Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 5

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 2 1916

2
FÉB/WAR!
1916

EconomischwdStatistische

Beric*hten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

IE JAARGANG

WOENSDAG 2 FEBRUARI 1916

No. 5
1

/1
‘1

r

1

Zo

2′
22

9
.

23 4

INHOUD

DE
BEROERING IN ONZEN IJZERHANDEL EN -INDUSTRIE
DE OORZAKEN VAN DEN STAND DER WISSELKOERSEN
……..
Daily

Mail

Statistiek!

………………………….
Het zevende Duitsche Regeeringsverslag over Rijksbank
en

Geidmarkt
……………………………….
Moeilijkheden voor export naar Engeland

…………
De

haven

van

Genua

…………………………
De

opbloei

van

Japan
…………………………
Onze

handeisstatistiek

…………………………
59
Voorziening in de geldbehoeften van publiekrechtelijke
lichamen

in

Duitschiand

……………………..
59
Verhooging van post-, telegraaf- en telefoontarieven
….
59
De

volksbanken

in

Ned.-Indië
……………………
60
Oorlogswinstbelasting

in

Frankrijk
………………..
60
Argentijnsche boter voor Engeland

………………
60
Margarineprijzen

in

Oostenrijk

………………….
REGEERINCSMAATREÇELEN OP HANDELSCEBIED
…………
61
MAANDCIJFERS:
Emissies

in

Januari

1916

……………………
61
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………..
6 1-68
Geldkoersen.
Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel.
Bankstaten.

.
Verkeerswezen.

hunne baisse-posities af te dekken, ietgen merk-

baar was door de zeer groote vraag naar Duitsch

bankpapier. Dit was zeer ten gen’oegen van Duitsch-

land, dat er aanbod tegenover stelde, omdat men

meende,_zich juist met het oog op diezelfde bepalin-

gen van een flink tegoed in Holland te moeten vodr-

zien.

Wat betreft den Engelschen koers was me gun-

stig gestemd door de rede van Sir Felix Schuster op

de jaarvergadering van de Union of London &

Smiths Bank-limited. Men meende daaruit te mogen

opmaken, dat de Engelsche regeering oog begint te

krijgen voor den slechten invloed, dien een zoo sterk

gestegen koers op Holland moet uitoefenen ‘op de

financieele verhoudingen in Engeland.

De andere wisselkoersen ondergingen al naar ge-

lang van hunne relaties met de betreffende landen,

den invloed van een van beiden, zoodat alle koersen

beduidend konden stijgen.

JUz.

53
54
55
56
57
58 59

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-

werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,.Statistiele en Overzichten” aan Nico J.
Polak, -Die’rgaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

– Abonnemenisprijs franco p. p. in Nederland 1 10.—,
buitenland en icoloniërt
f
12.—
per jaar. Losse
nummers
25
cenlé.

Advertentiën f
0.85
per regel. Plaatsing bij abonne-
• meni volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
entiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uitgevers-
It!
aatschap
pij,
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

31
JANUARI
1916.

De geidmarkt was ook deze week weder ruim van

middelen voorzien. De noteering voor privaatdis-

conto handhaafde zich op 1%
t
2
%.
Alleen de pro-

longatiekoers onderging den invloed van de gewone

vraag naar geld voor de maadswi’sseling en noteerde

op den laatsten dag der week 2% na 2%
%.

Deze week was de invoer van goud bijzonder be-

langrijk. De toename bij de Nederlandsche Bank was

bijna
f18
millioen. Een groot gedeelte zond Engeland
voor Indische en Amerikaansche rekening, terwijl ook

een belangrijk’bedrag oier onze Oostgrens binnenkwam.

De wisselkoersen bewogen zich in stijgende rich-

ting. Voor den ‘Duitschen köers was ér veel belang-

stelling met het oog op het in werking treden van de

nieuwe Duitsche bepalingen. Blijkbaar gaf dit ver-

schillenden speculanten – aanleiding om van te voren

DE BEROERING IN ONZEN’ IJZÉR-

HANDEL EN -INDUSTRIE.

De door de Duitsche regeering in den loop der
vorige maand getroffen maatregelen met betrekking
tot-den uitvoer van een aantal voorname ijzersoor-
ten, waaronder vormijzer, stafijzer en handijzer, heb-
Een, begrijpeljkerwijze, zoowel hier te lande als
elders, groote beroering gebracht in de kringen van
belanghebbenden.

Mèn kent de feiten: bij besluit vân den 6en Ja-
nuari j.l. verbood de Duitsche regeering den uit- en
doorvder van ijzeren balken; vormijzer, stafijzer en

bandijzer. Ontheffing van dit verbod zou alleen kun-
nen worden verkregen door bemiddeling van een van

Regeeringswege ingesteld uitvoerbureau, hetwelk ‘te-
voren – en zulks in samenwerking met eene sedert
tot stand gekomen uitvoervereeniging der betrokken

9
1
;
.
00te ijzerwerken – de bestemming der ten uitvoer
aangeboden zendingen zou controleeren, teneinde te
voorkomen, dat Duitsche ijzerleveranties door bemid-

deling van neutralen in ‘s vi.jands handen terecht
zouden komen.,’ . ‘ •.’

Ware het hierbij gebleven, dan zoumen zich hier
te lande over de genomen maatregelen bezwaarlijk

al te luid hebben kunnen ‘beklagen; ‘immers hetgeen
ons dan door onze oosterburen zou zijn aangedaan,.

dulden wij reeds sedert jaar en ‘dag aan d ‘wstzijde
en onze hendel en industrie is zoodoende aan derge-
lijke beperkingen van —’men, zou haast kunnen zeg-
gen -‘ ,,elementairen” aard meer en meer gewend geraakt. Maar
. . .
‘ de ‘Duitsche’ Regeering ‘ging
verder. ‘ ‘ ‘!’ ‘ – ‘ …

Met de bedoeling om meer overeenstemming te
brengen tusschen de Duitsche en.. de ‘Engelsche ijzer-
prijzen, en vooral om de Duitsche vorderingen op
het buitenland kunstmatig groötér te maken en zoo-

54

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 1916

doende den zeer gedepreciëerden koers van de Reichs-

mark te verbeteren, decreteerde zij, dat, ook al zbu

de controle
van
het uitvoerbureau met betrekking
tot de bestemming der goederen geen bezwaren te-

gen haren uitvoer hebben aan het licht gebracht, dan
nog deze uitvoer niet zou mogen plaats hebben, ten-
zij tegen een van regeeringswege vastgestelden flink

verhoogden (minimum-) prijs, welken de Duitsche

leveranciers bovendien verplicht werden – in ver-

band met de nieuwe regeling van den wisselhandel –
om te zetten in de buiteulandsche muntsoort met

.inachtneming van den in normale tijden geldenden

koers der Reichsmark als basis.
Ten slotte werd bij een en ander van eenigen over-

gangsmaatregel ten opzichte van reeds loopende con-

tracten met geen enkel woord gerept en werd m. a.

w. de toestand deze: dat van stonde af aan alle

tusschen de Duitsche ijzerwerken en de buitenland-

sche afnemers loopende contracten ‘konden worden
beschouwd als te zijn geannuleerd. 1)

Vooral dit laatste was het, wat hier te lande de

maat deed overloopen. Waar gaat het heen – zoo

vraagt men zich af – wanneer eene Regeering van

hare machtspositie dermate misbruik maakt, dat zij

op elk oogenblik, dat haar goed dunkt, zelfs ‘aan
het’ eenmaal gegeven woord harer onderdanen van

bovenaf alle beteekenis kan ontnemen? En niet zon-

der reden, naar het ons voorkomt, gaven de betrokken
belanghebbenden in de afgeloopen week uiting aan

hunne ontevredenheid. Immers, dat de gevolgen van

de Duitsche maatregelén zich ook in ons land ge-

ducht zullen laten gevoelen, behoeft wel nauwelijks
betoog. Onze geheele metaalindustrie, onze machine-

fabrieken, onze scheepswerven, onze constr actie-werk-

plaatsen, allen baseeren hare prijsberekeningen bij
hét doen van offerten op de contracten, welke zij
voor den grondstoffenaanvoer hebben afgesloten; en

wanneer daarbij – Qm eens een voorbeeld uit de
praktijk te noemen – de prijs van stafijzer op Rm. 13
per 100 K.G. was gesteld, hetgeen bij den tegen-

woordigen koers met ongeveer
f 5.50
overeenkomt,

dan is het niet
moeilijk
om het verlies te berekenen, dat geleden wordt, wanneer men weet dat thans geen

uitvoer uit Duitschland verder wordt toegestaan dan

tegen een prijs van tenminste
f 9.—
per zelfde ge-

wicht, zijnde dus eene, plotselinge prijsverhooging

van meer dan 60 %.
Dit verlies is althans wat de fabrikanten ‘betreft,
die uit den aard der’ zaak het risico van tusschen-
tijdsche prijsverhooging der grondstoffen in hunne
contracten niet op hunne afnemers kunnen afw’en-telen, volkomen onverhaalbaar. Maar dit nog daar-
gelaten, de plotseling genomen maatregelen, welké
elk oogenblik door andere kunnen worden vervangen,
en de dientengevolge in het leven geroepen onzeker-
heid maken het doen van betrouwbare berekeningen
voor het aangaan van alle verdere contracten voor

onze fabrikanten ten eenenmale onmogelijk.
Bovendien brengt de verplichting, welke de Duit-
sche Regeering aan de ijzerwerken heeft opgelegd,

om de prijzen in guldens vast te stellen op de basis

van 59 A 60
cents per Reiclismark, de concurrentie
onzer fabrikanten met de Duitsche fiima’s, die hier
te lande aanbiedingen voor levering van het afge-
werkt product plegen te doen, ernstig in gevaar.
Immers wanneer het afgewerkt product, zooals ijzer-
constructies voor kappen, bruggen,’ enz., gelijk, tot
heden gebruikelijk was, door Duitsche firma’s in
Marken aangeboden blijft, dan zal de Nederlandche

besteller bij de prijsvergelijking tusschen de vreemde
en de binnenlandsche aanbiedingen, natuurlijk de

1)
Wel boden de meeste ijzerwerken aan de contracten na
opheffing te zijner tijd van het uitvoerverbod verder te zullen
nakomen, maar het spreekt van zelf, dat hierop door afnemers
net kon worden ingegaan, daar het zeer de vraag is of de
nu gecôntracteerde partijen en prijzen voor het geheel onzekere tijdstip der opheffing van het verbod nog acceptabel zullen zijn.

verlangde Marken tegen den geldenden koers van den

dag in guldens omrekenen en zobdoende er allicht
toekomen aan de Duitsche aanbieding, als zijnde de

goedkoopste, de’ voorkeur te geven. Niet zonder reden

werd er daarom dezer dagen in de bladen reeds op

gewezen, dat de aandacht van rijks-, provinciale- en

gemeentebesturen en in het algemeen van hen, die

aan de metaalindustrie bestellingen hebben te doen, bij het beoordeelen der ingekomen offerten, wel de-

gelijk op de oorzaak der ongunstige positie on,zer

inheemsche industrie in de naaste toekomst behoort
te zijn gericht.
Dat bij een en ander de betrokken fabrikanten en

handelaars niet stil zijn blijven zitten, ligt voor de

hand! Reeds zijn, er plannen in overweging, om, nu

Duitschland ons op deze
wijze
in den steek laat,

een gezamenlij ken inkoop in Engeland en Schotland

te doen. Bovendien werd ook onze Regeering van de

gevaren, welke onze metaalhandel en -industrie op

het oogenblik bedreigen, aanstonds onderricht.

Het
lijkt ons ‘niet twijfelachtig of ons Departement
van Buitenlandsche ‘Zaken zal zeker met bekwamen

spoed de protesten van belanghebbenden ook in

Berlijn doen weerklinken. Immers, wat heden in de

metaalwereld is voorgevallen, staat morgen wellicht

in andere takken van bedrijf voor de deur. Reeds

had de Kölnische Zeitung een artikel, dat de nieuwe

maatregelen ook voor andere branches in overweging gaf.

Bovendien wordt ons bericht, dat met betrekking

tot den uitvoer van aniline-kleurstoffen, liet artikel

waarbij onze textielindustrie, en’ trouwens tal van
andere bedrijven, in hooge mate zijn geinteresseerd,

reeds dezelfde maatregelen genomen zouden zijn. Het
is dus niet alleen ter wille van de metaalindustrie,
dat wij de hoop uitspreken, dat de Duitsche Regeering
alsnog tot eene herziening van het ingenomen stand-

punt zal kunnen worden bewogen. TAA

DE OORZAKEN VAN DEN STAND

DER WISSELKOERSEN.

In het artikel van Mr. G. Vissering, getiteld ,,t h e
N etherlands Bank and the War”, opgeno-

men in den in ons vorige nummer aangekondigden

derden jaargang van
,,Grotius”,worden
aan het steeds

meer op den voorgrond tredende vraagstûk der wis-
selkoersen eiikele beschouwingen gewijd, die het
vraagstuk stellen in een licht, waarin het, voorzoo

ver wij weten, hier te lande nog niet is bezien.
Wat is de oorzaak van het merkwaardig verschijn

sel, dat de wisselkoersen in Nederland vrijwel zon-
der uitzondering belangrijk beneden pariteit
zijn
ge-
daald en nu reeds maanden en maanden zich op het
lage peil handhaven?
1)e meesten, die zich tot dusverre hier te lande in het openbaar met het probleem hebben ingela
tea, hebben de verklaring in hoofdzaak gezocht in
den uitvoer onzer eigen producten naar naburige
landen. Het is natuurlijk niet te ontkennen, dat
deze export een zeer belangrijke rol heeft gespeeld.
Produâten, welker uitvoer niet verboden was, wer-
den tot hoogen prijs verkocht en leverden aan de
producenten, vooral de land- en tuinbouwende be-

volking van ons land en de producenten en han-
de]aien in koloniale producten, belangrijk grooter
winsten dan in vorige jaren. Hierbij moet intus-

schen niet vergeten worden, dat andere takken, met
namc’ de bloembollenhandel, hun export zeer belang-
rijk hebben zien verminderen. Bovendien was ons
land aan den anderen kant verplicht, groote hoe-
veelheden granen, steenkolen, ijzer etc. voor eigen
verbruik in te voeren, welke toch ook in deze periode
moesten worden betaald, dikwijls tegen hoogere

prjzn.
‘Deze, aldus verkort weergegeven, overwegingen
leiden den heer Visserin,g tot de conclusie, dat de
verschillen tusschen in- en uitvoer toch niet zoo be-

2 Februari 1916

ECONOMISCHS1LATISTISCHE BERICHTEN

55

larigrijk kunnen zijn, dat de depreciatie der wissel-
gen, dat wij de beteekenis van de wijzigingen, die

koersen alleen uit dezen hoofde verklaard kan wor-
onze

handelsbalans

heeft

ondergaan,

toch

hooger

den.

De vermeende 1)uitsche. verkoopen van fond-
zouden willen aanslaan dan Mr. Vissering blijkbaar

sen, waarover in den laatsten tijd zooveel

gespro-
doet. Buiten kijf hebben de plaats gevonden prijs-

ken

is,

kunnen evenmin tot verklaring strekken.
stijgingen

toch

onze

vorderingen voor eigen en

Ons land is hierbij immers slechts tusschenpersoon;
kolonialen uitvoer met belangrijk grooter bedragen

tegenover

vorderingen

in

de

eene richting staan
doen toenemen dan onze schulden voor buitenland-
schulden in de andere. Hadden deze verkoopen wer-
schen invoer, welke invoer bovendien door de aange-
kelijk over groote bedragen geloopen, dan zou tegen-
legde feitelijke beperkingen voor tal van goederen

over de daling van den koers op New York een stij-
stellig ver beneden het normale verbruik of althans

ging van de koersen op Duitschiand hebben moeten
beneden

het

verbruik plus uitvoer van het afge-

staan. Bovendien, hoe zou dit alles kunnen verklaren,
loopen jaar is gebleven. Ook zonder een beroep op

dat niet alleen de koersen op Duitschiand, Oosten-
de in- en uitvoercijfers wordt dit door de verminde-

rijk en Amerika, maar ook die op Engeland, Frank-
ringen, die in vrijwel iedere richting de voorraden

rijk en Rusland een vermindering van vele percen-
van voedingsmiddelen en grondstoffen hier te lande
ten vertoonen en dat

wat nog
opmerkelijker
is

hebben ondergaan, voldoende aangewezen. Onze be-

ook

hij

de koersen van ons land op Zwitserland,
talingsbalans is verder nog sterk te onzen gunste be-
Denemarken, Zweden en Noorwegen eenzelfde ver-
invloed door factoren als bv. de zoo gestegen zee-

schijnsel zich voordoet. Bij deze laatste landen kan
vrachten en de vorderingen uit hoofde van aan het

toch stellig niet van een gestegen uitvoer gesproken
buitenland

verkochte

schepen.

