Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 7

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 16 1916

16 FEEPJJARI 1916

Econbmisch-.Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANC!ÊN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1
1E JAARGANG

WOENSDAG 16 FEBRUARI 1916

No. 7
1

INHOUD

BIz.
REGEERINGSINCRIJPEN OP SCHEEPVAARTGEBIED
…………85
Robusta-koffie
………………………………..86
Oorlogswinstbelasting hier te lande
………………86
De staatsschuld van de Zuid-Afrikaansche Unie
……..86
RECHTSPRAAK:

Schaderegeling bij wederzijdsche schuld
…………87
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………88
MAANDCIJFERS:.
– Inklaringen op Amsterdam
…………………..

88
Engelsche handeisstatistiek
…………………….88
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………..88-96
Geldkoeriu.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade 21
b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de

afdeeli

ng ,,Statistielc en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardelaan 45
b,
Rotterdam, tel. No. 1425.

Abonnementsprijs franco p.p. in Nederland / 10.—,
buitenland en koloniën f
12.–
per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0.35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffend
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
211
aatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

14
FEBRUARI
1916

Ook deze week bleef de ruimte op de geidmarkt

aanhouden. De noteering voor privaat-disconto as

dooreengenomen nog iets gemakkelijker op
1/8
13
%.
Prolongatie-rente 2
%,
enkele dagen 2 h 2 %

Voor gelden ,,on cali” slechts uiterst gerirge vraag,

zoodat de rekeningcdurant saldo’s van particulie

ren bij de Nederlandsche Bank steeds aangroeien.

Op den laatsten .weekstaat was het onder dit hoofd
vermelde bedrag geklommen tot ruim
f 72.000.000.

De emissie Gemeente Amsterdam had een schit-
terend succes; slechts een klein gedeelte van de in-

schrijvingen kon worden toegewezen. Ook voor deze

week zijn weder verschillende nieuwe uitgiften aan-

gekondigd.

De wisselmarkt had een kalm verloop. De rijzing
van de vorige week kon gedurende de eerste dagen
niet geheel gehandhaafd blijven. In de tweede helft

trad echter weder . eenige verbetering in. De koers

op Duitschiand gaat regelmatig omhoog. De Duit-

sche regeeringsmaatregel is dus aanvankelijk niet

zonder succes. Opvallend is het herstel in koers van

de landen, wier munten het sterkst gedeprecieerd

waren: Oostenrijk en Rusland. Kon de vorige week

Weenen op een flinke rijzing bogen, deze week was

het Rusland, dat een scherpe avance vertoonde. In

Lnden verbeterde de Roebelnoteering van 160 tot

152%.

(
Ook de Dollar is goed op prijs gebleven; vermoede-

lijk zullen dus bijzondere maatregelen tot bescherming

van dit devies voorloopig achterwege kunnen’ blijven.

Of dit op den duur mogelijk zal zijn, moet worden af-

gewacht. De tijd van de tabaksveilingen nadert en het
ligt zoowel in het belang van koopers als van verkoo-

pers, dat een zwakke dollarkoers een vlotte financie-

ring niet te zeer in den weg staat. Voor een betrekke-
lijk klein bedrag zou de Nederlandsche Bank goud in

I'(ew’York hebben laten depneeren; op de balan zou

deze post echter niet onder den goudvooiraad, maar
ohder diverse rekeningen zijn
opgenome

-.

REGEERINGS-INGRIJPEN OP
SCHEEPVAARTGEBIED.

Enkele weken geleden werd bekend, dat de Regec-
ring met de Nederlandsche reederijen een overeen-
komst had getroffen over het vervoer van graan en
meel uit Noord- en Zuid-Amerikaansche havens naar
Nederland, tot prijzen, niet onbelangrijk beneden de op
de open markt te bedingen vracht. Thans is de Re-
geering nog een stap verder gegaan. . De mogelijkheid

dat de verkoop van Nederlandsche schepen naar het
buitenland ,,grootere afmetingen gaat aannemen dan

mt het oog zoowel op onze defensie als op onzen han-del toelaatbaar moet worden geacht”, heeft de,Regee-

ring ertoe geleid, een wetsontwerp in te dienen, waar-
bij verboden wordt, zonder voorafgaande toestemming

van den Minister, Nederlandsche schepen ,,aan niet-
Nederlanders of naar het buitenland te vervreem-
den op welke wijze dan ook, in gebiuik te geven of
te verhuren.” De bepaling treft ook de levering, van
schepen, die reeds verkocht of verhuurd zijn, en zelfs

den uitvoer van schepen, waarvan de overdracht aan
den buitenlander reeds plaats vônd.
Overtreding wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hôogste twee jaar; aansprakelijk is de ,,eige•
n&ar”, waaronder in de weinig gelukkige terminolo-
‘gie van het ontwerp verstaan wordt ,,de persoon, die
het beheer over het schip heeft, hetzij hij eigenaar,
reeder of boekhouder van de reederij van het schip
is; hetzij hem het schip in gebruik is gegeven.” Bij
algemeenen maatregel van bestuur zullen regelen
worden gesteld, waarnaar de minister zich bij het verleenen of weigeren zijner toestemming zal ge-
dragen.
,.

De noodzakelijkheid eener regeling, de noodzake
lijkheid althans dat vaststaat, dat de Regeering over de noodige bevoegdheid tot eventueel ingrijpen be-
schikt, kan moeilijk worden ontkend. Die noodzake-.
lijkheid blijft bestaan, ook al mochten de tot dusver

23

2’7

S

a

86

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Februari 1916

plaats gehad hebbende scheepsverkoopen niet van zoo-

danigen omvang
zijn,
dat daadwerkelijk ingrijpen noo-

dig is.
Tegen de uitwerking vn het clenkbeeld zijn echtdr

itst
ciize. bezwaren in te brengen. Het ontwerp stenipelt het strafbaar gestelde feit

tot een
misdrijf
en bedreigt enkel gevangenisstraf.

Het stelt het feit dus op een
lijn
met de zware mis-

drijven uit het wetboek van strafrecht, zoodat men
zich met eenige verwondering afvraagt, waarom de
onderteekening van den Minister van austitie onder

de memcirie van toelichting ontbreekt.

De mogelijkheid boete op te leggen is uitgesloten.
Nu is het waar, dat bij rechtspersonen de boete niet
dengene treffen zou, die het eigenlijk voordeel van

den verkoop geniet.. Was het dan echter niet beter
geweest tegelijkertijd . een regeling in het leven te

roepen, die het geldelijk belang, dat bij verkoop naar

het buitenland bestaan blijft, doet verdwijnen of a-
thans belangrijk vermindert, dan te trachten alleen

door een extra zware straf op den directeur of boek-
houder, de vennootschap of reederij in toom te hou-
den? Loopt men nu niet de kans een nieuw insti-

tuut in den vorm van een zit-directeur of zit-boek-

houder, in het leven te roepen? .
Hoe zal voorts de Regeering, met name ‘wanneer het
verhuur van schepen betreft, de bepaling toepassen?.

Zal zij alle loopende. vrachtcontracten. opvragen of

redeneert
zij,
dat de bedreigde straf, die inderdaad,
wanneer het niet verkoop doch verhuring betreft,

wel uiterst zwaar is, voldoende afschrikkend zal wer-
ken? Ontwerp en toelichting laten ons op dit punt in

het duister. Het ontwerp bevat in de tweede plaats het verbod

om een Nederlandsch schip buitengaats of buitens-
lands te brengen zonder eene door of vanwege den
n)inister te verstrekken vergunning, aan welke ver-

gunning voorwaarden kunnen worden verbonden. Ook
op overtreding van dit verbod is alleen gevangenis-

straf gesteld, ten hoogste één jaar.
Het doel dezer bepaling is blijkens de toelichting,

ook in dit opzicht de Regeering de noodige bevoegd-
heden te verschaffen. Zij is verder. noodig om ont-
duiking van het eerste verbod, b.v. door bijzondere

bevrachtingen, te voorkomen en kan ten slotte strek-

ken om
bij
het uitvaren waarborgen te verlangen

,,dat het schip, overeenkomstig de belangen van den Nederlandschen handel, zaF worden gebruikt, welke
belangen, in verband met eischen van vreemde mô-
gencUieden wanneer schepen hun havens aandoen,
naar het zich laat aanzien, wel eens
ingrijpen
van de
Nederlandsche Regeering zouden kunnen noodzakelijk

maken.”
Hoe dit laatste door het bedreigen van gevangeui-
straf tegen den eigenaar te bereiken zal zijn, valt
moeilijk in te zien. Dit neemt evenwel niet weg, dat
men zich ook hier met het denkbeeld, dat aan derege-
Ii ng ten grondslag ligt, geheel zal kunnen vèreenigen.

Tegen de uitwerking kunnen ook hier ten deele
dezelfde bézwaren als- zooeven- worden ingebracht. Echter voegt zich daarbij thans nog een bezwaar van
veel ernstiger aard. Immers in deze bepaling wordt
tot m i s d r ij f gestempeld het uitvaren zonder ver-
gunning, terwijl de minister of de ambtenaar, die
vanwege den minister de vergunning afgeeft, vrij is,
aan deze vergunning de voorwaarden te verbinden,
die hem juist schijnen. En, wil men niet, nadat de
vergunning eenmaal verleend is, de gestelde voor-
waarden eenvoudig als krachteloos beschouwen, dan
zal men moeten aannemen, dat het de bedoeling is
geweest, 66k het overtreden dezer voorwaarden dp
zichzelf tot m i s d r ij f te stempelen.
Zoowel tegen het beginsel, dat het strafbare feit
Zijne volledige omlijning vinde in de wet, als tegen
dat der vrijheid van den burger tegenover de admi-
nistratie zondigt deze bepaling in ernstigq mate.

FU

ROB USTA-KOFFIE.

Door de wilde,
stijging
der laatste – weken zijn de

prijzen in Nederland op een ongekende hoogte geko-

men, n.l.
O
ongeveer 7214 cent per 34 kilo voor. Ro-

buta’s, Kroe’s, Patjoh’s, Bali’s, Malangs enz. Voor al

deze verschillende soorten kan men thans vrijwel een

zeifde’waarde aannemen
;
daar op kwaliteit niet meer

gelet wordt.
De waarde van Robustawas v66r het uitbreken

van den oorlog ongeveer dertig cent; de
prijzen
liepen
na een kleine daling in Augustus 1.914 eerst geleide-

lijk, later, in de tweede helft van 1915, in een snel

tempo tot 52 cent op. Einde November daalden , de

prijzen zeer plotseling tot 42 cent. Geruchten over een
uitvoerverbod, waarop thans, in verband met de moei-

lijkheden om de binnenkomende Brazielkoffies ‘vrij te
krijgen, door de branders sterk wordt aangedrongen,

hebben de prijzen sedert haif Januari buitengèwoon
sterk doen stijgen, zoodat Robusta thans -reeds met

7234 cent betaald is geworden.
De productie van Robusta-koffie op 3ava en Suma-
tra bedroeg in 1915 ongeveer 570.000 picols; de raming

voor 1916 bedraagt 700.000 picols. Ongeveer een

derde deel hiervan is afkomstig van landen, die zich
in buitenlandsche – meest Engelsche – handen be-

vinden.
Op ‘ava neemt de kooplust voor 1916 Robusta-

oogsten toe’ (de afscheep daarvan vindt in hoofdzaak

in de tweede helft van het jaar plaats). Prijzen liepen

van aanvankelijk 40 gld. per picol eerste kosten tot
4734 gid. (pariteit van ongeveer 46 cent per 34 kilo ex

pakhuis in Nederland) op.

