Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 46

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 15 1916

15 NOVEMBER 1916

Ec

onomisch~Sta

ti
cstische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

IE JAARGANG

WOENSDAG 15 NOVEMBER 1916

No. 46

INHOUD.

31z.

HET FEDERAL RESERVE SYSTEEM IN DE VEREENIGDE STATEN. 729
De belangengemeenschap onzer groote spoorwegmaat-

schappijen
………………………………..730
Waardebepaling van voorraad en grondstoffen
………..
731
Een vermogensstaat van het
Rijk………………….
733
Een Engelschman over Midden-Europa
…………….
733 REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED …………
734
MAANDCIJFERS: –
Spaarbankcijfers
……………………………
734
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………735-743
Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
WTisseBcoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,,Statistielcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam, telefoon No.
10685.

A-bonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,

buitènland en icoloniën f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-

rr&ent volgens tarief. –

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uitgevers.

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

14 NOVEMBER 1916.

Het blijkt, dat de meerdere ruimte op de geidmarkt,

die zich, zooals in het vorige bericht vermeld, zoo

spoedig na de maandswisseling voordeed, niet natuur-

lijk was en alleen ontstond door de groote uitbetaling

op de Marinewaarden. De afgeloopen berichtsweek al-

thans was de markt beduidend slechter van middelen

voorzien en vooral de laatste dagen der week was er

meer vraag dan aanbod. De noteering voor particulier

disconto was met geringen omzet regelmatig 2% pOt.

De prolongatie-rente steeg van 2 tot 2% pOt. Daar

de daling voor de prolongatie-rente het grootst was

geweest, kwam de meerdere geldvraag in deze notee-

ring sterker tot uitdrukking.

De regeering. doet weder een beroep op de geld-

markt tot het overnemen van 40 millioen gulden schat-

kistpromessen en -biljetten. De promessen worden

uitgegeven in twee groepen, welke resp. 3 en 6 maan-

den looptijd zullen hebben. De biljetten zullen weder
evenals de laatste maal een looptijd van een jaar heb-

ben.

De groote bedragen, die in de laatste maanden door

de regeering, provincie en verschillende gemeenten

uit de markt zijn genomen, moeten van sterken in-

vloed zijn op de beschikbare middelen. Men mag dan

ook verwachten, dat – de periode van de al te groote

geldruimte voorloopig geëindigd is en dat de eerst-

komende maanden hoogere geldkoersen zullen gezien

worden.

De weekstaat van de Nederlandsche Bank vertoont

slechts geringe wijzigingen. De disconteeringen zijn

met circa ‘drie mililoen en de beleeningen met ruim

vier millioen afgenomen. De bankbiljettenomloop ver-

minderde met ruim vier millioen. Daar echter de

goudvoorraad een millioen lager was en de rekening-

courantsaldi nog circa 7 ton verminderden, bleef het

beschikbaar metaalsaldo bijna ongewijzigd.

De loop der Presidents-verkiezing in de Vereenigde

Staten is zeer vreemd geweest en in den lateren
tijd
zon-

der precedent. Voor de b,uitenlandsche politiek was de

verkiezing ongetwijfeld van belang, maar voor de bia-

nenlandsche schijnt men er minder gewicht aan te

moeten hechten. Zoowel het bericht van de verkiezing

van Hughes als dat betreffende Wilson’s herbenoe-

ming werd ter beurze met een hausse begroet; alleen

tijdens de onzekerheid was de stemming flauw. Men

voelt blijkbaar, dat de sociale invloeden, welke bij de

industrie een steeds grooter rol spelen, tegenwoordig

meer direct werken, dan indirect door de politiek.

HET FEDERAL RESERVE SYSTEEM IN DE

VEREENIGDE STATEN.

Den 16den dezer zal het twee jaar geleden zijn, dat

het Federal Reservestelsel in de Vereenigde Staten
in werking trad. Al is dit tijdsbestek nog vrij kort, zoo
is het toch wel mogelijk, althans eenigermate over de
werking een oordeel te vellen. Vergemakkelijkt wordt

dit door de omstandigheid, dat Paul M. Warburg,
vice-president van den Federal Reserve Board, den
29sten September 1.1. op de Bankers’ Oonvention te
Kansas Oity een redevoering gehouden heeft over
,,The Reserve Problem and the Future of the Federal
Reserve System.”
Uiteraard is hier een verdediger van het stelsel aan

het woord, die echter niet voor de fouten blind is en
trouwens zelf verklaart, dat men het systeem niet
moet beschouwen als een ,,finality”, maar als een

ginning”. Terecht vestigt hij er de aandacht op, dat
het Federal Reserve System eene mislukking zou zijn,

wanneer niet van tijd tot tijd wijzigingen noodig
bleken.
Geldt dit reeds voor normale tijden, in dé tegen-
woordige omstandigheden is het in nog veel strkere
mate het geval.
De Federal Reserve Banks zijn haren werkkring
eenige maanden na het uitbreken van den oorlog be-
gonnen maar de wet ze1ve is behandeld, toen van oor-
log nog geen sprake was. De rol, die de Vereenigde

730

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 November 1916

Staten toen in het internationale bankwezen speelden,

was zeer onbelangrijk en de wet is dan ook voorna-

melijk voor het binnenlandsche geldverkeer gemaakt.
Men wilde de reserves meer centraliseeren, maar was

huiverig om inflation in de hand te werken en hier-

door is een halfslachtig systeem ontstaan, welks ge-

breken te sterker aan den dag treden, naarmate de

positie van Amerika in het internationale geldverkeer
belangrijker wordt.

Paul M. Warburg acht het onjuist, dat de member-

banks nog steeds verplicht zijn een minimum specie-

voorraad als dekking van haar deposito’s aan te hou-

den. Hierdoor toch wordt het hoofddoel: centra]isatie

van den goudvoorraad belemmerd. Gedeeltelijk is hier-

aan tegemoet gekomen, doordat de wetgever kort ge-

leden den member-banks de bevoegdheid heeft ver-
leend, saldi bij de Federal Reserve Banks met specie

gelijk te stellen. Inconsequent is het, dat niet tevens

machtiging is verleend, Federal Reserve notes als

dekking aan te nemen. In de Europeesche landen
wordt
bijna
nergens tusschen bankbiljetten en reke-
ning-courant-saldi onderscheid gemaakt, 0p zichzelf
is het onzes inziens echter de vraag of de wetswijzi-

ging wel wenschelijk is geweest. Men weet, dat Sir

Edward Holden, de Chairman van de London City
& Milland Bank, jaren lang
geijverd
heeft voor het
aanhouden van groote goudreserves door de Engelsche

joint stock banks, en dat deze dan ook bij het uit-
breken van den oorlog in de gelegenheid
zijn
geweest

den goudvoorraad van de Bank of England belangrijk
te versterken. In ieder geval is de dekking
bij
de
member-banks thans in hoofdzaak fictie, aangezien
het goud
bij
de Federal Reserve Banks, dat tegen de-
posito’s der member-banks valideert, double emploi
verkregen heeft.

Hierin zien wij dan ook niet zoozeer een nadeel
van de oorspronkelijke wet, maar wel geldt dit voor

een andere door Warburg aangehaalde bepaling, wel-
ker wijziging wonderlijk genoeg door de Commissie

uit den Senaat werd afgestemd. De Federal Banks
mogen geen bankbiljetten tegen ontvangst van goud
in omloop brengen, dan wanneer een bepaald percen-

tage is uitgegeven tegen commercieele wissels. Als
men nu nagaat, dat op 13 October 1.1. de portefeuille

van alle Federal Reserve Banks tezamen beneden $ 100 millioen bleef, is het duidelijk, dat de uitgifte van bank-

biljetten zeer belemmerd wordt. Dit wenscht m(n trouwens ook ter voorkoming van inflation, maar
Warburg spreekt van een theorie ,,which makes all
Europe laugh at us” en vraagt waarom men in de

Vereenigde Staten anders zal handelen dan in Euro-pa, waar de meeste banksystemen beproefd zijn ge-

bleken.

Inderdaad is het bedrag van de bankbiljetten in
omloop nog gering: op 13 October I.I. was het cijfer
$ 225.000.000. De gedeeltelijke handhaving van den
vroegeren toestand is hierop natuurlijk van invloed geweest, maar toch zou het bedrag veel grooter ge-
weest zijn, wanneer de Federal Reserve Banks zich
door uitgifte van bankbiljetten hadden kunnen mees-ter maken van het ingevoerde goud. In de twee jaren
van haar bestaan is voor een bedrag van ruim
$ 600.000.000 geïmporteerd, maar de member-banks

hebben dit krampachtig vastgehouden.

Paul M. Warburg ziet hierin een gevaar voor de
jaren na de totstandkoming van den vrede. Het be-
schikbaar metaalsaldo der Reserve Banks bedraagt
circa $ 200.000.000, hetgeen waarlijk niet veel is,
wanneer men nagaat, dat bij het uitbreken van den
oorlog voor $ 386 millioen aan nood-biljetten in om-
loop werd gebracht. Bij de vereischte dekking van
40 pOt. zou dan slechts $ 50 millioen voor uitvoer
beschikbaar zijn geweest. En dat na den grootsten
goudtoevoer, dien Amerika ooit gekend heeft. War-
burg dringt er bij zijn hoorders dan ook sterk op aan,
alles in het werk te stellen ter versterking van de
po-
sitie der Federal Reserve Banks. Hij eindigt met de

woorden van den Engelschen schrijver Withers:

,,America is now one of the leading powers in inter-

national finance, and on the wise and skilful use of

its strength the future prosperity of the civilize
world will, to a great extent, depend.”

Men kan zeggen, dat in zijn tweejarig bestaan het

Federal Reserve systeem het binnenlandsche geldver-

keer reeds groote verbeteringen heeft gebracht, en
dat het de
mogelijkheid
opent, ook het internationale
geldverkeer een krachtigen steun te verleenen, maar

dat hiertoe nog wel eenige wijzigingen noodig zijn.

Trouwens ook met hulp van de beste wetgeving ver-

overt men niet terstond de positie, die de Londensche

bankiers door hun kunde en integriteit jarenlang in-
genomen hebben! L. H. v. L.

DE BELANGENGEMEENSCUAP ONZER

OR 0 OTE SF0 ORWEGMAA TSCHAPPIJEN.

Tot besluit zijner berichten in de beide vorige niim-
mers schrijft onze medewerker:

Leidt samensmelting en centralisatie in den regel

tot kostenbesparing en rationeeler beirijfsvoering, bij

een uit zijn aard zoo monopolistisch bedrijf als het
spoorwegbedrijf is dit wel in bijzondere mate het ge-

val en, met het oog op de groote kapitalen, die daarin

zijn en
bij
voortduring worden vastgelegd, ook een
vereischte; met name geldt dit van een spoorwegnet als

het Nederlandsche, dat zoo weinig rendabel en zoo
betrekkelijk beperkt in omvang is en toch, mede we-
gens het groot aantal onderling naijverige verkeers-

centra, zoo lastig te bedienen is.

Zoo zal bijv. van de thans beoogde concentratie ver-
moedelijk wel eene der eerste gevolgen zijn de invoe-
ring eener centrale wagenverdeeling en eener cen-
trale contrôle.
1)
Dat ten aanzien van deze beide be-
langrijke onderdeelen van het spoorwegbedrijf centra-

lisatie kostenbesparing en verhooging van het nuttig
effect moet meebrengen, mag wel als een axioma wor-

den beschouwd.

Vooral hier te lande waar perioden van wagen-

schaarschte wel steeds zullen blijven voorkomen, eens-
deels omdat landbouw- en niet industrie-vezvoer hier
de hoofdzaak is, en anderdeels omdat in tijden van
niet-gestremde scheepvaart de waterweg het leeuwen-
deel van het goederenvervoer trekt, mag in het belang
van de verzenders geëischt worden, dat van de be-
schikbare wagenruimte het grootst mogelijke nut
worde getrokken, hetgeen uitteraard bij verdeeling

uit ééne hand het best gewaarborgd is.

Uit dit oogpunt is ook het leiden van het goederen-
vervoer langs omwegen als een gebrek van het huidige

stelsel te beschouwen, een gebrek dat bovendien de
bedrijfskosten aanmerkelijk moest verhoogen, doch dat
door de belangengemeenschap eveneens zal verdwij-
nen. Wel zal ook bij den nieuwen toestand het ver-
voer niet steeds langs de kortste (trouwens veelal niet
de snelste) route geschieden, doch een omweg als ten-
gevolge van het huidige stelsel bijv. gevolgd wordt
voor vervoer van den Noord-Frieschen Locaalspoor-
weg naar Twente, Kampen en Duitschland, nl. via
Stavoren en Enkhuizen, zal toch voortaan vel ver-
meden worden. Dat dergelijke omleidingen, welke bij
de vernuftige dooreenstrengeling der beide concur-
reerende netten veelvuldig voorkomen, oneconomisch
zijn, behoeft geen betoog; afgezien van de kostbaar-
heid, zijn zij ook uit een technisch exploitatie-oog-
punt moeilijk te verdedigen. Zoo moet om
bij
het bo-

vengenoemd voorbeeld te blijven, elke wagen aardap-
pelen, die van de Noord-Friesche stations naar Twente
of Duitschland wordt vervoerd, een der beide Noord-
zeekanaalbruggen en het Centraal-station te Amster-

1)
Eene centrale contrôle der Ned. spoorwegen bestaat
thans slechts in naam, daar die instelling slechts S.S.,
N.C.S.
en, sedert
1913,
vermoedelijk
N.B.D.S.
omvat.

1 11

15 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

731

dam passeeren, spoorwegwerken, met welker ontlas-

ting groote belangen gemoeid zijn.

Van omleiding sprekende denkt men onwillekeurig
ook terug aan de waarlijk droevige concurrentie-

weeën in het Belgisch-Nederlandsch goederenverkeer,

waardoor de beide maatschappijen ruim een tiental

jaren geleden elkander en het Ned. publiek ten bate

van den Etat-Belge dupeerden; ook hier zal thans de

zoo gewenschte eenheid van belangen ontstaan en zul-
len de maatschappijen een van zin t.z.t. van het her-

rezen België met meer succes de zoozeer noodige ta-

riefwijzigingen kunnen bedingen, dan wanneer zij, als

destijds, onderling kibbelende optraden.

