperking in ‘de Britsche Koloni’ën, zoowel in

onze Indische als in de Hollandsche pers beschou-
wingen en cijfers, waaruit min of meer zoude kun-
nen worden afgeleid:

– 1.

dat de beperking, welke in dé Engelsche Kolo-

niën onder regeerings4wang wordt toegepast, eigen-
lijk geene beperking is, omdat ‘de planters aldaar

ook zonder ‘dien dwang moeite zouden hebben meer

dan het hun toegestane kwantum te produceeren zon-s

der hunne aanplantingen ernstig te benadeelen;

2. dat de medewerking der Engelsche planters
in de Hollandsche Koloniën in zake productiebeper-

king meerendeels slechts schijn is en dat in werke-
lijkheid die beperking niet bestaat.

Wat sub 1 aangaat kwam het mij absurd voor, dat
de Britsch-Indische Regeering zich zoude leenen tot

het instellen en in stand houden eener uitgebreide

en lastige wetgeving regelende eene ,,quasi” rubber-
productiebeperking, die tegenover hare eigen planters

eigenlijk overbodig, slechts ten ‘doel zoude hebben

een pogen om voor de Nederl.-Indische Rubbercul-

tuur overeenkomstige bepalingen in het leven te
roepen.

Wat sub 2 betreft is het mij uit persoonlijke erva-
ring bekend, dat bij talrijke in onze koloniën werkende

Engeische ondernemingen productiebeperking op ge-heel gelijken voet als in de F. M. S., volkomen loyaal
en ionder ontduiking wordt toegepast.

Niettegenstaande het recente Rapport van den
heer G. G. Schrieke, opgemaakt ria eene studiereis
over de rubberon’dernemingen der F. M. S., zulks ont-

kent, meenen toch velen hier te lande dat de rubber-

ondernemingen in Nederl.-Indië van veel betere kwa-
liteit zijn dan die onzer buren, die daarom de Neder-
laridsche productie gaarne zouden handicappen.

Afgezien van ‘de vraag in hoverre regeeringsbe-
moeienis met de rubberproductie in Ned.-Indië wen-
schelijk is, kan het- niet anders of uitingen als ge-

noemd in sub. 1, en 2 moeten in hooge mate onze
Eogelsche buren ontstemmen.

Te meer omdat bij hen toch reeds de overtuiging
bestaat, dat hunne Hollandsche collega’s groote voor-

deden hebben behaald ten hunnen koste, al moge
de bedoeling daartoe ook geenszins hebben voorge-
zeten.

Daarom schijnt het mij billijk tegenover dezerzijds
geproduceerde cijfers andere te stellen, zooals mij die
van Engelsche zijde werden verstrekt en die hier in
den oorspronke]jken tekst volgen:

Exportable Rubber and Rubber Exports during the –
two Restriction years
1922/23
and
1923/24.
1.
IYlalaya (Excluding the islandsof Singapore a. Penang)

1922-23
Tons
Standard Production (S. P.) ……..
270.000
Exportable Quantity
(61h
O/
of
S. P.) 165.000
Actually exported …………….
167.000

8
April 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

297

1923-24
Tons
Standard Production

……………
246.00

Exportable Quantity
58%
0/

Of S.
P…..145.000
Over,
Exported

7.000
Native Allowances

13.500
165.500

Actually Exported

…………….
167.700
Notes

The above figures are all taken from official
returns.
The quantities given uncier the heacling ,,Actually Exported” ief er to rubber which has been exported from
the Mainland and do not inciude the domestic exports
from the Islands of Singapore and Pinang. The exports
from the Islancis of Singapore and Penang, however,
miow.ated to only
2400
tous for each year.
The
7.000
tous over.exported during
1923-24
were
due to the revision of the Standard Produetion A1ich
took place during that year, mci will have to be deducted from subsequent exports.
The difference between the ,,Exportable Quantity”
and the uantity ,,Actually Exported” represeuts the
export of stocks in the Mainland, which were licenced
for export on the ist November,
1922.

Ceylon
1922-23

Tons
Standard Production (5. P.) ……..
60.000
Exportable Quantity
(61%
o/
of
S. P.)

36.750
Actually Exported …………….
37.800
1923-24

.
Standard Production (S. P.) ……..
62.300
Exportable Quantity
(58f
4
0
/0
of
S. P.)

36.600
Actually Exported …………….
37.400

The above figures are all taken from official
returfls.
The differeiice between. the ,,Exportable Quantity’
and tiie quantity ,,Actually Exported” represents the
export of stoeks which s’ere licenced for export on the
ist November
1922.
On the question as to whether or not restriction is
being effectively applied by British Companies in the
Netherlands Ïndies, it
was
etideavoured to find some
figures from purely Dutch Sources.
The following from page
68
of the Anual Report for
1923
of ,,cle Handeisvereeniging te Medan”, is of interest.
,,De productie per HA. bedroeg in
1923
voor de ver-
schillende natiojialiteiten:

Nederindsch …………..
379 liG.
Britseh …………..
. . .

291
Amerikaansch …………
347

Belgisch Prausch ……….
305
Ned. Indisch ……………
348
Hawaiian …………….
192
Duitsch ………………
515
Japansch ……………..
397
Scandinavisch ………….
22
Zwitsersch …………….
365

De Britsche productie per HA. daalde van
391 liG: in
1920
tot
291 KG.
in 1923
ten gevolge van de door de
Engelsche Maatschappijen toegepaste productiebeper-
king.”

De mcci of mindere juistheid van het zeer uitge-
breide cijfermateriaal betrekking hebbende op de pro-
cluetie van .r uwe rubber in de Nederlandsche en En-
gelsche koloniën is zeer moeilijk te controledren.
Als vaststaand mag echter wel worden aangenomen
dat de rubber-restrictiernaatregelen onzer buren de
marktprijzen in voor alle ondernemers gunstigen zin
heeft beïnvloed, waardoor groote dreigende verliezen in l)eiangrijke winsten zijn verkeerd.
De goede trouw van hen die zich steeds hebben
verzet tegen restrictie-rnaatregelen als in de Engel-
sche Koloniën geenszins hetwijfelende, meent onder-
geteekende toch te moeten protesteeren tegen voor-
stellingen als in hoofde genoemd,, omdat daardoor
geheel noodeloos verhittering ontstaat, terwijl samen-
werking ook in de toekomst waarschijnlijk zeer noo-
dig zal zijn.
M. SANDERS.

Wassenaar, 19 Maart 1925.

RUBBER IN 1924.

Een medewerker schrijft:

Het jaar 1924 heeft ons de verdere ontwikkeling

van het Stevenson Scheme laten zien en zich tevens

gekenmerkt door belangrijke prijsfluctuaties. Denken
ve slechts aan de groote daling in de eerste maanden

van het afgeloopen jaar, waarbij het laagste punt op

19 Mei bereikt werd, toen in Londen voor loco Rub-

her 9Y2 pence genpteerd stond. Na dien datum zien

we echter een langzame
stijging
met af en toe nog

eenige schommeliiigen en het jaar sluit op 1 sh. S d.

voor loco Standard Orepe.

De oorzaak van de sterke daling, die in de eerste

helft van het afgeloopen jaar plaats vond, wordt alge-

meen toegeschreven aan het feit, dat cle Amerikaan-
sche consumenten zooveel mogelijk buiten •de markt
bleven en trachtten zich met hunne voorraden te md-

den, totdat er meer zekerheid bestond omtrent de

toekomstdei- Ballonbanden.

Het spreekt vanzelf dat .de hierboven beschreven

daling de producenten ongerust begon te maken en
er werden reeds plannen besproken om maatregelen

tegen een verderen prjsteruggang te nemen, b.v. het

vormen van een
,,Selling Agerbcy”,
welke ook geheel

werd voorbereid, maar ten slotte niet handelend be-
hoefde op te treden daar de remedie reeds door de

lage
prijzen
zelf werd gegeven. Door de groote prijs-

daling kwam namelijk de gemiddelde prijs ‘voor het
restrictiekwartaal
Mei, Jun,i, Juli
op 10.914 pence,

zoodat volgens het Stevenson Scheme het uitvoerper-
centage voor de volgede 3 maanden tot op 55 pOt.

verminderd moest worden. Toen het zich liet aan-

zien, dat dit werkelijkheid zou worden, terwijl tevens
de productie van z.g. Native Rubber (die in tijden
van baisse dikwijls overdreven groot was voorgesteld)
ten gevolge van de lage
prijzen
sterk was ingekrorn-

pen en tegelijkertijd Amerika meende hare terug-
houding te kunneii laten varen, waren er 3 factoren

aanwezig, die gunstig op den loop van •de prijzen
werkten en ten gevolge hadden, dat de prijzen lang-
zamerhand gingen oploopen. De stijging na 1 Augus-
tus was echter nog niet voldoende om den gemici-

delden prijs voor het laatste restrictiekwartaal
Au pui-

tus, Sep tensber, October,
hoven 1 sh. 3 d. te brengen, zoodat op 1 November overeenkomstig het restrictie

Scheme het uitvoerperceitage opnieuw met 5 püt. ver-
minderd werd. Men kwam nu langzamerhand tot de
periode dat de prdductie niet geheel in staat was om
aan de consumptie te voldoen en de p:tijze. .rezen ver-

der tot 1 sh. S d.

Verscheidene Rubberondernemuigen hebben op een
gunstiger jaar kunnen terugzien en velen van hen
hebben ook voor het eerst sedert jaren veer een
dividend kunnen uitkeeren. In de Straits ging hoofd-

zakelijk onder de Ohineezen een protest op tegen •het
Stevenson Scheme, doch door de autoriteiten werd
geen aanleiding gevonden om in .de bestaande rege-
ling eenige verandering te brengen. Verscheidene
Plantage-ondernemingen in Ned.-Indië, die in Engel-

sche handen zijn hebben zich uit moreele overwegin-
gen
vrijwillig
aangesloten
hij
de beperking, doch niet-
tegenstaande dat waren de uitvoeren in het afgeloo-
pen jaar hooger dan in 1923, wat ook voor een groot
deel toe te schrijven is aan de steeds grooter wor-
clende productie van Native Rubber op Borneo en

Sumatra. Er wordt dan ooic steeds meer aandacht
geschonken aan Native Rubber, die tegenwoordig een
belangrijke rol speelt. Otizekerheid met betrekking
tot cle productie daarvan veroorzaakt een sterk ele-
ment ‘van speculatie. Het aantal geplante hoomen in
Ned.-Indië wordt op ongeveer 100 millioen geschat,
waarvan er echter slechts 40-50 millioen tapbaar
zijn. De groote vraag is of men voor ‘het behoorlijk
tappen over het benoodigde aantal arbeiders zal kun-
nen beschikken.

De totale uitvoer van Native Rubber uit Ned.-Indië

98

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925

bedroeg ovcr ‘het afgeloöpeti jaar ca. 80.126 tons tegen

57.585 tons in 1023, hetgeen dus een vermeerdering

van ca. 40 ‘pOt. beteekerit. –

Voor Plantage Rubber waren ‘deze cijfers in ci
Ne

indië .resp. 07.007 totis cii 81.150 tons, dus een ver-

hooging van ca. 20 pOt. –

Omtrent de verschepingen van de p.rod uctie]anden

gcd wen.de
hdt itfgeloopeil jaar geven we hier de vol-
gende cijfers:,

Ma lakka ., ………153.150 (netto export)
Ned.-Indië ……..118.1.50

Ceyloti’ ………..

31.800

Engclsch-Tudië

7.200
Engelsch-Bornco

8.400
hido-Ohina …….6.4,00

Brazilië ………..23.500

ïiide
,R.ti.bber

6.000

Ovcrigo’plantagcs .

4.400

425.000

Ook het verbrui.k is in het afgelooperi jaar zeer

toegenomen met als belangrijke factor de ontwikke-

1 ing -der Bal.lonbariden, welke meer rubbcr bevatten

dart de tot nu toe gefabr.iceerdc Oord-banden, terwijl

gebleken is 1dat zij een groot succes zijn geworcieti.

Verder is het gebruik van rubber voor vele doel-

e.i.ndeti steeds toegenomen, iv. Orepe i’tubberzolen,
op welker vervaardigi ig zich vele piantages speciaal

toegelegd hebben en. hetgeen voo.r sport’doeleinden

zeer bev ‘ed i gende resultaten heeft opgeleverd.

Vervolgens verdient nog verineldiiig cle Rubberbe-

strati ng en -de Rad.i o, waarvoor ook belangrijke quan-

titeiten rubbr verwerkt worden.

liet we.reldverbiuik ove:r :1.924 is als vulirt neweest:

Amerika

……………………
335.000
Engeland

…………………..
27.000
Frankrijk

…………………..
35.000

Italië

……………………..
8.700
Spa tij0

…………………….
2.000

Canada

…………………….
:1.4.500

Ausfralië

…………………..
3.500
Japan

……………………..
:1.7.000

Dit tschland

en

Oosten rijk

……..
22.500

Rusland

……………………
2.000

Scandinavië

…………………
2.800

T-Tolhind

cii

België

……………
3.000

Overige

landen

………………
2.000

475.000

Hieruit blijkt ‘dat gedurende 1924 ca. 50.000 ‘tons
meer verb.inikt dan geproduceerd zijn. Het gevolg

hiervan was dat de zichtbare voorraden
01)
alle we-

reldmarkteu belangrijk afnamen; zoo gingen o.a., de

voorraden in Londen terug van 59.641

tons op 1 Ja-

nuari 1924 tot 29.482 tons op 31 December 1924.
Voor 1925 zijn de verwachtingen tamelijk hoog ge-
spaiineri en schat men dat het verbruik in Amerika

ca. 1.0 pOt. hooer zal zijn ‘dan in 1924. Verder wijst
alles er op dat Europa nu het tijdperk is ingetredea,
dat men hegibt om -de groote achterstand tegen

Amerika langzamerhand in te halen en dat hier met
ccii veel grôoter ru-bberverbruik dan tot dusverre

gerekend moet worden.
Men schat de wereldcoosumptie over 1925 op ca.

510.000 tons, waarvan ca. 360.000 tons in Amerika.
Daartegenover staat, dat ‘de produbie met de gelei-
‘delijke opheffingen van de restrctie-bepalingeu hoog-

stens 488.000 tons zullen bedragen, zoodat de ver-
wachting bestaat, ‘dat ‘de voorra’deïr einde 1025 op-
nieuw met ea. 22.000 verminderd zullen zijn.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

]DFINTGE G-Ei)ACIIT]2N OVER ONZE ffDTGE
MOEILIJKHEDEN.

Dr. T. E. Gregory te Londen schrijft ons

De onlangs ‘aan een Duitsche scheepswerf gegeven order heeft een buite.ngewoneu geest van pessimisme

gewekt.
y
00j
de eerste maal begint men zich in alle

k.?i rgen ernstig af te vragen, htie liet nu werkelijk

iiiet ons gesteld is en wrat staat te gel)euien. Het ge-

voel van 01)titfliSfl1e, .dat het vorige jaar door liet suc-

d:es ‘a.ri het afsluiten dci Dawes-overecnkomst vercl

teweeg gebracht., heeft plaats gemaakt voor het ge-
‘uel, -dat, tenzij eiteigicke maatregelea Nvordell gen.o-
i

neti, de i.ii.d ustrieele toekomst vai:i E igelarid uiterst
tn’ijfelatihtig is.

i.ildl ieri men eelt ter de fci.ten nagaat, valt het moei-

lijk in te zien, waarom het pessimisme zoo gepronon-

ccerd moet zij ii. De uitvoer steeg gedurende ‘de eerste

twee maanden van -dit jaar boven -dien van 1.923 en

1924. De -desbetreffe.ndë cijfers zijn: 124, 132 en 138
nillioeti E. Neemt men in aanmeikiog, -dat
g
edurende
de onderhavige drie jaren de uitvoer van grondstof-

fen .is gedaald wegens -de depressie in deb steenkolen-
m

i,jitbouw, iiai:i willen deze cijfers zeggen, dat de uit-
voer vorm e.i ndprod noten in de eerste twee maan-deti

vai.i deze drie jaren van 97% tot 110 milli.oen is ge-

stegen. Het is waar, -dat cle invoer sneller dan cle uit-

voer is toegenomen. De cijfers voor de drie jaren zijn
rcsp. :1.84, 198 cii 239 mii.liocii.
Wat
-dcii invoeir aan-
gaat zijn do ei n’dp.roductcn
procsntueei
in grooter
mate gestegen clan -hij den
1.1
tvoer, want zij zijn in
gerioemde-drieja.rige periode van 41.

tot 52 mil liocrt

opgeloopc.n. Doch hoe -dit ook zij, cle stijgende invoer
van gro-rmclsto-ffen i. – een zeker bewijs, dat er i:i-iets
:funclarner.tee] verkeerds is in ‘den in clustr.ieelen toe-

st,ancl, aangezien deze in’oer van 57 tot 80 millioei

is gcstcgeu. :De ijzer- en staalindustrie en de scheeps-

bouw drukken echter oP liet oogenblik hun stempel

op dc publieke opinie. De uitvoer van ijzer- en
staalpro-ducten :i-n duizerideii tons vertoont gedurende

cle eerste twee maanden van -di t jaar, vergeleken met
dien in vorige jaen, een u.tgesproken -daling. Hij is

van 671.000 ton in 1,023 tot 624.000 ton in 1925 ver-
miriderd, -terwijl ‘deze scherpe vemi n’deriag van den

uitvoer is vcrgeld gegaan van een stijging van den

Invoer van 252.000 ton in 1923 tot 470.000 ton iii
1025. :De- toestand in den steenkolenmijnhouw is tin-

tiruilijk algemeen bekend. :De uitvoer is va.n 11 % mi.l-

1 iocë ton in. :1023 tot 8% mil1oenii 1025 gedaald.
lii den scheepsbouw’ valt eei

i progresseve vermi i:icle-
ring der in aanbouw zijn-de tonnage in. cle opeenvol-

gencle kwartalen van 1924 waar te nemen en. de voor-
ui.tziehten zijn op het oogenblik uiteraard niet zeer
veellielovend.

Doch in-dien men andere industrieën gaat beschou-
wen worden deze depri meerencle omstan-cl:iglieclen ge-

compensberd. In de katoenindustrie bv. heeft, de uit-voer van garens een bemoedigende ontwikkeling ver-

toond. In de cèrste twee maanden van 1923 had -de
uitvoer een ‘aarde van 24 miflioen £, in 1925 beliep
hij 32 mili.ioen £, een stijging dus van 33 pOt. Dc

iii tvoer van katoenen stukgoederen is ook toegenomen
en wel van 743 millioen vierk. yds. in 1.923 tot 825

millio-en vierk. yds. in 1025. De linnen:i.riclu.strie heeft
haar, uitvoer van 1 mi.11:ioen vie.rk. y-ds. in 1923. tot
21 millioen v.ierk. yds. in 1,025 verkieerderd en op

zijn allerergst is de uitvoer van wollen en gevol’de
veefsels n:iet verminderd, ook al vertoont hij geen
winst.

Gevoegd hij ‘den treurigen toestand van den scheeps-
bouw, ‘de ijzer- en staalindustrie en. -den steenkolen-
mij nbouv, hebben tw’ee andere omstandigheden sainen –

gewerkt om de zakenwereld te ‘deprimeeren. De eerste

is de toestand der wei] loosheid. 1

let aantal Oiannen,
in het steunregiste:r van het Unemployment Inisûran-
ee Scheme ingeschreven, steeg gedurende -de vorige weken van dit kw’artaal, hoewel het nu weer iets be-
gint af te nemen en wanneer men het vergelijkt met
het vorige jaar is cle toestand duidelijk ongunstig.