OORLOGSWINSTBELASTING HIER TE LANDE

In aansluiting aan ons betoog in het nummer van

verleden week, dat, nu de voorbereiding der oorlogs-
winstbelasting zooveel tijd blijkt te vorderen, dring-

gend noodig ware geweest, en nog is, een voorberei-
dende maatregel, welke ervoor waakte, dat de behaal-

de winsten achterhaalbaar bleven, mogen wij er nog
de aandacht op vestigen, dat thans ook Italië dezen

weg is opgegaan.
Immers volgens een dezer dagen afgekondigd be-
sluit mogen de Italiaansche vennootschappen over
1915 niet meer dan 8 % dividend uitkeeren, onder
verplichting, het meerdere voorloopig te reserveeren.
Voorts verluidde in Duitschiand, dat de Regeering
wel degelijk het voornemen had,’ reeds zeer spoedig

een definitieve regeling der oorlogswinstbelasting bij

den Rijksdag in te.dienen. Aan het wetje van 24 De-
cember 1915 ,,über vorbereitende Masznahmen zur
Besteuerung der Kriegsgewinne”, zal dus vermoede-
lijk slechts een 1e-uien van enkele maanden beschdren
zijn. Toch heeft men juist in deze maanden het wetje
noodig geacht, .teneinde te verhoeden ,,dasz. sich die
Kriegsgewinne der j unistischen Personen verflüch-
tigen und sich dom steuerlichen Zugriffe .gauz oder
teilweise entziehen”.

YAX

DE STAATSSCHTJLD VAN DE ZUID-

AFRIKAANSCHE UNIE.

Op 31 Maart 1914 bedroeg de gefundeerde schuld van de Zuid-Afrikaansehe Unie £ 118.987.624, welk
cijfer een jaar later tot £ 118.319.705 teruggebracht

was. Daarentegên steeg de vlottende schuld in dat
tijdperk van £ 7.308.625 tot £ 19.891.073, grooten-
deels tengevolge van oorlogsuitgaven.
Hiervan ,werd £ 11.678.947 tegen eene rente van
334 % door Engeland voorgeschoten en £ 4.000.000 in Juni 1914 op 4 % schatkistbiljetten opgenomen. Het grootste . gedeelte van de gefundeerde schuld,
namelijk ruim £ 100 millioen, is voor productieve
werken aangewend, waaronder Spoorwegen en havens
met een bedag van £ 84 millioen de voornaamste
plaats innemen. . ,

Ii

W
IS

16 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE.BERICHTEN

8711

9

RECHTSPRAAK.

SCHADEREGELING BIJ WEDERZIJDSCHE SCHULD.

Elke onrechtmatige daad, waardoor a
i
an een ander
schade wordt toegebracht; stelt dengene, door wiens
schuld die schade veroorzaakt is, in dé verplichtig

om dezelve te vergoeden, aldus luidt de algemeene
regel van artikel 1401 van ons Burgerlijk Wetboek.

Een van de vele vragen, waartoe dit artikel aan-
leiding geeft, is deze, wat het gevolg is van het be-

staan van schuld ook aan de zijde van den benadeelde.
lvi
en kan hieraan eiken invloed op de vergoedings-

plicht van de wederpartij ontzeggen, haar volledige
opheffende werking ten opzichte van die plicht toe-
kennen, of wel in de derde plaats uit hare aanwezig-
heid de noodzakelijkheid afleiden om de wederzijd-
sche mate van schuld in graden af te meten en naar
de uitkomst de veroorzaakte schade over den bena-
deelde en zijne wederpartij om te slaan.

In het arrest van den 4en Februari 1916 (N. Rott.
Ot. 5 Febr. 1916 Ocht.bl. 0), heeft de Hooge Raad

thans voor het laatste stelsel partij . gekozen. Ons
hoogste rechtscollege besliste, dat slechts de helft der
schade behoeft te worden betaald, indien de bena-
deelde zelf evenveel schuld aan het ontstaan der
schade heeft als de wederpartij.

Hiermede legt de Hooge Raad den algemeenen regel
van Part. 1401 B. W. uit op eene wijze, afwijkend van
hetgeen volgens art. 535 van ons Wetboek van Koop-handel voor een bijzondere soort onrechtmatige daad,

de aanvaring tegen eens anders schip, geldt. In dit
laatste geval zal namelijk volgens de stellige bepaling
van dit artikel, onverschillig in welke evenredigheid
beide partijen schuld aan de aanvaring hebben, bij
wederzijdsche schuld geen harer eenig recht op ver-
goeding jegens de ander kunnen doen gelden.

Op te merken valtechter dat dit artikel 535 W. v.
K. sinds 1 Maart 1913 een groot deel van zijn betee
kenis heeft verloren, omdat op dien dag een tusschen

Nederland en meerdere andere staten gesloten trac-taat in werking is getreden, volgens hetwelk ingeval

van aanvaring tusschen zeeschepen of tusschen zee-
schepen en vaartuigen welke de binnenwateren beva-
ren hij wederzijdsche schuld de aansprakelijkheid van
elk der schepen evenredig is aan het gewicht der we-
derzijds begane fouten. Ook in het sinds 1.907 bij
den Raad van State aanhangig ontwerp tot herzie-
ning van het tweede boek van ons W. v. K. is een der-
gelijke regeling voorgesteld.

De in genoemd tractaat, en door den Hoogen Raad,
gehuldigde leer geeft aanleiding tot een vraag van
verzekeringsrecht.

Stelt men het geval dat de verzekeraar b.v.
f
5000
heeft gedekt op een belang ter waarde van
f
10,000
en dit b6land door onder de verzekering vallende even
groote schuld van den verzekerde aan een ander volle-
dig te niet gaat, dan zal aan den eenen kant de ver-
zekeraar aan den verzekerde het vôlle verzekerde be-
drag van
f
5000 moeten betalen, aan den anderen
kant de aan de schade medeschuldige derde aan den
verzekerde de helft der schade of f5000 verschuldigd
worden. Zal nu de verzekerde van beide zijden de f 5000
voor zich kunnen innen en aldus volledig worden
schadeloos gesteld of zal op den verzekeraar, na be-
taling door dezen der verzekerde
f
5000 het vor-
deringsrecht op de schadetoebrengende partij voor
een gedeelte of misschien voor het geheel overgaan?
Voor het laatste schijnen de woorden van artikel
284 W. v. K. te pleiten. Volgens dit artikel treedt een
verzekeraar, die de schade aan een verzekerd voor-
werp betaald heeft, in alle rechten, welke de verze-
kerde ter zake van die schade tegen derden heeft.
Neemt men, zooals vooral vroeger meer dan eens door
een rechterlijk college is beslist, aan, dat alle rechten
van den verzekerde op den verzekeraar overgaan, on-
verschillig hoeveel hij aan gene betaalde, dan zou der-
halve in het gestelde geval de verzekeraar, na beta-

ling der verzekerde
f
5000 het volle vorderingsrecht
van
f
5000 op den derde verwerven en dus per slot
van rekening niets, de beschadigde partij daarentegen

de door den verzekeraar niet vergoede ongedekte
f
5000 dragen;

Aanvaardt men daarentegen het in de litteratuur

ook wel verdedigde gevoelen, dat de overgang van
rechten bp den verzekeraar krachtens genoemd artikel

284 W. v. K. wordt beheerscht door artikel 1439 van het Burgerlijk Wetboek, dan verkrijgt men het eerste

resultaat. Dit artikel 1439 bepaalt, dat de subrogatie,

d. w. z. de overgang van reéhten, in de voorgaande

artikelen bepaald, den schuldeischer, wiens rechten
zöuden overgaan in zijn rechten niet kan verkorten

iiigeval hij slechts gedeeltelijk wordt betaald; in dat
gva1 kan hij zijne rechten. ten aanzien van hetgeen

hm nog verschuldigd blijft uitoefenen, bij voorkeur

boven dengene van wien hij slechts een gedeeltelijke
völdoening bekomen heeft. Indien de verzekerde van
zijn verzekeraar slechts
f
5000 verkrjgt, blijft hij
onvoldaan voor de andere
f
5000 en zal hij bij toepas-
sing van art. 1439 bij yoorkeur zijn recht ten aanzien

vtn dit bedrag jegens de derde schadeveroorzaken-

di partij kunnen uitoefenen, zoodat hij totaal
f
10,000
ontvangt en de verzekeraar dus per saldo
f
5000
blijft dragen.

Geen van deze twee oplossingen bevredigen het bil-
iijkheidsgevoel en beide zijn naar onze meening ook
rechtens onjuist. Tegen de eerste valt op te merken
dt artikel 284 W. v. K. niet bedoelt een overgang op

dn verzekeraar van alle rechten, die de verzekerde
tdr zake van de veroorzaakte schade had, doch slechts
van die, welke hem toekwamen ter zake van de door den
véi’zekeraar betaalde schade en dus ook slechts tot op
het door dezen vergoede bedrag. Wanneer dus de verze-
kaar, zooals in het onderhavige geval slechts de helft
bétaalt van de totaal ontstane schade, en dus ook slechts
de helft in het deel hetwelk de derde schuldige partij
moet vergoeden, dan zal op hem niet het heele vorde:
ringsrecht op dien derde ten bedrage van
f
5000 kun-
nèn overgaan, doch slechts tot op het daarvan be-
t’alde bedrag ad
f
2500. De andere oplossing ver-wrpen wij, behalve om andere redenen, reeds omdat
artikel 284 W. v. K. niet tot de aan artikel 1439
BW. voorafgaande artikelen behoort.

Wij nemen dus aan een gedeeltelijken overgang van
dc rechten die de verzekerde teget den derden schul-diie heéft, indien de verzekeraar zijn’ verzekerde ge-

deeltelijk betaalt en wel naarmate van het verzekerde
tot het niet verzekerde deel; in ons geval gesteld dus
vor de helft, of
f
2500, zoodat per slot van rekening
doôr den verzekeraar
f
2500 werdt gedragen, en de be-
nadeelde van den verzekeraar
f
5000, van den derde
f
;2500, totaal f 7500 ontvangt en zelf ,00k
f
2500
schade blijft dragen. Vooreerst pleit voor deze op-
loing, dat zij het meest met ons wettelijk systeem
•ov’ereenkomt, hetwelk een verzekerde, die een ge
de1te van zijn belang ongedekt liet, voor dat onge-
dekte deel zelf als het ware als verzekeraar aanmerkt.
Irons geval zouden verzekeraar en verzekerde dus
beide voor de helft hebben gedekt en deze gelijkheid

vai positie moet tot gelijk resultaat leiden in het recht
oni na betaling door den eigenlijken verzekeraar

rnihten jegens den derde schuldige te kunnen uitoefe-
nen. In. de tweede plaatg zou de verzekerde volkomen
het recht hebbén gehad om niet in de eerste plaats
zich tot den verzekeraar te wenden om betaling doch
oii’ eerst

yoor zich het• totale bedrag van den
derde in te vorderen •en eerst daarna met de
reitant schadesom, ad
f
5000, zich bij den ver-
zelteraar aan te melden. In dezen post zou de ver-
zekeraar, die slechts de helft van het belang dekte,
ook slechts de helft hebben betaald, ‘of
f
2500, zoo-
dat men aldus hetzelfde resultaat als het onze ver-
kregen had. Het is niet aannemelijk, dat de ver-
zekerde het in zijn macht zou hebben om al naarmate
hij eerst den een dan wel den ander tot betaling ver-

88

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Februari 1916

plichte

aanspreekt den verzekeraar. tot het dragen
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
van meer of minder
zou
kunnen dwingen. Ten slotte
.
leiden
ook
dè woorden van artikel 284
W. v.
K., op-
N.B.

beteekent: Cijfersnog niet ontvangen.
gevat zooals jeWk boven gezegd naar onze meening

daarvan de redelijke zin is en thans ook meestal in
GELDKOERSEN.
de rechtspraak wordt aangenomen, tot een gelijke

uitkomst.

.

;

1.

BANKDISCONTO’S.

.

12 Februari 1916.
20 Juli 1914.
REGEERINGSMAATREGELEN OP
__________ _____________________

HANDELSCEBIED.
fDisc.Wissels.
4
1
I2sedert

1Juli ’15

3
1
/2sedert23Mrt. ’14
Ned.