Acht men op het

worden.
oogenblik het verband tusschen de koersen op de

Een en ander doet Mr. Vissering overhellen tot
verschillende landen minder nauw dan in gewone

de meening, dat wij hier staan tegenover de wer-
tijden, dan zou deze laatste factor op zich zelf reeds

king van andere economische wetten, economische
tot zekere hoogte eene verklaring kunnen vormen

wetten, nieuw voor ons allen, geschapen door de bij-
van den ioop der Scandinavische wisselkoersen.

zondere omstandigheden in de landen om ons heen,
Ten slotte
:
Zou het door Mr. Vissering aangewe-

welke hun weerslag ook hier te lande doen gevoe-
zen verschijnsel ontkomen aan de ook in het econo-

len, wetten, die slechts bij wege van een nauwgezet
misch leven geldende wet, dat iedere actie in hare

en ernstig wetenschappelijk onderzoek kunnen wor-
gevolgen reactieverschijnselen oproept? De toeneming

den opgespoord.
van de buitenlandsche saldi hier te lande doet den

is misschien ietwat gewaagd, reeds nu een
,,Het
wisselkoers dalen. Oefent deze gedaalde wisselkoers

oordeel uit te spreken, maar, indien het mij veroor-
op

haar

beurt niet weder zekere saldi-afstootende
loofd is, zou ik

aldus Mr. Vissering

de positie
werking uit? En kan in de gestegen beteekenis van

van Nederland als een hecht industrieeL handels-
den gulden in het internationaal verkeer niet tegelijk

en financieel centrum tusschen al de overige oor-
voor onze bank-instellingen een prikkel gelegen zijn

logvoerende mogendheden willen vergelijken met een
hunne eredieten aan buitenlanders
teJr
deren?

schuilplaats te midden van tropische regens aan alle
B.

zijden.

Gelijk menschen, dieren, slangen ete. onder
het veilige dak hun toevlucht zoeken, zoo zoeken tal DAILY MAIL STATISTIEKl

van financieele en handelsbelangen naar een een-
Gaarne verleenen wij plaatsing aan de volgende

trum, dat het uitgangspunt kan worden voor nieuwe
beschouwingen:

caleulaties.”

De

Nederlandsche

gulden

is

aldus
De Daily Mail, die haar strijd voor een strengere
meer en meer een basis geworden voor internatio-
blokkadepolitiek heeft pogen te motiveeren met een nale afrekeningen, die vroeger steeds het pond ster-
beroep op statistische cijfers, betreffende in- en uit-
ling tot grondslag hadden.

,,Amsterdam heeft niet
voer van neutrale landen, welke door hun ligging in
zichzelf aangeboden met het oog op de abnormale
aanmerking kunnen komen om Duitschland aan tal
omstandigheden

van

den tegenwoordigen wereld-
van onmisbare artikelen te voorzien, heeft zich thans
brand, maar het is door de talrijke vreemde belan-
ook met merkwaardige vrijmoedigheid aan de Neder-
gen ertoe gebracht, zich weder als centrum te ont-
landsche statistiek gewaagd.

Te dien einde heeft zij
wikkelen, en tal van personen brengen dientenge-
uit de November-statistiek in de rubrieken

,,alge-
volge hun ,,funds” naar Holland.”
meene uitvoer” en ,,uitvoer tot het vrije verkeer” een
Deze beschouwingen stellen het vraagstuk inder-
35-tal posten verzameld, welke eene vermeerdering
daad in een nieuw licht.

Begrijpen wij, in verband
van uitvoer naar Duitschland aanwijzen in vergelij- met de laatstaangehaa]de woorden, den heer Visse-
king van 1913.

Die posten hebben, zooals eigenlijk
ring goed,

dan is de bedoeling zijner vergelijking
vanzelf spreekt, hoofdzakelijk betrekking op produc-
deze, dat de nieuwe positie van Nederland in het
ten van onzen eigen bodem

aardappelmeel, boter,
internationale verkeer gepaard is gegaan met een
kaas, vleesch, eieren, visch, vee, suiker, stroop, ge-
toeneming hier te lande van buitenlandsche saldi,
distilleerd

die dus feitelijk met de blokkadepoli-
afknrnstig uit de oorlogvoerende landen, en ziet hij
tiek niets te maken hebben. Een tweede reeks wordt
speciaal

in

deze toeneming de oorzaak van het
gevormd door genotmiddelen, als specerijen, koffie,
constant lage niveau der wisselkoersen.

Aannemen-
thee, ‘cacao, wijn en vruchten, waaromtrent knappe
de, dat ook Mr. Vissering bij het vele, dat zich ge-
Engelsche economen zeggen., dat het wenscheljk is
wijzigd heeft, niettemin blijft vasthouden aan het
deze in zoo groot mogelijke hoeveelheid naar Duitsch-
tot

dusver steeds aanvaarde beginsel, dat een be-
land te exporteeren, opdat de Duitsche wisselkoers
langrijke

verandering

in

de

wisselkoersen

steeds
er des te erger door in de war zal raken. De derde
een

even

belangrijke verandering

in

de

feitelijke
rubriek heeft betrekking op de veel besproken arti-
betalingsbalans tot voorwaarde moet hebben, zouden
kelen: oliën, copra en margarine.
ii

dezen gedachtengang de buitenlandsche saldi dus
Had de Daily Mail zich bepaald tot het geven van
van zeer belangrijke en voortdurend stijgende be-
de juiste cijfers, dan zou men er vrede mede kunnen
teekenis moeten zijn.
gehad hebben. Men zou dan tevens hebben kunnen
Het zou met het oog hierop voor een juist inzicht
opmerken, dat het met de voorziening van Duitsch-

in de oorzaken van den tegenwoordigen stand der
land met levensbehoeften via Nederland nog al los-

wisselkoersen van het grootste belang zijn, indien zij,
loopt.

die in staat zijn, zich van den omvang dezer saldi
De cijfers der Daily Mail zijn evenwel voor een

een denkbeeld te vormen, hiervan zouden willen doen
belangrijk deel niet juist.
blijken.
Beginnen wij met enkele opmerkingen van minder

Wij voor ons zouden hieraan nog willen toevoe-
heteekenis.

/

.56

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 1916

Wanneer de statisticus van de .Daily Mail bij
copra tegenover het inderdaad vrij hoo’ge cijfer

van 1915 (106,61.3 ton) voor 1913 stelt 24,160 ton,
vergeet hij dat naast Pruisen ook Hamburg en Bre-

men in Duitschiand liggen. Rekent men deze mede,

dan geeft 1913 een cijfer van 68.541 ton. Van min-

der belang is tenslotte ook het feit, dat hij over het
hoofd ziet, dat de statistiek den wijnuitvoer niet

aangeeft in duizenden hectoliters, doch in hectoliters
zoodat de
cijfers
voor 1913 en 1915 niet bedragen

1,911
;
000 H.L. en 2,701,000 H.L., doch sleçhts het

duizendste deel ervan. Een vergissing zal ook zijn, dat
hij bij. het artikel gist voor 1915 5539 ton tegen-

over 5486 ton in 1913 stellende, over het,hoofd ziet

dat deze cijfers den uitvoer naar
Engeland
verte-
genwoordigen. De uitvoer naar Duitschland is voor

1,915 begrepen in de 72 ton, die naar alle landen

tesamen, behalve Engeland en België, is uitgevoerd!

Dit alles is te overkomen. Erger is evenwel, dat de
persoon, die de cijfers der Daily Maal verzamelde,

verschillende bewijzen geeft n i e t t e g o ed e r
trouw te zijn.

Onze statistiek bevat, gelijk bekend, afzond&rljke rubrieken voor ,,algemeenen uitvoer” en ,,uitvoer uit

het vrije verkeer”. Goederen, waarvan bij aankomst
hier te laude vaststaat, dat
zij
voor het buitenland

bestemd zijn, worden in normale jaren ter voorko-

ming van douaneformaliteiten dikwijls aangegeven
voor ,,invoer tot verbruik”, in plaats van, zooals be-

hoorde, voor ,,doorvoer”. Zijn goederen echter aan
invoerrechten onderworpen, dan gebeurt dai uiter-

aard niet. Geen importeur zal er b.v. aan denken in
normale jaren een kwartje invoerrechten per K.G.

te gaan betalen voor thee, die voor doorvoer be-

stemd is. Zoo ook met oliën, waarvoor een invoer-
recht van
f
0.55 per 100 K.G. verschuldigd is. Na-
tuurlijk kan het ook dan voorkomen, dat oliën, waar-
voor invoerrecht betaald is, weer ,,uit het vrije ver-
keer” worden uitgevoerd – de marktpositie kan b.v.
veranderen – maar in gewone tijden zal dit uitzon-

dering blijven. De algemeene uitvoercijfers zijn dus
de eenige, die bij goederen als deze een overzicht van
den werkclijken i.uitvoer kunnen geven.

Wat doet nu de statisticus der Daily Mail? Niet

alleen geeft hij bij de verschillende oliën, in plaats

van de algemeene uitvoercijfers toch de cijfers van

den ,,uitvoer uit het vrije verkeer”, maar hij gaat
zelfs zoover, dat hij bij de posten katoenpittenolie en
sesamolie den uitvoer ui,t het vrije verkeer
voor 1913 stelt naast den a 1 g e m e e n e n u i t-
v o e r voor 1915. Eene moedwillige misleiding dus.
Men oordeele:

De statistiek der Daily Mail luidt:

11 mths. 1913

11 mths. ‘1915
Metr. tons

Metr. tons

Oil

(cotton seed)

………
27
13.434
(sesamom)

…………
30
3.208

De

officieele

statistiek
geeft daarentegen de vol-
gende cijfers:

A]gemeene uitvoer.
Waaronder uit
het Vrije verk.
in tonnen over in tonnen over
11 maanden
11 maanden
1913

1915
1913

1915

Olie (katoenpitten) ……
16,502 13.434
27 11.565
(sesam)…………….

(andere eetb. oliën) J
7.692

3 208
f
30

573
25

793

Wat de verdere oliën betreft geeft de Dafly Mail:

11 mths. 1913 11 mths. 1915
Metr. tons
Metr. tons Oil

(olive) …………………
4
136
(cocoa)

………………
3.671
6,.150
(oleïne)

………………
406
1.873
(linseed) ………………
5.736
79.092
(soya)

…………………
13
729
(min. other than petrol)
70
112

Neet men echter niet de
uitvoercijfers
uit het

vrije verkeer, doch die
van den
algerneenen v.itvoer,

die, als gezegd, den werkeljken totaaluitvoer in beide
jaren aangeven, dan vindt men (de artikelen zijn

hier tot een ‘post vereenigd):
tonnen over tonnen over
11 maanden 11 maanden
1913

1915

Andere oliën, w.o. palmolie……238.168

98.531

Men ziet het. Terwijl de Daily Mail den indruk

vestigt, alsof de uitgevoerde hoeveelheden ontzaglijk
gestegen zijn,
zijn
zij in werkelijkheid z e e r b e-

langrijk gedaald.

***

Mocht men, gelijk van Engelsche zijde geschiedt,

willen opmerken, dat met dat al uit deze cijfers
toch blijkt den niet onbelangrijken uitvoer naar
Duitschiand van goederen, die van overzee komen,

en wier uitvoer de Engelsche regeering niet kan ge-

doogen, met name van oliën en vetten, dan is het
antwoord, dat deze export geschiedde in de eerste

maanden des jaars, toen de Engelsehe Regeering een

andere vetpolitiek voerde dan thans, en b.v. zelf ons

land overstroomde met lijnolie,
terwijl
wij de.uit het

overzeesche ljuzaad hier te lande geslagen olie vrije-
lijk mochten exporteeren. Thans evenwel – en door

dit te
verzwijgen,
werkt de Daily Mail-statistiek op-

nieuw misleidend – staat die uitvoer practisch ge-
heel stop.

Gebrek aan plaatsruimte verbiedt ons dit nader
met cijfers aan te toonen.Gaat men deze echter na,

dan blijkt dat in de laatste maanden de uitvoer naar
Duitschland van de talrijke tot den groep der oliën
en vetten behoorénde artikelen vrijwel geheel heeft
opgehouden. Zoo blijkt bv. uit de enkele dagen ge-

leden gepubliceerde December-cijfers, dat, terwijl de totaal-uitvoer van oliën en vetten in deze maand, met

inbegrip van de 1.3.066 ton eetbare margarine, ruim
20,000 ton’ heeft bedragen, – de uitvoer naar Duitsch-,
land , slechts 700 ton beliep, waarvan talk, roet en smeer, met 242 ton, en traan met 184 ton de voor-
‘naamste posten vormden. Van traan is de uitvoer
niet verboden en aanvoer ook buiten de N. 0. T.
mogelijk, terwijl bij de post ,,talk, roet en smeer” in
aanmerking moet worden genomen, dat het grootste

gedeelte – zoo niet de geheele hoeveelheid – is uit-
gevoerd door twee fabrieken, die beenderen uit
Duitschiand betrekken onder verplichting het daar-
uit gefahi’iceerde vet ‘weder terug te leveren.

(Hoe noodig het is, dat met name de beteekenis
van de onder het opschrift ,,uitvoer uit het vrije

verkeer” in onze statistiek voorkomende cijfers eens
aan het Engelsche publiek wordt duidelijk gemaakt,
blijkt, wanneer wij zelfs. een man, als
Sir Edward

Rolden
in zijn rede, j.l.
Vrijdag
gehouden in de

jaarvergadering der London City & Midland Bank,
in dezelfde fout zien vervallen als de Daily Mail,

HET ZEVENDE DUITSCHE REGEERING&

VERSLAG OVER RIJKSBANK EN GELDMARKT

(tijdvak van Mei—October 1915).

In bovenstaand verslag, in den aanvang van De-
cember 1915 bij den Rijksdag ingezonden; komen be:
langrijke mededeelingen en
cijfers voor.
Het bestek veroorlooft slechts enkele grepen te doen. Der vermelding waard schijnt eene opmerking, bij de
bepreking van de toename der bankbiljetten-circulatie
gemaakt. Bij de beschouwing van die toename mag –
zoo luidt het in het vérslag – niet over het hoofd
worden gezien vooreerst, dat bankbiljetten de plaats
zijn gaan innemen van het zeer belangrijke bedrag aan
goud, dat uit het verkeer naar de Rijksbauk is ge-
vloeid, in de tweede plaats, dat, door de bezetting
van uitgestrekte gebiedsdeelen van vijandelijke landen,
het circulatiegebied van het Duitsche bankbiljet be-

2
Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

57

doden toenemen. Dat dit als een gunstig teeken zou

zijn aan te merken, zal wel niemand willen volhouden.

Ten slotte doen wij hier volgen een uit de cijfers
van het verslag samengestelde statistiek van de ver-
deeling der inschrijvingen op de derde Duitsche oor-

logsleening met daarnaast de overeenkomstige gege-
vens voor de Neder]andsche Staatsleening 1914.

Inschrijvingen van:

Duitsche leening. Nederlandsche leen.

f

100
19
0/
van het aantal
8 N van het aantal
inschrijvingen inschrijvingen
200—f

500
48 29
600—,,

1000
14

,,
24
1100—,,

2500
12

16
2600—,,

5000
4 11
5100—,, 10000
1,6,,
7
10100—,, 50000
1,2,,
4
50100
en daarb.
0,2,,
1

100

0/o

(3.551.746
100
O/

(86.139
inschrijvingen.) inschrijvingen.)

