Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 8

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 23 1916

23 FEBRUARI 19I

EconomischpwSta

tistische
Berjchten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr.
H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1916

.

No. 8

2.

S
.

ii

I G

S
.

3

‘t’

Iq

S
.

INHOUD

Blz.
GELDRVIMTE EN BUITENLANDSCHE BELEGGING ……….
97
Regeeringsingrijpen op Scheepvaartgebied ………… 98
Leening. en Belastingontwerpen

…………………
99
Daily

Mail-Statistiek

…………………………..
99
Economische toenadering tusschen Engeland en Frankrijk
100
Vrachten van Oost-Indië naar Nederland

…………
101
Disconto-verlaging in

Oostenrijk?………………..
101
Valutaregeling tusschen

de geallieerden

…………..
101
De steen-, pannen- en buizenindusrie in Noord-Limburg
102
De
Duitsche regeling voor de wisselkoersen

……….
102
RECHTSPRAAK:
Molestverzekering

………………………….
102
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED
…………
104
BOEKAANKONOIGINC

……………………………
104
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN-
………………
104-112
Geldkoersen.
Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel.
I
Bankstaten.
Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhÔud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
wei-lcers, adres: Oeldersche Kade
21b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling.. ,:.Statistielc en Overzichten” aan Nico J.
Polali,, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnemontsprijs franco p. p. in Nederland / 10.—,
buitenland en icoloniën f 12.— per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën f
0.85
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelingen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uit gevers-
Illaatschap pij, Eotterdam, Amsterdam, Den Haag.

21
FEBRUARI 1916.

Gedurende de eerste dagen der week bleef de da-
ling der geldkoersen aanhouden. De noteering voor

privaatdisconto was
11/4 II
1/
O/
o
; naar men Zegt is

zelfs voor 1 % afgedaan. Tegen het einde dr week

werden geidgevers echter eenigszins terughoudend,

zoodat privaatdisconto tot 1/
4
lt
2
0
/
0
kon oploopen,

echter zonder veel
noteerde 2/
4
0
/
0
, slot 2/2
0
/
0
.

De verschillende emissies, die deze week plaats

hadden, vonden allen een schitterend onthaal. De

volgende week doet de règeering weder een beroep

op de geidmarkt tot het plaatsen van
f
50 millioen

schatkistbiljetten en sehatkistpromessèn.

Men acht thans – terecht – het öogenblik ge-

komen voor cônsolidatie van dé reeds beduidend op-

gelôopen vlottende schuld. De pas opgetreden Mi-

nister van Financiën toch heeft wetsontwerpen in-

gediend tot nadere dekking der crisis-uitgas’en.

Deze dekking bestaat uit een 43
.%
leening groot

f
125 millioen
lt
pan (met den ,,stok” van een ge-

dwongen 3
Y2
%
leening van hetzelfde bedrag) en een

dwongeii ineens tot een bedrag van ong.
f
85 millioen.

Neemt men bovendien in aanmerking, dat ook de

Indische vlottende schuld – welke door het Rijk

wordt gefinancierd – eerlang zal moeten worden

geconsolideerd, dan is het duidelijk, dat binnen en-

kele weken aan de geidmarkt bijzondere eischen zul-

len worden gesteld.

Of deze hiervan grooten invloed zal ondervinden,

moet nochtans betwijfeld worden De nieuwe geves-

tigde schuld treedt immers hoofdzakelijk in de plaats
van de vlottende, welke tot aflossing komt: geen wij-

ziging in de middelen dus, slechts verschuiving.

De positie der Nederlandsche Bank zal met dit

alles bijna ontstellend ruim worden: haar portefeuille

van schatkistpapier loopt ,af en de post Renteloos

vooschot aan het Rijk zal voor een credit-saldo

plaats maken.
*

De goudinvoer blijft nog steeds aanhouden. Op

den stand der wisselkoersen heeft dit echter geen

uitw€.rking gehad. Integendeel, bij geringen handel

bleven de koersen voor – de -Entente ‘en neutrale lan-

den tot den laatsten beursdag bijna onveranderd.

Zaterdag trad echter plotseling een sterke daling in,
hoofdzakelijk door groot aanbod van check Londen

uit Skandinavië. De koersen voor Duitschland en

Oostenrijk waren, in tegenstelling met de vorige we-

ken, reeds direct aan een scherpe reactie ondérhèvig.

De in die landen genomen maatregelen, welke aan

vankelijk zooveel succes hadden, werden sterk op de

proef gesteld en ee1ige bedenkelijke

punten ervan
traden duidelijk op den voorgrond. De reeds van te

voren geuite vrees, dat de paniteit tussehen de koer-
sen der verschillende landen in de verclyukking zou

‘komen, werd bewaarheid.

GELDRUIMTE EN BUITENLANDSCHE

BELEGGING.

In het eerste nummer van dit tijdschrift is in
het artikel ,,Gevolgen van den stand der wissel-
koersen” de wenschelijkhejd voor ons land betoogd
van credietverleening aan het buitenland. In verband
hiermede verdient het de aandacht, dat Paul M.
Warburg, lid van den Federal Reserve Board, in
eene rede, op 25 Januari j.l. voor de New-York’s
Credit Men’s Association gehouden, dezelfde stel-

ling heeft verdedigd ten opzichte vân de Vereenigde
Staten.

98

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari 1916

Tot juist begrip van zijne argumentatie is het

gewenscht, den huidigen toestand van de Amen-

kaansche geidmarkt in het kort uiteen te zetten.
Sinds November 1914 zijn de Federal Reserve Banks

in werking en bij velen bestaat de indruk, dat de

invloed dezer banken tot dusverre zeer gering is

geweest. Inderdaad is er grond voor deze meening.
Na ruim een jaar werken hebben de twaalf Reserve

Banks tezamen slechts voor een bedrag van $ 55

millioen aan handelswissels. in portefeuille,, het-
geen bij de $ 22 milliard, welke de National Banks,

State Banks en Trust Oompanies in voorschotten

en effecten hebben belegd, in het niet verzinkt. Nu

hebben de Reserve Banks niet alleen bankbiljetten uitgegeven ter betaling van wissels, doch ook, fei-

telijk in strijd met de wet, tegen goudaankoopen.

Deze wetsovertreding wordt verdedigd met; een be-

roep op het algemeen belang,
,
jdat accumulatie van

goud bij de Reserve Banks en vermeerdering van

de. Reserve Notes eischt. Ook wordt de uitgifte
van papier tegen inkoop van goud als zeer onschul-

dig voorgesteld, aangezien hierdoor niet meer cir-
culatie-middelen in omloop worden gebracht en de

notes feitelijk goud-cértificaten zijn. Deze , rede-

neering is juist, zoolaug de Reserve-banken niet
meer papier uitgeven, dan zij goud ontvangen; Paul
M. Warburg verklaarde echter in Zijne rede, dat de

Federal Reserve Banks op basis van 40 % goud-

dekking thans reeds voor ruim $ 600 millioen aan
wissels zouden kunnen disconteeren. Hierin ligt
implicite het voornemen opgesloten, ook tegenover

het goud, door het in circulatie brengen van bank-
biljetten ontvangen, ongedekt papier uit te geven.
Heeft men hier met ‘eene kans op vermeerdering

van circulatie-middelen te doen, welke buiten de
Federal Act om ontstaan is, ‘deze wet heeft zelf
uitbreiding van fiduciair papier mogelijk gemaakt
door de minimum-dekkingpercenttages der deposito-

banken aterk te verlagen.
Door deze omstandigheden zal vermoedelijk emer-
gency-currency, die bij het uitbreken van den Euro-

peeschen oorlog in groote bedragen in omloop werd
gebracht, nooit meer noodig zijn; in ooverre
heeft dus de nieuwe wetgeving den Vereenigden Staten

we! degelijk de gewenschte elastic currency gebracht.
Doch evenals caouchouc uit zijn normalen vorm al-
leen uitgerekt en niet korter gemaakt kan worden,
zoo is tot dusverre bij het Federal Reserve System
nog niet gebleken, hoe beperking van de circulatie-
middelen door de Reserve Banks kan’ verkregen

worden. De bovonaangehaalde cijfers wijzen uit, hoe
gering de beteekenis der twaalf banken nog is en
hoe lang het nog zal duren aleer zij dezelfde macht
kunnen uitoefenen als de reeds lang bestaande Euro-
peesche circulatie-hanken. Daarom is het te be-
treuren, dat men de waarborgen bij de deposito-

banken, verminderd heeft, voordat de nieuwe zeker-
heid doeltreffend kon zijn; temeer, nu de correc-
tieven, die in gewone tijden werken, ontbreken.
Men meené echter niet, dat de invoering van het
Federal Reserve System in het geheel geen gunstige
gevolgen heeft gehad. Integendeel, het had haast
op geen beter tijdstip kunnen ingevoerd worden dan
tijdens dezen oorlog; immers, het accepteeren, tot

dusverre in de U. S. een vrijwel onbekende bank-
operatie, is thans sterk op den voorgrond gekomen.
Hierdoor lrijgen de Vereenigde Staten eene kans,
een gedeeii.o van de accepting-business, welke v66r
den oorlog vrijwel uitsluitend in de handen der
Londensche banken was, tot zich te trekken.

Op de twee hoven geschetste factoren, gevaar van infiation en de possibilities voor het New–Yorksche
bankwezerL op het gebied van het accepteeren, doelde
Paul M. Warburg, toen hij zijne’ wenschen ‘voor de toekomst formuleerde. In de eerste plaats drong hij
‘aan op conservatisme bij de besturende banken; tot
dusverre hebben deze in dat opzicht trouwens hun

plicht gedaan. Het meest .belangrijke achtte spreker

echter de venleening van credieten aan het buiten-

land, en dit niet alleen om de oorlogvoerende mo-
gendheden in staat te stellen, orders aan de Ame-
rikaansche industrie te blijven geven, doch ook om

na den, oorlog sterk te staan. Groote geidruimte

veroorzaakt lagen rentestand en levert gevaar op

voor overtradiug. De prijzen
stijgen,
en na den

oorlog zal de export naar de landen gericht worden, waar deze toestanden heerschen. Ook .voor de Ver-

eenigde Staten bestaat dit gevaar, wanneer zij het

goud in eigen land accumuleeren. De banken
hebben nu tot taak, door credietverleening zich

eene goudreserve in het buitenland te scheppen,
doch teneinde er na beëindiging van den oorlog

werkelijk nut van te kunnen trekken, moeten de voor-
schotten, een korter looptijd hebben. Men bereikt

zoodoende een tweeledig doel, ten eerste beperking

van het gevaar voor inflatie, en ten tweede, ver-
sterking van de goudpositie, hetgeen speciaal voor

de accepting-business van groot belang is, want

deze is zonder vrije goudmarkt niet

wel mogelijk.

Voor ons land, dat thans op het gebied van de

geidmarkt in zooveel opzichtèu met de Vereenigde
Staten overeenstemming vertoont, is de rede van

Warburg niet van belang ontbloot.

Gedurende het eerste jaar van het uitbreken van

den oorlog werd het als een onpatriottische daad be-

schouwd, wanneer men in het bi,iitenland belegde. En
ook thans heerscht nog bij ‘velen deze meening. Zeer

gewenscht is het, dat hierin wijziging kome. Niet
alleen moeten de’ banken guldens-credieten aan het

buitenland venleenen, doch ook het publiek werke
mede door het aankoopen van buitenlandsche

effecten.
Speciaal zij hier het oog gevestigd op goede Ame-

rikaansche spoorwegbonds met korti looptijd en
op de in Amerika gesloten leeningen van de neutrale Europeesche Staten (Zwitserland, Noorwegen, Zwe-
den); deze leeningen hebben geen van alle een lan-

genen
looptijd
dan zeven jaar. Trouwens eersterangs
buiteulandsche obligatiën, ook met langen looptijd,

zijn
altijd
gemakkelijk weder naar het buitenland te

verkoopen.
Voor Amerikaansche waarden is het ook niet meer
noodig, en zelfs niet geweuscht, de onleverbaarheid
van nieuw gezegeide stukken te handhaven. Het is
trouwens inconsequent, wèl emissies toe te staan van
pandbrieven ten laste van hypotheekbanken welke

in het buitenland werken, en overigens belegging
buiten Nederland tegen te gaan. Dit is trouwens
te verwonderlijker, omdat belegging in hypotheken in

het buitenland niet gemakkelijk realiseerbaar is en
dus niet bijdraagt tot ersterking van de liquide

goudreserve buiten ons land.
Men heeft vroeger in Nederland wel eens te wei-
nig aandacht aan binnenlandsche belegging geschon-
ken, speciaal wat betreft de industrie, maar thans
wake men ervoor, niet in een ander uiterste te ver-

vallen.

L. H. v. L.AA
REGEEBINGSINGRIJPEN OP SCHEEF-

VAARTGEBIED.

-Het ontwerp houdende niaatregelen, die waarbor-

gen dat Nederland in voldoende mate de beschikking
blijft behouden over schepen, aan welk ontwerp in
het vorige nummer enkele beschouwingen werden ge-

wijd, doet de vraag, rijzen, welken invloed de ‘tot
dusver plaats gehad hebbende verkoopen van Neder-
landsche schepen op de hoeveelheid beschikbare laad-
ruimte hebben gehad, een vraag, ook gesteld in het
intusschen verschenen voorloopig verslag nopens het
onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer.

23 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE• BERICHTEN

RZ

Hieronder drukken wij af een staatje, door een

medewerker opgemaakt. Het geeft de netto register-
tonnen, dus de beschikbare laadruimte.

Stand der Nederlandsche koopvaardijvloot.

(stoomschepen boven 100 netto Reg. Ton.)

Augustus 1914, totaal ……………….872.277 N.R.T.

Bijgekomen tot 31/12 ’14, 50.202 N.R.T.

Afgegaan door verkoop, 15,306

34.896

1 Januari 1915 totaal ………………907.173. N.R.T.

Bijgekomen tot 31/12 ’15 69,428 N.R.T.
1
)

Afgegaan

,, ,,
door vergaan,

torpedeeren of
opmijnloopen: 22.314
door verkoop •:47.836
70.150

Vloot verminderd met ………………722

1 Januari 1916 totaal ………………906.451 N.R.T.

1)
Volgens statistiek, aangehouden door de Redactie van
de ,,Zeepost”.

Wij willen intusschen deze cijfers niet geven zonder

er op te wijzen, dat zij voor de beoordeeling van de
vraag, of inderdaad maatregelen ter, verzekering van

voldoende laadruimte noodig zijn, slechts betrekkelijk
geringe beteekenis ..hebben. Immers niet de totale
tonnenmaat onzer handelsvloot, maar de vraag, hoe-
veel van deze laadruimte voor den aanvoer van

goederen naar ons land beschikbaar is, vooral nu
het aanbod van scheepsruimte onder vreemde vlag
vrijwel is komen te vervalleil, is hiervoor beslissend.

LEENING- EN BELASTINGONTWBBPEN.