Dat deze eenheid ook overigens in het buitenlandsch

en transietverkeer, zoowel van goederen als van per-
sonen, van groot nut voor de Nederlandsche belangen

kan zijn, ligt voor de hand; tegenover het buitenland
ééne lijn trekkende en daardoor met meer kracht

kunnende optreden, zullen de maatschappijen, niet

meer belemmerd door
con
currentie-overwegingen, zoo-

wel het goederen- als het personenvervoer kunnen in-
richten en leiden op de meest rationeele wijze, onaf-

hankelijk of het Vlissingen dan wel Hoek van Hol-
land, den linker- of den rechter-Maasoever geldt, en

daarmede vermoedelijk zoowel het publiek als zich-

zelve gerieven.
Behalve op andere onderdeelen der eigenlijke ex-
ploitatie (bijv. op den besteldienst, dit vooral in de
groote steden – juist daar mitsdien waar concurren-

tie bestaat – voor de maatschappijen Vrij kostbaar
annex van den spoorwegdienst) zal de beoogde con-
centratie ook haar gunstigen invloed doen gevoelen

bij de verdere voltooiing en outilleering van het
spoorwegnet. Bij de belangrijke wijzigingen, welke op

onderscheiden knooppunten van ons spoorwegnet

dringend noodig zijn, bij den aanleg van rangeerter-
reinen, bij den bouw van werk- en herstelpiaatsen
voor rollend materieel, bij den aanbouw van dat mate-
rieel, bij den aanleg van seininrichtingen enz. zal

voortaan het Nederlandsche spoorwegnet als één ge-
heel worden beschouwd, wat het feitelijk ook is; dat
daarmede het nuttig effect zal worden verhoogd en
krachtsverspilling tegengegaan, ligt voor de hand.

Zooals reeds eerder werd opgemerkt heeft de onder-

havige regeling ook hare schaduwzijde.

Het verdwijnen der concurrentie tusschen de beide maatschappijen zal zeker voor sommige landstrekeu,
althans aanvankelijk, nadeel brengen, ofschoon niet uit het oog moet worden verloren, dat, wat het tran-
sietvervoer betreft, de concurrentie met het vervoer
over de andere havens van Noord-West-Europa en met
de andere internatonale reizigersroute’s blijft be-

staan, wellicht eerlang zelfs in verscherpte mate, en
dat overigens hier te lande de concurrentie met den
waterweg van zoo overgroot belang is en door de
voorgenomen versterking van dezen concurrent (Maas-
kanalisatie, aanleg van Wilhelminakanaal, kanalen

naar Twente enz.) steeds meer wordt.

Voor het algemeen van meer belang dunkt mij het
nadeel, dat thans de Staat bij de behartiging der ver-
keersbelangen komt te staan tegenover één lichaam.
De bevoegdheden, die de wet en de spoorwegovereen-
komsten aan den Staat toekennen, zijn m. i. op eene
concentratie als thans zal ontstaan niet berekend. Zoo
is bijv. de beperking van art. 2 der spoorwegovereen-

komsten tot hoofdspoorwegen m. i. met eene dergelijke
concentratie niet wel vereenigbaar; had de Regeering

van meet-af de exploitatie van het geheele Neder-
landsche spoorwegnet in ééne hand gebracht, dan zou
zij vermoedelijk den exploitatieplicht ook tot locaal-
spoorwegen hebben uitgebreid. Zoo is ook de bevoegd-
heid der Regeering op het punt der dienstregeling
door art. 13 der spoorwegovereenkomsten, volgens het-
welk slechts 5 reizigerstreinen per dag in elke rich-
ting kunnen worden gevorderd, al te zeer beperkt.
Ook de omstandigheid, dat de maatschappijen, of-

schoon eene innige belangengemeenschap vormende,

haar individueel bestaan blijven voeren, kan tot be-

zwaren aanleiding geven, indien bijv. door de Regee-
ring invoering van een rechtstreeksch tarief wordt

verlangd, waartoe do maatschappijen niet wenschen

mede te werken.

Doch vertrouwd mag worden dat de maatschappijen voortaan nog meer dan in het verleden zich de belang-
rijke taak, welke haar is toevertrouwd, waardig zullen

toonen en meer hare kracht zullen zoeken in gemeen
overleg met de Regeering dan in angstvallig wikken,

waartoe wet en overeenkomst haar verplichten.

Zoo mag dan de conclusie luiden, dat de beoogde
belangengemeenschap is te aanvaarden als eene van
de goede vruchten, welke naast de wrange de huidige

crisis ons heeft gebracht.

Het Nederlandsche spoorwegbedrijf, door wijlen
Minister Regout verlost van het spook der personeel-
pensionneering, niet meer verontrust door de belas-

tingplannen van Mr. Treub, door eendracht sterk,

moge in de nieuwe tijden die ons wachten zijn zoo
hoogst gewichtige rol waardig vervullen!

WAARDEBEPALING VAN VOORRAAD EN

GB ONDSTOFFEN.

Telken jare heeft de koopman of fabrikant
bij
het

opmaken zijner balans en bedrijfsresultaten-rekening

– vulgo dicitur winst- en verliesrekening – de

steeds moeilijke vraag te beantwoorden, naar welken
maatstaf zijn voorraad grondstoffen en handelsgoe-

deren voor de balans moet worden gewaardeerd. Ac-

tueel heeft deze vraag nog meer belang omdat deze
stukken mede tot basis moeten strekken voor het in-

vullen van het aangifte-biljet voor de oorlogswinst-

belasting..

De koopman, die deze wet ter hand neemt, vindt

in deze prikkellectuur wel een aantal strafbepalingen

tegen opzettelijk onjuiste en valsche opgaven, doch

geen directe beantwoording der vraag, welken maat-staf de wetgever voor zijn voorraadswaardeering oir-

baar acht. Wel vindt hij in het toepasselijk ver-
klaarde artikel 10 der wet op de inkomsten-
belasting de bepaling, dat afschrjving op be-
drjfszaken volgens goed koopmansgebruik geoor-
loofd is. Terecht mag hij hieruit afleiden, dat hij ook bij zijn waarde-taxatiën naar goed koopmansgebruik

behoort te handelen; en waar de uitdrukking, dat
iemand een goed koopman is, niet steeds zonder
twijfelachtigen bijsmaak wordt, gebruikt, meen ik dit

te mogen verduidelijken in dier voege, dat de voor-

raad moet worden getaxeerd zooals een eerlijk en

voorzichtig koopman dit behoort te doen.

Drie methoden van taxatié liggen hierbij voor de

hand:

1
0
.
de waardeering volgens inkoopsprijs,
2
0
. de waardeering volgens actueele marktwaarde,

3o de taxatie volgens inkoopsprjs doch met de

beperking, dat indien de markt teruggegaan
is, niet hooger gewaardeerd wordt dan de

actueele marktwaarde.

Van deze drie methoden schijnt mij de laatste de

meest verkieselijke en in n o r m a 1 e omstandigheden
voor den goeden koopman aanbevelenswaardig. Een taxatie toch eenvoudig naar inkoopswaarde heeft bij
prijsteruggang het voor den voorzichtigen koopman
terecht onoverkomelijk bezwaar, dat de aldus opge-

maakte balans een geflatteerd aspect zoude vertoonen

en het vermoedelijk verlies op grondstoffen en goe-
deren daarin niet wordt gedisconteerd.

Taxeert de koopman volgens actueele marktwaarde,
dan boekt hij bij oploopende markt een winst, welke
hij bij lateren teruggang der prijzen niet zal kunnen realiseeren; hij zal dan in een volgend boekjaar, in-
dien hij voor lageren prijs moet verkoopen, tegenover

732

ECONOMISCHSTjTISTJSCHE BERICHTEN

15 November 1916

een boekwinst, welke hij niet heeft genoten, een

boekverlies moeten stellen, dat hij feitelijk niet hëeft
geleden, en van dergelijke boekingen is — en terecht
– geen voorzichtig koopman gediend.

Om deze beide bezwaren te ontgaan, wordt dan ook

veelal het derde systeem gevolgd, waarbij de koop-
man zijn balanswaarden tot geen hooger bedrag te

boek stelt dan de actueele marktwaarde van zijn voor-

raad goederen, maar tevens geen winst boekt op goe-
deren, welke hij nog niet heeft gerealiseerd.

In n o r m a 1 e omstandigheden acht ik. deze waar-

debepaling, welke vrij algemeen gevolgd wordt en
door een aantal autoriteiten op boekhoudkundig g-

bied wordt aanbevolen, dan ook aanbevelenswaardig
en juist.

Niet aldus in abnormale tijden van hooge con-

junctuur en zeker niet in de hoogst abnormale tijden,

welke wij thans beleven. Een groot aantal artikelen

hebben een zoo abnormaal hoog prijs-niveau bereikt

als nooit tevoren en men moge verschillen over de

vraag of de teruggang der prijzen na het einde van

den oorlog na korteren of langeren tijd zal intreden
en of een eenigszins hooger prijsniveau bij enkele

artikelen niet blijvend zal blijken, in ieder geval is

een hoogst belangrijke teruggang der prijzen voor de

meeste artikelen tot het normaal prijsniveau met aan

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te verwachten.

De koopman, welke zijn zaken niet liquideert, zal

zijn voorraad ook bij deze abnormaal hooge prijzen

moeten aanvullen, want wil hij zijn zaken blijven
drijven, dan moet hij zijn fabriek gaande houden,

zijn voorraad althans voor zoover dit noodzakelijk is,

in magazijn hebben – stilstand in zijn bedrijf betee-

kent achteruitgang. —; maar het noodzakelijk onaf-

wendbaar en te voorzien gevolg hiervan is, dat hij
bij de komende prijsverlaging een aanzienlijk verIies

op zijn voor zijn bedrijf noodzakeljken voorraad zal

moeten lijden. Hierop behoort hij als voorzichtig

koopman reeds nu bedacht te zijn. Wanneer zijn be-
drijf niet medébrengt, dat hij uitsluitend inkoops-

contracten afsluit, welke tevens aanstonds door ver-koopscontracten gedekt zijn, in welk geval van meer

dan gewone winst ook thans bij de stijging der prij-
zen geen sprake is geweest, heeft hij het vooruitzicht

om bij het intreden der prijsdaling zijn voorraad met
verlies te moeten verkoopen. Ik acht het dan ook
volkomen gewettigd, wanneer hij reeds nu hiermede

rekening houdt en zijn voor zijn bedrijf noodzake-
lijken voorraad tot geen hoogeren prijs te boek stelt dén dien, welken zijn artikel in normale tijden heeft en waartoe de prijs binnen korteren of langeren tijd
vermoedelijk zal dalen.

Bij de bepaling van dezen normaien prijs kan dan de wet op de oorlogswinstbelasting zelve als.voor-

beeld worden genomen. Evenals deze wet toch
de winst over de drie aan den oorlog voorafgaande

jaren als vergelijkingscijfer aanneemt, kan de koop-
man, naar het mij voorkomt, volstaan met zijn for-
malen voorraad te taxeeren naar den doorsneeprjs,
welken dit artikel -had in de jaren 1911-1912 eá

1913, en zulks in de gewettigde verondersteiling, dat
zooals de economische geschiedenis ons leert,
bij
her-
stel der gewone toestanden een nivelleering der prij-
zen is te voorzien.

Ik schrijf hierboven met voordacht, dat dit geldt
voor de n o r m a 1 e voorraden van den koopman.

Mijn overwegingen gelden allerminst voor den koop-

man, die prijsstijging voorziende, zijn voorraad heeft
opgevoerd tot een hooger quantuin dan hij voor zijn
bedrijf noodig heeft of pleegt te houden. Evenmin
gelden zij voor den koopman, die tijdelijk in andere
artikelen handelt dan waarin hij zijn
bedrijf
pleegt
uit te oefenen en’ van wien niet verwacht kan wor-

den, dat hij zijn tijdelijk gelegenheidsbedrijf zal blij-
ven voortzetten. Voor hen beiden is prjsverlies op
een voorraad, welken zij niet of voor zooverre zij dien

niet in hun’ bedrijf hadden of noodig hebben, niet

met voldoende zekerheid te voorzien om hiermede
rekening te mogen houden.

Evenmin als de fabrikant zijn fabriek op de balans

brengt tegen de verkoopswaarde, daar hij niet van

plan is, die fabriek te verkoopen, maar er zijn bedrijf

in blijft uitoefenen, behoeft de koopman zijn voorraad

op de balans te brengen voor een abnormale markt-

waarde, wanneer hij in verband met de blijvende uit-

oefening van zijn bedrijf dien voorraad niet kan

verkoopen zonder hem terstond weder aan te vullen.
Een volledige toepassing dus van het ook in de prac-

tijk aanvaarde continuïteits-beginsel.

Ik kom derhalve tot de.conclusie, dat de koopman

zijn normaal quantum, goederen, welke hij voor de
voortzetting van zijn bedrijf moet hebben en houden,

•niet hooger op zijn balans behoeft of behoort te zet-

ten dan voor den doorsneeprjs van het artikel ge-

durende de drie aan den oorlog voorafgaande jaren.

Ik ben mij volkomen bewust, dat de door mij hier-

boven verdedigde theorie afwijkt van de tot dusverre

algemeen gangbare. Indien ik wel ben, ingelicht zou
in Augustus 1914 in Zürich een staathuishoudkundig

congres worden gehouden, waâr o.a. een, onzer meest

bekende economen de stelling zou verdedigen, dat

een wereldoorlog op economische gronden absoluut
onmogelijk was.

Zoo heeft de wereldkrjg op allerlei gebied seen

aantal bijna als axiomata beschouwde stellingen aan
het wankelen gebracht of de practische onhoudbaar-
heid in deze excéptioneele tijden daarvan aangetoond.

Ook hieraan ontleen ik de vrijheid om mijn boven-

staande meening, die naar ik mij vlei, op een theore-
tisch logische basis staat en groote practische voor-
deelen aanbiedt, bekend te maken.

Ik wil hieraan nog uitdrukkelijk toevoegen,, dat ik

haar, geheel afgezien van de’oorlogswinstbelasting, in
het licht der tegenwoordige omstandigheden voor de

juiste houd. Welk standpunt de fiscus ten aanzien

van de waardebepaling in balansen zal innemen, ligt
natuurlijk nog in het duister en het is zelfs twijfel-

achtig of hieromtrent uniformiteit zal worden ver-
kregen. Dit geldt trouwens ook voor vele andere pun-
ten, welke voor het invullen van het biljet op de oor-

logswinstbelastjn-g in aanmerking komen; ik noem
bijv. de vraag of het agio bij uitgifte van aandeelen
als winst moet worden beschouwd. In ieder geval
acht ik het wenscheljk om den fiscus volkomen kla-
ren wijn te schenken en dit kan zeer gemakkelijk ge-
daan worden, door
bij
het invullen van het biljet aan
te geven,, welke wijze van waarde-bepaling hierbij is
gevolgd.

Hopenlijk zal dan de naar het mij voorkomt prac-
tisch verstandige, billijke en theoretisch juiste opvat-
ting, mits loyaal toegepast, ook door den fiscus wor-
den aanvaard.

Mr. J. SALOMONSON.

