Ga direct naar de content

Jrg. 10, editie 475

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 4 1925

4
FJi’JJIfU1A.1I .1.925

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Econom1sch”W’Stati”sti*sChe

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VObR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

10E
JAARGANG

WOENSDAG
4
FEBRUARI 1925

No. 475

INHOUD

Blz.
rant-saldi, die van
f
75,1 mill.iroen tot
f
50,8 millioen

MOET NEDERLANI) TRANS DE IIAOUE RULES AANVAAR
torugliepeu,was van dien invloed iets
te
bespeuren;
DEN?
door
Mr. G. Van Slooten
Aan …………..
.

90
91
voornamelijk de saldi van anderen vertoonen een ver-
1)e Suikerhandel in

1924 door
A. Volz …………..
De Bedrijfsuitkomsten der Spoor- en Tramwegen in Indië
minderinj, ni. tot een bedrag van ruim
f
21 miill oen,

over
1923
door
G.
P. J.
Caspersz ………………

94
terwijl de afname van het saldo van het Rijk onge-
De vaste Taxatie-clausule onder de tegenwoordige en de
veer
f 3
millioen bedraagt. Disconto’s en beleeningen’
vroegere Beurs-Brand-Polis door
Mr.
A.
van Wuliften

PaZthe ……………………………………

97
ve.rtooneri tezamen genomen een kleine toename; de
Nog.eens: De Scheepvaartwegen in Zuid-Limburg door
eerste ve.rtoonen ni. een daling van bijna
f
2 mil-
Jhr. Mr.
P. Elits

…………………………..
100

BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:
lioen tegenover een
stijging
van de laatste met bijna

De terugkeer tot den Gouden Standaard door
Di.
”-
f
4 millioen. De onderlinge verhouding tusselien de
E
.

Gregory

…………………………….
101
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
……………..
103-112
postOn papier op het buitenland en de diverse reker,in-

Geidkoersen.
1

Effectenbeurzen.
gen onder het actief blijkt naaiweiijks wijziging te

Wisselkoersen
Goederenhandel.
hebben ondergaan; terwijl deze posten op den vorigeri
Bankstaten.
1

Verkeerswezen.
wcelcsbaè.t reap. hebben bedvagen
f
124,5. millioen en

INSTiTUUT
f
92,1 millioen, bedragen zij thans
f
123,2 millioen en

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN
f
93,7 millioen.

TVd. Algemeen Secretaris: Mr. Q. J. Terpstra.
In den metaai..voorraad der Bank treffen wij

een

WEEKBLAD
toename aan van ruim
f
1,5 millioen, in hoofdzaak

EC ONO MISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
.
terug te vinden onder den post munt, zilver enz. De
COMMISSIE VAN ADVIES.
biljetteneirculatie steeg weder boven de
f
900 mil-
J. va’ii, Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van Lennep; Prof. Dr.
E. Moresco; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van
lioen, terwijl het beschikbaar metaalsal;do klom van

Welderen Baron Ren gers; Mr. Q. J. Terpstra;
f
324,2 millioen op
f
325,1 millioen. ilet dekkings-

Prof. Mr. F. de Vries.
ni-centage bedraagt ruim 53.

Gedelegeerde leden:
Prof.
Mr. D. van Blom;
*

*
*
Prof. Mr. H. R. Ribbins.
4
De wisbelmarkt was voor deze week zeér stil. Daar

Redacteur-Secretaris: D. J. Wansink.
•dë meeste koersen weinig schommellcle,n,
,
kl:6mpen de

Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
‘mzstten weder in. Vooral Londen was; n

de zer
Aangeteekende stukken: Bij kantoor Ruige Piaatweg
87.
1
bewogen laatste weken, zeer

tabiel on :scltommelde
Tele foon. Nr. 8000. Postrekening
8408.

rrauweliyks 1 cent. Dollars wajen iveder iets valter;

t

Abonnenientsprijs voor het weekblad franco ‘p. p. in. Nederland f 90,—. Buitenland en Koloniën f 25,-
per jaar. Losse nummers 50 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen

het weekblad gratis.

3 FEBRUARI 1925.

Aan het al te overvloedige aanbod van geld kwam

deze week een einde. Met het oog op de nadering van

de ultimo waren verschillende

gelidgevers terughou-

d end en aan gezien daartegenover de vraag naar geld

grooter was, ook in verband met verschillende stor-

t:i ngen op nieuwe leenirsgn onschatkistpapier, liepen

de verschillende gelidkoersen niet onbelangrijk op. De

prolongatierente steeg tot 2% pOt. en particulier dis-

conto, dat aanvankelijk opnieuw pOt. lager was,

liep op tot 2% pOt. Gisteren moest voor de nieeste

posten zelfs 2% pOt. worden toegestaan. Cailgeld

steeg van 1% tot 2% pOt.
* *
*
Op den weelestaat van De Nederlandsohe Bank blijkt

weinig van den invloed van de maanidwisseling; alleen

door een vrij belangrijke daling van de rekeningcou-

Vrijdag werd voor 24SYs pOt. • afgodatn Belangrijk

hetei w as Belgie Iii het midden des w eek n erd

betaald; daarna trad een kleine reaci in;

f
de stemrnng bleef echter vast. Indië was in de laat-

ste wekeii blijkbaar te sterk gestegen, er trad weder

cn lichte daling in, zooclat de koers omstreeks 99

bleef schommelej.

LONDEN, 31 JANtJARI 1925.

-.Daar an het einde der vorige week Treasury Bil1s

waren afgeloopen was Maandag de markt vrij kalm,

de ondertoon bleef echter vast en werd in den loop

dr wek nog vaster, vooral in het midden der week,

loen ‘door belastingbetalingen het geld bepaald

schaarsch werd en er tot 4% pOt. betaald werd. Later

t.acl een lichte reactie in tot 3% h 4 pOt., manr aan

bt einde der maand werd de geidvraag weder grooter

enwerd weder 4% pOt. betaald.

Disconto’s zeer kalm en eerder iets lagei

2-mn’ds. prima bankaccept noteerde 3
11
/1
pOt.; 3-
muds. idem 3;4_3
13
/
pOt.; 4-mnds. idem

pOt. en 6-mnds.
3154_414
pOt.

90

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Februari I92

MOET NEDERLAND THANS DE HAGUE

RULES AANVAARDEN?

Nadat gedurende tientallen van jaren in den strijd

om behoorlijke condities voor vervoer ter Zee weinig

beweging was te zien geweest, volgden, na de vast-

stelling der Hague Rules van 1921, de gebeurtenis-

sen snel op elkander. Toen men eenmaal had begre-

pen, dat de eenige bevredigende oplossing slechts kon

liggen in eene interuationaaj gelijkvonmige regeling,
en nadat de ondervinding had geleerd, dat een vrij-

willig accoord over de geheele linie niet te bereiken

was, heeft het nauwelijks drie jaren geduurd of een

internationale conventie betreffende de cognosse-

rnentsclauules werd, op 25 Augustus 1924,. ter teeke-

ning voorgelegd aan de regeeringen, welke ter con-

ferentie van Brussel zich hadden doen vertegen-

woordigen.

Engeland heeft deze conventie reeds onderteekend
en is zelfs al gereed met den daarop volgenden maat-
regel, namelijk de herziening van zijn nationaal recht
in overeenstem.ming met de bepalingen van de con-

ventie. Op 1 Januari 1925 is de Carriage of Goeds by

Sea Act, 1924, in werking getreden en sedert dien

dag worden alle uitgaande ladingen vervoerd onder

de voor het zeetrarisport door de conventie gegeven

voorschriften. Men houdt de inwerkingtreding van

deze wet in Engeland voor een gebeurtenis van het

allergrootste belang. Op denzelfden dag waarop zij
het zeevervoer begon te beheerschen, werd aan den

man, clie bij haar wieg had gestaan en over haar eerste

schreden had gewaakt, een peerage verleend. Ik acht
dit niet een toevallig samentreffen.
Naar ik uit de beste bron verneem, heeft de Fran-‘
sche gezant te Brussel inmiddels opdracht van Zijne

regeering bekomen om de conventie van zijne hand-teekening te voorzien. Te Parijs ligt een ontwerp ge-
reed om de bepalingen van den Code de Commerce in

overeenstemming met die van het internationale do-,

cument te brengen.

Ten onzent is het schijnsel van deze ster aan den

internationalen hemel
tijdelijk
verbleekt in het schit-

ternd licht van de plotseling uit de diepten der par-

lementaire voorbereiding in’ ons nationaal wettenstel
sel binnenzweven:de komeet: de wet van 22 December
1924 (Staatsbiad No. 573), beter gekend onder den

naam van Zeerech’t-Molengraaff. Niet alleen verdon-‘
kerde haar glans de flikkering van het meer beschei
den internationale licht, maai- vertraagde en veran
derde daarvan zelfs de baan en den looptijd.

Er vestigde zich ten onzent de meening, dat mei

eerst moest zien gereed te komen met de herziening
van ons zeerecht langs nationale lijnen en dat men
daarna zou kunnen overwegen of men, ter wille van een begeerenswaardige internationale gelijkvormig-
heid, nog iets verder zou moeten gaan of iets meer
zou mogen achterblijven in speciale regelingen dan,
vanuit zuiver nationaal standpunt bezien, noodig of
wenschelijk was geoordeeld. Men weet, dat deze mee-

niug niet werd geUeeld door de onmiddellijk geïnteres-
seerden, met name niet door de Commissie uit Belang-

hebbenden bij Ladingen, doch deze groep van per-sonen heeft in parlementaire zaken weinig meer in,
te brengen.

Evenwel, thans is het nieuwe Zeerecht in het
Statsblad opgenomen, de vrees voor complicaties en
uitstel van voorbereiding en behandeling is geweken
en,
terwijl
de politici hun aandacht aan andere en
electoraal
belangrijker
onderwerpen wijden en . de
juristen zich in de nieuwe bepalingen een inzicht
trachten te verwerven, is er wellicht gelegenheid

voor de kooplieden om weer eens bescheiden
bij
de Re-
geering aan de deur te kloppen en te vragen wat zij
nu denkt van teekening der conventie.
Dit is zeker, dat de aannem.ing van het nieuwe
Zeerecht geen bezwaar is. Zoo oppervlakkig weg zou
mén wel kunnen denken, dat nu dit groote brok is

verzwolgen, de parlementaire t.taag voorloopi.g ‘gen

zeerecljt meer kou verdragen. Doch zoo is het niet.
Bij dc behandeling in dc Tweede Kamer, op 21 i[ei
1.924, hebben èn de Minister van Justitie èn cle voor-

zitter van de Bijzondere Commissie bij herhaling ge-
zegd, dat er evenals voorheen geteekend kan worden

en dat, mocht dientengevolge iets in de nationale wet

moeten worden gewijzigd, dit bij novelle kan en zal

geschieden. De belanghebbenden behoeven dus niet

te vreezen, dat de Regeering tot nader order over

zeerecht niet te spreken zal zijn. Integendeel, het bij

herhaling gebruikte woord ,,novelle” doet in de eerste
plaats denken aan een wijziging v6dr de inwerking-

treding van de wet en, indien de Regeering prijs stelt

op een spoedige inwerkingtreding, zal zij het onge-

twijfeld aangenaam vinden zonder langer uitstel die
novelle in behandeling te nemen.

In dat geval, zullen nog eenige punten nauwkeurig
moeten, worden overwogen.

In de eerste plaats: de ‘intrinsieke waarde van de
bepalingen der internationale conventie. Hierover be-

hoeft men echter niet zoo heel lang na te denken.
Geldt het handelswetgeving, dan zal de wetgever in

het algemeen zich hebben te richten piet naar zijn
eigen inzichten omtrent de aan zulk een wet te stel-

len eisuhen, maar naar de wensohen der mannen van
de practijk. In dit geval hebben deze belanghebbenden

drie jaar lang de Hagne Rules bekeken en zijn nog
steeds van oordeel, dat, hoezeer zij ook tevreden kun-

nen zijn met de regeling van onze nieuwe wet, zij toch

aan een internationale conventie op ongeveer dezelfde
basis’ de voorkeur geven.’ Men versta mij wel, ik spreek
van mannen van de practijk en bedoel daarmee de im-

porteurs, ide exporteurs, de ban]ers en de verze-

keraars. Niet zoozeer de reeders en vervoerders. Waar-
om niet? Omdat, indien dezen nog eenige bedenkingen
tegen de conventie mochten koesteren, hun stem toch
weinig geluid zou hebben, aangezien niet in.de
eerste
plaats in Min belang de cognossementsvoorschrifteo

èn in onze nieuwe Zeewet èn in de conventie zijn
opgenomen. –

Vervolgens doet zich de vraag voor, hoe moet. die

novelle eruit zien? Zal onderteekening van de con-
ventie van ons vergen, dat wij den geheelen titel Va
van de nieuwe wet moeten gaan omwerken? Het ant-

woord kan zeer geruststellend zijn. Onze afgevaardig-

den te Brussel hebben voor ons uitdrukkelijk het
.i’echt gereserveerd om
bij
verwerking van de denk-
beelden der conventie in onze wet oins eigen systeem
te mogen volgen en aan onze eigen wetgevende taal
en zeden trouw te mogen blijven. Bovendien, de con-

ventie is slechts een minimum-regeling, de nationale wetgever mag de belanghebbenden bij ladingen niet
slechter behandelen, maar wel beter. De nieuwe Ne-

derlandsche wet is op verschillende punten voor deze
belanghebbenden gunstiger dan de conventie. Uit een
en ander volgt, dat niet meer dan 4 h 5 artikelen
wijziging behoeven te ondergaan en ik meen, dat men

het in groote 1jnen reeds ééns is, welke die wijzigin-‘ gen moeten zijn. Zij zijn tamelijk onbedui4en’d.

Een derde punt is dit: er is niet alleen deze Séne
conventie aangaande de cognossementsclausules, maar
er zijn nog twee andere, waartoe men ons eveneens vraagt toe te treden, namelijk die omtrent de beperk-
te aansprakelijkheid van den reeder en die betreffen-
de de scheepshypotheken en privileges. Is het hier
niet een quaest.ie van alles of niets? Ik antwoord:
in geenen deele. En ik
bewijs
dit door de houding van
Engeland, .dat deze conventie wèl en die op de hypo-
theken en voorrechten nog niet aanvaardde. Ik kan
mij voorstellen, dat er redenen bestaan om met die
beide andere conventies nog even te wachten omdat
zij niet in die mate door de wenschen van de practijk
worden gedragen en inderdaad meer juristen- dan
koopmanswerk zijn. Welnu, men behoet zich met een
besluit ‘ten haren opzichte niet te overjien, wanneër
men de ‘zaak van de cognossemenitsclausules, waar de

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

91

handelswerel.d wèl achter zit, in het reine wil brengen.

In de vierde plaats: gesteld wij zijn het erov&r

eens, datwij deze conventie wel kunnen teekenen; is

het dan echter reeds mi het geschikte moment om
zulks te doen? Laat ons nog eens hoo’rên hoe de Mi-

nister dit uitdrukte. ,,Nederland zou onmiddellijJ

kunnen verklaren”, zoo sprak hij
i)
,,da,t het wil toe-

treden tot het protocol van onderteekening, maar het
schijnt meeraa.ngeweze, dat Nederland op dit oogen-

blik eens ziet, of die tractaten inderdaad tot anifo.r-
miteit zullen leiden. Indien er een daad komt van

zooveel Mogendhe’den, dat men kan zeggen: hier komt
een uniforme regeling tel stand, dan kan dat voor
Nederland eenreden zijn om toe te treden. Zoolang

dat niet het geval is, geloof ik, dat Nederland zekere
reserves in acht behoort te nemen.”

In de taal des gewonen levens overgezet zijnde,

beteekent dit” laat ons vooral eerst de kat uit den
boom kijken en niet overhaastig ons begeven op een
terrein waar wij wei eens onder hilariteit alléén zou-
den kunnen staan. Hier spreekt dus de vaderlandsche
bedachtzaamheid, een eigenschap waarop wel veel ge-

smaald wordt, doch die ons menigmaal van groot nut
is geweest. Ik wil daar volstrekt niet tegen ingaan.
Intusschen, het kan gevaarlijk wezen de eerste te zijn,

maar het kan ook onvoordeelig zijn tot de laatsten

te behooren, en dat is, geloof ik, ook niet wat de Mi-
iiister meende. Hij wil niet achteraankomen als hek-
kensluiter, maar wil toetreden zoocira hij ziet, dat er
werkelijk beslissende beweging in de zaak komt:

Nu bedenke men, dat de bovengeciteerde. woorden

werden gesproken v66rdaft Engeland geteekend had

en nadat, in den ijver om het wetsontwerp zonder
vertraging binnen te loodsen, het zelfs was voorge-
steld alsof deze onderteekening nog allerminst zeker
was. Er is in deze aangelegenheid steeds veel onge-
moti.veerd pessimisme betracht! Doch ik kan me voor-
stellen, dat, om weder een vaderlaridsche spreekwijze
te volgen, de Regeering van oordeel is, dat één zwa-luw geen zomer maakt en dat, zelfs in zeezaken,’ het
beter is met Engeland alléédl nog niet op stap te gaan.
Toch meen ik, dat het oogenbhik van handelen na-

bij is.

Er vorde I;och niet vergeten, dat het aandeel dat
Nederland en zijne vertegenwoordigers in de tot-

standkoming van deze
Haagsche
cqndities hebben ge-
had, zeer belangrijk is geweest. Al zullen wij daar-
voor niet in den adelstand worden verheven, wij mo-
gen ei toch wel op wijzen, dat de beslissende stoot
aau de geheele bew’eging is gegeven en de iormulee-
ring van de eerste voorstellen heeft plaats gehad in bijeenkomsten, waarin alléén en uitsluitend Neder-
landsche en Engelsche deskundigen vertegenwoordigd waren. Door toevallige gebeurtenissen, en ten gevolge
van persoonlijke verhoudingen, hebben de Belgen zich
aan het; hoofd van de beweging kunnen zetten. Het
verkrijgen van definitieve resultaten is daardoor mis-
schien zeer bevorderd, maar wij behoeven ons uA be-
dachtzaamheid toch niet geheel van de ons toeko-
mende plaats to laten af.dringen.

Daarbij bedenko men, dat de practijk spoedig de
Regeering zou v66r zijn, indien er lang getaimd werd.
Blijkens circulaire No. 1113 der Nederlandsche Ree-
dersvereen’iging, is aan Nederlandsche vervoerders
van, goederen komende uit het Vereenigd. Koninkrijk
aanbevolen om in hunne co’gnossomenten op to nemen
de clausule: ,,All the •terms, provisions, and, con di-
tions of the Carriage of Goeds by Sea Act, 1924, and
the Schedul.o t,hereto (d.i. de Conventie), are to apjly to the contract cenit¼ined in t’his Bill of Lading.” :De
maatschappij ,,Nederland” en ‘do Rotterdamsche Lloyd
hebben. op 1 Januari ji. nieuwe cognossementen inge-
voerd, waarop de conventie is toepasselijk verklaard.
Er valt dus te rekenen met het feit dat, nu reeds,
en groot gedeelte van het goederenvervoer onder Na-

1)
Handelingen 1923/24,, II, 21.58.

derlandsche vlag geschiedt op de voorwaarden van de

conventie.
Ik heb hierboven de Regeering gecredi’teercl voor
twee goede Nederl’andsche spreekwijzen. Laat ik er
ten glotte ook een ton mijnen behoeve aanhaien. In

de provincie mi.jner geboorte kent men de gelijkenis
van den bber die den ijil ‘aankeek en van ‘den uil die

den boer
,
aa.nkeek, en die geen van beiden van hiul
plaats kwamen. Het wachten in deze ‘wordt vooral

gemotiveerd met de vraag: wat zal Duitschland doen?
Nu is het merkwaardige, dat men in ,Duitschland,

afgezien van gevoelskwesties, niet goed uit den hoek
durft komen omdat men zich afvraagt: was machien

die Holl.nder? In het Duitsoh rappôrt, uitgebracht

op de International Shipping Conference van., 1924,

komt dat duidelijk uit. Er zijn meer zulke situaties
geweest, maar men heeft toch algemeen die partij
voor de wijste gehouden,’ die’ het- eerst een beslissende

stap deed.
Op al deze gronden meen ik de aan hoofde dezes

gestelde vraag bevestigend te mogen beantwoorden.
ik voorzie, dat de Commissie uit Belanghebbenden bij
Ladingen zich weldra opnieuw tot de Rgeering zal
wenden en ik wensch haar gaarne een goed onthaal toe.

Mr. G.
VAN SLOOTEN AZN.

DE SUIKEEHANDEL IN 1924.

Al waren de prjsfluctuoties op de wereidsulker-
arkten gedurende het afgeloopen jaar niet zonder
beteekenis, zoo bleef de handel tooh gespaard voor cle
enorme schommelingen, ‘die de voorafg5antde jaren te

zien gaven. In verbaaid met den verwachten en in het
voorjaar dan ook verwezenhij;kten groeten bietuitzaai
in Europa bestond er gedurende het grootste gedeelte
van het jaar op de Eur6peesche markten een aan-
merkelijk disagio voor OctoberfDecem,ber’ levering,

hetgeen koopers over het algemeen tot voorzichtig-
_heid maande. Van Februati tot Jnni liepen de suiker-
prijzen ten gevolge van’ ‘de voortdurend verhoogde

xamingen van den Cuba-oogst’ en de gunstige voor-ûiltzichten voor den bietoogs’t gestadig. achteruit en
voorzagen raffinadeurs en .ôonsumenten slechts in
hunne noodzakelijksto behoeften. In de zomermaan-
den’ mi.akte zich eene gezonde consump’tievraag merk-
baar, waardoor de prijsdaling gestuit werd en toen
bdvendien rneen nieuwe kooper – de Sovjetregeering
– aan’ de markt kwam voor sioedig leverbare suiker,
konden ‘de prijzen weer verbeteren. Tegelijkertijd gin-
gen aan de termijnmarkten baissiers ‘tot ‘dekking over,
hetgeen voor den Augustus- en daarna voor den Sep-
fember-termijn eene vaste stemming te weeg bracht.
Ook de eerste afleveringen van nieuwe bietsuiker
*erden door de consumptie coulant opgenomen, doch
in December kwamen
prijzen
op eene lagere basis te
taan. Alleen aan de nôodzakelijk geworden aanvul-
ling van onzichtbare voorraden hij stijgende consump-
tie in Europa is het te danieen dat de bietsui.keroogs’t,
die alle verwachtingen overtrof, gëon grootere daling
veroorzaakt heeft
Volgens de laatste ramirig van F.’ 0. Licht toch
was de opbrengst vergeleken met het voorafgaande

jaar als volgt:
Rami ng1924/25 Opbrengst 1923/24
Tons

Tons

Duitschiand ……….1.600.000

1.132.000

Tsjechoslowakije ……1.500.000

998.000

Oostenrijk ………..68.000

47.000

Hongarije …………200.000

125.000

– Frankrijk …………810.000

490.850

België ……………400.000

300.121

Nederland ………..330.000

231.923

1)enemarken ……….140.000

109.000

Zweden …………..140.000

149.427

Polen…………….480.000

389.995
Italië …………….

420.000

351.102

Spanje …………..255.000

185.063,

Rusland ………….450.000

360.000
Andere landen ……..

375.000,

188.280

Europa…….7.168.000

5.05711

92

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
Februari
1925

Binnen een jaar valt dus bij de Europeesche biet-
suikeroogsten

een

toename

te
con’stateeru

van
2.100.000 tons
.
Alvorens het v66roorloscijfe

van .8
millioen tons bereikt is, kunnen
nog

eenige

ja.ren
heengaan, maar in

e’ plaats daarva
toonen de riet-
suli kero’osten

cciie

zéér

glioete
toen ame tegenovei

1 913/14 zooais uit onderstaande specificatie
van den
n’ereldoogst blijkt, waarbij

de cijfers van Wdllett
&

G-ray wrorclen ovei’çenonien:

Raming Opbrengst
Opbrengst
Rietsuiker.

1924/25
1923/24
1913/14

Vereenigde Staten:

Tons
Tons
Tons
Louisiana ………….100.000
144.664
261.337
Texas

…………….700
2.500
7.000
Porto-Rico
…………464.000
397.740
325.021
Hawaiian Eilanden

590.000 620.000
550.925
West-Indische Eilanden

2.500
2.332
5.800
Cuba
………………4.300.000
4.066.642
2.596.732
Britsch West-indië Trinidad
…………..50.000
52.045
55.488
Barbados
………….53.000
44.109
33.387
Jamaïca
…………..42.600
33.431 15.583
Antigua

…………..13.000
7.860 15.345 10.196
8.655
St. Kitts……………
13.000
Overig W.-lnd

(Britsch)

9.000 4.488
7.799
Franscli West-Indië:
Martinique
…………23.000
17.000
40.138
Guadeloupe…………
34.000
27.548
26.160
San Domingo……….
240.000
229.373
105.778
Haïti
……………..7.000
5.800
nihil
Mexico

……………165.000
166.932 127.944
Centraa1-Arnerika:
Guatemala
…………24.000
20.850
11.161
Overig CentraalAmerika

66.000
56.000
10.839 Zuid-Amerika:
Demarara …………..100.000
95.494
106.211
Suriname
………….10.200
10.682 14.000
Venezuela
………….19.000
17.488 3.933

Ecuador

……………’

18.700
13.662
4450

Ï’eru

……………..300.000
326.352
228.054
Argentinië
…………240.000
257.349
280.319.
Brazilië ……………

500.000
425.000
158.038

Totaal in Amerika..
7.383.700 7.055.537 5.001.097

Britscb-Indië
………….2.900.000
3.266.000
2.291T500
Java

……………….1,972.000
1.771.772
1.272.417,
Formosa en Japan
…….460.000
446.736
157,050
Philippijnen

…………462.000
372.000
232.7611

Totaal in Azië ……

5.794.000
5.858.508 3.953.728

Australië

…………..

350.000
281.859
266.267
Fid’ji Eilanden ………..

70.000

58.000 92.112

Totaal in Australië
en Polynesië ….

420.000
339.859 358.379

Egypte

……………..110.000
88.382
69.368
Mauritius

…………..237.000
201.550
249.705
Réuniim

…………….43.500
44.132
.

35.782
Natal

………………160.000
181.571
92.153
Mozambique
………….70.000
60.000
33.948

Totaal in Afrika ….

620.500 575.635
480.956

Europa

Spanje…….

8.000
7.871
7.376

Totaal
Rietsuikeroogsten 14.226.200
13.837.410 9.801.536

Bie t suiker.

‘Ter. Staten v. N.-Ainerika

875.000
787.217
655.298
Canada
……………..20.000
16.500
11.675.
Europa

volgens

boven-
staande specificatie
.
..

7.168.000
5.057.761 7.967.969

Wereld productie….
22.289.200
19.698.888 18.436.478

Trekt men hiervan den oogst van Britsoh-Injdië
af,
die niets met de statistiek te maken
heeft,
daar die geheel ia het land zelf geconsumeerd
wordt
en geen
of weinig invloed heeft op den invoer,
dan komt men
tot de volgende cijfers voor dec wereldoogst:

1.924/25

1923/24
1913/14
19.389.200

16.432.888
16.144.978
to.ns

De

wereldproductin

is

dus

sedert 1914
met 31%
millioen tons toogenomeit.

Hierbij wordt dc nieuwe Caba-oogst nog gotaxeerd
up 4.300.000 tom, d’oQh intusschen
zijn ..am:in:gen ver-

schenen van 4.620.000 tons door Himely en 4,125.000

tons door Guma. Dit zijn .groote verschillen, die ech-
ter elk jaar hij het bgin der Ouba-campagne gecon-

stateerd kunnen worden.

Do laatste Ou,ba-oogt•, oorspronkelijk op 3.800.000

tons getaxeerd, leverde 4.066.600 tons op en kon door

planters geleidelijk tot dalende
prijzen
maar zonder

schokken verkocht worden. De hoogste prijs werd in.

Februari betaald met
55/s
c. c. & f. New York, terwijl
begin Juni de laagste basii bereikt werd met 3e. Tot

begin Augustus bleef de prijs tusschen 3 c. en 3Y2 c.
fluctueere.n toen, geregeld ook naar Europa verkoopen

plaats vonden. Daarna herstelde zich de markt in

September tot 4% c. en hield zich ongeveer op deze

zasis staande, totdat de suiker ut den nieuwen oogst
aan de markt kwam. Kort van te voren was de markt

te New York zooveel boven Europeesche pariteit, dat

in E’nge]a.nd opgeslagen Oubasuiker naar Amerika

terugverkoc’ht kon worden, terwijl ook partijen nieuwe

bidtsuiker uit Europa daarheen verkocht werden. Aan-
voeren uit den nieuwen Ouiba-oogst brachten den

c. & f. New York prijs aan het einde van het jaar
weer terug tot 3 c. en daarmede heeft elke export

van Europeesche bietsui’ker naar Amerika opgehouden.