In het algemeen overzicht, waarmede dit nummer
aanvangt, wordt melding gemaakt van de voorstellen
tot dekking der crisisuitgaven en verdere tekorten
op den staatsdienst, door den Minister van Financiën
bij de Staten-Generaal ingediend. Hieronder volgen

eenige voorloopige mededeeling omtrent deze ont-
werpen.
De leening zal
f
125.000.000 bedragen, tegen

434 %, terwijl de in Februari 1915 met succes uit-gegeven 5 % leening naar men weet
f
275.000.000

beliep. Dat thans een lager rentetype gekozen wordt
zal, bij de hier te lande heerschende geidruimte en
het succes,. dat de groote gemeenten reeds met lee-

ningen van dat type hadden, geen verwondering
wekken.
Bij onvoldoende deelneming wordt ook thans e-dreigd met een gedwongen leening voôr hetzelfde
bedrag, togen een rentevoet van een percent min-
der, in casu dus 334
%.
Nieuw is ditmaal, dat tegelijk met de leening een
heffing in eens wordt voorgesteld, een combinatie
dus van de beide denkbeelden, die bij de vorige
leening zoo scherp tegenover elkander stonden.
De heffing is in tweëen gesplitst:
1
0
. de verdedigingsbelasting T, welke progressief
van de grootere, vermogens wordt geheven;

2
0
. de verdedigingsbelasting II, welke bestaat uit
een eenmalige toeslag op de inkomsten- en vermogens-
belasting, tot een bedrag van meer dan deze beide
belastin gen.
Dc progressieve heffing op groote vermogens be-
gint bij vermogezs van meer dan
/
50.000 met
0.2
0
/0 van hetgeen het vermogen meer dan
f
50.000
bedraagt. en klimt, over telkens groote afstanden.
tot ten hoogste 6
0
1
geleidelijk met 0.2
0/
op,
Dit . maximum percentage wordt bij een vermögen
van meer dan 11 mil]ioen bereikt. Van belang is,
dat blijkens de memorie van toelichting de regeling
,,zonder vooruit te loopen op de definitieve wijzi-
gingen in de inkomsten- en de vermogensbelasting”

zoodanig is voorgesteld, ,,dat daardoor de fouten,

die, naar de Minister meent, aan de bestaande

wettelijke regeling der genoemde (vermogens) belas-

ting kleven, vermeden worden”. Met name zijn
bepalingen voorgesteld, die een meer met de werke-

lijke waarde overeenkomende schatting van het

onroerend vermogen ten doel hebben.
Bij de verdedigingsbelasting II wordt, wat den

toeslag op de inkomstenbelasting betreft, een gewijzigd

progressief tarief voorgesteld. Wij stellen hier naast

elkander de belastingbedragen voor de bestaande

inkomstenbelasting en die, waarmede de aanslagen

door de buitengewone heffing worden verhoogd.

Belastbaar
Inkomsten-
Verhooging door
inkomen
belasting verdedigingsbelasting
H.

650
1.25
1.-
700
2.-

.

2.-
800 3.50
4.-
900


6.- 6.-
1000
6.50
8.-
1500
15.-
18.-
2000
25.-
30.-
5000
115.- 135.-
10000
265.-
.

335.-
20000
655.-
810.-
50000
2165.- 3085.-
100000
4665.- 9435.-
200000
9665.-
24435.-
Men neme hierbij nog in aanmerking, dat op de
Inkomstenbelasting 33 opcenten worden geheven ten
behoeve van het Leeningsfonds 1914.

De vermogensbelasting, die, in. haar tegenwoor-
di.gen vorm, in ‘t algemeen 50 cent per
f
1000 ver-
mogen bedraagt, wordt door de verdedigingelas-
ting voor eenmaal verdubbeld.

DAILY MAIL-STATISTIEK.

Men schrijft ons:
De Daily Mail is haar campagne voor eene stren-
gere blokkade nog niet moe. Zij blijft er van over-

tuigd, dat Nederland misbruik maakt van de
goedertierenheid der geallieerden en de goederen,
die deze doorlaten, onverschillig of ze al of niet
contrabaude zijn, weer regelrecht naar- Duitschiand

exporteert. Om nu niet dergelijke flaters te begaan
als eenige weken geleden, waaromtrent we toen het
onze gezegd hebben, heeft het blad ditmaal een spa-
cialen correspondent, Robert Segar, er tip uit ge-
zonden, die dag aan dag in groote artikelen met
sensatie wekkende titels van zijn bevindingen kond
doet.
Of de heer Segar de statistische gegevens precies
zoo meedeelt, als ze in onze statistiek voorkomen,
hebben wc ditmaal niet nagegaan. De uitpluizerij heeft 66k haar grenzen. We zullen dus maar aan-
nemen, dat de cijfers zelf, zooals ze in de Daily
Mail staan. afgedrukt, dezen keer niet apocrief zijn.
Het doet er trouwens ook niet toe, want op de
conclusies komt het aan en die zijn onjuist. Is een
uitvoercijfer naar Duitschland van eenig geïmpor-teerd artikel hooger dan v66r den oorlog, dan con-
cludeert de heer Segar daaruit eenvoudig ht mis-
lukken der Engelsche blokkade. Zoo maakt hij groote
ophef van den uitvoer van ljnolie, copra, cacaoboter
en margarine naar Duitschland over het geheele.jaar
1915 en vergeet natuurlijk daarbij te vermelden, dat

er thans geen kilo van deze goederen naar onze oostelijke buren gaat, iéts wat hij overigens wel
degelijk in de door hem geraadpleegde maandelijk-
sche statistieken had kunnen en ook moetèn zien.
Dit past echter niet in zijn systeem en vandaar
dan ook, dat de
jaarcijfers
omtrent den uitvoer der
gemelde goederen als afschrikwekkende bewijzen van
de mislukking der Britsche blokkade in zijn arti-
kelenreeks paradeeren. . Insgelijks handelt hij met

100

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari 1916

‘de katoen. Ootton for. shelis”, schrijft hij, onsta-

teerend, dat in 1915 uit Nederland 38.750 ton katoen
naar Duitschiand geëxporteerd zijn. Blijkbaar heeft

de heer Segar vergeten, hoeveel er in Engeland in
het tweede kwartâal van 1915 om te doen geweest

is, éer men katoen op de contrabaudelijst heeft dur-
ven plaatsen, en dat eerst in verband hiermee om-

streeks het midden van 1915 de uitvoer van katoen

uit Nederland verboden werd, welk verbod sedert

zoo streng gehandhaafd werd, dat er n Juli naar
])uitshland in totaal niet meer dan 41 ton geëxpor-

teerd werd: een cijfer, dat nu waarlijk niet héél bij-

zonder imponeert.

Verder heeft de heer Segar het ook nog over

onzen koffie-export, en zèlfs over onzen uitvoer van

kaarsen. Onze uitvoer daarvan naar België be-

droeg n.l. in 1915 2478 ton, tegen gemiddeld 1280

ton in vroegere jaren. De heer Segar heeft daar-
voor dadelijk eene verklaring ontdekt: de Duitschers

onderwerpen die kaarsen aan de werking van over-

verhitten stoom, zoodat de stearine gesplitst wordt

in stearinezuur en glycerine voor ontplofbare stof-
fen! ,,Candle grease for shelis!” roept hij veront-
waardigd uit, er zich niet van bewust, dat de gly

cerine, die men, volgens zijn procédé uit kaarsen (!)

krijgt, wel een beetje erg duur wordt. We heb,ben
er dan ook een flauw vermoeden van, dat, indien’de
Duitschers werkelijk glycerine uit ons land behoef-
den, zij er de voorkeur aan gegeven zullen hebben,

dit artikel niêt in den vorm van kaarsen te betrek-

ken, maar in den vorm van …. glycerine zelf, van

welk artikel immers de uitvoer tot 13 December j.l.

nièt verboden is geweest.

Ziedaar een staaltje, hoe goed de speciale Daily
Mail-correspondent wel geïnformeerd is. Een tweede
staaltje wordt gevormd dOor zijne mededeelingen
over onzen tinuitvoer. Die tinuitvoer vormt voor

hem het
bewijs,
dat de Nederlandsche uitvoerver-
boden niets dan een wassen neus zijn. Als Neder-
land – zoo redeneert hij – uit Duitschiand een

artikel noodig heeft, dan ruilt het dit eenvoudig
met een artikel, dat Duitschiand behoeft en heft
dan doodgewoon het. uitvoerverbod op. Bewijze de

tin! ,,In respect of tin, there is a prohibition ordër

in force against its export. .But in October last this

prohibition was suspended, 1 believe at the instance
of the Netherlands Oolonial Secretary, in order that 800 tons should be sent over direct from Holland to
Germany!” Den Daily Mail-lezer wordt echter niet
medegedeeld, dat er géén uitvoerverbod van tin be-
stond of bestaan heeft v66r die 800 ton werden uit-
gevoerd, dat juist naar aanleiding van dien uit-
voer, op 15 October voor het eerst een uitvoerver-
bod is uitgevaardigd, en dat er in November en
December d. a. v. geen kilo tin naar Duitschiand
is uitgevoerd!

Tot aôôver kunnen we dezen specialen correspon-
dent mêt feiten en gegevens aantoonen, dat hij niet
op de hoogte is. Anders wordt het, als hij in den
wilde weg beweringen uit. Zoo b.v., dat artikelen
onder valsche benamingen worden uitgevoerd of na
eenige luttele bewerking te hebbén ondergaan. Hier-
over zegt de heer Segar: The Germans are so skil-ful that they are able to give to a substance whose
export is prohibited another superficial form and
nother name with which to pass the frontier. The
instances of soap that was largely fat, honey that
was largely rubber solution (1), chocolate creams

that were also largely fat and an endless string
of goods half-converted from the raw material or
hidden by some superficial disguise or chemical
union easily revolved again by the German chemists
have all come one by the light.”

Weer huivert elke Daily Mail-lezer van afschuw
over
de
vele hoeveelheden vêt en rubber
j
die naar
Duitschiand gaan
)
als zeep, honig of pralines. Die
lezer weet natuurlijk niet, dat de uitvoer van zeep

verboden is, dat de uitvoer van honig 66k verbo

den is, en dat, wat pralines betrft, de uitvoer van

chocolade met meer dan 35 % vet 66k verboden is.
En hoe ad rem de verdere beweringen
zijn,.
kan
ieder nagaan, die ‘even de moeite neemt, de
lijst
van
uitvoerverboden te raadplegen, die het weekblad

,,Handelsberichten” regelmatig publiceert. Daaruit

blijkt ten duidelijkste, dat niet alleen een artikel

als zoodanig ten uitvoer verboden is, maar evengoed

het goed, waarin het verboden artikel voorkomt.
Enkele staaltjes mogen hier volgen. Zoo vallen alle

vernissen, droogverven en dergelijke met hars, ben-
zine of terpentijn bereide vloeistoffen als bronstiuc-
tuur, stofolie, linoleumwas, cementlijm enz. ‘onder

het uitvoerverbod van hars, benzine of terpentijn.

Brouwerspek valt onder het uitvoerverbod van hars,
evenals vuurmakers; schoensmeer onder dat van

benzine of terpentijn; kaaskleursel onder dat van

lijnolie, evenals stopverf, hulsbalsem en Haarlem-merolie; kachelgians valt onder het uitvoerverbod
van grafiet. Mohair, alpacahaar en kameelhaar zijn
geen wol, maar worden, omdat zij op
wol
gelijken,

gerekend te vallen onder het. uitvoerverbod van wol.

Tapiocawortelen zijn geen zetmeel, maar worden er
toch toe gerekend, omdat men er zetmeel uit maken
kan. Wie klompen of schaatsen poogt uit te voeren,

gemonteerd met leer, koper of nikkel, krijgt met den
rechter tê doen, omdat hij het uitvoerverbod van

leer, koper of nikkel overtreedt, en niet beter ver-

gaat het den argelooze, die een flesch karnemelksche
pap naar zijn familie in het buitenland stuurt, want

deze staatsgevaarlijke is een zondaar tegen het uit-
voerverbod van granen!
Ziedaar de beschuldigingen van den beer Segar tot

de juiste verhoudingen herleid.
k..

ECONOMISCHE TÔENADE.RI’NG TUISSCHEN

ENGELAND EN FRANKRIJK.

Onder de vele handelspolitieke roblemen, die de

oorlog heeft doen
rijzen
of waaraan hij nieuw leven

gegeven heeft, neemt het vraagstuk eener blijvende
economisëhe toenadering tusschen Engeland en
Frankrijk slechts een betrekkelijk bescheiden plaats
in. Intussehen is het in den laatsten tijd eenigs-
zins meer op den voorgrond gekomen. De lange

duur van den oorlog heeft de entente-mogendheden
ook economisch nauwer tot elkander gebracht, ook
al zijn het, met uitzondering van Japan, dat zijn
militaire taak spoedig geëindigd zag, niet in de

eerste plaats de bondgenooten zelve geweest, die de
voorziening in de behoeften, ontstaan door het weg-
vallen van den toevoer van Duitsche goederen, op
zich hebben genomen. Een nauwer handelspolitiek

verband tusschen Engeland en Frankrijk, dat intus-
schen, zoolang Engeland
zijn
stelsel van vrijen han-

del
blijft handhaven, vrijwel alleen op concessies van

Fransche zijde zou neerkomen, vindt in den laatsten
tijd in beide landen belangstelling. Zelfs gaan stem-
men op, die een formeel tolverbond aanprijzen. Veel
waarde zal men intisschen aan dit laatste denk-
beeld stellig niet xiioeten hechten. Voor Engeland
toch zou een tolverbond een volslagen wijziging in
zijn handelspolitiek stelsel medebrengen, wat welis-
waar niet onverklaarbaar meer is, doch, indien het
zoover komt, door gansch andere factoren zal wor-
den beheerscht, factoren, die zich ten deele zelf
vijandig keeren tegen elke gedachte van economische

.toenadering buiten het Britsche imperium.
En in Frankrijk? Hoe daar te lande over het
vraagstuk wordt gedacht blijkt uit een zeer belang-
rijke Fransche correspondentie, opgenomen in een
der laatste nummers van The Economist. ,,Niet

enkel tegen ohze
vijanden
van hedefl, doch evenzeei
tegen onze concurrenten van morgen” d. i. in de
eerste plaats Engeland – zal straks de economische
strijd gaan. Aan een tolverbond, dat enkel ten

11

23 ‘Februari 1916

ECONOM1-TTISTISCHÊ
BERICHTEN

101

voordeole van Engeland
zou
kunnen wéken, mag
niet worden gedacht. Na den. oorlog zal Frankrijk
meer dan ooit op een streng protectionismezijn aan-
gewezen.

De schrijver voert voor dit standpunt, naast een

reeks psychologische factoren, de volgende argumen-
ten aan:
1
0
. De Engelsche nijverheid heeft door den
oorlog oneindig minder geleden dan de Fransche;
vrije concurrentie zou de laatste rumneeren.
2
0
. Weder-opleving van de industrieën in de thans
door ‘den vijand bezette strekenis alleen mogelijk
door hulp van Staatswege en onder bescherming van
een hoog tarief.
3
1
. De Fransche koopvaardij, die ook voor den
oorlog niet krachtig was, behoeft meer dan ooit
financiëeleri steun en een bevoorrechte positie.
4C
De daartoe benoodigde gelden zullen alleen
uit een hoog tarief te verkrijgen zijn.
5
0
. De duur en de kosten van den oorlog zijn

belangrijk vergroot, doordat Frankrjks nationale
verdedigingsoorlog is uitgebreid tot een strijd voor
Engelands imperialisme, reden waarom Engeland

moeilijk aanspraken kan maken op economische voor-
deelen van Fransche zijde.
Om al deze redenen voorziet de
schrijver,
dat deze
oorlog, waarvan men wellicht aanvankelijk een ver-sterking van de vrijheidsgedachte in het verkeer der
volkeren had mogen verwachten, althâns voor Frank-
rijk oorzaak zal
zijn
van toenemend staatsingrijpen
en toenemend protectionisme, waarbij handelstracta:
ten zelfs uitzondering zullen zijn.
Bemoedigend zijn deze beschouwingen waarlijk
niet; zelfs treft het den lezer ze te vinden in een
blad als The Economist, waarin dergelijke klanken

ongewoon zijn. ‘Toch mag de vraag worden gesteld,
of een toestand als deze niet nog te verkiezen zal
zijn boven een stelsel van handelspolitieke bondge-
nootschappen, met de uitgesproken bedoeling, den
strijd van heden op economisch gebied te blijven
voortzetten.

VRACHTEN VAN OOST.INDIE NAAR

NEDERLAND.