M
a xi m u m p r ij z en en
o
n te i ge n in g.
T-

Bel.Binn.Eff.
4
1
/2

1

115

4

,,

23

,,

’14

Banki Vrsch in R.C.
5
‘/,

,,

19 A

1g.’14

5

,,

23

1
14
gelijk met het vaststellen van een nieuwe aangevulde
Bank of England.. 5

8

,,

’14

3

,,

29Jan. ’14
iijst van maximumprijzen voor turf in de Noordelijke
Deutsche Reichsbk.. 5

,,

23Dec. ’14

4

,,

5 Febr. ’14

provinciën en in Noord-Brabant en Limburg heeft de
Banque de France.. 5

20Aug.’14
3
1
I2

29 Jan. ’14

minister de aandacht der burgemeesters gevestigd èp
Oostenr. Hong. Bk. 5

,,

12Apr.’15

4

12 Mrt. ’14

de mogelijkheid, om in zekere gemeenten

(i. c.
de
Russische St’aatsbk..

6

,,

29 Juli ’14

5

1Apr. ’14

veenplaatsen) turf te doen onteigenen ten behoeve
Nat. Bank v. Denem. 5

,,

10

,,

’15

5

,,

6 Febr.
1
14

van andere gemeenten, waar behoefte aan turf blijkt
’15

1
14
Zweedsche

Rijksbk.
5
1
/

5 Jan.

4
1
!2

6
’15

’14
Zwitsersche Nat. Bk. 4
1
/2

,,

2

,,

31/

,,

19

,,
te bestaan.
Bank van Italië … 5
1
/2

10Nov.’14 5

,,

9 Mei ’14
U
i t v o e r v e r b o d. Bij Kon. Besluit van
10
de-
Federal Res. B k. N.Y.

::

Febr.’lS –
zer
is
verboden de uitvoer van eenden.

.
Javasche Bank ….

3
1
!,

,,

1Aug.’09

3
1
/2

,,

1Aug.’09

Scheepvaartregeling.

Ingediend

is
een

wetsontwerp

tot

vaststelling

van maaregeleh, dle

waarborgen,

dat

voldoende scheepsruimte voor
o’hs

land beschikbaar blijft. Elders in dit ntimmer wordt
II. OPEN MARKT.

oer dat ontwerp een en ander gezegd.
A
ntsterda,n
1
Londen
Berlijn
P
N. York
Data
1
Part.
disconto

disconto
Part. Part.
disc.
Coil.
moncy
Part.
disconto
Prolon-
gatie

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN
OP
AMSTERDAM.

]
12

Febr.. ’18
1
8
!,
2-
1
/4
5/e

41/,0/4
-‘

7-12 ,,

’16
18/8-‘ /
2-1!4
51!s
4’/s’I

1
8
14-2

Landen

Januari 1916.

Januari 1915.
31 J.-5 F.’lG
1/4/4
2
1
14
8
14
5
1
l8-
8
R6
4/-/4

1
8
I4-2
Aantal

Tonnen

Aantal

Tonnen

van herkomst.
24-29Jan.’16
1
8
-2
/4
2-
8
14
5
8
/10-‘/4
4’/2-‘/

schepen.

netto.

schepen.

nett?.

Engeland……………54

38.970

64

52.440
8-13Febr.’15

4
1
12-5
l/toIs


1
1
18-2
1
18

Zweden…………….4

2.863

}13

9 015
9-14

,,

’14
4/8/4
4I
2
5
17!8

2
7
1
8
3
1
I
8
3
1
3
I2

Noorwegen

…………11

5.706

.
20-24Juli’14
3’/a-‘Il,
2’L4-
3
[4
2
1
/4-
8
/4
‘/,-Vs
2
2
3
14
1’14-2
1
!2

Denemarken…………3

1.687

1

528

Frankrijk …………..1

832

3

2.320

Portugal ……………

..1.803

}14

12.50
6

7.807
Spanje ……………..
WISSELKOERSEN.
Italië

……………..3

3.489

1

1.890
Griekenland…………2

3.381


1. KOERSEN IN NEDERLAND.
Ned.-Indië ………….

5

16.880

6

29.298
.
Voor Londen, Berlijn en Parijs worderi voorloopig ook de
Noord-Amerika ………

1

1.865

5

11.220
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegeven.

De dage-
Zuid-Amerika (Oostkust)

8

28.518

11

29.103
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste dsr
West-Indische eilanden

2

3.128

1

1.546
wèek zijn aan particuliere opgaven ontleend.
Nederlandsèhe havç,ns

10

6.867

5

4.767

Uit de Noordzee……..-

1

1.388
Data
Londen
Berlijn
Parijs
New-York
Totaal handelsschepen

113

123.796

125

155.895

Visschersvaartüigen

14

1.720

18

2.512

Totaal
127

125.516

143

155.407
7

Febr. 1916

. .
11.23
43.72
1
!2
39.95 2.35
……
.8

,,

1916

..
11.29
43.70
40.10
2.35

Onderscheiding der handelsschepen naar de nationaliteit
9

1916

. .
11.27
43.82
1
!2
40.07″2
235
1
!4

Percentage
10

,,

1916

..
11.28
44.05
40.07
11

2.35

Januari 1916

Aantal

Tônnen

van de totale
11

,,

1916

..
11.35 44.17
1
/
40.40
2.361!
2

schepen.

netto.

tonnenmaat
12

1916

..
11.3312
44. 40.45
2.354

Nederlandsche

84

103.751

83,8
Britsche

…………

11

8.519

6,9
Laagste der week
11.19
43.60
39.90 2.34

Noorsche ………….

12

6.561

5,3
Hoogste

,,

,,
11.40
44.20
40.45
2.37

Zweedsche

……….6

4.965

4,0
5 Febr. 1916

..
11.34
43.70 40.40
2.35’/.

29

Jan.

1916

..
11.20
1
!,
43.05
40.-
2.33’/
113

123.796

100,0

.
Muntpariteit ….
12.10
1
/s
59.26
48.-
2.48′[4

ENGELSOHE HANDELSSTATISTIEK.

Ç

over Januari 1916.
Data
Zwitser-
land
iVce,,cn

Kopen-
Sagen
Stock.
.
50100
Batavia
telegrafisch

INVOER.

UITVOER.

,

Waarde Vermeerdl Waarde Vermerd.
in

ofverm.

in

ofver.
12 Febr. 1916

45.10

31.-

66.80

67.20

98-
1
I

duizend,

in
0/,
van duizend, in
0/
van

Laagste d. w.

44.90

30.30

65;60

65.70

p. St.

Jan. 1915.

p. st.

Jan. 1915.
Hoogste

,,

,,

45.25

31.55

67.10

67.40

Voedings- engenotmidd.

34.644

+11,9

2.257

+ 11,5
5 Febr. 1916

45.40

30.30

65.40

65.75

98-‘/2

Grondstoffen

……..24.231

+ 4,5

4.625

+
29

Jan.

1916

45.20

28.65

63.75

64.75

98_1/
2

Fabrikaten

……….15:813

+23,7

27.410

+

26,1
Muntpariteit

48.-

50.41

66.67

66.67

100

Andere goederen

260

.24,9

2.465

+ 134,1
Wederuitvoer van inge-
voerde goederen.. ..

8.830

+ 28,0
OVERZICHT.

Totaal Januari 1916

74.948

+11,4

45.587

+ 22,6
De

wisselmarkt was tamelijk stil. De koersen voor Londen
Totaal Januari 1915

67.246

35.143
en Parijs, die Maandag bijzonder flauw waren, konden zich

TotaalJanuari 1914

68.017

57.403
weer spoedig herstellen en waren verder, in-het bijzonder op

16 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

89

Vrijdag, zeer vast. New-York bijna onveranderd. Weenen
zette de rijzing van de ‘vorige week nog iets voort, maar was
ten slotte iWEer aangeboden. Ook Berlijn kon nog tamelijk
stijgen. Bijzondere vraag was er echter voor Skandinavië, dat
nu relatief hooger Staat dan Holland en speciaal voor Stock-
holm boven het goudpunt van uitvoer noteert.
II. KOERSEN TE NEW YORK.

a
D t
0

Cobic
Londen
(in

,
ér £)

Zicht
1arijs
(in frs.
P.

)

Zicht
Belijn
(in cents
p.Rn&. 4)

Zicht
Amgtcrd.
(in

cents
pe,

gld.)

11 Febr. 1916….
4.76.50
5.87/4
751/2
42’/5
Laagste d. week..
4.76.50
5.87/4
748/4
42
Hoogste
,,,,..
4.76.60
5.90
772/4
42/8
5 Febr.19113….
4.76.35
5.92
74′,’4
41/8 29 Jan.

1916….
4.76.90
5.87

.
74
42/4
Muntpariteit

..
.
4.86.67′
5.181/
4

95/4
40/111

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Week
Plaatsen en

Noteerings- 29 Jan. 5 Feb.

7-12 Feb.

12 Feb.
Landen

eenheden

1916.

1916

1916
LaagstcI Hoogste

Lires p.
£
32.25 32.20 32.15
32.25
32.20
Madrid

. .
..
Peset. p.
£
25.10
25.074
25.Ofl-
25.10
25.10
Lissabon

..
. .
d.p.escudo
341/4

34/
35
1
/
37
368/
4

Italië

…….

Petrograd

. .
R. p.
£
10
162
160
1
/2
152
1
/
160
153
Alexandrië
. .
Piast. p.
£
97
8
/8
977/ 977/
je

977/ 977/
9

Calcutta

. . . .
sh/d.p.rup.
1/4
‘Is
1/4 ‘/8
1/4
‘/
1/4
1
/i
1/4 /8
Singapore
. . .
id. p.
$
2/4
5
/2
2/4/82
2/4/s
2/44
2/0/82
Yokohama.
. .
id. p. yen
2/1
8/je

2/1
8/j

2/1
‘/
2/1
3
/,o

Hongkong
.:
id. p.
$
1I11
1
/4

1/11
1
/
1/11
1I1114
Shanghai.. ..
id.

p.tael
2I7/8

2I7/8
2/7I8
2/7/8
Montreal ..
. .
$
per
£
4.78 4.78
4.77’/s
4.78’/4
4.78
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
481
49
49Via
49’/io
49
1
!16
Valparaiso ,,
d. p. pap.p.
8 18/52
8’/82
8 t7j
8/8
8 17/

Montevideo,,
d. p. peso
53I8
53/8
53
8
/8
538/8
533/s

R. d.Janeiro,,
d.p. milreis
11′ ‘/ss
1 1′
9
1
11
18
/82
12
:i 1/i

GOUD EN ZILVER.

GOtJDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND

Week van 3-9 Febr. 1916.

(In duizenden ‘.st.)

In.

Uit.
Baren

…………..1311

Continent …………178 Sovereigns ……….250

Koloniën …………3
Per saldo uitgevloeid..

.U.S.A. ………….

21
Overige landen

25
Baren en diversen . . . .

7
Per saldo ingevloeid . 1327

1561

1561

ZILVER.

De markt was deze week stil en omzetten zöowel als variaties
waren gering. De vraag voor aanmunting is verminderd en
ook van Indische zijde kwamen weinig kooporders, zoodat de
stemming verre
I
van vast was: Enkele sankoopen voor het
vasteland van Europa en vooral de geringe voorraden waren
oorzaak, dat de prijzen zich nagenoeg konden handhaven.

Noteering te Londen.

te New York.

12 Febr. 1916 ………26’/,

56/s

5

,,

1916 ……..27ij5

57

13

1915 …….. 22″/,

48’/4

14

,,

1914.
……

26e/2

578/8

20 Juli 1914 ……..
2
4

/jo

54
1
/8

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 12 FEBRUARI 1916.

1

.

Activa.

Binnenl. Wis–( H.-bk.

f
55.769.319,12
1
/2

sets,

Prom.,
.
B.-bk.

