Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 50

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 13 1916

13 DECEMBER 1916

Econo.misch~Stati*sti*sche

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

1E JAARCANG

WOENSDAG 13 DECEMBER 1916

No. 50
1

INHOUD

1

Blz.
GOUDN.VOER OF BUITENLANDSCHE CREDIETEN …………
797
De
raming van den suikeroogst
1916117
…………….
799
Uitbreidingsplannen der Nederlandsche Handel-Maat-
schappij………………………………….
800
De kosten der Distributiewet

……………………..
801
Uitbreiding van het Zweedsche binnenscheepvaartverkeer.
801
Vrijhaven.te

Stockholm

……………………….
801
Het Stahlwerksverband in het tweede oorlogsjaar……..
802
BOEKAANKONDICING …………………………….
802
RECEERINGSMAATRECELEN
OP HANDELSCEBIED

………….
802
MAANDCIJFRS:
Inklaringen op Amsterdam en Rotterdam

……….
803
Sp
aarbankcijfers

…………………………..
803
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………804-813
Geidkoerseti.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende,
alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Statistielcen en

Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,
Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam, telefoon No.
3000.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën f
12,—
per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abdnnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschap pij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

12 DECEMBER 1916.

De gedmarkt was deze week zeer vast; er was veel

vraag naar geld, de prolongatie-rente steeg dan ook

verder en kwam op 4 pOt. De omzetten waren echter

betrekkelijk gering, zoodat Woensdag geen noteeing

kon tot stand komen. Ook in particulier-disconto wa-

ren de omzetten niet groot. De aangeboden wissels

vonden moeielijk plaatsing tot circa 4% pOt.
Evenals hier is ook in New York de geidmarkt veel

vater. Oall-money steeg er voorbijgaand tot 10 pOt.;

daarna kwam eenige ontspaning, de stemming bleef

echter vast. Ht geldverbruik van de oorlogvoerenden

is zoo groot, dat de invloed ook op de neutrale markten

niet te ontgaan is, en vooral Amerika, dat milliarden

heeft uitgeleend, begint den bodem der geidkist te

zien. De Federal Resrve Board heeft daarin aanlei-

ding gevondeû om voor verdere voorschotten te waar-

schuwen; hieronder wordt daaraan een artikel gewijd.

e -a

De weekstaat van -de Nederlandsche Bank vertoont

verschillende verbeteringen. De binnenlandsche wis-

sels verminderden met 7 millioen door aflossing van

de Regeering; de vodrschotten aan het Rijk vermeer-

derden daarentegen met circa 8.700.000 gulden, zoodat

dit geen verandering van beteekenis doet ontstaan. De

beleeningen echter, waaronder ook de korte voorschot-

ten in rekening-courant voorkomen, yerminderden met

circa
1
10 millioen. Hieruit zou men dus moeten op-

maken, d’at eenige verbetering in de geidmarkt is in-

getreden.

De eerste berichten nopens vredesvoorstellen van

de
zijde
der centrale mogendheden – hebben reeds

dadelijk ter beurze hunnen invloed doen gelden.

Scheepvaartaandeelen, Amerikaansche njjverheids-

waarden en andere oorlogsfondsen daalden – niet on-

belangrijk. Ook de wisselkoersen ondervonden den

terugslag: de koers op Berlijn, gisteren reeds tot 39,60

verbeterd, steeg heden verder tot 40,92
1
12, die op

Weenen steeg van 24,77
1
12 op 25,30.
Ilfji

GOUDINVOER OF BUITENLANDSCHE

CREDJETEN.

De ontzaglijke omwenteling in de betalingsbalans
der Vereenigde Staten, gevolg van de levering van

voedingsmiddelen en oorlogsbehoeften aan het strij-
dend Europa op ongekende schaal en tegen ongekende
.

prijzen, is den lezer bekend. Tevoren tot nog voortdu-
rend stijgende bedragen Europa’s schuldenaar, hebben
de V.S. met de oude wereld in de laatste twee en een
half jaar tijdelijk de rollen verwisseld. Om welke bedra-

gen aan teruggekochte waarden, aan goudzendingen en

aan verleende credieten op korter of langer termijn
het hierbij gaat, werd in het vorig nummer van dit
blad weder eens onder cijfers gebracht. Volledig is de
lijst nog niet. De naar het schijnt uiterst belangrijke
credieten aan ,particulieren zijn in de wedergegeven
cijfers niet begrepen.

Vooral Engeland, dat niet alleen voor een ontzag-

lijk tekort op de eigen betalingsbalans had en heeft op te komen, maar tegelijk tot enorme bedragen de
schulden zijner bondgenooten voor Amerikaansche
leveringen overnam, zag zich met de zorg voor deze
milliardenfinancierjng belast. Een reeks maatregelen
– van de instelling der currency notes; die in toene-
mende mate ten doel kregen om zonder aantasting van
den voorraad der Engelsche Bank een belangrijk be-
drag aan goud te doen vrijkomen, – tot de in deze
kolommen in haar verschillende phasen beschreven po-

litiek om nu eens door premies, dan door toenemende
belastingstraf de in Engeland aanwezige Amerikaan-
sche en andere fondsen in handen der Regeering te
brengen – is hiervan het gevolg geweest. Het Engel-
sche volk heeft zich, beseffend om welke belangen het
ging, willig geschikt. Indien klachten zijn gehoord,
dan richtten deze zich in hoofdzaak tegen details der.
regeling en tegen de groote geheimzinnigheid, die ten
opzichte van de resultaten der getroffen maatregelen
voortdurend door de .regeering is betracht.

De U. S. A. toonden hunnerzijds een bewonderens-
waardig, zij het economisch wel verklaarbaar opne-

798

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 December 1916

mingsvermogen. Het Novembernummer van de Annals

der American Academy of Political and Social Scien-
ce, dat in zijn geheel aan ,,America’s changing invest-

ment market” is gewijd, doet eerst recht de draag-
wijdte van de veranderingen, die in de positie van

Amerika ten opzichte van de overige deelen der aarde

hebben plaats gevonden, beseffen. Intusschen bleek in

den laatsten tijd van zekere kentering. Vroeger reeds
dan hier te lande deden zich teekenen voor, dat de

geldruimte aan het minderen was. Weliswaar uitte het

verschijnsel zich nog niet in de weekeijfers der Fed.

Reserve Banks; de reserves daarentegen der New York-

‘sche bankinstellingen daalden niet onbelangrijk, terwijl

de prijs van kort crediet een stijgende lijn ging vertoo-

nen. Het probleem kwam hierdoor in een ander dag-
licht. Werd in de periode der overmatige ‘geidruimte

door velen met name de breede stroom van goud met
eenigszins angstige oogen gadegeslagen en telkens ge-

wezen op het infiatiegevaar, thans werden deze geva-

ren meestentijds wel niet geheel ontkend,-doch daar-

tegenover de vraag gesteld, of de toestand van de geld-

markt niet een aanwijzing was, dat de credietverlee-

ning, vooral die aan het buitenland, bezig was de per-
ken te overschrijden, en of van deze twee kwaden het

laatste ten slotte niet het grootste gevaar in zich borg.

Deze omstandigheden hebben ruim een week gele-
den den Federal Reserve Board aanleiding gegeven

om, toen de firma Morgan wederom een nieuwe uit-
gifte van Fransche en Engelsche schatkistbiljetten
annonceerde, in een circulaire het standpunt van den Board uiteen te zetten. De circulaire is, waar wij hier

te lande voor problemen van gelijkoortigen aard staan,
te belangrijk om niet voor een groot deel in haar eigen woordeii te worden weergegeven. Intusschen moet bij

de lezing niet vergeten worden, dat eenerzijds ver-
meerdering van den goudvoorraad der Fed. Reserve
Banks, anderzijds het streven het jeugdige Amerikaan-
sche centrale baukstelsel voorshands zooveel mogelijk

voor moeilijkheden te behoeden, beideden Board na

aan het hart liggen.
Merkwaardig is al dadelijk de zeer positieve mee-

ning, die de Federal Reserve Board huldigt ten op-

zichte van de toeneming van den goudvoorraad.
,,De veel verbreide meening – aldus de circulaire

– .dat verdere invoer van groote hoeveelheden goud
noodwendig een bron van gevaar of verstoring voor
ons land zoude opleveren, wordt niet door den Board
gedeeld; dat gevaar zôu naar het oordeel van den
Board alleen dan ontstaan, wanneer het binnenstroo-

mende goud zonder contrôle zou blijven en de grond-
slag werd van ongtwenschte uitbreiding van credie-

ten en inflatie.”
De Board wijst er op; dat thans de wetgeving deze
contrôle weldra mogelijk maakt en dat aldus een juist

inzicht in de werkelijke verhouding tusschen verplich-
tingen en reserve kan worden verkregen.
,,Het zal dan blijken, dat, hoewel de goudvoorraad des lands krachtig is vermeerderd, de beleeningen en
deposito’s zoodanig zijn toegenomen, dat er geen exce-

dent van reserve bestaat, uitgezonderd de belangrijke
reserve tot leeningsbevoegdheid bij de Federal Reserve
Bauks. Onder deze omstandigheden meent de Board,
dat het streven der banken er op gericht moet zijn
haar positie liquide te houden en haar middelen niet
tot aan de wettelijke grens uit te leenen en een sur-
plus-reserve te houden, niet bij de reserve-agenten,

waar deze middelen weer worden uitgeleend, doch in
eigen kas of nog beter bij de Federal Reserve Bank,
waaronder zij ressorteeren.
,,De Board is van oordeel, dat de banken op het
oogenblik met groote omzichtigheid moeten te werk
gaan bij het vastleggen harer middelen op langen ter-
mijn of in waarden, die naar vorm en naam weliswaar

op korten termijn luiden, doch die hetzij bij overeen-
komst, hetzij door den dwang der omstandigheden zul-
len moeten worden vernieuwd tot weer normale toe-
standen intreden.

,,De Board maakt geen voorspellingen, noch ook wil
van verschillende omstandigheden gewagen, welke be-

langrijke factoren kunnen worden in de toekomst. Dit

behoort in devoornaamste plaats tot de verantwoorde-
hjkheid der banken. Zoo deze instellingen echter

moeten ingrijpen, omdat de buitenlandsche waarden in grooter bedragen worden aangeboden dan de beleggers

kunnen opnemen, zou daardoor de economische ont-

wikkeling van ons land
mogelijk
belemmerd worden.
Het natuurlijke opnemingsvermogen der beleggings-

markt is een belangrijke factor ter bepaling van den

omvang onzer verkoopen aan het buitenland, boven de
waarde der goederen, welke wij van daar ontvangen.
,,Wat de jongste leeningen aangaat is de Board over-

tuigd, dat de bedoeling daarbij voorzit, die voorname-

lijk bij de banken te plaatsen. Inderdaad zouden deze
waarden zoo aantrekkelijk kunnen blijken, dat, tenzij
men zich op een breeder standpunt plaatst, de indivi-

dueele bankiers verleid kunnen worden daarin sommen
te beleggen, die in de honderden millioenen dollars

loopen.
,,Hoezeer ook deze leeningen op korten termijn mo-

gen loopen, moet het doel van den geldnemer zijn die

op den vervaldag weer te verlengen, met dit gevolg,

dat de hier geplaatste bedragen blijven tot het oogen-

blik geschikt is, om die voordeelig te verwisselen in

leeningen met langen looptijd.

• ,,Het’
schijnt
daarom er toe te moeten leiden, dat de

credietmiddelen onzer banken, welke beschikbaar die-

nen te blijven voor leeningen op korten termijn aan

onze kooplieden, fabrikanten en landbouwers, aan het

gevaar komen bloot te staan, in buitensporige mate

voor andere doeleinden te worden aangewend. Dit
klemt nog te meer nu vele onzer banken en trustmaat-schappijen reeds aanzienlijke sommen buitenlandsche obligatiën en accepten houden en zij zich hebben ver-
bonden in de verlenging daarvan toe te stemmen. De
Board beschouwt het derhalve als zijn plicht de aan-
gesloten banken te waarschuwen, dat hij het niet in

het belang des lands acht, dat zij gelden beleggen in

buitenlandsche schatkistwissels van dien aard. ,,De Board acht zich niet geroepen de particuliere

beleggers te raden, doch aangezien de Vereenigde Sta-

ten op snelle wijze de bankier worden van vreemde
landen in alle deelen der wereld is het wenschelijk
er op te wijzen, dat de belegger ten volle en nauw-
keurig behoort te worden ingelicht, vooral in geval-

len van leeningen zonder onderpand.
,,De Vereenigde Staten zijn thans in een stadium van

welvaart en internationale financieele macht gekomen,
dat bij een natuurljken gang van zaken eerst na ver-

loop van menschengeslachten had kunnen worden be-
reikt en wij behooren er voor te waken deze gesteld-

heid van macht en onafhankelijkheid niet te verzwakken.
,,Wij behoeven niet te vreezen, dat de omvang onzer

zaken in het oog loopend zal verminderen, indien wij
meer omzichtig worden in het verstrekken van leenin-
gen, wijl toch nog voor honderden millioenen van

onze eigen en buitenlandsche waarden in den vreemde
worden gehouden, welke onze beleggers gretig zouden

willen overnemen, en bovendien de handel ook ‘in

andere richting kan worden uitgebreid.
,,Naar de meening van den Board is het de plicht onzer banken liquide te blijven om aldus in staat te
zijn, de eigen behoeften te bevredigen, welker aard

en mate door niemand kan worden voorzien. Dit is
ook noodig om onze tegenwoordige economische en

financieele kracht op peil te houden en
bij
het einde

van den oorlog ons voile aandeel te nemen in het werk van internationaal herstel, dat dan vôôr ons zal liggen,

en wanneer een klaar begrip der alsdan heerschende
toestanden ons land zal veroorloven op veiliger en
meer verstandige wijze bij te dragen tot de financiëele

rehabilitatie der wereld.”
Diplomatiek als de circulaire is gesteld, is niette-
min hare bedoeling duidelijk. Dat het ingenomen
standpunt voor de geailiëerden en met name voor En-

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

799

geland moeilijkheden kan medebrengen enleiden kan

tot een verdere ontblooting der goudreserves, die men

indien mogelijk zou hebben willen vermijden, behoeft
geen betoog. Duidelijk blijkt het uit de wijze, waarop

de Engelsche pers en zelfs de effectenbeurs op het be-
richt hebben gereageerd. Zelfs gaat de Times zoover,

openlijk van pro-Duitsche sympathieën van enkele leden

van den Federal Reserve Board te spreken. Andere
bladen uiten zich gereserveerder, doch
blijken
het ge-

wicht der zaak te beseffen. Van meer dan één zijde

meent men hierbij in de circulaire zekere inconsequen-

tie aan te treffen, in zooverre als deze den terugkoop

van Amerikaansche fondsen
blijft
aanbevelen.

Intusschen, niet de vraag, welke gevolgen een en

ander voor Engeland kan hebben, hoe be1ngrjk deze

vraag op zichzelf ook moge zijn, is voor ons hoofdzaak.
Gelijk reeds gezegd: het probleem, waarvoor op het oogenblik de Vereenigde Staten zich zien gesteld, is
voor een groot deel &pgebouwd uit dezelfde elementen,

welke ook hier te lande de groote
lijnen
onzer alge-

meene financiëele politiek beheerschen. Ook hier te
lande is in den laatsten tijd een verandering op de
geldmarkt ingetreden en ook hier worden thans som-

men genoemd van buitenlandsche credieten in allerlei
vormen en misschien niet all vrijwillig aangegaan,
die verre en verre teboven gaan, wat v66r dezen moge-

lijk zou
zijn
geacht. Intusschen, ook hier is het alleen

de overmaat, die schade doet, terwijl omgekeerd de in-
vloed, die op zichzelf van verstijving van den rntevoet
moet uitgaan, in meer dan één opzicht tellig van hil-

zamen aard is.
B.

DE .RAMING VAN DEN SUIKEROOG11916117.

Onder de statistieken achter in dit nummer vindt
men de raming van den suikeroogst in de loopende

campagne door de bekende Amerikaansche firma Wil-
lett & Gray en het kan wenschelijk worden geacht bij
deze cijfers, ook in hun verband tot vroegere, eenige
opmerkingen te plaatsen.
Allereerst zij er hier even op gewezen, dat W. & G.,

wat de rietsuiker betreft, de hoeveelheden der af zon-
derljke landen vermelden, de bietsuiker daarentegen
slechts in drie groepen: Europa, Noord-Amerika en
Canada. In het nummer van 22 Nov. j.l. gaven wij de

details van voortbrenging der bietsuiker in 1915116
met de raming voor 1916117. Hieronder volgen nu nog
eens, uit andere bron, de cijfers voor vier jaren, afge-

rond in duizendtallen.

1916117

1915116

1914115

1913114
ton

ton

ton

ton
Duitschiand

1.600.000

1.600.000 2.600.000 2.647.000
Oostenr.-Rong

978.000

939.000 1.602.000 1.688.000
Frankrijk..