De thuiskomende vrachten zullen opnieuw ver-

hoogd worden en alsdan ongeveer driemaal zooveel
bedragen als v66r dan oorlog. ,Moet hierin alleen
een ,,begeerigheid” van de stoombootmaatschappijen
gezien worden? Neen, ook ‘een waarschuwing aan
afladers op Java, dat men niet bij machte is, alle
goederen, die aangeboden worden, te vervoeren..
V66r den oorlog was de toestand deze, dat alle
Indische producten naar Europa uitsluitend vervoerd
werden door de Stoomvaart-Maatschappij Nederland
en de Rotterdamsche Lloyd, door de blauwpijpers
van den Heer Alfred Holt te Liverpool (Ned. Stoom-
vaart-Mij. Oceaan, Ocean Steamshi.p Co. en China
Mutual Steamship Navigation Co.) en de Deutsch-
Australische Dampfschiffahrtgesellschaft. Laatst-
genoemde is thans natuurlijk uitgevallen, terwijl het

aantal Engelsche booten, dat de Heer Holt ter be-
schikking van d6 Indische vaart kan stellen, belang-
rijk is ingekrompen tengevolge van opvordering van
schepen door het Engelsche Gouvernement. De
Nederland en de Lloyd zien zich dérhalve voor de
taak geplaatst om niet, zooals in vorige jaren, 50 %
van de Indische producten (met uitzondering van
suiker, dat buiten de ,,conference” ,valt) te vervoe-
ren, maar ongeveer 85 % en zulks, terwijl de reis-
duur door het aanhouden van schepen op de
Engelsche kust met 3 h 8 dagen en door de route
om de Kaap met minstens 14 dagen verlengd wordt.

De vrachtverhooging beteekent derhalve ook een
waarschuwing, dat de stoomvaartmaatschappijen niet
voldoende schepen beschikbaar kunnen stellen. Wan-
neer afladers op Java die wenk ter harte nemen
zal het gevolg zijn, dat de productie van voor Europa

bestemde . artikelen zal worden ingekrompen, maar
die inkrimping zal alleen mogelijk zijn bij eenjarige
gewassen, zooals tabak tapioca, ketellawortels, grond-
noten, maïs, enz. -.

DISCONTO-VERLA.GINQ IN OOSTENRIJK?

“Naar de Frankfurter Zeitung bericht is het

Bestuur der ‘Oostenrijksch-Hongaarsche Bank tegen

24 dezer bijeengeroepen teneinde een verlaging van

het disconto van % % te overwegen, waardoor dat
op 4Y2 zou worden’ gebracht, op welk niveau alleen

de Nederlandsche en de Zwitsersche circulatioban-
ken haar disconto hebben kunnen stellen. Overal
elders geldt een hoogere officieele rentevoet.

De ‘ geldruimte, door de malaise in do meeste

takken van handel en industrie en door de afslui-
ting van het verkeer met verscheiden landen ver-

oorzaakt; is wel de voornaamste reden voor ‘het ver-

lagingsvoorstel; daarnaast schijnt ook de o’Jerweging,

dat een laag disconto op de effectenmarkt en daar-door op de kansen tot plaatsing eener nieuwe oor-
logsieening een gunstigen invloed moet uitoefenen,

tot het indienen van het voorstel te hebben bijge-
dragen.

De Frankfurter Zeitung vindt deze mogelijke
disconto-verlaging terecht een zeer opmerkelijk ver-

schijnsel; over de al of niet raadzaambeid van zulk
een maatregel, wenscht het blad zich niet uit te
spreken. Het wijst op het feit, dat de Oost.-Hon-
gaarsche Bank nog steeds geen staten publiceert en
zegt, dat zoolang er reden is, dit na te laten, ,,zi.j

dubbel yoorziQhtig dien.t te zijn en niet door een
wellicht’ ontijdige discontoverlaging, maar lang8 een
anderen weg het door het dalen der marktrente ver-
lören contact met de geldmarkt moet trachten tej
herstellen’!.

VALUTA REGELING TUSSCHEN DE GEAL-

LIEERDEN.

De sterk afwij1ende wisselkoersen hebben den.- han.
del, en speciaal de oorlogsieveranties tusechen de
enentestaten niet wei,nig bemoeilijkt. Terwijl het
sterling-devies zich van zijn depreciatie nog slechts gedeeltelijk heeft hersteld, wijzen de wisselkoersen

der overige ententestaten belangrijke’ neerwaartsehe
afwijkingen aan ten opzichte van. de Engelsohe valuta.
Zoo noteert Parijs ca. 28 tegen normaal 25,22%, Rome
32, bij hetzelfde muntpari, terwijl begin. Februari te

‘Petrograd nog 162 Rs. voor £ 10 werden betaald,
tegen 94
Y
in normale tijden. De depreciatiê tegenover het pond sterling bedraagt alzoo voor den. Fran.schen.
franc 11
%,
voor den lire 28 % en voor den. roebel
71%.
De roebel heeft zich in de afgeloopen weken aan-
merkelijk kunnexi verbeteren: de noteering is ge-
vallen tot ongeveer 15j42, waardoor de depre-
çiatie tegenover het pond tot 60 % is terugge-
bracht. De voornaamste oorzaak van deze versterking
zal wel gelegen
zijn
in de wederopenstelling van de
Londensche geidmarkt voor Russisçhe credietbehoef
,

ten; een regeling is tot stand gekomen, waardoor
in Rusland acceptcredieten zijn geopend en Ruasische
wissels, voorzien van Britsche handteekeningen, als
prima-papier zullen zijn onder te brengen. Voorts
zijn de in de afgeloopen week vervallende Russische
schatkistwissels, tot een bedrag van £ 10.000.000
tegen een’ disconto van 6 % vernieuwd. Ook de mo-
gelijkheid voor plaatsing eener leening in Japan en

de credieten in Amerika zullen tot de verbetering
van den roebelkoers het hunne wel hebben. bijge-
dragen.

Ter ondersteuning van. de Fransche valuta heeft
minister Ribot een plan.. aangekondigd, dat veel Over-
eenkomst vertoont met de mobilisatie van Amen-kaansche fondsen in Engeland. Effecten in Fransch
bezit zullen door tussehenkomst van de Banque de France en de Bank of England ter beurze van Lon-

102

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari 1. 16

den worden aangeboden, om op die wije Fransche

saldi in Engeland te verkrijgen, waaruit de Britsche

leveringen en diensten dor Frankrijk kunnen worden

betaald
Nadere bijzonderheden omtrent het plan zijn ons

nog niet bekend. Het spreekt vanzelf dat het welsla-

gen der fondsverkoopen niet nalaten zal, den wissel-
koers tusschen Frankrijk en Engeland gunstig te be-

invloeden. Intussehen zal het de vraag zijn of
de Fransche verkoopers te Londen voorloopig wol veel

kooplust. zullen ontmoeten. De plaatsingen van Ex-
chequer Bonds nemen toch elke week af, particulier

disconto noteert
51/8,
de banken vergoeden 3
1
/2 %

voor deposito’s, de Discount Houses 4
%
voor cali-

money, en dat alles,
terwijl
de voortdurende verkoop

van effecten in Amerika toch de liquiditeit in de

hand moest werken.

Hoe dit evenwel moge
zijn,
het getuigt voor de f 1-

nancieele kracht van Engeland, dat dit land, terwijl

het reeds uit eigen hoofde voor zoo groote valuta-

moeilijkheden staat, zijn medewerking ver]eent tot

een regeling, die de strekking heeft de moeilijkheden

nog te vergrooten

DE STEEN-, PANNEN- EN BUIZEN-

INDUSTRIE IN NOORD-LIMBURG.

Door de algemeene malaise in het bouwvak zijn

de daarmede sim enhangende industrieën gevoelig
getroffen. Wisten de steen-, pannen- en buizenfabri-
kanten in het begin van den oorlog niet, of ze

geheel

zouden sluiten, zoo hebben de meesten met

halve kracht doorgewérkt, zoowel om hunne goede arbeidskrachten te behouden, als om hunne klanten

niet te verliezen.
De vraag is gering en de voorraad in verband

daarmede groot, zelfs wordt deze geschat op 50 %
meer dan in normale jaren. De exploitatiekosten

zijn hoog, waar vooral de steenkolenprjzen onge-
veer 50 % hooger zijn dan voor den oorlog. Boven-

dien, waar vroeger geleverd werd, niet alleen in

geheel Nederland, maar ook in België ên Noord-
Frankrijk, en nu uit den aard der zaak het afzet-
gebied tot Nederland is beperkt, zijn de prijzen

gedaald: Zoo zijn de prijzen der steenen ongeveer

f
2 per duizend lager dan voor den. oorlog. De
prijzeû der pannen zijn door den Bond voor pannen-

fabrieken met
f
5 verhoogd, om eenigszins de

kosten te kunnen goedmaken. De buizenprjzen zijn
lager. Niet alleen is het afzetgebied kleiner, ook de concurrentie is’ grooter. De aan de .grens ge-

legen Duitsche fabrieken, die in normale tijden hun – afzetgebied in Duitschland vinden, kunnen nu met
vrucht hier in Nederland concurreeren, ondanks het

feit, dat de prijzen op het oogenblik door hen in

guldens genoteerd worden. Levering van Nederland
naar Duitschiand is door de hooge invoerrechten

nimmer loonend.
Alle hoop is gevestigd op het einde van den oor-
log; vooral in België hoopt men dan een goeden

afnemer te vinden. –

DE DUITSCHE REGELING VOOR. DE

WiSSELKOERSEN.

Was het begin van de Duitsche regeling van den
wisselhandel niet zonder succes, in den loop van deze

week is de toestand geheel veranderd. Een stijging
van alle koersen op de neutrale landen kon niet ver-

hinderd worden;

het sterkst was die voor wissels op

Nederland. Herhaaldelijk kwamen weer groote ver-
schillen voor tusschen de noteering voor Holland
in Berlijn en die voor Berlijn in Holland. -Het op-
merkelijkste was echter, dat de Duitsche noteeringen
voor New York, Skandinavië en Zwitserland buiten
alle verhouding waren met de noteeringen hier voor

wissels op die landen. Ter vergelijking vindt men

hieronder de noteeringen van 17 en 18 Februari te

Berlijn en te Amsterdam. – -.

17 Februari.

Berlijn.

parit.
i
42.55
Amsterd.

New York
.
536-538

228.06-229
237.-

Skandinavië
1533/
4
_154
1
/
4

65.42-65.62
66.80

Zwitserland
104/
8
-104/
8

44.41-44.52
45.10

Holland
.

. –
2343/
4
_235h/
4
= gemidd. 42.55
42.90

18 Februari.


Berlijn

parit.
t
42.20
Amsterd.

New York
.
589-541

227.46-228.30
237.-

Skandinavi6
154
1/
4
-154/
4

65.09-65.30
66.30

ZwiLserland
1047/_105
1
1
8

44.26-44.36
45.05

Holland
.

.
2368/
4
_237
1
1
4
=
gemidd. 42.20
42.22
1
/
2

De te Berlijn vo6r Hollandsche rekening opge-

geven bestens orders tot aankoop van New York,

werden niet uitgevoerd; zoodat een nivelleering der
koersen door middel van de arbitrage onmogelijk

was. .

RECHTSPRAAK.

MOLEST VERZEKERING.
CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS. – RESTRAINT OF
PRINCES.

– – Het Engelse Hogerhuis heeft 26 Jan. 5.1. in een
assurantiezaak een voünis •gewezen, dat om ver-

schillende redenen de aandacht verdient.
Het was in hét geding van de Engelse firma
Sauday & Co. tegen de British & Foreigii Marine

Insurance Company.
Een partij lijnzaad was door Sanday & Co. ver-
zekerd voor de reis van Buenos Aires naar Ham-
burg met het Engelse stoomschip St. Andrew. *

Na vertrek . van het stoomschip uit Buenos Aires

verklaarde, op 4 Aug. 1914, Engeland aan Duitsland
de oorlog. De St. Andrew werd, bij Kaap Lizard gekomen, door een franse kruiser naar Falmouth

gezonden; daar aangekomen, ontving het stoomschip
last naar Liverpool te gaan, en in die haven werd
het ljnzaad gelost. Nu was de prijs van ljnzaad

in Hamburg hoger dan in Liverpool, en om voor
dit prijsverschil vergoeding te krijgen,. abandon-
neerden de eigenaars van het lijnzaad dit aan hun
assuradeur en vorderden daartegenover de verze-

kerde som.
De verzekering was gesloten op de gewone voor-

.waarden van de Lloyds polis. De daarin in de

gel voorkomende lepaling ,,warranted free of
(d’e verzekering uitgesloten wordt hetgeen wij ge-

woon

zijn ,,molest” te noemen, was tegen betaling
ener extra-premie geschrapt. De omschrijving der
verzekerde gevaren luidde dus: ,,takings at sea,

arrests, restraints and detainments of all kings,
_capture, seizure & detention” .. enz., waarbij van
princes and people of what nation, condition, or
quality soèver, and all other perils …… enz.

De verzekerden beweerden nu
le.
dat het ver-

zekerde interest voor hen verloren was (dat het een
zogenaamd ,constructive total loss” vormde), 2e.

dat dit verlies ontstaan was door een gevaar waar-
tegen verzekerd was (restraint of princes), en zij
grondden op het samengaan van deze twee feiten
hun recht van abandonnement.
De verzekerden betwistten de juistheid- van elk
der beide stellingen. –
De -rechter in eerste aanleg – (Judge Bailhache
in de ,,King’s Bench Division”), twee van de drie
leden van het Hof van Appel, en alle
vijf
de leden
van het college uit het Hogerhuis, hebben zich nu
uitgesproken ten voordele van de verzekerden, en

*) Een soortgelijk geval, waarover
in
hetzelfde geding beslist
is, blijft hier eenvoudigheidshalve buiten bespreking.

,7

23 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

103

S,

de zaak werd dus in alle instanties door de verze-
kerden gewonnen.

Door deze vonnissen (met name door dat van het

Hogerhuis) zijn weder enige beslissingen gegeven

die voor het Engelse verzekeringsrecht van veel
belang zullen zijn en die door de internationale
betekenis van dit recht, ook buiten Engeland invloed
kunnen hebben.

Art. 00 van. de Engelse zeeverzekeringswet (Ma-
rine Insurance Act 1906) zegt het volgende om-

trent ,,Oonstructive total loss”: ,,There is a con-
structive total loss where the subject-naatter insured
is reasonably abandoned on account of its actual

loss appearing to be unavoidable” en art. 57 zegt-
• dat actual total loss dan bestaat wanneer . ,,the
assured is irretrievably deprived of the subject-
matter insured.”

Voordat de zeeverzekeringswet in werking trad

gold als recht (steunend op verschillende re,hterlike
beslissingen) dat een totaal verlies niet alleén ont-
stond door een vérnietiging van het goed zelf, maar

ook bij een zogenaamd ,,loss of the venture”, d.w.z.

wanneer door een gevaar waartegen verzekerd was,
het volbrengen der onderneming onmogelijk was
geworden.

De vraag deed zich nu voor of in dit oude recht

verandering was gebracht door de wet van 1906, die
deze materie beheerst. De beslissing luidde dat het
oude recht van kracht bleef voorzover, niet de wet
daarmee uitdrukkelik in strijd kwam, dat de uit-drukking ,,subject-matter insured” in het aange-haalde wetsartikel voorkomend, kon en dan ook
moest worden beschouwd te omvatten: het veilig te

Hamburg aankomen van de per ss. St. Andrew
vervoerde partij lijnzaad, en dat zich dus wèl een
constructive total loss voordeed..