De toenemen-de weikioosheid is natuurlijk de afspie-
ge1 ing van -den origunstigen toestand in de ijzer- en
staal- en in andere in. een depressie- verkeerende
industrieën, doch het is onjuist om aan te nemen,

S
April 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

299

dat alle branehes der ijzer- en staalindustrie een cle-

presste cloormaken. Wat bv. den machine-uitvoer aan-

gaat, is de toestand øp het oogenblik gunstiger clan

het vorige jaar en wat den export van motorrijtu.igefl

betreft aanzienlijk gunstiger, daar deze van £ 1.297.000

in
dc
eerste twee maanden van ’24 tot £ 1.996.000 in

de overeenkoinstige periode van 1925 steeg.
De tweede cleprimeerencle invloed is cle vrees voor

stijgende geidrente. Wij zijn
01)
een punt aangeko-

men, waarol het bijna onmogelijk is met het afwer-

ken van het programma lot herstel van het, gei’dwezen.

voort te gaan of het prijs te geven, zonder aanzienlijk

gevaar voor het cciie of andere belang. De bankiers

moeten wellicht zelf ten dccle voor de psychologische

moeilijkheden aansprakelijk worden gestelcl, omdat zij
op de jaarvergaderi ngen veel te veel den nadruk heb-
ben gelegd op het gevaar van ccii stijgend hankd is-
conto. Keynes heeft deze week betoogd, dat onder de

huidige omstandigheden de waarde van sterling in

dollars niet meer correspondeert met, de koopkracht-
pariteit van het £. Als gevolg van kapitaalverplaat-

singen en anticipatie op de toekomst is cle waarde

van het pond grooter dan zij behoort te zijn en hij
wijst op het gevaar, dat erin gelegen is, liet prijs-

niveau zich te doen aanpassen aan de huidige inter-

nationale waarde van het pond i.p.v. het pond zich

l:e laten aanpassen aan het hi.nnenlandsche prijspeil.
De meest dringende behoefte van liet oogenblik is di.e
aan een spoedige verklaring omtrent de regeerings-
politiek. Indien de Regeering zonder omwegen haar

bedoeling aankondigt, dit jaar naar den gouden stan-

claard terug te keeren, zou in ieder geval cle za-
kenwerelci zekerheid hebben; zoolang niemand precies
weet, of een beroering onder de belangen, die zich
verbeelden, dat zij ‘door een ierugkeer naar liet ‘goud
zullen worden benadeeld, ten slotte geen succes zal
hebben door uitstellen der kwestie, zal onrust de zaken

erger maken dan zij behoeven te zijn.

Schijnt dus de toestand, zooals die zich aan velen
voordoet, al uiterst onaangenaam, het lijdt geen twijfel,
dat, indien men zijn blikken over wijder terrein laat
gaan, liet uitzicht niet geheel ongunstig is. In de

laatste weken is dc spanning in de verhouding tus-

schen werkgevers en -nemers duidelijk verminderd.
1 let directe gevolg van het verlies van de order voor vijf motorschepen is een serie van besprekingen tu.s-

schen de scheepsbouivers en de direct betrokken vak-
vereen igingen geweest. In den steenkolenmijobouw
heeft de treurige toestand tot een reeks besprekingen

tusschen de eigenaren en de Miners’ Federation ge-
leid. In de katoenindustrie tracht op liet oogenblik
een conferentie tot een oplossing dat’ moeilijkheden
te geraken. Aldus wordt in drie groote industrieën
voor de eerste maal gedurende vele jaren een werke-like poging gedaan, gezamenlijic de huidige proble-
men aan te pakken.
Naar ik meen wordt in ondernemersk ringen erkend,
dat voor zoover liet ‘cle belangrijke industrieën hier to lande aangaat, liet vraagstuk er niet langer een is

van lagere bonen. Het is
itl.
een feit, dat in deze

industrieën de bonen reeds ‘gevoelig lager zijn dan
in cle zoogenaamde ,,sheltered” industrieën, die niet
zijn onderworpen aan buiteniandsche concurrentie.

Een belangrijke uitwerking van deze besprekingen
zal zijn, dat de vakvereenigingen in ‘cle ,,shelterecl”
industrieën liet zeer veel moeilijker clan tot dusverre
zul en vinden, cle 1 oonen omhoog te cl rijven. De spooi-
wegarhei.ders zijn bv. onlangs met zee.r heiang:rijke
cisciten om lictoger loon voor den dag gekomen. Waar-

selti,jnlijk waren cle leiders hunner vakvereènigiogen
niet, heftig overtuigd van cle kracht van cle argumcn-
ten der arbeiders, doch wanneer, gelijk waarschijnlijk
scit ij it, cle arbeiders iii cle exporti ncl tustrieën aan de
zijde der oiidernemer komen. te staan, zuilen wij ge-
schil leo krijgen tusschen de afdcel i ogen dr Labour
iarty, clie hot voor een groep, in bovengenoemde ge

1 nkkig’c omstaiidighecleu verkeeren’de arbeiders, veel

moeilijker zuilen maken, haar positie te verbeteren
ten gunste der arbeiders in cle geschoolde beroepen.
Tant
liet is het vraagstuk der geschoolde arbeiders,

dat langzamerhand naar voren komt. De oorlog heeft
als uitwerking gehad, de positi.e der ongeschoolde

arbeiders betrekkelijk ‘gunstiger te maken dan ‘clie van

‘de geschoolde en ofschoon het niet gemakkelijk is be-

paalde cijfers te
verkrijgen,
schijnt er toch Vrij veel

bewijs te zijn, dat de emigratie naar de Vereenigde

Staten grooteucleels uit geschoolde arbeiders uit het
Noorden heeft bestaan, wier verdwijnen op den lan-

gen duur van grooten invloed op den bloei van de

inachinenijverheici zal zijn.

Ook in de politieke sfeer hebben de twijfel en de

moeilijkheden van het oogenblik geleid tot dezelfde

verhooging van het peil der openbare discussies over deze kwesties. Eenige w’eken geleden heeft Baldwin zeer moedig geweigerd, hetgeen zijn partij vurig van
hem verlangde, ni. gebruik te maken van de gelegen-
heid, in te grijpen in het politieke optreden der Trade

Unions, door middel van een nieuwe wet, ‘welke het
recht der vakvereenigin gen beperkt, van hun leden
bijdragen te heff en tot het vormen van hun verkie-
zin gsfondsen. Bij die gelegenheid hiid Baldwin een

velsprekend pleidooi voor samenwerking, dat onge-

tivijfeld gunstig w’erd ontvangen en eenigszins heeft
bijgedragen tot de meer vreedzame atmosfeer, welke gedurende de laatste ivelcen in de industrie heerscht.
Dit pleidooi ter bevordering van de ,,goodwill” in de
industrie werd dezer dagen gevolgd ‘door een debat

over de werkloosheid, •dat opmerkelijk ivas wegens den

ernstigen toon, waarmede het geheele vi-icagstuk ‘door

alle partijen in het Lagerhuis werd benaderd. De
Minister van Arbeid maakte vën de gelegenheid ge-
bruilc erop te w’ijzen, .dat wij, statistisch ‘geredeneerd,
thans in den toestand van 1908 verkeeren, voor zoo-
ver het den omvang der werkloosheid aangaat, doch

cle overheerschende meening in het Huis scheen te
zijn, ‘dat het onmogelijk was te verwachten, dat de

werkloosheid in. de eerstvolgende jaren zou verdwijnen
en indërdaa’d valt zeer moeilijk in te zien, hoe het
niet een permanente inkrimping van den pmvang van

den internationalen handel een merkbare verminde-

ring van de w’erkloosheid verwacht kan worden. Alles
bijeengenomen is het merkwaai-•dig, hoe ondanks een
niillioen werkloozen het land in staat schijnt te zijn,
zijn belastingen te betalen en een behoorlijice mate
van welstand te genieten. Er schijnt eenstemmigheid

over te bestaan, dat er iets moet worden gedaan, doch
gelijk gewoonlijk is het buitengewoon moeiiijk, deren
‘romen wensch in een webomlijnd programma om te
zetten. Op het oogenblik, dat ik dit schrijf, wordt nog
iets verwacht van de a.s. begrootingsrede van den

Kanselier van de Schatkist.
De definitieve
cijfers
voor 1924/25 zijn nu beschik-
baar en laten een gering overschot van £ 3% millioen
z:ien; de ontvangsten zijn £ 199,4 en de uitgaven
£ 195,8 millioen. Doch gelijk ,,The Economist” in een
commentaar op de resultaten opmerkt, vertoonde het vorige jaar reeds een
stijging
der uitgaven van £ 6,9
m.illioen, bij 1923124 vergeleken, en het is vrij alge-

meen bekend, ‘dat Churchill niet zooveel succes als
verwacht heeft gehad in he’t beperken van ‘de eischen
der militaire departementen tot. verhooging hunner

uitgaven. Onder deze omstandigheden, nu de handel
niet toeneemt en zekere soorten van belastingen auto-matisch dalen als resultaat van vroegere verlagi Igen.,
valt moeilijk in te zien; hoe cle belastingen verder
zullen w’orclen verlaagd. Zelfs al zou het mogelijk
zijn iets te doen op liet gebied van verlaging der in-
komstenbclasting, zeg niet 6 cl. per £, hetgeen het ge-

woonljlo genoemde cijfer is, zou een heftige strijd
onmiddellijk ontstaan. De a:rbeiderspartij vestigt er
reeds de aandacht op, dat de opbrengst van inkom-
stenbelasting en super tax ten bedrage van £ 357
millioen slechts weinig meer is dan ‘de betalingen

voor rente en aflossing van ‘de St,aatsschuld, ni.

300

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8′ April 1925

£ 336,5
mi.ilioei. Onder deze omstandigheden, zegt

zij, zou verdere verlaging der directe belastingen ,,een

schandaal” zijn, want zij betoogt, dat bij dezen stand,
van
zaken,
zij, die inkomstenbelasting betalen, slechts

het saldo dezer bedragen aan •de schatkist afdragen.

.1-let argument is van eenigszins twijfelachtige waarde:

ik vermeld het hier dan .00k alleen, omdat de hoop

op belastingverlaging ook een element in den toe-
stand is, ten aanzien waarvan teleurstelling onver-

mijdelijk schijnt. T. E.
GRuGORY.

AANTEEKENINGEN.

Indexifers van grooihandeisprijzen. –

Een scherpe daling in het indexeijfer der groot-

handeisprijzen op het einde van Maart blijkt meer
t

een gevolg te zijn van een terugslag op de hausse

bewegingen in een of twee handelsartikelen, waarin
iii den laatsten tijd wordt gespeculeerd, dan van dè
rechtstreeksche gevolgen der handelsmalaise. Het

totaalcijfer, is met
92
punten tot
4680
gedaald, wat
het laagste is sedert Augustus
1.1.,
en staat tegenover,.
4640
verleden jaar om dezen tijd. Zooals uit onder!’

staande, aan ,,The Economist” ontleende, tabel blijkt,’
komt
bijna
de helft der daling voor rekening der’
eerste groep, terwijl de groep andere voedingsmid-
delen voor
25
pOt. aansprakelijk is:
Data
Granen
en
oleesch

Andere

dlngs.
en ge-
nolm.

Weef.
sloffen

Delf-
stoffen

Dloer.
sen:
ollCn,
hout.
rubber, cnz.

Totaal

Alg6.
meen
Index-
cijfer

Basis (gemidd.
1901-5) …
500
300
500
400 500
2200
100,0
EindeJuli1914
579 352
616*
464
*
553
2565
116,6
Nov.1918
1289
782*

1848
903
1389*

6212
282,6
Dec.1922
861
706
1184*

705

807*

4264
193,8
Dec. 1923
853
815k
1382
*
774
755
4580
208,2
Mrt.1924
897*
8
43
*
1313
*
805

780*

4640
210,9
Apr.
904
802*

1364
788
778*

4637 210,8
Mei
912
730*

1357*
753
774
4527
205,8
Juni

,,
914 736*

1347
764
769*

4531
205,9
Juli

,,
951*
732

1423*
777
773
4657 211,7
Aug.
941
7441
1385*

781
774
4626
210,3
Sept.
1003
777J
1
395*
762
*
790* 4729
214,9
Oct.
1027* 786*
1442
*
78
2
*
808 4847 220,3
Nov.
1009
801*

1424
797
801*
4833 219,7
Dec.

;,
992
789*
1452
815*

806
4855
220,7
Jan.1925
1020
763
1404
7
82
* 798*
4768
216,7
Febr.
1001
769
1436*

780

785*

4772
216,9
Mrt.
959
746

1
1434 1
760JI
780*

4680
212,7

De prijs van ingevoerde tarwe, die in Februari’
begonnen was terug te loopen, daalde aanzienlijk ge-

durende Maart, daar er overvloedige voorraden in
Engeland aanwezig waren. Binnenlandsche tarwe is

ook een weinig gedaald en gedurende de geheele
maand . hebben verscheiden dalingen in den meelprjs
plaats gehad. Andere graansoorten waren ook iets
lager, doch geringe dalingen in rund- en schapenvieesch

werden meer dan te niet gedaan door een stijging
in varkensvleesch. De voornaamste verandering in de
tweede groep was een scherpe daling in koffie, waar-
van de prijs, waarschijnlijk door een tekort aan we-
reldvoorraden, in de laatste maanden is gestegen.
Thee was ook iets lager en er had een seizoendaling
in boter plaats.

In de weefstoffengroep vonden de schommelin’gen.
vrij onregelmatig plaats. Egyptische katoen steeg
verder en Amerikaansche was iets vaster, terwijl jute
weer aaniienlijk opliep. Deze
wijzigingen
werden
echter gecompenseerd door verdere dalingen in binnen-
landsche, zoowel als in Australische wol. In de delf-
stoffengroep waren dalingen in de niet-ijzerhoudende
metalen de eenigste veranderingen van beteekenis,
terwijl in de diversen een daling, in oliezaden slechts
gedeeltelijk ‘werd te niet gedaan door een geringe
stijging in rubber.
De volgende tabel, geeft de
wijzigingen
voor de
verschillende artikelen aan, in vergelijking met einde
Februari, waarbij de gemiddelde prijs gedurende
1901-05
gelijk
50
is gesteld:

I
s

0
+
0.
.E
0
+
‘.
0

Tarwe(btl.)
1145
-17
5

Katoen(Am.)
128
+
15
Koper
51

25
(Eng.)
Me”el
995

4
,,

(Egypt.)
255
+126
Delfstoff.
7606
-19
102
-13
Garen
141

1
5

Gerst
86
5


95
Laken
1365
+
1
5

Hout
Haver
78

IS
Wol
(Eng.)
164
-155
(Baltisch) 1016
Aardapp.
1125

(Austr.)
138
5


Hout Rijst
1105
1
Zifde
.
94
(Amrjk.)
80
Rundvl.
73

2
Vlas
150

3
Leder
615
Schapenvl.
925

Is
Hennep
735

35
Petroleum
100
Varkensvi.
90
+
8
ute
153
5

+12
Oliën
79
Oran. en
W.
1W
-42
Wee/stoffen
1434
Oliezaden
Talk
90 74

6
5

ïW’
T
84
5
Thee
Ruw-Ijzer
Indigo
90
Koffie
1445
-14
Stalen rails
75

Soda
85
5

Rietsuiker
114e

Ijz.staven
925

Rubber
19
+
IS
Bietsuiker
Boter
124
iÖos


5
Kolen (st.)
(huisbr.)
129
85

1
Diversen

-92
Tabak
1165

Lood
148
-10
Totaal

And. voed.
Tin
955

55


en genotm.
746
-23

Deze veranderingen hebben de
stijging
boven het
vooroorlogsche niveau doen afnemen van
86
tot
82,5
pCt.,
hetgeen blijkt uit onderstaande tabel:

Data
Uranen

vlech

Andere
00e-

e,”:
nolm.

ee;-
Vr

stoffen
li et;-
sloffen

D iuer-
3en:
oten,
hout,

enz.

Totaal

Juli

1914
100 100
100 100 100 100
December

1918
226 222
.
293
186
241
236
December

1922
149
200
193 152 146
166,2
December

1923..
148
231
225
167
136
178,6
Maart

1924
155
240
213
173
141
181,0
156
228
221
170 141
180,8
157
208 220
162 140
176,5
158
210
219
164
139
176,6
164
208
231
167 140
181,6
162
211
225
168
140
180,4
173
221
226
164 143
184,4

April,…….
Mei

,…….

177
224
234
169
146
189,0

Juni

,……..
Juli

, …….
Augustus

,…….

174
228
231
172 145
188,4

September

,…….

171
224
235
175 146
189,3

October

,…….
November

,……

Januari

1925..
176
217
228
168
144,
185,9

December

,……

173
219
233
168
142
186,0
Februari

,……
Maart

,……
166
212
232
164
141

Einde Maart
1924
stonden granen en vleesch op
155,
andere voedingsmiddelen op
240,
weefstofîen op
213,
delfstoffen op
173
en de diversen op
141,
terwijl
het totaalcijfer toen
181
bedroeg.
Hieronder laten wij nog volgen een overzicht der
indexeijfers in eenige der voornaamste landen.

>o
=

0

0
0

6)
2)

=
0.

1913
100
1005
100

—————

1005)
1005)
100
100
100
Novemb. 1918
206
358 438
..

367 392
214
Hoogste

1920
t
5′
272
591
679

325
366
297
322
Mei)
(Apr.) (Apr.)
(Jan.)
(Juni)
(Juli)
(Mrt.)
Decemb. 1922
156
362 580
..
175 163 155 183
Decemb. 1923
151
458 577
140 183 160 154
211
Februari 1924
152
544 573
141
180
J62
158
208
Maart

»
150
499
579
145
181
162 155
206
April
148
450 579
146 180
161
154
207
Mei
147
458
571
138 178 160 153
205
Juni

,
145
465
566
130
173
158
151
200
Juli

»
147 481
567
131 171
157
151
195
Augustus
150 477
572
132
170
160
151
200
September:
149
486
580
138 169 163 158
207
October
152
497
602
138 169
167
161
213
November,,
153
503
621
141
170
167
161
214
Decemb.

,,
157
507
640
145
171
168
160
214
Januari1925
160
514
657
145
171
169
160
Februari
1)
Burea

o

Labour.
515
2) Frankfurter
660
144
Zeitune.
170
Sedert

lanuari
158
1924
ee-
baseerd op 100 artikelen in plaats van op 98′


Sedert 1922 gebaseerd op 48 artikelen in plaats van op 53.
Sedert October 1923: juli 1914
=
100.
5)
Midden 1914.

Wat het
cijfer
voor Nederland betreft merkt het
Centraal Bureau voor de Statistiek op, dat de daling
van het algemeen indexcijfer in Februari
1925
in
vergelijking met Januari
1925
in hoofdzaak voor
rekening van enkele voedingsmiddelen komt en wel
voornamelijk van de
prijsdaling
van eieren, thee,
aardappelen en varkensvleesch.
Tegenover een prijsdaling
van .16 artikelen met in
totaal
187
punten staat een
prijsstijging
van 15
artikelen met in totaal 101′ punten.

