Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 47

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 22 1916

22 NOVEMBER 1916

Economisch~St
‘atistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1E JAARGANG

WOENSDAG 22 NOVEMBER 1916

No. 47

INHOUD
BIz.

EEN GEVOLG VAN DE HEFFING VAN STATISTIEKRECHT……..
745
De

toekomst van

Suriname

……………………..
747

Japan’s

doordringen

…………………………….
748
Zilver
……………………………………..
749
De

Rijksmiddelen

…………………………….
749
REGEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSGEBIED

…………
750
MAANDCIJFERS:
Overzicht

der Rijksmiddelen
………………….
750
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………751-759
Geldkoerseii.
Effectenbeurzen.
V7isselkoersen.
Goederenhandel.
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen ‘en mededeelin gen. den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de
afdeeling
,,Statistielcen en

Overzichten” gelieve men ie zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam,
telefoon
No.
10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en koloniën f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffende
abonnementen en, adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

21 NOVEMBER 1916.

In de positie van de geidmarkt kwam gedurende

de afgeloopen week niet veel verandering. In het alge-

meen ‘was er nog veel vraag naar geld, vooral om-

streeks den vijftienden en van eenige verdere ont-

spanning was nog niet veel merkbaar. Particulier

disconto was tot 2%
t
2/s pOt. onder te brengen. De

prolongatie-rente noteerde eerst 3, daarna 2 pOt.

Ook uit den weekstaat der Nederlandsche Bank is te

zien, dat de geldmarkt nog niet veel verbeterd is; de

binnenlandsche wissels vermeerderden met bijna 6

millioen (waaronder 4 millioen van de Regeering, die
6 millioen op het renteloos voorschot afloste), terwijl

de rekeningcourant-saldi nog weder met circa 1 Y mil-

lioen verminderden. De goudvoorraad nam opnieuw

met twee millioen af.

Ook de Regeering ondervond bij haar uitgifte van

schatkistpapier de mindere geldruirnte. Op de aange-

boden 40 millioen werd slechts voor
f
22.315.000,-

ingeschreven. Toegewezen werden
f
10.789.000,—

4Y2 pOt. eenjarige biljetten k
f
1006,—, gevende vooi

baiikiers een rendement van 4 pOt., voor particulieren

van 37/
a
pOt., voorts
f
5.190.000,— drie-maands pro-

messen
h f
992,50 en
f
2.650.000,— zes-maands pro-

messen
h f
985,—, gevende dooreen een rendement

van ruim 2?/8 pOt.

Door verschillende naamlooze vennootschappen wor-

den, volgens de gepubliceerde verslagen, groote be-

dragen beschikbaar gehouden om de oorlogswinst-

belasting te kunnen voldoen en ook andere belasting-

schuldigen zullen hiermede
bij
hun kasregeling reke-

ning hebben gehouden. De Minister van Financiën
heeft nu de gelegenheid

geopend, de verschuldigde

gelden reeds thans te storten, door het verkijgbaar-

s’tellen van schatkistpromessen, waarbij de nemers

rente – voorloopig. 2 pOt. – zullen ontvangen tot

den dag, waarop de termijnen van hun aanslag komen

te vervallen. In verband met vroegere uitlatingen is

het begrijpelijk, .dat wij dezen maatregel ten zeeiste

toejuichen.

EEN GEVOLG VAN DE HEFFING VAN

STATISTIEKRECHT.

Van hooggeachte
zijde
ontvangen wij het volgende
schrijven:

Door de Regeering is een ontwerp vaxt wet inge-
diend tot het heffen van een z.g. statistiekrecht van
1
0/00
over de waarde van alle goederen, welke in het
Koninkrijk ingevoerd of uitgevoerd, zullen worden.
Dit ontwerp is reeds door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangenomen én is thans ,in behan-

deling bij de Eerste Kamer.
Bij de behandeling van deze wet in de Tweede
Kamer is verzuimd bepaaldelijk de aandacht te ves-
tigen op in- en uitvoer van goud en van zilver, als

gevolg van saldeering van vorderingen in het inter-
nationaal betalingsverkeer. Deze verzending van
edele metalen geschiedt, indien in de open markt geen
wissels meer te verkrijgen zijn, tegen de z.g. normale
goudpariteit tusschen de verschillende landen. In den

regel betreft het goud, hetzij goud in baren, hetzij
goud in vreemde muntstukken, als Sovereigns, 20-
Markstukken, 20-Oostenrijksche Kronenstukken, Ame-
rikaansche eagles, enz. Het kan ecEter ook geschie-

den – en heeft in vroegere jaren wel eens plaats
gehad – door verzending van Nederlandsche gouden
f 10- (en f 5-),stukken. In het verkeer tusschen Neder-
land en de Nederlandsche Koloniën wordt bovendien
de grove, zilveren Nederlandsche munt gebruikt, als
guldens en rijksdaalders, welke laatste muntsoort uit
den aard der zaak niet geschikt is voor uitvoer naar
vreemde landen.
Nu doet zich de vraag voor of onder het begrip
goederen volgens bovenbedoeld ontwerp van wet ook
te verstaan zijn goud en zilver in de verschillende

hierboven genoemde vormen. Mocht dit inderdaad het
geval zijn, dan zou zulks tot hoogst ongewenschte
gevolgen aanleiding geven:

Van een eigenlij ken internationalen handel in goud
en zilver tusschen Nederland en andere landen is geen
sprake; Nederland heeft op zichzelf geen goudmarkt
en ook geen zilvermarkt. De hoeveelheden goud en
zilver, die als handelswaar geïmporteerd of geëxpor-

746

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

teerd worden, zijn z66 gering, dat het niet de moeite

waard is daarmede voor dit doel rekening te houden.

De in- en uitvoer van goud en zilver dient dus uit-

sluitend om betalingen te bewerkstelligen van schul-

den over en weer, die niet op andere wijze kunnen

vereffend worden.

De gewone wijze van vereffening is door het koopen

en zenden van wissels (chèques). Wel is waar ont-

staan de saldi, waarop die wissels getrokken worden,

voor een zeer belangrijk gedeelte uit zendingen van

goederen; de goederen, welke aldus hebben mede-

gewerkt om een saldo te scheppen, waarop en wissel

of chèque kan worden getrokken, hebben dus reeds

voor hun deel
bijgedragen
in de belasting van 1
/oo

voor het statistiekrecht. Indien dus een koopman

goederen uit Engeland betrekt en dezé met een chèque

op Londen moet afdekken, betaalt
hij
éénmaal het

statistiekrecht over de goederen, die
hij
invoert, op

het oogenblik van den invoer, maar betaalt hij niet

andermaal 1
0/00
op den wissel of chèque, aangezien

deze
vrijelijk
de grens kan passeeren zonder aan het

statistiekrecht te worden onderworpen. Stel nu (wij

spreken natuurlijk uitsluitend van normale omstan-

digheden en niet van de hoogst abnormale wissel-

koersen van dezen tijd) dat de wisselkoers van Neder-

land op Engeland juist het goudpunt is genaderd,

zegge in gewone tijden een koers heeft bereikt van

f 12,14
7
/8
per pond sterling, èn de koopman, die goede-

ren van Engeland heeft betrokken, wenscht op dit

oogenblik die goederen te betalen, dan zal het voor-
komen, dat hij in de markt geen wissei of chèque op

Engeland meer, kan
verkrijgen
en de Nederlandsche

Bank zal moeten bijspringen om goud te verschaffen

voor die betaling; dit zal dan aldus geschieden, dat
een bankier, die bereid is aan den koopman toch nog
chèque te blijven verkoopen voor pl.m. f 12,15 per

pond sterling, zijn chèque op Engeland dekt door in-

tusschen goud bij de Nederlandsche Bank aan te

vragen en dit naar Engeland te verzenden. Evenwel

nu zou de fiscus plotseling tusschen beiden komen en
zeggen: ,,Gij voert goud uit, goud behoort tot de cate-
gorie goederen, dus moet gij over dat goud 1
o/oo

statistiek-uitvoerrecht betalen.” Dan zal chèque

Londen echter plotseling met 1
o/
moeten verhoogd

worden en dus het goudpunt van l2,l4
7
/s ook plotseling
moeten springen op 12,16%. Het gevolg zal dan echter
zijn, dat de koopman, die in gewone omstandigheden

een chèque voor betaling gebruikt, nu op het oogen-
blik, dat die chèqi.e ontbreekt, nogmaals 1
o/oo
uit-

voerrecht zal moeten offeren voor het middel dat hij
zal gebruiken om zijne betaling aan het buitenland

te doen. Dit is in hooge mate onbillijk, want in dit

opzicht is het naar Engeland te zenden goud vol-

komen gelijk aan den wissel of chèque, die zou gekozen
zijn indien deze beneden den koers van 12,l4
7
/s ware
te verkrijgen geweest. Dat goud gaat dan ook niet

als een soort goederen-transactie. naar Engeland,
maar uitsluitend als betalingsmiddel. Men zou mis-
schien kunnen beweren, dat goud in baren en goud in den vorm van vreemde munt van. Nederlandsch
standpunt als koopwaar moet worden beschouwd,

omdat het gebruik tot nog toe medebracht, goud in
dien vorm per gewicht te berekenen. Het zou ons hier

te ver voeren om de verschillende gronden uiteen te

zetten waarom het tot nog toe zeer practisch was dat
edel metaal per gewicht te berekenen, niettegenstaande
het toch uitsluitend als betalingsmiddel wordt ge-

.bruikt. Wij willen daarom even constateeren, dat de

aan- en verkoop van goud in baren en van vreemd
goud bij gewicht niets verandert aan de transactie,
dat dit edel metaal in welken vorm dan ook bij in- en

uitvoer nagenoeg uitsluitend als betalingsmiddel wordt
gebruikt.

Men zou nog kunnen redeneeren; dat goud in den
vorm van baren of van vreemd gemunt goud wel een
vorm van koopwaar is, dus wel onder goederen te

brengen zou zijn, op grond waarvan het heffen van een

statistiekrecht geoorloofd zou zijn, maar men zal toch

moeilijk kunnen beweren, dat Nederlandsche gouden

tientjes als goederen of als koopwaar zijn te beschou-

wen. Wordt evenwel een dergelijk onderscheid ge-

maakt ten aanzien van de heffing van het statistiek-

recht tusschen goud in baren en in den vorm van

vreemde munt èn goud in den vorm van Nederland-

sche gouden tientjes, dan komt men voor een andere

zeer eigenaardige moeilijkheid te staan, welke van

inderdaad hoogst gevaarlijken invloed op den toestand

van ons muntwezen kan worden. Om dit
duidelijk
te
maken hebben wij eene kleine uiteenzetting noodig.

Het Nederlandsche muntwezen is gegrond op den

gouden standaard. De Nederlandsche muntwet neemt

aan, dat uit één kilogram zuiver goud bij de Munt te

Utrecht kan geslagen worden een waarde van f 1653.44

aan gouden tientjes; dit cijfer is dus fe
.
itelijk de

grondslag van ons geheele muntwezen. De Staat munt

bij ons de gouden f 10-stukken niet aan, omdat hij
aanneemt, dat ieder particulier in staat zal
zijn
het

noodige goud in de internationale markt te koopen
en dit aan de Munt te Utrcht te doen ommunten op

gemelden voet in Nederlandsche gouden tientjes,

zonder eenig verlies. Op grond van deze cijfers heeft

de Nederiandsche Bank als regel aangenomen om al

het aan haar aangeboden goud te koopen tegen den
prijs van f 1648.— per K.G.
fijn,
omdat zij volgens
de theoretische berekening voor dien prijs onder bij-

betaling van de kosten van muntloon, ena. uit ieder

kilogram wederom juist het bedrag van f 1653.44 aan

gouden f 10-stukken kan verkrijgen. Deze veronder-
stelling is echter .een fictie en dan ook met de waar-

heid bepaald in strijd. Deze berekening zou kunnen
uitkomen, indien de Munt niet te Utrecht, maar te
Amsterdam gevestigd ware, evenals de Staats-munt-

inrichting in andere landen steeds in de hoofdstad van

het geldverkeer is gevestigd, zoo o. a. te Londen, te

Parijs en te Berlijn. Het edel metaal wordt natuurlijk
door de bankiers ingevoerd te Amsterdam en aldaar

moet het ook nagewogen, nageteld, gesorteerd, even-

tueel géaffineerd worden. Wil mexi dat goud-materiaal
dan’laten omzetten in gouden tientjes, dan moet men echter opnieuw het materiaal naar Utrecht verzenden

en na den aanmaak van gouden tientjes wederom uit

Utrecht terugzenden. Die beide •zendingen brengen nieuwe kosten van vervoer en van assurantie mede,
welke wel op zichzelf gering
schijnen,
maar over zoo

groote bedragen, als steeds met goudzendingen ge-

moeid zijn, toch van groote beteekenis kunnen zijn;
bij ommunting van eenigen omvang heeft b.v. de

Nederlandsche Bank op grond van die extra zendin-
gen en assurantiekosten moeten toeleggen als zuiver
verlies bedragen van
f
6000 en van
f
12000 per
partij, nog afgezien van derving van winst, welke zij anders bij verkoop van goud naar het buitenland had

kunnen maken. Het spreekt dus van zelf, dat niet

een enkel particulier, bankier of niet, er aan denkt om
voor eigen rekening gouden tientjes te laten slaan, en
op die wijze is de veronderstelling van de Muntwet in
de praktijk een volkomen failure gebleken. Ondanks
dit alles is de Nederlandsche Bank bereid gebleven

om herhaaldelijk nieuwe opdrachten tot aanmunting
van gouden tientjes aan de Munt te Utrecht te geven,

omdat zij meende, dat het landsbelang medebracht

haren voorraad aan Nederlandsch gemunt goud op
een grooter bedrag te brengen.

Indien nu echter het nieuwe statistiekrecht ook

hierop zijn invloed zal doen gelden, kan- dit tot hoogst
ongewenschte verwikkelingen aanleiding geven. Stel
dat goud in baren en goud in vreemde munt wel aan

een statistiekrecht zou worden onderworpen, en goud
in den vorm van Nederlandsche gouden tientjes niet,
omdat die tientjes toch moeilijk als koopwaar te be-
schouwén zijn, dan zal er dus een premie tot 1
0/00

ontstaan op het gebruik van gouden tientjes voor

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

747

uitvoer ter saldeering van de handelsbalans met het

buitenland.

De Nederlandsche Bank heeft in den afgeloopen
tijd gemeend het algemeen belang vooral te dienen

door haren goudvoorraad zooveel mogelijk vast te

houden. Er kan echter een tijd komen, dat het wen-
schelijk zou kunnen zijn om meer Nederlandsch ge-

munt geld in omloop te brengen, en aangezien de

Nederlandsche Bank niet de vrijheid heeft om voor

hare rekening zilver te doen aanmunten, en groote

vermeerdering van den voorraad zilveren teekenmunt

in ons land beslist ongewenscht is, zal op zulk een

oogenblik het loslaten van gouden tientjes in de cir-

culatie noodzakelijk kunnen worden. Dan zal een

dergelijke maatregel van de Nederlandsehe Bank om

gouden tientjes in omloop te brengen echter onmid-
dellijk verijdeld worden door het feit, dat die gouden

tientjes een premie van 1
0/00
bij den uitvoer zullen

doen. Waar de goud-transacties niet zeiden voor
Y4
tot
% ‘/oo
worden gedaan, is 1
‘lóo
een z66 overmatig
groote premie op een goudzaak, dat dit gevolg stellig

te verwachten is. Indinn dus het landsbelang zou

medebrengen om gouden f 10-stukken in omloop te

brengen, zal de eigen maatregel van de Regeering om

een statistiekrecht -ook op goud in te voeren, dezen

omloop onmiddellijk onogeljk maken.- Hoogstwaar-

schijnlijk heeft niemand bij het ontwerpen en bij de
verdere behandeling van deze wet aan deze conse-
quenties gedacht.