De noteeringen van Spot Centrifugals te New York
gaven de volgende fludi’uaties te zien:
Hoogste

Laagste
noteering.

noteering.
Januari…………
7.03 c.

6.40 c.
Februari ……….
753

6.97
Maart …………
7.28 ,,

6.65
April …………..
6.65

6.03
Mei

…………..
6.15

4.96
Juni …………..
5.40

4.77
Juli

…………..
5.34

5.02
Augustus ……….
5.65 ,,

5._
September ………
6.03

5.65
October …………
6.03 ,,

5.96
November……….
6.09

5.46
December . ………
6.15

4.52

D6 consumptie bedroeg in de
Vereenigde Staten

4.854.000 tons geraffineerd tegen 4.181.000 tons in
1923 of in ruwsu.iker uitgedrukt 5.220.000 .tons togen.
5.141.000 tons. De toename is dus vangoen beteekonis
en liet verbruik bereikte niet eens de cijfers van 1922

ni. 5.093.000 tons ge.raffineerd resp. 5, 416.500 itons

iuwsuiker.
Wijzigingen op het gebied der wetgeving met be-
trekking tot suiker vonden in Amerika niet plaats.
Dit was wel het geval
in Engeland,
waar het invoer-

recht op suiker ingaande 30 April verlaagd werd met
14/- per Ctwt. Beperkte zich in de maand, voorafgaande
aan het indienen der begrooting, de handel in suiker
tot’ het voor de consumptie noodzakeljkste, zoo ont-
wikkelde zich, toen deze verlaging, die de algemeene

verwaehtiin;gen nog overschreed, bekend werd, een
]evendige handel bij stijgende consumptie. Deze be-
droeg volgens de Board of Trade stetistiek gedurende
het geheele jaar 1.563.366 to.ns
;
cciie toename tegen

1923 aantoonende van 93.152 tons.
In het begin, van Maart werden de rechten op Duit-
sche produdten ten gunste van de reparatie-vergoe-
dingen van 26 pOt. tot 5 pOt. verminderd, waardoor
d.e concurrentie van Duitschè suiker op de Engeisc’he
markt weder mogelijk werd. In het najaar werd dit
recht echter wederom tot 26 pOt. veriloogld.

Een belangrijk wetsontwerp werd nog juist
vOor
het einde van het jaar door het En’gelsohe Parlement
aangenomen, strekkenide tot bescherming van de in-
heemsohe bietsuiker-in.dustrie. ‘Voor geraffineerde
suiker uit .iizheemsche bieten, polarisearende meer dan
98 pOt., zal. van Regeciingswege cciie preniic betaald
worden van 1916 per Owt. gedurende de eer.te vier
jaren, 1.3/- voor de volgende drie jaren en 6/6 voor
verdere 1drie jaren, terwijl cle premie voor suiker van
geringere kwaliteit in verhouding tot hot voor de in-
i’oerreohten geldende tarief verminderd wordt. Iu.itus-
schen zal de gebruikelijke
accijns
ook op Engel-
sche suiker gelieven worden, zoodat de netto premie

4 Februari 1025

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

93

den. Staait gedurende de eerste periode op 10/6 – 9/0

= 9/0 per Owl;. te staan zal komen. De fabrieken zijn
verpi iht den pi ari I;ers een miniimnm-prijs te betalen

van .44/- per ton bij 15% pOt. reedement gedurende

do
eerste vier jaren. Het ‘directe gevolg van deze wet-

gevi ng zal waarschijnlijk zijn, daib tot de reeds in we.r-
kin.g zijnde dri.e fabrieken, die in deze campagne on-
geveer 25.000 tons produceeren, zich voor de as. cam-

pagne nog ongevee.r vier of vijf nieuwe fabrieken zul-
len voegen. Onder deze omsta.nd.igheden kan de En-

gelscho bïotsuikerin:duistrie in de toekomst een factor
van eenige beteekenis worden, alhoewel tot oo.rdeelen

ter zake bevoegden niet gelooven, dat voor de suiker-

cultuur voldoende gronden beschikbaar gesteld kun-
neri worden om verwachtingeic op een zeer groeten

oogst in cle toekomst te recihtvaardi.gen..

De lI3oard of Trade Statisti.ek over het afgeloopen

jaar luidt als volgt:

Januari/December

1924

1923

‘fons

Tons

Import Rietsuiker ……..
1.161.899

1.167.903
Geraffineerd

598.991

386.050

Totaal …….
1.760.890

1.553.953

Opbrengst raffinaderijen

868.400

940.057
Totaal binneni. verbruik
.

1.563.366

1.470.214

Totale uitvoer …………
89.235

92.984
Voorraad
30 November
1924

150.050

157.300
31
December
1924

165.550

157.400

Lii .Duitschland verleende de Regeering in Maart

toesterming tot den uirtivoer van 50.000 tors, -welk kwantum later cerrige malen verhoogd werd. Onder
dcii druk der o.ngunstige finaiicieeie toestanden werd
hiervan door fabrikanten gaarne gebruik gemaakt. In
liet begin van Augustus, toen 1)100k dat er nauwelijks
voldoende suiker voor het verbruik in liet laard aan-
wezi.g was en voor de kleine voorraden deo.r houders
hooge prijzen gevraagd werden, steld.e de Regeeriig

den invoer van suiker vrij en werd het een en aude.r
weder ingevoerd – voornamelijk over Holland – tot-
dat van af 2.0 October elke invoer weder verboden werd
in verbanid met den ibiniienlcomeriden nieuwen oogst.
Contracten v66r 19 October afgesloten mochten nog
tot 9 November worden ingevoerd. Voor den rii.er.r.wen
oogb zij]) ultvoervergunnlngen gegeiven voo:r 300.000

tons.

Op.
Java
was hij het begin van het jaar reeds hel
grootste gedeelte van den oogst 1924 door de suiker-
fabrikanten verkocht. in Februari vonden nog afcloe-

ningen plaats tot de hooge prijzen van
f
16% tot

.f
17% voor No. 25 &fhooger enj 16 voor No. 16 &,
hooger, daarna weigerde.n fabrikan4en in de dalende
markt te verkoopen, totdat einde Juni een groot kwan-tuin No. 25 &/looger tot
f
1.3% afgegeven werd. Hier-

op volgden verdere afctoe.ningen tot prijzen f1 irctuee-
rende .tusschns
f
13% en
f
13% en van No. 16 &/hoo-
ger tot
fl.2Y4 ibofidat iii September het restant van den oogst tot
f
14% No. 25 &/hooger en
f
13 No. 16
&fhooger koopers vond. :De gemiddelde prijs, waartoe
de Vereerri gde Jhvasuiker Producenten den oogst ver-
kocht hebben, is gunstig en.bed.raag-t
f
15,50 per picol
voo:r No. 16 &/hooger tegen
f
14,15 in 1923 en
f
1.3,15
voor Muscovaclos tegen
f
12,85.

Daar een groot gedeelte vail dcii oogat aan specu.-
lanten op Java verkocht was bestond het geheele jaar,
maar vooral van af liet tijdstip, dat ,de suiker aan de
afsoheephavens geleverd werd, een uitgebreide handel
buiten de suikerfabrikanten om. Aangezien ten ge-
colge van het hate rijp worden van liet riet de cam-
pagne later begon dan waarop men gerekend had, von-
den de aan de markt komende disponi’beie pdu:tijen een
beter
00
thaal dein de toestand van de suiJcermarkt wet-
l;igde. Toch werd door handelaren, die op speculatie
gekocht hadden, veel geld verloren. Toen in Juli de
het hoogtepunt bereikt hadden, ver-
afleveringen

scheen Rusland onverwachts als kooper voor Javasui-
ker, hetgeen miii de markt opnieuw steun verleende
en waardoor de prijs voor disponibele suiker No. 25
&/hooger geleidelijk steeg totdat in September
T
15

bereikt werd. ‘L’ot einde October fl:uctueei’clen, cle
r
rij-

zen ‘tusschon.
T
1.4% èn
.f
15, daarna brokkelden prijzen

af en eind ig’che hot jaar met herverkoopen tot
f
13 voor

No. 25 &fhooger terwijl No. 1.6 &/hooger tot
f
ii aan-

geboden was. De grootste afnemer van Javasuiker was

Bri.tsi:h-Tndië, dat vrij regelmatig liet geheele jaar
r.loor kocht. De afsehepingen ‘haar Europa verminder-

den, hetgeen bi ijkil uit ondler
olgen,de specificatie va ci

de tol:ale afsohepingen van Januari tot einde Novem-
ber (iie December-opgave ontbreekt nog), opgemaak t

door cle Han.deisvereeniging’ te Batavia:

1924

1923

1922
Bestemming

Tons

Tons .

Tons
Holland &. vo . ……..

18.396

9.996

31.837
Engeland ………….
101.451

212.818

98.769
Frankrijk …………
113.193

116.808

36.155
Duitschiand ……….
2.557

50

13.008
België …………….
11.321

6.418

2.699
Noorwegen …………
2.424

820

.2.318
Zweden …………….10

6.000


Denemarken ……….-

25
Portugal…………..1000


Italië …………….
4.51.8

8.448

8.849
Griekenland ……….
14.487

18.602

7.049
Finland …………..-

9.250
Rusland …………..

33.343

1.997
Turkije ……………
1.245

2.600

17.141
Overige Levant

890

2.254


Port Saïd, Suez &.
Alexandrië vo. & i/tr.

131.582

177.528

130.059

Europi ….
436.417

562.342

359.156
Amerika Oostkust . ..

875

2.000


Amerika Westkust . ..

21.898

33.620

7.000

Totaal bewesten Suez.

459.190

597.962

366.156

Britsch-Indië ………..

507.119

488.990

266.015
Aden …………….
2.956

1.151

500
Suez …………….
6.000


Arabië

…………..
832

272
Penang
.
…………..
13.950

7.016


Singapore …………
68.666

55.756

57.200
Siam …………….
14.858

10.206

13.534
Saigon …………..

4.199


Dairen

…………..
11.030

2.002

2.017
China ……………..
57.658

20.317

27.109
Hongkong …………
300.325

249.105

219.444
Japan & Formosa ….

300.405

265.356

305.332
Âustralië …………
3.170

11.955

2.695
Nieuw-Zeeland ……..
10.055

12.294

Totaal

1.756.214

1.726.309

1.260.274

De verschepinen uit den nieuwen oogst van begin
Mei tot einde December omvaben 1.553.760 tons tegen
1.380.861 tons in 1923.
De totale Java-oogst heef t volgens het Archief voor
de Suikerinidustrie in Ned.-Iindië 32.217.561 picols of
L089.067 tons van 1.000 KG. opgeleverd tegen
1.788.304 tons en. 1.808.036 tons in de beide vooraf-
gaande jaren. Het rend.ernent was over liet algemeen
zéér gunstig en bedroeg in doorsnee ongeveer 6 pOt.
meer dan in 11.923. Voor 1925 werd de Java-aanplant meI; 3,8 püt. uitgebreid.

I:n de a:fgeioopen campagne moest echter opnieu.w
geconstateerd worden, dat de door.sneekwalitei.t van
de op Java geproduceerde vtit n.
e suiker stérk vermi-
dort. Terwijl vroeger de witte Javasuiker ver boven
kleur Nô. 25 D.S. bleef en van arhitrages
01)
kleur
nooit sprake was, wordt liet standaardniimmer 25 niet
alleen line langer hoe meer genaderd, maar in vele
gevallen zelfs niet eens meer bereikt. Nog nooit heb-
ben op Java zooveel arbitrages van witte suiker plaats gehad als in deze campagne. Britsch-Indi.ë, dat tot cle
gemakkelijkste kooper.s van Javasuiker behoort, Iclaagt
zeelr over de kwaliteit van vele der ontvangen- Par
l;ijeii. liet is bepaald cciie zeer kortzichit.ige politiek.
om
ter wille van eene kleine besparing bij het fabni-
kaat den vroeger zoo goeden naam van de witte Java-
suiker te bederven, w’aai:van. het natuurlijke gevolg is,
dat het Javaprod not op de wereldmarkt eene gerin-
gere waarde zal bedingun in verhouding itot andere

iir

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Februari 1925

suiker dan vroeger. Met het oog 6p ide felle concur-

rentie, clie Java thans weei’ tegemoet gaat tegenover

de elk jaar grooter wordende hiotoogsten, ken daar-

voor niet genoeg gewaarschuwd wbrden.

lEt oogst 1926 sloten de Vereerii.gde Java Suiker

.Proclncen4en de eerste verkoopen reeds i.n Februari
J 924 af en’ wel, op basis van
f16
voor No. 25 &/hooger
.115
voor No.
16
&/hooger en No. 12/14. Tot ‘deze
lioege prijzen konden ongeveer 100.000 tons verkocht

worden. Het merkwaardige feit deed zich toen voor,
(lat op cla.t tijdstip op Java suiker rpr]ian’deld werd uit

drie verschillende oogstjaren. Er vonden toen nl. nog

herverkoopen plaats van disponibele suiker uit oogst
192,3, terwijl tegelijkertijd grool;c contracten afgeslo-

ten. werden voor cle oogsten 1924 en 1925. Na de zoo-

even vernielde afdoeningeii werd niets meer gedaan

totdal; in het begin van Juli ver] oopers zich bereid
verklaarden op cle zeer verlaagde basis van
f•1.2i’
voor
No. 25 &/hoogc.r,
f
i.i4
voor No. 1.0 &/hoo’ge.r en
f
1.1%
voor Muscovaclos verdere posten af te sluiten. Tot
deze prijzen werd in de maanden Juli en. Augustus
ongeveer een derde van den oogst der
‘T
LS.P. ver-
kocht. in dcii loop van September verihoogdeii produ-
centen de verkoopprijzen niet
J
‘4, waartoe. nog het
een en. ander afgedaan. werd. Aan het einde van het

jaar waren ongeveer 15 iilii.00n p.ieols, zijnde ruim
ile helft van. den geheelen o.ogs.t 1925, d.00r cle fabri-

kanten verkocht ‘bot dun zeer ‘bb’.redigenidei geniiciclol-
der prijs van
f
13’4 voor No. 25 &Ihooger en
f
11,05
voo.r Muscova.dos, terwijl de marktivaa,rcle. hiervan l;oeri
ing slecht,s
f
1…voor No. 25 &/ho.oger was, waartoe
speculanten. ccci gedeelte’v an hunne contracten voor
:1925 liciverkoc:h.ten

Do zichtbare voorraden,
waren volgens C. Ozarn
t.-

kow’s laatste gegevens als volgt:

1924125

1923/24

1922123
Tons

Tons

Tons
Duitscitland 1 Dec. 1924.:

874.000

744.000

772.000
Tsjechoslowakije 1 Jan. ’25

769.000

546.000

470.000
Frankrijk
1
Jan.
1925

468.000

291.000

240.000
Nederland
1
Dec.
1924 …

198.000

124.000

185.000
Belgiti
1 Nov. 1924

62.000

51.000

51.000
Engeland 1 Jan.
1925

172.000

164.000

312.000

Europa ……..
2.543.000 1.920.000 2.030.000
V.S. AU. havens
28
Jan.
’25

40.000

49.000

52.000
Cuba
24
Jan.
’25
(alle hav.)

219.000

185.000

192.000
10Jan.
’25
(binneni.)

165.000

141.000

186.000

Totaal ……..
2.967.000 2.295.000 2.460.000
liet surplus van 1924/25 zal ‘naa.rmate cle ii ieu’we’
bietsuiker afgewerkt word t nog aanmerkelijk g.roote
worden en hij liet vooru:itzich.t van ee:ti zeer g.rooten
Ouha-oogst zal er voor consumenten geen aanleiding
bestaan om meer ‘te koopen clan voor hunne directe
behoefte noodig is, ‘tei:tzij op cle tegen.woordig@ ver-
1 aagde prijabasis liet verbruik zee.r sterk toeneemt. l’l.et
vej,bruik j.s echter steeds een zee.r onberekenbare fac-.’
ter – meestal nog nlecilr oi:i.bereke.ubaar clah de u i tva 1
dci oogsten. Toch heeft C. Oza.rnikow zich voorF uropa aan eene berekening van liet verbruik ge-
waag’d met liet resultaat, dat in het tijick’ak Octol.nr/.
September 1924/25 Europa ongeveer 800.000 tons sui-
ker van ovo.rzeesabe landen zonde moeten .importee:
ren, clie in. Onba en Java gemakkelijk te vinden zul

len zijn, doch ook een:ige Erigelsche koionië.n, Brazi,
iië, Peru en Sa.n :Domingo zullen daarbij in. iianme.r-‘ king komen. Van groote beteekeiiis voor de ve’rde:i.’e
ontwikkeling dcr suikermai’kten is het toekomstig
verbruik in Ide Vereenigcle Staten. dat niet geta.xeer.d
kan. word er.

T.o’tusschen moeten. cm kerfairikanten aan het idee
wennen., dat cle tijd. van hooge s’uike.rprijze.n voorbij is.

A.V.

2E BEDRJJFSUITKOMJS’TEN DER SPOOR- EN

TRAM’WE GEN IN INDIE OVER 1923.

Aan liet slot van mijn artikel, in Nr. 42.5 (20 Fe-

bruari 1924) over ,,De hedrij’fsove.rschotteri. dier spoor
en traniwegen in .T.udië over 1.918/1922″ komt een

beknopte beschouwing voor bet:reffende de toen over

1923 verwacht wordende bedrijfsoverscliotten bij de
verschillende aidair geëxploiteerde staats- en J)arti-
culiere spoor- en t.ra.mwegen, met uitzondering ve ii

ciie voor stadsvei’kee.r en cie staats-smalspoorlijnen
01)
Java. De ve.i.wach’ti Lig werd uitgesproken, dat de ach-

teru;tgaog in opbrengst ten gevolge van. cle sterke

afname van liet vervoer Ongeveer zou worden opge-wogen. door een vermindering der exploitatiekosten,

zooclat de bedni.jfso’verschotten over liet algemeen niet

veel zouden afwijken van die over 1922, terwijl zij
zelfs hij enkele ondernemingen, o.a. ‘bij het Staats-
bedrijf (S.S.) een vooruitgang zouden te zien geven.

De sedert verschenen jaarverslagen, waarvan dat

betreffende S.S. eenige maanden geleden het licht
zag, hebben zu].ks inhoofdzaak bevestigd zooals moge

blijken uit nevenstaancl overzicht 1, dat over dezelfde

ondernemingen loopt als het overzicht, opgenomen.
iii Nr. 425 en evendls dit uitgestrekt is tot 1918, liet
1 natste jaar niet nog’ vrijwel normale ver’keersverliou.-
dingen.
1)
Iii de daarop volgende jaren. werden zij
geheel abri.o:rmaal, doordat liet ve:rkee.r eerst den in-

m’loeci onclergin van de ‘hoogconjurictuni cii daarna

van cle hierop gevolgde economische inzinking. Na ccci tijdperk va ii een ongekende toeneming van liet verkeer kwam er een van een eveneens ongekenden

teruggang, clie, althans wat aangaat het peisonen-
verkeer, op dit oogenbl ik nog niet tot staan. i.s ge
komen.

l3ij een h000r.deoling der u:itkoinste.ti over 1.923 dient

niet deze omstandigheden rekening te worden gclioi:i-
dcii en daartoe is liet noodig mcl; de vermelding der
uitkomsten ove.r de voorafgaande jaren tot 191.8 terug
t.e gaan. –

Hetgeen in de eerste plaats opvalt is, beho’udei:is
een en kele uitzondering, cle sterke vooruitgang van
de S.S.-lijnen en vooral valt cl:ie op Java, vergeleken

hij 1.922.. Dit niettegenstaande de’opbrengst der Java-

lijnen daalde van f62.100.000 in 1.92.2 tot f57.200.000
in. 1.923 of niet f4.900.000. Mcii heeft echter tegelijk
cle exploitatiekosten weten terug te brengen van
,f
55.000.000 , tot
f
44.100.000, ell daarop drs
,f
1:1.500.000 of ca. 20 pOt. bc.zi.i’inigci, hetgeen ‘hu i.teri-
gewoon veel, is. Wie m’eet niet hoeveel bezwaren liet

cloo’rettcn van. bozui.irigiitgs.maa.tregcicn op maar
een igszins becluidende schaal steeds gepaard gan t, zal
erkennen, dat liet ccii iii tkonist is, waarop de leiding
met g.roote m’oicl’oeriing mag terugil ikken.

I.rtu.sschen blijft ‘het over 1023 door de Ja.vali.jnen
bereikte overschot vrij aa..nnie:rkolijk ‘onder dat over.
1018. Gelijk overzicht 1.1 leert moet zelfs tot 1911

worden teruggegaan om een overeen ko’mstig overschot
te a2iisehouwen.
Overzicht II.
Staatsspoorwcgen op ‘.Java.

Gemiddeld

Bedrijfsoverscliot
aantal
jaar

K.M. j
Bedrag

per
KIt.
exploitatie

1968
f

10.608.000
f 5.390
1985
‘13.090.000
6.594
2173
14.571.000
6.705
2228
15.713.000

7.053
2229
16.314.000
7.319
2238
17.713.000
7.915
2407
20.200.000
8.392
2508
20.495.000.
8.172
2508
15.870.000
6.328
2508
»
17.747.000
7.076
2508
,;

9.252.000
3.689
2637
10.907.000
4.136
2719
6.510.000
2.394
2728
13.082.000
4.796

waren, echter slechts 1935
EM.
in oxploi
2728 l.(M. in 1923, waardoor liet bed rijfs

‘)
Voor S.S. ons
eigenlijk
1917
het i.’:iatste normale jan’;
daarna begint hij dat bedrijf cle groote achteruitgaog.

1910
1911
1912
1913
1914
1915 1916
1917
.1918
1919 1920
1921
1922
1923

In 191.1.
tatie tegen

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

95
4 Februari 1925

Overzicht 1.

Spoor- en tramwegen in Indië.

Bedrij fsoverschotten (Opbrengsten minus exploitatiekosten).

Onderneming
1918


1919


1920
1921
1922
1
)
1923

1. S’taatsspoor- en iramwegcn

f

15.870.000
f

17.747.000
f

9.252.000

f

10.907.000

f

6.510.000

f

13.082.000

5. Sumatra’s Westkust
– –
,,

1.421.000
1.547.000
,,

1.491.000
»

1.571.000
,,

1.204.000
,,

1.486.000
ii.

Java

……………….

,,

130.000
337.000
,,

233.000
604.000
.
,,

307.000
,,

803.000
c.

Zuid-Sumatra

………..
,,

222.000
288.000
,,
±
116.000
±
272.000
,,
±

44.000
,,

352.000
il.

Atjeh

………….
……
e.

Celebes

…………….

..

– –


17.000
,,
±

62.000

II.

Particuiiè-rc spoor

en
tramwe pen.

Ned.-fndische Spoorweg.
.
f

5.405.000

f

6.113.000

f

6.354.000

f

7.813.000

f

5.896.000

f

6.035.000

J)eli-

,, ,,

3.079.000
»

3.534.000
,,

4.057.000
,,

4.791.000
3.291.000
,,

2.866.000

Samarang-Joana-tram

– .
,,

1.579.000
,,

1.719.000
,,

2.071.000
2.323.000
1.435.000 1.477.000

cl.
Semarang-Cheribon,,

..
2.235.000
,,

2.321.000
,,

2.877.000
3.209.000
2.681.000 2.686.000

Serajoedal-

,,

. –
,,

314.000
,,

477.000
416.000
528.000
460.000 471.000

Kediri-

– –
,,

399.000
,,

415.000
,,

483.000
605.000 435.000
.

426.000

y. Malang-

..
403.000 424.000 405.000
,;

453.000
494.000 495.000

Probolingo-

..
140.000
,,

133.000
,,

149.000
237.000 165.000
196.000

Pasoeroean-

,,

. .
.,

89.000
,,

93.000
,,

122.000
,,

126.000
,,

109.000
105.000

Ir.
Modjokerto

– –
,,

155.000
,,

206.000
200.000 278.000
,,

226.000
213.000

1.

Madoera-

. –
300.000
,,

326.000
,,

552.000
,,

541.000
531.000
430.000

‘)

Voor S.S. zijn

thans de
definitieve

cijfers
opgegeven.

overschot per 1CM., dat ten slotte de maatstaf is van
hot financieelo resultaat der expioi.tatie, in 1023 even-
redig lager was.

De becl.rijfsoverschotten per 1CM. vertooneii l;ot en
met 1016 een regelmatige stijging; daarop volgde een.

periode van daling, aanvankelijk onbeduidend, later

zeer
sterk, welke een.ige ma en door een lichte stij-
ging onderbroken werd’. In 1022 weici het laagtepunt
bereikt met slechts f2304, gevende tegenover 1916,
ben liet bedrijfsoverscliot per KM. met
T
8392 l:iet

hoogst was, ccii teruggang van niet minder dan
71 pOt. Dit tijdperk der na.-ooriogsja ren hoeft den

S.S.-lijnen,
01)
Java clan ook een go*dUClltClL ki

tak toe-

gobraclit; ccii particulier bedrijf ware daaronder ver-
nioedel ij k bczweke n.
liet ina
t
:1923 belooft ovenwel ecn keerpuut to zul-
len zijn, daar verwacht wordt, dat ook liet beclrijfs-
overschot over 1024 een aanzienlijke toeneui:i ng te
zien zal geven, doordat in clii; jaar weclw-oin intensief

01)
de exploitatiekosten, bezuinigd is kuuruicu worden.
cii bovendien gerekend wordt op eenige verincerderi.i:ug
van opbrengst,, daa.r cle economische toestand
CCI).
be-

gin van. verbetering vertoont en een. aantal goederen-
tarieven verhoogd zijn geworden……et te Semarang
vrsehijne.nde dagblad ,,cle Locomotief’ bevat dien-
aa.ogaa ode in zijn nummer van 23 Oct. 1.1. een belang-
wokkeucle beschouwing val). zijn Bandocngschen corres-
poniclent, die, liet blijkt iii t het liede artikel, volkomen.
op de hoogte is van den gang van zaken bij .S.S. Af-
gaande op hetgeen deze schrijfi;, zal 3924 vaarsehijo-
lijk een bodrijfsoversehot opleveren, luetwclk ongeveer

.1
.
8.500.000 irrooter
IS
(lat) dat over 1923,
Ci)
clerhal ve

.f
21.600.000 bedragen. zal of.
1
1900 per K.M., waau.-
mccle het tot het peil vall 1915 zou. zijn opgewerlct en
nog slechts wei n ig vci-sehil len van liet hoogst bekende
bed lag van.
f
8392 in 1916. Tiudien zich geen buiten-gewone tegenvallers voordoei:i zal dit echter in :1925
worden bereikt, en well ieh t claari ci zelfs worden over-
sohrqden.
Mooht het aldus uitkonien dal) heeft het sanee-
.ri.ngsp r-oces der Javalijnen een zeer snel verloop gehad.

Zeer belangrijlc was ook de vooruitgang hij de lijnen
in Z.-Sumatra, w’aartoe die in de Lampougs en Palem-bang beh-ooren. Van de in overzicht 1 vermelde lijnen
waren zij de eenige, die in 1.023 een hoogare opbrengst

(f
1.888.000) gaven dan in 1922.
(f
1.621.000) het-
geen moet worden toegeschreven aan de uithreidi.:ng,
weilce zij in 1923 ondergingen, door de openstelling
van. gereedgelcomen baanvakkun in aanleg en het aan-
mericelijk grootei-e vervoer van steenkolen uit de G-ou-
vei-nementsmiJrlen te Boekit Assem in Palem,bang.

Voor cle Paletuibang

-lijnen is dit steen koicn.vu.irvoer

cell dier voornaamste bronnten van opbrengst; onge-
i’eer 45 pOt. spioot in 1023 daa.ruitvoort. IDesuiitte-
min heeft men, de expiotatek’nsteui kunnen, texl-Ig-
brellg011 van.
T
1.31.5.000 in 1.922 tot
f
1.085.006 iii

1923.

Leverde de Atjehtrai:n over 1922 ring een bed rijfs-

tekort op van
T
44:000, dii; veranderde over :1923 in
een bedrijfsoverschot van
-f
352 000. Deze even.zoo zeer

beteekenenude voornil;gang is :intusschen uitsl ii itencl i;e

danken. aan cle bespa;ri il.
Op
cle cxploi tati ekostetu,

ditar de opbrengsten een, zij ‘t ook betiokkel ijl gen ii-
etu, aeh.teni i tg

ang over 1923 vertoonden.