251 383
15.596
38.755
47 65


245 1.125
3.394 4.070
3.573

1.017.518 1.054.280

698

621

664
44.873 49.690 34.874

1.173

2.282

2.194

9.383

8.420

8.088

1

6

2.025

2.082

2.221

1.990

2.070

1.717

.080.833 980.340 938.238

1920
Kr.
50.000
12.500
759.877
5.361
176.773 4.899
601

1921
Kr.
50.000
12.500
627.699
4.469 336.105 3.925
671

1922 1923
1924
Kr. Kr.
Kr.
50.000 50.000
50.000
12.500 12.500 12.500
584.191
576.390 537.293
5.259
3.220
1.914
392.560
309.314
308.454
4.612
3.038
1.176
771
879
997

3.500

12.000

8.000

7.000

8
April 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

301

Met meer dan 10 punten
daalden de
artikelen:
eieren (37) thee en vlas (elk
met 26), aardappelen
(23), steenen (17) en varkensvleesch (12). Daarentegen
stegen met meer dan 10 punten
de artikelen:
schapen-
vleesch (16), boter en terpentijn (elk met
13).
Algemeen Oem. pon- Herleid
D

index-cijfer
a um
denkoers
algemeen
van the
over de
index-

Economist”
af g. maand
cijfer
Januari

1914……119,2
12,11%
119,6
December

1918 ……277,0
11,19
256,6
December

1922
…….

193,8
11,55k
185,3
December

1923……208,2
11,47
197,7
Maart

1924
……

210,9
ll58K
202,3
April

,.

……

210,8
11,69
204,0
Mei

,
…….205,8
11,67 198,8
Juni

,
………205,9
11,55 196,9
Juli

,.

……

211,7
11,52
201,9
Augustus

,…….210,3
11,59
201,8
September

,.

……

214,9
11,61
206,5
October

,.

……

220,3
11,50
209,7
November

,……..219,7
11,50
209,2
December

,.

……

220,7
11,59
211,7
Januari

1925 …….216,7
11,81
211,0
Februari

,………216,9
11,89
213,5
Maart

,………212,7
11,94
210,2

De
Zw eecische .Rijlcsbanlc in
19
24
.

In het jaarverslag van

de Zweedsche
Rijksbank vindt
mcii de winst- cii verlesrekenmgen
van
de

jaren
1920,
1921, 1922, 1923 en 1924.
:De cijfers zijn uitge-
(Irukt in millioenen kronen.

Winsten.

1920 1921 1922 1923 1924
Rente

disconto

……….
35.7 31.7
21.2
13.7
20.4
beleeningen ……..
4.4
1.8 1.8
2.1
2.5
voorschotten ……..
1.-
1.3
1.4
1.5
1.5
Br. winstop vreemde wissels
3.2
2.8
1.2
1.7
1.1
Bruto winst en rente op
effecten …………….
0.8
0.9
1.7
4.4
2.8
Diversen

…………….
1.1
0.6
0.4
0.7
0.6

46.2
39.1
27.7
24.1.
28.9
Gereserveerde

winst

in
vorige jaren…………
24.8

– –

71.-
39.1 27.7
24.1.
28.9

45.4
12.9
1.1
0.8
0.4
10.5
2.7
1.3 1.3
2.1
– – – –
0.2

– – – – 2.3

5.9

5.7

5.4

4.8

4.8

1.7

2.4

1.4

1.1

1.1

63.5

217

9.2

8.- 10.9

Netto winst …..
………
7.5

15.4

18.5

16.1 . 18.-

11
-et jaar 1924 is voor de Zweedsehe Rijksbank over
het algemeen gun.stig geweest. Tot die gunstige re-
sultaten hebben de grootere omzetten van de binnen-
landsche disconto’si het meest bijgedragen. Tegenover

een gemiddeld bedrag aan gedisconteerde wissels in
1923 van Kr. 294,4 millioen vindt men in het verslag

over het jaar 1924 een gemiddeld cijfer van Kr. 366,3
millioen. Daarenboven is de rente in 1924 voortdu-
rend 51/2 pOt. geweest, tegen in 1923 gemiddeld
4,64 pOt., zoodat de rente op disconto’s in 1924
Kr. 6.680.000 hooger was dan in 1923. Ook de rente,
die cle bank niet de verdere binnenlandsche crediet-

zaken heeft behaald, is hooger dan in het vooraf-
gaande jaar.

Daarentegen is de winst op buitenlandsche trans-acties gedaald van Kr. 1.721.000 tot Kr. 1.085.000,
terwijl de winst op goudoperaties, die in 1923 nog
Kr. 88.000 bedroeg in 1924 in een verlies van

Kr. 205.000 veranderd is. De winst op deze operaties
is nooit heel belangrijk geweest n.l. in 1920 Kr. 75.000,
in 1921 Kr. 75.000 en in 1922 Kr. 15.000. De resul-taten van de effectenzaken zijn eireneens belangrijk
minder, nl. Kr. 2.805.000 in 1924 tegen Kr. 4.436.671

in 1023. Wanneer men nu in de balans ziet, dat de

Bank eind December 1923 een buitenlandsch fondseh-

bezit had van Kr. 101.530.000 dat geleidelijk tot eind

December 1924 gedaald is tot Kr. 37.907.000, dan is

die groo’te vermindering van rente otc., op effecten
gemakkeljic verklaarbaar.

Een post, die in de winst- en verliesrekening de

aandacht trekt, is een verlies van Kr. 2.308.000, welk

verlies veroorzaakt is door rente en commissie op

dollarwissels en dollarcredieten, die in Amerika zijn

opgenomen. Bijzonderheden omtrent deze transacties

zijn in het verslag, dat zooals steeds uiterst beknopt
is, niet te vinden.

Op effecten moest Kr. 2.139.000 worden afgeschre-

ven tegen in 1923 Kr. 1.335.000. De verdere posten
in de winst- en verliesrekening behoeven niet nader
besprolcen te worden.
In de balanscijfers vallen tegenover 1923 slechts

bij enkele posten vrij belangrijke verschillen op. Zoo is de goudvoori-aad gedaald van Kr. 271.839.000 tot

Kr. 236.970.000; daarentegen is het tegoed bij buiten-
landsehe banken gestegen van Kr. 43.265.000 op

Kr. 94.843.000. Over de effecten is hierboven reeds
gesproken. De bankbiljettenuitgifte is gedaald van

Kr. 576.390.000 tot Kr. 537.292.000; het gemiddelde

bedrag van de uitgegeven bankbiljetten was in 1924
Kr. 534.154.000 tegen Kr. 561.314.000 in 1923. De
goudvoorraad heeft in 1924 geschommeld tusschen
Kr. 211.839.000 en Kr. 236.970.000; toevallig werd
het laagste
cijfer
juist op 31 December bereikt; de
gemiddelde goudvoorraad was Kr. 254.259.000 tegen
in 1923 Kr. 213.013.000.

Balans (in duizendtallen).

Act iv a.

1920

1921

1922

1923

1924

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.
Goud ……

281.777

274.743 273.984 271.839 236.970
Zilver ……

2.732

11.317

19.253 12.774

4.174
Zichtwissels

48.653

48.319

33.995 29.690 38.748
Bank. (buit.l.)

73.561

55.351

129.020 43.265 94.843
Binn. en buit.

Staatsf.

12.697

15.497

92.648 115.605 50.991
Zweedsche obi.
4.489 5.183 5.176 5.162 3.299
Binn. wissels
541.188 525.060 432.581 435.805 454.760
Buit.
11
31.332 72.395 34.033 1.029 4.695
Voorschotten:
oponr. goed.
obligaties.
aandeelen.
div. effect.
goederen
Debiteuren..
Diversen.

Passiva.

Kapitaal…
Reserve
Bankbiljett..
Bankassign..
Crediteuren
Buit, banken
Pensioenf.
Aan den Staat
uit te keeren op rekening.
Saldo winst
vorige jaren

7

412

940

999
Winst

7.507

15.404

18.528 16.059 17.905

1.017.518 1.054.280 1.080.833 980.340 938.238

Zooals bekend is, werd op 1 April 1924 de Rijks-
banlc weder verplicht, bankbiljetten tegen goud in te
wisselen. 1-Jet eenige dat de Bank hierover zegt, is,
dat zij had voorgesteld, dezen maatregel eerst op 30
Sept. 1924 te laten ingaan, maar dat dit geweigerd
werd. En verder, dat tegelijk werd bepaald, dat van
1 April af het uitvoerverbod van goud werd inge-
trokicen, -terwijl invoer van goud voorloopig werd

ver-boden. Zeer lak-oniek schrijft men in het verslag,
dat door de verplichte inwisseling van goud tegen
bankbiljetten de goudvoorraad dikwijls op een zware

Verliezen,
Verliezen op operaties in
het Buitenland en af.
schrijving op bezit in
vreemde valuta’s ……
Verliezen op effecten …..
Onkosten bij transp.vangoud
Interest en provisies voor
dollarwissels en credieten
Onkosten …………….
Diversen……………..

302

EÇONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925

pröef gesteld werd. O.a. heeft de Bank in de maand

Mei een groot bedrag aan goud naar Amerika ver-

scheept, ten einde haar dollarsldo te versterken.

In cle mmi teonventie tusschen Zweden, IDenemar-

ken en Noorwegen is een nieuw’ artikel geiascht,

waarbij wordt bepaald, dat in het ve.rvlg cle pasrnun
ten alleen geldig zijn in het land waar zij geslagen

zijn. Volgens ‘de overeenkomst zou -deze nieuwe rege-

ling in werking treden zes maanden nadat zij gera- –

tificeerd was. Dit geschiedde in April 1924, zoociat

na October 1924 de Deensche en Noorsche pasmun-

ten geen wettig betaalmiddel in Zweden meer zijn.
Bij Koninklijk Besluit van 11 April 1924 werd be-

paald, dat de Noorsche en Deensche pasrnunten inge-
trokken moesten worden, terwijl de staatsbu reaux

zooals belastingkantoren etc. na 1 Mei de ontvangen

Noorsche en Deensche pasmunten niet meet uit moch-

ten geven, maar ze hij cle Rijksbank moesten inleveren.

Sedert 1015 had cle Rijksbank geen pasmunten meei

naar Noorwegen en Denemarken teruggezonden. In

1923 begon ze er weder mee, nl. 11,2 millioen Kronen
naar Noorwegen en 5,6 millioen Kronen naar Dene-

marken. In 1924 hebben deze terugzendingen resp.

8,1 en 13,9 millioen Kronen bedragen.
ian deze beide laiiclen kwam te samen slechts 3,1

millioeri Kronen Zweedsehe pasmunt terug. – N.

Of ficieele notee’ring v a n particut’ter

d i s c o n t o te 13e r lijn.
– Bij verschillende gele-.

genhedeu is van het streven der Reichsbank, in Bar-

lijn cle particuliere -cliscontomarkt te herstellen, in

clere kolommen reeds melding gemaakt. Het accept-

bedrijf ‘der banken, dat in 1924 practisch niet van

beteekenis was, heeft zich in verband hie.ri ccle in
1925 snel ontwikkeld. Bedroeg 31 December 11. het
bedrag aan accepten en chèques bij zes Berljnsche
groote banken (de Berliner Handelsgesellscha-ft uit-

gezonderd) 23 millioen mark, volgens de onlangs ge-

pubiceercie eerste tweemaandelijksche balansen beliep

het einde Februari 11. 83,3 millioen, waarvan 73,5

accepten en de rest chèques. Sindsdien heeft deze

ontwikkeling vorderen voortgang gemaakt. Bij 80 par-
ticuliere -banken, wo. bovenbedoel-cle zes, was het

totaalbedrag einde Februari 123 miii lioen.
Vrijdag 11. is nu onder groote belangstelling voor

het eerst sedert bijna 11 jcar weder een officieele no-
teering van particulier disconto ter beu:rze van Berlijn-
tot stand gekomen. Genoteerd worden bankaccepten
met een looptijd van 56-90 -dagen en van 30-55 da-

gen. Men vermoedt nI., dat onder -de huidige- omstan-
digheden laattgenoemcl papIer veel n.ieer zal zijn ge-

vraagd, aangezien menhet, iets bonen-der acht. Ten
einde een juist inzicht in -den toestand van -cle markt

te verkrijgen is dus notee.ring van -dit midden-lange

pap ier gewen scht.
De noteeri tig bedroeg Vrijdag echter voo:r hel-de

soorten 8 piCt.
1)
De ,,F.rkf.
Ztg.”
bericht,-daf, slechts

1
Y2
m ilI men M. wissels ter markt waren, clie u iteraarcl
gemakkelijk door enkele weinige g.roote banken ccc

bankiers, en waa:rschi;jn lijk ook -door de Verkeh rs-K,re.-

-d itbank werden opgenomen. Deze instelling, -cle See-
ban diung, de :Reichskreclitgeselischaft, de Kassen-

verein en enkele krachtige huizen zijn de bronnen,

waaruit,
01)
aan-drang der lleichsbank, cle markt zon
nnoclig wordt gevoed. De geneigdheid, gelden op -cle

particui.ie:re cliscontomarkt uit te ztten, is nl. bi,j
verschillen-de belangrijke -geicli nstituten nog maar ge-

ring, met het oog op cle oog betrekkelijk geringe hoe-
veelhei cl beschikbare mi ciclelen en de mogelijkheid deze
elders, tegen dergelijke zekerheid, meer winstgevend

te beleggen.
Zaterdag was liet w i sseimatei’i aal veel rijkelijker

voorhan denen w’ercl liet
OP
5 a 6 mi Ii oen gescha t.

De noteering was weder 8 pOt. voor beide soorten,
waartegen bijna liet geheeieaanbocl plaatsing vond.

De ,,Frkf:
Zt-g.”
-deelt nog mede, dat nog niet diii-

1)
Zie
pag.
305
in dit nummer.

delijk is, welke adressen leverhaan zijn; alleen de Eer-

lijasche instituten, waaraan de :Reichsbank herdiscon-

teeri ng hoeft beloofd, of, en in hoeverre, ook andere en

in het bijzonder huifenlancische banken en bankiers.

De economische toestand van Denemar-
ii;
e n i n 1 92 4. –
In verband met de in de Nos.

van 11 en 18 Maart il. aan de Deensche valutapolitiek

gewijde beschouwingen volgen hieronder enkele, door
liet Deensche Ministerie van Buitenlau-dsche Zaken

verzamelde gegevens omtrent den economischen toe-
stand van liet land in ‘1924.

Het hegrootingsjaar 1923/1924 wees 389,7 millioen

kronen inkomsten en 435.7 millioen uitgaven aan, zoo-

– dat het tekort 46 millioen kronen bedraagt, tegen

60,3 millioen in het financieele jaar 1922/1923. De

raming voor liet loopende financieele jaar 1924/1925
wijst op ee.n overschot van 12,3 millioen, dkt zich

echter w’egens koersverlies op -de betaling – van de

rente van schulden in vreemde valuta tot naar raming

2,3 m1,llioen i’eclu-cee.rt. De raming 1925/1.926 toont

een overschot van 7,8 nullioen kronen, dat echter

-door een even hoog geraamd tekort in cle Staatsver-

mogensbegrooting wordt gecompenseerd.

Wat 1924 voor Denemarken in economisch opzicht

over het algemeen aangaat, voor den landbouw was
het goed, voor den handel bevredigend, voor de in-

dustrie beter dan 1923, in ieder geval voor de groo-
tere, geconsolideerde
maatschappijen,
voor de scheep-
vaart niettegenstaande verschillende moeilijkheden

niet bepaald onbevredigend.

De opbrengst van den landbouw was goed met
gunstige
prijzen.
Zoo heeft bv. de boteruitvoer over

het jaar 1924 iond 150 millioen kronen méer opge-

bracht dan in 1923,’ de uitvoer van spek
bijna
00 millioen meer, die van vleesch en vee ongeveer 20
millioen meer en de eierenuitvoer 25 millioen kronen

meer. Daarbij moet men weliswaar niet vergeten,

dat de landbouwers aan den anderen kant hooger
prijzen voor mest, voer enz. moesten betalen. Maar
desniettegenstaande werkte de Deensche landbouw

het laatste jaar onder gunstige omstandigheden;
volgen’s -de berekeningen van de :Deensche landbouw-

statistiek werden in de laatste jaren de volgende –

netto-ren-demen ten gemaakt van het landbouwkapitaal:

1,2 pCt. in 1921/22, 5,6

pOt. in 1922/23 en 8,3 pOt. in 1923/24. Deze
stijging
der rendementen brengt
aan den anderen kant direct een
stijging-der
prijzen
van onroerende goederen mede. –
De uitvoer van enkele producten blijkt uit de vol-
gencie tabel:

1924

1923

Hoeveeih. Waarde Hoeveelh. Waarde

in 1000

in

in 1000

in

KG.

miii. Kr.

KO.

miii. Kr.

Spek ……………..195.200,-

501,7 171.053,3

444,7

Varkensvieeseli (versch)

1.500,-

2,7

2.428,1

5,3

11

(gezouten)

168,5

0,4

920,-

0,2

Varkcnskoppenenpooten
10.6i5,-

5,4 11.022,8

5,7
‘Rund-
en
kalîsvi. (verscli)

3.780,-

6,7 .12.799,3 , 20,1

– ,, (gezouten)

4,2

24,4


Levers, harten, nieren
en

tongen

……….
3.308,5

4,5

1.877,9
1,5

Darmen

…………..8.430,-

8,2

7.391,7
5,1
Magen

……………2.190,-

0,6

2.349,7.
0,6
Boter invaten, kisten etc.
121.820,-

650,- 110.358,4
496,0
Boter in

blik
……….1.290,-

9,-

1.297,6
8,5
Kaas
……………..9.200,-

16,1

5.500,-
8,8
Eieren (verach en gecon-
serveerd) -i
.
ri

100
doz. 417.800

153,1

399.617
126,6 Levende runderen
en
kal-
veren

(in stuks) …..
170.400

89,4 128.585
56,1
Varkens …………..
205.600

33,-

163.616 25,9
Paarden en veulens.. ..

12.400

14,8

11.018
10,0

1.495,6
1.215,!

Evenals hij ons te lande vond -cle meerdere
cii
trooi’

vooral zijn w’cg naar Pui tschlarcd.

Ter

beoorcleeling

van

de

omstandigheden
in de

industrie vinden wij

een

aanknoopingspunt in
den

stand der werkloosheid.

Deze is in vergelijking
met

1922

daadwerkelijk,

doch

ook

in

vergelijking met

8 April
1925.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

303

• 1923 in noemenswaarden om;ang terugloopen; op
het einde van het jaar waren er echter toch nog
rond 35.700 werkloozen. De werkloosheid vertoont
echter steeds een sterke stijging in den winter. In de

meeste takken van industrie is cle drukte toenemend;
het tegendeel geldt echter voor de tabaksfabricage en
voor de textielindustrie.

Hieronder volgen de belangrijkste uitvoercijfers

van nijverheidsartikelen voor de eerste elf maanden

van 1923 en 1924: Januari tot November
1924

1923
in 100’Kg.

Margarine

14.863

Gecondenseerde melk efl7…..
315.068

286.393

Bier .. ………………….

15.450

10.431

Leer en buiden …………..
2.562

1.806

Kokosolie………………..
68.260

68.34L
Sojaolie ………………..
137.403

110.113

Superfosfaat ……………
145.960

82.890

Portlaudcernent …………..
3.176.280

2.981.630

De meeste dezer takken verheugden zich in een

niet geringe uitvoervermeerdering. Daarbij kan op-gemerkt worden, dat de kolenprijzen . iets gedaald,

overigens de bonen in Denemarken gestegen zijn;

terwijl voor October 1923 in den landbouw een ge-

middeld uurloon van 139 Oere gerekend werd, be-
droeg het einde 1924 ongeveer 144 Oere.