Vermelding verdient, dat het in de voorlaatste ko-
lom genoemde percentage van 0.2 % een bedrag

omvat van 4.284,000,000 mark of niet minder dan
as
van het totaal ingeschreven bedrag van
12,101 ,000.000 mark en verdeeld over 8668 inschrij-
vingen.

Gemiddeld bedroegen deze inschrijvingen derhalve

nagenoeg 500,000 mark. Dergelijke gegevens zijn voor
de Nedcrlandsche leening uit de gepubliceerde statis-
tiek niet te putten. L. T1I

MOEILIJKHEDEN VOOR EXPORT NAAR

ENGELAND.

Men schrijft ons:

In Engelsche hande]skringen is men allengs tegen
de Hollanders wat kitteloorig geworden, omdat deze

ter wille van wat grootere tijdelijke winst bezig zijn,
een goede oude exportmarkt te verwaarloozen.

Dat deze klachten niet geheel onrechtmatig zijn,
kan kwalijk worden ontkend. Tijdens den oorlog toch
is er een onmiskenbare en aanmerkelijke wijziging
gekomen in de richting van den uitvoer van ver-

schillende belangrijke Nederlandsche export-produc-
ten, met name van vleesch en zuivelproducten. Mar-
garine is, van onze groote export-producten, vrijwel

het eenige, dat n zeer belangrijk grootere hoeveel-
heid dan v66r den oorlog naar Engeland – ook in

normale tijden zoo goed als onze eenige markt –
wordt uitgevoerd, t. w. 103,976 ton in 1915, tegen
65,701 ton in 1913. Maar met onze andere artikelen
gaat het juist andersom. Zoo daalde onze boterexport
naar Engeland van 7940 ton in 1913 tot 2456 ton
in 1915, liep onze kaasexport terug van 19,118 ton
tot 8409 ton, onze export van schapeuvleesch van
6585 ton tot 2641. ton, van versch rundvleesch van
7529 ton tot 5137 ton, van versch varkensvieesch van

25,229 ton tot 7524 ton. Gelijkertijd steeg echter
in verhouding onze export naar Duitschiand.

Men mag aannemen, dat deze eigenaardigheid ook
aan officieele zijde ten onzent de aandacht getrok-
ken heeft; in de mededeeling van den Nederland-
schen Landbouwconsulent te Londen, den heer Van Rijn, in de Staatscourant, over eene in Denemarken

getroffen regeling van den export van boter naar
Engeland, zal dan ook wel een zachte wenk mogen

gezien worden om ten onzent hetzelfde systeem te
volgen en eene zoodanige regeling te treffen, dat nor-
male hoeveelheden onzer gewoonlijk uitgevoerde land-

bouwproducten ook tijdens den oorlog de Engelsche
markt blijven bereiken.

Merkwaardigerwijze dreigt zoodanige regeling ten
onzent moeilijkheden op te leveren als een gevolg
van maatregelen, die de Nederlandsche regeering ge-
nomen heeft ten bate der eigen bevolking. Dene-
marken kan zonder bezwaar naar Engeland tegen
lager prijs boter leveren dan naar Duitschland, ter-
wijl het bedrijf toch nog voldoende rendabel blijft,

langrijk is uitgebreid 1) en ten slotte, dat diezelfde

omstandigheid en het zich steeds verder verspreiden
van de Duitsche legers, het militaire betalingsverkeer
in steeds langzamer tempo doen gaan, hetgeen op het

aantal en den looptijd der biljetten een aanmerkelijken
invloed oefent.

Bij het maken van vcrgelijkingen op het hierbedoel-

de gebied tussehen de verschillende oorlogvoerende
landen mogen, naar het voorkomt, inderdaad deze fac-
toren niet buiten beschouwing blijven. Intusschen
moet dan tevens in aanmerking worden genomen, dat,

sedert het uitbreken van den oorlog, een nieuw ruil-
middel is geschapen, t. w. de Darlehnskassenseheine.
Van dit ruilmiddel was op 30 October 1915 een bedrag

van 857,500,000 mark in het verkeer (dus buiten die,
welke bij de Rijksbank berustten).
Op de volgende twee punten daarentegen kan min-

der goed met den inhoud van het verslag worden in-
gestemd.

Dit geldt in de eerste plaats de betuiging van te-
vredenheid over het feit, dat Duitschiand, in tegen-
stelling met zijne vijanden, gespaard bleef voor een

steeds toenemenden schuldenlast tegenover het buiten-
land wegens de aankoopen op groote schaal van le-
vensmiddelen, grondstoffen, legerbeuoodigdheden, enz.
Voor zooveel het Duitsche Rijk betreft kon immers een

en ander binnenslauds worden aangeschaft. ,,Het geld bleef in het land.”

Men ziet het: de reeds herhaaldelijk gehezigde mer-
cantilistische redeneering ontbreekt ook hier niet, al
gaat het verslag niet zôôver als zij, die beweren, dat,
door de zooeven aangeduide omstandigheid, de econo-

mische uitputting van het Duitsche Rijk niet gevreesd
behoeft te worden.

Gelijk van zelf spreekt, wordt het Duitsche Rijk,
in de omstandigheden, waarin het nu

eenmaal door de Engelsche blokkade
v e r k e e r t, ten zcerste gebaat door de geniale wijze,
waarop het voor een zeer groot deel uit eigen kracht
in zijne behoeften weet te voorzien. Dit zal niemand
willen ontkennen. Doch aan den anderen kant moet
als geheel verwerpelijk en onjuist worden beschouwd

eene redeneering, welke onafwijsbaar tot de conclusie
zou voeren, c
1
at de afsluiting voor Duitschland als een
voordeel moe; worden aangemerkt. Het is toch duide-
lijk, dat de veel geprezen kringloop, waarin de Regee-
ring in het binnenland koopt en betaalt met in het
binnenland geleend geld, waardoor opnieuw geld voor
uitleening aan de Regeering beschikbaar komt, het
proces van kapitaalvernietiging, waarop het hier aan-
komt, in geen enkel opzicht kan vertragen.
Evenzeer maakt de steller van het verslag zich aan
zelfbedrog schuldig, waar hij tegenover elkander stelt de percentages, welke achtereenvolgens voor storting op de drie oorlogsleeningen, van de betaalde sommen
zijn verkregen door be]eening bij de Darlehnskassen.
Die percentages zijn, voor zooveel den eersten beta-
lingstermijn van elk der ]eeningen betreft, 27.6
8.6 % en 6.5
%.
Geeft de sterke daling van deze cijfers het recht,
daarin een schitterend bewijs te zien van de ,,finau-
zielic Leistungsfilhigkeit” van het Duitsche volk?
Het antwoord
01)
deze vraag moet, naar het ons
voorkomt, beslist ontkennend luiden. Ware het anders

dan zou de verkw’ister, die aanvankelijk het voor de
betaling van zijne schulden benoodigde vindt uit de be-
leening van een deel zijner goederen, evenzeer terecht
kunnen beweren, dat hij in betere conditie kwam toeh
hij zijne opnieuw gemaakte schulden voldeed uit het provenu van den verkoop dier goederen. De evenhe-
doelde cijfers toonen slechts aan, dat de bij het uit-
breken van den oorlog in handel en industrie gebe-
zigde kapitalen meer en meér vrijkwamen en met de
opbrengst van de ingeteerde bedrjfsvoorraden de be-
schikbare gelden der geidmarkt in steeds sterkere mate

1)
De toeneming uit dezen hoofde wordt op meer dan een
milliard mark geschat.

/

1158

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICE!TEN ..

2 Februari 1916

omdat de Deensche bevolking zelf de boter naar de

buitenlandsche marktwaarde betaalt. Hét Neder-
landsche publiek echter ontvangt sinds maanden

boter beneden’kostprijs. Van de 100 K.G. gefabri-
ceerde boter bleef den laatsten tijd 50 K.G. – thans
zelfs 65 K.G. – in het binnenland; de rest werd

geëxporteerd. De 50 K.G. – we nemen nu maar het
percentage van 50, omdat de verwachting is, dat het
voor binnenlandsch verbruik bestemde percentage

niet lang op 65 zal gehandhaafd blijven – voor bin-
nenlandsch verbruik bestemde boter brengen thans

? f
1.60 per K.G.
f
80.— op; de 50 K.G. export-

boter
it
f 2.20
per K.G., d. i. de in Duitschiand te

bedingen prijs
f.
110.—, totaal dus
f
190.—. Gemid-

deld levert 1 K.G. derhalve
f
1.90 op.

Nu zijn voor het verkrijgen van 1 K.G. boter 26 L.
melk noodig; de productiekosten der melk zijn, vol-

gens de berekening van minister Posthuma, over een
geheel jaar genomen met -1Y2 cent per L. gestegen;

per K.G. boter maakt deze stijging
f 0.40
uit. In

normale Decembermaanden bracht te Leeuwarden
en aan de mijn te Maastricht de boter
f
1.55 op; de
veehouder moet thans dus per K.G. gemiddeld
f
1.95

ontvangen, als hij in dezelfde omstandigheden wil

verkeeren als voor den oorlog. Welnu, doordien een

deel der boter voor
f
1.60 moet worden afgestaan,

moet de rest wei
f
2.20 opbrengen en dus naar

Duitschiand geëxporteerd worden, daar alleen dit

land dezen prijs wil besteden.
Ten aanzien van het varkensvleesch staat de zaak precies zoo. Door den exporteur worden de varkens

per K.G. levend gewicht met ca. 80 h 85 ct. per
K.G. betaald, en hij moet 50. K.G. slachtgewicht
tegen 70 ct. per. KG. beschikbaar itellen – onge-
veer den normalen prijs voor den oorlog – om 100

K.G. te mogen uitvoeren. Door de beschikbaarstel-
ling tegen genoemde prijzen loopen de marktprijzen

langzaam terug, en de mesterij is op het punt aan-

gekomen, dat ze niet meer loonend kan worden uit-
geoefend, zelfs indien men aanneemt, dat de mester
de mais tegen regeeringsprijs ontvangt. Export naar

Engeland, dat de Duitsche prijzen niet betalen wil,
wordt dus eerst mogelijk, als de prijzen van het voor
het binnenland bestemde vleesch naar boven gaan.
Alleen met betrekking tot de kaas is zeer wel

loonende export naar Engeland mogelijk. Hiervan
wordt slechts een betrekkelijk klein percentage voor
het binnenland gereserveerd en dan nog tegen zoo-
danige prijzen, dat de meerdere productiekosten vrij-

wel gedekt worden. Op dit artikel worden bij export groote oorlogswinsten gemaakt en het ontmoet gee-
nerlei bezwaar, indien deze iets worden ingekrom-

pen door naar Engeland de normale hoeveelheden
van andere jaren te leveren, al worden hier uiter-
aard niet de Duitsche fancy-prijzen bedongen.
Met het oog op onze Engelsche markt in de toe-
komst, en ook om den aanvoer van veevoedergraan
van overzee niet ernstig in gevaar te brengen, zou

het eisch van wijs beleid zijn, indien althans îoor
kaas zoo spoedig mogelijk getracht werd .den nor-
malen export naar Engeland te hervatten. Voor
boter zou hetzelfde kunnen geschieden, zoodra door
grooter melkproductie de boterproductie weer ruim
wordt; onder beding, dat de thans bestaande bin-
nenlandsche maximumprijs niet verlaagd wordt. Voor
varkensvieesch is een oplossing alleen te vinden
door de prijzen, waarvoor beschikbaar moet worden
gesteld, te verhoogen – maar dezen factor heeft nu
eenmaal niet de handel, doch alleen de regeering

in de hand. .

aangenomen, dat de Italiaansche regeering een reeks

maatregelen heeft moeten nemen om hierin verbe-

tering te brengen.
Zoo heeft zij o. h. voorgeschreven, dat alle sche-

pen, koménde uit den Atiantischen Oceaan, zich te

Gibraltar hebben aan te melden bij den Italiaan-
schen consul, die dan zal beslissen, naar welke ha-

ven (niet zuidelijker dan Oivita Vecchia) zij kun-
nen vertrekken. Ook heeft de havenmeester te
Genua de bevoegdheid, deaangekomen schepen naar

een andere haven te zenden, om daar te lossen.
Het gevolg van deze maatregelen is reeds geweest,

dat enkele Nederlandsehe schepen te Gibraltar ver-
scheidene dagen werden opgehouden en, te Genua

aangekomen, naar Savona of Livorno moesten ver-

trekken, om dir te lossen.
Toch hebben de geregelde lijnen minder last van
dezen staat van zaken dan de algemeene vracht-

vaarL De agenten van eerstgenoemden weten het

nog wel zoo te plooien, dat het schip een tamelijk
goede ,,despatch” krijgt. De Kon. NederF Stoom-

boot Mij. hecft ten minste voor begin Februari weer

een afvaart geannonceerd.
Deze opstopping in de haven van Genua heeft in

scheepvaartkringen geen verwondering gewekt.
‘t Was toch bekend, dat, afgezien van het feit,
dat tengevolge van een conservatieve spoorwegta-

riefpolitiek Ci-enna zeer onvoldoende profiteerde van

zijn gunstige economisch-geographische ligging ten

opzichte van het hart van Europa, aan de inrich-
ting der haven zelve tallooze gebreken kleefden.

Gebrek aan plaatsruimte, hooge plaatskosten en
onvoldoende spoorweg-materieel zijn de hoofdfacto-

ren, die hier een rol spelen. Het havenbestuur zag wel in, dat uitbreiding der
haven-oppervlakte dringend noodig was. Reeds in
1906 werd hiermede een begin gemaakt. Een nieuw

havenbassin werd ontworpen ten Z.W. van den te-

geuwoordigen buiten dam, welk werk in
1920
gereed

moet zijn, terwijl men ook naar het Westen kitbrei-
ding tracht te vinden door de constructie van een

groot bassin ten
Z.
van Sampierdarena, een voor-

stad van Genua, waarmede men echter nog geen

aanvang heeft gemaakt.
Ook als doorvoerhaven is Genua ten eenen male

onvoldoende gebleken. De oorzaak hiervan is, dat
de capaciteit der spoorwegen geen gelijken tred
hield met de uitbreiding van het verkeer. De spoor-
wegen zorgden nooit voor voldoend materieel ter
verlading der aangevoerde goederen naar het acb-

ter]and, Piemonte en Lombardije.
Toen nu de oorlog uitbrak en daarmee de kolos-sale invoeen van graan, steenkolen, katoen en wol
begonnen, terwijl de invoer via Venetië ophield,
werd de toestand voor Genua onhoudbaar Voor
allerlei goederen moesten dikwijls open wagens zon-
der dekkieeden gebezigd worden, daar de dekklee-
den voor een groot deel gerequireerd waren ten be-
hoeve der slachtoffers van de aardbeving in Februari
1915. Men kan zich voorstellen, welk een toestand
op deze wijze ontstaan moest. Enorme vertraging
in de lossing der schepen was mede het gevolg.
Ontvangers weigerden in den aanvang ,,demurrage”

te betalen, zich beroepende op force majeure,. Daar
de reeders dientengevolge Genua zooveel mogelijk

vermeden,
zijn
dc Italianen hierop thans terugge-

komen, aldus eieren voor hun geld kiezend.
Zooals boven vermeld, schijnt men nu energieke
maatregelen te willen nemen, om in den bestaan-

..d.en toestand verbetering te brengen, hetgeen, naar het ons voorkomt, voorshands slechts ten koste van
vertraging in de veriorging van – Italië met het aller-

noodigste kan geschieden
Het feit, dat door sommige lijnen aan den weg

om de Kaap, de voorkeur wordt gegeveil boven de vaart door de Middellandsche Zee, zal in de haven
van Genua in den laatsten tijd wel eenige verlichting

hebben gebracht.
A.

DE HAVEN VAN GENUA.

Tengevolge van de omstandigheid, dat Italië ter
verkrjging van talrijke artikelen, vooral graan,
ijzer en st.enkool, op invoer uit het buitenland en
wel in hoofdzaak via Genua is aangewezen, heeft
de congestie. in deze haven een zoodanigen omvang

2 Februari 1916

ECONOMISGH-STATISTISCHE BERICHTEN

59

N

DE OPBLOEI VAN JAPAN.