,,

302.465,76 enz., in disc.
I
Ag.sch.,, 19.146.067,29

/

75.217.852,17
‘/
Papier o. h. Buiteni, in
disconto……………………….

Idem eigen portef…
f

4.281.284,—
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

BeJeeningen
(H.-bk.

f
24.602.105,35 4.281.284,—

jincl. vrsch.
rek.-crt.
I
B.-bk.

5.642.548 60

op onderp.

Ag.sch.,, 50.284.564,46

/
80.529.218,41

Op Effecten ………
f

72.643.968,41
Op Goederen en Spec. ,,

7.885.250,-
80.529.21841
Voorschotten

a. h.

Rijk …………….
10.741.642,98

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud

……. f.70.448.570,-
Muntmat.

Goud. ..

,,414.811.046,91

f485.259.616,91
Munt,. Zilver, enz… ,,

5.059.731,37
Muntmat. Zilver …..

490.319.348,28
Effecten
Bel, van het Res.fonds
f

4.953.813,94
‘id. van

v. h. kapit. ,,

3.885.998,50 8.839.812,44
G’eb. en Meub. der Bank …………….
rekeningen …………………
33.555.713,27

1′
f705.084.871,5511

:1

Passiva.-

Kapitaal

……………………….
/

20.000.000,-
Rçservefonds

……………………
5.000.000,-
Bankbi1jetten

in

omloop

……………
in

omloop

…………
,,

2.074.172,42
1
/
Rekening-Courant saldo’s:
Van het- Rijk ……

/

-.
Van anderen ……,, 89.251.308,53

ty

89.251.308,53
Diverse

rekeningen

……………….
…9.318.080,60

/
705.084.871,55
1
/

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
355.510.698,43
O.&de basis van

Is metaaldekking.. ..
221.357.340,24
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
ian waartoe de Bank gerechtigd is ..

,,1.777.553.492,15

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s
599.022,73’/
Buitenlandsche wissels

……

193.644,-
Beleeningen …………..


1.728.602,78 ‘/
Goud

………………5.223.362,50
Zilver

………………
l46.4O3,5O’/i
Bankbiljetten

…………
3.777.560,-
Rekening-Courant saldo’s ..

16.813.701,58

N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
ii,

blijkt,dat uitstonden op:

5Feb. 1916
12Feb. 1916.

Aan schatkistpromessen
f120.760.000,—
f120.760.000,-
waarvan rechtstreeks bij

de Ned. Bank geplaatst
52.500000,—
52.500.000,-
Aah schatkistbiljetten.
.
67.751.000,—
,,

67.751.000,-
Aan zilverbons

………
.,,

4.795.610,—
,,

4.853.840,-

90

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Februari 1916

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

1 Andere
Data

Goud

Zilver

1
opeischbare
bolJetten

schulden

5.060
579.441
91.325
12

Febr. 1916 …….485.260
5.206
583.219
72.438′
5

,,

1916 …….480.036
29

Jan.

1916 …….466.837
6.059
581.722
66.398

22

,,

1916 …….448.753
6.123
573.086
61.931

15

1916 …….441.794
5.777
577.947 51.457

8

,,

1916 …….
.436.635
5.861
578.410
49.832 429.182
6.195
577.056
33.240,
427.862 6.364
558.491
62.280,
421.701
1.379
562.055
49.075′
420.711
4.017
565.239
45.004′
417.072
3.494
568.786
38.866,

31

Dec.

1915 …….

411.498
3.777
565.479
35.462

24

1915 …….
18

,,

1915 …….
11

1915
.
……

411.362
3.363
562.075 37.142

4

,,

1915 …….
27

Nov.

1915 …….
20

,,

1915 …….

248.518
1.631
441.434
102.051
1
)
13

Febr. 1915 …….
152.934 9.854 299.980
4.416
14

Febr. 1914 …….
25

Juli

1914 …….
162.114
8.228 310.437
6.198

2)

Waarvan Rek.
Crt. saldo
van het
Rijk
f
87.863.000.

Disconto’s

I

I

Beschik.
1
Dek.

Data
1
Hiervan

Belee.

baar

1
king:.

Totaal

Schatkist- ,iingen

Metaal.
1
percen.

1
pronessen

saldo

tage

12 Febr. 1916
75.218
52.500 80.529
355.511
73

5

,,

1916
75.817
52.500
82.258
353.056
74

29 Jan.

1916
77.756
53.500
83.602 342.656
731

22

,,

1916
79.102

53.500 83.709
327.279
72

15

1916
80.586
53.500
83.476
321.104
71
a
8

,,

1916
79.853
51.500 87.065
316.273
70

31 Dec. 1915
76.348
47.500
93.579
312.746
71

24

,,

1915
76.398 48.500 90.971
309.505
70
18

1915
73.025 45.500
89.995
305.293
70,
11

1915
74.932 46.500
89.189
302.120
69.

4

,,

1915
73.212
43.500
90.661
298.489
69

27 Nov. 1915
71.763 39.560 91.229
294.542 69.

20

,,

1915
73.161
38.560
90.976
294.341
69-

13 Febr. 1915
95.789
-.-
211.226
141.192
46
14 Febr. 1914
59.309
9.000 73.881 40.968
1
)
54_
25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54

‘) Op de basis
van
‘Is
metaaldekking.

N.B.

In

de
eerste
helft

van Februari

1915

werd

ca.

f
260.000.000
op de 5
0
/0
Staatsleening gestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In
duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
bÎ;n

Andere
opeischb

43.720 32.485
140.747
31.128
11

Dec. 1915 …….
44.035
32.780
141.685
29.585
4

,,

1915

…….
44.058 32.735
140.798 29.532
45.036 32.498
143.407
27.518
27

Nov.1915 …….
20

,,

1915

…….

39.168
25.177
136.308
24.194
12

Dec. 1914 …….
27.874
27.014
111.508
12.121
13

Dec. 1913 …….
25

Juli

1914 …….
22.057
31.907
110.172
12.634

Data
Dis.
VVLSSCIS,
buiten
1
Belee-
t
Diverse1
reke

GflIK
baar
kings..

I
onto’s
N.-Ind.
I
fin gen 1
ningen’)
metaal-
Pecen-
betaalbaar
saldo
tage

11 Dec.1915
5.949
19.610

148.5201
25.395 41.830
1

4

,,

1915
5.912
17.992

149.2941
24.910
42.541
27 Nov.1915
5.938
18.169

149.3821
23.691
42.727

i

45
20

,,

1915
6.210
18.797
49.2161
22.762 43.340
45

12 Dec. 1914 4.988
8.913 36.351
20.516
32.244
40
13Dec.1913
5.598
11.051
48.342
1.869
6.909′)
44
25Juli. 1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)

44

2)

Sluitpost der activa.
2) Op de basis van
2
/5
metaaldekking.

5

SURINAAMSCHE BANK.
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
I

schulden

Andere
o/oeischb.
I

Disconto’s
I

v. re
D

h
c
,,&,,gen

18 Dec.1915….
713
923
1.049
883
1.059
11

1915….
781
925 .1.028
885
995
4

,,

1915….
781
960
1.037
887
.
1.025
27 Nov.1915….
744
854
1.072
880
982

19 Dec. 1914…. 1.294

949

1.031

777

248
20 ,, 1913….

634

1.143

401

738

331
25 Juli 1914….

645

1.100

560

735

. 396
1)
Sluitpost der activa:

•BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
1. BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT VAN 9 FEBRUARI 1916.
ISSOE DEPARTMENT.

Notes issued

. £ .72.146.585

Governm. debtX 11.015.100

Othersecurities
,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……53.696.585

• £ i2.14b.tS

1

Al

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£ 14.553.000

Government
Rest ……..
,,

3.523.651

securities .. £ 32.838.520
Public deposits
,,
62.640.675

Othersecurities

108.531.260
Other deposits
,,
100.487.283

Notes ……..
,,
39.281.045
Seven-day and

Gold and silver
other bills..
,,

29.195

coin ……..582.979

£ 181.233.804

£ 181.233.804

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.
(In duizenden p. st.)

iCurrency Notes.
Data

Metaal kirculatie Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

9 Febr. 1916 54.280

32.867

98.057 28.500 65.247
2

,,

1916

52.688

34.199

98.839

28.500

64.357
26 Jan. 1916 52.225

33.839

97.758 28.560

64.577

19

,,

1916

51.168

33.910

99.641

28.500

64.577

10 Febr. 1915 67.204

34.415

36.103 24.500

10.924
11 Febr. 1914

43.154

28.110
22 Juli 1914 40.164

29.317
Go,’.
I
Other
I
Public
I
Other

Re-
I
Reserve
Data

Sec.

Sec.

Depos. I Depos.

serve

tot

9 Febr. 1918 32.839 108.531 62.641 100.487 39.864 24
8
/,
2

,,

1916 32.839 105.140 58.246 98.584 36.939 23’/,
26 Jan. 1916 32.839 112.205 62.875 100.981 36.846 22
1
/2
19

,, 1916 32.839 109.725 59.474 100.782 35.708 22’14

10 Febr. 1915 24.579 104.616 46.446 115.830 51.239 31
5
!,
11 Febr. 1914 11.256 35.996 12.446 50.196 33.495 53/2
22 Juli 1914 11.005 33.633 13.735 42.185 29.297 52
8
/,

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 7 FEBRUARI 1916.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.
Metalibestand ……………………Mk 2.495.194.000
davon Goldbestand …………….,,

2.454.951.000
Reichskassenscheine ‘) ……………..

549.379.000
Noten anderer Banken ………………11.881.000
Wechsel ……………………….,,

5.239.674.000
Lombardforderungen ……………….,

18.214.000
Effekten ……………………….,,

48.358.000
Sonstige Aktiva ………………….,,

212.070.000

Grundkapital ……………………..180.000.Q00
Reservefonds ……………………..80.550.000
Notenumlauf ……………………..6.450.834.000
Sonstige taglich fâllige Verbindlichkeiten

,, 1.625.973.000
Sonstige Passiva …………………..,

237.413.000
1) mci. Darlehenskassenscheine

0

16 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

91

_)••


OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
.

.

.

.
V.
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij
U. S. FEDERAL RESERVE
BANKS.

de Reichsbank, cirëuleeren grootendeels onder het publiek. De
.

In werking getreden op 16 November 1914.
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
,
(In duizenden Mark)

OVÉRZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)
Daarvai
Kasçen-
Circu-
I
1
kings
Data Metaal
Gozd
sc/iene
latie
1
percen.
_

1
Data

1
.
Goud
1 1
Zilve,
Wissels
Deposito’s
Circ
1ati1

Dekkiugs.
Per een-
tage’)
.
7 Febr. 1916

2.495.194
2.454.951
549.379 6.450.834
47

1
1

1

tage
1)

31 Jan. 1916
2.494.221
2.453.531
705.698
6.502.402
49
22

,,

1916
2.492.332
2.451.982
664.646
6.274.095
50
7
Jan. ’16 354.418

12.888 55.579

431.085

12.982

82
15

,,

1916
2.488.360 2.450.226
661.726
6.380.774
49
30 Dec.’15 344.963

13.525 55.381

415.113

13.486

85
.
.
23

,,

’15 347.381

9.673 54.421

413.603

14.670

86
6 Febr. 1915
2.240.931 2.195.057 200.332
4.671.970
52
17

,,

’15 334.887

26.978 52.696

412.879

14.461

83

7

,,

1914.
1.587.842
1.277.614
65.771
1.919,169
81
.

.
23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857 65.479
1.890.895
93
8Jan.’15 232.553

17.997

9.876

267.389

1.854

89
.
1)
Dekking der
circulatie
dor metaal
en Kassenscheine.
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
Dariehcnskasseu-
.
.çclicine


,

.


Data
Wissels

Rek.
Crt.

.

________________
Totaal
In kas bij
uitge-

de
Reic/is.
1
geven
bonk
NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST
COMPANIES.
7

Febr. 1916..

5.239.674

1.625.973

1.617.200

508.600
31

Jan.