Handel en verkeer waren in 1924 levendiger dan
in 1923, wat in cle hoogere ontvangsten der Deen sche

Staatsspoorwegen en de posterijen tot uitdrukking
komt. Daartegenover ging de scheepvaart in de eerste maanden van 1924 tengevolge der ijsomstandigheden

achteruit, hetgeen in cle volgende maanden echter

weer goed gemaakt werd; het totale verkeer in de

:Deensche havens was in 1924 0.840.000 registerton

tegen 0.397.000 in 1923. De bruto-inkomsten van cle
buteniaudsche scheepvaart vorclen voor het jaar 1924

)op ongeveer 250 tot 275 millioen kronen geschat.

Uit het artikel van den heer Estrup is reedt geble-

ken, dat het .invoersal.do in 1024 200 millioen kr. he-

droeg tegen 348 in 1023. Voegt men hierbij 15 nijl-

lioen kr. voor rente en aflossing van schulden in liet

,hui.tenland, dan dient dus 284 mill. gedekt te wor-
den. Al’s actiefposten op cle betalingsbalans staan
h iertegenover 185 mihlioen netto-scheepvaart-inkom-

sten, 35 millioen uit den doorvoerhan’dei, 40 millioen

uit den uitvoer van obligatiën, samen dus 260 mil-
li.oen. T-Jet saldo van 24 niillioen woidt gedekt geacht

loor diverse kleinere inkomsten en door ‘door parti-

culieren opgenomen crediet. Dit laatste, alsmede de

inicomsten uit verkoop van obli.gatiën, zijn nog be-
langrike zwakke punten der betalingsbalans.

MAANDCIJFERS.

HANDELSBEWEGING OVER DE MAAND .FEBRUARI 1925
(Ontleend aan

de Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer);

Invoer

Uitvoer

Saldo Invoer

Saldo Uitvoer
Groepen

.
Gewicht
1
Waarde

Gewicht
I
Waarde

Gewicht
I
Waarde Gewicht
I
Waarde

K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden.

1 Levende dieren
.
1.334.219 750.855
1.217.951
847.220
116.268


96.365

II
Voedingsmiddelen
voor mensch en dier
en dranken:
a)
onbewerkte en
half bewerkte.
180.328.551
37.219.841
120.316.981
29.407.595
60.011.570
7.812.246

ii) fabrikaten
65.389.945
12.882.551 83.140.981
32.081.994
– –
1.7.751.036
19.199.443

III
Onbewerkte en
baifbew. stoffen:

v.
dierljlce herk
8.998.400
9.294.0151
7.955.894
4.517.132 1.042.506
4.776.883

piantaard.,,
137.348.957
38.259.7421
34.333.203
11.479.427
103.015.754
26.780.315
– –

niinerale

,,
1.066.700.054
24.511.033
1463091.001
1

7.776.61.5
603.609.053
16.734.418

IV

Fabrikaten ……
41.2.656.602
73.579.854
2
102113 097
2
48916864
250.543.505 24.662.990
.

V
Gouden en zilveren
munt en muntmat …
6.936
9.064.096
6.849 6.469.821
87
2.594.275

VI Andere goederen
1.125.525 354.847 3.014.033 1.291.268


1.888.5081
936.421

1.873.889.189
205.916.83′
875.189.990
142.787.936

998.699.1991

63.128.8


Totaal ………

Zonder gouden en zilve-
ren munt en munt-
materiaal (groep
V).
.
1.873.882.253
196.852.738
875.183.141
‘136.318.115 998.699.112

60.534.623;

1)
Hieronder zijn niet begrepen
de bunkerkolen
voor
Ned. schepen.
2)
Hieronder
is niet begrepen de bunkerolie voor Ned. schepen

OVERZICHT van de waarde van den In- en Uitvoer voor elke maand van het loopende jaar en de drie

daaraan voorafgaande jaren, met uitzondering van gouden en zilveren munt en muntmateriaal, in guldens.

Invoer

Uitvoer’)
l4
a a ii d e n
1922

1

1923

1

1924

1

1925

11.

1922

1923

1

1924

1925

Januari
152.495.668 173.045.849 177.506.065
210.617. 177j
86
.
106
.
447
1
91.487.8191
116.522.007 139.992.281

Februari
152.353.594
162.189.535
185.223.674 196.852.738
84.204.248
94.601.855 125.465.290

136.319.115

Maart
180.328:763
165.440.620 186.545.160
112.879.875 106.977.347
131.906.705

April
167.451 ‘702
169.639.064 189.679.735 92.729.841
97.005.415
136.430.618
194.080.257
160.129.701
218.738.134
108.423.679
104.128.702
135.517.501

150.899.735
1.59.533.444
188.746.940

100.680.880
97.860.255
110.783.833
163.863.700
157.464.022 198.162.017
104.572.575 95.693.919
134.417.411

178.807.927
150.975.066 174.016.738
99.442.892
107.933.082 137.772.584

Mei

…………
Juni

………..

September
. . .
164.616.506
106.474.283
189.646.172
115.612.131
127.720.569 162.791.232

Juli ……… …

186.643.442 192.923.258
218.062.389
112.003.008 125.848.400 173.486.508

Augustus …….

November …..
172.295.111
176.660.045
217.688.984
104.350.396 126.123.548 159.327.318
October ………

December …..
163.762.355
..
174.750.818
219.516.025
100.225.239 127.839.091 136.235.459

Totaal

2.027.598.760 2.009.225.705 2.363.532.033

407.469.915 1.221.231.211

1.303.220.602 l0.656.466

276.310.39C
..

1)

In. den uitvoer zijn niet begrepen de bunkerkolen en de bunkerolie beslemd voor Nederlandsche schepen.

304

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERIC}TEN

8 April 1925

PRODUCTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN-

KOLEN- EN ZÖTJTMIJNEN.

(Gegevéns verstrekt, door den Hoofdingenieur der mijnen.)

I.
Gezamen1jke Steenkolenmijnen.

1 Jan.
1 Febr.
1
Febr.
125
1

1925
1924

Aant. arbèiders bovengronds.
8.156 8.247
7.836
ondergronds;
21.987
22.046
21.522

30,143 30.293
29.358
Totaal

……………..

Dec.
Jan.
3u.
1924
1925
1924
Netto productie in tonnen
van 1000 KG.

……….
.
530,009 562.176 518.492
19,166
23.383 29.162
Aantal normale werkdagen:
waarvan kolenslik ………

26
26-
Staatsmijnen

………….•25
Dranje-Nassaumijnen
25
.
26
‘-

26
Dverige mijnen

………..24
26 26

II. Bruinkolenmijnen.

(Bruinkoolmijn Carisborg).


1 Jan.
1925

1 Febr.
1925
1 Febr.
1924

Aantal

arbeiders ……….

Netto-productie in tonnen. .
Aantal normale werkdagen

136
140
150

Dec. 1924

..

Jan.1925
Jan. 1924,

18.216
25
19.269
26
14.501 26

III. ,Z&utmijnen.

(Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekeib.)

V
an.
1 Febr.
1 Jebr.
25:
1925
1924

91
90
96

Dec. 1924
Jan.1925
jan.1924

Aantal arbeiders………….

Afgeleverd:
Geraff. zout ……..(ton)
2.624
2634
2.195
Industrjezout

……(

)
42
:

46
35
Afvalzout

……….(

)
35
10


110
Aantal normale werkdagenj
24
26 26

RIJKSPOSTSPAARBANK.

FÉBRUARI
1923
1924
1925

f

10.092.440
f

11.469.274f
11.225.203
Terugbetalingen …
,,

8.873.579,,
10.412.771
9.905.318

Inlagen …………..

Tegoed der inleggers
op ultimo . ………
298.903.482
300.131.801
301.283.816
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldboekjes
,,

45.198.550 45.023.550 43.380.450
Spaarbankboekjes:
op ultimo

…………

gegeven
2.571 11.538 11.688

Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel

af-
betaald
13.720
8.025
7.849
Aantal in omloop
op ultimo
1.939.899
1.963.264
1.978.182

RESTJMË tIlT HET MONTHLY BULLETIN OF STATISTIOS (VOLKENBOND).

Maandgemiddelde

1

1924 ‘

1925

1913
1
1923
1
1924
1
Juli

Aug.
I
Sept.
I
Oct.
I
Nov.
I
Dec.
I
Jan.

Productievan
24,336
23,369 22,646,
22,247 20,445 22,330
23,341 21,453
22,341
22,914
steenkool
43,088
49,268
42,278
36,3475
37,966
5

44,111
49,430
43,100 48,222
53,796
(1000 tons)

Engeland ……….

3,978
4,916
5,046
4,905 5,006
5,341
4,740
5,024
4,17212

Ver.

Staten ……..
Frankrijk
1)
……..3,404

Duitschland 2)

….
15,842
5,185
9,902 11,274
10,804
11,388
11,943
10,688
11,233
11,929
Productievan
869
630 620 625
598
578 596 593
590
584
ruw ijzer
Ver. Staten …….
3,392 2,634
1,814
1,917
2,086 2,517
2,550
3,009
3,421
(1000 tons)

Engeland ………..

434
442
638
636 656
641
660 634
665
669

2
.,601

207
182
234 247
244 239
246
217
247
249
Schepen

op
1,957
1,395
1,297

(
1,468

)
(
1,297
stapel eind

Frankrijk
3)
…………

België ……………..

Ver.

Staten …….
42
42
1,

Kwartaals-
,J .

49
Kwartaals-
3
42
ar-

der maand

Engeland …………

229
111
197
opgave

1
137
f

ôpgave
197
aas

(1000 tons)
4

……148

125
120
155
fi

!.
132
,
.

155
opgave

Import(voor

Frankrijk …………..
Italië

………………

Engeland 1000
£ 9)
54,931
81,473
94,975 97,941
93,226
91,330
107,527
106,413 119,557
115,623
binneni.
Ver. Stat. 1000

$
147,932
310,785
295,850
246,855 260,783 278,742
316,934
296,490
333,562 346000
11

verbruik)
Frankrijkl000Frs.
8
)
701,778
2724,067
3344,381
3099,976
3071,943 3156,970 3397,608 3314,967
4118,454
3172,571
Italië

1000 Lire
6

303,803
1432,431 1615,599
1481,522
1467,974
1386,079
1458,219 1646,095
2495,487
1827,527
Export (bin.
Engeland 1000
£
9)
43,771
63,938 66,280
.

71,283
66,288 63,283 68,587
68,151
69,308
69,051
nenlandsche
Ver. Stat. 1000
$
204,024
340,892
374,834
270,697
325,065
419,197 518,357
486,483 438,650
447000″
producten)
Frankrijkl000Frs.
8
)
573,351
2536,049
3454,511
3013,713 2967,146 3184,332
3531,896
3432,683
4042,067
3562,615
Italië

1000 Lire
6

209,303 923,802
1192,470
842,638
1023,774
1234,415
1346,813
1414,203 1774,960 1119,226
Scheepsbew.:
Engeland(geladen)O)
4,089 4,257 4,614 5,305
5,112 5,010 5,113 4,568

4,962
4,272
Binneiikom.
Ver. Staten
schepen
(gel. en ballast)..
4,440 5,527
5,677 6,637
6,276
6,395
6,492 5,813
5,157

(1000 tons)
Frankrijk (geladen)
2,876 3,485
3,548 3,853 3,747 3,846 3,951
3,548
3,409
3,243
Italië (gel. en ballast)
1,560 1,182 1,372
1,422
10
1,422
10
1,422
10
1,399
1,399
1,399

Index-cijfers:
Engeland
.

Groothand.-
(Board of Trade)
100
158.9
166.2 162.6
165.2 166.9 170.0
169.8
170.1, 171.0
prijzen


Ver. Staten (Bureau
of Labour Statist.)
100 154
150 147
150
149
152
153
157

Frankrijk(off. cijfer)
100
418.9 488.5 481.0
476.6
485.6
496.5
503.3
507.2
514.1
Italië (Prof.

Bachi)
100
574.6 585.0
567.4
572.3

..580.1
601.7
620.5 639.8
657.0
Wisselkoer- NewYork op Londen
100
93.99 90.78
89.81
92.46 91.66 92.20

94.72 96.49
98.26
sen: (jaarl.of
New’York op Parijs.
100 ,
31.47
27.10
26.53
28.32
27.48
27.10 27.34 27.98
27.96 maand. gem.)?1
NewYorkop Rome..
100
1
23.84
22.58 22.30 23.03
22.71
22.55
22.46
22.30 21.60

11 Inclusief bruinkool. Vanaf
1919
mcl. Elzas-Lotharingen. Vanaf
1920
pariteit. Jaarlijksch of maandelijksch gemiddelde.
8
1 Sedert Januari
1921
mci. Elzas-Lotharingen en het Saargebied.
21
Vanaf
1919
zonder Elzas-
geschiedt de waardeering van den invoer volgens de opgaven van
Lotharingen. Vanaf
1920
zonder Elzas-Lotharingen,
het Saargebied en
importeurs.

Daarvoor was zij

gebaseerd op otficieele waardecijfers.
de Pfalz. Vanaf Juni
1922
zonder Poolsch Opper-Silezië,
3]
Vanaf
1919
9]
Vanaf

1

April

1923
met- inbegrip van den handel van Groot-Brit-
inclusief Elzas-Lotharingen.

4]
Kwartaalcijfers volgens Lloyd’s Register
of Shipping.
5]
Vermindering tengevolge van de mijnwerkersstaking.

I

tannië en

Noord-Ierland met den lerschen vrijstaat en uitgezonderd
den buitenlandschen handel van den lerschen vrijstaat.
10]
Maandelijksch
6]
Sedert Januari
1922
nieuwe schatting
op
grond
der gedeclareerde
gemiddelde

op

grond

der

kwartaalcijfers.

11]

Voorloopig cijfer.
waarden.
7]
Waarde der genoteerde geldsoorten
in

percenten der
12
]Zonder Saargebied.

.

8 April 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

305

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d (Disc. Wissels. 4
15Jan.’25
Zwits. Nat. Bk. 4
16Juli ’23

Bk.BeI.B
1
nn.Eff.
4415 Jan.’25 N.Bk.v.Denem. 7
17Jan. ’24

tVrsch. inR.C.
5415 Jan.’25
ZweedscheRbk 54 8Nov.’23

Javasche Bank . 4420
Oct. ’24
Bank v.Noorw. 6
26Nov. ’23

Bank van Engeland 5
5Mrt.
1
25
Bk. v. Tsjecho-

Duitsche Rijksbk. 9
26Feb.’25
slowakijë. ..
7 25Mrt. ’25

Bank v. Frankrijk 7
11Dec.’24
N.Bk.v.O’rijk. 13
6Nov. ’24

Belgische Nat. Bnk. 54
22Jan.’23
N. Bk. v. Hong. 11
27 Mrt. ’25

Fed. Res. Bank N.Y. 3426
Feb.’25
Bank v. Italië.
5411 Juli ’22

Bank van Spanje.-. 5
S3Mrt. ’23
Z.-Afr.Res.bnk 54

OPEN MARKT.

New York
Amsterdam

Londen Berlijn
1
Part.
Data

1
Part.
1
Part.

Prolon- disconto
1
Part,

disc

Cali-
disconto
1
gatie

(3mnd.) disc.)

moneyl)

4Apr.

’25
3%

8/
3
41
/16
8
3%
3% -%
30M.-4A.’25
2
7
/_3
8
1
2% -3
4′
_
8
31_4
3

-5%
23-28 M.
1
25
2% …84
2% ._%
485_ /16

3
8
/8
4-5%
16-21 ,, ’25
2’1
8
_%
19j _2%
/ia%

/8
3-4%

31M.5A.’24
4/8-5
38% _5
3_8/,


4-5%
2-7 A.
1
23
2716-3

3%_%
21/-8/


4_6%

20-24Jii’14
3i8-31

2%-3%
2%_%
2
1
/6_%

1%_2%
1)
Koers v. 3 April en daaraan voorafgaande
weken
t/m. Vrijdag.
2)
Voor wissels met 30-55
dagen
en met 56-90
dagen
looptijd.


WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Data

1
New ILonden Berlijn Parijs BrussellBataeial)
York’)

•)

1

31 Mrt. 1925
2.51
11.99
T

v

59.75 13.44
12.941100

1 Apr. 1925
2.50lI/
5

11.994
59.724
13.16
12.784
997/
s

2

1925
2.50
81
/16
11.994
59.724
13.-..-.
12.721997/
8

3

1925
2.50
“/i

11.994
59.734
12.85
12.734
99%
4

»

1925

11.994
59.674
12.974
12.75
99%
6

1925
2.50
7
/
16

11.984
59.60 12.864 12.624
99%
Laagste d.w.
1
)
2.50 11.974 59.50
12.76 12.58
99
a

Hoogste d.wl)
2.51%
11.994 59.80
13.45 12.96
100%
30 Mrt. 1925
2.507/
8

11.994
59.70
13.36
12.90
100
23

,,

1925
2.5088/
86

11.974 59.65
13.02
12.71 99%
Muntpariteit
2.48%
12.10
59.26
48.-
48.-
1100
*)
Noteering
te
Amsterdam.
“)
Noteering
te Rotterdam.
1)
Particuliere
opgave.

– Zwlt-

Data

serland
Weenen
i Praag Boeka-I Milaan Madrid
1)
rest’)

*8)

6*)

31 Mrt. 1925
48.42%
35.374
7.44
1.20
10.394
35.85
1 Apr. 1925
48.42%
35.374′
7.44
1.20
10.35
35.83
2

,,

1925
48.40
35.374
7.44
1.17
10.334
35.80
3

,,

1925
48.40
35.374
7.44
1.17
10.36
35.60
4

,,

1125
48.40 35.374
7.44
1.17


6

,,

1925
48.32%
35.28 7.43
1.17
10.29
35.63
Laagsted.w.’)
48.30
35.20 7.42
1.15
10.25
35.55
Hoogste d.wl)
48.47%
35.45 7.46
1.25
10.424 35.90
30 Mrt. 1925
48.35
35.30
7.44
1.20
10.32
35.824
23

,,

1925
48.30
35.35 7.43
1.20
10.18 35.82
Muutpariteit
48.-
35…-.
50.41
48.-
48.- 48.-
S)
Noteering te
Amsterdam.
5*)
Noteering
te
Rotterdam.
1)
Particuliere
opgave.

1
Hel-
Stock- Kopen- Oslo
) 1
sing- Buenos. Mon-

Data

holm
5
) hagen*)

1
fors’) Aires
1)

treal
1)

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

D a
Londen
Par
ij
s
Berlijn
Amsterdam
($
per
£,l
(3
p.lOOfr.)
($p.
100
Mk.)
($p.
100
gid.)