De Celobeshijo (Maka.ssa:r-Ta kala.r) was dle ceu:u i ge
5.5.-lijn met minder gunstige bedrijfsuitkomsten iii.
:1023 ujan ii 1.922. :Dit kan niet verwou.deren .13e lijn
is slechts 41 1CM. lang en heeft een Oi.uhotOekeneud

verkeer. De opbrengst bedroeg ovo.r 1923 maat-
f
1,52

per dag-KM: Bij een -cieu-gehijke lijn1 zijn. de cxploi:ta-
tiekosten :oiet te ddkken; daar zij in 1022 slechts 6
maanden in exploitatie was, moest liet bedi-ijfsteko.rt.
over 1923 wei gi-oote.r worden.

Een een.igszi.us
a ndei- beeld ve:rtoonen, cle bed t-i,jfs-
overschotten. dci: parti.cu 1 iei-e onderuuomingeri over
1.923. Van een sterken vooruitgang, vergelijkbaar met
dl en dier S.S.-iijnen, was bij geen lia:rei- sprake; wel

gilig liet bed.rijfseverschot bij eenige in meerdere of
mindere mate achteruit. Dit, deed zich hot sterkst
voor bij de ondlei-nemn.ingen, welke haar arbeidsveld buiten Java hebben liggen, zijnde de IDelispoorweg cii

dle Mad.oe.rat.ram. ]3ij deze heide onde.rriewi ogen was
ti-ou.wenis -de da.l ing in de opbrengsten naar veritoti-
ding liet grootst. Bij alle ondernemingen was liet he-
drijfsoversehiot gi-ooter dan, over 1918, behalve hi.j
dn Dcl i.spoorweg en de Sa.m.arang-Joana-t.ram, h:ij
welke het intusschea niet daalde onder dat van 1.916
respectievelijk 191.7.

Het lig-t ‘oor de hand om het verloop van het he-
drijfsoverschot bij de S.S.-lijnen
01)
Java te ‘erge-
lijken met dat van de aldaar werkende particuliere
ooderrierni ngen, omdat zij alle haar bedrijf onder de-

zelfde economische omstandigheden uitoefenen. :Daar-
toe zuilen cie particuliere ondernemingen worden
besehouwci als Séne enkele met een exploitatie-lengte

gelijk aan hare totale exploitat.ielengte en een be-
clrijfsoverschot. -gelijk aan haar totaal bedrijfsove.r-
schot, en zal hie.rvooij een zelf cie overdcht wordent
samengesteld als II voor de S.S.-hijnen op Java geeft.
1)it volgt hieronder. –

4

96

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Februari 1925

Overzicht III.

Particuliere spoor- en tramwegen op Java.

t
Gemiddeld

Bedrijfsoverschot
aantal

i
Jaar

K.M. in

exploitatie

Bedrag

per K.M.
1

1910

1841
1911

1841 1912

1841
1913

1849
1914

1808
1915

1843
1916

1859 1917

1854
1918

1863 1919

1951
1920

1973
1921

1974
1922

1971
1923

2105

1-let ve.n.00p dci:
cdii jfsove.ischotten

fi sche voorstelling

orUrlazy
K.M.
oqy


usualniuu.

uuuuuuuIuu,A

uIIuuuIuiiu

Mwo
im
1111Î
iiuIiiIuuuuI

uuIIuuIuuuuiIg

pulIIIuuIuuH
o

«3

.

m

w r-…

65

Tot 1911 vertooi:ien de bedrijfsoverschotten per
K.M. van S.S. cii de particuliere lijnen, behalve wat
deze laatsten betreft in de jaren 1914 en 1915, een

vrijwel overeenkomstig stijgeuct-beloop ; cle toei:ierni ig
was echter bij S.S. relatief veel grooter. Daarna zcte

hij S.S. een scherpe daling in; bij cie particuliere

lijnen. werd echter een tijdperk van stijging ingeluid,
lio aanvankelijk geleidelijk was, doch later bepaald

scherp mocht worden genoemd. Het gevolg’ hiervan was, dat, ie.rwij[ het overschot per KJt. ‘vai:i S.S. in,
:1.916 nog
f
2800 grooter was dan dat der . particu-

lie.re lijnen, in 1.920 de :rolie:n o.mkecrden en het over-
schot der parbiculiere lijnen (lat ‘van. S.S. met
•f
2900
overtrof; in. 1.921. en 1922 zelfs met
.1
3700. Toorts,
dat in elk de.r jaren 1920/1922 het total bedrijfsover..

schot der particuliere hj nen aan rnerkeiijk grooter
was dan, dat vat S.S. In die jaren bedroeg liet bij de
particuliere lijnen t.z.:
f
40.553.000 en hij S.S.
1 26.669.000, daarentegen in de vooraf.aande jaren
1 911J1019 resp. 1 32.694.000 er,
•f
54.1.12.000.

Eerst in 1924 zal de oude cii ook natuurlijke toe-

stand terugkeeren, dat het overschot van S.S., zoowel
per T(.M. als in totaal, aanrnerkehjk grootc.r is dan
dat der particuliere lijien..
De grafische voorstelling illustreert op sprekende

wijze hetgeen reeds vroeger door mij is opgemerkt,
t)

(lat de particuliere ondernemingen zich goed aan de
t’ijclsonistandigheden hebben wete.n aan te passen dooi-,

naar gelang de exploitatiekosten onder den invloed

daarvan stegen, do tarieven tijdig en in voldoende

ina te te verhoogeri. De lijn harer bedrijfsoverschotte.n
volgt getrouw het verloop der conjunctuur; zoolang

‘leze opgaand was steeg zij, en zij ging omlaag toert ite
in zin king i ntrad –

Bij S.S. doet zich het omgekeerde voor; de lijn der

bedrijfso.ve.rsehottcn loopt juist tegen de con junctuu.r

in. De daling zette reeds in vier jaar v65rdat de in-

zinkirig zich deed gevoelen en zij was het grootst

I;ijdens de eigenlijke hoogconj unctuur. De exploitatie-

kosten stegen tusschen 1.917 en 1021, het jaar waarin

exploita.ti e]osten, cii opbrengsten liet grootst waren,

van f3.169 perKM. tot f21.362 of met f13.693 .(16
pOt.), de opbrengsten daarentegen van
f
16.341 tot
f
25.998 of slechts met
f
9.651 (59 pOt,), zoodat het
bedrjfsoverschot
f
4.036 (41
pOt.) kleinei werd.
Bij de Particuliere ondernemingen was de’ stijging
der ex p] oi tati ekosten, hoewel ook zeei: belangrijk, naar

verhouding veel geringer; zij bedroegen in. 191.7 per
KM. f
5.151 en, in 1921
f
11.892, zijnde
f
6.1.41 (101
pCI.) meer. Aan den anderen kant namen dc opbreng-
sten in sl;erkere mal;e toe ten gevolge van de door dc

particuliere ondernemingen toegepalte g.rootere ta-

riefsverhoogingen; ij stegen van f11.186 per KM.
in. 1917 tot
f
19 780 in 1921, of met,
f
8.594 (77 pOt.).
Door een overeenkomstige ta.riefpoli.tiek te volgen
zouden de uitkomsten, van. S.S. aanmerkelijk minder

on.gurstig zijn. geweest. Om pri nc.ipieele reden is

daarvan afgezien; het werd niet ‘wenseheljk geoolr-

dceid de gemeenschap de daaruit voortspruiten.cle las-
ten op te leggen, een beslissing, die vele mifl.ioenen,
gelcost heel t. Ware echter anders gehandeld, en zou-
den de l;arieveu – ongeveer in gelijke mate zijn ver-

hoogd als bij de particuliere ondernemingen, dan nog zouden de ui.ticonasten hebben achtergestaan hij ‘die

(Ier particuliere onderoemingen ivhgens cle veel ster-
kere opvoering der expl oi taiekosten bij S.S. Tot ccii.
stijgende lijn zouden zij het bij S.S. vermoedelijk wel

ri iet hebben kunnen bie ngen.
Hel; is van gewicht om ook eens aan de hand van

liet volgend overzicht na te gaan hoe de verhouding

is geweest tussehen den teruggang in ‘de o’pb.reiigsti’n

en, de exploitatiekosten bij cle S.S.-lijnen op Java cii.
de particuliere lijnen aldaar tusschen 1921 en. 1923.

1921
1922
1923
Opbrengsten..
f
68.558.000

f
62.075.000

f
57.203.000
waarvan:
Reizigers
en bagage
30.533.000 26.630.000
,, 23.180.000
1J1-en
vrachtgoed.
30.727.000
,, 28.826.000
28.546.000
Exploitatie-
kosten

. . . .
57.651.000 55.566.000 44.121.000

Overschot ..
f

10.907.000
1 f

6.509.000

f

13.082.000

Opbrengsten..
f
39.046.000

f
33.257.000

f
31.349.000
waarvan:
Reizigers
en bagage
,,

13.721.000
,,

12.111.000
10.173.000
.

IJI-en
vrachtgoed.
23.277.000
19.604.000

19.331.000
Exploitatie-
Cd

kosten

.

23.474.000 21.355.000 19.245.000

Overschot ..
f

15.572.000

f

11.902.000

f
12.104.000

Hieruit blijkt, dat bij S.S. de opbrengsten uit het
vervoer van reizigers en bagage zijn teruggeloopen
met 24 pOt. en die uit het vervoer van vrachtgoede-
ren niet 7 pOt. tegen oric1erschedenhjk 26 pOt. en
1.7 pOt. bij de particuliere lijnen. De grootere tariefs-

1)
Zie
No. 425 –
Becirijfsoverschotten cter spoor- en
1
ramwegea.
in indië
over
1918/1922.

f 7.879.000

f 4.280

8.920.000

4.845

9.643.000

5.238

9.727.000

5.261

9.292.000

5.139

8.770.000

4.759

10.396.000

5.592

10.076.000

5.435

10.719.000

5.754

11.899.000

6.099.

13.079.000

6.629

15.572.000

7.8S9

11
909
(inn

6.039

12.104.000

5.750

in overzicht ii en iii vermeldo

per KiM:. is in onderstaande gra-

in beeld gebracht.

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATIS?ISCHE BERICHTEN

IM

verhoogi ligen der particuliere lijnen bcbheii derhalve

niet tot gevolg gehad, dat de opbrengst uit het ver-
voer van .reJzJgers hetekenen.d meer is achtcruitge-

loopeo dan die van do S.S.-lijnen
; 01)
den relatief

eterkeren achteruitgang dci opbrengst vnu het goe-
ulerenvervoer kunnen zij echter wei van .i nvloed zijn

geweest.
De besparing op cle exploitatiekosten bedroeg in

het beschouwde tijdvak bij S.S 23 pOl;. en bij de

partjcuiliere lijnen 18 pOt.
S.S.
heeft er dus het

mes aanmerkelijk dieper ingezet. ii ierbij moel; echte.r

in aanmerking .worcleu genomen., dat in de vooraf-

gaande jaren. cle exploitatiekosten hij S.S. iii veel

sterkere mate waren toegenomen clan bij dc partict-

liere ondernemingen, zoodat bij
S.S.
meer te bezui-

nigen viel..

De besparing op de exploi tatielcosten is hij de par-
ticuliere lijnen vrijwel gelijk over elk der jaren 1922
en 1.923 verdeeld, terwijl zij bij de S.S.-lijneit hage-

noeg geheel in 1.923 werd verkregen. Het bezuini-
gi,ngsproces is bijgevoig eerder bij de particuliere
lijnen doorgezet. Do daarbij bestaande eenvoudiger

verhoudingen maakten trouwens het bezuiruigi ngs-

werk gemakkelijker dai bij het omvangrijke en inge-

wikkelde bedrijf der S.S.-lijnen op Java.

Uit den teruggang der opbrengsten over 1923 bij
alle ondernemingen blijkt, dat di,t jaar ,ui.t een ver
keersoogpunt beschouwd nog geheel tot cle malaise-
jaren moet worden gerekend. In 1924 is hierin in
zooverre eenige verbetering gekomen, dat verwacht
mag worden, dat eenige ondernemingen een toeperning
der opbrengst te zien zul]en geven. Deze zal dan ech:

ter geheel ui.t het goederenvervoer voortspruiten,
daar het reizigersvervoer, gelijk in den aan.hef werd
opgemerkt, nog allerwegen terug blijft loepen. Dit wijst

cr01), dat ook het jaar 1924, wat het verkeer betreft,
nog in het teelcen der malaise staat.
T-let aanhouden van den teruggang in het reizi-gersverkeer heeft de vraag doen rijzen of de sterk
verhoogde reizigerstar:i.even. thans niet te hoog zijn
en verlaagd zullen moeten worden. Eenigo particu-
liere ondernemingen zijn er daarom bij wijze van proef
kort geléden toe overgegaan, om het tarief van iniand sche reizigers, dat geleidelijk was verhoogd geworden
van 1. cent op 1,40 cent per KM. – bij S.S. slechts
l:ot 1,25 cént -, op enkele hiervoor in aanmerking
komende zijlijnen weer te brengen op 1 cent per I(M.

IDe proeven zijn nog niet lang genoëg aan den gang
en worden op te beperkte schail uitgevoerd om ter
zake reeds een oordeel te mogen uitspreken; de voor-

loopige uiticomsten lijken
echter gunstig.

De uitkomsten voor 1.924 zullen, voor zooverre
thans valt na te gaan, bij de particuliere onderne-
mingen niet onder die van 1923 blijven; hij enkele
zullen zij beter zijn. Bij S.S. bei6ven zij, zooals reeds
werd medegedeeid zelfs aanmerkelijk beter te zullen

zijn. . G. P. J. CAsezasz.

DE VASTE TAXATIE-CLAUSU.TE ONDER DE

TEGENWO ORDIGE EN DE VROEGERE

BEURS-BRAND-POLLS.

Algemeen is de gewoonte van fabrikanten om met
vaste taxatie te verzekeren, althans voor zoove:r het
gebouwen en machinerieën betreft cii zulks zoowel
onder vigueu:r der oude als onder vigueur der nieuwe
1 Januari 1921 in werking getreden beurs-brand-
polis. Of – het is vermoedelijk juister het als volgt
ui.t te druklcen – het was hij de oude brandpohis de
gewoonte gebouwen en machinerjeën met vaste taxa-
tiete verzekeren en die gewoonte is sedert de inwer-
kirigtreding der nieuwe polis blijven bestaan, zonder dat men zich heeft afgevraagd, of er ten gevolge van
de een of andere nieuwe bepaling in de thans gel-
de.nde polis misschien reden was in die gewoonte
wijziging te brengen..
T
a
t
beteelcent verzekering met vaste taxatie? Aan

beantvoordiuug dier vraag ga echter nog vooraf de

vraag : .,lioc geselu.icdf i n het algemeeuu geep roken de

regeling eeuici l)uruudschade bi,j ve.rzekeri uig op beurs-
polis?” 1

Al
afwijking dci: govoouute vauu .nieercleie bui-

uieoiondsclie rnaalscliappije’u om te verzekeren op liet-

bouw-condities, waarbij de verzekerde
verplicht is
het

verbrande te herbouwen en. naar :rato dier kosten de

veegoeding geschiedt (belt ou.dens even tueele verplicli-

ing voor dcii verzekerde zelf een deel dier kosten te
dragen wegens ve.rheter.i uu van oud tot nieuw). wordt

hij ve’rzeker.iiu.g op beu’irspoli s een gel dsoni vergoed,
clie de verzelcerde mag’aanwenclen., gelijk hij wil, zon-

der tol; herbouw ve:rplclut te
zijn.

Hot hedi:ag dier geidsorn wordt als volgt bepaald:

Experts taxee.ren ee:rst de waarde van het verze-

kerde onmiddellijk-
na
den brand, daai’iva de waarde

onniicldellijk
voor
den brand, het verschi,l is de schade, welk bedrag assuu.radcu.ren ten volle vergoeden, wan-
neer voldoende verzekerd i.s en anders naar verhou-

ding. In de
practijk
handelt men. daartoe aldus, dat

liet door vergelilcing de.r waarden voor en.na den
brand gevonden
schadecijfer
uitgedrukt wordt in een
percentage der waarde voor den brand, welk pmeen-
lage assuradeuren over de door hen verzekerde som-

men vergoeden.

Wordt bij’,-. dc waarde van een gebouw in onbescha-
digden staat getaxeerd op
f
1.00.000,in beschadigden
staah
0])
f
25.000, schade
f
15T000, dan zegt men:
de schade is dus
75
Ct., en assuradeuren vergoe-
den dus
15
pOt. ove:r de door hen geteelcende som-
men. Is dit
f100.000,
dan vergoeden assuradeuren
dus
,f 15.000
of juist de geleden schade, is verzekerd
f 80.000,
dan vergoeden assui’adcuren. daarover
15
pOt.
of
,f 45.000
‘en moet verzekerde zelf in de
schade
voor

f
30.000 bijdragen. Voor liet bedrag, waarmede de
verzelcerde som blijft onder de taxatie i.n onbescha-
digden. staat, wordt de verzekeede als zij..
t
eigen asu-

radeuir beschouwd met gevolg, dat hij daarover zelf
het schadeierceuuta:e te dragen heeft. Meer dan
.f 15.000
behoeven assurrcde’uren nimmer te vergoe-
den, zoodat, wanneer meer dan
f 100.000
verzekerd is,

zij toch met betaling van
f 15.000
kunnen. volstaan.
1)

Het bovenstaande geeft weer wat men noemt
ver-
zelcering op open polis.
Doordien daarbij in geval van
schade de waarde van liet verzekerde onmiddellijk
voor den brand geschat moet worden, ontstaat de mo-gelijkheid, dat als schadevergoeding een ander bedrag

dan de werlcelijk geleden ‘schade wordt uitgekeerd.
Immers de waarde onnii:ddeijk ha den brand Ican te
hoog cru de waarde onmiddellijk voor den brand te
laag worden geschat, waard oor het verschil tussehen
heide waarden des ‘te geringer wordt en ten slotte een
le gering bedrag als schadevergoeding wordt uifige-

keerd evenals het omgekeerde kan plaats vinden, waar-
door teveel ‘aaui schadevergoeding zou worden betaald.
Tegenover de eerste onzekerheid, die der na-taatie,
bestaat uit den aard ‘der zaak geen remeidjie, tegen
de onzekerheid der voo:r-taxatie ecirter wel. Ingevolge
art. 275 Wetb. v. Koop’h. kan
til,
het verzekerd voor-
werp
bij
het abngaaru der verzekering door deslcun-
digeru worden gewaardeerd, die daartoe door partijen
moeten worden benoemd. Wordt deze taxati.e in de
polis opgenomen, dan kan daartegen niet meer door
assuradeuren worden opgelcomen (behoudens in geval
van, bedrog) en wordt in geval van schade het ver-

.1)
1k heb meermalen door een verzekerde de opmerking
hooreui maken, dat deze regeling oubillijk is. Moet een ver-
zelcerde hij otuderverzekering zelf in de schade bijdragen,
dan is hillijk, zoo zegt mout, dat hij bij oververzekeriug iets extra s geniet.
De kwestie der hillijkheid ter zijde latend, antwoord ik,
(lat cle uvet clie extra.uitkeering niet toelaat, oun:lat daar-
door tekort zou worden gedaan na ii het iuudemniteitskarak-
ter der verzekerings’overeenkonist, itugevolge welke (leze
slechts schadeloosstelling – en niet meer – mag beoogen.
.intusschen zullen w4j straks zien, dat, zij het langs een
omweg, uitkeeriug van een te hoog bedrag als schaclever-
goeding wel kan voorkomen.

98
1

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Februari 1925

schil tusschen die taxatie en cle waarde un den brand
vergoed.
2)

Op deze wijze is de onzekerheid, op welk
cijfer
in

geval van brand cle waarde van het verrekerd voor-

werp onmiddellijk voor de lamp qml worden getaxeerd,
weggenomen en blijft al een de onzekerheid, welk

resultaat de na-taxatie (cli. de taxatie der waarde

na dcii. brand) zal geven, over. Men noemt dit
ver-

zelcer’ïng met vaste taxatie.
De tegenstelling tussehen
beide verzekeri ngsvorme’n betreft dus niet de voor-

taxatie zelve, – deze moet bij beide verzekeri.ngsvor-

men geschieden – maar wel het tijdstip dier taxatie;
bij verzekering op
oien
polis geschiedt die taxatie

eerst na de ramp, bij verzekering mist vaste ‘taxatie

reeds bij het sluiten der, verzekering.

Het ziji’s ‘vooral de verzekerden,d.i.e aan veize’kering
met
vaste taxatie de voorkeur geven – zij vreezen
blijkbaar ten zeerste, dat de na een brand nog te ver-

richten ,taxabie der waarde onmicl’deilij’k voor den

brand ‘te laag zal uitvallen – en assuraideuren zijn

in den regel bereid aan de w’enséhen van verzekerdisii

tegemoet te komen, althans voorzoover het de varze-

kering van gebouwen, en maehineriieëi, betrof t.
In’tu.ssehen heeft cle medaille ook een keerz.ij.de
, clie

thans vertoond moet worden. Ondergaat het met vaste

taxatie verzekerde gebouw een waard.everandering
tussehen het sluiten der verzekering en den dag eener

ramp, dan kan de u:iit te keeren schadevergoeding

aan merkelijk verschillen van de w’erkelijk geleden

schade en wel zooveel. als nooit hij verzekering op
open polis onder dezelfde ornstancligheden denkbaa.r is.
Bv. een gebouw is verzekerd. iroo.r
. . . . . . f 1.00.000

Werkelijke waarde ten dage van een ramp’ ,, 1.50.000

Schade 50 pOt., du.s waarde na ‘den brap.d.,, 75.000

Verzelcerd
met vaste taxatie:

Assuradeu ren vergoeden
.f
1.00.000, min

.f
75.000 is

……………………….25.000
T
eu
.
ze
l
cer
d
op
open polis:
Assu.radeuren. vergoeden’ 50 pOt. van

f 100.000

is

…………………….,

50.000

Bij verzekering met vaste taxatie clra.ag.t de verze-

kerde met
het volle bedrag,
waarmede ‘do taxatie on-

(ier de werkelijkheid, blijft, in een schade bij, hij ver-

zekering op open. polis slechts met het sehadepercen-.’
ta.ge daarover. Men zegge rij et, dat een dè.rgel ij’k ve:i’-
schil t,usscuhen de vaste taxati.e en cle werlcelijice waar-

de ondenkbaar is. In dan oorlogstijd, niet zijn snel.
oploopende waarde aller goederan zijn he.rhaal.deiijlc
momenten voorgekomen, waarop de
as
te taxat i.e van
ccii gebouw en de werkelijke waarde hemel sbreecl ii it-
eenlagen en ‘bij ervai’i og weet ik van gevallen, waarbij

na een brand verzekerde recht bleek te hebben op.
niets, omdat de taxati.e van cle waarde na den brand
nog hooge.r bleek ui.t te vallen dan ‘de in de
pOl:ls

opgenomen vaste taxatie.

‘Ii tnssohen ka ii ook hot omgekeerde voorkomen, bij
waarde-dal ing tussche.n liet tij:d’sti p der sluiting eener
verzekering cii da t van, een brand kan, liet gebeuren, dal; assur.aideui’en voor een kleine schade een groote schadeloosstelling moeten. geven, is bv. een gebouw,
met vaste ‘taxatie verzekerd voor
f
1.00.000, ten dage,
dat een brand een schade van f1.000 veroorzaakt,
waard.,f 50.000, dus iii beschadigden staat
f40.000,,

dan moeten issu.radeuren. een ‘dergelijke schade ver-

goeden niet
f
51.000.
Aldus de toestand onder vigueur der oude polis.
i.[et is vodral deze laatste consequentie der vaste

2)
Men heeft er goed om te denken, ctat cle taxatie inder-
daad dooi’ deskundigen, door partijen daartoe benoemd,
nioet geschieden. Met taxatie door partijen zelve, niet name
dooi’ den verzekerde zelf onder toevoeging der woorden
Is
ware (leze taxatie
01)
de wijze van art. 275 W.
v.
ge:laan”. bereikt men zijii doel niet. Zie arrest van den
1
[oogeii Baa.d
20
Juni
1.024 W. No. 1.1258,
ci’aai’bij is beslist,
(hit (leze taxatie is (lie van ai’t. 274 W.
v.
K., waarbij den verzekerde (loos’ den rechter de nadere rechtvaardiging der
iiitgedriikte wiiarcle kan worden opgelegd en de verzeke-
ra.ars steeds (le bovenina.tigheid (Ier taxatie mogen bewijzen.

taxatie, di.e assuradeuren gevreesd hebben
1)
en zij
hebben daarom in de in 1,921, zoowel ‘te Amsterdam

als te Rotterdam ingevoerde .n ieu.we beurs-brand-polis
een bepaling opgenomen, diie bedoelt de al te schei.’pc
kanten der vaste taxatie clausule af tb
vijlen..
Para-
graaf 13 lid 2 der nieuwe polis houdt
16
,
11.

,,Bij voor-taxatie overeenkomstig art. 274
of
275
,.Wetb. v .Koouh. zal – onverminderd de rechten
,.van cle onderteelc,enanrs der polis uit deze artikelen

,,voortvloeiend – al’s waarde voor den brand het 5e-
„clrag die?’ voor-taxatie worden aangenomen cii zal

,,bij het begrooten der waaide na den brahd niet de

,bedoelde voor-taxatie w o r d e n s lc e n i n g g e-
o u
d e ii.” –

De gecu.rsiveerde woorden bevatten des poedels
kern. Voor wie de geschiedenis harer wording niei;
kent, zijn bodoel’de woorden al zeer on’du.idelijlc, voor

wie daar wel van, op de hoogte is, blijven zij niette-

iii in. vaag en een scherp afgebakend , ri.ehtsn oer voor
de practijk geven zij alierm’iist.

De pi’actijk past ze in,tu’sschen, voorzoover
‘mij
be-
kend, als volgt toe: blijkt tea dage van een brand
de vaste .tax’ait.i.e van een gebouw zeke.r percentage

h.00ger of lager dan de. werkelijke waarde on.nuiddel-
lijk voor den brand te zijn, dan wordt ‘dat zelfde per-

ccii tage l;oegepast op de waarde na den ‘brand en assu-

radeisren betalen het verschil tussch.en cle alclu.s ge-
‘reeo’nstrueerde waarde na den brand en de vaste
taxatie.

Eerste voorbeeld. Een ‘gebouw is met
aste taxa-

bie verzekerd voor ………………….
f 100.000

Werkelijke waarde on.nkcicteilijk ‘oor dcii
bra,ml

…………………………..,,

50.000
T
e
,
r
k
e
,l ijke waarde o,n mi d.del lijk na. dek

brand

…………………………..25.000
De vaste Iaxati.e is dus het dubbele van de verlce-

lijkhoid. De waarde na den brand is nu ook te ver-
dubbelen.
1

Assuradeuren vergoeden
f
100.000 ‘min 2 X
f
25.000
is

………………………………f

50.000
Tweede voorbeeld Een gcbou.w is met vaste taxa-
tie verzelcekd voor ………………….
f 100.000
T
er
]
ce
]jjl
ce
waarde oiiiui!ddelhijk voor den

brand

…………………………,, 200.000
Terkelijke
waaide onmiddellijk na den
brand

………………………….,,

25.000

De vaste taxatie ‘is dus de helft van dè werkelijk-
heici. De waarde na den brand’ is daarom ook ‘te hal-
veeren.
Assn..i’adenren vergodde’n
f
1.00.000 min

f
25.000 is ……………………..
f
‘87.500

De nieuwe regel ing heeft wa.niiee.r de taxatie te
laag is, di.t l;ypi.sc]re gevolg, dat de schaderegeling
l;ot I).recies hetzelfde resultaat voej’l; als bij verzelce

ring op open polis. Immers a.lsdan zou. iii bovenge-
noemd voorbeeld aldus geredeneerd zijn : waarde voor den brand
f
200.000, waarde na den brand
,f
25.000,

schade dus
813′
pOt., assuradeuren betalen. 873” pOt.
vaj,
f 100.000 is f
87.500.
Ts de vaste taxatie te hoog, ‘dan is liet verschil .i.n
vergelijking met ve.i.’zekoriiig op open polis dit, dat
d.e vrezekerde nu een extra douceurtje ontvangt n.ml.
het seha.deperceTit.age over liet bedrag, waarmede de
‘vasl;e taxatie de werkelijke waarde onmiddellijk voor

den brand blijkt te overtreffen. Het verschil tusschen
verzekering op open poh.s en niet vaste taxatie is
onder vi,gueur der nieuw’e polis aanmerkelijk gerin-
ger geworden en in ieder geval bereikt verzelcerde
met verzekeri.n.g op vaste taxatie niet mee.r zijn doel:
vas’tl’egiging
vantevoren
der waarde onnii-cl,cleHijk roei’
don brand uit vrees, dat deze ten
‘tijde
van een brand
te laag gesteld zal worden. Slechts scisijnbaa.i.’ laten.
assurad eui’ers de vaste taxatie in ee.re, in wei’kel ijlc-
he,id tasten zij. deze aan -dooi’ te niorrelen aan de

1)
De algemeene waardeda]ing, na den oorlog ingetreden,
zal daaraan niet vreemd zijn geweest.