1916..

5.273.184

1.785.921

1.758.600

665.200
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

22

1916..

5.449.160

2.143.268

1.703.000

623.000
.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)
15

,,

1916..

5.360.661

1.836.779

1.706.000

621.000
Reserve.
________________

Bcleenin gen
Eigen
Bij Fcd.

1
Elders
6

Febr. 1915..

3.859.667

1.450.650

700.000

195.000
– –

Data
CH
7

,,

1914..

786.902

768.617
Bezit
Res. Bank
gedcpenerd
di.co,,to’s

23

Juli

1914..

750.892

943.964……………….

III. BANQUE DE FRANCE.
11Febr.1916

..
523.040
172.160
58.440.
3.315.820
51

,,

1916

..
522.000
176.110
57.930
3.295.130
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
29 Jan.

1916.
523.750
175.220
56.820
3.278.620
Van 30

Juli

1914

tot 28 Januari 1915 is geen weekstaat
22′

,,

1916

. .
521.470-
174.350
56.270
3.271.830
openbaar gemaakt. De met

geteekénde posten komen sedert deze periode in den weekstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert
Febr. 1915

. .
368.690
111.660
32.670
2.284.8015
den oorlog niet inwisselbaar.
Febr. 1914

..
476.9301)

1)
2.024.830
(In duizenden francs.)


25 Juli

1914

..
467.880)
. –
‘)
2.057.570
•Te goed

*
Uitge-
Data
Goud
Zilver
in. het bui-
Wissels
stelde
___________________ ___________

1

Data
1
Circulatie

Deposito’s

-I
Surplus
Rese,ve

te,,land
wissels

10 Febr.1916
5.024.555
354.415
439.19
1.765.502 Dadelijk
Op
3

,,

1916
5.019.581
353.150
964.044 468.980
1.777.891
.

.

1
opvraagbaar
termijn
27 Jan. 1916
5.011.588
353i67
1.002.718
404.555 1.788.209

Febr.1916..

34.120

3.400.280

156.690

167.960
20

1916
5.006.213
353.341 1.030.924
400.627
1.803.959

5

,,

1916..

34.340

3.384.680

157.480

172.800
11 Febr.1915
4.234.451
374.096
209.090
212.710
3.117.025
29 Jan. 1916..

34.570

3.368.110

159.210

175.070
12 Febr.1914
3.572.370 649.510
1.494.590

2j

,,

1916..

34.750

3.358.590

159.780

172.960
23 Juli

1914
4.104.390
639.620
……..
1.541.080

……..

13 Febr.1915..

39.990

2.165.780.

92.560

138.900
14 Febr.1914..

43.250

1.914.430′)

1)

38.560
*
Buitgew.
1
Rek. Crt. Data
Belcening
voorsch.
Bank. biljetten
Particu.
Rek. Crt.
Staat
25

Juli

1914..

41:730

1.958.320′)

1)

26.170
a/d. Staat
ijeren
t)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
10 Feb.1916 1.267.279 5.000.000 14.144.739 1.933.225

.83.856
opgegeven.
3

,,

1916 1.274.583 5.400.000 14.034.413 1.909.551

114.959
V
2
7Jan. 1916 1.199.726 5.400.000 13:858.016 2.045.767

99.642
20

,,

1916 1.128.411 5.300.000 13.756.036 2.048.788

25.800

EFFECTENBEURZEN.
11 Febr.1915

856.432 4.100.000 10.749.657 2.238.868

161.059 12 Febr.1914

784.310

5.845.030

695.130

211:990
.

.

Amsterdam, 12 Februari 1916.
23 Juli 1914

769.400

5.911.910

942.570

400.590
j
Door de verdere belangrijke vermeerdering van den goud-
voorraad bij de Nederlandsche Bank blijft. de open
geidmarkt

haar

ruim

aanzien

behouden.

Alles

duidt er op, dat niet-
IV. SOCITÉ GÉNRALE DE BELGIQUE.
tegenstaande

de voortdurende emissiën deze geldruimte voor-
•Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
loopig

zal

blijven

voortduren.

Met name blijkt dit wel uit
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
het

groote

gemak,

waarmede

de

grootste uitgiften geabsor- geen weekstaten openbaar gemaakt.
beerd worden: op

de

leening

Amsterdam werd slechts 6%
De

Société

Générale

is

einde

1914

met

de

functie van
toegewezen.
circulatiebank belast.
t
De Nederlanlsche
Staatsfondsen
konden, ofschoon zij nu en
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.
dan

wel

neiging

tot

stijging

vertoonden, hier toch niet toe

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
komen

o. a.

door

de

groote

bedrijvigheid

op emissiegebied.
Vn

buitenlandsche

soorten

waren

Russen. iets

vaster

om
(Induizenden_francs.)
hierna te vermelden redenen.

-.

Rijz.
Metaal
1
1
Belten.
Beleen.
Biun. Rek.
Data
mcl.
b ,,itenl.
1
van
buite,il. van
prom. d.
wissels
en
Circu.
latse..
Crt.
5 Feb.

9 Feb. 12 Feb.

of
saldi
vorder.
provinc.
beleon.
saldi
.
daling.
5/o
.
Obl.

Nederland ……..101

101
l5/

101
“ho
5 Febr. 1916
174.346 51.021
480.000
60.205
605.371
158.545
2,’!,
0/
Cert. Ned. Werk. Schuld

59
1
!2

58/8

58
8
/

-‘/
27 Jan. 1916
177.721
48.816 480.000 59.265
603.893
160.341
,

Obl. Hongarije 1882-1910

43
1
/

47

46

+2°/4
20

1916
178.503 48.038
480.000 54.150
604.493
155.006
40/

Russen. Geconsol. 1880

58
1
!

58’/

59
8
/

+1
1
/2
13

,,

1916
176.999
46.328 480.000 60.948
603.954
158.251
4
0
/o Russen Hope ……….60?/a

60″/j, 60
1
/e

+’/s

92

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTËN

16 Februari 1916

De
locale
markt had een vast verloop.
Van
.Bankaandeelen
stegen aandeelen Koloniale Bank en
Ned. md. Handelsbank ruim 10
0
/0
wegens de vaste houding
der suikerprijzen. –
Om’ eenzelfde reden waren ook
Cultuurfondsen
willig, in
zonderheid aandeelen Handelsvereeniging Amsterdam, dié
profiteerden van het bericht nopens de uitkeering van eé’h
dividend van 32°Io (v. j. 16
0
1e) door de dochtermaatschappij
Kaliwoengoe Plantaran, wier aandeelen van 27
10/
4
0
/0
tot
310
0
1e stegen. Slot 278% ex-dividend. Ook aandeelen Suikei-
Cultuur en Panggoonredjo’s waren zeer vast.
Enkele
Industrieele
soorten: Amsterdamsche Superfosfaat
fabrieken, Hollandia’s, Wester-Suiker en Lijm- en Gelatin-
fabrieken

Delft, waren vadt, doch zonder handel van be.
teekenis.
– In de
inijabouwaf dec/ing
verdient alleen een rijzing va
16
0/4
0
/0
in preferente aandeelen Oost Borneo de aandacht.
Great Cobars werden 4
0
/0
hooger afgedaan.
In
Petroleum fondsen
ging betrekkelijk weinig om, doch’ de
grondstemming was zeer vast in aansluitin aan Londen, waar
de beperking van de petroleumaflevering aan particulieren
duidelijk in het licht stelde, hoe groot de vraag naar petro-
leumproducten thans is. Geconsolideerde en Koninklijke be-
haalden de grootste koersverbeteringen (onderscheidenlijk 12
1
/4
en
09
I/
0/s),
doch ook hun satellieten Moeara Enim, Sumatra
Palembang enz. gaven vaïi een zeer vaste houding blijk. Met uitzondering van Serbadjadi’s, die wederom vrij sterk
gezocht waren en zeer vast sluiten, waren
Rubber fondsen
nog
al verwaarloosd, zonder dat hierdoor evenwel het koerspeil
noemenswaardig gedrukt werd. De meeste aandeelen sluiten
zelfs nog iets boven de prijzen van de vorige week.
In de
scheepvaartafdeeling
zijn de omzetten lang niet zoo
omvangrijk meer als zij waren, hoewel de grondstemming buitengewoon vast’ blijft, waardoor men den indruk krijgt,
dat het aandeelenmateriaal zich in sterke handen bevindt.
De vrachtverlagingen, die bij enkele Engelsche scheepvaart–
maatschappijen hebben plaats gevonden als gevolg van het’ beoluit om voorloopig geen scheepsruimte meer af te staa4
voor den ,invoer van luxe- en daarmede’ gelijkstaande arts-
kelen, heeft natuurlijk voor onze maatschappijen geenerlei be
teekenis. ‘ Toch, verdient de vraag, overweging, in hoeverre
bij het verder opdrijven van’ het koerspeil rekening wordt
gehouden met een ook voor ons land in uitzicht gestelde oor-
logswinstbelasting, die uit den aard der zaak scheepvaart-
maatschappijen het sterkst moet treffen. De enkele reeds be-
kende resultaten wettigen namelijk, ten aanzien van de verdeie
winstcij fers, stoute verwachtingen.

Hoogste koers

div. over div. over
in 1915

thans

1914

1915


HolI. Amer. Lijn 360

393
1
/

17

50 (voorgest.) HolI. Stoomboot . 179

197

13

25 (schatting),
Zeevaart . . . ‘ 295

300

10

50
Ned. Lloyd . .

160

7
1
/2

25
SolI. v. d. Meer.

–.

10

100

,

De uitgifte van
f
800.000 nieuwe aandeelen Hollandsche
Stoomboot had op het betrokken fonds eerder een stimuleerenden
invloed, vermoedelijk omdat’ het prospectus de mededeeling
bevatte, dat een dividend van minstens 25
0/
verwacht mag
worden, zoodat de sedert eenigen tijd loopende beursschattingen,,
die van c.a. 30
0/
gewagen, nog zoo onjuist niet zijn. Op de
aandeelen Kon. Ned. Stoomboot was de goed vlottende terug-
koop van 4 en
4
1
I
0
/0
obligatiën, van gunstigen invloed.
Tabaksaandeelen
waren zeer willig, inzonderheid Dcli-
soorten, waartôe wellicht het bericht heeft bijgedragen, _dat
Amerika, indien tegen de a.s. tabaksverkoopen de Dollarkoers
ten onzent zich niet hersteld heeft, belangrijke goudbedragen
naar Nederland zal zenden. Hieruit leidt men af, dat het
aan’ kooplust voor overzeesche rekening niet ontbreken zal.
Voorts moet nog de zeer vaste houding voor
/,outhandel-‘
maatschappijen (Altius en William Pont). vermeld worden.

5
Febr. 9 Febr. 12 Febr. Rijzing.
Koloniale Bank .

121

123V

131
1
/ ‘

10/2
Ned. Ind. Hand. Bank

1671/
4

171

179

1114
Vorstenlanden

.

198

210

2,10

12
Insul. Cultuur. .

79

81/4

95

16 ‘
Suiker Cultuur .

155

1661/2 ‘

168/4

1314
Geconsolideerde .

169
1
I

,182
8
/

181’/4

12/4
Koninklijke.

.

5248
Io

.5341/
s

5431/

19V’ Moeara Enim

:

214

220

224

10
Sumatra Palembang

195’I2 ‘ 199/4

199/4

41/4

Steaua Romana .

109’/s

104
3
/

113’14

3
5
/s

Amst. Rubber

.

189
1
I8

190’/

191
Kendeng Lemboë.

178
1
/2

183

. 181

2
1
I2
Serbadjadi

228/s

229

236

7
1
1g
HolI. Am. Lijn .

379’/

380V2

3931/4

141
Hou. Stoomboot .

195

‘1951/
2
_197

2.1

5
Febr. 9 Febr. 12 Febr. Rijzing.
Kon. Ned. Stoomboot

192
1
/2

194
8
1

2008/
4

1
81/
4

Zeevaart.. . . .