Dat naast de Vereenigde Staten ook Japan terdege
profiteert van den toestand in Europa, is van alge-rneene bekendheid. In The Economist van 29 Jan.

worden in een Japansche correspondentie eenige
feiten genoemd, die kunnen gelden als duidelijke
symptomen van de belangrijke vermeerdering van

Japans economische en financieele kracht.

Het verschijnsel van buitengewone geidruimte

doet zich ook hier voor;. de banken beschikken over
veel vlottende middelen, die zij niet of slechts met
groote moeite rentegevend kunnen maken. De Staat
zal in dezen toestand verandering brengen door uit-

gifte eener 5 % leening van 40 millioen yen, waar-

van de opbrengst bestemd is tot aflossing of aan-

koop van een gedeelte der in April 1913 te Parijs ge-
sloten 5 % leening in francs. De vereffening zal
grootendeels kunnen geschieden uit den metaalvoor-
raad der Japansche Regeering te Londen. Het is

duidelijk, dat deze transactie behalve voor Japan ook
voor zijn bondgenooten, met name Frankrijk en
Engeland, voordeel zal opleveren, gezien den belang-

rijken invloed op de betalingsbalans.

Opmerking verdient ook het feit, dat door inwo-
ners van het Oost-Aziatische eilandenrijk voor ruim
2% millioen francs in de Fransche oorlogsieening is
deelgenomen. Hiermede is het eerste Europeesche
papier bij het Japansche publiek geïntroduceerd.
Ten slotte een staatje van de koersen van eenige be-
langrijke aandeelen:

24 Dec. 1914

24 Dec. 1915

Bank of Japan

485.—

620.-
Yokohama Specie Bank

191.50

232.-
:Lorean Bank

127.—

163.-
Kawasaki Dockyard

43.30

97.-
Nippon Yusen S. S. Co.

104.20

190.-
Osaka Shosen S. S. Co.

48.20

124.50
Toyo Kisen S. S. Co.

16.50

97.-
Amagasaki Spinning

82.—

134.-
Kanegafuchi Spinning

100.—

148.-
Toyo Spinning

77.—

133.-
Meiji Fire Insurance

460.—

925.-
Yokohama Fire Insurance 22.40

29.-

ONZE HANDEESSTA TISTIEK.

De door het Ministerie van Financiën uitgegeven
Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over de maand

December 1915 geeft tevens voor de voornaamste in-
en uitvoerartikelen de voorloopige jaarcijfers over
1913, 1914 en 1915.

Met het oog op de onvolledigheid der voorloopige
gegevens komt het niet gewenscht voor, veel er van over te nemen. Alleen het volgende staatje, dat zeer
duidelijk de vermindering van onze handelsbeweging
tengevolge van den oorlog in het licht stelt, is aan
de gegevens der statistiek ontleend.

Algemeene in- en uitvoer in millioenen K.G.

1913.

1914.

1915.
mv.
Uitv.
mv.
Uitv.
mv.
Uitv.

Granen
……..
6.995 4.839 4.329 2.725 2.893 1.065
Metalen
……..
4.149 3.369 2.928 2.215 1.137 572
Steenkolen
……
20.466 12.382 16.315 8.999 9.822 2.573
Hout
……….
2.955 1.276 1.511 684 762 134
Weefstoffen
t)

411

335

325

273

252

188
Oliën,
mcl.
Petrol

990

835

769

584

389

149

In de algemeene in- en uitvoercijfers is ook de
400rvoer begrepen.
Bij oppervlakkige beschouwing zullen de cijfers,
voornamelijk die van den uitvoer, menigeen nog mee-
vallen. Het uitvoercijfer van graan vindt echter
genoegzaam verklaring in het feit, dat nagenoeg de
geheele geëxporteerde hoeveelheid naar België is
gegaan: blijkbaar het effect van het optreden van de

1)
Katoen, wol, vlas en hennep, garens en manufacturen

Commission for Relief in Belgium. Ook is er eenig

graan uit België door ons land naar Duitschiand
vervoerd.

Evenzoo zijn de uitgevoerde 2 millioen ton steen-

kolen bijna uitsluitend doorgevoerde, n.l. Duitsche

kolen, die naar België gingen, en Belgische, die voor
Duitschland waren bestemd.

De cijfers voor weefstoffen betreffen voor meer dan

de helft ongesponnen katoen, die in het eerste half-

jaar, toen katoen nog geen contrabande was en zonder

beperken debepalingen werd aangevoerd, in aanzienlijke
hoeveelheid werd geëxporteerd. Dat dit thans niet

meer het geval is, wordt door de
cijfers
voor December aangetoond.

Ook het cijfer van den olie-export vindt grootendeels

zijn verklaring in de omstandigheid, dat in de eerste

maanden van 1915 de geallieerden geen bezwaar
maakten tegen den uitvoer van sommige oliën, b.v.
van hier te lande geslagen ljnolie.

Vergeleken bij den huidigen toestand geven de jaar-

cijfers, hoe onbevredigend ze ook reeds zijn in ver-
gelijking met de vorige jaren, toch nog een veel

te gunstigen indruk van onze tegenwoordige handels-
beweging.
(?7J
j

VOORZIENING IN DE GELDBÉHOËFTEN

VAN PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN

IN DUITSCHLAND.

In verband met de omstandigheid, dat, behoudens
uitzonderingsgevallen, alleen door het Duitsche Rijk
emissies mogen worden gehouden,

hebben de andere publiekrechteljke lichamen in dat land, (bondsstaten,
provinciën, en gemeenten), zich tijdens den oorlog

met voorschotten van bankiers moeten behelpen; tot
dusverre heeft dit geene zorg gebaard, aangezien de
geidmarkt, gelijk bekend, steeds ruim is geweest.
Thans heeft echter de uitgifte van 5 % driejarige
Pruisische schatkistbiljetten de geidmarkt in sterke

mate gedraineerd, zoodat het particulier disconto van
3% tot 4% % is gestegen.

Met het oog op de voorgenomen uitgifte van de
vierde oorlogsieening achtte de Regeering dezen toe-
stand ongewenscht en heeft zij aan de overige pu-
bliekrechtelijke lichamen een wenk gegeven, dat deze
zich ter voorziening in hunne geidbehoeften voor het
vervolg niet meer tot de banken zouden wenden, doch
bij voorkeur van de Darlehnskassen gebruik zouden
maken.

Aangezien de vlottende schulden dier lichamen in
de 17 oorlogsmaanden eene aanzienlijke hoogte moe-
ten hebben bereikt, zal de positie der Darlehnskassen
in de eerstvolgende maanden met bijzondere belang-stelling dienen te worden gevolgd, vooral in verband
met de waarde, door de wet aan Darlehuskassenschejne
als bankbiljettendekking toegekend.

VERHOOGING VAN POST-, TELEGRAAF- EN

TELEFO ONTARIE VEN.

Ingediend is een wetsontwerp betreffende boven-
slaand onderwerp. In verband met de hooge eischen,
welke de buitengewone omstandigheden aan de schat-
kist stellen, en ten einde noodzakelijke verbeteringen
van den dienst en van de bezoldiging van het perso-
neel te kunnen laten doorgaan, wenscht de Minister
van Waterstaat de inkomsten van het staatsbedrijf der
posterijen, telegrafie en telefonie met
f
1,500,000
te verhoogen.

Het is te begrijpen, dat ook deze bron van staats-
inkomsten moet bijdragen om in de steeds stijgende uitgaven van den staat te voorzien. Intusschen is het
zeer wel mogelijk, dat de uit de verhooging te ver-
wachten inkomsten in hoofdzaak voor het tweede der
door den Minister genoemde doeleinden gebezigd
zullen worden, zoodat het winstsaldo, hetwelk aan.de

NO

60

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 1916

11

algemene middelen ten goede komt, niet of slechts

weinig zal stijgen. Dat saldo werd voor 1916 ge-

raamd op
f
412.000. Het nut der verkooping is dan

hierin gelegen, dat eene vermindering van de winst
althans voorkomen wordt..

Onder de geldende omstandigheden kunnen be-
zwaren tegen eene versterking ook van de hierbe-
doelde inkomsten moeilijk geopperd worden, indien

daaruit geen drukkende lasten voor het publiek, in

het bijzonder voor handel en nijverheid, voortvloeien.

Voor brieven boven 100 G. zal het binnenlandsche

port met 5 ct. per 100 G.
stijgen;
brieven voor de

stad boven 20 G. worden met 6 ct. inplaats met 5 ct.

belast. Het port voor brieven beneden 20 gram

– 85
it
90 pet. der 120 millioen die jaarlijks verzon-

den worden – en voor drukwerken van laag ge-

wicht blijft onveranderd. Het port voor briefkaarten

wordt verhoogd tot 3 resp. 2 cent met kosteloos for-

mulier. De verhoogiug treft dus slechts de brief-

kaarten, welker formulier niet door de post is ver-
strekt
±
90 millioen per jaar.

Naast zekere verhooging van het recht voor het’
invorderen van quitanties en voor postpaketten, wordt

tenslotte voorgesteld ook de prijs van elk binnen-

landsch telegram en interlocaal telefoongesprek met
5 cent te verhoogen en het tarief voor dringende
telegrammen op 3 maal het gewone tarief te stellen.

Deze laatste verhooging zal door den handel wel

het meest worden gevoeld. –

DE VOIKSBANKEN IN NED.-INDIE.

Het is van, algemeene bekendheid, dat Ned.-Indië
zich voortdurend ontwikkelt en een tijd van grooten

vdörspoed tegeioet gaat. Door den vruöhtbaren

bodem, door de vele schatten, die nog in den grond
zijn verborgen, concentreert de belangstelling, zoo-
wel van Nederland als van vreemde zijde, zich hoe
langer hoe meer op onze overzeesche bezittingen en

kapitaal vloeit daardoor toe.
In tegenstelling met den bloeienden toestand van
handel en nijverheid, is die van de Inlandsche be-
volking nog niet schitterend en velen hebben dan
ook hunne meening uitgesproken, dat de Europee-

she exploitatie ten koste der’ inlandsche bevolking
gaat. Hoewel niet te ontkennen is, dat verkeerde
toestanden uit deze omstandigheden zijn voort-
gevloeid, kan toch niet worden betwijfeld, dat de
inlander in het algemeen van den vooruitgang pro-

fiteert.
Een achterlijk volk kan niet onmiddellijk tot ont-
wikkeling en welvaart komen; de iniander dient
door goede maatregelen te worden gesteund en op-
gevoed, om geleidelijk de plaats inte kunnen ne-

men, die hem toekomt.
Onder de maatregelen, genomen om ‘hem econo-
misch te sterken, kan in de eerste plaats genoemd
worden de oprichting van volksbanken, die hem
doelmatig en goedkoop werkkapitaal verschaffen, die
hem goede begrippen van verdeeling zijner inkom-
sten, van sparen, bijbrengen en die hem daardoor
dus uit de handen van woekeraars kunnen houdén.
De Ned.-Indische regeering, van het goede stand-
punt uitgaande, dat ‘èredietverleeni’ng in den regel
behoort te geschieden door ‘commercieel geleide in-
stellingen, tracht de belangstellenden in de verschil-lende gewesten te bewegen, volksbanken op te rich-ten, die voor de algemeene leiding inlichtingen kun-
nen inwinnen bij een door de Regeering ‘opgericht
Bureau voor het volkseredietwezen, en die credieten
kunnen verkrijgen bij een eveneens door de Regee-
ring iü het leven geroepen Centrale kas voor het
volkscredietwezen, door welke kas tevens contrôle
op de boekhouding kan en in sommige gevallen
moet worden uitgeoefend.
De middelen, om de noodige credieten te kunnen
verieenen, dienen de volksbanken zoo veel mogelijk
in eigen ressort door depositô’s op langen termijn

te verkrijgenen slechts voor aanvullende hulp dient

van de Centrale kas gebruik te worden gemaakt.
Hoewel de gevolgen van dergelijke maatregelen
eerst na ve]e jaren zichtbaar worden, kan niet wor-den ontkend, dat reeds veel door deze banken is ge-

presteerd en dat zij in eene gevoelde behoefte voor-
zien.

Hèt spreekt vanzelf, dat, alvorens goede resulta-

ten kunnen worden verkregen, de banken op de

hoogte dienen te komen van de toestanden en ge-
woonten der inlandsche bevolking in hun ressort;
zij moeten veten, welke bedrijven worden uitge-

oefend, op welke wijze het productievermogen kan
worden vermeerderd en welke ongewenschte toe-

standen dienen te worden veranderd. De banken
behooren. dus over nauwgezet, betrouwbaar en ont-

wikkeld personeel te beschikken, en in deze rich-
ting ligt er voor onze Hollandsche jongelui een

ruim arbeidsveld open.
Dat het aantal volksbanken in den laatsten tijd
niet onbelangrijk is, dat het vertrouwen van het be-
leggend publiek is verkregen en dat de werkings-
sfeer groot is, blijkt uit het feit, dat op uit. 1913
81 volksbanken in Ned.-Indië werkten, met een be-

cirag van
± f
10291.000.— aan spaargelden en

deposito’s en een uitgeleend kapitaal van
±
f
13.000.000.—.

OORLOGSWINSTBELASTING 11V

FRANKRIJK.

De Fransche correspondent van de (Eng.) Eco-

nomist doet in zijn brief van 18 dezer enkele mede-
deelingen omtrent de ook in Frankrijk bestaande

plannen tot ‘heffing eener oor]ogstvinstbelasting.
Volgens het ontwerp, dat enkele dagen geleden

door den Minister van Financiën bij de Kamer is
ingediend, zal de belastingschuldige een staat heb-ben op te maken, welke een overzicht bevat van de
door hem genoten bedrijfswinsten sedert 1 Augus-
tus 1914, vergeleken met de overeenkomstige cijfers

iver 1911, 1912 en 1913. Eene in te stellen Com-
missie zal deze staten hebben te onderzoeken; hare
beslissing wordt in handen gesteld van eene hoogere

autoriteit voor verder oaderzoek. Laat de belasting-

schuldige na den voorgeschreven staat zelf op te ma-
ken, dan zal zulks door de genoemde commissie voor hem geschieden. Bij de berekening van het
cijfer der buitengewone oorlogswinst zullen de be-
drijfswinsten over de voorafgaande jaren, voorzoo-

ver zij minder bedroegen dan 6 % van het. werke-
lijk in het bedrijf gestoken kapitaal, tot dit bedrag
worden verhoogd. De belasting zal bedragen: 5 %
van alle extra-winsten beneden 10.000 fr., 10 % van
de verdere winsten tot 50.000 fr., vervolgens 15 %

tot 100.000 fr., 20
%
tot 200.000 fr., 25 % tot
500.000 fr. en 30 % van hetgeen de extra-winsten
meer beloopen den 500.000 francs. Op dezen grond-
slag zal van eene buitengewone oorlogswinst van
600.000 francs 137.000 fr. belasting moeten worden betaald, overeeikomende met 22.83 percent.
Dat het schema, dat in veel opzichten overeen-
komst vertoont met de Engeische regeling, in de
practische toepassing tot heel wat moeilijkheden zal leiden, acht de correspondent voor de hand liggend.

ARGENTIJNSCHE BOTER VOOR ENGELAND.

Met het oog op het belang, dat onze boterhandel bij
de Engeische markt heeft, verdienen de volgende
cijfers publicatie; zij betreffen den invoer van Argen-
tijnsehe boter in Engeland. In kisten van 25 kilo:

48.569 in 1911
140.572 in 1912 135.352 in 1913 124.855 in 1914
189.166 in 1915 (tot 20 December).

/

PO

2 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

MAROA.BINEPRJJZEN IN 0 OSTEN1?IJK.

In het voorlaatste nummer werd in
het overzicht

van de markt voor Oliën en Vetten gewezen op de
groote prijsstijging van deze artikelen t’t Weenen.

Het

volgende

staatje

van

doorsneeprijzen geeft

daarvan een sprekend beeld.

Primiss-Oleo-Margarin.
Speisetalg.