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

valirde na den bi’anid
Cii
betreffende de t,axaitie daar-

van een voorschrift aan de eperts te geven, was
doOr hun. taxatie de waaide na den brand niet meer

overccnkomsti’g cle werke1ij1heid aangeeft.
Ik p rek zoo juist vaii een douceu.rt:je, dat de ver-
zeker-de geniet, wanneer de vaste taxatie- te hoog blijkt

te zijn. Ook tilt, is slechts sdhij.nbaar In de meeste
geval 1 en nml. hebben ‘de verzekeraars liet .1 ii de hand

dit clouceurtje weder aan den verzeke:rde te ontnemnn.
liet derde lid van cle hierboven reeds aangehaalde

paiagraaf 13 houdt nmi.in:

,jngevai ‘sea verzekering op den opstal of op ma-
,,chinerieën zullen cle schaiters, indien het bescha-

,,digde ‘nao.r hun oordeel voor herstelling vatbaar is,
ook cie herstellingskoslen onmiddelljIc na – den brand

,,waardeerert en zal het den onderteelceicaars der polis

,,vrjjstaan inplaats van het in deze paragraaf bedoelde
,,schaciebedrag hel bedrag dier he,rsteilingskosten te

.,vergoeden.”

Zoodra dus als gevolg van een te hoogc vaate taxa-

Iie het verschil tusschen deze en. de.waarde na den
brand (gerecontruee.r’d op de wijce als bij paragraaf

13 lid 2 aangegeven) meer bedraagt dan de taxatie
der het’stelli ngskosten, kunnen assu raden en volstaan

niet vergoeding der laatste, alI;ha.ns zoolang hot
ver-

braiide naar de meenirig der experts voor herstell:ing

vatbaar is. .
Wij zien dus dit: onder vigueur dci: huidige beurs-

polis iesôh iodt bij te lage vaste taxatie dc schadever-
goed ing geheel als ware op open polis verzekerd.

Bij te hooge vaste il
,
,ixatio blijft er eenig rer,sgh.i 1

int hot geval, dat op open pol is verzekerd is, ove,r
dooi-dien de verzekeivle, wannee:r liet verbrande

niet
voor lierstelling vatbaar is, teii volle van de te
hooge taxatie blijft profi teeren. I.nit.nsseh en betreft.

di.t ccii nitzon.der.ingsgeval

doordien, wanneer hot verbrande
wel
voor her-

stelling vatbaar is, schaderegeling op basis der her-
sIelli.n’gskhsten een hoogere u:itkeeri.n’g geeft dan op

basi.s van verschil tussoheu waarde voor en waarde

ria den brand hij verzdkerin.g
01)
open polis ik kan

dit verschil ligt, best aan de hand van een -voorbeeld

laten zien.
Stellen wij, dat de bouwkosten van een fabriek ]ieb-

ben bedragen
f 100.000,
ten dage van een brand is

hot gebouw 10 jaar oud, het gobou.w
is
voor de bdf t

verbrand. Bij verzekering op open polis zullen de
experts hij hun taxatie van de waasicle voor den hrari.d
errekonin.g mede houden, dat het gebouw 10 jaar
geleden gebouwd en dus door slijtage in waarde ver-
minderd is. Zij zullen idiarom dc waardo voor dn

brainici stellen bv. op
,f
00.000, waarde na -den brand’

.f 5
0.000, vergoeding
f40.000.
De taxatie der herstel-

lingskostcii zal bedragen. T 50.000 omdat, da.ai’bij de
miii of meer versleten toestand van -liet gebouw’ on-
in iddelli,jk voor dci) brand slechts een.ldei ne rol speel t
nu die rol eerder tot een verhoogi.ngdan tot een ver-
laging van de it.axatie,der herstelhngskosten zal leiden.
Er is dus vergeleken met den ouden toestand een.

aanmerkelijke verandering gekomen : het groote na-deel, vroeger aan een
te lage
vaste taxatie voor den

verzelcerde ver-honden, is weggenomen. Daartegenover
staat, dat het groote voordeel, dalt onder vigueur der
oude polis den verzekerde als gevolg dor
te hooge
vaste taxatie in den schoot viel, tot heel vat gerin-
gere proporties is teruggebi-ach t. De scherpe grens-
lijn, vroeger tussehen verzekering met vaste taxatie
cii verzekering Oj) open polis bes-l:aancle, is vervaagd. –
laat ik hier da.delijk aan toevoegen, cla.t van algemeen
maa.tschappcl:ijk stand-pu.nt l)ese11OUW-d rii.i. de aari.ge-
bivich,to verandering nict anders dan een. verbetering
Ie noemen is.
In,tu.sscjiien is er- nog- een punit-, dat o.nde: de tegen-
woordige polis een ietwat andere beoordeeli.ng vraagt
cliii vroege] en ik wil mijn artikel besl cci ten met (hiS PO)
nog te wijzen.
Vei’zekering met vaste iLaxatie brengt uit den aard

der zaak i

iiet zich mode
specificatie.
Een fabri kan t,

(lie besluit zijn fabriek niet vaste taxatie I:-e vei’zeke-
ren, laat de gel)ou.wen, die ziii fabrieks-eomplex
cl
i t-

nia.keii, niet in (én soni taxeei”eu, hij specificcert cii.
taxeert ieder gebouw’ afzoiiderlij.k, misschien ver-deel 1

hij zelfs ieder gebouw nog wee,i: onder in eenige afzoii-

derlijlce Posten.
.Tqt
cie rndchineiieëii betreft, zal hij

afzonderlijk speci ficeeren en taxeeren, hetzij. -d.e ma-

ehi n-eri eëo iii i ed.e.r gebouw aanwzig afsonderlijlc,
hetzij, in iedere zaal opgesteld afzooderlij.lc, m-issclii en

zelfs :i eclere machine afz.oniclerlijk. Zoo”n specificatie
heeft’ anmislcehbare voorcleeien : vooral bi partieele

schaden zal de soli adevaststellin’g, wanu eer ieder vooi’-

werp afzonides.lij’k gespeeifieeei’d is, gemakkelijk kun-

nen geschieden en de kans, dat hij -cle sehade-opne-
m.ing geschil tussehen de daarmede belaste expe.rts

ontstat, is ge.rl.n’g. Doch aan een sterk -doorgevoerde
specificatie is ook een gevaar verbonden, een govaa:
– en ziehier liet verband tu.sschen specificatie cii
– het onclen’erp van mijn artikel -, dat onder do

nieuwe polis meer op dcii voorgrond treedt.
Een fabrïekscomplex n.mJ. is in de practijk geen
gelijkblijvende eenheid, uit den aard der zaak ontdekt

een fabrikant telkens, dat t-er bevordering van het

proditctiep.roces hier ee.n bijiouw n.00di-g- is, ginds iets

– moet worden afgebroken, hier een neuwe machine

moet vorclei.i bijgep.laatst, daar een machind moet woi’-
i den weggenomen. Geeft hij al die veranderingen

trouw aan de verzekering op, zoodat dc bij cie po1 is
behooren de specifi.cat.i e steeds aan cle werkcl ii khci
cl

beantwoordt, clan is er ing-övai van schade geen moei-
lijkheid, doch hoe licht ontstaat, e.r in de opgave rliei:
veranderingen achterstand of wordt zij geheel ver-
geter, vooral, w’a ii neer de aangobrachte vei’a,iidcri ii-
gen cle tol;aai waarde van hel:- :Fabi’iekseomplcx iii et

of nauwelijks beï:nvloeclen
– Eerst ten dage van eer ramp bemerlct de vereker-
ile dan tot zijne schrik, dat de bij de pol is hehooren.de,
specificatie niet meer a.aii cle werkeh.jkheicl been t-woorclt en, dat bi,j”. de poste]i. A., 13. en C. te hoog

en de posten 1),, 13. en F. te laag verzekerd cii ge,
taxeerd zijn. Het gevolg is, dat ten aanzien van die
posten, die te iaa,g verzekerd en getaxeercl zijn, de
verzekerde zelf in de schade bij te dragen heeft. On-
der vigl.ieur clei’ oude polis Icon verzekerde voor dit te
weinig compensatie vinden in het beding, dat hij
01
)

i.le te hoog verzekerde en gefaxee.rde posten teveel
k.i’eeg, doch thans v.iagcn assuradeu.reri ten aanzien
der te hoog getaxeorde posten ,,is het verzekerde

voor herstell.ing vstbaarl” en luidt het antwoord op
die vraag bevestigend, clan volstaan assurarleuren met
vergoeding cl ier herstelhi ngskoste.n ovei’eenkomstig
het bepaalde in de reeds aangehaalde paragraaf 13,

lid 3 der polis.
Zoo. heb ik onlangs liet geval hij de hand gehad,

dat een fabriek in
,’34
verschillende poste.n gespecifi-

ceerd en geta.xeerd waarvan; toen er ecn brand
plaats vond, ei: 32 te laag getaxcer’d bleken l:e zijn,
terwi,jl er 2 veel. -te hoog gelaxeerd waren. De totaal-
:som der verschillende verzekerde bedragen gaf ook wel

eene onderverzelcering, maar het teveel, op de 2 pos
ten erzekerd, maakte veel goed. De taxatie der
experts gaf als uitkomt, dat de ic’aarde van het coni-
plex onmiddellijk vébr den. brand in totaal was

f
515.000 en na den brand
f
241.000, schade (Ius
‘T 358.000, zoodat, ware de verzekerde som ad
44-6.000- als én bedrag
011)
open. polis verzekerd ge-
veest, verzekerde zou ontvangen hebben ongeveer
278.000. Thans had hij, als gevolg der specificatie
dl
vaste taxatie met toepassing van het bepaalde in iai’ag.raaf :1 3 lid 2 en 3 redht
Oj)
.roinl
f
226.000 of
‘T 52.000 minder.
Ware deze verzekering nog gesloten geweest op de
ço.nditiën der oude polis, dan zou verzekerde recht
gehad hebben op
f
231.000 of,f 5000 meer.
– 1)
Boveiistaande cijfeis
zijn
fictief, doch hun onder-
ling
verS(-hil is gelijk
aan
dat, zooals het zich in w’ei’ke-

100

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
Februari 1925


liet bovenstaande geeft weer mijn bezwaa:r tegen

ccii sterk doorgevoerde specificatie. T

Tel is niet spe-

waal aan (le vcrzckering met vaste taxatie i nliac.rciit

– ook hij verzekering
01)
open poli.s is specificatie
zeer goed denkbaar en clan geldt hetzelfde bezwaar –

maar in cie prac-tijic zien wij niettemin, dat een ver-

zekering met, vaste taxatie steeds tevens sterk gcspc-

cificeerd is en dat bij cciie verzekering op open polis

weinig gespeci.:liccerd word tIk geloof dan ook, nat
un
persoonlijk aan verzekcr:ing op open iol.is .i ii

totaal verzekerde som de voorkeur zou geven, wa ie

liet niet, dat wij sedert ongeveer een jaar leva
-6 onder

het
z.g.
tarief Voor indnstriecle risico’s, ingcvolge

wellc tarief eene zekere specificatie noodig is om de

laagste premie te verkrijgen. Wil men niet specificee-

– ren, dan is n.m.l. liet voor den hoogst getarifeerden
post vastgesteld premie-percentage als premte over
ht geheel verschuldigd.

A*iJri conclusie luidt daarom als volgt:

Verkiest de fabrilcant voor zijn fabriekscomplcx

verzekering met vaste taxatie, laat hij er dan voor

zorgen, dat de taxateur in zijn specificatie niet te

ver gaat. Laat hij er om denken, dat, hoe meer ge-

specifieeerd wordt, hoe dringender opgave van iedere

verandering aan cle assurantie noodg is!

leeft hij
bijv.
zijn machines ieder afzonderlijk ge-

specificeerci, laat hij dan bedenken, dat die machines
dan onvervanghaar zijn en een nieuwe machine maar
niet
vanzelf
in de plâats vri de oude treedt!

Laat de taxateur in zijn rapport niet
als afzoncier-

lijke posten
vermelden cijfers, die veeleer bedoel cl

zijn om toe te lichten, hoe hij tot zijn taxatie van de
totaalwaarde van zeker object gekomen is! W;ii cle
taxateur die cijfers geven, het zij zoo, maar laat hij.

die dan in een afzon.derlijlcen t’oelichtenrden staat ver-
melden, niet iii het taxatierapport zelf.
2)

Overigens is een aigenreen.e regel niet te geven:
geval voor g.eval moet beoordeeld worden, hoever men

in zijn specificati.e veilig kan gaan, terwijl – ik her-

haal dit nog eens – tegen. hoever doorgevoerde speci-
ficatie ook geen enicel bezwaar bestaat, mits men dan.
maar afdoende maatregelen neemt, dat ook van iedere

verandering aan de verzekering wordt Icennis ge

geven.
Bij enkelvoudige risico’s, waarbij bovendien de1
kans gering is, dat de feitelijke situatie zich tijdens
den duur der verzekering aanmerkelijk wijzigen zal
(woonhuizen bijv.), is verz.elceing met vaste taxatie
zker te verkiezen, omdat men dan, ook al mocht ten

tijde vaii een ramp de vaste taxati.e to hoog blijken,
ten minste recht heeft, op de herstelhngskosten, die
als regel meer zullen bedragen dan het verschil tus-
schen de waarde voor en de waarde na den brand hij

verzekering
01)
open polis.
Ook bij voorweipen, over wier waarde in oobe-

schadigden staat gemakkelijk geschil ka.n o.ntstaan en
die in geval van brand als regel niet voor hersteiling vatbaar zullen zijn, als bijv. kostbare schilderijen en

in het algemeen kunstvoorwerpen, verdient verzelcè-
ring niet vaste taxatie speciale aanbeveling.

Mr. A. VAN WULFFTEN PALTI-un.

NOG EENS: DE S’CHEEPVAARTWEGEN IN

ZUiD-LIMBURG.

T-Tel nummer van 28 Januari jI. bevat een tweede

artikel van den heer 1…..Plate over ..DeScheep-

lijkheicl voordeed. ik voeg hieraan toe, dat als gevolg van
nog andere omstandigheden, clie in mijn betoog niet ter
zake doen, de daadwerkelijke regeling der schade een corn-
prornis geworden is, w’aarrnede, naar mijn indruk, heide
partijen – verzekerde en assuradeureji – tevreden zijn
geweest.
2)
Onnooclig te zeggen, dat den taxateur ook op het
hart gebonden moet worden, dat hij te taxeeren heeft
overeenkomstig
de werkelijke waarde
en dan nog liefst
wat
inn den ritirneli kant. Met boekwaarde
of
balanswaar-
de heeft hij bijv. niets te maken.

‘aartwogen .i
0.
Zi.i:i dl-LimhcLig en de Spoorwegen ”.

ifot cle i ii dld(ti aan.luhf daarvan voorkonien(le opme.r-
lci.ng
, nat. ,,dc cijfers, :i ii. het debat g-ebrii ikt-,
iii t
den
aard dci. zaak grootdiidleels l)eruste.n op toekomstver-

waolit;i nigen, waarover verschillend gedacht kon vor-

den”, hen ik het geheel e:ns. Mijn cr.itiek op dc door

(en. heer Plaiegeieaigzie cijfers diende juist in hoofd-
zaak om hot speeuiatieve karakter daarvan aan te too-

ncn. Na cle schrijver zelf erkent, dat een andere kijk

ol dc toe-komst evenzeer mogelijk is en, in overeen-
stemming claorniedc. zijn kostenberekening van het
wateri ra.nsport ,,th corel i scli” noemt, kan. ik de aan.-

leiding tot voortzetting van liet debat voor een goe’l

deel, met name voor wat betreft cle ze.lfkosfenkwestie,
als vervallen. ‘heseh ouwen.

0.1) enkele andere j}uiiten. zou ik echter gaarne nog

even willen replieee,ren in de overtuiging, dat wij
daarna sans :rancuie” zullen sehe:iden.

Gelijk ik verwacht had, wijst de heer Plate er op,

dat ik mij hij de beoorciecli ng van de onderhavige
kwestie op spoorw-cgstandpunt heb geplaatst. 1
” k stel
het zeer op prijs, dat cle geachte schrijver dt b.iliijkt.
Tegen één woordje moet ik ee-hier opkomen. Wî
a
a
r
hij
ii. zegt, dat liet mijn recht :is voor
spoo.rwegbcian-
gen” op
te lcomeu, doet-
hij
het voorkomen, alsof i Ic het algemeen belang over ‘t hoofd zou hebben gezien.
Dit nu is mi. niet juist. Indien. cle heer
llate
mijo.

vorige repliek (zie No. 469) en mijn schermutseling
met den heer iIul’sman (zie Nos. 465 en 470) er nog
eens op naleest, zal hij eonsta.teeren, dat ik. – onder
verwijzing naar den funeste.n i nvloecl. dien het ont-

trekken van een groot kolenvervoor aart den spoorweg
op cle spoorwegontvangsten zal hebben. de aandacht

er op heb gevestigd, dat de minder-opbrengst van het
spoorwegvervoer zal kunnen leiden tot het ontstaan

van nieuwe, ten laste van den belastingbetaler komen-
de,
telcorten en in elk geval –
zulks ten nadeele van
alle goederenverzenders en -ontvarrgers, die bij het

lcolenve’rvoer te water geen- of slechts een bijkomsti,ç,
belang hebben –
beiem!merend zal werken op de mo-
gelijkheid eener algemee:n.e tariefverlaging, – ja zelfs

tot tariefverhooging zal kunnen leiden. Ik heb dus
niet alleen. spoorwegbelangen verdedigd, maar wel
degelijk liet algemeen belang vooropgesteld.

Nu is het
mogelijk,
dat
01)
den duur –
ook de heer
Plate gebruikt deze laatste woorden – de funancieele
nadeelen, voortvloeiende uit een afnemend spoorweg-
v
e
ri
roe
r
, zullen worden gecompenseerd door de econo-
misch e voord eelen van een toenemend vaterver.
voer.
Maar of ‘dit al ‘dan niet het geval zal zijn, kan nie-
nrand niet eenige zekenlieid zeggen. Wie daarop
hoopt. . . . speculeert! En nu wil het mij voorkomen,
dat in ‘het huidig .tijdsgewricht, nu een voorzichtig
financieel l)oleid meer dan ooit n.00dig is, een spe-
culatieve onderneming als het in ‘t leven roepen van

een kostbare vater’eib.in-d.ing, die vooi:bestemd is den spoorweg een vervoer va:n massale goederen te ontne-
men, hoogst gevaarlijk moet worden geaoht. Ik vestig
in dit verband nog eens de aandacht op de tenvorigen
male door mij naar voren gebrachte en door den heer
Plate niet weersproken omstandigheid, dat de belas-
tingbetaler er in elk geval wei op zal moeten rekenen,

dat rente en aflossing van het voor de Zuid-Limbu:rg-
sche scheepvaartwegen bestede kapitaal te
zijnen
laste
zullen komen. Ook zou ik er op willen, wijzen, dat,
zoo ergens, zeker in Nederland de spoorwegen te allen
tijde voor een moeilijke taak staan; im.mers bij ons te
lande beletten de tallooze waterverbundingen den
spoorweg zijn goeclerenvervoer zéb te onitwilckelen als

gewenscht ware. Er is in Nederland als het ware een.
overkapitalisatie van vervoergelegenheid. Elke nieuwe
waterverbin’dung draagt er het hare toe bij, liet voor
den spoorweg nbg moeilijker te maken zijn bedrijf
eenigermate loonend te doen zijn.

De heer Piate verwacht, dat de financieele nadee-
len, die de spoorweg van den Limburgschen water-
weg zal ondervinden, slechts van
tjdeljken
aard zul-

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

ml

leo zijll. :lit is tooll

i-ei1elijlc al Ie optiuiiStiSCll ge-

zien! Waar vaststaat, da.t de spoorweg ccii
groot
ge-

(leelte van zijn kolenvervoer aan den waterweg zal
moeten afstaan. en waar het a11eronwaarsciiuilikiit

moet worden geacht., ‘dat hij daarvoor een een iger-

mate voldoende compcnsa tie zal vinden in het
nieuwe

goederenvervoer, he’twelk hem eventueel ten deel
zal val leo (zie mijn vorige repliek), kan toch be-

zwaarlijk van een
tijclelijlc
nadeel gesproken wrorden.

Dit kleirnt te meer, indien de heer Plate gelijk mocht
hebben’, waar hij cle verwachting uitspreekt, dat van

liet door hem op 5 millioen ton geschatte kolenver-
voer iii. Noordelijke richting cle. waterweg liet
over-

çjroote
deel zal verkrijgen. Ware
dit
het geval, clan

zon. liet ‘oor de spoorivegfi.nanclën eenvoudig een’

calast.iophe zijn. Ik heb dan ook alle hoop, dat liet

niet z66 erg zal zijn en beroep mij daarvoor op liet-geen
ik lees in het rapport eener cloo:r de Nederlancische Maatschappij voor Nijverheid en Handel i’ngôstelde

Commissie inzake den kanalenaanleg in Zuid-Limburg

(zie hot- door voornoemde Maatschappij uitgegeven
Tijdschrift No. 6 van 15 Juri 1924). In dit rapport
(bl’z. 1.42) zegt de Cociunissie: ,,In.tussche.n zal van
..de leveranties naar Nederland steeds een. niet onbe-

.,langriji deel per spoor blijven geschieden. Niet
,,alleen geldt cliit, als ‘gezegd, voor de plaatsen, ,di.e
,,sleehts per spoor kun iieii ontvangen, maar bovet-
.,dien blijft, waar de minimum-Jioeveelheden, ‘di.e per

,,spoor geleverd kunnen worden, belangrijk ileinet:
,,zijn dan per schip, spoorvervoer voo:r de kleine afnd-„mevs aangewezen, terwijl voorts voor enkele speciale
,,soorten, -die sterk aan ve’rgruizin.g onderhevig zijn,

,.direct spoorvervoer zonder een.ige ovenia’ding de

,,voorkeur blijft verdienen.” Verder maakt de Com-
missie, na er op te hebben gewezen, dat een juiste
schatting moeilijk is, melding van cle door de
mijn-

directies
uitgesproken onderstell ing, dat van de hij-
nensiands af te leveren 5 mill ioer, ton
niet meer dan

50
pCt.
te water zou worden afgeleverd.

Is dus wellicht de toekomst voor den spoorweg niet
z66 zwart als het geval zou zijn indien de schatting
van den heer Piate mocht blijken uit te komen, -ook indien niet meer dan 50 pOt. aan den waterweg zou
moeten worden af
..gtaan, zal de toestand ‘voor dcii

spoorweg al ‘bedenkelijtk genoeg zijn. Anderzijds zal,
indien de haTf om haifverdêehng juist moet wor-

den geacht, de rentabiliteit van cle nieuwe waterver-
binding er heel wat minder goed voor komen te staan,
dan wanneer de heer Plate gelijk heeft.

In het ééne geval’ dus een hongerkuur voor den
spoorweg, in het andere ondervoeding van waterweg

en spoorweg beide.

De heer Plate boekt verder als toekomstpost in het
credit van de nieuws wa-terv erbinding liet groote
transport, dat met de jaren en later nog bij verdere
voortzetting van •kanali.satie tot in Noord-Frankrijk
toe, ook uit’ de gebieden van Namen, Luxemburg enz.
kan worden verwacht. Maar indien inderdaad het ver-
voer ui.t die streken naar Rotterdam een g.roote vlucht
zal nemen, is het dan niet, te’ verwachten, dat Ant-
werpen het op een gegeven oogenbbk op haren en
snaren zal zetten om zelf een betere waterverbinding naar de Maas te verkrijgen?

Ten slotte een enkel woord over de door den heer
Plate ‘(naar aanleiding van mijn verzeke:riiig, dat aan-
zienlij)ce uitbreiding van spoorwegverkeer mogelijk is
zonder bijzondere uitbreiding van spoorwegwerkeu)
in de laatste alinea van zijn betoog gemaakte opmer-
king, dat te Fe’enoord .,thans niel veOl meer dan een
tiende van 5 millioen ton per jaar aankomt.” Dit
wekt, in verband gebracht niet hetgeen de heer Plate in zijn vorige artikel (zie No. 468, blz. 1.101., le ko-
lom) op dit punt te kennen gaf, den schijn, alsof hij
van meening is, dat Feyenoor’d, -indien de waterweg
niet tot stard lcom’t, t.z.t. op een spoorwegvervoer zou
moeten rekenen, dat de 5 millioen ton nadert. Ik
kan bijna niet aannemen, dat dit inderdaad cle bedoe-

ling is. Mocht de heer Plato dit echter inderdaad he-

doelen, dait zou ik niet weten op w’elken grond zou
meeten werden aangenomen, dat, terwijl thans in. een

jaar
tijds
(October 1923 tot en met September 1924),
bij een totale productie (althans ve:rzending) der Lirn-

burg’sche niijuel”l_ van pl.m. 5% millioen ton., liet
spoo.rwegve.rvoe:r naar Rottei-da.m Feyenoord ‘pl.m.

450.006 ton. dus nog geen
tiende
gedeelre van liet

geheel, heeft bedragen,
hij’
een totale productie van

‘:10 mihlioen ton het spoorwegvervoer naar genoemd

station tot ongeveer
de helft
der totale productie zou

‘stijgen. P.
ELIAs.

BUITENLANDSCHE ‘MEDEWERKING.

‘DIII TE’RUCIÇEET{ TOT DEN (IOTJDEN STANII).AiRi).

Dr. T. E. G.regory te Londen schrijft ons:

[ii ‘de laatste paar weken is de ,,teru:gtkcer naar liet
goud” een eersterangs politiek vraagstuk gewonden.