Hoewel het hierboven ontwikkeld denkbeeld van
den geachten schrijver ook naar onze meening alles-
zins overweging verdient, meenen wij toch op een bezwaar van de toepassing der idee de aandacht te

moeten vestigen. De mogelijkheid van een blijvend verhoogd prijsniveau laten wij buiten beschouwing,
alsook de moeilijke bepaling van wat
normale
voor-
raden zijn in een bedrijf, dat groeit, zich wijzigt of
zich over meerdere gebieden uitbreidt, zooals dat met
zoo tal van bedrijven, ook in de korte spanne t’ijds,
die de wet op de oorlogswinstbelasting tot norm stelt,
het geval is geweest. Maar
wij
willen er op wijzen,
dat indien een industriëel bij’ verhoogde productie-
kosten — niet slechts zijn grondstoffen, doch ook
steenkolen, oliën, machines, en last not least arbeids-

bonen zijn gestegen – zijn op het tijdstip der balans-
opmaking aanwezige fabrikaten waardeert op den
gemiddelden prijs in 1911/13, hij een verlies boekt,
dat door den geachten schrijver waarschijnlijk’geens-

1.5 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

733

zins is bedoeld. Intusschen, voor den koopman in
engerez zin, en in bovenstaand artikel wordt slechts
van den koopman gesproken, geldt dit bezwaar niet

of in zeer geringe mate. . p

EEN VERMOGENSSTAAT VAN HET RÏJK.

Het wetsontwerp tot regeling van de inrichting
der Staatsbegrooting en Staatsrekening, dat in dit

blad de vorige week uitvoerig behandeld is, geeft in

zijn onderdeelen zeker nog tot velerlei beschouwingen

aanleiding. Op zichzelf is dit voorstel reeds daarom

belangrijk, omdat behalve de voordeelen, die in de

memorie van toelichting opgesomd worden, zeker
nog wel mag aangemerkt worden de te verwachten

grootere belangstelling bij het publiek voor de
Staatsfinanciën, wanneer jaarlijks een duidelijker

beeld daarvan zal gegeven worden.

Indirect leidt de voorgestelde regeling echter tot
een ander punt, dat de minister wel aanroert, doch

jammer genoeg niet uitwerkt; n.l. de opstelling van

een vermogensstaat van het rijk.

De minister zegt hiervan:
,,Het ligt voor de hand, dat het vooralsnog onmo-
gelijk is – vermoedelijk altijd onmogelijk zal blijven

– om van de bezittingen en verplichtingen van den

Staat jaarlijks een balans op te maken en aldus te con-
stateeren of het vermogen inderdaad op peil gebleven
is. Zulks behoeft echter niet terug te houden van

becijferingen omtrent de toe- of afueming van het

vermogen.”

Wanneer men nu ziet dat andere landen, b.v. de
drie Scandinavische rijken en Zwitserland wel een

dergelijke balans opmaken, dan komt het toch vreemd
voor dat dit hier op onoverkomelijk bezwaar zou

stuiten. Op de absolute onaantastbaarheid der ver-
schafte gegevens zal men in die landen toch ook wel
niet aanspraak maken. Slaat men het Statistisch Jaar-boek van Denemarken op, dan vindt men een uitvoe-

rige en duidelijke berekening der verschillende activa
en passiva van den Staat, die tenminste een beeld
geven van den financieelen toestand van het rijk.

De moeilijkheid der waardebepaling van vele bezit-
tingen is voor onzen minister toch zeker geen over-
wegend bezwaar, want bij hetgeen hij bereiken wilde

is hij voor die berekening ook niet teruggeschrikt.

Ten slotte blijft er toch ook wel een nadeel over,
als de minister niet nog een stap verder gaat. Uit de
berekening der afschrijvingen, die hij noodig heeft om

juistere begrootingscijfers te krijgen, volgt onvermij-
delijk een zekere waarde van het Staatsvermogen.
Stelt men deze nu, zooals in de bovengenoemde landen
geschiedt, tegenover het totaal der schulden, dan
komt men voor Nederland tot een veel ongunstiger

resultaat dan daar.
Terwijl men in de jaren 1914 en 1915 vermeld
vindt (omgerekend in millioenen guldens):

Netto
Actief.

Passief,

vermogen.

In Denemarken

564

261

+ 303

Noorwegen .

337

240

+ 97

Zweden ……..1044

404

+ 640

Zwitserland ….

288

252

+ 36

zou men, op grond van de gegevens, door den Mi-
nister verstrekt, aangevuld met eenige nog in aanmer-
king komende posten, voor Nederland de volgende

cijfers krijgen: Netto
Actief.

Passief.

vermogen.

797

1406

– 609

In werkelijkheid verhoudt zich onze financieele toe-
stand tot de vier genoemde rijken zeker anders dan
deze cijfers aangeven. Het lijkt daarom gewenscht, dat
de Minister door aanvulling zijner berekeningen in
bedoelde richting onjuiste conclusies voorkomt.

II. E. S.

EEN ENGELSCHMAN OVER MIDDEN-EUROPA.

Aan het vraagstuk van de handelspolitieke toena-
dering tusschen Duitschland en Oostenrijk-Hongarije

werd enkele maanden geleden in dit tijdschrift (pag.

357 v.v.) reeds een uitvoerig artikel gewijd. De aan-

gelegenheid is er een, die telkens weer onze aandacht
zal moeten hebben en ten aanzien waarvan telken-

male ook nieuwe tendenzen zich voordoen, die ons

voeren tot juister besef van de kern van het probleem,

die aanwijsbaarder naar voren gaat komen in de uitin-
gen van hen, die zich met het vraagstuk bezighouden.

Getrouw aan de loffeljke eigendommelijkheid van

de Duitsche publiceerende wetenschappelijke

orga

nen: in de vraag van den dag systeem te brengen,

heeft in zake Midden-Europa Prof. Dr. Pranz Eulen-

burg, op waardevolle wijze recapituleerende besprekin-

gen gegeven van de literatuur over dit onderwerp. In

het Weltwirischaftliches Archiv,
Bd. 7, Heft 2, pag.
379 v.v. en Bd. 8, Heft 2, pag. 394 v.v., vindt men

deze besprekingen opgenomen.

Het ligt niet in de bedoeling voor dit tijdschrift
een dergelijk werk te verrichten als Prof. Eulenburg

tot stand bracht. Zeer zeker zal het onderwerp nog

menigmaal in bespreking moeten genomen worden,

ten einde alsdan te trachten de invloeden op Neder-
land en Nederlands werkzaamheid, waarin de midden-

Europa-politiek zich ten slotte zal uiten, in beeld te

verkrijgen.

Aan het slot van zijn laatste bespreking wijst
prof. Eulenburg er op hoe de beschouwing van het
vraagstuk zich verdiept en daarmede verhelderd heeft.
Met het bekende werk van Priedrich Naumann
,,Mi-

teleuropa”,
beschouwt Prof. E. eene afbakening ge-
steld in de beoordeeling van het plan; de enthusiaste
voorstelling van een economisch-avonturier als Nau-

mann, heeft sedert die der logische critici naast zich

gekregen. ,,Aller Voraussicht nach werden diese kri-
tischen Stimmen recht behalten” zegt Prof. E. Het
dreigement van den ,,gesloten handeisstaat” blijft voor

mij toch ook nog altijd het zekerst ontkend in de

woorden van den Pruisischen handeisminister Sydow,
dat economische kwesties geen gevoelskwesties zijn.

Toch is het boek van Naumann nu maar niet weer

over boord te gooien. Een boek als
,,Mitteleuropa”
heeft om zoo te zeggen zijn lezerskring vôôrdat het
verschenen is en ongetwijfeld blijft nog lang in den

geest van den Duitscher, die zich in deze oorlogsdagen
patriot voelt, (de ,,Auslands”-Duitscher niet te ver-
geten) de Naumannsche gedachte hangen.

Het wil mij daarom van beteekenis voorkomen, .dat

in Engeland aanleiding werd geacht te bestaan het
Engelsche publiek eene vertaling voor te leggen van

Naumaun’s boek
1)
en dat iemand van de capaciteit
van Prof. W. J. Ashley eene uitvoerige inleiding

daarbij schreef, waarin de beteekenis van het werk wordt uiteengezet. Hoe Prof. Ashley over het boek
denkt, kan misschien ook den Nederlandschen beoor-
deelaar van het Midden-Europa-plan dienstig zijn.
Een excerpt van de inleiding volgt hier. Prof. Ashley zegt, zijn bericht is 27 Juni j.l. geda-
teerd, dat Naumaun’s boek de belangwekkendste oor-
logspublicatie is, welke in Duitschland het licht zag.
Allereerst wordt de wordingsgeschiedenis van Nau-
mann als persoonlijkheid geboden en Ashley meent er
uitvoerig op te moeten wijzen, hoe Naumanu een van
die menschen is
bij
wie wijziging der omstandigheden
voert tot radicale wijziging in hunne gevoelens, welke

menschen ergo zijn: ,,peculiarly sensitive to the move-
ment of contemporary feeling”, maar die dan ook

zonder veel beleid eenige opwelling, welke in het brein
van zekeren menschenkring te zaliger of onzaliger
ure opwelt, als denkbeeld zonder ,,maar” uitspreken.
Ashley brengt dit aldus tot uitdrukking: ,,One

1)
Central Europe.
Fr. Naumann. Eng. uitgave bij P. S.
King& Son Ltd. 1916.

.’

ç

734

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

15 November 1916

sometimes wonders, be it remarked in passing, whe-
ther German writers, even Naunaann, do not some-

times forget that a good many people outside Ger-
many can read German.”

Voor Ashley komt Naumann’s plan neer op de ves-
tiging van een federalen staat met Duitsche beïn-

vloeding, echter is daarmede niet gezegd dat in de be-

doeling ligt, tusschen de centraal-Europeesche landen,
eene onbeperkte tolgemeenschap te vestigen. Toch is

voor Prof. A. het doel waarop de voorstanders afstuien,

van Midden-Europa te maken een ,,self-sufficing eco-
nomic area”. Met de beperkingen, die in het voren-

staande weergegeven werden, concludeert Prof A. ten

slotte: ,,Anyhow the making of a tariff union is going

to be seriously attempted from the German side”. Onze
inlêider meent bijzonder te moeten wijzen op het feit,

dat een man als Schmoller, die ,,has the reputation

of that statesmanlike caution which waits to bless a

m6vement till it is well under way”, zich nu in de

,,Neue Freie Presse”
voor enge tariefbanden heeft
uitgesproken. Voor Prof. Ashley is het Midden-Euro-
pa.plan een daad van verblinding, een voorstél waar

dé bezwaren duim dik bovenop liggen.
Hij
heeft er

echter oog voor, dat deze ook in Duitschland niet ont-

veinsd worden en noemt in dit verband speciaal Prof.
Harms’ voortreffelijk boekje
,,Deutschtancls Anteil
enz.” Maar aan het slot van zijne opmerkingen zegt

Prof. Ashley toch: ,it looks very much as if Germany

will try to do both regain its previous foreign trade

and create a Oentral-Europe with internal preference

but that if it has to make a choice it will choose Oen-

tral-Europe and hope to regain its foreign trade at

some later season”.
De publicatie waarvan de inleiding hier ter.sprake

kwam,
wijst
er inderdaad op, dat ook de antagonisten

van dè Midden-Europeesche. gédachte
Duitscit
lezen.

De stem van een autoriteit als Ashley blijft in de be-trokken kringen natuurlijk niet ongehoord en volko-
men juist zal dan de opmerking van Prof. Eulenburg
blijken te zijn: ,,Wenn wir aber mit dem handelspoli-
tischen Zusammenschluss vorangehen so wird die

Neigung dazu in anderen Staaten wesentlich ge-

strkt.”
Duitschland zal zich dienen af Le vragen of het
zulks wenschelijk acht.

GE H.

liJ

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvo erverboden. Verboden is de uitvoer
van alle
specerijen
(verboden was reeds de uitvoer van peper) en tevens die van
reukstoffen.

Verkoopvanconsenten. ‘Aangezien blijk-
baar’bij vele belanghebbenden de meening bestaat, dat
uitvoer-consenten, welke ten name van een bepaald
persoon verleend zijn, zoo noodig nog weer verhandeld
mogen worden; zoodat de uitvoer van bedoelde goe-

deren plaats vindt door een ander dan dengeen, op
wiens naam het consent oorspronkelijk verleend was,
acht de Minister van Landbouw het wenschelijk ter algemeene kennis te brengen, dat elke verkoop van

een consent door den oorspronkelijken houder, tenzij
zulks in de betrokken uitvoerregeling speciaal mocht
zijn geoorloofd, tengevolge zal hebben het intrekken
van het verhandelde consent en eventueel eene schor-
sing van den eiporteur als zoodanig.

Rijst, gort en havermout. Ingevolge art. 6,

le lid der Distributiewet is door den Minister van

Léndbouw, enz. verboden, dat zonder zijn schriftelijké

toestemming rijst, gort en havermout anders worden
gebruikt dan voor menscheljk voedsel.

Aardappelen. Door den Minister van Land-
bouw is aan de Vereeniging van Aardappelmeelfabri-
kanten te Veendam medegedeeld, dat het verbod van

vermaling van voor consumptie gschikte geelvlee-
zige aardappelen ook na- 1 dezer gehandhaafd zal wor-

den. Met de vermaling van verdere hoeveelheden wit-

vleezige en niet voor consumptie geschikte geelvlee-

zige aardappelen kan niet eerder worden aangevan-
gen, dan nadat door fabrikanten in onderling over-
leg maatregelen zijn getroffen, opdat de partijen,

welke door het vermalingsverbod van geelvleezige –

aardappelen aan het aan – iedere fabriek toegewezen contingent zijn onttrokken, worden aangevuld.

Voorts is, met wijziging van vorige beschikkingen,

thans nader bepaald, dat het vermalen of verwerken

van geel- en witvleezige aardappelen verboden is, met uitzondering van die partijen, welke blijkens eene ver-

-klaring, af te geven door of vanwege de Aardappel-

vereeniging voor de menschelijke consumptie onge-
schikt zijn. –

Opgave v a n voorraden v a n ijzer

e n, s t a a 1. Nu eee Rij kscomrnissie voor de ditri-

butie van ijzer en staal is ingesteld, acht de Minister

het wenschelijk zoo spoedig mogelijk een overzicht te’ verkrijgen van de voorraden ijzer en staal, welke hier

te lande aanwezig zijn. In verband hiermede is aan

de burgemeesters verzocht alle personen, welke daartoe
naar hunne meening in aanmerking kunnen komen,

ten spoedigste ingevolge art. 9 der -Distributiewet uit

te noodigen, opgave te doen van de
bij
hen aanwezige
voorraden zoowel van bewerkt als onbewerkt ijzer en

staal. Deze opgave zal het eerst moeten geschieden

omtrent de hoeveelheden, welke omstreeks 15 dezer in

voorraad zijn en zal vervolgens elke maand herhaald

moeten worden, teneinde geregeld op de hocigte te

kunnen
blijven
van uitbreiding of vermindering der

yoorra den. – – –

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKOIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij 50 particu-

liere ápaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen
Spaarbankbond) gedurende October 1916.