Januari

184-188 Kronen

129-134
Kronen

Februari

243-251

,,

183-188
Maart

330-338

,,

262-270

April

358-363

,,

325-330

Mei

340-348

,,

303-312

Juni

340-348

,,

310-313

Juli

350-355

,,

315-320

Augustus

352-357

324-327

September

415-426

,,

348-356
October

540-556

477-486
November

607-65

562-576

December

636-646

,,

600-605

VAIU

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HAN DELSGEBIED.

Vergoeding van kosten voor afgifte
van uitvoerconsenten. Hethieropbetrekking

hebbende wetsontwerp (zie het overzicht in ons voor-
gaand nummer), werd in de vergadering der Tweede Kamer van Woensdag 26 Januari zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

Uitvoerverbod. Metingangvan2s Januariis
verboden de uitvoer van rubber, gutta-percha en daar-
uit vervaardigde artikelen. Tot dusver was alleen ver-

boden de uitvoer van rubbërafval
1
en van auto- en
ïijwielbanden.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN JANUARI 1916.

De Staat der Nederlanden
……
f
47.582.937,50
zijnde:
4
1
/2
0
/o Schatk.bilj.f 23.725.000 â 100°/s
0
/0
Schatk.prornessen. ,, 23 .680 .000 (â98 .258
0
/o)

Bank- en Oredietinstellingen . . .. ,,
14.400.000,-
zijnde: Ned.Ind.Hand.bk. 15.000.000 A. â 150
0/

Ned. Handel-Mij.,, 5.000.000 ,, ,, 138
0/

Hypotheekbanken, werkzaam in
het Buitenland
……………
,, 6,378,800.-
zijnde:
6
0/
Pandbrieven ..
f
5.023.800 â 100
0/

5
0/
0

,,

,, 500.000

96
o/

Aand. Hall. Wash.

100.000 100 01..
Ned.Amerik.

200.000 ,, 100
0!;…_

Tw. Northwest. ,, ‘500.000 ,, 115
0
/0

In do strieele Ondernemingen . . . . ,, 3.485.000,-
zijnde:

*
Ver. Chem. fabr.
f
800.000 pref. â 100
0
/0 –

idem

800.000 gew. ,, 125
0/

4
Rott.Dr.dok Mij. 500.000Aand.,, 180
0/

Biscuitfabriek
Victoria .. ..

200.000

105
0/ –
Machinefabriek
P. Smit Jr…..300.000

125
011
Pharm.fabr. Bro-
cades&Stheeman ,,200.000 6
0
/oO., 100
0/

Cultuurond., Handeisver. en Han-
delsventaootschappen

. ……….

1,894,000.-
zijnde:
Van der Linde
& Teves .. fl.000.000Aand.â150°/o
Suikerfabriek
Pangka ……400.000 5
0
/00.98’/
0
/

Scheepvaart-Maatschappijen
……,,

125.000,-
zijnde:
Ned. Stoomsl.dienst. f100.000 A. â 125
0/

Totaal
… . ..
f
73.865.737.50

STATISTIEKEN EN
OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1.

BANKDISCONTO’S.

29
Ja,znari
1916.
20
Juli
1914.

Ne d (Disc. Wissels.
4
‘/
sedert

1Juli’15
3/0 sedert23 Mrt. ’14
Bel.Binn. Eif.
4’/2

,

1

,,

’15
4

,,

23

’14
BanklV
rsC
hi
n
RC
51/2

,,

19Aug.’14
5

,,

23

-,,

’14
Bank of England ..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29 Jan.

’14
Deutsche Reichsbk..
5

,,

23Dec.’14
4

,,

5
Febr.’14
Banque de France..
5

20Aug.’14
3’/2

,,

29Jan.

’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
.
6

2
9Juli’
14

5,

1Apr. ’14
Nat. Bank v. Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6F6br.’14
Zweedsche Rijksbk.
52/;

,,

5 Jan. ’15
4
1
/2

,,

6

,,

’14
Zwitsersche Nat. Bk.
4
1
/2

,,

2

,,

’15
3

/o

,,

19

,,

’14
Bank van Italië …
5 /o

,.

10Nov.’14
5

9 Mei ’14
FederalRes.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4 Febr.’15
-.
Javasche Bank
..
. .
32/2

,,

1Aug.’09
32/,

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data Amsterdam
Lond,n
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
Call.
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto disconto
I
disc.
I
moncy

29Jan.’16
1

/4••2
2 l/
4
_2/
4

42/

1 I/i4

24-29

,,

’16
1 1/2
2-°/
50/j;.I/4
4
‘!;/

1
1/
s
_2
17-22

’16
181
4
.2
2-/2
5
I/2/;
4
l/l/

1f4-2
10-15

’16 1°/4-2!4
1!4-2 l/
53/
1e

41/;

1 /4-2

2

11/42/8
25-30Jan’15I

yorv 1


26-31 ,, ‘141
42/g_i/;
1 .

1 2- /o

I2°/-3
1/;I
3f Ii ‘/,2
20-24Ju1i’141 3 l/..2/j 1 2
I/4_0!4
1 2
I/42/4

2 ‘/o-‘/ 1 2/ 11
2
/
4
_2V
o

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegev’en. De dage-
Iijksche koersen op New York en de laagste en hoogste dr
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data

1
Londen
1
Berlijn
1
Parijs
1
New-York

24

Jan.

1916

..
10.90 41.85
38.65
2.27′!
25

,,

1916

..
10.90
42.10
39.-
2.28
26

,,

1916

. .
11.-
42.15
39.30
2.30
27

1916

. .
11.07’/;
42.25 39.65
2.32
28

1916

..
11.16
42.90
39.80 2.33
29

1916

. .:
11.20 ti2
43.05
40.-
2.33″

Laagste der week
10.78


41.65
38.55
2.26
Hoogste

,,

,,
11.20/2
43.10
40.-
2.34
22

Jan.

1916

..
10.80
41.75
38.52 th
2.26
1
/
15

,,

1916

. .
10.74

42.10
38.60
2.25
1
/;
Muntpariteit
. . . .
12.1018
59.26
48.-
2.48/4

1
D
Zwitser. ce,zen Kopen. 1 Stock. 1 Balavia
ata Io,zd hagen
lie!,,;
1
telegrafisch

29

Jan.

1916
45.20
28.65 63.75 64.75
98-‘/
Laagste d.
w.
43.65
28.-
61.50
62.-

Hoogste,,

,,
45.20 28.70 63.75 64.75

22

Jan.. 1915
43.67
1
/
28.25
61.37
1
/1
62.05 98.1/
;

15

,,

1916
43.50
28.85 61.50 62.50
98-
1
/2
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Er

heerschte
gedurende

deze

week

dooreengenomen

een
vaste stemming
voor alle wissels. Desniettegenstaande kwamen
er

herhaaldelijk plotselinge inzinkingen voor, daar de handel

62

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 19.16

zeer beperkt was, zoodat eenig meerder aanbod direct een
belangrijke daling tengevolge had. Dit werd verder in de
hand gewerkt, doordat een werkelijke grondslag voor de stijging
nog niet aanwezig is en alleen veroorzaakt wordt door ver-
moedens en hoopvolle gedachten.
Het

hoogste punt voor alle wissels lag op den laatsten
beursdag.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Coble
Zicht
Zicht Zicht

D t a
a

Londen
Parij s
Serlijn
A,nsterd.
(in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
p.
S

,
p. Ria. 4)
pet gld.)

29 Jan.

1916..
. .
4.76.90
5.87
74
42/4
Laagste d. week..
4.76.85 5.86
74
42
1
/2
Hoogste
,,.,,..
4.77.—
5.87
745/
8

44
22 Jan.

1916..
. .
4.76.85
5.86
743/4
44
15

,,

1916.. ..
4.76.25
5.84’I4
761/
4

435/
8

Muntpariteit
. . . .
4.86.67
5.18’/4
951/4
40/,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSN OP

LONDEN.

Plaatsen e,,
Landen
Noteerings.
eenheden
15 Jan.
1916
22Jan.
1916

Week
24-29 Jannari

Laagsto Hoogste

29 Ja,,.
1916

Lires p.
£
32.30
31.45
31.77
32.25 32.25
Italië

…….
Madrid

.. ..
Peset. p.
£
25.05 25.05 25.10
25.121/2

25.10
Lissabon

….
d.p.escudo
33/8
34
34
341f
4

341/
4

Petrograd

..
R.
p..1C
10
161/2
1611/2

160
162
162
Alexandrië
. .
Piast. p.
£
970/8
97/8
975/e
97/8
978/s

Calcutta

. . . .
sh/d.p.rup.
1/4’/1o
1/4’/
1/4
1
/8
1/4/8
1/4’/s
Singapore
. . .
id. p.
$
2/4/81
2/48/32

214/02
2/4/32 2/4/32
Yokohama.
. .
id. p. yen
2/1 /8
211
5/

2/1 5/
2/1
5/je

2/1 5/je

Hongkong

. .
id. p.
$
1/111/
4

1/111/
4

1/11
‘/
1/11e/8 1/11
‘/
Shanghai ….
id.

p. tael
2/7
1/4

2/7
Is
2/7
‘/
2/7
7/

2/7
2/

Montreal
. . . .
$
per
£
4.78 4.78 4.78 4.78
0
/8
4.78
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49 49 48
7
/s
48/8
48’/s
Valparaiso
,,
d. p. pap.p.
80/
io

8h
1
/
16

8
1
0/
32

8′
‘/10
820/33

Montevideo,,
d. p. peso
53/8
53
0
/8
53/8
530/s
53/8
R.d.Janeiro,,
d.p.rnilreis
11
18
/88
11/8
111 ‘/32

111/
3

11
11
/22

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 20-26 Januari 1916.

(In duizenden p.st.)

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 29 JANUARI 1916.

Activa.

Binnenl. Wis-
(
H.-bk.

f
56.945.745,05
sels,

Prom.,

B.-bk.

,,

316.260,49 enz., in disc.
I
Ag.sch.,, 20.493,976,20
1
12

/

77.755.981,741/1
Papier o. h. Buitenl. in
disconto.

…………. .

…………

Idem 4igen portef…
/

4.312.984,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
4.312.984,-

H.-bk.

/
25.832.732;67
mcl. vrsch.
B.-bk.

5.923.98415’/o
in rek.-crt.

I
Ag.sch.

51.845.412 82/2
op onderp.

/
83.602.129,65

Op Effecten … ……

/

75.399.979,65
Op Goederen en Spec. ,,

8.202.150,-
83.602.129,65

Voorschotten

a. h.

Rijk …………….
4.831.081,/2

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……f
70.447.830,-
Muntmat.

Goud. ..

,,396.389.320,101/2

f
466 .837 .150 ,1O
‘/8
Munt, Zilver, enz…

6.059.180,36
Muntmat. Zilver …..

472.896.330,46
1
/2
Effecten
Be].
van hetRes.fonds
f

4.967.813,94
id. van
2
15 v.
h. kapit.

3.888.998,50
8.856.812,44
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.600.000,-
Diverse rekeningen …………………
,,

28.152.487,11

/
682.007.807,13

Passiva.

Kapitaal

………………………..
j

20.000.000,-
Reservefonds

……………… ……
5.000.000,-
Bankbiljetten

in

omloop

…………..
,,
581.722.460,-
Bankassignati6n

in

omloop

…………
2.044.050,70
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van

anderen
……

64.354.008,53 ‘/2
64.354.008,53
‘/
Diverse

rekeningen

………………
,, .

8.887.287,89ff,

/
682.007.807,13

In.

Uit.
Baren

…………..987

Continent …………765
Sovereigns ……….

Koloniën …………238
Koloniën’) …………1000

U.S.A. …….
…..99
Per saldo uitgevloeid..

Overige landen

105
Baren en diversen . . .,


Per saldo ingevloeid . 780

1987.

1987

1)
Onttrokken aan den voorraad goud, voor Egypte gereserveerd.

ZILVER.

De prijzen bewogen zich deze week juist in omgekeerde
richting als de vorige week: met Indische aankoopen werd de
week op de hooge noteering van 27/iø ingezet, waarop een
geleidelijk afbrokkelen der prijzen volgde tot 26
1
/io op Don-
derdag. Aan het slot der week kreeg de vaste stemming weer
eenigszins de overhand. Vraag voor aanmunting in de Euro-
peesche landen blijft aanhouden en de Amerikaansche smelters
toonen zich nog steeds terughoudend. De beschikbare voor-
raden zijn ook verre van aanzienlijk.

Noteering te Londen.

te New_York.

29 Jan. 1916 ……..27

56
7
/8
22

,,

1916 ……..27/,

571/4

30 Jan. 1915 ……..22/

48!8
31 Jan. 1914 ……..26/,

57
1
/
20 Juli 1914 …….. 24
15
/
10

54’/8

Beschikbaar metaalsaldo …………../ 342.655.611,75’12

Op
de basis van
2/
metaaldekking..
..

213.031.557,91
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop

dan waartoe de Bank gerechtigd is . .

1.713.278.30S,77

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen: Mccr
Minder

Disconto’s

…………..
l.345.664,2O’/a
Buitenlandsche wissels

.. . .
56.000,-
Beleeningen…………..
.
107.310,76’/2
Goud

……………….
18.083.817,47
Zilver

………………
.
64.205,36
Bankbiljetten

…………
8.636.030,-
Rekening-Courant saldo’s
..
4.354.720,29’/2

N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Èinanciën
blijkt, dat uitstonden
op:

22 Ja,,.

1916

1

29 Ja,, 1916

Aan schatkistpromessen
. .
/110.080.000,—
f128.660.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,53.500.000,—
,,

53.500.000,-
Aan

schatkistbiljetten..
. .
,,
44.026.000,—
,,

44.026.000,-
Aan zilverbons …….. .,, 4.800.877,50 1,,

4.713.235,

2 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

63

-II

OVERZICHT VAN. DE VOORNAAMSTEPOSTEN;

(In duizenden Guldens.)

Dato


Goud

.
Zilver


B 4
i
je

en

Andere
opeischbare
schulden

466.837
6.059
581.722
66.398
448.753
6.123
573.086
61.931
441.794
5.777
577.947
51.457

29

Jan.

1916 …….

436.635
5.861
578.410
49.832

22

1916 …….
15

1916 …….

429.182
6.195
577.056
33.240
8

,,

1916 …….

427.862 6.364
558.491
62.280′

18

1915 …….
421.701
6.379
562.055
49.075

31

Dec.

1915 …….

11

1915 …….
420.711
4.017
565,239
45.004

24

1915 …….

4

1915..
……
417.072 3.494 568.786
38.866

27

Nov.

1915……..
411.498
3.777
565.479
35.462
411.362
3.363
562.075
37.142
407.607
2.973
565.997 24.873 400.135
2.478
568.786
17.784

20

1915 …….
13

,,

1915 …….
6

1915 …….

238.444
1.715
492.280 32.975
30

Jan.

1915 …….
151.478
10.252
315.437
6.007
31

Jan.

1914 …….
25

Juli

1914 …….
162.114
8.228
310.437 6.198

Da
.a

Disconto’s

Belee-
Besciuk.
baar
Dek-
kings’

Hiervan

Totaal
Schatkist-
ningen Metaal-
percen-
prosnessen
saldo
tage
rechtstreeks

29 Jan.

1918
77.756
53.500 83.602
342.656
73

22

,,

1915
79.102 53.500 83.709 327.279
72

15

1916
80.586
53.500 83.476
321.104
71

8

1916
79.853 51.500 87.065
316.273
70

31 Dec.

1915
76.348 47.500
93.579
312.746,
71

24

‘,,

1915
76.398
48.500
90.971
309.505
70
18

,,

1915
73.025 45.500 89.995
305.293
70
11

1915
74.932 46.500
89.189 302.120
89
4

,,

1915
73.212 43.500
90.661
298.489
69
27 Nov. 1915
71.763 39.560 91.229
294.542
69 20

.
,,

1915
73.161
38.560.
90.976
294.341
69
13

,,

1915
74.737
39.560′
91.827
291.874
69

8

1915
77.955 41.560
97.834
284.771
69

30 Jan.

1915
147.411
80.000
134.828
134.849
46
31 Jan.

1914
66.265
8.000 85.679 33.051
1
)
50
25 Juli

1914
67.947
14300
61.686
43.5211)
54

1)
Op de basis van ‘Is metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
bjett;,,
Andere
oftischb.