.11 oofcloorzaak is natuurlijk ‘de stijging van dc dollar-
waarde van het Pond, welke diegenen geheel schijnt

te hebbe.n verrast, die nog ‘denken, dat ide wisselkoer-
sen worden beheersch’t door de zgn. handelsbalans en
die derhalve niet begrijpen kunnen, hoe in een tijd,
waarin cle tarwe in prijs stijgt en wij ‘dêi’h.ah ve uit

dien hoofde gron’te betalingen moeten doen, om niet
van onze verplichtingen uit hoofde der Amerikaan-

.seh.e schuld te spreken, de buitenlan:dsche waarde van
ons geld, in ‘gouden dollars uitgedrûict, voortdurend
kan, stijgen. Doch de Sterlinigstijg-ing, hoewel ‘de meest
bclangrjte der oc.rzalcen, die cle goheele ‘kwestie naar
i’oren brengen, is geenszins de eeriiige. De kwestie is
cd., dat de poli.tici zich voor de eerste maal realisee-
ren, ‘dat ide wetgeving, welke ‘de oninwisselb’aar’heid
i’an. het Pond bepaalt, op liet einde van dit jaar auto-

matisch afloopt, tenzij het Parlement anders beslist. Er heerscht reeds
strijd,
of de bepalingen ‘der ho-
.staande wretgoving insluiten, dat ‘de vroegste datum,
.w’aarop de hervatting dor inivi.ssei.baarhei.d plaats kan
vinden, het einde van liet jaar is, of dat het mogelijk
zal zijn stappen. te nemen, eerder tot -deze hervatting
over te gaan, ‘doch ‘dit_ is juridische haarklooverij,
waaraan, men voorbij kan igaan. De werkelijk belang-
‘ijke vragen zijn., of wij d.e i nwisse’lbaa.i’heid zullen
herstellen en zoo ja, wat de ‘gevolgen zullen zijn. Te

cl ezon aan zi en Ii e’bben ‘de leiders der ‘g roote banken
zich i.n de laatste veertien ‘dagen uitvoerig geuit en
liet is mijn bedoeling, hieronder enkele hunner inzich-
ten weer te geven.
Alvorens ‘dit te doen dient echter aan een andere
kwestie een ige aandacht gewijd te worden. De. recente
publicatie van de cijfers der handelsbeweginig 0-ver
liet jaar 1924 verw’ekte ‘rij wat beroering en zij
sciunen ‘dan ook op liet eerste gezicht den terugkeer
naar den gouden standaard zeer gevaarlijk te maken..
Je statistiek -toonde nl. aan, da-t liet zichtbare invoer-
saldo ongewoon groot was en de vraag rees derhalve,
of liet’ invoeroverschot kon worden gecleki’. ‘door den
onzichtbaren uitvoer -en of er dan nog een marge over-
bleef. Indien dekking niet mo’geli,jk was, toonde dit dan niet aan, dat de periode van Britsche ‘kapitaals-
belegging in den vreemde ten slotte een einde hait
genomen?
1-let overschot is inderdaad verrassend groot en
vergeleken niet vooroorlogsche en recente jaren wel zeer onverwacht. ‘D v’oI’gende cijfers ui t het Boar”l
of T.ra’de J’oui’nal zuilen Uw lezers in staat stellen.
cle ontwikkeling der dingen te volgen:

(In millioen Sterling)
1907 1913 1920 1923 1924
Zichtbaar overschot v. d. invoer
van goederen en ongemunt
gouden zilver …………..
142 158 343 203 341

.I'[et overschot is ‘dus veel meer dan tweemaal zon groot als da’t van het hausse-jaar 1.913 en bijna even
– groot als dat van het ‘boom-jaar 1920. 1-lierbij moet
iii naninei:lci.ng wrorden. genomen, dat wij ‘thans voo.r
dekking der betaling onzer schulden moeten zorgen,

.102

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Februari 1925

. iietigeen vijf jaien ge1cden iiiet hot gcwal was cii

den toestanci nog zooveel ongu.iistig&r maakt. Ge-

lulddg sc1ijiien de onderzoekingen van den Board

o T.rade aan 1;e toon•en, dat, wij nog in een. positie
zijn, die ons toestaat, nog van onszelf als van een.
kîipi.laalexporteerende nti e te spreken, ‘hoewel de

onivang der nieuwe kapitaaisbeiggi ng ve:rgeieken bij

vorige ,jai’en gering is, hetgeen niet bepaald iets is,
waarmede men ons goinik kan wensëhen, ondanks ‘de
]ieftiige
eaiii)agne,
welke Keynes in ‘de jongste maan-

dun tegen den kapi’taaiexport-fetisch heeft gevoerd.

liet; meen ngsversohil loopt natuurlijk over de ramin-

gen van de waarde van soheep:vaar.t-, bankiers- en der-

gelijke diensten, ‘die den post ,,o’n’zichtbare iiitvoeren”

vormen. D aarbij komt nog de ingewikkelde vraag van

liet inkomen. iii t vroeger geëxporteerd kapitaal. De

sc’linjver in liet :I3oaed of Trade Journal geeft de vol-
geiide ramingen : (In millioenen Sterling) –

1907 1913 1920 1923 1924
Netto scheepvaart-inkomsten
85 94 340 115 130
Netto inkomen uit beleggingen
160 210 200 150 185
Commissies ………………
25

25

40

30

40
Andere diensten …………..
10

10

15

10

15

Totaal …….
280 339
595
305 370

Aangezien deze totalen grooter zijn dan het zicht.

baar invoersaldo is het voor nieuwe belegging be-

schikbare bedrag gedurende de desbetreffende jaren:

138 181 252 102

29

Nu. is liet in liet geheel ii it genia’lekolij:k, liet be-

drag van 29 millioen te doen rijmen met dat der

nieuwe kapitaalsu.i tgaven voor buitenla.iiidsohe doel-
einden, dat voor 1924 met 134 miii ioen wror,clt Opge-

geven, juist ongeveer evenveel als in delaa’tste twee
%, nde jaren tezamen. De venkiari ntg ligt in. het

.lei t, cia t terwijl liet volk op langen
t:ijcl
heeft belegd,

aan den anderen kant verplidli tingen op korten ter-:.
mijn in liet buitenland, zijn aangegaan, zoodat liet
eij:fer van 29 millioen slecht,s een saldo is. Op dozen.
grondslag zou hot bedrag, waarvoor Engeland bij heL

bui tei1aiid op korten termijn. in ‘de schuld staat, on –

gevecr 100 mIljoen Pond Sterling ‘bedraigen. Het is
natuurlijk zeer moeilijk te zeggen, of ‘dit bedrag ook
maar eenigiszins de waa:rheid ‘benadert, ofschoon men
hij het bekijken envan rekening moet honden met hot

feit, dat liet niet slechts de buitenlandsehe saldi
0

cie Loirdenscie geidmarkt onïvat – die naar alle waar-
sehijnlijialiei’d zijn gestegen door dezelfderijziing in

den Ponidenkoers, waa:rvoor zij zelf ten dccle verant-
woordelijk varen, terwijl de uiteindelijke reden ge
legen wa i.n het verschil van de waarde van het geld
in Londen en New York – doch ook, dat er op kor-
t en termijn iii New York opgenomen bedragen onder,

vallen, g’erepresenteerd door het aldaar, teneinde voor-
deel te trekken ni t de lagere geld.koe’rsen i.n dat ‘en-

l;riun, gecl,iseonteerde Sterlingpapie.r.
In ieder geval geeft de positie der betsi i tï.gsbaians.
hoewel in algenicen economisch opr,iohit zeker niet bij-
zonder gunstig, geen. steun aan hen, clie zich tegen
den t,erugkeer naar het goud zou!clen willen verklaren
omdat wij een ongunst,ige handelsbalans hebben. 1-let
iii de laatste veert:i.eu dagen door de pessinii.ste.n in-
genomen stn’n’dpun.t is van anderen aarcl geweest, er
heeft iii. een zekere argwaan geheersch’t, clait terug-

keer tot den. gouden standaard zeer hooge gelclkoersen
zou beteokeneu, welke noodlottig zoutden zijn voor liet
voo:rïid uren van een verbetering iii het bedrijfsleven.
l)eze mcciii rg is zeer algemeen. genit op de jaarver-
gacleringen van cle 13anken en Discoun’t Houses. liet
spreekt vanzelf, dat deze laatste niet met, veel genoe-
gen uitrzien naar liet risico van een evenzeer als voor
den. oorlog fi iu.ctueerend bankdiseonto, nog daargelaten
de vrees, dat liet zou seihonimelen om’een wat hooger
pci 1. Gelijk ter vergadering van de Union Discount
Co. gezegd weed, zijn voor cle Discount Houses veel-

vuldigee wijzigingen in de waarde van liet geld hijzon-
der storend en zoutden snelle veihoog’ingen van het
hankdiscon’to het maken van voldoende winst in toe tiemende mate bemoeilijken. 1-lierop zeer veel gelij-

kende ‘deïi’kbeel deti. werden door andere sprekers, die
dezelfde groep van .i nsteil:iiigen vertegenw’oorchigen.
ge’ ui t. –

i)e i’rees voor een hoog baokd.i.sconto is echter
geenszins beperkt bot ‘de Discoiin.t Houses. Zoo zei’de
de Voorzitter ter vergaderin “v iii. de Distriot Bank,

die de groote katoenhelangen veit-egtinwoordigt, dat

liet ‘rijw’el een ranip zou zijn, indien het na een terug-

1
keer tot den gouden stanidaard noodzakelijk zou i’ot-

den, teneiiide de gouidvoorraarl te beschernien, cle geld-

koersen te verhoogen in een omvang, die sterk op liet

bodrijfaleven zou dru.kkeii. Ter vergadering van de

Nati.ona.l Provi ocial Bank wejtd gezegd, ‘dat uien al-
‘ leen tot liet goud behoort oire
r
‘te gaan, w’auneer w’ij
i di
eefl
])Osi
tie verlceeren, waar:in w’ij onzen goud voor-
raad kunnen heseherimen zonder onze toevlucht te

tornen tot zulke hooge geldkoersen als ‘die, welke onze
i id ustrio zouden belemmeren, en strijid iig zoujden zij t

net een behoorlijke ontwikkeling van onze handelsbe-
langen, zoowel binnen- als huji tensla’nids. Ter ‘erga-

lering van Barlay’s Bank werd betoogcl, dat liet ccii
nngeiuk zoti beteekenen, indien het noodzakelijk zon

worden ged ureode een lange periode zoo!dan ‘ge zware
rentelasten op te leggen, als aan de toenemende tee-

keuen van, verbetening i:n liet bedrij’fileven in den
weg zouden staan. Derhalve schijnen sommigen der
sprekers om te zien naar een. of ander middel, om

verhoogi lig van liet hankd’iseonto te vermijden, wan-
teer liet tot een. terugkeer naar het goud komt. Voor

de hand ligt, de hulp van Amerika in, te roepen, gelijk

ter vergacleri ng van Barelay’s l3artk geschiedde, hoe-
wel men op indere vergaderingen op samenirerking

met Amerika weinig a’eateld bl ec’k. Ter ‘ergatdei’i tug

van cle Diat:ict Bën’k werd er b.v. op gewezen, dat liet

al even onwenscielijk zou zijn gechvongen te worden
t

oor steil ii af te hangen van overeenkonisten, welke
van tijd tot tijd niet betrekking tot, ‘den rentestand in
iie Vereenigtde Staten zouden wrorden gesloten met den

]fcderai Reserve Boar,d. Al zijn er eenerrzijlds vele i’ei-

felmoedigen onder de leiiiclers van liet bankwezen, van
belang is liet aan den anderen kant- op te merken., dat

geen het deukheeld aan de hand heeft duriven doen,
tien papieren. standaard te handhaven. Zelfs ter ver
,

g’aderin,g van de Miidl.and Bank werd geen hint in

deze richting gegeven. Weliswaar kon MeKenna zich

er niet van onthouden erop te wijzen, dat in doorsnee
de koojirach t. van liet pap-ieren Poiicl geclu:rencle cle
laatste drie jaren st’aiid’ast
‘:ig’er is geweest clan die
van den gouden ‘dollar, doelt hoe dit ook zij, hij wees
erop, dat zoolang cle nieeiiddeidieiid in alle landen meent,
dat de goude:n standaard de beste
is,
zulks in’deraad

het geval is. Hij betoogde echter, dat zijn voor-
keur voor het goud niet slechts op een vooroorclee
berust :,,De vrees, van, dcii gouden sku’i-daarid af Ie
wonden gccl:rongen, werkt als ‘duurzame rem tegen
bu tensporighaden. van regeeri ngen, die tegen. een
eenvoudige flu,ctuat’ie der wisselkoersen niet zouden

opzien, doch de i nnwrissel
,
baar’hoicl in metaal niet zou-
dcii durven opsohorteii. 1lot is een w’erkeli.jk voordeel
voor een land, een nuintstei’sel te bezitten, gebaseerd
op een waarde, wei ice al gemeen wordt erkend. Dit boe-
zemt vertrouwen in en ve rge’niakke]ijkt international ci
transacties.”
Men mist in deze redevoeringen liet inzicht in dat-g’ene, wat men als liet werkelijke gevaar, verbonden

aan een terugkeer naar hetgoud govoel’t, liet gevaa r
nl., diat een sterke prijsstijging in de Vereenigde Sta-
ten niet zich mccie zou brengen cii dat, indien deze

zou. plaats vinden,

wij ons in de naaste toekomst, ge-
steld zouden zien voor een. ,g’ouciovenvloed, -eerder dan
voor een -sciaarsehite. Nu is dit laatste gevaar nils-
sehien zelfs een w’ein

ig onwezenlijk. Het ligt geenszins
in den aard ‘der dingen, dat cle prijzen in cle Vereen ig-
de Staten omhoog moeten gaan, doch zelfs indien
zulks ouvermij;deliji zou zijn is liet niet duidelijk, dat
tvij niet helang’rik meer goud dan wij thans bezitten
zouden kunnen verdragen. 1-let dleklcingspeieentage
van de Bank of England is aanzienlijk beneden dat

STAND VAN ‘s RIJKS KAS.
De Minister van F.inanciën maakt bekend:

Saldo bij Nederi. Bank..
f
10.945.449,49
1′
11.615.544,67
Saldo bij betaalmeesters.. ,, 6.900.070,38 3.974.415,06
Voorschot op uit.Dec. 1924
aan de gemeenten op
voor haar door Rijk te
heffen gem. ink.bel. en
opcentenopRijksink.bel. ,, 75.914.262,36 ,, 75.014.262,36
Voorsch. aan de koioniën ,, 14.818.031,07 9.511.067,92
Voorsch. a. h. buitenland ,,216.900.331,64 ,,216.51 1.750,19
Daggeldieeningen tegen –
onderp. v. schatk.papier

Voorsch. door deNed.Bank
f


f


Schatkistbiij. in omloop’)
,,1
73.861.000,-
,,i
86.199.000,-
Schatkistprom. in omloop
,,115.260.000,-
99.890.000,-
Waarv. direct bij Ned. Bk.

Zilverbons(met inbegripv.
de bedragen bij de betaal-
22.026.782,50
22.027,512,-.-
Door den Postch.- en Giro-
meesters in kas)
……..,,

dienst in
‘s
Rijks Schat.
kist gestort
………
.
29:877.175,14
,,
37.742.974,06
1)
Waarvan
f
37.056.000 verval
en
op
of na
1
April
1927.

NEDERLANDSCH.INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.
De Minister van Koloniën maakt bekend:
24Januari1925
1

31
Januari
1925

Voorschot uit
‘s
Rijks
kas aan N.-I.
… … …
f

2.371.000,-

f


md. Schatk.prom. in omi.
70.000.000,
,,
70.000.000,- Muntbiljetten in omloop.
,,
37.695.000,-
37.555.000,-
Ten voordeeie
v.
N.-I. ‘ge.
boekt beieggingsgeld
v.
h. N.-I. muntfonds….
6.398.000,-
6.388.000,-

Totaal

……….
.fli€L45’LOOO,_
lf’°9’55°°°-
Tegoed v.N.-I.bij Jav.Bnk.
,,

6.127.000,-
3.804.000,-
Idem

bij

‘s liijks kas
. .
,,


,,

984.000,-

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

103

van. voor clnn oorlog en dc positie van de Currency
Notes uitgifte sterht niet in ieder o1zieht tot voldoc-

hing. hoe dit ech.ter ook zij,het Pond heeft de pan-
tei.t nog niet bere:ikt cii zelfs al ware dit zoo, dan is

het nog geenszins zeker, dat oninkhdehlijk inwisselbaar-
heid voorgeschreven zon worden. De eenige u.itwer-
kitig van de eeriigszins pessimistische redevoeringen,

waarop wij in de iaatse paar weken zijn onthaald, i
waarschijnlijk een uitstel van datgene, wat alles bij-
cengeitomen de rneerderheid der sprekers zegt zelf te

verlangen : terugkeer nanr liet goud te cciii ger tijd.

1 idieii wij moeten wachten tot en absoluut geen ge-

vaar meer bestaat, noch voor een prijsstijging, iioc.h

voor een daling, zuilen. wij nooit den gouden stan-

daard terugkrijgen. T. E.
GREGORY.

In de Rubriek
,,Sttistie1cen en Overzichten”
treft

men aan het overzicht van Pajthuismeesteren. van

de Thee over de Nederlandsclie Theemarkt in 1924:

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

OPEN MARKT.

Data

Amsterdam
Londen
1
Part.
1
disconto
(3
mnd.)

Berlijn
Part.
disc.
CaIl
money’)
Part.
disconto
Prolon-
gatle

31 Jan. ’25
2
1
/2
2%
%-+*

31/
9

33j
-1/
4

26-31 J.
1
25 2
3
/-%
2%-%
3 %-+

1
/8
%-
43
X
19-24

’25
2%%
2
3+3-3/s
3,/
s

2%3%
12-17

’25
21/-2%
2%-2%
4l-/s

3′
3-43,

28J.-2F.’244%-5’/
8

4%_5%
3
i

%


4-5%
29J.-3F.’2’J3%

3-3%
2
/b/9

20-24J1i
1
14j31/
8
-3/
16

2%-3)4
2_
2
4′
2

1

/
0
%
1)
Koers
v. 30 Jan. en daaraan voorafgaande weken t/m. Vrijdag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D a a
New
Londen
Berlijn
Par/s
Brussel
Bafaeial)
York’)
S)
S)

)
S
)

27 Jan. 1925
2.48
11
.89*
59.0
2
*
13.38
12.78

99%
28

»

1925
2.481/
16

11.90
59.05
13.46
12
.9
7
*
9
9
29

1925
2.486/,
11.89*

59
.0
7
1
13.45
12.92*
99l/

30

1925
2.48
5
/16
11.88*
59.10
13.43
12.82*

99’j
31

1925

11
.89*
59.05

1
3.
4
6*
12
.9
2
* 99
/8
2 Febr. 1925
2.481/
16

11.90
59.05
13.43
1
2.83*
Laagsted.w.’)
2.473
11.88
58.95
13.34 12.70
98%
Hoogste d.wi)
2.488/
8

1
1
.90*
59.12*
13.50
13.02
99%
26 Jan. 1925
2.47
15
/
16

11.90*
59.-
13.38.
12.76*

99%
19

,,

1925
2.47%
11
.
8
5*
159.26
58
,
97*
13.45
12.50
0%
Muntpariteit
2.48
12.10
48.-
48.-
1
100

Data
seZ
r
7
a
t
ld

Weenen
Praag
Boeka-1 Milaan
Madrid

27 Jan. 1925
47.90
0.0035
1.29
10.31
35.35
28

1925
47.90
0.0035
7.371
1.29
10.43-
35.45
29

1925
47.92f
0.0035
7.371
1.28
10.35
35.52
30

,,

1925
47.92*

0.0035
7.38
1.28
10.32*

35.50
31

,,

1925
47.90
0.0035
7.38
1.28

2 Febr. 1925
47.92*
0.0035
7.3 7j
1.28
10.34
35.52
Laagsted.w.’)
47.82* 0.0034*
7.35
1.25 10.21
35.30
Hoogste d.w
1
)
49._
0.0035*

7.41
1.35
10.46
35.60
26 Jan. 1925
47.90 0.003
4
*
7.42*
1.28 10.19
35.41
19

,,

1925
47.80
0.0035
7.44
1.27*

10.25
35.05
Muntpariteit
48.-
50.41
50.4148.-
48.-
48.-

Data
Stock-
holm’)
Kopen-
hagen’)
slo
)
.t,rf’
Buenos.
Aires
1)
Mon-
treal
1)

27 Jan. 1925
66.85 44.30

38.05
6.24
100
2.47%
28

1925
66.85
44.35

38._
6.24
995/
2.47i
2

29

1925
66.90 44.40

38.-
6.23*
993/
4

2.48
30

,,

1925
66.90
44.35

38.-
6.24
997/
s

2.47%
31

,,

1925
66.90 44.35

38.-
6.24
99%

2.472/
9

2 Febr. 1925
66.90
44.32*
38.05
6.25
99%
2.477/
s

Laagstedw.’)
66.70
44.15

.37.85
6.20
99%
2.47
7
/8
Hoogste d.wi)
66.95
44.50

38.10
6.27*

100%
2.48%
26 Jan. 1925
66.85
44.30

38.-
6.24
99%
2.46
1
/2
10

,,

1925
66.80 44.10

37.80 6.23
99%
2.47
Muntpariteit
66.67 66.67

66.67
48.-
105
2.48
9)
Noteering
te Amsterdam.
*8)

Noteering
te ‘Rotterdam.
1)
Particuliere
opgave.

KOERSEN TE
NEW
YORK. (Cable).

D ata
Parijs

.
Berlijn
Amsterdam
($
per
£)
($ p.IOOfr.)
($p.
lOOMk)
($p.
100.gld.)

27 Jan.

1925
4,79%
5,41
23,80 40,33

1
28

1925
5,41
23,80
40,33
29

.1925
4,79% 5,41
23,80
..

40,31
30

1925
4,79%
5,42
23,80
40,32
31

1925
4,79%
5,43
23,80 40,28
2 Febr.

1925 5,41
23,80 40,30

20 Jan.

1925
4
,
77
‘Ib
5,39
23,80
40,34
Huntpariteit
.-.
1

4,8667
19,30
23,81%
408

KOEPSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen en
Landen

I

Noteerings-
eenheden
17
Jan.
1924
24
Jan.
1
1925

I
Lda-gstelHoogstel

26131
Jtin.
’25
131
Jan.
1925

Alexandrië
.
Piast.
p. £
971s
1/a2
973/,
973/
97251
32

‘Bangkok

Sh.
p.
tical
1/108/
8

1/10
1
/8
1/108/
8

1/10
‘h

1/101/,
B.
Aires’)

d.
p. $
45
/8
4
5
51
8

459/
4571
8

45
27
/32

Calcutta
..
Sh.
p.
rup.
11516
1/5
1
5/
66

1/57/
s

1/6
3
/
35

115
31
1
Constantin.
.
Piast.p.,C
877%
885
880
.915
907%
Hongkong

Sh. p. $
2/41/16
214
29
1
2/3%
214% 214u/
16

Lissabon
1)
d. per Mii.
213/32
13/12

28/
8

2
/c
213/35
Mexico
.. .._.
d. per
$
26
26
25
27
26
Montevideo
1)

d. per
$
50%
495/
9

485/
8

497/
t

487/
8

Montreal

$
per
X.
4.78%
4
.80*1
4.78+1
4.813/
8

4.7934
R.d.Janeiro
1)

d. per Mii.
515/
57/
9

55%
515/je
5131

Shanghai
.-..
Sh.
p.
tael
3127/
3/1251
33

3/1%
3/27/
8

3/2I/
1

Singapore…
id.
p. $
2/47/
86

2/4
5
/
2/4
3
/
35

2/4sf
i

2
/
45
32
ValparaisoS).
peso
p. £
41.50
41.70
43.30 44.30 43.95
Yokohama
_..
8h.
p.
yen
1/7
11
/
1/7
11
/32

17%
1/731
s

1
$

*
Koersen der voorafgaande
dagen.

1)

Telegrafisch
transfert.
1)

90
dg.

ZILVERPRIJS’)
GOUDPRIJS
3)
Londen
N.York
2
)
Londen
26Jan.
1925..

32a
68%
26Jan.
1925..
86/9
27

,,

.
1925..

321
689/
27
1925..
861it
28

,J
1925..

32s
685/
4

28
1925..
86111
29
1925..

327/
69 29
1925..
87
;
0
30

,,
1925..

37/
68
7
/
8

30
1925..
87/1
31

,,
1925…

32%
69%
31

,,
1925..

2 Febr.
1924..

333/

64%
, 1
Febr.
1924..
95/10

20Juli
1914..

2416
51
/8
20 Juli
1914..
84/10
1)
p.
oz
stand.
2)
Foreign silver.
3)
p.
oz.
fine.

104

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
Februari 1925

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 2 Februari
1925.

Activa.
Binnenl.Wis

Hfdbk.
f

46.480.467,73
sels,Prom,
.

Bijbnk. ,,

24.386.992,34
enz.indisc.jAg.sch.

,,

42.039.041,03

f
112.906.50110
Papiero.h. Buiteni. in disconto
……..

Idem eigen portef.
.
f
123.178.341,-
Al :Verkocht maar voor
debk.nognietafgel.


123.178.341,-
Beleeningen
mcl. vrach.
Hfdbk.
f

70.988.927,96

in rek..crt.
Bijbnk. ,,

12.510163,49

op onderp.
Ag.sch.

77.291.331,32

f
160.790.422,77

Op Effecten.._….
f
158.483.322,77
OpGoederenenSpec.
,,

.2.307.100,_
160.790.422,77
Voorschotten a. h. Rijk.. …………..,,

Munten Muntmateriaal Munt, Goud

.

.. f

56.284.065,-
Muntmat., Goud
..
,, .448.216.959,69

f
504.501.024;69
Munt, Zilver, enz.

15.754.592,66
Muntmat. Zilver..

Effecten

.

,,
520.255.617,35

BeleggingRes.fonds.
f

5.654.306,46
id. van
i,
1
v. h. kapit.
»

3.997.982,13
9.652.288,59
Gebouwen en Meub. der Bank…….. ,,
5.212.5001,-
Diverse rekeningen ………
93.650.166,88

f
1.025.645.837,69
Passiva.
Kapitaal
…………….f
20.000.000,-
Reservelonds …………..
5.055.237,53
Bijzondere reserve
….. ..

•__…. ….•
8.235.000,-
Bankbiljetten in omloop..
…..

….

,,
921.731.470,-
Bankassignatiën in omloop…… ….,,
1.116.828,13
Rek.-Cour.

Het Rijk
f

9.220.409,99
saldo’s:

Anderen

41.599.802,79
(
50.820.212,78′
Diverse rekeningen

… .. ..

.

. .
18.087.089,25

,
1.025.645.837,69

Beschikbaar metaalsaldo
.

……..
f
325.124.115,65
Op
4e
ba.si8 van
21,
metaaldekking….
130.390.4/3,47
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ..
1.625.620.575,-
Voornaamste posten in duizenden
guldens.

Data

Goud Zilver Circulafie opeischb. Melaal- klngs
Ischuldeni saldo

oerc.

2 Febr.’25’504.501j15.75

921.731 51.937 325.124

53
26 Jan. ’25 504.54314.103

892.988 77.096 324.208 53
19

’25 504.599 13.558

913.763 61.187 322.719

53
12

’25 504.523 13.104

931.565 58.270 319.201 52
5

’25 504.578 12.520

954.979 43.750 316.880 52
29 Dec. ’24 504.613 12.619

935.446 60.745 315.518 52

4 Febr.’24 581.713, 10.120 1.030.419 23.259 380.496

56

25 Juli ’14 162.114 8.228

310.437

6.198 43.521
1
) 54

I

Hiervan

TTPapier
op
h
Totaal

1

1

t
Data

1
bedrag,
promessen
Schatkist-
Belee-

ningen
1
buite

De

1
klfld

ningen
)

2 Febr. 1925 112.907

160.790 123.178 93.650
26 Jan. 1925 114.563

157.024 124.516 92.060
19

1925 116.998

157.068 124.431 94.497
12 ,,

1925 120.704

160.254 125.515 99.159
5

1925 123.285

177.175 113.109 101.939

29 Dec. 1924 119.683

171.775 112.036 97.068

4 Febr.1924 249.288

53.000

155.671 24.310 54.603

25 Juli 19141 67.947

14.300 1 61.686 20.188

509
‘) Op de basis van
2/5
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.
SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circu
latie

Andere
opeischb.
schulden

1
Discont.
1

20 Dec.

1924..
1.065 1.518
877
1 067
631
13

1924..
1.063
1.543
881
1 059
531
6

1924..
1.064 1.664 825
1.059
567
29 Nov.

1924..
1.096 1.659
1.907
1.046
512
22

,,

1924..
1.097
1.502 1.051
1.031
534

22 Dec.

1923..
1.154
1.516
701
1.169
513

5 Juli

1914..
645
1.100
560
735
396
‘) munpust uer activa.

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in cluizendeti guldens. De samengetrok-
ken cijfers (Ier laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

AndereBeschikb.
Data

Goud

Zilver

Circulatie
opelschb.
metaal-
schulden
saldo

31 Jan.1925

186.750

276.500

90.500 112.350
24

1925

186.250

276.000

99.000 111.250
17

1925

185.750 .

280.500 100.000 109.650

27Dec. 1924 133.647

52.810 276.780

99.868 111.902.
20

1924 133.655

52.821

278.382 101.904 111.175
13 ,, 1924 133.280

52.952

231.141 101.594 110.432
6 ,, 1924 133.637

54.444 281.401 114.906 109.616

2 Feb. 1924 145.150

63.630 260.255

75.262 142.498
3Feb.1923 158.985

58.366 259.261 108.310 144.543

25Juli1914 22.057

31.907 110.172

12.634

4.842e’

Data

______________

Dis- conto’s
m
1
N.-Ind.
betaalb.

Belee-
ningen
Diverse

1

réke-
ningen1)

kUig5
percen-
tage

31 Jan.1925

1?70
**
51
24

1925
130.820

50
17

1925
137.650
**
49

27Dec. 1924
1
32.406

16.433

73.809 76.948
50 20

1924
32.349

16.312

77.616
76.934
.

49
13

1924
32.626

16.263

81.701
75.430
49
6

1924
35.059

15.664

92.230
74.349
47

2Feb. 1924
35.388

19.582

73.376
22.024.
62
3Feb. 1923
35.012

32.209

71.764
23.362
59

25 Juli 1914
7.259

6.395

47.934
2.228
44
1)
Sluitpost activa.

2)
Basis
21S
metaaldekking.

BANK
VAN
ENGELAND.
Voornaamste
posten, onder bijvoeging der
Currency
Notes,
in duizendenponden sterling.

Data
Metaal
.7irculati,
Currency Notes
Bedrag _Goudd.

I
Gov. Sec.

28 Jan. 1925
128.570 124.456
281.240
27.000 231.935
21

;,

1925
128.572 124.843
283.498
27.000
234.122
14

1925
128.569
126.133
287.110 27.000
238.312
7

1925
128.564 127.563
293.022
27.000
244.471
31 Dec.