Spaarbanken met een

Bedrag in Guldens

Posten

aan inleggers vers. huldigd
bedrag van:

In leg

beali,g

I,ileg

beneden
f
100.000

9.397

8.195

83

26

f
100.000-,, 500.000

138.405

122.955

2.575

842

500.000-,, 1.000.000

167.988

162.948 2.326

985

1.000.000-,, 2.060.000

469.176

377.562 4.936 2.284

2.000 .O00–,, 4.000.000

244.629

342.274

2.332 1.486

4.000.000–,, 7.000.000

637.046

543.632

7.067 4.601

boven
,,7.000.000 1.268.524

958.726 27.513 12.365

Totaal ..
2.935.163 2.515.292 46.832 22.589

Totaal October
-1915 2.394.686 -1.827.232 39.364 20.272
S11

,,

1914
1
1.640.397 12.249.402 27.815 23.727

October.
. . . . 19 16

1915

1914

Uitgegeven nieuwe boekjes
3044

2526

1591
Geheel afbetaalde boekjes..

1965

1874

3292 –

Overzicht van inleg en terugbetaling bij
de Rjks
postspaarbank.

SEPTEMBER
1916
1915
..

1914

6.934.162
f
5.971.767

f
4.004.332
Terugbetalingen

.. ,,
5.573.942 ,,
4.498.393
,,
4.501.849
Tegoed der inleggers
op
ultimo ……….
198.853.737 ,,182.497.421
180.808.470
Nom. bedr. der uitst.

Inlagen

………..
f

staatsschuldboekjes
26.196.700 ,,
24.240.400
24.331.650
Spaarbankboekjes:

op ultimo ………..

Aantal nieuw uit-

gegeven
9.706
8.804
5.175
Aantal

geheel af-
betaald
5.784
6.189
4.867
Aantal

uitstaande
1

op ultimo
1.721.418
1.682.901 1.671.707

15 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

735

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

11
Noveniber
1916
20
Juli
1914

(Disc. Wissels.
4’/sseclert 1Juli
1
15
3
1
/
2
sedert23
Mrt. ’14
}-
ed.

Be1.Binn.Eff.
4’12

,
1

,,

1
15
4
23

1
14
Bank
lV
r
sch.jflIt.C.
5112

,,
19Aug.’14
5
,,

23

,,

’14

Bank van Engeland
6

,,
14 Juli ’16
3
,,

29 Jan.
1
14

Duitsche Rijksbank
5

,,
23 Dec. ’14
4
,,

5 Febr.’14

Bankvan Frankrijk
5

,,
20Aug.’14
3
1
1
,,

29Jan. ’14

Oosteur. Hong. Bk.
5

,,
10Apr.’15
4
,,

12 Mrt. ’14

Russische Staatsbk.
6

,;
27 Juli ’14
5

.,,
1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,, 10

,,

’15
5
,,

6 Febr.’14

Zweedsche Rijksbk.
4’I2

,,
1Mei’16
4
1
12
,,

6

,,

’14

ZwitserscheNat.Bk.
4e12

,,
2Jan.’15
319
,,

19

,,

’14

Bank van Italië ..
5

,,
.
1Juni’16
5 ,,

9Mei

1
14

Fecler.Res.Bk.N.Y.
3-5 ,,
4Febr.’15

Javasche Bank.. ..
3
1
12

,,
1 Aug.’09
311t
,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

i4,nsterdarn

Londen
1
Berlijn IParijsl N. York
Data

Part.
1
Prolon-
1
Part.
1
Part.

Part.
1
Cali-
disconto

gatie
1
disconto disconto disc.

money

Ook dollars waren flauwer en liepen terug tot 2,43e18.
Skandinavië stationair. Kopenhagen de geheele week ca.
66,10, Stockholm schommelend tusschen 69,25 en 69,35.
Berlijn en Weenen steeds aangeboden en gestadig dalend,
resp. van 42,32
1
12 tot 42,15 en van 26,95 tot 26,70. Roebels zeer flauw, enkele dagen sprongsgewijze dalend
slot ca. 7281
4
.
Alleen Zwitserland was eenigszius vaster, oploopend van
46,70 tot 48,85, daarna weder iets aangeboden en sluitend
op 46,70.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht
Zicht

0
Da
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in

.
(in frs.
(in cents
(in

cents
per £)
P.

,)
p. Rrn. 4)
pet gid.)

11 November 1916
4.76.45
5.84
1
12
69’14
40
11
/ja
Laagste d. week..
4.76.45
5.8212
69’14
40’116
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.8411
70
40″/ia
4 November 1916
4.76.45
5.8481
4

70’/a
41

28 October

1916
4.78.35 5.84
1
!,
70
1
18
41

Muntpariteit.. ..
4.86.87
5.1811
4

95 ‘li
40e/t.

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Week
Plaatsen en

Noteerings. 20 Oct. 27 Oct. 28 Oct..3 Nov.

3Nov. Landen

1
eenheden
1
1916
1
1916

1916

11
Nov. ’16
6-11

,,

’16

211
4
1
)

2
1/

5
18
121

4_51

– –
2
8
14
.
1121)
2
1
18.
1
14

2-14

5
I9
18

4-18

2114-112
1 1

30 0.4N.’16
2
1
1s.
1
12

2-3’12

5
19
1

4-918

2
1
/4.
8
12
Alexandrië..
Piast. p.
£
97818 97819
97
2
18
97818 97219

23-280ct.’16
114-214

214-312

5
19/

4
2
18

2-
1
12
B. Aires ….
d.p.gd.pes.
49189
49
9
182
49181
49
1
18
4918
Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
114
1
18
114118

114
1
18
114
1
18
114’/

8-13 Nov.’15
4.81
4

381
9
.4

471
9
.551
9

118
Hongkong
. .
id.
p. $
212e18
212es
2
1
218
2121
21218

9.14 Nov.’14

2
18
/16.3

5’14-6
Lissabon….
d.p.escudo
3419
33218
3311s
33
2
18
33
1
14

Madrid

….
Peset.
p. £
23.50
23.40
23.33 23.50 23.35
20-24Jul.’14
3
1
1e.
8
11

2 l/..8/
4

281
4
.9/
4

218-18

2
1
1

11
4
-2 ‘/8
1′,lontevideo.
.
d.
p.
peso 5218
5218
53
533/
532/
je

Montreal..
..
$
per
£
4.7618
4.76e1s
4.7618
4.761a
4.76
8
19

2)
Noteering
van
10
November.
Petrograd
..
R.
p. £ 10
153
154’/4
155’12
156
1
12
158
1
12
R.d.Janeiro
1)
d.
p.
milr.
1271
82

1211
4

12
7
182
12
7199

12 7182

T.ira

n

Ç
i –
313
21
3
150
32.-
31.98

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
ljksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen

1

Berlijn

1

Parijs

6 Nov. 1916

..
11.64
42.35
41.8712
7

,,

1918

. .
11.64 42.32
1
/2
41.90
8

1916

..
11.64
42.32’1 41.87’/2
9

,,

1916

..
11.63/4
42.2212
41.90
10

1916

..
11.83
42.25
41.85
11

1916

..
11.62/4
42.15
41.85

Laagste der week
11.
42.12’1,
41.80
Hoogste

,,

,,
11.65
42.37
1
12
41.90
4 Nov. 1916

..
11.65
42.35
41.9712
28 Oct.

1916

..
11.6214 42.60 41.82
1
/
Muntpariteit

..
12.102/
8

59.26
48.-

Data

1
Zwitser-
1

land
Wee,,en
Kopen.

1
hagen

1

Stock- holm
Batavia
telegrafisch

11
Nov. 1916
46.75 26.70
66.12’/j
69.25
99-1001 Laagste d.
w.
46.65
26.60 66.07
1
12
69.20

Hoogste
,,

,,
46.85
27.20
66.15
69.37
1
12

4 Nov. 1916
46.85
27.10 66.15 69.35
99-100
28

,,

1916
46.50
28.-
66.25
69.25
99*

100
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67
6.67
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt was de geheele week flauw. Alle koersen
brokkelden meer of minder af.
Londen liep terug van 11,65 tot 11,62
5
1s, Parijs van

41,87
1
1 tot 41,82
1
1.

Ouu.UgUwÂ

. . OSIIU
}.

.VL
14 .JIS 14

.fl. 4

SO
Singapore . . id. p. $ . 214/,a 2/4/,a 214/,e 214
2
/ja 214/ie
Valparaiso
1)
d. p.pap.p. 10
9
182 10
9
118
10812
1018 10 171
Yokohama . . sh/d.p. yen 2/1
11
/j9 2/1 ‘/io 211 9/, 211/io 211 9/,9

‘) Noteeringen op 90 dagen.

Wegens het ontbreken van Engelsche post missen wij de
t..:s1…..j….t..

..i.
….._..-. T …..A…. …._.
A,.
..C.-.,1.-.,..

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dageljksche ont-
vangsten en onttrekkingen van. goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.

te New York.

11

Nov.
1916
……..
34
8
/je
71ij1
4

,,
1916
……..
32/
68’/4
28 Oct.
1916
………
32’/4
21

,,
1916
……..
32’/s
67e/s

13 Nov.
1915;
…….
24/19
50’14
14 Nov.
1914 ……..
22
8
/s
47
4
18
20

Juli
1914 ………
24’/,9
.54118

2.44
‘/
2.43
8
14
2.48
81
4

oujteujanuscite
1VISbC1UVLCVL1UCU t11

SJVuucuvautIcaibcsVV-

New York
pen week. De noteeringen van
den aanvang der week, welke
ons nog bereikten, volgen hieronder:
4 Nov. 6 Nov.
4 Nov.
6 Nov.
2.44
2:4
4
Alexandrië
97
3
18

97
8
18
Petrograd
..
156
1/
156118

2.44
Buenos Aires
4921

49192
RiodeJaneiro
12132
121

2.43
8
14
Calcutta
..
114
1
18

114
1
18
Rome
……
32,-
32,03

2.43514
Hongkong
..
212
7
18

213
Shanghai

..
312
1
1
312e19

2.4351a
Lissabon
.. . .
331

3218
Singapore . .
21411
214/,
Madrid ……
23,32’/

23,19
Valparaiso.
.
10
11
11a
10
1
/is

2.43I1
Montevideo..
53/

53
1
/ie
Yokohoma
..
211/
211f1l
2.44’/4
Montreal ….
4,76e18

4,76e18

736

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 November 1916
NEDERLANDSCHE BANK.
.

OVERZICH’ VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

VERKORTE BALANS OP 11 NOVEMBER 1916.

(In duizenden guldens.)

Activa,

Binnenl.Wis-(H.-bk.

/
55416.790,17
sels, Prom.,

B.-bk.

197.549,82
enz. in disc.( Ag.sch.

12.305.785,56

f

67.920.125,55
Papier o. h. Buiten!. in
disconto

……………………..

Idem eigen portef..

.
7.919.431,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
H.-bk.

28.519.407,51
7.919.431,-

ncl. vrsch.

B.-bk.

4.516.544,23
11
i
in rek.-crt.
Ag.sch.

33.685.000,87
op onderp.

/
66.720.952,61
1
1

OpEffecten

……
f
60.983.452,61
1
1
OpGoederenen Spec. ,,

5.737.500-
66.720.952,61
1
1

Voorschotten a.h. Rijk ……………..
..14.012.996,62

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
62.449.965,- Muntmat. Goud..
. .
,
1
‘521.7•06.660,15
1
12

f
584 .156 .625 ,15
1
/1
Munt, Zi!ver, enz.. ,,

6.449.827
3
64
1
12
Muntmat. Zilver

590.606.452,80
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.143.970,12
’12
id. van
1
1
5
v. h. kapit. ,,

3.956.173,25
,,’

9.100.143,37
‘1
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

.1.400.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

63.273.799,66

/
820.953.901,62

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de vo!gende
verschil!en:
Meer

Minder Disconto’s
2.669.382,06
Buitenlandsche wissels …
.
Beleeningen
.

4.226.239,84 Goud

………………
.

1.044.191,52
Zilver

………………
131.880,22
.Bankbiljetten……….

..
4.251.000,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
68O.275,90’/a

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

11 Nov.
1916
1

4 Nov.
1916

Aan schatkistpromessen..
fi 15.910.000,-
f117.910.000,-
waarvan -rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,, 52.000.000,-
54.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
. .
,, 85.090.000,- .,, 85.090.000,-
Aan zilverbons

………
,,,

16.835.511,50
16.352.165,-

Data
Goud
Zilver
fi

k
bift

je en
Andere
opeischbare
schulden

11

Nov.

1916

….
584.157
6.450
7i0.45á
50.211
4

,,

1916

….
585.201 6.318
744.709
51.672
28

Oct.

1916

.. ..
583.642
.
6.531
730.338
76.022
21

,,

1916

….
583.658
6.410
715.965 91.762
14

,,

1916

….
584.677
6.273
715.453 90.348
7

,,

1916

..
. .
587.354
6.189 708.521
99.0701)
30

Sept.

1916

.. ..
587.360
6.597
700.782
108.636
23

,,

1916

….
587.367
6.931
678.644
143.451
16

,,

1916

.. ..
587.373
7.000
678.243 146.374
9

,,

1916

.. ..
.583.879
7.160
675.829 146.397
2

,,

1916

….
584.865
7.460
679.571 134.879
26 Aug.

1916

….
585.813
8.231
657.109
140.467
19

,,

1916

….
587.278
8.694
659.399
133.792

13

Nov.

1915

….
407.608
2.973

.
565.997
24.873
14

Nov.

1914

….
171.945 4.689
477.014
20.798

25

Juli

1914

….
162.114 8.228
310.437 6.198

‘) Waarvan Rek. crt. saldo van het Rijk
f
2.694.000.

Data

Disconto’s

Belee.
Besch,k_
baar
Dek-
kings-
Hiervan
Totaal
Schatkist-
fin gen
Metaal_
perc,en.
promessen
saldo
tage
rechtstreeks

11 Nov. 1916 67.920-
52.000
66.721
431.577
75
4

,,

1916
70.590.

54.000
70.927
431.346
73
28 Oct. 1915
99.035
83.000

.
63.153 428.001
73
21

,,

1916
98.853 83.000
60.507 427.622
73
14

,,

1916
93.911
78.000 59.502 428.889
73
7

,,

1916
105.286 89.500 59.986
431.122
73
30Sept.1916
105.616
89.500.
60.662 431.171
72
23

,,

1916
106.005
89.500 –
61.692
428.984
72
16

,,

1916
106.348
89.500 62.736 428.547
72
9

,,

1916
105.368
88.500
63.168
425.731
73
2

,,

1916
97.276 80.500 64.043 428.532
74
26 Aug. 1916
75.887
59.500 64.757
433.626
75
19

,,

1916
70.087
53.500
65.766 436.430
76

13 Nov. 1915
74.737
39.560
91.827
291.874
69
[4Nov.1914
185.594 77.500
132.242
76.884
35

25 Juli 1914
67.947
.14.300
61.68 43.521
1
)
54
1)
Op
de basis van
2
12 metaaldekki.ng.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Gu!dens.)

Data

Goud
Zilver
.

bÎe’
;n

Andere
l›eischb.-

schulden

69.085 24.716
149.637
56.224
71.599 24.806
145.520 67.471
***
*** *** ***

9

Sept. 1916
…….
2

,,

1916
…….