43.720 32.485
140.747
31.128
44.035 32.760
141.685
29.585
27

Nov.1915 .. …
.
44.058
32.735
140.798
29.532

11

Dec.

1915

…….
4

,,

1915

…….

45.036
32.498
143.407
27.516
20

,,

1915

…….

39.188
25.177
136.308
24.194
12

Dec. 1914 …….
27.874 27.014
111.508,
12.121
13

Dec. 1913

…….
25

Juli

1914 …….
22.057
31.907 110.172
12.634

Data

1
Dis-
1
conto’s
1

Wissels, 1
buiten
1
N.-Ind.,
1
betealbaarl

Belee-
ningeu

ningen
‘I

Be’chik.
baar n,etaal-
saldo
Dek-
kings-
percen
tage

11 Dec.1915
5.949
19.610
48.520 25.395 41.830
44
4

,,

1915
5912
17.992
49.294
24.910
42.541
45
27 Nov.1915
5.938
18.169
49.382 23.691
42.727
45
20

,,

1915
6.210
18.797
49.216
22.762
43.340
45

12Dec.1914
4.988 8.913
36.351
20.516
.32.244
40
13 Dec. 1913 5.598
11.051
48.342
1.869
6.9091)
44
25Juli 1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.842
2
)
44

1)
Sluitpost der activa.

‘) Op de basis van
1
/6
metaaldekking.

SURlNAAMSCHE BANK. –
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN-. (In duizenden guldens.)

Data Metaal
Circulatie
Andere 1

schulden
opeischb. IDisConto,sLDi7
t
reke.
n in gen

4 Dec.1915
781
960
1.037 887
1.025
27 Nov.1915
744 854
1.072
880 982
20

1915
722 888
1.089 880
1.042
13

,,

1915
717
910-
1.040
872 1.046

5 Dec. 1914….
1.207 982
1.012
758
308
6

,,

1913….
619
1.106

393 736 393
2
5Juli

1914:…
645
1.100 580
735
396

‘)
Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
1. BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT VAN 26 JANUARI 1916.
ISSOE
DEPARTMENT.
Notes issued. . £ 70.226.735

Governm. debt X 11.015.100

Othersecurities

7.434.900
Gold éoin and

bullion .. . .

51.776.735

£ 70.226.735

£ 70.226.735

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£ 14.553.000

Government

Rest ……..,,

3.448.461

securities .. £ 32.838.661
Public deposits ,, 62.875.042

Othersecurities ,, 112.204.700
Other deposits ,, 100.961.107

Notes …….. ,, 36.397.910
Seven-day and

Gold and silver
other buis. . ,,

21.493

coin ……

447.832

£181.889.103

£ 181.889.103

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914. –
(In duizenden p. St.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd. Gov
. Sec.

26 Jan. 1916

52.225

33.839

97.758

28.500

64.577
19

1916

51.168

33.910

99.641

28.500

64.577
12

,,

1916

51.302

34.338 100.808

28.500

64.577
1916

51.103

35.194 103.040

28.500

64.621

27 Jan. 1915

69.166

34.705

35.409

22.500

11.924
28 Jan. 1914

-43.635

28.201 ………………….-
22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Go,’. Sec.
Other
Sec.
Public
I

Depos.
Other
Depos.
-,

Re-
serve

Ver!,.
Reserve
tot
dep.

26 Jan.

1916
32.839
112.205
62.875
100.961
36.846
22’/2
19

,,

1916
32.839
109.725
59.474
100.782
35.708
22’/4
12

,,

1916
32.839
107.361
53.553
104.076
35.413
22
1
/
5

1916
32.840
114.748
58.157 105.836
34.358
21

27 Jan.

1915
21.324
108.837
47.393
117.594
52.912
32
1
/,
28 Jan.

1914
11.199 34.159 9.824
51.345 33.884
55
3
/s
22 Juli

1914i11.005

33.633
13.735
42.185
29.297
52’/8

II. DEUTSCHE REICHSBANK.
STAAT VAN 22 JANUARI 1916.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ……………………
Mk.

2.492.332.000
davon Goidbestand

…………….,
,,

2.451,982.000
Reichskassenscheine

‘)
……………..
..664.646.000
Noten anderer Banken

………………
14.821.000
Wechsel

…………….. . ……….
,,

5.449.160.000
Lombardforderungen …………………
13.736.000
Effekten

……………………….
,,

61.619.000
Sonstige Aktiva

……………………
244.605.000

Grundkapital

……………………..
180.000.000
Reservefonds

……………………..
80.550.000
Notenumlauf

……………………
,,

6.274.095.000
Sonstige tâglich fallige Verbindlichkeiten
2.143.268.000
Sonstige Passiva ……………………
263.006.000
1)
IncI. Darlehenskassenscheine.

-1

64

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 1916

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine, De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen- scheine
1

Circu-
latie

Dele-
kings_
1
percen.
tage
1)

22 Jan. 1916
.2.492.332
2.451.982
664.646
6.274.095
50
15

,,

1916
2.488.360
2.450.226
661.726
6.380.774-
49
7

,

1916
2.482.752
2.447.735 920.764 6.613.345
51
31 Dec. 1915
2.477.258
2.445.185
1.287.865
6.917.922
54

23 Jan. 1915
2.196.742 2.145.050 323.943
4.483.688
56
23 Jan. 1914
1.601.177
1.286.467
71.411
1.925.066
87
23

Juli 1914
1.691.398
1.356.857 65.479
1.890.895
93

J.JeKKIIIg uer circujarie noor metaal en Is..assenscneine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlelzenskassen. scheine

Totaal
In kas bij
uit ge.
de Rcicl,s-
____________________

geven
baisk

22

Jan.

1916..
5.449.160
2.143.268
1.703.000
623.000
15

,,

1916..
5.360.661 1.836.779
.1.706.000
621.000
7

1916..
5.388.831 1.882.014

1.974.000 884.000
31 Dec. 1915-
.5.803314
2.359.012
2.348.000
1.255.000

23 Jan.

1915..
3.720.092
1.624.588 784.000
316.000
23

Jan.

1914..
809.745
860.259
23

Juli

1914..
750.892
943.964

III.
BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Tan 30 Juli 1914 tot 28 Januari 1915 is geen weekstaat
openbaar gemaakt. De met
*
geteekende posten komen sedert
deze periode in den weëkstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*Te goed

eUifge.
Data

Goud

Zilver

in liet bui- Wissels

stelde
teuland

.

wissels

27 Jan. 1916 5.011.588 353.767
404.555 1.788.209
20
,, .
1916 5.006.213 353.341 1.030.924 400.627 .1.803.959
13

1916 4.997.739 352.147 1.063,289 393.784 1.818.513
6

19161 4.988.640 351.819 1.094.281 440.545 1.825.923

28 Jan. 1915 4.233.798 365.833186.938 243.608 3.182.430
29 Jan. 1914 3.532.960 641.110
365.833~ 186.9381 243.608 3.182.430
29 Jan. 191413.532.960 641.110

……
1.640.220


23 Juli 1914 4.104.390 639.620 …….1.541.080

I

Buitgew.

Bank-Rek.
Cr1.
Rek.
Crt

Data

Baleening voorsch.
1
Particu-

a/d. Staat

biljetten

tieren

Staat

27 Jan. 1916 1.199.726 5.400.000 13.858.016 2.045.767

99.642
20
,,
1916 1.128.411 5.300.000 13.756.036 2.048.788

25.800
13
,,
1916 1.142.206 5.300.000 13.634.720 2.055.132 121.259
6

1916 1.147.020 5.100.000 13.518.636 2.167.107

64.217

28 Jan. 19151 729.093 3.900.000 10.473.536 2.328.241

70.585
29 Jan. 19141 762.300

5.893.920 756.030 193.730
23 Juli 19141 769.400

5.911.910 942.570 400.590

IV. SOCITÉ GNRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden fancs.)

il’fetaal
l3eleen.
Belcen.
1

Bi,,,,.
t

Rek.
Data
,,,cl.
t

van
vai
wissels
Cire,i
1
buitenl.
b,,ite,,l.
pro,,z. d. en
latie.
saldi.
saldi
1
sorder.
provi,sc. beleeii.

20 Jan. 1916
178.503
48.038
480.000 54.150 604.493
155.006
13

,,

1916
176.999
46.328
480.000
60.948
603.954
158.251
6

.

1916
175.162
45.641
480.000
59.753
610.763
151.310
30 Dec. 1915
175.500
45.558 480.000
58.839
609.449
151.100

V. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U.
S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilve,
Wissels
Deposito’s
c


l
at
i
e

Dekkings-
Perccn
togo
1)

23 Dec.’15
347.381
9.673 54.421
413.603
1.4.670
86
17

’15
334.887 26.978 52.696 412.879
14.461
83
10

,,

’15
321.162
28.441
52.677
405.249
14.686
80
3

’15
325.181
32.681
51.356
407.966 13.969
81

24Dec.’14
232.568
25.748
8.552
249.786
3.847
92

‘) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST
COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

l
Meeningen

Data

Eige,,

Bij Fed.

Elders

di.sco,,fo’s

en
Bezit

Res.
Ba,,k
gedeponeerd

29
Jan.
1916

..
523.750
175.220
56.820
3.278.620
22
1916

. .
521.470 174.350′
56.270
3.271.830
15
,,
1916

. .
512.810
168.650
55.640
3.271.060
8
,,
1916

. .
489.910
167.220
54.500
3.254.190

30
Jan.
1915

– .
368.210
107.740
31.850 2.221.630
31
Jan.
1914

. .
476.9501)

‘)
1.995.670
25
Juli
1914

. .
4678801)

.

‘)
2.057.570

Deposito’s
Surpl,,s
Data

Circutatie

Dadelijk
1
.
Op

Rese,ve
o/’vraagbaar I termijn
1

29 Jan. 1916.
.
1
34.570 13.368.110

1
159.210
1
175.070
22

,,

1916.
.

34.750

3.358.590

159.780

172.960
15

1916..

35.050

3.345.950

156.800

160.240
8

1916..

35.280 3

156.480

140.350

30

Jan.

1915.

41.830
2.107.970 88.890
143.730
31

Jan.

1914..
43.640 1,914.7101)
1)
39.540
25

Juli

1914..
41.730
1958.320
1
)
‘)
26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 29 Januari 1916.

Een van de merkwaardigste verschijnselen ter beurze in de
afgeloopen week was de vrij plotselinge en aanmerkelijke
koersverheffing van eenige iVederlandsche Staatsfonclse,,.
3
1/
0
/o
N. W. S. stegen van 78/4 tot 81 (slot 80’/8) ;
30/
N.
‘tV.
S. van 67
1
/4 tot 69/8 (slot 69/8) ; 2V2
0/
Certificaten
va’n 57 tot. 59
0
/, (slot 59
Vi,).
Men zou geneigd zijn, deze
belangrijke prijsverbeteringen toe te schrijven aan steunaan-
koopcn door de Regeering uitgevoerd om de markt een gun-

stiger aanzien te geven, nu eene nieuwe Staatsleening in aan-
tocht schijnt, ware het niet, dat ook buitènlandsche staatsfondsen,
voornamelijk Russen, in de afgeloopen week van een bijzonder
svillige houding blijk hebben gegeven. Consols 1889 konden
op een gegeven oogenblik zelfs
30/
in koers opkomen, een
herstel, dat evenals bij onze N. W. S-soorten niet geheel ge-handhaafd bleef. De 5 °/o Japansche leening steeg van 70
3
!4
tot 74′!4;
5
0
/0
Brazilianen yan 79’/2 tot 81
8
/4; 3 ‘to Venezuela’s
van
421/jo
tot 44. Door deze over het algemeen willige slot-
stemming maken de meeste staatsobligatiën een goed figuur in
vergelijking met den aanvang des jaars. Aan de hand van de
iq het vorig overzicht gepubliceerde scherpe daling, tijdens den
oorlog plaats gehad, schijnt een matig herstel alleszins op zijn
plaats te zijn.

2 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

65

Koersverloop in Januari:

3/1

10/1

17’l

24/1

29/1
5
0/
ObI. N.W.S. …… .102’/4 102I2
102’/
102/s 102/o

3
1
/2
0/
ObI. N.W.S…..79
i/4

79

78

78
1
/
4
80’/8
3 °/s ObI. N.W S. ……

6,0/
4

67/jo 67’/io 67

69
5
/s

2
1
/0 5/
Cert. N.’vV.S……59
1
/9

58
2
/10
57 /io 57

59/io
4
0
/o Oostenrijk Jan-Juli. 44

42/8 422/
4
442/9 43 /s
5
0
1 Bulgarije ……….55

55

56e/8

59

57

RusI. Consols 1880 ……54 ‘/2

551/
4

561/
4

57’/4 58
11

1889 ……

551/4

572/
2

577/8

57

58/2
Hope & Co. ’89/’90. 56
15/15
58

551/

597/ GO “Vis
6
0/
Emissie ’94.. .

55
8
/8

56

57
7
/10
58’/

591/s

Wat Nederland betreft kan de willige houding voor Staats-
fondsen ook verband hebben gehouden met de nog steeds
heerschende ruimte op de geldmarkt.
Prolongatie
gold name-
lijk aanvankelijk wederom slechts 2
0
/s en is eerst later wegens de eischen, door de maandwisseling gesteld, en in verband met
de stortingen, die op de nieuwe uitgiften moesten plaats hebben,
geleidelijk tot 21/2-2/4
0/s
aangetrokken. Opmerkelijk is het,
dat deze geidkoers niet hooger noteert, nu de stroom van
nieuwe emissiën onverminderd blijft aanhouden. Wanneer men
in aanmerking neemt, dat de belangrijke leeningen in Januari
uitgegeven, – waarvan men elders in dit blad een overzicht
vindt – schier zonder uitzondering belangrijk overteekend zijn,
mag men verwachten, dat de op handen zijnde nieuwe Neder-
landsche Staatsleening, evenals haar voorgangster, een gunstig
onthaal zal vinden.
De
locale
markt heeft in de afgeloopen week, hoewel de
omzetten niet omvangrijk waren, toch een vast aanzien gehad.
Sc/ieepvaartfondsen
stelden zich wederom op den voorgrond
door hunne willige houding. Inzonderheid aandeelen Müller & Co.
waren buitengewoon vast, (175-242-233), in verband met den
verkoop van enkele ertsbooten aan de Holland-Amerika Lijn,
een feit, waaruit Engelsche couranten geheel verkeerde gevolg-
trekkingen maken, daar het bekend is, dat sedert eenigen tijd
eventueele Duitsche invloed op het bedrijf van de Holland-
Amerika Lijn juist voorgoed onmogelijk is gemaakt. Ook aan-
deelen Holland-Amerika Lijn zelf waren willig (374_3811/
4
)
en daarnevens aandeelen Kon. Ned. Stoomboot Mij., wegens
den verkoop van de stoomboot ,,Sirius” voor f 1.100.000.-
(koers: 191-194
1
/s).
In de
Petroleuniafdeelang
vonden eveneens eenige prijs-
verheffingen van beteekenis plaats. Koninklijke golden 50414-
510
3/
4
527532
2
/2 wegens de belangrijke uitbreidingsplannen
op Curaçao. Geconsolideerde waren willig: 154
1
/s_173
1
/2 op
het bericht, dat het reserve-maximum van 25 tot 20
0
1 van
het gestort kapitaal verlaagd zal worden en mede in verband
met de benoeming van den heer H. W. A. Deterding tot
Directeur-Generaal. Van buitei,landsche soorten verbeterden
gewone aandeelen Schibaieff van 29/4 tot 36
5/;
Orion van
54’/8 tot 58/2.
Dê rijzing in
Rubbers,
aanvankelijk nog voortgezet, werd
later onderbroken door de daling, die de prijs van het product
te Londen ondergaan heeft. Van ruim 4 sh. enkeie weken ge-
leden is de noteering thans tot 3 sh. 2 d. gevallen. Amsterdam-
Rubber golden
192h/4_1832/4;
Serbadjadi 226
2
/8_233
11
2_228.
De vaste houding van de suikerprijzen had op
Cultuurfondsen
een gunstigen invloed. Van veel belang waren de zaken in deze
afdeeling echter niet. Vermelding verdient evenwel eene rijzing
van 244’/2 tot 271/4
5/
in aandeelen Kaliwoengoe Plantaran,
naar aanleiding van de verhooging van het dividend van
16 tot 32
O
/o.