1924
128.560
128.296
295.025
27.000 248.111
24

,,

1924
128.524
129.752
302.095
27.000
255.127

30 Jan.. 1924
128.079
126.534
279.904
27.000
235.098

22 Juli

19141
40.164
1

29.317


Data
1

00v.
1
1

Other
1

Publ,.c
Other
Reseri’el
1

Q
Ilin
e
g
k
s-
Sec.
Sec.
Depos.
Depos.
1
aerc.
i)

28 Jan.’25
50.038
73.991
22.550
107.271
23.863
18/
8

21

’25 49.213
75.280
22.923
107.007
23.478
18
14

,,

’25
50.979 74.386
11.659
117.866 22.186
17′
7

1
25
51.665
75.657
12.912
117.170 20.751
1571
31 Dec. ’24
68.580 103.600
8.511 165.779
20.014
11,5
24

,,

’24
41.920 83.590
14.852
111.280
18.522
14,61

30 Jan.’24
48.422 69.833
16.248
105.290
21.295
17,52

22 Juli ’14
11.005
33.633
1
13.735
42.185
29.297
523,
1)
Verhouding
tusschen
Reserve
en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen francs.

Waarv.
Te goed
Buit. gew.
Schat-
1
Data
Goud In
het
Zilver
in
het
voorsch.
kistbil-

se
5
buitenl.
buitenl.
ajd.
Si
jetten
i

29Jan.’25
5.546
1.864
305
574
21.200
4.892
5.906
22

’25
5.545
1.864
304 574
211400
4.891
5.524
15

,,

’25
5.545
1.864 304 573
21.500
4.890
5.981
8

’25
5.545
1.864
304 573
21.700
4.885
5.946
2

’25
5.545
1.864
‘306
569
21.800
4.877
5.914

31Jan.’24
5.541 1.864 297 576
22.800
4.597
4.197

23Juli’14
4.104

639


. –
1.541

Waarvan
Uitge-
B 1ee-
e
Rekg. Courant
Data
op
het
stelde
ningen
Circulatie
Parti

Staat
buitenl.
Wissels
cuUern

29Jan.’25
19
8
2.950

40.516
1.966
46
22

’25
19
8
3.012
40.602
1.957
16
15

’25
21
8
3.012

40.797
1.978
15
8

1
25
23
9
3.075
‘40.831
2.239
15 2

’25
24
9
2.939
40.885
2.614
12

31Jan.’24
24
13
2.385
38.834 2.306
41

23Juli’14
24-

718
5.911
9.43
400

1) In disc, genomen wegens voorsch. v. d. Staata.buitenl. regeeringen.

4 Februari 1925

ECONOMISÇH-STATISTICHE BERICHTEN

105

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

ata
r
OU ,i
b
ij
btii-
als goud-
wissels
Belee-
tenl.
circ.
dekking
..en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

23 Jan. 1925
813,1
198,7
271,0
1.607,7
7,4
15

1925
791,7
198,7
263,9
1.743,6
17,4
7

1925
780,6
198,7
260,2
1.883,5
8,2
31 Dec.

1924
759,6 207,1
253,2
2.064,1
17,0
23

,,

1924
717,6
216,5 239,2
1.959,8
24,2
15

1924
696,2
230,6
232,1
2.079,0
17,2

23 Juli

1914 1.356,9


750,9 50,2

Schuld

a a
D t
Effec- Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
aan
ten
Act iva)) lalie
Crt.
Passiva
R

23 Jan. 1925
110,0
1.747,6
L550,0
990,2 1.612,6
378,4
15

1925
109,8
1.774,0 1.646,2 983,7 1.629,8 403,5
7

1925
109,9
1.757,5
1.799,8
897,0
1.616,3 432,1
31 Dec.

1924
78,0
1.654,4 1.941,4
820,9
1.570,6
456,5
23

,

1924
78,3
1.782,8 1.765,0
945,8
1.565,7 488,3
15

1924
78,7
1.838,0
1.723,2
1.131,7
1.555,2
513,8

23 Juli

1914
330,8
21
200,4
1.890,9
1

944,-1
40,0

9
Onbelast.
2)
W.o. schatk.papier.
3)
Wo.
Rentenbankscheine: 23,15,
7 Jan., 31, 23, 15 Dec. resp. 377; 328,2; 258,8; 145,1; 272,1; 342 miii.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.
Voornaamste posten in millioenen francs.

‘3_;

.O
,
.

Data
c


91

29Jan.’25
377
85
480 1.545
332
5200
7.648
258
22

’25
376
85
480 1.504 350
5.200 7.623
278
15

’25
376
85
480 1.518 343
5.200
7.747
184.
8

’25
376


1.520
379

7.746
274
24Dec.’24
359 85
480
1.479
349
5.250
7.590
435
18

,,

’24
358
85
480 1.434
281
5.250
7.530
376

31Jan.’24
365
85
430
1.353
364
1
5.300
7.590
192

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Totaal

ing
In her

disc. v. d.
In de
open
bedrag
~
T
e
kk
F. R.
Notes
Zilver
•etc.
member
markt
banks
gekocht

14Jan.’25
2.953,0
1.790,0
138,7
261,8
323,9
7

,,

’25 2.950,9
1.775,1
124,4
264,4
341,0
31 Dec.’24
2.936,5
1.743,6
110,5 314,1 387,1
24

’24
2.912,8
1.793,0
84,7
396,4
389,8
17

’24
2.954,1 1.869,5
fl4,5
283,8
336,8
10

’24
2.997,5
1.868,4 95,2
254,3
352,8

16 Jan.’241
3.157,1
2.177,7
113,3
534, 292,7

Belegd
Notes
– –
in

U.

s.
1

Gestort
1

Goud-
J

Dek-
Algem.
Dek-
Data
Çov.Sec.
1
in circu-
Depo-
sito’s

Kapitaali
kings- kings-
latie
perc.’)
perc.
2
)

14Jan.’25
486,9 1.738,0
2.330,3
112,2
72,5
76,0
7

,,

’25
496,0
1.805,4
2.316,5
112,2
71,6 74,6
31Dec.’24
540,2
1.862,1
2.310,’
112,0
70,4
73,0
24

.’24
537,9
1.941,7
2.311,2
112,0
68,4
70,5
17

’24
564,2
1.871,5
2.256,3
112,0
71,5
73,9
10

’24
551,9
1.853,6
2.259,3
112,1 72,8
75,2

16 Jan.’241
116,6.
2.084,3
1.999,6 110,3
77,3 80,1
1) Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare schulden:
F. R. Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen voorraad munt-
materiaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.
PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STELSEL. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data Aantal
banken

Dis-
1

conto’s
en
beleen.

Beleg- gingen

Reserve
bij de
F.R.
banks

t
i

Totaal
1

depo-

J

sito’s

Waarvan
time
deposits

7Jan.’25
736
13.106
5.555
1.702
i8.289
4.849
31Dec.’24
737-
13.068 5.531
1.680
18.269
4.849
24

,,

’24
738
13.023
5.578
1.700
18.028
4.814
17

’24
739
1.2.989
5.593
1.694 18.166
4.816
10

,,

’24
739
12.972
5.604
1.669
18.125
4.826

9Jan.’24
763
11.931
4.507
1.430 15.545
4.106
Aun

het eind
van

ieder

1wartaa1
wordt een overzicht
gegeven
van
enkele
niet
wekelijks
opgenomen bankstaten.

EFFECTENBEURZEN.
.

Amsterdam, 2 Februni i 1925.
Ook g’eclureii.ilc (le

achter ons 1 iggeilde
hericlitsperiude
zi
.
iul
lc
iiitertiatioiiale
lIelliZeIl
fleur het algeIlleelI niet opge-
vek.t
vLtI steiiiiiiing geveest.
Voor eeti goed (1001 valt dit
te verklaren
uit
(Ie onzekerheid, Aveike ten n1sieII van vele
vitale
1)1I(ItCfl
besta.ut.
Aan
de beurs van L
o n cl c n
is
dit
voornamelijk inzake de kwestie ‘nu den gouden standaard, waarop elders
iii
dit nuninier uitvoerig wordt ingogaali,
lIet gc’al. 1)icuteiigevolge worden
.groote transacties niot
0II(leIflOfllCl1,
noch
01)
de fondseuni:t.rkt, ti’och op dc wissel. markt. .Aaii -den andereti kant
is
de ondergrond ((jet oiige-
Lt(imeC(1i
gebleken. Beleggiiigsfondsen zijn v.elfs vrij vast
gen

eest, waarbij
cle
5
14 pCt. obligaties dci
Cotiversielee-
Hing vooraan hebben gestaan. Daarentegen hebben de ho-
‘engeiioenicle factoren, tezanteit niet (Ie vrees i’oor 2loeilijk-heden 01) de arbeidsmarkt

t’e1ke i’rees ton dccle verl)all,l
houdt niet iie sterk gestegen graan- cii broodprijzen

eelt
t
ichteit druk
01)
(te afcleeliitgeii
i’oor itiniteitlandsclte
:laIt-
deeleti
ii itgeoefert
cl.
De berichten omtrent den
gu
ii stigen
sl;aIIdl
van de Oj)l)t’eitg’St der i iikontstenbelnsti ig Itelibeit geen
.
invloed uitgeoefend.
a r ij
S
is de steiiiiniiig zeer kalm gebleven. Als ge-
volg vati de vrees ‘oor de handhaviiig der stabiliteit vuii
dcii fraiic heeft het op zich zelve gunstige vet-stug valt de

.Iliiik i’itii
Frankrijk geen
indruk gemaakt. E
y
enmiu is
eetlige jnv]oed
uitgegaan i’aii de zeer goede cijfers der Fran-
sclie handelsbalans. ‘ler beurze beschouwt nien
6611
0fl
uider
ijieer
als gevolg
‘fLlt
de w’aardeverni’i iideriiig van (telt franc,
dan al
s een
bewijs van
den
eeonom-isclien en
fin
aucieeleti
welstand van Frankrijk. In den loop van liet iaar 1925
zullen ten minste 22 inilliard frncs aauu staatsobligaties
niet korten looptijd en 60 milliard francs aan lions cle l:t.
ililfense nationale afgelost moeten uvoj-den, hetgeen moge-
lijk verwikkelingen niet zich zal kunnen brengen. Ook heeft
het een zekere onrust gewekt, dat de onderhandelingen met
Duitseli-land ten opzichte
viii
een algemeen handelsverdrag
nog geener]ei vorderingen van heteekenis hebben gemaakt.
In a livachti ng
val:i
een en ander gevoelt men nieer voor
liintenl andseie papiere
ti
dan voor de
o
andeLlen 01) de eigen
iiiarkt. Als bewijs hiervoor moge worden aangevoerd, tint
gedurende de henichtsper.iotle
zelfs
verschillende Diiitsche
ie
ndeelen

A.E.G., I3adisclie Anilin

Op de
beurs .vari
‘ii
rijs, zij liet zonder noteeri
lig,
zijn verli anileld.
Ook de fondsenuiiarkt te 13 e r 1 ij n is niet zeer opgewekt
geweest.
Weliswaar
heeft
cle a.tfaiire-B:irmat tot nu toe geen
al te grooten
invloed
gehad, doch, tezanien met andere on-
verkwikkelijke zaken van
den laatsten tijd, is
hiervan
toch
1vel een zekere …..tik uitgegaan. Bovendien bleek het, di.t
hit den.

tot nu toe met officieel toegepasten

liainlel
011 termijn vele realisaties per einde Januari op de markt
kw’amen. Voorts hebben de niet zeer optimistische hesehoii-
wingen omtrent de ,,lJmstellnngen” hij cle ondernemingen
van het Stinues-concern een zekeren druk uitgeoefend. Ver-
volgens was het de teleurstelling omtrent de valorisatie-
kwestie, welke de geheele markt ongunstig heeft beïnvloed.
Ook hebben de cijfers van den biiitenlandsclien handel over
lietjaar
1924

waaruit een saldo-passief van Mk. 2750
niillioen is gebleken

niet nagelaten onrust te wekken.
Ter beurze van Ne w Y o r k is men slechts in geringe
mate afgeweken van cle houding van den laatsten tijd.
‘l’egenover liet teleurstellende dividend van ule Steeltrust
staat de prijsverhooging van graan, waardoor de binnen-
la nilsche nijverheid voor de eerstkomende tijden valt een
zeer voldoend afzetgebied is verzekerd.. Dientengevolge is
(ie belangstelling voor specu latieve w’nnrclen nog geen szi
ii s
geringer geworden.
Ten on ze
ii
t is de handel ter beurze gechirenile
le
lfgeloopeu w’eek zeer klein geweest. -Toch viel voor de meeste
wfdeelingeu een vaste houding
01)
Ie merken, welke zich
vooral tegen liet teinile der beriohtsperiode scherper heeft
geaccentiteeril.
01)
de beleggiigsmarkt heeft zich bij voort-
dnring goede vraag doen gelden,- ondanks de lichte icr-
strneving op de geldinarkt. Deze vraag gold echter in hoofd-
zaak hinnenlandsehe obligaties. Wat cle bnitenlandsclie soor-
ten betreft is de belangstelling voor Mexicaansohe en
lIre-
ziliaansehe achuldbrieven iets verni,imcleril niet, als gevolg.
een 1 elite inzinking van liet koerspeil. 6 pCt. Necl. Werk.
SelnilcI 1922:
102?/s.
103, 1031/;

41/
pCt. Ned. Werk.
Schuld
1917: S9l5/, 89%, S915/;

7 pCt.
Nei]. Indië:
102
5
/s,
102%,
102%; 5 pCt. ittexiç-o D
.
R. £ 1.00-1000: 1.1.,
104,
10%;
5 pCt. Brazilië 1913 £20-tOO: 557/
s
, 52%, 53%;
S pCt. Sao :Paulo 1921: 98, 977/
s
.
Voor
ba.nkaonuieefen
is de animo, althans wat de hoofd-
soorteu
betreft, eveneens vrij onivangrijk gebleven. De jong-
ste redevoeringen ‘an de leiders van het Engelsobe bank-
wezen hebben, voorzoover zij betrekking hadden
01)
den loop

106

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 Februari 1925

V;1.Ii
zakeit
iii Ittiti bedrjî,
CCV
01)tiJfliStiSCilC stennuing ten
Ifl!IZICI1 VIIi
Neclerla
fl(ISChC
haukaan(lee]en doen ontstaan.

isterdaiusehe Bank : 1.34j, 136, 1.37 ;
3
avascbe J3ank
255, 256,
257 :I:easso Bank: 104, 104% ; JÇolonia]e
]3ank : l757/, 1.77, 1
751/s;
Ned. ]Iaii.del Iiij.
:
123, 124 ; Ned.
Lid. :IIi•c1e]s Bank
: 1 3S%, 1
40, 139% ; flottei’danische
l3ankverg.
: 76,
753% 76.

J)e tfc]ee1iirg vour
bin’nc’ula?wJsuIw j’n(iuslrjcele aandccluri
is zeer stil geweest, hoewel de gi’ondsternndng opgewekt is
gebieven. i)e voorcieelige versehillen
vol
l sommige soorten
zijn gering gebleven evenals trouwens liet koersverlies voor
enkele andere. Ca]v6-])elft
:
99 97!/,. 96 ; Centrale Suiker
flEij.
:
115, .1 16, 1 i6 ; F[oJ]auudia iVL&kprotueten &
T0e
1
1.: 1.34, 1333/
4
, 130 ; fleki. Valk: 1564, 156;
]iloIluLnclselue Kuuuustzijde
liii!.
.. ]593/,, 1.6034, 1 593 ;
Hou.
Slij. t/It nu. v. V’erkeii in Geuu’. 13etoiu : 126Y
4
,
1 28, 1.30;
3 urgens 81, 79, SO, 7994 ; &iijiibouiwkuindige Werken 74%,
71 %; Ned. 1ist cii Spiritnsfabr. .365, 37.0, 373; Necu.
hnnstzijdefahriek: 354, 350%, 355% ; i’Iiiiips Gloeiiatuipcn-
fabriek: 317%, 320, 321
4
, 320% ; J1’darnsche Droogdok
IIij.: 1.76,
173%,
177%; Verg. Touw ]i’ahr. : 2194, 25, 26%.

De
rubbcriueaukt
heeft ccii t’rij sterk bewogen verloop ge-lied.. (3eclureiude (ie geiiec]e week heeft ouizekcrlieici ge-
heersc.ht niet betrekking tot liet percentage, waarmede het
ii itvoer-eoirbi ngeiit uit Madaya etc. zon worden verhoogd.
Ten slotte is de verimoogirig
01)
slechts 5 pCt. vastgesteld,
hetgeeii vooral op dcii laatsten beursdag van de berieh.tspe-ricxle eelt opgewekte tendens te voorschijn heeft geroepen.
.uister,d;i.m if.nbber
:
164%, 166%, 168; Tn,d. Rubber Comp.
242, 244: 249; Java Caoutehouc: 129, 125,
128%;
Oost-Java
Jluibber: 252, 257, 263%; Serbadjadi
:
212%, 214%, 213.
Ook de
pc’troleuma[dccling is
per sildo opgewekt gewor-
deui. Twee redenen hebben hiertoe medegewerkt. In de eerste
j)l) ats de mi ieuwe verlioogi ig der ruwoi ieprijzell iii de
Ter_
eei.iigdc Staten, in (le tweede plaats dc plan en van dc
Amnei.ikaaiisolie regeering om niaatregeleit te liemeul ter lie-
tet ge1 lig viii iie vers p iii ing der petroleum voorri den. De
markt is dientengevolge iii opgewekte houding gesloten.
Doriitsche Petroleum Mij.: 169, 372%, 380,
386%;
Ceeo;i-
solideerde Petr. Mij.: 178, 182
1
/s, :182%; Kon ..Ned. :Pctr.
Mij.: 39294, 396%, 408
1
/s, 414.
Daarentegen was de
iabakse[deciing
uitermate stil. Mcli
heeft, hier geen stiiuiuiins van iieteekenis gehad. Dc eersla
voorj aars-i ii scli.rij vi lig v ai
t
St tin atraîtaha k vii idt niet voor
begi ri -Ma art
pi
zi als en d ei’h al ve geeft miie ii er de voo rkei
t
ten ;tf te wachten, tot eeiiig iiii-.ieht iii liet verloop ‘ari die
ii’isc-hrijviug kan tvordeui verkregen. Arciidsbnrg
:
414, 412,
41.1 % ; i3esoekiTaleik
:
2
65%, 270; Dcli .13a.tevia
:
394, 363
1

365; Dcii Mij.: 386, 382%, 336%; 1[ohla;ud Dcli: 282, 290;
Ngoepit: 257, 263; Seneinliali: 390, 386, 389%. Ook de
swikcnifdcelavg
was zeer kalm. Noch de Cuha-prijzen noch iie noteeringer van de V.JS.P. hebben aan-
1

leiding tot optinusnie gegeven. Aan den alideren kalit achtte
mcii liet prijsniveau zoo ver gedaald, dat mcii ook geen
realisaties van be’teekenis heeft doorgevoerd. Zelfs bestond
voor aaudeeiei.t i[.V.A. goede vraag, in verband met de
piannel:i tot uitbreiding van de enititres dezer onderneming.
Clultillir Mij. der Vorstenlaliden : 157, 15534, 1.55
1
/8;
Han-dels Mij. Arnsterdain : 431.94, 4.35, 434% ; M.00r.mnau & Co.:
3:30, 335; Ned. md. Suiker: 222, 216,
220%;
Tjoekir: 45834,
454, 450.
De
sclieepvaarie[deeiiii.g
heeft niet veel aanleiding tot bij. zondere opmerkingen gegeven. De steniiiting is doorgaans
vast gebleven, als gevolg valt de berichten Olfltrelit vritig
naar seheepsritimiil:o , voor het vervoer valt grami nit
A
iis-
tralië cli Argeutiniii. Holland-Amerika Lijn : 69, 68%, 99;
Kon. Neci. Stooliii.icint Mij. : 7794, 7534, 77% ; Maas”
Stooniv. Mij. iie: 114%,
111%,
112; Mij. Zeevaa.rt: 90, 87%
Stoornvanrt Mij. Nederland : 1.61., 1.59, ‘i.SS% ; Stoonivaart
Mij. Triton : 128, ‘125, 12834.
i1[ijanamuiecic’n.
hadden een grillig verloop. Enkele gewoon-
1 ijk minder coura itt verh;uidel cl wordende we arden zij ii weder
op den voorgrond getreden, waarbij in sommige gevallen
ccii sc-lterp koerslierstel op te merken is geweest. Biihiton
iste 131uur.: 468, 470; i3cdjang Lebong: 291, 287, 271, 276%;
Silocugkang: :114,
112%,
1.11.; Ned. Surin. Goud Mij.: 46,
43, 47%, 5434.
De
A.merika.uaisehe mei-let
heeft zich, geheel aas New ‘York aaiigeslo.teu. De onizetten ‘in cie desbetreffende fondsen aami
onze beurs zijn echter niet meer Zee groot, voorij niet,
nadat enkele locale afdeelingen wat meer de aandacht zijn
gaan trekken. Amnerieali Car. & Fdnndry : 194, 197, 19634
Americ-1,li Water Works : 171, 175; Anaconda Copper
:
90,
91%; Cities Service: 1.84%, 1.95, 200; Stnclebake’r: 1070,
1025; 1092.50; United States Steel:
126%,
124%; Soitthern
Pacific: 105; Un en Pacifjc: 1
497/,
149; Wabash Eau-
2094, 2219/.,,
22/je

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
‘ 3 Februari 1925.

Ook deze week heeft sveder een verdere prijsvcrhoogingge-
braeh.t en clitniaal zijn niet slechts voor b r o o d g r a a ii,
(heel) ook voor mais cii gerst cie )rjzen gestegen.
Aan
liet
(ii liiie der it’eek seheeli echter anti de aigenieene pr.ijsveriioo-
ging een tsiuide te zullen komen ets enkele teekenen vami
i’eie’bie iverdeli bemiierkbtar. i)it was chili
OOk
na cle gröote optvaartsche sprongen, die s’ooral voel’ broodgraail de prijzen
hebbeii doorgeitaakt, tt’eh te verweclitem:i. Het ziji in liet
begin der week vooral .iieuiwe 13tssisclie aankoopen vaLt
mcci geneest, zoon

el in Euigelatid als in Noord-Anierika,,
die (le prijsstijging veroorztakteii, ;i.istiied ‘ii i(I7Jeiiiijke in-
k001)eli valt Platataroe door Holigarije, waar tevens iieslo-
telt
.5
tuit uphieffitig der ilivoerjecliten op broodg’raani. Ook
verschillende alidere Etim

opeeselie landen bieveus op fiinkcmi
voet vooitgaan intel liet koepemi i’eli tarwe cli
lUIS
de Engel-
schie markt Olif.wikkei(le zich weder een zeer groote omzet
iii iaciiiigen , waarbij vooral Austraiische tarst’e svemd ver-
bi lidICidi. i1eeds iii (ho vorige st’eele had te ‘Vimiuipeg de ter-
iveprijs de $ 2 bereikt en aanzienlijk OverSebledelt cmi deze
it’eeic geschiedde Imetzelfile te Chicago, docli daar heeft de
prijs ziølt. slechts weinig hovem’i $ 2 kutnnen verlieffeui. Na,
de reactie, ciie later intra,d, sloot Witinipeg op 2 Fci)ruari
nog 3 doilaieeii.t per 60 ]bs. hiooger dan eelt week tevoren
en te Chicago bedroeg s’oor Mei-tajiu’e de verlioegimig eVeli-
eens 3 eel:it. i)e prijs
•’V

aS
echter ivei.ier iets beneden $ 2
gedaald.
Arkei’tinië
reageerde met zeer sterke prijsstijgin-
gen op de floigaarselie inkoopen geoombiuteerd met de ook
overigens goede Europeesche vraag, doch, zooals’ ‘dat in
Argentinië zee vaak liet geval is, Waliliçer liet publiek
tarwe als speculatie-object aangrijpt, volgde dadelijk weder
een sterke dal ing en liet slot op 2 :Eebrtiari was nog slechts
20 A. 30 eentavos per 100 kilo lioog’er dal)
01)
26 ,Janna,ri,
terwijl dte verhoog’iig op den 28steii te lilllenes
A
it-es nog
Peso 1,10 t 1,20 en te Jloserio 90 cerita.vos bedroeg. De
•o’erel.dvei:scliepingcn ve ii tantve wei-eis deze week groot,
ofschoon, uit Noord-Amerika, slechts iveinig werd afgeleden.
De hoeveelheden uit Argentinië, en, nut cle Atistral.isclie zee-
hedenstaking is afgeloopen, vooral ook tuit Austr;ihië, we-
ten echter zeer groet. liet is clan ook ii’iet iie geritige
ollLvang van liet onmiddellijke aalibedi van tam-we, dat cle
prijzen zon heeft doen stijge
iï,
doelt ie aigeinee ii vel

lureldie
opvilitilig, dat in cle laatste iui:i,auiiien van liet seizoen blij-
ke
Ii
za!, da.t liet a ei
t
heil lii uit of IMLOvelijks voldoet ide zal
‘iijti omti cie vraag te uiekkcli
Cli
dit slechts hooge prijzen
iii staat zuilen zijn, voldoende tarwe tom

niarkt te doemt ko-
inc mi uit bron t en, clie anders niet zouden vloeieli – Tot nog
toe is vooral in 113r’itsch-.I.’iid,ië gebleken, dat hij hooge ta.rwe-prijzen de bevelkllig der u i.tvoerlaui’dleli op ;i ndere wijze voor-
ziet itt behoeften, die anders met luirwe zouden zijn gedekt. Ook itt Cniada cmi dc ‘Ver. Staten schijnen de landbouwers
iie tarwe’ in zoo sterke mate ter markt te brengen, ulat te
vcrv;u,eiiteis is, dat bij liet einde van, liet seizoen slechts
kleine voorraden ‘zullen overblijven. De reactie, welke de
h;uatste dagen – eau de meeste markten eeliige prijss’erlagimig
heeft teweeggebraualit, ieiilde
11511
liet einde iler week al tot
cclie vermiti mi.cleii ng der zaken en op 2 Febr. ii’as vrijwel over-
al ill Enro.pa. ‘ cle omzet klei – :i:ti :Duitsclii amid is dit mede
veroorzaakt door de onista’ndighe’icl, dat de regeeritig dezer
dagen als verkoopster opgetreden, is van tarwe uit haar
omvangrijke voorraden, die geraamd uver.demi
of’>
meer dcli
250.000 ton. De markt was daardoor in Dtlitselilatiui zeer
onregelmatig, met sterk tiitecnloopei.de prijzen.

Evenals tarwe was ook r o g ge itt liet beg

i ti der week te
Chicago weder hooger, doch later is ook Liet-voor eenige
prijsverlaging ingetredeit cmi op 2 Februari sloot de markt
voer Mci slechts
34
dollarcent per 56 ibs. hooger dan eelt
week te voren.

De vraa.g voet- rogge in. Eitropa was in liet begin der
uveek nog vrij goed, doch is later afgetionien en cle prijzen
huijveni zich belamigrijk beneden liet Amei

ikaamiselie niveau
hmvegen. De voorraden, welke nog in de invoel-laliden aan-
wez ig z ijni ,
11
elite t si ceL ts 1 angza iii af, en leg’ a.l tijd zijn
buiten Scandinavië directe inkeopen uit liet mi,itvoeriand
zeldzaam. Het ïneuwe wititergrait mi staat er in iiie West-
Etiropeesche ]andenu goed voor, doch Hongarije, Znid-Siavië,
en in iets mniti,dere mate ook Oostenrijk klagen sterk over
tiroogte, cmi de stand der nieuwe getvassei’i is claa r slecht. flair bovendien Zimid-Slavië cmi Hongarije geen tartve valt
uien vorigen oogst meer lieltben aan te bieden, en zelfs als
importeurs optreden, ziet ook Tsjecho-Slowcukije zich ge-
noodzaakt tarwe in overzeeschte lauideti te koopen. Boven-
dien heeft de nieuw’e oogst danr geleden, vooral uloor een
sterke mimizeupiaag in Siowakije. Uit Rusland loopen de
iterichteti miogai tmiteen. III sommimilige gedeelten van liet land

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

107

Noteeringen.

Chicago
Bdenos Aires

Data
Tarwe
Mais
Haver
Tarwe
Mais LtJnzaad
Mei
Mei
Mei
Febr.
Febr.
Febr.

31 Jan.’25
2021
135
1
/
637/
8

17,91
11,10
25,45

24

,,

’25 1957/
8

133
61/4
17,50 11,15
24,20

31 Jan.’24
111
80
49/4
10.70
9,80
19,60

31 Jan.’23
117
73/4
448/
t

11,73
1
)
8,90
1
)
18,65
1
)

31 Jan.’22
118/4
53/4
39
11,40
7,25
19,50

20Juli’14
82
567/
8

36/4 9,40
5,38 13,70

1)
Per
Maart.