180.000

15L000

337.000

781.000
Rusland ..

1.400.000

1.671.000

1.978.000

1.724.000
België

130.000 -. 113.000

204.000

226.000
Nederland

270.000

243.000

302.000

227.000
Zweden……
118.000

127.000

154.000

136.000
Denemarken

130.000

125.000

153.000

147.000
Andere landen

300.000

300.000

367.000

542.000

Totaal Europa
5.106.000 5.269.000 7.697.000 8.118.000

Bij onderlinge vergelijking zal men vinden; dat de
cijfeis voor Europa uit de verschillende bronnen wel
eenigszins, maar toch niet aanzienlijk van elkander

afwijken.
Het is wel van belang nog wat verder terug te gaan
en wij geven daarom de samengevatte cijfers voor de
laatste 9 jaren, waarbij de raming voor 1916117 aan-

sluit:

Rietsuiker Bietsuiker

Totaal
ton

ton

ton
190718
……..
6.908.000

7.002.000

13.910.000
190819
……..
7.564.000

6.901.000

14.465.000
1909/10
……..
8.328000

6.588.000

14.916.000
1910111
……..
8.439.000

8.560.000

16.999.000
1911112
………
8.995.000

6.887.000

15.882.000
1212113
……..
9.011.000

9.560.000

18.571.000
1913114
……..
9.834.000

8.118.000

17.952.000
1914115
……..
10.217.000

8.243.000

18.460.000
1915116
……..
10.515.000

6.006.000

16.521.000
1916117
……..
11.425.000 . 6.010.000 – 17.435.000
Beschouwt men de laatste tabel nader, dan dringt

zich de gevolgtrekking op, dat de ontwikkeling van de
rietsuiker-productie veel regelmatiger is geweest, zelfs
al worden
daarbij,
ter vergelijking, enkel de jaren

v66r het uitbreken van den oorlog genomen. Daarvoor
is er een
natuurlijke
verklaring: klimatologische en

geografische verhoudingen. De beetwortelcultuur

immers wordt, afgezien van een niet zeer belangrijk

contingent in Amerika, uitsluitend i.n Europa uitge-oefend, terwijl daarentegen de rietsuikercultuur na-

genoeg over de geheele wereld js verspreid. De biet-

opbrengst is daardoor afhankelijk van de weersgesteld-

heid in één enkel gebied, maar
anderzijds
is het geen

ongewoon verschijnsel, dat, voor de rietsuiker, onbe-
vredigende weersgesteldheid in sommige streken door

gunstige elders wordt opgewogen. Als voorbeeld van

het eerste moge het verloop in de campagne
1)
1911112
dienen; als gevolg van den uiterst drogen zomer in

1911 vond er een belangrijke achteruitgang in de op-

brengst van bietsuiker plaats.

Een tiental jaren geleden kon men nog van een wed-
loop tusschen beide cultures spreken, maar het ziet

er thans net naar uit alsof de rietsuikercultuur voor-
goed de eerste plaats heeft ingenomen. Zelfs al ware
de oorlog niet uitgebroken, dan nog zod de bietsuiker

naar alle waarschijnlijkheid bij de mededinging ten
achter
zijn
gebleven, ofschoon alsdan het verschil na-
tuurlijk minder scherpe afmetingen zdu hebben aan-
genomen. Afgezien van arbeidsverhoudingen is de
bietcultuur in veel sterkere mate afhankelijk van be-

schikbare gronden dan hun• mededingster. Voor d
laatste staan nog onmetelijke gebieden open in tropi-

sche streken, waar alles als het ware vanzelf groeit,
terwijl de beetwortel vaak in concurrentie komt met
de cultuur van andere gewassen, met name granen.
De oorlog heeft intusschen toch• zeer belemmerend
gewerkt op de ontwikkeling der bietsuikerindustrie
en in velerlei opzicht nieuwe verhoudingen in het
leven geroepen. Duitschland en Oostenrijk-Hongarije,

die van oudsher de hoofdleveranciers der Engelsche suikermarkten waren, zagen zich daarvan plotseling
afgesneden en moesten zonder eenigen overgang tot

een enorme inkrimping hunner productie besluiten.
Voor Rusland zijn de West-Europeesche markten even-
eens van belang, zij het ook niet in even sterke mate
als voor de Centrale mogendheden en ook voor dit
land werd de toegang tot deze zoowel als tot de Levant-
markten door den oorlog gesloten, terwijl het land bui-
tendien voor de suikerprductie belangrijkê gouverne-
menten (Polen) verloor. In Frankrijk, dat voorheen
ruimschoots in zijn eigen verbruik had kunnen voor-
zien, daalde de productie ‘tot een ‘onbeduidende hoe-
veelheid en België hield eveneens op tot de uitvoer-
landen te behooren.
Stelt men de Europeesche raming voor 1916/17 te-
genover de werkelijke opbrengst in 1913114, dan is de
uitkomst een achteruitgang van niet minder dan
3.000.000 ton. De totaalcijfers daarentegen geven yoor

de verwachte hoeveelheid in 1916117 slechts een ver-
mindering van globaal 500.000 ton in vergelijking bij
1913/14.

Dat de wereldproductie als geheel niet méér gele-
den heeft, is te danken aan de geweldige vlucht der
suikerrietcultuur, die waarlijk een tropischen groei

vertoont. En dan valt wel allereerst het ook op Cuba,
welk eiland in twee jaren tijds een vermeerdering
brengt van rond 800.000 ton! In 1909110 bedroeg de Cu-baansche productie 1.804.000 ton, de Javasche 1.201.000

ton, zoodat er toen tusschen beide slechts een afstand
van 600.000 ton was. De cijfers van 1914/15 en 1915116
wijzen er op dat Java
nauwelijks
is vooruitgegaan,
alleen de raming voor 1916/17 geeft een vrij groote

vermeerdering. Op basis der raming voor 1916117 zal
Cuha’s voortbrenging ruim 1.800.000 ton boven die
van Java loopen.
Bij
het beoordeelen van dit ontzag-

1)
De suikercampagne wordt gerekend te .ioopen van
.1
September tot
31 Augustus.

800

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 December 1916

lijke verschil, in een zoo kort tijdsverloop ontstaan,

dienen enkele bijzondere omstandigheden wel in het

oog te worden gehouden. Wat technische gesteldheid

der suikerfabrieken betreft, staat Java zeker op even
hoog, zoo niet op hooger peil dan de Oubaansche on-

dernemingen en de vruchtbaarheid van het Oost-Indi-
sche eiland is waarschijnlijk wel niet geringer dan die

van het West-Indische. En aan kapitaal voor uitbrei-

ding van bestaande ondernemingen en het vestigen

van nieuwe ontbreekt het hier evenmin, al is de Ame-rikaansche ondernemingsgeest wel orscher van initia-

tief dan de onze. Daar moet men de hoofdoorzaken

van den verschillenden gang dan ook niet zoeken. Java

heeft echter in de laatste jaren de
drawbacic
van op-

eenvolgende droge seizoenen gehad, dermate, dat de

rendementen op de meeste velden aanmerkelijk bene-

den datgene bleven, wat onder normale weersgesteld-
heid met
redelijkheid
had mogen worden verwacht.

Maar het groote verschil in bevolking van deze beide

eilanden verklaart in dit opzicht veel. Die der

,,Koningin van de Autillen” bedraagt globaal slechts

2.000.000, terwijl de ,,Parel van Insulinde”, bij onge-

veer gelijke oppervlakte, méér dan 26 millioen men-

schen herbergt, het 13-voudige! De ruimte van bewe-

ging voor de cultuur op Java en Ouba is uit dien hoof-

de wel zeer verschillend.
Terwijl
op het laatstgenoemde

eiland gronden te kust en te keur voorhanden
zijn,
is

het op Java, om redenen van noodzaak, uiterst moei-
lijk van het gouvernement de vergunning te bekomen
tot het in cultuur brengen van nieuwe gronden. Mede

valt soms de verdeeling van het bevloeiingswater voor

de sawahs
en
de rietvelden wel eens noodwendig ten

nadeele der laatste uit. Het voedseivraagstuk is hiër
ni. de hinderpaal voor snelle uitbreiding en misschien
voor verdere vlucht in de toekomst
überhaupt.
Het zal
dan ook allengs wel een punt van overweging moeten

gaan uitmaken of de tijd niet gekomen is om met de
suikerrietcultuur op de Buiten-Bezittingen eveneens

een aanvang te maken, meer bepaaldelijk op Sumatra.
Volgens vele deskundigen is genoemd eiland, zijn al-
thans uitgestrekte deelen daarvan, wat bodemgesteld-
heid en klimaat.betreft, uitnemend geschikt voor de

teelt van het riet; daarnaast echter is, voor de vesti-

ging van
bedrijven
op groote schaal, het arbeiders-
vraagstuk een punt van niet minder aaiabelajig.

UITBREIDINSPLANNEN DER NEDERLAND!

SCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ.
Dezer dagen deed in de pers het bericht de .ronde,

dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij een ge-
meenschap van belangen heeft gesloten met de Gelder-

sche Oredietvereenig’ing. Daaraan werd door de D. B.
nog toegevoegd, dat eerstgenoemde instelling in onder-
handeling is met andere instellingen en firma’s
omdat zij zich, zonder nochtans haar cultuurbelangen
te verwaarloozen, meer en meer is gaan toeleggen op
het eigenlijke bankiersbedrijf.

Inmiddels is door beide partijen bevestigd, dat
èerstbedoelde overeenkomst is afgesloten, zoodat men hier met een voldongen feit te doen heeft. Of er inder-
daad reeds verdere onderhandelingen met andere in-
stellingen en firma’s, als waarvan hierboven sprake is,
hebben plaats gevonden, moet, bij gebrek aan nadere

gegevens, voorloopig in het midden worden gelaten.

Nog slechts een vijftal jaren geleden kwamen de

aandeelen der Handel-Mij. in de officieele prjscourant
onder de rubriek ,,Koloniale credietinstellingen en
cultuurondernemingen” voor. Bij de daarop gevolgde
veranderde indeeling dezer prijscourant werden zij
naar de rubriek ,,banken en credietinstellingen” ver-
plaatst en dit is ook juist. In weerwil van haren naam
(men bedenk’e, dat die v66r 92-jaren werd gekozen) is
•zij reeds lang slechts voor een deel handelsinstelling
en grootendeels ban1 in den eigenlijken. zin des woords geworden. Alleen -heeft.zij nog zekere- bijzondere ken-

-.

– S
‘-

merken,. bijv. dat zij de gouvernementsproducten in

commissie afscheept, opslaat en verkoopt en dat oa.,
in tegenstelling met hetgeen bij andere vennootschap-

pen gebeurt, de vaststelling van het dividend niet aan

de goedkeuring der aandeelhouders behoeft te worden
onderworpen..

Het zwaartepunt van het bedrijf der Handel-Mij.

lag steeds en ligt ook nu nog wel in de Aziatische
zaken, hetgeen alleen daardoor niet volkomen zicht-

baar is, dat die voor een belangrijk deel van het hoof d-

kantoor hier te lande uit worde gefinancierd. Onder
de ,,Vestigingen in het Oosten” ressorteert het recht-

streeksche belang bij suiker, omvattende 16 geheel of

gedeeltelijk eigen fabrieken, terwijl voorts consigna-

tie-contracten bestaan met tal van suiker-, tabaks-,

koffie-, thee-, rubberondernemingen enz. en ook op

andere wijze het credietbedrijf wôrdt uitgeoefend.

Het bankiersbedrijf der Handel-Mij, dateert g
r
oo:

tendeels van den tijd toen de heer Heldring haar

president was en dit heeft dan meer bepaald betrek-
king op den wisselhandel met onze Oost, waarvoor
deze instelling toongevend is. De andere Indische
banken zijn dan ook genoodzaakt de noteeringen der

Factorij te volgen. De vele relatiën met cultuur-onder-nemingen geven haar een breeden grondslag voor dien

handel. In Nederland zelf was het bankiersbedrijf der

Handel-Mij. tot dusver nog niet van zeer grooten

omvang, hetgeen daaraan is, toe te schrijven, dat zij

geen uitgebreide effectencliënteele bezit. Dit heeft o.a.

bij emissies het nadeel van gemis aan eigen georga-

niseerd débouché, al is het een feit, dat de Handel-Mij.

in de laatste jaren dikwijls aan groote uitgiften mee-

deed. Door de overeenkomst met de G. 0.
krijgt
zij

thans de beschikking over een ‘gevestigde organisatie
in verscheidene provinciën. Wel
drijft
de G. 0. geen
effectenzaken, doch haar agenten doen dit voor eigen
rekening. Omgekeerd zal- de G. 0. voordeel trekken

van de outillage harer medecontractante op het ge-
bied van buitenlandsche wissels. De Handel-Mij. is eigenlijk de grootste bank hier te
lande. De samengevatte balans van alle kantoren per

einde 1915 geeft een telling van circa
f
268 millioin,

tegen
bij
de, Rotterdamsche Bankvereeniging
f
239

millioen en bij de Amsterdamsche Bank
f
197 millioen.

Daarbij dient dan nog in aanmerking te worden geno-

men, dat laatstgenoemde twee instellingen geweldige
sommen wegens N.O.T.-borgtochten op hun balans
hebben staan (de R.B.
totaal borgtocliten f
61 millioen,
de A.B.
f49
millioen), waarvan het grootste gedeelte

reeds lang is afgeloopen, doch ,vaarvoor de N.O.T. nog
geen décharge verleent, terwijl anderzijds de Handel-

Mij, geen dergelijke borgtpchten voor derden stelt.

Het crediet der Handel-Mij. is zoo goed als onbe-

perkt; voortdurend blijven haar gelden toevloeien en dit moet van zelf er toe, leiden, dat naar verdere be-
legging daarvan wordt omgezien, liefst in den vorm
van credieten. En het is ook niet onverklaarbaar, dat

om dit doèl te bereiken aansluiting
bij
reeds bestaande

instellingen en firma’i wordt gezocht. De Geldersche
Oredietvereeniging is zelf ook reeds een oude instel-ling (zij vierde zoo juist haar vijftigjarig bestaan), die

zich uitsluitend môt het credietbedrijf bezig houdt, Zij
verstrekt aan derden crediet, meerendeels tegen accep-
ten, die dan zoo noodig weer
bij
de Ned. Bank worden

verlevendigd. De G. 0. heeft kantoren in niet minder
dan 18 verschillende plaatsen.
Men heeft hier een verschijnsel, dat opnieuw binnèn
het kader van de concentratie op bankgebied in ons
land valt. De groote banken en wel in de eerste plaats
de Rotterdamsche Bankvereeniging en de Amsterdam-
sche Bank breiden haar vestigingen en haar invloed
‘in de provincie steeds verder uit. Het tempo daarvan
versnelt zich onmiskenbaar’ en het is slechts eèn
kwestie van tijd of elk dezer banken zal een net van
filialen over hèt land uitspreiden. Het heeft er veel
van, alsof nu ook de Handel-Mij. daaraan gaat mee-
doen. Wel ‘heeft
zij
bereid een paar agentsohappen

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

hier te lande, n.l. in Rotterdam en Den Haag, vroeger

ook in Dordrecht, Schiedam en Middelburg, maar

blijkbaar wil zij nu verder de provincie in. Het is

mogelijk, dat de Handel-Mij. zich beperkt tot, het slui-

ten van overeenkomsten – in tegenstelling met de

politiek der Amsterdamsche Bank en der Rotterdam-

sche Bankvereeniging, die ,,annexeeren” – waardoor
de onafhankelijkheid der provinciale contractanten be-

houden
blijft,
het is echter ook mogelijk, dat men hier

te doen heeft met een voorbereidenden stap, die zal gaan
tot het vestigen van ageutschappen onder eigen naam.

Ook instellingen met oude en ouderwetsche tradities,

kunnen zich aân den geest des tijds niet onttrekken en
de particuliere bankiersstand moet langs dien weg ge-

leidelijk in de groote lichamen met machtige kapitaals-

organisatie worden opgelost. De persoonlijke aanra-
king tusschen bankier en cliënt verdwijnt hiermede
wel niet, krijgt echter daardoor een eenigszins ander
karakter. In nog ander opzicht zullen sommigen be-

doelde evolutie betreuren, doch uit een algemeen eco-
nomisch oogpunt is deze gang eerder wenschelijk en

trouwens onafwendbaar.

J
S.

DE KOSTEN DER DISTRIBUTIE
WM14′
Door den Minister van Landbouw is een ontwerp

ingediend, waarbij aan de begrooting voor 1917 een
post wordt toegevoegd van
f
80.000.000, wegens kosten,

die in het komende jaar voor de regeering uit de Dis-
tributiewet zullen voortvloeien. Het aandeel der ge-
meenten van ruim f8.000.000 medegerekend, wil dit
dus zeggen, dat de Minister rekent op een totaal aan kosten ingevolge de Distributiewet van ruim 88 mil-

lioen.

Al
blijft
de raming nog beneden het bedrag van 100

millioen, dat een medewerker in ons nummer van 13
September j.]. meende te moeten becijferen, zij stelt
niettemin ontzagljke eischen aan de schatkist en aan
de gemeenten, ook al bedraagt het aandeel van deze

slechts 10 pOt.

Ofschoon het na de uitvoerige becijferingen van
onzen medewerker bonen zou een overzicht te geven
van de wijze, waarop de Minister zijn berekening voor

de verschillende te distribueeren artikelen opzet, mee-
zien wij met de eindcijfers te kunnen volstaan, den be-
langstellende naar de uitvoerige Memorie van Toelich-

ting verwijzende.
De totale kosten, voor Rijk en gemeenten .tezamen,
zijn:

Ongebuild tarwemeel ….
f
30.000.000,

Rogge

………………
,,

4.500.000,-

Aardappelen

…………
,,

6.600.000,-

Rundvet en spek . ……..
,,

2.150.000,-

Varkensvieesch ………..
,, 23.500.000,

Rijst …………………
4.900.000,-

Gort en havermout ……
,,

572.500
1

Melk

………………
,,

7.000.000,-

Peulvruchten …………
•,.

3.250.000,—
Turf………………..
,,

300.000,—

Zachte

zeep

…………
,,

5.250.000,

88.022. 500,-

Aan het slot der Memorie van Toelichting deelt de
Minister mede, dat de Minister van Tinanciën slechts
zeer noode in de credietaanvrage, die in één jaar vier
vijfden opeischt van de opbrengst der dezen zomer

gevoteede verdedigings-belastingen over een tijdperk

van
drie
jaren, heeft toegestemd. De Minister verbindt
hieraan de mededeeling, dat, mochten de prijzen bij
voortduring blijven stijgen, ernstig overwogen zal moe-
ten worden het stelsel der Distributiewet 1916 te ver-
laten. ‘Wat de Minister zich dan zou voorstellen is
niet met duidelijkheid op te maken. In de betrekkelijke
zinsneden zinspeelt de Minister op het indertijd ver-
worpen beginsel, ondersëheid-te maken naar inkomen-
groepen ‘

UITBREIDING VAN HET ZWEEDSCHE

BINNENSCHEEPVAARTVERKEER.

De Zweedsche regeering heeft ter voorbereiding

van den voorgenomen aanleg van kanalen een com-

missie ingesteld, bestaande uit de voormannen op

waterbouwkundig gebied. Deze commissie heeft ten

doel de regeering van advies te dienen omtrent de

vraag, op welke wijze een eenvormig kanalennet zou

zijn aan te leggen, dat door schepen van niet te

kleinen inhoud zou kunnen worden bevaren. Voorts

heeft
zij
opdracht, na te gaan, welke deelen des lands

in het bijzonder voor nieuwe scheepvaartwegen in

aanmerking komen en welke kanalen het allereerst

dienen te worden aangelegd of uitgebreid.

