Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 6

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 9 1916

9 FËRUAR! 1916

Econom
—ischL Statistische

Berichten’

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr.
H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

.

WOENSDAG 9 FEBRUARI 1916

No. 6

2
4
.

i1

/2
1′

T

t’
r
t’

3

INHOUD

BIz.

OORLOGSWINSTBELASTING HIER TE LANDE ……………..
69
Iets over extra-winsten in veeteelt en zuivelbedrijf

. . .
70
Eenige balanscijfers van de groote Engelsche banken
71
Index-cijfers

……………………………….
72
Australische

financiën

…………………………
72
De

rubbermarkt

in

1915

……………………….
73
Cijfers

omtrent ,handelsvloten

en handel van de voor-
naamste

landen

……………………………..
74
Nieuwe

aanmunting

……………………………
74
Scheepsbouw

in

1915
……………………………
74
De

Steeltrust’ sinds

1901

…….. . ……………….
.’.
75
De bankclearings in de Vereenigde Staten gedurende
.het

jaar

1915
…………………………….
75
De

Berlijnsche

wisselnoteeringen ………………….
75
Duitsche

teerkleurstoffen

……………………….
75
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED
………..’
76
MAANDCIJFERS:
Inklaringen

op

Rotterdam …………………….
76
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………..
76-84
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
.

Goederenhandel. Bankstaten.
Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden. aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Oeldersche Kade
21 b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardetaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnemenisprijs franco p. p. in Nederland
f
10.—,
buitenland en koloniën f
12,—
per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën f
0.35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffende
abonnementen en adver-entiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
iWaatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

7 FEBRUARI
1916

De geidmarkt wordt steeds, ruimer en beschikbare

middelen op korten termijn kunnen slechts, moei-

lijk plaatsing vinden. l)e noteering voor privaat-

disconto brokkelde fiog verder af en liep terug tot

1% %. Prima papier, werd Zelfs tot 1% % afgedaan.

De prolongatie-noteering schommelde tusschen 2%

en 2% % met geringen omzet.

De stroom van nieuwe emissie’s blijft aanhou-

den. Deze week komen o.a.
f
10 mi]lioen 4% %

obligatie’s Gemeente Amsterdam ter inschrijving.

De goudvoorraad bij de Nederlandsche Bank neemt

nog steeds toe, in de laatste weken zelfs in versneld

tempo. Ook deze week’kwamen weder groote posten

ons land binnen, zoowel van over ‘zee als over de

Oostgrens.

Op de wisselkâersen begint dit een merkbaren

invloed uit te ‘oefenen: Vooral aa den koers op

,eenen is het goed te zien, dat er in de laatste

eertien dagen 30 millioen Kronén goud zijn bin-

nengekomen, hoewel ook de tusschen de Oostenrijk-
Hongaarsche Bank en de Reichsbank tot stand geko-

nen overeenstemming over een te voeren wissel-

politiek niet vreemd zal zijn aan de beduidende

rijzing.

Daar ook Engeland blijkbaar toeschietelijker wordt

in het afstaan van goud voor Nederland — men ver-

wacht uit Londen belangrijke nieuwe verschepingen

voor Indische rekening – is een verdere rijzing der

wisselkoersen niet onwaarschijnlijk. Het voornaamste

echter, een ongehinderde ‘invoer van uit Amerika,

is nog steeds niet verkregen. Komt hierin geen

erandering, dan zal op een blijvende vaste tendenz

‘geenszins gerekend mogen worden.

Het torpedeeren van de Arteenis heeft hier te

lande grooten ‘indruk gemaakt. Uitgezien wordt naar

spoedige en afdoende opheldering en naar de mede-

deling, dat maatregelen genomen zijn, die ‘erhalin

voorkomen.

OORLOGSWINSTBELASTING

HIER TE LANDE.

In vrijwel alle landen om ons heen, neutrale en

o’orlogvoe’rende, is een oorlogswinstbelasting ingevoerd
of aanhangig.
Van de groote oorlogvoerende landen ging Enge-
ldnd voor. Frankrijk volgde dezer dagen,
terwijl
in

Duitschiand, waar, men rnèt het invoeren der be-lasting nog wacht, maatregelen genomen worden,
welke ervoor waken, dat de behaalde winsten’ blijven
in handen, waar zij ook later achterhaalbaar zullen zijn.
Van de neutrale landen bezit Denemarken reeds gedurende maanden eene regeling, die, ook omdat
dit land in verschillend opzicht in gelijke omstan-
digheden verkeert als wij, niet naliet de aandacht te
trekken. –
Hier te lande is op 5 October 1915 eene Staats-
commissie benoemd met het doel, het vraagstuk te
onderzoeken en met opdracht haar verslag met de
noodige wetsvoorstellen uit te brengen aan den Mi-
nister van Financiën. Thans, na ruim vier maan-
dn, berichten de dagbladen, dat de commissie haren
arbeid weldra zal beëindigen. Deze wijze ‘van voor-
bereiding moet wel doen vermoeden, dat de: regeling
belangrijk minder eenvoudig wordt dan zij elders is,
wellicht omdat men hier te’ lande nog andere be-
v6lkingsgroepen – genoemd is bv. de landbouw —
in de regeling wenscht te betrekken.’ Is dit zoo,
dan zal deze omstandigheid zich voegen bij de b’e-

kende omstanigheden van anderen aard, die op het
oogenblik spoedige indiening van een financiëel ‘ont-

70

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

1
jJ

werp eenigszins problematiek maken, en is verder te

verwachten,’ dat ook• de parlementaire behandeling

meer tijd zal nemen dan elders. De dag van inwerking-

treding is ondêr deze omstandigheden. nog in ht

verschiet: .
Onderwijl wordt reeds met het uitkeeren van
dividenden over het afgeloopen jaar een aanvang gê-

maakt en bestaat de mogelijkheid, dût de door veii-
nootschappen behaalde extra-winst in de ‘handen der

onbekende oogenblikkelijke aandeelhouders overgaat.

Hooge dividenden zijn reeds aangekondigd. Zal de uit-

keerende vennootschap nu den fiscus naar de aandeeP
houders kunnen verwijzen? Of blijft de vennootschap,

ook nadat de extra-winst geheel of grootendeels in

andere handen is overgegaan, voor de belasting aan
sprakelijk?
Het is denkbaar, dat men zich hier te lande

voorstelt de belasting niet van het bedrijf, doch
van den individueelen aandeelhouder te heffen, in

welk geval het uitkeeren van dividend natuurlijk geen

bezwaar geeft. Ligt het echter in het voornemen, gelijk

elders, de belasting bij rechtspersonen op het winst-
makend bedrijf te doen drukken, dan mag de vraag

wordengesteld,of niet zonder verder dralen stappen

moeten worden gedaan ter bereiking, dat door de betrok-
ken vennootschappen en verdere lichamen een zeker deel
van hetgeen hun winst oer het afgeloopen jaar meér

bedraagt dan het gemiddelde van vroegere jare1,
voorloopjg extra worde gereserveerd. Vele der be-

trokken lichamen doen dit stellig op het oogenblik

reeds, doch tasten omtrent het bedrag in het. duister.
Ook indien men het scheppen eener wettelijke ver-

plichting, zooals in Duitschland en Hongarije, onnoo-
dig. oordeelt,, blijft het wenschelijk, den betrokkenen

althans zeker houvast te geven.
Het middel praejudicieert’ niets en eigent zich
mitsdien tot oogenblikkelijke t
oepass
i
ngt

..)

i
B.
.

IETS OVER EXTRA-WINSTEN IN VEETEELT

EN ZUl VELBËDRIJF.

Het ging den landbouwers eü veeteles over ‘t alge-
meen de laatste jaren reeds goed en sedert er in
Europa oorlog is, werd het nog veel beter. Er wordt
veel gesproken tegenwoordig over de winsten en ver-

diensten van den boer, welke winsten door het vele
praten en schrijven erover door iedereen, inmiddels
tot fabelachtige hoogte zijn gestegen. Een stroom van

algemeenheden wordt over dit onderwerp ten beste

gegeven.
Zeer vermoedelijk zal bij .de nieuw in te voeren
belastingen tot dekking van de crisiskosten en: nog
veel meer, gedacht worden aan den boer als belasting-
object, in verband met den voor hem gunstigen tijd,

dien hij thans doormaakt.
Er ,wordt tegenwoordig ook veel gesproken over
oorlogsw.insten. Zijn de extra-verdiensten, die de boer
maakt tengevolge van den oorlogstoestand, ook daar-
onder te rekenen? Een vraag, die de onlangs inge-

stelde staatscommissie inzake belastingen op oorlogs-
winsten, zich zeer zeker ter beantwoording in beves-
tigenden of ontkennenden zin zal voorleggen. Koe en wat de nieuwe belastingen zullen zijn, waaraan
ook de landbouwer en veeteler zal worden onderwor-
pen, er client daarbij wel onderscheid te worden ge-
maakt tusschen boeren:
le. een eigen plaats bewonend;
2€. pachters;
terwijl onder de. laatsten nog weer onderscheid ge-
maakt moet worden naar gelang ze v66r of in 1915,
dus. al
of niet onder den invloed van de laatste prijs-
stijgingen hebben gepacht. In de, pachten, in 1915 tot
stand gekomen, zijn toch de hooge prijzen van land-
bouw-, . zuivelprodructen en vee reeds goeddeels. ver-
d’isconteerd. . ‘. .
De gemengde
bedrijven,
staan er anders voor, dn
die waarin uitsluitend de veeteelten» zuivelproductie

wordt beoefend. Terwijl de landbouwers in normale
tijden een deel van het eigen verbouwde graan aan
het vee voederen, moeten ze het thans voor de Regee-

ring beschikbaar houden. Ze maken weliswaar goede
prijzen, doch de gewone gang van het bedrijf is onder-

broken, hoewel geenszins tothun schade. Dat de aanfok
en het mesten van varkens door de huidige regeling,
gevolg vn de omstandigheden, niet wordt bevorderd,

niettegenstaande de hooge prijzen, is reeds gebleken.

In de uitsluitend veeteelt-bedrijven ondervindt men
dit niet, daar de veeteelt- en zuivelboeren in alle op-

zichten vrij zijn. Die op de beste gronden wonen,
zullen van de huidige omstandigheden het meest pro-

fiteeren, daar hun producten ook het meeste opbren-

gen,
terwijl
ook, het veeslag beter is. Echter, en dit’

mag vooral niet uit het oog worden verloren, dat

geen twee bedrijven, hètzij uitsluitend veeteelt, of
landbouw- en veeteeltbedrijf, met elkaar zijn te ver-

gelijken, wat de uitkomsten betreft, daar b.v. een boer
die met eigen kinderen werkt, in veel voordeeliger

conditie is, dan b.v. de pachter, die 4 . 5 personen
in zijn dienst heeft, wat dooreengenomen wel een verschil maakt van 7 4 800 gulden per jaar. Troit-

wens de kinderaftrek boven 13 jaar, bij belastingen,
komt voor den boer in ‘t geheel .niet tot zijn recht,
daar de kinderen boven den leerplichtigen leeftijd
reeds bruikbaar zijn in het bedrijf. Arbeiderskinderen,
die als jong maatj’e of als jongste meisje bij een

boer in dienst gaan, verdienen boven kosten inwo-

ning al soms meer dan een gulden per week. Voorts
zijn er allerlei verschillen; pachters inet en zonder
vermogen, buiten hun voortvaring; eigen boeren, zon-

der, met weinig, of vrij zware hypotheek. –
Met betrekking tot de winsten in landbouw, vee-

teelt- en’ zuivelbedrijf, is het zeer moeilijk een alge-
meene berekening samn te stellen, die als maatstaf in
‘t algemèen en voor bijzondere gevallen kan vol-

doen. In elk geval zijn die winsten niet zoo groot als

het vele spreken en
schrijven
erover wel zou doen

onderstellen. Voor het landbouwbedrijf is het in ver-
band .miet het graanvraagstuk iiog lastiger, daar het
verbod van voederen aan het vee van het zelf ver-

bouwde graan een eigenaardigen toestand schept, waar-
van de voor- en nadeelen moeilijk ondercijfers zijn
te brengen. •Voor het veeteelt- en zuivelbedrijf gaat

het wat gemakkelijker. Nemen we een aan de werke-
lijkheid ontleend voorbeeld uit de te goeder naam
bekend staande kleistreek in het Westen van Over-

ijsel, het Kampereiland, onder gunstige bedrijfs- en
pachtvoorwaarden.
De plaats, groot 27 H.A. is van de gemeente Kam-

pen in 1912 voor
vijf
achtereenvolgende jren ge-
pacht. Het gezin bestaat uit zes personen, man, vrouw,
en vier kinderen, allen boven de 13, doch beneden de

20 jaren. Het in de voortvaring belegde kapitaal is
groot
f 8000 1);
andere bezittingen heeft de pachter
hoegenaamd niet. In normale tijden kon boven de te
te betalen pachtsom en na aftrek van alle bedrijfs-

onkosten, belastingen, ‘enz., gemiddeld ongeveer
f
400

jaarlijks worden overgehouden. Dit is 5 % van het
in de voortvaring gestoken kapitaal. Overigens werkt
de pachter met zijn gezin dus uitsluitend voor levens-
onderhoud. Van ondernemersloon geen sprake, veel
minder nog van ondernemerswinst.
Er wordt jaarlijks gemiddeld 2500 K.G. boter

geproduceerd
2),
en verkocht aan handelaars op de

markt te Kampen.
1914/’16 2500 K.G. boter ge-

middeld h
f
1.50 per K.G. is
f
3750.-

v66r de crisis 2500 K.G. boter

gemiddeld
h f
1.20 per K.G. is ,, 3000.—

meer

, – / 750.-

De voortvaring is thans wel veel meer waard, doch dit
levert hem geen bijzondere voordeelen op, daar hij die voort-varing niet heeft ôm té verkoopen.
Levering’ der melk aan een coöperatieve zuivelfabriek zou hem’ ook doen ‘deelen- in de handelswinst

. ..

.

9 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7′

1

f
750.-
Bij gemiddeld gewas heeft

bedoelde pachter 20.000 R.G.
hooi te verkoopen
t
f
60.-

per 1000 K.G. is ……..
f
1200.-

V66r 1914/1915 gemiddeld
over een aantal jaren
f
40.-

per 1000 K.G. is ……….
,,
800.-

meer

,,
400.-

Hij heeft jaarlijks, mits hij

voordeelig boert, door aanfok
6 koeien te verkoopen, die

nu gemiddeld
f
100.— per
stuk meer opbrengen, is
. ,,
600.-

Voor gemeste en/of gefokte varkens ontvangt hij, rekening
houdend met de gestegen

voederprijzen, meer dan vôôr
1914/’15 ………………
,,
250.-

Totaal meer dan v66r de crisis
f
2000.-

of in ‘t geheel 30 % van het in de voortvaring

gestoken kapitaal,d. i. 25 % meer dan v66r 1914/’15.
Er zijn op dit beeld naar de omstandigheden veel
variaties in de verschillende deelen van ons land.
Voor de kleine pachters en kleine eigenaars met

hypotheek, voor de keuters vooral,
zijn
echter do
voorwaarden om nu extra-winsten te maken veel
minder gunstig, in verband met de stijging der land-
pachten op de jaarlijksche verhuringen. Men hoeft

de jaarcijfers van Nederland maar op te slaan om

met
een oogopslag te zien hoezeer de kleinbedrijven
van 1-5 H.A. en 5-10 H.A. ver in de meerderheid
zijn, waarvan iets meer dan de helft in eigen exploi-

tatie is. Voor bedrijven van 10-20 H.A. is dit ook
nog het geval, maar die van 20-50 H.A. niet meer.
Voor de bedrijven van 50-100 H.A. is het cijfer
nog ongunstiger, om voor de grootbedrijven boven de
100 H.A. weer aanmerkelijk over de helft te stijgen.

Waar meer dan 50
0
/0
van den in cultuur gebrachten
grond door de gebruikers wordt gepacht, ligt het
voor de hand hoe spoedig en gemakkelijk de winsten
van nu in de toekomst kunnen worden geneutra-
liseerd.
Onwillekeurig rijst de vraag, reeds uit anderen
hoofde herhaaldelijk gesteld, hoe lang zal dit bloei-tijdperk voor landbouw, veeteelt en zuivelproductie
nog duren, en is het niet zeer waarschijnlijk, dat na
den oorlog een geweldige terugsiag volgt, met al de
daaraan noodwendig verbonden gevolgen? Daarom

voelen we er veel voor, dat bij de aanhangig te
maken belastingvoorstellen er tegen gewaakt wordt,
dat den boer een belasting wordt opgelegd, die hem
in de toekomst allicht zwaar kan drukken, in verband
met te verwachten reactie. Dat hij een behoorlijk
percentage meebetaalt in een eventueel in te voeren
belasting op extra winsten, zoo mogelijk progres-
sief, kan geen overwegende bezwaren ontmoeten. De
pachters, zonder of met weinig eigen kapitaal buiten
hun voortvaring, zullen er door gebaat zijn,
terwijl
de
kapitaalkrachtige pachters en eigengeërfden boven-
dien in andere belastingen nog wel voldoende kunnen
worden aangesproken.
Zwolle, 1916.