31 Maart 1925
4,77%
5,25
23,80
39,83
1
April

1925
4,77%
5,21
23,80
39,84
1925
5,17
23,80 39,84
3

1925
4,78 5,17
23,80
39,86
4

1925
4,78%
5,17
23,80
39,89
6

1925
4,785/
8

5,17
23,80
39,97

24 Maart 1925
4,781,
5,24
23,80
39,84
4untpariteit

4,8667
19,30 23,81%
401/
j9

TE LONDEN.
KOERSEN

Plaatsen en
Noteerings-
21 Mrt.
28 Mrt.
30 Mrt.14 Apr.’25
4 Apr.
Landen
eenheden
1925 1925
Laaastelllooeste
1925

a.lexanurle

.riast. p. £
9ï1°/

9110/
971/,
97
8
/16
9101
33

Bangkok.-..
Sh.
p.
tical
1/108/
6

1/108/
8

1/108/
8

1/10(/
1/108/,
B. Airesl)
d.
p. $
45%

‘/32
435
448/s
4311/
Calcutta
…-.
5h.
p.
rup.
1/531/
33
1/5291
33

1/58s/,
11565/
1/5
28
1
32

Constantin.
.
Piast.p.
930

922%
915
930
922%
Hongkong

8h.
p. $
2/3%

2136/
18

2/3
2/3%
2/33/,
Lissabon
1) .
d. per
Mil.
2181
33

2
18
/
25/
t

217/82
21’/82

Mexico
.. ._.
d. per
$
.26

26
25 27
26
Montevideo
1)
d. per
$
48%

47%
47 477/
8

47%
Montreal
….
$
per
X.
4.78%
4.773/8 4.785/8
R.d.Janeiro
1)

d. per
Mii.
518/33

515/12
5y,
5
17
/
32

5
10
Shanghai
_ .
5h.
p.
taei
3/0%

3
1
0
/
3/0%
3118/
8

3/0
18
/
16

Singapore….
id.
p.
$
.
2/4

2141133
2/3
81
1
32

2/48/
33

2141/
33

Valparaisos).
peso
p. £
40.808) 42.00
41.70
42.60 42.00
Yokohama
_.
Sh.
p.
yen
119
1
/

1
/8
18
/
1/818/
16

11815/1
1/829/33
* Koersen
der voorafgaande
dagen.
1)
Telegrafish
transfert.
2)
90 dg.
3) Noteering
van
20 Maart.

ZILVERPRIJS 1) GOUDPRIJS 8)
Londen
N.Yorkl)
Londen
30 Mrt.

1925.
.
3 1 %
677/
8

30 Mrt.

1925..
86/6
31

,,

1925..

3118/
16

671/
9

31

,,

1925..
8617
1
April1925..

31%
667/
8

1
April1925..
86/6
2

1925…

317I
66%
2

,,

1925..
8616
3

,,

1925..

317/
66%
3

,,

1925..
8616
4

1925..

317/ 667/
8

4

,,

1925..

5 April1924..

331/16
637/
s

4 April1924.-.
95110

20 Juli

1914..

2488/
16

20 Juli

1914…
84110
1) p. oz
stand.
2)
Foreign silver.
3)
p. oz. tine.

STAND
VAN ‘s
RIJKS KAS.
De Minister van

Financiën
maakt
bekend:
Vorderingen
1

30 Maart 1925

6 April 1925

Saldo bij Nederl. Bank…
f

t

Saldo bij betaalmeesters.. ,, 4.703.943,47

4.789.365,08
Voorschot op ult. Feb. 1925
aan de gemeenten op
voor haar door Rijk te
heffen gem. ink.bel. en

opcentenopRijksink.bel. ,, 72.797.629,72

72.797.629,72
Voorsch. aan de koloniën

20.777.145,02

12.107.232,16
Voorsch. a. h. buitenland ,,213.686.012,19 ,,213.504.531,59
Daggeldleeningen tegen
onderp. v. schatk.papier

-.

3.000.000,-

Verplichtingen.

Voorsch. door de Ned. Bank
f
14.800.652,06
f
13.747.898,26
Schatkistbilj. in omloop’) ,,164.964.000,__ ,,154.459.000,-
Schatkistprom. in omloop ,,1 19.490.000,- ,,144.090.000,-
Waarv. direct bij Ned. Bk. — . 3.000.000,-
Zilverbons(met inbegripv.
de bedragen bij de betaal-

meesters in kas)………..,, 19.750.731,50

20.111.202,-
Door den Postch.- en Giro.
dienst in ‘s Rijks Schat-

kist gestort …………,, 35.939.027,11

43.406.357,11
1)
Waarvan
f
37.056.000 verval en
op
of na
1
April 1927.

00

31 Mrt. 1925
67.70 45.95
39.70
6.31
97
2.50%
1 Apr. 1925
67.70
46.-
39.60
6.31
96%
2.50%
2

,,

1925
67.70
46._
39.70
6.324
97
2.50%
3

,,

1925
67.70
46.05 39.80
6.324
96%
2.50%
4

,,

1925
67.624
46.05 39.85
6.324
966/
t

2.501/,
6

,,

1925
67.55 46.05 39.90
6.32
94%
2.49%
Laagste d.w.i)
67.50 45.85
39.40 6.29
94
2.49k
Hoogste d.wl)
67.75 46.15
39.90
6.35
97%
2.51
30 Mrt. 1925
67.60 45.85
39.60 6.30
96%
2.50%
23

,,

1925
67.55
45.45
38.924
6.30
99%

2.50
Muntpariteit
66.67 66.67 66.67
48.-
105
2.48%

)
Noteering te
Amsterdam.
*)
Noteering
te
Rotterdam.
1)
Particuliere
opgave.

NEDERLANDSCH.JNDISCHE VLOTTENDE SCHULD.
De Minister van Koloniën maakt
bekend:
28 Maart 1925

1
4
April 1925

Voorschot uit
‘s
Rijks
kas aan N..I.

.
_. .


f
12.381.000,-

f

4.929.000,-
md. Schatk.prom. in omi.
,,
72.500.000, –
,,
72.500.000,-
Voorsch.Jav.Bk.aanN.-I.
2.686.000,-
,,.
12.333.000,- Muntbiljetten in omloop.
34.166.000,-
33.715.000,-
Ten voordeele v. N.-I. ge- boekt beleggingsgeld v.
h. N..I. muntfonds.. …
..4.907.000,-

4.907.000,-

Totaal

…………
1
fl
26
.
640
.
000

fl
28
.
384
.
000,

306

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 ‘priI 1925,,

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 6 April
1925.

Activa.
Binnenl.Wis- Bfdbk.
f

40.004.249,32
sels,Prom.,

Bijbnk. ,,

20.312.738,18
enz. in disc. Ag.sch.

38.232.639,06

f
98.549.626,56
Papier o. h. Buiteni, in disconto

.-.

Idem eigen portef.
.
f
125.185.407,-
Af :Verkochtmaar voor
de bk. nog niet afgel.


125.185.407,-
Beleeningen

Hfdbk.
f

80.153.860,19
mcl.
vrsch.
Bijbnk.

11.133.295,13
in rek.-crt.
Ag.sch.

69.501.903,60
op onderp.

f
160.789.058,92

Op Effecten.
.,. .. ..
f159.299.008,92
Op Goederen en Spec. ,,

1.490.050,_
160.789.058,92
Voorschotten a. h. Rijk…………

,,
12.598.322,03
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
… …

.
f

56.284.285,-
Muntmat., Goud
..
,, 448.202.589,05′

f
504.486.874,05
Munt, Zilver, enz.. ,,

20.340.608,67
Muntmat. Zilver

Effecten
524.827.482,72

BeleggibgRes.fonds.
f

5.637.583,67
id. van
i

v. h. kapit.,,

3.992.108,63
9.629.692,30
Gebouwen en Meub. der Bank
.. ._ ..
.

,,
5.212.500,-.1
Diverse rekeningen

..

,,
58.376.237,36

f
995.168.326,89
Passiva.
Kapitaal

f
20.000.000,-
Reservefonds

,,
5.655.237,53
Bijzondere reserve

..

…. …. .. …. ..

,,
8.235.000,-
Bankbiljetten in omloop…… ..
.
… ..

,,
909.871.060,-
Bankas8ignatiën in omloop… ..
.

,,
673.891,29
Rek.-Cour.
j
Het Rijk
f


saldo’s:

Anderen,, 28.982.482,70
28.982.482,70
Diverse rekeningen

,,
21.750.655,37

f
995.168.326,81

Beschikbaar metaalsaldo
.

f
336.553.541,67
Op de baBi8 van
i

metaaldekking…… ,,
148.648.054,83
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
ioop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,, 1.682.767.705,-
Voornaamste posten in duizenden
guldens.

Andere
I
Beschikb.
I
Dek-
Data
Goud
Zilver
Circulatie
opeischb.
Metaal-
I
kings
schulden
saldo
perc

6 Apr. ’25 504.487 20.341

909.871 29.656 336.554 56

30 Mrt, ’25 504.492 20.768

898.424 44.486 330.309 56 i
23

’25 504.492 20.811

880.013 58.386 337.254 56.’
16

’25 504.488 20.661

895.528 51.295 335.416 55
9

’25 504.484 20.333

900.867 54.947 333.285 55
2

’25 504484 20.613

911.541 49.406 332.538 54

7 Apr. ’24 556.564 8.767 1.007.700 21.534 358.942 56

25 Juli ’14 162.114 8.228

310.437

6.198 43.521
1
) 54,

Tiîiervan 1

1 Papier Iningen

Dive
Totaal Schatkist-
1
Belee-
1
op
het
Data

bedrag
disconto’s’promessen
1
nlngen
1
buiten-

reke-

Irechtstreeksl

land

2)

6 Apr. 1925

98.550

3.000
160.789

125.183
58.376
30 Mrt. 1925

93.496


161.961

131.644
55.531
23

1925

94.777


150.927

128.565
67.437
16

1925

98.451

2.000
154.592

127.111
72.408
9

1925 102.758

5.000
151.462

121.205
81.404
2

,,

1925 100.491


155.902

132.174 70.813

7 Apr. 1924 259.905

91.000 145.200

20.858
64.917

25 Juli

19141

67.947

14.300
61.686

20.188
509
1) Op
de
basis van
21

metaaldekking.
2)
Sluitpost acli,va.

CURAÇAOSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden
guldens.

1

Voor

Diverse
Diversz
Data
Metaal
Circu-
Dis-
lsdzotten1
reke-
1

reke-
latie
conto’s
1
aan de
ningenlningeni
kolonie

1

SIi’ebruari 1925
699
1.531
79
216
1.211
291
1 januari

1925
764
1.481.
81


224
1.031
186
1 December 1924
814 1.450
81
220 1
849 .111
1 November 1924
812
1.424
83
186

1
832
86
1 October

] 924
791
1.430
77
176

1
844
55

1 Februari 1924
690
1.195
82
237
821
237
1) Sluitpost -zier
activa. ‘) SiulipOsi der. passiva.

JAVASCHE BANK.

Toornnamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-
ken c-ijïers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Andere
Beschlkb.
Data
Goud
Zilver
Circulatie
opeischb.
metaal-
schulden
saldo

4Apr.1925
18.500
273.000
54.000
120.100
28Mrt. 1925
186.000
.271.000
56.000
120.600
21

,;

1925
185.500
273.000
56.500
119.600

7 Mrt. 1925
133.736
51.385
277.377 60.805
118.356
23Feb. 1925
133.646 51.285
272.598
70.235 117.232
21

1925
133.634
51:302
.274.047
72.146
116.576
14

»

1925
133.333
50.933
278.535
74.062 114.466

5Apr.1924
154.508
64.589
260.264
83.441 151.133
7 Apr. 1923
161.151
60.941
267.654
104.931
148.324

25 Juli1914
22.057
31.907 110.172 12.634 4.842
2

Wissels,
Dek-

Data
Dis-
buiten
Belee-
ree
se

kings-
con to’s
N.-Ind.
ningen
nin e,1
g
percen
betaalb.
tage

4Apr. 1925
TiTo
..**
57
28Mrt. 1925
105.500
“‘
57
21

,,

1925
107.750

56

7Mrt.1925
19.887 17.775
52.832 67.399
55
28Feb. 1925 19557
17.670
54.596
73.316
54
21

1925
19.064 17.905
53.998
79.824
53
14

,,

1925
18.832
18.385
57.503
79.445
52

5Apr. 1924
35.336
17.470
59.397
15.524
64
7Apr. 1923
36.354
31.081
59.351 39.326
60

25 Juli1914
7.259
6.395
47.934
2.228
44
1)
Sluitpost activa.

2)
Basis
‘Ii
metaaldekklng.

BANK VAN ENGELAND.
‘OOrn namste
posten, onder bijvoegi ng der Currency Notes,
in duizenden ponden
sterling.

Data
Metaal
Circulatze
Currency Notes

Bedrag
I
Goudd.
I
00v. Sec.

1 April 1925
128.721
121.310
288.635
27.000
239.013
25 Mrt. 1925
.128.620
124.378
284.256 27.000 235.076
18

1925
128.619
124.074
283.883
27.000
234.557
11

1925
18.609
124.200
284.685 27.000 235.379
4

,,

1925
128.611
124.827
284.019
27.000
234.607
25 Febr. 1925
128.587
124.803
281.165
27.000
231.779

2 April 1924
128.115
126.355
285.238
27.000
241.374

22 Juli

1914
40.164
29.317


Data
Ccv.
Other
Public
Other
R eserve
Dek-

Sec.
Sec.
Depos. Depos.
pe’r

1 Apr. ’25
42.448 84.982
17.762
118.546
27.160
197
25 Mrt.’25
38.798 76.900
15.488 105.916
23.992
19 18

’25
39.892 76.349
13.752
108.508
24.295
19
7
/
2

ii

’25 40.097
78.160
13.688
110.460
24.159
194
4

’25
43.607
80.049
9.825
119.105
23.535
18
25 Feb. ’25
41.927
74.400
16.144 105.543
23.534
192/
8

2Apr. ’24
47.782
79.851
16.411
114.466
21.510
16,43

22 Juli ’14
11.005
33.633

13.735
42.185 29.297
527/
8

VCL IIUUU.U5 IU25LIICII
flCbCI VC Cli LJCpu51t3.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten iii millioenen fraucs.

Data
Goud
Waart’.
in hef
buitenl.
Zilve,
Te
goedlBuit.

in het
buutenl.laId._Staalijetten

gew.I
1
voorsch.
Schat-
kist bil-
Wis-
sels

2Apr.’25
5.546

1.864

311

571

21.900

4.964

6.560
26Mrt.’25
5.546

1.864

309

570

21.800

4.959

5.545
19

’25
5.546

1.804

307

570

21.800

4.958

5.756
12

.,

’25
5.546

1.864

307

573

21.800

4.950

6.059
5

’25
5.546

1.864

306

574

21.900

4.942

6.467

3Apr.’24
5.542

1.864

298

574

23.000

4.658

5.945

23 Juli’14,
4.104

639

.

1.541
1

1

Waarvan

Uifre-
Belee-

Rekg. Courant
Data
op
het

steta’e

ningen

Circulati e

Parti-
1
Staat
buitenl.

Wissels

culierenl

2Âpr.’25
20
7
2.992
40.904
2.137
16
26Mrt.’25
47
8
3.026
40.892 2.03914
19

1
25 23
8
3.053
40.880
2.041
13
12

’25
27
•8
3.103
40.871 1.866
12
5

’25
24
8′
2.998
40.887
2.105
10

3Apr.’24
37
12
2.471
40.214 2.887
27

23 Juli’141
24
13
2.445 38.895
2.229
24

1) In disc, genomen wegens voorseb. v. d. Staata,buitenl. regeeringen.

April 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

307

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Data
Goud

Daarvan
bij bui-
tent. circ.
banken
1)

Deviezen
als goud-
dekkino
geldend’e

Andere
wissels
en
cheques

Belee-
ningen

31 Mrt.

1925
1.003,4
205,3
334,5
1.578,2
27,1

21

1925 996,1
229,2 332,0
1.438,4
5
1
6
14

1925
985,2
264,4
328,4
1.582,9
8,5

7

,,

1925
985,2
269,1
328,4
1.633,1
8,3

28 Febr. 1925
907,3
207,3 302,4
1
.737,2
90,2

23

,,

1925
880,0
201,4
293,3 1.485,2
15,9

23 Juli

1914
1.356,9
– –
750,9 50,2

1
Schuld

Data
Effec-
Diverse
Circu-

I

Rekg.-
Diverse
1

aan.
ten
Activa3,)
hofje
Crt.
1
Passiva
Renten-
i

bank

31 Mrt-.

1925

205,3

1.217,4 2.314,6

742,9

984,9 86,7
21

1925

205,1

1.304,7

1.865,9 1.018,3

1.042,8
137,9
,,

1925

111,8

1.375,2

1.947,7

992,0

1.220,3 190,8
7

1925

112,1

1.373,4 2.035,5

925,2

1.216,9
216,2
28 Febr. 1925

112,1

1.683,6 2.106,2

917,5

1.517,0 237,7

23

,,

1925

110,2

1.689,0

1.682,8

1.021,6

1.474,7
266,6

23 Juli

1914

330,821

200,41 1.890,9

944,-1

40,0
1

1)
Onbelast.
2)
W.o.

schatk.papier.
3)
W.O.
Rentenbankscheine 31,21,
14,
7
Mrt.,
28,
23 Febr.,
resp. 300;
406,6;
335,1; 313; 240,7; 370,4 miii.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.
Voornaamste posten in inillioenen francs.

..yt

n_
4•
..

4-

.
4-
,
4.

Data
4,

Ct

2Apr.’25
378
85
480 1.335 358
5.200
7.550
193
26 Mrt. 25
378
85
480 1.318 276
5.200
7.458
276
19

’25
378
85
480
1.311
286
5.200
7.473 259
12

’25
378
85
480
1.326
318
5.200
7.568
250
5

’25
378
85
480 1.341
431
5.200
7.611
167
26Feb.’25
37
95
480
1.325
356
5.200
7.599 225

3Apr.’24
359
85
430 1.335
1
479
5.300
7.676
253

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
]’EDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in m.illioenen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Totaal

Dekking
In her-
disc. v. d.