De twede vraag was of dit verlies door de ver-

zekering gedekt was. De rechters beslisten beves-tigend, en wel op de volgende overwegingen: Het
verlies is het rechtstreeks gevolg van de oorlogs-

verklaring door de Koning van Engeland, immers daardoor was het verkeer met Duitsland onwettig
geworden; deze daad van de Koning valt onder
,,Restraint of Princes” en daartegen is in de polis
uitdrukkelijk verzekerd. Tegen deze opvatting wel:-
den twee bezwaren gemaakt, le. dat restraint of
princes geweld veronderstelde, 2e. dat het verlies
niet het rechtstreeks gevolg was van de oorlogsver-
klaring, maar van het als gevolg daarvan in werking
tredende recht, dat verkeer met de vijand verbood.
Doch deze bezwaren werden door de rechters niet
gedeeld.. Ten aanzien van het element van geweld

werd geargumenteerd dat aan elke wettelike be-
voegdheid door geweld kracht kan worden bijgezet,

dat ook in dit geval geweld zou zijn gebruikt ware
de kapitein niet vrijwillig naar een Engelse haven

gevaren, dat er dan ook geen reden was hier niet
van restraint of princes te spreken, en dat het tegen-
deel bovendien tot het vreemde gevolg zou leiden
dat men
bij
het naleven van de wet niet, en bij de
niet-naleving wèl verzekerd zou zijn geweest. Ten
aanzien van, het causaal verband werd toegestemd
dat de Engelse leer alleen vraagt naar de naaste
oorzaak, de causa proxima, en de causa remota niet
in aanmerking neemt, maar in dit geval was de
oorlogsverklaring niet te scheiden van het daaruit
onmiddellik voortvloeiend rechtsgevolg van verbod
van verkeer met de vijand, en moest dus ook die

oorlogsverklaring . als onmidellike schadeoorzaak
worden beschouwd. – –

Dit overzicht der argumentatie bepaalt zich na-
tuurlik tot le hoofdzaken en is ook in die hoofd-
zaken te kort en daardoor oppervlakkig. Zij die
in deze onderwerpen thuis zijn zullen intussen ge-
voelen hoeveel punten bij deze vonnissen werden
aangevoerd en
zijdelings
beslist. En ook de leek in

het eigenlike assurantievak zal waarschijnlik inzien

dat hier anige principiële beslissingen werden ge-

geven die ook in het algemeen $an belang zullen

zijn, buiten het geding dat tot deze beslissingen
aanleiding gaf. Men lette b.v. op de beschouwing

van de Marine Insurance Act 1906 in verband met
de ten aanzien van zeeverzekering gegolden heb-

bende en nog geldendé ,,common law”, de bevesti-

ging van de leer van de ,,loss of the venture”, de
hernieuwde toepassing van de leer van de ,,causa
proxinia”, de beschouwing omtrent de molestge-

varen (hier ten aanzien van ,,restraint of princes”).

Het belang van deze .en dergelijke beslissingen geldt
ook voor ons land, daar immers in het internationaal
verkeer voortdurend Engelse assurantiepolissen
worden aangenomen, en ook hier te lande menig-
maal op de Engelse voorwaarden verzekerd wordt.
Ook de eigenaardigheden van de Engelse proses-

voering, in vergelijking met de onze, komen in een

geval als dit weer aan het licht. Opvallend is b.v.

de termijn, waarbinnen een uitspraak in hoogste
instantie verkregen werd, eigenaardig ook het sterk
persoonlike dat in de uitspraken van Engelse rech-
terlike kolleges behouden blijft.

Een beslissing in assurantiezaken geeft ge.voon-
lik aanleiding verandering van de gebruikelike
polisvoorwaarden. Dit is ook thans reeds geschied
en het verdient de aandacht dat de verandering niet
rechtstreeks het geval betreft waarover dit geding
liep. In Oktober 1914 n.l. was de klausule inge-
voerd ,,Warranted free from capture, seizure and

detention by the British government or their allies”,
blijkbaar om daarmede vast te leggen dat de Engelse

verzekeraars niet zouden opkomen voor schaden toe-
gebracht, door hun eigen regering. Naar aaniei-

ding van de iiitspraak in eerste instantie in de
Sanday zaak werd in Febr. 1915 de klausule aldus
gewijzigd: ,,Warranted free of capture, seizure,
arrests, restraints or detainments by . .. . enz.” Ver-
moedelik heeft het vonnis doen vrezen dat men,
capture, saizure en detention uitzonderend, restraint

of princes verzekerd hield; men heeft daarom
,,restraint of princes” uitdrukkelik inbegrepen en
ook buitendien het aantal termen nog uitgebreid;

en men zal daarmee zijn doel wel hebben bereikt, al
is het nu geen eenvoudige zaak meer om de ver-
schillende, vrij sterk in elkaar lopende, begrippen,
aan de hand van de daarvoor gekozen uitdrukkingen
nauwkeurig te onderscheiden.

Naar aanleiding van de beslissing in hoogste
instantie werd in Engeland de algemeene molest-
klausule op gelijke
wijze
veranderd. Die veran-
dering werd gemaakt hoewel door de oorspron-
kelike klausule reeds werden uitgesloten ,,all con-
sequences of hostilities”; vermoedelik zal men dus
redeneren dat het onzeker is of
.
een restraint of
princes, in de zin van de Sanday-beslissing, wel
onder ,,conseque.nces of hostilities” te rangschikkeu
valt. Volgens Fairplay (10 Febr. ’16) luidt nu de
volledige Engelse klausule als volgt: ,,Warranted
free of capture, seizure, arrest, restraint, or detain-
ment, and the consequences thereof or any attempt
thereat (piracy excepted), and also from all con-
sequences of hostilities or warlike operations
whether before or after declaration of war.
But this policy is free of any claim arising from
capture, seizure, arrest, restraint, detainment, or
requisition, except by the enemies of Great Britain
or by the enemies of the country to which the assured
or the ship belongs. –

Doel van deze wijzigingen. is dus niet om het
door de uitspraak van het Hogerhuis ingetreden
rechtsgevolg voor andere dergelijke gevallen te

voorkomen, maar om in de ‘molest-klausule een
leemte aan te vullen die door de Sandaybeslissing
ontstaan is of aan den dag is gekomén.

104

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23
Februari 1916

I

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

tTitvoerconsenten. Voor uitvoer van

eenden,,
waarvan de uitvoer in ‘t algemeen de
vorige week werd verboden, zullen door de Rijks-

commissie van Toezicht op de Eiervereeniging con-
senten kunnen worden uitgereikt onder door de

commissie vast te stellen voorwaarden.

Uitvoer van geheel afgewerkte
aardappelvezels
zal

voortaan alleen zijn toegestaan op vergunningsbe-

wijzen, afgegeven door den secretaris der Ri.jkscom-

missie van Toezicht op de Vereeniging van Aard-
appelmeelfabrikanten te Veendam; de vezels mogen

ten hoogste 50 % zetmeel in de droge stof bevatten.
Voorloopig zullen, geen consenten voor uitvoer

van
varkensveesch
meer worden afgegeven. Voor
de fabrikanten van worst en andere bereide

vleeschwaren kan tot nadere aankondiging voor de in•

hun fabrieken en magazijnen op
19
dezer aanwezige

voorraden uitvoer-consent worden verleend, mits
deze voorraad v66r 23 4ezer aan de Rijkscommissie

op de Varkensvleeschvereeniging ‘is opgegeven
en
bij

contrôle van harentwege aanwezig blijkt. -Het per-

centage, voor binnenlandsch verbruik ter
1
beschikking

te stellen, blijft onveranderd. ,

BOEKAANKONDIGING.

Economisch-Historisch Jaarboek.
Eérste

deel 1915. Uitgegeven door de Ver-

enigng Het Economjch-istorich

Archief. ‘s..Gravenhage, Mart. Nijhoff.

Het Economisch-Historisch Jaarboek 1915, eerste
vrucht van werkzaamheid dezer in 1914 dpgerichte
vereeniging, verscheen dezer dagen. Het jaarboek be-
vat eén reeks ‘documenten, voor onze economische
geschiedenis van beteekenis. De documenten hebben

betrekking op een negental verschillende onderwerpen
en worden telkenmale voorafgegaan door een korte

inleiding. In hoofdzaak zijn
zij
aan officieele bronnen

ontleend, terwijl de meerderheid betrekking heeft op

de eerste jaren na het herstel onzer onafhankelijkheid.
Een belangrijke ruim 100 bladzijden tellende nota

van den Staatssecretaris van Koophandel en Kolo-
niën J. Goldberg (Nov. 1815) over de textiel-
industrie vormt een groot deel van den inhoud. De
nota is een doorloopend, zeer, gedocumenteerd plei-
dooi voor een liberale handelspolitiek en bevat

tal van gegevens nopens de onderscheiden takken
der textiel-industrie en hun beteekenis in die dagen.
Verder treft men onder de gepubliceerde stukken

aan verschillende documenten omtrent onze toenma-
lige handelsrelatiçs met •de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, enkele correspondenties met de

Ned. Handelmaatschappij en een tweetal op zich-
zelf staande stukken, waaruit blijkt van een in 1815
bij de Regeering gerezen, doch spoedig verworpen
denkbeeld om de ten vorigen jare opgerichte Neder-
landsche Bank haar werkzaamheden ook te doen
uitstrekken over Zuid-Nederland. Ten slotte worden
enkele merkwaardige brieven gepubliceerd, door het

bekende bankiershuis Hope & Co. in 1789 aan het
Amsterdamsche stadsbestuur gericht, en betrekking
hebbend op belangrijke graanaankoopen, door tus-
schenkomst der firma tot stand gekomen in een tijd,

toen misoogsten tot groote
prijsstijging
leidden en

de kans bestond, dat niet voldoende graan voor
de eigen bevolking zou overblijven. Het blijkt, dat de
transacties voor de stad zeer voordeelig geweest
zijn: op een inkoopsprijs van ruim
f
350.000 werd

f
93.000 winst behaald, welke winst gebezigd werd

tbt verlaging van den broodprijs. –
De uitgave is uitnemend verzorgd. Gekozen werd het voor bronnenmateriaal wellicht ietwat weidsche
gewaad, waaraan wij ons hier te lande echter voor
dergelijke publicaties langzamerhand hebbn geend.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.


I.

BANKDISCONTO’S.

19
Februari
1916.
1

20
Juli
1914.

isc.
Wissels,
4
‘/
sedert 1Juli’15
3V2
sedert23 Mrt. ’14
Ne d
B

j
el.Binn. Eff.
an
R
rsch.inR.C.

4
1
/2

1

’15
4

.

23

’14
5
1
1

,,

19Aug.
1
14
5

,,

23

,,

’14
Bank of England ..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk..
S

,,

23Dec.
1
14
4

5 Febr.’14
Banque de France..
5

20Aug.’14
3
1
/2

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
.
6

,,

29 Juli ’14
5

,,

1Apr. ’14
Nat. Bankv. Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
/s

,,

5 Jan. ’15
4212

,,

6

,,

’14
Zwitsersche Nat..Bk.
4
2
/2

,,

2

,,

’15
3
1
I2

,,

19.

’14
Bank van Italië

5
1/

,,

10 Nov. ’14
5

,,

9 Mei ’14
Federal Res. Bk.N.Y.
3-5 ,,

4 Febr.’15

Javasche Bank
….
3
‘/

,,

1Aug.’09
3
1
12

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

1

Amsterdam

Londen
I
Berlijn IParijsI N. York
Data

Part. 1 Prolon.
1
Part.Part.
. 1
Part.
Cciii.
disconto
1
gatie
1
disconto disconto disc.
1
money

19 Febr. ’16
1
8
/4-2
221
2

5
1
,
1
8

1
8
/4-2
14-19,,

’16
1 ‘/-2
2
t/
4
_1/
5

5
2
18
41/8/
g


1’i-2
742,,

’16
1’18’/2
24
51/8
41/3J/4
18/4-2
31 J.-5 F.’16
11/4.8/4

2 /4/4
5 ‘/s-‘hs
4″‘I
1
8
14-2

15-2OFeb.’15
4I
5
1
1
/
11
I
.

17/8_21/8
16-21

,,

’14
4/,6-/4
4_1/
2-
1
/8
3 2
1
/
1
1
/-2
20-24Ju1i’14
3
l/
5
_8/
22/
4
.21
4

21/
4
.2/
4

2
2
/8.
1
/
2
214
1
‘/4-2
‘/2

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteerjngen te Amsterdam opgegeven De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste der
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data . ..

1
Londen
1 Berlijn I Parijs I New-York

14’Febr. 1916

..
11.30

44.02
2
/2
40.30
2.35′!2
15

,,

1016

..
11.27
43.00 40.20
2.351!
4

18

,,.

1016

..
11.30
42.80 40.25
2.36/4
17

,,

1916

..
11.28V2
42.90 40.30 2.37
18

,,

1916

..
11.30 42.22
1
/,
40.25
2.37
19

,,

1916,

..
11.18
42.20 39.80 2.35

Laagste der week
11.18
41.90 39.80 2.34
1
!,
Hoogste

,,

,,
11.32
44.05
40.40
2.37’1
12 Febr. 1916

..
11.33
‘/
44.-
40.45
2.35/4
5

,,

1916

..
11.34 43.70
40.40
2.35
1
/
Muntpariteit
….
12.10
5
/e
59.26
48.-
2.48
8
/4

1 Zwitser-
Weenen
1 Kopen- 1 Stock- 1 Bot avia
Data

land

1
hagen

/2012»

telegrafisch

19 Febr. 1916
44.90
28.40 65.90
65.90
98-
1
/
Laagste d.
.w.
44.75
28.40
65.90 65.90

Hoogste

,,

,,
45.15
30.90
67.25 87.25

12 Febr. 1916
45.10
31.-
66.80
.
67.20
98-
1
I2
5

,,

1916
45.40
30.30

.
65.40 65.75
98-
1
!,
Muntpariteit
48.-

50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Dé wisselmarkt was ook deze week weder stil en kenmerkte
zich in

hoofdzaak door een

sterke

reactie

voor

Berlijn

en
Weenen. De
daling bedraagt bijna 5
0
4
2
zoodat de stijging
van de

laatste veertien dagen weder te niet gedaan
is.

Op

23 Februari 1916

ECONOMISCH!STATISTISCHEBËRICHTEN
105


dén

laatsten beursdag werden ook de overige wisselkoersen
.
NEDERLANDSCHE BANK.
S
in

de

daling

medegesleept,

de

koers

op

Londen

viel

bv.
12 cent, cii zelfs New York, dat dag aan dag zeer sterk ge-
VERKORTE BALANS OP 19 FEBRUARI
1918.
vraagd was, moest zijn avance van de geheele week weder
prijsgeven.

Het

laagste

punt van

alle

koersen

ligt op den
Activa.
laatsten dag der week.
Binnenl. Wis_{H._bk.
f
55.751.490,78
1
/2
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

347.845,32
enz., in disc.

Ag.sch.,, 18.565.801,85
II. XOERSEN TE NEW YORK
f
Papier o. h. Buitenl. in
74.665.137,75
1
/9

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
disconto.

……………………. .

Data Londen (in

,
Parijs (in frs.
Berlijn
(in cents
.Arnsterd.
(in cents
Idem eigen portef.. .
f

4.036.649,-
per £)
P.
V
p. Rn,. 4)
per gld.)
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

19 Febr. 19181…

4.77..—

5.87ij

74Is

42I4
Beleeningen
4.036.649,—

Laagste d. week..

4.76.35

5.87

74 ‘!,

421I8
H.-bk.

f
19.113.728,49.
mcl.
vrsch.
Hoogste
,,,,..

4.77.

5.881/
2

75
1
12

42/.
B.-bk.

,,

5.833.493,66
inrek.-crt

{
11 Febr. 1916.. ..

4.76.50

5.87 1/4

75
1
/2

42
1/
op onderp.

Ag.sch.,, 49.168.927,70
1/

5

1916.. . .

4.76.35

5.92

7411
4

41I8
f
74.116.l49,85!s
Muntpariteit
..
. .

4.86.67

5.181/
4

95’/

lO/to

Op Effecten……….
f

65.991.399,85/s
Op Goederen en Spec.

8.124.750,-
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
,,
74.116.149,851/2

LONDEN.
Voorschotten

a. h.

Rijk ……………..,,
13.756.280,29′!

Munt en Muntmateriaal

Plaatsen en
Noteerings.
5Feb.
1
12Feb.
1
Week
14-18 Feb.)
18Feb.
Munt, Goud ……
f
70.448.120,-
Landen
eenheden
1916
1916

1
1916
3
)
Muntmat.

Goud. ..