19

,,

1916
……
24.377 145.373 60.171

26

Aug. 1916
………
70
..069

42.3,83
32.477 133.915
32.249
11

Sept. 1915
…….
23.496
21.3.10
131.969
14992
12 Sept. 1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057
31.907
110.172 12.634

Data
Dis-
conto’s

Wissels,
-buiten
N.-Ind.
bctoalbaar

1 1
Eelee-
nin gen


Diverse
rake.
ningen’)

Beschik-
baar
metaal- saldo

Dek-
kings.
percen.
lage

9Sept.1916
6.749 35.485
65460
7.486 52.629
46
2

,,

1916
6.871
37.841 67.579 7.365

53.807
.45
26Aug.1916

19

,,

1916
7.151
37.544
61.677 7.796
.
53.337
46

11 Spt. 1915
5.932
14.138 49.611
23.849 41.628
45
12Spt.1914
6.971
7.079 .71.009
3.699
15.414
31

25 Juli 1914
7.259
16.395
47.934
.2.228
.4842
1
)
44

1) Sluitpost.der.activa.

1 2) Op de basis van
1
11 metaaldekking.

Passiva.

Kapitaal ………. ……….. ………
f

20.000.000,-
Reservefonds

……………. ……..
,,

5.155.090,93
1
1
Bankbiljetten in omloop …… ……..
,, 740.457.560,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

2.717.582,3.5
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
/


Van anderen ……,, 47.493.067,80
,,

47.493.067,80
Diverse rekeningen

………………
5130.600,53’12

/
820.953.901,62

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

431.576.871,23
‘Ii
Op de basis van
2
.15 ,metaaldekk,ing …….
,,,

273.443.229,20
1
/2
Minder bedrag.aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..
,,,2.157.884.355,-

15 November 1916 .

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

737

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere1

Div. reke-
Dato

Metaal Circulatie opeischb. Disconto’s1 ningen ‘
schuldcn

23 Sept. 1916..

650

1.098743

876

718

16

,,

1916..

658

1.132

759

874

724

2

,,

1916..

643

1.155

715

885

727
2

1916.
.1

708

1.054

791

882

623

25 Sept. 1915..

879

958

1.940

865

1.262

26 Sept. 1914..

845

999

895

734

320

25 Juli 1914..

645

1.100

560

735

3Ö6

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLAN-DSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 1 NOVEMBER 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 72.876.970

Governm.DebtC 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

54.426.970

£ 72.876.970

£ 72.876.970

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.187.415
seçurities ..

£

42.188.153
Publicdeposits,,
51.107.437
Othersecurities,,105.714.121 Other deposits ,,
116.622.055
Ntes ……..,,

35.652.675
Seven-day and
Gold and silver
other buis..,,
21.412
coin

……..1.936.370

£185.491.319 1

£185.491.319

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal circulatie Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

8 Nov. 1916 56.495

37.172

**,

***

1

,, 19 10

56.363

37.224

137.188 28.500 105.807
25 Oct. 1916 56.063

36.686

135.319 28.500 103.862
18

,,

1916

56.455

36.668

134.934 28.500 12.633

10 Nov. 1915 55352

33.199

87.690 28.500 44.621
11 Nov. 1914 69.281

35.519

33.679 11.500

13.924

22 Juli 1914
t
40.164
1
29.317

Dato
Gov.

1

Sec.
Other

1
Sec.
Public

1
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve
kings-
percen.
tagel)

.8 Nov. 1916 42.188
100.683
51.597
111.252
37.773
23’14
1

,,

1916 42.188
105.714
51.107
116.622
37.589
22
8
/8
25 Oct. 1916 42.188
102.443
52.543
112.172 37.827
23
18

,,

1916 42.188
101.390 55.589 108.496
38.237
23
1
/4

10Nov.1915 18.895
97.667
48.958
90.415
40.603
29
1
1
8

11Nov.1914 17.004
105.091 19.249 137.287
52.212
33
1
/8

22 Juli 1914 11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52°/8

8)
yerhouding tusschen
Reserve
en
Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 7 NOVEMBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ………………….Mk

2.527.91’5.000
davon Goldbestand ………………2.511.881.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..
,,
252.942.000
Noten anderer Banken …………….5.150.000
Weehsel ……………………….,,

7.795.391.000
Lombardforderungen ……………. .,,

14.637.000
Effekten ……………………….

67.536.000
SonstigeAktiva ………. ……….,,

633.792.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds ……………………

85.471.000
Notenumlauf ……………………

7.245.928.000
Sonstige tiLglich flillige Verbindlichkeiten

,,
3.403.665.000
Sonstige Passiva ………………..,,

382.304.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens ht cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dek-
Daarvan Kassen-

Csrcu.

kings.
ata

duo

Goud

scheine

latie

percen.
tage
‘)

7 Nov. 1916 2.527.915 2.511.881 252.942 7.245.928

38
31 Oct. 1916 2.522.286 2.506.076 229.445 7.260.036

38
23 ,, 1916 2.519.997 2.503.402 360.971 7.033.624

41
14 ,, 1916 2.518.042 2.501.223 340.427 7.126.51-6

40

6 Nov. 1915 2.466.885 2.432.490 960.323 5.910.018

5
7 Nov. 1914 1.921.580 1.885.416 859.218 4.084.842

68

23 Juli 1914 1.691.398 1.356.857

65.479 1.890.895

93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine:

Darlehenskassenschoine
Dato

Wissels
1
Rek. Crt.

Totaal

In kas bij
uitge

de Rcichs-
____________

geven
1
bonk

7 Nov. 1916 7.795.391

3.403.665

2.596.900 242.400
31 Oct. 1916 7.877.607

3.458.360

2.528.800 218.700
23

,,

1916 7.615.881

3.586.148

2.520.700 346.700
14

,,

1916 7.478.921

3.289.675

2.466.000 326.600

6 Nov. 1915 4.285.295

1.574.536

1.905.000 916.000
7 Nov. 1914 2.642.943

1.282.060
1
1.120.000 855.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

• Te goed

• Uitge.
Data

Goud

Zilver in het bui. Wissels

stelde
teuland

wissels

9 Nov. 1916 5.009.400 325.798 1894.720 632.052 1.368.906
2 ,, 1916 4.992.020 326.094

933.780 576.256 1.371.186
26 Oct. 1916 4.921.979 328.047

870.920 479.672 1.374.928
19 ,, 1916 4.885.785 328.560 778.340 452.150 1.377.592

11 Nov. 1915 4.782.030 361.467 1.005.794 273.237 1.897.011
12Nov.1914 – – – – –

23 Juli 1914 4.104.390 639.620

-.

1.541.080…….

1*
Buitgesu.

Bank-

Rek. Crt. 1 Rek. Crt-
Data

Belcening voorsch.

betten

Particu.
1
Staat

a/d. Staat

heren
9Nov.1916 1.362.108 6.400.000 15.972.641 1.797.823 122.052
2 ,, 1916 1.380.300 6.600.000 16.128.286 1.743.294 180.888
26 Oct. 1916 1.185.351 8.600.000 16.589.150 2.730.840 200.977
19 ,, 1916 1.175.617 8.600.000 16.800.016 2.541.756

79.451

11Nov.1915 568.930 7.200.000 14.18,8.166 2.524.972

59.179
12Nov.1914 –

23 Juli 1914 769.400

5.911.910 942.570 400.590

738

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 November 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Tegoed
Zil

Schat- 1 Dis.

tenlan

jeu helee.j latie

rant
Data n. et.

Goud uh bui

kist bil
1
conto’s Ci, –

Rck.
Con-

5Nov. ’16
1.556
2.055
110
6.014
798
7.935 1.770
29 Oct..

’16
1.559
2.055
107
5.368
764
7.875
1.708
21

,,

’16 1.556
2.055
104
5.278
779
7.720
1.659
14

,,

’16
1.554
2.055
104
5.144
798
7.587
1.620

5 Nov.
115

1.604
35
26
3.119
1.249
5.054
1.397
5 Nov.
’14

1.548
216
41
..

.

.
1.587
2.781
963

21 Juli ‘141 1.601
1

144

74
1
. . . .

757
1
1.634
1
1.099

V.
BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Sociét6 Génrale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen: De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

1 Metaal 1 Belee,,. 1 Belcen.
1
Binn. 1
mci.
1
van
1
van
1
wissels
1
Circu- 1 Rek.
1
Cr1.
Data

buiteni. buitenl.
1
prom. d.

en

1
latie.

saldi.
saldi
1
,’ordcr.
1
Provinc. belec,,.
1

2 Nov. 116 352.036 76.639 480.0001 45.520 828.562 115.235
26 Oct. 1916 352.330 76.443 480.000 44.075328.431 114.262
19

,,

1916 352.872 76.033 480.000 39.834 828.739 110.068
12

,,

1916 351.110 75.847 480.000 43.101 828.252 111.877

4 Nov. 19
1
51
1
58.
1
361 41.3511440.0001 56.8301522.0001169.516

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA,

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAALhISTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Dokkings-
Data

Goud

Zilver Wissels
[
Deposito’s

Perccn °

lage
‘)

13 Oct. ’16 386.977 13.991 101.094 559.990 12.815

71
6 ,, ’16 394.348 11.377 99.486 568.758 13.349

72
29Sept.’16 387.195

7.811 106.578 560.725 16.249

71
22 ,, ’16 378.443

7.842 111.590 558.403 17.519

70

15 Oct.’15 286.788 19.748 43.959 343.766 14.791

82

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Beeningen
Data

Reserve Deposito’s Circulotie
j

en

Surplus
disconto’s

Reserve

11Nov.’16 695.480 3.564.210 31.240 3.401.890

109.730
4 ,, ’16 688.160 3.502.350 31.500 3.346.610

112.370
28 Oct.’16 670.440 3.441.070 31.600 3.304.560

105.730
21 ,, 16 638.450 3.426.210 31.630 3.320.730

76.010

13Nov.’15 742.250 3.344.840 34.890 3.113.160

188.800
14Nov.14 442.800 1.925.350 106.730 2.133.170

7.410

25Juli’14 467.880 1.958.320 41.730 2.057.570

26.170

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 11 November 1916.
Door de groote kapitaalseischen, die bij voortduring aan
de geldmarkt gesteld worden, valt het deze moeilijk de lage
noteeringen te handhaven, die gedurende langen tijd haar
kenmerk waren. Wel liep de prolongatie-koers in de afge-
loopeh week een oogenblik tot 2 pCt. terug, doch het slot
is veel vaster: 2Y
4
, onder den invloed der aankondiging
van eenige zeer belangrijke uitgiften.
Door deze concurrentie van nieuwe waarden is de belang-
stelling voor
Nederlandsche staats fondsen
nog steeds zeer
matig. Toch kunnen de koersen zich yrijwel handhaven.
5 pCt. obligatiën sluiten zelfs
Olie
pCt. hooger.
Voor
buitenlandsche staatsobligatiën is
de vraag eveneems
zeer gering met uitzondering van Russen, die bij voortdu.
ring van een willige houding blijk geven. Vooral het slot
was wederom zeer gunstig.
Van niet-Europeesche fondsen werden Japanners en
Chineezen eenige punten hooger verhandeld. Ook voor
Zuid-Amerikanen, inzonderheid Brazilianen, keert de vraag,
ofschoon nog in beperkte mate, weder, nu de mogelijkheid
bestaat, dat Brazilië de rente-betaling in 1917 zal hervat-
ten.

4 Nov. 8 Nov. 11 Nov.
Rijzingof

5
0
/o Nederl. Werk. Schuld..
102
2
/je
1Ö218 1021

+ Ol
ie

3
8
11 01
Nederl. Werk. Schuld. 85
1
18

85
1
11

$S’l,o
+ 1/18
3 °/o Nederl. Werk. Schuld.. 7611
4

77
1
18

7611
4


2’/2
0/o
Nederl. Werk. Schuld

64
1
12

64
12
/je
64118 – 018
5
0
/o Oost-Indië 1915 ……101
21

101
1
111
101
‘ho
– li
g

3 112
0/
Pruisen (Consols).

56

53

52

-4
4
1
12
0
/0
Iwangorod Dombrowa 6511
4

67
‘/2

71112 + 5814
4 .o/
o
Nicolaï …………..

64
11
/11
65
0
18

66 ‘/o

+ l
‘1
16

4
0
/0
Rusland 1880 ……..59/ie 59
2
116 601,6 + 1
4
0
1 Rusl. Zuidwest ……. 63
8
/2

63

6411
11e
+ l/,e
4
0
1 Orel Griasi 1887 ……57
1
/2

58
81

58/

+ 1114
4
0
1 Rusl. Rothschild 1889

63

63
1
/to
64
1
14 + 1
1
14
4
‘ijs
Rusland Hope …….. 66Olie 66
/10
66/mo –
4
0/
Rusl. Rothschild 1891

61
8
/
16
63e18

63
1
18 + 2’/t
4
0/
Rusl. Rothsch. 5e emissie 62 112

63 ‘/2

65

+ 2
1
12
5
0/,
China 1912 ……….

69 “/ie69’11e

70

+
‘lom
5
0/
Japan 1908-1909 . . .

88
1
1e

8818

88/4 +
1
18
5 ‘ijo Brazilie …………..

601f,

.61

62

+ 1114
5
Of,
Sao Paulo 1905 ……86’/2

671

67
1
14 + 1
1
14
5
0
/o
Dominica …………

95’/2

9611,

9611g + l’/,
3’12
01
Uruguay 1892 ……
56°Iim 53’18

55114 –

De
..oirnerileaansche
afdeeling hier ter beurze heeft zich
aanvankelijk weinig gestoord aan het verloop der verkie-
zingen in de Unie. Men hield meer rekening met onmid-
dellijke zakelijke factoren en vond hierin blijkbaar aanlei-
ding te over om als kooper op te treden. Zoo was, vooral
in de eerste helft van de afgeloopen week, cle stemming zeer
vast, o.a. voor American Hide & Leather, Cities Service,
Central Leather, die 23
3
/s pCt. stegen enz. Voor spoorweg-fondsen bestaat nog steeds goede belangstelling tot hoogere
prijzen, vooral Missouri’s, Southern Rail en Chicagd Rock
Island.
De herkiezing van Wilson, – die de invoering van hooge
beschermende rechten uitsluit, – bracht de stemming even
aan het wankelen, maar spoedig volgde herstel.
Marine-soorten werden veer hooger gezocht, vermoedelijk
op het bericht, dat het comité, dat omtrent de fundeering
van de achterstallige dividenden moet beraadslagen, thans
is geconstitueerd.

4 Nov. 8 Nov. 11 Nov.

Advance Rumely ……….28’/ – 32

32

+ 3
0
14
American Beet Sugar …… 104v/s 105
1
1, 105/, +
°/,
American Can …………83
1
/4

66

.

64’/4 + 1 ‘ho
American Car & Foundry .