In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
et,
.
member
markt
banks
gekocht

IS Mrt.’25
2.873,8
1.672,0
136,7
339,5
276,7
11

’25 2.874,7
1.669,4
136,0
410,4 301,4
4

’25
2.860,9
1.649,1
135,1
400,9 303,6
25 1″eb.’25
2.893,6
1.647,9
136,0 433,8 317,2
18

’25 2.905,3
1.752,1
139,9
342,5 311,7
11

’25 2.896,3
1.760,7
144,7
331,8 324,6

19 Mrt.’241
3.131,8
1

2.150.9
1

101,4
1

431,3

1
194,2

Belegd Notes
i
Totaal
Gestort
Goud-
Dek-
Algem.
Dek-
Data
in
u. s.
Gov.Sec.
in circu-
1

Kapitaal
kings-
kings-
latie
1
perc.’)
perc.
2
)

18 Mrt.’25
428,3
1.720,4
2.211,0
114,5
73,1
76,6
11

’25
388,3
1.730,7
2.255,5
114,3
72,1
75,5
4

’25
382,7
1.727,4 2.237,7
113,7
72,1
75,6
25Feb.’25
365,0 1.728,8
2.269,6
113,6
72,3
75,8
18

’25
378,2
1.698,9
2.257,1
113,5
73,4
77,0
11

’25
390,1 1.713,7
2.242,5
112,3
73,0
76,9

19 Mrt.’241
296,7

1
1.989,8
12.012,1
1

110,8
1
78,3
80,8
1)
Verhou ing totalen goudvoorraad tegenover opeiscflbare scnulaen:
F. R. Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen voorraad munt-
materiaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICJLTERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Dis-
1
‘Reserve
Totaal
Waarvan
Data

1
Aantal
conto’s
1

Beleg-
bij de
depo-
time
1
banken
en
beleen.
1
gingen

J

F.R.
banks
sito’s
deposits

llMrt.’25
738
13.246
5.374
1.666 18.125
4.954
4

,,

1
25
739
13.243
5.336
1.627
17.983
4.945
25Feb.’25
739
13.143
5.396
1.682
17.996 4.951
18

,,

’25
739
13.171
5.405
1.647
18.052
4.936
11

’25
739
13.115
5.432
1.651
18.131
4.925

12Mrt.’24
757
11.997
4.471
1.445 15.663 4.191
Aan •hct eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
van enkele niet w’ekelijks opgnnomeu bauikstaten.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 6 April 1925.
De belangstelling op de internationale fondsenmarkten is
deze week niet al te groot geweest. Zelfs de beurs te P a r ii s
heeft niet die activiteit te aanschouwen gegeven, ve1ke, ge-
zien de belangrijke parlementaire gebeurtenissen, welke zijn
voorgevallen, te verwachten ware geweest. Wel heeft de
markt uit den aard der zaak gereageerd
OJ)
de daling van het
:Liaissclie betaalmiddel, doch dit is meer tot uiting gekomen
in de koersen
an buitenlandsche waarden, clan in-het niveau
van .13’ransche fondsen. Ten aanzien hiervan heeft nieii een
zeer groote terughouding aan den dag gelegd; voor zoover
het tot omzetten is gekomen, kwam echter tot uiting, dat liet
aanbod cle vraag vrij aanzienlijle overheerschte. Zoowel de
verhooging van de grens der biljettencirculatie, als de heffing
van een belasting op het kapitaal waren in staat in beleggers-
kringen vlees te doen ontstaan. Waar het, aan den anderen
kant, niet vast stond, of de regeering laatstgenoemden maat-
regel zou voorstellen en, indien dit het geval mocht zijn, of
de Senaat bereid zou ivorden bevonden in dezen met cle
regeering mede to gaan, gevoelde men eerder geneigdheid
een afwachtende houding aan te nemen.
T e B e r 1 ij n is de markt gedurende liet grootste gedeelte
der achter ons liggende berichtsperiode zeer ongeanitneerd
geweest, zoo zelfs, dat de groote banken, wdllee liet vorig jaar
reeds een steunsyndicaat hebben gevormd, thans weder be-sloten hebben zich voor dit doel aanecn te sluiten. Het plan
bestaat tei’ beu rze door steunaankoopen in te grijpen, zoodra
naar de meening van dc bankinstellingori een bepaald fonds
zonder reden te ver in koers zou dalen. De redenen voor de
lustelooze houding te Berlijn zijn velerlei. In cle eerste plaats weerspiegelt zich dc onrust op het gebied der binnenlandsche
politiek in de houding van de beurs. Vervolgens schijnen in
de afgeloopen maanden veel te groote cngagementen op ter-
mijn te zijn aangegaan, welke thans veelal geforceerd aan de
markt gebracht moeten worden. Voorts speelt liet gebrek
aan crediet en, indien dit al verkregen kan worden, de hoogc
kosten, welke hieraan zijn verbonden, een rol van bcteekenis.
T
e
L
o
n d e ii is de markt wel stil, doch doorgaans vast
gebleven. Het succes van de jongste aanbieding van 3 %
obligaties der Conversieleening liecf t een stimuleerencicn
invloed op de afdeeling voor beleggingsfondsen uitgeoefend.
Ook de mededeeling, dat het fiscale jaar ecn overschot van
circa £ 3– millioen heeft opgeleverd, di. ongeveer in over-
eenstemming met de taxatie door den vroegeren kanselier
van de schatkist, heeft een bevrecigenden indruk gemaakt,
hoewel het zeer onwaarschijnlijk is, dat de regeering gelegen-lieid zal vinden een verlaging van de inkomstenbelasting voor
te stellen.
T e N e w Y o r k is de hausse-steniniing, welke gedurende
zoo langen tijd overheerschend is geweest, nog niet terugge-
komen. De verdere daling van den graanprjjs heel t olige-
twijfeld er toe bijgedragen, dat meerdere realisaties op do fondsenmarkt te registreeied zijn geweest. Bovendien zijn
ook vele andere producten, zooals b.v. mubbcr, niet meer zoo
opgewekt van stemming als korten tijd geleden. Desondanks
schijnt de verkoopdi-ang voor fondsen toch wel iets kleiner
te zijn geworden; op sommige dagen viel dientengevolge voor
enkele waarden een vrij krachtig herstel op te merken. –
T e ii o n z e n t is liet verloop van de markt nogal ver-
deeld geweest. Voor
beleggings/ondsen
is
de stemming hij voort-
during vast gebleven. Blijkens de vrij hoogc emissiekoersen,
welke voor enkele nieuive uitgiften zijn vastgesteld, ver-
wacht mcii in financieele kringen ook voor de naaste toekomst
geen reactie van beteekenis. 6% Ned. Werk. Schuld 1922:
104
1
/
4
, 104/, 104/
8
; 4- % Ned. Werk. Schuld 1917: 92
1
/
8,
92
1
/
16
, 92
13
/
16
; 7 %
Ned. Indië:
102/
4
,
10227/321
102
1
/
8
; 5%
Brazilië: 1903 £ 100: 1691/, 169
11
/, 169
1
/
8
; Sao Paulo 8%
1921: 991/4,
979
/1 98/8.
Van de aandeelen markt hebben
petroleurnaandeelea
op
den
voorgrond gestaan. In de eerste plaats heeft de belangsteffing
in aandeelen Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Mij.
gegolden. De beschouwingen omtrent al of geen dividend
hebben tegen het einde der week een meer stevigen grondslag
verkregen door de mededeeling, dat op de Astra Romana een
dividend van slechts 4 % zal worden uitgekeerd. Ondanks
het feit, dat van sommige zijden met zekerheid werd beweerd,
dat nu ook de Geconsolideerde de dlividenduitkeering op
haar aandeelen zou passeeren, werd door anderen vastge-
houden aan de mogelijkheid van een geringe dividendbetaling,
in verband met het feit, dat het vorig jaar een speciale divi-
dendreserve van / 3.000.000 is gecreëerd. Desondanks kon
het fonds toch geen koersherstel behalen. in aansluiting
hieraan waren ook aandeelen Koninklijke Petroleum iets
lager. Hier werkte echtei als gunstig moment de kooplust,
welke vooral van Parijs is uitgegaan, in verband met de lagere
waardeering van het Fransche ruïlmiddel. Dordtsche Petro-

308

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925

leum md.:
351, 359, 248;
Geconsolideerde Hollandsche
Petroleum Cy.:
1664, 149/8, 142;
Koninklijke Petroleum
Mij.:
3743/4 383,
379’/2.
Ook voor
rubberaandeelen
was de tendenz omlaag gericht.
Na een vrij langdurige periode van onafgebroken rij zing is
voor rubber een reactie ingetreden, welke zich onmiddellijk
in de houding van rubberaandeelen aan onze beurs heeft
weerspiegeld. Het zijn hoofdzakelijk twee stroomingen, welkè
hier de richting hebben aangegeven. De eene houdt vast aan
de opvatting, dat men slechts te doen heeft met een natuur-lijke reactie na een rijzing van beteekenis, de tweede ziet in de daling het begin van een’ beweging, welke naar een veel
lager niveau moet leiden. Deze opvatting wordt dan gemoti
veerd door te verwijzen naar de groote contracten, welke
onlangs – b.v. door de ,,Amsterdam” Rubber – op basis
van een ,,sliding scale” zijn afgesloten, waardoor de Amen-
kaansche verbruikers belang zouden krijgen bij een lage
noteening te Londen. De daling van den rubberprijs zou dan
het gevolg zijn van manipulaties van de belanghebbendè
groepen. Amsterdam Rubber Cult. Mij.:
213
1
/
82
209
1
/
4
, 201;
Hessa Rubber:
208, 213, 210; Java Caoutchouc: 147’/
2
, 143,
142;
Ned. md. Rubber en Koffie:
232, 230, 226;
Kendeng
Semboe:
220, 2151/,, 213
1
/
2
; Odst Java Rubber:
288
1
/
2
,
278, 281
1
/
2
; Wai Sumatra:
152,
1461/4,
151.
Tabaksaandeelen
hebben weinig variaties te aanschouwen
gegeven. Over het algemeen kon de stemming vast worden
genoemd. De vrij hooge makelaarstaxaties voor de vierde
voorjaarsinschrijv

ing hebben hun invloed uitgeoefend. Daar-
entegen waren de koersen onmiddel]ijk nadat deze inschrijving
plaats had gevonden, eerder iets lager. Arendsbuig:
398,
396
1
/
2
, 398;
Deli Batavia:
346, 348/
4
,
3451/22
346;
Deli Mjj.:
3701/
4
, 3743/4, 372
1
/
2
; Senembah Mij.:
383
1
/
4
, 386
1
/
2
, 381.
De
Suikermarkt
daarentegen was doorgaans vast te noemen.
In de eerste plaats hebben de betere Cubanoteeringen als
richtsnoer gegolden, in de tweede plaats waren liet de gun-
stige dividenddeelaraties van verschillende maatschappij en,
welke een groeiend animo voor suikeraandeelen te voorschijn
hebben geroepen. Vôor aandeelen Handelsvereeniging ,,Am-
sterdam” bestond gedurende de geheele berichtspeniode vrij
groote belangstelling. Vorstenlanden: Cult Mij.:
1 65’/
2
, 1671/
4

169
1
/
4
; Handels Mij. Amsterdam:
492, 4993/8,
4951
/2;
Java
Cultuur Mij.:
360, 358, 372, 368,;
Kalibagor:
405, 425
1
/
2
,
428
3
/
4
, 420;
llaron Cultuur Mij.:
307, 309, 320;
Moorman
& Co.: 353, 359, 377;
Ned.-Ind. Suiker Unie:
239
1
/
2
, 244;
Poerworedjo: 127, 129/11 130
1
/
2
;
Tjepper:
672, 680, 695.
Ook de
Scheepvaarimarkt is
iets levendigen geweest dan in
den laatsten tijd het geval was Wel is waar bleven de vdor-
deeige koersverschillen nok binnen enge grenzen, doch liet
aanbod is over het ulgemeen tot staan gekomen, waartegen:
over zich thans bescheiden vraag heeft doen gelden. Holland-Amerika Lijn:
59
/2, 63, 61;
Java China, Japan Lijn.:
102
1
/
2
,
103, 103’/
4
; Kon. Ned. Stoomboot Mij.:
65, 67
1
/
2
, 66
1
/
4
; Maas
Stoomvaart Mij.:
104/
4
, 106/
4
, 107;
Mij. Zeevaart:
73, 77,
79
/2;
Nul. Scheepvaart Unie:
1331/
4
, 133
1
/; Stoornv. Mij.:
Nederland:
153, 155, 1571/
4.
Op de afdeeling voor
binnenlancische industrieel,c waarden
hçbben aandeelen Jurgens de aandacht getrokken door vrij
levendigen handel, in verband met het feit, dat op de gewone
aandeelen over
1924
geen dividend tot uitkeering zal komen.
Hoewel dit een groote teleurstelling heeft gebracht, vooral,
daar vrij algemeen op een uitkeering werd gerekend, is de
reactie voor de desbetreffende aandeelen slechts gering ge-
weest. De beurs heeft klaarblijkelijk rekening gehouden met
de op zich zelve gunstige bedrijfsresultaten. Van de overige
soorten heeft geen enkele in het bijzonder veel belangsteffing
gewekt. Calvé Delft:
100, 101 /2, 101;
Centrale Suiker Mij.:
106, 107’/
2
, 108;
Feijenoord:
132’/
3
, 130
1
/
2
, 134
1
/2;
Gekroonde
Valk:
165
1
/
4
, 151
(ex div.); Hollandsche Kunstzijde Industrie:
1551/
4
, 151
1
/
2
, 156;
Jurgens:
82, 773/4; 80/;
Nederlandsche
Gist en Spinitus:
365
1
/
2
, 364/
4
, 368;
Ned. Kunstzijdefabriek:
367, 362
3
/
4
, 370;
Philips Gloeilampenfabniek:
335, 343, 340;
R’dam Droogdok Mij.:
171
3
/
4
, 173, 170
3
/
4
;
Vereenigde Touw-
fabrieken:
28
1
/
4
, 291/2, 335/s;
Vlissingen & Co’s Katoenfa-
bnieken:
174
1
/
2
, 179.
Bankaandeelen
waren over het algemeen vast en voor de
hoofdsoorten iets beter. Amsterdamsche Bank:
137/
4
, 1 38/,
1401/
4;
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika:
44
/8,
431
!2,
ïncasso Bank
106, 106
1
/
2
; Koloniale Bank:
188
1
/
4
, 191, 189/
4
;
Ned.-Ind. Hand. Bank:
142, 143
3
/
4
, 143;
Ned. Handel Mij:
128, 1 29/
4
, R’damsche Bankvereeniging:
70
1
/
4
, 7
11/4,
69;
Twentsche Bank:
119.
In
mijnaandeelen
hebben vrij omvangrijke omzetten plaats
gevonden, doch voornamelijk in de laag genoteerde aandeelen,
hetgeen ter beurze aan manipulaties werd toegeschreven.
BiJliton Mij.:
469, 462, 458;
Ned. Surinaamsche Goud Mij.:
34
‘/22 33, 24
3
/; Redjang Lebong Mijnbouw Mij.:
242, 239
1
/
2
,
248;
Sioengkang:
104
1
/, 110, 103
1
/.

De
Amerikaansche markt
was stil en niet zeer opgewekt,
in nauwe aansluiting aan de aanwijzingen van New York.
American Smelting & Refining Cy.:
91
7,
9
21/4,
93;
Anaconda
Coppen:
743/4, 76/
4
, 77
11
/
26
; Studebaker:
1056, 1075, 1100;
United States Steel Corp:
116
3
4,
11 11 6’/
4
. Atchison
Topeca:
11 8/
4
, 11 9/;
Baltimore & Ohio:
74
/8,
76/
4
, 75
1
/;
Miss. Kansas & Texas Railw. Cy.: f1.
760.00,
f1.
752.50,
f1. 734.00,
f1.
751.00; Union Pacific:
143/
8
, 144, 1451/
4
.
De
geldlnarkt
heeft zich op een vrijwel onveranderd niveau
kunnen handhaven; geld op prolongatie was tot koersen,
varieerend van
2J
tot
3 %
verkrijgbaar.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

7 April
1925.

Ook deze week weder was de prijsloop vail cle graanmarkt
zeer onregelmatig. Aanzienlijke prijsverlagingen werden nu
en dan gevolgd door een herstel. Eerst was echter een
algemeene verdere prijsverlaging liet resultaat, doch op
4
en 6 April trad vooral in Noorcl.Amerika een krachtig
herstel in. De prijsverlaging liet ‘zich sterk gevoelen in cle
invoenlauclen, waar cle telkens weder cle overhand krijgende
flauwe stemming der Noord- en Zuid-Amenikaauscbe mark-
ten het vertrouwen lii de prijzen zeer sterk deed verloren
gaan. Aan het einde der voorafgaande week was de vraag in Engeland en ook aan sommige markten van het vaste-
land wat beter, omdat toen de meening heersehte, dat cle prijzen nu voorloopig voldoende waren gevallen. Ook in het ‘begin dezer week bleef die iets betere kooplust ‘voor
tarwe oog bestaan, doch toen later de Amenikaansch mark.
tea weder verder inzakten, was overal de kooplust zeer
beperkt. Alleen stoomende Manitobatarwe bleef in Enge.
land nog goede belangstelling wekken, omdat zij slechts
zeer weinig werd aangeboden en aanzienlijke premies wer-
den voor spoedige partijen betaald boven iets latere. Van
30 Maart tot
3
April vielen tarweprijzen te Winnipeg ruim
1.1 dollai-cent per 60 lbs. terwijl voôr Meitarwe te’ Chicago
de verlaging 8% cent bedroeg. Eveneens flauw varen de
termijnen van den nieuwen oogst, en Juli daalde t& Chicago
734 cent. Verschillende oorzaken worden voor deze aan-
zienlijke prijsverlagingen aangegeven. Zoo spreekt men van
een minder tegemoetkomende houding der Amerikaansche
banken, die graan in onderpanci hadden genomen. Ook heet
‘het, dat het onlerzoek, dat de Amerikaansche regeering
instelt naar dc redenen der enorme prijsschommelingen aan
de graanmarkt, aanliding tot de daling is geweest, omdat
zoolang het onderzoek duurt, en de gevolgen daarvan niet
bekend zijn, de lust om aan de graanmarkt te opereeren sterk is afgenomen. Zelfs boort men, dat een der groote
Amerikaansche firma’s, die belang had hij prijsdaling voor
varkens, en tevens eigenaar is van een gi-oot aantal eleva.
Lors, weigerde voor nieuwe graanaanvoèren ruimte beschik-
habr te stellen. Dat zou clan niet slechts voor spoedig be-
schikbaar graan, doch ook aan de termijnmaxkten tot de
prijsverlaging hebben meegew’erkt. Het is natuurlijk
moeilijk na te gaan, in hoeverre zich al deze oorzaken wer-
kelijk hebben laten gelden en het wil ons voorkomen, dat
zij de sterke prijsverlaging niet ten gevolge zouden hebben
gehad, indien niet, tevens de Europeesche vi-aag slecht was,
de vooruitzichten voor het nieuwe wintergraan in Europa
bevredigend en alle kans op w’erkelijke schaarschte gedu.
rende de laatste maanden van het seizoen voorbij was. Hier-
bij mag echter worden opgemerkt, dat omtrent den stand van de wintertarwe in de Vereenigde Staten minder gun-
stige berichten de ronde doen. Vooral uit Kansas hoort
men, dat voor een groot gedeelte van den oogst de stand
zeer slecht is, en de ramingen voor de opbrengst voor dien
staat varieeren tusschen
90
en
125
millioen bushels, terwijl
zij in het vorige jaar
154
millioen heeft bedragen. Deze
ongunstige vooruitzichten zijn het gevolg van langdurige droogte, doch aan het einde der week heeft het in Kansas
hier en daar geregend, wat prijsverlaging aan de markten te
Chicago ‘heeft in de hand gewerkt. Ook voor den geheelen
oogst der wiutertarwe zijn particuliere ramingen gepubli-
ceerd, die uiteenlooiien van
480
tot
534
millioen bushels,
terwijl in
1024 590
millioen bushels zijn binnengehaald.
In het voorjaar van
1924
waren trouwens de ‘berichten
omtrent den oogst nog ‘slechter dan nu en toch was ten
slotte de opbrengst toen zeer ruim. Al te groote waarde behoeft das aan de tegenw’oordige berekeningen niet te
worden gehecht, en zij hadden dan ook aanvankelijk zeer weinig invloed op de markt, die ditmaal evenmin vatbaar
was voor haussefactoren als zij in den herfst van
1924
luisterde naar berichten, die op mogelijke prijsverlaging
wezen. Ook in Europa maakte het zeer weinig indruk, dat
ule verschepingen zoowil in de vorige week als in deze

8 April 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

309

Noteeringen.
.
L000prjzea
.
te
Rotterdam/Amsterdam.