Van
Bankaandeelen
verbeterden Incasso Bank van 112
1
/2
tot 115’/2
O/
op het bericht, dat over 1915 7
0
/o dividend zal
kunnen worden uitgekeerd tegen 5’/2
0/
over 1914. Voor claims en aandeelen Ned. Handel Maatschappij bestond, na een tijdelijke inzakking, goede kooplust: op den dag der inschrijving noteerden
claims ruim
f
8.— na
f
4.50 in het begin der week.
Tuba ksfondsen
handhaafden het verleden week ingetreden
koersherstel en sluiten, vooral wat de Deli-soorten betreft,
wederom aanmerkelijk hooger. Zoo stegen Amsterdam-Deli
10 °/o; Amsterdam-Langkat 22
5
1s; Deli-Cultuur 10
‘Is
°/o;
Rotterdam-Deli 19
1
/2
0
/0,
enz.

Koersverloop van eenige fondsen in Januari:

3/1
10/1
17/1
24/1 29/1
Ned. md. Handelsb. gr
. st
165
I/

165 170 169
168
Geconsolid. Holl. Petr.
.
1543/
157
156

173
1
/2
Koninklijke 11000.—
.
510
508/2
501’/2
504/4
532’1
Sumatra Palembang
. . .
188
1
/
188
185
187/2 198/4
Zuid-Perlak pref .

……
68 ‘/4
68/4
71
77
76
Orion aand. gr
. St …….
55
541/ 552/
4

541/5
58110
Amsterdam Rubber aand.
1950/
4

195
1
/2
189’/2
192
1
/4
1832/
4

Preanger Rubber

……
lO3
5
/s
1031/4

103 110 114
0
14
Serbadjadi

…………
201 211 217
226’/8
228
Holland-Amerika Lijn ..
367’/2 390’/4
388’/2
374
381
1
/8
Kon. HolI. Lloyd

……
181
2
/2
195 191
186/4
1890/
4

3/1 10/1 17/1
24/1 29/1

Kon. Ned. Stoomb. Mij
188
2
f2
201
2
/2
195
191
1942/
8

Ned. Scheepv. Unie

. .
147
150
2
/2
153
156
156
Stoomv. Mij. ,,Oostzee”.
264 ‘/o
341
1
/2
326’/2
330
332
Amsterdam-Deli aand.
.
229 VI
229
224
236 ‘/s
239
1
/2
Deli-Mij. aand.

……..
467
455
1
12
459
473
475
Medan aand.

……….
145V4
141)/2
139
1
/
145/4
149
Rotterdam-Deli aand.
. .
164
161
159
181
2/1

183 V2
West-Java Thee Cult.

.
36
2
/2
39
1
/2
40
40
38 ‘/o
Maxw.Land Gr. Rest. bew.
79
0
14
82
81
80/4
81.’8

Onze
Arnerikaansche
afdeeling had een zeer onregelmatig
verloop en was in dit opzicht een getrouw spiegelbeeld van
Vall Street. De voortdurende Europeesche verkoopen en vooral
de systematische opruimingen in Engeland ter verbetering van
den wisselkoers, – die ook inderdaad verkregen werd –
oefenden een geduchten druk op het koersverloop te New-York
uit. Even scheen de markt zich te zullen herstellen, toen de
Steel Corporation de hervatting van het dividend op de gewone
aandeelen aangekondigd had. Dit bericht kwam als eene ver-
rasSing. Niet wegens de verkregen resultaten:

1912

1913

1914

1915
$

$

$

$
108.178.000

137.152.000

71.661.000

130.352.000

Men wist van te voren, dat de hervatting der dividend-.
betaling op grond van de winstcijfers volkomen gerechtvaardigd
zou zijn. Twijfel was hieromtrent echter gerezen door de
pessimistische uitlatingen van den heer Gary nopens de voor-
uitzichten voor de Amerikaansche staalnijverheid, kort v66r dit
besluit zou vallen. Men mag deze handelwijze dan ook zonderling
noemen. Het verkregen herstel voor aandeelen Steel Corporation
78’/4-80/
5
ging later ten deele verloren (79) door de alge-
meen zwakkere markthouding. Vooral Spoo’ wegfondsen
moesten
het ontgelden, hetgeen, naast de eischen voor loonsverhooging
en korteren arbeidsduur ook verband houdt met de benoeming
van den beer Louis Brandeis, tot lid van het Hoogste Ge-
reclitshof, daar diens onvriendelijke gezindheid tegenover de
spoorwegen vroeger herhaaldelijk gebleken is. Overigens deden
ook eenige politieke factoren hun invloed op de markt gelden,
o.a. de redevoering van President Wilson, nopens Amerika’s
weermacht, waarbij de President deed uitkomen, dat het
oorlogsgevaar voor de Unie nog niet geheel geweken is. Dit
feit kreeg voor de markt temeer beteekenis, omdat het samenvalt
met het weer op den voorgrond treden van de Lusitania-kwestie.
Het valt te begrijpen, dat de belangstelling, voor enkele
Amerikaansche fondsen (Steels, Anaconda’s, Hide & Leathers
en Marine’s) door onze markt aan den dag gelegd, onder
deze omstandigheden geleidelijk tot een minimum inkromp.

Koersverloop in Januari:

3/1
1011
17/1
24/1 29/1

Am. Car& Found. gew.
72
1
/8
68
1
/so
66
11
/lo
64
22
/10
64
Amer. Hide
&
Leather
53
1
/o
51
5
!8
51/16
53
1
/8
51′
h/,
s

Anaconda Copper

. .
169’/
169
1
/
166
1
/6
169/
4

168
Studebaker Corp. gew.
149/8
1481/4

148
146
145’/l
U. S. Steel Corp. gew.
SO°/s
80
1
/is
79
1/
4

781/
4

79
Atchison Topeka gew.
102
101
12
/
is

101)12

100V2
Ene Spoorw. Mij. gew.
402/
4

392/
38 ‘/8
37

/to
36
Southern Pacific gew.
98/s

952/
4

931/4
95
950/4

Union Pacific gew. ..
132
125/s
129/8
128
128/4

Te B er 1 ij n werd de aandacht ter beurze hoofdzakelijk in
beslag genomen door de maatregelen .der Regeering, genomen
met betrekking tot de wisselkoersen. De centralisatie van den
wisselhandel is reeds doorgevoerd. Vaststelling van koersen
kan nog slechts door enkele daarvoor aangewezen instellingen
plaats hebben. Wat de kunstmatige verhooging van de uit-
voerwaarde betreft door het vaststellen van minimumprijzen,
deze heeft, voor zoover de vernietiging van oude contracten
daarmede gepaard gaat, in de neutrale landen – ook ten
onzent – krachtige protesten uitgelokt, zooals elders in dit
blad uitvoerig is beschreven. Merkwaardigerwijze hebben de
bewuste regeeringsmaatregelen, die door de verhooging van
staal-, ijzer- en steenkolenprijzen ook de betrokken maatschap-
pijen ten goede moeten komen, op het koersverloop der fondsen
eerder eene negatieve uitwerking gehad. Vermoedelijk wierp
de – naar verluidt – op handen zijnde nieuwe Duitsche
oorlogsleening, haar schaduw vooruit.

Te L o n den hebben de vaste geldkoersen, veroorzaakt door
het invorderen van belastingen en de betalingen van schat-
kistwissels en exchequer-bonds, aanvankelijk den zakenomvang
ter beurze eenigszins belemmerd. Later werd de handel
levendiger, ook door de aflossing van een Post schatkistwissels
door de Regeering, waardoor de geldmarkt ruimer werd. De
stemming bleef niettemin flauw, o.a. door het opheffen van
de minimumkoersen voor eene nieuwe reeks fondsen, waardoor

66

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 1916

groote koersdalingen plaats vonden, alsmede wegens den prijs-
teruggang van het product rubber. Bovendien brengt de
vermindering in de verkoopen van exchequer-bonds weer de
vraag op het tapijt, of eene nieuwe oorlogsieening niet spoedig te verwachten is.
Consols
brokkelden van
59’/4
tot 59
0
/s af.
Ten slotte werd de stemming voor enkele fondsen iets
vaster, wegens hetthans genomen besluit om den invoer van
weeldeartikelen en alle, niet hoogst noodzakelijke producten te
verbieden of althans te verminderen. Dit besluit, noodig ge-
worden door het nijpend gebrek aan scheepsgelegenheid, zal tevens niet nalaten, den reeds veel verbeterden stand van den
Sterlingkoers in het buitenland verder gunstig te beïnvloeden.

Te Pa rij s duurt de afbrokkeling van de 3
0
10
Fransche
Rente schier onafgebroken vo6rt:

1897

1907

1913

17h/_

28
1
/i6
101.90

93.87

83.40

83.25

63.10

61.-

Voor andere fondsen was de stemming daarentegen vaster.
Zoo steeg Spanje Buitenland van 88 tot 88.55 en golden Rio
Tinto’s 1582 – 1575 – 1598.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

De oogstberichten blijven over het algemeen vrij gunstig
luiden. In Indië is in sommige streken regen dringend noodig,
terwijl in Noord-Amerika hier en daar geklaagd wordt over
te weinig bedekking van den grond door sneeuw, wat gevaar
veroorzaakt voor schade door harde vorst.
De verschepingen van T a r we waren wederom belangrijk
meer dan de geraamde wekelijksche [‘ehoefte, doch waar van
de 1.340.000 qrs. niet minder dan 1.265.000 qrs. van Noord-
Amerika werden verscheept, was liet niet te verwonderen, dat
dit laatste land vast was, daar’zooveel. tarwe liet land verliet.
De laatste dagen was de stemming daar evenwel kalmer en
liepen de prijzen eeniszins terug. In Argentinië bleven de
prijzen vrijwel onveranderd, niettegenstaande men rapporteert,
dat Amerikaansche graanhandelaren in Argentinië tarwe ge-
kocht hebben. De vrachten van Argentinië waren weliswaar
deze week wat lager, maar de hooge prijzen maken toch de
importeurs huiverig, groote engagementen te nemen.
Van Ma ï s waren de verschepingen zeer klein; niettegen-
staande dat was de markt kalmer en werd tot niet onbelangrijk
lagere prijzen naar Engeland verkocht. Een enkele lading
naar Frankrijk bracht de hooge prijzen op van de vorige week.
Ge r St bleef vast gestemd wegens het nog steeds zeer kleine
aanbod.
Ofschoon de verschepingen van H a ver deze week klein
waren blijft de vraag gering en zijn de prijzen in Engeland
niet onbelangrijk gedaald.
Aanvankelijk was de vraag naar L ij n z a a d zeer gering
en daalden de markten, in het bijzonder voor Indisch lijnzaad.
Spoedig evenwel traden koopers wederom meer op den voor-
grond en ten slotte eindigde de markt in een levendige stem-
ming, waarbij de prijzen zoozeer opliepen, dat zij ten slotte
hooger zijn dan een week geleden. Niettegenstaande de lagere
vrachten van Argentinië verwacht men in den eersten tijd
,kleine verschepingen, daar de beschikbare ruimte gering blijft.

Markten in ‘Nederland.

De Regeering handhaafde ook deze week den prijs van
t a r we, maar een spoedige verhooging wordt tegemoet gezien.
De Regeering heeft mededeeling gedaan van de hoeveelheden
ma ï s, die gedurende de maand Febi’uari ter beschikking ge-
steld worden. Zeer afwisselende percentages van de aanvragen
zijn toegestaan; zij varieeren tusschen 20
0
10
en 40
0
/s. Waar
over het algemeen niet meer werd aangevraagd dan men
werkelijk noodig beeft, komt men meer en meer tot de over-
tuiging, dat de conclusie, zooals die getrokken wordt door den
inzender van het artikel ,,Rantsoeneering van onzen invoer
van Voedergranen” in het nummer van 26 Januari, nl. dat
voor een normaal verbruik van maïs en rogge, per maand,
gedurende dezen winter, 75
0
/0
meer noodig zou zijn dan wij ontvangen, juist is. Slechts enkele partijen maïs worden nog
door den handel geoffreerd en hiervoor is tot
f
293 betaald.
Natuurlijk zijn de prijzen van haver en gerst ook ge-
stegen in verband met den noodtoestand voor maïs. Niettegen-
staande dit waren importeurs niet in staat, verdere booten te
bevrachten, daar de vrachtprijzen, betaald door de Belgium
Relief Comittee zoo reusachtig zijn, dat op die basis onie
markt voor de verschillende voeder-artikelen nog veel te laag
is. Het is te hopen,’ dat onze reeders bereid zullen worden
gevonden, ruimte tot een redelijk cijfer ter beschikking van
den graanhandel te stellen, daar anders de verschepingen van
de verschillende voergranen steeds kleiner zullen worden. Het
spreekt vanzelf, dat dit zeer ernstige gevolgen zou hebben.

In

lij n z a a d kwamen geen nieuwe zaken tot stand. De
N.O.T. zal spoedig nieuwe consenten verstrekken, doch ook
hier zal het moeilijk zijn, binnen niet al te langen tijd te
verschepen.
Voor lij n koek en is de vraag sterk vermeerderd en in
verband met de zooveel hoogere vrachten is de kleine prijs-
verhooging dan ook uiterst gering te noemen.

Noteeringen

Chicago
Buenos Airc.,
Data
Tarwe
Mais
Haver
Tarwe Mais
Lijn:.
Mei
I

Mei Mei
Febr.
Mei
Febr
28 Jan. 1916

135/4

80 l/

53’1

9.50

5.65

13.05
21Jan. 1916

132
1
/

79

531/4

9.35

5.50

12.50
28 Jan. 1915

149
1
/8

81e/8

59
1
/2

11.40

5.40
3
)

9.50′
28 Jan. 1914

937/
s

67
1
/2

40

8.45

4.95

11.55
20 Juli

1914

821)

561/81)

0l/1)

9.401)

5.38
2
)

13.702)

1)

per Dec.

2)

per Sept.

2)

per Febr.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
131 Jan.
124 Jan.
1

Soorten.

31 Ja,,.
124 Jan.

368
368
Haver38 6white
}(ogge

No.
2
14.25
13.90
Western ….
400
395
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwé …….

Mais La Plata
293
270

clipped

…….

Amer. van La-
Gerst

46


Plata

zaad.. ..
152
150″2
feeding ….
286 272
LijnzaadLaPlata
430 430

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Rotterdam

Alusterdab?;

/Irlikrkn

23.29 Ja21.
I
Sedert 23.29 Jan. Sedert
1916

1Jon.’16

1916

1
1Jan.’16

15.960 105.521


Tarwe

……………
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
11.137
57.170


343

1.193
– –
Maïs

…………….
2.235
8.718
1.845
7.313

Rogge

……………343
.

3.327

Boekweit

………….-

2.504

200
Gerst ……………….-
Haver

……………-
Lijnzaad

…………
6.445 6.873 2,300
10.980
Lijnkoeken

………..200
9.050
250 250
METALEN.

IJZER EN STAAL.