73
8
1

75

/io
75’1 + 1’12
Anierican Hide & Leather 67
1
1e 72 741, + 6/m6
Am. Smelting &Ref…….lll’/2 114
0
18 112
1
18 + 1 Of,
Anaconda Copper ……..197/4 200 203
1
‘/,e + 512106
Central Leather ……….100/z 111

1231

+23’/s
Cities Service …………290’/, 300

304

+ 13’1
Dominion Steel ……….73
8
/4

77

79
11
11e + 6
8
11
Gulf States Steel ………. 94’/

98
1
18

981i6 + 4Vie
Republic Iron & Steel . . .

80 .

8614

86
8
14 + 6214
Standard Milling ……..96
1
11 103

102
8
12
,+ 6
Studebaker Corporation …. 134

137
1
12
132
1
/4 -11
Steel Corp. ………….. 117/8

124
5
/, 122
13
116 + 4 ‘
2
/io
West Penn.Tract.&WaterCy 64’12 6912 69’12 +
5
Atehison Topeka ………. 108
11
1e
109
1
1,1
108111,0 + 718
Chic. Rock Island ……..36’/4 43
1
12
41
1
18 + 4718
Denver ………………

21
7
18

24

221,

+ /,e

15 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

739

4 Nov. 8 Nov.
11 Nov.
Rijzingof

Ene

………………..
39V2
4011
4

39
8
18

8
18

Kansas City

…………
28
8
/4
30
1
18
29
1
14
+
Vs
Missouri Kansas en Teas.
11
1
19
13’/io
13
+
Pls
Miss. Kans. en Tex. pref…..
21
28 1/4
28
+
7
Southern Pacific ……….
1028/4

11318
10312
+
814

Southern Railway ……..
28v/s
2918
29/

+
l’Iis
Texas
&
Pacific Railway
. .
171i6
lOIs
1818
+

/ie

Union Pacific …………
152 /s
154
152
1
14
+
Vs
Intern. Merc. Mar. Common
46/is
48V4
48
1
1
+ 211

,,

,,

,,

pref…..
118
71
121
3
18
121
8/
+
3 ‘/

Het vrij levendig verloop van de Amerikaansclie afdeeling
heeft de aandacht van de
locale
markt eenigszins afgeleid.
De stemming voor locale fondsen was nochtans zeer villig.
Bijzonder gunstig was de houding van
cultusr fondsen,
die tegen sterk stijgende koersen uit de markt werden ge-
nomen, naar aanleiding van de weer hoogere suikerprijten.
Aandeelen Handelsvereenigïng Amsterdam en Linde &
Teves verbeterden niet minder dan respectievelijk 23 en
35 pCt.
Ook eenige
industrieele fondsen konden weer zeer belang

rijke koerswinst behalen. Aandeelen Stokvis & Zonen ste-
gen van 301 tot 360 pCt.
Bankaandeelen,
die een oogenblik hun opwaartsche be-
weging onderbroken hadden, hebben deze thans weer hervat.
Aandeelen Ned.-Indische Handelsbank stegen ruim 14 pun-
ten, Koloniale Bank 5 punten enz.
Alleen de
snijnbouwafdeeling,
schier geheel verlaten, sluit
in reactie.
Ook in den
oliehoek
blijft het stil. Slechts Koninklijke verlaten de week op iets hooger koerspeil op gunstige x-
ploitatieberichten van de Aug10 Egyptian Oillields. Sumatra
Palembangs waren mede iets vaster. Overigens blijft de
stemming voor oliefondsen echter zeer lusteloos.
De vraag voor
rubberfondsen is daarentegen belangrijk
toegenomen, hetgeen naast de betere prijzen voor het pro-
duct besteed ook en vooral aan de zeer gunstige maand-
producties te danken is. Zoo produceerde de Amsterdam
Rubber over October 297.000
14
K.G. rubber tegen 169.000
14 K.G. in dezelfde maand van het vorig jaar en mochten
de aandeelen dezer onderneming naar aanleiding van deze
gegevens een koerswinst boeken van 1414 pOt. Niet minder
willig was de houding van andere soorten. Zoo stegen
Serbadjadi’s 26 pCt., Kendeng Lemboe 30 pOt., Basilam
Rubber 1614 pOt. enz.
Het steeds meer wegdoezelende uitzicht op vrede en de
betrekkelijke rust in het molest ter zee, heeft de ingeslui-
merde vraag naar onze
scheepvaartpapieren
plotseling weer
wakker geschud. Aandeelen Holland-Amerika Lijn wer-
den op 18 pCt., Kon. Nederl. Stoomboot op 15 pCt., Kon. HoIl. Lloyd op 8 pCt. hooger koerspeil uit de markt geno-

men.
Tabakken
deelden, zonder speciale aanleiding, mede in de
gunstige houding, die de locale markt in de afgeloopen
week over het algemeen eigen was. Zoo golden aandeelen
Deli Batavia 41414-42414-434% pCt., Deli-Mij. 4987/
s

510-521 pCt.

4 Nov. 8Nov. 11Nov.
Rgof

Koloniale Bank ……
……160
8
/8
163

166

± 5’1I

Ned.
mci.
Handelsbank . . . 230

234

244814 + 148/4

Ned. Handel-Mij resc ……. 192
8
14 191
8
18 196
1
12
.4..
38/

Amsterdamsche Superfosf. . 186
1
14 187
1
12
189
‘[s + 3
Van Deventer’s Glasfabr. . . 138’12 141

140

+ lVs

Ned. Scheepsbouw-Mij ……193

198

18918 _31/

Stokvis & Zonen ……….301

350

360

+ 59

Wester Suikerra.ffinaderj . . 21114 212

210112 – 1 ’14

Vorstenlanden ………….234

23481
4
241

+ 7
Handelsvereen. A’dam……390

400

413

+ 23

Linde & Teves …………195

220

230

+ 35

Guyana Goud Placer Mij. .. 16

15Vs 16

Oost Borneo …………..45
8
/8

44
1
12

44112 – 71

Pittsburgh Coal ……….44 814

46

43814 – 815

Geconsolideerde ………… 168
8
/8 167
1
/is 166/2 – 2’19

Koninklijke …………..514

518

51914 +5
1
14

Perlak

……………….63 ’12

6171
8

62114

– 181
4

Sumatra Palembang ……236

238’/is 239
VI
+ 3112

Amsterdam Rubber ……..205
8
/4 216

220

+ 14 1/4

,,Basilam” Rubber ……..102’/i 112

119

+ 16V2

Dcli Batavia Rubber ……155
1
/4 160

163

+ 7
8
14

Kendeng Lemboe ……….218

234

248

+ 30

Serbadjadi …………….309

321

335

+ 26

Holland Amerika Lijn …… 435 ‘/2 452

453 ‘/2 + 18
Kon. Ned. Stoomboot ……249
8
/8 262

26412 + 15
1
18
Kon. Hoil. Lloyd ……….204

21211
4
212

+8
Stoomv. Mij. ,,Oostzee” . . . . 389’12 397

397112 + 8

4 Nov. 8 Nov. 11 Nov.
Rijzing of
daling.

230
239 240
+
10
161
8
18
167
1
/2
167
+5/8
414’/4
424’/2
434814
+
20’/2
49818
510 521
+
22118
234
8
12
242
244814
+
10
1
14
511
522
1
11
520
+9
84
8681
4

86814
+
2814

41
1
12
3912
39118
– 1518

18
1
18
20114

18112

77
8292
83/4
+
6814

Te L o n d e n was de beurshouding in de afgeloopen week
vrij gunstig, o.a. voor Consols, Peruvians en Uruguay’s.
Naarmate de waarschijnlijkheid veld wint, dat in het begin
van het nieuwe jaar een groote Engelsche oorlogsleening
zal worden uitgegeven, worden ook de oude 434 pCt. oor-
logsobligatiën, wegens het daaraan verbonden conversie-
recht, op hooger koerspeil gezocht.

Te P a r ij s is eindelijk het resultaat van de inschrijving
op de tweede Fransche oorlogsleening bekend geworden.
Dit is niet schitterend. Er werd voor fr. 11.360 millioen
ingeschreven tegen fr. 15.500 millioen op de vorige leening.
Toch gaat het niet aan van een fiasco te spreken, nog min-
der is het billijk, dit resultaat met de Duitsche oorlogs-
leeningen te vergelijken, zooals in de vijandelijke pers ge-
schiedt, daar het rijkste gedeelte van Frankrijk door
Duitschland is bezet.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
13 November 1916.

T a r w e. Als resultaat der week valt weder eene prijs-
verhooging aan alle markten te constateeren en de ver-
schijnselen, die daartoe hebben geleid, zijn weder dezelfde,
die in onze overzichten der laatste weken reeds meer dan
eens zijn genoemd. De grootste belangstelling ondervindt
nog steeds de weersgesteldheid in Argentinië. Gewoonlijk
richten de markten in dat land zich naar de groote graan.
termijnmarkten in Noord-Amerika en eene geheel onafhan.
kelijke marktbeweging is in Buenos-Aires en Rosanio uit.
zondering. In dit buitengewone seizoen met groote afwij.
kingen in de tarweoogsten, nu na den tegenvaller in Noord-
Amerika het Argentijusche resultaat van de allergrootste
beteekenis is voor de tarwe-voorziening van Europa, nu
dienen de veerberichten uit Argentinië in sterke mate tot
richtsnoer voor de Noord-Amerikansche prijsbeweging. Uit
de marktberichten uit Chicago, die iederen ochtend in onze
dagbladen te vinden zijn, valt vrijwel geregeld na te gaan,
hoe het weder zich den vorigen dag in Argentinië heeft ge-
houden. En met zeer weinig uitzonderingen waren die be-
richten ongunstig voor den te velde staancten oogst. Slechts een enkelen keer viel een weinig regen, geheel onvoldoende
voor de groote behoefte. Meer en meer wordt gevreesd, dat
na den kleinen Noord-Amerikaanschen oogst, weiks op.
brengst zoo onbevredigend is geweest, dat export van tarwe
uit nat land nauwelijks mogelijk zoude zijn, indien niet een
groot overschot van den vorigen oogst was achtergebleven, ook in Argentinië de tarwe-opbrengst zeer veel geringer zal
zijn dan in vorige jaren. Reeds worut berekend, dat, wanneer
Noord-Amerika op den tegenwoordigen voet blijft exportee-
ren, met den aanvang van 1917 de tarweuitvoer daar zal
moeten worden gestaakt, wil het land zelve zich niet voor een tekort aan tarwe zien geplaatst. Misschien moge deze
voorspelling overdreven zijn, zooals dikwijls met pessimis-
tische opvattingen op dit gebied het geval is, doch in Ame. rika zelve vreest men althans zoo ernstig voor overmatigen
uitvoer, dat daar van verschillende zijden op Regeerings-
maatregelen tot beperking wordt aangedrongen. Geen won-
der dus, dat de oogstberichten uit Argentinië steeds grooter
belangstelling wekken, naar gelang de droogte-tijd aan-
houdt.
In Engeland worden krachtige maatregelen genomen
om de gelukkig overvloedige Australische tarwe tijdig en in
voldoende hoeveelhedeis in Europa ter beschikking te heb-
ben. Volgens mededeelingen van den Australischen Minister
Hughes zijn 500 stoomschepen met een inhoud van 1.400.000
ton bevracht voor het vervoer van die tarwe. Voor neutrale
landen zal hoogst waarschijnlijk geen Australische tarve
beschikbaar worden gesteld, doch groote geregelde tarwe-
aanvoer uit Australië zoude voor die landen, tenminste bij

Amsterdam Dcli ……….
Besoeki Tabak Mij……….
Deli Batavia …………..
Dcli Maatschappij ……..
Rotterdam Dcli ……….
Senembah …………….
West Java Thee ……….
Ned. Centraal Spoorweg
Noord Brab. Duitsche Spw.
Boxtel-Wesel …………
Madoera Stoomtram pref.

740

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 November 1916

hunne tarwe-inkoopen, eene vermindering betekenen ven
de concurrentie van Engeland, Frakrijk en Italië in Argen-
tinië. Ok voor ons land is daarom het vraagstuk ian den
aanvoei- der Australische tarwe van zeer groote beteekenis.
Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, omdat daar de
voor uitvoer beschikbare tarwehoeveelheid niet zoo groot
is, voor Britsch-Indië, waar de oogst eveneens goed is uit-
gevallen. De boven omschreven feiten, die welhaast veront-
rustend mogen worden genoemd voor de volksvoeding van
vele landen, spiegelen zich af in de zeer hooge tarweprjzen,
welke in de uit’oerlanden, Noord-Amerika en Argentinië,
reeds meer dan het dubbele bedragen van Juni 1916 ‘en I:og
steeds sterke neiging tot stijgen vertoonen.
M a 1 s. Ondanks de vrij goede Noord-Amerikaansche
oogstberichten vertoonen zich voor diÏ artikel allengs de-
zelfde verschijnselen als met de tarwe het geval is. Zeer
sterk hebben daartoe in de afgeloopen week de sprinkhanen
bijgedragen, die zich in Argentinie •in veel sterkere, mate
vertoonen dan in de laatste jaren liet geval was geweest.
Vooral de Noordelijke gedeelten der Republiek, waar tevens
de grootste hoeveelheden mais worden verbouwd, worden
vrijwel ieder jaar geteisterd door sprinkhanen, doch in de
laatste jiCren had men met succes maatregelen tegen eene te
groote ontwikkeling dier plaag kunnen nemen. Dat schijnt
nu echter te zijn mislukt en nadat de droogte de jonge mais
reeds in haar groei had belemmerd en in vele gevallen den bodem -ongeschikt had gemaakt -voor den uitzaai, hebben
nu de sprinkhanen de vooruitzichten nog sterk verminderd.
Reeds in het begin der week had de geregelde prijsstijging van de laatste weken haar tempo versneld, doch sedert en-
kele dagen ‘is met ongeëvenaarde sprongen de prijs verhoogd.
Aan het einde der week bedroeg die voor loco-maïs te Bue-
nos-Aires reeds 10 Pesos papier per 100 K.G., terwijl in
Juni sprake was van Regeerings-maatregelen ter verhooging
van den maïsprijs, die toen beneden 4 Pesos was gedaald.
Wanneer niet Noord-Amerika krachtig zal weten bij te
springen in de voorziening van Europa met mais of de
oogst in Argentinië zich beter blijkt te zullen ontwikkelen
dan nu gevreesd ‘wordt (de Argentijnsche maïsoogst valt
eerst in Februari/Maart), dan mogen er ook voor

den aan-
voer van veevoeder naar Europa groote bezwaren worden
verwacht. In Amerika echter, waar minder gerst is geoogst
dan in andere jaren en de groote export-vraag -naar tarwe
het voederen van tarwe van mindere kwaliteit tegenwerkt,
is echter de maïsconsumptie zeer groot en men zoude dus
gemakkelijk van dat land meer hulp kunnen verwachten
dan hét vermag te bieden.
Onder deze omstandigheden blijven natuurlijk ook van
g e r st en h a v er de pr’ijzen stijgen. Vooral gerst wordt
in Amerika nog steeds duurder,’ vooral vat de goede kwali-
teiten aangaat en ‘reeds wordt bericht, dat bijvoorbeeld de
Californische oogst reeds voor 80 pCt. is verkocht naar
het Aerikaansche Mid’del-Westén, waar een tekort bestaat aan goede voor brouwerij bruikbare gerst en voor den uit-
‘voer naar Europa, goeddeels via Ga’lveston en de Oostkust.
Te San Francisco wordt dan ook geklaagd, dat de directe
uitvoer vah gerst uit die haven naar Europa, anders een
belangrijk ‘bedrijf, van zeer weinig beteekenis is. Het minst
zijn tot nog toe de haverprijzen gestegen, daar haver slechts
in enkele gvallen de andere voedergranen kan vervangen
en voorloop’ig nog in voldoende hoeveelheden schijnt voor-
handen te zijn, niettegenstaande de geregelde groote ‘be-
hoeften van de- Entente-landen.