Mutatis mutandis zouden dezelfde moeilijkheden
kunnen ontstaan in het geldverkeer tusschen Neder-

land en zijne Koloniën bij zilverzendingen over en
weer.

En waarom zal men al deze onaangename, en in

sommige omstandigheden zelfs erustige consequenties
zich op den hals halen? De statistiek van in- en uit-voer van goud en zilver was reeds véér het indienen
van deze wet volkomen in orde. Voor het verkrijgen

van een juiste statistiek op dit punt is dus het heffen
van een recht over edel metaal niet nobdig. Terwijl in

gewone omstandigheden in het handeisverkeer het
verzenden over en weer van goederen steeds blijft
voortduren, komt de verzending van edel metaal ter
internationale verrekening zeer onregelmatig voor
en vindt deze alleen plaats indien door samenloop

van omstandighedën een tijdelijk manco in de beta-
lingsbalans komt; maar juist op een oogenblik, dat

ook in het binnenland veel geldvraag’ zal zijn, de rente
opgezet zal moeten worden, en edel metaal eventueel
aan de circulatie zal moeten afgestaan worden, zal
het statistiekrecht zich werpen op die manipulaties

met edele metalen, en het doel van die afgifte van
edel metaal allicht ernstig kunnen benadeelen.

Daar de verzending van metaal op zich zelf be-
trekkelijk zelden voorkomt, zal dus ook het profijt
van de schatkist uit het heffen van een statistiek-
recht op edel metaal zeer gering zijn, hoogst waar-

schijnlijk niet één duizendste van de geheele op-
brengst, geraamd op f 3.000.000.— per jaar, en voor deze zeer onbeteekenende bedragen aan de schatkist
zal men dan alle hierboven geschetste moeilijkheden in het leven willen roepen?

Op de hierboven uiteengezette gronden verdient het
dus ten zeerste aanbeveling, dat dit punt alsnog na-

drukkelijk onder de oogen worde gezien, en kome vast
te staan, dat onder goederen in den zin van deze wet
niet zullen zijn te verstaan edele metalen in den vorm
van baren of. van gemunt Nederlandsch of vreemd

goud en zilver.

Blijkens het verslag der Commissie van Rappor-
teurs is de hierboven besproken quaestie bij het af-
deelingsonderzoek in de Eerste Kamer ter sprake
gekomen: Het is stellig te hbpen, dat de Minister
op ‘dit punt nog eene duidelijke verklaring zal kunnen
geven of anders een nieuwen maatregel toezegt, waar-
door dit nadeel wordt voorkomen. fl . – ‘.

DE TOEKOMST VAN SURINAME.

Doel der artikelenreeks in dit blad aan de econo-

mische geschiedenis der Surinaamsche bacovencultuur

en wat daaromheen is, gewijd – zie No. 40, 42, 43 en

45 – was een grondslag aan te geven, waarop thans,

met kennis van zaken en inzicht in de geldende moei-

lijkheden, moet worden voortgearbeid. Niet opsporen

der schuldigen aan vroegere mislukkingën,
gelijk
door

het Koloniaal Weekblad naar aanleiding van het meer-

genoemde artikel in het Mei-nummer van het Tijd-

schrift voor Economische Geographie werd gevraagd.

Zijn deze schuldigen trouwens wel aan te wijzen?

Dragen de omstandigheden niet evenzeer de schuld,

omstandigheden waarbij de betrokkenen te goeder

trouw handelden, doch onmachtig stonden tegenover
onbekende bezwaren? Reden te meet thans den blik te
richten op de toekomst, opdat niet, eer nog de ,,schul-

digen” zouden zijn gevonden, over Suriname zelf een

oordeel is uitgesproken.

Struisvogelpolitiek toch zoude liet zijn het gevaar,

dat Suriname dreigt, te ontkennen. Gevaar – in een

vorig artikel is getracht het nader aan te toonen –

niet alleen door imperialistische lusten van groot-

mogendheden. Laten wij onze overzeesche gebieden

niet opleveren datgene, waarvoor de natuur die ge-

westen heeft begiftigd, dan zal
bij
de stijgende vraag

op de wereldmarkt naar grondstof, een vraag, die alle
kans heeft door de kapitaalvernieling van dezen oorlog

aanvankelijk nog aanmerkelijk te worden gestimuleerd,
de. wereldconsumptie trachten zichzelf te helpen,
waaruit voor het moederland, dat zich uitsluitend tot

het politiek bestuur beperkt, de rampzaligste gevolgen
te wachten zijn.

Elke stap, die dus thans gedaan wordt om het

kwaad te keeren, heeft recht op ons aller belang-
stelling. Een enkel woord daarom over het reeds ge-

noemde Studie-syndicaat, te meer waar het een vraag
is of de bedoeling ervan in de pers voldoende tot uit-
drukking is gekomen. Sprekend tot de mannen uit de
Oost-Indische cultuurwèreld, die op 11 October 1.1. in

de Lairessezaal vereenigd waren, stelde de heer. Staal

op den voorgrond, dat de instelling van het Studie-
syndicaat er toe moest leiden, ,,dat de energie die door
u in Oost-Indië is ontwikkeld, de kennis, die
gij
allen daar hebt vergaderd, ook mogen worden dienstbaar

gemaakt aan die andere kolonie, die velen uwer zoo
goed als onbekend is gebleven,
Suriname.”
De weinig
aanlokkende omstandigheden waarin Nederlandsch
Guyana verkeert, ontkende Gouverneur Staal niet,
doch hij hoopte juist dat de kennis, de energie en het

financieel vermogen der aanwezigen hierin verbete-

ring zouden brengen. Van deze was echter stellig niet
te wachten, dat zij iets zouden ondernemen, wanneer
zij niet overtuigd waren, dat het naar zakeljken
maatstaf een goed ondernemen was. Een voorafgaand
onderzoek was hierom onmisbaar, waarom de heer

Staal den aanwezigen voorstelde om gezamenlijk en
misschien nog in vereeniging met anderen, een
Studie-syndicaat te vormen om de mogelijkheid van
verschillende cultures in Suriname te on’l3rzoeken en,
wanneer zich een cultuur goed laat aanzien, deze met kracht ter hand te nemen.

Aldus geschiedde, het syndicaat werd opgericht, het
bescheiden kapitaal voor dit doel benoodigd werd samengebracht en als leider van het syndicaat ge-kozen de heer J. S. C. Kasteleyn, oud-hoofdadmi-
nistrateur der Deli-Maatschappij. Tegen een uitdruk-
kelijke verplichting om, indien de uitslag van het
onderzoek voor een bepaalde cultuur gunstig uitvalt,
deze ter hand te nemen, had het overgroote deel der
aanwezigen bezwaar, hoezeer ook de ernstige wil bleek
om, wanneer inderdaad het onderzoek goede uitzichten
opent, tot verwezenlijking der voorstellen te zullen
medewerken. Het standpunt is zeer begrijpelijk. Een blijvende combinatie, die de zaak practisch ter. hand
moet nemen, zal moeilijk op dezelfde wijze kunnen

748

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN’

22 November 1916
1

zijn samengesteld als het veelhoofdige Studie-syn-
dicaat.

Vergelijking van Suriname met Oost-Indië, ziedaar

de hoofdgedachte bij de instelling van het syndicaat.

Hiertoe zal het noodig zijn zich van den huidigen stand
van cultuurzaken in de West op de hoogte te stellen en
zich in de geschiedenis der kolonie in te werken, daar-

uit de oorzaken der economische depressie, waarin
Suriname zich thans bevindt, na te gaan en na deze

voorbereiding de resultaten van het onderzoèk plaat-

selijk te gaan toetsen.’ Enkele bijzondere Surinaam-

sche omstandigheden, die haren invloed doen gelden,

springen reeds dadelijk in het oog. Suriname werkt,

hoofdzakelijk door moeilijkheden in het verkrijgen
van voldoende arbeidskraht, duurder’ dan menig

andere cultuurkolonie, waarmede het moet concur-

reeren. Noodzakelijk is dus een cultuurproduct te
kiezen, dat om landbouwkundige overwegingen bij uit-

stek in aanmerking komt; noodzakelijk ook den be-

drjfsvorm te kiezen, die ,met zoo min mogelijk on-

kosten arbeidt. In verband met het laatste is te onder-

zoeken of de tot ‘dusver gevolgde wijze van werken op

kleine schaal en zonder nauw onderling verband niet

ten deele oorzaak was van de ongunstige financieele

bedrijfsuitkomsten en aaneensluiting daarom de eerste
eisch is. In het vorenstaande ligt tevens opgesloten,

dat men er zich voor zal hebben te hoeden maatrege-

len, op Java genomen, voetstoots in Suriname te wil-

len gaan toepassen. V66r alles zal echter noodig zijn,
– het was de leider van het Syndicaat, die het tegen-

over mij uitsprak – dat men de zelfstandige onder-

nemers in Suriname laat beseffen, dat het syn’dicaat
komt als een bevoegd redder in den nood en allerminst

als een zelfzuchtig drilmeester. Volledige medewer-
king der planters is natuurlijk noodig, wil de kans
op economischen opb]oei zich verwezenlijken.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de instelling van

• het Studie-syndicaat geenszins is een desavoueeren
van den waardevoflen arbeid van de
,,Suriname-Com-
missie”; die in 1911 het belangrijke rapport ,,De eco-

nomische en financieele toestand der Kolonie Suri-
name” uitbracht. Integendeel, thans speciaal door

commercieele oogmerken geleid, zal het syndicaat op

bepaalde gedeelten van dit rapport voortbouwen,..

Behoort cultuurkeuze in de – eerste plaats .tot de
taak van het syndicaat, het ligt voor de hand, dat de
verwante vraagstukken tevens aan de orde zullen

komen. Vooraan dan het arbeidsvraagstuk, maar even-

zeer onderwerpen als de wijze van gronduitgifte, de
afzet en verscheping van het gewonnen product en het
iandbouwcrediet. Misschien zal dit laatste punt bij

het onderzoek niet zoozeer een rol behoeven te spelen,

immers mocht een Nederlandsche groep het bedrijf in
Suriname zelfstandig ter hand nemen, dan zouden de
daartoe noodige kapitalen allicht niet bij een bank in
Suriname worden opgenomen en het vraagstuk van de

verschaffing van landbouwcrediet, in zijn tegenwoor-
digen vorm, aufom’atisch zijn uitgeschakeld. Met dat
a]
blijft
het vraagstuk van de grootste beteekenis en zou het syndicaat zich dubbel verdienstelijk maken,
indien het, voor zooverre dan ‘zich dit met hare ver-
dere voorstellen laat vereenigen, ook’ voor laatst-

genoemd vraagstuk eene oplossing aan de hand doet.
Volledigheidshalve daarom nog een enkel woord over

dit vraagstuk.

Gelijk bekend, is de Surinaamsche Bank een circu-
latiebank, die volgens het thans nog van krach zijnde
octrooi met de geldschieting op’ hypotheek slechts
mag gaan tot
34
van de som van kapitaal ‘en reserve.

Geregeld is zij met hare hypotheekleeningen dicht aan
deze grens. Landbouwcrediet als zoodanig mag de Su-

rinaamsche Bank niet verleenen. De ,,Suriname-Com-

missie” beval nu de stichting van een cultuurbank
aan. Op 5 Juni 1912 diende de Regeering een ontwerp
in voor de vestiging eener West-Indische Crediet-
bank. In de Tweëde Kamer zeide men de waarborgen

te missen, dat de credietbank inderdaad de’ functies

eener cultuurbank zou verrichten en vond men, dat
niet genoegzaam bleek, dat de-nieuw te vestigen in-
richting geen inbreuk zou maken op het octrooi der
Surinaamsche Bank. Opmerkelijk is in dit verband,
dat in het verslag over 1912 dier bank zelve mt de

voorgenomen oprichting instemming wordt betuigd.

Hoe dit zij, het voorstel werd geen wet en de crediet-

bank dus niet opgericht. Het heet thans, dat bij het
nieuwe octrooi voor de Surinaamsche Bank, dat in
voorbereiding is, het vraagstuk in hoeverre deze bank

aan’ de credietbehoeften van handel, landbouw en
andere ondernemingen kan worden dienstbaar ge-

maakt, onder de oogen is gezien. De moeilijkheid

waarvoor men staat, ligt voor de hand. Dat Suriname

aan een goed georganiseerd landbouwcrediet groote
behoefte heeft, staat vast. Aan den eenen kant is het

zeker een vraag of, waar de kolonie, naar men zegt,
nauwelijks voor één bank van zeer beperkten omvang

ruimte biedt, twee banken naast elkander ooit be-

staanbaar zijn; aan- den -anderen kant leert de erva-

ring, dat het verleenen van landbou,wcrediet, vooral in

een economisch niet al te sterke kolonie, een bedrijf
is, waarvoor een circulatiebank van geringen omvang

stellig niet aangewezen is. Eene nadere bespreking van

dit voor onze koloniën zoo belangrijke vraagstuk ligt evenwel niet in de bedoeling van dit artikel.

De vraagstukken, waarvoor het Studie-syndicaat

zich ziet gesteld, zijn talrijk en niet gemakkelijk. Met

belangstelling mag het resultaat worden tegemoet

gezien. Wat evenwel reeds thans reden tot groote vol-

doening geeft, is de erkenning die uit de instelling

van het syndicaat spreekt vaii de verplichtingen die

Nederland ten aanzien van zijn koloniaal bezit heeft, zoo goed ten opzichte van West-Indië als van Oost-

Indië. De namen van de mannen, die hunne mede-
werking hebben ‘ggeven, ten einde het onderzoek

mogelijk te maken, en de wijze, waarop men wil aan-
pakken, schenken de overtuiging, dat
b
ier niet voldaan
werd aan eene pijnlijke verplichting, waaraan men
zich met goed fatnien niet meende te kunnen ont-_

trekken, doch dat men gevoel had voor die weelde een

gewest te bezitten in de Nieuwe Wereld, waarin de
taal van het moederland gesproken wordt, maar’ dat

dan ook, wil men dit gewest met recht het zijne

noemen, de verplichting aanvaard is, door nationale
inspanning van de kolônie economisch te zullen
maken, waartoe de natuur haar de middelen heeft ge-
schonken.

Dit alles ook eens voor te houden aan hen; die ervan

praten voor onze West-Indische koloniën ‘maar een

kooper te zoeken, was mede een oogmerk bij het schrij-
ven dezer artikelen. Want laat mij besluiten met de

woorden, door den oud-secretaris der ,,Suriname-Com-
missie” dezer dagen te Rotterdam gesproken: ,,Dat we
voor die schande bewaard bljven!’