B. KNOL.

EENIGE BALANSCIJFERS VAN DE GROÖTE

ENGELSCHE BANKEN.

Zooals Francis E. Bevan, chairman van den Board
van Barclay & Company, Limited, in
zijne
rede op
de algemeene vergadering van aandeelhouders deed
opmerken, toonen de resultaten der groote Engel-
sche banken in de opvolgende jaren gewoonlijk slechts
geringe verschillen. Is het geld duur, dan is de marge
tusschen de rente, op uitzettingen gekweekt, en aan
deposanten bctaald,-ruim en dus ook de exploitatie-
winst bevredigend, maar dan kan men, er tevens

zeker van zijn, dat op investments (en somtijds

opk op voorschotten)
afschrijvingen
noodig
zijn,
welke de vermeerdering der winst weder geheel
te niet doen. Zoo is het ook in 1915 gegaan. In

de eerste zes maanden bleef het disconto laag; met
een gemiddelde van £ 2.8.1 per cent, voornamelijk
tengevolge van den maatregel der Engeische Regee-

ring inzake de prae-moratorium-wissels, welke maat-
regel eene kunstmatige geldruimte schiep.
1
De uitgifte van Treasury Bilis, waarvan het dis-
conto geleidelijk tot 5 % werd opgevoerd, had echter

tengevolge, dat in de laatste zes maanden het disconto

gemiddeld £ 4.18.- per cent bedroeg, zoodat tegen-

over de deposito-rente (gemiddeld £ 2.12.- per cent)
eene ruime marge overbleef.
Bijkans
alle banken
konden dan ook hun dividenden onveranderd hand-
haven, en de noodige afschrijvingen bewerkstelligen.
Belangrijker dan de bedrijfsresultaten zijn de
balanscijfers, welke duidelijk den invloed van den

oorlogstoestand weerspiegelen.

(In duizenden pond sterling)

1915.

Rek. Crt
Kasge!.
0/0
/o
Wissel,

salds
den en
geld af.
van
depo- Beleg-
gingen
van
depo

I

porte.
Ifeuilleen
von
depo-
depasifo’s
cail. sito’s
t sitos
Cj
,
C
,,
voor. sito’s

Lond.banken
713,450
189,331 26,5
227,795
31,9
341,238
47,8
Prov. banken
198,830 39,897
20
71,022 35,6 104,128 52,3

912,280
229,228
25,1
298,817
32,7
445,366
48,8

1914.

Lnd. banken 1656,9571203,7641 30,9 102,881 15,7
~
390,7761 59,8
Prov. banken 183.074 49,056 26,9 32,770 17,9117,293 64

840,031 252,820 30,1 135,651 16,1 508,069 60,5

De deposito’s wijzen eene sterke toeneming aan, het-
geen men in verband zal moeten brengen met de om-
standigheid, dat de Regeering, die thans de grootste
afnemer in bijna elken tak van bedrijf is, contant
betaalt, en dat de langdurige buitenlandsche credieten
veel minder voorkomen. Ook zijn de voorraden veel
minder groot dan in vredestijd.
De kasmiddelen
zijn
ondanks de toeneming der de-
posito’s niet alleen relatief, maar ook absoluut ver-
minderd. In Augustus 1915 stelden de banken
£ 20.000.000 in goud ter beschikking van de Bank
of England; hoeveel goud zij thans nog hebben is
uit de balansen niet op te maken; alleen de Lon-
den City and Midland Bank Ltd., waarvan Sir hol-
den president is, deelt mede nog £ 7.000.000 in
goud te bezitten. Behalve aan de afgifte van boven-
genoemde £ 20 millioen, is de vermindering der kas-
gelden ook te wijten aan de inschrijvingen op de
oorlogsleeningen. De investments wijzen eene zeer
belangrijke vermeerdering aan (van £ 135 milli.oen
tot £ 298 millioen) en, al zullen hieronder voor groote
b’edragen Treasury Bills voorkomen, zee wijzen alle presidenteit der banken er toch op, dat een groot ge-
dee
1
.te
van
de cash holdings en de wisselportefeuille
voor belegging in oorlogsleening aangewend zijn. Op
de balansen wordt vrijwel uitsluitend van den
4Y %
warloan riielding gemaakt, hetgeen natuurlijk samen-
hangt met het recht van conversie, aan houders van
Consols toegekend; maar deze conversie bracht voor
de banken, die steeds een groot bezit aan Consols
hebben aangehouden, noodzakelijkerwijze eene uit-
breiding van het bezit aan government-securities
medc, dar met de omwisseling eene cash-inschrijving
gepaard moest gaan.

iit
deze vermeerdering van de investments schuilt
eeti
gevaar; niet zoozeer de kans op tierceering, waar
door de banken zich niet meer zouden kunnen hand-
haven. Juist de omstandigheid, dat de instellingen,
aan welke het publiek gelden heeft toevertrouwd (de-
posito-banken, spaarbanken, vakvereenigingen, levena-
verzekeriugmaatschappijen), feitelijk boven hunne
krachten op de oorlogsleeningen hebben ingeschreven,
doet de mogelijkheid van tierceering sterk verminde-

72

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

ren.
1)
Maar wel dreigt gevaar, zoodra de banken ge-

roepen worden, na de totstandkoming van den vrede,

handel en industrie steunen; dan worden de voor-
schotten grooter en de deposito’s kleiner, en dan
moeten istvestments geliquideerd worden. Deze be

staan echter, sinds de banken hare Amesikaansche
effecten hebben verkocht, uit locale fondsen, waarvan

het Engelsche beleggende publiek reeds meer dan ge-
noeg bezit. De koersen zullen gedrukt worden, en

beleening bij de bank of England zal het laatste red-

middel
zijn.
Maar ook deze mag niet te zwaar belast

worden. De chairman van Barelay & Oompany, Lim-
ited, zeide dan ook terecht: ,,we should greatly prefer

our usual large holdings of buis tho the increase in

our holdings of even Government securities.”
Het groote effectenbezit wordt nog hindelijker,
wanneer de banken gevolg geven aan den wensch van

Minister Runciman en haar bedrijf meer op Duït-

sche leest gaan schoeien; voorloopig
schijnen
de bank-

besturen er weinig voor te gevoelen; zij achten •het
niet wel mogelijk, tegelijk aldus te handelen de po-

sitie van Engeland te handhaven als het middelpunt
van de geidmarkt en van den goudhandel.
Het blijft in ieder geval merkwaardig, dat, evenals

in andere takken van bedrijf, ook in het bankbedrijf
de wenschelijkheid overwogen wordt, het voorbeeld

van den
vijand
te volgen..

L. H. v.
L1MA

INDEX-CiJFERS.

All records broken – schrijft The Economist van

5 Februari boven zijn artikel over de indexcijfes
van de afgeloopen maand. Niet ten onrechte. Het

algemeene indexcijfer vertoont, vergeleken bij de vo-

rige maand, grooter stijging dan in eeuige maand te-
voren en hetzelfde geldt voor bijna alle afzonderlijke
groepen. Ook het totaalcijfer, 3840, overeenkomend

met een indexci.jfer van 174,5, is een recordeijfer.
Sinds 1850 zijn de
cijfers
berekend; het hoogste cijfer
tot dusver,
3792,
werd bereikt iii 1864.

Data
Granen
en
vleesci,

ere

dtngs-

en ge-

Grond.
stoffen
textiel-
indus-

tr,e.

Dclf-
stoffen.

Diver-
5e,,:
oliën,

bbcy, enz.

,
Totaa’
.4lge
,neei,
index-
cijfer

Basis (gemidd.
1901-5)

.
.
500
300
500
400
500 2200 100-0
1 Januari1914
563 355 642
491
572 2623 119-2
1 April
560
350′!2
626
1
!2
493 567
2597
118-0
1 Juli
565
1
/,
345
616
471’/2
551
2549 115-9
Eindejuli

,,
579 352
616′!,
464
1
!2
553 2565 116-6
,,

Aug. ,,
641
369 626 474 588 2698 122-6
11

Sept.

,,
646 405
611’1
472
1
!,
645
2780 126-4
,,

Oct.

,,
656
1
/
400
1
/2
560 458
657
2732 124-2
Nov. ,,
683
407
1
/
6

512 473
684
1
/
2760 125-5
Dec.

,,
714
414
1
/2
509 476
686
1
!,
2800
1273
Jan.1915
786
413
535
521 748
3003
1365
Febr. ,,
845
411
552
1
1
561′!,
761
3131
142-3
Mrt.
840 427 597
644
797
3305 150-2
April
847
439
1
/
594
1
/
630 816
3327
151-2
,.

Mei

,,
893
437
583 600
814
3727
151-2
,,

Juni

,,
818
428 601
624
779
3250
147-7
,,

Juli

,,
838
11
,
440
1
f
603 625
774
3281
149-1
,,

Aug. ,,
841
438
1
1,
628
610/,
778
3296 149-8
11

Sept.

,,
809
1
/
470′!2
667
610
1
/
769
1
/
3336 151-8
Oct.

,,
834
443 ‘/s
681
631
‘/2
781
3371
153-2
Nov. ,,
871
1
/
444
691
667’/,
826 3500
159-1
Dec.

,,
897
446
731
711′!,
848′!,
3634
185-1
,,

Jan.1916
946’/2
465
782′!2
781
1
!,
884
1
/
3840
174-5

Het ligt voor de hand, dat een zoo algemeene stij-
ging samenhangt met algemeene verschijnselen. Als
zoodanig noemt The Economist dc nog steeds stij-

‘) De kans, dat de Engelsche Staat Zijne verplichtingen niet
zou kunnen blijven nakomen, is uiterst gering; in de armere
oorlogvoerende landen zal als de oorlog nog veel langer aan-
houdt, toch naar een oplossing gezocht moeten worden; wellicht
ware die te vinden in de verlaging van de goudwaarde der
munteenheid. Hierop kan echter thans niet nader ingegaan worden.

gende vrachten en de groote contracten door de regee-
ring voor legerhehoeften afgesloten. Onder de gra-

nen is het vooral de tarwe, diein prijs is omhoogge-

gaan, terwijl van textielgrondstoffen zoowel wol al
katoen, ruw en bewerkt, sterk zijn gestegen. Het ver-
hoogcle
cijfer
voor delfstoffen wordt vooral veroor-

zaakt door regeeringsbehoeften aan kolen en meta-
len, terwijl oliën en oliezaden het hooge cijfer der
diversen sterk hebben beïnvloed. –

Slechts rubber, vleesch en stalen rails zijn ietwat

gedaald, de rubber nog het meest.
Wat betreft de kleinhandeisprijzen:
Data
Nederla,,d
Ccntr.B;v.
Engeland
(Boardof
Du,tsclzland

100
100 100 104 113
104.6
109
118
117.6
Febr.

,.

…………….
110
122
124.4
114
124
131.4
‘ 117
124
136.7

Juli

1914

………………

120
126
145.2

Aug.—Dec.

1914
…………

Juni

,……………..
123
132
148.7

Jan.

1915
………………

April

..

……………..

Juli

,.

…………….
125

..

134
151.5

Maart

,……………….

Mei

, ………………

124′
135
155.7
Sept

..

….

…………
124

.
140
158.9
Aug.

,
………………

Oct.

,……………..
123

.

141
167.2 Nov.

,……………..
125

.
.
144
155.2
127
.
145.

De
cijfers
der kleinhandelsprijzen zijn minder spre-

keud. In Iederland hield de
stijging
nog regelmatig

aan; in Engeland zijn de piijzen eveneens met een

fractie gestegen; in Duitschiand zijn zij daarentegen
belangrijk naar beneden geloopen, gevolg van de vast-
stelling in October van maximumprijzen voor boter

en varkensvet. . .

A USTRALISCHE FINANCIEN.

De inschrijvingen op de tweede binnenlandsche
4’/ % leening k £ 10.000.000.— van het Oommon-

wealth, welke 31 Januari sloten, hebben ruim
£ 20.000.000.— bedragen. Op de eerste, die in
Septetober I.I. geëmitteerd werd en £ 5.000.000.-
groot was, werd voor £ 18.000.000.— ingeschreven, zooclat beide cinissies een groot succes zijn geweest
en een gunstig getuigenis afleggen van de beleg-
gingskracht van dit jonge werelddeel. Men moet
echter hierbij wel in aanmerking nemen, dat beide
leeningen free of income-tax zijn en dus niet alleen
voor inwoners van Australië gelijk staan met veel
hooger rente afwerpende fondsen (voor de rijkeren

zelfs met beleggingen, die 6.65 % rente geven),
maar ook ge;’rijwaard zijn voor verhoogingen van den
income-tax, welke in een land als Australië, waar
de Labour Party aan de Regeering is, niet onwaar-

schijnlijk zijn.
Het Gouvernement mag zich gelukkig rekenen,
dat het er tot di.svorie zoo goed in geslaagd is,
zijne leeningen in het eigen land onder te brengen.
Vroeger stond de Londensche beurs voor het Austra-lische Gemeenebest zoowel als voor de afzonderlijke
staten steeds open en groote bedragen vonden daar
dan ook geregeld plaatsing. Sinds het uitbreken
van den oorlog heeft de Engelsche Regeering echter

aan Austra1i alleen voorschotten voor oorlogsdoel-
einden toegezegd. In verdere kasbehoeften had
Australie zelf te voorzien. – Aangezien de politiek
van de Labour Party medebrengt, dat ieder jaar
aanzienlijke bedragen voor productieve doeleinden
(speciaal spoorwegbouw) worden besteed, en boven-
dien tengevolge van den oorlog tekorten op den
gewonen ‘dienst ‘ontstaan, welke de laatste belas-
tingsverhoogingen zelfs niet konden dekken, zijn de
bedragen, waarin de Australische Regeering heeft

te voorzien, vrij groot.

9 Februari 1916

ECONOMI9±i4TATIST!SCHE
‘ËR

1dHTEN

73

PAP

Onderstaand staatje geeft. hiervan een overzicht:

Gewone uitgaven.

1914-1916

1915-1916

.

(Raming)

£

£
New South Wales . . .

18.235.156

19.013.033
Victoria …………11.444.231

11.477.602
Queensland ……….7.199.399

7.683.319

South Australia

4.662.395

4.751.902

Wstern Australia

5.706.542

5.746.146

Tasmaiiiv.

……….

1.219.150 .

1.292.367

Totaal …………..48.466.873

49.964.369
Cornmouwealth …….1.6.891.227

22.069.514

Totaal …………..£ 65.358.100

£ 72.033.883

Buitengewone uitgaven.

Raming

Staten …………..£ 20.683.059

£ 14.000.000
Commonwealth .’ …..£ 2.163.807

£ 2.700.000

£ 22.846.866

£ 10.700.000

De totale uitgaven bedragen dus voor de laatste
boekjaren, resp. £ 88.204.966 en £ 88.733.883, tezamen

ongeveer £ 177.000.000.

De cijfers der inkomsten luiden als volgt:

1914-1915

1915-1916
(Ramiug)

£

.

£
New South Wales . . .

18.928.551 .

. 19.018.000
Tictoria …………10.248.761

11.244.382
Queensland ……….7.202.658.

.

7.687.75.5
South ‘Australia

3.973.310

4.760.830
Western Australia . . .

5.140.725

‘5.504.259
Tasmania

……….1,134,191 . .

1,138,113

Totaal …………..46.628.196

49.353.339
Commonwealth …….16.047.935 .

19.250.000

Totaal Generaal ……£ 62.676.131

£ 68.603.339

Totaal zullen dus de inkomsten vermoedelijk be-dragen circa £ 131.000.000, hetgeen een geldtekort laat van £ 46.000.000. Hierin is, zooals wij. zeiden,

gedeeltélijk ‘voorzien door de emissie van leeningen
tot een totaal bedrag van £ 15.000.000 en voorts
door de uitgifte van niet-inwisselbaar papieren geld.
Hiermede wordt echter het tekort niet geheel
gedekt, en weldra zal ongetwijfeld weer gene nieuwe
leening geëmitteerd. moeten worden.