,,419.292.002,95
LaogsteHoogste

f489.740.122,95
Lires p. £
32.20 32.20 31.85
32.07
1
/2
31.07k
Munt, Zilver, enz…

5.260.561,48
1
1
Italië

…….
Madrid

. . . .
Peset. p. £
25.07
25.10
25.07}
25.12’12
25.10
Muntmat. Zilver …..,,


Lissabon

.. ..
d.p.escudo
34
36
8
/
35
1
12
388/g
351/
,,495.000.684,43
1
/2

Petrograd

..
R. p. X 10
180
1
!2
153 151
152
151
1
/2
Effecten
Alexandrië . .
Piast. p
977/

97
7
/,
97/
077/j
977/
Bel. van het Res.fonds
f

4.953.813,94
Calcutta

. . . .
sh!d.p.rup.
1/4
1
/8
114
1
!,
1/4
1
I8
114
1
!,
1!4’/8
id. van
1
/8
v. h. kapit.

3.885.998,50
Singapore . . .
id. p. $
2/4
5
/,
2/4
5
!,2
2/4
1
!,2
2/4
5
/8
2/4
1
/s2
..

,,
8.839.812,44

Yokohama. ..
id. p. yen
2/1
8/
2/1 ‘/s
2/1 /8
2/1
1
/s
Geb. en Meub. der Bank ……………..,,
1.600.000,-
Hongkong . .
id. p.
$

1/111/
4

1j11
1!11’/
1/11A
Diverse rekeningen …………………,,
34.892.933,47
1
!3
Shanghai.. . .
id.

p.tael

2/7e/s
2/7
8
!8
2/71/2

2!78!
f
706.907.647,25
1
!
Montreal ….
$ per £
4.78 4.78 4.78 4.79 4.79

B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
49′!,6
49
1
!,,
49
1
!,,
49
1
!,,
Valparaiso ,,
d. p. pap.p.
8
2
‘!8
8 87/
8/,,
8″/82
88/,,
.

Passiva.
Montevideo,,
d. p. peso
535/8
53
1
/8
53′!,
53
1
!8
53
1
/s
Kapitaal

f
……………………….
20.000.000,-
R:d.Janeiro,,
d.p. milreis
11”/,
lu1l!,,

11
“1,,
12
1
!82
11 “1,, Reservefonds

……………………,,
5.000.000,-
1)

Noteeringen
van 19
Febr.
nog niet
ontvangen.
Bankbiljetten

in omloop

…………..,,
575.339.345,-
Bankassignatiën in omloop

…………

,,.
Rekening-Courant saldo’s:
1.981.627,47

GOUD EN ZILVER.
Van het Rijk
……
f


Van anderen ……,, 95.086.392,59
GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND 95.086.392,59
Week van 10-16 Febr. 1916.
Diverse

rekeningen

………………
0.500.282,19 1/

(In duizenden p.st.)
.

.

f

706.907.647,25
1
i2

In

Uit
Baren

…………..

621

Continent …………218
.

Sovereigns

……….175

Koloniën

…………-
Beschikbaar metaalsaldo
…………..
f
359.856.675,90-
Per saldo uitgevloeid

1

U. S. A…………..64
Op de basis van
21

metaaldekking..
..

,,
225.375.202,89
Overige

landen

……
50
Minder bedrag aan bankbiljetten in omroop
Baren en diversen .. ..

34
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..

1.799.283.379,50
Per saldo ingevloeid

.

430

79j

796
Bij vergelijking met den vorigen.weekstaat blijken de volgende
verschillen:

ZILVER.
Meer
Minder

Disconto’s 552.714,42
Ook deze week was de rarkt lusteloos: het ontbreken van
Buitenlandsche wissels

..
. 244.635,-
muntorders deed de prijzen tot 26
18
!i,
afbrokkelen. Door matige
Beleeningen …….. …….
6.413.068,55′!
Chineesche kooporders en eenige .vraag van het Continent kon
Goud

… …………….

4.480.506,04
de noteering zich tegen het einde der week tot 26
10
he herstellen,
Zilver

………………200.830,11′!,
welke verbetering evenwel niet geheel gehandhaafd bleef. De
Bankbiljetten

………….
4.101.965,-
Indische bazaars toonen nog steeds weinig kooplust, niettegen-
Rekening-Courant saldo’s ..

5.835084,06
staande de geringe voorraden te Bombay, welke 4400 baren

bedragen.
De firma Sam.

Montagu & Co. vermeldt in haar joiigste
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
circulaire een bericht van de Temps, dat de Fransche Munt
blijkt, dat uitstonden op:
opdrachten

heeft

gekregen

tot

aanmuhting voor

Servië

en

12 Feb.
1916
19Feb.
1916
Montenegro.

Noteer.ing te Londen.

te New York.

19 Febr. 1916-…….26
7
!8

56′!8
Aan schatkistpromessen

f
120.760.000,—
f120.760.000,—
12

,,

1916 ……..26»!,,

561!B
waarvan rechtstreeks bij
20 Febr. 1915 ……..22′!,

48814
de Ned. Bank geplaatst

52.500.000,—
,, 52.500.000,-
21 Febr. 1914 ……..26′!,,
Aan schatkistbiljetten. . . –

67.751.000,—
,, 67.751.000,-
20 Juli

1914 ……..24″/,o
Aan zilverbons

……..
.,,

4.853.840,—
,,

4.745.825,-

106

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari 1916

OVERZICHT ‘vAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Bank

Andere’
Dato

Goud

Zilver

biljet

fe’n opeiechbare
schulden

19 Febr. 1916.
….. 489.740

5.261

575.339

97.068
12

1916 …… 485.260

5.060

579.441

91.325
5

1916 …… 480.036

5.206

583.219

72.438

29 Jan. 1916 …… 466.837

6.059

581.722

66.398
22

1916 …… 448.753

6.123

573.086

61.931
15

1916 …… 441.794

5.777

577.947

51.457
8
,,

1916 …… 436.635

5.861

578.410

49.832

31 Dec. 1915 …… 429.182

6.195

5.77.056

33.240
24

1915 …… 427.862

6.364

558.491

62.280
18

1915 ……. 421.701

6.379

562.055

49.075
11
,,

1915-
…. 420.711

4.017

565.239

45.004
4
,,

1915 …… 417.072

3.494

568.786

38.866

27 Nov. 1915 …… 411.498

3.777

565.479

35.462

20 Febr. 1915 ….
….250.266

1.441

444.995

98.156
1
)

21 Febr. 1914 …….156.293

10.390

295.870

5.108

25 Juli 1914 …….162.114

8.228

310,437

6.198

‘) Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
82.837.000.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOÖRNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden guldens.)

Dato
Metaal ICirculatie
Andere
opeischb.
Di

02
,t
0
,
5
IDi
0,

reke-
schulden
flUZ9ClI

1)

15 Jan.1916
745
934
1.015
929
830
8

,,

1916 719
939
1.052
925 875
31 Dec.1915
697
978
1.062
927
966
24

,,

1915
725
896
1.121
.880
1.020

16 Jan.1915…. 1.410

978

1.060

787

217
17 Jan.1914….

650

1.097

499

721

363
25Juli 1914….

645

1.100

560

735

396
1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
1. BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT VAN 16 FEBRUARI 1916..
ISSTJE DEPARTMENT.
Notes issued.
.
£ ‘72.614.795

Governm. debt

11″.015.100
Othersecurities

7.434.900
Gold
coin and
bullion ……54.164.795

.0
1
7001.1 ‘InC t

.0

‘7001.1 ‘7C’

BANKING DEPARTMENT.
Disconto’s
.

Belee-
Beschik-
baar
kings-
Dek.

Capital …….
£

14.553.000

1

Government
Hiervan
Data
Totaal
Sc’j,atkist.
ningen Metaal,
percen-
Rest

……..
,,

3.444.701

1

securities

. .
£

32.839.300
pro.nessen
saldo
tage Public deposits
,,

51.514.369

1

Othersecurities
,,

95.152.589.
rock tstreck.ç
Other

deposits
,,

99.156.058

Notes ……..

40.049.065
19 Febr. 1916
74.665
52.500 74.116 359.857
74
Seven-day and

Gold and silver

12

1916
75.218
52.500 80.529 355.511
73
other bill

27.770

1

coin

…….

654.937

5

1916
,,
75.817
52.500
82.258
353.056
74
29 Jan.

1916
77.758
53.500 83.602
342.656
73
£ 168.695.898

X
.
168.695.898

22

,,

1916
79.102
53.500
83.709 327.279
72

..
OVERZICHT VAN DE VOORN1AMSTE POSTEN.
15

1916
,,
80.586
53.500
83.476
321.104
71
Onderstaand

overzicht bevat tevens de cijfers ‘der door de
8

1916
79.853
51.500 87.065
316.273
70

-.
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en

10 sh. met
31 Dec.

1915
76.348 47.500
93.579
312.746
71
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
24

1915
76.398 48.500
90.971
309.505
70
Government secürities.

De

publicatie

dezer

cijfers

geschiedt
18

1915
73.025
45.500
89.995
305.293
,
70
,
sedert 26 Augustus 1914.
11

1915
74.932 46.500 89.189 302.120
69

_.
(In duizenden p. st.)
4

,,

1915
73.212 43.500 90.661
298.489
89
1

II
Currency
Notes.
27Nov. 1915
71.763 39.560 91.229
294.542
69
Data Metaal
k
irculatie
ll
II
Bedrag
1

Goudd.
1
Gov. Sec.

20 Febr. 1915 93.214

211.015 142.801

46

21 Febr. 1914 59.788

10.000

66.260

46.228′)

55

25 Juli 1914 67.947

14.300

61.686

43.521′)

54

‘) Op de basis van
2
/
5
metaaldekking.’

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

*

(In duizenden Guldens.)

I

Andere

Data

Goud

Zilver

Bank-

opeisc/Ib.
biljetten

schulden

25
Dec.
42.480 32.198 135.967
34.557
18
,,
43.349
32.261 137.671
32.908
11
,,
43.720 32.485
140.747 31.128
4

1915’…….

44.035 32.760
141.685 29.525
26
Dec.

1915

…….
1915

…….
1915

…….

38.587 25.779 131.196 23.969
27 Dec.
1914

…….
25.867 28.834
‘110.577
8.358
25
Juli
1913

…….
1914

…….
22.057 31.907
110.17.2
12.634

Wissels,
1

Beschik-
1
Dek.
reke

baar
1
kings
Data

Dis.

buiten
1
Belee. Diverse conto’s N..Iud.
1
ningen

metaal.
1
percen.

~betaalbaar
l

ningen
1)

saldo

tage

25 Dec. 1915 5.846 22.040 45.641 26.130 40.573

44
18
,,
1915 5.778 20.863 46.620 25.464 41.494

44
11

1915
5.949 19.610 48.520 25.395 41.830

44
4
,,
1915 5.9.12 17.992 49.294 24.910 42.541

45

26Dec.1914 4.914

9.030 35.751 15.771 33.333
.
4
27Dec.1913 5.657 11.076 46.439

2.519

6.1272) 46
25 juli 1914 7.259

6.395 47.934

2.228

4.8422) 44

Sluitost der activa.

Op de basis van
2/
metaaldekking.

16 Febr. 1916 54.820

32.566

98.817

28.500

65.203
9

,,

1916

54.280

32.867

98.057

28.500

65.247
2

1916 52.688

34.199

98.839 28.500 64.357

26 Jan. 1916 52.225

33.839

97.758 28.500 64.577

17 Febr.,1915

65.546

34.167

36.063

25.500

8.924

18 Febr. 1914 42.527

28.078

22 Juli 1914 40.164

29.317

Go,’.

Other

Public

Other

Re- Re;er.,e
Data

Sec.

Sec.

Depos. Depos.

serve

tot
16 Febr. 1916
32.839
95.153
51.514
99.156 40.704
27
9

,,

1916
32.839
108.531
62.641
100.487
39.864
24’/
2

,,

1916
32.839
105.140
58.246
98.584
36.939
23’12
26 Jan.

1916
32.839 112.205 62.875 100.961 36.846
22’/

17 Febr. 1915
24.563
101.701 40.316 117.618
49.829
31
1
/
18 Febr. 1914
11.256
37.143
17.225
45.958
32.899
52
1
/
22 Juli

1914 11.005
33.633
13.735
1
42.185
29.297
52
3
/8

11. DEUTSCHE REICHSBANK.
STAAT VAN 15 FEBRUARI 1916.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet.inwisselbaar.

– -,

Metallbestand ……………………Mk
2.498.920.000
davon Goldbestand

………………
2.455.850.000
Reichskassenscheine
1
)
419.248.000
Noten anderer Banken

………………
14.450.000
Wechsel

…………………………
5.387.493.000
Lombardforderungen ………………

15.248.000
Effekten

……………………….
42.726.000
Sonstige

Aktiva

………………….
,,
236.516.000

Grundkapital

……………………
,,
180.000.000
Reservefonds

…………………….
,
80.550.000
Notenumlauf

……………………..
6.374.300.000
Sonstige tâglich fallige Verbindlichkeiten

,,
1.742.712.000
Sonstige Passiva ……………………
237.039.000
1)

IncI. Darlehenskassenscheine.

23 Februari 1916 .

ECONOMM’S1ATISTISCHEEIICHTEN

0

107

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In duizenden Mark)

Data
Metaal Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu-
latie

Dek-
kings-
percen-

15 Febr. 1918
2.498.920 2.455.850 419.248
6.374.300
46
7

,,

1916
2.495.194
2.454.951 549.379
6.450.834
47
31 Jan. 1916
2.494.221
2.453.531
705.698
6.502.402
49
22

,,’ 1916
2.492.332
2.451.982
684.646
6.274.095
50

15 Febr. 1915
2.276.058
2.228.566
153.746
4.637.404
52
14Febr.1914
1.629.404
1.309.341
70.231
1.825.652
93
23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479
1.890.895
93

‘)
J)ekking der circulatie door metaal en Kassenschelne.

Darleheeskassen.
schcine
Data

Wissels

Rek. Crt.

Totaal

In kas bij
uitge-
I
de Rcichs-.
geven

bank

15 Febr. 1916..

5.387.4931 1.742.712 1.480.500

375.500
7

,,

1916..

5.239.674 1.625.973 1.617.200

508.600
31 Jan. 1916..

5.273.1841 1.785.921 1.758.600

685.200
22

,,

1916..

5.449.1601 2.143.268 1.703.000

623.000

15 Febr. 1915..

3.862.386 1.498.100

665.000

147.000
14 Febr. 1914..

787.107

907.923…………..
23 Juli

1914..

750.892

943.964……………….

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 30 Juli 1914 tot 28 Januari 1915 is geen weekstaat
openbaar gemaakt. De met
*
geteekende posten komen sedert
deze periode in den weekstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

•Te goed
eUitge-
Data
Goud
Zilver
in het bui.
Wissels
stelde
tonland
wissels

17 Febr.1916
5.031.110
358.870
**
443.199
1.745.407
10

,,

1916
5.024.555
354.415
911.999
439.139
1.765.502
3

,

1916
5.019.581
353.150 964.044
468.980
1.777.891
27 Jan. 1916
5.011.588
353.767
1.002.718 404.555 1.788.209

18 Febr.1915
4.234.451
374.096
215.579 212.710
3.117.026
19 Febr.1914
3.588.370 647.500
1.503.320

23 Juli

1914
4.104.390
639.620
…….. ……..
1.541.080

*
Buitgow.
‘Rek. Crt.
R k
C

Data
Beleening
roorsch.
biljetten
Saat

17 Feb.1916
1.258.478 5.800.000
14.203.465
1.929.365
81.443
10

,,

1916
1.267.279
5.000.000
14.144.739
1.933.225
83.856
3

,,

1916
1.274.583
5.400.000
14.034.413
1.909.551
114.959
27 Jan. 1916
1.199.726
5.400.000 13.858.016 2.045.767 99.642

18Febr.1915
856.432
4.200.000
10.749.657 2.238.868 161.059
19Febr.1914
782.550

5.799.980
763.780 200.350
23 Juli 1914
769.400

5.911.910
942.570 400.590

IV. SOC19TIE GNRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden francs.)

Metaal
Belee,,.
Belcon.
Bi,,,,.
1
Rek.
Data
i,,cl.
van
van
wissels
1

Circu.
Crt. buitenl.
buitenl.
prom. d.
en
t

latie.
saldi
saldi
vorder.
provinc.
beleen.
.