G. E.
u.!j

JAPAN’S DOORDRINGEN.

Het onze Koloniën bedreigende Japansche gevaar is
in de laatste tijden herhaâldeljk ter sprake gebracht.
Men zal zich herinneren de uitlatingen van den heer

Takakoshi, waarvan het Handelsblad gewag gemaakt
heeft en wiens meening wel is waar niet moet be-
schouwd worden als te zijn de algemeen geldende,

maar wiens stem toch voidoende”gezag heeft om aan
Zijne uitlatingen aandacht te schenken. Een der veel
gelezen dagbladen in Tokio wijdde een reeks van
hoofdartikelen aan het denkbeeld dat onze Oost-
Indische Koloniën door Japan’ moesten worden ge-
kocht.

De wijze, waarop Japan in China binnendringt, is
overbekend en geeft mede blijk van een grooten drang
naar expansie, begunstigd door de tegenwoordige om-
standigheden, welke het Oost-Aziatische eilandenrijk
zoo ontzaglijk krachtig hebben gemaakt, terwijl zijn

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

749

gevaarlijkste mededingers elkande blijven verzwakken.
Onbekend was evenwel, dat Australië, dat langen
tijd zoo prat ging op de wering van den gelen broeder,

thans bedreigd wordt met eene pacifieke penetratie.
De bladen, behoorend tot de beambtenpartij en de
heerschende Samuraigroepen, gaan zelfs zoover te
betreuren, dat de omstandigheid dat Japan de zijde

van Engeland gekozen heeft het onmogelijk maakt,

Australië te overmeesteren, nu de gelegenheid daartoe
zich zoo
bij
uitstek leent. Daar schijnt nu wel geen
kwestie van te wezen, maar Australië ziet met leede

oogen, dat de uitgeschakelde Duitsche handel ver-

vangen wordt door Japansche en niet door Engelsche,
en dat het land overstroomd wordt met Japansôhe
artikelen.

Terwijl tot voor kort Australië noode toeliet een
maandeljksche vaart der Nippon-Yusen-Kaischa naar Sidney en Melbourne, moet het zich thans laten wel-
gevallen, dat deze vaart wordt uitgestrekt tot Ade-

laide en in een veertiendaagsche wordt veranderd. Ee regelmatige vaart wordt geopend naar Nieuw-Zeeland,

terwijl het de bedoeling is de Japansche Zuidzee-lijn,

die de Duitsche koloniën aandoet, uit te breiden naar
West-Australië.

Japan stelde aan Engeland den eisch, het met dit
land gesloten handelsverdrag ook te doen gelden voor

de koloniën. Voor Oaada is het reeds grootendeels
doorgezet. Australië kantte zich v66r den oorlog er
zeer sterk tegen en wenschte vrij te zijn in het voeren

van een zelfstandige handelspolitiek. Thans laat het
zachtjes aan deze oppositie varen. Waartoe dit leiden
moet is duidelijk af te leiden uit de omstandigheid,
dat juist thans een afgezant van Yokohama naar

Londen is gegaan om den Engelschen duidelijk te

maken, dat de door den oorlog veroorzaakte vermin-
dering van den aankoop van luxe-artikelen (zijde,
curiositeiten) door Japan wordt opgevat als ,,een ver-

vreemding in de vriendschappelijke verhouding tus-
schen beide Rijken”, een verhindering in de ten-
uitvoerlegging van de handelsverdragen en een stoor-nis in het handelsevenwicht. Dergelijke beschouwin-
gen zijn reeds een jaar of zes geleden gehouden, maar
toen antwoordde Engeland door een arbitrageverdrag
met Amerika aan te ,gaan en te dreigen met de
zending van een groote vloot naar Hongkong.

Japan’s bedoeling schijnt thans te zijn, te voor-
komen, dat de door de oorlogslasten veel duurder ge-
worden Engelsche textiel-industrie door het heffen van toltarieven in de koloniën voor vreemde waren
daar een afzetgebied zal blijven vinden. Engeland’s
rijkdom is voor een groot deel gebaseerd op zijn
katoennijverheid; Japan ziet juist in deze industrie
zijn eigen kracht en toekomst. Op dit gebied wil het
eilandenrijk van het Oosten dat van het Westen be-
strijden en met de grootst mogelijke energie tracht

het nieuwe afnemers te boeken. Thans reeds is Aus-

tralië voor katoenen goederen en voor textiel-machines
voor een groot. deel afhankelijk van de Japansche

industrie. Japan wenscht door het sluiten van een
handelsvërdrag, bevattende de meest-begunstigde-natie-clausule, zich deze kolonie als afzetgebied te
blijven verzekeren.
ZILVER.

In haar wekelijksche circulaire over de zilvermarkt
schrijft de firma Mocatta & Goldsmid o. m. het
volgende:

In geen jaren zijn zulke belangrijke aankoopen van
zilver op de Londensche markt voor Chineesche reke-

ning waargenomen als verleden week het geval was.
Gewoonlijk verzekert China zich, gedurende het

export-jaargetijde van aanzienlijke hoeveelheden zilver
op de nabijgelegen markten in Californië en Britsch-

Indië en ook op de Londensche markt wordt dan
steeds zilver aangekocht, dat aan de Theems gedepo-

neerd blijft om te dienen voor betalingen in andere

deelen van het jaar. De vorige week echter zijn groote

hoeveelheden zilver van Engeland naar China ver-
scheept, een feit, dat te meer beteekenis heeft, aan-
gezien vrachtprjzen en assurantiepremies thans ab-
normaal hoog zijn.

De verklaring hiervoor moet ongetwijfeld worden
gezocht in de omstandigheid, dat door de buiten-

gewoon groote zilverzendingen van China naar Indië

eenige maanden geleden de voorraden in het Hemel-

sche Rijk zoozeer zijn geslonken, dat thans gedurende

de groote exportbedrjvigheid schaarschte aan ruil-

middel bestaat, zoodat de bankiers hebben gemeend,

hun zilverkassen door aankoopen op buitenlandsche
markten te moeten aanvullen.

De omvang van de Ohineesche aankoopen is moei-

lijk te bepalen; de scherpe rijzing van den wisselkoers,
die den zilverprjs automatisch volgt, oefent natuur-
lijk haar reguleerende werking uit. Intusschen is het

opmerkelijk, dat te Shanghai de wisselkoers op Londen

thans op 3/4Y4 het hoogste punt van het geheele jaar

heeft bereikt, terwijl de zilvernoteering in den loop
van het jaar 3d. hooger is geweest dan op het oogen-
blik.

DE. RIJKSMIDDELEN.

Onder de maandcijfers treft men aan het gebrui-

kelijke overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen
over de eerste tien maanden van dit jaar. Evenals

de vorige maand bleef eerstgenoemde opbrengst bij het
één-twaalfde deel der raming ten achter en wel met
ruim
f
1.700.000. Vergeleken met de opbrengst over

October 1915 bedroeg zij eveneens minder en wel on-
geveer dezelfde som. De oorzaak van dien achteruit-
gang moet, zooals wij zullen zien, voornamelijk wor-
den gezocht in de belangrijk mindere opbrengst van
den suikeraccijus.
De belastingen, die in verband met de buitengewone

omstandigheden geheven worden, blijken over de
maand October ruim
f
976.000 te hebbea opgebracht.
Het leeuwendeel daarvan werd door de Verdedigings-

belasting la (de verdubbeling der Vermogensbelas-
ting) bijgedragen, n.l.
f
900.000; de belasting II (bui-
tengewone inkomstenbelasting) bracht ook reeds een

halve ton in de schatkist. Daarentegen wierp de oor-
logswinstbelasting nog geen baten af.

Wat de overige middelen betreft, volgt hier de ge-
bruikelijke vergelijking tusschen dn loop dier mid-
delen over de maanden Januari tot en met October

October 1916 en dien over hetzelfde tijdvak van het
jaar 1913, toen er nog geen oorlog was en de oorlogs-
toestand zijn .invloed nog niet deed gelden. Als altijd
blijft daarbij buiten aanmerking de vervanging van

de bedrjfsbelasting door de Rijksinkomstenbelastjng

en de daarmede samenhangende wijziging der vermo-

gensbelasting, terwijl de in 1916 aan suikeraccijns
ontvangen bedragen worden vermeerderd met hetgeen

tot dusver in dat jaar uit de opcenten op dien accijns
ten behoeve van het Leeningfonds 1914 is verkregen.
Aldus te werk gaande vindt men de volgende cijfers:

1916 tijdvak Januari tot en met Octobr f 136.487.000
1913

,,

,,

,, ,,

,,

11

122.978.000

f
13.509.000

De vermeerdering bedraagt dus 10,98 pOt. of, per
jaar gerekend, 3,66 pOt. Deze percentages dalen tot
10 en 3,33, indien de opbrengst der successierechten
in beide tijdvakken buiten rekening worden gelaten.

waardoor het zooeven bedoelde verschil van

f
13.509.000 teruggebracht wordt tot
f
11.021.000.
Van dit laatste bedrag nu komt niet minder dan

f
10.222.000 voor rekening van de stijging van den

suiker- en den geslachtaccijns. De stijging heeft zich
intusschen in de afgeloopen maand niet bestendigd
voor den suikeraccijns. De opbrengst van dit middel

-wijst integendeel eene belangrijke daling aan, ver-

750

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

moedelijk tengevolge van talrijke restitutiën, die on-

der normale omstandigheden vroeger plaats zouden

hebben gehad, terwijl ook wegens gebrek aan grond-

stof minder dan anders in het verkeer is gebracht.

Weid aan suikeraccijns in October 1913
f
2.308.000

ontvangen, in October 1914
f
2.383.000 en in October
1915 (hoofdsom en opcenten ) 3.072.000, voor October

1916 beliep die ontvangst aan hoofdsom en opcenten

te zamen slechts
f
842.000, welk bedrag aanmerkelijk

kleiner is dan wat in een der maanden van de jauen

1913, 1914, 1915 en 1916 uit dien hoofde is ontvangen.

Het bovenstaande komt bevestigen de reeds meer-

malen in dit blad geuite meening, dat de hooge op-

brengsten van den suikeraccijns, met name in de

maanden Maart tot en met September vhn dit jaar,

als abnormaal zijn aan te merken en niet van blij-

venden aard mogen worden geacht, laat staan, dat zij

tot grondslag zouden kunnen strekken voor optimisti-

sche verwachtingen omtrent de in de toekomst te ont-

vangen baten.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

P e u 1 v r ii c h t e n. Door den Minister van Land-

bouw is verboden de aflevering en het vervoer van

alle soorten groene erwten en bruine stamboonen,

tenzij afleverig en vervoer plaats vinden binnen de gemeente van inwoning van den eigenaar dei peul-

vruchten, of zij gedekt zijn door een vervoerbewijs,
afgegeven door de
Rijkscommissie
van Toezicht op de
Peulvruchtenvereeniging, of het slechts geldt mon-

sters van gewone grootte. Het verbod is niet toepas-

selijk
op
partijen,
die op den dag van afkondiging der
beschikking in de Staatscourant in spoorwagens of
schepen geladen waren.

Aankoop van varkens. Volgens mede-

deeling der Varkensvleeschvereeniging is de toestand

op de varkensmarkt op het oogenblik van dien aard,

dat door, het ruime aanbod, ondanks alle pogingen om

de varkensprjzen op
f
1,20 per K.G. slachtgewicht te

krijgen, dit toch nog steeds moeilijk bereikt wordt.

Daar te vreezen is, dat over een paar maanden het
aanbod van slachtrijpe varkens aanmerkelijk zal ver-

minderen, bestaat het plan, een aanzienlijk aantal

varkens van de markt te nemen en deze door inzouten
voor latere behoeften te reserveeren. Wijl varkens
met een hoog slachtgewicht moeilijk door inzouten te
conserveeren zijn, dienen dezenu het eerst gebezigd te

worden voor oogenblikkelijke distributie en moeten
de lichtere varkens worden ingezonten. Daarom is

bepaald, dat de voor distributie beschikbaar te stellen
varkens voorloopig een minimum slachtgewicht
moeten hebben van 130 K.G. Deze bepaling geldt
slechts tijdelijk: uia eenige weken zullen weder varkens

van lager gewicht worden toegelaten.

Voorziening van bandstoffen. Ten
vervolge op de algemeene brandstoffen-circulaire van
12 September j.l. heeft de Minister 15 deer nader aan
de burgemeesters bericht, dat zich .aok thans, ten

aanzien van voorziening in de behoefte aan brand-
stof fen als anthraciet, eierkolen, kachelkolen, enz.

geen omstandigheden hebben voorgedaan, welke alsnog
aanleiding zouden geven ten opzichte van deze arti-
kelen speciale maatregelen te – treffen ingevolge de
Distributiewet. De eenige reden toch, welke tot een

dergelijk ingrijpen aanleiding had kunnen geven, zou
deze . geweest zijn, dat Duitsche en Belgische huis-
brandkolen tegen aanmerkelijk hoogeren prijs dan
destijds te voorzien was, aan de verbruikers zouden

moeten worden geleverd. Dit nu is niet het geval.
Dank zij de regeling, door de Rijks-kolendistributie

getroffen, zijn de prijzen voor de bedoelde brand-
stoffen niet veel meer verhoogd. De Minister noemt
de prijzen, welke over het geheel thans als de geldende

kunnen worden beschouwd en verzoekt den burge-

meesters erzooveel
mogelijk
zorg voer te dragen, dat

die prijzen niet overschreden worden en indien dit ge-

schiedt, daarvan kennis te geven aan den. directeur
der Rijks-kolendistributie.

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens).

tobcr
1916

Eerste tien
,naa,,den van 1916

Eerste ticn
maanden
van 1915

Directe belastingen.
Grondbelasting Personeele belasting
843.814
841.991
12.884.954
10.470.037
12.419.088 10.050.719 Inkomstenbelasting
1.426.401
27.162.262 2.572.043
Belasting op bedrijfs- en
andere inkomsten..


9.659.711
Vermogensbelasting
872.627 2.278.327
5.849.121
13.996
fl5.345
11.923

3.998.829
52.860.925 40.562.605

1.243.550 14.398.977
12.303.755
Formaatzegel ………
1.863
21.487
19.649

1.245.413
14.420.464 12.323.404

Accijnzen.
701.714 24.942.351
20.856.424
26.328 1.117.433 1.224.610
2.216.170 21.576.786
20.251.027

Mijnen ……………

166.533
1.827.295
1.784.095

Totaal

………

149.065 1.392.448
1.336.347

Invoerrechten
………..

Totaal

……….

818.981
7.747.582
6.700.912

Suiker

…………….

Totaal

……..
4.078.79-1
58.603.895 52.153.415

Wijn ………………
Gedistilleerd

……….

Geslacht

……………

Gouden enzïlverenwerken
59.594 521.906
362.671

Zout ………………
Bier en azijn

……….

Essaailoon
92
520
502

59.686 522.426 363.173

Indirecte belastingen.
601.811

..

98.439

6.317.824
4.795.952
Zegelrechten …………
Registratierechten
. . .
1.074.125
8.305.038
4.41 7.218
Hypotheekrechten
..
835.896 411.648
Successierechten ……..
1.928.333
15.636.809 15.571.225
Totaal

……….