DE RU.BBERMARKT IN 1915.

Na het verschijnen van het overzicht over de rub
bermarkt in het jaar 1915 kwamen de verschillende
statistieken van de Londensche makelaars in ons
bezit, zoodat wij, in aansluiting op het artikel, voor-
komend in No. 2, thans eenige cijfers, kunnen noemen.
Volgens het jaarbericht van de Firma S. Figgis
& Co., wei het meest bekende, worat de wereldpro-
duetie voor 1915 geschat op:

ca. 146.000 Tons,

.

tegen ca. 120000 Tonsin 1914
waarvan Para& Cauchoca 37.500 T.

37.000
,, ,,
1914
Plantage

,, 98.000 ,,

65.000
,, ,,
1914
Congo’s

7.000 ,,,,,,

8.500 ,, ,, 1914

terwijl de wereldeonsumptie eveneens op 146.000 Tons
wordt geschat. Immers, dc zichtbare voorraad, die 31
December 1914 7349 Tons bedroeg, was op denzelf-
den datum 1915 7434 Tons, een onbeduidende vermeer-
dering. Neemt men in aanmerking, dat thans op de
continentale markten: Havre, Antwerpen, Rotterdam
.en Hamburg, geen voorraden zijn, zooals andere jaren
wel het geval is, terwijl bovendien voor de Engelsche
regeering een.kwantum van 5000 Tons steeds beschik-
baar moet blijven, dan valt het op, hoe klein in wer-
kelijkheid deze voorraad is.

Het V e r b r u
i
k over de verschillende landen ver-
deeld, is als volgt:

Amerika en Canada
89.500 Tons
……..
……..
E
nge
l
and
24.000

Duitschiand en Oostenrijk
3.000
Frankrijk

…………………
7.000
Rusland ……………………
16.000

,.,
Italië

enz .

…………………
2.500
Japan en Australie ………
.
4.000

Totaal…………146.000 Tons

– Amerika, dat tot dusvérre ongeveer de helft van

de wereldproductie voor zijn rekening nam, had dit

jaar meer dan 60 % van het geheel’noodig. Ook in
Engeland en Rusland, nam het verbruik van ruwe

rubber enorm toe, zoodat de ruim 1.5.000 Tons, die de
Centrale mogendheden in normale tijden meer ge-
bruiken dan in het afgeloopen jaar, zonder moeite door

de overig:e consumenten werden verwerkt, wel ecu be-
wijs hoe reusachtig het verbruik van’ ruhbcr tenge-
volge van den oorlog is toegenomen. Neemt men al-
leen maar het enorm groote aantal r.tttorwagens in

aanmerking, dat gebruikt wordt in den tegenwoordi-
gen oorlog, ‘inn behoeft dee toename geen verwon-
dering te verw’ekken. Laten we het gebruik van mb-

ber voor andere corlogsdoeleinden, als zijnde van
min of meer tijdelijken aard, buiten beschouwing, ‘dan

blijft juist de steeds toenemende productie en in ge-
bruikstelling van motorwagens een feit, waarmede ten
opzichte van de consumptie van rubber ook na den oorlog rekening gehouden moet worden. Als zeker

mag: aangenomen worden, dat de motorvrachtwagena
na den oorlog het goederenvèrvoer met paard en
wa-
gen zoogoed als ‘geheel zullen vervangen, zoowel in Europa als in Amerika. In Amerika wordt voor’1916

eh productie van ca. 1.000.000 motorwagens ver-
wacht tegen 700.000 in 1915. Dat Engeland het groote
aantal benoodigde motorwagens niet zelf kan voort-

brngen blijkt uit de uitvoercijfers’ van motorwagens
uit Amerika. Vaii Juni 1914 tot Juni 1915 werden
ca. 14.000 wagens uitgevoerd naar Engeland, tegen. 780 in het vorig jaar.

r o d u c t i e. Het onderstaande staatje, ‘geeft aan
de met heveaboomen bp]ante oppervlakte in Azië:

1909 totaal ca 590.000 acres
1910

,,

,,

715.000

,,
1911

,,

,,

820.000
1912

940.000
1913 . ‘,,.

1.185.000
1914

1.205.000
1915

;,

1:320.000

.De plantage-prodictie gedurende de laatste 5 jaar
bedroeg:

‘18.000 tons in 1915 tegen 65.000 tons in 1914,
48.000 tons in 1913.. 28.500 in 1912 en 14.200 tons
in 1911.

De oorlog behoedde de rubbeimarkt voor een crisis,
dje in verband met de verwachte groote toename van
de productie in het jaar 1.915, ‘(in’ verhouding de
grootste van. de eerstvolgende jaren) door velen ge-vreesd werd. In liet afgeloopen jaar n.l. werd de op-
peivlakte, aangeplant in- het jaar 1.910/11 tapbaar, en ht was de vraag of de.consumptie deze meerproductie
zou kunnen opnemen zonder een gevoelige daling in
prijs. Wel werd het verdwijnen van de zoogenaamde
,,wilde” rubber voorspeld, doch met name de reeds
jaren door vele schrijvers (nog onlangs door Prof.

viin Iterson) ter dood veroordeelde Para rubber,
schijnt in een vroegtijdigen dood geen lust te hebben.

Integendeel: tegen een productie van 37.000 Tons in
1914 is deze dit jaar weer toegenomen en bedraagt
thans 37.500 ‘fons. Voor de eigenlijke Para rubljcr is
d6 toename ca. 2500 Tons, terwijl de zoögeri. Caucho
met ca. 2000 Tons verminderde, wel een bewijs, dat
ondanks de verbeterde kwaliteit van het plantage-
prduct, de fabrikanten de oude beproefde Para-soort

74

ECONOMISCH STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

nog niet wi11n missèn. Doch ook dc wi1d. ‘Con’o

.r.ubber is nog niet geheel van de markt verdweneû,
hoewel de aanvoeren daarvan iedr jaar kleiner w’oP-

den: 7000 Tons in 1915 tegen 8500 in 191.4, 10.
000

in 1913, 13.800 in 1912 en 15.000 Toas in 1911. ilet-
geen thans aan. de iiiarkt komt zijn voornamelijk

lirima soorten; vérvac41 wordt, dat deze het nog wl
een tijd tegn plantage zullen kunnen volhouden; Nu

dè aanvoèren.naar Antwerpeii, Havre eb Rotterdam,

de voornaamste continentale markten vodr Congo’,
opgehouden hebben, wordt bijna a’lles.in Liverpool aan

de markt gebracht. Een klein gedeelte gaat ook dire(t

van de Congo naar Amerika.
Kunstmatige Rubber. Niet te verwonde-
ren is het, dat bij de tegenwoordige hooge prijzen

weer alle mogelijke geruchten omtrent kunstinatie

rubber de ronde doen. Niet alleen in Duitseliland,
maar ook in Rusland, is men ijverig in de weer. In

Duitschiand schijnen werkelijk autobanden uit kunt-

matige rubber veivaardigd te worden. Op het ooge-
blik is de prijs daar voor ruwe rubber
f
25
f
30

per K.G.; ‘daartegen kan met voordeel kunstrubbr

gefabriceerd worden. Of het product evenwel ten

‘planta’e rubber
a
f
3,50 per K.G. kan concurreereh.,
‘meenen wij te moëtén betwijfelen.
CIJFERS OMTRENT HANDELS VLOTEN EN

HANDEL VAN DE VOORNAAMSTE LANDEN.

Onderstaande tabel werd door ,,Bradsti’eet’s” ont-

leend aan eene onlangs, oner den titel ,,Ocean
Shipping” door de Amerikaansche ,,Merchant Marine

Commission of the National Foreign Trade Council”
uitgegeven monografie. Zij geeft den toestand weer

op 1 Juli 1915:

. Tonnenmaat Aantal Handel
stoo,n.che pen tonnen per p. hoofd
groot minst, hoofd der der be-
!La&den

Bevolking

100 ton ‘) bevolking volk. )

Noorwegen

2.400.000

1.977.809 0.824

87

Gr.-Britanni6 45.250.000 19,235,705 0.425 114

Denemarken

2.800.000

803.701 0.287 116

Nederland

6.000.000

1.498.519 0.50 419

Zweden ..’:

5.500.000

1.021.796 0.185

68

Griekenland

5.000.000

892.991 0.179

23

Duitschland . 65.000.000

4.419.167 0.068

67

Ver. Staten. 92.000.000

4.854.748 0.053

40

Frankrijk .. 40.000.000

1.909.609 0.048

70

Spanje …. 20.000.000

885,755 0.044

20

Italië ……35.000.000

1.513.631 0.043

30

België ……7.500.000 . 269.252 0.036 2161.

Japan ……50.000.0O0

1.826.068 0.036

10:.

‘Uruguay

1.100.000

36.561 0.033 77

Chili

3.400.000

100.320 0.029

75′

‘Argentinië .

7.250.000

188.771 ‘0.026

9

Oost.-Hong. . 50.000.000

1.016.695 0.020

23

Cuba

2.150.000

35.395 0.016 118

Brazilië . . . . 23.600.000

302.513 0.013

26

Rusland …. 164.000.000

851.951 0.005

8

De totale tonnenmaat van de wereld-koopvaardij-
vloot (schepen van 100 ton en grooter) bedroeg op

1 ‘Juli 1915 49.261.700 ton, hetgeen eene vermer-
dering over, een kwart eeuw, dus sinds 1890, betee-

kent van 122.7
%.
Van het totaal valt op stoom-

schepen een tonnenmaat’ van 45.729.208, met eeno

‘vermeerdering sinds 1890 van 252.2
%.
De vloot

der Vereen. Staten (zeil- en stoomschepen van 100

ton en hooger, behalve de houten meer-vs artuig)
omvatte op 1 Juli j.l. 5.892.639 tonnen (toeneming

sinds 1890: 30.9
%),
waarvan voor stoomschepen

alleen 4.854.748 (toeneming sinds 1890: 161.1
%).
Zooals uit het boven medegedeelde blijkt, wordt ech-

ter slechts een deel dezer vloot (1.071.543 ‘tonnen)
in den eigenlijken buitenlandschen handel gebezigd;
het grootste deel valt onder de kustvaart.

Behalve houten vaartuigen op de groote meren der Vereen.
Staten en Russische schepen in de Kaspische Zee.
Invoer tot verbruik, vermeerderd met uitvoer van binnen-
landsche producten met inbegrip van den invoer’van goederen die gereëxporteerd worden. Centen zijn weggelaten.
NIEUWE AANMUNTING.

Wij laten hieronder volgen ‘de dezer dagen door
het Departement van Financiën gepubliceerde

opgave van de in 1915 nieuw geslagen munten en

stellen daarnaast de overeenkomstige gegevens voor
de jaren 1914 en 1913

T. Voor ‘rek’ening van bijzondere personen.

1915

, 1914 .

1913.

lO-guldeustukken .-
f
7.384.760

f
4.000.000′

gouden dukaten

– 246.560 stüks 205.464 stuks

1)e waarde van dukaten bedraagt

f
5.70 per stuk.

Voor liet
Rijk
in Europâ:

1915

1914

1913

Guldens…..
f
14.215.000
f
15.785.000

Kwartjes
.
.
. . ,,

500.000
,,
1.400.000
f
300.000

Dubbeltjes
. .
.
,,

500.000
,,

900.000
,,
500.000

Stuivers –
.
.
. ,,

80.000

290.000

300.000

2
1
f
2
-centstukken,,

75.000
,,

50,000
,,
100.000

Centen …..
,,

108.000
,,

90.000
,,

50.000

1
1
2
-centen.
. .
‘.
,,

. 12.500
,,

25.000

Voor Nederlandsch-Indië:

1915

1914

1913

Guldens . . . . . .

-‘

f
8.000.000

1
/
2
-guldens…..

-.
,,
4.000.000

‘/
4
-guldens N.-I.
. f
425.000
f
2.500.000
,,
1.500.000

1
/
10
-guldensN.-I. .’,, 304.000 ,. 960.000
,,
1.500.000

5-centstuk. N.-I.
. ,,
– – ,, 3.000.000

2
1
1
2
-centstuk. N.-I.
,,

9.000
,,
550.000
,,

50.000

1-centstuk. N.-I.
, ,,
307.600
,,
426.000
,,
200.000

1
1
2
-centstuk. N.-I.
,,

– ‘

250.000
,,
116.400

Zooals uit het bovenstaande valt te berekenen wer-

den vervaardigd aan ‘s Rijks Munt te Utrecht:

in 1915: 105.575.000 munten.
1914: 187.370.036
1913′: 152.445.464

Aan den invloed van den oorlog is nagenoeg
geheel toe te schrijven de vervaardiging in 1914 en
1915 van niet minder dan 30.000.000 guldens.

Daarentegen kon de aanmunting van grove zilveren

munten voor Nederlandsch-Indië in die jaren ach-
terwege blijven, aangezien de, voorraad der Javasche
Bank nimmer beneden
f
20.000.000 daalde en thans

ongeveer
f
32.000.000 bedraagt.
De groote bedragen pasmunt voor Ned.-Indië in
1914 en 1913 geslagen, dienden niet alleen ter voor-
ziening in de behoefte van het bestaande circulatie-
gebied, doch ook voor de verdere muntziiivering in de

kolonie. . .

SCHEEPSBOUW IN 1915.

Lloyds heeft de jaarlijksche tabellen van te water
gelaten schepen gepubliceerd. Ditmaal werden
alleen de cijfers van handeisvaartuigen gegeven,

met weglating van die op Duitschland en de Donau-
monarchie betrekking hebbende. Hieronder volgen
de cijfers van 1915 en, ter vergelijking, die van 1914
en 1913. Het meest opvallend is het verschil bij de
Entente-landen; zoo kon Engeland slechts een derde
gedeelte van het recordjaar 1913 boeken.
Onderstaande cijfers geven echter geen zuiver

beeld van den toestand in het scheepsbouwbedrijf,
zooals die einde 1915 was. In het Vereenigd Ko-
ninkrijk, waar’ in 1914 en 1913 nog 58 59 % der
handelsvloot gebouwd werd, staan toch vermoedelijk
èlechts zeer weinig handelsschepen op stapel, ter-
wijl daartegenover voornamelijk in Nederland en de
T
ereen
i
g
de
Staten de scheepswerven zich juist enorm
uitgebreid hebben. ‘In Holland worden op werven,
waar voorheen uitsluitend schepen voor de binnen-
vaart gebouwd werden, thans zeeschepen gebouwd.
T
ersc
h
e
id
ene
werven hebben zelfs bestellingen voor

aflevering tot einde 1918. Ook uit de Vereenigde
Staten komen berichten van reusachtige uitbreiding;
zoo stonden einde 1915 alleen op de werven aan de

9 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

75

>

Delaware 83 schepen met 383.000 bruto register ton
op stapel, of meer dan het dubbele van de tonnenmaat

der in het geheele vorige jaar door Amerikaan-
sche werven te water gelaten schepen.

1915

1

1914

1

1913

Aan- 1 tonn.
1

1
Aan. t tonn.’

1 Aan. 1 tonn.

talII000I

/0
i.gIooI
°Io
1

jIioüo1
0/0

Itallcn
t

1

Itallen
1

1

katten
1

Koninkrijki 327
1
651
1
54,21 656 11684
1
59
1
688 11932
1
58
Nederland
120
113
9,4
130
118
4,1
95
104 3,1
Oostenr.-
Hongarije11
34
1,2
17
62
1,9
België8
17
0,6
54
30
0,9
Britsche
overz.gew.

31
22
1,8 80
48
1,7
91
48
1,4
China
…….12 12
0,4
7
2
0,1
Denemark
23 45
3,7
25
33
1,2
31
41
1,2
Frankrijk
6
26 2,2 33 114
4
89 176
5,3
Duitschl89
387
13,6
162
465
14
Italie
……..
30
22
1,8
47
43
1,5
38
50
1,5
Japan
…….
26 50
4,2
32 86
3
152
65
2
Noorweg

.

59 62
5,2
61
54
1,9
74
51 1,2
Rusland
4
1
0,1
10
2
0,1
10
3
0,1
Spanje

..

5
13
1,1
5 5
0,2
12
9
0,3
Zweden
27
20
1,6
26
15
0,5
25
19
0,7
Ver. Staten
84
177
14,7 94
201
7
205
276
8,3
Chili
1

743 112021 100 1131912853 1 100 11750 13333.1 100

DE STEELTRUST SINDS
1
911

Naast de bekende staatjes, betreffende de bedrijfs-
resultaten van de U. S. Steel Corporation, komt in
The Statist een opgave voor van ontvangsten, lasten
en overschotten sedert de reorganisatie in 1901. Do
volgende cijfers zijn daaraan ontleend:

In duizenden dollars.