275

2920/
4

300′ ,

25
Nievelt Goudriaan

550

635

675

‘ 125
Rotterd. Lloyd. .

166

, ’17P[s

175

9
Oostzee …..322

339 ‘/2

345

23
Amsterdam Dcli . .

244
1
/2

245

268

23
1
/2
Amsterdam Serdang,

92/2

98.

105
1
/2

13
Deli Batavia . , . .

383

. 386

402

] 9
Rotterdam Deli . .

182/

183
3
/o

203

20
1
/
Soekowono . . . .

195

208

219 .

24

In de A m e r i k a a n s c h e afdeeling waren, in aJisluiting
aan Wall Street, inzonderheid •aandeelen Anaconda Copper
zeer vast: 166
8
/4_175
0
/o, hetgeen zeer wel verklaarbaar is,
daar de maatschappij met volle productiecapaciteit werkt (ruim
250.000.000 pond per .jaar) en bij een kostprijs van’ 8 Am.
cents momenteel tusschen 24 en 28 cents per pond ,kan be-
dingen. Reeds doen dan ook geruchten de ronde dat de maat-
schappij, die in December haar dividend van een 8 op een
12
0
/o basis heeft gebracht, haar uitkeering nog verder zal
verhoogen. Belangrijke kopercontracten, in de afgeloopen week
afgesloten, werkten de willige houding voor de betrokken aan-‘
deden nog in de hand. Steel-shares ondervonden slechts weinig
invloed van het hoogere cijfer der onuitgevoerde orders en
sluiten ‘ zelfs iets zwakker; men had blijkbaar een nog betere
opgaaf verwacht. De vraag naar American Car & Foundry’s
en Hide & Leather’s, aanvankelijk van beteekenis, kromp later
in. Ene’s waren vrij vast op de gunstige ontvangsten, die
reeds sedert Juli 1915 van maand tot maand geregeld toe-
nemen. De belangstelling voor Marine-fondsen is te onzent
sterk verminderd. Men begint de elkaar tegensprekende reorga-
nisatie berichten moede té worden. In de afgeloopen week was
de daling van 75/10 tot 72 /4
0
/0
wellicht mede, een gevolg van
verwachte verdere vrachtverlagingen nu,’door een beperking
van ,den invoer in’Engeland, van hoogerhand bevolen, geleide-
lijk meer scheepsruimte vrij kan komen.

5Feb.

9Feb. 12 Feb.

Amer. Car & Foundry..

6318

65/16

67′!18 + 3′
3
/16

Amer. Hide & Leather .

50
1
I

50
8
I16

49/6

0
/16
Anaconda Copper …….l67’/o

168/4

175

+ 7V2
Central Leather ……….

.2’/

53

52
1
1


‘Is
Studebaker ………….. 144V2

147

145

+ 1/2

U. S. Steel …………..

78
81
/
10

78
1
12

79
1
18

+ 7/10

Atchis. Topeka ………. 100/4

100’/16

101’Vi,
+ ‘
1
/16

Denver & Rkt
Grande..

12
9
/16

12
6
/10

12
5
/8 + ‘ho
Ene ……………….

36
1
/8

353/4

36
1
/8

+
1/2

Union’ Pac …………. 129’/,o 128/4

129
1
P!,o

Te Londen was de beurs in de afgeloopen.weekvrij vast;
ook de omzetten zijn iets toegenomen. Een van de voornaamste
gunstige factoren was de aanmerkelijke verbetering van de
positie der Bank of England. Door een toeneming van den
goudvoorraad met £ 1.591.588 benevens gunstige wijziging
in andere posten, kon de dekking der obligo’s van 23,54 tot
24,43
0/
stijgen. Tot de betere houding ter beurze van Londen
hebben- ook de over het algemeen gunstige resultaten van
binnenlandsche spoorwegmaatscha’ppijen het hunne bijgedragen,
zoomede de grootere uitvoercijfers, al zijn deze ook louter aan de hooge prijzen toe te schrijven en niet aan een daadwerkelijk vermeerderd3 activiteit op uitvoergebied. Men hoopt evenwel,
dat deze uitvoercijfers op den duur toch het beeld van de
Britsche handelsbalans gunstiger zullen beïnvloeden, gezamenlijk
met de wettelijke beperking van den invoer. Dat de betere
markthouding niet tot het eind toe gehandhaafd, werd, komt ten dccle door den verminderenden verkoop van exchequcr-
bonds en mede wegens het plan van
,
Mc. Kenna om de
oorlogswinstbelasting met 25
0
/o
te verhoogen en dus op 75 °/o
te brengen. De ,,Fin. News.” vraagt in verband met dit
voornemen, of de heer Mc. Kenna wel eens gehoord heeft
,,van het slachten van de kip, die gouden eieren legde.”

Evenals te Londen wordt ook te B er l ij n de import van
weelde- en daarmede gelijkstaande artikelen bemoeilijkt, door
een belasting op den invoer. Door deze en andere reeds
bekende maatregelen bewogen de wisselkoersen zich eenigszins
ten gunste van Berlijn. Hierdoor, alsmede wegens het op den
achtergrond geraken van het Lusitania-geschil en de bevredi-
gende dividenden, doör enkele industrieele lichamen aange-
kondigd, – dividenden, die wegens de algemeene prijsver-
hoogingen in de toekomst nog voor verbetering vatbaar zijn,
– heeft de Berlijnsche beurs in de afgeloopen week van een
aangename houding blijk gegeven. Vooral voor scheepvaart-
en industrieele papieren was de houding willig.

16 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

93

Te P a rij s bewogen verschillende fondsensoorten zich op
hooger koerspeit.
Zoo golden:

/
4
0
/0
Spanje buitenland: 89,50— 89,90 – 90,30 —90,80— 90,55.
3
°Io
Portugal: 58,40 – 59,90 – 61 – 61,50 – 62,10.
Rio Tinto’s: 1625 – 1632 – 1665 – 1695 – 1690.
Voor Fransche Rente evenwel was de houding weer voort-
durend lusteloos. Russen waren echter willig aan de Seine
(de 3°/s leening 1889 steeg van 72,50 tot 72,95) daar het
den bondgenoot aan de Newa gelukt is, links en rechts eenige
kredieten te verkrijgen. De National City Bank, die een
fihiale in Petrograd mag oprichten, is als tegen-prestatie be-
reid, Rusland een bedrag van $ 200 millioen voor te schieten;
in Engeland is reeds de hernieuwing van een poot eerstdaags
vervallende Russische schatkistwissels aangekondigd; in Japan
werd een leening ondergebracht, groot Yen 50 millioen, waar-
door de bestellingen van oorlogsmaterieel daar te lande on-
gestoord voortgang kunnen hebben en de banknotenpers doet
het overige. Sedert begin Januari is namelijk het bedrag
aan bankbiljetten in omloop verder met Rbl. 164 millioen toegenomen. In ieder geval zijn bovenvermelde leenings-
transacties reeds eenigermate den Roebekoers ten goede ge-
komen. In hoofdzaak blijven de binnenlandsche oeconomische
toestanden in het Czarenrijk echter onbevredigend, daar de
uitvoer nog steeds zonder beteekenis is. Vooral de spoorwegen,
die dringend om geld verlegen zijn, doch dit thans bezwaarlijk
kunnen vinden, lijden belangrijke schade, zooals uit den vol-
genden vergelijkenden koersstaat blijkt.

Vastgest. balans-
Jan. 1914. koers Jan. 1915. Daling.

Moskou Windau Ryb

396

230 •

166
Moskou Kiew Woronesh.

862

625

237
Moskou Kazan……….

543

430

113
Zuid Oost …………..295

205

90
Wladiwkawkas ……..2800

2150

650

Ter beurze vanNew York heeft in de afgeloopen week
een krachtig koersherstel plaats gevonden, hetgeen in de eerste
plaats aan het wegdrijven van de politieke wolken te danken
is. Voorts maakte het een goeden indruk, dat de heer Morgan
zich naar Engeland heeft begeven ten einde te pogen, door
het verleenen van een voorschot aan de geallieerden op onder-
pand van Amerikaansche waardepapieren, de verkooporders
eenigszins te stuiten. Het is echter zeer de vraag of dit plan
zal gelukken. Want tot dusver werd bij de Engelsche regee-
ring naar aanleiding van het bekende ,,efTectenmobilisatie”-plan
slechts een betrekkelijk gering aantal Yankee-fondsen gedepo-
neerd, wijl het meerendeel van de houders er de voorkeur aan
gaf, dezelve direct in de open markt te verkoopen, hetgeen wellicht geschiedde om de autoriteiten geen juisten kijk op
het privé-bezit te geven.

GOEDERENHANDEL

GRANEN

Nog steeds zijn het niet de oogstberichten, maar de vrachten,
die in hoofdzaak den loop der prijzen beheerschen. Er viel
in Noord-Amerika ontegenzeggelijk een gemakkelijker stem-
ming waar te nemen, vooral in T a r we en ofschoon nu en
dan reacties plaats vonden, sluit de markt aldaar toch be-
langrijk lager dan een week geleden. In Engeland daaren-
tegen zijn de prijzen voor sommige soorten tarwe onveranderd,
voor andere belangrijk hooger. Voor het eerst in dit jaar
was er eenige levendigheid te constateeren in Platatarwe en
de prijzen in Argentinië hebben zich daardoor tamelijk weten
te handhaven. De Engelsche Regeering heeft ingezien, dat
het gewenscht is, den handel Omtrent haar inkoopen van
tarwe op de hoogte te houden, ten einde de importeurs niet
te ontmoedigen, op ruime schaal aan te voeren. De gekochte
kwantiteiten bleken kleiner dan verwacht werd, behalve de
circa 750.000 tons in Roemenië, die evenwel toch niet kunnen
worden aangevoerd.
M a is werd in den loop der vorige week aanmerkelijk
vaster en sluit op de hoogste prijzen. De oorzaak hiervan
is o.a. gelegen in slechte oogstberichten in Argentinië, waardoor
de prijzen aldaar stegen.
In Haver en Gerst ging weinig om; de consumptievraag
was over het algemeen teleurstellend. In verband met de hooge
vrachten werden de prijzen ook hiervoor hooger gehouden.
Lijn zaad, waarvoor aanvankelijk een afwachtende stemming
bleef heerschen, werd tegen het einde der week veel vaster.
De Engelsche Regeering zal waarschijnlijk een belangrijke
hoeveelheid . lijnolie koopen voor de fabricage van glycerine.
In Argentinië was de stemming aanvankelijk flauw, maar
later vast en stijgend.

Markten in Nederland.

Waar de Regeering tot October vrachtruimre gecharterd
he’eft en de prijzen van T a r we in het buitenland eerder
terugliepen, bestond er ook deze week voor haar geen aan-
leiding, haar prijs te verhoogen. Er werd deze week een
aanvang gemaakt met het afleveren van Regeerings mais
vbor Februari. In steeds kleinere hoeveelheden wordt vrije
riais verhandeld tot zeer hooge prijzen. In Gerst kwamen
vèrschillende zaken tot stand, voornamelijk in stoomende en
ldende posities;. de vraag van de consumptie was uiterst
gering; de handel concentreert zich stêeds meer op inlandsch
gaan, waarvan de voorraden snel worden opgebruikt. In
Haver was de handel traag en vooral in dit artikel laten
dé’ prijzen geen nieuwen import toe. Nieuwe zaken kwamen
in Lij nzaad niet tot stand; voor lijnolie werden belangrijk
hoogere prijzen betaald. Voor Lij nkoeken duurde de vraag
oiwerminderd voort; de prijzen werden slechts een kleinigheid
verhiogd.

Noteeringen.

Dato

CIicao
Buenos Aires

Torwe
Mais
Haver
Tarwe Mais
Luns.
Mei Mei
Mei
Febr.
Mei
I

Febr.

11 Febr.1916
128
77
1
/,
48
1
/,
9.35

5.80
12.90
4
.