De oorlog heeft getoond, van welke groote betee-
kenis een behoorlijk kanalennet is. Voor Zweden zijn
de binnenlandsche waterwegen juist zoo bijzonder be-

langrijk, daar de weg over zee naar de Zweedsche

Oostkust voor schepen, komende van den Atlantischen

Oceaan, zoo gevaarlijk is geworden. Zweedsche zee-
schepen lossen dan ook hunne lading te Göteborg aan

de Westkust, welke daarna binnendoor via het Troll-
h.tta- en Göta-kanaal verder wordt vervoerd.

Behoorlijke waterwegen bestaan reeds in Zweden,

waarbij partij is getrokken van de vele meren en
wateren met bèhulp van rivieren en – kanalen. De

bekèndste dezer waterwegen is het kanaal tusschen
Göteborg en Stockholm, waarvan de evengenoemde

Trollhtta- en Götakanalen de voornaamste onder-
deden zijn. Van bijzonder gewicht is het Trollhitta-
kanaal; hierdoor toch is eene verbinding te water van

Göteborg tot het Wenermeer, het grootste meer van
Zweden, geschapen, welke aan alle kanten groote

nijverheidscentra raakt. Met het oog op de toenemende

belangrijkheid van dit kanaal werd in 1909 tot uit-
breiding daarvan besloten: de Rijksdag stond daarvoor
meer dan 22 millioen kronen toe. Deze waterweg,

vroeger slechts toegankelijk voor schepen van 300 ton,
zal nu een diepte van 4 M. krijgen, zoodat thans ook
Oostzeeschepen daarop zullen kunnen varen. Deze ver-beteringen zijn het volgend jaar geheel gereed. Bij deze

verbetering is reeds met de mogelijkheid tot verdere

uitbreiding rekening gehouden: bij den bouw heeft
men dadelijk sluizen van 5 M. geplaatst. Schepen van 1400 ton zullen na de voltooiing op het nieuwe Troll-

hëttakanaal kunnen varen.

Bij de kanaalplannen, die thans door de commissie
dienen te worden onderzocht, is eén verbinding van
het Wener- en het Mlarmeer (nabij Stockholm) in

de eerste plaats gedacht.

Het ,,Zeitschrift für Binnenschiffahrt”, dat in zijn
October-nummer van het voorgaande eveneens -mel-

ding maakt, tcekent hierbij aan, dat kleine zeewaardige

schepen 1an de havens in het binnenland van Zweden
diep in Duitschland en Oostenrijk zullen kunnen door-
dringen, n.l. langs den nieuwen waterweg Stettin-
Berlijn naar den Oder tot het Silezische kolenbekken
of door het Travekanaal, Elbe en Moldaii via het in
aanleg zijnde kanaal naar den Donau. Komen de plan-

nen, die Rusland koestert ten aanzien van een binnen-
waterweg van de Oostzee naar de Zwarte zee eenmaal
tot uitvoering, dan zullen de schepen van het Wener-
meer zelfs zonder bezwaar de Zwarte zee kunnen be-
reiken.
/z../TIf’

VRIJHA VEN TE STOCKHOLM.

Indertijd werd een commissie gevormd tot bestu-deering van de vraag of het wenschelijk is een vrij-
haven te Stockholm op te richten. Volgens het thans

verschenen verslag dezer commissie wordt beoogd
de havens bij Lindarangen, met een kadelengte van
3800 M., als zoodanig te bestemmen. De kosten van
aanleg en inrichting worden op bijna 16 millioen
kronengeraamd. In het bijzonder dringt de commis-
sie er op -aan spoedig met hét werk te beginnen, opdat

802

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 December 1916
1

de vrijhaven reeds het volgend jaar zal kunnen wor-
den in gebruik genomen.

In het verslag worden eenige belangrijke cijfers
vermeld, betrekking hebbende op de scheepvaartbe-

weging van Stockholm. Het aantal schepen, dat in de
1atste 10 jaren deze haven aandeed, is met 23 pOt.

toegenomen, de totale invoer met 37 pOt. en de uit-

voer zelfs met 150 pOt. Do handel van Stockholm

met Zuid-Amerika bestond in 1902 nog ternauwer-

nood,, in 1914 bedroeg hij reeds 9,4 millioen kronen;
de waarde van den directen handel met de Vereenigde

Staten is in ditzelfde tijdvak verzevenvoudigd. De

uitvoer van Stockholm naar Finland en Rusland

is van 1902 tot 1914 met 370 pOt. vermeerderd. Ook
de scheepvaart is in dezen
tijd
tot bloei gekomen, verschillende groote reederijen zijn opgericht, die

thans reeds 60 groote stoombooten in dienst hebben,
welke een directe verbinding met de niet-Europeesche
landen onderhouden.

Aan het slot van het verslag wordt de verwachting
uitgesproken, dat de handel van Stockholm, wanneer

hij zonder inkomende rechten en andere hinderende

bepalingen blijft, nog groote uitbreiding zal onder-
gaan en dat in het bijzonder de handel met Rusland
en Finland voor overzeesche producten over Stock-
holm zal worden geleid.

HET STAHL WERKS VERBAND IN HET.

TWEEDE OORLOGSJAAR.

Volgens het verslag van het Duitsche Stahlwerks-

verband over het op 30 Juni ji; geëindigde jaar 1915116

heeft de industrie zich meer en meer aan de behoeften

der oorlogvoering aangepast. De verzending heeft in
de laatste drie jaren bedragèn:

1913114

1914115

1915116
ton

ton

ton

Haiffabrikaten ……..
1.639.829

739.451

875.701

Spoorwegmateriaal ….
2.748.728

1.759.115

1.591.201
Vormujzer …………
.

1.735.158

894.971

814.950

Totaal……
6.123.715

3.393.537

3.281.852

Dat de cijfers voor 1914115 nog iets hooger zijn dan

die van het afgeloopen jaar is daaraan toe te schrijven,

dat Juli 1914 nog buiten het oorlogstijdvak valt; met

470.422 ton steekt deze maand scherp af tegen Juli
1915, toen de hoeveelheid 258.092 ton was.

In verband met de toenemende explöitatiekosten
zijn de prijzen der producten in 1915116, vergeleken

bij 1914/15 sterk gestegen; de gemiddelden waren o.a;

voor ruwe staaiblokken M. 105 tegen M. 90, ,,Ver-
blöcke” M. 110 (M. 95), ,,Knüppel” M. 118,75

(M. 102,50) en ,,Platinen” M. 122,50 (M. 105). Dit

betreft het binnenland. De exportprijzen zijn veel hoo-
ger, de uitvoer moest in verband met de militaire ope-
ratiën sterk worden ingekrompen en kwam ten gevolge

van het uitvoerverbod geheel onder de contrôle der
Regeering.

Terwijl in vredestijd -% der productie van half-
fabrikaten en spoorwegmateriaal en
X
van het voort-
gebrachte vormijzer naar de buitenlandsche markten
ging, bedroeg de afzet aldaar in 1915116 slechts: half-

fabrikaten9,66 (v. j. 23,80) pOt., spoorwegmateriaal

11,28 (15,64) pOt. en vôrmijzer 20,81 (21,11) pOt.
In 1913114 waren de overeenkomstige verhoudingen
resp.: 45,87, 31,64 en 24,93 pOt., in 1912/13 resp.:
38,03, 31,06 en 29,41 pOt.
Çj
iM

BOEKAANKONDICING.

Annuaire international de Statistique. I.
Etat de la population (Europe) La

Haye 1916. W. P. van Stockum &
fils VIII en 166 blz. –

Het in 1913 opgerichte, in Den Haag gevestigde
Permanent Bureau van het Institut international de

Statistiquo doet met bovéngenoemde publicatie het
eerste product harer werkzaamheid het licht zien.

Getracht is – en met resultaat – de gegevens, die met
voor dezen tijd merkwaardige volledigheid verkregen

zijn, voor alle landen zooveel doenlijk in geljken vorm

te gieten. De gegevens betreffen: aantal en dichtheid
der bevolking, verdeeling naar geslacht, burgerlijken
staat, leeftijd, nationaliteit, geboorteplaats, taal, god-

dienst, onderwijs en klaarbljkelijke gebreken. In het

werk zijn een tweetal graphieken opgenomen: een
kaartje van Europa naar dichtheid van bevolking en

een vergelijkend diagram van de 4amenstelling der be-

volking naar leeftijdsgroep en geslacht. Het diagram

is zeer leerzaam; duidelijk illustreert het hoe een laag
geboortecijfer niet alleen op de toeneming van het

totaalcijfer der bevolking maar evenzeer op de rela-
tieve bezetting der verschillende leeftijdsgroepen groo-
ten invloed heèft.

In cijfers:

.
‘, i

0-19

20-39

40-59

60
jaar

jaar

jaar

jaar

en meer Totaal

Duitschland ..
44,24

30,10

17,86

7,80

100

Frankrijk . . .. 33,89

30,50

23,04

12,57

100

Realisme en Theoretische Econo’ mie.
Openbare les van Mr. Dr. II: Frjda,

privaat-docent aan de Leidsche Uni-
versiteit. Haarlem. Ervan F. Bohn.
1916. 31 blz.

Het opstel beweegt zich op theoretisch economisch

gebied en strekt in aansluiting aan verschillende

schrijvers van den laatsten tijd ten betooge, dat het
vraagstuk der prijsvorming en mitsdien het geld-

probleem in het middelpunt van het theoretisch
economisch denken behoort te worden geplaatst, niet
in de laatste plaats omdat zulks zou kunnen bijdragen
tot verheldering van het inzicht van den wetenschap-
pelijken onderzoeker in het wezen der economische
werkelijkheid.

Volgens de derde
Lijst
van Handelssche-
p e n, welke verloren gingen of zware schade beliepen
tengevolge van den oorlogstoestand, uitgegeven door
de firma ‘Blom & Van der Aa te Amsterdam, was het
door ons land geleden verlies in de periode 1. April-
30 September 1916 belangrijk geringer dan in de
vorige tijdvakken. Bedroeg het verlies tot 1 Januari
1916 56.155 ton en in het eerste kwartaal van het
loopende jaar zelfs 75.178 ton, in het tweede en derde
trimester tezamen gingen 23 Nederlandsche sciepën
niet een inhoud van 26.175 ton verloren.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n. Met ingang van 8 dezer
is verboden de uitvoer van
platina
in elken vorm.

A a r d a p p e 1 e n. Onder intrekking van eenige
vorige beschikkingen is door den Minister van Land-
bouw, enz. bepaald, dat verboden is de aflevering en
het vervoer van alle klei-aardappelen, anders dan bin-
nen de grenzen der gemeente, of met vervoerbewijs,
afgegeven door de Rijkscommissie van Toezicht op de
Aardappelvereeniging.
Tevens is door genoemden Minister aan de burge
meesters verzocht hem ingevolge art. 9 der Distributie-
wet opgave te doen van de in de gemeente aanwezige
voorraden kleiaardappelen.

Distributie-regelingen. Door denMinis-

ter van Landbouw is vastgesteld eene distributie-rege-
ling voor
gort
en vooi
zachte zeep.
Tevens is aan de burgemeesters medegedeeld, dat
met de distributie van zeep op 11 dezer zal worden be-
gonnen. Daarmede zullen dan alle artikelen, welke bij
circulaire van den Minister van Landbouw, enz. van

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

803

9 September jI. ingevolge art. 1 der Distributiewet
INKLARIGEN OP ROTTERDAM.
werden aangewezen, algemeen verkrijgbaar zijn.
kov.
1916.

Nov.
1915.
.
M e e 1 e n b 1 o e m.

Door den Minister is de mede-
Landen

Aantal

Tonnen

Aantal

Tonnen
werking’ van burgemeesters ingeroepen, teneinde hem
van herkomst

schepen.

netto.

schepen.

netto.

opgave te doen verstrekken van verbruik en voorraden
Engeland…………..
110

67.345

161

100.564

van tarwebloem, tarwemeel, roggebloem en roggemeel
Frankrijk

………….
4

1.427

13

6.168

door bakkers, banketbakkers, koek- en beschuitfabri-
Zweden

…………..
28

13.687

23

15.345

kanten, kruideniers, grutters enz.
Noorwegen …………
7

6.177

17

20.743
Afrika …………….
‘1
999


K u ii st m e s t.

Blijkens

mededeeling

van

de
Noord-Amerika ……..
33

90.591

39

132.474
Kunstmestcommissie zal een aanvang worden gemaakt
Indië

(Engeisch)

……

1

2.665
met de tweede distributie der bestelde superfosfaat,
Indië (Nederlandsch)
7

23.875

5

13.388

ten behoeve van de bemesting voor den oogst 1916/ 17
Nederland 269

en wel tot eene hoeveelheid van 30 pOt. van iedere
Denemarken

……….

4

9.717

door haar goedgekeurde aanvrage. In het belang van
Portugal …………..

2

361

een vlug verloop der distributie is het noodig, dat de
Spanje…………….

4

4.385

provinciën Noord-Hollaijd, Zuid-Holland, Zeeland en
Italië…………….
Griekenland

……….
1

1.124


1

1.298


Groningen in de eerste plaats moeten afnemen v66r
Zuid.Amerika

……..
10

21.437

19

38.158
half Januari.a.s., terwijl de overige provinciën ver-
België binuendoor

..

2

1.311

vroegde levering mogen vragen, doch eveneens v66r
Binnenl. plaatsen ……
10

7.893

7

3.299

een bepaalden datum de volle 30
pot,
moeten hebben
Totaal
.
…..
215

236.102

297

348.578
afgenomen (vermoedelijk 28 Februari a.s.)

De prijs blijft vastgesteld voor superfosfaat 17 pOt. op

9,70
Onderscheiding naar de nationaliteit:

per 100 K.G. bruto voor netto in zakken, af fabrieks-
Percentage

terrein,
Nov.
1916
Aantal

Tonnen

van detotale
schepen.

netto.

tonnenmaat.
S
.t e en k o 1 en s c h a a r s c h te.

Aan de inspec-
Nederlandsche .’
126

152.591

64,8
tours der arbeids-inspectie is machtiging verleend om,
Britsche …………
34

16.657

7,-

waar zulks gewenscht wordt, de rusttijden van jeug-
Noorsche

……….
30

34.812

14,8

dige

arbeiders,

arbeidsters

en

vrouwen, wegens de
Zweedsche ………..
14

9.190

3,9

steenkolenschaarschte te verkorten. De verplichte mid-
Belgische
7

19.638

8,3

dag-schaft van 1 á 1Y2 uur mag tot een half uur wor-
Grieksche

……….
2

1.849

0,7
Deensche
1

1.169

0,5
den teruggebracht, terwijl deze schaft niet buiten de
Braziliaa.nsche
1

398

0,2
werkplaatsen behoeft te worden doorgebracht. Echter mag niet langer dan 5 uur achtereen worden gewerkt,
Totaal
215

.

236.102

100,-

en in een etmatil geen grootet aantal uren, dan tot
heden placht te geschieden.
SPAARBANKOIJFERS.

Overzicht van inleg
en terugbetaling bij 50 particu-
liere spaarbanken (aangesloten
bij den Nederlandschen
MAANDCIJFERS.
Spaarbankbond) gedurende
November 1916.

INKLARINGEN OP AMSTERDAM.
Spaarbanken
met een
Bedrag in Guldens
Posten

November
1916.

November
1915.
aan inlegge?s
vers.
liuldigd
Inleg
Terug.
betaling
Inleg
betaling
Landen

Aantal

Tonnen

Aantal

Tonnen
van herkomst,
bedrag van:
schepen.

netto.

schepen,

netto.
.

beneden

f

100.000
2.110.

631

28

8
Engeland…………..
38

27.037

54

40.206
Rusland (Witte Zee)
.

2

1.222


f

100.000-,,

500.000
213.531

113.692

2.716

902
Zweden

…………..
19

7.653

}19

13.919
,,

500.000-,, 1.000.000
.
271.166

181.290

2.653

999
Noorwegen

1

466
…………
,,
1.000.000-,, 2.000.000
535.047

400.168

5.012 .

2.430 Denemarken

……….
2

1.310

2

1.267
2.000.000-,,4.000.000
424.571

369.544

2.764

1.533
,
Frankrijk

…………
1

634

1

477
Portugal …………..
1

674

}ii

11.098

,,4.000.000-,, 7.000.000
boven

,,7.000.000
.

748.313

577.745

7.154

4.758

1.407.155

1.065.763

26.309

12.425
Spanje …………….

1

85’1
Italië

…………….
1

837

6

6.823
.

Totaal

..
3.601.893

2.708.833

46.636 23.055
Griekenland

……….
1

1.340

3

5.845
Noord-Afrika ……….
1

1.160

1

901
Totaal November
1915
2.742.515

2.033.642

38.898 20.626

Ned.-Indië

…………
3

13.156

6

27.865

1914
,,
1.905.449

1.706.117

28.149

18.768

Japan …………….-

1

4.551
Noord-Amerika ……..
6

13.957

4

6.935
November….

1916

1915

1914

Zuid-Amerika (Oostkust)

4

13.057

12

44.658
Uitgegeven nieuwe boekjes

3174 .

2671

1877

11

(Westkust)

1

1.669


Geheel afbetaalde boekjes..

1999

1821

2130 West- Indische eilanden..
1

2.229

2

3.347

Nederlandsche havens

5

6.870

5

8.202

.
Overzicht van inleg en terugbetaling hij de Rijks-
Totaal handelsschepen

88

94.122

127

176.094
postspaarbank.
Visschersvaartuigen ….

109

8.017

79′

5.940
OCTOBER
1918

1915

1914
Totaal……
197

102.139

206

182.034
6.798.035f

5.730.834f

3.999.983
Terugbetalingen

.. ,,
6.176.493 ,,

5.201.765 ,,

5.009.686
Tegoed der inleggers
Onderscheiding der handelsschepen naar de nationaliteit:

Percentage
Nom. bedr. der uitst.