De symptomen van de markten zijn onveranderd, met eene sterke neiging tot eene verdere uitbreiding der zaken.
In Engeland was de vraag naar rüw ijzer voor latere
levering zeer groot, voornanselijk voor buitenlandsche rekening,
hetgeen eene verdere sterke stijging in prijzen voor Cleveland
soorten veroorzaakte.
De fabrieken beschikken over geen voorraden ijzer voor
prompte levering en de vraag moest wederom bevredigd worden
door hoeveelheden aan Connal’s Stocks te onttrekken, die nu een kwantum van 98.781 t. te omvatten.
Er is tot dusver geen vooruitgang te bespeure’n in het plan om maximum prijzen vast te stellen voor ijzer- en staalmate-
rialen, hetgeen eene’ zeker’e verwarring en ontevredenheid
tusschen fabrikanten en verbruikers yeroorza’akt.
Het gebrek aan werklieden en spoorwagens blijft een
struikelblok voor het prompte vervoer van ijzer naar alle
richtingen.
Cleveland ijzer noteert 82/9 voor kassa en 83/3 voor één-
maand-levering’ Haematiet is bijna niet te verkrijgen en of-
schoon de ‘nominale waarde 135/- blijft, valt het te betwijfelen,
of zaken zouden kunnen gedaan worden tegen minder dan
13716, aangezien de prijzen voor Spaansch erts stijgen.
Stalen scheepsplaten £11 .10.0, ijzeren scheepsplaten £ 11.10.0,
ijzeren staven £ 13.10.0 netto, stalen rails £ 10.17.6. Rubio
erts steeg tot 40/-.
De Duitsche markt toont eveneens eene groote ontwikkeling
en men beweert, dat sedert het uitgeven van de nieuwe prijs-
tabel voor verschillende soorten van gefabriceerd staal, de verbruikers groote opdrachten ontvingen van bevriende en
neutrale landen.
Tot nu toe is niets bekend aangaande de genomen besluiten in de vergadering van het ,,Roheisen’ Verband”, waaruit moet
worden opgemaakt, dat de beraadslagingen om nieuwe prijzen
vast te stellen, zijn verdaagd.

t

2 Februari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

67

De handelsbelanghebbenden in Amerika hadden de hoofd-
aandacht voornamelijk gevestigd op de publicatie der balans
van de Steel Trust over het laatste kwartaal 1915, die eene
aangename verrassing veroorzaakt heeft.
De omzet was dubbel zoo groot als gedurende het laatste
kwartaal 1914-
De Uitvoer wordt nog steeds belemmerd door het gebrek
aan scheepsruimte en men beweert tevens, dat de hooge prijzen
voor staal een beletsel zijn om nieuwe plannen voor zaken
ten Uitvoer te brengen.
De Spoorweg Maatschappijen zoeken hun voordeel te trek-
ken uit den heerschenden toestand en naar men zegt willen
zij geen verdere orders boeken, voordat hunne ontvangsten
aanzienlijk vermeerderd zijn.
De Amerikaansche productie van ruw ijzer in 1915 is nu
gepubliceerd en vergelijkt zich met de vier voorgaande jaren
als volgt: (in tons)
1915

1914

1913

1912

1911
29.662.566

23.049.752 30.724.101 29.383.490 23.331.711

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
CIcv.
Koper
Standard

Tin
Lood
Zink
No. 3

28 Jan. 1916..
82/7
91.5/-
178.5/-
32.5/-
91-/-
21

,,

1916..
80/6
894-
178.15/-
31.14/-
90.-!-
29 Jan.

1915..
57/5
63.51-
172.-‘-
18.8/9
36.10/-
30 Jan. 1914..
50/11’/
65.1716
182.5/- 20.-/-
21.10/-
20

Juli

1914..
5114
61.-!-
145.15/-
19.-/-
21.10/-

STEENKOLEN.

Het voortdurende zachte weder heeft een schadelijken in-
vloed gehad op den binnenlandschen handel en groote hoç-
veelheden goedkoopere huishoudkolen zijn weggenomen voor
industrieele doeleinden.
Het spoorwegverkeer is eenigszins gestoord door het gebrek
aan wagons, en binnenlandsche verbruikers ontmoeten groote
moeilijkheden in het verkrijgen van volle aanvoeren van kolen.
De behoeften van het Gouvernement nemen toe en er is
geen afneming in de vraag voor steamkolen, waarvoor hooge
premiën betaald worden voor onmiddellijke levering.
De orders voor latere verzending zijn niet zoo talrijk, daar
koop2rs niet geneigd zijn zich te binden, v66r het voorgestelde
toezicht door het Gouvernement op de Britsche scheepvaart
binnen duidelijker grenzen afgebakend is.
De laatote prijzen zijn als volgt: Best steams (Newcastle)
37s. 6 d.; steam, smails 14 s. 7 ‘/2 d.; steam, smalis (Cardiff)
19 s.3 d.; gas coal (Durham) .22 s.6 d.

KATOEN.

De grcote voorraden en de kleine export, de onzekere poli-
tieke toestand en de gedrukte stemming van ‘Wall-street waren
oorzaak van een verlies van 45 punten gedurende de week.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

28
Jan. ‘16121
Jan.
‘16114
Jan.
‘16128
J0. ‘151
1Feb. ’14

New York……11.85e

12.30 c

12.50e

8.50 c

12.75 c
Liverpool

7.93 d

8.09 d

8.06 d

4.95 d

7.0.5 d

Ontvangsten in, en Uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duiz2ndtallen balen.)

1 Aug. ’15
Overeenkomstige perioden
tot
28 J011. ’16
1914.’15

1913-14
Ontvangsten Gulf-Havens…
3108 4240
4961
,,

Atlant. Havens
1730
2177 3367
Uitvoeren naar Gr. Britannië
1200 1678
2386

,,

,,

‘t Vasteland..
1279 1613
3665

,,

,,

Japan etc….
216 292
268
Voorraden in duizendtalien
28Jan. ’16 28Jan. ’15
28Jan. ’14

1802
2050 1084
1284 1174
851
Amerik. havens ………..

334
110
105
Binnenland ……………
New York …………….
462 413
260
New Orleans ……………
Liverpool ……………..
773 862
1115

WOL

De Londensche veilingen zijn deze week onder groote be-
langstelling voortgezet; meer en meer blijktde zeer willige

stemming voor betere soorten, zoowel merinos als crossbreds.
Ook de markt te Bradford gaf blijk van een vaste stemming;
de verkoopers toonden zich zeer terughoudend in verband met de voortdurende prijsstijging der ruwe grondstoffen, en de no-
teeringen konden een verbetering van ongeveer 1 d. aanwijzen.
Op de verkoopingen te Sydney en Melbourne zijn vooral
Japan en Amerika koopers van aanzienlijke hoeveelheden; de
prijzen toonen een avans van 10 °/o boven die van eind Decem-
ber. Uit Queensland komen berichten van groote sterfte onder
de schapen tengevolge van de droogte; men verwacht daar-
door een belangrijke vermindering der wolopbrengst. In Nieuw-
Zeeland zijn de verkoopingen uitgesteld wegens het gebrek
aan scheepsruimte. De La Plata-productie is grootendeels reeds verkocht; Amerika
en Italië zijn hier tot oploopende prijzen koopers. De versche-
pingen uit Buenos Aires bedragen voor het laatste kwartaal
1915 65000 balen tegen 57000 balen in de laatste drie maan-
den van 1914. Van deze 65000 balen waren er 30000 voor
de Vereenigde Staten bestemd tegen 3500 een jaar geleden.

Noteeringen te Bradford:

64

Colonial carded
Data

o

56
1

50

1

46

1

40

28 Jan. 1916 ………44
1
/2

38’/2

34

30

26
21

,,

1916 …….. .43′!,

37

33

29

25
1
/2
28 Jan. 1915 ………26

26

25

23

19

SUIKER.
.

Onze markt was de vorige week zeer gunstig gestemd, er
ging veel om tot vaste, iets oploopende prijzen, gevolgd door
eenigen teruggang; de noteering sloot per Januari op
f
241/4;
nieuwe oogst per December onveranderd op
f
19
1
/o. Ook voor
geraffineerd bleef een vaste stemming bestaan.
In Engeland nemen de voorraden gestadig verder af, een
Londensch marktbericht spreekt van bijna uitgeputte stocks.
Tot 22 Januari was van ruw en geraffineerd tezamen in U.K.
aangevoerd ± 67.000 tons tegen 129.300 tons in A°
p0,
Het
Gouvernement heeft den verkoopprijs van American granulated
onder die omstandigheden met 2/6, tot 351- verhoogd. Over de
geheele wereld begint de suikerhandel meer en meer onder
den druk te komen van gebrek aan scheepsruimte en hooge
eischen voor charters.
In Duitschland gaf de te verwachten kleine bietsuiker-oogst van ± 1 ‘/2 millioen tons, tegen ruim 2
1
/2
millioen in
de laatste normale jaren, in de vorige week aanleiding tot
ernstig overleg tusschen Regeering en industrie over de te
nemen maatregelen voor voldoende productie voor 1916/17. Een
uitbreiding der cultuur (die
A0.
PO.
32
0
/0
is ingekrompen) door
gedwongen belangrijke verhooging der bietprijzen werd nood-
zakelijk geacht, met hooger suikerprijzen als gevolg van dien.

NOTEERINGEN.

1
Amsterdam
Loudon
1

loopende
1
Anicric.
New York
Data
maand Tates
White
Gra
960
1

(zonder
Cubes
1
Java
lated

Ce,:irifig.
certificaat)
No. 1
fob.
spot

28 Jan. 1916 ..
. . f
24
8
/3

4016

20/3

4,64 14,77
22Jan. 1916 .. ..

24
1
/8

40/6

20/3

4,64 14,77
2
8Jan. 1915 . . . .

15/32

31/-

– 4,07
2
8Jan. 1914….

ii’!, 17/10′!,

3,39 13,45

RUBBER.

De in de week van 15 tot 22 dezer vrijwel onveranderd
gebleven prijzen hebben zich de vorige week niet kunnen
handhaven en een, belangrijke daling vond plaats.
De slotnoteering is als volgt:
Hevea Crepe loco 3/1
1
/2

einde vorige week 317 1/4
April-Juni

3/3

,,

,,

,,

317
‘!z
Juli-December

312!2

,,

,,

,,

3/6
Ribbed Smoked Sheets
1
12
d. lager.
Para

2/11

,,

,,

3/51/

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolif & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen.)

De markt verkeerde deze week wederom in eene opgewekte
en vaste stemming.
Voor alle soorten bestond levendige kooplust tot prijzen,
welke andermaal eene niet onbelangrijke verhooging aantoonen.

t
68

0

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

2 Februari 1916

Santos eveneens sterk gevraagd ;doch nog steeds met zeer
beperkt aanbod.
Noteëringen en voorraden.

Dato

Rio
Santos

Wisselkoers

Voorraad
“1
lVo.
Voorraad
Prijs

28 Jan.

1916.
285.000
6050
2.531.000
6000
11
15
/
21

,,

1916.
391.000
6000
2.574000
6000
11
3
/8
28 Jan. 1915.
405.000
4425
1.977.000
4700
132h/
8

24 Juli

1914.
353.000
4900
889.000
5700
16

GRAAN.

Data
Petro

grad
Londen!
R’dam

Odessa
Rotter-
dom

Au. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rot/er.
Brirtol
Rotter.
Enge.
dom
Kanaal
dam
land

24)29

Jan. 1916.


f10.-
16/-
f75.-
140/-
17/22

,,

1916.


,,

9.60 16/-
,,73.50
148/6
25130 Jan. 1915.


10!6
7/6
801-
55/- 26/31

Jan. 1914.

6/1 ‘/2
2/-
2/-
12/6 12/6
Juli

1914.
lid.
7/3
1/11’/4
1/11/4
12/- 12/-

HOUT.

Ontvangsten.

Data

Rio
San/os

Afgeloopen
Sedert
Afge(oopen
Sedert
week
1 Juli
week
1 Juli

28 Jan.1916

..
63.000
2.422.000
158.000
9.633.000
28 Jan. 1915

..
81.000 1.688.000 290.000
7.132.000

THEE.

Statistiek van Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam.

(Herleid tot
‘/,
Kisten.)

Voorraad 31 December 1915 ……..18916 Sedert aangevoerd …………10674
15425
26099

45015
Sedert afgeleverd ……………….7674

Voorraad heden (29 Januari 1916) .

37341

Waarvan in de eerste hand ……….17101

VETTEN EN OLlN.

Aangezien alleen Zuid-Amerika op ,,Rotterdamsche Condi-
ties” offreert, vonden deze week uitsluitend zaken in Zuid-
Amerikaansche ,,Premier-Jus” plaats, en wel tot
f
66.- voor
prima merken.

Data

Cronstadt
Golf van Mexico

Holland
1

Oostk.
1
Engeland
Holind
Engeland
(gezaagd)1
(i,zijn-
(pitch
line)
(pitc/,.
pine)
stallen)

24129 Jan. 1916
– –


17/22

,,

1916
– –

450/-
5l30 Jan. 1915
– –

143/
1
)
26/31 Jan. 1914


75/-
76/3
Juli

1914

……
.f12.-
24/6
75/-
77/6

ERTS.

Bilbao
1

Caitl,a.
1
Grieken.
Poti
Dato
Middles.
‘i’
t
Middies-
land
Middles-
Middles-
bro
hrs’
bro’ bro’

24/29 Jan. 1916
23)-
22/-


17122

,,

1916
22/-
21/-

25130 Jan. 1915
17/-
16/9


26/31 Jan. 1914
4/-
51-
516
8/-
juli

1914
4/3
5/4I/
519
8/6

1*01430

Dato

Cardiff
Oostk. Engeland

Dor-
Genua
Port

IT
Plato

Rottee-
Cion-
deaux
Said
Rivier
.la,n
stadt

24/29 Jan. 1916
fr.44.50
76/3
90!-
40/6
f 5.50

17/22

,,

1916
44.-
78/6
90/- 39.6
,,5.50

25/30 Jan. .1915
22.-
30/- 30/-
26!10
,,6.-

26/31 Jan. 1914
,,

6.25
711’/2
75
1/
1418
3/7
1
/2

Juli

1914
7.-
7/-
7/3.
1416
3!2
51-

COPRA.

Na een tijdelijke daling tot
f
39/8 voor Java f. m. s. sluit
de markt weder hooger met koopers tot
f
40.-.
Ceylon f. m. s. cif. Londen £36.-.- en cif. Marseille £ 39.15.-
(verkoopers).

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

29 Januari 1916 ……….
f
40
22 Januari 1916 …………40
1
/4
29 Januari 1915 ………..

50
29 Januari 1914 ………

,, 34
3
/s
20-25 Juli 1914 ……….,,28
8
/4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

29 Januari 1916. De.markt bleef vast in alle richtingen,
met uitzondering van Zuid-Amerika/Engeland, waarvoor lagere
vrachten betiald werden door de in het vorig nummer aange-
geven oorzaken. Naar Nederland werd van Zuid-Amerika
f 75.- betaald; van Noord-Amerika werd tot f
10.- afge-
sloten, terwijl ondex handelingen over verdere ruimte gevoerd
werden op basis van een vrachtcijfer van
f
12.-.
De overeenkomst tusschen onze regeering en de Nederlandsche
reederijen voor het vervoer van maandelijks 135.000 ton graan
én meel, waarvan in vorige nummers melding gemaakt werd,
is definitief geworden. Gelijk bekend, is de vracht van Noord-
Amerika fi. 6:- per quarter en van Zuid-Amerika fi. 45.-
per ton voor twee derden der hoeveelheid, voor het over-
blijvende onderscheidenlijk fi. 9.- en 6. 65.-. In de open
markt wordt thans afgesloten tot onderscheidenlijk 6. 12.-
per quarter en 6. 75.- per ton.

DIVERSEN.

Boinbay
Burma!,
Vladivos-
Chili

D ata
West West
bek
West
Europa Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

140!-
1701-
170!-

125/- 170/- 170/-

24/29

Jan.

1916

…….

25/30 Jan. 1915
41/3
47/6

421-
1
).
17/22

,,.

1916

…….

26/31 Jan. 1914
17/- 21/10

21!-
Juli 1914
14/8
16/3
25/-
22/3

1)
Per zeilschip.

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Un/t,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitch pine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
,nijnstutten per vadem van 216 kab. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN

0

0

Het is in de afgeloopen week in de haven buitengewoon
stil geweest; er is geen enkele ertsiading aangekomen.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

II
(in Gld. per .2000 K.G.)

Erts ,,r. Ru/,rhave,,sl Massalel

II
Data

goed. Waterstand
1
1
/4
lostijdl
1/
lostijd1 Boen-

24-29 Jan. 1916hoog
0,
0,45

hoog
0,17’/a
0
,
35
27’/

gunstig

17-22

,,

1916

…….

25-30

Jan.

1915

…….

26-31

Jan.

1914 .
……
0,37’/2
0,47
1
/s
1,-
vallend
20-24

Juli

1914

…….
.0,60
0,70
1,05
gunstig

S

Auteur