Totaal

……..
3.702.70,8
31.095.567
25.196.043

206.780
1.912.884
775.033
167.150
620.535 633.969
Dorneinen

…………..

Jacht en visscherij

….
5.762

..

189.088
159.450
Btaatsloterij

…………

78.423
714.144
969.124

13.543.543
160.939.929 133.136.216

Loodsgelden

…………

Totaal generaal

OPOENTEN VOOR HET LEENINGFÖNDS 1914.

1916
October
Eerste tien
maanden van 1916

Eerste tien
maanden van 1915

Directe belastingen.
Grondbelasting
168.519
2.417.719
2.343.746
Personeele belasting
.
183.316
2.229.819
1.925.200
Inkomstenbelasting
515.702 8.354.945
848.783
Vermogensbelasting
287.171
671.679

402.472

Accijnzen.
140.343
4.988.470 3.622.813
223.487
63.913
Gedist. (binn.- en buitl.)
22
.1.617
2.157.679
1.983.807

Indirecte belastingen.

Suiker

…………….
Wijn
……………..5.266

Zegelrecht van buitl. eff
24.071
377.506 253.996
Registratierechten ….
107.201
827.333 422.824
Hypotheekrechten ..
9.819
82.923
39.409
1.663.025
22.331.560
11.907.983
Totaal ..

BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN-

GEWONE OMSTANDIGHEDEN.

Eerste tien
October 1916
maanden
van 1916

918.845,461/
2

1.909.951,29
1
/2
103,50
103,50
57.317,02
57.317,02

976.265,98’12
1
1.157.371,81’/2

Oorlogswinstbelasting ……
Verdedigingsbelasting la
Verdedigingsbelasting Ib
Verdedigingsbelasting
II

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

751

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

18
November
1916
20
Juli
1914

I’-

(Disc. Wissels.
ed.
4
1
12 sedert 1Juli’15
3
1
/2sedert23 Mrt. ’14

Bel.Binn.Eff.
BankV
rsC
hi
fl
RC
4112

,,

1′

,,

1
15
4

23

,,

’14,
5
1
12

,,

19Aug.’14
5

23

,,

’14
Bank van Engeland
6

,,

14 Juli ’16
3

29 Jan. ’14
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
3
1
12

,,

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
5’12

,,

9Nov.’16
4
1
12

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
11

,,

2 Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5

1Juni’16
5

,,

9Mei

1
14
Feder.I{es.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
12

1Aug.’09
3
1
12

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

1

A,nsterdan,

1 Londen
1
Berlijn IParijsj N. York
Dato

1
Part.
1
Prolon.

‘Part.
1
Part.
1
Part.
1
CalI-
1
disconto
1

– 1
disconto disconto
1
disc.

inoncy

1

’16

214

214

5 ‘°/o

4-‘/s

– 2
1
/
4
.
1
/2
1
)
13
Nov

,, ‘
16 2/8-°/4

2/4-3

5l2/

42/

21/
4
.1/,
611 ,,

2
1
18-‘1

2-
8
1

5
I9
1

4.
5
18

2
1
14-
1
12
30 0.4 N.’1 61 2 ’18″12

2-3
‘/,

5
I91

4.
2
18

2
1
1
4
.112

15-20 Nv. ’15 3
1
12-4

3
3
14
1
5

1
°
/8
16-21 Nv.’14 –

2 2 4f3

– 48/45 014

20-24Ju1..’14 3
‘Is-‘!,,

211
4
.31
4

‘/4-‘/4
1
2 ‘/s.’/,

2
1
14 1
1
142
1
12

0)
Noteering van 17 November.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksehe koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Dato

1
Londen
1
Berlijn
1
Parijs
1
New York

13 Nov. 1916

..
11.63
1
12
42J0
41.90
2.43’14
14

,,

1916

. .
11.63
1
1,
41.95 41.90
2.4314
15

,,

1916

..
11.63’12
41.77
1
12
41.90
2.43°/8
16

,,

1916

. .
11.63’12
41.75 41.90
.
2.43

0

/4
17

,,

1916

..
11.6511
2

41.65 42.02
1
1,
2.43
1
/8
18

,,

1916

..
11.66’/d
41.5211
2

42.0211
2

2.44’14

Laagste der week
11.62
1
12
41.42
1
12
41.82
1
12
2.43
1
12
Hoogste

,,

,,
11.66’12
42.15 42.10
244
8
18
11

Nov. 1916

. .
11.62’/4
42.15 41.85
2.43
1
/
4

,,

1916

..
11.65 42.35 41.97
1
/
2.40/4
Muntpariteit

..
12.1018
59.26
48.-
2.48
8
14

Dato

Zwitser-
Weenen
1 Kopen. 1 Stock’ 1 Batavia
1

land

1

1
hagen
1
holm
1
telegrafisch

18 Nov. 1916
47.65 25.80 65.97
1
/,
69.10
99*-100
Laagste d.
w.
46.77
1
12
25.70 65.75 68.80

Hoogste
,,

,,
47.70
26.77
1
1
66.15 69.30

11
Nov. 1916
46.75
26.70 66.12
1
1,
69.25
99-100
4

,,

1916
46.85
27.10
66.15 69.35
99*-100
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

In tegenstelling met de vorige berichtsweek was de stem-
ming voor Londen en Parijs deze week zeer vast. De eerste
dagen was de rijzing nog niet sterk, maar daarna stegen
de koersen beduidend. Londen kwam van 11,62
1
12 op 11,66’14,
Parijs van 41,85 op 42,07
1
12.

In aansluiting daarmede was ook New York gezocht en
steeg van 2,4318 tot 2,44’14. Zwitserland was ook deze week
weder zeer gezocht en steeg van 46,85 tot 47,65. Skandinavië niet veel veranderd, eerder flauw. Daarentegen Roebels beter,
hoewel aan het slot toch weder terugloopend.
De stemming voor Berlijn en Weenen was ook nu weder
flauw en de daling maakte verderen voortgang: Berlijn
daalde’ van 42,15 tot 41,50, Weenen van 26,95 tot 25,80,
slot zeer flauw en aanbod van alle zijden. Ook van Zwit-
sersche zijde waren deze deviesen sterk aangeboden, terwijl
er vooral in Weenen en de Balkanlanden groote vraag naar
Holland bestond.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

0
D
0

Cable
Londen
(in

,
per
£)

Zicht
Parijs
(in frs.
P.
$) ,

Zicl,t
Berlijn
(in cents
P.
Rm. 4)

Zicht Amsterd.
(in cents
per gld.)

18 November 1916
4.76.45
5.84012
,
69114 40718

Laagste d. week..
4.76.35
5.84I12
.

69
1
1
40″!,,
Hoogste,,

,,

..
4.76.45 5.84’1
69814 40718

11
Noveniber 1916
4.76.45
.5.84’12
69’/4
40″11,
4

,,

1916
4.76.45
5.8414
70
1
/8,
41
Muntpariteit ….
4.86.67 5.18
1
14
95
,
14
40’/is

III.
KOERSEN VAN DE VOLGENDE
PLAATSEN
OP

LONDEN.

Week
Plaatsen en
Noteerings-
27
Oct.
4
Nov.
6-11
November
11Nov.
Landen
eenheden
1916 1916 1916

Alexandrië..
Piast.
p. £
97
3
/s
97
8
18
97
3
18
97818
9781s

B. Aires
….
d.p.gd.pes.
4991

.
490/s
49181
497/
4971

Calcutta
. .:.
sh/d.p.rup.
1’14
1
18
114
1
1
114
1
18
114
5
82
114
5
/8
Hongkong
..
id.
p. $
212
3
18
212
7
18
2
1
3
213
1
1s
213
1
1s
Lissabon….
d.p.escudo
33
5
18
33
1
14
32
33
1
1
32
1
12
Madrid

….
Peset.
p. £
23.40
23.35,
23.14
23.37
23.35
Montevideo..
d.p.peso
52
5
18
535!,,
53114
53
5
/,5
53
5
/
je

Montreal..
. .
$
per
£
4.7618
4.76°/s
4.76
1
18
4.76
8
18
4.7681
s

Petrograd

..
R.
p. £ 10
154
1
14
156’12
156 164
161
R.d.Janeiro’)
d. p. milr.
12’14
127182
12
1
18
12
9
182
12
1
18
Rome

. …..
Lires
p. £
31.324
32.-
31.40
32.10
31.60
Shanghai

. .
sh/dp.tael
311
3
1s
312
1
18
312
1
1s
3/4114
313814

Singapore

. .
id. p. $

.

214°116
24°!,6
214
8
1,,
214
3
11,
214
3
116
Valparaiso
0
d.p.pap.p.
1
101116
10
17
!82
lO”/,,
1014
10”110
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
2/1′!,,
211
9
11,
211°!,,
211′!,,
211
1
/s,

‘)

Noteeringen
op
90
dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOTJDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dageljksche ont-
vangsten en onttrekkingén van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

De vorige week vertoonde de zilverprjs een plotselinge
rjzing van ruim 1
1
12 d. op één dag, gevolg van aanzienlijke
Chineesche kooporders, welke tezamen met de gewone
muntaankoopen
eii
orders uit Indië de vraag belangrijk
grooter deden zijn dan het nog steeds beperkte aanbod van
Amerikaansche zijde.
Op het verhoogde niveau heeft de markt zich in de
a.fgeloopen week vrijwel gehandhaafd, al kon de hoogste
noteering der vorige week, 34
1
14, niet meer worden bereikt.
Bij een voortduren van de vraag van verschillende zijden
en een gereserveerde houdixig van de verkoopers blijft de
stemming, onveranderlijk vast.
‘Elders in dit ‘nummer vindt men nog eenige opmerkingen
betreffende de zilvermarkt.

Noteering
te Londen.

te New York.

18
Nov.- 1916
……..34
1
/s
71
1
18
11
,,

1916
……..34
1
/
71
1
12
4
1916
……..32’/
6814.
28
Oct.

1916
……..

32V4
67’/s

20 Nov. 1915 ……..24°/s

51
1
18
21 Nov. 1914 …….. 22″!,,

49
20 Juli 1914 …….. 24″!,,

54118

752

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 18 NOVEMBER 1916.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

/ 61.083.809,28
1
12
sels, Prom.j

B.-bk.

189.429,58
enz. in disci, Ag.sch.

12.388.342,42
1
12

f

73.661.581,29
Papier o. h. Buiten!. in
disconto ………………………
.-

Idem eigen portef..
f

7.733.007,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.
»

Beleeningen
19

7.733.007,-
IL-bk.

/
28.795.862,48
mcl. vrsch.
B.-bk.

4.611.069,29
1
I
2
in rek.-crt.

Ag.sch.

33.592.812,85
op onderp.

/
66,999.744,62112

OpEffecten

……
/
61.471.044,62
1
12
OpGoederen en Spec.

5.528.700,-
,,

66.999.744,62
1
/2

Voorschotten a.h. Rijk ……………..
,,

7.951.362,56V

Munt en Muntmateriaal
.Munt, Goud ……
f
60.449.965,- Muntmat. Goud…. ,,521.670.708,49
1
12

f82.120.673,49
1
I2
Munt, Zilver, enz.

,,

6.540.779,26
Muntmat. Zilver

588.661.452,75
2
/2
Effecten
Bel. v.h. Res.-fonds..
f

5.143.970,1212
id. van ‘/sv.h.kapit. ,,

3.956.173,25

93

9.100.143,37
1
12
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen

……………….

63.304.568,41

/
818.811.860,02

Pauiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds …………….. . ……
,,

5.155.090,93
1
1
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 738.544.035,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

3.979.763,1621
2

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……

45.823.960,80
45.823.960,80
Diverse rekeningen

……………….
,,

5.309.010,12


/
818.811.860,02

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

430.096.397,99
Op
de basis van
2
1

metaaldekking
……
,,

272.426.846,20
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..
,, 2.150.481.985,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s

…………..
5.741.455,74
Buitenlandsche wissels
186.424,-
Beleeningen

…………
278.792,01
Goud
2.035.951,66
Zilver

………………
90.951,61’/2
Bankbiljetten
1.913.525,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
1.669.107,-

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

18
Nov. 1916

1
11Nov. 1916

Aan schatkistprômessen
f1 18910.000,-
-f115.910.000,-
waarvan rechtstreeks bij


de Ned. Bank geplaatst
56.000.000,-
,, 52.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,, 85.090.000,-
,, 85.090.000,-
Aan zilverbons

…….. ..
16.271.133,-
,, 16.835.511,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data


Goud
Zilver Bank.
btltt
je en

Anlere
opeifchbare
schulden

18 Nov.

1916

….
582.121
6.541
738.544 49.804
11

,,

1916

….
584.157
6.450
740.458 50.211

4

1916

….
585.201
6.318
744.709
‘51.672
28

Oct.

1916

….
583.642
6.531
730.338 76.022
21

1916

….
583.658
6.410
715.965 91.762
14

,,

1916

….
584.677
6.273
715.453
90.348
7

1916

….
587.354
6.189 708.521
99.0701)
30

Sept.

1916

….
587.360
6.597
700.782 108.636
23

,,

1916

….
587.367
6.931
678.644
143.451
16

1916

….
587.373
7.000
678.243
146.374
9

1916

….
583.879
7.160
675.829
146.397
2

1916

….
584.865
7.460
679.571 134.879
26 Aug.

1916

….
585.813
8.231
657.109
140.467

20

Nov.

1915

….
411.362 3.363
562.075 37.142
21

Nov.

1914

….
172.284
4.656
475.059
19.136

25

Juli

1914

….
162.114 8.228
310.437
6.198
1)
Waarvan Rek. crt. saldo van het Rijk
f
2.694.000.

D t

Disconto’s
______
Belee- Beschsk-
baar
Dek-
kings.
Hiervan
Totaal
Schatkist-
nin gen
Metaal- percen-
promessen
saldo
tage
rechtstreeks
18 Nov.1916
73.662
‘56.000
67.000
430.096
75
11

,,

1916
67.920 52.000
66.721
431.577
75
4

,,

1916
70.590 54.000 70.927 431.346
73
28 Oct. 1916
99.035 83.000
63.153
428.001
73
21

1916
98.853 83.000 60.507
427.622
73 14

,,

1916
93.911
78.000 59.502
428.889
73
7

,,

1916
105.286 89.500 59.986
431.122
73
30Sept.1916
105.616 89.500 60.662
431471
72
23

,,

1916
106.005
89.500
61.692
428.984
72
16

,,

1916
106.348
89.500
62.736 428.547
72
9

,,

1916
105.368
88.500
63.168
425.731
.73
2

1916
97.276
80.500
64.043 428.532
74
26 Aug.1916
75.887
59.500
64.757
433.626
75

20 Nov.1915
73.161
38.560
90.976 294.341
69
21 Nov.1914
182.515
77.500
134.290
77.914
36

25 Juli 1914
67.947 14.300 61.686
43.5211)
54
1)
Op de basis van
2
15
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data

Goud
Zilver
k
bilt,i
Andere
f1hIb.

69.393
23.823 152.070 54.620
69.085 24.716
,149637
56.224
71.599
24.806
145.520
67.471

16 Sept. 1916 …….

71.107
24.633
145.577
64.986

9

,,

1916 …….
2

,,

1916 …….
26

Aug. 1916 …….