10 Febr. 1916
190.356
51.325
480.000
61.161
616.846
164.424
5

,,

1916
174.346
51.021 480.000 60.205
605.371
158.545
27 Jan. 1916
177.721
48.816
480.000 59.265
603.893
160.341
20

,,

1916
178.503
48.038
480.000
54.150
604.493
155.006

V. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE .BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilvee
Wissels
Deposito’s
c
latie Dekkings.
Pe,’ccn.
tage
1)
21Jan. ’16
341.788
14.132
55.868
444.729
11.571
77
14

’16
347.700
14.283
55.756 440.598
11.948
79
7

,,

’16
354.418
12.888
55.579
431.085
12.982
82
30 Dec.’15
344.963
13.525
55.381
.415.113
13.486
85

22 Jan.’15
‘239.662
18.747
13.062
284.193
1

1.913
87

0
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.’

Boleenin gen
Data

Eigen

Bij Fed.’
1
Elders

nt’
Bezit

1 Res. Bank gedeponeerd
1
discoen
o s

19

Febr.1916

..
515.250
169.650
58.590
3.333.720
11

,,

1916

..
523.040
172.160
58.440
3.315.820
5

,,

1916

. .

522.000
.
176.110,
57.930
3.295.130
29 Jan.

1916

..
523.750
175.220
56.820
3.278.620

20 Febr. 1915′..

367.140
1
112.150

32.960

2.288.590
21 Febr.1914 .. 475.7901)

1)

2.036.130
25 Juli 1914 .. .467.8801)

‘)

:0

Deposito’s
1

r
Data

Circulatie

Dadelijk
1

Op

R
Su
ese
plus
rve
1
opvroagbaar
1
termijn
1

19 Febr.1916..33.970

3.411.660

152.800

155.850
11

,, 1916..

34.120

3.400.280

156.690

167.960
5

1916. .

34.340

3.384.680

157.480

172.800
29 Jan. 1916..

34.570

3.368.110

159.210

175.070

20 Febr.1915..

39.460

95.400

138.500
21 Febr.1914..

42.970

1.919.930′)

1)

36.420
25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

‘)

26.170

1)
Op deze data werden

reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven. –

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdâm, 19 Februari 1916.

De omzetten ter beure van Amsterdam zijn in de afge-
loopen week zeer gering geweest, tengevolge van de storing
in de telefonische en telegrafische gemeenschap. waardoor
orders Uit de provincie slechts sporadisch binnenkwamen. De stemming was niettemin over het algemeen vast. Ook Staats-
fondsen genoten tot hoogere prijzen belangstelling, dank zij
de nog steeds heerschende geldruimte, die voorloopig wel
zal blijven aanhouden, daar de stand van de wisselkoersen
nog steeds de kans op goudzendingen uit het buitenland
openlaat. Men mag verwachten, dat ook de pas aangekon-
digde nieuwe Nederlandsche Staatsleening een goed onthaal
zal vinden. Van onze Nederlandse/te scituidsoorten
werden Integralen
het meest gezocht, terwijl van buitenlandsche staatspapieren
Bulgaren en Russen, – deze laatste vermoeoelijk wegens de
jongste overwinning op de Turken behaald, – een vast
voorkomen hadden. Ook Japansche obligatiën zetten weder
krachtig hun opwaartsche beweging voort. De
41/2
°Io
leening
verbeterde zelfs op een gegeven oogenblik 50/o.

108

. ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari 1916

12 Feb. 16 Feb.
dal.
0
/0
2
1
/2
0
/s

N.

W.

S ……………

.8/4
591/6
596/s
+
7/
6% Bulgarije

1892

……….
63’Is
84
1
/e
68
+
4
/8
5
0
10

,,

1904

……….
58
62 62
1
/4
+4/4
4e/s Rusland Consols 1880

….
58 59
58
1
I2
+

/2
40/ Rotschild3e ser. 1891 Rbl. 625
58
1
/4
58
8
/4
60
+1
8
/4
31/2
0
/s Russische Goudleen. 1894
55
481/
478/4
7 0/4
5% Japan Imp. Loan .

……..
79
81/
801/
+1’/
4
1
/2
0
/s

,,

le

serie …………
797/
s

848/
4

83
8
/ja
+3
8
/16

Op de
locale
markt heerschte een willige houding voor
bankaandeelen,
waarvan inzonderheid Disconto Maatschappij,
Nederlandsche Bank en Nederlandsche Handelmaatschappij
profiteerden.

Ook enkele
Industrieele
soorten waren wederom zeer willig
Aandeelen der Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken Van
Gelder stegen in de afgeloopen week van 122 tot 134
0
/0
en
aandeelen Lijm en Gelatinefabrieken Delft van 166 tot 184
0
/o
(slot 179
1
/2).

De willige houding van de suikermarkt gaat hand in hand
met de vaste stemming op de.
Cultuurmarkt,
waar aandeelen
Vorstenlanden, Balapoelangs, Handelsvereeniging Amsterdam
e.a. wederom zeer belangrijke koersverbeteringen te zien gaven.
Laatstgenoemd fonds kwam bovendien het gunstig onthaal
van de nieuwe emissie, die 70maal overteekend werd, ten
goede.

De houding voor
Petroleum fondsen
was verdeeld. Aan-
deden Koninklijke kwam aanvankelijk het – later tegenge-
sproken – bericht ten goede omtrent een beraamden aankoop van de aandeelen der Spies-petroleum Company. De tegen-
spraak van dit bericht, veroorzaakte later een lichte reactie,
die echter de vaste stemming voor de onderaandeelen Sumatra
Palembang, Moeara Enim e. a. onbeïnvioed liet. Geconsoli-
deerde waren voortdurend zwak: 182-174/2-176/4 °/,
waaraan de onzekerheid nopens de plannen van Rumenië niet
vreemd schijnt geweest te zijn. Van buitenlandsche soorten
gaven aandeelen North Caucasian en Steaua Romana van een vaste houding blijk.

Rubberfondsen
hebben sterk de aandacht getrokken door
een krachtige en algemeene opwaartsche beweging. Men ver-
wachtte namelijk, dat onze Rubbermaatschappijen belangrijk
profiteeren zullen van het Engelsche regeeringsbesluit, waarbij
de uitvoer van rubber uit de Britsche koloniën anders dan
naar het Moederland, wordt verboden, aangezien wegens het
steeds toenemend gebruikvoor legerdoeleinden, een tekort aan
rubber in Engeland gevreesd wordt. De Vereenigde Staten,
die belangrijke quantiteiten rubber uit de Britsche koloniën
betrokken hebben, zouden thans bij de Nederlandsche koloniën
moeten aankloppen. Uit het overzicht der rubbermarkt in dit
nummer blijkt echter, dat het bericht omtrènt het uitvoerverbod
geen waarheid bevat. Zooals bekend zijn de productie-cijfers
van onze Nederlandsche rubbermaatschappijen den laatsten
tijd zeer bevredigend, terwijl de kostprijs van het product
over het algemeen gedaald is, zoodat aankoopen voor Amen-kaansche rekening onze rubbermaatschappijen zeer ten goede kan komen,temeer daar de vracht hierdoor belangrijk geringer
wordt. Bijzonder vast waren aandeelen Amsterdam Rubber,
Deli Batavia, Kali Telepak en Serbadjadi, die prijsverbete-
ringen behaalden, varieerend tusschen de 14 en 40
0
/s.

Ook
Tabaksfondsen
onderscheidden zich door een buiten-
gewoon vaste houding, daar men bij de a.s. inschrijvingen
groote belangstelling van buitenlandsche zijde verwacht. Vooral
de Deli-soorten waren wederom in trek. Zoo golden Amsterdam-
Deli 251-284
0/,
Deli-Batavia 3924378/
4
0/s,
Deli-Maat-
schappij 491 /2-515
0/,
Rotterdam-Deli 199-230
0
/o.

Voor
Scheep’vaart fondsen
daarentegen was de stemming
verdeeld. Voor enkele soorten vielen winstnemingen waar te
nemen, terwijl bovendien het vooruitzicht op een oorlogswinst-
belasting en het in behandeling zijndewetsontwerp, dat den
verkoop van schepen naar het buitenland zal verbieden, de belangstelling aanmerkelijk verkoelde. Vooral deze laatste
factor is voor scheepvaartaandeelen van beteekenis, daar hier-
door de kans op reusachtige winsten, door den verkoop van
booten, vermindert. Zoo lang de vrachten echter zoo hoog
blijven wordt deze schadepost ruimschoots door de geleidelijk
inkomende exploitatiewinsten goed gemaakt. Aandeelen Holland-
Amerika Lijn en Koninklijke Hollandsclie Lloyd e.a. werden
lager verhandeld, doch Nievelt Goudriaan en Bothnia zetten aanvankelijk, tegen de verdrukking in, hun opwaartsche be-weging voort. Eerstgenoemden verbeterden op een gegeven
oogenblik zelfs meer dan 80
0
/0.
Het slot was echter over de
geheele linie zwakker.

12 Feb. 16 Feb. 19 Feb.

Disconto Maatsch. te Rottérdam
130

132/2 134014
+
4l
Nederlandsche Bank ……….
220/4 225
1
/j
225/e
+
S/s
Ned. Handel Maatsch., rescontre
157
1
2

159
1
/2
1610/8
+

37/9
Amsterdamsche Superfosfaatfabr.
134 /2 140

148 8/4
+
12
1/
Van Berkel’s Patent ……….
128
1
/2 133

1326/4
+
41/4
Hollandia.

………………
269/

278

278

+
8/4 Lijm en Gelatinefabniek Delft..
166

184

179
1
/2 +13
1
/
Nederl. Scheepsbouw Maatsch..
172
0
/8 180

178

+
581s
Ver. Kon. Papierfabr. v. Gelder
122

134

135
1
/g +13I
Wester Suikerraffinaderij ……
222

233/

230

+
8
Balapoelang ………………
139

154

160

±21
Vorstenlanden…………….
21O/s 213
1
/4 216

+
5
1
12
Handelsvereeniging Amsterdam.
297

305

312

+
5
Medarie

Cultuur ………….
166’/

175
1
/4 187/4 ±21
1
/
Dordtsche Petrol ……………
178/

182

182

+
3
1
/
Geconsolideerde ……………
182

179/4 1760/4

51/4
Koninklijke ………………
534
.
1
/2
550

545

+10
1
12
Moeara

Enim ……………..
223
8
j4 227

226
1
/1
+
28/g
North Caucasian ……………
239

2448/
4
2441/g+ 51/4
Steaua Romana …………..
104/g 115

115/8 +10
8
/4
Amsterdam Rubber………..
187

199
1
12 207

+20
Deli

1atavia

…………….
133
1
/4
146

15221
4
+19
1
I2
Kali

Telepak …………….
128’/
B
132/2 146
1
/

+18
Oost

Java

. ……………..
135
1
/
2
146

161
1
/2 +26
Serbadjadi

………………
230

256
1
/2 267

+37
Holland Amerika Lijn ……..
392’/8 387
1
/2 388


6
1
Is
Kon.

HolI.

Lloyd

…………
190

189

187


3
Nievelt

Goudriaan …………
657’/8 730

712
1
/j +
55
,,Oostzee”. Stoomv. Maatschappij
342

356

350

+
8
,,Bothnia”. Vrachtvaart Mij….
322’/1
352
1
I2
3428/4 ±201/4
Amsterdam Deli…………..
251

277

284

+33
Amsterdam Serdang
……….
102’/2

108
1
/2

1138/
4
+11’/4
Deli

Batavia

…………….
392

423’/2
4378/4
+458/4
Dcli

Maatschappij
…………
491’/2 507

515

+23’12
Medan
………………….
156

172

179

+23
Rotterdam

Deli

…………..
199

226
1
/

230

+31
Altius

Houthandel…………
115

119

119

+
4

Voor

Ilmerikaansche

fondsen
was

de

belangstelling

ter
beurze

van

Amsterdam

aanvankelijk
zeer

gering.

Alleen
Marine-soorten trokken de aandacht door hun scherpe daling,
veroorzaakt door het andermaal
op
losse schroeven komen

te
staan

van

de reorganisatieplannen. Men vreest, dat de reor-
ganisatie-voorstellen

ongunstiger
zullen worden, naarmate de
doorvoering

van

het

reorganisatieplan

wordt

opgeschoven,
omdat vrijwel

aangenomen mag
worden,

dat

de gunstige
scheepvaart-conjunctuur thans haar hoogtepunt

bereikt

heeft. Intusschen

zij geconstateerd, dat
voor onze beurs de Marine-
reorganisatie niet meer van
zoo
heel veel gewicht
is,
daar tal
van vroegere houders hun bezit
op
de hooge koersen, die den
laatsten tijd gegolden hebben, naar de Unie hbben gespuid. Stude-
bakers en Dominion Steels werden hier gevoelig lager afgedaan.
Het

slot

was

echter

aanmerkelijk
vaster, in aansluiting aan
Wall Street, terwijl ook de omzetten door de

betere houding
van

den Dollarkoers iets grooter zijn geworden. Voor Spoor-
wegfondsen bestond evenwel totaal geen

belangstelling.

Wel
echter voor Anaconda Coppers en
Steels, die
op
matigé schaal gezocht werden.

12 Feb. 17 Feb. 19 Feb. Rijz. of
dal.
0
/0
American Car
&
Foundry.
67/16
64
1
/2
65
8
/4
—Pijio
American Hide
&
Leather.
50’j2
488/8
498/s
—1/
Anaconda Copper

……..
l74/is
1751
1771/4
+218/is
Central

Leather

… ……..
52v/s
52/4
5214
_.

Dominion

Steel

……….
46
1
/2
42 42
.
—4 /o
Studebaker Corp
……….
146
139/4
144
—2
U.

S.

Steel

…………..
791/
4

778/je
78
—1/4
Intern. Merc. Mar. pref.
. .
720/
te

60/a
668/s
._..5l8/j

Denver
………………
l2/s
11e/s
121/8
-. 8/8
Ene ………………….
357/s
35
1
/
35
1
/8
Union

Pacific

………….
130 129
1281/
4

—1/4

Te B e r tij n was de beursstemming aanvankelijk onzeker
wegens de dubbelzinnige houding van Rumenië. Bovendien
deden de voorbereidingen voor de nieuwe oorlogsleening reeds
hun invloed ter beurze gelden. De gunstige jaarcijfers, – door
enkele industrieele ondernemingen behaald, veroorzaakten ver-
volgens een matig herstel. Vermelding verdient de financieele
hulp. door Duitschland aan Oostenrijk-Hongarije verleend,
waardoor de Oostennijksche wisselkoersen in Duitschland eenigs-
zins konden verbeteren. Er bestaat uitzicht op een spoedige
heropening der beurzen te Weenen en te Budapest, evenwel
met dien verstande, dat geen koersen gepubliceerd mogen

23 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

worden en dat’ afdoeningen slechts â contant mogen plaats
hebben. Men beoogt dus meer, het publiek in de gelegenheid
te stellen, zijn bezit te verkoopen dan weer beurshandel in
het leven te roepen, hetgeen onder de gegeven omstandig-
heden alleszins verklaarbaar is. Bovendien bestaat nu de kans,
dat een deel van de vrijkomende gelden in oorlogsleeningen
wordt belegd.

Ter beurze van L o n d e n was de stemming ongeanimeerd.
Het langzamer tempo van den verkoop van schatkistwissels
en exchequer bonds maakte een onaangenamen indruk. Later
volgde eenig herstel op de bevredigende bankcijfers; de dekking
der obligo’s is van 24,43 tot 27% gestegen.