November
1916

Aantal

Tonnen

van de totale
staatsschuldboekjes

schepen,

netto.

tonnenmaat.
Inlagen

………..
f

Spaarbankboekjes:
Nederlandsche

…….
66

78.669

83,58
Britsche …………
5

3.708

3,94

op ultimo …………
199.475.279 ,, 183.026.290

179.798.747

9.757

8.740

5.341
Zweedsche …………
10

5.635

6,

Aantal nieuw uit-

Op
ultimo …………
26.211.050

24.282.250

24.330.750

Noorsche

5

4.250

4,51
Deensehe

2

1.860

1,97

gegeven ………
Aantal

geheel af-
betaald 6.178

8.415

5.863
Aantal

uitstaande

88

94.122

100,-
op ultimo
1.724.997

1.685.226

1.671.185

804

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13
December 1916 11,

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. *** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

9 December 1916

20 Juli 1914

Ne d (Disc.Wissels.
4′,sedert 1Juli’15
3
1
/
2
sedert23
Mrt. ’14
Bank
ly
rsc
hj
n
RC
4
1
I2

,,
1

,,

’15
4
23

,,

’14
5
1
1

,,
19Aug.
1
14
5
23

,,

’14
Bank van Engeland
6
14Juli’16
3
29 Jan.
1
14
Duitsche Rijksbank
5

,,
23 Dec. ’14
4
5 Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5
20Aug.’14
3
1
12

;,
29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

.
10Apr.’15
4
12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,
27 Juli ’14
5
1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5
10

,,

’15
5

,,
6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
12

,,
9Nov.
1
16
4
1
12

,,
6

,,

14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

,,
2Jan.’15
3
1
1,

,, 19

1
14
Bank van Italië ..
5
1Juni’16
5
9 Mei ’14
Feder. Res. Bk.N.Y.
3-5 ,,
4Febr.’15

Javasche Bank……
3′!,

,,
1 Aug.’09
3
1
I,

,,
1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

L!ata
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
P
Par
N. York
Cal!.
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
money

9 Dec.

’16
4
8
18
3112
5171,
4518

351441)
2-9

,,

’16
4
‘Ii-‘!,
3 ‘/24
5 17/t,
4-
1
I,

3 ‘/2

9
27 N.-2 D.’16
3514.4114
3
1
12
5
17
1
4.218

46
1
12
20-25 N. ’16
215314
2
8
14-3
541h
4-
1
18

2- 4

5-10D.

’15
3
3.11
4

52/1/
– –

118
6-1iD. ’14
– –
21-18

3i151

20-24Ju1.’14
3 ‘/81t6
2 11.21
2114.214
2
‘/s-‘Is
2
8
14
1 /42
8
/2

1)
Noteering van 8 December.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

4

Dec. 1916

..
11.68
39.7211
2

42.02’/,
2.44
1
14
5

,,

1916

..
11.67
39.45
42.02’1,
2.44
1
/4
6

,,

1916

..
11.67
39.10
42.02’12
2.44
8
/4
7

,,

1916

..
11.67
38.87
1
/
42.-
2.4414
8

,,

1916

..
11.67
39.-
42.02’12
2.44
8
14
9

,,

1916

..
11.67
39.17
1
12
42.02’12
2.44
1
1

Laagste der week
11.66’14
38.70
41.92’12
2.44
1
14
Hoogste

,,
11.68’1
39.90
42.07
1
12
2.44
8
14
2 Dec.

1916

..
11.68
39.90
42.05
2.44’14
25 Nov. 1916

..
11.68
8
14
40.95
42.02’12
2.44
8
14
1untpariteit

..
12.10
5
18
59.26
48.-
2.48’/

Data Zwitser.
land
Weenen
Kopen.
lagen
Stock.
holm
1

Batavia
telegrafisch

9 Dec. 1916
49.10 24.40 66.90 71.50
99-100
Laagste d. w.
47.40 24.15

69.80

Hoogste
,,

,,
49.10
25.45

71.50
.2 Dec.

1916
47.40
25.17’/,
66.07
1
/
69.82
1
1,
99*-100
25 Nov. 1918
47.65
25.92’1
2

65.97’1
69.50
99-100
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt stond weder onder denindruk der daling
van den Duitschen koers. Ook deze week liepBerljn weder
sterk terug. Vrijdag werd het laagste punt bereikt en werd tot 3R,70 verhandeld, daarna ontstond eenige verbetering.

Het slot was circa.39,17 I/. Ook Weenen was flauw en daalde
van 25,40 tot 24,15 om eveneens iets beter op 24,40 te sluiten.
De noteeringen voor Londen, Parijs en New York onder-
gingen bijna geen verandering.
Daarentegen waren Zwitserland en Skandinavië zeer vast.
De oorzaak was voor deze landen eenerlei. De daling in den
Markenkoers was daar nog beduidender dan hier, zoodat
men steeds meer kon uitleggen voor Skandinavië en Zwitser-
land om er tegen Berlijn en Weenen te kQopen. Waar bovendien
de overige koersen zeer flauw afkwamen, trad hier een .buitengevone stijging in. Zwitserland liep op tot 49,10.
Stockholm 71,50 en Kopenhagen 66,90.
Ook Spanje was zeer vast en noteerde voorbijgaand 53,50.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht Zicht
Data
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.

)
P.
Rm.
4)
per gid.)

9 December1916
4.76.45
5.85


66
1
1
40″!,,
Laagste d. week..
4.76.35
5.85
65
3
14
4014
Hoogste,,,,..
4.76.45
5.85’12
66
8
1
40″I,,
2 December 1916
4.76.35

5.85
66’12
40
1
14
25 Novmber 1916
4.76.45 5.8012
68’/4
40
18
/,,
Muntpariteit..
..
4.86.67
5.18’/4 9514
40
1
11

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
24Nov.
1916
1Dec.
1916

Week
2.8 December

LaagsteHoogste

8Dec.
1916

Alexandrië.
.
Piast.
p. £
97
8
18
97’18
97
8
18
97’18
97
1
18
B. Aires
.. . .
d.p.gd.pes.
4918
49519
49
81
50’12
50
1
12
11/
1
4
5
1
82

Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
114182
114
5
1,2
114
5
1,2
114
5
1,2
Hongkong
..
id.
p. $
213′!,
2
1
3
8
14
213
8
14
213
7
18
213/4
Lissabon ….
d. p.escudo
31
1
12
31’/
31
32 31
1
18
1.4adrid

….
Peset.
p. £
23.09 22.99
22.-
22.90
22.20
rfontevideo..
d.p.peso
53814
5318
5315/
55
I
/
55
1
1
fontreal…..$
per
£
4.76
1
18
4.76
1
14
4.76*
4.76
3
14
4.76′,
Petrograd ..
R.
p. £ 10
155
1
14
162
159
164
16114
R.d.Janeiro’)
dp. milr.
’12
11
21
j
82

11
15
1,6
12′!,,
12
Lires
p. £
31.95 32.13 32.12 32.35
32.20
Shanghai

..
sh/dp.tael
31481
4

3/5514
3/6
316 316

Rome

…….

Singapore

. .
id. p. $
214 ‘/t,
2148/,,
214
3
!,,
214
8
!,,
214
5
/,,
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
10
15
116

11
11
9
132
11
10
182
11
19132
Yokohama
..
sh/d.p. yen
2/i°I,,
211
0
1,6
211
9
!,,
211
9
!,,
211
9
11,
‘) – Noteeringeo op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van-
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt. –

ZILVER.


De afgeloopen week vertoonde geringe fluctuaties. Het
hoogere prijsniveau lokte aanvankelijk eenige winstnemingen
uit, vooral van Chineesche zijde, maar Indische kooporders
en de steeds voortdurende vraag voor muntdoeleinden in
een zeer beperkte markt deden den prijs in den loop der
week weer wat aantrekken. Het slot was gelijk aan de
slotnoteeringen der vorige week.
De zilvervoorraad vertoont volgens de laatste ,,Indian
currency return” wederom afneming; ook dit feit leidde
tot eenige speculatieve aankoopen, hetgeen in een markt
met gering aanbod tot prijsverheffing moest leiden.

Noteering te Londen. .

te New York.

9 Dec.

1916 ……..36

75’1
2

,,

1916 ……..36

751/
4

25 Nov. 1916 ……..35
8
/,,

73
5
18
18

,,

1916 ……..34
1
/s

7118

11 Dec.

1915 ……..26’/,

56
12 Dec.

1914 …….. 23′!, –

49
7
19
– 20 Juli

1914 ……..24″/,,

541/8

1
3
December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

805

NEDERLANDSCHE BANK.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
.
(In duizenden guldens.)
VERKORTE BALANS OP 9 DECEMBER 1916.

Dato
Goud
Zilver
Bank

opeiscllbare
biljettn

Andere Activa.
schulden

9 Dec.

1916

584.126
..

..
6.855
740.642
37.300

Binnenl.Wis-{H.-bk.

f
38.163.389,07112

sels, Prom.,

B.-bk.

903.014,52
enz. in disc.

Ag.sch.

12.083.625,17
2

1916

585.142
6:626
746.774
39.773
f

51.150.028,761/2
….
25 Nov.

1916

584.591
6.725
736.284
48.950
Papier o.h. Buiteni. in
….
18

1916

582.121
.

.

.

.
6.541
738.544 49.804
disconto

………. …………
Idem eigen portef..
f

7.034.052
..
..,-
11

,,

1916

….

584.157
6.450
740.458
50.211

Af:Verkochtmaar voor
4

1916

..

585.201
6.318
744.709 51.672

debk.nognietafgel.


.
28 Oct.

1916

..

583.642
6.531
730.338
76.022

7.034.052,-
21

,,

1916

….

583.658
6.410
715.965 91.762

Beleeningen

Hbk

32.88.036,92’/
14

1916

..

584.677
6.273
715.453 90.348

mcl.
vrsch.
J
7

1916

587.354
6.189 708.521
99.070
1
)

in rek.crt.’-
32906140
4.512.933,66-
351/
op

onderp.

Ag.sch. ,,

..,2
30

Sept.

1916

….

587.360
23

,,

1916

….

587.367
6.597
6.931

700.782

108.636

678.644

143.451

/

0.303.110,94
16

1916

….

587.373
7.000
678.243

146.374

Op Effecten

……
f
65.022.410,94
11 Dec.

1915

..

420.710
4.017
565.239
‘45.004
.
OpGoederen en Spec.

5.280.700,-
12 Dec.

1914

195.622 5.809 474.301
17.202

70.303.110,94
25

Juli

1914

….

162.114
8.228 310.437 6.198
Voorschotten a.h. Rijk…………….,,

14.936.118,04
1)
Waarvan Rek. crt. saldo van
het
Rijk
f
2.694.000.

Munt en Muntmateriaal
Disconto’s
Beschik-
Dek-
Munt, Goud ……
f
60.449.930,-
Muntmat. Goud.. .. ,,523.676.368,08’12
Dato
Belee-
baar
kings.
Hiervan
Totaal
Schatkist- ningen
Metaal-
percen-

f584.126.298,08 ‘/2
.
provn’ssen
saldo
tage

Munt, Zilver, enz.. ,,

6.854.707,57
2
/2
rechtstreeks

Muntmat. Zilver ..


9Dec.1916
51.150 30.000 70.303
434.497
76
590.981.005,66
2

,,

1916
58.810 37.000
80.167
433.563
75
Effecten


25 Nov. 1916
68.280 50.000 66.229
433.374
75
Bel. v.h. .Res.fonds..
f

5.142.970,12
1
12
18

,,

1916
73.662
56.000
67.000
430.096
75
id. van
1
15
v.h.kapit.

3.953.173,25
11

,,

1916
67.920 52.000
66.721 431.577
75
,,

9.096.143,37’1
4

1916
70.590
54.000
70.927
431.346
73
Geb. en Meub. der Bank ……………..,,

1.400.000,-
28 Oct.1916
99.035
83.000
63.153
428.001
73
Diverse rekeningen

……………….,,

63.812.896,93
1
1
21

1916
98.853 83.000 60.507 427.622
73
14

,,

1916
93.911 78.000
59.502
428.889
73
f
808.713.355,711/
7

;,

1916
105.286
89.500
59.986
431.122
73
30Sept.1916
105.616
.

89.500 60.662
431.171
72

Passiva

.
23

,,

1916
106.005
89.500 61.692
428.984
72
16

,,

1916
106.348
89.500
62.736
428.547
72
Kapitaal ………………………..
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,

5.155.090,93112
11 Dec. 1915
74.932 46.500
89:189
302.120
70
Bankbiljetten in omloop …………..

,, 740.642.235,-
12 Dec. 1914
170.060
73.500
130.353
102.915
41
Bankassignatiën in omloop…………,,

2.589.851,49
2
/2

Rekening-Courant sald6’s:
25 Juli 1914
67.947 14.300 61.686 43.521
1
)
54

Van het Rijk ……
f


1)
Op de basis
van
2
15
metaaldekking.
Van anderen ……,, 34.710.453,40

34.710.453,40
Diverse rekeningen

………………

,,

5.615.724,88 2/2
JAVASCHE BANK.

f
808.713.355,71112
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Iii duizenden Guldens.)
Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

434.497.199,13
Vs

Ba,,k

Andere
.Op de basis van
2
15
metaaldekking …….

278.908.691,15’12
Minder bedra

g aan bankbiljetten in omloop.
Data

Goud
Zilver
i

biljett;n

opeischb.

dan waartoe de Bank gerechtigd is ..,, 2.172.485.995,-
schulden

21

Oct.

1916……..70.71.1
22.854
158.759
52.810
14

,,

1916 …….70.761
.
22.717
157.649
57.493
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
23.743
154.876 58.821
verschillen:

.
30 Sept. 1916 ……
23.929 151.308
56.123

Meer

Minder

Disconto’s

7.660.437,22’12

7

,,

1916 …….70.441
.69.323

40.234 32.259
139.402
28.003

Buitenlandsche wissels

1.151.876,-

23 Oct.

1915 …….
41.535 22.659
138.759 20.101
Beleeningen

9.863.842,55

24

Oct.

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172
12.634
Goud

………………
.

1.015.249,21
Zilver

……………….228.681.46

Dis- Wssels,
uiten

1
Belee.

Diverse
Beschik.
baar
Dek–
1
kings Bankbiljetten

6.131.785,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..

2.036.295,17
Data
conto’s
.-fnd.

1
ningn
coke-
ningen)
rnetaal
1
percen.
oalbaarl
saldo
1

tage
21 Oct. 1916

6.036

37.697

70.808

7.852

51.252

44
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
14

,,

1916

6.258

37.992

72.250

9.107

50.449

43
blijkt, dat uitstonden.op:
7

,,

1916

6.399

37.374

74.127

8.585

50.823

44
30Sept.1916

6.476

37.403

63.218

8.514

51.766

45

9
Dec.
1916 ,
1

2
Dec.
1916

23 Oct. 1915

5.736

18.256

47.950

26.321

39.013

43
Aan schatkistpromessen..
/102.000.000,-
f109.000.000,-
24 Oct. 1914

5.902

9.131

47.901

13.225

32.22

40
waarvan rechtstreeks bij
25 Juli 1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.8422)

44
de Ned Bank geplaatst ,, 30.000.000,- ,, 37.000.000,-

Aan schatkistbiljetten ..
,,105.879.000,-
,, 99.552.000,-
1)
Sluitpost der activa.
Aan zilverbons

………
,, 15.956.827,
.,,

16.286.501,
‘) Op de basis van ‘/, metaaldekking.

806

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 December 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
.çchulden
Disconto’s
IDiv. reke.
,

7

Oct.

1916..
668
1.163
685
874
711
30

Sept.

1916..
636
1.131 745
871
770
23

,,

1916..
650
1.098
743
876
718
16

,,

1916..
658
1.132
759
874
724

9

Oct.

1915..
685 1.031 964 860
1.436
10

Oct.

1914..
914
1.051
879
731
320

25

Juli

1914..
645
1.100
560
735

1
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT. VAN 6 DECEMBER 1916.

ÏSSUE DEPARTMENT.

Notes issued. . £ 72.683.105

Governm. Debt £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion . . ..

54.233.105

£ 72.683.105

£ 72.683.105

BANKING DEPARTM ENT.

Capital . ….. £ 14.553.000

Government

Rest ……….3.235.919

securities .. £ 42.187.693

Public deposits,, 58.716.597

Other securities,, 106.749.646

Other deposits,, 108.946.191

Notes ……..,, 34.824.770

Sevenday and

Gold and silver

other bilis..’

20.027

coin

……,,

1.709.625

£ 185.471.734

£185.471.734

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government.securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)


Currency Notes.
Data
Metaal Circulatie
Bedrag
Goudd.
Ccv. Sec.
6 Dec.

1916
55.943 37.858
138.568
28.500
107.268
29 Nov. 1916
56.043 37.656
136.582
28.500
105.323
22

1916
56.469
36.920 135.808 28.500
104.878
15

,,

1916
56.476 36.895
138.880
28.500
107.767

8Dec. 19151 50.273

3415594.292 28.500 54.621

9 Dec. 1914 71.453

35.751

35.524 15.500

16.924

22 Juli 1914

40.164

29317

. ……………….

Data
______________

Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
De pos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings-
percen-
tage i)

6Dec.1916
42.188 106.750 58.717 108.946
36.534
2181
4

29Nov. 1916
42.188
104.271
56.237
109.269
36.837
22
1
/4
22

,,

1916
42.188
98.634
55.580
105.418
37.938
23
1
1
2

15

,,

1916
42.188 106.234 53.738
114.925
38.031
22
1
1

8 Dec. 1915
32.840 92.910
52.444
90.019
34.567
24,27
9 Dec. 1914
11.959 117.600
45.002
120.904
54.151 32,63

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735 42.185 29.297
52/8

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN .7 DECEMBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand …………………..Mk.. 2.535.106.000 davon Goldbestand …………….

2.518.759.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ….