42.770
32.514
134.876
32.474
18. Sept. 1915 …….
27.296
21.728
133.380 16.239
19 Sept. 1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172 12.634

Data

Dis-
conto’s

1 Wissels,
1
buiten
N.-Ind.
betaalbaarl

1
1
Belee-
1
ningen
Diverse


reke ningen
1)

Beschik.
baar
metaal-
saldo
Dek-
i
kin gs-
1
percen.
1
tage

16Sept.1916
6.790
36.430
64.511 9.051
51.878
45
9

1916
6.749
35.485 65.460
7.486
52.629

46
2

,,

1916
6.871
37.841 67.579
7.365
53.807
45
26Aug.1916
6.840 37.942 65.583
7.401
53.628
***

185pt1915
5.977
14.063
49.225 25.102
41.814
45
19Spt.1914
6.673 6.914 67.575 4.920
19.101
33

25 Juli 191.4
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)


44

Sluitpost der activa.

Op de basis van
2
1 metaaldekking.

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

753

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere
k

1
Data

Metaal Circulatie opeischb. IDisconto’s Div. re e-
schulden
1

ningen
1)

23 Sept. 1916..

650
1
1.098
1

743
1

878
1

718
16

..

1916..

658

1.132

7-59

874

724
9

1916.
.1

643

1.155
1

745
1

885
1

727
2

1916. .

708
1
1.054

791
1

882

623

25 Sept. 1915..

879

958

1.040

865

1.262
26 Sept. 1914..

845

999

895

734

320

25 Juli 1914..

645

1.100

560

735

396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eiid van ieder kwartaal wordteenoverzicht Eeeven

II. DUITSCHE RIJKSBANK

STAAT VAN 15 NOVEMBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ………………….Mk. 2.533.020.000
davon Goldbestand ……………

,,

2.516.753.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

,,

300.574.000
Noten anderer Banken …………..

10.427.000
Wechsel ………………………..

8.230.813.000
Lombardforderungen …………….,,

13.777.000
Effekten ……………………….

70.455.000
SonstigeAktiva ………………..

655.559.000

Grundkapital ……………….. ….

.,

180.000.000
Reservefonds ……………………

85.471.000
Notenumlauf ……………………

7.178.348.000
Sonstige titglich fallige Verbindlichkeiten

3.933.091.000
Soustige Passiva ………………..
.

437.715.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand ove’rzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darleheuskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)
van enkele niet wekelijks opgenomen

ankstat.

1.
BANK VAN
ENGELAND.

.- WEEKSTAAT VAN 8 NOVEMBER 1916.

.

Data

_____ ___________

Metaal
Daarvan
Goud
Kassen-
scheine

Circu.
latie
l-

kings.
percen.
tape ‘)

15 Nov. 1916 2.533.020

2.516.753
300.574
7.178.348
39
ISSJE DEPARTMENT.
7

,,

1916
2.527.915
2.511.881 252.942
7.245.928
38
Notes issued.. £

73.039.260

1 Governm.Debt
£

11.015.100
31 Oct. 1916
2.522.286
2.506.076
229.445
7.260.036
38
1

Othersecurities,,

7.434.900
23

,,

1916
2.519.997
2.503.4.02
360.971
7.033.624
41


1
Gold coin and
1

bullion.. ..

54.589.260
15 Nov.1915
2.469.607 2.433.202
792.836 5.832.945
56
15 Nov. 1914
1.956.265 1.915.970
758.040
4.060.009
67

£

73.Ö39.260

£

73.Ô39.260

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93


BANKING DEPARTMENT.
1
Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……..


3.220.912
securities
. .

£
42.187.741
Public deposits,,
51.597.052
Othersecurities,,100.682.658
Other deposits ,,
111.252.003
Notes …. ….
35.867.095
Seven-day and

Gold and silver
other bills..
20.498
coin

……,,
1.905.971

£ 180.643.465 t

£ 180.643.465

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

15 Nov. 1916 56:476

36.895

***

***

8

,,

1916

56.495

37.172′ 139.072 28.500 107.822
1

,,

1916

56.363

37.224

137.189 28.500 105.807

25 Oct. 1916
.
1
56.063

36.686

135.319 28.500 103.862

17 Nov. 1915

53.570

33.014

88.5511 28.500
1
44.621
18 Nov. 1914

72.570

35.313

33.890
1
12.500
1
13.924

22 Juli 1914 40.164

29.317

1
Gov.
1 Other 1 Public 1 Other

Re.
1
kings.
Dato

Sec.

Sec.

De pos.

Depos.

serve
1
percen.
1
1
boe
1

15Nov.1916 42.188 106.234 53.738 114.925 38.031 22’12
8 ,, 1916 42.188 100.683 51.597 111.252 37.773 2311
4

1
,, 1916 42.188 105.714 51.107 116.622 37.589 221
25 Oct. 1916 42.188 102.443 52.543 112.172 37.827 23

17 Nov. 1915 18.895 101.761 50.182 91.676 39.006 27
1
/2
18 Nov. 1914 18.601 107.103 16.286

147.33555.707 34

22 Juli 1914 11.005 33.633 13.735 42.185 29.297 528/
8

i) Verhouding .tiissehen Reserve en Depsits.

) Dekking der circulatie door metaal en Kassencheine.

Data
Wissels
1
Rek. Crt.

Darlehenskassenschcjne

Totaal
In kas bij
uitge-
de Rcichs.
geven
bank

15 Nov. 1916
8.230.813
3.933.091
2.691.800 288.500
7

,,

1916
7.795.391
3.403.665
2.596.900 242.400
31 Oct.

1916
7.877.607
3.458.360 2.528.800
218.700
23

,,

1916
7.615.881
3.586.148 2.520.700
348.700

15 Nov. 1915
4.320.347 1.549.881 1.735.000 746.000
15 Nov. 1914
2.769.714
1.357.007 1.037.000
758.000
e

23Juli

1914
750.892
943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
– Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
*
Te goed
*
Uitge.

Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland
wissels

16 Nov. 1916
5.023.004
319.187
813.610
618.356
1.365.961
.9

1916
5.009.400 325.798
894.720 632.052 1.368.906
2

1916
4.992.020 326.094
933.780
576.256
1.371.186
26 Oct. 1916
4.921.979
328.047 870.920 479.672 1.374.928

18 Nov. 1915
4.807.117 362.231 996.418 282.303 1.881.556
19 Nov. 191423 Juli 1914
4.104.390
639.620

1.541.080
……..


*
Buitgew.
B

k-
Rek. Crt.
R k
C

e

r
Data
Beleening
voorsch.
b 1zn
1
jetten Particu-
.
taat old.
Staat
heren

16Nov.1916
1.354.111
6.400.000
15.894.282 1.730.120 72.390
9

,,

1916
1.362.108
6.400.000
15.972.641
1.797.823
122.052
2

,,

1916
1.380.300
6.600.000
16.128.286
1.743.294
180.888
26 Oct. 1916
1.185.351
8.600.000
16.589.150
2.730.840
200.977

18Nov.1915
567.873 7.300.000
14.210.788
2.616.903

56.266
19Nov.1914
– – – – –

23 Juli 1914
769.400
.

……

.
5.911.910
942.570
400.590

754

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).
Data n. St.
Goud’
Tegoed
1
o/h bui-
tenlnd

Zil-

ver

Schat-
kistbil

jetten

conto’s
en helse-
Ci,’cu-
latie Rek.
Con-
ront

14 Nov. ’16
1.561
2.055
113
6.202
890
8.083
1.709
5

,,

’16
1.556
2.055
110
6.014
798
7.935
1.770
29 Oct.

16
1.559
2.055
107
5.368
764
7.875
1.708
21

,,

’16
1.556 2.055
104
5.278
779
7.720
1.659

14 No
v
.
1
15
1.603
130
28
3.319
1.192
5.041
1.476
14 Nov. ’14
1.549
215
43
434
1.128
2.791 1.014

21

Juli ’14
1.601
144 74
.

.

.

.
757
1.634 1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnérale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartenient dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

t
Metaal
J3eleen.
Beleen.
Binn.
1
Rek. Dato
mcl.
van van
wissels
1

Circu-
Crt.
1
buiten!,
buiten!,
prom. d.
en
J

latie, saldi.
saldi
vos-der.
provinc.
beleen.

7 Nov. 1916
350.990
76.742
480.000 47.743 827.228
118.616
31 Oct.

1916
352.036
76.639 480.000 45.520
828.562
115.235
26

,,

1916
352.330
76.443
480.000
44.075
828.431 114.262
19

,,

1916
352.872
76.033
480.000
39.834 828.739
110.068

10 Nov. 1915
158.205
36.886
480.00.0
60.014 538.202
198.018

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden cip 18 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

i-

(
In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Circa
Dekkings.
Percen-

20 Oct. ’16
384.284
10.561 104.057
564.218
12.023
70
13

,,

’16
386.977
13.991
101.094
559.990
12.815
71
6

,,

’16
394.348
11.377
99.486568.758
13.349
72
29Sept.’16
387.195
7.811
106.578
560.725
16.249

71

22 Oct.’15
282.887
34.626 43:322
355.444
14.809
79

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie n’a aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s Circulatie
Beleeningn
e

ditconto’s

Res rvc

18Nov.’16
696.630
3.601.350
30.620
3.458.360
84.770
11

’16
695480
3.564.210
31.240
3.401.890
109.730
4

,,

’16
688.160 3.502.350
31.500
3.346.610
112.370
28 Oct.’16
670.440 3.441.070
31.600
3.304.560
105.730

20 Nov.’15
750.270 3.356.500
34.900
3.118.130
194.940
21Nov.’14
510.940
2.027.960
92.650
2.146.190
176.830

25 Juli’14
467.880 1.958.320
41.730
2.057.570 26.170
1
)

0)
Op basis van 25
0
/0
van alle deposito’s.

.

Amsterdam, 19 November 1916.
Door de voortdurende bedrijvigheid op emissiegebied toont
de geldmarkt niet meer zulk een gemakkelijk voOrkomen en
de aandacht wordt van onze
Nationale schuidsoorten
afgeleid
zonder dat de koersen hieronder noemenswaard te lijden
hebben. 3 pCt. Obligatiën en Integralen, alsmede de In-
dische leeningen verlaten zelfs de week op fractioneel hooger
koerspeil.

De markt voor buiten fandsche ‘o3taatsfondsen
bleek, in
tegenstelling met de Amerikaansche en locale afdeelingen,
ongevoelig te zijn voor de vredesgeruchten, die den laatsten
tijd weer met hardnekkigheid worden v6rspreid. Alleen
Russen bewogen zich andermaal, op een enkele uitzondering
na, op hoogere prijzen. Ongetwijfeld draagt de verbeterende
economische toestand in het Czarenrjk, vroeger te dezer
plaatse reeds uiteengezet, veel tot deze betere beoordeeling
van Russische fondsen bij. Daarnaast doen ook de belang-
rijke koersrjzingen aan de Petrograder beurs voor andere
fondsen hun suggestieven invloed op de groep staatspapieren
gelden. Zoo konden, dank zij den hoogeren dividend-uitkee-ringen en de optimistischer opvatting omtrent den stand yan zaken op het oorlogstooneel, o.a. de volgende koersverbete-
ringen bèhaald worden:

2 Jan. 28 Juli 6 Jan. 31 Oct.
1914

1914

1916

1916

Moskow-Kasan …………543

425

430

540 –
Moskow Kiew Woronesh..

862

705

625

795
Wladikawkas …………. 2800

2625 – 2150. 2475′
Zuid-Oost Spoor ……….295

250

205

348
Asow-Don …………….600

518

475

655
Russ. Bank v. Handel & Ind., 332

300

265

365
Discontobank…………..470

426

350

621
Baku ………………..673

580

640

830
Nobel-aandeelen ……….980

782

1010

1430
Briansk ………………177

126

144

256
Petersburger Metaalfabriek

236

200

175 – 348
Putilow ………………122

102

86

130

In verband met het bovenstaand staatje zij, wat de groote rijzing in Zuid-Oost-spoor betreft, er op gew.ezen, dat deze
vermoedelijk verband houdt met den voorgenomen terug-
koop van dezen spoorweg door den Staat, waarbij d&aandeelen
naar verluidt tegen Rbl. 430 zouden worden overgenomen.
Edoch, al deze betrekkelijk gunstige gegevens kunnen het
feit niet maskeeren, dat men in Rusland, even goed als in
alle andere oorlogvoerende landen, met voortdurende geld-
zorgen te kampen heeft. Dit kan o.a. blijken uit het feit,
dat op hetzelfde moment dat de inschrijving op de nieuwe Russische leening wordt opengesteld, met de Unie onder-
handeld wordt omtrent de overneming van een ongedekte
vijfjarige 5f pCt. leening, groot $50 millioen.
Zuid-Amerikanen hebben een zeer stille markt, daar de
onbevredigende oogstberichten niet tot aankoop aansporen.
Toch is de grondstemming voor deze fondsen niet zwak.
Willig toonen zich den laatsten tijd Japansche Obligatiën,
hetgeen geen bevreemding behoeft te .wekken, wanneer men
bv. nagaat, dat over de eerste negen maanden van het jaar
de uitvoer den invoer met £20,67 millioen overtrof tegen.
£ 8,44 millioen het vorige jaar. Ook de staatsfinanciën
schijnen zich in gunstigen zin te ontwikkelen, daar telkens
opnieuw belangrijke bedragen 4 pCt. Ob1igaiën voor
amortisatie-doeleinden worden aangekocht.

11 Nov. 15Nov. 18Nov, Rsingof

5
°/o Ned. Werk Schuld …. 102
7
19
102
15
/jo 10214 – 118
,4’12
0
/s ,,

,,

, …..1OP/4 102

101
8
18 –
3
0/

,,

,,

7614

77

771/ja
_.f_ “/ie

2
1
12
°/o

…….

63°/,o 64
11
1,o 64h1/,o __._
5
0/
Oost-Indië ……….101
‘h

101
8
1,o 101114 + ‘/io
3
Olo
Duitschland ……….. 50°/4

50V4

51

+ 814
3 °/o Portugal 3e serie …. 42

40.

’40

-2
4
1
12
0
/o Iwangorod Dombrowa 7112

7014

71112


4
0/
Nicolaï 1867-1869 .. 66
1
1

69

69

+ 2
1
12
4
Oio
Rusland 1880 ………

60’/,

61

60
1
14

-t– ‘ho
4
0/
llusl. Rothschild 1889. 60
1
/
2

65

– 63
‘/,
+ 2
°
/il
4
0/
Rusland Hope ……..66
°
/is 66/jo 62

– 4
9
/is
4 °/o Servië 1895-. ………

44 .

46

49814

+ 5314

5 °/o China 1912 -……….

70.