Locoprijzen te Rotterdam/Amsterdam.

s

rte
00

l
2
Febr.
1925
26
Jan.
1925
4 Febr.
1924

Tarwe,

… ……………
1
20,25
19,35
12,50

Rogge (No. 2 Western)

1
18,20 17,80
10,10
Mais (La

Plata) ………
2

257,-
257,-
222,-
Gerst (48 1h. malting)

. .
2
279,-
269,-
213,-
Haver (38
ib.
white elipp.)l
14,20
4
)
13,75
4
)
10,30
Lijnkoeken (Noord-Amen-
kavan La Plata-zaad)
1
14,50
14,50
14,35

Lijuzaad (La Plata)

. . .
.3
536,-
5 17,_
458,-

1)
per 100 KG.

8)
per 2000 KG.

8)
per 1960 KG.
No.2 Hard/lIed Winter
Wheat.
4)
Canada
No. 3.

AANVOEREN in tona van 1000 KG.

Rotterdam

1

Amsterdam

1

Totaal

Artikelen

1

1
25/31
Jan.
1

Sedert

1
Overeenk.
1

13 Jan.
1

Sedert

t Overeenk.

1925

1924
1925

1
t Jan.
1925

tijdvak
1924

1925

1
1Jan.
1925 1
tijdvak
1924

Tarwe

……………. 31.895

63.689

42.205

Rogge

..

……………
218

1.606

34.025

Boek’ieit ………………..658

2.035

3.401

Mills
. ..

………….
7.162

74.826

68.868

Gerst…….

…………6.85]

13.902

22.363

Haver
._
…………..

……………..
1.527

5.586

22.622

Lijnzaad ………………2.118

23.017

2.501

Lijnkoek …………….11.685

23.072

9.881

Tarwemeel ……………2.683

13.841

15.691

Andere meelsoorten
..

216

1.226

516

schijnt;
de oogst er vrij goed voor te
staan, doch
elders
zijn
iie
vooruitniclitell ongunstig. Van ilen
ouden oogst is
het
a;iiil>oii,
zooais (lat
uit
de geregelde Tussisohe
meclinkoopen
wel blijkt, zeer oi:i voldoende, en uit verschil 1 code gouver.
iieinenten komen weder bcrih.ten van tekorten cii zelfs
van hongersnood. Uit dc Vereenigde Staten hoort men
nog
SteedS,
(hit
de winter.ts.rwe te lijden heeft door afwisse-
lciicle vorst cii dooi, doch over liet algemeen schijnt de toe-
s
kin ci
ii
ict sleeh
t te zij
Ii,
want
te
Ohicago was t;> i-we op
Juli
en
September
niet
vast Cli
deze
teriuiijnen
sloten 01>
i
t’ehrii;iri zelfs oligeveer 1
/4
cent
por
60
lbs. lager da
ii

oi
26 Ja nuinri.
1I:etzelfdc geldt vooi’ logge 1,l
ur
Juli en de
liriJS
cla;irvaic
is sedert 26 ,Janunri zelfs 6 iloli;ircent ier 56 lbs, gedaald.
Voor in cd s
is in.
Engeland de vraagliog &tbevredigeiid
teii gevolge
v
:IIL
de
ii og
altijd zeer gu

oote voorT adei>, die
zii’li in de mceste Engeisehe lw.
~
,
ens bevi ndcui. Dit neemt
eolitr niet weg, dat de inaïsinarkt iii Europa deze week
i’ast
ivaS,
en dat voor bijna alle soorten vrij aanzien 1 ijke
irijsvei4ioogi
lig
te con stfi,teercn viel. De term ij nlslarkten in
A u’gcntinië vertoonden voor
oude luuaïs weinig fluetuaties
Cli
01
1
2 Februari
waren
de
prijzen
tegenover 26 Januari
te
Itosar io
onveranderd
1111
Buenos Aires 5 cen’tavos per
100 HO.
luooger.
Daar
echter
va
ii
den
Balkaui
cii
Illiuslanil geleidelijk veel
lioogere prijzeil
we t’den gevraagd
en
op het vasteland ovdr
1
Igenie>
ii
de voor
raden
11 iet
groot
zijn, hielden
de
g’roote
.Engeische voorraden
slenhts
weinig tegen.
Daarbij koent,
chit deze week slechts
weinig
nuaïs van Argentiiniö werd
afginladen en dat deze kleine verscliepillgeli geheel
ten koste
val
1
de
voorraden
in
Argentij
uisch e Ii ccve is Plaats vo
liiie ii.
De aanvoeren zijn
daar
dus zeer
klein en een
belangrijke
1;oenanle
vals cle Argeutijnsehie
lllaïSVerScllopillgeïI
lijkt
voor
liet
restant
van liet
seizoen
zeer onwaarschijnlijk. Na de
gi’oote
versehepi
lgcu
van de
voorafgaande
week werd
deze
week V.9
11
Oost-Europa veel
nuinder
inccïsafgeladeii, wafurL
toe ook het toevriczeui van den Donau wel zal hebben nice-
gewerkt. Veel
maIs
is echter
nog
aanwezig
iii
Hongarije
en Znid-Slanië, doch deze
ontmoet
tot stijgenden prijs goede
vraag
iii iie omliggende landen.
Bulgarije blijft
geregeld
mais ll:lar West-Europa aanbieden en
.verseliepeii, doch L
ie
daarvoor gevraagde prijs is 111 den loop der week aaiinuer-
kelijk gestegen
cli
cle hoogero prijzen werden zoowel iii
Frankrijk als iii Nederland ell Duitschilaicd
betaald.
De
l;iat;ste dagen houdt echter le verdere prijsverhooging cle
zaken tegel en iii Nederland
kost het
zelfs eenige moeite
voor
aankomende
partijen
koopers te
winden.
Op 2
:
L?cbrllari
V;ls
ook voor
latere
posities, waarvoor eeu’igszins hoogere
prijzen werden gevraagd, de vraag geeiiig, waartoe wordt
medegewerkt door de omstandigheid, dat de laatste aan-
voeren van i3ulgnsarsehe maïs een hoog vochtgehalte bevat-
l:en. Door de bijna gelijktijdige aankomst vals enkele ladin-
geli
Platainaïs was ook voor deze soorten de markt in
c
Te
c
lerlaus
c
l
wat gedrukt, zoodat
cle prijzen hier lager ivaren
dan te Antwerpen. Verder wei-den in Nederlaudsehe havens


635

63.689

42.840

1.725

1.606

35.750

2.036

3.401
300

7.890

7.093

82.716

75.961

600

8.060

14.502

30.423

150

5.736

22.622

4.189

3.550

27.206

6.051

23.072

9.881
348

3.097

410

16.938

16.101

:
1
.
22
6

516

geen groote
Lail ‘OC
ren
verwacht, wat
ten
gevolge had, dat
een stoomeisde ladi
lig
dezer dagen naar Nederland werd
verkocht tot aanmerkelijk hioogeren prijs, dan waartoe aauu-
koineui
cle
p
rtije
ii
worden verhautdelil.
Uit IlisI
iii ci
werd
deze
week geen ln;iÏs verscihueept, doch er schijnt daar nog
ccli flinke hoeveelheid maïs aaliwezig te zijn, zoodat bio-
1 cii kort
un si nu id wel mcccl’ met aanl
iol
van nu aïs nall
cle
iiiarkt zal
komen, vooral
1111
togeinwoou-dig voor mais ziulke
hooge l)riju wordeuu betaald.
De uuieumve uuuaïsoogst
i
Ii
A
r-
gentin
id
oiitniikkelt zich
geheel
liacir weuiseh, wat
echter
11 et wegnieemt, ci
it
dii terittij
uliula rkteii te Rosari o
en Biue-
nos Aires voou’ iiiellwe i:s vast waren cli
01)
2 l/’eijruari
de
Iilci-terniijuu te Bueuios a ires
25
c-entavos en te Ro;irio
50
i;euitavos
per 100
(0.
hiooger sloot
In
ii
ccii i’eek tevo-
reil.
Op deze
liooge prijzen best

int
iii
Eiuuopa slechts mmci-
lig all 1110 tot liet
k
oopeui val>
ii
icewe Plataiui
i
ïs, doch ccli
liet onhetcekeuieiide ontzet
blijft
zich torali steeds ouutwik-
keien iii Etigelauid, terwijl ook iui
Diuitsc’hlaniI
1111 CII (hIll
zaken woeden
gedaan. Ilaïs
te
Chicago
heeft deze
week de
prijsilali
lig
vals
cie vorige week weder
i
ngciiaald, 011(10.11
ks
de toenanuc van deui zichthjareui voorraad. De zeer vaste
markten voor broodgi

aauu clisden
daarbij haar
illvloed ge1-
den, doch toen voor tarwe en
rogge
(le reactie juitrad, kon
te Chicago de lnaïsprijs zich geheel liauidii;ivcn.
Ook
ge r s
t was
in Noord-Amerika zeer vast, waardoor
de prijs te
Win luipeg
cdl belallgrujke pu’i,jsverluooging onder

ging.
Op 2
Februari ging van ilie prijsverliooging echter eeui
fli-uik gedeelte verloren, toen tarwe auulk een groote prijs-
verlagillg? onderging.
Dit leidde ook
in
E-uu-iupa
tot vaste
inn rkten voor gerst, doch
i
Ii
cle meeste landen wordt de
gestegen prijs slechts schoorvoetend l,etaald. Den laakstinus
tijd is Noord-Afrika, weder niet gerst
01)
spoedige afi;iding
inn
ile iuia,rkt,
Cli
zoowel
ii na
i
Engel;i id als Duitscliland
CII
Nederlautci is (laarili gixlurcuucle
de
laatste w’ekeui nogal
wat
gekocht. 1)oor zeer goede vooruitzichten voor deui
nielimmen oogst
ilI
Noord-Afrika, wordt tot aanuperkelijk
lagere prijzen ook reeds gerst 01) zouneraflading
aangeboden
CII
naar West-Europa verkocht. Uit RoenieniL en Rusla;iud
heeft liet gerstaanbod bijna geheel opgehoudell
CII wil uit
Noord-Anierika cle laatste dagen zoo sterk gestegen prij-
zeil worden gevraagd, riiinuden de in Europeesche havens
aanwezige vooi-radeui flink op.
1:1: cc v e r was in Engeland weder stil, doch dle zaken warell
iets onivangri,jker (lan dle vorige week, terwijl eenige prijs-
stijging kon plaats viuideii.
Ook op liet vasteland bestaat
voor haver meer koopl cust, waarbij ‘vooral
in Pl
atah aver
dlie dcii laatsten tijd in flinke heveellieden wordt verscheept, wat meer zaken plaatts
vinden.

SUIKER.
De versoliillell(le stlikernidirktell waren deze ivek kalm
dodlu prijshiouclend gestemd.
In
jImeî-ika
trokken de prijzen tot liet uiidden der week
iii
hoofdzaak wegens de
terughoudendheid van Cubaplan-
teis en de blijvende vraag

naar- spoedig leverbare suiker

108

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
Februari
1925

lan. Daarna trad echter eenige reactie in, waarsehiji.i]ijk
na het bekend worden der dooi Cubaplaiiters gepubliceerde
raming_van dea oogst met 4.600.000 tons.
De noteeringen te New York waren als volgt:

Sp.C. Jan. Mrt. Mei Juli
Slot voorafgaande week …….4.52 2.77 2.91 3.05 3,16
Opening verslagweelc ……..4.52 2.81 2.91 3.09 3.20
ioogste noteering verslagweek. 4.65 2.87 3. – 3.15 3.26
Slot verslagweek …………4.62 2.83 2.97 3.12 3.23
De ontvangsten iii de .Atl. havens der Vereenigde Staten
bedroegen deze week 48.000 tons, de versmeltingeu 58.000
tons (tegen 47.000 tons in 1924) en de voorraden 40.000
ton
S.
Elk aanbod van. prompte Gubasuiker werd dodr liaffi-
ita:leurs uit de markt genomen tot 281 en 2,87
1
/
2
nI.c.
& fr. New Yori. Naar Engealnd en het visteland vnu Europa, alwaar eveneens helangstelliuig voor proseipte
Cubasuiker bestond, werd slechts w’einig afgedaan.
De Canhestatistiekis als volgt:

1925

1924

1923
Tons

Tons

Tons
Weekontvangsten24 Jan. ’25 162 947 158.873 186.454
Tot.:sedert 1Dec. ’24-24Jan.’25 549.091 451.264 495.386′
Aantal werkende fabrieken 168 163 t58
Weekexport 24 Jan.1925……94.756 108.097

94.102
Totaal 1-24 Jan. ’25 …….. ..29.754

266.487

306.842
Totale voorraad op 24 Jan. ’25. 219.337 184.777 189.444

De laatste cijfers der Zichtbare Voorraden zijn volgens
Czarnikos’

1924/’25

1923/’24 1922/’23
Tons Tons Tons
Duitschland 1 Dec. ’24 ……874.000 744.000 772.000
Tsjechoslowakije 1 Jan. ’25 769.000 546.000 470.000
Frankrijk 1 Jan. ’25 ……..68.000 291.000 240.000
Nederland 1 Dec. ’24 ……..198.000

124.000

185.000
België 1 Nov. ’24 ……….62.000

51.000

51.0001

Engeland 1 Jan. ’25 ……..172.000

164.000

312.000

Totaal (Europa). . 2.543.000 1.920.000 2.030.000
V.S. Atlant. havens 28 Jan.’25 40.000 49.000 52000
Cuba alle havens 24Jan.’25.. 219.000 185.000 192.000
binnenl. 10 Jan. ’25

165.000 141.000 186.000′

Totaal . 2.967.000 2.295.000 2.460.000

01
)
Java
kwamen belangrijke afdeningen
VuI11
suiker uit
deu ditjnxigen oogst tot stand nadat de V. J
.
……hunne. ‘er-
koopprijzeui verlaagd hadden tot
f 1.03
1
2
voor Superieur en

f
9% voor No. 16 cmi hooger. Witte suiker wordt thans
nog slechts onder restant-condities verkocht. Voor dispo-
uibele stuker was de markt ietwat vaster en werd
f
13%
u’oor Superieur betaald.
itier te lande
was de mdnrkt deze week wat levemidiger cii /
hielden de rioteeringemi gelijkcn tred met de opwaartsciie
Isewoging
in
New York, zoodat een prijsstijging van onge-
veer
f
% te castatecremi viel, zoo,dat voor Januari
f
201/s,
1liei
f 20%
en Augustus
f
20% betaald werd. Daarna ech-
ter zakten prijzen ongeveer
f %
in, mede wegens cle ‘er-
laging der li.un.ites dooi’ (le V.J.P.
De omzet bedroeg deze week en. 4500 tomis, terwijl gedu-
rende Januari 13.700 tons werden omgezet.

NOTEERINGEN.

Amster-
Londen
New York
96pCt.
1
W/m(te Java’s
1

Cuba’s
Data
dam per
Tatesl
f.o.b per
96 pCt.
c.i.f.
Centri-
CubeJ
Maart
fugals
No. 1
Mei/Juni
F’ebr./Maart

Sh.
Sh.
$
ets.
2Febr.’2.5f20i/
16

3616
17/6
14/_
4,65
26 Jan. ’25
,,19mi,,
3616
18j_
1317%
4,52
2Febr.’24
,,331m/
63/9
27/_
27/6

.
6,91
2Febr.’23
,,277j,,
5413
20/3
17/6
5,40
4 Juli ’14,,11
13
1
18/_
– –
3,26

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Soos,
Manchester, d.d. 28 Januari 1925.

Het Ginnersrapport,

dat verleden Vrijdag gepubliceerd
werd, gaf een totaal aan van 13.308.000 balen gegind tot
den l5en dezer; dit had echter weinig invloed op prijzen
in New York, hoewel later op den dag tengevolge van
groote liquidatieverkoopen futurenoteeringen voor de dichtst.
bijzijnde maanden meer dan 30 punten daalden. De handel
is dan ook van een flinken aanvoer en waarschijnlijk van
een behoorlijk carry.over verzekerd. De of ficieele oogst.
schatting van 13.153.000 balen is dus aanmerkelijk over-
troffen en het resultaat is tot op lieden meer in overeen-

stemming met privdschattingen. De Liverpoolmarkt is ook
flauwer geworden en de prijs van Mid American Spot heeft
25 punten verloren. Prijzen van-Egyptisch katoen stijgen nog steeds en F.G.F. Sakel bereikte verleden Zaterdag in
Liverpool het hoogste punt van dit seizoen nI. 32 d. Fluc-
tuaties blijven steeds zeer groot en het prjsverschil bedraagt
soms een penny per pond op 66n dag. Het is dan ook
geen wonder, dat er wei,nig omgaat. Prijzen van Amerikaansche garens zijn veer iets flauwer
geworden en over het algemeen gaat er weinig om, zoowel
in de grovere nummers twist en wef t., alsook in Ringgarens.
Ook naar Medionuinmers bestaat weinig belangstelling en cle omzet beperkt zich tot enkele kleine partijen. In enkele
gevallen worden door flauw gestenade verkoopers enkele partijen geboekt tot
3.
d. onder de noteeringen, welke voor
dergelijke garens gevraagd worden, door Spinners die beter
bezet zijn. De productie overtreft de vraag en het baart
geen verwondering, dat de Master’s Federation een stemming
voor korteren werktijd voorgesteld heeft. De vraag naar ge-
twijnde garens, alsook naar Egyptisehe garens, is iêts minder
geworden, daar koopers er niet veel voor voelen de stijging
van het ruwe materiaal te volgen. De hooge prijzen van
Sakel grades hebben vele Spinners en Wevers doen beslui-
ten zich tot andere soorten te wenden met verschillend
resultaat. Enkele van deze substitutes zijn voldoende, ter-
wijl andere, waar het op sterkte aankomt, niet gebruikt
kunnen worden. –
Doekprijzen blijven merkwaardig vast, wanneer men de
verminderde vraag en de flauwe stemming van de markt
in aanmerking neemt.. Koopers vinden het moeilijk conces-sies te verkrijgen en het hangt geheel van den individueelen
toestand van den fabrikant af, of deze al dan niet worden
toegestaan. Van eenigen handel van beteekenis is sedert het
Nieuwejaar geen sprake geweest, hoewel de meeste fabri-
kanten voorloopig nog voldoende bezet zijn. In Egyptische
soorten is de toestand iets anders. De hooge katoenprijzen
zijn een beletsel voor den handel en in vele gevallen worden
gaarne concessies gedaan, zoowel door Spinners als fabri-
kanten. HoeweP er een momenteele flauwte is ingetreden,
bestaat er op het oogenblik geen dfang tot verkoopen en
de toon van de markt varieert van dag tot dag. Op het
oogenblik is deze misschien iets meer optimistisch dan in
het begin van de week.

21Jan.28 Jan. Oost. koersen. 20Jan. 27Jan.
Liverpoolnoteeringen. T.T.op Indië 1/5v 116
F.G.F. Sakellaridis 30,35 31,75 T.T. op Hongkong 2/3 u, 2139
(1.F.No. 1 Oomra 9
3
80 9,60 T.T.opShanghai 3/1
1) 1)
Feestdag.
Noteering voor Loco-Katoen. (Middling Uplands.)

30 Jan.
1925
23 Jan.
1925

16 Jan.
1925
30 Jan.
1924
30 Jan.
1923

New York voor
Middling

..
23,90e
23,45e
24,- c
33,40e
28,10 c
New Orleans voor Middling
23,75e 23,25e 23,65e
33,15e
27,88 c
Liverpool voor
Middling

..
12,92 d
12,87 d
13,08 d
19.45 ds
15.96ds)
•) Voor fully middling ouden Standaard.

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaanseise havens.
(In duizendtallen balen).
1 Aug. ’24 Overeenkomst/ge periode

tot


23Jan.’25

1923
2
24
1
1922
2
23

Dntvangsten Gulf.Havens. I 3

1
5363

1
4467
,,
Atlant.Havens

(Jitvoer naar Gr.Brittannië

1762

1
1330

993

‘tVastelandetc. 27462056

1
1874
Japan

560

417

337

– Voorraden.
(In duizendtallen balen)

23Jan.’25
Overeenkomstig tijdstip

1924

1923

A.merik. havens.
… ..
1508
950
949 1380 968 1214
New York

…………….
201 174
76
Binnenland ……………

42 0
221 221
New Orleans ……………
Liverpool
.

.

………..
678 505
470

THEE.
de
:I:ic

afgeloopemi

week
trad

een
verder
herstel

in
van de marktprijzeui voor thee iii Londen
en bleek er ook

-.

-.

-_-

__
4’___

•-

-.

–..

-.___;_

-..-

%-,


-.

r -.–

;-4.-…

-;

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATIS

HE BERICHTEN

119

meer vertrouw’en te zijn van de zijde der koopers. De prij-zen verbeterden van
1/4_%
d. per’.lb. De sterming was
van grooten invloed op de Anisterdamsohe veiling van 29
Januari, waarin 15-000 kit, aangeboden werden. Toch moes-
ten de prijzen op een ongeveer 7 ets- lager niveau gesteld worden dan clie in de vorige veiling betaald, doch op clie
lag

ere prijzen bestond er goede belangstelling, vooral voor
binnenlancische rekening. Er werd niet veel thee terigge-
tiokken en werd nog een groot gedeelte van clie opgehou-
den partijen onmiddellijk nu afloop der veiling verkocht.
De maandstaat van het Thee-Etablissement per 31 Ja-
nuari toont een vermeerdering aan van den vooraacl in
entrepot valt 10.000 kisten vergeleken bij den voorraad op
tilto. December (54.472 kn. tegenover 44.459 kn.) als ge-
voW vin eeti aanvoer van 26.370 kisten tegenover afleve-
ringen ten beloope van 16.357 kn. Waar de eerstehands-
voorraad 14.328 kisten bedraagt en cle veiling van 29
Januari – clie natuurlijk op 31 Januari nog niet tot afle-
vering is gekomen – eveneens 1-uint 14.000 omvatte, wa
de voorraad iii entrepôt van den hairclel op het einde van
de maand niet meer dan 26.000 kisten.

Amsterdam, 2 Februari.

DE NEDERLANDSCHE THEEMARKT IN 1924.

– (Jaarovérzioht van Pakhuisme’esteren valt de Thee-)

Als ooit uit het aantal ,,records” in een jaar bereikt,
cle energie zal worden afgemeten, welke het niensehelijk ge-
slacht en ieder volk in het bijzonder in dat jaar heeft out-
wikkelcl, dan zal het jaar dat nu afgeloopen is, w’el tot de
,.i

ec-ord”-jaren worden gerekend, waarin op allerlei gebied
cle ontwikkelde energie die van vorige jaren heeft overtrof-
feIt. Itccordsnelheden zijn geiziaakt en recorditoogten bereikt
zoowel cloor den vlieger dIs door den bergbeklimmer. T-let
record onzer kraiige vliegers die moeclerlaud en kolonilin
door de lucht hebben verbonden, heeft ginds en hier tot uit-bunclig enthousiasme aanleiding gegeven. Op geheel ander
gebied werd, dank zij zorgvuldige voorbereiding van het
Theecongres in Juni
van
dit jaar te Bandoeng gehouden,
ccii record bereikt, waarvan het welveraorgde en keurig uit-
gevoerde Gedenkboek der Nederlandseh-Indische Theecul-
tuut’ 1824-1924, uitgegeven door het Proefstation voor
Thee, nog meer belangstelling zonde hebben getrokken, in-
dien liet in den handel verkrijgbaar ware geweest en de moe-
derlandse-he pers ter recensie toegezonden.
Mogen in dit verband ook
,,recorclprijzert”
worden ge-
noemd, immers ook deze heeft de Amsterda.msche. markt
voor Neclerlandsch-Indische thee in het afgeloopen jaar ge-
boekt.
Toen destijds na de theedistributie in de eerste vrije vei-
ling in April 1910 gehouden een doorsneeprijs van 100 ets.
per % KG. werd gemaakt, verwachtte niemand, dat een
zoo hoog niveau zoude worden gehandhaaf cl. In December
van dat jaar was de prijs dan ook reeds tot 70 ets. gemid-
deld ingezakt, tet-wiji een jaar nadien nog slechts de supe-
iieure Oranje Pecco’s en Gebr. Or. Pecco’s met 70 ets. ver-
den betaald. Spoediger dan men toen vermoedde, ul. in Oc-
tober 1923, liep de doorsneeprijs in veiling opnieuw op tot
100 ets. en wel als gevolg der aangekondigde verhooging van liet invoerrecht; toen de invbering daarvan werd ver-
schoven, daalden de, prijzen wederom tot in doorsnee 86%
ets. in December 1923.-In de 10 voorjaai-svcilingen van het
nu verloopen jaar werden 7% millioen KG. Ned.-Ind. thee
verkocht voor 84% ets. Nadien kwam de tijd der record-
prijzen. 18 September werd 100 ets. gehaald, 20 November zelfs 11.0 ets. In de 6 najaarsveilingeu werden 3% millioen
KG. Ned.-Iiicl. thee verkocht tegen den hoogen doorsneeprijs
van 101% ets., terwijl daarenboven 615 duizend KG., welke
voor de verhooging van het invoerrecht in liet vrije verkeer
ivaren overgebracht in doorsnee 135% ets. opbrachteu (het
hetaalde invoerreclit inbegrepen). Voor superieur werden
iii October rbcordprijzen betaald, toen bracht de Goudpunt
]i’annings Tiga Blata (Suuiutrd) 171 ets, per % KG. op, de
Gebroken Peceo H. V. A. (Sumatra) 111 ets. en de Gebro-ken Oranje Pecco Pasir Nan.gka (Java) 174 ets., terwijl als
hoogste prijzen der verschillende bladsoorten, clie der vol-
gende Java-theeën werden genoteerd: Souchon Goenoeng
Malang 113 ets., Pecco Tjisoedjen 11S ets., Oranje Pecco Goal-
para 156 ets, en imperial Pecco Tjiastana 407 ets. pci- 34KG-.
De midclen.soorteii en de mindere boekten hun recordprj-
zen in de ])eceinberveiling toen voor deze 15 h 20 ets. per
34
KG. meer irer-ci betaald dan in Januari tevoren, W. voor
brtlinair OS ii 101 ets. tegen desTijds 80 h 85 ets. en voor
middeusoort 105 il 112 ets. tegen 85 0. 97 ets.
Voor een record heeft ook de Minister valt Financiën ge-
zorgd, toen het invocirecht ingaande 12 Mei 1.1. verhoogd
werd v:n 12% ets. tot 37% ets. per
34
KG. (Eet ooi’spron-

kelijke regeeringsvoorstel cl.d. September 1923- was een ver-
hooging tot 50 ets. per
1%
KG., terwijl van ander6 zijde
en door ons er op werd aangedrongen om het recht in geen
geval hooger op te voeren dan tot 25 ets. per 34 KG.). 1 Mei
was hetzelve op thee in Groot-Brittannië verlaagd van
S pence tot 4 pence per Engelsch pond op ,,foreign gro-wn”
en van 6% op 3 op de Britsch Koloniale thee. Het be-
draagt in Canada 10 dollarcents per Eng. pond, is in Nieuw
Zeeland onlangs verlaagd van 5 pence tot 2 pence per En-
gelsch pond; in Australië is evenals in de Vereenigcle Sta-
ten van. imerika thee vrij, zoodlat liet met recht liet
,,recoicl
invoerrecht”
der theedriukende landen is, dat de Holland-
selie fiscus gele
g
ull
heeft op dezen nationalen drank, waarvan
75 pCt. 0. 80 pCt. betrokken wordt uit de eigen koloniën. (In Duitschlaind bedraagt hot recht 2,20 goadmarken per
KG.).