Sinkin- Oz’erscl:. Dividend op Co,n-
Netto.

funds, na divi-

mon Shares
Jaren ontvang- Rente

‘:; diend Uitgekeerd Surplus
sten

uitbrei- de p’ef.
ding

shares

0/,

‘/ol
Bcd.ag

1901
(9m.) 84.787 11.400 11.959 34.675

6,82 3 15.226 19.449
1902 133.309 15.188 27.814 54.587 10,74 4 20.333 34.254
1903 109.171 19.083 29.292 30.392

5,98 21 12.707 17.685
1904 73.176 23518 18.207 6.231

1,23 – –

6.231
1905 119.788 23.057 28.046 43.465 8,55 – – 43.465
1906 156.624 22.840 35.565 72.999 14,36 2 10.166 62.833 1907 160.965 22.860 32.858 80.027 15,74 2 10.166 69.861
1908 91.848 23.863 22.350 20.415 4,02 2 10.166 10.249
1909 131.491 23.617 29.349 53.305 10,49 4 20.332 32.973 1910 141.055 23.367 30.198 62.270 12,25 5 25.415 36.855
1911 104.305 23.107 25.980 29.998

5,90 5 25.415 4.583
1912 108.175 22.818 31.099 29.038

5,71 5 25.415 3.623
1013 137.181 22.533 32.643 56.785 11
9
17
5
25.415 31.370
1914 71.664 22.239 26.053
1.848
1
)
0,36
1
)3
15.249
17.0971)
1915 130.351 22.901 32.456 49.794 9,80 1* 6.354 43.440 1)
Deficit.

Voorts wordt het aantal gewone shares iu buiten-
]andsche handen als volgt opgegeven:
31 Maart 1914 31 Dec. 1915 Vermindering
Engeland . . 801.497

355.088

56 %
flederland .. 357.293

238.617

39 %
Frankrijk . .

68,269

50.193

26 %
Canada . . . .

42.390

38.011

10
%
Duitsch]and .

2.152

1.178

DE BANKCLEARINGS IN DE VE EENIGDE

STA TEN GEDURENDE HET JAAR 1915.

De bankcicarings in de Vereenigde Staten gedu-rende het jaar 1915 weerspiegelen de opleving

van
handel en industrie. In de eerste helft van het
afgeloopen jaar was de toestand verre van rooskleu-
rig, maar de groote toeneming van oorlogsorders
deed in het tweede halfjaar de schaal omslaan. Ook
hadden de groote opbrengst van den graanoogst en
de daarmede samenhangende vermeerdering van de

ontvangsten der spoorwegen een gun stigen invloed.

Tegenover het afgeloopen jaar stegen de c]earings te

New-York met niet minder dan 33.2 %; hierbij moet
echter wel overwogen worden, dat in de tweede
lelft van 1914 de omzetcijfers tot een minimum

daalden. Eene juistere vergelijking geeft dan ook
het
cijfer
van 1913. Ook hiertegenover geeft 1915
vooruitgang aan, n.l. met 16.8
%.
Zelfs tegenover
het recordjaar 1906 is er nog eene vermeerdering

in de omzetten van bijna $ 6 milliard (5.6
%).
Speciaal het laatste kwartaal heeft tot dezen vooruit-

gang bijgedragen. De cijfers per kwartaal zijn
$ 21.334.000.-, $ 25.572.000.-, $ 26.857.000.- en

$ 36.900.000.-. In 1914 waren deze cijfers resp.
$ 24.458.000.-, $ 23.631.000.-, $ 17.389.000.- en

$ 17.538.000.-. Men moet echter wel in aanmer-
king nemen, dat de groote speculaties op de New

Yorksche Effectenbeurs in belangrijke mate tot
vermeerdering van het omzetcijfer hebbén bijgedra.

gén. In het geheel werden 173.145.203 aandeelen
verhandeld, zijnde het hoogste cijfer sinds 1909. De
handel in bonds beliep totaal 961.093.200.- nomi-naal. Dat de levendigheid op de effectenbeurs van

grootert invloed op de omzetcijfers geweest is, blijkt

ook wel hieruit, dat de Bankelearings in het overig deel van de Vereenigde Staten minder vooruitgang

aanduiden dan die van New-York en slechts even
boven de
cijfers
van 1913 blijven.
Wij laten hier eenige cijfers over de laatste jaren

Jaar
Clearings te
New
York in
milliocneu doil.

Ver,nperd.
of
vermind.
in percenten

Clearings buiten
York in
nillioenen dcli.

Ver,neerd.
of
i’ernind.
in percenien

1906
104.676
+
11,6
55.230
+
10,1
1907
87.182
-16,7
57.844
+

4,8
1908
79.276

9,1
53.133

8,4 1909
103.589
+
30,7
62.249
+
17,2
1910
97.275

8,1
66.821
+

7,3 1911
92.373

5,0
67.857
+

1,6
1912
100.744
+

9,1
73.209
+

7,9
1913
94.604

6,1
75.181
+

2,7
1914
83.019
-12,3
73.227

3,9
1915
110.564
+
33,2
77.195
j-

6,9

DE BERLIJNJSCHE WISSELNOTEERINGEN.

Hoezeer de noteeringen, door den van overheids-
wege georganiseerden wisselhandel tot stand ge-
bracht, afwijken van die op de vrije beurzen, moge
blijken uit het volgende staatje, waarin, naast de

offieiëele koersen te Berlijn op Nederland en de pan-teiten daarvan, de prijzen van Marken in ons land zijn
opgegeven.

Berlijn op

Nédérland
Nederland

Pariteit

op Berlijn
28 Jan. 236 -236V2 42.28-42.37 42.30-43.–
29

2341′-234% 42.60-42.69 42.70-43.10
31 ,,

234 V4-234% 42.60-42.69 42.90-43.50
1 Febr. 231%-232V 43.06-43.15 42.95-43.25
232%-2333 42.87-42.96 43.25-43.40
3 ,,

230%-231

43.24-43.33 43.30-43.42%
4 ,,

230%-231

43.24-43.33 43.40-43.80
5 ,,

229-229% 43.53–43.62 43.60-43.80
Als
bijzonderheid
moge hierbij worden opgemerkt,
dat blijkens dit staatje de noteeringen in Duitsch-
land, in vergelijk-ing met de onze, bijna geregeld
in het nadeel van Duitschiand
zijn. Ç
fi

DUITSCHE TEERKLEURSTOFFEN.

De vrees, in ons vorige nummer uitgesproken, dat
gèljke maatregelen als door de Duitsche regeening nopens den uitvoer van een aantal voorname ijzer-soorten genomen wellicht ook voor andere belang-
rijke uitvoerartikelen voor de deur stonden, heeft
zich reeds dadeljk ten opzichte van de Duitsche
teerkleurstoffen bewaarheid. De Duitsche Regeering
heeft de fabrieken van teerkleurstoffen doen weten,

N.

76

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

LOO
P

dat zij in het vervolg slechts uitvoerpermissies zouden

verkrijgen, wanneer de prijzen belangrijk werden ver-
hoogd en niet meer in marken doch in de vreemde

muntsoort, hier te lande dus in guldens, zouden

worden uitgedrukt. De prijzen stijgen hierdoor tot
viermaal het bedrag van voor den oorlog.

Het laat zich begrijpen dat de voornaamste ver-
bruikers van Duitsche teerkleurstoffen hier te lande:

de katoenindustrie, de wrolindustrie, de papierfa-

brieken en verschillende takken der chemische in-

dustrie, die •toch reeds gedurende den oorlog met
verschillende moeilijkheden te kampen hadden gehad,

een gezamenlijke behartiging hunner belangen in.het

leven hebben geroepen;
Op eene jl. Zaterdag te Amsterdam gehouden

vergadering van belanghebbenden is tot:
dit doel een

Oentrale Verfstoffencommissie in het leven geroepen.

De commissie zal zich •zoo spoedig
mogelijk
op de

hoogte stellen van het verbruik van kleurstoffen hier

te lande teneinde onze regeering de noodige gegevens

te verschaffen voor het plegen van overleg
met
de

Duitsche regeeiiug.

REGEERINGSMAATREGELEN
OP

HANDELSGEBIED.

Maximumprijzen. De nieuwe lijst van

niaximumprijzen, geldend voor. de maand Februari;
brengt alleen wijziging in de prijzen voor boter

en kaas; de boterprijs is verhoogd to.t
f 1.65
per

K.G. in den groothandel
7
6n
f 0.92Y
per K.G.

in den kleinhandel, ook de kaasprijzen
zijn
iets

hooger gesteld. Maximumprijzen voor raapolie,

zachte zeep en soda komen niet op de nieuwe lijst voor.
Uitvoer en binnenlandsch verbruik.
De voor binnenlandsch verbruik beschikbaar te stel-
len hoeveelheden van de onderstaande artikelen zijn
voor de loopende week als volgt vastgésteld:

Boter

65
% der productié.

Ripeieren

10 per uitgevoerde 100 stuks.

Rundvieesch

30 % van het uitgevoerd gewicht.

Schapenvleesch
.25 % ,,

,,

,,
Varkensvieesch
50 % ,,

.,

,,

,,
voor

worst en 100 % voor andere soorten.

Roode kool

50
K.G. per uitgevoerde 100 K.G.

Peen

5
K.G.

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN OP ROTTERDAM
Januari 1916 Januari 1915
Landen van

Aantal Tonnen Aantal Tonnen
herkomst

schepen netto schepen netto
Engeland …………….149

89.561

211

135.302
Frankrijk …………….10

6.008

.

7

3.217
Zweden ………………7

5.349.

.20

15.608
Noorwegen …………..13

15.838

16

21.896
Afrika ………………2

2.212 . –


Noord-Amerika . …….

33 104.578

48

139.824
Indië (Engelsch) ……….1

2.417


(Nederlandsch)

5

16.175

. 6

20.893
Nederland…………….5

4.661

. 2

1.088
Denemarken …………..-

.
11

696
Portugal

……………..1

154

……


Spanje ………………4

3.104

. 3

2.983
Griekenland ……………. .-

2

2.766
Japan………………..

1

2.164


Zuid-Amerika …………4

8.507

11

22.655,
Binnen, plaatsen ……….3

1.339

13

6.951
Nieuw gebouwd ………,

. 1

262

Totaal……238
262.067
341

374.141

Onderscheiding naar
de nationaliteit:

Aantal Tonnen
Percentage
Januari 1916
schepen
netto
van de totale tonnenmaat Nederlandsche
110
145.271
55.5
Britsche

…………
70
53.560
20.4
Noorsche …………
.40
38.115
14.5
Zweedsche ………..
14
15.656
.

6.0
Deensche

…………
1


1.116
0.4
Grieksche

……….
3
8.349
3.2

238
262.067
100

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914.

Ne d


Disc. Wissels.
4
1
/2 sedert
. i
Juli ’15.
3
1
12 sedert23 Mrt.. ’14
Bel.Binn.Eff.
41/2

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
Bank
ty
r
schjnRC
51/2

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank of England
. .
5

,,

8

,,

’14
3

,,.

29 Jan.

’14
Deutsche Reichsbk..
5

,,

23Dec.’14
4

,,

5 Febr.’14
Banque de France..
5

,,

20Aug.’14
3’/

,,

29 Jan.

’14
Oostenr. Hong; Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
.
6

,,

29 Juli ’14
5

,,

1Apr. ’14
Nat. Bank v. Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5/2

,,

5Jan.’15
41/2

,1

6

,,

’14
Zwitsersche Nat. Bk.
4
1
/2

,,

2

,,

’15
3
1
/2

,,

19

,,

’14
Bank van Italië …
5
1
12

,,

10Nov.’14
5.

,,

9 Mei ’14
Federal Res. Bk.N.Y.
3-5 ,,

4 Febr.’lS

Javasche Bank
.. ..
3
1
/2

1Aug.’09
3
’12

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Dato
Amsterdam
Londen
Port..
Berlijn
Port.
Parijs
Part.
N. York
Cail.
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
moncy

5
Febr. ’16
1
1
/2
2 /4/2
51/8
41/4.8/4

1 ‘/4-2
31. J.-5 F.’lG
1
1
147
8
14
2
1!
4
_81
4

5
8
/8.
8
/18
4 ‘/

,
8
/

1 /42

24-29Jan..’16
18/
4
.2
2-’14
58/_11
41!28/4

1
1
12_2
17-22

,,

’16
1
8
14-2
2-
‘/2
51/8.8/ja
41/4..1/5

1
1
/4-2

1-6 Febr. ’15


1’/8-
1
/1


1
1
/8-2
1
I8
2-7

,,

’14
4-‘I
4-4[4
1 ‘/2
3_t/
s

31/,
P/-2
1/

20-24Juli’14
3
8
/8_S/je
2
I/
4
_8/
4

21/
4
.2/
4

2’/8

‘/2
2’14
1 8/
4
2
t/
S

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegeven. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en’ hoogste dsr
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Dato
Londen
Berlijn
Parijs
Now.York

31

Jan.

1916

..
11.26
43.15
40.20
2.34
1
/2
1Febr.1916

..
11.28
43.25
40.30 2.35

2

1916

. .
11.46
43.37’/2
40.70 2.38
1
/
3

1916

..
‘11.40
43.40 40.50 2.36
1
/2

4

,;

1916

..
11.40
43.65
e

40.85
2.38

5

1916

..
11.34
43.70 40.40
2351!,

Laagste der week
11.20
42.90
40.10 2.34
Hoogste

,,

,,
11.47
1
/2
43.80
.
40.90 2.3 9
29

Jan.

1916

..
11.20
t/
43.05
40.-
2.33/2

22

,,

1916

..
10.80
41.75

38.52
1
/2
2.26
1
/
Muntpâriteit….
12.10
5
/a
59.26
48.-
2.48’/4

Data

1
Zwitser-
tand
Wcencn
Kopen.
hagen
Stock-
holn
Batavio
telegrafisch

5 Febr. 1916
45.40
30.30 65.40 65.75
98-
1
/
Laagste d.
w.
45.10
28.60
64.10 64.60

Hoogste

,,

,,
45.65
30.37/2
65.50 65.75

29

Jan.

1915.
45.20 28.65 63.75 64.75
98-‘1
22

,,

1915
43.67
1
/2
28.25
61.37/
62.05
95_1/

Muntpariteit
48.-
50.41
66.67

.
66.67
100

OVERZICHT.

De stemming voor alle wissels was vast. Hoewel de groote
stijging der eerste drie dagen voor Londen, Parijs en New-
York niet geheel gehandhaafd kon blijven, was het niveau
aan het einde der week toch 1 â 11/s O/ hooger dan aan het

9 Februari 1916

ECONOMISÇH-STATISTISCHE
.
BERICHTEN


77

begin.

Voor

Weenen

was
.
de

stijging

zelfs circa 5
O/,
van

NEDERLANDSCHE BANK.
28.60 tot 30.30
;

alleen Zwitserland

was

bijna

onveranderd.
Het inwerking treden van de nieuwe Duitsche regeling voor
VERKORTE BALANS OP 5 FEBRUARI 1916.
den

hândel

in

wissels

had

een

sterke schommeling in den
,
koers op Berlijn ten gevolge en ging gepaard met groote af-
Activa.
wijkingen in de noteeringen te Berlijn en

hier

in

ons

land.
s
Binnenl. Wis-

H.-bk.
f
56.037.454,71 /s
Er kwamen verschillen voor van 30 tot 70 cent per 100 Mark
sels, Prom.,

B.-bk.

324.809,06

{

,,
of
8/.g
tot 1/4
0
/s.
De laatste dagen waren deze echter minder

enz

in disc.

Ag.sch

19.454.611J3’/

.,

.,,
,
groot, zoodat men wellicht den juisten weg tot overeenstem ming
f
75.816.874,91
langzamerhand zal gaan vinden.
Papier o. h. Buitenl. in
disconto.

……………………..

Idem eigen portef..
.
f

4.087.640,-

II. KOERSEN TE NEW YORK.
Af Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
4.087.640,-
Cable
Zicht
Zicht
Zicht

Data Londen
(in
Parijs (in frs.
Berlijn
‘(in cents
Amsterd.
(in cents
H.-bk.

25.214.202,35
mcl.
vrsch.
per £)
P. 3)
p. Rn,. 4)
pet gid.)
B.-bk.

5.704.352,14
f

in rek.-crt.

{
Ag.sch.,, 51.339.266,70
op onderp.
5 Febr. 1916….

4.76.35

5.92

74h

41
1
/8
‘e

f
82.257.821,19 Th
Laagste d. week..