69’14 ‘ 69’14 – 81
4

5
°/o Argentinië 1905 ……76’/8

76’18

78
1
12 + 2
8
18
5
°/o Brazilië 1903 ……..76
7
18

78

77
1
12
+
51

3 °/o Columbia 1896 …… 42
7
18

41

40
1
12 – 2
8
18
5
°
/
o
Dominica …………96
°
/ja ‘951jo

95518 –

In de
locale
markt wordt voor
Banicaandeëlen
nog steeds
goede belangstelling getoond. Aanvankelijk had in sym-

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

755

1

1athie met de zwakke houding voor het overige deel
,
der
markt (verwekt door de vredasgeruchten en het ongunstige
voorbeeld van Wallstreet), wel een koersreactie plaats,
zoodat aandeelen Nederlandsch-Indische Handelsbank van
244% tot 240 en Ned. Handel-Mij. resc. van 196% tot 1943%
daalden, doch spoedig werd dit koersverschil ingehaald en
maakte het zelfs plaats voor een koerswinst.
Minder willig is in den laatsten tijd de houding van tal
van
nijverheidssoorten,
waartoe de steeds moeilijker wor-
dendé’ invoer van grondstoffen ‘wel het zijne zal bijdragen.
Bijzonder flauw toonden zich in de afgeloopen week aandee-
len Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, Insulinde Oliefa-
brieken en Ned. Scheepsbouw-Maatschappij.
Cultuur fondsen,
eerst eveneens in reactie, sluiten willig,
daar de suikermarkt haar vast voorkomen blijft behouden.
Mijnbouwaandeelen
bewegen zich den laatsten tijd op iets
hooger koerspeil, zonder dat de handel in dezen hoek even-
wel af meting van beteekenis aanneemt. Vermelding verdient
o.a- een rijzing van 6 pCt. in aandeelen Laura en Vereeni-
ging en van evenveel punten in aandeelen Aequator-
Mijnbouw.
Ondanks den in menig opzicht belemmerenden invloed van
den oorlog, wat de industrieele ontwikkeling der
petroleum-
ondernemingen betreft, handhaven zich toch over het alge-
meen de koersen Vrij goed, daar de prijzen voor het product
over de geheele wereld vast blijven. Sedert het deelnemen
van Rumenië aan den oorlog heeft de betrokken afdeeling hier ter beurze echter veel van haar attractie verloren.
De verleden week vermelde hausse-beweging in
rubber-
fondsen, gegrond op mooie productiecijfers en langzaam op-
looende rubbernoteeringen, heeft nagenoeg over de geheele
linie, op winstnemingen, voor een reactie plaats gemaakt.
Bij zonder gedeprimeerd varen
Scheepvaartfondsen,
daar
de vredespogingen, die men Wilson toedicht, het wederom
aanhouden van schepen ter zee en de vermelde voorloopige
staking van den dienst door -de maatschappij Zeeland als
evenveel ongunstige factoren werden opgevat, die de gun-stige vooruitzichten op dividendgebied – reeds belichaamd
in de door de Bothnia Vrachtbootmaatschappij aangekon-
digde uitkeering — voor een oogenblik op zij schoven. Voor
een oogenblik, want niet zoodra begon Walistreet zich
weer aan de vredesid6e te onttrekken, of onze scheepvaart-
afdeeling deed insgelijks. Zoo golden b.v. aandeelen Ko-
ninklijke Ned. Stoomboot 264%

256%
-259
. Toch verlaten
aandeelen Holland-Amerika de week op ruim 10 pCt. lager
niveau.
Tubaksfoncisen
hadden een zeer ongunstige week, hetgeen
deels te wijten valt aan te verwachten vrijving tusschen de
Duitsche inkoopcentrale en onze tabakshandelaren, deels
aan zware regens, die den naoogst van Java-tabak kleiner
zullen doen uitvallen dan verwacht werd. De kwaliteit van
den oogst schijnt evenwel tot nu toe niet geleden te hebben,
zoodat een geringere productie allicht door hoogere prijzen
zal worden goedgemaakt. De koersverliezen voor tabaks-
fondsen schommelen tusschen 5 en 15 pCt. –

11 Nov. 15 Nov. 18 Nov.
Rijzirjgof

Credietvereeniging ………117
112
118
1
12 119
1
12
+ 2
Ned. md. Handelsbank …. 24481
4
240

247

+ 2114

Ned. Handels Mij resc…..196′!,
194114
l98’/je + l
°
/je
Rotterdamsche Bankvereen. . 14511
8
146
8
12 148

+ 2
1
12
Amsterdamsche Superfosfaat
189
1
14
186’12 160
1
1 —2814
,,Insulinde” Oliefabrieken . . 272

26381
4
250’I2 —21’/2
Ned. md. Portiand Cement 129

133

13414 + 5814
Ned. Scheepsbouw Maatsch.. 1891e 18418 180

–97/,

Vereenigde Blikfabrieken . . 17611
1
173
1
12 177

+
12
Vorstenlanden …………241

23881
4
241′


Handeisvereen. Amsterdam . 413

406

413


Kaliredjo …………….98

10411 102

+ 4
Linde & Teves …………230

222
7
18 222114 _78/4
Medarie Cultuur Mij ……175

1809

178
1
12 + 312
,,Aequator” Mijnbouw … …88

93
1
12

94

+ 6
Highland Mijnbouw ……..

58/4

9
5
18

9

+ 3’1
Laura en Vereeniging……165

170

171

+6
Geconsolideerde ………… 1668/
2
167
1
14 16711e
+
15
/to

Koninklijke …………..519’/

519

5l8/s – 718.
Moear.a Enim …………233/2 232

230
2
/2 —3
North Caucasian ……….250’/

264/g 254

_3$/4

Amsterdam Rubber ……..220

220

220114 + l/

Deli Batavia …………..163

160

160

—3
KaliTelepak…………..210
8
/4 217

214
Sumatra Rubber ……….178

172/4 173
1
/8 — 4718

Timbang Deli …………158
j/j
164’1

162

+ 3′!,
Holland Amerika Lijn ……453
1
/2 44212 443

—10
1
1
Kon. Roll. Lloyd……….212

20811
2
209814 – 2’/4
Kou. Ned. Stoomboot ……264/2 25621
4
259

—5’1
Ned. Scheepvaart Unie …. 188

18681
4
187

— 1

11Nov. 15Nov. 18 Nov.
Rij:ngof

Amsterdam Deli

……….
240
23781
4

238
—2

Amsterdam Langkat

……
230
227
1
12
220

10

Besoeki

………………
167
164
1
12
160
1
14

6814

Deli

Batavia …………..
434
3
/4
420 422
1
12

—12 ‘/

Deli Maatschappij

……..
521
513
505
1
12
—15’/,
Rotterdam Deli …………
244/g
235 ‘/a
238
1
12
—6 ‘/
Amsterdam Thee ……….
67
65
8
12
65
1
11
—1 ‘/
Banjoewangi

…………
109′!,
114
11414
+
5
1
14
West Java Thee

……….
86
8
14
81 85
1
1

181
4

De
Amerikaansche
afdeeling hier ter beurze stond sterk
onder den invloed van de reactie in Wallstreet, die behalve
door de vredesgedachte, ook te voorschijn werd geroepen
door de mogelijkheid op spoorwegstaking, nu de spoorweg:
maatschappijen een proces hebben aanhangig gemaakt tegen
de wettelijke invoering van den achturigen arbeidsdag. Ook het bericht, dat wederom een vervolging tegen de Steeltrust
zal worddn ingesteld wegens beweerde overtreding van de
Anti-trustwet, ging hier niet onopgemerkt voorbij. Bijzonder
flauw waren hier ter beurze Central Leathers, Dominion
Steels, Chicago Rock Islands, Southern Railways, Union Pacifics en Maxwells. Ook de willige houding voor Mis-
souri’s behoort geheel tot het verleden. Marinefondsen varen
verwaarloosd en zwakker. Toen later bleek, dat men in de
Unie door een te donkeren bril gekeken had en Wallstreet
hoogere koersen zond, werd hier dit betere voorbeeld slechts
schoorvoetend nagevolgd. De daling werd gemakkelijker
overgenomen dan het herstel, waaruit men zou mogen af-
leiden, dat ons publiek zeer wijselijk even de kat uit den
boom wil zien. Alleen voor Anaconda Coppers was de stem-
ming beslist gunstig.

11Nov. 15 Nov. 18 Nov.
Rijzingof

Advance Rumely Cy ……32

29’12

29

– 3
American Beet Sugar …… 105/,e 104

103

—21i0
American Can …………64/4

64

66
7
18 + 2
1
18
American Car & Foundry .. 75 114 7 3
3
h

74
7
18 —
3
18
American Hide & Leather. . 7411e 71’12

72

— 211,
American Smelting & Ref. . 11218 11318 118 + 5
8
18
Anaconda Copper ……..203″/,o 204/,o 206
1
12 + 2
1
116
Central Leather ………..123v/s 116
118
1
14 —5’1e
Dominion Steel ……….79
12/18
76’I2

7611

3
1
18
klilling ……..102’/j

982/
4
102’/i,
+ I
lio
Studebaker …………..132’/4

132’12

131
1
12

‘/
Steel Corporation ……..l22
12
/jo 120
1
1

1221e –
8
11e
Atchison Topeka …….. 108/1a106’J2 10714 —P/je
Chicago Rock Islaud ……41 ‘/s

39118

37814 – 381e

Denver ………………22
7/

2181
1

211e —1
1/

Ene ………………..39
3
/a

37
1 l
lio
38e18

—1
Kansas City Sôuthern

2981
4

27
1
18

28112

214

Missouri Kansas Texas . . . 13

1011,
6
11118 — 1718

Southern Pacific ………. 103’/

102

10081
4
— 214
Southern Railway ……..29″/ie 28

27’1e — 2/,,
Union Pacific …………. 152’/

150’14 149
1
13 —
214
– Intern. Merc. Mar. common 48’12

47
1
18

50
11

+ 1
9
116
pref…..121 °/ie 119
1
18 120 ‘/2 —1
1
11e
Maxwell. …………….54
8
/8

47

481e —5’/j

De E n g e 1 s c h e fondsénmarkt schenkt veel aandacht aan
het plan der regeering om met Nieuwjaar de reusachtige vlot-
tende schuld in een nieuwe groote leening te consolideeren.
Zeer vermoedelijk zal een disconto-verlaging de voorbode
hiervan zijn. Immers, nu het geld te New-York zoo ruim
blijft, bestaat geen aanleiding om dit hoog disconto (6 pCt.)
te handhaven, te meer waar bij de emissie van een nieuwe
leening een verruiming van de geldmarkt noodzakelijk is,
even noodzakelijk als de consolidatie van de vlottende schuld
zelve, die thans verre de gefundeerde schuld overtreft. De
gefundeerde schuld bedroeg n.l.* vtiôr het uitbreken vn den
oorlog c.a. £ 704 millioen, thans £ 1.281.231.749; de vlotten-
de schuld beloopt nu £ 1.700.539.668.
Intusschen — nauwelijks is de emissie van $ 300 millioen
in de Unie geëindigd — zint de Engelsche regeering weer
op nieuwe middelen om zich gelden te verschaffen, respec-
tievelijk den wisselkoers te handhaven. Zoo zullen thans ook
eerste-klasse
Engelsche
fondsen tot het ,,effectenmobilisatie-
plan” worden toegelaten en ligt het zelfs in de bedoeling
ten slotte leeniiigen in de Unie zonder eenig onderpand
hoegenaamd uit te geven. Het is zeer wel mogelijk, dat dit
ten slotte geschieden zal. Want, ondanks leeningstransacties
met de geallieerden stroomt toch nog steeds goud naar New-
York. Sedert 1 Januari 1915 tot ultimo September 1916
zijn $ 632.000.000 geel metaal naar de Unie gezonden. Deze
groote goud-accumulatie wordt met stijgende onrust gade-
geslagen, zoodat Amerikaansche bankiers zelve bereid

756

ECONOMISCH:STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

schijnen mede te werken aan het plan om op den duur
Engelsche leeningen zonder onderpand over te nemen.

De P a r ij s cli e beurs heeft op den uitslag van de jongste
leening noch in gunstigen noch in ongunstigen zin gerea-
geerd. De heer Ribot wees er uitdrukkelijk op – en het is billijk dit ook hier te herhalen – dat het kleinere emissie-
resultaat in vergelijking met de vorige oorlogsleening, waar
op fr. 3 milliard méér werd ingeschreven, niet oppervlakkig
mag worden beoordeeld of veroordeeld. Immers, verleden
jaar was in tegenstelling met thans, de conversie van 3 pCt.
schuld toegelaten, waardoor voor enkele milliarden fondsen
werden omgeruild, die geen nieuw geld opbrachten. De
daadwerkelijke ontvangst aan specie zou thans grooter
zijn geweest dan toenmaals.

Te B e r 1 ij
t,
hebben noch de gunstige jaarresultaten van de A. E. G. noch de geboorte van het Koninkrijk Polen een
guustigen invloed op, de Beurs vermogen uit te oefenen,daar zoewel de afbrokkeling van het Westelijk front, als de voort-
durende druk, waaraan de Duitsche wisselkoersen bloot
staan, gewichtige tegenfactoren vormen.

t

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
20 November 1916.

T a r we. Aangezien de post van Engeland sedert ver-
scheidene dagen niet is aangekomen, tasten wij deze week
betreffende verschillende gegevens in het duister. De prijzen
van tarwe zijn in de markt van Chicago deze week Vrij
aanzienlijk teruggeloopen; de December-termijn noteerde op
38 November $
1.78’14,
wat ongeveer gelijk is aan de no-
teering op 24 October. In den tusschentijd was de prijs
gestegen tot $
1.90
1
12
op 30 October. Daarna is evenwel een
daling ingetreden en bleef de markt tusschen $ 1.80 en $ 1.90
schommelen. Op 20 November is de tarweprijs evenwel
wederom 4 ct. gestegen, zoodat de prijsverlaging in onze
berichtsweek 7 ct. of ca. 4
O/
bedraagt.. Over ‘liet algemeen
waren de berichten uit Zuid-Amerika gunstiger, doch het blijft zeer de vraag of de regen, die hier en daar gevallen
schijnt, nog tijdig gekomen is om veel goed te maken. Zoover
wij kunnen nagaan heeft Europa in de afgeloopen week
weinig in Noord-Amerika ingekocht en is dit zonder twijfel
een der oorzaken ‘der flauwere stentming aldaar. Bovendien
staat men voor het feit, dat de zichtbare voorraad op het
oogenblik nog steeds grooter is dan op denzelfden datum
van het vorige jaar. Weliswaar zijn de aanvoeren in de
Westelijke markten dagelijks belangrijk kleiner dan verleden
jaar, maar ook de export is sterk verminderd. Op 20 November
bedroeg de zichtbare voorraad71.000.000 bushels tegen ver-‘
leden jaar 51.000.000 bushels. In Canadabedroeg hij 23.000.000
tegen verleden jaar 27.000.000 bushels, zoodat hij op het’
Noord-Amerikaansche Continentten slotte nog ruim 16.000.000
bnshels grooter is dan het vorige jaar.
Het behoeft geen betoog dat deze cijfers zich gaandeweg
zullen wijzigen, ‘en dat waar Europa een gedeelte van zijn
behoefte van verder gelegen landen betrekt, er althans een
tusschenperiode zal zijn, dat’ de aanvoeren van tarwe in
Europa aanzienlijk minder dan de behoefte zullen bedragen
en de overigens over het algemeen genomen zeer bevredi-
gende voorraden aanmerkelijk zullen inkrimpen.
M a 1 s. Ook de prijzen van mais konden zich in de afge-
loopen week niet handhaven. De berichten, die wij tot heden
ontvangen van Argentinië wijzen niet op een prijsverlaging,
integendeel de prijs is daar aanvankelijk sterk gestegen,
doch mogelijk is het, dat de laatste dagen een prijsverlaging
is ingetreden in os’ereenstemming metNoord-Amerika. De
vraag voor mais is in Europa zeer sterk gebleven en bijna
alle landen zullen op ruime schaal moeten blijven inkoopen.
In Engeland blijft de prijs stijgen niet.tegenstaande de
verschepingen de laatste weken aanzienlijk zijn toegenomen.
Men is evenwel aan het begin van den winter en de con-
sumptie zal ongetwijfeld groot zijn.’ In Denemarken zal
men genoodzaakt zijn een an’dere regeling te maken dan
sedert geruimen tijd in werking was. De maximum-prijs
was daar Kr. 23,— per 100 K.G. en indien de prijs voor
de importeurshooger uitkwam werd, indien door een daar-
toe ingestelde commissie de aankoop goedgekeurd werd,
het verschil bijbetaald. Door de snelle stijging der prijzen
waren deze verschillen evenwel zon groot geworden, dat de
commissie sedert eenige.n ‘tijd geen verdere aanknopen goed-
gekeurd heeft, aangezien geen geld meer beschikbaar was.
De betaalde prijsverschillen werden n.l. door den’ Deenschen
Staat betaald uit een fonds, dat speciaal daarvoor bijeen