.,

264.074.000
Noten anderer Banken ……………,

5.439.000
Wechsel ……………………….

7.930.684.000
Lombardforderungen …………….

11.503.000
Effekten………………………..,,

90.261.000
SonstigeAktiva ………………….675.627.000

Grundkapital ……………………

..180.000.000
Reservefonds ……………………

85.471.000
Notenumlauf ……………………..,

7.401.890.000
Sonstige thglich fiilligeVerbindlichkeiten

,,
3.423.665.000
Sonstige Passiva ………………….421.668.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In duizenden Ma.rk)

Data
Metaal
Daarvan
Goud Kas ren. scheine
Circu. latie

Dek.
kings.
percen.
ge
I)

7 Dec. 1916
2.535.106 2.518.759 264.074 7.401.890
38
30 Nov. 1916
2.534.945
2.518.488
315.832
7.333.660
39
23

,,

1916
2.534.517
2.518.231 281.848
7.127.016
40
15

,,

1916
2.533.020
2.516.753
300.574 7.178.348
39

7 Dec. 1915
2.472.118 2.436.197
461.673
6.040.890
49
7 Dec. 1914
2.060.624
2.018.931
691.290 4.229.928
65

23 Juli 1914
1.691.669
1.356.857
65.479
1.890.895
93

‘) Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Cr1.

Darlehenskassenschcine

Totaal
in kas bij
uitge- de Reichs.
geven
bank

7 Dec. 1916
7.930.634 3.423.665
2.922.600 253.200
30 Nov. 1916
8.075.687
3.661.917
2.902.000 305.100
23

,,

1916
8.383.589 4.173.866
2.733.100
269.400
15

,,

1916
8.230.813
3.933.091 2.691.800 288.500

7 Dec.

1915
4.991.924
1167.269
1.447.000
418.000
7 Dec.

1914
3.035.967 1.484.550 1.032.000
68Ï.000

23 Juli

1914
750.892 943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 29 Jan. 1915 werden
g
een staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
Te goed


Uitge.
Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland
wissels

9 Dec. 1916
5.054.773
311.008
***
557.983
1.351.181
30 Nov. 1916
5.045.547 316.258 965.000 645.116
1.356.932
22

,,

1916
5.036.089
319.187 840.690
601.978 1.362.556
16

,,

1916
5.023.004
325.798 813.610 618.356
1.365.961

9 Dec. 1915
4.940.026
358.500 978.432
317.054
1.852.460
10 Dec. 1914

*
23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080
…….

Data

Beleening
Buitgeru.
B

k
Rek. Cri.
Poetsen-
R k C
s;T
aSt’at
biltt;n

7 Dec. 1916
1.337.339 8.900.000
16.298.007
1.952.914
88.371
30Nov.1916
1.332.775 6.500.000
16.119.496 1.916.838 55.033
23

,, 1916
1.346.936 6.600.000
15.952.396 1.852.500 86.220
16

,,

1918
1.354.111 6.400.000
15.894.282
1.730.120
72.390

9Dec. 1915
630.246 7.400.000
14.070.471
2.940.454
155.849
10Dec.1914′


– – –

23 Juli
1914
769.400..
……

.
5.911.910
942.570
400.590

13
December
1916.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

807

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

])e post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In msllioenen Roebel).

Data n. et,
Goud
1
Tegoed
/h bu,. tenland

Zit.

ver

Schat. 1
kislbjl.
jetten len

Dts.
conto’s
helee-
litli
gen

Cd cu.
latie

Rck.
cou-
rant

6Dec.

’16
1.467
2.149
105
6.015
639
8.305
1.711
29 Nov. 16
1.465
2.150
105
6.073
652
8.235
1.721
21

’18
1.559
2.055
102
6.148
907
8.176
1.694
14

’16
1.561
2.055
113
6.202
890
8.083
1.709

6 Dec. ’15
1.608
229
30
3.327
1.481
5.185
1.531
8 Dec. ’14
1.554
215
45
416
1.164
2.831 984

21 Juli ’14
1.601
144 74
..

.

.
757
1.634 1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn, sedert 6 Augustus 1914 geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnéra1e de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar,
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden franc.)

Metaal
Belee,;. Beleen.
Binu.
Rek.
Data
,n1.
van
van
wissets
Circa-
Cri
buiten!,
buiten!,
prom. d.
en
latie.
saldi.
saldi
vordcr.
provnc.
beleen.

30 Nov. 1916
352.206
77.35.7
480.000
42.074
840.868
101.029
23

,,

1916
351.607 77.289 480.000 44.395
837.560
106.017
18

,,

1916
350.989
76742
480.000 47.743 827.228
118.616
7

,,

1916
350.990
76.742
480.000
47.743 827.228 118.616

2 Dec.

1915
167.799
37.353 480.000
50.607 590.435
156.432

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Crc

Dekkings.

.

3 Nov.’16
407.192
6884
10.763
581.072
13658
73
27 Oct. ’16
397.979

9.976
107.216
581.900
12.997
71
20

,,

’16
384.284
10.561
104.057
564.218
12.928
70
13

,,

’16
386.977
13.991
101.094
559.990.
12.815
71

5Nov.’15
294.715
31.567
43.127
381.063
13.661
81

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s
Circutatie
Beleenin gen
en
ditconto’s
Surplus
Reserve

9Dec.’18
630.520 3.423.760 29.570
3.331.480
69.910
2

,,

’18
611.710 3.474.630
29.540
3.394.110
42.520
25Nov.’16
640.580
3.554.430
30.150
3.446.560
56.970
18

,,

’16
696.630
3.601.350
30.620 3.458.360
84.770

11Dec. ’15
735.330
3.371.890
35.110
3.150.410
178.020
12Dec. ’14
459.670
2.062.850
61.720
2.179.840
119.700

25 Juli’14
467.880
1.958.320 41.730 2.057.570 26.170
1
)

1)
Op basis van 25
0/o
van alle deposito’s.

Amsterdam, 9 December 1916.

])e emissie-stroom houdt aan. Men erlangt den indruk,
dat instellingen, die anders hun verlangen naar kapitaals-
uitbreiding wellicht nog. eenigen tijd onderdrukt zouden
hebben, thans, nu het tijdperk van goedkoope geldkoersen
zijn einde schijnt te naderen, zoo gauw mogelijk van de nog
steeds bestaande beleggingsvraag willen profiteeren. In de
afgeloopen week stond de emissiemarkt in het teeken van
bankaandeelen; het schijnt alsof de kapitaalsuitbreiding van
de eene instelling een soortgelijken maatregel bij de andere
heeft uitgelokt. Na de emissie van de Russisch-Hollandsche
Bank en Rotterdamsche Bankvereeniging worden thans ach-
tereenvolgens de uitgiften bekend van de Nederlaudch-Indi-
sche Handelsbank, de Amsterdamsche Bank, de Incasso-Bank,
de Marx & Co’s Bank en de Credietvereenigjng. Ondanks
al deze uitgiften gaven Nederlandsche Schuidsoorten
van
een Vrij vaste houding blijk.
Voor de
buitenlandsche staatsfond.senmarkt
was de hou-
ding daarentegen zwak. De vredesgedachte is wederom ge.
heel verdrongen door tal van omstandigheden, die er op
wijzen, dat aan het beëindigen van,den strijd nog niet ge-
dacht mag worden. In Duitschland bereidt men de zesde oor-
lcgsleening voor; in Engeland wordt, onder leiding van
Lloyd George, een krachtige oorlogsraad gevormd, terwijl
wel verre van uit het veld geslagen te zijn door de bemoei-
lijkte credietverkrijging in de Vereenigde Staten, wegens de
bekende houding der Federale Reservebanken, thans bij
Japan wordt aangeklopt, blijkbaar met succes.
Russen waren voor het eerst sinds langen tijd bepaald
zwak gestemd, waartoe het échec in Rumenië geleden het
zijne kan hebben bijgedragen. Een voornaam punt is het
echter, dat het Czarenrjk op zulk een betrekkelijk gemak-
kelijke wijze in zijn credietbehoeften kan voorzien. Noch
in cle Unie noch in Japan klopt het aan een doovemandeur,
teiwijl Frankrijk voortgaat, de coupons voor zijn bondge-
noot te verzilveren. Voor een groot deel heeft Rusland dit
vertrouwen ongetwijfeld te danken aan de ernstige en diep.
gaande hervorming op economisch gebied, die te midden van
den bloedigen strijd wordt voltrokken, voor een ander deel
aan de belangrijkeconcessies, die het zijn geldschieters doet.
Intusschen zwelt hierdoor natuurlijk de buitenlandsche
schuld van het Russische rijk steeds aan; deze bedraagt
thans reeds Rbl. 3 milliard, vereischende aan rente en af-
lossing Rbl. 500 millioen per jaar. In dit bedrag zijn de
rentebetalingen op stedelijke en andere obligatiën niet in-
begrepen.
Gunstig was wederom de houding voor Japansche fond-
sen wegens de snel voortschrijdende aflossing, van de oude
schuld..
Minder goed gestemd, ofschoon niet bepaald flauw, was
de markt voor Zuid.Amerikaansche obligatiën, wegens de
zoozeer tegenvallende oogsten, die een uitvoerbeperking
noodzakelijk maken. Een onaangenamen indruk maakte het
eveneens, dat te elfder ure de onderhandelingen omtrent het
onderbrengen van een Argentijnsche leening van 120 mil-
lioen goudpesos te New York, op grond van te hooge rente-
eischen, zijn mislukt. Volgenslatere berichten zou deze Zuid-
.Amerikaansche republiek in Chicago echter gelukkiger zijn
geweest en aldaar een leening van $ 50 millioen hebben afge-
sloten.

-,-
2ee.
Dec.Rijzingof
9 Dec.

daling.

5
O/o
Ned. Werk. Schuld ….
102
1
1
102
1
14
103
+
814

3
l/

0
10

,,

,,

,…..
85/jo
85 ‘/ïo
85 1/16

3

0/

,,

,,

,……
76
8
/s
7668116

76
1
18
_j

1/g

3
O/

Cert. Ned. Werk. Schuld
76I8
76
11
/jo
761
+
1/4

2

12
°Io

,,

,,

,,

,,
64
1/
6411e
64

ho

5
0/

Oost-Indië 1915

…….
100/s
lOOn/je
100110

8
/je

4
0/

Hongarije 1892-1910

..
37
1
1
38
37
1/
4


1/
4

4
1
18
0
/0
Portugal 1890 ……
75’/8
76V2
751/16

/16
4
0/

Nicolaï 1867-1869…
658/4

63
6111
4

4
4
°Io
Rusland Geconsol. 1880
616116

60
11
116
80

I18

1
1
4

4
0/

Rusland Zuidwest 1885.
64
11
/16
62
62
1
12
-2 8/

4
0/
Rusland bij Hope en Co.
66
1
1
65
64

28/
t

4
0/
Rusl.Rothsch.3eser.1891
65811
.
64
1
14
64e/s

1118

4
o/
o

Servië

1895

……….
50’/2
46
43
7
1
12
3
%

Chili

1896
…… . …..
821/
4

83.
83
+ 11
3
0/

Columbia 1896
……..
40
1
/2
42814
4218
+
2

De
locale
markt had een sterk afwisselend verloop.
Voor
bânkaandeelen
was de stemming vrij gunstig, inzon-
derheid voor aandeelen Nederlandsche Bank, die 10 punten
vooruit gingen. Aandeelen Ned. Handel-Mij. moesten een
deel van hun aanvankelijke koersrijzing later prijsgeven.
Ondanks het feit, dat in de
cultuurafdeeling
soms ruime

808

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTÊN

13 December 1916

winstnemingen vielen waar te nemen, bleef een willige stem-
ming de overhand behouden. In aandeelen Handelsvereeni-
ging Amsterdam is de rijzing evenwel tot staan gekomen.
Medarie’s en Panggoongedjo’s daarentegen stegen respectie-
velijk 254 en 16 pCt.

De nijnbouwafdeeling
had een verlaten aanzien en ver-
dient geen bijzondere vermelding.
Groote belangstelling trokken
petroleum fondsen.
De snel-
heid, waarmede de opmarsch der Centralen in het Rumeen-
sche petroleumgebied heeft plaats gevonden, doet namelijk
de verwachting ontstaan, dat de boorinstallaties der petro-
leumbronnen geen groote schade hebben ondervonden. Iets
definitiefs is hieromtrent evenwel nog niet bekend. Deze
gunstige verwachting ging gepaard mèt nog enkele andere
bevredigende factoren en deze werkten de rjzing in de hand;
voor Geconsolideerde bedroeg die 25
1
A
pCt. Zoo maakte het
een goeden indruk, dat door de Koninklijke hetzelfde inte-
rim-dividend als verleden jaar, 15 pOt. wordt uitgekeerd,
terwijl eveneens de introductie der aandeelen ter beurze van
New York, door bemiddeling van de firma Kuhn Loeb & Co.
in meer dan dn opzicht een punt van belang is. Eerstens
zal
de opbrengst van de in de Unie te plaatsen aandeelen
strekken tot ontginning van de olie-terreinen, die de maat-
schappij in de Vereenigde Staten en elders’ bezit en dus tot
verdere uitbreiding van het bedrijf worden aangewend, twee-
dens wordt de markt voor dit fonds door deze introductie
nog mdr internationaal, hetgeen van beurstechnisch stand-
punt bezien, van groote waarde is. Een aanvankelijke daling
in aandeelen Koninklijke, maakte dan ook per saldo plaats
voor een winst van 7/ pOt. De rijzing van 21Y2 pCt. in
Orons was, behalve aan de bovenuitgesproken verwachting
omtrent mogelijke niet-beschadiging van petroleumbronnen,
mede te danken aan het opheffen van het dwangbeheer der
Rumeensche regeering. Ten slotte geldt nog als algemeene
gunstige factor de zeer vaste houding der petroleumprijzen, die van alle kanten wordt gemeld. Hoogst bevredigend was ook weer het koersverloop voor
rubberfondsen,
welker rijzing naast de gunstige houding van
de rubberprijzen verklaring vindt in de volgende productie-
cijfers over November.

1916
1915
K.G.
Deli Batavia

…………
64.800
33.000
Indische Rubber

……..
29.000
8.065
Koloniale Rubber ……..
5.700
5.850
Nederlandsche Rubber
96.000 61.300
Oost-java Rubber ……..
35.500
16.500
Preanger Rubber ……..
21.800 21.600
Rotterdam Tapanoeli

….
28.200
24.J00
Serbadjadi

…………..
33.157
23.750
Sumatra Rubber

……..
30.400
13.800
Timbang Deli ………..21.200

14.080

Bandars stegen 383, Amsterdam Rubbers 14, Preanger
Rubbers 243% pCt., enz.
De omzetten in de
scheepvaartafdeeling
zijn sterk inge-
krompen. De goede indruk, dien het vrijlaten van de ,,Konin-
gin Regentes” maakte, alsmede de schadèvergoeding, aange-
boden voor de torpedeering van de ,,Blomrnersdijk”, werd
spoedig teniet gedaan door de gemelde torpedeeri4g van de
,,Kediri” en de opeisching door onze regeering van 75 pCt.
der scheepsruimte onzer Indische lijnen. De slotstemming
was nochtans vaster. Bothnia’s verloren evenwel 143/
4
pOt.
Van
tabaks fondsen
had alleen in Amsterdam Serdangs
noemenswaardige handel plaats tot hoogere koersen op de be-

vredigende Novemberproductie.

-,-
‘3

ec.
6

,-,
ec.
,

,-,
ec.
Rijzinof
daling.

A’damsche Liquidatiekas ….
142
145 145
+
3
Nederl. Bank

…………
235
241 ‘/
245
+
10
Ned. Handel Mij. resc…..
201
205
8
18
202
1
11
+
LVI
Insulinde Oliefabrieken….
285
271 ‘/
270

15
Ned. md. Portland Cern.

-.
130
137
137
+
7
Ned. Scheepsbouw Mij.

….
181
8
/8
175
7
18
180
1
18

’12
Vorstenlanden

————
247
8
/4
.249
248
1
12
+
814

Handelsvereeniging A’darn

450
453314
449

1
Javasche Cultuur ……….
420
428’12
4204
+
4314

Medarie

………………
199/4
215 VI
225’14
+
25’12
Panggoongredjo

……….
297 –
313 313
+16
Suiker Cultuur …………
217/4 214/4
212’14

5
1
12

Mij. v. Uitv.- en Commissieh.
123 VI
132
133V4
+
9314

Guyana Goud

…………
l7Vs
14
1
18
1514
118
Swansea Cons. Gold

……
52
1
12
55
559
+
3
Dordtsche Petroleum pref..
.
19021
4

185 VI
192
+
114
Geconsolideerde

……….
143
147
8
18
168’1I
+
25’1I
Koninklijke

…………..
511 508’14
518/4
+7/4
Intern. Rumeensche……..
85
85 76’12

8
V3

Dec.

Riizingof
2 D

ec.

ec.

ec.
daling.

Orion ………………..45

50

61
1
12

+ 21
1
12
Amsterdam Rubber ……..244

249

258

+ 14
Bandar Rubber ……….1l3/4 135
VI
152% + 3818
Deli Batavia •Rubber ……166
1
14 174

180

+ 1314
Preauger Rubber ………. 136/4 150

161’12 + 248/4
Sumatra Rubber ……….175

184

189
1
12 + 1411
Holland-AmerikaLijn ……445

445
1
1 450

-+
5
Kon. Roll. Lloyd……….202

203

202’14 + ’14
Kou. Ned. Stoomboot ……253/4 2501 250

— 321

Oostzee ………………
3882/3
385

385

– 3 ’12
Bothnia ………………3343/4
334314
320

—14/g
Besoeki Tabak …………162

160
1
14 161

—1
Deli Batavia …………..421h/2 424
1
13
424
1
12

+ 3
1)eli Maatschappij ………. 501’/1 508

507

+ 6V2
Senemah………………510

512
1
12 510


General Provision Cy…..15 214

22

20 2/4 + 5
Deli Spoorweg …………220

223

223 –

+ 3

In de
Amerikaansche
afdeeling hier ter beurze viel opval-
lende speculatiêve vraag voor laaggeprijsde spoorwegfondsen
te bespeuren. Inzonderheid Southern Rail en Missouri ge-noten veel vraag. Industrilele soorten vonden daarentegen
minder belangstelling en werden zelfs ovérwegend aangebo-
den. Zwak waren vooral Anaconda’s, vermoedelijk wegens de
aanmerkelijk lagere maandproductie. Steels werden door het
publiek verwaarloosd. Inmiddels is de opgave der onuitge-
voerde bestellingen per einde November van de Steel-Corpo-
ration verschenen, nl. 11.059.000 ton tegen 10.015.000 ton
ultimo October, waaruit blijkt, dat de zaken dezer onder-
neming zich nog steeds in öpgaande richting bewegen. Vraag
voor locale rekening bestond sleçhts voor American Car & Foundry’s, wijl deze maatschappij zoowel voor binnen- als
buitenlandsche rekening buitengewoon groote opdrachten
ontvangt voor de vervaardiging van
rollend
materieel.

o
Dec.