Te- P a rij s blijven de beurszaken uiterst gering. Alleen
Spaansche waarden genoten belangstelling, daar deze door
het Moederland teruggekocht worden. 4
0
/0
Spanje Buitenland
verbeterden van 00,85 tot 91’/. De toestemming van de
Engelsche regeering van den verkoop van Fransche waarden
ter heurze van Londen, aan welk besluit echter de bepaling
verbonden is, dat de öpbrengst der aan de Theems verkochte
Fransche waarden moet worden aangewend tot delging van
schulden in Engeland, maakte aan de Seine een aangenamen
indruk, terwijl men eveneens hoopt. op onderpand van goud-
gerande waarden, een voordeelige Ieeningstransactie te k
.
unnen
afsluiten met de Amerikaansche financiers, die zich thans te
Londen en te Parijs bevinden. De noodzakelijkheid van een
en ander blijkt uit de weder toenemende schuld van den Staat
aan de bank, die in de afgeloopen week met fr. 600 millioen
is toegenomen. Naast Spaansche fondsen werden later ook
Pörtugeezen en Rio Tinto’s gezocht. Laatstgenoemden ver-
beterden zelfs van 1712 tot 1805. Slot 1785.

De beurs te N e w Y o r k gaf in de eerste helft van de af-
geloopen week van een zeer flauwe houding blijk, daar de
vrees voor oorlogswinstbelasting, waarbij ook een heffing op
de overdracht van effecten ingeschakeld zou worden, een
remmenden invloed op den zakenlust uitoefende. Voor Steel-
aândeelen was de stemming zwakker wegens opnieuw op-
duikende geruchten omtrent de vorming van een nieuwe staal-trust. Canadian Pacifics moesten het bijzonder ontgelden, daar
in Canada 25
0/
van de oorlogswinsten boven 7
0/
geheven
zal worden voor zoover het maatschapppijen betreft met een
kapitaal grooter dan £ 10.000. Daar volgens nauwkeurige
berekening het regelmatige dividend van 10
0/
der Canadian
Paciflc hierdoor niet in gevaar gebracht wordt, trad later eenig
koershertel in. De geheele ‘Wall Street-lijst sluit trouwens in
vaste houding, daar de verkoopen voor Europeesche rekening
reeds schijnen te verminderen, terwijl bovendien de belangrijke bestellingen, die Amerikaansche Spoorwegen (o.a. de Southern
Paciflc, de Chicago and North Western enz.) bij de nijverheid
plaatsen, er borg voor staan, dat bijaldien de bestellingen van
de zijde ,der geallieerden geleidelijk mochten verminderen,
voorloopig nog voldoende opdrachten uit het binnenland ver-
kregen zullen worden.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

De internationale Graanmarkten hebben deze week weder
weinig belangwekkends opgeleverd. Zij bleven over het alge-
meen prijshoudend met ônregelmatige prijsschommelingen,
welke in weinig belangrijke feiten haar oorzaak vonden.
Tarwe. De verschepingen van Amerikaansche en Cana-
deesche Tarwe waren weder van groote beteekenis, maar
wegens de groote aanvoeren aan de binnenlandsche markten
in beide landeû is de zichtbare voorraad daar niet belangrijk
vêrminderd. Die aanvoeren zijn de laatste maanden voort’
durend grooter dan in het vorige seizoen en terwijl het totaal
van 1 Juli tot 1 Januari in Noord-Amerika ongeveer 190.000
Ton achterbleef bij hetzelfde tijdperk van 1914, was die
achterstand op 12 Februari niet slechts ingehaald, doch reeds
veranderd in een voörsprong van 600.000 Ton. In Canada
bedroegen de aanvoeren tot 17 Februari reeds bijna het dubbele
van het geheele vorige seizoen, toen ongeveer 3.000.000 Ton’
ter markt gebracht is. Wel zijn de verschepingen van beide
landen zeer groot, doch tot 17 Februari bedroegen zij nog
185.000 Ton minder dan in het’vorige seizoen en de geza-
menlijke zichtbare voorraad in Noord-Amerika en Canada is
nu dan ook 1.750.000 Ton grooter dan een jaar geleden.
De uitkomsten, van den laatsten oogst blijven nog ‘steeds vol-
doen aan de hooge verwachtingen. Men verwacht dat aan-
voeren en verschepingen nog geruimen tijd op den tegen-

am

woordigen voet zullen blijven voortgaan en nu ook de ver-
schepingen uit Argentinië steeds grooter afmetingen beginnen
aan te nemen, blijkt steeds meer, dat Europa dit seizoen volop
van Tarwe zal worden voorzien. De verschepingen van
Australië blijven, klein, waarvoor de reden gedeeltelijk is te
zoeken in gebrek aan werkkrachten, doch van den grooten
oogst, welke daar is binnengehaald, zullen in ieder geval
groote hoeveelheden verscheept worden.
De Amerikaansche markten waren ovea het algemeen vast
wegens groote Europeesche vraag. Italië, Frankrijk en Ne-
derland traden sterk als koopers op. Bovendien wordt ge-
klaagd over schade aan de te velde staande wintertarwe en
op 18 Februari notéerde Chicago bijna 2 centen hooger dan
een week te voren. Het buiten den graanhandel staande
speculeerende publiek in Amerika heeft echter reeds geruimen
tijd een groot aandeel gehad in de zaken aan de Amen-
kaansche Graanmarkten. Als gevolg daarvan vertoonen zich
dikwijls schijnbaar ongemotiveerde prijssèhommelingen, zooals
ook op 19 Februari, toen de geheele verhooging der vooraf–
gaande week weder verloren ging. De markten in Argentinië
waren stil en Tarwe vertoonde zelfs onder den indruk van
gunstig weder en ook wegens een nieuwe verhooging in de
vracht van neutrale stoombootruimte eenige verlaging.
De zeer hooge zeevrachten hebben nog steeds tengevolge,
dat de handel in de Europeesche landen slechts voor zeer
spoedige verscheping Tarwe koopt en voor groote inköopen terugschrikt. De grootere kooporders in Amerika en Canada gaan grootendeels uit van de Regeeringen, die zich verplicht
achten, voor voorraden te zorgen.
Ma i s. Van dit artikel waren de verschepingen weder iets grooter dan in de vorige week, doch nog steeds niet belang-
rijk. In Amerika is dit een gevolg van gebrek aan vracht.
ruimte, alsmede van het voorschrift der Engelsche Regeering,
die voor Engelsche schepen verlangt, dat een groot percentage
der vrachtruimte wordt ingenomen door Tarwe. In Argentinië
bevorderen de eenigszins ongunstige berichten omtrent den
nieuwen Maisoogst de verschepingen niet. De Mais heeft daar geleden door droogte, ofschoon de beweringen, dat 20
0
/o van den oogst verloren is gegaan (sommige berichten spreken zelfs
van 50
0
/o) waarschijnlijk overdreven is. De markten in
Argentinië sluiten vast, doch slechts weinig hooger, waaruit
valt op te maken, dat de schade aan den oogst niet te ernstig
dient te worden opgevat. In Amerika bewogen zich de Mais-
prijzen op dezelfde wijze als die van Tarwe. Op 18 Februari
viel eene verhooging sedert de vorige week te constateeren
van bijna 2 centen, die echter den volgenden dag weder bijna
geheel verdween. In Engeland is Mais zeer vast met sterke
vraag en de prijzen zijn belangrijk gestegen. Frankrijk bleef
geregeld kooper voor stijgende prijzen, vooral voor de branderij,
terwijl bericht wordt, dat in Engeland groote partijen voor
een zeer ongewoon doel van de markt zijn genomen. Die
heeten namelijk gebruikt te worden in de munitie-fabrieken!
Ge r St blijft vast met weinig aanbod, kleine verschepingen
en weinig zaken.
H a ve r was in Frankrijk en Engeland vast wegens betere
vraag, vooral voor latere posities en in verband met de vaste
stemming voor Mais. Er kwamen echter nog weinig zaken tot stand. De verschepingen waren voldoende. In Amerika
waren ook voor Haver de prijzen weinig veranderd bij de
vorige week.
L ij n zaad was vast zoowel in Europa als in Amerika
wegens groote vraag voor Olie. –

Markten in Nederland.

De T a r we prijs der Regeering bleef onveranderd. Met de
distributie der Ma is van de Regeering werd geregeld voort-
gegaan en aan de markten hebben zaken in Mais vrijwel op-
gehouden. De Mais-distributie had tengevolge, dat voor vrijwel
alle voederartikelen de vraag zeer slecht was. Vrij algemeen
heeft men zich in Januari tamelijk van voorraden dezer
artikelen voorzien en nu daarbij nog de door de Regeering
ter beschikking gestelde Mais wordt gevoegd, schijnt de be-
hoefte voor eenigen tijd te zijn gedekt. Weliswaar zouden in
normale tijden de beperkte hoeveelheden eene stagnatie, zooals
nu is – ingetreden, niet hebben veroorzaakt, doch de hooge prijzen lokken het opslaan van groote voorraden niet uit en
er wordt slechts voor onmiddellijke behoefte gekoëht. De aan-
vragen voor de in Maart door de Regeering te distribueeren
Mais zijn ingeleverd en de loop van de graanprijzen in de
volgende weken zal zeker zeer nauw verband houden met de
voor de distributie beschikbare hoeveelheid Mais.
Zaken in Ge r St en H a v e r waren zeer beperkt en alleen
voor lagere prijzen mogelijk Daar echter in de uitvoerlanden
niet lager te koop Was en vrachtruimte bij voortduring zeer
schaarsch is en niet goedkooper te krijgen ging er uiterst
weinig om. Alleen voor lii n k o e k en bleef regelmatige vraag
bestaan. ‘

110

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari

1916

Noteeringen.

Loco-Noteeringen te Londen:

Chicago

I

Buenos Aire.8

Data

Tarwe Mais

Haver Tarwe Mais

Lin.3.
Mei
I
Mei
I
Mei

Febr.

Mei
I
Febr

18 Febr.1916
129/8

791/
4

488/
4

9.208)
5.90

12.858)

11

,,

1916
128

77/
48
1
/2

9.35
5.80 12.90
18 Febr.1915
1618/
4

781/s
597/

12.45
3
)
5.90
4)
9.90e)
18 Febr.1914
94/8

66
3918

8.75e)
5.05 11.888)

20 Juli

1914
821)

56
1
/0
)
261/
3
1)

9.402)
5.38e)
13.701)

1)
per Dec.
2)

per Sept.
8)
per Maart

4)

per Febr.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
21
Feb,.
1
14Febr.
I

Soorten.
21
Febr.14
Febr.

368 368
Haver 38 T white
Rogge No. z
14.90
15.10
Western….
nom. oom.
Lijukoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaisLaPlata
305 310

clipped

…….

Amer. van La-
Gerst

46
Plata

zaad..
..
155 155
feeding
….
290 295
LijnzaadLaPlata
4
70
470

AANVOEREN in tons van 1.000
kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Ansterdam

13.19
Feb.
Sedert
13

19Feb.
Sedert
1916
1
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

Tarwe

…………..

159.957


(waarvan voor de Bel-
gium Reliëf Comm.)

89.725


5.513

Boekweit

……….

3.314

503
4.602

44.694

4.255
19.668

Rogge

…………….

Gerst ……………..


14.928

1.980
Haver

…………..


8.450

4.018

Maïs

………………

Lijnzaad

…………

..

9.654 4.100
21.158 Lijnkoeken

……….

.. ..
20.830
3.050 3.405
Tarwemeel

…………

..


METALEN.

IJZER EN STAAL.

De toestand der markt blijft in hoofdzaak onveranderd.
In Engel a n d trad de speculatieve tendenz weer sterk op
den voorgrond en de prijzen voor Cleveland ruw ijzer ver-
toonden buitengewone schommelingen met een be:liste neiging
tot verder stijgen. De viaag van de gealliéerde landen, voor-
namelijk van Frankrijk, is even sterk als tevoren, doch de
zaken ondervinden groote vertraging tengevolge van het gebrek aan scheepsgelegenheid, terwijl binnenlandsche verbruikers nog
steeds eene afwachtende houding aannemen. Het gerucht ging
aan de Beurs, dat de geheele kwestie omtrent het vaststellen
van maximum-prijzen in den ruw-ijzerhandel nogmaals in
het licht der jongste gebeurtenissen overwogen wordt.
Connals Stocks van Cleveland ruw ijzer No. 3 werden ver-
minderd tot 86.944 tons; de prijs is thans 95/9 voor kassa.
De productie van hematietijzer neemt gestadig toe, doch
hiervan vindt slechts een klein gedeelte zijn weg voor parti-
culier gebruik, daar het meerendeel is gereserveerd voor oorlogs-
materiaal. De nominale prijs is 140/-, doch eenige onbelang-
rijke zaken werden gedaan voor Juli/September levering â 137/6.
De gunstige symptomen van de D u i
t
s c h e ruw-ijzermarkt,
waarvan wij in ons vorig nummer gewaagden, weerspiegelen
zich in de maandelijksche statistieken betreffende de productie,
die in.Januari totaal 1.077.046 tons bedroeg tegen 1.029.144
tons in December. Dit is het hoogste productie-cijfer sedert
het uitbreken van den oorlog.
De totale leveringen van halfafgewerkt staal bédroegen in
Januari 285.784 tons tegen 264.970 tons in December.
In Amerika bewegen zich de prijzen voor ruw ijzer en
alle soorten van afgewerkt staal nog steeds opwaarts en er is
geen
.
aanwijzing, dat aan deze neiging een eind zal komen.
De vraag voor het binnenland blijft groot en aanzienlijke
orders zijn geboekt voor neutrale landen; men bericht verder
dat onderhandelingen nog hangende zijn voor den verkoop
van belangrijke hoeveelheden stalen rails aan Rusland en
Zuid-Afrika. Beide leveranties waren aan Engelsche produ-
centen toegewezen, die echter weigeren moesten, tengevolge
van hun groote contracten voor binnenlandsch gebruik.
Men beweert, dat de niet-uitgevoerde orders voor gewalst
staal door de Steel Trust aan het eind van Januari 1.000.000
t.
bedroegen.

Data
Ijzer’
Clev.
Koper
Standard
Tin
Lood

1
Zink
No.3

18 Febr.1916..
95/9
108.-/- 180.-/-
32.-/-
103.-!-
11

,,

1916..
93/5
103.10
1

180.4-
32.5/-
93.-!-
19 Febr. 1915..
56,8
63.15/-
184.-!-
19.151-
41.10/-
20 Febr. 1914..
511-
64.15!-
179.-!- 19.5/-.
21.10/-
20 Juli

1914..
51/4
61.-!-.
145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

De onmogelijkheid, de productie te vermeerderen, gevoegd
bij de plotselinge verandering in
de weersgesteldheid, waren
eene drijfveer voor toenemende vastheid. De geringe scheeps-
gelegenheid is echter nog steeds een beletsel voor eene grootere
ontwikkeling van zaken en veroortaakte in sommige districten
eene tij delijke prijsverlaging voor onmiddellijke levering.
De prijzen zijn ongeveer als volgt: Best steam (Newcastle)
32 s. 6 d.; steam smalis 16
5.;
steam smails (Cardiff) 20
S.;
gas coal (Durham) 28/-.

KATOEN.

New York. De geruchten over
eene uitbreiding van de
te bebouwen oppervlakte hadden reeds invloed op de prijzen.
Kleine exporten brachten een verdere daling teweëg.
Live r p ool. Weinig vraag en de flauwe stemming van
New York en New Orleans veroorzaakten een daling, niet-
tegenstaande de vrachten weder hooger gestemd waren. De
voorraad is iets toegenomen.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)’

I18Fe.
‘161I
Feb. ‘161 4Feb.
‘1618
Feb. ‘15122Feb.
’14

New York……11.55 c 12.10 c 12.- c

8.55 c 13.- c
Liverpool

7.82 d
1
8.06 d

7.89 d

4.95 d

7.09 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’15
tot
Overeen koinstige perioden

18Feb.
’16 1914

’15
1913

’14

Ontvangsten Gulf-Havens…
3411
5057
5409
,,

Atlant. Havens
1893
2574
3519
Uitvoeren naarGr.Brittannië
1568
2197
2616
‘t Vasteland..
1466
2305
3889
Japan
etc….
233
327
305

Voorraden in duizendtallen
I
18Feb.
’16
18
Feb.
’15
I

18
Feb.
’14

1581
1842
1114
1146 1063
753
Amerik. havens ………..