Bui,te-nlandsche ,granen i-n Nederland.

De -algemeene t a r wre schaarsei-te -heeft zich in ons land

onlangs reeds doen -gevoelen door de ver-hoogin-g van -den
iRegeer’ingspr-ijs op
f
456. Omtrent de wi-ttebroodkaarten,
over wel-ker i-nvoeri’ng’geruchten in omloop waren, is echter nog niets ‘naders bekend. De steeds voortdurende verhooging
der prijzen van voederg’ranen heeft de Regeering in de -af-ge-
-loopen week doen besluiten, -voor de November-distributie
-hare prijzen -niet onbelangrijk te verhoogen. Deze waren
-dan ook allengs -bij de ‘prijzen in de uitvoerlanden zoodanig
ten ‘achter gebleven, dat eene flinke verhooging ‘noodzake-
-lijk was. Voor m al s bedraagt die verhoogi-ng ‘bijvoorbeeld –
f50 per 2000 K.G., zoodat de-prijs nu f335 ‘per -2000 K.G.
zal bedragen. Gelukkig blijkt de ter beschikking gestelde
-hoeveelheid voedergraan grooter te zijn dan in -de vooraf-
gaande maanden, zoodat in November 50 pOt. van de aan-gevraagde kwantiteit zal worden geleverd. Voor ljnkoeken
bedraagt dat percentage echter slechts 22 pCt.
Het plan bestaat, te beginnen met December, ook

de af-
valproducten der meelfabrieken door de Veevoederbureaux te doen distribueeren en -onder -den invloed van die verandering
zijn de prijzen van die artikelen in -de laatste weken niet
veel meer gestegen. De handelaars, die hunne September-

en October-aankoopen nog eiet van de hand hadden gedaan,
vinden daartoe nu meer aanleiding en de verbruikers, die
van de nieuwe regeling lagere prijzen verwachten, dekken
slechts hunne directe behoefte. Ook 1 ij n z a a d was weder
duurder en hoewel bij den laatsten verkoop door bemid-
deling der N. 0. T. reeds
f
680 per 1960 K.G. werd betaald,
zoude nu de prijs weder belangrijk hooger dienen te zijn
om in overeenstemming te blijven met de prijzen in Argen-
tinië, vanwaar voortdurend lioogere noteeri

ngen worden
gemeld..

Noteeringen.

Chicago

Buenos Airc., )

Data

Tarwc

Mais

!-Iavc

Tar1oe Mais

Ln:.
Dec.
1
Dec.
1
Dec.
1
Dec.
1
Dec.

Dec.

13 Nov. 1916
189
1
14
98
7
/8
58818

15,00
8,40
-22,50
6

,,

1916
18418
86
1
12
54
1
/
15,40
8,15 22,30
13 Nov. 1915
105
8
18
6181
4

3814
10,30
3
)
5,20
4
)
13,05e)
13 Nov.1914
115
6818
497/8
9,65)
5,00
10,60
3
)
20 Juli1914
82
8
)
56e/8
1
)
361/20
9,402)
5,382)
13,702)

0
per Dec.
2)
per Sept.
2)
-per Jan.
4)
per. Nov.
*)
De noteeringen
van Buenos Aires zijn van 6 November
en
30 October.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

113 Nov.
1
6Nov.
1

Soorten.

113 Nov.
1
6 Nov.

Tarwe …….
..456′)

56
1
) Haver 38 -lb.white –
Rogge No. 2

clipped ……..18,_
1
) 17,_1)
Western

nom. – nom Lijnkoeken. Nd.
MaïsLaPlata 3351) 285
1
)

Amer. van La
Gerst 46 ib.

Pla’ta-zaad .. 1901) 1801)
Lij
feeding.. …
.3351) 3608)

nzaadLaPlata 680,,— 680,-

1
) Regeeringsprjs.

AANVOEJ.IEN in tons van 1:000 kilo’s.

ArtkeJen

Rot t erdorn
,An;sterda,,&

‘5-11
‘Sedcrt
‘5-11
Sedert

Nov. 1916
‘1 Jan.’16
Nov. 1916
1 Jan.’16

13.448
1.413.9’1′-

21.153
(waarvan voor de Bel-

gium Relief Comm.)
2.400
785.489
– –
2.130
21.193

525
226
10.258


500

Tarwe

……………
..

Rogge

………………

Mais

…………….
441.438
0

5:601

33
173.

Boekweit

……………..

(waarvan

voor -de ‘Bel-
12.
.760

gium Relief Comm.)

84.128


5.072
97.095

18.726
.
Haver

………….

‘44.430
4.7-1-0

12.550

Gerst ………………

Lijnzaad

…………
2.89-2
92.499

-0.012
3.640 142.705

5.735

….

400

..

23.163
– –

Lijnkoeken

…………

arwemeel

………….
(waarvan voor de Bel-
gium ReliefComm.)

1.260

METALEN.

IJZER EN STAAL

E n.g ei a n d. De giet-ijzermarkt was een weinig kalmer,,
doch in Clevelandsoorten kon -een goede ‘omzet worden waar-
genomen voor levering tot het eind van Maart 1917 tegen
den maximum–prijs -van 87/6, waarbij v-erkoopers bevoegd
zijn, dezen prijs te verhoogen, ingeval de officieele lijst bin-
nen genoemde periode een verandering mocht ondergaan.
De aanvoer van haemati

et-ijzer is nog steeds onvoldoende
en nog altijd niet toereikend voor de voortdurend toene-
mende vraag.

Overigens vertoont de toestand geen verandering.
D u i ts cli 1 a n d. Ernstige pogingen worden aangewend
om -de ‘productie van .ijzer en staal te verhoogen, -ten .dinde
gelijken tred te houden met de enorme behoeften van leger
en vloot. Dit kan evenwel -slechts bereikt worden, indien
de Spoorweg-Maatschappijen eenige verbeteri
fl
g ktrnnen
aan-brengen -i-n haar tegenwoordige organisatie en voldoende
rollend materiaal ter beschikking stellen -van de industrie
voor het transport van ruw materiaal, zooals cokes en
ijzererts.
-Het gerucht gaat, dat de prijzen zoowél voor kolen als
voor ijzererts bij het begin van het nieuwe jaar zullen wor-
den verhoogd, hetgeen natuurlijk zal terugwerken op de
prijzen voor afgewerkt ijzer en staal.

15 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

741

A m e r ik a. Het cijfer der orders, die door de Steel
Corporation geboekt zijn, toont een nieuw hoogterecord
aan en bedroeg aan het eind van October 10.015.000 tons
tegen 9.523.000 tons aan het eind van September.
Gedurende de afgeloopen maand waren 326 hoogovens in
werking, welke een totale productie van 3.509.000 tons ver-schillende soorten ruw-ijzer aantoonen.
Op de markt blijft een opgewonden toon heerschen en de
prijzen zoowel voor ruw-ijzer als voor afgewerkt staal stij-
gen voortdurend.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
CIcv.
Koper

1
Standard!
Tin
Lood
Zink
No.3

10 Nov. 1916.
.
nom.
124.101-
185.-t-
30.101-
55.-!-
3

,,

1916..
nom.
124.101- 182.51-
30.101-
52.151-
12 Nov. 1915..
691-
77.716
172.5!-
26.-t-
90.-t-
13 Nov. 1914..
4914
.51.1216
139.51-
18-1-
24.716
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-t-
21.101-

STEENKOLEN.

Er valt niets nieuws te vermelden omtrent den toestand
van de steenkolenma.rkt..
De kolenproductie in Engeland, die in het eerste halfjaar
van 1914 139.994.000 ton beliep, is, na in het overeen-
komstige tijdvak van 1915 gedaald te zijn tot 127.620.000 ton,
gedurende het eerste halfjaar van 1916 weer gestegen tot
128.135.000 ton. Het aantal mijnwerkers is sinds den oorlog met een zevende deel verminderd.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 3 November 1916. Petroleum. Gedurende de afgeloopen twee weken heeft de markt haar vast karakter behouden. De prijzen hebben
zich nu reeds gedurende een maand, zonder uitzondering
gehandhaafd als volgt:
2e destillaat ……..1 s. 1 d.
Standard White …. 1 s.
12/
2
d.
Water White ……1 s.
2112
d.

Smeeroliën. De Anierikaansche soorten zijn als volgt
genoteerd:

American pale ….. . ……..

£ 21
American red …………..£ 21
American filtered cylinder …. £ 18
American dark cylinder ……£ 15

Benzine. In Londen zijn de prijzen voor benzine per
gallon (kleinhandel):
No. 1 …………2s. lOd.
No. 2 …………2s.

9d.
No. 3 …………2s.

8d.
In Schotland en Ierland zijn alle merken 1 d. per gallon
duurder.
In bovenstaande prijzen is de verbruiks-belasting groot
6 d. per gallon niet inbegrepen.

Stookolie en vethoudende oliën. Geen noteeringen aanwezig.

Terpentijn. De noteeringen van dit artikel blijven onge-
stadig, zooals onderstaande staat aantoont.

13 Oct.

20 Oct.

27 Oct.

3 Nov.
Amer. loco.. 44s. 4
1
12 d. 44s. 3 d.

43 s..9 d. 44s. 4
1
1 d.
Nov./Dec. .. 44s. 6 d.

– 44 s.
1’12d:
44s.

44 : 4
1
12 d.
Jan./April. .44
S.
10
112
d. 44 s. 6 d.

44s. 6 d. 45 s. 3 d.

Paraffine. De noteeringen zijn als volgt:


Smeltpunt

140
0
……5
1
/4
d. tot 6 d.
130-132
0
……
5

d.
125-128
0
…… 4
1
/2
d*

per ib.

118-120
0
……4

d.

Liverpool, 2 November 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
gaat tegen 11 d. tot 1 s. per gallon. Geen aanvoer van
Russische olie.
De noteering van benzine bedraagt 2 s. 10 d. per gallon
voor den kleinhandel. Leveringen volgen echter moeilijk.

Bakou, 2 November 1916.
Markt vast. Prijs handhaaft zich op 45 kopeken per poed.

New York, 2 November 1916.
Geraffineerd in kisten…. 10,75 c. per gallon
Standard White in vaten

8,35e.
Credit Balances……….2,60 c.
Pennsylvanian Crude .. . . $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 2 November 1916.
Standard White noteert 8,35 per gallon.

Bucarest,2 November 1916.


Er gaat veel op de markt om. Ruwe Bustenari staat
76 francs per ton genoteerd.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

– (

(Middling Uplands.)

IONov.’1613
Nov.’16
27
Oct.’lG
I
10
Nov.’
151
ONov.l
4

New York…. 19,30e 18,90e 19,-c 11,75e 11,-c
Liverpool …. 11,31d 11,13d 11,03d

6,88d
1
4,58d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’16
tot
7Nov.’15

Overecnkonzstijc periode,,

1915
_’
16
T
1914
_
5

Ontvangsten Gulf-Havens..
2113
1499 1217
11

Atlant. Havens
966
954
563
Uitvoer naar Gr. Brittannië
955 596 352
‘t Vasteland.
791
759 256
Japan etc…
135 90
110

Voorraden
in
duizendtallen
1
3Nov. ’16
1

3Nov. 15
1

3Nov.14

Amerik. havens ……….
1308
1331
832
Binnenland …………..
1104 1038
824
..

296
72
New York

……………109
351

..

266
134
New Orleans ………….
Liverpool

……………
611
916 724

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 1 November 1916.
Verschillende ongunstige politieke berichten benevens
groote verkoopen door Zuidelijke planters deden de markt
Zaterdag j.l. vrij gevoelig dalen, welke daling gisteren nog
eenigszins werd voortgezet, hoewel de markt door dekkings-
koopen weer vaster sloot. Wallstreet bleef echter doorkoo-
pen, terwijl ook op gunstige berichten uit de Amerikaan-
sche Katoenindustrie, zoowel New York als New Orleans
circa 60 punten hooger sloten. De Liverpoolmarkt heeft
Amerika gevolgd, zoodat de prijzen daar nu boven 1.1 pence
gestegen zijn of circa 1V
2
penny hooger dan een maand ge-
leden. Het wordt moeilijk deze fluctuaties te begrijpen,
daar zoowel de ginning-rapporten als wel de aankomsten
in de havens op een voldoende veizorging van Amerikaansch
katoen wijzen, terwijl de grootte van den oogst nog steeds
zeer problematiek is. Egyptisch katoen doet zeer raadsel-
achtig en de fluctuaties zijn hier nog veel grootèr, maar de
voorraden nemen geregeld toe, terwijl de verzendingen aan
de spinnerjen eveneens zeer belangrijk zijn. Het schijnt wel, dat de oogst in Egypte niet meevalt, maar men moet nog af-
wachten of de oogst zoo slecht zal uitvallen als men thans
meent.
De plotselinge dding van Amerikaansch katoen heeft
weinig invloed gehad op de garenprjzen. Spinners zijn zeer
vast gebleven en hebben slechts in enkele gevallen eenige
concessie verleend. De productiekosten worden nog steeds
hooger, terwijl ook weer kans bestaat op een verdere loons-
verhooging, terwijl ook de groote fluctuaties in katoen-
prijzen zeker niet medewerken om de spinners meegaande te stemmen. In Amerikaansche garens voor binnenlandsch
gebruik is vrij veel gedaan, terwijl ook de export-vraag
weer beter wordt. Getwijnde gal-ens worden minder ge-
vraagd en kunnen weer spoediger geleverd worden. Egyp-
tische garens blijven zeer vast en spinners noteeren bij elke
fluctuatie weer belangrijk hooger. Spinners raken steeds
meer bezet en worden daardoor vrij onverschillig voor
nieuwe orders.
De doekmarkt is zeer vast en naar dhooties en gesterkte
Shirtings, die lang verwaarloosd zijn, is thans weer meer
vraag ontstaan. Calcutta en Madras toonen meer leven en
hebben vrij veel gekocht; de groote fluctuaties maken de
koopers echter huiverig en deze gelooven steeds gaarne aan
een mogelijke daling. Fabrikanten blijveii tot nu toe echter
zeer vast en zijn in vele gevallen tot ver in 1917 uitver-
kocht. Doordat zij echter weinig zekerheid hebben over het aantal hunner arbeiders, dat dan onder de wapenen zal zijn,
prefereeren velen voorloopig geen nieuwe orders aan le
nemen.