gebracht werd door de reeders. De. vereenigde mais-impor-
teurs hebben thans aan de Regeering -medegedeeld, dat
binnen zeer korten tijd velen hunner zonder maïsvoorraad
zullen zijn en dat tengevolge van het sterk vermeerderde
verbruik verwacht werd, , dat het land binnen enkele
maanden geheel van mais ontbloot za] zijn. Meh verwacht
aan den anderen kant groote verschepingen naar Denemarken
in de maanden December en Januari van Noord-Amerika
en volgens sommigen zouden die voldoende zijn om in de
behoefte tot Maart te voorzien.
G e r st en h a v e r hebben zich in overeenkomstige
richting bewogen als mais, evenwel zijn de fluctuaties van
geringer
,
omvang.
Lii ii z a a d. In Noord-Amerika is de markt aan wilde
schommelingen onderhevig geweest. Op dn dag liepen de
markten te Duluth en Winnipeg 16 ct. per bushel terug.
Wat de reden hiervan geweest is, kunnen wij.slechts ‘gissen.
Waarschijnlijk is de markt voor een groot deel’ in handen
van speculanten. De prijzen bewegen zich sinds geruimen
tijd in Noord-Amerika op een niveau, dat import van Zuid-
Amerika onmogelijk maakt. Voor zoover wij kunnen nagaan
zijn de pr.ijzen in ‘Zuid-Amerika 6ok gedurende de afge-
loopen week voortdurend gestegen. Binnen korteren of
langeren tijd zullen de Noord- en Zuid-Amerikaanche
markten zich aan elkaar ‘moeten aanpassen, aangezien
Noord-Amerika ontegenzeggelijk een belangrijke hoeveelheid
van Zuid-Amerika moet invoeren.

Noteeringen.

Clucago

1

Buenos Ai
re
.*)

Data

Tarwe Mais

Haver

Tarwe Mais

Li’nij.
Dec.
1
Dec.

Dec.

Dec.
1
Dec.
1
Dec.

Rotterdam

1

Amsterdan,

Artikelen ‘

12-18

Sedert
1
12-18
1
Sedert
Nov. 1916
1
1 Jan. ’16
1
Nov. 1916
1
1Jan.’16


Tarwe ……………..13.046
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.). 7.970
Rogge ……….. ……..-
Boektveit ……… –
Mais ……………….4.536
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)


Gerst …………….
….-
Haver …………..
….-
Lijnzaad ………….11.115
Lijnkoeken ……….
…-

_1.. ‘ID..l Tarwemeel ………..1.075
,vaai
VO.LL
VUWI Un De,

gium Relief Comm.).

1.260

Buitenlandsche granen in Nederland.

De prijzen van t a r we m ee 1 zijn in de afgeloopen week
onveranderd gebleven. Voor de afvalproducten, grint en
zemelen, is nog geen nadere regeling getroffen. De prijzen zijn op de markt eenigszins teruggeloopen. ‘in verband met
de niogelijkheid van gesloten binnenlandsche scheepvaart
werd door de Regeering aan sommige fabrieken een winter-
voorraad vestrekt.

Met de distributie van voede’rgranen wordt geregeld
voortgegaan.

50 Nov. 1916
182
1
18
94
5
18
5781
4

*** *** ***
13

,,

1916
18914
98
71
58
81
15,50
9,90
nom.
20 Nov. 1915
103
8
18
61
5
18
.38
51
9,908)
5,15:
12,0
8
)
20Nov.1914
115
6’6’18
50114
9,90
1
)
5,00
10,50
3
)
20 Juli1914
82
1
)
56
1
1
1
)
36
1
12
1
)
9,40
2
)
5,38
2
)
13,70
2
)
1)
per Dec.
2)
per Sept.
8)
per Jan.

*)
Denoteeringen van Buenos Aires zijn van 17 November en
10 November.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
20 Nov.
13 Nov.
1

Soorten.
20 Nov.
113 Nov.

Tarwe
.’.

.
..
456
1
)
456
1
)
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
18,—’)
18,-
1
)
Western ..
nom. nom.
Lijnkoeken.

Nd.
MaïsLaPlata
3351)
335
1
)
Amer. van La
Gerst

46

lb.

clipped

…….

Plata-zaad.

..
190
1
)
1901)
feeding.. ..
3351)
3351)

LijnzaadLaPlata
680,—
680,-

1)
Regeeringsprjs.

,

AANVOEREN in
tons van 1.000 kilo’s.

1.426.837
1

1
21.153

793.459

21.193

525

10.258

500

445.974

8.200

.333

84.128

97.095

2.293

21.019,

44.430

12.550

103.614

50.012

142.705

2.672

8.407

24.238

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

757

In lijnzaad kwamen geen nieuwe zaken tot stand. De
prijs zou minstens
f
50,- per last hooger moeten zijn dan
die van den laatsten verkoop. Daarentegen is de positie
van olieslagers aanmerkelijk ongunstiger geworden, aange-
zien de Regeering verklaard heeft een derde van den aanwezigen
voorraad olie te willen overnemen voor
f
48,-; dit is
ruim
f10,-
beneden den prijs van direct leverbare olie.
Deze olie zou de Regeering speciaal ter beschikking willen
stellen van de fabrikanten van zachte zeep. Op deze wijze
zou het evenwel onmogelijk zijn op den duur het olieslagers-
bedrijf aan den gang te houden, aangezien aan den anderen
kant de Regeering niet wenscht dat de prijzen van het
andere product, lijnkoeken, verhoogd worden.

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E n geland. De moeilijkheid in het verkrijgen van ma-
teriaal neemt voortdurend toe door de groote vraag van de zijde der Regeering, die den particulieren verbruiker meer en meer uitsluit.
Een nieuwe lijst van basis-prijzen voor alle soorten ijzer-
en staalproducten is de vorige week in werking getreden,
ten einde uniforme prijzen vast te stellen voor alle distric-‘
ten in Engeland en Schotland. De prijzen zijn iets hooger,

dan de tot nu toe geldende.
Duitschland. Onder leiding der Regeering en met
medewerking van het Stahlwerk-Verband is een comité ge-
vormd om voorraden en productie van ijzer en staal te
controleeren en voor een evenredige reserve zorg te dragen,
teneinde aan de behoeften van het land tegemoet te komen.
De productie van ruw-ijzer in October steeg verder en
omvatte 1.161.005 tons tegen 1.116752 tons in September.
Amerika. De complicaties in het spoorvegverkeer zijn
meer acuut geworden en geven

aanleiding tot groote be-
zrgdheid. Het gebrek aan wagons en het onvoldoende aantal
locomotieven maken het den ijzer- en staalfabrieken onmoge-
lijk, voldoende aanvoeren van ruw materiaal te verkrijgen
en het aantal hoogovens, dat, men genoodzaakt was buiten
werking te stellen, neemt gestadig toe.

KOPER.

Statistiek van Henry R. Merton
&
Co. Ltd.

31Oct. 14Oct. 30Sept.
31
October.

1916.

1916.

1916.
1915. 1914.
1913
Voorraad
ton

ton

ton
.

ton ton
ton
in Engeland en
in Frankrijk ..
5.458

5.620

5.796
20.335
26.993
16.250
Zeilend v. Chili
650

1.250

1.575 1.050 450
1.350
Id.vanAustralië 4.000

3.800

3.000
3.500
4.000 3.750

Totaal ..
10.108

10.670

10.371
24.885 31.443
21.350

Fijn Koper
te Rotterdam
1.150

1.150

1.150 1.150
1.15.0
2.400
Id. te Hamburg
0
2.867 ‘2.867 ‘2.867
*2.867
‘2.867
1.079
Id. te Bremen.
‘1.106

‘1.106 ‘1.106
*1.106 *1.106
998

Totaal ..
15.231

15.793 15.494
30.008 36.566
25.827

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daardKoperp.t. 124.101-.
123.-I-
118.101- 73.-/- 50.101- 73.216

* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeriugen te Londen:

Dato
IJzer
CIev.
Koper
Standar d
Tin
Lood
Zink
No.
3

17 Nov. 1916.
.
nom.
139.101-
188.1716
30.101- 57.101-
10

,,

1916..
nom.
124.101-
185.-!-
30.101-
55.-!-
19 Nov. 1915..
6917
79.151-
173.5′-
26.101-.
92.-/-
20 Nov. 1914..
5015
54.716
136.101-
18.51-
24.1216
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

Uit Cardif t wordt gemeld, dat, niettegenstaande er meer
booten beschikbaar waren, de markt geen noemenswaardige
verbetering aantoont, tengevolge van de zeer gioote voor-raden, die zich gedurende de laatste weken van werkloos-
heid opgehoopt hebben. Het gebrek aan wagons is nog steeds
acuut. Een groot aantal mijneigenaars ondervindt buiten-
gewone moeilijkheden om de mijnen aan het werk te houden.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

I17No’J.’16I10Nov. ‘lSj 3Nov.’16
17
Nou.’15117 Nov.’14

New York …. 20,20 c 19,30 c 18,90 c 11,70.c 11,- c
Liverpool …. 12,59d 11,31d 11,13d

6,97d
1
4,44d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16
tot
7 Nov.’16

Overeonkomstioe pe,iode,,

1915’16

1

1914-’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
2113
1499
1217
,,

Atlant. Havens
966 954 563
Uitvoer naar Gr. Brittannië
955
596 352
‘t Vasteland.
791 759
256
Japan etc…

135
90 110

Voorraden in
duizendtallen
1
11Nov. ’16
11Nov. ‘151
11 Nov.
’14

.

1342
967
Binnenland …………..
1126
916
Amerik. havens ………..1331
.

611

303
72
New YoTk

……………113
.1165

281
162
New Orleans ………….384
Liverpool

……………
±
916 734

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 8 November 1916.

De prijzen van Amerikaansche katoen zijn na een aan-
vankelijke reactie verder gestegen en de tegenwoordige
noteering in Liverpool heeft veer een nieuw record bercikt. De spinnerijen blijven geregelde koopers en zoolang dit het
geval blijft, is er niet veel kans op lagere prijzen. Het
vierde ,,Ginners-rapport”, dat heden gepubliceerd wordt,
wordt verwacht bullish te zullen luiden. Inmiddels blijven de aankomsten in de havens nog steeds zeer groot en men zoude haast denken, dat de meeste oogstberichten wat erg
pessimistisch zijn geweest. In Egyptische katoen worden de
prjsfluctuaties steeds wilder en de noteeringen zijn weer
belangrijk hooger, omdat enkele schèepsladingen door torpe-
deering verloren zijn gegaan. Dèkkingskoopen deden de
markt nog verder stijgen, omdat verkoopers zeer schaarsch
varen, zoodat de markt ten slotte 140 punten hooger sloot.
De Alexandria Produce Association taxeert den oogst thans
op slechts 5.850.000 cantars, hetgeen hoofdzakelijk te
wijten schijnt te zijn aan schade, door de zaadwormen ver-
oorzaakt.
Zaken in Amerikaansche garens zijn zeer levendig ge-
geweest. In grove inslaggarens voor binnenlandsch gebruik
zijn groote orders geplaatst, doch de export-vraag naar
deze nummers is niet van beteekenis. In medium-nummers
is echter nog al ijat gedaan, terwijl prijzen van 40-44
ketting en fijnere nummers sterk gestegen zijn door de
groote vraag naar deze nummers en bovendien door de
schaarschte in langstapelige katoen. Gebruikers van Egyp-
tische garens zijn in een moeilijke positie.- Over het algemeen
zijn bij goed van orders voorzien door groote contracten,
die voor de naaigarenfabrieken loopen, doch de prijzen
stijgen zoo snel, dat het zeer moeilijk is de markt te volgen.
Toch worden er nog geregeld zaken- gedaan en allerlei
voorraden vinden grif koopers. Garens voor voile zijn
absoluut niet te krijgen, tenzij op lang te voren’ afgesloten
contracten.
De doekmarkt wordt elke week vaster en de vraag naar
dhooties en zware ruwe Shirtings voor Indië is veel ver-
beterd, hoewel vele biedingen riog te laag zijn, behalve voor
voorradige goederen van goedkoopere garens, die dan ook
vlot verkocht worden. De markt stijgt ook zoo vlug, dat het bijna ondoenlijk wordt deze te volgen. Voorzichtige
koopers zijn dan ook tot nu toe steeds te laat gekomen en
hebben thans geen gelegenheid meer nog tot redelijke prijzen
te slagen. In de laatste week zijn nog al eenige booten
met manufacturen in de Middellandsche Zee tot zinken
gebracht, maar met de tegenwoordige prijzen wordt het
moeilijk deze te remplaceeren. De markten op het vasteland
blijven geregeld koopen en ook dè Regeering plaatst weer
orders voor zware goederen.

Ht juist aangekomen Ginner’s-Rapport geeft het aantal –
geginde halen tot 31 Oct. j.l. als 8.619.000 tegen 7.383.000
balen verleden jaar en 9.829.000 balen in 1914. Deze cijfers
hebben evenwel geen noemenswaardigen invloed op de markt
uitgeoefend.

758

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

WOL..