Chicago
Buenos Aires
r
00

en
April
30
Maart
7
April
Data
1925 1925
1924
Tarwe
Maïs
Haver
Tarwe
Maïs
1
Lijnzaad

Tarwe’
__ .. ………….
1

togge (No. 2 Western)
. .
1
16,-
13,50
18,__.
14,55
11,75
9,70

Mei
Mei
Mei Mei Mei
Mei

4Apr.’25

143
1
/
8

95′

3831
8

13,95

8,50

21,70
Maïs (La

Plata) ……….
217,- 229,- 227,-
28Mrt.
1
25 1573,

1101/

44 15,50

9,45

21,70
Gerst(48
Ib. malting)

. .
.
2

234,-
246,- 206,-
4Apr.’24

1018/
4

78/
8

461/
8

10.70

8,10

9,10
Raver(381b. white clipp.)l
1],85
4
)
11,80e)
9,50
4
)
4Apr.’23 120X

75

.

46
11,75
1
)

8,70

21,95′)
Lijnkoeken (Noord-Amen.
4Apr.’22 132j

588/
8

36,4
13,_

8,30

19,65
kavan La Plata-zaad)
1
12,65
13,-
14,10
20Juli’14

82

.,

563/

36M
9,40

5,38

13,70
Lijnzaad (La
Plata)

…..
464,-
470,
400,-
1)
Per April.
1
)
per 100 KG.

2)
per
2000
KG.

8)
per
1960 KU.
No.2Hard/RedWinterWheat.’)Canada
No. 3.

AANVOEREN in tons van 1000 KG.

Rotterdam

Amsterdam
Totaal

Artikelen
29
Mrt.I4 Apr.

.
Sedert

Overeenk.
29
Mrt14 Apr.I

Sedert

Overeenk.
1924 1925

1 Jan.
1925

tijdvak 1924

1925

1 Jan. 1925

tijdvak 1924

Tarwe

.-
30.978
211.393 244.070
– –
5.655
11.513
217.048
255.583
Rogge
.-_
.

.-. .-. .-.
. .
.-

.
5.065
23.907 147.973
.


3.325
23.907
151.298 Boekweit
.
.-. _. .-. .. .-. .-.

9.288 6.575

_
9.288 6.575
MaÏs

.
.-.

.

.
.-. _. .-

.-.
.
13.272 199.157
161.168
.

1.430
25.344
20.391 224.501 181.559
Gerst.
.

.
._. .. .-_ .-. .-. .-.
2.254
37.891
86.166
120
1.905
12.672
39.796
98.838
.
Haver

.
.-
_
._ …..-. -.
3.248
25.910 63.332

150
26.060 63.332
Lijnzaad -.
1.166
44.656
71.562
2.209
12.477
28.545
57.133 100.107
Lijnkoek
._. .._ .. …. ._ .-. .-.
3.930
69.166 45.558

_-
700
69.166
46.258
Tarwemeel
..
.

… … .. ..
3.244
28.952
61.746
717
5.281
4.029
34.233
.
65.775
Andere
meelsoorten
.. ..
223
.

2.908
2.749


2.908
2.749

;iaiiienlijk minder

‘aren dan den laatsten tijd het geval
tt vastere stemniing, ‘waarin zij aan het einde der vorige
is geweest. Dc naar Eitropti onderweg zijnde hoeveelh, eden
verkeerde, en Noord-Amerika was zelfs zeer flauw, en voor
tnrwe zijn bij voortduring zoo groot,

dat daaruit de be-
et
h

eGrst sedert het begin van Juli bewogen

cle prijzen
lioefte zeer gemakkelijk kan worden gedekt.

Vooral cle
zich

weder

aanzienlijk

benec1en

$
1

per

56

lbs.

Overal
laatste dagen was dan ook de vraag overal zeer slecht.

De
niaakte deze prijsve r lagiug sterken indruk, ofschoon zij nog
vermindering der verschepingcu is voornamelijk ontstaan
uiet groot genoeg was om in concurrentie niet andere soor-
door kleinere afladingen uit Argentinië,

doch zij

werden
ten maïsexpoi’t uit cle Vereenigde Staten mogelijk te ma-
deze week overtroffen door de aanvoeren in cle Argentijn-
ken. De Argeritijnsehe rnaïsrnarkt volgde het Noord-Amen-
selic havens, waar dus de voorraden wat zijn toegenomen.
kaansche voorbeeld. De prijs aan de termijnmarkten te Boe-
Op 4 April trad in.. oorcI-Amerika een herstel in. De be-
nos Aires en Rosario daalde dagelijks, en vooral op 4 April
]angstclliiig in Europa word daardoor echter slechts in ge-
«as de verlaging zeer aanzienlijk. Nadat

fl
de vorige week
ringe mate verbeterd. Natuurlijk

vorclt voor dagelijkschc
verkoopers van Platamaïs op zomeraflading, die nu reeds
behoefte geregeld

wat gekocht, doch aen

de

prijzen,

die
gerilimen tijd aanzienlijk beneden de eerstehandsprjzen ver-

daarvoor ook op 6 April moesten worden betaald, was van
liandeld

is,

weinig talrijk

waren,

was

na
t

cle Engelschc
dit herstel nauwelijks iets te merken. In Argentinië was
.
niakt het aanbod deze week tot dalende prijzen weder veel
op 4 April van een herstel nog geen sprake. De prijzen
grooter. Voor spoeciige mais was daar echter de markt min-
waren daar in den ]oop der week reeds vrij

aanzienlijk
der flauw, doch op het vasteland bestond ook voor stoo-
gedaald

en maakten op 4 April nog een sterken sprong
1nente mais,

ondanks

de geringe

wereldverscliepingen,

al
omlaag. Den 6dcn varen zoowel Zuid- als Noord-Amerika
spoedig zeer w’einig vraag. In het begin der week werd nog
weder vast. De Argentijnsehe termijuniarkten sloten echter
een stoonteacle lading Zuid-Afrikaansche maïs naar Necler-
nog 60 A 70 ceittavos per 100 KG. lager clan een week
land verkocht, clie daar aanvankelijk vrij goeden kooplust
tevoren. Te Chicago was de prijsdaling van het begin

Ier
ontmoette, doch later was ook daarvan cle verkoop moeilij-
week op 6 April wedet

vrijwel ingehaald en te Winnipeg
ker. Ook aangekomen en spoedig verwachte Platamaïs werd
bedroeg zij nog ongeveer 3 dollarcent per 60 lbs.
de laatste (lagen tot zeer sterk gedaalde prijzen aangebo-
Men mag aannemen, dat in het vervo]g de omvang dei
.
den, zoowel te Antwerpen als in Nederland, zonder veel
Europeesche vraag, benevens

de

oogstbenicliten

omtrent
aftrek te vinden, terwijl ook Europeesche soorten op alla-
Noord-Amenikaansche wintertarwe en binnenkort ook clie
ding i:tanwelijks eenige belangstelling wekten, ondanks cle
omtrent zomertarive in Canada en de Vereenigcl

Staten
lagere prijzen,

waartoe ook die ten slotte werden aange-
tien pnijsloop zullen beheerschen. In Europa is zeker nog
boden. Op 4 April begon de maïsmarkt in Noord-Amerika veel broodgraan noodig, want in de meeste landen van het
zich te herstellen, en

op tien Gden volgde ook Argentinië.
Europeesche continent zijn de voorraden gering. Daartegen-
MaIs te Chicago stond op 6 April weder op of boven
$
1
over staat echter een flink aanbod der uitvoerlanden, en
per 56 lbs., doch nog ongeveer 7 ceat lager dan een week het maakt weinig uit, dat uit Britsch-Indië de verschepin-
tevoren

Aan cle Argentijusche termijnmarkten bedroeg ten
gen nu vrijwel hebben opgehouden, en dat ook voor den
slotte de verlaging 40 a 55 centavos per 100 KG.
nieuwen oogst de vooruitzichten daar niet onvedeeld gun-
Evenals andere graansoortén was ook gerst (leze week
stig zijn,

zoodat een kleiner uitvoeroverschot wordt ver-
in Noord-Amerika zeer flauw, en tot zeer veel lagere prij-
wacht dan in het vorige jaar. In Europa zijn de oogstbe-
zeil werden naar Duitschland eu Nederland enkele zaken
richten overal gunstig en zelfs in Rusland schijnt de toe-
gedaan.

Meer

verbetering onderging ten gevolge van cle
stand wat te zijn verbeterd, evenals de kans op een vrij
prijsverlaging de omzet in Engeland, waar tot cle dalende
ruimen

voorjaarsuitzaai.

Voor

rogge’ was cie markt te
prijzen vrij geregeld gerst uit Noord-Amerika word gekocht.
Chicago al even onregelmatig als voor tarwe en na een
Andere gei’stsoorten worden slechts zeer weinig aangebo-
aantal vaste markten in het begin der bericlitspeniode is
clan, doch uitbreiding der vraag bracht daarvoor de prijs-
later een sterke prijsval gevolgd, clie op 3 April rogge te
vea

Ijiging nauwelijks teweeg,

en nog altijd bevinden zich
Chicago op den laagsten prijs bracht, die sedert September
vooral

te Antwerpen

aanzienlijke

voorraden,

vooral

van
was voorgekomen. Tot vermeerdering &lei’ zaken leidde ach-
Donaugerst. De laatste dagen heeft zich ook voor gerst cle
ter die sterke prijsverlaging ook voor

rogge niet en de
Noord-Amenikaansche markt sterk hersteld. Hetzelfde is
zaken,

die in

Europa w’erden gedaan,

werden

voor

een
‘liet geval met haver, die uit Noord-Amerika tot dalencien
groot gedeelte afgesloten door wederverkoopers, die daarop
prijs sterk werd aangeboden. Wel is voor haver op het
dus

aanzienlijke

verliezen

moesten

lijden.

De

zichtbare
vasteland den laatsten tijd de vraag wat verbeterd, doch
roggevoorraadi in de Vereeuigcie Staten ondergaat langzaam
‘cle telkens weder flituwere markten hielden den onderne-
een

vermindering,

doch is nog zeer groot,

en inkoopen
mingslust binnen beperkte grenzen. Ook in Engeland be-
door Rusland werden deze week niet gerapporteerd. Op 4
stond voor ‘haver niet veel belangstelling.
en 6 April was ook rogge te Chicago hooger en de prijs
kwam weder ongeveer op het peil van.30 Maart.
Ook maïs verloor reeds in de eerste dagen der week de

310

ECÔNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925
II

SUIKER.

Ook de afgeloopen week was de stemiiting op de ver

schillende suikermarkten prijshoudend.
In Amerika veranderden de noteeringen
01)
de termijn-
markt nagenoeg niet, zooals uit ondervolgende cijfers blijkt:

Sp. C. Mei Juli Sept. Dec.
Slot voorafgaande week …….4.68 2.97 3.12 3.27 3.35
Opening verslagweek ……..4.65 2.94 3.09 3.23 333
Slot verslagweek ……………4.59 2.95 3.11 3.27 3.32

De ontvangsten in de Atlantische havens der
V.
S. be-
droegen deze week 94.000 tous, de versmeltingen 85.000
tons (tegen 74.600 tons in 1924) en de voorraden 128.000
tons.
In prompte Cubasuiker kwamen eenige kleinere af.
doeningen tot stand tot prijzen varieerend tusschen 2.8734
en 2.81 c. & Ir. New York, terwijl de prijs voor Engeland
5h 14/134 nominaal was.
De Cub’astatistiek is als volgt:

1925

1924

1923
Tons

Tons

Tons
Weekontvangsten 28 Maart. ’25 193.017 180.827 161.988
Tot, sedert 1Dec. ’24-28 Mrt. ’25 2.366.803 2.115.961 2.121.823
Aantal werkende fabrieken 183 176 168
Weekexport 28 Mrt .1925…..168.482 135.359 107.965
Totaal 1 Jan._28 Mrt. ’25…..1.563.867 1.455.573 1.469.031
Totale voorraad op 28 Mrt.’25. . 802.926 660.388 653:692

Volgens T. 0. Licht was het zachte weer de laatste
maanden niet zoo gunstig voor het veldwerk. De uitzaii
in Europa wordt door hem – aan de hand van gegevens
uit suikerkringen – geraamd een areaal van 1.965.800 ll.A.
te zullen omvatten tegen 2.078.000 H.A. voor den afge-
loopen oogst, hetgeen eenvermindering van ongeveer 5 pOt.
beteekent. Ook geeft Licht een nieuwe raming vtn den
oogst 1924125 in vergelijking met de opbrengst 1923/24,
welke cijfers hieronder volgen:

1924/25
1923124
Tons
Tons

Duitschland ……..
1.600.000 1.132.000
Tsjechoslowakye …
1.460.000
998.000
Oostenrijk ……….
74.000
47.000
Hongarije

……….
200.000
125.000
Frankrijk

……….
830.000
490.850
België ……………
400.000
30019-1
Holland …………
335.000 231.923
Denemarken ……..
136.000 109.000
Zweden

…………
135.000
149.427
Polen

…………..
495.000
389.995
Italië

…………..
425.000
351.102
Spanje

…………
260.000
185.063
Rusland ………….
450.000
360.000
Andere landen ……
375.000
188.280

Totaal in Europa

..

7.175.000

5.057.761

In Engeland verlaagden
raffinadeurs

hunne prijzen
voor alle posities deze week met
6 d.

De

Zichtbare Voorraden zijn volgens Czarnikow:

1925
1924

1923
Tons Tons

Tons

Duitschland 1 Mrt. ’25 ……
732.000
829.000

866.000
Tsjechoslowakije 1 Mrt. ’25
591.000
454.000

353.000
Frankrijk

1 Mrt.’25 ……..’
453.000
196.000

164.000
Nederland 1 Febr. ’25……..
188.000 128.000

206.000
België 1 Mrt. ’25

……….
204.000
84.000

79.000
Engeland 1 Mrt. ’25

………
145.000
188.000

266.000

Totaal (Europa).. 2.313.000 1.879.000 1,934.000
V.S. Atlant. havens 1 April’25 128.000 167.000 215.000
Cuba alle havens 28 Mrt. ’25. 803.000 660.000 654.000
binnenl. 14 Mrt. ’25.

230.000 361.000 274.000

Totaal .. 3.474.000 3.067.000 3.077.000

Op J a v a verkocht cle V. 1. S. P. verdere posten No. 161&/h. tot f 9,75. In de tweede hand liep de prijs voor
ready Superieur plotseling scherp op en werd zelfs f 17
hiervoor betaald; waarschijnlijk was deze rjzing het gevolg
van dekkingsvraag tegen blanco afscheepcontracten.
Hier te lande opende de markt prijshoudend op
21.
1
1
8
voor Mei, £ 21.- voor Augustus en f 205/ voor
December, waartoe koopers. In sympathie met Amerika en
tengevolge van realisatie aanbod brokkelden de prijzen
hier af, zoodat Mei én Augustus tevergeefs tot 1 20y
4
en
December tot f 203/
s
angeboden werd; aan het slot open-
baarde zich echter weder meer kooplust, zoodat deze prijzen
geboden werden. De omzet bedroeg deze week 5200 tons.

NOTEERINGEN.

Data
Amster-
dam per

Londen
New York
96pCf.
Centri-
Tates
White
Java’s
f.o.b. per
1

Cuba’s
96 pCt. c.Lf.
Aug.
Cubes
Nod
Mei/Juni
April
fugals

kristalsuiker
Sh.
5h. 5h.
$
CtS.
basis 990
6Apr. ’25
f
207/
5

3616
1619
14/_
.
4,59.
30Mrt.
1
25
2.li
37/_
17/_ 14/6
4,65
6Apr. ’24
27i5/
6316
23/9

.
25/3
.
6,40
6Apr. ’23
37
6713
27/9
.-

29/_
7,66
ruwsuiker
basis 88°
4 Juli ’14
f

11181
0

182
18/_
– –
3,26

basis 99°
1)
1-let verschil tusschen ruwsuiker 88
0
en kristalsuiker
99
0
is aan te nemen op
f
3,- per 100 KG.

KATOEN.

Noteering voor Loco-Katoen.
(Middling IJplands.)

3April
1925
27
Maart
1925
1
20
Maart
1925
4
April
1

1924
4 April
1923

New York voor
Middling
.
..
24,55 c
25,20e 25,95e
30,60e
29,30 c
New Orleans
voor Middling
24,40e
25,10 c 25,75 c
30,75c
28,75 c
Liverpool voor Middling
.
..
13,72
cl
13,88 d
14,08 d
18,13 d
15,45d’)
5)
Voor fully middling ouden Standaard.

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens

(In duizendtallen balen).

1
A4
1
Overeenkomstige
periode
tot

27Maart’25
1923-’24

1922-23


Ontvangsten Gulf-Havens.
8579

6067

5295
Atlant.Havens
J
UitvoernaarGr.Brittannië

2232

1466

1213
,, ‘t Vasteland ete.

3697

2656

2277
Japan

.. …

801

519

493

Voorraden.
(In duizendtallen balen).

Overeenkomstig
tijdstip
27Maart’25-
1924

1923

Amerik. havens
.
..
.
1041
629
648
Binnenland…,….
835
615 735
147
54
New York

…….

………198
New Orleans
.
.. ..
278
131
170
Liverpool
.
.._……_.
761
406 449

Marktbcriaht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester, d.d. 1 April 1925.

Prijzen van Amerikaansche katoen zijn gedurende de afge-
loopen ‘week gedaa]d, hetgeen bij enkelen wel verwoncie-
ring gewekt heeft, daar aanvoeren grif verkocht worden
CII
cle vooruitzichten
01)
een flinke carry-over aan het einde
van het seizoen, kleiner worden. Bij het schrijven van dit
rapport schijnt er een reactie plaats te hebben en is de
toon over het algemeen wel wat vaster. Er heeft deze week eelt sensationeele daling in Egyptische katoenprijzen plaats
gevonden en van 18 tot 31 Maart daalde T. G. T. Sakel
valt 38,95 tot 32,0. Aan (leze baisse is op het oogenblik
een einde gekomen en hoewel er een tekort iii aanvoer van
cle fijnere grades bestaat, valt er nog weinig over cle toe-
komt te zeggen, voordat cle vooruitzichten van tien nieuwren
oogst met meer zekerheid bekend zijn.
Prijzen van Amerikaansche garens hebben over liet alge.
Ineen clie van katoen gevolgd en over nieuwe zaken valt
weinig te zeggen, terwijl er ook voor export weinig om-
gaat. De recente daling in :ifgyptische katoenprijzen is van
grooteu invloed geweest op de noteeringeu van Spinners en
cle meesten hebben hunne noteeringen van Sakeigrades circa
2 pelce verlaagd, terwijl garens van Uppers iets minder
gedaald zijn.. In cle fijnste soorten verlagen sommige spin-
iers hun prijzen iii het geheel niet. –
Deze fluctuaties in katoenprijzen zijn natuurlijk en be-
letsel voor geregelde zaken in cle doekrnarkt. Ookvan India
is de l’raag van bijna geen beteekenis meer, hoewel notee-
ringen over het algeniöen iriet zoo veel gedaald zijn als
koopers wei verwacht hadden. Wat Amerikaansclie goede-
ren betreft, zon men’kpnneii spreken van ,,a good. buying

8
April
1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

311

market. Zonder ons aan voorspellingen te willen wageiï,
is het algemeen idee in Manchester zeker niet ,,bearish”
en heeft ook de groote daling in prijzen van Egypitsche
katoen geen ovcreenkomstige prijsdaling van Egyptische
goederen ten gevolge gehad, doordat geen enkele fabrikant
ooit gehoopt heeft op cle buitensporig hooge prjsbasis van Egyptische kateen geregelde zaken te doen en hun prijzen
clan ook niet in verhouding tot de stijging in katoenprijzen
verhoogd hebben. Oiii geregelde zaken mogelijk te maken,
is er dan ook nog een verdere daling van Egyptische ka-
toenprijzen noodig. De handel is op het oogenblik rustig,
doch niet zonder hoopvolle vooruitzichten. Veel zal er van
af hngen, of New York weer wat vaster wordt, waarop
iedereen 01) het oogenblik schijnt te wachten.