4.76.35

5.871/2

738/4

41/4
1
Hoogste
,,,,..

4.76.75

5.92

74’/4

428/4
29 Jan.

1916′.. ..

4.76.90

5.87

74

42/4
Op Effecten ….. ….

f

74.073.671,19
1
/2
Op Goederenen’Spec. ,,

8.184.150,—
22

,,

1916….

4.76.85

5.86

748/4

44
82.257.821,1912
Muntpariteit

….

4.86.67

5.18’14

951/
4

408/in
Voôrschotten

a. h.

Rijk …………….
4.580.982,59/

Mnt en Muntmateriaal
Munt, Goud …… f 70.448.080,—
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
i

Muntmat.

Goud…

,,409.588.174,41

LONDEN.

•’
f480.036.254,41
Munt, Zilver, enz..
.

5.206.134,87
1
/8
Week
Plaatsen en
Noteerings-
22Jan.
29 Jan. 31 Jan—S Feb.
5Feb.
Y
Muntmat. Zilver
…..
Landen’
eenhcden
1916
1916
Laagstcl Hoogste
1916
1
485.242.389281/2
Effecten
.

Bel, van het Res.fonds f. 4.953.813,94
Lires p.
£
31.45 32.25
32.—
32.35
32.20
.•
id. van
8
/5
v. h. kapit. ,,

3:885.998,50
Italië

…….
Madrid

….
Peset. p.
£
25.05 25.10
25.074
2 5.12 ‘/2
25.071
,,
8.839.812,44
Lissabon

….
d.p.escudo
34

S

34/
341/8
34I/
34l/

Geb. en Meub. derBanli,…………….
1.600.000,—
Petrograd

. .
R. p.
£
10
161’/z
162 160
162
160
1
/s
,Diverse rekeningen …………………
29.480.972,43
1
/2
Alexandrië ..
Piast. p.
£
97e/s 978/
8

977/ 977/ 977/
1e

Calcutta

. . . .
sh/d.p.rup.
1/4I8
1/4’j8
114’/8
1/41/8
1/4
8
/
8

f691.906.492,86
Singapore
. . .
id. p.
$
2/4/
2/4/92
214/82
2/4
8
/52
2/41
Yokohama.
. .
id. p. yen 211/i
2/1/oo
2/1
8
/jo
2/1/io 2/1/io Passiva.
Hongkong

..
id. p.
$
1/11/4
1/11
1
/4
1/11/4
1/11-

.

.
Shanghai….
id.

p.tael
217/
9

2/7/
2/7/
2/7/8

Kapitaal

……………………….f
20.000.000,-
Montreal
.. ..
$
per
£
4.78
4.78
4.78
4.78 4.78
Reservefonds

•’

..

,,
5.000.000,—
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
.
48i
49 49 49
Bankbiljetten

in

omloop

……………,,
583.218.870,—
Valparaiso
,,
d.p.pap.p.
8″/i
889/52

8’/
821/92
821/52
‘Bankassignatiën

in omloop

…………,,
2.108.242,14
1
/
2

Montevideo,,
d. p. peso
531
53j8
535/
s

535/s
53/8
‘Rkening-Courant saldo’s:
R. d.Janeiro,,
d.p. milreis
11e/8
11
11/
11/2
’11/92
1188/52
…_
Van het Rijk ……

f


Van anderen
.. . .

.

72.437.606,95 72.437.606,95

GOUD EN ZILVER.

Diverse

rekeningen

………………,,
9141.773,76
1
/

f
691.906.492,86
GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.
st

Week van 27 Jan.-2 Febr.’ 1916.

(In duizenden p.st.)
‘Beschikbaar metalsaldo …………..
f
353.056.381,92
1,8

1

Uit
Op de basis sjan
2
/2
snetaaldekking..
..
221.503.438,10
Baren

…………..809

1

Continent …………409
‘Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
Sovereigns

…………300

1

Koloniën ………….215
dan waartoe de Bank gerechtigd
is ..

1.765.281.909,60
Per saldo

uitgevloeid

302

U. S.
A………….101
Overige

landen

.’
…..50
Baren en diversen
..

636
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
Per saldo ingevloeid


verschillen:

1411

1411
Meer
Minder


.Disconto’s
1.939.106,83
1/5


Buitenlandsche wissels

.. . .
225 .344,-
‘Beleeningen
1.344.308,45
1
/2

ZILVER. Goud

………………13.109.104,30
I/


Zilver
853.045,48
1/
De

markt

blijft

voortdurend vast gestemd; veel variaties
,Bankbiljetten

…………1.496.410,-
vertoonden de prijzen deze week niet. Zoowel Europa als Indië
Rekening-Courant saldo’s

8.083.598,411/
blijven

steeds

kooper en overal ‘blijken de voorraden gering.

De voorraad in Bombay
is
deze week van 6700 tot 4500 baren
afgenomen, voornamelijk tengevolge van muntâankoopen voor
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
inlandsche staten. Ook in Shanghai
is
de voorraad sterk ver-
blijkt, dat uitstonden
op:
minderd en Amerika toont nog steeds weinig neiging tot ver-
*
.
29 Ja,z. 1916
5 Feb. 1916
koopen
op
grooteren schaal.

Noteering te Londen.

te ‘New York.

5

Febr. 1916 ……..27/
Aan schatkistpromessen
..
f128.660.000,—
f120.760.000,-
29 Jan.

1916 ………27

5618
waarvan rechtstreeks bij

6 Febr. 1915 ……..22/8

48/4
de Ned. Bank geplaatst
,,

53.500.000,—
,,
52.500.000,-
7

Febr. 1914. ……..26/8

‘ •
Aan schatkistbiljetten.
. . . ,,

44.026.000,—
67.751.000,-
20 Juli

1914
……..

24’/

541/8


Aan zilverbons

……..
.,,

4.713.235,—
,,

4.795.610,-

73

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Bank

Andere
Data

Goud

Zilver

biljettn opeiscitbare
I
schulden

5

Febr. 1916 ……
480.036
5.206
583.219 72.438
29

Jan.

1916 ……
466.837 6.059 581.722 66.398
..
6.123
573.086 61,931
22

1916 …….448.753
15

,,

1916 …….441.794

5.777
577.947
51.457
8

,,

1916 …….436.635
5.861
578.410
49.832 6.195
577.056
33.240
31

Dec.

1915 …….429.182
24

,,

1915 …….427.862
6.364
558.491
62.280
18

1915 …….
421.701 6.379
582.055
49.075
11

1915 …….
420.71.1
4.017
565.239
45.004 417.072 3.494 568.786 38.866
4

,,

1915 …….
27

Nov.

1915 …….
411.498
3.777
565.479
35.462 411.362
3.363
562.075 37.142 407.607
2.973
565.997
24.873
20

1915 …….
13

1915 …….

239.613
1.608
452.493
111.2481)
6

Febr. 1915 …….
151.536 9.915
304.496
5.237
7

Febr. 1914 …….
25

Juli

1914 …….
162.114 8.228
310.437 6.198

1)

Waarvan Rek.
Crt. saldo
van het
Rijk
f
88.782.000.

1

fl;…….a..’
1

Beschik

Dek-
Belee.

baar

kings.
ningen

Metaal-

percen-

saldo

toga

5 Febr. 1916 75.817

52.500

82.258 353058

74
29 Jan. 1918 77.756 . 53.500

83.602 342.656

73
22

1916 79.102

53.500

83.709 327.279

72
15 ,,

1916 80.586

53.500

83.476 321.104

71
8 ,,

1916 79.853

51.500

87.065 316.273

70
31 Dec. 1915 76.348

47.500

93.579 312.746

71
24

1915 76.398

48.500

90.971 309.505

70
18 ,,

1915 73.025

45.500

89.995 305.293

70
11 ,,

1915 74.932

46.500

89.189 302.120

69
4 ,,

1915 73.212

43.500

90.661 298.489

69
27 Nov. 1915 71.763

39.560

91.229 294.542.

69
20 ,,

1915 73.161

38.560

90.976 294.341

69
13 ,,

1915 74.737

39.560

91.827 291.874 .

69

6 Febr. 1915 135.018

45.900 199.650 128.213

43
7 Febr. 1914 61.211

7.000

78.294

37.457
1
)

52

.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden guldens.)

Data Metaal ICircalatie
oicChb0.
DiscontoslDZt.
rake.
schulden
n,ngen

18

Dec.1915….
713
923
1.049
883
1.059
11

,,

1915….
781
925
1.028 885 995
4

,,

1915….
781
960
1.037
887
1.025
27 Nov.1915….
744
854
1.072 880 982

19 Dec. 1914…. 1.294

949

1.031
1

777

248
20 ;, 1913….

634

1.143

401
1

738

331
25 Juli 1914….

845

1.100

560

735

396
0
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
1. BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT VAN 2 FEBRUARI 1916.
ISSUE DEPARTMENT.
Notes issued.. £ 70.739.465

Governm. debt

11.015.100
Othersecurities

7.434.900
Gold coin and
bullion ……52.289.465

£ 70.739.465
1

£ 70.739.465

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£ 14.553.000

Government
Rest ………,,

3.498.342

securities .. £ 32.838.661
Public deposits

58.245.525

Othersecurities ,, 105.140.129
Other deposits ,, 98.583.710

Notes …….. ,, 36.540.045
Seven-day and

Gold and silver


other bills..
,,

36.769

coin ……..398.511

£ 174.917.346

£ 174.917.346

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijferi der door de Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en. 10 sh. met het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.
(In duizenden p. St.)
Curre,tcy Notes.
Data

Metaal Cirulatie
Bedrag

Go,,dd. Gov
. Sec.

9
th,.
1010

r90R2

34
100

(I2210

9
8500

0
43
7

Data
Totaal
Schatkist-
pro,nessen
recht streek

25 Juli

1914

67.947

14.300

61.66

43.521
1
)

51
26 Jan.

1916
52.225
33.839
97.758 28.500 64.577

‘) Op de basis van

/,
nietaaldekking.
.
19

1916
51.168 33.010
99.641
28.500 64.577
12

1916
51.302 34.338 100.808
28.500
64.577
N.B.

In

de eerste week van Februari

1915

hadden
be-
langrijke stortingen op de 5
0
/o Staatsleening plaats. 3 Febr: 1915
67.849
34.827
35.830 23.500
10.924
4 Febr. 1914
43.355 28.439

JAVASCHE BANK.
22 Juli

1914
40.164
29.317

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
– – –
Verh.
1
(In duizenden Guldens.)
.
Data
Gov.’
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve
Reservc
tot
dep.

Data
Goud
Zilver
Bank
biljett,,

Ander
ope,schb.
schulden

_
e

2 Febr. 1916 32.839 105.140

58.246

98.584
36.939

23
1
12
26 Jan.

1916 32.839 112.205. 62.875 100.961
19

,,

1916 32.839 109.725

59.474 100.782

36.846

22’/

35.708

22
1
/4
43.720 32.485
140.747
31 .i28
44.035
32.760 141.685 29.585
12

,,

1916 32.839 107.361

53.553 104.076
35.413

22
1
/

44.058 32.735
140.798
29.532
1

11

Dec.

1915

……..

,,
45.036 32.498
143.407
27.516
3 Febr. 1915 21
.324 108.089

38.611 123.937
51.272

31
7
/g

4

,,

1915

……..

4 Febr. 1914 11.256

35.993

10.722

51.704 33.366

53
8
/8

27

Nov. 1915 …….
20

1915

…….

39.168 25.177 136.308
24.194
22 Juli

1914 11.005

33.633

13.735

42.185
29.297

52
8
/8
12

Dec. 1914

…….
27.874 27.014
111.508
12.121
II. DEUTSCHE REICHSBANK.
13

Dec. 1913 …….
25

Juli

1914

…….
22:057
31.907
110.172 12.634
STAAT VAN 31 JANUARI 1916.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.
Metalibestand

Mk.
…………………….
2.494.221.000
1
Wissels,
Dtverse

1
Beschik-
1

Dek.
Data
Dis-
conto’s
buiten
N.-I’,d.
Betee-
ningen
rake-
1

baar
i

metaal-
1
kings.
percen-
davon Goidbestand

………………
2.453.531.000

betaalbaar
1)i
saldo
1

tage
Reichskassenscheine

1
),,
1

Noten anderer Banken

……………….
705.698.000
8.873.000
11 Dec.1915

5.949

19.610

48.520

25.395

41.830
44
Wechsel

……. . ………………..

,,
5.273.184.000
4
..

1915

5.912

17.992

49.294

24.910

42.541
45
Lombardforderungen … …………….

,,
21.658.000
27Nov.1915

5.938

18.169

49.382

23.691

42.727
45
Effekten

……………………….,,
49.745.000
20

,,

1915

6.210

18.797

49.216

22.762

43.340
45
So’hstige Aktiva

……………………
258.101.000

12 Dec. 1914

4.988

8.913

36.351

20.516

32.244
40
.

Grundkapital

……………………..
180.000.000
13 Dec. 1913

5.598

11.051

48.342

1.869

6.909
1
)
44
Reservefonds

……………………..
80.550.000
25 Juli 1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.842
2
)
44
Notenumlauf

……………………..,
6.502.402.000
Sonstige tâglich fallige Verbindlichkeiten

,,
1.785.921.000
1)

Sluitpost der activa.
Sonstige Passiva ……………………
262.607.000
) Op de basis van
2/5
metaaldekking.

1)

IncI. Darlehenskassenscheine.

9 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

79

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven Darlehenskassenscheine. De. Scheine, welke niet in kas zijn bij
de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In duizenden Mark)

Data
Metaal Daarvan
Goud
Kas ren. sciteine
Circa
.
tatio
kin gs.
perccn.
lage’)

31 Jan. 1916
2.494.221
2.453.531
7(Y5.698
6.502.402
40 22

,,

1916
2.492.332
2.451.982
664.646
6.274.095
50
15

,,

1916
2.488.360
2.450.226
661.726
6.380.774
49
7

,,

1916
2.482.752 2.447.735 920.764
6.613.345
51

1

Feb. 1915
2.213.981
2.163153
265.485
4.658.588
53
31 Jan. 1914
1.574.877
1.266.187
62.534
2.052.782
80
23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

‘)
L)ekking der circulatte door metaal en 1′.assenscneine.
Data
Wisscls
Rek. Cr1.

Darlehenskassen.
schcine

Totaal
I

In kas bij
uit ge-
de Rcichs.
geven
I

bank

31

Jan.

1916..
5.273.184
1.785.921
1.758.600
665.200
22

,,

1916..
5.449.160
2.143.268 1.703.000 623.000
15

,,

1916..
5.360.661
1.836.779
1.706.000
621.000
7

,,

1916..
5.388.831 1.882.014 1.974.000 884.000

1

Febr.1915..
3.783.946
1.452.612 745.000
259.000
31

Jan.

1914..
828.657
700.191
23

Juli

1914..
750.892
943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 30 Juli 1914 tot 28 Januari 1015 is geen weekstaat
openbaar gemaakt. De met
*
geteekende posten komen sedert
deze periode in den weekstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver
*
Te goed
in het bui.
tenland
Wissels
*
Uitge.
stclde
wissels

3 Feb. 1916
5.019.581 353.150 468.080
1.777.891
27 Jan. 1916
5.011.588
353.767 1.002.718
404.555 1.788.209
20

,,

1916
5.006.213
353.341
1.030.924
400.627
1.803.959
13

,,

1916
4.997.739
352.147
1.063.289
393.784 1,818.513

4 Feb. 1915
4.234.051 366.958
200.246
245.357
3.138.541
5 Feb. 1914
3.548.850
650.450
1.537.580

23 Juli

1914
4.104.390
639.620
…….. ……..
1.541.080

Dato
Beleening
*
Buitgew.
voorsch.
a/d. staat

Bank.

btljctten

Rek. Crt.
Particu.
heren
Rek. Crt’
Staat

3 Feb.1916
1.274.583
5.400.000
14.034.413 1.909.551 114.959
27 Jan. 1916
1.199.726
5.400.000 13.858.016 2.045.767 99.642
20

,,

1916
1.128.411
5.300.000 13.756.036 2.048.788 25.800
13

,,

1916
1.142.206
5.300.000
13.634.720 2.055.132
121.259

4 Feb. 1915 864.780
3.900.000
10.646.213 2.298.036
63.362
5
Feb. 1914 803.820

6.028.810
712.380
145.500
23 Juli 1914 769400
-.
5.911.910
942.570 400.590

IV. SOCITÉ GÉNRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
Deken.
Deken.
1

8jan.
Rek.
Data
inch,
van van
wissels
Circ a
Crt. buiteul. buitonl.
prom. d.
en
latie.
saldi
.
saldi
vordcr.
provinc.
1

beleen.