Bij het slot der veilingen te L o n d e n vertoonden de prij-
zen opnieuw een aanzienlijke stijging; dooreengenomen waren
de slotnoteeringen 10
O/o
hooger dan de openingsprijzen.
Ook te Bradford heerscht, mede onder invloed van
buitenlandsehe en koloniale markten, een opgewonden stem-
ming. Verkoopers toonen zich zeer gereserveerd, zoödat de
noteeringen een nominaal karakter hebben. Er bestaat leven-
dige vraag, ook van de zijde der regeering, die groote be-
stellingen heeft gedaan in militaire lakens. Merinos tops
zijn zelfs
4
d. hooger genoteerd dan de vorige week.
Op de markt te B o s t o n is de stemming ook zeer leven-
dig; de omzetten hebben ongekende bedragen bereikt en
wordeii geschat op
5
millioen K.G. per.week. De reeds sterk
afgenomen voorraden worden grif weggekoeht en hoogere
prijzen worden algemeen verwacht.
Te S y d n e y wordt door Japansche huizen veel gekocht
tot prijzen, die een verhooging van ongeveer 10
0
/0
vertoo-
nen. Deveilingen in Nieuw Zeeland zijn door ingrijpen der
regeering geschorst; waarschijnlijk zal de geheele opbrengst
dezer kolonie voor militaire doeleinden worden gerequireerd.
Op de La Platamarkten blijft de vaste stemming onver-
minderd aanhouden en alle goede wolsôorten worden onmid-,
dellijk bij aankomst ter markt grif opgenomen. De aanvoe-
ren aan de markten blijven gering,, daar reeds groote hoe-
veelheden in het binnenland voor export zijn opgekocht.
Noteeringen te Bradford:

64

Colonial carded
Data,

ae

56
1
50

46
1
40

17 November 1916.. ..

59’12 42

35

3027
1
12

10

,,

1916 ….

56

41

34

29

27
17 November 1915….

38’12 3212

30

2611
2

23
1
12

SUIKER.

Nog steeds blijft aan onze Bie t suiker m ark t de
onzekerheid betreffende de uitvoerbepalingen bestaan en van
eene gezonde ontwikkeling van den handel kan onder deze
omstandigheden geen sprake zijn. De noteering voor
November-levering bewoog zich .tusschen
f
2218 en
f
23
1
18
bij geringen omzet.
De voorloopige ramingen van de bietsuikeroogsten van
dit jaar zijn in vergelijking ongeveer met de producties van
verleden jaar als volgt:
1916117
1915116

Duitschiand ……..
1.600.000
1.500.000 tons
Oostenrijk-Hongarije
980.000 940:000
Frankrijk ……….
215.000
136.000
België

…………
100.000
100.000
Nederland
.
……….
260.000
250.000
Rusland …………
1.400.000 1.600.000
Andere landen ……
500.000 625.000

Totaal.. .. 5.055.000

5.151.000 tons

Wij laten hier volgen de Engelse he statistiek per
ulto. October:
Oct.1916, Oct.1915 Jan./Oct.’16 Jan./Oct.’15

Import Riet……97.410 86.655 948.593 849.716 tons
Biet……


Geraff..

13.426 63.447

349.832 396.320

Totaal.. 110.836 150.102 1.298.425 1.246.036 tons
Stock in Bond…. 111.250’147.250

Raffinad. 19.800 31.100


Opbrengst

,,

66.683 61.278 606.784 670.400
Totaal binnenl.
verbruik ……109.910 137.486 1.173.654 1.405.516

Volgens de Times zijn van regeeringswege afdoende maat-
regelen te verwachten om de consumptie van suiker verder
te beperken.
Op Java blijft de makt zeer vast gestemd. Belangrijke
afdoeningen uit oogst 1917 vonden plaats tot
f
14
1
18 ft f14’/2
voor Superieur en 112
2
/4 fL f13,- voor No. 16 en hooger.
Tot
f
1214 hebben verschillende fabrieken zelfs hunne
restautoogsten verkocht. Britsch-Indië heeft nog het een
en ander gekocht, doch het grootste gedeelte der in den
laatsten tijd verkochte belangrijke kwantiteiten blijft oor-
loopig in handen van speculanten op Java.
Over de Amerikaansche mj.rkt valt heden alleen te
berichten, dat die prijshoudend bleef op onveranderde
noteering. De aanvoeren der week eindigend 9111 bedroegen

51.000 tdns, de versmelt.ingen 42.000 tons en de voorraad
60.000 tons tegen 151.000 tons verleden jaar.
De C u b a-statistiek is als volgt:

1916

1915

1914

Totale oogst ……….3.007.915 2.592.667 2.597.732 tons
,, Exp. sedert 1/12 ’15 2.806.524 2.336.225 2436981
Exp. U. K. van 1/1-14/10

519385 327.112 232.734
,, Frankrijk 1/1-14/10

140.536

5.895

32.988
Totale voorraad op 6111

114.000 145.374

86.000 Exp. Geraf f. V. S. v. N.-A.
111-25110 …………608.451

342.655

94.936

NOTEERI 1GEN.

Londen
.4insterda,n

New York
Data

per

Tates Whife
ç
.”°’

96%

December. Cubes Java:

Cenorifug.
No. 1

fob.

Jaled

17 Nov.1916….
f
23
1
1

471112 –

– . 6,40
10 ,,

1916.. . .

,, 231

4711
1
12 2316

311-

6,52
17 Nov.1915….

1918

4016

1916

2416 5,01
17 Nov.1914….

13!g

311- . .-

6,- fL6,25
21 Juli 1914….

11
1
1

181-

3,26

RUBBER.

De markt had in de afgeloopen week een kalm verloop
en de prijzenondergingen geen noemenswaardige verandering.
De grondtoon der markt blijft evenwel zeer vast.
Noteeringen luiden:
Prima Hevea Crepe loco

217
1
12 einde vorige week 218

11

Dec.

217
3/

,,

,,

,,

218/
Jan./Juni 2/8

•,, 21821
4

Smoked Sheets
1
12 d. minder

,,
1
1d.minder
Hard cure fine Para

314113

31511

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff & Witkamp en Leonard Jaeobson.& Zonen).

Hoe gaarne ook men een bericht van althans eenige be-
teekenis,
8
zou willen opstellen, zoo vervalt daartoe de moge-
lijkheid, daar er niets anders te.vermelden valt dan dat de
prijzen voor het weinige dat van de Ned. Oost-Indische
soorten voorkomt, onveranderd zijn en dat de N. 0. T.-Santos-
noteering, door het gemis aan aanvoer, van 45 e. op 45’/2 c.
moest. verhoogd worden.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
Voorraad
..
Voorraad
1

..

18 Nov. 1916
433.000
6475
2.609.000
6200
12’/jo
11

1916
515.000
6400
2.778.000
6300
12/10
18 Nov. 1915
.487.000

.
5300
2.045.000
6000
12
13
/32
24. Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

San/os
Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo pen
1
Sedert
wcek

1

1 Juli

week

1

1 Juli

18 Nov. 1916 ..

46.000

1.192.000

279.000

6:008.000
18 Nov. 1915 ..

91.000

1.741.000 .323.000
1
6.698.000
VÉTTEN EN OLIËN.

Oleo-Margarine, wederom f3,-hooger,terwijl men voor:
,,Choicest”, op December/Januari-aflading,
f
121,-
2e kwaliteit

.

– 118,-
3e

,;

,,

,, – ,, 99,-
betaalde. .

.

-.
De vraagprjzen luiden thans:
voor le soorten, op Deeember/Januari-aflading,
f
1241125,-
– ,,

3e

,,

,,

,,

,,

,,

,, 102,-
Premier – J u s. Noord-Amerikaansche. Men t’ragt f122,-
voor ,,Choicest”.


Zuid-Amerikaansche. In het begin der week werd voor
Prima
f
100,- en voor . 2e soort
f
95,- betaald; tegen
het einde der week kon men voor 3e soort
f
98,- maken
(alles op December/Januar.i-aflading).
Op Deeember/Januari-aflading wordt thahs yoor le soort

f
105,- en voor 2e soort
f
1001101,- gevraagd.
Neutralla.rd. Nadat voor ronde posten
f
123,-

KOLEN.

Cardiff

Dor-
1

1
Port
deatix

Genuo
1
Said

Oostk. Engeland

La

Rotte,- Cron-

Rivier dom

stadt

22 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

759

betaald werd, werd deze prijs verder geweigerd met tegen-

offerten 9
f
1261128,— (alles November/December-afladiflg).

Imitatie-Neutrallard zonder offerten.
K a t o e n za a dol ie. Op ‘ovember/Januari-afIading wer

den 20.000 Bris. Boterolie verkocht tot
f
83/84,— c. f.

Rotterdam. De noteering is thans
f
87,— c. i. f. Rotterdam,

exclusief molestverzekering.
Geraffineerd Cocosvet. Noteering
f
80,— voor

December-levering.

COPRA. –

ERTS.

1
Bilbao
t Cortha
Grieken. Poti
Dato
Middlc:-
gena Middlcs-
land
Middlee-
Middies-
bro
1
bro’ bro’

bro’

13118 November1916
..
1816 1916

6111

,,

1916
..
1816 1916


15120 November1915
..
171-
1719


16/21 November1914
..
61-
61-
– –
Juli 1914
..
413
51012
519 816

De markt was gedurende de afgeloopen week zeer willig

gestemd; er werden weder belangrijk hooger prijzen bétaald,
2

t.w. voor Java f. m. s.
f
46,.— en voor Molukken telquel
f
43112.

Ceylon cif. Londen £ 39.15.- en cif. Marseille £ 42.12.6
Dalo
(koopers).
NOTEERINGEN

Java f. m.
8.

18 November 1916-..
..
f
46
11

,,

1916..
..

43112

N. 0. T.-condities.

18 November 1915…,
,,
34
)
18 November 1914….
,,
49
20-25 Juli

1914….
,,
288/
4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

18 Nov. 1916. Van Zuid-Amerika was weinig vraag naar
ruimte; er werd ce. 1151- naar Engeland in uitzicht gesteld.
Van Noord-Amerika en Engelsch-Indië werden eenigszins
hoogere vrachten betaald.
Kolenvrachten naar neutrale havens waren stijgende.

GRAAN.

13118 Nov.1916

341-
5916
601-

4216
f7,—

6111

,,

1916

341- 5916 601- 351-
,,6,50

15120 Nov.1915 fr 34,50
501- 5016 3816
,,
6,—


16121 Nov.1914
,,
11,—
1512 1712
161-

-:

Juli 1914
,,

7,—
71-
713
1416k
3/2

51-

DIVERSEN.

Bombay
Burmah
Vladivo-
Chili

D
0
0
West West
stork
West
Europa
Europa
West
Europa (d. w )
(rijst)
Europa
(si,lpeter)

13118 November1916
..
1601- 1951-

15011)

6/11

,,

1916
. .
155!-
1901-
– –
1501-
1
)
15120 November1915
– –
-801-
105!-

7216.1)

16/21 November1914
..
211-

381-
201
1
)

Juli1914
..
1416 1613
251-
2213

Dato

,Londenl


Petro

grad
Odesso
Rotter-
dan,

Ati. Kust
Ver. Stoten
San Lorenzo
.

Rotte,-
l
Rotier-
1
Enge-
R’da,n
dom
~Zi
,
~
,
aal
dom
la;,d

13118 Nov. 1916161-
f
75,—

6l11

,,

1916


1

16/-

122/6
15/20

Nov. 1915


1f
7,50
1219
f50,—
851-

16/21

Nov. 1914

– –
1

61-
06
4716
28,6

Juli 1914
11 d.
713

111
11/
4

1111
1J
121-
121-

HOUT.

Dato

Cronstodt
Golf von Mexico
Holland
Oostk.
Engeland Holland
1
(pitch-
Engeland
(Pitch-
(gezaagd)

(mijn.
pine)
pine)
stuiten)

13118 Novembêr 1916
..


f
336,—
483/61)

6111

,,

1916
..490/-
1
)
15120 November 1915

16121 November1914
..


– –
Juli1914
. .
f12,—
2416
751-
7716

‘) Per zeilschip.

Graan Petrograd per quortor van
496
lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van
480
lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van
165
kub. vi.,
mijnstutten per vadem van
216
kub vt.

– –
Oversge noteeringen per ton van
1015
K.G.
BINNEN VRACHTEN.

De aanvoer was in de afgeloopen week gering en scheeps-
ruimte was in voldoende mate voorhanden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)

Erts nr. Ruhrhavens
Massale

Data
‘/

lostijdl
1
12
lostijd

goed.
Boven-
Waterstand

rijn

13-18 November1916..
– – –
gunstig

6-11

,,

1916..gunstig

15-20 November1915..
.0,45
0,55

wassend

16-21 November 1914..
0,20
0,30

gunstig

20-24 Juli

1914..
0,60 0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

GEBROEDERS CHABOT

ROTTE R DAM

KASSIERS
en
MAKELAARS
in
ASSURANTIËN

Deposito’.-

Rekening-Courant.

Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

koop van Fondsen.

Bewaarnerning en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, ,Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van elken aard.

766

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 November 1916

Nijgh &
Van
Ditmar’s

J.
&
J. M. VOORHOEVE
Uitgevers-Maatschappij

Makelaars in Assurantimn
Wijnhaven 111-113

Rotterdam

Telefoon
7841
-7842-7843
Een polii der

Anno 1836

B
ELAST ZICH MET HET VER-

ROUERDAM
ZORGEN VAN UITGAVEN EN TIJDSCHRIFTEN OP ELK GEBIED

NILLMIJ

1859
Hollandsche Bank
voor
Zuid-Amerikavan

AMSTERDAM

(Banco Holandés de

BUENOS-AIRES
la América
de! Sud)

GESTORT KAPITAAL
f
8.000.000,—.
‘s.Gravenhage, Veenestraat
i

AAN- EN VERKOOP VAN WISSELS OP ARGENTINI
VERZILVERING VAN PESO-COUPONS EN ARG. B. B.
geeft
V
011 e d
i
ge
TELEGRAFISCHE UITBETALINGEN.

REMBOURS-CREDIETEN
INLICHTINGEN VOOR IM- EN EXPORT
zekerheid en rust.

.
GRONINGER BANKVEREENIGING

SCHORTINGHUIS
&
STIKKER

INDIA JUTE Cy-
Winschoten, Stadskanaal, Wildervank,

Sapperneer,Groningen, Deifziji en
Adm. Délégué: JULES DANEELS

Ter Apel
(Firma TIMMERMAN (i SASSEN)

Gestort Kapitaalf 2.000.000,— Reservesf 181.970,16
– Eecloo

Ijzendijke

België

Holland

VERRICHT ALLE BANKZAKEN

Belast zich met het incasseeren van wissels op binnen-
ROTTERDAM

en buitenland
BIERHAVEN 37

Agent voor Nederland:

ROTTERDAM

WEISE
&
CO.
AMSTERDAM

Import
van en Handel in

M.
WINS.
OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA
R 0 T T E R D A M

I
i000
De jaarverslagen der
Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee
munten uit door hunne groote volledig-
500
1
1/ 0/

1
Aan Pandbrieven in omloop voor ruim

991 /

0
/
4

Pandbrieveii
1

5

4
millioen

ton.
12

10

100
J
heid. Zij bevatten steeds tal van de meest uitvoerige specihcaties, oveichten, gegevens en rapporten.
50

INCASSO~BANK
AMSTERDAM ROTTERDAM ALMELO
LEUVEIIAVEN 103

Volgestort Kapitaal
f
8.000.000,—

Reserve
f1.341.000,-

DEPOSITO’S

EFFECTEN EN COUPONS


INCASSEERINGEN
OP
BINNEN- EN BUITENLAND

1

QPEN EN GESLOTEN BEWAARNEMING

AAN-
EN
VERKOOP
VAN
VREEMDE VALUTA’S

SAFE-DEPOSIT

Reeders en Cargadoqrs

GEBR.VAN

Bevrachtingsagenten – Expediteurs

KOOP en
VERKOOP
VAN
SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: VANUDEN”

Auteur