25 Mrt. 1 Apr. Oost. koersen. 24 Mrt. 31 Mrt.

Liverpoolnoteeringen.

T.T. op BrIndië l/5lj
1/5+
F.G.F. Sakellaridis 37,25 32,50 T.T. op Hongkong 213

213

G.F. No.] Oomra 10,65 10,20 T.T.op Shanghai 3/Os 310
9

KOFFIE.

Ook de afgeloopen week bracht geen nieuwe gezichtspunten,
Onder den invloed van aanvankelijk iets lager afkomende kost. en vrachtofferten uit Brazilië liepen de termijnmark-
ten in den beginne nog iets verder terug, om daarna,
toen het groote productieland weder wat vaster werd, vrijwel
onveranderd te blijven. Do prijzen waartoe thans goed
beschreven Superior wordt aangeboden, bedragen ongeveer
109/- 111/- kost en vracht per cwt., en dito Prinie 112/-
114/-.
Indië zond ook in de eerste helft der week telkens iets lager afkomende noteeringen voor Robusta, ten gevolge
waarvan ten slotte enkele zaken werden afgesloten in:
Palembang Robusta, teiquel, April verscheping 52 ct.
April/Mei

51
Mei/Juni

,, 51

Mandheling

April

,,
55
Robusta W.I.B. f.a.q.

Juni

551
/21,
alles cif uitgeleverd gewicht, netto contant. In de laatste
dagen waren de vraagprij zon iets hooger, in enkele gevallen
onveranderd.
In loco, waarvan de officieele noteeringen onveranderd
bleven op 75 ct. per
1/9
K.G. voor Superior Santos en 62 ct.
voor Robusta, ging nog altijd zeer weinig om.
De enkele dagen geleden verschenen Maart.statistiek van
de Firma G. Duuring & Zoon was niet zeer gunstig. Het alom heerschende gebrek aan voldoenden afzet had dit echter doen
voorzien en als gevolg daarvan maakten de cijfers geen indruk
en hadden zij dan ook geen invloed op de termijmnarkten.
Volgens deze Statistiek bedroegen de afleveringen in Europa
en in de Ver. Staten van Amerika te zamen:
Maart 1924 1.930.000 balen Jan/Maart 1924 5.674.000 balen

1925 1.572.000

1925 4.619.000
De afleveringen in Maart waren dus 358.000 balen minder
en in Jan/Maart 1.055.000 balen minder dan verleden jaar, trwijl zij bovendien zelfs 539.000 balen kleiner waren dan
in de eerste drie maanden van 1923 en nog eene fractie lager
dan in 1922.
Ook de aanvoeren in Europa en in de Ver. Staten van
Amerika waren tot nu toe in dit jaar beduidend kleiner dan
in dezelfde periode van 1924. Zij waren nl.:
Maart 1924 2.114.000 balen Jan/Maart 1924 5.565.000 balen

11

1925 1.915.000

,,

1925 4.963.000
Dat de aanvoeren, niettegenstaande uit de productie-
landen betrekkelijk weinig gekocht is, niet zulke groote ver-
schillen opleveren als de afleveringen, is hoofdzakelijk te
danken aan het feit, dat in de eerste maanden van het jaar de
vroeger op aflading gekochte Centraal-Amerikaansche koffies
uit den nieuwen oogst binnenkomen, en deze aanvoeren
thans in Europa en in Amerika in vollen gang zijn.
Ten gevolge van een en ander is de zichtbare wereldvoor-
raad, die anders in dit gedeelte van het jaar bijna steeds eene
vermindering aantoont tegen de vorige maand, ditmaal met
233.000 balen toegenomen. Hij bedroeg op 1 April I.I.
5.389.000 balen.
De termijnnoteeringen aan de ochtend-cail waren te:
Rotterdam (Santos.contract)

Amsterd. (Gemengd con-
basis Good

tract) basis Santos Good

Mei Sept. Dec. Mrt. Mei
I
Sept. Dec. Mrt.

7 Apr. 53

508/
9
481/
9
47

5234 48!/

46’/ 45
31 Mrt 55

51

49y, 481, 537, 49y
2
4734 46
24 ,, 57
y
4
53/ 519/
4

– 55y
4
51

49y
4

17 ,,

57

531

51

56

505/
9
49141 –
De slot-noteeringen te New York van het aldaar gel-
dende gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

Mei

I

6 April

……$

18,-

Sept.
Dec.

MrL,

$
16, 34
$
15,81
$
i5,2 5′
30 Maart ……,,

18,55
16,62
16,07
23

,
……….
,

19,34
17,32
,,

16,72
16

,………,,

19,20
17,12
,;

16,56

Rotterdam, 7 April 1925.

Rectificatie. In het jaaroverzicht van de kffiein
het vorig nummer moet op blz. 290, le kolom, 14e regel
v. b. als voorraad van verschillende landen per 31Dec. 1923
gelezen wordeii 6100 i. p. v. 6200 balen, en op p. 291, le
kolom, 21e regel v. b. als prijs van September. 1925 583,
i.p.V.
51si
8
.

(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandél
te Rotterdam.)
Noteeringen en voorradë in Brazilië.

te Rio
1

te Santos

1 Wisselkoers
Data

1

1

1

teRlo
t Voorraad Prijs
1
Voorraad 1 Prijs op
1
(in Balen)
1
No71
1
(in Balen)
1
No.41)

Londen

6 April 1925

164.000

37.450 2.050.000

39.500
57/
99

30 Mrt. 1925

207.000

36.975 2.035.000

40.000
51/9

23

,,

1925

218.000

38.275 1.971.000

40.500
521/s

6 April 1924

191.000

25.250

877.000

27.500
671

1)
In
Reis.


Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balen.

te Rio
te Santos
Data

.
Afgeloopen
Sedert
Afgeloopen
Sedert
week
1Juli
week
1Juli

4 April 1925….

12.000 2.807.000

171.000
1
7.840.000
4 April 1924….

72.000 2.896.000 211.000 7.890.000

Statistiek der firma G. Duuring
&
Zoon.

Zichtbare voorraad op 1 April in duizenden balen.

1925

1924

1923

1922
1921
Voorraad in Europa..

1.679

1.380

1.860

2.004
1.966
Stoomend (Brazilië ..

334

520

599

945 550
n.Europa

Oost-Indië.

15

35

4

28
17

2.028

1.935 2.463 2.977 2.533

Voorraad Ver. Staten

888

652 1.225 1.181 2.048
Stoomend
naar

Brazilië ..

228

423

393

402

717
VerStatenj
3.144 3.010

4.081

4.560

5.298

Voorraad in Rio ….

197

155 1.083 1.794

513

Santos.. 2.013

778

1.801 2.749 2.832

Bahia ..

35

21

19

37

44

Totaal …..*5.389
3.964 6.984
9.140
8.687
Op

1

Maart

………
5.156 4.266 7.480
9.328
8.807

1924
1923 1922
1921
1920
Op

1

Juli

……….
5.071
5.340
8.639
8.750 6.750

*
Niet inbegrepen de binnenlandsche voorraden
in Sao
Paulo.

THEE.

In het overzicht van 30 Maart werd de verwachting uitge-
sproken, dat de vastere stemming te Londen ook van gun.
stigen invloed zou zijn op de Amsterdamsche theeveiling
van 2 April, en deze werd dan ook niet teleurgesteld.
De stemming was vast en het waren, evenals dit op de
Londensche markt het geval was, de goed bereide midden-
soorten, welke de meeste aandacht hadden; de prijzen
van sommige merken konden een avans van 6 & 7 cts. boeken.
De biedingen waren vlot en er werden weinig partijen opge-
houden, welke daarenboven na de vèiling nog voor het groot-
ste deel werden verkocht.
De omstandigheid, dat niet alleen de fijne soorten, doch
juist het overwegend deel van het geheel,
al.
de middensoorten
in trek waren, is wel een vingerwijzing, dat de belangrijke
voorraden zoowel te Londen als to Amsterdam, het per.
spectief ten opzichte van de goede vooruitzichten niet be-
lemmeren.
De consumptiecijfers van het Britsche Rijk verklaren
bovendien de betere stemming. De verbruiksvermindering van 5 millioen lbs. gedurende de eerste twee maanden van
het jaar ten opzichte van het vorige jaar,
al.
49 millioen lbs.
van 1 Januari t/m. 28 Febr. in 1925 tegenover 54 milhioen lbs. in hetzelfde tijdvak van 1924, maakte plaats voor een
vermeerdering van 10 millioen lbs. gedurende de maand
Maart alleen,
al.
24 millioen lbs. in Maart 1925 tegenover

-.-‘.•

312

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

8 April 1925

14 millioen lbs in Maart 1924, zoodat op einde Maart de
consumptie over 1925 een voorsprong van 5 millioen lbs.
heeft bij die van 1924.
Wat ons land betreft, zoo is de voorraad op uit° Maart
1925 ongeveer dezelfde gebleven als die van gelijken datum
in 1924, nL 2.610.000 Kg. tegenover 2.650.000 Kg., terwijl
de invoer tot verbruik in deze drie maanden j millioen Kg.
minder is geweest dan in 1924, ni. 2.482.000 Kg. in 1925
tegen 3.038.000 Kg. in 1924. Indien we evenwel in aanmerking
nemen, dat verleden jaar de invoer tot verbruik in hooge
mate werd beïnvloed door de verhoogde invoerrechten.
vooruitrichten, waardoor de handel er op uit was, om zooveel mogelijk vÔÔr de inwerking-treding van dat invoerrecht thee
in te slaan, dan kan een vermindering van slechts j niillioen
Kg. in de eerste drie maanden van dit jaar als een teekenend
verschijnsel worden aangemerkt, dat de consumptie in ons
land zich in een stijgende lijn mag verheugen. Amsterd3m, 6 April.

COPRA.

De markt was de afgeloopen week vast gestemd, met
goede vraag voor stoomende partijen. Het aanbod van Indië
is zeer gering. –
De noteeringen zijn:


NederL-Ind. f.m.s. copra stoomend . .
fi
351/ –


Maart afi.
..

35.-
April

. .

34%
I/fei

. .

341.
Juni

. .

34*,’,
Juli

. .

343.(
6 April 1925.

VERKEERS WEZEN.

VRACHTENMARKT.
De graanvrachtenmarkt van No6rd-Amerïka blijft nog
steeds zeer flauw. De eenige uitzondering vormt een her-
nieuwde vraag voor zwaar graan voor Russische rekening.
Van de Range werd een dozijn ladingen naar Leningrad per April bevrcht op basis van 22 cents per 100 lbs., terwijl ook
naar de Zwarte – Zee tegen dezelfde vracht werd afgesloten.
Een lading naar Hamburg werd gedaan tegen
1
4– cents met
20 April cancelling. Wat Montreal betreft is geen verbetering
waar te nemen. Er werd bevracht tegen 15 cents naar BordeauxJ
Hamburg range. Van de Gulf werd een prompte boot naar
Antwerpen gedaan tegen de lagere vracht van 15j cents met de optie van Duinkerken tegen 16 cents terwijl ook tonnage
werd gevraagd naar Havre/Duinkerken/Antwerpen/Rotter-
dam tegen 3/3 per quarter, basis én haven per begin Mei.
De vraag naar ruimte voor kolen van Noord-Amerika was
iets beter, maar de algemeene toestand heeft een verbetering
in de vrachten verhinderd. Naar Rio varieerden de vracht-
cijfers tusschen $ 4.- en $ 4.15 voor April belading, terwijl
naar Europa de eenige afsluiting een tweetal booten betrof
naar West-Italië tegen $ 3.10 en $ 3.-
De Cuba vrachtenmarkt geeft lagere vrachten te zien;
tonnage van 6/7000 tons werd gedaan naar IJ.K./Continent
tegen 19/- tot 18/6 voor April/Mei. De North Pacific is, in het
algemeen gesproken, dood; voor parcels is de vracht nominaal
circa 32/6.-De eenige definitieve vraag is voor lumber en naar•
Australië wordt op basis van $ 14.50 per mille geoffreerd.
Van de River Plate is weinig te vermelden. Door de koop-
lieden wordt zeer weinig gekocht, terwijl tonnage nog steeds
overmatig voorhanden is. De vracht van tJprivei- voor han-
dige booten is ongeveer 16/- met volle opties, zooals Middel-
landsche Zee, Adriatische Zee en Spanje.
De salpeter vrachteiimarkt is iets vaster daar reeders aan
hoogere vraohtprijzen vasthouden. Voor nieuw-seizoen be-
lading werd verdere ruimte afgesloten naar Antwerpen/
Hamburg range voor 16 Juni/December van dit jaar tegen
26/- net en naar Havre/Hamburg range Juli/Dccember van
dit jaar tegen 27/- minu 2 %. Naar de States is bevracht
voor April tegen $ 5.- tot
S
4.60 voor booten van circa
7000 tons cargo.
Bijna alle markten van het Oosten waren zonder leven[en
indien zaken mogelijk waren ging dit met een opoffering in
de vrachten voor reeders gepaard.
Van Wiadiwostock is het nog steeds zeer moeilijk voor
bevrachters om in boonen zaken te doen en er wordt thans
ruimte aangeboden voor Juni/Juli belading op basis van
25/. naar U.K./Continent, terwijl van Dalny de vracht meer
in de richting van 20/- is. Voor olie is een aanzienlijke vracht-
rij zing ingetreden, ofschoon er niet veel vraag is en tank
space is geboekt voor Mei/Juni/Juli tot 85/- naar de Conti-
nentale havens en 92/6 naar Hull.
Van Austra]ië bestond een kleine vraag naar ruimte, maar de vrachten neigen nederwaarts. Van Sydney werd bevracht
naar de Middellandsche Zee[U.K./Continent tegen 37/6 per
April, terwijl van West-Australië een April/lVleiboot tegen
33/9 werd gedaan. New-Castle kolen zijn vertegenwoordigd
door een afsluiting naar Singapore tegen 12/6 per Mei/Juni.
Een vroege Juli boot werd met suiker van Java bevracht tegen 28/- naar Alexandrië. Van de Philippijnen werd een
lading suiker -gedaan naar 66n of twee Atlantische U.S.A. havens voor April/Mei belading tegen $ 8.- terwijl tonnage
wordt gezocht naar Middellandsche Zee[U.K./Continent op
basis van 35/-.
Voor rijst van Burmah is de eenige afsluiting, die gerap-
porteerd is, een kleine boot van 3000 tons cargo naar Kalmar
tot de betrekkelijk hooge vracht van 39/- per Mei belading.
Voor booten van circa 6000 tons zijn orders aan de markt
naar Havre/Hamburg rangevoor April/Mei, maar bevrachters
bieden slechts. 27/6 en tot dusverre is het hen niet gelukt
hiervoor tonnage te krijgen.
Britsch-Indië heeft een loome week achter den rug en de
eenige afsluitingen waren op deadweight basis van Bombay/
Karachi/Marmagoa naar de Middellandsche Zee/U.K./Con.
tinent tegen 24/- per Mei/Juni en een groote boot van Bombay
tegen 22/. per prompt. Karachi heeft gesloten op ,,scale
terms” voor Mei/Juni tegen 21/-. Verschillende afsluitingen
worden gerapporteerd van kolenladingen op basis van Cal-
cutta/Bombay/Karachi tegen Rs. 7.12; Colombo Es. 6.4,
Madras Rs. 5.6; alles per April belading. Van Zuid-Afrika werden verdere handige ladingen gesloten
tegen iets gemakkelijker vrachten voor mais zooals van
Durban/Cape-Town range tegen 27/6 tot 27/9 voor Ju]i/
Augustus/Septemberen een kolenlading werd gedaanDurban/
Port Sudan tegen 13/9.
Van de Zwarte Zee zijn alleen eenige ertsladingen gedaan,
PotifRotterdam 10/- en Baltimore $ 3.30. Wat de Donau’
betreft is er slechts een kleine vraag naar tonnage voor graan
tegen 16/- naar UK/Continent met Scandinavische opties,
terwijl een paar houtladingen naar U.K. met £ 11 worden
genoteerd.
In de Middellandsohe Zee zijn een weinig meer zaken ge-
daan, maar er is geen verbetering in de vrachten daar het
aanbod van tonnage meer dan voldoende is. De voornaamste
ertsafsluitingen zijn: A]meria/Rotterdam 5/6, Hornillo Bay/
Rotterdam 5/6, Newport River 6/6, Bougie/Mididesboro 6/7k,
Bona/Rotterdam 5/-. Er zijn slechts enkele fosfaatorders:
van Sfax naar Antwerpen werd bevracht tegen frs. 24.- en
naar U.K. is de vracht 8/-. Alexandrië noteert nog 11/- Huil,
12/6 Londen per 60 cbft. Een boot van 90000 kubiek is be-vracht

voor fruit van Zuid/Spanje naar U.K. tegen £1900
lumpsum.
Van de Golf van Biscaye zijn de vrachten lager geworden
ofschoon het tot een vrij groot aantal zaken kwam. Van
Bilbao naar Newport werd 6/6 gedaan, naar Cardiff 6/3 en
naar Rottterdam 6/-.
De uitgaande kolen vrachtenmarkt van Engeland had een zeer ongeregeld aanzien. De vracht naar de River Plate viel
op 15/6 Buenos-Aires, maar in het laatst van de week was
wederom eenige verstijving merkbaar. Naar Port Said werd
voor een groote boot 10/6 gedaan, maar handige booten kun-
nen nog 11/- krijgen en naar Alexandrië 11/3. West-Italië
is rustig en er werd afgesloten tegen 9/6 voor booten van
circa 5000 tons. –
Behalve van Archangel zijn ook van de Oostzee bevracbters
aan de markt. Voor houtladingen naar de Engelsche Oostkust
werden verschillende afsluitingen gemeld tegen 40/-, terwijl naar Holland de vrachten van Zuid-Finland voor booten van
circa 500 Stds. fi. 22.- per standaard betaald wordt.,
Zaken op time.charter basis zijn zeer rustig en zijn hoofd-zakelijk beperkt tot de States/West-Indië vaart. Voor groote
booten is de vracht 95 cents voor én rondreis en voor kleine booten $ 1.50. Voor een periode van 6 maanden zijn eenige
4000 tonners afgesloten tegen $ 1.10. Er kunnen ook charters
worden afgesloten met levering aan dezen kant tegen 3/9 voor
groote booten in ongelimiteerde wereldvaart.
6 April 1925.

RIJN VAART.
Week van 29 Maart t/m.
4
April 1925

De aanvoer van erts was beduidend meer dan de vooraf-gaande week; overigens bleef de toestand ongewijzigd.
De beschikbare scheepsruimte bleef voldoende.
De ertsvrachten bedroegen gemiddeld
5. -.35
met j lostijd.
,, -.45

,,

,,
Voor ruwe producten naar den Bovenrijn werd in door-
snee S 1.- met verkorten lostijd betaald.
Het sleeploon bedroeg
32/35
cts. tarief. De watërstand naar den Benedenrijn bleef gunstig, naar
den Bovenrijn werd nog steeds met beperkten diepgang
afgeladen.
In de Ruhrhavens bleef de toestand ongewijzigd.

Auteur