27 Jan. 1916
177.721
48.816
480.000 59.265
603.893
180.341
20

1916
178.503
48.038 480.000
54.150
604.493
155.006
13

,,

1916
176.999 46.328
480.000
60.948
603.954
158.251
6

,,

1916
175.162 45.641
480.000 59.753
610.763
151.310

V.
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Circa Dckkiugs’

Data

Goud

Zilve, lVissels Deposito’s

lotic’

I
Percc,,.
fage
t
)

23Dec.’15 347.381 9.673 54.421 413.603 14.670

86
17

’15
334.887 26.978 52.696 412.879

14.461

83
10 ,, ’15 321.162 28.441 52677 405.249

14.686

80
3 ,, ’15 325.181 32.681 51.356 407.966

13.969

81

24 Dec.’141 232.568 125.7481 8.5521 249.786
1
3.8471

92

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST
COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
1
&cteeningcn
Data

Eigen
1
Bij Fed.
1
Elders

CH

Besit

1
Res. Bank IqedeenecrdI disconto’s

5 Febr. 1916 ..

522.000
1
176.110

57.930
1
3.295.130
29 Jan. 1916 ..

523.750
1
175.220
1
56.820

3.278.620
22

,,

1916 . .

521.470
1
174.350
1
56.270
1
3.271.830
15

,,

1916 . .

512.810

168.650

55.640

3.271.060

6 Febr.1915 . .

370.026

110.490

32.320

2
7 Febr. 1914 . .

473.930′)

‘)

2.016.340
25 Juli 1914 . .

467.880′)

t
)

2.057.570

Deposito’s
t Surplus –
Data

Circulatie

Dodelijk
1

Op

1
Rese,ve

1
opvroagbaar

tertaijn

5 Febr.1916..

34.340

3.384.680

157.480

172.800
29 Jan. 1916..

34.570

3.368.110

159.210

175.070
22 ,, 1916..

34.750

3.358.590

159.780

172.960
15
,, 1916..,

35.050

3.345.950

156.800

160.240

6 Febr. 1915..
40.990
2.142.850
90.650
142.900
7 Febr.1914..
43.220
1.924.380′)
‘)
34.520
25

Juli

1914..
41.730
1.958.320′)
‘)
26.170

1)
Op deze data
vverden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 5 Februari 1916.
Van de verleden week gemelde krachtige koersverbetering
in Neder/andsche Staatsfondsen is
in de afgeloopen acht
dagen een gedeelte verloren gegaan, daar weer tal van nieuwe
uitgiften hun mededinging deden gevoelen. Tot de voor-
naamste daarvan behoort een leening van de stad Amsterdam,
groot
f 10.000.000.
In verband met deze emissie is het in-
teressant, er even op te wijzen, onder welke omstandigheden
de voorgaande leening, eveneens van
f 10.000.000,
tot stand
gekomen is. Toen, juist een jaar geleden, was de stemming
van onze beleggingsmarkt nog zoo onzeker (de gemiddelde
prolongatierente over Januari 1915 was 6
0
/0
tegen thans
2,3871), dat de hoofdstad geen beroep op de open geidmarkt
wijde doen en bij het Rijk om hulp moest aankloppen. Doch
reeds korten tijd nadien is een kentering ingetreden, zoodat
de gemeente half Juni 1915 tot aflossing kon overgaan van
een inmiddels bij de regeering opgenomen bedrag groot

f
8 millioen, door het uitschrijven van een
5
0
/0
leening groot
f 10
millioen, waarop slechts 50
0/
kon worden toegewezen.
Thans is het rentetype 4″2
0
/0,
waarbij echter aangeteekend
dient te worden, dat de koers nu 061
4
°/o bedraagt, tegen toen-
maals 98/4
0/0

80

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

Merkwaardig is eveneens de voortdurende stijging van den,
goudvoorraad bij de Nederlandsche Bank, die vooral in di
afgeloopen week, zooals uit een elders in dit blad opgenomen
statistiek blijkt, weer sterk de aandacht vraagt. Deze groote
toeneming van het bedrag geel metaal bij onze centrale cre-
dietinstelling werkt natuurlijk de ruimte op de geldmarkt in
1

de hand en draagt derhalve indirect bij tot de vrijmoedigheid
waarmede alle lichamen, die thans geld behoeven, zich tot;
de open geldmarkt wenden. Het dunkt ons nuttig, hierop
1

eens de aandacht te vestign, omdat het ons voorkomt, dat den;
laatsten tijd op emissiegebied een al te groote bedrijvigheid
aan den dag wordt gelegd. Herhaaldelijk werd er van hooger
hand op gewezen, dat zoo ons land het geluk mocht hebben,
buiten den oorlog te blijven, toch nog bij de vredesonderhan-
r

delingen een zeker gevaar niet denkbeeldig is. Trouwens het
;

handhaven van de mobilisatie wijst er op, dat men dezé op-
vatting nog niet prijs geeft. Al bestaat er nu misschien ook
geen aanleiding om evenals in het buitenland, dat thans in.
staat van oorlog verkeert, een al te scherp toezicht op nieuwe,
emissiën uit te oefenen, lijkt ons eenige zelfbeperking toch op
hare plaats opdat, indien de nood aan den man mocht komen.
1

niet al het thans verdiende geld reeds vastgelegd zij in als-
dan vaak moeilijk te realiseeren waarden. De eerste week
s

van de nieuwe maand zet namelijk reeds in met de aankon-
1

diging van vijf belangrijke uitgiften.
Van
Vreemde Staatsfondsen
gaven Russen in de afgeloopen
week van een vaste houding blijk, terwijl ook Japansche
fondsen zich door een zeer willige houding gèkenmerkt hebben
naar aanleiding van den verderen terugkoop van ,,Impenial
1

Bonds”. Japan behoort tot de weinige staten ter wereld, die
1

hun staatsschuld de laatste jaren hebben künnen verminderen.
1

De totale schuld, die in 1911 haar hoogtepunt bereikt had,
1

issindsdien geregeld verminderd met uitzondering vani914,,
toen de oorlog met Duitschland een tijdelijke vermeerdering
tengevolge had. Dank zij de reusachtige winsten, sedertdien:
gemaakt door de levering van allerlei artikelen aan de geal;
lieerden, voornamelijk aan Rusland, kwam veel binnenlandsch
geld beschikbaar en kon de delging van de schuld weeç
spoedig ter hand worden genomen:

Japansche Staatsschuld. ”
1911
…..

Yen 2.650.355.000
1912 ……

2.553.665.000

1913 ……,.

2.493.930.000

1914 ……

2.545.070.000
1915 ……

2.477.082.000

In de
locale
markt was de grondstemming wederom vast.
Voor
Bank-
en
Credietnstellingen
valt een rijzing van
41/
4
/
o
in aandeelen Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika te,
vermelden. Ook aandeelen Rotterdamsche Bankvereeniging
)

werden hooger gezocht.
Van buitenlandsche
Hypotheekbanken
konden’ Cédula L.,1
die zich in de laatste maanden voortdurend in’neerwaartsche
richting hadden bewogen, zich eenigszina herstellen.
De levendigheid in de
jndustrieele
afdeeling is plotseling;
sterk ingekrompen, ten deele in verband met het verbreken
van leveringscontracten door Duitschland. Enkele aandeelen
konden echter nieuwe verbeteringen behalen, o.a. Westerj
Suiker, Centrale Guano en Philips Gloeitampen, deze laatsten,
in verband met de zeer bevredigende jaarcijfers. •1
Cultuurfondsen
werden bij matigen handel hooger gezocht,,
wegens de verder verbeterende suikerprijzen. Vooral aandeelen
Vorstenlanden waren willig. Panggoongredjo’s golden 196-200-
230
O/.

In de
mijnbouwafdeeling
waren Redjong Lebong’s aan-
vankelijk zeer vast, doch evenals voor Bolang Mongondou’s
was het slot zwakker. . .
Voor
petroleumfondsen
was de stemming niet zeer opge-
wekt, daar eenige drukkende factoren zich deden gelden. In
dèeerste plaats verwekte het eenige teleurstelling, dat de olie-
productie van de Koninklijke-Shell-groep over het jaar 1915
eenigen achteruitgang aantoont. Op het eindresultaat zal deze
geringe vermindering (418.616 ton) echter vermoedelijk geen
invloed uitoefenen, daar de hoogere olieprijzen dit nadeel te,
niet doen. Een ander ongunstig bericht voor de Koninklijke-
Shell-groep was de vorming van een nieuwe petroleumtrust
in de Vereenigde Staten: ,,the American Petroleum & Trans-
port Co.” met een kapitaal van $100 millioen, die bij krachtige
ontwikkeling een concurrent van beteekenis kan worden, zoo-
wel voor de Standard Oil als voor de Koninklijke. Voor
Rumeensche soorten is de houding nog steeds lusteloos, ondanks
de iets betere berichten omtrent de Rumeensche petroleummarkt.
Rubberfondsen
waren aanvankelijk in reactie, in aansluiting
aan de flauwe houding te Londen, doch zij konden zich later
aanmerkelijk herstellen op de publicatie van de bevredigende
maandcijfers. Deli Batavia’s o.a.’behaalden een prijsverbetering
van
9’12
0
10
.

Met uitzondering van aandeelen Hollandsche Stoomboot,
die circa 25 °/o konden stijgen op gunstige dividendgeruchten
had onze
scheepvaai.tafdeeling
een flauwer voorkomen. Aan
winstnemingen van eenigen omvang valt deze koersafbrokkeling
evenwel niet toe te schrijven, daar de zaken juist van zeer
weinig beteekenis waren.
Voor
tabaksfondsen
was de stemming zeer verdeeld.

29 Jan.
2 Febr. 5 Febr. Rijz. of daling
Hoil. Bank v. Zuid-Am
111 ‘/2
114 ‘/
1 15/
+
4’/
Rotterd. Bankvereen..
135/
136
1
/2
137 114
+

1’/2
Cedula

L………..
78
793/
4

793/4
+
1/4
Wester Suiker …….
2O8i/3
211
215
+
98/4
Centr.

Guano……..
290 290 293
+
3
Philips -Gloeilampen
.
315
320
327/
4

+12
2
/4
Vorstenlanden……..
193
1
/2
195
2001/2
+
7
Redjang Lebong …..
114’/4
128’/2
1241/4
+10V2 Dordtsche Petroleum.
170
1
/
175
175
+
43/4
Geconsolideerde ……
168/4
166/
6
169i
t 6
+

3
/16
Koninklijke… …….
527 526
516
—.11
Bibi

Eybat ……….
60
63I8
65
+
5
Amst. Rubber ……..
186’/i
183/2
187’/4
+

3/4
Deli

Batavia ……..
122 125 131’12
, +
9%
Serbadjadi

.. ……..
228′
217 228
1
/2

HoIl. Am. Lijn ……
378
1
/4
378
379
1
/
+
1
Kon. Ned. Stoomboot.
193/
190/4
190/8

3i/
8

HoIl.

Stoomboot ……
169112
181
1
/3
193
1
/3

F24
Müller
&

Co ………
242
235
231
—11
Amsterdam Deli …..
239
240’/2
244
+
5
Besoeki ………….
136 128
132

4
Deli Maatschappij ….
474
475 476
+
2
Soekowono

……….
20f)
.194
195

5

De afdeeling van
Ainerikaansche
fondsen hier ter beurze
had een weifelend aanzien. Aan den eenen kant spoorden de
zeer bevredigende spoorwegontvangsten en de gunstige be-
richten van de kopermarkt (de Britsche regeering sloot een
leveringscontract voor 135 millioen pond in Amerika af) tot
aankoopen aan, doch anderzijds werd de zakenlust tegen-
gehouden door de uitlatingen van president Wilson nopens
nog steeds dreigend oorlogsgevaar en de vrees voor een be-
moeilijking van den uitvoer van oorlogsartikelen. Na een
kort herstel gaven deze laatste factoren weer den doorslag;
temeer daar zich hierbij nog voegden de weigering van de
mijnwerkers om met de voorgestelde loonsverhooging genoegen
te nemen en het weer scherp op den voorgrond treden van
het Lusitania-geval. Ook de toestand in Mexico schijnt nog lang niet zuiver te zijn en neemt een groot deel van de aan-
dacht in beslag. Gegeven deze politieke beslommeringen naar
alle kanten en de voortdurende verkoopen van Europeesche
zijde is het een begrijpelijk verschijnsel, dat de Amerikaansche
koersen, ook te onzent, zich sedert den aanvang van het
nieuwe jaar, op een enkele uitzondering na, in vrij scherp
neerwaartsche richting hebben bewogen. In de afgeloopen week
werden hier vooral Ene’s, Denvers en Missouri’s aangeboden,
terwijl van industrieele soorten o.a. Steels, Hide & Leathers
en American Car & Foundry opgeruimd werden. Zelfs Marine-
waarden konden deze week aan de algemeene reactie-beweging
niet ontkomen en sluiten aanmerkelijk lager.

31 Dec. 5 Febr. Rijz. of
1915
1916

,
daling

American Car
&
Foundry …….
73V2
624
—10/4
American Hide
&
Leatlier …….
5O/i
493/4

7/jo
Anaconda

Copper

…………..
166
167/4
+’ 1/4
Central

Leather

…………….
56’/
52/

35/
8

Studebaker Corp.

gew ………..
149!
1401/4

93/
8

U.

S.

SteelCorp ……………..
79ll/
77 ‘/

2/
Intern.

Merc. Mar.

pref .

……..
67
I3/
741/4
±
97/

Atchison Topeka …………….
102
1
/4
10011/10

1
°
/io
Denver
&
Rio Grande gew ……
14’/o
12
8
/8

1I4
Kansas

City

Southern gew …….
28’/i
o

25/io

3 4
0/

Missouri Kansas
&
Tex. le hyp
68 ‘/i
70 Vis
+
2
Nat. Railw. of Mexico. 2e pref..
10’/4
8
18
/16
– 1
7
/16
Southern

Pacific gw ………….
97 95
1

– 1
5
/16
Union Pacific gew……………
131
129
1
/

1
ij16

Ter beurze van L o n d e n was de-stemming uiterst’lusteloos
en tevens zwak. De zaken krimpen van dag tot dag in. Eenige
gunstige maatregelen, van regeeringszijde genomen ter verdere
ondersteuning van den wisselkoers, o.a. de afgekondigde
maatregelen ter beperking van den invoer, hebben geen uitwerking
op de Stockexchange gehad, niettegenstaande al deze besluiten
voor een groot deel de spaarzaamheid van het publiek bedoelen
te verhoogen, terwijl men er voor waakt dat deze spaarzaam-
heid uitsluitend regeeringswaarden ten goede komt door de

9 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

ri

kleinst mogelijke stortingen op ooriogsieeningen (15 sh. 6 d. per
keer) toe te laten. Dermate is thans alle aandacht op dit ééne
punt geconcentreerd, dat het conservatieve Engeland met zijn
oudste principes begint te breken. Zoo wordt er thans van vele
zijden op aangedrongen, de inkomstenbelasting op coupons,
waar men bij vorige oorlogsieeningen zelfs het buitenland niet
vrij van wilde stellen, ook voor het binnenland op te heffen,
ten einde de verkoopsmogelijkheid der oorlogsobiigatiên te ver-
grooten. Met uitzondering van Japansche en enkele andere
obligatiën, sluiten de meeste waarden op een lager koerspeil.

2811

31/1

412
Consols ……………………….. 59’/8

58I

58/4
Peruvians (pref.)……………….21

20I8

19/s

Te Pa rij s is de fondsenhandel van zon weinig beteekenis,
dat een sluiting van de beurs nauwelijks gemerkt zou worden.
De ,,Cote européenne” zegt zelf: ,,de handel is geringer dan
ooit en activiteit bestaat slechts in vier of vijf waarden”.
Deze lustelooze houding werd in de afgeloopen week nog meer
gedrukt door den slechten indruk, dien de cijfers van de handels-
balans over 1915 maakten:
1915

1914
Invoer…………………….fr. 8.074.492

fr. 6.402.169
Uitvoer …………………..,, 3.022.302

,, 4.868.834

Passief……………………fr. 5.052.190

fr. 1.533.335

De financiën van Frankrijk zijn dan ook zoodanig zwak,
dat zelfs de rente op de leeningen niet uit gewone middelen
gevonden kan worden. De Kamer heeft een crediet van
fr. 189.000.000 moeten goedkeuren voor betaling van de eerste
driemaandelijksche coupon der 5
0
10
leening. Men maakt even-
wel te Parijs ,,bonne mme â mauvais jeu” en noemt thans
de daling van de 3
0/
Fransche Rente een logisch verschijnsel,
daar deze zichzelf op een 5 o/o rentebasis moet brengen en
dus ca. 80
0
/o mag noteeren. Aan deze mededeeling voegt het
bewuste Fransche blad toe, dat nauwelijks 1 â 2
0
/o van het aanbod in Fransche Rente opname vindt.