330
107
114
Binnenland ……………
New York …………….
416
430 251
New Orleans………….
Liverpool …. …………
.830
1060
1181

WOL

Bij een kleine veiling van 900 balen La Plata-wol te Liver-
pool op 11 dezer bleek
een
opgewekte stemming; de betaalde
prijzen waren naar verhouding hooger dan die, op de laatste
Londensche verkoopingen besteed. Montevideo-crossbreds brachten
22 d. op. Bradford blijft kalm, maar zeer vast.

De berichten uit Boston zijn zeer optimistisch: men verwacht
opnieuw hoogere prijzen, vooral daar noch in Australië en
Nieuw-Zeeland, noch te Londen uitvoerconsenten voor Amerika
te verkrijgen zijn. Verwachte aanvoeren zijn grootendeels reeds
zeilende verkocht en de industrie is tot het najaar van orders
voorzien.
In de maand Januari werden te Boston 117.000 balen aan-
gevoerd tegen
5.000 in Januari 1915.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data

~
averag

e

56

50
1
46

40

18 Febr. 1916 ………45

39

35

31

28
11

,,
1916 ………45

39

35

31

28

18 Febr. 1915 ………28

27

26

23

20

23 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

SUIKER.

Op onze bietsuikermarkt had de prijsstijging verderen
voortgang, de Maart-termijn liep van f 28
1
/ op tot
f 31
1
14
en nieuwe oogst per
Oct.IDec.
van f tot
f 23′!2.
Bietverbouwers en Suikerfabrikanten zijn nog niet tot overeen-
stemming gekomen betreffende den prijs voor de beetwortelen.
De producenten zijn van oordeel, dat de prijs van de vorige
campagne (f20 per 1000 K.G. met f 1.50 verhooging voor
elk procent boven 14
0
/0
suikergehalte) belangrijk verhoogd
moet worden.
Van Java werden slechts enkele verkoopen nieuwen oogst
superieur gemeld tot f12 en No. 16 en hooger tot f 10’/2 De
afzet in het Oosten blijft sleepend. De berichten over den
stand van het riet blijven gunstig luiden. De uitvoercijfers
van Java, die wij publiceerden in het nummer van 26 Jan. jl.,
hadden betrekking op de oogstjaren 1914 en 1915 en liepen
van 1 Juni t/m Januari.
De ,,Royal Commission on the Sugar Supply” ii Engeland
kondigde aan, dat zij de aanvoeren in de komende maanden met 20 â
25
0/o
zal verminderen; zij constateerde, dat, hoewel
de suikerprijzen sedert het begin van den oorlog nooit lager zijn
geweest dan 50
0
/o bovèn normaal peil en thans zelfs 100
0
/8
hooger zijn dan v66r den oorlog, er toch geen consumptie-
vermindering is geweest. Zij meent, dat dit door algemeene
bezuiniging toch bereikt kan worden, en doet een beroep op
allen om het verbruik van suiker en suikerhoudende artikelen
te beperken. Behalve besparing van scheepsniimte zal ver-
mindering van verbruik ook den wisselkoers steunen, omdat
alle suiker in het Vereenigd Koninkrijk moet worden ingevoerd.
Tot nu toe had de aangekondigdevermindering van den
invoer het tegendeel van het verwachte resultaat; een sterke
consumptievraag had nI. hoogere prijzen voor vrij geïmpor-
teerde suikers tengevolge.
Te New York liep de markt omhoog; men zegt dat
Zwitserland thans aldaar granulated opkoopt. –
In D u i t’s’c h land is nog met geen mogelijkheid te voor-
spellen, in hoever de ambtelijk verhoogde prijzen voor suiker
en beetwortelen den aanplant zullen stimuleeren. Onder de
factoren, die daarop van invloed zijn, nemen schaarschte aan werk- en trekkrachten en gebrek aan stikstof houdende mest-
stoffen de belangrijkste plaats in.
De Suikerproductie van Aus t r al i ë heeft in 1915 50
0
10
minder bedragen dan in 1914. Daardoor zal ongeveer 150000 tons
moeten worden ingevoerd, welke invoer waarschijnlijk door
het Gouvernement in handen zal worden genomen. Over de
vooruitzichten voor oogst 1916 is nog niet met zekerheid te
oordeelen, het riet heeft van droogte geleden.
Op C u b a zijn thans 176 fabrieken in bedrijf. Op 13 Febr.
waren de aanvoeren sedert 1 December 738.100 tons
tegen 464.000

in 1915
en 631.000

in 1914

NOTEERINGEN.

A,nstero,n

Loudon
1
looPendo

A,ncric.i New York
Data

inaand

Tates Wliite Granu

960

1
certificaat)

No.
1
I
jobva

af – Centrif,,g.
(sondor

Cubes

Ja

18 Febr. 1916 ….
f

31°/,
40/6
19/6

4,89 15,08
11

1916.
24/,
40/6 20/3

4,64 â 4,77
18 Febr.1915.
. . .
l5″/i
31/-
– –
4,51
18 Febr.1914..
. .
11″/,
17/10′!,
– –
3,42

De Statistici Willet
&
Gray hebben weder eene raming van
den

We rel do o g st

gepubliceerd.

Wij
resumeeren daaruit
het volgende:

Riet.çujker.
1915/16
1914/15
Nrd. Amerika
1.086.000 tons
1.112.382 tons.
Cuba
3.000.000

,,
2.592.667
Ovr. Amerika
1.158.000
1.304.913
Br. Indië
2.400.000 2.381.300
Java
1.264.000

,,
1.303.045
Formosa
375.000
262.000
Philippijnen
300.000

,,
243.000
Australië

.
240.000
342.000
Afrika
505.000

;,
523.786
Spanje
5.000 7.376

Totaal
Rielsuiker

10.333.000 tons

10.072.470 tons.
Beetworlelsuiker.

Europa

5.511.102

7.556.686
N. Amerika

780.000

646.257
Canada

15.000

12.502

Totaal
Beelwortelsuiker
6.306.102 ,,
1

8,215.445

Totaal generaal

16.639.102 tons

18.287.915 tons

De taxatie-cijfers voor Cuba en Java zullen waarschijnlijk
te laag blijken te zijn.

RUBBER.

De week opende vast, vooral voor de April/Juni positie, die
derhalve een premie boven loco kon bedingen. Deze verdween
echter weder toen belangrijke orders voor prompte levering
aan de markt kwamen.
Overigens vonden slechts kleine schommelingen plaats en de
markt sluit kalm met verkoopers van:

Hevea Crepe loco 3/6
1
!2

einde vorige week 3/6 April-Juni

3/61/
4

,,

3/61/
4

Juli-December 3/5/4

3/5
Smoked Sheets
1
/2
d. lager.

Para

3/32/4

3/3

De markt staat nog steeds onder den invloed van de vrees
voor moeilijkheden in de verschepingen, of voor het vergaan
van schepen, die rubber aan boord hebben, daar elke storing in den geregelden aanvoer zeer gevoeld zou worden; vooral
in Amerika, waar tengevolge van het zeer groote verbruik geen
sprake kan zijn van het vormen van reservevooraad.
Permits voor directe verscheping van.de
Engelsche koloniën
naar Amerika worden nu weder ruimschoots verstrekt; de
Engelsche regeering verlangt echter nogteeds den noodigen
waarborg,, dat ook de Engelsche markt meer dan voldoende
van het product voorzien blijft.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolif. & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen.)

De markt verkeerde sedert het vorig bericht in Opgewonden stemming, hoofdzakelijk tengevolge van groote vraag voor het
buitenland, waaraan bijna uitsluitend te voldoen is door koffie
uit Ned.-Indië, daar vrije vreemde soorten schier geheel Ont-
breken en bovendien bedreigd worden door de mogelijkheid
van een uitvoerverbod. Onder die omstandigheden werd voor
Tenger zelfs 77 cents en voor Preanger G.B. 79 Cents betaald.
In Santos ging weinig om, daar tot nog toe de aanvoeren uit
slechts enkele booten werden vrijgelaten. De prijzen daarvan
loopen zeer uiteen, doch zijn vanzelf belangrijk lager dan van
vrije koffie.

Noteeringen en voorraden.

Rio

I

Sntos
Data

11
Wisselkoers

T’oorraod

Prij s

Voorraad
1
Prijs
1

No.7I

INo.41

18 Febr. 1916
362.000
6050
2.469.000
6350
1127/
82

11

,,

1916
323.000
6050
2.493.000
6200
11
18
/,
18 Febr. 1915
417.000
4350
1.818.000
4600
12’/
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Santos
Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo en

Sedert

week

1 Juli

week

‘ 1 Juli

18 Febr. 1916 ..

71.000
1
2.624.000
1
117.000 10.039.000
18 Febr. 19]5 ..

118.000

1.986.000 202.000

7.765.000

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margari ne, zonder zaken.

Slechts de volgende offerten zijn aan de markt:

,,Extra’s” ……. … â 13 $cents f.o.b. New York.

Tweede qualiteiten. .

12
8
/o

,,

,,

,,

,,Extra’s …………

70/-

c.i.f. Londen.

Tweede qualiteiten. .

65/-

,,

,,

rem i er – J u s. Noord-Amerikaansche wordt aangeboden:
â 12
8
/8

$cents f.o.b. New York voor le qualiteit;
‘/4/11
1/

,,

,,

,,

,,

,,

3e

,,

Van Zuid-Amerikaansche werden nog een paar honderd
tierces ,,Fac. A” op Februari/Maart-aflading verkocht tot
f 68.—; deze prijs wordt verder naar Amerika geseind.

112

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Februari 1916

N e u t r a 11 ard. Er is een offerte aan de markt van
,,Friedman” tot
f
78.—, franco wal Rotterdam, inclusief
,,molest”, doch exclusief ,,capture”.
Verder wordt prima qualiteit aangeboden:
tot 121/
2
$cents f.o.b. New York, en
68/6

c.i.f. London.
Imitation Neutrallard. De offerten luiden:
62/- c.i.f. Londen;
11/4 $cents f.o.b. New York.
Neutr aal Cocosvet

(Cocosboter), noteert ongeveer

f
73.— voor prompte levering.
Talk. Aangezien er j.l. Woensdag te Londen geen vraag
naar talk was, is er geene veiling gehouden.


Van Australië geene berichten, trwijl Amerika onveran-
derd is.
Katôenol ie. Amerika bericht voor Crude-, zoowel als
Refined oil een zeer vaste markt met sterk stijgende prijzen,
beide voor loco en forward.
Londen is vast, terwijl HulI prijshoudend is.
Boon en olie. In Engeland zeer vast met 101- per ton
hoogere prijzen.
Pal m pit ten olie. Zeer vast. In sommige gevallen is
er tot 30/- per ton meer betaald in Engeland.
Lij nol ie. In dit artikel worden flinke zaken gedaan tot
langzaam terugloopende prijzen. Aangezien echter de prijs voor lijnzaad voor nieuwe consenten hooger isen de vracht
van zaad ook niet onbelangrijk verhoogd, verwacht men voor
olie ook wederom hoogere prijzen.

COPRA.

De markt verkeerde deze week in kalme stemming. Na een
fractioneel lagere noteering sluit de markt weer vaster.
Ceylon f.tn.s. cif. Londen £3615.- (kooper) en cif. Mar-
seille £42.-.-. (koopers).

NOTEERINGEN.

Jaa f. m. s.

19 Februari 1916 …. ……

f
41
12 ,, 1916 …………,
41
1
I
19 Februari 1915 ……….,, 52
1
/
19 Februari 1914 ……….,, 34
1
/
20-25 Juli 1914 ……….,, 28
1
/

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

19 Febr. 1916. Van Zuid-Amerika naar Engeland werd
voor neutrale schepen tot maximum 157/6 afgesloten: Regee-
ringsmakelaars betaalden voor Britsche schepen 135/- â 137/6
voor Febr.April aflading en 120/ voor Juni aflading. Kolen-
vrachten van Engeland waren weer vaster. Naar Nederland
was weinig aanbod van ruimte met geringe vraag; van
Noord-Amerika was
f
12.50 voor de Relief te krijgen, van
Zuid-Amerika hadden geen afdoeningen plaats. Door bevrach-
ters werd echter
f
80.— â
f
82.50 op basis van zwaar graan
in uitzicht gesteld.

GRAAN.

Data

Petra

grad
Londen!
R’dam

Odesso
Rotter.
doen

Ati. Kust
Ver. Staten San Lorenzo


Rotter.
Bristol
Rotter-
Enge-
doen
Kanaal
dam
land

14/19 Febr. 1916
‘ –

f
12.50
16/-

14319
7/12

,,

1916
– –
,, 12.—
15/9
f85.—
144/-
15/20 Febr. 1915


10/-
7/6
72/6
67/6
16/21 Febr. 1914

616
.1/9
1/9
11/9
11/9
Juli

1914
lid.
713
1/11
1
1
1I11
1
/4
12/- 12/-

HOUT.

Cronstadt
Golf
van
Mex:co

Dato
Holland 1
t.
nd
iolland
(pitch.
Engeland
(pitch. (gezaagd)
(mijn-
pine)
pine)
stutten)

14/19 Febr. 1916495/-

7/12

,,

1916475/-‘)
15120 Febr. 1915
– –

155/-9

16/21

Febr. 1914 ……


75/-
75/-
Juli

1914

……
.f12.—

24/6
75/-
77/6

ERTS.

Bilbao
Cartha-
Grecken-
Poti
Data
Middles-
gena
Middies-
land
M iddles.
Middles-
bro
bro’

1
bro’
bro’

23/6 20/6


22/9
22/-


14/19

Febr. 1916 …….

15/20

Febr. 1915 …….
13/9 15/6
15,6

7/12

,,

1916 …….

16/21

Febr. 1914
4/1’/
.
5/-
5171/2
9/

Juli

1914
4/3
5/4’/2
5/9
8/6

KOLEN.

Cardiff

1
Oostk. Engeland

Rotte,- 1 Cron.
Data

Dor- 1

Port

Plato
1
1

La

1

1
deaux’
Genua
Said

Rivier

stadt

14/19 Febr.1916 fr.46.— 841-

80

44/- f6.—


7/12 ,, 1916 ,, 45.— 62/6

82/6

44/-

,, 6.—


15120Febr.1915 ,, 20.— 32/10

,,6.— –

16/21 Febr.1914 ,, 5.50

6/3

7/3

14/3

3/3

Juli 1914 ,, 7.—

7/-

7/3

14/6

3!2

5/-

DIVERSEN.

Bonibay
Bur,nah
V
Chili

D
(1
a
West
West
tock
West
Europa
Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

14/19

Febr; 1916 ……
135!-
180′-

7/12

,,

1916 ……
135/-
175/-

12716
1
)
..

67/6


15/20

Febr. 1915 ……..-

16/3

..

20/7

19:-
16/21

Febr. 1914 …….
Juli

1914 …….
14/6
16/3
25/-
22/3

1)
Per zeilschip.
Graan Petrograd per quartcr van 496 lbs. zv,aar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per guarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezûagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. ot.,
enijnst1tten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN.

Het is in de afgeloopen week weer zeer stil in de haven
geweest. De aanvoer was zeer g&ring.
In de Ruhr is veel vraag naar scheepsruimte voor reizen
naar Holland en vooral naar België.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)

Datd

riju

Waterstand
1/4 lostijdl

nr. zcunrnaven–

1/2
lostijd

14-19

Februari 1916
– – –
gunstig

7-12

,,

1916

.
0,42
1
/
0,52’/2
gunstig

15-20

Februari 1915

.
0,17
1
/2
0,27112


gunstig

16-21

Februari 1914
0,30 0,40
0,90
gunstig

20-24

Juli

1914

…….
0,60
0,70
1,05
gunstig

ADVËRTENTIËN

Boli & Dunlop’s Distilleerderij, Rotterdam

OPGERICHT ANNO 1821

Agenten. de Heeren: JACOBSON, VAN
DEN BERG
& Co.,
Semarang, Soerabaya,

B
ES
CH 1 KB A A R

Batavia, Cheribon
– -. VAN
NIE & Co.,
Medan, Deli

HESTERMAN & Co., Menado


MACGREGOR, CALDBECK & Co.. Singapore

Auteur