Dec.
Rijzing of
Dec.
n

daling.

Advance Rumely…… . … 30

27

31

+ 1
American Beet Sugar. .

105

10481
8
* 103
1
1
8
— 118
American Can …………65

66

64118 — ‘
12
American Car & Foundry

7618 82% 8114 + 4.118
American Hide & Leathei .

75
1
1

7.821/i6
77

+ 113 American Snielting & Ref. 11615/
io
115
1
18 115


Central Leathèr ……….117
1
/3. 116

114
Studebaker Corp………131

129

130

—1
United States Steel …….. 124’/1 123
1
/io 122
18
138 — 1
11
/ja
Atchison Topeka ………. 107’/a 10714 10718 —
Chic. Rock Island ………39

39
7
18

40

+ 1
Denver ………………20/4

20
13
116 21 /io +
°
/io
Ene ………………..38

3814

38
1
14

+ 14
Kansas Citj Southern . . . 27
3
/8 . 28
1
18

28e18 + 1
Missouri Kansas & Tex.

9814

11e18

12
1
18 + 2e18
Missouri Pacific ……….11
1
/2 15 18’12
+ 7
Southern Pacific……….
lOO/a
10018
101
1
18 + 31
Union Pacific …………150 150 149114 – 81
4

Intern. Merc. Mar ……… 478/s

47
1
/io 49

+ la/s
pref…..117
114
117

117
1
116 —
Maxwell Land Grant …. 4811
4

46718

4711
3

31
4

Peruvian Corporation – . . –

7
1
18

8
8
116

8116 + s/is * ex. div.

De beurs te L o n d e n was bij voortduring gedrukt, niet
alleen wegens de politieke crisis — thans weer opgelost
doch tevens wegens de verdere daling in het dekkingspercen-
tage der obligo’s van de Engelsche Bank en de voortdurende
rij zing van de kosten der eerste levensbehoeften.
Van het feit, dat Engeland thans bij Japan om crediet
moet aankloppen, werd met gemengde gevoelens nota geno-men. Wel werden reeds in Juli j.l. $ 50.000.000 voor dit doel op onderpand van schatkistwissels door de Japansche regee-
ring verstrekt, doch thans geldt het een beroep op het
Japansche publiek, dat dobr 18 Japansche banken, onder
leiding staande van de Yokohama Specie Bank, tot inschrij-
ving werd bewogen. Het bevredigendst in deze transactie is
het feit, dat de Engelsche regeering geen onderpand behoefde
te geven.

Ter beurze van P a r ij s is de stemming eveneens bij
voortduring lusteloos. Wel wijst de winst van de Fransche
Bank over de 2e helft van 1916 (voor zoover thans verstre-
ken) reeds een cijfer aan van frs. 47.147.609 tegen
frs. 30.743.793 over gelijk tijdvak van het vorige jaar, doch
de beteekenis van dit groote winstcijfer zinkt in het niet,
wanneer men weet, dat deze in hoofdzaak voortvloeit uit de
toeneming der voorschotten, aan den Staat verstrekt.
Uit dien hoofde zullen de winsten wel blijven toenemen
want, ondanks de kortelings uitgegeven oorlogsleening komt

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

de regeering weer tot steeds grooter bedragen bij de Bank
in het krijt. In de afgeloopen week stegen de voorschotten
wedèr met Ir. 400 millioen totfr. 6.000.000.000.
De handelsbalans van Frankrijk wijst over de eerste 10
maanden van het jaar een nadeelig saldo aan van frs.
1134
niilliard. Daarbij heeft men te kampen met een áteeds
Ilijpender wordenden kolennood.,

Merkwaardigerwijze heeft de verovering van Bucarest
dè D u i t s c h e fondsenmarkt onbeïnvloed gelaten. Slechts
Bochumers en Phönix waren vaster, daar een prjsverhoo.
ging van stalen rails op handen is. Van oliefondsen prof i-
teerden slechts Steaua Romana’s van de bezetting van het
Rumeensche petroleumgebied.

Te N e w Y o r k verkeerde de fondsenmarkt zeer onder
den indruk van dén plotseling sterk verhoogden geidkoers,
die ten deele werd veroorzaakt door het aanzeggen van be-
leeningen door de banken, htgeen geschiedde om de specu-
latie tot matiging te dwingen. Reeds meermalen heeft men gedurende deze oorlogsconjunctuur tot dit middel zijn toe-
vlucht genomen, doch steeds met slechts voorbijgaand
succes. Ook thans schijnt de markt zich niet al te zeer aan
deze vermaning te zullen storen. Intusschen blijft het een
feit, dat in de Unie zoowel met de speculatie als met de uit-
gifte van leeningen voor binnen- en buitenlandsche rekening,
overdreven wordt. Zoo werden alleen gedurende de afgeloo-
pen maand voor $ 13534 millioen aan buitenlandsche lee-
ningen in de Vereenigde Staten ondergebracht, tegen $ 25
millioen in November 1915. De surplus-reserve van de New
Yorksche Banken vermindert dan ook gestadig. Zij bedroeg
18 November: $ 84.770.000; 25 November $ 56.970.000;
2 December $ 42.530.000.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
11 December 1916.
T a r w e. De Vrij sterke prijsschommelingen aan de
Arnerikaansehe markten hebben niet geleid tot een groot
verschil met de vorige week. Over het algemeen was de
stemming iets vaster, daar de eerste indruk van den in
Argentinië gevallen regen in de sterke daling der laatste
weken voldoende uiting heeft gevonden. De daarna inge-
treden prijsverhooging. is echter niet zeer krachtig geweest
en op 9 December sloot’ tarwe te Chicago slechts circa
5 cents boven het laagste niveau, dat voor den December-
termijn 160 c. had bedragen. Wel werd in den loop der
week 169 c. bereikt, doch een groot gedeelte dier verhooging
ging spoedig weder verloren. Ook in Argentinië is op de bewogen markten van de vorige weken een tijdperk van
betrekkelijke stabiliteit gevolgd. Tot liet gebrek aan eene
werkelijk vaste stemming in NoordAmerika schijnt te
hebben medegewerkt de meer en meer veld winnende over-
tuiging, dat de voor uitvoer beschikbare hoeveelheid in dat
land grooter is dan werd gevreesd. Niet slechts blijkt de
opbrengst circa 10 pCt. grooter te zijn, dan was -aan-
gegeven, doch de uitvoeren van tarwe uit Noord-Amerika
blijven nog steeds van zeer grooten omvang, terwijl van een
afname van den zichtbaren voorraad nog weinig te be-
merken valt. Waarschijnlijk is het overschot van len
vorigen oogst veel grooter dan door de verschillende ex-
perts was geschat. De ervaring leert, dat na twee over-
vloedige oogsten, zooals Noord-Amerika heeft gehad, de
onzichtbare voorraden dikwijls veel grooter zijn dan werd
vermoed. Waar wordt aangenomen, dat alleen de Ver-
eenigde Staten 4 millioen tarwe-verbouwers tellen, is het
duidelijk, dat de grootte hunner voorraden van zeer groote
beteekenis kan zijn. Een gemiddelde voorrad per ver-
bouwer van slechts 2000 K.G. zoude reeds een onzichtbaren
voorraad beteekenen van 8 millioen tn en na de twee
groote oogsten van 1914 en 1915, die tezamén 44 millioen
ton gezonde tarwe hebben opgebracht, is het dus zeer goed
mogelijk, dat zich ongemerkt verscheidene millioenen tonnen
oude voorraden bij het voor export baschikbare surplus
voegen.
De berichten over den Australischen oogst luidden eerst
weder gunstiger en ook dat feit heeft zijn invloed op de
Amerikaansche markten doen gevoelen, doch in de laatste
dagen schijnen de vooruitzichten weder verminderd te zijn.
‘M al s was in Amerika eveneens standvastig met eenige
opeenvolgende prijsverhoogingen in het midden der week,
die daarna echter grootendeels weder verloren gingen, niet
het minst door gunstiger berichten uit Argentinië. De
Argentijnsehe maïsoogst schijnt van den gevallen regen nog

het meest te hebben geprofiteerd, want na eenige heftige
schommelingen is de maïsprjs in Argentinië zich blijven
bewegen in de nabijheid van het laagst bereikte niveau
tusschen $ 8,— en $ 9,—, met een vastere stemming in de
laatste dagen der week. De betere vooruitzichten van den
maïsoogst in Argentinië blijken wel uit het besluit der
makelaars van de beurs te Rosario, die zich hebben ver-
bonden geen mais te verkoopen beneden $ 8,— per 100 K.G.
Het staat- te bezien, of dergelijke kunstmatige prijsbepalin-
gen kunnen worden gehandhaafd. Het schijnt echter, dat althans voorloopig voor daling beneden $ 8,— nog geen
kans bestaat, want in de laatste dagen is de prijs weder tot
boven $ 8,50 gestegen. De Europeesche vraag naar mais is
nog steeds levendig. De verschepingen van Argentinië
nemen regelmatig af, doch binnenkort mogen zeker grootere
hoeveelheden van Noord-Amerika worden verwacht, waar
reeds veel maïs voor verscheping naar Europa is gekocht.
De graanvrachten van Noord-Amerika voor Januari/Fe-
bi
-aan zijn dan ook zeer sterk gestegen en zijn reéds hooger
dan zij gedurende den oorlog ooit zijn geweest.
G e r s t blijft zeer vast met schaarsch aanbod en de
prijzen in Amerika blijven geleidelijk stijgen, ofschoon in
de afgelcopen week die stijging slechts voor enkele soorten
van eenige beteekenis is geweest. Het blijft échter bezwaar-
lijk, in de vraag van Europa te voorzien.
H a v e r wordt .bij voortduring in voldoende hoeveelheid
aangeboden en volgde de prjsbeweging der andere voeder

‘granen. De’ prijzen bleven dus vrij stabiel.

Noteeringen.

Dato

Chicago
Buenos Airc.,
)

Tarwe
Mais
Haver
Tarwe
Mais
Lijn:.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
11 Dec.1916
16481
4

9018
51
8
1,
12,10
7,80
22,—
4

,,

1916
16212
87
1
!,
5118
14,70
10,—
22,50
11 Dec.1915
11318
67’12
41
8
12
9,508)

4,80

11,508)
11 Dec.1914
118
1
/,
63114

47
1
/8
9,658) 4,95
11,358)
20 Juli 19141 82
1
)

568/,1)
36’/
1)
9,40′)
1
5,382) 13,70′)

.1)
per Dec. ‘) per Sept.
8)
per Jan.

*) De noteeringen van Buenos Aires zijn van 25 November en 6 December.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
11Dec.
1
3 Dec.
Soorten.
11 Dcc.
1
3 Dec.

456′)
456
1
)
Haver38 lb.white
Rogge No. 2
19,—’)
18,—’)
Western ..
norn.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaïsLaPlata
335
1
)
335
1
)
Amer. van La
Gerst

46

lb.

clipped

…….

Plata-zaad

..
200
1
)
190
1
)

feeding.. ..
335
1
)
335
1
)
LijnzaadLaPlata
740,—
740,-

1)
Regeeringspnijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.


Artikelen

Rotterdam Amsterdam

2-9 Dcc.
Sedert
2-9 Dcc.
Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

15.595
1.478.229

25.938
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
– –
822.080
– –
Rogge

…………..

3.200
25.480

525
657
10.915

500
36.719
511.413
10.456 194.829

Tarwe

.
…………..

Boekweit

……………..

gium Relief Comm.)
7.517
110.585

Maïs

……………..
(waarvan voor de Bel-


100.352

21.019

.

44.430

15.432
Gerst ………………..


118.629

50.012
3.000 145.705

8.407

Haver

………………
Lijnzaad

…………….


26.552


Lijukoeken

…………
Tarwemeel

…………
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.260

Buitenlandsche granen in Nederland.

De November-distributie van voedergranen en lijnkoeken
is grootendeels afgeloopen en met de December-distributie
is een aanvang gemaakt. Meer en meer blijken dus de dis-tributies te zullen plaats vinden in de maand, waarvoor zij
zijn bestemd, hetgeen dus wijst op inburgering van het
systeem, geregelder afwikkeling en overwinning der be-
zwaren, welke in den aanvang werden ondervonden. Nieuwe

810

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 December 1916

verkoopen van lijnzaad vonden niet plaats, afgezien van duurder geworden. De andere soorten zijn onveranderd ge-
eenige restanten der in de vorige week aangeboden en toen bleven als volgt:
grootendeels geplaatste partijen. De regen in Argentinië

American pale ……..vanaf £ 22
schijnt voor den nieuven lijnzaadoogst weinig heil meer te

American red ……..

..£ 22
hebben gebracht, want na sterke schommelingen is de prijs

American dark cyl……,

£ 15
daar weder vrijwel aangekomen op hët hooge niveau van

Ainerican filtered cyl

£ 18
voor den regen.

Benzine. De prijzen luiden als volgt:

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E n ge 1 a n d. In het algemeen is er geen veranderin
in den toestand. De producenten houden zich bijna geheel
met oorlogswerk bezig en ofschoon de fabrieken dag en
nacht werken, is het toch moeilijk in de behoeften te voor-
zien.
De vraag van het neutrale buitenland is overvloedig,
doch op het oogenblik worden naar verhouding slechts
weinig vergunningen verleend.
Er zijn nog altijd niet voldoende werkkracbten en, ver-
scheidene bedreven werklieden in den staalhandel worden
voor den dienst weggeroepen.
De door de werven aan de Clyde in November afge-
leverde tonnenmaat van handelsschepen bedroeg 18.050 ton,
hetgeen de productie in 11 maanden op 136.518 ton brengt,
vergeleken bij 211.877 ton in dezelfde periode in 1915.

D u i t s c h 1 a n d. Niettegenstaande den voortdurenden
aandrang van de zijde der fabrikanten vooÊ het vaststellen
van hoogere prijzen, heeft het Stahlwerks Verband, blijk-
baar onder den invloed der Regeering, bekend gemaakt,
dat de prijzen voor, half afgewerkt materiaal en vormijzer
onveranderd zullen blijven voor het eerste kwartaal van
1917 nl. M. 160,- per ton, vrachtbasis Diedenhof en, voor
vormijzer, terwijl voor half afgewerkt materiaal de vol-
gende noteeringen gelden: Rohblöcke M. 127,50, vorge-
walzte Blöcke M. 132,50, Knüppel M. 142,50 en Platinen
M. 147,50, alles in Thomasmateriaal, voor S.-M.-materiaal
met evenredige verhoogingen.
Ook wordt bericht, dat de productie van vormijzer over
het eerste kwartaal 1917 bijna uitverkocht is, doch dat met
de onderhandelingen vöor contracten voor halfafgewerkt
materiaal direct kan begonnen worden.

A m e r i k a. Uit New York wordt gemeld, dat gedurende
de maand November 322 hoogovens in werking waren, die een totaal van 3.312.000 tons ruw-ijzer produceerden, ver-
geleken bij 3.509.000 tons in de voorgaande maand en
3.037.308 tons in November 1915.
Op de ruw-ijzermarkt waren de zakei tamelijk kalm.
De ontwikkeling in de condities der staalmarkt wijzen
in sterker mate op de handhaving der hoogere prijzen.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
1

IIoer
1

Clcv.
Koper
Standard
Ti.
Lood
Zink

8 Dec. 1916..
nom.
152.-
M.17/6
30.101-
58.-!-


1

,,

1916..
nom.
151.101-
190.51-
3010/-
59.101-
10Dec. 1915..
7414
76.1216
168.101- 27.151-
78.-!-
11 Dec. 1914..
5214
57.1216
147.5/-
19.51-
28.51-
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.15!-
19.-!-
21-.101-

STEENKOLEN.

Er ging wederom weinig om op de markt, daar de zaken
geheel beheerscht worden door de meerdere of mindere
beschikbare scheepsruimte, die de voornaamste factor is. Vele mijnen staan op het punt van stopzetten en aanzien-
lijke kortingen worden aangeboden aan koopers, die prompt
kunnen verschepen.
Alle soorten groote kolen zijn verkrijgbaar tegen 27
a
.

30 sh., terwijl beste bunkers afwisselen tusschen 18 ei19 sh

PETROLEUM.
,

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 1 December 1916

.


Petroleum. De markt blijft vast. De prijzen zijn onveran-
derd gebleven.
2e destillaat ……..1 s. 1 d.
Standard White ..

1 s.
Pls
d.
Water White ……1 s.
2’12
d.

Smeeroliën. American red is in de afgeloopen week 1 £

No. 1 …………2s. lOd.

No.2 …………2s.

9d.

No.3 …………2s.

8d.

Alle merken zijn in Schotland en Ierland 1 d. per gallon
duurder.
Bij ‘bovenstaande prijzen moet de verbruiksbelasting van 6 d. per gallon worden opgeteld.

Terpentijn. Amerikaansch is sedert de afgeloopen week
goedkooper geworden.

Loco ………………49 s.
Januari/April ……….49 s. 9 d.
Mei/Augustus ……….49 s. 3 d.

Stookolie en vethoudende oliën zijn niet officieel genoteerd.

Paraffine. Noteeringen zijn:
Smeltpunt

140
0
……
5°/t
d.

tot 6 d.

130-132
0
……5

d.
125-128
0
……4
1
/s d.

118-120
0
……. 4

d.

Liverpool, 30 November 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
staat 11 d. – 1 s. per gallon genoteerd. Geen Russische olie
aan de markt.
Leveringen van benzine volgen moeilijk. Zij staat 2s. 10 d.
per gallon genoteerd.

Bakou, 30 November 1916.
De markt voor ruwe olie blijft vast. Noteeringen bedragen
nu 45 kopekenper poed.

New York, 30 November 1916.


Noteeringen onveranderd als vorige week.