Te B e r lij n heeft de – overigens niet algemeene – ver-
betering van de wisselkoersen in het buitenland de beurs on-
beïnvloed gelaten. Benadeeling van niet voor den wisseihandel
geprivilegieerde bankiers heeft nogal ontstemming gewekt.
Daarnevens benam de wederom gespannen verhouding met de
Vereenigde Staten de markt iederen lust tot iniatief, terwijl
de ingrijpende maatregelen, door de regeering genomen ten
opzichte van de textielbranche en de nieuwe prijsverhoogingen
voor tal van producten, die een schei licht werpen op de
binnenlandsche moeilij kheden, die Duitschland te doorworstelen
heeft, eveneens den zakenlust aan de Spree aan banden legden.
Ten slotte deden ook de voorbereidingen tot de doorvoering
van de vierde oorlogsleening reeds hun invloed gelden. Alles wordt hiervoor weer in het getouw gebracht. Zoo dringt men
er reeds op aan, dat de groote maatschappijen onverwijld hun
dividenden aankondigen, opdat aandeelhouders daarmede reke-
ning kunnen houden bij hunne inschrijving. Ofschoon koersen,
zooals bekend, niet gepubliceerd worden, gewagen de Duitsche
bladen toch van ,,scherpe” prijsverliezen, die in de afgeloopen
week moeten plaats gevonden hebben.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

Over het algemeen waren in de afgeloopen week de inter-
nationale graanmarkten niet levendig. Oorzaken voor belangrijke
prijsschommelingen bleven uit. Waar deze laatste voorkwamen,
vonden zij veelal haar aanleiding in weinig belangrijke ge-
ruchten, die dikwijls, wanneer de markten zich meer dan
gewoonlijk onder den invloed bevinden van speculanten, zooals nu in Amerika, grootere gevolgen hebben dan hunne beteekenis
zoude doen vermoeden. Ongunstige oogstberichten bleven ook
nu weder uit.
T a r w e. De verschepingen naar Europa blijven groot,
doch deze week kwamen zij vrijwel overeen met de gemiddelde
wekelijksche behoefte. Argentinië en Australië, van welk laatste
gewest tot geheimen prijs 200.000 ton tarwe werden verkocht
aan de Regeeringen van Frankrijk en Engeland, verscheepten
nog bescheiden hoeveelheden. Waarschijnlijk zullen deze spoedig
grooter worden, tenzij het gebrek aan vrachtruimte werkelijk
zoo ernstig is als wordt voorspeld. Berichten uit Argentinië
melden, dat 3.5001000 ton tarwe, 1 millioen ton haver en
1 millioen ton lijnzaad beschikbaar zouden zijn voor export,
doch men vreest, dat dit zeer bevredigend resultaat van den

oogst niet tot zijn recht zal kunnen komen wegens het tekort
aan stoombootruimte.
De Amerikaansche markten toonden eene zekere zenuwachtig-
heid als het ge-:olg van de in den laatsten tijd plaats gehad
hebbende groote aankoopen door speculanten en vooral het
buiten den eigenlijken handel staande publiek. Deze aankoopen
hadden sterk medegewerkt tot de groote prijsstijgingen van
de laatste weken. Niettegenstaande overvloedige hoeveelheden
tarwe in alle uitvoerlanden gereed liggen voor de voorziening
van Europa, had zich in Amerika de meening gevestigd,
dat de Europeesche handel en Regeeringen groote voorraden
van tarwe zouden opslaan. Vandaar algemeene kooplust aan
de Amerikaansche markten en eene prijsstijging, die in strijd
was met de statistische positie van het artikel. De houders van
tarwe in Amerika beginnen echter overtuigd te geraken, dat
Europa hen wel eens zoude kunnen teleurstellen, en de markt
te Chicago geeft sedert eenige dagen teekenen van zwakte met
als resultaat eene daling van bijna 3 cents per bushel. De
tegenwoordig tarwe importeerende Europeesche landen hebben eene gemiddelde jaarlijksche behoefte van circa 12.000.000 ton
buitenlandsche tarwe. In de laatste 6 maanden van 1915
importeerden zij ongeveer 6.000.000 ton, zoodat althans in dat
tijdperk van het aanleggen van een extra oorlogsvoorraad
geen sprake is geweest, evenmin als van 1 Juli tot einde
December 1914, toen de invoer eveneens ongeveer 6.000.000
ton bedroeg.
Mais volgde in Amerika over het algemeen de beweging
der tarwemarkt en soortgelijke invloeden werkten daartoe
mede. De prijsdaling was ook voor dit artikel belangrijk en
bedroeg van 28 Januari tot 5 Februari ruim 3 cent per bus-
hel. De verschepingen van mais uit Amerika waren belang-
rijk grooter dan in de vorige week en beginnen voor het
eerst in dit seizoen van flinke beteekenis te worden. Ook van
Argentinië werd veel verscheept en, terwijl de totale verladin-
gen naar Europa in de vorige week slechts 260.000 Quarters
bedroegen, waren zij nu bijna tweemaal zoo groot.
De Argentijnsche markten bleven onveranderd vast en be-
richten over schade door sprinkhanen vermochten geen ver-
hooging uit te lokken. Het grootste gedeelte van den te velde
staanden oogst is namelijk reeds te ver gevorderd om van
deze plaag nog schade te ondervinden.
Ook voor H a v e r was de stemming aan de wereldmarkt
niet vast. In Amerika is ook voor dit artikel de prijs sterk
gedaald. Op 5 Februari was die 4 cents lager dan op 28
Januari en in Europa was de vraag gering, terwijl de ver-
schepingen meer dan het dubbele bedroegen van de vorige week.
Gerst blijf vast met weinig aanbod.
De prijsverhooging voor L ij n zaad van het laatst der
vorige week heeft zich niet kunnen handhaven. Reeds na eenige
dagen was het oude niveau weder bereikt. Wel heeft de prijs
zich sedert weder eenigszins hersteld, doch flinke verschepingen
in deze week zoowel als de verwachting, dat ook verder vol-
doende lijnzaad zal worden aangevoerd, hebben tengevolge,
dat de vraag traag blijft en de vaste stemming van de vorige
week niet is teruggekeerd.
De vrachtenmarkt blijft grooten invloed op den loop der
graanprijzen uitoefenen. Na eenige flauwere dagen met lagere bevrachtingen zijn in den loop dezer week de vrachten, vooral
van Argentinië, weder gestegen. De vrachten zijn echter zoo
hoog, dat met eene verlaging steeds rekening dient te worden
gehouden, Hierdoor wordt voor den Europeeschen graanhandel het importeeren van meer dan de onmiddellijke behoefte steeds
minder aanlokkelijk.

Markten in Nederland.

DeRegeering heeft ook in deze week haar tarweprijs niet ver-
hoogd, doch reeds eenigen tijd wordt een verhooging verwacht.
Ma ï s wordt door het opruimen der voorraden een artikel
van steeds minder beteekenis. Met het afleveren door de Regeering
van de voor Februari door haar verstrekte hoeveelheden wordt dezer dagen een begin gemaakt, doch daar deze hoeveelheden
niet toereiker.d zijn voor de behoefte, is in de afgeloopen week
de vraag naar artikelen, die de plaats van maïs kunnen
innemen, sterk toegenomen. Daarvoor komt vooral Ge r St in aanmerking, waarvan de prijzen sterk zijn gestegen. Tot deze
prijsstijging draagt ook in hooge mate bij de schaarschte aan
spoedige vrachtruimte, vooral nu de Regeering, behalve voor
haar gewonen import van tarwe, ook een groot gedeelte van de Nederlandsche handelsvloot noodig heeft voor hare aan-
voeren van mais.
Naast gerst wordt ook i nI and s c h e T a rw e meer en
meer voor veevoeder gekocht en als gevolg daarvan zijn ook
voor dit artikel de prijzen zeer veel hooger dan eenige weken
geleden.
H a v e r is eveneens vast, doch de vraag is niet groot en
de aanvoer voldoet geheel aan de behoefte.
L ij n k o e k en werden iets duurder en blijven goed gevraagd.

21.930
1.250
547
7.368
6.317 3.641

7.750
79.100
1.593 1.740
16.086
9.644 6.145
6.873 16.800
675 850 1.030
1.680

7.988
850
1.230
12.660
250

82

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

Noteeringen.

Chicago

Buenos Aircs

Data

Tarwe Mais

Haver Tarwe Mais

Lijn:.
Mei

Mei

Mei

Febr.

Mei
I
Febr

4 Febr.1916 134

79
1
/8

50/4

9.50

5.65

12.70
28 Jan. 1916 135/4 80’/2

53’/2′

9.50

5.65

13.05
4 Febr.1915
164
1
/8
82/4

61
1
16

12.30

5.552) 10.05

4 Febr.1914

928/
4
6581
8

39

8.45

4.95

12.20
4
)
20Juli 1914

82
1
) 56
2
/
s
1
)

61/2
1)
9.402)

5.382) 13.702)

t)
per bec.
2)
per Sept.
8)
per Febr.
4)
per Mei.

Loco-prijzen te Rotferdam/Amsterdam.

Soorten.

7 Febr. 31 Jan.
I

Soorten.

7 Febr. 31 Jan:
1

Tarwe …….368

368

Haver 38 T white
Rogge No.
2

clipped …….15.- 14.25
Western…. 400

400

Lijnkoeken. Nd.
Mais La Plata 300

293

Amer. van La-
Gerst 46 6

Plata zaad…. 154

152
feeding …. 294

286

LijnzaadLaPlata 470

430

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Rotterdam

Amsterdam

Artikelen

30Jn.-5F. Sedert 3OJn.-5F. Sedert
1916

1 Jan. ’16

1916

1Jan. ‘
16
1

Tarwe ………
……39.408 144.929


(waarvan voor, de Bel-
gium Relief Comm.).
Rogge
Boekweit …………
Maïs’ …………….
Gerst …………….
Haver…………..
Lijnzaad …………
Lijnkoeken

METALEN.

t

IJZER EN STAAL.

De algemeene toestand van de markten
blijft in dezelfde
sleur voortgaan.
De vraag naar ruw ijzer, in Engeland is veel grooter
dan de productie. De fabrieken hebben geen ijzer vrij voor
spoedige levering en Connal’s Stocks zijn de eenige bron voor
prompte bediening. /
Gedurende de vorige week werden de reserven t:rugge-
bracht op 93.636
t.
Nieuwe zaken, die gedaan werden, waren
bijna uitsluitend voor buitenlandsche rekening en daarbinnen-
landsche verbruikers wel voorzien zijn, namen zij eene af-
wachtende houding aan, zoodoende den druk eenigszins ver
1

lichtend. Leveringen worden zoo goed mogelijk uitgevoerd
-als de opstopping op de spoorwegen en het gebrek aan wag-
gons dit toelaten. – )
De prijzen van Cleveland-ijzer zijn buitengewoon gestegen en noteeren nu 88/- cassa en 89/- voor één-maand-levering.
Men gelooft, dat de geheele productie van haematiet-ijzer
verkocht is tot aan het eind van Juni en de minimum-prijs
wordt algemeen geacht 137/6 te zijn, doch voor leveringeii
naar het buitenland worden veel hoogere prijzen behaald.
In den handel voor afgewerkt ijzer en staal liggen de zaken
bijna geheel verwaarloosd .tengevolge van den voortdurenden
druk der oorlogs-contracten.
In D u i t s c h 1 a n d heeft de afgeloopen week geen bij zonder-
heden van belang opgeleverd.
De lang verwachte vergadering van het Ruw IJzer Syndi-
caat zal nu spoedig plaats vinden en het gerucht gaat, dat
tengevolge van de toenemende kosten van cokes en ijzererts,
de prijs voor gewoon ruw ijzer met Mk. 2.- per ton ver-
hoogd zal worden, terwijl haematiet en staal ijzer eene stij-
ging zullen ondergaan van Mk. 5.- tot Mk. 6.-. De vraag
naar alle soorten van ruw ijzer is zeer sterk, doch voordat de prijs-kwestie geregeld is, zullen geen verdere orders worden
aangenomen voor levering na den
lstefl
Maart. – De vraag naar afgewerkt staal is zeer groot en men be-
weert, dat aanzienlijke contracten met neutrale landen zijn
afgesloten voor levering gedurende het tweede kwartaal van
dit jaar. In afwachting van de nieuwe prijs-vaststelling voor
ruw ijzer is een nieuwe prijs-lijst voor ,,Schweisseisen” uitgegeven,
die de volgende veranderingen bevat:

Hufstabeisen Mk. 185 (182) ; Ketten- en Nieteisen Mk. 205
(195) Schraubeneisen Mk. 185 (175). De getallen tusschen
haakjes vertegenwoordigen de noteerinen, die tot nu toe van
kracht waren.
De fabrieken zijn-voor de eerstkomende maanden voldoende
van bestellingen voorzien en levering-orders komen zoo ge-
regeld binnen als men slechts wenschen kan.
De Amerika a n s c h e fabrikanten, van de noodlottige
gevolgen van eene staking ten volle bewust, hebben de ar-
beiders-kwestie geregeld door de bonen van hunne werklieden
te hoogen. ‘-De Steel Corporation alleen heeft haar employés
eene verhooging van 10-
O/
toegestaan.
Het verluidt, dat in zekere districten het slechte weder een
nadeeligen invloed heeft gehad op de verdere uitbreiding van
den handel.
In Januari bedroeg de productie van ruw ijzer 3.188.000 t.,
vergeleken bij 601.000 t. in Januari 1915.

Loco-Noteeringen te Londen:

IJzer
Koper
Data

1 Cleo.

Sto,,dard

Tin

Lood

Zink
1
No.3

4

Feb. 1916..
88/6
95.15/-
180./-
31.2/6
89.-/-
28 Jan. 1916..
8217
91.51-
178.
1
5-
32.5/-.
91.-/-
5 Feb. 1915..
56/5
62.7/6
176.-/-
18.12/6
38.101-
6

Feb. 1914..
51/6 65.2!6
185.10/-
19.12/6
2.1.7/6
20

Juli

1914..
51/4
61.-/-
145.15/- 19.-/-
1
21.10/-

STEENKOLEN.

De kolenindustrie heeft geen verandering ondergaan.
De vraag neemt voortdurend toe, voornamelijk voor indu-
strieële doeleinden, terwijl de prijzen, niettegenstaande de
abnormale stijgingen gedurende de laatste weken, nog steeds
toenemen.
Ongelukkigerwijze zien de eigenaren der kolenmijnen zich
wederom geplaatst tegenover een eisch voor boonsverhooging,
welke kwestie thans in overweging is bij het Uitvoerend Comité.
De laatste prijzen zijn als vogt: Best steams (Newcastle)
30 s; steam smalls 16s; steam smalis (Cardift) 19s 3 d;. gas
coal (Durham) 23 s 6 d. –

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

4 Feb. ’16 128 Jan. ‘16121 Jen. ‘
16
1
4 Feb. ’15 8Feb. ’14

New York……12.- c 11.85 c. 12.30 c

8.70 c 12.65 c
Liverpool

7.89 d

7.93 d

8.09 d

5.05 d

6.99 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1 Aug. ’15 Overecnkontstiqe perioden
tot
4Feb.’16

1914-’15
1
1913-.-14

Ontvangsten Gulf-Havens…

3226

4524

5151
,,

Atlant. Havens

1785

2316

3428
Uitvoeren naar Gr. Britannië

1345

1909

2492

‘t Vasteland..

1346

1871

3757

Japan etc….

221

301

287

Voorraden in duizendtallen

4 Feb. ‘lii

4Feb. ’15

4Feb. ’14

Amerik. havens …………1727

1940 .

1077
Binnenland ……………1221

1135

808
New York …………….335

02

93
New Orleans …………..443

“424

286
Liverpool …………….
.811

929

1130

WOL.

Niettegenstaande het ontbreken van Amerikaansche koopers,
aan’ wie geen uitvoerconsenten worden verleend, duurt de
willige stemming, zoowel op de Londensche veilingen als op
de markt te Bradford voort. De fijnere soorten worden vooral
door Frankrijk en Rusland gekocht, terwijl Yorkshire en Schot-
land voornamelijk de gewone kwaliteiten zoeken. Het meeren–
deel der spinnerijen is tot einde Juni van orders voorzien.
In Buenos Aires is weinig ter.markt; de laatste ontvangsten
bestonden vooral uit Merinôs uit Patagonië, die op de basis
van
f
4.10 cif. Amsterdâm van de hand gaan.