,,

1916
134
79
1
/8
50/4
9.50

5.65
12.70
1:1 Febr.1915
159
1
/,
80818

61’Is
12.40

5.758)
9.75
fl
Febr.1914
94
65
1
/2
39
8
/
8.93

5.07
11.81
4
)
20Juli

1914
821)
56
8
/8
1
)
261121)

9.40
2
)

5.38
2
)
13.702)

‘) per Dec.
‘)

per
Sept.

8)

per Febr.

4)
per Mei.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

J

Soorten.

114
Febr.
7 Febr.
Soorten.
14
Fcbr.l
7 Febr.

368
368
Haver 38 1R white
Rögge No.
z
15.10
15.-
Western….
nom.
400
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaisLaPlata
310 300

clipped

…….

Amer. van La-
Gerst

46 iR
Plata zaad.. ..
155
154
“feeding ….
295 294
LijnzaadLaPlata
470
470

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdano
Amsterdam

6.12 Febr.
Sedert
6-12 Febr.
Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

14.928 159.957
– –
(‘vaarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
10.625
89.725
– –
5.513


Rogge

……………3.920
Boekweit

…………•
1.574
3.314
503 503

‘.i’arwe

……………..

Maïs

…………….24.006
40.092
7.425
15.413
Gerst …………….5.284
14.928 1.130
1.980
Haver

…………..2.305
8.450
2.788 4.018
Lijnzaad

…………2.781
9.654 4.398 17.058
Lijnkoeken

……….4.030
20.830
105
355
Tarwemeel

……….-
:
– –

MÈTALEN.

IJZER EN STAAL.
‘Toenemende bédrijvigheid en snel stijgende prijzen waren
dé voornaamste kenteekenen van deze week.
In Engeland werd de markt beheerscht door speculatieven
invloed om aanvoeren te verkrijgen voor levering aan de
Entente. Men vreest dat Connal’s Stocks, die j.l. Vrijdag op
90.147 t. stonden, niet zullen bestand zijn tegen het onttrekken
van zulke groote hoeveelheden.
1′
De lang verwachte maatregel van het Gouvernement tot het
vaststellen van prijzen voor ruw ijzer is nu niet meer het
onderwerp der beprekingen en die prijzen, welke eenige weken geleden voorgesteld werden als de maximum-grens, worden nu
beschouwd als een minimum-basis.
De markt voor de verschillende soorten vân afgewerkt staal
blijft even sterk en de stemming is overal vaster. De fabri.
kanten hebben niet de geringste moeite, de gevraagde prijzen te bedingen voor elk materiaal, dat zij kunnen aanbieden:
Cleveland ijzer noteert 93/8 voor kassa en 94/3 voor één-
mâand-le.rering.
Haematiet is nog even schaarsch als te voren en ofschoon
dé nominale waarde 140/— blijft, vragen de fabrikanten,
voor zoover zij eenig ijzer te koop hebben, niet minder dan
145/—.

94

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Februari 1916

Men gelooft dat de krachtige positie van de D u i t
S
c h,e
ijzer- en staalmarkt van langen duur zal zijn en er wordt
beweerd, dat de producenten voldoende orders geboekt hebben
om hen tot het einde van Juni aan den gang te houden.
De vraag van neutrale landen duurt op groote schaal voort, doch het is onmogelijk, tengevolge van het gebrek aan werk-
lieden, de tegenwoordige productie gedurende den oorlog te
vermeerderen.
De vergadering van het Ruw-Yzer Syndicaat heeft plaats
gehad op den 10 Februari en bij deze gelegenheid werd de
volgende nieuwe prijstabel vastgesteld.

Giessereiroheisen No. 1 ………………Mk. 96.- (94)

11

III …………….,,

91.- (89)
Haematit …………………………,,

122.50 (115)

Alle andere soorten toonen eene doorsnee-stijging van on’g.
geveer Mk. 5.- per. ton.

.

.
1.

De officieele minirnum-noteeringen voor halffabrikaat tot aan
het eind van Juni zijn als volgt:
Knüppel Mk. 122.50 (115) ; Platinen Mk. 127.50.- (117.50)
Formeisen Mk. 140.- (130) Grobbieche in Thomas kwaliteit
kwaliteit Mk. 165.- (155) ; Kesseibleche Mk. 175.- (165)
Walzdraht Mk. 150.- (140) ; Blanker Handelsdraht Mk. 190.-
(180) ; Bandeisen Mk. 180.- (170)
De cijfers tusschen haakjes vertegenwoordigen de noteeringen,
die tot nu toe van kracht waren.
Naar het schijnt zijn in Amerika de voornaamste produ-
centen geheel uitverkocht tot het eind van het jaar. In zwa’ar
materiaal zijn reeds aanzienlijke orders geboekt voor het eerte
kwartaal 1917, voornamelijk in platen en vormijzer.
Onderhandelingen voor aanzienlijke hoeveelheden spoorweg-
materiaal zijn nog gaande.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
CIev.
Koper
Standard
1

Tsn
i
Lood
.
Zink
No.3

11
Febr. 1916..
93/5
103.10!-
180.-!-
32.5/- 93.-!-
4

,,

1918..
88/6
95.15/- 180./-
31.2/6
89.-/-
12 Febr. 1915.
.
56/1
63.216
174.-/-
18.17/6
39.15/-
13 Febr. 1914..
51/1
65.17!6
184-1-
19.10/-
21.8/9
20

Juli

1914..
51/4
61.-/-
14515/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

Er was in de afgeloopen week weinig verandering in den
willigen toon van de Engelsche kolenmarkten; men kon eerder
een vaster worden der prijzen waarnemen.
Het voorwerp der belangstelling zijn op het oogenblik de
nieuwe District Kolen en Cokes Aanvoer-Comité’s, die gevormd
zijn met het doel om munitie-firma’s en anderen belangrijken
verbruikers de toevoeren, welke zij noodig hebben, te verzekeren
binnen den kortst mogelijken tijd en met zoo min mogelijke
wrijving.
De kwestie, of export-vergunningen voor kolen en cokes
kunnen worden afgegeven, zal er van afhangen, of in de
binnenlandsche behoefte voldoende kan worden voorzien.
De vraag naar huishoud-kolen was vrij sterk, doch de
handelaars voelen weinig neiging, groote hoeveelheden te ver-
koopen tegen courante prijzen.
De kolenmijnen hadden niets aan te bieden en bepaalden
zich tot het uitvgeren van bestaande contracten.
De laatste prijzen waren als volgt: Best steam (Newcastle)
32 s. 6 d.; steam smalls 16
5.;
steam smalls (Cardiff) 19 s. 6 d.;
gas coal, Durham 25 s.

KATOEN.

New York vertoonde eenige schommelingen, al naar ge-
lang der politieke berichten. De stemming in het Zuiden blijft
echter zeer vast en men dient voorloopig op een prijs van
circa 12 c. New York te rekenen. De markt is thans grooten-
deels in professioneele handen.

Liv er pool toonde, niettegenstaande . de lagere vrachten,
geen neiging tot dalen, integendeel, loco katoen was 17 punten
hooger. Waar de officieel aangegeven voorraden steeds
kleiner worden, is ook daar weinig kans op lagere prijzen.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

-.

(Middling Uplands.)

11Feb. ‘1 61 4Feb. ’16 128 Ten. ’16j11 Feb. 115115 Feb. ’14

New York……12.10 c 12..c 11.85 c

8.65 c

12.85 c
Liverpool ……8.06d
1
7.89d

7.93d

5.07d

.7.04d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtalleri balen.)

1 Aug. ’15 tot
11Feb. ’16

Overeenkomst/ge periode,

1914’15

1913.74

Ontvangsten Gulf-Havens…
3325
4802 5290
,,

Atlant. Havens
1841
2452

3468
Uitvoeren naar Gr.Brittannië
1480
2101 2548
‘t Vasteland..
1402
2030
3834

,,

,,

Japanetc….
231.
307

,
302
Voorraden in duizendtallen
11 Feb. ’16
1

11 Feb. ’15
1

11 Feb.
’14

1915 1119 1090
785
Amerik. havens …………1629
.

112 114
Binnenland …………….1178
New York ……………..327
New Orleans ………….
433 266
Liverpool …………….
.426
.797
953
1178

WOL.

De eerste serie der Londensche veilingen is in zeer willige
stemming besloten; slechts 500 balen werden opgehouden voor
de volgende reeks, die den
29sten
dezer zal aanvangen. Ver-
geleken bij de prijzen, op.. de December-veilingen besteed,
blijkt de stijging voor merinos en fijne crossbreds 7
1
/2
â
10
O/

te bedragen, voor gewone crossbreds 10 â 15
O/o,
voor ,,slipes”
en ,,cap greasy” 7
1
/ â 10
O/,
voor ,,cap snow white” 15
O/,

Te Bradford zijn de omzetten belangrijk ingekrompen, ten-
gevolge van het feit, dat ook vo6r Frankrijk geen uitvoer-
licenten worden afgegeven. 0p de prijzen heeft dit echter
geen invloed gehad: verschillende noteeringen wijzen integendeel
nieuwen vooruitgang aan en de stemming blijft kalm maar
zeer vast.

/ Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data
j
average
64

56
J

50
1

46
40

1
39
35
31

1
28
11.

Febr. 1916

……….45
4

,,

1916

……..
/s
.44’I
.
1

341/21
31

1
27
11

Febr. 1915

……..
.28
27
26
J

23
20

SU1KER

De markt voor bietsuiker bleef hier de opgaande tendenz
volgen, zoowel voor ouden als voor nieuwen oogst, en groote
omzetten hadden plaats. Februari kwam van
f
25
1
/ op

f
28
1
/ en Oct./Dec. van
f op f
22/2.
Van Java werden deze week geen afdoeningen van 1916
suikers gemeld; Britsch Indië kocht op matige schaal ouden
oogst. De schade aan suikerriet te velde door overstroomingen
geldt slechts enkele plaatselijke gevallen, op den totalen Java-
oogst 1916 zal die schade van geringen invloed zijn. De
nieuwe aanplant staat over het algemeen veelbelovend.
In N ede r 1 and heeft de suikeraccijns opgebracht:
in 1914
f
27.062.000
(f
27.- per 100 K.G.)
1915 ,, 28.798.000
(f
22
1
/2 per 100
K.G.+20
opcenten
voor het Leeningsfonds).
meer in 1915
f
1.736.000

In Engeland zullen de maatregelen, die
/
thans van
Regeeringswege genomen worden om den algemeenen invoer
te beperken, met het doel tonnage te besparen, ook op den
suikeraanvoer van invloed zijn. De “Royal Commission on
the Sugar Supply” kondigde rëeds aan, dat zij, ten einde de
consumptie te beperken, den invoer van suiker zal verminderen.
In Z w i t s e r 1 a n d is een Regeerings-suikermonopolie inge-
steld; de voorraden zijn in beslag genomen en de Regeering
is voornemens, de noodige aanvoeren van Koloniale Suikers
voorloopig zelf ter hand te blijven nemen.
D u i t s c h 1 a n d. Door mindere productie eenerzijds en door
grootere consumptie is de toestand in Duitschland geheel
gewijzigd in het vorige jaar; maakte men zich in het begin
van den öorlog eenige zorg over de groote voorraden, thans
dient gewaakt te worden voor het gevaar van gebrek. –
Wij herinneren er aan, dat de uitzaai voor de campagne
191536 31.6
0/
kleiner was dan die voor den vorigen oogst. F. 0. Licht verwacht wel, dat de thans vastgestelde prijs-
verhooging voor beetwortelen en ruwe suiker voor de a.s.
campagne zal leiden tot eenige uitbreiding van cultuur, de
verordening is z.i. echter veel te laat gekomen om van grôoten invloed te zijn.