Philadelphia, 30 November 1916.
Standard White staat 8,35 c. per gallon genoteerd.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

8Dec. ‘161 1Dec.’16
24
Nov.’lGI
8Dec.
‘151 8Dec. ’14

New York .. .. 19,15e 20,30e 2010e 12,70e

1

11,- c
Liverpool …. 12,05d 12,21d
1.
12
:
1
3d

7,70d
14,28 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16
1
Overeenkomstie pet joden
tot

S Dec. ’16
1915’16

1914–’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
2923
2101
2214

11

Atlant. Havens
1303 1248
1064
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1267
769 755
‘t Vasteland.
1056
1008
638
Japan etc…
233 116
202

Voorraden in
duizendtallen
24
Nov. ’16
1

24Nov. ’15
1

24 Nov.
’14

1483 1429.


1172
Binnenlaiid …………..
1229
1248
1040
Atnerik. havens ………..

126
305
72
New York

……………
464

.

319
197
New Orleans

……………
Liverpool

……………
672
885
694

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 22 November 1916.

De vraag naar Amerikaansche katoen is gedurende de
afgeloopen week zeer groot geweest en prijzen in Liver-
Pool zijn weer dagelijks verder gestegen, welke stijging
Maandag j.1. zelfs 50 punten bedroeg. Deze hausse is niet
zoo zeer het gevolg van speculatie als wel van bona-fide
vraag van de Industrie, die slechts kleine voorraden heeft.
Het Ginners’ rapport van gisteren geeft aan, dat er tot
14 November 9.615.000 balen gegind zijn tegen
– 8.774.000 in 1915 en 11.668.000 in 1914. Deze cijfers
waren reeds verdisconteerd en hadden dus weinig invloed op de markt, hoewel daaruit toch wel blijkt, dat het aantal

L.

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

[1I

geginde balen sedert de vroegere opgave belangrijk is ver-minderd in verhouding tot vorige jaren. Gisteren had weer
een kleiné reactie plaats, omdat vroege maanden
Vrij
sterk
aangeboden waren, waardoor het verschil met de latere
maanden nog grooter werd. De maatregel van het Beursbe-
stuur in Liverpool om zaken in Egyptische katoen te beper-
ken, hebben tot nu toe weinig resultaat gehad, want in de
afgeloopen week zijn de fluctuaties in deze katoen nog steeds
heviger geworden. De positie is dan ook zeer gevaarlijk,
vooral om de onzekere toekomst. De markt wordt echter zeer
gesteund, doordat de in zicht komende voorraden prompt
door de consumptie worden opgenomen en ook door de leven-
dige vraag naar Egyptische garens.
De vraag naar Amerikaansche garens is weer zeer bevre-
digeilci, vooral naar kettings en boomen. Spinners van betere
kwaliteiten warpcops zijn voor maanden bezet en zijn dan
ook huiverig verdere orders te accepteeren. In vergelijking
met veertien dagen geleden zijn grove nummers gemiddeld
1 Y
2
d. duurder, medio-nummers 13% d. en fijne nummers 2 d.,
hetwelk in verhouding veel meer is dan de prijsstijging van
ruwe katoen. Spinners zijn echter vast gestemd en willen
ook niet lager afgeven. De grootste vraag komt nog van het
Binnenland, hoewel ook cops voor Holland beter gevraagd
worden. Scandinavië toont ook belangstelling voor ver-
schillende nummers bundelgarens, doch de vlugge prijsver-hooging heeft verschillende orders doen afspringen. Frank-
rijk komt ook weer in de markt, nu de goedkoope aanbiedin-gen uit Italië en Spanje daar schijnen te hebben opgehouden.
In Egyptische garens is vrijwel niets gedaan. Enkele kleine
partijtjes zijn afgesloten, doch over het algemeen durven
fabrikanten op deze prijzen niet te koopen.
De doekmarkt is de laatste wken zeer onregelmatig ge-
weest en prijzen zijn thans hooger dan ooit. Er is vrij veel vraag voor de Oostersche markten, doch limites zijn in de
meesté gevallen te laag. Export-firma’s, die reeds in de
hausse gekocht hebben, kunnen deze inkoopen thans zonder
moeite plaatsen. China is nog kalm en verkoopprijzen daar
zijn belangrijk beneden Manchester pariteit. Het binnenland
blijft druk en over het algemeen zijn fabrikanten zeer goed
bezet.

Marktbericht van cle Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 29 November 1916.

De markt voor Amerikaansche katoen heeft veer zeer
sterk gefluctueerd. Door groote winstnemingen •Lalde de
markt snel en noteeringen waren zelfs een penny onder den hoogsten prijs van de vorige week. Daarna werd iveer meer
gekocht, zoodat de markt geregeld bleef stijgen en ten slotte
vrijwel onveranderd sluit. Heden is de markt weer flauwer
ten gevolge van liquidaties en een geringere vraag voor
loco-katoen, zoodat de markt nog zeer onregelmatig is. Ten
slotte zullen vraag en aanbod meer invloed op de markt
krijgen, doch voorloopig blijven groote fluctuaties wel waar-
schijnlijk. Het is duidelijk, dat de oogst niet voldoende voor
de consumptie zal zijn, zoodat een groot gedeelte van het
overschot van den vorigen oogst noodig zal blijken te zijn, en dus ook de vooruitzichten van den volgenden oogst t.z.t. sterk
op de markt zullen influenceeren. Egyptische katoen is wat
kalmer, maar op den nog zeer hoogen prijs wordt door de
spinners slechts weinig gekocht.
Spinners van Amerikaansche garens hebben bij de sterke
fluctuaties van katoenprijzen hun marge nog eenigszins kun-
nen verbeteren. Zij hebben nl. bij een opgaanle markt hunne
uoteeringen verhoogd en deze bij de plaats gehad hebbende
reacties kunnen handhaven. Hieruit blijkt wèl, dat hun positie
sterk is, hoofdzakelijk omdat zij goed met orders voorzien zijn
en men later nog eene afname in de productie vreest. De groot-
ste vraag is nog voor het Binnenland, zoodat men wel den in-
druk krijgt,dat de neutrale markten nog vrij..veel oude en goed-
koopere contracten hebben loopen, daar van daar ook slechts
weinig orders binnenkomen. Het is te hopen, dat de drei-
gende staking van de arbeiders in de voorspinnerijen afge-
wend zal worden en dat de thans gevoerde onderhandelingen
tot een oplossing zullen leiden.
De cloekmarkt is zeer vast en er komen veel aanvragen
van overzeesche markten binnen, hoewel natuurlijk de voort-
durende prijsverhooging ook vele koopers afschrikt. Ver-
koopprijzen op Engelsch-Indië en China zijn in de laatste
weken flink gestegen en er is veel kooplust voor het a.s.
seizoen, speciaal voor Calcutta en het Noorden, waar in den
laatsten tijd weinig gekocht is. Het blijft echter zeer moeilijk
voor manufacturen de tegenwoordige vraagprijzen te bedin-
gen. Ook is de telegrafische verbinding met overzeesche lan-den nog steeds zeer gebrekkig, hetgeen Qok in deze onregel-
matige markt het afsluiten van orders niet bevordert. De
meeste fabrikanten zijn bovendien goed bezet en toonen wei-
nig neiging contracten yoor latere levering aan te gaan.

WOL

De maatregelen van deEngelsche Regeering ten aan-
zien van dit artikel worden meer en meer draconisch. De
geheele productie van Nieuw-Zeeland is opgevorderd tegen een prijs, welke de noteeringen van Jauari 1914 met 55 Olo
te boven gaat. Voor Australië wordt een soortgelijk ingrij-
pen verwacht. De veilingen op de Londensche markt, waar-
niede in de afgeloopen week zou zijn begonnen, zijn opke-
schort krachtens bevel der Regeering, die zich ongetwijfeld
eveneens de beschikking over deze 90.000 balen wenscht te
verzekeren.
De neutrale verbruikers zullen zich dus slechts aan de
K a a p en in Zuid – Amerika kunnen voorzien; hetgevolg
dier maatregelen was een buitengewoon groote prijsstijging
in deze landen, waar het product sterk gevraagd wordt: en
men raamt dat aan de La Plata reeds een derde van de
geheele opbrengst verkocht is. ‘De Amerikanen, Japaneezen
en zelfs de Engelschen komen op ruime shaa1 als koopers in de groote La Plata-markten.
Onder deze omstandigheden kan er van een markt in
Bradford eigenlijk niet worden gesproken. De koopers zijn
legio; maar de verkoôpers zeldzaam en terughoudend.
-Noteeringen te Bradford:

.

Go/anja! carded
Data

~
average

56

50
1
46
1
40

8 December 1916
….

65

4638

32

29
1

,,

1916
….

61162

44

37

31

28
8 December 1915
.. . –

41

3412

31

27
1
12

2412

Hieronder volgen de uitvoerlioeveelheden gedurende het
jaar] Oct. 1915-30 Sept. 1916, vergeleken hij het vorige jaar.

Argentinië.

1915!1916

191411915

Balen

Balen

Frankrijk ……….
33.283
47.530
Vereenigde Statn
152.330
103.070
Engeland

……….
32.098 77.319
Italië …………..
41.491 47.672
Spanje

…………
7.0Ô2
8.169
Nederland ……….
11.697
9.639
Diverse latiden ……

21.305
11.018

Totaal .

299.206

.
304.417

zijnde een vermindering van 5211 balen.

Uruguay.

Frankrijk ……….
770 673
Vereeuigde Staten

10.080
15.157
Engeland

……….
1.161
1.004
Italië …………..
22.832 44.767
Spanje

…………
– –
Nederland ……….
– –
Diverse landen……
4.853 2.595

Totaal..
..
39.696′

64.196

derhalve een vermindering van 24.500 balen.

SUIKER.

Alhoewel de algemeene toestand van onze b i e ts u ik er-
markt onveranderd is, viel toch gedurende de afgeloopen
week eene betere stemming waar te nemen. Het realisatie-
aanbod per December kon goed geplaatst worden, terwijl
voor latere termijnen door de speculatie meer belangstelling
getoond werd. De waarde voor December kan op
f
22
9
1,6
aangenomen worden; voor Mei-levering werd
f
24
1
12
betaald,
waartoe, koopers in de markt bleven, doch houden ver-
koopers thans op
f
24″/,o.
Volgens berichten uit de bietsuikerlanden bleef het weer
nogal gunstig voor de houdbaarheid der gekuilde bieten.
Er hebben reeds vele fabrieken de campagne geëindigd.
Met het oog op de volgende campagne werd door den
D uit s clie n Bondsraad eene nieuwe verordening aange-
nomen, die den bietenprjs op 2 Mk. per 50 K.G., den
ruwsuikerprjs op 18 Mk. en den melasseprjs op 7
1
12
Mk.
vaststelt, doch betwijfeld wordt of deze verhoogingen vol-
doende zullen zijn voor het bereiken van eenen grooteren
uitzaai, ‘tenzij de prijzen voor groentensoorten gelijktijdig
verlaagd worden.
J a v a rapporteert geen nieuwe afdoeningen in 1917 -suikers.
Britseh Indië heeft zich van de markt teruggetrokken.
Dispoiibele witte suikers, waarvan
de prijs tot
bijna
f
17,-

812

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 December 1916

opgeloopen was, zijn thans tt ongeveer f16,- uit de tweede
hand te koop.
Amerika was vast gestemd op de laatste noteering van
5,64 tot 5,69 c. voor Spot-Centrifugals. De Louisiana-oogst
schijnt evenals de Amerikaansche bietoogst
eenigzins van
vorst geleden te hebben.

Wegens overvloedige regens is de
Cuba-oogst wat later dan verleden jaar.

De Cuba-statistiek is alsvolgt:

1916

1915
1914

Totale oogst

……….3.009l5

2.592.567
2.597.732 tons

11

Exp.

sedert

1112

2.873.524 2.437.614
2.500.450
Exp. U. K. van 1/1-4/11

526:318

331.705 232.734

11

Frankrijk

1/1-4/11

142.292

5.895 33.011
Totale voorraad 27111..

47.000

57.211 33.531
V.S. v. N.-A. export van
geraffineerd’ 1/1-15/11

636.867

347.634
‘107.086’

Wij

laten hier volgen Willett
&
Gray’s ramingen
voor de oogsten der geheele wereld:

Noord-Amerika:

1916117

1915/16
1914115
Louisiana

250.000

122.768
216.696 tons
Texas

………..2.000

1.000
3.500
Portoriko

425.000

400.000
308.178
Sandwich eil

575.000

•’ 545.000
577.186

Cuba

…………3.400.000

3.007.915
2.592.667

Br. West-Indië:
Trinidad uitv.

– .

‘55.000

55.000
49.107

,,


Barbados

. –

65.000

65.000
32.578
‘Jamaica

..

15.000

15.000 15.063

,,
Andere eilanden.

30.000

30.000 24.000

Fransch West-Indië:
Martinique uitv..

40.000

40.000 40.000
Guadeloupe ……,

40.000

40.000
40.000

Deen sch West-Indië:
St. Croix……..12.000

14.750
4.500
San Domingo uitv.140.000

121.075 108.267

,,
Mexico……….50.000

65.000
110.000

Midden-Amerika

– –

25.000

25.000′ 22.000

uid-Amerika:
Derrierara uitvoer

120.000

110.000
113.632
Suriname

…….15.000

13.000
12.000
Venezuela

10.000′

7.000
-3.000
Peru uitvoer
. . –

200.000

200.000 220.257
Argentinië

175.000

152.301
335.833
Brazilië

……..250.000

194.000
240.000

Azië:
Britsch-Indië ….2.400.000

2.636.87,5
2.460573.
Java

……….1.560.000

1.198.567 1.303.045
Formosa ……..430.000

391.549
262.000
‘Philippijnen uitv.

300.000

300.000 243.000

Australië:
Queensland én
Nieuw-Zuid-Wales

200.000

150.000
246.408
Fidji-eil.

uitvoer

110.000

90.000 102.000

Afrika:
Egypte……….100.000

100.000
75.738
Mauritius


……220.000

215.528
.
277.164
Reunion

……..40.000

40.000
39.267
Natal

……….125.000

112.000
91-619
Mozambique

. . . –

40.000

50.000
40.000

Europa:
Spanje……….6.000

6.359
7.376

Tot.

ruwsuikeroogst

11.425.000

10.514.687
10.216:654 tons
Bietsuikeropbrengst:
Europa

……..5.150.000

5.209.233 7.583.215
Noord-Amerika ..

846.000

779.756 646.257
Canada

14.000

17.641
13.979

Totaal ………17.435.000

16.521.317
18.460.105 tons

NOTEERINGEN.

Londen

Dato

Amsterdam
,per
Tates
WIjite

New York
96%
December.
Cubes
Java
la”
Cenirifug.
No. 1
fob. fob.

Dec.1916:…
f

22
9
1,o
4711112
– –
5,645,69
1

,,

1916….
,, 22
4711
1/2

261- 311-
5,64
Dec.
8 D

1915…. ,, 20″/,,
4016
2016
2413
5,20
‘8 Dec. 1914….
,,

14
1
1
311-
– –
3,89,
21″Jüfl 1914….
,, 11″/
181-


3,26

RUBBER.

De vorige week, toen wij wegens het ontbreken van En-
gelsche post geen rubberoverzicht gaven, was de markt zeer
vast gestemd. Er, werden belangrijke zaken afgesloten tot
prijzen, die rond 2110 schommelden. Het slot was voor prima
Hevea Crepe loco en December 2fl0
lf,
Jan/Juni 21101, tegen
219 voor alle termijnen op het einde der voorafgaande week.
Ook in de nu afgeloopen week vertoonde de markt een bui-
tengevoon vaste stemming. Sprongsgewijze lieped de prijzen
op tot 315 voor loco en December Crepe. Deze prijsver-
hooging is echter te plotseling om, alleen het gevolg te zijn
van de constante vraag van de fabrikanten en moet, naar
verondersteld wordt, voor een groot deel woden toege-
schreven aan liet opdrijven door de speculanten; een scherpe
reactie kan hierop echter niet uitblijven.
Para-soorten eveneens vast.

De wek sluit op de volgende nteeringen:
Prima Hevea Crepe en smoked Slieets:

loco en Dec. levering .. . . 315

einde vorige week 2110
1
12
Jan./Juni ……………. 3/5
1
12

,,

,,

,,

21101
Juli/Dec.

……………. 3,2

Hard cure fine Para ……
3
!
6

,,

,,

,,

314

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen). –

De markt is vast gestemd door het schaarsche aanbod.
Intusschen bij de onzekere tijdsomstandigheden koopt men
alleen het hoog noodige waardoor de omzet zeer beperkt is.
De noteering voor Santos sluit onveranderd op 46.

Noteer’ingen en voorraden.

Rio

1

Santos
Data1

t

‘Wisselkoers

Voorraad 1 Prijs 1
Voorraad

Prijs

INo.71

INo.4

7 Dec. 1916 423.000 6475 2.977.000

12
30 Nov. 1916

398.000

6525 2.723.000 6300

11
20
/3,

7 Dec. 1915 530.000 5450 2.063.000

5800

12/1,
24 Juli 1914 353.000 4900

889.000 5700

16

Ontvangsten.

Rio

Sanios
Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1 Juli

week

1 Juli

7 Dec. 1916 ..

54.000

1.328.000

330.000 . 6.897.000
7 Dec. 19

15 ..

82.000

1.977.000

336.000

7.619.000

– Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 30 November, in duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa.. 3.923 3.512 4.772. 6.703 5.845
(Brazilië ..

612

1.363 ‘ 1.028

989

797
Stoomend Oost-Indië.

?

229 – ***

40

41
n.Europa Ver Staten

40

31

13

9

4.535
5.144
5.831
7.745 6.692

Voorraad Ver. Staten
2.283 1.742
1.541′
1.379
2.362

Stoomend lBrazilië
1.107
801
462
751


395
naar
?
4
***
48
9
l0ost-Ind.
Ver.Staten

7.925

7.691

7.834

9.923

9.458

Voorraad in Rio.. ..

398

520

396

475

296

Santos..

2.723

2.178

1.847

2.684

3.074

Bahia ..

36

40

40

59

33

Totiistl …… 11.082 10.429 10.1177 13:141 12.861

Op 31 October –

…..10.588 10.476 10.212′ 12.770 12.682

Op 1 Juli……….7.091 – ‘7.538 11.289 10.275 10.965

TABAK.