9 Februari 1916

ECONOMISCH-STÂTISTISCHE BERÏCHTEN

83

Noteeringen te Bradford:

Calonial carded Data

l
ove”119,
56
50
46

1

40

4 Feb. 1916
44’/s
39
34’Is
31
27
28 Jan. 1916
……


……..
44’/s
38
1
/sI
34
1

30

1
26
4 Feb. 1915
………
27
.
26
25’/
23
19
1
I

SUIKER.

De markt verkeerde in zeer willige stemming, oude oogst
bietsuiker steeg per Februari tot
f
25
11
/io en nieuwe oogst per
Oct./Dec. kwam door speculatieve vraag op tot
f
21/82. Voor
beetwortelcontracten werd in Noord-Holland een basisprijs van
f18.— per ton bij 14
O/
suikergehalte geboden; hooger prijs
wordt gevraagd, men houdt op
f
20.—.
Op J a v a vertoonde zich iets meer kooplust tot prijzen van

f
11
3
/ en
f
12.— voor superieure suiker.
In E n g e 1 a n d namen de beschikbare voorraden opnieuw
af door onvoldoende aanvoeren. Op 29 Januari bedroegen de
voorraden in U. K.
44.268 tons

tegen 313.939

in 1915

en 107.946

1:1914

De D u i t s c h e B o n d s r a a d heeft 3 dezer twee zeer
gewichtige besluiten genomen, ten eerste de vaststelling der
prijzen voor suiker en suikerbieten voor de campagne 1916/17.
Voor suiker is de basisprijs per 50 K.G. 88
0/
met Mk. 3.-
tot Mk. 15.— franco Magdeburg verhoogd. Deze prijsverhooging
mag door de fabrikanten niet anders worden aangewend dan
tot verhooging van den contractprijs voor de beetwortelen.
Voorts is als minimumprijs voor de beetwortelen vastgesteld
0.45 Mk. per 50 K.G. boven hetgeen in de campagne 1913/14
betaald is geworden. Alle leveringsverkoopen van ruwe suiker,
die reeds afgesloten mochten zijn, zijn van rechtswege ver-
vallen; geen nieuwe verkoopcontracten op levering mogen
worden afgesloten. De tweede verordening geldt het suikerverbruik. Consumptie-
suiker mag, behalve voor den bijenstand, niet voor andere
doeleinden dan voor menschelijk verbruik worden bestemd;
alsveevoeder en in de distilleerderij mag suiker derhalve niet
meer worden aangewend.
Op Cuba zijn bijna alle fabrieken in werking (169); de
oogstvooruitzichten blijven veelbelovend door het tot nu toe
gunstige weer. Ongeveer een rnillioen tons Cuba suiker zijn
reeds op levering verkocht.
NOTEERINGEN.

1 Amsterdam
London
1

loopendc A,ncric.
New York Data
maand
Tates
Whifc
Granu
960
(:onder
Cubes
Java

bied
Ce,itrifng.
certificaat)
No. 1
fob.
1

spot

4 Febr.1916 ….
f
25″
/io 4016

20/3

– 4,86 â4,89
28 Jan. 1916 ….

24/s2

40/6

20/3

4,64 â 4,77
4 Febr. 1915

15V

31/-

– 4,39
4 Febr.1914 ….
.

ll/ia l7/lOijz

3,42

Nederlandsche in- en uitvoercijfers in 1000 Kg.

Invoer tot verbruikt) van ruwe suiker van:
1915 1914
Nederl.

Indië…………………
108
80
Suriname ……………………
600 317
België ………………………
714
6.527
Duitschland

…………………..
6.905
79.552
Engeland

…………………….
105
1.206
Andere

landeit …………………
515
6.014

Totaal..
.
8.947
93.696
Uitvoer van ruwe suiker naar:
Engeland ……………………
18.448
20.577
Andere

landen

………………..
29 129
750

Totaal..
47.577
21.327
Uitvoer van geraffineerd naar:
Engeland ……………………
107.153
63.433
België ………………………
1.424
2.581
Andere

landen …………………
21.144 34.539

Totaal ….
129.721
100.553
1)
Hieronder is ook begrepen de uitslag uit entrepôt tot verbruik.

RUBBER.

De markt verkeerde in de afgeloopen week over het al-
gemeen in een vaste stemming.

De prijzen, die in het begin der week tot op 2/11 voor
prima Crepe daalden, konden zich herstellen en de week sluit
gast met de volgende noteeringen: .

Hevea Crepe loco 3/3

einde vorige week
3/1
1
ls

April-Juni

3/4

,,

3/3

Juli-December

3/3
1
/s

,,

,,

,,
312

Ribbed Smoked Sheets ‘Is d. lager.

Para

3/2

,,

,,

,,

2/11

KOFFIE.

(Uit het Maandberigt der Firma G. Duuring & Zoon.)

De markt getuigde deafgeloopene maand van vaste stem-
ming tengevolge van k.leinere aanvoeren en sterk toenemende
vraag, hetgeen schaarschte veroorzaakte . en daardoor een
gevoeligen invloed uitoefende op de prijzen. Râbusta haalde
de daling der beide laatste maanden meer dan in, staande thans ongeveer 14 cts. hooger dan einde December; Java
W.I.B. steeg 12 cts., andere soorten in verhouding.
Hierbij moet nog in het oog worden gehouden, dat deze
rij zing zeer verscherpt wordt doordien de partijen koffij uit
verscheidene stoomschepen, op order der Britsche overheid,
weken en. maanden worden aangehouden, zonder bekende
redenen. De binnenlandsche verbruikers hebben deze koffij
dringend noodig en zoo ontwikkelde zich eene locale rijzing,
verre boven pariteit van eenige markt.
Wanneer men vergelijkt de verschepingen van Santos en
Rio naar Nederland en Scandinavië van 1 Julij 1915 tot einde
Januarij 1916 dan blijkt daaruit ten duidelijkste hoe weinig
grond er bestaat voor de moeijelijkheden, welke onzen koffij-
handel voortdurend in den weg worden gelegd.

Verscheept naar Holland

393,000 Balen,

11

,,

Scandinavië 2,551,000

,,

Uit de eerste hand werd weder veel aan de markt gebragt,
hetgeen tot oploopende prijzen grif koopers vond.

Zichtbare voorraad op 31 Januari, in duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa
. .
3,509
4,316 7,693 6,699 6.997
(Brazilië

.
.
Stoomend
947
1.125
795
714
380
Oost-Indië.
n. Europa
168 32 26
75
20
tVer. Staten
20

42
22
32

,644
5,473
8,556
7,510 7,429
Voorraad Ver. Staten..
2,072 1,486
1,576
2.314
2,509.
Stoomend fBrazilië
. .

410
711
618 540 384
nr. Ver. St. Loost-Indië.
3 6
12
37 24

7,129 7,676
10,762
10.401
10,346
Voorraad in Rio
299
415
380
237 357
Santos

.
2,515
1,999
2,064
2,011 2.433
Bahia
43
38
70 41 31

Totaal ……
9,986
10,128 13,276
12,690
13,167

Op

1

Januari ……..
10,272
10,091
13.665 13,437
13,566

1915
1914
1913
1912
1911

Op 1 Juli ……….7,538 11,289 10,275 10,965 11,085

* geen opgave.

Noteeringen en voorraden.

Data

Rio
Santos

Wisselkoers
Voorraad Voorraad
Prijs

4 Febr. 1916
291.000
6050
2.584.000
6100
11’/,
28 Jan.

1916
285.000
6050
2.531.000
6000
11″/82
14 Febr. 1915
321.000
4350
1.885.000
4600
13/,
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

San tas

Data
Afgeboo pen

Sedert

Afgeboo

pen

Sedert
week

1 Juli

week

1 Juli

4 Febr. 1916 ..

52.000

2.474.000 148.000

9.781.000
4 Febr. 1915 ..

77.000

1.765.000
1
217.000

7.349.000

84

ECONOMISCH-STA1ISTISCHE BERICHTEN

9 Februari 1916

VETTEN EN OL1N.
Oleo Margarine.
Ook gedurende de, afgeloopen week was
het in zaken buitengewoon stil, daar er geen vaste offerte
,,franco wal Rotterdam” in de markt waren.
Premier-Jus,
iets hooger.

.
Op Februari!Maart-afla’ding werd verkocht:.

—.
Prima Zuid-Amerikaansche Jus â
f
68.— (wordt verder zoo
aangeboden’
2e soort

.

64.— tctf 65.—.
3e soort ,,

.

,, ,, ,, 62.—.
Neutrallard.
Biedingen van
f
77.—, franco wal Rotterdam,
– welke naar Amerika waren geseind, werden geweigerd me
tegenofferte’ â
f
81.—.
Imitatie Neutrallard, werd â
f
74.—, franco wal Rotterdam,
geoffreerd.
Talk.
Tengevolge van het absolute uitvoerverbod van tal
uit Engeland, was er in de afgeloopen week te onzent goede
vraag voor loco partijen, welke tot volle prijzen werden weg
gekocht. Te Londen werden nagenoeg geene zaken gedaa
aangezien koopers en verkoopers van opinie verschillen. Koopers
meenen n.l., dat tengevolge van het verbod van export van
talk uit Australië, behalve naar Engeland, de prijzen moeten
dalen, terwijl verkoopers uit denzelfden grond meenen, dat
prijzen nu naar boven moeten. Dit verschil van inzicht kwaii
tot uiting in de j.l. Woensdag gehouden veiling, waar van
de aangeboden 242 vaten Australische talk niets werd verkocht
2

Talk in Londen.
1916

1915

1914
Voorraad op 31Januari 12448 vaten 8216 vaten 13143 vaten
Aangekomen in Januari

5184

7140
,,
‘ 6616
Afgeleverd in Januari

7404

6836
,,

6015′
Palmolie.
De markt te Liverpool is bom; er wordt zéei
weinig ondernomen.
Katoenolie.
Amerika bericht vöor Crude zoowel als voor
Rehned Oil loco een kalme markt, terwijl voor forward wat
meer vraag heerscht van de zijde van speculanten. London
en HulI beide kalm met onveranderde prijzen.

COPRA.

•’

De vaste stemming voor dit artikel bleef ook deze weèk
aanhouden en wederom werden ‘hooger prijzen betaald. Dè
markt sluit met koopers voor Java f.m.s. tot
f
41
8
/8.
0,
Ceylon f.m.s. cif. Londen £ 36.10 (koopers) en cif. Marseille
£ 43.— (koopers).
J.N’J
L

ii
,
..
xc,.1′.

Java f. m. s.

5
Februari
1916

………..
f
41
3
/


29 Januari
1916

……….
,, 40
5 Februari
1915

……….
,,

51
5
Februari
1914

……….
..35
1
/8
20-25 Juli
1914

…………
28/4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

5 Febr. 1916. Vrachten waren, over het geheel genomen,
lager. Tengevolge van ruimer aanbod vielen vrachten van
Cardiff en de Oostkust naar de Middellandsche Zee met on-
derscheidenlijk 16/- en 20/-; naar Zuid-Amerika waren ze
daarentegen vaster, vermoedelijk door onzekerheid betreffende
terugvrachten naar de Entente-landen, welke geleidelijk geheel
in handen van de Regeering komen. Van Zuid-Amerika naar
Engeland betaalde de Regeering 135/-, de handel 140/- â 145/-. Van Noord-Amerika naar de Entente-hinden waren de vrachten
in het begin van de week vast, doch het hooge peil kon niet
gehandhaafd blijven.
De vracht voor tarwe van Australië naar het Vereenigd
Koninkrijk bleef onveranderd 95/- per ton voor schepen, welke
met lading aankwamen, en 110/- voor ballastbooten. Deze
vrachten zijn zeer opmerkelijk in vergelijking met die van
– de op ongeveer den halven afstand gelegen La Plata-havens.
De oorzaak hiervan moet toegeschreven worden aan het feit,
dat de Britsche Admiraliteit samenwerkt met het Australische
Gouvernement, dat de bevrachting van den geheelen oogst in
handen he2ft. Reeders van opgekommandeerde schepen worden
nu na afloop der admiraliteitstransporten voor de keus ge-
steld, hun schepen onder regeeringscharter te laten blijven of
voor eigen rekening naar Australië te vertrekken om tarwe
te• laden, waar zij dan de door het Gemeenebest vastgestelde
vrachten moeten accepteeren; het laatste is voor de reederijen
gunstiger.
Vrachten naar Nederland zijn hooger. Daar de Regeering
bijna alle in Maart beschikbare booten noodig had, konden de
overblijvçnde, schepen tot hoogere vrachten afgesloten worden.

GRAAN.

Data
Peto.
grad
Londen!
R’dam

Odessa
Rolt cr
dam

All. Kust

Ver. Staten San Loronzo

Rotter-
Bristol
Rotter.
Enge-

dam
Kanaal
dam
land

115

Febr. 1916

-.
f12.—
15/9
1
/
f85.—
.140/-
24/29 Jan.

1916


,, 10.—
16/-
,,75.—
1401-
1/6

Febr.’ 1915
– –
10’6
7/6
80/-
61/9
2/7

Febr. 1914

6/6
1/9 1/9
13/-
13/-
Juli

1914
11 d.
7/3
1,
1
11
1
/4
1111
1
41

12/-
12/-

HOUT.

Cronstadt
Golf vat, Mexico

Data
Holland
OosIk.
Engeland
Holland
E

(gezaagd)
(,nij,i-
(pjtcl,.
“me)
(pit ch-

pmne)
stuttcn)

1/5

Febr. 1916 ……

24/29 Jan. 1916 ……

-.

450!-

1/6 Febr. 1915 ……

– , 172/6′)

2/7 Febr. 1914 ……

7216

73/9

Juli 1914 ……

f12.—

24/6

75/-

77/6

ERTS.

Bilbao
Catthz-
Grieken-t
Pcti
Data
Middles.
genu
Middles-
land
Middies-
1
Midd les-
bru’
bro’

bro’

22/9

.
22/-


23/-
22/-


115

Febr. 1916 …….

17/-
16/6
19!-

24/29

Jan.

1916 …….

1/6

.

Febr. 1915 …….

2/7

Febr. 1914
4/3
4/6
5/7’/2
8/9
Juli’

f914
4/3
5/4
1
!2
5/9
8/6

KOLEN.

Cardiff

Oostk. Engeland

Data
1

Rivier

Bar-

Port
1
La 1 Rotte,.
1
Cron-
deaux

Genua
Said

Plala

Jam
J
etodt

115

Febr.1916
fr.44.—
60/-

45.6
f
5.50

24/29 Jan. 1916
,, 44.50
7613
90/-
4016
,,5.50

1/6

Febr.1915
., 21.25
31/4
1
/2
30/-
27!-
,,6.—

2/7

Febr.1914
5.75
6/10
1
!2
7!6
14/9
,

3/6
Juli. 1914
«
7/-
7/3
14!6
3!2
5/-

DIVERSEN.

Bomlay
Bur,nah
Vladivos-
Chil i
ata
Wcst
West
toch Wes
Europa
Europa
West
Europa
(d. te.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

]43’3
175!-

120!-
1
)
140/- ‘170/-
170!-

1!5

Febr. 1916 …….

116

Febr. 1915
40/-
48/9
751-
63’4
24/29

Jan.

1916 ……..

16/9
22/-
,

20/10
‘1
2/7

Febr. 1914 …….
Juli

1914 …….
14/6 16/3
25/-
22/3

1)
Per zeilschip.

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per qua rter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitclt pine per St. Pet. Standard ,’a,, 165 kub. vt.,
mijnstutten per vadeen van 216 kub. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN.

Er is in de afgeloopen week geen noemeniwaardige aanvoer
gewiest; slechts één ertslading is aangekomen. Enkele groote
schepen zijn ledig van hier naar de Ruhr vertrokken, ten-
einde te trachten daar emplooi te vinden. –

VRACHTEN TE RO’ITERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

trts nr. Kul,rhavc,,sI
Data

goed. Waterstand
11/
4
lostijdl
1/
lostijd 8oen-

31 Jan.-5 Febr. 1916

..
0,32
1
!2
0,42’/,

gunstig
24-29

Januari

1916

..
– – –
hoog
1-6

Februari 1915 ..
0,20
0,30

vallend’
2-7

Februari 1914

..
0,52
1
!2
0,62′!,
1,20
.
gunstig
20-24

Juli

1914

……
0,60
0,70
1,05
gunstig

Auteur