16 Februari 1916

ECONOMiSCH-STATISTISCHE BERICHTEN

95

Dr. Prinsen Geerligskomt in No. 10 van een serie artikelen
getiteld ,,DeSuiker en de Oorlog” in de I’dische Mercuur
tot de slotsom, dat de suikeroogsten van dit jaar, alle tezamen,
wanneer de taxaties behaald worden, juist voldoende zullen
zijn om aan de normale wereldconsumptie te kunnen voldoen,
zoodat er geen plaats is voor tegenslagen.

NOTEERINGEN.

1
Ansterdam

London

1
loopende

New York
Data

1
maand

Tates

~
7,
Whitc
G
Amcric.
ranu

96°’

(zonder

C,,bes

Jaa
I
lated

1
certificaat)

No.
1

fob.

.11 Febr.1916..

f
28V

40/6

20/3


4,83 â4,86
4
,,
1916.
.

24
8
/8

40/6

20/3

4,64 â 4,77
11 Febr.1915

15/
g

31/-


4,77
11 Febr.1914 …..

ll’/ss
17/lOVs

3,23 i3,26

RUBBER.

De markt was in de afgeloopen week vast en geregelde
omzetten vonden plats tot stijgende prijzen.
De week eindigde iets kalmer en de slot-noteeringen luiden als volgt:

Hevea Crepe loco 316

einde vorige week 3/3 April-Juni
,

316
1
/4

314
Juli-December

3/5

3/3
1
/2
Smoked Sheets I
li
d. lager.
Para

3/3

,,

3/2
KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolif ‘&
Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen.)

Koffie. De markt zette hare rijzende beweging van den
laatsten tijd in toenemende mate voort, door groote vraag voor
behoefte. Bij levendigen kooplust liepen de prijzen van Java
W. 1. B. in de eerste hand ten slotte circa 10 centen hooger dan
in de vorige week en die van Robusta circa 8 centen hooger. Niet minder levendig was de afloop der N. H. M.-Java-in-
schrijving van 9 dezer, waarin werd besteed voor Malang,
Tenger en Probolingo meest .72 â
72’/2
c., Tagal 74 c. en
Preanger W. 1. B.
731/2
â 78/.
Santos liep tot zeer uiteenloopende prijzen, eveneens belang-
rijk op.

Noteeringen en-voorraden.

Data

Rio
San tos

Wisselkoers
Voorraad
,”1
Voorraad
Prijs

11

Febr. 1916
323.000
6050
2.493.000
6200
11/16
4

,,

1916
291.000
6050
2.584.000
6100.
11’°/s2
11

Febr. 1915
363.000
4550
2.072.000
4700
12”/
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Santos

Data
Afgeloo pen I Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

I

1
Juli

I

week

I

1
Juli

11 Febr. 1916
..

79.000
1
2.553.000
1
141.000
1
9.922.000
11 Febr. 1915
..

103.000

1.868.000 214.000

7.563.000

VETTEN EN OLIN.

Oleo-Margarine. ‘Zonder zaken.
Biedingen van
f
76.— voor ,,Extra’s” zijn geseind, met de
speciale conditities, dat koopers de N. 0. T. contracten zelf
zullen afsluiten en zelf alle risico’s dekken. Dit gaf echter tot
geen resultaat aanleiding.

Men offreert slechts f.o. b. New York in Dollarcents of in
sh. c. i. f. London.
Eene enkele offerte luidt (fi. 78.—) in Guldens c. i. f.
Engelsche haven.
Premier

J
u s.

In Noord-Amerikaansche werd aan-
geboden:
le soort ad sh. 67/- c. i. f. London exclusief Molest.
Zuid-Amerikaansche (le kwaliteit) werd op Febr./Maart-

atfding wederad
f
68.— franco wal Rotterdam inclusief
Molest- en Câpture-verzekering afgedaan.

N e u
t
r all ard. Prima kwaliteit op aflading gedaan’ ad

f
.77
h/
franco wal Rotterdam inclusief alle verzekering.
Voorts offreerde men ad
f
77.— c. i. f. Engelsche haven
eveneens inclusief alle risico’s.

Imitatie-Neutrallard. Prima kwaliteit gedaan ad

f
69
1/2
franco wal Rotterdam inclusief Molest-, doch zon-
dér Capture-verzekering.

Katoenzaad-Olie. Er was eene offerte in de marktvan Butteroil op Maart/Juni-aflading ad 26.20 per 100 K.G.
franco wal hier inclusief alle risico’s.

e u t r aal C o c osv e t (Cocosboter) zonder noteeringen.

a Ik. Omtrent dit artikel is weinig nieuws te berichten..
Engeland voert nog steeds niet uit, terwijl de loco partijen in
Rotterdam geruimd zijn. In de j.l. Woensdag te Londen ge-
houden veiling werd niets afgedaan, zoodat de prijzen nominaal
onveranderd bleven.
Australië bericht kleine zaken op cif. termen tot nagenoeg
onveranderde prijzen.
Amerika onveranderd.

Pal mol ie. Liverpool bericht voor de afgeloopen week
goede zaken, doch meest alle van handelaren
,
onderling en
niet door Importeurs. Hoofdzakelijk wisselden partijen Hards vati houders tot eenigszins lagere prijzen.
Holland is nog steeds niet’ aan de markt.

a toe no lie. Zoowel Crude- als Refined olie ontmoette
in Amerika een betere vraag tot stijgende prijzen. London is lobm, terwijl HulI iets vaster is mèt goede vraag.

L
ij
ni lie. Begin der week zeer vast met flinke afdo’eningen
voos rekening van zeepfabrikanten. Aan het einde der week
daarentegen was de markt flauw met ongeveer
f
1/
lagere
prijzen.

Statistiek der slachtingen van runderen en varkens
in de 16 voornaamste centra in Noord-Amerika.

Runderen.
Varkens.

-,

1908….
6.081.017 stuks.
23.685.608 stuks.

1909..
.
6.506.692

18.997.361

1910
7.046.326

16.805.345

1911:
6.323.032

20.556.099

1912
6.143.323

,,
19.306.486

1913..
. .
5.495.188

18.920.645

1914..
..
5.168.043

17.455.378

1915….
5.574.003

.20.409.185

COPRA.

De prijsfluctuatie

was deze week slechts
gering; de markt
sluit met koopers tot
f
41’/4.
Ceylon

f. m. s. cif. Londen £ 36.10.—
(verkoopers)

en cif.
Mtseille £ 41.5.—

(verkoopers).

NOTEERINGEN.
li

Java f. m. s.

12

Februari

1916

….. . ….

f

41
1
/

5

Februari

1916

……….
..41/8
12

Februari

1915

……….
..
5.2’/2
12

Februari

1914

……….

34
5
/8

20-25

Juli

1914

……….

..28°/t

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

7/12 Febr. 1916. De vrachtenmarkt onderging in de afge-
loopen week geen verandering.

GRAAN.

Data
Petra

grad
Lo,;denl
R’dam

Odessa
Rottcr.
dam

AU. Kust Ver. Staten
San Lorenzo

Rotter- Bristol Rotter-
Enge-
dam
Kanaal
dam
land

7/12 Febr.
1916


f12.—
15/9
f85.—
144/-
115

,,

1916


,,12.—
15/9’/2
,,85.—
140/-
8/13 Febr. 1915


10/-

75/-
68/6
9/14 Febr. 1914

6/6
1/9 1/9
12/-
12/-
Juli

1914
11 d.
7/3
1/111/
4

1/111/
4

12/-
12/-

96

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Februari 1916

HOUT.
DIVERSEN.

Cronstadt
Golf von Mexico
Bomboy
West
Bnrmah
West
tock
Chili
West
Dato
___________________________
Europa
(d. w.)
Europa
(rijst)

Fladivos-

West
Europa
Europa (salpeter)
Holland
Oost!
Dato
England
Holland
Engcla’i’d

(gezaagd)
(mij
S1lfl;)

(pitch
P.
(pitch. pine)

7/12

Febr. 1916

175!-‘

127/6
1
)
115

,,

1916 ……

143/3

175/-

120/_1)
8/13 Febr. 1915

63/-

501-

65!-
7/12 Febr. 1916

475F1)
1/5

,,

1916


r’
9/14 Febr. 1914

18/-

211-

1916

..

juli

1914 …….

..14/6

16/3

25/-

22/3
8/13 Febr. 1915 ………-

152/61)
.9114

Febr. 1914 ………-

.

70/-

75/-
‘)
Per zeilschip.
juli

1914

……..f12..—

24/6

751-

77I6
Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per .Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 /bs. zwaar.
ERTS.
Hout gezaagd en pitchpine pr St. Pet. Standard von 165 kub. ot.,
tnijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Oven ge noteenin gen per ton van 1015 K.G. Bilbao Cartha. Grieken.
Poti
Data
Middles.
bro

gena
Middies.
land
Middies. Middles.
bro’
1
RIJNVRACHTEN.
bro’ bro’
Er is in de afeloopen week Wat meer werk in de haven
geweest dan in de voorafgaande weken het geval was. Vier

,,
ertsladingen

zijn

aangekomen, terwijl de aanvoer van graan
7/12 Febr. 1916 …….22/9

22/-

– )

vrij

aanzienlijk. was.

De

ertsvracht

is iets gestegen en ver-
1/5

1916 …….22/9

22/-


8/13

Febr. 1915 …….14/-

16/-

17/3


schillende

schepen

konden

als magazijnschepen

van

graan
9/14

Febr. 1914 ………

4/9

5/9

.

8/9
:
Juli

1914

4/3

5f4i/

519

8/6”
emplooi vinden.
In de Ruhr is nog al vraag naar scheepsruimte voor reizen

KOLEN.
naar België.
VRACHTEN
(in Gld. per 2000 K.G.)

Cardiff
Oostk. Engeland

Data
Bar-
Genna
Pa
0
ta

Rotte,–
.•

5
,

Cro,,-
Erts ,,r. Rnhrhavcns
Massalel
goed.
deaux
Said

Rivier
Jam
stadt
Data

..
1/4 iostijdl
hz
lostijd
Boven. 1
_
,
zl_

Waterstand


7-12

Februari 1916

..
0,42
1
12
0,52
1
/2

gunstig
7/12 Febr.1916
fr.45.-.–
62/6
82/6
44/
f
6.

115

,,

1918
44.—
60/-

45/6
,,5.50

31 jan.-5 Febr. 1916
0,32
1
/2
0,42’/2

gunstig
8/13 Febr.1915
.,

20.
31/8V
32/6
,,6.

8-13

Februari 1915

..
0,20
0,30
gunstig
9/14 Febr.1914
5.75
6/6
7!1’/2
14/3
3/6
•.
9-14

Februari.1914

..
0,40

0,50
1,15
gunstig
Juli

1914
,,

7.—
7F
7/3
1416
3!2
51
20-24

juli

1914

…….
0,60 0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Een

der
DORPTSCHE
11
5
“” A N K
polis


‘s-Uravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Feijenoord, Delft, Rswijk.

NILLMIJ

1!Ilaatschappelijk Kapitaa1f 2.000000-

van1859

verdeeld in aandeelen groot /1000.—, waarvan reeds

‘s.Gravenhage, Veenestraat
.

geplaatst en volgestort /1.600.000.—.

geeft volledige


Uitgifte Yan 400 Aandeden
a
f 10005—
z
èkerheid en
.
rust.

.
deelende in de winst over het boekjaar 1916,


met recht van voorkeur voor aandeelhouders.
Ondergeteekende berichten,

dat de inschrijving op bovenstaande
uitgifte is opengesteld tot den koers van
108 pCt.
op

Maandag 21 Februari 1916,

van 9 tot 4 uur,

BES CH IK BAAR
ten hunne kantoren, alwaar Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten ver-

krijgbaar
zijti.


DORDTSCHE BANK,
-.

‘s-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht,

.

Feijenoord,

Delft,

Rijswijk..

ADOLPH BOISSEVAIN
&
Co., te Amsterdam.

H. OYENS
&
ZONEN, te Amsterdam.

i
s-Graven/zake

Amsterdam»

15
Februari 1916.

Auteur