(UithetMaandberichtder firmaP.Meerkamp van Embden &Zn.)

In de afgeloopen maand werd slechts één J a v a-inschrij-.
ving gehouden en wel op 10 November te ‘Amsterdam, daar
de tegen 17 November aangekondigde Rotterdamsche in-
schrijving, in verband met het lange tijdsverl6op tusschen
aankomst en vrijgave der aanvoeren, uitgesteld werd.
In dé Amsterdazische inschrijving kwame 5lechts ‘6736
pakken ten verkoöp, bestaaiide uit 287 pikken Besoéki blad,

t

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

813

5645 pakken Vorstenlanden, 764 pakken Kediri-Rembang
krossok en 40 pakken gekorven tabak.

Op een enkele partij zachtbiaddig, redelijk helder dek na,
leverde de Vorstenlahden weinig anders meer op dan bin-
nengoed en ombiad; de prijzen hiervan liepen nog wat lager dan in cle vorige inschrijving hoewel, uitval en bladverhou-
ding in aanmerking genomen, het verschil niet groot meer
was.

De Kediri krossoks (voor een groot deel uit losbiad be-
staande) vielen zeer ordinair uit en werden dan ook bedui-dend lager verkocht dan in de vorige inschrijving.
Bij onderhandsche inschrijving werden alhier nog af ge-
daan 3448 pakken Besoeki blad.

Met de aanvoeren van den nieuwen oogst gaat het zeer
langzaam, zoodat nog slechts 9400 pakken aangekomen zijn.

Van b ij s o o r t e n werden in de inschrijving van 10 No-
vember aangeboden 523 balen Columbia, 535 balen Mexico,
300 balen Havana, 500 balen Rio Grande en 76 kisten
Seedleaf.
Een groot deel hiervan werd opgehouden; voor zocl’,er de
tabak verkocht werd, liepen de prijzen ook hiervoor meest
nog iets verder terug.

VETTEN EN OLIËN.

0 1
e o- Ma r ga r in e. Ofschoon verkoopers hunne prjzeu
wat verlaagden en – op December/Januari-aflading – 1ekva-
liteiten aanboden tot.f1371135 en 2ekwaliteiten tot f1321131 /2,
bleven de margarinefabrikantèn nog van de markt, daar
deze prijzen als nog te hoog werden beschouwd.

P r e m i er – J u s eveneens zonder zaken. Noord-Amerikaan-
sche Iie soort wordt, op December/Januari-aflading, f
3112
lager, is tot f126,— aangeboden. –

Zuid-A.merikaansche. De vraagprijzen bleven onveranderd
fl22,— voor le soorten en f117,– voor 2e soorten. Tot
deze prijzen bestaat er echter geen kooplust.

Thans offreert men op Januari-aflading: –

,,Fac. A” tot ………….

f110,-
„Fac. X” …………….104,


…………….107,

N eu t r all ard. Eerste soorten worden op December/Januari-
aflading tevergeefs
f
2,— lager – n.1. tot f126,— •- aan-
geboden.

K a. toen zaad olie zonder fferten. Noteering voor boter-
olie ongeveer
f
87186,—.

Geraffineerd Cocosvet. Noteering onveranderd
f81180,— voor December-levering.

COPRA.

De markt voor Copra was in het begin der week zeer
vast gestemd. en Java 8. m. s. werd tot
f
47
1
18
gedaan. Later
brokkelden de prijzen af tot
f
46
1
12. Tot dezen prijs werden
flinke posten gedaan.
Molukken telquel
f
44112.
Ceylon cif. Londei £ 41.-.- en cif. Marseille £ 43.15.-.

NOTEERINGEN. –

Java f.m.s.

9 December 1916….
f
46
1
1
2

;,

1916…. ,, 45

‘N.O.T.-condities.
9 December 1915.. . ,, 34/J•

9 December 1914…. ,, 42
20-25 Juli

1914….
,,2814

VERKEERSWEZEN.

BEVRACHTDGEN.

9 December 1916. In de afgeloopen week vonden weinig
bevrachtingen plaats. Tengevolge van de crisis in Athene,
werden schepen onder Grieksche vlag van de vrachtenmarkt teruggetrokken; het aanbod van ruimte werd zoodoende nog
meer beperkt dan het reeds was, met het gevolg dat vrachten
wederom verhoogd inoesten worden.
Voor kolen was veel vraag tot de vastgestelde maximum
vrachten. Naar neutrale havens werd weinig afgesloten,
omdat slechts een beperkt aantal uitvoervergunniugen af-
gegeven werd.
Naar Nederland was in de laatste weken buitengewoon
veel vraag naar ruimte voor kolen van Engeland, sedert
Duitsche kolen in verminderde hoeveelheden aankwamen;
vrachten tot
f
9.— pei- ton werden betaald.

GRAAN

Dato
‘etro

grad
Londen 1
R’dam

Odessa
Rotte,-
dom

AtI. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rotter-
Br,stol
Rotte,-
Enge.
dom
Kanaal
dam
land

419 Dec.

1916


f18,—
241-
f90,—
1371-6
27 N.12 Dec. 1916


f14,—
221-

1201-
6111 Dec.

1915


f7,50
1313
1
12
,,51,—
1151-4
7112 Dec.

1914

– .
81-
511 /2
551-
35/3
Juli 1914
11 d.
713 1111
1
14
1111
1
14
121-
121-

HOUT.

Cronstadt
Golf von
Mexico

Data
Holland
Oostk.
Engeland Holland
1 1
Engeland

(gezaagd)
(mijn-
(pstch.
f’ne)
(pitch.
psne)
t
stutten)

419 December
1916
..50011)

27 Nov.12 Dec.
1916..
– –
. –

6111 December
1915
– .
– –

3151-
1
)
7112 December
.

1914
. .


1401-
1
)
Juli1914
. .
f12,—
2416
751-
7716


ERTS.


Bilbao
CattI,a-
Grieken.
Poti
Dato
Middles. gena
Middios.
land
Middles.
Middles.
bro
bro’
bro’
bro’

419 December

1916 ..
1816
201- 221-

27 Nov.12 Dec.

1916 ..
1816 1916


6111 December

1915 ..
2015
1916 211-

7112 December

1914
. .
719
816
10/-

Juli 1914 ..
413
5/4’12
519
816

KOLEN.

Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Bor.
Genua

Port

Plato

Rotte,-
Cron.
deatix
Said
Rivier
1

dam
stadt

419 Dec.

1916
341-
5916
801-
561-
f
8,—


27 N.12 D. 1916
341-
5916
801-
5319
,,7,50


6111 Dec: 1915
fr 44,—
5818 6118
3819
,, 6,—


7112 Dec.

1914
,,

131/
4

1617
2012
15110k
– –


Juli 1914
7,—
71-

*
713
1416
312

51-

DIVERSEN.

Bombay
Burmah
Vladivo-
Chili
D t
0 0
West West

l

stock West
Europa Europa
West
Europa
(d. u’)
(rijst)
Europa
(salpeter)

419 December

1916
. .
2301- 2401-

1351
2)

27 Nov.12 Dec.

1916 ..
2001- 2151-


6111 December

1915
. –
901-
120!-

751-
1
)
7112 December

1914 ..
2016
321-

2719 ‘)
Juli1914..
1416 1613
251-
2213

1)
Per zeilschip.

Graan Petrograd per quartcr van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
mijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

BINNENVRACHTEN.

De vraag naar scheepsruimte, vooral voor grootere schepen
was gering. Verschillende groote schepen zijn leeg naar de
Ruhr vertrokken om voor Holland of België te laden. –

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)

Erts t,,. Ruh,rhave,,s Massale


Data

goed. Waterstand

l

1

rijn
1
14
lostijd
1
12
lostijd oven.

4-9 December

1916..gunstig
27 Nov.-2 Dec.

1916..gunstig
6-11 December 1915..
0,40
0,50

gunstig
7-12 December 1914..’
0,25
0,35

gunstig
20-24 Juli

1914..
0,60
0,70
1,05
gunstig

814

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 Decémber 1916
MAANDSTAAT OP 30 NOVEMBER 1916

VAN

DE WISSEL- EN EFFECTENBANK

TE ROTTERDAM.

Aandeelhouders voor 90
0
/0
deelneming
2e

Serie

………………….. …
f

1.350.000,—
Vennootsch.
1

2.500.000,-

Kas,

Wissels en Coupons

…………
,,

10.518.199,48
Deposito in

Als waarborg
1
7737

Eigen

Fondsen

………………….
Effecten van Aandeelhouders

………
Deelneming in Syndicaten ………….

,,

130.257,85
,,

773.575,—

..

Effecten . .

voor 90%
v/
Vennootsch.

Aandeelhouders

Deposito in

Ze Serie

576.425,-
Prolongatiën en beleeningen gegeven ..,,
Saldo

s

Bankiers

………………..
1.217.400,—
..1.189.845,19
212.283,52

..

Kapitaal

…………………………

Geld
Reserverekening

…………………
Reserve voor te verstrekken Pensioenen

,,

1.350.000,-
,,

378871,55
id.

voor geaccepteerd

…….
…….
n
Voorschotte

op Onderpand of Borgtocht
id.

op Consignaties ……….
Debiteuren in Rekening-Courant ……..
Gebouwen en Safe-Deposit …………..
Deelneming in het Zieken- en Pensioen- fonds Twentsche Bankvereeniging es.

..85.574,59
..

..

,,

2.936.535,09

..,,

33.857,12

,,

2129.393,51

,,

459.694,26

118.830,17

en

Ziekengelden

………………
Fonds voor Pensioenen en Ziekengelden
Depositorekening

………………….
Saldo’s

Bankiers

…………. . ……
Traites geaccepteerd:. ……………..
Crediteuren in Rekening-Courant ……

..,

92.581,17

,,

26.249,-

,,

6.980.782,64
1
12

..,,

515.019,86
1
1

..,,

250.137,29

,,

9.061.804,26

..

f
21.155.445,78
f
21.155.445,78

..

DE TWENTSCHE BANKVEREENIGING.

B. W. BLIJDENSTEIN
&
Co.

AMSTERDAM, LONDEN;_ENSCHEDE, ALMELO.
MAANDSTAAT VAN DE KANTOREN AMSTÉRDAM.

30 November
1916
30 November
1915
DEBET.

f

5.906.250,—
f

6.617.187,50
Fondsen voor rekening onzer Tweutsche

Kantoren gedeponeerd te Londen. .
Fondsen in Commanditair en Leen-
925.000,—
1.380.000,-

Depôt, gedeponeerd te Rotterdam ….
Aandeelen de Wissel- en Effectenbank
549.900,—
354600,-

f
999.000,—

(1915
f
519.000,—)
waarop in Geld gestort ….. …….

..

Fondsen in Commanditair en Leeu-

,

567.000,—
f

7.948.150,—
274.200,—
f

8.625.987,50

Depôt, gedeponeerd te Amsterdam
Kassa, Wissels en Coupons
Nederl.

Staatsleeningen,

Schatkistbil-

26.429.250,—
12524950,11V2
24.842.450,-
•16.719.282,24’/2

jetten en Schatkistpromessen Saldo’s bij Bankiers
Prolongatiën gegeven
Syndicaten en Eigen Fondsen

f
23.259.959,26

35.730.234,42
9.480.582,93’12
3.827.195,—
1.675.854,45
1
12

f
20.491:188,88
1
1

16.033.659,20
7.660.756,46
8.063.760,-
2.251.299,73
1
12

Kapitaal en Reserven te Londen ……
..

Credietvereeniging

………………..

Voorschotteü tegen Onderpand of Borg-

,

1.800.000,—
21.459.959,26
,,

2.510.000,—
17.981.188,88/

tocht en Saldo’s Rekeningen-Courant
Voorschotten op Consignatiën *
Gebouwen en Safe Deposit

10.057.331,39
1.787.496,65
950.446,19

11.710.083,-1
1.463.334,57
986.103,09

f
13L871.450,41’/
f
114.277.884,69
ToIaal..

CREDIT.
0

af: loopende promessen…..

f
12.272.000,—
1
12.033.500,-
Kapitaal ………………………….
Credietvereeniging ……….

..
11
.Reserven …… ………….. ……..

..
Credietvereeniging ……….
..

Zieken- en Pensioenfondsen
Fondsen in Leen-Depôt
Deposito’s

…………………………….
11

op prolongatie
Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen Saldo’s Rekeningen-Courant

11

Credietverg
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren
On Call genomen
Kassiers Rekeningen
Te betalen Wissels
Diverse Rekeningen

,

2.359.922,50
,

4.686.083,44 2.397.025,32
f

21.715.031,26
175.535,91
25.639.950,—
15.671.480,55’/
2.531.700,—
454.503,20
37.556.691,10
7.607.361,96 2.689.105,83
4.040.000,-

11.058.055,44
2.186.920,03

2.161.252,50 4.545.566,42
,, 2.212.752,50
f

20.953,071,42
152.618,22
23.857.850,-
13.169.118,83
1
/2
2.270.200,-
377.124,33
31.469.006,40′
4.656.746,63-
4.058.842,7P/s

11.568.291,92
1.745.014,21
/2

565.115,13

Totaal….
0
f

131.871.450,41i/
f
114.277.884,69

13 December 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

815

J. & J. M. VOORHOEVE

11/Iakelaars in Assurantiïn

Anno 1836

ROrFERDAM

GEBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant.

Franco Chque-Rekening.
Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a verzekeringen

•van elken aard.

NIEUWE BERGING-1IAATSCHAPPIJ – MAASSLUIS

OPGERICHT 11887

Contracteeren voor het lichten en bergen van gezonken schepen

en ladingen, op de rivieren en buitengaats.

Belasten zich met het instellen van duikeronderzoek; het opruimen

van wrakken enz. door middel van springstoffen; het uitvoeren

van pompwerken, waaronder het zuigen van ertsen en granen.

De. Erven de Wed. J. van Nelle

ROTTERDAM.

Tabaks- en Sigarenfabrieken

Koffiebranderij – Theehandel

Bol! & Dunlop’s Distilleerderij, Rotterdam

OPGERICHT ANNO 1821

Agenten, de Heeren: JACOBSON, VAN DEN BERG & Co., Semarang,
Soerabaya, Batavia, Cheribon
VAN NIE & Co., Medan, Deli
HESTERMAN & Co., Menado
NICHOLAS RATH & Co., New York

NUGH & VAN;

DITMAR’S

UITGEVERS-MIJ

ROTTERDAM

Wijnhaven 111-113

Telef. 7841 -’42 -’43

Belast zich met het

verzorgen van uit-

gaven en tij dschrif-

ten op elk gebied

Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij — Rotterdam

Filialen:
AMSTERDAM – IJMUIDEN – LEEUWARDEN –
HARLINGEN

ENGELSCHE STEENKOLEN

GEREGELDE LIJNEN:

ROTTERDAM—LEITH
. AMSTERDAM—NEWCASTLE
o/T.

HARLINGEN—GOOLE

VAN RIJN & C Accountaiitskantoor
. UNIE BANK

UTRECHT

POSTBUS 40

Janies

voor

Polak
Nederland en Koloniën
EENIGE FABRIKANTEN

(Lid Ned. Acc. Verg.)
VAN DE UTRECHTSCHE

LEJVEHAVEN 14

AMSTERDAM

FIJNE TAFELMOSTERD

.
ROTTERDAM.

BATAVIA

SOERABAYA

816

ECONOMISCHSTATISTJSCHE

BERICHTEN

13
Decmber 1916

HOLLAND- CANADA. HYPOT
‘HEEKBANK

GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE

Kapitaal
f
2.500.000,—, waarvan geplaatst
f
1.250Ô00,-

Uitgifte van 250 Aandeelen der Derde Serie â /1000,—ieder

waarop te storten 10
70

totden Koers van 140 70 met recht van voorkeur voor Aandeelhouders.

De INSCH’RÏJ VING is opengesteld op

MAANDAG 18 DECEMBER 1916

van 9-4 ure

ten Kantore der Bank en bij de onderstaande Kantoren, waar tevens.Prospectussen, Inschrijvingsbiljetten, Statuten en. Jaarverslagen verkrijgbaar zijn.

De storting moet geschieden op
3
Januari 1917 ten kantore van inschrijving tegen overgave der stukken.

‘S-GRAVENHAGE, MARX & Co’s BANK.

SCHEURLEER & ZOONEN.

AMSTRDAM, KERKHOVEN & Co.

ROTTERDAM, MARX & Co’s BANK.

GRONINGEN, MESDAG & ZONEN’s EFFECTENKANTOOR.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP.

MAR
.
X. & Co’s BANK’

ROTTERDAM — ‘s-GRAVENHAGE

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL /6.000.000,-

verdeeld in 6000 Aandeelen á
f
1000,— elk, waarvan 40b0 Aandeelen zijn geplaatst en volgestort
RAAD VAN COMMISSARISSEN:

Mr. J. A. LOEFF, Oud-Minister van Justitie, te ‘s-Gravenhage.
Jhr. OTTO REUCHLIN, Pres.-Directeur der Holland-Amerika Lijn, te Rotterdam.

A. C. MEES, Directeur der Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ,,Rotterdam” te Rotterdam.
Mr. A. J. MARX, Subst. Griffier bij liet Kantongerecht te Rotterdam.

DIRECTIE:

P. J. VAN OMMEREN.

Jhr. D. F. REUCHLIN.

s:
S. BOSMAN Jr.

UITGIFTE VAN

2000 Aandeelen af1000
9
— nominaal elk

De ondergeteekenden berkhten dat zij o

DINSDAG 19 DECEMBER a.s.

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur

INSCHRIJVINGEN
zullen, aannemen op bovengenoemde aandeelen, op de voorwaarden als vermeld in het prospectus dato heden.

Jaarverslagen, Statuten, Prospectussen en Inschrijvingsbilj etten zijn op aanvrage verkrijgbaar.

f

ROTTERDAM
MARX & Co s BANK-
‘s-GRAVENHAGE
ii December 1916.

KERKHOVEN & Co.,
AMSTERDAM

Reeders en Cargadoors

Ca
E B R.
TJ
J4
UDEN
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP
VAN SCHEPEN

ROTTERDAM • AMSTERDAM ZAANDAM

Telegram-Adres: VANUDEN”

Auteur