742

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 November 1916

WOL.

Op de veilingen te Londen zijn opnieuw recordprijzen
besteed:
zoo
werd er
33
1
12
cl. betaald voor ,,super greasy
merinos” en
49
1
12
d. voor ,,scoured merinos”.
Ook te B r a d ford heeft deze willigte haar invloed doen
gevoelen: de noteeringen voor merinos vertoonen een stijging van 1 d. en crossbred tops zijn
1
12
9. 1 penny hooger genoteerd.

Noteeringente Bradford:

64

Colonial carded
Data
~
average

56

1

50
.1

46

1

40

10 November 1916
….

56

41

34

29

27
3

,,

1916….

55

40

33’/2

2Sija

26’/2
10 November
1915….

37
1
2
32

26’/2 26

23

SUIKER.

Al blèef de afstand tusschen koopers- en verkoopersprij-
zen aan onze B i e t s u i k e r m a r k t nog groot en de za-
ken dientengevolge nog beperkt, zoo was toch doorgaans
eene vastere stemming te bespeuren. Vraag voor November-
levering, waarschijnlijk ter dekking van contramine, bracht
de waarde hiervoor van
f
227/8 op
f
23%. De markt sloot
wat onregelmatig voor November op
f
23% en December op

f
24, terwijl Januari op f.25 aangenomen kan worden.
Met het oogsten der bieten in de verschillende productie-
landen is men tengevolge van gebrek aan werkkrachten en
vervoermiddelen nog ten achter bij vroegere jaren, doch de
kwaliteit der bieten is niet onbevredigend en F. 0. Licht
verwacht, dat de in ons laatste rapport gemelde raming
der Statistische Vereeniging overschreden zal worden.
De markt op Ja v a blijft in zeer opgewekte stemming
verkeeren en verdere belangrijke partijen uit den volgenden
oogst werden afgesloten tot prijzen vau
f
14% voor
Sueprieur en
f
12% 8.
f
12% al naar gelang
van tijd van levering

voor Nô. 16 en hooer.
Er schijnt in den laatsten tijd uit Britsch-Indië
eenige vraag voor Javasuiker uit oogst 1917 gekomen te
zijn, in welk feit de Chineesche speculanten op Java eene
gereede aanleiding vinden verdere groote posten in te slaan.
Ook voor disponibele suikers zijn de prijzen nog
wat
gestegen
u de veronderstelling wordt gemaakt, dat een der groote
Chineezen tracht de markt voor suikers uit dezen oogst te
,,corneren”. Intusschen. zijn, in verband met den grooten
oogst, de nog onverscheepte voorraden op Java
vrij
aan-
zienlijk. Immers de totale afschepingen uit oogst 1916 be-droegen tot einde September ongeveer 800.000 tons tegen
ongeveer 750.000 tons verleden jaar, dus slechts 50.000 tons
meer bij een ongeveer 250.000 tons grooteren oogst. De
maalresultaten per 15 October van 80 fabrieken, waaronder
een
50!tal,
die geheel afgemalen zijn, wijzen voor die fabrie-
ken in doorsneê op 16
1
/2 pCt. meer rendement dan verleden
jaar, zoodat het verschil Ao. Po., hetwelk op 15 Sep-
tember 18% pCt. bedroeg, ietwat teruggeloopen is. Bij den
3 pCt. grooteren aanplant kan echter nog steeds onze ra-
ming van een circa 20 pCt. grooteren Javaoogst gehand-
haal cl blijven.

In A me r ik a bleef de stemming traag, tot op 9 dezer
vermeerderde kooplust de noteéring van Spot Centrifugals
van 6.46 c. op 6.52 c. bracht, waarop cle markt prijshoudend
gebleven is. De aanvoeren der week bedroegen 34.000 tons, de versmeltingen 53.000 tons en de voorraad slechts 51.000
tons tegen 170.000 tons verleden jaar.

NOTEERINGEN.

Londen /lmsterdani
Amcric. NOW
York
Data
per
Tates
White
Groei,.
96%
December.
Cubes
Java:
bied
Centrifug.
No.
1
fob.

10Nov.1916….•
f
24—
471112
2316
31/-
16,52
3

,,

1916..
..
232
8
1
8
2
4711
1
12
2316
311-
1
6,46
10 Nov.1915….
18
28
182
4016
1916
2216

14,51
10 Nov. 1914.. ..
13
1
1
311-

14,01
21Juli 1914….
11
18
1s
181-


3,26

De noteeringen luiden:

Prima Hevea Crepe loco Nov. 218 einde vorige week 216
1
12
Dec.

218
1/
4

,,

216814
Jan./Juni 2/82/
4

217
Smoked Sheets
1
12
d. minder

1
12
cl. minder
Hard cure fine Para

315
112
,,

,,

,,

316

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolf 6 & Witkamp en Leonarci Jacobson & Zonen).

De markt, voor zooverre althans nog van eene markt kan
gesproken worden, is onveranderd. Te vermelden is alleen
dat het aan dé bemoeiïngen van de N. 0. T. gelukt is om
ca. 25.000 balen van verschillende herkomst, door Engeland
sedert geruimen tijd vastgehouden, losgelaten te krijgen.
Misschien -is dat de sleutel waarom voorloopig geen’koffie
mag aangevoerd worden, want blijkbaar is het de bedoeling
dat de aanvoer beperkt blijve tot het verbruik hier te lande.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers

Voorraad
..
Voorraad
..
pr

11 Nov. 1916
515.000
6400
2.778.000
6300
12/
4

,,

1916
486.000
6400
2.698.000
6400
1281
4

11 Nov. 1915
507.000
5450
2.063.000
6200
12
18
/i,
24

Juli

1914.
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Ssntos
Dato
.4fgeboopen

Sedert

Afgeloo
pen

Sedert
kweek

1
fel,

week

1
Juli

11 Nov. 1916
..

47.000

1.146.000

345.000

5.729.000
11 Nov. 1915
..

123.000

1.650.000

364.000

8.375.000
VETTEN EN OLIËN.

Oleo – Margarine weer belangrijk hooger.
Verkocht werden:
500 Trcs. ,,Hammond Extra” November/December-afl.,
ftf
118,-
200
,,
,,Stern Extra”,

P reinier

J
u s. Noord-Amerikaansche. Voor 500 Trcs.
,,Han,mond Extra” op November/December-aflading, werd
f113
8
/4 betaald.
Zuid-Amerikaansche. Alle offerten, welke aan de markt
waren, werden geaccepteerd, n.l.:

500 Trcs. ,,L. P. C. S. Prime”, November, 8.
f
91,-
300
,,
.,Fac. A.”,

December,

96,-
500

,,

,,L. P. C. S. Extra”,
.

,,

,, ,,
97
‘/
500

,,
,,,,,,,,
Prima”,.

93
1
12
De partijen ,,L. P. C. S.” zijn verkocht, onder voorbehoud van bevestiging van den verkoop.

N e u t r alla r d. Op November/December-aflading werden
verkocht:

150 Trcs. ,,Morris Packing”,

9. f120,-
560

,,
,,Hammond” Packing”,

,,
119’14

Imitatie-Neutrallard zonder offerten.

Kato
en z aa doli e. Vrkocht: 10.00.0 ‘BrIs. op November/
December- en November-Februari-aflading, 9.
f
81,— inclu-
sief- en
f
80,— exclusief molestverzekering..
Ook deze verkoop moet nog door Amerika bevestigd worden.

Geraffineerd Cocosvet. Noteeriug:
f
80179,— voor
November/December-levering.

COPRA.

De markt was deze week willig gestemd. Er werden
voortdurend hooger prijzen betaald. Java f. m. s. werd ten
slotte tot
f
43’/2 gedaan. Ceylon cif. Londen £ 37.10.- en
cif. Marseille £ 40.5.- (koopers).

NOTEERINGEN.

RUBBER.


Een verdere prijsverhooging voor alle termijnen vond in
deafgeloopen week plaats. De markt opende vast met een
noteering, van 2,
1
6
1
12
voor prima Crepe loco en verdere
posities in verhouding;
in
de loopder week liepen prijzen
circa 2 d. op. Het slot is kalm en prijshoudend.

Java f.m.s.

11 November
1916….
f
43W
4

,,
1916..
.. ,,
42


N. 0. T.-condities.
11 November
1915..

…..

32
11 November
1914
…….
.45.
20-25 Juli
1914….
1

28
8
14

15 November 1916

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

743

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

11 Nov. 1916. In de afgeloopen week werden weinig
bevrachtingen gemeld. Met uitzondering van een bevrachting van Noord-Amerika naar Engeland tot een, verhoogd vracht-
cijfer is de toestand vrijwel onveranderd gebleven.
Naar Nederland werden eenige schepen voor hout van
de Golf van Mexico en de Oostzee afgesloten.

GRAAN.

Dato

Petro

grad
Londen!

Odessa
Rotter-
dom

Atl. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rotte,.
1
B.istol
Rotter-
R’dasn
dom
Kanaal
dam
land

6111 Nov.

1916161-

1226

30 0.14 Nov.1916
– –

.

121-

1241-

8113

Nov.

1915
– –
f7,50
1312
f48,—
8113

9.14

Nov.

1914


1

51311I

26/10

Juli 1914
11 d.
713
1111 ‘/
1111 li#
121-
121-

HOUT.

Data

Cronstadt Golf vcn Mexico

Holland
i

Oostk.
Engeland
Holland
(pitch.
Engeland
(pitch. (gezaagd)
(mijn-
pine)
psne)
stutten)

6111 November
1916
..

– –

4901-
1
)

30 Oct.14 Nov.
1916
..

– –

8113 November
1915

9114 November
1914
..
Juli
1914
. .
f
12,—
2416
751-
7716

ERTS.

1
Bilbao
Cor tha.
genu
Grieken-
.

.
51mb
Pot!
Data
Middles- Middles-
Middies- Middles-
bro’
bra
bro’ bro’

6111 November 1916..
1

1816 1916

-.

30 Oct.14 Nov.

1916
. .
1816
1916

8113 Növember

1915 ..
1619
18/6

9114 November

1914
. .
1

51-
516


Juli 1914 ..
413
514’/s
519
816

KOLEN.
Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Bor-
Genua
Port
Said
Plato
Rotte,-
dom
Cron-
stadt
deaux
,
Rivier

6111 Nov. 1916
341-
5916
601-
351-
f
6,50

30 0.14 N. 1916
341-
5916 601-
3216
,,6,50

8113 Nov. 1915
fr 31,—
4814
501-
391-
,, 6,—

9114 Nov. 1914
,, 11,—
1415 1716 1416

Juli 1914
,,

7,—
71-
713
1416
3!2

51-

DIVERSEN.

Bombav
Burmah
Vladivo-
Chili
West
West
stock
West
D
0 0
Europa
Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

6111 November 1916 ..
1551-
1901-,

30 Oct.14 Nov.

1916 ..
158/3
.1901-


8113 November 1915
. .
7319
– –
7113 ‘)

9,14 November 1914
..

3216
351-
311-

Juli

1914 ..
1416 1613
251-
2213

5)
Per zeilschip.
Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. z,saar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitclspine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
niijnstutten per vadesn van 216 kub. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

BINNEN VRACHTEN.

De vraag naar scheepsruimte was in de afgeloopen week
minder levendig en groote schepen waren in ruime mate
voorhanden. De vrachten bleven ongeveer op ‘hetzelfde peil.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)

1
Erts ur. Ruhrhavensl Massalel
____________________ goed. ‘Waterstand
Data

1

Boven-
l/4
last! jd
1
11 lostijdl

6-11 November 1916..
– –

gunstig

30 Sept.-4 Nov.

1916..gunstig

8-13 November 1915..
0,80
0,90

vallende

9-14 November 1914..
0,20
0,30

gunstig

20-24 Juli

1914..
0,60 0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

GEBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM
KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèq

ue-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

NUGH & VAN DITMAR’S

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

WIJNHAVEN 111-113′ – ROTTERDAM

TELEFOON’ 7841 -7842-7843
BIJKANTOREN te AMSTERDAM, 5.GRAVENHAGE en HAARLEM

Belast zich met het verzorgen, van

uitgaven en tijdschriften op elk gebied

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin

Anno 1836
ROrFERDAM

744

ECONOMISCHSTATISTI5CHE BERICHTÉN

1’5 November
1916

VAN RIJN
&
C
NIEUWE BERGING-IÂATSCHAppIJ -1IAASSLUIS

UTRECHT

POSTBUS 40
OPGERICHT 1887
EENIGE FABRIKANTEN
Contracteeren voor het lichtenen bergen van gezonken schepen

VAN DE UTRECFITSCHE
en ladingen, op de rivieren en buitengaats.

FIJNE TAFELMOSTERD
Belasten zich met het instellen van duikeronderzoek; het opruimen

van wrakken enz. door middel van springstoffen; het uitvoeren

van pompwerken, waaronder het zuigen van ertsen en granen.

Boli
&
Dunlop’s Distilleerderij, Rotterdam

Een polis der
OPGERICHT ANNO 1821

NELLMIJ

Agenten, de Heeren: JACOBSON, VAN DEN BERG
&
Co., Semarang,
Soerabaya, Batavia, Cheribon
VAN NIE
&
Co., Medan, Deli
HESTERMAN
&
Co., Menado
NICHOLAS RATH
&
Co., New York

van 1859

‘s-Gravenhage,
Veenestraati
De Erven de Ved. J. van Nelle

geeft volledige
ROTTERDAM

zekerheid en rust.

Tabaks- en Sigarenfabrieken

Koffiebranderij

Theehandel

Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij — Rotterdam

Filialen: AMSTERDAM

IJMUIDEN

LEEUWARDEN

HARLINGEN

ENGELSCHE STEENKOLEN

GEREGELDE
LIJNEN:

ROTTERDAM—LEITH

AMSTERDAM—NEWCASTLE o/T.

HARLINGEN —GOOLE

G
Bevr

aReeders en Cargadoors

chtingsagenten

Expediteurs

KOOP
en
VERKOOP VAN SCHEPEN
ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij

vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat tegenwoorig
niet alleen in de importeurs-contracten, doch ook in de door haar

uitgegeven consenten de verschepingstermijn opgenomen wordt.

In den vervolge zullen geen goederen door de Sto’omvaart-

maatschappijen ter verscheping worden aangenomen, indien deze

termijn verstreken is.

Deze regeling treedt in werking op 20 November 1916, zoodat

van dien datum af ook geen goederen meer zullen kunnen worden
verscheept op die consenten, waarin geen termijn van verscheping

vermeld is, indien de termijn in het desbetreffende importeurs-

contract voorkomende, verstreken is.

Eventueele verzoeken tot verlenging van den verschepings-

termijn moeten schriftelijk ingediend worden.

Auteur