De verhoogiug val.i het invoet-recht met 25 ets. per
34
KG.
in een periode tijdens ii’eike in den loop van 18 maanden
iie noteeringen der gewoon-ordinair’e en gewone midden-
so6rten een verhooging eveneens van 25 ets, hebben onder

gaan, heeft geleid tot ,,i

ecorcl moeilijkheden” voor dcv.. No-
deriandschen
verpekker. Hij heeft zich gedurende de al te
lange periode, ivelke verliep tusseben het regeeringsvoor-stel
tot verhoogen en liet ingaan van het veiihoogde recht zoo-
veel mogelijk van thee moeten voorzien en deze in liet
vrije verkeer moeten overbrengen, waardoor een oneve-n-
i

ct]ig groot deel van zijn bedrijfskapitaal werd vastgelegd;
hij kan, wil hij de afname niet plotseling remmen, de ddtail-
prijzen zijnet- goedkoopere melanges slechts zeer geleidelijk
opvoeren en ziet zich noodgeclivongeil verplicht deze M
.Lt
mindere kwaliteiten dan hij gewoon was (ordinair China) te vermengen om zijn kostprijs lager te houden; de terug-
gang der kwaliteit wei-kt echter eveneens remmend op den
veriçoop. De vraag wordt uit voor hem wat zwaarder zal
vegen, verdere prijsverhooging of kivaliteitsvermindering.
Eerst nadat de de-tailprijzen zich aangepaat zullen hebben
aan de marktprijzen en het hooge recht, kan wederom over-
i’ogen worden tot kwahteitsverhetering over te gaan, ten-
‘iijdan mocht blijken, dat het verbruik door cle hooge detail-
prijzen dermate afneemt, dat ten slotte aan een mindere
kwaliteit thee de voorkeur wordt gegeven. Het zal aisdari hoog tijd worden, dat het te hoog opgevoerde invoerrecht
op thee tot normaler proportie wordt teruggebracht. Moge
de financieele toestand van ons land dan in zooverre ver-
hetercl zijn, dat de Minister van Financiën tot medewerking
bereid zij. De aanvoei

voor de Amsterilamsche markt, w’elke in de
‘jaren 192011921, toen nog veel oude naoorlogsaanvoer werd
geruimd, groot was geweest maar sedert dien verminderde,
wijst ditmaal bij de beide vorige jaren vergeleken even-
eens op een record. Tegen 9.6 millioen KG. Nederlandsch-Indische thee in 1922’en 9.8 millioen in 1923 werd in 1924
.11.2 milhoen KG. met bestemming voor de markt aange-
voerd, ivaarvan 8.6 millioen Java (7.0 in 1923) en 2.6 mil-lioen Sumatra (2.8 in 1923).
De totaaluitvoeren van thee uit Neclerlandsch-Indië zijn ook toegenomen. Tegen circa 41 millioen KG. Java en 7.5
milloen KG. Sumatra thee in 1923 zullen in het afgeloopen
jaar vermoedelijk ongeveer 46 millioen KG. van Java en
ruim S millioen KG. van Sumatra zijn uitgevoerd, waarvan
van Java en Sumatra samen vermoedelijk oa. 28 pCt. naar
Nederland, 38 pCt. naar Groot-Brittannië, 22 pCt. naar
Australië, 6 pCt. naar Amerika en 6 pCt. naar andere
landen. –
De hoeveelheid uit ons etablissement
of
geleverd,
welke
iii cle eerste bijgevoegde statistiek is opgegeven, kan
niet vci-geleken wot-dcn met de totaalcijfers voor het ge-
heele land (op pidgina 111 vermeld onder invoer tot
verbruik), iinuiers circa 2% millioeti KG Neclei-laadsch-
Indische thee (benevens 385.000 KG. China thee) door ons
in het vrije verkeer neergelegd, voordat de verhooging van
het invoerrecht inging, zijn destijds in de officieele statistiek
afgevorcl als invoer tot verbruik, terivijl deze eerst
na
iver-
kelijke aflevering door ons worden afgeboekt als afgeleverd
voor het binnenland. Ondanks dit opzij leggen van een aan– zienlijke hoeveelheid hebben nochtans de afleveringen ge-
lijken trodi gehouden met de aanvoeren, zoodat de voorraad
aan het einde van het jaar niet alleen niet grooter is dan
die, waarmede liet begon, maar vermoedelijk de binnenland-
-cclie voort

t-ad valt toen en nu erbij gerekend, aanzienlijk
kleiner; de toestand is dus wel geheel anders dan toen in
de jaren 1919/1920 wel hooge prijzen werden betaald maar de afname, u

elke verwacht werd, uitbleef.
– De vi-aag vool

uitvoer
was gedurende liet geheele jaar
groot, deze kwam dle mai-kt zeer ten goede toen na de ver-
hooging van het recht het binnenland slechts aanvullend

.Ç•

1 IQ

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
Februari
1925

bijkocht, zoodat aan de vraag voor uitvoer ten volle kon
worden voldaan.
De hoeveelheid thee, welke van 1 Januari totdat in Me(
cie verhooging van het recht inging in het Vrije verkeer
is overgebracht, heeft 7.700.000 KG. bedragen, terwijl in
liet laatste kwartaal 1923 daarenboven 3 miii jOen KG. extra
werden ingekiaard, te zameu 10.700.000 KG., zoodat er ook
zonder verdere aanvulling in Mei voldoende thee was
in ge-
voerd voor het geheele jaar. Het kan dus geen verwonde-
ring wekken, dat sedert de verhooging van het recht niet
meer dan ruim 1 millioen KG. werdefi ingeklaard. De in het
binnenland neergeiegcle voorraden zullen vermoedelijk spoe-
dig tot het normale minimum zijn teruggebracht.
Er is tea slotte nog een record, waarvan in dit verslag
cle vermelding niet achterwege kan blijven, al. dat der
voorverkoo pen van oogsten
en gedeelten van (leze. Het is
in een tijd va.n hoogconjunctuur van ddn zijde bezien be-
grijpelijk, dat producenten het zekere voor het onzekere
nemenci tot gedeeltelijke voorverkoopen overgaan. Er
is
ech-
ter ook een tegedzijde aan dit verkoopsysteem, dat door
Nederlandscli-Indische producenten (Britseli-Indische gaan
niet zoo gemakkelijk

er toe over) allicht te veel over het
hoofd wordt gezien. Er is – als tegenzijde het aanbod
in Europa uit voorverkochte oogsten, dat de veilingen con-
currentie aandoet; er is, aannemencie dat een kooper op
3 of 4 maal zooveel partijen meebi9dt als hij ten slotte
koopt, het verminderde aantal biedingen op de partijen in
veiling; er volgt ook uit ccii zeer onregelmatig aanbod
van merken en sorteeringen op welke vroeger in de vei-
lingen. vast kon worden gerekend en daardoor ook onregel-
matiger prijzen voor deze. Het is nu eenmaal zoo, dat een
artikel met zooveel fancy als thee, cii dat zoo onderver-
deeld is, slechts door constant aanbod verzekerd kan zijn van geregeld dezelfde afnemers in binnen- en buitenland
en daardoor van cle hoogste prijzen. 1-let mag ook niet over
het hoofd worden gezien, dat lagere prijzen op cle Euro-
peesche markten in dcii regel zullen leiden tot lagere in
dc productielanclen en dat cle Amsterclamsche en de Lon-
deasche markt cle stootkussens zijn – en althans voor-
loopig zullen blijven – waarop ieder tijdelijk teveel der
productie moet worden opgevangen, zoodat het een alge-
meen belang van producenten is deze markten zoo sterk
mogelijk te maken en zoo aantrekkelijk mogelijk. Het is het regelmatig vaste aanbod van gewike soorten, dat aan
een markt haar aanzien geeft.
Dit brengt ons op een ander gevaar verbonden aan de
wijze van verkoopen van verschillende Indische produced-
ten nl.
het
werken op één
hoofdtypc
en wel een onegale gebroken sorteering, waarin – ook dc blicdthee – ten deele
verbroken – is opgenomen. Het ziet er nog niet haar uit,
dat, zooals reeds jaren geldeii werd verwacht, cle wereld-
vraag steeds meer zonde uitgaan naar krachtig schenkende
thee onverschillig of clie min of meer egaal is. De vraag
naar goed gesorteercle schoon uitgezeefde blad. en gebroken
theeën houdt onverminderd aan.
Men zij er in Indië nog meer. van doordrongen, dat de
belangen van theeproclucenten en die der beide Europee
sche markten samengaan.
De aanvoer van
China-thee is
afgenomen, de meeste ver-
koopen geschieden uit de hand, in veiling werden 9045 kisten aangeboden tegen bijna 24.000 kisten geduiende
1923. Het aanbod bestond in hoofdzaak uit mindere kwa-
1 iteiten. *

Thee-Etablissement te Amsterdam.

Statistiek van Nederlandseb-Indische thee over 1924.

Voorraad 1 Januari 1924 …………….40.058 kisten
Aanvoer 1924

……………………..271.357

,,

Te zamen ……..311.415 kisten

Aflevering 1924……………………..266.956

Voorraad 31 December 1924…………..44.459 kisten

Voorraad 1 April

1924 ……..58.987 kisten

1 Juli

1924 ……..89.188
1 October 1924 ……..65.342

Aanvoer

Java thee …………..209.393
sumatra thee ……….61.964

271.357

Aflevering

Voor Binnenland …….. 121.272
Uitvoer ……….145.684

266.956

Het aanbod in veiling bestond uit:
15 pCt. Stof, Fannings; Gebroken Thee, Gebroken Souchon.
15

Souchon en Pecco Souchon.
36

Gebroken Pecco en Gebroken Oranje Pecco.
34

Pecco, Oranje Pecco en Witpunt Pecco.

Van den voorraad bevinden zich op 31 December 1924
in cle iste hand 17.042 kisten.

De
cijfers
zijn herleid tot
lf
kn.

2/4 = /2

‘1)

Nederlandsch-Indische thee.

Aanvoer en aflevering voor verbruik en uitvoer bij
liet Thee-Etablissement te Amsterdam, benevens
de middenprijzen van het eerste-hands aanbod.

Anno 1915-1924.

LANvOcR
AFLEVCRINO VOOR

AFLVERING

VOOR
VERSRUII4

UITVOCR

• Grootendeels geieserveerd uit den aanvoer 1916 en ge-
bruikt voor de theevoorziening in 1917 en 1918.
De thee werd gedurende het distributie-tijdvak (Augustus
1917-Februari 1919) door den groothandel verkocht
op basis van 84 ets. per K K.G. voor middenkwaliteit.
. Hieronder is opgenomen de aflevering voor de laatste distributie-in Januari 1919.

Hoeveelheden der veilingen, doorsneeprijzen en ioop der
prijzen van enkele hoofdsoorten in 1924.

K .
G.

PER
Yz

KG

1MOO.000

125

CTS.

1.300.000

120

1.200.000

as

1.100.000

110

1.000.000

105,,

9.00.000

loo

800.000

95

1(

700.000

90

600.000

85

500.000

80

400.000

75

300.000

70

200.000

65

100.000

60
,-
*IN ENTREPOT

ORANJE PECCO GOED
GESROKEN ORANJE PECCO GOED
PECCO GEWOON MIDDENSOOPT –
+-+++.4GE8ROIKEN PECCO GEWOÖN MIDDEN5001ZT * MIDDENPPIJS DER VEILING IN CT5 PER Y2K.G.

In 1000C

14.500 14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500 9.000 8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
.6.000
5.500
5.000
1
j 500
La.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

4 Februari 1925

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Aanvoer van Thee in Nederland, invoer tot verbruik én uitvoer.

(De hoeveelheden en de waarde van den invoer zijn afgeleid uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
te ‘s-Gravenhige. De waarde van den aan- en van den uitvoer is per kwartaal berekend; voor de Nederlandsch- Indische thee is de gemiddelde veiljngprijs aangenomen als doorsneewaarde van den aanvoer en van het
totaal afgeleverde (uitvoer + invoer.)

(De waarde van aan- en uitvoer der niet-koloniale thee is berekend naar de waarde van den invoer.)

1924

1

Aanvoer

1

Invoer

1

Uitvoer

Waarde

f
9.286.000 8.599.000

6.152.000 6.249.000

f
30.286.000

Kisten
329.549
67.290
16.660

413.499

‘Waarde

f
30.198.000
14.505.000
9.881.000

K.G. netto
le kwartaal ………………..

5.384.000
2e

5.145000
3e

,,

-3.367.000
4e

3.2 16000

Totaal …………..

17.112.000

waarvan:

K.G. netto
Nederlandsch-Indische ………….14.777.000
Chineesche …………………..
..1.631.000
Britsch-Indische ………………704.000

Totaal ……………17.112.000

tegen:

K.G. netto
1923 ……………………….17.061.000
1922 ………………………..11.651.000
1921 ……………………….14.116.000

Loop der prijzen gedurende de 6 laatste jaren.

CTS.P.Y2K.G.

CTS.P.YZKG.
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70 65
60
55
50
45
40 35 30
25
20
15

ORANJE PECCO GOED


PECCO SOUCI

ION GEWOON ORDINAIR

liet

percentage

Nederlandsch.Indische

en andere thee
tot verbruik ingevoerd heeft bedragen:
1924

1923
1922
192.1
Nederl..Indische ……77
0
/0

74
‘io

8034
o/o

8034
01
Andere …………..23
0
/0

26
0
/0
1934
0/0

193f
0
/0

100
0/

100
0/
100

0
/0
100

0
/0.

De bestemming van den uitvoer was
naar.:
kisten
K.G.
Duitschland, Polen en Oost-Europa
54.809
=
2208.000
Skandinavië en Finland …………
L364
=
55.000
Midden-Europa

………………..
6.315
=
234.000
Zuid-Europa en Middellandsche Zee
11.190
=
407.600
Uroot-Brittannië, Ierland en Engelsche
havens m. onbekende eindbestemming
76.300
=
3.349.000
Noord-Amerika (direct)

………….
12.623
=
539.000
Andere landen buiten Europa
978
=
34.000

163.579 = 6.826.000

KOFFIE.

1

De stenuiling, clie voor het artikel op het oogenblik
heerscht,
15
vrij vast, hetgeen hoofdzakelijk het gevolg is
van de houding der productielanden, in de eerste plaats
van Brazilië. Nadat van laatstgenoemden kant in de laatste weken van tijd tot tijd eenige weifeling was getoond — die
weliswaar telkens slechts kort duurde, doch desniettegen-
staande haren invloed, vooral op de termijnmarklen, niet
miste.- waren de kost- en vrachtaanbiadingen in de laat-
ste dagen dagelijks wederom hooger en was van eene ge-

K.G. netto

Waarde

K.G. netto Waarde

4.579.000
f
7.986.000

1.231.000
f
1.841.000

3.294.000

5.972.000

1.276.000 ,, 1.637.000

292.000 –

517.000

2.345.000 ,, 4.303.000

.615.000

1.171.000

1.941.000 ,, 4.200.000

8.780.000
f
15.646.000

6.793.000
f
11.981.000

K.G. netto

Kisten

K.G. netto

Kisten

6.799.000

144.815

6.565.000

153.401

1.298.000

52.909

222.000

9.190

683.000

15.977

39.000

988

8.780.000

213.701

6.826.000

163.579

K.G. netto

Waarde

K.G. netto Waarde

13.019.000
f
23.324.000

4.191.000
f
7.344.000

9.670.000

, 11.906.000

8.640.000 ,, 11.758.000


9.656.000

9.485.000

9.083.000 ,, 5.525.000

neigdheid om biedingen te accepteeren maar zeer weinig
te bespeuren. Ook Java zond vraagprjzen, die nog altijd
boven de hier geldende waarde uitkomen, en enkele bie-
dingen, clie van hieruit werden geseinci en clie gebaseerd
waren op wat hier op het oogen.blik te maken is, werden
van de hand gewezen. Van gewasschen Centraal Amerikaan-
sche soorten is het aanbod in de eerste hand niet groot
meer, en hoewel deze koffie’s, vooral in vergelijking tot
Santos, feitelijk niet hoog in prijs kunnen worden genoemd,
hehooren zij uit den aard toch tot de duurste kwaliteiten,
en worden prijzen van $ 34 t $ 36 per 50 KG. kost en’
vracht grif gevraagd.
Inloco w’as cle afzet nog altijd beperkt, zoowel voor uit-voel- als voor consumptie, doch de noteeiing van Superior
Santos moest onder de bestaande omstandigheden ander

maal verhoogd w’orden, namelijk van 75 c. op 76 c. Ro-
busta bleef onveranderd op 64 c.
Op de termijnmarkt zakten de prijzen Woensdag 1% c. t 134 c. in, om claarna wederom langzaam op te loopen. De
noteeriagen waren- aan de ochtencl-call te:
Rotterdam (Santos.contract)

Amsterd. (Gemengd Con
basis Goöd

tract) basis Santos Good

Mrt. Mei I Sept. Dec. Mrt. Mei 1 Sept. Dec.

eh
3 Fr. 613

5834 5534 5334 59

565/
s
53

503/
8

27 Jan. 62

59y
4

56 ‘, . 5434 59

567/
s
53si, 515j
20

61 ‘/8 58h 56o, 548/

58sf, 560/
t
537/,
5134
13 ,,

615/, 1 603/
8
5834

560/
8
52

577/
s
5534

5314
De slot-noteeringen te New Yorkvan het aldaar geldende
gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:.

Mrt.

Mei

Sept.
I
Dec.

2Febr………$ 21,13

$ 19,65

$ 17,65 1 $ 16,95

26 Jan……..

,, 20,61

,, 19,35

,, 17,58

,, 17,08
19

,………

20,74

19,55

,, 17,85

,, 17,40
12 ,………,, 21,45 ,, 20,38 ,, 18,74 j ,, 18,25
– Uit de heden verschenen Statistiek van de Makelaars
G. Duuring & Zoon, Kolff & Witka.mp, Leoiiard Jacobson &
Zonen en G. Bijdendijk, blijkt, dat de aanvoeren in Ne-
derlaad in Januari geweest zijn 158.200 balen tegen
174.900 balen in dezelfde maand van 1924. De afleveringen
bedroegen 173.800 balen tegen 193.900 balen verleden jaar,
terw’ijl de voorraad bestond uit: – –

Nederl. Oost.Indië ………… 78.700 bn. 52.800 bn.
Centr. Amerika en West-Indië. . 48.200

42.100
Brazilië ………………..83.200

71.900
Afrika ………………….8.800 ,,

600
Diversen ………………..4.700

3.900

Rotterdam, 3 Februari 1925

221.600 bn. 171.300 bn.
(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel
te Rotterdam.)
Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balen.


te Rio

te San fos
Data

Afgeloopen
I
Sedert Afgeloopea I Sedert
week

1Juli

week

t JeU

31 Jan. 1925…….

30.000 2.567.000

184.000 6.300.000

31 Jan. 1924…..

54.000 1 2.478.000 212.000 5.985.000

iimu.iiui.•iuii•uiuu•ftuirn
120

i••iiuu•u••uuiu•iiiiuiiuvi

IUlUII•U•lIU••II•UUIIIIIIîII,
UuRaIUUuIIl••lI••lIUIIUUUI..
•uauuuuiiu••iii•iuiuuuuu•uu.

90
85.
80
75
70
65
60 55 50

35
30
25
20

uiLilUIuIUuiiUii1ilI•IM
:
iiiurniuuui-uuuwiiiu•iiiai
IIIUUIUluiLIlU•II•I

iuuuriiuiiu•ii••uii•.uiii..i
iauuiuuuuu•i.uiuui…ii…0
u•••iu•uiu•u•uua.ui•••ii•w
umuuiu•iiiiii••iu•uumuuii
ii•iii•ii••ui••aiiiuii•••i
I••UII•L1UII•UWII•UUIIIU•II•U•I
iu••uiuwiuiwiuuuuui•u•ii••ui
iu••nuauiiiaii•uuii•••iiuui
••uuiuusuuuiuuuuiiuuiiu•ui
iuu•ii•i•iiiii•••iiuuuiui•i

2

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

4
Februari
1925

Noteeringen en voorraden in Brazilië.

te Rio

1

te Santos

J

Wisselkoers
Data

‘ _______________—
I

te Rio
1 Voorraad
1
Prijs
1
Voorraad
1
Prijsop Londen”
1
(In Balen) 1 No. 7 0 (In Balen)
1
No. 4

2 Febr. 1925
299.000
38.600 1.642.000
41.500
/8
26 Jan. 1925
358.000 38.400
1.681.000 41.700
/64
19

,,

1925
369.000
38.000
1.780.000 42.000
6’/
2 Febr. 1924
225.000
20.300 774.000
25.000
6
5
/
s

1)
In Reis.

COPRA.
De markt voor Copra was de afgeloopen week kaliii
gestemd. Consumenten kochten regelmatig stoomende par-
tijen en Februari aflading. Het aanbod van Indië blijft klein.
De markt sluit met de volgende noteeringen:

Nederl.-Ind. f.m.s. Januari afi…….
fi
35/
Februari ,…….,, 35
Maart

,…….,, 351/5

,,

»

April

,…….

35.—
2 Februari 1925.

____________

STEENKOLEN.

])e flaivte van prijzen en afwezigheid van zaken, die
wij in ons vorige verslag rappor.teerden, houdt gestadig aan
en thans is zelfs ook Cardiff met de algemeene lusteloos-
heici meegegaan en noteert lagere
Prijzen.
In het algeieen
is echter de neiging in Engeland, en bepaaldeljk in Wales
om liever de mijnen stil te leggen dan lagere prijzen te
accepteeren clan op het oogeublik nog betaald worden.
De prijzen zijn als volgt:
Northumberland Ongezeefde ……..
f
12,-
Durham Ongezeefde ……………. ..13,-
Cardiff Ongezeefde

………………15Z5
Schotsche Gezeefde

……………. ..11,25
Yorkshire Gewassoheis Doubles …… .. 14,25
Westfaalsche Vetförcler’ ………… ..15,-
Vetstukken ………. . .. 17,50
Smeeuootjes ………. ..17,-
Gasvlamförder

…….. ..15,— –
Gietcokes

………… ..20,25
alles per ton van 1000 KG., franco station Rotterdam/Am-
sterdâm.
Wetfaalsclie bunkerkolen f.o.b. Rotterdam/Amsterdam

f
11,50. Markt flauw.
3 Februari 1925.

METALEN.

* Loco-Noteeringen te Londen
Data
Koper Stan-
daard

Koper
Electro-
lytisch
Tin
Lood
Zink

2 Febr. 1925..
64.10/-
69._
11
_
259.15/_
37.51_
35.17/6
26 Jan. 1925..
65.12
/
6
70.5/-
263.7/6 39.17/6
37.5/-
19

1925..
66.-/-
71.-!-

259.10/-
41.1716
37.1716
13

1925..
66.15/-
71.151-
266.17/6
43.10/- 38.15/-
4 Febr. 1924..
60.12/6
65.176
251.7/6
32.17/6
35.26
20 Juli 1914.,

61.-/-
145.151-
19.-/-
21.10/-

VERKEERS WEZEN.

VRACHTENMARKT.
De kolenvracihtenmarkt van Amerika blijft ongeanimeerd
en cle eenLige vraag is naar West-Italië, waarheen pei’
Februari werd afgesloten tegen $ 3,40. Naar Santos wordt
$3,75 en naar Rio $ 3,50 genoteerd.
De te verwachten opleving van cle graanvraohteniiiarkt
werd deze week bewaarheid. De meeste vraag blijft echter
haar West-Italië en er werden verscheIdene ladingen van
le Range afgesloten op basis van 17Y
2
cents per Februari,
terwijl van West St.-John 1934 cents voor dezelfde positie
werd betaald. Verdere tonnage kan geplaatst worden tegen
1.834 cents van de Range voor Februdri en Maart voor
boeten van middelbare grotte. Ook per April kan worden
afgesloten tegen 1734 cents. Naar het Continent bestaat in
liet geheel geen vraag. Naar de Zwarte Zee werd een boot’
afgesloten tegen 4/434 per qtr., vrij lossen en havenkosten.
Van cie Gulf werd een Februari boot afgesloten op basis
van 4/9 per qtr. naar de Midcleliaadsclie Zee 4/3, 13. K. 41-,
Cintinent (Bordeaux—Hamburg range).
De markt van West-Indië was flatcw te noemen. Een
spotpronapte boot werd met 24/- betaald voor een lading
siriker naar U. K./Conbiaent (6000 tons) terwijl een iets
grootere boot per einde Februari/begin Maart 21/- heeft.
geaccepteerd. Van Cuba en San Domingo
werd
23/- betaald
voor een 4500 tonner naar U. K./Continent per Februari, en 23/9 voor een 3000 tonner per begin Mart.

De prijsstijging van dc t.:i.iwe van de North Pacifie vei’-
oorzaakte een aanvrage oor een )i’olUpte boot van deze
richting. Tonnage voor deze positie is bijzonder seint arsCll
cii men zal ongeveer 401- moeten betalen om een dergelijke
boot te krijgen. Lijnboo-ten konden 33/9 beclingen voor kleine
partijen naar U. K. havens. Voor luniber wordt nog ton-
nage gezocht naar Japan- tegen $11,50 en naar Atlantische
havens van cle U. S. A. tegen $15.
liet was wederom zeer moeilijk van cle Riv.er Plate zaken
te doen, waarvan de reden schijnt te zijn de hooge prijs, die
voor graan iii Argentinië gevraagd wordt. Er werd verdere
tonnage gezocht van Australië en geciurende de afgeloopesi
2 weken hebben minstens 20 schepen order gekregen van
La Plata cle ns

heen in ballast te vertrekken. Eenige booten
van handige grootte waren in staat 24/- te bedingen voor IJpr1ver, doch op het oogenbldk is niet meer dan 2316 te
‘krijgen en 21/6 van Buenos Aires.
Voor salpeter werden geen boo.ten afgesloten. Een partij-
tje van 2500 tons w’erd geboelçt per 15 Februari/15 Maart naar Ardrosan tegen 27/6, terwijl naar het Continent (Ant-
werpen—Hamburg range) 27/6 werd betaald voor een order van 2000 tons per dezelfde positie. De vaste toon van de Oostelijke markten bleef heerscihen,
terwijl die van Australië in het oog viel door een geduchte
activiteit. Van daar werd een zeer groot aantal booten
voor alle posities tot 15 Mei afgesloten. De vrachten zijii
flink gestegen, speciaal voor Maart en Maart/April. Bij
liet sluiten van cle week Nverd de markt iets minder en de
bevi-aohters oinlerbanclelen niet onder 30 April cancelling,
terwijl er een aanzienlijke sahaarschte heerscht in bulk
ladingen. De afsluitingen geseh’iectden tegen cle basisvracht
van 55/. Maart beladen van Zuid/Vietor.ia/Sydney, 50/. tot
9000 tons per 1/30 Apail en 46/- voor Apnil/15 Mei. Van
West-Australië werd tot 46/9 betaald voor Maar-t en Maart/
15 April, doch cle vraag van deze richting was in verge-
lijking gering.
– De Burma-h rjst4narkt was stancivastif. Voor een volle
lading werd een boot afgesl.ote ii naar Marseiil e/Havre/Ham
burg per Maart/10 April tegen 33/-, terwijl sindsdien 34/-
-werd betaald voor een Maart boot naar Havre/amburg
range. Een paar zeer groote ladingen werden gerapporteerd
naar Rotterdam tegen ongeveer 30/6 voor Maart en April.
Voor ccii bijladiuig werd 33/9 betaald per begin Februari
naar 1-lamburg. Een groo.t aantal ladingen werd afgesloten
van indië. 13o.mbav/Karaehi sloten af op cl.w. basis tegen
27/3 tot 27/6 naar gelang van gi

ootte per Maart en Maart!
April, terwijl Karachi 23/6 betaalde op ,,scale terms” naar
ile Middellandsche Zee/U. K./Continent per Februari en
Februari/Maart, en 23/- per Mei/Juni. Naar Alexandrië
werd eveneens een lading afgesloten tegen 23/- per Februari.
Van cle Iciadras-kust werden wederom verscheidene booteu voor keruels afgesloten naar de Mjiddellandsohe Zee/Conti-
nent op basis van 35/- pci’ Februari en Maart.
])e markt van de Zwarte Zee i’as tamelijk actief. Men
zocht tonnage per midden Februari op basis van 14/- naar
U. K./Contiiient met de optie van Denemarken tegen 1/6
extra. Suiina/Denernarken direct werd afgesloten tegen 19/-
basis 2 loshavens. Di-je groote erisladingen werden geslo-ten van Nicolaief naar Boulogne/Antwes

pen of Rotterdam
tegen 13/. en ddn lading van Pobi naar Rotterdam te-
gen 14/9.
Ook van de Middellandsche Zee leef-de de vraag eenigs-
zins
01),
speciaal naar continentale havens. De vrachten
vortooneis echter geen verbetering. Mineralen werden afge-
sloten als volgt: La Goulette/Mid-dlesboro 7/6; Maryport
8/6; Benasaf/Micldlesboro 7′-; A1giers/Nevport 6/3; Hor-
nillo Baai/Maryport 8/6; hewport River 6/1034; Les Fa-
laises/Rotterdam 5/9 en Carth.agena/Ba.ltimore 8/6. De fos-.
faatnearkt is flauw; cle eenige afsluiting hierin is tegen 9/9
van Bona naar RuIl.
De vs-achten van de Golf van Biscaye blijven on.verandercl;
hetgeen tevens geldt voor de uitgaande kolenvrac
,
htenuearkt
van Engeland. 2 Februari 1925.

RIJN VAART.
Week van 25 t/m. 31 Januari 1925. De aanvoeren van zeezijde bleven stationnair en de be-
schikbare scheepsruimte was ruim voldoende.
In dagliuur naar de Rijnstations werd een enkel Schip
gecharterd tegen 3 ct. per ton en per dag.
De ertsvrachten bedroegen gemiddeld fi. 0,60 met . lostijd.
,, 0,70 ,, 32
De waterstand bleef tot het laatst der week vallend,
daarop trad was in, zoodat naar den Benedenrijn wederom
op vullen diepgang kon worden afgeladen. –
In de verlading van kolen in de Ruhrhavens kwam geen
verandering.
Het sleeploon werd gemiddeld genoteerd volgens het
35140 ets. tarief.

Auteur